ADJ | Vizi Spot 5R | Instrukcja obsługi - Amazon Web Services

Instrukcja obsługi
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
Wer. 3/10
Spis treści
INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................................................................ 3
ŚRODKI OSTROZNOŚCI ............................................................................................................................................................ 3
CECHY URZĄDZENIA ................................................................................................................................................................ 4
ADRESOWANIE RDMX............................................................................................................................................................. 4
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA ................................................................................................................................................... 4
OSTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z LAMPĄ WYŁADOWCZĄ ............................................................................................................... 4
ZALECENIA OGÓLNE................................................................................................................................................................ 5
MONTAŻ.................................................................................................................................................................................. 5
URZĄDZENIA STERUJĄCE IFUNKCJE ........................................................................................................................................ 7
USTAWIENIA ..................................................................................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert.
MENU SYSTEMOWE .............................................................................................................................................................. 10
EDYCJA PROGRAMU............................................................................................................................................................. 21
KODY BŁĘDÓW ...................................................................................................................................................................... 21
EKSPLOATACJA ...................................................................................................................................................................... 22
TRYB DMX 11 KANAŁOWY .................................................................................................................................................... 24
TRYB DMX 13 KANAŁOWY .................................................................................................................................................... 26
WYMIANA GOBO .................................................................................................................................................................. 28
WYMIANA LAMPY ................................................................................................................................................................. 28
USTAWIENIE BEZPIECZNIKA I LAMPY.................................................................................................................................... 29
CZYSZCZENIE ......................................................................................................................................................................... 30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .......................................................................................................................................... 30
SPECYFIKACJA: ...................................................................................................................................................................... 31
ROHS i WEEE ....................................................................................................................................................................... 32
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 2
INOZIONE
INFORMACJE OGÓLNE
Wypakowanie: Dziękujemy za zakup Vizi Spot 5R™ produkcji American DJ®. Każdy egzemplarz Vizi Spot
5R™ został dokładnie sprawdzony i jest wysyłany w pełnej gotowości do użycia. Należy dokładnie sprawdzić
czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady
uszkodzeń, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz upewnić się czy towarzyszące mu
wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń
lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki
kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.
Wstęp: Vizi Spot 5R™ jest inteligentną ruchomą głową DMX. Vizi Spot 5R™ może być 11 kanałowym lub 13
kanałowym urządzeniem DMX. Może ono działać w trzech różnych trybach: tryb pokazu, aktywacji dźwiękiem,
lub sterowanie DMX. Vizi Spot 5R™ może być używane samodzielnie lub w konfiguracji master/slave.
Najlepsze wyniki uzyskiwane są wtedy, gdy stosuje się mgłę lub dym wzmacniające efekty świetlne.
W czasie uruchamiania a także użytkowania z urządzenia może wydobywać się niewielki dym lub
zapach. Jest to normalne zjawisko związane z ciepłem wytwarzanym przez lampę.
Wsparcie klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży
American Audio. Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą
stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu
Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
Ostrzeżenie! Urządzenie może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. Unikać patrzenia bezpośrednio w
źródło światła przez dłuższy czas!
ŚRODKI OSTROZNOŚCI
Dla własnego bezpieczeństwa, przed instalacja i eksploatacją urządzenia prosimy o dokładne
zapoznanie się instrukcja obsługi!
• Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci
• Nie wolno rozlewać wody i innych płynów na urządzenie ani do jego wnętrza.
• Upewnij się, że napięcie pobierane przez urządzenie jest takie samo jak napięcie w sieci.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
• Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed
porażeniem prądem i pożarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.
• Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń odłącz zasilanie.
• Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów
przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.
• Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i
ścianą nie powinien być mniejszy niż 15cm.
• Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynku. Gwarancja na urządzenie straci ważność,
jeśli zostanie ono użyte na dworze.
• Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.
• Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też niczego na nim nie stawiał. Zwróć szczególną
uwagę na przedłużacze i miejsca, w pobliżu wtyczek i urządzenia.
• Konserwacja – Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Czyszczenie – patrz str.55.
• Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, systemy
ogrzewania, piece oraz innych urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami).
• Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:
A. Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.
B. Urządzenie zostało wystawione na działanie wody lub deszczu.
C. Urządzenie nie działa normalnie lub jego zachowanie się zmieniło.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 3
CECHY URZĄDZENIA
• Silniki mikro-krokowe zapewniające płynne zmiany kolorów i gobo
• 2 Tryby kompatybilne z protokołem DMX-512 (Tryb DMX 11 DMX kanałowy lub Tryb DMX 13 kanałowy)
• Niezależne Koła Gobo i Kolorów
• 8 Obrotowych Gobo + Spot Wszystkie wymienne (4 x Metal 4 x Szkło)
• 8 Kolorów, Plus Biel – Z efektem Tęczy
• RDMX - na ustawienie adresu DMX z dowolnego kontrolera DMX
• 3 Tryby działania - Master/Slave; Samodzielny; Aktywacja Dźwiękiem
• Wewnętrzny Mikrofon
• Lampa wyładowcza Philips® Platinum 5R
• Edycja i zapis scen w pamięci
• Soczewka z ręcznie ustawianym fokusem
• Ruch Pan 360˚/540˚
• Ruch Tilt 270˚
• Cyfrowy wyświetlacz do ustawiania adresu i funkcji
ADRESOWANIE RDMX
Informacje o RDMX (zdalnym DMX) :
1. Urządzenie będą dostarczane z fabryki z dodatkowym ustawieniem 16 kanału.
2. Używając RDMX, jeżeli wszystkie urządzenia są ustawione na taki sam adres DMX, to po wybraniu nowego
adresu zmiana będzie dotyczyć wszystkich urządzeń.
PRZYKŁAD: Mamy cztery urządzenia i wszystkie są ustawione na adres DMX “1”, zmieniamy jedno
urządzenia na adres DMX “17”, spowoduje to zmianę wszystkich urządzeń na adres DMX “17”.
Wszystkie cztery urządzenia muszą być ustawione na 4 różne adresy startowe aby można było ustawiać
indywidualne adresy DMX dla każdego urządzenia.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach 29-30..
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie wolno
podejmować prób samodzielnych napraw gdyż powoduje to unieważnienie gwarancji producenta. Jeżeli
urządzenie wymaga serwisu należy skontaktować się z American DJ®.
W czasie eksploatacji obudowa może być bardzo gorąca. Nie wolno dotykać urządzenia gdy jest ono
włączone.
American DJ® nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania zaleceń tego
podręcznika lub nieautoryzowanych zmian wprowadzonych w urządzeniu
OSTRZEŻENIA ZWIĄZANE Z LAMPĄ WYŁADOWCZĄ
Urządzenie wyposażone jest w lampę, która jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia. Nie
wolno dotykać jej gołymi palcami, gdyż tłuszcz zmniejsza żywotność lampy. Nie wolno
też wyjmować lampy jeżeli nie ostygła wystarczająco. Lampa nie jest objęta gwarancją.
Urządzenie emituje szkodliwe dla oczu i skóry intensywne promieniowanie UV. Światło
lampy może poważnie uszkodzić siatkówkę. Nie wolno używać urządzenia gdy zdjęte są
pokrywy. Pokrywy te stanowią ochronę przed promieniowaniem UV.
Ostrzeżenie związane z epilepsją: Osoby cierpiące na epilepsję nie powinny spoglądać
w światło lampy przez dłuższy czas.
Urządzenia nie należy włączać i wyłączać po krótkim okresie czasu. Zmniejsza to żywotność lampy i jej
wydajność.
Dla uzyskania intensywnego światła w lampach zastosowano sprężony gaz. Z powodu wysokiego ciśnienia
wewnątrz lampy może ona eksplodować gdy jest intensywnie używana przez długi okres czasu. Ryzyko to
rośnie z wiekiem lampy, dlatego stosując stare lampy należy zachować dodatkowe środki ostrożności.
Ostrożność zawsze jest wymagana przy obsłudze urządzeń wyposażonych w lampy zawierające gaz pod
ciśnieniem. Nie wolno otwierać urządzenia gdy jest ono włączone.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 4
ZALECENIA OGÓLNE
Aby w pełni wykorzystać możliwości Produktu, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie z
podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi
oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy zachować instrukcję obsługi.
MONTAŻ
W czasie instalacji należy pamiętać by kratownica lub inne miejsce do którego montujemy urządzenie były w
stanie utrzymać ciężar 10 krotnie większy od wagi samego urządzenia bez jakichkolwiek odkształceń.
Urządzenie musi być dodatkowo zabezpieczone np. odpowiednim kablem. Nie wolno stać pod urządzeniem w
czasie jego montażu, zdejmowania lub serwisu.
Montaż w górnej pozycji wymaga doświadczenia, konieczne są, między innymi, obliczenia limitów obciążeń,
szczegółowa znajomość używanych materiałów oraz okresowe kontrole bezpieczeństwa materiałów i
urządzenia. Jeżeli nie posiada się takiego doświadczenia, nie wolno podejmować prób samodzielnego
montażu.
Raz do roku wykwalifikowana osoba powinna kontrolować miejsce instalacji.
Vizi Spot 5R działa w pełni sprawnie w dwóch pozycjach, podwieszone pod sufitem lub ustawione na płaskiej
powierzchni. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia nie wolno go montować w pozycji bocznej, patrz rysunek.
Zawsze należy sprawdzić, że w odległości co najmniej 0,5 metra nie znajdują się żadne łatwopalne materiały
(dekoracje, itp.). Należy zawsze montować dołączony do urządzenia kabel zabezpieczający by zapobiec
przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom jeżeli zawiodą zaciski (patrz następna strona). Do
mocowania nie wolno używać uchwytów
UWAGA: Odpowiednia temperatura otoczenia dla urządzenia to zakres od -25˚ C do 45˚ C. Nie wolno używać
urządzenia w miejscach gdzie limity te są przekraczane. Zapewni to właściwe i długie działanie.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 5
MONTAŻ (ciąg dalszy)
(1)
(2)
(3)
(4)
Uchwyty Omega
Zacisk
Lina zabezpieczająca
Mocowanie Quick-lock
Każdy z zacisków przykręcamy śrubą M12 oraz nakrętką do uchwytów Omega. Mocowania quick-lock
pierwszego uchwytu Omega wkładamy w odpowiednie otwory na dole Vizi Spot 5R. Dokręcamy mocowania
quick-lock obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Instalujemy drugi uchwyt Omega. Przeciągamy
kabel zabezpieczający przez otwory w dole podstawy i przez kratownicę lub inne bezpieczne miejsce
umocowania. Wkładamy karabinek i dokręcamy śrubę zabezpieczającą.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 6
URZĄDZENIA STERUJĄCE I FUNKCJE
PRZÓD
TYŁ
1. Soczewka – Wysokiej jakości soczewka z pełnym fokusem. Fokus ustawia się ręcznie obracając soczewki
aż do osiągnięcia właściwego fokusu.
2. Mikrofon - Mikrofon jest zaprojektowanie do odbioru dźwięków wyłącznie niskich częstotliwości w czasie
gdy urządzenie jest w trybie Aktywacji Dźwiękiem. Uderzanie w mikrofon lub wysokie dźwięki mogą
spowodować, że urządzenie się nie włączy.
3. Przycisk Mode/Esc – Umożliwia wejście w i wyjście z menu głównego i podmenu.
4. Przycisk Up - Przycisk służy do przewijanie do przodu w czasie przeglądania menu systemowego.
5. Przycisk Down – Przycisk służy do przewijanie do tyłu w czasie przeglądania menu systemowego.
6. Przycisk Enter – Ten przycisk służy do wyboru funkcji i potwierdzania poleceń w menu systemowym.
7. Digital Display – Pokazuje menu oraz funkcje urządzenia.
8. Uchwyt – Są to wbudowane uchwyty służące do przenoszenia urządzenia. Nie wolno go podnosić za
widełki ani za głowicę. Unoszenie urządzenia poprzez chwytanie głowicy może poważnie je uszkodzić i
powoduje unieważnienie gwarancji.
9. Jednostka lampy i płyta dostępu do lampy – Płyta umożliwia dostęp do lampy. Urządzenie zawiera
lampę wyładowczą montowaną na sprężynie. Zamiennik musi być takiego samego typu. Po wymianie lampę
należy ustawiona w reflektorze. Patrz strony 53-54 - instalacja i optymalizacja lampy. Nie wolno używać
urządzenia jeśli lampa jest odsłonięta, emituje ona silne promieniowanie UV.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 7
URZĄDZENIA STERUJĄCE I FUNKCJE (ciąg dalszy)
10. Jack XLR wejścia DMX - Otrzymuje sygnał przychodzący DMX lub Master/Slave.
11. Jack XLR wyjścia - Przekazuje przychodzący sygnał DMX do innego urządzenia DMX, lub sygnał
Master/Slave do kolejnego Vizi Spot 5R™ w linii. Jack ten należy poddać terminacji w ostatnim urządzeniu w
kolejności. Zapewni to najlepsze wyniki pracy w trybach DMX lub Master/Slave.
Patrz „Terminacja” strona 14.
12. Wejście kabla zasilania – Kabel spełnia wymagania elektryczne urządzenia. Napięcie sieci może być
różne w różnych miejscach. Zawsze należy się upewnić, że jest ono odpowiednie. Nie wolno używać
urządzenia jeżeli bolec uziemienia został usunięty lub uszkodzony. Uziemienie zmniejsza ryzyko pożaru i
porażenia prądem w razie wystąpienia zwarcia wewnątrz urządzenia.
13. Obudowa Bezpiecznika – Zawiera bezpiecznik 5 amp (3 amp 220v) Nie wolno go watować, chroni on
elektronikę w razie zmian napięcia zasilania. Należy pamiętać by wymienić go na taki sam model, chyba że
autoryzowany technik serwisu American DJ® doradzi inaczej.
USTAWIENIA
Zasilanie: Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić czy zasilanie sieci jest zgodne z wymaganiami
American DJ® Vizi Spot 5R.™ Urządzenie jest dostępne wersjach 120v i 220v. Ponieważ napięcie sieci może
być różne w różnych miejscach przed włączeniem urządzenia zawsze należy je sprawdzić.
DMX-512: DMX jest skrótem od Digital Multiplex. Jest to uniwersalny protokół używany przez większość
producentów kontrolerów i oświetlenia jako forma komunikacji pomiędzy inteligentnymi urządzeniami i
kontrolerami. Kontroler DMX przekazuje instrukcje DMX od kontrolera do urządzenia. Dane DMX
przekazywane są strumieniowo od urządzenia do urządzenia poprzez terminale danych XLR DATA „IN” i
DATA „OUT” umieszczone we wszystkich urządzeniach DMX (większość kontrolerów posiada tylko terminal
DATA „OUT”).
Połączenie DMX: DMX jest językiem pozwalającym na łączenie i sterowanie wszystkimi typami i modelami
urządzeń pochodzącymi od różnych producentów za pomocą pojedynczego kontrolera jeżeli urządzenia te i
kontroler są zgodne z DMX. Aby zapewnić właściwą transmisję danych DMX przy używaniu kilku urządzeń
należy zadbać o to by łączące je kable były jak najkrótsze. Kolejność łączenia urządzeń nie ma wpływu na
adresowanie DMX. Na przykład: urządzenie z adresem DMX 1 można umieścić w dowolnym miejscu w linii
DMX, na początku, na końcu lub gdzieś pośrodku. Dlatego też pierwsze urządzenie sterowane przez kontroler
może być ostatnim urządzeniem w linii. Urządzenie z adresem DMX 1 rozpoznawane jest jako pierwsze w
kolejności przesyłu danych bez względu na to gdzie się znajduje w łańcuchu DMX.
Wymagania dla kabla danych (Kabel DMX) (Tryb DMX i Master/Slave): Vizi Spot 5R™ może być sterowane
za pośrednictwem protokołu DMX-512. Vizi Spot 5R™ może być urządzeniem DMX 11 lub 13 kanałowym.
DMX jest ustawiany elektronicznie za pomocą urządzeń sterujących na bocznym panelu
urządzenia. Urządzenie i kontroler DMX wymagają zatwierdzonego kabla DMX-512 110
Ohm dla wejścia i wyjścia danych (Rysunek 1). Zalecamy kable Accu-Cable DMX. Jeżeli
używamy własnych kabli należy sie upewnić, że są to standardowe kable ekranowane
110-120 Ohm (Można je kupić w prawie wszystkich specjalistycznych sklepach
sprzedających sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy). Na każdym końcu kabla powinny
znajdować się męskie i żeńskie złącza. Należy też pamiętać, że kabel DMX musi być
połączony szeregowo i nie może być rozdzielany.
Rysunek1
Uwaga: Jeżeli używamy własnych kabli należy postępować zgodnie z instrukcjami pokazanymi na rysunkach
2 i 3. Nie używaj zacisku oczkowego uziemienia na złączu XLR. Nie łącz ekranowanej żyły kabla z zaciskiem
uziemienia ani nie pozwalaj by żyła kabla miała kontakt z zewnętrzną obudową XLR. Uziemienie osłony może
spowodować spięcie i nieprzewidywalne zachowanie urządzenia.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 8
USTAWIENIA (ciąg dalszy)
Rysunek 2
konfiguracja pinów XLR
Pin1 = Ziemia
Pin2 = Data Compliment (Minus)
Pin3 = Data True (Plus)
Rysunek 3
Uwaga: Terminacja linii. Kiedy używamy dłuższych kabli, może być potrzebna terminacja ostatniego
urządzenia, aby uniknąć niepożądanych zachowań urządzenia. Terminatorem jest opornik 110-120 ohm 1/4
wata podłączony pomiędzy pinami 2 i 3 złącza męskiego XLR (DATA + i DATA -). Wkłada się go w złącze
żeńskie XLR ostatniego urządzenia w szeregowo połączonym łańcuchu aby terminować linię. Użycie
terminatora kabla (ADJ numer części Z-DMX/T) zmniejszy możliwość powstania zakłóceń.
Terminacja zmniejsza błędy sygnału i usuwa
problemy z transmisją oraz zakłócenia. Zaleca
się zawsze podłączyć terminal DMX, (Opór 120
ohm 1/4 wata) pomiędzy PIN 2 (DMX-) a PIN 3
(DMX+) na ostatnim urządzeniu.
Rysunek 4
5-pinowe złącza XLR DMX. Niektórzy producenci zamiast złączy 3-pinowych używają 5-pinowych złączy XLR
do transmisji danych. Urządzenia z 5-pinowymi złączami XLR można łączyć z urządzeniami 3-pinowymi.
Należy wtedy zastosować pośrednik złącza. Można je kupić w większości sklepów elektrycznych. Tabela
poniżej pokazuje właściwą konwersję kabla.
Żyła kabla
Ziemia/Ekran
Data compliment (- sygnał)
Data True (+ sygnał)
Nieużywany
Nieużywany
Przejściówka 3-Pin XLR na 5-Pin XLR
3-pin XLR Żeńska (Out)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
5-pin XLR Męska (In)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4 – Nie używać
Pin 5 – Nie używać
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 9
MENU SYSTEMOWE
0
1
2
3
4
ADDR
TEST
PLAY
LAMP
RESE
5
TIME
6
7
8
9
10
11
RPAN
RTLT
FINE
DEGR
MIC
DISP
12
SPEC
13
EDIT
AXXXA001
RDMX
ON/OF
Pokazuje adres startowy DMX A001 również
ustawienie na slave
Automatyczne testowanie funkcji
Działa jako “master” lub “alone” dla auto
Działa jako “master” lub “ alone” dla audio
Brak DMX
Ręczne włączanie/wyłączanie lampy
Reset wszystkich silników i powrót po pozycji
wyjściowych
Reset silników pan/ tilt
Reset silników kolorów
Reset silników gobo i rotacji
Reset silników przesłony i/lub ściemniacza
Reset innych silników
Wyświetla całkowity czas pracy urządzenia
Wyświetlenie czasu pracy lampy
Kasacja czasu pracy lampy
Odwrócenie ruchu pan
Odwrócenie ruchu tilt
Przełączenie pomiędzy16bit/8bit
Wybór stopnia Pan
Czułość mikrofonu
Wyświetlenie wartości DMX dla kanału
Wyłączenie wyświetlacza po 2 min.
Odwrócenie wyświetlacza o 180
Blokada klawiatury
Automatyczne włączenie lampy wraz z
włączeniem zasilania
Zmiana adresu DMX poprzez zew. kontroler
DLOF
ON/OF
Włączanie lampy poprzez DMX
DLAY
D–XX D-05
Czas opóźnienia lampy
SPOT
ON/OFF
Optymalizacja lampy
DFSE
ON/OFF
FEED
ON/OFF
Reset wszystkich funkcji do ustawień
domyślnych
Pan/tilt feedback (korekcja błędu) on/off
FANS
AUTO/HIGH/LOW
Wybór trybu pracy wentylatora
POFF
OFF/1~99 Min (Default15Min)
Wyłączenie zasilania
VER
V1.0~V9.9
Wersja oprogramowania
ADJU
CXXX
XXXX(-128~127)
SEPR
STEP
CODE
CH01~CH30
AUTOIP01~IP07
S–01~S–48
Kod urządzenia* kod “C050”
Motor Fix
Wybór programu do edycji
Ustawienie wielkości programu
SCXX
C–01~C–XX
XXX(000~255)
Edycja kanału dla każdej sceny
TIME
TXXX(001~999)
Czas każdej ze scen
CEDT
ON/OFF
Edycja programu poprzez kontroler
T-01~T-XX
RUN
AUDI
AUTO
ON/OFF
ALL
SCAN
COLR
GOBO
SHTR
OTHR
LIFE
LAMP
CLMP
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
360/540
M-XX M-70
VALU
DON
FLIP
LOCK
LAAU
REC.
RUN
MSTR/ALON
MSTR/ALON
Clos/Hold/Auto/Audi
0000~9999
0000~9999
D–XXD-00(DXXX)
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OF
RE.XX
ON/OFF
AutoSave
Test Programu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 10
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
MENU ADRESOWE (ADDRESS MENU) -
A001 - A511 - Tutaj ustawiamy adres DMX urządzenia.
MENU KONTROLNE (TEST MENU) -
T-01 - T-XX - Testowanie funkcji każdego kanału.
MENU ODTWARZANIA (PLAY MENU) -
RUN
– Urządzenie działa w trybie Master/Slave (MSTR) lub Samodzielnie (ALON). Urządzenie będzie
realizować program wewnętrzny.
AUDI (Audio) – Urządzenie działa w konfiguracji Master/Slave (MSTR) lub Samodzielnie (ALON) w trybie
aktywacji dźwiękiem.
AUTO – Tryb na wypadek utraty sygnału DMX. Można wybrać cztery ustawienia:
• “Clos” – Urządzenie zamknie przesłony soczewek.
• “Hold” – Ustawienie domyślne, przy utracie sygnału urządzenie ‘trzyma się’ ostatnich ustawień.
• “Auto” – Urządzenie przejdzie w tryb Auto i będzie realizować zaprogramowany pokaz.
• “Audi” – Urządzenie przejdzie w tryb aktywacji dźwiękiem.
MENU LAMPY (LAMP MENU) -
ON/OFF – Ręczne włączenie „On” lub wyłączanie „Off” lampy.
MENU RESETU (RESE (RESET) MENU) -
ALL – Reset wszystkich silników.
SCAN – Reset silników pan/tilt.
COLR (Kolor) – Reset silnika koła kolorów.
GOBO – Reset silnika koła gobo.
SHTR (Przesłona) – Reset silników przesłony i ściemniacza.
OTHR – Reset pozostałych silników.
MENU FUNKCJI CZASU PRACY (TIME MENU) -
LIFE – Wyświetla całkowity czas działania urządzenia.
LAMP – Wyświetla czas pracy lampy.
CLMP – Kasuje czas pracy lampy.
MENU ODWRÓCENIA PAN (RPAN MENU) -
ON/OFF – Odwraca kierunek pan.
(MENU ODWRÓCENIE TILT (RTLT MENU) -
ON/OFF – Odwraca kierunek tilt.
MENU USTAWIEŃ PRECYZYJNYCH (FINE MENU) -
ON/OFF – Przełączenie pomiędzy ruchem pan i tilt 8bit (nieprecyzyjny) a 16bit (precyzyjny). Służy też do
zmiany trybu kanału DMX pomiędzy trybem DMX 11 kanałowym (8 bit) a 13 (16 bit).
MENU POZIOMU PAN (DEGR MENU) -
360/540 – Zmienia stopień Pan pomiędzy 360 a 540.
MENU MIKROFONU (MIC MENU) -
M-01-M-70 – Za pomocą tej funkcji możemy regulować czułość wewnętrznego mikrofonu.
MENU WYŚWIETLACZA (DISPLAY MENU) -
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 11
VALU (wartość DMX-512) – Wyświetla wartość DMX-512 każdego kanału.
D ON – Wyłącza wyświetlacz po 2 minutach.
FLIP - “Obraca” wyświetlacz o 180º.
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
LOCK – Po włączeniu funkcja ta blokuje przyciski po upływie 15 sekund.
MENU SPECJALNE (SPEC MENU) -
LAAU – Automatycznie włącza/wyłącza lampę po włączeniu zasilania.
RDMX – Za pomocą tej funkcji możemy zmieniać adres DMX poprzez zewnętrzny kontroler. Patrz strony
29-30.
DLOF (Regulacja lampy) – Funkcja ta reguluje pracę lampy za pośrednictwem panelu sterowania. W tym
trybie urządzenie nie reaguje na żadne sygnały kontrolne.
DLAY – Funkcja ta ustawia czas opóźnienia lampy.
SPOT – Ustawia promień w zwarty punkt ułatwiając optymalizację lampy.
DFSE – Resetuje urządzenie do ustawień domyślnych.
FEED – Włącza i wyłącza korekcję błędów pan/tilt. Np. jeżeli głowa
zostanie wytrącona z miejsca,
urządzenie automatycznie powróci do ostatnich ustawień.
FANS – Wybór trybu pracy wentylatora.
POFF – Ta funkcja automatycznie wyłącza lampę i silniki krokowe. Patrz strona 32-33.
VER – Wyświetla wersję oprogramowania.
ADJU – Kod urządzenia to “C050”.
CH01~CH30 kalibracja silnika.
MENU EDYCJI (EDIT MENU) -
SEPR (AUTO lub IP01 - IP07) – umożliwia edycję 7 wewnętrznych programów lub programu auto.
STEP (Krok) – Kroków można używać do edycji programów. Patrz edycja programu strona 35.
SCXX (SC01 - SC48) – Sceny zapisane w programie. W sumie jest 48 scen.
Podmenu:
C-01~C-30
- Edycja kanałów każdej ze scen.
TIME - Ustawienie Czasu dla każdej ze scen.
CEDT - Edycja programu poprzez zewnętrzny kontroler.
REC - Automatyczny zapis programu użytkownika.
RUN - Odtwarzanie programu użytkownika.
Menu systemowe. Vizi Spot 5R™ posiada łatwe w obsłudze menu systemowe. Kolejny rozdział opisuje
funkcje i komendy tego menu.
Aby wejść w menu główne wciskamy MODE/ESC (3) na przednim panelu. Wciskamy UP (4) lub DOWN (5) aż
odszukamy żądane funkcje. Następnie wciskamy przycisk enter(6). Ponownie wciskamy przyciski UP lub
DOWN aby zmienić funkcje. Po wprowadzeniu zmian wciskamy enter aby zapisać zmiany w systemie. Jeżeli
nie zrobimy tego w ciągu ośmiu sekund system automatycznie powróci do menu. Aby wyjść bez dokonywania
zmian wciskamy przycisk MODE/ESC.
ADDR MENU A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 12
ADDR Ustawienie Adresu DMX za pośrednictwem panelu sterowania 1. Wchodzimy do głównego menu.
2. Wciskamy UP aż wyświetli się “ADDR”, wciskamy ENTER.
3. Teraz wyświetli się “A001”. Wciskamy UP lub DOWN aby odszukać żądany adres. Wciskamy ENTER aby
potwierdzić.
4. Wyświetlacz pokaże “PASS”, a następnie ponownie wyświetli się wybrany adres.
5. Wciskamy przycisk MODE/ESC aby wrócić do menu głównego.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 13
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
Gdy wyświetlacz pokazuje “A001”, możemy zmienić adres początkowy DMX wciskając przyciski UP lub
DN.
TEST MENU GŁÓWNE
-
TEST – Testuje funkcje każdego z kanałów.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “TEST”, wciśnij ENTER.
3. Wyświetlacz pokaże “T-01”. Teraz wciskając przycisk UP można wybierać kanały i testować je.
4. Wciśnij MODE/ESC aby wyjść.
PLAY MENU GŁÓWNE RUN Urządzenie działa w trybie jako “master” w konfiguracji Master/Slave, lub samodzielnie 1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj UP aż wyświetli się “PLAY”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj UP aż wyświetli się “RUN”, wciśnij ENTER.
4. Wciskaj przycisk UP lub DOWN aby wybrać “MSTR” lub “ALON“, wybór potwierdź wciskając ENTER, na
wyświetlaczu zaświeci się “PASS” i urządzenie rozpocznie pracę.
AUDI Urządzenie działa jako “master” w trybie aktywacji dźwiękiem lub samodzielnie 1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “PLAY”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “AUDI”, wciśnij ENTER.
4. Wciskając UP lub DOWN wybieraj pomiędzy “MSTR” a “ALON“, wybór potwierdź wciskając ENTER, na
wyświetlaczu zamiga “PASS” a urządzenie rozpocznie pracę.
AUTO Tryb na wypadek utraty sygnału DMX. Urządzenie posiada 4 tryby działania, patrz strona 17 opis tych
trybów 1. Wejdź do głównego wciskając MODE/ESC.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “PLAY”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “AUTO”, wciśnij ENTER.
4. Teraz można wybrać pomiędzy “CLOSE”, “HOLD” “AUTO”, lub “AUDI”. “HOLD” to ustawienie domyślne.
5. Wybieramy tryb działania urządzenia na wypadek utraty sygnału DMX i wciskamy ENTER.
LAMP MENU GŁÓWNE OPEN Za pomocą tej funkcji możemy włączać lub wyłączać lampę z panelu sterowania.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “LAMP”, wciśnij ENTER.
3. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”. Wciskamy UP aby wybrać “ON” by włączyć lampę lub “OFF” aby ją
wyłączyć.
4. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
RESE MENU GŁÓWNE ALL Za pomocą tej funkcji możemy resetować wszystkie silniki.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “ALL”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
SCAN Za pomocą tej funkcji możemy resetować silniki pan/tilt.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SCAN”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 14
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
COLR Za pomocą tej funkcji możemy resetować silnik koła kolorów.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “COLR”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
GOBO Za pomocą tej funkcji możemy resetować silnik koła gobo.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “GOBO”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
SHTR Za pomocą tej funkcji możemy resetować silnik przesłony.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SHTR”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować. 5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
OTHR - Funkcja ta zresetuje wszystkie inne silniki nie wymienione w menu RESET.
1. Wejdź do głównego menu wciskając MODE/ESC.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RESE”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “OTHR”.
4. Wciśnij ENTER aby zresetować pozostałe silniki, lub MODE/ESC aby skasować i wrócić do głównego
menu.
TINE MENU GŁÓWNE LIFE - Za pomocą tej funkcji możemy wyświetlić czas pracy urządzenia.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “TIME”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “LIFE”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże czas działania urządzenia.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
LAMP - Za pomocą tej funkcji możemy wyświetlić czas pracy lampy.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “TIME”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “LAMP”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże czas działania lampy.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
CLMP
- Za pomocą tej funkcji możemy wyzerować czas pracy lampy. Bardzo ważne: Czas pracy
należy zerować przy każdej wymianie lampy.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “TIME”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “CLMP”.
4. Wciśnij ENTER aby skasować czas pracy lampy, lub wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
RPAN MENU GŁÓWNE RPAN - Ruch Pan zostanie odwrócony.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RPAN”, wciśnij ENTER.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 15
3. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
4. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
RTLT MENU GŁÓWNE RTLT - Ruch Tilt zostanie odwrócony.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RTILT”, wciśnij ENTER.
3. Wciśnij ENTER, wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
4. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
FINE MENU FINE - Zmieniamy ruch pan/tilt z 8bit (nieprecyzyjny) na 16bit (precyzyjny). Funkcja ta zmienia też
tryb Kanału DMX z 11 kanałowego (8 bit) na 13 kanałowy (16 bit).
1. Wejdź do głównego menu.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “FINE”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij UP albo DOWN aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
DEGR MENU DEGR - Za pomocą tej funkcji możemy zmieniać stopień Pan.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DEGR”, wciśnij ENTER.
3. Wciśnij UP lub DOWN aby wybrać “360” albo “540”.
4. Wciśnij ENTER aby potwierdzić wybór.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
MIC MENU MIC - Zmniejszanie lub zwiększanie czułości wewnętrznego mikrofonu.
1. Wejdź do głównego wciskając przycisk MODE/ESC.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “MIC”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “M-01”.
5. Wciskając UP lub DOWN ustaw czułość mikrofonu pomiędzy “M-01 - M-99”.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić po ustawieniu żądanej czułości.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
DISP MENU GŁÓWNE VALU Wyświetla wartość DMX-512 dla każdego kanału 1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DISP”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “VALU”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz powinien pokazać “D-00”. Wciskając UP wybierz kanał. Jeśli wybierzesz “D-05” wyświetlacz
pokaże wartość DMX kanału 5.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
Teraz wyświetlacz pokaże wartość DMX kanału 5.
D ON Wyłącza cyfrowy wyświetlacz po 2 minutach.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 16
1. Wejdź do głównego menu
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DISP”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “D ON”, wciśnij ENTER.
4. Powinno się wyświetlić “CLDI”, wciśnij ENTER.
5. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
FLIP - Ta funkcja odwróci wyświetlacz o 180º.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DISP”.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “FLIP”.
4. Wciśnij ENTER, wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
5. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
LOCK - Za pomocą tej funkcji możemy włączyć blokadę przycisków. Po włączeniu przyciski blokują
się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego wciśnięcia. Aby wyłączyć blokadę należy wcisnąć
przycisk MODE/ESC na 3 sekundy.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DISP”.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “LOCK”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij UP lub DOWN aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
SPEC MENU GŁÓWNE LAAU Dzięki tej funkcji
lampa włącza się po włączeniu zasilania. Jest to ustawienie domyślne.
Używając tej funkcji możemy zmienić to ustawienie.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “LAAU”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające lampę lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
Za pomocą tej funkcji możemy zmieniać adres DMX za pośrednictwem dowolnego
kontrolera DMX. Fabrycznie ta funkcja jest ustawiona na “ON” (jest włączona).
RDMX
1. Wejdź do głównego menu by pressing MODE/ESC.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RDNI I”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić, “PASS” będzie szybko migać.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
Postępujemy według następujących instrukcji:
Aby ustawić adres urządzenia najpierw przechodzimy do adresu ustawionego dla używania Kontrolera DMX.
Tutaj możemy ustawić adres używając Kontrolera DMX. Najpierw należy się upewnić, że wszystkie kanały są
ustawione na wartość “0”
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 17
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
1. Na kontrolerze DMX ustaw wartość DMX Kanału 1 na wartość “7”.
2. Teraz ustaw wartość DMX Kanału 2 na wartość “7” aby ustawić adres początkowy pomiędzy 1 a 255. Aby
ustawić adres pomiędzy 256 a 511 ustaw Kanał 2 na wartość “8” .
3. Ustaw wartość DMX Kanału 3 na żądany adres startowy. Po około 20 sekundach urządzenie zaakceptuje
nowy adres DMX.
PRZYKŁAD: Jeżeli chcemy ustawić adres na 57, musimy najpierw ustawić adres który już jest przypisany do
urządzenia. Ustawiamy wartość Kanału 1 na “7”, Kanału 2 na “7”, i Kanału 3 na “57”.
2 przykład: Jeżeli chcemy ustawić adres na 420, musimy najpierw ustawić adres który już jest przypisany do
urządzenia. Jeżeli chcemy by adres wynosił 420, ustawiamy wartość 1 Kanału na “7”, wartość Kanału 2 na “8”,
i wartość Kanału 3 na “164”. (256 + 164 = 420)
DLOF - Za pomocą tej funkcji możemy regulować pracą lampy z panelu sterowania. Przesłona otwiera
się i można ustawić lampę. W tym trybie urządzenie nie reaguje na żadne sygnały kontrolne.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPOT”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
5. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
DLAY - Za pomocą tej funkcji możemy opóźnić zapalenie się lampy.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DLAY”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “D-00”. Wciskając UP wybierz opóźnienie pomiędzy “00” a “59” minut. Na przykład,
jeżeli wybierzesz “D-03” lampa włączy się po 3 minutach.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
SPOT - Za pomocą tej funkcji możemy regulować pracą lampy z panelu sterowania. Przesłona otwiera
się i można ustawić lampę. W tym trybie urządzenie nie reaguje na żadne sygnały kontrolne.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPOT”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
5. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu
DFSE - Za pomocą tej funkcji możemy wrócić do ustawień fabrycznych. Wszystkie ustawienia powrócą
do wartości domyślnych. Wszystkie edytowane sceny zostaną utracone. Przy powrocie do ustawień
fabrycznych urządzenie musi być ustawione na adres przy którym rozpoczęliśmy edycję.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “DFSE”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
5. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
Przy wychodzeniu z tej funkcji urządzenie rozpocznie ładowanie danych.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 18
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
FEED - Funkcja ta włącza/wyłącza korekcję błędu pan/tilt. Kiedy głowa zostanie przypadkowo
poruszona to dzięki tej funkcji powróci ona do poprzedniej pozycji.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “FEED”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “ON/OFF”.
5. Wciśnij UP aby wybrać “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
FANS - Za pomocą tej funkcji możemy ustawić pracę wentylatora na Low, High lub Auto. Ustawieniem
domyślnym jest Low.
1. Wejdź do głównego wciskając MODE/ESC.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “FANS”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przyciski UP lub DOWN aby wybrać “AUTO”, “HIGH” lub “LOW”.
4. Wciśnij ENTER aby potwierdzić wybór.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
POFF - Dzięki tej funkcji możemy tak zaprogramować urządzenie by automatycznie wyłączało lampę i
silniki krokowe. Domyślne ustawienie to 15 minut. Jeżeli urządzenie nie odbiera sygnału DMX przez 15
minut, lampa oraz silniki zostaną wyłączone. Służy to zmniejszeniu zużycia lampy oraz silników. Czas
wyłączenia można regulować od OFF (brak wyłączenia) do 1 - 99 minut. Po wyłączeniu urządzenie
podda się resetowi z chwila odebrania sygnału DMX. Gdy funkcja ta jest wyłączona lampa oraz silniki
nie zostaną wyłączone aż do odcięcia zasilania.
1. Wejdź do głównego wciskając przycisk MODE/ESC.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “POFF”, wciśnij ENTER.
3. Wciskając UP lub DOWN ustaw czas wyłączenia.
4. Wciśnij ENTER aby potwierdzić wybór.
5. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
VER - Funkcja ta służy do wyświetlenia wersji oprogramowania urządzenia.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER. 3. Wciskaj UP aż wyświetli się “VER”, wciśnij
ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “V-X.X”, “X.X” oznacza numer wersji, wyświetlacz może pokazać “V-1.0”, “V-9.9” itp.
5. Wciśnij ENTER lub MODE/ESC aby wyjść.
ADJU - Funkcja ta pozwala na sprawdzenie czy wszystkie silniki są właściwie ustawione oraz
wyregulowanie tych, które nie są.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SPEC”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “ADJU”, wciśnij ENTER.
4. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “CODE”, wciśnij ENTER.
5. Wyświetlacz pokaże “CXXX”, gdzie “XXX” jest hasłem kalibracji. Hasło to “C050.” Używając przycisków UP
lub DOWN wprowadź właściwe hasło.
6. Po wprowadzenie hasła wyświetlacz pokaże “CHXX”, gdzie “XX” jest numerem kanału urządzenia.
7. Wybierz kanał do kalibracji wciskając UP lub DOWN i wciśnij ENTER by potwierdzić.
8. Wyświetlacz pokaże “xxxx”, gdzie “xxxx” oznacza wartości kalibracji.
9. Ustaw wartość kalibracji pomiędzy –128 a 127 wciskając UP i DOWN. Zmieniając wartości zauważysz
zmianę w pracy kalibrowanego koła lub silnika.
10. Po ustaleniu wartości wciśnij ENTER aby potwierdzić i zapisać kalibrację.
11. Po zakończeniu wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 19
MENU SYSTEMOWE (ciąg dalszy)
EDIT - To menu umożliwia zapisanie programu w pamięci (EEPROM) poprzez panel sterowania lub
zewnętrzny kontroler. Instrukcje szczegółowe patrz strony 38-39.
SEPR (IP01-IP07) - Za pomocą tej funkcji możemy edytować dowolny program wewnętrzny (IP01-IP07)
lub auto program.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SEPR”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “IPXX”. “XX” to wartości w zakresie 01-07. Wciskając UP lub DOWN odszukaj program
do edycji. Wciśnij ENTER aby rozpocząć edycję wybranego programu.
5. Wciśnij ENTER aby zapisać i MODE/ESC aby wyjść.
STEP - Za pomocą tej funkcji możemy programować liczbę kroków w naszym Programie.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “STEP”, wciśnij ENTER.
4. Wyświetlacz pokaże “S-01”, jest to pierwszy krok w programie. Można przywołać do 48 scen w “Run”. Na
przykład, jeśli wyświetla się “S-05” to znaczy, że “Run” zrealizuje 5 pierwszych scen zapisanych w “Edit”.
5. Wciśnij ENTER aby zapisać i MODE/ESC aby wyjść.
SCXX - Za pomocą tej funkcji możemy wybrać liczbę scen w naszym Programie. “XX” jest numerem
wyświetlanej sceny.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “SCXX”. “XX” jest numerem wyświetlanej sceny. Można przywołać do
48 scen. Na przykład, “SC05” znaczy, że “Run” będzie realizował 5 pierwszych scen zapisanych w “Edit”
4. Wciśnij przycisk ENTER, wyświetli się “C-XX”, “TIME”, lub “CEDT”.
• Po wybraniu “C-XX” możemy edytować kanały każdej ze scen.
• Po wybraniu “TIME” możemy edytować czas każdej ze scen.
• Gdy włączone jest “CEDT” możemy edytować program używając kontrolera DMX.
5. Wciśnij ENTER gdy jesteś gotowy zapisać zmiany oraz wciśnij MODE/ESC aby wyjść.
REC - Za pomocą tej funkcji możemy automatycznie zapisać sceny dla zewnętrznego kontrolera.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “REC.
4. Wyświetlacz pokaże “RE.XX”, “XX” jest numerem sceny w pamięci wewnętrznej gdzie zapisywane będą
sceny kontrolera.
5. Wciskając UP lub DOWN wybierz żądany numer sceny.
6. Wciśnij ENTER aby potwierdzić, urządzenie zapisze sceny pochodzące z zewnętrznego kontrolera.
7. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
RUN - Za pomocą tej funkcji możemy realizować przygotowany program. Można określić liczbę kroków
w “STEP”, a poszczególne sceny można edytować w “EDIT”.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “RUN”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij UP aby wyświetlić “ON” włączające tę funkcję lub “OFF” wyłączające ją.
5. Wciśnij ENTER aby potwierdzić.
6. Wciśnij MODE/ESC aby wrócić do głównego menu.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 20
EDYCJA PROGRAMU
Procedura edycji 1: Używanie tylko panelu sterowania.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wyświetlacz pokaże “SC01”, jest to numer sceny. Na przykład, gdy wyświetla się “SC01” to znaczy, że
będziemy edytować scenę 1, wciskamy ENTER. Teraz możemy zmienić numer sceny wciskając UP.
4. Wciśnij ENTER, wyświetlacz pokaże “C-XX”, “XX” jest numerem wyświetlanego kanału. Np. “C-01” znaczy,
że będziemy edytować kanał 1 wybranej sceny, wciskamy ENTER po znalezieniu żądanego kanału. Numer
kanału można zmieniać za pomocą przycisku UP.
5. Wyświetlacz pokaże “XXX”. “XXX” jest wartością DMX edytowanego kanału.
6. Ustaw wartość DMX wciskając przycisk UP aż do uzyskania żądanego efektu dla danego kanału.
7. Wciśnij ENTER aby wejść w edycję kolejnych kanałów sceny.
8. Powtarzaj kroki 5-8, aż do zakończenia ustawiania wartości DMX dla wszystkich kanałów sceny, każda
scena może posiadać maksymalnie 15 kanałów.
9. Po zakończeniu wyświetlacz pokaże migający napis “TIME”, czyli czas wykonywania danej sceny.
10. Wciśnij ENTER aby edytować czas, wyświetlacz pokaże “T-XX”, “XX” jest czasem realizacji sceny. Na
przykład, “T-02” oznacza że scena 1 potrzebuje 6 sekund na realizację, “T-15” znaczy, że scena 5 potrzebuje
45 sekund na realizację.
11. Ustaw czas wciskając przycisk UP.
12. Wciśnij ENTER aby zapisać ustawienia dla edytowanej sceny, wyświetlacz automatycznie przejdzie do
następnej sceny.
13. Powtarzaj kroki 3-12 aby edytować kolejne sceny, możemy edytować i zapisać maksimum 48 scen.
14. Wciśnij MODE/ESC aby wyjść, sceny zostały poddane edycji i są zapisane za pośrednictwem panelu
sterowania. Liczbę kroków można określić w “Step” a sceny można przywoływać w “Run”. Realizacja sceny
patrz strona 36.
Procedura edycji 2: Używanie zewnętrznego kontrolera.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “EDIT”, wciśnij ENTER.
3. Wyświetlacz pokaże “SC01”, jest to numer sceny do edycji. Na przykład: jeśli wyświetla się “SC01”
będziemy edytować scenę 1.
4. Numer sceny zmieniamy wciskając przycisk UP.
5. Wciśnij ENTER, wyświetlacz pokaże “C-01”, “1” jest numerem kanału 1.
6. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “CEDT”, wciśnij ENTER.
7. Wyświetlacz pokaże “OFF”, wciśnij UP, wyświetlacz pokaże “ON”, teraz wciśnij ENTER.
8. Wyświetlacz pokaże “SC02”. Pierwsza scena jest załadowana.
9. Ustaw czas kroku wciskając przycisk UP.
10. Przywołaj kolejną scenę w kontrolerze.
11. Powtarzaj kroki 3-6 aż do załadowania wszystkich żądanych scen.
12. Wciśnij MODE/ESC aby wyjść. Liczbę kroków można określić w “Step” a sceny można przywoływać w
“Run”.
KODY BŁĘDÓW
Przy włączonym zasilaniu urządzenie automatycznie wchodzi w tryb reset/test. Tryb ten wprowadza wszystkie
wewnętrzne silniki w pozycję home. Jeżeli wystąpi jakiś problem z jednym lub więcej silnikiem na wyświetlaczu
będzie migał kod błędu widoczny jako „XXer”, „XX” jest numerem funkcji. Na przykład, jeżeli wyświetli się
„03Er,” to znaczy, że wystąpił jakiś błąd w silniku kanału 3. Jeżeli w czasie uruchomienia pojawią się liczne
błędy, to wszystkie one zostaną wyświetlone. Na przykład: jeżeli urządzenie ma w tym samym czasie błąd na
kanale 1, kanale 3, to zobaczymy migające powiadomienia o błędach „01Er”, i „03Er” które zostaną
powtórzone 5 razy.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 21
KODY BŁĘDÓW (ciąg dalszy)
Jeżeli błąd wystąpi w czasie procedury wstępnego uruchamiania urządzenia, zostanie zapoczątkowany reset i
próba ustawienia silników i korekcji błędów, jeżeli błędy wystąpią ponownie, urządzenie wykona drugą i trzecią
próbę ich korekty.
Jeżeli po trzeciej próbie błędy nie zostaną poprawione, urządzenie zachowa się w następujący sposób:
1) 3 lub więcej błędów – Urządzenie nie może działać poprawnie i przejdzie w stan stand-by aż zostaną
wykonane konieczne naprawy.
2) Mniej niż 3 błędy – Jeżeli wystąpią mniej niż 3 błędy, to większość innych funkcji urządzenia może działać
poprawnie. Podejmie ono próbę normalnej pracy aż błędy zostaną usunięte przez technika. Komunikat o
istniejących błędach będzie cały czas wyświetlany.
01Er – błąd ruchu PAN:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący korpusu pan źle
działa (usterka czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub
sterownik IC silnika na PCB).
03Er – Błąd ruchu TILT:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący głowicy tilt źle działa
(usterka czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub
sterownik IC silnika na PCB).
05Er – Błąd KOŁA KOLORÓW:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący głowicy źle działa
(usterka czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub
sterownik IC silnika na PCB).
06Er – Błąd OBROTOWYCH GOBO:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący źle działa (usterka
czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub sterownik IC
silnika na PCB).
07Er – Błąd ROTACJI GOBO:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący źle działa (usterka
czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub sterownik IC
silnika na PCB).
09Er – Błąd FOKUSU:
Komunikat ten pojawi się po resecie urządzenia jeśli obwód magnetyczno – indeksujący źle działa (usterka
czujnika lub brak magnesu) albo gdy wystąpi usterka silnika krokowego (uszkodzony silnik lub sterownik IC
silnika na PCB).
EKSPLOATACJA
Tryby działania: Vizi Spot 5R™ może działać w trzech różnych trybach. Rozdział ten opisuje różnice
pomiędzy tymi trybami.
• Tryb samodzielny Urządzenie będzie reagowało na dźwięk, realizując wbudowane programy.
• Tryb Master/Slave Można połączyć szeregowo do 16 urządzeń aby uzyskać zsynchronizowany pokaz świateł bez potrzeby
zewnętrznego kontrolera. Urządzenie będzie reagować na dźwięk realizując wbudowane programy.
• Tryb sterowania DMX Ta funkcja pozwala kontrolować poszczególne urządzenia poprzez standardowy kontroler DMX-512 taki jak
™
Elation® Show Designer.
Uniwersalne sterowanie DMX: Ta funkcja umożliwia zastosowanie uniwersalnego kontrolera DMX-512
takiego jak Elation® DMX Operator™ lub Elation® Show Designer™ do sterowania ruchem głowicy, kołem
koloru, przesłoną (stroboskop). Kontroler DMX pozwala na tworzenie unikalnych programów dostosowanych
do indywidualnych potrzeb.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 22
EKSPLOATACJA (ciąg dalszy)
1. Vizi Spot 5R™ używa 11 lub 13 kanałów DMX, zależnie od wybranego trybu. Patrz strony 44-51 – opisy
właściwości DMX.
2. Aby sterować urządzeniem w trybie DMX, należy przestrzegać procedur opisanych na stronach 13-15 oraz
specyfikacji kontrolera DMX.
3. Używamy faderów kontrolera do sterowania urządzeniem DMX.
4. To umożliwia nam tworzenie własnych programów.
5. Ustawiając adres DMX postępujemy zgodnie z instrukcjami ze strony 20.
6. Na ostatnim urządzeniu należy założyć terminator, gdy używamy długich kabli (więcej niż 30 m).
7. Szczegółowe instrukcje dotyczące trybu DMX znajdują się w podręczniku dołączonego do kontrolera DMX.
Samodzielny (Aktywacja dźwiękiem lub Auto Program): Ten tryb umożliwia działanie urządzenia zgodnie z
rytmem muzyki lub według wbudowanego programu.
1. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “PLAY”, wciśnij ENTER
3. Wciskaj przycisk UP aż wyświetli się “AUTO”, wciśnij ENTER.
4. Wciśnij UP, aby wybrać “RUN”, lub “AUDI”. “RUN” spowoduje realizację wbudowanego programu. “AUDI”
wprowadzi tryb reakcji na dźwięk.
5. Wciśnij UP, aby wybrać “ALON” lub “NAST”, co znaczy tryb samodzielny albo master/slave.
6. Wybierz tryb i wciśnij ENTER aby potwierdzić.
7. Wciśnij MODE/ESC jeśli chcesz wrócić do głównego menu.
8. Można zmienić show lub odwrócić funkcje pan i tilt w menu systemowym zgodnie z instrukcjami ze strony
25.
Tryb Master-Slave (Aktywacja dźwiękiem lub Auto Program): Funkcja ta pozwala na połączenie do 16
urządzeń i używanie ich bez kontrolera. Urządzenia mogą realizować wbudowany program lub pracować w
trybie aktywacji dźwiękiem. W trybie Master-Slave jedno urządzenie działa jako jednostka kontrolująca a
pozostałe reagują na jego programy. Każde urządzenie może być zarówno Master jak i Slave.
1. Za pomocą standardowych kabli mikrofonowych XLR, łączymy szeregowo urządzenia poprzez złącze XLR
na tylnym panelu. Należy pamiętać, że Męskie złącze XLR jest wejściem a Żeńskie złącze XLR jest wyjściem.
Pierwsze urządzenie w szeregu (master) używa tylko złącza żeńskiego XLR – ostatnie urządzenie w szeregu
używa tylko złącza męskiego XLR. Gdy używane są długie kable, zaleca się terminację ostatniego urządzenia.
2. Wejdź do głównego menu.
2. Wciskaj UP aż wyświetli się “PLAY”, wciśnij ENTER.
3. Wciśnij UP, aby wybrać “RUN”, lub “AUDI”. “RUN” spowoduje realizację wbudowanego programu. “AUDI”
wprowadzi tryb reakcji na dźwięk.
4. Wciśnij UP, aby wybrać “ALON” lub “NAST”, co znaczy tryb samodzielny albo master/slave.
5. Wybierz “NAST” aby ustawić urządzenie jako Master, wciśnij ENTER aby potwierdzić. Teraz wszystkie
podłączone urządzenia będą podlegały Master.
6. Wciśnij MODE/ESC jeśli chcesz wrócić do głównego menu.
7. Można zmienić show lub odwrócić funkcje pan i tilt w menu systemowym zgodnie z instrukcjami ze strony
25.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 23
TRYB DMX 11 KANAŁOWY
Kanał
1
2
3
Wartość
0 - 255
0 - 255
Funkcja
RUCH PAN 8bit
RUCH TILT 8bit
0 - 13
14 - 27
28 - 41
42 - 55
56 - 69
70 - 83
84 - 97
98 - 111
112 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
4
0-9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 104
105 - 119
120 - 134
135 - 149
150 - 164
165 - 179
180 - 194
195 - 209
210 - 255
5
KOLO KOLORÓW
OTWARCIE
KOLOR 1
KOLOR 2
KOLOR 3
KOLOR 4
KOLOR 5
KOLOR 6
KOLOR 7
KOLOR 8
EFEKT TĘCZY DO PRZODU
SZYBKO WOLNO
BRAK ROTACJI
EFEKT TĘCZY DO TYŁU
WOLNO – SZYBKO
GOBO
OTWARTE
GOBO OBROTOWE 1
GOBO OBROTOWE 2
GOBO OBROTOWE 3
GOBO OBROTOWE 4
GOBO OBROTOWE 5
GOBO OBROTOWE 6
GOBO OBROTOWE 7
GOBO OBROTOWE 8
GOBO OBROTOWE 1 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 2 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 3 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 4 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 5 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 6 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 7 DRGANIE
GOBO OBROTOWE 8 DRGANIE
CIĄGŁA ROTACJA KOŁA GOBO WOLNO – SZYBKO
INDEKSACJA I ROTACJA GOBO
0 - 127
128 - 189
190 - 193
INDEKSACJA GOBO
ROTACJA GOBO DO PRZODU SZYBKO - WOLNO
BRAK ROTACJI
194 - 255
ROTACJA GOBO DO TYŁU
WOLNO - SZYBKO
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 24
TRYB DMX 11 KANAŁOWY (ciąg dalszy)
Kanał
6
Wartość
0-3
4 – 63
64 - 67
68 – 127
7
128 - 135
136 - 143
144 - 151
152 - 159
160 - 167
168 - 175
176 - 183
184 - 191
192 - 199
200 - 207
208 - 215
216 - 223
224 - 231
232 - 239
240 - 247
248 - 255
0 - 255
8
0 – 31
32 – 63
64 – 95
96 – 127
128 – 159
160 – 191
192 – 223
224 - 255
PRZESŁONA I STROBE
PRZESŁONA ZAMKNIĘTA
PRZESŁONA OTWARTA
STROBOWANIE WOLNO - SZYBKO
PRZESŁONA OTWARTA
EFEKT PULSE W SEKWENCJACH
PRZESŁONA OTWARTA
LOSOWE STROBOWANIE WOLNO - SZYBKO
PRZESŁONA OTWARTA
0 - 255
ŚCIEMNIACZ
INTENSYWNOŚĆ 0% - 100%
9
10
0 - 225
226 - 235
236 - 245
246 - 255
11
Funkcja
3 PŁASZCZYZ. PRYZMAT/GOBO MAKRA
OTWARTE
ROTACJA PRYZMATU DO PRZODU
SZYBKO - WOLNO
BRAK ROTACJI
ROTACJ PRYZMATU DO TYŁU
WOLNO - SZYBKO
MAKRO 1
MAKRO 2
MAKRO 3
MAKRO 4
MAKRO 5
MAKRO 6
MAKRO 7
MAKRO 8
MAKRO 9
MAKRO 10
MAKRO 11
MAKRO 12
MAKRO 13
MAKRO 14
MAKRO 15
MAKRO 16
FOKUS
REGULACJA DALEKO – BLISKO
0 - 19
20 - 29
30 – 39
40 - 59
60 - 79
80 - 84
85 - 87
88 - 90
91 - 93
94 - 96
97 - 99
100 - 119
120 - 139
140 – 159
160 - 179
180 - 199
200 - 219
220 - 239
240 - 255
PRĘDKOŚC RUCHU PAN/TILT MAKS. DO MIN.
PRĘDKOŚCI
WYGASZANIE PRZEZ RUCH
WYGASZANIE PRZEZ ZMIANĘ KOŁA
BRAK FUNKCJI
RESET I PROGRAMY WEWNĘTRZNE KOLOR
ZMIANA NA NORMALNE
ZMIANA KOLORU DO DOW. POZYCJI
ZMIANA KOLORU I GOBO DO DOW. POZYCJI
LAMPA ON
LAMPA OFF
RESET WSZYSTKICH SILNIKÓW
RESET SILNIKA SCAN
RESET SILNIKA KOLORU
RESET SILNIKA GOBO
RESET SILNIKA PRZESŁONY/ŚCIEMNIACZA
RESET INNYCH SILNIKÓW
PROGRAM WEWNĘTRZNY 1
PROGRAM WEWNĘTRZNY 2
PROGRAM WEWNĘTRZNY 3
PROGRAM WEWNĘTRZNY 4
PROGRAM WEWNĘTRZNY 5
PROGRAM WEWNĘTRZNY 6
PROGRAM WEWNĘTRZNY 7
PROGRAM AKTYWACJI DŹWIĘKIEM
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 25
TRYB DMX 13 KANAŁOWY
Kanał
1
2
3
4
5
6
Wartość
0 – 255
0 – 255
0 – 255
0 - 255
0 - 14
15 - 29
30 - 44
45 - 59
60 - 74
75 - 89
90 - 104
105 - 119
120 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
0-9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 104
105 - 119
120 - 134
135 – 149
150 - 164
165 - 179
180 - 194
195 - 209
210 - 255
7
0 - 127
128 - 189
190 - 193
194 - 255
Funkcja
RUCH PAN 8bit
PAN PRECYZYJNY 16bit
RUCH TILT 8bit
TILT PRECYZYJNY 16bit
KOŁO KOLORÓW
OTWARTE
KOLOR 1
KOLOR 2
KOLOR 3
KOLOR 4
KOLOR 5
KOLOR 6
KOLOR 7
KOLOR 8
EFEKT TĘCZY DO PRZODU SZYBKO – WOLNO
BRAK ROTACJI
EFEKT TĘCZY DO TYŁU WOLNO – SZYBKO
GOBO
OTWARTE
GOBO OBROTOWE 1
GOBO OBROTOWE 2
GOBO OBROTOWE 3
GOBO OBROTOWE 4
GOBO OBROTOWE 5
GOBO OBROTOWE 6
GOBO OBROTOWE 7
GOBO OBROTOWE 8
GOBO OBROTOWE 1 DRGANIA
GOBO OBROTOWE 2 DRGANIA
GOBO OBROTOWE 3 DRGANIA
GOBO OBROTOWE 4 DRGANIA
GOBO OBROTOWE 5 DRGANIA
GOBO OBROTOWE 6
DRGANIA OBROTOWE GOBO 7
DRGANIA OBROTOWE GOBO 8
DRGANIA CIĄGŁA ROTACJA KOŁA WOLNO –
SZYBKO
INDEKSACJA I ROTACJA GOBO
INDEKSACJA GOBO
ROTACJA GOBO DO PRZODU SZYBKO - WOLNO
BRAK ROTACJI
ROTACJA GOBO DO TYŁU WOLNO – SZYBKO
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 26
TRYB DMX 13 KANAŁOWY (ciąg dalszy)
Kanał
Wartość
8
0-3
4 - 63
64 - 67
68 - 127
128 - 135
136 - 143
144 - 151
152 - 159
160 - 167
168 - 175
176 - 183
184 - 191
192 - 199
200 - 207
208 - 215
216 - 223
224 - 231
232 - 239
240 - 247
248 - 255
9
0 - 255
10
11
12
13
0 - 31
32 - 63
64 - 95
96 - 127
128 - 159
160 - 191
192 - 223
224 - 255
0 - 255
0 - 225
226 - 235
236 - 245
246 - 255
0 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 59
60 - 79
80 - 84
85 - 87
88 - 90
91 - 93
94 – 96
97 - 99
100 - 119
120 - 139
140 - 159
Funkcja
3 PŁASZCZ. PRYZMAT/GOBO MAKRA
OTWARTE
ROTACJA PRYZMATU DO PRZODU SZYBKO-WOLNO
BRAK ROTACJI
ROTACJA PRYZMATU DO TYŁU WOLNO - SZYBKO
MAKRO 1
MAKRO 2
MAKRO 3
MAKRO 4
MAKRO 5
MAKRO 6
MAKRO 7
MAKRO 8
MAKRO 9
MAKRO 10
MAKRO 11
MAKRO 12
MAKRO 13
MAKRO 14
MAKRO 15
MAKRO 16
FOKUS
REGULACJA DALEKO – BLISKO
PRZESŁONA I STROBE
PRZESŁONA ZAMKNIĘTA
PRZESŁONA OTWARTA
STROBOWANIE WOLNO – SZYBKO
PRZESŁONA OTWARTA
EFEKT PULSE W SEKWENSJACH
PRZESŁONA OTWARTA
LOSOWY STROBE WOLNO - SZYBKO
PRZESŁONA OTWARTA
ŚCIEMNIACZ
INTENSYWNOŚĆ 0% - 100%
PRĘDKOŚĆ RUCHU PAN/TILT
MAKS. DO MIN. PRĘDKOŚĆ
WYGASZANIE PRZEZ RUCH
WYGASZANIA PRZEZ ZMIANĘ KOŁA
BRAK FUNKCJI
RESET PROGRAMY WEWNĘTRZNE
ZMIANA KOLORY NA NORMALNE
ZMIANA KOLORY DO DOW. POZYCJI
ZMIANA KOLORU I GOBO DO DOW. POZYCJI
LAMPA ON
LAMPA OFF
RESET WSZYSTKICH SILNIKÓW
RESET SILNIKA SCAN
RESET SILNIKA KOLORU
RESET SILNIKA GOBO
RESET SILNIKA PRZESŁONY/ŚCIEMNIACZA
RESET INNYCH SILNIKÓW
PROGRAM WEWNĘTRZNY 1
PROGRAM WEWNĘTRZNY 2
PROGRAM WEWNĘTRZNY 3
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 27
WYMIANA GOBO
Urządzenie posiada wymienne gobo. Wymieniając je należy zachować szczególną ostrożność i postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Uwaga! Nie wolno otwierać urządzenia w czasie gdy jest używane. Przed wymianą gobo należy zawsze
wyłączyć zasilanie.
1. Aby wymienić gobo należy zdjąć dolną połowę ruchomej głowy. Dolna część głowy nie posiada z przodu
soczewki. Znajduje się ona w górnej połówce.
2. Odkręcamy 4 śruby phillips mocujące dolna połowę obudowy. Po wykręceniu śruby wysuną się, ale nie
można ich wyjąć. Zdejmujemy dolną połowę obudowy.
3. Po zdjęciu obudowy uzyskujemy dostęp do koła gobo. Obracamy koło aż znajdziemy gobo, które chcemy
wymienić.
4. Musimy wyjąć gobo wraz z jego obudową. Za pomocą obcążków chwytamy metalową płytkę wystająca z
ramy gobo i delikatnie wyciągamy całą jednostkę.
5. Po wyjęciu ramy gobo zdejmujemy pierścień oraz gobo. Wyjmując pierścień należy zachować ostrożność
gdyż może one wyskoczyć z obudowy.
6. Wymieniamy gobo, zakładamy pierścień. Wkładając jednostkę gobo w urządzenie jej dolna część musi
wsunąć się pod metalowe mocowanie znajdujące się niedaleko dolnej części koła gobo.
WYMIANA LAMPY
Uwaga: Lampę i bezpiecznik należy zawsze wymieniać na taki sam typ, chyba że autoryzowany pracownik
serwisu American DJ® zaleci inaczej. Wmontowanie części innych niż te zalecane może uszkodzić
urządzenie i powoduje utratę gwarancji.
Ostrzeżenie: Jeżeli lampy lub bezpieczniki często się spalają należy ZAPRZESTAĆ używania urządzenia i
skontaktować się ze wsparciem klienta. Może być konieczna naprawa. Używanie urządzenia może
spowodować jego poważne uszkodzenie.
Wymiana lampy: Uwaga! Nie wolno wymieniać lampy gdy urządzenie jest podłączone do prądu. Przed
wymianą należy zawsze odłączyć zasilanie i odczekać aż lampa ostygnie. Wymiana lampy jest łatwa z
powodu zainstalowania odsłanianej pokrywy mocowanej śrubami.
1. W czasie pracy z lampami wyładowczymi należy stosować się do odpowiednich procedur.
2. Zdejmij dwie małe śruby (A, B) z tyłu urządzenia
3. po zdjęciu śrub delikatnie wysuń gniazdo aby odsłonić lampę.
4. Ostrożnie wyjmij starą lampę.
5. Wymień lampę na dokładnie taka samą i zmontuj postępując w odwrotnej kolejności.
6. Po wymianie przeprowadź optymalizację zgodnie z opisem na kolejnej stronie aby upewnić się, że lampa
znajduje się centrum reflektora.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 28
USTAWIENIE BEZPIECZNIKA I LAMPY
Optymalizacja Lampy: Procedura ta ustawia lampę w centrum reflektora. Właściwa optymalizacja zwiększa
żywotność lampy i zapewnia właściwe światło. Niewłaściwa optymalizacja może powodować pojawianie się
żółtawego odcienia w świetle lampy i zmniejszenie jego intensywności.
1. Upewnij się, że zasilanie jest odłączone i poczekaj aż urządzenie ostygnie. Jeżeli urządzenie jest po raz
pierwszy instalowane, krok ten można oczywiście pominąć.
2. Dokonaj wstępnej regulacji: Dokręć całkowicie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) trzy śruby lampy.
Następnie odkręć je (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) o około trzy pełne obroty.
3. Włącz urządzenie i pozwól by się zresetowało.
4. Używając albo kontrolera DMX albo panelu kontrolnego na urządzeniu włącz lampę i skup jej światło na
płaskiej powierzchni.
6. Wyśrodkuj centrum (najjaśniejszą część promienia – hot-spot) za pomocą 3 śrub regulacyjnych. Obracaj
śruby pojedynczo by przesuwać hot-spot po przekątnej płaszczyzny. Jeżeli nie można zauważyć hot-spot,
wyreguluj lampę tak by je światło było równomierne.
7. Aby zmniejszyć hot-spot pociągnij lampę poprzez obrócenie wszystkich trzech śrub zgodnie z ruchem
wskazówek zegara krokami 1/4 obrotu aż światło rozłoży się równomiernie.
8. Jeżeli światło jest jaśniejsze na obrzeżach niż w środku, albo gdy światło jest zbyt słabe, znaczy to, że
lampa znajduje zbyt głęboko w reflektorze. „Wypchnij” ją obracając śrubami.
Śruby optymalizacji
Śruby optymalizacji
Wymiana bezpiecznika: Najpierw należy odłączyć zasilanie. Obsada bezpiecznika znajduje się obok kabla
zasilania. Używając śrubokręta z płaską końcówką odkręć obsadę. Wyjmij spalony bezpiecznik i wymień go na
nowy.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 29
CZYSZCZENIE
Czyszczenie urządzenia: Z powodu mgły, dymu i kurzu należy czyścić soczewki wewnętrzne i zewnętrzne
oraz lustro, aby uzyskać optymalną moc światła wyjściowego. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od
środowiska, w którym sprzęt jest używany (np. dym, mgła, rosa). Przy częstym użyciu w klubach zaleca się
czyszczenie raz w miesiącu. Czyszczenie okresowe przedłuża życie urządzenia i zapewnia dobrą jakość
wychodzącego światła.
1. Używamy zwykłego płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej ścierki, aby oczyścić obudowę zewnętrzną.
2. Otwory wentylacyjne i kratkę wylotową czyścimy szczoteczką.
3. Zewnętrzne przyrządy optyczne oraz lusterko czyścimy płynem do czyszczenia szkła i miękką ścierką, co
20 dni.
4. Wewnętrzne przyrządy optyczne czyścimy płynem do czyszczenia szkła i miękką ścierką, co 30-60 dni.
5. Przed ponownym podłączeniem do prądu zawsze upewnij się, że wszystkie części są suche.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Rozwiązywanie problemów: Poniżej wypunktowano kilka wybranych problemów, na które może się natknąć
użytkownik i sposób ich rozwiązania.
Urządzenie nie wytwarza światła;
1. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do standardowego gniazdka ściennego podającego
napięcie 120V.
2. Należy sprawdzić, czy bezpiecznik zewnętrzny nie spalił się. Bezpiecznik znajduje się z tyłu urządzenia.
3. Należy zdjąć obudowę lampy i upewnić się czy lampa jest właściwie osadzona w gnieździe. Lampy mogą
się poluzować w czasie transportu, lampa musi być całkowicie wsunięta do gniazda.
4. Należy sprawdzić, czy oprawka bezpiecznika jest prawidłowo osadzona.
Urządzenie nie reaguje na dźwięk;
1. Urządzenie powinno reagować na dźwięki o niskiej częstotliwości (bas). Uderzanie w mikrofon, ciche lub
wysokie dźwięki mogą nie aktywować urządzenia.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 30
SPECYFIKACJA
Model:
Vizi Spot 5R™
Napięcie:
Lampa:
Wymiary:
Kolory:
Gobo:
120v/60Hz lub 230v/50Hz
Philips® Platinum 5R Wyładowcza
335mm x 310mm x 448mm
8 Plus Biel
8 Obrotowych + Spot – Wszystkie wymienne
14mm Z zewnątrz/ 8mm Widoczne
4 x Metal, 4 x Szkło
27 Funtów / 12 kg
5A (120v) / 3A (230v)
Brak
11 lub 13 Kanałów
Tak
Każda bezpieczna
Waga:
Bezpiecznik:
Cykl pracy:
DMX:
Aktywacja dźwiękiem:
Pozycja robocza:
Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
pisemnego powiadomienia.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 31
ROHS i WEEE
Szanowni Klienci!
ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska
Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.
Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność,
polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.
Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i
pracy.
Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM
Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.
Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.
Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że
używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan
techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go
naszym potomkom.
My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.
WEEE - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych
Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego podzespołów elektronicznych.
Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska
stworzyła dyrektywę WEEE.
System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat
systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji
produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na
rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska
zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.
Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w
Niemczech: DE41027552)
W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo
bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia
marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane
bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć
się ich właściwą utylizacją.
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony
środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.
Kontakt: info@americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 32
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Vizi Spot 5R™ Instrukcja obsługi Strona 33
Download PDF

advertising