AEG | KM7100000 | KM7100000 LT ORKAITĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KM7100000
LT
ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip,
kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis
pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose
buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia,
kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir
puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas
priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos
kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių
virtuvės reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių
laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg-electrolux.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
8
9
10
12
13
15
16
17
18
18
38
40
41
45
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Mikrobangų režimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Įrengimas
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje
instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate
ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais
fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip nau‐
doti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir
suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba fizi‐
nės traumos pavojus.
• Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prietai‐
sas veikia. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą, sukeliančią negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra. Ji ne‐
leis vaikams ir gyvūnams netyčia naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas,
nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus
ir apsauginius sluoksnius. Nenuimkite techninių duomenų plokštelės. Kitaip gali negalioti
garantija.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros
tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą. Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite apsau‐
gines pirštines. Nekelkite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp atjungimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Saugos informacija
5
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, sau‐
giklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuo‐
sius įtaisus ir kontaktorius.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prie‐
taiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos maisto gaminimo kaitlentės turi specialią jungimo
sistemą. Norėdami apsaugoti prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties
gamintojo prietaisais.
Elektros įvadas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo laido ir
jo kištuko (jeigu taikytina).
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Traukite paėmę už kištuko, jeigu
taikytina.
Naudojimo paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei
veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos
turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus ir priedai įkaista. Kyla pavojus nusideginti. Įkišdami arba
ištraukdami priedus arba prikaistuvius, mūvėkite apsaugines pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai, kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali išsi‐
veržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą tai nė‐
ra defektas.
• Nespauskite atvirų durelių.
6
Saugos informacija
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso dureles, net kai kepate ant kepimo grotelių.
Mikrobangų krosnelė
• Prietaisą junkite tik tada, kai jame yra maisto. Jeigu jame nebus maisto, gali įvykti prietai‐
so perkrova.
• Naudokite tik mikrobangų krosnelėse saugiai naudoti tinkamus indus . Žr. skyrių „Nurody‐
mai, lentelės ir patarimai: tinkami indai ir medžiagos“.
• Norėdami, kad dėl išleidžiamų garų prietaisas nesurūdytų, po kiekvieno naudojimo sausai
iššluostykite prietaisą šluoste.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šildote arba gaminate maistą, esantį vienkartiniuose
induose, pagamintuose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų.
• Jeigu kiltų dūmų, palikite prietaisą uždarytą. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš
elektros lizdo. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis veikia netinkamai.
• Šildydami skysčius, visada į indą įdėkite šaukštelį kavai maišyti arba stiklinę lazdelę, kad
neįvyktų virimo delsa. Esant virimo delsai, virimo temperatūra pasiekiama nesant įprastų
garų burbuliukų.
Indą papurčius, skystis gali staiga išbėgti arba smarkiai išsitaškyti. Galite nudegti!
• Prieš gamindami produktus su odele arba lupenomis, pavyzdžiui, bulves, pomidorus, deš‐
reles, subadykite juos šakute, kad jie nesprogtų.
• Gaminant/šildant maistą, būtinai turi būti pasiekta bent 70 °C temperatūra. Informacijos
apie tai rasite energijos ir laiko duomenų lentelėse. Maisto temperatūrai matuoti nenaudo‐
kite gyvsidabrio arba skysčio termometrų.
• Mikrobangų krosnelėse šildomas maistas perduoda šilumą indams. Mūvėkite virtuvės pirš‐
tines arba naudokite panašias saugos priemones!
• Neperkepkite patiekalų, nustatydami pernelyg dideles galios ir laiko nuostatas. Maistas
gali išdžiūti, sudegti arba vietomis prisvilti.
• Prietaisui veikiant, orkaitės vidus, grilio šildymo elementas ir priedai labai įkaista. Neškite
juos atsargiai ir naudokite virtuvės pirštines arba panašias saugos priemones. Galite nu‐
degti!
• Metaliniai daiktai privalo būti mažiausiai 2 cm atstumu nuo prietaiso sienelių ir prietaiso
durelių. Kitaip gali kilti kibirkštys ir prietaisas gali būti sugadintas.
• Jeigu nenurodyta kitaip, nenaudokite aliuminio folijos.
• Būkite atsargūs, kad nieko neprispaustumėte tarp durelių ir durelių rėmo.
• Durelių tarpiklis, durelių sandarinimo paviršiai ir prietaiso vidus visada turi būti švarūs. Prie‐
taise susikaupę nešvarumai gali sukelti pavojingas situacijas.
• Nelaikykite orkaitėje degių medžiagų. Įjungus orkaitę, jos gali užsiliepsnoti.
• Kūdikių maistą stiklainiuose arba buteliukuose visada šildykite atidarytus, be dangtelių.
Pašildę, išmaišykite arba gerai supurtykite. Prieš duodami kūdikių maistą vaikui, įsitikinki‐
te, ar maisto temperatūra nėra per aukšta.
Nenaudokite prietaiso:
• Kiaušiniams su lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes šie produktai gali sprogti. Kepdami
kiaušinius, pirmiausiai pradurkite trynius.
Saugos informacija
7
• Kepimo aliejui (skirtam naudoti fondiu, gruzdintuvėje) arba labai stipriems alkoholiniams
gėrimams šildyti. Savaiminio užsiliepsnojimo pavojus! Sprogimo pavojus!
• Tvirtai uždarytiems indams, pvz., skardinėms, buteliams, stiklainiams su užsukamais dang‐
teliais, šildyti.
• Gyvūnams, tekstilės dirbiniams, augaliniu pluoštu užpildytoms pagalvėms ir geliu užpildy‐
toms pagalvėlėms bei kitoms labai degioms medžiagoms džiovinti. Gaisro pavojus!
• Su indais, pagamintais iš porceliano, keramikos arba moliniais indais, kurie turi mažų
angų, pavyzdžiui, ant rankenų, arba kurių dugnai yra neglazūruoti. Kaitinant tokius indus,
į angas patekusi drėgmė gali priversti indą suskilti.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido kištuką
iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus nusidegin‐
ti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali kilti gaisras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagų nusidėvėjimo
• Kepdami labai šlapius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad nuvarvėję vaisių su‐
ltys nepaliktų nenuvalomų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir muilu.
Nenaudokite degių produktų arba produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis va‐
lymo priemonėmis, abrazyvinėmis šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis valymo priemonėmis arba metalinėmis grandy‐
klėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos, jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas pakeisti.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti alkoho‐
lio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Orkaitės lemputė
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite gauti
elektros smūgį!
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
8
Gaminio aprašymas
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsida‐
rytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
9
3
4
2
5
6
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Grilis ir kaitinimo elementas
Mikrobangų generatorius
Orkaitės lemputė
Ventiliatorius ir kaitinimo elementas
Stiklo pagrindas, išimamas
Lentynos atrama, išimama
Lentynų padėtys
Prieš naudojantis pirmąkart
9
Orkaitės priedai
• Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Paros laiko nustatymas ir keitimas
Prietaisas veikia tik nustačius laiką.
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo arba netrūkus elektros tiekimui, automatiškai pradeda
žybčioti paros laiko simbolis . Norėdami nustatyti laiką, palieskite valdiklį arba .
Laiko keitimas:
1. Spaudinėkite valdiklį tol, kol pradės žybčioti simbolis .
2. Norėdami nustatyti laiką, palieskite valdiklį arba .
Ekrane bus rodomas laikas ir maždaug po 5 sekundžių žybsėjimas liausis.
Galima pakeisti tik laiką, jeigu:
• Apsaugos nuo vaikų funkcija yra išjungta.
• Laikmačio funkcija yra išjungta.
• Trukmės funkcija yra išjungta.
• Pabaigos funkcija yra išjungta.
• visos orkaitės funkcijos yra išjungtos.
Valdymo skydelis
10
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis programavimas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
1
Jutiklio laukas
Funkcija
-
EKRANAS
Aprašymas
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
2
PALEIDIMAS/GREITA‐
SIS MIKROBANGŲ
KROSNELĖS PALEIDI‐
MAS
Funkcijai įjungti.
Mikrobangų funkcijai esant maksimalioms nuosta‐
toms įjungti, kai prietaisas išjungtas.
3
ŽEMYN
Palieskite, norėdami nustatyti orkaitės funkciją.
4
AUKŠTYN
Palieskite, norėdami nustatyti orkaitės funkciją.
5
MIKROBANGŲ FUNK‐
CIJA
Mikrobangų funkcijai nustatyti (taip pat kai prietai‐
sas yra išjungtas).
6
PROGRAMŲ PARINK‐
TIES RATUKAS
Automatinei programai nustatyti (taip pat kai prie‐
taisas yra išjungtas).
7
GREITOJO ĮKAITINIMO Palieskite, norėdami sutrumpinti įkaitinimo laiką.
FUNKCIJA
8
MAŽINIMAS
Temperatūrai arba laikui nustatyti.
9
DIDINIMAS
Temperatūrai arba laikui nustatyti.
10
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
11
STOP
Funkcijai atšaukti arba nuostatoms atitaisyti.
Prietaisui išjungti.
Valdymo skydelis
11
Ekrano rodmenys
1
2
8
1
2
3
4
5
6
7
8
3
7
4
6
5
Atmintis: P
Mikrobangų krosnelės funkcija
Temperatūros / paros laiko / mikrobangų galios rodymas
Svorio indikatorius
Laikrodžio funkcijos / laikrodžio rodymas
Įkaitinimo indikatorius
Automatinės programos
Orkaitės funkcijų
Bendrieji nurodymai
• Spauskite , kad patvirtintumėte pasirinktą funkciją. Jeigu nepatvirtinsite funkcijos per
30 sekundžių, prietaisas automatiškai išsijungs.
• Jeigu prietaisui veikiant atidaromos orkaitės durelės, funkcija sustabdoma. Uždarykite or‐
kaitės dureles ir paspauskite mygtuką , kad vėl įjungtumėte funkciją. Jeigu nepatvirtin‐
site funkcijos per 30 sekundžių, prietaisas automatiškai išsijungs.
• Spauskite , kad sustabdytumėte vykdomą funkciją. Jeigu norite tęsti toliau, spauskite
.
• Norėdami išjungti prietaisą, dukart paspauskite .
• Nustačius funkciją, ji rodoma ekrane ir pradeda kilti temperatūra arba pradedama galinė
laiko atskaita.
• Nustačius funkciją arba atidarius orkaitės dureles, užsidega lemputė.
Orkaitės lemputės užgęsta po 10 minučių, kai durelės yra atidarytos ir orkaitė neveikia.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu nustatote orkaitės funkciją, lėtai viena po kitos užsidega simbolio juostelės. Juoste‐
lės rodo, kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, įkaitinimo indikatorius ekrane užgęsta.
Likutinės šilumos indikatorius
Pabaigus gaminti, ekrane rodoma likutinės šilumos temperatūra, viršijanti 40 °C temperatūrą.
12
Kasdienis naudojimas
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinio valdymo režimą – orkaitės funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti ran‐
kiniu būdu;
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
Ekrane rodoma automatiškai nustatyta temperatūra.
2. Palieskite , kad įjungtumėte orkaitės funkciją.
Palieskite
, kad išungtumėte orkaitės funkciją.
Orkaitės funkcijos
Funkcijos
Naudokite
„Ventitherm ®“ karšto
oro srautas
Maistui vienu metu skrudinti ir kepti dviejuose lygiuose.
Grilis+ventiliatorius
Didesniems mėsos arba vištienos gabalams skrudinti viena‐
me lygyje. Maistui, pvz., apkepui, skrudinti.
Kepimas griliu
Plokščių patiekalų kepimui grilyje ir skrebučiams kepti.
Atšildymas/džiovinimas
Prieskoninėms žolelėms, vaisiams ir daržovėms atšildyti ir
džiovinti.
Orkaitės temperatūros keitimas
Palieskite
°C.
arba
, jeigu reikia padidinti arba sumažinti rekomenduojamą temperatūrą 5
Greitojo įkaitinimo funkcija
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkaitinimo laiką.
ATSARGIAI
Nedėkite maisto į prietaisą, kai veikia greitojo įkaitinimo funkcija.
1. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jeigu reikia, pakeiskite automatiškai nustatytą temperatūrą.
. Ekrane rodomas simbolis . Veikiant greitojo įkaitinimo funkcijai, viena
2. Palieskite
po kitos pradeda žybčioti įkaitinimo indikatoriaus juostelės.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, užsidega įkaitinimo indikatoriaus juostelės. Pa‐
sigirsta garso signalai. Ekrane rodomas simbolis užgęsta.
Dabar orkaitės funkcija veikia automatiškai ir į prietaisą galite dėti maistą.
Mikrobangų režimas
13
MIKROBANGŲ REŽIMAS
Mikrobangų krosnelės funkcijos
Funkcijos
Aprašymas
Mikrobangos
SUkuria šilumą tiesiai maisto produkto viduje. Naudokite šią funkciją gata‐
viems patiekalams ir gėrimams šildyti, užšaldytai mėsai arba vaisiams atšil‐
dyti ir daržovėms bei žuviai gaminti.
Kombinuota funkcija
Naudokite ją orkaitės funkcijai ir mikrobangų režimui naudoti vienu metu.
Naudokite ką maistui greičiau gaminti, tuo pat metu jį apskrudinant.
Greitasis paleidimas
Naudokite šią funkciją mikrobangų funkcijai
įjungti, kai prietaisas yra iš‐
jungtas; vieną kartą palietus jutiklio lauką
, įjungiama maksimali mikro‐
bangų galia. Veikimo trukmė: nuo 30 ssekundžių iki 7 minučių.
Mikrobangų funkcijos
nustatymas
1. Jeigu reikia, norėdami išjungti prietaisą, palieskite .
2. Kelis kartus palieskite , kad nustatytumėte mikrobangų galią. Galią galite nustatyti
nuo 1000 W iki 100 W, keičiant nuostatas 100 W padalomis.
3. Palieskite arba , norėdami nustatyti mikrobangų veikimo trukmės funkciją (žr.
skyrių „Mikrobangų veikimo trukmės nustatymas“).
4. Palieskite , kad įjungtumėte mikrobangų funkciją.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Mikrobangų funkcija
išjungiama automatiškai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite jutiklinį lauką.
Veikiant mikrobangų funkcijai, galite bet kuriuo metu pakeisti mikrobangų galią (palieskite
) ir trukmę (palieskite ).
Kombinuotos funkcijos nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
Jeigu reikia, norėdami išjungti prietaisą, palieskite .
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
Palieskite
Jeigu reikia, palieskite arba , kad nustatytumėte temperatūrą.
Kelis kartus palieskite , kad nustatytumėte mikrobangų galią.
Palieskite arba , norėdami nustatyti Trukmės funkciją . Žr. skyrių „Mikrobangų
veikimo trukmės nustatymas“.
Pasirinkus kombinuotąją funkciją, maksimalus trukmės funkcijos veikimo laikas yra 59
minutės.
6. Paspauskite .
Pradeda atgalinė laiko atskaita ir ekrane rodomas simbolis .
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Kombinuotoji funkcija
išjungiama automatiškai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Veikiant kombinuotajai funkcijai, galite bet kuriuo metu pakeisti mikrobangų galią (palieskite
) ir trukmę (palieskite ).
Mikrobangų režimas
14
Greitojo paleidimo funkcijos nustatymas
1. Jeigu reikia, išjunkite prietaisą, paspausdami .
2. Spauskite , kad nustatytumėte mikrobangų veikimo trukmės laiką.
Kiekvieną kartą palietus
, mikrobangų veikimo trukmės laikas pailgėja 30 sekundžių.
Prietaisas įpradeda veikti maksimalia galia.
3. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Mikrobangų funkcija
išjungiama automatiškai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Veikiant šiai funkcijai, galite bet kuriuo metu pakeisti mikrobangų galią (palieskite
mę (palieskite ).
) ir truk‐
Maisto gaminimo naudojant skirtingas galio nuostatas pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Galios nuostata
•
•
•
•
1000 vatas
900 vatas
800 vatas
700 vatas
Naudokite
•
•
•
•
Skysčiams šildyti
Apkepti/apvirti prieš pradedant gaminti
Daržovėms virti
Želatinai ir sviestui tirpinti
• 600 vatas
• 500 vatas
•
•
•
•
Užšaldytiems patiekalams atšildyti ir pašildyti
Lėkštėse patiekiamiems patiekalams šildyti
Troškiniams virti
Patiekalams iš kiaušinių virti
• 400 vatas
• 300 vatas
• 200 vatas
•
•
•
•
•
•
Baigti virti įvairius patiekalus
Greitai gendantiems maisto produktams virti
Kūdikių maisteliui šildyti
Ryžiams brinkinti
Greitai gendantiems patiekalams šildyti
Sūriui lydyti
• 100 vatas
• Mėsai, žuviai, duonai atitirpinti
• Sūriui, grietinei, sviestui atitirpinti
• Vaisiams ir pyragams (grietinėlės tortams) ati‐
tirpinti
• Mielinei tešlai kildyti
• Šaltiems patiekalams ir gėrimams pašildyti
Laikrodžio funkcijos
15
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijos
SIMBO‐
LIS
min
FUNKCIJA
APIBŪDINIMAS
LAIKMATIS
Naudokite galinei laiko atskaitai nustatyti. Laikui pasibaigus, pa‐
sigirsta garso signalai. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
TRUKMĖ
Naudokite prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
MIKROBANGŲ VEIKI‐
MO TRUKMĖ
Naudokite šią funkciją mikrobangų veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGOS
Naudokite laikui, kada orkaitė bus išjungta, nustatyti.
PAROS LAIKAS
Rodo laiką. Laikui nustatyti, pakeisti ar patikrinti. Žr. skyrių „Pa‐
ros laiko nustatymas“.
Laikrodžio nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją bei temperatūrą (nebūtina naudojant funk‐
cijas Laikmatis ir Paros laikas).
2. Kelis kartus palieskite , kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitinka‐
mas simbolis, pavyzdžiui, Laikmatis .
3. Norėdami nustatyti reikiamą laiką, palieskite arba .
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Ekrane šviečia „00.00“ ir
žybčioja atitinkamos funkcijos indikatorius. Prietaisas automatiškai išsijungia. Norėdami iš‐
jungti garso signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Mikrobangų veikimo trukmės nustatymas
1. Nustatykite mikrobangų funkciją ir galią.
2. Norėdami nustatyti reikiamą trukmę , palieskite arba .
3. Spauskite , kad įjungtumėte mikrobangų veikimo trukmės funkciją.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Ekrane šviečia „00.00“ ir
žybčioja atitinkamos funkcijos indikatorius. Prietaisas automatiškai išsijungia. Norėdami iš‐
jungti garso signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Veikiant atgalinei laiko atskaitai, galite bet kuriuo metu pakeisti mikrobangų veikimo trukmę.
Mikrobangų veikimo trukmės nustatymas:
• nuo 0 iki 2 minučių, keičiant nuostatą 5 sekundžių padalomis
• nuo 2 iki 5 minučių, keičiant nuostatą 10 sekundžių padalomis
• nuo 5 iki 10 minučių, keičiant nuostatą 20 sekundžių padalomis
• nuo 10 iki 20 minučių, keičiant nuostatą 30 sekundžių padalomis
• nuo 20 minučių ir daugiau, keičiant nuostatą 1 minutės padalomis.
Maksimali mikrobangų veikimo trukmės nuostata:
• nuo 700 iki 1 000 vatų – nuo 0 iki 7 minučių 40 sekundžių
• nuo 100 iki 600 vatų – nuo 0 iki 59 minučių
16
Automatinės programos
Bendrieji nurodymai:
• Nustačius laiko funkciją, simbolis žybčios maždaug 5 sekundes. Per šias 5 sekundes pa‐
spauskite arba ir nustatykite paros laiką.
• Jei nustatysite laiką, simbolis žybčios dar apie 5 sekundes. Praėjus 5 sekundėms, simbo‐
lis užges. Veikiant Laikmačio funkcijai, pradedama galinė laiko atskaita. Veikiant Trukmės
ir Pabaigos funkcijoms, galinė laiko atskaita pradedama įjungus funkciją.
• Jeigu norite atidėti kepimo laiko pradžią, naudokite Pabaigos funkciją .
• Jeigu norite paankstinti kepimo pabaigos laiką (nepasibaigus laikrodžio funkcijų veikimui),
naudokite .
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Automatinės programos
Naudodami automatinę programą , žr. receptus skyriuje „Automatinės programos“.
Programos nustatymas
1. Jeigu reikia, norėdami išjungti prietaisą, palieskite .
2. Norėdami atidaryti automatinių programų meniu, palieskite .
arba
, kad nustatytumėte automatinę programą (P1 – P12).
3. Palieskite
– Ekrane rodomas automatinis svoris „ gr “ ir žybčioja trukmės simbolis .
– Palieskite arba , kad nustatytumėte maisto produktų svorį nuo 100 g iki 1 500
g (P5 – P12, maks. 1 000 g).
– Pakeitus svorį, automatiškai pakeičiamas ir mikrobangų veikimo trukmės laikas.
Visada nustatykite mažesnį svorį. Pavyzdžiui, jeigu duonos kepalas sveria 460 g, nustatyki‐
te 400 g.
4. Palieskite . kad įjungtumėte programą.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas garso signalas. Žybčioja simbolis . Prie‐
taisas išsijungia automatiškai. Norėdami išjungti garso signalą, palieskite bet kurį valdiklį.
Tam tikrų programų atveju pasibaigus mikrobangų veikimo trukmės funkcijai, automatiškai
įjungiama šilumos palaikymo funkcija. Pasigirsta trumpas garso signalas, o ekrane rodoma
„HH“.
Atminties funkcija
Nodėdami išsaugoti vieną mėgstamą nuostatą, naudokite Atminties funkciją.
1. Nustatykite orkaitės funkciją, temperatūrą ir laikrodžio funkcijas: Trukmė ir (arba) Pa‐
baiga .
2. Paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę , kol pasigirs garso signa‐
las. Nuostata bus patvirtinta.
Atminties funkcijos įjungimas
Priedų naudojimas
1. Jeigu reikia, norėdami išjungti prietaisą, palieskite
2. Norėdami nustatyti išsaugotą nuostatą, palieskite
3. Palieskite , kad įjungtumėte atminties funkciją.
17
.
.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Orkaitės priedų įdėjimas
Visų orkaitės priedų dešinieji ir kairieji kraštai yra šiek tiek išgaubti į apačią, kad būtų saugiau.
Ši įlenkta dalis visada turi būti orkaitės gale. Ši įlenkta dalis taip pat yra apsauga nuo apvirtimo.
Kepimo padėklas:
Įstumkite kepimo padėklą tarp orkaitės lygių krei‐
piamųjų strypų.
Vielinės grotelės:
Įdėkite lentyną ir įsitikinkite, ar kojelės yra nukreip‐
tos žemyn.
Įstumkite lentyną tarp orkaitės lygio kreipiamųjų lai‐
kiklių.
Aukštas kraštas aplink lentyną yra papildoma prie‐
monė, sauganti prikaistuvius nuo pasvirimo.
18
Papildomos funkcijos
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai iš‐
liktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietai‐
sas atvės.
Vaikų sauga
Jūs negalite įjungti prietaiso, jeigu įjungtas apsaugos nuo vaikų įtaisas.
Apsaugos nuo vaikų įtaiso įjungimas arba išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą . Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę ir , kol ekrane pasirodys arba
užges SAFE .
Kontrolinis pypsėjimas
Kontrolinio pypsėjimo įjungimas arba išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą .
2. Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaikykite nuspaudę
sigirs garso signalai.
ir
, kol pa‐
Orkaitės automatinis išsijungimas
Saugos sumetimais prietaisas to tam tikro laiko išsijungia automatiškai:
• Jeigu orkaitės funkcija veikia.
• Jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Ekrane mirksi paskutinį kartą nustatyta temepratūra.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C – 120 °C
12,5 val.
120–200 °C
8,5 val.
200 °C -250 °C
5,5 val.
ekrane rodoma OFF .
Orkaitės įjungimas po automatinio išjungimo
Išjunkite orkaitę. Įjungę prietaisą, vėl galite ją naudoti.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientyrai. Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.
Naudinga informacija ir patarimai.
19
Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐
statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir lentynų lygius pakeiskite atsižvelgdami į lentelė‐
se pateiktas vertes.
• Jei gaminimo trukmė ilgesnė, orkaitę galima išjungti likus 10 minučių iki gaminimo laiko
pabaigos, kad būtų panaudotas likutinis karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto produktus, gaminimo metu kepamosios skardos
gali išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Pirmą kartą rekomenduojame naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐
tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gaminimo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐
tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Kepimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.
Kepimas viename orkaitės lygyje
Orkaitės funkcija: „Ventitherm ®“ karšto oro srautas
Kepimas skardose
Maisto produktas
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Riestainis arba sviestinės bandelės
1
160-170
50-60
Trapus pyragas / vaisinis tortas
1
150-170
70-90
Plakta tešla be riebalų
1
160-180
25-40
Apkepas – trapus pyragas
2
170-190 1)
10-25
Apkepas, biskvito tešla
2
150-170
20-25
Obuolių tortas (uždengtas)
1
160-180
50-60
Obuolių pyragas (2 formos 20 cm Ø, įdeda‐
mos įstrižai)
1
180-190
65-80
Daržovių apkepas (pvz., „Quiche Lorraine“)
2
170-190
30-70
Varškės pyragas
1
160-180
60-90
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Mielinė pynutė / riestė
1
160-180
30-40
Kalėdinis pyragas
1
160-180
40-60
Duona (ruginė duona)
1
180-200
45-60
1) Įkaitinkite orkaitę
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Maisto produktas
20
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Kreminiai sluoksniuotos tešlos pyragaičiai
2
170-190
30-40
Biskvitinis vyniotinis
2
200-220 1)
8-15
„Sausas“ trupininės tešlos pyragas
2
160-180
20-40
Sviestinis migdolų pyragas / cukriniai pyragai
2
180-200 1)
15-30
Vaisių pyragas (iš mielinės/plaktos tešlos)
2
160-180
25-50
Vaisių pyragas iš trapios tešlos
2
170-190
40-80
Mieliniai pyragai su kremu (pvz., varškės,
grietinėlės, migdolų drožlių)
2
150-170
0:40-80
Pica (su dideliu kiekiu garnyro)
2
190-210 1)
20-40
Pica (plonapadė)
2
230 1)
12-20
Plokščia duona
2
230 1)
10-20
Šveicariškas sluoksniuotos tešlos tortas
2
190-210
35-50
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Trapūs sausainiai
2
160-180
6-20
Vienos suktinukai
2
160
10-40
Sausainiai iš skystos tešlos
2
160-180
15-20
Pyragai su kiaušinio baltymu, merengos
2
80-100
120-150
Migdoliniai sausainiai
2
100-120
30-60
Vaisiniai mieliniai sausainėliai
2
160-180
20-40
Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai
2
180-200 1)
20-30
Bandelės
2
210-230
20-35
Maži pyragaičiai (20 vienetų skardoje)
2
170 1)
20-30
Sausainiams
Maisto produktas
Kepimas dkeliuose orkaitės lygiuose. Sausainiai / maži pyragaičiai / tešlainiai / bandelės
Maisto produktas
„Ventitherm ®“ karšto oro srautas
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Trukmė (min.)
Trapūs sausainiai
2/3
160-180
15-35
Vienos suktinukai
2/3
160
20-60
Sausainiai iš skystos tešlos
2/3
160-180
25-40
Pyragai su kiaušinio balty‐
mu, merengos
2/3
80-100
130-170
Migdoliniai sausainiai
2/3
100-120
40-80
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
21
„Ventitherm ®“ karšto oro srautas
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Trukmė (min.)
Maži mieliniai kepiniai
2/3
160-180
30-60
Sluoksniuotos tešlos pyra‐
gaičiai
2/3
180-200 1)
30-50
1) Įkaitinkite orkaitę.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatas
Galima priežastis
Atitaisymas
Pyragas viduje nepakankamai
parudavęs.
Netinkamas orkaitės lygis
Pyragą dėkite žemiau.
Pyragas sukrenta (pasidaro tą‐
sus, vandeningas, suskilinėja).
Per aukšta orkaitės temperatū‐
ra.
Naudokite šiek tiek žemesnį
nustatymą.
Pyragas sukrenta (pasidaro tą‐
sus, vandeningas, suskilinėja).
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Kepimo laiko negalima su‐
trumpinti nustačius didesnę tem‐
peratūrą.
Pyragas sukrenta (pasidaro tą‐
sus, vandeningas, suskilinėja).
Tešla per skysta.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko rei‐
kia plakti/maišyti tešlai, ypač jei‐
gu naudojate plakiklius.
Pyragas per sausas.
Per žema orkaitės temperatūra.
Nustatykite aukštesnę orkaitės
temperatūrą
Pyragas per sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Nustatykite trumpesnį kepimo
laiką.
Pyragas paruduoja netolygiai.
Nustatykite žemesnę orkaitės
Per aukšta orkaitės temperatū‐
temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
ra ir per trumpas kepimo laikas.
ką.
Pyragas paruduoja netolygiai.
Mišinys paskirstytas netolygiai.
Vienodai paskirstykite mišinį
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa nustatytu lai‐
ku.
Per žema temperatūra.
Naudokite šiek tiek aukštesnį or‐
kaitės nustatymą.
Suflė ir apkepų lentelė
Orkaitės funkcija: „Ventitherm ®“ karšto oro srautas
Maisto produktas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Makaronų apkepas
1
180-200
30-50
Lakštiniai
1
180-200
25-40
Daržovių apkepas 1)
1
160-170
15-30
Daržovių apkepas 1)
1
160-170
15-30
Saldūs kepiniai
1
180-200
40-60
22
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min)
Kepta žuvis
1
180-200
30-60
Įdarytos daržovės
1
160-170
30-60
Bulvių plokštainis
2
180-200
40-50
Temperatūra, °C
Laikas
1) Įkaitinkite orkaitę
Gatavų užšaldytų patiekalų lentelė
Maisto produk‐
tas
Orkaitės funkcija
Lentynos
padėtis
Pica (užšaldy‐
ta)
„Ventitherm ®“
karšto oro srautas
3
Laikykitės ant pro‐ Laikykitės ant pro‐
dukto pakuotės
dukto pakuotės
esančių gamintojo esančių gamintojo
nurodymų
nurodymų
Skrudintos bul‐
vytės1)
(300-600 g)
Grilis+ventiliatorius
3
Ilgi batonai
„Ventitherm ®“
karšto oro srautas
3
Laikykitės ant pro‐ Laikykitės ant pro‐
dukto pakuotės
dukto pakuotės
esančių gamintojo esančių gamintojo
nurodymų
nurodymų
Vaisinis pyra‐
gas
„Ventitherm ®“
karšto oro srautas
3
Laikykitės ant pro‐ Laikykitės ant pro‐
dukto pakuotės
dukto pakuotės
esančių gamintojo esančių gamintojo
nurodymų
nurodymų
200-220
Laikykitės ant pro‐
dukto pakuotės
esančių gamintojo
nurodymų
1) Kepdami skrudintas bulvytes, jas 2–3 kartus apverskite.
Kepsnių kepimas
Kepsniai
• Kepimui naudokite karščiui atsparius orkaičių indus (perskaitykite gamintojo instrukcijas).
• Didelius kepsnius galima kepti grilio/giliame kepimo inde arba ant orkaitės lentynos virš
grilio/gilaus kepimo indo (jeigu jis yra).
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dangčiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
Kepimo lentelės
Orkaitės funkcija: „Ventitherm ®“ karšto oro srautas
Kiauliena
Maisto produktas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Petys, kaklas, kumpis (1000-1500 g)
1
170-190
90-120
Kotletai, rūkyta kiaulienos nugarinė (1000–
1500 g)
1
180-200
60-90
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
23
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Maltos mėsos kepsnys (750-1000 g)
1
180-200
45-60
Apvirta kiaulės koja (750-1000 g)
1
170-190
90-120
Jautiena
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Troškintas kepsnys (1000-1500 g)
Maisto produktas
1
180-200
120-150
Jautienos kepsnys arba filė, 1 cm storio
1
210-230 1)
0:06-0:09 vie‐
nam cm storio
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Troškintas kepsnys (1000-1500 g)
1
170-190
150-120
Veršienos karka (1500–2000 g)
1
170-190
120-150
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Ėriuko koja (1000-1500 g)
1
170-190
75-120
Ėriuko nugarinė (1000-1500 g)
1
180-200
60-90
1) Įkaitinkite orkaitę
Veršiena
Maisto produktas
Ėriena
Maisto produktas
Nedideli mėsos kepiniai, kepami ant kepimo padėklo
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Dešrelės „Cordon bleu“
Maisto produktas
1
220-230 1)
5-8
Dešrelės
1
220-230 1)
12-15
Šnicelis arba kotletas, pavoliotas džiūvėsė‐
liuose
1
220-230 1)
15-20
Kotletai / muštiniai
1
210-220 1)
15-20
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
1
210-220
45-75
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Viščiukas, višta (1000–1500 g)
1
190-210
45-75
Viščiukų puselės (po 400–500 g)
1
200-220
35-50
Vištienos gabaliukai (po 200–250 g)
1
200-220
35-50
Antis (1500–2000 g)
1
180-200
75-105
Žuvis (troškinta)
Maisto produktas
Žuvis (1000 –1500 g)
Paukštiena
Maisto produktas
24
Naudinga informacija ir patarimai.
Žvėriena
Maisto produktas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Kiškio nugarinė, šlaunelės (iki 1000 g)
1
220-230 1)
25-40
Stirnienos/elnienos nugarinė (1500-2000 g)
1
210-220
75-105
Stirnienos/elnienos kulkšnis (1500-2.000 g)
1
200-210
90-135
Kepimas griliu
Mažasis grilis
esant maksimaliai tempratūros nuostatai
Naudokite grilį uždarę orkaitės dureles.
• Kepdami grilyje, naudokite groteles ir padėklą.
• Kepimo grilyje laikas yra tik orientacinis.
Kepimo grilyje lentelė
Maisto produktas
Lentynos padėtis
Kepimo laikas (min)
Viena pusė
Antra pusė
Kotletai / muštiniai
3
8-10
6-8
Kiaulienos filė
2
10-12
6-10
Dešrelės
3
8-10
6-8
Filė žlėgtainiai, veršienos
žlėgtainiai
3
6-7
5-6
Jautienos filė, jautienos keps‐
nys (maždaug 1 kg)
2
10-12
10-12
Skrebučiai 1)
3
4-6
3-5
Skrebutis su garnyru
2
8-10
---
1) Groteles naudokite be padėklo
Grilis+ventiliatorius
Orkaitės funkcija: Grilis+ventiliatorius
Maisto produktas
Temperatūra, °C
Padėklas
Orkai‐
tės len‐
tyna
Trukmė
(min)
išjunkite
po… minučių
Lentynos padėtis
Viščiukas (900 – 1 000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Įdarytas kiaulienos vyniotinis
(2.000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Makaronų apkepas
180
---
2
30
---
Bulvių plokštainis
200
---
2
20-23
---
Daržovių apkepas „Gnocchi“
180
---
2
20-23
---
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
Temperatūra, °C
Padėklas
Orkai‐
tės len‐
tyna
25
Trukmė
(min)
išjunkite
po… minučių
15
---
Lentynos padėtis
Žiediniai kopūstai su padažu
„Hollondaise“
200
---
2
Atšildymas
Orkaitės funkcija: Atitirpinimas/džiovinimas (30 °C temperatūros nuostata)
• Patiekalus išpakuokite, sudėkite ant lėkštės ir įdėkite į orkaitę ant 1-os lentynos nuo apačios.
• Niekuo neuždenkite, norėdami sutrumpinti atitirpdymo laiką.
Atitirpinimo lentelė
Maisto produktas
Trukmė (min.)
Likusiojo atitir‐
pinimo trukmė
(min.)
Pastaba
Viščiukas, 1000 g
100-140
20-30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkštėje
apverstos mažos lėkštutės.
Įpusėjus gaminimo trukmei apverskite
Mėsa, 1000 g
100-140
20-30
Įpusėjus gaminimo trukmei apverskite
Mėsa, 500 g
90-120
20-30
Įpusėjus gaminimo trukmei apverskite
Upėtakis, 150 g
25-35
10-15
---
Braškės, 300 g
30-40
10-20
---
Sviestas, 250 g
30-40
10-15
---
Grietinėlė, 2 × 200 g
80-100
10-15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirpdytą
Didelis, puošnus tor‐
tas, 1400 g
60
60
---
Džiovinimas
Orkaitės funkcija: Atitirpinimas/džiovinimas
• Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.
• Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę išjunkite, ati‐
darykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.
Džiovinimo lentelė
Maisto produktas
Temperatūra, °C
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtis
Laikas (val.)
Pupos
75
2
2/3
6-9
Pipirų griežinėliai
75
2
2/3
5-8
Daržovės sriubai
75
2
2/3
5-6
Grybai
50
2
2/3
6-9
40-50
2
2/3
2-4
Prieskoniniai augalai
26
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
Temperatūra, °C
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtis
Laikas (val.)
Slyvos
75
2
2/3
8-12
Abrikosai
75
2
2/3
8-12
Pjaustyti obuoliai
75
2
2/3
6-9
Kriaušės
75
2
2/3
9-13
Konservavimas
Orkaitės funkcijos: „Ventitherm ®“ karšto oro srautas
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
• Visus stiklainius vienodai pripildykite ir uždarykite.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito
• Į kepimo skardą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek burbuliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudo‐
jami 1 litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lentelę).
Konservavimo lentelė – uogos
Pasterizavimas
Temperatūra, °C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminimo laikas
esant 100 °C (min.)
Žemuogės, mėlynės, avietės, pri‐
nokę agrastai
160-170
35-45
---
Neprinokę agrastai
160-170
35-45
10-15
Temperatūra, °C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminimo laikas
esant 100 °C (min.)
160-170
35-45
10-15
Temperatūra, °C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminimo laikas
esant 100 °C (min.)
Morkos 1)
160-170
50-60
5-10
Agurkai
160-170
50-60
---
Marinuotos daržovės
160-170
50-60
15
Kaliaropės, žirniai, šparagai
160-170
50-60
15-20
Konservavimo lentelė – Vaisiai su kauliukais
Pasterizavimas
Kriaušės, svarainiai, slyvos
Konservavimo lentelė – daržovės
Pasterizavimas
1) Išjungę orkaitę, palikite orkaitėje
Naudinga informacija ir patarimai.
27
Mikrobangų krosnelė
Informacija apie naudojimą
Bendroji informacija:
• Išjungę prietaisą, palaukite kelias minutes prieš išimdami maistą (žr. mikrobangų funkci‐
jos lentelės: laikymo trukmė).
• Prieš ruošdami maistą, išvyniokite jį iš aliuminio folijos pakuotės, išimkite iš metalinių indų
ir pan.
Maisto gaminimas:
• Jeigu įmanoma, gaminkite maistą, uždengtą medžiaga, tinkama naudoti mikrobangų kros‐
nelėje. Jeigu norite, kad patiekalas apskrustų, gaminkite jį neuždengtą.
• Atšaldytiems arba užšaldytiems maisto produktams pagaminti reikia daugiau laiko.
• Patiekalus su padažais reikia retkarčiais pamaišyti.
• Kietas daržoves, pavyzdžiui, morkas, žirnius arba žiedinius kopūstus, reikėtų virti vande‐
nyje.
• Didelius gabalus reikia apversti praėjus maždaug pusei nustatyto gaminimo laiko.
• Jeigu įmanoma, supjaustykite daržoves maždaug vienodo dydžio gabalėliais.
• Naudokite plačius indus plokščiais dugnais.
Mėsos, paukštienos, žuvies atšildymas:
• Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą ant mažos apverstos lėkštutės į indą arba ant atšil‐
dymui skirtų grotelių, arba ant plastmasinio sietelio, kad atšilęs skystis nutekėtų į indą.
• Apverskite maisto produktą praėjus pusei numatyto atšildymo laiko. Jeigu įmanoma, atida‐
lykite, tuomet išimkite pradėjusias atšilti maisto dalis.
Sviesto, torto, varškės atšildymas:
• Neatšildykite visiškai prietaise, o palikite atšilti kambario temperatūroje. Taip produktai at‐
šils vienodžiau. Prieš atšildydami maistą, pašalinkite metalo arba aliuminio pakuotę arba
jos dalis.
Vaisių, daržovių atšildymas:
• Visiškai neatšildykite prietaise vaisių ir daržovių, kurias toliau ruošite šviežias, o palikite
atšilti kambario temperatūroje.
• Vaisius ir daržoves, kurie bus gaminami, galima gaminti neatšildytus, tiesiogiai naudojant
aukštesnę mikrobangų galią.
Maisto pusgaminiai:
• Pusgaminius metalinėse pakuotėse arba plastikiniuose dėkluose su metaliniais dangte‐
liais galima atšildyti arba šildyti mikrobangų krosnelėje tik tuo atveju, jeigu tokios pakuo‐
tės yra specialiai tam skirtos ir tinkamos naudoti mikrobangų krosnelėje.
• Privalote vadovautis gamintojo nurodymais, pateiktais ant pakuotės (pvz., nuimti metalinį
dangtelį ir pradurti plastikinę plėvelę).
28
Naudinga informacija ir patarimai.
Tinkami indai ir medžiagos
Indas/medžiaga
Mikrobangų krosnelė
Atšildymas
Šildymas
Kepimas
Kepimas
griliu
Stiklas ir porcelianas, kurį galima naudoti or‐
kaitėje (be jokių metalinių dalių, pvz., „Py‐
rex“, karščiui atsparus stiklas)
X
X
X
X
NStiklas ir porcelianas, netinkamas naudoti
orkaitėje 1)
X
--
--
--
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš me‐
džiagos, atsparios karščiui/šalčiui (pvz., „Ar‐
coflam“), grilio lentyna
X
X
X
X
Keramika 2), moliniai indai 2)
X
X
X
--
Karščiui (iki 200°C 3)
X
X
X
--
Kartonas, popierius
X
--
--
--
Maisto plėvelė
X
--
--
--
Kepimo plėvelė su spaustuku, saugiu naudo‐ X
ti mikrobangų krosnelėje 3)
X
X
--
Kepimo indai, pagaminti iš metalo, pavyz‐
džiui emalio, ketaus
--
--
--
X
Kepimo skardos, padengtos juodu laku arba
silikonu 3)
--
--
--
X
Kepamoji skarda
--
--
--
X
Kepinimo indai, pvz., „Crostino“ arba
„Crunch“ lėkštės
--
X
X
--
Supakuoti maisto pusgaminiai 3)
X
X
X
X
1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalo papuošimų/apdailos
2) be kvarcinių arba metalinių dalių, be metalingos glazūros
) atsparus plastikas
3) Prašome paisyti gamintojo nurodytos maksimalios temperatūros!
X tinka
-- netinka
Kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį...
• Maisto produktai būna įvairių formų ir turi skirtingų savybių. Jie ruošiami įvairiais kiekiais.
Todėl skiriasi ir jiems atšildyti, šildyti arba gaminti reikiamas laikas, galia. Apytikris princi‐
pas: dukart didesnis kiekis = dukart ilgesnė trukmė
• Šildant mikrobangų krosnelėje, šiluma sukuriama paties maisto produkto viduje. Dėl šios
priežasties ne visos vietos gali būti šildomos vienu metu. Todėl šildomus patiekalus reikia
pamaišyti arba apversti, ypač gaminant didelį maisto kiekį.
• Laukimo laikas pateiktas lentelėse. Palikite maistą prietaise arba išėmę iš jo, kad šiluma
vienodai pasiskirstytų.
• Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu naudosite plačius indus plokščiais dugnais.
Naudinga informacija ir patarimai.
29
Maisto gaminimo mikrobangomis lentelė
Šaldytos mėsos atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Nepjaustyti mėsos ga‐
balai
500
200
10-12
10-15
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Kepsniai
200
200
3-5
5-10
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; pašalinkite atšilu‐
sias dalis
Maišyta malta mėsa
500
200
10-15
10-15
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; pašalinkite atšilu‐
sias dalis
Guliašas
500
200
10-15
10-15
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; pašalinkite atšilu‐
sias dalis
Šaldytos paukštienos atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Vištiena
1000
200
25-30
10-20
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; atšilusias dalis už‐
denkite aliuminio folija
Viščiuko krūtinėlė
100-200
200
3-5
10-15
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; atšilusias dalis už‐
denkite aliuminio folija
Vištienos šlaunelės
100-200
200
3-5
10-15
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; atšilusias dalis už‐
denkite aliuminio folija
Antis
2000
200
45-60
20-30
Įpusėjus laikui, apvers‐
kite; atšilusias dalis už‐
denkite aliuminio folija
Šaldytos žuvies atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Žuvis
500
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
100
10-15
Laukimo
laikas
(min)
15-20
Pastabos
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
30
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Žuvies filė gabalėliai
500
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
100
10-12
Laukimo
laikas
(min)
15-20
Pastabos
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Užšaldytos dešros atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Griežinėliais pjaustyta
dešra
100
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
100
2-4
Laukimo
laikas
(min)
20-40
Pastabos
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Pieno produktų atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Varškė
250
100
10-15
25-30
Nuimkite aliuminio da‐
lis; laikui įpusėjus, ap‐
verskite
Sviestas
250
100
3-5
15-20
Nuimkite aliuminio da‐
lis; laikui įpusėjus, ap‐
verskite
Sūris
250
100
3-5
30-60
Nuimkite aliuminio da‐
lis; laikui įpusėjus, ap‐
verskite
Grietinėlė
200
100
7-12
20-30
Nuimkite aliuminio
dangtelį; laikui įpusė‐
jus, pamaišykite
Pyragų / tešlainių atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Mielinė tešla
1 gabalas
100
2-3
15-20
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite lėkštėje
Varškės pyragas
1 gabalas
100
2-4
15-20
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite lėkštėje
Pyragas (tortas)
1 gabalas
100
1-2
15-20
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite lėkštėje
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
31
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Sausas pyragas (pvz.,
keksas)
1 gabalas
100
2-4
15-20
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite lėkštėje
Vaisinis pyragas
1 gabalas
100
1-2
15-20
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite lėkštėje
Duona
1000
100
15-20
10-15
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Duonos riekės
500
100
8-12
10-15
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Duonos bandelėms
4 bandelės
100
5-8
5-10
Laikui įpusėjus, apvers‐
kite
Daržovių atšildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Braškės
300
100
8-12
10-15
Atšildykite uždengtas;
laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Slyvos, vyšnios, avie‐
tės, juodieji serbentai,
abrikosai
250
100
8-10
10-15
Atšildykite uždengtas;
laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Atšildymas, tirpinimas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Šokoladas / šokoladi‐
nis glaistas
150
600
2-3
---
Laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Sviestas
100
200
2-4
---
Laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
32
Naudinga informacija ir patarimai.
Atšildymas, šildymas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia (va‐
tais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Kūdikių maistas stiklai‐ 200
niuose
300
2-3
---
Laikui įpusėjus, pamai‐
šykite; patikrinkite tem‐
peratūrą!
Kūdikių pienas (bute‐
liukas, 180 ml)
200
1000
0:200:40
---
Įdėkite į buteliuką
šaukštą, pamiašykite ir
patikrinkite temperatū‐
rą!
Pusfabrikačiai
400-500
600
4-6
5
Nuimkite aliuminio
dangtelius; laikui įpusė‐
jus, apverskite
Užšaldyti pusgaminiai
400-500
400
14-20
5
Nuimkite aliuminio
dangtelius; laikui įpusė‐
jus, apverskite
Pienas
1 puodelis,
maždaug
200 ml
1000
1:151:45
---
Įdėkite į indą šaukštą
Vanduo
1 puodelis,
maždaug
200 ml
1000
1:30-2
---
Įdėkite į indą šaukštą
Padažas
200 ml
600
1-2
---
Laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Sriuba
300 ml
600
2-4
---
Laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Kepimo stalas
Maisto produktas
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia
(vatais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
Pastabos
Žuvis
500
500
8-10
---
Kepkite uždengtą, kep‐
dami, kelis kartus apsu‐
kite indą
Žuvies filė gabalėliai
500
500
6-8
---
Kepkite uždengtą, kep‐
dami, kelis kartus apsu‐
kite indą
Daržovės, trumpai ga‐
mintos, šviežios 1)
500
600
12-16
---
Pripilkite maždaug 50
ml vandens; gaminkite
uždengtas; laikui įpusė‐
jus, pamaišykite
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produktas
33
Mikrobangų krosnelė
Kiekis (g)
Galia
(vatais)
Trukmė
(min)
Laukimo
laikas
(min)
---
Pastabos
Daržovės, trumpai ga‐
mintos, šaldytos 1)
500
600
14-18
Pripilkite maždaug 50
ml vandens; gaminkite
uždengtas; laikui įpusė‐
jus, pamaišykite
Daržovės, tilgai gamin‐
tos, šviežios 1)
500
600
14-20
Daržovės, ilgai gamintos, 500
šaldytos 1)
600
18-24
---
Virtos bulvės
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W / 15 Gaminkite uždengtas;
– 20
laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
Ryžiai
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Pripilkite maždaug 50
ml vandens; gaminkite
uždengtas; laikui įpusė‐
jus, pamaišykite
Pripilkite maždaug 50
ml vandens; gaminkite
uždengtas; laikui įpusė‐
jus, pamaišykite
Gaminkite uždengtas;
laikui įpusėjus, pamai‐
šykite
1) Visas daržoves gaminkite uždengtame inde. Nurodytas ruošimo laikas tėra apytikslis ir gali keistis priklausomai
nuo maisto produktų rušies ir kiekio.
Kombinuotosios funkcijos lentelė
Maisto gaminimo funkcijos: Orkaitė su karšto oro srautu ir žiedo formos kaitinimo elementu
+ mikrobangų krosnelė arba skrudinamasis kepimas
+ mikrobangų krosnelė
Maisto pro‐
duktas
Pyragų / mė‐
sos kepimo
indai
Orkaitės
funkcija
Temp.
(°C)
Mikro‐ Lenty‐
bangų
nos
galia (va‐ padė‐
tais)
tis
Truk‐
mė
(min)
Pastabos
Suflė / orkai‐ Apkepas ant
tėje keptas
grotelių
sūris
+
180
600
1
25-35
Suflė / apke‐ Apkepas ant
pai
grotelių
+
180
600
1
30-40
Antis, 2 000
g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
Iš pra‐ 300
džių
300
230
vėliau
180
1
40-60
Apversti po 15
min.; vėliau nus‐
tatyti 180 °C;
10 min. laukimo
laikas
Žuvies filė,
350 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
230
1
15-20
Įdaryti, suvynio‐
ti, pabarstyti
prieskoniais
600
34
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto pro‐
duktas
Pyragų / mė‐
sos kepimo
indai
Orkaitės
funkcija
Temp.
(°C)
Mikro‐ Lenty‐
bangų
nos
galia (va‐ padė‐
tais)
tis
Truk‐
mė
(min)
Pastabos
Žuvies apke‐ Stiklinis indas
pas, 1 400 g
+
180
300
1
30-40
Paukštiena
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
200
300
1
30-40
Apversti po 20
min.
Paukštienos
puselės
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
200
300
1
25-35
Apversti po 15
min.
Maltos mė‐
sos keps‐
nys, 650 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
180
300
1
30-40
5 min. laukimo
laikas
Viščiuko
šlaunelės
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
210
600
1
20-25
Apversti po 15
min.
Veršienos
kepsnys, 1
000 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
210
300
1
30-40
Apversti po 25
min.; neuždeng‐
ti; 5 min. lauki‐
mo laikas
Bulvių plokš‐ Stiklinis in‐
tainis
das ant grote‐
lių
+
180
600
1
20-25
Užbarstyti sūrio
Ėriuko koja
su kaulu, 1
000 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
180
300
1
30-40
5 min. laukimo
laikas
Ėriuko koja
be kaulo, 1
000 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
200
300
1
30-40
5 min. laukimo
laikas
Lazanija, 1
200 g
Apkepas ant
grotelių
+
230
400
1
25-30
Makaronų
apkepas, 1
800 g
Apkepas ant
grotelių
+
230
400
1
30-35
Pamaišyti po
20 min.
Įdaryta pa‐
prika
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
230
400
1
20-25
Peperoni puse‐
lės su sūrio/dar‐
žovių įdaru
Jautienos
kepsnys, 1
000 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
180
400
1
60-70
10 min. laikymo
trukmė, 1 kartą
apversti, kepti
uždengus
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto pro‐
duktas
Pyragų / mė‐
sos kepimo
indai
Orkaitės
funkcija
Kiaulienos
sprandinė, 1
200 g
Stiklinis in‐
das ant grote‐
lių
+
Temp.
(°C)
Mikro‐ Lenty‐
bangų
nos
galia (va‐ padė‐
tais)
tis
230
400
1
Truk‐
mė
(min)
55-65
35
Pastabos
5 laikymo truk‐
mė, 1 kartą ap‐
versti
Nurodytas ruošimo laikas ir temperatūra tėra apytiksliai ir priklauso nuo maisto produktų ru‐
šies ir kiekio.
Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo
Problema
Galimas sprendimo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų ruošiamo
maisto kiekiui.
Paieškokite panašaus produkto. Padidinkite arba su‐
trumpinkite gaminimo laiko trukmę, vadovaudamiesi
šia taisykle: dukart didesnis kiekis = dukart ilgesnė truk‐
mė pusė kiekio = pusė laiko
Patiekalas pernelyg sausas.
Nustatykite trumpesnį kepimo laiką arba pasirinkite ma‐
žesnę mikrobangų galią.
Pasibaigus nustatytam laikui, maisto pro‐
Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba pasirinkite dides‐
duktas vis dar neatšilo, nesušilo arba neiš‐ nę mikrobangų galią. Atkreipkite dėmesį, kad aukštes‐
kepė.
niems patiekalams paruošti reikia daugiau laiko.
Pasibaigus gaminimo laikui, patiekalas
kraštuose yra perkeptas, o viduryje vis dar
neiškepęs.
Kitą kartą pasirinkite mažesnę galią ir ilgesnį kepimo lai‐
ką. Laikui įpusėjus, pamaišykite skysčius, pvz., sriubą.
Bandymo indai atitinka standartą IEC 60705
(Mikrobangų galia – 1 000 vatų)
Mikrobangų prietaisų kokybė ir veikimas yra patikrinti bandymų institutų, naudojant specia‐
lius indus.
Maisto produk‐
tas
Galia
(vatais)
Orkai‐
tės
funkcijų
Lentynų
padėtys
Trukmė
(min)
Laukimo lai‐
kas (min)
Plakti kiauši‐
niai (12.3.1)
300
Stiklo pa‐ 30-40
grindas
120
Biskvito tešla
(12.3.2)
600
Stiklo pa‐ 8-10
grindas
5
Mėsos gabalo
kepimas
(12.3.3)
500
Stiklo pa‐ 20-22
grindas
5
Bulvių apke‐
pas (12.3.4)
500
1
40
5
Pyragas
(12.3.5)
200
2
20
5
Pastabos
Praėjus pusei laiko, ap‐
varskite patiekalą
Uždenkite; praėjus pu‐
sei kepimo laiko, apvers‐
kite
36
Naudinga informacija ir patarimai.
Maisto produk‐
tas
Galia
(vatais)
Grilyje keptas
viščiukas, 1
200 g (12.3.6)
Faršo atšildy‐
mas (13.3.)
Orkai‐
tės
funkcijų
Lentynų
padėtys
Trukmė
(min)
Laukimo lai‐
kas (min)
Pastabos
300
1
35
5
Apversti po 15 min.
100
Stiklo pa‐ 15-20
grindas
5
Įpusėjus laikui, apverski‐
te; pašalinkite atšilusias
dalis
Aviečių atšildy‐ 100
mas (B.2.1)
Stiklo pa‐ 11-13
grindas
5
Uždenkite
Automatinės programos
Naudokite , kad nustatytumėte vieną iš 12 automatinių programų (žr. skyrių „Automati‐
nės programos“).
Progra‐
ma
Funkci‐
ja
Receptas
Svoris
Laikas pa‐
gal
išankstinę
nuostatą
Šilumos
palaikymo
funkcija
„HH“
Išanksti‐
nė nuo‐
stata
min.
maks.
Paukštiena
1 000 g
100 g
1 500 g
19 min.
40 sekun‐
džių,
Nėra
P2
Mėsa
800 g
100 g
1 500 g
17 min.
36 sekun‐
dės
Nėra
P3
Žuvis
1 000 g
100 g
1 500 g
15 min.
20 sekun‐
džių
Nėra
P4
Duona
500 g
100 g
1 500 g
6 min.
Nėra
Šaldytos
daržovės,
mažos + 50
ml vandens
800 g
100 g
1 000 g
15 min.
44 sekun‐
dės
Taip
P6
Šaldytos
daržovės,
didelės +
50 ml van‐
dens
800 g
100 g
1 000 g
22 min.
56 sekun‐
dės
Taip
P7
Šviežios
daržovės,
mažos + 50
ml vandens
800 g
100 g
1 000 g
24 min.
Nėra
P1
P5
Atšildy‐
mas
Viri‐
mas
Naudinga informacija ir patarimai.
Progra‐
ma
Funkci‐
ja
Receptas
Svoris
Išanksti‐
nė nuo‐
stata
min.
maks.
Laikas pa‐
gal
išankstinę
nuostatą
Šilumos
palaikymo
funkcija
„HH“
P8
Šviežios
daržovės,
didelės +
50 ml van‐
dens
800 g
100 g
1 000 g
26 min.
40 sekun‐
džių
Nėra
P9
Bulvės +
100 ml van‐
dens
600 g
100 g
1 000 g
17 min.
12 sekun‐
džių
Nėra
P 10
Žuvis
1 000 g
100 g
1 000 g
21 min.
40 sekun‐
džių
Taip
Bulvių
plokštainis
1 000 g
400 g
1 800 g
30 min.
Taip
Viščiukas
1 000 g
400 g
1 400 g
30 min.
Taip
P 11
Kombi‐
nuotoji
funkci‐
ja
37
+
P 12
+
BULVIŲ APKEPAS (4–5 porcijos)
Ingredientai:
• 750 g bulvių
• 100 g sutarkuoto Greyerzo arba Ementalio sūrio
• 1 kiaušinis
• 75 ml pieno arba grietinėlės
• 2 valgomieji šaukštai sviesto
• 1/2 valg. šaukšto čiobrelių
• 1 nulupta česnako skiltelė
• Druska, pipirai, muskato riešutai
Paruošimas:
Nulupkite bulves, supjaustykite bulves madaug 3 mm storio griežinėliais, nusausinkite, tuo‐
met pabarstykite druska ir pipirais.
Sudėkite pusę bulvių griežinėlių į karščiui atsparią kepimo formą. Pabarstykite juos tarkuotu
sūriu. Sudėkite likusius bulvių griežinėlius ir apibarstykite likusiu sūriu.
38
Valymas ir priežiūra
Išspauskite česnako skiltelę ir suplakite ją su kiaušiniais, pienu ir čiobreliais. Įdėkite į padažą
druskos ir užpilkite ant bulvių.
Likusį sviestą plonais gabalėliais išdėliokite ant apkepo.
Nuostata
P 11 BULVIŲ APKEPAS
Lentynos padėtis
Laikas
2
30 min.
VIŠČIUKAS, 1 200 G
Ingredientai:
• 1 viščiukas (1 000–1 200 g)
• 2 valgomieji šaukštai aliejaus
• Druskos, pipirų, paprikos ir kario
Paruošimas:
Nuplaukite viščiuką ir nusausinkite popieriumi.
Sumaišykite prieskonius su aliejumi ir aptepkite viščiuką iš vidaus ir išorės.
Tada įdėkite viščiuką krūtinėle žemyn į ugniai atsparią formą arba stiklinę formą su skylėtu
įdėklu (priedas).
Praėjus pusei kepimo laiko, apverskite viščiuką.
Pasigirdus pirmam signalui patikrinkite, ar kepsnys iškepė. Jeigu reikia, palikite kepti ilgiau,
kol išgirsite antrą garso signalą (maždaug 10 min.).
Nuostata
P 12 VIŠČIUKAS, 1 200 G
Lentynos padėtis
Laikas
2
30 min
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas (ypač tų
produktų, kurių sudėtyje yra krakmolo) dėl sudėtyje esančių akrilamidų gali kelti grėsmę
sveikatai. Dėl šios priežasties rekomenduojame gaminti kuo žemesnėje temperatūroje ir
stipriai neskrudinti maisto.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone)
po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprikepančių priedų, neplaukite jų intensyvaus poveikio priemonėmis, ašt‐
riais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
Valymas ir priežiūra
39
Lentynos atramos išėmimas
Galite išimti lentynų atramas ir nuvalyti šonines
sieneles.
Pakelkite lentynos atramą ir ištraukite ją.
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Orkaitės lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.
Prieš keisdami orkaitės lemputę
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vi‐
daus pažeidimų.
Orkaitės lemputės keitimas / stiklinio dangtelio valymas
Norėdami apsaugoti orkaitės lemputę ir stiklinį dangtelį, ant orkaitės dugno patieskite skudurėlį.
Halogeninę lemputę visada suimkite skudurėliu, kad ant lemputės neprisviltų riebalų likučiai.
1. Išimkite kairiąją lentynos atramą.
2. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laik‐
rodžio rodyklę ir nuimkite jį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Jeigu reikia, orkaitės lemputę pakeiskite
tinkama, 300 °C karščiui atsparia orkaitės
lempute G9.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įdėkite lentynos atramą.
40
Ką daryti, jeigu...
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas paros laikas.
Nustatykite paros laiką. Žr. sky‐
rių „Paros laiko nustatymas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos. Įsitikinkite, ar nuostatos yra tin‐
kamos.
Prietaisas nekaista.
Įjungtas automatinis išjungimas. Žr. skyrių „Automatinis išsijungi‐
mas“.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų
funkcija.
Išjunkite apsaugos nuo vaikų
funkciją.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimo triktį su‐
kėlė saugiklis. Jeigu saugiklis
pakartotinai suveikia, kreipkitės
į kvalifikuotą elektriką.
Neveikia orkaitės lemputė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Prietaisas neveikia.
Netinkamai uždarytos orkaitės
durelės.
Uždarykite orkaitės dureles.
Prietaisas neveikia.
Užsiteršę durelių tarpinės ir san‐ Nuvalykite durelių tarpinės ir
darinimo paviršiai.
sandarinimo paviršius.
Mikrobangų krosnelė neveikia.
Nepaspaustas paleidimo jutiklio Palieskite paleidimo jutiklio lau‐
laukas.
ką.
Ekrane šviečia „d“ ir orkaitė ne‐
kaista
Neveikia ventiliatorius
Įjungta orkaitės tikrinimo funkci‐ Išjunkite prietaisą. Vienu metu
ja
paspauskite ir palaikykite nus‐
paudę ir , kol pasigirs gar‐
so signalas ir ekrane užges „d“
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyti techninių duo‐
menų plokštelėje. Duomenų plokštelę rasite orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
Įrengimas
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN 68930 stabilumo reikalavimus.
1a
380-383
min.
560
20
13
594
388
375
min.
550
567
594
252
41
42
Įrengimas
1b
594
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
594
252
Įrengimas
1c
594
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
594
252
43
44
Įrengimas
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
Aplinkosauga
45
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo me‐
džiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kontei‐
nerius.
46
47
www.aeg-electrolux.com/shop
892944637-A-312010
Download PDF

advertising