Pokaż treść!
P~lna iabf!ła '
nr.
Z8Z.
lof~rji paósfwow j
łaódź, Czwartek 15 października 19S1 r.
sfr.l
g(h
Opłata poczto~a uisll~zona ryczałtem.
Rok III
lI:k!!!!3?L%II_IIIIIII:·:R_g_~AIIz:i_~ JW !Ii&L.l&i!:J...\E:;a~
W
......
C"liill- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _'I!!·!BI:. .
DZIENNII
SPOłECZNY.
Redakcja: Piotrkowska 101. Telefony: 144-44, 177.77
Redaktor przyjmuje od Clodz. 5·ej - 7-ej wieczorem.
POLITYCZIY I UIEIICII
i
&8
I:!; 6'6)oa --'0 Aro~zg
.,.,
G,
~
Administracja: Piotrkowska 70.
Telefon 222·22
Tel. nocny 144-44. Nr. konta P.K.O. 66.155 i 64.730
a sz rs a
w rgia Da fer~Dił! woiewódlfwa lódlk eeo
as o a o ba k 'n oty SOO-zl. i dolarowe
Aresztowano dwuch falszerz, i kOlporterów
KATOWICE, 14 X. (PAT). - Jewództwi~ łódzkiem w WieluOnierając się na ilCb. zeznaPolicja śląska wpadła na trop nu. W związku z tem areszro- niach, tute.l$za policja śląska u
i'oz~alezio!lei akcji fałszerstwa wano Stanisława Wolnickiego dała ~e do Wieluma, gd.zie w
1 rozpowszec1mkmia banlmo- i jego rone Władysławie, usllu- wmilku Pl'zep!l'6watWJone~o dotów 500-zlotowycb idolarow. jącvch :r;mienić falsyfikat 500-1 chodzenia aresztowano Wlad:vCentrala zna.idowała si~ w wo- złotowy.
'
sława KO.ia oraz litografa K&Zi~
-,,-
lllierza Głankows~ie20.
Podczas rewizji. 1JIl'zeprowadzonei w Wieluniu, znaleDono
zakopane w ziemi około 200
szluk falsyUkatów 500-złoto­
wych oraz przyrządy dO wyro-
sm
OZ
Po ł wie prawicy i ew"cy nie
id
-dzi
d
bu falsyfikatów pOlsldch i dolarowych.
Al'2SztOlW anycb przekazano
do dysvozycii władz sndowych
w Katowicae.b'.
będą bra' udziału w pasie' ze
ue walen-aproj
Warszawski koresp. "Głosu Po- na pOrządku dziennym plenum
rannego" (Fr.) telefonuje:
bez wymaganego dotych~zas 3Jak wykazuje krótkIe dD dniow~o terminu od cbwili do
§wiadc:renJie podczas oboollcj se reczeni·a pro.fektów ustaw posU se.Pnu, stronnictwo rządowe słom. (Jak wiadomo jO»rawa fa
\\"yt'holki z założen~a, że w..,zeJ- bYb na przedostałniem posiedze
kh: motywowanie. albo bronie- niu seJmu powodem incydentu
~!e przedłoień rządow.rcl jest l między kluoom narodowym ł
•
iac
•
,
marszałkiem. W rezultaeie tego dzenia).
wiedź e:iIotvnowania w5zt'lldl'j
wnioski klubu dvskus.ii. Podobno w kołacb 0BB., jako stronnictwa. rozpo- pozyc.ii rozważana jest ewenrządzającego w i ększością,
są I łualność Iifremjalnc20 nil'brawłaściwie niemal pl~zesądzone, nia udziału w pl'acach s('Jmu,
me więc d7Jiwneu;o, że wvwoł~- f.!dyby powyższe wnioski dały
ty one wśród opozyc.fi bardzo się faktem dokonauym.
-wielkie wrażenie,
.iako zapo-
incY~eIIltu, jak sobie czytelnicy
..Głosu Porann~o" -prz:vpoml"
n.a.łą, marszałek ŚwitaIsId na
PrJ"OŚhe klubu Jlarodow~o,
zdJął z porządku d.zienn~o sze
~ pro.łektów
ustaw. które
wpłynęły dopiero w dniu 1J'08ie-
Oczywiście
II
uiepotnebną stratą czasu. Cez} ~e~~N~!::~A4~~%]~h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~:!!~~~~
ten sam pogląd m;} klub
rządowy na w~stąpieDia o~C)­
wjście
~cii.
Prawdopodobnie pod wpły­
wem ~o złożono wczora.i ze
strony BB. do laski marszał­
kowskiej wniosek w łderunku
bardzo zasadniczej zmiany regulaminu. Wni~skodawcy pragną.
by w każdej chwili nad
kamą kwest.fą, na wniosek. J)O
par y pr.zez więkswść, można
było pnerwać dyskus.ię bez wy
czerpania
listy
zapisanych
mówców. Pozatem klub BR.
chce :mieć SwObodę O$'an.ic~enia
czasu przemówień do 15 minut,
o ile o~yw,i.śeie takli wniosek
uzvska wi~zoŚć.
Wreszcl~
klub BB. chce zmiany reguł ami~ w myśl której przedłoie­
n.ta
ł'ządowe
mogą si~ znaleźć
nowe krachy
bankowe w Ameryce
NOWY JORK, 14 X. (pAT).
W dniu wczora.fs.zym w Stanach Zjednoczonych zawiesiło
wypłaty
10 mnicjs~ych banków. w któJ'vch wklady wynoazą około 9 ml,l jonów dolarów.
550 tgs. łun
ÓW
szt. la p
Na iakich warunkach ministerstwo.
telefoniczne
\V
Anglji
kupiło
aulomełr
Wamz. kOlI". "Glos,u Poranne· mą angielską, :przemysł kTajo'w y ,,'zamiw za co poozl1:a zOlbowią przeczy, że tra.nz3lk cja
mo>!e
go" (Fr.) telefonuje:
straci zamówienia, a r6wnocześ zuje sLę wykupić patenty fiJrmy dać pole do niejedfJ.ej krytyczangielskiej, odebrać w truście nej uwagi, twierd;d iednak, że
Na wczorajszem pooiedzenin nie telefony podroże ją.
sejmowej ~omisji ska.r bowej . Atak Opozycji 'WY'woła'1 aiy- angielskim szereg ('~n tral auto- zosŁala ona wywotaml złym sta
milll. ~er"'era. matvcznych Olra:z sprzęt telefo- nem telefonów w Polsce, która
'OTzY'Szła rpod dvs·kusję kwc·s tia wioną replilkę
Z
rep,
l
irki
tej
dowiadziflUślll1Y
sLę, niczny na sump' 300 tvsię('v fUlI1 w ostatnich ośmiu lata<:h coa:ngielskiej 'pożyczki telefonic'zTeleplhl()ltJ. General TrUls,t lów, za co firma wgielska do- fnęła się w dziedzi,n ie wzbudonej lIla rOłZlbUldowę aUJtomatów że
w Polsce. Sprawa ta jest oddaw Ltd. udzieli' poczcie pożyczki w starezy ur:ządmnia na 40 ty- Wv telefonów z 14 miejsca w
na ata!k,a wana w pralS~ przez wysoko§d fifiO tvsiecv fQJułów, sięcy telefanów. MimiL~ter ni,e Europie na 184e. Wkoilcl.l mini,s ter przychY'la si,ę do pooraw
'M
Mi·
OlPozY'c.ię, to też na kOiIllLsji wv
ki
BB., by pożyczka z·ostała zastą.pił poseł:
pulile Arciszewski
cią~nięta
w funtach arn.giel(kllUJb narodowy) przeciJWlko uskilch,
lub
w
równowartości do
slaJwue. Po~. Arciszewski twier ..
larÓlw, franków, a·Jbo zlotyc.h w
d.zi, że Wozami.w
za pożyczkę
złocie.
fitrma rungieLska 1Il3.ltiZarea ohoDemonstranci plądrowali sklepy
Po prr'm1ówienill
mirnistra
wbązek
zakurpojen~a
aparatów,
komisja W1Iljosek rrządowy przy
ESSEN: 14 X. (PAT). WC1.OcC'Iltral automatycznych i srprzę
aERLIN, 14. X, (PAT).
jęła w II i III czvt:mi u. We itu. Cootracre te i ,,'Orz!!t łelefo­ raj wieczorem w ki11ku miejsco- W miejseowości
Iwestfal.skiej
nicZlllY - to towar przedwojern- wo:ściach Zagłębia węglorwego Siegen dos.Zlł:o dziś w pollurlnie dzie on w na.j.bli,ższej J;rzys7,~()·
ści na plooUJm seimu.
ny, do nicze,go nie zdamy. Zobo
k011lluniści
zailllscenizowali
rOldo
krrwawVlCh
ro.zruchów
komu
wiązwie si.ę do odebralIlia tego
tawa,ru możnaby 'Oorównać "I. mchy be~rorbo1!ll.ych. będące nie nh<:tV'(! Z'lYlCh. 200 kOirnunist6w
Wal'sz. ko>r. ,.Głosu POIr annp,
jakąś fantastyczną
tJranza,kcją ia,ko zapO'WiedzUl plallowanych otoczyło ratusz,
UJsi:łu illC prze· gO" (Fr.) telefoouje:
z Fo,rdem, na pO'dstawi~ którE'j rozruchów na wLęlk:s2ą skalę· mocą w,ta'r~nąć do W1I1ętrza. PoWczoraj popo,łlldn1u odbyło
Ford ZO'bowiąza.~b:v się dostar- Doszło do bójki między komu- !ilcja uży~a brooi palnej. Kilku się oierwsze oodcz!lls obecnej se
czyć samochody
tV'P'lI z roku
sji posiedzenie senatu, na któ1918. POIIladto pos. MlCiJszew- staa:l1i i hitlerowcami. Komuni- mmi,festantów zm,taJo ooralnio- rem i/ziba wyższa przyjęła kilka
ski oświadczył, że w razie doj- ści plądr·owali slk~epy z iVWlllo- uvch
ustaw, urr.hw,alornych w ostaścia do skubku trooz,rukcji z filr- ścia.
• mich dlniach przelz sejm.
Krwaw~
rozruł:hg
15.X- "GLOS PORANNY" -
19a1
•
•
• •
rozumne~o wyjścia
wyjątkowo
r(}zpacztiwe~o położenIa,
}lł'zył(}Czyć
urywek z
warto
.,Gł~u: Naillc.zycielskde~o":
wiJekt~."
Przeprowadzona (J6tatnio na
W olyni!u statystyka wykazała,
że w niekłóryc.h
mlejscow()ściach. uc.ze8Z·cza do szkół
zaledwie 15 - 20 proc. dziecl z
pośród tych, które podle~ają 0bow,iązkowi szkolnemu. W nicktórych mie.i8cowOŚe1ach wO.te\Vódmw centI'alny~h~ na 1 naczyclela wypada aż... 130 dzie·
.
Cl •••
Władimir
Halla
••
kosztuie IUlko 12 gr•
Sprzedaż
lU SMlenlu El Mir
Tel. 134-42.
Wszelkie pokazy me
IOlrMOlUsM8 115
obowiązują
do kupna.
Tel. 134.42.
§ezo pod znakIem
17
lDoa
zl cia .....
Pismo "Economist"
złocie,
zastanawia
się nad tern, Ile złota mogą stradć Stany Zjednoczone. Wpraw!dzie
dokładne obliczenie nie Jest moili-
i
I
I
TrolanowsMi
G
SVM
Ewelina H II
JCZUku rOigjskim
li~' [l~ l na~ W~łli"
MUlUMa rosvJsMa I
J. UI'hanowiez.
~
"
Ul
.0
bU o dat a g lie DOt:Z e na upa-"
dek derufg pieni_dza
filmie dźwiękowym prod. 1931 I 32, peł­
nym sentymentalnego nastroju i romansów
"
w'i,
, __________~---------~----------------_I
w wielkim
W
cze.t".
Oby pl'otest ten ocIniósł nah'żyły skutek u czynników mia'
rodajnych!!!
wszelkich aparatów elektrycznych na RATY i ZA GOTóWKĘ
albo w' dopuszczalnych papierach.
Niedopuszczalne są papiery pań­
stwowe, zakupione na wolnym ryn
we. Na długo przedtem, zanim o- J ku, to tei W praktyce składają si~
s!ągnięta zostanie os1lllJteczna grani one głównie ze zredyskontotwaca, muszą nastąpić restrykcje kre- nych weksli skarbowych, akc~p­
dytowe, zmniejszenie obiegu pienię · tów j innych instrumentów kredydzy i kryzys zaufania.
towycb, opartych o obrót towaroIstotna trudność sytuacji związ I wy, po~e.waż depresja ~~Ipodar:
kowego systemu re~erWl polega na c~a zmmeJsza ten ostatnl rodzaJ
• P d as ady pokrycie zło- weksli i akceptów w porlfelach
t em,ze
ocz"
: J h 'h
tern wino wynosić jedynie 40 proc. bankóW' em:sy nyc ,tC zapasy pa
pozoStałe 60 proc. obiegu bankno- pler~ pat1~twowycł1, w .braku "lep
tów musi mieć pokrycie albo w szych . paPI~erób'WI, . ŻhDaCznkle , wzro:sly.
Tak Wl~ łCZ a JC w oncu Stlerp
nLa br. wzrosła do sumy 728000000
wo·bec 150000000 z przed dwu~h
lat, podCZas gdy W) tym samym
czasie suma "papierów dopuszczalnych" spadła z 1,141,000,000 na
porucznik wojsk rosyjskich
316,000,000 dolarów,
Taki stan rzeczy mus.i dopro
wadzić do upadku
sz.koły powSzecbnej i slUlizania je.t na b~
płodn~ mR'l'lllowande
podejmowanych h'udów i wydatkowanych pieniędzy. Trudno bowi~m sobIe wyobrazić, aby
w
przcpeJJD.ionych,
niehygjclli{\~­
lIyeh klasach, w których nauka odbywa się hBl'dzo CZt:sto na
trzy ZlDliany, można h~Tło mówić o efektywllem i l'ac.ionalnem
n auc>ZaID>i u, dostosowanem
do
le
godzina prasowania
elektrycznem żelazkiem
ostatni~~o
.....N asi refol'matol'iZY w ubóstwie ducha i czynu, pr~ną wla
śnie wychowaniu obecnego pokolenia poświt:e.ić mniej czasu,
środków i opieklI, niri stłU"S!z~mu
pckoleniu udzielał zaborca prufoki, 3111słrjacki jeszcze w XIX
2B~
•
elU Pani iD,
niema.
Dla Zo-bl·aZow.ania
Nr.
Pieśni
rosuiSRie.
Jdeli do tego oodać rzeczywiste
i mo:hliwe wzmoże.tlle słę obiegu
banlmotÓ'W, wówczas stanie się jas
ne, że to właśnie tworzy naJwa~
niejszy czynnik kaworazowego obliczenia młnimum potrze.b złota
Stanów Zjednoczonych.
Wedle kalkulacji National City
Bank 7Jwtlą7Jkowy systE:U rezerw
rozporządza 615,000,000
dolarów
wolnego złota, po pc>kryclu ustIaJWo
wem obiegu banknotÓW' i rezerwie
z 35 proc. złota na rezerwy depozytowe_ Do tego dochodzi mniej
więcej około 200,000,000 dol., kt6re pcsiadaJą nowtJjontkle banki 'ft!
formie ~d~zaInycb
akceptów" i mogą być wItaMeJ cnwiU
sprzedane bankowi emisyjnemu ,,~
celach pokryclia banknotów. RóWnież w razie potrzeby suma "dopuszczalnych papierów" które mo-
" '451
O··
pod znakiem
Z
nia
4
'
gą być WI każdej
chwili zredyskon
towane przez banki nowoJotskie,
może roZ8Zetzyć zapa wolnego zło
ta o dalf,ze 900,000.000 dolarów. I
Tak więc Stany Zjednoczonej gdyby do8zło do c3tatecznośel, mogły­
by oddać 1,700,000,000 dolarÓW' w I
złocie.
Jednakże
praldytzna granica
znajduje się daleko poniże,1 tej sumy. A jak wygląda zagadnienie
moillWego ~danla zamiany dolarów na złoto? l tu orlgrywa rolę
szereg czynników, przyczem niema
dokładnej oceny W1 New Yorlru roz
miarów stanu pos,iadarua zagranicy w dolarach, Surowe o.bllczenie
wskazuje, Ze europejskie banki
centralne posiadają leszcze WI sumie dewiz zagrattiC7Jtlych na około
1,400,000,000 d()latóW. Oczywiście
suma ta nie może być w całości
~cbfana, jednakże z drugiej strony suma ta nie zawiera Vi sobie
wielkich należności ł zapasów ban
k~ handlowych. Z tych wzglę­
dów ~est prawdopcjdobne, te moiIiwe zagrożenie amerykańskiego Naetęy.mym naszym przebojem
film, oparty na powieści
złota wystarcza, aby nawet jeśli
urzeczywistni się tylko w części, L. TOŁSTOJA wywołać moźe poważne trudności.
"Zmartwychwstanie" p. t.
I
Dr. med.
H. Róianer
N.rutowlcz. (O.lelna) 9
fel. 128-08
SpeoJalllta ohorÓb skórnych,
lIIenuYlllnych I
Pr.vllńule
I
MCllIlOpłBIDWYllh
od 8-10 i 4-8.
W niedłiele i świ~t!l od 11-12
ElekUoterap; a
oddzielna pooaekalnlll dla Pall.
,,~DR
w roli Katji
l f"
Masłowej
lIJlłE
Z
w roli Dyrnltr8 -
John
REWELACJA
ol~5
ŁODZI.
.r.
38'
15.X- "GLOS PORANNY" -
1931
nie
będzie inllacji Ul niemczech I
Drunin. ma
wiekszolt
elosów
zapewnioną
BERLIN, 14.10. - Na wczoraj·
.zem posIedzeniu frakcja socjaldemokratyczna Reichstagu uchwallła
głoeować przeciW) wnioskom nieufności dla uąldu Briinmga. Decyzja ta umotywowana została m. in.
chęcią niedopuszczenia do
nowej
mnac)l, która by ponownie wywła­
szczyła rzemieślników i
ciułaczy
oraz robotników.
Frakcje niemieckiej partji ludowej i parlji mieszczańsldej jeszcze
nie zdecydowały się co do S'Wlego
stanowfskia, lecz pra'W\1opodobnie
opowiedzą się za rządem, który w
takim razie skupić moZe około 20
głosów większości.
Wykorzystując
wystąpienie
H
Schachta w Harzburgu Briining
bardzo zręcznie zagrał na nastrojach nietylko partji robotniczych,
obawiających się, że innacja zde·
waluuje ich płace, lecz także przedewszystkiem u sronnictw środka.
W . ten sposób BrUning w~sunął
wraz ze swoim rządem na ezo..
ło
więl{swści
antyinflacyjnej
Reichstagu.
się
Omaw~ając mowę kanclerza, wygłoszoną pod ni'eobecność posłów
opozycji nacjonalistycznej, hu gen"Lokal - Anzeiger"
bergowskl
stwierdza, że Briining przekroczył
Rubikon, odmaszerowując w' stronę
dr. lewicy.
.A
Forman
przeciw katarowi
~O
BERLIN, 1.10. Głosowanie
nad wnioskiem nieufności dla rZą!­
du Brfininga odbędzie się w piątek
wieczorem, lub najpóźniej w sobotę, tak Ze Reichstag jeslzcze w tym
tygodniu zakończy sesJę i odroczy
się do stycznia lub nawet lutego.
BERLIN, 14,10. Na zwromadrenlu narodowych socjalistów w
Berlinie Hitler polecił odczytać
d~klarację programową, w
której
m. in. ośw/iadcza, że part ja narodo
wo-socjalistyczna w każdej chwili
gotowa jest przyjąć odpo'Wliedzialność za utworzenie rządu. Narodowi socjaliści OCILekUJą w tej sprawje wezwania prezydenta Rzeszy i
usłuchają go natychmiast.
Działanie
b
Z.U.P.U. skarży gazownię o OdSzKodowanie.-·
Odpowiedzialni za bezpieczeństwo zO$tali osadzeni w więzieniu
GDYNIA, 14 X. (PAT). nziś Ł\'\s., wychodz ąc li za.tożenia, ~c
przed sądem ok1rę.J{owym odby-I zakład nie mhtłby na c u m d ola się roz'prawa pr.zcci:w<k() To- I chO'dzi.ć sumy zł. 1.200.000, ~()
warzystwu Gazowemu 'W GdYllli I ro kapita·ł za,kładowy Towarzy celem w:vegzekwowania sumy stwa G2.1owego wY'nolS i tyl'k o
1.200.QOO zł. tytułem zwrot.u ' po I -100.000 zł. Rozprawa tl'lwala )ł
niesiolIlych stra't w cza~ie kata- Rodz'iIIlY.
strofy.
Sąd po naradzie odłoż ył o~ł{'
W czalSie
roz.pl'alwy ZUPU. :c;nnie w'\' t'oku N . soootę.
obnilżYł żlltdaną s.urnę
do 200
et
111
tt
,,-.,..,.
Ze Staro,ga.l 'du dono s,tą:
Onegdaj zo·s t.ali
odsta.wienl
do więidenhl okrę,uowego w Sta
rORarrJt:i.c .
Skreślenie
Wnosząc tę ustawę
la
rząd uznał
właśclwe nie dać ani jed1tego
8łowa uzasadnienia. W pewnej
wzmiance w dzienmku prorządo·
wym ustawa ta była nazwana u·
stawą o autonomji adwokatury.
Chyba tell, kto tak pisał, nie czytał ustaw:y, albo nie wie co to jest
autonomja, albo świadomie fałszu
Je prawd~ To nie jest ustawa o u$troju adwokatury, to Jest eks}ledy
cJa na ad'W1>katurę.
Niema chyba prawnika., kt6ry
wie czem jest adwokatura, który~y powiedriał, Ze ten projekt jest
r,>bry.
P. RYBARSKI: Znajdą ełę na
ekaz nalWt obrońcy liberalizmu
-'I)lnoścn
marsz.
Dekret
*
Piłsudskiego
1.
miarem sprawiedll:wlOścl, a wjęt .sę
Nie wolno myśleć, re to nie jest
dzia lub prokurator, przytem w b. groźne, bo wszakże dziś jako dzie'zaborze rosyjsldm trzeba było mieć k:an rady adw)()kackiej otrzymacztery lata służby sądowej, w Au- łem pismo jednego z adwokatów,
strji kO lat, a w Prusiech jeżeli się donoszące o następującym fakcie,
nie mylę 7 lat.
jaki zaszedł onegdaj na posiedzeniu
sądu grod~kiego w WaJrSzawie.
Adwokat chciał powiększyć po.
.
W1Ódmwo o 100 zł., na co ~ od
Obecny projekt poetilna'Waa ina- powiedział:
cz-ej. Jak wiadolt1() adwokatoOra
- Nie widzi pan co tam na
wzrasta niesłychanie szybko pod drzw1lach napisane, czy pan pieTWwzględem liczebnym. Jei.eli otwo- szy raz w sądzie?
rzymy szerzej wrota do adwokatuADWOKA.T: Nie jeetem pIerwry, jeżeli będzie miał dostęp nle- szy raz w sądzie, W' wielu .ach
tylko kaMy sędzia sądu po'Wszech- by~łem, wszędzie jest ta sama
Ilego, wojskowego i adminlstracyj- ustawa postępowania cywilnego.
nego, ale l'.awet aplikant sądowy, proezę to wni~ć do protokulu.
gdy po d'Wuch latach zda egzamin
SĘDZIA: Pan Jesteś za młody,
sędziowski; a potem pójdzie np. do żeby mnie uczyć, co mam wnieść
ministerstwa robót pubIicZII\ych i do p,"otokułtu. Na ~ście n~
będzie referentem dajmy na to bu· ustawa pozwoli mi niedługo za po.
dowy kanałów, to bez egzaminu dobne zachowanie się wykreślić pa
może przejść do adwokaJtury. To na z IJsty adwokatÓW'.
stwarza niebezpIeczeństwo paupery
Należałem do koła obrońe6w po
zacji tego stanu, a wiemy, że n~ litycznych m CZB8Ów moskiewdza rodzi występek.
skich i mogę stwferdzić, :ile choetat przemawialiśmy śmiało ł odwamie,
nawet stupajka rosyjski
Skreślenie
nie odebrał nigdy głosu, bo nawet
p1'Zed takim sądem adwokat uczci
Niesłychany Jest art. 82, według wy potTah zachować miarę. Więc
którego adwokat, który na rozpra jeżeli projekt przypuszcza, te adwie okaże ni.epos.zan~nie prawa, '\~kat okate "zuchwałe nE~­
spokoju publicznego, dobrych oby- nowanle" to Jest insynuacja cona)czajów albo zuchwałe n~zano mniej nieprzyzwoita. Nawet zamia·
wanie wlatdzy, nrote być przez sąd tacz magistraekł nie mo7:e być ususkazany na każdą z kar wtymienl0 nięty choćby przem prezydenta mia
nych w ustawie, a Wi~ także na sta bez postępowa. dyscyplinarskreślenie z listy.
nego.
'ł,
Wzrost adwokatury
z listy
adwohatów
rQlbót
tajemnica zawodowa
Wkońcu
ność słowa
projekt
in!.
(lat 29~ ,
Wolność słowa
ł
Już.
Ignacy
Wleleżyiiskl
(lat 29) główny dyre.k tor gazowni " GazolillIl) w Gdy]);,
każdego '
P. NOWODWORSKI. W b. m·
borze rosyjskim jest dekret podpisany przez marsz. Piłsudskiego i
chyba nal~ałoby trochę delikatniej obejść się z tym dekretem, a
nie mówić, że nie Jest on nic wart.
Tem samem wydaje się dztwlf1e
świadectwo ówczesnemu ministrowi
Slprawledli'wlOŚcl
Supińskiemu, o·
hecnemu tu b. ministrowi Garowi,
który był autorem projektu i sen.
Boguckiemu~ również autorowi je.
go.
P. RYBARSKI: Tempora mutantur.
GLOS: Oni to przeboleją.
P. NOWODWORSKI:
Oni to
przeboleją, jak im się każe. Tego
rodzaju obejście się z tymi, którzy
6ą autorytetem dla panów nie jest
PARYŻ, 14 X. Zdaln iem prabardzo "hir".
sy franc1us'k iej O'rruz według doniesień o nastrojach,
pruuu.ią­
cvch
w
amerykańs.ki>eh kOIłach
wygląda
pl).JirLyclnYlch. no wcwrajs'zycb
OIbradruch rady li«i zatarg manBył przepis, że rady
okręgowe dżurski uległ pewnemu odprę­
I rada naczelna mają praWo skła­ ż,e\lli1u.
Mimo ,,~szystko należy sllwiter
dania rządowi swej opinji I wniosków w kwestjach sądownictwa i d~ić, że Japooja nadal odrwca
ad WlOkatury. Ten projekt skreśla koncepc.ię pośrednictwa jakiejto prawo. We wszystkich 3-ch za- kohviek trzeciej osolby w zatarH: sprawa
borach stawiało się pewne mini- gu, za,pow.iadają,c ,
mum żądań przy przyjęciu do M.andŻllrji uregulowana być mo
adwokatury, a mianowIcie: nie- że tylko w drodze b&7!pośred­
ska:titelno~ć moralną,
nieskazitel- niclh rOKowań chilńsko - jrupoo'ność niejako formalną, t. j.
żeby skich.
StnnowLsko to znalazło wvkandydat nie był ltarany więzie­
niem, a wres~cie kwalifikacje za- uz 'we w<:zorajsze'll1 oświadcze­
wodowe. Było powdedziane, że przy niu .rap~i~llSkiego mitnilstra s.P/l'aW
wobec obcych
stęp do adwokatury mają ci, którzy zagranicznych
przedtem jeżeli nie odbyli normal- dVIPIomatów.
neJ aplikacji sądowej i adwokacMiniJster oświadczył. dlż JRiP'o·
klet mieli ścisłą stYClJIOŚĆ z wv- n ia w rokowwiach z Chinami o
w Gdyni
Echa wybUChu
Oaran·czenie
praw
adwokaló
z list, w 'rekach
sedziego
Podczas onegdajszego posiedz/Snia sejmu, w dyskusji nad
Wn1BSJOnym przez
rząd projektem ustawy o ograniczeniach
adwokatuTY, pos. Ja.n Nowodworski wygłosił poniiszą mowę:
f
zdumiewajapz..
narusza
wol-
i
tajemnicę zawodGwą.
tego stanie si~ 1..e zwła­
MOl'jan
Moglllllckł
kif'l'ownik techniczny
'HHO/W,\' .. h,
3. Frall("nek Hlł 1'uiiski (I alt
42), momter galz owy.
Vls·zyscy rin ~ larlurem, oskar
żenia o to,
że w dniu 8 paź­
d.zi.ernika b. r. ·nflpe'luiając siee
gallową g .aZ'_ll' zJei\11llym, zapomllleli zabcwk"Czyć końcowe
zalIllikni'Ę'c:n gazocią~(jw
w pownic9!ch
(J C'lllU
Z. U. P. U .•
'wskutek t,<: ('~v ~a·z, ula tnia.ią~
Sif~
był pt7.VlCzyną strasznego
wv:buchu, [()(· ją~ają.!ego 1.::1 sohą śmierć J 3 osób i obrażenia
~lelesne wi elu i,nnych.
Oskarżen ; p to OIPlern się
na
art. 222 ~ 2 k. k., głoszącym,
i:! niedbalstwo
w sDnłniartiu
Wskutek
szcza w sprawach kairnych adwokaci nie będą mogli być obrońcami,
tylko w.idzami.
Ody dotychczas
powiedziane bylo: adwokaci korzy
stają z wolnQści słowa w słQwie i
piśmiEl, teraz Jl'Owiada. się: w grani
cach ustawy i w ~ranicach rzeczowej potrzeby. Konia z . rzędem temu, kto zrozumie co to ma być SWEl'1l0 aeawochl )llb urn~dl1.
swegQ
zawodu
IIllb urzędu\
za rzeczowa pot.rzeba.
wskute'k
ktÓ'rego
poniosh
Projekt mówi 'Wlprawdrle o ta- śmierć osoby trzecie, podlega
jemnicy zawodoweJt, ale opuszcza karze wi ęzienia od lat 3 do 6.
t~ M jest powiedziane W' dotychc~lIOwym statucie, a nikt nie moZe zmusić adwokata do zdradzenia
tajemnicy. Więc przy manycb
pociągi
sposobach interp.retacyJnyc~ moma były dziełem aresztowa,
to będzie tak thtmaczyć, że czy
nego Matouszka
sąd, czy kom~arz policJI, czy na·
wet dzielllicaww może zmusić ad·
WIEDEŃ, 14 X. (PA'!). Kon~
'W'okata do zdradzenia tajemnicy fro1l1talC.ia MatoU/szki ze !'iw'iad.
zawodowej.
karni awstrjacki/mi wytkaza.Ja,
P. SANOJCA: Ale może zblago- że Ma to ulSizik a pra wdopodolm1e
Zamachy na
tvł ta/kże
WiaĆ.
s'Pra:wcą
lllie1\dałego
zamachu
k()le.iowe~o w AnP. NOWODWOSRKI: Z panłlm slp ach w DoJnej A'UJstl'.'i. Co si.,
o tajemnicy zawodowej nie będę tyCZY pisma, ;maJeziotIlego w
dyskutować, bo to nie jest na pań­ Bia To,rba,g y, l\1atoUtszka
przy..
skim po7Jiomie.
...•lał, że pismo to pochodzi od
Wkońcu mówICa wysunął szereg niego, twierrdzi jednak, Że pi/sd
postulatów w myśl swoich wy~­ je pod d~kta.ff1dem niejaki·e go
Belr~a1l1a i że bYł wówczas w
dów.
stanie nie'p oczytalnym.
a:
POIlicja wiedeń5ka sądzi, że
Ma1oUJsz,ka był jedy.n ym spl'a w(lą zamachu.
Zamachy te by~
ły zda,niem pol;di wiedell!I·k i.ej - zbrodnia POOpoHltą, •
nie poJi:t~zną. Motvwy są na-
Japonja odrzuca interwencją
•
S_aDÓW IjednoczoDU'h i liel Narodów
lak
autonomia?
w.sbrz~alIlie OIPerac.ii
wojennych pOs-taJwd nastwujące war'UJll'ki: 1) Mtrzymanie wszel·
kiei przeciJwjal1>Oń'skiej propa·
gandy w Chinach i UJs'UJDięcie
\Vlszelikich
przedwjaptci.s,k ich
w l m1iat'-ł'lK
z podr«.zni'k6w
szlwl,uY'ch , 2) u>walIli~ praw japoń' s>kiJch w Mwudi.ur.ii, 3) w rOI
kowalIlLalCh
międlzy Chinami i
....
Jrupooją ulCzestnilCzy~ mają
l'Ó
WiTlież
pr.zeQ5IŁaw.i<Ciele
mand:Źllltrsikich.
tury
wład7.
Z Tdkio dOlIlOSZą, ~ wohoo
powagi lJ)oroienia uJaWlrliają ~ie
tam tendencje stworzeniu I"tadu nalro.d<YWe~o na wzór Wif"dkiej BryŁrunji.
W SlPralW'ie tej
wadzi 1l'00kO'wani'a
tJwami opozycji.
premjer pro
!l,e dronnic.
aj
"Bałkański pieniądz··
PrOjekt jednolitego systemu monetarnego
dla państw bałkańskich
PlSylChoipaŁo·logicznej.
ZOl-
nie Mat()Uls,z~i, która bawiła w
Bwdapeszde, pozwolono wrócić do Wiednia.
Ma,toulszlk a stanie pTzedewsz~
sbki.em przed sądem aU1strjackinn, 5a;ko podejrzany o zamach. kolejowy w Anspach i
P6Ź'1lle,i dOlPiero zostalnie wydanv władzollll w e,gi,e['skill1l, Wlztglę­
dlllie niem,ioolkim. Jeie.Jti Ma·
tOllltS'zka stani.e przed sadem
giers.kim, w6wozalS bę.dzie on
także .n a Wę.g,rz~h sądzOltlY za
zamach kole.lOlw'V pod Jiite·r ·
w,
bo~.
HiszpanIa niB uznaia
żadnej
rellgji og6lno-
państwowej
MADRYT, 14.10. Kortezy uMOSKWA, 14 X. (PAT). Pra- .te ułworienie w państwach bał
przeciwko
jedno1itc~o systeJllu chwaliły 276 głOSiami
tułe.tsza pOdaje, że na kon- kań5kich
ferencji państw bałkańskich, mOtJWłam.~o, oraz ustalenie w 41 artykuł kOD&tytucJI, stwierdzaktóra ma 8ł~ odby~ w Slambu· granicach łych państw taryfy jący, iż nie istnieje żadne ogólnoIe. delegacja Turcji zapmpo.Bu- pocztowej.
państwOJW\e wyznanie- relll'iJne,
sa
CODZIENNY DODATEK POWiEŚCIOWY
"GŁOS PORANNY"
"GŁOS
PORANNY"
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIII",II1III1I1I1I11I11I1I11IHHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI)IIIIIIHUlIIIIIIIIHIIUIIIIIUIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
TA SZ
POWIEŚĆ 5ENSACr INA Z tYCIA WIELKIEGO MIASTA ADOLFA KARAICZA
Z DNIA 15.X 1931 R. Nr. 12
Ciąg dalszy.
cłe sch~wait lli,śdk do p{)l'ibfellu.
- Niel
N!łJjwi'$;sz:vm .rU!bi[eTem sto1i- się bezpośrednio do HelTnicza i
Ust był p~sa,ny olówlkiOOl, a
W!I'6szcie do pokoju
wesda
- A kiedy panj z'W'róci'ł cy była firma WaMński.
Nie- osiągnął zrupomocą t~o bezpo..,~ę!C ahso'LUltruie nie możllla by- stara gospodyni w towa'l'lzylStwie się do starej gOlSiPod~i m- stety prunowie z krymri;nalnej po średniego ataku to, czego prało stwierdzić, jak illugo
leżail: upragniOlneJ Flfam.ki. KOIIIlIisarz działa pruna Brodinicki~o po licj.i spo,t'kruli si-ę w tej fi'I'lDli.e z gnął.
już w ksi,ążce. Byl 'DOICzą,tilwwo wezwał TIrOlkera, który na pi er- ralz o's tatui za żY'Cia?
negatYW1I1ym N~z.tlJltatem poszu- Ada Korska brzmilłJła
IZJI,{n ioci,ooy, a potem z po'Wl"Q- wszem piętrze gorlhv'ie pos>z,ulki- Ubiegłej soboty pr,zy śnlia- ki:wań. Ale j;UJż w d:rugiej co do odruchowa O'd!polWiedź. Bo
tern wyg:tadzoIllY. Po'z atem nlie wał "ś,ladÓ1W", i pol·ooiJl' mu do- dani,u, ktÓife mu pada~ do wielkości i ZlDacz€lIlia fi'llIlllie ju' co?
posiadał daty.
A wreszcie do kład!Ile spiis ywDe zeZID!łJń spro- .jadalni.
bilerskliej, .,Predosa", sz'Czę,śil-i- Chwilo,w o mie chciałbym
kogo mógll nale:OOć poopiJs "A"? wadzonej dziew'CzYll1Y.
- DcYbirze! Możecie Ołbie 0- wa gwi,aJzda Szwarca zaja.§niJal.a jes!zcze o tern mÓlWre ze uozuStefan BrodJnicki pOIsiadał naoFranka przY']){)Ill.inał.a sOlbie dejś-ćl
ZlDQiWU w pełlni. Szpil/k a została m ialych wIZględów. Ta pani mo
gÓlł o]1ifnję, !bodaj 1.IJspraJWiedli- dokładnie, Że w sOlbotę, a więc
Po OIde.iŚ>oiru sh.l!iJby . kolIllliJSanz rzeozywiśc1e wykonana IW tym głaby mi moż,e udzieli,ć
Cerrl:\V'ioną, dOlnŻ'uwna, a więc nie- a'k'ura1 Pliz,e d tygOld,rui,em SlJ)lrZą- pokazał Trokerowi swoj.ą dOlllio z·a>kłaidzie.
Pl"zejll"Z.aJIlio książkę nych informacji na temat i'nwątpJi,wie lista jego znaj<ll1n~h Łała ten wła,ŚiJJ.ie pOikój.
słą zdobycz.
obsta.~Ulnkową i 'Po UJpływie kwa tymnego życia prywatm~o pa'kob~eJt należała do obszemyc.h
Czy pOld!Ilosma pruJlienka
_ Złota s,Z,pil'kal
_ Dete- drrunsa kOlillisarz jlUż wrl,edział, na Brod.ruickiego - doda~ z tadO!lmm€lIltó'W. Ta niikła kan.·tecz- dyw'<łnV?
ktVlW PI1zyjrzal jej si-ę wważlIlie. że Brodniclk.i obstalolWaJ ogółem jemniczym uśmiechem.
ka, która mo~ła
StalĆ
się
dowoTalk
Jest!
GzyściJ:am
je
o
- . s,i,ę być pr3iwdz'llWa.
.
S/ześć talkich sZlPilek w d!Iliu 14
- Ada KAł·ska? _
za 'pyta~1
~
-dWydaJe
'dero niezbitym wJllly, mogła bY'Ć kurzaczOOl, 8. s'kól'ę niedźwie~ W każd:vm ralZie nie widzę na ItiJstO(pada.
Hernilcz z nieukrywanem zdu.
dzią w'"brzenałam
na pOldwó- niej próby!
. .
nI.' c 1111'e znaczącym zlIla,k'Jem zVT ' t'
Gdy s.zwarc pojawi! się
u mlerrlJem,
a jednOiclze śn.ie opano
cia z alkochane.i kobioŁy i doty- l'IZU.
_ MUlSimy pil'zedeJWszylstlk.'ilem Biel's kiego, zastał tam również wało go dziWlJle zani epokoje·
dZYĆ jakiejś dowolnej soboty.
ZemnruJlia panienki mają wyśwrl,etlić,
który
iUb.iJer tę HerniiCIZa i pokazał mu zlIlalezio-' nie.
Zwracam slZlPi~lk.ę sporządzi~. Chodź pan! ną s,zpilkę.
- Spróbuję s!Z<'!zęścia! - ztl.
Z tego Szwaoc OlI..tsial sooie zda dooio/słe znaczeni,e.
wać SiJ)lrawę. A'le za to w.YIIDi.e- u:w alg'ę , Że może si~
palllli,enka
..
Po.,·edt1emy na.'·IPierw do .W aM .
.:II-··d . ł wolad Szwarc; nie zwlekajfł("
niony był mąż, jako wyjąItJko'Wo narazić na karę więlzlien.ia
w
oz.e przy.pa'Uil\.łem W]o zw
bińskiA<1o! MOIże ·.,z.częście nam'ą
a k' d k] . k
. ? pożegnał si ę z obecnymi.
zazdrosny. POIIlieważ bywa'ł w w)'lpadku zeznaw.atn1a nIi.ez~od~....,
J P 'fi Je Y o wUe' W ŻycIU.
klubie, wi~ nałeżało przY'J)uSlz- nie z pra'wdą. ZeZIDrunie jest ta- dopislZe.
- zaipvtait pil'osto IZ mostu, po- Pozwoli pan, że go zapvclZać, że należy
do iW'YźSzY'Ch kiea.n ia,k by byl-o Sikłlad!łJDe pod Dzielnemu komis!łJrIZowti f.tlrum.t kazując ią FredOłwi bez dllu,gidh fam , czy osią'gnąI pan już jakieś
sfer tQIWaJrzys,!cilCh, bowiem ży- przysi. ęgą. Pytam 'falz jeSizcze: palliJ: się pod nogami. Nrures,z.cie wsfępó,w. Obserwował przyŁem rezultaty? - zwrócił sa~ szef
e1e 'k~lUibowe było barozo kOOlZ- Czy t.ę skórę ni.edźwtied!z,1ą brze- caJ:e miasto czytać ~ie
w baCiZlIlie twarz Hernroza.
policji k'r ymina1nej do Hernilo'Wne.
pała panienka wsOlbotę Ulbi,egłą dzielIln~kach: ",P ierwsze arelSlz/to
- SlZIPi,l ka do wJ'-osów? Co to cza.
Ponieważ było tajemnilCą piU_ na 'PodwÓl'1Zu?
iwanie w sprawie
tajemniczej ma znruc.zY'Ć? _ Czy ją już klie- Ja równie'ż me chcia,~bym
blilcZiIlą, że Stefrun nie cofał silę
- Talk jest!
śmierci Stefruna Brodnicld~ol" dyś widziaŁem? Wl'<łŚD.i,e tę?
.jasze/ze otw1erać sWY'Ch >kart /przed Ulłrz:vmY'wann.em s,tOlSum...
_ DOIkładnie?
C6ł to zlIlaciyJlo, że J{IO'SIpodyodpal1 zapyt!łJDY z ta jemniczą
. kI
. .
EneJl'giczlIle, laJpidame POlStę.
ków mMosnVICh z ikobietami z to
- Zupefllnie dOlkładniet
nI . ęła ,za 1DIliIIlJ., lIla C1Zem świat
mlDą, której Biel&k : !upclnie
.
.
powalIlie komdisarza zaczynało'
.
'Wl:lNv~twa, więc ten prz:y!padGoslp(ldyni b~ zd'lllIIliKma cO stOi, z :powodu PSUJącego slę
me rOIZ11iIIl1aL.
J' p""''''''''; e w"'l'e- go bawić.
lwwv ślad oosiadlł'l
doniOlSłe!faz dziwac.miejszem
p OlS t ę,p 0- OIMa.du·, oib'~wa'
yu
d
......- o d - Tak .fes!, właślIlie tJ>,
'
d
h
dl
JłlaJCzeruie i nie należało go leJk- waniern kom1s!łJl"za. A ponieważ
fi
o salllOiC Ol u '·1 sZY'<IJI.I>.O
" a nie
Było to pewnego
prz e dpołu­
. ,
_~.l·t SIł'ę o nl'ą
.
t rolSzlCzy~,
.~ jochali~ a biedneJ' Wal€lIlrowe.J· illlną. Nie jest to bowi em !ZwY'kła
cewa:zyc.
.lJ!JI&
nIe
dnia w końcu stY'Czn:ia. Śnieg
•
'
'11_
"
• k sZIPHka, a złota. Ch"'
. ba rozll11Ilie
Jeszelle raJz przebiJeg!ł komi- wuęc wY'Cooalła się z .p okoju. Ale me
POlZOS ta
waw
ll11iC IlIllllegO, . l a T
~ 1.
•
_ 1.
't
pan, że to nie je,s t przedmiot po leżał na u/l icach, ale słońce świe
sarz w:ZlrOlkiem znrulezioną kar- /zaledJwie ZlDiknęła za drlzwi,ami, "I.I>.Oll1SumOlWalIl1e
SIDi:W!o.()IWU; e·go
dlo radośnie, tak że paniom golec zJk. ę. Uśmiech wykwiit l na ~dy rozległ s'ię g-liOlS Szwrurca:
obiadu w towa~zylStwie FrlIDk'i. wszedni.
r ąlCO było w futrach. Samoclho]ego tWaJl'lzy, ~dy Clzytał dorpli,selk.
- Pruni RoglllCka zechce chwi Jed~ie DOIzO'stalWi'o ny do pU:1IIlOZ tern twierldz€lIliem mrusiał dy m:kn Gjl y, podkOIwy ko,ńsk ,ie
:TI1w'ożlilWa PLę1klIl-ość najpeW'JlIo 1eczlk.'ę lZaJCzek.ać!
A w1ięc tak wania domu unędnilk. d-ołlrzy- si~ IZJ.:{Qidz1ć i Bielski i Hennicz.
a dzwonoclzki
Szwarc w kilku słowach z.refe- sanek rozbI1zmiewalv w powieza żadne ska,r'by Ś/wiaJta. nie wy /{T'UIIlII:ownie - zwróci!ł się zno-. mywa.ł im towarzYiS~wa.
dałahy z ręki tego do'w odu, gdV wu do FrlIDki - Że gdytby mię- .
eiR
H*MCWFI
rowaił rez'u[taty swoich dotY'Ch- trzu. Był to wesoły hałas. Śnieg
by wiedJZlirulia, że jej UJbósbwi1lłJDY dzv włosiem
zillajdowa~a saę
c/zasoIWych pos'zukiliwań, ale pne skrzył się, jak krysztalik.i cUlk ru
w talk JeikJkomyŚ[ny sposÓib uży- szpilka, D3iPewno wy\padłaIby na
postęp
milozał sprawę liśdk'll, który Je denerwować. Z najlSzczerszym
zamiarem Iz besztania przybV~7~
'j~ epiiSłoły miił'osnej, jako /za_I~'ziemiJę?
..
żal w ksią)żce.
kła.dki. Któż mógł przew.idz~eć
~ Bezwąbpłerrl'lla.
Pozwala to wm~oskować- otwoll'z:vła drzwi. Ale gdy uj'f2'ą
jaką ro~ę od~a teaI ś>wliJste'k!
~ Kiedy paniooka OjpilIJścj~a
Zę
ż' e koohaJILka pallla Bwdnickie- la prze'd sobą przysto,ic'1ego mh
MOIże WIS'Z)1StJkO na tym me- winę w UJhieglą sobotę?
Kamień nazębny jest jedną go, a może jednocześJl'i,e jego dzieńca, który z u~miechem pa
de kierowane jest 'l"ęIką prze- Około godziny dr\.ljg'iej 'po z naj częstszych przyczyn bólu mO'l'Ide'rcz~i,
jest
bl 0IIl dyn- trzal ki prosto w oczy, c:a:l y
Z'nacz errl,ta , pOlIl1.yślalł Szwarc, któ południu.
zębów.
Tego niebezpiecznego ką. Ozy zna pll/n może pifzyja- gIIlie,w ~oll,płynął się odrazu.
. h .. .
- CZy. widZliał:a pruniell.1Jka te- wroga naszego uzębienia ,"wal- cióił!kę !Zmarłego, ktÓifej m'ę za
(D. C.
ry w tel] c wjh bl:ilsrki był krańczano do niedawna środkami
cowego fatallizmu. PieczoJ'QiWł1- go dnia 'Z,aiIDO!I'dOlWaIIleg'o.?
mechanicznemi w sposób wy_ cZylIla się literą A? -zWl1'óci~
magający nietylko dłuższego czasu, lecz także niekiedy b. bolesny. Dopiero dodanie do znaI-szy Dźwiękowy Kino-Teatr w Łodzi
nej od dawna pasty Kalodont
wynalezionego przez Dr. Breanlicha Sulforizinoleatu ' spowodo;
liS
wało, że każdy może usunąć kaDziś DorlZ ostatni!
mień nazębny i zapobiec jego
Dziś i dni nasteDn,ch!
ponownemu utwor~niu silJ, jeFilm o przepięknych melodjach i arcyzabawnych
śli będzie stale używał tę pasytuacjach.
stę. Stosowanie Sulforizinoleatu
do walki z kamieniem nazęb­
Wspaniała komedja, tryskająca humorem p. t.
nym oznacza wielki krok naprzód w dziedzinie pielęgnacji
'V<
*
WI..lV'TU"
I . .
.
WielkI
wdZledzinie piel,gnacil
b'
OW
-
n.r.
~
•• SPLENDID--
Sekretarka osobista
. . . . .
z
/
. . .-
•
•
•
i '
.
;
Blaru &loru i Jean lIIurałem
Początek
o 4-ej.
głównych.
Apar~tul'a
Najweselszy film sezonu
zębów.
. "
rozkoszną
w rolach
Ola młodzielu dozwolone
Dr. med.
REICHER
Specjalista chorób skórnych
i wenerycznych
leczenie
Western F.lectric
Kupony ulgowe, bilety wolnego wejścia
i passe-partout niewatne.
l BIBktroterapi
POŁUDNIOWA 28
djatermją
tel. 201-93
Od 8-11 rano i od 5-8 w.
W niedziele od 9-1
Król Bulwarów
W roli
głównej:
tieoreel l'IiltOD
Cennik dBa
młodzież,:
dzieci do lat 8-miu
Pocz~tek
0.75
i młodzież szkolna 1.seansów o godz. 4.30 po poło
powyżej
~N_I'_._2~_~_~____________________.__________________~1~5.~X~~,,~G~ł.~O~S~PORAN~~N~V-~=-~19~3~1_______________________________________~__
Unormowanie podatk u gminnego
Slf S
nie moie Vltlnosie wiecej jak 10
Składka
poborow~ch
rocznika 1911
Mk.
od podatków państwo"reh
.
h k
' b d .
Dracenł
t· d
k·
Dziś, \Y czwartek, dn. 15 pa,ździer
llika r. b. do spi:;ów poboroivych
a sImum tysIąc zł otyc
osztowac ę zle mIejsce na cmen arzu zy ows lm
w lokalu biura wo,jsko" ego (ul. Za
wad'lka 11) w godzinaC'h od 8 do
Zarząd Ilminy· żydowslde.i ~: ka~ać c>zy~mości, związ:m~ z za zmnie.iszvć lub z:więk~yć
110Nowe l'ozpol"ządzerrie
pru15 (w soboty od godziny 8 do Łodzi ot'fzymał Nlfllpo.rZądzenłe lWlerdz·e mem
prelunmarza ,szczególne pozye.le budzetowe w kreśJa ten system,
ustalając
13,30), pOiyinni się zg'logi6 męiczy,l ~h~§h'a . wyzna~ rell,~,i,inych i gmi1llne~? stal'?s!wu.
Prelimi- 'I dzimle rozchodu.
st2lwki s~łRdek na I'Zecz aminy
źni, urodzeni w 1911 roku, zamiesz '~sw.. ecerua publt('~Jloe~o. JędJ.·~e- l1!mz ~mIDy wmH~n. wed~ug noNa.iwiększe zmiany W'p'r owa- dla poszczególnych warstw spokali na terenie III komisarjatu) .l~wIcza,. ",:y~ane w porozumIe- f~o. roz])O!rł
~~ądlZentatwb!cdPrz~d I dza nowe rozporządzenie
do. łe·czeństwa.
których nazwiska. ro~poczynają się mu z mlms~:·e~ spraw wewnę- 07J.ony:w aUC#.y. do za ;Ie~ ze~)Ia systemu podntkowe~o., stosown- PODATEK NA RZECZ GMINY
od Eter H, Ch, I i zamieszkali na ł1'znych i mIDlstx'em s,k arbu, w na.ld&le.1 w dm,u 1 )13ZulZ'lcrmka I ne~o przez ~mme.
Obecnie wedłu~ brzmieu.ila nowej us,t aterenie VIII komisarjatu, których S'Pi':"wie gosJl~darki fi.Jltal1Sowe.i r~k~, poprze~zaiąe~o. ro.k. bu- . wpływy Ilminy płyną z~a~- wy nie mo.że wY'l1osić
więce.i,
nazwiska rozpoczynają się od li- ~Inluy.
~l!Ze,o.~. Budze~ moze zaWIerać czo z dwuClh źi'óde~ a mlanlOWI- niż:
ter S, Sz, T, U.
W myśl t~o l'oz,p-oł'Ządze'lloia .\edyme wydatkI W'C~.?dJZiące. w cle !l~ S'khHlek na rzecz ~mil1y~
OD PRZEM.Y~ŁOWCOW
budżety ~miny będą odtąd za- zakres
kompetenc.1 I
~mIDy, usłalanyeh
na p-:ldst~wie wy- 10 proc. ccuy sI"ladectwa pl'zetwierdzane, nie przez minister- p~zyczem władze nadzorcze, a milll'ów specjalnych knmis.ili sza ImW;ł~. we~o, (patentu),
Wolną
siwo•.Tak to miało mie.v.sce do~ WH,~~ 'IV danym wypadku urząd cunlmwych indywidualnie dla OD WLAS9ICIELI nOMÓW
tYCh('JZ3S, ale przez lH"ząd wo,te-j WO.lcwódz:ki.,
każdego. ood8ltnika, OIl'az >Z 0.- 1fi ~li~.n.c. pansh~'~wego podatku
Wszechnicę Polską wódzki który będ'zie m~ł pl'ze BĘDĄ MOGLy SKREŚLIĆ vlat 'Z>3 mieisca na cment8Jl'zu. (Hl meJCuchnmoscl,
•
,
, .
OD WOLNYCH ZA WODOW
W Wolnej Wszechnicy Pol,-kiej
lO 11f'{)C. od calkrnvite,i sumy po
na prośbę licznych kandydatów datku docho.do.we~o, .
został przedłużony termin za,p isów
OD URZĘDNII\ÓW I PRACOW
na bieżący rok akademicki do dn.
NII\:OW
lS-go paździemika rb. Bliższych
10 proc. podatku o.d uposażeń.
:'~1fonnacji udziela
sekreta.rjat W.
.JeŚli więc weźmiemy, że
uV. P. (Nowo - Targowa 24).
AAI:.
h
J- .... A
-m
l'·zędnilt płaei rocznie podatku
~U
pOrZUł:It!o
od uposażeń 50 zl., to podatek
Sąd ~amochodDWY
na rzecz ~miny nie mOże wyl'li
Svtua<:ja ~tre.iikowa w ł6dz-] ma konferep.<:'.li dla rozpo'częC l a targ
w p.rzemyśrle .iedwabali- u.h:~ć wieeci jak. zł 5 rocznie.
winien powstać również' kim przemyśle jedwabrniJczym Dertrnkt~cji zp. str' ~iku.iącymi. c.zvm zosta,l :ie zli'~wird~'WaIflY.
-OPŁATY' CMENTARNE
W Łodzi
ni,e ule~~,a w cią.gu wC1.Orarsze.1a;k SIę d?WladuJemy, pr,ze' . Zawaczyc. l1r.lezy,. . ze ~oza I ZUllcłny IH'7cwrót ustooawią~o tlnia żadnej ozmia.nire.
!1ws.,owCY Ule ~.odzą SIę na ~vy 11 e~~ną . !lrn1~
] edwa'bmc,zą}~ nuwe n.,'zt'pis~' ,ieśli chodz.i o
Z początkiem b. m. powstał w
Związoki zawodowe i strej;k u- ~'lIUlęte. warunkI phv('y, 1l>w~,za- "KlI.nge. l SZUiI~ (z~z eszoml) -- 'P{)bie.' ~.nie ł) 'rzł~~ ~minę o.pluty
Warszawie pierwszy w Polsce sąd jąCY "toją w dalrs zym ciągu na !f!C,
ze sa {)ne l.bvt '''Wloro- wszystk ' : za'kłady Lerg.o prz em,: ;/;? mieJsca na ('mcn
. tal'z.u.
.
, . stu. są nIC!'?:'\:,n H'. OgO:('ill st,rp:.1
P"Ei.'dewszystldl'm I!mil1a zl"'I
samochodowy kt6rego zada,niem stanowisku, że należy za wszel- wanf>
b~zie roxp;trywranie ws>zystkich ką (':tU~ k?olltynu0,wać wal'~c: () . Tnspe k'c.la. , pl'a,ey . pode:!oi11Je l k~.i'~ w Lo~z :.?6 j):()c. , !' G:l~?~nl- .;;ZUl.i U bt=;t!zll l'. Ułz~~rz.iĆ na cmenspraw samocho,oowych.
Sprawy pOdDleSloe.Ilt.e ptac l.zawaOCle 1I- meb~wen~ II_terWCil1cJę .. w .oeetu I ko,'
pfLel.l\,,- . .1 .lechahl. lIC'ze- h .. l!ll.!('h ~ pf'('\IÓllO k.watC!'y rlla
rozpoznawać będzie sęuz!a facho- mowv .zbOtrf''\\''cj w przemyśle ie naWlązal1la p·crbrak'ta'CJI
l ~a- go. (dl
c1lO'V:mlda hi,ł;cłlJ~iCh za mała owiec.
dwałlmczvm.
~~'!lI"'i"iJL"""""".lil'lZ!~~~'j~ltSllW.;:m.I.~~.~~'I&~ phi!::).
Tymczasem sfeI'y or.zemvsłoMAKSYMALNA OPLATA
ZA
Jak się dO'Wliadujemy organiza- we J)r~,edlsta'wi<3.ją nam zg,ołn od
MIE.TSCE
NA CMENTARZU
cje właścicieli samochodów zarobllilSll
mienny ooraz sytuac,h w tym WI~ .SłaS' "i~i8g,.
lIPI'" WYNIEŚĆ :MOŻE 1.000 ZLOT.
kowych ł autobusów na terenie prze'lllvśle. Ich zdruniem, J)'!'zeU
lI~liIe~hlii
I!l
I I " HI
U
~
IJntychczas Ilmina pobienla od
Łodzi oraz ZW1ł~i
za1\1odowych
mysł .iedwaooiazy najhal'dzie.i
przeciwko
nowym
obciążeniom
huhli b~mhm b,'J~atych DO. kilIm
automobilis,t ów (szoferów) podjęły uderpiał z powodu otbecne~o
tyS!f:'CY do.lał'ów.
obecnie akcję o zaprowadzenie po- .k.ry,zV'slI. Werlna wypiera z ryn
Nadchodzącej soboty odbędzie
Na p'Ol'ząclku dziennym zebrania ZA POSTAWIENIE POMNIKA
dobnego sądu na terenie ŁodzI. ku jedwab i w rezuHacic obro- się w Warszawie waluo zebJ'ani!e zllajdl1Je się rni ęuzy innemf n ·.do- na cmentar'zu ~D1!illla tJObierae
Odru:lśne delegacje wraz z wtnioska tv s.tale ma.Ieją. SkuŁtkiem tego deJegatów
~wiązków wilaścicieli wy projLkt podwy':;szonia podatlnt ];"d; ie na .iw~,że,i 10 tysięcy złoto
mi wysłane zostają do władz cen- stanu rzeczy g,kłady 7.aopabrzo- I!i(eruchlJmoki w paiLstwiie- pol- cd nieruchomośoi miejskich, spraStl'es·zClZone przez nas ~Iówne
tralnych.
ne są w zaip3'SY na d~ulż.szv ... skiem.
wa wpływu nowych obciążeń na unhmy, w'Pl'ow.adtlofl.ne rozJwi'Zą
kres C'laJ&U, nic wi~c dziwne '0,
Jak się uClwiadujemy, z ramie- uzyskanie kredytów hipctecznych dzenit'm, zosłały Już (tf;c ialnie
że
ze strooy pr.ze:my....lo.wcórw nia łódzkich zrzeszeń właścicieli i t, p.
opub(i'k o.wane
w "Dzienni.ku
zbiorową uie wV!olywtll ~nic.iatvwa zwola- nie'ruchomości wyjedzie do Warsza Wreszcie omawiana będzie na ze Ustaw".
wy liczna delegacja, składa.jąca. się braniu sprawa dodatku 1O-pr o cooJak słyehać większe J(millY
umowę
Przy dolegliwościach iołądko­ z 30 osób, z prezesami poszczeg'ól towego od rachunków za. światło
wystosować maJą
w naJbliżwo-klszkowych, braku apetytu, atonji
elektryczne na rzecz skarbu, który szych dniach
" kinoteatrach łódzkich kiszek, wzdęciach, zgadze, odbijaniach, nych stowarzyszeń na czele.
Zebranie zwołane
zostało w, to dodatek ma dać 10 miljonów zło ,PROTEST DO
og6lnem podrażnieniu, b6lach głowy
WLADZ CEN·
W dniu wczomj&ym u inspek to- migrenowych zastosowanie 1-2 szkla- związku z całym l:Izeregiem no' tych roczl1ie.
TRALNYCH,
ra pracy, Wojtkiewic~ interw~ nek naturalnej wo d y g o r z k i e j wych pl'ojektów polIatkuwych, któ
Rezultaty narad pr'.lf' dstn,wione doma~ając się ~rurl1towne.i l'enjowała delegacja
ZWlązl{u
pra- • Franclszka-JOz.fa" wywołuje do- re obciążyć ll1:1.ią znacznie własność zostaną rzą.duwi w
formi e memo" f-ol'my
nowOwprl'()Wadz1lmycb
cownikÓW! Idnotea.tralnych, która skonałe op~6żnlenie przewodu p,kal'- J:ieruchomq.
rjału.
(d) prze.pisów.
hO
mowego, Ządać w aptekach i dr.3g.
I
'
l .
I
Zapisy na
streik
W prze ,śle
iedwabniczym
prO(. rOuOmnlOUw
pratc;
. . . .
i
I
I
nier 'om"s"
Walka o
I
I
złożyła memorjał,
domagając się
zwołania wspólnej
konferencji z
właścidelami
kinoteatrów łódzkich,
Sprawie podpiSania zbiorowej
umowy.
Inspektor W o.j~iewlcz po wysłuchaniu dezyderatów przedstawioieli, poSIt:anow1ił zwołać wspólną
konferencję na dzień 21 b. m., na
której osat-ecznie zostaną opraCO'WIa
ne wanmld zbiorowej umo.wy.
'W'
nOGne
dyżury
aptek
Dziś w no~y dyiurują nastfWują­
ce apteki: Sulic. M. Kacperkiewicza (Zgierska 54); Sukc. J. Sitkiewlcza (Kopern1k:l 26); J. Zundelewlcza (Piotrkowska 25); W. Sokolewicza i W. Szata (Przejazd 19);
M. Lipca (piotd'kowska 193); A.
Rychtera i B. Łobody (11 Listopada 86).
Cecil B. de Milies
au
Jedyny polski dźwięko­
wiec obecnego sezonu
.
- Iwiaka na· jakie pytania
z
-[lU
podc:zfts spisu
ilustrujący
bohaterskie walki
1906 wyświetla z
nad.zwyozajneID powodzeniem
narodu
\'
't'
.'
,:,~
• '1'~
.1 l,
~".
~
,.,t
i \( ~ '~.~ ,.. ': "':
"J\"
k
.ę-
r.
,Grand-Kino
Nad program: Tygodnik dźwiękowy "Foxa" Beniamin (ilgli pierwszy tenor Metropolitain Opery
odśpiewa arją z opery "Gioconda".
wyjątkiem ~rzędowych, bilety
płatne oraz ul?~"e nieważne.
Passe-partout z
Początek o
godz.
~ .. ej
••
bez-
po południu
,
\
..
r
".
~
........
_
lodDOŚli iW
dpowiemy
dniu 9 erudnla r. b.
łlYW1e informacje. dotY'~I!~ce wY-l
W specjalnych rubrykach formuJuż zoe.tał d'efi.nitywr.ie ustalony
Jarza czynione będą adnotacje dla
zakres info.rmacji, jakie kaMy oby kształcenia.
Skrupulatniej będzie zbadana osób czasowo obecnych wdanem
watel będzie musiał podać komisakwest
ja zawodu. Notowaniu podle miescdł:aniu, W'zględnte czasOWlO nie
rzoWli s;pisaw1emu w dtt.iu 9 gr!ldga nie tylko dokładna nazwa za- obecnych. W ten Siposób mo.uiwem
Dta.
wodu wykonywanego~ lecz również będzie
wy-odrębnieni'e
ludności
Odpowiednie Z31pytan1a ~ą zawa, rodzaj przedsiębiorstwa, w którem miejscowej od napływowej, CO IW'
te 'WI podstawowym arkuszu spiso- dana osoba jest zatrudniona. Obok szczególne znaczenie w miastach.
zawodu głównego., rejestrowany bę Z Pośród innych formulail'zy sPiso
wym - w ~,formularzu A".
dzie również Z<lJwód poboczny i sła wych, arkusze dla nieruchomości ł
Z pośród cech demograficznych nowlsko społeczne.
budynkowe będą w.ypełniane na
do.tyczą one płci, daty urodzenia,
Nadto dla 'każdej osoby spisywa podstawie informacji, uzyskanych
miejsca urodzenia, stanu cywilne- nej podawane bę~!e pokrewień- od właści.cieli względnie zarzą.
go, wymanla religijnego i języka s.two, względnie ·inny stosunek, łą- ców domÓWI, pozostałe zaś mają
ojczystego.
czący je z głową gospodarstw!a do przewamie
char.a kter
zestawień
ogólnych.
WYl8lliliLDe są również 8zczegó- mowego. (rodziny). ,
15.X -
"GŁOS POR~~NI'ty,ł -
1931
Przejęci do głębi przedwczesnym zgonem
D. P.
L
.
wyrażamy tą drogą współwłaścicielowi
najgłębsze współubolewanie.
D. Fuksowi oraz Rodzinie nasze
naszej firmy p.
firlDa B-(ia Pioirkow§(u, D. fu
8
tYSięcy pasa~Bró\V
"Da gapę"
w
ciągu pół
Głęboko wzruszeni strasznym ciosem, jaki dotknął zacnego naszego szefa,
Pana D. Fuksa, przez przedwczesnl' zgon Jego Syna
roku
w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca rb. 35 rewizorów warszaw
skiej dyrel{cji kolejowej, do której
należy i węzeł łódzki wykryło 8,018
pasażerów
odbywających
D. P.
podróż
"na gapę" czyli bez biletu. Rewizorzy doJ.{Onali kontroli w 15,660
pociągach, zatem na 2 p{)ciągi przy
)Y.ldał 1 pasażer bez biletu. Pozatern rewizorzy wykryli 112 szt. ba I
gaiu bez G(I'WOdu, sporządzili 2,242
raportów i 4,494 zleceń.
wyrażamy pozostałej
Rodzin ie nasze najszczersze
współczucie
PRA(@WNI(Y CENT ~ ALI fn~MY:
Towarzystwo dla Handlu i Prllemysłu Włókienniczego
B-cia Piotrkowscy, D. Fuks I S-ka
Dr. ·med.
Sa NiewiaisJ' i
Specialista
chorób
skórnych
wenerycznych i moczopłciowych
elektroterapia, diatermia, badanie krwi i wyd~ielin
Dn'la. 16 bm. o godz. 20 w lokalu
ZPCK.
(Piotrkowska. 103) wygł06i
Andrzeja 5. telef. '159-40
odczyt p. W. Srzednicki na temat
Przyjmuje od 8-11 i 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1 "Kryzys gospodarczy, jego przyczyny i konsekwe ncje".
Oddzielna poczekalnia dla pań
l lis
- -il
HE
ś.tp.
d-ra m~d. Roberta maBsvmiliana maczewSBiego
samobójt:a-delraudani f-szer
napisał
· magls
. t ra t U RU dYPa b'JanIe
. k'lej. sprzenIewIerzy
..
ł
K aSJer
o 30 .000 zł.
a w szozególności Pelnu Komisarzowi Kasy Chorych, Dyrekcji, lekarzom, siostrom i personelowi Szpitala im, Prezydenta Mościckiego,
Profesorowi i Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wykrycie nadużyć w magi- r również buchalter magistratu malwPlfsacji i flłlszerstw, Qf':nuu
Komendantowi i Szpitalowi Wojskowemu w Łodzi, Sekell Chlrurgistracie Rud.v PabjalIlickiej i sa· Rudy. P>ol~\ e.im Heru'yk,
oraz c .,{J\Yał sekretarza Glonka,. 1J~i- l i clnej Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego, kolegom, przyjaciołom
.
t'·
i rodzinie składalą z głębi serca płynące "Bóg zaptae
T
D1obój,stwo de f'ran d anta ,ana
I częśCIOWO w a.{emuLczony był łuj ą{: w ten sposób p O/zbyć s~ę
Matka I Rodzeństwo.
Fiszera wywolruly
niezwykłe zalStępca kd';;.~ua Kurek Bolp- niewvg{)dncgo ś'wliadka,
który _.~G!:.Jim_ _lllliii:m!JDliB_ _ _ _ _ _lIlI!_m_SIlill_Ii!III_ _IiódEl~
wra,żenie.
slaw.
prw('7.vnił ~ię olb ecnie d{) spara
Fi ... 7.er óeszyl si ·ę nieJzlwY'klą
PI,z'ec!lwlk o wyże.i wymienio- LjcF;ania dal's,zej jego mani,puł
sympat.ią wśród mi·eszkańców nYm obec.nie wdrożono docho- Ia'rii.
Rudy Pabjanickiej, w kolaic h dzenie i zostaJ,i oni zawieszeni
Po szczególowem
7,hadan in
w czyn.uOściach.
polSta'Wionych Gl{)nkowi zu.rz'I.1- zaciągnie magistrat od B. G. K. na budow~
SPolI'towych i towarzyskich.
Denat pozo'stawił trzy ILsty, . Należy ,lZaznlłiczyć, że naduży t.ów, k{)lIllisja dv~cvj)li.narna 11drewniaków
a mianowicie fil) swej narzeczo ela te \"" " ryte
zOIstały pr7 Pz ' znała zarzuty, SkJeTOWane nT\7.C
Komisja rozpatrywała ponadto
W dniu 'Wcz-Orajszym odbyło się
nej, do przyjaciela swego SalU- hUfmitStrza Dulkę, który powia- ciw niemu za niesłuszn E" komu
rera i ma,gistratu Rudy.
d ail1lil staros1ę Rżewskiego, a I nik ując rÓtwno,clześnie o seln sa- F!)l~iedzenie radzieckiej komisji fi- nową taryfę opłat, jakie magistrat
W TJierwszvm liśóe przepra- ten
7 k{)lei wvde!f'4!O'wał
11~ r. y .~nynl zwrocie w do~hodze\liu nansowo-budżetowej,
na którem będzi.e pobierał za świadczenia mrozpatrywano spraw ę z.aciągnięcia sllekcji blldO'wdanej.
sza narz eczoną, że ni·e mOże wy miejs('~ inspektora S,z'czelfbiń- staroście Rżewskkmu,
wiazać się z ohidnic, lecz
I skiel~;O, który przy ud zi::l'1 e Równocześlnic mfagi,.l;łJ'a-t m. przez miasto z Banku Gospodar- Wczoraj wieczorem obradowała
wol,i śmierć, niż wiezienie, do władz ś~edtczych prowachi rlal- Rudy Pah. wez'w,')l srkretalr za s.t wa KrajO'Wlego krótkoterminowej komisja pracy. nad dokonaniem
ldóI'~o b v się dostał z powodu sze d0 r.bodzeni.e.
tlldwi,ka G10Jllka
do oib.j.ęcia pożyczki w wysokOŚCi 100,000 zło­ zmian w statucie etatów wydziału
(!.ry w tota.}<i'z atol'a.
W toku dalszych badali lJst~') clz~'1I1no ści,
które też w fin1u tych na budowę domków drewnia- bu dO'Wlnictwa.
W li!ście do przy.iac~da rÓl\v- lono, że Fiszer, d{)lkolJ1vwuiąc wczorajszym rozpoczął. (a)
nych na Mani i na Chojnach.
Wszystkie p{)wyższe sprawy bę­
nież podaje
jako przyczynę
~
dą przedmiotem obrad pOSiedzenia
pr:zegranie pienięozy na wyści­
plenarnego rady miejskiej, które
~ach konnych.
zostało przez prezydjum wyznacza
W liLŚcie do magi.strabn dono I
n«;..,na dziś dnia 15 października.
,t Ż·c ui'e mÓ/ifł wyżyć z niskie.i
Na porządku dziennym posiedze.pensji. zabierał wpływv podatrady znajdą się również wnionia
kOwe. a nalstępnie, hv pokryć
f
ski komisji do spraw ogólnych w
niedobór
grał nR wy,śdgach,
O pOWIe za napa na aSJer ę irmy
azo
empert
przedmiocie przyjęcia statutu nale~'Z prze~rvwnł.
p
d d
t
d·
•
Y\T toku dochodzeń w dniu
I'ze
woma
ygo maml, trybu IlOStępowarua.
ratora, śledJztwo w sw'awie Szla grody miasta Łodzi dla polskie}
w,r.zora j'szym stwiei''dzOtllo, że .lak .iuż donosiliśmy, 24-letni Ja
Na decyzJe nl'Okul'atora przy ma pod.ięte będz,ie ponownie. nauki, literatury pięknej i sztuk
Fi'<:7.pr f&łSzował rachunki, asy- kób Szlam, biUI'alista, napadł łódJzkJm
sąd2iie
olU'ęgowym Ro-zprawa przeciwko Szlamo- plastyc~nych oraz w sprawie wyda
(!.naty. Sfałszowane są np. ra- w kJat-ce schodowe.i na kasJer .. II wpłynął
przedewszystki~m mi rozpisana będrzie prawdopo- nla opinii odnośnie statutu wydzia
clmnki, plizedstawione IZ tytułu kc firm. y ••Ma.zo j. T.emp~rł". I fa'k t, iż flaszka nit' .]·esł uwaz·a- dobnie dop.iero za kilka mie- fu pogrzebowego przy łódzkim cel'e!tlliacii rzeki Ner, na sumę 20-letmą Herłę Wa.1nbel'ger.
na za nauedzie, którcm mo-. siecy, w p(lczątkach r. p. (p)
chu piekarzy~
(g)
~l. 800 z.
ł
. Szirun usiłował Ill'.abować ka- żna dokonać zabóJstwa, nawet . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . O•••••••••••••••
t
k
.
Po,z.a tem nie WlIliesiooo do ka s]el'ce eez ~ zaWJera.1ącą po- gdy jest wypełniona liwasem
sv składak ubezpieczeniQfW}'Cih llad 9.000 dotych w gotówee. solnym.
,
od
ollnia,
z:lLnkatSOwanych
Mimo tZ:aDIroczenia od ciosu
Gdyby s7Ll{ło nie wyłrzyJD.ało
Drze'z Fils:'Clra o.d sekwestra,to- zadanego je.i flaszką, WaJnbe.r· siły udelozen'ia i kwas popsrzyłrów. w sumie 10.000 zł.
I żanka nie wypuściła z rąk tecz by napadni'ętą, powodu.ląc ciet
Stwi'erd:zono również, że Fi- ki z pienięrnz.mi. Zbl'Od1Ue napa kic us'zkodzeni'e ciała. sprawa
lizel' nie zaksiel!!O'wał weksli na (lu J'1A~łUlllikowe~o Szlama zakwa Szlama byłaby ro~atrywaną
sumę 10.000 zł., w:vsta,wio().ny.ch lifik~wa,"o początkowo pod "'ad bez żadnye~ wątplLwości przed
~
Jeszcze pTzez j)orprzedmego bur I dOl'azny.
Sadem dOJ.'aznym.
\
_ _iii_Bille
mistrza
Ła,tlwwskiego,
oraz
Jak. się dowiadu.i~my, )}I'OkilTak więc bądź to słabe.i sile
podjął za czekami 700 7.1.. ktÓt- rałol' dr. MaJ'kowski, po I'Ozpa- uderzenia, bądź też mocy szkła
l'vch również nie wniósł do ka- łrzeru'll wyników dochodzenia flaSZki zawdzięcza Szlam, iż od
IV.
wstępnello i ~łet'l7.łwa. nshilił. iŹ suneło /Się od nie~o widmu SZfIJ Udziela doraźn ej pomocy lekarskiei we wszelkicn
O machinacjach tych,
ja;k. s prawa Jakóba Szlama winna bienicy.
wypadkacb nagłych o każd ej porze dnia i nocv
stwierdziła komilSja, wiedziat I być skierowana do zwykłego
W ~wią~kn z deeyz.ią prokn.
Lekarska pomoc akuszreyjno-ginekologiczna.
l.
o~o
ł
RAH
Wszystkim tym, którzy wzięli udzlal w uczczeniu pami.... odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoc%ynku drogich nam . . . .
I
I
ZO
I
1
I
am
d'
z
d
są
k' k
B
zw
M
i L
I
I
Pr,watne
O
Il·lnlona
t
U
Telefon:
y
. z Ireh oz,
'r.
15.x -
!8!
W,plata
państwowei
bezrobotnym za
zapomogi!
miesiąc październik
r. b.
I
podaje do w czasie od 1 do 10 paźduefl1ika
zafuteresowa.- 1931 roku.
dnia 21 l w
Wypł3lła odbywać się będzie w
czwartek, dnia 22 października rb. wyżej wymienionym lokalu urzędu
ojd~ sie wypłata paÓSttwowej zasUkowego, w czasie od godziny
zapomogi doraźnej za miesiąc paź 9 do 14 według następująceg-o podzlemik r. b. bezrobotnym, posia rządku.
dającym rodzinę na wyłącznem uŚroda, dnia 21 paźd~ernika litetrzymaniu, którzy zgłosUi się do ry od A do M;
biura urzędu zasiłik.~o przy ul.
czwartek, dnia 22 paiJdziemika
28 p. StrzelcóW! Kanłowsktch Ilil'. 32 litery od N do Z.
dziś
11,58 Sygnał czasu i hejna!.
12,10 Muzyka z płyt gramofonowych.
12,35 Koncert szkolny :Ii filharmonji warszawskiej.
15,50 Program dla dzieci
16,20 Lekcja języka franouslde>go. (kurs średni).
16,40 płyty gramofonowe.
W,10 "Smoleńskiie boje Radziwiłła. przed trzystu l3Jty" wygłosi mjr. Lipiński.
17,35 Koncert kameralny.
18,50 RozmaiItoś'ci
19,15 Kom. izby przem.-handlowej w LodZli.
19,25 Płyty g~amofonowe.
19,40 Płyty gramofonowe.
14,45 Dziennik radjowy z War
PORANNY- -
1931
'T
t.
i····················
.
·······················:········
......
mlł···········i
E
TBATR, IVIUZYKA I SZTUKA
=
I .........................................................................:
Magistrat m. Lodrzj
Wliadomoścl
osób
nych, że W1 środę,
Co uslrsz,m,
.,GŁOS
TEATR MIEJSKI
w piątek i sobotę wie cz.
lekka, francuska komedja Flll'rs'a
i Callavet'a "Święty gaj".
W sobotę o godz. 4 po raz ost.atni "PieEnil3Jfze Ghetta" Andrzeja
Marka.
W niedzielę o godz. 4 dla najszerszych warstw, dzieoi i młodzie
ży "Co chcecie".
W próbaoh wesoła farsa Vebera
"Spódniczka czy toga".
W poni'Eldzia.łek, wtorek i śro·
dę trzy występy znakomitego artY
sty scelll!i,cznego i ekranowego Bogusława Samborsltiego, który wraz
ze swYm zespołem odegra powodze
niową komedję Lajos Larjo "Prawda czy kłamstwo".
Dziś,
przez radio!
najszerszych warstw spól:eoze.ństwa
aód7ka orkJiestra fillharmoniczna
zamierza - oprrócz konoort6w w
saH filhannonji - dać cykl poranków w salach na krańcach miasta.
Pierwszy pora.nek odoędzie się w
teatrze popularnym w sali Geyera
w najbliższą niedzielę. Dyryguje
T. Ryder, początek o godz. 11,15
przed południem. Ceny biletów: od
50 gr. do 1.50.
PREMJERA W COCT AILU"
Teatr Coctail występuje dzisiaj
z drugą premjerą p. n. "Blondynki,
ach blondynki". Program zapowiada się niezwykle irn.teresująco i bogato.
Kasa zamawiań Grand - Cafa,
Piotrkowska r.'2, od 7 W1iecz. w ka- lę.
TEATR KAMERALNY
sie teatru (przejazd 34). CodzienPozostałe w niewielkieJ ilości bl>
Dziś i dni następnyoh wieczorem nLe dwa widowiska: o godz. 8 i 10 lety sprzedaje kasa zamawiań teatrów. lDie,jskiJch, Tra'Ugutta 1 (tewasołllJ
sztuka krymi:nali.styczna W1ieoz.
Hoodges'a i Percivel'a "Hau Hau",
DDmKmwn~
kóra w dalszym ciJą.gu jest niesłab­ KONCERT ORKIESTRY JAZZU .~~.kga.mn!m~<ra~:m!m2.·. . . .~...~
KARASIŃSKIEGO I KATASZKA.
nącą atrakcją dla naszych meloW środę, dnia 21 b. m. o godz.
manów. W roli głównej MioOOl
8,30 wiecz. odbędzie ~ w sali
Znicz.
ebor. nerwowe i wewnętrzne
filharmonji tylko jeden występ zna
TEATR POPULARNY
przyjmuje 4-6.
komitej orkie.stry Jazzu popularDziś o godz. 8,15 w dalszym nych kompozytorów Karasillskiego
ciągu piękna operetka "Wliktorja i Kataszka z udziałem Hamki Kai jej huzar".
rasińskiej, prilmabale.riny opery w
Celem uniJmięcia. natłoku przy Hamburgu, Irooy Różyńskiej, a,rOt'. med.
kasie te,a tru bilety wcześniej do tystki taaJtru "Qui - pro - Quo" i
nabycia w perlumerji St. Pływac­ autentycmego mulata Sam Salvakd:ej, 6 Sierpnia 2, tel. 156-36, od no. OrkiJestra jazzowa składa się z
godz. 11 rano do 6 wi~cz.orf'm.
35 iJnstrumentów. Kompozytorzy Specjalista chor6b sk611"~
W próbach operetka "Nitouche" Karasiński i Kataszek na życzenie
nych i vvenerycanyah
w reiyserji A. Wzvrczykowskiego. ~. publiczności komponują tanUL. NAWROT 2
ga według podanych tytułów. W
TEATR W SALI GEYERA.
• l'EIoEFON 179-89
Dla popularyzacji muzyki wśród programie najnowsze przeboje sto- QląJmu'e do 10 r. i od 4 - 8 wi~!
liey i za.gr~y. Bilety jut naby- w nledi!łel~ od 11 - 2 po pOłudnia
wać m~ w kasie fiJharmonji.
Dla pan spec. od gock, 4.-5 pp.
Sted'am" i Konce.rt skrzypcowy Bee
thovooa, Symfonja D-dur K. Ph.
E. Bacha, Par1;itJa D-moll na solo
skrzypce J. S. Bacha, Uwertura
"Rode1tnda." Hand1a).
Strassburg (345)
21,30 Muzyka kameralna (Kwintet A·dur M~arta, Suita skrzypco
wa Erba, Kwartet smyca.kowy Dwo
rzaka).
Medjolan (501)
20,45 Opera Robbi.aniego "Anna
KareIlliJna" .
Rzym (441)
21,00 Koncert (Koncert brande.n
bUJrSkiI G-dur Bacha., Symfonja Esdur Mozarta, Sonata wiolonczelowa Marcella, Suita Malirpiera, "La
Giam" Caselli).
Dr. med. URBACH
Piotrkowska 8. Tel. 148-8Q.
łzawy.
20,00 Feljeton pt. "Tempo dnia
KONCERT KAMERALNY
dzisiejszego".
"Kwartet warszawski" złożony
20,15 "Muzyka podhalańska" - z pp. Kamińsk!~go, Turscha, Gorfeljeton z ilustracją muzyczną wy- nowskiego i Neuteicha wykona
głosi! Stan. Mierczyński.
dv1ś, w czwartek, o godzilDie 17,35
20,30 Transmisja europe;skiego - 18,50, podczas koncertu kamekoncertu z Budapesztu. W przer- ralnego, transmitowanegv przez
wie kwadrans literacki: Stefan FIu rozgłośnię łódzą Polskiego Radja
"kowski "List do matki".
z Warszawy kwartet smyczkowy
22,15 Płyty gram-ofonowe.
D-moll Józefa Haydna (1173022,45 Kom. meteorologiozny, poDr. med.
1809) z serjl. późniejszych kwarte-/
licyjny i spoctowy.
•
tów milstrm. Kwartet ten nosi na23,00 Muzyka -leU,lIJ j taneczna z zwę "kwiint()wego" (QllIialtenquarWarszawy.
tett) ponieważ początkowy motyw,
tj. główny temat pierwszej c'Lęści
AUDYCJE ZAGRANICZNE
składa się z dW'U.ch, charakteryKonigswusterhauSen (1635) i Bu styCILDie po sobie odpadają.cych kro
dapeszt (550)
k6w kwiln.towych. Zw.arta powarLna
Południowa 9
20,30 Symfonja "Dantet' Hu- kompozy"ja wprowadza. nastr6j u
b ay'a na 4 solowe głosy, wielką. or Haydna. nieczęsty.
przYJm: 3-41/., telet. 183·17.
lciootrę i chór chłopców.
Uwagi! godny jest "menuet" t. j.
Langenberg (472)
trzecia część, zbudowany w formie
19,30 Symfonja B-dur Haydna., śc.isłego
kanonu dw:ugłosowego. INAUGURACJA SEZONU W KIKoncert fortepianowy B-dur Mazar Drugi, niższy głos w odstępie jedNIE "RAKIETA".
ta.
nego taktu pawtarza melodje głosu -Mamy do za.notowrunia. wtadoKalundborg (1153)
pierwszego.
mość, która niewątpliwie z.wiJntere20.10 Koncert (Uwertura "Król
Z udz.iałem p'JJanisty p. Igmaoogo suje jaknajsZ6!r8ze sfery publiczRosenbauma zespół wykona też nośo~ km.owej. Mianow1Lcie miesz·
W. I. Z. O.
promienny kwintet fort;e.pia.now.y czą.ce się od szeregu Illit ki!no przy
Podobnie jak w ub iegłych latach Es-dur Roberta Schum.ana op. 44 ul. Sien.kliewicza nr. 40, otrzymało
i w tym roku zrzeszenie kobiet napisany w roku 1842. Był to rok nowego właścici'ela w osobie dyr.
żyd. WIZO organizuje
w lokalu w twórczości Schumanna niezwy- Firsta, który jako w:ytrawny 13.cho
włas nym., Siell.kjewicza · 26,
regu- kle bogaty, powstało w nim kiJka wiee, praoujący w swoim zawodzie
larne zebrania towarzyskie, połą.czo wielkich kamerralnych kompozycji, zgórą ćwierć wieku, daje rękoJrru_s,
ne z odczytami na aktualne tema- a poza tem sławne cykle pieśni od że Łodzi przybęd~ nOWa placów·
t y. Zebrania te, które jak dotąd, słów Heinego. Kwintet fortepiano- ka rozrywkowa, będą,ca. w. stanie
od b yw a ć si ę b ę dą ka,żdej środy o wy Schumanna potlwaęcony je,s t zaspokoić wymagarua
najbardzi.ej
g odz. 9 wiecz., niewą.tpliww zgro- młodej żonie autoI'la, pi.<Lnl6tce Kła wybredne,j public7illOści kinowej.
m a dz ą li czne
zastępy
członkiń i rze. Jest on wyrazem romantycz·
IGno "Rakiem", gdy t tak brzmi'
wprowadzonych goki, ze względu nego entuzjazmu. Wagner w jed- nowa nazwa. k.tna, otwiera w dniu
n a wysoki pomom odczytów i mie- nym z listów do Schumanna wyra- dziSiejszym sezon 1931-1932 r.
łą. pełną. swobody atmosferę.
ża zachwyt nad tą kompozycją..
przebojowym filmem p. t. "Kochaj
my si~" z niezrównanym Hanym
Liedtke, który w o'Otatnlch d.tUach
Kino Dźwiękowe
Dziś i dni następnychI
na gościnnyoh występach w Łodzci
Potętny dramat
ś~oił nienotowany tryumf. Film
dźwiękowo - erotyczny p. to
we wszystkich większych miastach
europejskich spotkal ~ z takOOm
UZllMltem publiczności i prasy, te
ni~ wymaga absolutnie żadnej reklamy. Dowodem dbałości dyrekcji
kina "Rakieta" o dobór repe'r tuaru
może posłużyć fakt~ te na najbtiJtMiłość, przyjaźń i pokusa! l
szy okres czasu prz':}widzia.ne są ta
Dramat nieszczęśliwego trójkąta! t
kie szlagi~rowe filmy, jak "OdTragedja trojga serc z przeżyć i szaleństw Nocy Kama
wiecwa pieśń", "K'I:ięż.niczka na
wałowej! !
urlopie", "Noc upojeń", ;;Pokusy
Brodway'u" oraz szereg filmów
W rolach głó~nyah: Naisubtelniejszy kochanek ekranu
l~dą.cych rzetelnym sukcesem ki\nematografji.
PO~ągowy
~r:k~~o lłlma
JeśH dodamy, że k.;mo "Rakieta"
Nadprogram:
Rewelacja
Nadprogram:
zos1.ało kompletnie odnowione oraz
6 aktów autentycznych zdjęć dźwiękowych z całkowitego
że mimo ogromnych wydatków, ja
przebiegu meczu o mistrzostwo świata w boksie
kile pociąga. . ~ za sobą wyświetlanie
pierwszorzędnych filmów, ceny biletów w "Rakiecie" są. najniższe w
(Europa)
(Ameryka)
Łodzi będzi e można z całą staPoczlłtek seansÓw o g. 4 po poł., w soboty i 4więfll o g. 12 w pol.
nowczością twierdzić, ~e kino "Ra
Na pie~wszy seans wszystkie miejsca po 50 gr. i 1 zł.
kieta" będzie ulubi~mem lDiejscem
Uwaga: Ceny miejsc III m. 1 zł. 2.5 gr. Balkon f Ił. 75_lIr.
rozrywki najszerszych w.a.rstw puII m. 2 zł.
I m. 2 zł. 50 gr.
•
Józef LubiCZ
Chirurg ortopeda
Hfll
Z estrady koncertowej
Wieczór
Szalon"
Karnawał
Ichmelling
[OOfra
Hennet
Itribling
blicznośCli.
Iren, de Noiret
pieśni
Pani Irena de Noiret jest pieś­ niebosiężnych szczytów, a czarują·
nlarią nfepaspolltą w MmUn rodza cy w "mezza-voce", gdyż umiejęt­
ju. Specjalnością jej są piosenki ność w posługtw~niu się językami
na.s1rojowe, różnych narodowości, zaliczyć wypada raczej na karb
które odtwarza w sposób nader in- Wrod7lOne) muzykalności i subtelteresuJący, z dużym wdziękłem i ności ucha, niż
językoznawstwa.
umiejętnie
nagina
sw{)j
mile Dlatego też najbardziej zrozumiałą
brzmiący głos sopranowy do cha- dla poliglott'm stała si~ śpiewacz­
rakteru
framwanla i znaczenia ka dopiero w narzeezu węgier­
słów. Produkcje tej oryginalnej skiem. Jeżeli chodzi o zewnęt rzne
pieśniarki stanowią "genre" liJej- akcesorja, czyli kostjumy, to te nie
szych, powieddałbym, "kabareto- bardzo były pomocne do podkreśle
W\ych" piosenek charakterystycz- nia o~nośnej narodowości, boć trud
nych, a rozmaitość narodowa pieś­ no nazwać kostjumami kimono
ni i Ich wielojęzyczność sprawiły, bądź chustkę lub fartuch, z któże ta ograniczoność, raczej jedno- rych kaZde z osobna stanowi inny
stajności w treści programu w ciągu naród. Tu zwyciężył wyłącznie tacałego wieczoru, nie znużyła słu· lent pieśniarki.
chaczów. Z wszystldch akcesorjów
TowarZyszył na fortepianie do
składających się na rynsztunek wy produkcji solowych
p. Herman
konawczej sztuki p. de Noiret, pod Kruyt, artysta o dużych walorach
kreślić należy
w. p1erwsa;ym rzę­ pianistycznych.
d7Jie jej doniosły materJał głosowy
F. Halpern.
o wielkiej rozpiętości, sięgający
g
Ricardu Curtez,
REWELACY JNY PORANEK W
TEATRZE MIEJSKIM.
Już nied,lugo. J eszcze
chwilka
cierpliwości, a Łódż weźmi e
gremjalny udział w jedynY11\ w swoim
poranku
rodzaju r ewelacyjnym
artystyczno - lite<racko - erotycznym: "Sex Appeal" (Zew płci) , l{tó
ry odbędzie się w ni e dz ielę, dn.- 18
b. m. w. teatrze miejskim , punkt.
o godz. 12 w poł.
Niezwykle frapujące zagadnie.me, barwna mozailm na jcelniejszych przemówień i "pok."azów"
artystów, lekarzy,
adwokatów,
art.-malarzy, dziennikarzy, feljetonistów - oto, co czeka oałą kulturalną Łódź w najbliższą. niedzie-
•• CAPITOL"
Dziś
Piękno
i dni naslelln,ch!
i swoisty urok dalekich krain
opiewa wspaniałe arcydzieło
Północy,
dźwiękowe reżyserji
W,lera
Williama
p. t.
"ORltllN"
Dramat zmysłów i pożądania. Tragiczna miłoM
dwojga przyjaciół do jednej kobiety.-Najpięk­
niejsza kreacja Meksykanki. W rolach głównych
LUPE VELEZ.
William Buyd
Paueł
Caranaugh
Nadprogram: dźwiękowy doda~ek F OI' A
oraz aktualności krajowe
Ceny miejsc popularne!
Początek w dni
powszednie o 4.30, w sob. i niedz. a g. 12.30.
Następny program
"NASZA JEST NOC"
at
G 1!.
o S sP
r.~
~
RI o
y
1ll1I1I1I1I1II1I1I1II1II1I1I1II1I1I1II1I1I1II1I1II1I1I1II1I1I1I1I1II1I1I1II1II1I1I1II1I1II1I1II11II1II1I1II1I1II1I1I1Ii1ll1ll1l1ll1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111HIIIIIIIIIIII!IIIII!lIIIlII!llllllhlllllllllll
!Jodź, dnia 15 października 1931 r.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
--------------------------~-------------------------------
i
Walczak
sędziują
w
w
IJ
Łodzi'
niedzielę
karski o mist.fzostwo
ŁKS a Wartą, który
d"ie w najbliższą lt1ed~ielę, sędzi er
wać będzie p. Schneider z Krakowa.
Natomiast mecz rewau7.owy o
woj~ch:t do ligi pomi.ędzyŁTSG a
N!lprzodem (Upi,ny) prowadzić hę­
dzio D. Walc7,ak Tadeusz z Waifsza
wy. Mecz Ł TSG roze~any będzie
o godz. 11 przed południem na boi.::ku WKS.
ość
W kollCu bieżą.cego miesią.ca roz
poczynają. się w basenie zgierskim
w Zgierzu ku!'sy plywn.ckie dla
paU. i nanów organizowane przez
o~rog-ek w. f. Zapl sy prZYJmowane
Z8'l, ośrodek w. f. ul. N.owoTargowa 24, ecdz:ennie mIędzy
godz. 18--20.
• •
rr
pociągniecia
zapCJIWiedzianvch min gorszy
Zamiast
W nadchodzącą. niedzielę rozegmny zostaniE.; na boi~ku ŁKS-u ()
godz. lO-ej przed pcłudniem trójmecz lekkoatletyczny między drużynami męslGemi I,KS-u,
Gcyern.
Kursy pływackie
w Zgierzu
ll
dla kluhÓlW.
llIZ
dla
dohra sportu oilknr
musza sobie tneba
nad skie,r.{o ytanowczo oczyś·c ić. T\i('·
clru ; \,11
O'hec- U(;z(;i,wość sporto,wa
nie svtuacji. Prawdo.DodoJbnle lwows'k ich
nic ulega żad.nt'.i
dmviemv sie
:niedlu~o
o ia· wątpliwo.ści. Liga musi w sprakiemś .. talktycznem" pOlr,ia~nię· wp' tę wluoczv{; i nosl!l\'.-;('. "., II
je veto, ~rozi jcj bowi(,l1l r,nlko·
ciu i z jego st'r onv.
Ciekawe. że Haa nie tv1lk o. wita k0111 pro'lllita·cja.
Najwłaś>Ci\"szem wyjŚciPlll
l
iż nie p'rzeciwdziala podobnym
kcmbi!lla-cjom. Je('l j·es7.eze a.k- teeo hałagan u byłoby o~r::.·c')­
ceptuje ie, maiac ,za nic pn.e- wanie zupełnie n(~wp.go kalp_n~
pi'8, który wyraźnie głosi. że ciarzvka po!Zost!liły'ch ;esz('Jzc dl)
przY'czem
w ostatniICh dwu terminach mi lOzef4'l'll.illia me<:z.Y,
stuO\stw muszą być roze,\!'rane mnISi być tu brany pod llwnlg·ę
comajmllle.1 PC · cz te.ry spotka- obecny stan tabi!li, to 7.nnczy
nia. Kombi:na.cja
Pogoni jest sJ)()Itkania należy ułożyć w s,po
poprostu po~wałceniem przepi- s6b uniemożliwiający jalkąkol­
polega i'lcą
sów staturtu. Co na to pow.ioP,diZą wip.l, kombilla('.ję,
inne kluby zaintere.sowtaJle w na oddawaniu punktów.
Wórwczas bezmyślna młocka
mi'strzOłStw.ie, ił wjęc:
Garbar·
nia. Wi ..t.a, Warta i Le/da, któ- lil.~ow:l nabierze choć w o<stare mają również sza!l1se do zdo t.nich dniach pewnv~h walorów
sPoll·towy'ch i znaczenia w kI ahvcia zaszczytnego tytu':iu?
Ustrój lioowv trad ,.."tałnjo ~vnkowalllin lin1żYl1 do lvtułu
mOC'no 19l1ili7Jlą. Atmosferę t.ę mistrzowskiego i do ~padku.
derzv tego kluhu
lamat głowę
pilęciu meczv li·g owvclh
rm:r.·, dzień 18 października. Mniej- Dorzac1ni{'
grane zostaJllą w na.ihli.ŻlSzą nie. Sza f'rekweucja
publiczności tern. ja.k wyjść z cież,klei
Trójmecz lekkoatletyczny w niedzielę
i lKP.
kombinatorów lwowskich.·.. Nie~ cl~l·
sDorlowiI Pogoni i Lechji aDrobuie zarząd lig'
"Taktyczne
mecż pił­
ligi pomiędzy
rozegrany bę­
.Tak si(l dowiladujemy
, L
• •
•
PP. Schneider
dzielę tylko \.Jr.z v ~ootl\allia. 'l
miaIllOlw'ide: Polonia ~ Garibrurnia w Warsza.wie, 'Visła - LE'
gj.a w Krakowie i Ł. K. .~. -Wa.rta w Łodzi .
Dwa mec.ze lwo<wskicb drll'
żyn, to z'naczy spotka:nie Ruchu
z Czarnymi i Le<:hji z Pogonią,
zosta·t v .za ZRodą .klubów zain·
tere'S.()wanych o<lłożOIDe i nrlbę·
d-ą się dopiero w dniu 29 liiStopada.
K qmhi,nacje lif.{owvch dm.ż v)]
ILw00'Wa są w tym wypadlm ~ż
nazbyt przej,r,zyste. KaMIv, 0rJ.e.ntują,cy
si·ę
w ra~hnnku
punktowym domyśli się z jak~h to p.rzyw::zy'll ohvdwa ~potkania te zostalv OdToczone. Nie
uJp.~a najmn;ejs.zej kwestji,
:'e
w t}i1n wypudkll nai!R'łównitds7.ą
rolę ode·grały motywy niespo\'towe i tem dziwnieisze wydaje
si.ę być stanowisko ,zaf7.:,\!d li ligi,
która udzieli,ła swej 7..gody na
to D)'"
. .
I •• l"n...-n
....... I' e-C\I!
"luszllie jcdno z pi,s ll1 Iwo\\'sk ioeh zaZI1:l.l:::za, że d.zi·eli 29 listopada pod każ? vm. względem uwanmv m 111') / hvc 1U ter'
l
.i ust niemal
l!
że pewna, zdrowie
T>i,Lkal~zy hędzie narażone
hardziej na niehezpieczeństwo w
pÓŹ1niejszvm
terminie Jlle<:z'll,
niż O'becnie,
że nie ma ia-
dnych widOlków na to. hv Lei Czarni sp·od.zic·wać się
mogli lelpszej formy i lrutwiejsze
go wywalczenia sobie OTawa
pozostania w lid-ze, ii) Pogoń 7.
twkieIU
samem powodzeniem
moź· e waJ.czyć o mi,sir:o~two w
listopadzie, jn'k i w październj,·
Iku. PiLsmo to wręcz zarzU\ca
nieuczci.wość sportowCJ, Id'lloom
lwowskim.
~'hia
Niesh:Łv stwierdzi~
musimy,
i.e tak pO'-ważiI1v ~ZRlrZl1t je.st cał­
kowióe uzasadniony. Pogoń i
Lechja - to dwa kluhy, interesv któn"Ch
pfjI:emU<WJa.1ą
za
~ p m, by d.zia:łały wspólnie. Pier,,,sza dąży do milSLnostwa. dfill
.l(a - - bwni się przed spadld-ean.
r.M: łat',""iej,szegfJ, .iak pf7.ełoźyć
. 6'ZI11e.1>'7.V
"
t (~rmJID,
•
ł1lf' :::Z na l1a.l))
w którym sytuacja będzie .rui
... a ·kowic:e wY.iaśniona i, odpo~i('cln;() d(J wv~ wori'O.n ej k~n·
Ill'nkturv. zag,rac nn .. p€wmakfl".
In·n cmi słowy 1110Wląe,
Pllukty .z dohed7.ie wówezas ten.
lrnnu będa om oolrz('])ne.
T~ldycme" Do'c :~lZnip'cje to
"nlnSI~o Czarnych do 'iamoobro
nv i spowodowało n!"7.ełożenie
-
I
"
Z cudzej
,~:eszeni...
New, Dodatek na· luby ligowe
Ł.K.S. prołesłuBe
przeciw samowoli P.Z.P.N.-u
Zarząd PZPN okaz.uje si~ bardzo iż sprzeczna jest ona ze statutem.
hojny jeśli chodzi o datki z cudzej Pozatem ŁKS zaznaczył, iż dobro·
A
.:.
~
.1 '!&fA
kieszeni. Między innemi postan(}wił wolnie Qpodatkował bilety wejścia
U
tli
~
aii~(!lIUW
on) by w~y8tkie kluby ligowe opo na mecze ligowe na rzecz beKO.••
.
datkowaly swe imprezy piłkarskie botnycb i dz,jś n'e moie zbytnio
NajWięcej zwycięstw dla Pols~d odniósł Kusocifcski
na rzecz Cracovii. Ma to uluo:ili- obciążać dorlat1,owo tak drogiego
Męska reprezentacja lekkoatIe-- korski _ 16. Kostrzewsld i Adam-I ~:leclZ11 z .Rn,che m. ,P(l70O";ta je , te- wić klubowi temu odr€st.wrowanie wstępu.
tI!'7€CJ
:r.a2roty c~na zakończyla swóJ sezon . Te- czak _ Po 15, S ze'Jnac h l' T ro j anow:.:17 "
Godnemi pozazdl'Oszczenia wzg!ę
l t6 lduh. ró"'l1JPZ
.
. .1 • 7Jfszcwnych przez wichurę trybun.
gOl'oczne wyczyny jej są doskona- liki I _ po 14, C~jzik i Baral1 _ mil" { repo moz:na ';," \ ,{IJak się dowiadujemy, przeciw- darni cieszy się Cracovia w PZPN.
le, v,.-yniki osiągnięte w &PQtka- po 11, Kuso::iński, Weiss, Nowak wać". 'To ..'V:trs·zawHllu ka Lea ko tej swoistej uclrwale zaprotesto- Ciekawe jal~ie stanowisko w tej
wał LKS, twierdząc nie bez racji, sprawie zajmą inne kluby ligowe
niach międzypaństwowych dowodzą i Heljasz - po 10, Oobrowo!ski,
m~~"y
""ielkich postępów.
Sawaryn, Biniakowski i Piechncki
ltIY&
D
II
ł
d
h
- po 9, Jaworsl<i, Malanowski - reprezentacji piłkarskiej
O
... ? g em
rozegr~o
otyc czas po 8t Petkiewtcz, Smaku Iski i Ma
Mrr.z Polslm _ BeJg.1a. był 46
~- mecze
z cze.. szewski - PO,
7 Tro j anowsIt i IJ • moczem mIę
. d zypaństwowym na9
k rniędzypanstwowe
j (
ra
Lista pań I panów
go h) "!' l;a u w ,tern (~ w!yg - Poryś, No>Wlasielski, Fry,>zczyn i lIzBj piłkarskiej reprez<lntacji. BiDYCh) lZ
z~gr~1~_4 a k wygra- GÓl'\Ski - po 6 razy.
hns bramkowy tych
spotkań
Dttroc.znym zwyczajem ogłoszo­ da., 4) WiLman, 5) .J. Stolarow, 6)
ny. c. '
: l
a n.aJcennte.J,,_
NaJ'więcej zwyci.
.. stw. .
odll.;e~.li·.
1..
JWIZyść.
Jla, została li~ta nltjlcp8zy ch tel1Ili· Kołcz, 7) Altschuler, 8) Homin, 9)
tw su cesy
d C u.
,'Tzmi "4"
IJ :",2 na. naszl1!
W87ia C na ~y. z"!Jcb~ę!>. I() na
ta
"ze- Kusoclński - 19. Kostrzl'wskr' _
N t
. d
< t
sistów: i tennisistek polsldch. Nie Mal'8zewski, 10) Andrzejewski i
c os owacją ~ bUO ycre na w 8- 12 ""k l'
11 P k' .
flS ępny mecz nvę zypahS woność nagroay ufundowa!Ilej przez
".,1 orS<l ,
et lew;:Ci!: -- wy rozegr:wy za. tanie jak wia.do- jest to lista oficjalna i prawdopo- Popławski.
Panie: 1) J~drz~jowska, 2) Volk-~1 i
t t .
9, Szenajch, Adarnczak ł Bar"ll - 1tlO \\" Poznaniu w dnill 25 IJla.źdzler- dobnie polski: 1.Mązck reIUlisowy
in Zal .,.,.,c ego, oraz os a me zw'Ym.
6 Hel'
. B' . k
k"1
.
l"
męstwo odniesione w Brukseli" nad ~o 'C'
Jasz
~la oW'S l _. po m ca . z reprez?nta.cJą. ~ugos MVJl. ogłosi swą. liSt(l, lecz, jak to 'Lwy- merówna, 3) Dubi(lńska, 4 i 5) Po sseltówna, 6) Wełeszczukowa, 7)
repr~tac' Bel'·
, ~-reye!' ,Mtrkut P., Nnwo- BędZie to trzec,e spotkame z Jugo- ple cz.yni, dopiero w grudniu.
Ją
gJl.
sielski, Dobrowolski l Trojaoowski :-.ławją.
Dotychczasowe
wyniki
Wedlug opublikowanej listy :lilii J.ilpopówna, 8) P07.owska, 9) NeuBarw Polski broniło 83 zawodni- 1 -- po 3. Sztafety r1a"~e wygrały hrzmią.: :3:1 dla Jugosławji i 3:1 najlepsz€'g'o temlisistę U7.rumO Tło" ma.nówna, 10) Boniecka.
ków. Najwięcej razy startowali: Si 21 razy.
- dl::t Polski.
CZ.yilskiego, 2) M. Stolarow, 3) Heb
nl
..
46
polak!IIJJ-
Ó
NajleDsle rakiel, tennisowe
h ł
l
l
C. SEIBERT.
Powieść
kryminalno - sportowa.
Znowu zajaśn~ała tab/ilca: Nr. 8
.....ywrócił się, ;Nr: 7 zrezygnował.
Zdenerwowamie . wśród publiczIItdci. Siódemka. to by1 Meier na
Meierze, który i tak nie miał wiele
8ZaJ1S; ale ósemka to był krajowy
wóz Kuglera z Vironem przy Idełownicy. Aczkolwiek wypadek oka
"al się niegroźny w skutkach, to
jednak już dwa wozy krajowe er
pUŚCiły bieg, a z z~"Tanicy wszyst
lde sławy szły bez żadnego defekt l. Merz zac7.ął się demerwowa.ć:
nie mógł sobie wyobrazić, aby ten
Palisander mógł D3Jprawdę wytrzy
mać cały wyścig w tern temPie mówiono o 165 klm.-godz. - Ale
jechał rzeGzywiście wspaniale. bo
trzeba mu było przyznać. Podobał mu się bą.rdzo również Corctti,
młody jeszcze kierowca. ale odwa.i
ny i bardzo ~ręczny" .Turek wcią­
gnął go w rozmowę, starając się
Dalll'owa.dzJć na temat wynalazku.
12)
zarani, 1l13jąC tuż za sobą Draisy i
Fletchera, przyczem amerykanin
,,,łaśnie zdołał prześcigną.ć francuza. Na trybun:nch rozległy się frenetyczne okla~ki, wszy~cy spodzie',"ali sio już teraz zwycięstwa ame
rykDni~a.· Z kolei pędZił Bonseaux,
który przed trybunami przegonia
Szrenk:1 i S1.pindlcra. Ci ostatni
nic mieH już żadnych S~M1S, S1.0Zególnie w porównaniu ich szybkoś­
c·i z Jl:1djeżdżają.cymi te.raz wozam.i. KiorOWillictwo wyścigów ogło­
sił o, że Nr. 8 wycofał Się z wyś'Ci~
gu wskutek podwójnego złamanLa
osi.
Merz nie poszedł na to, jednakże
Szcn'lbolin znalazł okazjQ pc·wiodZWlia paru lekceważą·cych słów o
ta>k~ch odkrycil\.ch. Naogół proponują. . wiele
oszukal'lCzych pomysłów i trzeba się bardzo mieć na
baczności. Weronika trą.ciła go nieNastępne ok4-ą~enie miało przeznllicznie łokciem.
- Dlaczego nie idzie pan ener- bieg dość jewlostajny; stawka. wygicznie do ataku? - szepnęła. - śc igowa. podzieliła się na dwie gru
Mógłby wpaŚĆ w nastrój i zaczą.Ć py: lepsza klasa wysunęła się na~
przód, Podczas gdy re zta dążyła.
mówić.
- Niech pani będzie spokojna, z tyłu w dość znacznem oddaleniu.
Dopiero S1.Ósta runda pokazała
wiem, dlaczego tak postępuję.
N a począ.tltu czwartego okrą.że­ prawdziwą klu.sę wozów i kierownia wszyst.lw się zmieniło. Wpraw- c,ów. Sonore, który przez cały ('IZas
dzie Sonore wcią.i jeszcze prowa.- był na przedzie, . odpadał powoli,
J ech(IJl wciąż jeszdził, jednakże jego towarzysz sta,- ",lo widocz,nie.
le qgląda,ł się za slehie, bo wóz cze w. morderczem tempie, ale inni
nie $zcdł taJe s~ybko, jak trzeba i rozwinęli większą szybkość. Nar
wcią,i obawi.a,ij się,
ze będą prze- prężonym wzrokiem spoglądali wiścignięci. Tuż za nim pędził Sobol, dzowie w stronę drogi, gdzie właś­
który czynił wysiłki, aby wydostać nie w tumanie kurzu sunął piJerwsię ·naprzód, ale włochowi udało szy wóz, Był to SohoI, który boba.
się jeRzcze ra.z uciec. A dalej nad- tersIm bronił się przed at~k!iem
jeMżał w doskon3łem tempie Caz~ Cazz.y'~o.
-
-
"Cazz,a.rani!" - ryczeli ludzie
wska.kując na. siedzenia. i wymachu
jąc chustkami. Włorh jecha.ł wspa
ciale, a tuż za. nim pęd1.iIl: Sonore,
który musiał zrezygnować z prOWIa
dzen.ia, bronił się jednak zawzię­
cie przed trzema wozami, które
zbiorowo następowały mu na. pię­
ty. Rozległ się powszechny okrzyk
zdumienia: Palisander był pośród
tej trójkl~ a,le brakło Corettiego. W
jednej grupie pędz,ili Fletcher, Palisander i Dra.iflY. Pali1!andeor próbo
wał wyprzedz,uć, jednakże
na
zakrę
eta wziął tak wysoko, że znowu
stracił nieco teorenu. Trybuny pr~y
cichły, na. tablicy ukazał si~ napis:
"Nr. 2 zrezygnował, Nr. 5 leży
na trasIe ze złamanem tylnem kałam".
Znowu dwaj krajowj jeidicy odpadu: Szr6iUk na Kuglerze i Szpin'
dler na Szoettlerze.
Weronika i Men zerwl8ili się z
m~ejscj zbliżył się także do nich
Szoettler z córką.: wyrażau nadzie
ję, że SzpiudleroWi nie stało się
nic złego. Ale oto nadjeżdżała już
reszta. wozów, ko-ncentrując na sobI,o U\vagę. Clabesi l Bonseaux, oddzieleni odległoś'cią kilkumetmwą.,
zostali jeszcze na za.kręeie pT7IJgOni{l~li przez pędzącego w niesłycha
nem tempie Corettlego: nie ulegało
więc wllotJpliwości, ze ten kierowca
musiał mieć po
drodze jalttŚ defekt.
KierowniJctwo wy~"C/.gów ogłosi.
ło, że przeciętna szybkość ostatnie
go okrą.żen.ila wynosi 186 kIm.
Szczególnie Coretti pędził teraz
jak sam djabeł, zyskując w oczach
na terenie, 'ale czy zdola odrobić
straconą przestrzeń?
WyEcigi zbli·żały się ku kOlJ.Cowio Na począ.tku szóstego okru;że.­
nia prowadził wcią.ż jeszcze eohol
jedna.kte ledwie wzią.ł zakręt, kiedy zjawił się z:l. nim !:a~isander, atakując go gwałtownic. Pół m:nllty później zjawił się jako trzeci
ostatni wóz Kuglera. znajJujący
się jeszcze w biegu, a m:lanowicie
Coretti.
Rozległa. F:ę
burz3. old.l~kólV.
CoretU nadrobił w ciągu j;' dneg-o
okrąienia praw:.e tr7.y kil ,'metry,
teraz była jedyna kwe~1"jl\. czy
zdoła jeszcze nadrobić rnszte i
zblil żyć się do Pt11isa.ndra bliżej nit
o 400 metrów, które dz:eliły ich na
początku bipgu. Res-ztf\, wozów już
nikt. się 11 ie i !lt,eresował. N n aleciał
Oaz,zarani w walce :: Sonoro iI Flet
cherem, którzy jednakie nic mogli
mu dać radv. W dO~l\ znacznem
oddaleniu j;chaJ Draby, za nim
Clabesi i Bonseaux.
(d.
e. n.'
Ł6dź,
15
października
1931 r.
GLOS HANDLOWY
~6dź,
nowe stawki podatku obrotowego
w doslownem brzmieniu
Przed kilku
dniami podal
"Gtos Poranny" na lPodstawtie
źr6dłiowych jnfonmacji SiZCZe)gÓ1v do,t ychczas otOtCzonel'(o tajem
nicą pro}eJ.dtu refol"lmy podatku
OlbrotOlwego.
Ze w!Zględu na olbrzymie zai'llteresnwanie szerokich' rzesz
czytelników tą sprawą, poda.joemy ponJiżej nowe staWiki w dosłownem brzmieni,u
1)IrojeJktu
rządowego
Drojektu slaw,
si~bil()rstwa prawidłoWylC!h ksią:1'(
handlowych.
2) %% od oibroŁów o,siąlg'Ilnę­
tych J)'rzez prowa'dzące prawidłOwe ksie~i ł,andlowe wydarwni.c hva kSiążek, drukowanych
n'1. nbSZffi1Ze obowi'ązywania.
3) 1 % od obrotów
dOikcmalIY'ch RI'tykulami Spożywcremi
p!er"\Vszej potrzeby przy dil'obIle.i sJ)l"lI edaży
z przedsięlbtior­
stwa handlowego, j'a:k również
października
1931 r.
R1HfK ~1(nlfiHl
Ceduła giełdy
Dolary St. Zjedn.
w
Łodz,
sprzedaż
kupno 8,99
bezpośrednio z pracowni
~- dobytych surowców 100 W"YiPro- bół.
4 proc. poiyczka inwest.
mieślniczei, ;pos~adająJCej kartę d'Ulkowanych towaTów
kiI"ajoUlgQ\.~ st~wlk]j podatikowe bę
rzemieś1ruiczą, wtględnie z za- wych prz· edsięhiorstwOiIll prze- dą stosowane wyłącznie do 0- dad: 76,- kupno 75,Bank Polski sprzedaż
klac1u handlowego, należącego mVlSłowym
(nie
wyll ącza.ią/C brotów PTzedsi.ębiOll\Stw handlo-
do właściciela praJC'Owmi
TZe- przedsiębioflStw budo,wlamych),
mieślniczej i abs~.iącego tę (zarównO' OIP'laca.rącVlID podatek
'PTacowurię.
I
J)'rzemysłowy, .laik i ni'(!'OIPłacają
4) 1,5· proc. od obrotów, uJz;y CVlID tego podałtku w myśl niskrunych z dlrobnej spflzedaży nie.rszej UJSt9Jwy, o ile arŁY'ku~y
przez pTzedsiębioI'stwa, prowa- PowYŻ1Slze zostałv nahyte w celu
c1zące pra;w1dlowe k~j,ęgi han- ich zużycia wz,ględruie 'Pr,zero.bu
dlowe.
w prowadzanvm DI"zemyiŚle
z
rządowego.
5) 4 pr. ad obwłórw pl"Zedsi~- wyjątkiem artyk,U1tów pI'lZ{ttIna.St:n\"ka podatku
od obro<łJu
biorstw kO'miSowych i ~ed- czonych na inwestycje;
wynosi
nictwa handlow~O' 0Il'~ pośre10) 1 %% od Olbrotów QlSiąlgA) OD 1 STYCZNIA 1932 R.
1) \Iz% od obroŁów
UJzyskanych przez
przed:s.iębiol"Is<bwa
handlowe ze spr~ed~ hurłO­
we.i Qlraz IZ dostaw dla i!I1stytu ·
cji pa1ńlS>twowvch i samomądo­
wyclh, przez
przedsięibiorstwa
skupu Izawodowego,
jak również plrzez samoi'stne pnedsię­
biorstwa wykonywania dostruw,
pod wafluiIlkiem
prowalazen. ia
prZelZ wymieniOlIle wyżej przed-
15
dntków handlO'wych (kat. II b.
zajęć pl'lzemys'ł.owych).
6) 1 % od obrotów Il
wyjąt-
niętych
przez pracowmie
mieślDlicze, POlsi,ada.}ą.ce
rzemieślnicze.
me-
karły
' .
klem zyslk.ów bruJtto z operacJI B) OD 1 STYCZNIA 1933 R.
dewi2lami.
1) r. % d Olbrotów osi,~ięobeem:i walułamIi.
czeka"!i za~ranLc~emi. ~~ tY'ch z droiblllej s.PTzOOa,ży przez
w;s'1JelkJ~O' rodiZs.lu
pap1e'l"amł pnz,edsięhiJOrstwa
,prowadząlCe
~'NłJl"lo§ci~emi (odnosi się do prawidłowe ksd~i haIIldlo,w e;
ltI1stytulC.ll ba,nkO'wych. - Red.)
2) 1% o i1'C choozi o obroty Q,..
7) 1 % ()Id Olbrotów pl"Zed.Się- siąg:nięte przez samonstne pif'zed
biorStw budowlanych Ol'M sW" sięibiorntwa V\'ylwIIlVlwa'lllia domoistnych pil"zedsięblorstw ro- słalw;
ból, llz,nskanych przv łmdowie
3) 1 'IJIf. od obroifów ooiag.niędomów lJlllieszkallIlyclh pod wa- tvch przez pracO'WlIlie Il1zem.1eślrunlkiem prowadzenia przez od nicze, posiada.ją,ce
karty rzenoś,ne przedsięlbiors:twa
pram- mieślnicze.
difowycih ksiątg handlowych;
Nastęjpnie O'!"rewidzi,a na
jest
8) 1 % od obrotów osi~ię- pOłC'zynają.c od 1 stycznia 1934
tych pll"ZeJZ m.1:ymY ;P'roWJadzące roku zni~ka 2 proc.
stopy o
praWli·d:łorW1e k.si~ handlowe;
10'25 eo rok od obrotów z przed...
9) 1 % od obrOll:ów osnągnię- si~rstw ~zemySłowye.h O'raz
tych
pnzelZ przoo:sięhiorntwa od obrotów, oSi~nlilęłyeh p~
plrz.emY'slO'we ze s'Przedalży wy- samO'istne pl'zeds.i'~rMwa ro-
8,91,
sprze
110,kupno
109.wych U!Zyskanych Ile s.przedaży
Tendencja wyczekująca.
towarów bCiZ pmerobu. Nie uW9Jża się jednruk za przerób naWarszawska giełda
byt egO' towaru czymn'OlŚCli przygotowawczych, dokooywanych
pieniężna
w przedsię;biofiS-Łwach handloGOTÓWKA
wych przed
U1skutecLIlieniem
DO'lary
8,89
8,87 i pół 8:89 i pół
SIpl'!Zeda'ży zgodnie z młiruiejące8,85 i pół
mi IZIW'VICzaj·a mi.
Na wV'Padelk
wąbplJwolŚICi, czy dana czymność
CZEKI
odpowiada zwycza iQlIl1 handlO'Belgja 125,50
wvm, zrusię,ga władza podatkO'Holandja 362,50
wa opimji wmściwe.i iziby przeLondyn 34,75 34,65
mysłowO' - handlO'wej.
Obroty
Nowy Jork - czeki 8,919
przedsiębiol'lstw handłowych, uNowy Jork - kabel 8,924
Izyskane ze g,pnzedaży towarów
Pary! 35,15
po ich przerobieniu w O'ibcych
Praga 26,41
pI1zedsiębi{)lrsflwach przemY'sło­
Szwajcarja 1rj'5,15
wyclh, ool'acają te same stawki,
Berlll 206,50
co obroty wymienione w P. 7,
AKCJE
art. 5.
I I I
Polski 110.Do obrotów osi~·ętych ze
Węgiel 1r7.sprzeda.żv dokOlIlanych
bezpoŚlrednio z srumegO' z~kładu przemysłowego, ClZV też z zakladólW PAPIERY PAŃSTWOWE l L1 ~TY
ZASTAWNE
hand1owyclt, należących do wla
śóciela iprzec1sięibiorstwa prze3 proc. budowla,n.\t 31.mysłowego i obsllugujących zaInwestycyjna 74.- .
kład przemysłowy,
nlie mogą
Inwestycyjna seryjna 80.- 80.50
być sto·s owane stawki podatkoKonwersyjna 41,25
we, plfZewidziane dla przed:się5 proc. kolejO'wa 33.- 32,50
biorstw handlowych prz·ez to
6 proc. dolaa-owa 59.- 58,s.a.mo pflzedsięlbior&two ,przemy7 proc. stabilizacyjna 55,25 54,25
słowe.
.
4 i pół proc. ziemskie złotowe
I
42.-
Ił~kord ~ksporiowg lodz·
Przem,sl konfekc,in, pracuie na wrw6z Delna Dara·
Wobec
trwające4i!O'
k l\ z.iaJwilska
jw. od
1"0
stałego
lmrc,zeuia
się eks'polrtu o~ó'lnO' - ()obkiego, po'Wszechną uwagę z'wrócilI:
wzrost wywozu W1łókiennictwa,
zaJnoŁowanvz:wla' szcza we wrze
śni,u, kiedy zd~walo się, że wynudki walutowe Iln~ie'}lskie odhUą się fa,t alnie
na 'zdoJnoŚ(!iaCih konkur·e ncyjlnycb
W!Ókiennidwa polskiego.
Pociesza:.iącv ten fakt OSW1etlooO nallll w looz.kiej izbie prze
J'wslowo - hR11dlowcj następu­
j~co:
OgólnO' - poJ,s ki ek.spOIrl SlPad.l
t 202 miJjonów 7totV'ch w lOielij)
niu mku ubiegłego do 150 mi]iornów w Sil"rPiliu rokll bieżą­
łeeo.
Włókieru.tidwo natomiast wy
kazać się może,
mimo
siIne~O'
spadku cetn wzr~tem W'Y'wtWJu
już w si-el'pn.iu, 00 dodatnio otWdetla l'olę Łodzi w życin 1(0't,podarczem PO'lski.
-
Mi~s$ą!e
Wtr\Zes.i.eń
IPl'zyll\i~ł tra.piły w
talk sl.r8lSzny s.pOlSÓib od
~
obecnie l'W1ią część og611llo
wV'w'o zu odmw[a łllll­
mimO', że Konkurenmniej
talk <H'uY{o,
.ialk d!tuJgo c,ja japoosIk a na międz:YlIlaflooo­
trwać będzie eb:port. JaJko zja- wym rynku
wyJrobów gumO'wi'Sko pocie5za,j~e 1J)O'dlkreślić wvch daje się obronie ogrOlllllIli~
r6W1l1ież należy
w:ięlkSiZC łiran- we maik i.
zakcje ekspOlrtowe z nowvmi
Nat<nni.ast ekslj}Otrt mebli ~i~­
rynkami: Francją i SlZlWajiCwrją tych, będący rówmież POWruŻ1ną
(~tO'wa odzie,ż) O'if3z Indje Bry pozyc.ią
wywolZową
QIk;ręg,u
tyjskie (tkaniny).
t
łódzkl~O' ipflZechodzi ci·ę!żlki kry
Za'J)OlWiedziane przez Toczne ~vs i mimo brwającei od szerespralwozdanie .iJzby pl"IZemysło- g,u miesięcy ZJli,żlki cen nie 'wywo " haJndl()wej w Łodzi .~U'ż w kazuj~ pOip<rawv. PO'za tern elksroku 1929 pf'zeslunięcia na ryn- DorŁeflzy mebli gilęłych w PT,zekaoh odbio.r czych (zamilaJSł Ro- ciwieństwie
dO' Wvwo'z u wI:6·
sii i RumUil1.ti - Anglja) O/fSZ kietnlIliczego dotkliwie odciZuli
w strUJktlUJrze eik.s,portJu (tikruniny sipadek fUJDta,
nie m~ą howe1lnialIle i O'dzież WYIPartv wy- wiem U'zV'skać ani bO'nifikatv
roby b awełn i run e) uja,wniły si«: strat kursowyr,h z tytUll!u stawi,ętc obecmie z ~$Ią y.·rall i- rych kootrruktów, ani też nO'
i ~O'towej ~fhieży Oik.r~u łódrz- sł,ością.
wych lZillmówień po cenach wyż
k.i.e~O'.
Pomyślnie ks!Ztałłuje s.łe też szych, WlSklUtek czegO niektóre
Czemźe wyt):omaJOzylCS to zja- eksport obuwii'a łtUJll.owego z frubrVk.i ZJlaJlazly si~ w k()lIlieo!wislko?
.
.
okr~ łód~ego, reprezentują nooci Wl&trzV1lllrunia wysyłek.
ir'szcze bardzie1 wydamy s-kolk
eksPolfltu ~oto'Wej odzieży i tika
l~iill. bo do 7.2 miJjan6rw doty~'h, a zatem do cyfry m1eL<;ięctz
nej jlUż OO,d·a wna w Łodzi nienotowame.i. B~ędnem :przytcm
było tw.ierdlzenie, że w'7.lrost ten
spowO'dOlWany
lZostał
tyilko
przez rozlwój ek~portu ~O'towej
odzieży.
bowiem wZll"ósł ta,k ie
w po,r ównaniu IX wrześniem ub.
r. wywóz tkanin wt"lln1anyoh.
Sama Anglia, która zajęłla obee
nie pierwsze miejsce W\.~ód rylIl
kÓlw odbiorCtZych w Pollisce, ·PO'
chłonęła we WT!ZeŚlIlial
za 2,2
mi.}jornów zł. palowej odzieży
(81 proc.) OIr4lZ za 2,2 miłjOlll .
tkanin, reprez.entują.c łąctmlie
65 proc_ eał~o W'YWOzu tkanln
łat tę OIS~ krawiecką" poJskiego
nałeltą do 'Pl"zeszłQlŚlci, przynaj-. mOW~Q,
kilku
I
8
8
8
6
proc.
proc.
proc.
proc.
Wars21ruwy 61.- 63,Lodzi 59.50
Piotrkowa 54.25
obI. warS'L VI ero. 35-
NOTOWANIA BAWBLNY
LIVERPOOL
Bawełna amerykańska, za.mknię­
oie:
Styczeń 4,34 luty 4,38 marzec
4,43 kwiecie·ń 4,4:7 maj 4,51 czerwieo 4,54 lipiec 4,58 sierpień 4,61
wrzesie,ń 4,63 październik 4,38 list.
pad 4,29 grudzień 4,29 1000 4,fI1.
ALEKSANDRJA.
Ba.wełna
egipska, zamknięcie:
Sakellaridis: styczeń 14,02 marzec 14,50 maj 14,95 lipiec 15,35
listopad 13,92.
Ashmoun~: luty 9,35 kwiecień 9,63
czerwiec 9,92 październik 8,81 gru·
dz.ień
9,08.
NOWY JORK
Bawełna amerykańska,
zamknię­
cie:
Styczeń 6,39 luty 6,47 manee
6,57 kwiecień 6,65 maj 6,7'7 czerwiec 6,85 litpi'ec 6,97 sierpień 7,05,
październik 6,15 listopad 6,16 grudzień 6,26 loco 6,30.
J ak już izba dOlIlOlS id:a , Spadek
waluty angielskie.i nie wlPł;J'llął
uje:nmłe na eksport, ~dyż równo
Dźwiekowe Kino
czeŚlIlie dzia.Jla
VI kierunku odwrotmvm
widmo ceł a:ngiel-.
skich, która WlPływa podsycająco na imipo'r t do AngljJ; ewem
tuałne w:Plfow9Jdzemie cel p'f'J:yul. 11 Listopada 16.
sąd połubowng
wozowych jest też DietW'~t:pliwie
powodem udzieilania lód~kim
We wtorek odbyły si~ w wy.. ci Herman. Jednocuśnie przed dotychczas pomimO' niedojścia
Dziś i dni następnych!
eksPO'rte'l"om z tytuŁu strat kur
dziale
handlowYm sądu ok,r~o slawi~~e1stwo handlowe sowie- do porozumienia w tej sprawie.
Ik ootralkWspaniały podwóiny program! SO'wych na starych
została
ona wniesiona
we~o
dwie sprawy
z tytułu łów żądało wyrO'ku z ry~ol'em. nie
tach
bonifikat,
si~ających
Sensacja! Emocja!
Napięcie!
pr'zy gotowej odzielży do 15 pr., slkar~ przedstawicie.lstwa hauprzed
są.d
polubowny,
wydział
W ~rswie naldnośel 36.991
I film
a przy tranzakcj.ach tkaninami dlO'w~O' Z. S. S. R. w WarszahancUowy
sądu
okręl.(ow~o
uzł. 2i3 dostarczony s7Jł}agał sąd
Q.o 10 oroc.
" I '
znał,
iż
to
właśnie
bęcbie
na}
wie
przedwko
f.i,rmie
Bracia
uznał stanowisko s.tJrony sowiee
'Podkreślić też należy wyjąt ­
kie.l za słuszne i zabezpieczył Ieps~e załatwienie sporu.
kową enerł!;ję i. ruchlLwość łódz Herman.
(Dziewczynka z Havanny) kich ekSpo1"f.e!1'ów tkanin i o'
Tło faktycme
tych s.praw powództwO' na towarach Urmy. . W skład rozpatruj.ą«go tę
Sensacyjne przygody kobiety- dzieży, któl'lZv szybkO' dosto80- ~ółowo omówiliśmy w 5()00
W sprawie drUUiej ualeł.no­ S1pr8IW~ kompletu wehodziJ.i: se
detektywa, która likwiduje nie- wali się do nowych warunków ootnim .,Głosie Por3lILflym".
śei sąd oparł sie na klauzuli, dzia 1). KiM.lmisz.lan~ przewodni
w II-ej
połowie
wneśnia
bezpieczną bandę mO'rderców i
Kontrahent sowieeJd żą.dał w 73wartej w umowie pomiędzy c.zący wylh. handlowe~o. oraz
7nacznioe przyspies7.yli transpor
włamywaczy.
harullo- sędzilm'ie handlowtl pp..J akub
ty do An~I.ii. idąc tern na rękę bezpie.czema swych prełe.nsji z przedstawicielstwem
n film
żądaniO'm
'Jdbio,rcÓ!w
anj!irrt- tytułu należności w sumie ,ł. wem Sowietów a firmą łódzką, Hertz i KarO'I Szulc.. Ze s,t rony
~i1Cih.
36.991 al8 dostarczony S!Zpagat k.tóra przew,idu.ie sąd polubow- misJi handlo" ej lIOWieł(tw wyW Br.zezinaclh W1fe oboonie
stępował
adwokat DUl'acz
p.aca niczem przed wojną w oraz 274.000 d. z tytułu zapro- ny na wypadek niedojścla do
wielkich wys:V!Jek dO' testowanych w~ksli depOlZyłO'­ porozmnienia w sprawie weksli Warszawy.
Pełne uroku i niebezpieczeństw ok'fesie
tycie śród prerji i pampasów. Rosji, bezrobocie i nędiZa, któlre I wyeh, wystawionych orzez &a depozytowych. Ponieważ zd
"APOLLO"
---
~l~lf~
Sowiety
contra
B-cia
Herman
w Jednej sprawie poWódziwo zabezpietzono,
draa. rozpairzg
l HAVanUJ
~ ~ ~ I ~ A[ H. A~ Il ~ nJ
•
--
\5.X -
'9002 45 1'02 '2 70 82
10047 114 229 77 513
Wczoraj, w 29-ym dniu ciągnienia S-ej kla- 89 499 515 ~m' 637 89
ty 23-ej polskiej loterji państwowej, wygrane 12001 11 84 179 205
na numery
,
następujące.
PremJe:
plus premja
1) Wy~ana zi. 2~0
zł.
5,000
padła
na Nr, 64755,
2) Wygrana zł. 250 pluli premja zt 5,000
, f'adła na Nr. 88025,
3) Wygrana zł. 250 plus premja zł. 5,000
IPadła na Nr. 116959.
4) Wygrana zł. 250 pluli premia zł, 5,000
,adła na Nr, 136188.
5) Wygrana zł. 250 pluli premja zł. 5,000
'Padła na Nr. 172256.
Po 15,000 zł. Nr. 19272 53757.
10,000 zł. Nr. 4770.
5,000 zł. Nr. 49269.
Po 3,000 zł. Nr. 68663 134209 153670.
Po 2,000 zł. Nr. 17423 18605 24126 24720
!6683 29450 42821 88873 102804 1285000
124893 133921 139304 156189 170919 178627
"78755 194010 200166 202030 202508 209523
Po. 1,000 zł. Nr. 1650 13361 42475 42935
(6912 69248 74253 74262 79275 96529 95640
~7750 99029 ' 100222
104501 106870 107867
1099014 110950 112988 115786 121871 129079
133796 135086 136639 137981 146636 166356
176001 80977 185850 185934 186749 191767
199160 199673 204347 209640.
Po 500 zł. Nr. 691 2913 5389 9444 9716
'10521 10842 11605 14239 16339 17540 17850
21089 25502 25551 25564 28974 29046 8100!)
31173 32882 33771 34184 39955 40457 41145
44612 45746 48449 53380 53920 54730 55284
58284 58720 58882 63046 68065 64101 64684
64646 61}099 66292 66538 67127 68623 71561
13025 73638 74711 75034 76222 77316 80080
113273 115300 115486 117145 120218 122785
129180 131183 131864 133103 134893 135132
80657 81503 82038 86127 87012 87535 88457
91746 96281 96486 96673 98577 98972 99247
99700 102978 104248
105455 107155 107955
108974 111585 112000 112688 113273 115800
il15486 17145 120818 122785 129180 131183
1 36542 137004 139731 140084 140719 140886
141088 '141196 141778 142395 143464 143711
~43767 144'721 146366 146377
148194 148870
149034 151741 152097 154476 155085 157224
160238 160960 164182 164443 164915 166012
168700 169894 169819 172380 173065 174669
\177653 175192 176684 179553 182800 187968
1189922 190476 194080 194684 195101 195124
!;t95761 195788 196803 197629 199918 200781S
201901 204719 205837 209954.
Po zł. 250 wygrały nr. nr. n8!ltępuj~e:
54 102 10 23 289 306 38 439 90 502 688
!9 712 845 984 1102 12 33 313 528 707 68
1856 974 2214 32 85 91 810 50 481 548 52 614
747 819 79 911 54 3036 444 63 627 86 781 89
889 955 4116 236 55 333 693 714 5012 121 '81
271 98 99 3g3 90 533 67 615 41 92 830 32 98
907 30 64 6029 228 879 94 439 574 782 89
882 987 40 42 7004 64 238 21 320 458 657 812
19 65 905 18 8003 33 52 153 215 60 856 80
ł47 501 ~~ 84 7F' 143 92 8.62 76 904 55 98
Nadzorg
We
wrześniu
r.
ub.
211 416 688 89 808 915' 87 85 124 53 54 158 365 66 489 tl45 88 944 56
634 49 768 89 921 11173 74078 139 95 259 327 29 41 434 608 742 919
85 753 65 74 886 963 76 82 50.
880 500 10 635 785 42
75420 63 95 702 813 31 76072 15 062 86 94
647 58 82 817 934 132019 46 1I4 42 93 96 383 419
38 577 632 720 852 953 133022 173 86 2&5 350 441
501 51 72 78 70il 37 945 134073 231 345 650 718 44
806 951 135022 55 54 116 18 46 85 237 305 34 59 40n
r
5 574 883 131692 350 84 929 137023 42 168 96 98
908 88 13285 92 379 92 579 84 614 718 81 81 ~05 58 352 SS 443 637 51 845 932 77102 289 257 310 515 31 33 687 775 138046 73 212 306 4i
809 94 982 14057 175 308 10 464 510 12 24 40 66 585 659 976 78089 165 77 441 48 79 445 77 59 521 86 733 45 66 808 19 22 52 911 17
625 46 876 960 15048 201 70 87 88 820 84 521 35 720 938 42 79000 238 370 81 478 653 139011 1I4 59 213 ' 40 92 336 48 406 604 39 845
407 686 731 8S 824 71 16005 143 226 66 307 55 85 656 789 898 972 94 80078 lD2 53 212 29 68 970 79 140144 214 50 51 :;66 401 9 532 92 613
,
526
' 68 77 827 910 29 62 141041 67 94 174 298 308 433
490 643 51 88 718 17025 118 201 16 327
32 85 73 80 360 522 699 815 63 85 938 8103-_ 36 55 572 606 724 875 142027 152 205 5t 72 451
630 728 61 803 998 18002 48 73 132 266 826 Jj9 97 806 15 401 516 18 617 21 848 982 82045 683 97 99 757 830 43 97 143037 174 273 388 583 726
71 478 93 680 840 19181 55 294 318 '428 43 134 477 544 99 633 712 846 951 98 88069 136 839 58 973 14402 35 217 91 335 507 23 649 66 'm
63 88 587 96 617 35 83 833 64 80 20016 68 286 308 33 515 630 88 730 817 987 84021 26 88 977 145032 124 264 66 368 69 85 444 48 68 642
88 260 74 332 451 648 729 871 962 98 21301 98 239 90 497 675 725 872 924 85000 82 200 730 925 146221 72 99 335 81 428 631 707 907 29
I
147055 143 402 4 65 84 578 716 24 29 76 828
12 495 604 717 46 808 915 31 47 77 22086 64 :531 51 657 795 86019 21 26 97 101 51 201 9 148020 37 55 238 306 49 412 537 98 722 6-j, 72 83t
96 177 246 68 366 589 623 75 91 97 98 712 73 396 459 764 73 885 87010 29 354 58 480 995 149040 115 26 212 348 94 623 723 852 97.
81 99 887 9U 23012 61 149 252 60 311 90 86 550 611 794 877 908 88024 242 827 96 571
150164 240 4- 85 98 337 479
550 602 851
406 549 77 663 780 839 40 63 66 911 25 58 864 977 89052 257 81 97 408 32 621 97 710 151030 133 502 5~ 788 859 97 932 51 152168 80 237
24039 64 254 319 586 626 74 76 709 885 934,25 89 802 48 93 994 90141 212 467 72 550 618 324 648 715 153047 220 32 370 620 95 714 71 854 950
40 44 62.
26 701 7 44 803 91018 93 154 254 59 385 421 98 154070 367 4ll 19 41 66 93 764 822 968 155068
25011 146 236 ss 388 432 43 60 548 785 89 511 600 87 743 47 912 13 43 56 92005 29 116 125 292 374 90 493 568 600 878 951 59 156028 57
~15 514 23 740 871 157159 268 394 422 94 513
899 923 26067 112 95 293 310 88 403 83 660 57 92 99 458 630 77 702 27 64 91 884 52 90 659 81 954 94 98 158135 234 57 332 56 64 72 581
73 707 879 920 36 27102 10 48 67 831 72 610 93019 245 57 75 8a2 77 453 557 631 52 91 '751 666 67 774 814 50 159103 320 27 97 557 665 774
721 802 87 908 14 30 28019 89 116 243 321 87 94018 88 74 102 14 76 91 219 74 510 756 822 32 83 925 48 75 160136 53 71 83 221 42 441 87
433 516 35 875 979 29067 77 87 101 53 308 907 95203 27 75 817 409 88 633 708 88 897 502 69 623 99 722 88 99 848 161035 218 65 372 420
7<) 409 639 738 986 30010 114 72 423 60 758 ::120 63 74 96120 51 69 245 359 435 fl13 749 78 92 551 734 77 830 912 40 62 74 162298 302 31 79
..
,
401 51 664 723 803 12 97 921 42 51 163002 11 51
885 81091 166 818 516 896 920 26 32204 5 31 817 939 97427 68 698 828 54 98068 222 43 355 247 405 547 95 691 785 89 854 67 967 164135 6i
8l> 346 468 95 531 778 808 46 956 38068 177 38 528 79 603 761 910 43 99025 226 829 410 37 91 319 78 401 91 547 684 736 52 64 804 932 1652U
67 302 29 423 53 99 513 34 624 870 920 62 16606~
211 39 349 65 626 34099 109 55 360 401 539 505 83 60 711 89.
44 669 749 55 92 841 35007 27 396 416 69 516
10014 165 221 433 61 577 644 52 858 101057 66 117 65 456 538 619 713 49 67 94 908 167004 36 93
681 97 728 84 36236 44 94 322 71 421 501 601 114 68 278 310 14 557 651 705 64 102073 77 79 147 123 35 281 334 55 87 474 829 57 975 168194 225
38 316 36 573 602 709 169045 89 125 385 90 684
94 853 959 37000 20 114 31 85 210 48 53 63 84 281 536 711 61 850 54 67 75 954 103036 128 240 725 812 34 170022 108 96 221 87 316 21 31 461
73 306 41 412 75 79 579 638 740 66 70 840 400 48 521 48 658 760 816 104059 66 89 166 71 222 67 73 612 78~ 895 171000 49 138 290 387 439 94
43 50 511 41 91 614 732 63 37 861 944 93 94 105114
937 38078 109 40 447 83 546 634 80 801 28 333 98 542 49 66 932 49 106122 31 77 297 318 523 802 902 64 172010 79 101 205 23 416 66 79
48 70 928 44 89011 59 78 185 96 326 86 445 499 512 795 649 88 913 60 107091 2Q9 2S 62 73 323 528 58 81 622 853 62 92 173101 9 37 45 88 22,\
50" 24 867 40187 352 405 55 642 67 794 821 67 78 4C4 37 45 62 69 592 828 108064 133 36 95 397 516 79 672 91 811 174118 60 77 225 85 549 641
84"41010 8S 256 61 424 536 49 63 709 805 28 288 94 350 67 409 873 906 109006 120 206 28 439 84 87 112 39 874 929 78.
55 900 8 8 42142 80 285 407 44 533 78 88 660
175063 100 20 69 87 367 99 446 62 525 48 686
52
890 941 98 176200 324438 91 95 573 60840 84 86
68 753 88 824 48182 253 884 436 79 88
8...
725 64 919 177003 33 35 78 104 16 77 223 ' 37 442
666 706 79 859 86 44150 57 279 97 358 654 l'I.atychmiast wszelkie wygrane S-ej klasy! 539 43 648 50 71 712 802 25 31 95 179066 73 122
91 95 838 52 45055 1i9 62 110 594 832 71 954
61 74 81 208 11 602 17 19 756 70 872 951 179004
93 46075 117 53 90 250 73 532 600 8 787 816
Z
58 89 97 146 285 307 472 647 4.9 722 848 944 87
6 508 19 648 828
180066 167 81 201 41 50 359 64 541 626 96 765
56 47103 213 20 24 40 334 7
już szczęśliwe losy l-ej klasy!
180008 54 114 29 51 58 78 99 251 69 305 53 585 699
24 84 48138 77 91 297 329 33 43 620 69 747
810 20 44 90 182195 268 339 61 98 456 594 676
70 98 912 16 49274 827 53 418 14 80 915 641 HaJwlęk. . . Da WoJewódstwo l·ódskle 808 70 183050 57 116 43 282 94 339 60 78 480 90
9 740 41 74
,Kolektal'a
513 60 601 713 813 44 53 64 904 184066 383 483 87
7 .
Piotrkowa. a 22
94 737 826 185037 51 154 313 845 186043 151 264
50091 201 11 499 521 652 728 66 806 48
•
Pioh'ko1..k" 6'
350 425 526 53 733 77 99 953 187053 108 328 400
74 77 51082 59 107 2S1 5S 312 40 49 460 99
PabJilDłe. PI. O .. b ... 3. 67 505 10 622 86 756 805 76 188007 74 134 39 46
588 97 612 '133 822 62 62267 820 57 415 89
84 269 428 41 SS 504 686 756 92 8D 40 59 64
599 685 97 702 7 2S 36 53034 50 195 290 589 43 722 50 852 979 110051 117 SI 91 232 ino 80 189009157 72 91 204 26 324 82 411 S411)0117 40 246
904 66 54217 62 848 84 440 92 584 921 55072 82 440 94 551 96 622 68 818 977 111057 208 27 317 86 418 571 620 :6 94 879 908 63 89 191005 24 168
63 79 441 65 619 46 780 872 957 112054 98 229 257 67 98 305 59 li3l 70 723 66 970 73 191205 17
202 14 31 828 85 562 601 39 89 799 845 907 47 48 85 94 416 558 79 635 52 66 820 42 56 64 25 359 ..'20 83 712 ..'2 92 829 902 27 32 72 75 193035
56161 650 98 891 961 82 57174. 211 848 54 402 113116 632 53 71 698 809 902 114038 43 124 87 370 46 282 343 459 71 82 73l 811 988 194067 302 403
615 910 58039 71 412 80 622 42 51 741 51 952 451 64 90 95 653 55 871 115007 lS 70 227 29 348 4 31 46 500 8 61 74 756 953 195046 83 114 95 481
59249 821 41 451 65 577 98 621 77 82 800 950 61 92 521 849 54 964 116203 384 94 628 715 37 82 9() 97 534 606 44 84 98 721 869 196146 61 90
60164 91 276 855 410 59 668 744 836 51 54 117041 104 91 288 373 461 76 500 35 64 71 '197 949 213 15 82 86 355 76 429 541 748 899 521 32 197108
61002 61 86 148 448 503 74 81 92 667 79 709 64 118021 7l 72 80 180 223 574 874 85 937 1I9071 32977
30 417988025718
62
255 331 62 435 435 591 685 756 95 883 913 120066
,~~
~
81 849 920 62107 56 64 409 85 580 660 83 99 298 351 87 422 40 91 902 32 67 121067 96 250 687 870 957 59 61 66 199026 198 355 76 88 478 794
754 822 987 68101 268 444 559 775 827 919 70 304 409 37 54 522 644 787 884 971 82 122021 49 955.
79 64057 120 87 98 235 44 53 476 709 46 920 120 47 74 211 49 96 460 67 505 10 82 622 Si 72
200198 206 32 37 312 419 22 47 76 638 739 61
65065 165 75 242 802 16 478 527 47 620 721 769 934 123008 77 109 58 260 73 321 25 442 48 81 201002 29 106 63 211 30 43 322 50 448 69 506 58
2S 87 66047 118 225 29 864 498 650 7« 835 513 60 617 873 995 124021 38 102 64 213 81 401 681 763 818 202050 73 120 200 8 48 96 302 33 76
38 64 506 628 74 702 13 851 85.
97 418 506 625 709 65 84 804 76 929 41 47 203141
947 92 67417 556 746 9S1 58 93 95 68004 22
125095 309 511 91 679 730 811 73 927 43 80 98 83 213 59 322 481 552 604 40 81 728 803 19 204140
802 7 489 51112 687 774 822 965 96 69069 731126012 28 78173 202 17 31 77 531 623 69 789 874 262 428 637 56 753 911 22 205033 183 282 89 668
201 309 80 36 540 95 638 740 74 77 878 701981996 127007 43 115 19 27 35 36 83 91 98 236 48 81 789 812 937 206026 161 221 40 534 79 95 628
216 467 502 696 761 84 822 88 51 984 71085 363 469 608 16 98 6M 830 60 128004 59 138 380 725 59 75 783 812 83 94 985 207084 202 6 360 443 47
144 204 889 411 89 89 516 84 779 840 959 78 83 805 909 45 83 129070 le9 253 316 23 44 24 459 91 85 569 624 SS 897 208100 67 236 353 490 579 646
649 53 72 86 793 842 89 915 74 130007 147 91 98 89 907 209025 28 57 113 1).1)3 31 522 666 701 50 81
72010 90 101 55 57 66 893 97 447 745 59 78022 258 359 517 38 82 657 988 131101 30 299 S16 409 85S 920.
n
V
JI...
"..,yplaca..... y
SP r
e d aJ- e.n y
S JAT KA
.,!8863~09604
,~8116138964821~ 4~~ ~~1 5~:
1
I- upa
ośt:i
Sąd desygnował biegłego i złe·
Po upływie miesiąca wpłynęło
~any cH sprawdzanie wsz~tkirch nrależ­ podanie upadłych o przedłużenie
i jedwabny, sp. akc." Senatorska
nr. 29. Chwtilę otwarcia upadłości
owaczył sąd na. 14 wr~eśnia 1930
roku tymczasowo, sędzią komisa.rzem zamianowano sędziego handłowego Racięckiego, zaś kurato·
rem upadłości adw. Vogla.
Upadła sp. akc. zaproponowała
wierzycielom układ następują.cy:
naleiności zostaną. zredukowane do
30 proc., płatne w 3 równych ra.oo.ch rocwych, pierwsza płatną będzie po upływie 1 roku od daty, w
której uprawomocnił się wyrok są.duo
W obec tego, że za układem wy-,
powiedziala się większoM liezebna
wierzycieli, sędzia. komisarz uznał
układ za z.awarty i postanowił
przedlbiyć sądOWi do .zatwi€lrdze·
nia.
Po zebraniu, na którem został
tawarty układ, MW. Montjak, pełnomocnitk firmy "J. i J. Hymrul
Ltd." złożył sprzeciw, w którym
prosił sąd o niezatwierdza.o.ie układu i nakazanie likwidacji majątku
upadłej spółki.
.
ogłoszono
upadłość firmie "Przemysł
Nr 282
1931
na lot r j i?
Kt ·o wygral
'(NIe1h'%ęc1.",.J.
padły
"GLOS PORANNY" -
ności rod~iillDych i wreszcie złoże­ glejtu
nie spra.wozdania, w jakim stopniu
bliIlanse ocWwierciadlają rzeczywi\
sty stan przedsiębior!Stwa.
Sąd wczoraj po
wysłuchaniu
spraw{)zda.nia biegłego i stron za,
twierdził układ, zamorty na. zebraniu wterzycieli.
•
'"
•
W maja r. b. ogłosił sąd upa.dłość fjrm!ie "Belting", SP. o o. O.,
recte spółka firmowa, której zllr
rząd stanowHi Gedalja Bacharjer
(Narutowicza. 38) i Henryk Adolf
Sommerleld (Gdańska 48). Chwilę
otwardi.a Uipadłości omaczono na
20 września. 1929 r., tymczasowo,
sęd~i'ą komisa,rZ8m z-amiooow8lIlo Bę
dzieg'o ha.ndlowego Libracha., :oo~
kuratorem adw. Lukasiewticz.a..
Upadłych osadzono w areszcie
dla dhlf.ników.
Decyzją. z wneśnia, r. b. sąd udz.ileaił upadłym
Ba.charjerowi i
Sommerfełdowi
listu glejtowego
na 1 miesiąc, oddają.c lich pod dozór polfcji z obowią.zkiem meldowa.
nia. si.ę raz w. tY'godnW.
na. 3
miesiące.
Do akt nr. 1959·191\1 r,
Na nowych warunkach
~~~IłOSJI
wysyła
18:.. Ił I ~ O"
firma " U
U
OGŁOSZENIE,
Komornik Sądu
Grodzkiego "',
Łodzi, TomaSz ChorzeISki, zamiesI:
!ta,ły w Lodvi przy ul.
Sienkiewi-
c.za 67, na zasadzie art. 1030 U. P.
C.
ogłasza, że w dniu 23 paździer­
L6diJ Cegielniana 18
nika 1931 r. od godz. 10 rano w
telel: n:H1?
Łodzi przy ul. 11 Listopada nr. 76,
odbędzie sit:1 sprzedaż z pne.targu
public:linego ruchomości, należących
do Franciszka Pałaszewskiego i
oadaj,ee się na biura, mieszka- składają.cych się z fortepi.anu, onia, i interesy handlowe do szacowanego na sumę zł. 1500.-.
BIuro OI,nne od 10-12 I od 3-6.
Sa.d prośbie tej odmówił, gdyi
upadli zwolniem byli z ares~tu jedynie w celu zlownia. bilM:l8u Urmy, obecnie zaa ZMtosowal ponownie przymus osobi's ty z powodu domniemania cech złośli'Wego
bankructwa, to ret syndyk maay
arlw. Łukasiew[cz przed ro.zpoZD8r WYNAJĘOIA. Wiadomość:
niem podanira o glejt osadził u~ Piotrkowska 91, u dozoray.
dlego Bacharjera w aresz.cje dla.
ROine LOKALE
dłutników.
~~~~.~~~~~~~~
;;
;;;
AADIOAPARAT'
różnych
firm poleca po
PI. Hak. Zawadzka 1••
włos6w
(porady seksualne)
przyjmuje od 9-11 r. I od 5-8 w.
niedziele. i ~wlęta od 10-1i r.
w
AndrzeJa 2, iel. 132-28.
II. me~. R. liotlib H.
Akuszer-Ginekolog
dnia 9.10 1931 roku.
Komol'Irik (-) T. Chorzelski.
Dr. P.powr6cil
KLINGEA Uwaga!
najnlźscych Spec. chor. wener., sk6rn. I
cenach
Przed. In!. Elektro-Mech.
tel. 914·11
Lódź,
Dr. med.
Hammer
elcuaser !linekolog
Plofrkowska Iii. f81. 177-10 Pił~ud~i.80 38. tel. 128-89
prziłll1uje od 4-7 po poło Dł1JlmOIQ od 3-al do 5-el DODOł.
'W,·
e n.arz
MAJSTEl MALARSKI
•
ul. Naruto le a 10
w z
przyjmuje wszelkie roboiy
wohodlące w 3akreB malarstwa
podług
najnowBzych wzorów
zagranicznych.
-Oen~ obnitone do 40 proc.-
Wykonanie solidne.
•
.~I
~'.
,'. •
,
:"
~
Nr.
28~
"GŁOS PORANNY" -
15.X -
IINO-TEATA
11
1931
Czarujący
Pogodny apel do ludzi wszystkich stanów.
I
1\"
" SienDdewicza 40.
"
Reżyserował
Orkiestra symf. pod dyr.
W rolach głównych: MarJa Paudler, Harry Liedłke, I\.łałgorzata Kupfer,
Początek codz. o g. 4-ej, w sob. i 11iedz. o g. 2-oj
Karol Boese.
Sp.
•
'w
ICHT6R
lodzie Skorupko 19
--_
oraz do balwienia i wykończenia wszelkie towary bawełniane,
i ze sztucznego jedwabiu. Fabryka czynna jest na
dwie zmiany.
Dziś i dni następnych l
Wielki przebój dźwiękowy produkcji
francuskiej
półwełniane
ad dac ami
Syndyk "ymezasowy Plasy
Upadłoici
~i.
*
Międzynarodowe Kasyno Rouletłe * Baccara
Przez cały rak otwarte.
Informacje: Warszawa, telefon 8 -57-31
również Kasyno·Sopaty.
Cl-W."
Czesławy
Hl Bopnstein6wny
Piotrkowska 175, parter, m. 9. Tel.. 138-16
INSTYT UT
KOSMETYCZNY,,~.HI.
Ow~t@WE
A~~OWiE
Najnowsze metody racjonalnej kosmetyki; hygJeny
Heljoterapja: LAMPA KWARCOWA, LAMPA SOLLUX,
d'ARSONVALIZACJA. Godz. przyjęć. 10-2 i 4-8.
IG11$fE
kr~e\Vv,
1'618, rośliny zimotrwalo i Dalie-Gieorginie, poleoa w wiolkim wvborze
MIKOŁAJ
:Z.kł.d
\larClnkaotil
W'BLKI WYBóR
lYIateratOw
spl'ęłynowych
.PATBNT·
(spe[ł.
przemIana materii)
TRAUGUTTA 9
6 l
p6ł-S-ej
K
DoktOr
Cegielniana 4.tel.
216-90
SpecJalista ohor6b skórnych
I wenerycBnych.
I~czenne dJatar!",ją
I elektf'oterapJą
(lampą kwarcową)
Elqjmo16 od 9-2 i od 5....g.
w niadHłele i św!!)ta. od B-l.
Dla. t'nfi od 5 do 6 po pol.
oM_iolnn pOOl!lannln\a..
Wytymanek
amerykańskich
Nabyć
molina
w fADUUZ6';
SKŁADZIE
,,~~~R~P~l"
ŁÓDŹ:
Plot~ftOWgft8
w
73
podwórllu.
TBL. 158-61 "
Komornik Slldu
Q,odtkiego
w Łodzi
Jan Rzymowski
21am. w Łodzi
puy ul. Sienkiewicza 61, na zasadzie art. 1030
U. P. C. ogłasza,
źe w dniu
22 października
1931 r. od godz. l ~~~:!~~=:=~~=!!~
10 rano w Łodzi; '"
przy ul.
l
Żeromskiego 73
I
odbędzie się spue
daż z pnetllrgu
publiclnego ' ru·
<. hale
ch omo:scl
żącJch do
Edwarda Szulca
i składailtcych się
t Jf\aszyn do wy-
robu pudełek
oszacowanych na
Buml'l zł. 2100.t6di, dn. 12.10.31
Kornoft\lk
Jan Rzymowski
powrócił
choroby skórne I weneryc:ne.
1
a
Ol 1 tel. 128-01
od 10-12 i od
~-'l
I
. '
Zawadzl'- a 43, tel. 151-79
. . k
d
ZgloslIeDin dZleci W wIe u o
'4-ch lat przyjmuje kancelarja
codziemnie w godz. 9-2 i 5-7
r
Dr. moCl.
Me,zenłal
•
akuszer ginekolog
11 Uoiopada 19
(Konstautynowsks) tel. 223-34
przyjmuje od 4 do 7 pu poł.
od 1 do 2 w LecEnicy
,.Pomoc~'
AIGk3androw~kB
Zawadzka '1
1'el. 11::1-42
Chor by :iktjl'ne, wenerycane
I mocIIopłcIowe
Lecl!enle LampQ KWII,cowll.
PrllylmuJe od 5 do 8 p. P
Panie od 4-5. Nled.lela od 9-1
Dla n5 ~emof1lnyc" cen)' leclInSc.
.
~ądanle.
Ogło •• enie.
Lekarzy-specjalistów
ZICLONA 11
C nnlkr na
Nr. 13~O, 1113
1737, 1738, 1739,
1740, 1736/1 931
Dr. med.
po • rOeil
.
Do akt.
aaaaan~ah
metalowyoh
i nerw.
clqte IdoniclEkowe.
Ceny :znltone.
lIółek
wewnętrznych
w komplecie plzedszkolnego wychowania pod kierunkiem S. Janowskiej już się
rozpoczęły.
Gimnastyka i rytmika prowadzone przez Halinę Waldman,
ul. Żeromskiego 11, m. 7, u p.
Waldman.
9613-2
Ł6dź,
Kwlat)ł
poło
ord. w chor.
ZAJĘCIA
JERIY
HOllł.(1
WSKI
Ogrodnlc:lY,
ul. Plctrkowok:a 241
Traugutta g tlI. 223-06 Wdzkdw
od 3 - fi-oj po
d.lleclnnVlih
•
Tel. 130-30.
2784-1
Piotrkowska 62, front, II piętro,
telefon 166-15 znajdzie kaMy
zainteresowany dostMeczny wybór mieszkań, pokojów umeblo, wanych, wszelakich lokali i sklepów od najIńl1iejszyeh i najskromnieiszych do najwl~ksl:ych
i najwytworr:iejszych, a także
powa:tnych reflektantów poszukujących wszelkiego
rodzaju
mieszkall, lokali
i
sklepów.
Wstępne informacje bezpłatne.
Solidne i sprę:tyste załatwienie.
Biuro czynne od godz. 8 - 20
bez przerwy.
2760-3
y
seansów: w dnie powszednie
o g. 4, w soboty, niedziele i ~wlęt!l
o g. 2. Ostatni seans 9.15. Na pierwszy
seans wszy stkie miejsca po 60 grossy.
Dr. ROMAN
\Y160--1
W BiURZE "LOKUM"
PoczątClk
e,ch i akuszerii
..
............,_-------~---INTELIGENTNA
pilnI l1ka poszukuje posady do dzie
Parria
W rolach gł6wnych.
Albert Pr6Jean I Pola ILLERY
Następny program: Anioł Miłości
W roli gł6wnej: Dolores dei Rio
Na
katdej iło­
Ch. Dykmana,
Łódź, Nowomiejska 19,
front, w
składtie szkła. i porcelany.
88-4
AGENCI PRZEDSTAWICIELE
w poszczególnych miastach nu. arty
kuły masowe poszukiwanI. Oferty
"Frise" - W arsz&wa, Długa 9.
przyjmuje zaro bkowo do tkania na krosnach 42", 63" i 65"
KILINSKIEOO 1YB
8~RH~I((H
ord.
chor. kobl -
t.
I "
www
Dr. med.
p.
Lycłla Połechlna, Herman Piche, Kurt Vesperman.
R. Kantora
Łódź,
film
TEL. 205-(38
CIIlynna od 8 rano de 9 meoz.
łJ.- 1 .' przyjmuje
2- 3 ) kableta~lakBrz
w niedl3ielęi święta od 9-:ł pp,
lec29nte ohor6b
wene'JlclIInvch i skórnych
P@IIOA 3 Il.
Dr. med.
Jerzy Sudya
Choruby kobiece I akun.rJa
Zielona 30, tel. 115·27
przyjmuj~ od
5-:-7
r. L.
1.
rBielnu
urolog
Nawrot 8.
Tel. 219-90
powrócił.
L.
Specjalista chorób skórnych, wenerycznych I moczopłciowych
I
KOMPLETY
wychowania, przedszkolnego z języ
Idem hebrajsktm przy 'vV. I. Z. O,
p'rzyjmują. dziec·i od lat 3 do 6. Za
pisy w odlJosnych
k&llCelarjach:
Sienkiewicza,
26,
Zaką.tna 40,
Rzgowska 7. W komplecie przy ul.
Sienkiewicza. dzieci lwtzystają. z
l
. dl
')'(90
W !lsuego ogro _:a.
Q
Z KLATKI
schodowej pokoje umeblowane, bez
mebli, z używalnością. kuohni, niekrępujące dla małżeristw, urządzo­
ne gabinety dla lekarzy, adwokatów, pokoje biurowe, handlowej za
komorne miesięczne poleca. Biuro
"Polruch" Al. Kościuszki 17j front,
parter, telefony 141-01, 132-01. Biu
ro czynne bez przerwy od 8 rano
\)706-~
do 8 i pół wiecz.
DWUPOKOJOWE
mieGzlm-nie z kuchnią przy ul
P!otrkowskicj, I-sze piętro, odpo,yiednie dla fachowca lub pracownię, natychmiast tanio do oddlU1ia.
H
Zgłoszenia: Biuro ;.Polruch
Al.
Kok:'U.Szki 27, front parter, tel fony 141-01, 13~-01. Biuro czynne
bez przerwy od 8 ra!~o d,) R I pół
wiecz.
9771
DUty
CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ?
Musisz ukończyć kursy korespon. ładny pokój z wygodami dla. inte
d
'
Se k-u ł'
Vrar- ligentnej osoby do wynajęcia.. An·
encYJne
im.
oWlcza,Y
szawa, ŻórawIa 42. Wyuczają li- drzeja 43, m. 14, tel. 114-57.
I stownie: buchalterji, rachunkowości, korespondencji,
stenografji,
FRONTÓWY SKLEP
handlu, prawa, kaligrafJ'i, dakty-'Jest d o wynaWH;
. . przy u.l Zac1·.a
II"Alografji, towaroznawstwa.,
języ- niej 17. Wiadomość u dozorcy.
ków, piSOwnI - gramatyki polskiej, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ekonomji. Żądajcie prospektów!
SZOPA
murown.M Z ra.mp4 na. skład, fll.bl'y
ROSYJSKĄ
czkp' do wyna.jęciJa. Połud.nioWa. 28.
maszynę do pisania kupię lub
9778-8
wydzierżawię Oferty do administracji pismn Bub.: "Rosyjska
DO WYNAJĘCIA
O
maszyna "
3-pokojowe mie 'zl,anie z wRzelklemi wygodami, l( p!ęt:ro przy ul.
STORY FILErr,
Kilińskiego 89. Wiadomość tt goszydełkowe, kapa, okazyjnie ta2788--3
spodarza.
nio do sprzedania. Kon, Nowomiejska 4, prawa oficyna, ostaWEKSEL
tnie wejście.
:3781-1
z.gl~b~ony na zł. 70.- płatny 1a.XII
1931 r., wystawca 87.. Sadol'kleNIERUCHOMOŚĆ
okazyjnie tanio do sprzedania. wicz na zlecenie. S. Fre-:md i FlnRozen,
WiadomoŚĆ: Łódź, Piramowicza ke,l ste·i:u unieważni·am. N.
9785-1
9, m. 6, tel. 152-35, Pośrednicy ul. Pusta. PI. 13.
4
-------------
I
-------------
pożądani.
PIANINO
----------
9758-1
BLliTHNERA
-------~--
ANTONI KRA WCZ.YK
Nowo ZIlliTZe;wska Nr. 39 zagubił
wojskow~
wydaną.
umeblowanie pokoju panien~kie­ ksi~ectkę
gOI stołowego, gabinetu, sypial- pr~ez PKU. Ł6dt - Miasto
Z780-l:J
ni. pojedyńoz6 meble, rozńlaite
drobiazgi, szkło, serwisy z powodu wyjazdu do 8pr~edani •.
ZGUBIONO
n.
Komfortowe mieszkanie ż sześciu dowód oeobisty wytlImy
pt'żet
32 tel. 213-18
pokoi do odstą.pienia Piotrkow- łódzki magi$trfit Ii.4 :;,azwiślto Milod 8-10 r, i od 4 - 8 w.
w niedziele i święta od 9-12 W pot ska 181, m. 4, telefon 224-53\ ler Olga, zttm. Targowa IM.
godz. 10--1 i 3--6
2761
~789~
Dla pań oddlllelna poc.ekalnla.
M wrot
prłyjmuje
!5.X -
.,GL'OS PORANNY" -' 1931'
Nr. 282
"
"
Z~kład Połot9~nO - [~!m~ginrny
Diwiekowe Kino
Ogrodowa 10, tel. 213·57
I i II klasa
Oddział
. poło~niczo'ginekologi czoy
Dr. med .' Sz. Eigerowa
Dr. Reitler Kurjańska
Dr. med. J. Baum
Dr. med. W. Eychner
Cena porodu na II k1. wraz
z zabiegami 200 zł.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.~~_~ _ _~r..==__...4Ą._
Dziś
uroczJlste
Jazz 35 instrumentów
otwarcie sezonu
Tel. 213-84
dnia 21·go października 1931 r:
o godc. 8.30 Wlecz ·
JAZZ D'OR
COLUMBIA
II
ŚRoD Ot
JAZZ D'OR
COLUMBIA
zimowego. którJlm
rozpOczJlnamJl pochód olbrzJlmiego
powodzenia!
.
WIECZóR EMOCJI i HUMORU
TYLKO JEDEN WYSTĘP
Znakomitej Or'liestr, Jazzu
popularnych kompozytorów
"41ł4SIŃS ~ 1160
K.41lłSlKJl
i
nowu lwalnu truuml Hinematogralii IranCUSftlep
Wielkie
!Jodzil
Opieka nad dllleckiem
Dr. med. J. POle!<ow
Oddalał ch!rurg!r:7my
Dr. med. M. Kantor.
god •. prllyjęć 1-2 pp.
Oddalał ocxnv
Dr. med. J. Kral!all:,
jfodz. przylęc 11-12 w D.
s
ze
udziałem
H A N KI KARASIŃSKIEJ Primabaleriny opery
Hamburg. SAM SALVANO autentyczny Mulat.
IRENY RÓ~YŃSKIEJ Artystki teatru ,Qui·Pro·Quo·
Orkiestra JaZIowa, która występuje pod nazwą
.JAZZ D'OR C O L U M B I A" zawarła umowę z
'll'szechśwlato'll'em towarzystwem .COLUMBIA', na
mocy której wyłl\czność nagrywania płyt gramo'
fonowych na Rzeczpospolitą Polską należy do
Karaslńskiego I Katas;zka.
UWAGA. Kompozytorzy Z. KARAS1ŃSKI i S. KA·
TASZEK na życze.ie P. T. Publiczności komponują tanga według podanych tytułów.
W programie najnowsze przeboje stolicy i zagranicy
COLUMBIA
ailety do nabycia w
COLUMBIA
Kasie Filharmonji
JAZZ D'OR
JAZZ D'OR
wydarzenie artystyczne dla całej kulturalnej
Film, którym świat jest zachwycony!
I
I
~~ra
ul.
stałam i ł6~kami
onchioa
PDotrkowa~(a
łel. 221·72
90.
9546
Pr2lyjmuje si~ chorych wyma· ~
gal~cych ppSlebywBnia w laclnlc)' (operacje etc.), a taMe oho·
rych plllyohodcl1cych. God z. i.
pPilyleć od 9 1 i od 4- 71/e ~
Mr
iWj"S.'elSR"
.'8i'rtt:;:c;;,
"
nH
Łódi, Andrzeja 1.
PPlyjmuje w!lzellrie roboty, wchodl~­
oe w .akres clyszollenia s'j/b, flOterowania, cyklinowania I drutowon!a
posadaeh. 5prlł~tanle biur i mies2ilnń.
oraz czyslłczenie oł!ien fabryclmych w
JdlI.JII,,~.I.IIIo~~~~......a..~~~~~~~:IIIł budynkach pl~trowyoh I parterowycb
~::.;..,.;;..o,;..;...;:;.;",.,;;.:::.:...,.,;..:..;.~;:."",,;;o,.;.;.:~.;...l,;""'=";';o,;;;..:_~ I
(t. zw. 5aedowych)
I
Tel. 1015-47 (pryw.)
JazI 35 instr;.ament6w
I
!ga"mEms~. .~~mu
"Human"it"
Rene Clalr
Role
dawnieJ A. STRAUCHA
ul. Prez. Narutowicza Nr. 14
tej. 213-85.
Ostatnie nowo~cl w 5 językach po 10 egzemplarzy.
Na kałde życcenie, czytelnik otrzpmuje wybraną
kshażkt;. Caytelnia otwarta od 9 do 7 wieczorem
główne:
bez prze,..,.
Abonament
Annabella
Wanda Grevllla
Rene Let=evra
~~
Nadprogram: Glos, świata FOli
i aktualności bieiace.
.&&&liKIgg
Do aki.
Nr. 1019
I 31
Komornik S,du
Grodzkiego
ł:odti,
Toma..
Chorzel.ld
.amiesllkBly
w l.od.i przy ul.
Sienkiewicza 67,
na sasBch1e
ario 10SO UPO. o·
głas.a,
Początek seansów o godz. 4, 6, 8
6-ej po poł., w sobotę i niedzielę
i 10 W., dzi§ o godz.
o godz. 12-ej w poło
Karty . premjowe . oraz passe-parto,ut, ... prócz urzędowych
bezwzględnie nieważne.
p,aDumerala
fi
4011'0811', z
,
pr.eaylJlIł
".
Rlckktcr.
SH~
publipzność
o przybywanie .. na
seansów.
mlesłf)czna .,Glosu P017annego" 2Ie wSJI~..kieml •
datkami wynosi w Łod.t _. 4.60, n odnoszenlepoczłoWIl w kraju - 31. 6.~ aagranicQ - al. 9.-
początek
je dnia
23 patdaiernlka
1951 r. od g. 10 r.
w ;tocki prlly ul.
Zawadzkiej 20
odbędsie się
spuedaż II prs&-
l'Uchomodci, nale·
JiJ'łcrch do
firmy .Biuro Eks'
pedycyjne Rekordi składająoyoh się
z 2-ch koni i 3-ch
rolwag
oSlSacowanych na
sumę zł. 850.zgodnie z art. 1070
U.P.c. niłeJ ceny
uacunku.
Ud'. d. 24.9.81 r.
Komomik
T. Chorzelski
OgloszeA'-&
2
złote.
Handlowiec,
posiadający
rozległe stosunki we Francji
obej roie przedstawicielstwo
poważnej firmy.
Branża
obojętna.
Poważne refe·
rencje. Gwarancja na żą­
danie. Oferty 8ub. "przed-I
stawicielstwo Handlowe"
do administracii nin. pj~ma
Sa
dź
--
N--
Ogłoszenie.
w
miesięczny
T.
EKS
owoce
r.
targu pubUcmego
Uprasza
nOWOŚcI
CZYTELItIA
Realizacja:
~I ;tdo';;;'ch bŁ;sk
i
poczta, telegraf, telefon i stacja kolei
Łask:.
li
Ot
POLECAJĄ:
~I JabłOnie~.J!JS!!~11!i~! Żqu~ere~nle. I~
młode
w małe
CEnTRAlnA łADowniA
I\KUPłUbATORóW
Rl\DIO\VYCH
SAPlOCHODO\vYCH
PlOTOCYKhOWYCH
•••
WARSZTATY REPARACYJNE
WYPOtYCZANIE
AKUMULATOR6W
lóDŹ
PIOTRKOWSKA 167
III. ~05·2ł.
NA
TELEF.
WEZWANIE
TEL.
~05· ~t TEL
ODBIERAMY I DOSTARCZAMY AKUMULATORY
DO DOMÓW.
wieraz mlltmetrowy I-scpaltowy (atllona 5 sspałt) I I-ua st.ona 1 Ił.
w tekdcle S) gr. nadesłane po tekdcie 40 gr.; uellrologi 40 dr. ZWJoJlajne
(str. 10 szpalt) 12 flr .. Drobne 15 gD. za wyra,,; naJmniejue ogloaeenie zł. 1.50 91'. Pos"ulllwanie pracy 10 gr.
na;mnieJue .t. UJO II'. OgłoBlenla z~r~=ayi1.)\Ve
zadlubinowe 12 Ił. Ogłoszenia zamlejsoowe obli
Gllane 50 o SO proo. drołel, firm .al1fan!o.nyo!l o D1 oroe. Za o~loa.3nia tabalar10ltn!.'\ lab bnb!!!. dodałk. BOo;
a .,ru,
Beko is6w redakoja nie zwraoa.
SugenjU&1E Kro~lInfłll
fia ~ :~ ..: ' W,cłIWOtu& sp.
&
Zll
OiP. odp.: ,IDQgenjuH
Kronmłlo.
W drukarni własnei Fiotrkowska 101
-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising