Bosch | GAS 50 Professional | GAS 50 Professional

OBJ_DOKU-15256-003.fm Page 1 Wednesday, July 20, 2011 8:20 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
GAS 50 Professional
www.bosch-pt.com
1 609 929 V19 (2011.07) O / 138 UNI
de
en
fr
es
pt
it
nl
Originalbetriebsanleitung
Original instructions
Notice originale
Manual original
Manual original
Istruzioni originali
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el
tr
pl
cs
sk
hu
ru
Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
Orijinal işletme talimat
Instrukcja oryginalna
Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Eredeti használati utasítás
Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr
sl
hr
et
lv
lt
ar
fa
Originalno uputstvo za rad
Izvirna navodila
Originalne upute za rad
Algupärane kasutusjuhend
Instrukcijas oriģinālvalodā
Originali instrukcija
ΔϴϠλϷ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-874-003.book Page 81 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
Ðóññêèé | 81
A redős szűrő kiszerelése/kicserélése (lásd a „C” ábrát)
Ha a 17 redős szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.
– Forgassa el 1/4 fordulatnyira egy pénzérmével vagy
hasonló segédeszközzel a 6 retesz zárját a nyíl által jelzett
irányba és nyomja be a reteszt.
– Tegye el a helyére a porszívó 3 felső részét és tartsa
szorosan. Fogja meg a bordáknál fogva a 17 redős szűrőt
és felfelé mutató irányban vegye ki.
– Tisztítsa meg a 17 redős szűrőt.
– Tegye be a helyére az új, illetve megtisztított 17 redős
szűrőt és ügyeljen annak szoros, biztonságos
beilleszkedésére.
– Ismét hajtsa le a porszívó 3 felső részét. A felülről kifejtett
kis nyomás hatására a 6 retesz ismét bepattan a helyére.
Tartály
Időnként mossa ki a 9 tartályt a kereskedelemben kapható,
nem koptató hatású tisztítószerrel, majd hagyja megszáradni.
Motorvédő szűrő (lásd a „C” ábrát)
A 18 motorvédő szűrőnek gyakorlatilag nincs szüksége
karbantartásra. Időről időre vegye ki a motorvédő szűrőt és
tiszta vízzel alaposan öblítse ki. A behelyezés előtt hagyja a
motorvédő szűrőt jól kiszáradni.
Szintérzékelő szenzorok
19
Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre
szívesen válaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos
robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen
találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és
tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával
kapcsolatos kérdései vannak.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Eltávolítás
Az elszívót, a tartozékokat és a csomagolást a
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elszívó berendezést a háztartási szemétbe!
Csak az EU-tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozó 2002/96/EK
sz. Európai Irányelvnek és ennek a
megfelelő országok jogharmonizációjának
megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.
A változtatások joga fenntartva.
Ðóññêèé
Tisztítsa meg Sie időnként a 19 szintérzékelő szenzorokat.
Nyissa ki a 11 lezáró kapcsokat vegye le 3 a porszívó felső
részét.
A 19 szintérzékelő szenzorokat egy puha kendővel tisztítsa
meg.
Tegye ismét fel a helyére a porszívó 3 felső részét és zárja le a
11 lezáró kapcsokat.
Üzemzavar
Nem kielégítő elszívási teljesítmény esetén a következőket
ellenőrizze:
– Helyesen van felhelyezve a porszívó 3 felső része?
– Nincs eldugulva a tömlőrendszer?
– Jól össze vannak dugva az elszívó csövek?
– Nincs tele a 9 tartály?
– Nincs tele a 16 porzsák?
– Nem dugult el a portól a 17 redős szűrő?
A rendszeresen kiürítés optimális elszívási teljesítményt
biztosít.
Ha a kívánt elszívási teljesítményt ezután sem sikerül elérni,
adja át a porelszívót a vevőszolgálatnak.
Bosch Power Tools
Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Ïðî÷òèòå âñå óêàçàíèÿ è èíñòðóêöèè ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. Óïóùåíèÿ â
îòíîøåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, ïîæàðà è
òÿæåëûõ òðàâì.
Òùàòåëüíî ñîõðàíÿéòå ýòè èíñòðóêöèè.
Íå çàñàñûâàéòå âðåäíûå
äëÿ çäîðîâüÿ âåùåñòâà,
íàïðèìåð, äðåâåñíóþ ïûëü áóêà èëè äóáà, êàìåííóþ
ïûëü è àñáåñò. Ýòè âåùåñòâà ñ÷èòàþòñÿ âîçáóäèòåëÿìè
ðàêà.
Èñïîëüçóéòå ïûëåñîñ
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
Âû ïîëíîñòüþ îçíàêîìèëèñü ñî âñåìè åãî ôóíêöèÿìè è
â ñîñòîÿíèè ïîëüçîâàòüñÿ èìè áåç êàêèõ-ëèáî
îãðàíè÷åíèé èëè ïðîøëè ñîîòâåòñòâóþùèé
èíñòðóêòàæ. Òùàòåëüíûé èíñòðóêòàæ ñíèæàåò ðèñê
íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè è òðàâì.
1 609 929 V19 | (20.7.11)
OBJ_BUCH-874-003.book Page 82 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
82 | Ðóññêèé
f Äåòÿì èëè ëèöàì, êîòîðûå âñëåäñòâèå ïîâðåæäåíèÿ
ôèçè÷åñêèõ, ñåíñîðíûõ èëè óìñòâåííûõ
ñïîñîáíîñòåé èëè îòñóòñòâèÿ îïûòà èëè çíàíèé íå â
ñîñòîÿíèè áåçîïàñíî ðàáîòàòü ñ ïûëåñîñîì,
çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ïûëåñîñîì áåç
ïðèñìîòðà èëè èíñòðóêòàæà îòâåòñòâåííîãî ëèöà.
Èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü îïàñíîñòü íåïðàâèëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ òðàâì.
Ïûëåñîñ ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ñîáèðàíèÿ ñóõèõ
âåùåñòâ, à ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð – òàêæå
è äëÿ ñîáèðàíèÿ æèäêîñòåé. Ïîïàäàíèå æèäêîñòè â
ïûëåñîñ ïîâûøàåò ðèñê óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
f Íå çàñàñûâàéòå ïûëåñîñîì ãîðþ÷èå èëè
âçðûâîîïàñíûå æèäêîñòè, íàïð., áåíçèí, ìàñëî,
ñïèðò, ðàñòâîðèòåëè. Íå âñàñûâàéòå ãîðÿ÷óþ èëè
ãîðÿùóþ ïûëü. Íå ïîëüçóéòåñü ïûëåñîñîì âî
âçðûâîîïàñíûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïûëü, ïàðû èëè
æèäêîñòè ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ èëè âçîðâàòüñÿ.
Èñïîëüçóéòå ðîçåòêó
òîëüêî â óêàçàííûõ â
ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè öåëÿõ.
Ïðè âûõîäå ïåíû èëè
âîäû èç ïûëåñîñà ñðàçó
âûêëþ÷àéòå ïûëåñîñ è îïîðîæíÿéòå êîíòåéíåð. Èíà÷å
ïûëåñîñ ìîæåò áûòü ïîâðåæäåí.
Èñïîëüçóéòå è õðàíèòå ïûëåñîñ
òîëüêî âíóòðè ïîìåùåíèé.
Ïîïàäàíèå äîæäåâîé âîäû èëè âëàãè â ïûëåñîñ ïîâûøàåò
ðèñê óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå äàò÷èêè
óðîâíÿ æèäêîñòè è ïðîâåðÿéòå èõ
íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíèÿ. Çàãðÿçíåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ
îòðèöàòåëüíî âîçäåéñòâóþò íà ôóíêöèîíàëüíóþ
ñïîñîáíîñòü äàò÷èêîâ.
f Åñëè ïðèìåíåíèÿ ïûëåñîñà â ñûðîì ïîìåùåíèè
èçáåæàòü íåâîçìîæíî, òî ïðèìåíÿéòå óñòðîéñòâî
çàùèòíîãî îòêëþ÷åíèÿ (ÓÇÎ). Ïðèìåíåíèå ÓÇÎ
ñíèæàåò ðèñê ýëåêòðè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ.
f Ïîäêëþ÷àéòå ïûëåñîñ ê çàçåìëåííîé ñîãëàñíî
ïðåäïèñàíèÿì ýëåêòðîñåòè. Øòåïñåëüíàÿ ðîçåòêà è
êàáåëü-óäëèíèòåëü äîëæíû èìåòü ðàáîòîñïîñîáíûé
çàùèòíûé ïðîâîä.
f Êàæäûé ðàç ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû ïðîâåðÿéòå
ïûëåñîñ, øíóð ïèòàíèÿ è øòåïñåëü. Íå ïîëüçóéòåñü
ïûëåñîñîì, åñëè Âû îáíàðóæèëè ïîâðåæäåíèÿ. Íå
îòêðûâàéòå ïûëåñîñ ñàìîñòîÿòåëüíî, åãî ðåìîíò
ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííîìó ïåðñîíàëó è òîëüêî ñ
èñïîëüçîâàíèåì îðèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Ïîâðåæäåííûå ïûëåñîñû, øíóðû ïèòàíèÿ è øòåïñåëè
ïîâûøàþò ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
f Íå ïåðååçæàéòå è íå ñäàâëèâàéòå êàáåëü. Íå
âûòÿãèâàéòå âèëêó èç øòåïñåëüíîé ðîçåòêè è íå
òÿíèòå ïûëåñîñ çà êàáåëü. Ïîâðåæäåííûé êàáåëü
ïîâûøàåò ðèñê ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì.
f Îòêëþ÷àéòå âèëêó îò øòåïñåëüíîé ðîçåòêè äî íà÷àëà
íàëàäêè ïûëåñîñà, çàìåíû ïðèíàäëåæíîñòåé èëè
ïåðåìåùåíèÿ ïûëåñîñà. Ýòà ìåðà ïðåäîñòîðîæíîñòè
ïðåäîòâðàùàåò íåïðåäíàìåðåííîå âêëþ÷åíèå
ïûëåñîñà.
f Îáåñïå÷èâàéòå õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ íà ðàáî÷åì
ìåñòå!
f Ñìîòðèòå çà äåòüìè. Äåòè íå äîëæíû èãðàòüñÿ ñ
ïûëåñîñîì.
f Ðåìîíò Âàøåãî ïûëåñîñà ïîðó÷àéòå òîëüêî
êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòàì, èñïîëüçóþùèì
òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè. Ýòèì
îáåñïå÷èâàåòñÿ áåçîïàñíîñòü ïûëåñîñà.
f Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé ïðîâåðÿéòå áåçóïðå÷íîå
ñîñòîÿíèå øëàíãà îòñàñûâàíèÿ. Îñòàâëÿéòå ïðè
ýòîì øëàíã îòñàñûâàíèÿ ïîäêëþ÷åííûì ê
ïûëåñîñó, ÷òîáû ïûëü ñëó÷àéíî íå âûñûïàëàñü.
Èíà÷å Âû ìîæåòå âäîõíóòü ïûëü.
f Íå ñàäèòåñü íà ïûëåñîñ. Ýòèì Âû ìîæåòå ïîâðåäèòü
ïûëåñîñ.
f Àêêóðàòíî èñïîëüçóéòå ñåòåâîé øíóð è øëàíã
îòñîñà. Èíà÷å Âû ìîæåòå ïîäâåðãíóòü îïàñíîñòè äðóãèõ
ëþäåé.
f Íå î÷èùàéòå ïûëåñîñ ïîä ïðÿìîé ñòðóåé âîäû.
Ïðîíèêíîâåíèå âîäû â êðûøêó ïûëåñîñà óâåëè÷èâàåò
ðèñê óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.
Ñèìâîëû
Ñëåäóþùèå ñèìâîëû ìîãóò áûòü âàæíû ïðè ýêñïëóàòàöèè Âàøåãî ïûëåñîñà. Ïîæàëóéñòà, çàïîìíèòå ñèìâîëû è èõ
çíà÷åíèå. Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå ñèìâîëîâ ïîìîæåò âàì ëó÷øå è íàäåæíåé èñïîëüçîâàòü ïûëåñîñ.
Ñèìâîë
Çíà÷åíèå
Ïðî÷òèòå âñå óêàçàíèÿ è èíñòðóêöèè
ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. Óïóùåíèÿ â
îòíîøåíèè óêàçàíèé è èíñòðóêöèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì,
ïîæàðà è òÿæåëûõ òðàâì.
Îòêðîéòå êðûøêó ïûëåñîñà 3 è ïðèäåðæèòå åå. Âîçüìèòå
ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17 çà ïåðåìû÷êè è âûíüòå åãî, ïîòÿíóâ
ââåðõ.
1 609 929 V19 | (20.7.11)
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-874-003.book Page 83 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
Ðóññêèé | 83
Îïèñàíèå ïðîäóêòà è óñëóã
Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ïîæàëóéñòà, îòêðîéòå ðàñêëàäíóþ ñòðàíèöó ñ
èëëþñòðàöèÿìè ïûëåñîñà è îñòàâëÿéòå åå îòêðûòîé, ïîêà
Âû èçó÷àåòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè.
Óíèâåðñàëüíûé ïûëåñîñ
Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ
Ïûëåñîñ ïðåäóñìîòðåí äëÿ ñîáèðàíèÿ è îòñàñûâàíèÿ íå
âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ âåùåñòâ è íåãîðþ÷èõ æèäêîñòåé. Îí
ïðèãîäåí äëÿ ïîâûøåííûõ íàãðóçîê ïðè ïðîìûøëåííîì
èñïîëüçîâàíèè, íàïð., äëÿ ðåìåñëåííûõ ðàáîò, ïðè
èñïîëüçîâàíèè â ïðîìûøëåííîñòè è â ìàñòåðñêèõ.
Èñïîëüçóéòå ïûëåñîñ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Âû
ïîëíîñòüþ îçíàêîìèëèñü ñî âñåìè ôóíêöèÿìè è â
ñîñòîÿíèè ïîëüçîâàòüñÿ èìè áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé
èëè ïîëó÷èëè ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçàíèÿ.
Èçîáðàæåííûå ñîñòàâíûå ÷àñòè
Íóìåðàöèÿ èçîáðàæåííûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé âûïîëíåíà ïî
èëëþñòðàöèÿì ïûëåñîñà íà ñòðàíèöå ñ ðèñóíêàìè.
1 Êðåïëåíèå êàáåëÿ
2 Ðó÷êà äëÿ ïåðåíîñà
3 Êðûøêà ïûëåñîñà
4 Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ
5 Ðîçåòêà äëÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
6 Çàïîð
7 Ïàòðóáîê äëÿ øëàíãà
8 Øëàíã îòñîñà
9 Êîíòåéíåð
10 Òîðìîç êîëåñà
11 Çàìîê êðûøêè ïûëåñîñà
12 Ìàãàçèí äëÿ ïðèíàäëåæíîñòåé
13 Ñêîáà äëÿ ðó÷êè
14 Ðó÷êà
15 Óñòðîéñòâî äëÿ îïîðîæíåíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
16 Ïûëåâîé ìåøîê
17 Ñêëàä÷àòûé ôèëüòð
18 Çàùèòíûé ôèëüòð äâèãàòåëÿ
19 Äàò÷èêè óðîâíÿ
Èçîáðàæåííûå èëè îïèñàííûå ïðèíàäëåæíîñòè íå âõîäÿò â
ñòàíäàðòíûé îáúåì ïîñòàâêè. Ïîëíûé àññîðòèìåíò
ïðèíàäëåæíîñòåé Âû íàéäåòå â íàøåé ïðîãðàììå
ïðèíàäëåæíîñòåé.
Äàííûå î øóìå
Èçìåðåíèÿ âûïîëíåíû ñîãëàñíî ñòàíäàðòó EN 60704.
À-âçâåøåííûé óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà îáû÷íî íèæå 70 äÁ(A).
Íåäîñòîâåðíîñòü èçìåðåíèÿ Ê = 3 äÁ.
Âî âðåìÿ ðàáîòû óðîâåíü øóìà ìîæåò ïðåâûñèòü 80 äÁ(A).
Ïðèìåíÿéòå ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ ñëóõà!
Òîâàðíûé ¹
Íîì. ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
Âò
×àñòîòà
Ãö
Îáúåì êîíòåéíåðà (áðóòòî)
ë
Îáúåì, íåòòî
ë
Îáúåì ìåøêà äëÿ ïûëè
ë
Ìàêñ. ðàçðåæåíèå*
ãÏà
Ìàêñ. ïðîïóñêíàÿ
ì3/÷àñ.
ñïîñîáíîñòü*
Ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ
Âò
Ïëîùàäü ñêëàä÷àòîãî ôèëüòðà
ñì2
Âåñ ñîãëàñíî EPTA-Procedure
01/2003
êã
Êëàññ çàùèòû
Ñòåïåíü çàùèòû
GAS 50
Professional
0 601 989 1..
1200
50/60
50
43
21
248
220
316 (6 ìáàð)
8600
* èçìåðåíî ó âåíòèëÿòîðà
17,2
/I
IP 24
Ïàðàìåòðû óêàçàíû äëÿ íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ 230 Â. Ïðè áîëåå
íèçêèõ íàïðÿæåíèÿõ è ñïåöèàëüíûõ âèäàõ èñïîëíåíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ
ñòðàí ýòè ïàðàìåòðû ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ.
Ïîæàëóéñòà, ó÷èòûâàéòå òîâàðíûé íîìåð íà çàâîäñêîé òàáëè÷êå
Âàøåãî ïûëåñîñà. Òîðãîâûå îáîçíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ ïûëåñîñîâ
ìîãóò èçìåíÿòüñÿ.
Çàÿâëåíèå î ñîîòâåòñòâèè
Ìû çàÿâëÿåì ñ ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, ÷òî îïèñàííûé â
«Òåõíè÷åñêèõ äàííûõ» ïðîäóêò îòâå÷àåò ñëåäóþùèì
ñòàíäàðòàì è íîðìàòèâàì: EN 60335 è äèðåêòèâàì
2006/42/EÑ, 2004/108/EÑ, âêëþ÷àÿ èçìåíåíèÿ â ýòèõ
äîêóìåíòàõ.
Òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ (2006/42/EÑ):
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President
Head of Product
Engineering
Certification
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
01.06.2011
Ñáîðêà
f Äî íà÷àëà ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ è íàñòðîéêå
ïûëåñîñà îòñîåäèíÿéòå ñåòåâîé øíóð îò
øòåïñåëüíîé ðîçåòêè.
Ìîíòàæ ðó÷êè
Õîäîâîé ìåõàíèçì ñêîíñòðóèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïûëåñîñ ìîæíî áûëî ëåãêî ïåðåìåùàòü çà ðó÷êó 14. Äëÿ
ïåðåìåùåíèÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà áåðèòåñü çà ðó÷êó 14
äâóìÿ ðóêàìè.
Bosch Power Tools
1 609 929 V19 | (20.7.11)
OBJ_BUCH-874-003.book Page 84 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
84 | Ðóññêèé
Âñòàâüòå ðó÷êó 14 â îáà îòâåðñòèÿ êîíòåéíåðà 9.
Ïðîñóíüòå ñêîáû 13 ÷åðåç ñîîòâåòñòâóþùèå îòâåðñòèÿ
ðó÷êè 14 è çàêðîéòå ñêîáû 13.
Êîëåñà îñíàùåíû òîðìîçàìè 10. Äëÿ ôèêñàöèè íàæìèòå
òîðìîç êîëåñà 10 âíèç.
Âêëþ÷åíèå/âûêëþ÷åíèå
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïûëåñîñà óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ 4 íà on.
Äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ïûëåñîñà óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ðåæèìîâ 4 íà off.
Óñòàíîâêà/ñìåíà ìåøêà äëÿ ïûëè (ñì. ðèñ. À)
– Îòêðîéòå çàìêè 11 è ñíèìèòå âåðõíþþ ÷àñòü ïûëåñîñà
3.
– Ñíèìèòå ïûëåâîé ìåøîê 16 ñ ïðèñîåäèíèòåëüíîãî
ôëàíöà, ïîòÿíóâ åãî íàçàä. Çàêðîéòå îòâåðñòèå
ïûëåâîãî ìåøêà, ïîâåðíóâ äëÿ ýòîãî êðûøêó. Âûíüòå
çàêðûòûé ïûëåâîé ìåøîê èç ïûëåñîñà.
– Íàñàäèòå íîâûé ïûëåâîé ìåøîê 16 íà
ïðèñîåäèíèòåëüíûé ôëàíåö ïûëåñîñà. Ïûëåâîé ìåøîê
16 äîëæåí ïðèëåãàòü ê âíóòðåííåé ñòåíêå êîíòåéíåðà 9
ïî âñåé äëèíå. Óñòàíîâèòå âåðõíþþ ÷àñòü ïûëåñîñà íà
ìåñòî 3.
– Çàêðîéòå çàìêè 11.
Äëÿ ñóõîãî âñàñûâàíèÿ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ïûëåâîé ìåøîê
16. Ïðè ïðèìåíåíèè ïûëåâîãî ìåøêà 16 ñêëàä÷àòûé
ôèëüòð 17 îñòàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ÷èñòûì,
äîëüøå ñîõðàíÿåòñÿ ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ è îáëåã÷àåòñÿ
óòèëèçàöèÿ ïûëè.
Àâòîìàòè÷åñêîå äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå (ñì. ðèñ. Â)
 ïûëåñîñ èíòåãðèðîâàíà ðîçåòêà ñ çàùèòíûì êîíòàêòîì 5.
 íåå ìîæíî âêëþ÷èòü âíåøíèé ýëåêòðîïðèáîð. Ïûëåñîñ
àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç ïîäêëþ÷åííûé
ýëåêòðîïðèáîð. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìóþ îáùóþ ïîòðåáëÿåìóþ ìîùíîñòü
ïîäêëþ÷åííîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ 4 íà ñèìâîë
àâòîìàòè÷åñêîãî äèñòàíöèîííîãî âêëþ÷åíèÿ.
 êà÷åñòâå ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ â
ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå øëàíãîâûå ñèñòåìû
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ.
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ïûëåñîñà âêëþ÷èòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò,
ïîäêëþ÷åííûé ê øòåïñåëüíîé ðîçåòêå 5. Ïûëåñîñ
çàïóñêàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Âûêëþ÷èòå ýëåêòðîèíñòðóìåíò äëÿ âûêëþ÷åíèÿ
ïûëåñîñà. Ïûëåñîñ âûêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðèáë.
÷åðåç 6 ñåê.
Ïîäêëþ÷åíèå øëàíãà âñàñûâàíèÿ (ñì. ðèñ. À)
Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ î÷èñòêà ôèëüòðà
Âñòàâüòå øëàíã 8 â ïàòðóáîê 7 è ïîâåðíèòå åãî äî óïîðà ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå.
Âñòàâüòå âñàñûâàþùèå òðóáû êðåïêî äðóã â äðóãà.
Óêàçàíèå: Ôèðìà Bosch ðåêîìåíäóåò ïðèìåíÿòü
âñàñûâàþùèå øëàíãè ñ îòâîäîì ñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà ñ
äèàìåòðîì 19 ìì èëè 35 ìì.
Ðàáîòà ñ èíñòðóìåíòîì
Âêëþ÷åíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
f Ó÷èòûâàéòå íàïðÿæåíèå ñåòè! Íàïðÿæåíèå
èñòî÷íèêà òîêà äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü äàííûì íà
òèïîâîé òàáëè÷êå ïûëåñîñà. Ïûëåñîñû íà 230 Â
ðàáîòàþò è ïðè íàïðÿæåíèè 220 Â.
f Ïðè âûõîäå ïåíû èëè âîäû èç ïûëåñîñà ñðàçó
âûêëþ÷àéòå ïûëåñîñ è îïîðîæíÿéòå êîíòåéíåð.
Èíà÷å ïûëåñîñ ìîæåò áûòü ïîâðåæäåí.
Îáîçíà÷åíèÿ íà ïåðåêëþ÷àòåëå ðåæèìîâ
on
off
Âêëþ÷åíèå
Âûêëþ÷åíèå
Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ î÷èñòêà ôèëüòðà
(àâòîìàòè÷åñêîå äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå
è àâòîìàòè÷åñêîå î÷èùåíèå ôèëüòðà)
Àâòîìàòè÷åñêîå äèñòàíöèîííîå âêëþ÷åíèå
1 609 929 V19 | (20.7.11)
Ïûëåñîñ îñíàùåí ýëåêòðîìàãíèòíîé î÷èñòêîé ôèëüòðà,
êîòîðàÿ î÷èùàåò ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17 îò îñåâøåé ïûëè.
Î÷èñòêó ôèëüòðà ñëåäóåò âûïîëíÿòü, êàê òîëüêî çàìåòíî
óïàäåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âñàñûâàíèÿ.
Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ 4 íà ñèìâîë
ýëåêòðîìàãíèòíîé î÷èñòêè ôèëüòðà. Âûêëþ÷èòå
ïîäêëþ÷åííûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò.
Ïûëåñîñ âñòðÿõèâàåò ôèëüòð îê. 10 ñåê è àâòîìàòè÷åñêè
âûêëþ÷àåòñÿ.
 ðåæèìå ýëåêòðîìàãíèòíîãî î÷èùåíèÿ ôèëüòðà ïûëåñîñ
ïðîâåðÿåò ñíà÷àëà ïîòîê âîçäóõà. Åñëè âñëåäñòâèå
çàãðÿçíåíèÿ ñêëàä÷àòîãî ôèëüòðà ïîòîê âîçäóõà ñëèøêîì
ìàë è ïîäñîåäèíåííûé ýëåêòðîïðèáîð âûêëþ÷åí ìèí.
10 ñåêóíä, àâòîìàòè÷åñêè íà÷èíàåòñÿ ýëåêìàãíèòíîå
î÷èùåíèå ôèëüòðà. Ïûëåñîñ âèáðèðóåò ïðèáë. 10 ñåêóíä è
àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àåòñÿ.
Ïåðåä ïðîäîëæåíèåì ðåæèìà âñàñûâàíèÿ âûæäàòü
êîðîòêîå âðåìÿ äëÿ îñàæäåíèÿ ïûëè â êîíòåéíåðå.
×àñòîòà î÷èñòêè ôèëüòðà çàâèñèò îò âèäà è êîëè÷åñòâà
ïûëè. Ïðè ðåãóëÿðíîì ïðèìåíåíèè ìàêñèìàëüíàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âñàûâàíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ äîëüøå.
Âñàñûâàíèå æèäêîñòåé
f Íå çàñàñûâàéòå ïûëåñîñîì ãîðþ÷èå èëè
âçðûâîîïàñíûå æèäêîñòè, íàïð., áåíçèí, ìàñëî,
ñïèðò, ðàñòâîðèòåëè. Íå âñàñûâàéòå ãîðÿ÷óþ èëè
ãîðÿùóþ ïûëü. Íå ïîëüçóéòåñü ïûëåñîñîì âî
âçðûâîîïàñíûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïûëü, ïàðû èëè
æèäêîñòè ìîãóò âîñïëàìåíèòüñÿ èëè âçîðâàòüñÿ.
Bosch Power Tools
OBJ_BUCH-874-003.book Page 85 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
Ðóññêèé | 85
f Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïûëåñîñ â êà÷åñòâå
íàñîñà äëÿ âîäû. Ïûëåñîñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
âñàñûâàíèÿ âîäíî-âîçäóøíîé ñìåñè.
f Äî íà÷àëà ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ è íàñòðîéêå
ïûëåñîñà îòñîåäèíÿéòå ñåòåâîé øíóð îò
øòåïñåëüíîé ðîçåòêè.
Óêàçàíèå: Ïåðåä âñàñûâàíèåì æèäêîñòåé âûíüòå ïûëåâîé
ìåøîê 16 è îïîðîæíèòå êîíòåéíåð 9.
Ïûëåñîñ îñíàùåí äàò÷èêàìè óðîâíÿ 19. Ïðè äîñòèæåíèè
ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ ïûëåñîñ âûêëþ÷àåòñÿ. Óñòàíîâèòå
ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ 4 íà off.
Ïîñëå âñàñûâàíèÿ âûíüòå ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17 äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïëåñåíè è õîðîøî âûñóøèòå åãî
èëè ñíèìèòå âåðõíþþ ÷àñòü ïûëåñîñà 3 è äàéòå åé õîðîøî
ïðîñîõíóòü.
Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
Ïûëåñîñ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñîáèðàíèÿ è
îòñàñûâàíèÿ ñëåäóþùèõ ìàòåðèàëîâ:
– ìåëêàÿ ïûëü ñ ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèåé
3 ìã/ì3
– ìèíåðàëüíàÿ ïûëü ñ ñîäåðæàíèåì ãèäðîîêèñè
àëþìèíèÿ
– ãðàôèòíàÿ ïûëü
– àëþìèíèåâàÿ ïûëü
– áóìàæíàÿ ïûëü
– ñàæà
– ïûëü ïîðîøêîâîãî ëàêà
– ïîëèóðåòàíîâàÿ ïûëü
– ïûëü ñòåêëîïëàñòèêà íà îñíîâå ýïîêñèäíîé ñìîëû, ñì.
ñïðàâî÷íûé ëèñòîê áåçîïàñíîñòè âåùåñòâà, èçäàííûé
ïðîèçâîäèòåëåì
– ïûëü óãëåïëàñòèêà íà îñíîâå ýïîêñèäíîé ñìîëû, ñì.
ñïðàâî÷íûé ëèñòîê áåçîïàñíîñòè âåùåñòâà, èçäàííûé
ïðîèçâîäèòåëåì
Íå èñïîëüçóéòå ïûëåñîñ âî âçðûâîîïàñíûõ ïîìåùåíèÿõ.
Òåõîáñëóæèâàíèå è ñåðâèñ
Òåõîáñëóæèâàíèå è î÷èñòêà
f Äî íà÷àëà ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ è íàñòðîéêå
ïûëåñîñà îòñîåäèíÿéòå ñåòåâîé øíóð îò
øòåïñåëüíîé ðîçåòêè.
f Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé è áåçîïàñíîé
ðàáîòû ñîäåðæèòå ïûëåñîñ è âåíòèëÿöèîííûå
ïðîðåçè â ÷èñòîòå.
Åñëè òðåáóåòñÿ ïîìåíÿòü øíóð, îáðàùàéòåñü íà ôèðìó
Bosch èëè â àâòîðèçîâàííóþ ñåðâèñíóþ ìàñòåðñêóþ äëÿ
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ Bosch.
Åñëè ïûëåñîñ íåñìîòðÿ íà òùàòåëüíûå ìåòîäû
èçãîòîâëåíèÿ è èñïûòàíèÿ âûéäåò èç ñòðîÿ, òî ðåìîíò
ñëåäóåò ïîðó÷àòü àâòîðèçîâàííîé ñåðâèñíîé ìàñòåðñêîé
äëÿ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ ôèðìû Bosch.
Ïîæàëóéñòà, âî âñåõ çàïðîñàõ è çàêàçàõ çàï÷àñòåé
îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå 10-çíà÷íûé òîâàðíûé íîìåð ïî
çàâîäñêîé òàáëè÷êå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.
Bosch Power Tools
Ñìåíà ñêëàä÷àòîãî ôèëüòðà (ñì. ðèñ. Ñ)
Ñðàçó çàìåíÿéòå ïîâðåæäåííûé ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17.
– Ìîíåòîé èëè ïîäîáíûì ïðåäìåòîì ïîâåðíèòå çàìîê íà
çàïîðå 6 íà 1/4 îáîðîòà â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè è
íàæìèòå íà çàïîð.
– Îòêðîéòå êðûøêó ïûëåñîñà 3 è ïðèäåðæèòå åå.
Âîçüìèòå ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17 çà ïåðåìû÷êè è âûíüòå
åãî, ïîòÿíóâ ââåðõ.
– Î÷èñòèòü ñêëàä÷àòûé ôèëüòð 17.
– Âëîæèòå íîâûé èëè î÷èùåííûé ôèëüòð 17, îáðàùàÿ ïðè
ýòîì âíèìàíèå íà åãî ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå.
– Çàêðîéòå âåðõíþþ ÷àñòü ïûëåñîñà 3. Ïðè ëåãêîì
íàæàòèè ñâåðõó çàïîð îïÿòü çàùåëêèâàåòñÿ 6.
Êîíòåéíåð
Âðåìÿ îò âðåìåíè î÷èùàéòå êîíòåéíåð 9 èçíóòðè
îáû÷íûì ÷èñòÿùèì ñðåäñòâîì, íå êèìåþùèì àáðàçèâíîãî
äåéñòâèÿ, è ïåðåä ñáîðêîé âûñóøèâàéòå åãî.
Çàùèòíûé ôèëüòð äâèãàòåëÿ (ñì. ðèñ. Ñ)
Çàùèòíûé ôèëüòð äâèãàòåëÿ 18 íå íóæäàåòñÿ â
òåõîáñëóæèâàíèè. Âðåìÿ îò âðåìåíè âûíèìàéòå çàùèòíûé
ôèëüòð äâèãàòåëÿ è ïðîìûâàéòå åãî ÷èñòîé âîäîé. Ïåðåä
óñòàíîâêîé õîðîøî ïðîñóøèâàéòå ôèëüòð.
Äàò÷èêè óðîâíÿ
19
Âðåìÿ îò âðåìåíè î÷èùàéòå äàò÷èêè óðîâíÿ 19.
Îòêðîéòå çàìêè 11 è ñíèìèòå âåðõíþþ ÷àñòü ïûëåñîñà 3.
Äàò÷èêè óðîâíÿ 19 î÷èùàéòå ìÿãêîé ñàëôåòêîé.
Óñòàíîâèòå ÷èñòóþ âåðõíþþ ÷àñòü 3 íà ìåñòî è çàêðîéòå
çàìêè 11.
Íåèñïðàâíîñòè
Ïðè íåäîñòàòî÷íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âñàñûâàíèÿ
ïðîâåðüòå:
– Ïðàâèëüíîå ïîëîæåíèå âåðõíåé ÷àñòè ïûëåñîñà 3?
– Cèñòåìó øëàíãîâ íà çàñîðåíèå?
– Ïðî÷íîå ñî÷ëåíåíèå òðóá âñàñûâàíèÿ?
– Óðîâåíü çàïîëíåíèÿ êîíòåéíåðà 9?
– Còåïåíü çàïîëíåíèÿ ìåøêà äëÿ ïûëè 16?
– Cêëàä÷àòûé ôèëüòð 17 íà çàãðÿçíåíèå ïûëüþ?
Ðåãóëÿðíîå îïîðîæíåíèå îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíóþ
ìîùíîñòü âñàñûâàíèÿ.
Åñëè ïîñëå ýòîãî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âñàñûâàíèÿ íå
ïîâûñèòñÿ, òî ïûëåñîñ ñëåäóåò ñäàòü â ñåðâèñíóþ
ìàñòåðñêóþ.
1 609 929 V19 | (20.7.11)
OBJ_BUCH-874-003.book Page 86 Wednesday, July 20, 2011 8:21 AM
86 | Óêðà¿íñüêà
Ñåðâèñíoe îáñëóæèâàíèe è êîíñóëüòàöèÿ
ïîêóïàòeëeé
Ñåðâèñíûé îòäåë îòâåòèò íà âñå Âàøè âîïðîñû ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ Âàøåãî ïðîäóêòà, à òàêæå ïî çàï÷àñòÿì.
Ìîíòàæíûå ÷åðòåæè è èíôîðìàöèþ ïî çàï÷àñòÿì Âû
íàéäåòå òàêæå ïî àäðåñó:
www.bosch-pt.com
Êîëëåêòèâ êîíñóëüòàíòîâ Bosch îõîòíî ïîìîæåò Âàì â
âîïðîñàõ ïîêóïêè, ïðèìåíåíèÿ è íàñòðîéêè ïðîäóêòîâ è
ïðèíàäëåæíîñòåé.
Äëÿ ðåãèîíà: Ðîññèÿ, Áåëàðóñü, Êàçàõñòàí
Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ýëåêòðîèíñòðóìåíòà,
ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé è íîðì èçãîòîâèòåëÿ
ïðîèçâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè âñåõ ñòðàí òîëüêî â
ôèðìåííûõ èëè àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ
«Ðîáåðò Áîø».
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ! Èñïîëüçîâàíèå êîíòðàôàêòíîé
ïðîäóêöèè îïàñíî â ýêñïëóàòàöèè, ìîæåò ïðèâåñòè ê
óùåðáó äëÿ Âàøåãî çäîðîâüÿ. Èçãîòîâëåíèå è
ðàñïðîñòðàíåíèå êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè ïðåñëåäóåòñÿ
ïî Çàêîíó â àäìèíèñòðàòèâíîì è óãîëîâíîì ïîðÿäêå.
Ðîññèÿ
ÎÎÎ «Ðîáåðò Áîø»
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ñòð. 13/5
129515, Ìîñêâà
Ðîññèÿ
Òåë.: +7 (800) 100 800 7
E-Mail: pt-service@ru.bosch.com
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïîëîæåíèè ñåðâèñíûõ öåíòðîâ
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
www.bosch-pt.ru ëèáî ïî òåëåôîíó ñïðàâî÷íî-ñåðâèñíîé
ñëóæáû Bosch 8-800-100-8007 (çâîíîê áåñïëàòíûé).
Áåëàðóñü
ÈÏ «Ðîáåðò Áîø» ÎÎÎ
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
óë. Òèìèðÿçåâà, 65À-020
220035, ã. Ìèíñê
Áåëàðóñü
Òåë.: +375 (17) 254 78 71
Òåë.: +375 (17) 254 79 15/16
Ôàêñ: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service@by.bosch.com
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.bosch-pt.by
Êàçàõñòàí
ÒÎÎ «Ðîáåðò Áîø»
Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
óë. Ñåéôóëëèíà 51
050037 ã. Àëìàòû
Êàçàõñòàí
Òåë.: +7 (727) 232 37 07
Ôàêñ: +7 (727) 251 13 36
E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
Îôèöèàëüíûé ñàéò: www.bosch-pt.kz
1 609 929 V19 | (20.7.11)
Óòèëèçàöèÿ
Îòñëóæèâøèå ñâîé ñðîê ïûëåñîñ, ïðèíàäëåæíîñòè è
óïàêîâêó ñëåäóåò ñäàâàòü íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ
ðåöèðêóëÿöèþ îòõîäîâ.
Íå âûáðàñûâàéòå ïûëåñîñ â áûòîâîé ìóñîð!
Òîëüêî äëÿ ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ:
Ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Äèðåêòèâå
2002/96/EÑ î ñòàðûõ ýëåêòðè÷åñêèõ è
ýëåêòðîííûõ èíñòðóìåíòàõ è ïðèáîðàõ è
àäåêâàòíîìó ïðåäïèñàíèþ
íàöèîíàëüíîãî ïðàâà, îòñëóæèâøèå ñâîé
ñðîê ýëåêòðîèíñòðóìåíòû äîëæíû
îòäåëüíî ñîáèðàòüñÿ è ñäàâàòüñÿ íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ
óòèëèçàöèþ.
Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
ME77
Óêðà¿íñüêà
Âêàç³âêè ç òåõí³êè áåçïåêè
Ïðî÷èòàéòå âñ³ çàñòåðåæåííÿ ³ âêàç³âêè.
Íåäîòðèìàííÿ çàñòåðåæåíü ³ âêàç³âîê ìîæå
ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì
ñòðóìîì, ïîæåæ³ òà/àáî ñåðéîçíèõ òðàâì.
Äîáðå çáåð³ãàéòå ö³ âêàç³âêè.
Íå âñìîêòóéòå íåáåçïå÷í³
äëÿ çäîðîâ’ÿ ðå÷îâèíè,
íàïð., áóêîâó àáî äóáîâó òèðñó, ïîðîäíèé ïèë, àçáåñò.
Ö³ ðå÷îâèíè ââàæàþòüñÿ êàíöåðîãåííèìè.
Âèêîðèñòîâóéòå
â³äñìîêòóâà÷ ëèøå ó òîìó
âèïàäêó, ÿêùî âñ³ ôóíêö³¿ çíàõîäÿòüñÿ ó Âàñ ïîâí³ñòþ
ï³ä êîíòðîëåì ³ Âè íå âáà÷àºòå îáìåæåíü â ¿õ
âèêîðèñòàíí³ àáî îòðèìàëè â³äïîâ³äíèé ³íñòðóêòàæ.
Ðåòåëüíèé ³íñòðóêòàæ çìåíøóº ðèçèê íåïðàâèëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ ³íñòðóìåíòîì òà ðèçèê òðàâì.
f ijòÿì òà îñîáàì, ÿê³ âíàñë³äîê óðàæåííÿ ô³çè÷íèõ,
ñåíñîðíèõ àáî ðîçóìîâèõ çä³áíîñòåé ÷è â³äñóòí³ñòü
äîñâ³äó àáî çíàíü íå â ñòàí³ áåçïå÷íî ïðàöþâàòè ç
â³äñìîêòóâà÷åì, çàáîðîíÿºòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ
â³äñìîêòóâà÷åì áåç íàãëÿäó àáî ³íñòðóêòàæó
â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè. ²íàêøå ìîæå âèíèêíóòè
íåáåçïåêà íåïðàâèëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà îäåðæàííÿ
òðàâì.
³äñìîêòóâà÷ ïðèçíà÷åíèé
äëÿ çáèðàííÿ ñóõèõ
ðå÷îâèí, à ïðè âæèâàíí³ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â – òàêîæ ³
äëÿ âñìîêòóâàííÿ ð³äèí. Ïîòðàïëÿííÿ ð³äèíè â ïðèëàä
çá³ëüøóº ðèçèê óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì.
Bosch Power Tools
Download PDF

advertising