Mitsubishi Electric | MXZ-2A30VA - E2 | KULLANICILAR óÇóN Bu birimi doõru ve güvenli

KULLANICILAR óÇóN Bu birimi doõru ve güvenli
KULLANMA KILAVUZU
INVERTER DUVAR TóPó SPLóT KLóMA
óÇ ÜNóTE MODELLERó
BAòLANABóLóR DIô ÜNóTE MODELLERó
MSZ-GE22VA (E1)
MSZ-GE25VA (E1)
MSZ-GE35VA (E1)
MSZ-GE42VA (E1)
MSZ-GE50VA (E1)
MUZ-GE25VA(H)
MUZ-GE35VA(H)
MUZ-GE42VA(H)
MUZ-GE50VA(H)
MXZ-2A30VA (E1-E2)
MXZ-2A40VA (E1-E2)
MXZ-2A52VA (E1-E2)
MXZ-3A54VA (E1)
MXZ-3A54VA (E2)
MXZ-3A54VA (E3)
MXZ-3A54VA (E4)
MXZ-3A54VA (E5)
MXZ-3A54VA (E6)
MXZ-4A71VA (E1)
MXZ-4A71VA (E2)
MXZ-4A71VA (E3)
MXZ-4A71VA (E4)
MXZ-4A71VA (E5)
MXZ-4A71VA (E6)
MXZ-4A80VA (E1)
MXZ-4A80VA (E2)
MXZ-5A100VA (E1)
MXZ-5A100VA (E2)
MXZ-8A140VA
MXZ-8A140VA1
MXZ-8A140VA2
MXZ-8A140VA3
KULLANICILAR óÇóN
Bu birimi doõru ve güvenli olarak çalıötırmak için, kullanmadan
önce bu iöletme talimatlarını mutlaka okuyun
•
•
•
•
•
•
ôirketimizdeki geliötirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin
deõiötirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
Anma deõerleri için TS EN 814-3 / TS EN 255-4 de T1 iklim öartları ile tarif edilen
koöullar esas alınmıötır.
óç ve dıö ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan deõerlerin dıöına çıkması
durumunda klimanızın ısıtma ve soõutma kapasitelerinin etkilenmesi doõaldır.
Ürünün üzerinde bulunan iöaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diõer basılı
dokümanlarda beyan edilen deõerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde
edilen deõerlerdir. Bu deõerler, ürünün kullanım ve ortam öartlarına göre deõiöebilir.
Satın almıö olduõunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
Ürünün montajı için KlimaPlus A.ô. yetkili servisine / bayisine baövurunuz
1-2
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
9
9
9-12
UYARI
1
UYARI
Not:
2
4.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3
Not:
1
2
3
Not:
4
1
2
Not:
Not:
5
1
*
*
2
3
Not:
6
Not:
1
2
4
5
3
Not:
7
8
1
2
3
4
1
2
3
2,5
3,2
3,5
33
1,15
1,64
4,15
47
Not:
9
48
47
48
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
(E1)
(E1)
(E1)
(E1)
(E1)
(E1)
(E1)
(E1)
10
Tip
Model
Güç Kayna¤› [V, Faz,Hz, Besleme]
So¤utma
Kapasite
Nominal
Min - Maks.
Güç tüketimi
EER
Is›tma
Çal›flma ses seviyesi
Hava debisi
Kapasite
S›n›f
Yüksek / Düflük
Nominal
Min - Maks.
Güç tüketimi
COP
Çal›flma ses seviyesi
Hava debisi
Maks. çal›flma ak›m›
Tüm iç ünitenin maks. kapasitesi
D›fl ünite
Boyutlar
Borulama
Ba¤lant›lar›
A¤›rl›k
Çap
Çal›flma Aral›¤›
[D›fl hava]
S›n›f
Yüksek / Düflük
Yükseklik
Genifllik
Derinlik
Likit
Gaz
Toplam - Her bir iç üniteye
kW
kW
kW
dB(A)
m3/dak
kW
kW
kW
dB(A)
m3/dak
A
kW
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
m
o
C
o
C
Inverter Multi Split - 2 iç ünite
MXZ-2A30VA (E1-E2)
MXZ-2A40VA (E1-E2)
MXZ-2A52VA (E1-E2)
230, Tek, 50, d›fl üniteden
3.0
4.0
5.2
1.1 - 4.0
1.1 - 4.5
1,1 - 6.0
0.595
1.045
1,505
4.54
3.82
3,45
A
A
A
46 - (44)
47 - 44
49 -45
33.7
32.9
32.9
4.0
4.5
6.4
1.0 - 4.5
1.0 - 5.0
1.0- 7.2
0.745
0.945
1.705
4.93
4.76
3.75
A
A
A
47 - (46)
48 - 47
50 -48
30.9
32.6
33.3
8.0
10.2
10.2
Kombinasyon tablosuna bak›n›z
550
550
550
800
800
800
285
285
285
34
34
40
6.35 x 2
6.35 x 2
6.35 x2
9.52 x 2
9.52 x 2
9.52 x 2
20 - 15
30 - 20
30 -20
10
15 / 10*
15/ 10*
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
*‹ç üniteler, d›fl ünitelerden yukar› monte edildi¤i durumda maksimum yükseklik fark› 15 m’dir.
Tip
‹nverter
Model
Güç Kayna¤› [V, Faz,Hz, Besleme]
‹ç ünite
D›fl ünite
So¤utma* Nominal kapasite
Güç tüketimi *
EER
S›n›f
Çal›flma seviyesi-Yüksek/Düflük
Nominal kapasite
Is›tma*
Güç tüketimi *
COP
S›n›f
Çal›flma seviyesi-Yüksek/Düflük
Boyutlar (YxGxD)
D›fl
ünite
A¤›rl›k
Borulama Likit (çap)
Gaz (çap)
ba¤lan
t›lar›
Maksimum borulama mesafesi
Maks. yükseklik fark›
So¤utkan flarjs›z
So¤utma
Çal›flma aral›¤›
[d›fl hava]
Is›tma
*Elektrik bilgisi sadece d›fl ünite içindir.
11
Inverter Multi Split
DC Inverter
DC Inverter
DC Inverter
MXZ-3A54VA (E1-E2-E3-E4-E5-E6) MXZ-4A71VA (E1-E2-E3-E4-E5-E6)
MXZ-4A80VA (E1-E2)
230/1/50, D›fl üniteden
3 iç ünite
4 iç ünite
4 iç ünite
MXZ-3A54VA
MXZ-4A71VA
MXZ-4A80VA
kW
5,4 (2,9-6,8)
7,1 (3,7-8,8)
8,0 (3,7-9,2)
1,295
1,93
2,19
kW
4.17
3.68
3.65
A
A
A
dB(A)
43/46
45/48
44/46
3
m /dak
6.8 (2.6-9)
8.6 (3.4-9.0)
9.4 (3.4-11.6)
kW
1.455
1.95
1.93
4.67
4.41
4.87
A
A
A
dB(A)
44/48
46/50
45/48
mm
710x840x330
710x840x330
900x900x320
kg
57
58
70
mm
6.35 x 3
6.35x4
6.35x4
mm
9.52 x 3
9.52x3+12.7x1
9.52x3+12.7x1
m
‘Toplam 50: Yatay 25 m’
‘Toplam 60: Yatay 25 m’
‘Toplam 70: Yatay 25 m’
m
15/10
15/10
10
m
40
40
40
o
C
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
o
C
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
DC Inverter
MXZ-5A100VA (E1-E2)
5 iç ünite
MXZ-5A100VA
10,0 (3,7-11)
2,935
3.23
A
46/51
12 (3.4-14)
2.835
4.00
A
47/54
900x900x320
68
6.35x4
9.52x4+12.7x1
‘Toplam 80: Yatay 25 m’
15/10
40
-10 ~ +43
-15 ~ +24
Tip
Inverter Multi - Split
Model
MXZ-8A140VA (1-2-3)
Güç kayna¤› [V, Faz,Hz]
220 / 230 /240, tek, 50
So¤utma
Kapasite [nominal]
kW
14.0
Güç tüketimi [nominal]*1
kW
3.79
EER
*2
S›n›f
Ses seviyesi [nominal - sessiz]
Çal›flma ak›m› [nominal]
3.52
A
*1
Hava debisi
Is›tma
Kapasite [nominal]
Çal›flma ak›m› [nominal]
COP
*1
dB (A)
A
CMM (m3 / dk)
CFM
kW
kW
*2
Kalk›fl ak›m›
Max. çal›flma ak›m›
Boyutlar (YxGxD)
A¤›rl›k
Borulama çaplar›
Ba¤lant› flekli
Likit [Çap]
Gaz [Çap]
Ön flarj
‹ç ünite / D›fl ünite
*1
dB (A)
A
CMM (m3 / dk)
CFM
A
A
mm
kg (Ibs)
mm (inç)
mm ( inç)
m
16.0
3.90
52
17.05
100
3.530
14
29.5
1,350x950x330
128 (282)
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
40
Havflal› / Havflal›
R410A
So¤utkan
Garanti edilen
100
3.530
A
Ses seviyesi [nominal]
Hava debisi
16.55
3.91
S›n›f
Çal›flma ak›m› [nominal]
50-47
So¤utma
çal›flma aral›¤›
Is›tma
D›fl ortam (˚C)
‹ç ortam (˚C)
D›fl ortam (˚C)
‹ç ortam (˚C)
KT: -5 ~ +46
KT: +19 ~ +35 / YT: +15 ~ +22.5
KT: -15 ~ +21
+17 ~ +28
*1 3 adet MSZ-GA60VA ba¤land›¤› durumda, Elektrik bilgisi sadece d›fl ünite içindir.
*2 Branflman kutusu ve iç üniteler dahil (3 adet MSZ-GA60VA).
12
SERVóS óSTASYONLARINI GÖSTERóR LóSTE
óTHALATÇI / óMALATÇI
UNVAN :
KLóMAPLUS ENERJó VE KLóMA TEKNOLOJóLERó PAZARLAMA SANAYó VE TóCARET A.ô.
MERKEZ ADRES :
FERHATPAôA MAH.G.99 SOK.NO.46 KAT: 1-2-4 Ataüehir / úSTANBUL
TELEFON / FAKS :
0 216 661 00 66 - 0 216 661 44 47
VERGó NUMARASI :
5640438267
HóZMET KAPSAMI :
TS 12850 -"HAVALANDIRMA VE KLóMA SóSTEMLERó-KLóMA SANTRALLERó, KLóMALR, SOòUTUCU GRUPLAR,
FAN-COóLLER, FANLAR (ASPóRATÖRLER, VANTóLATÖRLER), HAVA TEMóZLEYóCó CóHAZLAR VE HAVA
PERDELERó VB. óÇóN KURALLAR"Standardına Uygun
YETKóLó SERVóS óSTASYONUNUN
S.N.
ADRESó
ÜNVANI
YETKóLó ADI / SOYADI
TEL / FAX
VERGó NO
1
TURGAY óRóZ - EGE TEKNóK
óNTóZAM MAH. DEòóRMEN SOKAK NO:25
OSMANGAZó/BURSA
2
KARSAN TEKNóK ISITMA VE SOòUTMA
ELEKTRONóK GIDA TAôIMACILIK HóZMETLERó
VE YEMEKÇóLóK SAN. TóC. LTD.
YAHYALAR MAH. TURAN CAD. NO: 95 SAKARYA
RAHMó OSKAY
0 264 281 74 35
0 264 274 39 79
ALó FUAT CEBESOY
5250084050
3
POLARóS TóCARET - NAóL KARAHASANOòLU
PORTAKAL ÇóÇEòó SOK. NO:10/C-D
A. AYRANCI/ANKARA
NAóL KARAHASANOòLU
0 312 438 37 82
0 312 440 40 16
HóTóT
11449993808
4
ÖZ SOòUTMA - MUSTAFA ÖZTÜRK
SEKóÇEôME MAH. DR.MEHMET ARMUTLU CD. NO: 26
KARAMAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
0 338 212 06 74
0 338 212 91 62
KARAMAN
16073946916
5
HÜSEYóN TEKóN - TEKóN TóCARET
MALTEPE MAH.ATATÜRK BULV.NO:77/A
BERGAMA/óZMóR
HÜSEYóN TEKóN
0 232 633 34 67
BERGAMA
51385208260
6
TBM VóZYON-ALO KLóMA óKLóMLENDóRME
óTH.-óHR.TUR.SAN. VE TóC.LTD.ôTó
ATATÜRK MAH. 934 SOKAK NO:13
BORNOVA/óZMóR
BóROL NURóOòLU
0 232 351 48 88
0 232 351 48 88
BORNOVA
8330371613
7
ESEN KLóMA VE MÜH.HóZM.TUR.SAN. VE
TóC.LTD.ôTó
K. DóRóK MAH. Y. óBRAHóM HAKKI CD. NO: 155/B
BORNOVA/óZMóR
MUSTAFA TOPUZ
0 232 342 65 45
0 232 342 64 24
BORNOVA
3780130939
8
ALó GALóP SOòUTMA
1696 SK. NO:7/B
KARôIYAKA/óZMóR
GALóP ERCAN
0 232 364 38 48
0 232 368 11 14
KARôIYAKA
3400032091
9
MENTAY SOòUTMA SóSTEMLERó
SAN. TóC.LTD.ôTó.
MóTHATPAôA CD. NO:1208/A
GÜZELYALI/óZMóR
óSMET TOPÇU
0 232 247 15 68
0 232 224 98 36
BALÇOVA
6150028658
10 HAN ISITMA SOòUTMA - NÜKRETTóN AN
65/13 SK. NO: 29/A
ÜÇKUYULAR/óZMóR
NÜKRETTóN AN
0 232 259 54 79
0 232 259 70 10
BALÇOVA
680175101
11 TUòCAN ALTUò-ALTUò MÜHENDóSLóK
CEVAT ôAKóR CD. NO: 88/D
BODRUM/MUòLA
TUòCAN ALTUò
0 252 316 12 92
0 252 316 36 30
BODRUM
60709203096
12 DOòUô SOòUTMA KLóMA - TóMUR ULUGÖZ
MAHFE SIòMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BULV. BAôTAô
APT. NO: 63/D SEYHAN/ADANA
TóMUR ULUGÖZ
0 322 234 43 60
0 322 235 43 14
ZóYAPAôA
15973225442
YEôóLBAHÇE MAH. ÇINARLI CD. BóRCAN SóT. B BLOK
NO:2 ANTALYA
YILDIRAY DAYANIR
0 242 316 32 02
0 242 316 09 19
ANTALYA KURUMLAR
0390304163
14 MUSTAFA YILMAZ-YILMAZLAR KLóMA
ZERDALóK MAH. 1404 SK. PATRON ALó APT. NO: 15/A
MERKEZ/ANTALYA
MUSTAFA YILMAZ
0 242 321 19 40
0 242 321 19 40
KALEKAPI
13252603912
15 GÜNGÖR BAYSAN
CUMHURóYET MAH. 641 SOKAK ÇELóK APT. NO:2/A
ANTALYA
GÜNGÖR BAYSAN
0 242 335 54 17
DÜDEN
46246294018
16 ôENAY AYDIN-OKYANUS ISITMA SOòUTMA
GÜVENLóK MAH. 261 SOK. ÖZEMEK APT NO:48/5
ANTALYA
ôENAY AYDIN
0 242 346 33 03
0 242 346 33 08
ÜÇKAPILAR
23005262112
17 YÜCE SOòUTMA
ARMUTLU MAH. GÜNDÜZ CD. NO:59/B
ANTAKYA/HATAY
HÜSEYóN YÜCE
0 326 223 97 91
0 326 223 25 96
23 TEMMUZ
9890279252
18 RECEP BOòA - JAPON RECEP
YENó MAH. 19 MAYIS CD. NO: 74 ÇINAR/DóYARBAKIR
RECEP BOòA
0 412 511 24 10
ÇINAR
1790336800
YENó MAH. ôANLIURFA CAD. NO:7 KIZILTEPE/MARDóN RECEP BOòA
0 482 312 55 99
0 482 313 55 99
KIZILTEPE
1790336800
GENEL ELEKTROMOTOR ENDÜSTRóYEL
20 ELEKTRóK MAKóNE SOòUTMA NAKLóYE
HóZMETLERó TóCARET VE SANAYó LTD.ôTó
ÇINARTEPE MAH. BÜLENT ECEVóT CAD. 69.AMBARLAR
SAMóM ÖZTÜRK
MEVKóó 4.KISIM ZONGULDAK
0 372 268 08 64
0 372 268 41 81
UZUNMEHMET
3940441546
21 EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNóK
FUZULó CD. HAMóKOòLU SK. NO: 10 MALATYA
0 422 324 21 45
FIRAT
6120003243
13
19
AKT óKLóMLENDóRME GIDA TURóZM
óTH.óHR.SAN.TóC.LTD.ôTó
RECEP BOòA-óBRAHóMOòLU ISITMA VE
SOòUTMA
TURGAY óRóZ
0 224 250 68 81
OSMANGAZó
44110339162
EKREM MANDAL
TÜRKóYE GENELóNDE BULUNAN YETKóLó SERVóS óSTASYON BóLGóLERóNE AôAòIDA BELóRTTóòóMóZ óLETóôóM NUMARALARINDAN ULAôABóLóRSóNóZ
KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.ô.
FerhatPaöa Mah. G99 Sok. No:46 Kat:1-2-4 Ataüehir/úSTANBUL
Tel: + 90 216 66 100 66 Faks: + 90 216 661 44 47
http://www.klimaplus.com.tr - info@klimaplus.com.tr
½thalatcı Firma:
KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.¿.
FerhatPaÀa Mah. G99 Sok. No:46 Kat:1-2-4 AtaÀehir/½STANBUL
Tel: + 90 216 66 100 66
Faks: + 90 216 661 44 47
info@klimaplus.com.tr
http://www.klimaplus.com.tr
Servis óstasyonları ve Yedek Parça Temini :
Cihazınızın bakım,onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldıõınız yetkili
satıcıya veya yukarıda belirtilen merkez servisimize veya öubemize baövurunuz.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, ingresso n. 1, Viale Colleoni, 7
20041 Agrate Brianza (Milano), Italya
Telefon : +39-039-60531 Faks: +39-039-6057694
E-mail:info@IT.MEE.COM
www.mitsubishielectric.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising