S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 1
UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA
PRAâKA
S1005J
S1003J
S805J
S803J
Code No. : DC68-01395A
Bezpeãnostní opatfiení ................................................................................2
Instalace praãky ........................................................................................3
Vybalení praãky ..........................................................................................3
Prohlídka praãky..........................................................................................3
Volba umístûní ............................................................................................3
Sefiízení vyrovnávacích patek......................................................................4
Odstranûní pfiepravních ‰roubÛ ..................................................................4
Pfiipojení hadice pro pro napájení vodou (volitelné) ..................................4
Pfiipojení hadice pro napájení vodou ..........................................................5
Umístûní hadice v˘pusti ..............................................................................5
Elektrické zapojení praãky ..........................................................................5
Praní prádla ..............................................................................................6
Pohled na ovlácí panel ................................................................................6
První praní ..................................................................................................8
VloÏení pracího prá‰ku do praãky ..............................................................8
Praní prádla s vyuÏitím Fuzzy logiky ........................................................8
Nastavení pfiedpíky......................................................................................9
Volba z moÏností ........................................................................................9
Ruãní praní prádla ......................................................................................9
PouÏití zpoÏdûného spu‰tûní ....................................................................10
Návody a pokyny k praní ........................................................................10
ÚdrÏba praãky ........................................................................................11
Oprava zamrzlé praãky..............................................................................11
âi‰tûní exteriéru ........................................................................................11
âi‰tûní zásuvky a dutiny pro prací prostfiedky..........................................11
âi‰tûní hrubého filtru ................................................................................11
âi‰tûní síta hadice pfiípojky ......................................................................11
OdstraÀování problémÛ..........................................................................12
Problémy a jejich fie‰ení ............................................................................12
V˘klad chybov˘ch zpráv ..........................................................................12
Tabulka programÛ ..................................................................................13
Pfiíloha ......................................................................................................14
Tabulka o‰etfiování látek ..........................................................................14
Varování pfied nebezpeãím elektrického napûtí ........................................14
Ochrana Ïivotního prostfiedí ......................................................................14
Prohlá‰ení o shodû ....................................................................................15
Technické parametry ................................................................................15
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 2
BEZPEâNOSTNÍ OPAT¤ENÍ
Blahopfiejeme Vám ke koupi této praãky Samsung. Tato Pfiíruãka pro
uÏivatele obsahuje cenné informace o instalaci, pouÏití a o péãi o toto
zafiízení. Prosíme, vûnujte ãas pfieãtení tûchto pokynÛ, aby jste mohli
plnû vyuÏít pfiedností vlastností této praãky a aby jste tuto praãku
spokojenû vyuÏívali po mnoho let.
Pfied pouÏitím tohoto zafiízení
Balicí materiály mohou b˘t nebezpeãné pro dûti; uchovávejte
ve‰ker˘ balicí materiál (plastikové sáãky, polystyrény atd.)
mimo dosah dûtí.
Zafiízení je urãené pouze pro pouÏití v domácnosti.
Ujistûte se, Ïe pfiípojky vody a elektrické zapojení provedli
kvalifikovaní fiemeslníci, byly dodrÏeny pokyny v˘robce (viz
„Instalace praãky“ na stranû 2) a lokální bezpeãnostní
pfiedpisy.
Pfied pouÏitím tohoto zafiízení se musí odstranit v‰echny
pfiepravní ‰rouby a ‰rouby obalÛ. Nebudou-li odstranûny,
mÛÏe dojít k váÏnému po‰kození. Viz „Odstranûní
pfiepravních ‰roubÛ“ na stranû 3.
Pfied prvním praním prádla musíte provést úpln˘ cyklus bez
prádla. Viz „První praní“ na stranû 8.
Bezpeãnostní pokyny
Pfied ãi‰tûním nebo provádûním údrÏby odpojte spotfiebiã z
elektrické zásuvky nebo knoflík (On/ Off) dejte do polohy Off
(vypnuto).
Pfiesvûdãete se o tom, Ïe v‰echny kapsy prádla, které se bude
prát, jsou prázdné.
Tvrdé, ostré pfiedmûty, jako napfi. mince, zavírací ‰pendlíky,
hfiebíky, ‰rouby nebo kameny mohou zpÛsobit znaãné
po‰kození spotfiebiãe.
Po pouÏití vÏdy odpojte spotfiebiã ze zásuvky a zavfiete vodu.
Pfied otevfiením dvífiek pfiístroje zkontrolujte, zda byla
vypu‰tûna voda. Dvífika neotvírejte, pokud vidíte vodu.
Do praãky mohou vlézt domácí zvífiata a malé dûti. Pfied
kaÏd˘m praním spotfiebiã zkontrolujte.
2
Sklenûná dvífika jsou bûhem praní horká. Pfii praní drÏte z
dosahu dûtí !
Nepokou‰ejte se opravit praãku sami. Opravy nezku‰en˘mi
nebo nekvalifikovan˘mi osobami mohou zpÛsobit zranûní a/
nebo si vyÏádají vût‰ích oprav.
Pokud je po‰kozena zástrãka (síÈová ‰ÀÛra), je nutné, aby ji
vymûnil v˘robce nebo jeho servisní zástupce, pfiípadnû jiná
kvalifikovaná osoba, aby nedo‰lo k ohroÏení a následnému
riziku zranûní.
Tento spotfiebiã smí b˘t opravován pouze autorizovan˘m
servisním stfiediskem a pouÏívat se smí pouze originální
náhradní díly.
TUTO P¤ÍRUâKU SI UCHOVEJTE.
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 3
INSTALACE PRAâKY
VYBALENÍ PRAâKY
MontáÏní
klíã
Praãku vybalte a zkontrolujte není-li po‰kozena pfiepravou. RovnûÏ se
ujistûte, Ïe jste obdrÏeli v‰echny níÏe vyobrazené poloÏky. Byla-li
praãka bûhem pfiepravy po‰kozena nebo nemáte-li v‰echny poloÏky,
okamÏitû kontaktujte Va‰eho dodavatele.
Hadice odpadu
DrÏák hadice
Hadice pro pfiipojení
studené vody
PROHLÍDKA PRAâKY
Elektrická ‰ÀÛra
* (volitelné)
Hadice
pro pfiipojení
teplé vody.
Horní pracovní deska
Panel ovládání
Kryty otvorÛ
po ‰roubech
Zásuvka na prací
prostfiedek
Dvífika
VOLBA UMÍSTùNÍ
Hrub˘ filtr
NeÏ praãku nainstalujete, vyberte místo s následujícími parametry:
Tvrd˘ rovn˘ povrch (pokud je povrch nerovn˘, viz,. Nastavení
vyrovnávacích patek“ dále)
Mimo pfiímé sluneãní svûtlo
Pfiimûfiené vûtrání
Teplota místnosti nekleá pod 0°C
Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyn
Pfiesvûdãete se o tom, Ïe praãka nestojí na síÈové ‰ÀÛfie.
Vûtrací otvory nesmí b˘t zakryty podlahovou krytinou, pokud je
praãka instalována na podlahu, krytou kobercem.
P1005J
P805J
Uvolnûní dvífiek
Kryt základny
Nastavitelné patky
3
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 4
INSTALACE PRAâKY
SE¤ÍZENÍ VYROVNÁVACÍCH PATEK
P¤IPOJENÍ HADICE PRO NAPÁJENÍ VODOU
(VOLITELNÉ)
Je-li podlaha nerovná, sefiiìte patky (pod patky nevkládejte Ïádné
kousky dfieva nebo jiné pfiedmûty):
1. Otoãením rukou uvolnûte ‰roub patky a nastavte poÏadovanou
v˘‰ku.
2. Utáhnûte pojistnou matici montáÏním klíãem z pfiíslu‰enství.
Umístûte praãku na robustní rovn˘ povrch.
1. Vyjmûte adaptér z pfiívodní hadice vody.
Pokud se praãka umístí na nerovn˘ nebo nepevn˘ povrch, dochází k
hluku a vibracím.
(Je dovolen úhel pouze 1 stupeÀ).
a
b
a
b
c
ODSTRANùNÍ P¤EPRAVNÍCH ·ROUBÒ
Pfied pouÏitím praãky se musí odstranit pût pfiepravních ‰roubÛ v
zadní ãásti jednotky. ·rouby se odstraní takto:
1. Povolte v‰echny ‰rouby klíãem z pfiíslu‰enství pfied jejich
vyjmutím.
2. Uchopte ‰roub za hlavu a vytáhnûte skrze ‰irokou ãást otvoru. Pro
kaÏd˘ ‰roub tento postup opakujte.
3. Otvory zakryjte plastikov˘mi kryty z pfiíslu‰enství.
4. Pfiepravní ‰rouby uschovejte k pozdûj‰ímu pouÏití.
2. Nejprve pouÏijte kfiíÏkov˘ ‰roubovák, povolte
ãtyfii ‰rouby na adaptéru. Poté vezmûte adaptér
a otáãejte ãástí (b) ve smûru ‰ipky, aÏ je zde
5 mm mezera.
3. Pfiipojte adaptér na vodní kohout pevn˘m
utaÏením ‰roubÛ. Poté otáãejte ãástí (b) podle
‰ipky a (a) a (b) spojte.
4. Spojte hadici pfiívodu vody s adaptérem.
Stáhnûte ãást (c) hadice pfiívodu vody. Jakmile
uvolníte ãást (c), hadice se automaticky spojí s
adaptérem zaklapnutím
5. Napojte druh˘ konec hadice pfiívodu vody na
pfiívodní ventil vody nahofie na praãce.
Pfii‰roubujte hadici ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek na kohoutek dle obrázku.
Pokud se jedná o vodovodní kohoutek,
pfiipojte hadici pfiívodu vody na kohoutek
dle obrázku
POZNÁMKA: Po dokonãení pfiipojení a je-li hadice netûsná,
opakujte ty samé kroky. Pro pfiipojení vody pouÏijte nejbûÏnûj‰í typ
vodovodního kohoutku. V pfiípadû, Ïe je hrdlo vodovodního
kohoutku ãtvercové nebo pfiíli‰ velké, sejmûte vymezovací krouÏek
neÏ pfiiloÏíte adaptér k hrdlu.
4
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 5
INSTALACE PRAâKY
P¤IPOJENÍ HADICE PRO NAPÁJENÍ VODOU
UMÍSTùNÍ HADICE V¯PUSTI
Hadice pro napájení vodou musí b˘t na jednom konci pfiipojena k
praãce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici
nenatahujte silou. Je-li hadice pfiíli‰ krátká a nechcete pfiemístit
vodovodní kohoutek, nahraìte hadici del‰í vysokotlakou hadicí.
Konec hadice v˘pusti se mÛÏe umístit tfiemi zpÛsoby:
Pfies hranu v˘levky (umyvadla)
Hadice v˘pusti musí b˘t umístûna ve
v˘‰i 60 aÏ 90 cm. Aby se udrÏelo
ohnutí hadice v˘pusti, pouÏijte
dodan˘ plastov˘ drÏák hadice. DrÏák
pfiichyÈte ke zdi háãkem nebo ke
kohoutku kouskem fietízku, aby se
zabránilo pohybu hadice v˘pusti.
Jak pfiipojit hadici pro napájení vodou:
1. PouÏijte armaturu ve tvaru L pro
hadici pfiívodu studené vody a
pfiipojte na pfiívod studené vody
vzadu na praãce. Ruãnû utáhnûte.
90 cm
60 cm
K odboãce odpadu umyvadla
Odpadní potrubí musí b˘t nad sifonem v˘levky (umyvadla) tak, aby
konec hadice byl alespoÀ 60 cm nad zemí.
2. Druh˘ konec hadice pfiívodu studené
vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ruãnû utáhnûte.
Pokud je to nutné, mÛÏete zmûnit polohu hadice pfiívodu studené
vody na konec praãky povolením armatury pootoãením hadice a
opûtovn˘m utaÏením armatury.
Do potrubí odpadu
Firma Samsung doporuãuje pouÏití vertikální trubky vysoké 65 cm;
nesmí b˘t krat‰í neÏ 60 cm a del‰í neÏ 90 cm.
Volitelné pfiíslu‰enství:
1. Pomocí ãervené armatury tvaru L pro hadici pfiívodu horké
vody napojte na ãerven˘ pfiívod vody vzadu na praãce.
2. Zapojte druh˘ konec hadice pro pfiívod teplé vody na hrdlo
kohoutku teplé vody, utáhnûte rukou.
3. Chcete-li pouze pouÏívat studenou vodu, pouÏijte „Y“
tvarovku.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ PRAâKY
Pro uÏivatele v Evropû. NEMUSÍTE uzemÀovat ‰ÀÛru praãky.
VAROVÁNÍ
Ujistûte se, Ïe zástrãka ani síÈov˘ kabel nejsou pfied pouÏitím
po‰kozené. JestliÏe máte jak˘koliv dÛvod k odstranûní zalité zástrãky
tohoto zafiízení, okamÏitû odstraÀte pojistku a zástrãku vyhoìte do
odpadu. Zástrãku za Ïádn˘ch okolností nezapojujte do síÈové
zásuvky, neboÈ hrozí nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
OBVODY
Va‰e praãka by mûla b˘t zapojena do zvlá‰tního obvodu mimo dal‰í
zafiízení. NedodrÏení tohoto mÛÏe zpÛsobit vypadávání jistiãe nebo
pfiepálení pojistky.
5
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 6
PRANÍ PRÁDLA
(studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C)
Stisknete-li toto tlaãítko bûhem provozu uvidíte na displeji
zvolenou teplotu.
POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL
S1005J / S1003J
7. Tlaãítko zpoÏdûného spu‰tûní
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko a zvolte jedno z moÏn˘ch
zpoÏdûní spu‰tûní.
(od 1 hodiny do 24 hodin s krokem 1 hodina).
8. Tlaãítko pro otevfiení dvífiek (S1005J)
Toto tlaãítko stisknûte pro otevfiení dvífiek praãky.
Poznámka: Dvífika nelze otevfiít dokud nestisknete... (On/Off).
1. Násypka pracího prostfiedku
9. Voliã fiízení Fuzzy
Otoãte voliãem a zvolte jeden z osmi dostupn˘ch pracích
programÛ.
Jemné bavlnûné, Bavlnûné, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna,
Rychlé prani, Máchání + Zdimání, Zdimání, Vypou‰tûní.
2. Displej
Zobrazuje zb˘vající ãas pracího cyklu a chybové zprávy.
3. Tlaãítko praní
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch dílãích
moÏností praní
(Eko → Pfiedpírka → Namáãení → Zru‰it → Eko).
Poznámka: Pfiedpírka/ Eko/ Namáãení jsou k dispozici pouze pro
programy Jemné bavlnûné, Bavlnûné, Barevné, Syntetika nebo
Jemné.
10. Tlaãítko Start/Pauza
Toto tlaãítko pouÏijte pro zastavení a opûtovné spou‰tûní
programÛ.
11. Tlaãítko (On/Off) – vypínaã
Stisknûte jednou a praãka se zapne, stisknûte znovu a praãka se
vypne. Je-li praãka ponechána zapnuta déle neÏ 10 minut bez
pouÏití jakéhokoliv tlaãítka, tak se praãka automaticky vypne.
4. Tlaãítko máchání
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch dílãích
moÏností máchání.
(Voda → Máchání → Voda + Máchání → Zru‰it → Voda)
5. Tlaãítko volby otáãek
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch otáãek.
no, rh, 400, 600, 800, 1000 ot./min.
Stisknete-li toto tlaãítko bûhem provozu, uvidíte na displeji
zvolené otáãky.
6. Tlaãítko volby teploty
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu moÏností dostupn˘ch
teplot vody.
6
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 7
PRANÍ PRÁDLA
Stisknete-li toto tlaãítko bûhem provozu uvidíte na displeji
zvolenou teplotu.
POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL
S805J / S803J
7. Tlaãítko zpoÏdûného spu‰tûní
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko a zvolte jedno z moÏn˘ch
zpoÏdûní spu‰tûní.
(od 1 hodiny do 24 hodin s krokem 1 hodina).
8. Tlaãítko pro otevfiení dvífiek (S805J)
Toto tlaãítko stisknûte pro otevfiení dvífiek praãky.
Poznámka: Dvífika nelze otevfiít dokud nestisknete...(On/Off).
9. Voliã fiízení Fuzzy
Otoãte voliãem a zvolte jeden z osmi dostupn˘ch pracích
programÛ.
Jemné bavlnûné, Bavlnûné, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna,
Rychlé prani, Máchání + Zdimání, Zdimání, Vypou‰tûní.
1. Násypka pracího prostfiedku
2. Displej
Zobrazuje zb˘vající ãas pracího cyklu a chybové zprávy.
3. Tlaãítko praní
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch dílãích
moÏností praní
(Eko → Pfiedpírka → Namáãenía → Zru‰it → Eko).
Poznámka: Pfiedpírka je k dispozici pouze pro programy Cotton,
Colour, Synthetic nebo Delicate.
10. Tlaãítko Start/Pauza
Toto tlaãítko pouÏijte pro zastavení a opûtovné spou‰tûní
programÛ.
11. Tlaãítko On/Off (zapnutí/ vypnutí) napájení
Stisknûte jednou a praãka se zapne, stisknûte znovu a praãka se
vypne. Je-li praãka ponechána zapnuta déle neÏ 10 minut bez
pouÏití jakéhokoliv tlaãítka, tak se praãka automaticky vypne.
4. Tlaãítko máchání
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch dílãích
moÏností máchání.
(Voda → Máchání → Voda + Máchání → Zru‰it → Voda)
5. Tlaãítko volby otáãek
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu dostupn˘ch otáãek.
no, rh, 4, 6, 8 (x100 ot./min.)
Stisknete-li toto tlaãítko bûhem provozu, uvidíte na displeji
zvolené otáãky.
6. Tlaãítko volby teploty
Opakovanû tisknûte toto tlaãítko pro volbu moÏností dostupn˘ch
teplot vody.
(studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C)
7
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 8
PRANÍ PRÁDLA
PRVNÍ PRANÍ
PRANÍ PRÁDLA S VYUÎITÍM FUZZY LOGIKY
Pfied prvním praním musíte nechat projít cel˘ prací cyklus bez prádla.
Postupujte takto:
1. Stisknûte tlaãítko On/ Off (Zapnuto / vypnuto).
2. Nasypte trochu pracího prostfiedku do pfiihrádky (II) v zásuvce na
ãistící prostfiedky.
3. Otevfiete pfiívod vody do praãky.
4. Opakovan˘m tisknutím tlaãítka pro volbu teploty nastavte na
displeji 40°C.
5. Stisknûte tlaãítko Start/Pause.
Tímto se odstraní voda zbylá v praãce po zkou‰ce provedené
v˘robcem.
Va‰e nová praãka zásluhou systému automatického fiízení „logika Fuzzy“
firmy Samsung dûlá z praní prádla snadnou záleÏitost. Jakmile zvolíte
prací program, praãka nastaví správnou teplotu, dobu praní a otáãky
praní.
Jak prát prádlo pomocí programÛ logiky Fuzzy:
1. Otoãte a otevfiete pfiíslu‰n˘ pfiívod vody.
2. Stisknûte tlaãítko (On/Off).
3. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek.
(S1005J, S805J)
Poznámka: Nelze otevfiít dvífika dokud nestisknete (On/Off).
4. Otevfiete dvífika.
5. Vkládejte prádlo jedno po druhém volnû do bubnu, nepfieplÀujte jej.
6. Zavfiete dvífika.
7. Pfiidejte ãistící prostfiedek, zmûkãovaã a prací pfiípravek pro
pfiedepírku (je-li tfieba) do pfiíslu‰n˘ch pfiihrádek.
Poznámka: Pfiedepírka je k dispozici pouze pro dûtské bavlnûné,
bavlnûné, barevné, syntetické a jemné odûvy. Je tfieba pouze jsou-li
Va‰e odûvy silnû zneãi‰tûné. JestliÏe chcete pouÏít pfiedepírku, tak se
podívejte na stranu 10 na „Nastavení pfiedepírky“.
8. Otoãte voliãem Fuzzy fiízení a zvolte pfiíslu‰n˘ program dle typu
odûvu, kter˘ budete prát: jemné bavlnûné, bavlnûné, barevné ,
syntetika, jemné, vlna, rychlé prani, máchání + Ïdimání, Ïdimání,
vypou‰tûní. Na panelu ovládání uvidíte, Ïe se pfiíslu‰né kontrolky
rozsvûcují.
9. Nyní mÛÏete ovládat teplotu praní, rychlost odstfiedûní a dobu
zpoÏdûní, stisknete-li pfiíslu‰né tlaãítko volby.
10. Stisknûte tlaãítko Start/Pause na voliãi Fuzzy fiízení a prací cyklus se
spustí. Rozsvítí se indikátor ãasové prodlevy a na displeji se objeví
ãas zb˘vající pro dan˘ cyklus.
VLOÎENÍ PRACÍHO PRÁ·KU DO PRAâKY
1. Vytáhnûte zásuvku na prací prostfiedek.
2. Nasypte (popfi. nalijte) prací prostfiedek do pfiihrádky (II).
3. Nasypte (popfi. nalijte) prací prostfiedek pro pfiedepírku do
pfiihrádky (I) (chcete-li).
* MoÏnosti volby
PouÏití horké vody
Ventil horké vody se aktivuje v pfiípadû, Ïe zvolíte teplotu
vody nad 60 °C (60 °C nebo 95 °C).
KdyÏ je cyklus u konce:
1. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek (S1005J, S805J).
Poznámka: Dvífika se neotevfiou dfiíve neÏ 3 minuty po zastavení
praãky nebo vypnutí napájení. (S1003J, S803J).
2. NáplÀ vyjmûte.
8
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 9
PRANÍ PRÁDLA
NASTAVENÍ P¤EDPÍRKY
Namáãení
Pfiedepírka je k dispozici pouze pro praní dûtsk˘ch bavlnûn˘ch,
bavlnûn˘ch, syntetick˘ch nebo jemn˘ch odûvÛ. PouÏití pfiedepírky:
1. Do pfiihrádky (I) zásuvky na ãistící prostfiedky pfiidejte ãistící
prostfiedek pro pfiedepírku.
2. Zvolte prací program (Jemné bavlnûné, Bavlnûné, Barevné,
Syntetika nebo Jemné).
3. Tisknûte tlaãítko praní, máchání nebo volby moÏností tak dlouho
dokud se na panelu ovládání nerozsvítí kontrolka „Pfiedpírka“.
4. Cyklus se spustí stisknutím tlaãítka Start/Pause.
Tuto volbu vyuÏijte pro silnû zneãi‰tûné prádlo. Praãka namoãí náplÀ
na 40 minut (buben se obãas otoãí). Po dokonãení namáãení spustí
praãka poÏadovan˘ prací program, kter˘ byl zvolen voliãem programÛ.
Tato funkce nemÛÏe b˘t pouÏita u programu pro vlna a pro rychlé
praní.
Poznámka: Volby Pfiedpírka, Eko + Namáãení nemohou b˘t zvoleny
spoleãnû: jedna volba automaticky ru‰í ostatní.
RUâNÍ PRANÍ PRÁDLA
MÛÏete prádlo prát i ruãnû bez vyuÏití moÏnosti Fuzzy logiky. Postup:
1. Otevfiete pfiívod vody.
2. Na praãce stisknûte tlaãítko Ö (On/Off).
3. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek. (S1005J, S805J)
Poznámka: NemÛÏete otevfiít dvífika dokud nestisknete (On/Off).
4. Otevfiete dvífika.
5. Vkládejte prádlo jedno po druhém volnû do bubnu, nepfieplÀujte jej.
6. Zavfiete dvífika.
7. Pfiidejte ãistící prostfiedek, zmûkãovaã a prací pfiípravek pro
pfiedepírku do pfiíslu‰n˘ch pfiihrádek.
8. Stisknûte tlaãítko teploty a zvolte teplotu.
(studená voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
9. Stisknûte tlaãítko Ïdimání a zvolte otáãky odstfiedûní. (no, rh, 400,
600, 800, ..., no, ... otáãek za minutu).
Poznámka: Program zastavení po OdloÏ. máchání Vám umoÏní
vyndat kapající prádlo ven z praãky.
no: Bez Ïdimání, rh: OdloÏ. máchání.
10. Opakovanû tisknûte tlaãítko Praní, Máchání nebo MoÏnosti a
zvolte preferovan˘ cyklus: Pfiedpírka) (pouze pro Jemné bavlnûné,
Bavlnûné, Barevné, Syntetika, Jemné), Extra voda, Extra
máchání, Eko+, Namáãení.
11. Stisknûte tlaãítko Start/Pause a spustí se dan˘ cyklus praãky.
VOLBA Z MOÎNOSTÍ
Extra voda
Tato moÏnost vyuÏívá více vody bûhem cyklu máchání.
Tato funkce je vhodná pro praní dûtského obleãení. Mûli by ji
vyuÏívat ti, ktefií Ïijí v oblastech s velmi mûkkou vodou.
Eko+
Eko+ je k dispozici pouze pro programy praní dûtsk˘ch bavlnûn˘ch,
bavlnûn˘ch, syntetick˘ch nebo jemn˘ch odûvÛ. Volbou této moÏnosti
se sniÏujedoba ohfievu a teplota. VyuÏijte této moÏnosti k u‰etfiení
energie pfii praní mírnû zneãi‰tûného prádla.
Extra máchání
Va‰e praãka provede dal‰í cyklus máchání. Doba praní se pfiíslu‰nû
prodlouÏí.
Bez Ïdimání
NáplÀ zÛstává v bubnu bez odstfiedûní po posledním odãerpání vody.
OdloÏ. máchání
Jakmile je cyklus dokonãen:
1. Stisknûte tlaãítko pro otevfiení dvífiek. (S1005J, S805J).
Poznámka: Dvífika se neotevfiou dfiíve jak za 3 minuty po
zastavení praãky nebo vypnutí napájení. (S1003J, S803J)
2. Vyjmûte náplÀ.
NáplÀ zÛstane namoãena v poslední vodní náplni máchání. Pfied
vyjmutím náplnû se musí spustit buìto program „Vypou‰tûní“ nebo
„Ïdimání“.
9
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 10
PRANÍ PRÁDLA
POUÎITÍ ZPOÎDùNÉHO SPU·TùNÍ
Zaji‰tûní upínadel:
(S1005J, S1003J, S805J, S803J)
Zapnûte zipy a cvoãky nebo háãky; volné pásky nebo ma‰le by mûly
b˘ t zapnuté-zavázané.
MÛÏete nastavit Va‰i praãku tak, aby spustila praní pozdûji, zvolíte-li
zpoÏdûní od 1 do 24 hodin (s krokem 1 hodina).
Pfiedepírka bavlny:
Va‰e nová praãka v kombinaci s moderními pracími prostfiedky
dává vynikající v˘sledky praní a ‰etfií energii, ãas, vodu a prací
prostfiedky. Je-li Va‰e bavlna mimofiádnû za‰pinûna, pouÏijte
pfiedepírku s pracími prostfiedky na bázi proteinÛ.
Postup:
1. Ruãnû nebo automaticky nastavte Va‰i praãku na typ prádla, kter˘
budete prát.
2. Tisknûte opakovanû tlaãítko Delay Start (zpoÏdûné spu‰tûní)
dokud se neobjeví poÏadovaná doba zpoÏdûní.
3. Stisknûte tlaãítko Start/Pause. Rozsvítí se kontrolka Delay Start
(zpoÏdûné spu‰tûní) a hodiny zaãnou odpoãítávat dokud nedocílí
poÏadované doby spu‰tûní.
4. Pro zru‰ení zpoÏdûného spu‰tûní stisknûte tlaãítko Ö (On/Off),
poté praãku znovu zapnûte.
Urãení velikosti náplnû:
Praãku nepfieplÀujte neboÈ by se náplÀ nemusela fiádnû vyprat.
VyuÏijte tabulku níÏe uvedenou, podle které urãete velikost náplnû
dle typu náplnû, kter˘ budete prát.
Typ látky
Dûtské bavlnûné
Barevné/bavlnûné
- prÛmûrnû/mírnû zneãi‰tûné
- silnû zneãi‰tûné
Syntetické
Jemné
Vlna
NÁVODY A POKYNY K PRANÍ
Roztfiídûní Va‰eho prádla:
Roztfiiìte Va‰e prádlo podle následujících charakteristik:
Symbol péãe o dan˘ typ látky na visaãce:
Roztfiiìte prádlo na bavlnu, smí‰ené látky, syntetické,
hedvábí, vlna a umûlé hedvábí.
Barva: oddûlte bílé a barevné. Perte nové barevné kusy zvlá‰È.
Velikost: Umístûním kusÛ rÛzn˘ch velikostí do stejné náplnû
zlep‰í prÛbûh praní.
Citlivost: Perte jemné kusy – ãistá nová vlna, záclony a
hedvábné prádlo - oddûlenû pfii vyuÏití pracího programu
Jemné. Zkontrolujte visaãky na kusech, které budete prát,
nebo pouÏijte tabulku péãe o látky v pfiíloze.
Velikost náplnû
2,0 kg
3,5 kg
3,5 kg
2,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
Pokyny k pracímu prostfiedku:
Typ pracího prostfiedku, kter˘ by jste mûli pouÏít, je zaloÏen na typu
látky (dûtské bavlnûné, bavlnûné, syntetické, jemné, vlna), barvû,
teplotû praní, stupni a typu zneãi‰tûní. VÏdy pouÏívejte „nízkopûnivé“
prací m˘dlo, které je urãené pro automatické praãky.
DodrÏujte doporuãení v˘robce pracího prostfiedku pokud jde o
hmotnost náplnû, stupeÀ zneãi‰tûní a tvrdost vody ve Va‰í oblasti.
JestliÏe neznáte tvrdost Va‰í vody, zeptejte se pfiíslu‰ného
vodohospodáfie.
Vyprázdnûní kapes:
Poznámka: Uchovávejte prací prostfiedky a pfiísady na bezpeãném
suchém místû mimo dosah dûtí.
Mince, zavírací ‰pendlíky a podobné poloÏky mohou po‰kodit látku,
buben praãky a vodní nádrÏ.
10
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 11
ÚDRÎBA PRAâKY
OPRAVA ZAMRZLÉ PRAâKY
âI·TùNÍ HRUBÉHO FILTRU
JestliÏe poklesne teplota pod bod mrazu a Va‰e praãka je zamrzlá:
1. Odpojte praãku.
2. Do hrdla pfiívodu vody nalijte teplou vodu, aby se uvolnila hadice
pfiívodu.
3. Sejmûte hadice pro pfiívod vody a potopte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu praãky a ponechejte 10 minut.
5. Znovu pfiipojte k hrdlu hadici pro napájení vodou a zkontrolujte
funguje-li pfiívod vody a vypou‰tûní normálnû.
2-krát ãi 3-krát do roka vyãistûte
hrub˘ filtr.
1. Sejmûte kryt základny na pfiední
stranû praãky.
2. Vy‰roubujte víãko nouzového
vypu‰tûní vody a v‰echnu vodu
vypusÈte.
Viz „Vypu‰tûní praãky v nouzi“
na stranû 14.
3. Vy‰roubujte víãko filtru a vyjmûte jej.
4. Z filtru omyjte neãistoty nebo jiné materiály. Ujistûte se, Ïe
vrtulka odãerpávacího ãerpadla za filtrem není zablokována. Filtr
vloÏte na své místo, nainstalujte víãko filtru.
5. Znovu nainstalujte kryt základny.
âI·TùNÍ EXTERIÉRU
1. Otfiete provrch praãky vãetnû panelu ovládání mûkk˘m hadrem a
neabrazivním ãistícím prostfiedkem pro domácnosti.
2. Na vysu‰ení povrchÛ pouÏijte mûkk˘ hadfiík.
3. Na praãku nelijte vodu.
âI·TùNÍ SÍTA HADICE P¤ÍPOJKY
Síto hadice pfiípojky by jste mûli ãistit alespoÀ jednou za
rok nebo uvidíte-li na displeji následující chybové hlá‰ení:
âI·TùNÍ ZÁSUVKY A DUTINY PRO PRACÍ
PROST¤EDKY
Postup:
1. Zavfiete pfiívod vody do praãky.
2. Za zadní stranû praãky od‰roubujte
hadici.
3. Párem kle‰tí opatrnû vyjmûte síto z
konce hadice a opláchnûte jej pod
vodou aÏ bude ãisté. Vyãistûte také
vnitfiní a vnûj‰í závit pfiípojky.
4. Síto nasuÀte zpût na své místo.
5. Hadici znovu na‰roubujte na zadní stranu praãky.
6. Otevfiete pfiívod a ujistûte se, Ïe pfiipojení je tûsné.
1. Stisknûte páãku pro uvolnûní
uvnitfi zásuvky pracích
prostfiedkÛ a vytáhnûte ji.
2. Z pfiihrádky sejmûte víãko.
3. V‰echny ãásti omyjte pod
tekoucí vodou.
4. Star˘m zubním kartáãkem
vyãistûte vybrání zásuvky.
5. Znovu nasaìte víãko (jemnû
jej zatlaãte na své místo), do
zásuvky vraÈte oddûlovaã
kapaln˘ch pracích prostfiedkÛ.
6. Zásuvka vraÈte na své místo.
7. SpusÈte program máchání bez náplnû v bubnu.
11
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 12
ODSTRA≈OVÁNÍ PROBLÉMÒ
PROBLÉMY A JEJICH ¤E·ENÍ
V¯KLAD CHYBOV¯CH ZPRÁV
Praãka nepracuje
Zobrazená chyba
Ujistûte se, Ïe dvífika jsou dobfie uzavfiená.
Ujistûte se, Ïe je praãka zapojena do zásuvky.
Ujistûte se, Ïe uzavírací kohoutek vody je otevfien.
Ujistûte se, Ïe jste stiskli tlaãítko Start/Pause.
Ujistûte se, Ïe pfiívod vody je otevfien.
Zkontrolujte tlak vody.
Vyãistûte hrub˘ filtr.
Ujistûte se, Ïe hadice v˘pusti je
správnû nainstalovaná.
Není voda nebo nedostateãná dodávka vody
Ujistûte se, Ïe pfiípojka vody je otevfiena.
Ujistûte se, Ïe hadice pfiívodu vody není zamrznuta.
Ujistûte se, Ïe pfiívodní hadice není ohnutá.
Ujistûte se, Ïe síto v hadici pfiívodu vody není ucpáno.
NáplÀ na praní je nevyváÏená; uvolnûte
zamotané prádlo.
JestliÏe je tfieba vyprat pouze jeden kus
prádla, jako tfieba koupací plá‰È nebo
dÏíny, mÛÏe b˘t v˘sledek koneãného
odstfiedûní neuspokojiv˘ nebo se na
displeji objeví chybová hlá‰ka „E4“.
V zásuvce pro prací prostfiedky zÛstává po ukonãení
pracího programu prací prostfiedek.
Ujistûte se, Ïe praãka je ustavena na rovném povrchu. Není-li
povrch rovn˘, sefiiìte patky praãky tak, aby jste ji vyrovnali
(viz strana 3).
Ujistûte se, Ïe byly vyjmuty pfiepravní ‰rouby (viz strana 3).
Ujistûte se, Ïe se praãka nedot˘ká Ïádného jiného pfiedmûtu.
Ujistûte se, Ïe náplÀ na praní je vyváÏená.
Zkontrolujte není-li konec hadice
v˘pusti pfiíli‰ nízko.
(Ujistûte se, Ïe drÏák hadice v˘pusti v
zadní ãásti je nepo‰kozen˘.)
Zkontrolujte není-li konec hadice
v˘pusti ponofien ve vodû.
Praãka nevypou‰tí vodu a/nebo neodstfieìuje.
¤e‰ení
Zavfiete dvífika.
Ujistûte se, Ïe hadice v˘pusti není pfiimáãknutá nebo ohnutá.
Ujistûte se, Ïe síto hadice není ucpané (viz strana 14).
NeÏ budete kontaktovat servisního technika:
1. Pokuste se odstranit problém (viz „OdstraÀování problémÛ“ na
této stranû).
2. Znovu spusÈte program objeví-li se chyba znovu.
3. JestliÏe porucha trvá, zavolejte servis a problém popi‰te.
Nefunguje tlaãítko na otevfiení dvífiek (S1005J, S805J)
1. Odpojte zástrãku napájení ze sítû.
2. Z praãky vypusÈte vodu.
3. Pomocí ‰roubováku sejmûte plastov˘ kryt
základny. PoloÏte jej stranou.
4. Najdûte oranÏové plastové tlaãítko a
vytáhnûte jej dopfiedu, dvífika se otevfiou.
12
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 13
TABULKA PROGRAMÒ
Program
Max.
náplÀ
(kg)
Prací prostfiedek a pfiísady
Teplota Maximální otáãky
(MAX) (otáãky/min.)
°C
S1005J
S805J
Pfiedpírka Praní Zmûkãovadlo
S1003J
S803J
ZpoÏdûní
startu
Funkce
Pfiedpírka
Voda
(l)
Spotfieba
(kWh)
dûtské bavlnûné
2,0
*
ano
*
95
800
800
*
*
46
1,32
bavlnûné
3,5
*
ano
*
95
1000
800
*
*
49
1,49
barevné
3,5
*
ano
*
60
1000
800
*
*
43
0,8
syntetické
2,0
*
ano
*
60
800
800
*
*
49
0,58
jemné
1,5
*
ano
*
40
600
600
*
*
39
0,32
vlna
1,0
-
ano
*
40
400
400
*
-
37
0,26
rychle
1,5
-
ano
*
40
1000
800
*
-
31
0,28
Program
Typ praní
Bavlna
PrÛmûrnû nebo mírnû zneãi‰tûná bavlna, loÏní povleãení, lnûné ubrusy, ruãníky, ko‰ile atd.
Barevné
PrÛmûrnû nebo mírnû zneãi‰tûná bavlna, loÏní povleãení, lnûné ubrusy, ruãníky, ko‰ile atd.
Syntetické
PrÛmûrnû nebo mírnû zneãi‰tûné blÛzy, ko‰ile atd., které jsou vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon,
nylon) nebo dal‰ích podobn˘ch materiálÛ.
Jemné
Jemné záclony, ‰aty, suknû, ko‰ile a blÛzy.
Vlna
Pouze vlna, která se pere v praãce, s visaãkou ãisté nové vlny.
Rychle
Mírnû zneãi‰tûné bavlnûné nebo lnûné blÛzy, suknû, tmavobarevné froté prádlo, barevné lnûné kusy, dÏíny atd.
1. Programy s pfiedpírkou trvají pfiibliÏnû o 15 minut déle.
2. Data o trvání programÛ byla mûfiena za podmínek, urãeních normou IEC 456.
3. Spotfieba jednotliv˘ch domácností se mÛÏe li‰it od hodnot v tabulce v dÛsledku kolísání tlaku a teploty vodní pfiípojky, objemu a
typu náplnû prádla.
13
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 14
P¤ÍLOHA
TABULKA O·ET¤OVÁNÍ LÁTEK
Odoln˘ materiál
Lze Ïehlit pfii 100 °C max.
Jemné vlákno
NeÏehlete
Lze prát pfii 95 °C
Lze ãistit rozpou‰tûdly
Lze prát pfii 60 °C
Lze ãistit pouze chloridem,
benzínem, ãist˘m
alkoholem nebo R113
Lze prát pfii 40 °C
Lze ãistit leteck˘m
benzínem
Lze prát pfii 30 °C
Nepfiípustné suché ãi‰tûní
Má se prát v ruce
Su‰ení na plocho
Pouze suché ãi‰tûní
Lze su‰it na ‰ÀÛfie
Lze bûlit ve studené vodû
Su‰ení na vû‰áku
Nebûlit
Lze su‰it v su‰iãce,
normální teplota
Lze Ïehlit max. pfii 200 °C
Lze su‰it v su‰iãce,
omezená teplota
Lze Ïehlit max. pfii 150 °C
Nevysou‰et v su‰iãce
VAROVÁNÍ P¤ED NEBEZPEâÍM
ELEKTRICKÉHO NAPùTÍ
K omezení rizika poÏáru, úrazu elektrick˘m proudem a jin˘ch úrazÛ,
mûjte na pamûti bezpeãnostní opatfiení:
Spotfiebiã provozujte pouze pfies zdroj proudu, uveden˘ na
‰títku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte
doma, poraìte se s místní rozvodnou spoleãností.
PouÏívejte pouze uzemnûnou nebo polarizovanou zásuvku.
Pro Va‰i bezpeãnost je spotfiebiã vybaven polarizovanou
zástrãkou stfiídavého proudu, která má jeden kolík ‰ir‰í neÏ
druh˘. Tato zástrãka se dá zastrãit do zásuvky pouze jedním
smûrem. Pokud Vám nejde zastrãit, pokuste se jí obrátit.
Pokud nejde zástrãka zastrãit i potom, spojte se se sv˘m
elektrikáfiem a nechte ji vymûnit.
ChraÀte napájecí kabel. Napájecí ‰ÀÛra bys mûla b˘t vedena
tak, abyste na ní neúmyslnû ne‰lápli nebo aby nedo‰lo k
jejímu uskfiípnutí. Zvlá‰tní pozornost vûnujte ‰ÀÛfie u zástrãky,
u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.
NepfietûÏujte bytovou zásuvku nebo prodluÏovací kabel.
PfietíÏení mÛÏe vést k poÏáru nebo k úrazu elektrick˘m
proudem.
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
14
Tento spotfiebiã je vyroben z recyklovatelného materiálu.
Pokud se rozhodnete uloÏit tento pfiístroj na skládku, dodrÏujte
prosím místní pfiedpisy o uloÏení odpadÛ. Odfiíznûte napájecí
‰ÀÛru, aby tak nemohl b˘t spotfiebiã napojen na zdroj proudu.
OdstraÀte dvífika, aby do pfiístroje nemohla vlézt zvífiata a
malé dûti, které by zde mohli b˘t uvûznûni.
Nepfiekraãujte mnoÏství pracího prá‰ku, doporuãené v˘robci
tûchto prostfiedkÛ.
PouÏívejte pfied praním odstraÀovaãe skvrn a bûlící prostfiedky
pouze tehdy, je- li to bezpodmíneãnû nutné.
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 15
P¤ÍLOHA
·etfiete vodou a elektrick˘m proudem tak, Ïe budete pouÏívat
pouze plnou náplÀ praãky (pfiesné mnoÏství závisí na
pouÏitém programu).
TECHNICKÉ PARAMETRY
TYP
PRAâKA S âELNÍM PLNùNÍM
PROHLÁ·ENÍ O SHODù
ROZMùRY(‰ x h x v) 598mm x 340mm x 844mm
Tento spotfiebiã je v souladu s bezpeãnostními normami, platn˘mi v
Evropû, smûrnicí EU 93/ 68 a normou EN 60335.
TLAK VODY
50 kPa - 800 kPa
HMOTNOST
49 kg
KAPACITA PRANÍ
A OST¤EDùNÍ
3,5 kg (SUCHÁ NÁPL≈)
SPOT¤EBA
PRANÍ
220V / 70W
240V / 70W
PRANÍ A OH¤EV 220V / 1800W
240V / 2100W
ODST¤EDùNÍ
MODEL
230V
âERPÁNÍ
OBJEM VODY
ODST¤EDùNÍ
S805J
S803J
200W
S1005J
S1003J
1000
S805J
S803J
800
34W
43 l (standardní)
MODEL
ot./min.
15
S1005J
S1003J
250W
S1005J
6/29/04 10:51 AM
Page 16
Download PDF

advertising