Daewoo | DTA-1420MP | Anunturi din 28 noiembrie 2014

JURNALUL NA}IONAL Vineri, 28 noiembrie 2014
12
Anun]uri
OFERTE SERVICIU
VÂNZåRI DIVERSE
SC Zilan Evinaz Impex SRL angajeaz`: -calculator
pre] cost, cod COR 431101; -[ef birou comer] cu
ridicata [i cu am`nuntul, cod COR 142004. Pt. CV:
officemunca2014@gmail.com.
SOMA}II
Proto Technology are ca principal domeniu de activitate fabricarea de prototipuri, machete [i
matri]e, numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale compozite, cu prec`dere în industria auto.
C`ut`m persoan`, femeie/b`rbat, care are
cuno[tin]e în matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i lucrul cu unelte manuale.
Pentru mai multe informa]ii, v` rug`m s` ne
scrie]i pe adresa contact@prototechnology.ro.
Institutul de Stat pentru Testarea [i Înregistrarea
Soiurilor anun]` scoaterea la concurs a
urm`toarelor posturi vacante: Centrul pentru
Testarea Soiurilor R`d`u]i- 1 post de consilier superior. Condi]iile specifice prev`zute în fi[a postului: -Studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; -Vechime în specialitatea studiilor
necesar` exercit`rii func]iei publice: minimum 9
ani. Centrul pentru Testarea Soiurilor Negre[ti- 1
post de referent superior. Condi]iile specifice
prev`zute în fi[a postului: -Studii medii liceale absolvite cu diplom` de bacalaureat; -Vechime în
specialitatea studiilor necesar` exercit`rii func]iei
publice: minimum 9 ani. Concursul va avea loc la
sediul ISTIS în data de 06 ianuarie 2015, ora 10.00
proba scris`. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la publicare. Bibliografia,
condi]iile specifice de participare precum [i
actele solicitate candida]ilor la înscriere vor fi
publicate pe site-ul ISTIS [i afi[ate la sediul institu]iei din Bd. M`r`[ti, nr.61, sector 1, Bucure[ti.
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale
anun]` scoaterea la concurs în conformitate cu
H.G. nr.286/2011, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, în data de 23 decembrie 2014, ora
10,00 proba scris` [i 30 decembrie ora 10,00 interviul, a unui post contractual vacant de consilier afaceri europene din cadrul Direc]iei
Generale Afaceri Europene [i Rela]ii
Interna]ionale- Compartimentul afaceri europene. Preg`tirea de specialitate: Studii superioare de lung` durat`– în unul din domeniile:
Management, Economie, Rela]ii Interna]ionale;
Limbi str`ine– cuno[tin]e excelente de limba
rus` scris [i vorbit, limba francez`. Vechimea în
munc`/ specialitatea studiilor: -minim 2 ani în
domeniul afacerilor europene [i rela]iilor interna]ionale. Dosarul de concurs se va depune la
Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale,
Direc]ia Management Resurse Umane, la
doamna consilier Violeta Safta, tel. 0213072491,
pân` la data de 15 decembrie 2014, orele 16:30.
Direc]ia Sanitar` Veterinar` [i pentru Siguran]a
Alimentelor Vâlcea, cu sediul în Rm.Vâlcea, Bdul
Pandurilor, nr.9, jude]ul Vâlcea, având CF: 2574212,
reprezentat` legal de dr. Miclea Mihai Gabriel, director executiv, organizeaz` la sediul s`u, concurs, în data de 29.12.2014 ora-10:00, proba scris`
[i în 31.12.2014 ora-12.00, interviul, pentru ocuparea func]iilor publice de execu]ie, men]ionate
mai jos: -Un post de consilier juridic debutant vacant la Compartimentul Juridic [i Resurse
Umane. Condi]ii: studii superioare de lung`
durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul juridic. -Un post referent
clasa a-III-a: Condi]ii: studii economice liceale absolvite cu diplom` de bacalaureat. Vechime:
minim 9 ani în specialitatea func]iei. Dosarele de
concurs se depun la secretariatul institu]iei în termen de 20 zile de la data public`rii în Monitorul
Oficial a anun]ului [i vor con]ine documentele
prev`zute la art.49 alin.1, lit a-f din HG
nr.611/2008, privind cariera func]ionarilor publici. Bibliografia [i rela]ii suplimentare privind organizarea [i desf`[urarea concursului, se pot
ob]ine de la Compartimentul Juridic [i Resuse
Umane sau la tel.:0250.713.819, persoana de contact Filipoiu Iulian.
Prim`ria comunei Balcani organizeaz` concurs
pentru promovarea în grad profesional imediat
superior celui de]inut a urm`toarelor func]ii: consilier, grad profesional asistent, în consilier
clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului asisten]` social` [i registratur`; consilier, grad profesional asistent, în consilier
clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului biroului buget, contabilitate, financiar, contabilitatea gestiunii, audit financiar,
impozite [i taxe; - referent, grad profesional principal, în referent clasa III, grad profesional superior în cadrul compartimentului biroului buget,
contabilitate, financiar, contabilitatea gestiunii,
audit financiar, impozite [i taxe; - consilier, grad
profesional principal, în consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului
tehnic [i de urbanism, amenajare a teritoriului,
rela]ii cu investitori,management de proiecte; consilier, grad profesional asistent, în consilier
clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentului gricol, fond functiar, cadastru. Probele stabilite pentru examenul de promovare în
grad profesional sunt: 1. Proba scris`- în data de
29 decembrie 2014 ora 10,00 la sediul institu]iei
–Comuna Balcani, jude]ul Bac`u; 2. Interviul –în
data de 31 decembrie 2014 ora 10,00 la sediul institu]iei – Comuna Balcani, jude]ul Bac`u;
Condi]ii de participare la concurs conform art.65,
alin. 2 din Legea 188/1999 privind Statutul
func]ionarului public, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare: - s` aib` cel pu]in 3 ani
vechime în gradul profesional al func]iei publice
din care promoveaz`; - s` fi ob]inut cel pu]in calificativul «bine» la evaluarea anual` a performan]elor individuale în ultimii 2 ani
calendaristici; - s` nu aib` în cazierul administrativ o sanc]iune disciplinar` neradiata în condi]iile
prezen]ei legi. Dosarele de înscriere la examen se
pot depune de c`tre candida]i în termen de 20
zile de la data afi[`rii anun]ului. Orice alte informa]ii privind condi]iile de înscriere la concurs
[i bibliografie se pot g`si zilnic la secretarul comunei, telefon 0234/380680, interior 114.
la judecarea cererii de uzucapiune. Pre[edinte
Munteanu Diana- Maria. Grefier Stiopu Ana.
Nemul tracilor era cel mai numeros dup` inzi!
0761.674.276, 0733.940.772.
CITA}II
Olaru Daniel citeaz` pe Olaru Alina - Florentina
din Comane[ti str. Aleea Parcului, bl. D6, apt. 6,
jud. Bac`u, la Judec`toria Moine[ti dosar
878/260/2014 termen 19.01.2015.
Se citeaz` Draga Stelu]a, în calitate de pârât`, în
proces cu Draga Damian în calitate de reclamant,
în dosar nr.6528/200/2014, având ca obiect divor]
la Judec`toria Buz`u, pentru termenul din
07.01.2015, orele 9.00.
SC Media Cut SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea,
Straubing, citeaz` pe Pitaru Mihai Bogdan, cu
domiciliul în Bucure[ti, în calitate de pârât, în
dosar nr. 5447/288/2014, la Judec`toria Râmnicu
Vâlcea, în data de 2 decembrie 2014, obiect: preten]ii.
Poporogu Marin Marian este citat la 10.12.2014,
Judec`toria Videle, dosar 2344/335/2013, pentru
succesiune defunc]ii Nem]eanu Stanca,
Nem]eanu Constantin [i Poporogu Victoria.
Se citeaz` Gheorghe Mihaela, cu ultimul domiciliu cunoscut \n Codlea, Str. Dacia Nr. 5, ap. 21,
Bra[ov, la Judec`toria Bra[ov, pentru termenul
din data de 08.12.2014, \n dosarul 28701/197/2014
– cerere valoare redus`, \n calitate de p~r~t, \n
proces cu EOS KSI Romania SRL.
Sasc`u Tereza cu ultimul domiciliu cunoscut în
Aninoasa, str. Libert`]ii, nr. 35, jud. Hunedoara,
este citat` la data de 17.12.2014 la orele 11:00 la
Judec`toria Petro[ani, sala 27, CI civil, în proces cu
Vere[ Pavel în dosarul 4505/278/2014 pentru
fond majorare pensie de între]inere.
SC Modern Agricor Serv. cu sediul în Com.
Gostava]u, sat Sl`veni, str. Principal`, nr. 138, jud.
Olt, este citat` în calitate de pârât` la Judec`toria
Caracal, jud. Olt pentru termenul din 09.12.2014,
ora 12.30, sala 2, în dosarul civil nr.2714/207/2014
având ca obiect “preten]ii” în contradictoriu cu
reclamantul Sfetcu Tudor.
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru
Administrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu
sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucure[ti, reprezentat prin director general {tefan
Gheorghiu, în calitate de reclamant în dosarul nr.
42190/3/2012, aflat pe rolul Sec]iei a V-a Civile a
Tribunalului Bucure[ti, având ca obiect drepturile
conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m pârâta,
SC Doly Mat SRL, cu sediul social în sat R`d`[eni,
comuna R`d`[eni, str. Fîntîna Eroilor nr. 215, jud.
Suceava, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub
nr. J33/441/2002, s` se prezinte la termenul de
judecat` din data de 15.01.2015, cam. 101, PI 2, ora
8:30.
SC S.G.U.P. SRL Ploie[ti cu sediul în str. V`leni ,
nr.32, convoac` concesionarii sau mo[tenitorii legali ai acestora , pentru l`murirea situa]iei juridice a locurilor men]ionate din: cimitirul
Bolovani: Vrabie Elena – Ploie[ti, str. Unghiului
nr.57, jud. Prahova; Georgescu Aurelia – Câmpina,
str. Plevnei, nr. 35, jud. Prahova – loc 51+52, rând 3,
clasa II fosta III , stânga. În cazul neprezent`rii
pân` la data de 15.12.2014 pentru clarificarea
situa]iei juridice asupra locurilor de înhumare
mai sus men]ionate, dreptul de concesiune
înceteaz` de drept .
Societatea Dermodelter Impex SRL este citat` s`
se prezinte la Tribunalul Gala]i, Sec]ia a-II-a Civil`,
sala 11, în data de 20.01.2015, ora-09.00, având calitatea de debitoare, în dosarul nr.6144/121/2014
având ca obiect deschiderea procedurii insolven]ei.
Societatea Italtech SRL este citat` s` se prezinte
la Tribunalul Maramure[, Sec]ia a-II-a Civil`, de
Contencios Administrativ [i Fiscal, sala 76 comercial, în data de 06.01.2015, ora-08.30, având calitatea de debitoare, în dosarul nr.5343/100/2014
având ca obiect deschiderea procedurii insolven]ei.
DIVERSE
Anun] public privind depunerea solicit`rii de
emitere a acordului de mediu. Municipiul
Timi[oara anun]` publicul interest asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Amenajarea pistei de
skateboard”, propus a fi amplasat \n localitatea
Timi[oara, Parcul Central “A. SCUDIER”, nr CF
435376, jud Timi[. Informa]iile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Timi[, localitatea Timi[oara, b-dul Liviu Rebreanu nr 1818A [i la sediul Municipiul Timi[oara, \n zilele de
luni-joi \ntre orele 8:00-16:30 [i vineri 8:00-12:00.
Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Timi[. Anun]urile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g) din Ord. 135/2010, se vor
depune la APM Timi[.
Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1468/265/2013.
Soma]ie de uzucapiune. Emis` \n baza \ncheierii
pronun]at` la 26.09.2014. Prin ac]iunea civil` ce
face obiectul dosarului nr. 1468/265/2013, reclaman]ii Ureche Petrea [i Ureche Maria, domicile]i
\n loc. Poiana -Ilvei, str. Valea Strugarului, nr.153,
jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat instant]ei constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra terenului \nscris \n CF 25254
Poiana Ilvei, nr.top 390/2, CF 25255 Poiana -Ilvei,
top 391, \n suprafata de circa 16 ari, situat \ntre
vecinii Corut Ioan, Danila Emil [i drum comunal, nr. administrativ 153. Aducem la cuno[tin]a
tuturor persoanleor interesate faptul ca au posibilitatea de a formula opozi]ie \n cauza, \n termen de 6 luni de la emiterea celei din urma
publica]ii, \n caz contrar, instan]a urm~nd a trece
Dosar nr. 1502/265/2014. Soma]ie de uzucapiune.
Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului nr.
1502/265/2014, reclamantul Ro[ Viorel (cu domiciliul \n N`s`ud, Str. T`nase Tudoran nr. 40) a solicitat instan]ei constatarea dob~ndirii de c`tre
defunctul Ro[ Vasile (tat`l reclamantului, decedat \n luna martie 2014 \n N`s`ud) a dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra suprafe]ei de
18.000 mp, identificat` \n CF nr. 28105, N`s`ud
nr top 2195; CF nr. 28092, N`s`ud, nr top 2200;
CF nr. 28099, N`s`ud nr top 2197l CF nr. 28106,
N`s`ud nr top 2196; CF 28577, N`s`ud nr top 2191;
CF nr. 28576, N`s`ud nr top. 2190; CF nr. 28097,
N`s`ud, nr top 2194, corespunz`tor loturilor. Lot
1 – suprafa]` 729 mp, de natur` f~na], situat \n
extravilanul comunei Rebri[oara; - lot 2 –
suprafa]a 10855 mp, de natur` cur]i construc]ii,
arabil [i f~na], situat \n extravilanul comunei
Rebri[oara. Pe acest teren sunt edificate o cas`
de locuit [i dou` anexe gospod`re[ti; - lot 3 –
suprafa]` 6480 mp, de natur` f~na], situat \n extravilanul ora[ului N`s`ud. Suprafa]a descries`
anterior este situat` \ntre vecinii: la N- Rebreanu
Macedon, la E- Rebreanu Macedon [i Cacior
Alexandru, la S- Ro[ Georghe, la V- Ro[ George [i
Ro[ Floarea. Potrivit sus]inerilor reclamantului,
terenul mai sus descries a fost folosit \n mod public, pa[nic [i neconturbat \n posesie timp de peste
30 de ani, de defunctul Ro[ Vasile, care l-a primit
de la p`rin]ii acestuia, cu titlu de zestre. Antecesorii s`i au folosit terenul \nc` din vremea celui
de-al doilea r`zboi mondial. Temei de drept al
uzucapiunii – art. 1452 [i urm. Cod civil austriac,
jonc]iune posesii. |n prezent, terenul este folosit
de reclamantul Ro[ Vasile, \n calitate de unic
mo[tenitor al uzucapantului decedat. Toate persoanele interesate au dreptul de a face opozi]ie [i
de a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar,
\n termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instan]a va trece la judecarea cauzei. Judec`tor
Corla]eanu Simina, Data 19.11.2014.
Prin prezenta v` inform`m c` reclaman]ii Muscalu Nela [i Muscalu Liviu, domicilia]i \n com. Dragalina, jud. C`l`ra[i, solicit` \n dosarul nr.
5894/202/2014 al Judec`toriei C`l`ra[i ca instan]a s` constate c` autorii acestora au dob~ndit
prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra
imobilului teren \n suprafa]` de 95.77 mp situat
\n intravilanul comunei Dragalina, jud. C`l`ra[i,
\nscris \n cartea funciara nr. 423 a localit`]ii Dragalina, av~nd num`rul cadastral 1214. Orice persoan` interesat` este somat` ca \n termen de 6
luni de la afi[area prezentei soma]ii s` formuleze
opozi]ie. |n caz contrar, se va proceda la judecarea
cererii.
Judec`toria V`lenii de Munte. Jude]ul Prahova.
Dosar nr. 3236/331/2014. 13.11.2014. |n temeiul
\ncheierii din data de 13.11.2014, potrivit art. 1051
C. proc.civ., ca urmare a cererii \nregistrare pe
rolul Instan]ei sub nr. 1856/331/2014, prin care se
invoc` de c`tre reclamantul S`vulescu Constantin Nicolae domiciliat \n Ploie[ti, str. Splaiului nr.
20, bl. 34H, ap. 8, jud. Prahova, dob~ndirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii
asupra imobilului teren \n suprafa]` de 847 mp,
situat \n com. Izvoarele nr. 383 A(500 mp cc [i 347
mp arabil, av~nd urm`toarele vecin`t`]i: la nord
mo[t. Panaitescu {tefan, la sud drumul, la vest
Manole Filofteia la est Du]u Daniel, se emite
prezenta soma]ie: pentru to]i cei interesa]i s`
fac` opozi]ie \n termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii. |n lipsa opozi]iei formulate \n termen procedural, se va trece la judecare
cererii. Men]ion`m c` imobilul este de]inut de
c`tre reclamantul S`vulescu Constantin Nicolae
domiciliat \n Ploie[ti, Str. Splaiului nr. 20, bl. 34, H,
ap. 8, jud. Prahova.
România. Judec`toria Turda, Turda, Pia]a
Roman`, nr.12, jud.Cluj. Soma]ie din data de
17.11.2014. Se aduce la cuno[tin]a celor interesa]i
c` reclamanta Albu Anca Ioana, domiciliat` în
Mun. Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr. 60, bl.P12, jud.
Cluj, a introdus la Judec`toria Turda, în dosar civil
nr.4304/328/2014, ac]iune prin care solicit` s` se
constate c` numitul Urd` Ioan a dobândit, prin
uzucapiune, imobilul nou format prev`zut cu nr.
top nou 9/2, 10/2 în suprafa]` de 1.055mp, cu destina]ia de curte [i gr`din`, înscris în CF nr.5
Borze[ti, imobil situat administrativ în com.Iara,
sat Borze[ti, nr.112, jud.Cluj, cu îndeplinirea
condi]iilor prev`zute de dispozi]iile art.1051 Noul
Cod de Procedur` Civil`. Persoanele interesate
pot s` fac` opozi]ie la Judec`toria Turda, potrivit
dispozi]iilor art.1051 Noul Cod Procedur` civil`, în
caz contrar în termen de 6 luni de la emiterea
celei din urm` publica]ii se va trece la judecarea
cererii. Prezenta comunicare a fost emis` în baza
încheierii civile nr. 3845/2014 pronun]at` la data
de 17 noiembrie 2014 în dosarul civil
nr.4304/328/2014.
ADUNåRI GENERALE
Recont SA, \n lichidare Bucure[ti, Calea Floreasca,
nr. 242-246, camera. 0.12, parter, sector. 1
J40/13747/2012; CUI 4758408. Convocator. În conformitate cu prevederile articolului 117 din
Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i având
în vedere prevederile din Actul Constitutiv al societ`]ii pe ac]iuni Recont SA, societate pe ac]iuni
de na]ionalitate rom~n`, \n lichidare, înregistrat`
la Oficiul Registrului Comer]ului sub nr.
J40/13747/2012, Cod Unic de |nregistrare 4758408,
cu sediul social în Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.
242-246, camera 0.12, parter, sector.1, (denumit`
în continuare „Recont” sau „Societatea”), lichidatorul Societ`]ii, SMDA Insolvency SPRL, cu sediul
în Bucure[ti, Str. Turturelelor, nr.11A, Modul 12,
etaj.4, sector.3, prin dna. Stoian Doina, convoac`
Adunarea General` Ordinara a Ac]ionarilor RECONT pentru ziua de 30.12.2014, ora.16:00 , la
adresa din Bucure[ti, Calea Floreasca, nr.175, etaj.7,
sala de [edin]e, sector.1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor Societ`]ii la sfarsitul zilei de 15.12.2014, stabilit` ca data de
referin]`. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este urmatoarea: 1. Revocarea auditorului financiar al Societ`]ii, BG
CONTA SRL. 2. Aprobarea numirii, ca auditor al Societ`]ii, a auditorului financiar Aristos Contab SRL
societate de na]ionalitate român`, cu sediul social în Bucure[ti, str. Baltita nr.2, bl.B18, sc. A, et.3,
ap.16, sector.4, înregistrat` la Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub
nr. J40/6765/2004, având CUI. 16372116,
autoriza]ie CECAR seria A, nr. 002257/2004, în
vederea audit`rii situa]iilor financiare ale Societ`]ii aferente exerci]iului financiar al anului
2014; 3.Aprobarea încheierii între Societate [i
Aristos Contab SRL a unui contract de audit cu durata de 1 an, acesta urmând a fi semnat din
partea Societ`]ii de catre lichidatorul SMDA Insolvency SPRL prin dna Stoian Doina; 4.Mandatarea lichidatorului Societ`]ii, SMDA
Insolvency SPRL, prin Dna. Stoian Doina, în vederea reprezent`rii Societ`]ii [i îndeplinirii tuturor
formalit`]ilor necesare în fa]a oric`ror autorit`]i
competente, incluzând, dar f`r` a se limita la Registrul Comer]ului [i autorit`]ile fiscale, pentru înregistrarea hot`rârii adoptate [i în vederea
ducerii ei la îndeplinire, cu posibilitatea deleg`rii
mandatului primit de la Adunarea general` c`tre
o ter]` persoan`. Ac]ionarii pot participa la
adunarea general` a ac]ionarilor, personal sau
prin reprezentant (\mputernicit), în baza unei
procuri speciale. Procurile speciale se vor
prezenta, în original, la sediul societ`]ii cu 48 de
ore înainte de adunare. Daca nu se vor îndeplini
condi]iile necesare pentru validitatea deliberarilor Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor la
prima convocare, se convoc` o a doua sedin]` a
acesteia în data de 31.12.2014, cu men]inerea locului, a orei, a ordinii de zi [i a datei de referin]`.
Lichidator, SMDA Insolvency SPRL prin dna.
Stoian Doina.
LICITA}II
Prim`ria Remeti, jud. Maramure[, organizeaz`
licita]ie cu strigare în data de 09.12.2014, ora10.00, la sediul Prim`riei în com.Remeti, nr. 684,
jud. Mararnure[, pentru vânzarea de mas` lemnoas` pe picior conform actelor de punere în valoare [i a loturilor. Preselec]ia va avea loc la
Prim`ria Remeti în data de 05.12.2014, ora-10.00.
Volumut brut este de: -APV 732682P -FA 479mc, PAM 68mc; -APV 732683P -FA 744mc, -PAM 8mc;
-APV 662987 IG-FA 366mc. Rela]ii suplimentare
la tel.: 0262.370.009, fax: 0262.237.213.
SC Market Andutu SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile apartinand debitoarei la
pre]ul de evaluare redus cu 25%. Licita]ia va avea
loc în 02.12.2014, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 03.12.2014,
04.12.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.
SC EKO MP SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
bunurile mobile (electrotranspalete, autovehicule) apartinand debitoarei la pre]ul de evaluare. Licita]ia va avea loc în 04.12.2014, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploie[ti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de
09.12.2014, 12.12.2014, aceea[i or`, în acela[i loc.
SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licita]ie public`
proprietate imobiliar` de tip spatiu comercial
avand o suprafata masurata de 84,39 mp situata
în Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A, bl. D20,
judet Prahova si cota de 11,21% din partile de uz
comun, la pretul de 96.027 lei. Cota de teren indiviza aferenta constructiei in suprafata de 24,64
mp este proprietate de stat. Licita]ia va avea loc
în 04.12.2014, ora 14/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploie[ti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudec`rii vânzarea va fi reluat` în ziua de 11.12.2014, 18.12.2014
aceea[i or`, în acela[i loc.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Comp. Valorificare Bunuri Confiscate. Str. Dumbrava Ro[ie
nr. 1 - 3, localitatea Bac`u. Nr. 19405/25.11.2014.
Anun]. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Bac`u, cu sediul în str. Dumbrava Ro[ie,
nr. 1 - 3, în temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007
privind normele metodologice de aplicare a
O.G.14/2007, organizeaz`: I. Licita]ie public` în
data de 12 decembrie 2014, orele 12:00, pentru
vânzarea urm`toarelor mijloace de transport: Moped, marca Kymco Heroism, f`r` nr. înmatriculare, cheie contact, pre] de pornire 347 lei; - Autoturism marca VW Kombi 1,9 D, an fabrica]ie
1991, pre] de pornire 1390,25 lei; - Autoturism
marca Opel Vectra, an fab. 1994, pre] de pornire
973,50 lei; - Autoutilitar` marca Aro 320, f`r` date
de identificare, pre] de pornire 620 lei. Pasul de
licitare este 5% din pre]ul de pornire a licita]iei. II.
Vânzare direct`. Autoturism marca Daewoo Cielo
- util pentru piese de schimb, culoare neagr`,
serie [asiu KLATFI9Y1SB593521, nr. înm. B.24.GRS,
an fabrica]ie 1995, pre] de vânzare 1138 lei;
Obiecte din metale pre]ioase, dup` cum
urmeaz`: Gropurile nr. 64, 84, 85, 86 – 68,86 gr.
aur (14 K) în valoare de 5559,50 lei [i 95,25 gr. aur
(18 K) în valoare de 9906 lei, compus din 4 lan]uri
[i o bra]ar`. Aceste obiecte pot fi valorificate
numai persoanelor fizice sau juridice autorizate
de c`tre Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia
Consumatorilor. Rela]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul A.J.F.P. Bac`u – Compartimentul
Valorificare Bunuri, camera 310, telefon
0234/510015, interior 134. Pre]urile includ TVA.
Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului
Protocolului de Stat” anun]` licita]ii deschise cu
strigare conform oug 101/2011, modificat` [i completat` de oug 15/2013 [i oug 18/2014, în vederea
vânz`rii unor imobile, dup` cum urmeaz`:
I.Licita]ii deschise cu strigare la data de 16.12.2014,
Ora 10:00, la sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoz`
nr. 3A, sector 2, Bucure[ti, pentru vânzarea
urm`toarelor imobile: 1.Apartament nr.2 (7
camere) parter cu Au 228,61 mp, boxa, loc parcare, teren cot` indiviz` 230,85 mp, str. Alexandru Constantinescu nr.46-48, sector 1, Bucure[ti,
(a patra licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 216.500
Euro. 2. Apartament nr.7 (3 camere), cu Au 77,77
mp, teren cot` indiviz` 16,50 mp, B-dul Unirii nr.
68, bl. K2, scara 2, etaj 4, sector 3, Bucure[ti (prima
licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 118.600 Euro. 3.
Apartament nr. 14 (3 camere), cu Au 68,32 mp,
teren cot` indiviz` 3,21 mp, B-dul Unirii nr. 68,
bl.K2, scara 2, etaj 7, sector 3, Bucure[ti (prima
licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 105.100 Euro. 4.
Apartament nr.45 (3 camere), cu Au 67,84 mp,
teren cot` indiviz` 10,54 mp, B-dul Iancu de Hunedoara nr.66, et. 4, sector 1, Bucure[ti (prima
licita]ie). Pre] pornire licita]ie: 81.500 Euro. Informa]ii privind dosarele de prezentare,
garan]iile [i taxele de participare ale licita]iilor se
ob]in de la Maria Diaconescu, telefon:
021/409.12.19; 0723/112.497. Data [i ora limit` de
înscriere la licita]ie: 12.12.2014, Ora 10:00. II.
Licita]ie deschis` cu strigare la data de 17.12.2014,
ora 12:00, la sediul SRP Sinaia - Hotel Mara, str.
Topora[ilor 1A, Sinaia, pentru vânzarea urm`torului imobil: ”Cabana Vân`toreasc`” (restaurant)
Construc]ie Demisol + Parter, cu Au 224,30 mp,
teren aferent 1.607 mp, str. S`niu[ului nr. 3, Sinaia,
jud. Prahova (prima licita]ie). Pre] pornire licita]ie:
248.400 Euro (la care se adaug` TVA). Informa]ii
privind dosarul de prezentare, garan]ia [i taxa de
participare ale licita]iei de la SRP Sinaia se ob]in
de la Gabriel Toader, telefon: 0734/286.212 [i de la
Marius Bucura, telefon 0724-553.370,
0244/312.972. Data [i ora limit` de înscriere la
licita]ie: 15.12.2014, ora 12:00.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosar de executare nr. Q-3. Nr. 15830/ 26.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2014 luna decembrie ziua 16. În temeiul art. 162,
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16 luna decembrie anul
2014 ora 11.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie
Panu nr. 26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Quick Auto Service SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Stejar, nr. 21, bl. Q2,
Et. 3, Ap. 14, cod de identificare fiscal` 24967905:
1. complex de active compus din: - teren în
suprafa]` de 2757 m.p. situat în mun. Ia[i, jud. Ia[i,
str. Ia[i - Tome[ti, km 1; - construc]ie C1 - hal` s.c.
1023 m.p.; - construc]ie C2 – s.c. 210 m.p.; - pre] de
pornire licita]ie 471.150 lei (exclusiv TVA). Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: 1). Bank Leumi S.A.
– Sucursala Ia[i - Contract de garan]ie 259/
10.02.2009; 2). A.N.A.F - D.G.F.P. Jud. Ia[i, Mun Ia[i,
str. Anastasie Panu nr. 26 - P.V.S. 7566/ 27.05.2014.
Invit`m pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea
bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare: oferte de cump`rare; în cazul vânz`rii la
licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare,
reprezentând 10% din pre]ul de pornire a licita]iei
(în contul RO54TREZ4065067XXX019752 deschis
la Trezoreria Municipiului Ia[i beneficiar A.J.F.P.
Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din HG nr. 1050/
2004, pentru aprobarea Normelor metodologice
a OG 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, în sensul c`: debitorul nu va
licita nici personal, nici prin persoan` interpus`,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 10, alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la telefon num`rul 0232/
213332 int. 1701. Data afi[`rii: 28.11.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosar de executare nr. Q-3. Nr. 15831/ 26.11.2014. Anun]ul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2014 luna decembrie ziua 16. În temeiul art. 162,
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16 luna decembrie anul
2014 ora 10.00, în localitatea Ia[i, str. Anastasie
Panu nr. 26, se vor vinde prin vânzare la licita]ie
urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Quick Auto Service SRL Ia[i, cu domiciliul fiscal în localitatea Ia[i, str. Stejar, nr. 21, bl. Q2,
Et. 3, Ap. 14, cod de identificare fiscal` 24967905:
Nr. crt. Denumirea bunului mobil descriere
sumar`: Cantitate: Pre]ul de pornire a licita]iei,
exclusiv TVA (lei): Cota TVA (%): 1). Autoturism:
Fiat, tip: Doblo Cargo, nr. înmatriculare IS - 06 UIK, an fabrica]ie 2004, nr. identificare:
ZFA22300005300891. 1 buc. 2925 lei. 24%; 2). Autoturism: Hyundai, tip: Elantra, nr. înmatriculare
IS - 10 - UIK, an fabrica]ie 2005, nr. identificare:
AEHY130011T3BE4. 1 buc. 7575 lei. 24%. Total:
10500 lei. 2 buc. 24%. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei (în contul RO54TREZ4065067XXX019752
deschis la Trezoreria Municipiului Ia[i beneficiar
A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare
tradus în limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au
obliga]ii fiscale restante, declara]ie pe proprie
r`spundere autentificat` prin notariat, din care
s` rezulte c` au fost respectate prevederile art.
157, pct. 3 din HG nr. 1050/ 2004, pentru aprobarea Normelor metodologice a OG 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
în sensul c`: debitorul nu va licita nici personal,
nici prin persoan` interpus`, urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit
dispozi]iilor art. 10, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a
Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia masuri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la telefon num`rul 0232/ 213332
int. 1701. Data afi[`rii: 28.11.2014.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice: \nchirierea unui teren situat \n privind aprobarea
demararii procedurii de licita]ie public` deschis`
a unui teren situat \n curtea {colii Gimnaziale Octavian Goga - \n vederea amplas`rii unui chio[c.
2) Organizatorul licita]iei: Consiliul Local prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în
plic închis. Se va prezenta oferta financiar` pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul de
pornire a licita]iei: 25 lei/mp/luna. Valoarea adjudecat` a chiriei se va actualiza anual cu nivelul
indicelui general al pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de organizare
[i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea Licitatii; 6) Garan]ia de participare: 150 lei, achitat`
prin
virament
bancar
în
contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria Administratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor –
parter; 7) Termenul limit` de depunere a ofertelor: 04.12.2014 ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe perioada de 90
de zile de la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor: 04.12.2014 ora 11:00, Sala 201,
et. II, cl`direa Prim`riei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: - Vandici Naomi – consilier Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000, int.
230. - Curta Simona /Cismas Aurelian - referent
Compartiment Spa]ii, tel. 0259/437000, int. 126.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice: \nchirierea unui chio[c din incinta \nchirierea unui
chio[c din incinta Colegiului Tehnic Constantin
Br~ncu[i. 2) Organizatorul licita]iei: Consiliul Local
prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de \nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu
ofert` în plic închis. Se va prezenta oferta financiara pentru fiecare amplasament separat.4)
Pre]ul de pornire a licita]iei: 30 lei/mp/luna. Valoarea adjudecata a chiriei se va actualiza anual
cu nivelul indicelui general al pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de
organizare [i desf`[urare a procedurii: se pot
desc`rca acces~nd site-ul www.oradea.ro,
sec]iunea Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 200
lei/loca]ie-chio[c, achitat` prin virament bancar
în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea sau numerar depus la
casieria Administra]iei Imobiliare Oradea, Sala
Ghiseelor – parter; 7) Termenul limit` de
depunere a ofertelor: 04.12.2014 ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe
perioada de 90 de zile de la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor: 04.12..2014 ora
10:30, Sala 201, et. II, cladirea Primariei municipiului Oradea, P-]a Unirii nr. 1, în [edin]` public`.
10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: Vandici Naomi – consilier Birou Achizi]ii Publice,
tel. 0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cismas Aurelian- referent Compartiment Spa]ii, tel.
0259/437000, int. 126.
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administratia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice: \nchirierea unui chio[c din incinta \nchirierea unui
chio[c din incinta Liceului Teologic RomanoCatolic Szent Laszlo. 2) Organizatorul licitatiei:
Consiliul Local prin Administratia Imobiliara
Oradea; 3) Procedura de \nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în plic închis. Se va
prezenta oferta financiara pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul de pornire a
licita]iei: 30 lei/mp/luna. Valoarea adjudecata a
chiriei se va actualiza anual cu nivelul indicelui
general al pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de organizare [i
desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 200 lei/locatie-chio[c, achitat` prin virament bancar în
contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la
Trezoreria Oradea sau numerar depus la casieria
Administratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor
– parter; 7) Termenul limit` de depunere a ofertelor: 04.12.2014 ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe perioada de 90
de zile de la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor: 04.12..2014 ora 11:30, Sala 201,
et. II, cl`direa Prim`riei municipiului Oradea, P-]a
Unirii nr. 1, în [edin]` public`. 10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: - Vandici Naomi – consilier Birou Achizi]ii Publice, tel. 0259/437.000, int.
230. - Curta Simona /Cismas Aurelian- referent
Compartiment Spa]ii, tel.0259/437000, int. 126
Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra]ia Imobiliar` Oradea cu sediul în
Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` deschis`. 1) Obiectul licita]iei publice: \nchirierea unui chio[c din incinta \nchirierea unui
chio[c din incinta Liceului Teoretic Lucian Blaga. 2)
Organizatorul licita]iei: Consiliul Local prin Administra]ia Imobiliar` Oradea; 3) Procedura de
\nchiriere: licita]ie public` deschis`, cu ofert` în
plic închis. Se va prezenta oferta financiar` pentru fiecare amplasament separat. 4) Pre]ul de
pornire a licita]iei: 30 lei/mp/lun`. Valoarea adjudecat` a chiriei se va actualiza anual cu nivelul
indicelui general al pre]urilor de consum din perioada anterioar`. 5) Instruc]iunile de organizare
[i desf`[urare a procedurii: se pot desc`rca
acces~nd site-ul www.oradea.ro, sec]iunea
Licita]ii; 6) Garan]ia de participare: 200
lei/loca]ie-chiosc, achitat` prin virament bancar
în contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis
la Trezoreria Oradea sau numerar depus la
casieria Administratiei Imobiliare Oradea, Sala
Ghiseelor – parter; 7) Termenul limit` de
depunere a ofertelor: 04.12.2014 ora 09:00. 8) Valabilitatea ofertelor: ofertele r`mân valabile pe
perioada de 90 de zile de la data deschiderii acestora; 9) Deschiderea ofertelor: 04.12..2014 ora
10:00, Sala 201, et. II, cladirea Primariei municipiului Oradea, P-]a Unirii nr. 1, în [edin]` public`.
10) Informa]ii suplimentare se pot ob]ine: Vandici Naomi – consilier Birou Achizi]ii Publice,
tel. 0259/437.000, int. 230. - Curta Simona /Cis-
Vineri, 28 noiembrie 2014 JURNALUL NA}IONAL
13
Anun]uri
mas Aurelian- referent Compartiment Spa]ii, tel.
0259/437000, int. 126.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i. Dosar executare nr. V-34. Nr. înreg. CCM 15676 / 24.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri mobile.
Anul 2014 luna decembrie ziua 15. În temeiul art.
162, alin. (1) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de
Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 15 luna decembrie anul 2014, ora 10.00 în
localitatea Ia[i, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin
licita]ie public`, urm`toarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC VRG Intertrade SRL cu
domiciliul fiscal în Ia[i, str. Prof. A. Sesan 9, nr. 10,
bl. H5, et. 4, ap. 19, CUI 28273000: Nr. crt. Denumire/ Descriere: Anul fabrica]iei: Pre]ul de
pornire a licita]iei, exclusiv TVA (lei): Cota TVA (%):
1. Nr. înmatriculare IS - 16 - VRG, autoutilitar` Opel,
nr. de omologare B11E111511BA7R3, nr. identificare
VN1U9CUK634062740, culoare gri, sursa de energie motorin`. 2003. 5900 lei. 24%; 2. Nr. înmatriculare IS - 12 - VRG, autoutilitar` N3, nr. de
omologare BJ17271112J56R3, nr. identificare
WJMM1VUJOOC100508, culoare alb, sursa de energie motorin`. 2001. 10750 lei. 24%; 3. Nr. înmatriculare IS - 06 - VRG, autoutilitar` Iveco, nr. de
omologare B2171M1311BB5R3, nr. identificare
ZCFA75B0102395702, culoare verde - gri, sursa de
energie motorin`. 2005. 10950 lei. 24%; 4. Nr. înmatriculare IS - 43 - VRG, semiremorc` Fruehauf,
nr. de omologare D1FR1A0011J9500, nr. identificare VFKTD35C1WXXX1292, culoare alb. 1998.
4400 lei. 24%. Total: 32000 lei. *) Cota de tax` pe
valoarea ad`ugat` pentru vânzarea bunurilor
mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu
prevederile Ordonantei de Urgen]` nr. 58/ 2010
pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal [i alte m`suri financiar
- fiscale care a fost publicat` în Monitorul Oficial
nr. 431 din 28.06. 2010. Invit`m pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze
despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cumparea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei
(în
contul
RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria
Municipiului Ia[i, beneficiar A.J.F.P. Ia[i, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante;
declara]ie pe proprie r`spundere autentificat`
prin notariat, din care s` rezulte c` au fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/
2004, pentru aprobarea Normelor metodologice
a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` în sensul c`: debitorul nu va
licita nici personal, nici prin persoan` interpus`,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 - 174 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul Administra]iei Jude]ene a Finan]elor
Publice Ia[i – Colectare Contribuabili Mijlocii, etaj
7, camera 1701, sau la telefon 0232/ 213332, int.
1701. Data afi[`rii: 28.11.2014.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Târgu Neam]. Nr. 13915/
17.11.2014. Anun]ul privind vânzarea de bunuri
imobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 17. În
temeiul art. 167, alin. 2 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003, republicat`, privind Codul de Procedur` Fiscal`, se face cunoscut prin prezenta c` în
ziua de 10 decembrie 2014, ora 10.00, în localitatea Tg. Neam], B-dul. [tefan Cel Mare nr. 48, la
sediul SFO Târgu - Neam], se va vinde prin licita]ie
public` (reluare a treia sedin]`): Denumirea
bunului, descriere sumar`: Construc]ie [i teren
30 mp, proprietate a debitorului SC Mirtex SRL
cod de identificare fiscal`: 5797804, dosar de executare: TG M75, bun sechestrat prin Procesul verbal de sechestru nr. 5740/ 26.04.2010. Pre]ul
de pornire al licita]iei: 8.000 lei - Ron - (redus
50%). Conform Raportului de evaluare bunuri
imobile nr. 5568/ 29.04.2010 întocmit de SC Axis
Construct SRL Tg. Neam], având valoarea de expertizare de 16000 lei - Ron. Total valoare ansamblu de bunuri: 16000 lei - Ron. Pre]urile nu includ
TVA. Licita]ia va avea loc la sediul SFO Tg. Neam],
str. {tefan Cel Mare nr. 48. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Participan]ii vor depune cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei, la sediul Administra]iei Finan]elor Publice Tg. Neam], documenta]ia necesar` în conformitate cu prevederile art. 162, alin. 1 - 13, din OGR
92/ 2003, republicat`, cu privire la Codul de Procedur` Fiscal`: - Ofertele scrise de cump`rare; Dovada achit`rii taxei de participare de 10% din
pre]ul de evaluare/ pre]ul de începere a licita]iei,
tax`
achitat`
în
contul,
RO71TREZ4935067XXX001345, deschis la Trezoreria Tg. Neam]; - Împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; - Dovada emis` de creditorii bugetari c` nu au obliga]ii fiscale restante; Copii dup` actele de identitate, pentru persoane
fizice (carte de identitate sau pa[aport, dup`
caz); - Copie dup` Certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului, pentru
persoanele juridice române; - Actul de înmatriculare tradus în limba român`, pentru persoane
juridice str`ine. Rela]ii suplimentare la sediul SFO
Tg. Neam] aflat în Tg. Neam], B-dul. [tefan Cel
Mare nr. 48 , telefon 0233/ 790040, sau 0233/
790773, interior 106, camera 08.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Neam]. Num`r de
înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 3548 / 2008.
Nr. 45257 din 20.11.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014 luna noiembrie ziua 20. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 10, luna decembrie,
orele 12.00, anul 2014, în localitatea Piatra Neam],
str. Traian, nr. 19 bis, se va vinde prin licita]ie
urm`torul bun imobil, proprietate a debitorului
SC Matcon SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
Piatra Neam], str. B-dul. Dacia, nr. 6, bl. E1, sc. A,
etaj 9, ap. 136, cod de identificare fiscal` 6405550:
a) cl`dire sp`l`torie auto Delphin, în suprafa]` de
84 mp, compus` din funda]ie de beton, stâlpi,
grinzi [i [arpant` din profile metalice, pere]i din
tabl` cutat` cu strat termoizolant, tâmpl`rie PVC
cu geam termopan, instala]ii electrice [i sanitare,
construit` provizoriu, situat` în localitatea Piatra
Neam], str. Bistri]ei, nr. 36, pre] de pornire al
licita]iei 26.909 lei (exclusiv TVA*). Facem precizarea c` terenul de sub cl`dire este proprietatea
CN CF CFR SA – Sucursala Regional` CF Ia[i. b)
teren ... în suprafa]` de ... situat în localitatea ...
str. ... nr. ..., pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei
... lei (exclusiv TVA **). *) cota de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabil` pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabil` în conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24 %
/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit. g) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. **) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr.
571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori: -. Sarcini: -. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii
prin licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte de cump`rare; în cazul
vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl
reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0233/
207602, interior 4413.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Serviciul
Fiscal Municipal R`d`u]i. Dosar de executare nr.
809, 80, D47, 547. Nr. 30.001 din 24.11.2014.
Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile [i mobile. Anul 2014
luna decembrie ziua 16. În temeiul art. 162, alin.
(2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face
cunoscut c` în ziua de 16, luna decembrie, orele
09.00 - 15.00, anul 2014, în localitatea R`d`u]i, str.
1 Mai nr. 3, se vor vinde prin licita]ie urm`toarele
bunuri imobile/ mobile proprietate a debitorilor:
1. 16.12.2014, ora 09.00, SC Green Energy SRL cu
domiciliul fiscal în localitatea Fr`t`u]ii Vechi nr.
152, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal`
21089427: - teren intravilan în suprafa]` de 5000
mp situat în localitatea Fr`t`u]ii Vechi, pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 54.809/ 41.107 lei
(exclusiv TVA **). Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: SFM R`d`u]i. 2. 16.12.2014, ora 11.00,
SC Iurescu Serv Exim SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Fr`t`u]ii Vechi nr. 33, Jude] Suceava, cod
de identificare fiscal` 7385168: - teren în
suprafa]` de 400 mp, înscris în Cartea funciar` a
comunei Fr`t`u]ii Vechi nr. 30285, Nr. cadastral/
Nr. topografic Top: 1493, situat în loc. Fr`t`u]ii
Vechi, jud. Suceava, pe care se afl` situat` moara
de grâu [i porumb cu urm`toarele elemente de
identificare (Val] porumb VP825 – Tople], Moar`
de nutre] SP320 – Tople], Val] VUM1025 – Tople],
Val] universal VUM1025 – Tople], Cur`]itor CC05,
Decojitor, Sit` plan` SP612, Transmisie, Selector,
Separator, Aspirator, Zdrobitor tip Welzep, Wittenberg, Ma[in` de cur`]at - Tople], Sistem de filtrare, Motor moar` grâu 35 kw, Siloz 9 t, Siloz 30
t, Motor moar` (rezerv`), Alte subansamble/ instala]ii), pre] de evaluare/ de pornire al licita]iei
399.035/ 299.276 lei (exclusiv TVA **). Bunurile
imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: SFM R`d`u]i. 3.
16.12.2014, ora 13.00, SC Dobrica Serv SRL cu domiciliul fiscal în localitatea R`d`u]i, str. Gen. Iacob
Zadick nr. 19, ap. 12, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal` 6552420: - cl`dire în suprafa]` de
20.3 mp, compus` din 1 camere [i construit` din
cadre beton armat [i compartiment`ri din
c`r`mid` situat` în localitatea R`d`u]i, str. Gen.
Iacob Zadick nr. 19, ap. 12, Jude] Suceava, pre] de
evaluare/ de pornire al licita]iei 32.900/ 24.675
lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: Banc Post SA, SFM R`d`u]i. 4.
16.12.2014, ora 15.00, SC Evcorp Electronics SRL cu
domiciliul fiscal în localitatea Vicovu de Jos, str.
[os. Na]ional` nr. 44, Jude] Suceava, cod de identificare fiscal` 7282626: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile
reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac`
este cazul): Pre]ul de evaluare/ pornire al
licita]iei, exclusiv TVA, (lei): Cota TVA/ neimpozabil/ scutit ***): Transmi]`tor optic, model
Triscope - 2787/ 2090 lei; Sta]ie digital` cu accesorii, Model UFN500 - 10582/ 7937 lei; Cabine termopan – 2 buc. - 2939/ 2204 lei; Laptop Dell - 916/
687 lei; Re]ea cablu internet [i moderniz`ri 162433/ 121825 lei. Bunurile mobile mai sus
men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori, Sarcini: SFM R`d`u]i. *) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare este 24% / scutit de TVA conform art. 141,
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. **) cota de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în conformitate
cu prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
este 24% / scutit de TVA conform art. 141, alin. (2),
lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/ 2003 privind
Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. ***) Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prev`zute de Legea nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de
vânzare, orele 15.00, la sediul SFM R`d`u]i – str. 1
Mai nr. 3: oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei
de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada emis` de
creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante,
urmând s` se prezinte la data stabilit` pentru
vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când
urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa la
sediul nostru sau la num`rul de telefon 0230/
561067.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional`
de Administrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava. Serviciul
Fiscal Or`[enesc Gura Humorului. Dosar de executare nr: 6872467/ 2014; 19321966/ 2014. Nr.
19644 din 24.11.2014. Anun]ul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2014 luna Decembrie ziua 11. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se
face cunoscut c` în ziua de 11, luna Decembrie,
orele 10, anul 2014, în localitatea Gura Humorului,
str. M`n`stirea Humorului nr. 6, se vor vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile
men]ionate mai jos, proprietate a debitorilor: 1.
SC Ancarol Prod - Com SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Gura Humorului str. M`n`stirea Humorului nr. 51, cod de identificare fiscal` 6872467:
Nr. crt. Denumirea bunului imobil, descriere
sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privilegiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul): Pre]ul
de pornire a licita]iei (exclusiv TVA): Cota de TVA:
24%. 1. C1 - Cl`dire abator veche - Carte Funciar`
31126, nr. cadastral top C1. 66.816 lei; 2. C2 - Anexe
(grajd, magazii) vechi - Carte Funciar` 31126, nr.
cadastral top C2. 14.951 lei; 3. C3 - Cl`dire abator [i
fabric` preparate – nou` - Carte Funciar` 31126,
nr. cadastral top C3. 4.679.414 lei; 4. C4 - Box`
sp`lare auto – zona curat` - Carte Funciar` 31126,
nr. cadastral top C4. 92.800 lei; 5. C5 - Cas` poart`
expedi]ie – zona curat` - Carte Funciar` 31126, nr.
cadastral top C5. 25.830 lei; 6. C6 - Cas` poart` intrare animale – zona murdar` - Carte Funciar`
31126, nr. cadastral top C6. 55.487 lei; 7. C7 Sp`l`torie echipament [i atelier - Carte Funciar`
31126, nr. cadastral top C7. 142.667 lei; 8. C8 - Depozit piei - Carte Funciar` 31126, nr. cadastral top
C8. 172.131 lei; 9. C9 - Incinerator - Carte Funciar`
31126, nr. cadastral top C9. 147.197 lei; 10. Teren intravilan în suprafa]` de 13.230 m.p., nr. Cad: 5481,
Cartea Funciar` nr. 31126 provenit` din conversia
CF 5646 Gura Humorului. 398.442 lei. Total:
5.846.613 lei. Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urm`toarele: Creditori - BCR
SA – Sucursala Gura Humorului. Sarcini – Ipotec`
legal` în favoarea BCR – Sucursala Gura Humorului. 2. P.F.A. Hison Maria cu domiciliul în loc.
M`n`stirea Humorului, str. Toader Bubuiog, nr.
12, jud. Suceava, cod de identificare fiscal`
19321966: - Pensiune turistic` în suprafa]` de 480
mp, grajd [i [ur` în suprafa]` de 129 mp construite din BCA [i lemn, acoperit` cu tabl` tip Lidab [i
azbociment, evaluat` la suma de 611577 lei (exclusiv TVA); - teren construc]ii în suprafa]` de
1420 mp evaluat la suma de 37514 lei (exclusiv
TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt
grevate de urm`toarele: Creditori: Agen]ia de
Pl`]i pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit. 3. SC Italfra SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Gura Humorului str. P-]a. Republicii, bl. D3, sc. A, ap. 4, jud.
Suceava, cod de identificare fiscal` 12050622: autoturism marca Dacia Logan 1.4 MPI, tip SD
KSADE, 153089 km rula]i, fabricat în anul 2008,
evaluat la suma de 15925 lei (exclusiv TVA). *) cota
de tax` pe valoarea ad`ugat` aplicabil` pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabil` în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003
privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare este 24% / scutit de TVA
conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în
acest scop [i pân` la acest termen s` prezinte
oferte de cump`rare. De asemenea, ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` în cazul vânz`rii la
licita]ie, cu cel pu]in o zi înainte de data licita]iei,
o tax` de participare ori o scrisoare de garan]ie
bancar`, reprezentând 10% din pre]ul de pornire
a licita]iei (cont deschis la Trezoreria ora[ului
Gura Humorului RO97TREZ5915067XXX007217)
precum [i s` prezinte dovada emis` de organele
fiscale c` nu au obliga]ii fiscale restante. Ofertan]ii depun cu cel pu]in o zi înainte de data
licita]iei urm`toarele documente: oferta de
cump`rare; dovada pl`]ii taxei de participare sau
a consituirii garan]iei sub forma scrisorii de
garan]ie bancar`; împuternicirea persoanei care
îl reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în
limba român`; pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice str`ine, copie de pe pa[aport;
dovada emis` de organele fiscale, c` nu are
obliga]ii restante fa]` de acestea; declara]ia pe
propria r`spundere, autentificat`, a ofertantului
prin care se certific` faptul c` nu este persoan`
interpus` a debitorului, a[a cum prevede art. 162,
alin. 7^2 din OG 92/ 2003, Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` [i actualizat`. Dosarul privind
oferta de cump`rare se va depune la sediul Serviciului Fiscal Or`[enesc Gura Humorului, str.
M`n`stirea Humorului nr. 6 pân` în data de 10-122014, ora 13. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta]ie la instan]a
judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul
de Procedur` Fiscal`, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan]a Guvernului
nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare
v` pute]i adresa la sediul nostru sau la num`rul
de telefon 0230/ 231391.
SC Lamora Design SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare urm`toarele
bunuri: a) Bunuri imobile: teren extravilan în
suprafa]` de 14.585 mp, situat în extravilanul comunei Arice[tii Rahtivani, tarlaua 73, parcel`
A388/24, cu num`r cadastral provizoriu 767 233.100 lei; teren extravilan arabil în suprafa]` de
11.800 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi,
tarlaua 124, parcel` 2448/128-A, nr. cadastral
provizoriu 1566, intabulat în Cartea Funciar` nr.
994, - 88.000 lei; teren extravilan arabil în
suprafa]` de 13.500 mp, situat în extravilanul
ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel` 2448/129-A,
nr. cadastral provizoriu 1609, - 103.850 lei; teren
extravilan arabil în suprafa]` de 10.000 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi, tarlaua 124,
parcel` 2448/100-A, nr. cadastral provizoriu 1610,
- 70.250 lei; teren extravilan arabil în suprafa]` de
5.000 mp, situat în extravilanul ora[ului B`icoi,
tarlaua 124, parcel` 2448/121-A, nr. cadastral provizoriu 1583, - 39.750 lei; teren extravilan arabil în
suprafa]` de 4.100 mp, situat în extravilanul
ora[ului B`icoi, tarlaua 124, parcel` 2448/116-A,
nr. cadastral provizoriu 1581, - 33.350 lei; teren cu
destina]ie industrial` în suprafa]` de 22.306 mp,
situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova [i construc]iile aflate pe acesta (C1
– Magazie metalic`, an construc]ie: 1962,
suprafa]` construit`: 150,66 mp, suprafa]` util`:
144,67 mp; C2 – Turn r`cire, situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an
construc]ie: 1966, suprafa]` construit`: 21,12 mp,
suprafa]` util`: 19,62 mp; C3 – Turn de ap`, situat
în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, an constructive: 1989, suprafa]` construit` 59,52 mp; C4 – Depozit materiale ([opron),
situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115,
Jud. Prahova, an construc]ie 1962, suprafa]` construit` 238 mp, suprafa]` util` 238 mp; C5 - Hala
2 Vakko situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1965,
suprafa]` construit` 1580,16 mp + 193 mp rampe
+ 180 mp f`r` documente de; C6 – Hala
produc]ie situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1989,
suprafa]` construit` 1.222,56 mp, suprafa]` util`
1.213,94 mp; C7 – Laborator situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an
construc]ie 1989, suprafa]` construit` 86,10 mp,
suprafa]` util` 69,08 mp; C8 – P.S.I. – Cas` pompe
situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului,
nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1966,
suprafa]` construit` 107,98 mp, suprafa]` util`
96,86 mp; C10 – Hala Ramos situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an
construc]ie 1966, suprafa]` construit` 1.483,11 mp
+ 254,20 mp rampe + 330 mp f`r` autoriza]ie; C
11 – Post trafo situat în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1965,
suprafa]` construit` 83,65 mp, suprafa]` util`
68,53 mp; C 12 – Post trafo situat în Municipiul
Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, an
construc]ie 1965, suprafa]` construit` 138,72 mp,
suprafa]` util` 119,32 mp; C 13 – Cl`dire poart`
situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului,
nr.115, Jud. Prahova, an construc]ie 1962, suprafa]`
construit` 50 mp, suprafa]` util` 38,45 mp; C 14
– Magazie metalic` situat` în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]` construit` 585,97 mp, suprafa]` util` 585,97 mp; Drumuri, platforme situate în Municipiul Ploie[ti, str.
Progresului, nr.115, Jud. Prahova, suprafa]` construit` 5.600 mp; Împrejmuire situat` în Municipiul Ploie[ti, str. Progresului, nr.115, Jud.
Prahova, lungime 650 ml, în`l]ime 2 m, funda]ie
din beton; Pu] forat situat în Municipiul Ploie[ti,
str. Progresului, nr.115, Jud. Prahova, adâncime 30
ml, pu] forat cu ]eav` PVC, stare tehnic` bun`,
func]ional la pre]ul total de 2.256.768 lei. b)
Bunuri mobile: Compresor; Aeroterm`; Generator Abur ; Aer Condi]ionat; Tanc Ap`; Instala]ie
De C`lcat; Sistem Electric; Echipament Pu]; Contor De Gaze; Instala]ie Abur; Instala]ie De Gaze;
Tâmpl`rie Pvc ; Rafturi Metalice; Rastel Metalic;
Ma[in` Liniar`; Ma[in` Fest/Surf; Ma[in` Liniar`;
Ma[in` Fest/Surf; Pre[e; Ma[in` Sigilat;Ma[in`
Nasturi; Ma[in` Pliat; Ma[in` Buzunare; Ma[in`
[pan; Ma[in` C`lcat; Ma[in` Cover; Ma[in`
Capse;Ma[in` Shiring; Ma[in` Butoniere; Ma[in`
Pliat; Ma[in` Ambalat; Plotter; Central` Termic`;
Boiler; Cazan; Scaune; Dulap; Birou; Calculator;
Imprimant`; Camion Iveco 7,5 T; Bunurile mobile
se vând în bloc la pre]ul total de 51.603,50 lei. Valorile mai sus men]ionate nu con]in TVA. Licita]ia
se va ]ine în data de 04.12.2014 ora 15:00, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramat` pentru data de
08.12.2014, 11.12.2014, 15.12.2014, 18.12.2014,
13.01.2015, 15.01.2015, 20.01.2015, 22.01.2015,
27.01.2015 la aceea[i ora [i aceea[i adresa. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax:
0244597808;
mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Rota Cost General SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie,
Buldoexcavator Kotasu WB 93 R, an fabrica]ie
1979, nefunc]ional, la pre]ul de 5.625 lei; Generator trifazic, descompletat, la pre]ul de 1.500 lei;
MAI Compactor, nefunc]ional, la pre]ul de 1.875
lei; Ma[in` t`iat asfalt, descompletat`, la pre]ul
de 1.425 lei. Pre]urile nu includ TVA. Licita]ia se va
]ine în data de 04.12.2014 ora 14:30, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine
în data de 08.12.2014, 11.12.2014, 15.12.2014,
18.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 27.01.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Grillmeister SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie,
autoutilitar` marca Fiat Ducato, an fabrica]ie
2000, 190.000 Km, la pre]ul de 3.303,75 lei (f`r`
TVA). Licita]ia se va ]ine în data de 04.12.2014 ora
14:00, la sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în
cazul în care bunul nu va fi adjudicat, licita]ia se
va ]ine în data de 08.12.2014, 11.12.2014, 15.12.2014,
18.12.2014, 13.01.2015, 15.01.2015, 20.01.2015,
22.01.2015, 27.01.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Local Urban SRL Turnu M`gurele, cu sediul în
str. Republicii , nr. 2, jude]ul Teleorman, cod po[tal
145200, CUI 30055849; J34/168/2012, telefon/fax
0247-411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anun]` organizarea licita]iei publice deschis`, cu
strigare, pentru închirierea unor spa]ii medicale
situate în incinta imobilului Policlinica Municipal` Turnu M`gurele, pentru care nu sunt depuse
solicit`ri de cump`rare. Caietele de sarcini se pot
cump`ra în urma solicit`rii scrise, de la sediul
nostru din str. Republicii, nr.2, etaj 3, camera 6 contravaloarea caietului de sarcini este de 25 Lei.
{edinta public` de deschidere a primei [edin]e
de licita]ie va avea loc în data de 15.12.2014, ora
13:00 la sediul societ`]ii. Termenul limit` de
depunere a cererii [i documenta]iei pentru înscrierea la licita]ie este 12.12.2014, ora 16:00. În
situa]ia neprezent`rii a minim doi solicitan]i la
primul termen al licita]iei, se va organiza o alt`
[edin]` de licita]ie în data de 29.12.2014, la ora
13:00, (sau în urm`toarea zi lucr`toare) la sediul
societ`]ii, iar cererea de înscriere [i documenta]ia
aferent` se vor putea depune în ziua anterioar`
]inerii [edin]ei de licita]ie, pân` la ora 16:00.
Compania Na]ional` De C`i Ferate “CFR” SA, Sucursala Regionala De C`i Ferate Bra[ov– Divizia
Patrimoniu, cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr.
1, organizeaz` la sediul societ`]ii, licita]ie public`,
deschis`, cu strigare, în data de 17.12.2014 de la
ora 11.00 pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i
terenuri) disponibile în vederea desf`[ur`rii de
activit`]i comerciale, prest`ri servicii, publicitate,
depozite, garaje, etc., situate pe raza sta]iilor
c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate în subordinea
Sucursalei Regionala CF Bra[ov. Pentru detalii
privind loca]ia (amplasarea), suprafa]a,
destina]ia (obiect de activitate), tariful minim de
pornire al licita]iei, taxele necesare a fi achitate
pentru participarea la licita]ie, v` pute]i adresa
la sediul Sucursalei Regionale CF Bra[ov –Divizia
Patrimoniu (telefon: 0268/429107, 0268/410108)
sau pute]i accesa site-ul www.cfr.ro– CFR SALicita]ii interne– nivel regional- închirieri. Documenta]iile necesare particip`rii la licita]ie (caiete
de sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la
sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov–
Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii particip`rii la licita]ie se vor depune la sediul
Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov –Divizia
Patrimoniu, pân` la data de 11.12.2014.
PIERDERI
Pierdut Legitima]ie Student Academia de Poli]ie
pe numele St`nciulescu Cristian Iulian. O declar
nul`.
Asocia]ia de proprietari bloc 13A cu sediul \n Bd.
Camil Ressu 3 Buc S3 declar` nul` stampila
de]inut` de pres. Dinu C-tin.
Pierdut Carnet instructor, ramura nata]ie, ob]inut
în urma cursului efectuat de AMNB conform deciziei nr.38/9.06.2010. Contact: Purcaru Mircea
0745.641.453.
SC Agropan Impex SRL cu sediul în Ia[i, Calea
Chi[in`ului, nr. 24 anun]` pierderea facturierului
seria AGP nr. 563351-563400 [i a chitan]ierului
seria AGP nr. 463601-463650. Se declar` nule facturile cu seria AGP nr.563397-563400 [i chitantele
cu seria AGP nr.463637-463650.
Weizmann Ariana&Partners mandatar al PF.
Drughean Ana-Maria declar pierdut certificatul
pentru marca MAX UND MORITZ nr. depozit M
2013 06351.
Pierdut Certificat de preg`tire profesional` a Conduc`torului Auto [i Certificatul ADR eliberate de
ARR pe numele Lupsea Marcel Ioan. Le declar
nule.
Declar nul atestat profesional de taxi seria CPTx
nr. 0070524 emis de A.R.R. pe numele T`nase
Constantin Sorinel.
SC Rever Green Energy SRL, J18/480/2010, C.U.I.
27774747, declar` pierdut certificatul constatator
pentru sediul social din Municipiul Târgu- Jiu,
Aleea Fântânii nr.10, bloc 10, etaj P, ap.1, jud. Gorj.
Declar pierdut` cartela conduc`torului auto
100008691F, 0000000005RCJ000 emis` de
A.R.R. pe numele Decu Constantin.
Declar pierdute (nule) contract de construire
nr.1677 încheiat cu I.C.V.L. la data de 27.X.1975 [i
contract de împrumut nr. 115783 încheiat la data
de 27.X.1975 Sucursala CEC pe numele de Mu[at
Niculaie.
Pierdut proces verbal eliberat în 16.02.1971, pe numele S`ndescu Vasile [i S`ndescu Adriana. Îl declar nul.
Pierdut contract vânzare cump`rare plata în rate
nr.40867/3/1994 eliberat în 24.08.1994, proces
verbal, act adi]ional [i anexa contract vânzare
40867/3/1994, pe numele Andrei Liliana Mirela
[i Andrei Vasile. Le declar nule.
Pierdut proces verbal predare-primire locuin]`,
pe numele Dae Gheorghe [i Dae Rada. Îl declar
nul.
COMEMORåRI
Au trecut 100 de ani de la na[tere [i 30 de
ani de la plecarea dintre noi a Ing. MIHAI
SUDER. Ne lipse[te dragostea, bun`tatea
[i în]elepciunea lui. Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace. Slujba v-a avea loc la cimitirul Ghencea duminic` 30 Noiembrie ora
11.00. Familia.
Familia reaminte[te
c` la 1 decembrie se împlinesc
17 ani de când ne-a p`r`sit,
prea timpuriu
regizorul de teatru
EMIL MANDRIC.
Ne rug`m
pentru sufletul lui.
Amintim cu profund` durere
celor care l-au cunoscut,
pre]uit [i iubit c` la
1 decembrie se împlinesc 2 ani
de la desp`r]irea de ziaristul [i
omul de cinema
EUGEN MANDRIC.
S` închin`m o clip`
memoriei lui. Familia.
Download PDF

advertising