7 - Biblioteka Narodowa
R. 65(77)
Warszawa, 8 - 14 lutego 2009 r.
Nr 7
Poz. 3580 - 4071
WYKAZ DZIAŁÓW UKD
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
004 Informatyka
005 Zarządzanie. Biurowość
1 FILOZOFIA
159.9 Psychologia
2 RELIGIA. TEOLOGIA
272 Kościół rzymskokatolicki
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
311+314 Statystyka. Demografia
316 Socjologia
32 Nauki polityczne. Polityka
33 Nauki ekonomiczne
331 Praca
336 Finanse. Podatki
338/339 Gospodarka. Handel
338.48 Turystyka
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
51 Matematyka
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
53 Fizyka
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
622 Górnictwo
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
77 Fotografia i procesy pokrewne
78 Muzyka
791/792 Film. Teatr
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799 Sport
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
82-1/-9 Literatura piękna
821.162.1-1/-9 Literatura polska
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
912 Atlasy. Mapy
913(438) Geografia Polski
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
94(438) Historia Polski
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo.
Bibliografia. Informacja.
Bibliotekarstwo. Bibliologia)
Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7051-477-8
1. Gry komputerowe – programowanie – materiały konferencyjne
004.41:793.7](06)
b23156326
Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i
Jacka Tomaszczyka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. –
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – 284 s. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka =
Science, Didactics, Practice ; 103)
Tyt. równol.: Library codes of ethics in the world : antology [!] of
national codes of ethics. – Teksty kodeksów tł. z różnych jęz. Streszcz.
ang.
Bibliogr. s. 280-281.
ISBN 978-83-61464-01-3
1. Bibliotekarze – etyka
023:174
b23177809
ISBN 978-83-7572-500-1
1. Excel – poradnik
004.42(083.1)
b22970629
3585/2009
ALEXANDER, Rob.: Fantasy = poz.3798
3580/2009
BARNEY, Darin David: Społeczeństwo sieci = poz.3647
MIROSZOWA, Halina (1920- ).
Mój czas / Halina Miroszowa. – Łomża : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 2008. – 155, [5] s. : il. (w tym kolor.) ;
22 cm.
EKRANY piśmienności = poz.3823
MIĘDZYNARODOWE Warsztaty Doktoranckie: X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD’2008 pod patronatem dziekanów wydziałów elektrycznych, elektroniki i informatyki, IET - The Institution of Engineering and Technology
= poz.3757
ISBN 978-83-924170-4-0
1. Miroszowa, Halina (1920- ) – pamiętniki 2. Dziennikarze – Polska – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 20 w.
050+070]-051:929-051A/Z](438)”19”
b23117643
3581/2009
005 Zarządzanie. Biurowość
PARNOWSKA, Marta.: Generał Kazimierz Kardaszewicz =
poz.3743
LIKER, Jeffrey K.
Toyota talent : rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty
/ Jeffrey K. Liker, David P. Meier ; przeł. Marcin Kowalczyk. –
Warszawa : MT Biznes, cop. 2008. – 384 s. ; 24 cm. – (Światowe
Bestsellery Biznesowe)
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: Nauki historyczne w Polsce
1944-1970 = poz.4049
60 LAT Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie = poz.4031
Tyt. oryg.: ”Toyota talent : developing your people the Toyota way”
2007. Na obwol.: Kontynuacja bestsellera: ”Droga Toyoty”.
ISBN 978-83-61040-57-6 : zł 69,90
1. Toyota Jid¯
osha Kabushiki Kaisha 2. Kultura organizacyjna 3.
Produkcja – zarządzanie 4. Samochody – przemysł – Japonia 5.
Zarządzanie strategiczne
004 Informatyka
005.95/.96:005.73:658.5:629.33](520)”1945/...”
BIRN, Jeremy.
Cyfrowe oświetlenie i rendering / Jeremy Birn ; [tł. Remigiusz
Zagrobelski]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. –
447 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Meier, David P.
b23167865
004.92(07)
b21390289
3586/2009
Logistyka i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice / red. Marek Fertsch, Katarzyna Grzybowska,
Agnieszka Stachowiak. – Poznań : Politechnika Poznańska.
Instytut Inżynierii Zarządzania, 2007. – 313 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Digital lighting and rendering” 2006. Na s. tyt. i okł.:
wyd. 2 odnosi się do oryg.
Indeks.
ISBN 978-83-246-0790-7 : zł 89
1. Grafika komputerowa – podręcznik
Na s. red. błędny ISBN. – Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-60906-06-4
1. Logistyka gospodarcza 2. Produkcja – zarządzanie
3582/2009
005.51:658.5
b23282320
MONTUSIEWICZ, Jerzy.
Komputerowy zapis konstrukcji : ćwiczenia do programu AutoCAD. Cz. 1 / Jerzy Montusiewicz, Agnieszka Czerkawska ;
[Politechnika Lubelska. Wydział Podstaw Techniki]. – Lublin
: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej : Wydawnictwo Drukarnia Liber Duo, 2008. – 77 s. : il. ; 24 cm.
3587/2009
Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania / pod
red. nauk. Wiesława Gonciarskiego. – Warszawa : Wojskowa
Akademia Techniczna, 2008. – 299, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61486-02-2
1. Zarządzanie – metody
Bibliogr. s. 77.
ISBN 978-83-7497-048-8 (Wydaw. PL)
ISBN 978-83-61301-28-8
1. AutoCAD – podręcznik
005
b23286088
004.42:004.92](07)
3588/2009
ALLEN, Terry F.: Firma z głową = poz.3774
Czerkawska, Agnieszka.
b23265747
3584/2009
Raporty podsumowujące - teraz 2x szybciej! : 27 najlepszych
trików, za pomocą których zestawienia z podsumowaniami
przygotujesz sprawnie i bezbłędnie / [red. Piotr Gromulski]. –
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2008. – 84
s. ; 21 cm. – (Expert Excela)
BURKETT, Larry.: Biznes zgodny z Biblią = poz.3775
3583/2009
FORESIGHT województwa mazowieckiego = poz.3661
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INŻYNIERII GIER
KOMPUTEROWYCH (5 ; 2008 ; Siedlce).
Inżynieria gier komputerowych 5 : materiały konferencyjne V
Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych /
[red. nauk. Jerzy Tchórzewski et al.] ; Akademia Podlaska. –
Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. – 127 s. : il.
; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
GLOBALIZACJA polityki światowej = poz.3657
HISTORIA, kultura, globalizacja. = poz.3650
KNECHT, Zdzisław: Zarządzanie marketingiem = poz.3674
KSZTAŁTOWANIE lojalności w działaniach marketingowych
na wybranych rynkach = poz.3675
2
MURAWSKA, Monika.: Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa = poz.3777
Materiały IV międzynarodowej konf. naukowo-szkoleniowej ”Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth K¨
ubler-Ross”.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89934-34-5 (t. 4)
ISBN 978-83-89934-14-7 (całość)
1. Śmierć – materiały konferencyjne
MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.: Podstawy przedsiębiorczości =
poz.3663
PRZEDSIĘBIORSTWO wobec wyzwań globalnych = poz.3778
122/129:179:27-187/-188:612.013](06)
b23282216
PRZEDSIĘBIORSTWO wobec wyzwań globalnych = poz.3779
W drodze do brzegu życia : praca zbiorowa. T. 5 / pod red.
Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk i Barbary Jankowiak ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk
o Zdrowiu. – Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2008. – 418,
[4] s. : il. ; 24 cm.
PRZEDSIĘBIORSTWO wobec wyzwań globalnych = poz.3780
TRACY, Brian: Plan lotu = poz.3599
UWARUNKOWANIA i analizy w systemach organizacyjnych
przedsiębiorstw = poz.3781
Materiały IV międzynarodowej konf. naukowo-szkoleniowej ”Życiodajna śmierć pamięci Elizabeth K¨
ubler-Ross”.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89934-40-6 (t. 5)
ISBN 978-83-89934-14-7 (całość)
1. Śmierć – materiały konferencyjne
1 FILOZOFIA
122/129:179:27-187/-188:612.013](06)
b2326035x
BLOCKER, H. Gene (1937- ).
Filozofia japońska / H. Gene Blocker, Christopher L. Starling
; tł. Natalia Szuster. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2008. – 251, [1] s. ; 24 cm. – (Ex Oriente)
ISBN 978-83-7181-550-8 : zł 60
1. Metodologia 2. Nauki społeczne – historia
165:167/168:3::001(091)
b23312865
1(520)(075.8)
Starling, Christopher L. (1948- ).
3589/2009
3. Teoria poznania
3595/2009
ŻELAZNY, Mirosław (1954- ).
Kant dla początkujących / Mirosław Żelazny ; il. Maria Kubit.
– Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 129 s. :
il. ; 21 cm. – (Filozofowie dla Początkujących)
¨
BOHME,
Jakob (1575-1624).
Mysterium ziemskie i niebieskie / Jacob Boehme ; tł. JOD. –
Wieluń : Instytut Wydawniczy ”Rozekruis Pers”, 2008. – 60 s.
; 20 cm.
ISBN 978-83-7611-166-7
1. Kant, Immanuel (1724-1804) – wydawnictwa popularne
lozofia – historia – Niemcy – 18 w. – wydawnictwa popularne
Tyt. oryg.: Mysterio, 1730. Na książce wyłącznie pseud. tł., nazwa:
Józef Jankowski. Tekst wg ed.: Warszawa, 1921. – Tekst równol. pol.,
niem.
ISBN 978-83-61205-36-4
1. Metafizyka – 17 w. 2. Mistyka – protestantyzm – 17 w.
11/12:274.5-58]”16”
b2285454x
3594/2009
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie
/ pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Towarzystwo Miłośników
Historii. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 474 s. ; 25
cm. – (Antropologia Wiedzy ; t. 3)
Tyt. oryg.: ”Japanese philosophy” 2001. – Podręcznik akademicki.
Bibliogr. s. 233-239. Indeks.
ISBN 978-83-233-2425-6 : zł 29,90
1. Filozofia – historia – Japonia – podręcznik akademicki
b23154421
3593/2009
1(430)”17”A/Z
b23242978
3596/2009
AGAMBEN, Giorgio: Co zostaje z Auschwitz = poz.4043
BARTNIK,
poz.3609
3590/2009
Czesław Stanisław: Teologia i świat osoby =
Etyka, wartość, wspólnota / pod red. Vasila Gluchmana i
Grzegorza Grzybka. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii
Techniczno-Humanistycznej : we współpr. z Polskim Towarzystwem Filozoficznym. Oddział w Cieszynie. Koło, 2008. –
ˇ
165, [3] s. ; 24 cm. – (Człowiek w społeczeństwie = Clovek
v
spoloˇcnosti ; t. 2)
BOCHEŃSKI, Józef Maria: Listy do ojca = poz.3611
Tekst częśc. słowac.
ISBN 978-83-60714-29-4 (Wydaw. AT-H)
1. Etyka społeczna – Polska – od 1989 r.
Słowacja – od 1993 r. 3. Wartość – etyka
MACHIAVELLI, Niccol`
o: Książę = poz.3658
172(438:437.6)”1989/...”
b2160339x
GOGOLIŃSKI, Eugeniusz: Katolickie spojrzenie na małżeństwo i rodzicielstwo ; = poz.3618
KLAUZA, Karol: Teokalia - piękno Boga = poz.3625
KODEKSY etyki bibliotekarskiej na świecie = poz.3580
NOWOCZESNOŚĆ jako doświadczenie = poz.3653
2. Etyka społeczna –
PALUCH, Marek.: O wychowaniu, wartościach i myśli społecznej = poz.3706
3591/2009
PRZESŁAWSKI, Tomasz.: Psychika, czyn, wina = poz.3690
REYNOLDS, John Myrdhin (1942- ).
Czarownice i dakinie : tantra na Wschodzie i Zachodzie / John
Myrdhin Reynolds ; tł. Zbigniew Zagajewski. – Wyd. 2 popr.
– Kraków : Wydawnictwo A, 2008. – 179, [5] s. ; 21 cm. – (Seria
Buddyzm)
RĄB, Jacek.: O nauce, edukacji i społeczeństwie = poz.3643
UCIELEŚNIENIA II = poz.3654
159.9 Psychologia
Tyt. oryg.: Wicca, paganism, and tantra.
Indeks.
ISBN 978-83-89978-25-7
1. Magia 2. Tantryzm – Indie 3. Tantryzm – Tybet (Chiny)
133:[243:233](540:515)
b23306361
2. Fi-
PAWLAK, Piotr.
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. – Wyd. 3. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2009. – 150, [1] s. : il.
; 24 cm.
3592/2009
Bibliogr. s. 125-128.
ISBN 978-83-7308-689-0
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – korekcja
– psychoterapia
W drodze do brzegu życia : praca zbiorowa. T. 4 / pod red.
Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk i Barbary Jankowiak ; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Nauk
o Zdrowiu. – Białystok : Uniwersytet Medyczny, 2008. – 386,
[4] s. : il. ; 24 cm.
159.922.7:616.8-053.2:615.851
b23260373
3
2. Zespół AD/HD
3597/2009
SUFA, Beata.
Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli
i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. – Kraków
: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. –
149, [3] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia
Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
ISSN 0239-6025 ; nr 503)
Tyt. oryg.: ”L’amore vince la morte : commento esegetico-spirituale
alle lettere di Giovanni” 2008.
ISBN 978-83-7482-215-2
1. Jan Ewangelista (św.) – nauczanie 2. Biblia. NT. Listy św. Jana
Apostoła – analiza i interpretacja
27-36”00”A/Z:27-248.3/.8-27
b22614400
BOWIE, Fiona.
Antropologia religii : wprowadzenie / Fiona Bowie ; przekł.
Kamila Pawluś. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 353, [1] s. ; 24 cm. – (Cultura)
Bibliogr. s. 122-136.
ISBN 978-83-7271-486-2
1. Komunikacja niewerbalna – szkolnictwo – Polska – od 1989 r.
159.925:81’221:316.77:37.064.2](438)”1989/...”
b23098600
3598/2009
Tyt. oryg.: ”The anthropology of religion : an introduction” 2006.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-233-2545-1 : zł 39,99
1. Religia – antropologia społeczna
TRACY, Brian (1944- ).
Plan lotu : prawdziwy sekret sukcesu / Brian Tracy ; przekł.
Konrad Pawłowski. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2008. – 157,
[1] s. ; 22 cm.
2:316.74
b23165182
Tyt. oryg.: ”Flight plan : how to achieve more, faster than you ever
dreamed possible” 2008.
ISBN 978-83-61040-43-9 : zł 39,90
1. Przedsiębiorczość (postawa) – poradnik 2. Samorealizacja – poradnik 3. Sukces – poradnik
159.923:005.342:316.64
b23167555
Tyt. oryg.: ”Faire les bons choix au bon moment : discerner, choisir,
d´
ecider dans l’Esprit Saint” 2007.
ISBN 978-83-7502-137-0 : zł 25
1. Duchowość chrześcijańska 2. Wiara – chrześcijaństwo
WARECKI, Marek.
Jak być ... mamą? / Marek Warecki & Wojciech Warecki ; il. Jacek
Frankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów
MIC, 2008. – 98, [1] s. : il. ; 19 cm.
27-184:27-58
b23177196
159.9-055.52-055.2:37.018.1
Warecki, Wojciech.
3600/2009
Tyt. oryg.: Il ´
etait plusieurs ”foi” : pour r´
epondre aux questions des
enfants sur les religions”.
ISBN 978-83-7554-054-3 : zł 33,90
1. Religia – wydawnictwa dla dzieci
WARECKI, Marek.
Jak być... tatą ? / Marek Warecki & Wojciech Warecki ; il. Jacek
Frankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów
MIC, 2008. – 98, [1] s. : il. ; 19 cm.
2(02.053.2)
b23183159
ISBN 978-83-750-131-8 : zł 25
1. Ojcostwo – poradnik 2. Wychowanie w rodzinie – poradnik
Warecki, Wojciech.
3601/2009
Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / pod
red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 398, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24
cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7308-927-3
1. Choroby – psychologia
na zdrowie
2. Stres – psychologia
Streszcz. ang. przy art.
ISBN 978-83-7188-028-5
1. Religijność – chrześcijaństwo
27-44
b20735777
3607/2009
WILKINSON, Bruce.
Dawca marzeń / Bruce Wilkinson oraz David i Heather Kopp
; [tł. z jęz. ang. Magda Wellman]. – Warszawa : Fundacja ”Głos
Ewangelii”, 2008. – 177 s. : il. ; 22 cm.
3. Stres – wpływ
159.944.4:616
b23248403
3606/2009
Religijność - wymiar prywatny i publiczny / pod red. Wiktora
Szymborskiego i Pawła F. Nowakowskiego ; Inicjatywa Małopolska im. Króla Władysława Łokietka. – Kraków : Księgarnia
Akademicka, 2007. – 356 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
159.9-055.52-055.1:37.018.1
b23177123
3605/2009
GILBERT, Monique (1929- ).
Jest wiele wiar : o co pytają dzieci / Monique Gilbert ; il. Moke¨ıt
Van Linden ; przeł. Ewa Kolasińska. – Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008. – 180, [4] s. : il. ; 21
cm.
2. Wychowanie w rodzinie – porad-
b23176921
3604/2009
GEORGES, Bertrand (1966- ).
Jak dokonywać dobrych wyborów? : sztuka rozeznawania
duchowego / Bertrand Georges ; przekł. Anna Foltańska. –
Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008. – 231,
[1] s. ; 20 cm.
3599/2009
ISBN 978-83-750-130-1 : zł 25
1. Macierzyństwo – poradnik
nik
3603/2009
3602/2009
Tyt. oryg.: ”The dream giver” 2003. Cytaty biblijne pochodzą z Pisma Świętego wyd. nakł. Wydawnictwa Pallattinum oraz Pisma Świętego wyd. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
ISBN 83-914933-6-9
1. Duchowość protestancka
CHEREK, Kinga.: Pożegnanie z pieluszkami czyli Jak łatwo i
przyjemnie nauczyć dziecko korzystania z toalety = poz.3732
PILSKA, Magdalena.: Psychologia żywienia = poz.3744
PSYCHOLOGIA polityczna = poz.3659
274/278-58
b23054311
ZDOLNOŚCI, talent, twórczość. = poz.3715
¨
BOHME,
Jakob: Mysterium ziemskie i niebieskie = poz.3590
ZDOLNOŚCI, talent, twórczość. = poz.3716
BURKETT, Larry.: Biznes zgodny z Biblią = poz.3775
MICKIEWICZ,
poz.3628
2 RELIGIA. TEOLOGIA
3608/2009
Franciszek: Wspólnota uczniów Jezusa =
REYNOLDS, John Myrdhin: Czarownice i dakinie = poz.3592
BIANCHI, Enzo (1943- ).
Miłość zwycięża śmierć / Enzo Bianchi ; przekł. Grzegorz
Niedźwiedź. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2008. – 241, [3]
s. ; 20 cm.
W DRODZE do brzegu życia = poz.3593
W DRODZE do brzegu życia = poz.3594
4
272 Kościół rzymskokatolicki
Opis wg okł.
ISBN 978-83-7519-079-3
1. Modlitewnik – katolicyzm
BARTNIK, Czesław Stanisław (1929- ).
Teologia i świat osoby / Czesław Stanisław Bartnik. – Lublin :
Standruk, 2008. – 294 s. ; 24 cm. – (Dzieła zebrane / Czesław
Stanisław Bartnik ; t. 51)
Bibliogr. s. 193-216. Indeksy.
ISBN 978-83-7363-608-8
1. Prawo kanoniczne – historia
noniczne
3609/2009
Błogosławiony różańcu Maryi! : modlitwy do Matki Bożej
Różańcowej / [oprac. Krzysztof Zimończyk]. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2008. – [20] s. : il. kolor. ; 15
cm.
Opis wg okł.
ISBN 978-83-7519-074-8
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – katolicyzm
tewnik – katolicyzm
272-282.5
b23282642
3616/2009
DŁUGOSZ, Antoni (1941- ).
Chrześcijanin radosny : kazania do dziewcząt i chłopców /
Antoni Długosz ; kompozycja graf. i zdj. Leszek Sosnowski. –
Kraków : Biały Kruk, 2008. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
2. Modli-
3610/2009
ISBN 978-83-7553-066-7 : zł 49
1. Kazania dla dzieci – katolicyzm – 21 w.
-duszpasterskie – katolicyzm
2. Pomoce liturgiczno-
272-475(042):272-5
b23261018
Na okł. podtyt.: prywatna korespondencja.
ISBN 978-83-60703-71-7
1. Bocheński, Adolf Józef (1870-1936) – korespondencja 2. Bocheński, Józef Maria (1902-1995) – korespondencja 3. Dominikanie – Polska – 1918-1939 r. – źródła 4. Filozofia – historia – Polska – 1918-1939 r.
– źródła 5. Listy polskie – 1918-1939 r. 6. Polacy za granicą – Włochy
– 1918-1939 r. – źródła 7. Rzym (Włochy) – 1918-1939 r. – źródła
3617/2009
GOGOLIŃSKI, Eugeniusz (1963- ).
Katolickie spojrzenie na małżeństwo i rodzicielstwo ; O odpowiedzialnym rodzicielstwie i powrocie płodności po porodzie / [Eugeniusz Gogoliński, Maria Gruszczyńska, Krystyna
Steckiewicz-Kała]. – Wyd. 2 popr. – Gliwice : Duszpasterstwo
Rodzin Diecezji Gliwickiej ; Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008. – 39 s. : il. ; 20 cm. – (Naturalne Planowanie
Rodziny ; cz. 1-2)
272-788/-789(438):1(438)A/Z:94(450)A/Z]”1918/1939”(044)
b21231746
3611/2009
ISBN 978-83-60367-94-0 (DA)
1. Etyka seksualna – katolicyzm 2. Małżeństwo – teologia – katolicyzm 3. Miłość – teologia – katolicyzm 4. Rodzina – teologia –
katolicyzm
Cicha noc, święta noc... : modlitwy przy wigilijnym stole
/ [oprac. Krzysztof Zimończyk]. – Kraków : Wydawnictwo
Księży Sercanów, cop. 2008. – [20] s. : il. kolor. ; 15 cm.
272-555:272-425:176
Gruszczyńska, Maria.; Steckiewicz-Kała, Krystyna (1951- ).
2. Modlitewnik – ka-
272-282.5
b23282629
b22357713
ISBN 978-83-7519-073-1
1. Różaniec (modlitwa)
272-534
b23282484
Opis wg okł. – Tł. z wł.
ISBN 978-83-60998-16-8 (Homo Dei)
1. Miłość – rozmyślania religijne
272-42:272-58
b22575753
3619/2009
HEPP, Peter (1961- ).
Świat w moich dłoniach : życie bez słuchu i wzroku / Peter
Hepp ; tł. Henryk Kompf. – Katowice : Wydawnictwo Credo,
2008. – 328, [2] s. ; 21 cm. – (Pięknie Żyć)
3613/2009
Tyt. oryg.: ”Die Welt in meinen H¨anden : ein Leben ohne H¨
oren
und Sehen” 2005.
ISBN 978-83-60131-24-4
1. Hepp, Peter (1962- ) – pamiętniki 2. Głuchociemni – Niemcy –
od 1945 r. – pamiętniki 3. Laikat – Niemcy – od 1945 r. – pamiętniki
4. Pamiętniki niemieckie – od 1945 r.
CZACKA, Róża (1876-1961).
Dyrektorium / Elżbieta Czacka ; [red. nauk. Maria Prussak ;
oprac. tekstu Maria Prussak, Magdalena Banaszek, Katarzyna
Michalak]. – Laski : Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 2008. – 370 s. ; 18 cm. – (Pisma / Elżbieta Czacka
; t. 1) (Duchowość Dzieła Lasek)
Na książce imię zakonne aut.
ISBN 978-83-925305-4-1
1. Franciszkanki Służebnice Krzyża – duchowość
Służebnice Krzyża – reguły i konstytucje
3618/2009
HENEL, Alojzy (1934- ).
Różaniec jasnogórski / Alojzy Henel. – Kraków : Wydawnictwo
Księży Sercanów, cop. 2008. – 50, [3] s. : il. kolor. ; 17 cm.
3612/2009
CROSTAROSA, Maria Celeste (1696-1755).
Pokarmem twoim będzie miłość : myśli s. M. Celeste Crostarosy / [red. tekstów K. Kut, B. Berechowska]. – Kraków :
Wydawnictwo Homo Dei ; Bielsko-Biała : Siostry Redemptorystki, cop. 2008. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 17 cm.
272-788/-789:272-58
b23281807
2. Prawo rzymskie – a prawo ka-
272-74:340.15(37)
b20619248
BOCHEŃSKI, Józef Maria (1902-1995).
Listy do ojca / Józef Bocheński ; oprac. Jarosław Kozak, Korneliusz Policki. – Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2008.
– 461, [1] s. : il. ; 21 cm.
Opis wg okł.
ISBN 978-83-7519-083-0
1. Boże Narodzenie – liturgia – katolicyzm
tolicyzm
3615/2009
DĘBIŃSKI, Antoni (1953- ).
Kościół i prawo rzymskie / Antoni Dębiński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Rzymskiego. – Lublin :
Wydawnictwo KUL, 2007. – 238, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 279-286. Indeks.
ISBN 978-83-88458-98-9
1. Bartnik, Czesław Stanisław (1929- ) – twórczość 2. Filozofia
chrześcijańska – historia – Polska – od 1944 r. 3. Personalizm – historia – Polska – od 1944 r. 4. Teologia chrześcijańska
272-1:141.144:1(438)”1944/...”A/Z
b23109543
2. Śmierć – katolicyzm
272-282.5
b23282587
272-7:929-051-056.262/-056.263A/Z](430)”1945/...”
b23180298
2. Franciszkanki
3620/2009
I wybaw nas od złego... : modlitwy o uwolnienie od zła
/ [oprac. Krzysztof Zimończyk]. – Kraków : Wydawnictwo
Księży Sercanów, cop. 2008. – [20] s. : il. kolor. ; 15 cm.
3614/2009
Opis wg okł.
ISBN 978-83-7519-085-4
1. Modlitewnik – katolicyzm
Daj im wieczne spoczywanie! : modlitwy za zmarłych / [oprac.
Krzysztof Zimończyk]. – Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2008. – [20] s. : il. kolor. ; 15 cm.
272-282.5
b23282617
5
3621/2009
IZDEBSKA, Monika.
Dzieje parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim w latach 1931-2006 = The history of the Saint
John the Baptist Parish church in Radzików Wielki in 1931-2006
/ Monika Izdebska ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny. – Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas,
2007. – 94 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
U góry okł.: Historia.
Bibliogr. s. 76-80.
ISBN 978-83-61071-02-0
1. Parafia – katolicyzm – Polska
wieckie) – religia
MICKIEWICZ, Franciszek (1962- ).
Wspólnota uczniów Jezusa : powołanie, formacja, posłannictwo / Franciszek Mickiewicz. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, cop.
2008. – 334, [2] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 327-[335].
ISBN 978-83-7031-624-2
1. Jezus Chrystus – teologia – katolicyzm
– analiza i interpretacja
272-31:27-247-27
b23093572
2. Radzików Wielki (woj. mazo-
272-774(438)”19/20”
b20678265
Bibliogr. s. 200-216. Indeksy.
ISBN 978-83-60040-57-7 : zl 35
1. Dominikanie – Polska – 20 w. 2. Misje – katolicyzm – Chiny –
20 w. 3. Sichuan (Chiny) – religia – 20 w.
272-76(510=162.1):272-788/-789(438)]”19”
b23187049
ISBN 978-83-7482-229-9
1. Modlitewnik – katolicyzm
3623/2009
ISBN 978-83-920612-4-3
1. Droga krzyżowa 2. Godzinki (modlitwa)
kult – katolicyzm 4. Modlitewnik – katolicyzm
ISBN 978-83-7553-037-7 : zł 69
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – ikonografia 2. Fotografia
polska – od 1944 r. – album 3. Wadowice (woj. małopolskie) – ikonografia
Na s. przytyt.: Scriptores Rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Im Namen des historischen Vereins fur
Ermland hrsg. von Dr. C. P. Woelky. Band II. Braunsberg, 1889. III. Die
Heilsberger Chronik von Martin Oesterreich. 220-468. Beilage. Acta
sub pontificatu Reverendissimi Domini Mauritii, episcopi Warmiensis, 469-496. V. Matthias Treters Forsetzung der Heilsberger Chronik.
501-578.
Indeksy.
ISBN 978-83-88348-75-4
1. Biskupi – katolicyzm – Niemcy – 13-17 w. – źródła 2. Biskupi
– katolicyzm – Polska – 13-17 w. – źródła 3. Warmińska, diecezja
(katol.) – 13-17 w. – źródła
3625/2009
La Salette : opis objawienia i sens orędzia / tł. z fr. Augustyn
Hamielec. – Wznowienie. – Kraków : Wydawnictwo La Salette
Księży Misjonarzy Saletynów, 2008. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 20
cm.
272-725:272-772](438:430)”12/16”(093)
Treter, Tomasz (1547-1610).; Treter, Maciej (1623-1692).
b22456879
Tyt. oryg.: ”La Salette - r´
ecit de l’apparition et sens du message”
2005.
ISBN 978-83-88153-31-0
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – Francja – 19-20
w. – wydawnictwa popularne 2. Objawienia maryjne w La Salette
– wydawnictwa popularne 3. La Salette-Fallavaux (Francja) – sanktuarium maryjne – wydawnictwa popularne
3631/2009
Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy : praca
zbiorowa / pod red. Władysława Ozimka, Zygmunta Jaroszka.
– Wrocław ; Oleśnica : Papieski Wydział Teologiczny, 2008. –
248 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60370-40-7
1. Parafia – katolicyzm – Polska
religia – historia
3626/2009
272-774(438)
b23211155
MASCIARELLI, Michele Giulio.
Znak niewiasty : Maryja w teologii Josepha Ratzingera / Michele Giulio Masciarelli ; przekł. Wiesław Szymona. – Kraków
: Wydawnictwo eSPe, 2008. – 212, [4] s. ; 21 cm.
2. Oleśnica (woj. dolnośląskie) –
3632/2009
PORĘBSKI, Paweł (1949- ).
Rzeczywistość w świetle nauki, filozofii i wiary / Paweł Porębski. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – 223 s. ; 21
cm.
Tyt. oryg.: ”Il segno della Donna : Maria nella teologia di Joseph
Ratzinger” 2001.
Indeks.
ISBN 978-83-7482-181-0
1. Benedykt XVI (papież ; 1927- ) – nauczanie 2. Maria (Matka
Jezusa Chrystusa) – teologia – katolicyzm – historia – od 1965 r.
272-732.2”1965/...”A/Z:272-312.47
b21286784
3630/2009
OESTERREICH, Marcin.
Kronika Lidzbarska / Marcin Oesterreich, Tomasz Treter, Maciej Treter ; wydał krytycznie C. P. Woelky ; przeł. Julian Wojtkowski. – Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne,
2008. – 176, [2] s. ; 24 cm.
3624/2009
Streszcz. wł.
Bibliogr. s. 269-280.
ISBN 978-83-7363-663-7
1. Bóg – teologia – katolicyzm 2. Estetyka – historia 3. Ikonografia chrześcijańska – teologia 4. Piękno – teologia – katolicyzm
272-312.47:[272-145.55:726::272A/Z](44)”18/19”
b23312191
3. Męka Pańska –
272-282.5:272-31:272-5
b23282794
KLAUZA, Karol (1947- ).
Teokalia - piękno Boga : prolegomena do estetyki dogmatycznej / Karol Klauza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – 356
s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
272-14:7.046.3:111.85
b2138292x
3629/2009
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak
Ty : droga krzyżowa, godzinki o męce Pańskiej, pieśni do Pana
Jezusa / [oprac. Benignus Deptuła]. – Kraków : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk, [2008]. – 39, [1] s. ; 15 cm.
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Tutaj wszystko się zaczęło ... / słowo Jan Paweł II ; fot. Adam
Bujak, Marcin Bujak ; koncepcja wyd. i graf. Leszek Sosnowski.
– Kraków : Biały Kruk, 2008. – 143, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
272-732.2”1965/...”A/Z:72(438)A/Z](084.121)
b23243041
3628/2009
MIŁAWICKI, Marek.
Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937-1952
/ Marek Miławicki. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2007. –
232, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Źródła Dominikańskiego
Instytutu Historycznego w Krakowie ; 1)
3622/2009
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Modlitwy Jana Pawła II / [wybór i oprac. Anna Matusiak]. –
Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2008. – 158, [2] s. ;
19 cm + Nowenna za wstawiennictwem bł. księdza Michała
Sopoćki Apostoła Miłosierdzia Bożego o zdrową pobożność :
[8] s. ; 16 cm.
272-282.5
b23264652
2. Biblia. NT. Ewangelie
Bibliogr. s. 219-220. Indeks.
ISBN 978-83-7442-835-4
1. Etyka chrześcijańska – katolicyzm – wydawnictwa popularne
2. Wiara – katolicyzm – wydawnictwa popularne
272-184:272-425
b23276873
3627/2009
6
3633/2009
REALE, Giovanni (1931- ).
Karol Wojtyła Pielgrzym Absolutu / Giovanni Reale ; tł. Małgorzata Gajda. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II
Instytucja Kultury m.st. Warszawy, 2008. – 212, [1] s. ; 20 cm.
Wędrowanie z Bogiem : podręcznik i ćwiczenia do religii dla
klasy 0 / [aut. Teresa Biłyk et al. ; il. Izabella Czarnecka]. –
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 127 s. : il. (gł. kolor.) ;
24 cm.
ISBN 978-83-7505-136-0
1. Katolicyzm – podręcznik dla szkół podstawowych
początkowe – podręcznik dla dzieci
Tyt. oryg.: ”Karol Wojtyła : un pellegrino dell’assoluto” 2005.
ISBN 978-83-60853-32-0
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – nauczanie 2. Jan Paweł II
(papież ; 1920-2005) – twórczość 3. Literatura polska – historia –
20-21 w.
272-732.2”1965/...”A/Z:821.162.1(091)”19/20”A/Z
b23055017
272-282.4(075.2)
b22883502
3640/2009
ZIMOŃCZYK, Krzysztof (1962- ).
Trwajcie w miłości! : homilie na niedziele roku B / Krzysztof
Zimończyk. – Kraków : Dehon - Wydawnictwo Księży Sercanów, cop. 2008. – 178 s. ; 20 cm.
3634/2009
Servus pauperum : w dwudziestopięciolecie beatyfikacji
Brata Alberta - Adama Chmielowskiego / red. Krzysztof Rafał
Prokop, Krzysztof Tunia. – Igołomia ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Oddział, 2008. –
207, [1] s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7519-082-3
1. Kazania – katolicyzm – 21 w.
272-475(042)
b2328254x
Materiały z sesji nauk., 5.12.2007 r., Kraków-Igołomia.
ISBN 978-83-923556-3-2
1. Albert Chmielowski (św. ; 1845-1916) – materiały konferencyjne
2. Albertyni – materiały konferencyjne 3. Albertynki – materiały
konferencyjne 4. Kanonizacja i beatyfikacja – 20 w. – materiały konferencyjne 5. Malarstwo polskie – historia – 19-20 w. – materiały
konferencyjne
272-36A/Z:272-788/-789(438):75.071(438)A/Z:
272-558.6/.7]”18/19”(06)
b2325922x
2. Nauczanie
3641/2009
Życie i cuda św. Jacka 1257-2007 / [wybór i tł. tekstów Tomasz
Gałuszka] ; Bracia Dominikanie. – Kraków : Wydawnictwo
Esprit, 2007. – 70, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60040-31-7 : zł 14,90
1. Jacek (św. ; ca 1183-1257) – biografia 2. Dominikanie – biografie
– Polska – 13 w. 3. Cuda – Polska – 13 w.
272-36”12”A/Z:[272-788/-789:272-145.55:929-052A/Z](438)”12”
b23187360
3642/2009
3635/2009
MATYSIAK, Ada Jadwiga.: Wyspa krasnoludków = poz.3705
TUROWSKI, Gabriel (1929- ).
Karol Wojtyła : przyjaciel, kardynał, Papież / Gabriel Turowski.
– Kraków : Biały Kruk, 2007. – 151, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
POJAWA, Bożena.: Rok liturgiczny w katechezie = poz.3709
3 NAUKI SPOŁECZNE.
PRAWO. ADMINISTRACJA
Bibliogr. G. Turowskiego o K. Wojtyle - Janie Pawle II s. 150. Indeks.
ISBN 978-83-7553- 006-3 : zł 77
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – pamiętniki 2. Turowski, Gabriel (1929- ) – pamiętniki 3. Duchowieństwo katolickie – Polska –
od 1944 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – od 1944 r.
272-732.2”1965/...”(02.025.2)A/Z:
[272-725:929-051A/Z](438)”1944/...”(02.0 25.2)
b22573446
RĄB, Jacek.
O nauce, edukacji i społeczeństwie : szkice filozoficzne / Jacek
Rąb. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. –
134 s. ; 24 cm. – (Monografia / [Politechnika Śląska] ; 177)
3636/2009
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 132-134. Indeks.
ISBN 978-83-7335-535-4
1. Filozofia – szkice 2. Nauki ekonomiczne – szkice
społeczne – szkice 4. Szkolnictwo – szkice
WARZYWODA, Maciej.
Katowice / [tekst Maciej Warzywoda]. – Warszawa : Bellona,
cop. 2008. – 48 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Śladami Jana Pawła II po
Polsce : almanach miast papieskich)
3-027.21:33:37:1
b23314886
Bibliogr. s. 2.
ISBN 978-83-11-11260-5
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – podróże apostolskie – Polska –
wydawnictwa popularne 2. Katowice (woj. śląskie) – wydawnictwa
popularne
272-732.2”1965/...”A/Z:913(438)A/Z](02.025.2)
b23303293
WZORCE postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie = poz.3595
3637/2009
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka
społeczna. Problematyka płci. Socjografia
KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (1932-2007).
Busz po polsku / Ryszard Kapuściński. – Wyd. 8. – Warszawa
: Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2009. – 130, [2] s. ; 21
cm.
Bibliogr. s. 2.
ISBN 978-83-11-11340-4
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – podróże apostolskie – Polska – wydawnictwa popularne 2. Przemyśl (woj. podkarpackie) –
wydawnictwa popularne
ISBN 978-83-07-03189-7
1. Reportaż polski – 20 w.
2. Polska – 1944-1989 r. – publicystyka
308(438)”1944/1989”(047)
b2331509x
3638/2009
3644/2009
CIAŁO spieniężone? = poz.3648
FORESIGHT województwa mazowieckiego = poz.3661
WARZYWODA, Maciej.
Zamość / [tekst Maciej Warzywoda]. – Warszawa : Bellona,
cop. 2008. – 48 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Śladami Jana Pawła II po
Polsce : almanach miast papieskich)
LEKTURY płci = poz.3839
UCIELEŚNIENIA II = poz.3654
Bibliogr. s. 2.
ISBN 978-83-1111-435-7
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – podróże apostolskie – Polska –
wydawnictwa popularne 2. Zamość (woj. lubelskie) – wydawnictwa
popularne
272-732.2”1965/...”A/Z:913(438)A/Z](02.025.2)
b23303220
3643/2009
SURDYK-FERTSCH, Wiesława.: My i historia = poz.4050
WARZYWODA, Maciej.
Przemyśl / [tekst Maciej Warzywoda]. – Warszawa : Bellona,
cop. 2008. – 48 s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Śladami Jana Pawła II po
Polsce : almanach miast papieskich)
272-732.2”1965/...”A/Z:913(438)A/Z](02.025.2)
b2330327x
3. Nauki
311+314 Statystyka. Demografia.
WIERZBIŃSKI, Jerzy.
Statystyka opisowa / Jerzy Wierzbiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. – 200 s. : il. ; 24 cm.
3639/2009
7
Bibliogr. s. 200.
ISBN 978-83-61276-15-9
1. Statystyka – podręcznik akademicki
311(075.8)
b23301831
Tyt. oryg.: ”Moderieren und Pr¨asentieren : wirksame Kommunikation und gezielter Medieneinsatz” 2004.
Bibliogr. s. 126.
ISBN 978-83-61059-45-5 : zł 12,90
1. Komunikacja interpersonalna – wydawnictwa popularne 2.
Prezentacje i wystąpienia – wydawnictwa popularne
3645/2009
316.77:808.5
b22288016
316 Socjologia
KOPEREK, Adam.
Człowiek, państwo, świat : edukacja społeczna obywateli =
Man, state, world : social education of citizens / Adam Koperek.
– Łódź : Adam Koperek ; Gachenbach : Kazimierz Piotrowski,
2008. – 341 s. ; 21 cm.
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii / pod red. Anny
Horolets. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.
– 356 s. : il. ; 23 cm.
Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, 13-15
września 2007 r., Zielona Góra. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 317-344.
ISBN 978-83-7611-019-6
1. Język – socjologia – materiały konferencyjne 2. Komunikacja
społeczna – materiały konferencyjne 3. Socjologia – teoria – materiały konferencyjne
316.77:316.2:81’27](06)
b2302785x
Streszcz. ang. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-927297-1-6 (A. Koperek)
1. Demokracja 2. Społeczeństwo obywatelskie
narodowa
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-89281-68-5
1. Antropologia społeczna 2. Kultura masowa
nizm
Tyt. oryg.: ”The network society” 2004.
Bibliogr. s. 210-223. Indeks.
ISBN 978-83-60457-41-2 : zł 32,90
1. Internet – socjologia 2. Komunikacja społeczna 3. Rzeczywistość wirtualna – socjologia 4. Społeczeństwo informacyjne
Indeks.
ISBN 978-83-7388-165-5
1. Ciało ludzkie w filozofii
Tożsamość płciowa
316.334.56:316.65](438)”2001/...”
b23309465
3. Socjologia ciała
3.
3654/2009
BOWIE, Fiona.: Antropologia religii = poz.3604
ESTETYKA Afryki = poz.3786
3648/2009
GIEREŁO-KLIMASZEWSKA, Katarzyna.: Rola telewizji w
kształtowaniu wizerunku politycznego = poz.3656
LEKTURY płci = poz.3839
OBYCZAJE polskie = poz.3718
PODLASZCZAK, Janusz: Rodziny lubatowskie 200 lat temu.
= poz.4064
SOSNOWSKA, Danuta: Inna Galicja = poz.4068
2. Zambrów (woj. pod-
SUFA, Beata.: Komunikacja niewerbalna = poz.3598
TRACY, Brian: Plan lotu = poz.3599
3649/2009
Historia, kultura, globalizacja. Vol. 1 / red. Adam Nobis, Piotr
Badyna. – Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2008. – 208 s. ; 24 cm.
32 Nauki polityczne. Polityka.
Materiały z konf., 19 XI 2007 r., Wrocław. – Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-88178-61-0
1. Globalizacja – materiały konferencyjne 2. Kultura – socjologia
– materiały konferencyjne
316.7:005.44](06)
b22689084
2. Płeć – antropologia społeczna
316.7:305:316.64:1
b23298376
GLIŃSKA, Ewa.
Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta
wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa / Ewa
Glińska. – Łysomice : Eurpejskie Centrum Edukacyjne, cop.
2008. – 351 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 331-345.
ISBN 978-83-60738-41-2
1. Opinia publiczna – Polska – od 2001 r.
laskie) – socjologia – od 2001 r.
3653/2009
Ucieleśnienia II : płeć między ciałem i tekstem : praca zbiorowa / pod red. Joanny Bator i Anny Wieczorkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
2008. – 382, [1] s. : il. ; 24 cm.
Ciało spieniężone? : szkice antropologiczne i socjologiczne /
red. nauk. Marek S. Szczepański [et al.]. – Opole ; Tychy :
Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2008. – 259 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm.
316.7:305
b23296896
3. Postmoder-
316.7:141.78:7.038:82(091)
b23247587
3647/2009
2. Płeć – socjologia
3652/2009
Nowoczesność jako doświadczenie : analizy kulturoznawcze
/ red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza.
– Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ”Academica”, cop. 2008. – 186 s. : il., err. ; 24 cm.
BARNEY, Darin David (1966- ).
Społeczeństwo sieci / Darin Barney ; przeł. Marcin Fronia ;
oprac. Katarzyna Nadana. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!,
2008. – 229, [1] s. ; 21 cm. – (Key Concepts)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89055-58-3
1. Antropologia społeczna
3. Świadomość
316.325:316.356.4:316.64:321.7
b23105562
3646/2009
316.77:004.946:004.738.5:316.325
b23236206
3651/2009
Dorobek pedagogiki harcerskiej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50. rocznicę powstania ”Nieprzetartego Szlaku” / pod red. Janusza Wojtyczy ; Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ”Ignatianum”, Komisja Historyczna
Krakowskiej Chorągwi ZHP. – Kraków : inGraphic Mateusz
Indyka, 2008. – 305 s. : il. ; 21 cm.
3650/2009
Tyt. grzb.: Konferencja naukowa - Dorobek pedagogiki harcerskiej.
Bibliogr. przy ref. s. 286-287.
ISBN 978-83-902546-9-2
1. Związek Harcerstwa Polskiego – materiały konferencyjne 2.
Harcerstwo – wychowanie – materiały konferencyjne
HOFFMANN, Klaus-Dieter.
Prowadzenie zebrań i prezentacji : jak usprawnić komunikację, jak zaktywizować uczestników / Klaus Hoffmann ; [przekł.
Olga Koszutska]. – Warszawa : BC Edukacja, cop. 2008. – 126
s. : il. kolor. ; 16 cm. – (Samokształcenie w Biznesie)
329.78(438)”19”A/Z:37.017](06)
b23265061
8
3655/2009
33 Nauki ekonomiczne
GIEREŁO-KLIMASZEWSKA, Katarzyna.
Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego : studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce / Katarzyna Giereło-Klimaszewska. – Toruń
: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. – 280 s. : il. ; 23
cm. – (Nauka o Komunikowaniu)
Foresight województwa mazowieckiego : monitorowanie i
prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii
dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego
/ Krzysztof Mieczkowski [et al.]. – Warszawa : Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2007. – 234 s. : il. ; 24
cm. – (Monografie, Studia, Rozprawy / [Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów])
Bibliogr. s. 249-264.
ISBN 978-83-7441-782-2
1. Kampania wyborcza – Polska – od 1989 r. 2. Marketing polityczny – Polska – od 1989 r. 3. Telewizja – socjologia – Polska – od
1989 r.
32.019.5:324:7.097:316.77](438)”1989/...”
b23277476
Tyt. grzb.: Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważenia rozwoju województwa
mazowieckiego. Na s. tyt. nazwa programu: Foresight Mazovia.
ISBN 978-83-921728-9-5
1. Metoda Delphi – stosowanie – gospodarka 2. Mazowieckie,
województwo (od 1999) – strategia rozwoju
3656/2009
Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy
współpr. Patricii Owens ; [tł. Mateusz Filary et al. ; red. nauk. tł.
Łukasz Kamieński]. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2008. – XLIV, 1006, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Politika)
332.14:005.521:303.4/.8](438)”2001/...”
b2078434x
JABŁOŃSKA, Paulina.
Olesno i powiat oleski : od rzemiosła do przemysłu = Olesno
and Olesno County : ”from handicraft to industry” / [oprac.
tekstu Paulina Jabłońska ; zdj. Dawid Trybuś ; tł. Magdalena
Szarkiewicz]. – Bydgoszcz : Promocja Regionu, cop. 2008. – 56
s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”Globalization of world politics : an introduction to international relations” 2004. – Podręcznik akademicki.
Bibliogr. s. 919-953. Indeks.
ISBN 978-83-233-2460-7 : zł 89,99
1. Globalizacja – podręcznik akademicki 2. Polityka międzynarodowa – podręcznik akademicki
327:005.44](075.8)
b23316792
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 56.
ISBN 978-83-61204-72-5
1. Olesno (woj. opolskie ; okręg) – gospodarka – wydawnictwa
popularne
3657/2009
332.1(438)(02.025.2)
b23292313
MACHIAVELLI, Niccol`
o (1469-1527).
Książę / Niccol`
o Machiavelli ; przeł. Czesław Nanke ; [przekł.
przejrzał i uzup. Jan Malarczyk]. – Wyd. 5. – Poznań : Vesper,
2008. – 105, [7] s. ; 20 cm.
U dołu okł.: Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane (wszystkie profile), technikum (wszystkie zawody), zasadnicza szkoła zawodowa.
ISBN 978-83-7449-090-0
1. Edukacja ekonomiczna – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
3658/2009
Psychologia polityczna / red. David O. Sears, Leonie Huddy,
Robert Jervis ; tł. Robert Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – X, 762, [1] s. ; 24 cm.
– (Politika)
33+005.342](075.3-021.66)(076)
b23189058
Tyt. oryg.: ”Oxford handbook of political psychology” 2003. – Podręcznik akademicki przeznaczony dla naukowców i studentów.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-233-2536-9 : zł 69
1. Polityka – psychologia – podręcznik akademicki
32-027.21:159.9](075.8)
b23317061
3663/2009
Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. – 201 s. : il. ; 24 cm.
– (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
3659/2009
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7246-584-9
1. Śląskie, województwo (od 1999) – gospodarka
SIEDLAR-KOŁYSZKO, Teresa.
Od Smoleńska po Dzikie Pola : trwanie Polaków na ziemiach
wschodnich I Rzeczypospolitej / Teresa Siedlar-Kołyszko. –
Wyd. 2 popr. i poszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 295, [5] s. : il. kolor. ; 25 cm.
332.1(438)”1989/...”
b23285734
3664/2009
Społeczna odpowiedzialność w biznesie / pod red. Matyldy
Bojar ; [aut. Anna Bartkowiak et al.]. – Lublin : Wydawnictwo
Politechniki Lubelskiej, 2007. – 298 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7308-953-2
1. Mniejszości narodowe – Białoruś – od 1991 r. – publicystyka 2.
Mniejszości narodowe – Litwa – od 1991 r. – publicystyka 3. Mniejszości narodowe – Rosja – od 1991 r. – publicystyka 4. Mniejszości
narodowe – Ukraina – od 1991 r. – publicystyka 5. Polacy za granicą –
Białoruś – od 1991 r. – publicystyka 6. Polacy za granicą – Litwa – od
1991 r. – publicystyka 7. Polacy za granicą – Rosja – od 1991 r. – publicystyka 8. Polacy za granicą – Ukraina – od 1991 r. – publicystyka
9. Reportaż polski – od 1989 r.
323.15(47+57:474.5:476:477]=162.1)”1991/...”(047)
b23248063
3662/2009
MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.
Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia / Jacek Musiałkiewicz. – Warszawa : Ekonomik A. Komosa, J. Musiałkiewicz,
2008. – 108 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Il principe”.
ISBN 978-83-60159-80-4 : zł 9,90
1. Państwo – teoria – 16 w. 2. Polityka – etyka – 16 w.
321.01:340.12:172
b23312592
3661/2009
Nazwy aut. na s. 297-298. U góry okł.: Menedżer XXI wieku.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7497-031-0
1. Społeczna odpowiedzialność biznesu
330.162
b2326746x
3660/2009
3665/2009
STANISZEWSKI, Karol.
Powiat prudnicki : od rzemiosła do przemysłu = Prudnik County : ”from handicraft to industry” / [oprac. tekstu Karol
Staniszewski ; zdj. Dawid Trybuś]. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”Promocja Polska”, cop. 2008. – 36 s. :
il. kolor. ; 30 cm.
KOPEREK, Adam.: Człowiek, państwo, świat = poz.3652
WALKA o pamięć = poz.4070
9
WYRZYKOWSKA, Anna.
Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej z wzorami dokumentów / Anna Wyrzykowska. – Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007.
– 60, [8] s. ; 24 cm. – (Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 36.
ISBN 978-83-60726-57-0
1. Prudnik (woj. opolskie ; okręg) – gospodarka – wydawnictwa
popularne
332.1(438)(02.025.2)
b2329243x
ISBN 978-83-7426-445-7
1. Deklaracje podatkowe – Polska – stan na 2007 r. – poradnik 2.
Przedsiębiorstwo – inwestycje – dokumentacja – poradnik 3. Przedsiębiorstwo – remont – dokumentacja – poradnik
3666/2009
BURKETT, Larry.: Biznes zgodny z Biblią = poz.3775
336.226.12:658.14/.17](438)
b20792372
RĄB, Jacek.: O nauce, edukacji i społeczeństwie = poz.3643
3671/2009
331 Praca
MURAWSKA, Monika.: Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa = poz.3777
ORZEŁ, Magdalena (1974- ).
Dublin : moja polska karma / Magdalena Orzeł. – Kraków
: Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2007. –
156, [3] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm. – (Świat Oczami Polaków)
338/339 Gospodarka. Handel
KAŹMIERCZAK, Tomasz Wojciech (1983- ).
Bezpieczeństwo energetyczne : implikacje uzależnienia Polski
od importu gazu ziemnego : (zarys problemu) / Tomasz Wojciech Kaźmierczak. – Warszawa : Promotor, 2008. – 145, [1] s. :
il. ; 25 cm. – (Magister.pl)
ISBN 978-83-7437-259-6 : zł 17,90
1. Orzeł, Magdalena (1974- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie
– od 2001 r. 3. Polacy za granicą – praca – Irlandia – od 2001 r. –
pamiętniki 4. Dublin (Irlandia) – od 2001 r. – pamiętniki
331.5(417=162.1):929-051(438)A/Z]”2001/...”
b23219348
Bibliogr. s. 115-127.
ISBN 978-83-60095-27-0
1. Gazprom 2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – Polska –
od 1989 r. 3. Energetyka – polityka – Polska – od 1989 r. 4. Gaz
ziemny – handel – polityka – Rosja – od 1991 r. 5. Gaz ziemny –
handel – Polska – od 1989 r.
3667/2009
KSZTAŁCENIE nauczycieli w szkole wyższej = poz.3703
”SOLIDARNOŚĆ” Mazowsze 1980-1981 = poz.4067
ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Marian: Międzynarodowe prawo
pracy. = poz.3693
338.45::620.91:66.07:339.166:665.6/.7](438:47+57)”1989/...”
b21778930
3672/2009
KIENZLER, Iwona (1956- ).
Leksykon marketingu / Iwona Kienzler. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – 264 s. ; 20 cm.
TWARDO, Dorota.: Instrukcja prowadzenia dokumentacji
płacowej = poz.3772
Dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów, tłumaczy, dziennikarzy, nauczycieli akademickich.
Indeks.
ISBN 978-83-255-0196-9 : zł 35
1. Marketing – encyklopedia
336 Finanse. Podatki.
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a
polski rynek / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. – 106 s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 18)
339.138(03)
b2329372x
KNECHT, Zdzisław (1938- ).
Zarządzanie marketingiem / Zdzisław Knecht. – Wyd. 3. –
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – 224 s. : il. ; 24
cm. – (Marketing)
Materiały z konf., 24-26 września 2007 r., Szklarska Poręba. –
Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
1. Inwestycje – finanse – materiały konferencyjne 2. Papiery wartościowe – inwestycje – materiały konferencyjne 3. Ryzyko finansowe – materiały konferencyjne 4. Ubezpieczenia – materiały konferencyjne
336.76:336.5:368:364.3](06)
b23168377
Bibliogr. s. 215-219. Indeks.
ISBN 978-83-255-0172-3 : zł 34
1. Marketing – zarządzanie – podręcznik akademicki
339.138:005](075.8)
b23293846
3668/2009
336.14(438)”1989/...”
b23176465
Bibliogr. s. 135-142.
ISBN 978-83-7246-553-5
1. Lojalność konsumentów
2. Marketing – metody
339.138:366.1:005.336
2. Finanse publiczne –
Barczak, Mirosława.4n
b23285965
KLISIŃSKI,
poz.3819
3669/2009
Sektor publiczny we współczesnej gospodarce / red. nauk. Renata Przygodzka ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu
w Białymstoku, 2008. – 417 s. : il. ; 24 cm.
3675/2009
Janusz: Marketing w biznesie sportowym =
338.48 Turystyka
MAJOWSKI, Marcin (1982- ).
Polska Ludowa zaprasza : polityka turystyczna w czasach
Edwarda Gierka / Marcin Majowski. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008. – 134, [1] s. ; 21 cm. – (W Krainie PRL :
ludzie, sprawy, problemy)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7431-176-2
1. Finanse publiczne 2. Sektor publiczny
336.13
b23299150
3674/2009
Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na
wybranych rynkach : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Śliwińskiej ; [aut. M. Barczak et al.]. – Katowice : Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. – 144
s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe / [Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego])
Pieniądz, budżet i rynek / red. nauk. Kamilla Marchewka-Bartkowiak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra
Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. – Poznań : Katedra Teorii
Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Akademia Ekonomiczna : JM
Stefko Małgorzata Stefko i Synowie, 2008. – 206 s. : il. ; 24 cm.
– (Z Prac Młodych Ekonomistów ; z. 5)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-61518-04-4 (JM Stefko)
1. Budżet państwowy – Polska – od 1989 r.
Polska – od 1989 r.
3673/2009
3670/2009
10
U góry okł. odmienny tyt. serii: W PRL.
Bibliogr. s. 133-[135].
ISBN 978-83-7436-168-2 : zł 24
1. Turystyka – polityka – Polska – 1956-1989 r.
małopolskie) – turystyka – 1956-1989 r.
Bibliogr. s. XV-XVII. Indeks.
ISBN 978-83-7483-860-3 : zł 40
1. Prawo rzymskie – podręcznik akademicki
2. Kraków (woj.
338.48(438)”1956/1989”
b2314919x
340.15(37)(075.8)
Krzynówek, Jerzy.
b23293913
3676/2009
KENIG-WITKOWSKA, Maria Magdalena.
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska ; aut. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky. – 4. wyd. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – XX, 461 s. ; 21 cm. –
(Podręczniki Prawnicze)
Tourism in geographical environment / [ed. Jerzy Wyrzykowski] ; University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Regional and Tourism
Geography. – Wrocław : Institute of Geography and Regional
Development. University of Wrocław, 2008. – 517 s. : il. ; 24
cm. – (Uwarunkowania Rozwoju Turystyki Zagranicznej w
Europie Środkowej i Wschodniej ; t. 10)
Dla studentów specjalizujących się w prawie Unii Europejskiej.
Bibliogr. s. XIX-XX. Indeks.
ISBN 978-83-255-0364-2 : zł 49
1. Prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2008 r. – podręcznik
akademicki
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Materiały z konf., 9-11.10.2008, Wrocław - Jelenia Góra.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-921524-9-1
1. Turystyka – Europa – od 1989 r. – materiały konferencyjne 2.
Turystyka – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne
338.48(438:4)”1989/...”(06)
b22718941
341.12(4-67)(075.8)
Łazowski, Adam.; Ostrihansky, Rudolf
b23293585
3677/2009
Tyt. okł.: KPC - Kodeks Postępowania Cywilnego. Na okł. podtyt.:
zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, depozyt sądowy, przepisy
wprowadzające.
Indeks.
ISBN 978-83-255-0330-7 : zł 29
1. Postępowanie cywilne – Polska – stan na 2008 r. – źródła
34+351/354 Prawo. Administracja
publiczna. Gospodarka komunalna
BAGIŃSKA, Lidia.
Prawo wekslowe i czekowe / Lidia Bagińska. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – XXVII, 273 s. ; 21 cm. –
(Podręczniki Prawnicze)
347.91/.95(438)(094.4)
b23293779
Dla studentów wydziałów: prawa, bankowości, ekonomii oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych, prokuratorskich oraz komorniczych.
Bibliogr. s. XXI-XXVII. Indeks.
ISBN 978-83-255-0398-7 : zł 39
1. Czek – prawo – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik akademicki
2. Weksle – prawo – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik akademicki
Tyt. okł.: KPK - Kodeks postępowania karnego. Na okł. podtyt.:
kodeks karny wykonawczy i inne teksty prawne.
Indeks.
ISBN 978-83-255-0489-2 : zł 29
1. Prawo karne procesowe – Polska – stan na 2008 r. – źródła 2.
Prawo karne wykonawcze – Polska – stan na 2008 r. – źródła
Finanse publiczne. Finanse samorządu terytorialnego / [red.
Małgorzata Buczna]. – Stan prawny na 1 października 2008 r.
– Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. – 256 s. ; 21
cm. – (Przepisy Akademickie : z hasłami)
347.73::336.1:352/353](438)(094.4)
b2272008x
343.13:343.8](438)(094.4)
b23293743
2.
3684/2009
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. – 16. wyd., stan prawny
październik 2008 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,
2008. – XLV, [1], 404 s. ; 20 cm. – (Teksty Ustaw Becka)
3679/2009
GUTKOWSKI, Bogdan.
Aktualne przepisy w ochronie środowiska i inwestycjach :
suplement 5 do wydania ”Aktualne przepisy w ochronie środowiska i inwestycjach” z suplementami, Koszalin 2006 / [aut.
Bogdan Gutkowski]. – Stan prawny na dzień 31.12.2008 r. –
Koszalin : AOS, 2008. – 185 s. : il. ; 30 cm.
Tyt. okł.: KSH - Kodeks spółek handlowych. Na okł. podtyt.: firma i
prokura, Krajowy Rejestr Sądowy, swoboda działalności gospodarczej
i inne teksty prawne.
Indeks.
ISBN 978-83-255-0245-4 : zł 29
1. Spółki handlowe – prawo – Polska – stan na 2008 r. – źródła
347.72(438)(094.4)
b23293755
Na okł. podtyt.: suplement 5, grudzień 2008 : poradnik.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-925975-2-0
1. Prawo ochrony środowiska – Polska – stan na 2008 r. – poradnik
349.6(438)
b23296781
3683/2009
Kodeks postępowania karnego i inne akty prawne : teksty
jednolite / wraz z wprowadzeniem Jana Grajewskiego oraz
z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. – 14. wyd., stan
prawny: listopad 2008 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H.
Beck, 2008. – LVIII, 362 s. ; 20 cm. – (Teksty Ustaw Becka)
3678/2009
ISBN 978-83-7601-405-0 : zł 14,90
1. Budżety terenowe – prawo – Polska – stan na 2008 r. – źródła
Finanse publiczne – prawo – Polska – stan na 2008 r. – źródła
3682/2009
Kodeks postępowania cywilnego i inne akty prawne : teksty
jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. – 17. wyd., stan prawny
listopad 2008 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.
– XXXVI, 427 s. ; 20 cm. – (Teksty Ustaw Becka)
60 LAT Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie = poz.4031
347.745/.746:347.748](438)(075.8)
b23293561
3681/2009
3685/2009
KRAJEWSKA, Atina (1978- ).
Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej / Atina Krajewska. – Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 314 s.
; 24 cm. – (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego,
ISSN 0239-6661 ; 24) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0239-6661 ; no 3031)
3680/2009
KACPRZAK, Agnieszka.
Prawo rzymskie : pytania, kazusy, tablice / Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek. – 2. wyd. rozsz. i zm. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – XVII, [1], 352 s. : il. ; 24 cm.
– (Repetytoria Becka)
11
Tyt. grzb.: Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki. –
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 298-307, wykaz aktów prawnych s. 290-297.
ISBN 978-83-229-2906-3
1. Bioetyka – prawo międzynarodowe – stan na 2008 r. 2. DNA
(chem.) – badanie – prawo międzynarodowe – stan na 2008 r. 3.
Genetyka – informacja – ochrona – prawo międzynarodowe – stan na
2008 r. 4. Prawa człowieka – a genetyka molekularna
341.231.14:577.21:608.1
b21623788
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Bibliogr. s. 443-463.
ISBN 978-83-60183-97-7
1. Złagodzenie nadzwyczajne kary – Polska – stan na 2008 r.
343.24(438)
b23277026
ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Marian (1944- ).
Międzynarodowe prawo pracy. T. 1, Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy międzynarodowe. Wol. 3 /
Andrzej Marian Świątkowski. – Warszawa : Wydawnictwo
C.H. Beck, 2008. – LVIII, 641 s. ; 22 cm. – (Studia Prawnicze)
3686/2009
PAWLUCZUK, Daniel.
Ustrój organów ochrony prawnej / Daniel Pawluczuk. – Stan
prawny na 1 czerwca 2008 r. – Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2008. – 292, [1] s. ; 21 cm. – (Testy dla Studentów)
Bibliogr. s. XXXI-LXXXI. Indeks.
ISBN 978-83-255-0413-7 : zł 59
1. Międzynarodowa Organizacja Pracy
międzynarodowe – stan na 2008 r.
Bibliogr. s. [293].
ISBN 978-83-7601-062-5 : zł 32
1. Organy ochrony prawnej – prawo – Polska – stan na 2008 r. –
podręcznik akademicki
2. Prawo pracy – prawo
341.22:349.2:331.9
b23089647
3693/2009
10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? / pod red.
Waldemara J. Wołpiuka. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2008.
– 203 s. ; 21 cm.
347.96/.99+342.4+342.56+351.9+351.74](438)(075.8)
b21570395
3687/2009
Polityka lokalna : właściwości, determinanty, podmioty / pod
red. Ewy Ganowicz i Lecha Rubisza. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2008. – 364 s. : il. ; 23 cm. – (Człowiek i
Polityka ; nr 5)
ISBN 978-83-86228-87-4
1. Polska – konstytucja 1997 r.
342.4(438)
b21936663
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7611-214-5
1. Samorząd terytorialny – polityka – Polska – od 1989 r.
352/353(438)”1989/...”
b23277257
3692/2009
3694/2009
BABEROWSKI, J¨
org: Czerwony terror = poz.4044
DĘBIŃSKI, Antoni: Kościół i prawo rzymskie = poz.3616
3688/2009
MACHIAVELLI, Niccol`
o: Książę = poz.3658
Prawo autorskie na miarę XXI wieku : krok drugi : materiały z
konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków
Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą 23 czerwca 2008 roku /
[oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
– Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. – 165, [1] s. ; 25 cm.
WIDELAK, Dariusz.: Educating prisoners in the Polish penal
system (1945-2005) = poz.3713
WYBRANE aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia
zwierzęcego = poz.3747
ISBN 978-83-60995-29-7
1. Prawo autorskie – Polska – materiały konferencyjne
347.78(438)(06)
b23124167
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
3689/2009
CAU, Paolo.
Bitwy : 100 wielkich bitew w dziejach świata od Kadesz do
zdobycia Bagdadu : trzy tysiące lat sztuki wojennej / Paolo
Cau ; wstęp Nicola Labanca ; [tł. Ewa Maciszewska, Krystyna
Stecka]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. – 287, [1]
s. : il. kolor. ; 27 cm.
PRZESŁAWSKI, Tomasz.
Psychika, czyn, wina : wpływ czynnika psychicznego na zachowanie człowieka i jego winę jako podstawę odpowiedzialności karnej / Tomasz Przesławski. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. – 263 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 251-263.
ISBN 978-83-235-0537-2 : zł 36
1. Przestępstwo – psychologia
343.97:177
b23164669
Tyt. oryg.: ”Battaglie : le 100 grandi battaglie della storia da Qadesh
alla presa di Baghdad, tremila anni di arte della guerra” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4561-1 : zł 65
1. Bitwy – wydawnictwa popularne
2. Wina (etyka) – psychologia
3690/2009
355.48(02.025.2)
b23240866
RADWAŃSKI, Zbigniew (1924- ).
Zobowiązania - część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam
Olejniczak. – 8. wyd. rozsz. i zaktualizowane. – Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – XXI, [3], 395 s. ; 21 cm. –
(Podręczniki Prawnicze)
KOMORNICKI, Stefan.
24 Pułk Ułanów : zarys historii 1920-1947 / oprac. Stefan Komornicki. – Wyd. 2. – [Raszyn-Rybie] : Lineart : na zlec. Biblioteki Historycznej Dowództwa Wojsk Lądowych, [2008]. – 444
s. : il. ; 28 cm.
Dla studentów wydziału prawa.
Bibliogr. s. [XXIII]. Indeks.
ISBN 978-83-255-0399-4 : zł 45
1. Prawo zobowiązaniowe – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik
akademicki
Indeks.
Repr., oryg.: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1976.
ISBN 978-83-927375-0-6 (Lineart)
1. 24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego 2. Kawaleria – Polska – 20 w. 3. Wojna
1919-1920 r. polsko-radziecka – jednostki wojskowe – Polska 4.
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – jednostki wojskowe
347.41/.43(438)(075.8)
Olejniczak, Adam.
b23293615
3695/2009
3691/2009
357.1(438)”19”:94(438).081/.082
b21889648
RAGLEWSKI, Janusz.
Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie
prawa karnego : (analiza dogmatyczna w ujęciu materialnoprawnym) / Janusz Raglewski. – Kraków : Polska Akademia
Umiejętności, 2008. – 463 s. ; 24 cm. – (Prace Prawnicze / Polska
Akademia Umiejętności, ISSN 1425-7742 ; nr 8)
3696/2009
MATTSON, Gregory Louis.
SS-Das Reich : historia 2. Dywizji SS 1939-1945 / Gregory L.
Mattson ; przeł. Jerzy Wołk-Łaniewski. – Warszawa : Bellona,
cop. 2008. – 190, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Zbrodnicze Dywizje SS)
12
GULIŃSKA, Hanna.
Chemia : sprawdziany dla klas 1-3 : wersja A i B : materiały dla
nauczyciela gimnazjum / Hanna Gulińska, Janina Smolińska. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008.
– 128 s. pag. varia : il. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”SS-Das Reich : the history of the Second SS Division
1939-45” 2002.
Bibliogr. s. 189. Indeks.
ISBN 978-83-11-11393-0
1. Waffen-SS. 2 Panzer-Division 2. Wojna 1939-1945 r. – jednostki
wojskowe – Niemcy 3. Wojska pancerne – Niemcy – 1933-1945 r.
358.119(430)”1933/1945”
b23311198
ISBN 978-8302-10415-2
1. Chemia – nauczanie – gimnazja – sprawdziany i testy
3697/2009
373.5.016.046-021.64:54
Smolińska, Janina.
BOROWIAK, Mariusz.: Plamy na banderze = poz.4055
b23297694
MASSON, Madeleine.: Krystyna = poz.4061
KŁAKÓWNA, Zofia Agnieszka (1951- ).
Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 5
: książka dla nauczycieli i rodziców / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. – 317 s. : il. ; 24 cm.
URBAN, William L.: Nowożytni najemnicy = poz.4051
364/368 Opieka społeczna.
Ubezpieczenia. Konsumeryzm
Na okł. podtyt.: plany pracy i pomysły lekcji.
ISBN 978-83-61009-28-3
1. Język polski – nauczanie – szkoły podstawowe
HOŁODOMOR 1932-1933 = poz.4059
373.3.016:811.162.1
INWESTYCJE finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek = poz.3668
Wiatr, Krzysztof.
b22639974
KSZTAŁTOWANIE lojalności w działaniach marketingowych
na wybranych rynkach = poz.3675
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7432-450-2 (Atut)
1. Nauczyciele – szkolenie – Polska – od 1989 r.
szkolnictwo wyższe – Polska – od 1989 r.
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
CARLGREN, Frans (1925- ).
Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich / tekst Frans Carlgren ; oprac. plastyczne Arne Klingborg
; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. – Wyd. 2 zm. i popr. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 335, [1] s. : il.
kolor. ; 25 cm. – (Pedagogika Waldorfska)
3703/2009
ŁUNIEWSKA, Krystyna.
Alles klar 2 : książka nauczyciela : dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres rozszerzony /
Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik ; [plan wynikowy oprac. Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 132 s. ;
30 cm. – (WSiP Europa)
Dla nauczycieli jęz. niem. w kl. II liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum-do podręczników ”Alles klar” 2a i 2b.
ISBN 978-83-02-10007-9
1. Język niemiecki – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
373.5.016.046-021.66:811.112.2
3698/2009
Tworek, Urszula.; Wąsik, Zofia.
b23297785
DEBATA Z CYKLU EDUKACJA BEZ BARIER (3 ; 2008 ;
Warszawa).
”Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównania szans
edukacyjnych” : III Debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd
Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, [2008]. – 124 s. : il. (gł. kolor.) ;
21 cm.
3704/2009
MATYSIAK, Ada Jadwiga.
Wyspa krasnoludków : propozycja wykorzystania bajki na
lekcjach religii / Ada Jadwiga Matysiak. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Świętego
Wojciecha, cop. 2008. – 67 s. ; 21 cm.
Na okł. podtyt.: poradnik dla katechetów.
ISBN 978-83-7516-146-5 : zł 9,90
1. Katecheza – katolicyzm – nauczanie początkowe
– katolicyzm – przedszkola
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7173-190-7
1. Wychowanie przedszkolne – Polska – materiały konferencyjne
373.2.016:373.3.016.046-021.64:272
b23205957
3699/2009
2. Katecheza
3705/2009
PALUCH, Marek.
O wychowaniu, wartościach i myśli społecznej : dylematy
i refleksje / Marek Paluch, Bronisław Wyczawski. – Sanok :
Marek Paluch, 2008. – 115 s. : il. ; 21 cm.
GERESZ, Józef (1944- ).
Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzeczu Podlaskim 1944-2008 / Józef Geresz.
– Miedzyrzecz Podlaski : ”Intergraf ”, 2008. – 189 s. : il. ; 24 cm.
Na s. red. błędnie przypisany ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-921931-6-6
1. Wychowanie do wartości – materiały pomocnicze dla szkół wyższych
ISBN 978-83-926420-5-3
1. Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego (Międzyrzec Podlaski) 2. Szkolnictwo ogólnokształcące – Polska – od 1944
r. 3. Międzyrzec Podlaski (woj. lubelskie) – szkolnictwo i oświata –
od 1944 r.
373.5(438)”1944/...”
b23318028
2. Pedagogika –
378.6:37.091.2-057.16:331.108.4](438)”1989/...”
b23256126
Tyt. oryg.: ”Erziehung zur Freiheit : die P¨adagogik Rudolf Steiners :
Bilder und Berichte aus der internationalen Waldorfschulbewegung”
2005.
Bibliogr. s. 313-321.
ISBN 978-83-7308-786-6
ISBN 978-83-7308-649-4
1. Steiner, Rudolf (1861-1925) – twórczość 2. Pedagogika – teoria –
historia – Niemcy – 19-20 w.
373.2(438)(06)
b23260221
3702/2009
Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz ; [zespół red. Andrzej
Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz]. – Wrocław : Oficyna
Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 285 s. : il., err. ; 24 cm.
PEDAGOGIKA opiekuńcza wobec nowych form kompensacji
sieroctwa społecznego = poz.3708
37.091.2-057.16(430)”18/19”A/Z:37.013
b23252406
3701/2009
37.017:17](075.8)
Wyczawski, Bronisław.
3700/2009
b21033304
13
3706/2009
PĄCHALSKA, Dorota.
Przygoda z klasą 1 : karty badania umiejętności uczniów klasy
1 : nauczanie zintegrowane / [aut. Dorota Pąchalska, Anna
Pregler]. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 80 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-02-09429-3
ISBN 978-83-02-08237-5 (całość)
1. Nauczanie początkowe – sprawdziany i testy
tegrowane – sprawdziany i testy
WIDELAK, Dariusz.
Educating prisoners in the Polish penal system (1945-2005) /
Dariusz Widelak ; [tł. Jacek Jędrzejowski]. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. – 184 s. ; 24 cm. –
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ;
nr 403)
Tł. z pol. Streszcz. pol., niem.
Bibliogr. s. 163-173.
ISBN 978-83-7395-298-0
1. Szkoły przywięzienne – Polska – od 1944 r.
2. Nauczanie zin-
373.3.016.046-021.64:811.162.1:5
Pregler, Anna.
b23304893
376-058.53:343.81/.84](438)”1944/...”
b23124805
3707/2009
Pedagogika opiekuńcza wobec nowych form kompensacji sieroctwa społecznego : materiały z konferencji naukowej / red.
nauk. Danuta Głuszak-Węgierska. – Koszalin : Wydawnictwo
Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2008.
– 190 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60400-10-4
1. Sieroctwo społeczne – socjologia – Polska – od 1989 r. – materiały
konferencyjne 2. Pedagogika opiekuńcza – Polska – od 1989 r. –
materiały konferencyjne
37.018.3:364.4](438)”1989/...”(06)
b2324799x
Oznaczono jako cz. 3.
Bibliogr. s. 67-68.
ISBN 978-83-7352-173-5
1. Historia – nauczanie – szkoły ponadgimnazjalne
3708/2009
373.5.016.046-021.66:94
b23123692
POJAWA, Bożena.
Rok liturgiczny w katechezie / Bożena Pojawa ; pod red. Elżbiety Osewskiej i Józefa Stali. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008. – 241 k. : il. ; 31 cm + dysk
optyczny (CD-ROM). – (Dar Spotkania Boga)
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-231-2254-8
1. Dziecko zdolne – nauczanie
3. Zdolności – psychologia
373.3.016.046-021.64:811.162.1:5
b23304844
3709/2009
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-231-2255-5
1. Dziecko zdolne – nauczanie 2. Muzyka – nauczanie 3. Myślenie twórcze – nauczanie 4. Sztuka – nauczanie 5. Zdolności –
psychologia
2. Nauczanie zin-
376-056.45:37.091.33:159.955-026.15:159.928:37.016:73/76+72:78
b23303505
3716/2009
3710/2009
BRACISIEWICZ, Jerzy.: Historia = poz.4045
DOMACHOWSKI, Roman: Geografia = poz.4034
DOROBEK pedagogiki harcerskiej = poz.3655
MATURA 2010 = poz.3722
Tyt. oryg.: ”Kinder der Morgenr¨
ote... unterst¨
utzen statt erziehen”
2004.
Bibliogr. s. 107-[115].
ISBN 978-83-7308-942-6
ISBN 978-83-7587-092-3
1. Wychowanie
PILOT, Krystyna.: Fizyka = poz.3724
RĄB, Jacek.: O nauce, edukacji i społeczeństwie = poz.3643
SUFA, Beata.: Komunikacja niewerbalna = poz.3598
WARECKI, Marek.: Jak być ... mamą? = poz.3600
WARECKI, Marek.: Jak być... tatą ? = poz.3601
3711/2009
SCHOENEBECK, Hubertus von (1947- ).
Życie w wolności od psychicznej przemocy / Hubertus von
Schoenebeck ; [przekł. Ewa Pastuszek, Wiktor Żłobicki]. –
Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. –
39 s. : il. ; 24 cm.
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
KORDZIŃSKA-NAWROCKA, Iwona.
Japońska kultura kulinarna / Iwona Kordzińska-Nawrocka. –
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008. – 299, [2] s. : il. (gł. kolor.)
; 25 cm. – (Biblioteka Fundacji im. Takashimy)
Tyt. oryg.: ”Grundlagen der Erziehungsfreien Lebensf¨
uhrung”
1997.
ISBN 978-83-7308-605-0
ISBN 978-83-7587-092-3
1. Wychowanie
37
b23248130
3715/2009
Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont,
Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 211
s. : il. ; 24 cm.
SCHOENEBECK, Hubertus von (1947- ).
Wolność od wychowywania / Hubertus von Schoenebeck ;
tł. Grzegorz Sowinski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 114, [1] s. ; 24 cm.
37.01
b23248191
2. Myślenie twórcze – nauczanie
376-056.45:37.091.33:159.955-026.15:159.928
b23303554
Przygoda z klasą 1 : nauczanie zintegrowane : klasa 1 : karty
pracy. 1 / [aut. Jolanta Bonar et al. ; il. Tadeusz Ambroszczak]. –
Wyd. 6. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2008. – 112 s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-02-08452-2
ISBN 978-83-02-08237-5 (całość)
1. Nauczanie początkowe – sprawdziany i testy
tegrowane – sprawdziany i testy
3714/2009
Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont,
Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 290
s. : il. ; 24 cm.
Na okł.: Przewodnik metodyczny wraz z teczką środków dydaktycznych do podręczników do nauki religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Bibliogr. s. 133.
ISBN 978-83-7332-605-7
1. Katecheza – katolicyzm – szkoły podstawowe
373.3.016:272
b22677616
3713/2009
ZAJĄC, Stanisław.
Poznajemy przeszłość od 1939 roku do czasów współczesnych
: poradnik dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego : zakres
rozszerzony / Stanisław Zając ; Stowarzyszenie Oświatowców
Polskich, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Historii w Toruniu. – Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców
Polskich. Oddział, 2008. – 68 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 290-295. Indeks.
ISBN 978-83-7436-171-2 : zł 39
1. Odżywianie – kultura – Japonia
392.8(520)
b23159145
3712/2009
14
3717/2009
Obyczaje polskie : wiek XX w krótkich hasłach / pod red.
Małgorzaty Szpakowskiej ; aut. haseł Agata Chałupnik [et al.].
– Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. – 502, [2] s. : il. ; 21
cm.
Na s. tyt. i okł.: Nowa matura 2010.
ISBN 978-83-7552-370-6 : zł 16,90
1. Matematyka – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
2. Matura (2005- )
51(075.3-021.66)(076):37.091.27
b22974854
Tzw.: Seria z Wagą.
Bibliogr. s. 466-478.
ISBN 978-83-7414-474-2 : zł 49,90
1. Obyczaje – Polska – 20 w. 2. Życie codzienne – Polska – 20 w.
394:316.728](438)”19”
b22042404
3722/2009
STEWART, Ian (1945- ).
Listy do młodego matematyka / Ian Stewart ; przeł. Paweł
Strzelecki. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. – 200 s. : il. ;
23 cm.
3718/2009
Tyt. oryg.: ”Letters to a young mathematician” 2006.
ISBN 978-83-7469-865-8 : zł 29,90
1. Matematyka – wydawnictwa popularne
5 MATEMATYKA.
NAUKI PRZYRODNICZE
51
b23237156
3723/2009
PĄCHALSKA, Dorota.: Przygoda z klasą 1 = poz.3707
53 Fizyka
PRZYGODA z klasą 1 = poz.3710
WESOŁA szkoła = poz.3838
PILOT, Krystyna.
Fizyka : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania,
testy, arkusze egzaminacyjne / Krystyna Pilot, Ryszard Nych.
– Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2008. – 208 s. : il. ; 30 cm. – (Maturalnie, że Zdasz)
502/504 Nauka o środowisku.
Ochrona i zagrożenie środowiska
ISBN 978-83-02-09179-7
1. Fizyka – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
Matura (2005- )
BANASZAK, Józef (1947- ).
Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. – 587 s., [8]
s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
2.
53(075.3-021.66)(076):37.091.27
Nych, Ryszard.
b23297864
Dla studentów biologii i ochrony środowiska, pracowników naukowych, nauczycieli, uczniów szkół średnich, ekologów amatorów.
Bibliogr. s. 517-553. Indeksy.
ISBN 978-83-7611-163-6
1. Ekologia – podręcznik akademicki
3724/2009
SZYMANOWSKI, Hieronim: Plazmochemiczne nanoszenie
powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowania optyczne = poz.3754
502+574](075.8)
Wiśniewski, Henryk.
b2327511x
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
3719/2009
GULIŃSKA, Hanna.: Chemia = poz.3701
Ochrona i rekultywacja wód Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego
i kulturowego regionu / pod red. Iwony Jasser, Stanisława
Robaka, Bogusława Zdanowskiego. – Olsztyn-Kortowo : Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 2008. – 184 s. :
il. ; 24 cm.
SZYMANOWSKI, Hieronim: Plazmochemiczne nanoszenie
powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowania optyczne = poz.3754
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
Materiały z kursokonferencji.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60111-22-2
1. Jeziora – gospodarka – Polska – materiały konferencyjne 2. Jeziora – renaturyzacja – metody – materiały konferencyjne 3. Mazurskie, Pojezierze – hydrologia – ochrona – materiały konferencyjne
502.51:502.17:556.5](438:285.2/.3)(06)
b21718647
SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE (42 ; 2008 ; Tarnowskie
Góry).
Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego, Tarnowskie
Góry, 24-26.10.2008 r. / [oprac. red. Mariusz Szelerewicz, Jan
Urban, Adam Polonius] ; Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. – Kraków : Sekcja
Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M.
Kopernika : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2008. – 87 s. : il.
; 30 cm.
3720/2009
ROLA biomasy w produkcji energii = poz.3729
UPRAWA roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w Polsce = poz.3761
Opis wg okł. Okł. wliczona w paginację.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-61191-08-7 (IOP PAN)
1. Jaskinie – Polska – materiały konferencyjne
51 Matematyka
551.44(438)(06)
b22988580
JANKOWSKA, Kazimiera.
Zbiór zadań z matematyki / Kazimiera Jankowska, Tadeusz
Jankowski. – Wyd. 9. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki
Gdańskiej, 2008. – 147, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7348-246-3
1. Algebra liniowa – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
Analiza matematyczna – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
2.
56/59 Paleontologia. Antropologia.
Biologia. Botanika. Zoologia
517:512.64](075.8)(076)
Jankowski, Tadeusz
b23313043
3725/2009
OCHRONA i rekultywacja wód Wielkich Jezior Mazurskich
narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu = poz.3720
3721/2009
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt / pod red. Marka Maleszewskiego ; [aut. Marek Maleszewski et al.]. – Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. – 183
s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Matura 2010 : matematyka / [zespół pod red. Anny Zalewskiej]. – Warszawa : Agora, 2008. – 95 s. : il. ; 30 cm. – (Biblioteka
Gazety Wyborczej)
15
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA.
NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
Podręcznik dla studentów biologii, weterynarii i kierunków pokrewnych.
Indeks.
ISBN 978-83-235-0338-5 : zł 48
1. Ontogeneza – zoologia – podręcznik akademicki 2. Zwierzęta
– biologia – podręcznik akademicki
591.3(075.8)
b2316976x
60 Biotechnologia
KRAJEWSKA, Atina: Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej = poz.3686
3726/2009
´
FERNANDEZ
VIVAS, Araceli.
Gady, ptaki i zwierzęta wodne / [tekst Araceli Fern´
andez Vivas
; przekł. Katarzyna Gajewska]. – Warszawa : Firma Księgarska
Jacek i Krzysztof Olesiejuk ”Inwestycje”, cop. 2007. – 192 s. :
il. kolor. ; 27 cm. – (Świat Zwierząt)
61 Medycyna
BARTLETT, David W.
Uzupełnienia pośrednie / David Bartlett, David Ricketts ;
przekł. z jęz. ang. Bartosz Suliborski. – Warszawa : Wydawnictwo Kwintesencja, cop. 2008. – [12], 154 s. : il. kolor. ; 22 cm.
– (Biblioteka ”Quintessence”) (Kwintesencja Praktyki Stomatologicznej : stomatologia zachowawcza ; 7)
Tyt. oryg.: ”Mundo animal” 2006.
Indeks.
ISBN 83-7512-028-6
ISBN 978-83-7512-028-8
1. Zwierzęta – wydawnictwa dla młodzieży
592/599(02.025.2)(02.053.2)
b19935821
3727/2009
Tyt. oryg.: ”Indirect restorations” 2007.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-85700-54-8
1. Protetyka dentystyczna – podręcznik
Polski i niemiecki, proszę bardzo! : bilingwalne materiały do
nauczania geografii i biologii / Agnieszka Korman [et al.] ; pod
red. Kingi Hartman. – Wrocław : Gajt Wydawnictwo, 2007. –
64, 64 s. : il. kolor. ; 30 cm.
616.31(07)
Ricketts, David.
b23291758
Współwyd.: Deutsche und Polonisch Biitte Sehr! : Bilinguale Unterrichstmaterialien f¨
ur die F¨acher Geographie und Biologie.
U góry s. tyt. i okł.: Projekt Interreg III A ”Lehrernetzwerk in der Neisseregion” Saksońskiej Agencji Oświatowej. Oddział w Budziszynie.
Oprawne w kierunku przeciwstawnym. – Tekst równol. pol., niem.
Bibliogr. s. 64.
ISBN 978-83-88178-48-1
1. Biologia – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów 2. Geografia –
ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
57/59:91](075.3-021.64)(076)=112.2=162.1
b2192756x
BLOCK, Michael S.
Implantologia stomatologiczna / Michael S. Block ; red. wyd.
1 pol. Mariusz Duda ; [z ang. tł. Joanna Kobierska-Brzoza,
Piotr Ptak, Paweł Szczepaniak]. – Wrocław : Elsevier Urban &
Partner, cop. 2008. – XVIII, 368 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg. i równol.: ”Color atlas of dental implant surgery” 2001.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-7609-060-3
1. Implanty stomatologiczne – podręcznik 2. Stomatologia estetyczna – podręcznik
3728/2009
Rola biomasy w produkcji energii / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej. – [Warszawa] : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
2008. – 147 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
616.31-089(07)
b23190929
3731/2009
CHEREK, Kinga.
Pożegnanie z pieluszkami czyli Jak łatwo i przyjemnie nauczyć
dziecko korzystania z toalety / [Kinga Cherek]. – Gdańsk :
Wydawnictwo Infano, 2008. – 158 s. : il. ; 21 cm.
Materiały z konf., 6-7 listopada 2008 r., Białowieża.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-921738-7-8
1. Biomasa – materiały konferencyjne 2. Odnawialne źródła energii – materiały konferencyjne
574.3:620.92:502.17](06)
b23011282
3730/2009
Tyt. grzb.: Pożegnanie z pieluszkami.
Bibliogr. s. 156-158.
ISBN 978-83-927142-0-0
1. Dziecko – higiena – poradnik 2. Dziecko – rozwój psychofizyczny – poradnik
3729/2009
BANASZAK, Józef: Podstawy ekologii = poz.3719
613.95:159.922.7
b23202397
CZARNY-RATAJCZAK, Malwina.: Analiza genów uczestniczących w etiopatogenezie chondrodysplazji = poz.3736
3732/2009
Chirurgia jaskry / red. Teresa C. Chen ; red. wyd. 1 pol. Maria
Hanna Niżankowska ; [aut. Abdul Mateen Ahmed et al. ; tł.
z jęz. ang. Aneta Hill-Bator, Maria Pomorska, Karolina Dembska]. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008. – XII, [4],
308 s. : il. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (DVD). – (Techniki
Chirurgiczne w Okulistyce)
JANKOWSKI, Maciej: Purynergiczna regulacja hemodynamiki kłębuszków nerkowych oraz transportu jonów sodu w
cewkach nerkowych = poz.3739
KRAJEWSKA, Atina: Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej = poz.3686
Tyt. oryg. i równol.: ”Glaucoma surgery” 2008. Nazwy aut. na s.
X-XII.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-7609-073-3
1. Jaskra – leczenie – metody – podręcznik 2. Oko – chirurgia –
podręcznik
UPRAWA roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w Polsce = poz.3761
WITOMSKI, Piotr.: Zmiany wybranych właściwości fizycznych i chemicznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem rozkładu białego i brunatnego =
poz.3762
617.7-089(07)
b2319473x
WŁODARSKA, Elżbieta Katarzyna.: Analiza związków między patogennymi mutacjami genu kodującego plakofilinę-2 z
obrazem morfologicznym i przebiegiem klinicznym arytmogennej kardiomiopatii prawej komory = poz.3745
3733/2009
Choroby rogówki, twardówki i powierzchni oka / red. Zbigniew Zagórski, Gottfried O. H. Naumann ; współpr. red. B.
Rymgayłło-Jankowska, A. Kudasiewicz-Kardaszewska, E. Wylęgała ; [aut. Rafael I. Barraquer et al.]. – Lublin : Wydawnictwo
Czelej, 2008. – XVI, 624 s. : il. kolor. ; 30 cm.
ŻYĆ Z wirusem... = poz.3749
16
Learner’s dictionary for students and professionals : English
for European public health / ed. by Katarzyna Czabanowska.
– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
2008. – 360, [3] s. ; 24 cm.
Nazwy aut. na s. IX-XII.
Bibliogr. przy pracach. Indeks.
ISBN 978-83-60608-16-6
1. Oko – choroby – podręcznik
617.7(07)
b23145900
ISBN 978-83-233-2469-0
1. Zdrowie publiczne – terminologia – słownik angielsko-polski
3734/2009
614(038)=111=162.1
b23154834
CRAIG, Robert G. (1923-2003).
Materiały stomatologiczne / Robert G. Craig [oraz Joseph B.
Dennison et al.] ; red. John M. Powers, Ronald L. Sakaguchi ;
red. nauk. 1 wyd. pol. Honorata Shaw, John Geoffrey Shaw ;
[tł. z jęz. ang. Ewa Andrzejewska et al.]. – Wrocław : Elsevier
Urban & Partner, cop. 2008. – XXIV, 602 s. : il. ; 31 cm.
OBARA, Andrzej.
Leczenie obrażeń bojowych od broni palnej : zarys historii /
Andrzej Obara, Mirosław Dziekiewicz ; konsult. Marek Maruszyński. – Warszawa : Bellona, cop. 2008. – 160 s., [40] s. tabl. :
il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. oryg. i równol.: ”Craig’s restorative dental materials” 2001. Nazwy współaut. na s. VII.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7609-072-6
1. Stomatologia – materiały – podręcznik
616.31(07)
b23191065
Bibliogr. s. 153-157. Indeks.
ISBN 978-83-11-11334-3
1. Broń palna 2. Rany postrzałowe – chirurgia
616-001-089:623.44
Dziekiewicz, Mirosław.
b23220417
3735/2009
ISBN 83-88395-78-5
1. Pielęgniarki i pielęgniarze – egzaminy zawodowe
egzaminy zawodowe
Tyt. równol.: Analysis of the genes involved in etiopathogenesis of
chondrodysplasias. – Rozprawa habilitacyjna. – Tekst częśc. ang.
Bibliogr. s 28-35 i przy publ.
ISBN 978-83-60187-97-5
1. Chondrodysplazja – genetyka 2. Chondrodysplazja – geneza
3. Mutacje
614.253.5(079)
b23265735
3736/2009
614.25:023:929-052A/Z](438)”18/19”
b23242218
Bibliogr. s. 140-[152].
ISBN 978-83-7583-047-7
1. Anoreksja 2. Bulimia 3. Odżywianie – psychologia
bowość – psychologia 5. Otyłość – psychologia
3737/2009
4. Oso-
616-008-056:613.2:159.923
Jeżewska-Zychowicz, Marzena.
b23257192
3744/2009
WŁODARSKA, Elżbieta Katarzyna.
Analiza związków między patogennymi mutacjami genu kodującego plakofilinę-2 z obrazem morfologicznym i przebiegiem klinicznym arytmogennej kardiomiopatii prawej komory / Elżbieta Katarzyna Włodarska. – Warszawa : Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2008. – 89, [1] s. : il. ; 29 cm. – (Biblioteka Kardiologiczna ; nr 95)
2. Pamiętniki polskie
614.25:929-051](438)”1944/...”
Januszko, Stanisław (1931- ).; Jędrzejczyk, Waldemar (1933- ).
3738/2009
JANKOWSKI, Maciej.
Purynergiczna regulacja hemodynamiki kłębuszków nerkowych oraz transportu jonów sodu w cewkach nerkowych
/ Maciej Jankowski ; Akademia Medyczna w Gdańsku. –
Gdańsk : Akademia Medyczna, 2008. – 37 s. ; 30 cm + Aneks :
41 s.
Rozprawa habilitacyjna. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
Bibliogr. s. 80-87.
ISBN 83-88566-30-X
1. Echokardiografia 2. Elektrokardiografia 3. Kardiomiopatia
arytmogenna prawej komory – diagnostyka 4. Kardiomiopatia arytmogenna prawej komory – genetyka 5. Mutacje 6. Plakofiliny –
genetyka
Aneks zawiera wybrane publ. będące przedmiotem rozprawy. –
Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna, Gdańsk 2008.
Bibliogr. s. 27-37.
1. Jony – biochemia 2. Kłębuszki nerkowe – fizjologia 3. Krążenie krwi 4. Receptory purynergiczne 5. Sód – biochemia
612.46:612.1:577.11/.12
b22191677
3743/2009
PILSKA, Magdalena.
Psychologia żywienia : wybrane zagadnienia / Magdalena Pilska, Marzena Jeżewska-Zychowicz. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008. – 151, [1] s. ; 24 cm.
HANS, Sławomir (1932- ).
Kronika lekarskiej przyjaźni : raptularz lekarski / Sławomir
Hans, Stanisław Januszko, Waldemar Jędrzejczyk. – Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 140 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
b23275236
3742/2009
Indeks.
ISBN 978-83-87407-28-5
1. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) – biografia 2. Bibliotekarze – biografie – Polska – 19-20 w. 3. Lekarze – biografie – Polska –
19-20 w.
Materiały z sympozjum. – Tekst gł. równol. pol., ang., częśc. równol.
pol., norw.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-926052-0-1
1. Choroby cywilizacyjne – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 2. Promocja zdrowia – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 3. Zdrowie publiczne – Polska – od 1989 r. – materiały
konferencyjne
ISBN 978-83-7611-209-1
1. Lekarze – Polska – od 1944 r. – pamiętniki
– od 1944 r. – antologia
2. Położne –
PARNOWSKA, Marta.
Generał Kazimierz Kardaszewicz : lekarz, bibliotekarz, humanista / Marta Parnowska. – Warszawa : Biblioteka Publiczna m.
st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2008. – 103, [2] s., [31] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Czynniki cywilizacyjne, a zdrowie człowieka : wybrane zagadnienia = Factors of civilization and the human health :
chosen problems / [red. Halina Zarotyńska, Dorota Ogonowska]. – Nowy Sącz : Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, 2007. – 194 s. ; 21 cm.
613/614-048.65:616](438)”1989/...”(06)
b23168250
3741/2009
Państwowy egzamin specjalizacyjny dla pielęgniarek i położnych / [wyboru zadań egzaminacyjnych dokonali Halina
Zmuda-Trzebiatowska et al.]. – Warszawa : Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, 2008. – 128 s. ;
30 cm.
CZARNY-RATAJCZAK, Malwina.
Analiza genów uczestniczących w etiopatogenezie chondrodysplazji / Malwina Czarny-Ratajczak ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań
: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008. – 147 s. : il. ; 30 cm.
616.71-007-092:575.224
b21726036
3740/2009
616.12-07:575.224:577.11/.12
b21473687
3745/2009
Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy ; [aut.
Małgorzata Bartkowiak-Emeryk et al.]. – Warszawa ; Piaseczno
: Medpress, 2008. – 184 s. : il. kolor. ; 30 cm.
3739/2009
17
KANOLD, Barbara.
Gdańszczanin z wyboru : Andrzej Januszajtis / Barbara Kanold. – Gdańsk : Polnord - Wydawnictwo Oskar, 2007. – 197,
[2] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Nazwy aut. na s. 5. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy pracach.
1. Dychawica oskrzelowa – leczenie
616.248-08
b23188820
3746/2009
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 190. Indeks.
ISBN 978-83-89923-31-8
1. Januszajtis, Andrzej (1928- ) – publicystyka 2. Inżynierowie –
Polska – od 1944 r. – publicystyka 3. Publicystyka polska – od 2001 r.
4. Gdańsk (woj. pomorskie) – od 1944 r. – publicystyka
Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia
zwierzęcego : wraz z materiałami ze szkoleń realizowanych
w ramach projektu Rezerwa Elastyczna PL2005/IB/AG/08/TL
”Wzmocnienie administracji weterynaryjnej w zakresie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii stosownie do Rozporządzenia (WE) 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych
do spożycia przez ludzi” / Michał Rudy [et al.]. – Warszawa :
Główny Inspektorat Weterynarii, 2008. – 244 s. : il. ; 24 cm +
dysk optyczny (CD-ROM).
62-051(438)”1944/...”(047.53)A/Z
b23206901
KRÓLIK, Andrzej (1947- ).
Moje dzieciństwo na ”Ciuchci” / Andrzej Królik. – Biała Podlaska ; Międzyrzec Podlaski : ”Intergraf ”, 2008. – 245, [2] s., [18]
s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Biblioteczka Bialska ; 34)
Bibliogr. s. 241.
ISBN 978-83-926420-4-6
1. Koleje wąskotorowe – Polska – wydawnictwa popularne 2. Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg) – komunikacja – 20 w. – wydawnictwa
popularne
Bibliogr. przy rozdz.
1. HACCP – podręcznik 2. Surowce zwierzęce – higiena – prawo
wspólnotowe europejskie – stan na 2008 r. – podręcznik 3. Weterynaria – prawo wspólnotowe europejskie – stan na 2008 r. – podręcznik
4. Żywność – higiena – prawo wspólnotowe europejskie – stan na
2008 r. – podręcznik 5. Żywność – kontrola – metody – podręcznik
625.3(438)”19”
b2321255x
614.3:663/664:637:614.9](07):[346.7:351.773](4-67)(07)
b23201964
3747/2009
U góry okł.: Podręcznik. – Dla uczniów klas I i II techników i szkół
policealnych.
Bibliogr. s. [376], wykaz norm s. 360-363.
ISBN 978-83-02-09892-5
1. Maszyny – rysunek techniczny – podręcznik dla szkół zawodowych
Tyt. oryg.: ”Momma and the meaning of life” 1999.
ISBN 978-83-7554-001-7 : zł 24,90
1. Psychoterapia – wydawnictwa popularne
621:744](075.3-021.66)
b23298169
3748/2009
2. HIV – wydawnictwa popu-
616.98:578.828
b23211040
Numeracja serii gł.: nr 1012. – W zał. tekst ang. Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 160-169 i przy art.
1. Przemysł optyczny – materiały 2. Pierwiastki przejściowe –
związki 3. Plazma (fiz.) – stosowanie – technologia 4. Powłoki
ochronne – stosowanie 5. Powłoki ochronne – technologia
3749/2009
PAWLAK, Piotr: Program profilaktyczno-terapeutyczny dla
dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej =
poz.3597
620.197:546.3/.9:54-31:544.55:533.9:535
b21433446
SZAFRAŃSKI, Marceli.: Deutsch f¨
ur Mediziner = poz.3837
3754/2009
Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Włodzimierza Przybylskiego ; Politechnika Gdańska. – Gdańsk : Katedra Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2008. – 398 s. : il. ; 24 cm.
W DRODZE do brzegu życia = poz.3593
W DRODZE do brzegu życia = poz.3594
WISEMAN John.: Szkoła przetrwania = poz.4037
ZDROWIE, stres, choroba w wymiarze psychologicznym =
poz.3602
Zawiera także materiały konf., 15-16.05.2008 r., Sopot. – Streszcz.
ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-88579-32-5
1. Nagniatanie – materiały konferencyjne
62 Technika
621.77/.78(06)
b23277117
EUROPEAN CONFERENCE ON ACOUSTIC EMISSION
TESTING (28 ; 2008 ; Kraków).
EWGAE - Kraków 2008 : proceedings of the 28-th European
Conference on Acoustic Emission Testing / ed. Kanji Ono. –
Kraków : European Working Group on Acoustic Emission
(EWGAE) : Cracow University of Technology, cop. 2008. – XII,
345 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
3755/2009
OBARA, Andrzej.: Leczenie obrażeń bojowych od broni palnej = poz.3741
ROLA biomasy w produkcji energii = poz.3729
UPRAWA roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w Polsce = poz.3761
Bibliogr. przy ref.
1. Emisja akustyczna – materiały konferencyjne
620.17(06)
b23121063
3753/2009
SZYMANOWSKI, Hieronim (1960- ).
Plazmochemiczne nanoszenie powłok tlenków metali przejściowych, ich właściwości fizyko-chemiczne i zastosowania
optyczne / Hieronim Szymanowski. – Łódź : Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, 2008. – 173 s. : il. ; 29 cm. – (Zeszyty
Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy Naukowe, ISSN
0137-4834 ; z. 364)
Żyć z wirusem... : poradnik dla osób żyjących z HIV / pod
red. Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej ; [aut. Dorota Rogowska-Szadkowska et al.]. – Wyd. 4 rozsz. – Katowice : Polskie
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Oddział Terenowy, 2008.
– 97, [15] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-928183-0-4
1. AIDS – wydawnictwa popularne
larne
3752/2009
LEWANDOWSKI, Tadeusz.
Rysunek techniczny dla mechaników / Tadeusz Lewandowski.
– Wyd. 9. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2008. – 375, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
YALOM, Irvin D. (1931- ).
Mama i sens życia : opowieści psychoterapeutyczne / Irvin
D. Yalom ; przeł. Krzysztof Zielnicki. – Wyd. 2. – Warszawa :
Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008. – 298, [3] s.
; 20 cm. – (Psychologia na Co Dzień)
615.851
b23180651
3751/2009
WYDERKA, Stanisław.: Materiałoznawstwo elektryczne =
poz.3760
3750/2009
18
621.3 Elektrotechnika. Elektronika.
Technika telekomunikacyjna
629 Technika środków transportu.
Technika astronautyczna
MARZECKI, Jerzy.
Sieci elektroenergetyczne zakładów przemysłowych / Jerzy
Marzecki. – Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu
Technologii Eksploatacji, 2008. – 273 s. : il. ; 25 cm. – (Biblioteka
Problemów Eksploatacji)
Bibliogr. s. 203-204.
ISBN 978-83-7204-690-1
1. Przemysł – elektroenergetyka – podręcznik akademicki
elektryczna – podręcznik akademicki
621.311(075.8)
b23188728
LIKER, Jeffrey K.: Toyota talent = poz.3586
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne
zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
2. Sieć
Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej w Polsce / [red. Adam Harasim] ;
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy
Instytut Badawczy. – Puławy : Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG - PIB, 2008. – 132 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
– (Studia i Raporty IUNG-PIB ; 11)
3756/2009
MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DOKTORANCKIE
(10 ; 2008 ; Wisła).
X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD’2008 pod
patronatem dziekanów wydziałów elektrycznych, elektroniki
i informatyki, IET - The Institution of Engineering and Technology / Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej [et al.]. – [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2008. – 614 s. : il. ; 29 cm. –
(Archiwum Konferencji PTETiS = Conference Archives PTETiS ; vol. 25, 2008)
U dołu s. tyt. i okł. nazwa wieloletniego programu 2005-2010: Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój
produkcji rolniczej. Na grzb. wyłącznie tyt. serii. Materiały z Konferencji nt. ”Uprawa roślin energooszczędnych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce”, 4-5.06.2007 r., Puławy.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7562-001-6 : bezpł.
1. Biomasa – stosowanie – energetyka – materiały konferencyjne
2. Odnawialne źródła energii – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 3. Rośliny energetyczne – uprawa – Polska – materiały
konferencyjne
Tyt. równol.: X International PHD Workshop OWD’2008 under the
auspices of deans of electrical, electronic and computer science faculties of engineering, IEE - The Institution of Engineering and Technology. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 83-922242-4-8
1. Elektronika – materiały konferencyjne 2. Elektrotechnika – materiały konferencyjne 3. Informatyka – materiały konferencyjne
621.3:004](06)
b23248592
633.8:574.3:620.92:502.17](438)”1989/...”(06)
b21550451
WITOMSKI, Piotr.
Zmiany wybranych właściwości fizycznych i chemicznych
drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem
rozkładu białego i brunatnego / Piotr Witomski. – Warszawa :
Wydawnictwo SGGW, 2008. – 116 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy
Naukowe i Monografie / [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] = Treatises and Monographs / [Warsaw Agricultural
University], ISSN 0239-8613 ; 339)
3757/2009
SZYCHTA, Elżbieta.
Laboratorium podstaw energoelektroniki. Cz. 1 / Elżbieta
Szychta, Leszek Szychta. – Wyd. 2. – Radom : Politechnika
Radomska. Wydawnictwo, cop. 2008. – 165 s. : il. ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 101-114.
ISBN 978-83-7583-015-6
1. Drewno sosnowe – chemia – doświadczalnictwo 2. Drewno
sosnowe – fizyka – doświadczalnictwo 3. Gnilica mózgowata – doświadczalnictwo 4. Wrośniak różnobarwny – doświadczalnictwo
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 164.
ISBN 978-83-7351-340-2
1. Energoelektronika – podręcznik akademicki
630.81:630.16:582.47:582.28:674.02/.07
b22650969
621.31:621.38](075.8)
Szychta, Leszek.
b22844545
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty
zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych : specjalizacyjne studium podyplomowe dla lekarzy weterynarii : materiały szkoleniowe / [aut. Andrzej Faruga et al.]. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008. – 254, [1] s. : il. ; 24
cm.
Tyt. oryg.: ”Bell and the science of the telephone” 2004.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4521-5 : zł 11,90
1. Bell, Alexander Graham (1847-1922) – wydawnictwa dla dzieci
2. Telefon – Stany Zjednoczone – wydawnictwa dla dzieci
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-60574-37-9
1. Drób – choroby – podręcznik akademicki
636.5/.6.09(075.8)
b23178887
3759/2009
3763/2009
Konie / przeł. Joanna Skoczylas. – Ożarów Mazowiecki : Firma
Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, cop. 2008.
– 191 s. : il. kolor. ; 16 cm. – (Minikompendium)
WYDERKA, Stanisław.
Materiałoznawstwo elektryczne / Stanisław Wyderka. – Wyd.
2. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. – 138, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Materiały Pomocnicze /
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej)
Tyt. oryg.: ”Cavalli : conoscere e riconoscere tutte le razze equine
pi´
u note del mondo” 2005. Tyt. okł.: Konie czyli Jak rozpoznawać
najpopularniejsze rasy koni.
Indeks.
ISBN 83-7512-758-2 : zł 9,99
ISBN 978-83-7512-758-4
1. Koń – rasy – wydawnictwa popularne
Bibliogr. s. [139].
ISBN 978-83-7199-510-1
1. Elektrotechnika – materiały – materiały pomocnicze dla szkół
wyższych
621.31:620.2](075.8)
b2331722x
3762/2009
3758/2009
WILLIAMS, Brian (1943- ).
Alexander Graham Bell i telefon / napisał Brian Williams ;
zil. Dawid Antram ; [tł. Ewa Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, cop. 2008. – 32 s. : il. kolor. ; 25 cm. –
(Odlotowe Odkrycia)
621.395:929-052A/Z](73)”18/19”(02.025.2)(02.053.2)
b23252534
3761/2009
636.1.046(02.025.2)
b21268575
3760/2009
19
3764/2009
657 Rachunkowość. Księgowość
NELSON, Richard W. (1953- ).
Choroby wewnętrzne małych zwierząt. T. 1, Rozdziały 1-34 /
Richard W. Nelson, C. Guillermo Couto ; [red. nauk. 1 wyd.
pol. Roman Lechowski, Rafał Niziołek ; tł. z jęz. ang. Dagmara
Ewa Chełstowska et al.]. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner,
cop. 2008. – IX, [3], 533, [1], 6 s. : il. kolor. ; 30 cm.
KOŻUCH, Artur Jacek.
Podstawy rachunkowości / Artur J. Kożuch ; [rozdz. przygot.
Artur J. Kożuch, Luiza Mańkowska-Wróbel]. – Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. –
182 s. ; 25 cm. – (Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Podręczniki i Skrypty)
Tyt. oryg. i równol.: ”Small animal internal medicine” 2003.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7609-006-1
1. Choroby wewnętrzne – weterynaria 2. Zwierzęta domowe –
choroby
Numeracja serii gł.: 5.
ISBN 978-83-925310-4-3
1. Rachunkowość – podręcznik akademicki
636.09
657(075.8)
Couto, C. Guillermo.
b23189344
Mańkowska-Wróbel, Luiza.
3765/2009
b23254063
Zwierzęta domowe / [oprac. Józef Częścik] ; il. Jolanta Adamus. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. – Teka (11,
[21] s., [20] k. tabl.) : il. (w tym kolor.) ; 31 cm. – (Świat Wokół
Nas)
MUSIAŁKIEWICZ, Jacek.
Podstawy rachunkowości : ćwiczenia / Jacek Musiałkiewicz. –
Warszawa : Ekonomik A. Komosa, J. Musiałkiewicz, 2008. – 73
s. : il. ; 24 cm.
Opis wg teki.
ISBN 978-83-7134-298-1 : zł 29
1. Zwierzęta domowe – wydawnictwa dla dzieci
636(02.025.2)(02.053.2)
b23242644
Na okł. podtyt.: ćwiczenia : zasadnicza szkoła zawodowa : zawód
kucharz małej gastronomii.
ISBN 978-83-7449-080-1
1. Rachunkowość – ćwiczenia i zadania dla szkół zawodowych
3766/2009
657(075.3-021.66)(076)
b23189228
WYBRANE aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia
zwierzęcego = poz.3747
Oznaczono jako: 1/2007 (instrukcja zielona).
ISBN 978-83-7440-014-5
1. Płaca – rachunkowość – poradnik
Kuchnia szefów : kulisy gotowania / [aut. Artur Grajber et al.].
– Izabelin-Warszawa : Rosikon-Press, 2008. – 354, [6] s. : il. (gł.
kolor.) ; 29 cm.
657:331.2](083.1)
b20814902
Indeksy.
ISBN 978-83-88848-61-2
1. Przepisy kulinarne
3767/2009
Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Instytut
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Key Text, 2008. – 175 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 171-175.
ISBN 978-83-923383-5-2 (INE PAN)
ISBN 978-83-87251-92-5
1. Unia Europejska – a Polska – gospodarka 2. Przedsiębiorstwa
małe i średnie – Polska – od 1989 r. 3. Polska – a Unia Europejska –
gospodarka
Tyt. oryg.: ”Sunday lunch and other recipes from F word” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-7495-533-1 : zł 64,90
1. Przepisy kulinarne
3768/2009
658.114-022.51:658.114-022.55](438:4-67)”1989/...”
b20956575
Tajemnice klasztornych specjałów : encyklopedia zdrowego
żywienia / [przekł. z jęz. wł. Krystyna Kozak]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – 239 s. : il. kolor. ; 28 cm.
3773/2009
ALLEN, Terry F.
Firma z głową : jak rozkręcić biznes, gdy nie masz gotówki
/ Terry Allen ; [tł. Anna Kwaśniewska]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. – 327 s. ; 24 cm. – (Onepress Small
Business)
Tyt. oryg.: ”Enciclopedia del mangiar sano : ricette segrete di abbazie
e monasteri” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-7442-785-2
1. Kuchnia klasztorna
641.55/.56(083.12)
b23271759
3772/2009
658 Organizacja przedsiębiorstw.
Organizacja i technika handlu
RAMSAY, Gordon.
Niedzielne przysmaki / Gordon Ramsay ; współpr. Mark Sargeant i Emily Quah ; il. Jill Mead ; [przekł. Przemysław Zasieczny]. – Warszawa : Muza, 2008. – 255, [1] s. : il. kolor. ; 26
cm.
641.55/.56(083.12)
b22987691
3771/2009
TWARDO, Dorota.
Instrukcja prowadzenia dokumentacji płacowej / Dorota
Twardo. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor, 2007. – 110,
[1] s. ; 24 cm.
64 Gospodarstwo domowe.
Gastronomia. Hotelarstwo
641.55/.56(083.12)
b23190206
3770/2009
Tyt. oryg.: ”No cash no fear : entrepreneurial secrets to starting any
business with no money” 2001.
Bibliogr. s. 317-318. Indeks.
ISBN 978-83-246-0228-5 : zł 47
1. Przedsiębiorstwo – organizacja 2. Zarządzanie strategiczne
3769/2009
WIELKA księga księżniczek = poz.4027
658.1/.5:005.2
b21323264
3774/2009
BURKETT, Larry.
Biznes zgodny z Biblią : biblijne zasady zarządzania w biznesie
/ Larry Burkett ; tł. Jerzy Marcol. – Katowice : Wydawnictwo
Credo, 2008. – 250, [3] s. ; 23 cm.
654+656 Telekomunikacja i
telemechanika. Transport. Poczta
JONES, Kenneth J.: Michał Leszczyński-Lester = poz.3800
20
Tyt. oryg.: ”Business by the book : the complete guide of Biblical
principles for the workplace” 1998.
ISBN 978-83-60131-23-7
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Etyka biznesu 3. Zarządzanie
658.1/.5:005:330.162:27-23/-24-27
b23180353
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-923797-6-8
1. Przedsiębiorstwo – organizacja
3775/2009
LOGISTYKA i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice = poz.3587
WYRZYKOWSKA, Anna.: Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej z wzorami dokumentów = poz.3671
Nazwy aut. na s. [311-312].
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7431-156-4
1. Przedsiębiorstwa małe i średnie – finanse – Polska – od 1989 r.
658.114-022.51:658.114-022.55:658.14/.17](438)”1989/...”
b21406790
3776/2009
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
MURAWSKA, Monika.
Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa / Monika Murawska ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. – Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. – 229
s. : il. ; 24 cm. – (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i
Zarządzaniu)
Mikrobiologia techniczna. T. 2, Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności / red. nauk.
Zdzisława Libudzisz, Krystyna Kowal, Zofia Żakowska ; aut.
Janusz Adamiec [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2008. – VII, [1], 553, [2] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 533-536. Indeks.
ISBN 978-83-01-15223-0 (t. 2)
ISBN 978-83-01-15222-2 (t. 1-2)
1. Mikrobiologia przemysłowa – podręcznik akademicki
Bibliogr. s. 215-220.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, konkurs wspiera Konfederacja Pracodawców Polskich –
Praca wyróżniona w II edycji konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie
ISBN 978-83-927446-3-4
1. Bank Polska Kasa Opieki 2. Banki – zarządzanie – Polska – od
1989 r. 3. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – zarządzanie 4.
Spółki giełdowe – Polska – od 1989 r. 5. Zarządzanie strategiczne
6. Zarządzanie wiedzą
663.1(075.8)
b2304052x
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-925161-4-9
1. Szklarstwo – materiały konferencyjne
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna
Wydawnicza, cop. 2008. – 403 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
666.1/.2:686.6/.7](06)
b22853893
WITOMSKI, Piotr.: Zmiany wybranych właściwości fizycznych i chemicznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pod wpływem rozkładu białego i brunatnego =
poz.3762
3778/2009
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna
Wydawnicza, cop. 2008. – 405 s. : il. ; 25 cm.
WYBRANE aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia
zwierzęcego = poz.3747
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7378-407-9
1. Globalizacja 2. Innowacje – zarządzanie 3. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło
budowlane. Materiały budowlane
CIEŚLOWSKI, Stefan.
Instalacje sanitarne. Cz. 1 / Stefan Cieślowski, Krystyna Krygier. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 367, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Technologia)
3779/2009
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna
Wydawnicza, cop. 2008. – 299 s. : il. ; 25 cm.
658.1/.5:005.2:005.44
b2326701x
3783/2009
KAŹMIERCZAK, Tomasz Wojciech: Bezpieczeństwo energetyczne = poz.3672
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
Bibligr. ważniejszych publ. R. Gajęckiego s. 23-27 i bibliogr. przy
rozdz.
ISBN 987-83-7378-406-2
1. Gajęcki, Ryszard (1948-1993) – księga pamiątkowa 2. Globalizacja 3. Przedsiębiorstwo – organizacja 4. Zarządzanie
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7378-408-6
1. Globalizacja 2. Przedsiębiorstwo – organizacja
3782/2009
Przemysł szklarski 2008 : konferencja naukowo-techniczna,
Ustroń, 21-23 października 2008 r. : materiały. – Katowice :
Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT, 2008. –
297 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
658.114.4:336.71](438)”1989/...”:658.1/.5:005.2:005.336.4:005.94
b23115300
3777/2009
658.1/.5:005.342:005.336.4:005.44
b23267033
3781/2009
LIKER, Jeffrey K.: Toyota talent = poz.3586
Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce / pod red. Grażyny Michalczuk, Iwony Przychockiej, Jerzego Sikorskiego ;
[aut. Michał Ambroziak et al.] ; Wydział Ekonomii i Zarządzania. Uniwersytet w Białymstoku. – Białystok : Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – 310, [2] s. : il. ; 24 cm.
658.1/.5:005.2:005.44](082.1)
b23267057
2. Zarządzanie
658.1/.5:005
b23031839
Bibliogr. s. 367-[368].
ISBN 978-83-02-07608-4 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-07610-7 (całość)
1. Instalacje sanitarne – podręcznik dla szkół zawodowych
696(075.3-021.66)
Krygier, Krystyna.
b23303852
3. Zarządzanie
3784/2009
MAZUR, Jacek.
Rysunek budowlany : podręcznik dla technikum / Jacek Mazur, Anna Tofiluk. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 185 s. : il. ; 22x24 cm. – (Dokumentacja
budowlana ; 1)
3780/2009
Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych
przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Krupy.
– Warszawa : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa
Zarządzania Produkcją, 2008. – 304 s. : il. ; 22 cm.
21
Do nauczania zawodu technik budownictwa na poziomie technikum i szkoły policealnej.
Bibliogr. s. 180-182.
ISBN 978-83-02-10119-9
1. Budownictwo – rysunek techniczny – podręcznik dla szkół zawodowych
Bibliogr. s. 87-88.
ISBN 978-83-60348-47-5
1. Ratusze – Polska 2. Łęczyca (woj. łódzkie) – ratusz
725.1::351/354(438)A/Z
Stolarczyk, Tomasz.
b23226572
69:744](075.3-021.66)
Tofiluk, Anna.
b23207139
3785/2009
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
ISBN 978-83-926615-5-9 (ROBiDZ)
1. Architektura polska – historia – wydawnictwa popularne 2.
Chęciny (woj. świętokrzyskie) – budownictwo – wydawnictwa popularne
Estetyka Afryki : antologia / red. Małgorzata Cymorek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, 2008. – XI, [1], 318, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
– (Estetyki Świata)
ISBN 978-83-242-0923-1 : zł. 56,00
1. Antropologia społeczna – Afryka
72(438)A/Z
b2134257x
3791/2009
KOZACZUK, Arkadiusz.
Przemiany Szczecina / Arkadiusz Kozaczuk. – Szczecin : Walkowska Wydawnictwo - Jeż, 2008. – 103, [1] s. : il. ; 25 cm.
2. Sztuka Afryki
7.031.2:316.7](=414/=45)
b23251785
3790/2009
KALINA, Dariusz.
Spacer po Chęcinach : (spotkanie pierwsze) / oprowadza Dariusz Kalina. – Kielce : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ; Chęciny : Lokalna Grupa Działania Partnerstwo, 2008. – 104 s. : il. ; 21 cm.
3786/2009
GIEREŁO-KLIMASZEWSKA, Katarzyna.: Rola telewizji w
kształtowaniu wizerunku politycznego = poz.3656
ISBN 978-83924983-7-7
1. Fotografia niemiecka – 1901-1939 r. – album 2. Fotografia polska
– 20-21 w. – album 3. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – ikonografia
KLAUZA, Karol: Teokalia - piękno Boga = poz.3625
72(438:430)(084.121)A/Z
b23282745
NOWOCZESNOŚĆ jako doświadczenie = poz.3653
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
Green worlds : monumental cultural landscape, parks, gardens, cemeteries and others forms designed green spaces :
their protection, conservation, restoration and public promotion / ed. by Jan Rylke, Małgorzata Kaczyńska. – Warsaw :
Warsaw University of Life Sciences Press, 2009. – 203 s. : il. ; 24
cm.
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. [104].
ISBN 978-83-915625-6-7 (”Sam-Wil”)
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
krzyskie ; okręg) – ikonografia
ISBN 978-83-7583-058-3
1. Architektura krajobrazu – Polska – od 1989 r. 2. Tereny zielone
– ochrona – Polska – od 1989 r. 3. Tereny zielone – planowanie przestrzenne – Polska – od 1989 r.
b23276344
712:719:711.1](438)”1989/...”
b23312440
Wołczyński, Waldemar.
3787/2009
Bibliogr. s. 107-108.
ISBN 978-83-60959-32-9
1. Elewacje – Polska – 18-21 w. 2. Zamki i pałace – Polska – 18-21 w.
3. Zdobnictwo – budownictwo – Polska – 18-21 w. 4. Warszawa –
pałac w Wilanowie
728.8.04(438)”17/20”A/Z
b21833564
72(438):913(438)](084.121)A/Z
b23317371
3794/2009
Nysa : sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego / pod red.
Ryszarda Hołowni i Mateusza Kapustki. – Wrocław : Drukarnia Jaks, 2008. – 326 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Tyt. równol.: Nysa : art in the former capital of the episcopal principality. Materiały z miedzynarodowej konf. nauk., październik 2005,
Nysa. – Tekst częśc. niem., czes. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-925517-6-8
1. Sztuka niemiecka – historia – materiały konferencyjne 2. Sztuka
polska – historia – materiały konferencyjne 3. Nysa (woj. opolskie)
– sztuka – historia – materiały konferencyjne
2. Horyniec-Zdrój (woj.
3788/2009
JAWOR, Marek (1954- ).
Horyniec-Zdrój i okolice / Marek Jawor. – Zamość : Atut Biuro
Promocji : na zlec. Gminy Horyniec-Zdrój, [2007]. – 75, [5] s. :
il. kolor. ; 30 cm.
Streszcz. ang., niem., ukr.
ISBN 978-83-89797-11-7 (Atut)
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
podkarpackie ; okręg) – ikonografia
3793/2009
MILEWSKA-WAŹBIŃSKA, Barbara.
Słońce na tarczy czyli Tajemnice pałacowej fasady / Barbara
Milewska-Waźbińska. – Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, cop. 2008. – 109, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
JAWOR, Marek (1954- ).
Horyniec-Zdrój i okolice / Marek Jawor. – Wyd. 2. – Zamość
: Atut Biuro Promocji : na zlec. Gminnego Ośrodka Kultury,
2008. – 75, [5] s. : il. kolor. ; 30 cm.
72(438):913(438)](084.121)A/Z
b23317401
2. Staszów (woj. święto-
72(438):913(438)](084.121)A/Z
72 Architektura
Streszcz. ang., niem., ukr.
ISBN 978-83-89797-13-1 (Atut)
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
podkarpackie ; okręg) – ikonografia
3792/2009
MAZANKA, Jan.
Ziemia staszowska / [tekst Jan Mazanka, Waldemar Wołczyński ; aut. zdj. Baś Robert et al. ; tł. Magdalena Ożarska]. – Staszów : Starostwo Powiatowe ; Masłów : Zakład Poligraficzny
”Sam-Wil”, 2008. – 101, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm.
72A/Z:73/76].03(438:430)(06)
b23196439
3795/2009
Powiat otwocki : lider sosnowych klimatów = Otwock poviat
: leader of pine climates. – Bydgoszcz : Serigraph, dr. 2008. –
[2], 38 s. : il. kolor. ; 30 cm.
2. Horyniec-Zdrój (woj.
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-61275-08-4
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
wieckie ; okręg) – ikonografia
3789/2009
JAWOROWSKI, Henryk.
Osiemnastowieczny ratusz w Łęczycy / Henryk Jaworowski,
Tomasz Stolarczyk. – Łęczyca : Towarzystwo Naukowe Płockie. Oddział, 2008. – 88 s. : il. ; 21 cm.
72(438):913(438)](084.121)A/Z
b23291382
2. Otwock (woj. mazo-
3796/2009
Zabrze. . – Bydgoszcz : Serigraph, 2008. – 40 s. : il. kolor. ;
31 cm.
22
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-61275-36-7
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
ikonografia
MICKE-BRONIAREK, Ewa.
Polish painting : realism and naturalism / Ewa Micke-Broniarek ; [transl. Aneta Załęska, Joanna Holzman]. – Warsaw :
Publishing House Arkady, 2008. – 374, [2] s. : il. kolor. ; 31 cm.
2. Zabrze (woj. śląskie) –
72(438):913(438)](084.121)A/Z
b23291485
Tyt. oryg.: ”Malarstwo polskie : realizm, naturalizm”.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4529-1
1. Malarstwo polskie – 19 w. – album 2. Naturalizm – sztuka –
Polska – album 3. Realizm – sztuka – Polska – album
3797/2009
EL MAHDY, Christine: Cheops = poz.4046
JAN Paweł II: Tutaj wszystko się zaczęło ... = poz.3624
75.036(438)(084.1)
b23240738
LA SALETTE = poz.3626
NEUBART, Barbara.: Plastyka 4 = poz.3804
Mroczna strona wyobraźni - sztuka Alfreda Kubina = In the
shadows of the imagination - the art of Alfred Kubin / [red.
Teresa Leśniak ; tł. na ang. Jessica Taylor-Kucia, tł. na pol. Joanna Czudec]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury,
2008. – 145, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
NEUBART, Barbara.: Plastyka 5 = poz.3805
NEUBART, Barbara.: Plastyka 6 = poz.3806
OSIŃSKA, Barbara: Sztuka i czas. = poz.3807
Tekst równol. pol., ang., częśc. tł. z niem.
ISBN 978-83-89273-58-1
1. Kubin, Alfred (1877-1959) – katalog wystawy 2. Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków) – katalog wystawy 3. Grafika austriacka – 19-20 w. – katalog wystawy 4. Rysunek austriacki – 19-20
w. – katalog wystawy 5. Kraków (woj. małopolskie) – wystawy – od
2001 r.
OSIŃSKA, Barbara: Sztuka i czas. = poz.3808
OUTRAM, Dorinda.: Panorama Oświecenia = poz.3809
ZDOLNOŚCI, talent, twórczość. = poz.3716
741/744:76].071(436)”18/19”(083.824)A/Z
b22887106
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo.
Grafika. Rzemiosło artystyczne
Opis wg okł. Nazwa aut. na s. 2 okł. Na s. red. błędnie przypisany
ISBN.
ISBN 978-83-02-06894-2
1. Sztuka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Tyt. oryg.: ”Drawing & painting fantasy landscapes & cityscapes :
create your own mythical cities, planets, and lost worlds” 2006.
ISBN 978-83-213-4563-5 : zł 29,29
1. Grafika komputerowa – poradnik 2. Malarstwo (szt.plast.) –
technika – poradnik 3. Rysunek – technika – poradnik
73/76+72](075.2)(076)
b23205891
75.046.3::271.2-526.6/.7(084.1)
b23260099
Opis wg okł. Nazwa aut. na s. 2 okł.
ISBN 978-83-02-06919-2
1. Sztuka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
73/76+72](075.2)(076)
b23205878
3. Ikony – zbiory – Polska –
3805/2009
NEUBART, Barbara.
Plastyka 6 : zeszyt ćwiczeń / [aut. Barbara Neubart]. – Wyd.
10. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
– [1], 22 k. : il. (w tym kolor.) ; 21x30 cm.
3799/2009
JONES, Kenneth J.
Michał Leszczyński-Lester : marynarz i artysta / Kenneth J. Jones ; przeł. Monika Jankiewicz-Brzostowska. – Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2007. – 164 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Opis wg okł. Nazwa aut. na s. 2 okł.
ISBN 978-83-02-07156-0
1. Sztuka – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
73/76+72](075.2)(076)
b23205787
Tyt. oryg.: Michael Lester : his life and works.
ISBN 978-83-924360-2-7
1. Leszczyński Lester, Michał (1906-1972) – biografia 2. Malarze –
biografie – Polska – 20 w. 3. Marynarze – biografie – Polska – 20 w.
4. Rysunek polski – biografie – 20 w.
3806/2009
OSIŃSKA, Barbara.
Sztuka i czas. [T. 1], Od prehistorii do rokoka / Barbara Osińska.
– Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
2008. – 260 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
741/744.071A/Z:75.071A/Z:656.61:929-052A/Z](438)”19”
b21238984
3800/2009
Dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów plastycznych, szkół
o profilu artystycznym.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-02-09085-1
ISBN 978-83-02-09441-5 (opr.)
1. Sztuka – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
KACZMAREK, Jan.
W sercu Polski : Ostrów Tumski, Śródka, Zawady w rycinach
Henryka Kota / Jan Kaczmarek. – Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2008. – 103, [1] s. : il. ; 20x21 cm.
Bibliogr. s. 102-103.
ISBN 978-83-88572-62-3
1. Kot, Henryk (1927- ) – album 2. Grafika polska – 20-21 w. – album
3. Poznań (woj. wielkopolskie) – Ostrów Tumski – ikonografia 4.
Poznań (woj. wielkopolskie) – Śródka – ikonografia 5. Poznań (woj.
wielkopolskie) – Zawady – ikonografia
73/76+72](075.3-021.66)
b23273069
3807/2009
OSIŃSKA, Barbara.
Sztuka i czas. [4], XX wiek / Barbara Osińska ; [aut. rozdz.
Sztuka polska po II wojnie światowej Stanisław K. Stopczyk].
– Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. –
168 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
76.071(438)”19/20”(084.1)A/Z
Kot, Henryk (1927- ).
b23183639
3804/2009
NEUBART, Barbara.
Plastyka 5 : zeszyt ćwiczeń / [aut. Barbara Neubart]. – Wyd.
11. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
– [1], 22 k. : il. ; 21x30 cm.
3798/2009
JANOCHA, Michał (1959- ).
Ikony w Polsce : od średniowiecza do współczesności / Michał
Janocha ; [zdj. Zbigniew Dubiel et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. – 451, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Bibliogr. s. 439-442. Indeksy.
ISBN 978-83-213-4493-5 : zł 129
1. Ikony – album 2. Ikony – historia
album
3803/2009
NEUBART, Barbara.
Plastyka 4 : zeszyt ćwiczeń / [aut. Barbara Neubart]. – Wyd.
11. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
– [1], 23 k. : il. ; 21x30 cm.
ALEXANDER, Rob.
Fantasy : krajobrazy i widoki miast : lekcje rysowania i malowania / Rob Alexander ; współpr. Martin McKenna ; [tł. Ewa
Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. –
128 s. : il. kolor. ; 28 cm.
741/744+75].02(083.1):004.92(083.1)
b23252571
3802/2009
3801/2009
23
WESOŁA szkoła = poz.3838
Bibliogr. s. 157. Indeks.
ISBN 978-83-02-10090-1
1. Sztuka – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
73/76+72](075.3-021.66)
b22760957
ZDOLNOŚCI, talent, twórczość. = poz.3716
3808/2009
791/792 Film. Teatr
OUTRAM, Dorinda.
Panorama Oświecenia / Dorinda Outram ; przekł. Joanny Kolczyńskiej. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. – 319,
[1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Tyt. oryg.: ”Panorama of the Enlightenment” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4490-4 : zł 79
1. Oświecenie – Europa – wydawnictwa popularne
ropejska – historia – 18 w. – wydawnictwa popularne
73/76+72].03(4)”17”(02.025.2)
b23253368
Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru? / wstęp,
kronika, red. Katarzyna Osińska. – Wrocław : Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 2008. – 366, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Ścieżka
Teatru i Kultury)
Tekst częśc. tł. Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 344-348 i przy niektórych rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-923635-6-9
1. Vahtangov, Evgenij Bagrationoviˇc (1883-1922) – twórczość 2.
Reżyserzy – Rosja – 1901-1939 r. 3. Teatr rosyjski – historia – 20 w.
2. Sztuka eu-
792.071.1(47+57)”19”A/Z
b23102020
3809/2009
WITWICKI, Zdzisław (1921- ).
Zdzisław Witwicki : ilustracje / [red. Maria Grażyna Szpyra].
– Krasnybród : Krasnobrodzki Dom Kultury, 2008. – 48 s. : il.
kolor. ; 30 cm.
KAMIŃSKA, Barbara.
Teatr przy ulicy Rzeźniczej we Wrocławiu : kronika 1946-1974
/ Barbara Kamińska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2008. – 410, [2] s. : il. ; 23 cm. – (Studia i Materiały do Historii Teatru we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,
ISSN 0239-6661 ; 2)
Bibliogr. s. 46, wykaz publ. ilustrowanych przez Z. Witwickiego s.
45.
ISBN 978-83-926954-0-0
1. Witwicki, Zdzisław (1921- ) – album 2. Ilustracje – Polska – od
1944 r. – album
76.071A/Z:766](438)”1944/...”(084.1)
b22650192
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 395. Indeks.
ISBN 978-83-229-2988-9
1. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego (Wrocław) 2.
Teatr polski – historia – 1944-1989 r. 3. Wrocław (woj. dolnośląskie) –
teatr – 1944-1989 r.
3810/2009
Zwykłe - niezwykłe : fascynujące kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie = Ordinary - extraordinary : fascinating collections of The State Ethnographical Museum in Warsaw / pod red. Adama Czyżewskiego ; [aut. tekstów Joanna Bartuszek et al. ; tł. Robert Andrzej Dul et al.]. – Warszawa : Państwowe Muzeum Etnograficzne, 2008. – 444 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
792(438)”1944/1989”
b23271292
Materiały z sesji nauk., zorg. w maju 2007 r. przez Teatr Miejski im.
Witolda Gombrowicza w Gdyni i Uniwersytet Gdański, towarzyszącej
2. edycji Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych [email protected] – Tekst
częśc. tł. z niem.
1. Różewicz, Stanisław (1924-2008) – materiały konferencyjne 2.
Dramat polski – inscenizacje – materiały konferencyjne 3. Dramat
polski – historia – od 1944 r. – materiały konferencyjne 4. Teatr polski
– historia – od 1944 r. – materiały konferencyjne
792.2(438):821.162.1(091)-2A/Z]”1944/...”(06)
b21952681
3811/2009
3815/2009
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
LEWANDOWSKI, Tadeusz: Rysunek techniczny dla mechaników = poz.3753
IZDEBSKI, Władysław (1945- ).
Wszystko o wiście : poszerzona wersja książki Wist od A do
Z / Władysław Izdebski, Roman Krzemień. – Warszawa : Wydawnictwo PZBS - Władysław Izdebski, [2008]. – 330 s. ; 22
cm.
MAZUR, Jacek.: Rysunek budowlany = poz.3785
NORWID, Cyprian Kamil: Znaki na papierze : utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice = poz.3930
NYSA = poz.3795
U dołu okł.: Rozszerzona wersja książki ”Wist od A do Z”.
ISBN 978-83-87894-56-6
1. Brydż – podręcznik
SERVUS pauperum = poz.3635
TOMIK literacki młodych autorów = poz.3943
794.4(07)
Z PRZYMRUŻENIEM oka = poz.3946
Krzemień, Roman.
b23324788
ZDOLNOŚCI, talent, twórczość. = poz.3716
3816/2009
OGÓLNOPOLSKA Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych: Inżynieria gier komputerowych 5 = poz.3584
78 Muzyka
WOJTASIK, Piotr.
Język współczesnego jazzu w oparciu o wykonawczo-interpretacyjne możliwości trąbki / Piotr Wojtasik. – Szczecin : Wydawnictwo Książnicy Pomorskiej, 2008. – 196 s. : il. ; 21 cm.
796/799 Sport
CIEŚLAR, Stefan (1970-2006).
Pasja gór / Stefan Cieślar ; przeł. Elżbieta Cieślar. – Katowice
: Wydawnictwo Stapis, cop. 2008. – 223 s. : il. kolor. ; 23 cm. –
(Literatura Górska na Świecie)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 187. Indeks.
ISBN 978-83-87879-68-6
1. Jazz (trąbka) – wykonanie i interpretacja
780.8:780.64:78.036.9
b2327640x
3814/2009
Re: Wizje Różewiczowskie / pod red. Joanny Puzyny-Chojki.
– Gdańsk-Oliwa : MBF, 2008. – 127, [1] s. ; 21 cm.
Publ. towarzysząca wystawie i sesji nauk. z okazji 120-lecia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. – Tekst równol.
pol., ang.
Indeks.
ISBN 978-83-88654-76-3 : zł 95
1. Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa) – katalog wystawy 2. Folklor – katalog wystawy 3. Warszawa – wystawy – od
2001 r.
73/76.031.4(438)(083.824)
b2288628x
3813/2009
Tyt. oryg.: Passion montagne.
ISBN 978-83-61050-27-8 : zł 39,90
1. Cieślar, Stefan (1970-2006) – pamiętniki 2. Alpiniści – Francja –
od 1989 r. – pamiętniki 3. Alpiniści – Polska – od 1980 r. – pamiętniki
4. Pamiętniki polskie – od 1980 r.
3812/2009
BAILEY, Gerry.: Peruka Mozarta = poz.3958
796.071A/Z:796.52:929-051A/Z](438:44)”1980/...”
b23156399
KRÓLEWSKI koncert = poz.3991
24
3817/2009
DANKS, Fiona.
Przyrodniczy plac zabaw : gry i zabawy na świeżym powietrzu
: pomysły na cały rok / Fiona Danks, Jo Schofield ; z ang. przeł.
Agnieszka Miłkowska. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008. – 191, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na okł. podtyt.: o przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów. – Tł. z ang., niem.
Bibliogr. s. [347]. Indeks.
ISBN 978-83-60807-74-3 : zł 45
1. Hipertekst i hipermedia 2. Multimedia 3. Tekst – teoria
801.7:004.032.6
b23278341
Tyt. oryg.: ”Nature’s playground : activities, crafts and games to
encourage children to get outdoors” 2005. 1202 publ. Klubu dla Ciebie.
Bibliogr. s. 188-189.
ISBN 978-83-258-0041-3 : zł 39,90
1. Gry i zabawy ruchowe
HAWK, Eric.
Rozmówki planszowe : angielski / [aut. Eric Hawk, Agnieszka
Paznowicz, Jacek Szela]. – [Warszawa] : Red Point Publishing,
cop. 2008. – XII, 291 s. ; 17 cm.
796.1
Schofield, Jo.
b23245943
Nazwa aut. na s. red. Tyt. okł. i grzb.: Polsko-angielskie rozmówki
planszowe.
ISBN 978-83-60671-29-0 : zł 28,90
1. Język angielski – rozmówki
3818/2009
KLISIŃSKI, Janusz (1950- ).
Marketing w biznesie sportowym / Janusz Klisiński ; Wyższa
Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. – Bytom : Wyższa
Szkoła Ekonomii i Administracji, 2008. – 126 s. : il. ; 24 cm.
811.111’24(078)
Paznowicz, Agnieszka.; Szela, Jacek.
b2319733x
Bibliogr. s. 123-126.
ISBN 978-83-88587-24-5
1. Sport – marketing
796:339.138
b23285394
3819/2009
Nazwa aut. na s. red. Tyt. okł. i grzb.: Polsko-hiszpańskie rozmówki
planszowe.
ISBN 978-83-60671-30-6 : zł 28,90
1. Język hiszpański – rozmówki
811.134.2’24(078)
Paznowicz, Agnieszka.; Szela, Jacek.
b23197274
Na okł.: Szybka pomoc do egzaminów, do certyfikatu, do matury
: słówka, przykłady z tłumaczeniami, ćwiczenia utrwalające. Oprac.
na podstawie: Langenscheidt Grundwortschatz Russisch / Ludmiła
Heinz.
Indeks.
ISBN 978-83-7476-142-0 : zł 22,90
1. Język rosyjski – podręcznik
3820/2009
Sporty śnieżne : stan i perspektywy badań / pod red. Grzegorza Jurasa, Lecha Powolnego i Jana Ślężyńskiego ; Akademia
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
– Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2008. – 194 s. : il. ; 24 cm.
811.161.1(07)
b21697073
3826/2009
KRAJCZYK, Aleksandra.
Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego / Aleksandra
Krajczyk, Dorota Kubica. – Wyd. 3 popr. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 56, [1] s. ; 21 cm.
– (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2901)
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60841-20-4
1. Sporty zimowe
3821/2009
Na okł. podtyt.: słownik, sentencje.
ISBN 978-83-229-2944-5 : zł 6
1. Język łaciński – materiały pomocnicze dla szkół wyższych
WRÓBLEWSKI, Piotr.
Piłka siatkowa w szkole : poradnik metodyczny / Piotr Wróblewski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 167, [1] s. ; 30 cm. – (Wychowanie Fizyczne)
811.124(075.8)
Kubica, Dorota.
b22851884
Bibliogr. s. 167-[168].
ISBN 978-83902-09309-8
1. Siatkówka (sport) – nauczanie i trening
796.325.015
b23277191
3825/2009
Język rosyjski : nowe repetytorium : słownictwo i ćwiczenia
/ [przekł. i adapt. słownika Anna Kędziorek ; oprac. ćwiczeń
Natalia Celer]. – Warszawa : Langenscheidt Polska, cop. 2008.
– 259 s. : il. ; 21 cm.
Zawiera słowniczek tematyczny ang.- pol.
Bibliogr. s. 165-181.
ISBN 978-83-60841-19-8 (Wydaw. AWF)
1. Lekkoatletyka – nauczanie i trening
796.9
b23107704
3824/2009
HAWK, Eric.
Rozmówki planszowe polsko-hiszpańskie / [aut. Eric Hawk,
Agnieszka Paznowicz, Jacek Szela]. – [Warszawa] : Red Point
Publishing, cop. 2008. – XII, 299 s. ; 17 cm.
Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży / pod red. Janusza Iskry
; aut. Marzena Paruzel-Dyja [et al.] ; Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Wydział
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
– Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki ; Opole : Wydział Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, 2008. – 181 s.
: il. ; 24 cm.
796.42/.43.015
b23281030
3823/2009
3827/2009
KRAJCZYK, Aleksandra.
Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : ćwiczenia /
Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. – Wyd. 3 popr. – Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 47 s. ;
21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ;
no 2901)
3822/2009
ISBN 978-83-229-2942-1 : zł 6
1. Język łaciński – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O
LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
811.124(075.8)(076)
Kubica, Dorota.
b22851811
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
3828/2009
KRAJCZYK, Aleksandra.
Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : gramatyka /
Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. – Wyd. 3 popr. – Wrocław
: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 67 s. ;
21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ;
no 2901)
Ekrany piśmienności / red. nauk. Andrzej Gwóźdź. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa
Kapitałowa WSiP, cop. 2008. – 346, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
25
ISBN 978-83-229-2943-8 : zł 6
1. Język łaciński – gramatyka – podręcznik akademicki
Indeks.
ISBN 978-83-89425-41-6
1. Język polski – dialekty i regionalizmy – słownictwo – Ukraina 2.
Język polski – dialekty i regionalizmy – słownik 3. Tarnopol (Ukraina
; okręg) – język – słownik
811.124’36(075.8)
Kubica, Dorota.
b22851860
3829/2009
811.162.1’282’374
b21058921
KRAJCZYK, Aleksandra.
Prima via : wstępna nauka języka łacińskiego : teksty / Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica. – Wyd. 3 popr i uzup. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 42
s. ; 30 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661
; no 2901)
SURDEJ, Beata.
Czytanie nie jest trudne! : testy doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem dla klasy 4 szkoły podstawowej / Beata Surdej, Andrzej Surdej. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 83 s. : il. ; 30
cm.
Bibliogr. s. 40.
ISBN 978-83-229-2945-2 : zł 6
1. Język łaciński – materiały pomocnicze dla szkół wyższych
ISBN 978-83-02-09788-1
1. Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 2. Język polski – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
811.124(075.8)
Kubica, Dorota.
b22851914
3835/2009
3830/2009
811.162.1(075.2)(076)
Surdej, Andrzej.
LATUSEK, Arkadiusz.
Ilustrowany słownik ortograficzny : szkoła podstawowa, klasy
I-III / Arkadiusz Latusek ; [rymowanki ortograficzne Edyta
Wygonik ; il. Paweł Kołodziejski]. – Kraków : Wydawnictwo
Zielona Sowa, cop. 2008. – 157, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
b23304406
SZAFRAŃSKI, Marceli.
Deutsch f¨
ur Mediziner : podręcznik / Marceli Szafrański. –
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. – 332
s. : il. ; 23 cm+ 2 dyski optyczne (CD-ROM).
ISBN 978-83-7623-029-0 : zł 24,99
1. Język polski – pisownia – materiały pomocnicze dla szkół podstawowych 2. Język polski – pisownia – słownik dla dzieci
U góry okł.: Medycyna. – Do nauki specjalistycznego jęz. niem. dla
studentów wydz. lekarskich.
Bibliogr. s. 291-292.
ISBN 978-83-200-3527-8
1. Język niemiecki – podręcznik akademicki 2. Medycyna – terminologia – podręcznik akademicki
811.162.1’35’374(075.2)(02.025.2)(02.053.2)
Wygonik-Barzyk, Edyta.
b23316494
3831/2009
811.112.2(075.8):61
b22929599
LATUSEK, Arkadiusz.
Obrazkowy słownik ortograficzny dla dzieci / Arkadiusz Latusek ; [rymowanki ortograficzne Edyta Wygonik ; il. Paweł
Kołodziejski]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop.
2008. – 143 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Opis wg okł. – Do kształcenia ogólnego na poziomie kl. 3 szkoły
podstawowej.
ISBN 978-83-02-10175-5 (cz. 1)
ISBN 978-83-02-10178-6 (całość)
1. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
811.162.1’35’374(075.2)(02.025.2)(02.053.2)
Wygonik-Barzyk, Edyta.
3832/2009
811.162.1:5:78](075.2)(076)
b23272788
ŁUKASIK, Stanisława.
Czytamy ze zrozumieniem : karty pracy ucznia - sprawdziany
: klasa 2 / Stanisława Łukasik, Irena Micińska-Łyżniak, Anna
Wiśniewska ; oprac. graf. Julitta Gadomska. – Wyd.10. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 51 s. :
il. kolor. ; 29 cm.
HOFFMANN, Klaus-Dieter.: Prowadzenie zebrań i prezentacji = poz.3651
KŁAKÓWNA, Zofia Agnieszka: Nowe To lubię! = poz.3702
ŁUNIEWSKA, Krystyna.: Alles klar 2 = poz.3704
MECZ w ciemnościach = poz.3999
811.162.1(075.2)(076)
PĄCHALSKA, Dorota.: Przygoda z klasą 1 = poz.3707
Micińska-Łyżniak, Irena.; Wiśniewska, Anna.
PIZZA z podwójnym serem = poz.4004
3833/2009
PRZYGODA z klasą 1 = poz.3710
PIETRZAK, Małgorzata.
Retoryka praktyczna / Małgorzata Pietrzak. – Wyd. 2. popr. –
Warszawa : Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Uniwersytet Warszawski, 2008. – 130 s. ; 30 cm.
1. Recytacja – podręcznik
808.5(07)
b23292180
3838/2009
ANALIZA dyskursu w socjologii i dla socjologii = poz.3646
ISBN 978-83-02-08802-5
1. Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 2. Język polski – ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 3. Nauczanie początkowe – podręcznik dla dzieci
b23304091
3837/2009
Wesoła szkoła : kształcenie zintegrowane w klasie 3 : karty
pracy ucznia. Cz. 1 / aut. Hanna Dobrowolska [et al.] ; il. Edmund Dudek [et al.]. – Wyd. 9 udoskonalone. – Warszawa :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 188 s., [22] k.
tabl. luzem : il. kolor. ; 26 cm.
Dla dzieci w wieku 6-9 lat.
ISBN 978-83-7623-018-4 : zł 24,99
1. Język polski – pisownia – materiały pomocnicze dla szkół podstawowych 2. Język polski – pisownia – słownik dla dzieci
b23316603
3836/2009
SŁODKA walentynka = poz.4011
STRACHY w lesie = poz.4014
SUFA, Beata.: Komunikacja niewerbalna = poz.3598
2. Retoryka – podręcznik
ŚWIĄTECZNE ciasteczka = poz.4017
3834/2009
ZAGINIONY dinozaur = poz.4029
Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy : słownik
porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem / z materiałów zebr.
pod kier. Władysława Paryla ; oprac. przez Katarzynę Czarnecką, Dorotę Kowalską, Elżbietę Rudolf-Ziółkowską ; pod
red. Janusza Riegera. – Kraków : Wydawnictwo Lexis, 2007. –
304, [1] s. ; 24 cm. – (Polskie Słownictwo Kresowe)
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
Lektury płci : polskie (kon)teksty / red. nauk. Mieczysław
Dąbrowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. –
464 s. ; 24 cm.
26
Indeks.
ISBN 978-83-7151-820-1
1. Homoseksualizm – literatura polska 2. Homoseksualizm – socjologia 3. Literatura polska – tematyka – 20-21 w. 4. Płeć – literatura polska 5. Płeć – socjologia
821.162.1(091)-3”19/20”:316.346.2:305:316.837
b23299381
ISBN 978-83-7081-933-0
1. Astaf ’eva, Natal’ˆa Georgievna (1922- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki rosyjskie – 20-21 w. 3. Poezja rosyjska – 20-21 w. 4. Poezja
rosyjska – historia – od 1945 r. – pamiętniki
821.161.1-1:[821.161.1(091)-1:929-051]”19/20”A/Z
b23262709
3839/2009
PAWLIKOWSKI, Jan Gwalbert (1860-1939).
Mistyka Słowackiego / Jan Gwalbert Pawlikowski ; pod red.
Marii Cieśli-Korytowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – XXI, [1], 422, [1] s. ; 25 cm.
– (Komparatystyka Polska : tradycja i współczesność)
Tyt. oryg.:”Simply perfect” 2008.
ISBN 978-83-241-3244-7 : zł 34,80
1. Powieść kanadyjska – 21 w.
ISBN 978-83-233-2525-3 : zł 39,90
1. Słowacki, Juliusz (1809-1849). Król Duch 2. Mistycyzm – literatura polska 3. Poezja polska – tematyka – 19 w.
821.162.1(091)-1”18”A/Z
b23168365
821.111(71)-3
b23304583
Tyt. oryg.: ”Seta” 1996.
ISBN 978-83-07-03188-0
1. Powieść włoska – 20 w.
821.131.1-3
b23315052
Bibliogr. s. 267-268. Indeks.
ISBN 978-83-242-0819-7
1. Literatura polska – historia – od 1944 r. – szkice
3841/2009
Tyt. oryg.: ”The chemistry of death” 2006.
ISBN 978-83-241-3208-9 : zł 29,80
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23307171
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7446-891-6
1. Poezja polska – historia – materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
3842/2009
Tyt. oryg.: ”Dangerous to love” 1997. Wyd. także pt.: Sawantka.
ISBN 978-83-241-3245-4 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b23307298
3849/2009
BEN JELLOUN, Tahar (1944- ).
To oślepiające, nieobecne światło / Tahar Ben Jelloun ; przeł.
Małgorzata Szczurek. – Kraków : Wydawnictwo Karakter,
2008. – 267, [3] s. ; 20 cm.
Bibliogr. s. 443-462. Indeks.
ISBN 978-83-242-0952-1 : zł 37
1. Mickiewicz, Adam (1798-1855) – twórczość 2. Literatura polska
– tematyka – 19 w. 3. Polityka – literatura polska
Tyt. oryg.: ”Cette aveuglante absence de lumi`ere” 2001.
Nagroda Impac 2004
ISBN 978-83-927366-1-5 : zł 33
1. Powieść francuska – 21 w.
3843/2009
ASTAF’EVA, Natal’ˆa Georgievna: Nostalgia = poz.3845
821.133.1-3
b23312622
NOWOCZESNOŚĆ jako doświadczenie = poz.3653
3850/2009
BISHOP, Anne.
Córka Krwawych / Anne Bishop ; przeł. Jakub Szacki. – Warszawa : Wydawnictwo Initium, cop. 2008. – 365, [3] s. ; 22 cm.
– (Trylogia czarnych kamieni / Anne Bishop ; ks. 1)
RE: WIZJE Różewiczowskie = poz.3815
REALE, Giovanni: Karol Wojtyła Pielgrzym Absolutu =
poz.3634
Tyt. oryg.: Daughter of the blood, tyt. oryg. cyklu: ”The black jewels
trilogy”. – Książka dla dorosłych.
ISBN 978-83-927322-0-4 : zł 39,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
82-1/-9 Literatura piękna
ADLER, Elizabeth.
Kalifornijska noc / Elizabeth Adler ; przekł. Edyta Jaczewska.
– Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 214, [1] s. ; 21 cm.
– (Wszystko dla Pań : thriller romantyczny)
821.111(73)-3
b23299277
3851/2009
BLAIN, Christophe (1970- ).
Ameryki ; Lody ; Olga / Christophe Blain ; [przekł. z jęz. fr. Maria Mosiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
cop. 2008. – 152 s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Klub Świata Komiksu ;
album 576) (Plansze Europy) (Pirat Izaak / Christophe Blain)
Tyt. oryg.: ”One of those Malibu nights” 2008.
ISBN 978-83-241-3219-5 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23311873
3848/2009
BECNEL, Rexanne.
Ryzykowna kochanka / Rexanne Becnel ; przekł. Bożenna Stokłosa. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 302, [1] s. ;
21 cm. – (Romans Historyczny)
VALSECCHI, Daniel H. (1962- ).
Między polityką a metapolityką : samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835) / Daniel H. Valsecchi. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2007. – 483, [3] s. ; 24 cm.
821.162.1(091)”18”A/Z
b20892548
3847/2009
BECKETT, Simon.
Chemia śmierci / Simon Beckett ; przekł. Jan Kraśko. – Wyd. 2.
– Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 246, [1] s. ; 21 cm.
TOMCZYK-MARYON, Marta.
Jak czytać wiersze? / Marta Tomczyk. – Wyd. 2. – Warszawa ;
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. – 176 s. ;
26 cm. – (Trener : liceum - poziom rozszerzony) (ParkEdukacja)
821.162.1(091)-1(075.3-021.66)
b23153507
3846/2009
BARICCO, Alessandro (1958- ).
Jedwab / Alessandro Baricco ; przeł. Halina Kralowa. – Wyd.
5. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czytelnik”, 2009.
– 106, [1] s. : il. ; 20 cm.
3840/2009
SZARUGA, Leszek (1946- ).
Powinności literatury i inne szkice krytyczne / Leszek Szaruga.
– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 280, [2] s. ; 21 cm. – (Krytyka XX
i XXI Wieku ; 9)
821.162.1(091)”1944/...”
b2325161x
3845/2009
BALOGH, Mary (1944- ).
Mężczyzna doskonały / Mary Balogh ; przekł. Maria Górna. –
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 294, [1] s. ; 21 cm. –
(Romans Historyczny)
Opis wg okł. Tyt. oryg.: ”Les Am´
eriques” 2001 ; ”Les glaces” 2002 ;
”Olga” 2002, tyt. oryg. cyklu: Isaac le pirate.
ISBN 978-83-237-2471-1 : zł 75
1. Komiksy
3844/2009
ASTAF’EVA, Natal’ˆ
a Georgievna (1922- ).
Nostalgia : wiersze polskie ; Polski album rodzinny : okruchy przeszłości / Natalia Astafiewa. – Kraków : Wydawnictwo
Miniatura, 2008. – 166, [2] s. : il. ; 21 cm.
821.111-91
b22960065
27
3852/2009
BOHLMEIJER, Arno (1956- ).
Do nowego anioła / Arno Bohlmeijer ; przeł. Iwona Sumera. –
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. – 170,
[6] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”The angel makers” 2006.
ISBN 978-83-241-2999-7 : zł 29,80
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23286210
Tyt. oryg.: ”To an angel who is new” 2004.
ISBN 978-83-240-1059-2 : zł 29
1. Bohlmeijer, Arno (1956- ) – beletrystyka 2. Powieść holenderska
– 20 w.
821.112.5-3:929-052A/Z
b23229214
HAMILTON, Steve.
Zimny dzień w raju / Steve Hamilton ; przekł. Sławomir Kędzierski. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 237, [2] s.
; 21 cm. – (Kryminał z Klasą)
3853/2009
Tyt. oryg.: ”A cold day in paradise” 1998.
ISBN 978-83-241-3186-0 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 20 w.
CRESPY, Michel (1946- ).
Afera Leopolda / Michel Crespy ; przekł. Krystyna Sławińska.
– Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 302, [1] s. ; 21 cm.
821.111(73)-3
b23292118
Tyt. oryg.: ”L’affaire L´
eopold” 2007.
ISBN 978-83-241-3185-3 : zł 34,80
1. Powieść francuska – 21 w.
821.133.1-3
b23292337
3854/2009
Tyt. oryg.: ”Little face” 2006.
ISBN 978-83-61299-19-6 : zł 29,90
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23299459
Tyt. oryg.: ”Vixen 03” 1978. Na s. red. błędny ISBN.
ISBN 83-241-3213-9 : zł 34,80
ISBN 978-83-241-3213-3
1. Powieść amerykańska – 20 w.
Tyt. przekł.: ”OGPU prison”, tyt. oryg.: [GPU-fængslet].
ISBN 978-83-89700-72-8 : zł 28
1. Powieść duńska – 20 w.
3855/2009
821.113.4-3
b23331409
Tyt. oryg.: ”The kite runner” 2003.
ISBN 978-83-241-3207-2 : zł 29,80
1. Powieść afgańska – 21 w.
3856/2009
821.221.31-3
b23292271
FEATHER, Jane.
Fiołkowa tajemnica / Jane Feather ; przekł. Maria Wójtowicz.
– Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 334, [1] s. ; 21 cm.
– (Romans Historyczny)
Tyt. oryg.: ”Up close and dangerous” 2007.
ISBN 978-83-241-3192-1 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
3857/2009
821.111(73)-3
b23292490
FRASIER, Anne.
Ogród ciemności / Anne Frasier ; przekł. Agata Kowalczyk. –
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 238, [1] s. ; 21 cm.
3865/2009
Humor rosyjski / wybór i przedm. Filip Karpow ; [rys. Robert
Trojanowski]. – Poznań : Vesper, 2008. – 261, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60159-98-9 : zł 17,90
1. Anegdoty rosyjskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Garden of darkness” 2007. Na książce pseud. aut., nazwa: Theresa Weir.
ISBN 978-83-241-3191-4 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.161.1-7
b23316615
3866/2009
Humor żydowski (w PRL!) / zebr., oprac. i wstępem opatrzył
Juliusz Pilpel ; il. Jerzy Rudzki. – Poznań : Vesper, 2008. – 141,
[3] s. : il. ; 20 cm.
3858/2009
FREIRICH, Roy.
Skrzydlate cienie / Roy Freirich ; przekł. Radosław Januszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 271, [1] s. ; 22
cm.
ISBN 978-83-60159-78-1 : zł 15,90
1. Anegdoty żydowskie 2. Żydzi – beletrystyka
821.112.28-7
b23316536
Tyt. oryg.: ”Winged creatures” 2008.
ISBN 978-83-241-3184-6 : zł 34,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23303700
3864/2009
HOWARD, Linda (1950- ).
Niebezpieczne zbliżenie / Linda Howard ; przekł. Alicja Marcinkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 220,
[3] s. ; 21 cm. – (Wszystko dla Pań : thriller romantyczny)
Tyt. oryg.: ”Violet” 1995.
ISBN 978-83-241-3222-5 : zł 34,80
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b23300097
3863/2009
HOSSEINI, Khaled.
Chłopiec z latawcem / Khaled Hosseini ; przekł. Jan Rybicki. –
Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 268, [3] s.
; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Skeleton coast” 2006.
ISBN 83-241-3182-2 : zł 34,80
ISBN 978-83-241-3182-2
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23292416
3862/2009
HASSEL, Sven (1917- ).
Więzienie NKWD / Sven Hassel ; przekł. Joanna Jankowska. –
Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica , 2008. – 483 s. ; 18 cm.
CUSSLER, Clive (1931- ).
Wybrzeże szkieletów / Clive Cussler [oraz] Jack Du Brul ;
przekł. Maciej Pintara, Krzysztof Uliszewski. – Warszawa :
Wydawnictwo Amber, 2008. – 302, [1] s. ; 21 cm.
821.111(73)-3
b23292179
3861/2009
HANNAH, Sophie (1971- ).
Twarzyczka / Sophie Hannah ; przeł. Piotr Kaliński. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2009. – 392, [1] s. ; 20
cm.
CUSSLER, Clive (1931- ).
Vixen 03 / Clive Cussler ; przekł. Władysław J. Wojciechowski.
– Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 302, [1]
s. ; 21 cm.
821.111(73)-3
b23292155
3860/2009
3867/2009
ISAACS, Susan (1943- ).
Po kompromitacji / Susan Isaacs ; przekł. Anna Palmowska. –
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 269, [2] s. ; 21 cm. –
(Wszystko dla Pań : komedia kryminalna)
3859/2009
Tyt. oryg.: ”Long time no see” 2001.
ISBN 978-83-241-3194-5 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
GREGSON, Jessica (1978- ).
Taniec czarownic / Jessica Gregson ; przekł. Blanka Kwiecińska-Kuczborska. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. –
277, [2] s. ; 22 cm.
821.111(73)-3
b23292453
28
3868/2009
KRENTZ, Jayne Ann (1948- ).
Trzeci krąg / Amanda Quick ; przekł. Małgorzata Błaszczak. –
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 294, [1] s. ; 21 cm. –
(Romans Historyczny)
MCINERNEY, Jay.
Szybko, dużo, mocno / Jay McInerney ; przeł. Patryk Gołębiowski. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2008. –
549 s. ; 21 cm. – (Seria Kultowa)
Tyt. oryg.: ”Brightness falls” 1992.
ISBN 978-83-61299-04-2 : zł 29,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
Tyt. oryg.: ”The third circle” 2008. Na książce pseud. aut., nazwa:
Jayne Ann Krentz.
ISBN 978-83-241-3221-8 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23292532
821.111(73)-3
b23299976
3869/2009
LA PLANTE, Lynda.
Czerwona Dalia / Lynda La Plante ; przekł. Maria Rei. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 301, [2] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Endwar” 2008. Na książce pseud. aut., nazwa: Raymond
Benson. Na s. tyt., okł. i grzb.: Tom Clancy prezentuje. Na podstawie
gry wideo Toma Clancy.
ISBN 978-83-241-3189-1 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
Tyt. oryg.: ”The red dahlia” 2006.
ISBN 978-83-241-3218-8 : zł 34,80
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23292386
821.111(73)-3
b23292301
3870/2009
LERUM, May Grethe (1965- ).
Ostatnia z rodu / May Grethe Lerum ; z norw. przeł. Anna
Marciniakówna. – Warszawa : DeAgostini Polska ; Józefów :
Bap-Press, cop. 2008. – 217, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Córy życia :
saga / May Grethe Lerum ; 35)
Tyt. oryg.: ”The dead hour” 2006.
ISBN 978-83-7414-542-8 : zł 39,90
1. Powieść szkocka – 21 w.
821.111(410.5)-3
b23298972
3871/2009
Tyt. oryg.: Twisted wing, 2008.
ISBN 978-83-241-3205-8 : zł 29,80
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23328174
Tyt. oryg.: ”Avgrunn” 1998.
ISBN 978-83-60936-27-6 (DeAgostini, t. 34) : zł 9,90
ISBN 978-83-60936-93-1 (całość)
ISBN 978-83-248-1673-6
ISBN 978-83-248-1575-3 (całość)
1. Powieść norweska – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Sjamanens datter” 1992.
ISBN 978-83-7558-400-4 (Axel Springer) : zł 9,90
ISBN 978-83-7558-372-4 (całość)
ISBN 978-83-7602-006-8
ISBN 978-83-7602-092-1 (całość)
1. Powieść norweska – 20 w.
3872/2009
821.113.5-3
b23311332
Tyt. oryg.: ”Butchers Hill” 2001.
ISBN 978-83-241-3145-7 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
3873/2009
Tyt. oryg.: ”Veien hjem” 1992.
ISBN 978-83-7558-401-1 (Axel Springer) : zł 9,90
ISBN 978-83-7558-372-4 (całość)
ISBN 978-83-7602-010-5
ISBN 978-83-7602-092-1 (całość)
1. Powieść norweska – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Diamond solitaire” 1992.
ISBN 978-83-241-3206-5 : zł 34,80
1. Powieść angielska – 20 w.
821.113.5-3
b23330983
3881/2009
PEYROUS, Bernard (1947- ).
Pan Bóg ma poczucie humoru / Bernard Peyrous i Marie-Ange
Pompignoli ; przekł. Sylwia Mazurkiewicz-Petek. – Kraków :
Wydawnictwo eSPe, 2008. – 107, [5] s. ; 17 cm.
3874/2009
MCFADYEN, Cody.
Dewiant / Cody McFadyen ; przekł. Dariusz Ćwiklak. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 281, [6] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Dieu est humour” 2007. Na okł. odwrotna kolejność aut.
ISBN 978-83-7482-231-2
1. Anegdoty francuskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”The darker side” 2008.
ISBN 978-83-241-3215-7 : zł 34,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b2330005x
3880/2009
PEDERSEN, Bente (1961- ).
Droga do domu / Bente Pedersen ; z norw. przeł. Magdalena
Stankiewicz. – Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów :
Bap-Press, cop. 2009. – 204, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Raija ze śnieżnej
krainy : saga / Bente Pedersen ; 29) (Fakt Kolekcja)
LOVESEY, Peter (1936- ).
Samotność detektywa Diamonda / Peter Lovesey ; przekł. Barbara Przybyłowska, Sławomir Kędzierski. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 302, [1] s. ; 21 cm. – (Kryminał z
Klasą)
821.111-3
b23303761
3879/2009
PEDERSEN, Bente (1961- ).
Córka szamana / Bente Pedersen ; z norw. przeł. Iwona Zimnicka. – Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press,
cop. 2009. – 221, [1] s. ; 18 cm. – (Raija ze śnieżnej krainy : saga
/ Bente Pedersen ; 28) (Fakt Kolekcja)
LIPPMAN, Laura (1959- ).
Wzgórze Rzeźnika / Laura Lippman ; przekł. Agnieszka Weseli. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, cop. 2008. – 221, [2]
s. ; 21 cm. – (Kryminał z Klasą)
821.111(73)-3
b23307134
3878/2009
NEWMAN, Ruth.
Bal absolwentów / Ruth Newman ; przekł. Radosław Januszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 269, [2] s.
; 21 cm. – (Kryminał z Klasą)
LERUM, May Grethe (1965- ).
Otchłań / May Grethe Lerum ; z norw. przeł. Iwona Zimnicka.
– Warszawa : DeAgostini Polska ; Józefów : Bap-Press, cop.
2008. – 205, [2] s. ; 18 cm. – (Córy życia : saga / May Grethe
Lerum ; 34)
821.113.5-3
b23312403
3877/2009
MINA, Denise (1966- ).
Martwa godzina / Denise Mina ; przeł. Maciej Świerkocki. –
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 442, [6] s. ; 20 cm. –
(Mroczna Seria)
Tyt. oryg.: ”Dater av livet” 1998.
ISBN 978-83-60936-31-3 (DeAgostini, t. 35) : zł 9,90
ISBN 978-83-60936-93-1 (całość)
ISBN 978-83-248-1674-3
ISBN 978-83-248-1575-3 (całość)
1. Powieść norweska – 20 w.
821.113.5-3
b2331249x
3876/2009
MICHAELS, David (1955- ).
Endwar / David Michaels ; przekł. Paweł Martin. – Warszawa
: Wydawnictwo Amber, 2008. – 236, [3] s. : il. ; 21 cm.
821.133.1-36
Pompignoli, Marie-Ange.
3875/2009
b23247277
29
3882/2009
PRESTON, Douglas J. (1956- ).
Potwór z Florencji / Douglas Preston i Mario Spezi ; przeł.
Robert P. Lipski. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop.
2009. – 347, [1] s. : il. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Tales from the perilous realm”.
ISBN 978-83-241-3209-6 : zł 39,80
1. Opowiadanie angielskie – 20 w.
821.111-3
b23287214
Tyt. oryg.: ”The monster of Florence” 2008.
ISBN 978-83-61299-25-7 : zł 34,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
VENEZIA, Mariolina (1961- ).
Jestem tu od wieków / Mariolina Venezia ; przeł. Alina Pawłowska-Zampino. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. –
315, [5] s. ; 20 cm. – (Seria z Miotłą)
821.111(73)-3
Spezi, Mario.
b23318612
3883/2009
Tyt. oryg.: ”Mille anni che sto qui” 2006.
ISBN 978-83-7414-545-9 : zł 34,90
1. Powieść włoska – 21 w.
ROVIN, Jeff (1951- ).
Dziel i zdobywaj / tekst Jeff Rovin ; przekł. Kamil Gryko, Tomasz Wilusz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Amber,
2008. – 253, [2] s. ; 21 cm. – (Op-Center Centrum Szybkiego
Reagowania : seria Toma Clancy’ego i Steve’a Pieczenika)
821.131.1-3
b23298832
3884/2009
SETTERFIELD, Diane.
Trzynasta opowieść / Diane Setterfield ; przekł. Barbara Przybyłowska. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, [2008]. – 341,
[2] s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Homicidal psycho jungle cat : a Calvin and Hobbes
collection” 1994. U dołu s. tyt.: Kolekcja Calvina i Hobbesa.
ISBN 978-83-237-2425-4 : zł 26,90
1. Komiksy
821.111(73)-91
b23212251
Tyt. oryg.: ”The thirteenth tale” 2006.
ISBN 978-83-241-3212-6 : zł 34,80
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111-3
b23307328
3885/2009
821.162.1-1/-9 Literatura polska
Absurdy szkolne : ndst! / oprac. i przedm. Ewa Rychlewska,
Anna Januszkiewicz. – Poznań : Vesper, 2008. – 292, [2] s. ; 20
cm.
ISBN 978-83-60159-77-4 : zł 19,90
1. Humor zeszytów szkolnych
Tyt. oryg.: ”The man in the maze” 1969, ”Hawksbill station” 1968.
ISBN 978-83-7590-016-3 : zł 44,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.162.1-7
b23317358
ISBN 978-83-205-4807-5
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23302331
Tyt. oryg.: ”Way station” 1963, ”The Goblin reservation” 1968.
ISBN 978-83-7590-013-2 : zł 44,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
3887/2009
ISBN 978-83-7273-249-1
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
b22395945
3895/2009
BIAŁKOWSKA, Emilia (1928- ).
Klonu liść : wiersze / Emilia Białkowska ; [rys. Mariusz Bajek].
– Coal City ; Stalowa Wola : nakł. aut., cop. 2008. – 149 s. : il. ;
22 cm.
Tyt. oryg.: ”A good women” 2008.
ISBN 978-83-241-3239-3 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
3888/2009
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b23306014
TEMPLE, Peter (1946- ).
W dzień zła / Peter Temple ; przekł. Krzysztof Bereza. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 286, [1] s. ; 21 cm.
3896/2009
BIELECKI, Krzysztof (1960- ).
Miasto to gra / Krzysztof Bielecki. – Warszawa : Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości, 2008. – 529 s. : il. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”In the evil day” 2002.
ISBN 978-83-241-3187-7 : zł 29,80
1. Powieść australijska – 21 w.
821.111(94)-3
b23286933
3894/2009
BIAŁECKA, Urszula.
Małe królestwo / Urszula Białecka ; posł. Jan Zdzisław Brudnicki ; [rys. Piotra Wollenberga]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2007. – 172 s. : il. ; 20 cm.
STEEL, Danielle.
Cudze grzechy / Danielle Steel ; przekł. Agata Kowalczyk. –
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 238, [1] s. ; 21 cm. –
(Wszystko dla Pań)
821.111(73)-3
b23307195
3893/2009
BĘCZKOWSKA, Krystyna (1940- ).
W poszukiwaniu prawdy / Krystyna Bęczkowska. – Warszawa
: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2008. – 44, [4] s. ; 21 cm.
3886/2009
SIMAK, Clifford D. (1904-1988).
Stacja tranzytowa ; Rezerwat goblinów / Clifford D. Simak ;
przeł. Barbara Jankowiak, Andrzej Leszczyński, Ewa Włodarczyk. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka,
2008. – 429, [2] s. ; 20 cm. – (Klasyka Science Fiction)
821.111(73)-3
b23202774
3892/2009
KOCHANOWSKI, Jan: Ioannes Cochanovius = poz.3915
SILVERBERG, Robert (1935- ).
Człowiek w labiryncie ; Stacja Hawksbilla / Robert Silverberg
; przeł. Zofia Kierszys, Magda Gębicka-Frąc. – Stawiguda :
Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka, 2008. – 414, [1] s. ; 20
cm. – (Klasyka Science Fiction)
821.111(73)-3
b23201253
3891/2009
WATTERSON, Bill (1958- ).
Dziki kot - psychopatyczny morderca / Bill Watterson ; [tł. z jęz.
ang. Piotr W. Cholewa]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont
Polska, cop. 2008. – 175, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 17x22 cm. –
(Calvin i Hobbes / Bill Watterson ; 11) (Klub Świata Komiksu ;
album 586)
U góry s. tyt. i okł.: Tom Clancy.
ISBN 978-83-241-3251-5 : zł 29,80
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23303943
3890/2009
ISBN 978-83-927803-0-4 : zł 34,99
1. Proza polska – 21 w.
3889/2009
821.162.1-3
b22458803
TOLKIEN, J. R. R. (1892-1973).
Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa / J. R. R. Tolkien ; il.
Alan Lee ; [przekł. Agnieszka Sylwanowicz et al.]. – Warszawa
: Wydawnictwo Amber, 2008. – 310, [1] s. : il. ; 25 cm.
3897/2009
BOGUSZ, Patrycja.
Poezja / Patrycja Bogusz. – Rybnik : Wydawnictwo Atelie, 2008.
– [52] s. : il. ; 21 cm.
30
EJSYMONT-MIERZEJEWSKA, Barbara.
Mnie wystarczą miłości okruszki / Barbara Ejsymont-Mierzejewska. – Wrocław : Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń, 2009. –
62 s. ; 16 cm.
Opis wg okł.
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2303225x
3898/2009
Na okł. podtyt.: wiersze.
ISBN 978-83-88826-43-6
1. Poezja polska – 21 w.
BRZEZIŃSKA, Krystyna.
Wybiegam z uśmiechem na spotkanie / Krystyna i Włodzimierz Brzezińscy. – Jelenia Góra ; Wrocław : Stowarzyszenie
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej, 2008. – 60 s. ; 21 cm.
821.162.1-1
b23326773
Na okł.: Debiuty 2008.
ISBN 978-83-611363-28-5
1. Poezja polska – 21 w.
3907/2009
GOLZ, Hanna (1942- ).
Rytmy życia / [Hanna Golz ; oprac graf. Ewa Grabowska]. –
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, cop. 2008. – 120 s. : il. ;
21 cm.
821.162.1-1
Brzeziński, Włodzimierz.
b23196117
Nazwa aut. na okł.
ISBN 978-83-7151-816-4
1. Poezja polska – 20-21 w.
3899/2009
CIESIELSKA-PIECH, Irena.
Niezapominajki / Irena Ciesielska-Piech. – Wyd. 2. – Lublin :
Wydawnictwo Polihymnia, 2008. – 85 s. ; 21 cm.
821.162.1-1
b23301685
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-7270-632-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23323383
Humor polski : dowcipy z lat 1948-2008 / oprac. i przedm. Ewa
Rychlewska ; [il. Robert Trojanowski]. – Poznań : Vesper, 2008.
– 398 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-60159-92-7 : zł 19,90
1. Anegdoty polskie – 20-21 w.
3900/2009
CIESIELSKA-PIECH, Irena.
Nostalgia kresowa : (wybór wierszy) / Irena Ciesielska-Piech.
– Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009. – 89 s. : il. kolor. ;
21 cm.
821.162.1-7
b23316706
3909/2009
Humor zeszytów szkolnych / wyboru dokonała Krystyna Gałkiewicz ; [rys. Robert Trojanowski]. – Poznań : Vesper, 2008. –
330, [1] s. : il. ; 20 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-7270-656-0
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b23323437
3908/2009
Tyt. okł. i grzb.: Humor zeszytów szkolnych z lat 1948-2008.
ISBN 978-83-61524-04-5 : zł 19,90
1. Humor zeszytów szkolnych
3901/2009
821.162.1-7
b23316676
3910/2009
DOBAJ, Paweł.
Internowani / [scen. oprac.] Paweł Dobaj, [rys.] Krzysztof Mucharski. – Suwałki : Stowarzyszenie Kulturalne ”Bibliofil” przy
Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, 2008. – 244 : il. ;
30 cm.
JANOVSKI, Iwo.
O rozmowach / Iwo Janovski. – Szczecin : Wydawnictwo My
Book, 2008. – 46 s. ; 21 cm.
Scen. napisany na podst. powieści Henryka Wiatrowskiego ”Ostateczni”, Białystok 1991.
ISBN 978-83-924715-0-9
1. Komiksy
821.162.1-1
b22946093
ISBN 978-83-7564-042-7
1. Poezja polska – 21 w.
KACZOR, Wanda (1926- ).
Najpierwsze i późniejsze / Wanda Kaczor ; [graf. Andrzej Michałowski]. – Poznań : Wydawnictwo Flos Carmeli, 2008. – 34,
[1] s. : il. ; 17 cm. – (Dialogi Poetyckie ; t. 10)
821.162.1-91
Mucharski, Krzysztof.
b23223546
3902/2009
Dowcipy o małżeństwie / [rys. Robert Trojanowski]. – Poznań
: Vesper, 2008. – 115, [1] s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-88570-74-2
1. Poezja polska – 20-21 w.
ISBN 978-83-60159-72-9 : zł 7,90
1. Anegdoty polskie – 21 w. 2. Małżeństwo – beletrystyka
821.162.1-7
b23312725
821.162.1-1
b23322068
Dowcipy o Wąchocku / [rys. Robert Trojanowski]. – Poznań :
Vesper, 2008. – 103, [1] s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-60159-71-2 : zł 7,90
1. Anegdoty polskie – 20-21 w. 2. Wąchock (woj. świętokrzyskie)
– beletrystyka
ISBN 978-83-205-5411-3
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23329828
3904/2009
2. Wojsko – beletrystyka
821.162.1-7
b23316470
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-918150-6-9
1. Poezja polska – 21 w.
3905/2009
DZIAŁACH, Rafał (1980- ).
W objęciach widnokręgu / Rafał Działach. – Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenie Folklorystyczne. Teatr Regionalny,
2008. – 136 s. ; 20 cm.
821.162.1-1
b23290213
3914/2009
KOCHANOWSKI, Jan (1530-1584).
Ioannes Cochanovius : pisma łacińskie / oprac. zespół pod
kierunkiem Wacława Waleckiego. – Kraków : Collegium Columbinum, 2008. – 278 s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21x23
cm. – (Biblioteka Tradycji, ISSN 1895-6076 ; nr 70)
ISBN 978-83-86265-50-3
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
821.162.1-3
b23291369
3913/2009
KIELAR, Tadeusz.
Sny : utopie / dystopie / Tadeusz Kielar ; [linoryty Tadeusz
Kielar]. – Kołobrzeg : Wydawnictwo Reda K. Ratajczyk, 2008.
– 90 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Kołobrzeskiego Stowarzyszenia
Inteligencji Twórczej ; nr 2)
Dowcipy o wojsku / [rys. Robert Trojanowski]. – Poznań :
Vesper, 2008. – 119 s. : il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-60159-73-6
1. Anegdoty polskie – 21 w.
3912/2009
KASJANOWICZ, Eugeniusz (1954- ).
Poezje wybrane / Eugeniusz Kasjanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2008. – 182, [1] s. ; 17 cm. –
(Biblioteka Poetów ; t. 330)
3903/2009
821.162.1-7
b23312713
3911/2009
3906/2009
31
MAJEWICZ-KULON, Wanda (1943- ).
Słońcem zrodzone / Wanda Majewicz-Kulon. – Bytów : Sławomir Kortas, 2008. – 133, [2] s. : il. ; 20 cm.
Tekst równol. łac., pol. Wstęp pol.
ISBN 978-83-89973-83-2
1. Poezja polsko-łacińska – 16 w.
821.162.1-1:821.124-1
b22973345
ISBN 978-83-927621-0-2
1. Poezja polska – 20-21 w.
3915/2009
821.162.1-1
b22925351
KOCHAŃSKI, Kazimierz (1950- ).
Kakofonia / Kazimierz Kochański ; rys. Jacek Frankowski ; tekst
wstępu Andrzej Zaniewski. – Warka : Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego, 2008. – 71 s. : il. kolor. ; 15 cm.
MIĘKUS, Karina.
Stan wewnętrzny / Karina Miękus ; [graf. Robert Kushner]. –
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Komograf, 2008. – 77 s. :
il. ; 16 cm.
ISBN 978-83-925551-7-9
1. Fraszka – 21 w.
821.162.1-193
b23320552
ISBN 978-83-85907-69-5
1. Poezja polska – 21 w.
3916/2009
KOZŁOWSKI, Krzysztof.
Góra Przemienienia / Krzysztof Kozłowski. – Olsztyn : Optimum, 2008. – 204, [3] s. : il. ; 22 cm.
821.162.1-1
b23283075
ISBN 978-83-927145-0-7 : zł 29
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23290134
3917/2009
ISBN 978-83-7270-637-9
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23319628
ISBN 978-83-7623-025-2 : zł 14,99
1. Powieść polska – 19 w.
ISBN 978-83-918429-1-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23187529
ISBN 978-83-61311-18-8
1. Poezja polska – 21 w.
ISBN 978-83-88570-28-5
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
821.162.1-1(082.2)
b23322184
ISBN 978-83-925571-7-3
1. Poezja polska – 21 w.
3920/2009
ISBN 978-83-88570-88-9
1. Poezja polska – 20-21 w. – antologia
821.162.1-1(082.2)
b23322238
ISBN 978-83-7552-413-0 (t.13) : zł 19,99
ISBN 978-83-7552-400-0 (całość)
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3:929-052A/Z
b23310583
3921/2009
ISBN 978-83-7576-004-0 (Bosz) : zł 49
1. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) – korespondencja 2. Akwarela polska – 19 w. – album 3. Grafika polska – 19 w. – album 4.
Listy polskie – 19 w. 5. Literatura polska – 19 w. – źródła 6. Poezja
polska – 19 w. 7. Rysunek polski – 19 w. – album 8. Szkice literackie
polskie – 19 w.
2. Powieść polska –
821.162.1-1:821.162.1-4:821.162.1-6:
[741/744:75/76].071(438)(084.1)”18”A/Z
b20865764
3922/2009
MACHOWIAK, Stanisław Leon (1935- ).
Śmiercią niepokonani / Stanisław Leon Machowiak. –
Poznań-Rostarzewo ; Wolsztyn : Wydawnictwo Wolsztyńskie
”Woldruk”, 2008. – 44 s. : il. ; 21 cm. – (Lokalne Klimaty ; nr 1)
3930/2009
Powroty : antologia poetów chicagowskich / [red. Maciej Andrzej Zarębski]. – Chicago ; Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2008. – 136 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka
Świętokrzyska ; 245)
ISBN 978-83-907733-8-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23149000
3929/2009
NORWID, Cyprian Kamil (1821-1883).
Znaki na papierze : utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice / Norwid ; [wybór i oprac. Piotr i Edyta Chlebowscy]. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz ; Warszawa : Biblioteka
Narodowa, 2008. – 211, [1] s. : il. ; 26 cm.
LEM, Stanisław (1921-2006).
Wysoki zamek / Stanisław Lem. – Warszawa : Agora, 2009. –
144, [8] s. : il. ; 22 cm. – (Dzieła / Stanisław Lem ; t. 14) (Biblioteka
Gazety Wyborczej)
ISBN 978-83-7552-414-7 (t.14) : zł 19,99
ISBN 978-83-7552-400-0 (całość)
1. Lem, Stanisław (1921-2006) – beletrystyka
20 w.
3928/2009
Noc z jedną gwiazdą : antologia / [red. Andrzej Sikorski ; graf.
Andrzej Michałowski]. – Poznań : Wydawnictwo Flos Carmeli,
2008. – 40, [4] s. : il. ; 17 cm. – (Dialogi Poetyckie ; t. 7)
LEM, Stanisław (1921-2006).
Pamiętnik znaleziony w wannie / Stanisław Lem. – Warszawa
: Agora, 2009. – 211, [5] s. : il. ; 22 cm. – (Dzieła / Stanisław Lem
; t. 13) (Biblioteka Gazety Wyborczej)
821.162.1-3
b23310650
3927/2009
Noc a jakby dzień : antologia / [red. Andrzej Sikorski ; graf.
Andrzej Michałowski]. – Poznań : Flos Carmeli, 2008. – 48, [2]
s. : il. ; 17 cm. – (Dialogi Poetyckie ; t. 12)
3919/2009
LAMENT, Lech (1955- ).
”Niebo pełne alg” / [Lech Lament ; il. Lech Lament]. – Turek
: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza
Pietrzaka, 2008. – 60, [1] s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-1
b22667325
3926/2009
NAWROCKA, Dorota.
Wokół dzikiej jabłoni / Dorota Nawrocka. – Elbląg : nakł. aut.,
2008. – 102 s. ; 21 cm.
3918/2009
KRZYŻAN, Maciej (1965- ).
Okruchy / Maciej Krzyżan ; [oprac. graf. Barbara Krzyżan]. –
Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2008.
– 36, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.
821.162.1-1
b23306580
3925/2009
MISIURA, Andrzej David (1957- ).
Mandala klucznika / Andrzej David Misiura ; [graf. Robert
Znajomski]. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2008. – 67 s.
: il. ; 21 cm.
KRASZEWSKI, Józef Ignacy (1812-1887).
Stara baśń / Józef Ignacy Kraszewski. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 318, [2] s. ; 21 cm.
821.162.1-3
b23312890
3924/2009
ISBN 978-83-60921-21-0
1. Poezja polska – 20-21 w. – antologia
821.162.1-1(082.2)
b23231439
3923/2009
32
3931/2009
PRZEPIÓRKA, Grzegorz (1982- ).
Aneks / Grzegorz Przepiórka ; wstęp Artur Ziontek ; Siedleckie
Towarzystwo Naukowe. Sekcja Historycznoliteracka. – Siedlce
: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2009. – 60 s. : il. ; 17 cm. –
(Konfrontacje Współczesności : poezja, proza, eseje, rozmowy
; t. 2)
SZELC, Jan (1935- ).
Łzą żywiczną zalakowane / Jan Szelc ; [il. Zdzisława Pękalskiego oraz Grzegorza Tomkowicza]. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2008. – 92, [4]
s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-926767-5-1
1. Poezja polska – 21 w.
ISBN 978-83-60822-42-5 (Nova Sandec)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23297062
821.162.1-1
b23320515
3932/2009
SZEWCZUK, Anna Maria.
”Kryształowe myśli” / Anna Maria Szewczuk. – Zielona Góra
: Związek Literatów Polskich. Oddział, 2007. – 26 s. ; 21 cm.
REJ, Mikołaj (1505-1569).
Kupiec : to jest Kstałt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego / Mikołaj Rej. – Poznań : Wydawnictwo ”Poznańskie
Studia Polonistyczne”, 2008. – 461 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 83-915926-2-6
1. Aforyzmy polskie – 21 w.
Zawiera faks. wyd.: Królewiec, [Aleksander Augezdecki], nakł. Jana
Seklucjana, VIII 1549.
ISBN 978-83-88176-98-2
1. Poezja polska – 16 w.
821.162.1-1
b22759785
821.162.1-84
b23323759
Stanowi cz. 3 trylogii, cz. 1 pt.: W rozbitym lustrze, cz. 2 pt.: Gorycz
sierpniowej nocy.
ISBN 978-83-205-4801-3
1. Powieść polska – 21 w.
ROGALA, Stanisław (1948- ).
Poezje wybrane / Stanisław Rogala. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 2008. – 183, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów)
821.162.1-3
b23307924
ISBN 978-83-205-4791-7 : zł 19,90
1. Poezja polska – 20-21 w.
SIENKIEWICZ, Ewa.
Krajobrazy i słowa. T. 1 / Ewa Sienkiewicz wiersze ; Paweł
Cieślik fot. – Puszczykowo : Krajobrazy EiP, 2009. – 48 s. : il.
kolor. ; 22 cm.
821.162.1-1:913(438)(084.121)
b23212408
ISBN 978-83-928080-0-8
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23300073
821.162.1-1(082.2)(079)
b22928200
3942/2009
Tomik literacki młodych autorów : wybór wierszy z książek nagrodzonych i wyróżnionych w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej / [red. Stanisława Fadrowska-Adamczyk,
Antoni Zych ; zdj. Ryszard Górka]. – Izabelin : Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego, 2008. – [2], 71 s., [20] s.
tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
2. Poezja polska – 21 w.
3935/2009
Słowa kwitną wszędzie : pokłosie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ”Promień Nadziei” / [oprac. Zdzisław Dziubecki, Anna Kot]. – Tomaszów Mazowiecki : Miejska Biblioteka
Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofik, 2008. – 24 s. ;
21 cm.
ISBN 978-83-919981-7-5
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
festiwale – od 2001 r.
3941/2009
TENEROWICZ, Jerzy (1947- ).
Nasz miedziowy świat / Jerzy Tenerowicz ; [zdj. Tomasz
Kostka, Jerzy Kosiński, Jerzy Tenerowicz]. – Lubin : Pracownia
Projektów Innowacyjnych Inntener Jerzy Tenerowicz, 2008. –
46, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm.
3934/2009
Na okł. podtyt.: fotografie i wiersze.
ISBN 978-83-927958-0-3
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
3. Przyroda – ikonografia
3940/2009
ŚWIECIMSKI, Bogdan.
U schyłku dnia / Bogdan Świecimski. – Warszawa : Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 2008. – 295, [2] s. ; 21 cm.
3933/2009
821.162.1-1
b23302100
3939/2009
Przedm. także ang.
ISBN 978-83-7585-044-4
1. Poezja polska – 21 w. – antologia 2. Poezja polska – konkursy
i festiwale – od 2001 r. 3. Sztuka dziecka – konkursy i festiwale –
Polska – od 2001 r. 4. Sztuka dziecka – Polska – 21 w. – album 5.
Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska – 21 w. – antologia 6.
Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska – konkursy i festiwale –
od 2001 r.
2. Poezja polska – konkursy i
3936/2009
821.162.1-1(082.2):74/75.07-053.2(438)”20”(084.1)](079)
b21814132
3943/2009
SPŁAWSKA, Katarzyna (1991- ).
Coś się święci / Katarzyna Spławska ; [il. Katarzyna Spławska].
– Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2009. – 63, [1] s. : il. kolor.
; 21 cm.
WANIEWSKI, Jacek.
Trzy / Jacek Waniewski. – Szczecin : Wydawnictwo My Book,
2008. – 93 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. okł.: 3.
ISBN 978-83-7564-026-7
1. Aforyzmy polskie – 21 w.
ISBN 978-83-88572-64-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23311782
821.162.1-3:821.162.1-84
b23156259
3937/2009
3944/2009
WARMOWSKA, Ewa (1959- ).
Dz´
eń za dni˜a / Ewa Warmowska. – Bącka Huta ; [Miechucino
: nakł. aut.], 2008. – 104 s. : il. kolor. ; 20 cm.
STOLZ, Krzysztof Kamil (1951- ).
Ale powiedz tylko słowo... : duchowa droga powrotu do zdrowia / Krzysztof Kamil Stolz ; [oprac. graf. Barbara Kuropiejska-Przybyszewska]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop. 2008. – 266, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-923942-1-1
1. Poezja kaszubska – 21 w.
821.162.1’282-1
b23168183
ISBN 978-83-205-4797-9
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23310868
2. Opowiadanie polskie – 21 w.
3945/2009
Z przymrużeniem oka : humor z życia Kościoła. 3 / [wybór
tekstów, il. Łukasz Zabdyr]. – Sandomierz : Wydawnictwo
Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2009. – 63, [1] s. : il. ; 17 cm.
3938/2009
33
ISBN 978-83-257-0054-6
1. Anegdoty polskie – 21 w.
3. Katolicyzm – beletrystyka
ZIELIŃSKA-ZAMORA, Iwona (1954- ).
Znajome drogi / Iwona Zielińska-Zamora ; z malarstwem aut.
i posł. Jana Z. Brudnickiego. – Kielce : Oficyna Wydawnicza
”Ston 2”, 2008. – 140 s. : il. kolor. ; 21 cm.
2. Humor rysunkowy polski – 21 w.
821.162.1-7:741.5(438)”20”
b23093651
3946/2009
ISBN 978-83-7273-218-7
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Cisza : Kołobrzeg - Wolsztyn, maj 2008 r. / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2008. – 51 s. : il. ; 17 cm.
821.162.1-3
b23234945
ZWIERZYŃSKI, Stanisław (1933- ).
Szum czarnej płyty : współczesna poezja polska oparta na
wzorach japońskich / Stanisław Zwierzyński. – Ożarów Mazowiecki : Komograf, 2008. – 103 s., [9] k. tabl. kolor. : il. ; 15
cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 85.
ISBN 978-83-60459-41-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23313341
3947/2009
ISBN 978-83-85907-70-1
1. Poezja polska – 21 w.
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Kronika życiowych wydarzeń : październik - listopad 2008 r. /
Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie
: Andrzej Świątkiewicz], 2008. – 56 s. : il. ; 17 cm.
821.162.1-1
b23283038
ISBN 978-83-60383-88-9 : zł 25,90
1. Powieść polska – 21 w.
3948/2009
821.162.1-3
b23285758
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Oceny : październik 2008 r. / Bogumiła Konstancja Załęska. –
Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2008. –
56 : il. ; 17 cm.
1. Poezja polska – 21 w. – antologia 2. Poezja polska – konkursy i
festiwale – od 2001 r. 3. Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska
– 21 w. – antologia 4. Twórczość literacka dzieci i młodzieży polska
– konkursy i festiwale – od 2001 r.
3949/2009
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Synteza : (Szczawno-Zdrój, II połowa kwietnia 2008 r.) / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie :
Andrzej Świątkiewicz], 2008. – 46 s. : il. ; 17 cm.
821.162.1-1(082.1)(079)
b23167889
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 84.
ISBN 978-83-60459-40-9
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23313316
BAILEY, Gerry.
Peruka Mozarta / Gerry Bailey, Karen Foster ; tł. Zuzanna
Ferenc-Warchałowska ; il. Leighton Noyes i Karen Radford. –
Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – 37, [2] s. : il. kolor.
; 25 cm. – (”Jedność” dla Dzieci) (Tajemnice Słynnych Ludzi)
3950/2009
Tyt. oryg.: ”Mozart’s wig” 2006.
ISBN 978-83-7442-727-2
1. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) – wydawnictwa dla
dzieci 2. Muzyka austriacka – historia – 18 w. – wydawnictwa dla
dzieci 3. Opowiadanie dziecięce angielskie – 21 w.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 88.
ISBN 978-83-60459-44-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.111-93:[78.071.1:929-052A/Z](436)”17”(02.025.2)(02.053.2)
3951/2009
Foster, Karen (1959- ).
b23280505
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
W cieple zwiędłych liści : Oborniki Śląskie - Wolsztyn, czerwiec - lipiec 2008 r. / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn
; [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2008. – 51 s. : il. ;
17 cm.
Tyt. oryg.: Fairy tale songs. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2612-8 : zł 49,90
1. Książka zabawka 2. Poezja dziecięca amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b23264019
3952/2009
3959/2009
´
BEAUMONT, Emilie
(1948- ).
Traktor Tadka / pomysł Nathalie B´
elineau ; il. Alexis Nesme ;
tekst Emilie Beaumont ; [tł. Magdalena Staroszczyk]. – Ożarów
Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2008. – [8] s. : il.
kolor. ; 17 cm. – (Mały Chłopiec)
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Wyzwania : Wolsztyn lipiec 2008r. / Bogumiła Konstancja Załęska. – Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz],
2008. – 55 s. : il. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: Le tracteur de Peter, 2008.
ISBN 978-83-7588-4752-5 : zł 7,99
1. Poezja dziecięca francuska – 21 w.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 87.
ISBN 978-83-60459-43-0
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23313389
3958/2009
Bajkowe piosenki / polski tekst piosenek Natalia Usenko ; [il.
Simona Graziano et al.] ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo
Egmont Polska, 2008. – [11] s. : il. kolor. ; 31 cm. – (Księżniczka)
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 86.
ISBN 978-83-60459-42-3
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23313298
3957/2009
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
ZAŁĘSKA, Bogumiła Konstancja.
Tu i teraz : wrzesień 2008 r. / Bogumiła Konstancja Załęska. –
Wolsztyn ; [Oborniki Śląskie : Andrzej Świątkiewicz], 2008. –
43 s. : il. ; 17 cm.
821.162.1-1
b23313274
3956/2009
Życie wierszem pisane : V edycja konkursu poetyckiego ogłoszonego pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg / [wybór wierszy Jan Borzęcki et al.]. – Tarnobrzeg : Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka, 2008. – 33 s. ; 21
cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 89.
ISBN 978-83-60459-45-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23313365
3955/2009
ŻUCZKOWSKI, Tadeusz.
Torowisko / Tadeusz Żuczkowski. – Zakrzewo : Wydawnictwo
Replika, cop. 2009. – 253, [1] s. ; 21 cm.
Książka w Serii Wolsztyńskiej ; t. 90.
ISBN 978-83-60459-46-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b2331333x
3954/2009
821.133.1-93
b23323991
3953/2009
34
3960/2009
BELARDINELLI, Bianca.
Przygody w zamku / teksty Bianca Belardinelli ; il. Gustavo
Mazali ; [przekł. z jęz. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. – Kielce
: Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – S. 4-61, [1] : il. kolor.
; 23 cm. – (”Jedność” dla Dzieci) (Małe Księżniczki / Bianca
Belardinelli)
COLFER, Eoin (1965- ).
Benny i Babe / Eoin Colfer ; przekł. Rafał Lisowski. – Warszawa
: Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 286, [2] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Benny and Babe” 1999. Stanowi kontynuację powieści:
Benny i Omar. – Wiek: 10+.
ISBN 978-83-7414-547-3 : zł 34,90
1. Powieść młodzieżowa irlandzka – 20 w.
Tyt. oryg.: Avventure al castello, 2006.
ISBN 978-83-7442-633-6
1. Opowiadanie dziecięce włoskie – 21 w.
821.131.1-93
b22601752
821.111(417)-93
b23298595
Czas księżniczek / oprac. opowieści Kerry L. Bozza ; tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo
Egmont Polska, 2008. – 43, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm + Zegar. –
(Księżniczka)
3961/2009
BELARDINELLI, Bianca.
Turniej królestwa Złotej Lilii / tekst Bianca Belardinelli ; il.
Gustavo Mazali ; [przekł. z jęz. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka].
– Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008. – S. 4-61, [1] :
il. kolor. ; 23 cm. – (”Jedność” dla Dzieci) (Małe Księżniczki /
Bianca Belardinelli)
Tyt. oryg.: Once upon a time. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2795-8 : zł 69,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.111(73)-93
b23212093
Tyt. oryg.: Il torneo del regno di Giglio d’Oro, 2006.
ISBN 978-83-7442-632-9
1. Opowiadanie dziecięce włoskie – 21 w.
821.131.1-93
b22590936
Tyt. oryg.: May I have this dance?. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2793-4 : zł 34,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.111(73)-93
b23210266
ISBN 978-83-85953-53-1
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
3963/2009
Tyt. oryg.: ”Dawn undercover” 2005. – Wiek: 9+.
Bibliogr. s. [340].
ISBN 978-83-7414-543-5 : zł 29,90
1. Powieść dziecięca angielska – 21 w.
Tyt. oryg.: Wishes do come true, 2006. U góry okł.: Czytanka wyklejanka.
ISBN 978-83-237-2700-2
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111-93
b23298704
Tyt. oryg.: ”Toy boat” 2007.
ISBN 978-83-61245-04-9
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
Tyt. oryg.: ”Alice’s adventures in Wonderland”.
ISBN 978-83-7623-020-7 : zł 19,99
1. Powieść dziecięca angielska – 19 w.
Long, Loren.
b2331719x
Tyt. oryg.: Pony party. U góry okł.: Czytanka - wyklejanka.
ISBN 978-83-237-2695-1 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Birthday blues” 2005.
ISBN 978-83-61245-13-1
1. Powieść młodzieżowa angielska – 21 w.
821.111(73)-93
b23206421
3966/2009
CHMIELEWSKI, Henryk Jerzy (1923- ).
Tytus, Romek i A’Tomek : złota księga przygód VIII / [Henryk
Jerzy Chmielewski]. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. –
191, [1] s. : il. kolor. ; 15x22 cm.
3973/2009
EGAN, Kate.
Wesołe miasteczko / tekst Kate Egan ; il. Ken Edwards ; tł. Katarzyna Kaczan-Borowska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont
Polska, 2008. – [24] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. – (Mój Kucyk
Pony = My Little Pony)
Zawiera: Ks. 6, Tytus olimpijczykiem. Ks. 13, Wyspy Nonsensu. Ks.
14, Tytus uczniem.
ISBN 978-83-7469-821-4 : zł 19,90
1. Komiksy 2. Opowiadanie młodzieżowe polskie – 20 w.
821.162.1-93-91
b22575418
3972/2009
EGAN, Kate.
Bal przebierańców / tekst Kate Egan ; il. Carlo LoRaso ; tł. Katarzyna Kaczan-Borowska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont
Polska, 2008. – [24] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. – (Mój Kucyk
Pony = My Little Pony)
3965/2009
CASSIDY, Anne (1952- ).
Gorzkie urodziny / Anne Cassidy ; przeł. Monika Szumowska.
– Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop.
2008. – 202, [1] s. ; 20 cm. – (Kora)
821.111-93
b23317875
3971/2009
`
DE SEVE,
Randall.
Łódeczka / Randall de S`eve, Loren Long ; [przekł. Anna Skorupska]. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2008. – [36] s. : il. kolor. ; 25 cm. – (Kora)
3964/2009
CARROLL, Lewis (1832-1898).
Przygody Alicji w Krainie Czarów / Lewis Carroll ; przeł. i
wstępem opatrzył Maciej Słomczyński ; [il. John Tenniel]. –
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 104, [4] s.
: il. ; 21 cm.
821.111-93
b23318818
3970/2009
DALE, Anna (1971- ).
Tajna agentka Dawn / Anna Dale ; przeł. Ewa Świerżewska. –
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 339, [5] s. ; 20 cm. –
(Seria z Kotem)
CAPALIJA, Ann Marie.
Spełnione marzenia / tekst Ann Marie Capalija ; il. Lyn Fletcher
; tł. Katarzyna Kaczan-Borowska. – Warszawa : Wydawnictwo
Egmont Polska, 2008. – [24] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. –
(Mój Kucyk Pony = My Little Pony)
821.111(73)-93
b23225300
3969/2009
Czy mogę prosić do tańca? / [tł. Małgorzata Fabianowska] ;
Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. –
[14] s. : il. kolor. ; 23x29 cm. – (Księżniczka)
3962/2009
BUSKE, Grażyna.
Betlejemska szopka / Grażyna Buske ; [il. Elżbieta Green]. –
Kielce : Oficyna Poligraficzna ”Apla”, [2008]. – 31 s. : il. kolor. ;
16 cm.
821.162.1-93
b23194479
3968/2009
Tyt. oryg.: Fun at the fair, 2006. U góry okł.: Czytanka - wyklejanka.
ISBN 978-83-237-2702-6 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b23210175
3967/2009
35
3974/2009
FETH, Monika (1951- ).
Historie o Bożym Narodzeniu / Monika Feth ; il. Kerstin V¨
olker
; [przekł. Robert Samek, przekł. wiersza Lodowa tafla lśni na
jeziorze Katarzyna Pośnik]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona
Sowa, cop. 2008. – 54, [2] s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Czytaj z
Piratami : krótkie historyjki do samodzielnego czytania)
HANAUER, Michaela (1969- ).
Pocztówka z tulipanem : Holandia / [il. Christian Canovi i
Maurizio Roggerone ; tekst Michaela Hanauer ; tł. Kaja Sikorska]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, [2008]. – [24] s. : il.
kolor. ; 22 cm.
Tł. z niem.
ISBN 978-83-7167-650-5 : zł 5,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Lesepiraten Weinachtsgeschichten” 2000. – 7-8 lat.
ISBN 978-83-7435-897-2 : zł 15,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 20 w.
821.112.2-93
b23310984
821.112.2-93
b23063750
3975/2009
FRĄCZEK, Agnieszka (1969- ).
Przemiana niesłychana / [il. Lawrie Taylor ; tekst Agnieszka
Frączek]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, [2008]. – [10]
s. : il. kolor. ; 20 cm. – (Między Nami Zwierzętami)
Tł. z niem.
ISBN 978-83-7167-651-2 : zł 5,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
Książka zabawka dla dzieci powyżej 3 lat. – Tł. z ang.
ISBN 978-83-7167-630-7 : zł 7,70
1. Książka zabawka 2. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b23062538
821.112.2-93
b23064584
3976/2009
ISBN 978-83-7623-016-0 : zł 17,99
1. Poezja dziecięca polska – 19 w.
Tł. z niem.
ISBN 978-83-7167-652-9 : zł 5,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
821.112.2-93
b23064699
3977/2009
GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons (1905-1953).
W sprawie Bu i Af : wiersze dla dzieci / Konstanty Ildefons
Gałczyński ; [oprac. graf. Barbara Kuropiejska-Przybyszewska]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Bellona,
cop. 2008. – 92, [4] s. : il. kolor. ; 20x21 cm.
Tyt. oryg.: ”Pinkie Pie’s spooky dream” 2003. U góry okł.: Czytanka
- wyklejanka.
ISBN 978-83-237-2701-9 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
3978/2009
821.111(73)-93
b23212007
GOSCINNY, Ren´
e (1926-1977).
Mikołajek : książka rozkładanka / Goscinny, Semp´
e ; przeł.
Barbara Grzegorzewska. – Kraków : Znak, cop. 2008. – [14] s.
: il. ; 17 cm.
ISBN 978-83-7623-028-3 : zł 14,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
821.133.1-93
Wygonik-Barzyk, Edyta.
Semp´
e, Jean-Jacques (1932- ).
b23311691
3979/2009
ISBN 978-83-7623-015-3 : zł 19,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Drachen” 2007.
ISBN 978-83-7505-255-8 : zł 24,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
821.162.1-93
Wygonik-Barzyk, Edyta.
b23287275
3980/2009
3987/2009
KONDEJ, Małgorzata.
Sejf z milionem w środku czyli Bestseller III b / Małgorzata
Kondej ; il. Bartek Drejewicz. – Warszawa : Wydawnictwo
Piotra Marciszuka Stentor, 2008. – 125, [3] s. : il. ; 18 cm. –
(Kora)
GURNEY, James (1958- ).
Dinotopia : wyprawa do Czandary / tekst i il. James Gurney
; [tł. Paulina Kielan]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit,
[2008]. – 157, [3] s. : il. kolor. ; 25x27 cm.
Wiek: 8+.
Wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren
ISBN 978-83-61245-02-5
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
Tyt. oryg.: Dinotopia : journey to Chandara.
ISBN 978-83-7167-615-4 : zł 44
1. Powieść dziecięca amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b23070614
3986/2009
JANICKI, Artur.
Legendy krakowskie / il. Artur Janicki ; tekst Edyta Wygonik.
– Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 47, [1] s.
: il. kolor. ; 30 cm.
¨
GOSSLING,
Andreas (1958- ).
Smoki / Andreas G¨
oßling ; zil. Ralf Nievelstein ; przeł. Tadeusz
Zatorski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2008. – 177, [2]
s. : il. ; 24 cm.
821.112.2-93
b23322202
3985/2009
JANICKI, Artur.
Legendy i klechdy polskie / il. Artur Janicki, tekst Edyta Wygonik. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. –
47, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Le petit Nicolas”. Scenki zawarte w książce pochodzą z
Nowych przygód Mikołajka. – Dla dzieci powyżej 3 roku życia.
ISBN 978-83-240-1019-6 : zł 34
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce francuskie – 20 w.
b23217170
3984/2009
HUELIN, Jodi.
Straszny sen Pysi / tekst Jodi Huelin ; il. Ken Edwards ; tł. Katarzyna Kaczan-Borowska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont
Polska, 2008. – [24] s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. – (Mój Kucyk
Pony = My Little Pony)
ISBN 978-83-7545-066-8 (ASPRA-JR)
ISBN 978-83-11-11432-6
1. Poezja dziecięca polska – 20 w.
821.162.1-93
b23301533
3983/2009
HANAUER, Michaela (1969- ).
W poszukiwaniu królowej : Anglia / [il. Christian Canovi i
Maurizio Roggerone ; tekst Michaela Hanauer ; tł. Kaja Sikorska]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, [2008]. – [24] s. : il.
kolor. ; 22 cm.
FREDRO, Aleksander (1793-1876).
Najpiękniejsze bajki dla dzieci / Aleksander Fredro ; il. Aleksandra Kucharska-Cybuch. – Kraków : Wydawnictwo Zielona
Sowa, cop. 2008. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
821.162.1-93
b23231567
3982/2009
HANAUER, Michaela (1969- ).
Potwór z Loch Ness : Szkocja / [il. Christian Canovi i Maurizio
Roggerone ; tekst Michaela Hanauer ; tł. Kaja Sikorska]. –
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Debit, [2008]. – [24] s. : il. kolor. ;
22 cm.
821.162.1-93
b2331641x
3981/2009
36
3988/2009
KONOPNICKA, Maria (1842-1910).
O krasnoludkach i sierotce Marysi / Maria Konopnicka ; [il.
Dorota i Marek Szal]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa,
cop. 2008. – 157, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Wiek: 5+.
ISBN 978-83-612-4506-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b2331655x
ISBN 978-83-7623-027-6 : zł 27,99
1. Powieść dziecięca polska – 19 w.
821.162.1-93
b23316627
MEADOWS, Daisy.
Wróżka Gwiazdka Strażniczka Świąt Bożego Narodzenia / napisała Daisy Meadows ; zil. Georgie Ripper ; przeł. Aldona
Możdżyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
2008. – 166, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Tęczowa magia / Daisy Meadows)
3989/2009
KRASICKI, Ignacy (1735-1801).
Najpiękniejsze bajki / Ignacy Krasicki ; il. Artur Janicki. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 44, [2] s. : il.
kolor. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”Holly the Christmas Fairy” 2008, tyt. oryg. cyklu: ”Rainbow magic”.
ISBN 978-83-237-1989-2 : zł 9,90
1. Powieść dziecięca angielska – 21 w.
ISBN 978-83-7623-021-4 : zł 21,99
1. Poezja dziecięca polska – 18 w.
821.162.1-93
b23287305
3990/2009
821.111-93
b23208156
Królewski koncert / tekst pol. piosenek Natalia Usenko ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [12]
s. : il. kolor. ; 28 cm. – (Księżniczka)
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-057-8 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
3991/2009
KUBACZYK, Ewa.
Księżniczka na ziarnku grochu / [tekst pol. Ewa Kubaczyk]. –
Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2008. –
16 s. : il. kolor. ; 26 cm. – (Poznaję Baśnie)
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248488
3992/2009
Tyt. oryg.: ”Lea Wirbelwind r¨aumt auf oder auch nicht” 2004.
ISBN 978-83-7442-637-4
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
KUBACZYK, Ewa.
Złotowłosa i trzy niedźwiadki / [tekst pol. Ewa Kubaczyk]. –
Raszyn : Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, cop. 2008. –
15, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm. – (Poznaję Baśnie)
821.112.2-93
b22604406
ISBN 978-83-7250-390-9 : zł 5,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23242620
3993/2009
Tyt. oryg.: ”La carica dei teneroni” 2005.
ISBN 978-83-7442-684-8
1. Poezja dziecięca włoska – 21 w.
821.131.1-93
b23276514
ISBN 978-83-7505-084-4 : zł 13,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
4001/2009
Opowieści o miłości i przyjaźni / tł. Jolanta Kozak, Zuzanna
Naczyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008.
– S. 5-156 : il. kolor. ; 26 cm. – (Księżniczka)
3994/2009
Legendy polskie / [red. Edyta Wygonik ; il. Paweł Kołodziejski]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008. – 118,
[2] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Storybook collection.
ISBN 978-83-237-2622-7 : zł 39,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
ISBN 978-83-7623-019-1 : zł 14,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 19-21 w. – antologia
821.162.1-93
b23310911
4000/2009
MONTEMAGNO, Vito.
Przygody puszystych zwierzątek / V. Montemagno ; [tł. Katarzyna Szydłowska]. – Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop.
2008. – [40] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (”Jedność” dla Dzieci)
KUT, Zdzisław.
O Świętym Piotrze i o tym, jak pojawiły się na świecie grzyby :
(na podstawie legendy ludowej) / Zdzisław Kut ; il. Katarzyna
Fijał. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2008. – 29, [1] s. :
il. kolor. ; 25 cm.
821.162.1-93
b22924036
3999/2009
MERZ-FOSCHEPOTH, Christine.
Małgosia i niecodzienne porządki / Christine Merz ; il. Betina
Gotzen-Beek ; [tł. Adam Girzejowski]. – Kielce : Wydawnictwo
Jedność, cop. 2007. – 29, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (”Jedność”
dla Dzieci) (Wielkie Problemy Małych Ludzi)
ISBN 978-83-7250-389-3 : zł 5,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23242759
3998/2009
Mecz w ciemnościach / il. Duendes del Sur. – Warszawa :
Media Service Zawada, cop. 2008. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm.
– (Scooby-Doo! : czytamy razem ; 6)
Tyt. oryg.: Royal recital. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2784-2 : zł 49,90
1. Książka zabawka 2. Piosenka dziecięca amerykańska – 21 w. –
melodia z tekstem podłożonym
821.111(73)-93:784.67.089
b23206305
3997/2009
821.111(73)-93
b23210382
3995/2009
4002/2009
Magiczny świat baśni / tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney.
– Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [21] s. : il.
kolor. ; 31 cm. – (Księżniczka)
PEYO (1928-1992).
Smerfny rycerz / text and il. Peyo. – Warszawa : Wydawnictwo
Egmont Polska, 2007. – [24] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Prosto z
Ekranu ; nr 69)
Tyt. oryg.: Musical pop-up treasury. – Książka zabawka.
ISBN 978-83-237-2613-5 : zł 39,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
Tyt. oryg.: Le Schtroumpfs chevalier. Pseud. aut. w cop., nazwa:
Pierre Culliford. – Tł. z fr.
ISBN 978-83-237-8187-5
1. Opowiadanie dziecięce belgijskie – 20 w.
821.111(73)-93
b2321286x
821.133.1(493)-93
b23165303
3996/2009
MARJAŃSKA-CZERNIK, Maria.
Wypożyczalnia babć / Maria Marjańska-Czernik ; il. Justyna
Mahboob. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka
Stentor, 2008. – 53, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Kora)
4003/2009
Pizza z podwójnym serem / il. Duendes del Sur. – Warszawa :
Media Service Zawada, cop. 2008. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm.
– (Scooby-Doo! : czytamy razem ; 4)
37
SÓJKA-LESZCZYŃSKA, Anna.
Opowieść o gwiazdce z nieba / Anna Sójka ; il. Andrzej Łakomy. – [Poznań : Euro Anna Wróblewska], cop. 2008. – [31] s.
: il. kolor. ; 29 cm.
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-055-4 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248154
ISBN 978-83-61545-00-2
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
4004/2009
821.162.1-93
b23211143
PORYWCZY, Jonasz.
Król alfabet / Jonasz Porywczy ; [tekst Dorota Skwark]. – Kielce
: Wydawnictwo MD Monika Duda, [2008]. – 10 s. : il. kolor. ;
20 cm.
STOLARZ, Laurie Faria (1972- ).
Biały płomień na magię / Laurie A. Faria ; przekł. Maja Kittel.
– Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2008. – 212, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61094-42-5
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
Tyt. oryg.: ”White is for magic” 2004.
ISBN 978-83-241-3226-3 : zł 19,80
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.162.1-93
Skwark, Dorota.
b23287184
821.111(73)-93
b2330358x
4005/2009
Poszukaj i znajdź / tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney. –
Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [19] s. : il.
kolor. ; 31 cm. – (Księżniczka)
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-018-9 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
4006/2009
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248336
Rysuj razem z nami / [tł. Małgorzata Fabianowska] ; Disney.
– Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [24] s. : il.
kolor. ; 34 cm. – (Księżniczki)
ISBN 978-83-7623-013-9 : zł 21,99
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
4007/2009
Szal, Marek.; Wygonik-Barzyk, Edyta.
Sekrety księżniczek / tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney. –
Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [20] s. : il.
kolor. ; 21 cm. – (Księżniczka)
b23231531
Tyt. oryg.: Princes story collection : a treasury of tales.
ISBN 978-83-237-2691-3 : zł 39,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b23208041
4008/2009
SHENNAN, Christopher.
Sen lalkarza Jonatana / Christopher Shennan ; [tł. z jęz. ang. J.
i L. Gresztowie ; il. Dariusz Twardoch]. – Warszawa : Fundacja
”Głos Ewangelii”, 2008. – 113, [5] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-059-2 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
4009/2009
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248385
SHEPHERD, Jodie.
Zaczarowane chwile / [tekst Jodie Shepherd ; tł. Jerzy Chociłowski] ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
2008. – [12] s. : il. kolor. ; 31 cm. – (Księżniczki)
Tyt. oryg.: ”Disney’s Dear princess : royally funny letters written to
and from your favorite Disney princesses!” 2002.
ISBN 978-83-237-2794-1 : zł 29,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
4010/2009
Słodka walentynka / il. Duendes del Sur. – Warszawa : Media
Service Zawada, cop. 2009. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm. –
(Scooby-Doo! : czytamy razem ; 9)
821.111(73)-93
b23206457
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-060-8 : zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248361
4017/2009
TIARA, Ivana.
Droga Kiężniczko! : królewska kolekcja zabawnych listów /
tekst Ivana Tiara ; opowiada Natalia Usenko ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – [29] s. : il. kolor.
; 24x29 cm. – (Księżniczka)
Tyt. oryg.: Princess magic. – Magiczne okienka dla dzieci od lat 3.
ISBN 978-83-237-2699-9 : zł 39,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
821.111(73)-93
b23212147
4016/2009
Świąteczne ciasteczka / il. Duendes del Sur. – Warszawa :
Media Service Zawada, cop. 2008. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm.
– (Scooby-Doo! : czytamy razem ; 8)
Tyt. oryg. : ”The toymaker’s dream” 1980.
ISBN 83-9149337-7
1. Powieść dziecięca amerykańska – 20 w.
821.111(73)-93
b23163872
4015/2009
Świat księżniczek : kolekcja opowiadań / tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
2008. – S. 5-155, [1] : il. kolor. ; 24 cm. – (Księżniczka)
Tyt. oryg.: Enchanting princesses, 2006. – Książka zabawka.
ISBN 978-83-237-2604-3 : zł 24,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.111(73)-93
b23225452
4014/2009
SZAL, Dorota (1974- ).
Baśnie polskie dla maluchów / il. Dorota i Marek Szal, tekst
Edyta Wygonik. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop.
2008. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (Duże Litery)
Tyt. oryg.: Learning with friends. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2707-1 : zł 44,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.111(73)-93
b23207462
4013/2009
Strachy w lesie / il. Duendes del Sur. – Warszawa : Media
Service Zawada, cop. 2008. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm. –
(Scooby-Doo! : czytamy razem ; 5)
Tyt. oryg.: Look and find.
ISBN 978-83-237-2776-7 : zł 19,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.111(73)-93
b23206366
4012/2009
4018/2009
TOMASZEWSKA, Jovanka (1971- ).
Leo, Leo i lwy czyli Do czego mogą się przydać magiczne zwierzęta / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. – Gdańsk :
Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2007. – 40 s. : il.
kolor. ; 34 cm. – (Przygody gdańskich lwiątek / Jovanka Tomaszewska) (Terytoria dla Dzieci)
4011/2009
38
ISBN 978-83-7453-818-3 : zł 19,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
Tyt. oryg.: Musis player : storybook. – Książka zabawka od lat 3.
ISBN 978-83-237-2771-2 : zł 59,90
1. Książka zabawka 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie –
21 w.
821.162.1-93
Kołyszko, Wojciech (1956- ).
b21065287
821.111(73)-93
b23262394
4019/2009
TOMASZEWSKA, Jovanka (1971- ).
Leo, Leo i morze czyli O duchu z muzeum, który zaczarował
mapę / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. – Gdańsk
: Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2007. – 40 s. : il.
kolor. ; 34 cm. – (Przygody gdańskich lwiątek / Jovanka Tomaszewska) (Terytoria dla Dzieci)
Wielka księga księżniczek / tł. tekstu Małgorzata Fabianowska
; przekł. wierszy Natalia Usenko ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 191, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.
– (Księżniczka)
Tyt. oryg.: The ultimate princess book.
ISBN 978-83-237-2607-4 : zł 34,90
1. Kucharstwo – wydawnictwa dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w. 3. Poezja dziecięca amerykańska – 21 w.
ISBN 978-83-7453-819-0 : zł 19,90
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
821.111(73)-93:641.562(083.12)
b23207930
Kołyszko, Wojciech (1956- ).
b2106538x
4020/2009
4027/2009
Wróżki / [teksty napisali Calouan et al. ; il. Liliane Crismer ; tł.
Anna Major ; oprac. tekstu Patrycja Zarawska]. – Bielsko-Biała
: Wydawnictwo Debit, [2008]. – 100 s. : il. kolor. ; 31 cm.
TURAJ-KALIŃSKA, Katarzyna (1956- ).
Innocenty Białe Piórko / [Katarzyna Turaj-Kalińska ; il.
Agnieszka Kłos]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat
Stanisław Porębski, 2008. – 251, [3] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7167-589-8
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 21 w.
821.133.1-93
b23064432
Nazwy aut. i il. na okł.
ISBN 978-83-7437-305-0
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b23285357
4026/2009
4028/2009
Zaginiony dinozaur / il. Duendes del Sur. – Warszawa : Media
Service Zawada, cop. 2008. – 22, [6] s. : il. kolor. ; 23 cm. –
(Scooby-Doo! : czytamy razem ; 7)
4021/2009
UEBE, Ingrid.
Świąteczne opowieści / Ingrid Uebe ; il. Alexander Bux ;
[przekł. Robert Samek]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona
Sowa, cop. 2008. – 56, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Czytaj z
Lwem)
Na okł.: Z nauką angielskich słówek. – 4-7 lat.
ISBN 978-83-7550-058-5: zł 4,99
ISBN 978-83-7550-015-8 (seria)
1. Język angielski – podręcznik dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Lesel¨
owen Weihnachtsgeschichten” 2008. Na okł.: Z
pytaniami sprawdzającymi rozumienie tekstu. – Dla 8-9 lat.
ISBN 978-83-7435-896-5 : zł 15,90
1. Opowiadanie dziecięce niemieckie – 21 w.
4029/2009
821.112.2-93
b23316342
821.111(73)-93:811.111(07)
b23248439
Żyli długo i szczęśliwie / tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney.
– Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 157, [3] s.
: il. kolor. ; 24 cm. – (Księżniczka)
4022/2009
Tyt. oryg.: Happily ever after stories.
ISBN 978-83-237-2628-9 : zł 29,90
1. Opowiadanie dziecięce amerykańskie – 21 w.
VRETTOS, Adrienne Maria.
Skóra / Adrienne Maria Vrettos ; przeł. Ewa Świerżewska.
– Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop.
2008. – 205, [1] s. ; 20 cm. – (Kora)
821.111(73)-93
b23206342
Tyt. oryg.: ”Skin” 2006.
ISBN 978-83-61245-08-7
1. Powieść młodzieżowa amerykańska – 21 w.
821.111(73)-93
b23317851
Literatura popularnonaukowa
dla dzieci i młodzieży
4023/2009
BAILEY, Gerry.: Peruka Mozarta = poz.3958
W świecie baśni / [tł. Anna Onichimowska i Jacek Drewnowski] ; Disney. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2008.
– 160 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Księżniczka)
´
FERNANDEZ
Vivas, Araceli.: Gady, ptaki i zwierzęta wodne
= poz.3727
GILBERT, Monique: Jest wiele wiar = poz.3606
Tyt. oryg.: ”Principesse : vite da sogno” 2008.
ISBN 978-83-237-2623-4 : zł 29,90
1. Opowiadanie dziecięce włoskie – 21 w.
821.131.1-93
b23225555
LATUSEK, Arkadiusz.: Ilustrowany słownik ortograficzny =
poz.3831
4024/2009
LATUSEK, Arkadiusz.: Obrazkowy słownik ortograficzny dla
dzieci = poz.3832
WANIEK, Beata.
Majowy weekend / Beata Waniek. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2008. – 123, [2] s. : il. ;
20 cm. – (Nastoletnie Problemy)
WILLIAMS,
poz.3759
Brian: Alexander Graham Bell i telefon =
ZWIERZĘTA domowe = poz.3766
ISBN 978-83-7437-309-8
1. Powieść młodzieżowa polska – 21 w.
821.162.1-93
b23320370
4030/2009
4025/2009
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
WAX, Wendy.
Magiczne melodie : opowieści o księżniczkach / tekst Wendy
A. Wax ; tł. Małgorzata Fabianowska ; Disney. – Warszawa :
Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 38 s. : il. kolor. ; 32 cm.
– (Księżniczka)
60 lat Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rzeszowie / [red. Małgorzata Jarosińska]. – Rzeszów : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. M. Rachwała, 2008. – 281 s. : il. (w tym
kolor.) ; 23 cm.
39
WISEMAN JOHN.
Szkoła przetrwania : chcesz wiedzieć więcej? / John ”Lofty”
Wiseman ; [przekł. Patryk Gawron]. – Ożarów Mazowiecki :
Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, cop.
2008. – 191 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. grzb.: 60 lat Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. U góry
okł.: 60 lat Oddziału Rzeszowskiegio PTTK 1948-2008.
Indeks.
ISBN 83-87773-56-5
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im.
Mieczysława Rachwała (Rzeszów) 2. Krajoznawstwo – organizacje
– Polska – od 1944 r. 3. Turystyka – organizacje – Polska – od 1944 r.
4. Rzeszów (woj. podkarpackie) – turystyka – organizacje – od 1944 r.
908:338.48:061.2A/Z](438)”1944/...”
b23041018
Tyt. oryg.: ”Need to know? : outdoor survival” 2006. Na okł.: Podstawowe techniki sztuki przetrwania w warunkach ekstremalnych.
Na s. tyt. także pseud. aut.
Indeks.
ISBN 83-7512-180-0 : zł 19,99
1. Ratownictwo medyczne – poradnik 2. Sztuka przetrwania –
poradnik
4031/2009
902/904 Archeologia
910.4:614.87/.88
b2127230x
Źródła historyczne wydobywane z ziemi / pod red. Stanisława
Suchodolskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk [et al.]. – Wrocław : Chronicon Wydawnictwo,
cop. 2008. – 127 s. : il. ; 24 cm. – (Colloquia ; 3)
913(438) Geografia Polski
Na s. przytyt.: II Kongres Mediewistów Polskich Lublin, 19-21 wrzesnia 2005 roku. – Streszcz. ang.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 978-83-925181-4-3
1. Historia – źródła – materiały konferencyjne 2. Źródłoznawstwo
– materiały konferencyjne 3. Polska – archeologia – materiały konferencyjne 4. Polska – 10-15 w. – materiały konferencyjne
903/904(438):930.2:94(438).02](06)
b21144114
Encyklopedia Polska. T. 12, Wap-Ż / [red. tekstów Wojciech
Baturo et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN :
Axel Springer Polska, cop. 2008. – 431, [1] s. : il. (w tym kolor.)
; 22 cm.
U góry s. tyt., okł. i na grzb.: Newsweek Polska.
ISBN 978-83-7558-447-9 (Axel Springer Polska, t. 12) : zł 29,90
ISBN 978-83-7558-435-6 (całość)
1. Polska – encyklopedia
4032/2009
913(438):94(438)](03)
b2328058x
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
ISBN 978-83-924983-4-6
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
niopomorskie) – ikonografia
Tyt. oryg.: Extreme altitude : the worlds greates.
ISBN 978-83-213-4555-0 : zł 89
1. Fotografia – album 2. Góry – ikonografia
4033/2009
JAWOR, Marek: Horyniec-Zdrój i okolice = poz.3788
JAWOR, Marek: Horyniec-Zdrój i okolice = poz.3789
MAZANKA, Jan.: Ziemia staszowska = poz.3793
POWIAT otwocki = poz.3796
SIENKIEWICZ, Ewa.: Krajobrazy i słowa. = poz.3935
91(075.3-021.66)(076):37.091.27
WARZYWODA, Maciej.: Katowice = poz.3637
Młynarczyk, Grażyna.; Pelle, Ewa.
WARZYWODA, Maciej.: Przemyśl = poz.3638
4034/2009
WARZYWODA, Maciej.: Zamość = poz.3639
Geografia a przemiany współczesnego świata / pod red. Wiesława Maika, Krystyny Rembowskiej oraz Andrzeja Suliborskiego ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG
w Bydgoszczy, Zakład Geografii Społecznej i Studiów Regionalnych UŁ w Łodzi. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007. – 316 s. : il. ; 24 cm. – (Podstawowe idee i koncepcje w geografii ; t. 3)
ZABRZE. = poz.3797
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
CZARNOCKI, Konrad (1876-1967).
Historie o Mieleszkach / Konrad Czarnocki ; do dr. podał
Krzysztof Czarnocki. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008.
– 121, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-922276-9-4
1. Geografia
Indeksy.
ISBN 978-83-7181-567-6 ; zł 27
1. Mieleszko (rodzina) – 14-18 w. 2. Rody – Białoruś – 14-18 w. 3.
Rody – Polska – 14-18 w. 4. Szlachta – Białoruś – 14-18 w. 5. Szlachta
– Polska – 14-18 w. 6. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej – 14-18 w.
4035/2009
Unieś głowę, wstań! : o wyprawie rzeszowskiej ”Solidarności” śladami I i II Rzeczypospolitej / książkę ułożył Stanisław
Szczepański. – Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego, 2007. – 114, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7472-071-7
1. Literatura podróżnicza polska – od 2001 r. – antologia
– od 1991 r. – relacje z podróży
913(477):929-051(438)]”1991/...”
b20784594
4039/2009
ADAMOWICZ, Piotr.: Gdańsk according to Lech Wałęsa =
poz.4053
Część stron numerowana dwukrotnie.
ISBN 978-83-7446-265-5
1. Geografia – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
2. Matura (2005- )
910.1
b23123023
2. Szczecin (woj. zachod-
913(438)(084.121)A/Z
b23276071
DOMACHOWSKI, Roman (1940- ).
Geografia : zadania maturalne / Roman Domachowski, Grażyna Młynarczyk, Ewa Pelle. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, [2008]. – 266 s., XXVIII s. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
b23286969
4038/2009
SKÓRKA, Cezary.
Szczecin z lotu ptaka / Cezary Skórka. – Szczecin : Walkowska
Wydawnictwo / Jeż, 2008. – 120 s. : il. kolor. ; 31 cm.
ARDITO, Stefano.
Szczyty świata / [teksty Stefano Ardito ; tł. Krzysztof Wojciechowski]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. – 303,
[1] s. : il. kolor. ; 37 cm.
913(23)(084.121)
b23252480
4037/2009
POLSKI i niemiecki, proszę bardzo! = poz.3728
929.5(438:476)”13/17”A/Z:[94(438).02/.06:
94(476)]::323.3-058.12”13/17”
b2331168x
4040/2009
Łęcznianie / [red. Eugeniusz Misiewicz, Paweł Brodzisz]. –
Łęczna : Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki
Plama ; Lublin : Centrum Poligraficzno-Handlowe M-M, 2008.
– 399, [1] s. : il. ; 21 cm.
2. Ukraina
4036/2009
40
BABEROWSKI, J¨
org (1961- ).
Czerwony terror : historia stalinizmu / J¨
org Baberowski ; tł. Jacek Antkowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2009. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Trudny XX Wiek)
Na książce błędny ISBN pierwszego wydawcy.
Indeks.
ISBN 978-83-928158-8-4 (CP-H M-M)
ISBN 978-83-7270-654-6
1. Łęczna (woj. lubelskie) – biografie – 20-21 w. – słownik
929-052(438)”19/20”
b23320345
Tyt. oryg.: ”Der rote Terror : die Geschichte des Stalinismus” 2003.
Bibliogr. s. 205-208. Indeks.
ISBN 978-83-01-15660-2
1. Służba bezpieczeństwa – ZSRR 2. ZSRR – polityka wewnętrzna
4041/2009
Osoby godne przypomnienia / red. merytoryczna Michał Lubina. – Ruda Śląska : Muzeum Miejskie im. Maksymiliana
Chroboka, 2008. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Ruda
Śląska : tradycja i teraźniejszość dla przyszłości)
94(47+57)::323.282:351.746.1]”1917/1941”
b23304534
Streszcz. niem.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-923996-6-7
1. Ruda Śląska (woj. śląskie) – biografie – 19-20 w. – słownik
929-052(438:430)”18/19”
b22841519
ISBN 978-83-7446-773-5
1. Historia – ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych
Matura (2005- )
4042/2009
AGAMBEN, Giorgio: Co zostaje z Auschwitz = poz.4043
94(075.3-021.66)(076):37.091.27
b22917329
ASTAF’EVA, Natal’ˆa Georgievna: Nostalgia = poz.3845
2.
4045/2009
EL MAHDY, Christine (1950- ).
Cheops : budowniczy piramid / Christine El Mahdy ; z ang.
przeł. Olga Zienkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo ”Książka
i Wiedza”, cop. 2008. – 270, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
BAILEY, Gerry.: Peruka Mozarta = poz.3958
BOHLMEIJER, Arno: Do nowego anioła = poz.3853
BUJALSKA, Irena: Tak było = poz.4056
Tyt. oryg.: ”Pyramid builder : Cheops, the man behind the great
pyramid” 2003.
Indeks.
ISBN 978-83-05-13523-8 : zł 40
1. Cheops (król Egiptu) 2. Piramidy – Egipt 3. Egipt – 27-26 w.
p.n.e.
CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA, Aldona.: Piękna i dobra =
poz.4057
CIEŚLAR, Stefan: Pasja gór = poz.3817
EL MAHDY, Christine: Cheops = poz.4046
94(32)”-26/-25”:929-052A/Z:726.85
b22744046
HANS, Sławomir: Kronika lekarskiej przyjaźni = poz.3738
HEPP, Peter: Świat w moich dłoniach = poz.3620
4046/2009
GREGORY, Timothy E.
Historia Bizancjum / Timothy E. Gregory ; tł. Justyn Hunia.
– Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
2008. – 387, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Historiai)
JAŻDŻEWSKI, Bolesław: Na Zachodzie i w domu = poz.4060
JONES, Kenneth J.: Michał Leszczyński-Lester = poz.3800
LEM, Stanisław: Wysoki zamek = poz.3922
Podst. przekł.: ”A history of Byzantium, 306-1453” 2005.
Bibliogr. s. 371-374. Indeks.
ISBN 978-83-233-2588-8 : zł 44,99
1. Bizancjum – historia – podręcznik akademicki
MASSON, Madeleine.: Krystyna = poz.4061
MIROSZOWA, Halina: Mój czas = poz.3581
94(495.02)(075.8)
b23169369
ORZEŁ, Magdalena: Dublin = poz.3667
PARNOWSKA, Marta.: Generał Kazimierz Kardaszewicz =
poz.3743
4047/2009
LAIRD, Thomas (1953- ).
Opowieść o Tybecie : rozmowy z Dalajlamą / Thomas Laird ;
przekł. Joanna Grabiak, Anna Zdziemborska. – Wyd. 1 (dodr.).
– Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. – 512 s., [32] s. tabl.
: il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Historia)
PIOTR Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic = poz.4063
POREMBA-PATZE, Justyna: Niemieckie Eldorado = poz.4066
TUROWSKI, Gabriel: Karol Wojtyła = poz.3636
Tyt. oryg.: ”The story of Tibet : conversations with the Dalai Lama”
2006.
Bibliogr. s. 425-434. Indeks.
ISBN 978-83-7510-128-7 : zł 55,90
1. bsTan-’dzin-rgja-mc‘o (dalajlama XIV ; 1935- ) – publicystyka 2.
Publicystyka amerykańska – 20 w. 3. Tybet (Chiny) – historia – publicystyka
UNIEŚ głowę, wstań! = poz.4036
WEINSTEIN, Eddi: 17 dni w Treblince = poz.4052
WILLIAMS,
poz.3759
4044/2009
BRACISIEWICZ, Jerzy.
Historia : testy maturzysty : testy sprawdzające, klucz odpowiedzi / Jerzy Bracisiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo
Szkolne PWN, cop. 2008. – 156 s. : il. ; 29 cm. – (Matura na
100%)
Brian: Alexander Graham Bell i telefon =
94(515)(047.53)
ŻYCIE i cuda św. Jacka 1257-2007 = poz.3642
BsTan-’dzin-rgja-mc`
o 1935- ).
b2282912x
4048/2009
RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł (1965- ).
Nauki historyczne w Polsce 1944-1970 : zagadnienia polityczne i organizacyjne / Tadeusz Paweł Rutkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop.
2007. – 630 s. : il. ; 24 cm.
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
AGAMBEN, Giorgio (1942- ).
Co zostaje z Auschwitz : archiwum i świadek / Giorgio Agamben ; przeł. Sławomir Królak. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!,
2008. – 176, [3] s. ; 21 cm. – (Homo sacer / Giorgio Agamben ;
3)
Bibliogr. s. 591-608. Indeks.
ISBN 978-83-235-0318-7 : zł 49
1. Nauka – a polityka – Polska – 1944-1989 r.
Polska – 1944-1989 r.
Tyt. oryg.: ”Quel che resta di Auschwitz : l’archivio e il testimone”
2001. Stanowi cz. 3 trylogii ”Homo sacer”.
Bibliogr. s. 172-[177].
ISBN 978-83-60457-51-1 : zł 34,90
1. Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau 2. Etyka 3. Holocaust –
pamiętniki – historia 4. Pamiętniki – historia – 1939-1945 r. 5. Żydzi
– pamiętniki – historia – 1939-1945 r.
930(438)(091):001(438)]”1944/1989”
b23164827
2. Nauki społeczne –
4049/2009
SURDYK-FERTSCH, Wiesława.
My i historia : historia i społeczeństwo dla VI klasy szkoły podstawowej / Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Olszewska. –
Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, dr. 2008. –
159 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
94(100)”1939/1945”::341.322.5:17:94(=411.16):929-051
b23237430
4043/2009
41
ISBN 978-83-7446-280-8
1. Historia – podręcznik dla szkół podstawowych 2. Wychowanie
obywatelskie – podręcznik dla szkół podstawowych
Bibliogr. s. 405-[415].
ISBN 978-83-7020-370-2
1. Marynarka wojenna – Polska – 1939-1945 r.
1939-1945 r.
94:3](075.2)
94(438).082:359:94(100)”1939/1945”::355.49
b2276933x
Olszewska, Bogumiła.
b22733188
4050/2009
URBAN, William L. (1939- ).
Nowożytni najemnicy / William Urban ; przeł. Arkadiusz Romanek. – Warszawa : Bellona, cop. 2008. – 365, [3] s., [16] s.
tabl. : il. ; 25 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
1. Bujalska, Irena (1927- ) – pamiętniki 2. Bujalski (rodzina) – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 4. Rody – Polska –
20 w. – pamiętniki 5. Wysiedlanie – ZSRR – 1939-1945 r. – pamiętniki
6. Polacy za granicą – ZSRR – 1939-1945 r. – pamiętniki
4051/2009
94(438).082.5:929.5A/Z:929-051A/Z
b23224253
WEINSTEIN, Eddi (1923- ).
17 dni w Treblince / Eddie Weinstein ; [tł. Rafał Zubkowicz]. –
Łosice : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, 2008. – 123 s.
; 21 cm.
Bibliogr. s. 247-251. Indeks.
ISBN 978-83-919292-8-5
1. Zamoyska, Zofia (1779-1837) – biografia 2. Arystokracja – biografie – Polska – 18-19 w. 3. Polska – kultura – biografie – 18-19 w.
94(438).06/.07::008::323.3-058.12:929-052A/Z]”17/18”
b23286568
4057/2009
CHRZANOWSKI, Witold (1963- ).
Kronika Słowian. T. 2, Polanie / Witold Chrzanowski. – Kraków
: Wydawnictwo Egis Libron, cop. 2008. – 235, [1] s. : il. ; 23 cm.
4052/2009
BOCHEŃSKI, Józef Maria: Listy do ojca = poz.3611
Bibliogr. s. 227-233.
ISBN 978-83-7396-749-6
1. Polanie
BOROWIAK, Mariusz.: Plamy na banderze = poz.4055
CZARNOCKI, Konrad: Historie o Mieleszkach = poz.4040
94(438).01/.02”08/09”
b23311150
HOŁODOMOR 1932-1933 = poz.4059
ŹRÓDŁA historyczne wydobywane z ziemi = poz.4032
Indeksy.
ISBN 978-83-89607-56-0
1. Dyplomacja – Polska – 1918-1939 r. – źródła 2. Głód – Ukraina –
1932-1933 r. – źródła 3. Wywiad – Polska – 1918-1939 r. – źródła
94(438) Historia Polski
ADAMOWICZ, Piotr.
Gdańsk according to Lech Wałęsa / Piotr Adamowicz, Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski ; [transl. by Piotr Łuba].
– Gdańsk : [Urząd Miejski], 2008. – 129, [1] s. : il. (w tym kolor.)
; 21 cm.
94(438).081::327:94(477):364.6](093.2)
b23212391
4059/2009
JAŻDŻEWSKI, Bolesław (1921-2003).
Na Zachodzie i w domu : ze wspomnień kaszubskiego ”gbura”
/ Bolesław Jażdżewski ; [przeł. Marian Jeliński]. – Kartuzy :
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera, 2008. – 141 s. ; 21
cm.
Tyt. oryg.: Gdańsk według Lecha Wałęsy, 2008.
ISBN 978-83-928097-1-5
1. Wałęsa, Lech (1943- ) 2. Gdańsk (woj. pomorskie) – od 1944 r.
3. Gdańsk (woj. pomorskie) – przewodnik
Tł. z kasz.
ISBN 978-83-906505-7-9
1. Jażdżewski, Bolesław (1921-2003) – pamiętniki 2. Kaszubi –
1944-1989 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki kaszubskie – 1944-1989 r. 4.
Lipuska Huta (woj. pomorskie) – 1944-1989 r. – pamiętniki
94(438).083/.084:913(438)(036)]A/Z
Drzycimski, Andrzej (1942- ).; Kinaszewski, Adam (1944- ).
4053/2009
AKADEMICKI DZIEŃ PAMIĘCI (1 ; 2008 ; Leszno).
Do końca wierni : Akademicki Dzień Pamięci, 3 kwietnia 2008
/ [red. Anna Mamulska] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. – Leszno :
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie, 2008. – 59 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
94(438).083A/Z:929-051A/Z
b23277610
4060/2009
MASSON, Madeleine.
Krystyna : ulubiona agentka Churchilla / Madeleine Masson ;
przeł. Wojciech M. Próchniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo
Książkowe Twój Styl, 2007. – 349, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83923916-7-8
1. Leszno (woj. wielkopolskie) – martyrologia – 1939-1945 r. – wydawnictwa popularne
94(438).082(02.025.2)A/Z
b21473134
4058/2009
Hołodomor 1932-1933 : Wielki Głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu / wybór i oprac. Jan Jacek
Bruski. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008. – LXXXVIII, 778, [1] s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ZAJĄC, Stanisław: Poznajemy przeszłość od 1939 roku do
czasów współczesnych = poz.3714
b23168857
4056/2009
CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA, Aldona.
Piękna i dobra : opowieść o Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej
/ Aldona Cholewianka-Kruszyńska. – Kozłówka : Muzeum
Zamoyskich, 2008. – 268, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Tyt. przekł.: ”Quenched steel : the story of an escape from Treblinka”
2008.
ISBN 978-83-928276-0-3
1. Weinstein, Eddi (1923- ) – pamiętniki 2. Obóz hitlerowski Treblinka I – pamiętniki 3. Obóz hitlerowski Treblinka II – pamiętniki 4. Holocaust – pamiętniki 5. Mniejszości narodowe – Polska –
1939-1945 r. – pamiętniki 6. Pamiętniki amerykańskie – 1939-1945 r.
7. Żydzi – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki
94(100)”1939/1945”::341.322.5:94(=411.16):
929-051(73=411.16)A/Z
b23202282
4055/2009
BUJALSKA, Irena (1927- ).
Tak było : (wojenne przeżycia zwykłej kresowej rodziny) /
Irena Bujalska. – Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2008. –
144 s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Bayonets for hire : mercenaries at war, 1550-1789” 2007.
Bibliogr. s. 352-356. Indeks.
ISBN 978-83-11-11105-9
1. Wojska najemne – Europa – 16-18 w.
94(4):355.318.2]”15/17”
b23220491
2. Wojna morska –
Tyt. oryg.: ”Christine : SOE agent and Churchill’s favourite spy”
2005.
Bibliogr. s. 343-346. Indeks.
ISBN 978-83-7163-597-7 : zł 45
1. Skarbek-Giżycka, Krystyna (1915-1952) – biografia 2. Wojna
1939-1945 r. – udział Polaków – Wielka Brytania 3. Wywiad – biografie – Wielka Brytania – 1939-1945 r.
4054/2009
BOROWIAK, Mariusz.
Plamy na banderze / Mariusz Borowiak. – Warszawa : Oficyna
Wydawnicza ”Alma-Press”, 2007. – 414, [2] s., [64] s. tabl. : il. ;
25 cm. – (Nieznane Oblicza Historii)
94(438).082.3:355.40(410):929-052(438)A/Z
b2235444x
42
4061/2009
Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX
wieku / kom. red. Krzysztof Persak [et al.] ; Instytut Pamięci
Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN. – Warszawa :
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk, 2008. – 563, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-60464-89-2 (IPN) : zł 38
1. Paczkowski, Andrzej (1938- ) – księga pamiątkowa
20 w. – szkice
94(438).078/.083(082.1)
b23260464
2. Polska –
4062/2009
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 599- 609 i przy biogramach. Indeks.
ISBN 978-83-917605-7-4 (UMK)
1. Kowal (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – biografie – słownik
2. Kowal (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia – kalendarium
4063/2009
PODLASZCZAK, Janusz (1964- ).
Rodziny lubatowskie 200 lat temu. (Cz. 4) / Janusz Podlaszczak.
– Rzeszów : [Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego],
2008. – 88 s. : il. ; 21 cm. – (Zeszyty Lubatowskie, ISSN 1733-2672
; 7)
1. Rodzina – socjologia – Polska – 18-19 w.
podkarpackie ; okręg) – socjologia – 18-19 w.
94(438).06/.07A/Z:316.811/.815]”17/18”
b22746468
2. Lubatowa (woj.
4064/2009
POLAK, Jerzy (1954- ).
Dzieje Mikuszowic Krakowskich / Jerzy Polak ; [słowo
wstępne Stanisław Kania]. – Bielsko-Biała : Stowarzyszenie
Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich, 2008. – 428, [8] s., [2]
k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23x25 cm.
Bibliogr. s. 273-283.
ISBN 978-83-927738-0-1
1. Bielsko-Biała (woj. śląskie) – Mikuszowice Krakowskie – historia
94(438)A/Z
b23165339
Indeks.
ISBN 978-83-88477-87-4
1. NSZZ ”Solidarność”. Region Mazowsze – 1980-1981 r. – publicystyka 2. Publicystyka polska – od 2001 r. 3. Mazowsze – organizacje – 1980-1989 r. – publicystyka 4. Polska – polityka wewnętrzna –
1980-1981 r. – publicystyka
94(438).083::323.2A/Z:331.105.44]”1980/1981”
Friszke, Andrzej (1956- ).
Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic : słownik biograficzny, kalendarium / pod red. Zdzisława Jana Zasady, Bogdana Ziółkowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe [et
al.]. – Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe ; Kowal : Urząd Miasta Kowala, 2008. – 695 s., [48] s. tabl. (gł. kolor.)
: il. ; 24 cm.
94(438)A/Z:929-052
b22885444
”Solidarność” Mazowsze 1980-1981 : spotkanie z członkami
Prezydium Regionu / rozmawia Andrzej Friszke. – Warszawa :
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2008. – 176 s. : il. ; 22 cm.
– (Relacje, Rozmowy, Dokumenty / ”Solidarność” Mazowsze)
4065/2009
POREMBA-PATZE, Justyna (1959- ).
Niemieckie Eldorado / Justyna Poremba-Patze. – Kraków :
Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2008. –
151, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7437-295-4
1. Poremba-Patze, Justyna (1959- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – od 1980 r. 3. Polacy za granicą – Niemcy (Republika Demokratyczna) – pamiętniki 4. Polacy za granicą – Niemcy (Republika
Federalna) – pamiętniki
94(438).083::314.15-026.49(430.1/.2):929-051A/Z]”1980/...”
b23225750
4066/2009
b23147714
4067/2009
SOSNOWSKA, Danuta (1962- ).
Inna Galicja / Danuta Sosnowska. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. – 316 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 303-310. Indeks.
ISBN 978-83-7151-783-9
1. Świadomość narodowa – Czechy – 19 w. 2. Świadomość narodowa – Polska – 19 w. 3. Świadomość narodowa – Ukraina – 19 w.
4. Galicja – stosunki etniczne – 19 w.
94(438).073”18”:[316.356.4:316.64](438:437:477)”18”
b2330179x
4068/2009
SPAŁEK, Robert.
Warszawska ulica w stanie wojennym : demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w oczach opozycji i władzy 1981-1983
/ Robert Spałek. – Warszawa : Wspólnota Samorządowa Województwa Mazowieckiego : Agencja Wydawnicza i Reklamowa
Akces, 2008. – 266 s., [32] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 259-262. Indeks.
ISBN 978-83-87520-19-9 (Akces) : zł 35
1. Fotografia polska – 1980-1989 r. 2. Ruchy społeczne – Polska –
1980-1989 r. – ikonografia 3. Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce –
ikonografia 4. Warszawa – 1980-1989 r. – ikonografia
94(438).083::323.2”1981/1983”(084.121)A/Z
b23247939
4069/2009
Walka o pamięć : władze i społeczeństwo wobec Powstania
Warszawskiego 1944-1989 / [red. Agnieszka Panecka]. – Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2008. – 319, [1] s.
; 21 cm.
ISBN 978-83-60142-18-9
1. Powstanie 1944 r. warszawskie 2. Propaganda – Polska –
1944-1989 r. 3. Polska – polityka wewnętrzna – 1944-1989 r.
94(438).082.218:94(438).083::323:32.019.5
b22852359
4070/2009
Z archiwum Sz. : śladem szczecińskich historii niezwykłych
XX wieku / [red. Piotr Szyliński ; aut. tekstów Monika Adamowska et al.]. – Wyd. 1 (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy
Rebis ; [Warszawa] : Agora, [2008]. – 280 s. : il. ; 24 cm.
Nazwy aut. na okł.
ISBN 978-83-7301-788-7 (Rebis) : zł 39,90
1. Reportaż polski – od 2001 r. – antologia 2. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – od 1944 r. – publicystyka
94(438).083/.084(047)A/Z
b22827638
4071/2009
CZARNOCKI, Konrad: Historie o Mieleszkach = poz.4040
ENCYKLOPEDIA Polska. = poz.4038
KOMORNICKI, Stefan.: 24 Pułk Ułanów = poz.3696
ŹRÓDŁA historyczne wydobywane z ziemi = poz.4032
INDEKS
Absurdy szkolne 3893
Belardinelli, Bianca 3961–2
B´
elineau, Nathalie 3960
Ben Jelloun, Tahar (1944- ) 3850
Berechowska, B. Red. 3613
Bereza, Krzysztof Tł. 3889
Bęczkowska, Krystyna (1940- ) 3894
Białecka, Urszula 3895
Białkowska, Emilia (1928- ) 3896
Bianchi, Enzo (1943- ) 3603
Bielecki, Krzysztof (1960- ) 3897
Biłyk, Teresa 3640
Birn, Jeremy 3582
Bishop, Anne 3851
Blain, Christophe (1970- ) 3852
Block, Michael S. 3731
Blocker, H. Gene (1937- ) 3589
Błaszczak, Małgorzata Tł. 3869
Błogosławiony różańcu Maryi! 3610
Bocheński, Józef Maria (1902-1995) 3611
Bogusz, Patrycja 3898
Bohlmeijer, Arno (1956- ) 3853
B¨
ohme, Jakob (1575-1624) 3590
Bojar, Matylda Red. 3665
Bonar, Jolant 3710
Borowiak, Mariusz 4055
Borowska, Katarzyna zob. Kaczan-Borowska, Katarzyna
Baberowski, J¨org (1961- ) 4044
Borówka, Edyta zob. Tkaczyk-Borówka,
Badyna, Piotr Red. 3650
Edyta
Bagińska, Lidia 3678
Borzęcki, Jan Adam (1952- ) Wybór 3957
Bailey, Gerry 3958
Bowie, Fiona 3604
Bajek, Mariusz (1964- ) Il. 3896
Bozza, Katherine-Kerry L. Oprac. 3969
Bajkowe piosenki 3959
Bracisiewicz, Jerzy 4045
Balogh, Mary (1944- ) 3846
Brodzisz, Paweł Red. 4041
Banaszak, Józef (1947- ) 3719
Broniarek, Ewa zob. Micke-Broniarek,
Banaszek, Magdalena Oprac. 3614
Ewa
Barczak, Andrzej Stanisław (1939- ) Red.
Brudnicki, Jan Zdzisław (1936- ) Posł.
3664
3895, 3954
Barczak, Mirosława.4n 3675
Bruski, Jan Jacek (1969- ) Wybór 4059
Baricco, Alessandro (1958- ) 3847
Brzezińska, Krystyna 3899
Barney, Darin David (1966- ) 3647
Brzeziński, Włodzimierz 3899
Barraquer, Rafael I. 3734
Brzostowska, Monika zob. JankiewiczBartkowiak, Anna 3665
-Brzostowska, Monika
Bartkowiak, Kamilla zob. MarchewkaBrzoza, Joanna zob. Kobierska-Brzoza,
-Bartkowiak, Kamilla
Joanna
Bartkowiak-Emeryk, Małgorzata 3746
BsTan-’dzin-rgja-mc`
o (Dalajlama XIV ;
Bartlett, David W. 3730
1935- ) 4048
Bartnik, Czesław Stanisław (1929- ) 3609
Buczna, Małgorzata Red. 3679
Bartuszek, Joanna 3811
Bujak, Adam (1942- ) Fot. 3624
Barzyk, Edyta zob. Wygonik-Barzyk,
Bujak, Marcin Fot. 3624
Edyta
Bujalska, Irena (1927- ) 4056
Baś, Robert Fot. 3793
Burkett, Larry 3775
Bator, Aneta zob. Hill-Bator, Aneta
Buske, Grażyna 3963
Bator, Joanna (1968- ) Red. 3654
Bux, Alexander (1970- ) Il. 4022
Baturo, Wojciech Red. 4038
Calouan (1967- ) 4028
Baylis, John (1946- ) Red. 3657
´
Canovi, Christian Il. 3982–4
Beaumont, Emilie
(1948- ) 3960
Capalija, Ann Marie 3964
Beckett, Simon 3848
Carlgren, Frans (1925- ) 3698
Becnel, Rexanne 3849
Beek, Betina zob. Gotzen-Beek, Betina Carroll, Lewis (1832-1898) 3965
(1965- )
Cassidy, Anne (1952- ) 3966
Adamczyk, Stanisława zob. Fadrowska-Adamczyk, Stanisława
Adamiec, Janusz 3782
Adamowicz, Piotr 4053
Adamowska, Monika 4071
Adamus, Jolanta Il. 3766
Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku
Unii Europejskiej 3773
Adler, Elizabeth 3844
Agamben, Giorgio (1942- ) 4043
Ahmed, Abdul Mateen 3733
Alexander, Rob 3798
Allen, Terry F. 3774
Ambroszczak, Tadeusz Il. 3710
Ambroziak, Michał 3776
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii
3646
Andruszko, Robert Tł. 3659
Andrzejewska, Ewa Tł. 3735
Ange zob. Pompignoli, Marie-Ange
Antkowiak, Jacek Tł. 4044
Antram, David (1958- ) Il. 3759
Ardito, Stefano 4033
Astaf ’eva, Natal’ˆa Georgievna (1922- )
3845
44
Cau, Paolo 3695
Celer, Natalia Oprac. 3826
Chałupnik, Agata (1972- ) 3718
Chełstowska, Dagmara Ewa Tł. 3765
Chen, Teresa C. Red. 3733
Cherek, Kinga 3732
Chirurgia jaskry 3733
Chlebowska, Edyta Oprac. 3930
Chlebowski, Piotr Oprac. 3930
Chmielewski, Henryk Jerzy (1923- ) 3967
Chmielowiec, Wanda zob. Ronka-Chmielowiec, Wanda
Chociłowski, Jerzy (1933- ) Tł. 4010
Chojka, Joanna zob. Puzyna-Chojka, Joanna
Cholewa, Piotr W. (1955- ) Tł. 3892
Cholewianka-Kruszyńska, Aldona 4057
Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych 3763
Choroby rogówki, twardówki i powierzchni
oka 3734
Chrzanowski, Witold (1963- ) 4058
Ciało spieniężone? 3648
Cicha noc, święta noc... 3612
Ciesielska-Piech, Irena 3900–1
Cieśla-Korytowska, Maria (1947- ) Red.
3840
Cieślar, Elżbieta (1934- ) Tł. 3817
Cieślar, Stefan (1970-2006) 3817
Cieślik, Paweł Fot. 3935
Cieślikowska, Joanna Red. 3715–6
Cieślowski, Stefan 3784
Clancy, Tom (1947- ) 3884
Colfer, Eoin (1965- ) 3968
Couto, C. Guillermo 3765
Craig, Robert G. (1923-2003) 3735
Crespy, Michel (1946- ) 3854
Crismer, Liliane (1953- ) Il. 4028
Crostarosa, Maria Celeste (1696-1755)
3613
Cussler, Clive (1931- ) 3855–6
Cybuch, Aleksandra zob. Kucharska-Cybuch, Aleksandra (1958- )
Cymorek, Małgorzata Red. 3786
Czabanowska, Katarzyna Red. 3740
Czacka, Róża (1876-1961) 3614
Czarnecka, Izabella Il. 3640
Czarnecka, Katarzyna Oprac. 3835
Czarnocki, Konrad (1876-1967) 4040
Czarnocki, Krzysztof Oprac. 4040
Czarny-Ratajczak, Malwina 3736
Czas księżniczek 3969
Czerkawska, Agnieszka 3583
Czernik, Maria zob. Marjańska-Czernik,
Maria
Częścik, Józef (1955- ) Oprac. 3766
Czudec, Joanna Tł. 3803
Czy mogę prosić do tańca? 3970
Czynniki cywilizacyjne, a zdrowie człowieka
3737
Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce Fern´
andez Vivas, Araceli 3727
3776
Fertsch, Marek Red. 3587
Czyżewski, Adam Red. 3811
Fertsch, Wiesława zob. Surdyk-Fertsch,
Wiesława
Ćwiczenia z biologii rozwoju zwierząt 3726 Feth, Monika (1951- ) 3975
Ćwiklak, Dariusz Tł. 3875
Fijał, Katarzyna Il. 3994
Filary, Mateusz Tł. 3657
Daj im wieczne spoczywanie! 3615
Finanse publiczne 3679
Dale, Anna (1971- ) 3971
Fletcher, Lyn Il. 3964
Danks, Fiona 3818
Dąbrowski, Mieczysław (1947- ) Red. Flisek, Aneta Red. 3684–5
Foltańska, Anna Tł. 3605
3839
Foresight województwa mazowieckiego 3661
De S`eve, Randall 3972
Foschepoth, Christine zob. Merz-FoscheDembska, Karolina Tł. 3733
poth, Christine
Dennison, Joseph B. 3735
Deptuła, Benignus Piotr (1944- ) Oprac. Foster, Karen (1959- ) 3958
Frankowski, Jacek (1949- ) Il. 3600–1, 3916
3630
Frasier, Anne 3858
Dębiński, Antoni (1953- ) 3616
Frąc, Maria zob. Gębicka-Frąc, Maria
Długosz, Antoni (1941- ) 3617
Frączek,
Agnieszka (1969- ) 3976
Do końca wierni 4054
Fredro,
Aleksander
(1793-1876) 3977
Dobaj, Paweł 3902
Freirich,
Roy
3859
Dobrowolska, Hanna 3838
Friszke, Andrzej (1956- ) 4067
Domachowski, Roman (1940- ) 4034
Fronia, Marcin Tł. 3647
Dorobek pedagogiki harcerskiej 3655
Graziano, Simona Il. 3959
Green, Elżbieta Il. 3963
Green worlds 3787
Gregory, Timothy E. 4047
Gregson, Jessica (1978- ) 3860
Greszta, J. Tł. 4009
Greszta, Leszek Tł. 4009
Gromulski, Piotr Red. 3585
Gruszczyńska, Maria 3618
Gryko, Kamil Tł. 3884
Grzegorzewska, Barbara (1947- ) Tł.
3979
Grzybek, Grzegorz (1971- ) Red. 3591
Grzybowska, Katarzyna Red. 3587
Gulińska, Hanna 3701
Gurney, James (1958- ) 3981
Gutkowski, Bogdan 3680
Gwóźdź, Andrzej (1953- ) Red. 3823
Hamielec, Augustyn Tł. 3626
Hamilton, Steve 3861
Hanauer, Michaela (1969- ) 3982–4
Hannah, Sophie (1971- ) 3862
Hans, Sławomir (1932- ) 3738
Dowcipy o małżeństwie 3903
Gadomska, Julitta (1930- ) Il. 3833
Harasim, Adam Red. 3761
Dowcipy o Wąchocku 3904
Gajda, Małgorzata Tł. 3634
Hartmann, Kinga (1953- ) Red. 3728
Dowcipy o wojsku 3905
Gajewska, Katarzyna Tł. 3727
Hassel, Sven (1917- ) 3863
Drejewicz, Bartłomiej Il. 3988
Gałczyński,
Konstanty
Ildefons Hawk, Eric 3824–5
Dreszer, Joanna Red. 3715–6
(1905-1953) 3978
Heinze, Ludmila Aut. oryg. 3826
Drewnowski, Jacek (1974- ) Tł. 4024
Gałkiewicz, Krystyna Wybór 3910
Henel, Alojzy (1934- ) 3619
Drzycimski, Andrzej (1942- ) 4053
Gałuszka, Tomasz Oprac. 3642
Hepp, Peter (1961- ) 3620
Du Brul, Jack B. 3856
Ganowicz, Ewa Red. 3688
Herman, Andrzej Red. 3778–80
Dubiel, Zbigniew Fot. 3799
Gawron, Patryk Tł. 4037
Hill-Bator, Aneta Tł. 3733
Duda, Mariusz Red. 3731
Geografia a przemiany współczesnego świata Historia, kultura, globalizacja 3650
Dudek, Edmund (1956- ) Il. 3838
4035
Hoffmann, Klaus-Dieter 3651
Dul, Robert Andrzej Tł. 3811
Georges, Bertrand (1966- ) 3605
Hołodomor 1932-1933 4059
Dyja, Marzena zob. Paruzel-Dyja, Ma- Geresz, Józef (1944- ) 3700
Hołownia, Ryszard Red. 3795
rzena
Gębicka-Frąc, Maria Tł. 3886
Horolets, Anna Red. 3646
Działach, Rafał (1980- ) 3906
Gębołyś, Zdzisław (1961- ) Red. 3580
Hosseini, Khaled 3864
Dziekiewicz, Mirosław 3741
Giereło-Klimaszewska, Katarzyna 3656
Howard, Linda (1950- ) 3865
’dzin-rgja-mc`
o zob. BsTan-’dzin-rgja-mc`
o Gilbert, Monique (1929- ) 3606
Hubar, Zuzanna 3704
(Dalajlama XIV ; 1935- )
Ginter, Agnieszka zob. Weseli-Ginter, Huddy, Leonie Red. 3659
Dziubecki, Zdzisław J. (1945- ) Oprac.
Agnieszka
Huelin, Jodi 3985
3936
Girzejowski, Adam Tł. 4000
Humor polski 3909
Giza, Barbara Red. 3653
Humor rosyjski 3866
Edwards, Ken (1965- ) Il. 3974, 3985
Glińska, Ewa 3649
Humor zeszytów szkolnych 3910
Egan, Kate 3973–4
Globalizacja polityki światowej 3657
Humor żydowski (w PRL!) 3867
Ejsymont-Mierzejewska, Barbara 3907
Gluchman, Vasil (1959- ) Red. 3591
Hunia, Justyn Tł. 4047
Ekrany piśmienności 3823
Głażewski, Michał Tł. 3698
El Mahdy, Christine (1950- ) 4046
I wybaw nas od złego... 3621
Głuszak-Węgierska, Danuta Red. 3708
Emeryk, Małgorzata zob. BartkowiakInwestycje finansowe i ubezpieczenia - tenGogoliński, Eugeniusz (1963- ) 3618
-Emeryk, Małgorzata
dencje światowe a polski rynek 3668
Golz, Hanna (1942- ) 3908
Encyklopedia Polska 4038
Inżynieria gier komputerowych 5 3584
Gołębiowski, Patryk Tł. 3876
Estetyka Afryki 3786
Isaacs, Susan (1943- ) 3868
Gonciarski, Wiesław Red. 3588
Etyka, wartość, wspólnota 3591
Iskra, Janusz (1959- ) Red. 3820
Goscinny, Ren´
e (1926-1977) 3979
EWGAE - Kraków 2008 3750
Izdebska, Monika 3622
G¨
ossling, Andreas (1958- ) 3980
Izdebski, Władysław (1945- ) 3816
Fabianowska, Małgorzata Tł. 3969–70, Gotzen-Beek, Betina (1965- ) Il. 4000
3996, 4006–8, 4016, 4026–7, 4030
Jabłońska, Paulina 3662
Górka, Ryszard Il. 3943
Fadrowska-Adamczyk, Stanisława Red. Górna, Maria Tł. 3846
Jaczewska, Edyta Tł. 3844
3943
Jajuga, Krzysztof (1956- ) Red. 3668
Grabiak, Joanna Tł. 4048
Faruga, Andrzej (1934- ) 3763
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) 3623–4
Grabowska, Ewa Il. 3908
Feather, Jane 3857
Grajber, Artur 3767
Janicki, Artur 3986–7
Ferenc-Warchałowska, Zuzanna Tł. 3958 Grajewski, Jan (1932- ) Przedm. 3684
Janicki, Artur Il. 3990
45
Janiszewska, Anna zob. Zeidler-Janiszewska, Anna (1951- )
Jankiewicz-Brzostowska, Monika Tł. 3800
Jankowiak, Barbara Red. 3593–4
Jankowiak, Barbara Tł. 3887
Jankowska, Beata zob. Rymgayłło-Jankowska, Beata
Jankowska, Joanna Tł. 3863
Jankowska, Kazimiera 3721
Jankowski, Józef (1865-1935) Tł. 3590
Jankowski, Maciej 3739
Jankowski, Tadeusz 3721
Janocha, Michał (1959- ) 3799
Janovski, Iwo 3911
Januszewski, Radosław Tł. 3859, 3879
Januszkiewicz, Anna Oprac. 3893
Januszko, Stanisław (1931- ) 3738
Jarosińska, Małgorzata Red. 4031
Jaroszek, Zygmunt Red. 3632
Jasser, Iwona Red. 3720
Jawor, Joanna zob. Kotowicz-Jawor, Joanna
Jawor, Marek (1954- ) 3788–9
Jaworowski, Henryk 3790
Jażdżewski, Bolesław (1921-2003) 4060
Jeliński, Marian Tł. 4060
Jervis, Robert (1940- ) Red. 3659
Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście
teatru? 3813
Jeżewska-Zychowicz, Marzena 3744
Jędrzejczyk, Waldemar (1933- ) 3738
Jędrzejewska, Maria Przedm. 3683
Jędrzejowski, Jacek Tł. 3713
Język rosyjski 3826
Jones, Kenneth J. 3800
Juras, Grzegorz Red. 3821
Kacprzak, Agnieszka 3681
Kaczan-Borowska, Katarzyna Tł. 3964,
3973–4, 3985
Kaczmarek, Jan 3801
Kaczor, Wanda (1926- ) 3912
Kaczyńska, Małgorzata Red. 3787
Kalina, Dariusz 3791
Kalinowska, Barbara 3704
Kalińska, Katarzyna zob. Turaj-Kalińska,
Katarzyna (1956- )
Kaliński, Piotr (1977- ; Tł. 3862
Kała, Krystyna zob. Steckiewicz-Kała, Krystyna (1951- )
Kamieński, Łukasz (1976- ) Tł. 3657
Kamińska, Barbara 3814
Kania, Stanisław Wstęp 4065
Kanold, Barbara 3751
Kapustka, Mateusz Red. 3795
Kapuściński, Ryszard (1932-2007) 3644
Kardaszewska, Agnieszka zob. Kudasiewicz-Kardaszewska, Agnieszka
Karpow, Filip Wybór 3866
Kasjanowicz, Eugeniusz (1954- ) 3913
Kaźmierczak, Tomasz Wojciech (1983- )
3672
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena 3682
Kędzierski, Sławomir Tł. 3861, 3874
Kędziorek, Anna Tł. 3826
Kielan, Paulina Tł. 3981
Kielar, Tadeusz 3914
Kienzler, Iwona (1956- ) 3673
Kierszys, Zofia (1921-2000) Tł. 3886
Kinaszewski, Adam (1944- ) 4053
Kittel, Maja Tł. 4013
Klauza, Karol (1947- ) 3625
Klimaszewska, Katarzyna zob. Giereło-Klimaszewska, Katarzyna
Klingborg, Arne (1915-2005) Il. 3698
Klisiński, Janusz (1950- ) 3819
Kłakówna, Zofia Agnieszka (1951- ) 3702
Kłos, Agnieszka Il. 4021
Knecht, Zdzisław (1938- ) 3674
Kobierska-Brzoza, Joanna Tł. 3731
Kochanowski, Jan (1530-1584) 3915
Kochański, Kazimierz (1950- ) 3916
Kodeks postępowania cywilnego i inne akty
prawne 3683
Kodeks postępowania karnego i inne akty
prawne 3684
Kodeks spółek handlowych i inne teksty
prawne 3685
Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie 3580
Kolasińska, Ewa Tł. 3606
Kolczyńska, Joanna Tł. 3809
Kołodziejski, Paweł (1971- ) Il. 3831–2,
3995
Kołyszko, Teresa zob. Siedlar-Kołyszko,
Teresa
Kołyszko, Wojciech (1956- ) 4019–20
Komornicki, Stefan 3696
Kompf, Henryk Tł. 3620
Kondej, Małgorzata 3988
Konie 3764
Konopnicka, Maria (1842-1910) 3989
Koperek, Adam 3652
Kopp, David (1949- ) 3608
Kopp, Heather 3608
Kordzińska-Nawrocka, Iwona 3717
Korman, Agnieszka 3728
Korytowska, Maria zob. Cieśla-Korytowska, Maria (1947- )
Kosiński, Jerzy Fot. 3942
Kostka, Tomasz Fot. 3942
Koszutska, Olga Tł. 3651
Kot, Anna Oprac. 3936
Kot, Henryk (1927- ) 3801
Kotowicz-Jawor, Joanna Red. 3773
Kowal, Krystyna Red. 3782
Kowalczyk, Agata D. Tł. 3858, 3888
Kowalczyk, Marcin Tł. 3586
Kowaleczko-Szumowska, Monika Tł. 3966
Kowalska, Dorota Oprac. 3835
Kozaczuk, Arkadiusz 3792
Kozak, Jarosław Oprac. 3611
Kozak, Jolanta (1951- ) Tł. 4002
Kozak, Krystyna (1961- ) Tł. 3769
Kozłowski, Krzysztof 3917
Kożuch, Artur Jacek 3770
46
Krajczyk, Aleksandra 3827–30
Krajewska, Atina (1978- ) 3686
Krajewska-Kułak, Elżbieta Red. 3593–4
Krajna, Andrzej Red. 3703
Kralowa, Halina Tł. 3847
Krasicki, Ignacy (1735-1801) 3990
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)
3918
Kraśko, Jan (1954- ) Tł. 3848
Krentz, Jayne Ann (1948- ) 3869
Królak, Sławomir Tł. 4043
Królewski koncert 3991
Królik, Andrzej (1947- ) 3752
Krupa, Tadeusz Red. 3781
Kruszyńska, Aldona zob. Cholewianka-Kruszyńska, Aldona
Krygier, Krystyna 3784
Krzemień, Roman 3816
Krzynówek, Jerzy 3681
Krzyżan, Barbara Il. 3919
Krzyżan, Maciej (1965- ) 3919
Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej
3703
Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach 3675
Kubaczyk, Ewa 3992–3
Kubica, Dorota 3827–30
Kubit, Maria Il. 3596
Kucharska-Cybuch, Aleksandra (1958- )
Il. 3977
Kuchnia szefów 3767
Kucia, Jessica zob. Taylor-Kucia, Jessica
Kuczborska, Blanka Tł. 3860
Kudasiewicz-Kardaszewska, Agnieszka
Red. 3734
Kulon, Wanda zob. Majewicz-Kulon,
Wanda (1943- )
Kułak, Elżbieta zob. Krajewska-Kułak,
Elżbieta
Kuropiejska-Przybyszewska, Barbara Il.
3938, 3978
Kushner, Robert Il. 3925
Kut, Zdzisław 3994
Kwaśniewska, Anna Tł. 3774
La Plante, Lynda 3870
La Salette 3626
Labanca, Nicola Wstęp 3695
Laird, Thomas (1953- ) 4048
Lament, Lech (1955- ) 3920
Lament, Lech (1955- ) Il. 3920
Latusek, Arkadiusz 3831–2
Learner’s dictionary for students and professionals 3740
Lechowski, Roman Red. 3765
Lee, Alan (1947- ) Il. 3890
Legendy polskie 3995
Lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży 3820
Lektury płci 3839
Lem, Stanisław (1921-2006) 3921–2
Lerum, May Grethe (1965- ) 3871–2
Lesz, Krystyna zob. Sujak-Lesz, Krystyna
Leszczyńska, Anna zob. Sójka-Leszczyńska, Anna
Leszczyński, Andrzej Tł. 3887
Leśniak, Teresa Red. 3803
Lewandowski, Tadeusz 3753
Libudzisz, Zdzisława Red. 3782
Liker, Jeffrey K. 3586
Limanowska-Shaw, Honorata Red. 3735
Limont, Wiesława (1949- ) Red. 3715–6
Lipińska, Małgorzata Oprac. 3689
Lippman, Laura (1959- ) 3873
Lipski, Robert P. Tł. 3883
Lisowski, Rafał Tł. 3968
Logistyka i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice 3587
Long, Loren 3972
LoRaso, Carlo Il. 3973
Lovesey, Peter (1936- ) 3874
Lubina, Michał (1944- ) Red. 4042
Łakomy, Andrzej Il. 4012
Łaniewski, Jerzy zob. Wołk-Łaniewski,
Jerzy
Łazowski, Adam 3682
Łęcznianie 4041
Łuba, Piotr Tł. 4053
Łukasik, Stanisława 3833
Łukaszuk, Cecylia Red. 3593–4
Łuniewska, Krystyna 3704
Łyżniak, Irena zob. Micińska-Łyżniak,
Irena
Machiavelli, Niccol`o (1469-1527) 3658
Machowiak, Stanisław Leon (1935- ) 3923
Maciszewska, Ewa Tł. 3695
Magiczny świat baśni 3996
Mahboob, Justyna Il. 3997
Maik, Wiesław (1941- ) Red. 4035
Majewicz-Kulon, Wanda (1943- ) 3924
Major, Anna Tł. 4028
Majowski, Marcin (1982- ) 3676
Malarczyk, Jan (1931- ) Tł. 3658
Maleszewski, Marek (1960- ) Red. 3726
Mamulska, Anna (1957- ) Red. 4054
Mańkowska-Wróbel, Luiza 3770
Marchewka-Bartkowiak, Kamilla Red.
3669
Marciniakówna, Anna Tł. 3871
Marcinkowska, Alicja Tł. 3865
Marcol, Jerzy Tł. 3775
Marjańska-Czernik, Maria 3997
Martin, Paweł Tł. 3877
Maruszyński, Marek Oprac. 3741
Maryon, Marta zob. Tomczyk-Maryon,
Marta
Marzecki, Jerzy 3756
Masciarelli, Michele Giulio 3627
Masson, Madeleine 4061
Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego,
Tarnowskie Góry, 24-26.10.2008 r. 3725
Mattson, Gregory Louis 3697
Matura 2010 3722
Matusiak, Anna Oprac. 3623
Matysiak, Ada Jadwiga 3705
Mazali, Gustavo (1961- ) Il. 3961–2
Mazanka, Jan 3793
Mazur, Jacek 3785
Mazurkiewicz-Petek, Sylwia Tł. 3882
McFadyen, Cody 3875
McInerney, Jay 3876
McKenna, Martin 3798
Mead, Jill Il. 3768
Meadows, Daisy 3998
Mecz w ciemnościach 3999
Meier, David P. 3586
Merz-Foschepoth, Christine 4000
Michaels, David (1955- ) 3877
Michalak, Katarzyna Oprac. 3614
Michalczuk, Grażyna Red. 3776
Michałowski, Andrzej (1971- ) Il. 3912,
3928–9
Micińska-Łyżniak, Irena 3833
Micke-Broniarek, Ewa 3802
Mickiewicz, Franciszek (1962- ) 3628
Mieczkowski, Krzysztof 3661
Mierzejewska, Barbara zob. Ejsymont-Mierzejewska, Barbara
X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie
OWD’2008 pod patronatem dziekanów
wydziałów elektrycznych, elektroniki i informatyki, IET - The Institution of Engineering and Technology 3757
Miękus, Karina 3925
Mikrobiologia techniczna 3782
Milewska-Waźbińska, Barbara 3794
Miławicki, Marek 3629
Miłkowska, Agnieszka Tł. 3818
Mina, Denise (1966- ) 3878
Miroszowa, Halina (1920- ) 3581
Misiewicz, Eugeniusz Red. 4041
Misiura, Andrzej David (1957- ) 3926
Młynarczyk, Grażyna 4034
Montemagno, Vito 4001
Montusiewicz, Jerzy 3583
Mosiewicz, Maria Tł. 3852
Możdżyńska, Aldona Tł. 3998
Mój Mistrzu, przede mną droga, którą przebyć muszę tak jak Ty 3630
Mroczna strona wyobraźni - sztuka Alfreda
Kubina 3803
Mucharski, Krzysztof 3902
Murawska, Monika 3777
Musiałkiewicz, Jacek 3663, 3771
Niziołek, Rafał Red. 3765
Niżankowska, Maria Hanna (1936- ) Red.
3733
Nobis, Adam Red. 3650
Noc a jakby dzień 3928
Noc z jedną gwiazdą 3929
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) 3930
Nowakowski, Paweł F. (1980- ) Red. 3607
Nowoczesność jako doświadczenie 3653
Noyes, Leighton Il. 3958
Nych, Ryszard 3724
Nycz, Ryszard (1951- ) Red. 3653
Nysa 3795
Obara, Andrzej 3741
Obyczaje polskie 3718
Ochrona i rekultywacja wód Wielkich Jezior
Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu 3720
Od Piłsudskiego do Wałęsy 4062
Oesterreich, Marcin 3631
Ogonowska, Dorota Red. 3737
Olejniczak, Adam 3691
Olszewska, Bogumiła 4050
Onichimowska, Anna (1952- ) Tł. 4024
Ono, Kanji Red. 3750
Opowieści o miłości i przyjaźni 4002
Orzeł, Magdalena (1974- ) 3667
Osewska, Elżbieta Red. 3709
Osińska, Barbara (?-2002) 3807–8
Osińska, Katarzyna Red. 3813
Osoby godne przypomnienia 4042
Ostrihansky, Rudolf 3682
Outram, Dorinda 3809
Owens, Patricia Red. 3657
Ozimek, Wladysław Red. 3632
Ożarska, Magdalena Tł. 3793
Palmowska, Anna Tł. 3868
Paluch, Marek 3706
Panecka, Agnieszka Red. 4070
Państwowy egzamin specjalizacyjny dla pielęgniarek i położnych 3742
Parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w
Oleśnicy 3632
Parnowska, Marta 3743
Paruzel-Dyja, Marzena 3820
Paryl, Władysław Zebr. 3835
Pastuszek, Ewa Tł. 3712
Patze, Justyna zob. Poremba-Patze, JuNaczyńska, Zuzanna Tł. 4002
styna (1959- )
Nadana, Katarzyna Oprac. 3647
Pawlak, Piotr 3597
Nanke, Czesław (1883-1950) Tł. 3658
Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939)
Naumann, Gottfried O. H. Red. 3734
3840
Nawrocka, Dorota 3927
Pawluczuk, Daniel 3687
Nawrocka, Iwona zob. Kordzińska-Na- Pawluś, Kamila Tł. 3604
wrocka, Iwona
Pawłowska-Zampino, Alina Tł. 3891
Nelson, Richard W. (1953- ) 3765
Pawłowski, Konrad Tł. 3599
Nesme, Alexis Il. 3960
Paznowicz, Agnieszka 3824–5
Neubart, Barbara 3804–6
Pąchalska, Dorota 3707
Newman, Ruth 3879
Pedagogika opiekuńcza wobec nowych form
Niedźwiedź, Grzegorz Tł. 3603
kompensacji sieroctwa społecznego 3708
Nievelstein, Ralf Il. 3980
Pedersen, Bente (1961- ) 3880–1
47
Pelle, Ewa 4034
Persak, Krzysztof (1968- ) Red. 4062
Petek, Sylwia zob. Mazurkiewicz-Petek,
Sylwia
Peyo (1928-1992) 4003
Peyrous, Bernard (1947- ) 3882
Pękalski, Zdzisław (1941- ) Il. 3939
Piech, Irena zob. Ciesielska-Piech, Irena
Pieczenik, Steve R. 3884
Pieniądz, budżet i rynek 3669
Pietrzak, Małgorzata 3834
Pilot, Krystyna 3724
Pilpel, Juliusz Oprac. 3867
Pilska, Magdalena 3744
Pintara, Maciej Tł. 3856
Piotr Tylicki oraz niepospolici z Kowala i okolic 4063
Pizza z podwójnym serem 4004
Płonka-Syroka, Bożena Red. 3595
Płusa, Tadeusz (1948- ) Red. 3746
Podlaszczak, Janusz (1964- ) 4064
Pojawa, Bożena 3709
Polak, Jerzy (1954- ) 4065
Polańska, Helena zob. Wrona-Polańska,
Helena
Policki, Korneliusz Oprac. 3611
Polityka lokalna 3688
Polonius, Adam Red. 3725
Polski i niemiecki, proszę bardzo! 3728
Pomorska, Maria Tł. 3733
Pompignoli, Marie-Ange 3882
Poremba-Patze, Justyna (1959- ) 4066
Porębski, Paweł (1949- ) 3633
Porywczy, Jonasz 4005
Poszukaj i znajdź 4006
Poszukiwanie nowych koncepcji i metod zarządzania 3588
Pośnik, Katarzyna Tł. 3975
Powers, John M. (1946- ) Red. 3735
Powiat otwocki 3796
Powolny, Lech Red. 3821
Powroty 3931
Poznańska, Krystyna (1954- ) Red. 3778–80
Prawo autorskie na miarę XXI wieku 3689
Pregler, Anna 3707
Preston, Douglas J. (1956- ) 3883
Prokop, Krzysztof Rafał Red. 3635
Próchniewicz, Wojciech M. Tł. 4061
Prussak, Maria Red. 3614
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych
3778–80
Przemysł szklarski 2008 3783
Przepiórka, Grzegorz (1982- ) 3932
Przesławski, Tomasz 3690
Przybylski, Włodzimierz Red. 3755
Przybyłowska, Barbara ( -2008) Tł. 3874,
3885
Przybyszewska, Barbara zob. Kuropiejska-Przybyszewska, Barbara
Przychocka, Iwona Red. 3776
Przygoda z klasą 1 3710
Przygodzka, Renata Red. 3670
Psychologia polityczna 3659
Ptak, Piotr Tł. 3731
Puzyna-Chojka, Joanna Red. 3815
Quah, Emily 3768
Radford, Karen Il. 3958
Radwański, Zbigniew (1924- ) 3691
Raglewski, Janusz 3692
Ramsay, Gordon 3768
Raporty podsumowujące - teraz 2x szybciej!
3585
Ratajczak, Malwina zob. Czarny-Ratajczak, Malwina
Rąb, Jacek 3643
Re: Wizje Różewiczowskie 3815
Reale, Giovanni (1931- ) 3634
Rei, Maria Tł. 3870
Rej, Mikołaj (1505-1569) 3933
Religijność - wymiar prywatny i publiczny
3607
Rembowska, Krystyna Red. 4035
Reynolds, John Myrdhin (1942- ) 3592
Ricketts, David 3730
Rieger, Janusz (1934- ) Red. 3835
Ripper, Georgie Il. 3998
Robak, Stanisław Red. 3720
Rogala, Stanisław (1948- ) 3934
Roggerone, Maurizio Il. 3982–4
Rogowska-Szadkowska, Dorota Red. 3749
Rola biomasy w produkcji energii 3729
Romanek, Arkadiusz Tł. 4051
Romkowska, Ewa Tł. 3759, 3798
Ronka-Chmielowiec, Wanda Red. 3668
Rovin, Jeff (1951- ) 3884
Rozwój gospodarczy województwa śląskiego
na tle gospodarki Polski 3664
Rubisz, Lech Red. 3688
Rudolf-Ziółkowska, Elżbieta Oprac. 3835
Rudy, Michał 3747
Rudzki, Jerzy Il. 3867
Rutkowski, Tadeusz Paweł (1965- ) 4049
Rybicki, Jan Tł. 3864
Rychlewska, Ewa Oprac. 3893, 3909
Ryk, Leszek (1951- ) Red. 3703
Rylke, Jan Red. 3787
Rymgayłło-Jankowska, Beata Red. 3734
Rysuj razem z nami 4007
Sakaguchi, Ronald L. Red. 3735
Samek, Robert Tł. 3975, 4022
Sargeant, Mark 3768
Schoenebeck, Hubertus von (1947- )
3711–2
Schofield, Jo 3818
Sears, David O. (1935- ) Red. 3659
Sekrety księżniczek 4008
Sektor publiczny we współczesnej gospodarce
3670
Semp´
e, Jean-Jacques (1932- ) 3979
Servus pauperum 3635
Setterfield, Diane 3885
Shaw, Honorata zob. Limanowska-Shaw,
Honorata
48
Shaw, John Geoffrey Red. 3735
Shennan, Christopher 4009
Shepherd, Jodie 4010
Siedlar-Kołyszko, Teresa 3660
Sienkiewicz, Ewa 3935
Sikorska, Kaja Tł. 3982–4
Sikorski, Andrzej (1953- ) Red. 3928–9
Sikorski, Jerzy (1942- ) Red. 3776
Silverberg, Robert (1935- ) 3886
Simak, Clifford D. (1904-1988) 3887
Skoczylas, Joanna Tł. 3764
Skorupska, Anna Tł. 3972
Skórka, Cezary 4039
Skwark, Dorota 4005
Sławińska, Krystyna Tł. 3854
Słodka walentynka 4011
Słomczyński, Maciej (1920-1998) Tł. 3965
Słowa kwitną wszędzie 3936
Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy 3835
Smith, Steve (1952- ) Red. 3657
Smolińska, Janina 3701
”Solidarność” Mazowsze 1980-1981 4067
Sosnowska, Danuta (1962- ) 4068
Sosnowski, Leszek (1948- ) Fot. 3617
Sosnowski, Leszek (1948- ) Oprac. 3624
Sowinski, Grzegorz Tł. 3711
Sójka-Leszczyńska, Anna 4012
Spałek, Robert 4069
Spezi, Mario 3883
Spławska, Katarzyna (1991- ) 3937
Społeczna odpowiedzialność w biznesie 3665
Sporty śnieżne 3821
Stachowiak, Agnieszka Red. 3587
Stala, Józef (1966- ) Red. 3709
Staniszewski, Karol 3666
Stankiewicz, Magdalena Tł. 3881
Starling, Christopher L. (1948- ) 3589
Staroszczyk, Magdalena Tł. 3960
Stecka, Krystyna Małgorzata Tł. 3695
Steckiewicz-Kała, Krystyna (1951- ) 3618
Steel, Danielle 3888
Stewart, Ian (1945- ) 3723
Stokłosa, Bożenna Tł. 3849
Stolarczyk, Tomasz 3790
Stolarz, Laurie Faria (1972- ) 4013
Stolz, Krzysztof Kamil (1951- ) 3938
Stopczyk, Stanisław Krzysztof 3808
Strachy w lesie 4014
Strzelecki, Paweł Tł. 3723
Suchodolski, Stanisław (1936- ) Red. 4032
Sufa, Beata 3598
Sujak-Lesz, Krystyna Red. 3703
Suliborski, Andrzej (1945- ) Red. 4035
Suliborski, Bartosz Tł. 3730
Sumera, Iwona Tł. 3853
Surdej, Andrzej 3836
Surdej, Beata 3836
Surdyk-Fertsch, Wiesława 4050
Syroka, Bożena zob. Płonka-Syroka, Bożena
Szacki, Jakub (1954- ) Tł. 3851
Szadkowska, Dorota zob. Rogowska-Szadkowska, Dorota
Szafrański, Marceli 3837
Szajkowski, Andrzej (1938- ) Przedm.
3685
Szal, Dorota (1974- ) 4015
Szal, Dorota (1974- ) Il. 3989
Szal, Marek 4015
Szal, Marek Il. 3989
Szarkiewicz, Magdalena Tł. 3662
Szaruga, Leszek (1946- ) 3841
Szczepaniak, Paweł Tł. 3731
Szczepański, Marek Stanisław (1956- )
Red. 3648
Szczepański, Stanisław Oprac. 4036
Szczurek, Małgorzata Tł. 3850
Szela, Jacek 3824–5
Szelc, Jan (1935- ) 3939
Szelerewicz, Mariusz Red. 3725
Szewczuk, Anna Maria 3940
Szpakowska, Małgorzata (1940- ) Red.
3718
Szpyra, Maria Grażyna Red. 3810
Szumowska, Monika zob. Kowaleczko-Szumowska, Monika
Szuster, Natalia Tł. 3589
Szychta, Elżbieta 3758
Szychta, Leszek 3758
Szydłowska, Katarzyna Tł. 4001
Szyliński, Piotr Red. 4071
Szymanowski, Hieronim (1960- ) 3754
Szymborski, Wiktor (1981- ) Red. 3607
Szymona, Wiesław (1936- ) Tł. 3627
Treter, Tomasz (1547-1610) 3631
Trojanowski, Robert Il. 3866,3903–5,
3909–10
Trybuś, Dawid Fot. 3662, 3666
Trzebiatowska, Halina zob. Zmuda-Trzebiatowska, Halina
Tunia, Krzysztof Red. 3635
Turaj-Kalińska, Katarzyna (1956- ) 4021
Turowski, Gabriel (1929- ) 3636
Twardo, Dorota 3772
Twardoch, Dariusz Il. 4009
Tworek, Urszula 3704
Ucieleśnienia II 3654
Uebe, Ingrid 4022
Uliszewski, Krzysztof Tł. 3856
Unieś głowę, wstań! 4036
Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w
Polsce 3761
Urban, Jan (1954- ) Red. 3725
Urban, William L. (1939- ) 4051
Usenko, Natalia (1969- ) Tł. 3959, 3991,
4018, 4027
Uwarunkowania i analizy w systemach organizacyjnych przedsiębiorstw 3781
Valsecchi, Daniel H. (1962- ) 3843
Van Linden, Moke¨ıt Il. 3606
Venezia, Mariolina (1961- ) 3891
V¨
olker, Kerstin (1968- ) Il. 3975
Vrettos, Adrienne Maria 4023
W drodze do brzegu życia 3593–4
W świecie baśni 4024
Walecki, Wacław (1947- ) Oprac. 3915
Ślężyński, Jan (1931- ) Red. 3821
Walka o pamięć 4070
Śliwińska, Krystyna Red. 3675
Waniek, Beata 4025
Świat księżniczek 4016
Waniewski, Jacek 3944
Świąteczne ciasteczka 4017
Warchałowska, Zuzanna zob. FerencŚwiątkowski, Andrzej Marian (1944- )
-Warchałowska, Zuzanna
3693
Warecki, Marek 3600–1
Świecimski, Bogdan 3941
Warecki, Wojciech 3600–1
Świerkocki, Maciej (1961- ) Tł. 3878
Warmowska, Ewa (1959- ) 3945
Świerżewska, Ewa Tł. 3971, 4023
Warzywoda, Maciej 3637–9
Tajemnice klasztornych specjałów 3769
Watterson, Bill (1958- ) 3892
Taylor, Lawrie Il. 3976
Wax, Wendy 4026
Taylor-Kucia, Jessica Tł. 3803
Waźbińska, Barbara zob. Milewska-WaźTchórzewski, Jerzy Red. 3584
bińska, Barbara
Temple, Peter (1946- ) 3889
Wąsik, Zofia 3704
Tenerowicz, Jerzy (1947- ) 3942
Weinstein, Eddi (1923- ) 4052
Tenniel, John (1820-1914) Il. 3965
Wellman, Magda Tł. 3608
Tiara, Ivana 4018
Weseli-Ginter, Agnieszka Tł. 3873
Tkaczyk-Borówka, Edyta Tł. 3961–2
Wesoła szkoła 3838
Tofiluk, Anna 3785
Wędrowanie z Bogiem 3640
Tolkien, J. R. R. (1892-1973) 3890
Węgierska, Danuta zob. Głuszak-WęgierTomaszczyk, Jacek Red. 3580
ska, Danuta
Tomaszewska, Jovanka (1971- ) 4019–20
Wiatr, Krzysztof 3702
Tomczyk-Maryon, Marta 3842
Widelak, Dariusz 3713
Tomik literacki młodych autorów 3943
Wieczorkiewicz, Anna (1962- ) Red. 3654
Tomkowicz, Grzegorz Il. 3939
Wielka księga księżniczek 4027
Tourism in geographical environment 3677
Wierzbiński, Jerzy 3645
Tracy, Brian (1944- ) 3599
Wilkinson, Bruce 3608
Treter, Maciej (1623-1692) 3631
Williams, Brian (1943- ) 3759
49
Wilusz, Tomasz Tł. 3884
Wiseman John 4037
Wiśniewska, Anna 3833
Wiśniewski, Henryk 3719
Witkowska, Maria Magdalena zob. Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Witomski, Piotr 3762
Witwicki, Zdzisław (1921- ) 3810
Włodarczyk, Ewa Tł. 3887
Włodarska, Elżbieta Katarzyna 3745
Woelky, Karl Peter Wyd. 3631
Wojciechowski, Krzysztof (1947- ) Tł.
4033
Wojciechowski, Władysław J. Tł. 3855
Wojtasik, Piotr 3812
Wojtkowski, Julian (1927- ) Tł. 3631
Wojtycza, Janusz (1952- ) Red. 3655
Wollenberg, Piotr (1910-2005) Il. 3895
Wołczyński, Waldemar 3793
Wołk-Łaniewski, Jerzy Tł. 3697
Wójtowicz, Maria Tł. 3857
Wrona-Polańska, Helena Red. 3602
Wróbel, Luiza zob. Mańkowska-Wróbel,
Luiza
Wróblewski, Piotr 3822
Wróżki 4028
Współczesne leczenie astmy 3746
Współczesne problemy w technologii obróbki
przez nagniatanie 3755
Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności
pochodzenia zwierzęcego 3747
”Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych” 3699
Wyczawski, Bronisław 3706
Wyderka, Stanisław 3760
Wygonik-Barzyk, Edyta 3831–2, 3986–7,
4015
Wygonik-Barzyk, Edyta Red. 3995
Wylęgała, Edward Red. 3734
Wyrzykowska, Anna 3671
Wyrzykowski, Jerzy Red. 3677
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce
i społeczeństwie 3595
Yalom, Irvin D. (1931- ) 3748
Z archiwum Sz. 4071
Z przymrużeniem oka 3946
Zabdyr, Łukasz Il. 3946
Zabrze 3797
Zagajewski, Zbigniew Tł. 3592
Zaginiony dinozaur 4029
Zagórski, Zbigniew Red. 3734
Zagrobelski, Remigiusz Tł. 3582
Zając, Stanisław 3714
Zalewska, Anna Red. 3722
Załęska, Bogumiła Konstancja 3947–53
Zamora, Iwona zob. Zielińska-Zamora,
Iwona (1954- )
Zampino, Alina zob. Pawłowska-Zampi-no, Alina
Zaniewski, Andrzej (1939- ) Wstęp 3916
Zarawska, Patrycja Tł. 4028
Zarębski, Maciej Andrzej (1943- ) Red.
3931
Zarotyńska, Halina Red. 3737
Zasada, Zdzisław Jan (1950- ) Red. 4063
Zasieczny, Przemysław Tł. 3768
Zatorski, Tadeusz Tł. 3980
Zdanowski, Bogusław (1945- ) Red. 3720
Zdolności, talent, twórczość 3715–6
Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym 3602
Zdziemborska, Anna Tł. 4048
Zeidler-Janiszewska, Anna (1951- ) Red.
3653
Zielińska-Zamora, Iwona (1954- ) 3954
Zielnicki, Krzysztof Tł. 3748
Zienkiewicz, Olga (1955- ) Tł. 4046
Zimnicka, Iwona Tł. 3872, 3880
Zimończyk, Krzysztof (1962- ) 3641
Zimończyk, Krzysztof (1962- ) Oprac.
3610, 3612, 3615, 3621
Ziontek, Artur (1978- ) Wstęp 3932
Ziółkowska, Elżbieta zob. Rudolf-Ziółkowska, Elżbieta
Ziółkowski, Bogdan (1952- ) Red. 4063
Zmuda-Trzebiatowska, Halina Wybór
3742
Znajomski, Robert Il. 3926
Zubkowicz, Rafał Tł. 4052
Zwierzęta domowe 3766
Zwierzyński, Stanisław (1933- ) 3955
Zwykłe - niezwykłe 3811
Zych, Antoni Red. 3943
Zychowicz, Marzena zob. Jeżewska-Zychowicz, Marzena
50
Źródła
historyczne wydobywane z ziemi
4032
Żakowska, Zofia Red. 3782
Żelazny, Mirosław (1954- ) 3596
Żłobicki, Wiktor (1955- ) Tł. 3712
Żuczkowski, Tadeusz 3956
Życie i cuda św. Jacka 1257-2007 3642
Życie wierszem pisane 3957
Żyć z wirusem... 3749
Żyli długo i szczęśliwie 4030
10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co
dalej? 3694
60 lat Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w
Rzeszowie 4031
ISSN 1689-6521
Wydawca
Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
Redakcja
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. 0-22 608 24 22
Rozpowszechnianie
wersji drukowanej
Biblioteka Narodowa, Zakład – Wydawnictwo BN, Sekcja Promocji Wydawnictw, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości
213, tel. 0-22 608 25 39, tel./faks 0-22 608 25 52
Cena prenumeraty
kwartalnej z indeksami – 104,00 zł, bez indeksów – 78,00 zł, pojedynczy numer – 6,00 zł (w tym VAT 0%)
Warunki prenumeraty Prenumerata krajowa: przez „RUCH” S.A. – wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH”
S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem
wysyłki za granicę: informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S.A, Oddział
Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel. 0-22 532 87 31 – prenumerata płatna
w walucie obcej; tel. 0-22 532 88 16, 0-22 532 88 19 – prenumerata płatna w PLN, infolinia 0-800-1200-29, wpłaty
w PLN na konto w banku: PEKAO S.A. IV/O/Warszawa, nr 68124010531111000004430494 lub w kasie oddziału. Dokonując wpłaty za prenumeratę w banku czy też w urzędzie pocztowym należy podać: nazwę
naszej firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odbiorcy za granicą, okres prenumeraty, rodzaj
wysyłki (pocztą lotniczą czy zwykłą) oraz zamawiany tytuł. Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty jest dokonanie wpłaty na nasze konto. Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy przelewem na nasze konto w banku, SWIFT banku: PKOPPLPWWA4 w USD PEKAO S.A. IV O/Warszawa
PL54124010531787000004430508, w EUR PEKAO S.A. IV O/Warszawa PL46 1240 1053 1978
0000 0443 0511. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu
i tytułu – nr faksu +48 0-22 532 87 32. Opłaty za prenumeratę można dokonać również czekiem wystawionym
na firmę „RUCH” S.A. OKDP i przesłanym razem z zamówieniem, listem poleconym na nasz adres jw. Informujemy, że klienci płacący z zagranicy mogą też dokonać wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi VISA I
MASTERCARD w internecie http://www/ruch.pol.pl
Skład komputerowy w systemie TEX: Zakład Technologii Informatycznych BN
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement