r
C.E.E. INFORMATIONS - EWG INFORMATTONEN - C.E.E. INFORMAZIONI - EEG BERICHTEN
L[
MARCHES AGRICOTES
AGRARMÂnrre
MERCATI AGRICOLI
LANDBOUWMARKTEN
,RODUITS ANITAUX
TIERISCHE PRODUXTE
PRIX
. PREISE .
PRODOTTI
PREZZI
ANITALI
DIERLUTE PRODUKTEN
- PRIJZEN
23-9 -1969
DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlslon «Bllonr, Erudcr, tnformotton»
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung r Bllonzen, Studlcn, lnformotlon«
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvtstonc «Blloncl, srudt, tnformoztone»
DIRECTORAAT. GENERAAL LANDBOUW, oldeling
«
Bolonsen, Srudlcr, lnformottc»
23-27, ovcnvc dc lo Joycuse Entr6e, Bruxelles 4
Tel. 3500
40
Telex 22031 (Asrlcom)
Lo reproduction des données est subordonnée à lrindicotion de lo source
Nochdruck mit Quellenongobe gestottet
Lo riproduzione del contenuto è subordinoto ollo citozione dello lonte
Het overnemen von gegevens is toegestoon mits bronvermelding
Reference lo this publicotion
is requested for reproduction of ony
doto
^bsavrêtio!.t
6Dloyé!
!t8n.!
PE da ootatlon ou flÈtlo
Ftt
InfoiltloD.
non dt.Fnlbl.!
troJtma
dat
PFiaotlaEt
-fart!atruC
fai,na
Xaaasa q@tslùa o
dl Fc!!æ
odar
Infourlot
Inloæti,ù@ trrêht vlrflllb.!
t
Duæhachnrtt
lr
Ibrt6 mnat.tF
C.ld.lrà.1t
lhit6
Abblavisrronl a aa8nt
conÿd!tonalt
Z.lcha ud âbkiirùtù
flluid.
nd ditFtrlbilt
li.dl.
d. c6gte
@ alkortrtrtB
C..ô aot.rilg o,
filg
*r-a.a.r-
tri.t hatchikt .r
Info@tl..
oeldd.ld.
ttrttà 6.tqr
O!Id.ùh.ld
OE
Ir
t kda
tbità di
cmto
Ræbnugr.ttrh.it
NE
R.kùrdh.Id
I
Loùaia BtioDalc
t{ôtion.l. flth$g
lU
Idat. !4@ala
xrtiol l. rüt..nb.lô
I
Fdc
B.lgt.ch.r Frùk
Fb
FEr@ b.16t
B.ts,..oà.
il
lla&o tadaa@
,.ut.chÉtl(
Dautach.
FElc fBçrta
FlsrËalrchar Fmk
F?
Fru@ lEc@
f!ùk
Drdt.. Nk
Fo... fl.h
LiÉ
LIB
Ltt
LiÈ
LIÉ
Fni@ lra-buttù4Q
Lurbwr. lùk
Plorllo
firldc
I@.tr in.laaa
hælr. @t.où.ld
.) LtË.t.!liû.
.)
frc
b.18!
lu-ùoürt@ia
{rrk
Lü-butu
Frùk
Plolrn
ùrldo
,onnâka ùalÀlaaa
Erli.chG IXh@
r) Lrw St.rling
b) shtllrna
c) Pù..
s) Plud st.rllnt
b) shltrirs
[mêIa
ÔataFrchi.chc lËhmr
tutlrchime
Sobillina
Tomriaa dûorla8
Cor,Mnc
ÉfaauEr Mlerraa
c
) Pocc
SchIIluA
Plu
r1
§,
a
b) S'o.lllEo
d
o
.chl I
lEnr.ch. IâlMa
fpra
la
L1Ê
Budrrtrct6ht
Hudr.dst6àt
Pooc
So.Illtro
llonatr il...rala
Dfr
ÿa
CoFnr
ÿp
1{1.É iulc.l
ÉEll.ch. Is..
PfEd
)
I6atÀ aûtliæa
1b
LlbbÈ
cÿt
f,Ed!!dsi!àt
I
d.llira
b) strrils
c ) eooc
99!!@iÈ!@ÀE
SchiUilA
1b6.. @t.oà.Id
tr
Et
Til,.u-r*,
ÿit
L.bodgdloht
PYI
Pæ nre
Ldod gwloht
9o1rù
lb.ttu
SohIæhtEwicht
Pl8
P.!o ÉËo
0..1æht 8wioht
d.l Foôotto
tnio. @ûde b.lgp-
Bdgi
lrllo! acootqù b.l!È
ludhourgÉia.
Ba
I!a,!ch-lu6bu!8iæh.
11Ë.clufl.rlo
EO
l,@L
BLEU
oruDF
lûaoburgùaaa
I
I
Porô!
PÉduktBDD.
I
I
(rra rb)
CFûp. d. fduitr
I
I
Foad
h6la.
I
PFdwtmgÉap
æh-lu6tugr. .o@od.ch.
l
]
TAB,E DIS {AIIMES
ntrLrsw8atcilt8
Pe/s.lt.
T.ü d. chù6!
JolE lêrra.
4
5
l. Vrdd. Ércrna
EclÀircrslm.nt!
^.
B. Prrr frrai
l. Prrr d. bd.
2. P.rr d.acluaa.t Fdla6atr
C. P.1r dc ffich6
1. Porc.
2. PIàc.. d. l. dacouD.
rI.
? - 18
üEË
Èya tl.E
f9
æ - 21
22 - O
]O - l1
g!c!r
A. Ecl.Ircr..m6t.
B, Prtr ftra.
P?!r draclü. .t
C. Prir dc Eha
læha.lkEa
p.i.É.at
I. Schalnaflai.ch
l. E tôut.tuF
E. paat8t..trt. p.i!.
t. CMdD!.i.
2. Brn.chlaùüarfla.
C, isxtlmr..
t. §chEl!.
2. t tl.tüot
Ed |,b.cùltf,Etü
fra-[tc
L,t,ttl&tbE
rr. Elr
,2 - !,
pr{làmtr
oEE Fÿ. ti.Ë
16
- l,
l8 - 40
Irl. Iqlstlgg
L Ecl.lrcI.rGt.
8. Prrr fril.
Prrr d'itclù. .t Fallmt.
@rE Fif. tI.Ë
c. Prrr d. æha
Iv. Vred. bovln.
Ec1etrctllmnt.
^,
B. Prir f1il!
C. Prrr d. @h6
l. Bovin. ÿiEt!
a)C.p.e.r B.la-D.ur-Pil
Itêl - Lur - Xdrl
b)Pry.tiGE! Lnn-À131ùd+L.1..
Eir.-Ô!t.m.lch
2. Vêau nEt.
s) C.E.E. I B.1B-Ibut -Fu -Itrl -Lu-trdrt
b) Pqy. ir.É i D.nEk
D. Prir dê nsrchit Prrr à lrinpdstron
Bovrn. vrvùt! - vèu n*ts
E. Pralàvd.nt! .nvcr. Dqy. tl.E
F. Prlr dê Érché d€â vrddê6
I. vlùd. bovrn.
a) c.r.r. r a.lt-D.ut -FE-rtrl
-Lü-idrl
b) Pry. tr.Ë i Lris.k - cEt Bntsh
2. vlùda il. v6u
a) c.E.E. ! B.lB-hut-rh-rtst
-Lu-xdll
b) Pry. tr.É ! Èr[sk - CMt Butùn
V. Prcdurt. lsltrâÉ
Eclàrrcr..ffi.ni!
^.
B. Prtt frta6
1. Prrr rndtcâtrf
2. Prtr dtrnt.Hmtlon
l. reaurê6 d.erd.
a. Prrr dâ s.ur I
C. Prrt dê Bêurl 'rélèvtrenLB Çnvers Ays rr6rs
l. Èt&rt.tuls
B. trot!r..t.t. h.1..
Etnætl@u3rF.to un lbcb'ÉûSü ara-6hc l}.lttltld.E
C. tsl*F..t..
ur. g€Igr!À
4f - 48
- 52
,t - y
19
,5 - 10
?f
l. Èltut.ÈrE
B. t..raû.t*.
È.1..
Et!æàl.uu.rF.to EA lb.oùfÉEla! ataü!ù.r tL.Ittt&rô.E
C. LrktF.tr.
Iy. E!gg!!g!
f . ÈfEutom3u
E.
C.
totluttt.
h.tù
I.r.ktFal..
l. t boda Xltrd.,
.)f.T.o.,
B.t3-D.§t-ftdt
It.l - Lu _ rdll
b)Drlttfild.rt
D.!r-&alDd.Ll..
EiÉ-6rt.Ftoà
A. L.b6dr trIlbo
ê) E.I.C.3 Ela-Lut-!fû-It.t-Lq-fArl
D.
lrrÈtFi.. EtûfulEFr..
12-1,
- lj
76-n
78-n
11
80-8I
82
8l - 06
8? - 88
b) Drrtt}ând.r r DùrE*
L.bod.
l.
89-92
9! - 94
gr-96
gl - 90
- tO6
1O?
99
r08
- 109
EiÉdar
- L.büda rtlb.r
D.ittl&d.ü
E. lb.cùüff,Efü ar!6üb.r
F. Iuktfiaa für plclacà
Rlndflaiaoù
.) E.r.o. t Elt-tLEt-âu-tt
l-frr-tdrl
b) klttltld.! r Lur.t - CEt Erit.h
Z. X.lbtl.r.ob
.)r.r.o. ! D.la-Dut-Fü-tirl_!u_ttrt
b) È{ttl&rd.r r LDt - CEt Ettt.h
V. t!,loha!@t.E
Â. &,ttut.ÈEr
p..t3s.È.t. h.1..
l. RlchtF.t.
2. Irtmtl@rF.l..
l. OùCtEf @ E thtlt4. SôhllrFt..
C. Schÿ.lloF.ira æ3Güb., H,ttl&rd.E
^bcàtÉ6fü
E.
@
tIDICE
'*rne/Bledzr-rdc
4
,
Lr.I di csbto
Olont l..tlvi
Fc.stde€u
1' vskdtvlccr
I. @9.!!Ègg
sDt.gârtdt
^. Paartl fl..atr
E.
l. Pr!.æ di bu.
2. PFrsI ltrlt. . flr.vl
C. pF.rl dl ærc.tô
l. Sul,nl
2. P.r.I .tæ6ti
- fg
?
varao
F.ir t.rrr
19
- 21
20
Tocllchtrng
^.
B' va.tgr.tcld. FrJto
. Ee.I.FIJ!
2. S!,ut.DnLJaG m b.ftta!û t.guov.r
C. Ieil(tprlJ.a
datda lùdan
'1. V.!kd.
- 8
22
2. D.alatulta
l0 - lI
II.@
Il.8
Â. spr.ærionr
B. pilzri fr..str
Prualr lrtrrt..
C. PEtrr d1
rrr.
llr.aclko.Eo
fllêvr
n.Èrto
v!r6o F.Bt t.rzr
Pol læ
t. sprôFrronr
B. prêzzi ftssstr
PËrrr lrilrte ê F.lrcn v.Èo E6r têpr
C. przzr dl r.rcoto
32
- 35
16
- l?
l8 - 40
- 52
49
5) - 54
d.tt. Iddm
lo.lrchtrnt
^.
B. taltæètêldê Fijr6
Slur.BrJtù 6 h.ffuSa t.8qov.r d.!dc Ladd
C. IaktFrJ.o
lv'E4grlg
,5 - 10
7I
12-7]
- 75
16 -17
18 - 79
'14
80-81
82
- 86
- 88
83
87
lorllchtrn3
^'
B' Vùttrrt.Id. |ErJtd
C. iùklFtJro
l. Lavoda rudÇro
r)s.e.c. r EclS-D.ut-trtu
It.l - Lu - Idrl
b) Ibrd. ludd ! DÙE-El3lqd +Itl.t
ElÈ - ërt.nioh
2. L.6d. k 16s
r) p'e'o' r B'1!-D'ut-FrÙ -rt'l -Lu-rd!l'
b) Irtd. ]udù t lbr4t*
D. l.t*tFlJlo
IâEarFiJld
Lavad. @d.!d - L.6dc Ll(ü
8. latflnto t.!6osr d.td. ludft
P. I§ldlFiJ.ü wor v1...
1. Rudvlaaa
89-92
9l - 94
a)S.g.O.:Erla-D.ut-Fru-It.l-Lu-[drl
b) D.rd. 1ùi6 ! brNk - CÉ.t E"tt.in
2' f.Iful...
r) e.S.C.: EcIa-D.ut -Fru- Itêt -Lu-Idll
b) ht{. lddo 3 lbnÈk - CEt Bntdr
95-96
- 98
97
v..@,
v.E*g!gl_l@!
l. Spi.Bürotrr
B. PËrrr flaqti
I. Prctto rndrcstiE
2. pËlrr d.rntcrydlo
l. flâu. drâruto
4. Prcrrr drmtrêts
C. pErrt dr.ntÈtu _
Pr.h.vl rcr.o F.t tâF r
t.6@ovar
rrr. @Âg!!9
4f _ 48
rv. @9
l. SDr.Frlonr
B. PÈ.ri fr.Btr
C. prczrt dr n.rcato
1. Bovrar vrvr
e)c.r.r.: B.la-hut-Fmttêl - Lu - Xdtl
b) pe.t t.!rr , xEri-ErSled +xôIê.
ElÈ - Ôrt.m.rch
2. Vttctli ÿld
ttêl -Lut-xdrl
c)c.e.r.: Dêlt-D.ut -Ftù) Pæ.l t.rri r LIrilr*
D. PFrst dl h.rcato Pt$t .ll tlûDoÈêlrona
Boÿlnl vid - Vit.lll ÿtÿi
E. PËllaÿt wræ p.i t.rrl
t. Praart di mEto dalla csr
l Ce. boyirs
.)C.!.8. tD.lt-D.ut-Fru-Itel-Lu-xdll
b) Pæ.t t.rrt r hnu* - Cet Britrin
2. CMa d1 ÿtt.llo
.) C.E.E. ! Bata-D.ut-Fr-ItÀI
-Lu-Ndrl
h) Iàâ.i t.rti : IblErk - CË.t Erltrtn
lo.llchttng
^.
B. Vætgr.tcldc FlJ.6
Slur.FiJto o hcffrn!6
C. l§ktFrJ.o
- 106
fO?
99
Â. Toêlrchtrrg
B. VslgÉât.Id. FrJ!@
l.
RrchtprlJ!
2. IntailentraFtJrd
l. Steuû8tÉ8llo
4. DrdFIFrJt.n
C.
108
- f09
DF.FIFTJIo H.ffh8ü t.8tov.r dc!d. Iud.n
TÂID( DE
CHANGE
TECüSELKI,RSE
lAssI DI cA.MBIo
wIssELKoERsEN
(Rè8L.^êrord. llo. 129 - Jo/rg/au/pB ùo. 106 d.d. ,o.10.196e)
i té6
Elnh ê ltcD
Pey!
Un
(1)
LaDd
E.nàodê!
Paê6a
Bê18rquc
/ eIalë
Lur€mburr
D.ut6chrùd
(BR)
Frùce
h\
(r.r,r95o)'-'
ItaIra
(lo.l.r960)
Nedêrlùd
(?'l.l95r)
(DH)
(rf)
18.9. t949 )
(t.ll.r9tr
)
Suonr
(l2.ro.195?)
0st.rr.tch
(1. t, l95l)
Eepaia
(20.1r.196?)
u.
s.a.
(18.12.1945)
12659,r8
?r,t2t1
20 t255O
o,5792
t750
e r
rrt
rS,oooo
?
1o,1464
1O,q166â
r 8? 15000
't?8t5?15
129,rrot
I,\r9r9
1r1 t912'
1\4,6?86
104,78r4
o,E
ooooo
TOOOOo
ot6667
o,160000
1\,zE
1
raooo
1.1429
o t82??
20?
,182,
19? 11165
142,906,
517
1?26r,19
I
4o0 t0o0
49r,?06
625OO rO
N2.OOO
'l
2OOO,0O(
96o.ooo(
1 1
868,8ooo
240,O0O
100 Kron€r (Dkr)
666,66.
5r,rrr2
65,82?j
8t),,)1
48,2665
1r,rrr'
5,r5r2
lOO r0OOO
Kroner (Nkr)
70oroo(
55,oooc
69t1188
8750,OO
æ,68o0
14,OOOO
,,8r»
1O',0000
1
100 xronor (Skr)
966,5e<
??,t216
95,4t5t
1
69,9?60
19,rro4
8,o5t rt
1,.4,9?60
1r8,o?\,
10O l'arkkaa(har)
I I 90 t48'
95,2r8t
86.191
2r,809?
9
t920?2
1?8,5?28
1
192 trOS
1t,58,,.6
1
t6o256
28
! 81161
2?
?1 t429
,,71\:
o,59524
10
t?1t+'
1
(rr)
1181
oC,/RE (2)
50OO r0O
1
StêrIing
1OO
1OO
Schtl,Itng6
(os
)
'lO0 Pc6.tar
1O0
(2.r.19621
81,o2o( 10o,o00o
1O1 2
tz\oo
116,1828
100
Cusda
90tSOOO
25
?
110 t49?2
Auatrrlra
14.2. 1966)
1250r00
1162,,oo
ê15
Uax Zaaled
( 2r. u.195?)
(
9 t8741
iZ,,4265
lOO rOO
1OO Pound6 (C)
Svartt€
I,ooo(
10o roooc
r
o,?899
Unltêd Krngdon
rta
Skr
o,64oc
1OO
(
1
(Llt)
cEE/trdc/æ.
Ddilerk
(2r,1r.. r96?)
llkr
Dkr
8,ooo
100
100 OulaleD
tI§,,.rsezr
oo0
25O !O0O
100
10O D.utachâ I'.ârk
rir.
a
(2)
Dollerr
(Ptas)
(NZ
t)
84,ô94
SOOOO
!C0
2081 ,50
OO r OOOO
NZt
Ptâs
Âustr t
us8
Caa I
14 17 | 85O
1
$?2o
4,160
11 ,2OO
o
116 tO212
?18
\19,99?
26oo roo
t2r2
41 ,666?
75O,OOO
71\ t286
I
Soo,oooo
1?1\ t2861 1241 trTol 10a? ,9921 524O,O0O
OO I OOCC(
tr21
9r,2r?9
68,9?60
o0 | oooo
?2
19t
,?O1
I,08482
or14286
24
,66455
2,16216
2.0ooco
tr214'
2? to2?aa
2' r0o0o
1
5,c6482
21 t69?28
2C t255O
i4286
c,1?29?
a
24
,66455 29 ,56408
89,26r?
106,1c8
TOOO,OO
89,285?
168oo roo(
214,2856t 214,26161 2r9,45920
,\6,656
9rr,r11
1
2 !5OCO(
2,5OO0(
'9c4?
11 ,9Cq7
o,1600co
27,6241
1
0c r000
24o,ooo
14,41416
4,oocc
t\249
58,8OOo
,54,ooo
98O,oOO
OO , OO0O
81,18?1
5O2 r59O
1rfi1128
1?
,2592t
1? ,25921
2c t89771
19,rro\
70,0694
2r,1?26
100 t0o0o
619 toSz
1666,6?9
21
,2586(
21 ,25861
25,74019
2',8091
t4?2'
1918969
16
J,t?
lOO rOO0
269,2r1
, t\140(
,,\1401
4!15800
1
?,r90,
6
,14'
1O0,0o0
1
,2?r'
1,544q0
'loo,oooo(
1O0 ,OOOoi
121,08096
1
12 rO0O
1OO TOOCOT
100,00001
121
1
12 rOO0
1
15 t1
r512
1
892,86
5i?1\
!oo
40, tl.4o0
1
12 rOO0
\6,666?
8l.o , oooo
8oo,ooo,
5?9,1995
4?o,1966
291 2 t OOO
7840
I
12 rOOO
46,666?
Eqo,oooo
8oo,ooo,
>79,r99'
\?otr966
2912 !OOO
7840,OOO
92,5OOO
,8,ÿ1? 69t,?500
660,?1\6
4?8,5219
,88,49?2
24o5rooo
64?5.oao
82,5892
82,5892?
1OO,OOOOO
92,5000
41 1666?
?1\ t2æ
51?,r2'.1
4i9,99?
26OO,OO
TOOOiOO
89,285?
89,28r?
io8,108
100 ,o00
4o5 t l.l.oo
DoIIarr
4625,0O0
,70,ooo( \56,6?81
5?812,5o
,r\,8500
625OO,O
)62,OOO
40o !o00
526 t6to
tr21\'
1,785?1
22
to529
?
?OCCOt00
æ0o r oo
t51O1'
85,o?04
1 1785?1
1r,92t1
448,ooo( 552,950?
(1) Eatrc DâreDthèses:
Ia KIaooêrE
!
Trâ perêatc6l
:
lusBca haâkJêe
!
oo I ooo
11
,999,
22
2\o, t8\
,600,ooo
lOO Dol,Lârs (US 0
1624'
i4o rooo
I 75O,OOO
18,938?
1
4l.8,oooc
)
2?
52 r0OO
650,O00
8,1999
1ot+
14881,06
5600,OO0
(caa I
Oa
t5\99
117
Dollarr
(Au6tr 0)
lOO
Mar
Fril-
'"'irbÆrq)
lOO Fraac6
rc/Æ
FI
Llt
(r)
loô Frilca/loo
(5. l.1961 )
No
rf
Fb,/F1u
Unltà
552,9507
49',?06
?0ooo
,,84615
1
t\285?
I OO. OOO
parrté.D
Lâ dâtc al. h16. eD vtgu€ur d.le
cou6
Daa Datu dÈa In-krafttreten6
dêr Jêtzt tll1t16êÀ Parlttt
Lâ data dolla Ee6êa iD vr6or. d.LIâ parltà iÀ corao
Dê ûetua rearop de huidlgê pâlit.tt
veÀ ktâcbt 16 gcroral.a
75O.OOO
0,204
Q, gc/Æ: IrDiré it. coEpt.
R.chiunB5e1trhêlt
IrÀrtà il!, coDto
Rck.aêênhêId
,
oooo
,?
(3)
.ruaque
r OOO
r/ste
z/Prno
t2?r5
s :,/Tor
1
3 S.q,1959
tc8096
,,
ô461:
,4285
DEN
GIOf,II PESrrÿI TEI PAEEI DELLI
CEE
-
TEESTDAOET
LAIIDEIII DEN E
IT DI LlllDIT
ÿÂT
DI
O
EEO
1969
Hol.
lloae
BEII'I-
quî
t
Mêaê
d
/
LiND
BETI}IE
(Bn)
FRTIICE
IlALIÂ
I
I
I
LtxEüBOI'RO
TEDEN.
LIllD
ilEând
J^t{
I
x
x
6
FEB
1?
HTR
19
TPR
4
?
?5
I
I
x
x
x
x
x
x
x
f,.uJràa
f,a1119. Dr.r. trü!18.
CtpodâDDo
ILturJaeFdat
Eplfaala dt }l.S.
Driakonlnt.n
St. J06aph
Roa.nnoataS
8t. ,ro.apù
St.-Jozêf
V.adrêdL gàlDt
Lundl, d. Ptquc!
Lutradl dr. Carn.ÿel.
S. Clu..Fpâ
VcaGldl,sânto
O6tê!roûteB
Blt. d. lrEplpbrllr
LuDdL d. CârilYrl
I
x
irour d. lttÀ
x
x
I
x
K6rfrcl,t.B
-fun.dl d.Ilr,1Dzclo
x
lazlona
!atLo!
,o
rlI
1
x
x
x
.T
x
x
x
9
Fgt. du tlerrll
retioD Rob.rt Scbuilan
(
Jt !r
1i
25
x
x
x
x
x
x
x
AUG
1'
T
I
x
1
i
x
x
x
2
x
Luûd1
d. P.Dt.oet.
Fat. râtl,onel.
Pfl,nB.tüontat
Lunêdl dcl1â Pcnt.colta
PlDt.t.ræradeF
Fc6ta
I{etlorâlG Fêa6tdea
Patc-D1.u
ilât1ona1l.lc!tâg
Pronl.!oh!À!
Ftt. natLoral.
§§. Pl.rr..t
P.ul,
llÀtlonâ1l.lcrtag
P.t.! uDd Peul
Fe6te bàzLoEela
ES. Pl.tro c PeoLo
liâtlonalc Fc.rtdat
Lll, Pctrur co Paul.ue
Ftt. llet1oB.l.
Fôtê tlâtioûâl. (b.lg.)
llrtion.ll.l,rrtaB
Fcrtâ
llatlotrâ1ê Fêc6tdaB
I
I
ÀE6oûptloD
i,lE!l,a ELûD.lfehrt
.i66uDzi.De dL ts.V.
x
lour6aLnt
1réprr6é!
A11.rh.t11B.!
Allar!aa1!E
Otn1ê6eDtL
llnlté natloDâlc
Îàt d.r l{âtr.ontl.n
Unltà Dârlonâlê
lfatlonâ1.
Ârû1,.tlc.1914-1918
Iàffcn.tlll.tead
1914191 I
P..t d.! DJD.rtl.
Bu!â- uaC B.tt.t
l[!r.. ElpllEt!r,!
ÀrDlrtl,zl,o
Ilepenstlt6tand 1914-1918
,
11
x
15
I
Ecl,l1Ébcûd
ÿt811ie dt l{at.la
ilât61. dt !l.8.
S. Stêfrno
S. SLlv.âtro
nazl-oDRlê
Côrpua DoûiDr.
I
Fata d.1â Dyaaltl.
x
x
E
Sâcra6êntailaf
De6
ve! dc Duttsa Eêrh.ld
ca
nazl.onele
Feste oezLoÀale (Bêlee)
Eê'gL
AllêrheLliren
A1lerzl..lên
tt
I
x
x
19
DEC
x
x
x
x
4
19r0)
I
T
SEP
(
x
x
22
rlnB YaE Robêrt Schuffinn
x
dr
x
x(1 )
NOÿ
Ecû.lvâertrdes
dê labêr,d
Chrl!tL ELûlGlfahrt
x
29
21
AacanaLona
gchuûan! (19rO)
DâE veD
ÂgcanrLon
Jour d. I'lrDlt6 â11.Èn-
2'
i4
SchumDn
l(onl.nrLDDêdeg
l(
x
J!L
(r950)
dlnS
o.n.tlLaco d.Ile Rd8tnà
FaGta dal 1âro!o
ÂnnLÿ.rrârlo d.]1â dlchlrlaziona dl Robcrt
x
x
x
5
ror Robart
Coêdê ÿrl.Jde8
Pae6[âândâa
VclJaerdeg vaD dê bêvrlJ
x
x
2
19ro)
l{aLlclê!teB
l{âenda8 ÿân Karnâÿêl
E1Àh!lt
1914-1918
P.rtr d.l1r DtÀ..tLt
Fêcrt vâ!
EanhêLd
dG Dynâ6tle
n1â
?lt
2>
x
x
?6
I
x
x
x
x
x
x
,1
(1) Àpràr-ütdt
t Fechillttag
; poûell8glo
; nshl,dde8,
x
x
x
x
x
tloll
ialhEecht.n
}loEl
Iclhaâcht.r
x(1
Sylva6tra
SLIYêêt.r
Kar!trla
trêratû1!
Oud.Jrâr.deB
REI{AROUE PRELII.{INAIRE
--
Toutes Ies données, reprises dans cette publjcation (prix, préIèvements,
e.a. ) peuvent être considérées comr'ûe déf init.iveE, sous réserve toutef ois
d.es fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aut: données, qui ont servi de base pour Ie calcul des
moyennes.
VORBF,JIIERKUI,IG
Atle in diesen Heft ar:f::enomilenen Angahen (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen ''verden, iedoch unter clem vorbehalt eventueller
Druckfehler und etuaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Àngaben,
clie zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati rip-...,s: in questa pubblicazione (prezz!, prelievi eC altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono servitj- da base per iI calcolo delle medie.
OPMERKING VOORAF
Atle in deze publicatie optenomen Tegevens (-orijzen, heffingen, ê.d.)
rvorden beschouwd, onder voorbehoud echter van
kunnen als definitief
eventuele drrrkfouten en van r,vijzigingen die achteraf werden aangebracht in de ryrond.iegevens, d.ie als basis dienden voor de berekeninS
van gemiddelden.
VIANDE
PORCINE
Eclalrcllra[aatê concarnant lea prix dc ].a viande de porc (prix flxéa et prlx dc uarch6)
Gt lcs pralèv"nantg à Irinportation repriô deng cotto publlcatloa
ITITBODIICTIOII
I1 r 6té préyu! par Ia voLc du Ràglenent A"
2O/62/CBE du 4.4.1!62 (Journal offlclel so )O du
2O.4.1962)r quc lrorganlaatLon connune dc6 uarchéa aereitr dana Ie aêcteur de 1e vLandè d. porcr
établlc Sreducllcncnt à partlr du ,O Juluet 'lÿ62 et quê côtte organlaatl,on dc narché coaportcralt prlDclprlGûclt utt ré91ûe dc prélèvenenta iatreconnuneutaires et de prélàveacnta cnvors lea
pata tlerBr calcuLés notaEûeat êur la beaè dea prLx des céréa-Les fourragèrea.
L'lnatauraùloa. à partlr du ler JulDêt 'f967r drun régà.ue de prix uBiqu. de! céréelea dana Ia
Comunauté r condult à Ia réallaatlon à cette date drun narché unlque daaa le s.ctêur dê lt
vlaada dG porc. 11 sn est réêulté 1â supprêaolon des préIèverenta lntracoruauaautairGs.
I. PRII ÎIIES Eil
PREf,EI'E}IETITS
A LIIUPORÎAÎION
Â. Naturc d.a Drlr
coaforûaû.lt eur artLclê! lr, I ct '12 du RèElcEcat Âc 121/6?/cËE iht 11.6.196? (üourÀ.f oftl,clcl nc 1171 1Oà!. rD!é.r du'19.6.196?) portaat orgrnlattloa coE!u!. ô.r lrrché! dea.e lc
rcct.ur dc la rleado dc porcr la CoDê.llr statuetrt sur propoaltloD da 1a Coadaaloa, flxc
eaaucllcucat Pou! la Coatuaeuté, iÿant le lar aoûÈ. u! prr,r ôc basc valeblc pour le cropa€ac
qul ault ct qul dut. du 1cr novcabr. au r'! octobra. Dteutrr pert, Ie
dc coucrcllllratlon
Co!!L!!r,on' .Pràr coalultatloB du Colltâ d. 6catloa. flrr pour 1. Cooûuriuté d.! prlx dré(= pérlodo rlc trota lolc).
clu!. ct dca prélàvcneata À lrlaportatlo! pour claqu. trh.rttc
_l
99,t(RàSlcacat Ào 121/67/cî& - artlclc 4)
Il c:t l1xé pour 1!r porcr abattus dc Ia quauté typ. à utt Dl'ÿ.eu tcl qu.l1 coltrlùuc À erlurar l.3tebllLlatioE dca coura aur las Earcbés tout.a arcatralaelt pæ h torûatlo! drarcédctlta structurcls dana la Cooaunauté. §1 dca ucsurca d.lDtcry.trtloa coat déclrléâ!r 1l .êÈ
f1ré u! prlx d.latcrv.atlonrdérlyé tlu prlx dc baac.
PrLr d.éclulr:(Ràglclcat À.
121/6?/CÉE - artlclc 12)
prû
Lcc
dtécluac soat flxég à lravance pour chrqu? trirestr. ct aoat valablca à pertlr du
ler aovenbrc, du lcr féyricrr du 1êr nai et du ler août. Lora de lcur firatio!, LI eattcau
c6ptG dG Ia valcur do Ia quentlté drellûenta Eéceaêairer à la productlon dtun kllogremc
dê ÿla[de de porc, crcat-à-dlre de la valcur, aur lc aarché ûoadl.e].r dea céréalea fourrrtèrea et de Ia valeur dea autrsa aliaenta. 11 eat égalenênt têDu corptr dca frris té!éraux
dc productlon et de coDDerclalleation.
PréIèycûeÀta à lrlrportatlon
3 (nèglenent i" 121/6?/CEE - artlclc 8)
IIs aoat flxéa à lravancc Pour cheque trlEeatrc cü aont epplicablca tux produlta yLaéa
liertLclc 1.r du Ràglcncat n" 121/6?/CEE! à seÿoir :
À
Nuûéro du
tarif
DéBignatlon dea produlta
douaniêr co@ua
Aninaux vivaDtê ile lrespèce porclne' des eapàcea doueatlquesr
autres que rgproducteura dâ race pur€
8) o1.o, A II
b) 02.01.
A
III
ex O2.O1 B
Vlandea de lreapèce porclnê dmestlquer
a)
fralchea, réfrtgéréâg
ou congeléee
Abat6 da 1'eepàce porclne doreatlquâr freiêr réfrlgéréa ou
fI
congelés
Lard, y comprLa la gralsae de porc aoa prcaeée ar, fonducr à
lrexcluslon alu lard contenaDt dea pertl.s [el6rca (cntrclardé)
frale, réfrigéré, congelé, salé ou en aaunur.r aécbé ou fuaé
Viandes et abata con3atiblês de lrespèce porclne doneatlquâr
aaléa ou on sauûure, BéchéB ou fués
Sainiloux et autreB Bralasea de porc preaaéca ou londueB
ox 02.05
02.06
B
1,.O',t
A
c) ex
et ai,nilaLrear rle rJ.andeat drebets ou d"
san8, contenant de la ÿiaBdê ou dea abets de I'eapàce porcile
Autrea préparations et corrÈeryea dè yiandee ou d'abata coatcnant ilu foie de I'eepèce porcinâ
Autrea préperationa et conaerÿeg da ?tùdêB ou drabata. noa
dénonEéga, contenent de 1a yleBdG ou d.E abats d. lreêpèce porciBe doDeatique
SaucLêôear aauclaaona
16.O1
ex 16.04 A II
ex 16.02 B ff
Ic caLcul des alivcrs préIàvcueats à Ltlûportetioa,
10 du Ràglsûrlt no 121/6?/CW.
En câ quL coacorBê
articlês 9 rt
B.
1l faut êc référér
eur
EMé (tÿpo)
Ls prlx dc baac
Gt 1o prlr drlEtcrysaùlon (artlclea ,i 4 et J du Rè8leacat ac 121/6?/CEE) aiappl,lqueDt à dea porcs eblttua dtuae qualité noJrenne (qualtté type), représcDüatLf6 dc lro!fr. ot
calacùérlsés par dea prlx Bensiblenent rapprochéa (Règleneat Ào 192/6?/cÉE - artlclc 2).
la qualtté type répoailent lca claaaoa B? Jusqutau 814 Lncluar rcBtloD!éoa dâla la grltlo oolanrlautalre de claaaen€nt dêa carcaaas8 ds polc préBêDtér cl-apDàr (RègIcEêBt ao 211/61/CËE) t
A
Polds do 1a cercaeac
Cleaae
Kllo8reDcs
60
ÂÂ
A6
ct
plua
EpaLaeeur
de
lerd
Hl111Dèt!c.
Juequrà 15 lnclua
12
60 Juequrà nolns de 70
/O Juequrà Doi.ls de 80
80 jusqurà noin8 de 90
!O Juaqu.À noLns de 1OO
1OO Juequ'à Eoina dc 12O
12O Juaqu.À Dolna de 14O
Juaqu.À 4J iaclua
14
1lo0 Jusqurà nolDa de 160
Juequ'à 50 lacluo
16
plua de
Juaqurà
?
8
9
10
'160
Jusqurà 2O Lnclue
Juaqu'à 25 lnclue
Juaquià ,O inclu!
Ju8qulà ,, inclua
Juaqurà 40 inclua
,5 lncluô
ÂutrêB caractértatlquaa
dea carce68c6
extra
bLcn en
viùde
60 Juaqurà rolBa ds ?O
fO Juaqurà oolna dc 80
8o Juaqu'à Eolas dE 90
90 Julqutà toIla do lOO
1OO JuaqurÀ aela6 tle 12o
12o Juaqurà aoiag ilc 140
1tr0 Juaqu'à rol'aê de 160
ptua dc 160
B6
?
8
9
10
12
1lo
16
c6
60 JucqurÀ uolna
da
70
/O Juaqurà aolna de 80
EO luaqu'à EolÀa dc 90
!O Juaqurà oolns dc 100
?
E
9
!s
120
nolaa de
14O
llro Jusqurà uolna dc
ptua ilc 16O
16o
10
1OO Juaqurà 6e116
12
12O Juaqu'À
14
16
Porcr 6rea d. tout
D
Juequtà 25 lnclua
Juaqurù ,O lac1u!
Juequrà
,5 inclus
Juaquià 40 laclua
Juaqurà 45 lnclua
ca vleadc
Juaqurà 55 lnclua
Jusqurà 60 lnc1ua
Juaqurà
6, tnclua
Juaqu'À ,O
tnclu!
Jusqu'à ,, laclur
Jusqurà 40 lnclua
JuaqurÀ 45 lnclua
Jusqu'à 5O
JuaqurÀ 6o
Jusqurà 65
JuequrÀ 70
plurr.s cn rlaDda
lnclua
inclua
lacIua
inclua
PoLda
1ru1c6 blca sn Yleldc
8'l
2
^utr.r
trul.a
Yarrrt!
v
^II.@
ôâ! prl,r ôca porca tbattua,1,1 a âtâ err8té le llatc guLv.ntc dcc rerolôl
(Bl6lcacat
Ào 2'lr/6?/CEE) ,
!.Dré..Dt.t1ta
Lrcaaolblc dca aerchéa lulrrat8 3 O.Dkr Lotsaralr CLÙlarolr lsttarPaÀt
!!lêgt
Ecr?a .t Âld.rlccbt
pour lr6trbltr!.lcDt
@L.caorrb1rdcanarchôaau1venta8^acà.E'Du1abur5,Dür!.1ôor'tE!r.Er
f,ôIn, llôachcagledbach. IuPPcrtrl.
Dortluaô, Bochu!r O.lralLlrcàaÀ. Eegcat
B.ckl1!8Leur.À
@t
Ig
t
LrrarDarra 3
-@-,
L lrrcàé dr
: PuL' t Erllct C'Êtrrfa!
Lrcarcablc dcg narcb6a !ulyl!t!
t l{1l8oi Cr.loaar üeltoÿ.r }lodcae' Parne.
Rcggto Edlle
L'.DraEbh ôca narchée rulventa 3 Lur'lboulti
Esch
Lrcaacoblc dea uarchés Bulyarta ! Artràc8r Dcvcatcr, Bortcl, Oaar Cuycÿ
llera.
I
SCIl,JEINETLEISCH
Erràuterungen zu deE nachôtehend aufgeführtên preiacn für schf,einefrelsch
(fe8tge8etzte preiao und Marktprelsc) ural Ab6chôptungeD
EINLLITUNG
In dêr Verordnu8 Nr. 2O/62/EÿIO von 4. 4. 1962 (AEtsblatt Nr. JO von AO. 4, :196» mrde bo6tlnDt, daea
die teEeirsaoe }iarktorgsisation für Schvrêineflelsch ab Jo. JuIi 1962 achrittveiaa errichtet wird,
uad
da8a dle auf dio6e ''reisê errichtete liarktorganisation ln ûesentllchelr ei.ne Re6elung von Abgchôpfugrn
für dea llareaverkehr zwischen den l'ét8lied6taaten und nl.t tlritto! Iô,ldêm unfaase! wlrd, bêi dcrca Berechaung laBbêBondero dia Futtelgetrêldêprelac zugrudc
6e1egt rerdeE.
In Zuge der Ê[!führu!6 einheltlicher Getrcidcpreise 1r dG! cenaiaschaft ab 1. Juli 196? wird zu dlesen
zeitPuakt' ein Seneiæuer llarkt fiir Schçe1aef1el8ch hergcatcllt. Daett Gltfielêa die lmcr8eneJ-aschaftIichen Absch6pfulgea.
I.
FESTGE§ETZTE PREISE UND Â3§CEôPFI'NGEN
BEI EffFUER
A. êE! !!cr Prelse
cerâ6a Artlkel 4, I uad 12 dGr Verordnung Nr. LZV6?/E];IO vou 1,. 6. 196? (Aûtsblatt von 19. 6.
L96?l
10. Jahrgalg ilr. rI7) übrr dle 8eEêinôaEo ÈrarktorgadsatloD für scbrelnefleiech aetzt aler Rat jâhrlich vor dsD 1. Auguat eLDeu Gruldprels feêt; d3r Gmndprcle gC.It für d1ê nâch8te verkaufsaaison,
von I. Noÿembor bi6 ,1. oktober Iâuft. AusaêrdGD a.tzt ille Kounlsslon nach AlhôruEg des zu'llo
8tânditcn verwaltu86auaachuagêa vierteuâhrllch (t zeltraur voa drcl Monatc) für itl.e GcDeiErchaft
Einechleuauagsprcisa uad Abachôpfungàn fêat.
crundprsta: (Verordauag Nt. LZV6?/Ei§, Art. 4)
Dcr GruldPrêl8 uird für Se8chlachtetê schrelnc êiEer §ùa.ûdaldqualltiit featgosetztr u.ad ztar
aor
da6s er dazu beitrâgt' dic Prclastablllsieruag auf dca Miirkt.a zu gcrâàrlelatâa, oba. zur Blldua8
atrukturêIlet iiberechüaaa la der Genclaachaft zu führen. rlir ltrtene[tLoaamasnahûG! gÉ,bt ca eiaca
aus deD Grudprol6 abgeleitâtâD Inter"sntlonsprrla.
ElBschLeusunÂsprôise:
(Verordaun6
M. LZÿ61/EBO, A!t.
1A)
Die Eltl8ch1euÊugsPrelse lerdsa für JÇdaB viertoljaàr 1! vorau6 fr6tgc6etzt urd
8eltcD ab 1. Noÿenborr 1. Februar' 1. Mal urrd 1. Au6u8t. D[e Festsctzu[g .rfolgt alhed d.a l'ierta, dêr für tllc
Erzeugug von I kg schretnsflelsch êrforilerllchsr !\rtterneng.r d. h. ille'itelù@rktprclsc fllr futter8etreidê u.ud den PrelBsn dor uders! Futteroittcl. Auêsêrdon rerdeD dLê a]'rgaûêlDan ErzeugugauDd Ver@rktmgskostêa berückaichtigt.
AbschôpfunFen
bei Eirfuhr: (Verordnung Nr. lZV6?/Ei{tG, Art,. g)
Für die folSerden in Artikel 1 der verordauns llr. \2ÿ6?/EJG geDa[lten zolllDaitioaen wird vierteljâhrlich im voraus eine Abschôpfug featgeEetzt:
l0
Numer des gemein-
Bezeichnung der Erzeugniesa
sanea Zolltarifa
a) ot.or.A rr
Hauaachweincr lebend, andere a16 reiD.ras6j-ge Zuchtllerc
b) 02.01 A IrI a)
ex 02.01 B
ex O2.O5
FIeiBch von Hauaschreinen, frischr gckühIt oder gefroren
SchlachtabfaLl von Hausschweinenr frischrgeki.ihlt oder gefrorcû
II
schrveineBpeck 6owie
schueinsfett,
vroder auagepreÊst noch au68e-
schnolzen, frisch gekühlt, gefrorênr 6eealzen, in Sa1zla.ksr 8etrock-oet oder gêrËuchertr auagenoEnen Schÿreineapeck Elt mgeren
02. 06
Teilen (durchrachsener Schwelneapeck)
Fleisch ud gentesabarer Sèhlachtabfall von Hausachweinen, gesalzen, in saLzlakor totrocknet odêr 86ràuchêrt
15.01
Schweineschmlz
tiürste ud dergleichên aue Flelechr aus Schlachtabfall odor aua
Tj.erblut, Schweineflei8ch oder Schlachtabfall voa Schleiuea eat-
c) ex 16.oI
haltentl
ex 16.02 A
rr
6x 16.02 B
rI
Fleisch und schlachtabfall, ardera zubêroltet odcr haltba! 83nacht, Schweineleber enthaltend
Fleiach und Schlachtabfa).l, aadera zuberêltet odsr ha.Ltbar 8Gnachti andêrêr Schwêinefleisch odôr Schlachtabfall rou Haucaohlcltlsn enthaltêad
I{aa die Berechnung aler el,nzalnsn Abêchôpfungcn
ordnung Lzf/ 67 /Ewc hLn8ewlêaen.
betrLfft, wird auf dia Artikel 9 und I0 der Vcr-
a. gssligii! (standard)
Der Grundpreia und der InteNsntlonsprêla (verordnus Nî. l2ÿ6?/EwG' Art. ,' 4 md 5) 6e1ùca
für geschlachtete schwebê Eitt1erer quautiit (stundardqualltât) dle für das Angebot reprâsentativ
tret und deren Kennzeicben darin besteht, daaa dle Preice nahe beieinander l1egen (Verorilnung
Nr. 192/6?/È".G, .trt. 2).
Dle Klassen B? bis einschllesslich B 14 entaprechen der standardqualltât' aufgeführt In
genelnechaf tlichen Eandelsklassenschena ( Verordnun g ltl' 21 /67 /ErlG)'
den
1
Zf,êihâlftenBewicht
Speckdick.
Kilo6ram
Ml-l11Deter
KJ-aaao
60 und nehr
AÂ
A6
unter
7o
bis unter
bis unter
bls unter
80
biB unter
12o
9
60
70
80
90
10
10O
t2
t2o bis unter I40
14o bis unter 160
?
8
l4
16
b16
über
90
IOO
160
b1B
I, el.nBchll.oBBlich
bis
bia
bi6
bi6
bis
bis
20 einschlLêÊsIlcb
25 ei!6ch1ie8a1ich
l?61ters Merkmle der
Schlachttierkôrper
a:ctra
,O elnschlieasllch
,5 einschliesslich
40 einschliesElich
45 einschllesslich
einschliesslich
bis 55 einschliessllch
b16 50
ll
vo1lfl6lsch1g
B6
60 bj.a unt,er 70
bis unter 8O
80 bis uter æ
7O
?
I
9
90 bi8
utor
IOO
t0
1O0 b1€
urter
izO
12
f20 blg uÀt€r
I4O
r4
14o
bi8 utæ
übcr
16
c6
60 bi,s unter
16O
bls 6l e5aechlieeall,ch
ZO
bla ,O einschlieÊalich
bis ,5 eiÀEchliessllch
bis 4O el-uechllesalich
b1E 45 eilscbllessLlch
bla 50 eiEch].ieB6Llch
bLê 60 eirschlle88llch
bi8 65 ehschllê6611ch
bis 70 elaachlleaallch
80
8
9
90 bia uuter
1O0
bla uatê!
12O
90
1o
10O
12
l2O bls uater 140
14
14O
bla ulter
160
über
160
16
einachllegellch
elaBchlieasllch
fleischiB
elaschllcsellch
clBacbll.eaa].l.ch
?êÀlgor flêischig
Fêtte Schreine a].Ior Gewlchtaklassc!
D
s1
Vol].fleischige
Sauetr
Aaderc Saucl
2
v
II.
160
bLs 40
bl8 45
bls 55
bla 60
/0 bta uater
80 blE untr!
?
bla 25 einschlleasllch
bla l0 einachlloeallch
bls J5 eluechllea8llch
Ebcr ud ÂltachDcid.r
PREISE AÛT DEO{ INÙWDISCSET ilAXtrT
Die Prelac fiir gcachlachtct. schrcl!. rcrdca für foLt.Edr raprH,aaDtatl"G lliirkt. tcat8.aatzt
(Verorttnuag
M. ZLr/6?/w$).
BelFlells
DouÙrch1ald
(BR)!
Ocôâlthalt folScndat Mârktr:
ccD&i lôke!o!, Charlcrol, Âgtrar?olrr
Gcsartàclt tol8.Eder ilârkt.:
Aachù!, Dul.rburgi DilaBcldorft ElrcÀr
E.rÿ. urd Analcrlocht
I(ôlu, ltôuchcngladbach, iluppcrtal, Dortlund
r
Bochul, GêlsêDklrchca, Eagaa, ÊeckJ.lnghauaca
Frukrelchr
Markt:
partrs ZoltralErkühaLlca
Itall6trs
GcaatthGlt folgeaôcr tliirttat
l{aiIa.aôr cr€ûoaa, Ha.Etua, ldodcna, paru,
Rc6g1o
Enllla
Lur.EburEs
Gaêuthalt folgêndcr MËrktat lrrrcuburg.
Nl3dêrlüd.:
GôsmtheLt folgêniler llàrkte!
12
^rah.D,
!,1ââ!
Eacb
D.".trtc8, Bort.l, oaa, Cuycÿ
CARN]
SUINE
splegazionl reletive ai prezzi deIle carni suine che flgurano nella presente pubbllcaztoae (ptczzL fiaeatj, e prezzL di mercato) e sui prellevi allrlnpoÉazione
II{TRODI'ZIONE
tI regolarento n. 2o/62/cw del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. JO del 20.4.1962) è stato Btabl}lto
che Irorganlzzazioae conu[e dai nercati nel sattore del]e carni sulne ôarebbê stata SradualEente iBtltulta a dêcorrere rtal J0 lug1lo 1962 e che tale organizzazione di Eercato conPorta prLncl'Paluentc u!
regine dl prelieyt fra g11 Statl tr"Ebrl e nei confronti dei paesi terzi, calcolati la partlcolare sulla
baee del prczzl d61 ceroall da foragglo.
Lrtastaurazloae, a decorrere deL lo luglio 1967, di un regine di prezzi uaici dei cèroali aella Conunità
couporta 1a realizzazione, alla steaEa data, di un oercato unico neI aettore dèIIe carni aulDe. Dl conaegue[za aono YeDutl a cadere i prelieYl intracoDunitari.
Coa
I.
PREZZI FISSATI E PREIIEVI ALIIIMPORTAZIONE
A. liDo di Drczzi
4r 8r 12 del re8olanento u 121/6?/CEE deL'1r.6.196? (Gazzetta Ufficlal.
da]- 19.6.196?r'loo aDno, n. 11?) che prevedê untorganizzazLoDe conuEe del Eercatl ue1 aettore dells
caraL aulae, lt Consi8llo drliberando 6u propoata detla Connleaione, flsaa ognl anno anteriorneÀte
a1 1o agoêto, per iI aucccselvo anao dl comercLallzzazlote, che inlzla il''lo novenbre e ternlna 1I
,1 ottobrcr u! pr€zzo baaê per la Conuni.tà, Inoltre ta Conniaalole flaae Per ogai trlaeatre (= Parlodo ill J aeat); acntlto 11 parere del Conitato dl geatioBêi prezzi 1lDlte e prellcrl allrluportazioac Per le CoûunltÀ.
Corforreûeate agll articoli
Pr€zzo dl baaa : (regole.ucnto n. 121/6?/cEE - artlcolo lr)
Detto prczzo vIâBe flaaato per I auini aacâllatl di qualltà tlPo ad ul llvcllo tele chc coDtrLbuiacl ra
aaaLcurarc la stabiltzzazlo!â del corsl sul nêrcatl seaza dcterDlÀeic al tcupo atosao Ia foraazloac
dl acc.d€Bzc atrutturelL nolla CoEun1tà. fn caso dl, ulBurâ dtl[trrYoDto ÿlcn. fisaeto un Prezzo dtltttcr?êntor dcrlYato de1 Prezto di baae.
Prezzl lblte
: (reEolalsnto a. 121/6?/cæ - articolo
12)
I ptczzL 1lDit" êoao flaaatl ln anilcipo per ciascun trlneatr. rd entrano ln appllcaalone e dêcorralc
dal 10 noveabre, lc febbraio, 10 mggio e 1c a6osto. Ne1la deterElDazlone dl' ta1l Prczzl Yloae teûuto
coato della qualtità dL ceroall da foragglo necesearia per Ia Produzlore di uD kilo8ra@o di cernc
ôul.na, os6ia del valore dei cereali da forag6io a! prezzJ- del nercato nondiele e del valore degli aItri foreggl. Inoltre ai tieae conto delle spese Benerali di produzlone e dl comercia.ILzzazTotc.
: (reso1mento a. 121/6?/cæ - articolo 8)
Detto prelisyo vieBo fiaêato iE anticipo per ciaacun triBeôtro p€r le Yoci tariffarle
fi8uraBo nellrarticolo 1 del reSolanento n. 121/6?/CEÊ |
Prellevi all'tnportaône
t3
aegu€ntlr cà.
Nunero dclla tarlffa
dogaaale couuac
De6i6nazione
a) or.0).4 II
Aninell vlvi delle specie suiner della specle doaeatlchsi
diversi dai riproduttorl di razza pura
b) o2.o1 A III
ex O2.O1 B
Carnl dêl1a apeclc sulnar doneatica, fre8chor refrlgcratc
o congelate
Frattaglle de1la apeclê auLnar doneatlca. lroachc. refrlgrrete o con8elato
Lardo, conpreeo 11 grasso dl ualale noa pre3aato né fuBor êaclueo 11 lardo conportante pârtl ûatrc (vêntresca) frcaco,
refri8eratoi congelator salato o ia aalaûola. aêcco o affuElcato
Carni e frattaglle connestl.bili dolla apèclG aulne doneatlca,
aalete o in salaEoiar 6ècche o affuLcatc
Strutto ed altri graêai dl nalalê preaaatl o fuai
a)
II
ex o2.o5
02.06
B
15.01
À
c) er
§aleicce, sa1ani è aini11, dl cerli, di frattagllê o dl salguer
contenenti carni o frattaglie alcLla apecLs auila
Altre preparazLoni e conoerve di carui o di frattaglle, contcnenti fe8ato dl nalale
Altre preparezlorll ê conoervc dl' carnl o dl trattagller non !oElBatsi conteaenti carni o frattagllc dclla apecJ.e 6ulaa doocatLca
16.01
êr
16.02 A
II
er
16.02 B
II
Pôr 11 celcolo d.l varl prcllcvl
B.
del prodotti
allrlnportazione al rllvie aI r.golarêÀto À.'121/6?/CEE, art.ÿ c
101
Qualltà (tlpo)
I1 prezzo dl. baa. c 11 prczzo drlntervcnto (regolanento a. 121/6?/CEE, ertlcoll 1, 4 c j) al rlfcrlaaulnl aaccllatl <ll uaa qualltà ûedla (qualltà tlpo) rlteDuta rêpplsssDtatl,va dcllrofferÈa e
caratt.rlzzete drL fatto che 1 prczzl rlêultino aonBlb1loâDtc vlcla1 (re6. ao 192/6?/CW - artlcolo 2).
AIIa qualltà tlpo corrlapoadoDo Ia claaBl da 87 fLno a 814 1!clusa, aeuzlonatc aolle tabôI1a coaunltarla dl claealficazLoac (regolaneaùo nc 21't/6?/CEE) t
coao al.
Pcao dclle
CIaase
ÂA
A6
?
8
9
10
12
1l+
'16
dcl lardo
Mllliaetrl
flno a 15 1tlc1u6o
calcaase
Spcaaorc
Chllosraaol
60 c plù
de
da
dâ
da
60 liao a Deno dL ?O
70 flao a nono dl 80
80 ftDo a Eeno di 90
90 fino a ÀGDo di 1OO
da 1O0 flao a Eeno dl 12O
da 12O fino a Àeno di 14O
da 't4O flno a aelo dl 160
plù dl
160
fino
fiao
fino
flno
fiao
flno
fino
fino
l4
a 20 Lncluêo
a 2l itrcluso
a ,O incluso
a ,5 lDcluao
a 40 iDcluso
a 45 incluao
a 50 itcluao
a 55 lncluao
Altrc carattcrl!tlcàr
d.1Ie carêtsrc
grt!r
nolto carnoao
B
6
7
I
9
10
12
14
de
da
da
da
60 flao e D.Eo di
?o
ill
dl
8o
70 fino a
80 flno a
90 flno a
da 1O0 flDo e
de 120 flao a
da 140 flao a
16
c
6
?
8
9
10
12
1l+
da
da
d!
dr
Eeno
90
Eeao dl 100
Eeno
di
120
ûcno dt 1fO
di
160
pIù dl
160
EêDo
70 fllo a r.!to
80 ?lno a r.Eo
90 flao â !.!o
da 10O flno a ûcno
da 12O l1!o â ü.ao
da tho flno a !.!o
dl
dl
di
dl
dl
di
plù di
1
2
v
fllo
ttno
flno
flno
l1!o
fiao
fino
flno
80
90
10O
12O
14O
160
160
§uh1 Bra86l dl dlffcrsntl
D
flno e 2, lncluso
flno a Jo inclulo
flno a J5 lncluso
fi,no a 40 incluao
flno a 4! lBcluêo
llto a 55 incluao
flao a 60 lncluao
llno a 65 incluro
6o flao a !.no dl. ?o
't6
I
treno
carnoao
a ,o lnc1u8o
a ,5 incluso
a 4O lacluco
à l+5 lncfuao
e ,O tDcluro
a 60 iÀcluro
POCO CarnOgO
a 65 lncluro
a 70 ircIuao
pe8l
gorof. di tlpo lolto carDolo
l1tr. acrof.
Vcrr.l
II.@
Pcr Ia d.têrnl.aezloar d.l pr.zzi dei Buini [ecollati
ecgucntl aercatl (rogolauento À. 21r/6?/CEE)
sono
conaldcrati rapprsa.ntatl.vl. i
BcIElo
t LrlEfuûs dcl aerceti dl
: Ocak, Lokerca, Charlcrol, AavGraer Ecrÿc
Ocraeatt (R!)
r Lrilslcnc del Dercati di
: Âachen, Dulaburg, Düsaerdorfr Ealcar ColonJ.ei
Hônchengladbach, lttppertal, Dortmundr Bochu!,
c
Anderlecht
Gcl.eeaklrchen, Eagen. Reckllaghauscn
Èeach
: 11 E.rcato di
s Parlgt : Hallêa Cântralea
Ittlte
! Lr1!!1eûê dei nercati dI
3
Lugaonburao
3 Lrl.naLeDe del uercatl di
3 LuarcBburgor Each
Pregl-Br.arl
: LiLnaiqnc del nercati dl
3 ArDàêor DeveBtêrr
t5
Mllaror Creuoaar Mautova, Modeaa, Parna,
ne8g:l.o EEllia
Boxtêl, Oss.
CuycÿMaaa.
VARKEITSVLEES
îoelichtiag op ile in deze publlcatie
voorkonende
priJzsn voor yerkonavleeg
(vastgestelde pri jzen En nar,ktpri j zon) en irÿo€rhoffingên
IilI,EIDIl{G
31J Veloraleni-re,E. 2O/62/EEO vet 4.4.1962 (hrbtic8tieblad nr. JO rld. æ.4.1962) yerd Dôlaalit, dat ite gæ
neanschappeliJke ord.onin8 van rle marktEn in de Eoctor varkensv]oog Eet ingall8 van 3O Jull 1952 gBl6lateliJk
tot stand zou vonlen g€bracht en alat dezg marktordenilg boofdaakeliJk een gtelsel onvatt€ van intracotsmnêutaire haffin8ên m hêff-ingen têgenorer alsrtle lanilen,ille ondôr nê€r belekelal rertten op beais n do yoe-
d€rtraanprij zen.
D6 lnvoering in èe o€meenechap, Der 1 Juli 1967, yEn eêtl urlforn€ prajsrêg€llng voor grenea bracht net zich
nee, dat op beiloelde datm ook een ggEeoagohêppetlJks nafkt in ile sector varkenavleeg tot stdld rerrl gebraoht.
De iltraconmunaltsile beffingan knemen ilaarree te vrrvallen.
I.
VI§fi}ESMI,DE PAIJæN
H
IilTOENEEtrfIf,GU
A. târat van ds Dri-iEü
ert. 4, 8, 12 van V€rortenlng ir. 121/67/MO va 1r.6.11967 (hrblicatieblad van 19.6.i967
lOe iaèrgâtlg, nr. 117) houôqrde eea geneæechapp€lijk€ ordenirg iler marktan ir d6 Bootor va.rkensvlees,
stelt al€ Beadr op voorstel var tlo Coniaslo, JaârliJtg rrtôr I gugu6ùua voor het ataaroDvolgsnd rerkoop
Ovsreenkonatig
Beltooar'itat loopt van I novomber tot 31 ootober voor al€ ceneogohap een besislrtJE va8t. Bomdisn
Bto1t de ConniBgle, na lng€r@nên adÿIoB yalt het leheersoonlt6rDor kïert.Àt (-tljôvat vm ôrle naatôen)
voor ile oemeaechap slul8lrliJz€n on hofftrgE biJ lnvoer yB6t.
Sasisorilg r (Verordening n.
- att. 4).
Deze wordt vastgestelil voor Beslêohte va.rkans ye alo BteadaârilkrêIltêit en ve1 op €dn zodaEl8 peil; ttet
ilaertlær torôt blJgettra8m tot ile stebillsatle van ilc larHDruræ, süaler dst mrlk8 lêidt tot hêt ootates!î ve gtruotmle ov€lgobottên ln de oeneenschaD. Itr æya.l yan intervatlâDaat!€g9len rordt egnr
int€rEntleDrl JE ÿBstg6stelal, afgpleld van de basl6lrrus.
121/6?/Wg
Sluieprllzcn r (Verordeairg îr. 121/67iTf0 - art. 12)
SluiBprlJton YoralEn rcor elk krarte.l ÿerr tevoron rttosteld, en ciJn yan toqralai1g Det 1a6udg yan
I nonenter, 1 febnrari, I oei en I argustua. EiJ d. vart6tollht e!ÿen ror{.t rokening gBhoudæ not ilo
raardo v&l da hoeveglheiil voeal€rrb6noditd voor ile proaluotio van 1 kg vatkemvlees, t.y. alê raarilc tegen
rerelilnarktpriJzen varr hêt voodêlgrêan en ile yaerdo ven de endere EailêDa. Eorrnallên r@ôt r€kcnlng gsboudon nêt alo eLg3nm€ lEoductie- on conneroia.Lisaùiekogten.
Eefflnssn bll invo_eg s (Verord€ning nr. 121/67/g8A - att. 8)
elk hrarterl yall toæm ya'sùtpltold rcor il€ volgenilc ln art. 1 vaa ÿcrorrlolag u.
Deze worden voor
1?1/67/wa opgonomon tartetlost@ I
l6
-
lr. vur het 6eneenschappolIJk ilouanetsrlef
ê) ol.o3.l
u
OusohriJvilg
Leventie
b) 02.01 a rrr
er.02.01 E
yarkma, bulstli6rgtr, aniloro
alan
fokôierea y!! aulv€r raE
Ïleea van varkenE, van hulsèisren, vars, gakoeltl of tevroro.
SlechtefvBllen van valksa6 van buisallerên, ve!s, gBkoold of borroto
Spek (met uituond€lin8 van doomgEn apek), gelnrst nooh gesmolten
vatkensret, vers, gekoekl, bEEoron, gEaouten, gepekelrl, gpalroogü of
8)
II
er.02.05
gsrookt
02.06
B
1r.01
I
vêrkons, van huiEillerenr gazoutot
oetlare slechtafvall6n
g€pokelil, gpalroott of gerookt
Beuzel en arralor Jepêrat of EeBnoIteL vsrkonsvot
llLeeg en
ilôrst van alle soorten, yatt vlee6, varl slechtafvellên of van blosttt
varkenEvl.eee of glachüafvallm vaD varkens b€vattônil
lnalsre bêrolaling€n ên congorvan, va! vleeE of vaa alaoùtafva1len, var'-
o) er.,l6.01
6I.
16.02
t Ir
16.02
3 rr
kengvlees bêvattenil
ândere bsreidlngên en conserænr van vlees of van elecbtafyeLloûr overigê, b€vattende vl€ês of slechtafvêllen van varkons, va[ huiEdloroa
llat ale boloksnlng van èe dlrersè tnvo€rheffingan betreft sij ErroaeD Dêer Verorilenlr.g, $.
art. 9 on .l0.
3. frditelt
121/6?fuA,
(stanitaard)
basiêprlJ§ ea de bt€rvêntloDriJs (vorordentng r.E. 1?1/67/wa, art. 31 4 eu 5) lelten betroktllrg
op gssleobte varkelts vên g€midatelile ksatltoit (staaèaa.rdkraliteit), iU6 rêprèsmtatisf is ÿoor het arûbod
fl wasrvan em kslrasrk ls' ôat tle prijz@ nag@osg geUjk zijn (verord-t.g rir. L92/67/W - ast. 2).
Tot ds dtealâârdkralltEit bohorgl èo kla8âoll El to& a net Blzl, remeltl ùâ hst volgæêo co@:lautaire
D€
iaôeliagssoheoa (Varordolrg nt. ztl/67/W)
ulwloEl van het g€glachte v*ken
(Iasge
z
Spekdikte
Mill imstor
Kilogran
tt
6O en neer
A6
7
8
9
t0
12
14
16
60 tot mindsr dan 70
70 tot minder itan 80
80 tot minder dan 90
90 tot ni.nder dan 100
10O tot nrnder dan 120
120 tot miniler itan ltlo
1tl0 tot minder tlan 16O
meer tlan 160
tot 15 inbegreDen
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
æ
lndere kennerkeu van
het gpslechüo vadB
€rtra
inbegr€pen
25 inbeg'E!€n
30 inbogrop€n
3!
rnbegrepen
40 inbêgrepsn
45 inbsgrspen
50 inbegropsn
55 inbegrepen
t7
volvlezi.t
B6
60 tot ninder tlan
7
70
12
80 tot, mindsr dan 90
90 tot mindsr itar 1OO
100 tot minder den 120
120 tot minal€i tten '140
14
140
8
9
'to
tot nintler ilar
neer dan
16
c6
I
8
9
to
12
14
tot
tot
8O tot
90 tot
10O tot
120 tot
lrl0 tot
160
16O
60
nlndar dan
70
minalsr tlan 80
ntnder dan 90
70
ninder alan 10O
nlnal€r aan
12O
nlnder tlan
niniler itan
16O
meer
16
dal
14O
160
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
2l
rnbegrepen
30 inbegropen
35 inb€grepen
40 inbêglopen
vLeziI
45 inbegropen
5,
inbêgropen
60 inbe€lopen
55 inbetrepen
30
35
40
45
inb6grêp€n
inbegrepen
inboglepon
minalor
inbegrepen
vleslg
50 inb€grelen
60 lnbegrepên
6!
inbegrepen
70 irbegrepm
Vstte valkeng van alla geribbtsklassen
D
s
1
Volvlacite
2
Indere reuten
v
II. PRIJæI
?0
tot nlnde! dan 80
rougen
Beren en gEcaat!€erdê bersn
OP DE 3EUIE§L,TIXIE Ii(If,f,T
yaststelling ven ilo prijza van gealachte varkens rerd.on rclgênatê ?oproB.nta,tl6E nerktdr vartgoEteld (verordênLnt û. 213/67/wo),
Voor de
Bclg:Lâ
:
D€ EBzsrlonliJke ma:kten ven
PSlt-"hSql-PD_:
DE g€ze,non1iik6 markten
fraakrllk :
ItaLiÊt 3
DÊ
:
vdr t
o'enk, I,okerm, Cherlerol, htverpen, Esm sn
!nilerlecht
lacho, Dulsbug, Düesellorf, Esaen, Kôln, I'l&rchenglailbaoh, Tuppertal, Dortmund, Bochun,
GêLaonkirchen, Ea€pnr Reokllnghausen
Paris : Ealles Centrales
narkt van :
De gêzamenlijke nerkt€n van
t
Milano, Cranona, llantovar Nod€na,
Emi
Luxcnburr :
Fêdarlaad :
Do gezen€nlijke marlcten van
De g€zanenllJke markten van
r
:
It
ti
Pgr.mg, Begg'io
a
lurembourg,
Esc.h
lrnhen, Dov€nter, Eortel, Oaa, ûryok/üa."
PNIX DE
BASE
GRIINDPRXIS
PREZZO
DI
BASE
BASISPRIJS
10O
BELGIQUE/
BEI6IE
I'C -
L.1.
NE
Fb
DEUT§CHLAND
FTAI{CE
(BR)
Ff
DM
- ,r.1o.6i
7}50
t.6't5§
?9'4t@
1.u.196? - æ-6.196
?r,rû
).675§
2g4roo
,62,8?
-
11.?.1965
7r,ræ
,.67r,o
294,o0
i.8.i968 - ,'t.1c.196
75,oOO
,.7>o,o
- y.rc.65
?5,c{)o
t.?>o,o
L96?
1.?.1968
1.11.1968
kslP§
I1ÀI,IA
L1t
LU](IUEOUNO
flu
I{EDERI.AID
rI
l.675to
û6rÿl
4'.958
9.67)§
26É.O?
,6218?
4529r8
,.67r,o
256.p7
,oo too
,7o,28
46.875
,.7ro,o
z?'.t.ro
æo,oo
,70,28
46.8?5
ÿ2,87
t9
45.9r8
t.?ro to
2?1
tro
PBII D'DCLüSE
tIiscEt l[surosrnDlsE
taDzzr LtlrrlE
SLUISDDII'ZET
PTTS IXFOTIrIEÛI
EtitûtE ltD
DrlS! IXP*Îr!OA!
r.5.69
t!
.
LIllTt -
EUISCBLI'D
(D)
DIE.,Efl
sUrISDAtarZB
EÉIII I
-
tr.?.69
F.&6, - l:-roJrT
IIüIA
1r.989
-
tr.1.69
I*--T; l*-.
f* - -T;
rll4r4
rr16,4
fi,48
09rrS
90,9r
286,?r(r
r2lsn)(l
ll2,2l
5r)6N
22,72dr
22.æ82
t2.61
14.N5
r1.930
IJIDIDUIC
25ÿ,r
2r8r,o
rr16,4
lll4r4
TIET'D
185,28
186.86
82,28
8or60
E'IQÛÈIEÂII
EUISCELTTD
(E)
- LtGDdc Schr.l8. - Sulll ylvl - Lycnd. ÿarkeE
1968,0
r984'8
r51,U
r58,78
ÿIrrct
r94,r2
I'TLIA
24.»9
24.8r0
LUIITIOIO
1968,0
1984,8
II@rID
r42,48
l4l,
C. fnÉc6 r1ÿ8t.6
IEÂIQU!.IEÂII
DtUISCELID
(E)
t?ilcE
rl8cE0!'tE0!l
EE'T'GE
- Grslacàta ÿuk@
258lro
,t,1822
B. Porce v1vut!
,9,t',r
- bbqdc 8so
85?,0
8?1,9
---]
2æ,48(r
39.6958
__l
-t
?O
- scrcfc vivc - Lqvrnda
69,9r
68rÿ
86,D
95êo.)
.3016
(z
11,4779
1o.924
lo.?12
8?1,9
857r0
6!,21
62'p,5
1688,0
743,2
7û,0
r33,89
ll5r04
»,46
58rlr
t6rt26
r87,rr(r
i,4712
21.100
LI'IEIDOONC
167r,7
1688,0
iEDINLITD
l2lrl?
t22tn
-z5rÎ! (
7t,9
ltt7595
æ.927
r?r1396
Zouga!
t673J
rlltrl
L4.5764
r4,9642
9.1r0
9.Oo
728r8
141,2
52t77
53,8r
Plàc.B d. Ia dacoupa - Io1l6tücIc - Pezel ataccatl - Ds€latulkrD
L. Jilbou - 8chùko - PpBcl'utto - 8a@.!
D.
r)
2)
t.5,69
ffi,'
[il;T;
æ4,'t!
252,69
r&lE .
EIXSCEI.'!$IXOSPBIISI
DAIZZI
25»,r
trrrct
,orr^
I ,.,o"ro,".
I .ro,
DRII D'ESIJSI
l. Porcc abattus - ceschlachtqt. SchrclD! - Su1nl Bcellatl
lEÆlQût-EÂtt
r'*ffi]
L.ror"roor.,
IAELEÿE|AîS Avtns PltS tllnS
§SCHOPTUTGE!| OEOETÛEE MIIILTTDINT
INE.IEVI VESO PIESI IENZI
EEITITGEI TDOBOVIA DrEE LTTE
BEorgr-EÂrt
3966,6
40@r6
u6r,4
1727
DtulscllrrD (tn)
1r7,33
32OrO4
r40,9r
rl8r19
[rrrcl
!9r,61
Ilr'Llr
49.ÿt
50.00?
22.0r8
a.r9)
LUIDlDOl,nO
,966,6
4000r6
u6r,4
t7zl.3
XEDINLTiD
28?,r8
?8.9,64
tzl,rl
't9,3324
444.&(t
r73,93
80,0u0
À
D.rtir d. t/^b t/^ d.@m ol. r/vurr t 9.8.1969
A
Frttr ùa./Lb t/^ drooEr dsr !/ÿe!t t ff.8.1969 (Rkf.-y.Ftü.{.gol.-vNtt.
20
t5,2ffi
tl
- @t97(2
y.5467
l2r.ü
(cæ-geEn) n t66r/6gl
l
I
I
lIlI
D.ECUTSE
D0ELAUE|E!{TS E{VEnS
EITSCiIAUSUTG§PNE!SE
PBtIiZt
TESCIIOPFI'I{GEII
LIrIÎE
PNELIEVI UENSO
SLUISDOtTTZE
Pll8t lllPoÊ?lRnt
uÿorl.riD
r.r.69
- tr.1.69
2. $au]'ce - Echultên - SpaIIe -
-
r.8.69
0c-nE
IC
PIEiI
MIMLilDEnT
IERZI
BEFFITCEI ÎEOEXOVEI DEDE LrrDEr
DntI D'æu§E
IBIZZI LIIIIIE
Dlt§ nlPomÆtlr
ttiro[tt tID
Plt§ tIEn§
GE(IEilUBEA
t'!
P0ELEVE|IIrS
mlLltfr
-
r.r.69
3r.ro.6t
lrc
-
nE
xr
ûc-nt
xi
ll22rl
31411,8
1186,4
ElltcfL/uD (E)
249,71
251.91
uo,9r
308,28
-
lt.?.69
uc-nl
tc -
lli
62t442!
149,?8(
rl5,90
62.9764
r!9$
r@.?7
r2rrvJ\I
tl,7û!
)
27
llltll
9.06
39.360
r?.110
L6.995
urlDrtmo
3122,
I
3148,8
u86,4
rl59r6
TEDENL!D
2?{,,O4
227 t97
r0o, l8
98,41
l. Ioagca - fot.l.tte
ESIQûI-BtLCIl
- I4lbata -
418r,2
r84r,o
r805,
l3r,66
ll4,5o
14?,8
lM14!
lrrrct
409,ÿ
464.41(J
ltltrr
57.822
,2.6'
U'Eill(rlO
4r45,8
418r,2
t84r,o
1805,3
ttDtnLrrD
loo, r5
302r72
r3t,o
r]0,7r
988,7
969,5
(B)
8219752
+. tfoitrlscr EOtQUT-rEOrt
DlN,lsCElrD
(E)
talrcr
ttâuchc
- Pucetta
ventreaca
-
2225,4
224515
rr
r79.64
178,
u,5'85
36,8r95
2!,Otz
27.8p
28.068
LUIDIEOUBO
22?5.r
224515
iEELTTD
t6r,19
L62t51
- 6!.?l
.o7r?o(r
97,62
19,77]4
r2.
-]4.22(
19,3908
r2.r19
lr8
969.5
988, ?
?r,58
?0,19
Spek
1084,0
ü17z
tRrxct
106,tl
,ær42(r)
llrl.lr
r3.43'
11.550
5.966
5.8rr
LUETBOTnO
ro?4,8
1084,o
47't
,!
468r1
rlDtnl,lrD
77,82
78,48
)4,ÿ
33,s9
DETESCELT;D
-t
'l7tÿ
D,a9
8r,9
(Er,
'às,roeg
22,567
r074,8
ilLOIQÛE.BET'It
l
Bulkea
44.9@4
I'TLIA
,. Iatd - §plck - l8rüo -
r8r,?8
g)16244
249.4(r
2t9$4
tl9t6
t(arbonadcn
4r45,8
D!IU'8CELr!D
ltl
Bt
Schouder6
irltQûç-rrrrrr
trrrct
- l8lrcEoPrurcrt
- EltllltoEtr
r.8.69 - lr.ro.69
EIXSCIlt,ElrStrCSmlIaE
SLUISTAIJZE{
A Â96,
4't7,!
468r
t8,18
17
4?,
2r 16804
'44
5r.qq(r)
ll
9,5458
-t6.52 (i
r) r Fr'ttr aa ,/-^b ./^ ôEnn d.t r/voer r 9.8.1969
2) r FÉt! ù. t/tb ,/L rt ærF (1rl t/vtat t U.8.r969 (Bàsl.-[.ætd!.-n!gol.-ÿ!E!r. (C@HË@)
\o
2t
I
t665/69)
9,
l5to
UC
PDII
COTEITTE§ §UN t.E XTNCBE ilIEDIEÛE
PEISE FESÎGESTEIIÎ AI'f DEü II{I,IIIDISCEEII XINitr
PTEZZI COll8r^rArI sUL IIEBCAIO XAZIOIrI8
PRIJSET IIANOEilOHEil OP DE BIIIXEf,LTTDSE XAI|II
Xrscbé.
lllrtt.
!l.rcrtr,
}lalt.D
1969
D.ssrlptloa - E.æhr.lbuat
ls
irlf,
xrB
rPB
TrI
,rul
iIrL
llro
BEIIIQUE. BEUIII
Porc! artB ôc ÿ18ôa§trr rlâ.da?L.n.
Polca 6a ÿu
VIclrukeæ
TTEBLDCEI
i:ffi"ïf;$ii!
et-1o'
kg
PrI
Porca gra!-
Yêtts vart.tg
IN1CF
Z.[gaB
rb
ll2r1
|1.,
111.8
4l ro
4r,5
42.7
Or5
tllr1
lb
4o,1
,8,5 ,9,1
ÿ,,
l8,8
t9t9
38,2
36r8
It
,?,9
x,+ ÿ,6
3514
16,l
37rl
l5rO
)ft1
rb
ÿ,1
ÿ,\
)frl
y15
3r.4
3lr7
3lr4
Fb
,r,o
,2,1 ,r,1
13,9
lr'o
1219
33r5
Pt9
2,t
2t15
2rÿ
ÿ,6
D8I'ISCEL/IIID (BT)
Ssbrll!. f,lalrt l
l,o Is ud rchr
12
tnrtlt
'ISIIIIIECE
scàr.h. f,luac
llçtl}o-§ rt
schr.l!. trlrllc
120-1t4.5 f,*
Scbrollc xlâ.!c
SchrllD. f,laæo
Âô-oo < rSrucE fl.r!.
B
1
B
2
Dlr
2,58
2,\'
2r'l+8
2,û
2t42
DU
2 16?
,2r18
2,r, 2rÿ 2,ÿ
2r52
2r5l
2169
2,65
2$L
216!
2t76
2$5
2.62
2Âr
2Â5
2,EO
2,7' 2,7o
2,rl
2,r,
2t7!
2tIl
2'&
2
t?l 2,7t
2,r,
2,r7
2t7l
2t75
2rü
2,29
2rt
2.28
2r13
2,U
2t2l
2t2l
2ri)l
I»{
2
»t
Dlr
r?)
PVI
c
D
OI
Dll
trR.ltcE
ErII.E8 CE.
IRrI.E3 DE
PÀNIa
PoE! cilpIct
Porcr ÈcllÈcoupo
l6-D a-
PAE
Cocha!
PrI
1î
5161
,,4,
5,42
,,v
5,4t
,,ÿ
1tÿ
)07)
F'
4.81
ll
f
4116
4,65
4r78
4rü
1$9
f16
'6tl
'r9
Ff
ITrITI
4*
4*
428
§uù1 oltrc 18o 18
Ltt 4*
Sc!ola
L1t
§uùl da 12r-145
6
tlEBCÆI
Llr
Ls
suù,' rta 146-180 tS
PÿI
Llt
1ÿ
422
4a
408
424
4r1
425
4lo
4rO
44
439
u9
tlrt
\29
415
4r3
4zt
419
14
52.,
52.7
5219
LlrxEt{Bolrfo
Cat I clasar ll
POrCt
...-^..- .^^ L2
T§CEDS
Porc. Cat f clesla I
luaouc lOO lc
I c1aa6. B
-Polc6 Cet
t',..o. loo r.
rIu
,2,O
51,2
»,6
ÿ,9
5r,4
FIU
46,o
l+t.1
41r.5
44.7
45, I
4612
46r8
,16
,8,8 ,8,1
l8,
r
38,{
19,7
40rl
40t2
t2,o ,1,9
l2,o
lr,8
3217
33,9
ll,3
LOl
2r9D
2r81
IrOl
3r@
2r@
2,94
2t92
2r78
2t)l
2r?5
rO
PAB
fruica
trIu
,9,1
Flux
,,,,
NEDERI.AIID
Baconvarkr0a
2- r--rir.16r-69
IYO.
aotcrLagol
rIêêsrareavarkêtr8
i. ft.).lt.lt
?O-gi
!
EEBDOGEf,-
kÉ
glagcravarkGna
b f,r.lLt.lt
Zaugeû
r1
k
2,9' 2,9'
F1
2,96
F1
2 t8?
F1
2
2.98
2,88
2,99
2,9r
2,8?
2,89
2162
2 r22
2
2,97
29r
PAI
86-100 kE
PVI
'15
22
t2?
2
'83
216
8tP
ocr
{oÿ
PNIx COiS!ÂTES sUB LE ilANC8E IrlEnIH'E
PnEUiE FESTCES1|EI!! ÀUF DEü IlIt.llrDI§CEEtr iltAf,X
PIEZZI COIISTÂTÆI SI'L
IIERCATO
XÂZIOIrLE
PRI.IZET IAA§TEI{OIGT OP DE BIITIIEÛL§EE XINI(I
1969
llucbé!
lillttr
!l.rcrtl
llrlLt!D
Dalcrlzlo[ê - Olrcàri-lÿb.
Wæ
BEUTIQUE
Porc! artla ôr ylud&
kt!â ÿl...raFk.n.
Pors! Aa vr,aBdrÿI.cryarhcE!
TTDETI.DCET
ffffi"ff:';:ï:;!
er-ro, te
luo
JI'L
PlI
Porcc grag-
Yrttc ÿârk.Br
InaatZ.u8r!
a-21
-
&3
4-lo
SP
lr-1? L&.?l
l5-11
r-?
BEUTIE
Fb
4I'5
4lt5
,[Or0
40ro
41ro
0t5
42.O
42ro
Fb
l8,o
38'o
36r8
36,8
l5'0
!6ro
38.3
38.1
Fb
35ro
l5ro
]4ro
]4ro
33r0
ll',
35rB
15rB
rb
3l'5
31'5
3lro
Itr5
3Or5
l1'5
l2.o
12ro
Eb
]4ro
]4ro
JIrO
Jtro
It'5
3o.5
30r5
l0r5
DEI'ISCELJIITI' (BB)
lro
12
iODEEITtillEtE
ud labr
Dl,i
449
2r44
211É
214,6
2o5l
2.62
2t74
Du
2rÿ
2196
2t79
2rÿ
2.62
2076
2r8o
»t
2166
2t65
2164
464
2169
2r8l
2r9o
DùI
2t77
2t75
2t74
2t75
2r8O
2r8
2r95
Schrsl!ê tr14ô€e D
nô-oo < a-
Dü
2t78
2t77
2t71
2t71
2.82
2r89
2196
ssu.D f,laaaq O I
Dil
2rü
2rtl
2r25
2r24
2r21
2r33
2Ao
f,g
Schrcllr f,larlG B I
lTÇt&q-q r'
Schrcha f,lala. B 2
12O-114.5 rE
§cbreiaq KlaBsc
im-l lô < t-
PTI
C
aRlxcE
Po!c! coûplrt
EII,DS CEI. Porc! bcllÈcouDâ
6-,r, to
Pra
TNrI,E8 D!
Pf
5.r,
5.55
5r@
5t55
5r&
5'&
5rÿ
5,9o
F'
4,9O
4,91
4r9l
4'81
4t99
5oo7
5r14
5t12
445
u7
47
u
452
4r7
PTN15
Coch.!
PrI
FI
ItlrI.À
Sulll tr 12r-1\,
6
lEclltt
Suh1
d.
kA
r46-1EO kB
Eulll ollro
18O
PÿI
Ig
Lir
4o
Llt
442
441
u!
w
45
45r
4r1
Ltt
4t9
u5
u2
419
w
4ÿ
4v
Ltt
Scrolc
LI,XEMBOUNO
2
ltÀ.BcEEs
6t I ol$!r ll
Porc. Juqu IOO }*
Porcs ot I olsar À
luEque lOO kr
-Porc6 crt I oluro
juru
EIux
53rO
52t9
52tl
51rl
52tl
52tl
543
53r0
tr1u
47 tO
45,9
4É12
16,r
46ro
46ro
46ro
46,5
40r0
40r0
40t2
40rl
4012
40t2
40'4
13r ?
]4rO
31,5
33,5
33ro
l}o
]4rO
PAB
B
Flux
loo kr
FIu
Trule6
&A
ÿ.2
!IEDERIAIID
Blconvarken6
2r f,ralltcn5f-69
rYo
aotari!8rE
r
HEAIOGDN.
mgcE
he
Vlee6xaaeDvarkenr
b f,talltôit
?o-85 ke
g]'aSeraÿalkên5
b Srdltal.t 86-100 kR
PÂ3
Z.ugsD
PYI
F1
2,ÿ9
2t99
2r95
2r88
2r81
2r8l
2196
3r04
F1
3r@
Jr@
2196
2r89
482
2.92
2,9'l
3r05
r1
2r9l
2,9r
2r9L
2r80
2,73
2t7!
2r92
I'ol
F1
2126
2r26
2116
2116
2tol
2ro3
2'01
23
8-14
t>2t
»-8
QUrLrrB DE RrrBrXCl
nrlntnzQurLrrltr
QUrLIll Dr ErFEBrllEXlO
IAIX
ÛTBEnîIEI'd,ITDII
T§rlPNIJZET
PBII
DE ilTNCEE
XIIEIPBIIsE
DI
DNEZZI
PREZZI
IIECXIO
DI
RIFEAIüEIIÎO
NEIEIIîIEPBI.'ZET
D.!crlDtlo!
Brrcbr.lbuÀt
xuchar
l[lLtc
lLrc.tl
lbrtt.D
DE NIFEBETE
NETInEIIZDREISE
1959
DaacrlsloBa
0r!cbtUÿlBt
rEB
.r.llt
}IAT
ÂPR
HÀI
JIIl[
Jt,L
AUG
BEUTTQUI-Elrrl
tlÂtcEDg
6
rÂEtEr
porol a.u- )r1l ô. Eoha P13
3ru - PII lultprlJna
f,.llrtt.
ÿsLü
(9r - rorLd
+ Crt À2.81-
Pth d. ralaE.Dc.
ll9rl+
v,o
\7,'
46,r
46,6
4812
4É12
45ro
tb
tl9,ll \7,o
47,'
46,r
15,6
&12
4612
45to
,C-Bf
PAE
B2-PIE
l!
o,98q
,9r90 ),9{61 o,92lt
EUÎSCELAIID
12
rom.laltlt.
rltIlt
3ciDlD
Il..æC
lsltErl..
(rGrrrr*a
PtI
rclrprala.
Prl
PIE
9r76
)'9514 o,g2ll or9@?
(E)
DI
2,8O
2,?'
2,7o
2r5l
2,55
2r7l
2tl3
2r85
Dt
,,64 ,,r4
,,51
!127
3,3r
l,5l
lr55
3, ?O
TI
o.9o9 ),8816
,E?8> 0,8164 0,828r 0,8814
0.88?g
or9?fl
II§CI
Ilttag
CEI{TRII.EE
DE PTNIS
th rt .§ChaPll
t,
{.8,
l+.6t)
4,r9
4r*
4,65
4,78
4'S
4$9
,!ü ô. !atar.!o.
,1
4'51
4,r4
\t29
4r26
4t)5
4r4'l
4t4
4,66
UC
o
Porca
b.11.-co[Da
t6È?7r{t
Ptt
Prl
r91{ 1.878'
,86æ
0,8613
o,8804 0r9054 0,9196
or9oIi
ITILII
,larrl û1 Ircrto
PÿI
8ùhl, dr
6
TECATI
rr.6-1Eots
PÿI
t.!31 dl
'llt!lrtÀto
P§
Llt
\*
4r1
425
4lo
4ro
424
439
44
L1t
,9'
,91
58'
fi
562
ÿz
601
613
,9003
o,9106
tc
O
r95tr c t94r2 ,9120 0,941r
0,961( )r9803
IJIDiBOUnO
Po!ca
2
rrnctSS
C.t. Ir
cl.
r
(Juaquo
roo 16)
Prl
tlr
ô. Eché PI
,rlr d.
!aré!.Àca
PIB
llur
46,o
\r,,1
tllt,,
44.7
45,
r
46 12
46r0
4ɧ
llur
116,o
4,,1
44'5
44,7
45,r
46,2
46'8
16ro
oc
ot920 )tÿ2)
i8æo
o.9202
o'E912
0,9olo 019246 )r9l5o
3r03
fr@
2r87
3'16
3r1]
3rol
TEDTLTTD
VlaaartraE-
rvotrOIENIf,OEX
2. Iral.
(70-85rs)
Pll
lsltDruto!
P§
TI
2,95
2,97
2,99
2,9r
l.t r.!Èt.Dr1Ja.û
t1
t,o9 ,,10
1,12
3,04
PÉ
tl
o,854
o,8r5 ),862? )r0lg2
21
3,05
0,8412 o187z9
,8644
o'8ltt
SEP
ocr
NOV
QUrI.llE
DE
PNII
BEllnlm8
Qurtrll Dr BrrlnlriExlo
PNEZZI
RlmnElmralll,llErl
tl§KIPRI.'ZEN
DI
PEEZZI DI NIFEBIüEIIÎO
MERCAIO
NEIBEMIEBI.'ZET
I
D.!crlDtlo[
B.!chr.lbuBt
XlrLt.
lLrortl
ll§Lta!
9
ollchtu ÿlla
t-
14-æ
6
--l
27
1-rlr
4-IC
SE
-?4
25 -3r
L4
I
Lr4
BEUTIQUE.EIIIID
por"4 a.u- rrir tr uchl P§
i,arktprlJroa
lrE - PgI
Erl lY. tt.
rsko&!
àh ôc !éla!!!c.
(9' - rors l.f.r.Ltt.DrIJa.D
üacEEs
6 ,,nru
+
et
A2-EI-E
,r
4615
46t5
44t9
44t7
4}3
45oO
47
t2
47.4
rb
46t5
4615
44t9
44t7
41,3
45r0
47
t2
47.4
tc-R8 )r9303
Prl
PIB
o,8g8l l'89]4
r9303
orüÿ
)'9@l
or943?
0,94.?l
DEÜT8CELIXD (EB)
Scàrh.
f,Lla. C
12
TOBINE..
rEtilt.
lltnf?r
(
L8ktpr.llr
FVI
roo-'r19r5Lt LLr.Dttlralaa
PrI
PB
il
2t71
2tI5
2tI4
2t75
2r8O
2'S
2r95
lll
3,59
lt57
lrÿ
}r8
lt75
}84
l'ü
BE
),R66 0,8925 ,,8902
0t894t 0r9o0?
0,9153
or960?
lttllcl
8r.Lr.E8
Polca
cExrtrI.88
b!lI.-co[D.
DI
PTNIS
(60-771s)
!1r A. EChaP/§
t,
4§o
4§L
4r9l
4r8t
4tÿ9
5rü
)rÿ
5t32
Elr dr raL!.Dc.
,t
4rÿ
1.59
4t)9
4.ro
4166
1.74
,0rôl
1.97
uc
)§217
PTB
Pll
o19ê o,9?9' orglt5
0,839O
)'8514
0,8660
r,0i46
rllLll
!a!sl dl rarc.to
F9I
Sulll d.
6
1t6-lEotlA
xlqclllr
PrI
)r.3sl dl
,1l.rlxÀèo
Plt
Llt
u2
ul
4t
440
u,
45r
Llt
604
6u
606
602
6s9
616
tc
,§662 o'9?8r
,.W6
or9632
o§7ÿ t.w2
1r1
624
0,9981
LI'IEIBOÛNC
Porcr
2
llttrcEES
Crt. Ir
cl. I
( Ju
cqur
roo
rs)
Pll
47r0
4619
46'2
116rl
116ro
16§
llur
47§
46.9
4612
116rl
46ro
46'O
lrc
)r94.@
lrtr d. uché Pt fhr
th
ô. latasalca
Pll
org380 otg24o
or92æ )r9æO
45oo
15rO
0,9190 l'92æ
16.,
16r,
)r93OO
TEDEBLI!|D
M-
roflcûoEt
VIaaarsaBv§IaBa
2. lrd.
(?o-Er|.3)
Prl
h8LtErlJtt!
PIB
IrLr.ntlaprlJ3.D
Pll
l1
3r@
}@
2rÿ
2rt9
2.02
2$2
2.97
3rol
}05
,1
3'13
3r13
ItQ
3ro2
2§4
2r94
3rlo
3r18
J,l8
o.ug
0,8516
o,8239
lt
'86,14
25
I
9
llro
JI'L
Da!critloDa
f",-,n,o-,'.
L"ror*t*t
I .ro, ,orr^
| ,r-root
DE NIFEAEIEE
RE BTTZPBEISE
nlrBE[zQl,rl.rlll
Lucba.
IAII
DE }{§CHE
XTI8KIPREISE
orEta or8l29
),8558
o.8781
o.E?8?
r!21
?P.-28
I
I
I
ABATTUS
et
pnx d'éctuse
PORCS
Prrx
de référence
SCHWEINE
SUINI MACELTATI
und
Prezzt dt flterimento e
Etnschteusungsprerse prezzi limiti
GESCHLACHTETE
Referenzprerse
Prix hebdomodoires - Wochenpreise
Moyennes mensuelles
-
GESLACHTE VARKENS
Referentreprrtzen en
slutspnizen
prezzr settimonoli -Weekprijzen
- Monotsdurchschiltte - Medre mensili - i{oondgemiddelden
Prir de raÉr.nca
RehranzFriæ
d
Rehr€rri.9riianr
2,tû
I
HI
2,00
ll
rnu[t"
t9ct
190?
*)
Ptû d'éGlutt €rffis poys
im
10
/EnsôleargsFiro gcgeîubs orrillondcrî/Prezzo
hmrte vare poes t6zr /slu6Fiia tcaanffi &rde
rr) Èir ô.éÉmce/e.hm2Fe$e /pczz O rit*,mc.,io7neieroni ep,l._
*tt'il'rfÉli*
rntrem frqubu 30661/rncqcmEh:ctrffi;se;e bis æ.66'rlpnsza ümiie niroco.ri tim
o[ æ66,?/tntiocm.
26
londfi.
turspn,m
EcLAIncIssEl"lEMscoNcERNAl{lLEGRÀPHIqIIEInEvotUTIoNDEsPRD(
DES POBCS DÂNS LES PAYS DE LA CEEtr
(noÿenne noblle de 12 Eols c! DM paa lOO kE Poidg abattu)
pérlodo qu1
prlr, qul ont servl ile beas Pour lrétabllaaeDent alu EfaPhlquci Bc raPPortaloltr Pour Ia
qualltée
porcLBe,
au
Ia
vlenitê
unlquê
nercbé
Pour
précérlalt lrinstauratlo[r au 1er Ju1llct 196?, ilrun
prlr
corrl'g6a
étê
oat
ces
rlgueurr
A
ra
ncubres.
des
Etats
de référence Bur re6 narchéa repréreatatJ.fô
1967i 1I faut
1er
du
à
pril
valable8
Juil1êù
Pour
lea
Partlr
eatrrsux.
conparablea
efln ile lea rendre
ae référer aux éclaLrclsaementa pagea 7 à 9'
pour le calcuI ile Ia noJrenno noblle las prlx or18lnaur ont été conYertla ea DM à lraLde daa taul d'
LêB
co!ÿer6l-on ên vi8uaur.
prlx Pour Ia quatlté tle référcacct rosp.ctiÿ'!'Bt Pour Ic!
§!g r Pour Ia FttaEc. at lrlta1le, lea
L'! calcul! olt doac été falts Êu!
arételent
1li5g'1gÿr
Pas
anaéca 195O-195? ef
'liapoDlblea'
baao diautrêB donnéca.
1. Pour le FraBco : ont été PrlA en ConôldératloB lea prlx dê! Poto! ÿ1"a8t6 cet' I sur 1'
(r lrr).
vu 1a
larché dc !e v11l3tte, leequela oat été convsrtLa en prlx Pott! abettu
1958dc
peadaat
Ia
étant,
(Ieg
VlU3ttâ
Pérlod'
de
La
cotatioaa
quallté
allfféronc. ite
.l964,inférlêurea de 2r3 * à celIea de Ie quallté rrB€IIc coupcrt aux Eallêa ccDtraLe3 d'
Parla)1 11 y ett Iiêu iltaJuster ces Prlx (x 1tO2f5)'
2. pour lrltalie
1rO kg Polds
: ont été roprlac6 lea cotatloag eur Ic oarohé alc Mllatro Pour ler porca
qul ont été co!ÿcrtlâr enBult€ ca prlx Polda abattu (r 1t))'
"1fr
EEI,;UTERûNcEN zIIt{ SCEÂUBILD
t
irEIIWIcruLNo
(GlêLt3ldor 1z-ltoEat!ôurchachrltt
tll DB{ LirDEm
Schlâcht6crl'cht)
DER SCEf,EIIIEPREIsE
-
Dtl
J'
1Oo kB
dc
DER EfOn
dct
Dte dleaeE schaublld zugruaôc llcgcadcn Prel.ac rarca PleLBo aut d.B Refar.EzrÀr!ùcD für EchralBr
r!
§chrciacfl'llcb
für
t'lartt.r
Referenzquallt!ù zu! zcrtpuokt Yor al.r ErricbtuDt einca Saacinaan.D
1. Ju1l 196?. Dlc prcl,gc sl'!ô t.llxalBe barl,chtl-8t rordeDr daEit 11. ultor.l-Daad.r vêr8l.lohbar rlad'
Für dlc Prclr.r dl. ab 1. JuIl 196? gü1ti8 81ratr 8elten dlc Erleuùcrua8r! aul d'! sclt'! 10-12'
d'D J"clh
Vor Erreêbnung dca Elcltcûdcc Durchcchdtt8 81!rô dlc Prcl!. f[r itlc Rctcrcazqualttlt tlt
BcltcDal.! I.chsolkuta.a lD DU ulSerccblct torde!'
itraùrc 1950für
B.perkutr8 s FUr Pranlalelch utrd lüaficll slld il1e Prclac f[r dl. nefàr.lzqualltet
'tlc d1ea. Zelùrtruc
gmtdc
fllr
!i-trô
al1.6.E
Âur
rorbaDdrB.
19r? b.zlehung6rê18ê 1950-1956 aicbt
Prel.8c eua vorhanilencn ArgabcD
errêch[ct rord'tt'
1. trltr Frar.l(t.elch rlrd dabrl aulgcgeD8en von ProlBcE für lêbêEal. SchrclDo! trat. Ir auf dca
(r fr5;
Ètarkt von rtl,a VI,IIêtt.rt. I{ach lrDr.cbluDg dlslor Prclac auf Baai! schlachtS.tlcht
auÊzu61c''chcD
(x
dcD
1'o?75)t
ur
QuarltEtauntereohl'cd
uû8'rcchr't
Ergrbaltac
rurdca tlic
rrla Vlllctterr ta 2r1 % !1cdr1t r
da to DurchBchlitt al.r Jahr. 1918-1964 dlcac Prelae voa
(trbel1c
coupcrr) 1! dôD trBallc!
gaf,eaen 61Bal alr rtJ.cJculgen fur dle RefsreazquelltEt
centrale6 de Parisrr.
2. Fflr ItaIleB nrde! fllr deB oben getrenaten Zeitrau die Notlcrutr8en auf dca Merkt vo!
Uilalo fur Schr.lnc ltt 15O kg Lebendgêxicht verrendet, dis denD euf Bari! §oblachtSerlcht (x rr51 uEsorechnct rotdGa slad'
27
SPIEOAZIONI RELAÎIVE AL GRAFICO
: TEVOLUZIONE DEI PREZI DEI SI,III NEI PAESI DELLÂ
(mcdla noblle dl 12 re6t-DM per tOO kg peeo lorto)
CEET
7 DRèzzL presi cone baae per Ia rêallzzazione deI Braficor si rlferlacono, per Ll perlodo prcoadâBta
lrentrata in vl8ore, 11 10 1u81io 196?, dèL Dercato uulco derl€ carnl 6ulne, aue qualItà dl rsfcrcaia
6ui Dercâti rappr€6sntativi de811 statl neûbrl. §e del caeo, aletti prezzl Eono atatl correttl pcr
renderli conparabiri fra 1oro. Par ,. prezzlr in vlgore a partirê dâr 1c lugllo 196?r rlfêrlrêj. e
chlarlnertl dê1le paglne d,a 1, a 1r.
Per iI calcolo della nedla ûobll. i prezzl or151aâ1i aono atatl coEvertlül rr DIil aecondo
il
catrbio fu vlgore.
ta6ao dl
llota t r prêzzl P.r Ia querLtà dl rlferiûelrtor pcr le Prelcla c lrrterla rlapettlvaneate per gtJ. aaal
195o-19r? o 1910-1916r Bon ereBo dtêponlblltr r calcorl aoDo êtet1 ôuaquc
cacgultl sulla beac
d1 altrl dat1.
'1. Par la lraacia t soro atetl preal Ln coaaldarazl,oDo i pr.r!1 dcl aulll vlyl Cat. f aul
rcrceto ilc rrla lll,lrctt.irr I que1l aoao etatl couvertltl h prrzzl pâlo lorto (r .tr51.
Er aüato !oo.!aarr-o adatter€ questL prGzzL (r 1.OZr5r - vLcta la ôlff.rrala dl qualltl
(caacudo 1. quotrtloll dc rrla vlllcttctr, durarÈe 11 p.rloôo
1958-1961r llt.rlorl
dL 2J
e qu.lr. d.ur quêlltà irBcllc coupc. alr. rEarrra cGatralca dc parlatr).
%
2o Pcr ltlùalla
t sono ltatc Prarc ta conaidcragloac lc quotazlonl aul lcrcato rll üJ,Iaao pcr
1 auill da 1ro Ia paao ÿlYor chc. i.a acgulto. aoao atatc conyertltc 1a pr.zGl paâo ûorto
(r r'1;.
t TOIT'ITKELIIIO YAII DE VARKEIISPRIJZII{ IIT DE I,IrDEtr VâN DE EDO'
(12-É!!rd.UJb voortlchrlJal.nrl 8ral,rtdctrlc-Dll D.r 1OO It
Gr.laaht gcrlcht)
TOELICBIITO OP DE GR.âFIEE
voor dr caocaatclllag ÿa! alô Srefl'ck ;ctd.À. voor dc p.rlo.l. vôôr do l.aicüfugtr.dllg yaD dc gr!.cDlohaPP.lukc urkù ÿoor varkGn6ÿl.s3 op 1 Jull 196? | aa pllJrcn 6.Do!.D illc bctrclkJag hadô.tr op
ila op
dc rclcrcntlcrartta! Ya! da L1d-8ùatcn vcrheuilclôc rcfcroaùlckrellÈaltaÀ, raar:op av.ntuc.l
colractlar
iesd'E to.S.Prstr tc! .LEit. z. oaderli.ng rergclukDaaa tc ortca. foor dc prlJlcE vaaat 1
Jul1 196?r
slJ ÿ.rr.rc! aear d. tocllchtla6 op b1!. f6 tot f8.
Âlvorcna h't ÿoortlcbrud.nd Srllddclôc tc bGrêk.nca, rcrdon d. or16lD.r. prLJz.À ù.gca
d. g.rd.litc
rfuacltocracn oagrr.ts !.1 la Dll.
f,otr t Yoor rreÛtuk .! lùâ11Ü ler.a d. prlJzca ÿoor dc r.færatLkrlllt.tt
r.!pcct1.r.luk
voor d.
tù.a 19ÿ-195? . 1910,-1956 a1.t b..cbttbaar. Dearor rcrdcn liJ ye!üt.!t.ld .1a d. h.!d ÿa8
aadcrc rcl bcachlùbarc tcg.ya!!.
1' voor rraltruk trlal ulg8o8aarl ?a! ô.
I.a Vtllcttc.
trr oor.t.lltrg,rt! ôc!.
aalPaaalE8 voor vcr.chll l..a krallt.lt
1918-196,4 dc prlJzcn vaD L Vill.ttc
rrta].lc ccntralea dc parlcn.
prlJr.D ÿoor lcv.trd. TerL.as cat. r op dc oarLt vaa
prr,Jz.n op baalr Erolachù gctlcbt (r fr3; voad ooa
plaÀt! (r 1.OZr5). oulat gcoJ.itdcid ov.r d. JÙ.!
Zr7
* latrr leg.! da! d1. ÿaa rB.l1. coupctr La
ôo
2' voar Italla rordcn dc aot.rl'.a8ra op ilo aarkt ÿan lù{llaao voor relk tl. ÿa! 1ro }g lcr.Da
gcrlcht gcroas!. ca oagcrckcnd op be61! gcalecht gcrlchù (r fr51.
28
Evolulion des prix des porcs ')
dons 166 PoY6 da 1o CEE
Entwicklung der Schweinegreise
in dgt Lôndcrn der EWG
r&ymnæ mobilG de 12 msD
Glsilmde 12- tlonotsdurdrsdrnitloa
DM por 100
kg pods obottu
Dla ie 100kg Sd{ochtgewifit
o
Evolrzione tlei orezzi dei suini o
nei poesi dello CEE
i,ledp motih di 12 mosi
DM per 100
2,
kg peso mo{.to
Ontwikkeling von de vorkerisprijzeno
in de londen von de EEG
2mondst kse wtscnri;deiêgmrddelder
DM per l00kg geslocht gewi$t
D
DM/100k9
i9
io
0
trPrir
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 19ÿ' 1958 1959 1960
de lo quolrté de rôlômnce
-
Proise der Reteronzquolildl
-
Prezzi rbllo çoliùi dr rilânmmlo
-
1961
Pflizm von do rerorenli.kv,otrtoit
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
1969
frr--ÏÇîil
PRII CoüS!^IES SUn LE irnCEE illl8tlut
PNElaE IE8fiIE§8EIIù! AUI DAI ITITTDISCIE ITE
PnEZZt COrS!ÀlAlr 8UL lGncrro trrtCll.l
INIJZIü TÂIIOEf,OId OP DI BÛTEIjIBI ll§E
SCETEITErIAI3CEI
$rIrA
vrEsn.Its
crEr
&
Iæha.
l[Ètr
ll.rortt
llralt0
Prÿ.
lllô*
Pr.!1
L!ô.!
Erx.rQûE/
!E'II
Ita§l.-Lt
ptarr
(BB)
6
ou D§
}IrLt.
acàBitt
m§cE
IîATIA
Ealla! caBÈEl.! d.
Pula
ltt.Llo
Qu.Uté.
ogf
xov
lb
3r,4
6?,9
5e.
tb
?r,8
?6,6
76.? 81,4
D.û.r -
l!
5'.1
71
E
,1,8 ,?,, ,?,8 ,8,0
Lnti
rt
12,?
l!ri..
FEB
?o.E
12 11
ruR
",E
ÿro
IPR
MAI
JI'I{
JI.ÎL
AEO
71oO IOrT
?o,4
71§
74,' ?2rf
n,,
e218
87',0
84'l
63rg
ÿrl
?5,9 76,1
,2,9 5r,8 55.9
It
57 tO
ÿ.4
ÿtj
J6§
79,1 35rl
§.9
3lr8
3lr?
Ir9
71,1
15,'
'15t4
12rl 12!'l u16
1r,5
L219
12r8 l2rE
It.O rlro tl.o 4r0
14ro
14rO
U.,
4,48
4t74
4tTl
,lrd
6r4Q
6r4E
6$5
§.r!dou-naur.
lù
1lr,O
14 rO
llrrO
8càûlo
Dt
l+.44
4
4,r, 4,r8
1,16 4r55
f,ot.1.tè!ttl!6r
Dü
5,80
,,8? ,,97 6.26
5,e?
5'&
,.73 6,ro
8cà[lt.n
Bt[ch. ud
»t
,,?4 ,,81 ,,90 ,,94
,,E7
,,8,
!165 3,6'
3r&
frS
3r93
L[chrD.cL
D0t
2,ro 2,6? 2,7't
2.66
2r*
215?
2t2l 2r0l
L196
2t?l
2r4f
8p.clr lrllch
Dlt
o,?6
o,88
o
o.E9
o.E!
o,61 o,56
or5l
0r61
o169
§chf,Lr
Dlr
o,92
o,97 I
I
1.OE
r,o4 lro3
tr0l
lr01
lr6
Jubo!
w
,,79 6,o,
6,o, 6,ÿ
6rÉ 5rÿ
6r15 5t95
6r5l
6rT)
6.81
IoBSu
t1
6,*
6 r75
?rh
712 7.15
7'o9 7,18
7 165
7
r82
8rd
ltnul.B
,,6, ,,87
4r1E ,,61
,,54 ,,85
+,0o
trÿ ,,rt
t,r1 ,,6? ,,8,
I,09 2,88
(retrrlæôéos)
tt
,t
I.rô r frrr,!
t1
'1,r1
1,27
1,88 I ,27
6rl!dour
rt
1,rg
'1'60
1
Proacr,utto
Ltr
9ro
lôù.tr
tlr
.006
SF1lo
Ltt
528
68t
?26
?,,
n,
Pucottr
Ltt
,16
,4,
,u
,78
lro
\7
FOlarr!aa
)
i50
o
?,19
1
'96
.Ot|
'90
1ro)
,42 I
'Irc
.o12 1.Ofi
.O1i
,OE
4.t9
3t12
3r2]
3r19
}3!
3,u
lttl
lrt5
3r4l
or6o
o.85 I,O2
r'@
1.9
orS
1ro5
t.l5
1rl8
r,60
l16o
l167
Lt75
n8
t@,
rorS
lolo
I000
ÉE
107:
?o3
?r1
7El
7@
1t5
t9,
360
172
3?o
l.lt
.orE
.09, 1.1ÿ 1.o45 915
99
1,60
ÿo
t.ozE o55
?1'
9U
Lrdo r ftcÊco
Ltt 20,
205
205
20,
æ,
211
45
2L5
ztt
245
ü
§tntto
L1t
98
1',t,
128
121
r16
't?r'
r3,
r39
L»
r60
r4r
68,0
72,O
72,4
7>
?or8
68,5
67Â 67,r 68t3
71rO
71r!
/r
Ilu
Iôa6a!
Ilu
74,1
?4,9
74,'
?4,t
?2oO
11
7t,r
77,o
T),O
8o.6
?!lr8
Ep.uIa!
Ilu
48,It
q9,6
49,'
50'lr
t9ro 49,'
49,1
48,6
49.4
)ot2
SorB
Por.trUt!
IIU
)AA
,o,, 29.'
29,\ 28,5 2?$
4Â
27,O
Zl to
zt§ 8rl
L.rd r fr.l!
llu
1r,,
lllrl
1r,6
12ro
142
l2r9
§.1!dou
llu
22 tO
22 )O
22,O
22p
âro
ü2ro
tl
4,90
,.ol ,,15
,,2\ ,,4
5.1E 5014
1rû 5'$
5r4r
5t2l
rtra!6aa
F1
,
,,4,
5,r1
5075
,,16
5r27
,,16
5t76
5r98
5,95
Schouûarr
rl
),?8 ,,89 ,,e9
4
t
{'ol
1.96
4ro6
4.q
4r79
4rol
Bur.lr6prk
II
a,68
2,?6 2,85
2,94
2r94
2r85
2176
2rB5
2r93
Sp.Li ÿrr!
Il
1,N
1t42
1
nêur!I
Ir
o,æ o'90 o.9o
(
catrclardéca)
Ee
trrrboBrdr-
TEDEEL.TD
,7
nÀ(
DEC
.ta a. Doltrl!
hlt tpL
Jrbo
irrr
1969
J[b6 - El
Elaaa - ur
udaltraaæ!
(vratrccce
lJtElllouno
1968
Qprllttt.D
qmlltl
IrrIlt.r.tc!
ËuuCBr ool
'19
5,62
1
'lr8
30
1r.,
22.4
'o5
1a.t
2rO 22,o
ro?
2rÿ 2,*
rr,9 ll,6
22tO
22.O
,5t
1,',t5
1,* r,dl
l'46 I,36
o,9(
o.90
o'9o o'90
or90
o'90
l.É
Itü
ot9o
0'90
SEP
ocl
I
I
frr--" r.*rtl
PRIX CON§ÎAÎES SUR LE }II.8CIIE II{TERIEUN
I ..r*rrnoorr.rl
I .ro, .o.o
| ,rr*,t*rt
PBEISE FES$ESTELLI Àür DEll INL!}|DISCIIff ttrrnxI
pREtzr
corstÀtAll stL
PnIJZEII
Prr.
IIEôcr
Par!1
l.ld.û
BETÆIQT'E,/
BEUIIT
llBcba!
}llrLt.
ü!rcatl
llult.r
&f.rlæht
UÀATGEXOXEN OP DE
(Bn)
6 }flrktc
;ddeadur
rch!1tt
Lc. ctat!aIaa d!
Eâl
Parla
ITAI,IA
urrErlBounc
llaleo
Ért!
, E.rktêa
I
f,raIlt.1tên
6
9
9
luo
JUL
QuaU,tÀ
L4-,æ
2t-21
28-
4-10
11-l'.i
SF
rÿ?4 r>lr r-7
,rubon - Ea
LnBr! - Kaabo.
uda!trrnttB
rb
14.5
7415
74r,
14,' ?lr0
?lro 72t5
l2t5
rb
)215
8215 %15
8r,5 82,,
8215
85ro
14'o
EIEUIê, -
rb
i6
ÿro
Gd t. tDiÈrls
BsiI!.IEI
Pb
31r 5
Fb
J)t5
55.,
ÿ15
i8,o
3l'5 12to
l2ro 3r,5
31' 5
12r)
B,o
218
l2r8
12r8
l2r8
l2rE
l2r8 IJro t5ro
Fb
L4t5
I.4o5
ut5
15rO
15r0
l5ro
l5ro l5ro
Scbtut.D
Dlr
f,85
4,76
4r77
4,77
4rS
4'9o
1.91
f,otê1êttrtreltl
Dlil
5,52
614É
6t5)
6162
6rÿ
6r95
6'9t
3'8?
}96 4rG
'o
56'5
ÿrj
Scàu1t.r
Dlr
l,98
lr&
3,89
SrEt
ItuchG rô
Btuch!pcct
Dil
2rlo
425
2t§
2tl5 4!7
2rÿ
2164
8p.ckr !rr,6ch
DX
o$5
or64
o'65
or63
or63
0'71
o'?6
Dü
lr@
1r@
1r@
lr@ lr@
1r@
1r@
rt
6r8o
6rEo
6rEo
6
LoEt!c
rt
8'6
Eroo
t9o
EIEul,.a
P'
lrlo
rt
3r35
lârdi frals
ft
Sar,Ddoux
FI
Prorcl,utto
S
chla1z
6'&
6r85 6'9o
6t95
7 165
8r10
8'3o
8'35
8'15
3rê 3râ
3r 20
lt25
3,35
1.5,
rLl0
3r40
lr40
3r4O
3r35
l'15
l.r,
4r1o
or85
o'85
or95
or95
1r10
I,lo Irl0
lr25
L165
I
Lr75
I r75
Lt75
l'?5 lt71
Ltt r.0o( r.cro
1.01c
l.ot(
1.010
l.oll
1.Or
L6bâtr
Ltt
1.OO(
l.oro
1.05(
r.0r( r.o50
.o0o
1.r0(
Spa1l.
Llr
160
740
740
?30
730
7lo
7ÿ
P.DcGtta
(rcatrceca)
Llr
370
t?0
170
3?o
3æ
l?o
3?o
IÂrdo, fteaco
Llt
245
45
?45
4'
245
245
255
Stntto
Llr
r63
143
14,
140
140
rl8
r41
7!15
7lr5
?1ro
71.(
Poltr1!.a
(
catrclardécc
)
'70
7
'70
JuboÀ
llu
?lr0
7lr0
Lol8ra
XIq
Srro
Slro Elro
Slro Slro
Elro
76r(
Epaulca
Flu
50'o
5or0
5O'O
Slro
5lro
5o'0
51r(
Poltrr.!ê§
Flu
Zl tO
27 tO
27 tO
Sro ?9to
28r0
28r(
Lald r trals
Flur
12ro
1Jr0
l3ro
lSro l2r0
l3rO
lJr
Sahdour
F1u
22ro
22p
22ro
22ro
22.O
22ro
22tO
Eu
rI
)r4l
504! 5t!9
5,14
5'16
5'd
5r13
f,arboDadê-
FI
6rol
6rlo 5t94
5tT) 5r8l
6r@
6rto
Schouù.rs
F1
4§7
4ro7
3,98
3,89
4r@
4ro2 4r14
EulkcD. ook
Bulllsp.k
r1
2167
2r80
2r89
216
2r8
2r94
Spckr ÿer6
FI
lt25
]^r25
1,27
t.25
lo25
lt25 l,zl
Rcuzcl
r1
or9o
o'90
o'9o
o'9o
0'9o
ot9o or90
(
catrelardrl ca)
6trangca
llEDEIL;I{D
I
BIIINBILAIIDSE I{ÂRICI
I
Quc1lèataB
JuboÀ
tn§ct
[ÀzroNrtE
Qusll,té!
Lrd, lralr
lorrur qu P{E
adsgerldd.Id S.ùdou-R.uza:
DEI'TSCALTTD
HERCÂTo
?lro
3r
lr02
-u
l>21 2È.a
oct
,9-'
6-r2
OEUFS
rsa prlx dee oeula (prix fixée ct prlx tle aarché)
"oo""ro.ot
prélèveneats à lrinportetion rêprl,a dana cettc publtcatloD
Ecrairclgacaenr"
et lca
INTNODI'CTIOlI
II a ét6 Préÿur Par la Yole du Rè81enent ic 21/62/crü du 4.4.1962 (.IouraaL otflclcl a. Jo du 2o.4.1962)r
quc liorgaDlaatloa conûuDe daa narcbéa Boraitr dara le êcctau! dca ocufa. établle graducllcocat à partlr
du ,0 Juluet '1962 èt quê câtte or8anisatLon de narché coaportcralt prLnclpal.ûeEt u! rétta. ôc pré1l?c!.nt6 latracomunautalrea et de prélèvenenta envêrô laa payr tlors. calcu].é! Bot1llcat sur la btaa d.a
prlx dea céréelea fourragèrea.
Lriaatauratioa. à partir du 1er Jultlet 1962, d.ua ré61ac dc plir uDlqu. dca céréalca rlaaa h Cocouaeuté
a condult à la réaliaatlon à cette date druu Earché uliquê daaa le acctcur dcê ocufa. 11 ea cat rôlulté
la auppreealoa dcs prélèvaaeEto htracomuaautalrqe.
I.
PRIX
TIIES ET
PBEI;SUXMENTS
A !'IMPORTÂÎIOIT
Colforuélelt aur artLcleo 7 et ? dt RègLeE.trt Â" 122/6?/CfE àv ,1r.6.1966 (.Iounal Offlci.l ôu 19.6.
1967 - 1oè!ê unée a' 11?) Portaat organlaatior coüDu[e das ûarchéa dùs lG ËGctaur ôa! o.ullr
h
coûlisaloni apràe coaaultatlon du co[lté dr gêstloar ftr. pour ].e comutauté Iêa prtr d,écha. at
lêa prélèÿêrêDtê à lrlEportetloD pour chaque trt[estrc.
Prix d'éclua. : (Bàglcucat ao 12y'6?/CËE _ artlclc ?)
lêB Prlx dtécluêc eoat fL:éa à lrava.ncc pour càaquc trh.ltrc
(= pérl,odc dc trola aola) ct !o!t ÿalablar à Partlr du lcr Eov.abrar du 1.r féÿrL.rr du rcr Eal .t du ler août. Lors dc laur flratlolr
1I eat tcau conpte du prlx aur Lc aarché loadial dc h quaË.t6 dc cérérlcr fourragèrca aéc.larlra
à la productlon d'ua klJ.ograD drorufa .B coqul,ll.. 11 cat égalcrcEt tcDu corptr dc! autrcr
ootta
drelhêltattotr.la!l
quc dc! !ral! gâaérau* d. produotloa ct d. co.tcrcl,rllutlo!.
Prélày.!.nt. À l,hportatloB : (nàtl.a.Bt ao 122/6?/gæ - rrtlclâ r)
r1r aoat fkéa à lretsace Pour cblqu. trlE.ltr.
1.r du nà61.!.at a. 122/6?/CEEr à aavol.r r
lIuéro du tulf
douaaler couua
.) cr
Olr.O5
A
b) Gr 0+.o5 B I
!t lott rppllcablca rur produrtô vlaéa à l.rttlo1r
Déalgnatloa dca produlta
Oeufa dc vo].aLlle dc baoao-cour ctr
Oaufa dépourrua dc
coquiller frala ou con!.rÿér
lcur coqulllc .t Jauaês drocufa, dc volailla da
fraia, coaacrrér.
bagsc-courr proprca à dca uaagca ellieatalrca.
ôéchéa ou aucréô
En cc qul coacar.o 1e carcur. dea dlvera prérèveacata à lrhportatloa,
t et 5 du Règtcacat ac 122/6?/CED.
II. PRII
SUN
!.1 faut sG référêr âur a.ltlc'ar
LE }OBCEE INTTAIEI'R
Ia aeaurc du poaalblc, Lês cotetlona oat été établiec pour d.! ocufs d. Ia catétori.
U (jj L
6o g')' Toutofolsr 11 cat à re[uquer quc ces prLr ne soat paa !écc8aalr.Eaat
cotrparabrear À oeuac
dêa dlfférsntaa coÀdLtl'oEê dc 1l'YralaoDr do stadê da coûlcrcLellaatlo!
et d. ra quallté.
Daac
Bclglouc r
Hârcàé dc t(ruleàoutêE i prlx dc groa à lrachat, frelco aerché
Allcnarnc(RF) rTrol! aarché! r
Colo8tc : Prlx dc groa à l'achatr fraaco ragr8ltt Rh6!as1c du llord-wcstDàallc
MuaLch 3 prLx dc 6rot à lracàatr dépert ccatro do ruaasa6!
Franclortrprlr dc groa À la y.atêr fralco dét.lll,aÀt
,
Erllc.
Ccltralc! dc perlB i prlr d. gro! à la ycltè
I@
rtallc :
Dcux aarchrls : lriraa ct Roac i prlx arc
6roa à lrachat, fruco uarch6
Lur'ûbour' I Prlx d'
drovolux (coopéretrvc dc productôurg) r pr,.r d. gror à la vcntc, treaco
"'!tc
d6talUant
Paya-Bas I
Prlx
pour lee oeufa dc toutâs ceté8orles (prlx
rclevé par le LEI 'rLandbour-acoaoaisch fnltrtuuttilnajoil eura.product.ur8,
r" Elrtr d. coo!.roh]trâtloa dc 1,5O Et par 1OO piàceê, aolt 0.26 n p".'üitl -Itarché dc Barnoÿeld : prlx de gros À lrachat, franco Earché.
32
EIEN
Erlâuterulgen zu doa lachsteheld aufg.führten Preleen für Eler
(featgcsetzte Pr616c uld l{arktprelae) uad Abachôpfungen
EINLEITIING
I! der verordnug Ir. ?ÿ62/D;iC voa 4. 4. 1962 (ADtsblatt Nr. ,o voa 20. 4. tg6» yurd. bcatllEtr
dass dlc 8cûc1D8aûa Marktorgarlaatloa für Eler ab J0. JuIi 1ÿ62 echrltttêlaa orrlchtct rlrô, ulal
dasa diê auf d1.8. WcisG rrrichtêù. Marktorguisatio! 1! r.Eeat}lchen eL!ê R.go1u!.g
Âbschôpfu!"otl
5cn für d.a Wâr.!ÿarkrhr zf,1sch.! dcn l4itglLêd8taâtG! uld !1t dr1ttea fârdcra uDfa3êc! vird, bcl
ôsrtD BarachDung J-nebcaonders diê Futtergetreideprêisê zugruade gelegt rerde!. I! Zugc dor E1Dlithrua6 clah€ltl:lcbcr Getrcldeproise Ln der GeneLaschaft ab 1. Jutt. 196? rlril zu d1...! Zeltprnttr
cLu gcueJ.aaaoor üarkt tlir Elcr hcrgcatcllt. DaDl.t êntficlGtr dic itu€rgGuclncchaftllchc! Abschôpfuatatl.
I.
EESIqESEITZIE PREISE I'ND ATSCHÔPFI'NCEIT
BEI
EINFUI{R
Ooalca Art. I uaa 7 d.r Verordrug Nr. LZz/6?/Etcc voD ],.r. 6. L967 (ÂDtlblatt vo! 19. 6. l%?t
Io. ilabrgaag ilr. Ll,z) über clae genel'laaEe l{ârktorga.D.lsatlon für Elor êctzt dir trold.aslo! Ech
Â8àôruag doa zuatiiadlgcn Verraltugaausôchuaêêa
für dtô qsEcilachaft
!u!,Brpr.16c ulrl Abachôpfugon fest.
"ierteuâàrllc!
Et!êchl.u-
Eilaachlcuauararrciacr (Verordnuag k.
L2Z/6?/Éffi, Art. ?)
Dl. ElDlchleu8uagÉprelêG r€rde! für jedea VlertelJa-h! (. Zsltraur voD , Mon.,ton) l! vorau8 foattosâtzt uÀd Seltetr ab I. NoYsEbêr' I. fcbruar, 1. Uâl ulrd 1. Auguat. Bôi dc! Fs6tBêtzrrÀ6 rtrd dGr
tueltDalktprol! der für dle Erzeugulg ÿotr 1 kg Elcr 1a d.r schal. Orfordorllchê Futtergetrêld.8âata
borückslchtl6t. Aua6srd€! 8i8d atle aoEBtlB.! FuttrrEoatcIr soilo dlG atltereheD Erzeugulga- uad
Verlarktug8ko6têa beriick6l.chü19t.
Abachôpfurca bel Elafuhrt (Vcrorôautg Nî. L2Z/6?/EtitG, Art. !)
Fiir d1c folgeadèn h Art. 1 dcr vcrord[uag l{r. L22,/67/DilA geaaantea zollpositlonca wlrd vlcrtclJiihrl1ch 1u voraug clll. Abôshôpfir^ag f.atgraêtztt
Nu.mer dca gc-
neiasanea Zo11-
Bczel.chlullg dGr Er:zeutDia6a
tarlfs
a) ar
È)
.r
o4.o5
Eler voa Hauagcflügcl (mihncr. Ertea, Gà!!cr Irutàiihtcs uad Pcrlbühaar) l-û dcr schal.r frlach od.r baltbar 6.Dacht
A
o4.o5 B
I
E[sr ohBc SchaJ'. urd Elgclb vo! Eaua6cclttgrl (Eüàacr, htca. Gâacc,
truthühBcr utal PerLhühaêr) gcal'caabar, frLrcb, hal,tbas BaDscht. g.trockrêt od6! gezuckêrt.
taa <llc Bcrcchauag dGr êillzelEea Abachôpful8sE bêtrlffti
Ni. 122/6?/ûvo hlngorteôsr.
II.
rlrd aut ôls lrt.
4 uad 5 dcr Vcror{anug
EBEIqE AUF pE'l INriWprSCHsr }IARI(T
Dlc Notlcrugcn der Elerpreiac bGzlêhôD aich aovelt wle uôgl1ch auf Elcr dcr llard.Is&læs. 14
(15 bla 60 6). Dle Preise aind jedocb iDfolge urterschlcalllcher LleferuagBbedlaguÀgcri Ba.nalGIBêtufGn uEd Qua11tâ.tEk1æ6er licht ohDe ?eiterea zu yer6lelche!.
BeIElop,3
Deutachlud (BR):
llarktvel(tu16houtr[iGroaehaadelaeinkaufaprelB, frelMarkt
Mlirktc:
: Grosshaadal8eiEkauf6preiar frei Nordrheln-ülestfêI1êche Statlotr
Hüachea: Groeshandelseinkaufeprels, ab Kennzelchnutga6telle
KôIn
'
Frânkrurts Grosebaadclaabgabepreia, frei EiazeLhædel
Zcntralhallca', Groaahandêlsab6abeprela
Fradcrêich:
Parl-aerr
Italfua!
2 Mârktc: Ualla-ûd uÀd RoEr GroaahandGlsein6tad8prei8, frel llarkt
AbgaboBrèLr voa oVOLID( (Erzeugergenoeeenachaft), croEshudêlsabgab.prcir, trcl
Iuxenbucr
EL.gz.].hardcl
XlGd€r]-alldrr
-Prslôa für Elcr aller Klaesea, Erzeu6erabgabepreie (berecbaot durch dæ I,EI rsndbour-ccoÀorlgcb raetltuut) prua croash@der.spune von rr5o Fr Jc 1oo stück
bzr. Or26 81 Jc K11or!4arkt voa Barnoveld: Gros6ha.trdelôehetandsprelÀ, frsl t'[arkt
33
u0vÂ
Splc8ezionl ralatlv.
el ptczzL dellG uova che figurano trâI prèalntc pubbllcazloac
(prczzl fi.aaati e prezzi- d1 aercato) e aul. prellevi allrlsportazlonc
IIfIRODI'ZIOI'IE
coa 1I rcgolaneato ao 21/62/CDE dcl 4.4.1962 (oazzâtta Ufflclale a. JO dcl 20.4.1962) à atato eteùllito che lrorgul.zzazlone coDuae dci Dercatl ne1 a"ttora delle uova ealcbbe atata gradualallta 1!t1tuita a d.corrcrc dal lo 1u51!.o 1962 c chê tale organtzzazlone di aêrcrbcoaporte princlpehalta uE
rc81ûc dl PreIlêYl fre 81i Statl Eeûbrl c acl confronti dèl paesl terzJ., calcolati In partlcollr.
eufla basc dci prczzl del cereali da foraggto.
Lflnstaurazione, a decorrerc del 10 Iugllo '196?r df un retlnê d.! prazzL uaicl, dGl cercall ncI1a Counltà coaporta Ia r.alizzazioner elIe Bte68e datar di un trerceto unico ncl acttorê delle uora. Dl coua.Buelza !oao- ycauti a cadere i prelieri lntracouunitari.
I.
PNEZZI I'ISSATI E PRELIgYI ALIiIHPORTAZIONE
Conforueacntc agu ertlcoli , e 7 del re8olanento ao 122/6?/CEE dc]- 11.6.1*? (Oazzotta ltfllclale del
19.6.196? - 1Oe aaao, îo 1'l?) che prevede unrorganlzzazLone coouae del [crcatl Dal scttor" delle uova,
Ia CoûDlssloBer scatr,to il parere alèL CoEttato di geEtl.oner fLasa per cleacu! trtDeltro I prêzzl 11nlte cd 1 prcllevi allriuportazione validi per 1a Conunltà1
Prezzl ll,u1tc : (regolanento n" 122/61/CW - artlcolo ?)
f Prezzl llnite sono flsaeti In antlcLpo per clascua triEeôtrc (= perlodo di , E.B1) c aoao applicabllL a dccorrcrc del 1c novânbre, 10 febbraior 10 Eaggio e 1" agoEto. pcr Ia alêtcrElnazLo!â dl tal.i
PtezzL aL tien. cotto dâI Prêzzo aul ncrcato aoadlele della quantltà dL ccraali ôa forag6C.o !cca3!aria per Ia Produzio!ê dl uu càllogreEDo dl. uoya la guecj.o. Iaoltrc Bl tienc coDto dcgll altrl coatl
dl all.neEtazloae s delle opcse geacrall dl produzloae e dl comerclallzzaztoae.
Prellevl allrlnportarr,oae : (regolucato a" 122/6?/CEE - artlcolo ,)
Dettl prezzl veaSono fiasatl la antLclpo Dar cieacuE trlDeatre per 1e seguentl yocl tarlttart.
cate uellrartlcolo 1 alel rogoleDerto À. 122/67/CEE
llatl-
2
NuEero della tarlffa
doBenelê coEuc
a) ex
Ol+.o5
b) .x
o4.o5 B
DesigtrazloDe
Ilova di yoIatlll
I
I
del prodottt
da cortlle,
1n guêclo, fr.!ch.
o conaêrÿetG
Uova sguaclate e tialIo druova dl ÿolâtlll da cortller attl ad uel
alinentarl, freachlr conaerÿetlr callccatl o zuccàeratl
Por 1I celcolo dcl- Yarl prelloyi alltinportazioÀc sl riÀÿla a1 rêgolu€trto À. 1zz/6?/cEB, art. 4 c J.
Ir.
PRqZZI SrrL MERCAÎo INTmùo
Pêr 1ê quotazloni dellc uova vengoro conaideratli Della a16ura tlel poàal.blte. l prazzi drl1a uova
dêI1a claase A4(55 a 6o gt.). luttaÿIa va rilevato cbe a cauaa dt dl.ffcrcDsc rlacontrebl.ll acllc coaallzlonl dl dlatrlbuzlone, nello atadio di comercializzazione e nctla qualità, tall prezzl aoa aono
pienouente cooparabllL.
BelFio :
Mercâto dl KrulBhoutoa i Pîezzo dracquisto del comerclo all.lngrosao, fraaco acrcato.
Gernanla (RF)r , Eercatl :
Coloala 2 piezzo dracqulato del conaerclo allringroaao, fraaco aagazzlao RaaaDla-trcattalte
Monaco , prezzo dracqulato del comerclo allrlngroaaar partenza contro dl raccolta
Fraacoforte ? pîèzzo dl vandita del coanerclo allrl.Bgroaêor fraDco al.ttagllùlta
rrEallea centralesrr dl Parigti prezzo dl vendita de1
Francla :
comerclo aII.lngroa6o.
Italla :
2 nercati 3 Milano e Rona : prczzo dracquiato doL co[nerclo alliint?oaaor fra[co ]arc!to.
Lussenburso , Pl???t di vêndite dl ovoLlrx (Cooperatlva rtl procluttorl) , ptezzo di vêadLta dcI collcrclo
allrlngroeao, franco dcttagllanto.
per Ie uova di tuttc Ie cl.aeal (prezzo dl yendlta aI produttorê, celcoleto
dal LEI, rrlandbour-Econoaiech Instituutt') nagàiorato dl un nert1re per ll coiacrclo
altrln_
8ro6ao di 1,5OF1 per 1OO pezzj- o 0126 fI per chl.logîanno.
üercato dl Barneveld ? piezzo dracqulsto deI conaerclo a),l,rlngroaao, fralco Ecrcato.
Paael Basal z Prezzi--
34
EIEREI{
Toêlichting op de in deze publicâtie voorkonende prljzen voor eierèn
(v, st3esteLde prijzen en r.iarktprijzen) en invoerhêfflngen
INLDIDIiIG
Bij Verordenin\ ff. 21/62/ËÊG van 4.'+.r16a (PubllcatiebLad nr. Jo - dd. 20.4.1962) uerd bepaald,
dat de geEeen8chappêlijke ordêning van da Eerktâa ln de ssctor êiêr.D û€t lagang van lO JuIl 1!6a
teleidelijk tot êtand zou uordên Eebracht en dat deze ûarktord.Eint hoofdzekellJk sca stclacl oovatta vu iDtracoaEulautalrs hefflngen ea heffingen tegeEoyer derde landen, die oDder Eger bergkend uerden op basis van de voedergraanpriJzen.
De iavoering In de Geneenschapr per I Juli 196?r van een unJ.forre prijsregelins yoor granoa bracht
Eet zich neer dat op bedoelde datum ook een geneenachappel-ijko nerkt lD de Eector cierân tot atand
uerd Bebracht. De intraconmunautaire heffingen kraneu daarnee te vervallea.
I.
VASî3ESTEIDE PRIJZE}I EN INVOERHETFINGEN
overeenkonstlg artikel ) e\ 7 van verordening ar. 122/6?/EEA vat 11.6.'196? (publlcatlcblad vân
19.6.1967 - 1Oe jaar8ang nr. 11?) boudende een gemeen6chappeliJke ordoaiEg der Barkten in de
sector elerenr 6telt de Comissier na ingewonnen adviea van het Behearaconité voor de GeneenBcb.ap de krat'trel6fui8prijzen en -invoerheffingen vâat.
ôIuisprllzen : (Verordeuiag w. 122/6?/F.EA - artlke]. ?)
elk krartaal (=tl.jdva_t( van driê naanden) van tevoren vaatgesteld en zi.Jn vu
to€pas6ing uet in,an6 v.n 1 EoveBber, 1 februari, t nei en 1 augustus. Bij de vaEtstelling ervau
Dezc torden voor
wordt rekeaing gehoudea Eet de f,ereldûarktprlJa yen de hoêveêIbeid voedergrane[i beaodlgd voor
dê productie van 1 kg eiæn ia ds achaal. Boveadian rordt rckcDiag gèhoudea ûêt de oysrig€ yoederkoateE gn Eet ds algenene productle- en comerclallaatiekoaten.
EefflnFen bij invoer : (Verordeuing w. 1Zz/6?/EEc - artikel J)
Deze wordea voor elk kwartaal vaD teyoren vastgêôteld voor de volgende Ln artikel 1 va! VorordcEitrg trr. 122/6?/EEC opgenoEen tarlcfposten
llr.van het
:
geEeen-
achappelljk douanetarie f
0Eêchlij YiEg
a) ex d+.o5 I
Elêron van pluJ.ayee, ln de achaal, yer6 of verduurzaead
b) ex d+.o5 B I
E:lèr6n
uLt de achaal en eigeeL, van pluinveer Beschlkt voor nenaelijke
conBuaptiet vers, verduurzaaDd, gedroogd of Det toegevoegda au1kêr
Uat d. bcrckcnlag va! dc d1vêrsc lnvoerbofflngen betreftr zlJ rerrczea naar Verordeniag ü.'122/
6?/EIæ att. 4 ca 5.
II.
PRIJZEN OP DE BINNENLAIIDSE
I{T'RKT
Voor dê aotcrlagon van de eieren ierden, uaar dit mogelijk bleek, de prijzen ge[oneD vaa d.e eierea
K1a6se lll$5 tot 60 8). Nochtans di.ent op,3enerkt te worden, dat door yerBchilren in leveriagsyooruaardenr haadeleotadlun en kual,iteit, deze prljzen niet zonder aêar vcr8eliJkbaar zlJn.
BêIEië
:
llarkt van l(rl1ôhouteû i oloothaadcl.aaankooppriJa, fraaco narkt
Dultslantl (BR) : , Earkten :
: GroothudelôaeDroopprlJrr frânco Degazljn Noord,-RiJnraad-weetfaLea
Kôln
Ilüncàea : Groothahd.laaarkooppriJa, af verzueLcentrM
Frânlfurt 3 Groot!âDdclaÿ.rkoopDriJêr franco kleinàanilel
rrEallea ceatralca[ van PerlJs : GroothardelsyêrkooppriJa
E33TIuE :
Italië !
2 ûarkton : llllauo ên RoDa : GroothandelaaaakoopprLJar fra-nco [erkt
Luxenburg :
VarkoopprlJzen ven OVOLUX (Coôparatic van producentea) r GrootàaadelevcrkoopprlJê, frauco kleinhendel
'I - lrtjzen v.or elereD alle Ittesoen: tsroducentenyerkoopprtJa (berekend door
Nederland:
hct LEI, rrlandbouw-econonisch Instituutt')rverneerderd ûet eôa groothandcleuarge
ven 1,5O FI per 1OO Etuka of 0,26 Fl per kg
llarkt van Barnev€ld I Groothendelsaankoopprijs, franco narkt.
35
PRII
PBEI.EVDI{EX{ÎS EilVERS PATS
DIECLÜSE
EIXSCEt.EUSUITOSPREISE
PREZZI
T.BSCIIOPFUTIGEII
LIHIlE
PRELIEYI VINSO FÂESI IENZI
SLUISPRIJZEI
FRII
Paya Lnpo!teteurs
Pae6j. importâtori
InvoerLânden
IETFIÙGEX IEGEX{OVEtr DERDE LAIIDEII
-
DIDCLUSE
INEZZI LITIIîE .
Elnfuhrl.ander
1.5.69
-
IIDAS
GEGEIII'BEA DBITTLIXDENX
1.8.69
11.7.69
-
EITI§CTI§USI'IIGSIAEISE
PnELgUEtEI{tS
SU'ISPRIJZET
IAELIEÿI
1.5.69
11.10.69
lli
UC-RE
lli
üc-nE
lllt
Â. L. Oeuf6 en coqurlle de voLâille, frai6i con6e!ÿés
Schalenerer von llausseflügel, tri6cà, lraltbar geBâcht
Uoÿa in grscio di Yolatili,
frr ESChe O COnêeMte
EiereD rD de schaal vd pluiDvree, ver6 of verduurzaud
tc-nt
rr
-
)r.7.69
r.8.69
uc-nt
xll
.
-
§SClOPlUrCtt
IE TIICE
lr.ro.69
uc-nE
TT
uc-u
l
BE,CIQUE-BIT,CID
DEUîSCETTTD
(E)
rB
2J,4
2)t62
8,42
8,2o
rr86l
r,889
o,674
o,616
fnücl
2, l0o
ItltrA
ær,1
295r19
U'IE{BOUNO
2JIE
2\,62
TEDENLITD
r ,686
1,710
0,46r8
2.62!(r
o'83r
oA123
o I
ro5,
)o,r64o
1684
l
to215
8,2o
8,qz
o,594
0,610
Oeufo À couver de volBlllo
Bruteier voE HausgeflügÊ1
2
UoYa de cova
dl volatlll
Plècs - Sttiqk
Broedeierea ÿù pLulnYec
EISIQI'E-EELGII
DErrlSCf,LrXD
(m)
rRrrcE
Pczzô - Stuk
7,22
!,25
o'7,
oê58
o1260
0,060
r,350(1)
o'318
oto644
IIrI,II
40,
LUIII|BOURO
f,DDELTXD
l
o,7l
o,org
0,08r (
0'0?4
o,or4g
o10649
-
)
0.01:
4016
9,1
9rl
1,22
rt25
o,75
o,7l
o'213
ot235
0,014
or5l
o,o,,o,
B. 1. Oeufa 6ùa coquille de yolaille, frai8r con6elvéêr propres à dss uEages allEentalrea
Elor ohla schalê voD BauBBefIügeIr friscbr haltbâr 8€[achtr genl€ssbar
f.eache o con6ervate' attL ad us1 alioentarl
Uova Bguaclate di volatili,
Elcra! ult de 6chaa1 vù pluiweê, yer6 of verduurzaandr geschlkt voor len6ellJke con6uEptio
BTLCTQOI-EE
Orl
æ,r3
28'45
9,77
9,5r
DEUI8CEL§D
(M)
2,25O
2,276
0,?8r
0,76r
IBrlcE
I,160
2,777
(l
o,ÿ25
ItilLIl
l5l,6
LI'IDIBOÛNO
28,
TEDENLIID
r,056(r
o,964
o,5690
o, 195l
-
k6
)
0.171 I )0,
rgoz
355,6
l22tt
116r9
r3
28,45
9,77
9,51
2t0t6
2,060
o.701
0,689
2. Oeuf6 san8 coqul,lle d€ volâLll'€r sechéêr propre6 À de6 u6agê6 alideatâire6
Eler ohre schalê von Hau68cflügê1r Eetrocknetr Eenie6sbar
êsslccatGr atti ad u§1 aliDentari
Uova sgu8cj.ate di volatlUi
Eleren uit de schaal van plulEvgG' Eedroogdr Scschikt voor ÉeÀseliike consuuptiq
BEXÂIQlrE-BElriIl
I0r,17
DEI'ISCELXID (EN)
I,o9
tnÂrcE
9,989
llltr
l
2,Ozt)
kg
r02r35
15,'to
)4t77
8,188
2,8fi
2t782
rr,369( r
lre2
1,525
2r0470
7264,6
1279
t4
446,3
414
LUXlt{BOURg
ro1,17
tozt),
15,70
J4)77
TIEDERLAIID
7
t470
2,585
2t517
A
,324
7
l)A D.rtrr ù. t/.Lb ./t dcoorF <rof :/vuaf : 9.8.1969
2) Â Dùtrr ùc t/ lb./L dccormrc dôl !/v@l : rf.8.I969 (Ràal.-v.stdn.-Ragol.-v.Eti.
%
(cE-ETo-Eo)
(
lo,sgy
0,7140
t6
\. t6469)
PRIT
DIÈCLUSU
PRELEVE}iE{TS EWERS PAYS îIERS
EIII§CIILEUSUNGSPIIEISE
ÀBSCHôPFI'NGEN GEGENÙBER DRITTTÀNDEFN
PREZZI LIMIÎE
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
SLUISPRIJZLI{
IIEFTIIIGEN TEGENO!TN DENDE I.ANDEN
Kg
iDl'rtateurs
ElnfuÀrliind e r
Pac8L ioportatori
IrYoerleden
PaJ'E
1.5.69
UN
.
LIIIIEÊ, .
PHIX DI ECI,USE
EINSCHLEÜSI'NGSPREISE
PREZZI
SLUISPRIJZEN
-
3r.7.69
r.8.69
UC-RE
lor
-
PNELIEÿI PREI,EVE}IENTS
t.r.69
11.r0.69
UC-RE
t'11
UC-RE
tlN
-
31.7.69
ÂBSCHôPTUNGE{
EEFFINGEI{
r.8.69
-
!$r
UC-RE
11.r0.69
UC-RE
C. f. ilauee droeuf6 de volalllcr 11qu1d66r propreE à de6 usagea aLiEentaires
Ei8elb voE Hauo8eflir8€li f1üo6tgr EeniesEbar
CiaLlo d'uova dl volâtlll,
Ilquido. atti ad u6i allEentârL
EiBeêI vu plui[yesr ln vloeibare toe6tandi Eeschikt voor Den6elijko coasuElrtie
BEIIIIQUE
-
BEINIË
54,'B
55ty
r7, 18
(BN)
4,3?8
4'421
r,
DEUTTICHLÂND
i.147 (r
5,404
FRIXCE
r,q45
16r71
1r338
374
u2Etll
1,696
r,1067
0, ]435
-
0,105(
0'3]46
ITALIA
684,1
69t,7
2t4 t'l
§rl
LI'XEIiBOURG
54,7!
55,v
u,r8
16'?l
f,EDERIIND
3,962
4r006
I'241
1,2U
2. JaEes droeuf6 de vo1aille, con5eléa. proprcs à de6 u6aEe8 alinentaireE
El8elb von llausgeflüBel, gefrorsn, genie66bar
Gl,a-LIo druova dL volatilir
congclato. attl ad u61 âIlÈentarl
El8eel ve pluiwe.,baroroD r ge6chlkt goor Een6elijke consurptie
58,A
58,94
r8,16
r7,88
DEI'T§CEI.ÂTTD (ER)
4,66\
4,715
r,i68
lr4l0
FRÂNCE
5,755
i,y1 (r
BEUiIQIIE
-
BEUIIË
I,986(r)
I,812
1,1787
r,1657
'o'32r(
o, 167r
Otl575
ITA,,IA
728,6
736r7
2?9,4
22!.4
r.t xE'lBounc
,8,a
*,94
r8,36
r?,88
NEDERLII{D
4,220
4,67
r,3æ
7t294
,. Jaue6 droeufE de yolaillêr séché6r propres à de6 usâ8e8 alinentalrs6
ELgêlb von Haus8eflüBelr getrocknetr genie6sbar
eEoiccâto' attl ad u6i elinentall
G1al1o dtuoyû di ÿolatilir
Elteel van pluinveêr gedroo8d' gcschikt voor nen6eliJke con8uEPtic
L7!t22
rr4,5r
ÿ,21
!5,26
DEUÎSCIILAÙD (BR)
9,o5'l
9,160
21696
2,82r
FRANCE
1r i 179
BEIÆIQUE
-
BELGIË
9r7(r
12r?æ(1
2,264!
2.?9OL
ITALIA
r4L5,2
r431
l
LUXE}iBOURG
rt l,22
1t4r
51
NEDERLAND
,r97
!,r75
o,724t
8,290
-
2)
or7o52
452,6
,140,8
J6 t2L
!5,26
2r62t
2t551
Etu ôo sl Lb t/ L èo@nr drr r/ ÿuf I 9.8.1969
ictir ac zl tt Jt drooms ao r/ÿur r rr.8.1969 (R.3t.-vrEtù.*{p1.-v.Ftd. (cEc-m-Eo)
37
0164l
Ào 1662/69)
!ti
UC.RE
I o-r.
l"rol
ratl CilSTltIS 8UN LD XITCEE IXIEIIEN
mErSE rrslolltltl.Lr alr DEI rrLillDISAXr Xllrl
PTDZZI CdSlllllr sÛL llEnclm t^zrolllr.E
TNIJZE IITI(}NC{EX
I oor^
l'*l
OP DE BIMETLÀIID$ XTNEI
Err Dlac.-Jr StücI
rtul
llschar
Dt.crU,llor
B.!chr.lbut
Da!c!l9iola
ù.chrtJÿ1D5
lllrlt.
X.rortl
lLrtt.D
Po1ê.
1
O.11cà1
Paao
aE.
uùT
1c,5
96E
Dæ
NeV
J.N
mB
i.AA
APn
g
iÀI
JUN
JI'L
r54o
Lr4ÿ oÿo
^Iro
Earsr-Er'otl
Prlr ô. !ro. I lt.chrt
( trrDco Echa)
ii]Iir*t:rjrIr:
(tsaco rEtt)
I0I.i
lr.1 lh.1À1.-tr .t1.§t.t
1
,61
2 tO12
r,@
7,45, l
1
rrl( 1$8'
1,690
t,l5f
Ir385
I'}46
0?
io45 0,960 o,
o,ô15
0rElO ),815
62-6,
tb
1,956
r 16C
,?-r8
tù
1,8r?
12
{2-lr,
tb
1,ArO 1,4r< 1,5ot c,9?i o,91
2
;t<)(
2 tC91
1,6ii
ETsCEL§D
(N)
1
0, r5o crl25 ott24
,r-60
D{
1,168
j'é? o,19:
,149
oi 1l:
50-6>
lt{
t1?2
,18[ o,19:
,1t9
or 1t( 0,170 o,r57
0,132 or13O
)r-60
Dt
i162
,17t or18j ,rlrC
O,11a or 160 o, 14?
o,
DI
r
60-5,
DI
.181
,>60
llr
,172 0,191 0,19t
61-6,
tt
:
,6-60
,t
0,21 t o t24:
45ct
tl
o r 'r6(
0
'178
MiiNCESN
rb KeezelcbnunBBsÙeI
I{IEDEBSÀCESEN
'RTXIfl'B'
gro6sho[delæl!iiaulaPre!
(ab StJtioD)
c!o!!hùd.1.rb!rb.Dral!a
(t!.1 Di!z.lhud.l)
I
))-N
161
''19?
o
rza:
1{,1
o, r4t 0i181
155
o,1r:
o
t1?1
),118
ortæ )r142
I2t 0rl16 orl14 c,125
ot18: crlêj j r14, or12[ o,159 l,r12 ott22 0rll4
o
orlæ
'r198
t72 0,Dg
orlll
0,1?A
orllg 0rrll orlrS
t162 ort26 orl24
orl2i
0r138
orl88
'IlrgE
EAI.LEg
,20?
185
o,1?8 o,r8o
0,19.
,'t94 ot1?l O'199
178
0,168 o,165
o,r7( 0r181
,2ic o,2r< a,zrl
t20( 0,18t
ctrllRIIES
DD PINIS
c,2ÿ
or19( 0,149 o t12i o,1)9
0,u9 o,q9 o'@5 o'09i 0'@l
rtlttl
xlLtto
Èas3l drecqui6to
rllt h!ro.æ
(
lsuco ..!c.to)
notll
6oo
Llr
26,?: 28$t )>,() z6 ,r<
,r-60
ttt
25,i: 2?,8 ,2,91 2i
{o-f,
!1È
,5-60
ttr
2r,81 28,oj
26,1' 25.81 2r,94
2lr8l 25t@
2trL5 22,7
22r44
2!rO5
2214r 22r@
2416
2r,>t
24,)O
25,41
26,6
tzo: 2,4Jr
2' 330
2,035
2r081
2t192
,9ll
r,916
t?a 25,11
,2,9i 26,'
2451 24,'t8
2b,9q
lûgtouro
Prlx d.8ro! à lr r.!t.
60-6,
tlu
)r-60 Ilur
2,rt z,\/r
2,16
2,rtt
,?12
2
2.62
,,2?
'4'l
2
2 1122
2,û
TELTTD
Grooth.Ed.l.Àu-
BTNIÜVELD
koopprlJ!
ÿ tlLo
llra!tt
C!oothud.1..aùoot p!lJ.
59-65 TI
(h.Dco rârtt)
51-rc
IT
t!.
.14?
,16+
,1('?
i11
,15
I
,164
,{70
12ÿ ) t129 c,161 ),L47
r20
1i4
154
,145 ),t22
1,i02
,
i60
38
118
.124 o t152 ),113 0
)i112
1rl 0rllf
0
orlr
rll7 o,lrt
0,098
o,qt
or121
o,
llg
0r109
sÂP
ocl
I
I
I
EtI C(ISTITS SUB LE }TNCEI IIIIERIEÛR
NT DEI
TREISE FTSIOTSTTLLI
If,LTTDISCEEI XANXT
TrlllI SUL XENSAIo !'AZIOTIAI,I
rnrJzE rlltoElo{rr oP m BilrElllJl{Dsl llllm
IAEZZT COX
par Dlàc!-Je Stück
I tu.k
un 1tà-
Per
I
Pold.
D.!crIDtlo!
llscha.
lllrkt.
ll.rcrtl
lLrltrD
C.rlcb
B..chr.ibuD6
D.rcrizl,oÀ.
Paao
ar.
o.rch!1Jÿ1Àg
14-x
6
9
9
2L-27
E-l
4-ro
1-17
r8-24
2r-,
1-7
8EIlrIQ0E-EulIl
PrIr d. glor À lrrchrt
( lrraco ruché)
tluco r§LÈ)
62-6,
rb
r4l0
,?-r8
rù
1,30( 1r360
\2-\'
rb
or80( 0,8oo
I,5OO I,400
)
lr
340
lr45o lr75o r7@
,340
1r28O r,3oo
r75o
o,8oo
r,650
l'53o tr4Eo lr48o
0r8o( orSlo ),830
orSoo
DEI'ISCBLATD (BR)
TOI,i
lrorabaadal!allteut.p!.1
(1r.1 Rh.lDl.-t .tl.Strq
ill}lcm
}lo.!h.adaIæ1,üûtaDt.1
(sb (@æloùnEarlt.I1o)
(ab §tatloa)
I{IETERsÀcH§ul
,BrXr!!Bl
(1r.1 Elrzclhud.l)
orl5c trt45
,r-60
»{
,118
6o-65
»l
),128
orl28 t,130 or13f )r135 ort4l 0r158
,>-60
ItI
)rlll
0,113 cr115
0r118
),u8
0, r2: 0r140
,ffi
DI
)rlo8 0rro8 0r114
orlu
1r116
0r12( 0r136
6o-6,
DI
)r136
orly orllg
0, r3g
119
orl6t 0,r?4
,r-60
DI
),
l2t
o, I24 )1124
o,
l2l
0r126
o,128 ott45
or12{ 0.t24
ort4 o'
154
rBlltc8
[r,.I.ls
cErlRrl.ES
51-5'
rt
0r19,
,102
or 2o4
56-60
rt
)'UB o,r8l orl8l 0rl?t orl?5 ),r77
or 194
tt
)'@5
0,09: oro9o )r@o
or095
orl9! or19l orlS: ort8o
d.Ero.àhr!trt.
DE PTNIS
(
flBco ücha)
lrr!
t
o,10( ort00
rfltrl
XILüO
Èaltl drâcqul!to
.lIr lBtro!æ
(
flucg !.!c.to)
ROlt
6orr
L1t
23t25
23t2: 2112,
25td 25tû a5rÿ ür25
,)-60
Llr
22rOO
22,U 22,q
23ro 21t25 2!.25
2!r7,
40-tl,
Ltr
,r-60
Ltr
24trO 24r50
2!,ÿ
22r75 21t75
21,0O 23r75
LUXIT{BOURO
Prlr dr Ero! à h
60-6, Flur
ÿaDù
,r-60 Plur
XEDEBLÂIID
grooth.!d.1r.ÈtoopDrlJs
Oroothud.I.u!Èoopp!1 J !
BÆTEIULD
(
I
r11o
kla!!ar
FI
,945
l1
orll, orl
51-58
r1
orogS
tralco urtt)
ro9
'
o,lrl
o, r14 0,110
o,
lt0
r126 o,115
0,
l2o or14 0r155 )rrl5
0
0,10( orlo4 0r098
39
ocl
SEP
ÀlrG
JT'L
0,12 0rtf0
o,q9 o'l
o,L2I
rt24
106
8-r4 L5-2L 22-2t
a-,
6-12
oEUFS de POULE
cl B (55-609)
UOVA di GALLINA
cl B (55-60s)
KIPPEEIEREN
kl. B(55-609)
Prezzi sui mercoti ollingrosso
e prezzo ùmtte
Prilzen op groothondelsrnorkten
en slulspriis
HTJHNEREIER
kl.8 (5s-609)
Pnx sur les morchês de gros Prgrse oul Grofrhondelsmorkten
et prix d'écluse
und Einschleusungspres
uC/pièce. unrtà
DM/Stûck.stuk
RE/Stück. stut(
Prrx hebdomodoires
Prezzr setttmonoli
Wochenprerse
Weekprijzen
- o.o,
lo.*
- o,os
- o.oo
0.03
_
- o,o,
0,01
It
tv
v
vr
vlt
vlt
rx
x
1969
032
0.08
Moyennes rnensuelles
Monotsdurchschiltte
0,28
- 0.07
o,2t,
- 0.06
0,æ
- 0.05
0,16
0,04
0,12
0,03
_
0,08
0,04
0
BELGIOUE : Kruishoutem
DEUTSCHLAND (BR): Kôln
FRAIICE: lhlles c€ntroles de Foris
LUXEMBOURG:OVOIUX ITAL|A:Milono
NEDERLAND: LEt-pri,zen
PRIX D'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREzzO LIMITE / SLUISPRIJs
10
VIATDE
DE
VOLAIILE
Eclairciaaeüeatê conc"rnant lea prix des vofalllee (prix flxéa et Prlx de narché)
et }Êa préIèyeEenta à lrlDportatloB reprie rlana cette publLcatlon
INlRODUClIOII
11 a été préyu, par la voie du Ràglanent n" 22/62/cæ du 4.4.1962 (Journal offlclcl n'rO du
20.4.1962)r que ltorgeDiaatlon cooaune dea narchés aerait, dana Ie aêctêur dc Ia rlaadc dc vo1a111e, établie graduellenent à partir du ]o Ju1]let 1962 at que câtt. or8anl3atloa de uarché
conporteralt prlnclpalenont un réglue de préIèvenentg iBtracoûûutrautelrâa ot dc préLàÿela[t!
enyera lea paJra tier6r calculéa notament aur Ia be8c ales prix dea céréalea fourra6àrca.
Lrln6tauration, à partir du ler Julllet 1967, dtun rég1ne de prlx uDiquc dês céréaLe6 daaê la
ConEuneuté a coBdult à Ia réallsatlon à cette datâ drun narché ualque ôatts Ie acctcur de la
ylande de vola1lle. fI en eet résulté Ia auppresaion des préIèveueata intrac@nunautalre!.
I.
PRIX FITES ET PREI,EVEI{ENTS A LII!.IPORTATION
Coafornéneat aux artlclce I et 7 du Ràgleuent \o 'l2r/6?/CEE dt 1r.6.196? (.Iouraal offlcl.I du
19.6,196? - 1Oène année no 117) portant organlaation coEnune dea narchéa daaa le 6cctcur da
la viande de volallle, Ia CouDlaalon, apràe conaultatlon du Conité dê gestlolr l1ro pour la
Connunauté Iêa prir drécluec et Iea prélèvenaute à lriaportat!.on pour chaque trlneataa.
Prlx d.éc1uac ! (Rètleaeat ao 12r/67/cw - artlclc 7)
prlx d'écluae eoat flxéa à lteraacâ pour cbaqu. trineatro (= périodc dc trol. nola) ct
aont valableg à partl,r du lcr aovenbrcr du 13r févrler, du ler uaJ. ct du Isr eoût. Lorr da
Ieur fixatloLr 11. cat teau conpte du prlx gur Ie aarcàé aoadlal de la quaatlté ô. cér6a1âr
fourra6èrca aéccaaalrc à 1a productlon drua kllogra.E!ê alo yolelllo Fbattu..
Lea
I1 sat égaloûsat tcau coupte dca autrea coûta drallueatatloa elall quc dca lralc géaérlux dr
productloD ct dâ co[E.rclaliBetlon.
PréIàveocûta à l'lnportatloa
: (Ràglencat îc 12r/6?/CEE - artlclc ))
IIa soat flxéa à lravaacc pour chaque trloeatro et aottt eppllcablea eux prodults vlaéa À lrartlcle lcr du nèB1emnt À" 12r/6?/cEE, à oavolr :
llméro du tarif
Désl8natloE dêa produltr
douanler coû[u!
a)
O'l.OJ
Volaillca rivantGa
b)
o2.o2
c)
o2.Of
Volal,llee ûortes de baaae-cour et leurs abata cüastLblca (à trarcluaion dea lolea), frala. réfrlgéréa ou coageléa
foles ilc yolalllea, frals, réfritérée, coa6cléa. aaléa ou ca
dG baaso-cour
gau[ura
d) cx 02.05
Gral,Bac
d. vo1elllâa non prcaaéc Dl tolduar fraicàc, rélritéréci
congeléc. aaléc ou cB Êauûurar aéché! ott att aruutar a6chéc
ou
fuuéc
e) 15.01
f) .r
GralBac dc yolalllca preeaée ou foadur
B
16.02 B
I
AutreB préparatloaa êt conaervca dc ÿ1üd.! ou drrbatr dc yo-
lalIlca
Er c. qul concêrne 13 calcul dêB dlvcra prélèveaenta à ltlnportatioa,11
articl.! 4 et 5 du Rà5lenent Â" 12r/67/CEE.
al
faut !c référrr
âux
II.
PRIX SUR LE }IARCHE INTERIEUR
Lea cours lndiqués ne aont paB nécesaairement conparablcE en râi6on dea conditiona coo-
nercialca partlcullèrea aux dlvers Etats uenbreo ainei que dea différencrB de quelltél
de poidsr de préparetion et dta6aortioênt.
Bcltioue !
Prix de Eroa à Ia vente, départ abattolr. polda abattu (ea Cryovac)
Al]'caarae (RF) t Prix de groa à 1a vente, départ abattolri polda abattu, cotetiona par
sondage
@
r
!!g!!g
t
Prix de gros à Ia ventêi Hallea Cantrales de parlai polcla abattu
Prix de groô à lrachatr franco narché de llllan, polda abattu
Luxeabour8
Pays-Baa
:
r
PrLx de gros à Ia vente, franco aagasin de détait, polds ebattu
Prix de Eros à Ia vente (calculé par le trProduktacbap voor Pluiûve. a!
Eiercnt')1 poLda abattu (en Cryovac).
12
SCHLAChTGEFI,iJGE],
Er1âuterungen zu den n.chstcnend auf8efiihrten Prej.een
(festgeêetzte Preise und Marktpreise)
für Schlachtgeflügel
uÀal AbschôPfungen
EINIEITIJNG
In dêr Verordnug Nr. 22/62/EÿC von 4. 4. 1962 (Antsblatt Nr. fO vo! 20. 4. 1962) rurde beatimt, daas di6 genelnaaoe Marktorganiaation für Geflügelfleiach ab ,O. Juli 1962 Echrittrolse errichtet ,1rd, uat daas dle auf dieEê Welee errichtetê llarkùortall6atloD in wesentllchetr
elae Regetung voa Abôchôpfugen für dêD ÿJareDverkehr zwlachea den l4{tgliedstaeten ud Dlt drltteu !ândêrD unfaaaen wlrd, bel rleren Berechnu-ng 1labê6oadsre dj-a trUttergetrêldêprei6o zugrulrda
gelegt wertlgn. In Zuge tler EinführuBg einheltlicher Getreidepreiae lu der Geneiuschaft ab l. JuLL 196? wiril zu dleaen Zeitpunkt ela geneiÀauer tlarkt für 0.9flügelflelsch her6eatetlt. Darlt
entfiêlen die lBûergeneinschaftllchea Ab6chôpfua8ên.
I.
EESTGÊSEÎZÎE PREISE I]ND ABSCHOPFUNGEN
BEI
EINTUHR
Artlkcl , ud ? dêr verordnuns Nt. L21/6?/EÿJG Yolt Lr' 6' L96? (lnteuratt von 19' 6' 196?r
10. Jahrgeg Nr. 11?) über alia ganeiaaane Marktorgarlaatlou für Geflügsl,flelscb sctzt die KoEnieslon aach .Ànhôrog dê6 zuatÀnaligen Verualtun6aauatchusaea für dle GêDelEachaft YlèrteUâhrGenâ68
I1ch ElnechlauÊun8aproi8e und Âbachôpfun8en f eBt.
Elnschleusugal)rêla€: (Verordnung Nr. L2r/6?/9re, Ârt. ?)
Dle Elnschleuêungapreise verden für Jed68 ViertêIiahr (t ZeLtrauD von , lloaatcn) lu voraua fcatgaaetzt uad gelten ab 1. Novenber, I. febmar, 1. Mal ud f. Auguat. Bei der trâatsatzun8 rlrd
atêr Weltmrktprela aler für ilie Erzeuguag von 1 kg GeflüBclt1ei8cb .rforderlichcÀ Futtor8.treldtncngc
berücksichtlgt.
alrd d1€ aoDBtlgea Futterkoatôa aor1e dle a1l8eEêin€n Erzeugungs- utrd VerErktu!8lkostsn zu berückaichtlgeD.
AuaBGrdeE
Abachôpfuacen
bel Eirfuhr (Veroritnung M. f2t/6?/w9, Art. !)
Fiir d1a folgeaden tn Art. 1 der Verordnung Nr. L?7/67/EMI tenæteD ZollPoaitioaeE wlrd vlertclJâhruch la voraua eine Ab6chôpfung feBt8eBetzü!
Nunuer tles Senein-
BezèlchBu!8 der Erzêuga1aBc
êaren ZolltarLfs
EauageflUgeJ-rnlcbt lebstrd Ed SenleaÊbarer Schlachtabfall hlervoa (auêgenomen Leber)1 fri.achr, Bekiihlt oder Eefrors!
GefLüg6l1cbernr friscbr gekiihlt, Sefroron. goBalzen odêr in
SalzIa.kc
d) er
Geflügelfcttr reder au8toproBat aoch aua8eachuolzeEt frlachl
gekiihlt, Befrorcnr ge6alzsnr ln Sa].zla.ker geùrockrêt odGr
o2.o5
gerâuchert
GêflüBs1fettr âuagepreaEt oder êus8e6ch[o1zen
J)
IvaB
er :.6.o2 a
t
FleL8ch und Schlachtabfallr uderE zubereitet odêr haLtbat 8e-
nachtr Yon Gcflügel
dle Berechnung der elnzelnen Ab6chôpfu[8eE betrifft'
Nî. L2r/6?/flilc hlngeriesen.
ordnung
13
wird auf die Artlkel 4 ud 5 dcr Vcr-
II.
PREISE AIIS DEM ITILIiITDISCEEN HARKT
Dic Uarktprelêc Bllld lafo18c dcr begoaderea Hendibb6dü1gung.! l-a d6n eiazelaen l{ltglladstaat.Dr
d.r Iratêrschlêda lD QuaLltÈit' Gewichtaklaeaiêrung, Zubereituag urd Sortlerurg nlcht obna rar.tcrca
v.rgLê1chbar.
GroaahudclaabgebGprels ab Schlachtcrelr §chlachtB.rlcht (la Cryovac)
Bê181êpt
E!gg!4j!
(BR)t
Groashaadqlaab8abêprois ab
an Stichtagcn.
Schlacht.rci, Schlachtgerlchtg llotlerog.!
Irankrelchr
Groeebùdclaabgabepreis rrzeatra.LballcDrr Pæ1a, SchLachtEaxicht
.LE!!g3
LuroûburEt
Groasha.ldsls.inkaufapreia, frei UalIâDdGr llarktr Schlachtgcricht
l{Iedcr1ædct
Groaabudclaabgabcprela (berechact alurch d1. rrProduktachap ÿoor
Groaahalalalsab8abeprê1E
frcl Elazclhud.lr SchlachtgGrlcht
Plulnysc cD Elerenrr, Scblachtg.ulcht (ia Cryovac)
11
POLLAME
SplêgazloDi ralatlve al.prezzl del pollanê càe flgurano n.1 pr.Berte pubbllcazloac
(prczzl flêêati e prezzi dl nercato) e ôul prgllevi allrlnportâzioac
I}ITRODI'ZIOI{E
Co! 1l rcgolareato ro 22/62/CW tlcl 4.4.1962 (Gezzctta Ufficj.a1c no ,0 dol 20.4.1962) à atato
atablllto càc Iror6arlzzazloac couuna dei nercatl leI asttore del pollane aerobbê stata Sreduallettt. tstltulta a dccorrcrc dal JO luglio 1962 a che talê or8arizzazloae al1 nercato coEPorta
pr1actpaluêatc ua re6Lue dl prcltêrI fra Bli Stati ueubrl e nel confrontl dcJ. paesl terzl, ca1colatl La pertlcolarc aulle baac ô.ct prezzL del cereall da fortgg{.o.
Lrhstaurazioac, a decorrerc dal 1o lu8uo 1967, dl un rc8C.ne dL pt.zz! uDlcl ôêi cêroall aelLÀ
Coounltà coulrorta Ia reallzzalloac, alla eteeaa data, dl un ûercato uDlco ncl acttore de1 pol1anc. Dl coBaêEt.aza aono venutl a caders i prelieÿI lntracoûuaitarl.
I.
PBEZZI TI§8ATI E PRELIEIII AI,LIflPORTAZIONE
Conforuencntc agl1 artlcoli ) e ? da]- re8olatreBto no 12)/6?/cW del 1r.6.1967 (0azzetta Ufflclel. dc:- 19.6.'1967 - 1oo aruor nc 11?) che prevede rntorgæLzzazloae cooune dci nercatL
nel acttorc dol pollaaer Ia ConllsrloBer aeatito Ll parere d91 Conitato dl gcatioae, flaaa
par claacu! trluastre L prezzL llnl.te cd I prellerl alltlEportazione valldl psr la Co[unità.
Prczzl t l.tc : (r.Bolsrento nc 12)/6?/cEE - articolo 7)
I prêrzt tllitc .oao flB8etL in altlclpo pêr claacun trlncatr. (= periodo di J aeal) e aoao
rpplicablli a dccorrcrc dal 1o noveabra, 1ô febbralor 1o lett:lo . 10 atoato. Per Ia deteruiBazlonè di tall prczzl al tlenc conto de1 prezzo su1 nercato ûoÀdialo ilelfa quantltà dl cerea1l da foragdo rGcca8erla pGr la produzlo!ê dl un chilog?arlo di pol1ue ûacellato.
Inoltre ai tiene conto alê911 a].trl co6t1 dl allnentazlone â dc1ls apcae generall dl. produzLoa.
a di couercialLzzazLoae.
Prcll.vi êl1.1[portezl.ole : (retolilento nc 12'/67/CEE - artlco).o J)
Dettl prczzL ysagono fiaaatl ln anticipo per ciaacun trineatrc per Iê acguGEtt vocl tarlffarlê
lndlcatc D.Ilrartlcolo 1 dsl regotatrento no '!?1/6?/CRB ;
Nuncro de1la
tarlffa
Deai8nazlone
dogaaalc c6une
dei prodottl
a)
O1.O5
Volatili
b)
02.02
Volatlll nortl da cortile e loro frattaglle conaestlblli
(eaclusl t fegatl) freachlr refrl8eratl o con8elatl
vivi da cortllo
c) 02.of
Fc8ati dl voIatili,
o ln aalanola
d) ex.
0raaso dl volatili non preaseto nè fuso, frescor refrigerato.
congelato, sal,ato o in salamola, Êecco o affunlcato
O2.Ol
ê) 15.01
B
f) ex 16.02 B r
Grasao
di volatili
frêachir refrigerati,
congelatlr ealatj,,
preEsato o fuao
Altre proparâzlonl e conserve dL carni e frattagllc
lati1l
Pcr tl calcolo dci varl prelieyi ai rLnvla aI regolanento a" 'l2r/6?/CEr articoll
15
ill vo-
4 c J.
II.@
I prczzl dl ûercator date }e speclall condizionL dl couEerclal.lz?,azLoae lE ylgorc Dei
gtetl aeubrl, Iê differenze relatlve a]la qualLtà, claaeifLcazlone dl. pê!o, Eodo
"arl
dl. prcacatazioac cd eaaortinentoi non aono piêaoEontc conparebill.
Bê1Eto
Pretzo dl yenditr de1 co@erclo ellringroêlorfraDco Eattetolorposo
norto (a Cryovac)
:
n.F. dl, Oarûapl.a ! Praazo ili y.ndLta del coEEerclo allrlagrosao, franco nattatolo,
pe6o Eortor quotazlonl 1n aoguito a aoadaggto
Pr.zzo di veDdlta del comcrclo allringroaao trEal}aa ccntralest! dl
Parlt:lr pe8o norto
Fraacia t
Ita[a
t
LusraoburEo
Prczto di acqulato dr1 co@.rclo all,lntroaao,
leDor pc8o [orto
t
fraDco rcrceto l,l1-
Ptezzo di vendita del coaocrclo alltlagroaao, franco tragazzlno det-
ta61lante, peao Dorto
Pacrl Basat '.
Plazzo di vendlta dcl coDoerclo alltla6roaeo, (calcotato dalla
rrProduktechap voor Pluinvee en Elercnit) p?êo ûorto (a Cryovac)
16
SLACIITPLUIMVEE
ToeLichtind op de in deze publicatie voorkouende prijzen voor ehbbtpluluvee
(vrsL ;:stelde prijzen en mêrktprijzen) en invoerhsffJ.agea
INLEIDING
BIJ Verordening w. 22/62/EIEB van 4.4.'1962 (Publicatiâbled u. JO - dd. 2O.4.1962) nrd
bepaald dat de geneenscbappêlijke ordening der nùkten ia de aector alachtpluilvcc act
Iatan8 YaD ]0 juli 1962 geleldetijk tot stand zou rorden gebracht ên dat deze rarktord.niag hoofdzakelijk een stelael oEvatte vaE lntrecomuaautai-re hcfftagGn en heffLlga!
tagrDover derde landan, dic ondccueer berekcnd rerdc! op ba6i6 vaD dc vocdergraaaprlJzra.
D. lnvocrlng in de GèneeÀachep, per I JuIl 1967 van ee! uniforue prlJlrcgcllrt yoor 6!a.aaE
bracht Det zich neer dat op bedoelde datun ook âen geneenschappellJkc uarkt 1D dc 8.ctor
slachtplui[vec tot staad rcrd gebracht. De Lntracomutreutaire heffiugen kra!êE deælca
te vervellen.
I.
VA§TGESTELDE PRIJZEN EN INVOEREEI'FINOEI{
overcenkoEêtig artlkel ) ct I tat Verordeniag æ. 1?r/67/F,W vù 1r.6.j96? (publlcatlcblad van 19.6.'196? - 1Oc Jaargaag æ. 11?) houdende een BeEeenEcàeppellJkc ordcDlD8 d.r
Earkten iD da ssctor alacàtplu1avee, st61t de ConnLasle na ingeronnaa adyles vu het
Beheerecoalté Yoor de Geneeaachap de krarteâlsluisprijzaa en -iavoêràeftllt€a vaat.
Sluisprijzên : (Verordening w. 12r/6?/E.1,G - artikel Z).
Deze worden voor e1k ktartael (= tiJdvak ÿaE drie naaaden) van teÿoraa vastgcatold cn
zljn van toePaaaiDg net irtan8 ÿan 1 Doveûber, ]. februari, I nei en 1 auguatua. BIJ ala
vastatelliEg ervan tordt rekoniag gehouden net de wercldEarktprij8 ve de hoêÿaclhald
voeder8raEêÀ benodltd voor de productle van I kg gêêIacàt p1uiE c..
Bovendlea tordt rekeÀilg gehoudea Eet de ovsrige voederkoetcn e[ net de algoncae productie- en con[ercielisatieko6ten.
Eeffiagen bl,.i invoer : (Verordeniag N. 1?r/6?/攮 - artikel 5)
Dcze worden voor elk kwartaal van tevorea veatgeBteld voor de volgende ia artikel 1 ve!
V.rordenin8 N. 12r/67/ÆC op6enoEen tariefpoaten :
l{r. van het geneenêchappelijk douaae-
OE6chriJvinB
tùief
a) 01.05
Levead
b)
o2.o2
Dood
c)
o2.o1
Levers van plulavee, ver6i gekoeld, beyrorenr gezouter
of
d) ex
e)
O2.O5
15.01
B
f) ex 16.02 B I
ÿJat
pluiavce
pluinvee, alBaede de daarÿan afkonstige ectùare
elachtafyallen (net uitzondering ven teverÀ) vere,
gekoeld of bevroren
Bepeks].d
Geperat noch gesnolten vet vaE pluiuvee, ver8, gêkoeld
bevroreni gezouten, gepekald, gedroogd of gerookt
Geperst of geSnolten vet van pluinvee
Andere bereid5-ugen en conserven, van vleee
slachtafvallen, van pluiuvee
de berekeDing van de diver6e Lnvosrheffingen
4 en ).
nr. 12)/67/EEc-ertikels
17
betreft
of væ
ziJ verrezen naa Vcrord.alag
II.
PRIJZE..I 0P DE BINNL'NLAIiDSE lr^RrT
vor!âldo Darktprijzên zljB ten gevolge vatr dc 8pacla]c handâlayoorseardaa lD
dc oadcrscbcldc! Lid-Statêni hot verscbll la krallteltr gerichtsklasôerlng, bereldlagarlJze cn sortering, Dlet zonder neer vergell.jkbaar.
Da
Dultalaad (BR) :
GrootbaadelaverkooppriJsrafalacht"rij,geslachtEêricht
(ia Cryovac)
croothÉùdelayorkoopprije, af elachteriJt gêBlacht 6cricàt
Frarkrljk :
NotariBgrn volgene steekproef
Groothaadelsverkoopprljs,rrEallce
.Eit8l§,:
+
centraLeatrvanparlJsr g.-
alacht terlcht
Itall5 :
Lur.rbur8:
llcdcrlaad :
crootàeBdclsarakoopprlJa lrrEco ûerLt Milaao, gËacht gld.cht
GrootheadcllyêtkoopprlJrtr.lcoEleirhaadcl, 6.dechttsü.cht
0roothaEdclayerkooppriJ! (Èe!.ts.!d door het rprodlrkt.chrp voor
Plui[yee ea Eiercn") g:alacht gr;Lcht (J.n Cryorac).
18
PNII
DIECLUSE
PRELEVEHENTS ENVERS
EI I{SCILEUSUI{GSPREI SE
PaJrB
PREZZI LIMIÎE
PRELIEVI VERSO PÀESI ÎERZI
SLUISPRIJZETI
IIEI'FINGEN TEGENOVER DERDE
PÂII D'ECLUSE .
PTEZZI LIMITE .
loportst.urâ
Elnfuhrlând.rr
Parri iEportatori
lnvoorlaEd.!
1.5.69
-
xI
I.
PÂIS ÎIERS
ABSCHOPFUNGE}I GEGENUBEn DRITILI}IDERT
!1.1.69
r.8.69
UC.RE
Mil
-
LATIDXX{
EIIISCHLEUSUNGSPREISE
PRELEVEIEIITS
SLUISPRIJZEN
PRELIEÿI
-
1r.10.69
UC.NE
r,5.69
ilil
UC-RI
llx
-
I.BSCTOPTUIGEII
IEFFII{OEII
r.8,69
31.7.69
I'C -
-
t{It
RE
11.r0.69
UC.RE
llll
IIC
gUIINER
- GALII. GNIINE D POLLI - HON';N. KIPPEN EN KUIKENS
potde.supérieur à i8! gr.) _ LEBENDE (nir êineû cewicht über 185 c.)
.r' YI.YSï,(drun
vrvr ((1 peso 6uperiore a'rü5 graûhr) - LI:VDNDE (net e€n
Bewlcht van r".r ioo ig' s..)
COQS. POULES AT POULEÎS
BEIGIQÛT.B8LOII
DEUTSCELdID
(IB)
24.O4
24,8
5,89
5164
|,923
r,943
0,47r
0,45r
2,698 (1
2,)71
INATCE
o,4807
ITrIIÀ
0,58r
0,4858
o,1177
-
oro9r(
100,4
101,6
LIIXXIi{BOIIRG
24,O4
24t29
5,89
5t64
IIEDERLIlID
r,740
1,159
o,4$
o'408
6,'t9
2.
âBATTUS
.
- MACELIÂÎI - GESLÀCHÎE
PIUûérr Ba[s bcyd,v. avec Ia tôte et les J,attes (8) ;j)
Gertrpftr ohnc Dern. Dlt Kopf utrd StâEder (t, ij)
a) gpe?rgtlr seaza lrteEtiÀi, coB ta tegle e.tà zanpe
' (8]
@ptukt..ontdardd. ûêt kop en poten (8a..;)
ll28
0r
rl58
GESCEIJTCETETE
96)
EEI6IQI'E.BELGIE
28,96
8t2'l
7,09
DEUTSCf,LâTD (BR)
2,316
2t)42
o,567
tltltcE
2,859
o,579r
ÿr'g
I1r,,IA
0,
70,'
7\,6
l,2rr
(
1)
0r 541
r,7r4 (r
0'?0o
o,5854
o,14r8
{,r09(2
365t9
88,6
1,q
6'79
0,5r3
oA92
LÛIIIIBOI'EO
û,96
8
TEDERLlIID
2,096
2r1r9
t27
84,g
106-
PIuoé6rÿ1déa'ear61âtêt9E11e6patte6'.,""1e@
au6teDoDDen' oàDe Kopf utrd stiinder, âber ûit Herzr Leber und liuskelnager n (?o %)
- Gerupft'
ù) gpeEÀâtir 6ÿuotat1, senza la te6ta e Ie zanpet ûa coa 1,1 cuoler i1 fegeto e lJ.'v, entrtauo (Zo
Cepluktr schoongeuâaltr zonder kop en poten, doch n6t hârtr l,êver en àpieraaag (,70 %)
EELGIQI'IiBEI,CIE
DEtISCf,LrXD
(m)
lnATCE
)4,y
34,70
8'4t
2,747
2t776
0,673
3,390
,855 (r)
o$867
4e,2
413,8
LIIIIüAOURG
vty
14,70
NEDEnL^!ID
?,41'6
2,5t2
8,06
o,644
,,895 (r
o,830
0,6940
IlAIIÂ
o,1682
- o,r8(
or16II
Iæ'7
I05,1
I
U)
8,06
'4r
0,583
o,60g
PIUDég, yidé6,6an6 Ia tête ni 1es faÈte6r et ea
5êmpftr ausg€EoMeni obae tropf uÀd 6tândêri 6ovie ohbê Her;, Leb€r uad lluskeraagen (65 9j)
c) speuatlr 6euotatlr 6erza la teata e le z&per 6enza 11 cuorer 1l fegnto e il veitrrsrio i6r.;)
Gepluktr êchoo!96ûaakt,i zouder kop on poten, alanedo zoldor hart, lever en epternaag (5! i.)
BELCIQI'E-BEU}IE
ÿ,97
37
DEI'TSCELTXD (BB)
2,958
2t99o
ml}lcE
1,650
t)7
4,151 (1
o,7)94
ITA.LIA
467
LUXEI,IBOURg
,6,97
31
ilEDEBLAIID
2,67't
8,6t
o,724
o,694
0,894
o,7414
462,r
9,06
o,l8r1
-orl39(2
tL
r11,2
r08,4
t)7
9,06
I,6?
21706
o,656
0,628
-0'I?14
-l
--I
L) À Dartlr do ./lb s/L dccorE d8I/ vaaf I 9.8.1969
2) Â pertir ù. ./Ab r/A dacoEF èul 3/verf : rr.8.1969 (Ràg1.-tercrdn.-Rq6o1.-vorcrd.
19
(cEE-Errc-Ec)
^.
t662/69)
.
RI
PRIX D'DCLUSE
PRELEVEI.ENIS ETVERS PAIS TIEN§
EINSCHI,EUSü NGsPREISE
ABSCHOPFUNJEN CEOEXUIEN DRIÎTLTXDERtr
PREZZI
LIIIIÎE
PRELIEVI I'ERSO
SLI'I§PRI.'ZEII
PIISI ÎERZI
HEFFINGEN ÎEOENOVEN DERDE LAtrDEI{
KB
Pay6 Lnportât.urs
El,n
PNIX DIECLUSE - EINSCIILET'SUNISPREISE
fuhrlôÂdc!
Lûportatorl
Pâq61
IngoerlaudaB
PREZZI
r.5.69
gr
-
LII(IIE -
lr.?.69 r.8.69
UC.RE
-
ltr
PRE,EYEMEIITS
SLUI8PRIJZtrI
7.5.69
31.r0.69
ûc-nE
.
AISSEOPFUTGE
PNELIErI
iltt
lrc-trE
-
xi
EET'TIMEil
tt.1.69 r.8.69
-
3r.r0,69
llt
I'C-EE
rot
I'C-RE
II
I
vIvAlIÎS (ô'uu polds luDarlhr à rE! gr.) vftt ( dt pa6o spGrlolc a r85 8Îsrri) -
LEBEIIDE
LEITBIDE
(Dlt .1!.r Olt.cht üb.r 185 C.)
(Drt c.a Ert.cht ru !..r ala f85 gr.)
Bê16IqÛE-BEU,IE
2! tJ?
21.62
7,80
DEI'TSCEI.ÂID (BR)
1,870
r,889
o,624
2,
rRAI{CE
r,623 (
t08
oA674
0,608
0.845(r
o'??o
o,r16(
o.rro
o,4723
t1ÂLn
ê2,r
?95t2
97,5
95rI
LUXEI{BOUnO
2t,37
23,62
?,æ
?'61
lfEDENLATD
t,692
l'?lo
o,ÿ,
or55l
2.
- OEECEI,T.CEIEIE - }|^CELLÀII - OESL^CüTE
^BA11t8
Plu!élr .al8aélr loD ÿ1ôér ou aaBr boÿaurr .rac le t't.
.t
o.nprtr auBSlblutrtr gcrchlosa.À odlr oha. DsE, 81t Kopl
r) SprD4ta, dlcæa6uetc , Doa ryuot.tl o !.ura lLt.rtlal. r co!
orplu.kti ultSçDl@d, oltdaEd, ot dlt ontdâEdrllt kop .a
27,78
9,19
8,97
2,r99
2t222
0,715
o'7U
FRÂTICE
2t'lr4
,,085(r)
o'90?
ITAI.IA
yl,6
!4'l t2
u4,8
ll2rl
LI'XEI{BOI'f,G
27 149
27,78
9,19
8,9'l
NEDERLÂTD
r,990
2rOll
o,665
o,649
DEI'ISCELÀTD
(M)
o,1498
o,9ÿ
o,5555
o,
Plué., ÿlôérr !.8! h t8t. al l.s pettclr aY.c ou &a€ 1.
Oenpfi, Àu!8![oo.Bi otla f,oEt uDd Peôd.lB! D1t od.r oàla
b) §p.ÀEtrr awotatc, !.!za h t.!tr . lr z.!p.r coB o !.Err
oiplutt; achoongdr.Ltr toldc! kop cE Pot.nr lct ol zoBd!!
BELGIQI'E.EEUIIE
DEUTSCHI.AID
FTANCE
(8f,)
I
r8l?
-
(
0,161( )
33,74
u,15
2r''.tr
2,699
0,892
0,869
l,lo0
r.æ7(r)
- 0,194(
3,74? (1
o 16671
orl?gl
co.ui 1. fol. ot La a6ctar (7O f)
Ecnr Lbar uDd ]full.Iaàgu (tO l)
lI cuorêr 1l t.8ato . tl ÿ.!tr_t3uo
b.!tr l.vqr ra !p1êr8rg (7o *)
31,39
3,46
0rl52l
l.! p.ttlc (8, ,)
uld Peôrfdn (85 *)
ls trrta . 1. süD. (85 i)
potaD (8, i)
27,49
BEUIIQI'E-BEUTIE
t-
7'61
ro,8?
ot22ê
o16747
)
0,2r?l
I1ALIA
4r?,
l
42L.7
119,1
135r8
LUXE}IBOIJRO
11,39
31t74
u
'r,
r0,0?
I1IEDERLAI{D
2,4r7
2tMZ
o,8o?
0.787
r)A Frtir ùa t/Lb t/L d.@m a.f r/VEd : 98.f969
2) À Flttr d. t/Lb.b ôr@EF d.f i/v§.f, t U.8.1969 (Rast.-v.F!d!.Ir.rol.-ÿrÉd.(cGm-EEl ùt662/69.
50
(7O
,)
t
c-E
Pâys
PRIX DIECLIISE
PRELEVEI'IENTS ENVERS PAYS
EI NSCHLEl'SUNG§PREISE
ÂBSCHOPFÙI{GEN CEGEI{UBER DRITTLI}{DE?II
I'REZZI LII{ITE
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
SLUISPRIJZEI{
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LAIIDEN
PRII
i[poatat.ur6
Elnlubrlâadcrn
Pr.d
1!t
r.5.69
ortatoll
Iaÿ@rl,aadaa
HT
III.
OIES
I
-
DIECLUSE
PREZZI
OËTSE
.
OCEE
.
-
LIHITE -
ll.?.69
tc-E
1.8.69
-
pê6o
PRELSUEiIETÎS
PRELIEN
r.r.69
11.10,6,
itN
UC-RE
MN
UC-RE
-
ABSCEOPFUIGEII
EETTIrcST
1r.10.69
Tf,
IIC-RE
Hlr
-
1.8.69
JL.7.69
-
I'C.RE
ltlt
OÂnztrT
opêrl.lr. a t8!
gtamL )
LEBEIDE
LETIENDE
(Dit eltrGD Oerlcht über 165 O.)
(uct oe! gêrlcht van r..r aaa 18! gr.)
22,93
21,11
6,46
DEI'ISCEI.TXD (BR)
I,8t4
r,85o
0'r17
2,É4
0,418,
6,8
0,501
(r
,696
,569(1)
o,618
oA62'
IlALIA
2ü,6
289rr
8o,
LI,XEIBOUn(l
22,9!
2]' I3
6
r,660
r,674
IDENLÂ.!D
|
§LUI§PRIJZEN
EELCIQIIE-BELGIE
FRTXCE
I
I
EINSCIILEUSU}GSEREISE
ÿfvÀXtE§(drua poids supérleur à 185 6r.)
' vrvr ( ai
L,"rrr* I
I o""rro*
Lo**
I o**rr*
îIERS
o,ro7
ot782
I
78
( )
o,rr5,
tr6
6,e
'46
o,45,
o,468
2. rt^!l!EE _
OESCELACEIE|TE _ I{ÂCELLAII - GESLACETE
Plua.lrrâl'gaéar, !oû ÿr.dé.sr evrc la t6tê et l.s pattrB (82 t)
Oaruptt, àuêgrblutêtr gcEchloaêanr alt Kopf und pàdd.IE (82 tr)
-'§pcaaetc,
^r
alroagustê, lou rvuotatlr cou 1e tâlta c lc zanpc (82 i)
Orplutthult8.bloêdr Elet oDtdamdr Dêt kop .n potea (62 l)
.
]2,75
3l,04
9,2\
8'98
DEI'ISCELAIID (BB)
2r6N
2,64!
0,718
0'718
FRAIICE
,,2y
1,6?0
BEIIIQI'E
DELOIi
IlAIIÂ
4q,4
LIIXE}IBOÛRG
32,75
NEI}ERLAI{D
2,J71
0.98
(r
0,65r0
ot66o7
25,81
DEüÎSCBL/IIID (ER)
2,b4
o,1?96
l
ur,4
rr2r
11,04
9,2)
8'98
2,!92
0,668
0,550
coeulr Iê foie êt le SéèLa1 (?5 i)
Herzr Lqbrr uld ilu6kêhaglE (?5 t)
11 cùor.r 11 ,egato a 1l ÿaatrtAuo (?5 l)
hartr lcÿêr ea sptcroaag (75 l)
9,18
2 tO9O
2.9o2(t)
9'11
0,7r0
o,14
o,9N
IrOl2(l
- 0116? (
l'RAlrcE
2,)48
IlALIA
)22 t6
)26
r'
1r7,1
LIIXEUBOI'RO
2r$t
ü,Lz
9,38
9,11
NEDEnLÀlID
r,868
r,891
o,619
0,660
o,516r
(
0,1846
Pluéaarvldéo6! 6a[s Ia tâte n1 leE pües, âvec ou 6an6 le
Gcrupft, aus8aaou.Dr oàD'Kopf und Paddêlnr nlt oder ohne
*1
-' Spe!&tc, €notetcr 'sraza La tests ê Lê zâhper con o senza
Gcphktt scàoorgBdaalt, zoldsr kop en poten! !êt of zoDder
BELCIQI'E-BELCIÈ
(
' urr)z
o,9rr
0,5224
0,r876
A DsEtu de
d4f /voot
9.8. 1969
2) Â DÉrtir ùe./^b r/A al€coNË atal:/vüef: fI.8.1969 (RèaL.-ÿ.rrdr.-R.to1.-vsrorid. (cE-aHc-EEo)
5l
ort822
11
i.
1,9
t662/6g).
I'C-RE
PNII
PrlE
SLUrSPil,rZES
EEFTINOETI TEGENOVEN DERDE
DRII
D'æU'sI .
Pr.!!, ù!rort!to!r,
r.r.69
hÿorl'ad.!
til
- 3r.7.69
uc-nr
-
1.8.69
iiÿf-Ëil
D.!o flp.rlorr
tI[,orQuÈElLoIt
DEÙISCf,LrlD
(E)
!?ttot
I'C
27,77
27,98
2,221
2,238
1.r.69
-
ûc-nl
LEBEIIDE
LEVEIIDE
(dt
(!!t
xi
- tt.l.69
r.8.69
UC-tl
6r98
)J75(L
o 11424
or 1396
IIrlIA
147,1
349''l
89,0
IJIDTDI,nO
21,7'l
27 r98
7
,12
6,98
TADENL§D
2,OlO
2tO25
o'575
or 5o5
9,97
à lt^IllIrEE E4IQI,E-EE Orl
DIOI8CEL§D
(m)
lnrtcl
oEscELÀcEîdîE
-
ÀIACELI,^TI
-
19,97
ro,r7
Lr73
3tlg?
0,814
4,439
(r
0,798
1.108(r)
I,OO4
o,æ34
O1799)
0,7931
87,1
OE{'LACBTE
39,67
1,917
-
01164(
Ilrllr
495,8
499
LUIEIIdTO
39,67
39.97
r0,17
9,97
f,DDITLTTD
2,872
2,891
o,7ÿ
ot72z
$
127
V. EII|TAIES . PERI.ETETEN - FARAONE . PARELHOEIIDERS
. yIylItlES(dru! poLds Eupérleur à 18! gr.) t'v-r-u-tar
peao àupcrlorà a 18! graml)
-
ilx.orQrrr-rEcIl
DEr'rsCf,L]lrD
(m)
ÿTrICE
LEBETIDE
LEVEITDE
(alt clncr Orricàt fibar 18, O.)
(act cca 6rülcht vu E.r ôrD 18r gr.)
41122
9,9'l
),2't6
3r29'8
o,?98
9'68
o,774
0,984
4,579(.1)
o,8244
0,8190
o,1994
4tr55(2)
IITLII
,u,9
515,1
L24,6
r2l ro
LOIlt{EOmO
40,95
4Lr22
9,97
9,68
f,EDrlrllD
8,65
Er84
ot'122
0'?0r
2.
A8AÎN'AE
BIT3IQUE.EEItrII
DETTISCELrID
lnllrcE
(m)
-
GESCELACETETE
MACELLAIT
-
58,50
58'89
14,24
llrSl
4r7LL
r,
rl9
l rto6
,,776
?31,1
LI'IE}IBOUNO
58,
t0
4,23'
6,xr
(1
.rl
r,406
rtt117
r,1700
or1916
OESLACHTE
4,680
I1^lrr
IIEDEBLüD
.
0r1994
124t6
,r
40,95
4,043
ûc-nl
0,558
o'?ol
o t5595
1r.10.69
otlci O.ü.cht üb.r 185 O.)
GcÀ grrlcht ÿù rc.r dar 't8t Br.)
o,570
I,ro8 (1)
-
td
7,t2
o,5551
or2766
0,2848
?36,r
r78,o
t72.9
58
14,24
13'81
1,031
I,0oI
'89
4,26J
l) Â D.rtlr ù. t/ Lb t/L alôoonF dBl :,/vesf r ÿ.8.f969
2) À prttr àc./lb t/L d.comÉ d.l !/ÿ8a! r 1r,8.f969 (RàEl.-V.Frdr.-Rml.-ÿêpr{.
52
OEELOOEL
^IsCEOPN'TOE
BErrIICIT
.
PN.ETArI
xll
EE
a r8l 6ru1)
2t742
PBETVEüItI8 -
lr.10.69
tor
VJvIIIES(6'uB Polds 4per1èur a ro) gr.,
i
"
LNDET
SLUISPRIJZEI
--'"* I
POLLTXE
aEvooELIt
PTIESI TERZI
EIilSCELA'STNCSPRDISE
LI}tIlD .
INEZZI
ElnItàrlEriæa
PREIIEVMSO
i
IIINS
IISCflOPTÛNCEN CEGENI'BEN DNIIîLINDERT
l,lEortrtrut
rv.
IREI.EVE}IEIIIS ENVES PÀTS
DIDCLUSE
EürscurusurosPnErsD
DBIZZI LII.IIIE
(CEE-EXÈEEO)
t662/69).
llt
UC.Il
I
I
I
8Un la ltlICEE lllEltll
laEISE IISTOE$IEI.LI AUI rl ÛLITDISCES
l' *r."*
IDII CoislrtEtt
I *-n*
Lorr.o
ilrIE
CflStttttl 8ûL Hlnclilo ir:atcü^Ia
lalirztil turcEfatE oP DE EtttEutDSt lllttE
PISZIE!
I
Foul.t .t Doul.t. - füh.r uô lruaLüh!.r - CrUb. . Doltl - IiDtf,! .D Lult u
Dr.orltrtloD
Qpeltùh
LæbD.lbua
I
Sdttlt.!
qgrUtl
lrdlt.lt.!
Daacri3loBa
ù.càturt!a
rB
HAt
A?R
l(AI
JI'II
Poul.t.
IulLù
JI'L
Pcrl.t.
IllL!.
t!, t
ÿ'b
\2,1'
44,1t
45r@ 4l'60
44,æ
42,OO
f
lb
,1ê4
52,75
5I@ 5lr60
52r@
5or@
?O
DEU'I§CELJIITD
EIà!ch.! b1! lOoOEr-^ ,
Pr.l.. rb ltchhcLl.r btrtLrtlS
(llotlonl3ra u
8t1oàt.F!)
'v '
âiiï::'
SUDInà[ir.r
6,
t
70
/
DI
Dt
Dt
2,99
AI'O
,,11
2,49
(M)
2t99
2,98
2t95
3r05
Srll
,,14
I' I3
Lr0
l'
2l
3'36
2,5o
2,46
2r44
442
2t40
!rllct
l.ll.a c.aèlrlaa d.
Pul. - Pllr da
gror I le vcato
Poul!t. ôr.û-
grrlracrrat Efi
lIttr
t?
|,:a
1. qu.l
It
,,r8 ,,r9
1r qual
tt
2,?8 2,95
4r55 qrSl
t,54
4t72
4'47
4t39
4rN
1,80
!t12
!Â9
Jr
2,66
2t59
2rl9
2ttl
586
553
496
498
2l
PoBlaa
§occtt. 6t
2$s
rtltrl
llj'E-
Èo!!1
ùracqulsto
iII I 1ûBrosao
(fraaco ocrcato)
Eolll dhYrraDto lota!-
6r,
7ü
Oellllr
ît qu.I
Llt
2r qu.I
lr qu.l
ttt
Ltt
1r qud
Llr
ÿ6
476
58'.1
>99
510
489
513
481
408
37'
64'l
674
676
692
706
703
69'
500
516
598
544
588
56r
5ÿ
46,o
46,0
46,o
55
7Ol
aLLqva@Àto
1ÀtcD6lYo
LI'XBIBOUXO
Prlr ûo 6ror À h
7r!ta - l!ùoc
[ar.lD ô. ôétru
P6u1.t!
E,
f
FIur
45.0
46,o
46
'o
46rO
Poul.t!
?O
I
trlur
55,o
5r,o
,5,0
,5,o
ro
55r0
55to
Poultr
S, *
llur
iro ro
4o ro
40,0
40,0 40,0
,40,0
40r0
Poul..
?O
*
flux
l+5,o
46,o
46,O
45,o
46 rO
46
46,o
ro
TEDERLÂXD
0roothùdtl!ÿ.rkooppriJ!
fuikGu
7O
f
FI
2,4'
2,4'
K1pp.À
?O
f
fl
2,r1
2,11
53
*r..-r,
9
Ef,lalqpr-EtaIt
È!r a. 3to. I lr
re!t.. êatst
rbettolr llootùuôal.rrlocDtEU. .t
rl.oLt !r,,
|
IS-P§
6
9
2,46
2,1'l
2t4B
2,15
2'58
2,)7
2,4r
2,44
2t46
2r4l
SEP
0cr
t{0v
I
DEC
I
I
,ntx co[3trats 8ut tr rrlcit l]llBrEr
E§80 TtTOtsIEI.l AU' EI I'ITTDI8CBT
rnrzSt
coiSlllrrt
8uI,
tarirrE lllDoltoE
Poul..
t-ltot.tur§
I
Doll'l
DaærLrlo!.
6
9
Ia-Drl
9
8E
JI'I,
&r1r.t.1t.a
0..chrtJÿb3
- llDtra .! t[l.L!.
I
lltar
Qlrrlltlt.!
qùdltl
(ts
B.achr.lÈu!
I -'*-
Ello rr,arflüa
r BÛrltl.rrEl tl§Il
0D
.t Doul.t. - !!t!.t uô rlutllllü - odltto .
D.rcrlDtioB
I -r-I rorr-
ltllE
^to
t4-2O 2L-21
28-3
t[.fO
1-r7
19rC
,lOr6
ru24
*lr
>
8-r4
1-7
a-8
rüarwt-Eart
Èh d. !ro. À 1.
ut.r tatEt
ebetÈolr loot)Dau.
.hcàt tU
rt
Eo[:..tt
fu,.l u
Poul.tr
fulù.u
E,
I
,b
42t@ ,lOr@
?o
*
tb
5o'@ 48r@ ,l5r@
DtE§CELJüD
oaoaaùùôd&rINl!(iottrru3u u
attchtrar!)
iH;ïî.i"*
Ëiii::'
SuDIrù!à!.r
38'@
47rü 4E'@
(N)
o?o
r
Ea
3'I 0
3'10
3rt4
3rU
I'14
}14
}14
6r
t
DI
l,15
3r15
3ræ
3.40
,.4
!Â4
3r43
?O
I
Ll
2r4t
2'lô
2o4l
2rÿ
2tl9
2t4l
2r4l
ttltct
llll.a caBtrd.. ô.
Pal. - Prir ô.
Bæ. I l. ÿ.!ta
Poul.t! d'a!-
ard.æDlt
E,
Èlr.
t?
4.15
4r]l
4,13 4r19
4râ
4r8
4r1r
1. qul
,t
3r87
3'S
1.15
!r6
3.25
}d
3rG
t qrrl
t,
2t?9
2Â5
2rÿ
2rO
2t2o
411
485
19'
,9
ÿ,
Po[laa
cocoti. Et
2rû
rtMl
l,'l.D- h.tt1
iræqdrto rllrllaæta
(fnæ mto)
Dolll dlrreDlto htaE-
ûw El
?ü
I.1T
,æ
470
4r,
2. qrrl
tlr
4æ
385
tI,
1. qud
Llr
7o,
700
61'
690
690
710
710
'1. qu.l
Ltt
,ro
59
5ÿ
59
59
5ÿ
,n
tr qu.l
OrUll. 7ol
IJIDINIG
È1r d. !fo. à h
raÂtr - fluco
13..18 ô. d6td1
Poul.tt
t, I
EIU
Porl.t.
?O
I
Il!r
Po[r..
E,
I
tlu
Poul..
?O,
IlIur
46ro
46'o
46ro
116ro
46ro
46'0
45ro
)5oO
55ro
55to
15tO
55to
55rO
55P
,lOr0
,lOrO
4or0
rtorO
4or0
4OrO
rloro
46rO
,t6r0
46ro
46rO
46rO
1É$
46ro
llDALllD
lroothud.Itÿ.rloopDrlJ.
f,ultcn!
?O
I
r1
f,lpp!!
?O
*
tl
2156
2r58
2r57
2t57
2rÿ
2r@
2r5D
2,4i
2.49
2r48
2r4É
2047
2rÿ
2rÿ
54
I
I
T]
l
I
I
I
I
VIAIIDE BOVINE
EclaLrcl6sc[ênt! concGrnant 1ca;,p1y de la vlande bovine (prix fixé6 et prlx de
ct lca prélèvcûants à lrlnportatton, renrla dan6 c.tte ,ublicatlon.
Earché)
I}ITIIODUCTION
rl a été prévu, par la voie ilu Rèrtenent Âo 14/64/cEE du J,2.1)64 (Journal officiet no J4 rtu z?.2.196\)
quê lrorganisation comune deâ rarchéB aeralti dans le secteur de la vlande bovine, établie graduellencnt
À partlr de 1964 et que cette orEenisâtion coûporte prlnclpeleûent un régine de droit6 de douane et,
évantucllêDent' ua ré6ine de préIèveuentar appllcablea aux échanges entre Iês Etats nenbres eln6i qurontrê
1êB Etets o.obres et les pay6 tlera.
cê merché unlquc pour la vLande bovinê établ1 dana Ie Rè8lenent (CEE) nc 805/68 è\ 22 Juin Iÿ68. portant
organlsation coaaune dee narchéa dane le Eecteur dc la vLende bovi.nc (Jouraat officiel ôu 28.5.1958
11ê anné.r no L 148) oat êatré e! yigueur Ie 29 juiuet 1968 et coDporte antrê autre Ie rétl[ê de3 prix
(pr1x drorlentâtion et Eeaurea drlltervêntion), ainai que Ie rétj-ne dea échangca avec lee palra tiera
(prélèvcncnts À Itiaportatlon êt rêêtltutiona à lrexportatlon).
I.
REGIIIE DES PRD(
(Règlcûcnt (CEE) ac 805/68, Arr. 2 Juaqu'à 8)
A. Prtr f1xé.
Couforréncnt à l'art.
, du Rètl.ûcnt (CEE) n" 80r/68, tI eat flxé ennucllâûent, avent le 1cr aott.
pout Ie catrPagn. dc cotrEcrclallaetlon débutant 1e preûier lundi àu EolB dravril êt 6e târnlnant le
vel11ê dê ca Jour I'annéc aulYeEtai un prtr drorlentation pour Iea yeeux et un prlx drorlentetioB
pour Iêa groê bovins.
SoBt consldéréa connc g
! lcs anluaux vlrantB dc lreapècc boviuc dcs capècaa doa"stlques dont
Ie polda vlf êat inférl,eur ou égal à 2a0 kt ct qul nront êncorc aucunc dent dc rcnplaccncnt. Sont
considéréE coûne æ}2gl11.3l: l.s autrcs anluur yLventa dê Irespèce bovine dee capècea do6catl.quG6r
à lrexceptlon dca reproducteura dê rac. purc. Ccr prll aont fl:éa en teBant conptê notam.nt dc6
perapectives de dévelopPeaeat de la productlon Gt da Ie conaomatl.oa de vLande bovlnar dc Ia lltuatlon
du Dârché du lait et dea produl,ta lâitiers
dc lrcrpérlencc acqulsc.
"t
B.
Meaurca
drlptcryentl.on (RèBlcnent (CEE) nc
8O5,/68
art. ! Juaqurà 8)
Pour évltcr ou atténuer unc baiaaê 1nportantê deB prlxr les n.êurea dtlntcrventioa Euiyentca peuye[t
âtrc prlace :
1. A1dê6 eu stockege priyé
2. Achats affcctuéa par les orgânisÀê6 drintêrvêntlon.
rr.
LEs PArs rrERs (RèBreEenr (cEE)
n" 805/68, art,. 9 Jusqu,à 2i)
La aarché unlquc dana lê a.cteur d.la vlande bovine lnpllque lrétabllascacat d,un réglac unlque d,échau8c3 a".c laa pays tlere. araJoutant au aystène daê lnterventlonB. Ce réginc conportc un ayatèuc dc
drolts da douancr dê PrélèYonrnta à ltlaportation et de rêstltutionB à lrarportationr tcndanti cn prlDclpci
à !teb111!.r Iê narche connunâuter-rc.
11 en résultc un équlllbrc dcs prlx esaez atablc à l-rintérieur dê la coa[uneuté.
REoTME DE§ ECEANGES AvEc
Pr4lèrcncnta À lrlnoortatlon (Règlanent (CEE) n. 8oj/68, art. 10)
Pour lee Yeaux Gt lca gros bovln3r 11 cst ca1culé un Frir à I.lnportation établl Four chacun dca produltlr
Dentionnéa dana le tabl"âu cl-d.asouar à part,lr dea courg enrêgiatréB aur lea oarchéê lca plu! rrprércntatifa dêa paya tiers (Rètlenent (CEE) nc 1O24/58t. De p1u6. et dans ccrtalaca condltLon., uD prtx aDécial à lriaportation cst calculé (RèEIêDcnt (CEE) n" 1026/68r.
55
pour lrun ile ces produits 1e prix à lrinportatloni naJoré de lrincldence du drolt dc
eat inférieur au prlx drorientationr 1a dlfférence est compenaée par un pré1èvenent à lrlaportatlon de ce produit dana l-a Comunauté. Ce préIèvenent eat eppllcable dans sa totalitér quaBd Le
moyenne du prix du produit en cauae constaté aur lea marché6 représentatifB de 1a Connunauté (RègIe-.
nent (CEE) n"102?/68) ae sj-tuê en deaaoua du prix drorientation. II est ilioinué Braduelleuent arll
est constaté que 1e prlx de narché est Eupérleur au prix drorientation.
Dan6 1e caa où
douaner
aur produits auivanta
LeB préIèvenents sont applicablea
No du
têrif douanter
Désignatlon des narchendisea
co6nun
01.02 A II
:
vlvents de lrespèce boyine ales espècea doEeÊtiquea autra3 qua rcproducteura als race pure
AnlEaux
a. Veaux
b. Autrss :
1. Vachea deBtlnées à l'abatta8e tMédlat et dont la vlandâ êst dêBtlnée à Ia tranafornation
2. Non dénonné6
02.01
II a)
vianaleE comestibles de lreapècê bovine doDeatlquer fral.chear réfr1gérées
ou con8eléeE
1. Praichea ou réfrigéréea l
aa) De veau :
11. Carcaaaea et deni-cârca66e3
22. quartiera avant attonanta ou !éparéa
Jr. Quartiers arrlèrô attenanta ou aéparéa
bb)
bovtna :
11. Carcaaaa8r deni-carcâa6ea et quartiers dita conpenEéa
22. Quartlers âvant
,r. Quartler8 emière
cc) Autres présentatj,ons de vlandeE de veau et de g106 bovina
Da groa
3
11. Morceeu non déeoaeés
22. llorcoaux déaoaaéa
2. Con8eléêa :
aa) Carcaaeea, deûi-carcasaêa et quartierE dite
conpenaéa
bb) Quartl6ra avant
cc) QuartLer3 arrière
ôal) Autrcs:
11. Horceau non désossés
22. Morcêau
déeossés
aaa) Quartj.era avant, découpés 9n clDq ûorcceur eu naxlnuE et
préaentéa en un eeul bloc dâ coDgéIatlon, qu§ti.tr ôlta
contEna6B, pr6aüt6! or dcur bloca ôa oatalatlon, ooEtaBant
ltu, le qBrttcr rÿrlt daooupd a! otaq loso.u au Briûutr ot
lrautrc, lc querticr mlàr.,
morcaau.
à lrarolutl@ du fil.t,
æ u! lcul
bbb) ilon aléBom6!
02.06
cr
Viedss coEcatlbles d6 l.erpècc bovlac doEcrtlqu., !a16.. ou
ou fméea
a) ilon d.6ooa:6ca
b)
o lalEN,
a6ch6cs
D6sosaées
Rc6titutiort a l!6mrtêtron (BàglcDeat (cnm) nc 80r/68, art. fB)
Si le niÿoau iles prit dus Ie Cotmaut6 aat plu! 6lcvé quc c.Iui de! ooura ou des prir au le narch| Doadial,
18 dlfférencs pcut âtrc couvortc par u. rratltution è l.c:portetion. Cett. restituttoE cet la ntrc Dou tout.
la Comaut6 et psut âtrc itiff6mcl6r !.Ion lss alsati,netiona.
56
III.
PRIX SUR LE HARCHE INTERIEI'R
1 itu RègltConfornénent à lrert.'1Or ParagraPhe 4 du Rè8lenent (CEE) no 80r/68 et confornénent à lrart'
pour
1ea veau
prlx
coûouneutalte
de
uarché
un
Benalno
neat (CEE) no 102?/68, 1a comt66ion fi-xe chaque
À lrannerc
f1xé6
par
lea
cocfflciente,
pondérée
noyenne,
prix
à
Ia
égat
e6t
at pour 1e6 g106 bovlns. ce
Etet
cbaquê
repréÊentetifa
les
narchéa
1e
ou
eur
prtx
'tO2?/68,
(CEE)
conôtatéa
des
no
I tlu Règlenent
'le
sont
égaux à 1a moyennc' ponôéréc
C"".g!1.-È...ry!|
Règ1enent.
du
nânc
II
lrannexe
à
viEée
66pbrc,
pour
par dea coefficienta de pondératlon cltéa dana lrannexe II précité, des prix qui 6e sont fornéa
6ept
pérloile
de
pendant
une
JourB
anlneu,
IêB qualltés de veaux, de g106 bovins et dea viandâB de:e6
danr cet Etat
LeE
membre
à un mêne stadê du conuerce de 8106'
Drlx de tarché con6tatéa dans 1ea Etata nenbrcs ae Dortent 6ur
BELGIOITE : aarché : Analerlêcht
AILEMAGrE(RF)
PRANCE
:
Poide vlf
-
Poi'la vif
: narchéa : 24 narchés (Aachen - Augaburg - Bochun - Braunscbreig - Brenen - Dortaund - DuiBbur6 - Dllsseldorf Ea6en-FraDlfurt/Main-Gelsenkirchen-Eagen-Hanburg-Eannover-Kârlaruhô-Kaêaê1Kiâ1 à KôIn - MaunheiE - München - Nürnberg - Stuttgart - Wleabaden - Wuppertal)
3 narché : La VlUette
-
Poids net 6ur pled
Lâ conver6ion des cotationa poid6 net sur pied en polds vlf est effectuée à lraide dea
coefficients de rendenent ôuivanta !
@ins:
Boeufs:extra:58%Taureaux:êxtra60*.vaches:extrar59i6
' t-.'ii"t. , ii X
1e quar. : !6 %
za;;;|. ; t, %
;; A;;i: ; 6t e;
Veaux : Grtra
1e qual.
2e qual.
,. qual'
IIAIIE
:
:
:
:
1e
2e
qual'
qual'
,e qual.
: 54 *
! *
t 4?
'1 *
6, /'
60
5,
,1
%
%
%
: ry!1!:
Poid6 vif
a) zore excédcntalre : ? urchés
Padova - Reg'lo-Enllia - chlvaaao)
Macerata
rr..or"
i;;;t---}..lron-t-trdépart
Pour obtenlr 1e prlx de SToE 6ur le ûarché de Sros de Flrenzei le6 coura
4r0OO
kS
UC/1OO
de
exploi,tatlon agrlcolâtraont naJoré6 alrun nontant de correctlon
polds vlf.
Poid6 abattu
b) 3o-n.a-d!f!c-tt-aj!fe- : Roaa
Avent le convetBlon des cotatlons poid6 abattu en poida vlfr 1I y a llêu alrapportêr
1e6 comcctlons 6uivânte6
Vitellonl: 1e et
Boeufa : 1e et
Vachea ! 1e et
! 1e et
ÿltclll
Aprèa
2e
2e
2e
2e
:
qua1. : - 12r48O UC/rOO kg
qual. : - 71840 Uc,/1oo kg
qual. : - 7r2OO IIC,/100 kg
qual. : + ?,160 VC/1OO kB
coEection on applique 1âa coefficiênta dc rcndenent aulvanta pour Ia coavereion
en poids vif
:
Groa bovina !
Boeufa : 1e qua!. t 55 %
2e qual. : 50 %
vitelloDi : 1e qual. : !8 *
2e qual. : 54 %
Veaux
veche8 : 1e qual' : 55 *
2e qual. : 4ÿ *
: 1e qual,. : 61 #ol
Ze qual. : 59
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'rapPlication de6 pourcentagea de pondératlott
suivants l
a) 6? % pour Ia zone excédentaire
b) ,, 74 pour Ia zone déficitaLre.
57
LUXEMBOIIRG
: gB:g
potd8 abâttu
: Lurcilbour8 .t Each-B/^fzettc
râ convrraion polôa abattu cn poids vlf dc Ia Doÿenne arlthoétlqu"
narchéa eat cffâctuéc à lreldê dca coefficicnt8 auivant! :
Groe bovlna
dGs côtâtr.ona dcs dcur
:
Boeufs, 6énisaea, taureauxr yach"a : qual. AA : 55
%
qual. A .5t%
qual. B :52%
Veaux
: 60 *
PÂYS-BAS : narchée
:
Rotterda! - i6 Hcrto8cDboach _ Zrolle
ll_e_agqg : BarDeveld - i! Hcrtotcnboach
poldB abattu
_
pold8 vlf
Le convêr6ion poidô abattu ên polds ÿlf dâ la noyênnê arithnétloue dea cotetloaa
tro!
bovlna dea troi6 narcbéa cat affêctuéê à lreldc des coêfficlentn de renderent aulyanta
glos-b_ogln_-E_:
3
Grog bovina :
2 62 gi,
qual. ! 58 :-1
2c qual. : )6 ,oi
,c qval. | ,2 %
BoyiD! r .xtra
Taureaux
1G
Iÿ.
: 52 *
d.Btlné!6 à
l,lndugtric all,aentalrc : 4? *
Vachâa
PNIX §UR LES ]{ANCHES DES PÂYS TIERS
Coaforaéncnt à l,artlcl.
1Or paraBraphG 1 iiu Règlenent (CEE) n" æ5/69 at confornéncnt à l.art.
Rè8t.icttt (cEE) Do 1o24/68t la comlssloa fixe chaqu? aêulnc un prir à l.iiportetlon pour
1
du
l.B v.aux
et lc! 6roa bovla!.
Lâ prtx à lr1ûPortetloB dcr Ycaux crt étal à Ia noycnne, pondéréê par Ica co.fflclanta flxéc à lrana.rê
I du Bà8lcncat (cEE) a" 1024/68 daa coura de6 vêeux enre6iatrés pour Ier dl"eraoa qualltéa aur 1er Darchéa I.r plua rcpréscntetlf8 ôu Daacûerk.
L' Prt à 1'laPortatloD d.6 gro. bovlDs êst é641c à la roÿênne poadéréc tur lês co.fflchDt! fuér
lranncxc rr du nètI.n.!t (cEE) ac 1024/68, dca coura dcs groê bovlna enre6latréa pour l..a dlrcrlc.
qualltéa aur lca Darcbéa rcprélontetifa dar pâJr6 tiâr3.
à
Lc coure dêE 8ro8 boYlns dc chacun itca paÿa tlêra vlaér c1-dcl3ur r8t éRal à 1a noycnne arlth!étlqu.
dca cours dêa qualitéa représêntetlvêê dc cG peÿr tlêr!.
Ensutt.r c:s prtx aont augoentéa dr! roaùe[tr
forfeltalrcr.
Lê! prlr d. [arché constatér dana l.a payê t1.ra portont aur :
DAIIEHÂK
3 cotatlona dc !
a) oxEI(POm = Landblugct. x't.t ot f,ôdaetg
b) D L K'
DeDlkc LDdbrug.r.! Krcaturalt.for.Dintlr
c) AK
= Saû"lrkcndc DaDakc And.l!-t(r.aturalaportfor.Dlng.r
AXGLETmRE Et PAIE DE cAlLEg : 64 aarchéa
AUTnICEE
t larché dc Vienne
IRLAXDE
r rârcbé dc Dublin
-
58
BII[DtrtEISCE
Erlâuterungen su den naohstêbenit auf6eführtea P!61aen ( festgesetzte
Prrlgc unrl tarktpreisa) unil Àbechôpfugen fur RinilflalEob
EII{I,EII'INC
bestlDEt,
In iter ÿerorilnung [lt. 14/64/WQ tot 5.2.1964 (Àntsblatt trr. 34 voD 21 .2'L96ù nll.de
rirtl
errlohtct
Eobllttroi8ê
1964
daes alle 8enelnaana tlarktorganisatton ftr Rlnilflaleoh aÙ
vor
Rage1un8
elne
rescntllohcn
la
uofasst
êia auf êiege lleiee arrlcbtete tlaltrtorganisatton
ilcn
zrieohen
Targnvcrkchr
tlcn
iûr
Àbsohôpfimgen
von
Bagelung
cine
Z611en uil gegebenanfalla
Iântiem'
alrittêù
alen
untt
titglleiletaatcn
(EïO) I{r. 805/68 vou 2?' Junt
Dar genelneena ttu*t für RinrtflelEoh nrde ln der Verordnurg
(Ântsblatt vou 28'6'1968' 1I' trahp
Rintlfleisob
für
feetgclcgt. Dle gcneineaue lar.,lrtorSaÀisation
sie uûfasat uEeer dcr PlBisgetrcten,
uil
Kraft
tn
Juli
t968
gan6, [r. L 148) lBt êr 29.
E.gierung flir ilan Ea,nacl ult
abcnfalla
ernc
rdterrentlonemssnahnen)
(ntoutprtrs
und
regalung
drlttcn Iônitcrn (Âb8ohôpfungên bel iler Elnfuhr utl Erstattungen bei der Àusfuhr).
g (Tercrnnune (rro) rvr. 805/68, Lfi' 2 bls
r.
8)
À. FestËgetztc Prclge
ÀrtLkcl 3 aler vêtolilnulS (EIIO) rr' 805/68 rlrtt Jâàrlloh Yor deu 1' August fiir ilaE
IlrtgohêftBJshr'.L43êûetstenttontè8dee}lonatgÀprllleglutunôa!vorèb6nôôlcaeeTagce
für EÊlter unè eln otlcntl'nrnE8in atû ôèrsuffolgEnôcn Jahr cniletl ctn gglgij!!@lg
prcla für auagcraohscna Rinôor fest6caetzt'
Oenâss
§eEôI!g,BlnilzubêtreohtênrlebenêeEausrlndarultetneulabenitgeriohtblssu220f,llogæm, die nooh kclne tüclten ZEbae habcn'
slntl zu bctraobtêa r anôare Ealarlntlcrl êuatcnooDên tclnra'slg!
À1g gSlæIEg@@lg
prelso
rer{en uter BcriiokElohti8uÀg tl,or Vorauasobâtzungcn für ètc tltDles6
Zuohttlera.
rloklmgilerErzeugugundôeeVerbreuobevonRlntlflclgoh,tlerlarktlagrbcitllohuDè
tritloberzeugnlaaên uil alê! gBrolronon Erfahnrng fest6esetzt'
B. Intertentlonanassnahmn (Yerordnunt (.rro) nr. 805/5\ ,Er. 5 lie 8)
folgcaile Inter
uo elncn rcgcntlichen P"eiBriiolcsena m varhinêarn odcr al Dllalctnt kônncn
er6riffen rerden t
lê8€rhaltunt
plimtÀn
1. lelhilfen zur
2. Auftcâufe aturoh diê Iaterrcntlonsstellon
vontlonaEaasnahmen
II.
SrsoELIrf,O
!83
EA.TDELS
rIT
DBITTEIV L,iirxERI{
(verordnuns (gno) nr. 805/68' Àft' 9 b18 21)
dlc Elnf'rüànrn8 clner
Dle Veillrlkllobung êtneE gêDêlnEeDên tar{ctes fiir RinttflLelsoh crfordcrt
Dleca 8'gllutt8
rllat'
hlnzugafiigÊ
rntcmcntlonggyaten
<tie
zu-o
Eanècrergelung,
etnhcltrlobcn
unfaaateinzollEyatâB'Ab8ohôpfieg€nbeidlarEinfuhrudEr8tattusrnbalôorÀgrtrbrrôler
slob cln
gnnitsitzliob, elnâr stebilisiêrun8 dês câDâinsohaftsoarttea illencn' Daraua crgtbt
Goneinaobaft'
iler
lnnerbalb
zieul ich !catân<116es Pml6glêlob8êrloht
Àrt' 10)
Bei der Einfuhr arhobeno Àlgohôofirmcn (Verortnung (UfC) fr' 805/68,
tlcr iür Jcilcs ilcr in tlcr
ffir l(E1ber untl frir ausgcraohaeno Rlnôcr vltd eln Einf\rhrpreis Ùercohnet,
é\rf dcn nprÊacnP.r'lEnottciltlt'n
den
rcn
suBgEhond
naohgtehenilen Tabelte aufgc!ührten $fa.ugni3§.r
unô
(Eïa)
rr'
1024/68)'Aulscriiaol
(ÿeror{nus
vrrd
cmlttclt
!âni!or,
tatlyston lliirkten al6l ôltttân
(ffo)
(Vcrortnrurg
b6Eobnât
unte! !âstlEnton !âallngungBn, Iltô eln Sonôarorcls Del ôer llafirhr
crhôhte Einfuhrpt't! nl'drltrt
b. to26/68). Falle flir elnas alleger Drzcugnlaac iler un ilen zo11
iêtals.lerorlênt1.nmêisp!.i8'rlrdtlart[rtcrgobletldurobeincAbEohôDftrnaauag:gllohcn'ôlc
59
bei der Einfuhr aliosêa ErzâugniEsês ln die Ooneineobaft srboban rûd.
Diese Abachôpfung igt ln ihrer 0€Baoth6it anvanillar' ïênn fegtgêEtêIlt rird, daaa ôer preis
ilae betrcffenden Erzpugnieses euf alân rcprâeentatlven llErkten ôer Gneinecheft (ÿcrorilnuag
(UfC) fr. LO27/68) niealrlgbr els alêr Orlentienrngeprels lBt. Dle Abeohôptung rirat sohrlttreise veninalertr renn festgeatallt vlrd, dase èer llarktplrla hôher els der OrlenticnrptpDrê1E
lst.
Dla Àbaohôpfug€n rârdan fiir folgenile naohatâbênden Erzaugnissa ug€ranttt
l[u@er al6g Gmeinsanen
Zolltarlfs
01.02 A
rI
Ilareabs
Anclere
1.
2.
II
chnu6
Eeueriniler, labendr and.ere als relnrasaige Zuohttlerc
B. trE1be!
b.
02.oI Â
ze i
s
e)
s
Eühe_ zun
unverzügliohen Sohlaohten utt rur lbga.ùe
ufallendan EIelsohee an ierar_
ôes bein Scblachten
!e itungsbetrlebe
Anclera
Geniesobales Eleisoh von Eaugrladera,
frlaob, grlcühlt
oilel gbfrcren
1. Frieoh oder geküblt I
æ) Von KÊIbcm
ll. Oanze oder halbe TlerkôrAer
22. ÿorilcrvlertel, ÉEe!@n ultd 8§tronnt
33. Einterlertcl, zusuuen wrô tttreut
bb) Von êusgrvaohssnôn Rlailene r
Oanze, halbe lierk6r1l€r unal nquartlera ooupencdan
ll.
22. Vorderslertel
33. Elntervtertel
oo) lndcre AngBbotEfomôD ÿon Kelbfltâisoh unil rl.cleoh
yon aua6oraohsenen Blatlern
1I. Trllstüoke Dit trnoohsn
22. Teilstüoke ohae f,nooàcn
2. Oefroren :
9uze, halbe Tler.kôr1rr und rqua,r,tlâla
-aa)
bÈ) Vonilerÿl6rtât
ôo) Etntsriêrtel
ooDlraa!6sn
ôd) &rderê
11. îallstüoka uit f,aoohcn
22. lailstücke obnc f,noohen
aaa) Vorderviertelr- 11 bôôbrtoa f1hf
Tci1etüokâ rerl6gt uaa rn eincuiiaztæa
cêfrlcpbloo& êu€-gbn8oàt, nqurrticra
in zr.i C.frlcrbtüoto origcueoàt, ôcroo[-DaBaari
ciacrtlrr
Votd.erÿiGrtcl eatàaltod, la àô:oàrior ftiaf .
lcllgtückc tcrlcgt I üo indcrc, der Eirt.rÿl.rt.I
.--. crthaltdrd, ln .h.o stüoL, ohno Ftlct
bbb) Ândcrc
02.06
cr
c€nielsbaras Plcisch rcn Eauarlnd.n, g€!81!ü odar
t€trochst oder grrëuohert
in S.lBlsL,
Ê) flt faoch€D
b) obn. trnoohân
&rtrttuÉctr bcl ô.r Aulfiràr (Vcrordnu8 (ffo) ffr. g05/6g, Art.
Lg)
ïüir dt! lllrceu dor P!.1.. i-ttlcrh.lb tlcr ocnclarphef,t bôÈ.r
tlt rtr d,rt ruf ô.! r.ltüar.kt, L...
dcr [htcrschl.d d.Èoà .1a. Errtrtt.ag b.r d.r Arufuhr eurgcgllchùr y.!dcn.
Dt3 Eh. drc.cr
Eratettu8 lrt fiir die Elranto c.ncinschâft clnheltllch, aic kan jsdocà
Js næh Bcltl,Et
odcr
Beatiumrn6agcbiet ultrr.ohtedlich Brln.
60
III .
o
PREISE ÀUI' DEiI II{L]I:]TDISCEEII IARKT
oemâss Artlkel 10, Âtsatz 4 der Terordnung (EIfo) t{r. 805/68 untl genËea Artikol I tl6r
vêrordnun8(grrc)rcr.lÜ27/68eetztd1eKono1geionJei1e1Iooheelnen.lgæIg9@
Marktorels für KâIber ud ausgerachsene Rinder fest. Dleger Prèls entsprloht ilen zuvor nit
ilen Koeffizienten cles ÂnhangE I iler Verorilnung (EtlO) b. LOZT/68 8€ro8ênen Drrobeohnltt, ôer
auf tteo orler 4en reprâeentativen tlârkten der einzelnan Xlt6llettstaaten festgestellten Preiset
auf die in Ânhang II rler glelohen V.rordnung hlng€rlêsen rird. Dieec llarktorreiee êntEpr.chên
ilen Eit Ceyiohüungskooffizienten teyogcncn Durobsobnlttr aufgeftrt in vorgenannten Ânbang'flt
der preise, dia sloh für itie betmffenden QualltEten von KElbem, eua8êrêohBèngn Rlntlern und
flLelech dleEor Tlere in deu betreffendan ültglieilstaat sâhrenal etnes ZeitEus von sleben
Tagen auf iler glelohen orosshanil'êlaetufe 8abildet halen'
Dia festecstellten llarktpreleE ln den Uit&l1",a18!êq!94--æ-l!en-jql
: !p1!! r Anilerlcoht
IEITTSCEIÀ$D (38) s @1!!g3 24 !{Erkte
!
Iebend€erl cht
BELGIE[
Iabenilgerioht
Srauaohf,eig
- Brnen - Dortmt - Dristurg Diisselalorf - Essen - FrankfurtÂ[aln - oalsenklrohen - Eegsn - Eanburg Eannover - Karlsluhe - Kassel - Kiel - Kôln - llannhein - llünohen - l[ürnbe!8 Stuttgart - lliesbaalen - Tuppertal)
Âugeturg
(Âaohen
IRAilXBEICE
I
!eÈ
Sochum
t Ie Vlllette
Sobleohtgêvioht (Potdo
-
act sur pled)
Eit
Die Unreohnug ilar l[otienrngen von Sohlaobt- êuf lêbonôgprlobt êlfoltt
folgeniLen Eoeffizlenten
:
.@.s:
0oheen
3. Qar.49
Kâlber
r eùra t
I.Qral'
z.Qlat.
3.tuar.
ITÀLIEtr
lutten r ertra r 60 $
r ertm : 58 /
1. Qua1.55 É
2. gnt.Jz $
t.ùtal.
56
*
f,tàe r ertra
r
I.OrEt.
59 É
54 É
.2.Qre1. 5r
I.OBI . 4?
É
/
É
63 *
60 /
55 y'"
51 É
:@;
a)
Iabendgertoht
r 7 l{iirkte - Crenona - trirenze - tlaoemta - Pailom - Rê8glo-EEl1ta - Chivaaao)
Zur Emlttlug iles oroseheèelsl)rêiEos von Firenze rlt{ zu it'ca lÛotl'runtEn
ab Eof eln Seriohtigu6abetras von 4r0o0 nE ie 100 ka Iê!èndgsrloht
pb3ggghgqs-sgr-b-i-q!
(Uodana
artdler"t.
b)
t
!gqo-bg-s98qb-!Ë.È-
-
Rom
Dle Uoreoànung von Schlacht-
un folgentte 3etrâge
Vitelloni
OohsEn
Eiihe
ÿlteIli
:
:
:
:
1.
1.
1.
l.
Ansohfiesgenat
Sohlaobt8êYioht
auf lebenttgBrloht erfolgt g!
BêrlohtlSung
t
2. Qual. r - 121480 UC^OO kg
md 2. Qrrsl . I - ?'840 uc^oo kg
unrl 2. Qual. t - 7,200 UCAOO kS
unil 2. QuaI. t + ?1360 Uc/foo ks
und
relden folgenils Eoefflzlenten benützt
@t
Vitelloal r 1.Quel. r 58É
2. QuaL. z 54 y',
Kâlber tI. Qual. : 6I *
Oohsen
I
r 1. Qual. r 55f
2. Ùl3]-. t 50 *
Eübe:1' qral' t 55*
2' Qr81' t 49/
.:59É
unt6l
!{lttet vird sBeobnet aluroh !fu1tipllkatIon
'Lâr
- gtnannten Prelse nlt 67 frb dag Übersohuesgpblât und
clor
unter
ÿ
a)
b) gsna.nnten Preige olt 33 ,g ffu rlae Zusohuaegeblat'
2.
q;ual
Das 8€rogrne
6l
tlârtte r l{rrcuburg
LIIIUBIIRO s
rural Esoh
a/Àrzette
- S!:.aoUtgertolt
Dle Ilareobnung von Sohlaoht- auf Lebeadgsrloàt iloa srlthnâtlsobên [1ttels f'rir dle
fotlênrngên Ùeliier tErkte crfolgt nlt Ellfe folggnder Eoefflzlenten r
Ege.rt
!âracn, Eullcn1 Eilbe r QuaI. *L t 55 fi
quer. Ât53/
Oral. 3 r 52 É
Oohacn,
§]@r60/
lGr]te
IIIEIERI.AIIDE:
Binilêr : Botterdao - 's Erltogenboloh - holle Kâ,lber
Scblaobtgcrloht
: Samcvclè - rs Eeltotenlogoh
Iclendgcrlobt
Die UDæobnur.:8 von SohlaoLt- auf LcÈenôgrrloht ilcr êrlthDêtlôohrn llttelg
f,otâ'€tlun6€n ticr ilrle lElkte erlolgt ult 811f,c folgcnil6r Eocfflaleatcu I
für dle
Erb.g'
Sohlsohtrlnèe! r
lrtra z 62 *
1. Oral. 58 É
2. $eL. j6 ÿ
3. tua]-. 52 *
Fette Stiare t 57 *
Iluretkûhc t 47 *
IV.
PBEISB
AIII Dtr
TT,8I!TE[
IEB DRIITET LJIMEN
Ârtttel 10, Âbsat! I rtcr Vcrordauns (EfA) h. 80r/68 und 6êrâss Ârtlkcl 1 iiar Vcrcrôaun6
(Efo) I{r. L@4/68t getzt èle Eo@lâslon rôohôntlloh êlüen .EE!uEæ.1! fltr EElbcr ruril für auagrvaohEêne 8lnder fegt.
OeoËeE
für fâIber oltEDrloht den rit dsn Eoefflzienten dee lnhengs I <lcr Verorilauag
(ffc) nr. w24/68 g€tog6non Drroàsohnitt dcr Prcleaotlemgen für EÊlber iler vcrgohlcdcnca
Der Elnfuàrpreig
Qralltêtgn auf ilen rcprEaeatetlvan Eir.ktcn Dânenartg.
Etlfuhrprels für
entsprloht èeu zuvor uit ilen Koefflzlcaùcn tl,âa tDL@4/66 8€rog€nen Durohsotnltt iler Preignotlenrngen ftir
auagtraohseae Rlltôer tler vcrsoàledenen QrelitËten anf ilen râDrtEcntstlEtca tËrttcn ôer DrlttDar
hêngg
II
eusgeraohsene Blnôor
d,st vêrcrdnuDt (Eï0)
fr.
tânalâr.
mc fotlclungêa fiir
auagoraohsone Rirder Jeileg dcr naoàgtcàcaô aulgclüàrtca Drttltiad6! eatt
arithDêEtlEohea XlttèI iler Preimotlcnugu für illc rcpitseatetivla ùalitâten
dleEer Drlttlârd,ar. Angohliessênd renien <llaee Plrlse uu fcgtc B.trâge erhôht.
spreoben
iLeD
Dle fcstasgtclltea Xarktprolge
h
tten
Drittlândclr Atlt.a für
r
Dillflll8f, r fotlenrngen von r
e) OXqfOnn b) DLK -
Lanôtan8ote Kvaeg og f,ôdealg
Dangke Landbnrg€les trraatursalgEforrnlDgêr
o) ef
Sawir.kendeDanakeÀniiel.E-Er.aturckaportforenlnger
-
ESOIITD IrrD ïÂLES I 64 XEr.kte
ÔSîEBREICE t llarkt von mên
IRIA.IID
s tartt ÿon Drtlln
62
CARNI
SpiegazloDl-
BOVINE
relatLve ai prezzl de1la carre bovina (prezzi fissati e prezz! dl nercato)
al. prâIlaÿL alf-rlaportazloEl che flEutano lrl. oueata pubblicazLone
e
INTRODUZIONE
d,el 5.2.'1964 (aazzetta ufficlale n. J4 del 2?.2.1964) è stato previsto che
lrorganizzezlone cooune dei Eercati, nel Bettore delle carnl bovlne, aarebbe lôt1tuita Eradualneute a
decorrerê da] 1964 e che questa organizzazLone conporto principalnente un regine dl dazi dogaaali edr
eÿentual6enter un regtne di prelievir applicabili agli scanbl trâ 81i Stati Eembrir nonché tra g1i Stati
nenbri ed i pâe6i terzi.
N€I Rê8olanento a.'t4/64/cw
quegto Eercato unlce delle carni bovine stabilito nel Re8olenento (cEE) n. 8O5/68 del 2/ giugno 1968;
chs lBtaura lrorganizzezlone conune dei-nercati ne1 Eettore delle carni bovlne (Gazzetta Ufficiale del
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato in vigore i1 29 luBlio 1ÿ68 e couporta lnoltre iI reBine dei
prezu! (ptezzi di cientanento e nLsure di lntervento) cone i1 regime degll Bcaûbi con i Paeal terzi
(pretlevi allrinportazione e restltuzionl allresportazione).
I.
REGIME
DEI PREZZI (Regolanento (CEE)
n. 8o5i68, art. 2 a 8)
A. Prezzl fiaaatl
allrarticolo J del Regolaaento (CEE) n. 8O5/68 viene flasato ogni anno' ânterloraeute al 1" agoator per Ia canpa6na di conmercializzazione che inizla iI priuo lunedl del meBe dL
Conforuenente
apri1eechetern1naa11avigi11ed1questogtorno1|anno6e8uente'un!@@per
I vitelli e un prezzo di orlentameuto per I bovini. adulti.
Soaoconsld.ratLconevLtclll:gllanlnallvivldella6peclebovinadeflespecledonestiche iI cul peao vivo è lnferiore o uguale a 22O Kg e che non hanno alcun dente dradulto.
consideratL coEe bovlnl adultl 3 811 altrl aninali vivi della specle bovina delfe EPecie doEeBtlcber sccettuatl i rlproduttorl di razza pure. Queati prezzl Eono fl8aatl- tenendo conto Pârticolaraeute delle prcpettive dl aviluppo della produzlone e del con8uEo dl carnl bovine, della situazlone
dcl Eercato de1 latter dei prodotti 1âttiero-caaearl e dellte6PerLenza acqui8lta.
Sono
(ReSofauento (cEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
B. @-1|!!g!ry,!9
per evLtare o atteDuare una rileÿante flessione dei prezzl, poaaono eE8ere pre6e Ie aeguenti nisure
dilntervênto :
1. aiuti alliauaaao Prlvato i
2. acqulatl effettuatl da8li or8aniani drintervento.
II.
(Regolenento (CEE) n. 80r/68, art. 9 I 21)
I1 nercato uDlco Bel aêttore dc11e carni bovine inplica f inEtaurazlone di un re8lne unico dl scânbi con
i paeai terzi càe si aggiunge aI alatenE de8li j-nterventi. questo rcJr,r'coEPorta un alstena di dazl dotanalir all prellcyl allr lnportazione e di restituzi.oni allre6portazione che tendonor In linea di naasiEa, a stablllzzare 11 nercâto comunltario.
AIl,ilterno clella Conunità n6 rlsulta un equilibrio Cei prez,zi st)fficientemente stabile.
Prelievi allrinportazlone (ReBolanento (CEE) n. 805,/68' art. 1())
per i vitel1l ed I bovlnl ailulti è catcolato \t Drezzo etf irportazione §t..bi:lito per cj-ascuno dei proalottir nenzionatl nella tabellâ qui di Ee8u1to, in base ai cor6i registrlti sui nercatl pIù rappresentativi rtei paeai terzl (Regolanento (CEE) n. 1024/6e). InoItre, ed in certe condizi nl, è calcolato un
prezzo speciale allrimportazione (ReSolaaento (cEE) n' 1026/68)'
63
Qurlore pqr uo rlletall Prodottl il prezzo allrlnportazloner Eegtioreto dclta lncldcuza
dcl dazio doganalcr êie lnferlorê al prezzo di orlentanento, la clifferenza è conpenaata
da un 3ry!!g
rlacoaao allrirPortazione di tâIo prodotto nollâ coûulltà. Queato prêU.cvo
è applicabLle nella aua totalità quando Ia nealla del prêzzo del prodotto La cauea, costa-
tato eul Eorcatl rapprcaentatlÿI della Coaunità (Regotanento (CEE) n. 102?/69)r ai sltua
aL ilLaotto del prozzo dl oriêntancato. Vl€no dlu1nuito g?adatanentê Be êi coatata cbo iL
prezzo dl nercato à auperiore aI prczzo di orlentanentê.
I prelievl aono appll.cebili al seguenti prodotti
No della
do6auale
tarlffe
Dealtnazione delle uercl
comune
o1.o2 A
II
O2.O1
II a)
^
:
tdlef.l rrkl de].].a 6pecie bovlna de1le apecic doEêatichcr
dlverBi alai riproduttori ali razza pura
a. vltelli
b. aItrl:
1. vâcche destlDate aIIa nacellazione Lûucdlatrr lq cui
carue è deatiaata alla tra8fornazlone
2. non nonLnati
Carni. connestibill deI1a apecle bovlaa doueattca, frcachc,
refrl8erate o congelate
'1. fr.lohc o r!fr1gr!at6 :
aa) di viteuo :
11. carcaaae e mezzèae
22. quartL antêriorl c buatl
JJ. quartl poaterlorl ê aclle
bb) dl bovlnl adulti :
11. carcaaBe, oezzeîe e quarti dotti coEpenaati
22. quartl anterlori
)J. quarti poateriori
cc) altre preacntazionl di carnl iti vitello e di boviDi adulti
11. pezzL non diaoa8ati
22. pezzL dlsoeeatl
2. congelate:
aa) carcasse, ûezzeîe e quarti dettl coopenaatl
bb) quarti aateriori
cc) quartl poateriori
dd) altre :
11. pezzi- non disos6ati
22. pezzi dieosaati
aaa) quarti anteriori, ta8liati ootr n Dêlaho
di cinque possi c pF.sütatl ln u utioo bloo.
co di coÈg€la5iona, quârti datti coüpanlrtl,
pae8cntsti in duo blocohi dl coÀgrlÜioaa,
coatæcnti lruo il quarto eatcrlorc tltll8to
con lD tE,6!i[o dl otDqua Irrrl a, lreltro, ll
qusto port3riorc, .!olu.o tl fll.tto 1! rE
uioo I,.æo
bbb) non d.nontnatl
02.06 C
r
Cemi comoBtibiu ilclls aDaoi. boÿin8 aloEôBtto8, arl8tc o ia
a8lmoie, sgoohe o a,ffuLcete
a) aon diaosaeti
b) diso!!êtl
(Rcgolmcnto (cm) o. 805/68, srt. 1g)
s' 11 llv'lro dci PT .zzi netle commità è più clcvato ohc quslro alai co6r e dci p[€rai
aul E.rcato
mondia,le, la dtffcranr! prro a!!.tra copcrts da ma reetitutzlonc allreslDrtezlonc.
ereate rcstltu_
zions à 18 rtrsra pæ tuttê la Comuità e puo alscrc tliffcrqrziate alcoado Ic d.atinarioni.
61
III.@
In conformità allrart. 10 paragrafe 4 del Regolanento (CEE) î.80r/68 e allrart. 1 del
Re5oIanento(CEE)n.1o2?/681aconnissionefissao5nieettlmanaun.@,
conunjtario per i vitelli e per i bovini adulti. Queeto prezzo è uguale aL1a nedia, poad,ei
derata con i coefficlenti, fi6aeti neII'allegato II del Regolanento (CEE)
^.102?/681
prezzl costataüi eul o sul nercatL rapprca€qtativi di cieEcuno Stato nenbror rlportati
neltrallegato II dello stesso Regolanento. Queati prezzi dl nrrcato sono uguall alla nedia, ponderata con i coefflclenti di ponderezloue citati nellrallegato If su citato, del
prezzi fornatisi per Ie qualità di vitelli, dl bovlni adulti e delle rispèttlve carni,
durante un periodo di sette giorni in questo stato ûe[bro in unrideatlca faae del conoercio allringrosao.
I prezzl di Eercato coat8tati ne811 §tati menbri ai riferlacono a:
BELGIo
R.F.DI
:rylg:Anderlecht
GERilANIÂ 3
fRANCIA
-Peaoviÿo
nêrcati : 24 nercatL
- Peao vivo
(Aachen - Augaburg - Bochuu - Braun8chreig - Brêûen - Dortûund - Dulsburgr
Düseeldorf - Eseen - FrankfurtÆain - GeLacaklrchea - Ea6cn - EaEburt Eannover - Karlsruhe - Kassel - KieI - Kôln - Maar.heln - l{üDcheE - Nüraborg - Stutt8art - lliesbaden - lvuppertat)
- Peso norto (Poids act aur pied)
La conversione delle quotazioni peso norto ln peao rivo è effettuata neÀi.ante i Eeguenti coefficienti di reaa
t gg!9
: La Yillette
3
E@-g§L!i
Suoi
vitetri
,
:extra
58%
1a qta]-. 55 16
!60ÉVacche3èrtra
'ta qual.
§uaI. : 56 %
2e quat.
,a qta!.
,59*
: 54 *
: 51 ,
. 4? 96
' î:t;î,r.2Zl
)a qual. 51
: 4ercati
1a
2a qtat. Jz 96
)a qua1. l+9 S
2a qua]-. 55
IîALIA
Tori:extra
%
%
:
eccedentaria : 7 nercati - Peao ÿivo
a)
(l'lodena - Crenona - Firenze - Macerata - Padova - Ro88{o Enilla - Chivaeao)
z-ons
Per ottenere iI prezzo 6uL Eercato allriDtroBao dl. FlrênzGr allc quotaloni
Itfranco azienda agricolarr va a88"iunto u Montare correttoro dl llrOOO UC,/
1OO kgr pe6o vivo.
: Rona
b) ry!g!!g!@!g
- Peso norto
Prlna della conversione delIe quotezioli peao Eorto ,.n Peao ÿIÿor al renilono
nece66arie le seguentl correzioni t
vitel]oni
Buoi
Vacche
Vitelli
: 1a e 2a qual. : - 12'480 VChOo kB
: 1a e 2a qua1. : - 7,840 Ûcrl1oo kg
z 1a e 2a qua1. : - ?êOO UC/'IOO kB
; 1a e 2a qual. : + l,)60 UC,/10O kB
Ia correzione si appliceno i aottoindlcatL coêfficientl di rendlnento
per Ie conversione in peso vivo :
Dopo
lo,il-gÈgi
Vitellonl
,
: 1a qual. !8 %
2a qua]-. 54 %
: 1a qual. 61 %
2a qual-. 59
Buol : 1a qual. 55 fu
2a qual. 50 %
\acct.e : 1a qual. 55 #
2a qual. 4B {
%
IL prezzo nedio ponderato el ottiene nediante lrapplicazione delle Beguentl
percentuall di ponCerazione :
a) 6? % Per Ia zona eccedentaria
b) ,, % per la zona deficitaria
65
LUSSEIEITBOO
t
gg!1,
t Lu.!.rbur6o c Each-aur-AlzcttG - Pclo rorto
Lr coaroraloac pclo rorto 1n paao vlvo della lcdl'a trltûêtlca dcllc quoùrslod.
tlct duc lercatl à cffcttuate .cdlaDt. lraluto dcl ac6ucatl coatllclcrtl !
.EsÉ4!lgtÈ!l
:
tlorcnch.. torlr raccÈ. : qual. Âl : 55 i
qual. L.5r%
qu.l. B, ,2{
Ytt.lu. r 60,
Buor,r
PfEgI B^II§I t
r.rcatl
!
Eovlpl, adulti : Rottcrdali .6 Earto6sBboach, Zrolla - Poeo torto
Yltcllt
: Earacvcldr.a Hartog.Eborch
- Paro ÿ1ro
h coaveraloaa pelo rorto 1n peao vtÿo dclh lcdl.e aritrctlca dcllc quotazlod
boÿIlti adultl dêl trâ lercetl, à cffottueta ueôlaatc I..ppllcâzloD. ôcl acgucatl
coctflcleltl
dl r.ae
BoYlEt adultL
!
s
Boÿlnl. t .rtr!
. 62 *
TorL | 5? t
1a qual. : !8 I
Y.ccà. d.!th.t.
ellr . 1, .
laôurtrl' rlh'Etæ'
2t qua,l. z 56 %
lt qtal. .. J2 *
rV.
PREZZI
8I'I
IIEBCATI DEI PÂEIII TERZI
10 peragrafo 1 d.l ncgolalcnto (CEE) n. 8Or/æ c dllrt.
1 deI Brgol.lcato
(gfE) a. 1024/æ le Corrl.aaloac llaaa ogDl a.tthaEa ua urczzo allrlaportlzloac pcr 1 ÿlt.Ltl .ô t
lorhl. adultl.
ID colforl:ultà d.lliart.
I1 prczzo allrLaportazlo!. d.l v1tclll à parl alla ûed1ar potrdêrate coa 1 coâtflcleDtl llaaatl acllralle8ato I dcl Rcgolaagato (CEE) Â. 1024/æ dcl corsl dci rltclfl re8:tatratl per 1. dlycr.c qualltà
sul. nercatl p1ù repprcs.ntatLrrl rlalla Daalaarca.
II pretzo lllrlnporùetloa. d.l, boÿlnl âdultl à parl aIIâ ncd1a, poadcrata coa t co.fllc1.ltl
llacttl
nellrallegato II dcl Bctolalcnto (CEE) a. 1024/68, deL corBl at.l boÿl.d adultL rrtl..tratl p.r Lc d1verac qualltà êui lercatl rapprcsêBtatiyl dcl pa.st tcrzl. I1 corlo dcl, borlnl. adultL dl' c1elcuao dal
peraL terzl riportato qul. sopra à parl alla Ecdlr erltDcttca d.l. corsl dcllc quall.tà rappra!.Dtrtlv.
dl. queato pacac terzo. I! ac6u1to, queatl prczai sono auDântatl datll llportl forfcttarl.
I prrzzr. dl rorcato costatati aê1 paâal têrzl al rr.ferlBcolo r
DIIIIXA.RC^
fI|OEIITEFRA
Jg§I8Il
IRLAIIDI
t
t quotazloDi dl !
a) OITIPORT = laadbruteta Krec6 o6 Kôdaalg
b) D Lf
= Drlrk Landbru8.rrB Krcaturaelgctor.nlagtr
c) A tr
= gpûÿirkcDdâ Danskc Aadcla f,r.aturctlportlor.dlglr
E OlItrBg t 6Ir rcrcetl
, r.rctto dl VicaDa
: ucrcato dl Dubllno
66
RUNDVLEES
Toelrchtug op ale in cleze publrcatie voorkomende priJzsn voor nlndvlees (vætgestelde prrgzen en marlçtprlJz6n) en invoàrheffingen.
INLEIDINO
Bi3 Verortening n. l4/64/wc van 5.2.L964 (euUtitatieUtaa nr. 14 rtrt 21.2.t964) uerril bepaatd rlat de
geneenechappelr.lke ordenrng ve d€ markton in de gector mdvleos nêt ingæt van 1964 geleidelilk tot
stud zou worden gebracht ên dat de aldus tot stùd t€brachte marktord.ening hoofdzakotijk gen stelgel
va ôoueerschten en eventueel ve heffing€n 6rvet, dio van tæIrasaing ziJn op het handelEvgrkôer tus8ên
de Lid-Staten onilerling, alsmode tussen de Liit-Staten en dettùe lüden.
di6 tot Btsd hrm biJ Vgrordsnint (ppC) *. b5/68 van 2? jul f968
der markten rn d6 Bector n rdvleos (hrblikâtiobled alit 28.6.1968,
lle Saargang, nr. L I48), tra op 29 Juli 1968 in rorking ôn bevat o.a. de prijsmgeling (oriËntetiæ
priizon on intewentiemætregelen), alemede ile mgrlint va,n het hardôIgvet*êêr ton opzi.ohte var d.er{.6
luilen (invoerhoffin€on ên rêEtltutles blj uitvær).
Deæ geoeenecbapp6liike otdenlnSr
houdende al6 8êEs€nschappeli.]ke ordening
r. .3
(verordening (æo)
*. ær/68 aù. z t/n
B)
A. Vastgeatelde orijzen
Overoenkmstig
Ar{.
jaârlijks vôôr I ugustE voor het
vù epril o! 6lna116t op atc dsg vôôr
oriântatieprljs voor kelveren cn een g!§g§!!gg!ig voor
3 van Vêrorü.ening (mC)
dæol[oltsndê verkoopseizoen, tlat avagt
vn hot daârop vol8€nilo
volïas36n nntleren vætgesteld.
deze tta6
Jæ
een
nr.
8O!r/58 vorden
op ile eemte uaandag
: levende nmderenl hui8dieren, sæwu het lovonal tEyiobt 22O kilogra
ôie no6 gBen eDk6Iê ted van het vast gpblt hsbbên. llorden boEohouxal êI" gItægen rodèren3 de edôre levenale roderonr buiadioren, [6t uit aondorint ve fokalier€n vu fliver ræ.
BiJ dê vastgtelling vatl de oriôntatleprijcea rortt insonalêrhsid r€konint g€houdon nêt ds voomitziobton
voor d6 onturkkeling ve de proôulrtie en hst verbmik ve nDdvlêgê, ds.toogted op d6 Dækt voor uelk
tlorden bo8chouud ata
of
§I@
minalor bêdraâAt en
en ruivelprodu-lcten en de opgedue ewaring.
(vercrdenins (mo) nr. æ5/68 efi,. 5 +,/a 8)
B.
îon einde 6en ffizienliike dêling itsr ptljæn tê vomijdên of te beperken, krmen de voltendê int6ts
ventienætrege1en rorten gonolan :
1. Steuvsrlenint æn dô parttûuliêro opslat,
2. Aukopen door da lnteNentisbueeug.
rr.
nEcELrtG vaN
EEIIT
naNDEI§VERKBR üET DERDE LAI{DEN
(vercrriening (æc) nr. 805/68 st.
) r/n
2L)
nêrkt in de sootor rudvloos nælcte het noodakelijk, ilat naast alo evêntuosl t9
intomntlaætr€g€lenr het builelgverkoar D6t der{.6 larden yerd. gBrog§lal. Deue rêg€llnt b€stæt
uit eea atol3el van dounortchton ân hêfflDg€n bij invoer en Eatitutles bij ultvosr, ôle, ln betimêI,
tot staDilisstie var do gussnBohappelijke marlct ke tijôrag6n. Hierdoor rord.t boreilrt, ilet ile prijzen
blmen ile Geneensohap oP 6ên bstr€kkôlijk EtêbIoI niveu kunen uorden gehandàea.fd.
De tmêoEaohapPelijke
nmên
(Verorü.ening (nec)
*.
805/68,
Art.
10)
Voor kÊlvsren on volvæEen mdôr€n rotdt een prijE blj invoor berokênal alio voor elk van de produlrtôn
vomeld ln dê vol8€nde teb€l voldt veatt€stalal e dê henil ve do notering€n op do n6eat rspmaoDtp
tlevo ûad(tcn vs detdc tüdsn (vorordoniry (Eo) æ. Lo2ÿ68). Bovêndtên rordtrin b6pBlale o,etandit:
heilen, een
berokand (Veror{cnlng (mO) nr. Lo26/68).Imeer do prij8 bij
67
lnvoerr v.rhoogü Det h.t dorânâr.ohtr voor rü valr d.ro ploùrEcD loacilcn ilc oriântetlcprtJs llgt,
Yordt hot versohll oncr:'bnrgt doo! ooa bii itrvoê! ÿaa atit profuH 1rl do CooeEsohap toc te parsc!
!9!!!46, Eot allen vcrÊtanalo ôetr lnôlu ate gulddotôâ prijs op ds trptrùcntêtiwo Earktcn ve,r! dc
GmoenaohÈp (Verordealng (mA) ,r. LO27/68) lager ia dar alo oriâatatlcprljs, ôe hefffulg ln rlJtr
t€hoâl rot{t toogoPast ü ti€lolakliJk rortt ÿorlaâtd næmate ile nar.ktprljs n6êr bwon ilo orl5ntetl>
prij8 li8t.
De
hêfflng€n ror{.en bore&crd, yær otd,erstaâDile terlofposten :
l{r. ve het gueer
sohâ,ppelijk ôoanr
terlôf
o1.o2 À
II
Oo8ohriJÿiDA
nndor6n, bulsallcrcn, ard.cr ôu fokalioloE ÿaa
divor ras
e. kalversn
b. aailere :
1. Elaoùtkooloa, bcetd ü @lddcUlJt t. rord.a t?Blaobt 6D raârÿar h.t vlo.s ù..t-i
ls roor inilustd:lc
Leÿonô6
ÿsrrrorkir6
2. oÿoritp
o2.o1 Â
II
a)
Eetbær vlaec van fllndctrrn,
of bcvrorrn
1. vsr3 o! g!&oGlit :
kelvem :
II. hale ôi.Fn
va^a
bulgillercal vcrs, grlorld
aa) væ
€tr
h8lÿ. ali.ru
22. yæûrooten cn yooEpaDlcB
33. acbtervoeta on eDbtcEpa,lnc!
bb) van ÿolrarBau rïrd.6Ën :
11. bele ôi€re, hâ,Iÿc allsra! eB roglEoedc
ncmpematsd
22. vooroetoa
33. aohtcroeto
qurtcm"
oo) aailere aeabieôlngavoræa val vlceg ea talvcm..
€D vaD volreg3on nrnilerea r
11. alclon, aet been
22. ôc1cn, ærdar boen
2. bcyrorea
:
aa) uclc a11.r.!, hÀlye ôic!.D
noorpcnaêtril quartcran
o aograod.c
bb) voor:,tootrn
oo) aohtcrnoeten
ilô) anôerc :
Il. d€leD, Eot
boon
22. alolcn, züdor b.cn
aaa) voonroetarrvcr{cclô tD t.! hoogdr ÿijf
]
.lo16a o Ltr ô. yon ÿa! ..D oLl vr!ic.6166 -.gqbod.a, .ogooida ioo.tEa.tad
qur,ntara' lD ôa Dot|[ yLa traa ÿrl.aÈloEG
aangrùodæ, n rbiJ ù.t @. blol èr voorco.t,
El{..ld h tG boottt. ÿlJ, ôcIc, omrt eo
h.t aadcr. blol alc .Dht.!rD.t, r@ô.t dc ftlol
ln .@ alol ôacl
I
bbb) owrigc
I
I
|
I
I
I
I
02.06
cI
Eatbr§: vlGa! te! rûdaro, ÿatr hul!.!la!ü, tlrouto,
trdæogü of grrookt
gaDatalô,
a) nct bem
b) rondcr bcm
Rc8tltutl.e. blj ulttoæ (V.rrtrtht4
rndisn hôt prij.D.ll
(pec)
nr. 805/68, Art. fB)
tB d. omoolchêp hoær ltgt dan d. notcrintu of d. FU3o oD d. nralô-
Brl(tr kan dlt vorrchll rcor dc do3bctreffende produktctr ovarbrugd. rottr[ ôoor a@ rartltutia
bij d€ uitw€r. Doue r€.tltutl. ls tsliJk Eor do t€h.lc o.r..D.chap d t!! a!a,r g.lüt vü
de bestemilt t€differati.or{ rotdm.
6t
III.
PRIJZEf, OP DE BIM{ENilII§E f,TXN
Ovcrocnloatlg ert. 10, Iiô 4 ven verot{.onilg (m) or. b)/68 ea ovoloêDtso.tlg ert. I
ven
(m) ,". I:0r27f68 eloLt de C@iBEis clke ycck oen rygg!rylhl!,È
va,Et
voor kelversn c[ voor vohal3cn nr.nd6r€n. Dcr. prus lE gslijk aan bet nct do in bijlag€ I ÿrD
V.rot{.cnlng (m) *. l,:0rZl/68 taslg.atolôe rettDtr-ooâfficlânten æyotcn talaldolôe, van d.e
pnlJz.n g€oonstataer{ op ale roprcsoataticve narffien, 8rnoed. iD biJlagr II vür iterolfdê Vcmd.cnlng. EedæIito narlitprijtên vor:ùs! h€t gEIqtED t![lddolde, berekend aan dc hsnd ve dc in vooF
no.d. bijla€r II vornclèc rcglagaooËffloiânten, vaa dc prijze voor ilc hrallteiten kalvemn of
volrassm ruilemn of het vloot ÿe ilaac dlarÊnr alle g€dur€Ddô eea lnrioôc yan zevon detrn 1n lcdoro
Lld-Stæt in hetælfilc staÀiu vân dê groothsnd.l ùot stand zijD g€küu.
Veror{enlng
Dc Eâr{ctprijson voor al. Llal-Stêten hobb€n botroklclnF op :
lg4jtE :lhdÉ:&Àerlcoht
DITIISLTI{D : ËgElg : 24 oar.tctca -
FRAIlrnLIf,
L€vcnal
trYioht
Iavcnô govlobt
(Aaolon-Au8sburE-BooÈll[-Eraruechreig-Brucn-DortEulrd-Ilulabrrg-DttE6oldorfEE.cn-Frukfurtfiain-Oclocnklloben-Eâgrn-E.!ùu!t-Eannæ.r-Earlsnhe-KasselEloI - trôln - t[sanh.i.û - nürohon - ]fiInbôrg- Stuttært -l{lesbadü -ttuppcrtal)
: &IE! : Ls ÿlllott.
ceslaobt ærioht (Polôs nct anr Dtcô)
D. dt.tkoairg vu glslaoht gcrlcht op læonal g€vloht heoft plasto eân alo hrDd var
volgrrdo ooôffioiôntcn :
ôo
@t
srtrs ..r8$ StiêrrDs.rùra :6Of Eoeica:ertre 259*
fc kral. : 55 É
lc lÏal. : !6 f
te haf.: 54É
2c tua,L. t J2 $
2c bl4.t.t Jt $
3Ê hrÈI. r 49 É
lc b,a,]..; {l $
tralvarcrr: crtra t 63 *
lc brel. r 60 S
2e ùeL. z 5) *
3c kral. : 5I É
OsBon
IT!,IE
: !gÈ!g
:
i
narlrton - Lev€nd gEriobt
- Fj,renuo - Iaoêlata - PaÀove - RegE,o hilte -
a) Ovcroohotgeblctl: 7
(Xoaene
-
Cr.EoEa
Chivasso)
yen èo prus op do troothandelmarkt van FiroDzc tolt ûan bij ds
Dotcrln€ln "a,f-tocrderlj"r 66n oomeotiÈbealrag vBn { rekeneeaheôen por 100 kA
T.r v.lbijg{n8
tlrloht
b) Takortt€blsô
l€vêaô
oD.
:
Roa,
Coslarht 6eYlcbt
-
D. drrÊkôning vaa grslaobt grrricht
YaD alc volgsDôc oorrcotias :
ÿltclloEi
oaacn
Ioclo
v{.t.lli
:
!
i
:
1.
lo
Ic
1.
.n
hraltteit :
2. Lr.elltolt :
rn 2. kr.alitôit :
.n 2ô ldslitsit :
2o
ctr
oE
lwond goyiobt hecft plaata na toepasalng
- t2r48o AE/fOO kg
- ?r84O RE/IoO lcg
- 7r2OO RE/IOO l(g
+ frl6o 8E/1oO kg
Vcwolgrns rot{.cn volgrndc ooË,ffloiËntcn toetspast
:
VolIa5aon rodæan!
Vltclloal ! lc kr.!,l.
2c lral.
:
:
,8
/"
,4fi
Oagca
: lc knel.
2e klal.
r rrfi
2rofi
Kælen : le bral. : 55fi
2e bal. : 494
I
: lc hral. : 6l /
2c }leL. z 59 *
Dc t€rogrn guldôêIato pFijo rot{t verbogen iloor ile onder
sel 67 * on do onalor b) vcr{rregu prijzen uet 33 É.
69
a) rerkregen prlJzcn te
uegen
lUE(Bgre. 3 EIEIg! : Lur.ûhrrt .n Esch s/Âlrotte - ccelaoht Bdiobt.
Hot rekonkurdlg gülildeldo vên dâ op ile txee nar{rten ganotccrtc pruæn rordt vaD laslâÂht
gêrioht nasr læcnô gBxlcht omgortL.Eat aaa ite hanrl van rle volgcnilc ooâffioiËnten :
lls!@!@:
Ossen, vaerzenr
60
ËeI@'
XEIEETXD 3 &IE!g
atiorenr kooien : hral.
ÂÂ : 55 É
kral. A :53y',
loal-.B t)25
*
!
Bott€r{e - r*Eertogenbosob - ZyoIIe : æElacbt gprlobt
: IEÿarÉ gcvloht
- r+Eertog€nboach
EêHgf?E
Hot Ëkenlarniltt gmiildelile vu do op ile ilrie uelkten g€not6ôr{o prijssn voor volrarg.B
nrndcrcn rorüt vaD goelacht g€flicbt na3.r lsvsnd g€rloht oogsrekcnd aa ôc baad vaa ôc
folyqs_agg_Irlld_e3:_eg-:
:
Banr€vslal
ÿolgrDdc ooà,ffioiàmten
:
.@l9rg!
slaobtrrntoron
: c-tra
z 62
S
le loal.: !8 S
2c *ar.z J6 $
3c krat.: !2 f
Vcttc stlerca r !f f
loratko.icn z 4'l fi
rv.@
OvcÉ.Dlostig srt. 10, lid I, van v.rot{cnint (pgO) *. ær/€,8 æ oÿcr..Dl@tlg ùt. 1 vu
voro!{cnlDt (mo) nr. 1024,/68 atclt ilc c@iaBie e1k€ rock eer igljaElij!ry
vest voor kalvcmn
en voor ÿolrÈaEên runderon.
priJs æIijk a.r het Dct al€ ir bijfa€r I ya! Voror{.cnlDg (EC) D. LO24/68
ooâfficiânten gryogr! g€ûitldâldo ve dc notori.rB€n vu dc lralltclton, ôic op ate D.ost
mpmaùtatlüTc ræktæ væ Dæaar"lcu rcri.en rægenmu.
Voor kèlver€n iB douê
vaaùgrstclalG
voor ÿolraaBon nrnôcran is dero prijs tplijk æn hot Det alo ln bljlage II ve Ycror{.@lDt (EEc) E.
fO24/68 vastgsetoldo ooâffioiôrton 6€xog€n giuiddoldo yar do - rclcahraÀig güialôclôr - not€riruBD
van ile repmacntatlcve krallteitolr allo op de ueert r€preooatatiüÿo nar{rtea vaa èorto landen uerd.En
ra8rt€nmon. Dcze prijzen yoûlon von olg6Ds vcrho(Uù D€t forfsital!.c bed,agra.
:
DEI{trllRfXN
EITOELAjID
: noterintrn vall :
s) OfXPoEl - Ladbnrgete Kvê.t oB Kôdsalg
b) DLf
-Daneke Lalùtbrut€rsB l(roêtlmèlgsforenintêr
c) f f
- Sarvirkenèe Dênskâ Andols Kroêtura&Eportfomnirt€r
Etr ffÀLEEI! 64 narlrtor
@EIJE
IERLAI{D
: nedst vu tlsnu
:
ra^:.lrt vaa Ihrblin
,o
PNII D'OnlErÎAîIOi
CNIE|TIEnI'TOSPRI$E
PREZZI
DI OnlEltltlEIIO
osllmtlrtFalJz!tr
otos tovttS
- ru8oErcf,srt ntrD8n
. VOI TSSE BUIDIBIT
BOVIXI IDI'LTI
29.?.1968
-
2.rr.1969
68,ooo
7t
t'!,rul
VITIGLI
- f,tlar
- f,TÙTIE
91,500
PRIX DE IiANCHE
PÂYS DE LA C.E.E.
fr.--r--
I.EBENDE RIIIDER
HINf,TPNEISE
E.U.G. -LÂ}IDER
BOVIIII ÿIVI
PREZZI
I
|
LEVEI{DE RUIIDEHEII
!r4t[IPRrJZEX
BOVTXS
VMtrS
DI
HENCAÎo
PAESE DELLA CEE
E.E.G..LÂIIDEII
BEIÆIQI'EÆEU}IE
P!1x dIorla[trtlon-
Or1.!t.tLcpr
AITDERLECEî
lcetiaÿ!a
lloÿaûla poDdérér tout.r cl.!!a!
cctogor 6.rLôil.1d. allc klÀla.r
ÿDfr
2\
tnRxlE
FlrrGD trI. A
ri. B
Kt.
Bull.À
c
Kl.
A
11.
B
xr.
c
rr. Â
KI.
E
Kl.
C
KI.
D
G.rogêlcr Durch.chrltt ô11.!
f,le6!.À
(t)
IJI ÿILLETÎE
Bocuf.
Ertla
1c qual.
2c qual.
,. quêI.
Vachê6 Ertre
1a quÀl.
2e quàI.
,e qual.
MoJrâno6
pordérér touteB cla6se6
(1) voir foot{ot.
D.a! 8o / sichc Frumota sêrt€ 80 / vcali not. D.gtu 8o / zt. rc.tûot4 blr. 80.
72
l
""r-,
I
"rorrr..r.rr.
.o**
"our*o
rrnrnrro
I
I
I
VMtlTS
BOVTNS
LEBMDE RI}IDER
PRIX DE }$NCHE
PAYS DE LA C.E.E.
IiIARKTPREISE
E.IT.G. -LNIDER
DI
PAESE DELLA CEE
HERCÂÎo
BOVINI VIVI
PREUZI
LEVENDE RUIIDEHEII
}IÂRKTPRIJZEN
E.E.G..LÀI{DEI{
10O
:1. connerciallaécJ
leacl.l6klâ6a.D
I
!1. comerc ialrzzatJ
leEdcl6klaasqa
Xa!ché6
Htrkta
!l.rcÀtl
l{rrktsB
r 9 69
-l
I
Âu3
Jtx,
r-7
25-)r
I
I
r5-2t
r4
sEP
a:41 ?9-4
BDTÂIQÛE,/DEI!IE
Prh dtorlcEtatio! - Orl'e!tatl'cpt J.
Boeufa - os6cE 6oi ?
AIIDERLECHÎ
ién166.6-vaarz.n6o,
loêuf6
- 0s6.û
tiê!cn
-
Fb
4?00r0
'0
4850.0
4750to
4?@r0
4550,o
4l5oro
4?æ,0
rt60or0
4600ro
450Or0
4500.0
lE5O,o
I
Fb
4O5Or0
4O5OrO
l950ro
1950,0
1
rb
3?50ro
l?50r0
165oro
365OrO
3550,0
l55oro
6@
10
Fb
4500r0
4600,o
'1550r0
46ÿto
4600r0
4500,0
,ÿ
1'
Fb
l90o ro
40ooro
l9O0 rO
]9ÿto
l9ro,o
4looro
55i
10
rb
]4@r0
3550r0
1400r0
]450r0
l250ro
125O,0
21
rb
26ÿto
28OOro
26ÿtO
2750,o
2650,0
26ÿ$
Fb
2l@'0
2500,0
2l0o,o
24OOrO
2150,0
2l5Or0
Fb
3682,5
)'t66.o
ÿ49t5
ÿ94,'
)602t5
1612rO
71$ro
75,3æ
72,970
71,890
72,Oÿ
72.2AO
5t9
,achê6-troe1.n
5ü
êtâ1I dê laD
abrlcatkv!e
?
IloyêlDê poDdéréq toutcB claBEaB
cêroton Beûidd.Lô. all.
Fb
,1850,0
3850,0
iéni66eE-Vaerzcr»
lâurêaur
l,4o3
Fb
1'l
100
klâasen
DEUîSCIILÂND (BN)
O!1.!tlaru!86prê1Ê
i
DER 24
OchsêÀ
MÀRTTE
trl.
A
B
KI.
FErsen
BuIleE
Ktlhê
zl2roo
DM
Kl.
2,4
0,6
Dlt
z08,ro
288,æ
28rrlo
284ræ
û6160
284,80
DH
?6,8r?o
ü7r&
66'!o
?6,6,7o
É7tlO
6!.10
Zl2t@
zlloî
27l'&
269,9O
2?0r@
É9$o
2,tt30
251Âo
Dtl
A
trl.
B
4'1
Dl.t
255t@
2ÿAo
211t@
?55t@
Kr.
c
0,6
DU
28rÿ
232t?o
2?9t4o
22r.lo
2?6tæ
2/lt@
Kl.
A
DM
lol,60
301,40
303,60
3Olr80
3Ot[r40
304r10
11.
B
9
DI'
260,80
û2r9o
281r30
û210D
2ô5r4O
28}â
Kl.
C
1'(
Dll
25l.lo
62tIo
24Brro
249rN
254r?o
251.&
DH
242tlo
24O.60
24l,lo
24O160
24t r8O
241,
22!t6o
22t$o
KI.
A
Kl.
Kl.
B
rt.
D
7,9
22.]
C
1,'
lo
Dlii
22!$o
222tÿ
222,æ
222,û
DM
l99r?o
rg8,60
l98r&
197'?0
2O}@
l98r8o
DM
lr?r10
117r40
166,lo
16lr60
rr7,4o
158rJO
DM
2rr,67
255t9o
255tü
25)t2l
2ÿ,71
2r5rg2
RE
6l,gt6
61,974
61.966
61,809
64,r4 6r.9ÿ
46rlo
43o.ÿ
4)rr52
4lrtr2
168,ro
164rto
G.rotenêr Durch6ch[Ltt all.r
l(Iaas.!
ERAIICE
FI
Prlx drori.ntâtlo!
LA VII,LE|TIE
Boruls
1'
Ff
42tÂo
421.40
1c quâI.
21
Ff
l59r?o
t»t70
ÿo.25
sr,75
2ê qual.
,
FI
!6rÿ
l25rr2
l2rrM
3ü,q
,ê quel.
2
FI
2150@
244§2
240rlo
2/t0,rO
240,10
2yt22
,l
FI
l84r@
3E4'@
381,oo
l85r
â
186'40
388,æ
2
Ff
llOrtlo
ll0r4o
llor40
312,08
313i76
134,88
Ff
436r60
4ÿ,60
4!5t42
4r7 t?s
4!8,96
438,96
Ff
148
lo
349,38
t5z,f2
t)rt2
156
276t9J
218,46
219146
2'16.42
2l0rl0
224$6
145.6
'la ouâl
Vachc6 Ertla
1. qual
2. quâl
12
lloycnn. poniléréG toutê6
8o
c1aBsêa
r
,û.64
'/to
ltlt@
1y,24
2' Ff
279.48
279tfi
Ff
2!5t@
2!4t6
230,
lo
230,30
Ff
)43'81
14L&
14l,rl
]46,38
t41 t53
691577
70rl60
7ot!92' 69,912
,a quel
(t) votr foot-ot. Fa!
l7?r68
ÿ5,72
Ertre
laureâux Ertrà
9
'l
rg-Plrl
oc
tc
/ slohr f'ueootr saltr
691619
80
6916ÿ
/ v.dl not Fair
0o
73
zl!
F.tnotr blt'
80.
5-1r
)c?
t2-18 t9-25 26-2
sovürs vlvarls
PRII
LEBENDE RITDER
}lARKTPREISE
BOÿIIII VIVI
PREZZI
LEYENDE RUIIDEREII
MARKTPRIJZEN
:1.
lLtc hé.
lllrlto
!l.rcrtl
!1.!Ltr!
DE HARCI{E
DI
I"ERCAIO
PAÊSI DELLÀ
co@crcla11.éGG
1959
%
coDrercl,alr,zzât.
Iardêl6klaa6.!
i1.
JI'N
JUL
AUC
r970
SEP
IlA"LIA
hrzto dl orlGatar.Dto
r
PTDOVA r
REGGIO.E}tILI'
r
,
ROXA
Vlte I -
lonl
cErvrsso,
.
I()DEf,A
,
Ltt
rrRErzE.ilacERÂtA
2?
Ltt
5r.64
5r.ræ
5r.871
55.rü
2a quel.
22
Ltt
48.6r,
49.659
49.777
49.999
quel
?
Llt
48.r7r
48.876
49.411
49.702
2â qual
t1
Llr
41.422
4r.9ol
42.
rll
42.t67
Duol
cnElorA. loDr
xÂ. lt^cEnAtÂ
. RO}ll
42.5OO
l. qual.
1a
ROXI
quEl
I
Llr
42.q5
42.OO2
4r.103
40.906
2â quel
15
Ltt
11.486
3l.olr
,2.607
12.tg2
,r qu.I
to
L1t
2r.460
20,67
20.319
19.855
L1t
u.ot2
44.287
44.359
4.40'
uc
70,45r
70r860
70,91'
7l,048
1r
Vâcchr
çllvËso t
CTElotrA
llldla pordereta tuttc clarll
100
LIrxEtitBot RC
hlr
,
LUXE'}EOURG-
d.orL.ltetloa
Flux
Boeuf6rSé- C1.^
als6êa.
ESC[-ArZEtlt teureaux
CI.A
Vaoh.6
1
]4@r0
3544t7
t
74,9
3486,E
y.r9.7
flux
2'I42r2
27ÿ,7
2752t2
tl12,t
6, Plur
CI.
B
1
Flu
2444rO
2444,O
4ÿoB
496§
cl.
Àa
,
Flur
3238,r
1209,6
l2l8,l
]2ærl
FLux
2757$
z7ro,r
2745.4
zlu.t
Flu
248t.6
2,ootO
2499,7
249t.6
F:,ux
)262.2
1283,l
!22r,6
lzor,7
Ug
65t245
64r5rl
6,0rlU
Cl.A
1.4
ct.B
6
Xor.ua poDdéré. toutê3 cle.6e6
oo
65.62
ITEDENL^l(D
O!1atrtÀt1.prlJr
,
noTIERDAr.l-
PI
Ertra
23r.9
10
F1
3!6'
71
334,o?
l22rot
314,21
ro
FI
2u)94
8L.26
27O,28
26l.ll
2qtrrrl
,2
F1
241.69
239,81
225,66
2l9tA
,âKra1
10
trl
ær,4r
æ2,4
r09,83
r84,80
V.tt6 stiêr.D
,
trI
27t,24
270.39
68r92
z68,to
llor6ttocl.D
,
FI
7't6,46
r7r,36
r66r79
t64.6
rl
263, r3
2»r77
248.O2
41r58
RE
72.688
'lr,7r8
68t512
66,7ÿ
18 EEnTOCET-
EOsC[-ZürItE
Slecht- l.trrrt
!utdGrên
OaroE E
tallddrld.
CEE
E.E.C.-LAfDEl{
la!dêlaklasBên
It^I
,
f"-;r *-*l
I ,r*r.rrr..,
I .0"n, ,orr*,
I r*rrrrrr
PÀYs DE LA C.E.E.
EIIG-LITDEA
all. Llaæ.D
100
71
0c1
!l0v
DEC
Jlx
FB
I
I
I
EOVIXS VrVArlS
PRII
LEBEITDE RIXDEB
I{A^RXTPREISE
BOVIIII YIYI
PREZZI
LDI'EIDI
MANKÎPNIJZEII
BI'IIDEREII
DI
II
PÀYS DE LÀ C.E.E.
DE I{ARCEE
EITG-LINDER
PAESI DELLÀ
üENCÂ10
,r^-r
-rr-l
RIT{DFLEISCB I
I "o*"" "our*o I
I t*rort* |
CEE
E. E.G. -LA}IDEN
lOO trg-PÿI
ll[ché.
ülrlt.
ll.!srtl
ll.rkt.D
l.
I
c@alcLall8é.B
il.coE.rclâ1It!ata
Iud.llLfa!ac!
%
9
9
w
À,0
JI'L
25-3r
6
5-zr
8-14
-1
I
22-28 ?,-4
I1rIIA
, rlnlltzBrxacE
nArtrPlmYAr
nEOGIO-EHftrI/
r
,
BOl{^
loal
IODEI
r
nOXl
CBfvralo
clDDtr
h qu.l.
2?
zr qu.r.
Llt
,5.129
5r.69
55.W
ÿ.076
,?.o8r
i?.l?4
Ltt
49.1û
49.ÿ4
49.816
,19.815
ÿ.14!
io.695
lr qurl.
?
Llt
49. r39
49.5!9
49.r19
49.r19
ÿ.o42
50.O{2
2a qurl.
t
Ltr
4.L67
42.167
42.t67
42.161
42.t67
42.167
l. qud
E
L1t
4r.62
§.74
40.636
40.8ot
4L.82
41.82
Yaccb. 2r qul 1'
Llr
32.
I5r
32.016
12.or6
l2.or6
!2.)12
32.r12
Llt
û.29
L9.7ÿ
19.750
19.5Oo
æ.2ÿ
e.25O
L1r
u.t94
4.@
{4.r94
44.22t
4.859
41.9!
tc
?Or71l
?otAf
70r?tO
70r?61
7rt774
TL.9q
cBrvr88or
, cnEDlri loDl
itt lt cElllÀ
. nolll
t
V1t.l-
12.roo
Ltr
Fa3!o ô1 orlÀtrtaDto
B[ol,
.
)e quel
ro
roo
DoDôarat.
LIIIIOGOUNO
EIU
Prlr ôrorLaEtatloB
,
E3CE.rI.zE[E
y67.0
y»,,
]l5rr3
ÿ16$
#1,8
1467r8
Ilux
2tr24t2
tlâtj
tl21t2
n4rÂ
2liot7
Zl85t2
Boauf!16é- Cl.tl
6, flu
tlEr..u
11
LUrBllOlrRl- !1.ac!r
Cl.^
ÿroha!
3400rO
cl.l
1
flu
w6p
2196p
2496p
2496.o
496&
24ÿp
cl.Al
,
tr1u
lzÿû
3231r3
,2n.,
læ1,8
ll8?,3
l23lr3
Cl.A
llr
tlu
zI32.2
llê15
z?17t5
z?42,8
zl6t.t
tl58t7
cr.B
6
trla
2196.O
2196,o
2501.8
218506
47700
2498,6
tr1u
3æ8r4
1to217
3199rO
l2oSrl
t2r2A
348'4
uc
64,169
64ror4
63,98O
64rû2
64.49
61r§
(x)
llo:r.8. ponôarét
rDENLÂIID
Or1.!trt1.p!1J.
,
nomlRDlü-
18 EERTOOT.
EOSCE-E
OtI,l
gl.cht-
Ertrr
10
rI
3t6r61
l1?r65
lrr.ro
31]rjl
lur6, llo'81
l.trrr:,
ào
r1
z51.18
ü5$!
ü4.67
üzrl,
26rr!9
279,tI
2.f,ra1
,2
r1
2ûÂ) ZIL§,
ztt.ol.
aT.84
tl?tt
?16t§
,axrr1
10
rr
I r85r9
18618'
106.68
18}9r
r83r19
r81,83
,
r1
26?r9o
269rO0
2lot37
§ro4
ü7.11
266.ÿ
F1
L6fiz
167rol
t6rr44
l64rol
L62t46
rl
2449'
244..21
4lt§
21o$7
2§t1l
2l8rlo
67rlt2
61.466
6?rl0l
6,4b2
65.224
6r.'t75
ruûda!Ê!
Vattq 6t1.!.n
tor!tkoal.B
Ctm8.û 8flôd.Idt
216.t6
P1
10c
RE
75
159r&
-tl
12-lE
-25
?5-2
BOVINS VIVANTS
LEBEIIDE RINDER
PNIX DE
LgI'ENDE BUIIDEREÙ
lLrché.
llirktc
lLrc.tr,
lLrkt.E
PAIS
XARCEE
}IÂRKlPREISE
PREZZI DT ËERCÀ!o
}tAE(TPR IJZ EIT
BOVINI VIVI
91. co@erciÀliêéra
DEnDE LAT|DET
r969
EâEdakkle6raD
Eandclakl,aeæa
Jtlt
tuc
JI'L
DAIIMARf,
8tuô.
, ry"OB.t,
II, DII
fÿl'r
Ilor r.
Llt.t..ad.r
Zfit
Itr.
kiu
eE/
Y3'8?
l?5,81
t97,6
1.
ôrc/
3l5ro0
165,83
!'t7
û6
367rtO
2. f,l.
6tc/
32rroo
355,81
167t?6
l57r1o
È,.u
bt./
ka
34r,6r
)75,67
185,00
172.58
1. trl.
kt
oEa/
l3r,6r
§4.67
l75ræ
ÿ2rÿ
2. E.
kr
32lr6r
r'4,67
165,0o
,54ÿ
Prtr
ôtc/
kr
332,90
150,17
341,8?
32r,32
kt
læ,32
318,56
113.8?
llrrl2
l0o,24
l22r7o
3r2,98
?94r4,1-
275t24
49t@
289,!6
zftrg4
46'94
y't.42
270.ÿ
a6r,86
4r41
lE5,8l
191.u
386r21
ll5,6r
l?1,6?
!81,87
172.ÿ
t2tt9,
lr8'6?
ÿ9.44
l59t@
k8
l2o,I?
149,32
151,32
339.94
I'C.RE
42.68
46,r75
47,rq
1rtl25
tr1,.
'ôtc/
tit./
Kl.
l. E.
2. rl.
ôtc/
k8
otal
,. f,l.
k8
P!18
ks
l.
trt.
2.
rt.
otq/
i)tc/
ôt./
ka
ôt./
kt
iitc/
, rdth
1O(Xt
ErOL^f,D
, 6l xÆrIÎl 8t!ar!
E.ll.r.
Flrlt qu.l.
Otb.!!
l?7r l0
+ TALBA
Llght
s.d.
æ7.t,9
225.2.O
2r8.rr
â0.2r1
l{.dl.u!
Ê. d.
crt
æ3.0r0
218.4r4
æ'l.oÂ
l99.lo,
Eôaÿt
crt
202.J.9
215.814
2«r.
ll.,
r94.t,9
Lfght
6.d.
û4,5,4
2r?. r0rE
æ?.0,4
t97.7 t7
lf.dlu
a.q
cÿt
æ1.llri
213.6,6
æt.!rl
l92.rr
fceÿÿ
clt
æo.8r5
æ8.0r8
196.0,8
109.2,1
æ8.0,0
211.10,4
2q.7t,
æ2.2.1
2t2.4$
206.ror€ æl.or0
IfSàt
a. d.
E.ev,
6.
cÿt
û5.9r7
L1tbt
crt
r94.r0,
æ4.3,6
r9r.6,6
rE6.8,r
Earÿt
r.
u
192.6,0
lEl.5ro
177.2.7
r. d.
cÿt
r40.10,
142.9.6
l4o.o,8
lll.?.0
6. d.
195,7,9
æ5.to,,
1g6.5rE
rE9.4,r
trt coE
, &lrh.
d.
d
I'C.RE
I oOiB
. BENICIIISIER PREI§E
CONNETTI - VERBEÎERDE PRIJZEN
E.
CONNIOES
PNEZZI
I9 70
CI. coûdêrcl!11zlato
iAI
PIII
lrms
DRIlILf,TDER
PAESI TERZI
d.
I'C.RE
I
Ookt
182.
46.2t6
48,530
46,4r2
u.74
191.8,9
2Ot.g,l
r92.6.'l
r8r.6,6
$,82
47,657
4rAot
BrSA
,a
SP
0c1
f,ov
IE
Jrr
PEB
PRIX DE }IÂRCIIE
HÀRI(IPREISE
PNEZZI DI IIERCATO
I{ARI(IPRIJZEII
BOVINS VIVAMS
LÊBENDE RII{DEN
BOVINI VIVI
LEVENDE RI'ilDEREI
Na!càar
lGrkta
H.rc.tl
llarkt.a
CL. co@erclslisé.6
ErDdol6kla6.atr
I
C1. co[EercIaIlrrsto
PAIS ÎIERS
DRITII.TIIDER
PAESI TERZI
DERDE IAIDEÙ
9
6
9
SP
JI'L
Eand.lskIâs6a!
2r-ll
1-?
8-14
^I'C
rr-2r 22-,8 ?9-4
DANMARtr
,
oIIrPom,
lf,r DLX
Stud€
Prtû
1. f,l.
2. E.
trer.er
(lcr a.
KalYata.Edar
Klcr
prlr.
È8"/
'étc/
2. Kl.
,
^rrtb.
365ræ
36r,oo
l?0,00
l7rr00
355ræ
355ræ
360r6
365r@
kB
l?r,00
365,0o
l7or0
llo,0o
l8o,oo
3E5ræ
165ræ
155r0
16or0
160roo
3?0,00
l?5ræ
3510o
l45rs
lro,00
lro,00
35Or@
365r0
3æ,00
32trm
325roo
3æ,oo
325roO
3/tO,0O
3æ'OO
ll5.oo
llrr0o
lloroo
315ræ
3ær0o
?97,ÿ
4zrÿ
ê2tÿ
87t
o
297,ro
!l2rro
275t@
270,00
2?0,æ
265t@
27r,OO
290r0o
247.ÿ
242rÿ
242.ÿ
2l7.ro
247,ÿ
?62rro
ka
187r50
182'ro
l0z'5o
ÿ2,ro
!92tÿ
397,50
ôtc /
ka
l?5rS
170,00
lTor@
lTor@
t77.ÿ
kg
ôtc/
k.
ÿ2rro
t 7,ÿ
!)7tÿ
)570ÿ
162cÿ
ÿz'io
ÿ7tÿ
y2,86
316,79
3l?,86
136r07
y3tl,
352t!2
I'C-RE
4r.7U
44rÿ5
4r.q7
14r809
4r,833
46,976
12.o
ôtc/
ka
ôtc/
kg
ôt./
kr
6tc/
kB
'étc/
ihe/
1O&c
EIIGLA!lD
,
64
HAilfÎr
stêcr.
llêLf.r.
L18ht
o. d.
!Ldlu!
6. c.
Otb.rs
211.0
210.0
æ8.0
2O9.O
r98.0
r92.0
æ0.0
199.0
r98.0
æl.o
æ3.0
19r.0
193.0
192.0
195.0
r98.o
crt
6. d.
crt
r98.o
r99.0
196.0
196.0
r99.0
199.0
r9r.o
19l.o
191.0
19r.0
195.0
19?.0
E.âÿy
crt
r87.0
180.0
r0?.0
1E9.0
r.92.0
r9r.o
lltht
6. d.
æ4.0
æ0.0
æ2.0
û2.O
æ4.0
Ecavy
a.d
crt
206.0
r98.0
202.O
rD.o
æ4.0
æ4.O
LiBht
crt
t8r.o
r8?.0
r87.0
r8?.0
186.0
:,86.0
Eeart
r. d.
t69.0
ur.0
r?l.o
u4.o
r8r,0
191.0
6.d.
crt
t]4.o
131.0
130.0
t?9.o
r14.0
13?.0
9:t'
r88.7,6
89.4,4
t88.oro
16?.6,7
I'C-RE
44c5ÿ
4,1ro
44,408
44,341
r90.8r? 92.r0,9
4rtor2
4r.ÿ7
ê. d
rE4.10,
10r.6,9
.ü.r,9
rEl.rr,?
43,667
41,835
4t,ræ
4t.4ÿ
ctt
EcavY
crt
L16ht
6. d.
Fat cor!
,
^rlth.
'r00k8
PlEISE
PBEZZI CORNETII
-
+ IÀLES
211.0
l{!dI@
Eir6t qu.l.
365ræ
155ræ
2. KI.
I:r.
38oroo
365ræ
25rc/
,. rf.
Prlu
l. KL.
375ræ
l?orO
ka
,. 8,.
l?5ræ
160r@
2. rI.
1. 11.
t?r,00
ôtc/
,r. Ic.
H.E
38o,oo
VEStsEÎENDE PRIJZEN
UC-NE
1
OO(s
æ4.0
77
186.
ll,0
/u, r5r
.89.0,6
44.6ÿ
-11
12-r8 19-z5
ü-2
lovlx8 vrrllr8
PEII DI
EflIII
XIN,lrIPRf,ISE
'I^RCBE
InE ZI Dr llERC^Io
LEBBDE NIiDIN
YIVI
LEI'ED8 N'DlnEX
PAIS TIENA
DnIITLIXDEN
PAISI TEDZI
xrRrr"RLrzEil
DEBDB
I.^IDEf,
Prr
xrrcha!
Quàll
lLac.tr,
qu.lt tà
xlrIt.
r 9 69
ta!
Qu.Utit.!
XrrIt.D
1970
Ir.l1t.1t.û
IAI
Jrn{
tu0
JUL
0c1
SEP
EIIB
Ealta!!
DÛBLTT
Bullocl!
Prr,!.
a. d.
2o9.9,r
r8r.?,5
f?E.r0r0
Srco!.lart
r.d.
cit
r9?.0,: l8g. u,8 r77.6,6
L72.9t'
CoE
..d,
crt
186.or6 tBt.5r0
167.7,5
t6l.l0r2
H,rc
!.d.
crt
æ1.6.{ 196.?,0
rEr.6,2
t8r.ô,8
Saco!ôâ!,
..4.
Gll
15r.9,1
l5?.r,0 l16.lr,:
t5{.6,E
t22.5.4
t?9.2rO
ty,.6ri rll.5rE
r06.o,4
r09.7,o
tl7.4r
llr.r.0
168.2.4
166.orl
l60.Er(
L57,5.1
tgt2tl
,7,ÿ6
3?.19?
crt
r98.4,4
!.d.
crt
F
PttD Èa.l
!.Ë.
8!co!d.ry
b..t
!. d.
Otà.r!
r.il.
crt
crt
crt
!.d.
crt
*tth.
0c-ù 19r7lo
IOOIS
oSttRnEtcf,
rüh.
gIEIf
t!t.r tq) Lt
Och&!
lrGb.r rOO
I!
lrat.r
Lt
600
t ù.r 600 kA
gtL.!.
Uat.r
tot
L!
5OO
)@_?7O
\
ûrbor ZiO L!
tr
lblE!.B
tat.! lrro
k6
llr?o4
t2.69
L2tl)z
l2rl5o
rt
r2,r95
12,8r!
14r0@
lSrlæ
6/
lr
l5,o9o
l5r6l2
16,l!?
t6.ü
w
t5.66
16,or2
16.,1!6
16,El3
La
l4r?12
15t456
rr,6!4
l5r84o
û/
ta
r5'638
t6t244
16,5E7
16.?8,
ôat
16,89
16,918
u,28l
t?,6a8
14.244
L4)766
14,»6
rrrlT!
14.r25
14,940
14,9E6
15tfi
14,44E
15,006
rr.2't9
15$16
5r,r70
,7.'ll,
,8,76'
9,676
t2,47
r
3,618
14r188
l,L4OE
16,9ro
,2,1?0
y,r'to
,1.1t'
ôtst
L.
@/
ra
æ/
I.
o8/
16
Urb.!
l.5O k6
l{ot.u. cltbratlqu.
lar,thDtllch.r DüGhlcLlttt
l{atlù arlt.atlc.
Rat.Ekulata gartdd.ld.
PRII
SONNIOI§
-
PREZZI CORNEMI
08/
rr
q/
13
rc-E
lo*3
o8/
BERIffTIOÎER INEIs8
Lt
-
fc-Rl
YERBEÎENDE PRIJZEX
I
0*6
,8
Iov
m
Jlll
EB
toYlrg
vil§rg
PRII
LEBEIIDE RIIDEN
DE XTXCBE
l-t.r*r-l
I nrmrr.rrstn
PATS ÎIERS
DOVIIIruVI
IIARKTPREISE
PREZZI DI llENCÀÎO
LEVEI{D8 RUI{DENEN
DRIITI.ITDM
PAE8I TEAZI
}IÀRtrl?RIJZEI{
DERDE I.AilDEII
I
1969
,Lacàa!
Qua11tée
Xirlt.
lLrc.tl
Qu.UtüteD
Qualità
JIIL
trrelltêi ter
l{arttaB
25-!1
1-7
8-14
tr-2r
22-28 29-4
EINE
E.lf.!r
DI'BI.II
Prlû.
a. d.
CoE
Bullock!
r83.0
r82,6
17't.6
L77.6
|t6.6
r77.6
crt
l?5.0
r76.6
171.0
1?2.0
172.0
r?2.0
.. d.
crt
16r.0
16t,0
162.6
163.9
r6t.9
r64.9
.. d. r&.6
192.6
180.
l
r?8.6
r77.6
r77.6
crt
8.co!dart
h,ra
.. d.
ctt
8€co!da!t
a. d.
crt
ghoi.c. br.
a. a.
cÿt
rr5.0
r14.o
114.0
r54.0
r55.0
r)1.6
PrI!G b..l
a.d.
crt
rt5.0
r35.0
r3r.0
r35.0
r35.0
140.0
S.coEalâ!y
6. d.
beê,
crt
rr5.0
rr5.0
1rr.0
r15.0
r15.0
Iæ.0
Other6
6. d.
116.r,6
1ÿ.6i
t56,4,7
r58.
t6t9»
§,9',t6
16 1942
3?,43r
crt
,
6. d.
&rrù.
crt
I'C.RE
looka
r58.7r? 160.0,9
3?,4?3
l?,Elr
r,6
OSIENREICE
fIET
rouie
l*l
carm
triib.
lrEt.r ,oO kt
Ir.b.! r0o kg
Ocle!
Uût.r 600 kg
ôst
kr
ôst
kg
o8/
L8
Stl.r.
l2rl30
l2ro9o
r 3, r.60
Irl4o
r3,430
1]l
250
12r840
l2r9l0
16,4o
5,560
16$4o
16,1æ
t6o'l40
16r90o
16,42O
16,æo
16,560
11
trro
t6t77o
r7,4æ
lrrta!
ôs/
15,5'lo
r5,080
16,00o
rr,9ro
16,2lo
16,2to
kt
16,90o
l,6rr7o
16r930
16r8l0
16,?90
16r8l0
ôst
r7,4æ
t?i5lo
r7,9æ
u,580
17,490
t?'8&
rr,r2o
r5,r70
rr,0l0
rr,130
rr,r30
rr)250
14,8lo
l5rl3o
r5,850
L5,5æ
L>,'t7o
l)t29a
ll9
r5,216
l5,6lE
rrr6l.9
1r,54r
t5r6N
ÿ,»6
i8,510
60r145
60,o?l
,9t77)
60,098
,OO
kt
kg
UÂter 4rO Lg
os/
kg
o8/
kB
kt
os/
kg
t{,or'.u. §1thûétlquo
Irurch6cùLitù
^t1thlotl.chcr
lLùI. ârlttotlce
Pêk.DkuDdLt 8êddd.ld.
PREJZZI CORRBTÎI
12,44o
kt
lrêber lrSO
-
L2.160
ôst
ltcber 75o kg
PRIX SORAIOES
12,180
Ir.b.! 600 kg
voa 5OO-75O tE
KalblÀ!ê!
12.40
ôst
kg
IC-IE
IOOLs
os/
r5,
BERICXÎIGTER PREISE
kt
t4t244
14,
llr
14.12t
14,504
14Â\2
14r 510
-
IC.RE
54,7u
i4,3t1
,5,8rr
i5,7u
,5tro,
,5,807
VERBEÎERDE PNIJZBN
Ookt
79
5-U
12-18 19-25
*-2
I
I
VEAIII VIVA.IITS
PRIX DE
I,EEEIIDE trÂLBER
MARI(lPREISE
PAIS DE LA C.E.E.
MAXCEE
DI
VITELLI VIVI
PREZZI
LRYEIDE KALVERET{
HARI(îPRIJZEN
ETG-LTNDER
PAESI DELLA CEE
}IERCÂÎo
E.
E.G..L,II{DEII
loo r3-PII
Hârcàé6
Quel,ttés
quelltttê!
qualitÀ
KraLlt,elt.!
Herkte
l{.rcetl
llarkteÀ
r969
1(
Jtf,
xÀr
JI'L
r9?o
Âu0
SEP
0cr
lrov
IIEC
Jrx
FEB
BELGIQUE.BEISIE
It
PllI d.oll.DtatloD - Orl.atetloDrlr.
4575to
812E,3
6004,8
8rÿ.,
63rr,l
6166.7
59ÿ;6
6412.9
tt
,Éæ,f
44q,7
4Eÿ,'
'l4rr,3
425tt)
3'119.7
42O.O
Ertra bldceblJz.toe
2
Fb
gozt,4
BoDr-8o!d
?
rb
AIDERLECgI
Otdl,!rlraa-6aroaa
?6
Fb
Hédtoc!cr-ddd.1ûât1t
1'
rb
o0
rb
lloyrùa DoEdéréa
0.ro8.! tcnldd.l,dr
SLzt
t2
4947 14
4/.92t2
4%5tt
rol,r44
96,941
89,U5
98,æ6
5157
DEI'ISCELAND (BB)
OrL.Dtl.sEt.t !.l!
,
Dî,R
Dtt
trl.
2\
rINf,TE
Dt{
366ræ
4t8.22
421.4
415,41
Æ'91
396,81
f,l. B^
.À,
DH
§9,4
394,9r
38o,85
f,I.
2,9
Dx
!52t94
3r4r03
!ÿ.47 ÿltû
il
?4r,t5
?f,8.L7
2J9
DH
395t22
4ær52
188,64
BE
98,8o5
11.
c
D
2
O.rog.Dc! DurcbochEttt (1)
t?L
248.51
4Olr0o
9?,16r l0o,2rr
r00,13r.
FnlXCE
Prh drorl.Dtetlo!
4rL.74
2?
t,
1. qurl.
,,
trt
2. qual.
26
P'
,. qurl.
1Z
PI
læ,I,
Ertra
LÂ VILLITTE
!l
lloÿce. poûdéla.
,00r21
60r,rl
w,94
605r92
489,!9
4u,ro
,Ér,94
492t?9
398,66
390,4r
38?,40
396$2
lI7'99
lr8rl7
323.4
604,ÿ
Ff
476t57
47L t14
468r22
477.83
lrc
96r5?9
9)t5tt
94,8J1
96t785
oo
I1ÂLIA
P!.zrl ô1 o!i.ût{.Àto
TECOIO.EII,.I,r
PÂIEY^rCBEt(,r'
Llr
1r qu.l.
6o
Ltt
2r l[rl.
40
lllaia poûdlrÀtr
,7.r08
'to.691
7L.»o
70.113
70.679
Llt
62.46'
6!.662
62.E40
6t.14?
tlr
61.402
68.6»
67.124
[c
107,842
r09,854
107'718
67.614.
161216
LIIXE}{BOUNO
Prù ilrorl.Dt.glo!
7
LUrElGouRoESCE. AIZ EITE
llu
100
4r75to
tr1u
4909,L
5,o]4r
I
4903,r
4988,8
UC
»,'tE2
roo,68
96,061
99,n6
I{EDERLÂI{D
0ricÀtat.lGp!iJ!
,
EA.RTEVET.D-
'!
1. Krâlltalt
2. trralltGl,t
2'
5'
,. trrâlttêlt
20
EERÎO(}EùBOgCE
Pl.
Oaro6r! B.!l,dd.ld.
33r,21
36r,82
,ni4
356,08
]/pt44
155r03
llE'4,
2)ot76
317,?l
!92,o'
371
r1
ÿ9,40
rl
3r2t40
FI
!1L167
357
PI
100
ro2,6?0
t5t
t92
l4r,l2 !)7 tl2
94,86 98,6r,
(],)t,loyennesnên!uêl1êB|€]cu1éâ6gEbssede§cotst1ots-PsrtrôI1.montPæÿiÊo,'rês-n-oo.
do nùché coMuautdÉ.
I{onêtlduchsolurttêr bêrecbnet euÈ -telrverse wrlËufrSen -:luktprerasnr dre zu rüchontrlchd Bamcbtrug daa
tallsâmD ltarktFllaa! rla
Bêsi6 todrônt hsttan.
ll'dia ûênailir cercolêta §ulra ba§ê dêrle quotæronl - IBrzralmente prcwlaorl€ - ch. hd6o 6apito d,6 bar!
rEr tl elcolo sotti@sra d.l
pÈrzo dl oarcèto conuttdio.
Ë8d8€nrdd€ldonr lErekônd ed dê hed va de - trdeelterlJk voorloprge - lEltlErJr.n, drc dlaDdaû rcor
da yakallJksa berakorig vù ata co@RE
98,8?3
nautarro nùktDÉrJ6.
80
VEÂUX VIVANTS
PRIX
TEAEI{DE K'ÀLBER
MÂRKTPHEISE
PÂYS DE
DT] I']ARCHE
DI
LÂ C.E.E.
E$IG.LINDER
VIÎELLI VIVI
PHEZZI
LEVB{DE KALVEREI,I
}'lARKTPRIJZEN
PAESI DEIIA CEE
MERCATO
E.E.G.-LANDEN
100 KB-PYI
Marché6
quel 1té6
uErkte
Mo!catI
quaL
196
rtâ ten
queLrtà
"t
JI'L
Nrallteiten
MârkteE
9
SEP
AUC
25-lr i-7
8-14
tr-21
22-28
8-4
tsElGIqUE.BEIGIE
Prlx d'orIêntation - orrentâtlepriJ6
Extra blancÈ-b1Jz.Boe
BonÉ-toed
$?5,o
Fb
2
Fb
8000,0
8450,0
83oo,o
8r00,0
8850,0
885o,0
to
6150,0
62oo,o
6350,0
6650
6650.o
to
Fb
5950
?6
Fb
44oo,o
4700,0
4600,0
48oo,o
5150,0
5150,0
't5
Fb
3?50,0
41oo,o
40)0,0
4150,0
4500,0
4r00,0
Fb
4483,0
48oo'5
474r.5
4885,0
52Jr,5
523I,5
ûc-R
89,660
96,0r0
94,830
9't,'too
r04,630
ro4,630
7
ANDERIECHT
0rdineire6-6eronê
!Iédlocre6-aidd€I6et
IloyeEEe poEdérée
i
roo
Gouo8eÀ BeDiddelde
DEUTSCHLAND (BR)
OraettLeruBE6prei6
il
Di.P
z\
}ITRKTE
Kl.
KI.
B
Kl.
C
K].
Dll
4ût6o
431,90
419r50
40rt70
9.?
DM
DM
384,40
187,r0
391,00
397
t60
405,80
DM
3lr,60
341, æ
341,40
y'4t60
115,80
154,60
244t4o
æ8,00
249
t6o
254,90
2?1,10
26E,oo
40tA?
409,87
412'll
2.6
GcroBêDsr Durchachritt
4æt'lo
É,t
2
D
166,oo
4t6 t6o
414r40
DM
DM
188,86
29r,r8
æ6,64
RE
97
t2r5
9't,196
99
oo
tt6o r00,36?
102r468 tol,o82
rRâ]ICE
Prr,t
LA VILIEITE
dr
orl,.Dtât1o!
Ff
4>r,'14
508,2r
Ext!e
2?
Ff
,98, r0
,98tro
60r165
604,Bo
6u.,lo
62tr7o
1c qual.
,5
rt
481,0o
48o,oo
486,00
492,@
,0r,0o
515,0o
rf
390,50
190,50
!93t25
391
r0
4t5r25
rf
l2r,lo
)21r30
32r,30
12r,30
!26Ao
3lr,50
Ff
4'to,'t!
46998
47!tJ5
476 t30
483,9r
496,14
UC
95tJ47
95,r14
9r,816
96,4't4
98,015
roo,615
2a qual.
,. quâl.
12
Moyenae pondéréc
r00
t2'
401,
ITALIÂ
Llr
Prezzl di orieatmclto
, BIGGIo-EUIIA
PADOVA r CREITOr{'
}1ACERÀÎ^ o
5?.188
1e qual.
6o
Ltt
69.49
2e qual.
4o
Llr
62.268
Lit
66.487
Ic
106,378
l,lodia poDderatâ
72,6t'
'12.8ü
62.546
64.593
64.760
67.146
69.4r8
69.584
7O,2r2
62.379
62.\'t9
66.501
66.'t02
69.249
106,40r
16'?23 107i4ll r11,069
69.6!6
111,417
LUXEMBOURG
4575to
FIU
Plix drorlc[tetioE
y'
LUXEMBOOBG-
100
ESCII-ALZEllE
Flu
49æ,O
489Jr0
4947
,0r1,0
5O7o,o
5064,0
uc
98,400
9?,860
98,940 100,260
101,400
ror,28o
to
NEDERLAI{D
0rientetleprlJ
, BÂRNEVELDr! HERToGB{BOSCH
6
tr,
25
FI
)6r,ro
2ê K'alttêIt
,5
FI
142,Oo
346 t50
1r2,50
155'@
1r9,>o
lTor
,. Krâlltêlt
20
F1
l2l,r0
328,50
llr,r0
318,00
341,00
lrl,50
1o
KralLtêlt
Geroge! gêaiddolde
(I) vorr foot{ot.
33r,21
F1
Fâsr 8o
369
3?1,t0
171 150
383,
r0
193,æ
10
F1
144,18
348,65
3»,8'
)J7 r23
!62,20
372,4'
RE
9rto't6
96,3L2
97 1149
98,68r
r00,055
102,88?
100
/
s1êhê
Fu.notê s.rt. 8o / vêclr notê pagrna 80 / zre wetnotê blz'
8l
80.
,-r1
12-18
?6-2
PATS TIEP.S
PRII DE I.IARCEE
Tr^RKTPREISE
Ytll[ ÿlYlIrS
LEBETDE IILllN
DI
VIIETIJ VIVI
PREZZI
TEVEITI'E T.ILVEREN
UANKTPNIJZEN
DRIÎÎLD{DEA
PAESI ÎERZI
MERCATO
DENDE I4J{DET
DÂI
PgI
lûrcbé!
lürItc
X..catl
tlÀllt.!
Quâltté!
I
Qu.IltIt.!
Qu.l1tÀ
trrÀlIt.r,t.8
JII
JI'L
44!, 19
tl4frO
414.r2
414,84
4rE,3r
4r9,n
422rO2
412.y
,AI
,
orErPotrtr
rIIDIT
t.d.L.lrr
Prlq
80
1.f,].
20
llro
@
oer
toY
EC
Jlt
IB
La
Ito/
Lt
It./
po!dé!é.
Glarotpt.r llu!êù6ciÀ1tt
,l.dl'a lroDd.r.t
Glrotu g.d,ddêld.
r970
r969
llot.re
15o.y
418,68
4tE,30
44Otoz
,E.4ÿ
,0',140
ÿ,669 &rO,l5
kA
100
10&
lllltt.
llarcatr,
!h!Lt.!
,
ÿ
f.a.k.Iÿr
Prle
80
Drr
kS
1.
folrêur
lro/
rl.
2>tr
1-
7
8-14
rr-2r
22-?€
?9-1
440,æ
450,00
4)1t@
455cû
4550æ
165tû
417r 50
421,ÿ
412.Y
412.9
4l2t7O
420ÿ
435ræ
1/5.ÿ
4ÿtÿ
41o05o
41otÿ
460,9
58,06?
»,400
60tû7
60,067
60r06?
61,4q,
lrct
20
kg
Ite t
poÀdérée
Oêro8crêr Durch6chaltt
llêalla poÀd.ratr
G.rotêB Spitddêlde
G
lu0
JIIL
f,rà1,1t.1t.8
olE:rtoRli
lri
r969
Qu.li$é!
Qptl1tât.E
Qualt tt
Hrrché6
Ig
100
82
,-u
12-lE 19-2'
?6-2
PAIX DE
H.ÂRI(lPREI
S
l-r*-,--
II
PNIX A LIIHPONÎATIOf,
MARCHE
E
E
ITN'f,RPPEIS
E
PREZZI D] IiERCAIO
IREZZI ALLi ITPORIÂZIOI'E
HÀRTlPNIJZE!I
IMTOERPNIJZEX
I
-rr-l
nrmn,rrscr I
clnm rovrm l
numvroeg
I
IIC-RE/IOO LS-PÿI
r969
PÀI§
LÀI{D
PAESE
LAI{D
ttI
Jtx
oRos Bovrxs
-
lu0
JIIL
ÂlrscErÂcf,sEt{E ntrDEn
't8,û6
78,353
't5t't2,
?3'/û!o
DEUI§CEL^ND (BR)
64,034
65'7ro
64$'tr
6lr98r
,lrllcE
70,8t8
7o.749
'toA75
69,94r
ITr.Lil
10,451
70,860
70191'
?r,048
LlrBrEoûno
65)245
6r.62
64,511
64ru4
ÜEDMLAÜD
72r688
?1,?58
68,5r2
6,7$
T()IEIIE POXDEBIE CEE:
oBiooErE uIRcESCEtûÎÎ Em:
69
69,8rl
69tty.
68,460
BEOIQI'E
XEIA
-
BEIÆIE
POTIDERAÎA CEE:
'4t6
SE
-
r9?0
[0v
0c1
Bovllrr ÂDrrLlI
-
voluJ sSEn RII|DEnEI
PNII DE ü^RCf,E
COIf,'I'trAI'1.t
OEIETXSTXEN HIErIPNEIS :
PBEAZO Dt lllRC^lO COü0ll,:
58r?83
7Ot2L4
69t)4
60r!9r
DÂ.trxl,xt
42,689
46
tr75
4?,r09
45.16
ERlLLf,D + rÂIE8
45r?92
4't
$r7
45.481
1t,80
EIEI
39,?10
t9
)2r.t
t7,966
t?,r9?
OSIERREIC[
46,9ÿ
,2rt78
y,570
,5,415
431681
46,980
46,9o8
1r$r2
u,4ül
48,r7o
48,968
47Jÿ2
, POIIDBE, PATS TIT:Rs:
oEYooElrIR, DSIÎILIIDm
, PoNDm.r.l^ PÂEBI TEnzt
oErcoEx,
DmDE t^rDE!r:
mlx
À LTilPORT^UOf, i
EIIÛI'ERPRDIg :
PNEZZO A LI IüPORIAZIOI{E
tRlrs Bt.,
;
IrvoESt
VEAUX
BEUTIQI'E.BELOIT
tol,144 98$4?
DEEîSCELATD (ER)
96,8o,
t00,t
tnlrcE
96,14
tÎÉrl
-
KIL8ER
89,845
98,906
9?,I6I
ro0,2rr
95,rtt
94,8!7
96,785
107,842
r@,814
ro7' ?!8
16,2{6
LTIIEI{DOI'RO
99t182
loo,682
98,061
ÿ9,n6
rEDERIITD
LOzt67O
98,8?3
94t?8,6
98,651
1@'@?
»r9rr
91,624
l(xr,162
98,811
fc,o,785
98,o59
98,5r9
58,490
54,440
ÿ,669
60,045
66,279
70,614
70,16r
7r,r50
lr
. VÎÎELLI -
üOIEXTE POTDEREE CEE:
CD|OGEXm DURCBBCEIIÎIT E{§
HE)IA POÙDERÂTA CEE:
OEIOGEII GE}IIDDELDE EEG :
!
mll
DE U nCSE COHXlrIAUl.l
OEI{EIX§ITER I{ANTTPREIS :
P"EZZO DI llmcaîo CoUglI.:
OEilEEilSCEAPPEL. UANKÎPBIJS
D^l{il§t(
:
PRl' A L'IMPORÎAÎIOII :
EITIIIERPBEIS :
PRE:zZo A LrIHPonl^zIOllE
PRI.'8 BIJ ITI'OB:
!
83
DE
KALVEREN
Jtù
FB
TTR
APB
ENII
U§TTPREISE
PBEZZI
DI
["*,-rr-l
I nrrorLrrses
PRIX Â L'IMPORIÂTION
DE URCEE
I
EItIIlIIIEPREISE
|
TREZZI ÂLL' IMPORÎAZIOÙE
HERCÂTO
HAXI(TPBIt'ZE}T
II{VOERPRIJZEI{
sovrm
*r-r""
crnrs
I
I
I
gC-RÿrOO L6-Fÿt
I
,.
PAIS
6
9
ro0
JI'L
LAÙD
PÂESE
LAt{D
3r
ONOS BOVINS
-
æ
-
ÂI'IIOEXACSSE!'E BII{DER
BOVIIII ADTTLTI
75.12O
12t97O
73,890
72,W
72.4
I'EI'T6CELTXD (BN)
6lrgt6
6!§74
6t,166
63,809
64,r84
6r.9ÿ
t"
rcE
69$19
69,638
69o5Tl
70,160
70,392
60,9!2
IlrtI^
7orfl1
70,y2
70,?r0
?0,?63
11t774
?1t9@
LIIIEIEOEAO
61,l.69
64'o54
63r98O
64162
64'249
&,ÿ9
r@EfrI.AXD
6?r112
61,46
6?rr8l
66,483
66,»l
65t77)
681293
68r!89
68,2rr
68'4'4
681129
61496
oErDllla }lln xÆtrf?REts:
É\Èùzo D7 xtncrlo coflrc
66,4t
@,ot
68,at
68,81
6;7ê
6E,496
D^IWrnf,
15tTU
41.W
45t04?
il,lr809
4r,83!
46$76
4r$67
43,835
43.5æ
4!.416
'l4rlJl
4,616
EIBD
l?r4?3
3?r8tt
ÿ.99
36.916
ÿ,942
l?,431
oSlEmEtCE
y,784
,4,35r
55,85r
,r,7u
,).ro,
,r.80't
, PoDBEB PArs ÎIER8:
OETOGEXER , DEIîILNIDIn:
, PorDEaAl^ PAEat tEnzr;
oExxlEx , DIRDE r.^!lDEÛ:
4r.1!9
45.y'
4rr4't1
4r,134
45.974
45,766
17,489
47,189
41Â89
47 Â89
17.489
{8,516
BElttrE
ll
4
7t$ro
-
BELCTQUE
æt
sEP
A
14
7
-
rg
25
2
9
16
VOLIÙIAS§EN RUI{DEREN
HOIEITB I'OiDIllIE CE8:
OEm('U|lR DtrICXgCtrrIll BXIi
}IDIA POTDIR^II Cta:
Pnrt Dt xlncEB co+ofl,x^[trr
ETOLAIID
r
ltÂlEg
PRII A L.IIiPORII'TIOII
Ettrn f,nPaErE :
lr
PREZZo
ll.rPoRl^ZIorIE :
^ rwoEn!
mtir§ Bt.,
VEÀT'X
-
I(IIBER
-
VÎTELLI
-
TTLVENET
SEI6IQI'E.EELOIT
t9,660
96,oro
94,810
97.7æ
lo4r6æ
DEI'ISCELÀTD (BR)
97.t5
97,7ÿ
ÿ9.160
'@r36?
t02r468
rn^ÙCE
95.!17
95tL]4
95.8'16
ÿ.474
98,01'
10o,61,
IlI.LIA
16'178
106,4ol
to6'121
l0?r4!3
111r069
1u'4r?
llrxErirBouRo
98
97.w
98r9,lo
r0o,260
101,400
lol,âo
TEDERLAI{D
95.o't6
96,3t2
971149
98,681
100,05:
t02r88?
97.ür
98,138
98,922
ÿ9,052
97.641
98rt!8
98.922
99,8r2
lo2,2l
ro3,7æ
50,06?
59,400
60,06?
60,06?
60.û7
6r,eoo
69,81?
71'1,
?r'8r?
?r,8t7
71,8r?
Tlrrr0
'/too
to4r630
l0!r062
üOIElItrE POIDEREE CEE :
OETOGEI{ER DTIRCESCEI{ITÎ
OIITOGET{
EflI I
103,?æ
CBIIDDELDE EEO :
PRIT DE }IARCTE COMllI'ilÂUÎ.:
CEMEINSTf,EN MARKTPÈEIS :
PREZZO DI MERCÀTO COMTII{.:
GEI{EE}TACEITPEI. MARKTPRII,S
DA}IMI.Rtr
PRII A LI IHPORIÂIIOI
:
EIIFI'ERPREIS:
 LIftPORTÂZIOÙE
PREZZO
PNI.'s BIJ
:
:
II{VOEN:
84
t--
BOVINS VIVANTS
LEBENDE RINDER
Prrx frxés
Preise festgesetzt
von der Kommission
por lo Commissionl)
A.
[!noorc
LEVENDE RUNDEREN
BOVINI VIVI
1)
Prezzr fissotr
Prijzen vostgesteld
do[[o Commissionel)
door de Commrssiel)
PRIX
DM/100 kg
77,5-
-310
750-
-300
72-5-
|
70p-
-290
-280
67.565,0-
-260
62,5-
-250
60,0-
-210
s7s-
-230
sso-
DEUTSCHLAND GR)
FRANCE
52.5-
-210
ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
50.0-
o-l
-220
BEI.GIOUE/BELGIE
r lr rv v vr vr
vur
1e67
B. PRIX
57.ÿ
Af
- 200
rx x xt xrrl
i-o
tttttltttrtttttttlt
t
I m rv v vl v[ vil rx x xr x[r r I lil tv v vr v[ vil
1e68
I
|
rx
rsos
II,IPORTaTIOI,I. EINFUHRPREISE - PREZZI AL(IMPORT,
-230
s50-
-220
szs-
210
s0,0-
- 200
1r7,5-
-
45.0-
190
180
40.0-
170
160
-
37,5-
350-
150
1
o-!
il tv v vt v[ vil tx x xr xill t il ilt tv v vl vl Vllt tx x xt x[l t tl llt lv v vr vll vlll
I
1e6?l,ru.lrsos
1)
vorr explicotrons poge 55 - siehe Ertouterungen Ssite 59
zie toehchtrng op blodzilds C?
85
-
vedere sPregozronr Pogino 63
-
0
lx
l+O
IEAUX V]VANTS LEBENDE KÂLBER
Preise festçsetzt
Prix fixés
por [o Commissimu
non der Kommission
VIVI
VITELU
Prezzi lissoti
dollo Commrssione
!,
A. PRIX DE MARCHÉ. MARKTPREISE - PREZZI
O
LEVENDE KALVEREN
Prrlzen vostgesteld
door de Commissie
!)
MERCATO
1)
- MARKTPRIJZEN
DMa00k9
[!noors
-.
."
135
130
(æ'7 1e68)
BELGIGIJE/BELGIË
OEUTSCHLAND (BR)
540
FRANCE
ITALIA
I.UXEMBOI'RG
NEDERLAND
520
cEE-Ewc-EEG
125
s00
120
480
115
t60
110
440
105
L20
400
95
380
90
360
85
340
80
320
75
$0
0
I I u tv v vl vllvlttx x xt ntlI lt ln rv v vt vllvlrlx x xt x[l|
1960
1968
B.PRIX A UIMPORTATION.EINFUHRPRËISË.-PREZZI
I
tt lll tv v vl
0
ALUIMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN
300
?5
BELGIOUE/BELGIË
DEUTSCHLAND (BR)
70
65
vtl
rSæ
280
FRANCE
LUXEMBûJRG
NEDERLAND
æ0
......................... ITALtA
(æ.?.196t)
CEE_EWG_
60
240
2æ
55
2û
50
0
ll il lv v vl vll vlll
lx
x K
)orl
| ll il tv v vr
r)voir exphcotrons poge 55 Ertouterungen Serte 59
zre to€hchtrng op btodzrlde 67
vü vlll
lttvvvl
tx
r9Z)
r969
1968
- vedere spregozronr pogrno
86
63
-
0
PRILEIIEME!|IS A LII}TPOMATIOf, DES PAIS ÎIER§
ÂBSCEOPTUTOÛI BEI EIIIFI'En fl's DNTÎII.IXDTM
PNELIEVI AI,LIITPOFIAZIOTE DÂt PÀE6I IEEZI
EEFTITOEN
BIJ Ilf[OEn UIl
r. lritr^rRE
DINDE L/ITDEI
r 9 69
lrnrtmnolln
t. lmlrfmlo
IÂI
îrnrEtrrml3n
fl,r
JI'L
ôr
SEP
r970
cEr
f,0v
DE
Jlt
rB
Ila
Pold. ÿ11 - L.b.!ôlrrlcht
P.ao ÿr,ro - Lrÿlnd lrr,'oàt
01.O2.4
ll r
o
o
o
o
or.o2.r
It
È 1)
0
o
0
1.416
01.o2.r
rI
b 2)
llr60l
6,158
7 0778
916o4
Eoùl.nt-l.ttog.üLcht
P.ao ætto - f.ttogtrlcht
o2.o1.l
tt .) 't r) ,r
o
o
o
o
22
o
o
o
o
o2.o1.l Ir r) 1 u) ,,
0
0
o
o
11
22tq2
llr?oo
14r778
18.2{8
o2.o1.l
Ir r) r bb) 22
ù,o42
llt?(x'
14r716
18râ18
o2.o1.r
It r) r Db) ,,
üÂ5L
!frofl
t7,?13
2ttÛl
4tlTL
o2.ol.l tI .) I r)
o2.or.l Ir .) r bb)
O2.Ol.l tt.)
1 cc)
rr
13r06l
1?r551
»tL67
O2.0l.l lt e) r oc)
22
l?1819
â§15
25tlÿ l1.lo9
3lr06l
f?.rrl
?42.t67
2l rlTL
3?rBl9
ûro75
2rrl#
11,309
02.6.c t .)
o2.o6.c
r
O2.Ol.r
II.)
rr)
!3rEO
35r640
35,640
y.rÿ
o2.or.A
II .) 2 bb)
33r840
35,640
35,640
y.5ÿ
o2.o1.A
II r) 2 ca)
42r300
utrro
4Étrro
43r19,
o2.o1.r,
tt r)2 ôd)
ÿt76o
53r4Éo
53,460
,lr8ll
O2.O1.A
II .) 2 ôd) 22 .r)
42r3(n
urrÿ
u.5ro
43r19,
o2.o1.A
tI .) 2 dô) 22 ùbb)
58râ5
6r,tor
6trlot
».M
b)
2
1r
(f) f nrtfr tu 11.8.198, .tDuctlo Fa-lr lrro d.. dtrtuttler iE Rlalmt (ffi, * t666/69,
lb ft.8.f969t f8nrba a.r D.drmlE d.s Y.ptdlEc (ru) tr 1666/69 aNh ÈEtEloh.
.|, d.æsür drf 11.8.ft69? rrDltqlo
d. F!t. drrb-rilr. rbllr rtlrprtrtol ô.1 8!SoI.(CE) f
vu..f 11.8.1969! tc.F..t!. aoo nraHJr E d. b.Fll{! E vEtùr1la (Er) Dr 1666/59.
I
87
1666/69.
rrR
r*-rl
L,,*.-.t
I or* *ror
| ,r-rrro
f.r--*r,
I
PRELEVE}IENIS A L'IMPORTÀîION DES PATS ÎIERS
BEI
ÀBSCHOPFUNGEN
I
EINFUHR ÀIIS DRIITLTNDERI{
PRELIEVI AILIII':PORTAZIONE DAI PÀESI ÎERZI
HEFFINGB{
N'
BIJ
II{VOER
IIIî
I
DERDE LAI{DEN
TÂRIFAIRE
1
6
9
AUC
TAAIPNUHilER
NC TANIFF'ARIO
4-10
9
0c1
SEP
1r-r? 18-24 25-)r
1-?
8-14
22-28
,-27
6-t2
13-19
Pold! vll - L.b.!d!.rl,cht
P.Êo vLÿo - Lrÿald 3aÿlcht
01.O2.4 II
0
e
0
o
o
0
2r 581
2rÿl
2rÿ1
2t!44
9,695
9,685
9,685
8,19r
0
0
01.o2.À II b
0
1)
2r583.
01.02.A II b 2)
9,68'
9$85
Pold! n.t - X.ttog.rlcht
Prlo aatto - trattogcrlcht
02.01.4 II a) t aa) rt
o
0
0
0
o
0
O2.O1.a II a) 1 ae) 22
0
o
0
0
o
0
O2.O1.A II q) 1 aa) ,,
o
o
0
0
o
o
o2.o1.a II a) I bb)
11
18r402
l8r4o2
18r4O2
r0,402
18r402
16,æl
o2.o1.A II e) 1 bb)
22
r.E,4o2
lEr4o2
r8,402
l8r4o2
r8,4o2
16,703
l)
22rû2
22t082
22rû2
22rû2
22tû2
Iro43
O2.O1.À II e) 'l cc) 1l
z7 1602
27 1602
27
go2
27 1602
27,602
25toy
o2.o1.A II a) r cc)
lr'r73
lr'r?3
11,573
31,573
3r'5?l
81619
o2.o1.À
Ir a)
1 bb)
eZ
02.06.c
r.)
27 1602
27.602
271602
27 r6P2
21,602
25.ÿ4
02.06.c
r
lr, r7l
llrS?l
lr'573
lr'5?3
3r,r7l
t,619
O2.O1.A II a) 2 aa)
!4A40
+
+
1414&
02.01,A 11 â) 2 bb)
ÿ)440
-)
.->
!4Â40
02.O1.A II e)
43,o50
+
4I050
b)
2
cc)
,lr660
+
o2.o1. II a) 2 dd) 22 aeà) 43ro5o
+
rr â) 2 dd) 22 bbb)
)
o2.o1.A
02.01.Â
r
à
Ir a)2 dd)
1
Frtlr du 11.8.1969
foot{otr pgr El /
(1) voir
,9
1237
slrùo Fusaote scltc 8?
+
-+>
+
5r$60
43rOrO
-+
/ v.di
-+
Dotr
59t217
pgiE
87 ,/
88
zi. rc.tDotr blz.
8?.
20-26
PATS DE
LA
vttllDt rovlr8
C.EJ.
VIÂI'DE BOVINE
PPIX DE
AITDFI,EISCE
}IARKlPREISE
EilLLITDB
NIIDtrITI8CE
ctRI(E DoVillA
PREZZI DI }IBCAIO
PÂEsE DELLA CEE
CANI{D IOVITA
RI'IIDVLEES
UÆTlPRIJZEII
E.E
Î{ANCüE
.o.-Lt[DEl
RI'f,DVI,EA
l(x, t!-PÆ
ll.rchéa
HtrLta
ll.rcati
llskt.n
cha!aa co@a!clÀ1laéaa
L969
grodêlrk1Àaaat
C1À!.1 co6arclâlItaâta
IÀI
Jrrt
JUL
BEulIqUE,/BEIGII
ÀlDMLECET
1/' Iï::
BOEUFE
ossm
qprrÈ!.r .vant
Yoorktùti.!
Q$ütl€! ùrià!.
Âcht.rhrEtl.r
oDrrssEE
vlÂRzEll
1/' :i:;
Qustlar rlÀlt
VootkiEttar
qurrtlar drlàr.
^chtârLrùticr
vÂcrtg
1/' :l::
835Or0
rb
5180,0
ÿ12t5
4666,7
ft
9980ro .o1l7r 5
9?83,3
PÈ
82æro 8375r0
8013,3
Fb
5170,0
ÿt2t5
4666.7
Pb
rol90ro
.0300r0
9050r0
Fb
7730r0
7650r0
7216.7
l'b
4970r0
47@ro
4400rO
rb
8600ro
8837,5
8483r1
Y^CEEs DE rÂBRrcmr0nl/2::::
FÆNICÂîIEIOEIEN
t'b
59æ,o
5875'0
563}l
rb
4215tO
4t6215
3950ro
rb
?840,0
79ro,0
7833r3
Qua!t1ar aranÈ
rb
5450.0
Ei::ls:.$il:"
ÿ25.O
rb
9450.0
9125.O
Quertlar.Yent
Voorkrertiar
1/' :ï::
ÎÂUREAtr
SlIEREII
Voorkt*t1.r
EOCEUH-
8ol3r,
81?û10
qurrtlar àrent
Voo!kr.rtIar
ouÀrtlcr arrlàr.
icht.rkrert1ar
f,OEIBI
,
rb
OCESEN
- FTRSEI
DOSSELDORT
BÜLI,Eil
KI'EE
5233r1
w6ll
DEUΧCBLITD
(E)
I
D{
491,13
5o5'0
194.ÿ
II
trl{
473,r3
481,88
4?Ir@
III
D,I
I
DI
516,88
,3r,88
,14,0O
II
tx
49}11
498,13
487
I
II
t{
4ÿ.75
47or@
458ræ
Dt
425,6! 436,88
42ltÿ
III
Ilt
421r25
45Lt25
433,?5
rro
P'RAIICE
EÂl'l,Eg canmÂLElt
DE PANIS
B0E0r§r GEllr§sEsr
VÂCEES
ou
(catlcr
cl dorl)
QUTXfTER
DE
DERRIEE TRÂIÎE
(8 côtcs)
Ertra FI
t@
747t@
739r?o
1
Ff
692,@
684roo
667io
2
FI
598,00
587r00
574Ao
,
Ef
Dr t!a
Pf
.050.00
1034,00 o2or40
1
Ff
955t0o
911,00
9æ,60
754.00
70q.oo
?@r@
t@
646,æ
640,OO
445tû 436rs
423r80
186.00
r8r.00
371,æ
117,00
342roo
!2L$o
2
,
qûAnIIm
DEVÂNî
DE
rf
8!tr. rt
rf
1
2
Ef
757
647
89
ÀI'O
SE
19?o
0cT
f,0v
IIE
Jlr
tlD
9IAIIDE EOVITA
PBIT DE TINCf,E
PATS
PIITDFIAISCT
XARrIPREISE
llo.LITDE
ctniE
IAEZZT Dt
EoYIx^
ltrclm
PAI§B DTIIA
llÆmmIJZE|
RUTDVI,EES
I'E LÂ C.AJ.
l--.-trr I
.r"rror*r
|
|
rrr"^
I ,*n-"
CEB
E.E.O.-LrnEl
.rn"r
lq, larPll
Hschar
Cl.!.aa co-.rcl.lfuaar
f,.!d.I.Llt...a
C1.!.1 coE.!cr,.llrEt!
Esdalltl.r!a!
lllllt.
ll.!crtl
ll§kt.!
I
tt-zl
6
9
§a
Jd
4-ro
23-3
ll-l
l.8-24
EulrqpvBEUlrt
rlDBr.lct
33!H'
lù
?9æro T9(D,o
775OoO
77ÿ,O
u**r.'l:li:;
r Brtata
tù
4600rO
4600ro
45æro
frær0
ÿA
' b-!t.
or'r
qgEtr,ar rr.Àt
9r0O'o
tb
tauctlal Gala
lù
ÿ5o,o ,6ÿ,o
9ro0'o
T9@ro
?900ro
nro,o TMrO
rù-
45OOrO
16æro
45ærO
4tæro
rb
96ÿ,p 9670&
9)70§
95,o.O
rb
lo50ro
?o5l0,o
T@rO
rer0
lb
43mr0
43æ'0
4200ro
4iDrO
8&ro 6&,o
rutt.?
OlrlgsEa
Ylrnâil
IoolkrEt1.t
lêht.rt-.ill
Iâffi
-i
ÿ, i:?
qtstlar rÿ.!t
YooÈrutr..!
YtcEES DE
qr§taar §!14!a
lêùt.lkrüti.r
!lnrcl!totrr,/219Çt.
' 4.r
trEICÂtIEOBItt
Orùtla! arüt
V@lkEttcr
r^lrElrtrl
girrnà
8350,o
8lro.o
rb
,5o0r0
,5æ'0
t[æ,0 ,i{oo,o
38JOro
3E!0ro
3750,o
rt
1b
? _ \lt.
dl.r
tÈ
qBùt1a! rrEt
Yærkrutl.r
quùÈ1.! urtar.
bhl-tÉ-rll
tb
-r
??6.o ??6,o
tb
,loro
tt
94OOrO
,l00ro
,4æ'o
Dtotsctl/üD
,
æcEûr-
Dû68ltDml
oclgt, - ÿtIsE
I II
II DI
III tf,
mu.tt
f,I'BI
t'uo§
76ÿ§ Én.o
,ooro
,0@ro
9loor0
9t00ro
194ÿ
(E)
1ÿ1.ÿ 4)2r50
]92.ÿ
49or@
rlTOr@
,l?0ro
165t@ rlTOr@
175r@
I
Dr
52Or@
,L7.ÿ
,2or@
,ro,o
5ær@
II
ü
4t7t'o
rl90r@
192.10
4)2t,o
,0l)5r@
I
II
Dt
16Zrro 1&.@
160r@
1ÉZrrO
lTor@
It
1l2rn
,03Or0
E3o.(D
1ÿr5o
43Or@
III
DI
t0ætOO
,l,l0r@ ,l,l0r@
t335r@
4{or@
IET'CE
ErlT.lS CEIEd,E
DI
PTAIs
Eolorsr OBI88E§,
rICBES
ou
(.Àtl.r
ra ôol)
Qurirrtn Dt
DERIEI TETUIE
(E côtra)
Qû§'IB Dl
DEÿTX!
Etrr tt
73or@
34r6 7U2r@
6ÿt@ 618,æ
?t|or@
?{{r@
645r@
6ÿr@
5l4r@
Jlor@
l,l8rO
.008r0o
toær00
,o20r@
l0a0ro
088roo
!96r@
R5ræ ,o0r@
?ærO
?@roo
I@'@
7æ.@
fl6roo
4O8rOo
{æ,oo
4æroo ,l4OrO
168,0o
368,æ
!68r@
355ro
38OrOO
J2OrO
32or@
lt2.oo
æo.00
1æ.00
I
t1
6ÿt@
2
t,
572t@ 560r(F
,
F?
Iatrr
t
tt
L012r0O
t1
SEoroo
2
tt
,
j,
Ètlr t1
tt
1
2
t,
90
?16ræ
9
lr-rr
x,
1-7 8-14
rr-,. 22- â
I
I
I
iEcàar
tltltt
}l.scrtl
Xrakt.a
VIIXDE EOVIXE
PRIX DE }IARCIE
BIf,DPI.EISCII
TARXTPlEISE
clnf,E Eovltl
PREZZI
RUilDTLEES
TTBKÎPRIJZIT
Ll CJ.l.
Btl-LllrDE
P^18 DE
PÆ8I I'E.LA CS
DI IInCAIO
t.t.o.-LlxDE
EÀ!d.1.trlr.aa
IÀI
JIT
JUL
!rlLll
tottl
I Llt
EOI
Ltr
92.ÿo
Llt
12!.5O(
II
Ltr
I
Llr
qpstl ciltrnrtt rI
III
I
(tsütl fp.t.rlori II
vrccrt
l,lr9,l
S§tl oo.tr![tl
qpr8trr
r12.'OC 11?.000 1r?.@o
90.1ÿ
98.600
80.æo
80.r0o
Ë.500
Llt
66.800
54.625
t6.{oo
Ltr
109.90(
ur.00 u4.2@
Ilt
98.90o
ro4. roo r03.?0o
Llr
70.700
?5.000 14.500
I Ltt
109.æ(
109.87' r09.?.0o
II
Idt
95.700
I
tlr
r27.Â.fr l1o.qoo tl2.3O
II
!,r,r
u3.8oc
-
Ltr
Quutl 1n.t.!losl
I Llr
II li.È
rEBtorr
Poliltuolr
,22.16
!tt
VTllTJI'ÙI
qpr8tr
L22.50
tlr
QtGtl c{trDxtl
xt88El
96.ooo
96.000
89.90o
III
xrt to
100.50( roa. roc 102.1100
II
I
loEI
trt ut
I Ltt
II
Llr
rtt
tll
I ttt
II Ltr
III Ltt
ÿ).ÿo
98.9æ
117.50O
lr?.9@
95,N 95.ry
96.6æ
sr.7ÿ
6r.1ÿ
66.2æ
52.800
*,2ro
It.6æ
133.000
r31.5OO
1!4.G
114.600
Ir0.5oo rr3.6q
63.000
19.0oo
81.?ro
76.600
LUEIEOI'BO
æ-^IrÉll
EOEtSr
trDrlrtrr
OrtrtlsslSr
ttcfl!
rt
ltrCEmlEtl
rElt aitltt
mSrrotrE
r9?o
r969
cl[!a! oorarc1rll.aaa
B.!il.lallraaa!
ll
IIu
6428,m
l
EIÛ:
,u7p irTr'o
,l88ro
B
nu:
47@ro
l?0or0
E?!tO.O
llsr ÿ16.o
598?,3
,at92.O
I
I
II!,
,197r0
,r91.0
Xlur 4?7Or0
1816,o
Etr.
xl
w§!
i68,@
x'5$7
I
l1
188,93
e
rl
,Lr.LI ,1o,92
15)ty t'l,34
,
tl
1L2.ÿ
$9t15
38lr8o
198,92
t97Â2
t9lt]4
39rr83
tgrr58
371@
l
11
'I
65O8,8
6330r0
,18o,o
4EO3rO
'ENLIID
9l
lla,rtl
A'O
SP
æ[
x,v
D
JÂT
IIB
VIÀllDE
EOVIT{E
PRIX DE
BIilDPttISCfl
XANCEE
PAIg DE LA C.E.E.
ETO.LITDE
IiIARKTFREISE
clnf,E Eovlx^
PREZZI
RUl{DYLEES
}IÂNKlPRIJZEIT
DI
IDRCATO
Cla...! cou.rcl.llaa.c
E..d.l.klÀ!..!
Clôa!1 coüalciallrsrta
E.!d.lrlle.r!
lnOt
'
II
I
qButl corE utl
qgctl tE.t.ltosl
II
I
Il
Qrdtl cilp.!..tl
III
I
Sùtl
II
lFlt.dorl
YT!BLLOi!
r
Quctl c{lalartl
II
gutl portorlort I
II
xlz Tll!
I
II
III
I
QUIEIMIIIOAI
II
III
qpaL PogltBroRl
I
II
III
t
A
E
9rcEla
r'a
^
B
SLrCllmfDEli
!tt!.
I
2
,
92
PIISI DEI,LA CII
t.E.o.-LrtDE
l;,,,
-,,- I
| *rnr"orr.,
| .*", "orrr^
| "o-o'o
I
I
I
}l.rcàaa
}llrkt.
Xa!c.tl
l,lskt.!
VIAI{DE BOVIIIE
PÎIX
RII{DFLEISCH
HARKlPlEISE
canüE Bovrrl
PREZZI
RUI{DVLEES
HTNtrlPRIJZEI
PATS TIERE
DE TANCIB
DI
MITTLIXDE
PAESI ÎERZI
IENCITO
DINDI
r969
clr.!r! coErrcl.ll!é!.
Bud.l.kh!.a!
Clr!.1 cou.rchllt{ta
xÀr
JI'!I
JI'L
DlIlXTil
IÉBIIIEÂW
rvrr
I'XAE
00 8lt Dl
f,,M
rlT.MB
f,,E
Itr
6u,57
656,39
6ÿ9.44
*r
547,%
,92,22
6l3rl3
Dkr
467,ü
576,67
5l5ræ
onEA!-mI1Æf,
O|IIBTIILD
gCOIII§Cf, f,IITED
..d.
SIDf,II
ETOLISE
I'XO
3IDE3
DIRE §IDE8
lnolf,rrrE
CEIIJEI,
tot ooslÂvrAl
CEIIIED
muoû^rrtr
CEIIJ,ED
LAIIDEIT
3.0'8
3.4r0
1.5,3
..ê. 2.ttÂ
..d
BlndquBt
! .d.
l.4J
l
2.Ir19
fo!aq[.!t
..d.
1.11r5
r.10,9
L.9t7
Eildqurrt
..d.
3.6
3.9r1
.3.3r2
Foraqu§t
..d
2.2r9
2.118
2.Or0
Elldquùt
..d.
3.oro
2.rlr3
lor.qudÈ
..d
1.r1r3
'o
1.2,
1.
lorT
93
au0
SP
r9 ?o
0c{
xov
M
Jrü
rB
1oo r3-PÆ
Lb-Pll
YIATDE DOVII{E
R
It J:cha.
Xllkt.
llcrc.tl
t{sltr!
I
I{
DFLEI §CII
PRIX DE TANCIE
PAIS TIENS
HANKTPPEISB
TRIrllIXDIR
CINTE BOVII{A
PÎEZZI DI
RUIIDVLEES
TTn(lPRIJZITI
PAISI TENZI
TDNCITO
DEDE LTiDET
I
Clr!rc! co&a!clal,laaaa
E.!d.IÀLIr!r.!
C1.r!1 cou.rcl.tllht.
f,À!d.llLlâ..a8
ù, -zt
6
9
9
æ
lt0
JI'L
28-l 4-10 rr-r? tg-?4 2,-3L r-?
8-U
15-z) 2-?8
DltmARr
1oO
f,rBE|UÀUr
rvlEa 00
rxor
sluDE
f,rEn
§LINE
I
Dkr
690r@
607,9
665,@
66r,æ 677.ÿ
1
DEr
605r0o
585t@
555ro
5?or@
58?,50
Dk!
,I0r0o
4B7tÿ
155t@
46),@
497t@
T.,,!B
f,r-P§
OREAl.MITTIII
Lb-Pll
IilTMIIII.D
SCOMI§CE fILLED
!.d.
SIDEIT
EX{CLISE
IDf,O SIDES
3.3r1
l.2ro
J.l16
l.o,t
3.Or4
c.rl .
DIRE SIDE§
6.d
TNOETIltE
CBILLET
louooSL/lvIÂll
CEIIIDD
unuou^tlJt
CEIU.ED
EtÀdquct
..d.
2.11r3
3'r'l
3.0r0
2.t0r8
2.ll,6
to!aqua!t
..d.
1.8r6
l.9ro
l'719
1.7o5
1.8r7
ElDdquùt
..d.
,.2.6
1.5r0
3.1,5
l.z15
3.
Foraqust
..d
Elrdquut
..d
For.quEt
..d.
I'o
1.9r0
91
VITXDE DI VEII
r^I.BrLtrscI
TTBf,IFREISE
DE L^ C.D.t.
lro-LltrDm
C§Xf
DI VITELU)
lnEZZI DI
PADSI DB',LÀ CIE
f,lllst
lÆ88
Ilnf,ltnrJzEx
IILBB
IRIX
PllS
DE UÂNC8E
I{ERCTTO
t.8.0.-LAtrDtt
I
II
rtt
IIIûI (ortlor
or a! ôrl)
Ertr.
1
a
t
YITEI.LI
IN
HEZZETT
I
II
rlt
wrll r^l.rEq
r
II
III
95
t ,^'* r"*;l
L,"*or"",
L.o, *"rr^ I
I
| *",rr*r
I
VIANDE DE
PRIX DE
VEÂU
KALBELEISC'I
}IARCHE
PATS DE
T.{ARI(lPREISE
LA C.E.E.
RIt[DPLEISCII
ctnlE Bovlùl
CARIIE DI VITELI.,O
IREZZI DI }IERCAIO
PAESI DELLÂ CEE
KALFSVLEES
I INKî
E
PN
IJ
ZE{
quellté.
qual1 t ttGn
QurIità
KrrIit.It.n
TI,LBEN
I
II
III
VEÂUI
(.!tl.r
ou .! d.rl,)
Ertrr
t
VIÎELLI IN
HEZZEIIA
I
II
rII
VITELLI CON
I
PEIJ,E
II
vDrlD
KlI,VERElr
I
II
III
96
VIA,IIDE BOVIIIE
E{O-LII{DER
.E .C
.. LAIDB
NÛllDVI"EtsS
VIANDE DE VEAI'
PRIX DE
KALBFLEISCB
MARKlPREISE
CANiE
DI VITELIO
PREZZI
KALPSVLEES
PÀvs
I,IARCHE
DI
I,IERCAIO
MARf,TPRIJZEN
VIATDE BOVINE
RINDFLEISCH
PAXSI TERZI
CARNE BOVINA
DERDE LÂNDEN
NUTDVLEES
19
Quallt6a
lrms
DRIllLI}IDER
69
l9?0
Quelltlt.D
Qualltà
l(ralltcltcn
IIAI
JIJN
JUL
AUG
SEP
0c1
N0v
IEC
JâN
rEB
IiAI
DAIIHANI(
100 KalPAB
T,BENBAW
S,EII,rAEL!(SKA!VE
I.r
Il(!
84Oroo
8u,7€ Sroroo
KAIVI
I.f,
Dkr
749r?9
745tU
763r 33
GREAl.IRITAIII
LblPAt
SHITEFIgLD
Engllab
apecial
s
.d.
4.7
t,
4.613
4.',tê
bcat
r
.tl.
l.5rl
3.?r5
3.5r
!!dlu!
Engltch
s.d.
2.9 r7
3.orl
2. rorS
EagIi.rh
bùbbl.r
8.d.
2,2.6
2.4$
2.4.L
Scotch
bobblcs
8.d.
2.L15
2.4tO
2.3r1
Engllch
I
97
VIAIIDE DE VIAI'
IAII
KALDTLEISCE
}lÂNrlPREISE
CTNTB
DI VIIELU'
DE }IANCEE
TBEZZI
DI
IIERCAÎO
HANf,TIRIJZEII
I(AI,FSVLEES
1
quruté.
Quelltltrn
Qur1ltà
JT'L
f,rdltrlt.!
2L-27
a-
PAT§ IIERg
VIIIIDE
DRI1ILT}IDER
NITDTI,EI§CB
EOVITE
PAESI îENZI
CARIIE BOVITIA
DERDE LTTDET
NINDVLEES
9
6
9
tul
4-10 11-1? L8-2 2' -tt
æ
r-7 8-14 15-z
z2 -2û
29-5
1OO
ralPAB
DATilT$(
f,,BEIGAW
§rEIr{ÂlL['srALvE
I.r
Itr
Storoo
Storo( 81û1oo
8loro( 817,50
KALVE
II
*,
770r@
77orü 770r@
llorfi 772tÿ
GREÆ.ERI1ÆI
Lb/PiB
SXll[trIELD
Eaglla[
Bp.clrl
r.d.
4.7$
4.8r) 4.8r9
Ea8llrh
bcrt
! .d.
3.3ro
3.5r0
l.3rE
3.5r0
3.4r5
Eatlr,!t
r.dlur
!.d.
2.9t5
2æra 2.8r8
2.8r6
2.7 tO
DnSI1!h
. .ô.
2.Jrl
2.4' 2.L$
2.1rr 2.0r0
. .d.
2.116
2.Or0
bobbl.!
§cotch
bobbl.s
2.oÂ
4.8r8 4.9t,
l.ltr(
98
1.10r8
PAOU'IIS I4IÎIEBS
Eolslrcliiaæat!
concornet IaE IEtr ilos produitg lsltiors (rl.r f!rét) et los prélùÿarnta
è Itlnport8tlon reppls itBns ootte Dublloêtlon
ITIBOII'CTIOf,
Il a :t6 prénr, per: Ie ÿoi. du Bèglarûèrt ao 13/64/CÆ ùu ).2.1)6d (Journal Offtoiel nc 34 ahr 21.2.1964) que
l,er_
ganlaatloB oonûuL. iaô B!ché8 6orê1t, alâaE ls BeoteE alu lslt et de8 plodults laltiers,
étaDllc graalu6lloDent
à Dsrttr de 1964 of gua oêtte orgÈnl3rtlon de Brchr alnsi étsbIls corDolt€ IElnollE,laEent la flratioa ènnualle
d'un .É.9@
Pour 16 1è1t, de Elr d.o Eouil il6teln1n4s pour les proilutts Dllotos dês ploôultB lsltlorE réIlaltlB oû Eroul).s of au nivoau èasquels 1€ PBlr das prorluits laltlgrs inpolt6s atolt 6tro ancaé eu Doyon drun prélàveusnt varisbl., of ô,un Drlr al,lntêorygatlon pour ls beurre.
Co !Êrcbé
uaiqu. Dour le lalt ot les IEoitultB lêltlor8 stabll dans 1e EàgleEcDt (CBn) oo 8041168 du 2J
Jutn 1!6g,
Dortart orgaülsatl'o! oordurs ilcs moh6s al,attE le Eeotêu alu lBlt et alos ploilults 1alt16rs, (Jounal Offlolel iùr
28.6.1968, 11ê â.DD6., ao L f48) ast eatré oB vlguêur 1e Z! juin lÿ68.
I. PBII f,IIES
traturo alcs Drrr
èr èltloleô 31 4 et ! du Bègtenent (cEE) nc 804/68, 11 est f1ré ohaquo m6., pour la Coorunaut6,
avênt 1. ler aortt llou! 1e oènPBgnc laltl,èa€r débutmt I'aanée sulventa, qul conneBco lê îa! sÿril et aâ ter[lne
1o 3l na!s, ur Drta ln(Ucêtlf pour: Ie lê11, ü prll drlntoryânt1oB pour Ie leurre et un IErr ôrlntetrention
pour Ie I81t 6ot6ra eD Poudr€ st drs .É.9!q!æ!1g
pour lcs floDèt s Orane-Paclano et P.rolgr.Bao-Bogglano.
Diautro IBrt, 10 oonaell, .tatuâ$t cu.! ?rcposltion de lB ComiEslo!, flro oheque Bnn6e ato. IgEllg.gil
de
Coaforuéncnt
certein!
aleB
lEotluits
tl6nonnée
"proalults pilotes',.
Prlr lllauoêt1f Dour 1â lait
Lc pru lnallostlt e6t 1o prh ilu Ia1t qu. lron tenil à aesurer pour la totalitt alu lalt vcailu 1nr lcs productoura au oourr dc la oanlngre 141t1àtra daEs 1a D€êurs aIsE il6bouoh6e qul siofltônt sur la [a!abé de la Connraaut6 3t 1e6 reohés .trt6rieur6. Ic pll.r laillcatlf ost fhé pou 1€ lalt ooat.nênt 3J fi ù. latlàraa grass.a, rêndu Iêltorle.
Prlr tlrlnterv.atloÈ
Ile sont flt6! tâl. guo 1e rooêttc
fteco laltsrl' lbr,r 1o Ièlt.
Prl:
cle
Lcs IEII
eûnêro
al€
lronaonble tles vont.s de ]alt tcnir à aBgular lc p"u lEalioatlf
coDEun
geull
a1e
1)
loat flrés pour ]ca lEoèults pilotss de chaque group. d. pEoitults (Bègl.Dent (CEts) no 821/68,
ta1lc lorte qucr conpte tæu d€ la proteotlon nécâEsêtra ôo lrlndustrle do tÊa.DsforEètloû atc Ia
Ios IEII des proatuitB laltlera ln1nrt6s se aituont à un DtvaÊtr corrospondant au prl: lniliostlf ôu
6ou11
ato
ConnunautS,
1elt.
rr.@&.æ
a.rt. 10 et ll rtu Bàg!.ensat (CEE) no 804/68, des ald66.ont.accoral6oa au lslt 6oréné et au lalt
proilults alênB la Cournraauté ot ut111s68 pour 1râlinentatlon dea ênlÉur. LGc noatdrtE de ces
attlos aont ftrés oL,aqua annêe m n€ne teupa que le pri: lnalicatif. Drautrc part, une aiilo est acoord4e pour 16
lait écr6n6, procluit èrns la Comrunauté et truaforn6 6n caBÉlnê st an oeê6inates.
Confornénent eur
écréné ea IDuilrc,
ilr.@
Pour les 4chBngêr êÿ€o leE paÿ€ tl€ra, un r6gine unique eat 3tab11r oorportant un systène ato prêlèÿcnentE à lrle
portBtlon ot dE rcêtltutlonE à lterpottêtlon ot tândantr 1'un oonne lrautre, è couÿrir 1s dlfférence ôntr€ Iea
prlx pratiquÉs à llortérisu êt è 1r1ntériêur de 1è Communautâ. La stebillsstlon ilu mrché qul oD réBulto éÿltê
que les fluotuationa èos prir aur le @rohé monilial p6 s6 vÂlrrcutent aul le prlx prattqué à lrlntéri.ur do 1ê
Conmnauté.
Pr6làÿânents à lrhportation (Ràgl€mnt (cæ) no 804/68, art. 14)
Les pr61èvenenta soat, 6n lElnci.ps, 6gu.u aur prlr ile sêuil, diminuda du prlr franco-frontlàfa. Loo prl: fr'êncofrontlà!6 aont 6teb11s, pour chaque proclult pilote, sur la base des Posstbllltée il'achat lcs Plus favorablêE
dana
Is
commsrcs
irtellatlonal.
99
r! prélèvêEents sont applloabl€s aux proalult8 visés à ltaltü,olo 1 èu Bèglenent (ctlE) nc 804/68, à savoir
No rùr tarif
douulsr comm
a) u4.ul
r
Dési6natioD èos Erchandlseg
Lalt et cràDs de lalt, ftals, non concent!éB nl sucrés
r
Â. dtune tenour en poida ds @tièrês gras66a irférieure
ouégaleà6/
I
3. autres
b)
04.02
Iêlt et oràne de lalt, oonsewés, ooncentrée ou
c)
o4.03
3sulrs
suoréa
d) 04.04
Eromg€s
e) t7.oz
Àutres sucresg slropsl sucoédæés tln nlel, u0ue né1aog6s
ale nl€l natureli sucros êt néIaasea, oalanéIisés r
Â. IÊctoro et sirop da lêctose t
II. Butrès (que oeur aoDterut aD potils è 1tétet sec
99 É ou'plus du produj.t lur)
f)
Sucres, sirops et nélasses, uoBtisés ou eitalitlomés il9
colorants (y couprls le sucra vmtllé ou va,nilllné), à
ltexclusion dês Jus ile fruitr aaldltiomés iIê suors e[
17.o5
êt caillebotte
toute proportion
t
A. Lêcto8e 6t slroD ile lactosê
8)
23.o?
Préparationa fouuagères n6laeséee ou eucréee et autles
alinoEts, pr61més Dour eiDaul autrcs prépÉrationB utl1lséeg dâus lralloontatloa dos ènimur (aitJuva.nts, etc.)
r
€r 3. PrépuatloEa et allnotrts oontenaut dês Produlta aurquel§ le lréseDt ràgileneat e8t spplloêbl€r (lltootoneat ou on ÿêrtu itu ràgledeut ac 189/66/CEE è lruclusion iles prép8atlon. ct è118ê!ta auquela le règleuent no 120/67f@ est applloablc.
En ce qui coac6rne
(cEE) no 823/68,
le calo1
cles préIèvenents èe
corteins prodults asslnilés il faut ge rdférer au Bèglenent
RaBtltutions è lterportation (Règlenent (Ctm) no 8o4/68r.art.1l)
pour pern€ttre ltdportatl.on dea produits laitiers sur fa base iles prl: ilc cês Droduits da3s Ie ooBmloe 1aterlational, 1a ètfférenoe êntre ces prir et les 1ni: dêns la Conroaut6 peut Stre oonvarta IBr une reEtr'th
tlon à lrorportêtion, firéê périoêiquBnsnt. Cotto rostltutlon ast Ia oâoe Pour touto Ia Comuaut6 et Peut
âtra dlfférenclée Eelon la alegtinêtioE.
t0o
I'ILCEERZEUgT{ISSE
Erlâutenrngen æ alen naobatehend eufgefiihrten Preieen fiir ltiLoherzeugnlsge (faEtgêeetzte Praise) unil
den bei der Einfuhr festgesetzten Âbschôpfirngen
EIIITEITIIIIO
In der Yerorilnug IIr. L3/64/WO voo 5.2,1964 (ÀmtaÈlatt Nr. l{ von 27.2.L964) ïur{a bêstinut, cl,aes die 6êneinsêEê ldar|«torguisation für üilcb ud llllohêrzeugnisEe ab 1964 sohrittreise errichtet vlritl clie auf dlege leise
enlohtete liarktorsaniEEtlon ufagEt iE râsontlichen ttie jÊhrliohe FestsetzüB êinês Rlobtpreiaes ftir l[ilcht
rcn Sohrellenpreisen für tlle laiterzeu6ntsge der zu Oruppea zusu@Egêfaostca tlilcherzeugnisse, auf ileren E6he
dêT Preis alor ein8€f:ihrt6n l,lllcherzeugnisse an Eand einer vèr&rèsrllchên Abechôpftrng gêbracht rordên nuêsruil
eineg fnteryEntloaBprêises ffir Butter.
Dieser einheittiohe t{ar.lct für üllob utl üiloherzeugniase rurde in èer Vemrtlnug (EIIO) }Ir. 804/68 von 2?. Jui
1968 fsstg€sotztS dleae Vêroratrut ær Erriohtug einer g€mêlnsanên tarktorganisatlon für ülIoh uncl llilcherzeu8niese (Àotsblatt voD 28.6.1968 11. Jahrgang, l{r. L 148) i8t an 29. Juni 1968 in Knft getreten.
I.
FESTGESEiIZIE PBEISE
Àrt dêr Prelse
Gemâgs Ârtikel Jr 4 md 5 der ïerorrilnunS (EIIO) 1{r. 804/68 rBrtùên f\ïr atie oeoêlnsoheft Jâhrlioh rcr d.eo
I. August für ilag in folggnô6n Kalend.erJahr bêginnenalê ![ilchrirtsohêftsjahrr ctaa u 1. Âprll bo6innt ual
ao 31. XErz enôêt, eln Riohtprêig für l{iIch, ein.E!9g!9gE!9ggE!g flir Butter, ein Interventionspreia
fiir l{age:nllohpulver und IntêtrentlonBpreise 1[r d.le Kâecsorten Oma-Padano uè ParniglanæReggiono festgèsgtzt. Ândererseita êêtzt aler Rat auf Vomohlag iler Komigglon jâhrlioh Schrellenrralse für einige sogenamtê rrL€lterzeugnisse' fêst.
Richtpr€lg für Dliloh
Dar Rl.ohtpreis ist aler t[ilchpreiB, der fiir clic von ilen Erzeugem in UllohylrtEohaftBJeàr iDBgêaaDt verkaufte
Xilch algBstrebt ririi, ud zrar entsprsohenil den Alsatzmôgllohkelten, die sich auf den !{arlrt der Ganeinschaft
mil ilen tfEr{<ten êusaerhalb dêr cenelnsohaft biaten. Dsr Riobtprals sird fiir tiloh nit 3'7 v.E. trêtt8êhslt
frel üolkerei festgesetzt.
Intêwsntlonsprê isê
DIe InterventionÊpr€lse nüseen go fastgesetzt renàen, iLaes ùrloh tlie Erlôge flir d.Ie ins6êBant vêrkaufte
Xlloh atsr gêneinsêoê Richtpr€I8 für Miloh frei üolkerei mgestrebt vlril.
Sohvellenpreige
Die Sohrellenplolse für rlie leiterzeugnisse jerler Procluktengmppe (Verorthung @yO) 823/60/68 Antap I) terden
ao fêBtg€Betzt, ilass uter 3erücksichtlgung des fiir die vemrbeitentle Inilustrie iler Gcnelnsohaft nottentllsên
Scbutzee tlie Pmlse iler eingefiihrten Dtiloherzeugnisee eire Eôhe errelohEn; dle deu Riohtprele fitr Uilch
ântêprioht.
II.
GEWI:EBI'I{O VO.,I
3EIEIIFEII
oenâes Ârtikel l0 utt II dêr Verordnug (UfO) Wr. 80r[/68 rerilen fiir ttagernilcb uil Magernilob$rlver' alia in
der oeoeinechaft hergestellt Yor'Isn Eind ud für r\rtterztaoke vêmen'let rertten, 3alhilfen 8evâhrt' Die Batrâ8p
itleser 3êibilfen yeralsn jedea Jahr gleiobzeitig Eit dêm RichtplêIs festgeaetzt. Ftir !,lagerollohl ilie in tlar
Oeneinsohaft hergestellt uncl a Kasein mtl Kaseinaten verarbeitet roralen lstr tirit ebenfalla eine Beihilfe ge-
râbrt.
III.
EAIüDEL TTIT
DRIîTElÏ
L{.}IDERI{
Fiir den Eandsl mit dritten !ândem rurde eine R.gelung ge8chaffen, die clie Erhêbug einer Abscbôpfung bêi der
Einfuhr ucl tlie Zahlug elner Erstattung bei dcr Àusfuhr vorsieht, die beide tlen Untereohled riBchen den innêrhalb ud eusserhalb der Gemeinsohaft geltenden Preisan ausSleiohen so1t. Die sich daraus ergebenila Marktstabiliôierung vemeiilet, tlass sich dle Sobrerkungen der tle.ltmalktpreiBe auf die Preiae innerhalb dêr oêmeinschaft übertmgen.
bei iter Elnfuhr (verorilnug (E}fG) Nr. 804/68, Lîr. L4)
In allgenelnen slnrl tlie Abschôpfungan g1eloh dcm Schrellenprelso, verEinalert un aleg8en Preie frel ôrenze' Für
je6es Leiterzeugni6 riral dêr PrêiB frei Gronze unter Zugnnilelêgug ilor giinetigBten Elnkaufsmô8liohkêitên im
intêmatlonalon Handel êmittelt.
Àbsohôofunsen
t0r
Die Abeohôpfungen geltÂn fiir tlia in Artikel I der Verordnug (Efo) fr. 804/58 gênanntên Erzeugnlsse,
unil zsar
:
l[umer des
GenaLnsanen
llarenbe
Zolltarlfs
ze
lohnung
?
Uilch ud EBhn, frisoh, retler eingeillokt nooh 6ezuokert t
À. olt einen Oehalt an Fatt von 6 Oeriohtshundertteilen odor rânigs!
B. uilèt"e
b)
04.02
llilob ud
o)
04.03
Sutter
d)
04.04
KâEe
a)
04.01
I
ual
Rahm,
haltbar geEchtr êirgsillokt oder gêuuokert
Quark
e) t7.oz
Ànilere Zuoker; Sirupe, Kusthonig, euoh ntt natürliohen Eonig vemlsobtl
Zuoker ud lbIassen, keraoeliEiert t
À. Laktose untl laltoseslrup:
II. andere (a18 mlt einen Reinheltggraal von 99 Ocrichtgbuilertteilen odar
mehr, bezogen auf den Trookenetoff)
f)
Zuckerl Slnrpe uit tdelaseen, arcoatlslert oaler 6€ferbt (elnsobliesslich
Vuillæurd Vaalltinzuol«er), ausgenomen FruohteEftE oit bellêÈigoû Zusetz
r7.05
von âroker
r
À. Laktose ud lEJ(toseslrup
s)
23.0?
[elB66tert oaler 8êzuokcrt, ual udereE zubsreltêtea tr\rtterl mdare
ârbereitmgen iter bêi aer fttt"rung vereniteten Àrt (2.8. Zusatztrtter) :
er. B. Fqtter rucl Zubemltungenl ille Erzeugnisac entbaltên, auf dlo diÂPe
VJrordnug unittelbar oder auf Orunit der Verorilnung h. L89/66/fiA
arrendbar ist, auag€no[trcn trbttsr ud ârtemltugen, auf dle die
Veær.dnug Nr. 120/67/Wa anrenilbar 1st.
t\tter,
I\ir die Erreobaug der Abscbôpfungen ffir ej-nlge têkoppclta Erzeugnlsaê rird auf die Verorilnung
b. 823/68 hingerlesen.
(ErfG)
Erstattuna€n bei aLêr Âueûrhr (vercrdnug (EfO) trt. 804/68, lrt. 1?)
IIn ille AuEfUhr tLer lllloherzeugnissa auf tler 0runttlage der Pralge ru êrûôglichên, tlie ln lntemationalen
Eandel f\lr rlieae Erzeugnlsse gêIten, kann ttor Untergohicê zvlsoben illasen Freisen ud den Preisen in d,er Ceacirsohaft duroh êino ErEtattug bei der Âusfuhr, ôle perioclisoh festgeaetzt yhilr ausgêgllohen terden. Dle
Eôhe der Eratattug lgt für rlie gesuta Cemelnschaft einheitllohr siê kun Jedooh Je naoh Bestiarung odêr
Bestimgsgeblet uderaohlè<llich sein.
t02
PNODqMI LATTIERO.CA§EARI
Splcgazloni relatlvc ai prczzi del Prodottl lattlero-cascarl (prezzi flaeati) ed
a1
Pr.tlaÿlall'!.aportezionochcflsuraaoacllaPr's'nt'Dubbllcaztone
INTRODI'ZIONE
(aazzctta lrtflclal. d.I
Er atato prevLato, italta dl8poaLzlonl' <lar Re8oranento a. 1r/(*/cËE dal 5.2.1964
prodottl
??.2.1g(A n. )4) che l.organlzzaz!.one coauÀe alel EercatL earebbe, ncl aettorc de1 latte c deL
corl
al1
terceto
quêata
oîganj-zzazj-oÂo
latticro-caêcerl, Btablllta greduaheEtâ a decorrêre clal 1964 e che
dl
lattel
del
dl
annuale
t@
latltutlta coEporte prlncipalDeate la fLsaazlone
'o !@i!llgl!g
cul
drcatrata dcterDlnatl pêr 1 prodottl pllota ilei prodottl lattlero-caaeul rlpartitL ln 5rupp1 cd eI
prcllcvo raill
ûaùzo
a
rlportato
deve
eBaere
lnportât1
prodottl
lattlero-casearrprszzo
del
1I
Ilyello
rlabile, uoachâ di un Drêzzo dl iatervento Per 11 burro'
prevlato nct Regolaûento (cEE) a. 8a4/68
Qucato rêrcato url.co dol lattc ê itel prodottl lattiero-ceaêarj.
nel ecttore dâl latte c del prodottl
del
nercati
coaune
lrorganizzazione
itêI 22 gtugao 1968, cbe coaporta
148)
è entrato in rrSorc 11 29 gtugao 1968'
L
11o
n.
anno'
(oazzêtta
del
48.6.1968,
Ilfflclare
lattlero-casearlr
PREZZI FISSATI
I[atura dâl Drêszl
Ia coBforoitÀ a8li articoll
1, 4 e 5 atel Be8olanento (CEE) a. 804/68, ve!8ono flsaatl ognl aaaa' da1la
10
coûunltà, aEtorlorDente al 1c agosto PEr Ia canps8na lattlerer ileflranno auccêeaiÿor che lalzLa 11
apr11cctern1na11}1EarzoruE!@per1t1atte,uniI9@pert1burroc
per lt latte acrenate ln polvere e dei prezzl d'lntervcnto Per 1 forna88{ Graae
utt t!lryg_g-3g!æl:!9
della CoMlaEloac' fiaaa
Padaao c Parrl8:taao Reg6'iano. IBoLtrêr LI coaalgllor che delibera 3u PropoBta
ÔgE1aaDo1I@pera1cuD1prodott1denoû1nat1''prodott1p11otar|.
Pralto lpdlcrtl?o DCr 11 letta
lattc vcnduto
II prczzo llallcatlyo à 11 prczzo del latte che ai tende ad asslcurare pcr Ia totatttà dcl
êllstetrtl sul
di
ADercio
Ie
con
conpatLbllacnte
PoBalbllltà
lattlera,
ca.ûPe8[a
ôa1 proôuttorl duraÀtc Ia
per latts contonente tL ,,?
è
fiaôato
prczzo
lEdlcatlvo
lL
estern]..
Eercati
ê
aEl
coaunltÀ
6cIIa
raroato
all' lat.tla 81a86ar franco latteria.
PrazEl ôtlnterÿeato
aEsicurâr'
I pî.zzL ô1 lntervênto aono flssatl tali che 1I rlcavato delle vendite dl latte tenda ad
lattêrla'
franco
latte
dcl
coDunê
prrzzo laillcatiÿo
96
11
Prczzl ôL cntrata
(Re8oranento @r,E) n'82'/68'
I pr.zzi dr.ntrete aono flaaatl per i prodottl pirota atl ognl t?upPo di prodottl
trasforDazioEs dèlIe
dl
dellrlndustria
protozlone
necesaaria
della
couto
a11e6ato 1) in rorto che, tenute
al Drezzo
corrlaPondentâ
live1lo
un
ragg{ungano
lnportatl
proalottl
lattiero-caaeari
atel
cuualtà, L Dtazz!
lndlcetlvo de1 latte.
II.@
III.
aiuti' a1 latte screEato
coltfonaratrtc agll arùicoll 1o e 11 d.l RègolaEento (cEE) n. 804,/68 vengono conca66i
per lrallnentazlone de8ll anlnali' G1l
c<l aI lattc ccrcDato ia polvere, Prodottl nê1Ia Cotunltà e utllizzati
prezzo lndicativo' Anche un eiuto
laportl dl qu.stl a1utI Ycn8oro llrsetl o8nl anno conteEporaneaEente aI
in caeeina e in caseinati'
e
tra6forDato
conunità
yleDa coaccaao pcr 11 latte BcrCûator PrOdOttO nslla
6CAüBI COT
I
PAESI
ImZI
prelievi a]-lrimpor1 PeCsl terzl, un reSc.EC unico è lnataurato che conporta un 6i6te4a di
praticatl
prezzi
tra
i
Ia
differenza
coprlre
trzloû. e dl r.ctltuzlonl arlrasportazLono, aEbêdue voltl a
che 1a fruttuaevlta
riaulta,
cbo
ne
clel
aercato
La
stabtrizzazlonq
allieaterno a arIrlltarno derLa Coaunltà.
Conunità'
della
pratlcati
alltinteruo
pr6zzl
sul
ripercuota
ai
uondlale
zl,oEc dêl prczzl au1 a.rcato
Pcr tlL ace[bi
COn
't4)
Pr.1r..ÿ1 e].l'1lBortasLone (Bc6olanento (CEE) n' 8O4/6E' art'
prezzo frenco frontlera' I prezzi
I pr.Ilayl 6ono, 1! PrLBciplor uguall al prezzl dl entrata' ttlninulti def
deIle Poaalbilità di acqullto Ie
baae
pllotar
aurla
prodotto
pcr
clescun
lreaco froatlera aono d€terûinetL,
laternazlonele'
plù tevorcvoll nel coElerclo
t03
f preliavi sono applicabili êi prodotti dr cui attrert:colo 1 del Regolenento (CEE) n. 804/68, cioè
Nunero de1la tariffa
doganale comune
a)
De6ignêzione del1e 0erci
2
Latte e crena di latte, freschir non concentrati n6 zuccheratl:
A. aventi tenori in peso di mi:terie rjrasse inferiore o uguale
at 6 i!'
B. altri
c4.o2
Latte e crenû di latter conservati, concentrati o auccheratl
o4.o1
1
b)
:
c) 04.0]
Burro
d)
o4.d+
fornaggi e latticini
e)
'17.02
ALtri zuccheri; Eciroppl I sur:cedaneL del niele, anche Bi6ti
con nieLe naturale i zuccherl e nelaesi, caraoellati :
A. Lattosio e aciroppo di lattosio
If. altri (ativersi da quelli contenenti, al]-o etato secco,
il 99 9l o più, i.n peso, di prodotto puro)
3
1) 17.05
Zuccherir 6ciroppi e oelassi, aromatLzzati o cotoriti (conpreso
1o zucchero vaniBliato, aIIa veniglia o alta vaniglina), esclusl
1 aucchi di frutÈa addizionati di zuccheri i,r guafsiasi propor-
zione
:
,^. Lattosio e scriroppo ali lattosio
s,) 23.07
nelasaati o zuccherati ecl altrL nangtni preparatl per
aniaali i altre preparazzioni utilizzate nellralinentazione degli
aninali (integretori, condiBenti, ecc.) :
Foragg:L
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodottl ai quali ei
applica i1 preoente regolauentd, direttaDente o ln virtù
del regolamento n. '\89/66/CSE, escluee Ie preparazioni e
g1i alinenti ai, quali si applica i1 regolamento n.'t2o/67/
CEE
Per quanto concerne i1 calcolo dei prtlievi
nento (CEE) n.8zr/68.
di certl prodotti aBsinilati bisognâ riferirai
aI Regola-
Re6tituzionr allrinportazione (Regolanento (CEE) n. 8A4/68, att. 1?)
Per pernettere Iresportazione dei prodotti 1âttiero-caseari 6u11a base dei, prezzi di tall prodotti nel
comercio internazj.oDale, Ia differenza tra questi prezzi ed L prezzi ne1la Coounità puo eaaere conpèrta cla una restituzione allreaportazione, fiseata periodicanente. TaIe reatituzione è Ia stesea per
tutta Ia Conunità e puf, esaere differenziata 6eccndo la destinr!zione.
l0a
ZI'IVELPNODIICTEN
loelichtin,: op de in deze publicatie
voorkomende
prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde
pri jzen) en inÿoerheffinSen
INLEIDINs
BiJ Verordening nr. 11/64/EEG tan 5.2.1964 (Publikatieblad nr. ,4 dd.z?.2.1964) werd bepaald, dat de Eeneenschappelijke orCening der markten ln de sector nelk en zuivelproducten net ingang van 1964 $eleideliJk tot
atand zou worden Eebracht en dat deze Oarktordening hoofdzakelijk de jaarllikse va6tstelling onvat van één
voor dâ hoofdproducten van de in g"o"p"J ingedeelde zuivelProducten'
richtprijs ÿoor ne1k, van .g.lgIEIELig
op het peil waarvaD de prijs van de ingevoerale zuivelproducten door een variabele hefflnE noet worden 5ebrscht, en van een interventieprlj§ voor boter.
r)eze gemeenacha.opeliJke zuivelnarktr die geregeld sordt in verordening (EEG) nr. 8cl+/68 van 2? iuat 1968,
(Publicatièb1ad
houilende een gemeenachappeliJke ordenlng der narktcn in de sector melk en zuivel,producten
dal.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148)' trad oP 29 iuni 1968 in werkin8.
I.
Âard ven de prllzen
cvereenkonstig art.J, 4 en 5 van verordeninq (EEG) nr'804/68 worden JaarliJko vôôr r augustus voor het
daaro-ovolgende melkprijBJsar, dat aanvangt op 1 april en eindi8t op ,'1 naart' voor de Geneenschap een
richtDrij8vrlorne1k'een1@Tgvoorboterreenig!@PlLi,igvoorna8erne}kpoederen[terventiepriJzen voor Grana-Padanokaae en Parnigiano-ReggianokaaE vâBtgeateld. Bovendien worden jaarllJks
vast8esteld'
door de Raad, op voorstel van de Connieeie' voor de zgn' rrBoofdproducten" llg!.glEl]g
voor nelk
rlchtprij6 ie de relkprlJe, relke rordt natestreefd voor ale totale hoeveelheid nelk, tli'e door de producenten tlJilens het nelkprlJ8jaar uordt verkocht en rel Ln ilie neter uaarln ale afzêtno8ellJkheden oP de
narkt van de Geneenachap en op de Earkten dearbulten dit toeLeten. De richtpriiE f,ordt vaatgeateld voor
nolkDt een vetgehalte vaa )r? iÉ ia het atadlua franco-nelkfabriek'
De
fnterveDtLepri Jzen
riJze vaetgesteld, dat de opbrangat van elle verkochte nelk de
richtpriJs voor nelk franco-nelkfabrlek zoÿeel nogeuJk benadert'
Daze üorden op zodanlge
SeneânBchapPèIlJke
DrenDeIDri izen
zgr. hoofdproducten yan iealere productengroep (Værilenlag @EO) aî.82t/58
1)
sel
zodanl,g, rlat tle prlJzen van ile lngeroerde zulvèlProaluctcar rekeniBB houen
van 28.6.1968, bljlage
1i8alend net ale vcor de ververkende lnduatrie van de Geneenscbap noodzakeliJke beschêrningr oP eeB nlveau
gen, dat overeêDkoEt net de richtPriJa voor Eelk'
Deze worden vastgêateId voor de
II.
STEI'IWA.TREGELEN
Overcenkonatig art. 10 en 11 van Veroraleninj (EI.iG) nr. 80+7'68 rordt Btêun verle.nd Yoor dâ ln de OrnêenachaP
geproduceerale en aI6 voeder voor dieren gebrulkt Eegêr nolkpoeder eu onderDelk. Dc steuabcdragen lorden JaarliJk6i tegeliJk Eet de vastôtelllDg van de rtchtprlJa voor het vol6enii nelkprlJsJaar Ya6t8catGld. Daarlaaat
,ordt ock steun verleenal aen ile lD de Gêneenachap Beproduceerde en tot ceaelnê c! ceasfneton vêrtcrkte oadêr-
nelk.
III.
HANDELSVERKEER
iiET
DERDE LANDEN
Voor hct handelêverkecr net derdê lailen rordt een unLforne regeling tocgepaet al1ê cstl atelæI Î!a heffinSen
biJ dc inyoer ea ran reatitutte8 blj de ultvoer onvâtr beide ter overbru8SlEg ÿaD bct Ycrschll tugacn dc bulten en binnen de cemeenschap geldcnde prlJzen. De hlervan ult8aande atabillaer.nde rerkr.D8 ÿoorkontr dat dê
prtJzeD'
schonn.fingen ven de uereldnarktprlJzen een terugolag hebben op de binnen de Geneeacchap toegaPaBte
Ileffinlen bi.i lnvoer (Verorrlenlnq (E.EG) nr. 804/68 art' 14)
Dc frencoDezè z:riî in principe gelijk aan hêt verschil tuoaen de drenpelprljzen en de franco-6rensprLJzcn.
op
gunetlga
aankoopno8eliikhcden
mecat
van
de
op
basl6
beEekend
hoofdproduct
ieder
sor(len
voor
grênaprijzen
de ".erel.lnarkt.
I05
Dc
bcfflngcn rorden berekend voor onderataende in prt. 1 vcn verordcning (EEc) u. 60l+/68 vcraeldc
producten
!
Nr. van het
Bemeon-
êchappeliJk douane-
OnBchrijvlng
tericf
a)
u4.O1
1
2
b)
ol+.02
llelk eh roonr verar niet ingedlktr zondcr toegrvoegde auiker
A. net een vetgehalta ÿan niêt ,cêr dan 6 têrLcbtspêrc"Dtar
B. andere
:
l{elk en rooDr verduurzaendr tDgrdikt of ûat tocg.voagda
aulker
c) d+.o,
Boter
d)
o4.o4
Kaas qn EongêI
e)
't?.oZ
Ândere auikera
i aulkeratroopr kunatbodt (ook indlca uet
Eatuurhonig verfiengd) i ksranel i
A. Lectoae (nelkeulker) en nelkeuikerstroop !
fI. andere (dan die, bevattendc. 1n droge toeatand, 99 of
nêer gerlchtapercentrn zuiy"rc tactoac)
1)
',t?.o,
Sulker, stroop en nêlaa8er g€aroretilcerd of net toegrvoc8dG
kleurstoffen (vanllleeuiker of venilllneaulkor, daaroader bcBrepen)i net uitzon.lerinB van yruchtaaapr rarraen 6ulkcr ls
toegevoegd, onBeecht ia relke verhouding
Â. Lectoae (nelksulkcr) eD relksuikeratroop
8) 2r.o?
Veevoeder, aeneng€atâld met mclasae of uet sulkêr cn anôcr
bereld voedsel voor dieren i sndere pr€peratcar grbezigd voor
het voederan van diercn (veevoedercupplcneatcn. ànz.) i
ax. B. Preparaten en vo"d8el, bcyattondr producten ,âarop dâ
onderhavige verordening rechtatrccka of ult àoofdc van
Verordonlng ir. 189/66hffi yar tocpaaalng is. ret ultzondêrln_g van prcparetGa cn roeôacl raarop VcrordcnLag
m. 12O/6?/BW yen ro"pasaiag 1s.
wat dc berêkcaing vaa d. lnÿocrhâffia8eD van aoaûl.ge gekoppclde producten betrêftr rlJ ycrraaan
naar Vsrordenlng (EEO) nt. 8Zr/6.
Restltutleg bIJ ultvoer (Verordanlng
(EEG)
nr. 8O4/æ, art.
1?)
on de ul'tvoer van z,uivelproductenr op baê18 van dc prlJzen van deu. producten ln de intcraatloDeb
handel' nogellJk te Eakenr kan het Yerschll tuseon deze prlJzên rn d. prlJzen ia dc Gcneeaschap
overbrugd rorden door oen reetitutier die perlodiek rordt vaatgecteld. Dêzê r.atltutiê 18
6€11JL
voor de Sehel-e ieneenBchap en ken âI naer gelang dc beatennlng gediffcrêntieârd rorden.
r06
fr---,r-rr **r*"1
L,,ro. ,o*rr* I
PR[I( FIXES
FESMEIETZ'IE PREISE
*.**.
|*r***rr**
l"*o.
PREZZI FISSÀTI
VÂSTTESI'EI,DE
PRIJæI{
uc-RE
/
loo
29.7.t9682,u.1969
I. PRI
-
I}IDICATIF
ÊICBTPNEIS
-
PREZZO il{DICÀTTVO
'
RICI{TPRIJS
Lôrt èê væho (lr7 y', de uatière græee)
Kuhûircb (l'7 É Pettgpnart)
Latte tlt væchâ (3'? É nÀtiaB 8ruEa)
Koeo€Ik (l'7 I vetgBhatte)
II.
PRIX D'I}ITERVEITIIOII
.
IIÙTERVENIIONSPEEISE
-
PEEZZI D'I}ITERIIEI{TO
-
INIERVEIIIIEPXIJZEN
Bê1re
Butter
Brrc
Boter
Poèæ ilo 1êit mlgæ
llag!rl lchpulY€r
Latt€ so@to 1! PolveF
xâæÉ ûelkDoêdcr
F!6qgp
Kâao
Fomâgg'i.
K@
rrr.
cræ psdeo
{]*6oei#i
PemigrùÈRe88i8o 6 Dois
-
xE$JnEs D'ÀrDE
cElliiERurc voll
lEltrrllEt{
-
ilIsUnE DrÀnro
-
s['Etl{lLÀArRg,DLEl{
Lêlt nsrgF (destu6 à I'aliEontation des uuu)
ilagrmffàh (venenèet für tr\tterdêokâ)
(por 1'slentazrone degli ej,ell)
iJt"
"o*Àto
(voor voeèerdoeletntlen)
ondoEolk
ôes 8lPoudæ d€ lslt @18re (de8tinée à l'êlireBtatio
ou)
IæmL1oh@Iv6r (wenilet fur !\rtt6!dsckê)
Leîte goreoeto ir polvero (por l'alinêntêzione alegli Ùioali
Iageæ net'kpoeder (vær voàerdoeleloden)
trù8fomé en oæéinê 9t oD cæéiBteo
Kæein ud KEgrtratêD
^ ir cæ€inB ê tn oæ€inati
gc@to
trufot@to
Leite
lot oæoine en oæriBton vefferl.tê ontleme*
Leit
éor{mé
XagEilllch vêraboltei
W. PRII
PC
IIE SEUIL
-
SCETIELLBIPEEISE
-
PREZZI DiB:ITRÀTÀ
-
DRtrIPELmIJæ]I
Ol
PC Og
PO 03
PO
04
PC 05
PO 06
PC 07
PO 08
r0
09
PG IO
PC 11
PC 12
llontstd èsa comotlonE - Berichtlgugsbetrtige - Ilpotti alr cortqzionê - Comctlgbêdragen:
t)
p.rtrr aezfr/t.r.comæ d8rt,/vs4r:rr.8.re59
ffiflc"/3Sfi:,lrllîËiî:,/,il.2f?io.B.us9,*z,zri ^
Dcuteohlud r - 6'oo
drl s/ ver s r't'r969 s - 6'00
ffi;il;il i ;{i; ùa ./ .f À daææp F*cc
, r.uc"c :/ars r/Frno a :/rot :
^n
zl ilüiii.Tairiri-_-;*.-;5o;;-,".;,ii-;-5) ncretqu/screir
- r,*.to*!îiïiri
L\7ti z/t a'*o*'ot drl s/v§'f '
107
r0.8.1e6e :+2'75
2','8'r969
t
(r?3'50 + 2'?r)
-
1e'r8
ks
I
|
PNIX DE
SEUIL
PPELEVE}IENTS
SCHTELLENPRf,ISE
PNEZZI
D] EIITIÀÎI
DREHPELPRIJZEN
^ESCHCPFU}IGEII
A L.IHPomrlIoT{ DEs P^Ys IIERS
BEI EINFUHR ÂI'S DPITÎLINDERX
PEELIEVI TLLIJI{PORTTgIONE
HEPFINGEN
BIJ
INVOER
t'IÎ
PRODUITS LAITIERd
HI LC EERZ EI'GITI
DAI PAESI TERZI
DERDE LÂT{DE{
ZUIVELPRODUKTEN
uc-RE/1CO X6
II'
TÀRIFAIRE
1ÂRIFNUY}IER
}TO TÂRIFFARIO
T/RIEFNU}IhER
Poudra da 6érui
Xolk.lpElrar
Lâlt ea poudre (<L $)
F 02 t lrat" ta porvcre ( 2
15
rr b)
04.02 A
04.02.
II b)
^
o4.o2 a
lrr e)
: hlt
04.o,
Ir
yelpoêdê!
ch rn Pülvê.forD ( <
poeder ( < 1, È)
llelk in
Flt ott
:
ca Poudre (25
llilch iD Pulverfora (a6 *)
Iêlk iÀ poêder (26 l)
%)
2
Lâlt
condeasé (6ans sddltlôn dc cucre)
copdep6eto (6enre A88iunts di zucchGrl)
xonatênertlch
tni"r* g"rrilliif
Oeconcl.n6eerde ûêlk (zond.!
toetevoegde Fuitcr)
1
pc 05 :
oq.o2. B
S1.ro di lstte
1
po 05
Lait coDden6é (evec additloD de sucre)
lattc conden.âto (con aBBiùntB d{ zuccheri)
fondensnllch {g""u"t.rt)
oêcondcnsaêldê lcrk (rct
to.g.voegde
e)
A
o4.oa A rrl b)
2
04.o4.a II
I e) 2
o4.o4.A1b)1bb)
o4.o4.A r b) 2
O4.o4.Â
Po 06
:
Froûege à patê persilléc
Fortrâggi a pârtâ e"borlnata
04.04, E I e)
o4.0q
B
o4.04.E I b) I
pG 1i :
coudl et ,frotrafêe du Dcnê troupe
Goude unal Xüsê derc.IbeD cauppe
Gouda ên kaâs6ooftêD ÿân dêzêIfde
oq.o4EIb),
oq.o4Erb)2
Lâkto6e
1?.O2.A
1?.O5.
tt
A
r08
Lattosio
SS E
PROD.LATT. CAS.
Xelksuikêr
Futker)
PNIX DE
SEUIL
PRELEVEIIENTS
T L'IXPOAIAIIOI'
DES PAYS ?IERS
BEI EIIIFUHN AUS DPIITLI}'DERI{
PREZZI DI E1{11À1^ PBEIIEVI rLL'I}iPORÎ^ZIOIE D^I P^ESI IERZ!
DPETIPELPRIJ'EÎI IETPIXCEI BlJ I'TVOEB OIl DERDD LATIDEII
SCHTELLETPNEISE
ABSCHCPFUTIGIII
ûc-RE/îcs
r969
T'
TARIFAIRE
lIRIFNUYMER
!1.1ÀRIFrÂRIO
T
i
R
r-1,
IEFHU}IhER
PGol
rr b)
2
III â) I
fit2'
II
5.50
:
ÿ,2'
È)
Siero dl lsttê
,.ÿ
,,ÿ
,8,25
,8,2'
I, ro
t.lpoeilêr
0rlo
E,ro
ln Pülÿcrfota ( <
lielk in poeder (< 15*)
üilch
1,5
/" )
,4,00
&tP
4or5o
40rto
Iilcb in Pulverfora (26 *)
HGIk ta poêd.! (26 ,)
r01,2,
ÿ,2'
ÿ,2'
16t27
xordcD66l.lch (Dlcht Sazuck.rt)
o.condenseardê aelk (zonilcr toê8eÿoê8de Euikêr)
Lâtt êoEdêtrsé (saD6 addltlôn dc eucre)
Ltta coDdcn*to (6enta âB8lunts dl zucch.rl)
46,@
II
16,r?
O'
r6,r7
16,1?
16,1?
l6,r?
16,r7
16rl?
KondênÊni1ch (Eczuckcrt)
!âlt co[dcnsé (âvêc âddltlo! tlc cucre)
L.ttê condeDsâto (con a88iuntâ dl zuccherl)
tt
28,88
28's
m 06 !
III
16-lo
cêcordcn6êcrd. t.Ik (û.t to.8evo.8d. Fuiker)
6r,'15
04,02. B II â)
â
SE
r-r,
xoll.llElt.t
I
PO
OT.O2 A
(z)
16-lt
2rtÿ
1,ÿ
p0 Olr
04.0)
16-lr I-1,
Lâit cn poudr. (<15 1,
F o2 t t"at. lô polv.r. (<
15 \
I
II
40,û
40tÿ
40ræ
@tâ
(26 É)
pc o, : Lâtt cn Poudrc
Latt. LD polvôr. (26 ,o)
I
1
Ol..o2. A II b)
^
r-r,
Poudr. il. 6éruû
r
II
04.02
16-30
I
0{.o2. Â I
04.02 A
luo
Jl,l
JIII{
1)
2
28,88
28,88
B.ur!.
20,88
28,88
2ErS
Buttar
Burro
Botar
r9Lr2'
I
II
t6rt2,
t6Lt2'
t6r'25
L6r,2'
I
f .) 2
Oq.O4.Àtb)1bb)
04.04. r b) 2
II
16r,2,
Etrlaitâl
PGOT:
dr.Ol..a II
t61.2,
L6rt2t
r49.2'
ot .o4.Â
loIl0
Pc o8 :
o!.oq
88,9,
88,9
88.99
SchrrôclbiÀdnra 1! Tcit
Bleureroen Bêadarda kâe6
Lrzt25
ÿt67
II
14,61
14,6'l
y,61
æ4,00
94,0o
94,00
94,00
94,00
I
o4.o4Erb)2
17.O2.a
1?.Or.A
rr
11
85'8,
8i,8,
8r,8,
85,85
6r,8,
ooudê unal XÈ6c dcraêIbê! Gruppa
Goudr en kse6EoottGn van dez.lfde 8rôap
r2}to
50,r?
II
1.' :
60,
l7
60,r?
60,
l?
60,1?
60rl?
60,r?
Lattoslo
Lâktôr c
Ln4tose
41,00
I
1I
85,55
et .frôrdrêr d,r nêne tro,rpe
'
cou{d ê for.a-Ei d€1lo 6te,-.o 'r'ppo
1ou4
I
PC
94r@
139,00
85,8'
II
o4.o4Erb),
94,00
94,oo
Cheddar
PO 10
PG
Y,61
- RcFgiaro
I
II
o4.o4.E 1 b)
v$7
14,61
Pêril8iano
PC 09
B
8E,99
,(ts.6lf
Prora8ê à Dat. Jê16ilIiê
PoriâEti a pâlte êrborJnâta
I
c
04,04. E I â)
04.04
ü'99
88,99
16'14
16'14
16'14
16,14
16' 34
1) I = Prir de "ni1 - SchnellenprclÂe - Prot,rl dr€ntrâia - Dr.nPê1r,rll2.n
- Prellcv, . fiêtflngen
I1 = PréIèvên.nts -lb6chôpfnn8.n
2) Voir foot{ot.
S.lt. tO8 / V.di rct. Fats fOO / â.
E.t. fOO / Si.h. Ëû@t.
t09
16'14
o.tEot.
16t!4
blr.
tO8.
ü€lk6ulk.r
Ka
8t9t / t-2-3-4/ 1969/
5