Banner American | BA-EN45 | View online - Ghent University Library

UNIVERSITEIT GENT
FACULTEIT GENEESKUNDE EN
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
ACADEMIEJAAR 2011 – 2012
Invloed van marketing op City Runs Onderzoek op basis van aantal
deelnemers
Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van
Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen.
Door: Julie Vandenhouweele en Thomas Rötgens
Promotor: Prof. Dr. Annick Willem en begeleidster:Steffie Lucidarme
PERMISSION
Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of
gereproduceerd worden, mits bronvermelding.
Julie Vandenhouweele en Thomas Rötgens
VOORWOORD
Graag willen wij onze promoter Annick Willem bedanken voor de ondersteuning tijdens
deze scriptieperiode. Ook onze begeleidster Steffie Lucidarme verdient lovende woorden
voor haar goede voorstellen bij moeilijke stukken en voor haar terechte opmerkingen.
Buiten de academische omgeving willen we de organisatoren van de loopwedstrijden
bedanken, nl. Tim Rul van de Sfinx Ekiden Run, Geert Gysel van de Midzomernachtrun
(Gent Loopt) en Greg Broekmans, werknemer bij Golazo Sports en organisator van de
Antwerp 10 Miles & Marathon. Zonder hun steun zouden wij nooit aan voldoende
respons voor onze enquêtes geraakt zijn en zou deze thesis niet tot stand gekomen zijn.
Ook bedanken wij Cyril Van Tilborgh, om ons toe te laten op het sport- en citymarketing
congres, waar we enkele ideeën opgedaan hebben, alsook HealthCity, Story en Topcopy
om ons aan incentives voor de enquêtes te helpen. Tot slot ook een dankwoord aan onze
familie en vrienden die op één of andere manier ons geholpen hebben met deze thesis.
Mei 2012,
Julie Vandenhouweele
Thomas Rötgens
SAMENVATTING
Het doel van deze scriptie is om een exploratief onderzoek uit te voeren bij succesvolle
loopevenementen om een kader te creëren dat aan de basis ligt van een goed
loopevenement. Er werd onderzocht wat de behoeften en wensen van deelnemers en
toeschouwers zijn, of dit wordt toegepast in de marketingstrategie en of de voordelen
voor de betrokken partijen volledig worden benut. Om cases te selecteren werd eerst de
definitie van city run bepaald om vervolgens drie loopwedstrijden te selecteren die zoveel
mogelijk van elkaar verschillen. De eerste wedstrijd, de Sfinx Ekiden Run wordt
georganiseerd door een niet-commerciële, voluntaire, organisatie, de Antwerp 10 Miles &
Marathon wordt georganiseerd door een commerciële organisatie (Golazo Sports) en de
derde, de Midzomernachtrun, wordt georganiseerd door een semi-commerciële
organisatie. Ook hebben twee van de drie loopwedstrijden een speciaal concept wat een
goede vergelijking mogelijk maakt.
De data werd voor toeschouwers en deelnemers verkregen via enquêteafname. De mening
van de organisator werd verkregen via een semi-gestructureerd interview. Deze resultaten
werden daarna vergeleken via een intracase en een intercase analyse.
Uit dit onderzoek kunnen vijf grote conclusies worden afgeleid die kunnen dienen als
leidraad voor een goed evenement. Ten eerste moet er een origineel concept zijn en
zowel de prijs, de plaats en de promotie moeten gelinkt zijn aan het kernproduct. Ten
tweede moeten ieder jaar vernieuwende elementen toegevoegd worden. Dit zorgt voor
betere klantenloyaliteit omdat het een unieke ervaring blijft. Vervolgens moet men
luisteren naar de mening van de aanwezigen. Een hogere tevredenheid zorgt ook voor
een grotere kans op retentie. Als deze factoren vervuld zijn, zal automatisch de mond-totmondreclame volgen. De organisatoren kunnen dit echter nog actief stimuleren door
gebruik te maken van sociale media en door speciale acties te plannen. Tot slot moet men
zich niet op toeschouwers richten, als men erin slaagt om deelnemers aan te trekken,
volgen de toeschouwers vanzelf. Het is echter wel belangrijk om toeschouwers tevreden
te houden, aangezien ze een grote invloed uitoefenen op de het feit of deelnemers terug
zullen komen of niet.
Er kan dus worden besloten dat de marketingstrategie van de organisatoren inderdaad
afgestemd is op de behoeften en wensen van toeschouwers en deelnemers en dat de
betrokken partijen de voordelen van city runs nog niet ten volle gebruiken.
III
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD ...........................................................................................................................................II
SAMENVATTING ......................................................................................................................................III
INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................... IV
GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN .............................................................................................. VI
LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN .......................................................................................................... VII
INLEIDING ................................................................................................................................................. 1
LITERATUURSTUDIE .................................................................................................................................. 2
LOOPWEDSTRIJDEN .......................................................................................................................................... 2
2.
1.1
Evolutie ......................................................................................................................................... 2
1.2
Concept ‘city run’ .......................................................................................................................... 6
1.3
Betrokken partijen ........................................................................................................................ 7
1.3.1
Stadsbestuur (city marketing) ............................................................................................................ 8
1.3.2
Marketing voor bedrijven (Sponsoring) ............................................................................................. 9
1.3.3
Sport toerisme.................................................................................................................................. 11
1.3.4
Overheid (aanzetten tot lopen) ........................................................................................................ 13
MARKETING ........................................................................................................................................ 15
2.1
Marketing van city runs .............................................................................................................. 15
2.2
Marketingstrategie ..................................................................................................................... 18
2.3
Marketingmix ............................................................................................................................. 20
2.3.1
Factoren ter plaatse (product) ......................................................................................................... 20
2.3.2
Prijs ................................................................................................................................................... 28
2.3.3
Plaats ................................................................................................................................................ 29
2.3.4
Promotie (marketingcommunicatie) ................................................................................................ 31
2.3.5
Samenvatting 4P’s ............................................................................................................................ 35
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ........................................................................................................... 36
1.
METHODOLOGIE .................................................................................................................................. 36
1.1
Definitie city run ......................................................................................................................... 36
1.2
Onderzoeksvragen ...................................................................................................................... 40
1.3
Gegevensverzameling ................................................................................................................. 43
1.3.1
Rekrutering events ........................................................................................................................... 43
1.3.2
Rekrutering proefpersonen .............................................................................................................. 43
1.4
Meetinstrumenten ...................................................................................................................... 46
1.4.1
Interview .......................................................................................................................................... 46
1.4.2
Vragenlijst ........................................................................................................................................ 47
1.5
2.
Statistische data-analyse ............................................................................................................ 48
ANALYSE (RESULTATEN) ........................................................................................................................ 52
2.1.
Demografische gegevens ....................................................................................................... 52
2.2.
Intracaseanalyse Sfinx Ekiden Run ......................................................................................... 53
2.2.1.
Toeschouwers .................................................................................................................................. 53
2.2.2.
Deelnemers ...................................................................................................................................... 57
2.2.3.
Organisatoren................................................................................................................................... 61
2.3.
2.3.1.
Toeschouwers .................................................................................................................................. 69
2.3.2.
Deelnemers ...................................................................................................................................... 73
2.3.3.
Organisator....................................................................................................................................... 77
2.4
3.
Intracaseanalyse Antwerp 10 Miles & Marathon .................................................................. 69
Intracase analyse Midzomernachtrun ........................................................................................ 88
2.4.1
Deelnemers ...................................................................................................................................... 88
2.4.2
Organisator....................................................................................................................................... 92
2.5
Intercase analyse toeschouwers ............................................................................................... 100
2.6
Intercase analyse deelnemers .................................................................................................. 105
DISCUSSIE ......................................................................................................................................... 112
ALGEMEEN BESLUIT .............................................................................................................................. 128
LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN ................................................................................................... 129
BIJLAGEN .............................................................................................................................................. 138
BIJLAGE 1: BRONNEN VAN LOOPWEDSTRIJDEN DIE ZICHZELF EEN CITY RUN NOEMEN ................................................. 138
BIJLAGE 2: LIJST MET STEDEN IN VLAANDEREN (67) ........................................................................................... 141
BIJLAGE 3: BRONNENLIJST VAN LOOPWEDSTRIJDEN IN DE STEDEN.......................................................................... 144
BIJLAGE 4: LIJST MET LOOPWEDSTRIJDEN PER STAD EN PER PROVINCIE.................................................................... 147
BIJLAGE 5: ENQUÊTE TOESCHOUWERS ............................................................................................................. 154
BIJLAGE 6: ENQUÊTE DEELNEMERS .................................................................................................................. 157
BIJLAGE 7: INTERVIEW TIM RUL (SFINX EKIDEN RUN GENT) ................................................................................. 161
BIJLAGE 8: INTERVIEW GERT BROEKMANS (ANTWERP 10 MILES & MARATHON)..................................................... 174
BIJLAGE 9: INTERVIEW GEERT GYSEL (MIDZOMERNACHTRUN).............................................................................. 188
BIJLAGE 10: INTRACASE ANALYSE EKIDEN ......................................................................................................... 202
BIJLAGE 11: INTRACASE ANTWERP 10 MILES & MARATHON ............................................................................... 213
BIJLAGE 12: INTRACASE MIDZOMERNACHTRUN ................................................................................................. 222
BIJLAGE 13: INTERCASE TOESCHOUWERS ......................................................................................................... 226
BIJLAGE 14: INTERCASE DEELNEMERS .............................................................................................................. 232
V
GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
AMA
American MarketinA association
IOC
International Olympic Comittee
Hallmark evenementen
Hallmark event refers to ‘‘major fairs, expositions,cultural,
and sporting events of international status which are held on
either a regular or one time basis’’ (Hall, 1989)
Speciale evenementen
‘Een eenmalige gebeurtenis dat beperkt is in de tijd’ (Getz,
2008).
Mega evenementen
Volgens Socher & Tschurtschenthaler (1987) "An event with
(1) a large number of participants or visitors and (2)
worldwide publicity" (Uysal, 1994)
IS/MIS
Information Systems/ Management of Information System.
Voorziet in informatie die nodig is om organisaties efficiënt te
organiseren
LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN
Lijst van figuren
Figuur 1: Vergelijking van de ratio mannelijke tov vrouwelijke lopers over de jaren aan de New
York City Marathon (Jokl et al., 2004). ........................................................................................... 3
Figuur 2: Evolutie van het aantal marathons (1939-2008) en evolutie van het aantal
marathonaankomsten (1960-2008) wereldwijd (Scheerder en Van Bottenburg, 2009). ................. 4
Figuur 3: Totale sponsoring Top-programma Olympische Spelen (eigen onderzoek). ................ 10
Figuur 4: Aantal gerapporteerde sponsordeals wereldwijd per categorie en hoeveelheid in 2005
(Fenton, 2005). ............................................................................................................................... 11
Figuur 5: De 4 domeinen van sportmarketing (Fullerton & Merz, 2008). .................................... 16
Figuur 6: De 8 stappen van het marketingplan (De Pelsmacker et al., 2007). .............................. 18
Figuur 7: Vergelijking van de betalingsbereidheid voor het gebruik van sportgoederen met de
prijs die de participant daadwerkelijk betaalt (Vekeman et al., 2009). .......................................... 29
Figuur 8: Overzicht marketingmix: 4P's (eigen onderzoek).......................................................... 35
Figuur 9: Aantal inwoners per stad waar een loopwedstrijd plaats vindt die zichzelf een city run
noemt (eigen onderzoek). ............................................................................................................... 37
Figuur 10: Aantal lopers per city run (eigen onderzoek). ............................................................. 38
Figuur 11: Loopwedstrijden die aan alle voorwaarden van een city run voldoen (eigen onderzoek,
2011)............................................................................................................................................... 40
Figuur 12: Sfinx Ekiden Run - toeschouwers / in orde - niet in orde (eigen onderzoek). ............. 53
Figuur 13: Sfinx Ekiden Run – toeschouwers / belangrijk – niet belangrijk (eigen onderzoek)... 54
Figuur 14: Sfinx Ekiden Run – toeschouwers / communicatiekanalen (eigen onderzoek). .......... 55
Figuur 15: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / in orde – niet in orde (eigen onderzoek). ............... 58
Figuur 16: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / belangrijk – niet belangrijk (eigen onderzoek). ..... 58
Figuur 17: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / communicatiekanalen (eigen onderzoek). ............. 59
Figuur 18: Sfinx Ekiden Run Gent – evolutie deelnemers (eigen onderzoek). ............................. 61
Figuur 19: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers – satisfactiefactoren (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 69
Figuur 20: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers / belangrijkste factoren (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 70
Figuur 21: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers / communicatiekanalen (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 71
Figuur 22: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / in orde – niet in orde (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 74
VII
Figuur 23: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / belangrijk – niet belangrijk (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 74
Figuur 24: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / communicatiekanalen (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 75
Figuur 25: Antwerp 10 Miles & Marathon – evolutie deelnemers (eigen onderzoek). ................. 78
Figuur 26: Midzomernachtrun – deelnemers / satisfactiefactoren (eigen onderzoek). ................. 88
Figuur 27: Midzomernachtrun – deelnemers / belangrijke factoren (eigen onderzoek). .............. 89
Figuur 28: Midzomernachtrun – deelnemers / communicatiekanalen (eigen onderzoek). ........... 90
Figuur 29: Evolutie deelnemers Midzomernachtrun (eigen onderzoek). ...................................... 92
Figuur 30: De 8 stappen van het marketingplan (De Pelsmacker et al., 2007). .......................... 114
Lijst van tabellen
Tabel 1: Samenvatting marketingmixinstrument 'product' (eigen onderzoek). ............................. 28
Tabel 2: Vergelijking traditionele en online media (Rowley, 2004). ............................................ 33
Tabel 3: Overzicht van de verschillende factoren van de 3 cases (eigen onderzoek). ................... 43
Tabel 4: Benodigde respons voor 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid (Portney &
Watkins, 2009). .............................................................................................................................. 45
Tabel 5: Demografische gegevens van de verschillende cases (eigen onderzoek). ....................... 52
Tabel 6: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen bij hoeveelste bezoek (eigen onderzoek). ........... 56
Tabel 7: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen bij hoeveelste bezoek (eigen onderzoek). ........... 60
Tabel 8: Intracaseanalyse Sfinx Ekiden Run (eigen onderzoek). .................................................. 64
Tabel 9: Sfinx Ekiden Run– organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek). ......................... 67
Tabel 10: Aandeel Antwerpenaars en Sporttoeristen bij hoeveelste deelname (eigen onderzoek).
........................................................................................................................................................ 72
Tabel 11: Aandeel Antwerpenaars en sporttoeristen tegenover hoeveelste bezoek (eigen
onderzoek). ..................................................................................................................................... 77
Tabel 12: Intracase analyse 10 Miles & Marathon (eigen onderzoek). ......................................... 83
Tabel 13:Antwerp 10 Miles & Marathon – organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek). ... 84
Tabel 14: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen tegenover hoeveelste bezoek (eigen onderzoek).
........................................................................................................................................................ 91
Tabel 15: Intracase analyse Midzomernachtrun (eigen onderzoek). ............................................. 96
Tabel 16: Midzomernachtrun– organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek). ..................... 97
Tabel 17: Intercaseanalyse toeschouwers- product en prijs (eigen onderzoek). .......................... 100
Tabel 18: Intercaseanalyse toeschouwers- ... (eigen onderzoek). ................................................ 101
Tabel 19: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel promotie en plaats (eigen onderzoek).
...................................................................................................................................................... 102
Tabel 20: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel betrokken personen (eigen onderzoek).
...................................................................................................................................................... 103
Tabel 21: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel retentie (eigen onderzoek). ............... 104
Tabel 22: Intercaseanalyse deelnemers (eigen onderzoek). ......................................................... 107
Tabel 23: Intercaseanalyse deelnemers- ...(eigen onderzoek). .................................................... 108
Tabel 24: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel promotie en plaats (eigen onderzoek). . 109
Tabel 25: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel betrokken personen (eigen onderzoek).
...................................................................................................................................................... 110
Tabel 26: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel retentie (eigen onderzoek). .................. 111
IX
INLEIDING
Het onderzoek ging van start door na te gaan wat er in de literatuur te vinden was over
city runs en de conclusie was dat dit onderwerp nog relatief weinig werd onderzocht. Na
het bepalen van de methodiek en het verder verfijnen van de onderzoeksdoelstellingen
werd tot het thesisonderwerp ‘marketing van city runs’ gekomen. Er werd onderzocht wat
de behoeften en wensen van toeschouwers en deelnemers zijn en of de gebruikte
marketingstrategie van de organisatoren hiermee overeenkomt. Hiernaast werd nagegaan
welke partijen voordelen kunnen halen uit de organisatie van een city run en of deze
voordelen ten volle gebruikt worden.
De literatuurstudie is opgebouwd uit twee delen. Eerst wordt de evolutie van de loopsport
(en loopwedstrijden) beschreven en hierna werd nagegaan wie de betrokken partijen zijn
bij een loopwedstrijd. In het tweede deel wordt de marketing van city runs verder
uitgediept door eerst te beschrijven dat een city run zowel deel uitmaakt van sport-, eventen servicemarketing. Daarna wordt de globale marketingstrategie beschreven om verder
in te gaan op ieder aspect van de marketingmix (4P’s).
Bij het wetenschappelijk onderzoek worden drie city runs besproken: de Sfinx Ekiden
Run, de Midzomernachtrun en de Antwerp 10 Miles & Marathon. De Sfinx Ekiden Run
wordt
georganiseerd
door
een
voluntaire,
niet-commeriële
organisatie.
De
midzomernachtrun wordt georganiseerd door Gent Loopt, dit is een semi-commerciële
organisatie, en de Antwerp 10 Miles & Marathon is een van de grootste loopevenementen
in België en wordt georganiseerd door Golazo Sports, een commerciële instelling. Ook
hebben de Sfinx Ekiden Run (teamloop) en de Midzomernachtrun (’s nachts) een speciaal
concept wat een vergelijking met de ‘traditionele city run’ (Antwerp 10 Miles &
Marathon) mogelijk maakt. Het was oorspronkelijk de bedoeling om veranderingen in de
marketingstrategie te linken aan veranderingen in het aantal deelnemers, maar in de loop
van het onderzoek werd ontdekt dat dit niet wetenschappelijk kon worden gelinkt.
Hierdoor is beslist om een exploratief onderzoek uit te voeren over de algemene
marketingstrategie van city runs.
1
LITERATUURSTUDIE
Loopwedstrijden
1.1 Evolutie
Het ontstaan van de loopsport als vrijetijdsbesteding is afkomstig uit de Verenigde Staten.
Nadat de gezondheidseffecten van lopen wetenschappelijk werden aangetoond ontstond
in de jaren ‘60 in de VS de loopsport als een zelfstandige sportactiviteit. Dit bracht een
eerste running boom met zich mee onder de studerende en werkende bevolking. De
‘American dream’, een zoektocht naar succes, werd op deze manier voor het eerst
lichamelijk geuit. Midden de jaren ’70 ontstond de eerste loopsportgolf. Deze
loopsportgolf was het gevolg van de grote massa die meer en meer kwam opdagen op
grote running events zoals city marathons (Scheerder & van Bottenburg, Global running:
evolutie van de loopsport vanuit een internationaal perspectief, 2009). Volgens Scheerder
& Noppe (2009) en Nettleton & Hardey (2006) waaide de loophype pas eind de jaren ‘70
over naar Europa, toen die golf in de jaren ‘70 in de Verenigde Staten al een vaststaand
feit was. In Vlaanderen, evenals de rest van de wereld, groeide de loopsport verder uit in
de jaren ’80, waarna de loopsport een stagneringsperiode bereikte (Scheerder & Noppe,
2009; Nettleton & Hardey, 2006). Vanaf de eeuwwisseling kende de loopsport een
algemene heropleving die ook in Vlaanderen duidelijk merkbaar was. Men kon spreken
van de tweede loopsportgolf. Op minder dan tien jaar tijd verdrievoudigde het aantal
vrijetijdslopers. De tweede loopsportgolf kwam in Vlaanderen in een veel kortere
tijdspanne tot ontplooiing dan de eerste golf (Scheerder & Noppe, 2009).
Volgens van Bottenburg (2006) wordt deze tweede loopsportgolf gekenmerkt door vier
dragers (van Bottenburg, 2006).
Ten eerste is er een globaal toenemend belang voor slankheid, gespierdheid, fitheid en
gezondheid. De loopsport is dé uitverkoren sport voor velen om deze doelen te bereiken.
Specifiek in Vlaanderen bleek er zich ook een verschuiving in het sportlandschap ten
voordele van lopen voor te doen. Uit het onderzoek ‘Vlaanderen gepeild’ (onderzoek naar
de evolutie in het sportlandschap tussen 1999-2006) bleek dat er drie grote trends in de
sportbeoefening waren. Een eerste trend is dat de gezondheidsgerelateerde sporten aan
succes winnen. Verder is er een opmars wat betreft recreatieve sportbeoefening en tot slot
ook van de individugeoriënteerde sport- en bewegingsvormen (Scheerder et al., 2007).
2
De tweede grote drager van de tweede loopsportgolf kan worden toegeschreven aan het
toenemend aantal vrouwelijke deelnemers. Het lichamelijke aspect, fitheid en gezondheid
zijn voor beide geslachten erg belangrijk, maar de vrouwen ondervinden nog een extra
maatschappelijke druk (Boen et al., 2009). Dit is ook terug te vinden in een onderzoek
van Jokl et al. (2004).
Ze analyseerden de evolutie in deelnemers aan de New York City marathon van 1983 tot
1999. Hieruit bleek dat het aantal deelnemers gestegen is met 119%. Een belangrijke
conclusie was dat de ratio mannen/vrouwen van 5.6/1 tot 2.47/1 geëvolueerd was en dat
er dus een veel grotere deelname van vrouwen was.
Figuur 1: Vergelijking van de ratio mannelijke tov vrouwelijke lopers over de jaren aan de
New York City Marathon (Jokl et al., 2004).
Een interessante verandering is ook dat, bij zowel mannen als vrouwen, de 3 oudste
leeftijdsgroepen de grootste vooruitgang geboekt hebben (Jokl et al., 2004). Parallel
hiermee is er ook sprake van de verhoging van de gemiddelde looptijd op een aantal
afstanden. Dit is vooral te wijten aan de stijgende populariteit en omdat niet enkel de
besten nog meedoen (Boen et al., 2009).
De derde drager van de tweede loopsportgolf is de 'booming' van het aantal
loopwedstrijden (van Bottenburg, 2006). Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd
waren in lopen moesten deelnemers zich op den duur haasten om nog te kunnen
deelnemen aan bepaalde loopwedstrijden. De 20km van Brussel was in 2008 na drie
dagen uitverkocht terwijl dit het jaar ervoor na drie weken was. De 220 plaatsen voor
België op de New York marathon (die pas elf maanden later doorging) waren na maar
liefst in drie minuten volzet en bij de Antwerp 10 Miles & Marathon was hetzelfde
fenomeen terug te vinden. Dit verschijnsel doet zich niet enkel voor bij deelnemers, maar
ook bij de bezoekers. In 2008 kwamen tienduizend toeschouwers naar de Antwerp 10
3
Miles & Marathon. Door de grote interesse in de loopevents werd de groei intenser en
kwam er een sterke variatie in het aanbod van loopwedstrijden (Boen et al., 2009).
In figuur 2 worden de twee loopsportgolven duidelijk weergegeven, zowel qua
aankomsten als aanbod van loopwedstrijden. Een eerste golf situeert zich in 1977, deze
golf wordt gevolgd door een stagnatie, waarna vanaf 1999 opnieuw een stijging
plaatsvindt (Scheerder & van Bottenburg, 2009).
2
1
Figuur 2: Evolutie van het aantal marathons (1939-2008) en evolutie van het aantal marathonaankomsten (1960-2008)
wereldwijd (Scheerder en Van Bottenburg, 2009).
De reden dat er in de tweede golf een veel grotere stijging is, is te verklaren door de
grotere variatie. Deze variatie uit zich in verschillende domeinen. Ten eerst is er een
verschil in de plaats waar het event doorgaat. Het loopaanbod heeft zich lange tijd binnen
het clubgeorganiseerde baan-en veldatletiek gesitueerd, maar vandaag vindt het (ook en)
voornamelijk naast het traditioneel clubverband plaats, met name in de openbare ruimte
of in een natuuromgeving. Dit zorgt voor een verbreding naar meerdere loopomgevingen.
Er zijn nu city runs, street runs, free runs (waar men een parcours met hindernissen moet
overbruggen), strandlopen, ultralopen, grotlopen… (Boen et al., 2009). Naast de plaats
waar het event georganiseerd wordt, zijn er volgens van Bottenburg (2006) vier oorzaken
die aan de basis liggen van deze uitbreiding in het aanbod van de loopevenementen (van
Bottenburg, 2006). In de eerste plaats is er een enorme toename in het aantal
loopsportevenementen. Volgens onderzoek van Scheerder & Noppe (2009), trekken de
4
grote (meestal commerciële) loopevents in Vlaanderen steeds meer deelnemers aan. Het
aantal aankomsten op de twintig populairste loopwedstrijden is meer gestegen dan het
totale aantal aankomsten op loopwedstrijden in Vlaanderen. Wat wil zeggen dat er een
verschuiving is van deelnemers naar deze grote events. Dit is niet enkel te wijten aan de
grootste sportevents, maar op de eerste plaats ook aan het commerciële aanbod binnen
deze top 20, voornamelijk de loopwedstrijden van de running tour. Niet onbelangrijk is
dat deze georganiseerd worden door Sportinez/Golazo Sports. Dit is in België de enige en
populairste aanbieder van commerciële loopevenementen. Desondanks zijn de kleine
loopevenementen toch nog steeds verantwoordelijk voor het merendeel van de
aankomsten. Hun aandeel neemt wel duidelijk af. De commercialisering van de loopsport
gaat blijkbaar hand in hand met het succes van de loopsport (Scheerder & Noppe, 2009).
Ten tweede wordt er in Vlaanderen ook steeds meer variatie gebracht in de verschillende
afstanden die worden aangeboden. De klassieke marathon en halve marathon blijven een
constante waarde terwijl de 15 kilometer en de 10 Miles afnemen. Bij de wedstrijden voor
speciale doelgroepen blijkt dat de kids-runs het grootste aandeel in het totaal aantal
loopafstanden hebben, maar dit daalt sinds de jaren ’90. Als er na gegaan wordt naar het
aantal 5-kilometerlopen blijkt dat deze gestegen zijn sinds het begin van deze eeuw. Het
aanbod van ladies runs en short runs (vertegenwoordigers bij uitstek van de 5kilometerlopen) stijgt duidelijk. Ook de 10-kilometerlopen stijgen. Dit kan toegeschreven
worden aan de invloed van ‘Start to run’, dat bijvoorbeeld als doel heeft dat beginnende
lopers na 10 weken 5 km kunnen lopen. Tussen 2001 en 2007 verviervoudigde het aantal
deelnemers. Het blijkt ook dat dit aanbod vooral vrouwen, 26-45-jarigen en 65-plussers
aanspreekt. Zij zorgen voor de grote stijging in het aantal aankomsten (Scheerder &
Noppe, 2009). Hieruit blijkt dat de uitbreiding van de doelgroepen (Scheerder noemt dit
sociale differentiatie) ook belangrijk is. Dit is de derde oorzaak. Er worden nu
bijvoorbeeld ook Business Runs, Kids Runs, Ladies Runs, … georganiseerd (van
Bottenburg, 2006). Volgens Boen et al. (2009) worden ook loopwedstrijden in
teamverband belangrijker (duo-run, business runs, school runs…) (Boen et al., 2009).
De laatste oorzaak wordt toegeschreven aan de steeds soepelere limieten die men dient te
behalen. Hierdoor draait het merkbaar steeds minder om de prestatie maar wordt heel wat
aandacht gegeven aan de gezondheid, het groepsgebeuren (Scheerder & Noppe, 2009).
De vierde drager van de loopsportgolf van de 21ste eeuw is de grotere professionalisering
en commercialisering van loopevenementen. Dit is merkbaar op het evenement zelf door
5
de professionele voorzieningen zoals podia, dranghekkens, drinkposten, massageservices,
chipregistratie enz. Ook de voorbereidingen naar het evenement toe worden erg
professioneel aangepakt. Zowel beginnende als gevorderde lopers kunnen gebruik maken
van trainingsschema’s logboeken en tips over blessurepreventie (van Bottenburg, 2006).
Parallel aan het stijgend aantal loopsporters stijgt niet enkel het aanbod in
loopwedstrijden maar ook de markt er rond. De verkoop van pedometers,
loopvriendelijke mp3-spelers, loopschoenen, satellietgestuurde navigatietoestellen…
'boomt' als nooit tevoren (Boen et al., 2009). Scheerder & Noppe (2009) beschreven ook
de commercialisering van het loopaanbod in Vlaanderen. Tot twee decennia geleden was
er geen sprake van een loopsportevenementenmarkt waar zowel commerciële, publieke
als voluntaire spelers in meespeelden. In de jaren ’80 werden veel initiatieven genomen
door lokale sportverenigingen en overheden. Dit kon gaan van loopwedstrijden op een
Finse piste tot de populairder wordende massajoggings en stadslopen. Bij de eerste
loopsportgolf werden grote sportevenementen georganiseerd, die nu nog steeds bestaan,
zoals de 20 km door Brussel (1980), de Antwerp 10 Miles & Marathon (1986), Dwars
door Hasselt (1983), Dwars door Brugge (1981) en de Stadsloop Gent (1983). Hoewel
men snel overging tot sponsoring als financiering van de loopwedstrijden, kwam de echte
commercialisering pas geleidelijk aan tot stand op het einde van de jaren ’80. Vanaf dan
zouden merkproducten meer en meer geassocieerd worden met massalopen (bv. Lipton
Ice Tea run). Pas in de jaren ’90 breekt de professionalisering en de commercialisering
echt door. Het sportlandschap wordt dan ook gekleurd door de zogenaamde city runs
(Scheerder & Noppe, 2009).
1.2 Concept ‘city run’
In de vakliteratuur wordt voornamelijk het begrip ‘city marathon’ gebruikt. De eerste
‘city marathon’ ging door in Boston (Noord-Amerika) in 1897. Deze was echter nog niet
vergelijkbaar met de moderne marathon die als grootste kenmerk de massaparticipatie
heeft. De eerste moderne city marathon, waar joggers en lopers met verschillende
niveaus (zowel competitief als recreatief) participeerden, was de ‘New York City
Marathon’, die voor het eerst werd georganiseerd in 1971 (Nettleton & Hardey, 2006).
Verder wordt het begrip city run niet frequent teruggevonden in de vakliteratuur. Enkel in
het (wetenschappelijk) boek ‘Vlaanderen Loopt’, van Jeroen Scheerder, gebruikt men de
6
term. Volgens Scheerder & Noppe (2009) ontstonden de city runs in België in 2004 door
een gemeenschappelijk initiatief van ING België en de Koninklijke Belgische
Atletiekbond (KBAB). Uit hun samenwerking kwam de ING running tour tot stand die
oorspronkelijk bestond uit 5 wegwedstrijden. Deze organisatie kwam in de handen van
Sportinez, een dochter-vzw van Golazo Sports, en werd uitgebreid tot 16 Belgische
stadslopen (Scheerder & Noppe, 2009). Volgens de definitie van Scheerder en Noppe
(2009) zijn city runs in België alle wedstrijden die deel uit maken van de running tour
(Scheerder & Noppe, 2009). De termen die gebruikt worden om deze wedstrijden te
omschrijven zijn: wegwedstrijd, doorheen Belgische steden, zowel voor beginnende
lopers als voor de meer geoefende wedstrijdatleet.
Aangezien er bij het raadplegen van de vakliteratuur geen definitie voor city run terug te
vinden is, zal de definitie in deze thesis zelf opgebouwd worden in het deel methodologie.
1.3 Betrokken partijen
Loopevenementen kunnen voor verschillende actoren voordelen bieden. In de eerste
plaats krijgt de sponsoring van evenementen een steeds groter aandeel in de marketing
van steden (Hede, 2005) en bedrijven (Shannon, 1999). Volgens Getz (2008) spelen
evenementen verder een belangrijke rol in sport toerisme, dit zorgt indirect voor
gemeenschapsvorming (de opbouw van een hechtere gemeenschap), stedelijke
vernieuwing, culturele ontwikkeling en bevordering van de nationale identiteit (Getz,
2008). Hiernaast kunnen ze ook de initiatieven van de overheid ondersteunen en helpen
om de gezondheidsgerelateerde voordelen van sport te promoten (McCartney, 2005). Tot
slot zijn er ook de economische voordelen voor zowel de organisatoren, de
gastgemeenschap als de overheid, maar omdat dit zo’n ruim concept is, zal dit zal niet
behandeld worden in deze scriptie.
7
1.3.1 Stadsbestuur (city marketing)
Citymarketing is een term die meer en meer voorkomt in de moderne literatuur. In het
onderzoek van Asworth & Kavaratzis (2007) verschijnt de definitie van citymarketing als
volgt:
“ De communicatie tussen de autoriteiten (of dienstverleners) van een stad met hun
klanten, de inwoners van de stad, alsook het aantrekken van exogene investeringen, werkgelegenheid en klanten, de toeristen’ (Asworth & Kavaratzis, 2007).
Het imago of ‘merk’ van een stad wordt in stijgende mate belangrijker in de huidige
maatschappij (Misener & Mason, 2006). Steden gebruiken citymarketing om zich te
onderscheiden van andere steden en zich beter te positioneren.
Volgens Kotler (1999) bestaat een goede citymarketingstrategie uit vier onderdelen. Eerst
moet een stad zich attractief positioneren. Dat wil zeggen dat als mensen de naam van
een stad horen, ze die direct moeten associëren met de kenmerken van die stad en ze er
zowel op esthetisch, cultureel en economisch vlak toe aangetrokken moeten worden. Ten
tweede moeten goederen en diensten aangeboden worden. Goede infrastructuur en
evenementen spelen hierbij een belangrijke rol omdat ze bedrijven aantrekken. Het derde
punt is een effectieve communicatie. Dit zowel naar de inwoners van hun stad om hen
een goed gevoel te geven en ervoor te zorgen dat ze trots zijn op hun stad, als naar
toeristen en bedrijven om hen aan te trekken. Tot slot is het cruciaal dat de inwoners
vriendelijk en gastvrij zijn, zij zorgen ervoor dat de mensen een positieve perceptie
hebben van de stad (Kotler, 1999).
Verschillende auteurs Gratton & Henry (2001); Hede (2005); Misener & Mason (2006)
bevestigen
het
feit
dat
het
organiseren
van
speciale
evenementen
(zoals
sportevenementen) een integrale rol speelt in veel citymarketing strategieën. ‘Hallmarkevenementen’ (Hall, 1989) zoals de Olympische Spelen of het WK voetbal zetten een stad
op de kaart en zorgen omdat zij aan de wereld getoond worden. Door de grote mate van
media-interesse krijgen toeschouwers en televisiekijkers een positieve perceptie van de
stad die geassocieerd wordt met positieve intenties om de stad in de toekomst te bezoeken
(Gratton & Henry, 2001; Hede, 2005; Misener & Mason, 2006). Uit het onderzoek van
McCartney (2005) blijkt dat terugkerende ‘mega-evenementen’ (Uysal, 1994), die ieder
8
jaar op dezelfde plaats doorgaan, daarbij nog meer voordelen krijgen. De mogelijkheid
om een grotere loyaliteit te creëren, grote voortvloeiende effecten van deelnemers die
andere toeristische activiteiten beoefenen en het potentieel voor de gastgemeenschap om
een gevoel te hebben dat ze het evenement ‘bezitten’, zijn hier enkele voorbeelden van
(McCartney, 2005).
Funk & Bruun (2007) stellen dat niet enkel de grootste (sport)evenementen positieve
effecten kunnen teweeg brengen, maar ook kleinere sportevenementen hebben heel wat
wenselijke invloeden. Ze kunnen immers participanten, toeschouwers en toeristen
aantrekken, vergroten de media-aandacht en creëren een positief imago, zowel onder de
bezoekers als onder de inwoners (Funk & Bruun, 2007).
Volgens Higham (1999) hebben ‘kleinere’sportevenementen zelfs meer voordelen omdat
ze minder negatieve bijwerkingen hebben dan ‘mega-evenementen’ (Uysal, 1994) zoals
de Olympische Spelen. Bij kleinere evenementen worden de ‘gewone’ sportcompetities
(hockey, basketbal, voetbal…), alsook internationale sportcompetities of landelijke
competities erbij gerekend (Higham, 1999). Gibson et al. (2003) hebben de negatieve
effecten van grote evenementen samengevat, zijnde: de verplaatsing van inwoners, grote
gemeenschapskosten, corruptie tijdens het ‘lobbyen om het event te mogen organiseren’
en een negatieve impact op de levenskwaliteit van de gastgemeenschap (Gibson et al.,
2003). Volgens Higham (1999) hebben kleinere evenementen deze negatieve invloeden
niet omdat ze meestal bestaande infrastructuur gebruiken, er minder investeringen nodig
zijn en ze beter te managen zijn dan grote evenementen (Higham, 1999).
1.3.2 Marketing voor bedrijven (Sponsoring)
Sponsorship verwijst naar “the provision of assistance either financial or in kind to as
activity by a commercial organization for the purpose of achieving commercial
objectives” (Meenaghan, 1983). Sport is een gesponsorde business geworden sinds de
Olympische Spelen van Los Angeles in 1984. Dit waren de eerste Olympische Spelen die
volledig afhankelijk waren van privaat geld, vooral van grote sponsoring (Shannon,
1999). Hierna is de sportsponsoring steeds belangrijker geworden. Het duidelijkste
voorbeeld hiervan zijn de hedendaagse olympische spelen. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van het verloop van de sponsoring. De TOP-sponsors van de Olympische
Spelen van 2008 in Beijing hebben samen voor 866 miljoen dollar in geld, goederen en
diensten gesponsord (dit bedrag werd dan nog berekend zonder de inbreng van de andere
9
‘domestic’ partners). Bij de Olympische Spelen van Seoul bedroeg die sponsoring
‘slechts’ 96 miljoen dollar (IOC, 2011).
Figuur 3: Totale sponsoring Top-programma Olympische Spelen (eigen onderzoek).
Ook in de loopsport zijn hier voorbeelden van terug te vinden. Eén ervan zijn de World
Marathon Majors (WMM). Dit is een marketingplatform opgestart door de organisatoren
van de topmarathons van Berlijn, Boston, Chicago, Londen en New York. Ze willen
hiermee niet enkel meer deelnemers, maar ook de beleidsvoerders in deze wereldsteden
(voor citymarketing) en commerciële partners aantrekken (Scheerder & Lagae, 2009).
Commerciële
sponsoring
is
een
van
de
snelst
groeiende
sectoren
van
marketingcommunicatie van bedrijven (Meenaghan & Shipley, 1999). Het gebied van
activiteiten waarin gesponsord wordt blijft groter worden (Wallister, 2003), maar toch
blijft sportsponsoring, het belangrijkste gebied (Wallister, 2003; Koo et al., 2006). Uit een
globaal onderzoek van The World Sponsorship Monitor blijkt (uit de 1753 sponsoringen
die wereldwijd gemeld zijn) dat sportsponsorschappen maar liefst 83% van de totale
sponsoring opneemt (Fenton, 2005).
10
Figuur 4: Aantal gerapporteerde sponsordeals wereldwijd per categorie en hoeveelheid in 2005 (Fenton, 2005).
Wat ook werd vastgesteld in het wereldwijde onderzoek van The World Sponsorship
Monitor is dat er een stijging is in kleinschaligere overeenkomsten sinds 2002. Bedrijven
beginnen meer en meer lokale of zelfs regionale sportevenementen te sponsoren om via
lagere kosten de consumenten op een bijna persoonlijke manier te benaderen (Fenton,
2005).
1.3.3 Sport toerisme
Higham & Hinch (2002) gebruikten in hun onderzoek volgende definitie voor sport
toerisme: “Sport toerisme is reizen weg van de thuisomgeving, voor een gelimiteerde
periode, met als doel om te sporten en waar sport is gekarakteriseerd door unieke regels,
competitie gerelateerd aan fysieke dapperheid met een speels karakter” (Higham &
Hinch, 2002). Sport toerisme bestaat volgens Higham & Hinch (2002) uit drie grote
delen: ‘Hallmark-evenementen’ (Hall, 1989), gezondheid en fitness en outdoor recreatie
(Higham & Hinch, 2002). Omdat deze thesis handelt over city runs zullen enkel de
gevolgen van ‘Hallmark-evenementen’ (Hall, 1989) besproken worden.
De laatste decennia
is er een stijging te merken in populariteit van nationale en
internationale sportevenementen (Dimanche, 2003; McCartney, 2005). De mogelijkheid
om sport te beoefenen op een andere plek dan de woonplaats wordt een meer
gebruikelijke reden om te reizen. Mede hierdoor wordt door overheden meer geïnvesteerd
in internationale sportevenementen die veel toeschouwers aantrekken, maar de laatste
11
jaren ontstonden hierover discussies (Gillett & Kelly, 2006). Men begon zich af te vragen
of mega-evenementen echt wel zoveel positieve effecten teweegbrengen.
Higham (1999) vond dat gemeenschappen die meer sport toerisme wilden ontwikkelen,
zich beter zouden focussen op de seizoensgebonden sportcompetitie
of op
kleinschaligere sportevenementen. Deze evenementen kunnen beter een duurzaam
sporttoerisme creëren.
Hij benadrukte ook dat lokale sportevenementen bestaande
infrastructuur gebruiken, geen nadelen hebben voor de bevolking en heel weinig publieke
financiering vereisen. De nadelige effecten van grootschalige sportevenementen zijn bij
kleinschaligere dus niet van toepassing (Higham, 1999).
Sprotevenementen hebben verschillende gevolgen voor het lokale toerisme (Gibson et al.,
2003). Een eerste gevolg is de symbolische relatie tussen sport en toerisme bij een
kleinschalig sportevenement. De ontwikkeling van een goed imago onder toeristen werd
beïnvloed door de mate waarin ze werd blootgesteld aan mensen die de wedstrijden
bekeken of door het bekijken van mediabeelden over de wedstrijd (Higham & Hinch,
2002). Andere studies van Walo et al. (1996), Nogawa et al. (1996), Chalip & Leyns
(2002); Gibson et al. (2011) onderzochten dan weer de economische voordelen van
kleinschalige evenementen. Een Australisch universiteitssportevenement gaf een enorme
economische boost aan de gemeenschap. Bijna 2/3 van de bezoekers gaf aan dat ze
Lismore (waar het event doorging) niet zouden bezoeken mocht het evenement er niet
plaats gevonden hebben (Walo et al., 1996; Nogawa et al., 1996; Chalip & Leyns, 2002;
Gibson et al. , 2011).
Uit een studie van Gibson et al. (2011) blijkt dat het organiseren van
een kleinschalig sportevenement een goede manier is om toeristen aan te trekken in
periodes van toeristische terugval enkel al door de uitgaven aan drank, eten en
accommodatie (Gibson et al., 2011). In andere studies werden ook sociale voordelen
vermeld (Burgan & Mules, 1992; Garnham, 1996; Gibson et al., 2003; Fyall & Jago,
2009; Gibson et al., 2011). Er ontstond een grotere gemeenschapssamenwerking en
groepsgeest door het ontstaan van het evenement omdat veel van de residenten vrijwillig
meehielpen om het evenement te organiseren (Gibson et al., 2003). Dit ontstaan van een
‘community spirit’ werd ook bevestigd in andere studies (Garnham, 1996; Burgan &
Mules, 1992). Algemeen kan gesteld worden dat kleinschalige evenementen het beste
model zijn om duurzaam toerisme te creëren door sporttoerisme (Gibson et al., 2011).
12
1.3.4 Overheid (aanzetten tot lopen)
In België liggen de bevoegdheden voor sport bij de gemeenschappen. Meer specifiek
voor Vlaanderen werd gedurende de laatste decennia een actief sportstimuleringsbeleid
door de overheid uitgebouwd. Centraal hierin staat de promotie van ‘Sport voor Allen’,
waar men net zoals op Europees vlak (met het sport for all charter van 1975)
sportbeoefening voor iedereen toegankelijk wil maken (Scheerder & Noppe, 2009;
Scheerder & Vos, 2009). De overheid ondersteunt hiervoor sportinitiatieven omdat
actieve sportbeoefening heel wat mogelijkheden biedt tot individuele ontplooiing, sociale
integratie en de bevordering van de gezondheid (Scheerder & Noppe, 2009). In navolging
van het in 1996 gestarte ‘Europe on the Move’ initiatief, werd in België in het jaar 2000
het eerste ‘Belgium on the Move’ congres georganiseerd. Beiden hadden als doelstelling
om meer de gezondheidsgerelateerde fysieke activiteit te promoten in plaats van louter
sportieve initiatieven (De Bourdeaudhuij, 2001). Omdat de loopsport geklasseerd werd
als gezondheidspromoverende sport (seniorensport, 2008) had dit volgens Scheerder &
Noppe (2009) een rechtstreekse invloed op de ontplooiing van ‘Start to run’: Eind de
jaren ’90 startte Mieke Boeckx met een lessenreeks ‘Joggen voor beginners’. Zij kon ook
de pionier van het latere Start to run genoemd worden. Kort hierna werden op haar
initiatief ook andere jogprojecten opgestart in samenwerking met een aantal bedrijven en
enkele grote vrouwenverenigingen, dit zorgde voor een stroomversnelling van Start to
run. Vanaf het jaar 2000 werden de sporttakgebonden federaties in ruil voor erkenning en
subsidies verplicht om naast hun competitieve sportbeoefening ook een recreatieve
invulling van hun sportaanbod aan te bieden en sportpromotie te voeren. Deze
ontwikkeling was belangrijk voor het officiële begin van Start to run, dat in het voorjaar
van 2001 ontstond uit een samenwerking van Mieke Boeckx, Dirk Vanderherten, de VAL
(Vlaamse Atletiek liga), Nike en Runners World (Scheerder & Noppe, 2009).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het Europese beleid in verband met sport een
directe invloed heeft gehad op het gemeenschapsbeleid. Het sportbeleid van de Vlaamse
Regering heeft een rechtstreekse invloed gehad op het ontstaan van Start to run
(Scheerder & Noppe, 2009). Start to run heeft dan op zijn beurt een invloed gehad op het
aantal aankomsten op (en dus het stijgend succes van) loopwedstrijden, vooral door het
stijgend aantal vrouwen en 65-plussers die mee lopen (Scheerder & Noppe, 2009). De
13
conclusie is dus dat het sportbeleid een indirecte invloed heeft gehad op het succes van de
loopsport.
Uit het onderzoek van Murphy & Bauman (2007) blijkt dat ook de omgekeerde stelling
correct is, nemelijk dat loopwedstrijden een middel kunnen zijn om mensen aan te zetten
tot sporten. Grootschalige sportevenementen, gaande van mega-evenementen zoals de
Olympische Spelen tot massa-evenementen die gericht zijn op participatie van sporters
van alle niveaus (zoals de ‘Antwerp 10 Miles & Marathon’), hebben immers een impact
op de fysieke activiteit van de gastpopulatie, of in het geval van grote media
evenementen, op de wereldwijde populatie. De perceptie heerst ook dat ‘megaevenementen’ (Uysal, 1994) euforie creëren onder gemeenschappen. Dit zorgt voor de
motivatie en het enthousiasme om actief te zijn (Murphy & Bauman, 2007). Sommige
evenementen zoals de London of Boston Marathon trekken zoveel mensen aan dat ze er
zelfs moeten weigeren. De tv-rechten hiervan worden verkocht aan meer dan 100
verschillende landen. Het is dus mogelijk dat zulke evenementen een grotere impact
hebben. Ook het feit dat participanten geselecteerd worden, zorgt ervoor dat degene die
participeren actief zijn voor de start van het evenement. Dit kan ervoor zorgen dat het
bewustzijn rond de voordelen van fysieke activiteit aangewakkerd wordt bij het grote
publiek. Hierdoor kan bij hen de intentie gecreëerd worden om fysiek actief te worden.
Toch kunnen de events die enkel voor elite sporters weggelegd zijn ook een negatieve
invloed uitoefen omdat het gepresteerde niveau van deze atleten onbereikbaar is en
hierdoor ontmoedigend werkt (Murphy & Bauman, 2007). Aan de andere kant trekken
sommige marathons en wegwedstrijden ook een percentage recreatieve deelnemers aan
(40% van de deelnemers aan de Honolulu Marathon wandelen de wedstrijd uit). Hieruit
blijkt dat zulke evenementen niet enkel voor het fitste segment van de populatie bestemd
zijn en een potentieel hebben om de massa te bereiken. Er zijn echter geen evaluaties die
de patronen van pre- of post-event fysieke activiteit bekijken (Murphy & Bauman, 2007).
Omdat een loopevenement op zich gezondheidsgerelateerde voordelen met zich mee
brengt (McCartney, 2005), sluit dit aan bij de visie van de overheid. Volgens Gillett &
Kelly (2006) steunt de overheid ook evenementen daar dit een actieve levensstijl
aanmoedigt en dit uiteindelijk resulteert in een betere levenskwaliteit. Hierdoor worden
op gemeenschaps, provinciaal en lokaal niveau subsidies voor sportevenementen
toegekend (Gillett & Kelly, 2006).
14
2. Marketing
Nadat de evolutie van het lopen en loopwedstrijden werd besproken en de voordelen van
de verschillende belanghebbenden bij het organiseren van een loopwedstrijd werd
bekeken, zal in dit deel ingegaan worden op de marketingstrategie van loopwedstrijden.
Hierbij wordt rekening gehouden met de principes uit de sportmarketing, maar ook uit de
algemene service- en eventmarketing. Bij deze onderdelen zal de algemene
marketingstrategie uitgelegd worden om dan vervolgens de marketingmix, de 4P’s, de
strategie
en
de
aandachtspunten
voor
loopwedstrijden
te
bespreken.
2.1 Marketing van city runs
Bij een city run bestaat het hoofdproduct uit een loopwedstrijd en dit valt dus onder
sportmarketing.
“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating,
delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and
society at large” (Definition of Marketing, 2007).
De definities voor sportmarketing die worden gebruikt in verschillende handboeken zijn
heel inconsistent (Van Heerden, 2001). Ook door auteurs van wetenschappelijke artikels
wordt deze term op verschillende manieren gebruikt (Fullerton & Merz, 2008).
Sommigen zien sportmarketing louter als de marketing van sport producten of sport
evenementen, terwijl anderen ook de marketing van non-sport producten door de
sponsoring van sportevenementen ook als sportmarketing zien, zoals Coca-Cola die de
Olympische Spelen sponsort.
Fullerton & Merz (2008) onderscheiden in hun werk vier grote domeinen van
sportmarketing. Een eerste belangrijke parameter is dat er een verschil is tussen de
marketing van sport en de marketing door sport. Verder is er ook een verdeling door het
type product dat wordt gemarket, dit is ofwel niet sport-gerelateerd, ofwel sportgerelateerd. Tot slot kijkt men naar het integratieniveau, dit wordt opgedeeld in
traditionele versus op sponsoring gebaseerde integratie. Bij sponsoring gerelateerde
integratie is er een officiële relatie met een event, team of een speler uit een bepaalde
sporttak. Bij de traditionele integratie wordt sport gebruikt als een deel van het
marketingprogramma. Hier wordt sport gebruikt bij de targeting van de markt of in de
15
marketingmix. Hier zal men bijvoorbeeld een advertentie in een sportmagazine zetten, of
acteurs een bepaalde sport laten spelen in hun reclamefilmpje. Als deze paramaters
tegenover elkaar worden gezet, worden er kwadranten van sportmarketing bekomen.
Figuur 5: De 4 domeinen van sportmarketing (Fullerton & Merz, 2008).
De ‘theme-based’ strategie kan gedefinieerd worden als traditionele marketing strategieën
die een sportthema integreren in het marketingprogramma van niet-sportgerelateerde
producten. Een voorbeeld hiervan is Cadillac die adverteert in Golf Magazine om het
niche segment van ‘rijke’ mensen te bereiken. Een ‘product-based’ strategie is de
marketing van sportproducten door de traditionele marketing wanneer de marketeer dus
geen officiële relatie heeft met een sportentiteit. Een voorbeeld hiervan is de NBA die
fans probeert te bereiken die Chinees spreken of de Bowl league in Amerika die
kortingsbonnen weggeeft aan zijn leden. ‘Alignment-based’ is de sportsponsoring zoals
ze het meest gekend is. Hier gaan marketeers van niet-sportgerelateerde goederen een
officiële relatie aangaan met een sportteam, evenement of persoon. De meest gekende
voorbeelden hiervan zijn de officiële sponsors van de Olympische Spelen, Fifa… Het
laatste domein is die van de ‘sport-based’ strategie. Hier gaat een marketeer van
sportgoederen een officiële partnership aangaan met een sportevent, -team, of persoon.
Een goed voorbeeld hiervan is Adidas die sportgoederen verkoopt en officiële partner van
de Fifa en de World Cup voetbal is (Fullerton & Merz, 2008).
16
Shannon (1999) gebruikt in zijn werk een eenvoudigere indeling van sportmarketing. Hij
verdeelt sportmarketing in twee categorieën: enerzijds is er de marketing van sport.
Hiermee bedoeld hij de marketing van sportevenementen en de materialen voor
deelnemers en toeschouwers. De tweede categorie is de marketing door sport. Dit houdt
de promotie in van niet-sportieve producten op vlak van sportevenementen of het gebruik
maken van atleten om niet-sportproducten te promoten (Shannon, 1999).
Wat in deze thesis als sportmarketing zal gebruikt worden is de marketing van sport
volgens de definitie van Shannon (1999). Die kan zich volgens de indeling van Fullerton
en Merz (2008) in het domein van product-based of sport-based bevinden (Fullerton &
Merz, 2008). Bij de marketing van city runs moet er echter met twee extra aspecten
rekening gehouden worden, namelijk dat een city run een loopwedstrijd is en dus
thuishoort binnen het gebied van sportmarketing, maar anderzijds ook dat het deel
uitmaakt van de event- en servicemarketing.
“Eventmarketing is het onderdeel van eventmanagement dat contact legt met de
deelnemers en consumenten, hun behoeften en motivaties leest, producten ontwikkelt die
tegemoet komen aan die behoeften en een communicatieprogramma opstelt dat de
doelstellingen en effecten ervan duidelijk maakt” (Van Cauwenberghe, 2010).
Bij de marketing van producten wordt gebruik gemaakt van de 4P’s, zijnde product, prijs,
plaats en promotie (De Pelsmacker et al., 2007). Van Cauwenberghe (2010) stelt dat men
bij het organiseren van een evenement moet streven naar het bekomen van
‘entertainment’ en ‘excitement’. Een evenement moet onvergetelijk zijn, het is
ongrijpbaar maar het moet een indruk nalaten. Ook moet entertainment aanwezig zijn, het
publiek moet zijn luie zetel willen verlaten om nieuwe ervaringen op te doen (Van
Cauwenberghe, 2010). Volgens Van Cauwenberghe (2010) zijn er 6P’s: product, prijs,
plaats, public relations en publiciteitsstunts, opbouwen van persrelaties en positionering.
In deze scriptie zal enkel de ‘P’ van positionering besproken worden bij de algemene
marketingstrategie en daarna zal de structuur van de 4P’s besproken worden omdat de
‘P’s van 'public relations en publiciteitsstunts en opbouwen van persrelaties' die Van
Cauwenberghe vermeldt, binnen de ‘P’ van promotie valt (Van Cauwenberghe, 2010).
Als je iets volledig ontastbaar vermarket, zoals een sportevenement, dan is er een groot
service component (Kose et al., 2011). Bij service marketing wordt een dienst
17
gedefinieerd als: “processes that consist of a set of activities which take place in
interactions between a customer and people, goods and other physical resources, systems
and/or infrastructures representing the service provider and possibly involving other
customers, which aim at solving customers’ problems” (Grönroos, 2006). Diensten
hebben twee belangrijke karakteristieken. Ten eerste zijn het processen en ten tweede
consumeren de klanten de dienst terwijl het geproduceerd wordt. Dit zorgt ervoor dat ze
directe feedback kunnen geven en dus betrokken zijn in het productieproces. Onderzoek
naar sportmarketing wordt tegenwoordig opgenomen in het kaderwerk van service
marketing. Service marketing bestaat uit drie grote concepten, namelijk satisfactie,
kwaliteit en waarde (Westerbeek & Shilbury, 2003). Deze aspecten zullen opgenomen in
het deel ‘product’ onder de vorm van satisfactiefactoren, die de kwaliteit van de
aangeboden diensten/aspecten van het event (tevredenheidsfactoren) beoordelen; en de
waarde wordt bepaald door de mate waarin het belangrijk is dat bepaalde aspecten
aanwezig zijn.
2.2 Marketingstrategie
Een goede marketingstrategie past een integratie van de verschillende instrumenten van
de marketing en de communicatiemix toe. Er zijn verschillende fasen in een goede
marketingstrategie.
Figuur 6: De 8 stappen van het marketingplan (De Pelsmacker et al., 2007).
Eerst moet men een duidelijke missie en visie uitschrijven, dan een analyse van de
externe en interne omgeving maken (SWOT-analyse) en vervolgens de doelstellingen
bepalen (De Pelsmacker et al., 2007). Uit een studie van Olberding & Jisha (2005) over
de "flying pig marathon" bleek dat er enkele factoren zijn waar de organisator van een
18
loopwedstrijd rekening mee moet houden. Ten eerste zijn er steeds meer marathons en
meer deelnemers, maar lopers van de huidige running boom moeten anders gemarket
worden dan die van de jaren ’70. Bij deze ‘nieuwe’ lopers zijn er meer vrouwen en
oudere mensen, en steeds meer sporters kwamen niet om te winnen, maar louter om de
wedstrijd uit te lopen. Zij worden ook meer aangetrokken door loopwedstrijden waarvan
(een deel van) de opbrengst voor het goede doel is. Ten tweede worden “niche”
marathons populairder. Voor niche marathons zijn de locatie, andere attracties en
entertainment even belangrijk als de wedstrijd zelf. Een goed voorbeeld hiervan is de San
Diego Rock & Roll marathon, die in zijn promotie ‘het zonnige weer’ en de rockband
langs het parcours centraal plaatste. Deze wedstrijd was enorm populair en trok het
grootste aantal deelnemers (19978) ooit aan voor een eerste editie. Deze marathon was zo
succesvol omdat de organisatoren beseften dat de loopmarkt aan het veranderen was
(Olberding & Jisha, 2005).
Hierna volgt de strategische marketing, waar men de te leveren waarde kiest aan de hand
van het STP-proces (segment, targeting, positioning) (De Pelsmacker et al., 2007). Deze
positionering wordt in de event marketing als een afzonderlijke ‘P’ gezien (Van
Cauwenberghe, 2010). Aan de ene kant is het belangrijk dat een event zich duidelijk
positioneert, maar aan de andere kant moeten organisatoren er ook voor zorgen dat ze
genoeg participanten en toeschouwers kunnen aantrekken (Kose et al., 2011). Hierdoor
kan het belangrijk zijn om op verschillende types aanwezigen te concentreren. Dit kan
praktisch toegepast worden door de randactiviteiten te differentiëren. Er moeten
randactiviteiten aangeboden worden die passen bij de verschillende categorieën
aanwezigen. Door niet enkel loop-specifieke activiteiten aan te bieden, maar bv. ook een
eetgelegenheid, kan een groter doelpubliek aangesproken worden (Green, 2001).
Tot slot is er de tactische marketing. Hier moet een strategie opgemaakt worden met als
kernidee ‘wat kan ik doen om waarde te leveren’. Hiervoor worden de productkenmerken,
prijzen en distributiemethoden gekozen. Daarna moet beslist worden hoe de waarde zal
gecommuniceerd worden. Anders gesteld moet men dus de 4P’ definiëren, namelijk: het
product, de prijs, de plaats en de promotie. Het marketingproces wordt afgesloten met de
implementatie en de evaluatie.
19
2.3 Marketingmix
Hierboven werd beschreven dat de marketingmix voor evenementen bestaat uit de 4 P’s.
De eerste ‘P’ zal in dit stuk beschreven worden.
2.3.1 Factoren ter plaatse (product)
Het marketingmixintrument ‘product’ bestaat uit drie verschillende ‘lagen’, namelijk het
kernproduct, de productkenmerken en de servicelaag (De Pelsmacker et al., 2007). Bij de
eerder besproken "flying pig marathon" werd aangetoond hoe belangrijk het is om je
consumenten te ‘kennen’. Ook na hun succesvolle eerste editie zijn de organisatoren dit
blijven doen door een marktonderzoekbureau in te huren om de satisfactie van de klanten
te meten en ook te kijken of ze zouden terugkomen. Deze informatie kan gebruikt worden
om het event nog te verbeteren of aan te passen (Olberding & Jisha, 2005). Per ‘laag’ van
het marketingmixinstrument ‘product’ zal beschreven worden wat volgens de literatuur
hierbij belangrijk is voor zowel toeschouwers als deelnemers.
a. kernproduct
De eerste laag van de eerste P (product) is het kernproduct. Dit zijn de unieke voordelen
die het product levert of de unieke plaats die het heeft in het hoofd van de consument (De
Pelsmacker et al., 2007). Toegepast op het ‘sport product’ werd in het onderzoek van
Cooper (1992) verwezen naar Stephen Hardy, die dit beschreef als de ‘game form’. Dit
kan gedefinieerd worden als: “the rules defining the way the game is played” (Cooper,
1992), of simpelweg als de sportwedstrijd zelf (Westerbeek & Shilbury, 2003). Wat
consumenten belangrijk vinden kan onderzocht worden aan de hand van motieven. Dit is
belangrijk vanuit marketingperspectief omdat het management dan strategische acties kan
ondernemen om te voldoen aan de gezochte voordelen van de aanwezigen (Martinez
Carlo & Martinez Garcia, 2007).
In de literatuur zijn heel wat verschillende antwoorden terug te vinden op de vraag:
‘Waarom gaat een persoon deelnemen aan een loopevent? Er is echter geen eenduidig
antwoord en de resultaten variëren naargelang de studie gaat over een speciaal event,
sportevenement of een loopwedstrijd.
20
Volgens Gillett & Kelly (2006) blijkt dat alles begint bij de begrippen motivatie en
motieven (Gillett & Kelly, 2006). Funk et al. Beschrijven in hun werk dat het begrip
motivatie volgens Mowen & Minor (1998) “een actieve interne staat is dat voor arousal
zorgt, de persoon regisseert en leidt tot een bepaald gedrag” (Funk et al., 2009). Een
motief kan gedefinieerd worden als: ‘een combinatie van verschillende redenen die
volgens de observator of vertegenwoordiger de grondslag voor een bepaald gedrag zijn’
(Recours et al., 2004). Motivaties en motieven zijn echter enorm divers voor
verschillende sportactiviteiten (Recours et al., 2004). Ook zijn er in de literatuur veel
verschillende theorieën. In bepaalde studies spreekt men enkel over motieven (Gillett &
Kelly, 2006; Cloes et al., 2000), terwijl een andere groep auteurs zegt dat een unieke
ervaring aanbieden het enige is dat belangrijk is bij het organiseren van een event
(Shipway & Jones, 2008; Hallmann & Breuer, 2010).
Gillett & Kelly (2006) gebruikten in hun onderzoek een indeling die van toepassing is op
deze case. Zij vonden vier grote motieven om deel te nemen aan sportevenementen. Ten
eerste is er het competitie-element. Dit is de mate waarin een deelnemer naar een
wedstrijd gaat om te winnen. Het blijkt dat niet-lokale deelnemers meer kunnen beïnvloed
worden door het motief ‘competitie’ dan lokale deelnemers (Gillett & Kelly, 2006).
Hierna volgen de sociale motieven, de mate waarin mensen geloven dat ze sociale
interactie met andere deelnemers of de gastgemeenschappen zullen hebben (Gillett &
Kelly.,2006). Verder zijn er de psychologische motieven. Deze helpen een individu om
zichzelf te positioneren en ervoor te zorgen dat mensen hen zien zoals ze zichzelf willen
zien (Gillett & Kelly, 2006). Dit kwam ook naar voor in het onderzoek van Hallmann &
Breuer (2010). Hij stelde dat de stijgende lijn in het aantal participanten aan
sportwedstrijden (specifiek marathons en triatlons) te verklaren is door het feit dat
sportevenementen authentiek zijn en ze een echte ‘experience’ aanbieden. Omdat ieder
evenement zijn eigen karakteristieken heeft, zal ook het verlangen van mensen naar
variëteit en nieuwe ervaringen bevredigd worden (Hallmann & Breuer, 2010). Dit werd
nogmaals bevestigd in een onderzoek van Shipway & Jones (2008) over de London Flora
Marathon. Zij stelden dat de ‘experience’ veruit het belangrijkste (al dan niet het enige)
motief is om deel te nemen aan een loopwedstrijd. Zij keken hierbij echter niet naar het
gedrag van één persoon, maar bestudeerden groepsgedrag. Hiervoor introduceerden ze het
begrip sociale identiteit. Deze theorie baseert zich meer op het belang om zich als
individu te definiëren in de groep waartoe ze behoren, eerder dan op basis van hun eigen
21
karakteristieken.
De
verschillende
parameters
van
sociale
identiteit
werden
teruggevonden in dit onderzoek. Ten eerste werd een identiteitstransformatie vastgesteld.
Tijdens de deelname aan de marathon konden deelnemers zich losmaken van hun
dagelijkse persoonlijkheid als vader/werkmens, maar hun vrijetijdsidentiteit aannemen
omdat ze zich serieuze, bijna professionele lopers in een sociale omgeving voelen. Dit
wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van andere lopers, de nood om te passen in de
sociale identiteit en door het reizen naar de wedstrijd wordt dit nog meer uitgesproken
omdat het effect langduriger is. Dit effect op zich kan genoeg zijn om deel te willen
nemen aan een loopwedstrijd (Shipway & Jones, 2008). Verder is de categorisatie en de
zelfverheffing duidelijk aanwezig, zelfs al eindigen ze slecht in het klassement. Dit is
mogelijk omdat deelnemers zich concentreren op andere elementen van de race buiten
puur de prestatie. Een van de voorbeelden die hier werd gegeven is dat deelnemers aan de
start slechts op 5m van Stefano Baldini (de Olympisch kampioen van Athene in 2004) en
van de wereldrecordhouder voor de marathon, Paul Tergat staan. Ook de homogeniteit
werd bevestigd tijdens deze wedstrijd. Door T-shirts te dragen van vorige wedstrijden,
ontstond direct een gemeenschappelijk punt en gespreksonderwerp. De deelnemers willen
er dan meer mee gezien worden en het homogeniteitsgevoel wordt dan ook gestimuleerd
(Shipway & Jones, 2008). Ook in een onderzoek van de NYC marathon kwam dit aspect
naar voor. Cooper (1992) stelde dat deelnemen aan de marathon een spirituele prestatie
werd. Omdat alle finishers een medaille en een T-shirt kregen, hadden ze het gevoel dat
ze deel uitmaakten van een elite groep, ongeacht hoe traag ze de marathon ook uitliepen
(Cooper, 1992). Tot slot wilden de deelnemers ook het sub-cultureel kapitaal tonen aan
anderen. Hier kwam het belang van reizen naar boven. Wedstrijden die verder van huis
gelopen werden, worden aanzien als een groter verkregen ‘kapitaal’ dan thuiswedstrijden
(Shipway & Jones, 2008). Tot slot is er het fysieke aspect (Gillett & Kelly, 2006). Cooper
(1992) vermeldde als motief om deel te nemen aan de NYC marathon ook meedoen om je
gezondheid te onderhouden of om spanning kwijt te geraken. (Cooper, 1992).
Op een meer praktisch niveau bevinden zich de motieven van Cloes et al. (2000). In hun
onderzoek naar sportwedstrijden in Wallonië gebruikten ze de volgende acht motieven:
‘interesse in de sport aangeboden op het evenement’, ‘interesse in sport in het algemeen’,
‘recreatie’ ‘sociale contacten’, ‘verplichtingen tegenover familie, vrienden of de
organisatie’, 'karakteristieken van het event' 'de mate waarin een deelnemer het gevoel
heeft dat hij een unieke ervaring zal beleven' en ‘overige’ (Cloes et al., 2000).
22
Gillet & Kelly (2006) benadrukten wel dat het belangrijk is om een motief als een
multidimensioneel concept te zien, meestal bestaat motivatie uit clustering van
verschillende motieven (Gillett & Kelly, 2006). Dit werd bevestigd door Crompton
(1979) in een studie over vakantiegangers. Hij stelde dat de keuze voor een bepaalde
bestemming resulteert uit de opgebouwde energie van verschillende motieven die
samenwerken, ook al bestaat er een dominant motief (Crompton, 1979). Ook bleek uit de
studie van Gillet & Kelly (2006) dat de motivatie om deel te nemen aan een bepaald
evenement waarschijnlijk beïnvloed wordt door specifieke kenmerken van het evenement
die het onderscheiden van andere activiteiten (Gillett & Kelly, 2006).
Ook over de vraag waarom toeschouwers gaan kijken naar een sportwedstrijd is er nog
een grotere diversiteit in de literatuur (Grove et al., 2012; Funk et al., 2009; Gencer et al.,
2011; Menzies & Nguyen, 2011).
De studie die best bij deze case past is die van Snelgrove et al. (2008). Zij vonden drie
motieven om naar een sportevenement te gaan kijken en deze werden onderzocht bij
zowel lokale bezoekers, toevallige bezoekers als bezoekers die speciaal reizen om naar
dit evenement te gaan. Ten eerste is er het motief identificatie met de subcultuur. “Een
subcultuur kan gezien worden als een subgroep van de samenleving, samengesteld uit
individuen die samenkomen om een gemeenschappelijk facet, zoals een sport, merk, of
activiteit te beleven en die hierbij zich onderscheidende attitudes, overtuigingen en
waarden meedragen.” Iedere sport heeft zijn eigen subcultuur en door deze sport te
beoefenen zal een persoon zich aanpassen aan de ‘regels’ van die sport en zichzelf
beschrijven als lid van deze groep (zelf-identititeit). Aan de andere kant zullen leden
willen dat mensen hen erkennen als lid van deze cultuur (sociale identificatie). Een
belangrijk gevolg is dat leden producten en activiteiten zullen kiezen die passen bij de
subcultuur en tijd zullen willen doorbrengen met anderen uit hun cultuur. Dit op zich kan
dienen als aantrekkingskracht om deel te nemen aan een sportevenement en door deel te
nemen wordt het gevoel van identificatie met de subcultuur ook versterkt (Snelgrove et
al., 2008). Het tweede aspect is de 'mate van betrokkenheid als fan'. De theorie is dat hoe
hoger de fan motivatie is, hoe groter de kans dat ze geld of middelen zullen spenderen
voor sportentertainment of –consumptie (Snelgrove et al., 2008). Dit is echter niet van
toepassing bij deze studie omdat dit altijd wordt beschreven als supporteren voor een
team (Wann et al., 2008; Snelgrove et al., 2008; Gencer et al., 2011).
23
Tot slot zijn er de vrijetijdsvoorkeuren. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn voor
vrijetijdsbestedingen, zal men kiezen voor een bepaald evenement dat beter bij de
persoonlijke voorkeuren past dan andere activiteiten (Snelgrove et al., 2008). Green
(2001) stelt dat de sportmarketeers voor een bepaald evenement concurreren met andere
vrijetijdsactiviteiten (Green, 2001).
Bij een onderzoek van Getz (2008) naar sport toerisme vonden ze totaal andere motieven.
Hij stelt dat kwaliteitsfactoren de beslissing om naar een bepaald sportevenement te
reizen beïnvloeden. Enkele van deze factoren zijn: de reputatie van het event, het kaliber
van de deelnemers, aanwezigheid van bekendheden, internationale omvang, uniekheid…
Verder benadrukt Getz (2008) dat het belangrijk is om extra vrijetijdsactiviteiten aan te
bieden, omdat mensen die van verder komen meestal ook andere toeristische activiteiten
uitoefenen dan louter het sportevenement bezoeken (Getz, 2008). Een ander element dat
naar voor kwam is ‘getting drawn into the excitement of the crowd’, dit verwijst naar de
'experience', het gevoel een deel van de massa te zijn (Getz, 2008). Tot slot spelen ook
sociale elementen een belangrijke rol, omdat bepaalde individuen de beslissing om naar
een bepaalde bestemming te reizen overlaten aan familie of vrienden (Getz, 2008).
Ook voor toeschouwers werd in het onderzoek van Cloes et al. (2000), acht, meer
praktijkgerichte motieven teruggevonden om naar een sportevenement te gaan kijken.
Deze zijn: ‘interesse in de sport’, ‘interesse in sport in het algemeen’, ‘sociale contacten’,
‘verplichtingen’, ‘recreatie’, ‘event’s karakteristieken’, ‘organisatie’ en ‘overige’ (Cloes
et al., 2000).
Zoals eerder vermeld zal de organisator zich moeten positioneren naargelang het type
toeschouwer/deelnemer die ze willen aantrekken (en dus met de overeenkomstige
motieven). Olberding & Jisha (2005) vermeldden al dat steeds meer lopers aangetrokken
worden door loopwedstrijden waarvan de opbrengst voor het goede doel is en niet komen
om te winnen. Ook worden niche marathons populairder. Voor niche marathons zijn de
bestemming, andere attracties en entertainment even belangrijk als de wedstrijd zelf
(Olberding & Jisha, 2005). Dit zal natuurlijk geen lopers aantrekken die competitieve
motieven hebben.
24
b. Productkenmerken + servicelaag
De tweede laag is die van de productkenmerken. Dit is de kwaliteit die geleverd wordt, de
beschikbare opties (De Pelsmacker et al., 2007). Volgens Cooper (1992) zijn dit de
‘goods’. Hij specificeert dit als het materiaal en de faciliteiten zoals loopwegen die
essentieel zijn voor de wedstrijd. Hieronder valt ook het systeem met de chipregistratie
(Cooper, 1992). Gezien loopwedstrijden geen of heel weinig gebruik maken van
materiaal zullen dit vooral faciliteiten en extra services zijn. De derde laag is de
servicelaag, deze omvat extra services die geleverd worden en geven het product meer
waarde en aantrekkingskracht (De Pelsmacker et al., 2007). In het werk van Cooper wordt
dit anders beschreven. Volgens hem worden sport services traditioneel gedefinieerd in
termen van sociale functies zoals educatie, status, entertainment, enz. volgens hem zijn
sport services ook de inspanning van organisaties om sport te promoten (Cooper, 1992).
Omdat er bij city runs een dienst wordt aangeboden en geen product, zullen deze lagen
enorm overlappen. Volgens Green (2001) hebben de randactiviteiten die aangeboden
worden ook een grote invloed op het aantal en type mensen dat het event aantrekt. Als het
evenement mogelijkheden biedt om activiteiten uit te oefenen die passen bij de manier
waarop deelnemers zichzelf zien (sociale identiteit) dan zal het event voor hen
aantrekkelijker worden. Op basis van de sociale identiteit zal bepaald worden wie meer in
wat geïnteresseerd is. Op een marathon waar zowel wandelaars als lopers aan deelnemen
zullen bepaalde activiteiten wandelaars meer aanspreken en andere lopers. Een cursus
voor looptraining zal meer de lopers aantrekken die een grote zelfidentiteit als loper
hebben, terwijl de post-event party meer de lopers zal aantrekken met een grotere sociale
identiteit als loper. Andere activiteiten die niet veel te maken hebben met lopen zullen een
extra waarde bieden voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in de subcultuur van het
lopen, in dit geval voornamelijk de wandelaars (Green, 2001).
De tevredenheid over de aangeboden randactiviteiten en kwaliteit van de diensten kan
gemeten worden aan de hand van (dis)satisfactie factoren. Cloes et al. (2000) hebben
onderzoek verricht naar (dis)satisfactie factoren bij kleinschalige sportwedstrijden in
Wallonië (waarvan één loopwedstrijd). Er kwamen acht verschillende categorieën naar
voor, namelijk: goede sfeer, financiële aspecten, event karakteristieken, de impact van het
event, de organisatie in het algemeen, de specifieke organisatorische aspecten, de
kwaliteit van de activiteiten en overige. Bij deelnemers waren de algemene organisatie en
25
de specifieke elementen van de organisatie de twee factoren waar men het meest tevreden
over was. Deze werden gevolgd door de karakteristieken van het event en de goede sfeer.
De negatieve criteria waren vrij event-specifiek. De grootste ontevredenheidsindicatoren
werden gelinkt aan specifieke organisatorische aspecten. Verder waren er bij deelnemers
de meeste klachten over het financiële aspect. In dit onderzoek van Cloes et al. (2000)
werd ook de mening van toeschouwers onderzocht. Dezelfde acht categorieën werden
opgesteld. De algemene organisatie en specifieke elementen van de organisatie hielden bij
toeschouwers meer dan 50% van de reacties in. Bij specifieke elementen hadden de
‘site/activities tasks’ het grootste aandeel, hieronder valt de bewegwijzering,
voorbereiding van het materiaal… Hierna werden vooral de goede omgeving en de event
karakteristieken als belangrijkste factoren genoemd. Wat opviel was dat toeschouwers
meer op de event karakteristieken focusten dan de deelnemers. De opmerkingen hierover
waren event specifiek en bij de jogging werd veiligheid het meeste genoemd. Uit de
algemene conclusies bleek dat toeschouwers kritischer waren over faciliteiten en
veiligheid dan deelnemers. De negatieve criteria bij deelnemers waren vrij eventspecifiek. In beide groepen werden de grootste ontevredenheidsindicatoren gelinkt aan
specifieke organisatorische aspecten. Toeschouwers vermeldden wel meer event
karakteristieken terwijl deelnemers eerder klachten hadden over het financiële aspect.
Organisatoren moeten met elk van deze factoren rekening houden bij de organisatie van
hun evenement en moeten duidelijk het concept van hun product definiëren en promoten
naar hun klanten toe (Cloes et al., 2000).
c. Retentie
In de huidige zakenwereld is klantenbinding één van de belangrijkste aspecten. Door de
stijgende concurrentie moeten bedrijven extra waarde leveren aan hun klanten om zich te
differentiëren van hun concurrenten. Uit een studie van het ‘Institute of Environmental
Research (IER) blijkt dat slechts 4% van niet-tevreden klanten dit zal melden, terwijl 90%
van de ontevredenen, geen zaken meer zal doen met dat bedrijf. Een nog belangrijker
punt is dat iedere persoon die niet tevreden is, dit tegen minstens zeven andere personen
zal vertellen (Tsitskari et al., 2006).
Het is ook belangrijk om te weten hoe men een deelnemer kan aanzetten om opnieuw
mee te doen aan dezelfde wedstrijd en wat hiervoor de belangrijkste aandachtspunten
zijn. Uit een studie omtrent speciale events in de USA bleek dat de voorgaande ervaring
26
zeer belangrijk is bij de besluitvorming om deel te nemen aan een speciaal evenement
(Pitta et al., 2006; Kaplanidou & Gibson, 2010). 70% van het beoogde doelpubliek vond
dit zelfs belangrijker dan de marketingcommunicatie (Pitta et al., 2006). Uit een
onderzoek naar service verbetering bij toeschouwers (Dale et al., 2005), blijkt dat
klanttevredenheid veel voordelen met zich meebrengt. Ze zijn minder prijsgevoelig,
kopen meer extra producten, worden minder beïnvloed door concurrenten en blijven
langer loyaal. Westerbeek & Shilbury (2003) stellen dat satisfactie kan bekomen worden
door service kwaliteit en service waarde (Westerbeek & Shilbury, 2003).
Voor sporttoeristen werd dit onderzocht in een studie van Kaplanidou & Gibson (2010)
bij kleinschalige terugkerende evenementen. Hieruit bleek dat eerdere participatie geen
nieuwe participatie voorspelt. De belangrijkste reden hiervoor is dat vernieuwing een
belangrijke rol speelt bij het kiezen van een bestemming en er dus een grote kans is dat ze
eerder aan een ander, gelijkaardig evenement zullen deelnemen in plaats van elk jaar aan
hetzelfde (Kaplanidou & Gibson, 2010). In de algemene marketingliteratuur beschreven
Yoshida et al. (2012) in hun onderzoek dat nieuwe producten creëren van vitaal belang is
voor organisaties die loyale klanten willen creëren. Dit ‘nieuw product’ kan gezien
worden als aanpassingen aan het ‘product’of aanpassingen aan de service (Yoshida et al.,
2012).
27
d. Samenvatting
Tabel 1: Samenvatting marketingmixinstrument 'product' (eigen onderzoek).
2.3.2 Prijs
Marketeers zien ‘prijs’ als een controleerbaar deel van de marketingmix die hen helpt om
hun product of dienst te verkopen. Er zijn drie factoren die de prijszetting bepalen,
namelijk: de vraag, de kosten en de concurrentie (Hauser, 1988; Shaw, 1992). Shaw
(1992) stelt dat: 'demands sets the ceiling, costs sets the floor, and competition determines
where on this continuum the actual price will fall’ (Shaw, 1992).
Een goede en correcte prijsbepaling is van groot belang. Aangezien het de prijs is die zal
voorzien in middelen voor de productie en marketing van het event. In de literatuur wordt
daarom het handelen over de optimale prijsbepaling en de promotieacties aan de hand van
prijsverminderingen beschreven (Moe & Fader, 2009).
Vekeman et al. (2009) beschreven in hun onderzoek naar de participatie van Vlamingen
in sport, dat de prijsbepaling veelal niet correct gebeurt. De betalingsbereidheid ligt
meestal hoger dan men verwacht. Men kan op twee manieren inspelen op deze hogere
bereidheid. De eerste mogelijkheid is een prijsstijging doorvoeren, dit zal als gevolg
28
hebben dat de opbrengst stijgt maar de participatie daalt. Bij een tweede mogelijkheid
maakt men gebruik van een gedifferentieerd prijsbeleid. Hierbij zal de opbrengst
toenemen en kan eveneens de participatie toenemen (Vekeman et al., 2009).
In onderstaande figuur vergelijken we de betalingsbereidheid (het bedrag dat de
participant maximaal bereid is om te betalen) met de prijs die de participant
daadwerkelijk betaalt (Vekeman et al., 2009).
12
10,3
10
Euro
8
betaalde prijs
6
betalingsbereidheid
4
2,1
2
0
Figuur 7: Vergelijking van de betalingsbereidheid voor het gebruik van sportgoederen met de prijs die de participant
daadwerkelijk betaalt (Vekeman et al., 2009).
2.3.3 Plaats
Kotler stelde (1973): “Een van de belangrijkste kenmerken van het totale product is de
plaats waar het gekocht of geconsumeerd wordt. In sommige gevallen heeft de plaats
meer invloed op de aankoopbeslissing dan het product zelf” (uit Hightower et al., 2002).
Hallmann & Breuer (2010) beschrijven in hun onderzoek dat de locatie een enorm
positieve invloed kan hebben op een sportevenement en dus met andere woorden als
marketinginstrument kan aangewend worden. Dit komt omdat er een sterke relatie
ontdekt werd tussen het imago van het sportevent en dat van de bestemming waar het
evenement doorgaat. Er is immers een wisselwerking tussen het event en de locatie: het
sportevent wordt als marketinginstrument gebruikt om de locatie te promoten en het
evenement wordt ook gepromoot door de bepaalde locatie waar het sportief gebeuren
plaatsvindt. Dit concept waarbij het imago van het ene object op het andere wordt
geprojecteerd is te vergelijken met de imagorelaties die opgebouwd worden tussen
29
sponsor en gesponsorde of het linken van een merk met een evenement (Hallmann &
Breuer, 2010).
Uit het onderzoek van Hallmann & Breuer (2010) blijkt verder dat de imagolink tussen
het evenement en de locatie waar het evenement doorgaat afhankelijk is van verschillende
factoren. Zo blijkt dat de editie van het evenement een negatieve invloed heeft op de
imagolink. Dit zou verklaard kunnen worden omdat zowel de locatie als het evenement
nog steeds hetzelfde zijn als bij de vorige editie en dus niet vernieuwend zijn. De grootte
van het event dat bepaald wordt door het aantal deelnemers en toeschouwers heeft geen
invloed op de imagolink. De graad van verstedelijking op de locatie zorgt echter wel voor
een positieve invloed op de link tussen beide imago's (Hallmann & Breuer, 2010).
Volgens Chalip & McGuirty (2004) is een manier om een sportevent te promoten door
het te integreren in de gastbestemming. Deze integratie kan tot stand gebracht worden
door een algemene mix van toeristische producten en diensten van de locatie waar het
event doorgaat te integreren in het evenement gebruik makend van de 'gemengde
bundelingstrategie'. Op deze manier is het mogelijk een groter aantal bezoekers te
mobiliseren aangezien zij eveneens worden aangetrokken door toeristische elementen van
de gastbestemming die op zich geen deel uitmaken van het sportevent. Hierbij moet
rekening gehouden worden met het combineren van elementen die de meest
aantrekkelijke bundel vormen om zo het meeste profijt te leveren (Chalip & McGuirty,
2004). Onderzoek uitgevoerd door Chalip & McGuirty (2004) toont aan welke event- en
locatie- elementen belangrijk zijn om in 'de bundel' op te nemen bij het organiseren van
een loopevent. De factoren die het beste scoren zijn feestjes die officieel gelinkt zijn aan
de marathon en overige sportactiviteiten, die samen zorgen voor 50% van de totale
stemmen. Tot de overige factoren behoren: een themapark, een gastspreker, een
openluchtconcert, een dagtrip in de stad, het nachtleven verkennen, naar het strand gaan
en tot slot gaan shoppen (Chalip & McGuirty, 2004). Ook hierbij moet men rekening
houden met de identificatie met de subcultuur want als men kijkt naar de subgroepen
(toegewijde lopers, looptoeristen, actieve lopers en lopers die winkelen) zijn er onderling
verschillen te zien. De toegewijde lopers zijn enkel geïnteresseerd in de feestjes die
officieel gelinkt zijn aan de marathon (dit wordt omschreven als optrekken met je
vrienden op de feestjes waar je samen met de mededeelnemers kan vieren). Deze
personen tonen geen interesse in producten of diensten van de gastbestemming. De
looptoeristen hechten de meeste waarde aan toeristische activiteiten. Zij zijn de enige
30
cluster die geen waarde hechten aan de officiële marathon feestjes. Actieve lopers
hechten veel waarde aan de officiële feestjes en worden deels aangetrokken door
sportactiviteiten. Lopers die graag winkelen waarderen twee elementen in het bijzonder.
Zij houden van winkelen in de gastbestemming en van de officiële feestjes van de
marathon (Chalip & McGuirty, 2004).
2.3.4 Promotie (marketingcommunicatie)
Promotie is als onderdeel van de marketingmix het meest opvallende instrument naar de
buitenwereld toe. Door dit instrument wordt via verschillende kanalen contact gelegd met
de doelgroep. Marketingcommunicatie zal dus ook een groot deel van het succes van
speciale events bepalen (Masterman & Wood, 2005).
Vroeger werd de focus gelegd op massacommunicatie en massa advertenties, terwijl men
tegenwoordig de strategie van IMC, Integrated Marketing Communications, toepast
(Shultz & Kitchen, 1997; Sneath et al., 2005; Holm, 2006). Nu wordt een meer
geïntegreerde marketingcommunicatie gebruikt door de combinatie van traditionele
kanalen met bv. sales promoties, direct marketing, public relations, events, … (Sneath et
al., 2005; Holm, 2006). Hierbij is het belangrijk dat alles wat een bedrijf zegt of doet
vanuit eenzelfde objectief vertrekt. Ook moet er consistentie zijn, dit wil zeggen dat alle
marketingmixinstrumenten in dezelfde richting moeten werken en niet in conflict mogen
gaan met elkaar (Sneath et al., 2005). Ze werken immers allemaal naar hetzelfde doel
namelijk om de opbrengst te maximaliseren en de kosten te drukken. Hierdoor zullen de
digitale media meer en meer worden gebruikt omdat ze veel minder kosten (Holm, 2006).
Een ander aandachtspunt is ‘synergie’: De marketingmixinstrumenten moeten zo
ontworpen zijn dat de effecten van de verschillende kanalen elkaar versterken (Sneath et
al., 2005).
Er zijn verschillende communicatiekanalen waardoor je de reclame kan verspreiden. Ten
eerste zijn er de traditionele media, nl. de TV, radio, magazines en kranten. Het doel van
traditionele media is om een positief imago rond een merk op te bouwen en een vraag te
creëren voor een bepaald product of service wat kan leiden tot een eventuele aankoop
(Wang et al., 2002). Het grote voordeel van traditionele media is dat ze zorgen voor een
31
verandering van attitudes en bewustzijn bij de consument (De Pelsmacker et al., 2007).
Aan de andere kant beginnen traditionele media enkele problemen te kennen. Ten eerste
zijn er de hoge kosten die eraan verbonden zijn. E-communications vormt hierdoor een
erg goedkoop alternatief. Ten tweede is er de clutter (Sneath et al., 2005), media zetten
een zo’n groot mogelijke hoeveelheid advertenties in een reclamepauze door de grote
vraag naar advertentieruimte. Als die hoeveelheid de aanvaardbaarheid van de consument
overschrijdt, wordt dit als ongewenst ervaren. (Ha & McCann, 2008). Tot slot is er de
fragmentatie. De fragmentatie komt er omdat je via één kanaal slechts een klein fragment
van je doelgroep bereikt (Sneath et al., 2005).
Naast de traditionele media, zijn er de e-communications, die steeds belangrijker worden
(Cruz & Mendelsohn, 2010). Het internet creëert mogelijkheden voor consumenten. Er
kunnen meer interactieve boodschappen voorzien worden en ze kunnen ook meer
gepersonaliseerd worden (Wang et al., 2002). Deze toename in interactieve digitale media
heeft ervoor gezorgd dat de consument zelf mee bepaalt welke en in welke mate een
marketingboodschap verspreid wordt (Hanna et al., 2011). Vooral de sociale media
worden populairder. In januari 2009 had de sociale netwerksite Facebook maar liefst 175
miljoen actieve gebruikers (dit is ongeveer gelijk aan de populatie van Brazilië).
Tegelijkertijd werden er iedere minuut, 10 uur videomateriaal upgeloaded op Youtube.
Flickr, een site waar je foto’s kan uploaden, heeft 3 biljoen foto’s. Met deze voorbeelden
wordt het duidelijk dat de sociale media een revolutionaire nieuwe trend zijn en dat
hierop moet worden ingespeeld (Kaplan & Haenlein, 2010). Het kanaal van de sociale
media heeft het internet omgevormd van een platform dat informatie verstrekt tot een
invloedrijk platform (Hanna et al., 2011). Het grootste voordeel van sociale media is de
mogelijkheid om interactie te hebben met je klanten (Bezjian-Avery et al., 1998).
Hierdoor worden deze sociale media meer en meer opgenomen in de marketingstrategie
van zowel grote als kleine ondernemingen. Men moet ook rekening houden met enkele
beperkingen. Chen et al. (2003) onderzochten welke invloeden online geposte reviews in
de sociale media al dan niet hebben. Zij konden onder meer besluiten dat een groot aantal
consumenten dat online reviews schrijft niet automatisch zorgt voor betere scores van het
product. Verder dient men rekening te houden met het feit dat het product zowel
aanbevolen of afgeraden kan worden wanneer men een 'review' schrijft. Dit in
tegenstelling tot de reviews die vroeger geschreven werden puur om een bepaalde
expertise over een product weer te geven (Chen et al., 2003).
32
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de verschillen tussen traditionele en online
media.
Tabel 2: Vergelijking traditionele en online media (Rowley, 2004).
Ook is er een stijgend bewustzijn bij de consumenten. Ze zullen niet meer gewoon alles
aanvaarden, maar er kritisch tegenover staan en hun eigen mening vormen. Dit wordt
vooral door de mond-tot-mond aanbevelingen bekomen. Hieruit blijkt dus dat mond-totmondreclame en virale marketing, dit is de bekendheid van een merk vergroten door
sociale netwerken, enorm belangrijk zijn (Hede & Kellett, 2011). Een beperking hierbij is
dat mond-tot-mondreclame zowel negatieve als positieve reclame voor een bedrijf kan
zijn, afhankelijk hiervan zal de mond-tot-mondreclame zorgen voor profijt voor of juist
schade aan het bedrijf. Wanneer men klanten kan tevreden stellen is er een hoge
waarschijnlijkheid dat zij positieve mond-tot-mondreclame zullen verspreiden wat nieuwe
consumenten zal aantrekken. Naast de klantentevredenheid kan men met nog een aantal
factoren rekening houden. Zo werd geconcludeerd dat mond-tot-mondreclame het
belangrijkste is bij de opstart van een product. De mond-tot-mondreclame is namelijk erg
bepalend bij de groei van het aantal consumenten (Rust & Chug, 2006). Deze mond-totmondreclame staat in nauwe relatie met sociale media. Zo blijkt dat het in contact staan
met klanten via sociale media een zeer positieve invloed kan hebben voor de
onderneming of het product dat zij aanbieden. Individuen die fan zijn op een welbepaalde
pagina van het product op bv Facebook hebben meer de neiging positieve mond-tot-
33
mondreclame te verspreiden en het product aan te beven dan individuen die niet via
sociale media in contact staan met het welbepaald product (Porterfield, 2010).
Zoals eerder vermeld moet echter gebruik worden gemaakt van Integrated Marketing
Communications. Sociale media kan niet op zichzelf staan, maar heeft ook nog
traditionele media nodig (Hanna et al., 2011). Ook hangt de mate waarin (potentiële)
consumenten zich een beeld vormen van een merk of product volgens Cruz &
Mendelsohn (2010) tegenwoordig af van de combinatie van “gecontroleerde” en
“ongecontroleerde” communicatie. De gecontroleerde communicatie omvat traditionele
technieken, maar ook websites en betalende advertenties op het internet. Communicatie
die daarentegen buiten de controle van de onderneming plaatsvindt, omvat onder andere
de eerder vermelde word of mouth, social media en reviews (Cruz & Mendelsohn, 2010).
De hoge kosten bij het organiseren van sportevenementen maakt het noodzakelijk om
marketing strategieën te ontwerpen die zoveel mogelijk kijkers bereiken, waar ze ook
wonen. Hierbij is het belangrijk om je marketingstrategie te differentiëren (Snelgrove
et al., 2008). Uit de studie van Snelgrove et al. (2008) bleek ook dat event marketeers
voordelen kunnen halen uit het bedenken van een strategie om lokale bewoners of om
mensen van verderaf te bereiken. Om mensen buiten de stad te bereiken zet men de
mogelijkheid om mee te vieren in de schijnwerpers, terwijl bij lokale communicatie men
het entertainment, de esthetische waarden en de plaatsvervangende prestatie moet
benadrukken (Snelgrove et al., 2008). Ook zou een andere strategie (indien haalbaar) voor
vrouwen effectief zijn. Voor hen moet de communicatie sowieso gericht zijn op het
entertainment, de esthetische waarden en de plaatsvervangende prestatie. De boodschap
kan ook versterkt worden als ze kunnen leren, socialiseren of eens weg zijn van het
dagelijkse leven. Vrouwen willen blijkbaar een complexere en intensievere boodschap
(Snelgrove et al., 2008).
34
2.3.5 Samenvatting 4P’s
Kernproduct: Motieven
Productkenmerken+ servicelaag:
(dis)satisfactiefactoren
Retentie: Satisfactie is belangrijk
Eerdere participatie voorspelt geen
Afhankelijk van kosten, vraag en
concurrentie
Betalingsbereidheid ligt meestal
hoger dan men verwacht
nieuwe participatie
Winstmaximalisatie of participatie-
Vernieuwing is belangrijk
maximalisatie?
Relatie tussen imago event en plaats
Editie van het evenement heeft een
negatieve invloed op de imago link
IMC (integrated marketing
communications)
Consistentie en synergie
(niet meer vernieuwend)
Traditionele media vs social media
'Gemengde bundelingstrategie’
Figuur 8: Overzicht marketingmix: 4P's (eigen onderzoek).
35
Wetenschappelijk onderzoek
Dit tweede deel van de thesis zal het empirisch onderzoek beschrijven. Om te beginnen
zal de definitie die in deze scriptie wordt gebruikt, opgebouwd worden. Daarna zullen de
hypotheses en de onderzoeksvragen nader besproken worden. Vervolgens komt de
beschrijving van de methodologie en de uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek
aan bod en tot slot het besluit, de beperkingen van het gevoerde onderzoek en de
aanbevelingen voor toekomstige studies.
1.
Methodologie
1.1 Definitie city run
Bij het raadplegen van de literatuur is geen exacte definitie voor city run terug te vinden.
De gebruikte definitie in deze thesis zal opgebouwd worden volgens informatie die
bekomen is door onderzoek naar loopwedstrijden die zichzelf een city run noemen,
kenmerken die Noppe &Scheerder (2009) gebruiken in hun werk en enkele algemene
voorwaarden die voorkomen in literatuur rond city marathons (Nettleton & Hardey,
2006). De lijst met gevonden city runs is terug te vinden in bijlage samen met de bronnen
die gebruikt zijn om de informatie te bemachtigen (bijlage 1). Dit is echter geen
exhaustieve lijst is, maar louter een lijst van de gevonden city runs door gebruik te maken
van online zoekmachines. Om de definitie op te bouwen zullen verschillende parameters
gebruikt en gestaafd worden om uiteindelijk tot een definitie te komen. De gebruikte
parameters zijn: de omvang van de stad, de soort wedstrijd, het aantal deelnemers en het
parcours. Deze parameters zullen hieronder verder worden gespecificeerd.
Een eerste voorwaarde voor een city run is vanzelfsprekend dat die in een stad
georganiseerd wordt. Volgens het nationaal instituut van statistiek (NIS, 2010) zijn er 67
gemeenten in Vlaanderen (inclusief Brussel) die zich een stad mogen noemen (zie bijlage
2). Bij de loopevenementen die zichzelf een city run noemen, hebben elf van de twaalf
steden meer dan 40.000 inwoners en er is één loopwedstrijd, de Port City run, die een
uitbijter is en waar geen rekening mee zal gehouden worden (Eigen onderzoek).
36
Figuur 9: Aantal inwoners per stad waar een loopwedstrijd plaats vindt die zichzelf een city run noemt (eigen
onderzoek).
Op basis hiervan kunnen we een eerste parameter definiëren:
1. De eerste voorwaarde waaraan een loopwedstrijd moet voldoen om een city run te
zijn is dat de stad > 40.000 inwoners heeft
In Vlaanderen zijn er zestien steden die aan deze voorwaarde voldoen, namelijk: Aalst,
Antwerpen, Beringen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout (cijfers volgens het
NIS, 01/01/2010).
De tweede voorwaarde houdt verband met de soort wedstrijd. Bij city runs gaan er
lopers met verschillende vaardigheden deelnemen en een city run is ook typisch een
langeafstandswedstrijd (Nettleston & Hardey, 2006; Scheerder & Noppe, 2009). Op basis
hiervan wordt een tweede voorwaarde opgesteld:
2. De tweede voorwaarde is dat de loopwedstrijd ook een recreatief gedeelte moet
hebben en de hoofdcategorie moet minstens 5km zijn.
37
Bij city marathons is een belangrijk kenmerk de massaparticipatie (Nettleton & Hardey,
2006). Als het aantal deelnemers bij de verschillende steden die zichzelf een city run
noemen wordt nagegaan, kan worden vastgesteld dat het deelnemersaantal tussen de 500
en 13150 deelnemers (met de uitbijter ‘Port City run’ niet meegerekend) (eigen
onderzoek).
Figuur 10: Aantal lopers per city run (eigen onderzoek).
Volgens het Van Dale woordenboek is een massaloop: ‘loopwedstrijd voor een grote
groep deelnemers’. Rekening houdend met het feit dat een grote groep niet
gekwantificeerd is, wordt er in deze thesis zelf een getal bepaald. Aangezien volgens het
onderzoek van Scheerder (2009) de 25 grootste loopwedstrijden in België meer dan 1000
deelnemers hebben, wordt in definitie van city run een minimum van 1000 deelnemers
opgenomen. Een wedstrijd met vijf verschillende categorieën met 200 lopers, wordt niet
gezien als een massaloop, dus het is ook belangrijk dat
één van de afstanden (de
‘hoofdafstand’) meer dan 1000 deelnemers heeft.
3. De derde voorwaarde is dat de hoofdafstand van een city run minstens 1000
deelnemers heeft.
38
Ook zijn er voorwaarden i.v.m. het parcours. Scheerder en Noppe (2009) omschrijven
een city run als een wegwedstrijd doorheen Belgische steden. Veld- en pistelopen worden
dus niet opgenomen in deze definitie, ook niet als de piste zich midden in de stad bevindt.
4. Een city run gaat door op de openbare weg in een stad.
Bij tien van de twaalf onderzochte city runs werd de wedstrijd volledig in het
stadscentrum gelopen. Bij de Zutphen city run vertrok de wedstrijd in het historisch
centrum, liep dan verder langs de IJssel (waar Zutphen wel voor gekend staat) waarna hij
terug door het centrum ging. Bij de marathon sports Cambridge city run loopt het
parcours langs rivieren, maar start aan Fresh Pon Lake, die gezien wordt als een
‘monument van de stad’. Hierdoor kunnen we een 5de parameter definiëren.
5. Het parcours van een city run moet door het stadscentrum of langs ‘monumenten’
van de stad lopen.
Definitie city run:
“Een stratenloop met zowel een competitief als recreatief doeleinde, waarvan het
parcours loopt langs de openbare weg in het centrum van een stad, dat ten minste 40.000
inwoners heeft, dat monumenten of typische kenmerken van een stad passeert, waarvan
de minimumafstand van de belangrijkste categorie minstens 5 km is en er in deze
categorie minstens 1000 lopers deelnemen.”
In bijlage (4) zit een overzicht per provincie van alle loopwedstrijden in de steden die
voldoen aan de definitie en in bijlage (3) de bronnenlijst. De lijst met opgesomde
loopwedstrijden is mogelijks niet exhaustief, het zijn alle gegevens die teruggevonden
werden via online zoekmachines.
39
De city runs die aan alle voorwaarden voldoen zijn: (in volgorde van grootte)
City runs + aantal deelnemers
Sfinx Ekiden Run Gent
1248
Gaston roelants 10K brussel
1419
Movebrugge kerstloop
1531
Dwars door Dendermonde
1987
Midzomernachtrun Gent
2366
Kortrijk Loopt
2654
Dwars door Mechelen
2744
Eindejaarscorrida Leuven
3684
Acerta Ekiden Brussel
5568
Stadsloop Gent
5628
Dwars door Brugge
5818
Brussels Marathon
7833
Dwars door Hasselt
8675
19393
Antwerp 10 Miles & Marathon
20km van Brussel
25819
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Figuur 11: Loopwedstrijden die aan alle voorwaarden van een city run voldoen (eigen onderzoek, 2011).
1.2 Onderzoeksvragen
Probleemstelling: Hoe nu precies een loopwedstrijd succesvol kan gemaakt worden, werd
in de literatuur nog niet beschreven. Er is ook nog niet veel onderzoek terug te vinden
over de marketing van loopwedstrijden, en zeker niet specifiek van city runs. Ook wordt
het belang van city runs nog niet ten volle gewaardeerd (en gebruikt) in de huidige
samenleving.
Daarom werd gekozen om drie ‘succesvolle’ loopwedstrijden uit te kiezen en om hierop
een exploratief onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de 4P’s van de marketing mix
zullen verschillende zaken onderzocht worden en wordt er na gegaan of dit overeen komt
met wat terug te vinden is in de literatuur. Dit is meestal literatuur die handelt over
sportevenementen, event marketing of sportmarketing in het algemeen. Ook zal worden
nagegaan of er voordelen voor betrokken partijen zijn en of die ten volle worden gebruikt.
Op basis hiervan wordt onderzocht wat de (mogelijke) sterktes van iedere loopwedstrijd
40
zijn en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Dit zal gebeuren met
behulp van beschrijvend en statistisch onderzoek. De onderzoeksvragen zijn: Wat zijn de
behoeften en wensen van deelnemers en toeschouwers? Wordt dit toegepast in de
marketingstrategie van de organisatoren? Worden de voordelen voor betrokken partijen
volledig benut?
Gegevens werden verzameld op basis van de volgende vragen:
Toeschouwers/deelnemers
Product-prijs
Wat is het meest voorkomend motief van toeschouwers/deelnemers om te komen
kijken/deel te nemen naar/aan die specifieke loopwedstrijd?
Hoe evalueren toeschouwers/deelnemers karakteristieken van de wedstrijd en welke
vinden ze belangrijk?
Plaats
Is de locatie een cruciaal factor in de beslissing om te komen kijken naar/deel te nemen
aan de wedstrijd?
Promotie
Hoe is de toeschouwer/deelnemer te weten gekomen dat de wedstrijd bestaat?
Met welke marketingkanalen is de toeschouwer/deelnemer in contact gekomen?
Betrokken partijen
Zorgt dit event ervoor dat mensen een beter beeld van de stad krijgen?
Heeft deze wedstrijd mensen aangezet om te lopen (trainen voordien)?
Hoeveel toeschouwers/deelnemers zijn van buiten regio Gent gekomen om te komen
kijken/deel te nemen?
ijn er toeristische activiteiten beoefend of zouden ze dit doen moest er een promotie zijn?
Was het duidelijk wie de sponsors zijn, en zijn de deelnemers hiermee in contact
gekomen?
Organisator
Algemene informatie
Heeft de organisator een idee hoe de verdeling qua demografische kenmerken is?
41
Marketingstrategie
Is er een marktonderzoek gedaan voor men het product bepaald heeft?
Wat is de positionering en naar welke doelgroep richt men zich(STP-proces)?
Probeert de organisatie verschillende types lopers aan te trekken? En hoe?
Product
Wat is het product dat de organisatie wil aanbieden (kernproduct + productkenmerken +
service laag)
Hoe is dit geëvolueerd over de jaren?
Weet de organisator wat de belangrijkste motieven van toeschouwers en deelnemers zijn
om te komen?
Hoe schat de organisator de verschillende elementen van zijn organisatie in?
Komt dit overeen met de satisfactiefactoren gevonden bij deelnemers en toeschouwers?
Prijs
Hoe werd de prijs bepaald?
Hoe heeft de organisatie zich gepositioneerd?
Is dit veranderd over de jaren?
Plaats
Is het event bewust in die bepaalde stad georganiseerd?
Promotie
Wat is de boodschap die de organisator wil overbrengen?
Via welke kanalen werd promotie gevoerd?
Welke veranderingen waren er over de jaren (bv. sinds wanneer worden sociale media
gebruikt?)
Is er een verschillende strategie lokaal of voor verderaf?
Betrokken partijen
Is er een samenwerking met de stad/toeristische dienst?
Welke bedrijven sponsoren het event en is er een stijging in interesse terug te vinden?
Doen de organisatoren speciale inspanningen om mensen aan te zetten tot lopen?
42
1.3 Gegevensverzameling
Bij deze studie wordt geen interventie uitgevoerd. De proefpersonen werden per case over
eenzelfde ervaring ondervraagd, zonder verdere opvolging. Het betreft dus een crosssectioneel observationeel onderzoek.
1.3.1 Rekrutering events
Uit de lijst met alle loopwedstrijden in België die voldoen aan de zelf geconstrueerde
definitie van city run werden drie cases gekozen. Hierbij werd een zo groot mogelijke
diversiteit tussen de verschillende cases nagestreefd op vlak van commercialisatie, grootte
en concept.
City Run
Commercialisatie
Grootte
Sfinx Ekiden Run
Niet-commerciële
organisatie
Kleinschalig: 1800
deelnemers
Gent
Midzomernachtrun
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Semi-commerciële
organisatie
Commerciële
organisatie
Concept
Speciaal:
Aflossing
marathon
Kleinschalig: 2300 Speciaal:
deelnemers
Nachtrun
Grootschalig:19000 ‘Standaard’
deelnemers
Tabel 3: Overzicht van de verschillende factoren van de 3 cases (eigen onderzoek).
1.3.2 Rekrutering proefpersonen
Bij de rekrutering werd steeds rekening gehouden met het principe van ‘informed
consent’. Zo werd uitleg geven aan de organisator over de bedoeling van het onderzoek.
Eens
die
akkoord
ging
kon
er
een
interview
worden
afgenomen
en
deelnemers/toeschouwers konden gerekruteerd worden. Ook hier werd aandacht gegeven
aan het principe van ‘informed consent’. Er werd uitleg over het doel van dit onderzoek
verstrekt via de nieuwsbrief of facebooklink in het geval van de deelnemers, en
mondeling in het geval van de toeschouwers. Er werd vanuit gegaan dat de proefpersonen
akkoord gingen wanneer zij vrijwillig de enquête invullen. Nadat de enquête ingevuld
werd kregen de toeschouwers als dank een gratis dagpas voor een fitness en werd naar de
deelnemers die de enquête online invulden een online dagpas toegezonden.
43
Bij de "Sfinx Ekiden Run Gent" werd van de organisator Tim Rul een interview
afgenomen op 2 april. De deelnemers werden gerekruteerd via een mail die naar elke
ploegkapitein van een team van zes lopers gestuurd werd. Deze mail werd dus naar 300
personen verstuurd. Er werd vervolgens gevraagd aan de ploegkapiteins om de link naar
hun teamleden door te sturen. De link werd ook op de website en op de facebookpagina
geplaatst. De deelnemers hadden exact 3 weken tijd om de enquête online in te vullen en
gedurende deze periode werd ook nog een herinneringsmail verstuurd. Deze periode liep
van 3 april tot 24 april 2012. Om een steekproef met 95% betrouwbaarheid en 95%
nauwkeurigheid voor de deelnemers te bekomen is een respons van 317 correct ingevulde
enquêtes vereist. Dit aantal werd helaas niet behaald, maar er hebben toch 236
deelnemers de enquête ingevuld. Bij de toeschouwers werd op het event (dat op 17 maart
plaats vond) de vragenlijst afgenomen. Door het lage aantal toeschouwers dat aanwezig
was werd elke toeschouwer die werd tegengekomen door de enquêteurs aangesproken.
Gezien het lage aantal toeschouwers dat aanwezig was (±150) en de hoge respons (108)
kunnen we voor de toeschouwers van een 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid
uitgaan.
Voor de 'Antwerp 10 Miles & Marathon" werd van organisator Greg Broekmans
(werkende voor organisatie Golazo Sports) op 6 april een interview afgenomen. De
deelnemers werden bereikt via mailings en een link op Facebook. Om een steekproef met
95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid voor de deelnemers te bekomen is een
respons van 370 ingevulde enquêtes vereist. Dit aantal werd via de online enquête reeds
op een kortere periode dan 3 werken bereikt, waardoor de invulperiode liep van 28 april
tot en met 4 mei. Van de toeschouwers werd op 22 april op het evenement zelf de
vragenlijst afgenomen. Hiervoor werd elke 5de toeschouwer aangesproken die door de
enquêteurs werd tegengekomen. Indien deze 5de persoon niet wenste deel te nemen aan
de enquête werd de volgende toeschouwer aangesproken. Gezien er meer dan 10000
toeschouwers waren is een respons van 370 correct ingevulde enquêtes vereist is om een
steekproef met 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid voor de deelnemers te
toeschouwers. Dit aantal is echter niet bereikt, dus moeten deze resultaten met
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
44
Bij de "Midzomernachtrun" werd Geert Gysel, de organisator van het event, geïnterviewd
op 7 mei. De deelnemers die vorig jaar aan de run deelnamen, werden bereikt via de
nieuwsbrief die per mail verstuurd werd en de link op Facebook, de editie van 2012 gaat
immers door op 30 juni. Om een steekproef met 95% betrouwbaarheid en 95%
nauwkeurigheid voor de deelnemers te bekomen is een respons van 330 correct ingevulde
enquêtes vereist. De deelnemers konden de enquête online invullen gedurende een
periode van exact 3 weken, gedurende deze periode werd ook een herinneringsmail
verstuurd. Deze liep van 6 april tot 27 april 2012. Bij deze wedstrijd werd de nodige
respons niet gehaald, 221 deelnemers vulden de enquête in. Deze conclusies moeten dus
met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Omdat het event slechts plaats vindt op 30
juni, konden toeschouwers niet bevraagd worden.
De grootte van de benodigde respons werd vastgesteld aan de hand van onderstaande
tabel (Portney & Watkins, 2009).
Tabel 4: Benodigde respons voor 95% betrouwbaarheid en 95% nauwkeurigheid (Portney & Watkins, 2009).
45
1.4 Meetinstrumenten
1.4.1 Interview
Bij elk evenement werd een interview van de organisator afgenomen. Het soort
afgenomen interview betreft een "face-to-face interview". Dit interview werd opgesteld
aan de hand van de literatuur en aandachtspunten uit de methodologie (uit: Foundations
of clinical research, Portney L.G. & Watkins, M. P.). Het interview betreft een
semigestructureerd interview; dit wil zeggen dat de vragen op voorhand werden
opgesteld, maar dat er tijdens het interview nog extra vragen werden gesteld om dieper te
kunnen ingaan op een bepaald thema. Het voordeel hiervan is dat er meer speling binnen
de vragen is in vergelijking met een gestructureerd interview. De vragen zijn op papier
voorbereid, maar in de loop van het interview is er ruimte om de volgorde waarop de
vragen worden gesteld aan te passen en kunnen vragen toegevoegd worden, afhankelijk
van de wijze waarop het gesprek verloopt. Het interview werd niet digitaal opgenomen,
dit zou volgens de literatuur (Portney & Watkins, 2009) voor stress en ongemak van de
ondervraagde kunnen zorgen. Het interview werd bijgevolg tijdens het interview door
twee personen genoteerd. Eén persoon schreef het interview neer, de ander typte het
interview letterlijk uit op een laptop. Op deze manier konden geen gegevens verloren
gaan en werd voorkomen dat de geïnterviewde stress ondervond. De vraagstelling in het
interview bestaat zowel uit gesloten als open vragen. Er werd verder ook gebruik gemaakt
van vragen met een Likert-schaal. In het eerste deel van het interview wordt algemene
informatie over het evenement en de evolutie ervan opgevraagd. Op deze manier kan een
algemene evolutie, aanpassing binnen de organisatie zelf en de marketingstrategie in kaart
gebracht worden. In het tweede deel van het onderzoek wordt gepeild naar hoe de
organisator de tevredenheid van de deelnemers en toeschouwers inschat op basis van
verschillende factoren. Deze worden in een Likert-schaal op blad afgegeven, hierdoor
hoeft de organisator de voorgelegde mogelijkheden niet te onthouden en kan hij rustig
over zijn antwoord nadenken.
Daarnaast werd gepeild of de organisator bewust gekozen heeft voor en aandacht geeft
aan bepaalde aspecten die er mogelijks voor zorgen dat deelnemers en toeschouwers
erdoor worden aangetrokken om naar die bepaalde loopwedstrijd te gaan (dit wordt
getoetst aan de literatuur).
46
Alvorens het interview bij de eerste organisator werd afgenomen, werd het interview
uitgevoerd bij een persoon met expertise op het vlak van organiseren van een
sportevenement. De expert hervormde zelf de vraag. Hieruit bleek of de vraagstelling
duidelijk was of moest aangepast worden. Vragen die niet duidelijk waren werden
aangepast. Hierna werd het interview niet meer aangepast.
1.4.2 Vragenlijst
Bij de drie evenementen werd gebruik gemaakt van twee afzonderlijke vragenlijsten om
zowel deelnemers als toeschouwers te bevragen (bijlagen 5 en 6). Bij het opstellen van de
vragenlijst werd met belangrijke aandachtspunten rekening gehouden zoals: het
leesniveau (van 12 jarige), ambiguïteit, het vermijden van dubbele vragen en vakjargon,
... De vragenlijst werd opgesteld aan de hand van twee type vragen. Als eerste werden er
dichotome vragen gebruikt waarop slechts twee antwoorden mogelijk zijn: 'ja' of 'nee'.
Het tweede type van vragen betreft vragen waarbij een Likert-schaal met vijf keuze
mogelijkheden wordt gegeven. Deze zorgen voor een ordinaal meetniveau. De manier
van antwoorden verzamelen wordt hoofdzakelijk op een gestructureerde manier
(deelnemer/toeschouwer zet kruisjes) uitgevoerd. Slechts bijkomstig wordt de
unstructered manier aangewend, dit om bijkomstige commentaar te vragen. In de
verschillende delen van de vragenlijsten worden vijf aspecten bevraagd. In het eerste deel
wordt algemene informatie van de deelnemer/toeschouwer verzameld. Vervolgens wordt
nagegaan hoe zij de promotie van het evenement hebben waargenomen. In een derde deel
worden de motieven van de deelnemer en bezoeker voor het deelnemen en respectievelijk
bezoeken van specifiek dit evenement in kaart gebracht. Verder worden de
satisfactiefactoren bevraagd.
Er werd een pilootstudie uitgevoerd bij 10 proefpersonen door mensen in het Hilo en
familie aan te spreken. Indien zij al aan een city run hadden deelgenomen werd hen
gevraagd de vragenlijst in te vullen. De proefpersonen dienden de vraag zelf te
hervormen. Er werd hierbij na gegaan of de vraag nog juist gesteld werd. Vervolgens
werd gevraagd om luidop te denken tijdens het vormen van het antwoord. Mogelijke
problemen werden genoteerd en achteraf bijgestuurd. Na deze proefstudie zijn er geen
aanpassingen meer aangebracht aan de vragenlijst.
47
1.5 Statistische data-analyse
Na de dataverzameling werden alle vragenlijsten van de toeschouwers individueel
ingegeven in het programma Surveymonkey, waarna de lijst geïmporteerd werd naar
SPSS voor een verdere analyse. De enquêtes voor deelnemers werden digitaal afgenomen
dus deze gegevens konden direct naar SPSS geïmporteerd worden. Bij de dataverwerking
werd eerst in alle lege velden ‘999’ ingevuld en werd dit opgenomen als ‘missing value’.
Hierna werden alle gegevens via frequenties gecontroleerd op uitbijters. Als er getallen
niet mogelijk waren, werden ze opgenomen als missing value (en werd dus 999
ingevuld). Hierna werd een naam gegeven aan alle variabelen. Ook werd de ‘string’
variabele ‘algemene indruk’ gehercodeerd naar een 'numerieke' variabele. Ook de
postcode werd ingedeeld in twee categorieën, namelijk inwoners van de regio van de stad
(waar de wedstrijd doorgaat) en sporttoeristen. Om in te delen wie behoort tot de regio
van de stad, werd opgezocht welke postcodes overeenkwamen met de stad of
randgemeenten.
Postcodes Gent + deelgemeenten:
Postcodes Antwerpen + deelgemeenten:
Postcode
Deelgemeente
Postcode
9000
Gent
2000, 2018, 2020, Antwerpen
9030
Mariakerke
2030, 2050, 2060
9031
Drongen
2040
9032
Wondelgem
9040
Sint-Amandsberg
2100
Deurne
9041
Oostakker
2140
Borgerhout
9042
Desteldonk
2170
Merksem
9042
Mendonk
2180
Ekeren
9042
Sint-Kruis-Winkel
2600
Berchem
9050
Gentbrugge
2610
Wilrijk
9050
Ledeberg
2660
Hoboken
9051
Afsnee
9051
Sint-Denijs-Westrem
9052
Zwijnaarde
48
Deelgemeente
BerendrerchtZandvliet-Lillo
Volgens deze categorieën werd de variabele ‘postcode’ gehercodeerd naar postcode2.
Hierna gebeurde de analyse in verschillende delen. In het eerste deel werden
beschrijvende statistieken gebruikt om de demografische gegevens zoals leeftijd,
geslacht en herkomst te analyseren. Om de respondenten in te delen in sporttoeristen of
lokale bewoners werd telkens de stad zelf met al zijn deelgemeenten als lokale bewoners
gezien.
Daarna volgt het deel van product en prijs. Beschrijvende statistiek werd gebruikt om de
motieven en de satisfactiefactoren te bekijken, alsook de vraag of het een unieke ervaring
was en wat de gemiddelde score voor het event was. Bij het deel van motieven werd een
controlevraag ingevoerd. Er werd eerst via een open vraag nagegaan wat het hoofdmotief
voor toeschouwers of deelnemers was om deel te nemen. Daarna kwam een vraag waar
we per specifiek motief (gebaseerd op de 8 motieven van Cloes et al. (2000), aangevuld
met motieven die volgens ons ontbraken) na gingen in welke mate de respondenten
akkoord waren. Beide vragen werden vervolgens ingedeeld volgens dezelfde categorieën
waarna gecontroleerd werd of dezelfde categorie het beste scoorde bij zowel de open
vraag als bij de gegeven (specifieke) motieven. Omdat in de literatuur de motieven van de
toeschouwers niet gecategoriseerd zijn, werden er op basis van de beschreven motieven in
de literatuurstudie vier grote categorieën gemaakt, namelijk:

kenmerken van het event (hierin zitten ook kwaliteitsfactoren)

sociale factoren (hierin zit ook betrokkenheid als fan)

plaats

vrijetijdsvoorkeuren + identificatie subcultuur
Bij deelnemers was er wel een duidelijke indeling terug te vinden in de literatuur op basis
van 4 factoren, namelijk: de competitieve motieven, de sociale motieven, de
psychologische motieven en de fysieke motieven. Hierover werd bij deelnemers gevraagd
om één van de vier aan te duiden. Omdat er werd ondervonden dat deze motieven niet
exhaustief en ook niet praktisch toepasbaar zijn, werd bij de deelnemers dezelfde vragen
gesteld als bij de toeschouwers, namelijk de open vraag met het hoofdmotief, gevolg door
de vraag met specifieke motieven.
Hier werden dezelfde vier categorieën van motieven gebruikt als bij de toeschouwers,
aangevuld met een extra categorie: ‘competitie’ dus volgende categorieën:

kenmerken van het event (hierin zitten ook kwaliteitsfactoren)
49

sociale factoren (hierin zit ook betrokkenheid als fan)

plaats

vrijetijdsvoorkeuren + identificatie subcultuur

competitie
Bij deze motieven werd het gemiddelde genomen en deze werden onderling vergeleken
tussen toeschouwers en deelnemers, gecombineerd met de mening van de organisator.
Bij de satisfactiefactoren werden eveneens de factoren uit de studie van Cloes et al.
(2000) gebruikt, en aangevuld met extra satisfactiefactoren die ontbraken. Ook hier
werden deze via gemiddelden onderling vergeleken (tussen toeschouwers en deelnemers),
gecombineerd met de mening van de organisator.
Bij het deel van promotie en plaats werd eerst via beschrijvende statistiek na gegaan in
hoeverre men akkoord is met het motief: ‘omdat er zoveel reclame voor gemaakt is’.
Hierna werd na gegaan via welke kanalen de aanwezigen reclame gezien hebben over het
event (door beschrijvende statistiek). Hierbij is een aparte onderverdeling gemaakt voor
sporttoeristen of lokale inwoners, zodat geanalyseerd kan worden of ze verschillende
communicatiekanalen zien. Vervolgens werd door beschrijvende statistiek na gegaan
hoeveel mensen sporttoeristen zijn en of mensen ook zouden deelnemen mocht de
wedstrijd op een andere plaats doorgaan. Via een chikwadraattoets werd onderzocht of er
hier een verschil is tussen mensen die uit de streek komen of van verderaf.
Bij het deel van betrokken partijen werden eerst de toeristische elementen onderzocht.
Via beschrijvend onderzoek werd na gegaan of ze speciaal overnacht hebben door de
wedstrijd, of ze iets gaan eten of drinken zijn buiten de organisatie en of ze culturele
activiteiten beoefend hebben. Vervolgens werd na gegaan naar de ‘verloren kansen’ voor
toerisme. De cases van mensen die niets gaan eten/drinken waren of geen culturele
activiteiten beoefend hebben, werden geselecteerd. Deze cases werden geanalyseerd om
te weten hoeveel procent positief reageerde op de vraag: ‘Ik zou dit wel doen mocht er
een speciale aanbieding zijn buiten de organisatie’. Bij de deelnemers werd ook na
gegaan of de wedstrijd een invloed kon hebben op citymarketing door de vraag ‘ik heb
door deze wedstrijd een beter beeld van de stad gekregen’. Vervolgens werd ook
gevraagd of het duidelijk was wie de sponsors van de wedstrijd waren en of ze de
50
producten van de sponsors beter hebben leren kennen. Tot slot werd gevraagd of men
door deze wedstrijd (meer) is beginnen te lopen.
In het laatste deel wordt retentie onderzocht, door te kijken hoeveel respondenten voor de
tweede keer aanwezig waren. Hier werd ook een chikwadraattoets op uitgevoerd om te
kijken of er een verschillende verdeling is tussen sporttoeristen en lokale inwoners.
Hierna werd na gegaan of mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, een
andere mening hadden over het feit of de wedstrijd een unieke ervaring was of niet, dit
werd onderzocht via een chikwadraattoets. Daarna werd geanalyseerd hoeveel procent
van de respondenten van plan is om volgend jaar terug te komen, en of mensen die terug
willen komen een hogere score geven aan het evenement.
Deze analyses zullen voor de drie wedstrijden zowel voor toeschouwers als deelnemers
worden gemaakt. Voor de organisatoren worden telkens de belangrijkste elementen, die
in de interviews naar voor gekomen zijn, samengevat. Er wordt ook beschrijvende
statistiek gebruikt om hun mening over satisfactiefactoren en motieven van deelnemers en
toeschouwers te evalueren.
Tot slot worden dezelfde resultaten gebruikt om een intercase analyse te maken tussen
toeschouwers onderling en deelnemers onderling.
51
2.
Analyse (Resultaten)
2.1.
Demografische gegevens
Sfinx Ekiden Run
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Midzomernacht
run
Toeschouwers Deelnemers
Toeschouwers
Deelnemers
Deelnemers
Respons
N = 108
N = 247
N = 236
N =382
N = 221
Leeftijd
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
N = 108
3,7%
17,6%
23,1%
31,5%
15,7%
6,5%
1,9%
0%
N=247
0,4%
23,7%
38,0%
29,0%
8,6%
0,4%
0%
0%
N = 236
6,9%
10,7%
16,7%
30,9%
16,3%
14,6%
3,4%
0,4%
N =382
3,7%
25,4%
29,3%
25,7%
14,1%
1,6%
0%
0,3%
N = 221
0,9%
27,6%
24,4%
31,7%
12,7%
2,7%
0%
0%
Geslacht
M
V
N = 108
45,4%
54,6%
N = 247
59,6%
40,4%
N = 236
47,5%
52,5%
N =382
26,7%
73,3%
N = 221
59,3%
40,7%
Woonplaats
Regio Gent
Sporttoer.
N = 108
36,1%
63,9%
N = 108
34,7%
65,3%
N = 236
31,9%
68,1%
N =382
17,8%
82,2%
N = 221
42,5%
57,5%
Tabel 5: Demografische gegevens van de verschillende cases (eigen onderzoek).
52
2.2.
Intracaseanalyse Sfinx Ekiden Run
2.2.1. Toeschouwers
Product en prijs
Bij de motieven bleek dat hét motief voor toeschouwers om naar de Sfinx Ekiden Run te
gaan kijken sociale factoren zijn. Maar liefst 97,9% gaf dit antwoord bij de open vraag en
slechts 2 personen (2,1%) stelden dat ze er waren uit liefde voor de sport. Als er na
gegaan wordt bij de specifieke motieven, waren de belangrijkste motieven toeschouwers:
1. het feit dat kennissen deelnemen, 2. de goede organisatie, 3.omdat de activiteit in Gent
door gaat en op nummer vier dat de wedstrijd dichtbij plaatsvindt. Met deze resultaten
wordt het resultaat van de open vraag bevestigd, namelijk dat sociale factoren het
belangrijkste motief zijn. De factoren waar men helemaal niet mee akkoord was, is het
feit dat men toevallig gepasseerd is. Hierna scoorden de motieven ‘voor de bekendheden’,
‘voor de drink nadien’ en ‘omdat ik graag ga kijken naar loopwedstrijden in mijn vrije
tijd’, het minst goed. (Zie tabel 7 bij het deel organisator voor een overzicht).
Qua satisfactiefactoren werd de sfeer (84,7%) het meest vermeld, daarna kwam de
organisatie in het algemeen (82,3%)en daarna de timing (81%). Bij dissatisfactiefactoren
werd als eerste de afbakening van het parcours vermeld (17%), daarna de
parkeermogelijkheden (16,7%) en op nummer drie staan de free gadgets (10,8%).
Figuur 12: Sfinx Ekiden Run - toeschouwers / in orde - niet in orde (eigen onderzoek).
53
Op de vraag ‘welke aspecten van het evenement de toeschouwers belangrijk vinden’,
antwoordden de meesten dat bijna alle aspecten als belangrijk worden aanzien. De top 4
bestaat uit veiligheid (93,3%), de organisatie in het algemeen (91,5%), de afbakening van
het parcours (90,8%) en de sfeer (90,1%). Bij de minst belangrijke factoren werden free
gadgets (74,3%), de prijsuitreiking (60,9%)en de randactiviteiten (51,5%), het meest
vermeld. Bij het deel van de organisator van de Sfinx Ekiden Run zal het belang van de
satisfactiefactoren getoetst worden aan de mate waarin ze in orde waren en direct ook met
de mening van de organisator vergeleken worden.
Figuur 13: Sfinx Ekiden Run – toeschouwers / belangrijk – niet belangrijk (eigen onderzoek).
Hierna werd onderzocht of toeschouwers het een unieke ervaring vonden. De meningen
hierover verschilden maar neigden naar de positieve kant, 51,9% was akkoord met deze
stelling (akkoord + helemaal akkoord) terwijl nog eens 43,4% neutraal aanduidde. De
score die de toeschouwers het event gaven varieerde tussen 6 en 10 op 10 met een
gemiddelde score van 7,88 ± 0.743.
54
Promotie + Plaats
Slechts 13,3% was akkoord met het motief: ‘ik ben gekomen naar deze wedstrijd omdat
er zoveel reclame voor gemaakt is’. Niemand was hier volledig mee akkoord en 42,9%
gaf aan hierover neutraal te zijn. Daarna werd onderzocht via welke kanalen men over het
evenement gehoord heeft. 69,4% vermeldde dat een vriend of familielid hen had
gevraagd. Daarna werd de website (15,7%)en reclame via stad Gent (10,2%)het meest
vermeld. Hierna werd na gegaan of er een verschil is in de belangrijkste
communicatiekanalen als de inwoners van Regio Gent (36,1%)en de sporttoeristen
(63,9%) apart bekeken worden. Er werd inderdaad een verschil teruggevonden. Voor
Regio Gent staat ‘via een vriend’ nog steeds op nummer 1 met 61,5% en wordt gevolgd
door ‘via de website’ (15,4%) en ‘via een artikel’ in de krant (15,4%). Bij sporttoeristen is
de verdeling anders. ‘Via een vriend’ blijft het belangrijkste communicatiekanaal
(56.4%), gevolgd door ‘via de website(15,9%)’ en ‘via de stad Gent (8,7%)’.
Figuur 14: Sfinx Ekiden Run – toeschouwers / communicatiekanalen (eigen onderzoek).
Vervolgens werd na gegaan of mensen ook zouden deelnemen mocht de wedstrijd op een
andere plaats doorgaan. Hier vermeldde 23,1% dat ze niet zouden deelnemen mocht de
wedstrijd op een andere plaats doorgaan, 27,8% had hierover geen mening. Bij deze vraag
werd ook na gegaan of er hier een verschil is bij mensen die uit de streek komen of
55
mensen die van verderaf komen. Uit deze chikwadraattoets bleek dat er geen significant
verschil was (p= 0,148). Toch stonden mensen uit regio Gent duidelijk negatiever
tegenover deze stelling. Hier vermeldde 36,9% dat ze niet zouden deelnemen indien de
wedstrijd in een andere stad zou doorgaan, terwijl uit de groep van de sporttoeristen
slechts 16,4% niet zou deelnemen in een andere stad.
Betrokken partijen
Bij de vragen die de invloed op toerisme onderzochten werden volgende resultaten
gevonden: 3,8% van de toeschouwers is omwille van de wedstrijd blijven overnachten in
Gent, 48,6% is iets gaan eten of drinken in Gent buiten de organisatie en 16,8% geeft aan
dat ze een culturele activiteit beoefend hebben terwijl ze in Gent waren. Hieronder valt:
naar de cinema gaan, de stad bezoeken… Ook werd onderzocht wat de ‘verloren kansen’
voor toerisme waren. Van de mensen die niets gaan eten of drinken zijn buiten de
organisatie, geeft 35,2 % aan dat ze dit wel zouden doen moest er een speciale aanbieding
zou zijn in combinatie met de wedstrijd. Voor culturele activiteiten werd dezelfde vraag
gesteld en hier bleek dat 27,9% dit wel zou doen indien er een aanbieding zou zijn.
Retentie
Bij de analyse bleek dat 75,9% van de toeschouwers minstens voor de tweede keer
aanwezig was. De chikwadraattoets gaf aan dat er geen significant verschil was (p=0,450)
in de verdeling van Gentenaars/sporttoeristen tussen de twee groepen (eerste keer
aanwezig/2de of meer keren). In beide groepen waren er meer sporttoeristen, maar bij de
mensen die voor de tweede keer kwamen, waren er iets meer Gentenaars (42,3%
tegenover 34,1% in de groep die voor de eerste keer kwam). Dit is echter geen significant
verschil.
e
1 keer
2e keer of meer
Gentenaars
34,1%
42,3%
Sporttoeristen
65,9%
57,7%
Tabel 6: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen bij hoeveelste bezoek (eigen onderzoek).
Mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, hadden geen significant
andere mening over het feit of het een unieke ervaring was of niet (p=,370). Bij de test of
mensen die voor de 2e keer komen het gevent een hogere score geven, is er geen
56
significant verschil teruggevonden (p=0,813). Bij de groep die voor de eerste keer kwam
scoorde het event zelfs gemiddeld hoger 7,89 ± 0,784 op 10 terwijl de groep die voor de
tweede keer kwam het event gemiddeld een 7,85 ±0,613 op 10 gaf. Verder blijkt dat
93,2% volgend jaar opnieuw wil komen kijken. Als er na gegaan wordt of de mensen die
willen terugkomen een hogere score geven aan het event, blijkt dat mensen die niet terug
zullen komen het event gemiddeld een 7,57 op 10 (±0,535) geven, terwijl mensen die wel
zullen terugkomen het event een 7,92 op 10 (±0,749) geven. Uit de t-test blijkt dat er geen
significant verschil is (p = 0,235).
2.2.2. Deelnemers
Product en prijs
Bij de motieven volgens Gillet & Kelly (2006) bleek dat hét motief voor de deelnemers
om deel te nemen aan de Sfinx Ekiden Run sociale factoren zijn. Maar liefst 87,1% koos
voor het antwoord ‘Om samen met vrienden/familie/collega's te lopen’. Vervolgens koos
7,5% voor het antwoord ‘Om een goed resultaat te behalen’. Ten derde 4,1 % deed mee
aan de run ‘Om aan mijn conditie te werken’. Tot slot deden drie personen mee ‘om zich
een echte loper te voelen en er bij te horen’.
Omdat deze motieven zich meer op motivationeel en niet op praktisch niveau bevinden
werd net als bij de toeschouwers ook een controlevraag gesteld waarin dit werd bevestigd,
76,7% gaf als motief een antwoord dat bij sociale factoren behoort. De volgende
categorie die het meest genoemd werd waren de kenmerken van het event met 10,2%.
Hierna werd ook gevraagd naar de specifieke motieven. Bij deelnemers staat op nummer
één het speciaal concept, daarna volgt de periode en op plaats drie en vier komen de
plaatsgerichte motieven namelijk dat de activiteit doorgaat in Gent en dat het dichtbij is.
(Zie tabel 6 bij het deel organisator voor een overzicht).
Qua satisfactiefactoren werden ‘de veiligheid’ (84,7%), ‘de organisatie in het algemeen’
(82,3%) en ‘de afbakening van het parcours’ (81%) het best beoordeeld. Als slechtste
factoren werden respectievelijk ‘de toegang tot het event’ (17%), de ‘impact op de
omgeving’ (16,7%) en ‘de free gadgets (10,8%) vernoemd.
57
Figuur 15: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / in orde – niet in orde (eigen onderzoek).
Ook werd gevraagd om aan te duiden welke factoren men belangrijk vond. De drie
belangrijkste zijn respectievelijk de sfeer(94,9%), de veiligheid(91,1%), en de site/locatie
(90,6%). Als minst belangrijke factoren werden de massageservice, de prijsuitreiking en
de free gadgets genoemd. Bij het deel van de organisator van de Sfinx Ekiden Run zal het
belang van de satisfactiefactoren getoetst worden aan de mate dat ze in orde waren en
direct ook met de mening van de organisator vergeleken worden.
Figuur 16: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / belangrijk – niet belangrijk (eigen onderzoek).
58
Hierna werd onderzocht of deelnemers het een unieke ervaring vonden. De meningen
hierover verschilden maar neigden naar de positieve kant, 75,1% was akkoord met deze
stelling (akkoord + helemaal akkoord) terwijl nog eens 19,5% neutraal aanduidde. Slechts
5,4% gaat niet akkoord met de stelling dat de Sfinx Ekiden Run een unieke ervaring is.
Ook gaf 63,4% aan dat familie en vrienden een invloed hebben op hun keuze om deel te
nemen. Bij de algemene indruk van het event gaf men de Sfinx Ekiden Run gemiddeld
een 8,00 ± 0,769 op 10.
Promotie + Plaats
Slechts 3,4% van de respondenten is akkoord met de stelling ‘er is veel reclame gemaakt
voor het event’ en 45,7% blijft hierover neutraal. Eerst werd onderzocht via welke
kanalen men over het evenement gehoord heeft. Mond-tot-mondreclame scoorde hier het
hoogste met 53,90% (‘een vriend of familielid heeft mij gevraagd’). Daarna werden via
de website (19%), mail (14,70%), affiche (11,40%) en folder (10,20%) het meest
vermeld. Hierna werd afzonderlijk na gegaan of er een verschil is in de belangrijkste
communicatiekanalen wanneer de inwoners van Regio Gent (34,7%)en de sporttoeristen
(65,3%) apart bekeken worden. Bij deelnemers uit Gent is ‘via een vriend of familielid’,
nog steeds het belangrijkste communicatiekanaal (48,2%). Dit wordt gevolgd door: ‘via
een folder’ (17,6%) en ‘via een affiche’ en ‘mail op een gedeelde plaats met 16,50%.
Voor sporttoeristen staat: via ‘een vriend of familielid’, ook nog steeds op nummer 1 met
56,9%. Hier staat op de tweede plaats echter de website (23,8%), gevolgd door via mail
(14%) en affiches(8,8%).
Figuur 17: Sfinx Ekiden Run – deelnemers / communicatiekanalen (eigen onderzoek).
59
Vervolgens werd na gegaan of mensen ook zouden deelnemen mocht de wedstrijd op een
andere plaats doorgaan, hierop reageerde 49,8% negatief en nog eens 22,0% had hier
geen mening over. Bij deze vraag werd ook na gegaan of er hier een verschil is bij
mensen die uit de streek komen of mensen die van verderaf komen. Uit deze
chikwadraattoets bleek dat er een significant verschil was (p<0,001). Bewoners van Regio
Gent stonden duidelijk negatiever tegenover deze stelling. Hier vermeldde 38,5% dat ze
niet zouden deelnemen mocht de wedstrijd in een andere stad doorgaan, terwijl uit de
groep van sporttoeristen slechts 22,8% niet zou deelnemen in een andere stad.
Betrokken partijen
Bij onderzoek naar betrokken partijen bleek dat 5,7% van de ondervraagden een beter
beeld van Gent heeft gekregen door deel te nemen aan deze wedstrijd. Ook zegt 17,5%
dat ze producten van sponsors beter hebben leren kennen en 54,8% vond het duidelijk wie
de sponsors waren. Uit de vragen over invloeden op toerisme blijkt dat 1,3% van de
ondervraagden door de wedstrijd is blijven overnachten in Gent, 33,2 procent is iets gaan
eten of drinken buiten de organisatie en 5,6% heeft culturele activiteiten beoefend. Als er
na gegaan wordt naar de ‘verloren kansen’, dan blijkt dat 38,1% van de mensen die niets
gaan eten of drinken zijn, dit wel zouden doen mocht er een aanbieding zijn in combinatie
met de wedstrijd, voor culturele activiteiten is dit 29,2%. Tot slot geeft 28,2% aan dat ze
door deze wedstrijd (meer) zijn beginnen lopen.
Retentie
Het bleek dat 36,7 % van de deelnemers minstens voor de tweede keer aanwezig was. De
chikwadraattoets toonde aan dat er geen significant verschil was (p= 0,829) in de verdeling
van Gentenaars/sporttoeristen tussen de twee groepen (eerste keer aanwezig/2de of meer
keren). In beide groepen waren er meer sporttoeristen.
e
1 keer
2e keer of meer
Gentenaars
34,2%
35,6%
Sporttoeristen
65,8%
64,4%
Tabel 7: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen bij hoeveelste bezoek (eigen onderzoek).
Mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, hadden geen significant
andere mening over het feit of het een unieke ervaring was of niet (P= 0,435). Bij de test
of mensen die voor de tweede keer komen het event een hogere score geven, is er een
60
significant verschil teruggevonden (p<0,001). De groep die voor de eerste keer kwam gaf
het event gemiddeld een 7,86 ± 0,805 op 10 terwijl de groep die voor de tweede keer
kwam het event gemiddeld een 8,26 ±0,628 op 10 gaf.
Uit de retentievragen blijkt dat 95,3 % van de deelnemers volgend jaar opnieuw wil
deelnemen. De mensen die van plan zijn om terug te komen geven de Sfinx Ekiden Run
ook een hogere score. Qua algemene indruk gaven ze het event 8,05 ± 0,731 op 10
terwijl de mensen die niet willen terugkomen het event een 7,09± 0,944 op 10 gaven, dit
is duidelijk een significant verschil (p < 0,001).
2.2.3. Organisatoren
In dit deel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste feiten/gegevens die uit
het interview gehaald werden. Het volledige interview is in bijlage terug te vinden
(bijlage 7).
Algemene informatie
Om informatie te verkrijgen over de Sfinx Ekiden Run, werd Tim Rul geïnterviewd. Hij
staat aan de wieg van deze Ekiden Run te Gent en startte het sportevenement in 2010,
samen met zijn leerlingen uit een school te Mariakerke. Dit is de school waar Tim Rul
zijn job als leerkracht economie uitoefent. Voor hem is het organiseren van de Sfinx
Ekiden Run dus een aangename en intensieve hobby naast zijn werk. In onderstaande
grafiek is de evolutie van het aantal deelnemers te zien. De wedstrijd werd altijd al in
dezelfde periode georganiseerd (eind maart).
Figuur 18: Sfinx Ekiden Run Gent – evolutie deelnemers (eigen onderzoek).
61
Demografische gegevens
Op vlak van demografische gegevens bij de deelnemers schat Tim Rul de verdeling
tussen mannen en vrouwen fiftyfifty of een lichte meerderheid aan de kant van de
mannen. Verder maakt hij een verdeling van de deelnemers tussen bedrijven en
vriendenclubs of sportclubs. Hij wist te vertellen dat 60% deelnemers van bedrijven zijn
ten opzichte van 40% vrienden- en sportclubs. Hij vertelde dat 48% van de deelnemers
afkomstig is uit Gent en deelgemeenten en dus een respectievelijke 52% sporttoeristen
zijn die deelnemen aan het event.
Betrokken partijen
Hij wist te vertellen dat er geen samenwerking is met een commerciële instelling voor het
organiseren van de run. Er is wel een nauwe samenwerking met sponsoren (hoofdsponsor
Sfinx, Partena en BVLO). Verder werken zij reeds sinds het eerste jaar samen met stad
Gent waar zij materiaal kunnen ontlenen/huren en Ivago dat gratis al het vuil komt
ophalen. Het is echter een bewuste keuze dat stad Gent niet financieel betrokken wordt
met subsidies. Op deze manier trachten zij zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. In
een samenwerking met de toeristische dienst ziet Tim Rul geen meerwaarde. Hij is er ook
van overtuigd dat de Ekiden Run mensen aanzet tot lopen. Hij vertelt ons dat er bij de
teams van de bedrijven meestal twee voortrekkers zijn die meestal ook niet-lopers
stimuleren om mee te doen. Sponsor Partena zorgt voor trainingsschema’s op maat voor
zowel de beginnende als de gevorderde loper.
Marketingstrategie
Er werd geen voorafgaand marktonderzoek uitgevoerd. Tim Rul nam contact op met de
organisator van de Ekiden Evergem, aan de hand van de kennis die hij hier opdeed
schreef hij wel een businessplan. Qua positionering meent hij het volgende:
De Ekiden run Gent moet gezien worden als de gezelligste Ekiden van Vlaanderen.
Hij vindt dat er op dat vlak een groot contrast is met de Ekiden van Brussel die door
Golazo Sports georganiseerd wordt.
De doelgroep is gebaseerd op de Olympische gedachte “iedereen kan deelnemen,
iedereen moet het gevoel hebben dat hij een winnaar is”. Het is niet de bedoeling
getrainde lopers aan te trekken, ook al komen er jaar per jaar wel meer deelnemen.
62
Product
Als kernproduct wordt een aflossingsmarathon/ teambuildingactiviteit aangeboden.
Deelnemers groeien samen naar het event toe omdat ze reeds maanden voor het event
samen trainen.
Om te meten of het kernproduct overeenkomt met de consumenten die je aantrekt,
worden de motieven gemeten. Volgens de organisator is het belangrijkste motief voor
toeschouwers, de sociale aspecten. Mensen die puur komen supporteren komen volgens
hem praktisch altijd mee met iemand die ze kennen en meeloopt. Dit werd bevestigd in de
open vraag die gesteld werd aan de toeschouwers. Als er na gegaan wordt naar de
specifieke motieven voor toeschouwers, geeft de organisator aan dat ‘voor het goede
doel’ en ‘uit liefde voor de sport’ de belangrijkste motieven zijn voor toeschouwers om te
komen kijken. Hij overschat echter het belang van deze motieven, want deze motieven
staan niet in de top 4. Bij de factoren die wél in de top 4 staan, duidde hij telkens
‘akkoord’ aan.
Als de organisator moest voorspellen wat de motivatie is van een deelnemer naar dit
event te komen, is volgens hem het sociale motief het belangrijkste 'ik neem deel om
samen met familie of vrienden te kunnen lopen'. Dit werd ook bevestigd bij de
deelnemers. Om de meer ‘praktische’ motieven te kunnen meten werd vervolgens naar
het hoofdmotief en specifieke motieven gevraagd. Het hoofdmotief voor deelnemers is
volgens de organisator het sociale gebeuren rond de gezellige run. Dit werd bevestigd in
de open vraag die gesteld werd aan de deelnemers. Bij de motieven van deelnemers (op
motivatie-niveau), voorspelde de organisator dat deelnemers de keuzemogelijkheid
‘samen lopen met vrienden of familie’ zouden aanduiden. Dit werd bevestigd in het
onderzoek. Verder denkt de organisator dat de belangrijkste motieven voor deelnemers:
de reputatie van het event, de goede organisatie, het speciaal concept, het feit dat het voor
het goede doel is en het feit dat kennissen deelnemen, zijn. Het enige motief dat hiervan
in de top 4 van de deelnemers staat is het speciaal concept. De organisator overschat dus
het belang van de andere motieven, en onderschat het belang van de plaats en de periode.
Deelnemers en toeschouwers geven ongeveer dezelfde scores aan de motieven. Het enige
motief dat significant verschilt, is het feit dat kennissen deelnemen. Hoewel ze beiden
hoog scoren, respectievelijk 2,51 en 1,32 op 5 (waarbij 1 helemaal akkoord is), scoren de
toeschouwers hier significant hoger op.
63
Toeschouwers
Organisator
Deelnemers
Organisator
P-
Sfinx Ekiden
Sfinx Ekiden
Sfinx Ekiden
Sfinx Ekiden
WAARDE
Run
Run
Run
Run
Kenmerken event
Reputatie event
2,93 ± 1,115
+
2,99 ± 0,953
++
P = 0,212
Bekendheden
3,42 ± 1,262
-
3,90 ± 0,909
-
P = 0,938
Reclame
3,51 ± 0,966
+
3,65 ± 0,891
+
P = 0,212
Randactiviteiten
3,50 ± 1,018
+
3,75 ± 0,857
+
P = 0,214
Organisatie
2,10 ± 0,879
+
2,58 ± 0,932
++
P = 0,216
Periode
/
/
2,18 ± 0,790
+
/
Aantal deelnemers
/
/
2,89 ± 1,028
+
/
Speciaal concept
/
/
1,76 ± 0,673
++
/
Goede doel
2,59 ±1,069
++
2,57 ± 0,937
++
P = 0,660
Kennissen nemen
1,32 ± 0,795
+
2,51 ± 1,202
++
P < 0,001
deel
***
Kennissen wilden
2,45 ± 1,473
±
/
/
/
2,86 ± 1,271
-
/
/
/
3,43 ± 1,193
+
3,49 ± 1,113
+
P = 0,647
Dichtbij
2,12 ± 1,201
+
2,27 ± 1,018
+
P = 0,254
Activiteit stad
2,11 ± 1,131
+
2,27 ± 0,976
+
P = 0,172
Toevallig
4,35 ± 0,826
-
/
/
/
/
/
2,95 ± 1,454
+
/
2,36 ± 1,167
++
/
/
/
3,13 ± 1,248
+
/
/
/
/
/
2,69 ± 0,983
+
/
Sociale factoren
***
kijken
Kennissen
tegenkomen
Drink nadien
Plaats
gepasseerd
Vrijetijdsvoorkeuren
Eerder
deelgenomen
Liefde voor de
sport
Vrijetijdsactiviteit
Competitie
Past in
trainingsschema
Tabel 8: Intracaseanalyse Sfinx Ekiden Run (eigen onderzoek).
1 (++) = helemaal akkoord, 2 (+) = akkoord, 3 (±) = neutraal, 4 (-) = niet akkoord, 5 (--) = helemaal niet
akkoord. *** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
64
Verder worden er heel wat extra services aangeboden. Deze dragen allemaal bij tot het
vergroten van de gezelligheid en van het comfort van de loper. Enkele voorbeelden zijn:
Start to run schema’s, massagetafels, een pendelbus tussen parking en wedstrijd, een
uitgebreid draaiboek voor deelnemers zodat zij weten wanneer ze wat mogen verwachten,
spelen van muziek en interessante weetjes die doorgemaild worden door deelnemers,
zoveel mogelijk namen van personen die over de streep komen afroepen, elke deelnemer
voorzien van een goodiebag.
In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de satisfactiefactoren van toeschouwers
en deelnemers, samen met het belang dat ze eraan hechten en de mening van de
organisator. Bijna alle factoren scoren hoog qua tevredenheid. Bij toeschouwers scoren
enkel de vijf laatste factoren onder de helft qua satisfactie, en bij het belang van de
factoren worden enkel de drie laatste aanzien als niet belangrijk. Bij deelnemers ligt de
waarde van de minst goede satisfactiefactor nog steeds rond de 80%. Deelnemers vinden
echter meer factoren onbelangrijk, de laatste acht van de reeks worden aanzien als
onbelangrijk. Er zijn duidelijk bepaalde verschillen terug te vinden. Bij de toeschouwers
is te zien dat de factoren die het minst goed scoren op het feit of ze in orde waren of niet,
ook als minst belangrijk worden aanzien. Bij de belangrijkste factoren is dit echter niet
zo. De veiligheid, die als belangrijkste factor wordt aanzien, staat slechts op plaats vijf bij
de factoren die het meest in orde waren. De organisatie in het algemeen staat dan weer
wel bovenaan, maar de afbakening van het parcours staat in de onderste helft van de lijst.
Bij de deelnemers is het ook zo dat de belangrijkste factoren niet volledig als ‘in orde’
worden aanzien. De meeste dissatisfactiefactoren staan ook onderaan de lijst van
belangrijkste, er is echter één element, namelijk de parking die toch als redelijk belangrijk
wordt aanzien maar toch niet in orde was.
Als dit wordt vergeleken met de mening van de organisator blijkt dat hij bepaalde
factoren overschat. Het grootste verschil is terug te vinden bij de prijszetting van eten en
drinken. De organisator geeft aan dat dit helemaal in orde was, terwijl minder dan 50%
van de toeschouwers dit (helemaal) in orde vonden. Dit verschil werd ook teruggevonden
bij free gadgets. De randactiviteiten en catering werden ook overschat (de organisator
dacht dat de meeste mensen dit in orde zouden vinden), maar dit zijn ook factoren die niet
echt als belangrijk worden aanzien. Als de mening van de organisator vergeleken wordt
met die van de deelnemers is hij ‘te kritisch’ aangezien deelnemers alle factoren goed
beoordelen.
65
Satisfactiefactoren
Belang
Satisfactiefactoren
Belang
Satisfactiefactoren
Toeschouwers
Satisfactiefactoren
Deelnemers
Satisfactiefactoren
Organisator
Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Sfinx Ekiden Run
1.
Sfeer
1.
Veiligheid
Sfinx Ekiden Run
1.
Timing
1.
Sfeer
++ Sfeer
2.
Veiligheid
++ Prijszetting eten
(stiptheid)
2.
Organisatie
2.
algemeen
3.
Timing
Klantgericht-
2.
algemeen
3.
(moment)
4.
Organisatie
Afbakening
algemeen
3.
Veiligheid
Chipregistratie
en drank
3.
4.
Sfeer
4.
Timing
4.
(moment)
5.
Timing
Toegang tot
6.
Site/locatie
5.
Veiligheid
Site/locatie
Organisatie
algemeen
5.
Timing
6.
Sfeer
6.
Afbakening
parcours
7.
Toegang tot
7.
Informatie
7.
Informatie
het event
8.
Afbakening
8.
Informatie
Informatie
8.
Ontvangst
9.
Informatie
10. Klantgerichtheid
11. Impact op
omgeving
12. Prijsuitreiking
++ Veiligheid
++ Klantgerichtheid
medewerkers
++ Timing
8.
Toegang tot het
++ Informatie
event
9.
Klantgerichtheid
10. Ontvangst
het algemeen
(moment)
parcours
9.
++ Organisatie in
(stiptheid)
het event
7.
++ Afbakening
parcours
(moment)
6.
Site/locatie
parcours
heid
5.
Organisatie
11. Prijszetting
eten en drank
12. Ontvangst
10. Impact op
9.
Timing
++ Free gadgets
(moment)
10. Chipregistratie
+ Prijsuitreiking
11. Parking
+ Impact op
omgeving
11. Toegang tot het
event
12. Deelnameprijs
omgeving
12. Ontvangst
+ Toegang tot het
event
13. Parking
13. Impact op
omgeving
14. Prijszetting
13. Prijszetting eten
en drank
13. Klantgerichthei
+ Parking
d
14. Animatie
14. Site/locatie
14. Drinkposten
+ Ontvangst
15. Catering
15. Catering
15. Drinkposten
15. Deelnameprijs
+ Catering
16. Rand-
16. Rand-
16. Massageservice
16. Animatie
+ Site/locatie
eten en drank
activiteiten
66
activiteiten
Satisfactiefactoren
Belang
Satisfactiefactoren
Belang
Satisfactiefactoren
Toeschouwers
Satisfactiefactoren
Deelnemers
Satisfactiefactoren
Organisator
Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Sfinx Ekiden Run
17. Animatie
17. Prijsuitreiking
Sfinx Ekiden Run
17. Afbakening
17. Prijszetting eten
parcours
18. Free gadgets
18. Free gadgets
+ Randactiviteiten
en drank
18. Prijsuitreiking
18. Catering
19. Catering
19. Impact op
± Animatie
omgeving
20. Animatie
20. Randactiviteiten
21. Parking
21. Free gadgets
22. Free gadgets
22. Massageservice
23. Rand-
23. Prijsuitreiking
activiteiten
Tabel 9: Sfinx Ekiden Run– organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek).
Door elk jaar een vernieuwend element toe te voegen trachten zij stap voor stap te
groeien.
Prijs
De prijsbepaling werd gedaan door met prijzen van concurrenten te vergelijken. Hierbij
werd rekening gehouden met de grootte van de events. Zo heeft Tim Rul niet de prijs van
Ekiden Brussel in rekening gebracht maar wel die van Ekiden Evergem. Op deze manier
wordt de Sfinx Ekiden Gent gepositioneerd volgens de marktprijs, maar ten opzichte van
events georganiseerd door Golazo Sports (bv Ekiden Brussel) is Ekiden Gent goedkoop.
De prijs om deel te nemen is €6 per persoon en bedrijven betalen €10 per persoon.
Promotie
Tim Rul vindt het belangrijk dat happy boodschap gecommuniceerd wordt. Iedereen moet
met een goed en voldaan gevoel de run verlaten. Daarom wordt de seingevers ook
opgedragen te applaudisseren als deelnemers voorbijlopen en wordt bij het afgeven van
de envelop met de loopnummers succes gewenst. Iedereen moet het gevoel hebben dat
hij/zij een winnaar is.
In de communicatiestrategie richten ze zich op Gent en omstreken. Ze veronderstellen dat
wanneer het event nog meer groeit, het nationale publiek automatisch zal volgen. Verder
67
hebben zij geflyerd op Ekiden te Brussel. Daar deelden zij de flyers niet zomaar uit, maar
ze spraken hiervoor de mensen persoonlijk aan en vroegen een e-mailadres. Volgend jaar
zullen ze waarschijnlijk niet flyeren aangezien zij toch aan het maximaal aantal
deelnemers zaten.
Plaats
Er werd rekening gehouden met het imago van de plaats. Tim Rul had de keuze om de
Ekiden Run te laten doorgaan in Mariakerke, in de buurt van de school (die
oorspronkelijk mee in de organisatie zat) of aan de watersportbaan te Gent. Het imago
van ‘sportsite’, die de watersportbaan heeft, bleek doorslaggevend te zijn. Het was
eveneens goed meegenomen dat de watersportbaan een gekend parcours heeft met de
ideale afstand van 5 km.
Het parcours is nog steeds hetzelfde als het eerste jaar. Er werd wel nagedacht om deze te
verleggen naar de blaarmeersen, maar bij slecht weer zou het dan een veldloop worden en
dat is niet de bedoeling van de Ekiden run. Verder vertelt Tim Rul dat bij de eerste editie
de start aan de voetbalvelden van het RUSS lagen, maar dit gaf problemen door de vele
aanwezigen. Bij een verdere groei zou de organisator willen verhuizen naar de
topsporthal maar dit betekent eveneens een enorme extra kost. Het grasplein voor het
GUSB, waar de wedstrijd nu door ging, kunnen ze immers gratis gebruiken.
Retentie
Aan klantenbinding wordt er gewerkt door de deelnemers goed te soigneren met vele
extraatjes zonder een dure deelnemersprijs te vragen.
68
2.3.
Intracaseanalyse Antwerp 10 Miles & Marathon
2.3.1. Toeschouwers
Product en prijs
Hier bleek dat hét motief voor toeschouwers om naar de Antwerp 10 Miles & Marathon
te gaan kijken sociale factoren zijn. Maar liefst 86,6% gaf dit antwoord bij de open vraag.
Op de tweede plaats staat de categorie: ‘Vrijetijdsvoorkeuren + identificatie subcultuur’
(8,1%). Verder is 4,8% aanwezig als toeschouwer met als reden ‘kenmerken van het
event’ en 0,5% of één persoon is vanwege de plaats gaan supporteren op Antwerp 10
Miles & Marathon. Als we kijken naar de specifieke motieven zijn de belangrijkste
motieven voor toeschouwers (in mate van belangrijkheid): het feit dat kennissen
deelnemen, dat de wedstrijd doorgaat in Antwerpen, op nummer drie staat de organisatie
en hierna volgt met een gelijke score het feit dat de wedstrijd dichtbij is en dat kennissen
wilden gaan kijken. (Zie tabel 10 bij het deel organisator voor een overzicht).
Qua satisfactiefactoren werd de afbakening van het parcours het meest vermeld (88,5%),
daarna kwam de sfeer (88,2%) en de organisatie in het algemeen (87,9%). Bij
dissatisfactiefactoren werd als grootste factor de parking vermeld (13,4%), daarna de
impact op de omgeving(9,4%) en op nummer drie staan de free gadgets, 8% gaf aan dat
ze dit ‘niet in orde’ vonden.
Figuur 19: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers – satisfactiefactoren (eigen onderzoek).
69
Als we kijken naar het belang dat de toeschouwers hechten aan deze factoren wordt de
top drie bevestigd: de sfeer(94,9%), de afbakening van het parcours(89,5%) en de
algemene organisatie/toegang tot het event (86,7%). De minst belangrijke factoren zijn de
free gadgets (70,1%), de prijsuitreiking (62,1%)en de randactiviteiten(54,1%). Bij het
deel van de organisator van de Antwerp 10 Miles & Marathon zal het belang van de
satisfactiefactoren getoetst worden aan de mate waarin ze in orde waren en direct ook met
de mening van de organisator vergeleken worden.
Figuur 20: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers / belangrijkste factoren (eigen onderzoek).
Hierna werd onderzocht of toeschouwers het een unieke ervaring vonden. De meningen
hierover neigden volledig naar de positieve kant, 70,7% was akkoord met deze stelling
(akkoord + helemaal akkoord) terwijl nog eens 25,7% neutraal aanduidde. Bij de
algemene indruk van het event gaf men de Antwerp 10 Miles en Marathon gemiddeld een
8,06 ± 0,763 op 10.
70
Promotie en plaats
Bij het deel van promotie was 19,1% van de toeschouwers (helemaal) akkoord met het
motief ‘ik ben gekomen naar deze wedstrijd omdat er zoveel reclame voor gemaakt is’.
Nog eens 35,2% vermeldde dat ze hierover geen mening hadden. Als we kijken via welke
communicatiekanalen de toeschouwers reclame gezien hebben blijkt dat de krant het
belangrijkst was, 51,7% duidde aan dat hij daar reclame gezien had voor het event.
Hierop volgend komen de kanalen: via een vriend (30,1%), via de tv (28,4%), via de
radio (26,3%) en via affiches (24,6%). Hierna werd afzonderlijk na gegaan of er een
verschil is in de belangrijkste communicatiekanalen wanneer de inwoners van Regio
Antwerpen (31,9%)en de sporttoeristen (68,1%) apart worden bekeken en er werd
inderdaad een verschil terug gevonden. Voor Regio Antwerpen staat ‘via de krant’ nog
steeds op nummer 1 met 41,1% en deze wordt op de voet gevolgd door: ‘affiche’(31,5%),
‘radio’(30,1%) en ’via Stad Antwerpen’(28,8%). Bij sporttoeristen is de verdeling anders:
‘via de krant’ is het belangrijkste communicatiekanaal (56,4%), gevolgd door ‘via een
vriend(34%)’, ‘via de tv (30,1%)’ en ‘via de radio’(25,6%).
Figuur 21: Antwerp 10 Miles & Marathon – toeschouwers / communicatiekanalen (eigen onderzoek).
Bij de stelling of mensen ook zouden deelnemen mocht de wedstrijd op een andere plaats
doorgaan antwoordde 33,0% negatief en 24,8% had hierover geen mening. Bij deze vraag
71
werd ook na gegaan of er hier een verschil is bij mensen die uit de streek komen of
mensen die van verderaf komen. Uit deze chikwadraattoets bleek dat er een significant
verschil was (p=0,002). Mensen uit regio Antwerpen stonden duidelijk negatiever
tegenover deze stelling. Hier vermeldde 49,3% dat ze niet zouden deelnemen mocht de
wedstrijd in een andere stad doorgaan, terwijl uit de groep van de sporttoeristen slechts
25,7% niet zou deelnemen in een andere stad.
Betrokken partijen
Uit de toeristisch gerichte vragen blijkt dat 11,1% van de ondervraagden omwille van de
wedstrijd is blijven overnachten in Antwerpen, 85,8% geeft aan dat ze iets gaan eten of
drinken zijn buiten de organisatie. Uit de groep die niets zijn gaan eten of drinken, zegt
34,4% dat ze dit wel zouden doen mocht er een aanbieding zijn in combinatie met de
wedstrijd. Verder vermeldde 30,3% dat ze culturele activiteiten hebben beoefend in
Antwerpen terwijl ze er waren voor de wedstrijd. Bij de mensen die dit niet gedaan
hebben, gaf 29,2% aan dat ze het wel zouden doen indien er een aanbieding zou zijn in
combinatie met de wedstrijd.
Retentie
Van alle ondervraagden was 53,4% minstens voor de tweede keer aanwezig. Uit de
chikwadraattoets bleek dat er significant verschil was (p<0,001) in de verdeling van
lokale deelnemers en sporttoeristen tussen de twee groepen (eerste keer aanwezig/2de of
meer keren). Bij de mensen die voor de tweede keer kwamen, waren er significant meer
Antwerpenaars.
e
1 keer
2e keer of meer
Antwerpenaars
20,7%
44,4%
Sporttoeristen
79,3%
55,6%
Tabel 10: Aandeel Antwerpenaars en Sporttoeristen bij hoeveelste deelname (eigen onderzoek).
Mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, hadden geen significant
andere mening over het feit of het een unieke ervaring was of niet (p=0,285). Bij de test
of mensen die voor de tweede keer komen het event een hogere score geven, is er een
significant verschil teruggevonden (p=0,011). Bij de groep die voor de eerste keer kwam
scoorde het event gemiddeld 7,93 ± 0,717 op 10 terwijl bij de groep die voor de tweede
72
keer kwam scoorde het event gemiddeld een 8,21 ±0,790 op 10 gaf. Verder gaf 92.5%
van de toeschouwers aan dat ze volgend jaar zullen terugkomen. Uit de t-test bleek dat de
groep die gaat terugkomen het event een significant hogere score gaf (p=0,001).
2.3.2. Deelnemers
Product en prijs
Uit de motieven volgens Gillet & Kelly (2006) blijkt dat het belangrijkste motief voor de
deelnemers, om deel te nemen aan de Antwerp 10 Miles & Marathon, competitieve
factoren zijn. Maar liefst 39,3% koos voor het antwoord ‘Om een goed resultaat te
behalen’. Vervolgens koos 28,5% het antwoord ‘Om mijn conditie te verbeteren’. Verder
deed 17,7% mee aan de run ‘Om samen met vrienden/ familie/ collega’s te lopen’. Het
overige deel van de lopers, 14,5% nam deel ‘om zich een echte loper te voelen en er bij te
horen’.
Omdat deze motieven zich meer op motivationeel en niet op praktisch niveau bevinden,
werd een open vraag gesteld waarin deelnemers hun hoofdmotief om deel te nemen
moesten beschrijven. Hier werd het voorgaande motief bevestigd, 45,5% van de
deelnemers gaf aan dat zij omwille van competitieve factoren deelnamen aan de Antwerp
10 Miles & Marathon. Bij de specifieke motieven werd teruggevonden dat de periode het
belangrijkste motief is. Hierop volgt het feit dat het dichtbij plaatsvindt en dat de activiteit
in Antwerpen doorgaat. Hierna volgt het motief ‘het past in mijn trainingsschema’. (Zie
tabel 10 bij het deel organisator voor een overzicht).
Algemeen genomen waren alle deelnemers zeer tevreden over de Antwerp 10 Miles &
Marathon. Dit komt tot uiting in de satisfactiefactoren waar alle factoren boven de 74,1%
scoorden. De factoren die voor de deelnemers het meest in orde waren zijn: de
chipregistratie (97,8%), de sfeer (97,5%) en de veiligheid (96,6%). Bij de
dissatisfactiefactoren werden respectievelijk de free gadgets (25,9%), parking (24,9%) en
de deelnameprijs (22,1%) genoemd.
73
Figuur 22: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / in orde – niet in orde (eigen onderzoek).
De deelnemers vonden dit de drie belangrijkste factoren: de organisatie in het algemeen
(91,9%), de sfeer (91,2%) en de site/ locatie (89,7%). Als minst belangrijke werden de
prijsuitreiking (57,9%), de massageservice (56,7%) en de free gadgets (42,7%) genoemd
Bij het deel van de organisator van de Antwerp 10 Miles & Marathon zal het belang van
de satisfactiefactoren getoetst worden aan de mate dat ze in orde waren en direct ook met
de mening van de organisator vergeleken worden.
Figuur 23: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / belangrijk – niet belangrijk (eigen onderzoek).
74
Hierna werd onderzocht of de deelnemers het een unieke ervaring vonden. De meningen
hierover zijn grotendeels positief. Er ging 89,2% van de deelnemers akkoord met deze
stelling (akkoord + helemaal akkoord). Op de vraag of vrienden en familie invloed
hebben op de keuze om deel te nemen antwoordde 44,4% positief. Qua algemene indruk
gaven de deelnemers het event gemiddeld een 8,29 ± 0,911 op 10.
Promotie + Plaats
Er gaat 9,3% van de deelnemers akkoord met de stelling ‘er is veel reclame gemaakt voor
het event’. Eerst werd onderzocht via welke kanalen men over het evenement gehoord
heeft. Hierop antwoorden 47,6% ‘via de website’. Daarna werden vriend (31,9%), krant
(22,0%) en mail (20,4%) het meest vermeld. Vervolgens wordt er afzonderlijk bekeken of
er een verschil is in de belangrijkste communicatiekanalen tussen de inwoners van regio
Antwerpen (17,8%) en de sporttoeristen (82,2%) apart worden bekeken. Bij de
deelnemers uit regio Antwerpen staat ‘via de website ’ nog steeds als meest
gecommuniceerde kanaal (44,2%), gevolgd door ‘via de stad Antwerpen’ (36,8%) en via
de affiche (29,4%). Voor sporttoeristen staat ‘via de website’ eveneens op nummer één
met 47,6%, gevolgd door ‘via een vriend’ (31,9%), ‘via de krant’ (22,0%) en ‘via mail’
(20,4%).
Figuur 24: Antwerp 10 Miles & Marathon – deelnemers / communicatiekanalen (eigen onderzoek).
75
Hierna werd na gegaan of mensen ook zouden deelnemen mocht de wedstrijd op een
andere plaats doorgaan. Uit alle ondervraagden vermeldde 21,6% dat ze niet zouden
deelnemen indien de wedstrijd op een andere plaats zou doorgaan. Bij deze vraag werd
ook na gegaan of er hier een verschil is bij mensen die uit de streek komen of mensen die
van verderaf komen. Uit deze chikwadraattoets bleek dat er een significant verschil was
(p<0,001). Lokale bewoners stonden duidelijk negatiever tegenover deze stelling. Hier
vermeldde 46,2% dat ze niet zouden deelnemen indien de wedstrijd in een andere stad
doorgaan, terwijl uit de groep van sporttoeristen slechts 15,8% niet zou deelnemen in een
andere stad.
Betrokken partijen
Bij onderzoek naar betrokken partijen bleek dat 29,4% een beter beeld van Antwerpen
heeft gekregen door deel te nemen aan deze wedstrijd. Bij de vraag of men het duidelijk
vond wie de sponsors waren, antwoordde 75,8% dat ze (helemaal) akkoord waren en
14,5% zegt dat ze producten van de sponsors beter hebben leren kennen.
Op de vraag: ‘bent u blijven overnachten in Antwerpen, antwoordde 5,9% positief. Qua
toeristische activiteiten is 28,8% is iets gaan eten of drinken buiten de organisatie en 7,5%
heeft culturele activiteiten beoefend. Als er na gegaan wordt naar de ‘verloren kansen’,
dan blijkt dat 34,2% van de mensen die niets gaan eten of drinken is, dit wel zouden doen
mocht er een aanbieding zijn in combinatie met de wedstrijd, voor culturele activiteiten is
dit 21,3%. Tot slot geeft 51,3% aan dat ze door deze wedstrijd (meer) zijn beginnen
lopen.
Retentie
Uit het beschrijvend onderzoek blijkt dat 52,6 % van de deelnemers minstens voor de
tweede keer aanwezig was. Uit de chikwadraattoets bleek dat er een significant verschil
was (p<0.001) in de verdeling van Antwerpenaars/sporttoeristen tussen de twee groepen
(eerste keer aanwezig/2de of meer keren). In de groep die er voor de eerste keer was, zijn
er veel meer sporttoeristen dan Antwerpenaars, terwijl in de groep die voor de tweede
keer aanwezig was, meer dan de helft Antwerpenaar is.
76
e
1 keer
2e keer of meer
Antwerpenaars
27,9%
51,6%
Sporttoeristen
72,1%
48,4%
Tabel 11: Aandeel Antwerpenaars en sporttoeristen tegenover hoeveelste bezoek (eigen onderzoek).
Mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, hadden een significant
andere mening (p=0,002) over het feit of het een unieke ervaring was of niet. Van de
mensen die voor de eerste keer aanwezig waren, vond 95% het een unieke ervaring,
terwijl bij de groep die minstens voor de tweede keer aanwezig was, 84,1% het een
unieke ervaring vond.
Bij de test of mensen die voor de tweede keer komen het event een hogere score geven, is
er geen significant verschil teruggevonden (p=0,274). De groep die voor de eerste keer
kwam gaf het event gemiddeld een 8,36 ± 0,884 op 10 terwijl de groep die voor de
tweede keer kwam het event gemiddeld een 8,24 ±0,931 op 10 gaf. Uit de retentievragen
blijkt dat 89,7 % van de deelnemers volgend jaar opnieuw wil deelnemen. De mensen die
van plan zijn om terug te komen geven het event gemiddeld een 8,39 ± 0,804 op 10,
terwijl de mensen die voor de tweede keer komen het event een 7,44 ± 1,230 op 10 geven.
Hierbij is een significant verschil teruggevonden (p < 0,001) dus de mensen die van plan
zijn om terug te komen, geven het evenement een hogere score.
2.3.3. Organisator
In dit deel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste feiten/gegevens die uit
het interview gehaald werden. Het volledige interview is in bijlage terug te vinden
(bijlage 8).
Algemene informatie
Om informatie te verkrijgen over de Antwerp 10 Miles & Marathon, werd Greg
Broekmans geïnterviewd. Binnen Golazo Sports bekleedt hij de functie 'Key
Accountmanager' en is hij verantwoordelijk voor de Antwerp 10 Miles & Marathon sinds
2004. Het event is voor de eerste keer georganiseerd in 1986 en is dus een typisch product
van de eerste loopsportgolf generatie. In het eerste jaar waren er ongeveer 1000
deelnemers, maar er is geen informatie terug te vinden van het precieze aantal
deelnemers. In onderstaande grafiek is de evolutie van het aantal deelnemers vanaf 2004
77
te zien. Vorig jaar is het aantal deelnemers voor het eerst gezakt, dit kwam omdat de
wedstrijd in de paasvakantie viel. De wedstrijd werd altijd al in dezelfde periode
georganiseerd (eind april).
Figuur 25: Antwerp 10 Miles & Marathon – evolutie deelnemers (eigen onderzoek).
Demografische gegevens
Qua demografische gegevens vertelde Greg dat er absoluut geen gelijke verdeling
mannen en vrouwen is. Aan de marathon doen ongeveer 15% vrouwen mee en aan de 10
Miles iets meer dan 20% vrouwen. Wel is er een ladies run georganiseerd waar 2400
vrouwen aan deelnemen. Het is dus een scheve verdeling in tegenstelling tot bv.
Marathon Los Angeles waar vorig jaar voor het eerst meer vrouwen mee deden dan
mannen. In België kantelt dit zeer traag, met ongeveer één procent per jaar. Bij
verwijzing naar sporttoerisme wist hij te vertellen dat bij de Antwerp 10Miles &
Marathon ongeveer 60% uit de provincie Antwerpen komt en van daarvan komen er ook
nog heel veel uit de directe omgeving (±70%). Hierover had hij een duidelijke verklaring:
Hoe langer de afstand van een loopwedstrijd is, hoe meer mensen van verder
komen. Voor 5 of 10 km maak je geen zo’n grote verplaatsing. Antwerpen is
internationaal ook een zeer kleine stad en daarom komen er maar 15% sporttoeristen. In
Brussel komen er boven de 40% buitenlanders. Zowel de Stadsloop Gent, Antwerp 10
Miles & Marathon en Mechelen zijn relatief lokale gegevens.
78
Betrokken partijen
Begin de jaren ’90 heeft Golazo Sports (dit was vroeger Octagon CIS) de Antwerp 10
Miles & Marathon overgenomen, dit was één van de eerste evenementen die ze hadden.
Sinds de eerste editie was de samenwerking met stad Antwerpen zeer intensief. ‘Er zijn
ook steden waar we aan ons lot worden overgelaten maar in Antwerpen voel je die
betrokkenheid’. De stad is heel erg goed gestructureerd, zij maken bv gebruik van
evenementencoördinatoren. Dit is ook een stuk van het succes. Hoe groter de
betrokkenheid, hoe meer kans op succes. Er is ook een zeer duidelijke aflijning zowel
financieel, als van politie en opruimdiensten. In totaal wordt (met alles erbij gerekend,
ook de mensen die eraan werken) € 200 000 steun verleend. Er is verder ook een
duidelijke invloed van hun city marketing te merken:
Ze zijn dingen rond de wedstrijd beginnen maken. Ze proberen met behulp van de
Antwerp 10 Miles & Marathon mensen aan te zetten om te gaan lopen. Dit komt zeker
ook door de invloed van Patrick Janssens. Die ‘A’ straalt zich op alles af. We krijgen nu
ook meer middelen om te communiceren. De stad maakt bijvoorbeeld grote banners die
aan alle grote inkomwegen van Antwerpen worden geplaatst. Dit is zeker
een
voordeel geweest voor Golazo Sports.
Er is geen specifieke samenwerking met de toeristische dienst van Antwerpen. Ze zijn
wel op de hoogte. Er is één aanspreekpunt en dat is de sportdienst. Die coördineert alle
andere diensten en brengt toerisme wel op de hoogte. Maar er is geen direct contact en er
zijn geen acties. Wel zijn er hoteldeals, maar dit wordt niet via toerisme geregeld, dit
wordt zelf gedaan.
De sponsoring van bedrijven is al sinds de eerste editie aanwezig, maar er is zeker een
evolutie geweest. De Antwerp 10 Miles & Marathon heeft verschillende titelpartners
gehad. Eerst was Becel titelpartner, het is ook ooit nog Nike geweest. Recenter was het de
ING Antwerp 10 Miles & Marathon en nu al twee jaar DVV Antwerp 10 Miles &
Marathon (dit zal in het totaal vijf jaar zo blijven). Verder komen er steeds sponsors bij.
Ze gebruiken hiervoor verschillende standaardpakketten (spandoeken, een aantal gratis
inschrijvingen, een standje op het event, ...). Hier staat niet echt een limiet op, maar er
kunnen moeilijk 30 sponsors op de affiche staan. Dit kan wel weer opgelost worden door
andere dingen aan te bieden. Tegenwoordig wordt toch gebruik gemaakt van aangepaste
sponsorpakketten. Heel veel sponsors hoeven zelfs niet meer op de affiche te staan, wist
Greg te vertellen. Ook in banners en logo’s zijn sponsors minder geïnteresseerd. Om ze in
79
de kijker te zetten worden er meer acties naar hun klanten of naar hun personeel gedaan
bv. een vipruimte of een stand ter plaatse, ook iets uit delen heeft veel succes. Ze zoeken
meer en meer speciale acties. De organisatie is er ook van overtuigd dat dit een invloed
heeft omdat de Antwerp 10 Miles & Marathon meer is dan lopen alleen. Er is heel het
sponsordorp en er is veel meer te doen dan alleen lopen. Bv. Seat doet car-expo van
verschillende auto’s maar delen ondertussen ook ‘banging sticks’ uit. Dit is een win-win
situatie.
Bij de vraag of men met het event probeert om mensen aan te zetten tot lopen blijkt dat er
vanuit de organisatie geen specifieke inspanningen worden gedaan. Vooral stad
Antwerpen zet mensen aan tot lopen, door hun loopgids, speciale loopparcours... Er wordt
wel een ‘Chiquita kids run’ van 1km, een short run en een ladies run van 5km
georganiseer. Er wordt hiermee dus ook op beginners gemikt. Verder groeien veel van de
mensen die enkele keren deelnamen aan de 5km komen ooit door naar de 10 Miles. De
deelnemers van de 10 Miles kunnen dan weer doorgroeien naar de marathon. Wel worden
er trainingsschema’s aangeboden via de sponsor.
Marketingstrategie
Er is geen strategie op papier. Er is niet echt een marktonderzoek of SWOT-analyse
gedaan alvorens het product, de run, bepaald werd. Hij gaf aan dat ze dit misschien iets te
weinig doen, maar dat ze daar gewoonweg geen tijd voor hebben. Door ervaring weten ze
wat ze moeten doen. Er wordt wel echt geluisterd naar de klanten. Commentaren worden
in een document gezet en er wordt een evaluatie van gemaakt. Deze evaluatie wordt dan
een onderdeel voor het draaiboek van het jaar nadien.
Over positionering gaf hij het volgende aan:
Running tour is meer dan gewoon maar loopwedstrijden.
Het is duurder om mee te doen, maar dit valt te verdedigen door op een kwalitatieve
manier events te organiseren. De beste kwaliteit die in België te vinden is wordt voorzien,
door meer dan enkel een startlijn en een aankomst te hebben en mensen te laten lopen. Er
wordt op elk aspect gewerkt, alles moet een beleving zijn, vanaf dat je op de website
komt, moet je vlot kunnen inschrijven, moet er een goede signalisatie zijn. Het is ook niet
de bedoeling dat mensen vijf min op voorhand komen, maar verschillende uren voordien
80
om nog iets te eten en de sfeer op te snuiven. De bedoeling is zelfs om er een familieuitstap van te maken. De kinderen kunnen deelnemen aan de Chiquita run, de vrouwen
aan de ladies run en dan kunnen ze samen supporteren voor de papa die met een andere
wedstrijd meeloopt.
De doelgroep is veranderd over de jaren. Vroeger waren er enkel ‘diehard lopers’, maar
door Start to run is dit veranderd. Nu loopt plots iedereen en dit merk je ook aan de
wedstrijden. Hierdoor is de gemiddelde tijd dat men over een wedstrijd loopt enorm
gedaald. Nu is de doelgroep: mensen die op een gezonde manier willen bezig zijn. Niet
meer de professionele loper, maar mensen die iets aan hun gezondheid willen doen van 6
tot 99jaar. Een heel ruim doelpubliek dus. Dat ze verschillende types lopers willen
aantrekken, blijkt ook duidelijk uit de randactiviteiten. Voor de getrainde lopers is er een
speciaal startvak vooraan voorzien, er is stretching vooraan, een massageservice… Voor
het volledige publiek is er een DJ voorzien, met friettenten, pintkramen… Het is ook de
bedoeling om meer gezondere voeding aan te bieden, maar dit verkoopt niet goed, 'na
zo’n wedstrijd wil men zichzelf belonen met een goed pak friet en een pintje'.
Product
Het kernproduct is een kwaliteitsvolle loopervaring. De bedoeling is om een loopbeleving
te creëren en niet gewoon een loopwedstrijd aan te bieden. Er wordt bijvoorbeeld door de
Kennedytunnel gelopen. Dit is geëvolueerd over de jaren naarmate de doelgroep
veranderde.
De belangrijkste motieven voor toeschouwers zijn volgens de organisator: het sociale
aspect en de sfeer. Hij vermeldde dat er ooit een studie geweest is waaruit blijkt dat iedere
deelnemer aanwezig is met 2,7 personen. Ook komt men alleen al voor de sfeer. Dus om
ervoor te zorgen dat dit zeker in orde is wordt er gezorgd voor bv. muziekzones, lekker
eten en drank. Hij gaf hierbij wel nog een belangrijke opmerking:
Je mikt bij zo’n event niet op een publiek. Ze komen omdat er een leuke sfeer
is of omdat je iemand kent. Of voor de randanimatie.
Als dit wordt vergeleken met de mening van de toeschouwers blijkt dat zijn stelling wordt
bevestigd. Hij vermeldde echter ook het belang van randactiviteiten, maar dit werd niet
aangetoond in de resultaten, toeschouwers scoorden neutraal tegenover deze factor. Als
81
na gegaan werd naar de specifieke (praktische) motieven (zie tabel 6) bij toeschouwers
blijkt dat de organisator goed kan inschatten welke motieven de belangrijkste zijn. Hij
geeft aan dat vier motieven heel belangrijk zijn, namelijk: het feit dat kennissen
deelnemen, dat kennissen wilden gaan kijken, het feit dat het dichtbij is en dat de
activiteit in die stad doorgaat. Dit komt bijna volledig overeen met de top 4 van de
toeschouwers. Het enige verschil is dat toeschouwers de goede organisatie een hogere
score geven en het feit dat kennissen wilden gaan kijken iets minder belangrijk vinden.
Verder werd het belang van het motief ‘ik ben toevallig gepasseerd’ overschat door de
organisator, en ook de motieven ‘er is veel reclame voor gemaakt’ en ‘ik kom voor de
randactiviteiten’ lichtjes overschat.
Als de organisator moest voorspellen waarom een deelnemer naar dit event komt (op
motivationeel-niveau) is volgens hem het psychologische motief het belangrijkste (om
mij echt een loper te voelen, erbij te horen). Hij vermoedde dat het echter een combinatie
van de vier zou zijn. Dit werd echter niet bevestigd in het onderzoek, het motief waar
het grootste aandeel deelnemers mee akkoord was, was immers ‘ik loop mee om een
goed resultaat te behalen’. Qua hoofdmotief (op praktisch niveau) gaf de organisator aan
dat deelnemers komen voor de belevenis. Ook omwille van het mooie parcours en
omwille van het feit dat broer of zus of nicht of neef willen meedoen. Dit werd echter niet
bevestigd want ook hier werd aangetoond dat deelnemers voornamelijk omwille van
competitieve elementen aanwezig zijn. De specifieke (praktisch-gerichte) motieven van
deelnemers kon de organisator minder goed inschatten dan die van toeschouwers. Drie
van de factoren waar hij neutraal aanduidde, stonden bij deelnemers in de top vier
belangrijkste motieven, namelijk de ‘periode’, ‘dichtbij’ en ‘het past in mijn
trainingsschema’. Enkel het motief dat de wedstrijd in Antwerpen doorgaat, kon hij eruit
halen als een belangrijk motief. Verder overschatte hij het belang van het motief ‘er is
veel reclame voor gemaakt’ en ‘het grote aantal deelnemers’, ‘kennissen nemen deel’ en
‘ik heb eerder deelgenomen’. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon zijn veel significante
verschillen terug te vinden tussen toeschouwers en deelnemers. Toeschouwers zijn
significant meer akkoord met het feit dat ze naar de wedstrijd komen door de reclame die
ervoor gemaakt is, het feit dat bekendheden aanwezig zijn, voor de randactiviteiten en de
goede organisatie. Ook scoren ze positiever op het motief ‘ik kom kijken omdat kennissen
deelnemen’. Ook komen toeschouwers meer voor de drink nadien en geeft het feit dat de
wedstrijd in Antwerpen doorgaat een grotere doorslag dan bij deelnemers.
82
Toeschouwers
Antwerp 10
Miles &
Marathon
Kenmerken event
Reputatie Event
2,5 ± 1,108
Bekendheden
3,4 ± 1,262 ***
Reclame
3,2 ± 1,069 ***
Randactiviteiten
3,2 ± 1,147 ***
Organisatie
2,1 ± 0,909 ***
Periode
/
Aantal deelnemers
/
Sociale factoren
Kennissen nemen
1,4 ± 0,944 ***
deel
Kennissen wilden
2,2 ± 1,319
kijken
Kennissen
2,8 ± 1,201
tegenkomen
Drink nadien
3,4 ± 4,206 ***
Plaats
Dichtbij
2,2 ±1,146
Activiteit stad
2,0 ± 0,947 **
Toevallig
4,2 ± 0,874
gepasseerd
Vrijetijdsvoorkeuren
Eerder
/
deelgenomen
Liefde voor de
2,6 ± 0,976
sport
Vrijetijdsactiviteit
3,4 ± 1,151
competitie
Past in
/
trainingsschema
Organisator
Antwerp 10
Miles &
Marathon
Deelnemers
Antwerp 10
Miles &
Marathon
Organisator
Antwerp 10
Miles &
Marathon
PWAARDE
+
+
+
/
/
2,4 ± 1,068
4,2 ± 0,968 ***
3,9 ± 1,033 ***
3,9 ± 1,042 ***
2,4 ± 1,042 ***
2,1 ± 0,862
2,7 ± 1,185
+
+
+
±
+
P = 0,515
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001
P < 0,001
/
/
++
2,9 ± 1,336 ***
+
P < 0,001
++
/
/
/
-
/
/
/
-
4,2 ± 0,916 ***
-
P < 0,001
++
++
+
2,2 ± 1,99
2,2 ±1,035 **
/
±
+
P = 0,482
P = 0,002
/
/
2,7 ±1,602
+
/
+
/
/
--
/
/
/
2,3 ± 0,051
±
/
Tabel 12: Intracase analyse 10 Miles & Marathon (eigen onderzoek).
1 (++) = helemaal akkoord, 2 (+) = akkoord, 3 (±) = neutraal, 4 (-) = niet akkoord, 5 (--) = helemaal niet
akkoord. *** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
Naast het kernproduct zijn er ook de productkenmerken en de services. De organisator
wist te vertellen dat er verschillende extra services aangeboden worden op de Antwerp 10
Miles & Marathon. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de chipregistratie, de
massageservice, de kleedkamers (douches zijn hier niet mogelijk door de capaciteit) en de
medailles die men ontvangt.
Onderstaande tabel
is
een overzicht van de
satisfactiefactoren volgens de toeschouwers, deelnemers en organisator en het belang van
deze factoren volgens toeschouwers en deelnemers werd hier ook bij vermeld.
83
Satisfactiefactoren
Toeschouwers
Antwerp 10 Miles
& Marathon
1.
Belang
satisfactiefactoren
Toeschouwers
Antwerp 10 Miles
& Marathon
Satisfactie-factoren
Deelnemers
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Belang
satisfactiefactoren
Deelnemers
Antwerp 10 Miles
& Marathon
Afbakening
parcours
Sfeer
1.
Sfeer
1.
Chipregistratie
1.
2.
2.
Sfeer
2.
Organisatie
algemeen
Toegang tot
het event
Veiligheid
3.
3.
Veiligheid
3.
Site/locatie
4.
Site/locatie
4.
Chipregistratie
5.
Afbakening
parcours
Toegang tot
het event
Organisatie
algemeen
Veiligheid
Organisatie
algemeen
Sfeer
5.
5.
6.
Informatie
6.
6.
Afbakening
parcours
Veiligheid
7.
Timing
(moment)
Informatie
7.
7.
7.
Drinkposten
8.
Site/locatie
8.
Timing
(moment)
Site/locatie
Organisatie
algemeen
Klantgerichtheid
Informatie
Klantgerichtheid
10. Animatie
9.
Parking
2.
3.
4.
5.
6.
9.
4.
12. Randactiviteiten
10. Impact op
omgeving
11. Klantgerichtheid
12. Prijszetting
eten en drank
13. Prijsuitreiking
14. Impact op
omgeving
15. Prijszetting
eten en drank
16. Parking
11. Ontvangst
8.
Timing
(stiptheid)
9. Toegang tot het
event
10. Afbakening
parcours
11. Prijsuitreiking
8.
Timing
(stiptheid)
9. Toegang tot
het event
10. Informatie
++ Afbakening
parcours
+ Prijszetting
eten en drank
+ Prijsuitreiking
+ Impact op
omgeving
+ Organisatie in
het algemeen
+ Toegang tot
het event
+ Ontvangst
+ Catering
+ Animatie
12. Randactiviteiten
11. Timing
(moment)
12. Klantgerichtheid
13. Ontvangst
13. Animatie
13. Ontvangst
14. Catering
14. Timing
(moment)
15. Ontvangst
14. Parking
+ Klantgerichtheid
medewerkers
+ Timing
(moment)
+ Site/locatie
15. Deelnameprijs
+ Informatie
16. Catering
16. Animatie
17. Impact op
omgeving
18. Drinkposten
19. Prijszetting eten
en drank
20. Massageservice
17. Prijszetting
eten en drank
18. Free gadgets
19. Catering
+ Rand
activiteiten
+ Free gadgets
15. Animatie
17. Catering
16. Randactiviteiten
17. Prijsuitreiking
18. Free gadgets
19.
18. Free gadgets
19.
21. Deelnameprijs
22. Parking
23. Free gadgets
20. Randactiviteit
en
21. Impact op
omgeving
22. Massageservic
e
23. Prijsuitreiking
Tabel 13:Antwerp 10 Miles & Marathon – organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek).
84
Satisfactiefactoren
Organisator
Antwerp 10
Miles &
Marathon
++ Sfeer
+ Veiligheid
± Parking
Bij zowel de satisfactiefactoren van toeschouwers en deelnemers zijn niet veel
dissatisfactiefactoren terug te vinden. Bij de toeschouwers zijn er slechts drie motieven
waarvan minder dan 50% vindt dat het helemaal in orde of in orde is en bij de deelnemers
is er geen enkele terug te vinden. Hier zijn bij alle factoren rond de 80% van de
respondenten akkoord of helemaal akkoord met het feit dat het in orde was en bij de minst
goede factor vinden nog steeds 65% van de deelnemers dat dit helemaal in orde of in orde
was.
In bovenstaande tabel zijn de satisfactiefactoren opgelijst van meest in orde tot minst in
orde. Als deze bij toeschouwers wordt vergeleken met het belang ervan, blijkt dat
dezelfde factoren in de top 4 voorkomen. De twee factoren die volgens de organisator het
meest in orde waren, namelijk de sfeer en de afbakening van het parcours, worden door
een groot aandeel van de respondenten ook als in orde of helemaal in orde gezien. Als de
mening van de organisator in het algemeen wordt vergeleken met die van de
toeschouwers blijkt dat de organisator iets minder kritisch was dan de toeschouwers.
Ook bij deelnemers blijkt dat de factoren die als het meest in orde werden gepercipieerd,
ook overeenkwamen met de factoren die als het belangrijkste werden gezien (3 van de 4
zijn hetzelfde). De twee factoren die door de organisator als het meest in orde werden
gezien stonden echter niet beiden bovenaan de lijst. De sfeer stond wel op de tweede
plaats, maar de afbakening van het parcours kwam iets lager voor in de lijst.
De organisator wist ook te vertellen dat ze proberen vernieuwing te brengen in de extra
services. Er zijn bijvoorbeeld ook trainingsschema’s bijgekomen, er wordt een stretching
gegeven voor het begin van de wedstrijd, er is een bewaarplaats voor sporttassen… Het
blijft echter wel een loopwedstrijd en de acties die je kunt doen zijn relatief beperkt, er
wordt dan vernieuwd door bijvoorbeeld andere ontwerpen voor de medailles te maken.
Ze proberen ook elk jaar voor een vernieuwend element te zorgen. Dit jaar waren er bv.
drie bevoorradingsposten in plaats van twee.
Prijs
De prijs wordt bepaald aan de hand van de kosten, de competitie en de prijselasticiteit.
Wij hebben ons gepositioneerd als beste kwaliteit en daarom ook een duurdere prijs
gevraagd. Het is over de jaren iets duurder geworden omdat het gegeerd is. Als er echter
wordt na gegaan naar andere events van die omvang in België en in het buitenland en dan
85
moeten we zeggen dat loopwedstrijden in België een stuk goedkoper zijn. Het is moeilijk
om een evenwicht te vinden omdat heel veel joggings met vrijwilligers werken en die
slechts € 6 inschrijvingsgeld vragen. Het is event is nooit uitverkocht omdat er geen
limiet op zit. Het zou ook niet veel uitmaken mocht de prijs nog een euro duurder worden,
maar ze proberen redelijk te blijven, er zijn ook sociale tarieven (scholen goedkoper, ook
voor universiteit, lagere scholen) en acties naar mensen die het moeilijker hebben in de
samenleving. Er is wel een engagement. Voor de kwaliteit dat we bieden hebben we een
goede prijs. Er worden hier ook weinig opmerkingen over gemaakt.
Promotie
De boodschap die men wou communiceren is: Schrijf je nu in voor het groot loopevent in
Antwerpen (foto uit Waaslandtunnel).
De communicatiestrategie bestond uit een combinatie van verschillende kanalen. Ten
eerste was er een mailing naar de volledige database (150.000 adressen). Daarna waren er
stadscampagnes en tot slot de traditionele media (eerder beperkte rol). Er werden deals
gesloten met de Gazet van Antwerpen om verschillende artikels over het event te
schrijven en de frequentie op te drijven naarmate het event nadert. Ook was er een
overeenkomst met een aantal gespecialiseerde media (Runner’s World). De mediadeals
waren beperkt omdat de wedstrijd het niet echt nodig heeft.
De Antwerp 10 Miles & Marathon is een event dat zichzelf promoot.
Men is nu ook begonnen om mond-tot-mondreclame te creëren via sociale media. Er is
een Twitter account en facebookpagina aangemaakt, maar hiermee gebeurt er niet veel.
Men probeert wel om discussies los te krijgen. Hij gelooft er wel in dat dit de toekomst is,
er zijn nog altijd mensen die direct mailing niet appreciëren. Maar eigenlijk is er relatief
weinig reclame gemaakt, de Antwerp 10 Miles & Marathon is een event dat zichzelf
verkoopt en de rol van Golazo Sports is beperkt omdat de stad heel veel doet (loopgids,
stadsaffiches…). Er was ook geen specifieke strategie voor lokale bewoners, noch
specifiek gericht op vrouwen.
86
Plaats
Er is bewust gekozen om de wedstrijd in een stad te laten doorgaan. Het was wel degelijk
bewust dat Golazo Sports de wedstrijd in Antwerpen heeft overgenomen. Het imago past
ook bij de wedstrijd, Antwerpen heeft een jong en heel dynamisch imago.
Het parcours is ook veranderd over de jaren. Het gaat nog maar 10 jaar door op
Linkeroever, vroeger was het nog meer in het centrum, op de oude kaaien…
Retentie
Er zijn drie grote opmerkingen over hoe ze aan klantenbinding doen: door ze opnieuw aan
te schrijven (opnieuw te vragen), door goede kwaliteit te blijven bieden en door te
luisteren naar opmerkingen/suggesties. Er wordt ook duidelijk loyaliteit ondervonden bij
de deelnemers, er zijn mensen die echt fan zijn. Ze proberen dit te creëren door bekende
mensen zoals bv. Geert Hoste te laten mee lopen. Als iemand eenmaal heeft meegedaan
zullen
ze
niet
snel
afhaken.
87
2.4 Intracase analyse Midzomernachtrun
2.4.1 Deelnemers
Product en prijs
Het belangrijkste motief om deel te nemen zijn sociale factoren: 47,1% koos voor het
antwoord ‘Om samen met vrienden/familie/collega's te lopen’. Vervolgens koos 22,5%
voor het antwoord ‘Om aan mijn conditie te werken’. Ten derde deed 16,0% mee aan de
run ‘Om een goed resultaat te behalen’. Tot slot deed 14,4% mee ‘om zich een echte loper
te voelen en er bij te horen’. Omdat deze motieven zich meer op motivationeel en niet op
praktisch niveau bevinden, werd een controlevraag gesteld om het hoofdmotief op
‘praktisch’ niveau na te gaan. Uit deze vraag blijkt dat het hoofdmotief van deelnemers
om deel te nemen de kenmerken van het event waren (66,1%). Bij de specifieke motieven
bleek dat het feit dat de wedstrijd in Gent plaats vindt, het belangrijkste motief is. Dit
wordt gevolgd door de periode, het feit dat het dichtbij is en hierna volgt het speciaal
concept. (Zie tabel 9) bij het deel organisator voor een overzicht).
Qua satisfactiefactoren werden drie factoren met telkens 98,9% het best beoordeeld:
afbakening parcours, timing (moment van de dag) en sfeer. Gevolgd door alle andere
factoren waarvan op één na (70,8%) alle factoren zich boven de 80% bevinden. Als
dissatisfatiefactoren werden respectievelijk de massageservice (29,2 %), de deelnameprijs
(19,7 %) en de prijszetting eten en drank (12,9 %) genoemd.
Figuur 26: Midzomernachtrun – deelnemers / satisfactiefactoren (eigen onderzoek).
88
Ook werd gevraagd om aan te duiden welke factoren men belangrijk vond. De drie
belangrijkste zijn respectievelijk de locatie & afbakening parcours (96,1%), de sfeer
(95,5%), en de drinkposten (94,4%). Als minst belangrijke werden de prijsuitreiking
(54,5%), de massageservice (58,5%) en randactiviteiten (23,6%) genoemd. Bij het deel
van de organisator van de Midzomernachtrun zal het belang van de satisfactiefactoren
getoetst worden aan de mate waarin ze in orde waren en direct ook met de mening van de
organisator vergeleken worden.
Figuur 27: Midzomernachtrun – deelnemers / belangrijke factoren (eigen onderzoek).
Hierna werd onderzocht of deelnemers het een unieke ervaring vonden. Hier was 93,4%
akkoord met deze stelling (akkoord + helemaal akkoord), waarvan net iets meer dan de
helft (47,5%) helemaal akkoord ging, nog eens 5,1% duidde neutraal aan. Amper 1% gaat
niet akkoord met de stelling dat de Midzomernachtrun een unieke ervaring is. Bij de
vraag of familie en vrienden een invloed hebben op het feit of men deelneemt of niet,
antwoordde 48,6% positief. Bij de algemene indruk van het event gaf men de
Midzomernachtrun gemiddeld een 8, 27 ± 0,802 op 10.
89
Promotie + Plaats
Slechts 10,1% was akkoord met het motief: ‘ik ben gekomen naar deze wedstrijd omdat
er zoveel reclame voor gemaakt is’. Hiervan was 2,2% volledig akkoord en 38,8% gaf
aan hierover neutraal te zijn. Daarna werd onderzocht via welke kanalen men over het
evenement gehoord heeft. Van de ondervraagden duidde 38% aan op de hoogte gebracht
zijn via de website. Daarna werd via mail (23,5%) en affiches (22,6%) het meest vermeld.
Hierna werd na gegaan of er een verschil is in de belangrijkste communicatiekanalen als
de inwoners van regio Gent (42,5%) en de sporttoeristen (57,5%) apart worden bekeken.
Er werd inderdaad een verschil teruggevonden. Voor regio Gent staat 'via de website' nog
steeds op nummer één met 33%. Hierna verandert de volgorde van belangrijkste
communicatiekanalen. Als tweede komt de communicatie via affiches 26,6%, gevolgd
door communicatie via sociale media en via vrienden met beiden 22,3%. Bij de
sporttoeristen zien we een overeenkomst met de algemene trend. Via de website blijft het
belangrijkste communicatiekanaal (41,7%), gevolgd door communicatie via mail (26%)
en via affiches (19,7%)’.
Figuur 28: Midzomernachtrun – deelnemers / communicatiekanalen (eigen onderzoek).
Hierna werd na gegaan of mensen ook zouden deelnemen mocht de wedstrijd op een
andere plaats doorgaan. Van alle ondervraagden vermeldde 35,4% dat ze niet zouden
90
deelnemen indien de wedstrijd op een andere plaats zou doorgaan. Nog eens 32,3% had
hierover geen mening. Bij deze vraag werd ook na gegaan of er hier een verschil is bij
mensen die uit de streek komen of mensen die van verderaf komen. Uit deze
chikwadraattoets bleek dat er een significant verschil was (p<0,001). Mensen uit regio
Gent stonden duidelijk negatiever tegenover deze stelling. Hier vermeldde 46,9% dat ze
niet zouden deelnemen mocht de wedstrijd in een andere stad doorgaan, terwijl uit de
groep sporttoeristen, 27,3% niet zou deelnemen in een andere stad.
Betrokken partijen
Bij onderzoek naar betrokken partijen bleek dat 30,9% een beter beeld van Gent heeft
gekregen door deel te nemen aan deze wedstrijd. Ook zegt 34,3% dat ze producten van
sponsors beter hebben leren kennen en 78,3% vond het duidelijk wie de sponsors waren.
Op de vraag: ‘bent u blijven overnachten in Gent, antwoordde 7,3% positief. Qua
toeristische activiteiten is 36,7% iets gaan eten of drinken buiten de organisatie en 9,0%
heeft culturele activiteiten beoefend. Als er na gegaan wordt naar de ‘verloren kansen’,
dan blijkt dat 30,4% van de mensen die niets gaan eten of drinken zijn, dit wel zouden
doen mocht er een aanbieding zijn in combinatie met de wedstrijd, voor culturele
activiteiten is dit 34,2%. Tot slot geeft 22,8% aan dat ze door deze wedstrijd (meer) zijn
beginnen te lopen.
Retentie
Uit het beschrijvend onderzoek blijkt dat 19,0 % van de deelnemers minstens voor de
tweede keer aanwezig was. Uit de chikwadraattoets bleek dat er een significant verschil
was (p=0,017) in de verdeling van Gentenaars en sporttoeristen tussen de twee groepen
(eerste keer aanwezig/2de of meer keren). In beide groepen waren er meer sporttoeristen,
maar in de groep die voor de 2e keer of meer kwam, zijn er significant meer
sporttoeristen.
e
1 keer
2e keer of meer
Gentenaars
46,4%
26,2%
Sporttoeristen
53,6%
73,8%
Tabel 14: Aandeel Gentenaars en sporttoeristen tegenover hoeveelste bezoek (eigen onderzoek).
91
Mensen die voor de tweede keer naar de wedstrijd kwamen, hadden geen significant
andere mening over het feit of het een unieke ervaring was of niet (p=0,220). Bij de test of
mensen die voor de 2e keer komen het event een hogere score geven, is er ook een
significant verschil teruggevonden (P = 0,025). De groep die voor de eerste keer kwam gaf
het event gemiddeld een 8,28 ± 0,801 op 10 terwijl de groep die voor de tweede keer
kwam, het event gemiddeld een 8,21 ±0,811 op 10 gaf.
Uit de retentievragen blijkt dat 97,2 % van de deelnemers volgend jaar opnieuw wil
deelnemen. De mensen die van plan zijn om terug te komen geven het event ook een
hogere score. Qua algemene indruk gaven ze het event 8,28 ± 0,792 op 10 terwijl de
mensen die niet willen terugkomen het event een 7,80± 1,095 op 10 gaven, het is echter
geen significant verschil (P= 0,187).
2.4.2 Organisator
In dit deel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste feiten/gegevens die uit
het interview gehaald werden. Het volledige interview is in de bijlage terug te vinden
(bijlage 9).
Algemene informatie
Om informatie te verkrijgen over Midzomernachtrun, werd Geert Gysel geïnterviewd. Hij
is de organisator van Gentloopt.be en staat tevens aan de wieg van deze organisatie. Het
event, Midzomernachtrun, is vorig jaar (2011) voor de eerste keer georganiseerd. Aan
deze eerste editie namen ongeveer 2580 mensen deel. Van een evolutie in het aantal
deelnemers kan dus nog niet gesproken worden. De wedstrijd zal telkens in dezelfde
periode georganiseerd worden (eind juni).
Figuur 29: Evolutie deelnemers Midzomernachtrun (eigen onderzoek).
92
Demografische gegevens
Qua demografische gegevens wist Geert te vertellen dat er geen gelijke verdeling is
tussen de mannen en de vrouwen. Van de deelnemers waren 36% vrouwen en 64%
mannen. In verband met sporttoerisme wist hij te vertellen dat de Midzomernachtrun
meer mensen van buiten Gent en deelgemeenten aantrekt. Hij vertelde dat 38% van de
deelnemers afkomstig is uit Gent en deelgemeenten en dus 62% uit andere delen van
België en eventueel uit het buitenland komen, want 4% van de deelnemers is niet-Belg.
Betrokken partijen
Er is een enorm goede samenwerking met Stad Gent. Zij zijn daarenboven exclusief in
het toewijzen van evenementen. Er kan dus maar één nachtrun in Gent georganiseerd
worden. Er wordt verder met heel wat diensten van de stad samengewerkt. In de eerste
plaats mag het openbaar terrein gebruikt worden. Verder krijgen ze politiebegeleiding,
kunnen er materialen gehuurd worden bij de stad. De sportdienst hangt affiches op in alle
sporthallen. De dienst feestelijkheden die organiseert mee en zorgt voor een goede
coördinatie van de dienstverlening met De Lijn en de hulpdiensten. Diensten als Ivago,
het Rode Kruis en de accommodatie van de Topsporthal worden wel zelf gefinancierd,
maar zijn eveneens belangrijke betrokken partijen.
De samenwerking met de toeristische dienst was vorig jaar erg last minute en was
bijgevolg niet goed uitgebouwd. Voor editie 2012 is het wel de bedoeling het toeristische
aspect meer te integreren en ook te gaan samenwerken met de camping op de
Blaarmeersen en met b&b's in de buurt.
De sponsoring van bedrijven is sinds de eerste editie (vorig jaar) aanwezig, maar er is nu
al een evolutie merkbaar. Bedrijven vonden veelal dat Midzomernachtrun zich vorig jaar
nog moest bewijzen omdat ze het evenement nog niet konden inschatten. Nu gaat alles al
heel wat vlotter. Toch waren er al grote partners aanwezig op de eerste editie. Er kunnen
twee mogelijke soorten sponsoring onderscheiden worden, de klassieke sponsoring en de
specifieke project sponsoring. Onder klassieke sponsoring wordt het logo op affiches, het
logo op de startboog, het logo op de website, ..., verstaan. Er blijft erg veel interesse voor
deze klassieke media, mensen vragen bv ook steevast naar de sponsorbedragen voor bv
een naamsponsor of een titelsponsor. Maar Geert vertelde dat wanneer hij op gesprek is
hij meestal zegt dat ze die bedragen mogen vergeten, dat ze samen een project zullen
93
uitwerken. Dat is dan de specifieke projectsponsoring. Hierbij wordt op zoek gegaan naar
een project waar de sponsors zich goed bij voelen. Dit zijn voorstellen van de klant uit.
Het is heel belangrijk om niet te gaan schooien achter geld. Het gaat om
commerciële voorstellen. De bedrijven worden benaderd door te zeggen dat de
Midzomernachtrun 40.000 mensen bereikt. Er wordt dan een specifiek project uitgewerkt
om de mensen te bereiken die voor dat bepaalde bedrijf het interessants is. Het kan bv.
zijn dat zij specifiek de 'per toeval' toeschouwer, de deelnemer, de kijkers van het
Journaal, of de vrienden van sportievelingen willen bereiken. Dit is een volledig
marketingintake gesprek met de potentiële sponsor waarbij het budget wordt besproken
om dan samen op maat
iets uit te werken.
Geert Gysel benadrukt wel duidelijk dat Gentloopt.be naast deze commerciële kant een
vzw is met een duidelijk maatschappelijk doel: de mensen op een positieve manier samen
brengen in de open lucht en dit op een sportieve gezonde manier. Dit wordt door
Gentloopt.be enerzijds bereikt via de evenementen en anderzijds via de loopclub. Ze zijn
dus voor een stuk een idealistische organisatie, anders dan sommige andere zuiver
commerciële organisaties.
Marketingstrategie
Er werd geen bevraging van de markt gedaan, maar het wetenschappelijke boek
'Vlaanderen loopt!' heeft veel informatie gegeven. Het hele idee van Gentloopt.be is op
basis van dat onderzoek gemaakt. Hierdoor is het wetenschappelijk benaderd.
Verder werd een SWOT-analyse gedaan en het doelpubliek gedefinieerd. De grootste
aantrekkings- en schrikelementen werden opgelijst. Aan de hand hiervan wordt de
communicatieanalyse gedaan, op die manier is er geweten wat het doelpubliek wil horen
en beleven. Vervolgens wordt de communicatiemiddelenlijst gemaakt en wordt
geprobeerd die boodschap te matchen met het type persoon en met de middelen die er
voor handen zijn. Hieruit ontstaat het communicatieplan. Dit plan wordt in euro's
omgezet, waarna na gegaan wordt wat mogelijk is en wat niet. Hieraan wordt dan de
dimensie van de sponsor toegevoegd. Uiteindelijk moet alles perfect samen passen en op
elkaar afgesteld zijn.
94
Over positionering gaf hij het volgende aan:
De Midzomernachtrun werd gepositioneerd als de meest gezellige nachtloop van de lage
landen, intieme belevingsstadsloop, cultureel verantwoorde nachtloop en recreatieve
familieloop. Hij beschreef de positionering als volgt: 'de meest geanimeerde gezellige
cultureel verantwoorde intieme familiestadsnachtloop van de lage landen'.
De doelgroep wordt zeer breed omschreven en omvat elke recreatieve, pseudo, of niet –
sporter, eigenlijk ‘iedereen’. Specifiek is de Midzomernachtrun gericht naar mensen die
deelnemen aan sportevenementen en die daar ook geld aan willen geven. Niet zozeer de
mensen die geldprijzen willen gaan verdienen maar ook niet mensen die maar drie euro
willen betalen. We communiceren dit ook zo.
Product
Het kernproduct is dubbel, er worden eigenlijk twee dingen verkocht: starten en reclame.
Er moet een unieke plaats geboden worden om de reclame van sponsors in het daglicht te
stellen…
Naar de deelnemer toe willen wij een cultureel verantwoorde, spraakmakende, heel
originele en sympathieke nachtrun zijn.
Bij de vraag welke motieven deelnemers ertoe aanzet om deel te nemen aan de
Midzomernachtrun, koos de organisator de keuzemogelijkheid: ‘om samen met vrienden
of familie te lopen’. Dit werd bevestigd door de deelnemers, het grootste aandeel van de
respondenten koos immers dit motief.
Vervolgens vertelde Geert Gysel, de organisator van de Midzomernachtrun, dat hij dacht
dat het hoofdmotief van lopers om deel te nemen aan de Midzomernachtrun sociale
factoren zijn. Dit werd ook bevestigd in de open vraag. Als hierna na gegaan werd naar de
specifieke motieven (tabel 9), blijkt dat de organisator de belangrijkste motieven redelijk
goed kon inschatten. Hij duidde namelijk twee van de vier belangrijkste motieven aan,
namelijk: het feit dat de wedstrijd in Gent door gaat en het speciaal concept. Hij
onderschatte echter het belang van het feit dat de wedstrijd dichtbij plaats vindt en de
periode waarin het doorgaat. Hij overschatte het belang van reclame en randactiviteiten
en het grote aantal deelnemers. Aangezien de Midzomernachtrun na de deadline van deze
95
scriptie valt, werd enkel een onderzoek gedaan bij de deelnemers van vorig jaar. Hierdoor
kan geen vergelijking gemaakt worden met de toeschouwers.
Hoofdmotief:
Kenmerken event
Reputatie Event
Bekendheden
Reclame
Randactiviteiten
Organisatie
Periode
Aantal deelnemers
Speciaal concept
Hoofdmotief:
Sociale factoren
Kennissen nemen deel
Drink nadien
Hoofdmotief plaats
Dichtbij
Activiteit stad
Hoofdmotief
Vrijetijdsvoorkeuren
Eerder deelgenomen
Hoofdmotief competitie
Past in trainingsschema
Deelnemers
Midzomernachtrun
3,07 ± 0,559
Organisator Midzomernachtrun
3,01 ± 0,954
3,93 ± 0,948
3,53 ± 0,987
3,47 ± 0,981
2,60 ± 0,892
1,81 ± 0,866
3,11 ± 0,942
2,43 ± 1,168
3,26 ± 0,882
±
-+
±
+
±
+
++
2,87 ± 1,214
3,65 ± 1,005
1,76 ± 0,856
1,98 ± 1,154
1,54 ± 0,745
3,43 ± 1,192
++
--
3,43 ± 1,192
2,47 ± 0,969
2,47 ± 0,969
Nvt
+
++
±
Tabel 15: Intracase analyse Midzomernachtrun (eigen onderzoek).
Naast dit kernproduct worden ook heel wat extra services geleverd. Er is een
automatische chipregistratie, live-berichtgeving tijdens de wedstrijd, er wordt een gratis
bewaking van sporttassen aangeboden en er is tevens een parkingservice. Er zijn tevens
voldoende kleedkamers en douches. Hiernaast krijgt men nog een goed gevulde
goodiebag, de aankomstvideo is online te bekijken en elke deelnemer krijgt een gratis Tshirt. Wat een massageservice betreft is er een weloverwogen negatieve beslissing
genomen. Omdat je er altijd zolang moet wachten en aanschuiven brengt het enkel
frustraties met zich mee.
96
In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de satisfactiefactoren van de
deelnemers, met de mening van de organisator erbij. Ook is een extra kolom voor het
belang van de satisfactiefactoren bijgevoegd.
Satisfactiefactoren
Deelnemers
Midzomernachtrun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Site/locatie
Timing (moment)
Sfeer
Klantgerichtheid ‘
Organisatie algemeen
Timing (stiptheid)
Toegang tot het event
Informatie
Ontvangst
Veiligheid
Parking
Randactiviteiten
Impact op omgeving
Afbakening parcours
Chipregistratie
Animatie
Drinkposten
Prijsuitreiking
Free gadgets
Catering
Prijszetting eten en drank
Deelnameprijs
Massageservice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Belang
satisfactiefactoren
Deelnemers
Midzomernachtrun
Site/locatie
Sfeer
Drinkposten
Afbakening parcours
Organisatie algemeen
Veiligheid
Timing (stiptheid)
Informatie
Toegang tot het event
Timing (moment)
Ontvangst
Klantgerichtheid
Chipregistratie
Parking
Deelnameprijs
Animatie
Free gadgets
Catering
Prijszetting eten en drank
Impact op omgeving
Randactiviteiten
Massageservice
Prijsuitreiking
Satisfactiefactoren
Organisator
Midzomernachtrun
++ Afbakening parcours
++ Veiligheid
++ Timing (moment)
+ Sfeer
+ Organisatie in het algemeen
+ Toegang tot het event
+ Animatie
+Klantgerichtheid
+ Site/locatie
+ Informatie
+ Randactiviteiten
± Prijszetting eten en drank
± Parking
± Ontvangst
± Free gadgets
- Prijsuitreiking
- Impact op omgeving
- Catering
Tabel 16: Midzomernachtrun– organisator / factoren ’in orde’ (eigen onderzoek).
Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken dat de deelnemers een hoge satisfactie
hadden over alle factoren. Als grootste ‘dissatisfactiefactor’ (namelijk massageservice),
geeft nog steeds 65% aan dat dit helemaal in orde of in orde was. De organisator is
duidelijk kritischer want van bepaalde factoren vond hij zelf dat ze niet in orde waren
(prijsuitreiking, impact op omgeving en catering). Als de satisfactiefactoren worden
gelinkt aan het belang ervan, blijkt dat de meeste factoren in dezelfde volgorde
voorkomen (dit wil zeggen dat de belangrijkste factoren dus ook in orde zijn). Er zijn
slechts twee factoren, de drinkposten en de afbakening van het parcours, die als zeer
belangrijke factoren naar voor komen, maar niet bovenaan de lijst van satisfactiefactoren
staan.
97
Dit jaar komen er heel wat vernieuwende elementen op de run. Er komt een Twitter wall,
waarop men rechtstreeks van op het circuit kan twitteren. Er wordt een barrista jam
georganiseerd. Er zullen cheering boards aanwezig zijn waar er plakkaatjes klaarliggen
met dikke viltstiften, de mensen kunnen er aanmoedigingsteksten op schrijven. Er worden
dan foto’s van gemaakt en deze worden ook op de Twitter wall geprojecteerd. Er zal nog
meer muziek zijn. De catering zal eveneens anders zijn met meer bars. Er komt een
service waarmee je speciaal aangeklede sms-berichten kan laten opsturen naar je familie.
De aankomstvideo zal dit jaar tegen een bepaalde prijs te downloaden zijn.
Prijs
De prijs werd niet volgens de kost bepaald omdat je moeilijk kan inschatten hoeveel
deelnemers er zullen zijn. Dit gebeurt zoals de automerken te werk gaan. Ze kijken naar
het aanbod en kijken dan wat de anderen vragen. Dit gebeurt nu nog zo, maar eens er
geweten is hoeveel kosten er zijn zal dit aangepast worden. In de totale markt is de
Midzomernachtrun eerder duur, maar in dezelfde klasse evenementen is de run iets
goedkoper. De run was vorig jaar dan ook uitverkocht, aangezien er geen startnummers
meer waren. Toch kan de prijs van € 18 inschrijvingsgeld niet zomaar naar bv € 24 euro
opgetrokken worden. Die zal zeer lang onder de psychologische drempel van de twintig
moeten blijven. De T-shirt wegnemen zou weinig invloed hebben, maar het is net een
deel van het concept dat je de T-shirt krijgt.
Promotie
Midzomernachtrun communiceert een heel duidelijke boodschap:
Kom samen met vrienden en kennissen genieten van een cultureel verantwoorde
sportieve prestatie door de mooiste stad van Vlaanderen.
De communicatiestrategie bestond uit een combinatie van vele verschillende kanalen.
Deze kanalen worden opnieuw zowel naar bedrijven (reclame) als naar de deelnemers
(starten) gecommuniceerd. De nieuwsbrieven worden heel het jaar door gebruikt. Er
wordt aan telefonische prospectie gedaan naar bedrijven toe. Verder komt er publiciteit in
tijdschriften sinds januari: specifieke loperstijdschriften (van Zatopek werd de
achtercover gekocht). Mensen kunnen de achterruit van hun auto laten beletteren met
98
'Gentloopt.be' Er worden beachvlaggen strategisch opgesteld bv. bij de Sfinx Ekiden Run,
maar ook op andere evenementen. Er wordt een flyercampagne op andere evenementen
gedaan en affiches worden in de laatste maand opgehangen. Verder zijn er reclamespots
op radio nostalgie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen. Eveneens Tv-spots op
tv Oost. Er liep ook een campagne via UGent, Hogeschool Gent. Mond-tot-mondreclame
was vorig jaar eerder beperkt, aangezien het de eerste editie was en aangezien de run ook
nog niet erg veel facebookvrienden had. Dit is nu al volledig anders. In het voeren van de
communicatie wordt geen specifiek verschil gemaakt naar mannen en vrouwen toe. Er
wordt wel na gegaan wat voor beiden apart belangrijk is. Er wordt dan voor gezorgd dat
al deze elementen samen in de documenten staan. Al de informatie wordt verwerkt in de
maandelijkse nieuwsbrieven en op de website. Het is te moeilijk om mannen en vrouwen
apart aan te spreken.
Plaats
Gentloopt.be heeft bewust gekozen voor Gent. De organisator Geert is er geboren en
getogen, het is zijn thuisbasis. Gent is gemoedelijk, sociaal, veel minder verzuurd en
minder anoniem dan andere steden. Er is ook een groter potentieel aan jongeren. Het is
een sympathieke bevolking, er zijn meer studenten en het stadsbestuur staat veel meer
open voor studenten. Gent heeft daarenboven een heel actieve schepen van sport. Er mag
ook niet worden vergeten dat Gent de sporthoofdstad van 2012 was, dit werd dus ook zo
gemaakt in de marketingcampagne van Midzomernachtrun
Het parcours zal grotendeels hetzelfde blijven. Het zal niet meer door de hoerenbuurt
passeren en dit jaar wel door het prinsenhof.
Retentie
Er wordt aan klantenbinding gedaan door te informeren, mensen die deelnemen krijgen
de nieuwsbrief. Er wordt voor gezorgd dat de deelnemers van de voorgaande editie zich
speciaal voelen en geven hen ook dit gevoel door ze een voorinschrijfrecht te geven voor
de midzomernachtrun, een soort speciale behandeling. Er wordt verder voor gezorgd dat
ze het gevoel krijgen dat ze uniek zijn, dat er aan hen gedacht wordt. Er wordt
gecommuniceerd dat de organisatie trouw blijft aan het concept en niet afdoen van de
kwaliteit, maar telkens wil verbeteren. Luisteren naar de klanten is heel belangrijk bij
binding, zij vinden het belangrijk om gehoord te worden.
99
2.5 Intercase analyse toeschouwers
‘Product en Prijs’
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers Antwerp 10
Miles & Marathon
Hoofdmotief
Sociale factoren
Sociale factoren
Kenmerken event
3,11 ± 0,750 *
2,94 ± 0,763*
P = 0,096 *
Reputatie event
2,93 ± 1,11 **
2,49 ± 1,108 **
P = 0,001 **
Bekendheden
3,42 ± 1,262
3,43 ± 1,262
P= 0,971
Reclame
3,51 ± 0,966 **
3,24 ± 1,069 **
P= 0,034 **
Randactiviteiten
3,50 ± 1,018 **
3,23 ± 1,147 **
P= 0,044 **
Organisatie
2,10 ± 0,879
2,06 ± 0,909
P= 0,672
Goede doel
2,59 ± 1,069
/
/
Sociale factoren
2,54 ± 0,733
2,49 ± 0,680
P = 0,539
Kennissen nemen deel
1,32 ± 0,795
1,405 ± 0,944
P= 0,440
Kennissen wilden kijken
2,45 ± 1,473
2,17 ± 1,319
P= 0,107
Kennissen tegenkomen
2,86 ± 1,271
2,83 ± 1,201
P= 0,845
Drink nadien
3,43 ± 1,193
3,41 ± 1,154
P= 0,899
Plaats
2,88 ± 0,779
2,80 ± 0,728
P = 0,389
Dichtbij
2,12 ± 1,201
2,16 ± 1,146
P= 0,808
Activiteit stad
2,11 ± 1,131
1,97 ± 0,947
P= 0,300
Toevallig gepasseerd
4,35 ± 0,826
4,20 ± 0,874
P= 0,182
Vrijetijdsvoorkeuren
2,76 ± 1,058**
3,02 ± 0,923**
P = 0,037**
Liefde voor de sport
2,36 ± 1,167 *
2,60 ± 0,976 *
P= 0,083 *
Vrijetijdsactiviteit
3,13 ± 1,248 **
3,42 ± 1,151 **
P= 0,040 **
Tabel 17: Intercaseanalyse toeschouwers- product en prijs (eigen onderzoek).
1 (++) = helemaal akkoord, 2 (+) = akkoord, 3 (±) = neutraal, 4 (-) = niet akkoord, 5 (--) = helemaal niet
akkoord. *** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
Als de toeschouwers onderling worden vergeleken zien we dat het hoofdmotief ‘de
kenmerken van het evenement’, significant meer doorslaggevend is bij de toeschouwers
100
van de Antwerp 10 Miles & Marathon. Aan drie van de specifieke factoren hechten zij
meer belang, de reputatie van het event, het feit dat er veel reclame voor gemaakt is en de
randactiviteiten. Ook bij het hoofdmotief ‘vrijetijdsvoorkeuren en subcultuur’ werd een
trend tot significantie teruggevonden. Dit motief komt meer voor bij toeschouwers van de
Sfinx Ekiden Run. Bij beide specifieke factoren ('Uit liefde voor de sport' en ‘ik ga graag
naar loopwedstrijden gaan kijken in mijn vrije tijd’) zijn toeschouwers van de Sfinx
Ekiden Run meer mee akkoord. Hiernaast blijkt dat de top 4 praktisch gelijk is. Het
belangrijkste motief voor beiden is dat de kennissen deelnemen, daarna volgt de goede
organisatie. Bij de Sfinx Ekiden Run staat hierna het feit dat de activiteit doorgaat in Gent
en op de vierde plaats dat het dichtbij is terwijl nummer drie en vier bij de Antwerp 10
Miles & Marathon respectievelijk het feit dat het dichtbij is en omdat kennissen wilden
gaan kijken. Ook de organisatoren bevestigden dat men bij zo’n wedstrijd niet mikt op
toeschouwers. Het is wenselijk dat ze aanwezig zijn, maar ze komen automatisch mee als
je deelnemers kan aantrekken.
Er werd geen intercase analyse voor de satisfactiefactoren gedaan omdat het geen zin
heeft om twee totaal verschillende wedstrijden met elkaar te vergelijken. Wel wordt het
belang van de satisfactiefactoren besproken. Bij de belangrijkste factoren is geen
consistentie te zien tussen de wedstrijden. Enkel de organisatie in het algemeen komt voor
in de top 3. Bij de minst significante factoren komen dezelfde factoren wel terug. De free
gadgets, de prijsuitreiking en de randactiviteiten zijn telkens de minst belangrijke
factoren. Op de vraag of men het een unieke ervaring vond, waren meer deelnemers van
de Antwerp 10 Miles & Marathon akkoord en men gaf het event gemiddeld ook een iets
hogere score dan de Sfinx Ekiden Run.
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Top 3 belangrijkste
factoren
Toeschouwers
Antwerp 10 Miles & Marathon
1. Veiligheid
2. Organisatie algemeen
3. Afbakening parcours
1. Sfeer
2. Parcours
3. Organisatie algemeen/toegang event
1. Free gadgets
2. Prijsuitreiking
3. Randactiviteiten
1. free gadgets
2. prijsuitreiking
3. randactiviteiten
Unieke ervaring
51,9%
70,7%
Algemene indruk
7,88 ± 0.743
8,06 ± 0,763
Top 3 minst
belangrijkste factoren
Tabel 18: Intercaseanalyse toeschouwers- ... (eigen onderzoek).
101
Resultatentabel ‘Promotie en plaats’
Bij beide wedstrijden waren er niet veel toeschouwers akkoord met het motief ‘ik kom
naar de wedstrijd omdat er veel reclame voor gemaakt is’, bij de Antwerp 10 Miles &
Marathon waren er toch nog iets meer mensen akkoord met deze stelling. Het enige
communicatiekanaal dat terugkwam in de algemene top 3 van beide wedstrijden was de
mond-tot-mond communicatie. Bij de andere kanalen was geen consistentie terug te
vinden tussen de wedstrijden. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon geeft een groter
percentage toeschouwers aan dat ze niet zouden komen mocht de wedstrijd op een andere
plaats doorgaan. Het blijkt ook dat inwoners significant meer akkoord zijn met deze
stelling bij de Antwerp 10 Miles & Marathon.
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Antwerp 10 Miles & Marathon
Veel reclame gemaakt
13%
19,1%
Top 3
communicatie kanalen
1. WOM
2. website
3. Stad Gent
1. Krant
2. WOM
3. TV
Top 3 communicatiekanalen
inwoners
1. WOM
2. Website
3. artikel
1. Krant
2. Affiche
3. radio
Top 3 communicatiekanalen
sporttoeristen
1. WOM
2. Website
3. Stad Gent
1. Krant
2. WOM
3. tv
23,8% niet
36,9% niet
16,4% niet
P = 0,148
33% niet
49,3% niet
25,7% niet
P = 0,002**
Andere plaats
ook komen?
Inwoners
Sporttoer.
Significant ≠?
Tabel 19: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel promotie en plaats (eigen onderzoek).
*** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
102
Resultatentabel betrokken personen
Een dubbel zo groot percentage van de toeschouwers van de Antwerp 10 Miles &
Marathon geeft aan dat ze toeristische activiteiten beoefend hebben, in vergelijking met
de toeschouwers van de Sfinx Ekiden Run. Als nagegaan wordt bij de toeschouwers die
nog geen toeristische activiteiten beoefend hebben, blijkt dat van beide wedstrijden 34%
aangeeft dat ze dit wel zouden doen mocht er een aanbieding zijn in combinatie met de
wedstrijd (zowel om iets te gaan eten of voor culturele activiteiten).
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Antwerp 10 Miles & Marathon
Overnachten
3,8%
11,1%
Eten en drinken
Wel in combi?
48,6%
34,5 %
85,8%
34,4%
Culturele activiteiten
Wel in combi?
16,8%
27,9%
30,3%
29,2%
Tabel 20: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel betrokken personen (eigen onderzoek).
Resultatentabel ‘retentie’
Er was een groter aandeel respondenten voor de tweede keer aanwezig op de Sfinx
Ekiden Run dan op de Antwerp 10 Miles & Marathon. Bij beide wedstrijden waren in de
groep van de mensen die voor de tweede keer aanwezig waren, meer mensen uit de regio
van de stad dan sporttoeristen. Er was echter enkel bij de Antwerp 10 Miles & Marathon
een significant verschil terug te vinden. Bij beide wedstrijden antwoordden mensen die
voor de tweede keer aanwezig zijn minder positief op de vraag of men het een unieke
ervaring vond. Het blijft echte een zeer hoog percentage en er is ook geen significant
verschil terug te vinden. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon is een significant verschil
in de score terug te vinden tussen mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, zij
geven het event een hogere score. Bij de Sfinx Ekiden Run is dit niet van toepassing. Tot
slot is bij beide wedstrijden meer dan 90% van de toeschouwers van plan om volgend jaar
terug te komen. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon blijkt dat de deelnemers die van
plan zijn om terug te komen, het event een significant hogere score geven.
103
2e keer aanwezig
Toeschouwers
Toeschouwers
Sfinx Ekiden Run
Antwerp 10 Miles & Marathon
75,9%
53,4%
Inw/sporttoer.
1e keer
2e keer
Significant ≠?
34,1/65,9%
42,3/57,7%
P=0,450
20,7/79,3%
44,4/55,6%
P<0,001**
Unieke ervaring?
1e keer
2e keer
Significant ≠?
54,3%
51,9%
P = 0,370
71,5%
69,7%
P=0,285
7,89 ± 0,784
7,85 ±0,613
P= 0,813
7,93 ±0,717
8,21 ±0,790
P= 0,011**
93,2%
92.5%
7,92 ±0,749
7,57 ±0,535
p=0,235
8,13 ±0,726
7,50± 0,966
P= 0,001
Algemene score?
1e keer
2e keer
Significant ≠ ?
Terugkomen
Hogere score?
Ja
Nee
Sifgnificant ≠?
Tabel 21: Intercaseanalyse toeschouwers- resultatentabel retentie (eigen onderzoek).
*** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
104
2.6 Intercase analyse deelnemers
Als er gekijken wordt naar de verschillen tussen deelnemers blijkt dat bijna alle factoren
significant verschillend zijn. Bij het hoofdmotief ‘competitie’ blijkt dat dit motief
significant meer aanwezig is bij de Antwerp 10 Miles & Marathon dan bij de andere
wedstrijden. Ook is er een trend tot significantie dat dit meer aanwezig is bij de
Midzomernachtrun dan bij de Sfinx Ekiden Run. Bij het specifieke motief ‘ik doe mee
omdat ik eerder heb deelgenomen’, blijkt dat dit minder van toepassing is bij de
Midzomernachtrun. Bij het hoofdmotief ‘plaats’ is er een significant verschil tussen de
Midzomernachtrun en de andere city runs. Het blijkt immers dat het motief plaats, meer
doorslaggevend is bij de Midzomernachtrun dan bij de andere twee wedstrijden, ook al
krijgt dit motief bij de andere wedstrijden ook een hoge score (rond de 2 op 5 dus
akkoord). Verder bleek dat het hoofdmotief ‘sociale factoren’ significant meer aanwezig
was bij de Sfinx Ekiden Run dan bij de andere twee wedstrijden en het was ook
significant meer aanwezig bij de Midzomernachtrun dan bij de Antwerp 10 Miles &
Marathon. Bij het hoofdmotief ‘kenmerken van het event’ kon geen significantietest
worden gedaan omdat de ANOVA niet significant was. Toch werden heel wat
significante verschillen teruggevonden. Ten eerste bleek dat de reputatie van het event
doorslaggevender was bij de Antwerp 10 Miles & Marathon. Vervolgens kon
geconstateerd worden dat de aanwezigheid van bekendheden en de reclame die voor het
event gemaakt is, een significant minder belangrijk motief is voor de deelnemers van de
Antwerp 10 Miles & Marathon. Het blijkt ook dat de Midzomernachtrun de meeste
respondenten kon aantrekken door de randactiviteiten, er is ook een trend tot significantie
dat de Sfinx Ekiden Run dit ook beter kon dan de Antwerp 10 Miles & Marathon.
Hiernaast bleek dat deelnemers aan de Antwerp 10 Miles & Marathon significant meer
werden aangetrokken door het grote aantal deelnemers dan bij de Midzomernachtrun. De
periode was doorslaggevender bij de Midzomernachtrun dan bij de andere twee. Tot slot
was het speciaal concept een significant grotere motivator bij de Sfinx Ekiden Run dan bij
de Midzomernachtrun.
Ondanks bepaalde verschillen blijkt uit de top 4 dat dezelfde motieven het meest van
toepassing zijn bij iedere wedstrijd. Ten eerste worden steeds de periode waarin het
doorgaat, het feit dat het dichtbij is, dat de activiteit in die bepaalde stad doorgaat,
genoemd. Dit wordt aangevuld met een motief dat specifiek is voor die wedstrijd. Bij de
Sfinx Ekiden Run en de Midzomernachtrun worden het speciaal concept vermeld, terwijl
105
het bij de Antwerp 10 Miles & Marathon een competitief element is, namelijk dat het past
in hun trainingsschema.
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Antwerp 10 Miles
& Marathon
Hoofdmotief
Sociale factoren
Sociale factoren
Sociale factoren
Kenmerken event
3,13 ± 0,559
3,10 ± 0,645
3,06 ± 0,559
ANOVA niet sign
Reputatie event
2,99 ± 0,953
2,43 ± 1,068 ***
3,006 ± 0,954
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,990
A-M: p < 0,001***
Bekendheden
3,90 ± 0,909
4,20 ± 0,968 **
3,93 ± 0,948
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,945
A-M: p=0,010**
Reclame
3,65 ± 0,819
3,86 ± 1, 033 **
3,53 ± 0,987
S-A: p = 0,039**
S-M: p = 0,499
A-M: p=0,001**
Randactiviteiten
3,75 ± 0,857**
3,94 ± 1,042
3,47 ± 0,981 ***
S-A: p = 0,074*
S-M: p = 0,017**
A-M: p < 0,001***
Organisatie
2,58 ± 0,932
2,45 ± 1,042
2,601 ± 0,892
ANOVA niet sign
Periode
2,18 ± 0,791
2,11 ± 0,862
1,81 ± 0,866 **
S-A: p = 0,612
S-M: p < 0,001**
A-M: p= 0,001**
Aantal deelnemers
2,89 ± 1,028
2,75 ± 1,185
3,11 ± 0,942
S-A: p = 0,293
S-M: p = 0,140
A-M: p= 0,002 **
Speciaal concept
1,76 ± 0,673***
/
2,43 ± 1,168***
P < 0,001 ***
Goede doel
2,57 ± 0,937
/
/
/
Hoofdmotief
sociale factoren
3,00 ± 0,855**
3,54 ± 0,869**(*)
3,26 ± 0,882**
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,013**
A-M: p = 0,002**
Kennissen nemen
deel
2,51 ± 1,202**(*)
2,87 ± 1,336
2,87 ± 1,214
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,019**
A-M: p=0,998
Drink nadien
3,49 ± 1,113
4,21 ± 0,916***
3,65 ± 1,005
S-A: p < 0,001 ***
S-M: p = 0,301
A-M: p< 0,001***
*** p <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
106
Deelnemers
Midzomernachtrun
P-waarde
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Antwerp 10 Miles
& Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Hoofdmotief plaats
2,27 ± 0,924
2,23 ± 0,989
1,76 ± 0,856***
S-A: p = 0,903
S-M: p < 0,001***
A-M: p < 0,001***
Dichtbij
2,27 ± 1,018
2,23 ± 1,199
1,98 ± 1,154*(*)
S-A: p = 0,924
S-M: p =0,038 **
A-M: p=0,057*
Activiteit stad
2,27 ± 0,976
2,24 ± 1,035
1,54 ± 0,745***
S-A: p = 0,917
S-M: p < 0,001***
A-M: p < 0,001***
Hoofdmotief
vrijetijdsvoorkeure
n
2,95 ± 1,454
2,74 ± 1,602
3,43 ± 1,192**(*)
S-A: p = 0,223
S-M: p =0,005 **
A-M: p < 0,001***
Eerder deelgenomen
2,95 ± 1,454
2,74 ± 1,602
3,43 ± 1,192**(*)
S-A: p = 0,223
S-M: p =0,005 **
A-M: p < 0,001***
Hoofdmotief
competitie
2,69 ± 0,983*(**)
2,34 ± 1,051
2,47 ± 0,969
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,079*
A-M: p = 0,430
Past in
trainingsschema
2,69 ± 0,983*(**)
2,34 ± 1,051**
2,47 ± 0,969*
S-A: p < 0,001***
S-M: p = 0,079*
A-M: p = 0,430
P-waarde
Tabel 22: Intercaseanalyse deelnemers (eigen onderzoek).
*** p <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
Bij de top 3 belangrijkste factoren is ‘sfeer’ de enige factor die bij alle wedstrijden
terugkomt. Bij de minst belangrijke factoren staan telkens de vier zelfde factoren in de
top 4, namelijk: de massageservices, de prijsuitreiking, de free gadgets en de
randactiviteiten. Over de vraag of men het event een unieke belevenis vond, antwoordde
men het meest positief over de Midzomernachtrun, vervolgens op de Antwerp 10 Miles &
Marathon en het minst over de Sfinx Ekiden Run. Niettemin was dit nog steeds een zeer
hoog percentage, 75% was akkoord met deze stelling. Bij iedere wedstrijd gaf een relatief
hoog percentage aan dat kennissen een invloed hebben op de keuze of men deelneemt of
niet . Dit percentage lag echter het hoogst bij de Sfinx Ekiden Run. Qua algemene indruk
scoren alle evenementen boven de 8 op 10.
107
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Antwerp 10 Miles &
Marathon
1. Organisatie algemeen
2. Sfeer
3. Site/locatie
Deelnemers
Midzomernachtrun
Top 3
belangrijkste
factoren
1. Sfeer
2. Veiligheid
3. Site/locatie
Top 3 minst
belangrijkste
factoren
1. Massageservice
2. Prijsuitreiking
3. free gadgets
Unieke ervaring
75,1%
89,2%
93,4%
Kennissen
hebben
invloed?
63,4%
44,4%
48,6%
Algemene
indruk
8,00 ± 0,769
8, 27 ± 0,802
8, 27 ± 0,802
1.
2.
3.
prijsuitreiking
massageservice
free gadgets
4. Afbakening parcours
5. Sfeer
6. drinkposten
4. Prijsuitreiking
5. Massageservice
6. Randactiviteiten
Tabel 23: Intercaseanalyse deelnemers- ...(eigen onderzoek).
Resultatentabel ‘Promotie en plaats’
Bij de vragen over het deel promotie bleek dat bij iedere wedstrijd slechts een klein
percentage van de deelnemers akkoord is met het feit dat er veel reclame voor het event
gemaakt is. Dit lag toch hoger bij de Midzomernachtrun en de Antwerp 10 Miles &
Marathon dan bij de Sfinx Ekiden run. Bij de top 3 van de communicatiekanalen komen
‘via de website’ en ‘mond-tot-mondreclame’ bij iedere wedstrijd voor. Er is ook een
verschil terug te vinden tussen inwoners en sporttoeristen. Bij inwoners is het
communicatiekanaal affiches duidelijk belangrijker. Ook wordt de website twee keer
vermeld. Bij de sporttoeristen is de website het enige communicatiekanaal dat telkens in
de top 3 staat. Het blijkt ook dat de locatie belangrijker is bij de Sfinx Ekiden Run dan bij
de andere wedstrijden. Hier antwoordt immers bijna 50% dat ze niet zouden deelnemen
op een andere plaats. Het is ook duidelijk dat vooral inwoners van de stad niet zouden
deelnemen mocht de wedstrijd ergens anders doorgaan, bij iedere wedstrijd is er een
significant verschil teruggevonden. Hier zou echter een groter percentage van
respectievelijk de Midzomernachtrun en de Antwerp 10 Miles & Marathon niet
deelnemen dan bij de Sfinx Ekiden Run.
108
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Veel reclame
gemaakt
3,4%
9,3%
10,1%
Top 3 communicatiekanalen
1. WOM
2. website
3. mail
1. Website
2. WOM
3. krant
4. Website
5. Mail
6. affiches
Top 3
communicatiekanalen
inwoners
1. WOM
2. folder
3. mail/affiche
1. website
2. stad
3. affiche
4. website
5. affiches
6. sociale media/ WOM
Top 3
communicatiekanalen
sporttoeristen
1. WOM
2. website
3. mail
1. website
2. WOM
3. krant
4. Website
5. Mail
6. affiches
21,6% niet
46,2% niet
15,8% niet
P<0,001***
35,4% niet
46,9% niet
27,3% niet
P<0,001***
Andere plaats
ook komen?
Inwoners
Sporttoer.
Significant ≠?
49,8% niet
38,5% niet
22,8% niet
P<0,001***
Tabel 24: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel promotie en plaats (eigen onderzoek).
*** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
Resultatentabel betrokken personen
Bij de vragen of men een beter beeld van de stad heeft gekregen en of men de producten
van de sponsors beter heeft leren kennen, scoorden de Antwerp 1O Miles & Marathon en
de Midzomernachtrun duidelijk beter. Bij de Midzomernachtrun geeft ongeveer 35% aan
dat ze de producten van de sponsors ook beter hebben leren kennen, terwijl bij de andere
wedstrijden dit slechts de helft van dit percentage is. Er zijn duidelijk meer mensen
blijven overnachten in de stad door de Antwerp 10 Miles & Marathon dan bij de Sfinx
Ekiden Run en de Midzomernachtrun ligt hier tussenin. Qua toeristische activiteiten blijkt
dat het percentage telkens iets lager ligt bij deelnemers aan de Sfinx Ekiden Run. Wel is
er geen verschil bij de vraag of ze dit wel zouden doen in combinatie met de wedstrijd.
Hier reageerden, zowel bij de vraag om iets te gaan eten of drinken en om culturele
activiteiten te beoefenen, deelnemers van de verschillende evenementen rond de 30%
positief. Hiernaast blijkt dat een veel groter percentage (51,3%) deelnemers van de
Antwerp 10 Miles & Marathon aangeeft dat ze door deel te nemen aan de wedstrijd meer
zijn beginnen lopen.
109
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
Deelnemers
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Beter beeld van de stad
5,7%
29,4%
30,9%
Duidelijke sponsors
54,8%
75,8%
78,3%
Producten beter leren kennen
17,5%
14,5%
34,3%
Overnachten
1,3%
5,9%
7,3%
Eten en drinken
Wel in combi?
28,8%
34,2%
36,7%
30,4%
36,7%
30,4%
Culturele activiteiten
Wel in combi?
5,6%
29,2%.
7,5%
21,3%
9,0%
34,2%
Meer beginnen lopen?
28,2%
51,3%
22,8%
Tabel 25: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel betrokken personen (eigen onderzoek).
Resultatentabel ‘retentie’
Uit de resultaten blijkt dat het grootste percentage deelnemers voor de tweede keer
aanwezig is bij de Antwerp 10 Miles & Marathon. Bij deelnemers van de
Midzomernachtrun geeft 19% aan dat ze voor de tweede keer aanwezig zijn. Bij de
mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, is er een groter aandeel inwoners dan bij
de groep die voor de eerste keer aanwezig is. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon is dit
een significant verschil (en bij de Midzomernachtrun is er een trend tot significantie).
Ook blijkt dat lopers die voor de tweede keer deelnemen, minder akkoord zijn met de
stelling: ‘het was een unieke ervaring’. Er is echter enkel bij de Antwerp 10 Miles &
Marathon een significant verschil terug te vinden. Er zijn significante verschillen terug te
vinden in de algemene score die men geeft tussen mensen die voor de eerste keer
aanwezig zijn en mensen die al voor de tweede keer of meer aanwezig zijn. Bij de Sfinx
Ekiden Run geven mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, het event een
significant hogere score. Bij de Midzomernachtrun is dit omgekeerd en bij de Antwerp
10 Miles & Marathon is de score ongeveer gelijk. Bij alle evenementen is een zeer groot
percentage van de respondenten van plan om terug deel te nemen. Degene die van plan
zijn om terug te komen, geven het event gemiddeld ook een betere score. Hier is bij de
110
Sfinx Ekiden Run en bij de Antwerp 10 Miles & Marathon een significant verschil terug
te vinden.
Deelnemers
Sfinx Ekiden Run
2e keer aanwezig
Deelnemers
Antwerp 10 Miles &
Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
36,7 %
52,6%
19,0 %
Inw/sporttoer.
1e keer
2e keer
Significant ≠?
34,2/65,8%
35,6/64,4%
P=0,829
27,9/72,1%
51,6/48,4%
P<0,001**
46,4/53,6%
26,2/73,8%
P= 0,017**
unieke ervaring?
1e keer
2e keer
Significant ≠?
71,9%
70,7%
P= 0,435
95,0%
84,1%
P=0,002**
92,4%
42,2%
P= 0,220
7,86 ±0,805
8,26 ±0,628
P= < 0,001***
8,36 ±0,884
8,24 ±0,931
P= 0,274
8,28 ±0,801
8,21 ±0,811
P = 0,025**
95,3 %
89,7 %
97,2 %
8,05 ±0,731
7,09± 0,944
P < 0,001***
8,39 ± 0,804
7,44 ± 1,230
P < 0,001***
8,28 ±0,792
7,80± 1,095
P = 0,187
algemene score?
1e keer
2e keer
Significant ≠?
Terugkomen
hogere score
Ja
Nee
Significant ≠?
Tabel 26: Intercaseanalyse deelnemers- resultatentabel retentie (eigen onderzoek).
*** P <0.001 ** p < 0,05 * p 0,05-0,10
111
3.
Discussie
Omdat het nog niet geweten is wat er precies moet gedaan worden om een loopwedstrijd
succesvol te maken en er in de literatuur ook nog niet veel onderzoek terug te vinden is
over de marketing van loopwedstrijden (en zeker niet specifiek van city runs), werd
gekozen om een exploratief onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de 4P’s van de
marketing mix werd de marketingstrategie onderzocht. Dit werd ook getoetst aan de
gevonden literatuur. Het doel van het onderzoek was om een antwoord te krijgen op de
volgende vragen: Wat zijn de behoeften en wensen van de deelnemers en toeschouwers;
Wordt dit toegepast in de marketingstrategie van de organisatoren; Worden de voordelen
voor de betrokken partijen volledig benut. Tot slot zal een algemene conclusie gemaakt
worden van welke factoren (gebaseerd op bevindingen van dit onderzoek) cruciaal zijn
om een loopevenement succesvol te maken. Dit kan gebruikt worden als leidraad voor
loopevenementen die minder succesvol zijn.
In dit onderzoek werden drie verschillende loopwedstrijden behandeld. De eerste is de
Sfinx Ekiden Run in Gent die voor het eerst werd georganiseerd in 2010. Dit is een
loopwedstrijd met een speciaal concept, namelijk een teamloop. De verantwoordelijke
voor dit event is Tim Rul. Hij organiseert dit via een vzw en streeft geen commerciële
doeleinden na. Ten tweede is er de Antwerp 10 Miles & Marathon. Dit is een city run die
voor de eerste keer georganiseerd werd in 1986 en een typisch product van de eerste
loopsportgolf is. Het aantal deelnemers bij deze wedstrijd is geëvolueerd van een 1000-tal
deelnemers in het eerste jaar, naar een aantal van 25.000 in 2011. Deze wedstrijd wordt
georganiseerd door Golazo Sports, een commerciële organisatie, en als verantwoordelijke
werd Greg Broekmans ondervraagd. Tot slot is er de Midzomernachtrun. Dit is opnieuw
een loopwedstrijd met een speciaal concept, namelijk een nachtrun. Deze wedstrijd werd
voor het eerst georganiseerd in 2011 en had onmiddellijk 2580 deelnemers. Hiervoor
werd Geert Gysel, van de organisatie Gent Loopt, geïnterviewd. De organisatie van deze
run werd beschreven als een semi-commerciële organisatie. Dit is te verklaren omdat het
een dubbele doelstelling heeft. Aan de ene kant wordt het event georganiseerd als kanaal
voor sponsors om hun doelpubliek te bereiken, maar aan de andere kant streeft de
organisator een cultureel verantwoord doel na, immers om mensen aan te zetten tot lopen.
Dit doet hij door goedkope trainingen aan te bieden doorheen het jaar.
112
Inleiding
In de inleiding van deze scriptie werd de evolutie van loopwedstrijden over de jaren
beschreven aan de hand van twee loopsportgolven, die in dit land respectievelijk op het
einde van de jaren ’70 en in de 21e eeuw aanwezig waren. Deze tweede loopsportgolf kan
toegeschreven worden aan vier belangrijke dragers (van Bottenburg, 2006). De eerste
peiler benadrukt het feit dat er een steeds groeiend belang is voor slankheid en
gezondheid en dat de loopsport een goede sport is om dit te bekomen. Ten tweede is er
een stijging in het aantal loopwedstrijden, hierbij is er een verandering in de afstanden die
worden aangeboden, de plaats waar ze doorgaan, De andere twee peilers konden getoetst
worden in ons onderzoek en werden ook bevestigd. Als derde peiler beschreef van
Bottenburg (2006) het steeds groter aandeel van vrouwen en lopers met een recreatief
doeleind. Het onderzoek van Jokl et al. toonde aan dat de ratio mannen/vrouwen bij de
NYC Marathon geëvolueerd was van ratio 5,6/1 naar 2,47/1 (waarbij een ratio 1/1 een
gelijke verdeling betekent) tussen 1983 en 2007. Dit verschijnsel is het meest prominent
zichtbaar op de Sfinx Ekiden Run, waar de verdeling mannen en vrouwen ongeveer
fiftyfifty is, bij de Midzomernachtrun is het aandeel vrouwen reeds 34% en bij de
Antwerp 10 Miles & Marathon vertelt de organisator dat deze shift redelijk traag gebeurt
(+1% per jaar), dit jaar waren er ‘slechts’ 20% vrouwelijke deelnemers. Het feit dat er
ook steeds meer recreatieve lopers deelnemen aan deze wedstrijden (Boen et al., 2009),
werd ook bevestigd. Greg Broekmans (Antwerp 10 Miles & Marathon) stelde dat dit
duidelijk zichtbaar is in de gemiddelde aankomsttijd die steeds hoger wordt. Als laatste
peiler werd de steeds grotere professionalisering en commercialisering beschreven. Dit
kon ook duidelijk teruggevonden worden in de evenementen. Er was overal een
automatische chipregistratie aanwezig, er was een groot gebeuren rond de loop, er werden
T-shirts verkocht, …
113
Marketingstrategie
In het volgende deel werd de algemene marketingstrategie onderzocht. In de theorie werd
teruggevonden dat er een basismodel is die telkens zou moeten toegepast worden (De
Pelsmacker et al., 2007).
Figuur 30: De 8 stappen van het marketingplan (De Pelsmacker et al., 2007).
In de praktijk blijkt echter dat dit door geen enkele organisator volledig werd toegepast.
Geen enkele organisator heeft concreet een missie, visie of een marketingplan
uitgeschreven. Wel deden ze allemaal een ‘SWOT-analyse’ en deden ze ook een soort
van ‘marktonderzoek’ voor ze begonnen aan het event. Tim Rul ging raad vragen aan de
organisator van de Ekiden te Evergem, Greg Broekmans wist te vertellen dat hij dit de
jaren ervaring van het bedrijf te weten is gekomen en Geert Gysel las het boek
‘Vlaanderen Loopt!’ van Jeroen Scheerder. Ook is er een duidelijke positionering en hier
is er een groot verschil tussen de wedstrijden. De Sfinx Ekiden Run wil ‘gezien worden
als de gezelligste Ekiden van Vlaanderen’, terwijl de Antwerp 10 Miles & Marathon ‘een
kwaliteitsvolle loopervaring’ wil aanbieden en de Midzomernachtrun noemt zichzelf: De
meest cultureel verantwoorde loopwedstrijd met een origineel concept’. Hierbij is het
belangrijk dat ze allemaal spreken over ‘meer dan gewoon een loopwedstrijd’, ze willen
een beleving aanbieden. Ook lijkt het te kloppen dat speciale concepten aantrekken
(Olberding & Jisha, 2005). BV. de Midzomernachtrun, de nachtrun die vorig jaar voor de
eerste keer georganiseerd werd, trok vanaf de eerste editie al 2580 lopers aan. Bij de
beschrijving van de doelgroepen vermeldden alle organisatoren dat ze niet (enkel) meer
op de getrainde lopers focussen, maar eigenlijk op ‘iedereen’. Dit komt overeen met de
theorie, waar van Bottenburg (2006) vermeldde dat de uitbreiding van doelgroepen
belangrijk is. Iedere organisator weet wat zijn klanten willen omdat ze onderzoek doen
114
naar wat ze willen. Volgens Olberding & Jisha (2005) is dit luisteren naar je klanten
cruciaal om een goed evenement te kunnen organiseren.
Conclusie: Geen enkele organisator heeft een marketingplan opgebouwd volgens het
stappenplan in de theorie. Toch zijn ze er allemaal in geslaagd om de aandachtspunten die
beschreven werden in de theorie, toe te passen in de praktijk. Ze luisteren namelijk naar
hun klanten, hebben hun doelgroepen uitgebreid en hebben allemaal een speciaal concept
die ze ook duidelijk positioneren. Er kan dus geconcludeerd worden dat de stappen uit het
marketingplan volgens de theorie misschien niet werden opgesteld, maar toch bewust of
onbewust werd gevolgd.
Product:
Het marketingmixintrument ‘product’ bestaat uit drie verschillende ‘lagen’, namelijk het
kernproduct, de productkenmerken en de servicelaag (De Pelsmacker et al., 2007). Het
kernproduct, bestaat uit de unieke voordelen die het product levert of de unieke plaats die
het heeft in het hoofd van de consument (De Pelsmacker et al., 2007). Wat consumenten
hierbij belangrijk vinden kan onderzocht worden aan de hand van motieven.
Kernproduct
Het kernproduct van de Sfinx Ekiden Run is volgens de organisator een
aflossingsmarathon /teambuildingsactiviteit. De organisator is er dan ook van overtuigd
dat de sociale aspecten de belangrijkste motieven zullen zijn voor zowel toeschouwers als
deelnemers om naar het event te komen en dit werd ook bevestigd in de resultaten. Qua
specifieke motieven kan de organisator niet helemaal inschatten wat de belangrijkste
drijfveren zijn voor toeschouwers of deelnemers. Er zijn niet veel verschillen terug te
vinden tussen motieven van toeschouwers en deelnemers, enkel het motief ‘ik kom naar
deze wedstrijd omdat kennissen deelnemen’, weegt zwaarder door bij toeschouwers.
Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon omschrijft de organisator het kernproduct als een
kwaliteitsvolle loopervaring/loopbeleving. De organisator is er ook van overtuigd dat
toeschouwers voor het sociaal contact komen, dit werd ook bevestigd in het onderzoek.
Hiernaast vermeldde hij ook het belang van de randactiviteiten voor toeschouwers. Dit
werd echter totaal niet bevestigd want dit was een motief dat men als niet-belangrijk
115
aanduidde. Qua specifieke motieven kan de organisator heel goed inschatten waarom
toeschouwers komen. Bij de deelnemers geeft de organisator aan dat deelnemers komen
voor de belevenis, het mooie parcours en het sociale aspect. Als er echter wordt nagegaan
wat het hoofdmotief is, zijn de competitieve motieven de belangrijkste drijfveren. Deze
misinterpretatie kan te wijten zijn aan het feit dat de Antwerp 10 Miles & Marathon één
van de klassieke city runs is, die vroeger gericht waren op competitieve lopers. Het
kernproduct is veranderd over de jaren omdat er geen tijdslimieten meer zijn en omdat er
ook extra activiteiten bijgekomen zijn zoals de ladies run en de kids run, maar blijkbaar
blijft het event toch nog de competitieve lopers aantrekken. De organisator overschat dus
de snelheid waarmee de perceptie van het kernproduct verandert bij aanwezigen. Qua
specifieke motieven was het duidelijk moeilijker voor de organisator om deze in te
schatten voor deelnemers.
Het kernproduct van de Midzomernachtrun is volgens de organisator een cultureel
verantwoorde, spraakmakende, heel originele en sympathieke nachtrun. Aangezien de
Midzomernachtrun na de deadline van deze scriptie valt, werd enkel een onderzoek
gedaan bij de deelnemers van vorig jaar. Hierdoor kan geen vergelijking gemaakt worden
met de toeschouwers De organisator is ervan overtuigd dat de sociale factoren zeker het
belangrijkste motief zouden zijn voor deelnemers en dit werd ook bevestigd in de
resultaten. Het bleek ook dat de organisator relatief goed de specifieke motieven van de
deelnemers kon inschatten.
Als toeschouwers onderling worden bekeken, blijkt duidelijk dat sociale elementen het
belangrijkst zijn. De organisatoren wisten ook te vertellen dat men bij zo’n wedstrijd niet
mikt op toeschouwers. Het is wenselijk dat ze aanwezig zijn, maar ze komen automatisch
mee als je deelnemers kan aantrekken. Bij de specifieke motieven blijkt dat de top 4
praktisch gelijk is. Het belangrijkste motief voor beiden is dat de kennissen deelnemen,
daarna volgt de goede organisatie. Bij de Sfinx Ekiden Run staat hierna het feit dat de
activiteit doorgaat in Gent en op de vierde plaats dat het dichtbij is terwijl nummer drie en
vier bij de Antwerp 10 Miles & Marathon respectievelijk het feit dat het dichtbij is en
omdat kennissen wilden gaan kijken.
Bij de vergelijking tussen de deelnemers blijkt dat, ondanks bepaalde verschillen van
motieven, de top 4 meest toepasselijke motieven hetzelfde zijn bij iedere wedstrijd. Ten
eerste worden steeds de periode waarin het doorgaat, het feit dat het dichtbij is, dat de
116
activiteit in die bepaalde stad doorgaat, genoemd. Dit wordt aangevuld met een motief dat
specifiek is voor die wedstrijd. Bij de Sfinx Ekiden Run en de Midzomernachtrun worden
het speciaal concept vermeld, terwijl het bij de Antwerp 10 Miles & Marathon een
competitief element is, namelijk dat het past in hun trainingsschema. Hieruit kan besloten
worden dat, naast de periode en de plaats waar het event doorgaat, het belangrijkste
motief voor deelnemers net dat ene kenmerk is dat typisch is voor die bepaalde wedstrijd.
Dit wijst op het belang van het kernproduct. Organisatoren van loopwedstrijden moeten
dit zorgvuldig bedenken en ook op die manier communiceren. Mocht bij minder
succesvolle evenementen blijken dat de motieven van de deelnemers niet overeenkomen
met het ‘kernproduct’ dat de organisator vooropstelt, zijn er twee mogelijkheden om dit
aan te pakken. Ofwel moet de kernboodschap duidelijker gecommuniceerd worden om de
beoogde doelgroep toch te bereiken, ofwel moet het concept nog meer aangepast worden
naar wat de huidige klanten willen/belangrijk vinden. Ook is het belangrijk dat men zich
niet te veel focust op het aantrekken van toeschouwers. Als men deelnemers kan
aantrekken, volgen de toeschouwers vanzelf.
Het blijkt dus dat het voldoende is om het hoofdmotief te kunnen inschatten van de
deelnemers aangezien niet alle organisatoren de specifieke motieven goed kunnen
inschatten en ze toch succesvol zijn. Er kan echter ook een andere redenering worden
toegepast. Sommige auteurs vermelden in de literatuur dat het feit of het evenement een
unieke ervaring is of niet de enige motivator is (Shipway & Jones, 2008; Hallmann &
Breuer, 2010). Als dit wordt onderzocht in de resultaten blijkt dat alle evenementen zeer
hoog scoren op ‘uniekheid’. Voor respectievelijk de Sfinx Ekiden Run, de Antwerp 10
Miles & Marathon en de Midzomernachtrun, was dit 75,1%, 89,2% en 93,4%. Het is dus
zeer aannemelijk dat dit een belangrijke factor is. Als men kijkt naar de mening van de
toeschouwers, blijkt dat dit steeds 20% lager ligt dan bij deelnemers, maar dat dit bij
toeschouwers van de Antwerp 10 Miles & Marathon toch nog enorm hoog ligt (70,7%).
Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de Antwerp 10 Miles & Marathon een veel
groter event is. Terwijl de Sfinx Ekiden Run zich enkel situeert rond de watersportbaan,
voel je de aanwezigheid van de Antwerp 10 Miles & Marathon doorheen heel Antwerpen.
117
Productkenmerken en Service laag
Om de ‘productkenmerken’ en ‘service laag’ te onderzoeken werd naar satisfactiefactoren
gevraagd. Eerst en vooral is het belangrijk om te vermelden dat praktisch alle
satisfactiefactoren, over de wedstrijden heen, relatief goed werden beoordeeld. Als in
onderstaand deel wordt gesproken over satisfactiefactoren die het minst in orde waren,
moet er mee rekening gehouden worden dat nog steeds 50% van de toeschouwers dit wel
in orde vindt. Bij deelnemers is dit gemiddeld nog rond de 70%.
Bij de Sfinx Ekiden Run worden heel wat extra services aangeboden. De organisator
vermeldt hierbij dat deze allemaal moeten bijdragen tot het vergroten van het comfort van
de loper en het vergroten van de gezelligheid. Bijna alle factoren scoren hoog qua
satisfactie. Toeschouwers zijn echter kritischer dan deelnemers en deelnemers vinden ook
minder factoren belangrijk dan toeschouwers. Dit fenomeen werd ook teruggevonden bij
de Antwerp 10 Miles & Marathon. En ook hier worden heel wat extra services
aangeboden. Wat wel opvalt, is dat de factoren die bij toeschouwers het hoogste scoren
qua belangrijkheid, ook bovenaan de lijst staan van de factoren die het meest in orde zijn.
Bij deelnemers zit hier meer variatie in, maar aangezien alle factoren zo goed scoren, kan
toch besloten worden dat dit in orde is. Bij de Midzomernachtrun zijn ook heel wat extra
services aanwezig en er werd ook goed nagedacht over welke zouden aangeboden worden
en welke niet. Geert Gysel wist bv. te vertellen dat ze bewust gekozen hebben om niet
voor een massageservice te zorgen. Hij heeft liever dat dit er niet is dan dat er maar
enkele tafels zijn en dat je lang moet aanschuiven. Dit brengt volgens hem enkel
frustraties met zich mee. Bij de Midzomernachtrun hadden de deelnemers ook een zeer
hoge satisfactie. De organisator is zelfs veel kritischer dan de deelnemers. Als de
satisfactiefactoren worden gelinkt aan het belang ervan, blijkt dat de meeste factoren in
dezelfde volgorde voorkomen (dit wil zeggen dat de belangrijkste factoren dus ook in
orde zijn).
Bij toeschouwers staat enkel de organisatie in het algemeen in de top 3 van belangrijkste
factoren bij zowel de Sfinx Ekiden Run als bij de Antwerp 10 Miles & Marathon. Bij
beide events werden echter dezelfde minst belangrijke factoren genoemd, namelijk: de
free gadgets, de prijsuitreiking en de randactiviteiten. Het bleek ook bij beide events dat
de belangrijkste factoren over het algemeen ook goed beoordeeld werden. Uit de studie
van Cloes et al. (2000) bleek dat toeschouwers kritischer waren over faciliteiten en
118
veiligheid dan deelnemers. Dit werd ook bevestigd in deze scriptie. Deze stelling kon
zelfs nog uitgebreid worden, toeschouwers gaan over het algemeen de satisfactiefactoren
kritischer beoordelen dan deelnemers. Organisatoren zouden echter kunnen denken dat ze
hiermee niet veel rekening moeten houden omdat net besproken werd dat toeschouwers
sowieso volgen als men deelnemers kan aantrekken, maar het werkt ook omgekeerd. Bij
de vraag of familie en vrienden invloed hebben op het feit of ze deelnemen, antwoordde
immers gemiddeld 50% van de deelnemers positief. Organisatoren moeten zich dus niet
teveel concentreren op het aantrekken van toeschouwers, maar wel om ze tevreden te
houden. Er is dan immers meer kans dat ze willen terugkomen en dat de deelnemers dus
ook zullen terugkomen.
De top 3 satisfactiefactoren bij deelnemers waren event-specifiek. Bij satisfactiefactoren
was de sfeer de enige factor die telkens in de top 3 terugkwam. Bij dissatisfactiefactoren
was er geen enkele factor die overal voorkwam. Uit deze resultaten blijkt dat de
satisfactiefactoren per event moeten worden onderzocht om te weten waar aanpassingen
kunnen gebeuren. Een opmerkelijke vaststelling bij de Sfinx Ekiden Run is dat de
afbakening van het parcours zeker kan verbeterd worden, dit is immers een factor die bij
de top 3 belangrijkste en bij de top 3 dissatisfactiefactoren staat. Als minst belangrijke
factoren komen bij zowel toeschouwers als deelnemers, bij de drie verschillende
wedstrijden, dezelfde factoren naar voren, namelijk: de free gadgets, de prijsuitreiking, de
randactiviteiten en de massageservice. Er moet echter meer rekening gehouden worden
met het feit dat nog steeds gemiddeld 50% dit wel belangrijk vindt. In de literatuur werd
door verschillende auteurs Green (2001); Kose et al. (2011) vermeld dat het interessant
kan zijn om verschillende randactiviteiten aan te bieden om verschillende types
aanwezigen aan te trekken (Green, 2001; Kose et al.)2011). Het feit dat ‘slechts’ 50% dit
belangrijk vindt kan te wijten zijn aan het feit dat ze puur komen supporteren voor
kennissen en niet geïnteresseerd zijn in andere activiteiten. Toch kunnen organisatoren
nog meer initiatief nemen om extra randactiviteiten aan te bieden. Zo kunnen ze
misschien nog meer mensen aantrekken naar hun event. Het was interessant geweest om
te vergelijken of deze factoren bij de Midzomernachtrun beter zouden scoren, er waren
immers meer randactiviteiten aanwezig.
De algemene indruk voor ieder event van zowel toeschouwers als deelnemers was zeer
positief en was gemiddeld iets meer dan acht op tien. Wat ook opviel wat dat alle
evenementen hoog scoorden op de vraag of het een unieke ervaring was. Deelnemers
119
antwoordden hier wel positiever op dan toeschouwers en de Sfinx Ekiden Run scoorde
duidelijk lager. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de Ekiden een relatief kleinere
loopwedstrijd is, of door het feit dat hij niet volledig voldoet aan onze definitie van city
run (omdat hij niet door het stadscentrum loopt). Een ander punt dat van belang kan zijn
is het feit dat alle organisatoren ieder jaar een vernieuwend element in hun wedstrijden
proberen te stoppen. De midzomernachtrun gaat dit jaar een barrista run organiseren, een
Twitter wall installeren… Ook bij de Sfinx Ekiden Run en de Antwerp 10 Miles &
Marathon komen ieder jaar nieuwe elementen bij en dit gebeurt op basis van de vraag van
deelnemers.
Conclusie: Qua motieven blijkt dat de organisatoren dit niet zo goed kunnen inschatten.
Enkel het hoofdmotief lijken ze juist te hebben dus het kan zijn dat dit de enige factor is
waar de organisator rekening mee moet houden. Wat echter meer aannemelijk is, is dat
motieven niet zo belangrijk zijn en dat de grootste motivator het feit is of er een unieke
beleving wordt aangeboden. Om deelnemers aan te trekken is het belangrijk dat er een
goed concept is. Men moet zich als organisator niet teveel richten op het aantrekken van
toeschouwers, want die volgen automatisch als men deelnemers kan aantrekken.
Toeschouwers zijn echter wel kritischer op de satisfactiefactoren van de wedstrijd en ze
oefenen ook een grote invloed uit op het feit of deelnemers mee doen of niet. Hierdoor is
het belangrijk om ze tevreden te houden.
Promotie
Bij de Sfinx Ekiden Run vindt 13% van de toeschouwers dat er veel reclame gemaakt is
voor het event, bij de deelnemers is dit slechts 4,3%. Bij de Antwerp 10 Miles &
Marathon zijn gelijkaardige resultaten terug te vinden. Daar vond 19,1% van de
toeschouwers dat er veel reclame voor het event gemaakt werd, tegenover 9,3% bij de
deelnemers. Bij de Midzomernachtrun is dit 10,1% (deelnemers). Over het algemeen kan
dus gesteld worden dat toeschouwers meer reclame zien voor het event of dit minder
kritisch beoordelen. Wat opvallend is, is dat gemiddeld slechts 11,0% aangeeft dat ze veel
reclame voor het event gezien hebben, maar dat alle drie de events enorm succesvol zijn
en veel deelnemers hebben. Bij de top 3 van communicatiekanalen is hiervoor de
verklaring terug te vinden. Bij alle wedstrijden staat mond-tot-mondreclame (WOM) (via
een kennis/vriend/familielid) in de top 3, behalve bij de midzomernachtrun staat dit op
120
nummer 4. Dit bevestigt de stelling van Hede & Kellett (2011), dat mond-totmondreclame enorm belangrijk is. Ook blijkt dat sporttoeristen meer op de hoogte
gebracht worden van de wedstrijd via mond-tot-mondreclame, terwijl inwoners meer
informatie krijgen via reclame die gemaakt werd door de stadsdiensten, via affiches en
via folders. Er is echter geen enkele organisator die een speciale communicatiestrategie
heeft naar sporttoeristen toe. Wat wel opvalt, is dat sociale media nog niet ten volle
gebruikt wordt, terwijl ze wel een effectief kanaal zijn om mond-tot-mondreclame te
creëren (Mangold & Faulds, 2009; Kozinetz et al., 2010). Ieder event heeft al een
facebookpagina, maar enkel de Midzomernachtrun heeft een relatief groot aantal leden.
Op Twitter heeft de Antwerp 10 Miles & Marathon 177 volgers, en slechts 24 tweets, de
Midzomernachtrun heeft 79 volgers en slechts 25 tweets en de Sfinx Ekiden Run Gent is
niet terug te vinden op Twitter. Wel geven alle organisatoren aan dat ze ermee bezig zijn
om hun sociale media op punt te krijgen. Bij de Midzomernachtrun is voor dit jaar al een
campagne opgezet met een Twitter wall tijdens de wedstrijd, de aankomstfilmpjes worden
gepost op Facebook… Een belangrijk aandachtspunt bij de opstelling van een sociale
media campagne is om ervoor te zorgen dat de boodschap die gecommuniceerd wordt via
deze kanalen consistent is met de andere communicatiemiddelen en dat ze de
fundamentele waarden van de organisatie uitstraalt (Mangold & Faulds, 2009). Wel is het
positief dat de organisatoren van zowel traditionele als sociale media gebruik willen
maken. Volgens Hanna et al. (2011) kunnen sociale media immers niet op zichzelf staan,
ze hebben ook nog traditionele media nodig (Hanna et al., 2011) en moeten samen de
‘Integrated
Marketing
Communications’
vormen.
Hiernaast
blijkt
dat
de
Midzomernachtrun de enige wedstrijd is die in de communicatie ook rekening houdt met
communicatie naar vrouwen. Hij onderzocht welke factoren belangrijk zijn voor vrouwen
en communiceert deze ook zo. Hij stuurde bv. mails waarop duidelijk stond dat er een
ruime parking is en dat deze ook dicht bij de start ligt.
Conclusie: De meest geziene communicatiekanalen zijn event-specifiek. Het enige kanaal
dat consistent voorkomt is de mond-tot-mondreclame. Een opmerkelijke bevinding is dat
dit nog niet actief gecreëerd wordt via sociale media. Dit is dus iets waar de organisatoren
duidelijk nog aan kunnen werken. Verder zijn er ook verschillen teruggevonden tussen
inwoners en sporttoeristen.
121
Plaats
Bij de motieven werd al besproken dat de plaats toch een belangrijke rol speelt bij de
beslissing om deel te nemen of niet. Uit de interviews blijkt dat de organisatoren hier ook
rekening mee gehouden hebben. Tim rul (van de Sfinx Ekiden Run) heeft gekozen om de
wedstrijd aan de watersportbaan te laten doorgaan omwille van het ‘sportieve imago’ dat
het heeft, Greg Broekmans (van de Antwerp 10 Miles & Marathon) vermeldde dat de
wedstrijd op de eerste plaats doorging in Antwerpen omdat het overgekocht werd en het
reeds daar doorging, maar op de tweede plaats ook omdat Anwerpen een jong en
dynamisch imago heeft. Tot slot zei Geert Gysel (van de Midzomernachtrun) dat hij Gent
heeft gekozen omdat het een sympathieke bevolking heeft, er veel studenten zijn en het
stadsbestuur veel meer open staat voor studenten dan andere steden omdat er een heel
actieve schepen van sport is.
Conclusie: De plaats is een belangrijke factor bij de beslissing om deel te nemen of niet.
Hierdoor is het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het event overeenkomt met
het imago van de locatie. Als men immers een competitief event wil zijn dat professionele
lopers uit heel de wereld wil aantrekken, moet dit niet in een klein dorpje georganiseerd
worden.
Retentie
Bij de retentie is het belangrijk te vermelden dat de Midzomernachtrun vorig jaar voor de
eerste keer werd georganiseerd. Het is echter vreemd dat er toch een aantal mensen
aangeven dat ze al minstens voor de tweede keer aanwezig zijn. De organisator van de
Midzomernachtrun kon hiervoor echter een goede verklaring geven. De organisatie van
de Midzomernachtrun, Gentloopt, organiseert ook de Marathon van Gent en hij
vermeldde dat het aannemelijk is dat veel respondenten dachten dat deze vraag daarop
sloeg.
Bij de vraag wie van plan is om volgend jaar terug deel te nemen, antwoordde gemiddeld
93,6% positief. In de literatuur stelde men dat attitudes over de vorige deelname en de
tevredenheid over het evenement de belangrijkste voorspellers voor retentie zijn
(Kaplandiou & Gibson, 2010). Dit werd onderzocht door te analyseren of respondenten
die van plan zijn om terug te komen, het event een hogere score geven en dit werd ook
122
bevestigd. Er werd echter slechts één maal een signficant verband teruggevonden,
namelijk bij de deelnemers van de Antwerp 10 Miles & Marathon. Meer praktisch geven
alle organisatoren nuttige tips over retentie. Ze vermeldden allemaal in het interview dat
het belangrijk is om de lopers opnieuw aan te schrijven, om goede kwaliteit te bieden en
om te luisteren naar suggesties/opmerkingen. Tim Rul van de Sfinx Ekiden Run voegt
hier nog aan toe dat hij klantenloyaliteit creëert door een ‘betaalbare’ deelnameprijs te
vragen. Greg Broekmans (Antwerp 10 Miles & Marathon) probeert dan weer om dit te
creëren door ervoor te zorgen dat mensen fan worden van de wedstrijd. Zo laten ze bv.
bekende mensen meelopen zoals bv. Geert Hoste. Tot slot gaf Geert Gysel van de
Midzomernachtrun aan dat het helpt om de klanten het gevoel te geven dat ze uniek zijn,
dat er specifiek aan het gedacht wordt. Ze sturen bijvoorbeeld een mail met de
boodschap: 'vanaf volgende week zijn de inschrijvingen voor de Midzomernachtrun
opnieuw open, maar we wilden u eerst de kans geven om u opnieuw in te schrijven.' In de
literatuur werd ook beschreven dat nieuwe producten creëren van vitaal belang is voor
organisaties die loyale klanten willen creëren. Dit ‘nieuw product’ kan gezien worden als
aanpassingen aan het ‘product’ of aanpassingen aan de service (Yoshida et al., 2012).
Deze strategie passen organisatoren (misschien onbewust) ook toe, dit aspect komt vooral
voor bij de Midzomernachtrun omdat hij grotere veranderingen plant zoals een barrista
run, een Twitter wall... Dit kan de verklaring zijn voor het feit dat mensen die voor de
tweede keer aanwezig zijn, het nog steeds een unieke ervaring vinden.
Conclusie: De tevredenheid over het event is inderdaad een belangrijke voorspeller voor
retentie. Hiernaast blijkt dat het belangrijk is om veranderingen aan te brengen aan je
product. Het lijkt immers aannemelijk dat dit ervoor zorgt dat het steeds een unieke
ervaring blijft, waardoor aanwezigen zullen terugkomen.
Betrokken partijen
Tot slot werd beschreven welke gevolgen een loopwedstrijd kan hebben voor
verschillende betrokken partijen. Deze instanties zijn: het stadsbestuur (citymarketing), de
sponsors, de toeristische dienst en handelszaken en tot slot de overheid (en meer concreet
de sportdienst of het stadsbestuur). Deze factoren zullen hieronder worden beschreven,
samen met de gevonden resultaten uit de studie.
123
Ten eerste is er de citymarketing. Bij de Midzomernachtrun en de Antwerp 10 Miles &
Marathon is er een inspanning gedaan om het sportevent te laten ‘samensmelten’ met de
stad. Beide organisatoren gaven aan dat ze goede contacten met de sportdienst hebben en
het de bedoeling is om een link te creëren tussen het event en de stad. Volgens Hallman
en Breuer (2010) is dit zeer positief omdat er zo een wisselwerking ontstaat tussen het
event en de stad en ze zo elkaar promoten. Dit is dus ook goed voor de citymarketing. Bij
de Sfinx Ekiden Run werd dit niet gedaan en dit blijkt ook uit de resultaten. Daar
antwoordt slechts 5,7% van de deelnemers dat ze een beter beeld van de stad hebben
gekregen terwijl dit procent bij de Antwerp 10 Miles & Marathon en de
Midzomernachtrun rond de 30% ligt. Een duidelijke link tussen de stad en het event is
dus noodzakelijk om voordelen in verband met citymarketing teweeg te kunnen brengen.
Qua sponsoring kunnen we stellen dat de Midzomernachtrun en de Antwerp 10 Miles &
Marathon er beter in geslaagd zijn om hun sponsors in het licht te zetten dan de Sfinx
Ekiden Run. Hier geeft drie vierde van de ondervraagden aan dat het duidelijk was wie de
sponsors waren, terwijl het bij de Sfinx Ekiden Run ‘slechts’ 50% is. Bij de vraag of men
producten van de sponsors beter heeft leren kennen, is er slechts een kleine minderheid
die positief reageert (17,5% Sfinx Ekiden Run, 14,5% Antwerp 10 Miles & Marathon).
Bij de Midzomernachtrun is dit procentueel het dubbel van de andere twee wedstrijden
(34,3%). Dit kan verklaard worden door het feit dat de Midzomernachtrun verschillende
speciale acties doet voor sponsors, bv. voor hun sponsor Lampiris (groene energie)
hebben ze tijdens de Midzomernachtrun 2500 looplampjes uitgedeeld in donker park
waar de deelnemers zogezegd ‘bevoorrading van licht’ kregen. Dit belang van speciale
acties werd ook benadrukt in het interview met Greg Broekmans (Golazo Sports), hij
vermeldde:
De sponsors zijn minder en minder geïnteresseerd in banners, logo’s. Ze willen meer
acties naar klanten of naar personeel, bv. vip-ruimte, stand ter plaatse, iets uitdelen. Ze
zoeken meer en meer speciale acties.
Geert Gysel van de Midzomernachtrun zag deze ontwikkeling enkel op vlak van
sponsoring naar de deelnemers/toeschouwers toe (en niet specifiek naar hun personeel).
De voordelen van deze acties worden beschreven in de literatuur (Nicholls et al., 2010).
Het grootste voordeel van de sponsoring van sportevenementen is net de mogelijkheid tot
persoonlijk contact met de (toekomstige) klanten. Hierdoor willen veel sponsors hun
124
producten tentoonstellen, zoals automerken die hun auto’s daar plaatsen, Coca-Cola of
Pepsi die daar een stand zetten met hun producten… Een extra voordeel dat men kan
bereiken is door de directe verkoop ter plaatse. Als een merk van sportkledij een stand zet
waar de mensen direct kledij kunnen kopen, zorgt dit voor extra opbrengsten. Ook een
speciale actie, waar je prijzen (van de sponsors) mee kan winnen, zorgt voor extra
animatie en naambekendheid van de sponsors (Nicholls et al., 2010). Lacey et al. (2010)
beschreven in hun onderzoek ook dat product sampling zorgt voor het creëren van een
beter beeld over een merk als de aanwezigen voor en tijdens het event met het product in
contact komen. Hierdoor kunnen de opbrengsten na het event vergroot worden (Lacey et
al., 2010).
Vervolgens werden de invloeden op het toerisme bekeken. Wat opvalt bij alle wedstrijden
is dat er geen specifieke samenwerking is met de toeristische dienst. Het is vreemd dat de
toeristische dienst hiervoor zelf niet meer het initiatief neemt, omdat in de literatuur
talrijke teksten terug te vinden zijn over de positieve gevolgen van sportevenementen
voor toerisme (bv. McCartney, 2005; Gillett & Kelly, 2006). In dit onderzoek werden drie
vragen gesteld met als doel te ontdekken in welke mate sportevenementen een
economische invloed kunnen hebben op de lokale bevolking. Het bleek dat bij iedere
wedstrijd, een klein procent van zowel deelnemers als toeschouwers, bleven overnachten
in de stad door de wedstrijd. Ook gingen van de deelnemers gemiddeld 32,9% iets gaan
eten of drinken buiten de organisatie. Voor toeschouwers lag dit veel hoger: Bij de Sfinx
Ekiden Run ging 48,6% iets gaan eten, terwijl dit bij de Antwerp 10 Miles & Marathon
85,8% was. Qua culturele activiteiten was dit bij deelnemers gemiddeld 7,4% en bij
toeschouwers lag dit opnieuw hoger, namelijk 16,8% bij de Sfinx Ekiden Run en 30,3%
bij de Antwerp 10 Miles & Marathon. Uit deze resultaten blijkt dat de kansen voor
toeristen nog niet ten volle gebruikt worden. Dit werd getest door een extra vraag. Er
werd nagegaan of mensen extra toeristische activiteiten zouden beoefenen mochten er
aanbiedingen zijn in combinatie met de wedstrijd. Opmerkelijk hierbij is dat de resultaten
voor toeschouwers en deelnemers gelijklopend waren, gemiddeld reageerde 34,3% hier
positief op de vraag om ‘iets te gaan eten en drinken buiten de organisatie’ en voor
culturele activiteiten was dit gemiddeld 28,4% (gemiddelden voor toeschouwers en
deelnemers van iedere wedstrijd). Wat wel opvallend was, is dat toeschouwers veel meer
toeristische activiteiten beoefenden dan deelnemers. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het
feit dat ze veel vrije tijd hebben terwijl hun kennissen aan het lopen zijn. Hiertegenover
125
staat wel dat evenementen die een strak schema hebben en weinig vrije tijd bieden aan de
deelnemers, minder mogelijkheden zullen bieden om deel te nemen aan andere
beschikbare activiteiten (Gibson et al., 2011). Deze informatie kan gebruikt worden om
de invloed op toerisme te verbeteren. Er moet echter wel rekening gehouden worden met
het feit dat veel sporttoeristen soms weinig aandacht hebben voor andere activiteiten
buiten de sport zelf en dat het moeilijk zou kunnen zijn om ze te overtuigen om (nog
meer) culturele activiteiten te beoefenen (Garnham, 1996; Gibson et al., 2003).
Tot slot werd in de literatuurstudie beschreven dat loopwedstrijden een middel zijn voor
de overheid om hun doelstellingen te bereiken door de gezondheidsgerelateerde
voordelen die het met zich mee brengt (McCartney, 2005). Het was niet mogelijk om via
deze scriptie in de brede zin te onderzoeken hoeveel mensen door deze wedstrijd werden
beïnvloed om (meer) te beginnen lopen. Wel is dit onderzocht bij de deelnemers. Hieruit
bleek dat een aantal deelnemers bij alle wedstrijden aangeven dat ze meer zijn beginnen
lopen door de wedstrijd. Bij de Antwerp 10 Miles & Marathon, is dit zelfs de helft van de
respondenten (51,3%). Dit is mogelijks te verklaren omdat de Stad Antwerpen de mensen
actief aanzet tot lopen via hun loopgids, speciale loopwegen, Bij de Sfinx Ekiden Run
(28,2%) is dit nog niet aanwezig en bij de Midzomernachtrun worden er wel acties
gedaan via Gent Loopt, maar het relatief lage percentage (22,8%) kan verklaard worden
door het feit dat de wedstrijd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd werd en dat het
proces nog op gang moet komen. Toch liggen de percentages redelijk hoog dus kan
hieruit geconcludeerd worden dat loopevenementen positieve invloeden met zich mee
brengen. Om mensen nog meer aan te zetten tot lopen, zou stad Gent nog meer kunnen
tussenkomen door een loopparcours te maken of een loopgids op te stellen zoals in
Antwerpen. Ook een kortingsbon om deel te nemen aan de wedstrijd zou mensen kunnen
stimuleren.
Conclusie: Uit de resultaten blijkt dat een zichtbare samenwerking tussen het event en de
stad noodzakelijk is om positieve gevolgen voor citymarketing te creëren. Bij de
sponsoring van events blijkt dat sponsors meer en meer geïnteresseerd zijn in speciale
acties waarbij ze aan product sampling doen en geleidelijk aan minder in de traditionele
sponsoring (logo op affiches…). Uit de studie is gebleken dat deze evenementen
invloeden hebben op het lokaal toerisme, en dat hierbij nog niet alle mogelijkheden
worden benut. Tot slot blijkt dat deze wedstrijden effectief mensen aanzetten tot lopen.
126
Beperkingen
Een beperking van dit onderzoek is dat niet bij alle enquêteafname de benodigde respons
behaald is om van een 95% betrouwbaarheids- en 95% nauwkeurigheidsniveau uit te
kunnen gaan. Een tweede beperking van dit onderzoek is het feit dat de toeschouwers van
de Midzomernachtrun niet ondervraagd konden worden, het event gaat immers pas door
na de deadline van deze scriptie.
Aanbevelingen voor verder onderzoek:
Aangezien dit een exploratief onderzoek was, kan bij elk deel dieper ingegaan worden via
verder onderzoek. Om enkele voorbeelden te geven kan het interessant zijn om bij
‘minder goed’ functionerende loopwedstrijden na te gaan of het kernproduct van de
organisator goed gedefinieerd is en of deze ook zo gepercipieerd wordt bij de deelnemers.
Qua satisfactiefactoren kan nagegaan worden of toeschouwers van de Midzomernachtrun
meer aangetrokken zijn door de randactiviteiten. Hiervoor kan onderzocht worden of de
organisatie door randactiviteiten aan te bieden die eigenlijk los staan van het event
(gemengde bundelingstrategie: Chalip & McGuirty, 2004) effectief ook meer
toeschouwers aantrekt. Hiernaast kan ook nog nagegaan worden of het feit dat het een
unieke ervaring is de meest cruciale factor is om te kiezen voor een bepaald event.
Vervolgens kan ook dieper ingegaan worden op de communicatiekanalen. Omdat dit een
exploratief onderzoek was, is dit zeer oppervlakkig behandeld. Het zou goed zijn om na te
gaan of de boodschap effectief overkomt, of het gebruik van een speciale strategie (bv.
naar vrouwen of sporttoeristen toe) nuttig is en of bepaalde kanalen overbodig zijn om te
gebruiken. De effectieve gevolgen voor toerisme kunnen gemeten worden en er kan een
interventiestudie gedaan worden om te kijken of de betrokkenheid van een stad bij een
(succesvolle) loopwedstrijd inderdaad voor een betere city marketing zorgt.
Over het algemeen kan het interessant zijn om enkele ‘minder succesvolle’
loopwedstrijden te onderzoeken en na te gaan of de gevonden resultaten erg verschillen
van wat in deze scriptie werd beschreven. Aan de hand hiervan kan gezien worden of
deze elementen cruciaal zijn voor het succes van een loopwedstrijd of niet. Nog beter zou
zijn om een interventie te voeren bij een loopwedstrijd en de beschreven aanbevelingen
toe te passen om nadien het effect te meten.
127
Algemeen besluit
Uit onderzoek naar deze loopwedstrijden kunnen vijf belangrijke conclusies worden
afgeleid waar men op moet letten bij het organiseren van een city run. Ten eerste moet er
een goed concept zijn en dit moet ook in alle andere marketingmixfactoren te zien zijn.
Zowel de prijs, de plaats en de promotie moeten het kernproduct omschrijven. Dit
concept zal sneller aanslaan bij lopers als het een nieuw concept is. Dit is dan ook het
tweede aandachtspunt. Zorg voor een origineel kernproduct en eens dit vaststaat, moet de
organisator proberen om ieder jaar vernieuwende elementen in het event aan te brengen.
Dit zorgt voor betere klantenloyaliteit omdat het een unieke ervaring blijft. Vervolgens
moet men luisteren naar de mening van de aanwezigen. Er kunnen altijd dingen
verbeterd worden en de beste manier om dit te bereiken is door klanten meer zeggenschap
te geven. Een hogere tevredenheid zorgt ook voor een grotere kans op retentie. Als al
deze factoren vervuld zijn, zal automatisch de mond-tot-mondreclame volgen. De
organisatoren kunnen dit echter nog actief stimuleren door gebruik te maken van sociale
media en door speciale acties te plannen. Als zesde punt kan gesteld worden dat men niet
moet mikken op toeschouwers. Als men erin slaagt om deelnemers aan te trekken volgen
de toeschouwers vanzelf.
Er kan dus worden besloten dat, hoewel de organisatoren niet alle stappen van het
marketingplan volgen, de marketingstrategie van de organisatoren toch afgestemd is op
de behoeften en wensen van toeschouwers en deelnemers. Hiernaast blijkt dat er
inderdaad voordelen zijn voor de betrokken partijen, maar dat ze deze nog niet ten volle
gebruiken.
128
Lijst van geraadpleegde werken
Asworth, G., & Kavaratzis, M. (2007). Beyond the logo: brand management for cities.
Brand management, 16(8), 520-531.
Bezjian-Avery, A., Calder, B., & Iacobucci, D. (1998). New Media Interactive
Advertising vs. Traditional Advertising. Journal of Advertising Research, 38(4),
23-32.
Boen, F., Vandbeselaere, N., & Feys, J. (2009). Waarom lopers lopen en zich loper
voelen: een sociaal- psychologische profilering. In J. Scheerder, & F. Boen,
Vlaanderen loopt! Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopmarkt (pp.
219-240). Gent: Academia Press.
Burgan, B., & Mules, T. (1992). Economic impact of sporting events. Annals of Tourism
Research, 19, 700-710.
Chalip, L., & Leyns, A. (2002). Local business leveraging of a sporting event: Managing
an event for economic benefit. Journal of Sport Management, 16, 132-158.
Chalip, L., & McGuirty, J. (2004). Bundling sport events with the host destination.
Journal of Sport & Tourism, 9(3), 267-282.
Chen, Y., Scott, F., & Qi, W. (2003). Marketing Implications of Online Consumer
Product Reviews. Gainesville: University of Florida.
Cloes, M., Emond, C., & Piéron, M. (2000). Motivation and satisfaction of participants
and spectators attending mass sport events. Proceedings of the 8th European
Association for Sport Management congress, 69-73.
Cooper, P. L. (1992). The “Visible Hand” on the Footrace: Fred Lebow and the
Marketing of the Marathon. Journal of Sport History, 19(3).
Crompton, J. L. (1979). Motivations for Pleasure Vacation. Annals of Tourism Research,
6, 408-424.
Cruz, B., & Mendelsohn, J. (2010). Why Social Media Matters to Your Business.
Findings from Recent Research on Social Media from Chadwick Martin Bailey
and
Imoderate
Technologies.
Opgeroepen
op
April
20,
2012,
van
129
http://www.cmbinfo.com/cmbcms/wpcontent/uploads/2010/04/Why_Social_Media_Matters_2010.pdf
Dale, B., van Iwaarden, J., van der Wiele, T., & Williams, R. (2005). Service
improvements in a sports environment: A study of spectator attendance.
Managing Service Quality, 15, 470-459.
De Bourdeaudhuij, I. (2001). Promotie van fysieke activiteit. Opgeroepen op Oktober 3,
2011,
van
http://www.ajouta.be/ajouta2008/site/ref_vv/vvl1/pdf/PROMOTIE_VAN_FYSIE
KE_ACTIVITEIT.pdf
De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van den Bergh, J. (2007). Marketing
Communications: A European Perspective. Harlow: Pearson Education Limited.
Definition of Marketing. (2007). Opgeroepen op December 15, 2011, van American
Marketing
Association:
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx
Dimanche, F. (2003). The role of sport events in destination marketing. Proceedings of
the 53rd AIEST congress, (pp. 303-311). Athens.
Fenton, W. (2005). The colour of sponsorship's money. Opgeroepen op December 24,
2011, van http://www.thinksponsorship.com/assets_cm/files/pdf/twsmjan06.pdf
Fullerton, S., & Merz, G. R. (2008). The Four Domains of Sports Marketing: A
Conceptual Framework. Sport Marketing Quarterly, 17(2), 90-108.
Funk, D. C., & Bruun, T. J. (2007). The role of socio-psychological and culture-education
motives in marketing internation sport tourism: A cross-cultural perspertive.
Tourism Management, 28, 806-819.
Funk, D. C., Filo, K., Beaton, A. A., & Pritchard, M. (2009). Measuring the motives of
sport
event
attendance:
Bridging
the
academic-practitioner
divide
to
understanding behavior. Sport Marketing Quarterly, 18(3), 126-138.
Fyall, A., & Jago, L. (2009). Sustainability in Sport & Tourism. Journal of Sport &
Tourism, 14(2-3), 77-81.
130
Garnham, B. (1996). Ranfurly Shield Rugby: An investigation into the impacts of a
sporting event on a provincial city, the case of New Plymouth. Festival
Management and Event Tourism, 4, 145-249.
Gencer, R. T., Kiremitici, O., & Boyacioglu, H. (2011). Spectator Motives and Points of
Attachment: an Investigation on Professional Basketball. Journal of Human
Kinetics, 30, 189-196.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism
Management, 29, 403-428.
Gibson, H. J., Kaplanidou, K., & Kang, S. J. (2011). Small-scale event sporttourism: A
case study in sustainable tourism. Sport Management Review, 2(1), 82-90.
Gibson, H. J., Willming, C., & Holdnak, A. (2003). Small-scale event sport tourism: fans
as tourists. Tourism Management, 24, 181-190.
Gillett, P., & Kelly, S. (2006). ‘Non-local’ Masters Games Participants: An Investigation
of Competitive Active Sport Tourist Motives. Journal of Sport & Tourism, 11(34), 239-257.
Gratton, C., & Henry, I. (2001). Sport in the city: the role of sport in economic and social
Regeneration. London: Routledge.
Green, C. (2001). Leveraging Subculture and Identity to Promote Sport Events. Sport
Management Review, 4, 1-19.
Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6(3),
317-333.
Grove, S. J., Dorsch, M. J., & Hopkins, C. D. (2012). Assessing the Longitudinal
Robustness of Spectators' Perceptions of the Functions of Sport: Implications for
Sport Marketers. Journal of Marketing Theory & Practice, 20(1), 23-38.
Ha, L., & McCann, K. (2008). An integrated model of advertising clutter in offline and
online media. International Journal of Advertising, 27(4), 569-592.
Hall, C. (1989). The definition and analysis of hallmark tourist events. Geojournal, 19(3),
263-268.
131
Hallmann, K., & Breuer, C. (2010). Image Fit between Sport Events and their Hosting
Destinations from an Active Sport Tourist Perspective and its Impact on Future
Behaviour. Journal of Sport & Tourism, 15(3), 215-237.
Hanna, R., Rohm, A., & Crittenden, V. (2011). We're all connected: The power of the
social media ecosystem. Business Horizons, 54(3), 265-273.
Hauser, J. R. (1988). Competitive Price and Positioning Strategies. Marketing Science,
7(1), 76-91.
Hede, A. (2005). Sports-events, tourism and destination marketing strategies: an
Australian case study of Athens 2004 and its media telecast. Journal of Sport
Tourism, 10(3), 187-200.
Hede, A. M., & Kellett, P. (2011). Marketing communications for special events:
Analysing managerial practice, consumer perceptions and preferences. European
Journal of Marketing, 45(6), 987-1004.
Higham, J. (1999). Commentary—sport as an avenue of tourism development: an analysis
of the positive and negative impacts of sport tourism. Current Issues in Tourism,
2(1), 82-90.
Higham, J., & Hinch, T. (2002). Tourism, sport and seasons: the challenges and potential
of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors. Tourism Management,
23(2), 175-185.
Hightower, R., Brady, M. K., & Baker, T. L. (2002). Investigating the role of the physical
environment in hedonic service consumption: an exploratory study of sporting
events. Journal of Business Research, 55, 697-707.
Holm, O. (2006). Integrated marketing communication: from tactics to strategy.
Corporate Communications. An International Journal, 11(1), 23-33.
IOC. (2011). Olympic marketing fact file. Opgeroepen op December 23, 2011, van
http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/OLYMPIC_MARKETING_
FACT_FILE_2011.pdf
Jokl, P., Sethi, P. M., & Cooper, A. J. (2004). Master’s performance in the New York
City Marathon 1983–1999. Journal of Sports Medicine, 38, 408-412.
132
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and
opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
Kaplanidou, K., & Gibson, H. (2010). Predicting behavioral intentions of active event
sport tourists: The Case of a Small Scale Recurring Sports Event. Journal of Sport
& Tourism, 15, 163-179.
Koo, G. Y., Quarterman, J., & Flynn, L. (2006). Effect of Perceived Sport Event and
Sponsor Image Fit on Consumers' Cognition, Affect, and Behavioral Intentions.
Sport Marketing Quarterly, 15, 80-90.
Kose, H., Argan, M. T., & Argan, M. (2011). Special event management and event
marketing: A case study of TKBL all star 2011 in Turkey. Journal of Management
and Marketing Research, 8, 1-11.
Kotler, P. (1999). Principles of marketing. London: Prentice Hall.
Kozinets, R. V., de Valck, K., Wojnicki, A. C., & Wilner, S. J. (2010). Networked
Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities.
Journal of Marketing, 74, 71-89.
Lacey, R., Close, A. G., & Finney, R. Z. (2010). The pivotal roles of product knowledge
and corporate social responsibility in event sponsorship effectiveness. Journal of
Business Research, 63, 1222-1228.
Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the
promotion mix. Business Horizons, 52, 357-365.
Martinez Carlo, L., & Martinez Garcia, J. A. (2007). Consumer Satisfaction with a
Periodic Reoccurring Sport Event and the Moderating Effect of Motivations.
Sport Marketing Quaterly, 16, 70-81.
Masterman, G., & Wood, E. (2005). Innovative Marketing Communications: Strategies
for theEvents Industry. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann.
McCartney, G. J. (2005). Hosting a recurring mega-event: visitor raison d’être. Journal of
Sport Tourism, 10(2), 113-128.
Meenaghan, T. (1983). Commercial sponsorship. Journal of Marketing, 17(7), 18.
133
Meenaghan, T., & Shipley, D. (1999). Media effect in commercial Sponsorship.
European Journal of Marketing, 33(3-4), 328-347.
Menzies, J. L., & Nguyen, S. (2011). An exploration of the motivation to attend for
spectators of the Lexmark Indy 300 champ car event, Gold Coast. 25th Annual
Australian And New Zealand Academy of Management conference: the future of
work and organisation (pp. 1-21). Wellington: ANZAM.
Misener, L., & Mason, D. S. (2006). Creating community networks: Can sporting events
offer meaningful sources of social capital? Managing Leisure, 11, 39-56.
Moe, W. W., & Fader, P. S. (2009). The Role of Price Tiers in Advance Purchasing of
Event Tickets. Journal of Service Research, 12(1), 73-86.
Murphy, N. M., & Bauman, A. (2007). sporting and physical activity events – are they
“bread and circuses” or public health interventions to increase population levels of
physical activity? Journal of Physical Activity & Health, 4, 193-202.
Nettleton, S., & Hardey, M. (2006). Running away with health: the urban marathon and
the construction of ‘charitable bodies’. Health: An Interdisciplinary Journal for
the Social Study of Health. Illness and Medicine, 10(4), 441-460.
Nicholls, J. A., Roslow, S., & Laskey, H. A. (2010). Sport event sponsorship for brand
promotion. Journal of Applied Business Research, 10(4), 35-40.
Nogawa, H., Yamaguchi, Y., & Hagi, Y. (1996). An empirical research study on Japanese
sport tourism in Sport-for-All Events: Case studies of a single-night event and a
multiple-night event. Journal of Travel Research, 35, 46-54.
Olberding, D. J., & Jisha, J. (2005). The flying pig: building brand equity in a major
urban marathon. Sport Marketing Quarterly, 14(3), 192-196.
Pitta, D., Franzak, F., & Fowler, D. (2006). A strategic approach to building online
customer loyalty: integrating customer profitability tiers. Journal of Consumer
Marketing, 23(7), 421-429.
Porterfield, A. (2010). 5 New Studies Show Facebook a Marketing Powerhouse.
Opgeroepen op Maart 15, 2012, van http://www.socialmediaexaminer.com/5-newstudies-show-facebook-a-marketing-powerhouse/
134
Portney, L. G., & Watkins, M. P. (2009). Foundations of Clinical Research. Pearson
Prentice Hall: London.
Recours, R. A., Souville, M., & Griffet, J. (2004). Expressed motives for informal and
Club/association-based sport participation. Journal of Leisure Research, 36(1), 122.
Rowley, J. (2004). Just another channel? Marketing communications in e-business.
Marketing
Intelligence & Planning, 22(1), 24 – 41.
Rust, R. T., & Chug, T. S. (2006). Marketing Models of Service and Relationships.
Marketing Science, 25(6), 560-580.
Scheerder, J., & Lagae, W. (2009). Citymarketing en sponsoring in de loopsport: grote
versus kleine loopevenementen in Vlaanderen. In J. Scheerder, & F. Boen,
Vlaanderen loopt! Sociaal- wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt
(pp. 357-386). Gent: Academia Press.
Scheerder, J., & Noppe, L. (2009). De Vlaamse loopsportmarkt in beweging:
verschuiving in het aanbod. In J. Scheerder, & F. Boen, Vlaanderen loopt! Sociaal
wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt (pp. 125-150). Gent:
Academia Press.
Scheerder, J., & van Bottenburg, M. (2009). Global running: evolutie van de loopsport
vanuit een internationaal perspectief. In J. Scheerder, & F. Boen, Vlaanderen
loopt! Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de loopsportmarkt (pp. 43-78).
Gent: Academia Press.
Scheerder, J., & Vos, S. (2009). Lokale sportbeleidsplanning in Vlaanderen gewikt en
gewogen: een financiële analyse. Opgeroepen op December 28, 2011, van
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/091001_KUL3_Lokale
%20sportbeleidsplanning%20in%20Vlaanderen%20gewikt%20en%20gewogen.p
df
Scheerder, J., Pauwels, G., & Vanreusel, B. (2007). Breedtesport in Vlaanderen gepeild.
Trends en profielen 1999-2006. Vlaanderen gepeild!, 225-261.
135
seniorensport, D. (2008). 55-plussers in beweging: Naar een kwaliteitsvol sport- en
bewegingsbeleid voor senioren. Opgeroepen op Oktober 2, 2011, van
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Documents/55PlusInBeweging.pdf
Shannon, J. R. (1999). Sports marketing: an examination of academic marketing
publication. Journal of Services Marketing, 13(6), 517-535.
Shaw, M. (1992). Positioning and Price: Merging Theory, Strategy, and Tactics. Journal
of Hospitality & Tourism Research, 15(2), 31-39.
Shipway, R., & Jones, I. (2008). The Great Suburban Everest: An ‘Insiders’ Perspective
on Experiences at the 2007 Flora London Marathon. Journal of Sport & Tourism,
13(1), 61-77.
Shultz, D. E., & Kitchen, P. J. (1997). Integrated Marketing Communications in U.S.
Advertising Agencies: An Exploratory Study. Journal of Advertising Research,
37(5), 7-18.
Sneath, J. Z., Finney, R. Z., & Close, A. G. (2005). An IMC Approach to Event
Marketing: The Effects of Sponsorship and Experience on Customer Attitudes.
Journal of Advertising Research, 45(4), 373-381.
Snelgrove, R., Taks, M., Chalip, L., & Green, C. (2008). How Visitors and Locals at a
Sport Event Differ in Motives and Identity. Journal of Sport & Tourism, 13(3),
165-180.
Tsitskari, E., Tsjotras, D., & Tsjotras, G. (2006). Measuring Service Quality in Sport
Service. Total Quality Management & Business Excellence, 17(5), 623-631.
Uysal, M. (1994). Global Tourist Behavior. Bringhamton: International Business Press.
van Bottenburg, M. (2006). De tweede loopgolf. Over groei en omvang van de
loopsportmarkt en hoe de KNAU haar marktaandeel verder kan vergroten.
Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.
Van Cauwenberghe, E. (2010). Roadbook Event Management. Brugge: Die Keure.
Van Heerden, C. R. (2001). Factors affecting decision-making in South African sport
sponsorships. South Africa: University of Pretoria.
136
Vekeman, A., Colpaert, J., Proet, A., Meulders, M., & Scheerder, J. (2009). Participatie
in Vlaanderen 2009 Highlights.
Wallister, B. (2003). An International Review Of Sponsorship Research: Extension and
update. International journal of Advertising, 22(1).
Walo, M., Bull, A., & Breen, H. (1996). Achieving economic benefits at local events: A
case study of a local sports event. Festival Management ant Event Tourism, 4, 95106.
Wang, C., Zhang, P., Choi, R., & Eredita, M. D. (2002). Understanding consumers
attitude towards advertising. Eighth Americas Conference on Information Systems,
1143-1148.
Wann, D., Grieve, F. G., Zapalac, R. K., & Pease, D. G. (2008). Motivational Profiles of
Sport Fans of Different Sports. Sport Marketing Quarterly, 17(1), 6-19.
Westerbeek, H. M., & Shilbury, D. (2003). A Conceptual Model for Sport Services
Marketing Research: Integrating Quality, Value and Satisfaction. International
Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 5(1), 11-31.
Yoshida, M., James, J. D., & Cronin, J. J. (2012). Sport event innovativeness:
Conceptualization, measurement, and its impact on consumer behavior.
137
Bijlagen
Bijlage 1: Bronnen van loopwedstrijden die zichzelf een city run noemen
Hilversum: city run + spieren voor spieren city run
-
http://www.runnersweb.nl/Agenda/AgendaDetail.htm?dbid=9773&typeofpage=6
2936
-
www.nikehilversumcityrun.nl
-
http://www.europa-nu.nl/id/vhmzfh3jpkwz/hilversum
-
http://www.spierenvoorspierencityrun.nl/
-
http://www.hardloopkalender.nl/loopevenement/1295615708/Spieren-voorSpieren-City-Run
-
http://www.uitslagen.nl/
-
http://www.runningplus.nl/wordpress/2011/05/
-
http://www.spierenvoorspierencityrun.nl/
-
http://www.hardloopkalender.nl/uitslagen-archief/2009
-
http://www.tgooi.info/hilversum/
-
http://www.oxxioprestatieloop.nl/over-de-hilversum-city-run.html
Vrieling hardenberg city run
-
http://www.hardenbergcityrun.nl/
-
http://www.hardenbergcityrun.nl/?p=news_archive&id=69
-
http://home.planet.nl/~pagklein/gemprov.html
Gent
-
http://www.marathonman365.be/index.php/en/component/content/article/1info/359-stadsloop-gent-8
-
http://www.gent.be/
-
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=7D2KJ81R
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
Helsinki
-
138
http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki
-
http://www.hcr.fi/etusivu
-
http://www.hcr.fi/historia
Roermond
-
http://www.citypopulation.de/php/netherlands-admin.php?adm2id=0957
-
http://www.roermondcityrun.nl/index.php?option=com_content&view=article&id
=52&Itemid=62
-
http://www.roermondcityrun.nl/index.php?option=com_content&view=article&id
=60:vrijdag-10-december&catid=1:latest-news&Itemid=50
Almere
-
http://www.trueknowledge.com/q/population_of_almere_2011
-
http://almerecityrun.com/
-
http://www.uitslagen.nl/uitslag?id=2011052900781
-
http://www.runningplus.nl/wordpress/2011/05/
-
http://www.almere.nl/de_stad/actueel/feiten_en_cijfers/content/_rp_kolom11_elementId/1_1887110
Zutphen
-
http://www.hanzesport.nl/392/wedstrijden/cityloop.html
-
http://home.planet.nl/~pagklein/gemprov.html
-
http://www.hanzesport.nl/nieuws/562/woonbedrijf-ieder1-zutphen-city-run-grootsucces.htm
Rodes city run
-
http://www.rodescityrun.com/
-
http://results.active.com/pages/page.jsp?eventLinkageID=1993&year=2006
-
http://www.rodes.com/CityRun/2001/alphlist.htm
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Louisville,_Kentucky
Surf city run
-
http://results.active.com/pages/eventSearch.jsp?eventName=surf+city+run&from
Date=From+Date&toDate=To+Date&x=0&y=0&stateID=State&sportID=Spor
t
139
-
http://surfcityrun.com/
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Huntington_Beach,_California
The marathon sports Cambridge city run
-
http://www.cambridgecityrun.com/
-
http://www.coolrunning.com/results/11/ma/Apr3_Marath_set1.shtml
-
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge
Port city run
-
http://www.runmichigan.com/calendar/event_detail1.php?recordID=5339
-
http://www.frankfort.k12.mi.us/PortCityRun/index.htm
140
Bijlage 2: Lijst met steden in Vlaanderen (67)
Dit is een lijst van steden in Vlaanderen, alfabetisch gerangschikt. Vlaanderen, Brussel
inbegrepen, heeft in totaal 67 gemeenten die zich een stad mogen noemen.
Stad
Arrondissement
Provincie
Gewest
Aalst
Aalst
Vlaanderen
77.007
Aarschot
Leuven
Vlaanderen
27.883
Antwerpen
Beringen
Bilzen
Blankenberge
Antwerpen
Hasselt
Tongeren
Brugge
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
460.319
40.930
30.008
18.129
Borgloon
Bree
Brugge
Tongeren
Maaseik
Brugge
OostVlaanderen
VlaamsBrabant
Antwerpen
Limburg
Limburg
WestVlaanderen
Limburg
Limburg
WestVlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
10.142
14.472
117.172
Brussel
Damme
Brussel-Hoofdstad
Brugge
Brussel
Vlaanderen
143.346
10.919
Deinze
Gent
Vlaanderen
28.161
Dendermonde
Dendermonde
Vlaanderen
43.182
Diest
Leuven
Vlaanderen
22.663
Diksmuide
Diksmuide
Vlaanderen
15.682
Dilsen-Stokkem
Eeklo
Maaseik
Eeklo
Vlaanderen
Vlaanderen
18.915
19.404
Geel
Genk
Gent
Turnhout
Hasselt
Gent
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
35.006
63.622
231.671
Geraardsbergen
Aalst
Vlaanderen
31.262
Gistel
Oostende
Vlaanderen
11.185
WestVlaanderen
OostVlaanderen
OostVlaanderen
VlaamsBrabant
WestVlaanderen
Limburg
OostVlaanderen
Antwerpen
Limburg
OostVlaanderen
OostVlaanderen
West-
Inwoners
141
Halen
Halle
Hasselt
Halle-Vilvoorde
Hamont-Achel
Harelbeke
Maaseik
Kortrijk
Hasselt
Herentals
Herk-de-Stad
Hoogstraten
Ieper
Hasselt
Turnhout
Hasselt
Turnhout
Ieper
Izegem
Roeselare
Kortrijk
Kortrijk
Landen
Leuven
Leuven
Leuven
Lier
Lo-Reninge
Mechelen
Diksmuide
Lokeren
Sint-Niklaas
Lommel
Maaseik
Mechelen
Menen
Maaseik
Maaseik
Mechelen
Kortrijk
Mesen
Ieper
Mortsel
Nieuwpoort
Antwerpen
Veurne
Ninove
Aalst
Oostende
Oostende
Oudenaarde
Oudenaarde
Oudenburg
Oostende
142
Vlaanderen
Limburg
VlaamsBrabant
Limburg
WestVlaanderen
Limburg
Antwerpen
Limburg
Antwerpen
WestVlaanderen
WestVlaanderen
WestVlaanderen
VlaamsBrabant
VlaamsBrabant
Antwerpen
WestVlaanderen
OostVlaanderen
Limburg
Limburg
Antwerpen
WestVlaanderen
WestVlaanderen
Antwerpen
WestVlaanderen
OostVlaanderen
WestVlaanderen
OostVlaanderen
West-
Vlaanderen
Vlaanderen
8.624
34.743
Vlaanderen
Vlaanderen
13.744
26.084
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
69.720
26.017
11.732
18.561
34.963
Vlaanderen
26.566
Vlaanderen
73.631
Vlaanderen
14.602
Vlaanderen
90.143
Vlaanderen
Vlaanderen
33.141
3.312
Vlaanderen
37.646
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
31.726
23.608
77.992
32.345
Vlaanderen
0.971
Vlaanderen
Vlaanderen
24.379
10.885
Vlaanderen
35.467
Vlaanderen
68.739
Vlaanderen
28.295
Vlaanderen
8.887
Peer
Poperinge
Maaseik
Ieper
Roeselare
Roeselare
Ronse
Oudenaarde
ScherpenheuvelZichem
Sint-Niklaas
Leuven
Sint-Truiden
Tielt
Hasselt
Tielt
Tienen
Leuven
Tongeren
Torhout
Tongeren
Brugge
Turnhout
Veurne
Turnhout
Veurne
Vilvoorde
Halle-Vilvoorde
Waregem
Kortrijk
Wervik
Ieper
Zottegem
Aalst
Zoutleeuw
Leuven
Sint-Niklaas
Vlaanderen
Limburg
WestVlaanderen
WestVlaanderen
OostVlaanderen
VlaamsBrabant
OostVlaanderen
Limburg
WestVlaanderen
VlaamsBrabant
Limburg
WestVlaanderen
Antwerpen
WestVlaanderen
VlaamsBrabant
WestVlaanderen
WestVlaanderen
OostVlaanderen
VlaamsBrabant
Vlaanderen
Vlaanderen
15.778
19.564
Vlaanderen
55.638
Vlaanderen
24.025
Vlaanderen
21.955
Vlaanderen
69.465
Vlaanderen
Vlaanderen
38.120
19.169
Vlaanderen
31.797
Vlaanderen
Vlaanderen
29.673
19.305
Vlaanderen
Vlaanderen
39.760
11.903
Vlaanderen
37.200
Vlaanderen
35.854
Vlaanderen
17.663
Vlaanderen
24.425
Vlaanderen
7.907
Cijfers volgens statistieken NIS (01/01/2010)
Onttrokken van: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Vlaanderen
143
Bijlage 3: Bronnenlijst van loopwedstrijden in de steden
-
http://www.runnersweb.nl
-
http://www.assaronse.be/wedstryd/uit2011nl.php
-
www.joggings.be
-
http://team231.skynetblogs.be/tag/antwerpen
-
http://strongmanrun.be/
-
http://www.chronorace.be/web2/Classements/Classement.aspx?eventId=6081673
691140&mode=large&IdClassement=7253
-
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLNRU_20111003_001
-
http://www.chronorace.be/web2/classements/listerapports.aspx?lng=NL&relation
=1258&master=RunningTour&resume=resumert&eventId=5866925326351
-
http://www.chronorace.be/web2/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=55576
87681026
-
http://www.atletieklandvanaalst.be
-
http://team231.skynetblogs.be/tag/antwerpen
-
http://strongmanrun.be/
-
http://www.beringen.be
-
http://www.carrefourrunningtour.be
-
http://www.ivandegrieck.be
-
http://www.oostendebruggetenmiles.be
-
www.ivandegrieck.be
-
http://www.stedenloop.be
-
http://www.sfinxekidengent.be
-
http://www.kaagatletiek.be
-
www.artevelderun.be
-
http://www.gentloopt.be
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl/gent/
-
http://www.carrefourrunningtour.be
-
http://www.hazodi-run.be
-
http://www.banneuxwijk.be/banneuxrun
-
http://www.borreltjesloopkuringen.be/
-
www.stedenloop.be
-
www.herc.be
144
-
www.kortrijkloopt.be
-
http://www.piusxrun.be
-
http://www.leuven.be/vrije-tijd/sport/evenementen/eindejaarscorrida/index.jsp
-
www.tofsportnacht.be
-
http://www.krnso.be
-
http://www.marathonoostende.be
-
http://www.keignaertloop.be
-
www.21juli-stratenloop.be
-
http://www.westlaanrun.be
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl
-
http://www.kwb.be/kwboostvlaanderen
-
http://www.genk.be/upload/99513830/downloads/uitslag_alledeelnemers.pdf
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl/gent/
-
http://www.chronorace.be/web2/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=56865
36699911&lng=NL
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl/gent/
-
http://www.borreltjesloopkuringen.be/uitslag/2011/Aankomst1KmMV.pdf
-
http://www.genk.be/upload/99513830/downloads/uitslag_allecategorien.pdf
-
http://cms.siteeditor.be/App_UserFiles/Tofsportnacht/Files/pdf%20files/Uitslag%20Leuven%20
Sprint.pdf
-
http://www.chronorace.be/web2/classements/listerapports.aspx?relation=1406&
master=RunningTour&resume=resumert&eventId=6253472382979
-
http://losseveter.nl/wedstrijden/
-
http://www.aalst.be/default.asp?rubriekid=419&artikelid=1343
-
http://www.bloggen.be/joggingmario/
-
http://team231.skynetblogs.be/tag/antwerpen
-
http://www.aviingelmunster.be/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Asodicros-parkloop-brugge&catid=34&Itemid=66
-
http://www.joggings.be/index.php?pagina=joggingsgegevens&functie=info&id=2
355
-
http://www.avtmaaseik.be/AVMKalender/P20101128%20LCC%20Genk.pdf
145
-
http://www.jtolifant.be/massajogging.htm
-
http://www.hcoostende.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article
&id=19:hermesloop&catid=5:wedstrijden&Itemid=25
-
http://www.genk.be/upload/99513830/downloads/uitslag_alledeelnemers.pdf
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl/gent/
-
http://www.chronorace.be/web2/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=56865
36699911&lng=NL
-
http://sport.be.msn.com/lottocrosscup/2011/nl/gent/
-
http://www.borreltjesloopkuringen.be/uitslag/2011/Aankomst1KmMV.pdf
-
http://www.genk.be/upload/99513830/downloads/uitslag_allecategorien.pdf
-
http://cms.siteeditor.be/App_UserFiles/Tofsportnacht/Files/pdf%20files/Uitslag%20Leuven%20
Sprint.pdf
-
http://www.chronorace.be/web2/classements/listerapports.aspx?relation=1406&
master=RunningTour&resume=resumert&eventId=6253472382979
-
http://www.tofsportnacht.be/pages/Home.aspx
-
http://users.ugent.be/~pdevuyst/uit2011/ecl31dec.pdf
-
http://www.joggings.be/uitslagen/2011/EKIDEN2011uitslag.pdf
-
http://www.movebrugge.be/ford-garage/classement-1ste-movebruggekerstloop
-
146
http://www.roeselaresport.be/tag/lotto-crosscup-2011/
Bijlage 4: Lijst met loopwedstrijden per stad en per provincie
Antwerpen
Stad
Recreatief
gedeelte +
hoofdafstand
minimum 5km
Aantal deelnemers
(2011)
Stratenloop
Door stadskern en/of
langs monumenten
Antwerp
marathon &
10miles
X
Tot = 19393
Marathon = 1426
Dames 5km = 1792
Short run 5km =
1791
10 miles = 14384
X
X
Roparun
ontbijtjogging
X
80
/ (Parkloop)
/
Strongmanrun
X
200
/ (Veldloop)
/
Gva Dwars door
mechelen
X
Tot = 2744
4,9km = 795
9,7km = 1949
X
X
Grote prijs stad
mechelen
X
673
/
(veldloop)
/
10k van
mechelen
X
Tot = 235
5,2km = 34
10km = 201
/ (deels
veldoop)
/
Loop wedstrijd
Antwerpen
Mechelen
147
Brussel
Stad
Loopwedstrijd
Recreatief gedeelte +
hoofdafstand minimum
5km
Aantal
deelnemers
(2011)
stratenloop
Door stadskern en/of
langs monumenten
20 km van brussel
X
25819
X
X
Brussels marathon
(2011 = 8e editie)
X
Tot =7833
Ladies 4km =
482
Heren 4km =
537
Halve = 5261
Marathon =
1553
X
X
Gaston roelants
10km brussel
X
Tot = 1419
5km = 241
10km = 1178
X
X
Acerta brussels
ekiden
X
5568
(928 ploegen
van 6)
X
X
Brussel
Vlaams-Brabant
Stad
Recreatief gedeelte +
hoofdafstand minimum
5km
Aantal
deelnemers
(2011)
stratenloop
Door stadskern en/of
langs monumenten
X
Tot = 3684
4km = 878
8km = 1280
12km = 1526
X
X
Studentenmarathon
(43e)
X
Tot =748
5km = 252
40km = 343
HM = 253
X
X
Leuven sport –
tofsportnacht
/
3km = 125
X
X
Loopwedstrijd
Eindejaarscorrida
leuven
Leuven
148
Limburg
Stad
Loopwedstrijd
Recreatief gedeelte +
hoofdafstand
minimum 5km
Aantal
deelnemers
(2011)
Stratenloop
Door stadskern
en/of langs
monumenten
Beringen
Bosloop Koersels
kapelleke
x
236
/
(bosloop)
/
Stedenloop
Hasselt-Genk
x
15km = 241
/
(stratenloop)
/
(Is niet in de stad
zelf)
Sint-Barbare
veldoop
/
581
/
( veldloop)
/
Dwars door
Hasselt
x
Tot = 8675
gr cat > 1000
x
x
Hazodi-run
x
Tot = 191
5km = 56
10km = 135
x
/
x
Tot = 175
kinderen = 22
5km = 58
10km = 105
/
(bosloop)
/
Borreltjesloop
x
Tot = 470
1km = 76
5km = 138
10km = 256
/
(parkloop)
/
Campusloop
Hasselt
x
166
/
Nttv
/
Nttv
Stedenloop
x
241
x
/
Hasselt naar Genk
dus telt niet
delhaize run
x
520
/
(ook soms in de
velden)
/
Dwars door
Turnhout
x
Tot = 845
10,852km =
581
5,4km = 264
x
X
Rekrutenloop
Turnhout
x
52
x
x
Genk
Banneuxrun
Hasselt
Turnhout
149
Oost-vlaanderen
Stad
Loopwedstrijd
Recreatief
gedeelte +
hoofdafstand
minimum 5km
Aantal
deelnemers
(2011)
Stratenloop
Door stadskern
en/of langs
monumenten
Priester Daens vredesloop
x
465
x
x
Groenloop
x
168
/
(veldloop)
/
(Door
natuurgebied)
Challenge hesbignon
x
173
/
(stratenloop veldloop)
/
Dirk Martens Corrida Aalst
x
389
x
x
x
Tot = 1987
2,5km = 103
5km = 422
10km = 1462
x
x
Stadsloop Gent
x
Tot = 5628
5km = 1114
40km = 4514
x
x
Sfinx Ekiden Run gent
x
x
x
Blaarmeersenloop
x
x
x
Artevelderun
x
/
(Deels
pisteloop)
x
Watersportbaanjogging
x
21
x
x
Midzomernachtrun
x
Tot = 2366
10km = 781
15km = 1585
x
X
Lotto crosscup
/
108
/
(pisteloop)
x
Long life marathon gent
x
Tot=1882
5,05km = 285
10,08km = 506
21,6km = 794
42,195km =
297
x
x
Watersportbaanloop voor
vlaamse bedrijven gent
x
506
x
x
/
(trimloopveldloop)
/
(op
voetbalterrein)
x
x
Aalst
Dendermonde Dwars door dendermonde
Gent
Sint-Niklaas
150
Cornboyloop sas van gent
x
KWB jogging Sint-Niklaas
x
1248 (208
ploegen x 6
deelnemers)
Tot = 483
5km = 131
10km = 196
15km = 156
Tot = 431
2,5km = 82
5km = 148
10km = 201
Tot = 145
6km = 34
8,6km = 48
15,7km = 63
Worden geen
uitslagen van
gemaakt.
West-Vlaanderen
Stad
Brugge
Loopwedstrijd
Recreatief
gedeelte +
hoofdafstand
minimum 5km
Aantal
deelnemers
(2011)
stratenloop
Door stadskern en/of langs
monumenten
Dwars door
Brugge (31e)
X
Tot = 5818
4,7km = 1285
14,5km = 4533
X
X
Brugge loopt (2e)
X
206
X
X
Oostende-Brugge
10 miles
X
716
X
/
Sodicross brugge
/
338
/ parkloop
/
X
Start, wisselzone en finish zijn op
de binnenplaats van het SintLeocollege. Van daaruit wordt
één dan wel twee ronden
gelopen grotendeels over de
Brugse vesten
Ekiden Brugge
(2e)
X
Movebrugge
kerstloop
X
Tot = 1531
5km = 511
10km = 1020
X
Start en aankomst op de Brugse
Markt .Een of twee ronden dwars
door de mooie binnenstad die
feestelijk verlicht is en in een
uniek kader tijdens de kerstmarkt
en de schaatspiste. Per ronde zal
de Markt 2 maal worden
aangedaan.
Kortrijk loopt (6e)
X
Tot = 2654
4,7km = 1043
11,2km = 1611
X
X
Pius X run (2e)
X
Tot = 192
5km = 119
10,5km = 73
X
X
Bruggenloop
X
371
X
X
Oostende run
(21e)
X
X
X
Corrida van t sas
slijkens (48e)
X
stratenloop
/
Marathon
oostende
(2011 = 1e editie)
X
X
langs Zeedijk, havengebied,
polders en via het jaagpad langs
de kanalen.
Keignaertloop &
GP jean
Vandecasteele
(8e)
X
Stratenloop
/
Kortrijk
Oostende
42,2km= 210
(35 teams)
Tot = 1062
5km = 290
10km = 772
Tot = 402
dames 7,5 km
= 110
heren 7,5km =
292
Tot = 1260
7,7km = 316
H-M = 566
Marathon =
378
Dames 5km =
117
Heren 9km =
225
151
Massajogging De
olifant
X
257
X
/
Dwars door het
westerkwartier
X
Tot = 195
X
/
10 hermesloop
X
240
X
/
Rond de nieuwe
koerwijk
oostende
X
236
X
/
Schorreloop
X
247
Stuk
veldloop
/
/
Konterdamloop
X
287
X
/
Vuurtorenloop
X
7.4km = 74
11,1km = 136
X
/
Nieuwe wijkloop
stene
X
255
X
/
Sint-Jansloop
Oostende
X
D 6.45km = 79
H 9,67km =
174
X
/
Noordzeeloop
oostende
X
Tot = 232
D 7km = 84
H 10,5km =
148
X
/
Belgisch
kampioenschap
veldlopen
/
1995 (allemaal
samen)
Veldloop
/
X
Totaal =
9670m = 174
6450m = 79
STR = 11
X
/
X
Totaal = 267
10,5km = 176
7km = 80
STR = 11
X
X
X
Totaal = 265
9,6km = 167
9,6km = 75
STR = 23
X
/
Strandloop VVW
outside
X
Totaal = 288
9km = 189
6km = 79
STR = 20
/
/
Dwars over de
mandel
X
Tot = 1232
3,5km = 493
10km = 739
X
X
Dwars door de
zilten
X
Tot = 658
3,5km = 244
14km = 414
X
/
21juli stratenloop
(14e)
X
319
X
X
westlaanrun
X
358
stratenrun
/
Lotto crosscup
/
365
veldloop
/
e
Sint-jansloop
Oostende
Wijkloop hazegras
Dwars door
mariakerke
Roeselare
152
Limburg
Stad
Loopwedstrijd
Recreatief gedeelte +
hoofdafstand minimum
5km
Aantal
deelnemers
(2011)
Stratenloop
Door stadskern en/of
langs monumenten
Beringen
Bosloop Koersels
kapelleke
x
236
/
(bosloop)
/
Stedenloop
Hasselt-Genk
x
15km = 241
/
(stratenloop)
/
(Is niet in de stad zelf)
Sint-Barbare
veldoop
/
581
/
( veldloop)
/
Dwars door
Hasselt
x
Tot = 8675
gr cat > 1000
x
x
Hazodi-run
x
Tot = 191
5km = 56
10km = 135
x
/
x
Tot = 175
kinderen = 22
5km = 58
10km = 105
/
(bosloop)
/
Borreltjesloop
x
Tot = 470
1km = 76
5km = 138
10km = 256
/
(parkloop)
/
Campusloop
Hasselt
x
166
/
Nttv
/
Nttv
Stedenloop
x
241
x
/
Hasselt naar Genk dus
telt niet
delhaize run
x
520
/
(ook soms in de
velden)
/
Dwars door
Turnhout
x
Tot = 845
10,852km = 581
5,4km = 264
x
X
Rekrutenloop
Turnhout
x
52
x
x
Genk
Banneuxrun
Hasselt
Turnhout
153
Bijlage 5: Enquête toeschouwers
154
155
156
Bijlage 6: Enquête deelnemers
157
158
159
160
Bijlage 7: Interview Tim Rul (Sfinx Ekiden Run Gent)
1. Algemene evolutie
Sinds welk jaar wordt het event georganiseerd?
Dit is nu het 3de jaar dat de Sfinx Ekiden Run Gent georganiseerd wordt.
Hoeveel deelnemers waren er per jaar sinds de start van de loopwedstrijd?
Het eerste jaar waren er 1050 deelnemers en was er een inschrijvingsstop. Vorig jaar
waren er 1350 deelnemers en was het niet volzet, we gingen tot 1500 gaan). Dit jaar
bereikten we opnieuw de inschrijvingsstop aan 1800 deelnemers.
Hebt u een idee over hoe de verdeling mannen/vrouwen is?
Ongeveer 50-50. Of 60-40 mannen, er zullen wel wat meer mannen zijn. Verder is er ook
de verdeling bedrijven (60%) en vriendenclubs of sportclubs 40%.
Weet u hoeveel sporttoeristen er komen (zowel buitenlanders als niet-Gentenaren)?
Er hebben in totaal 300 teams deelgenomen, waarvan 144 teams uit Gent en
randgemeenten. Er waren dus 156 teams van buiten Gent aanwezig of anders gezegd, er
waren 936 sporttoeristen.
De marketingstrategieën zijn gericht op Oost-Vlaanderen. We doen een digitale mailing
en post naar elk bedrijf met een zetel in Gent. (Mail + post). Daarna vooral via de
deelnemers van vorig jaar. En dan verschillende sites, specifieke loopsite (running.be) en
flyeren op de Ekiden in Brussel.
Is de wedstrijd altijd al in dezelfde periode georganiseerd?
Ja, al drie jaar op hetzelfde moment. Nu is het het eerste jaar dat het een week vroeger is.
Dit komt door Golazo Sports want zij organiseren de omloop passage die een week later
doorgaat.
Het is een bewuste keuze want nu zijn wij de eerste Ekiden in België op dit moment, de
opener van het seizoen. Ook omdat er in April/Mei al heel veel andere loopwedstrijden
zijn. In de vakanties ook moeilijker zijn omdat er heel veel zijn en dan ook al te dicht bij
Brussel.
161
2. Aanpassingen aan organisatie
Bent u al sinds de eerste editie de hoofdverantwoordelijke?
Ja. De voorbije twee jaar werd het met de school georganiseerd, met de leerlingen. Maar
dan verminderde de motivatie en heb ik het zelf verder gezet via de Ekiden Gent vzw.
Ambitie om uit te breiden?
Nee het probleem is dat ik nog een job heb naast de loopwedstrijd.
Was er op een bepaald moment een samenwerking met een commerciële instelling
qua organisatie?
Nee, er is wel goede band met de hoofdsponsor. Naast financiële ondersteuning ook
opbouw en afbraak om alle hekkens te zetten. Ook een sponsor die voor alle medewerkers
zorgt (BVLO), hun twee stagairs zoeken elk tien medewerkers.
Is er al sinds de eerste editie een samenwerking met stad Gent?
Ja. Eerst Matthias De Clercq van economie (leerling) in de vorm van een bedrijf (schepen
van economie). Hij was de peter van het evenement en met mensen in contact gebracht.
Christophe Peeters (schepen van sport). We hebben een goed contact met mensen van het
Huis van de Sport. Gesteund met materiaal, dat kan gehuurd worden. Bewust geen
subsidies aangevraagd omdat ze het zo lang mogelijk zonder subsidies willen doen.
Omdat ze dan meer zeggenschap zullen willen hebben. Stad Gent betaald ook de rekening
van IVAGO (de kuisdienst.)
Was er op een bepaald moment een grotere invloed van stad Gent?
Nee, we vragen geen subsidies aan en blijven het liefst zolang mogelijk onafhankelijk van
hen.
Sinds wanneer was er sponsoring van bedrijven (is dit volgens een evolutie
gebeurd)?
Sinds het eerste jaar was er sponsoring. Het eerste jaar hadden we zeven sponsors. Dit
jaar zestien sponsors.
Na het eerste jaar zijn we voor de sponsors verduurd, het eerste jaar was het 250 euro om
op de affiche te staan en nu 350 en dit gaat ook zo blijven. De bedoeling is ook om met
dit team door te gaan, geen nieuwe sponsors meer bij zoeken.
162
Niet de bedoeling om nog veel te groeien?
Wel groeien van deelnemers en randactiviteiten. Vooral qua omkadering en randanimatie.
De bedoeling is om het stap voor stap te doen. Maximum 50 ploegen bij per jaar, zodat
het stap voor stap kan gaan en het overzichtelijk kan blijven. Mijn droom is om als
randanimatie nadat de laatste deelnemer is toegekomen een groep te laten optreden.
Wat doet u allemaal om de sponsors in de verf te zetten?
Ze staan op folders en affiches en ze krijgen ook twee VIP-tickets. Dit is een walking
dinner voor alle sponsors.
Op het event zelf?
Daar hebben ze de mogelijkheid om een tentje te plaatsen waar ze extra reclame kunnen
maken. Ze mogen ook met één ploeg gratis deelnemen.
Denkt u dat toeschouwers/deelnemers hier op letten?
Op de dag zelf zal Sfinx er zeker goed uitgekomen zijn. Maar de meesten zullen vooral de
sponsors kennen door de site, de sponsors, affiches.. Bv. Probleem van banners is dat er
soms mensen voor staan, beachflags zijn daarvoor beter. Gentse strop kregen ze een
flesje.
Is meer een samenwerking met de toeristische dienst? (aanbieden pakketten…)
Nee
Zijn jullie van plan om dit te doen?
Nee, ik zie geen meerwaarde voor ons.
Probeert u met uw evenement ook mensen aan te zetten tot lopen?
(trainingsschema’s)
Omdat het met ploegjes van zes is, is het meestal zo bij bedrijven, dat ze twee
voortrekkers hebben en er nog vier bij moeten zoeken. Ik ben er zeker van dat ze mensen
aanzetten die vooraf nog nooit gelopen hebben.
Bij Confederatie bouw, hebben ze zeker bv allemaal nog nooit gelopen.
trainingsschema’s uitgewerkt door Partena (een sponsor) speciaal voor de Ekiden Run.
Voor de beginnende runners maar ook voor de gevorderden (om vlugger te lopen).
Zowel voor 5-10 als de 7 zodat ze het schema kunnen volgen specifiek tegen de datum
van de loop.
163
3. Marketingstrategie
Hoe is de marketingstrategie opgebouwd?
Er is 4x een promomail die buitengaat. Dan eind januari wordt het drukwerk verstuurd en
daarnaast verschijnen we ook drie maal in Passe Partout (krant van een sponsor). Dit
heeft een waarde van wel meer dan die 350 euro.
Hebt u een marktonderzoek en een SWOT-analyse gedaan voor men het product
bepaald heeft?
Neen we hebben er geen. We zijn eerst naar de organisator in Evergem geweest en hij
heeft uitgelegd wat een Ekiden precies is, wat erbij komt kijken en dan is er een
businessplan geschreven, met doelstellingen, financieel plan en SWOT analyse. Maar dit
was bedoeld voor eigen gebruik.
Hoe hebben jullie jezelf gepositioneerd?
Hadden we begonnen met 50 ploegjes dan gingen ze zeer blij zijn, plots hadden we er
175. Het is dus vanzelf zo wat gelopen.
We willen ons verder specifiek positioneren als de gezelligste Ekiden in Vlaanderen.
Want die in Brussel is van Golazo Sports (6000 deelnemers). Inmiddels zijn we trouwens
de nummer twee binnen de Ekiden-runs en het is de bedoeling dat we daar blijven. Er zijn
nu nog mogelijkheden om te groeien naar deelnemers en dan zal het moeten stoppen of
verhuizen naar de topsporthal.
Wat is jullie doelgroep?
Vooral naar bedrijven. Daarnaast ook verenigingen, vriendenclubs, sportclubs.
Niet specifiek naar de getrainde loper?
Ze worden allemaal uitgenodigd en nemen bijna ook allemaal deel, maar het is niet zo dat
we daar meer voor gaan. Opmerking van deelnemer voor vorig jaar: geen klassement
voor bedrijven. Luisteren ook naar hun klanten: dit is nu aangepast.
Zijn de randactiviteiten die komen bedoeld om nog andere mensen aan te trekken of
om gewoon als extra aan te bieden?
Vooral de Olympische gedachte: iedereen kan deelnemen, iedereen moet het gevoel
hebben dat ze een winnaar zijn. Die gedachte moet blijven, het is niet de bedoeling om
164
enkel getrainde lopers aan te trekken. Probleem: het wordt een beetje zo. Deelnemer die
er een uur over loopt en die bijna als laatste eindigt.
4. Aanpassingen aan loopwedstrijd (product)
Wat is het kernproduct? (Wat willen jullie de mensen aanbieden met deze
loopwedstrijd?)
De aflossingsmarathon en het teambuildingsaspect. Dit teambuildingaspect is vooral ook
de aanloop naar de wedstrijd, want dat is ook waarom zoveel bedrijven deelnemen. Want
op de werkvloer wordt daar zeer veel over gesproken. De dag zelf is juist nog de kers op
de taart.
Is dit veranderd over de jaren (bv. Van competitie naar sociaal gebeuren?)
Neen, die is altijd al hetzelfde geweest.
Zijn er randactiviteiten?
Het is nu het eerste jaar een pizza-kraam, een cava-bar. Het eerste jaar dat je iets kan
kopen om te drinken. Cava-bar zelf gedaan, en pizza is iemand dat ik ken die een
procentje krijgt. Het was dus niet onze eerste prioriteit.
Wat zijn de extra services die jullie bieden? (massagetafels…)
De Start to run schema’s en op de dag zelf een bus van aan de parkings die in de
voormiddag constant rondrijdt, de massagetafels. Een vrij uitgewerkt draaiboek op
voorhand sturen dat ze weten hoe het in elkaar zal zitten. Als er de laatste week nog
wijzigingen zijn probeer ik dat nog aan te passen. Om de borstnummers aan de chips te
koppelen en dan is alles geprint. De naam wordt veranderd. Als er iemand gekwetst is
staat hij anders onder een andere naam bij de uitslag. Wat we ook doen is een mail sturen
dat ze hun favoriete nummer van muziek mogen doorsturen en dat ze dit in de mate van
het mogelijke afspelen. En ook interessante weetjes. Speaker probeert bijna iedereen af te
roepen. Die gezelligheid die ze proberen te verkrijgen. T-shirts te koop voor 12,5 euro, ik
hou hier niets aan over. En we geven onmiddellijk goodiebags bij het aanmelden.
165
Hoe is dit geëvolueerd van extra services? (welke items zijn er ieder jaar
toegevoegd?)
Start to run sinds vorig jaar
-
Bus sinds eerste jaar
-
Massageservice sinds 2de jaar
-
Uitgewerkt draaiboek sinds eerste jaar
-
Wijzigen laatste week sinds eerste jaar
-
Namen 3 jaar
-
Muziek en de weetjes 2de jaar.
-
Chipregistratie sinds 1ste jaar.
-
Cava en pizza en drank sinds 3e jaar. T-shirts sinds 3de jaar
-
Goodiebags sinds 1ste jaar
Geef uw mening over onderstaande factoren (met oog op wat volgens u nog
verbeterd zou kunnen worden).
Helemaal
In orde
Neutraal
in orde
Niet in
Helemaal
orde
niet in
orde
Sfeer
O
O
O
O
O
Prijszetting eten en drank
O
O
O
O
O
Afbakening parcours
O
O
O
O
O
Prijsuitreiking
O
O
O
O
O
Impact op omgeving
O
O
O
O
O
Organisatie in het algemeen
O
O
O
O
O
Toegang tot het event
O
O
O
O
O
Parking
O
O
O
O
O
Ontvangst
O
O
O
O
O
Catering
O
O
O
O
O
Animatie
O
O
O
O
O
Veiligheid
O
O
O
O
O
Klantgerichtheid medewerkers
O
O
O
O
O
Timing (moment)
O
O
O
O
O
166
Site/ locatie
O
O
O
O
O
Informatie
O
O
O
O
O
Randactiviteiten
O
O
O
O
O
Free gadgets
O
O
O
O
O
Wat kon er vorig jaar beter?
De wisselzone was vorig jaar hels. Nu hebben we die aangepast door aan de overkant ook
hekkens te zetten en de wisselbox op te delen in drie zones en ook er stond daar één
iemand bij dat enkel lopers met nr 2 in die box mochten (vorig jaar was die leerling plots
verdwenen).
Probeert u steeds voor een vernieuwend element te zorgen?
Ja. We proberen elk jaar om een beetje te groeien, stap voor stap.
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan de
loopwedstrijd?
Sociaal gebeuren.
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd? (1 antwoord).
Wat is het belangrijkste motief voor de deelnemer om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd?
O
Om een goed resultaat te behalen
O
Om samen met vrienden/familie collega's te lopen
O
Om zich echt een loper te voelen, erbij te horen
O
Om aan de conditie te werken
Duid aan wat deelnemers volgens u op volgende vragen zouden antwoorden.
Helemaal Akkoord Neutraal
akkoord
Niet
Helemaal
akkoord
niet
akkoord
Dichtbij
O
O
O
O
O
Activiteit in Gent/ locatie
O
O
O
O
O
Goede periode
O
O
O
O
O
167
Eerdere deelgenomen
O
O
O
O
O
Groot aantal deelnemers
O
O
O
O
O
het
O
O
O
O
O
Ideaal na trainingsperiode/ past in
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Door het speciaal concept (teamloop)
O
O
O
O
O
Het is voor het goede doel
O
O
O
O
O
Aanwezigheid bekendheden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Voor de drink nadien
O
O
O
O
O
Voor de randactiviteiten
O
O
O
O
O
Door de goede organisatie
O
O
O
O
O
Vrienden/
familie
hebben
aangeraden/ namen deel
trainingsschema
Reputatie
van
het
event/
internationale omvang
Omdat
er
zoveel
reclame
voor
gemaakt is
Overige (geef nadere toelichting)
Wat is het belangrijkste motief voor toeschouwers om te komen kijken naar de
loopwedstrijd?
De meeste van de toeschouwers zijn ook gewoon zelf deelnemers die al gelopen hebben.
Andere toeschouwers kennen zeker iemand die meeloopt.
Duid aan wat toeschouwers volgens u op volgende vragen zouden antwoorden.
Helemaal Akkoord Neutraal
akkoord
Niet
Helemaal
akkoord
niet
akkoord
Dichtbij
O
O
O
O
O
Activiteit in Gent/ locatie
O
O
O
O
O
Liefde voor de sport/ ik doe de sport
O
O
O
O
O
Ik ben toevallig gepasseerd
O
O
O
O
O
Vrienden/ familie nemen deel
O
O
O
O
O
Vrienden/ familie wilden gaan kijken
O
O
O
O
O
zelf
168
Ik
dacht
dat
ik
mensen
ging
O
O
O
O
O
event/
O
O
O
O
O
Het is voor het goede doel
O
O
O
O
O
Aanwezigheid bekendheden
O
O
O
O
O
Ik kijk graag naar loopwedstrijden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Voor de drink nadien
O
O
O
O
O
Voor de randactiviteiten
O
O
O
O
O
Door de goede organisatie
O
O
O
O
O
tegenkomen die ik ken
Reputatie
van
het
internationale omvang
in mijn vrije tijd
Omdat
er
zoveel
reclame
voor
gemaakt is
Overige (geef nadere toelichting)
Hoe probeert u klanten te binden?
Door ze goed te soigneren. Door de vele extraatjes en niet te duur te willen gaan. Het is
eigenlijk €6 euro per deelnemer waarvan er één euro naar het goede doel gaat.
We verkopen ook T-shirts aan € 12,50 sinds dit jaar. Naar volgend jaar toe:
personaliseren, logo vooraan van ekiden, op rug van bedrijf. Probleem met Golazo
Sports: zij hebben dan één iemand die daar constant aan werkt.
4. Aanpassingen prijs
Hoe is de prijs bepaald?
We hebben gezocht naar onze concurrentie, bijvoorbeeld de andere Ekiden events (wel
die in Evergem maar niet in die in Brussel), we willen zeker niet te duur gaan. Bedrijven
moeten wel een meerprijs betalen (idee gekomen door een sponsor), maar zij krijgen dan
ook hun logo op de site. Prijs al drie jaar dezelfde en normaal volgend jaar ook.
Hoe hebt u zichzelf gepositioneerd? (marktleider, kostenleider..)
We hebben de marktprijs vergelijking met jogging. Maar tov Golazo Sports en
Gentloopt.be zijn wij een kostenleider.
169
Is de prijs veranderd over de jaren? (Wat was de reden hiervoor?)
Nee.
Was uw event uitverkocht? Zoja in hoeveel tijd is deze (uit)verkocht?
in het 1e en 3e jaar wel, het 2de niet.
Denkt u dat u de prijs kan laten stijgen zonder gevolgen op het aantal deelnemers?
Ja. niet van zes naar dertig, maar bij zeven euro gaan we geen deelnemer minder hebben.
Maar dat is voor mij niet belangrijk omdat ik er niet aan moet verdienen. Ik doe het als
hobby, enkel een spaarpotje om dan extra activiteiten te kunnen organiseren.
5. Aanpassingen plaats
Hebt u bewust gekozen om het event in Gent te organiseren en waarom?
Ja. Het is ontstaan met de school en het was een Gentse school. Dan de keuze tussen
Mariakerke of in Gent? Wat zeer mooi zou zijn: in Gent centrum (maar seingevers
nodig), watersportbaan ook bekend dus goede plaats en parcours ‘5km’.
Hebt u rekening gehouden met het imago van de gastbestemming bij het bepalen
waar u uw event zou laten doorgaan?
We hebben aan de Watersportbaan gekozen omdat dit zo een beetje de sportsite bij uitstek
is. Dit wordt ook zo gecommuniceerd naar onze deelnemers.
Hebt u bewust gekozen om de wedstrijd in een stad te laten doorgaan?
Ja, onbewust wel. Omdat Gent toch veel meer aanspreekt dan Mariakerke.
Nog steeds hetzelfde parcours of veranderd? En afstanden ook?
Ja. we hebben wel al na gegaan om naar de blaarmeersen uit te wijken om het
deelnemersaantal te kunnen vergroten. Maar dan kan het probleem ontstaan dat bij
slechtweer alles meer op een veldloop gaat lijken en de mensen zouden niet blij zijn
daarmee.
Locatie veranderd
Het ging eerst door aan de voetbal velden van het RUSS. De politie wilde de baan niet
afsluiten en dit gaf problemen bij de start. Enige nadeel nu: je ziet ze niet zo goed aan de
170
overkant lopen. Dus nu op het grasveld. Als er iets verandert wordt het naar de
topsporthal verhuizen maar dan zal het moeten doorgerekend worden naar de deelnemers.
Wat is de plaats van ticketing en is die altijd hetzelfde geweest?
Enkel via het internet. Dan wordt alles bijgehouden in de database. En aan de nrs wordt
iets geplakt voor de chipregistratie. De loopnummers worden wel ter plaatse afgehaald
tussen 11 en 12u30. Die zitten in één envelope per team. Plannetje met interessante
weetjes, veiligheidsspelden en Tasuki om door te geven. Hierbij wordt ook onmiddellijk
een goodiebag gegeven. Dit werd bijgestuurd na de eerste wedstrijd, de goodiebags direct
meegegeven, dan moeten er geen mensen van de Ekiden run heel de tijd staan om
achteraf uit te delen.
6. Aanpassingen promotie
Wat was de boodschap die jullie wilden communiceren?
Happy. Er moet een goed gevoel zijn. En de teambuilding en iedereen mag deelnemen.
Iedereen die wil mag deelnemen. Het is belangrijk dat iedereen met een goed gevoel
weggaat. Seingevers moeten daarom applaudisseren. En bij het afgeven van de enveloppe
ook succes wensen. Want iedereen is winnaar.
Welke communicatiestrategie is toegepast?
Facebookpagina is er ook. Zeer moeilijk want 114 facebookvrienden. Nochtans wordt de
link wel via mail mee gecommuniceerd.
Is er een verschillende communicatiestrategie voor lokaal of verderaf?
We gaan ons blijven richten naar Gent en omstreken en het nationaal gaat automatisch
wel volgen. Als we in Brussel gaan flyeren zijn hebben we voor de eerste keer niet
zomaar de flyers uitgedeeld. We spraken de mensen persoonlijk aan en als ze hun emailadres achterlieten kregen ze een flyer. Voor de rest niet echt iets speciaals. In de
toekomst waarschijnlijk ook niet omdat er toch een stop op staat. Een beetje weggesmeten
geld of tijd. September op de marathon van Gent zat er een flyer van de Sfinx Ekiden in
de goodiebags.
Speciale acties gedaan gericht op vrouwen?
Nee.
171
Wilt u van de volgende communicatiekanalen telkens zeggen of u deze gebruikt hebt
en specifiëren hoe.
-
Televisie /
1. Bv. AVS die niet komt nochtans wel altijd aangeschreven.
-
Krant /
-
Magazines /
-
Radio
1. Op topradio: sponsoring 1X een interview
2. Radio + spotjes ook gratis op de lokale zender
-
Banner advertentie /
-
Affiche ja
-
Folder ja
-
Promotiebon gekregen (om deel te nemen aan het event)
1. /
2. Enkel voor sponsors niet voor eigen event
-
Via website/nieuwsbrief sponsors reclame gemaakt?
1. ->
2. Passe Partout krantje x (3-4x)
-
Via stad Gent X
1. Nieuwsbrief van sportdienst gekomen
-
Artikel in de krant
1. X (Laatste nieuws)
2.
-> niet speciaal contacten onderhouden
3. Persbericht in januari de eerste, dan gestuurd van uitverkocht, dat het de
zaterdag was, dat de inschrijvingen open waren
-
Reclame op loopbeurs /
-
Persoonlijk geadresseerde post
1. Deelnemers vorig jaar
2. Sportverenigingen gent
3. Bedrijven
-
Catalogus /
-
Telefoon /
172
-
Reclame op een ander loopevent
1. Ekiden Brussel
2. Marathon gent
(er zijn er dan nog niet veel anderen, wij zijn bij de eerste run events van
het jaar)
-
Sms /
-
Email
1. X 4x promomail
-
Website X
1. Zoveel mogelijk iedereen naar de website krijgen
2. Wekelijks nieuwsflash.
-
Social media: Facebook.
Ondervindt u loyaliteit onder de deelnemers, dat zij terugkomen jaar na jaar?
(citymarketing)
We denken dat ongeveer 40 à 60% terugkomt.
173
Bijlage 8: Interview Gert Broekmans (Antwerp 10 Miles & Marathon)
1. Algemene evolutie
Sinds welk jaar wordt het event georganiseerd?
Vanaf 1986. In het begin was het een initiatief van Stad Antwerpen. Het gaat ook nog
maar tien jaar door linkeroever, vroeger was het nog meer in het centrum, op de oude
kaaien… Er zijn al verschillende parcours geweest.
Bent u al sinds de eerste editie de hoofdverantwoordelijke?
Nee, sinds 2004.
Hoeveel deelnemers waren er per jaar sinds de start van de loopwedstrijd?
1986 waren er iets van een 1000 deelnemers, pas vanaf 2004 is er een overzicht (vanaf
dan was Greg verantwoordelijke). Golazo Sports deed het al eerder, maar er is helaas
weinig documentatie beschikbaar van voor het digitale tijdperk.
Is de wedstrijd altijd al in dezelfde periode georganiseerd?
Voor zover ik weet wel. Dus de laatste tien jaar wel.
2. Demografische gegevens
Hebt u een idee hoe de verdeling mannen/vrouwen is?
Er is absoluut geen gelijke verdeling. Er is wel een Ladies run waar 2400 vrouwen aan
meedoen. Aan de marathon doen ongeveer 15% vrouwen mee en aan de 10 Miles iets
meer dan 20% vrouwen. Het is dus een scheve verdeling in tegenstelling tot bv. Amerika
(bv. Marathon Los Angeles) waar vorig jaar voor het eerst meer vrouwen mee deden dan
mannen. Het kantelt maar zeer traag, met ongeveer één procent per jaar.
Weet u hoeveel sporttoeristen er komen (zowel buitenlanders als niet-Gentenaren)?
Hoe langer de afstand van een loopwedstrijd is, hoe meer mensen van verder komen.
Voor 5 of 10 km maak je geen zo’n grote verplaatsing. Antwerpen is internationaal ook
een zeer kleine stad en daarom komen er maar 15% sporttoeristen. In Brussel bv. komen
er boven de 40% buitenlanders. Zowel de Stadsloop Gent, Antwerp 10 Miles en
Mechelen zijn relatief lokale gegevens.
174
Bij de Antwerp 10Miles komt er ongeveer 60% uit de provincie Antwerpen en van die
60% komen er ook nog heel veel uit de directe omgeving (iets van een 70%).
3. betrokken partijen
Was er op een bepaald moment een samenwerking met een commerciële instelling
qua organisatie?
Op een bepaald moment heeft Golazo Sports (Dit was vroeger Octagon CES) de Antwerp
10 Miles overgenomen. Het was één van de eerste evenementen dat ze hadden. Dit was
begin de jaren ’90.
Is er al sinds de eerste editie een samenwerking met stad Antwerpen?
Ja. De samenwerking is van het begin al heel intensief. Er zijn ook steden waar we aan
ons lot worden overgelaten maar in Antwerpen voel je die betrokkenheid. De stad is heel
erg goed gestructureerd (oa. van evenementen coordinatoren..) Dit is ook een stuk van het
succes. Hoe groter de betrokkenheid, hoe meer kans op succes.
Was er op een bepaald moment een grotere invloed van stad Antwerpen?
Nee dit is altijd al hetzelfde geweest. Er is ook een duidelijke aflijning, zowel financieel,
als van politie, de opruimdiensten.. In totaal krijgen we (met alles erbij gerekend, ook de
mensen die eraan werken) € 200 000 steun.
Merk je een duidelijke Invloed van de city marketing die stad Antwerpen voert?
Ja ze zijn dingen rond de wedstrijd beginnen maken. Ze proberen bijvoorbeeld met de 10
Miles mensen aan te zetten om te gaan lopen. Dit komt zeker ook door de invloed van
Patrick Janssens. Die ‘A’ straalt zich op alles af. We krijgen nu ook meer middelen om te
communiceren. De stad maakt bijvoorbeeld grote banners die aan alle grote inkomwegen
van Antwerpen worden geplaatst. Dit is zeker een voordeel geweest voor Golazo Sports.
één voetnoot: er is geen directe samenwerking met toerisme, alles gebeurt via de
sportdienst.
Sinds wanneer was er sponsoring van bedrijven (is dit volgens een evolutie
gebeurd)?
Dit is van het begin al, maar er is zeker een evolutie geweest. De Antwerp 10 Miles heeft
verschillende titelpartners gehad. Eerst was Becel titelpartner, het is ook ooit nog Nike
geweest. Recenter was het de ING Antwerp 10 Miles en nu al twee jaar DVV Antwerp 10
Miles dit zal in totaal zeker vijf jaar zo blijven.
175
De Antwerp 10 Miles & Marathon is in zijn totaal deel van de Carrefour running tour, dit
is veranderd naar DVV running tour. De naam Carrefour Running tour blijft wat hangen,
het vraagt tijd om titelsponsorship te veranderen. Carrefour in 2010 en 2011,maar dan
was DVV al titelpartner van de 10 Miles. Dit is nu verlengd tot 2014. En gelijktijdig heeft
DVV ook tot 2014 een contract afgesloten voor de volledige running tour.
En qua sponsors algemeen?
Er komen telkens meer sponsors bij. Het is simpel,
-
Wat doet u allemaal om de sponsors in de verf te zetten(behalve affiches en
flyers)?
De sponsors zijn minder en minder geïnteresseerd in banners, logo’s. Ze willen
meer acties naar klanten of naar personeel, bv. vip-ruimte, stand ter plaatse, iets
uitdelen. Ze zoeken meer en meer speciale acties.
-
Denkt u dat toeschouwers/deelnemers hier op letten?
Ja. De 10miles is meer dan lopen alleen. Er is heel het sponsordorp en er is veel
meer te doen dan alleen lopen. Bv. Seat doet car-expo van verschillende auto’s
maar delen terwijl ook banging sticks uit. Dit is een winwin situatie zowel voor
hen als voor ons.
Is er een barrière op aantal sponsors?
Eigenlijk niet. Maar op een bepaald moment zal dat stoppen maar zoek je naar iets
anders. We hebben verschillende standaardpakketten (spandoeken, een aantal gratis
inschrijvingen, een standje op het event..), maar eigenlijk maken we praktisch altijd
aangepaste sponsorpakketten. Tegenwoordig zien we heel veel dat sponsors zelfs niet
meer op de affiche hoeven te staan.
Is er een samenwerking met de toeristische dienst? (aanbieden pakketten…)
Nee, maar ze zijn wel op de hoogte. Er is één aanspreekpunt en dat is de sportdient. Die
coördineert voor alle andere diensten en brengt toerisme wel op de hoogte. Maar er is
geen direct contact en er zijn geen acties. Wel zijn er hotel deals, maar dit wordt niet via
toerisme geregeld, dit doen we zelf.
176
Probeert u met uw evenement ook mensen aan te zetten tot lopen?
(trainingsschema’s)
Vooral stad Gent zet mensen aan tot lopen, door hun loopgids, speciale loopparcours...
Wel hebben we in Antwerpen een chiciata kids run van 1km, een short run en een ladies
run van 5m dus we mikken absoluut ook op die beginners. En veel van de mensen die
enkele keren deelnamen aan de 5km komen ooit wel bij de 10 Miles terug, ze gaan eerder
doorgroeien. En de deelnemers van de 10 Miles kunnen dan weer doorgroeien naar
marathon. Wel bieden we ook trainingsschema’s aan via de sponsor.
4. Marketingstrategie
Hoe is de marketingstrategie opgebouwd?
Geen strategie op papier. Alles begint met de database (220 evenementen per jaar). Er
gebeurt een mailing naar alle 150.000 adressen en de inschrijvingen stromen binnen.
Verder is er ook een samenwerking met Gazet van Antwerpen (brengt redactioneel heel
veel)
Is dit dan een advertentie of eerder een persartikel dat ze erin zetten?
Wij merken dat traditionele advertenties een relatief beperkte impact hebben. De deal met
de Gazet van Antwerpen is dat zij vanaf tien weken voor het evenement één keer per
week het evenement vermelden (1 pagina). Dit kan van alles zijn, waaronder veel
persartikels geschreven door BV's… Dit heeft natuurlijk veel meer invloed dan gewoon
een advertentie.
Hebt u een marktonderzoek en een SWOT-analyse gedaan voor men het product
bepaald heeft?
Nee eigenlijk niet. Misschien doen we dit iets te weinig. Ook geen swot. Het is allemaal..
om het cru te zeggen, daar hebben we geen tijd voor. We werken met een 50-60-tal
mensen en organiseren 150 evenementen op een jaar. We weten wat we moeten doen. Je
weet wel wat de zwaktes en sterktes van een evenement zijn. Wel luisteren we echt naar
onze klanten. Commentaren enzo worden wel in een document gezet en er wordt zeker
een evaluatie van gemaakt. Deze evaluatie is echt een onderdeel voor het draaiboek van
het jaar nadien.
Vragen jullie specifiek de mening aan mensen die aanwezig waren?
177
Niet proactief, maar op de website wel een opinie-button. Hier is een
invulformulier waar mensen een opmerking kunnen geven. Meestal krijgen we
200-250 mails terug. Dit is meestal altijd hetzelfde dat dan in 180 mails terug
komt. Bv. Als de drankposten chaotisch verliepen zullen we dit zeker horen.
Maar dit zijn meestal allemaal dingen die we zelf ook wel beseften.
Hoe hebben jullie jezelf gepositioneerd?
Running tour meer dan gewoon maar loopwedstrijden.
Duurder om mee te doen, maar verdedigen door op een kwalitatieve manier te
organiseren. Beste kwaliteit wat in België te vinden is. Hoe? Door meer dan enkel een
startlijn een aankomst een mensen te laten lopen. Op elk aspect werken. Alles moet een
beleving geven, vanaf je op de website komt, vlot inschrijven, goede signalisatie.. Het is
ook niet de bedoeling dat mensen 5 min op voorhand komen, maar verschillende uren
voordien om nog iets te eten en de sfeer op te snuiven. De bedoeling is zelfs om er een
familie-uitstap van te maken, de kinderen kunnen deelnemen aan de chicita run, de
vrouwen dan aan de ladies run en dan kunnen ze samen supporteren voor de papa die aan
een andere wedstrijd meedoet.
Wat is jullie doelgroep?
Vroeger hadden we allemaal die hard lopers, maar door Start to run is dit veranderd.
Vroeger was een mens die langs straat liep een ‘freak’ en dit waren ook de enige mensen
die mee deden aan city runs. Door Start to run loopt nu plots iedereen en dit merk je ook
bij de wedstrijden. Hierdoor is de gemiddelde tijd dat men over een wedstrijd loopt
enorm gedaald. Nu komt iedereen lopen. Er zijn zelfs mensen die met een gescheurde
jeansbroek komen meedoen.
Samengevat: Mensen die op een gezonde manier willen bezig zijn. Niet meer de
professionele loper, maar mensen die iets aan hun gezondheid willen doen van 6-99jaar.
Een heel ruim doelpubliek dus.
Proberen jullie ook andere ‘types lopers’ aan te trekken door verschillende
randactiviteiten te bieden?
Ja. In Antwerpen is er een runners expo, alle runners merken hebben een stand waar ze
hun nieuwste producten tonen en verkopen. Voor de snellere lopers is er ook een startvak
vooraan, die krijgen een mail om vooraan te starten.
178
Randactiviteiten:
-
Stretching vooraf (met DVV): stretchtips vooraf
-
Aerobic warming up aan de start
-
Een aantal standen met mensen; stand met steunkousen, waar ze tips geven.
-
Achteraf massage
Dit zijn nu meer activiteiten voor de geoefende lopers, zijn er ook andere voor het
volledige publiek?
-
Op de 10miles is er een DJ, bij de andere wedstrijden altijd een optreden achteraf
op een podium, maar bij de 10miles pakt dit niet.
-
Friet, pintkramen.
-
We willen ook een gezonder aanbod aanbieden, slaatjes enz (maar dit verkoopt
niet goed) Toch gaan we dit jaar weer koude pasta’s en slaatjes verkopen.
Het is raar dat dit niet pakt, je zou toch verwachten dat getrainde lopers gezond willen
eten?
Niet na zo’n wedstrijd. Iedereen wil zichzelf belonen met een goed pak friet en een pintje.
5. Aanpassingen aan loopwedstrijd (product)
Wat is het kernproduct? (Wat willen jullie de mensen aanbieden met deze
loopwedstrijd?)
Een kwaliteitsvolle loopervaring. Een loopbeleving, geen loopwedstrijd. Hiervoor laten
we ze bijvoorbeeld door de Kennedy tunnel lopen.
Is dit veranderd over de jaren (bv. Van competitie naar sociaal gebeuren?)
Ja.
Zijn er randactiviteiten?
Hierboven al beantwoordt.
Hebben jullie extra randactiviteiten aangeboden voor verschillende ‘types’ lopers?
Hierboven al beantwoordt.
179
Wat zijn de extra services die jullie bieden? (massagetafels…)
Ter plaatse is er een bewaarplaats sporttassen. Er zijn ook kleedkamers, douches zijn
jammer genoeg niet mogelijk op de 10 Miles (door capaciteit). Vooral die bewaarplaats
sporttassen wordt enorm geapprecieerd door de deelnemers. Ook krijgt iedereen een
medaille (op alle running tour wedstrijden). Er zijn ook massagetafels, de stretching en
nog enkele andere maar die heb ik al eerder vernoemd.
Zijn deze extra services er al van in het begin?
Nee, er komt ook wel vernieuwing in. Het blijft echter wel een loopwedstrijd en de acties
die je kunt doen zijn relatief beperkt.

Chipregistratie sinds begin

Massageservice sinds wanneer? Al een tijdje

Trainingsschema’s sinds wanneer? ook via Energy lab.

Stretchen sinds 2jaar.

Medailles ook al lang Hier proberen we ook in te vernieuwen door eens een ander
ontwerp te gebruiken..
Geef uw mening over onderstaande factoren (met oog op wat volgens u nog
verbeterd zou kunnen worden).
Helemaal
In orde
Neutraal
in orde
Niet in
Helemaal
orde
niet in
orde
Sfeer
O
O
O
O
O
Prijszetting eten en drank
O
O
O
O
O
Afbakening parcours
O
O
O
O
O
Prijsuitreiking
O
O
O
O
O
Impact op omgeving
O
O
O
O
O
Organisatie in het algemeen
O
O
O
O
O
Toegang tot het event
O
O
O
O
O
Parking
O
O
O
O
O
Ontvangst
O
O
O
O
O
Catering
O
O
O
O
O
Animatie
O
O
O
O
O
180
Veiligheid
O
O
O
O
O
Klantgerichtheid medewerkers
O
O
O
O
O
Timing (moment)
O
O
O
O
O
Site/ locatie
O
O
O
O
O
Informatie
O
O
O
O
O
Randactiviteiten
O
O
O
O
O
Free gadgets
O
O
O
O
O
Probeert u steeds voor een vernieuwend element te zorgen?
Ja, ieder jaar willen we iets vernieuwen of verbeteren. In plaats van twee
bevoorradingsposten dit jaar bijvoorbeeld drie. Elk jaar doen we iets origineels/nieuws.
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan de
loopwedstrijd?
Ik heb hier een idee van, ja, maar echt een studie niet nee. Mensen zijn er omwille van de
belevenis. Omwille van het mooie parcours en omwille van het feit dat broer of zus of
nicht of neef meedoet en ze niet willen onderdoen. Het event promoot zichzelf, ten
opzichte van kleine evenementen
Bv. marathon moeten we zwaar promoten (mailings, ook naar andere evenementen in het
buitenland gaan..) 10 Miles loopt vanzelf. Juist de Kids run moeten we ook wat meer
trekken.
Er wordt ook wel heel wat op bedrijven ingezet. 50% komt van scholen, bedrijven…
We hebben een hele bedrijvenzone en ze krijgen ook extra’s. Acerta, bk voor
boekhouders in het leven geroepen op het event zelf. Als je je inschrijft op het event zelf
kan je meedoen en er zijn nu 140 boekhouders ingeschreven. Snelste boekhouder krijgt
een beker voor snelste boekhouder.
181
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd? (1 antwoord).
Wat is het belangrijkste motief voor de deelnemer om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd?
O
Om een goed resultaat te behalen
O
Om samen met vrienden/familie collega's te lopen
O
Om zich echt een loper te voelen, erbij te horen
O
Om aan de conditie te werken
Het is moeilijk om 1 te kiezen, het zal waarschijnlijk een combinatie zijn.
Duid aan wat deelnemers volgens u op volgende vragen zouden antwoorden.
Helemaal Akkoord Neutraal
akkoord
Niet
Helemaal
akkoord
niet
akkoord
Dichtbij
O
O
O
O
O
Activiteit in Antwerpen/ locatie
O
O
O
O
O
Goede periode
O
O
O
O
O
Eerdere deelgenomen
O
O
O
O
O
Groot aantal deelnemers
O
O
O
O
O
het
O
O
O
O
O
Ideaal na trainingsperiode/ past in
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Voor de drink nadien
O
O
O
O
O
Voor de randactiviteiten
O
O
O
O
O
Door de goede organisatie
O
O
O
O
O
Vrienden/
familie
hebben
aangeraden/ namen deel
trainingsschema
Reputatie
van
het
event/
internationale omvang
Aanwezigheid bekendheden
Omdat
er
zoveel
reclame
voor
gemaakt is
Overige (geef nadere toelichting)
182
Wat is het belangrijkste motief voor toeschouwers om te komen kijken naar de
loopwedstrijd?
Er is ooit een studie geweest waaruit blijkt dat iedere deelnemer aanwezig is met 2,7
personen. Dus 70-80000 man op het event. Om het bezoekers aangenaam te maken: DJ,
toog… Alleen al voor de sfeer is het belangrijk. Dus bv. muziekzones, eten en drank.
Je mikt bij zo’n event niet op een publiek. Ze komen omdat er een leuke sfeer is of omdat
je iemand kent. Of voor de randanimatie.
Duid aan wat toeschouwers volgens u op volgende vragen zouden antwoorden.
Helemaal Akkoord Neutraal
akkoord
Niet
Helemaal
akkoord
niet
akkoord
Dichtbij
O
O
O
O
O
Activiteit in Antwerpen/ locatie
O
O
O
O
O
Liefde voor de sport/ ik doe de sport
O
O
O
O
O
Ik ben toevallig gepasseerd
O
O
O
O
O
Vrienden/ familie nemen deel
O
O
O
O
O
Vrienden/ familie wilden gaan kijken
O
O
O
O
O
Ik
ging
O
O
O
O
O
event/
O
O
O
O
O
Aanwezigheid bekendheden
O
O
O
O
O
Ik kijk graag naar loopwedstrijden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Voor de drink nadien
O
O
O
O
O
Voor de randactiviteiten
O
O
O
O
O
Door de goede organisatie
O
O
O
O
O
zelf
dacht
dat
ik
mensen
tegenkomen die ik ken
Reputatie
van
het
internationale omvang
in mijn vrije tijd
Omdat
er
zoveel
reclame
voor
gemaakt is
Overige (geef nadere toelichting)
183
Hoe probeert u klanten te binden?
Door ze opnieuw aan te schrijven (opnieuw te vragen)
Door goede kwaliteit te blijven bieden
Luisteren naar opmerkingen/suggesties!
7. Aanpassingen prijs
Hoe is de prijs bepaald?
We kijken naar de kosten en de competitie en de prijselasticiteit.
Hoe hebt u zichzelf gepositioneerd? (marktleider, kostenleider..)
Als beste kwaliteit
Is de prijs veranderd over de jaren? (Wat was de reden hiervoor?)
Ja. Het is duurder geworden. Al is dat de laatste twee jaar hetzelfde gebleven. Er wordt na
gegaan naar prijselasticiteit. Het is een evenement dat gegeerd is. Daarom iets duurder.
We kijken naar andere events van die omvang in België en in het buitenland. En dan
moeten we zeggen dat loopwedstrijden in België een stuk goedkoper zijn. Moeilijk
evenwicht omdat je heel veel joggings hebt die met vrijwilligers werken en dat kost dan
€6. Er wordt wel gewerkt met vrijwilligers (1200-1300). 80 – 90 vrijwilligers met
vergoeding.
Was uw event uitverkocht? Zoja in hoeveel tijd is deze (uit)verkocht?
Nooit uitverkocht (10 Miles) je kunt tot de dag zelf inschrijven. Er zit geen limiet op.
Denkt u dat u de prijs kunnen laten stijgen zonder gevolgen op het aantal
deelnemers?
Het zou niet veel uitmaken ocht het nog een euro duurder worden, maar we proberen
redelijk te blijven, we hebben ook sociale tarieven (scholen goedkoper, ook voor
universiteit, lagere scholen). Acties naar mensen die het moeilijker hebben in de
samenleving. We hebben wel een engagement. Voor de kwaliteit dat we bieden hebben
een goede prijs. We krijgen hier ook weinig opmerkingen over.
184
8. Aanpassingen plaats
Hebt u bewust gekozen om het event in Antwerpen te organiseren en waarom?
Stadsloop Gent is even oud. Dwars door Brugge. Krete in spa een paar jaar ouder. Nu
gigantisch aanbod. Wel specifiek bedoeld in Antwerpen. Gestart met de classic in
Tessenderloo. Daarna in Oostende en zo gegroeid. Bob Verbeeck in Amerika. In grote
steden.
Hebt u rekening gehouden met het imago van de gastbestemming bij het bepalen
waar u uw event zou laten doorgaan?
Ja het past. Antwerpen heeft een jong imago. Heel dynamisch imago. Ook veel jonge
mensen die meedoen. Geen toeval dat 10miles daar door gaat.
Hebt u bewust gekozen om de wedstrijd in een stad te laten doorgaan?
Ja.
Had dit iets te maken met de subsidies die u kreeg van oost Vlaanderen/Gent?
Nvt
Nog steeds hetzelfde parcours of veranderd?
Eerder vermeld.
9. Aanpassingen promotie
Wat was de boodschap die jullie wilden communiceren?
Bedoeling van het beeld is om duidelijk te laten zien wat het is (door foto) in evenwicht
met wat uw partners willen of in lijn met communicatie. Antwerpen, groot evenement
(foto uit Waaslandtunnel). Schrijf je nu in.
Welke communicatiestrategie is toegepast?
Mailing via database.
Combinatie van alles: stadscampagnes, direct mailing en dan traditionele media.

Deals met gazet van Antwerpen

Met aantal gespecialiseerde media (runners World running.be)

Media deals beperkt omdat de wedstrijd het niet echt nodig heeft.
Rol van traditionele media is redelijk beperkt.
185
Is
er
een
verschillende
communicatiestrategie
voor
lokaal
of
verderaf?
Nee via de stad. Canvassen. Onze rol erin is beperkt omdat de stad heel veel doet
(loopgids, stadaffiche)
Speciale
acties
gedaan
gericht
op
vrouwen?
Assics ladies run in het leven geroepen. Specifiek communicatie,nee.
Wilt u van de volgende communicatiekanalen telkens zeggen of u deze gebruikt hebt
en specifiëren hoe.
Televisie Niet
Krant x
Magazines x
Radio niet
Banner advertentie
Affiche
Folder
Promotiebon gekregen (om deel te nemen aan het event)
Via website/nieuwsbrief sponsors reclame gemaakt?
Via stad Gent?
Artikel in de krant -> onderhoudt u bewust contacten met de pers?
Reclame op loopbeurs
Persoonlijk geadresseerde post
Catalogus
Telefoon
Reclame op een ander loopevent
Sms
Email
website
Social media?
Hebt u actief geprobeerd word of mouth te creëren? Door speciale acties..
Daar zijn we nu mee bezig (Twitter lanceren), op Facebook sinds vorig jaar maar dan niet
186
veel mee gedaan) discussies proberen los te krijgen. We geloven ook dat de toekomst is.
Direct mailing, er zijn altijd mensen die dit niet appreciëren. Eigenlijk relatief weinig.
Ondervindt u loyaliteit onder de deelnemers, dat zij terugkomen jaar na jaar?
(citymarketing)
Ja. Zeker bij de 20Km. Je hebt fans van de 10 Miles. Als bekend persoon loopt Geert
Hoste mee. Als je eenmaal hebt meegedaan zul je niet snel afhaken.
Opmerkingen?
Vorig jaar het aantal voor het eerst gezakt: omdat we in de paasvakantie vielen.
187
Bijlage 9: Interview Geert Gysel (Midzomernachtrun)
1. Algemene evolutie
Sinds welk jaar wordt het event georganiseerd?
Er is nog maar één editie geweest onder Gentloopt.be. Vorig jaar hebben we de marathon
over gekocht voor 16.000 euro.
Hoeveel deelnemers waren er per jaar sinds start van de loopwedstrijd?
Er waren 2580 mensen die deelnamen.
Hebt u een idee hoe de verdeling mannen/vrouwen is?
Er namen meer mannen dan vrouwen mee. Van de deelnemers waren 64% mannen en
36% vrouwen.
Weet u hoeveel sporttoeristen er komen (zowel buitenlanders als niet-Gentenaren)?
Het merendeel van de deelnemers is afkomstig van buiten Gent (62%) en 38% is
afkomstig van Gent en randgemeenten.
Is de wedstrijd altijd al in dezelfde periode georganiseerd?
nvt.
Aanpassingen aan organisatie
Bent u al sinds de eerste editie de hoofdverantwoordelijke?
Ja ik ben zaakvoerder van de bvba en hoofd van de raad van bestuur wat betreft de vzw.
Het is echter de bedoeling dat de bvba iets tijdelijk is. De bvba was een noodzaak omdat
de vzw nog geen middelen heeft. Gent loopt staat los van stad Gent.
Was er op een bepaald moment een samenwerking met een commerciële instelling
qua organisatie?
De twee commerciële instellingen waar mee wordt samengewerkt is mijn eigen
vennootschap en natuurlijk al de sponsors.
Is er al sinds de eerste editie een samenwerking met stad Gent?
Ja. Stad gent is exclusief in het toewijzen van opdrachten, om organisatoren iets te laten
organiseren (er zal dus altijd maar één midzomernachtrun, maar één stadsloop en één
188
marathon in Gent zijn). Ik heb heel rechtstreekse en goede contacten met de sportdienst
en dienst feestelijkheden. Nog een voorbeeld van het exclusiviteitcontract is dat er bv niet
nog een Triatlon mag komen in Gent.
Verder wordt er met de stad samengewerkt voor alle diverse hand en spandiensten,
politiebegeleiding, ondersteuning, huur van materiaal, sportdienst die affiches ophangt in
alle sporthallen. De dienst feestelijkheden die mee organiseert, zij doen de coördinatie
van de dienstverlening van de lijn en de hulpdiensten. Verder leveren zij dranghekkens en
mogen we een openbaardomein gebruiken. Een subsidieaanvraag doen wij natuurlijk ook,
die mag je één keer per jaar doen voor één evenement en is heel beperkt. Maar er zijn
andere voordelen bv. de diensten van de politie worden niet gefactureerd. Ivago betalen
we dan weer wel zelf. De topsporthal en het Rode kruis worden ook zelf betaald.
Vorig jaar werd ook met de toeristische dienst gesproken maar dat was heel last minute,
we hebben het dus niet kunnen uitbouwen. Dit jaar staat dit al veel verder. Het is de
bedoeling om het toerisme meer te integreren. We zouden ook met camping op de
blaarmeersen willen samenwerken. We praten ondertussen ook al ook met b&b's. We
willen dit nu eerst proberen om dan met de derde editie er echt helemaal te staan. Vorig
jaar hadden we door het last minute gebeuren één extra loper.
Sinds wanneer was er sponsoring van bedrijven (is dit volgens een evolutie
gebeurd)?
Ja er is zeker een evolutie het was heel moeilijk vorig jaar. Je krijgt dan voordurend het
typisch antwoord, 'je hebt nog niets bewezen. Eerst moet je een evenement doen en dan
kunnen w e inschatten of het de moeite is'. Maar er waren wel een aantal grote waaronder
Lampiris (groene energie) zij gaven behoorlijk veel cash, Frieslandcampina met de
merken Appelsientje, Fristi, Nutroma Cécémel
Wat doet u allemaal om de sponsors in de verf te zetten(behalve affiches en flyers)?
Sponsordossier wordt doorgemaild.
Wij onderscheiden twee soorten sponsoring, de klassieke uitingen en de specifieke project
sponsoring.
Zo hebben we de klassieke zaken als het logo op startboog, affiche, op de website, op de
diploma’s. Op de aankomstvideo. We gaan er vanuit dat deze video later door de
189
deelnemers zal geshared worden op Facebook. Er zijn bv twee specifieke sponsors, Radio
Nostalgie en Tv Oost, die hierop gefilmd willen worden. Verder wou. Volvo bv dat we
met hun auto’s reden, een week voor en na het event. We kunnen ook sponsors op de
bevestigingsmail zetten, op bandjes, of het plakkaat achter het podium bij de
prijsuitreiking… De logo-plaats op de kledij is anders voor de lopers tov de seingevers,
de medewerkers en crew. BNP Paribas Fortis wil bv. tijdens het interview voor het
nieuws van één goed zichtbaar zijn en staat daarom op de borstplek van de organisator.
Lampiris staat ook op de startnummers.
Daarnaast de specifieke projectsponsoring. Hierbij wordt op zoek gegaan naar een project
waar de sponsors zich goed bij voelen. Bv. Lampiris die 2500 looplampjes uitdeelt aan
mensen in het donker park langs het parcours. Dat kost hen de lampjes en acht mensen
om de lampjes uit te delen… Andere projecten zoals dit jaar bv de barrista run. Een show
om koffie klaar maken. (maar dit moet nog goedgekeurd worden). In heel close up wordt
koffie gefilmd, daar zit specifiek de sponsoring van de Belgian coffee federation in. Dit
zijn voorstellen van de klant uit. Het is heel belangrijk om niet te gaan schooien achter
geld. Het gaat om commerciële voorstellen. Zo benaderen we bedrijven door te zeggen
dat we 40.000 mensen bereiken, we vragen hen dan wie zij willen bereiken?. De 'per
toeval' toeschouwer, deelnemer, mensen die naar het Journaal kijken, lopers zelf, mensen
die ze inschrijven om mee te doen. De vrienden van sportievelingen, dat gaat dan via de
Facebook vrienden. Het is een heel marketingintake gesprek met een potentiële sponsor
waarbij het budget wordt bespreken om dan samen iets uit te werken.
En wordt er dan ook gebruik gemaakt van een vast sponsorbedrag?
De meesten vragen inderdaad om bedragen door te sturen. Zoals bv naamsponsor 35.000
titel 10.000. Eens ik daar dan persoonlijk ben zeg ik onmiddellijk dat ze daarvan alles
mogen vergeten en dat we samen iets gaan maken.
Toch is er nog veel interesse in de traditionele media. Maar bv. Delhaize wil niet op de
affiche staan. Maar die exclusiviteit blijft dan wel bezet, we mogen er dan bv geen
concurrent meer opzetten.
Denkt u dat toeschouwers/deelnemers hier op letten?
Voor de sponsors die het belangrijk vinden doen we dit wel, duidelijk maken wie de
sponsor is. Bv. Bij de marathon zijn er kilometerborden met elk een apart merk. Iedereen
190
die bv de 5km heeft gelopen weet dat het Fristi was (zij stonden op de km borden van de
5 km).
Is er een barrière op aantal sponsors?
Ja. het mag geen woud van logo's worden. We zorgen dat er ook niet teveel logo’s zijn.
We kijken heel zorgvuldig. Bijvoorbeeld iemand die morgen zegt, wij willen de fanfare
sponsoren, dat is iets extra. We zochten bv een sponsor die de kosten van de elektrische
boten wou sponsoren. Hun vraag was dan wel om er een motorboot bij te geven waarmee
zij de pers met een eigen chauffeur konden vervoeren. Van zo voorstellen mogen er wel
tien extra komen. Bv. Luchtballon extra animatie. Iets speciaals kan altijd. Exclusiviteit is
het belangrijke.
Is er een samenwerking met de toeristische dienst? (aanbieden pakketten…)
Hierboven
Probeert u met uw evenement ook mensen aan te zetten tot lopen?
(trainingsschema’s)
Ja Gent loopt is een vzw met een maatschappelijk doel: de mensen op een positieve
manier samen brengen in de openlucht en dit op een sportieve gezonde manier. We
bereiken dit enerzijds via de evementen en anderzijds via de loopclub. We zijn voor een
stuk een idealistische organisatie. Dit bv. tegenover Golazo Sports, zij zijn zuiver
commercieel.
2. Marketingstrategie
Hoe is de marketingstrategie opgebouwd?
Eerst hebben we uiteraard de swot analyse gedaan. Dan hebben we gedefinieerd wie ons
doelpubliek is. Dan hebben we nagegaan wat voor ons doelpubliek de grootste
aantrekkingelementen zijn en de grootste schrikelementen. Aan de hand hiervan doen we
aan communicatieanalyse van het doelpubliek Wat willen ze horen, wat willen ze
beleven… Welke boodschappen willen we overbrengen. Dan wordt de
communicatiemiddelenlijst gemaakt en dan proberen we deze boodschap te matchen met
het type persoon en met de middelen, dan hebben we ons communicatieplan. Dit plan
wordt dan in euro's omgezet en dan beginnen schrappen, wat is mogelijk wat niet... Het
dimensie van je sponsor komt daar dan bij. Dan kijken we wat daar nog bij moet. Echt
191
van publiek evenement, boodschap, sponsorboodschap… laten matchen en kijken naar
het budget. Al die verschillende aspecten moeten samen op elkaar afgestemd worden.
Hebt u een marktonderzoek en een SWOT-analyse gedaan voor men het product
bepaald heeft?
We deden geen bevraging van de markt, maar 'Vlaanderen loopt!' heeft veel informatie
gegeven. Het hele idee van Gentloopt.be is op basis van dat onderzoek gemaakt. Hierdoor
is het wetenschappelijk benaderd. Een van de conclusies is dat mensen zich niet graag
aansluiten voor lange termijn ze willen niet vast zijn, daarom is de inschrijving bij ons per
kwartaal.. Een ander is dat mensen zich niet echt meten, daar hebben we verschillende
categorieën aangemaakt. Het is een zacht evenement maar met alle harde elementen erin.
Bv. Het is een correct parcours. Wanneer komen bv vrouwen? Als ze het makkelijk
hebben kunnen vinden. Als we daarvan de aandachtspunten weten zullen we daar zeker
ook aandacht aan besteden. We gebruiken deze informatie niet enkel om alles te
realiseren, maar ook in onze communicatie, dat je er bv makkelijk kan parkeren. We
maken ook een document met in detail alles beschreven, een soort draaiboek. De mensen
weten zo perfect wat ze kunnen verwachten.
In de communicatie voeren we geen verschil tussen mannen en vrouwen. Er wordt
gewoon na gegaan wat voor beiden apart belangrijk is, dat al deze elementen samen in de
documenten staan. Al de informatie wordt verwerkt in de maandelijkse nieuwsbrieven en
de website. Je kan mannen en vrouwen moeilijk apart gaan aanspreken.
Hoe hebben jullie jezelf gepositioneerd?
Als meest gezellige nachtloop van de lage landen.
Als intieme belevingsstadsloop.
Als cultureel verantwoorde nachtloop.
Als recreatieve familieloop.
Kortom: Als meest geanimeerde gezellige cultureel verantwoorde intieme
familiestadsnachtloop van de lage landen.
Wat is jullie doelgroep?
Onze doelgroep is zeer breed, elke recreatieve pseudo- of niet – sporter. ‘iedereen’. We
richten ons vooral naar mensen die deelnemen aan sportevenementen en die er ook geld
aan willen geven, culturele, sportieve, ontwikkelingsmeerwaarde in de sport. Niet zozeer
192
mensen die geldprijzen willen gaan verdienen en ook niet mensen die maar €3 willen
betalen. Ook de mensen die bv plezier hebben aan een barrista run…
Wordt dit ook in de communicatie doorgevoerd?
Ja we zorgen voor een zeer kwaliteitsvolle communicatie qua taalgebruik maar ook met
mooie stevige , meerkleuren flyers. We maken gebruik van de beelden van de graslei en
korenlei. We gebruiken dus bv geen cartoon van iemand die probeert te lopen op onze
affiches, maar middeleeuwse taferelen. Je zal zien dat onze Facebook pagina ook altijd
zeer vriendschappelijk, zeer motiverend, zeer positief is.. Niets voor de verzuurde
Vlaming, het is voor mensen die zich goed voelen in hun vel. Dit zie je ook bij Gentloopt
de club het is €20 voor 36 trainingen en ook gratis drank, dus heel goedkoop. Maar toch
in het een publiek met professoren, we hebben een rechter een aantal advocaten en een
notaris. We trekken ook duidelijk dat publiek aan, maar zeker ook studenten.
Ook arbeiders, maar het is niet zo dat we gaan fyeren aan de cinema. We hebben bv eens
een grote flyeractie aan het stadium gedaan bij een match van AA Gent- Lokeren, we
hebben toen 8000 flyers uitgedeeld en behoorlijk weinig resultaat gehaald. Op 20km
Brussel was dit een enorm verschil. We weten dat goed omdat we alles onmiddellijk
meten met de online verkoop van tickets en aantal bezoekers op de website enz.
Proberen jullie ook andere ‘types lopers’ aan te trekken door verschillende
randactiviteiten te bieden?
Ja. Omdat we ervoor zorgen dat alles correct en exact verloopt, bv een correcte
tijdsmeting. En zo vermelden we bv ook onze exacte marathonafstand die bij ons exact
42.026m bedraagt. Dan kregen we natuurlijk reacties van mensen dat het niet volledig
klopt. Dat kan nooit tot op de meter de exacte echte marathonafstand zijn. Maar het is net
door die precisie erin te leggen dat we mensen aantrekken die exact hun tijden narekenen.
We zorgen ook voor voldoende prijzen voor winnaars, het voldoende in beeld brengen.
We maken ook gebruik van extra controlemeetmatten. En een affichecampagne wordt
ook in de sportclubs gedaan, waardoor we ook hen bereiken.
We zorgen voor randactiviteiten. Dit zijn bij de Midzomernachtrun vooral culturele
activiteit bv. Barrista jam. Het demografisch profiel bij de lopers is een hogere
middenklasse, we houden daar op deze manier rekening mee. Maar uiteraard is iedereen
welkom. Maar het is logisch dat we onze communicatie en activiteiten richten naar de
grootste groep potentiële deelnemers.
193
Verder trachten we alles dat bijzonder is te communiceren bv dat we in de topsporthal
lopen gebruiken we in de communicatie door te zeggen dat in de topsporthal menig atleet
zijn overwinning behaalde. Er waren een aantal mensen die hun 100ste marathon kwamen
lopen, zo leuke weetjes vermelden we bv. verder zijn er ook bekende mensen zo gingen
bv de Borlée's ook komen, maan dan meer als showelement van Gentloopt, dit komt
omdat Lampiris een grote sponsor van hen is. Vanaf dit jaar zijn we ook aangesloten (via
de marathon) bij ultranet: dit is een associatie voor langeafstandlopers, de deelnemers bij
ons kunnen nu ook punten verdienen bij onze marathon. Door lid bij de federatie te zijn
trekken we dus ook meer geavanceerde lopers aan. Lizzy hawker is de wereldkampioene
van de 24u, zij komt ook naar Gentloopt. Dit zijn personen die voor ons bv extra volgers
op Twitter zullen betekenen.
3. Aanpassingen aan loopwedstrijd (product)
Wat is het kernproduct? (Wat willen jullie de mensen aanbieden met deze
loopwedstrijd?)
Dat is heel dubbel wij verkopen eigenlijk twee dingen: starten en reclame. Wij willen een
unieke plaats bieden om de reclame van sponsors in het daglicht te stellen.
Naar de deelnemer toe willen wij een cultureel verantwoorde, spraakmakende, heel
originele en sympathieke nachtrun zijn.
Zijn er randactiviteiten?
Vorig jaar hebben we die zeer beperkt gehouden omdat wij ervan uit gingen dat als
mensen 's nachts lopen en ze komen toe, ze naar huis zullen willen gaan. Maar dat hebben
we fout gedacht, het was zo gezellig dat ze bleven. Qua randactiviteiten waren er toen
vuurspuwers, kanos met vuurpotten op de Leie en we hadden hoornblazers op de kant aan
de Leie. Midzomernachtrun op de kaai (boten waren de marathon). 20-koppige fanfare.
Jambee-spelers (dat waren twee groepen), een live-dj in de topsporthal. een augustijnbar.
Hierbij was er bv een akkoord dat zij bier leveren, wij betalen het niet, wij verkopen het
en de opbrengst is voor hen. We hadden ook nog een mobiele jukebox van radio
nostalgie. Een wedstrijd van Nivea (één van de verzorgingsproducten) waarin alle
deelnemers schreeuw konden hun laten horen en de beste schreeuw kreeg dan iets. Er was
productsampling: een gratis Fa deo. We hadden iemand ingehuurd van de radio, Peter De
Kroebele die werkt voor Sporza radio en televisie. Hij deed de animatie als speaker. Grote
194
brede kerels van american football deden de bevoorrading. Door Lampiris werden lichtjes
uitgedeeld. Vorig jaar ook een ploeg die in de stad zelf van die ‘klappertjes’ uitdeelt. En
we hadden een luchtballon, maar er was te veel wind. Als eetkraam hadden we ook een
biologische frituur, die de frieten volgens het oude recept bakt.
Dit jaar wordt het veel meer: een Twitter wall, je kan dan rechtstreeks van op het circuit
Twitteren. Een Barrista jam. Cheering board waar er plakkaatjes klaarliggen met dikke
viltstiften de mensen kunnen er aanmoedigingsteksten op schrijven. Er worden dan foto’s
van gemaakt en deze worden ook op de twitter wall geprojecteerd. Online ook
beschikbaar. Nog meer muziek. Dit jaar zal er ook een heel andere catering zijn, meer
bars. Een service waarmee je speciaal aangeklede sms-berichten kan laten opsturen naar
je familie. De aankomstvideo kan je dit jaar tegen een bepaalde prijs downloaden.
Wat zijn de extra services die jullie bieden? (massagetafels…)
Ja zeker, wij hebben een chipregistratie. Maar bv geen massagetafel, dat is leuk maar je
staat uren aan te schuiven. Je moet dankbaar zijn dat ze het geven maar, als ze het goed
doen sta je je eigenlijk uren te frustreren tijdens het wachten. Live berichtgeving van
tussen de wedstrijd. De twitter wall. Voldoende kleedkamers en douches. We zorgen ook
voor een gratis bewaking van sporttassen, er is parkingservice. We zorgen voor goed
gevulde goodiebags. Aankomstvideo online bekijken en kan downloaden is sinds dit jaar.
Sms sinds dit jaar.. Elke deelnemer krijgt een gratis T-shirt.
Geef uw mening over onderstaande factoren (met oog op wat volgens u nog
verbeterd zou kunnen worden).
195
Helemaal
In orde
Neutraal
in orde
Niet in
Helemaal
orde
niet in
orde
Sfeer
O
O
O
O
O
Prijszetting eten en drank
O
O
O
O
O
Afbakening parcours
O
O
O
O
O
Prijsuitreiking
O
O
O
O
O
Impact op omgeving
O
O
O
O
O
Organisatie in het algemeen
O
O
O
O
O
Toegang tot het event
O
O
O
O
O
Parking
O
O
O
O
O
Ontvangst
O
O
O
O
O
Catering
O
O
O
O
O
Animatie
O
O
O
O
O
Veiligheid
O
O
O
O
O
Klantgerichtheid medewerkers
O
O
O
O
O
Timing (moment)
O
O
O
O
O
Site/ locatie
O
O
O
O
O
Informatie
O
O
O
O
O
Randactiviteiten
O
O
O
O
O
Free gadgets
O
O
O
O
O
Probeert u steeds voor een vernieuwend element te zorgen?
Ja. De combinatie van koffie show en lopen is ongezien. Vorig jaar wilden we de
hoerenbuurt erbij hebben op het parcours. Dit jaar zal die er niet bij zijn door de werken
die er gebeuren.
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan de
loopwedstrijd?
Sociale factoren.
196
Wat is het belangrijkste motief voor deelnemers om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd? (1 antw).
Wat is het belangrijkste motief voor de deelnemer om deel te nemen aan uw
loopwedstrijd?
O
Om een goed resultaat te behalen
O
Om samen met vrienden/familie collega's te lopen
O
Om zich echt een loper te voelen, erbij te horen
O
Om aan de conditie te werken
Duid aan wat deelnemers volgens u op volgende vragen zouden antwoorden.
Helemaal Akkoord Neutraal
akkoord
Niet
Helemaal
akkoord
niet
akkoord
Dichtbij
O
O
O
O
O
Activiteit in Gent/ locatie
O
O
O
O
O
Goede periode
O
O
O
O
O
Eerdere deelgenomen
O
O
O
O
O
Groot aantal deelnemers
O
O
O
O
O
het
O
O
O
O
O
Ideaal na trainingsperiode/ past in
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Door het speciaal concept (nachtrun)
O
O
O
O
O
Het is voor het goede doel
O
O
O
O
O
Aanwezigheid bekendheden
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Voor de drink nadien
O
O
O
O
O
Voor de randactiviteiten
O
O
O
O
O
Door de goede organisatie
O
O
O
O
O
Vrienden/
familie
hebben
aangeraden/ namen deel
trainingsschema
Reputatie
van
het
event/
internationale omvang
Omdat
er
zoveel
reclame
voor
gemaakt is
Overige (geef nadere toelichting)
197
Hoe probeert u klanten te binden?
Door te informeren, mensen die deelnemen krijgen de nieuwsbrief, we zijn nu begonnen
met de officiële start van de campagne van de mailings voor dit jaar. We zeggen dat ze
een voorinschrijfrecht krijgen voor de midzomernachtrun, een speciale behandeling. We
zeggen bv. Herinner je je nog, hierdoor geven we ze het gevoel dat ze uniek zijn, dat we
aan hen denken, trouw blijven aan het concept en niet afdoen van de kwaliteit, verbeteren
en dit ook zo communiceren. Ook luisteren naar de klanten is heel belangrijk, zij vinden
het belangrijk om gehoord te worden.
10. Aanpassingen prijs
Hoe is de prijs bepaald?
Niet volgens kost omdat je moeilijk kunt inschatten hoeveel er zullen meedoen. Dit
gebeurt zoals de automerken doen. Ze kijken naar het aanbod en kijken dan wat de andere
vragen. Dit gebeurt nu nog zo, maar eens we weten hoeveel kosten er zijn zal dit
aangepast worden.
(Nu gemiddelde prijs van Golazo Sports). Animatiewedstrijd dus vergeleken met
vergelijkbare merken.
Door gratis T-shirt eigenlijk goedkoop.
Hoe hebt u zichzelf gepositioneerd? (marktleider, kostenleider..)
In dezelfde klasse zitten we net iets goedkoper, maar er zijn er weinig van dezelfde
klasse, in de totale markt zitten we eerder duurder.
Was uw event uitverkocht? Zoja in hoeveel tijd is deze (uit)verkocht?
Vorig jaar hadden we gegokt op 2500, maar we zaten er net boven, dus eigenlijk wel
uitverkocht want er waren geen startnummers meer.
Denkt u dat u de prijs kan laten stijgen zonder gevolgen op het aantal deelnemers?
De t-shirt wegnemen zou weinig invloed hebben, maar het is net een deel van het concept
dat je het t-shirt krijgt. Nu is het € 18 inschrijvingsgeld. We kunnen niet zeggen het
wordt nu € 24. Zal zeer lang onder de psychologische drempel van de twintig moeten
blijven. Er kan nu trouwens ook met bankcontact betaald worden, voor de handling fee
wordt 50 cent gevraagd (maar dit haalt ons niet uit die kosten die 72 cent bedragen).
198
11. Aanpassingen plaats
Hebt u bewust gekozen om het event in Gent te organiseren en waarom?
Ja. Gentloopt bewust gekozen in Gent. Ik ben geboren en getogen in Gent, het is mijn
thuisbasis. Gent is vanuit onze vzw werking naar het gemoedelijke sociale, Gent is veel
minder verzuurd en minder anoniem en dus groter potentieel aan jongeren. Het is een
sympathieke bevolking, er zijn meer studenten en het stadsbestuur staat veel meer open
voor studenten. We hebben daarenboven een heel actieve schepen van sport.
Hebt u rekening gehouden met het imago van de gastbestemming bij het bepalen
waar u uw event zou laten doorgaan?
Gent was ook de sporthoofdstad van 2012, we hebben hiervan ook gebruik gemaakt in de
marketing.
Hebt u bewust gekozen om de wedstrijd in een stad te laten doorgaan?
Ja. Voor het potentieel bereik.
Had dit iets te maken met de subsidies die u kreeg van Oost Vlaanderen/Gent?
Nee want dat wist je niet op voorhand. Voor midzomernacht hebben we er geen gekregen,
je krijgt er maar één per organisatie. Dus het was voor de marathon.
Nog steeds hetzelfde parcours of veranderd?
Nee parcours zal dit jaar grotendeels hetzelfde blijven. Niet meer door hoerenbuurt, door
problemen met de lijn (niet omdat het niet mag). Ook door prinsenhof.
Wat is de plaats van ticketing en is die altijd hetzelfde geweest?
De Topsporthal. Dit is dezelfde, de vertrekplaats is in de topsporthal buiten starten binnen
aankomen.
12. Aanpassingen promotie
Wat was de boodschap die jullie wilden communiceren?
Kom samen met vrienden en kennissen genieten van een cultureel verantwoorde sportieve
prestatie door de mooiste stad van Vlaanderen.
199
Welke communicatiestrategie is toegepast?
Marketingmix:
Heel gefaseerd. In fasering.
-
Nieuwsbrieven gans het jaar
-
Telefonische prospectie: bedrijven opbellen om te vragen om deel te nemen als
bedrijf, cold calling.
-
Publiciteit in tijdschriften sinds januari: specifieke loperstijdschriften (zatopek):
achtercover gekocht
-
Reclametrailers: nu staan er twee aan de RUSS in totaal vijf doorheen Gent
rondrijden en bij andere evenementen gezet worden. -> dit jaar
-
Actie in ruil voor 2 bioscooptickets en augustijnen -> achtergrond laten beletteren.
-
Campagne op een mobilhome (vrijwillig gevraagd)
-
Strategisch opstellen beachvlaggen bv. Bij Sfinx Ekiden. (ze deden mee met vijf
ploegen, elke ploeg heette gent loopt, met shirts, beachvlaggen op het terrein zelf).
Aan de RUSS de auto’s. vier trailers met reclame verspreid over het circuits. ->
dit jaar
-
Idem op andere evenementen.
-
Flyercampagne
op
andere
evenementen:
->
op
alle
evenementen.
nu zeer zorgvuldig geselecteerd (vorig jaar op alles)
-
Affiches in de laatste maand
-
reclamespots op radio nostalgie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen.
-
Tv-spots op tv Oost
-
Campagne via UGent. Via Hogeschool Gent. Dit jaar ook via Artevelde
Hogeschool.
-
Mail sturen
IS er een verschillende communicatiestrategie voor lokaal of verderaf?
Affiches zijn verspreid in heel Oost-Vlaanderen, Brugge, Kortrijk en west-rand van
Antwerpen.
Geen specifieke campagne, maar affichecampagne is natuurlijk wel intensiever in Gent.
Flyeren ook in Brussel, Woluwe, Antwerpen, Brugge… tamelijk ruim.
200
Speciale acties gedaan gericht op vrouwen?
Zie hierboven.
Wil u van de volgende communicatiekanalen telkens zeggen of u deze gebruikt hebt
en specifiëren hoe.
-
Televisie
-
Krant
-
Magazines
-
Radio
-
Banner advertentie
-
Affiche
-
Folder
-
Promotiebon gekregen (om deel te nemen aan het event)
-
Via website/nieuwsbrief sponsors reclame gemaakt?
-
Via stad Gent?
-
Artikel in de krant -> onderhoudt u bewust contacten met de pers?
-
Reclame op loopbeurs
-
Persoonlijk geadresseerde post
-
Catalogus
-
Telefoon
-
Reclame op een ander loopevent
-
Sms
-
Email
-
website
-
Social media?: Facebook.
Hebt u actief geprobeerd word of mouth te creëren? Door speciale acties..
Aankomstfilmpjes: posten op Facebook. Was vorig jaar nog beperkt, ook weinig
facebookvrienden.Nu al veel meer met de gentlooptgroep. Er wordt heel veel gepraat met
elkaar van de loopgroep 8000 mensen op Facebook. 1300 volgers op Facebook maar
bereik van 8000 man. Google reclame (als je stadsloop intikt of Golazo Sports gaan zij
bovenaan staan). Ook Facebook reclame dit jaar.
201
Bijlage 10: Intracase analyse Ekiden
Toeschouwers
Antwoorden sporttoeristen en inwoners anders op de vraag of ze ook zouden deelnemen
in
een
andere
stad
?
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a
4
,148
6,701
4
,153
6,315
1
,012
6,783
105
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,90.
202
Woont de meerderheid van de mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, in de buurt
van de stad?
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Asymp. Sig. (2-
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
a
1
,450
,271
1
,603
,562
1
,454
,570
b
df
Fisher's Exact Test
,488
Linear-by-Linear
,565
Association
N of Valid Cases
1
,299
,452
108
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,39.
b. Computed only for a 2x2 table
Hoeveelste bezoek * postcode2 Crosstabulation
postcode2
1,00
Count
Total
2,00
28
54
82
% within Hoeveelste bezoek
34,1%
65,9%
100,0%
% within postcode2
71,8%
78,3%
75,9%
% of Total
25,9%
50,0%
75,9%
11
15
26
% within Hoeveelste bezoek
42,3%
57,7%
100,0%
% within postcode2
28,2%
21,7%
24,1%
% of Total
10,2%
13,9%
24,1%
39
69
108
36,1%
63,9%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
36,1%
63,9%
100,0%
1e
Hoeveelste bezoek
Count
2e of meer
Count
% within Hoeveelste bezoek
Total
% within postcode2
% of Total
203
Scoorden de respondenten die voor de tweede keer aanwezig waren anders op de vraag
‘vond je het een unieke ervaring’? (Analyze – descriptive statistics – crosstabs)
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a
4
,370
3,584
4
,465
1,893
1
,169
4,278
106
a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,47.
204
Geven de mensen die voor de 2e maal aanwezig zijn een hogere score aan het event?
Group Statistics
Hoeveelste bezoek
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
1e
79
7,8861
,78426
,08824
2e of meer
26
7,8462
,61269
,12016
algemeneindruk2
Geven mensen die van plan zijn terug te komen het event een hogere score?
Group Statistics
Bent u van plan om bij de
volgende
editie
terug
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
te
komen kijken?
Ja
96
7,9167
,74927
,07647
7
7,5714
,53452
,20203
algemeneindruk2
Nee
Deelnemers
Antwoorden sporttoeristen en inwoners anders op de vraag of ze ook zouden deelnemen
in een andere stad ?
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig.
(2-sided)
a
4
,000
Likelihood Ratio
25,802
4
,000
Linear-by-Linear Association
16,490
1
,000
Pearson Chi-Square
N of Valid Cases
25,175
241
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,10.
205
Postcode2 * Ik zou ook deelnemen moest de wedstrijd in een andere
stad doorgaan Crosstabulation
Ik zou ook deelnemen moest de wedstrijd in een andere stad
Total
doorgaan
helemaal
akkoord
neutraal
akkoord
Count
% within Postcode2
niet
helemaal
akkoord
niet akkoord
4
4
19
28
28
83
4,8%
22,9%
33,7%
33,7%
18,2%
19,4%
52,8%
47,5%
44,4%
34,4%
18
79
25
31
5
158
11,4%
50,0%
15,8%
19,6%
81,8%
80,6%
47,2%
52,5%
55,6%
65,6%
22
98
53
59
9
241
9,1%
40,7%
22,0%
24,5%
3,7% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
4,8% 100,0%
1,00 % within Ik zou ook deelnemen
moest
de
wedstrijd
in
een
andere stad doorgaan
Postcode2
Count
% within Postcode2
3,2% 100,0%
2,00 % within Ik zou ook deelnemen
moest
de
wedstrijd
in
een
andere stad doorgaan
Count
% within Postcode2
Total
% within Ik zou ook deelnemen
moest
de
wedstrijd
andere stad doorgaan
206
in
een
Woont de meerderheid van de mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, in de buurt
van de stad?
Chi-Square Tests
df
Asymp. Sig. (2-
Value
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
a
1
,829
,006
1
,939
,047
1
,829
,047
b
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
,889
Linear-by-Linear
,046
Association
N of Valid Cases
1
,468
,829
245
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,22.
b. Computed only for a 2x2 table
Postcode2 * Hoeveelste bezoek Crosstabulation
Hoeveelste bezoek
1e
Count
1,00
Total
2e of meer
53
32
85
% within Postcode2
62,4%
37,6%
100,0%
% within Hoeveelste bezoek
34,2%
35,6%
34,7%
102
58
160
% within Postcode2
63,8%
36,2%
100,0%
% within Hoeveelste bezoek
65,8%
64,4%
65,3%
155
90
245
63,3%
36,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Postcode2
Count
2,00
Count
Total
% within Postcode2
% within Hoeveelste bezoek
207
Scoorden de respondenten die voor de tweede keer aanwezig waren anders op de vraag
‘vond je het een unieke ervaring’?
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a.
df
Asymp. Sig. (2-sided)
a
3
,435
2,823
3
,420
1,406
1
,236
2,730
241
1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 4,75.
Het was een unieke ervaring * Hoeveelste bezoek Crosstabulation
Hoeveelste
Total
bezoek
1e
2e of
meer
Count
helemaal
akkoord
20
% within Het was een
unieke ervaring
%
within
Hoeveelste
bezoek
Count
% within Het was een
akkoord
unieke ervaring
%
within
Hoeveelste
bezoek
11
31
64,5%
35,5% 100,0%
13,1%
12,5%
12,9%
90
60
150
60,0%
40,0% 100,0%
58,8%
68,2%
62,2%
33
14
47
Het was een unieke ervaring
Count
% within Het was een
neutraal
unieke ervaring
%
within
Hoeveelste
bezoek
Count
% within Het was een
niet akkoord
unieke ervaring
%
within
bezoek
Total
208
Count
Hoeveelste
70,2%
29,8% 100,0%
21,6%
15,9%
19,5%
10
3
13
76,9%
23,1% 100,0%
6,5%
3,4%
5,4%
153
88
241
% within Het was een
unieke ervaring
%
within
Hoeveelste
bezoek
63,5%
36,5% 100,0%
100,0%
100,0% 100,0%
Geven de mensen die voor de 2e maal aanwezig zijn een hogere score aan het event?
Group Statistics
Hoeveelste bezoek
N
1e
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
145
7,8621
,80468
,06683
81
8,2593
,62805
,06978
algemeneindruk2
2e of meer
Geven mensen die van plan zijn terug te komen het event een hogere score?
Group Statistics
Bent u van plan om bij de
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
volgende editie terug deel te
nemen?
Ja
215
8,0512
,73127
,04987
11
7,0909
,94388
,28459
algemeneindruk2
Nee
209
Organisatoren
Analyse motieven intracase Sfinx Ekiden Run
210
Group Statistics
Wedstrijden
Toeschouwers
Hkenmerken_event
N
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Reputatie_event
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Bekendheden
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Reclame
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Randactiviteiten
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Organisatie
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Periode
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Aantal_deelnemers
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Speciaal_concept
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Goede_doel
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Hsoc_factoren
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Kennissen_nemen_deel
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Sfinx
Ekiden
Kennissen_wilden_kijken Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Mean
Std.
Std. Error
Deviation
Mean
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
98 2,9286
1,11457
,11259
232 2,9914
,95342
,06260
102 3,4216
1,26206
,12496
232 3,9009
,90864
,05966
98 3,5102
,96586
,09757
232 3,6466
,81919
,05378
98 3,5000
1,01788
,10282
232 3,7500
,85660
,05624
98 2,1020
,87920
,08881
232 2,5819
,93152
,06116
.
.
.
232 2,1810
,79063
,05191
.
.
.
232 2,8922
1,02840
,06752
.
.
.
232 1,7586
,67254
,04415
101 2,5941
1,06938
,10641
232 2,5690
,93720
,06153
0
0
0
a
a
a
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
108 1,3241
,79518
,07652
232 2,5086
1,20242
,07894
99 2,4545
1,47270
,14801
.
.
0
a
.
211
Toeschouwers
Kennissen_tegenkomen
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Drink_nadien
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Hplaats
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Dichtbij
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Activiteit_stad
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Toevallig_gepasseerd
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Hvrijetijdsvoorkeur
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Eerder_deelgenomen
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Liefde_sport
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Vrijetijdsact
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Hcompetitie
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
Toeschouwers
Past_trainingsschema
Sfinx
Ekiden
Run
Deelnemers Sfinx Ekiden Run
100 2,8600
1,27144
,12714
.
.
.
98 3,4286
1,19276
,12049
232 3,4914
1,11266
,07305
0
a
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
106 2,1226
1,20082
,11663
232 2,2672
1,01809
,06684
104 2,1058
1,13136
,11094
232 2,2716
,97566
,06406
99 5,3030
9,54843
,95965
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
232 2,9526
1,45418
,09547
102 2,3627
1,16712
,11556
.
.
.
102 3,1275
1,24814
,12358
0
a
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
0
a
.
.
.
232 2,6940
,98313
,06455
a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
212
Bijlage 11: Intracase Antwerp 10 Miles & Marathon
Toeschouwers
Antwoorden sporttoeristen en inwoners anders op de vraag of ze ook zouden deelnemen
in een andere stad ?
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a
4
,002
16,572
4
,002
11,533
1
,001
17,402
211
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 6,03.
213
Woont de meerderheid van de mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, in de buurt
van de stad?
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Asymp. Sig. (2-
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
a
1
,000
13,789
1
,000
15,016
1
,000
14,864
b
df
Fisher's Exact Test
,000
Linear-by-Linear
14,799
Association
N of Valid Cases
1
,000
,000
229
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34,43.
b.
Computed
only
for
a
2x2
table
Hoeveelste bezoek * Postcode2 Crosstabulation
Postcode2
1,00
Count
Total
2,00
25
96
121
% within Hoeveelste bezoek
20,7%
79,3%
100,0%
% within Postcode2
34,2%
61,5%
52,8%
% of Total
10,9%
41,9%
52,8%
48
60
108
% within Hoeveelste bezoek
44,4%
55,6%
100,0%
% within Postcode2
65,8%
38,5%
47,2%
% of Total
21,0%
26,2%
47,2%
73
156
229
31,9%
68,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
31,9%
68,1%
100,0%
1e
Hoeveelste bezoek
Count
2e of meer
Count
% within Hoeveelste bezoek
Total
% within Postcode2
% of Total
Scoorden de respondenten die voor de tweede keer aanwezig waren anders op de vraag
‘vond je het een unieke ervaring’? (Analyze – descriptive statistics – crosstabs)
214
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a
4
,285
6,530
4
,163
,815
1
,367
5,023
218
a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,82.
215
Geven de mensen die voor de 2e maal aanwezig zijn een hogere score aan het event?
Group Statistics
Hoeveelste bezoek
N
1e
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
107
7,9346
,71732
,06935
97
8,2062
,78975
,08019
algemeneindruk2
2e of meer
Geven mensen die van plan zijn terug te komen het event een hogere score?
Group Statistics
Bent u van plan om bij de
volgende
editie
terug
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
te
komen kijken?
Ja
181
8,1326
,72579
,05395
16
7,5000
,96609
,24152
algemeneindruk2
Nee
216
Deelnemers
Antwoorden sporttoeristen en inwoners anders op de vraag of ze ook zouden deelnemen
in
een
andere
stad
?
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
a
4
,000
28,416
4
,000
25,230
1
,000
32,221
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
351
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,48.
Woont de meerderheid van de mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, in de buurt
van de stad?
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Asymp. Sig. (2-
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
a
1
,000
11,610
1
,001
12,973
1
,000
12,541
b
df
,000
,000
217
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
12,508
1
,000
382
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,22.
b. Computed only for a 2x2 table
Scoorden de respondenten die voor de tweede keer aanwezig waren anders op de vraag
‘vond je het een unieke ervaring’?
218
Geven de mensen die voor de 2e maal aanwezig zijn een hogere score aan het event?
Group Statistics
Hoeveelste bezoek
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
1e
142
8,3556
,88442
,07422
2e of meer
175
8,2429
,93135
,07040
algemeneindruk2
Geven mensen die van plan zijn terug te komen het event een hogere score?
219
Group Statistics
Bent u van plan om bij de
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
volgende editie terug deel te
nemen?
Ja
285
8,3895
,80441
,04765
32
7,4375
1,29981
,22978
algemeneindruk2
Nee
220
Organisatoren
Analyse motieven intracase Antwerp 10 Miles & Marathon
221
Bijlage 12: Intracase Midzomernachtrun
Toeschouwers
Antwoorden sporttoeristen en inwoners anders op de vraag of ze ook zouden deelnemen
in een andere stad ?
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
a
4
,001
19,074
4
,001
14,077
1
,000
17,879
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
198
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,68.
Woont de meerderheid van de mensen die voor de tweede keer aanwezig zijn, in de buurt
van de stad?
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction
222
Asymp. Sig. (2-
Exact Sig. (2-
Exact Sig. (1-
sided)
sided)
sided)
a
1
,017
4,871
1
,027
5,667
b
df
Likelihood Ratio
5,920
1
,015
Fisher's Exact Test
,023
Linear-by-Linear
5,641
Association
N of Valid Cases
1
,012
,018
221
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,86.
b. Computed only for a 2x2 table
Hoeveelste bezoek * Postcode2 Crosstabulation
Postcode2
1,00
Count
1e
Total
2,00
83
96
179
% within Hoeveelste bezoek
46,4%
53,6%
100,0%
% within Postcode2
88,3%
75,6%
81,0%
11
31
42
% within Hoeveelste bezoek
26,2%
73,8%
100,0%
% within Postcode2
11,7%
24,4%
19,0%
94
127
221
42,5%
57,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Hoeveelste bezoek
Count
2e of meer
Count
Total
% within Hoeveelste bezoek
% within Postcode2
Scoorden de respondenten die voor de tweede keer aanwezig waren anders op de vraag
‘vond je het een unieke ervaring’? (Analyze – descriptive statistics – crosstabs)
Chi-Square Tests
Value
df
Asymp. Sig. (2sided)
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
a
3
,220
6,359
3
,095
,000
1
,991
4,418
198
a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,40.
223
Geven de mensen die voor de 2e maal aanwezig zijn een hogere score aan het event?
Group Statistics
Hoeveelste bezoek
N
1e
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
138
8,2826
,80136
,06822
38
8,2105
,81067
,13151
algemeneindruk2
2e of meer
Geven mensen die van plan zijn terug te komen het event een hogere score?
Group Statistics
Bent u van plan om bij de
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
volgende editie terug deel te
nemen?
Ja
171
8,2807
,79160
,06053
5
7,8000
1,09545
,48990
algemeneindruk2
Nee
224
225
Bijlage 13: Intercase Toeschouwers
Vergelijking motieven
Independent Samples Test
Levene's
t-test for Equality of Means
Test for
Equality of
Variances
F
Sig
t
df
.
Sig.
Mean
Std.
95%
(2-
Differenc
Error
Confidence
tailed
e
)
Differenc Interval of the
e
Difference
Lower Upper
Equal
variance
s
assume
1,45
,22
3,23
0
9
0
308
,001
,43801
,13559
,001
,43801
,13589
,1712 ,7048
1
0
d
Reputatie_event
Equal
variance
s
3,22 187,82
not
3
assume
8
,1699 ,7060
4
7
d
Equal
variance
s
,055
assume
Bekendheden
,81
-
4
,037
306
,971
-,00562
,15278
,3062
5
,2950
2
d
Equal
variance
s
- 201,41
not
,037
assume
7
,971
-,00562
,15279
,3068
9
,2956
6
d
Equal
variance
Reclame
s
assume
d
226
,052
,81
2,12
9
9
301
,034
,27118
,12737
,0205 ,5218
3
3
Equal
variance
s
2,20 209,74
not
7
assume
8
,028
,27118
,12287
,044
,27404
,13569
,036
,27404
,12999
,0289 ,5134
6
0
d
Equal
variance
s
,972
assume
Randactiviteiten
,32
2,02
5
0
304
,0070 ,5410
2
6
d
Equal
variance
s
2,10 212,21
not
8
assume
0
,0177 ,5302
9
8
d
Equal
variance
s
,136
assume
Organisatie
,71
2
,424
296
,672
,04704
,11089
,1711
8
,2652
6
d
Equal
variance
s
not
,429
assume
198,64
1
,668
,04704
,10963
,1691
4
,2632
2
d
Equal
variance
s
assume
2,35
,12
-
3
6
,763
326
,446
-,08047
,10546
,2879
4
,1270
0
Kennissen_nemen_de d
el
Equal
variance
s
- 248,13
not
,809
assume
1
,419
-,08047
,09951
,2764
6
,1155
2
d
Equal
Kennissen_wilden_kijk
en
variance
s
assume
5,79
,01
1,68
2
7
5
301
,093
,28298
,16789
,0474
2
,6133
7
d
227
Equal
variance
s
1,62 176,21
not
2
assume
9
,107
,28298
,17445
,0613
0
,6272
5
d
Equal
variance
s
,290
assume
Kennissen_tegenkom
d
en
Equal
,59
1
,195
not
,845
,02908
,14909
,2642
9
variance
s
305
,191
assume
186,10
7
,849
,02908
,15209
,2709
7
,3224
6
,3291
3
d
Equal
variance
s
,169
assume
Drink_nadien
,68
2
,131
301
,896
,01882
,14326
,2631
0
,3007
3
d
Equal
variance
s
not
,130
assume
185,54
0
,897
,01882
,14495
,2671
5
,3047
8
d
Equal
variance
s
,059
assume
Dichtbij
,80
-
8
,243
315
,808
-,03376
,13865
,3065
5
,2390
4
d
Equal
variance
s
- 201,94
not
,240
assume
4
,811
-,03376
,14081
,3114
1
,2439
0
d
Equal
variance
Activiteit_stad
s
assume
d
228
6,53
,01
1,10
4
1
7
319
,269
,13342
,12050
,1036
6
,3705
0
Equal
variance
s
1,04 174,45
not
0
assume
5
,300
,13342
,12823
,1196
6
,3865
0
d
Equal
variance
s
,013
assume
Toevallig_gepasseerd
,91
1,33
0
9
287
,182
,14275
,10660
,0670
7
,3525
7
d
Equal
variance
s
1,36 205,69
not
3
assume
0
,174
,14275
,10470
,0636
6
,3491
6
d
Equal
variance
s
assume
Liefde_sport
6,13
,01
3
4
1,84
301
,066
-,23427
,12689
6
,4839
8
,0154
4
d
Equal
variance
s
-
not
1,74
assume
2
174,26
0
,083
-,23427
,13450
,4997
3
,0311
9
d
Equal
variance
s
assume
1,05
,30
1
6
2,06
303
,040
-,29619
,14372
1
-
,5790 ,0133
2
7
-
-
d
Vrijetijdsact
Equal
variance
s
not
assume
2,00
6
188,52
9
,046
-,29619
,14764
,5874 ,0049
4
5
d
229
Hoofdmotieven toeschouwers
Independent Samples Test
Levene's
t-test for Equality of Means
Test for
Equality
of
Variance
s
F
Sig
t
df
.
Sig.
Mean
Std.
95%
(2-
Differen
Error
Confidence
taile
ce
Differen
Interval of
ce
the
d)
Difference
Low
Upp
er
er
Equal
varianc
es
assum
6,5 ,01
64
1
2,1
288 ,029 -,26342
,12005
94
-
-
,499
,027
70
14
-
-
,510
,016
48
36
Hvrijetijdsvoorkeurtoeschouwer ed
s
Equal
varianc
-
es not
2,1
assum
04
179,2
68
,037 -,26342
,12520
ed
Equal
varianc
es
assum
Hplaatstoeschouwers2
,52 ,46
9
7
,86
3
285 ,389
,08012
,09288
,102
70
,262
94
ed
Equal
varianc
es not
assum
,84
185,1
4
84
,400
,08012
,09489
,107
09
,267
33
ed
Equal
varianc
Hsoc_factorentoeschouwers2
es
assum
ed
230
,35 ,55
3
3
,61
6
281 ,539
,05407
,08785
,118
86
,227
00
Equal
varianc
es not
assum
,60
176,7
1
57
,549
,05407
,09005
,123
63
,231
78
ed
Equal
varianc
es
assum
,07 ,78
3
8
1,6
73
263 ,096
,16412
,09810
,029
05
,357
28
HkenmerkeneventTOESCHOU ed
WERS2
Equal
varianc
es not
assum
1,6
185,5
82
23
,094
,16412
,09757
,028
38
,356
61
ed
231
Bijlage 14: Intercase Deelnemers
Vergelijking motieven
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
Reputatie_event
763,487 752
Total
824,074 754
672,508 752
,894
Total
687,558 754
2
6,853
Within Groups
694,069 752
,923
Total
707,775 754
713,581 752
Total
739,359 754
Within Groups
714,382 752
,950
Total
718,297 754
533,093 752
Total
548,074 754
Within Groups
884,339 752
1,176
Total
899,544 754
Total
391,024 409
20,992
,848
10,496
1209,135 752
1,608
80,900
2
Total
833,974 754
9,889
40,450 40,392 ,000
1,001
2
4,945
Within Groups
970,251 752
1,290
Total
980,140 754
68,032
2
Within Groups
686,543 752
Total
754,575 754
Between Groups
6,528 ,002
1230,127 754
753,073 752
Between Groups
6,465 ,002
44,991 53,048 ,000
2
Within Groups
Between Groups
232
1
346,033 408
Between Groups
Eerder_deelgenomen
44,991
Within Groups
Total
Activiteit_stad
,709
7,603
Kennissen_nemen_deel Within Groups
Dichtbij
15,206
2,061 ,128
7,491 10,566 ,000
2
Between Groups
Drink_nadien
2
Within Groups
Between Groups
Speciaal_concept
14,981
7,425 ,001
,949
1,957
Between Groups
Aantal_deelnemers
3,915
8,414 ,000
12,889 13,583 ,000
2
Between Groups
Periode
2
Within Groups
Between Groups
Organisatie
25,778
Sig.
1,015
Within Groups
13,706
F
30,293 29,838 ,000
7,525
Between Groups
Randactiviteiten
15,050
Mean Square
2
Between Groups
Reclame
2
Within Groups
Between Groups
Bekendheden
60,587
df
56,079
2
3,832 ,022
34,016 37,259 ,000
,913
28,039 12,991 ,000
Within Groups
1623,026 752
Total
1679,105 754
Between Groups
Past_trainingsschema
16,949
2,158
2
8,474
Within Groups
769,523 752
1,023
Total
786,472 754
8,281 ,000
Multiple Comparisons
Scheffe
Dependent Variable
(I) Wedstrijden
(J) Wedstrijden
Mean
Std.
Difference
Error
Sig.
(I-J)
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Reputatie_event
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Bekendheden
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Reclame
Deelnemers
Ekiden Run
Sfinx Deelnemers
Antwerp
10 Miles & Marathon
95% Confidence
Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
*
,08555 ,000
,3526
,7722
-,01424
,10040 ,990
-,2605
,2320
-,56239
*
,08555 ,000
-,7722
-,3526
-,57663
*
,09299 ,000
-,8047
-,3486
,01424
,10040 ,990
-,2320
,2605
,57663
*
,09299 ,000
,3486
,8047
-,29624
*
,08029 ,001
-,4932
-,0993
-,03172
,09423 ,945
-,2628
,1994
,29624
*
,08029 ,001
,0993
,4932
,26452
*
,08727 ,010
,0505
,4786
,03172
,09423 ,945
-,1994
,2628
-,26452
*
,08727 ,010
-,4786
-,0505
-,20852
*
,08157 ,039
-,4086
-,0085
,56239
233
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Randactiviteiten
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Organisatie
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Periode
Deelnemers
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
234
,11284
,09573 ,499
-,1219
,3476
,20852
*
,08157 ,039
,0085
,4086
,32136
*
,08866 ,001
,1039
,5388
-,11284
,09573 ,499
-,3476
,1219
*
,08866 ,001
-,5388
-,1039
-,18913
,08271 ,074
-,3920
,0137
*
,09706 ,017
,0400
,5161
,18913
,08271 ,074
-,0137
,3920
,46722
*
,08990 ,000
,2467
,6877
-,27809
*
,09706 ,017
-,5161
-,0400
-,46722
*
,08990 ,000
-,6877
-,2467
,13552
,08275 ,262
-,0674
,3385
-,01923
,09712 ,981
-,2574
,2190
-,13552
,08275 ,262
-,3385
,0674
-,15475
,08995 ,228
-,3754
,0659
,01923
,09712 ,981
-,2190
,2574
,15475
,08995 ,228
-,0659
,3754
,07089
,07149 ,612
-,1044
,2462
*
,08389 ,000
,1607
,5722
-,07089
,07149 ,612
-,2462
,1044
*
,07770 ,001
,1050
,4861
-,32136
,27809
,36643
,29554
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Aantal_deelnemers
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Kennissen_nemen_deel
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Drink_nadien
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Dichtbij
Deelnemers
Ekiden Run
Sfinx Deelnemers
Antwerp
10 Miles & Marathon
-,36643
*
,08389 ,000
-,5722
-,1607
-,29554
*
,07770 ,001
-,4861
-,1050
,14442
,09207 ,293
-,0814
,3702
-,21450
,10805 ,140
-,4795
,0505
-,14442
,09207 ,293
-,3702
,0814
*
,10008 ,002
-,6044
-,1135
,21450
,10805 ,140
-,0505
,4795
,35892
*
,10008 ,002
,1135
,6044
-,36384
*
,10766 ,003
-,6279
-,0998
-,35655
*
,12635 ,019
-,6664
-,0467
,36384
*
,10766 ,003
,0998
,6279
,00730
,11702 ,998
-,2797
,2943
*
,12635 ,019
,0467
,6664
-,00730
,11702 ,998
-,2943
,2797
*
,08497 ,000
-,9228
-,5060
-,15469
,09971 ,301
-,3992
,0899
,71442
*
,08497 ,000
,5060
,9228
,55973
*
,09235 ,000
,3332
,7862
,15469
,09971 ,301
-,0899
,3992
*
,09235 ,000
-,7862
-,3332
,03826
,09644 ,924
-,1983
,2748
-,35892
,35655
-,71442
-,55973
235
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Activiteit_stad
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Eerder_deelgenomen
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx 10 Miles & Marathon
Ekiden Run
Deelnemers
Midzomernachtrun
*
,11318 ,038
,0121
,5673
-,03826
,09644 ,924
-,2748
,1983
,25146
,10482 ,057
-,0056
,5086
*
,11318 ,038
-,5673
-,0121
-,25146
,10482 ,057
-,5086
,0056
,03387
,08113 ,917
-,1651
,2328
*
,09521 ,000
,4931
,9601
-,03387
,08113 ,917
-,2328
,1651
,69274
*
,08818 ,000
,4765
,9090
-,72661
*
,09521 ,000
-,9601
-,4931
-,69274
*
,08818 ,000
-,9090
-,4765
,21635
,12473 ,223
-,0896
,5223
*
,14638 ,005
-,8334
-,1154
-,21635
,12473 ,223
-,5223
,0896
-,69073
*
,13558 ,000
-1,0233
-,3582
,47438
*
,14638 ,005
,1154
,8334
,69073
*
,13558 ,000
,3582
1,0233
,34904
*
,08589 ,000
,1384
,5597
,22767
,10080 ,079
-,0195
,4749
*
,08589 ,000
-,5597
-,1384
-,12136
,09335 ,430
-,3503
,1076
,28971
-,28971
,72661
-,47438
Past_trainingsschema
Deelnemers
Deelnemers
Sfinx
Antwerp Ekiden Run
10 Miles & Marathon
Deelnemers
Midzomernachtrun
236
-,34904
Deelnemers
Deelnemers
Ekiden Run
Midzomernachtrun
Deelnemers
Sfinx
Antwerp
10 Miles & Marathon
-,22767
,10080 ,079
-,4749
,0195
,12136
,09335 ,430
-,1076
,3503
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Special concept: t-test
Group Statistics
Wedstrijden
Deelnemers
N
Sfinx
Ekiden
Run
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
232
1,7586
,67254
,04415
178
2,4270
1,16820
,08756
Speciaal_concept
Deelnemers
Midzomernachtrun
Analyse: verschil hoofdmotieven tussen deelnemers: compute variables en dan Anova
Descriptives
N
Mea
Std.
Std.
95%
n
Deviati
Error
Confidence
on
Minimu Maximu
m
m
1,00
4,86
Interval for
Mean
Lowe Uppe
r
r
Boun Boun
Hkenmerken_eventdeelne
mers
Deelnemers
Sfinx
Run
Ekiden
23
3,13
2
49
,55910
d
d
,036
3,06
3,20
71
25
72
237
Deelnemers
Antwerp
Miles
10
34
3,10
&
5
35
17
3,06
8
66
75
3,10
5
44
23
3,00
2
00
10
34
3,53
&
5
91
17
3,25
8
56
75
3,30
5
66
23
2,26
2
94
10
34
2,23
&
5
33
17
1,76
8
12
75
2,13
5
31
,64465
,034
3,03
3,17
71
53
18
,041
2,98
3,14
92
39
93
,021
3,06
3,14
82
16
73
,056
2,88
3,11
16
94
06
,046
3,44
3,63
78
71
11
,066
3,12
3,38
09
52
60
,032
3,24
3,37
66
25
07
,060
2,14
2,38
69
98
90
,053
2,12
2,33
25
86
81
,064
1,63
1,88
14
47
78
,034
2,06
2,20
96
45
17
1,00
5,00
1,00
4,43
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
1,00
5,00
Marathon
Deelnemers
Midzomernacht
run
Total
Deelnemers
Sfinx
Ekiden
Run
,55922
,59950
,85534
Deelnemers
Antwerp
Hsoc_factorendeelnemers
Miles
,86891
Marathon
Deelnemers
Midzomernacht
run
Total
Deelnemers
Sfinx
Ekiden
Run
,88177
,89744
,92445
Deelnemers
Antwerp
Miles
Hplaatsdeelnemers
,98899
Marathon
Deelnemers
Midzomernacht
run
Total
,85570
,96068
ANOVA
Sum of Squares
Between Groups
Hkenmerken_eventdeelnemers Within Groups
Total
238
,470
df
Mean Square
2
,235
270,519 752
,360
270,988 754
F
Sig.
,653 ,521
Between Groups
Hsoc_factorendeelnemers
2
Within Groups
566,341 752
Total
607,267 754
Between Groups
Hplaatsdeelnemers
40,926
32,390
2
Within Groups
663,482 752
Total
695,872 754
20,463 27,171 ,000
,753
16,195 18,356 ,000
,882
Multiple Comparisons
Scheffe
Dependent Variable
(I) Wedstrijden
(J) Wedstrijden
Mean
Std.
Differenc
Error
Sig.
95%
Confidence
e (I-J)
Interval
Lowe
Uppe
r
r
Boun
Boun
d
d
Deelnemers
Antwerp
Miles
Deelnemers
Sfinx
10
&
,03133
2
,82
-
8 ,0936
,1562
Ekiden Marathon
Run
Deelnemers
Midzomernachtr
,06824
un
Deelnemers
Sfinx
Deelnemers
Hkenmerken_eventdeelnem Antwerp
ers
,0509
Miles
Ekiden
-,03133
10 Run
& Deelnemers
Marathon
Midzomernachtr
,03691
un
Deelnemers
Sfinx
Ekiden
Deelnemers
Run
Midzomernachtr
Deelnemers
un
Antwerp
Miles
10
&
-,06824
-,03691
,0597
6
,0509
2
,0553
5
,0597
6
,0553
5
,52
-
1 ,0783
,82
-
8 ,1562
,80
-
1 ,0988
,52
-
1 ,2148
,80
-
1 ,1727
,2148
,0936
,1727
,0783
,0988
Marathon
239
Deelnemers
Antwerp
Deelnemers
Sfinx
10
Miles
&
-,53913
*
-,25562
*
,53913
*
,28351
*
,25562
*
-,28351
*
8
,00
-
-
0 ,7198 ,3584
Ekiden Marathon
Run
Deelnemers
Midzomernachtr
Deelnemers
Deelnemers
Antwerp
Sfinx
Ekiden
10 Run
Miles
& Deelnemers
Marathon
Midzomernachtr
un
Deelnemers
Sfinx
Ekiden
Deelnemers
Run
Midzomernachtr
Deelnemers
un
Antwerp
10
Miles
&
,0864
7
un
Hsoc_factorendeelnemers
,0736
,01
-
3 ,4677 ,0435
,0736
,00
8
0
,0800
,00
9
2
,0864
,01
7
3
,0800
,00
9
-
,3584 ,7198
,0871 ,4799
,0435 ,4677
-
-
2 ,4799 ,0871
Marathon
Deelnemers
Antwerp
Miles
Deelnemers
Sfinx
10
&
,03606
Deelnemers
Midzomernachtr
,50816
*
un
Deelnemers
Sfinx
Deelnemers
Antwerp
Miles
Ekiden
-,03606
10 Run
& Deelnemers
Marathon
Midzomernachtr
,47210
*
-,50816
*
-,47210
*
un
Deelnemers
Sfinx
Ekiden
Deelnemers
Run
Midzomernachtr
Deelnemers
un
Antwerp
Miles
Marathon
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
240
5
,90
-
3 ,1595
,2317
Ekiden Marathon
Run
Hplaatsdeelnemers
,0797
10
&
,0935
,00
9
0
,0797
,90
5
,00
8
0
,0935
,00
,0866
8
-
3 ,2317
,0866
9
,2786 ,7377
,1595
,2595 ,6847
-
-
0 ,7377 ,2786
,00
-
-
0 ,6847 ,2595
Download PDF

advertising