Magicar | M871A | Šablona -- Diplomová práce (ft) - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Šablona -- Diplomová práce (ft) - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zabezpečení motorových vozidel pomocí
mechanických, elektronických a vyhledávacích
systémů
Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking
Retrieval Systems
Tomáš Podola
Bakalářská práce
2013
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
4
ABSTRAKT
Teoretická část práce bude zaměřena na obecný přehled v oblasti zabezpečení motorových
vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů, kde výstupem
znalostní základny bude návrh optimální kombinace zmiňovaných technologií komerční
bezpečnosti ve vztahu k zabezpečení motorových vozidel.
Klíčová slova: Mechanické zabezpečení, elektronické zabezpečení, GPS, krádeže vozidel
ABSTRACT
The theroretical part will focused on a general overview in security of motor vehicles by
using of mechanical, electronic and searching systems. The output of the base of
knowledges
will be
a recommendation of an optimal combination of mentioned
technologies in commercial security to security of motor vehicles.
Keywords: Mechanical security, electronic security, GPS, thefts of vehicles
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
5
Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu práce panu JUDr. Vladimírovi
Lauckému za cenné rady, ochotný a aktivní přístup k vedení mé práce. Dále bych chtěl
poděkovat své rodině a blízkým za podporu nejen při psaní bakalářské práce, ale i v
průběhu celého studia.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
6
Prohlašuji, že






beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce
podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez
ohledu na výsledek obhajoby;
beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě
v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden
výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího
práce;
byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů,
zejm. § 35 odst. 3;
beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na
uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského
zákona;
beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo –
bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím
písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné
výše);
beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce
využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými
subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu
využití),
nelze
výsledky
bakalářské
práce
využít
ke
komerčním
účelům;
beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt,
považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se
projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.
Prohlašuji,


že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval.
V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou
totožné.
Ve Zlíně
…….……………….
podpis diplomanta
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
7
OBSAH
ÚVOD .................................................................................................................................... 9
I TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................... 10
1
ZABEZPEČENÍ AUTOMOBILU .......................................................................... 11
1.1
CO TO JE VLASTNĚ RIZIKO? .................................................................................. 11
1.2
SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ................................................................. 11
1.3
JAK PŘEDCHÁZET KRÁDEŽÍM AUTOMOBILŮ .......................................................... 11
1.4
CO SE DĚJE S UKRADENÝMI AUTY? ....................................................................... 12
1.5
JAK MINIMALIZOVAT KRÁDEŽ SVÉHO VOZIDLA .................................................... 12
1.6
CEBIA ................................................................................................................... 12
1.6.1
Co všechno se prověřuje .............................................................................. 12
1.6.2
Proč vozidlo prověřovat ............................................................................... 13
1.6.3
Cebia REPORT ............................................................................................ 13
1.7
STUPNĚ A POPIS RIZIKA ........................................................................................ 15
1.8
PRŮLOMOVÁ ODOLNOST....................................................................................... 15
2
MECHANICKÉ PRVKY ZABEZPEČENÍ ........................................................... 17
2.1
TYČ NA VOLANT ................................................................................................... 17
2.2
BLOKOVÁNÍ VOLANTU BLOCK SHAFT .................................................................. 18
2.3
BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE ........................................................................................... 18
2.4
ZÁMEK ŘADICÍ PÁKY ............................................................................................ 19
2.5
ZÁMEK ŘADICÍ PÁKY A KAPOTY ........................................................................... 20
2.6
ZAMYKÁNÍ PEDÁLŮ BULLOCK-EXCELLENCE ............................................... 21
2.7
BEZPEČNOSTNÍ BOTIČKY NA AUTO ....................................................................... 22
2.8
KÓDOVÁNÍ AUTOSKEL .......................................................................................... 23
2.9
KÓDOVÁNÍ KAROSERIE ......................................................................................... 23
2.10 VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO .......................................................................... 24
2.10.1 Výrobní proces vrstvených bezpečnostních skel (VBS) .............................. 24
2.10.2 Vlastnosti VBS ............................................................................................. 25
2.10.3 Typy VBS..................................................................................................... 25
3
ELEKTRONICKÉ PRVKY ZABEZPEČENÍ ...................................................... 27
3.1
AUTOALARMY ...................................................................................................... 27
3.1.1
Autoalarm Jablotron ATHOS s GPS komunikátorem ................................. 28
3.1.2
Pager Magicar M871 A 2-cestný ................................................................. 30
3.2
TAJNÝ - SKRYTÝ VYPÍNAČ .................................................................................... 31
3.2.1
Standartní páčkový vypínač ......................................................................... 31
3.2.2
Luxusní – kombinace originálních tlačítek .................................................. 31
4
ELEKTRO-MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ ..................................................... 32
4.1
ZÁMEK KAPOTY S IMOBILIZÉREM ......................................................................... 32
4.2
ZÁMEK ŘAZENÍ DEFEND MATIC ........................................................................... 33
4.3
ZÁMEK ŘAZENÍ SAFETRONIC ................................................................................ 34
5
SATELITNÍ VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY ........................................................... 36
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
8
5.1
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY VYHLEDÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ ................................................ 36
6
POSKYTOVATELÉ VYHLEDÁVACÍCH SYSTÉMŮ ...................................... 40
6.1
SHERLOG .............................................................................................................. 40
6.1.1
6 věcí, které byste měli vědět o fungování SHERLOGU ............................ 40
6.1.2
Rádiový vyhledávací systém ........................................................................ 41
6.1.3
Vyhledávací technika ................................................................................... 42
6.2
CARLOG ............................................................................................................... 43
6.2.1
Dispečerské pracoviště ................................................................................. 43
6.2.2
Jak funguje Carlog ....................................................................................... 45
6.3
ONI SYSTÉM ........................................................................................................ 45
6.3.1
Pro koho je vhodný ONI systém? ................................................................ 46
6.3.2
Přednosti ONI............................................................................................... 46
6.3.3
Úrovně ONI systému.................................................................................... 47
6.3.3.1 ONI Střežení ........................................................................................ 47
6.3.3.2 ONI Sledování Plus ............................................................................. 47
6.3.3.3 ONI Sledování ..................................................................................... 47
6.3.4
Tabulka s cenami.......................................................................................... 47
6.4
OKO2 .................................................................................................................. 48
6.4.1
Popis systému ............................................................................................... 48
6.4.2
Instalační jednotky ....................................................................................... 49
6.4.3
Princip služby ............................................................................................... 50
6.4.4
Varianty služby OKO2 ................................................................................. 51
6.5
COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A. ....................................................... 52
6.5.1
Technologie .................................................................................................. 53
6.5.2
Srovnání produktů ........................................................................................ 54
II PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 56
7
STATISTIKA KRÁDEŽÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR .......................... 57
7.1
RIZIKOVÉ FAKTORY .............................................................................................. 57
7.2
STATISTIKY KRÁDEŽÍ VOZIDEL 2009-2012 ........................................................... 58
7.3
NEJVÍCE KRADENÁ VOZIDLA ................................................................................ 61
7.3.1
Která auta se v roce 2012 nejčastěji kradla .................................................. 62
7.3.2
Jak se v roce 2012 kradly škodovky ............................................................ 62
8
OPTIMÁLNÍ NÁVRH ZABEZPEČENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA ............ 63
8.1
MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ ................................................................................. 63
8.2
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ .............................................................................. 64
8.3
VYHLEDÁVACÍ ZABEZPEČENÍ ............................................................................... 65
8.4
VÝSLEDNÁ KALKULACE ....................................................................................... 66
ZÁVĚR ............................................................................................................................... 67
ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ ................................................................................................. 68
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.............................................................................. 69
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 72
SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 73
SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 75
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
9
ÚVOD
Stejně jako všechna odvětví, lidské činnosti, prochází vývojem rok co rok i automobilový
průmysl. Auta jsou rok od roku výkonnější, bezpečnější a dokonalejší. Zdokonalují se ve
směrech výbavy, ochrany cestujících, ochrany chodců, ale i v zabezpečení. Automobily
jsou pro nás pro všechny velmi důležitým dopravním prostředkem. Někdo je využívá jen
pro soukromé účely, jiní pro pracovní a pro někoho jsou i domovem.
V dnešní době přibývá stále více krádeží aut. Každé auto má už od výroby nějaké
minimální zabezpečení, pak už je jen na majiteli kolik je ochotný do dalšího zabezpečení
investovat. Takovým základním prvkem je označení motorového vozidla pomocí VIN
kódu. Tento kód je zkratkou anglických slov Vehicle Identification Number a je používán
od roku 1985. Je tvořen podle celosvětové normy a dá se říct, že to je takové rodné číslo
automobilu. Dále se používá centrální zamykání, které jde třeba obohatit o dálkové
ovládání s alarmem.
Dalšími prvky můžou být systémy, které jsou montovány mimo výrobnu vozu. Tyto
systémy jsou většinou zámky volantů, pedálů, alarmy anebo moduly s GSM (Global
Systém of Mobile communications), který hlásí majiteli na mobilní telefon každou změnu
stavu, pokud je automobil ve zastřeženém stavu. Dalším velmi dobrým pomocníkem je
GPS (Global Positioning System). Je to sice dražší prostředek, ale některým firmám, které
se zabývají převozem cenin nebo peněz, se určitě vyplatí. Také ho využívají majitelé
dražších a luxusních vozů.
Cílem práce je popsat mechanické, elektronické, elektro-mechanické a vyhledávací
systémy. Každý systém bude jednotlivě popsán a vysvětlen. Na závěr se budu snažit
navrhnout kombinaci těchto bezpečnostních systémů pro nejlepší zabezpečení motorových
vozidel.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
I. TEORETICKÁ ČÁST
10
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
1
11
ZABEZPEČENÍ AUTOMOBILU
Každé nově vyrobené auto obsahuje nějaký zabezpečovací prvek, bohužel ale jen základní.
Za každý další si majitel připlatí. To už je jen na něm jak si svoje auto cení a kolik je do
zabezpečení ochoten investovat.
Zabezpečení motorových vozidel se dělí na prvky mechanické, elektronické, kombinace
mechanických a elektronických a nejnovějšími prvky na trhu jsou systémy vyhledávací.
1.1 Co to je vlastně riziko?
Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež se liší od
předpokládaného stavu či vývoje nebo-li událost, která povede jinou cestou než je žádoucí,
či předpokládané [1].
1.2 Systémy bezpečnostních opatření
Každý vrcholový manager musí dbát o budování systému opatření vedoucí k vytýčenému
cíli. Každá bezpečnostní firma si podle svého zaměření zpravidla vytváří vlastní systémy,
které jsou předmětem firemního know-how. Je nutné dodržet právní regulativy v ČR a EU
(zákony, evropský výcvikový modul pro základní ostrahu, systém jakosti) a kodex etiky.
Jednotlivé systémy se v průmyslu komerční bezpečnosti pravidelně analyzují, auditují,
syntetizují, zpřesňují se nebo nahrazují efektivnějšími. Zásadou je zde vždy:
- spokojenost zákazníka
- dodržování právních norem a etiky práce
- tvorba zisku [2]
1.3 Jak předcházet krádežím automobilů
Situace s krádežemi vozidel v ČR je natolik vážná, že se jí od roku 2010 začal zabývat
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
12
Hlavním problémem se stal vysoký stupeň organizovatelnosti pachatelů. Také se enormně
zvýšila krádež vozidel na objednávku a provázanost profesionálních skupin ze zahraničí.
Při otevření Schengenského prostoru se riziko odhalení krádeží luxusních aut snížilo [3].
1.4 Co se děje s ukradenými auty?
Podle odhadů našich kriminalistů se usuzuje, že minimálně 70% odcizených aut je
demontováno. Z toho je část použita na náhradní díly, část na přestavbu. Asi 20% většinou
luxusnějších aut je určeno na export. Vozidla se hned po ukradnutí zloději ukryjí do
nějakých odlehlých objektů nebo statků. Tam jsou pak demontovány a následně díly
rozprodány.
1.5 Jak minimalizovat krádež svého vozidla
Ideální místo pro zloděje je, když automobil stojí někde na neosvětleném, zarosteném a
odlehlém místě. Tu je velmi malá možnost, že bude při krádeži vyrušen nebo uviděn.
Dobré je mít auto na místech, kde je velký pohyb lidí nebo dohled pouličních kamer. Také
je dobré mít pořádně zavřené okna a zamknout celé vozidlo [4].
1.6 Cebia
Autotracer je on-line informační systém, který pracuje pod firmou CEBIA. Jde o systém,
který slouží každému, kdo uvažuje o koupi ojetého vozidla. Po zadání VIN kódu na
internetové stránce http://www.zkontrolujsiauto.cz/autotracer-o-historii-vozidla, vyjede
kupujícímu souhrn informací, které jdou zjistit. Popřípadě, že se rozhodne zjistit tyto
informace podrobněji, je tato služba za poplatek 498,- Kč.
1.6.1 Co všechno se prověřuje




Záznam stavu tachometru
Rok výroby
Kontrola v databázi odcizených vozidel Policie ČR a SR
Kontrola leasingu / úvěru v ČR
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013








13
Záznamy servisních úkonů
Záznamy o poškození
Záznamy z prověřování a dokumentování Cebia
Výpisy ze Systému OCIS
Záznamy o prodeji
Technický popis
Návod na základní kontrolu identifikátorů vozidla
Vytvoření OSVĚDČENÍ Cebia REPORT
1.6.2 Proč vozidlo prověřovat




50 % odcizených vozidel je předěláno a vráceno zpět na trh!
42 % vozidel má nelegálně upravený stav tachometru (bohužel v ČR je tato úprava
beztrestná)
18 % vozidel je závadových – mají negativní výsledek při fyzické nebo dokladové
prověrce Cebia
20 % vozidel má zfalšovaný rok výroby
1.6.3 Cebia REPORT
Je produkt, který zvyšuje důvěryhodnost Vašeho vozidla při prodeji nebo inzerci. Jde o
osvědčení, které hodnotí stav vozidla a je to placená služba. Poplatek je v tomto případě
stejný jako u AUTOTRACER. Celkový stav je pak vyjádřen hodnocením 0-5 hvězdiček
[5].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
Obrázek 1 : Cebia REPORT [5]
14
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
15
1.7 Stupně a popis rizika
Tabulka 1 : Stupně a popis rizika [6]
Stupeň rizika
Stupeň a popis rizika
1.
Nízké riziko
(zloděj má malou znalost a omezený
sortiment nářadí)
2.
Nízké až střední riziko
(zloděj má určité znalosti a používá
základní nástroje a přenosné přístroje)
3.
Střední až vysoké riziko
(zloděj dobře zná zabezpečovací techniku a
má k dispozici úplný sortiment nástrojů a
přenosných elektronických zařízení)
4.
Vysoké riziko
(zloděj je dobře informován, zná dobře
bezpečnostní prvky, má i plány zařízení a je
výborně vybaven zařízeními a nástroji)
1.8 Průlomová odolnost
Je doba (čas), kterou musí pachatel vynaložit na překonání mechanické pevnosti MZS.
Každý mechanický zábranný systém je překonatelný, jde jen o to za jaké množství vydané
energie, času a druhu nářadí, kterých je potřeba k překonání.
Δt = t2 – t1 [min]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
Δt……časový interval potřebný k překonání překážky
t1…….čas zahájený útoku na překážku
t2…….čas konečného překonání překážky [6].
16
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
2
17
MECHANICKÉ PRVKY ZABEZPEČENÍ
Mechanické zábranné prvky se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní prvky brání vozidlo proti
krádeži a pasivní se podílejí na jeho hledání po případné krádeži. Mezi pasivní patří
například značení skel či autodílů [7].
Mechanické zabezpečení určitě patří k účinným prvkům zajištění vozidel. U mechanického
zabezpečení využíváme buď pevné prvky, spojené s karoserií vozu, nebo přenosné. Mezi
spolehlivé pevné mechanické prvky se zařazuje zámek řazení a jako nejpoužívanější je
většinou použit přenosným mechanickým prostředkem je zámek volantu nebo pedálů.
Velký zájem teď budí i botička na kolo vozidla [8].
2.1 Tyč na volant
Tyč na volant je v dnešní době asi určitě nejlevnějším řešením pro zabezpečení vozidla.
Ceny se pohybuji od 300,- až po 1500,- Kč. Toto zabezpečení je ale spíše jen tak na oko.
Pár zlodějů to možná odradí, ale většinu to určitě nezastaví. Ale také platí pořád pravidlo,
lepší něco nežli nic [9].
Obrázek 2 : Tyč na volant [9]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
18
2.2 Blokování volantu Block Shaft
Jedná se o systém, který blokuje volant. Je zabudovaný do sloupku řízení. Je vyroben
z kvalitní ocelové kovové objímky, která je přivařená k sloupku řízení. V objímce klouže
zámek, dokud nevjede do otvoru vyhloubeného na pouzdře hřídele téhož sloupku řízení.
Pokud je zámek zamknut, je tedy nemožné volně otáčet volantem a tím i koly vozidla.
Zařízení se zamyká pouze, když jsou kola natočeny na pravou nebo levou stranu, tím je
dále znemožněno automobil odtáhnout na laně, ale i znemožněno odcizení airbagu – je
totiž znemožněn přístup k vyjmutí airbagu, protože ovládání je pod volantem a to je
přístupné pouze při volném otáčení volantu.
Hlavní výhodou je odolnost proti vrtání, páčení, řezání i proti užití tekutého dusíku na
podchlazení. Cena Block Shaftu se pohybuje okolo 8000,- Kč i s montáží [10].
Obrázek 3 : Blokování volantu Block Shaft [10]
2.3 Bezpečnostní fólie
Bezpečnostní autofólie poskytují ochranu především proti vniknutí do vozu oknem. Při
silném nárazu sklo sice praskne a rozbije se na střepy, ty však zůstanou přilepené na fólii.
Tím je zabráněno rychlému průniku do automobilu a tak se prodlužuje doba potřebná k
odcizení automobilu. Navíc tyto fólie pohlcují až 96% UV záření. Standardně jsou
montovány na boční skla vozu. Cena se pohybuje okolo 4000,- Kč [11].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
19
Obrázek 4 : Bezpečnostní fólie na automobily [12]
2.4 Zámek řadicí páky
Tento produkt uzamyká řadicí páku v poloze R. Při jiném zařazeném stupni, se zámek
zamknout nedá. Máme 2 typy tohoto systému. Jeden je od firmy Defend Lock a druhý od
firmy Construct. Ten první má jednu výhodu oproti druhému a to, že se dá zamknout i bez
použití klíče. Materiály požité na konstrukci zámku mají vysokou odolnost oproti všem
známým způsobům napadení, jako je řezání, rozlomení, podchlazení, vyhmatání planžetou
apod. Obě tyto varianty vychází i s montáží okolo 6000,- Kč [13].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
20
Obrázek 5 : Zámek řadicí páky DEFEND LOCK a CONSTRUCT [13]
2.5 Zámek řadicí páky a kapoty
CONSTRUCT 3 SYSTEM je produkt třetí generace, který blokuje převodovku a zároveň
zámek kapoty. Je vybaven patentovanou zámkovou technologií, jež využívá originální
technické řešení. Zámek převodovky zabraňuje vyřazení zpětného chodu vozidla a
současně je zasunuta i blokační zarážka, která blokuje oko na kapotě. Tím je zablokována
kapota proti otevření. Zámek kapoty je tam z důvodu odcizení, v dnešní době drahých,
xenonových světel a dalších dílů automobilu.
Systém je odolný nejen proti odvrtání, ale také rozlomení a vyhmatání planžetou, dále je
odolný proti teplotním a chemickým vlivům a není ani závislý na stavu autobaterie.
Většinou je nabízen se zárukou po dobu 5 let a cena se pohybuje okolo 12 000,- Kč včetně
montáže [14].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
21
Obrázek 6 : Zámek řadicí páky a kapoty [14]
Obrázek 7 : Zarážka zámku [14]
2.6 Zamykání pedálů BULLOCK-EXCELLENCE
Tento systém zamyká pouze pedál brzdový a spojkový. Je to velmi vhodný doplněk
k mechanickému zabezpečení řadicí páky.
BULLOCK-EXCELLENCE je vyroben z karbonitridu, který má hodně podobné vlastnosti
jako nerezová ocel (je tepelně spatně vodivý). Například při řezání okružní bruskou se
kotouč velmi rychle zahřívá a bez chlazení pak praskne a tím se doba překonání
prodlužuje. Cena se odvíjí od materiálu, které byly použity u výroby, ale většinou
nepřekračuje 3000,- Kč [15].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
22
Obrázek 8 : Zámek pedálů BULLOCK [15]
2.7 Bezpečnostní botičky na auto
Jejich dělení spočívá pouze ve velikosti kol, na která se mají montovat. Osobní a
dodávkové automobily mají většinou velikost od 13´´ do 18´´. Botička se položí
s výsuvným hřebenem a sklopným horním hákem vedle kola a poté se zasune za kolo
automobilu. Horní hák se sklopí pootočením za pneumatiku. Nasadí se universální
imbusový klíč a jeho pootočením ve směru hodinových ručiček se spodní vodorovná část
botičky posune směrem vzhůru a tím se vtiskne do pneumatiky. Poté se botička uzamkne
otočením klíče v zajišťovacím zámku.
Hmotnost botičky je 12kg a cena 3850,- Kč [16].
Obrázek 9 : Bezpečnostní botička [16]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
23
2.8 Kódování autoskel
Kódování (leptání) autoskel má unikátní kód, který je zaevidovaný v databázi Auto
TOPRA. Při kódování máte vždy na výběr ze dvou možností. První možnost je kód, který
si sami určíte, nebo se používá VIN kód. Kód může obsahovat minimálně 7 znaků a
maximálně 17.
Příklady:
-
Váš kód 14 znaků : BROUK-VW-2003
-
VIN kódu : TMBGL23U2Y2325890
VIN – mezinárodní číslo karosérie, obsahuje mnoho informací o vozidle (motor, typ
karoserie, převodovka a výrobní číslo)
Výhody: neodstranitelné značení, viditelné, pro zloděje více práce s výměnou oken
Nevýhody: znalý zloděj si může naprogramovat nový klíč, zjistit výbavu
6ks oken (přední, zadní, 4ks bočních) cenově vychází na 590,- Kč [17].
2.9 Kódování karoserie
Je to unikátní ochrana před odcizením vozidla, která se nazývá Systém AUTODOT OCIS.
Výrazně zvyšuje ochranu vozidel před odcizením. Dá se říci, že snižuje zájem zlodějů o
vozidlo. Omezuje pozměnění identity a zvyšuje možnost dohledání vozidla.
Tento systém spočívá v umístění technologicky unikátních doplňkových identifikátorů na
nosné díly karoserie. Každé vozidlo je pak registrováno v systému a AUTODOT OCIS na
něj poskytuje další služby, jako je vyhledání a navrácení vozidla při odcizení.
Výhody: odrazení pachatele, znemožnění změny identity, nalezení vozidla, zvýšení
prodejnosti, snížení pojistného.
Cena AUTODOT OCIS je i s montáží a za 1680,- Kč [18].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
24
Obrázek 10 : Holografická etiketa OV METAL [18]
Obrázek 11 : Výstražná samolepka na sklo vozidla [18]
2.10 Vrstvené bezpečnostní sklo
2.10.1 Výrobní proces vrstvených bezpečnostních skel (VBS)
Na výrobu VBS se používá sklo plavené a tažené, pro výrobu rovných VBS se používá
výhradně tažené, uplatnění pak nachází ve stavebnictví. Sklo plavené je zase používáno
výhradně v automobilovém průmyslu.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
25
(PVB fólie)
Obrázek 12 : Schéma složení VBS [19]
2.10.2 Vlastnosti VBS
PVB fólie mají ve VBS za úkol zvyšovat odolnost proti průrazům a také udržovat střepy
pohromadě, aby se neuvolnily při rozbití okna. Důležité je také, aby sklo zabránilo průniku
hlavy předním sklem a zároveň zabránilo pořezání krčních tepen.
2.10.3 Typy VBS
VBS se dělí do 7 skupin, každá skupina je charakteristická pro jiné použití.







VBS V – bezpečnostní vrstvené skla pro všeobecné použití
VBS ŠV – použití pro výtahy, dveře, šachty, kabiny
VBS PA – s ochranou proti hozeným předmětům
VBS PB – s ochranou proti násilnému vniknutí
VBS BR – s ochranou proti průstřelům z rychlých střelných zbraní
VBS BR-S – s ochranou proti průstřelu s úletem střepin
VBS BR-NS – s ochranou proti průstřelům bez úletu střepin [19].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
26
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
3
27
ELEKTRONICKÉ PRVKY ZABEZPEČENÍ
V dnešní době už každý automobil má od série montovaný i elektronický prvek. Tímto
prvkem je imobilizér. K jeho odblokování slouží speciální klíč, ve kterém je zabudován
mikročip, který automobil odblokuje. Imobilizér je pasivní zařízení a slouží k rozpojení
elektrických okruhů ve voze. Technickým parametrem těchto zařízení je počet a maximální
proudová zátěž rozpojovaných okruhů. Obvykle jsou tři okruhy a možná zátěž je od 10 do
30 A nebo různé kombinace těchto hodnot. Imobilizérem se takto přerušuje např. ovládání
cívky startéru, vstřikování, napájení palivového čerpadla, či zablokování ovládání cívky
startéru. V některých případech je imobilizér zabudován přímo v klíčku, jindy je jako
přívěšek na klíčích. Výhodou imobilizéru jsou pořizovací náklady, jednoduchá montáž a
nevýhodou je jejich kopírovatelnost [20].
.
Obrázek 13 : Čip k imobilizéru [21]
3.1 Autoalarmy
Autoalarmy jsou určeny pro elektronické zabezpečení vozidla s možností dálkového
centrálního zamykání. Reagují na otevření dveří, kufru, kapoty, odběru napětí, tříštění skla,
změny náklonu nebo manipulací se zapalováním. K autoalarmům je možné přiřadit také
bezdrátové detektory, které střeží prostor vozu nebo jeho okolí (garáž, karavan a podobně).
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
28
Například autoalarmy od firmy Jablotron umožňují kombinaci zabezpečení s GSM nebo
GPS modulem a přenosem poplachové informace na mobilní telefon. Tyto alarmy jsou
vybaveny velkým množstvím volitelných funkcí [22].
Rozdělení autoalarmů:
ceny

Autoalarmy klasické
1000-3700,- Kč

Alarmy Jablotron
3000-12 000,- Kč

Alarmy dvoucestné
2200-5800,- Kč

Alarmy datové
3000-4300,- Kč
3.1.1 Autoalarm Jablotron ATHOS s GPS komunikátorem
Obrázek 14 : Jablotron ATHOS [23]
Tento alarm je možné ovládat vlastním dálkovými ovladači nebo použít původní ovladač
od automobilu. Dá se připojit na 12 i 24 V. Ovládání je možné i z nastavených mobilních
telefonů pomocí SMS nebo pouhým prozvoněním.
Autoalarm reaguje na otevření dveří, kufru nebo kapoty, zapnutí klíčku zapalování a
zapnutí spotřebiče ve vozidle. Zapnutí spotřebiče je dáno poklesem napětí. Je možné
k němu připojit další bezdrátové detektory k střežení garáže nebo karavanu. Při poplachu je
aktivována siréna, ihned se odešle SMS uživateli a následně je voláno na přednastavená
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
29
telefonní čísla. Odeslaná SMS je např. ve tvaru: Nase Octavia hlasi: viko kufru, naruseni,
cas. 02:20:30, 10.11.2012.
Technické parametry:
napájení - 12-24 V DC (8-32 V)
klidový odběr proudu - max. 20 mA
špičkový odběr (v době komunikace) - 1 A
pracovní pásmo GSM modulu - E-GSM / GPRS 900/1800 MHz
výstupní výkon vysílače - 2 W pro GSM900, 1 W pro GSM1800
přijímač DO - 868,5 MHz
rozsah pracovních teplot - -20 °C až +70 °C
výstup SIR spíná - +12V (24V), max. zatížení 1,3 A
imobilizační okruh - 8A trvale, krátkodobě až 12 A
výstupní signály pro ovládání centrální zámků - max. 200 mA, spíná na GND
délka impulsů pro centrální zámky - 0,3 s nebo 4 s případně i 60 s (volitelné)
splňuje předpis EHK č.97, generální licence - ČTÚ 1/R/2000 a 30/R/2000
bezpečnost - ČSN EN 60950
EMC - dle ČSN EN 55022, ČSN EN 50130-4
radiové parametry - ČSN ETSI EN 301419-1, EN 301511, ČSN ETSI EN 300220
podmínky provozování - všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/07.2005-14, VO-R/10/05.2006-22
Cena s montáží se pohybuje okolo 11 660,- Kč [23].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
30
3.1.2 Pager Magicar M871 A 2-cestný
Obrázek 15 : Magicar M871A [24]
Magicar M871A je velmi dobře vybavený typ alarmu, výborné hardwarové provedení, ale
také způsob obsluhy a možností nastavení. Obsahuje kontrolu dveří, automatické
přetestování po aktivaci alarmu, paměť poplachu, omezení počtu poplachů, vypínání
alarmu, automatické znovuzapnutí, protiúnosový systém (zastaví vozidlo), servisní režim.
Maximální dosah je až 200m a zástavbě asi 350-400m.
Technické parametry
Siréna: nezálohovaná,
provedení: modulární
tepelná odolnost: -40°C — +85°C
napájecí napětí: 12 - 14 V
kódování plovoucí komunikace
FM modulace
maximální vysílací výkon 10 mW
pracovní frekvence 433,92 MHz
Cena i s montáží tohoto typu je 6543,- Kč [24].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
31
3.2 Tajný - skrytý vypínač
Skrytý vypínač je dalším elektronickým pomocníkem před odcizením automobilu. Jedná se
o prvek, který blokuje jeden okruh motoru nebo úplně znemožňuje nastartování motoru.
Například to může být zapalování, startér, palivové čerpadlo, řídící jednotka či jiný
elektronický okruh.
3.2.1 Standartní páčkový vypínač
Jedná se o nejlevnější a osvědčenou variantu přerušení přívodu elektriky do zapalování
pomocí bezpečnostního relátka. Dále může blokovat startér, čerpadlo a zapalování. Z
názvu vyplývá, že je ukryt někde ve voze (pod palubní deskou, sedadlem). Je to z důvodu
rychlého nalezení zlodějem, popřípadě aby ho vůbec nenašel a nemohl tak auto nastartovat.
Velmi dobré je vypínač použít v kombinaci s dalším zabezpečovacím prvkem, třeba se
zámkem řazení nebo autoalarmem, prodlužujeme tak dobu odcizení vozu.
Cena se pohybuje okolo 1200,- Kč [25].
3.2.2 Luxusní – kombinace originálních tlačítek
Tato varianta přerušení přívodu elektriky do zapalování je řešena kombinací přepnutí dvou
a více přepínačů před nastartováním. Například před nastartováním musíte nejdříve
zapnout mlhová světla, zapnout výhřev zadního okna a zařadit stupeň R na řadicí páce.
Kombinací je více, takže záleží na domluvě uživatele a mechanika.
Ceny se pohybují od 1500,-Kč a výše [25].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
4
32
ELEKTRO-MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ
Elektromechanické zabezpečení kombinuje prvky z oblasti mechanického a elektronického
zabezpečení. Tím se zvyšuje odolnost proti odcizení a také zvyšuje komfort ovládání. Pro
odblokování nebo odemčení systému se používají bezkontaktní čip, který se přikládá na
určené místo v interiéru ve vozidle.
Zpravidla se kombinuje zámek řazení s imobilizérem nebo zámek kapoty s imobilizérem.
Elektromechanické zabezpečení je díky své originalitě a kvalitě uznávané pojišťovnami u
nás i v zahraničí. Pojišťovny na takto zabezpečené vozidla poskytují slevy na pojistné až
20% [26].
4.1 Zámek kapoty s imobilizérem
Defend Hook je unikátní elektromechanické zabezpečení kapoty vozu, které aktivně chrání
součástky, jako jsou xenonové světlomety, baterie či řídicí jednotky vozů.
Tento produkt se ovládá čipem, bezdotykovou kartou a zámkem řadící paky Defend Lock.
Ovládání zámku se provádí elektronicky uzamknutím řadicí páky, čímž se oba
zabezpečovací systémy ovládají najednou, nebo samostatným čipovým klíčem.
Elektronický čip a čtecí jednotka zajišťují vysokou bezpečnost ovládacího systému.
Výhodou je výroba duplikátů, která je nemožná. Pokud systém uzamkneme, jsme o tom
informování pomocí LED diody na čtecí jednotce v prostoru řidiče.
Defend Hook se dá propojovat s dalšími systémy Defend a je také vybaven nezávislou
funkcí blokace motoru.
Vyrábí se dva druhy typ CHIP a typ KEY. CHIP je kombinace imobilizéru se zámkem
kapoty a je ovládán čipovým klíčem. KEY je navíc obohacen o zámek řadící paky, který
celý tento systém uzamyká.
Levnější varianta je CHIP, stojí 6500,- Kč a varianta KEY vychází na 11 990,- Kč [27].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
33
Obrázek 16 : Defend Hook [27]
4.2 Zámek řazení Defend Matic
Defend Matic je novou generací zámků řadicí paky automobilů. Tento druh zabezpečení
využívá dotykový čip k uzamykání řadicí páky v kombinaci se zařazeným R stupněm.
Odemykání se zase provádí pomocí tohoto čipu, který se přikládá k čtecímu zařízení.
Defend Matic je výrobek odpovídající úrovni a podmínkám střední a vyšší třídy.
Výhody:

Při ztrátě nebo odcizení čipu se ihned nechá naprogramovat jiný nový čip.

Obsahuje zařízení pro zjištění informací o provozu zařízení.

Při použití Defend krypto-čipu je zajištěna nejvyšší bezpečnost ovládání zámku
řadicí páky
Stav a průběh zamykání je signalizován pomocí barevné LED diody na čtecím zařízení
v zorném poli řidiče.
 svítí oranžově – odemykání
 svítí zeleně – zařízení právě odemklo
 nesvítí – odemčeno
 svítí červeně – zamykání
 bliká červeně – zamčeno
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
34
Cena tohoto velmi dobrého produktu se pohybuje okolo 14 000,- Kč včetně montáže. Po
montáži jsou pojišťovnami poskytovány výrazné slevy na pojištění automobilů [28].
Obrázek 17 : Defend Matic [29]
4.3 Zámek řazení Safetronic
Safetronic je první zařízení, které zamyká řadicí páku zcela automaticky. Uzamknutí
probíhá ve chvíli, kdy jsou vytaženy klíče ze zapalování a zařazena zpátečka u
mechanických převodovek. U automatických převodovek se řadí poloha P (parking).
Odemykání se provádí pomocí přiložení čipu na určité místo, které je ukryto v interiéru a
není nijak viditelné.
Je to elegantní řešení, které nemá vliv na žádné vnější prvky, které by zasahovaly do
interiéru. Je kompatibilní se všemi dalšími typy vyhledávacích systémů Sherlog. Takžé
ovládání obou systému se provádí jedním čipem.
Safetronic byl vyvíjen 3 roky a na jeho výrobu se použily speciální elektronické a
mechanické součástky, které nemají problém pracovat v extrémních klimatických
podmínkách od -40 do +120 ºC. Zkoušky se prováděly na 100 000 cyklech bezchybného
provozu.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
35
Ceny tohoto systému se mohou lišit, protože vozy jako Audi, BMW, Škoda, VW atd. jsou
na seznamu uzamknutelných vozů. To znamená, že se dají uzamknout takřka na počkání.
Na tyto typy vozů je pak montáž prováděna za cenu okolo 15 000,- Kč [30].
Obrázek 18 : Safetronic [30]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
5
36
SATELITNÍ VYHLEDÁVACÍ SYSTÉMY
Při rozvoji technických služeb v PKB přišel na řadu i satelitní přenos ze zabezpečení
motorových vozidel a při případné krádeži pak i jejich vyhledání. Do automobilů byly
montovány speciální čipy, které umožňovaly za pomocí specializovaných agentur
automobil sledovat, popřípadě i vyhledat. Tyto systémy jsou ale poměrně náročné na
nemalou investici, která značně snížila jejich masové rozšíření. Některým majitelům
například vadilo, že po celou dobu své jízdy můžou být sledováni.
V roce 2000 přišla do východní Evropy nová technologie GSM a GPS. Díky těmto
technologiím vznikla nová generace bezpečnostních systému MAV, která ochraňuje
automobil, ale i zdraví osob. MAV funguje na principu vestavěného GPS přijímače, který
stále vyhodnocuje polohu vozu. V případě vašeho požadavku na zjištění polohy vozu,
který vyšlete telefonem s tónovou volbou, vám MAV opět hlasem nadiktuje aktuální
souřadnice. Tyto souřadnice si pak pro kontrolu zadáte do speciálního programu MAV a
ten vám na obrazovce monitoru určí polohu s přesností několika metrů.
Satelitní vyhledávací systémy se montují do vozu za požadavkem hlídání majetku,
kontroly zaměstnanců ale i pro případ ohrožení života.
Vyhledávací systémy jsou nejvyšší stupeň zabezpečení automobilů.
V dnešní době se využívá kombinace GPS a GSM systémů. GPS umí určit polohu a
rychlost vozidla takřka na celém světě. Všechny informace jsou pak doručovány v reálném
čase na dispečerské pracoviště. To má za úkol nepřetržitě se starat o bezpečnost Vašeho
vozidla [31].
5.1 Doplňkové služby vyhledávacích zařízení
Vyhledávací systémy nejsou jen o vyhledávání odcizených automobilu. Tyto produkty umí
spoustu dalších funkcí. Z pravidla se jedná o knihu jízd, blokování motoru, sledování
paliva, informace o havárii, odposlech vnitřního prostoru a hlášení poplachu.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
37
Elektronická kniha jízd
Této služby využívají nejvíce firmy, které chtějí tak monitorovat svůj vozový park. Hlavně
jim jde o to mít elektronicky vedenou knihu jízd. Firmy pak mají možnost zjistit, kde se
jejich vozidlo nachází, kdy měl řidič přestávku a také se dají vypočítat provozní náklady
jednotlivých automobilů.
Přepínaní statusu soukromá/služební cesta je také důležitou a hodně používanou funkcí u
knihy jízd [32].
Obrázek 19 : Kniha jízd [32]
Blokace motoru
Pomocí této funkce lze na dálku zablokovat chod motoru. Jedná se o funkci, která
nedovoluje znovu nastartovat motor, pokud byl alespoň na chvíli vypnut.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
38
Monitoring paliva
Systém může sledovat aktuální stav paliva, a kdy bylo doplňováno. Dále porovnává objem,
který je spotřebovaný a byl zaplacený při tankování. Monitoruje úbytky a přírůstky [33].
Obrázek 20 : Sledování stavu paliva [33]
Informace o havárii
Automobil je vybaven nárazovým senzorem a v případě nehody jednotka posílá SMS
zprávu na předem definované číslo. Také je možné vyslat tísňový signál na dispečink.
Tísňovou zprávu je nutné vždy ověřit, pokud řidič neodpovídá, operátor informuje
záchranné složky.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
39
Odposlech vnitřního prostoru
Pokud je v automobilu instalována handsfree sada a je propojena s vyhledávacím
systémem, lze ji odposlouchávat, pokud došlo k odcizení vozu.
Hlášení poplachu
Majitel je upozorňován na různé stavy, může to být otevření dveří, pohyb vozidla, pokles
napětí na baterii, odcizení kol atd.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
6
40
POSKYTOVATELÉ VYHLEDÁVACÍCH SYSTÉMŮ
6.1 Sherlog
SHERLOG je jediný systém na rádiové vyhledávání vozidel fungující na území České
republiky, který navíc používá vlastní rádiovou síť. Díky tomu je neodrušitelný a
umožňuje dlouhodobě dosahovat úspěšnosti nalezení ukradených aut přes 98 %.
Nejlevnější varianta SHERLOGu vychází na 17 442,- Kč, ale je nutné připočítat roční
provozní poplatek a sadu stavební mechanizace. Tyto dvě položky činí dalších 7865,- Kč
[34].
6.1.1 6 věcí, které byste měli vědět o fungování SHERLOGU


SHERLOG je montován do osobních, užitkových vozidel i strojů. Samotná montáž
trvá asi 4 hodiny a ani majitel vozu neví, kde je zařízení namontováno. Toto ukrytí
má svůj velký význam – než se k němu dostane zloděj, už o něm dávno víme.
Při každodenním využívání vozu vás systém nijak neomezuje. Jen při návštěvě
servisu je dobré nás informovat.
Teď jde do tuhého a někdo vám ukradl vozidlo. Další postup se liší, zda máte
namontováno aktivní nebo pasivní zařízení.




U pasivního zařízení nás informujete, jakmile zjistíte, že vaše auto bylo odcizeno a
při aktivním sami poznáte, že se s vaším vozem něco děje bez vašeho vědomí,
protože SHERLOG začne vysílat tísňový signál.
V obou případech je vyslána vyhledávací technika na místo, jedná se o vyškolenou
posádku vozidla a o sledovací letadlo SHERLOG.
Celá vyhledávací akce probíhá ve spolupráci s Policií ČR.
Po zajištění je vozidlo navráceno majiteli. Nemusí tak podstupovat zdlouhavé
řešení pojistné události, jako v případě ukradeného vozu. SHERLOG tak šetří
peníze a čas majiteli automobilu [35].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
41
6.1.2 Rádiový vyhledávací systém
Rádiový vyhledávací systém je naprosto spolehlivý, SHERLOG využívá síť více než 100
vlastních rádiových věží, které pokrývají celou ČR. Pokud se podaří zloději vyjet mimo
území naší republiky ani tam nemá vyhráno, protože je do pátrání nasazeno letadlo.
Dalším velkým plusem je neodrušítelnost rádiového systému, auto lze najít jak v garážích,
tak i ve speciálních nákladních automobilech. I pokud zloděj bude chtít odpojit baterii tak
systém neodpojí, protože ten má vlastní napájení [36].
Obrázek 21 : Sherlog [36]

Po instalaci zařízení dostane majitel čip, kterým se bezpečnostní systém
automaticky odblokuje. Bez použití čipu automobil ihned vysílá tísňový signál.

Do 120 vteřin je signál prověřen a Sherlog Vás kontaktuje. Pokud nepůjde o planý
poplach (například nenahlášená výměna kol v servise), ihned je na místo vyslána
zásahová jednotka a Policie ČR.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013

42
Zajistí se vůz a ten je pak vrácen zpět k majiteli.
Úspěšnost vyhledávání vozidel systémem SHERLOG R dlouhodobě
pohybuje nad 98 %!
6.1.3 Vyhledávací technika
K vyhledávání slouží špičková technika mobilních zaměřovačů schopných rychlého
přesunu na cestách, v terénu nebo i ve vzduchu.
Automobily: Škoda Yeti, Škoda Octavia RS, Škoda Octavia Scout, Škoda Superb,
VW Passat, VW Caravelle 4x4, VW Touareg
Letadla: 2x Morava L200 (schopny letět v noci i v nepříznivých podmínkách)
Z 142 (záložní letadlo, určené i pro výcvik) [37]
Obrázek 22 : Vyhledávací technika [37]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
43
6.2 Carlog
Carloc je satelitní, monitorovací a vyhledávací služba, která slouží k zabezpečení,
monitorování a případnému vyhledání vozidel. Je využíván systém GPS, GSM a
profesionální mapové podklady.
Hlavní výhodou systému je jeho vysoká účinnost při zabezpečení vozidla a příznivá
pořizovací cena zařízení včetně služeb, které jsou dostupné pro širokou motoristickou
veřejnost.
 Carlog umožňuje osobám i firmám neustálý přehled o pohybu soukromých a
služebních vozidel.
 Carlog v reálném čase zaznamenává jízdní parametry vozu (polohu, rychlost, čas
atd.)
 Všechny moduly jsou schválené pro veškerá motorová vozidla.
 Moduly jsou schopny zajišťovat přenosy požadovaných informací i v extrémních
podmínkách.
 Díky využití GPS je zaměření velmi přesné.
Další velkou výhodou je umožnění poskytování služeb i mimo ČR, a to v závislosti na typu
zařízení umístěného ve vozidle.
Při montáži tohoto zabezpečení dávají pojišťovny slevu od 20% a více na pojistném.
6.2.1 Dispečerské pracoviště

Non-stop dispečerské pracoviště je zákazníkům k dispozici nepřetržitě celý rok.

Využívá moderní PC techniku, profesionální mapové podklady a individuální
přístup k zákazníkům.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013

Pomoc v nouzi řidiči (při dopravní nehodě nebo ztrátě orientace).

Spolupráce s Policií ČR a záchranným systémem.
44
Ceny za zařízení začínají na 12 500,- Kč, monitorovací poplatky jsou od 2000-2500,Kč/rok, montáž systému od 3000,- Kč a vedení elektronické knihy jízd je za poplatek 230,Kč/měsíc.
Nejlevnější varianta tedy vychází na 17 500,- Kč [38].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
45
6.2.2 Jak funguje Carlog
Obrázek 23 : Jak funguje Carlog [39]
6.3 ONI Systém
Systém a služba ONI Sledování a ONI Střežení jsou v současné době špičkou na trhu online sledování v kvalitě i nabízené pořizovací a provozní ceně.
ONI systém je výjimečný v tom, že obsahuje vysílač pro rádiové dohledání vozu. Takže
v případě rušení signálů GPS a GSM se provádí dohledání zcizeného vozidla právě pomocí
tohoto vysílače, který se nedá nijak rušit.
V případě napadení Vašeho vozu je na místo výskytu vysláno minimálně jedno z více než
150 zásahových vozidel.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
46
6.3.1 Pro koho je vhodný ONI systém?
Využívat jej mohou uživatele, kteří chtějí mít maximální přehled o aktuální poloze, historii
pohybu svých vozidel a chtějí snížit provozní náklady a zjednodušit administrativu.
Každý, kdo si tento systém nechá namontovat, obdrží automaticky software Kniha jízd XP
pro vozidla registrovaná v systému ONI.
Služba ONI jako jediná nabízí skutečné on-line sledování všech Vašich vozidel najednou.
6.3.2 Přednosti ONI
1. Jednoduchý přístup k informacím o vozidlech pomocí internetu a mobilního
telefonu
2. Malé pořizovací náklady (na splátky od 1 Kč, aplikace a mapové podklady zdarma)
3. Malé provozní náklady (od 200 Kč/měsíc)
4. Rychlá návratnost investice
5. Dokonalá kontrola vozidel a řidičů
6. Snížení nákladů provozu vozidel (v průměru o 20%)
7. Snadná tvorba knihy jízd [40]
Obrázek 24 : Schéma střežení aut [40]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
47
6.3.3 Úrovně ONI systému
6.3.3.1 ONI Střežení
Je to jedno z nejdokonalejších možností zabezpečení vozidel. Oproti běžným systémům
nabízí nejen GSM/GPS monitoring, ale také vyhledání pomocí radiového signálu při rušení
GSM nebo GPS.
Systém je složen z částí: GSM + GPS + rádiový vysílač + akcelerometr.
6.3.3.2 ONI Sledování Plus
Je komplexní řešení on-line sledování vozidel a správy vozového parku. Samozřejmostí je
monitorování vozidel, zobrazení vozidel na mapě a generování knihy jízd. Služba ONI
Sledování Plus umožňuje zaznamenat při každodenním provozu manipulaci s vozidlem a
oznámit vznik událostí určeným osobám.
Systém je složen z částí: GSM + GPS + akcelerometr.
6.3.3.3 ONI Sledování
Je komplexní řešení on-line sledování vozidel a správy vozového parku. Systém umožňuje
také monitoring pohybu vozidel se zobrazováním polohy na mapě a automatickým
generováním knihy jízd.
Systém je složen z částí: GSM + GPS [41].
6.3.4 Tabulka s cenami
Tabulka 2 : Ceny ONI systému [41]
Cena zařízení
Měsíční poplatek
Cena instalace
ONI Střežení
15 650,- Kč
450,- Kč
2500,- Kč
ONI Sledování Plus
6950,- Kč
200,- Kč
1500,- Kč
ONI Sledováni
9700,- Kč včetně
200,- Kč
montáže
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
48
6.4 OKO2
OKO2 je nový systém aktivního střežení vozidel od profesionálního dodavatele služeb
v oblasti zabezpečení motorových vozidel. Tým operátorů je připraven 24 hodin denně
k okamžitému řešení situace (napadení či odcizení vozu). Dále tento systém umožňuje online zobrazení vozidla na mapovém podkladu, záznamy jízd v elektronické podobě pro
dobrý přehled a pohodlné zpracování. Přístup do aplikace je možný z kteréhokoliv místa,
podmínkou je jen počítač s internetem. Aplikace je velmi jednoduchá na ovládání a
sledování připojených vozidel.
Vozidla jsou monitorovány kdekoliv v ČR i po celé Evropě, ale fyzické dohledání je
možné pouze na území ČR.
Pro majitele vozidel zabezpečených tímto systémem pak pojišťovny poskytují až 30%
slevy na rizika proti odcizení [42].
6.4.1 Popis systému
K střežení tímto systémem potřebujeme mít nainstalovanou jednotku s GPS přijímačem a
vyplnit
aktivační
formulář,
je
k dispozici
na
internetové
stránce
http://www.oko2.cz/aktivacni-formular, až po jeho vyplnění bude systém plně funkční.
Instalovaná jednotka obsahuje satelitní GPS systém pro přesnou lokalizaci aktuální polohy.
Ta je pak přenášena zabudovaným komunikátorem zprávy o stavu a poloze vozidla na
Tísňovou linku Jablotron (TLJ), kde je pod nepřetržitým dohledem operátorů.
Po připojení do systému OKO2 je sledována poloha vozidla prostřednictvím sítě satelitů
GPS. Jakmile dojde k neoprávněné manipulaci s vozidlem nebo k vloupání, některé z čidel
dá automaticky pokyn řídící jednotce, která se spojí s TLJ a předá jí údaje o své poloze. Od
této chvíle je vozidlo nepřetržitě sledováno našimi operátory, kteří ihned začnou provádět
nezbytné úkony k záchraně vozidla. Po ověření poplachu kontaktováním majitele, je k
vozidlu povolána nejbližší zásahová jednotka případně Policii ČR [43].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
49
6.4.2 Instalační jednotky
PREMIUM - ATHOS 1803
Tato jednotka kombinuje zabezpečení automobilu, imobilizér, sledování provozu vozidla
pomocí GPS a GSM komunikaci s vozidlem. Je ovládána přídavnými ovladači nebo lze k
jeho ovládání využít původního dálkového ovládání automobilu.
připojitelné prvky:
digitální náklonový snímač, mikrovlnný jednozónový snímač, handsfree sada, bezdrátové
detektory, které mohou střežit prostor vozu nebo jeho okolí
parametry:



napájení 12-24V DC
klidový odběr proudu max. 20 mA
jednotka je vybavena záložním akumulátorem pro zajištění komunikace GSM a
určení polohy GPS [44]
Obrázek 25 : PREMIUM – ATHOS 1803 [44]
EASY - CU07
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
50
Tato jednotka je uřčena pouze pro sledování a knihu jízd. Má kompaktní rozměry a je
nenáročná na montáž (připojení pouze na trvalé napájení ve vozidle). Funguje pouze při
pohybu vozidla a neinstaluje se žádné ovládání.
parametry:



napájení 12-24V DC
klidový odběr proudu max. 10 mA
vhodné také pro nákladní a zemědělskou techniku [44]
Obrázek 26 : EASY – CU07 [44]
6.4.3 Princip služby
Obrázek 27 : Princip služby OKO2 [45]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
51
6.4.4 Varianty služby OKO2
CONTROL – pouze sledování pohybu vozidel
SECURITY – služba s aktivním přístupem dispečinku TLJ
SECURITY CONTROL – kombinace zabezpečení vozidla s možností sledování polohy
včetně knihy jízd
Tabulka 3 : Ceny OKO2 [46]
Ceník služeb (měsíčně)
control security security
Název služby
control
Paušál za službu včetně přenosu dat v ČR
1
190,-
390,-
490,-
Zásah na podnět z jednotky
NE
ANO
ANO
On-line zobrazení polohy na mapových podkladech
ANO
NE
ANO
Kniha jízd se zobrazením uskutečněných tras
ANO
NE
ANO
Ruční aktualizace polohy
ANO
NE
ANO
Sledování pohybu v zahraničí - volitelně
300,-
NE
300,-
Užívání služeb v prvním roce s akcí 3 měsíce ZDARMA
1710,-
3510,-
4410,-
Užívání služeb v dalším roce
2280,-
4680,-
5880,-
Zásah a dohledání
nelze
500,-
500,-
Ostraha vozidla po zajištění
nelze
250,-/h
250,-/h
Kolik tedy zaplatím za služby OKO2?
V případě zásahu
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
Jednotky s GPS přijímačem pro instalaci do vozidla
52
Cena
Montáž
EASY - CU07 (pouze sledování, montáž Plug&Play)
4190,-
0,-
PREMIUM - ATHOS 1803 (kompletní zabezpečení vozidla)
9995,-
3000,-
6.5 Cobra Automotive Technologies S.p.A.
Cobra Automotive Technologies S.p.A. je jedním z nejvýznamnějších firem v oblasti
elektronického zabezpečení vozidel na světě. Je partnerem mnoha významných
automobilových výrobců v Evropě, USA a Japonsku. Roku 1973 byla Cobra založena a
její základna pro výzkum, vývoj a výrobu je ve Varese v Itálii.
Na území ČR je Cobra zastoupena F&B COMPANY s.r.o., SATMONT s.r.o. a
SECURITAS ČR s.r.o..
F&B COMPANY s.r.o. sídlí v Olomouci od roku 1997. Spolupracuje s výrobci a dovozci
vozidel, montážními středisky i uživateli vozidel. Nabízí rozsáhlý sortiment elektronického
zabezpečení pro vozidla všech značek. Zajišťuje záruční i pozáruční servis, dodávky
náhradních dílů, poradenství a je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.
SATMONT s.r.o. je dceřiná společnost firmy F&B COMPANY s.r.o., zřízená za účelem
poskytování služeb zákazníkům celoevropského systému vyhledávání odcizených vozidel
Connex v České republice.
SECURITAS ČR s.r.o. je dceřinou společností Securitas AB, která vznikla v roce 1934 v
Helsingborgu ve Švédsku. Zároveň je to největší firma v oblasti komerční bezpečnosti,
která zaměstnává asi 260 000 zaměstnanců ve více než 40 zemích světa. Na území ČR
působí od roku 1991 a provozuje monitorovací systém nepřetržité dálkové ochrany
vozidel, nazvaný pult bezpečnostní služby. Umožňuje střežení 24 hodin týdně, 7 dní
v týdnu v reálném čase [47].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
53
6.5.1 Technologie
Bezpečnost a spolehlivost celého systému zaručuje hlavní server ve Švýcarsku. 100%
spolehlivý a velmi rychlý přenos poplachu zajišťují speciálně upravené SIM karty
švýcarského GSM operátora SUNRISE. Na území ČR je bezkonkurenčně nejlepší pokrytí
signálem díky roamingového provozu SIM karty SUNRISE (Telefónica O2, T-mobile a
Vodafone) a trojnásobné jištění přenosu poplachu při výpadku sítě kteréhokoli GSM
operátora.
SIM karta Sunrise – zaručuje vzájemnou součinnost s více než 360 GSM operátory a
z důvodu bezpečnosti používá pouze SMS přenos
GPS – je miniaturní nízkoenergetický GPS modul
GSM modul – jsou od firmy Siemens a jsou jedny z nejspolehlivějších, mají malé
rozměry, nízkou váhu a spotřebu [48]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
54
6.5.2 Srovnání produktů
Obrázek 28 : Porovnání produktu Cobra [48]
Yellow – základní systém, kdy zákazník požaduje jednoduchost a pohodlnou obsluhu za
příznivou cenu. Jedná se o aktivní vyhledávací systém s možností lokalizace vozidla
pomocí PDA nebo mobilního telefonu
Orange Plus – základní systém s blokací motoru. Jde o aktivní vyhledávání s přiznáním
slevy na pojistném s možností lokalizace vozidla, nastavení poplachové zóny na webové
aplikaci.
Green Plus – služba zajišťující maximální ochranu vozidla. Blokování motoru je nezávislé
na originálním ovládači.
Blue Plus – je určen pro zákazníky, kteří požadují maximální požadavky. Blokování
motoru je nezávislé na originálním ovladači. Prostřednictvím webové aplikace může
majitel lokalizovat vozidlo, definovat poplachovou zónu, nastavit limit rychlosti atd [49].
Green Plus
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
55
Blue Plus
Tabulka 4 : Ceny služeb Cobra [49]
Ceny služeb
Yellow
Orange Plus
Green Plus
Blue Plus
Jednotka Connex
7 500,- Kč
7 500,- Kč
19 900,- Kč
19 900,- Kč
Aktivace systému
1,- Kč
4 000,- Kč
6 500,- Kč
9 950,- Kč
Roční poplatek
4 000,- Kč
4 000,- Kč
5 500,- Kč
6 500,- Kč
Provozní náklady
v ceně
v ceně
v ceně
v ceně
Celkem
11 501,- Kč
15 500,- Kč
31 900,- Kč
36 350,- Kč
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
II. PRAKTICKÁ ČÁST
56
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
7
57
STATISTIKA KRÁDEŽÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR
Trestná činnost v úseku krádeží motorových vozidel můžeme charakterizovat jako vysoce
organizovanou trestnou činnost, která zpravidla přesahuje hranice regionů i státu. Uvnitř
organizovaných skupin na tento druh krádeží dochází ke specializované dělbě práce.
Krádeže motorových vozidel patří k jedné z nejzávažnějších forem majetkové trestné
činnosti v naší republice. Asi 1/3 ukradených automobilů je zlegalizována k dalšímu
provozu pomocí padělaných či pozměněných dokladů nebo se také provádí změny nebo
výměny identifikačních znaků vozidel. Zbylé 2/3 odcizených vozidel jsou demontovány na
náhradní díly. Přibližně 10-20% je určeno k exportu na Ukrajinu nebo do Ruska, většinou
jde o luxusní automobily (např. AUDI, BMW, Porsche…). Převoz vozidel je většinou
uskutečněn přes sousední Polsko.
Rok od roku klesá počet krádeží motorových vozidel. Pokles je způsoben zejména neustálé
zlepšujícímu se technickému zabezpečení motorových vozidel. Dalším faktorem je i
otevření hranic v rámci Schengenu, kdy se stále větší počet pachatelů z České republiky
zaměřuje na krádeže vozidel v zahraničí a to zejména v sousedních zemích jako je
Rakousko a Německo [50].
7.1 Rizikové faktory
Podle pravidelných statistických výkazů patří stále mezi nejrizikovější regiony v počtu
krádeží motorových vozidel v ČR:




hlavní město Praha,
oblast Severních Čech (Ústecký a Liberecký kraj),
Středočeský kraj,
Moravskoslezský kraj.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
58
Ke krádežím motorových vozidel dochází zejména v následujících exponovaných
oblastech:






městské aglomerace-sídliště,
větší parkoviště u supermarketů, hotelových zařízení,
rekreační oblasti,
odlehlá místa,
boční uličky s nedostatečným osvětlením,
místa s malou frekvencí pohybu osob či vozidel.
Dalším rizikovým faktorem je i chování vlastníků vozidel. Jde například o zapomenutí
vozidlo uzamknout, pootevřené nebo otevřené okno či ponechání věcí na viditelných
místech ve voze (mobilní telefony, navigace, zavazadla) [50].
7.2 Statistiky krádeží vozidel 2009-2012
Pomocí internetových stánek www.policie.cz jsem se pokusil přehledně shrnout krádeže
motorových vozidel na území ČR. Tabulky nám uvádí krádeže motorových vozidel
dvoustopých, krádeže věcí z automobilů, krádeže součástek motorových vozidel a dále
neoprávněné užívání motorových vozidel.
Tabulka pro rok 2009 je ještě podle staré formy, která není tak detailně rozpracovaná jako
v následujících letech. Chybí tedy v ní ukončené prověřování a celkem v prověřování.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
59
Tabulka 5 : Od 1. 1. – do 31. 12.2009 [51]
Tabulka 6 : Od 1. 1. – do 31. 12.2010 [51]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
60
Tabulka 7 : Od 1. 1. – do 31. 12.2011 [51]
Tabulka 8 : Od 1. 1. – do 31. 12.2012 [51]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
61
Ze statistik je snadno vidět, že krádeže automobilů a vykrádání vozů je velmi rozšířená
kriminalita. Každý rok je odcizeno velké množství automobilů a v průměru to vychází na
30 automobilů denně. Toto číslo ale postupně klesá, například před 10lety to bylo až 60
vozů za den. Ke snížení této kriminality nejspíše pomáhají nové technologie zabezpečení,
které se rok od roku zdokonalují a tím stěžují práci zlodějů, dalším faktorem je, že se
nekrade plošně jako dříve, ale roste počet krádeží a vykrádaček na zakázku. Objasněnost
ukradených aut ale nepřibývá. Ukradená vozidla se většinou ani nepodaří najít.
7.3 Nejvíce kradená vozidla
Nejčastěji kradenými vozy v Česku jsou jednoznačně automobily Škoda s více než 50
procenty případů, dále následuje Volkswagen s téměř 12 procenty, Ford s 6 procenty,
Renault s 5 procenty a Peugeot se 4 procenty. Při krádežích se zloděj zaměřuje i na barvu
vozidla. Podle statistik se nejvíce krade šedá (14 procent), černá (deset procent) a modrá
(9,5 procenta). Neplatí, že se kradou pouze automobily nové nebo zánovní. V roce 2012
nejvíce zloděje zaujaly vozy ve stáří tří nebo čtyř let (shodně 11,6 procenta případů).
Vozidla starší šesti let mají podle mluvčího Jiřího Cívky více než 62 procentní podíl na
celkovém počtu odcizených vozů. Na druhém místě jsou auta mladší 3let, jejich podíl se
pohybuje kolem 20 procent. Zhruba stejně jsou na tom vozidla stará čtyři až pět let, na
která připadá zbývajících 18 procent. Podle statistik České asociace pojišťoven je v Česku
ukradeno jedno auto každých 40 minut [52].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
7.3.1 Která auta se v roce 2012 nejčastěji kradla
Obrázek 29 : Nejčastěji kradená auta v roce 2012 [53]
7.3.2 Jak se v roce 2012 kradly škodovky
Obrázek 30 : Krádeže škodovek v roce 2012 [53]
62
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
8
63
OPTIMÁLNÍ NÁVRH ZABEZPEČENÍ MOTOROVÉHO
VOZIDLA
V této části moji bakalářské práce bych se chtěl pokusit navrhnout optimální řešení
zabezpečení motorového vozidla. Budu se snažit vybrat nejlepší prvky mechanických,
elektronických, elektro-mechanických a také vyhledávacích prvků. Vše bude navrženo bez
omezení cílové cenové částky, takže asi málo kdo by si takto vůbec automobil nechal
zabezpečit. Jako modelový automobil si vyberu vůz značky Škoda Octavia II. Tento model
spatřil světlo světa v roce 2004, kdy se začal vyrábět v Mladé Boleslavi. Je to automobil
střední třídy, který je hodně vyhledáván rodiny s dětmi ale také manažéry. Základní cena
tohoto vozu je něco přes půl miliónu korun a podle verze motoru, karoserie a také výbavy
se může vyšplhat až na milión korun.
Každý automobil v dnešní moderní době má už od výroby v základní verzi zabudovaný
alespoň jeden bezpečnostní prvek, většinou je to imobilizér. Za příplatek 6.000 Kč se dá
pořídit do Octavie alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou a náklonovým
čidlem, ten je dodáván a montován přímo výrobcem. Já se ale rozhodl tento prvek
příplatkové výbavy nevyužít, ale použít zabezpečovací prvky rozebírané výše v bakalářské
práci. Navrhnu optimální kombinaci prvků, které budou náš modelový vůz chránit před
odcizením, ale i v případě odcizení.
8.1 Mechanické zabezpečení
Mechanické prvky nám automobil do jisté míry blokuji a pří jejich demontáži nebo
odstrojení zlodějem prodlužují dobu na zprovoznění a odcizení vozidla. Jako dobrý
pomocník se nám nabízí použití zámku řadicí páky a kapoty, který uzamkne převodovku a
kapotu při zařazeném zpátečním stupni. Konkrétně použiji zámek od firmy CONSTRUCT.
Jedná se o prvek CONSTRUCT 3 SYSTÉM.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
64
Obrázek 31 : Zámek řadicí páky a kapoty [14]
Po montáži je potřeba několikrát vyzkoušet správnou funkci mechanického zabezpečení. Je
nutné, aby řazení všech rychlostních stupňů bylo bezproblémové, nikde nic nedrhlo a nijak
neomezovalo funkčnost převodovky. Záruka je na 5let, ale je podmíněna autorizovanou
instalací a pravidelnými každoročními kontrolami u montážní organizace, popř. u výrobce.
8.2 Elektronické zabezpečení
U mechanického zabezpečení jsme si auto částečně zabezpečili proti odcizení, ale
potřebujeme si jej také doplnit o elektronický prvek plášťové ochrany, který nás včas
signálně nebo akusticky varuje před vloupáním nebo odcizením automobilu. Jak je vidět
v teoretické části těchto prvků je opravdu hodně. Já osobně jsem zvolil Jablotron Athos
CA-1802 Athos – GSM alarm / pager.
Tento alarm je kombinací více prvků zabezpečení automobilu. Jedná se o alarm, imobilizér
a přenos poplachové informace na mobilní telefon. Ovládá se vlastními dálkovými
ovladači nebo je možné k jeho ovládání využít původního dálkového ovládání automobilu.
Ovládání je možné i z nastavených mobilních telefonů pomocí textových zpráv nebo také
pouhým prozvoněním.
Jeho velkým plusem je možnost velké nabídky příslušenství. Osobně bych ho dovybavil
detektorem tříštění skla a detektorem pohybu.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
65
Obrázek 32 : Jablotron ATHOS CA-1802 [23]
8.3 Vyhledávací zabezpečení
A na závěr je dobré mít auto sledované, aby se dalo co nejrychleji po odcizení najít a
vrátilo se zpět k majiteli. Rozhodoval jsem se mezi firmou ONI Systém a Sherlog. Volba
padla na Sherlog a to hlavně kvůli jeho vysoké procentuální úspěšnosti při dohledávání
automobilů a také že je přímo nabízen baliček pro škodovku, kvůli jejímu vysokému
procentu odcizení.
SHERLOG Pro Škoda – princip je úplně stejný jako u všech ostatních balíčků od Sherlogu.
Velkou výhodou je neodrušitelnost a udávaných 98% nalezení automobilu.
Obrázek 33 : Sherlog Pro Škoda [36]
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
66
Tento produkt je možné také pořídit s knihou jízd, tudíž máme přehled o spotřebě, počtu
ujetých kilometrů, identifikuje typ jízdy, polohu a rychlost vozidla v reálném čase a to vše
je dostupné z jakéhokoliv počítače. Cena je pak asi o 8000,- vyšší a myslím si, že pro nás,
klasického uživatele, je tento rozšířený produkt nepotřebný.
8.4 Výsledná kalkulace
Tabulka 9 : Výsledná kalkulace zabezpečení
Zabezpečení
Označení
Mechanické
CONSTRUCT 3 SYSTÉM
11 900,– Kč včetně montáže a DPH
Elektronické
Jablotron ATHOS CA-1802
8 900,– Kč včetně montáže a DPH
Vyhledávací
Cena
+ Detektor tříštění skel
+ 1 450,– Kč
+ Detektor pohybu
+ 1 390,– Kč
SHERLOG Pro Škoda
+ montáž
24 079, – Kč včetně DPH a bez montáže *
+ 5 000, – Kč
Celková cena: 52 719,- Kč
* není započítán roční provozní poplatek
Jak je na první pohled vidět, cena je docela vysoká, asi jen málo kdo si nechá takto dobře
zabezpečit auto. Vybíral jsem z vysoce kvalitních prvků a myslím si, že toto zabezpečení je
opravdu na velmi dobré úrovni a pokud by byl automobil opravdu odcizen, asi by byla
velká pravděpodobnost jeho nalezení v brzké době.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
67
ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo popsat všechny možné druhy zabezpečení vozidel. Jednalo se
o prvky mechanické, elektronické a v poslední řadě o vyhledávací systémy ochrany
osobních automobilů. Jednotlivé prvky byly popsány, uvedeny klady a zápory a
v neposlední řadě byla uvedena cena, která se může nepatrně lišit v závislosti na montážní
firmy.
Hlavním přínosem bakalářské práce je ohlédnutí a zamyšlení nad problematikou krádeží
motorových vozidel, kterých je pořád opravdu hodně. Jak už jsem zmiňoval, tak za
každých 40 minut je ukradeno jedno auto na území České republiky. Když si to člověk
vynásobí tak zjistí, že počet krádeží za měsíc už je okolo 1000ks automobilu. Nad tímto
výsledkem je dobré se pozastavit a hluboce se zamyslet. Nikdy nevíme, kdy si zloděj
očíhne naše auto a bude chtít získat pro sebe nebo na díly či objednávku. Každý majitel má
svobodnou volbu a měl by se rozhodnout, jak svoje auto zabezpečí. Záleží to jen a jen na
něm. V tomto případě hrají velkou roli peníze. Ať už je to hodnota automobilu, na kterou
jej ceníme nebo finance, které jsme ochotni investovat do zabezpečení svého ,,miláčka“.
V prací je uvedeno několik druhů prvku zabezpečení, které mohou pachatele alespoň
přibrzdit anebo úplně odradit od krádeže. I ten nejlevnější prvek nám může pomoct
v ochraně vozidla.
Na závěr je v práci zpracován optimální návrh zabezpečení vozidla. Je navržen bez
omezení financí, proto i ta konečná cena je asi o něco vyšší než kolik je každý z nás
ochoten do zabezpečení investovat. V každém případě si myslím, že navrhnutí se mi
podařilo dodělat do konce. Věřím, že takto zabezpečený automobil by bylo pro
průměrného zloděje obtížné ukrást, ale zloděj profík by si poradil. S automobilem by
nejspíše i odjel, ale za nedlouhou dobu by bylo vozidlo nalezeno a zpět navráceno majiteli.
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
68
ZÁVĚR V ANGLIČTINĚ
The aim of this bachelor thesis was to describe all kinds of vehicles security. They were
mechanical, electronic and searching systems of vehicles protection. The individual
elements were described as well as their pros and cons and their prices which may be
different in various installation companies.
The main contribution of bachelor thesis is looking back and thinking about motor vehicles
robberies which are still a lot.
As I have mentioned one car is stolen every 40 minutes in Czech republic. When we
multiply this number we will find out that there are 1000 cars are stolen per month. It
should be good to think about this result deeply. We never know when a car thief is
going to look out our car for himself or for spare parts or for some order. Each car owner
has a free choice how to secure his car. It depends only on him. Money plays a big role in
this case. It should be a value of our car or money which we are to able to invest for our
„darling´s“ security. There is many kind od securities in this bachelor thesis which can be
dissuaded for offenders. Even the cheapest element can be helpful for our car protection.
There is processed the optimal recommendation of car security at the end. It is formed
with no financial limitations therefore the final price is slightly more expensive than we
are willing to invest.
Anaway I think my proposal is resolved by the end. I believe that car security according
my proposal must be difficult to steal for every average thief, but for professional it
would be easier. We would drive off with a car probably but
and returned soon to its owner.
the car would be found
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
69
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
[1]
LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti I. Vyd. 3. Zlín: Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, 2010, s. 15, 81 s. ISBN 978-80-7318-889-4
[2]
LAUCKÝ, Vladimír. Řízení technologických procesů v průmyslu komerční bezpečnosti.
Vyd. 2. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 12, 101 s. ISBN 80-7318-432-x.
[3]
WEIGEL, Ondřej. Jak zabránit krádeži vašeho automobilu: mechanické a elektronické
zabezpečení. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000.ISBN 80-722-6349-8.
[4]
Zabezpečeno.cz: Jak předcházet krádežím aut? [online]. 27.05.2010, 2013 [cit. 2013-0301]. Dostupné z: http://www.zabezpeceno.cz/clanek/73-jak-predchazet-kradezim-aut?
[5]
CEBIA, spol. s r.o. Cebia.cz: AUTOTRACER ON-LINE [online]. 2012 [cit. 2013-03-04].
Dostupné z: http://www.cebia.cz/nase-sluzby/pred-nakupem-vozidla/autotracer/popissluzby.html
[6]
IVANKA, Ján. Mechanické zábranné systémy. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2010, s. 9, 17, 151 s. ISBN 978-80-7318-910-5.
[7]
LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti II. Vyd. 2. Zlín:
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s.107 , 123 s. ISBN 978-80-7318-631-9.
[8]
ZABEZPEČENÍ
VOZIDEL
zabezpečení [online].
2013
AUTOTOPRA. Tokra.cz:
[cit.
2013-03-02].
Univerzita
Mechanické
Dostupné
prvky
z:
http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni
[9]
AUTOALARMHK. Autoalarmhk.cz: Autoalarmservis [online].
Dostupné z: http://www.autoalarmhk.cz/poradna.html
[10]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. Topra.cz: Blokování volantu Block
Shaft [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.topra.cz/mechanickezabezpeceni/blockshaft
[11]
MIDDEX AGENCY S.R.O. Middex.cz: BEZPEČNOSTNÍ AUTOFÓLIE [online]. 2010 [cit.
2013-03-02].
Dostupné
z:
http://www.middex.cz/produkty/autofolie/specialni-foliebezpecnostni-folie
[12]
ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz-Auto Moto Revue: Bezpečnostní a protisluneční
fólie [online].
2010
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1170433294-auto-motorevue/210562221510004/3869-radime/?clanek=691
[13]
TOPRA. Topra.cz: Zámek řadící páky [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
2010
[cit.
2013-04-25].
http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni/zamek-radici-paky
[14]
TOPRA. Topra.cz: Zámek řadící páky a kapoty [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné
z: http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni/construct-3-system
[15]
TOPRA. Topra.cz: Zamykání pedálů [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni/zamykani-pedalu
[16]
TOPRA. Topra.cz: Bezpečnostní botička [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni/boticky-na-auto
[17]
TOPRA. Topra.cz: Kódování autoskel [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
http://www.topra.cz/mechanicke-zabezpeceni/kodovani-autoskel
[18]
JAKUB ANTOŠ - CARSECURITY.CZ. Carsecurity.cz: Kódování vozidel [online]. 2013
[cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://carsecurity.cz/kodovani-vozidel/
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
70
[19]
IVANKA, Ján. Mechanické zábranné systémy. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, 2010, s. 122,151 s. ISBN 978-80-7318-910-5
[20]
LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti II. Vyd. 2. Zlín:
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 109, 123 s. ISBN 978-80-7318-631-9.
[21]
HEUREKA.CZ. Autoalarmy.heureka: Bezkontaktní čip [online]. 2012 [cit. 2013-04-25].
Dostupné z: http://autoalarmy.heureka.cz/bezkontaktni-cip-k-imobilizeru-keetec-t-imotrans/
[22]
KANACO SPOL. S R.O. Kanaco.cz: AUTOALARMY [online]. 2009 [cit. 2013-03-02].
Dostupné z: http://www.kanaco.cz/2639-autoalarmy
[23]
KANACO SPOL. S R.O. Elektronické zabezpečení: AUTOALARM Jablotron ATHOS s
GSM
komunikátorem [online].
2012
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
Univerzita
http://www.kanaco.cz/elektronicke-zabezpeceni/276-autoalarm-jablotron-athos-sgsm-komunikatorem-s-dalkovymi-ovladaci.html
[24]
KANACO SPOL. S R.O. Elektronické zabezpečení: Pager Magicar M871 A 2cestný [online].
2012
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
http://www.kanaco.cz/elektronicke-zabezpeceni/271-autoalarm-pager-magicarm871-a-2-cestny.html
[25]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. Elektronické zabezpečení: Tajný – skrytý
vypínač [online].
2012
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
http://www.topra.cz/elektronicke-zabezpeceni/tajny-vypinac
[26]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. Elektro-mechanické zabezpečení [online].
2012 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.topra.cz/elektro-mechanicke-
zabezpeceni
[27]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. Elektro-mechanické zabezpečení: Zámek
kapoty
s
imobilizérem [online].
2012
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
http://www.topra.cz/elektro-mechanicke-zabezpeceni/zamek-kapoty-simobilizerem
[28]
JUNGMANN, Aleš. Auto.cz: Defend Matic: hoďte klíče do kanálu. Auto.cz: Defend Matic:
hoďte klíče do kanálu [online]. 2007, s. 1, 17.12. 2007 [cit. 2013-03-04]. ISSN 1213-8991.
DOI: 1213-8991. Dostupné z: http://www.auto.cz/defend-matic-8971
[29]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. Elektro-mechanické zabezpečení: Zámek
řazení
Defend
Matic [online].
2012
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
z:
http://www.topra.cz/elektro-mechanicke-zabezpeceni/zamek-razeni-defend-matic
[30]
CONSTRUCT A&D PLUS, Secar Bohemia, Ultima Thule. Safetronic.cz: Co je to
Safetronic? [online].
2005
[cit.
2013-03-04].
Dostupné
z:
http://www.safetronic.cz/index.php?lang=cs
[31]
[32]
LAUCKÝ, Vladimír. Technologie komerční bezpečnosti II. Vyd. 2. Zlín:
Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 113, 123 s. ISBN 978-80-7318-631-9.
NAVISAT S.R.O. Navigacegps.cz: Sledování aut Lupus Kontrolor [online]. 2010 [cit. 201304-25]. Dostupné z: http://www.navigacegps.cz/sledovaci-systemy/lupus-kontrolor/
[33]
TRUCK DATA TECHNOLOGY, s.r.o. Tdt.cz: Sledování stavu paliva v nárži [online]. 2010
[cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.navigacegps.cz/sledovaci-systemy/lupuskontrolor/
[34]
Zabezpečení vozidel proti krádeži
Dostupné z http://sherlog.cz/cz/home/.
[35]
SECAR BOHEMIA A.S. SHERLOG: Jak zabezpečení funguje? [online]. 2010 [cit. 201304-25]. Dostupné z: http://www.sherlog.cz/zabezpeceni-vozidel/princip-zabezpeceni/
-SHERLOG.SHERLOG[online].[cit.2012-10-15].
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
71
[36]
SECAR BOHEMIA A.S. SHERLOG: Rádiové vyhledávání [online]. 2010 [cit. 2013-04-25].
Dostupné z: http://www.sherlog.cz/zabezpeceni-vozidel/radiove-vyhledavani/
[37]
SECAR BOHEMIA A.S. SHERLOG: Vyhledávací technika [online]. 2010 [cit. 2013-0425]. Dostupné z: http://www.sherlog.cz/zabezpeceni-vozidel/vyhledavaci-technika/
[38]
CARLOG S.R.O. Carlog: prezentace_carlog [online]. 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
http://www.carloc.cz/prezentace_carloc.pdf
[39]
CARLOC
S.R.O. Carlog [online].
http://www.carloc.cz/carloc.php
[40]
ONI SYSTEM. ONI system: Střežení aut [online]. 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z:
http://www.onisystem.cz/strezeni-aut/
[41]
ZABEZPEČENÍ VOZIDEL AUTO TOPRA. ONI systém [online]. 2011 [cit. 2013-04-25].
Dostupné z: http://www.topra.cz/onisystem
[42]
OKO2. Co je OKO2? [online]. 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.oko2.cz/
[43]
OKO2. Popis
systému [online].
http://www.oko2.cz/popis-systemu
[44]
OKO2. Popis systému: Detailní popis jednotek pro OKO2 [online]. 2011 [cit. 2013-04-25].
Dostupné z: http://www.oko2.cz/popis-systemu/montaz
[45]
OKO2. Princip
služby [online].
http://www.oko2.cz/princip-sluzby
[46]
OKO2. Varianty služeb OKO2 [online].
http://www.oko2.cz/varianty-sluzeb
[47]
COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A. Kdo jsme [online]. 2011 [cit. 2013-0425]. Dostupné z: http://www.cobraconnex.info/kdo-jsme
[48]
COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A. Technologie [online]. 2011 [cit. 201304-25]. Dostupné z: http://www.cobraconnex.info/technologie
[49]
COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.P.A. Produkty: Srovnání produktů [online].
2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.cobraconnex.info/produkty
[50]
Ministerstvo vnitra České republiky: Krádeže motorových vozidel [online]. 2013 [cit. 201304-29]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost-a-prevence-kradeze-
2011
2011
2011
[cit.
2013-04-25].
[cit.
[cit.
2011
2013-04-25].
2013-04-25].
[cit.
2013-04-25].
Dostupné
Dostupné
Dostupné
Dostupné
z:
z:
z:
z:
motorovych-vozidel.aspx
[51]
Policie.cz:
Statistiky-kriminalita [online].
2013
[cit.
2013-04-29].
Dostupné
z:
http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx
[52]
Tipcars.com: Každé druhé ukradené auto v Česku je škodovka [online]. 2013 [cit. 201304-29]. Dostupné z: http://www.tipcars.com/magazin-kazde-druhe-ukradene-auto-
v-cesku-je-skodovka-4914.html
[53]
IDNES.CZ. Zprávy-domácí: Největší magnet na zloděje jsou octavie, kradených aut však
ubývá [online].
12.
března
2013
[cit.
2013-04-29].
Dostupné
z:
http://zpravy.idnes.cz/kradene-vozy-v-cesku-vede-octavia-dqa/domaci.aspx?c=A130311_193734_domaci_ert
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
ČR
Česká republika
EU
Evropská unie
GSM
Global System for Mobile Communications
GPS
Global Positionnig System
LED
Light-Emitting Diode
PKB
Průmysl komerční bezpečnosti
SMS
Short message service
VBS
Vrstvené bezpečnostní sklo
VIN
Vehicle Identification Number
72
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
73
SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek 1 : Cebia REPORT [5] .......................................................................................... 14
Obrázek 2 : Tyč na volant [9] .............................................................................................. 17
Obrázek 3 : Blokování volantu Block Shaft [10] ................................................................ 18
Obrázek 4 : Bezpečnostní fólie na automobily [12] ............................................................ 19
Obrázek 5 : Zámek řadicí páky DEFEND LOCK a CONSTRUCT [13] ............................ 20
Obrázek 6 : Zámek řadicí páky a kapoty [14] ..................................................................... 21
Obrázek 7 : Zarážka zámku [14].......................................................................................... 21
Obrázek 8 : Zámek pedálů BULLOCK [15] ....................................................................... 22
Obrázek 9 : Bezpečnostní botička [16] ................................................................................ 22
Obrázek 10 : Holografická etiketa OV METAL [18] .......................................................... 24
Obrázek 11 : Výstražná samolepka na sklo vozidla [18]..................................................... 24
Obrázek 12 : Schéma složení VBS [19] .............................................................................. 25
Obrázek 13 : Čip k imobilizéru [21] .................................................................................... 27
Obrázek 14 : Jablotron ATHOS [23] ................................................................................... 28
Obrázek 15 : Magicar M871A [24] ..................................................................................... 30
Obrázek 16 : Defend Hook [27] .......................................................................................... 33
Obrázek 17 : Defend Matic [29] .......................................................................................... 34
Obrázek 18 : Safetronic [30] ................................................................................................ 35
Obrázek 19 : Kniha jízd [32] ............................................................................................... 37
Obrázek 20 : Sledování stavu paliva [33] ............................................................................ 38
Obrázek 21 : Sherlog [36] .................................................................................................... 41
Obrázek 22 : Vyhledávací technika [37] ............................................................................. 42
Obrázek 23 : Jak funguje Carlog [39] .................................................................................. 45
Obrázek 24 : Schéma střežení aut [40] ................................................................................ 46
Obrázek 25 : PREMIUM – ATHOS 1803 [44] ................................................................... 49
Obrázek 26 : EASY – CU07 [44] ........................................................................................ 50
Obrázek 27 : Princip služby OKO2 [45] ............................................................................. 50
Obrázek 28 : Porovnání produktu Cobra [48] ..................................................................... 54
Obrázek 29 : Nejčastěji kradená auta v roce 2012 [53] ....................................................... 62
Obrázek 30 : Krádeže škodovek v roce 2012 [53]............................................................... 62
Obrázek 31 : Zámek řadicí páky a kapoty [14] ................................................................... 64
Obrázek 32 : Jablotron ATHOS CA-1802 [23] ................................................................... 65
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
74
Obrázek 33 : Sherlog Pro Škoda [36] .................................................................................. 65
UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013
75
SEZNAM TABULEK
Tabulka 1 : Stupně a popis rizika [6] ................................................................................... 15
Tabulka 2 : Ceny ONI systému [41] .................................................................................... 47
Tabulka 3 : Ceny OKO2 [46] .............................................................................................. 51
Tabulka 4 : Ceny služeb Cobra [49] .................................................................................... 55
Tabulka 5 : Od 1. 1. – do 31. 12.2009 [51].......................................................................... 59
Tabulka 6 : Od 1. 1. – do 31. 12.2010 [51].......................................................................... 59
Tabulka 7 : Od 1. 1. – do 31. 12.2011 [51].......................................................................... 60
Tabulka 8 : Od 1. 1. – do 31. 12.2012 [51].......................................................................... 60
Tabulka 9 : Výsledná kalkulace zabezpečení ...................................................................... 66
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising