Asus BM6620 User manual

Asus BM6620 User manual
ASUS bordsdator
BM6620 (MD530)
BM6820
BP6320 (SD530)
BM6620 (MD530)
BM6820
BP6320 (SD530)
Bruksanvisning
SW7751
SVENSKA
Andra Upplagan V2
December 2012
Upphovsrätt © 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras,
överföras, kopieras, sparas i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på
något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från
ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").
Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller
ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2)
serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.
ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SLAGS
GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART, INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT
SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN,
ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA,
TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST
AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV
AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT
SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER
PRODUKT.
SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION
OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT
ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL
ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM
SOM BESKRIVS DÄRI.
Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken
eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring
och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.
Innehållsförteckning
Meddelanden.................................................................................................. 5
SVENSKA
Säkerhetsinformation...................................................................................... 8
Symboler som används i denna bruksanvisning............................................ 9
Var du hittar mer information.......................................................................... 9
Förpackningsinnehåll.................................................................................... 10
Kapitel 1
Komma igång
Välkommen!...................................................................................................11
Lär känna din dator........................................................................................11
Inställning av din dator.................................................................................. 21
Slå PÅ/Stänga AV datorn.............................................................................. 26
Kapitel 2
Använda Windows ® 7
Start för första gången.................................................................................. 27
Använda Windows® 7 skrivbord.................................................................... 28
Hantera dina filer och mappar...................................................................... 30
Återställning av ditt system........................................................................... 32
Skydda din dator........................................................................................... 33
Öppna Windows® Hjälp och support............................................................. 34
Kapitel 3
Använda Windows ® 8
Start för första gången.................................................................................. 35
Using the Windows® UI (använda Metro-gränssnittet).................................. 36
Arbeta med Windows®-appar...................................................................... 39
Andra tangentbordsgenvägar....................................................................... 44
Stänga AV bordsdatorn................................................................................. 45
Försätta datorn i viloläge.............................................................................. 45
Öppna BIOS-inställningarna......................................................................... 46
Kapitel 4
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet...................................................................... 47
Anslutning av mikrofon och högtalare.......................................................... 50
Kapitel 5
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator......................................... 55
Använda den optiska enheten (endast på utvalda modeller)....................... 56
Configuring the USB ports using the BIOS (konfigurera USB-portarna genom
BIOS) ......................................................................................................... 57
Innehållsförteckning
Konfigurera HD säkerhetsinställningar med BIOS........................................ 58
SVENSKA
Kapitel 6
Anslutning till Internet
Kapitel 7
Använda verktygen
Trådanslutning.............................................................................................. 59
ASUS AI Suite II............................................................................................ 69
ASUS WebStorage....................................................................................... 76
ASUS Easy Update...................................................................................... 88
ASUS Secure Delete (säker borttagning)..................................................... 89
ASUS Business Suite................................................................................... 91
Nero 9 ......................................................................................................... 93
Återställning av ditt system........................................................................... 94
Kapitel 8
Felsökning
Felsökning.................................................................................................... 97
ASUS kontaktinformation............................................................................ 106
Meddelanden
Återtagningstjänst
SVENSKA
ASUS återvinnings- och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla
den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för
våra kunder att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra
komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för
detaljerad information om återvinning för olika regioner.
REACH
Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals/
Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning av kemikalier) reglerande regelverk, vi
publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på http://
csr.asus.com/english/REACH.htm
Federal Communications Commission uttalande
Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler. Hantering gäller under följande två villkor:
• Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
•
Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot inklusive störningar som kan
orsaka oönskad funktion hos enheten.
Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital
enhet enligt Del 15 i FCC reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar i heminstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensvågor och om den inte installeras och används enligt tillverkarens
instruktioner kan den orsaka allvarliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock
inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna
utrustning orsakar störningar med skadlig inverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket kan
avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka
rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:
• Rikta om eller omplacera mottagarantennen.
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
•
Anslut utrustningen till ett annat uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är
ansluten till.
•
Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Användning av skärmade kablar för anslutning av monitorn till grafikkortet krävs för att
uppfylla FCCs bestämmelser. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts
av den part som är ansvarig för uppfyllandet av villkoren, kan upphäva användarens rätt att
använda utrustningen.
Litiumbatterivarning
VARNING: Fara för explosion om batteriet sätts i felaktigt. Ersätt endast med samma
eller likvärdig typ som rekommenderas av tillverkaren. Kasta förbrukade batterier enligt
tillverkarens instruktioner.
IC: Kanadensisk försäkran om överensstämmelse
SVENSKA
Uppfyller Kanadas ICES-003 Klass B-specifikationer. Denna enhet uppfyller Industry
Canada’s RSS 210. Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för
störningsskapande utrustning.
Denna enhet uppfyller Industry Canada’s licensundantagna RSS standard(er). Drift
förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) Dessa enheter får inte orsaka störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad
drift.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Förklaring från Canadian Department of Communications
Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar för sändning av radiobrus
från digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler
(Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).
Denna Klass B digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
VCCI: Japan deklaration om överensstämmelse
VCCI Klass B uttalande
KC: Korea varningsuttalande
RF Equipment Notices (RF-utrustningsmeddelanden)
CE: Försäkran om överensstämmelse för Europeiska gemenskapen
SVENSKA
Utrustningen uppfyller RF Exposure Requirement 1999/519/EC, rådsrekommendation från
1 juli 1999 om begränsning av exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält (0–300
GHz). Denna trådlösa enhet uppfyller R&TTE-direktivet.
Användning av trådlös radio
Denna enhet är begränsad till inomhusanvändning vid drift i frekvensbandet 5.15 till 5.25
GHz.
Exponering för radiofrekvensenergi
Den avgivna utgångseffekten för Wi-Fi-teknik är lägre än FCC:s gränser för exponering för
radiofrekvenser. Det är dock tillrådligt att använda den trådlösa utrustningen på ett sådant
sätt att möjligheten för mänsklig kontakt vid normal drift minimeras.
FCC-överensstämmelse för trådlös Bluetooth
Den antenn som används med denna sändare får inte placeras eller drivas tillsammans med
en annan antenn eller sändare under villkoren i FCC Grant.
Industry Canada-försäkran för Bluetooth
Denna Klass B-enhet uppfyller alla krav för Kanadas regler för störningsskapande utrustning.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Trådlös försäkran för Taiwan
RF-utrustningsförsäkran för Japan
KC (RF-utrustning)
Säkerhetsinformation
SVENSKA
Koppla ifrån strömmen och kringutrustning före rengöringen. Torka av bordsdatorn
med ett ren cellulosasvamp eller sämskskinn fuktad med en lösning av icke-slipande
rengöringsmedel och några droppar varmt vatten och torka sedan bort kvarvarande fukt
med en torr trasa.
•
Placera den INTE på en ojämn eller instabil arbetsyta. Sök service om höljet har
skadats.
•
Använd den INTE i smutsiga eller dammiga miljöer. Använd den INTE vid gasläckage.
•
Placera INTE eller tappa föremål ovanpå och skjut inte in några främmande föremål in i
bordsdatorn.
•
Utsätt den INTE för starka magnetiska eller elektriska fält.
•
Utsätt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE
modemet under åskväder.
•
Batterisäkerhetsvarning: Kasta INTE batterierna i elden. Kortslut INTE kontakerna.
Demontera INTE batteriet.
•
Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan ���������������
0˚C (32̊F)�����
och
35˚C (95̊F)�.
•
TÄCK INTE över ventilationsöpningarna på bordsdatorn för att förhindra att systemet
överhettas.
•
ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan kringutrustning.
•
För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.
•
Sök professionell hjälp innan en adapter eller expansionskort används. Dessa enheter
kan avbryta jordningen.
•
Se till att strömförsörjningen är inställd på korrekt spänning i ditt område. Om du är
osäker på spänningen i det elektriska uttaget som du använder kan du kontakta ditt
lokala energiföretag.
•
Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad
servicetekniker eller din återförsäljare.
Symboler som används i denna bruksanvisning
FARA/VARNING: Information för att förhindra skador på dig själv när du försöker
fullfölja en uppgift.
VARNING: Information för att förhindra skador på komponenterna när du försöker
fullfölja en uppgift.
VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att avsluta en uppgift.
NOTERA: Tips och ytterligare information som hjälper dig att fullfölja en uppgift.
SVENSKA
För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som
används i denna handbok.
Var du hittar mer information
Se följande källor för ytterligare information och för uppdateringar av produkten och
programmet.
ASUS webbsida
ASUS webbsida innehåller uppdaterad information om ASUS hårdvara och
programprodukter. Se ASUS webbsida www.asus.com.
ASUS lokal teknisk support
Besök ASUS webbsida på http://support.asus.com/contact för kontaktinformation om
lokala tekniska supporttekniker.
• Användarhandboken finns i följande mapp på din bordsdator:
• C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual.
Förpackningsinnehåll
SVENSKA
ASUS bordsdator
Tangentbord���
x1
Mus���
x1
Strömsladd���
x1
Support-DVD (tillval) x1
Återställnings-DVD (tillval)
x1
Installation Guide
Nero 9 brännarprogram
(tillval) ������
DVD x1
Installationsanvisning���
x1
Garantikort���
x1
• Om någon av nedanstående poster är skadad eller saknas, kontakta din återförsäljare.
• De illustrerade posterna ovan ges endast i referenssyfte. Verkliga produktspecifikationer
kan variera mellan olika modeller.
10
Kapitel 1
SVENSKA
Komma igång
Välkommen!
Tack för att du köpt ASUS bordsdator!
ASUS bordsdator ger skarp prestanda, kompromisslös pålitlighet och användarcentrerad
möjligheter. Alla dessa värden är inkapslade i ett fantastiskt futuristiskt och stiligt systemhölje.
Läs ASUS garantikort innan du installerar din ASUS bordsdator.
Lär känna din dator
Bilderna är endast till som referens. Portarna och deras placering och chassits färg kan
variera mellan olika modeller.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
11
Frontpanel
SVENSKA
1
2
3
9
4
8
5
7
6
BM6620 (MD530)
1.
2 x 5,25 tums öppningar för optiska diskenheter. Öppningarna för 5,5 tums optiska
diskenheter är till för 5,5 tums DVD-läsare / CD-RW / DVD-RW enheter.
2.��������������������
Mikrofonport (rosa). Detta uttag ansluter en mikrofon.�
3.�������������������������
Hörlursuttag������������
(����������
limegrön��
). Denna
�������������������������������������������������
port ansluter en hörlur eller en högtalare.
4.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
5.
Återställningsknapp. Tryck på denna knapp för att starta om systemet.
6.
HD LED. Denna lysdiod lyser när hårddisken arbetar.
7.
Ström-LED. Denna LED lyser när du slår på din dator.
8.������������
Strömknapp. Tryck på denna knapp för att starta systemet.
9.
12
Öppning för 2 x 3,5 tums enheter. Öppningen för 3,5 tums enheter är till för 3,5 tums
hårddiskar/minneskortläsare.
Kapitel 1: Komma igång
1
SVENSKA
2
3
2
4
8
5
7
6
BM6820
1.
Optisk skivenhet. Den optiska skivenheten stöder DVD-RW / CD-RW / DVD-skivor.
2.����������������������������������
Utmatningsknapp optisk skivenhet. Tryck på denna knapp för att mata ut den optisk
skivenheten.
3.
Öppning för optisk skivenhet (tom). Du kan installera ytterligare en optisk skivenhet i
denna öppning.����
4.
HD LED. Denna lysdiod lyser när hårddisken arbetar.
5.������������
Strömknapp. Tryck på denna knapp för att starta systemet.
6.���������
Mikrofon. Detta uttag ansluter en mikrofon.�
7.��������������
Hörlursuttag�. Denna
�������������������������������������������������
port ansluter en hörlur eller en högtalare.
8.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
13
1
SVENSKA
2
3
7
6
5
4
BP6320 (SD530)
1.���������������������������������
Utmatningsknapp optisk skivenhet. Tryck på denna knapp för att mata ut den optisk
skivenheten.
2.
Optisk skivenhet. Den optiska skivenheten stöder DVD-RW / CD-RW / DVD-skivor.
3.
HD LED. Denna lysdiod lyser när hårddisken arbetar.
4.����������
Mikrofon. Detta uttag ansluter en mikrofon.
5.��������������
Hörlursuttag. Denna port ansluter en hörlur eller en högtalare.
6.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
7.�����������
Strömknapp. Tryck på denna knapp för att starta systemet.
14
Kapitel 1: Komma igång
Bakre panel
SVENSKA
1
16
2
3
4
5
8
9
10
6
17
7
16
15
5
14
11 12 13
BM6620 (MD530)
1.���������������
Strömkontakt. Koppla in strömsladden i denna kontakt.
2 .
Spänningsväljare. Använd denna omkopplare för att välja lämplig inmatad spänning
till systemet enligt spänningsleveransen i ditt område. Om spänningsleveransen i ditt
område är 100-127V, ställ in omkopplaren på 115V. Om spänningsleveransen i ditt
område är 200-240V, ställ in omkopplaren på 230V.
Inställning av omkopplaren på 115V i en 230V miljö eller 230V i en 115V miljö kommer att
allvarligt skada systemet!
3.
PS/2 musport (grön). Denna port är till för en PS/2 mus.
4.
PS/2 tangentbordsport (lila). Denna port är till för ett PS/2 tangentbord.
5.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
6.�����������
DVI-D-port. Denna port är till för alla DVI-D kompatibla enheter och är HDCP
kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och andra skyddat innehåll.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
15
7.���������������
USB 3.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 3.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
SVENSKA
• Anslut INTE ett tangentbord / en mus till någon USB 3.0 port när Windows®
operativsystem installeras.
• På grund av USB 3.0 kontrollbegränsning kan endast USB 3.0 enheter användas under
Windows® OS miljön och efter USB 3.0 drivrutinsinstallationen.
• USB 3.0 enheter kan endas användas för datalagring.
• Vi rekommenderar starkt att du ansluter USB 3.0 enheter till USB 3.0 portar för
snabbare och bättre prestanda för dina USB 3.0 enheter.
8.���������������������������
Sidohögtalarutgång (grå). Denna port ansluter till sidohögtalarna i en 8-kanals
ljudkonfiguration.
9.�����������������������������
Bakre högtalarutgång (svart). Denna ansluter till de bakre högtalarna i en 4, 6 och
8-kanals ljudkonfiguration.
10.���������������������������������
Center-/Subwooferport (orange). Denna port ansluter till center-/
subwooferhögtalarna.�.
11.���������������������
Mikrofonport (rosa). Detta uttag ansluter en mikrofon.�
12.�����������������������
Linjeutgång (limegrön). Denna port ansluter en hörlur eller en högtalare. I en 4, 6
eller 8-kanals konfiguration blir funktionen för denna port utgång för fronthögtalare.
13. Lineingång (ljusblå). Denna port ansluter en bandspelare, CD-spelare, DVD-spelare
eller andra ljudkällor.�
Se ljudkonfigurationstabellen nedan för funktionerna för ljudportarna i 2, 4, 6 eller 8-kanals
konfiguration.
Ljud 2, 4, 6 eller 8-kanal konfiguration
Port
Headset
2-kanal
4-kanal
6-kanal
Ljusblå
Linje in
Linje in
Linje in
Linje in
Lime
Linje ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
8-kanal
Rosa
Mik in
Mik in
Mik in
Mik in
Orange
–
–
Center/Subwoofer
Center/Subwoofer
Svart
–
Bakre högtalare ut
Bakre högtalare ut
Bakre högtalare ut
Grå
–
–
–
Utgång sidohögtalare
14.�����������������������������������
Hållare för expansionkortsöppning. Ta bort hållaren för expansionsöppningen vär ett
expansionskort installeras.
15.������������������
LAN (RJ-45) port. Denna port tillåter Gigabit-anslutning till ett Local Area Network
(LAN/lokalt nätverk) via en nätverkshubb.
LAN port LED indikatorer
Aktivitets-/län-LED
16
Hastighets-LED
Status
Beskrivning
Status
Beskrivning
AV
Ingen länk
AV
10 Mbps anslutning
ORANGE
Länkad
ORANGE
100 Mbps anslutning
BLINKAR
Dataaktivitet
GRÖN
1 Gbps anslutning
AKT/LÄNK HASTIGHETS
LED
LED
LAN-port
Kapitel 1: Komma igång
16.�������������
Luftventiler. Dessa hål är till för luftventilation.
SVENSKA
Blockera INTE luftventilerna i chassit. Se alltid till att det finns tillräckligt med ventilation för
din dator.
17.����������
VGA-port. Denna port är till för VGA-kompatibla enheter såsom en VGA-monitor.
1
14
2
3
4
5
6
15
7
9
10 11
14
8
13
12
BM6820
1.��������������
Strömbrytare. Tryck för att slå PÅ/stänga AV strömförsörjningen till din dator.
2 .
Spänningsväljare. Använd denna omkopplare för att välja lämplig inmatad spänning
till systemet enligt spänningsleveransen i ditt område. Om spänningsleveransen i ditt
område är 100-127V, ställ in omkopplaren på 115V. Om spänningsleveransen i ditt
område är 200-240V, ställ in omkopplaren på 230V.
Inställning av omkopplaren på 115V i en 230V miljö eller 230V i en 115V miljö kommer att
allvarligt skada systemet!
3.���������������
Strömkontakt. Koppla in strömsladden i denna kontakt.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
17
SVENSKA
4.
PS/2 musport (grön). Denna port är till för en PS/2 mus.
5.
PS/2 tangentbordsport (lila). Denna port är till för ett PS/2 tangentbord.
6.
COM-port. Denna port är till för pekenheter eller andra seriella enheter.
7.�������������
DVI-D-port. Denna port är till för alla DVI-D kompatibla enheter och är HDCP
kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och andra skyddat innehåll.
8.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
•�����������
NIE NALEŻY podłączać
���������� klawiatury/myszy
����������������������������������������������������������
do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Zalecamy,
������������������������
aby podłączać urządzenia
������������������������������������������������������
USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
9.���������������������
Mikrofonport (rosa). Detta uttag ansluter en mikrofon.�
10.������������������������
Linjeutgång (limegrön). Denna port ansluter en hörlur eller en högtalare. I en 4, 6
eller 8-kanals konfiguration blir funktionen för denna port utgång för fronthögtalare.
11.����������������������
Lineingång (ljusblå). Denna port ansluter en bandspelare, CD-spelare, DVD-spelare
eller andra ljudkällor.�
Se ljudkonfigurationstabellen nedan för funktionerna för ljudportarna i 2, 4, 6 eller 8-kanals
konfiguration.
Ljud 2, 4, 6 eller 8-kanal konfiguration
Headset
2-kanal
Port
4-kanal
6-kanal
8-kanal
Ljusblå
Linje in
Linje in
Linje in
Linje in
Lime
Linje ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Rosa
Mik in
Mik in
Mik in
Mik in
Orange
–
–
Center/Subwoofer
Center/Subwoofer
Svart
–
Bakre högtalare ut
Bakre högtalare ut
Bakre högtalare ut
Grå
–
–
–
Utgång sidohögtalare
12.�����������������������������������
Hållare för expansionkortsöppning. Ta bort hållaren för expansionsöppningen vär ett
expansionskort installeras.
13.������������������
LAN (RJ-45) port. Denna port tillåter Gigabit-anslutning till ett Local Area Network
(LAN/lokalt nätverk) via en nätverkshubb.
LAN port LED indikatorer
Aktivitets-/län-LED
18
Hastighets-LED
Status
Beskrivning
Status
Beskrivning
AV
Ingen länk
AV
10 Mbps anslutning
ORANGE
Länkad
ORANGE
100 Mbps anslutning
BLINKAR
Dataaktivitet
GRÖN
1 Gbps anslutning
AKT/LÄNK HASTIGHETS
LED
LED
LAN-port
Kapitel 1: Komma igång
14.��������������
Luftventiler. Dessa hål är till för luftventilation.
SVENSKA
Blockera INTE luftventilerna i chassit. Se alltid till att det finns tillräckligt med ventilation för
din dator.
15.���������
VGA-port. Denna port är till för VGA-kompatibla enheter såsom en VGA-monitor.
1
2
3
14
4
5
13
11
6
7
8
9
12
10
11
BP6320(SD530)
1.
PS/2 musport (grön). Denna port är till för en PS/2 mus.
2.
PS/2 tangentbordsport (lila). Denna port är till för ett PS/2 tangentbord.
3.
COM-port. Denna port är till för pekenheter eller andra seriella enheter.
4.�������������
DVI-D-port. Denna port är till för alla DVI-D kompatibla enheter och är HDCP
kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och andra skyddat innehåll.
5.�����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
•�����������
NIE NALEŻY podłączać
���������� klawiatury/myszy
����������������������������������������������������������
do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Zalecamy,
������������������������
aby podłączać urządzenia
������������������������������������������������������
USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
19
5.����������������
USB 2.0 portar. Dessa Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) portar finns tillgängliga för
anslutning av USB 2.0 enheter såsom en mus, skrivare, skanner, kamera, handdator
och annat.
SVENSKA
6.��������������������
Mikrofonport (rosa). Detta uttag ansluter en mikrofon.�
7.�����������������������
Linjeutgång (limegrön). Denna port ansluter en hörlur eller en högtalare. I en 4, 6
eller 8-kanals konfiguration blir funktionen för denna port utgång för fronthögtalare.
8.���������������������������
Line In port (light blue). This port connects to a tape, CD, DVD player, or other audio
sources.
Se ljudkonfigurationstabellen nedan för funktionerna för ljudportarna i 2, 4, 6 eller 8-kanals
konfiguration.
Ljud 2, 4, 6 eller 8-kanal konfiguration
Headset��������
2-kanal
�������
4-kanal
6-kanal
8-kanal
Ljusbl�������������
(Bakre panel)
Port
Linje in
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Lime (Bakre panel)
Linje ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Fronthögtalare ut
Rosa��������������
(Bakre panel)
Mik in
Mik in
Bas-mitten
Bas-mitten
-
-
-
Utgång sidohögtalare
Lime (Frontpanel)
9.�����������������������������������
Hållare för expansionkortsöppning. Ta bort hållaren för expansionsöppningen vär ett
expansionskort installeras.
10 . Spänningsväljare. Använd denna omkopplare för att välja lämplig inmatad spänning
till systemet enligt spänningsleveransen i ditt område. Om spänningsleveransen i ditt
område är 100-127V, ställ in omkopplaren på 115V. Om spänningsleveransen i ditt
område är 200-240V, ställ in omkopplaren på 230V.
11.��������������
Luftventiler. Dessa hål är till för luftventilation.
Blockera INTE luftventilerna i chassit. Se alltid till att det finns tillräckligt med ventilation för
din dator.
12.������������������
LAN (RJ-45) port. Denna port tillåter Gigabit-anslutning till ett Local Area Network
(LAN/lokalt nätverk) via en nätverkshubb.
LAN port LED indikatorer
Aktivitets-/län-LED
Hastighets-LED
Status
Beskrivning
Status
Beskrivning
AV
Ingen länk
AV
10 Mbps anslutning
ORANGE
Länkad
ORANGE
100 Mbps anslutning
BLINKAR
Dataaktivitet
GRÖN
1 Gbps anslutning
AKT/LÄNK HASTIGHETS
LED
LED
LAN-port
13.���������
VGA-port. Denna port är till för VGA-kompatibla enheter såsom en VGA-monitor.
20
Kapitel 1: Komma igång
Inställning av din dator
SVENSKA
Detta avsnitt guidar dig genom anslutningen av huvudhårdvaruenheterna såsom den externa
monitorn, tangentbordet, mus och strömsladden till din dator.
Använda skärmutgångarna ombord
Anslut monitorn till skärmutgången ombord.
För anslutning av en extern monitor med skärmutgångarna ombord:
1.
Anslut monitorn till VGA-porten, DVI-D-porten eller displayporten på datorn.
2.
Koppla monitorn till ett strömuttag.
BM6620 (MD530)
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
21
BM6820
SVENSKA
BP6320 (SD530)
Om din dator levereras med ett ASUS grafikkort är grafikkortet inställt som primär
skärmenehet i BIOS. Därför skall du ansluta monitorn till en skärmutgång på grafikkortet.
22
Kapitel 1: Komma igång
Ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus
SVENSKA
Anslut ett USB-tangentbord och en USB-mus till USB-porten på baksidan av datorn.
BM6620 (MD530)
BM6820
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
23
BP6320/SD530
SVENSKA
Ansluta nätsladden
Anslut ena änden av strömsladden till strömuttaget på baksidan av datorn och den andra
änden till en strömkälla.
BM6620 (MD530)
24
Kapitel 1: Komma igång
SVENSKA
BM6820
BP6320 (SD530)
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
25
Slå PÅ/Stänga AV datorn
Detta avsnitt beskriver hur du slår på/stänger av datorn efter att du ställt in datorn.
SVENSKA
Slå PÅ datorn
För att slå PÅ datorn:
1.
Slå PÅ monitorn.
2.
Slå på strömbrytaren, ��������������������
(endast för BM6820).
3.
Tryck på strömknappen på datorn.
Strömbrytare
Strömbrytare
BM6820
BM6620(MD530)
Strömbrytare
BP6320(SD530)
4.
Vänta tills operativsystemet laddas autoamtiskt.
Stänga AV datorn
För att stänga AV datorn i Windows® 7:
1.
Stäng alla program som körs.
2.
Klicka på
3.
Klicka på
på Windows® skrivbord.
för att stänga av operativsy.
För detaljer om att stänga av borddatorns i Windows®8, se sektionen Turning your Desktop
PC OFF (stänga av bordsdatorn) i kapitel 3.
26
Kapitel 1: Komma igång
Kapitel 2
SVENSKA
Använda Windows ® 7
Start för första gången
När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida
dig genom konfigurationen av Windows® 7 operativsystemet.
Starta första gången:
1.
Slå på datorn. Vänta några minuter tills skärmen Set Up Windows (Inställning av
Windows) visas.
2.
Välj ditt språk från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
3.
Välj Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid och valuta) och
Keyboard layout (Tangentbordslayout) från rullgardinslistan. Klicka på Next (Nästa).
4.
Knappa in ett unikt namn för user name (användarnamn) och computer name
(datornamn). Klicka på Next (Nästa).
5.
Knappa in den nödvändiga informationen för att ställa in ditt lösenord och klicka på
Next (Nästa). Du kan också klicka på Next (Nästa) för att hoppa över detta steg utan
att ange någon information.
Om du vill ställa in ett lösenord för ditt konto senare, se avsnittet Ställa in ett
användarkonto och lösenord i detta kapitel.
6.
Läs noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the license terms (Jag accepterar
licensvillkoren) och klicka på Next (Nästa).
7.
Välj Use recommended settings (Använd rekommenderade inställningar) eller
Install important updates only (Installera endast viktiga uppdateringar) för att
ställa in säkerhetsinställningarna för din dator. För att hoppa över detta steg välj Ask
me later (Fråga mig senare).
8.
Granska tid- och datuminställningarna. Klicka på Next (Nästa). Systemet laddar den
nya inställningarna och startar om. Du kan nu börja använda din dator.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
27
Använda Windows® 7 skrivbord
SVENSKA
Klicka på startikonen
> Hjälp och support för att få mer information om Windows® 7.
Använda startmenyn
Startmenyn ger dig åtkomst till program, hjälpmedel och andra användbara poster på din
dator. Den ger dig också ytterligare information om Windows 7 via Help and support (Hjälp
och support) funktionen.
Starta poster från startmenyn
Att starta poster från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivtetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Från startmenyn, välj den post som du vill starta.
.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på startmenyn. För mer detaljer se
avsnittet Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
Använda posten Komma igång
Getting Started (Komma igång) posten på startmenyn innehåller information om vissa
grundläggande uppgifter såsom personifiera Windows®, lägga till nya användare och överföra
filer för att hjälpa dig att bekanta dig med att använda Windows® 7.
Använda posten Komma igång:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Välj Getting Started (Komma igång). Listan med tillgängliga aktiviteter visas.
för att starta startmenyn.
3.
Välj den uppgift som du vill genomföra.
Använda aktivitetsfältet
Aktivitetsfältet låter dig starta och hantera program eller poster som finns installerade på din
dator.
Starta ett program från aktivitetsfältet
Starta ett program från aktivitetsfältet:
•
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på en ikon för att starta den. Klicka på ikonen igen
för att dölja programmet.
Du kan fästa program som du vill ska konstant visas på aktivitetsfältet. För mer detaljer se
avsnittet Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet i detta kapitel.
28
Kapitel��������������������
2: Använda Windows ® 7
Fästa poster på snabblistan
SVENSKA
När du högerklickar på en ikon i aktivitetsfältet startar en snabblista som ger dig
snabbåtkomst till programmens eller posternas relaterade länkar. Du kan fästa poster på
snabblistan såsom favoritswebbsidan, ofta besökta mappar eller enheter eller nyligen
spelade mediafiler.
Fästa poster på snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill fästa, välj sedan Pin to this list
(Fäst på denna lista).
Borttagning av poster från snabblistan
Borttagning av poster från snabblistan:
1.
Högerklicka på en ikon från aktivetetsfältet.
2.
Från snabblistan, högerklicka på den post som du vill ta bort från snabblistan, välj
sedan Unpin from this list (Ta bort från denna lista).
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet
Fästa program på startmenyn eller i aktivitetsfältet:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Högerklicka på den post som du vill fästa på startmenyn eller aktivitetsfältet.
3.
Välj Pin to Taskbar (Fäst på aktivitetsfältet) eller Pin to Start menu (Fäst på
startmenyn).
Du kan också högerklicka på ikonen för ett program som körs i aktivitetsfältet, välj sedan
Pin this program to taskbar (Fäst detta program på aktivitetsfältet).
Ta bort program från startmenyn
Ta bort program från startmenyn:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Från startmenyn, högerklicka på det program som du vill ta bort, klicka sedan på
Remove from this list (Ta bort från denna lista).
Ta bort program från aktivitetsfältet
Ta bort program från aktivitetsfältet:
1.
Från aktivitetsfältet, högerklicka på den post som du vill ta bort från aktivitetsfältet,
välj sedan Unpin this program from taskbar (Ta bort detta program från
aktivitetsfältet).
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
29
Använda meddelandeområdet
Som standard visar meddelandeområdet dessa tre ikoner:
SVENSKA
Åtgärdscentermeddelande
Klicka på denna ikon för att visa alla varningar och meddelanden och starta Windows®
åtgärdscenter.
Nätverksanslutning
Denna ikon visar anslutningsstatusen och signalstyrkan för den trådanslutna eller trådlösa
nätverksanslutningen.
Volym
Klicka på denna ikon för att justera volymen.
Visa ett varningsmeddelande
Visa ett varningsmeddelande:
•
Klicka på meddelandeikonen
, klicka sedan på meddelandet för att öppna det.
För ytterligare detaljer se avsnittet Använda Windows® Åtgärdscenter i detta kapitel.
Anpassa ikoner och meddelanden
Du kan välja att visa eller dölja ikonerna och meddelanden i aktivitetsfältet eller i
meddelandeområdet.
Anpassa ikoner och meddelanden:
1.
Från meddelandeområdet klicka på pilikonen
.
2.
Klicka på Customize (Anpassa).
3.
Från rullgardingsmenyn väljer du det uppträdande för ikonerna eller posterna som du
vill anpassa.
Hantera dina filer och mappar
Använda Windows® Utforskaren
Windows® Utforskaren låter dig visa, hantera och organisera dina filer och mappar.
Starta Windows® Utforskaren
Starta Windows Utforskaren:
30
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
2.
Klicka Computer (Dator) för att starta Windows Utforskaren.
för att starta startmenyn.
Kapitel��������������������
2: Använda Windows ® 7
Utforska filer och mappar
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigations- eller visningspanelen bläddrar du efter platsen för dina data.
3.
Från adressfältet klickar du på pilen för att visa innehållet på enheten eller i mappen.
SVENSKA
Utforska filer och mappar:
Anpassa filens/mappens visning
Anpassa filens/mappens visning:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från navigeringspanelen välj platsen för dina data.
3.
Från verktygsfältet klickar du på Visa ikonen
4.
Från Visa menyn, flytta skjutreglaget för att välja hur du vill visa filen/mappen.
.
Du kan också högerklicka var som helst i visningspanelen och klicka på View (Visa) och
välj den visningstyp som du önskar.
Arrangera dina filer
Arrangera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från fältet Arrange by (Arrangera efter) klicka för att visa rullgardinslistan.
3.
Välj din önskade arrangeringstyp.
Sortera dina filer
Sortera dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Sort by (Sortera efter) sedan väljer du önskad
sorteringstyp.
Gruppera dina filer
Gruppering av dina filer:
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Högerklicka någonstans i visningspanelen.
3.
Från menyn som visas väljer du Group by (Gruppera efter) sedan väljer du önskad
gruppering.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
31
Lägga till en ny mapp
Lägga till en ny mapp:
SVENSKA
1.
Starta Windows Utforskaren.
2.
Från verktygsfältet klicka på New folder (Ny mapp).
3.
Infoga namnet för nya mappen.
Du kan också högerklicka någonstans i visningspanelen och klicka på New (Ny) > Folder
(Mapp).
Säkerhetskopiera dina filer
Skapa en säkerhetskopiering
Ställa in en säkerhetskopiering:
1.
Klicka på
> All Programs (Program) > Maintenance (Underhåll) > Backup and
Restore (Säkerhetskopiering och återställning).
2.
Klicka på Set up backup (Säkerhetskopiera filer). Klicka på Next (Nästa).
3.
Välj destination för din säkerhetskopia. Klicka på Next (Nästa).
4.
Välj Let Windows choose (recommended) (Låt Windows välja
(rekommenderas)) eller Let me choose as your backup mode (Låt mig välja mitt
säkerhetskopieringsläge).
Om du väljer Let Windows choose (Låt Windows välja) kommer inte Windows att
säkerhetskopiera dina program, FAT-formaterade filer, filer i papperskorgen eller temporära
filer som är större än 1 GB.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Återställning av ditt system
Windows® Systemåterställningsfunktion skapar en återställningspunkt där datorns
systeminställningar sparas vid en viss tid och datum. Den låter dig återställa eller ångra
ändringar gjorda i din dators systeminställningar utan att det påverkar dina personliga data.
Återställning av ditt system:
32
1.
Stäng alla program som körs.
2.
Klicka på
> All Programs (Program) > Accessories (Tillbehör) > System Tools
(Systemverktyg) > System Restore (Systemåterställning).
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Kapitel��������������������
2: Använda Windows ® 7
Skydda din dator
Använda Windows® 7 åtgärdscenter
SVENSKA
Windows® 7 åtgärdscenter ger dig larmmeddelanden, säkerhetsinformation, information
om systemunderhåll och alternativ att automatiskt felsöka och reparera vissa vanliga
datorproblem.
Du kan anpassa meddelandena. För ytterligare detaljer se tidigare avsnitt Anpassa ikoner
och meddelanden i detta kapitel.
Starta Windows® 7 åtgärdscenter
Starta Windows® 7 åtgärdscenter:
1.
För att starta Windows 7 åtgärdscenter klicka på meddelandeikonen
på Open Action Center (Öppna åtgärdscentret).
, klicka sedan
2.
Från Windows 7 åtgärdscenter klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Använda Windows® Uppdatering
Windows uppdatering låter dig söka efter och installera de senaste uppdateringarna för att
förbättra säkerheten och prestandan hos din dator.
Starta Windows® Uppdatering
Starta Windows® Uppdatering:
1.
Från Windows® aktivitetsfält, klicka på Start-ikonen
för att starta startmenyn.
2.
Välj All Programs (Program) > Windows Update (Windows uppdatering).
3.
Från Windows uppdateringsskärm klickar du på den uppgift som du vill genomföra.
Ställa in ett användarkonto och lösenord
Du kan skapa användarkonto och lösenord för personer som vill använda din dator.
Ställa in ett användarkonto
Ställa in ett användarkonto:
> Getting Started (Komma igång) > Add
1.
Från Windows® aktivitetsfält klicka på
new users (Lägg till ny användare).
2.
Välj Manage another account (Hantera annat konto).
3.
Välj Create a new account (Skapa ett nytt konto).
4.
Knappa in namnet på den nya användaren.
5.
Välj antingen Standard user (Standardanvändare) eller Administrator
(Administratör) som användartyp.
6.
När du är klar, klicka på Create Account (Skapa konto).
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
33
Ställa in ett användarlösenord
Ställa in ett användarlösenord:
SVENSKA
1.
Välj den användare som du vill ställa in ett lösenord för.
2.
Välj Create a password (Skapa ett lösenord).
3.
Knappa in en lösenord och bekräfta det. Skriv in ditt lösenordstips.
4.
När du är klar, klicka på Create password (Skapa lösenord).
Aktivera antivirusprogrammet
Trend Micro Internet Security är förinstallerat på din dator. Det är en tredjeparts
antivirusprogram som skyddar din dator mot virusattacker. Det köps separat. Du har en 30dagars testperiod efter aktivering av det.
För att aktivera Trend Micro Internet Security:
1.
Kör Trend Micro Internet Security programmet.
2.
Läs noga igenom licensvillkoren. Klicka på Agree & Activate (Samtycker och
aktivera).
3.
Mata in din e-postadress och välj plats där du befinner dig. Klicka på Next (Nästa).
4.
Klicka på Avsluta för att fullborda aktiveringen.
Öppna Windows® Hjälp och support
Windows® Hjälp och support ger dig guidning och svar om användning av program under
Windows® 7 plattformen.
För att starta Windows® Hjälp och support klicka på
support).
> Help and Support (Hjälp och
Se till att du är ansluten till internet för att erhålla den senaste Windows® online-hjälpen.
34
Kapitel��������������������
2: Använda Windows ® 7
Kapitel 3
SVENSKA
Använda Windows ® 8
Start för första gången
När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida
dig genom konfigurationen av Windows® 8 operativsystemet.
Starta första gången:
1.
Slå på datorn. Vänta några minuter tills skärmen Set Up Windows (Inställning av
Windows) visas.
2.
Läs noga igenom licensvillkoren. Markera I accept the license terms for using
Windows (Jag accepterar licensvillkoren för att använda Windows) och klicka på
Accept (Acceptera).
3.
Följ anvisningarna på skärmen för konfiguration av följande grundläggande funktioner.
4.
•
Anpassa
•
Inställningar
När du är klar med konfigurationen av de grundläggande funktionerna visas Windows®
8 videosjälvstudien. Titta på självstudien för att lära dig mer om funktionerna i
Windows® 8.
För detaljerad info om att använda Windows® 8, se de följande avsnitten.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
35
Using the Windows® UI (använda gränssnittet)
SVENSKA
Windows®-gränssnittet är den brickbaserade bildskärmen som används i Windows® 8. Det
inkluderar följande egenskaper som du kan använda när du arbetar på din bordsdator.
Startskärmen
Startskärmen visas när du loggat in på ditt användarkonto. Den hjälper dig att organisera de
program och applikationer du behöver på en enda plats.
Tryck på Windows-tangenten
för att starta Startskärmen från valfri app.
Användarkonto
Windows®-appar
In/utzoomningsknapp
för appar
Windows®-appar
Detta är appar som fästs på Startskärmen och visas i brickformat för lätt och enkel åtkomst
En skärmupplösning på 1024 x 768 bildpunkter eller mer krävs för att köra en app.
Vissa appar kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto innan de kan köras för fullt.
36
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
Klickbara områden
Med klickbara områden på skärmen kan du starta program och komma åt inställningar på din
bordsdator. Funktionerna i de här klickbara områdena kan aktiveras med din mus.
SVENSKA
Klickbara områden på en app som körs
Klickbara områden på Startskärmen
Se nästa sida för funktionerna i de klickbara områdena.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
37
Klickbart område
SVENSKA
övre vänstra hörnet
Åtgärd
Hovra med muspekaren och klicka sedan på
miniatyrbilden för en tidigare app för att återgå till den
appen.
Flytta muspekaren neråt för att visa alla appar som
körs.
nedre vänstra hörnet
Från en skärm i en app som körs:
Hovra med muspekaren och klicka sedan på
Startskärmens miniatyrbild för att återgå till
Startskärmen.
NOTERA: Du kan också trycka på Windowstangenten
på tangentbord för att gå tillbaka till
Startskärmen.
Från Startskärmen:
Hovra med muspekaren och klicka sedan på
miniatyrbilden för en tidigare app för att återgå till den
appen.
38
övre delen
Hovra med muspekaren tills den ändras till en
handikon. Dra och släpp sedan appen på en ny plats.
NOTERA: Den här funktionen för klickbara områden
fungerar endast på en app som körs eller när du vill
använda Fäst-funktionen. För med detaljer, se Snap
feature (Fästfunktionen) under Working with Metro
Style Apps (Arbeta med Windows®-appar).
övre och nedre högra
hörnet
Hovra med muspekaren för att starta Charmfält.
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
Arbeta med Windows®-appar
SVENSKA
Starta och anpassa dina appar med datorns tangentbord eller mus.
Starta appar
•
Placera muspekaren på en app och starta den genom att vänsterklicka.
•
Tryck på <Tab> två gånger och använd sedan piltangenterna för att bläddra igenom
apparna. Tryck på <Enter> för att starta vald app.
Anpassa appar
Du kan flytta på, ändra storlek på eller plocka bort appar från startskärmen via följande steg.
•
För att flytta på en app, dra och släpp den på en ny plats.
Ändra storlek på appar
Högerklicka på appen för att aktivera dess inställningsfält och klicka sedan på Smaller
(Mindre).
Plocka bort appar
Plocka bort en app från Startskärmen genom att högerklicka på appen för att aktivera dess
inställningsfält och klicka sedan på Unpin from Start (Plocka bort från Start).
Stänga appar
•
Flytta muspekaren till överdelen av den startade appen och vänta tills pekaren
förvandlas till en handikon.
•
Dra och släpp sedan appen till skärmens nedre del för att stänga den.
•
Från skärmen i den körda appen, tryck på <Alt> + <F4>.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
39
Komma åt skärmen Alla appar
I skärmen Alla appar kan du konfigurera inställningarna för en app eller fästa den på
Startskärmen eller aktivitetsfältet i skrivbordsläget.
SVENSKA
Öppna skärmen Alla appar
Högerklicka på Startskärmen eller tryck på
+ <Z> och klicka sedan på Alla appar-ikonen.
Fästa en app på Startskärmen
40
1.
Starta Alla appar-skärmen.
2.
I Alla appar-skärmen, högerklicka på en app för att visa dess inställningsfält.
3.
I inställningsfältet, klicka på Pin to Start (Fäst på Start).
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
Charmfält
SVENSKA
Charmfält är ett verktygsfält som kan aktiveras på bildskärmens högersida. Det består
av flera verktyg som låter dig dela applikationer och ge snabbåtkomst för anpassning av
inställningarna för din bordsdator.
Charmfält
Starta Charmfält
När det anropas visas Charmfält först som en uppsättning vita ikoner. Bilden ovan visar hur
Charmfält ser ut när det aktiverats.
Starta Charmfält med datorns tangentbord eller mus.
•
Flytta muspekaren till bildskärmens övre eller nedre högra hörn.
•
Tryck på
+
������
<C��
>.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
41
Inuti Charmfält
Sök
SVENSKA
Med det här verktyget kan du leta efter filer, applikationer eller program
på din bordsdator.
Dela
Med det här verktyget kan du dela applikationer via sociala nätverk eller
e-post.
Start
Det här verktyget återgår till Startskärmen. I Startskärmen kan du också
använda den hör funktionen för att återgå till en tidigare öppnad app.
Enheter
Med det här verktyget kan du komma åt och dela filer med de enheter
som anslutits till din bordsdator, t.ex. en extern bildskärm eller
skrivare.
Inställningar
Med det här verktyget kan du komma åt datorinställningarna på din
bordsdator.
42
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
Fästfunktionen
SVENSKA
Fästfunktionen visar två appar sida vid sida så att du kan arbeta eller växla mellan apparna.
En skärmupplösning på minst 1366 x 768 bildpunkter krävs för att använda Fästfunktionen.
Fästfältet
Använda Fäst
Använda Fäst
1.
Aktivera fönstret Fäst med datorns tangentbord eller mus.
Med musen
a) Klicka på en app för att starta den.
b) Hovra med muspekaren på bildskärmens övre del.
c) När pekaren förvandlas till en handikon, dra och släpp appen till höger eller vänster
om skärmpanelen.
Med tangentbordet
•
Starta en app och tryck sedan på
+ < . > för att aktivera fältet Fäst. De första
appen placeras automatiskt i den mindre skärmområdet.
2.
Starta en annan app. Den andra appen kommer automatiskt att visas i det större
skärmområdet.
3.
För att växla mellan appar, tryck på
+ <J>.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
43
Andra tangentbordsgenvägar
SVENSKA
Med tangentbordet kan du också använda följande genvägar för att hjälpa dig att starta
applikationer och navigera i Windows®8.
Växlar mellan Startskärmen och senast körda app.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
44
Startar skrivbordet.
Startar datorfönstret på skrivbordet.
Öppnar filsökningsrutan.
Öppnar delningsrutan.
Öppnar inställningsrutan.
Öppnar enhetsrutan.
Aktiverar låsskärmen.
Minimerar Internet Explorer-fönstret.
Öppnar den andra bildskärmsrutan.
Öppnar appsökningsrutan.
Öppnar fönstret Kör.
Öppnar Hjälpmedelscenter.
Öppnar sökrutan för inställningar.
Öppnar en menyruta med Windows-verktyg.
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Startar förstoraren och zoomar in på skärmen.
Zoomar ut ur fönstret.
SVENSKA
+ <+>
Gör så att du kan se skrivbordet.
Öppnar inställningarna för Skärmläsaren.
Aktiverar skärmutskriftsfunktionen.
Stänga AV bordsdatorn
Stänga AV bordsdatorn:
Gör något av följande för att stänga av bordsdatorn:
• I Charmfält, klicka på Settings (Inställningar) > Power (Strömförsörjning) > Shut
down (Stäng av) för normal avstängning.
•
I inloggningsfönstret, klicka på Power (Strömförsörjning) > Shutdown (Stäng av).
•
Om datorn inte svarar, håll ner strömbrytaren i minst fyra (4) sekunder tills datorn stängs
av.
Försätta datorn i viloläge
För att försätta datorn i viloläge, tryck en gång på strömbrytaren.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
45
Öppna BIOS-inställningarna
SVENSKA
BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systeminställningar för maskinvara som behövs
för systemstart av bordsdatorn.
I normala fall gäller BIOS-inställningarna de flesta situationer för att garantera optimal
prestanda. Ändra inte på standard-BIOS-inställningarna annat än i följande fall:
•
Ett felmeddelande visas på skärmen under systemstart och begär att du kör BIOSinställningarna.
•
Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar
eller –uppdatering.
Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet eller startfel. Du rekommenderas å
det starkaste att endast ändra BIOS-inställningar med hjälp av utbildad servicepersonal.
Snabböppning av BIOS
Windows® 8 startar snabbt och därför har vi utvecklat följande tre sätt för att du snabbt ska
kunna komma åt BIOS.
•
Tryck på strömbrytaren i minst fyra sekunder för att stänga av bordsdatorn och tryck
sedan på strömbrytaren en gång till för att starta datorn igen. Tryck sedan på <Del>
under POST.
•
När datorn är avstängd, dra ut nätsladden ur datorn. Sätt tillbaka sladden och tryck
sedan på strömknappen på datorn. Tryck på <Del> under POST.
POST (Power-On Self Test) är en serie programvarukontrollerade diagnostiska tester som
körs när du startar datorn.
46
Kapitel�������������������
3: Använda Windows® 8
Kapitel 4
SVENSKA
Ansluta enheter till din dator
Ansluta en USB-lagringsenhet
Denna bordsdator har USB 2.0/1.1 portar på både fram- och baksidan . USB-portarna gör att
du kan ansluta USB-enheter såsom lagringsenheter.
Att ansluta en USB-lagringsenhet:
•
Mata in USB-lagringsenheten i din dator.
Du kan aktivera eller avaktivera front och bakre USB 2.o portarna individuellt från BIOS
Setup. Se sektionen Configuring the USB ports using the BIOS (konfigurera USBportarna med BIOS) i kapitel 5 i denna bruksanvisning för detaljer.
Frontpanel
BM6620/MD530
BM6820
BP6320/SD530
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
47
Bakre panel
SVENSKA
BM6620 (MD530)
BM6820
BP6320 (SD530)
48
®
Kapitel�������������������
3: Använda
8
Kapitel����������������������������������
4: Ansluta
enheter Windows
till din dator
1.
Klicka på
i Windows meddelandefält på datorn och
klicka sedan på Eject USB2.0 FlashDisk (mata ut USB
2.0 flashdisk) eller Eject USB3.0 FlashDisk (mata ut
USB 3.0 flashdisk) om du använder USB3.0 flashenheten
eller USB3.0-kompatibla enheter.
2.
När meddelandet Safe to Remove Hardware
(Säkert att ta bort hårdvara) poppar upp, ta
bort USB-lagringsenheten från din dator.
SVENSKA
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 7:
Att ta bort en USB-lagringsenhet i Windows® 8:
1.
På Startskärmen, klicka på Desktop
(Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
2.
Klicka på
i aktivitetsfältet och klicka sedan
på Eject [Name of USB Drive] (Mata ut [USBenhetens namn]).
3.
När meddelandet Safe to Remove
Hardware (Säkert att ta bort
hårdvara) poppar upp, ta bort USBlagringsenheten från din dator.
Ta INTE bort en USB-lagringsenhet när dataöverföring pågår. Om så görs kan det orsaka
dataförlust eller ge skador på USB-lagringsenheten.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
49
Anslutning av mikrofon och högtalare
SVENSKA
Denna bordsdator levereras med mikrofon- och högtalaringångar på både fram- och
baksidan. Ljud I/O portarna som är placerade på baksidan låter dig ansluta 2-kanals, 4kanals, 6-kanals och 8-kanals stereohögtalare.
Anslutning av hörlurar och mik
BM6620 (MD530)
BM6820
50
®
Kapitel�������������������
3: Använda
8
Kapitel����������������������������������
4: Ansluta
enheter Windows
till din dator
SVENSKA
BP6320 (SD530)
Anslutning av 2-kanals högtalare
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
51
Anslutning av 4-kanals högtalare
SVENSKA
Anslutning av 6-kanals högtalare
52
®
Kapitel�������������������
3: Använda
8
Kapitel����������������������������������
4: Ansluta
enheter Windows
till din dator
SVENSKA
Anslutning av 8-kanals högtalare
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
53
SVENSKA
54
®
Kapitel�������������������
3: Använda
8
Kapitel����������������������������������
4: Ansluta
enheter Windows
till din dator
Kapitel 5
SVENSKA
Använda din dator
Korrekt hållning när du använder din bordsdator
När du använder din bordsdator är det nödvändigt att du behåller en korrekt hållning för att
förhindra ansträngningar för dina handleder, händer och andra leder och muskler. Detta avsnitt
ger dig tips om hur du undviker fysiska obehag och eventuella skador när du använder och
njuter av din bordsdator.
Eye
level to the
top of
Ögonnivå
till överkanten
the
screen
på monitor
monitorn
Fotstöd
Foot rest
90˚ angles
Bibehålla rätt hållning:
•
Placera din datorstol så att dina armbågar är vid eller strax ovanför tangentbordet för
att få en komfortabel skrivarposition.
•
Justera höjden på stolen för att se till att dina knän är något högre än dina höfter för
att baksidan av dina lår skall slappna av. Om det behövs använd en fotpall för att öka
nivån på knäna.
•
Ställ in baksidan på din stol att att basen på ryggen har fast stöd och är vinklat något
bakåt.
•
Sitt upprätt med dina knän, armbågar och höfter i ungefär 90° vinkel när du sitter
framför datorn.
•
Placera monitorn direkt framför din och vrid ovansidan av monitorn i jämnhöjd med din
ögonnivå så att dina ögon tittar något nedåt mot skärmen.
•
Håll musen nära tangentbordet och om så behövs använd ett handledsstöd för att
minska trycket på handlederna när du skriver.
•
Använd din bordsdator på en komfortabelt upplyst plats och håll den borta från
blänkande källor såsom fönster och direkt solljus.
•
Ta mikropausar från användningen av din bordsdator.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
55
Använda den optiska enheten��������������������
(endast på utvalda
modeller)
SVENSKA
2
1
3
Inmatning av en optisk skiva
Inmatning av en optisk skiva:
1.
När systemet är påslaget tryck på utmatningsknappen nedanför enhetens lock för att
öppna tallriken.
2.
Placera skivan i den optiska enheten med etiketten riktad uppåt.
3.
Tryck på tallriken för att stänga den.
4.
Välj ett program från AutoPlay fönstret för att komma åt dina filer.
Om AutoPlay INTE är aktiverar på datorn, för att komma åt data på en optisk skiva:
•I Windows®7, klicka på Start > Computer (dator) och dubbelklicka på CD/DVD
enhetens ikon.
•I Windows® 8, svep med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows®
skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popup-menyn
klicka på File Explorer (filutforskaren) och dubbelklicka sedan på CD/DVD
enhetens ikon.
Borttagning av en optisk skiva
Ta bort en optisk skiva:
1.
När systemet är påslaget gör du något av följande för att mata ut tallriken:
•
Tryck på utmatningsknappen under enhetens lock.
•
Högerklicka på CD/DVD enhetsikonen på Computer (Dator) skärmen och klicka
sedan på Eject (Mata ut).
•
Right-click the CD/DVD drive icon on the Computer screen, and click Eject.
För att öppna skärmen Dator i Windows®8, svep med muspekaren över nedre vänstra
hörnet på Windows® skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från
popup-menyn klicka på File Explorer (filutforskaren) för att öppna skärmen Computer
(dator).
2.
56
Ta bort skivan från skivtallriken.
Kapitel 5: Använda din dator
Configuring the USB ports using the BIOS (konfigurera
USB-portarna genom BIOS)
SVENSKA
Du kan aktivera eller avaktivera front och bakre USB 2.0 och USB 3.0 portarna från BIOS
Setup.
To disable or enable the front and rear USB 2.0 and 3.0 ports (för att avaktivera eller
aktivera front och bakre USB 2.0 och 3.0 portarna):
1.
Tryck på <Delete> för att öppna BIOS Setup vid start.
2.
Från BIOS Setup skärm klicka på Advanced (avancerat) > USB Configuration (USBkonfiguration).
3.
Välj den USB-port som du vill aktivera eller avaktivera.
4.
Tryck på <Enter> för att aktivera eller avaktivera den valda USB-porten.
5.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
Se kapitel 1 för platserna för USB-portarna.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
57
Konfigurera HD säkerhetsinställningar med BIOS
Du kan ställa in ett lösenord i BIOS Setup för att skydda din hårddisk.
För att ställa in ett lösenord för din HD från BIOS Setup:
SVENSKA
1.
Tryck på <Delete> för att öppna BIOS Setup vid start.
2.
Från BIOS Setup EZ lägesskärm klicka på Exit (lämna)> Advanced Mode (avancerat
läge). Från skärmen avancerat läge klicka på Main > HDDx: [namn på HD] för att
öppna HD lösenordsskärm.
3.
Välj posten Set User Password (ställ in användarlösenord) och tryck på <Enter>.
4.
Knappa in ett lösenord i rutan Create New Password (skapa nytt lösenord) tryck
sedan på <Enter>.
5.
Bekräfta lösenordet vid uppmaning.
6.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
Notera detta lösenord då du behöver det för att öppna OS.
För att ändra lösenordet för din HD från BIOS Setup:
1.
Följ steg 1 och de tidigare sektionerna för att öppna HD lösenordsskärmen.
2.
Välj posten Set User Password (ställ in användarlösenord) och tryck på <Enter>.
3.
Knappa in nuvarande lösenord i rutan Enter Current Password (ange nuvarande
lösenord) tryck sedan på <Enter>.
4.
Knappa in ett nytt lösenord i rutan Create New Password (skapa nytt lösenord) tryck
sedan på <Enter>.
5.
Bekräfta lösenordet vid uppmaning.
6.
Klicka på Exit (avsluta) och välj Save Changes & Reset (spara ändringarna och
återställ) för att spara ändringarna som gjorts.
För att ta bort användarlösenordet följ samma steg som för att ändra ett användarlösenord
men tryck på <Enter> vid uppmaning att skapa/bekräfta lösenordet. När du tagit bort
lösenordet visar posten Set User Password (ställ in lösenord) överst på skärmen Not
Installed (inte installerat).
58
Kapitel 5: Använda din dator
Kapitel 6
SVENSKA
Anslutning till Internet
Trådanslutning
Använd en RJ-45 kabel för att ansluta din dator till ett DSL-/kabelmodem eller ett lokalt
nätverk (local area network/LAN).
Ansluta via ett DSL-/kabelmodem
Att ansluta via ett DSL-/kabelmodem:
1.
Montera ditt DSL-/kabelmodem.
Se dokumentationen som medföljde ditt DSL-/kabelmodem.
2.
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden til ett DSL-/kabelmodem.
BM6620 (MD530)
DVI
HDMI
Modem
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
59
BM6820
SVENSKA
Modem
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
BP6320 (SD530)
Modem
RJ-45 cable
kabel
RJ-45
3.
Slå på DSL-/kabelmodemet och din dator.
4.
Konfigurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
• För ytterligare detaljer se sektionen Configuring the network connection (konfigurera
nätverksanslutningen).
•���������������������������������������������������������������������������������������������
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning.
60
Kapitel 6: Anslutning till Internet
Ansluta via ett lokalt nätverk (LAN)
Ansluta via ett LAN:
Anslut ena änden av en RJ-45 kabel till LAN (RJ-45) porten på baksidan av din dator
och den andra änden till ditt LAN.
SVENSKA
1.
BM6620 (MD530)
RJ-45
RJ-45cable
kabel
LAN
BM6820
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
LAN
61
BP6320 (SD530)
SVENSKA
RJ-45 kabel
RJ-45
cable
LAN
2.
Slå på datorn.
3.
Konfigurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.
• För ytterligare detaljer se sektionen Configuring the network connection (konfigurera
nätverksanslutningen).
•���������������������������������������������������������������������������������������������
Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för
att ställa in din internetanslutning.
62
Kapitel 6: Anslutning till Internet
Konfigurera nätverksanslutningen
Konfigurationsalternativ i Windows® 7
SVENSKA
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
Konfigurering av en dynamisk IP-/PPPoE-nätverksanslutning:
1.
Klicka på Start (kontrollpanel)
> Control Panel (nätverk och
delningscenter) > Network and
Sharing Center
2.
I fönstret Nätverks- och
delningscenter, klicka på Change
Adapter settings (Ändra
adapterinställningar).
3.
Högerklicka på ditt LAN och
Properties (egenskaper).
4.
Välj Internet Protocol Version
4 (TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4 (TCP/Ipv4)) och klicka
på Properties (Egenskaper).
5.
Välj Obtain an IP address
automatically (erhåll en IPadress automatiskt) om du vill
att IP-inställningarna skall tilldelas
automatiskt. I annat fall välj
Use the following IP address
(Använd följande IP-adress): och
knappa in IP address (IP-adress)
och Subnet mask (Subnetmask).
6.
Välj Obtain DNS server address
automatically (erhåll DNSserveradress automatiskt) om du
vill att DNS-serverinställningarna
skall tilldelas automatiskt. I annat
fall välj Use the following DNS
server address (Använd följande
DNS-serveradress): och knappa in
Preferred and Alternate DNS server
(preferens och alternativ DNSserver).
7.��������������������������
När du är klar, klicka på OK.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
63
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
SVENSKA
8.
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverksoch delningscenter) och
klicka sedan på Set up a new
connection or network (skapa
en anslutning eller ett nätverk).
9.
Välj Connect to the Internet
(Anslut till internet) och klicka
sedan på Next (Nästa).
10. Välj Broadband (PPPoE)
(Bredband (PPPoE) och klicka
sedan på Next (Nästa).
64
Kapitel 6: Anslutning till Internet
11.
Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn.
Klicka på Connect (Anslut).
SVENSKA
12. Klicka på Close (Stäng) för att
avsluta konfigurationen.
13. Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
14. Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress
och alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
65
Konfigurationsalternativ i Windows® 8
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning
SVENSKA
Konfigurera en dynamisk IP/PPPoE-nätverksanslutning eller statisk IP-nätverksanslutning:
1.
På Startskärmen, klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläget.
2.
I Windows® aktivitetsfält, högerklicka på nätverksikonen
och klicka sedan på
Open Network and Sharing Center (Öppna Nätverks- och delningscenter).
66
3.
I fönstret Nätverks- och delningscenter, klicka på Change Adapter settings (Ändra
adapterinställningar.
4.
Högerklicka på ditt LAN och Properties
(egenskaper).
5.
Klicka på Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) (Internetprotokoll
version 4(TCP/IPOv4) och klicka
sedan på Properties (egenskaper).
Kapitel 6: Anslutning till Internet
Klicka på Obtain an IP address
automatically (Hämta en IP-address
automatiskt) och klicka sedan på OK.
SVENSKA
6.
Fortsätt med följande steg om du använder en PPPoE-anslutning.
7.
Återgå till Network and
Sharing Center (nätverksoch delningscenter) och
klicka sedan på Set up a
new connection or network
(skapa en anslutning eller ett
nätverk).
8.
Välj Connect to the Internet (Anslut
till internet) och klicka sedan på
Next (Nästa).
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
67
9.
Välj Broadband (PPPoE) (Bredband
(PPPoE) och klicka sedan på Next
(Nästa).
SVENSKA
10. Ange ditt användarnamn och
lösenord och anslutningsnamn.
Klicka på Connect (Anslut).
11.
Klicka på Close (Stäng) för att
avsluta konfigurationen.
12. Klicka på nätverksikonen i
aktivitetsfältet och klicka på den
anslutning som du just skapade.
13. Ange användarnamn och lösenord.
Klicka på Connect (Anslut) för att
ansluta till Internet.
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning
Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:
68
1.
Upprepa steg 1 till 4 i föregående avsnitt.
2
Klicka på Use the following IP address
(Använd följande IP-adress).
3.
Ange IP-adressen, Subnet mask (nätmask)
och Gateway (nätbrygga) från din
internetleverantör.
4.
Om så behövs ange önskad DNS-adress
och alternativ adress.
5.
När du är klar, klicka på OK.
Kapitel 6: Anslutning till Internet
Kapitel 7
SVENSKA
Använda verktygen
Support-DVD:n och återställnings-DVD:n medföljer inte i paketet.��������������������������
För ytterligare detaljer
om återställningsalternativen i Windows®7 och Windows® 8 se Recovering your system
(återställning av systemet) i detta kapitel.
ASUS AI Suite II
ASUS AI Suite II är ett allt-i-ett gränssnitt som integrerar flera ASUS funktioner och låter
användare starta och hantera dessa funktioner samtidigt.
Använda Al Suite II
AI Suite II startar automatiskt när du går in i Windows® operativsystem (OS). AI Suite II
ikonen visas i Windows® meddelandefält. Klicka på ikonen för att öppna AI Suite II huvudmenynfält.
Klicka på varje knapp för att välja och starta en funktion, övervaka systemet, uppdatera
moderkortets BIOS, visa systeminformationen och anpassa inställningarna för AI Suite II.
Klicka för att välja en
funktion
Klicka för att uppdatera moderkortets BIOS
Klicka för att övervaka
sensorer eller CPUfrekvens
Klicka för att visa ASUS
supportinformation
Klicka för att visa
systeminformationen
Klicka för att anpassa gränssnittsinställningarna
• Programmen i verktygsmenyn varierar mellan olika modeller.
• Skärmbilderna från Al Suite II i denna bruksanvisning är endast till som referens. De
verkliga skärmbilderna varierar mellan olika modeller.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
69
Verktyg
Verktygssektionen innehåller panelerna EPU, Probe II och Sensorregistrerare.
SVENSKA
EPU
EPU är ett energieffektivt verktyg som uppfyller olika datorbehov. Denna funktion har flera
lägen som du kan välja mellan för att spara systemenergi. Val av Auto-läge göra tt systemet
växlar lägen automatiskt i enlighet med aktuell systemstatus. Du kan också anpassa varje
läge genom att konfigurera inställningar såsom CPU-frekvens, GPU-frekvens, vCore spänning och fläktkontroll.
Starta EPU
Efter installation av AI Suite II från support-DVD-skivan starta EPU genom att klicka på Tool
(verktyg) > EPU på AI Suite II huvudmenynfält.
Följande meddelande visas om
ingen VGA energisparmotor
hittas.
Multipla systemdriftlägen
De poster som
lyser betyder att
energisparmotorn är
aktiverad
Visar mängden CO2
som reducerats
*Växlar mellan
visningen av Totala
och Aktuella CO2 reduceringen
Visar aktuell CPU
effekt
Avancerade inställningar för varje läge
Visar systemegenskaperna för varje läge.
*• Välj From EPU Installation (från EPU-installation) för att visa mängden CO2 som
reducerats sedan du installerade EPU.
*• Välj From the Last Reset (från senaste återställningen) för att visa den
totala CO2 som reducerats sedan du klickade på knappen Clear (rensa)
.
70
Kapitel 7: Använda verktygen
Probe II
SVENSKA
Probe II är en funktion som övervakar datorns vitala komponenter och upptäcker och larmar
om några problem uppstår med dessa komponenter. Probe II känner av fläktrotation, CPUtemperatur och systemspänning bland annat. Med denna funktion är du säker på att din dator
alltid är i ett hälsosamt driftstillstånd.
Starta Probe II
Efter installation av AI Suite II från support-DVD-skivan starta Probe II genom att klicka på
Tool (verktyg) > Probe II på AI Suite II huvudmenynfält.
Konfigurera Probe II
Klicka på fliken Voltage/Temperature/Fan Speed (spänning/temperatur/fläkthastighet) för
att aktivera sensorn eller för att justera sensorns tröskelvärden. Fliken Preference (preferenser) låter dig anpassa tidsintervaller för sensorlarm eller ändra temperaturenhet.
Spara din konfiguration
Laddar standardtröskelvärden
för varje sensor
Laddar din sparade konfiguration
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
Använder dina
ändringar
71
Sensorregistrerare
SVENSKA
Sensorregistrerare låter dig övervaka ändringarna i systemspänningen, temperaturen och
fläkthastigheten samt registrerar ändringarna.
Starta sensorregistreraren
Efter installation av AI Suite II från support-DVD-skivan klicka på Tool (verktyg) > Sensor
Recorder (sensorregistrerare) på AI Suite II huvudmenyfält för att starta PC Probe.
Konfigurera sensorregistrerare
Klicka på fliken Voltage/Temperature/Fan Speed (spänning/temperatur/fläkthastighet)
och välj den sensor som du vill övervaka. Fliken History Record (historikregistrering) låter
dig registrera ändringarna i sensorerna som du aktiverar.
Välj den sensor
som du vill
övervaka
Dra för att
visa statusen
under en viss
tidsperiod
Klicka för att
återgå till standardläge
72
Klicka för att zooma
in/ut på Y-axeln
Klicka för att zooma
in/ut på X-axeln
Kapitel 7: Använda verktygen
Övervakning
Övervakningssektionen inkluderar panelerna sensor och CPU-frekvens.
SVENSKA
Sensor
Sensorpanelen visar aktuellt värde för en systemsensor såsom fläktrotation, CPU-temperatur och spänning. Klicka på Monitor (Övervakning) > Sensor på AI Suite II huvudmenyfält för att starta sensorpanelen.
CPU-frekvens
CPU-frekvenspanelen visar aktuell CPU-frekvens och CPU-användning. Klicka på Monitor
(Övervakning) > CPU Frequency (CPU-frekvens) på AI Suite II huvudmenyfält för öppna
CPU-frekvenspanelen.
Uppdatera
Uppdateringssektionen låter dig uppdatera moderkortets BIOS och BIOS startlogotyp med
ASUS avsedda uppdateringsfunktion.
ASUS uppdatering
ASUS Update (uppdatering) är ett hjälpmedel som låter dig hantera, spara och uppdatera
moderkortets BIOS i Windows® OS. ASUS uppdateringsfunktion låter dig uppdatera BIOS
direkt från Internet, ladda ned den senaste BIOS-filen från Internet, uppdatera BIOS från en
uppdaterad BIOS fil, spara aktuell BIOS-fil eller visa BIOS versionsinformation.Uppdater-
ing av BIOS via internet
Att uppdatera BIOS via internet:
1.
Från ASUS uppdateringsskärm välj Update BIOS from Internet (uppdatera BIOS
från internet) och klicka sedan på Next (nästa).
2.
Välj ASUS FTP webbplats närmast där du befinner dig för att undvika nätverkstrafik.
Om du vill aktivera BIOS nedgraderbara funktion och automatiska BIOS
säkerhetskopieringsfunktion markera kryssrutorna framför den två posterna på
skärmen.
3.
Välj den BIOS-version som du vill ladda ned. Klicka på Next (nästa).
När ingen uppdaterad version hittas visas det såsom skärmen på höger sida.
4.
Du kan bestämma om BIOS startlogotyp skall ändras, vilket är den bild som visas på
skärmen under Power-On Self-Tests (POST/självtest vid strömpåslag). Klicka på Yes
(ja) om du vill ändra startlogotypen eller No (nej) för att fortsätta.
5.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja uppdateringsprocessen.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
73
Uppdatera BIOS via en BIOS-fil
Uppdatera BIOS via en BIOS-fil:
SVENSKA
1.
Från ASUS uppdateringsskärm välj Update BIOS from file (uppdatera BIOS från fil)
och klicka sedan på Next (nästa).2. Leta reda på BIOS-filen från det öppna fönstret,
klicka på Open (öppna) och klicka på Next (nästa).
3.
Du kan bestämma om BIOS startlogotypen skall ändras. Klicka på Yes (ja) om du vill
ändra startlogotypen eller No (nej) för att fortsätta.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja uppdateringsprocessen.
MyLogo
ASUS My Logo låter dig anpassa startlogotypen. Startlogotypen är den bild som visas på
skärmen under PowerOn Self-Tests (POST/självtest vid strömpåslag). ASUS MyLogo låter
dig:
• Ändra nuvarande BIOS startlogotyp på ditt moderkort
•
Ändra startlogotyp hos en nedladdad BIOS-fil och uppdatera denna BIOS på ditt
moderkort
•
Ändra startlogotyp hos en nedladdad BIOS-fil utan uppdatering av denna BIOS på ditt
moderkort
Se till att BIOS-posten Full Screen Logo (fullskärmslogotyp) är inställd på [Enabled]
(aktiverad) för att visa startlogotypen. Se sektionen Boot Settings Configuration
(konfiguration startinställningar) för kapitlet BIOS-inställningar i bruksanvisningen.
Ändra BIOS startlogotyp
1.
Från AI Suite II huvudmenyfält, klicka på Update (uppdatera) > MyLogo.
2.
Välj något av dessa tre alternativ, klicka sedan på Next (nästa):
•
Ändra nuvarande BIOS startlogotyp på mitt moderkort
•
Ändra startlogotyp hos en nedladdad BIOS-fil och uppdatera denna BIOS på mitt
moderkort
•
Ändra startlogotyp hos en nedladdad BIOS-fil (men uppdatera inte denna BIOS på
mitt moderkort)
Innan de två sista alternativen används se till att du laddat ned en BIOS-fil till din dator med
ASUS Update.
74
3.
Leta reda på bildfilen som du vill använda som startlogotyp (och den nedladdade
BIOS-filen om så krävs) och klicka sedan på Next (nästa).
4.
Flytta skjutreglaget Resolution (upplösning) eller klicka på Auto Tune
(autoinställning) för att systemet automatiskt skall ställa in skärmupplösningen.
5.
Klicka på knappen Booting Preview (förhandsgranskning start) för att
förhandsgranska hur bilden visas under POST. Vänsterklicka med musen för att återgå
till inställningsskärmen.
6.
Klicka på Next (nästa) när inställningen är klar.
7.
Klicka på Flash och följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja processen.
Kapitel 7: Använda verktygen
Systeminformation
SVENSKA
Systeminformationssektionen visar informationen om moderkortet, CPU och minnesplatser.
•����������
Klicka på MB fliken för att se detaljer om moderkortets tillverkare, produktnamn,
version och BIOS.
•����������
Klicka på CPU fliken för att se detaljer om processorns och cachen.
•����������
Klicka på SPD fliken och välj minnesplats för att se detaljer om minnesmodulen som är
installerad på motsvarande plats.
Supportskärmen
Supportskärmen visar informationen om ASUS webbsida, teknisk supportwebbsida,
nedladdningssupportwebbsida eller kontaktinformation.
Inställningar
Inställningssektionen låter dig anpassa huvudmenyfältets inställningar och gränssnittets
skal.
•�������������������������������������������������������������������
Applikationen låter dig välja den applikation som du vill aktivera.
•�������������������������������������������
Fält låter dig modifiera fältinställningen.
•����������������������������������������������������������������������������������
Skal låter dig anpassa gränssnittets kontrast, ljusstyrka, mättnad, ton och gamma.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
75
ASUS WebStorage
SVENSKA
ASUS WebStorage är en lagringsapp och en molntjänst som låter dig spara, synkronisera,
dela och komma åt dina filer när som helst och var som helst.
Se till att installera den senaste ASUS WebStorage PC Suite i din dator. Besök vår
webbsida på http://www.asuswebstorage.com för ytterligare detaljer.
Installera webstorage
Att installera webstorage:
Placera support-DVD:n i den optiska enheten. Dubbelklicka på setup.exe filen i ASUS
WebStorage mappen i programmappen på support-DVD-skivan.
Starta Webstorage
Starta WebStorage i Windows® 7
För att starta Webstorage från Windows
® skrivbord klicka på Start > Program
> ASUS > Webstorage. Webstorage
snabbfält visas i Windows® aktivitetsfält.
Högerklicka på dess ikon för att växla
mellan snabbfält och huvudfönstret.
Följande mappar ger dig följande funktioner:
• Drivenhet
76
Låter dig hämta alla dina säkerhetskopior, synkroniserade filer, delade grupper och
lösenordsskyddade data härifrån. Högerklicka med musen för att förhandsgranska filer
innan de laddas ned eller genererar en delad URL.
•
Säkerhetskopia
För att säkerhetskopiera dina viktigast data med enkla steg: förinställ ett
säkerhetskopieringsschema med ina preferenser i molnlagringen, eller välj “Auto
Backup” (automatiskt säkerhetskopiering) för fullständig säkerhetskopiering av data.
Kapitel 7: Använda verktygen
MySyncFolder
För lagring av de uppdaterade filerna till MySyncFolder för enkel åtkomst och delning av
alla typer av filer utan begränsning av plats eller enhet.
•
Kalender
ASUS WebStorage synkroniserar automatiskt de senaste kalenderhändelserna till alla
persondatorer så att du exakt vet alla händelser oavsett vilken dator som används.
•
BookmarkSyncer
Det bekväma BookmarkSyncer håller dina preferenser vad gäller webbläsare och
bokmärken i molnet automatiskt synkroniserade på flera datorer.
•
MobileApp
ASUS WebStorage mobila program synkroniserar dina filer mellan flera enheter.
Den stöder också kodomvandlingsteknologi som möjliggör förhandsgranskning och
filströmning på din mobiltelefon.
•
Gå till Webb
Upplev den uppskattade molntjänster via ASUS WebStorage, utan risken att förlora data.
SVENSKA
•
Inställningar
1.
Klicka på ikonen Settings (inställningar)
2.
Följ anvisningarna på skärmen för att fullfölja konfigurationen.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
inställningsgränssnittet visas.
77
Starta WebStorage i Windows® 8
Gör något av följande för att starta WebStorage i Windows® 8:
SVENSKA
•
Klicka på ASUS WebStorage ikonen
i Windows® meddelandefält.
•
Klicka på ASUS WebStorage ikonen från startskärmen.
Använda WebStorage molntjänst
• För åtkomst till dina filer online, se till att du har ett ASUS WebStorage konto. Registrera
dig om du inte äger ett.
• Se till att din bordsdator är ansluten till Internet innan du ansluter till ASUS WebStorage.
ASUS WebStorage huvudsida
Arbeta med ASUS WebStorage
ASUS WebStorage innehåller följande mappar som du kan använda för olika funktioner:
MySyncFolder
Denna folder ger dig möjlighet att komma åt, dela och ändra din fil som du synkroniserar
med andra enheter via din dator. Filen som du ändrat och sparat kommer att gälla den
synkroniserade datorn.
Med MySyncFolder kan du också göra noteringar, ta bilder, videor och spel in ljud och
överföra direkt till mappen.
Överföra filer till MySyncFolder
För att överföra filer till MySyncFolder:
78
för att starta MySyncFolder.
1.
Tryck på
2.
Högerklicka på skärmen för att starta inställningsfältet.
3.
Tryck på
och lokalisera filen som du vill ladda upp till MySyncFolder.
Kapitel 7: Använda verktygen
Lägga till filer till MySyncFolder
För att lägga till filer till MySyncFolder:
2.
Högerklicka på skärmen för att starta inställningsfältet.
Tryck på
SVENSKA
1.
och välj vilken åtgärd som du vill göra:
a. Tryck på Note taking (Notering) för att notera.
b. Tryck på Snapshot (Ögonblicksbild) för att ta bilder.
c. Klicka på Video record (videoinspelning) för att spela in videos.
d. Tryck på Audio record (Ljudinspelning) för att spela in ljud.
3.
Skriv in ett filnamn och tryck på Save (Spara). Filen som du sparat kommer
automatiskt att överföras till din MySyncFolder.
Radera innehåll från MySyncFolder
För att radera innehåll från MySyncFolder:
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
Klicka på
OK.
för att radera den markerade filen eller mappen och klicka sedan på
Anpassning av innehåll i MySyncFolder
Du kan anpassa innehållet i mappen och byta namn, tagga som favoriter, dela via e-post eller
länka via ASUS WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa ditt innehåll i MySyncFolder:
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på filen eller mappen, tryck på
tryck på
3.
för att skriva in filens namn och
.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en stjärnikon i övre vänstra hörnet på filen eller mappen.
4.
För att dela genom e-post eller länk, tryck på
dela genom e-post eller tryck på
och tryck därefter på
för att
för att dela via länk.
• Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.
• Filerna som du har markerat som favoriter eller delat som länkar läggs automatiskt till
mappen Starred (Stjärnmärkt) och My shared link (Min delade länk).
• Du kan märka och dela en fil eller mapp samtidigt.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
79
Backed-up Data (Säkerhetskopierade data)
SVENSKA
Mappen ger dig också möjlighet att öppna de säkerhetskopierade filerna från din dator.
Du kan tagga filen som favoriter och dela filer via e-post eller länk via ASUS WebStoragewebbplatsen.
• ASUS WebStorage registrerar din dators namn och reflekterar till din mappen Backedup Data (Säkerhetskopierade data) som namnet på din säkerhetskopierade mapp.
• Sökvägarna och namnen på det säkerhetskopierade innehållet är desamma som
vägarna och namnen på innehållet på din dator.
• För att säkerhetskopiera filer från fler datorer eller uppgradera din lagringskapacitet,
måste du köpa WebStorage-planer från vår supportwebbplats. För mer information,
besök https://service.asuswebstorage.com/store.
Tagga och dela innehåll i Säkerhetskopierade data
Du kan tagga en fil eller mapp som favoriter och dela via e-post eller länk via ASUS
WebStorage-webbplatsen.
För att tagga och dela filer i mappen Backed-up Data (Säkerhetskopierade data):
för att starta Backed-up Data (Säkerhetskopierade data).
1.
Tryck på
2.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
3.
Tryck på
för att tagga filen eller mappen som favorit eller tryck på
dela via länk på ASUS WebStorage-webbplatsen.
för att
• Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.
• Du kan märka och dela en fil eller mapp samtidigt.
• Filerna som du har markerat som favoriter eller delat som länkar läggs automatiskt till
mappen Starred (Stjärnmärkt) och My shared link (Min delade länk).
80
Kapitel 7: Använda verktygen
Min samling
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att överföra ditt favoritinnehåll utan att du måste
synkronisera det med din dator. Det ger dig också möjlighet att göra noteringar, ta bilder,
videor och spel in ljud och överföra direkt till mappen.
Överföra filer
För att överföra filer:
1.
Tryck på
för att starta mappen My Collection (Min samling).
2.
Tryck på
och lokalisera och välj filen du vill ladda upp.
3.
Tryck på Open (Öppna) för att ladda upp filen till mappen My Collection (Min samling).
Lägga till filer till mappen My Collection (Min samling)
För att lägga till filer till mappen My Collection (Min samling):
1.
2.
Högerklicka på skärmen för att starta inställningsfältet.
Tryck på
och välj vilken åtgärd som du vill göra:
a. Tryck på Note taking (Notering) för att notera.
b. Tryck på Snapshot (Ögonblicksbild) för att ta bilder.
c. Klicka på Video record (videoinspelning) för att spela in videos.
d. Tryck på Audio record (Ljudinspelning) för att spela in ljud.
3.
Skriv in ett filnamn och tryck på Save (Spara). Filen som du sparat kommer
automatiskt att överföras till mappen My Collection (Min samling).
Radera innehåll från mappen My Collection (Min samling)
För att radera innehåll från mappen My Collection (Min samling):
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
Tryck på
för att radera filen eller mappen som du valt och tryck därefter på OK.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
81
Anpassa innehåll i mappen My Collection (Min samling)
Du kan anpassa innehållet i mappen och byta namn, tagga som favoriter, dela via e-post eller
länka via ASUS WebStorage-webbplatsen.
SVENSKA
För att anpassa innehåll i mappen My Collection (Min samling):
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på filen eller mappen, tryck på
tryck på
3.
för att skriva in filens namn och
.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en stjärnikon i övre vänstra hörnet på filen eller mappen.
4.
För att dela genom e-post eller länk, tryck på
dela genom e-post eller tryck på
och tryck därefter på
för att
för att dela via länk.
• Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.
• Filerna som du har markerat som favoriter eller delat som länkar läggs automatiskt till
mappen Starred (Stjärnmärkt) och My shared link (Min delade länk).
• Du kan märka och dela en fil eller mapp samtidigt.
82
Kapitel 7: Använda verktygen
Stjärnmärkt
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att enkelt öppna och visa innehåll som du har taggat som
favoriter. Du kan också ta bort innehållet från mappen.
Ta bort en fil eller mapp
För att ta bort en fil eller mapp:
1.
Tryck på
2.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
för att starta mappen Starred (Stjärnmärkt).
3.
Tryck på
för att ta bort filen eller mappen.
Anpassa innehåll i mappen Starred (Stjärnmärkt)
Du kan anpassa innehållet i mappen och byta namn, dela via e-post eller länka via ASUS
WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa ditt innehåll i mappen Starred (Stjärnmärkt):
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på filen eller mappen, tryck på
tryck på
3.
för att skriva in filens namn och
.
För att dela genom e-post eller länk, tryck på
dela genom e-post eller tryck på
och tryck därefter på
för att
för att dela via länk.
• Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.
• Filerna som du har delat som länkar läggs automatiskt till mappen My shared link (Min
delade länk).
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
83
Nya ändringar
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att visa innehållet som sparats i mapparna
MySyncFolder, Backed-up Data (Säkerhetskopierade data) och My Collection (Min
samling). Det ger dig också möjlighet att anpassa det senaste innehållet som att byta namn,
radera, tagga som favorit och dela via e-post eller länka via ASUS WebStorage-webbplatsen.
Du kan bara anpassa innehåll som sparats i mapparna MySyncFolder och My Collection
(Min samling).
Visa nyligen ändrat innehåll
För att visa nyligen ändrat innehåll:
1.
Tryck på
2.
Tryck på filen som du vill visa.
för att starta mappen Nya ändringar.
3.
Tryck på
för att gå tillbaka till huvudskärmen.
Anpassa innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar)
Du kan anpassa innehållet i mappen och byta namn, dela via e-post eller länka via ASUS
WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa ditt innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar):
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på filen eller mappen, tryck på
tryck på
3.
för att skriva in filens namn och
.
För att radera filen, tryck på
tryck därefter på OK.
för att radera filen eller mappen som du valt och
När du raderar filer från den här mappen, raderas filerna samtidigt från sina originalplatser.
Se till att du gör säkerhetskopior av filerna innan du raderar.
4.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en stjärnikon i övre vänstra hörnet på filen eller mappen.
5.
För att dela genom e-post eller länk, tryck på
dela genom e-post eller tryck på
och tryck därefter på
för att
för att dela via länk.
• Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.
• Filerna som du har delat som länkar läggs automatiskt till mappen My shared link (Min
delade länk).
• Du kan märka och dela en fil eller mapp samtidigt.
84
Kapitel 7: Använda verktygen
Nya foton
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att visa fotona som sparats i mapparna MySyncFolder,
Backed-up Data (Säkerhetskopierade data) och My Collection (Min samling). Det ger dig
också möjlighet att anpassa de senaste fotona som att byta namn, radera, tagga som favorit
och dela via e-post eller länka via ASUS WebStorage-webbplatsen.
Du kan bara anpassa fotona som sparats i mapparna MySyncFolder och My Collection
(Min samling).
Visa nya foton
För att visa nya foton:
1.
Tryck på
2.
Tryck på fotot som du vill visa.
för att starta mappen Nya foton.
3.
Tryck på
för att gå tillbaka till huvudskärmen.
Anpassa foton
Du kan anpassa foton i mappen och byta namn, dela via e-post eller länka via ASUS
WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa ditt innehåll i mappen Recent photos (Nya foton):
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på fotot tryck på
.
3.
För att radera fotot, tryck på
för att skriva in filens namn och tryck på
och tryck därefter på OK.
När du raderar foton från den här mappen, raderas fotona samtidigt från sina
originalplatser. Se till att du gör säkerhetskopior av fotona innan du raderar.
4.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en ikon i övre vänstra hörnet på fotot.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
85
Ny musik
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att visa musik som sparats i mapparna Backed-up Data
(Säkerhetskopierade data) och My Collection (Min samling). Det ger dig också möjlighet
att anpassa de senaste musikfilerna som att byta namn, radera, tagga som favorit och dela
via e-post eller länka via ASUS WebStorage-webbplatsen.
Du kan bara anpassa musikfiler som sparats i mappen My Collection (Min samling).
Visa och spela musikfiler
För att visa och spela musikfil:
1.
för att starta mappen Recent music (Ny musik).
Tryck på
När den startat visas spellistan på skärmens högra hörn.
2.
Bläddra igenom spellistan och tryck på musikfilen du vill spela.
3.
Tryck på
för att gå tillbaka till huvudskärmen.
Anpassa musikfiler
Du kan anpassa musikfilerna i mappen och byta namn, dela via e-post eller länka via ASUS
WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa dina musikfiler i mappen Recent music (Ny musik):
1.
Bläddra igenom spellistfönstret och tryck på musikfilen du vill anpassa.
När du valt, visas en blå bock till vänster om filen.
2.
För att byta namn på musikfilen, tryck på
för att skriva in filens namn och tryck på
.
3.
För att radera musikfilen, tryck på
och tryck därefter på OK.
När du raderar musikfiler från den här mappen, raderas filerna samtidigt från sina
originalplatser. Se till att du gör säkerhetskopior av musikfilerna innan du raderar.
4.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en ikon i övre vänstra hörnet på musikfilen.
86
Kapitel 7: Använda verktygen
Min delade länk
SVENSKA
Den här mappen ger dig möjlighet att visa och öppna innehållet som du länkat på ASUS
WebStorage-webbplatsen.
Du kan bara anpassa länkarna som sparats i mapparna MySyncFolder och My Collection
(Min samling).
Visa delade länkar
För att visa delade länkar:
1.
Tryck på
2.
Tryck på filen eller mappen som du vill öppna.
för att starta mappen My shared link (Min delade länk).
3.
Tryck på
för att gå tillbaka till huvudskärmen.
Anpassa delat innehåll
Du kan anpassa ditt delade innehåll i mappen och byta namn, dela via e-post eller länka via
ASUS WebStorage-webbplatsen.
För att anpassa ditt delade innehåll:
1.
Högerklicka på filen eller mappen för att välja och starta inställningsfältet.
2.
För att byta namn på filen eller mappen, tryck på
tryck på
3.
för att skriva in filens namn och
.
För att radera filen, tryck på
och tryck därefter på OK.
När du raderar innehåll från den här mappen, raderas innehållet samtidigt från sina
originalplatser. Se till att du säkerhetskopierar dem innan du raderar.
4.
För att lägga till som favorit, tryck på
.
När du lägger till som favorit visas en ikon i övre vänstra hörnet på fotot.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
87
ASUS Easy Update
SVENSKA
ASUS Easy Update är ett programverktyg som automatiskt upptäcker och laddar ned de
senaste drivrutinerna och program för ditt system.
88
1.
Från Windows® meddelandefält
högerklicka på ASUS Easy Update
ikonen.
2.
Välj Schedule (Schemalägg) för att ställa
in hur ofta du vill uppdatera ditt system.
3.
Välj Update (Uppdatera) för att aktivera
uppdateringen. Select Update to activate
the update.
4.
Klicka på OK för att visa de poster som
du kan ladda ned.
5.
Markera de poster som du vill ladda ned
och tryck på OK.
Kapitel 7: Använda verktygen
ASUS Secure Delete (säker borttagning)
SVENSKA
ASUS Secure Delete gör att raderade filer blir helt icke-återställningsbara via ett enkelt dragoch-släpp gränssnitt samt att din datasäkerhet förbättras.
Använda ASUS Secure Delete:
1.
Gör något av följande för att starta ASUS Secure Delete:
I Windows® 7:
•
Klicka på ASUS Secure Delete genvägen
på Windows® skrivbordet.
•
Klicka på Start > All Programs (alla program)> ASUS > ASUS Secure Delete.
I Windows® 8:
2.
3.
•
Klicka på ASUS Secure Delete genvägen
på Windows® skrivbordet.
•
Klicka på ASUS Secure Delete ikonen från startskärmen.
Gör något av följande för att lägga till filer i
raderingsboxen:
•
Dra och släpp filer i raderingsboxen.
•
Högerklicka på filen och välj ASUS
Secure Delete.
För att ta bort en fil från raderingslistan,
markera filen och klicka på
.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
89
SVENSKA
90
4.
Markera Delete the files listed in the
recycle bin (radera filerna som listas
i papperskorgen) om du permanent vill
radera alla filerna i papperskorgen.
5.
Klicka på Clear (rensa) och klicka sedan
på OK i bekräftelsemeddelandet för att
permanent radera alla filerna som listas i
raderingsboxen och i papperskorgen (om det
valts i steg 3).
Kapitel 7: Använda verktygen
ASUS Business Suite
•
ASUS EPU
•
ASUS Update
•
ASUS MyLogo 2
•
ASUS Secure Delete (säker borttagning)
•
Intel® SBA (Small Business Advantage)
Intel® SBA is a combination of hardware and software features that provides unique
security and productivity capabilities designed for small businesses.
SVENSKA
ASUS Business Suite är en samling med program som hjälper dig att erhålla maximalt från
din affärsdator. Den integrerar följande Intel® och ASUS funktioner:
Installera ASUS Business Suite:
Placera support-DVD:n i den optiska enheten. Dubbelklicka på setup.exe filen i ASUS
Business Suite mappen i programmappen på support-DVD-skivan.
Använda ASUS Business Suite
ASUS Business Suite startar automatiskt när du öppnar Windows®
operativsystem. ASUS Business Suite ikonen visas i Windows®
meddelandefält. Dubbelklicka på ikonen för att starta ASUS Business Suite.
Skärmbilderna från ASUS Business Suite i denna bruksanvisning är endast till som
referens. De verkliga skärmbilderna varierar mellan olika modeller.
Huvudmeny
Klicka för att ändra visningen av
ikonerna
Klicka för att visa menyn inloggning/utloggning
Klicka för att återgå till startskärmen
Klicka för att visa en undermeny
Klicka för att öppna hjälpfilen
som ger detaljerade
instruktioner och användning av
Intel® SBA funktionen
Statuspanel
Klicka på en ikon för åtkomst av ett program
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
91
Ikoner
Beskrivningar
Energy Saver (energibesparing)
SVENSKA
Energy Saver låter dig schemalägga din dator att gå in I vilostatus
vid slutet av arbetsdagen och vakna vid starten av arbetsdagen.
Detta hjälper till att kraftigt minska energikostnaderna och förbättra
produktiviteten för ditt företag. För ytterligare information klicka på
ASUS Business Suite huvudmeny.
i
PC Health Center
Intel® SBA
utilities
PC Health Center låter dig snabbt och enkelt schemalägga
alla underhållsuppgifter såsom säkerhetskopiering av data,
systemuppdateringar och diskdefragmentering att köras efter kontorstid
även om datorn stängts av, så länge som datorn är inkopplad till en
strömkälla Med PC Health Center körs alltid din dator med bästa
prestanda under kontorstid. För ytterligare information klicka på
i
ASUS Business Suite huvudmeny.
Software Monitor
Software Monitor ger en övervakning på hårdvarunivå för
säkerhetsrelaterade program som är installerade på datorn och larmar
dig när ett övervakat program är avaktiverat eller attackerat. För
ytterligare information klicka på
i ASUS Business Suite huvudmeny.
USB Blocker (USB-blockerare)
USB Blocker låter dig snabbt och enkelt specificera vilken typ av USBenhet som kan ansluta till datorn för att förhindra virus och obehörig
dataöverföring på datorn. För ytterligare information klicka på
i ASUS
Business Suite huvudmeny.
Datasäkerhetskopiering och återställning
Datasäkerhetskopiering och återställning säkerhetskopierar automatiskt
dina data när datorn är avstängd, så länge som den är ansluten till en
strömkälla. För ytterligare information klicka på
Suite huvudmeny.
i ASUS Business
ASUS EPU
EPU (Energy Processing Unit/energibehandlingsenhet), världens första
energibesparingschip i realtid, upptäcker automatiskt strömsystemets
belastning och intelligent dämpar energiförbrukningen Den erbjuder
en total systembred energioptimering, minskar fläktljud och förlänger
komponenternas livslängd. Se ASUS Ai Suite II sektionen i detta kapitel
för detaljerad konfiguration av denna funktion.
ASUS Update
ASUS
hjälpmedel
Låter dig hantera, spara och uppdatera moderkortets BIOS i Windows®
OS. Se ASUS Ai Suite II sektionen i detta kapitel för detaljerad
konfiguration av denna funktion.
ASUS MyLogo 2
Denna funktion låter dig konvertera ditt favoritfoto till en 56-färgers
startlogotyp för en mer färgrik och livlig bild på skärmen. Se ASUS Ai
Suite II sektionen i detta kapitel för detaljerad konfiguration av denna
funktion.
ASUS Secure Delete (säker borttagning)
ASUS Secure Delete gör att raderade filer blir helt icke-återställningsbara
via ett enkelt drag-och-släpp gränssnitt samt skyddar din datasäkerhet.
Se ASUS Ai Suite II sektionen i detta kapitel för detaljerad konfiguration
av denna funktion.
92
Kapitel 7: Använda verktygen
Nero 9
SVENSKA
Nero 9 låter dig skapa, kopiera, bränna, redigera, dela och uppdatera olika typer av data.
Installation av Nero 9
Installera Nero 9:
1.
Sätt in Nero 9 DVD:n i den optiska enheten.
2.
Om Autorun är aktiverad visas huvudmenyn automatiskt.
Om Autorun inte är aktiverad dubbelklicka på SetupX.exe filen i huvudkatalogen på Nero
9 DVD:n.
3.
Från huvudmenyn klicka på Nero 9 Essentials.
4.
Välj det språk som du vill använda för installationsguiden. Klicka på Next
������������
�������
(Nästa).
5.
Tryck på Next �������
(Nästa) för att fortsätta.
6.
Klicka i I accept the License Conditions (Jag
��������������������������������
accepterar licensvillkoren). När du är
klar, klicka på Next �������
(Nästa).
7.
Välj Typisk och klicka på Next �������
(Nästa).
8.
Markera Yes, I want to help by sending anonymous application data to Nero (Ja,
�����
jag vill hjälpa till genom att skciak anonyma programdata till Nero) klicka sedan
på Next �������
(Nästa).
9.
När du är klar, klicka på Exit (Avsluta).
Bränna filer
Bränna filer:
1.
Från huvudmenyn, klicka på Data Burning (Databränning)
�������������� > Add (Lägg
�����������
till).
2.
Välj de filer som du vill bränna. När du är klar, klicka på Add������������
(Lägg till).
3.
När filerna valts som du vill bränna klicka på Burn (Bränn)
������� för att bränna filerna till en
skiva.
För ytterligare detaljer om att använda Nero 9, se Neros webbsida på www.nero.com
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
93
Återställning av ditt system
Återställningsalternativ i Windows® 7
SVENSKA
Använda återställningspartitionen
Återställningspartitionen återställer snabbt din bordsdators program till dess ursprungliga
arbetsstatus. Innan du använder återställningspartitionen, kopiera dina datafiler (såsom
Outlook PST filer) till en USB-enhet eller till en nätverksenhet och anteckna alla anpassade
konfigurationsinställningar (såsom nätverksinställningar).
Om återställningspartitionen
Återställningspartitionen är ett utrymme som reserverats på din hårddisk och som används
för att återställa ditt operativsystem, drivrutiner och verktyg som installerats på din bordsdator
från fabriken.
Radera INTE systemåterställningspartitionen, vilket är partitionen utan volymetikett på Disk
0. Återställningspartitionen
���������������������������������������������������������������������������������������
är skapad från fabrik och kan inte återställas av användaren
raderat den. Ta med din bordsdator till ett auktoriserat ASUS servicecenter om du har
problem med återställningsprocessen.
Använda återställningspartitionen:
1.
Tryck på <F9> under start.
2.
Tryck på <Enter> för att välja Windows Setup (inställning) [EMS Aktiverad].
3.
Välj ett av följande återställningsalternativ.
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Använda återställnings-DVD:n (på utvalda modeller)
Ta bort alla externa hårddiskar innan du gör en systemåterställning på din bordsdator.
Enligt Microsoft kan du förlora viktiga data om Windows instalelras på fel diskenhet eller
omfel enhetspartition formateras.
Använda återställnings-DVD:n:
94
1. Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. Din bordsdator behöver vara
påslagen.
2. Starta om bordsdatorn och tryck på <F8> start och välj den optiska enheten (kan vara
märkt som "CD/DVD") och tryck på <Enter> för att starta från återställnings-DVD:n.
3.
Välj OK för att starta återställningen av bilden.
Kapitel 7: Använda verktygen
4.
Välj OK för att bekräfta systemåterställningen.
5.
SVENSKA
Återställningen kommer att skriva över din hårddisk. Se till att du säkerhetskopierar alla
dina viktiga data innan du återställer systemet.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återställningsprocessen.
Ta INTE bort återställningsskivan (såvida inte du instrueras att göra så) under
återställningsprocessen annars kommer dina partitioner att bli oanvändbara.
Besök ASUS webbsida www.asus.com för uppdatering av drivrutiner och verktyg.
Återställningsalternativ i Windows® 8
Återställa datorn
Med alternativet Reset your PC (Återställ datorn) kan du återställa datorn till dess
fabriksinställningar.
• Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
• Koppla ifrån alla externa hårddiskenheter innan en systemåterställning genomförs på
din bordsdator för att undvika att Windows återställs på fel partition eller enhet.
Återställa datorn:
1.
Tryck på <F8> under starten.
2.
Mata in återställnings-DVD:n i den optiska enheten. På skärmen End-User License
Agreements (EULA (slutanvändarlicensavtal) ) klicka på Accept (accepterar).
3.
Välj Reset your PC (Återställ datorn).
4.
Klicka på Next (Nästa).
5.
Välj Only the drive where the Windows is installed (Endast den enhet där
Windows är installerat).
6.
Välj Just remove my files (Ta bara bort mina filer).
7.
Klicka på Reset (Återställ).
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
95
Ta bort allting och ominstallera Windows
SVENSKA
Återställning av datorn till dess ursprungliga fabriksinställningar kan göras med alternativet
Remove everything and reinstall (Ta bort allting och ominstallera) i PC-inställningar. Se
nedanstående steg för information om detta alternativ.
Gör säkerhetskopior av all din data innan du använder det här alternativet.
Den här processen kan ta en stund att genomföra.
96
1.
Starta Charmfält.
2.
Klicka på Settings (Inställningar) > Change PC Settings (Ändra datorinställningar)
> General (Allmänt).
3.
Rulla ner för att visa alternativet Remove everything and reinstall Windows (Ta bort
allting och ominstallera Windows). Under det här alternativet, klicka på Get Started
(Komma igång).
4.
Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja ominstallations- och
återställningsprocessen.
Kapitel 7: Använda verktygen
Kapitel 8
SVENSKA
Felsökning
Felsökning
Detta kapitel presenterar några problem som du kan påträffa och möjliga lösningar.
?
?
Min dator kan inte startas och ström-LED på framsidan tänds inte.
•
Kontrollera om datorn är ordentligt ansluten.
•
Kontrollera att vägguttaget fungerar.
•
Kontrollera om strömförsörjningsenheten är påslagen. Se avsnittet Slå PÅ AV
datorn i kapitel 1.
Min dator hänger sig.
•
Gör följande för att stänga programmen som inte svarar:
1.Tryck samtidigt på knapparna <Alt> + <Ctrl> + <Delete> på
tangentbordet, klicka sedna på Task Manger (aktivitetshanteraren).
2.
Gör följande baserat på operativsystemet:
I Windows® 7:
a) Klicka
�����������������
på fliken Applications (Program).
b) ������������������������������������������������
Välj det program som inte svarar och klicka på End Task (Avsluta
aktivitet).
I Windows® 8:
������
Under Task Manager (Aktivitetshanteraren) i fliken Processes
(Processer), markera det program som inte svarar och klicka sedan på
End Task (Avsluta uppgiften).
•
?
?
Om tangentbordet inte svarar. Tryck in och håll kvar strömknappen på
framsida av chassit tills datorn stängs av. Tryck sedan på Strömknappen för
att slå på den.
Jag kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk med ASUS WLAN kortet
(endast på utvalda modeller)?
•
Se till att du angett korrekt nätverkssäkerhetsnyckel för det trådlösa nätverket
som du vill ansluta till.
•
Anslut den externa antennen (tillval) till antennkontakten på ASUS WLAN
kortet och placera antennen ovanpå datorchassit för bästa trådlösa prestanda.
Pilknapparna på det numeriska tangentbordet fungerar inte.
Kontrollera om Number Lock LED är släckt. När Number Lock LED lyser
används endast det numeriska tangentbordet för att mata in siffror. Tryck på
Number Lock knappen för att stänga av LED om du vill använda pilknapparna
på det numeriska tangentbordet.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
97
?
SVENSKA
?
?
?
Ingen visning på monitorn.
•
Kontrollera att monitorn är påslagen.
•
Se till att monitorn är ordentligt ansluten till videoutgången på datorn.
•
Om datorn levereras med ett separat grafikkort se till att du anslutet monitonr
till en videoutgång på det separata grafikkortet.
•
Kontrollera om någon pinne på monitorkontakten är böjd. Om du hittar en böjd
pinne, byt monitoranslutningskabeln.
•
Kontrollera om monitorn är ordentligt ansluten till en strömkälla.
•
Se dokumentationen som medföljde din monitor för ytterligare
felsökningsinformation.
När flera monitorer används visas bilden endast på en monitor.
•
Se till att båda monitorerna är påslagna.
•
Under POST visar endast den monitor som är ansluten till VGA-porten bilden.
Den dubbla skärmfunktionen fungerar endast under Windows.
•
När ett grafikkort finns installerat i din dator kontrollera att du anslutit
monitorerna till utgångarna på grafikkortet.
•
Kontrollera att inställningen för flera skärmar är korrekt. Se avsnittet Ansluta
flera externa skärmar i kapitel 3 för detaljer.
Min dator hittar inte min USB-lagringsenhet.
•
Första gången som du ansluter USB-lagringsenheten till dator installerar
Windows automatiskt en drivrutin för den. Vänta en stund och gå till Den här
dator och kontrollera om USB-lagringsenheten har hittats.
•
Anslut USB-lagringsenheten till en annan dator för att testa om USBlagringsenheten är trasig eller har funktionsfel.
Jag vill återställa eller ångra ändringar gjorda i min dators
systeminställningar utan att det påverkar mina personliga filer eller data.
I Windows® 7:
�������
Windows® systemåterställningsfuktion låter dig återställa eller ånga ändringar
gjorda på din dators systeminställningar utan att det påverkar dina personliga
data såsom dokument och bilder. För ytterligare detaljer se avsnittet
Återställning av ditt system i kaptiel 2.
I Windows® 8:
���������������������������������������������������
Du kan använda Windows® 8 återställningsalternativ Refresh everything
without affecting your files (Uppdatera allt utan att det påverka dina
filer) eller ångra ändringar på datorns systeminställningar utan att det
påverkar dina personlig data såsom dokument och bilder. För att använda
detta återställningsalternativ klicka på Settings (inställningar)> Change PC
Settings (ändra datorinställningar)> General (allmänt) från Charms bar,
välj Refresh everything without affecting your files (uppdatera allt utan
att det påverkar dina filer) och klicka på Get Started (starta).
98
Kapitel 8: Felsökning
Bilden i HDTV är utsträckt.
•
Det orsakas av olika upplösningar hos din monitor och din HDTV. Ändra skärmen
upplösning så att den passar din HDTV. Ändring av skärmen upplösning:
SVENSKA
?
I Windows® 7:
1.Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen
Resolution(Screen Resolution (Skärmupplösning):
• Klicka på
Control Panel (Kontrollpanelen) > Appearance and
Personalization (Utseende och anpassning) > Display (Skärm) >
Change display settings (Ändra skärminställningar).
• H
ögerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas
klicka på Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change
display settings (Ändra skärminställningar).
2.Justera upplösningen. Se dokumentationen som levererades med din
HDTV om upplösningen.
3.Klicka på Apply (Tillämpa) eller OK. Klicka sedan på Keep Changes
(Spara ändringarna) i bekräftelsemeddelandet.
I Windows® 8:
Gör något av följande för att öppna inställningsskärmen för Screen
Resolution(Screen Resolution (Skärmupplösning):
Från startskärmen
����
a)Starta Alla appar-skärmen och fäst kontrollpanelen på startskärmen.
För mer detaljerad information, se Pinning an app on the Start Screen (Fästa
en app på startskärmen) i avsnittet Working with Windows® Apps (Arbeta
med Windows®-appar).
b) I kontrollpanelen, klicka på Adjust screen resolution (Justera
skärmupplösningen) under Appearance and Personalization
(Utseende och anpassning).
I skärmen skrivbordsläge
a) Starta skrivbordsläge i startskärmen.
?
b) Högerklicka någonstans i skrivbordsfönstret. När popup- menyn visas
klicka på Personalize (Anpassa) > Display (Skärm) > Change display
settings (Ändra skärminställningar).
Mina högtalare anger inget ljud.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
99
SVENSKA
•
Se till att du anslutit högtalarna till Line out uttaget (limegrön) på framsidan
eller baksidan.
•
Kontrollera att högtalarna är anslutna till en elektrisk källa och påslagna.
•
Justera högtalarnas volym.
•
I fönstret för skrivbordsläge, se till att datorns systemljud inte är tystat.
•���������������������������������������
Om det är tystat visas volymikonen som�
. För att aktivera systemljud,
klicka på
i Windows aktivitetsfält och flytta sedan skjutreglaget för
att justera volymen
.
•
?
?
•
������������������������������������
Om ljudet inte är tystat, klicka på�
volymen.
Anslut högtalarna till en annan dator och testa om högtalarna fungerar korrekt.
DVD-enheten kan inte läsa en skiva.
•
Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
•
Kontrollera om skivan är centererad på tallriken gäller särskilt skivor med
icke-standard storlek eller form.
•
Kontrollera om skivan är repad eller skadad.
DVD-enhetens utmatningsknapp svarar inte.
> Computer (dator).
1.
I Windows® 7, klicka på
I Windows® 8, Svep
��������������������������������������������������������
med muspekaren över nedre vänstra hörnet på Windows®
skrivbord och högerklicka sedan på startskärmen miniatyrbild. Från popupmenyn klicka på File Explorer (filutforskare) för att öppna skärmen Computer
(dator).
2.����������������
Högerklicka på�
menyn.
100
och
��������������������������������������
dra skjutreglaget för att justera
,�����������������
klicka sedan på Eject (utmatning) i
Kapitel 8: Felsökning
Problem
Ingen ström
(strömindikatorn
är av)
Möjlig orsak
Åtgärd
Felaktig strömspänning
• O
m din dator har en
energispänningsväxlare, ställ in
spänningskraven för ditt område.
• Justera spänningsinställningen. Se
till att strömsladden är urkopplad från
eluttaget.
Din dator är inte påslagen.
Din dators strömsladd är
inte ansluten korrekt.
PSU (Power supply unit/
strömförsörjningsenhet)
problem
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
SVENSKA
Effekt
Tryck på strömbrytaren på
frontpanelen för att se till att datorn är
påslagen.
• Se till att strömsladden är ordentligt
ansluten.
• Använd en annan kompatibel
strömsladd.
Kontakta ASUS servicecenter om
installation av en annan PSU på
datorn.
101
Skärm
Problem
SVENSKA
Ingen
skärmutmatning
efter att datorn
slagits på (svart
skärm)
Möjlig orsak
Åtgärd
Signalkabeln är inte
ansluten till korrekt VGAport på datorn.
• A
nslut signalkabeln till korrekt
skärmport (VGA-port på moderkortet
eller särskild VGA-port).
• Om du använder ett särskilt VGAkort, anslut signalkabeln till den
VGA-porten.
Signalkabelproblem
Försök att ansluta till en annan
monitor.
Möjlig orsak
Åtgärd
LAN-kabeln är inte
ansluten.
Anslut LAN-kabeln till datorn.
LAN-kabelproblem
Se till att LAN LED är på. Om inte,
försök men en annan LAN-kabel. Om
det fortfarande inte fungerar kontakta
ASUS servicecenter.
LAN
Problem
Kan inte ansluta
till internet
102
Din dator är inte korrekt
ansluten till en router eller
hubb.
Se till att din dator är korrekt ansluten
till en router eller hubb.
Nätverksinställningar
Kontakta din Internet Service Provider
(ISP/internetleverantör) för korrekt
LAN-inställningar.
Problem orsakade av
antivirusprogrammet
Stäng antivirusprogrammet.
Drivrutinproblem
Installera om LAN-drivrutinerna.
Kapitel 8: Felsökning
Problem
Inget ljud
Möjlig orsak
Åtgärd
Högtalaren eller hörlurarna
är anslutna till fel port.
• S
e datorns bruksanvisning för
korrekt port.
• Koppla ifrån och återanslut
högtalarna till datorn.
Högtalarna eller hörlurarna
fungerar inte.
Försök att använda andra högtalare
eller hörlurar.
De främre och bakre
ljudportarna fungerar inte.
Prova både de främre och bakre
ljudportarna. Om en port inte fungerar
kontrollera om den porten är inställd
på multi-kanal.
Drivrutinproblem
Installera om ljuddrivrutinerna.
SVENSKA
Ljud
System
Problem
Systemhastigheten
är för långsam
Systemet hänger
sig ofta eller fryser.
Möjlig orsak
Åtgärd
För många program körs.
Stäng några program.
Datorvirusattack
• A
nvänd ett antivirusprogram för
att söka efter virus och reparera
din dator.
• Installera om operativsystemet.
Hårddiskfel
• Skicka
den skadade hårddisken
till ASUS servicecenter för
service.
• Byt till en ny hårddisk.
Minnesmodulproblem
• C
ontact the ASUS Service
Center (Kontakta ASUS
servicecenter) för assistans.
Det finns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftflöde.
Inkompatibla program har
installerats.
Installera om OS och installera om
kompatibla program.
ASUS BM6620(MD530), BM6820, and BP6320(SD530)
103
Processor (CPU)
Problem
SVENSKA
För mycket oljud
efter datorn slagits
på.
Möjlig orsak
Åtgärd
Din dator startar.
Detta är normalt. Fläkten körs för fullt
när datorn slås på. Fläkten saktar
ned efter att den startat OS.
BIOS-inställningarna har
ändrats.
Återställ BIOS till dess
standardinställningar.
Gammal BIOS-version
CPU-fläkten har bytts ut.
Datorn är för
bullrig när den
används.
Det finns inte tillräckligt
med luftventilation för din
dator.
Den interna temperaturen
är för hög.
Uppdatera BIOS till den senaste
versionen. Besök ASUS
supportwebbplats på http://support.
asus.com för att ladda ned den
senaste BIOS-versionen.
Se till att du använde en kompatibel
eller ASUS-rekommenderad CPUfläkt.
Flytta datorn till en plats med bättre
luftflöde.
• U
ppdatera BIOS.
• Om du vet hur man installerar om
moderkortet, försök att göra ren
inre ytan på chassit.
• Contact the ASUS Service Center
(Kontakta ASUS servicecenter) för
assistans.
Om problemet kvarstår, se bordsdatorns garantikort och kontakta ASUS servicecenter.
Besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com för den senaste
servicecenterinformationen.
104
Kapitel 8: Felsökning
SVENSKA
ASUS kontaktinformation
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adress
Telefon Fax E-post
Webbplats
Teknisk support
Telefon Online-support
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
[email protected]
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adress
Telefon
Fax
Webbplats
Teknisk support
Telefon Support-fax
Online-support
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-812-282-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-886-678-3688
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)
Adress
Fax
Webbplats
Online-kontakt
Teknisk support
Telefon
Support-fax
Online-support
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
+49-1805-010923*
+49-2102-9599-11*
support.asus.com
* EUR 0,14/minut från en fast telefon i Tyskland; EUR 0,42/minut från en
mobiltelefon.
Tillverkare:
ASUSTeK Computer Inc.
Address:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Auktoriserad representant i
Europa:
ASUS Computer GmbH
Address:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement