Zeck Audio | PT9 | Zarządzenie wewnętrzne nr 163/2012

Kędzierzyn-Koźle, 02.01.2012 r.
Zarządzenie wewnętrzne nr 163/2012
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
w sprawie wprowadzenia
Regulamin wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia
i sceny plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Na podstawie § 21 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury zarządzam, co
następuje:
§1
Wprowadzam Regulamin wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych,
nagłośnienia i sceny plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z cennikiem opłat oraz
załącznikami od nr 1 do nr 10.
§2
1.Odpowiedzialnym za realizację obowiązków wynikających z Regulaminu, o którym mowa w § 1
czynię:



w zakresie wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury „Chemik”, usług transportowych, audiowizualnych,
nagłośnienia i sceny plenerowej – instruktora działalności podstawowej,
w zakresie wynajmu pomieszczeń Domu Kultury „Koźle”, „Koźle-Rogi” - kierownika administracyjnego,
w zakresie wynajmu pomieszczeń Domu Kultury „Lech” – kierownika Domu Kultury ,,Lech’’.
2. Koordynację w/w działań powierzam kierownikowi administracyjnemu.
3. Przekazuję kierownikom działów oraz osobom na samodzielnych stanowiskach pracy Regulamin
z załącznikami do wiadomości i stosowania.
4. Zobowiązuję kierowników działów do zapoznania z treścią Regulaminu podległych
pracowników i poinformowanie ich o wynikających z niego uprawnieniach i obowiązkach.
§3
Traci moc zarządzenie nr 157/2011 z 18.11.2011r. dotyczące wprowadzenia „Regulaminu
wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury” w Kędzierzynie-Koźlu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2012r.
załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 163/2012 z 02.01.2012 r.
Regulamin wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych,
nagłośnienia i sceny plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury
STAWKI ODPŁATNOŚCI
§1
1. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia
i sceny Miejskiego Ośrodka Kultury – zwanego dalej Ośrodkiem – określają cenniki stanowiące
załączniki do niniejszego Regulaminu:
1) załącznik nr 1 – cennik wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury „Chemik”,
2) załącznik nr 2 – cennik wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury „Koźle”,
3) załącznik nr 3 – cennik wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury „Koźle-Rogi”,
4) załącznik nr 4 – cennik wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury „Lech”,
5) załącznik nr 5 – cennik wynajmu usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny
plenerowej,
6) załącznik nr 6 – cennik wynajmu sprzętu do prezentacji multimedialnych, cennik wynajmu
oświetlenia i cennik wynajmu sprzętu plastycznego,
7) załącznik nr 7 – umowa wynajmu pomieszczenia,
8) załącznik nr 8 – umowa na świadczenie usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia
i sceny plenerowej,
9) załącznik nr 9 – umowa na zleconą sprzedaż biletów,
10) załącznik nr 10 – protokół przekazania i zwrotu sprzętu.
2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) stawkę komercyjną – stosowaną w przypadku, gdy celem działania Najemcy jest osiągnięcie
korzyści materialnych lub niematerialnych (wynajem komercyjny),
b) stawkę niekomercyjną – stosowaną w przypadku, gdy celem działania Najemcy jest nieosiągnięcie
korzyści materialnych lub niematerialnych (wynajem niekomercyjny).
3. Dział księgowości może wystawić fakturę lub paragon za wynajem tylko w przypadku otrzymania
kompletu dokumentów dotyczącą danej sprawy /umowa najmu/.
4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może ustalić niższą stawkę niż określa to cennik
wynajmu lub odstąpić od pobierania opłaty za wynajem. Odstąpienie od pobierania opłaty może
nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez
zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie. Odpłatności nie pobiera się
na wynajem sprzętu na rzecz inicjatyw organizowanych przez gminę Kędzierzyn-Koźle, zlecony przez
Organizatora.
5. Dopuszcza się możliwość wynajmu lub świadczenie usług nie ujętych w Regulaminie /np. wynajem
terenu należącego do MOK itp./. Cena, w takich przypadkach, jest negocjowana z Dyrektorem/z-cą
Dyrektora lub Kierownikiem Administracyjnym.
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
§2
Pierwszeństwo w wynajmie przysługuje następującym podmiotom:
1.
2.
3.
4.
kołom i sekcjom Ośrodka,
jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta,
gminnym jednostkom organizacyjnym,
podmiotom wykonującym ustawowe zadania gminy.
§3
1. W przypadku wynajmu liczonego w dniach, ustalona stawka dzienna naliczana będzie za każdy
rozpoczęty dzień, bez względu na czas używania pomieszczenia w danym dniu.
2. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa
naliczana będzie za każdą godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny,
z zastrzeżeniem ustępu 3.
3. W przypadku wynajmów wymagających przygotowania wynajmowanej sali /w szczególności:
ustawienia i demontażu scenografii, montażu i demontażu nagłośnienia lub oświetlenia, a także
sprzątania sali/ stawka godzinowa za czas niezbędny do wykonywania czynności przygotowawczych
wynosi 50% stawki godzinowej za czas wynajmu.
4. Wynajem sali kinowo-teatralnej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina.
5. Kwota należna Ośrodkowi za wynajem pomieszczeń powinna być wpłacona gotówką w kasie Ośrodka
w dniu wynajmu lub najpóźniej przelewem do 7 dni od dnia wynajmu, na podstawie faktury
wystawionej przez Ośrodek i dostarczonej Najemcy lub Usługobiorcy.
6. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
WYNAJEM USŁUG AUDIOWIZUALNYCH, TRANSPORTOWYCH,
NAGŁOŚNIENIA I SCENY PLENEROWEJ
§4
1. Wynajem usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej następuje łącznie
z obsługą pracownika Ośrodka, z zastrzeżeniem, że mieści się to w zaplanowanym harmonogramie
pracy osoby obsługującej.
2. W przypadku wynajmu sprzętu poza teren Ośrodka wydanie może nastąpić najwcześniej w dniu
roboczym poprzedzającym wydarzenie, a zwrot najpóźniej w następnym dniu roboczym po zakończeniu
wydarzenia.
3. Wzór protokołu przekazania i zwrotu sprzętu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu.
4. Wzór umowy wynajmu usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
ZLECONA SPRZEDAŻ BILETÓW
§5
1. Ośrodek prowadzi w swoich obiektach sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez
podmioty zewnętrzne – zarówno w obiektach Ośrodka jak i innych obiektach, za równowartość 5%
ceny nominalnej brutto pomnożonej przez ilość sprzedanych biletów.
2. Podstawą sprzedaży biletów jest umowa zawarta pomiędzy Ośrodkiem, a podmiotem zlecającym
sprzedaż. Umowa powinna być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży biletów i zawierać protokół
przekazania biletów.
3. Kwota prowizji należna Ośrodkowi za sprzedaż biletów powinna być wpłacona gotówką w dniu
rozliczenia lub przelewem najpóźniej do 7 dni od momentu rozliczenia, na podstawie faktury
wystawionej przez Ośrodek i dostarczonej przedstawicielowi podmiotu, który zlecił sprzedaż biletów.
Faktura jest wystawiana na podstawie protokołu rozliczenia sprzedaży biletów przedstawionego przez
pracownika Ośrodka.
4. Wzór umowy na zleconą sprzedaż biletów stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Cennik wynajmu pomieszczeń
Dom Kultury „Chemik”
Rodzaj pomieszczenia:
1. Sala nr 24 /pojemność sali: 30-40 osób*, powierzchnia 42 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 35,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 25,00 zł netto
2. Sala nr 19 /pojemność sali: 80-100 osób*, powierzchnia 93 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 50,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 40,00 zł netto
3. Sala nr 17 – sal baletowa / powierzchnia 132 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 55,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 35,00 zł netto
4. Sala kinowo-teatralna /parter: 200 miejsc, balkon: 100 miejsc/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 300,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 200,00 zł netto
5. Sala nr 30 – mała sala baletowa / powierzchnia 64 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 35,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 25,00 zł netto
6. Galeria Sztuk Wszelakich /pojemność sali: 80-100 osób*, powierzchnia
93 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 50,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 40,00 zł netto
* w zależności od ustawienia stołów i krzeseł
Załącznik nr 2
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Cennik wynajmu pomieszczeń
Domu Kultury ,,Koźle’’
(zostanie uaktualniony w momencie uruchomienia placówki)
Załącznik nr 3
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Cennik wynajmu pomieszczeń
Dom Kultury ,,Koźle Rogi’’
Rodzaj pomieszczenia:
1. Sala widowiskowa /pojemność sali: 100-150 osób*, powierzchnia 215 m2/
wynajem komercyjny:
- za dobę: 300,00 zł netto
- za godzinę: 50,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za dobę: 150,00 zł netto,
- za godzinę: 30,00 zł netto
stałe wynajmy: 15,00 zł netto za godzinę
2. Zaplecze kuchenne
wynajem komercyjny:
- za dobę: 150,00 zł netto
- za godzinę: 25,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za dobę: 75,00 zł netto
- za godzinę: 15,00 zł netto
* w zależności od ustawienia stołów i krzeseł
Załącznik nr 4
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Cennik wynajmu pomieszczeń
Dom Kultury „Lech”
Rodzaj pomieszczenia
1. Sala widowiskowa /pojemność sali: 120 osób/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 200,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 100,00 zł netto
2. Sala wykładowa nr 22 /pojemność sali: 40-50 osób*, powierzchnia: 93 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 40,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 20,00 zł netto
3. Sala wykładowa nr 32 /pojemność sali: 25 osób, powierzchnia: 45 m2/
wynajem komercyjny:
- za godzinę: 30,00 zł netto
wynajem niekomercyjny:
- za godzinę: 15,00 zł netto
* w zależności od ustawienia stołów i krzeseł
Załącznik nr 5
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Cennik wynajmu usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia
i sceny plenerowej
Rodzaj zestawu
cena komercyjna
cena niekomercyjna
w
poza
w
poza
obiektach obiektami obiektach obiektami
Ośrodka Ośrodka Ośrodka Ośrodka
1. Zestaw PODSTAWOWY*:
1.1
- POWERMIKSER (do ośmiu kanałów)
- kolumny głośnikowe ze statywami
- 2 mikrofony, odtwarzacz CD
- stosowne okablowanie
150,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
1.2
-
POVERMIKSER PEAVEY 2 x 600 W
kolumny PEAVEY ze statywami /2
szt./
mikrofon, odtwarzacz CD
stosowne okablowanie
1.3
- mały zestaw nagłaśniający
/akumulatorowy/
- jedno wejście mikrofonowe
100,00 zł
70,00zł
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
2. Zestaw KONCERTOWY MAŁY:*
2.1
- mikser audio do 24 kanałów
- kolumny głośnikowe szerokopasmowe
600,00 zł
ZECK (2 szt.)
netto/ obsługę
wydarzenia
- do 2 monitorów odsłuchowych RCF
- mikrofony/odtwarzacze do uzgodnienia
- stosowne okablowanie
900,00 zł
400,00 zł
600,00 zł
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
netto/ obsługę
wydarzenia
2.2
- mikser YAMAHA MG 24/14Fx
- kolumny aktywne RCF4PRO8003AS
/2 szt./
- kolumny aktywne RCFART325A /2
szt./
- odsłuchy MBOX /3 szt./
- mikrofony/odtwarzacze do uzgodnienia
- stosowne okablowanie
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
3. Zestaw KONCERTOWY PEŁNY:*
- mikser audio cyfrowy STUDIOLIVE
24.4.2
- końcówki mocy ZECK PT-9 (4 szt.)
- kolumny głośnikowe ZECK ASP (4 1.200,00 zł 1.600,00 zł 1.000,00 zł 1.200,00 zł
netto/ obsługę
netto/ obsługę
netto/ obsługę
netto/ obsługę
szt.),
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
wydarzenia
- kolumny
głośnikowe
ZECK
SUBBASS (4 szt.),
- urządzenia peryferyjne
- monitory odsłuchowe (do 8 szt.)
- niezbędne
mikrofony/odtwarzacze/okablowanie
4. Scena plenerowa
50,00 zł
30,00 zł
netto / element / transport we
własnym zakresie/
5. Kino samochodowe
netto / element/ transport we
własnym zakresie/
2.000,00zł
netto / obsługę wydarzenia
+ koszt licencji filmowej
6. Usługa transportowa
Samochód Renault Trafic
*- szczegóły usługi do ustalenia z akustykiem
1,20 zł/km netto
Załącznik nr 6
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
1/3
Cennik wynajmu sprzętu do prezentacji multimedialnych
ceny netto za obsługę wydarzenia/dobę
Rodzaj sprzętu
cena komercyjna
cena niekomercyjna
w
obiektach
Ośrodka
poza
obiektami
Ośrodka
w
obiektach
Ośrodka
poza
obiektami
Ośrodka
1. Projektor konferencyjny – zestaw:
- projektor konferencyjny NEC (mały)
lub projektor SANYO (z wbudowanym
odtwarzaczem DVD)
- ekran w rolecie (proporcje obrazu 16x9)
- stolik multimedialny pod projektor
i laptopa NOBO
75,00zł
100,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
2. Projektor konferencyjny :
- projektor konferencyjny NEC (mały)
lub projektor SANYO (z wbudowanym
odtwarzaczem DVD)
45,00 zł
70,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
3. Ekran 4m x 3m na aluminiowej
ramie.
5. Ekran w rolecie (proporcje obrazu
16x9).
6. Telewizor HD SAMSUNG 55 cali:
Załącznik nr 6
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
2/3
Cennik wynajmu oświetlenia
ceny netto
Rodzaj sprzętu
cena komercyjna
cena niekomercyjna
w
poza
w
poza
obiektach obiektami obiektach obiektami
Ośrodka
MOK
MOK
MOK
1. Przenośny zestaw oświetleniowy
2 x 1 reflektory + statywy
(za obsługę wydarzenia)
2. Przenośny zestaw oświetleniowy
2 x 2 reflektory + statywy
(za obsługę wydarzenia)
4. Oświetlenie estradowe sceny
(zestaw podstawowy)
+ obsługa pracownika MOK *
5. Oświetlenie estradowe sceny
(zestaw pełny)
+ obsługa pracownika MOK *
40,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
30,00 zł za godzinę
-
60,00 zł za godzinę
-
* w godziny wynajmu nie wlicza się czasu potrzebnego na przygotowanie sali.
Załącznik nr 6
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
3/3
Cennik wynajmu sprzętu plastycznego
ceny netto za wydarzenie/dobę
Rodzaj sprzętu
cena komercyjna
cena niekomercyjna
w
poza
w
poza
obiektach obiektami obiektach obiektami
Ośrodka Ośrodka Ośrodka Ośrodka
1. Sztalugi drewniane (1 szt.)
20,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
2. Stelaż wystawienniczy (1 pole)
3. Antyrama (1 szt.)
Załącznik nr 7
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Umowa wynajmu pomieszczenia
nr ……../MOK/2012
Zawarta w dniu …………………………………….. r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27, 47-220 KędzierzynKoźle (NIP: 749-10-03-186) reprezentowanym przez:
- …………………………………………………………………………… działającego z upoważnienia
Dyrektora
zwanym dalej Wynajmującym, a
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (firmy)
reprezentowanym / reprezentowaną* przez:
- ……………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Najemcą,
o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący oddaje Najemcy salę …………………………. znajdującą się w Domu Kultury
……………………………………………oznaczoną numerem…………………………….. w celu
………………………………………………………………………………………………………..
w dniu / dniach* ……………………………………………………………………………………...
o godzinie/w godzinach* ……………………………………………………………………………..
§2
1. Za wynajęcie sali, o której mowa w § 1, Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę …………. zł
netto (słownie: …………………………………………. ).
2. Do ustalonej wyżej kwoty wynagrodzenia, Wynajmujący doliczy podatek od towarów i usług,
w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.
3. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona:
- gotówką w dniu imprezy *
- przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego na konto w PKO Bank Polski S. A.
I Oddział Kędzierzyn-Koźle nr 75 10203714 0000 4102 0007 7107 w terminie do 7 dni
od dnia wynajmu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego**
§3
1. W przypadku odwołania wynajmu na mniej niż 7 dni przed terminem określonym w niniejszej
umowie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 100 % kwoty, o której
mowa w § 2.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych
bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odstępują od naliczania kar umownych.
§4
1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w sali, o której
mowa w § 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia,
o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi
Wynajmującego.
2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących
w budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości wynajmowanego pomieszczenia.
3. Po zakończeniu wynajmu, o którym mowa w § 1 Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi
Wynajmującego w celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego sali oraz znajdujących się
w niej urządzeń i wyposażenia.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania i wykonania niniejszej umowy Strony
będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia spory te
rozstrzygnie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Najemca
Wynajmujący
..........................................................
..........................................................
Przedstawiciel Najemcy
/podpis osoby upoważnionej/
........................................................................................................
........................................................................................................
Pieczęć Najemcy
Pieczęć Miejskiego Ośrodka Kultury
* zaznaczyć sposób zapłaty
Załącznik nr 8
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
Umowa wynajmu oświetlenia, nagłośnienia, sceny plenerowej,
sprzętu plastycznego i do prezentacji multimedialnych
oraz na świadczenie usług audiowizualnych i transportowych
nr …….. /MOK/2012
Zawarta w dniu ...................................................................... r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27, 47-220 KędzierzynKoźle (NIP: 749-10-03-186) reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………………. działającego z upoważnienia Dyrektora
zwanym dalej Usługodawcą, a
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (firmy)
*
reprezentowanym / reprezentowaną przez:
- ………………………………………………………………………………………………………….
zwanym / zwaną* dalej Najemcą,
o następującej treści:
§1
Usługodawca zobowiązuje się do wynajęcia sprzętu/usługi* wyszczególnionego/wyszczególnionej*
w niniejszej umowie, który/która* będzie używany/używana* w celu …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
w okresie od ……………………………………….. do ………………………………………………...
Przedmiotem wynajmu jest:
§2
…………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………….
§3
1. Wynajem sprzętu/usługi*, wyszczególnionego/wyszczególnionej* w § 2 niniejszej umowy,
nastąpi za odpłatnością w wysokości ............................................................. zł netto (słownie:
........................................................................................................................................................)
2. Do ustalonej wyżej kwoty wynagrodzenia, Wynajmujący doliczy podatek od towarów i usług,
w wysokości wynikającej z obowiązujących w tej mierze przepisów.
3. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona:
- gotówką w dniu imprezy **
- przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego na konto w PKO Bank Polski S. A.
I Oddział Kędzierzyn-Koźle nr 75 10203714 0000 4102 0007 7107 w terminie do 7 dni
od dnia wynajmu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę**
§4
Najemca zobowiązany jest do:
- zapewnienia w miejscu świadczenia usługi stałej dostawy prądu o napięciu 230 V i zabezpieczenia
minimum 20 A /w przypadku wynajmu usługi audiowizualnej i nagłośnieniowej/,]
- zapewnienia transportu, załadunku i wyładunku /w przypadku wynajmu sceny/,
- zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i p/poż.,
- poniesienia odpowiedzialności za zawinione przez siebie szkody, wynikłe z niedotrzymania w/w
warunków,
- ochrony wynajętego sprzętu w trakcie trwania usługi.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania i wykonania niniejszej umowy, Strony
będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia, spory te
rozstrzygnie sąd, właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Najemca
Wynajmujący
..........................................................
..........................................................
Przedstawiciel Najemcy
/podpis osoby upoważnionej/
........................................................................................................
........................................................................................................
Pieczęć Najemcy
Pieczęć Miejskiego Ośrodka Kultury
* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć sposób zapłaty
Załącznik nr 9
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
UMOWA NA ZLECONĄ SPRZEDAŻ BILETÓW
nr ……… /MOK/2012
Zawarta w dniu …………………………………….. r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27, 47-220 KędzierzynKoźle(NIP: 749-10-03-186) reprezentowanym przez:
- ………………………………………………………………. działającego z upoważnienia Dyrektora,
zwanym dalej Ośrodkiem, a
…………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania (adres siedziby) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (firmy)
*
reprezentowanym / reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ zwaną* dalej Zlecającym,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury.
2. Ustala się, że w/w usługa świadczona będzie w:
- kasie kina „Chemik” al. J. Pawła II*
- kasie kina „Chemik” ul. Skarbowa 10*
- Domu Kultury „Lech”*
§2
Zlecający przekazuje ………………… szt. biletów, w cenie …………………………………...… /szt.
o numerach: od …………………………………. do …………………………………………………....
na imprezę: …………………………………………………………………………………………...…..
która odbędzie się w dniu …………………………..…….……… o godz. ……………………………..
w …………………………………………………………………………………………………...……..
§3
1. Za czynności, o których mowa w § 1 Zlecający zapłaci Ośrodkowi 5 % ceny nominalnej brutto
pomnożonej przez ilość sprzedanych biletów.
2. Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona:
- gotówką w dniu imprezy **
- przelewem na rachunek bankowy Ośrodka, na konto: PKO Bank Polski S. A.
I Oddział Kędzierzyn-Koźle nr 75 10203714 0000 4102 0007 7107 w terminie do 7 dni od
dnia wynajmu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Ośrodek**
3. Za wykonanie usługi i obowiązku wywiązania się z zapisu § 3, pkt. 2, uznaje się fakt sprzedaży
określonej ilości biletów, bez względu na to czy impreza dojdzie do skutku czy nie.
§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania i wykonania niniejszej umowy, Strony
będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia, spory te
rozstrzygnie sąd, właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§5
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
Najemca
Wynajmujący
..........................................................
..........................................................
Przedstawiciel Najemcy
/podpis osoby upoważnionej/
........................................................................................................
........................................................................................................
Pieczęć Najemcy
Pieczęć Miejskiego Ośrodka Kultury
* niepotrzebne skreślić
** zaznaczyć sposób zapłaty
Załącznik nr 10
do Regulaminu wynajmowania pomieszczeń, usług audiowizualnych, transportowych, nagłośnienia i sceny plenerowej
Miejskiego Ośrodka Kultury
……………………………………...
(miejscowość, data)
Protokół przekazania i zwrotu sprzętu: …… /………..
W dniu ………………………… zostały przekazane dla (nazwa klienta)………………………………,
na czas obowiązywania Umowy nr ……/………,
dotyczącej …………………………………………………….... – niżej wymienione urządzenia będące
własnością Miejskiego Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 27,
47-220 Kędzierzyn-Koźle:
…………………………………………………………………………………………………………….
(urządzenia: model, producent, numer seryjny)
…………………………………………………………………………………………………………….
(urządzenia: model, producent, numer seryjny)
…………………………………………………………………………………………………………….
(urządzenia: model, producent, numer seryjny)
…………………………………………………………………………………………………………….
(urządzenia: model, producent, numer seryjny)
…………………………………………………………………………………………………………….
(adres klienta)
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
.........................................
(przekazujący)
.............................................
(odbierający)
…...…….…………………………...
(miejscowość, data)
Potwierdzamy zwrot sprzętu z powyższego wykazu w stanie: ………………………………………
Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………
.........................................
(zdający)
...............................................
(odbierający)
Download PDF

advertising