Zanussi | ZM266ST | ZM266ST Operation Manual & Cookbook

ZD-32D-EU cover
23/06/2004
11:50
Page A
MICROWAVE OVEN
MIKROWELLENGERÄT
FOUR À MICRO-ONDES
FORNO A MICRO-ONDAS
MAGNETRONOVEN
ZM266ST
ZM266
INSTRUCTION BOOKLET
ANWEISUNGSBUCH
NOTICE D’INSTRUCTION
LIVRO DE INSTRUÇÕES
GEBRUIKSAANWIJZING
ZD-32D-EU cover
16/06/2004
08:52
Page B
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 188
INHOUD
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 - 191
Apparaat en toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Vór het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Einstellen van de klok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Wat zijn microgolven? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Geschikt servies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 - 196
Tips en adviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 - 202
Vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Handmatig gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Andere nuttige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 - 206
Automatisch gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 - 208
Tabellen automatische programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 - 212
Recepten voor automatische kookprogramma's
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 - 213
Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 - 216
Recepten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 - 227
Reiniging en onderhoud
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Was tun wenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Garantievoorwaarden NEDERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Garantiebedingungen NEDERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Garantiebedingungen BELGIË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Installatie-aanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 - 236
188
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 189
BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID: LEES DE VOLGENDE AANWIJZINGEN GOED DOOR
EN BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
Om brand te voorkomen
Vonkvorming op metalen oppervlakken kan tot
brand leiden.
Magnetronovens mogen tijdens het
De magnetron niet gebruiken om levensmiddelen in
gebruik niet zonder toezicht worden
olie of vet te frituren. De temperatuur kan niet
gelaten. Te hoge vermogens of te lange
gecontroleerd worden en het vet kan vlam vatten.
bereidingstijden
kunnen
de
Alleen speciaal daarvoor geschikte popcorn in de
levensmiddelen oververhitten en brand
magnetron bereiden.
veroorzaken.
Geen levensmiddelen of andere voorwerpen in het
Het stopcontact moet altijd bereikbaar zijn, zodat
apparaat bewaren.
de stekker er in geval van nood makkelijk kan
Na het starten van het apparaat de instellingen
worden uitgetrokken. De netspanning moet 230 V
controleren om er zeker van te zijn dat het
wisselspanning, 50 Hz zijn en de zekering moet
apparaat zoals gewenst werkt. Deze
minstens 10 A zijn.
gebruiksaanwijzing gebruiken.
Wij raden u aan het apparaat aan een aparte
Om verwondingen te voorkomen
stroomkring aan te sluiten.
WAARSCHUWING:
Het apparaat niet gebruiken als het beschadigd
is of niet goed functioneert. Controleer het
volgende voordat u het apparaat inschakelt:
a) De deur moet correct sluiten en mag niet
verkeerd uitgelijnd of vervormd zijn.
b) De scharnieren en veiligheidsvergrendelingen
van de deur mogen niet kapot of los zijn.
c) De deurafdichtingen en afsluitvlakken mogen
niet beschadigd zijn.
d) In de ovenruimte en de deur mogen geen
deuken of andere beschadigingen aanwezig
zijn.
e) Het aansluitsnoer en de stekker mogen niet
beschadigd zijn.
Het apparaat niet in de open lucht bewaren of
opstellen.
NOOIT DE DEUR OPENEN, als in het
apparaatverwarmde levensmiddelen
b e g i n n e n t e ro k e n . H e t a p p a r a a t
uitschakelen, de stekker uit het
stopcontact trekken en wachten tot de
levensmiddelen niet meer roken. Als u
de
deur
opent
tijdens
de
ro o k o n t w i k k e l i n g k a n d a t b r a n d
veroorzaken.
Alleen voor magnetrons geschikt servies
gebruiken, zie pag. 195-196.
Het apparaat nooit zonder toezicht laten,
als u verpakkingen van kunststof, papier
of ander brandbaar materiaal gebruikt.
Voer in geen geval zelf reparaties of
wijzigingen aan uw magnetron uit.
Reparaties, vooral reparaties waarbij de
afdekking van het apparaat moet
worden verwijderd, mogen alleen door
vakmensen
worden
uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico’s voor de gebruiker
leiden. Wend u daarom in geval van
storing altijd tot onze service-afdeling.
Alleen originele Zanussi-onderdelen
voldoen aan alle eisen! voldoen aan alle
eisen!.
D e a f d e k k i n g v a n d e m i c ro g o l v e n g e l e i d e r,
de
ovenruimte,
het
draaiplateau en het draaimechanisme na
gebruik van het apparaat reinigen. Deze
onderdelen moeten droog en vetvrij zijn.
Achterblijvende vetspatten kunnen
o v e r v e r h i t a k e n , g a a n ro k e n o f
ontbranden.
Geen brandbare materialen in de buurt van het
apparaat of de ventilatie-openingen bewaren.
De ventilatie-openingen nooit blokkeren.
Alle metalen sluitingen, draden enz. van
levensmiddelen en verpakkingen verwijderen.
Nooit op enigerlei wijze veranderingen
aanbrengen aan de veiligheidsvergrendeling van
de deur.
189
NEDERLANDS
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 190
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
Het apparaat nooit inschakelen als zich
voorwerpen tussen de deurafdichtingen en de
afsluitvlakken bevinden.
Laat vet of vuil zich niet ophopen aan de
afdichtingen
van
de
deur
of
aangrenzende delen. Volg de instructies
betreffende “Reiniging en onderhoud”,
Pagina 228. De oven niet schoonhouden,
kan leiden tot een aantasting van het
oppervlak, wat de levensduur van het
toestel negatief kan beïnvloeden en
mogelijk
gevaarlijke
situaties
veroorzaakt.
Personen met PACEMAKERS moeten bij hun arts of
bij
de
fabrikant
infor meren
naar
voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met
magnetrons.
Om elektrische schokken te voorkomen
Unter keinen Umständen sollte das äußere De
ommanteling van het apparaat mag in geen geval
worden verwijderd.
Nooit vloeistof in de openingen van de
veiligheidsvergrendelingen van de deur of
ventilatieopeningen aten komen of voorwerpen in
deze openingen steken. Als u grotere
hoeveelheden vloeistof morst, het apparaat direct
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken
en contact opnemen met onze service-afdeling.
Het aansluitsnoer en de stekker nooit in water of
andere vloeistof leggen.
Het aansluitsnoer mag niet over hete of scherpe
oppervlakken geleid worden, zoals bijvoorbeeld
de hete ventilatie-openingen bovenaan de
achterwand van het apparaat.
In geen geval proberen om de ovenlamp zelf te
ver vangen. Dit mag alleen door vakmensen
geschieden.
Als de ovenlamp uitvalt, neem dan contact op met
onze service-afdeling.
Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het door
een nieuw speciaal snoer worden vervangen.
Ver vangen mag alleen door vakmensen
geschieden.
Om explosies en plotseling koken te
voorkomen
WAARSCHUWING: levensmiddelen in
vloeibare en andere vorm mogen niet in
afgesloten bakjes verwarmd worden; ze
zouden kunnen exploderen.
Nooit afgesloten bakjes gebruiken. Sluitingen en
afdekkingen ver wijderen. Afgesloten bakjes
kunnen door de drukverhoging zelfs na
uitschakelen van het apparaat nog exploderen.
Wees voorzichtig bij het ver war men van
vloeistoffen.
Kopjes of bekers met een grote opening gebruiken,
opdat luchtbellen kunnen ontsnappen.
Wees bij het verwarmen van vloeistoffen
in de magnetron voorzichtig als u het
kopje of de beker uit de oven neemt; het
kan tot kookpuntvertraging komen en
de vloeistof kan plotseling hevig
overkoken of spatten.
Om verbrandingen door plotseling overkoken
(kookpuntvertraging) te voorkomen:
1. De vloeistof vóór het verwarmen omroeren.
2. Bij het verwarmen van vloeistoffen een glazen
staafje of lepeltje in het glas of kopje zetten.
3. Na het verwarmen de vloeistof nog even in de
oven laten staan, om kookpuntvertraging te
voorkomen.
Eieren niet in de dop koken.
Hardgekookte eieren mogen niet in de
magnetron verwarmd worden, omdat ze
zelfs na het verwarmen kunnen
e x p l o d e r e n . Vo o r h e t k o k e n o f
opwarmen van eieren die niet geklutst
of geroerd worden, eidooier en eiwit
inprikken, zodat ze niet kunnen
exploderen. Vóór het opwarmen in de
magnetron de doppen van gekookte
eieren verwijderen n de eieren in
plakjes snijden.
Levensmiddelen met een schil of vel, zoals
aardappelen, worstjes of fruit, altijd eerst enkele
malen met een vork inprikken, zodat de stoom kan
ontsnappen.
190
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 191
Om verbranding te voorkomen
Gebruik pannenlappen als u levensmiddelen uit de
ovenruimte neemt.
Schalen, popcorn-verpakkingen, braadzakjes enz.
altijd van gezicht en handen afgewend openen om
verbranding door stoom te voorkomen.
Om verbrandingen te voorkomen altijd
de temperatuur van de levensmiddelen
controleren en ze voor het serveren
omroeren. Wees extra voorzichtig als de
levensmiddelen of dranken voor baby's,
kinderen of oudere personen bestemd
zijn.
De temperatuur van het servies is geen echte
aanwijzing voor de temperatuur van de
levensmiddelen of dranken; altijd de temperatuur
controleren.
Houd bij het openen van de ovendeur voldoende
afstand, om verbranding door vrijkomende hitte of
stoom te voorkomen. Snijd gevulde, gebakken
gerechten na het bereiden in plakken om de stoom
te laten ontsnappen en verbranding te voorkomen.
Houd kinderen uit de buurt van het deurvenster om
verbranding te voorkomen.
Om foutieve bediening door kinderen te
voorkomen
WAARSCHUWING: kinderen mogen het
apparaat alleen onder toezicht
gebruiken of als ze voldoende instructies
voor een veilig gebruik hebben
gekregen
en
de
gevaren
van
ondeskundig gebruik begrijpen.
Niet tegen de ovendeur leunen of aan de deur
hangen.
De magnetron is geen speelgoed!
Kinderen moet u vertrouwd maken met alle
belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid: bijv.
gebruik van pannenlappen en voorzichtig afnemen
van deksels.
Let vooral op verpakkingen die levensmiddelen
knapperig maken (bijv. zelfbruinende gerechten);
deze worden bijzonder heet.
Overige aanwijzingen
Breng op geen enkele wijze veranderingen aan het
apparaat aan.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk
gebruik en mag alleen voor het bereiden van
levensmiddelen worden gebruikt. Het is niet
geschikt voor industriële doeleinden of voor
gebruik in een laboratorium.
Om foutieve bediening en beschadiging
van het apparaat te voorkomen.
Het apparaat nooit inschakelen als er geen
levensmiddelen in staan.
Bij het gebruik van bruineringsser vies of
zelfver war mende materialen moet een
hittebestendige isolatie (bijv. een porseleinen bord)
tussen servies en draaiplateau worden gezet.
Daardoor worden beschadigingen door warmte
van het draaiplateau en het draaimechanisme
voorkomen. De aangegeven opwarmtijd voor het
ervies mag niet worden overschreden.
Geen metalen ser vies gebruiken, omdat
microgolven gereflecteerd worden en dit tot
vonkvorming leidt.
Geen conservenblikken in het apparaat zetten.
Alleen het voor dit apparaat bedoelde
draaiplateau en draaimechanisme gebruiken.
Gebruik de oven niet zonder het draaiplateau.
Om te voorkomen dat het draaiplateau barst:
(a) Vóór het reinigen het draaiplateau laten
afkoelen.
(b) Geen hete gerechten of heet servies op het
koude draaiplateau zetten.
(c) Geen koude levensmiddelen of koud servies op
het hete draaiplateau zetten.
Geen voorwerpen op de ommanteling zetten als
het apparaat in werking is.
AANWIJZINGEN:
Wend u met vragen over de aansluiting van het
apparaat tot een erkend installateur.
Zowel de fabrikant als de handelaar kunnen geen
verantwoording op zich nemen voor
beschadigingen van het apparaat of
verwondingen van personen, die als gevolg van
een foutieve elektrische aansluiting ontstaan.
Op de wanden in de ovenruimte resp. rond de
deurafdichtingen en afsluitvlakken kunnen zich
waterdamp en druppels vormen. Dit is normaal en
is geen aanwijzing dat er microgolven naar buiten
komen of dat er van een andere storing sprake is.
191
NEDERLANDS
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN M.B.T. DE VEILIGHEID
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 192
APPARAAT EN TOEBEHOREN
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
front
8
ovenlamp
bedieningspaneel
toets om de deur te openen
14
afdekking van de microgolvengeleider
ovenruimte
aandrijfas
13
deurafdichtingen en afsluitvlakken
bevestigingspunten (4 plaatsen)
ventilatie-openingen
ommanteling
achterzijde van het apparaat
snoerdrager
aansluitsnoer
7
6
5
9
10
11
12
TOEBEHOREN:
Controleer of de volgende onderdelen zijn
meegeleverd:
(15) draaiplateau (16) draaimechanisme
(17) 4 bevestigingsschroeven (niet afgebeeld)
• Het draaimechanisme in de aandrijfas in de bodem
van de ovenruimte plaatsen.
• Dan het draaiplateau erop zetten.
• Om schade aan het draaiplateau te voorkomen,
moet u erop letten, dat servies bij het uitnemen niet
de rand van het draaiplateau raakt.
AANWIJZING: Geef bij het bestellen van
onderdelen uw handelaar of onze service-afdeling de
naam van het onderdeel en de modelaanduiding op.
192
15
16
16/06/2004
08:50
Page 193
BEDIENINGSPANEEL
1 display
2 symbolen
De indicatie boven het symbool knippert of gaat
branden. Als een indicatie knippert, de
betreffende toets (met hetzelfde symbool)
indrukken of de benodigde bedieningshandeling
uitvoeren.
1
2
omroeren
omkeren
kg/gewicht
portie
3
vermogensstand
apparaat in werking
4
5
6
7
8
9
10
3 Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/PORTIE
4 toets AUTOMATISCH KOKEN 1
Deze toets indrukken om een van de 2
automatische programma's te kiezen.
5 toets AUTOMATISCH KOKEN 2
Deze toets indrukken om een van de 2
automatische programma's te kiezen.
6 toets DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN
Deze toets indrukken om een van de 3
automatische programma's te kiezen.
7 toets AUTOMATISCH ONTDOOIEN
Deze toets indrukken om een van de 5
automatische programma's te kiezen.
8 toets VERMOGENSSTAND
9 toets START/+30
10 toets STOP
11 toets om de deur te openen.
11
193
NEDERLANDS
5. ZD-32D-EU Dutch
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 194
VOR HET IN GEBRUIK NEMEN
De stekker in het stopcontact steken.
1. De indicatie begint te knipperen.
Gebruik van toets STOP
1. Wissen van een invoerfout bij het programmeren.
2. Lopend proces even onderbreken.
3. Wissen van een programma tijdens het lopende
proces door tweemaal indrukken.
2. Toets STOP indrukken. Indicatie controleren.
x1
De klok volgens onderstaande aanwijzingen instellen.
EINSTELLEN VAN DE KLOK
De klok kan als 12-uurs of als 24-uurs-klok worden ingesteld.
1. Om de 12-uurs-klok in te stellen toets VERMOGENSSTAND 3 seconden ingedrukt
houden. verschijnt op het display.
2. Om de 24-uurs-klok in te stellen toets VERMOGENSSTAND nogmaals indrukken
verschijnt op het display.
1 x 3 seconden
ang indrukken
Voorbeeld:
Instellen van de 24-uurs-klok op 23:35 uur.
1. Kies de klokfunctie
(12-uurs-klok).
1x 3 seconden
lang indrukken
2. Stel de uren in. Knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/ PORTIE
draaien, tot het juiste uur
wordt aangegeven (23).
Kies de
24uurs-klok.
3. Toets
VERMOGENSSAND
indrukken om van de uren
naar de minuten te gaan.
x1
x1
4. De minuten instellen.Knop
TIJDSCHAKELKLOK/ GEWICHT/PORTIE
draaien, tot de juiste minuten worden
aangegeven (35).
5. Toets VERMOGENSSTAND
indrukken om de klok te starten.
Indicatie controleren.
x1
AANWIJZING:
1. U kunt knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/PORTIE rechtsom
en linksom draaien.
2. Druk toets STOP in als u bij het programmeren een
fout hebt gemaakt.
3. Als de stroomverzorging naar het apparaat wordt
onderbroken, laat het display regelmatig
zien als de stroomverzorging weer hersteld is. Als dat
tijdens een bereidingsproces gebeurt, wordt het
programma gewist.
4. Als u de dagtijd opnieuw wilt instellen, gaat u te werk
zoals hierboven beschreven.
194
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 195
WAT ZIJN MICROGOLVEN?
DE EIGENSCHAPPEN VAN MICROGOLVEN
Microgolven dringen door alle voorwerpen van
glas, porselein, aardewerk, kunststof, hout of
papier. Daarom maken de microgolven deze
materialen niet heet.
Servies wordt alleen warm omdat het voedsel erin
warm is.
De levensmiddelen absorberen de microgolven en
worden verwarmd. Micorogolven kunnen niet door
metaal heendringen, maar worden daardoor
teruggekaatst. Daarom zijn metalen voorwerpen
niet geschikt voor de magnetron. Er zijn
uitzonderingen waarbij u er juist gebruik van kunt
maken dat de microgolven niet door metaal heen
kunnen dringen. Als u tijdens het ontdooien en
koken bepaalde gedeelten van de levensmiddelen
met aluminiumfolie afdekt, wordt voorkomen dat
deze gedeelten te heet of te gaar worden. Let op
de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
GESCHIKT SERVIES
GLAS EN GLASKERAMIEK
KUNSTSTOF EN PAPIER
Hittebestendig glazen servies is
heel
geschikt.
Het
bereidingsproces kan van alle
kanten geobserveerd worden.
Het ser vies mag echter geen
metaal bevatten (loodkristal) of van een versiering
van metaal voorzien zijn (bijv. gouden randje,
kobaltblauw).
Hittebestendig, voor de magnetron
geschikt kunststof servies kunt u
gebruiken
bij
ontdooien,
verwarmen en koken. Let op de
aanwijzingen van de fabrikant.
Hittebestendig, voor de magnetron geschikt servies
van papier kunt u ook gebruiken. Let op de
aanwijzingen van de fabrikant.
AARDEWERK
Is over het algemeen goed geschikt. Aardewerk
moet geglazuurd zijn, omdat anders vocht in het
ser vies kan binnendringen. Vocht verhit het
materiaal en kan het laten barsten. Als u niet zeker
weet of uw servies geschikt voor de magnetron is,
voer dan de geschiktheidstest uit.
PORSELEIN
Is heel goed geschikt. Let erop dat het porselein
geen randje van goud of zilver heeft en geen
metaal bevat.
KEUKENPAPIER
Kan gebruikt worden om bij kor te
ver war mingsprocessen, bijv. bij brood of
gepaneerd vlees, vocht op te nemen. Het papier
tussen de levensmiddelen en het draaiplateau
leggen. Zo blijft het opper vlak van de
evensmiddelen knapperig en droog. Door vettige
gerechten met keukenpapier af te dekken worden
spatten opgevangen.
195
NEDERLANDS
Net als radio- en televisiegolven zijn microgolven
elektromagnetische golven.
Microgolven worden in de oven door het
magnetron opgewekt en brengen de
watermoleculen in levensmiddelen in trilling. Door
de veroorzaakte wrijving ontstaat warmte, die
ervoor zorgt dat de gerechten ontdooid, verwarmd
of gekookt worden.
Het geheim van de kortere bereidingstijden is het
feit dat de microgolven van alle kanten in de
levensmiddelen doordringen. Energie wordt ten
volle benut. De energie van een conventionele
kookplaat bijvoorbeeld gaat van de kookzone
naar de pan en zo naar de levensmiddelen.
Daarbij wordt veel energie verspild.
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 196
GESCHIKT SERVIES
MAGNETRONFOLIE
Magnetronfolie of hittebestendig
folie is goed geschikt om
gerechten af te dekken of te
omwikkelen. Let op de
aanwijzingen van de fabrikant.
BRAADZAKKEN
Braadzakken kunt u in de magnetron gebruiken.
Metalen sluitclips zijn echter ongeschikt, omdat de
braadzak dan kan smelten. Gebruik een touwtje
om de braadzak af te sluiten en prik de braadzak
met een vork enkele malen in. Het is niet
raadzaam om niet hittebestendig folie, bijv.
vershoudfolie, in de magnetron te gebruiken.
BRUINERINGSSERVIES
Speciaal braadservies voor in de magnetron met
een metaallegering op de bodem die ervoor zorgt
dat de evensmiddelen bruin worden. Bij gebruik
van bruineringsservies moet een geschikte isolator,
bijv. een porseleinen bord, tussen draaiplateau en
servies worden gelegd. Let goed op de door de
fabrikant van het ser vies aangegeven
voorverwarmtijd. Bij overschrijding daarvan kan
het tot beschadiging van het draaiplateau en het
draaimechanisme
komen
en
de
veiligheidsinrichting kan in werking treden en het
apparaat uitschakelen.
METAAL
Metaal mag in de regel niet
gebruikt
worden,
omdat
microgolven niet door metaal
heen dringen en zo niet bij de
levensmiddelen terechtkomen. Er
zijn echter uitzonderingen:
smalle stroken aluminiumfolie kunt u gebruiken om
delen af te dekken, zodat deze niet te snel
ontdooien of gaar worden (bijv. de vleugels bij
een kip). Kleine spiesjes van metaal en aluminium
schaaltjes (bijv. bij kant-enklaar
gerechten) kunnen gebruikt
worden. Ze moeten echter in
verhouding
tot
de
levensmiddelen klein zijn,
aluminium schaaltjes bijv. moeten voor minstens
2/3 tot 3/4 met levensmiddelen gevuld zijn. Wij
raden u aan de levensmiddelen over te doen in
voor de magnetron geschikt servies. Bij gebruik van
aluminium schalen of ander metalen servies moet
een minimale afstand van ongeveer 2 cm tot de
ovenwanden worden aangehouden, omdat deze
anders door mogelijke vonkvorming beschadigd
kunnen worden.
GEEN
SERVIES
MET
METALEN
VERSIERINGEN OF METALEN DELEN,
zoals schroeven, hengsels of grepen
gebruiken
GESCHIKTHEIDSTEST
Als u niet zeker weet of uw
ser vies geschikt voor de
magnetron is, voer dan de
volgende test uit. Het servies in de magnetron
zetten. Een glas met 150 ml water op of naast het
servies zetten.
Het apparaat 1 tot 2 minuten op 900 W vermogen
inschakelen. Als het servies koel of handwarm blijft,
is het geschikt. Voer deze test niet uit met kunststof
servies, dat kan smelten.
196
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 197
VOORDAT U BEGINT…
KOOKTEST
Om het gebruik van de magnetron zo makkelijk
mogelijk te maken, hebben we wat tips en
adviezen voor u. Schakel het apparaat alleen in
als er levensmiddelen in staan.
Net als bij conventionele bereiding kunt u testen
hoe gaar de levensmiddelen zijn:
TIJDEN INSTELLEN
De ontdooi-, verwarm- en kooktijden zijn over het
algemeen aanzienlijk kor ter dan in een
conventionele oven. Houd u daarom aan de in
deze gebruiksaanwijzing aangegeven tijden. Stel
de tijden liever korter dan langer in. Controleer de
gerechten na het bereiden. Liever nog even koken
dan te gaar laten worden.
UITGANGSTEMPERATUUR
De ontdooi-, ver warm- en
kooktijden zijn afhankelijk van
uitgangstemperatuur van de
evensmiddelen. Bevroren en
gekoelde levensmiddelen hebben
bijvoorbeeld langer tijd nodig dan
levensmiddelen
op
kamertemperatuur. Voor het
ver warmen en koken van
levensmiddelen gaan we uit van
normale bewaartemperaturen
(koelkasttemperatuur
ongeveer
5°C,
kamertemperatuur ongeveer 20°C). Voor het
ontdooien van levensmiddelen gaan we uit van
–18°C.
• Voedselthermometer: elke soort levensmiddelen
heeft een bepaalde kerntemperatuur aan het
einde van het bereidingsproces. Met een
speciale thermometer kunt u bepalen of de
levensmiddelen gaar zijn.
• Vork: u kunt vis met een vork testen. Als het
visvlees niet meer doorzichtig is en makkelijk
van de graat loslaat, is het gaar. Als het te gaar
is, wordt het taai en droog.
• Cocktailprikker: gebak en brood kunt u testen
door er een cocktailprikker in te steken. Als
deze schoon en droog blijft, is het gebak klaar.
VOEDSELTHERMOMETER GEBRUIKEN
OM DE BEREIDINGSTIJD TE BEPALEN
De kerntemperatuur van levensmiddelen en
dranken kunt u vaststellen met een
voedselthermometer. In onderstaande tabel vindt u
een overzicht van temperaturen.
ALLE AANGEGEVEN TIJDEN …
in deze gebruiksaanwijzing zijn richtlijnen, die
afhankelijk zijn van uitgangstemperatuur, gewicht
en aard (water-, vetgehalte enz.) van de
levensmiddelen.
ZOUT, SPECERIJEN EN KRUIDEN
In de magnetron bereide gerechten behouden hun
eigen smaak beter dan bij conventionele
bereidingsmethoden. Wees daarom zeer zuinig bij
gebruik van zout en voeg dit pas na het bereiden
toe. Zout bindt vloeistof en droogt het oppervlak
uit. Specerijen en kruiden kunt u als gewoonlijk
gebruiken.
197
NEDERLANDS
TIPPS EN ADVIEZEN
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 198
TIPPS EN ADVIEZEN
product
dranken verwarmen
(koffie, water, thee, enz.)
melk verwarmen
soep verwarmen
stoofschotel verwarmen
gevogelte
lamsvlees
roze van binnen
door en door gaar
rosbief
rood van binnen
roze van binnen
door en door gaar
varkensvlees, kalfsvlees
BLANCHIEREN VON GEMÜSE
kerntemperatuur kerntemperatuur
na het
na 10 tot 15
bereiden
minuten standtijd
Gemüse sollte vor dem Einfrieren blanchiert
werden. So bleiben die Qualität und die
Aromastoffe am besten erhalten.
Verfahren: Das Gemüse waschen und zerkleinern.
250 g Gemüse mit 275 ml Wasser in eine
Schüssel geben und abgedeckt 3-5 Minuten
erhitzen. Nach dem Blanchieren sofor t in
Eiswasser tauchen, um ein Weiterkochen zu
verhindern, und danach abtropfen lassen. Das
blanchierte Gemüse luftdicht verpacken und
einfrieren.
65-75o C
75-80o
75-80o
75-80o
80-85o
C
C
C
C
85-90o C
70o C
75-80o C
70-75o C
80-85o C
50-55o
60-65o
75-80o
80-85o
55-60o
65-70o
80-85o
80-85o
C
C
C
C
EINKOCHEN VON OBST UND GEMÜSE
C
C
C
C
Das Einkochen in der Mikrowelle
ist schnell und einfach. Im Handel
gibt es speziell für die Mikrowelle
geeignete
Einmachgläser,
Gummiringe und passende
Einmachklammern aus Kunststoff.
Die Hersteller geben genaue Anwendungshinweise.
KLEINE UND GROSSE MENGEN
WASSERZUGABE
Gemüse und andere sehr wasserhaltige Lebensmittel
können im eigenen Saft oder mit wenig
Wasserzugabe gegart werden. Dadurch bleiben
viele Vitamine und Mineralstoffe im Lebensmittel
erhalten.
LEBENSMITTEL
SCHALE
MIT
HAUT
ODER
Die Mikrowellenzeiten sind direkt abhängig von
der Menge des Lebensmittels, das Sie auftauen,
erhitzen oder garen möchten. Das bedeutet, kleine
Portionen garen schneller als große.
Als Faustregel gilt:
Doppelte Menge=fast doppelte Zeit
Halbe Menge=halbe Zeit.
HOHE UND FLACHE GEFÄSSE
wie Würstchen, Hähnchen, Hähnchenschenkel,
Pellkar toffeln, Tomaten, Äpfel, Eigelb oder
ähnliches, mit einer Gabel oder einem
Holzstäbchen einstechen. Dadurch kann der sich
bildende Dampf entweichen, ohne daß die Haut
oder Schale platzt.
FETTE SPEISEN
Mit Fett durchwachsenes Fleisch und Fettschichten
garen schneller als magere Teile. Decken Sie
deshalb diese Teile beim Garen mit etwas
Aluminiumfolie ab oder legen Sie die Lebensmittel
mit der fetten Seite nach unten.
Beide Gefäße haben das gleiche Fassungsvermögen,
aber in der hohen Form ist die
Garzeit länger als in der flachen.
Bevorzugen Sie deshalb möglichst
flache Gefäße mit großer
Oberfläche. Hohe Gefäße nur für
Gerichte verwenden, bei denen
die Gefahr des Überkochens besteht, z.B. für Nudeln,
Reis, Milch etc.
RUNDE UND OVALE GEFÄSSE
In runden und ovalen Formen garen Speisen
gleichmäßiger als in eckigen, da sich in Ecken
Mikrowellenenergie konzentriert und die Speise an
diesen Stellen übergaren könnte.
198
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 199
WATER TOEVOEGEN
RONDE EN OVALE SCHALEN
Groente en andere waterhoudende levensmiddelen
kunnen in hun eigen vocht of met weinig water
worden gekookt. Daardoor blijven vele vitamines en
mineralen in de levensmiddelen behouden.
In ronde en ovale schalen worden
gerechten gelijkmatiger gaar dan
in rechthoekige, omdat zich in de
hoeken microgolvenenergie
concentreert en het gerecht op die
plekken te gaar zou kunnen worden.
LEVENSMIDDELEN MET SCHIL OF VEL
zoals worstjes, kip, aardappelen, tomaten, appels,
eidooier e.d., met een vork of houten prikker
inprikken. Daardoor kan de stoom die ontstaat
ontsnappen zonder dat de schil of het vel springt.
VETTE GERECHTEN
Vlees met vet is sneller gaar dan mager vlees. Dek
daarom deze delen met wat aluminiumfolie af of
eg de levensmiddelen met de vette kant naar
beneden.
AFDEKKEN
Als levensmiddelen worden afgedekt, blijft het vocht
behouden en de bereidingstijd wordt korter. Gebruik
een deksel, magnetronfolie of een afdekkap.
Gerechten die een korstje moeten krijgen, bijv. vlees of
kip, niet afdekken. Wat in de conventionele oven wordt
afgedekt, moet ook in de magnetron worden afgedekt.
ONREGELMATIGE DELEN
met de dikke resp. compacte kant
naar boven leggen.
GROENTE BLANCHEREN
Voor het invriezen moet groente worden
geblancheerd. Zo blijven kwaliteit en smaak het
best behouden. Methode: groente wassen en
snijden. 250 g groente met 275 ml water in een
schaal met deksel doen. 3-5 minuten verwarmen.
Na het blancheren de groente direct in koud water
onderdompelen om te voorkomen dat het verder
kookt. Dan laten uitlekken. De groente in een
uchtdichte doos doen en invriezen.
FRUIT EN GROENTE INMAKEN
In de magnetron kunt u snel en
makkelijk inmaken. Er zijn
speciale potten, gummiringen en
deksels voor gebruik in de
magnetron. Volg de aanwijzingen
van de fabrikant.
KLEINE EN GROTE HOEVEELHEDEN
De benodigde tijden zijn direct afhankelijk van de
hoeveelheid levensmiddelen die u wilt ontdooien,
verwarmen of koken. Dat betekent: kleine porties
zijn sneller gaar dan grote. Als vuistregel geldt:
DUBBELE HOEVEELHEID = BIJNA DUBBELE TIJD
HALVE HOEVEELHEID = HALVE TIJD
HOGE EN LAGE SCHALEN
Beide schalen hebben dezelfde inhoud, maar in
de hoge schaal is de bereidingstijd langer dan in
de lage. Gebruik daarom lRonde en ovale
schaleniefst lage schalen met een groot oppervlak.
Hoge schalen alleen gebruiken voor gerechten die
kunnen overkoken, bijv. pasta, rijst, melk enz.
Groente (bijv. broccoli) met de
stelen naar buiten leggen. Dikkere
delen hebben een langere
bereidingstijd en krijgen aan de
buitenkant meer microgolvenenergie, zodat de
levensmiddelen gelijkmatig gaar worden.
OMROEREN
Omroeren van de levensmiddelen is nodig , omdat
de microgolven eerst de buitenste gedeelten
verwarmen.
Door omroeren wordt de temperatuur verdeeld en
het gerecht gelijkmatig verwarmd.
RANGSCHIKKING
Verschillende enkele porties, bijv.
puddingvormpjes, kopjes of
aardappelen in de schil, in een
kring op het draaiplateau
plaatsen. Tussen de porties ruimte
laten, zodat de microgolvenenergie van alle kanten
kan binnendringen.
OMKEREN
Middelgrote gerechten, zoals hamburgers en steaks,
tijdens het bereidingsproces
eenmaal omkeren om de
bereidingstijd te verkorten. Grote
gerechten, zoals vlees en kip,
moeten worden omgekeerd, omdat
de naar boven gerichte kant meer microgolvenenergie
krijgt en zou kunnen uitdrogen.
199
NEDERLANDS
TIPPS EN ADVIEZEN
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 200
TIPPS EN ADVIEZEN
STANDTIJD
BRUINERINGSMIDDELEN
Aanhouden van de standtijd is een van de
belangrijkste regels bij het gebruik van de
magnetron. Bijna alle gerechten die in de magnetron
worden ontdooid, verwarmd of gekookt hebben een
korte of langere standtijd nodig, waarin een
temperatuurcompensatie plaatsvindt en de vloeistof in
het gerecht zich gelijkmatig kan verdelen.
Levensmiddelen krijgen na meer dan 15 minuten
bereidingstijd een bruine kleur,
die echter niet met de intensieve
bruine kleur en korst bij
conventioneel bereiden te
vergelijken is. Om een
aantrekkelijke bruine kleur te krijgen, kunt u
bruineringsmidelen gebruiken. Ze dienen meestal
tegelijk als specerij. Hieronder vindt u enkele tips
voor het gebruik van bruineringsmiddelen.
GERECHT
BRUINERINGSMIDDEL
METHODE
gevogelte met het
boter/paprikamengsel
bestrijken
paprikapoeder
ovenschotels, toast met kaas
met paprikapoeder bestrooien
sojasaus
vlees en gevogelte
met de saus bestrijken
barbecue- en worcestersaus
vlees, gehaktballen
uitgebakken spekblokjes of gedroogde ui
ovenschotels, soep, éénpansgerechten met de saus bestrijken
met de spekblokjes of uien
bestrooien
cacao, chocoladehagelslag, bruin glazuur, honing gebak en desserts
gebak en desserts bestrooien of
en jam
glazuren
gesmolten boter en paprikapoeder
gevogelte
VERWARMEN
● Kant-en-klare gerechten uit het aluminium
● De aangegeven tijden zijn bedoeld voor
schaaltje nemen en op een bord of in een
schaal verwarmen.
Gerechten met magnetronfolie, bord of
afdekkap (in de handel verkrijgbaar) afdekken,
opdat het oppervlak niet uitdroogt. Dranken niet
afdekken.
Bij vast afgesloten bakjes het deksel
verwijderen.
Bij het verwarmen van vloeistof, zoals water,
koffie, thee of melk, een glazen staafje of
lepeltje in de beker of het glas zetten.
Grotere hoeveelheden indien mogelijk
tussendoor omroeren, zodat de temperatuur
zich gelijkmatig verdeelt.
levensmiddelen op kamertemperatuur (20°C).
Bij gekoelde levensmiddelen wordt de tijd iets
langer.
● Laat de levensmiddelen na het verwarmen 1-2
minuten staan, zodat de temperatuur zich
gelijkmatig kan verdelen (standtijd).
● De aangegeven tijden zijn richtlijnen, die
afhankelijk zijn van uitgangstemperatuur,
gewicht, watergehalte, vetgehalte en gewenste
eindtoestand van de levensmiddelen.
●
●
●
●
200
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 201
ONTDOOIEN
De magnetron is ideaal voor het ontdooien van
levensmiddelen. De ontdooitijden zijn in de regel
aanzienlijk korter dan bij ontdooien op traditionele
manier. Hieronder vindt u enkele tips. Neem de
diepvriesproducten uit de verpakking en leg ze op
een bord.
OMKEREN/OMROEREN
BAKJES
KLEINERE HOEVEELHEDEN
AFDEKKEN
Dunnere delen voor het ontdooien met kleine
stroken aluminiumfolie afdekken.
Reeds ontdooide of warme delen
tijdens het ontdooien eveneens
met strookjes aluminiumfolie
afdekken. Dit voorkomt dat
dunnere delen al te heet worden,
terwijl dikkere delen nog bevroren zijn
MAGNETRONVERMOGEN
liever te laag dan te hoog kiezen. Zo krijgt u een
gelijkmatiger ontdooiresultaat. Als het vermogen te
hoog is, wordt het oppervlak van het gerecht al
gaar, terwijl het binnenste nog bevroren is.
ontdooien gelijkmatiger en sneller dan grote. Wij
raden u daarom aan, zo klein mogelijke porties in
te vriezen. Zo kunt u snel en makkelijk hele menu's
samenstellen.
KWETSBARE LEVENSMIDDELEN
zoals gebak, room, kaas en brood, niet helemaal,
maar slechts gedeeltelijk ontdooien en bij
kamertemperatuur verder laten ontdooien. Daardoor
voorkomt u dat de buitenste gedeelten al te heet
worden, terwijl het binnenste nog bevroren is.
DE STANDTIJD
na het ontdooien van levensmiddelen is bijzonder
belangrijk, omdat het ontdooiproces in die tijd
wordt voortgezet. In de ontdooitabel vindt u de
standtijden voor verschillende levensmiddelen.
Dikke, compacte levensmiddelen hebben een
langere standtijd nodig dan platte of poreuze
levensmiddelen. Als de levensmiddelen niet
voldoende ontdooid zijn, kunt u ze nog even in de
magnetron zetten of de standtijd verlengen. De
levensmiddelen na de standtijd zo snel mogelijk
verder verwerken en niet opnieuw invriezen.
201
NEDERLANDS
Goed geschikt voor het ontdooien en verwarmen
van gerechten zijn voor de magnetron geschikte
bakjes, die zowel geschikt voor de diepvries (tot
ongeveer –40°C) als hittebestendig (tot ongeveer
220°C) zijn. Zo kunt u in hetzelfde ser vies
ontdooien, verwarmen en zelfs koken.
Bijna alle levensmiddelen moeten
tussendoor eenmaal omgekeerd of
omgeroerd worden. Delen die aan
elkaar plakken zo snel mogelijk
loshalen en anders rangschikken.
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 202
KOKEN VAN VERSE GROENTE
● Let er bij het kopen van groente op, dat de
● Groente wordt in de regel in een schaal met
stukken zo veel mogelijk even groot zijn. Dat is
vooral belangrijk als u de groente in z'n geheel
wilt koken (bijv. aardappelen in de schil).
● Groente voor het bereiden wassen,
schoonmaken en dan pas de benodigde
hoeveelheid voor het recept afwegen.
● Kruid de groente zoals gebruikelijk, maar voeg
pas na het koken zout toe.
● Per 500 gram groente ongeveer 5 eetlepels
water toevoegen. Vezelrijke groente heeft wat
meer water nodig. Aanwijzingen vindt u in de
tabel op pag. 216.
deksel gekookt. Groente met veel vocht, zoals
uien en aardappelen, kunt u koken zonder
water toe te voegen.
● Groente na de helft van de kooktijd omroeren
of omkeren.
● Na het koken de groente ongeveer 2 minuten
laten staan, opdat de temperatuur zich
gelijkmatig verdeelt (standtijd).
● De aangegeven tijden zijn richtlijnen, die
afhankelijk zijn van uitgangstemperatuur, gewicht
en aard van de groente. Hoe verser de groente is,
des te korter is de kooktijd.
BRADEN VAN VLEES, VIS EN GEVOGELTE
● Let er bij het kopen op, dat de stukken zo veel
●
●
●
●
mogelijk even groot zijn. Zo krijgt u een goed
resultaat.
Vlees, vis en gevogelte zoals gebruikelijk
verwerken.
Rundvlees moet zo min mogelijk zenen hebben.
Ondanks de gelijke grootte van de stukken kan
het resultaat verschillend zijn. Dat ligt o.a. aan
de soort, aan het vet- en vochtgehalte en aan
de temperatuur voor het bereiden.
Vanaf 15 minuten bereidingstijd ontstaat een
natuurlijke bruine kleur, die door het gebruik
van bruineringsmiddelen nog kan worden
versterkt.
Om bovendien een knapperig oppervlak te
krijgen, moet u bruineringsservies gebruiken of
het vlees op de kookplaat aanbraden en in de
magnetron verder braden. Op deze manier
krijgt u ook een bruine jus.
● Grotere stukken vlees, vis en gevogelte na de
helft van de bereidingstijd omkeren, zodat ze
van alle kanten gelijkmatig gebraden worden.
● Dek het vlees na het braden met aluminiumfolie
af en laat het ongeveer 10 minuten rusten
(standtijd). In deze tijd wordt het vlees nog
verder gaar en het vocht verdeelt zich
gelijkmatig, zodat bij het snijden minder
vleessap verloren gaat.
ONTDOOIEN EN KOKEN
Diepgevroren gerechten kunnen in de magnetron
in één proces ontdooid en tegelijk gekookt
worden. In de tabel vindt u enkele voorbeelden. Let
bovendien op de algemene aanwijzingen m.b.t.
verwarmen en ontdooien van levensmiddelen.
Let bij het bereiden van kant-en-klare
diepvriesproducten op de aanwijzingen van de
fabrikant op de verpakking. In de regel worden
precieze bereidingstijden en aanwijzingen voor de
bereiding in de magnetron gegeven.
202
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 203
IDe oven heeft 5 vermogensstanden. Richt u bij het
kiezen van de juiste stand naar de aanwijzingen in
de recepten. In het algemeen gelden de volgende
adviezen:
450 watt voor compactere gerechten die bij het
bereiden op traditionele wijze een langere tijd
nodig hebben, bijv. rundvleesgerechten. Bij deze
instelling blijft het vlees mals.
900 watt voor snel koken of verwarmen, bijv.
voor soep, éénpansgerechten, gerechten uit blik,
hete dranken, groente, vis enz.
270 watt kiest u om gelijkmatig te ontdooien.
Deze stand is ook geschikt om rijst en pasta te
koken.
630 watt voor langer koken van compactere
90 watt voor voorzichtig ontdooien, bijv. voor
slagroomtaart of bladerdeeg.
evensmiddelen zoals vlees en gehakt en voor
gerechten als cake. Bij deze lage instelling koken
sauzen niet over en de gerechten worden
gelijkmatig gaar, zonder dat ze aan de rand hard
worden of overlopen.
Om het vermogen in te stellen:
1. Knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/PORTIE rechtsom of linksom draaien om de tijd in te stellen.
2. Toets VERMOGENSSTAND indrukken, tot de gewenste vermogensstand wordt aangegeven. Als u
toets VERMOGENSSTAND één maal indrukt, verschijnt
Als u de gewenste vermogensstand
mist, toets VERMOGENSSTAND zo vaak indrukken, tot de gewenste stand weer wordt aangegeven.
3. Toets START/+30 indrukken.
Als u geen vermogensstand kiest, werkt het apparaat automatisch met vol vermogen
(900 watt).
203
NEDERLANDS
VERMOGENSSTANDEN
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 204
HANDMATIG GEBRUIK
Bij handmatig gebruik kunt u een bereidingstijd van
max. 90 minuten (90.00) instellen.
De tijdseenheid varieert van 10 seconden tot 5
minuten, afhankelijk van de totale bereidingstijd zoals
aangegeven in de tabel.
bereidingstijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-30 minuten
30-90 minuten
tijdseenheden
10 seconden
30 seconden
1 minuut
5 minuten
Voorbeeld:
Soep verwarmen, 2 minuten en 30 seconden met 630 watt vermogen.
1. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/PORTIE rechtsom te
draaien de gewenste bereidingstijd
in.
2. Stel het gewenste vermogen
in door toets
VERMOGENSSTAND twee
maal in te drukken.
x2
3. Start het proces door
toets START/+30 één
maal in te drukken.
x1
Indicatie controleren.
AANWIJZINGEN:
1. Als u de ovendeur tijdens het bereidingsproces opent, wordt de bereidingstijd op het display automatisch
aangehouden. Het terugtellen van de tijd gaat weer verder als u de deur sluit en toets START/+30 indrukt.
2. Als u tijdens het bereidingsproces de vermogensstand wilt controleren, drukt u toets VERMOGENSSTAND
in. Zolang uw vinger deze toets aanraakt, wordt de vermogensstand aangegeven.
3. U kunt knop TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/PORTIE rechtsom of linksom draaien. Als u de knop
linksom draait, wordt de bereidingstijd trapsgewijze vanaf 90 minuten verminderd.
204
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 205
ANDERE NÜTTIGE FUNCTIES
1. KOKEN IN VERSCHILLENDE FASES
U kunt een reeks van (maximaal) 3 standen programmeren.
FASE 1
1. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/
PORTIE te draaien de gewenste tijd in.
NEDERLANDS
Voorbeeld:
koken:
5 minuten bij 900 watt vermogen
(fase 1)
16 minuten bij 270 watt vermogen (fase 2)2)
2. Stel het gewenste
vermogen in door één
maal toets
VERMOGENSSTAND
in te drukken.
x1
FASE 2
3. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/PORTIE te
draaien de gewenste tijd in.
4. Stel het gewenste vermogen
in door toets
VERMOGENSSTAND vier
maal in te drukken.
5. Start het proces door
toets START/+30 in
te drukken.
x1
x4
Controleer het display.
(Het apparaat werkt nu 5 minuten op 900 watt en aansluitend 16 minuten op 270 watt.)
205
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 206
ANDERE NÜTTIGE FUNCTIES
2. SNELSTARTFUNCTIE
Met toets START/+30 kunt u de volgende functies bedienen:
a. Direktstart
a. Direct starten
U kunt direct 30 seconden lang op een vermogen van 900 watt koken, als u toets START/+30 indrukt.
AANWIJZING:
Om misbruik door kinderen te voorkomen, kan toets START/+30 slechts 3 minuten na de voorafgaande
bedieningshandeling, d.w.z. sluiten van de deur of indrukken van toets STOP worden gebruikt.
b. Verlengen van de bereidingstijd
Tijdens handmatig gebruik kunt u de bereidingstijd door herhaald op de toets te drukken steeds met 30
seconden verlengen.
3. CONTROLEREN VAN DE VERMOGENSSTAND
Om tijdens het bereidingsproces de vermogensstand te controleren, drukt u toets
VERMOGENSSTAND in.
x1
Zolang u met uw vinger toets VERMOGENSSTAND aanraakt, wordt de vermogensstand
aangegeven.
Het terugtellen van de tijd gaat verder, ook als op het display de vermogensstand wordt aangegeven.
4. VEILIGHEIDSFUNCTIE
INSTELLEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE
1. Druk toets STOP 3 seconden lang in.
OPHEFFEN VAN DE VERGRENDELFUNCTIE
1. Druk toets STOP 3 seconden lang in.
1x 3 seconden
1x 3 seconden
Controleer het display.
Als de veiligheidsfunctie is
ingesteld, geeft het display de
dagtijd aan
AANWIJZING: als de veiligheidsvergrendeling is ingesteld, kunt u m.u.v. toets STOP geen toetsen
gebruiken.
206
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 207
AUTOMATISCH GEBRUIK
De automatische programma's berekenen de juiste methode en bereidingstijd. U kunt kiezen uit 4 automatische
kookprogramma's, 3 automatische programma's voor koken van diepvriesproducten en 5
automatische ontdooiprogramma's. Let daarbij op het volgende:
1a.
1b. AUTOMATISCH KOKEN 2: toets
AUTOMATISCH KOKEN 2 heeft twee menu's.
Als u de toets één maal indrukt, geeft het display
het volgende aan.
1b.
1c. DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN: toets
DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN heeft drie
menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het
display het volgende aan.
1c.
1d. AUTOMATISCH ONTDOOIEN: toets
AUTOMATISCH ONTDOOIEN heeft vijf
menu's. Als u de toets één maal indrukt, geeft het
display het volgende aan.
menunummer
menunummer
menunummer
menunummer
1d.
Om een menu te kiezen moet u toets AUTOMATISCH KOKEN 1, AUTOMATISCH KOKEN 2
,DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN of ONTDOOIEN indrukken totdat het gewenste menunummer wordt
aangegeven. Zie pag.209-212. tabellen AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S. Het menu wijzigt automatisch, als u
toets AUTOMATISCH KOKEN 1, AUTOMATISCH KOKEN 2, DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN of
AUTOMATISCH ONTDOOIEN ingedrukt houdt.
2. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/GEWICHT/PORTIE te
draaien het gewenste gewicht/hoeveelheid in.
• Alleen het gewicht van de levensmiddelen
invoeren. Het gewicht van het servies niet
meerekenen.
• Voor gerechten met een hoger of lager gewicht
dan in de tabel aangegeven kiest u handmatig
gebruik. Let op de aanwijzingen in de tabel om
goede resultaten te bereiken. Zie pag 214 216.
3. Start het proces door toets START/+30 in te
drukken.
Als een bedieningshandeling noodzakelijk is
(bijv. levensmiddelen omkeren) stopt het
apparaat automatisch, er klinkt een akoestisch
signaal, de resterende bereidingstijd en andere
symbolen worden knipperend aangegeven. Om
het proces voort te zetten
toets START/+30 indrukken.
2.
knop
TIJDSCHAKELKLOK
/GEWICHT/PORTIE
3.
toets START/+30
x1
De temperatuur aan het einde van de bereidingstijd
hangt af van de uitgangstemperatuur. Controleer of
de levensmiddelen gaar genoeg zijn. Indien nodig
kunt u de bereidingstijd verlengen en een hoger
vermogen instellen.
AANWIJZING: als u de functie bereidingstijd met
30 seconden verlengen tijdens koken/ontdooien
gebruikt, kunnen de levensmiddelen te gaar worden.
207
NEDERLANDS
1a. AUTOMATISCH KOKEN 1: toets
AUTOMATISCH KOKEN 1 heeft twee menu's.
Als u de toets één maal indrukt, geeft het display
het volgende aan.
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 208
AUTOMATISCH GEBRUIK
Voorbeeld 1 voor AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA 2:
Voor het bereiden van visfilet met saus met een gewicht van 1,5 kg(3 eenheden) kiest u Automatisch
kookprogramma 2 (A2-1).
1. Kies het gewenste menu door
2. Voer door knop
3. Druk toets START/+30
toets AUTOMATISCH
TIJDSCHAKELKLOK/
in.
KOKEN 2 1 maal in te
GEWICHT/PORTIE rechtsom
drukken.
te draaien het hoeveelheid in.
x1
x1
Controleer het display.
Voorbeeld 2 voor DIEPVRIESPRODUCTEN KOKEN:
Voor het bereiden van een bevroren ovenschotel met een gewicht van 0,6 kg kiest u Diepvriesproducten
koken (FC-3).
1. Kies het gewenste menu door
toets DIEPVRIESPRODUCTEN
KOKEN 3 maal in te drukken.
2. Voer door knop
TIJDSCHAKELKLOK/
GEWICHT/PORTIE rechtsom
te draaien het gewicht in.
3. Druk toets START/+30
in.
x1
x3
Controleer het display.
208
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 209
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S
x1
KOOKPROGRAMMA
1
A1-1 koken
kipschotel met
groente
A1-2 koken
gehaktschotel
x2
TOETS
KOOKPROGRAMMA
2
A2-1 koken
visfilet met saus
x1
A2-2 koken
ovenschotels
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/SERVIES
TIPS
0,5-1,5 kg* (1-3)
(uitgangstemp. kip 5°C)
ovenschaal met
magnetronfolie
• Zie recept "kipschotel met groente" op
pag. 212.
0,5-1,5 kg* (1-3)
(uitgangstemp. gehakt
5°C)
schaal met deksel
• Zie recept "gehaktschotel"op pag. 212.
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/SERVIES
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
TIPS
0,5-1,5kg* (1-3)
(uitgangstemp. vis 5°C,
aus 20°C) ovenschaal
met magnetronfolie
• Zie recept "visfilet met saus" op pag. 213.
0,5-1,5 kg* (1-3)
(uitgangstemp. 20°C)
ovenschaal
• Zie recept "ovenschotels " op pag. 213.
x2
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
* Totale gewicht van alle ingrediënten.
209
NEDERLANDS
TOETS
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 210
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S
TOETS
DIEPVRIES
PRODUCTEN
KOKEN
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/SERVIES
TIPS
FC-1 koken
diepgevroren
groente bijv.
x1 spruitjes,
bloemkool,
erwtjes, broccoli,
gemengde
groente
0,1-0,6 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
schaal met deksel of
magnetronfolie
• Per 100 g 1 el water en wat zout
toevoegen (voor paddestoelen is geen extra
water nodig).
• Met een deksel of magnetronfolie afdekken.
• Als het akoestische signaal klinkt en het
apparaat stopt, omroeren en weer afdekken.
• Na het koken ca. 1-2 minuten laten staan.
AANWIJZING: voor compact bevroren
groente handmatig gebruik kiezen.
FC-2 koken
diepgevroren
gerechten bijv.
x2 spaghetti
bolognese,
Chinese menu's
0,3-1,0 kg* (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
schaal met deksel of
magnetronfolie
• Gerecht in een voor de magnetron
geschikte schaal doen.
• Indien door de fabrikant aangegeven, wat
vloeistof toevoegen.
• Met een deksel of magnetronfolie afdekken.
• Indien door de fabrikant aangegeven,
zonder deksel koken.
• Als het akoestische signaal klinkt en het
apparaat stopt, omroeren en weer afdekken.
• Na het koken omroeren en ca. 1-2 minuten
laten staan.
FC-3 koken
diepgevroren
ovenschotels
x3 bijv. lasagne,
pastaschotels
0,2-0,6 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
platte, ovale ovenschaal
met magnetronfolie of
voor de magnetron
geschikte originele
verpakking met
magnetronfolie
*Als de fabrikant aangeeft
dat water moet worden
toegevoegd, de totale
hoeveelheid voor het
programma inclusief de
extra vloeistof berekenen.
210
• Ovenschotel uit de verpakking nemen. Evt.
in een ovenschaal overdoen.
• Met magnetronfolie afdekken.
• Als de verpakking geschikt voor de magnetron
is, papieren deksel verwijderen en met
magnetronfolie afdekken.
• Na het bereiden ca. 5 minuten laten staan.
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 211
HOEVEELHEID
(gewichtseenheid)
/SERVIES
TIPS
Ad-1
ontdooien
biefstuk en
x1 karbonade
0,2-1,0 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
plat bord
(zie aanwijzing op
pag. 212)
• Op een plat bord in het midden van het
draaiplateau zetten.
• Als het akoestische signaal klinkt, vlees
omkeren, evt. uit elkaar halen. Dunne delen
en warme plekken afdekken met kleine
stroken aluminiumfolie.
• Na het ontdooien met aluminiumfolie
afdekken en 10-15 minuten laten staan, tot
alles volledig ontdooid is.
Ad-2
ontdooien
gehakt
0,2-1,0 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
huishoudfolie
(zie aanwijzing op
pag. 212)
• Draaiplateau met huishoudfolie bedekken.
• Gehakt in het midden van het draaiplateau
leggen.
• Als het akoestische signaal klinkt, gehakt
omkeren. Voorzover mogelijk ontdooide
delen verwijderen.
• Na het ontdooien 10-15 minuten laten
staan, tot alles volledig ontdooid is.
Ad-3
ontdooien
gevogelte
0,9-1,8 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
plat bord
(zie aanwijzing op
pag. 212)
• Bord omgekeerd op het draaiplateau
plaatsen en het gevogelte met de borst naar
beneden op het bord leggen.
• Als het akoestische signaal klinkt, gevogelte
omkeren, evt. uit elkaar halen. Dunne delen
en warme plekken afdekken met kleine
stroken aluminiumfolie.
• Na het ontdooien met aluminiumfolie
afdekken en 15-30 minuten laten staan, tot
alles volledig ontdooid is.
Ad-4
ontdooien
gebak
0,1 - 1,4 kg (100 g)
(uitgangstemp
-18° C)
plat bord
• Gebak uit de verpakking nemen.
• Op een bord in het midden van het
draaiplateau zetten.
• Na het ontdooien in even grote stukken
snijden, tussen de stukken wat ruimte laten
en 15-60 minuten laten staan, tot het
gelijkmatig ontdooid is.
Ad-5
ontdooien
brood
0,1-1,0 kg (100 g)
(uitgangstemp. –18°C)
plat bord
(Voor dit programma
alleen sneetjes brood)
• Op een plat bord in het midden van het
draaiplateau zetten.
• Als het akoestische signaal klinkt, sneetjes
opnieuw rangschikken en ontdooide sneetjes
uit de oven nemen.
• Na het ontdooien met aluminiumfolie
afdekken en 5-10 minuten laten staan tot het
volledig ontdooid is.
TOETS
ONTDOOIPROGRAMMA
x2
x3
x4
x5
211
NEDERLANDS
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 212
TABELLEN AUTOMATISCHE PROGRAMMA’S
AANWIJZING: automatische ontdooiprogramma's
1. Biefstukken en karbonades naast elkaar (in 1 laag) invriezen.
2. Gehakt plat invriezen.
3. Na het omkeren de al ontdooide delen met strookjes aluminiumfolie afdekken.
4. Gebak met room reageert zeer gevoelig op microgolvenenergie. Zodra de room snel vloeibaar wordt, het
gebak direct uit de oven nemen en bij kamertemperatuur 10 tot 30 minuten laten staan.
5. Voor Ad-1 en Ad-3 de producten volgens onderstaande afbeelding in de oven plaatsen:
biefstuk en karbonade
vlees
gevogelte
bord
draaiplateau
RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S
KIPSCHOTEL MET GROENTE (A1-1)
pittige kipfricassee
ingrediënten
Bereiding
1. Rijst en saffraan met elkaar vermengen en
inde ingevette schaal doen.
2. Ui, paprika, prei en kip door elkaar
scheppen. Zout en peper toevoegen en op de
rijst leggen.
3. Boter in klontjes bovenop leggen.
4. Bouillon erover gieten, met magnetronfolie
afdekken en met AUTOMATISCH
KOOKPROGRAMMA A1-1 koken.
5. Na het bereiden 5-10 minuten laten staan.
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5kg (3)
60 g
1
25 g
50 g
50 g
150 g
120 g
1
50 g
100 g
100 g
300 g
10 g
150 ml
20 g
300 ml
180 g
1
75 g
150 g
150 g
450 g
langkorrelige rijst (gekookt)
zakje saffraan
ui (in plakjes)
rode paprika (in reepjes)
prei (in reepjes))
kipfilet (in blokjes)
peper, paprikapoeder
30 g boter of margarine
450 ml vleesbouillon
Bereiding
1. Gehakt, ui, ei en broodkruim met elkaar
ermengen. Zout en peper toevoegen. Vlees in
een ovenschaal leggen.
2. Bouillon en tomatenpuree door elkaar roeren.
3. Bouillon, aardappel, wortel en peterselie bij
het vlees voegen en goed met elkaar
vermengen.
4. Afdekken en met AUTOMATISCH
KOOKPROGRAMMA A1-2 koken.
5. Als het akoestische signaal klinkt, omroeren
en weer afdekken.
6. Na het bereiden omroeren en ca. 5 minuten
laten staan. Voor het serveren met peterselie
bestrooien.
GEHAKTSCHOTEL (A1-2)
ingrediënten
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5 kg (3)
150 g
300 g 450 g
50 g
100 g 150 g
1/2
1
11/2
15 g
30 g
45 g
gehakt (half-om-half)
ui (gesnipperd)
ei
broodkruim
zout en peper
345 ml vleesbouillon
60 g tomatenpuree
190 g aardappelen (fijngehakt)
115 ml
20 g
65 g
230 ml
40 g
125 g
65 g
1/2 eetl.
125 g 190 g wortelen (fijngehakt)
1 eetl. 11/2 eetl. gehakte peterselie
212
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 213
VISFILET MET SAUS (A2-1)
visfilet met pikante saus
ingrediënten
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5kg (3)
175 g
350 g
525 g
50 g
100 g 150 g
5g
10 g
15 g
15 g
30 g
45 g
1 theel. 1-2 theel.2-3 theel.
250 g
500 g
750 g
tomaten uit blik (uitgelekt)
mais
chilisaus
uien (gesnipperd)
rode wijnazijn
mosterd, tijm, cayennepeper
visfilet
zout
VISFILET MET SAUS (A2-1)
visfilet met kerriesaus
ingrediënten
Bereiding
1. De gezouten visfilets met de dunne einden
naar het midden in een ronde ovenschaal
leggen.
2. De saus over de filets gieten en de stukjes
banaan erop leggen.
3. Met magnetronfolie afdekken en met
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA
A2-1 koken.
4. Na het koken ca. 2 minuten laten staan.
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5kg (3)
250 g
500 g
750 g
50 g
200 g
100 g
400 g
150 g
600 g
visfilet
zout
bananen (in kleine stukjes)
kant-en-klare kerriesaus
OVENSCHOTELS (A2-2)
spinazieschotel
ingrediënten
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5kg (3)
150 g
300 g
450 g
15 g
30 g
45 g
150 g
35 g
50 g
1
40 g
300 g
75 g
100 g
2
75 g
450
110
150
3
115
g
g
g
g
bladspinazie (ontdooien en
afgieten)
uien (gesnipperd)
zout, peper en nootmuskaat
gekookte aardappelen (in plakjes)
gekookte ham (in blokjes)
crème fraiche
ei(eren)
geraspte kaas
paprikapoeder
OVENSCHOTELS (A2-2)
aardappel-courgetteschotel
ingrediënten
0,5 kg (1) 1,0 kg (2) 1,5kg (3)
200 g
400 g
600 g
115 g
75 g
1
1/2
230 g
150 g
2
1
345 g
225 g
3
2
40 g
10 g
75 g
20 g
120 g
30 g
Bereiding
1. De ingrediënten voor de saus door elkaar
mengen.
2. De gezouten visfilets met de dunne einden
naar het midden in een ronde ovenschaal
leggen.
3. De saus over de filets gieten.
4. Met magnetronfolie afdekken en met
AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA
A2-1 koken.
5. Na het koken ca. 2 minuten laten staan.
gekookte aardappelen
(in plakjes)
courgette (in dunne plakjes)
crème fraiche
ei(eren)
teentje(s) knoflook (geperst)
zout, peper
geraspte Goudse kaas
zonnebloempitten
213
Bereiding
1. De spinazie met de ui vermengen en met
zout, peper en nootmuskaat kruiden.
2. De ovenschaal invetten. Om en om plakjes
aardappel, blokjes ham en spinazie in de
schaal
eggen. De bovenste laag moet spinazie zijn.
3. Eieren en crème fraiche door elkaar roeren
en over de spinazie gieten.
4. Met geraspte kaas en paprikapoeder
bestrooien. Met AUTOMATISCH
KOOKPROGRAMMA A2-2 koken.
5. Na het koken 5-10 minuten laten staan.
Bereiding
1. De ovenschaal invetten en om en om plakjes
aardappel en courgette in de schaal leggen.
2. Eieren en crème fraiche door elkaar roeren,
met zout, peper en knoflook kruiden en over
de groente gieten.
3. Met geraspte kaas en paprikapoeder
bestrooien.
4. Ten slotte met zonnebloempitten bestrooien.
Met AUTOMATISCH
KOOKPROGRAMMA A2-2 koken.
5. Na het koken 5-10 minuten laten staan.
NEDERLANDS
RECEPTEN VOOR AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 214
TABELLEN
GEBRUIKTE AFKORTINGEN
g = gram
l = liter
ml = milliliter
cm = centimeter
el = eetlepel
tl = theelepel
min. = minuten
kg = kilogram
TABEL: DRANKEN EN GERECHTEN VERWARMEN
drank/gerecht
hoeveelheid vermogens- tijd
(g/ml)
stand
(min.)
koffie,
melk,
water,
1 kopje
1 kopje
1 kopje
6 kopjes
1 kom
maaltijd op bord
(groente, vlees, bijgerecht)
éénpansgerecht
soep, helder
soep, gebonden
groente
bijgerechten
vlees, 1 plak*
visfilet
worstjes, 2 stuks
gebak, 1 stuk
babyvoeding,
margarine of boter smelten*
chocolade smelten
6 blaadjes
gelatine oplossen
taartglazuur voor 1/4 l
vloeistof
150
150
150
900
1000
400
900
900
900
900
900
900
W
W
W
W
W
W
200
200
200
200
500
200
500
200
200
180
150
190
900
900
900
900
900
900
900
900
900
630
450
450
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
50
100
10
900 W
450 W
450 W
10
450 W
tips
ca.1
ca.1
ca.2
8-10
9-11
3-5
niet afdekken
niet afdekken
niet afdekken, aan de kook brengen
niet afdekken, aan de kook brengen
afdekken, aan de kook brengen
saus met water besprenkelen, afdekken,
tussendoor omroeren
11/2 -2 afdekken, na het verwarmen omroeren
1-11/2
afdekken, na het verwarmen omroeren
11/2-21/2 afdekken, na het verwarmen omroeren
2-3
evt. wat water toevoegen, afdekken, na
3-5
de helft van de tijd omroeren
2-3
met wat water besprenkelen, afdekken,
4-5
tussendoor omroeren
3-4
met wat saus besprenkelen, afdekken
3-5
afdekken
1-11/2
vel enkele malen inprikken
1
/2-1
op een rooster leggen
1
/2-1
deksel verwijderen, na het verwarmen1 potje
goed omroeren en temperatuur controleren
1-11/2
3-4
tussendoor omroeren
ca.1/2
in water weken, goed uitdrukken en in een soepkom
doen; tussendoor omroeren
3-5
met suiker en 250 ml vloeistof vermengen, afdekken,
tussendoor en na het verwarmen goed omroeren
*vanaf koelkasttemperatuur
TABEL: VLEES, VIS EN GEVOGELTE BRADEN
product
vlees
(varken, kalf,
lam)
rosbief (medium)
hoeveelheid vermogens- tijd
(g)
stand
(min.)
tips
standtijd
(min.)
gehaktbrood
500
1000
1500
1000
1500
1000
630
630
630
630
630
900
W
W
W
W
W
W
17-22
34-38
53-58
20-24
27-31
21-24
naar smaak kruiden, in een platte schaal leggen, halverwege 10
omkeren,
10
10
naar smaak kruiden, in een platte schaal leggen, halverwege 10
omkeren
10
half-om-half gehakt gebruiken, in een platte schaal leggen
10
visfilet
kip
200
1200
900 W
630 W
4-6
29-32
200
900 W
naar smaak kruiden, op een bord leggen, afdekken
3
naar smaak kruiden, in een platte schaal leggen, halverwege 3
omkeren
naar smaak kruiden, op een bord leggen, afdekken.
3
kippenbout
3-6
214
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 215
TABELLEN
TABEL: ONTDOOIEN
hoeveelheid vermogens- tijd
(g)
stand
(min.)
braadvlees (bijv. varken, rund,
lam, kalf)
1500
1000
500
biefstuk, schnitzel, karbonade,lever 200
goulash
500
ham
200
gemengd koud vlees
200
worstjes, 8 stuks
600
4 stuks
300
eend/kalkoen
1500
kip
kippenbout
kipfilet
hele vis
visfilet
garnalen
broodjes, 2 stuks
volkorenbrood, sneetjes
wit brood, sneetjes
rogge-tarwebrood, heel
gebak, 1 stuk
slagroomtaart, 1 stuk
hele taart, ø 25 cm
boter
room
plakken kaas
fruit, (bijv. aardbeien,
frambozen, kersen, pruimen)
90 W
90 W
90 W
270 W
270 W
270 W
270 W
270 W
270 W
90 W
55-60
38-42
20-25
2-4
8-9
2-3
2-4
6-8
3-5
42-46
1200 270 W
18-20
1000 270 W
13-15
1000
200
450
800
400
300
270
270
270
270
270
270
W
W
W
W
W
W
13-15
3-4
7-9
12-13
5-7
6-8
80
250
500
1000
150
250
200
270
270
270
270
270
270
270
270
270
W
W
W
W
W
W
W
W
W
1-1 1/2
2-3
3-5
8-10
1-3
ca.1
9-11
1-3
2+2
200
250
270 W
270 W
1-2
3-5
tips
standtijd
(min.)
op een omgekeerd bord leggen,
na de helft van de tijd omkeren
30-90
30-90
30-90
na de helft van de tijd omkeren
10-15
na de helft van de tijd omkeren en uit elkaar halen 10-15
slechts gedeeltelijk ontdooien
5
ontdooide delen verwijderen
5
naast elkaar leggen, na de helft
5-10
van de tijd omkeren
5-10
op een omgekeerd bord leggen, na de helft
30-90
van de tijd omkeren
lop een omgekeerd bord leggen, na de helft
30-90
van de tijd omkeren
op een omgekeerd bord leggen, na de helft
30-90
van de tijd omkeren
na de helft van de tijd omkeren
30-90
na de helft van de tijd omkerenen
10-15
na de helft van de tijd omkeren
30-90
na de helft van de tijd omkeren
10-15
na de helft van de tijd omkeren
5-10
na de helft van de tijd omkeren
30
en ontdooide delen verwijderen
slechts gedeeltelijk ontdooien
sneetjes naast elkaar leggen,
5
slechts gedeeltelijk ontdooien
30
na de helft van de tijd omkeren
30
op een taartrooster leggen
5
op een taartrooster leggen
5
op een taartrooster leggen
60
slechts gedeeltelijk ontdooien
5
deksel verwijderen, room na 2 minuten in een
5-10
schaal doen en verder ontdooien
alleen ontdooien
10
gelijkmatig naast elkaar leggen, na de helft
5
van de tijd omkeren
TABEL: ONTDOOIEN EN KOKEN
product
hoeveelheid vermogens- tijd
(g)
stand
(min.)
visfilet
forel, 1 stuk
maaltijd op bord
bladspinazie
broccoli
erwtjes
koolrabi
gemengde groente
spruitjes
rode kool
300
250
400
300
300
300
300
500
300
450
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
9-11
6-8
8-10
7-10
6-8
6-8
7-8
9-11
6-8
10-12
water
tips
toevoegen(el)
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
215
afdekken
afdekken
afdekken,
afdekken,
afdekken,
afdekken,
afdekken,
afdekken,
afdekken,
afdekken,
standtijd
(min.)
na 6 minuten omroeren
1 tot 2 x omroeren
na helft van de tijd omroeren
na helft van de tijd omroeren
na helft van de tijd omroeren
na helft van de tijd omroeren
na helft van de tijd omroeren
na helft van de tijd omroeren
1-2
1-2
2
2
2
2
2
2
2
2
NEDERLANDS
product
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 216
TABELLEN
TABEL: VERSE GROENTE KOKEN
groente
hoeveelheid vermogens-tijd
(g)
stand (min.)
aardappelen in de schil 500
aardappelen, gekookt
500
900 W
900 W
6-8
7-9
artisjokken
bladspinazie
300
300
900 W
900 W
5-7
4-5
bloemkool
broccoli
champignons
Chinese kool
courgette
erwtjes
koolrabi
paprika
prei
rode kool
800
500
500
500
300
500
500
500
500
500
500
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
W 10-12
6-8
W
6-8
W
6-8
W
5-7
W
6-8
W
6-8
W
7-9
W
6-8
W
7-9
W
W 15-17
selderij
spruitjes
uien
venkel
witte kool
wortels
500
500
250
500
500
500
900
900
900
900
900
900
7-9
W
7-9
W
4-5
W
6-8
W
W 15-17
7-9
W
tips
water toevoegen
(el/ml)
afdekken, tussendoor omroeren,
in even grote stukken snijden, iets zouten, afdekken,
tussendoor omroeren
stelen verwijderen, afdekken
na het wassen goed laten uitlekken, afdekken,
tussendoor 1-2 x omroeren
in roosjes verdelen, afdekken, tussendoor
omroeren
in roosjes verdelen, afdekken, tussendoor omroeren
afdekken, tussendoor omroeren
in repen snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in plakken snijden, afdekken, tussendoor omroeren
afdekken, tussendoor omroeren
in stukjes snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in blokjes snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in ringen snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in repen snijden, afdekken,
1-2 x tussendoor omroeren
in blokjes snijden, afdekken, tussendoor omroeren
afdekken, tussendoor omroeren
geheel, in magnetronfolie
in vieren snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in repen snijden, afdekken, tussendoor omroeren
in plakken snijden, afdekken, tussendoor omroeren
4-5 el
150 ml
3-4 el
5-6 el
4-5 el
4-5 el
4-5 el
4-5 el
4-5 el
50 ml
4-5 el
4-5 el
50 ml
50 ml
50 ml
4-5 el
50 ml
4-5 el
RECEPTEN
AANPASSEN VAN TRADITIONELE
RECEPTEN
Als u uw vanouds beproefde recepten wilt aanpassen
voor de magnetron, moet u op het volgende letten:
De bereidingstijden met een derde tot de helft
verkorten. Zie ook de recepten in deze
gebruiksaanwijzing. Levensmiddelen met veel vocht
zoals vlees, vis, gevogelte, groente, fruit,
éénpansgerechten en soep kunnen zonder problemen
in de magnetron worden bereid. Bij gerechten met
weinig vloeistof zoals maaltijden op een bord moet u
het oppervlak wat vochtig maken.
Toevoegen van vloeistoffen bij rauwe levensmiddelen
die gestoofd worden, tot ca. tweederde van de
hoeveelheid in het originele recept reduceren. Indien
nodig tijdens het bereidingsproces wat vloeistof
toevoegen.
Toevoegen van vet kan aanzienlijk gereduceerd
worden. Een kleine hoeveelheid boter, margarine of
olie is voldoende om het gerecht smaak te geven.
Daarom is de magnetron uitstekend geschikt voor het
bereiden van vetarme gerechten.
RECEPTEN GEBRUIKEN
● Alle recepten in deze gebruiksaanwijzing zijn,
tenzij anders aangegeven, bedoeld voor 4
porties.
● Aanwijzingen m.b.t. ser vies en totale
bereidingstijd vindt u aan het begin van de
recepten.
216
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 217
Spanje
AVOCADOCRÈMESOEP
totale bereidingstijd: ca. 11-13 minuten
servies: schaal met deksel (inhoud 2 liter)
ingrediënten
3
zachte, rijpe avocado's (600 g
vruchtvlees)
wat citroensap
700 ml vleesbouillon
70 ml room
zout en peper
Zweden
KRABSOEP
totale bereidingstijd: ca. 11-15 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
1
ui (50 g), gesnipperd
50 g
wortelen, in schijfjes
3 el
boter of margarine (30 g)
500 ml vleesbouillon
100 ml witte wijn
100 ml Madeira
200 g krab uit blik
1/2
laurierblad
3
witte peperkorrels
tijm
3 el
bloem (30 g)
100 ml room
Zwitserland
GERSTESOEP
totale bereidingstijd: ca. 27-34 minuten
servies: schaal met deksel (3 liter inhoud)
ingrediënten
2 el
boter of margarine (20 g)
1
ui (50 g), gesnipperd
1-2
wortelen (130 g), in schijfjes
15 g
knolselderij, in blokjes
1
prei (130 g) in ringen
3
witte koolbladeren (100 g), geschaafd
200 g kalfsbotten
50 g
doorregen spek, in reepjes
peper
50 g
gerstekorrels
700 ml vleesbouillon
4
knakworstjes
1. Avocado's schillen, van de pit ontdoen, in stukjes
snijden en met de mixer pureren. Twee dunne
plakjes per por tie achterhouden voor de
garnering en met citroensap besprenkelen.
2. Bouillon, avocado's en room in de schaal doen,
zout en peper toevoegen, afdekken en koken. Af
en toe omroeren.
11-13 Min.
900 W
3. De soep omroeren tot hij romig is en met de plakjes
avocado garneren. De soep na het bereiden
ongeveer 5 minuten laten staan.
1. De groente met 2 el boter in de schaal doen.
Afdekken en verwarmen.
2-3 Min.
900 W
2. Bouillon, wijn, Madeira, krab en de kruiden
toevoegen. Afdekken en verwarmen.
7-9 Min.
450 W
3. Laurierblad en peperkorrels verwijderen. Bloem
met wat koud water verroeren en bij de soep
voegen. Room toevoegen, doorroeren en
opnieuw verwarmen.
2-3 Min.
900 W
4. Soep doorroeren en ca. 5 minuten laten staan.
Rest van de boter kort voor het serveren
toevoegen.
1. Boter en ui in de schaal doen. Afdekken en
verwarmen.
ca. 1-2 Min.
900 W
2. Groente in de schaal doen. Kalfsbotten, spek en
gerst toevoegen en de bouillon erover gieten.
Peper toevoegen. Afdekken en verwarmen.
1. 9-11 Min.
900 W
2. 17-21 Min.
450 W
3. De worstjes in kleine stukjes snijden en de laatste
5 minuten meeverwarmen.
4. De soep ca. 5 minuten laten staan. Kort voor het
serveren de kalfsbotten verwijderen.
217
NEDERLANDS
SOEPEN
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 218
VLEES, VIS EN GEVOGELTE
Oostenrijk
GEVULDE KIP
2 porties
totale bereidingstijd: ca. 36-40 minuten
servies: schaal (2 liter inhoud)
touw
ingrediënten
1
kip (1000 g)
zout
rozemarijn en majoraan, gehakt
1
oudbakken broodje (40 g)
1
bos peterselie (10 g), fijngehakt
1
snufje nootmuskaat
5 el
boter of margarine (50 g)
1
eidooier
1 el
zoete paprikapoeder
1 tl
boter of margarine om de schaal in te
vetten
Italië
KWARTEL IN KAAS-KRUIDENSAUS
totale bereidingstijd: ca. 27-33 minuten servies:
keukentouw
platte ronde gratinschaal (ca. 22 cm
diameter)
schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
4
kwartels (600 g)
zout en peper
200 g doorregen spek, in dunne plakjes
1 tl
boter of margarine om de schaal in te
vetten
1 el
peterselie
salie, rozemarijn en basilicum, fijngehakt
150 ml port
250 ml vleesbouillon
2 el
boter of margarine (20 g)
2 el
bloem (20 g)
50 g
geraspte Emmentaler
1. Kip wassen, afdrogen en van binnen met zout,
rozemarijn en majoraan kruiden.
2. Brood ca. 10 minuten in koud water weken en
dan uitknijpen. Vermengen met zout, peterselie,
nootmuskaat, boter (20 g) en eidooier en de kip
met dit mengsel vullen. De opening met touw
dichtbinden.
3. De boter (30 g) verwarmen.
ca. 1 Min.
900 W
Paprikapoeder en zout door de boter roeren en
de kip ermee bestrijken.
4. Kip in de ingevette schaal leggen en verwarmen.
Halverwege omkeren.
35-39 Min.
630 W
Na het bereiden ca. 3 minuten laten staan
1. De kwartels wassen en goed droogdeppen. Van
binnen en van buiten met zout en peper kruiden,
spek rond elke kwartel wikkelen en stevig met het
touw vastbinden.
2. Schaal invetten, de kwartels erin leggen en
verwarmen. Halverwege omkeren.
10-12 Min.
900 W
3. De kruiden heel fijn hakken, over de kwartels
strooien en de port erover gieten. Verder
verwarmen.
13-15 Min.
630 W
Kwartels uit het braadvocht nemen.
4. Om de saus te maken de bouillon in de
afgedekte schaal verwarmen.
2-3 Min.
900 W
Boter en bloem met elkaar vermengen, door de
vloeistof roeren en aan de kook brengen.
Halverwege omroeren.
1-2 Min.
900 W
5. De kaas door de saus roeren. De kaassaus aan
het braadvocht toevoegen, goed door elkaar
roeren en opnieuw verwarmen.
ca. 1 Min.
900 W
6. Saus over de kwartels gieten en serveren.
218
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 219
Nederland
GEHAKTSCHOTEL
totale bereidingstijd: ca. 20-23 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
500 g gehakt (half-om-half)
3
uien (150 g), gesnipperd
1
ei
50 g
broodkruim
zout en peper
350 ml vleesbouillon
70 g
tomatenpuree
2
aardappelen (200 g), in blokjes
2
wortelen (200 g), in blokjes
2 el
peterselie, gehakt
Duitsland
PIKANTE KALKOENSCHOTEL
2 porties
totale bereidingstijd: ca. 20-25 minuten
servies: platte ovale schaal met deksel (ca. 26 cm
lang)
ingrediënten
1
kop langkorrelige rijst, geblancheerd
(120 g)
1
zakje saffraandraadjes
1 tl
boter of margarine om de schaal in te
vetten
1
ui (50 g) gesnipperd
1
rode paprika (100 g) in reepjes
1
prei (100 g) in reepjes
300 g kalkoenborst, in stukjes
peper en paprikapoeder
2 el
boter of margarine (20 g)
2
kopjes vleesbouillon (300 ml)
Zwitserland
KALFSVLEES IN ROOMSAUS
totale bereidingstijd: ca. 9-14 minuten
servies: schaal met deksel (2 l inhoud)
ingrediënten
600 g kalfsfilet
1 el
boter of margarine
1
ui (50 g) gesnipperd
100 ml witte wijn
sausbinder voor ca. 1/2 l saus
300 ml room
zout en peper
1 el
peterselie, gehakt
1. Gehakt, ui, ei en broodkruim door elkaar kneden
en zou en peper toevoegen. Gehakt in de schaal
leggen.
2. Bouillon en tomatenpuree door elkaar roeren.
3. Aardappelen en wortelen rond het gehakt leggen
en vloeistof erover gieten. Afdekken en
verwarmen. Eén maal omkeren.
20-23 Min.
900 W
Na het bereiden 5 minuten laten staan. Voor het
serveren met peterselie bestrooien.
1. Rijst en saffraan met elkaar vermengen en in de
ingevette schaal doen. Ui, paprika, prei en
kalkoen met elkaar vermengen en kruiden.
Bovenop de rijst leggen. Boter in vlokjes erop
leggen
2. Bouillon over de rijst gieten, afdekken en koken.
1. 4-6 Min.
900 W
2. 16-19 Min.
270 W
Na het bereiden ca. 5 minuten laten staan.
1. Het vlees in vingerdikke reepjes snijden.
2. De boter gelijkmatig in de schaal uitsmeren. Ui en
vlees in de schaal doen en afgedekt koken.
Tussendoor één maal omroeren.
6-9 Min.
900 W
3. Witte wijn, sausbinder en room toevoegen,
omroeren en afgedekt verder koken. Tussendoor
één maal omroeren.
3-5 Min.
900 W
4. Vlees op smaak brengen, nogmaals omroeren en
ongeveer 5 minuten laten staan. Met peterselie
garneren.
219
NEDERLANDS
VLEES, VIS EN GEVOGELTE
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 220
VLEES, VIS EN GEVOGELTE
Spanje
GEVULDE HAM
totale bereidingstijd: ca. 16-20 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ondiepe ovale gratinschaal (ca. 32 cm
lang)
ingrediënten
150 g verse spinazie, schoongemaakt
150 g kwark, 6% vet
50 g
geraspte Emmentaler
peper
milde paprikapoeder
8
plakken gekookte ham (400 g)
125 ml water
125 ml room
2 el
bloem (20 g)
2 el
boter of margarine (20 g)
1 tl
boter of margarine om de schaal in te
vetten
1. Spinazie fijnhakken, vermengen met kwark en
kaas en op smaak brengen.
2. Op elke plak ham een eetlepel vulling leggen en
de ham oprollen. Vastzetten met een
cocktailprikker.
3. Water en room in de schaal doen. Afdekken en
verwarmen.
3-4 Min.
900 W
Boter en bloem met elkaar vermengen, aan de
vloeistof toevoegen en met een garde kloppen tot
het glad is. Afdekken en dik laten worden.
1-2 Min.
900 W
Omroeren en op smaak brengen.
4. De saus in de ingevette schaal gieten, de
hamrolletjes erop leggen en de schaal op het
draaiplateau zetten.
12-14 Min.
630 W
Na het bereiden ca. 5 minuten laten staan.
Tip: u kunt ook kant-en-klare Béchamelsaus
gebruiken
Griekenland
AUBERGINES GEVULD MET GEHAKT
totale bereidingstijd: ca. 20-24 minuten
servies: schaal met deksel (1 liter inhoud)
ondiepe ovale gratinschaal met deksel
(ca. 30 cm lang)
ingrediënten
2
aubergines zonder steel (ca. 250 g)
3
tomaten (ca. 200 g)
1 tl
olijfolie om de schaal in te vetten
2
uien (100 g), gesnipperd
4
milde groene pepers
200 g gehakt (runder of lams)
2
teentjes knoflook, geperst
2 el
peterselie, gehakt
zout en peper
paprikapoeder
60 g
fetakaas, in blokjes
Tip: u kunt de aubergines ook vervangen door
courgettes
1. De aubergines in de lengte in tweeën snijden.
Met een theelepel het vruchtvlees eruit scheppen
en een laag van ca. 1 cm dik laten zitten. De
aubergines zouten. Het uitgeschepte vruchtvlees
in blokjes snijden.
2. Twee tomaten ontvellen en fijnhakken
3. Bodem van de schaal met olijfolie invetten. Uien
in de schaal doen. Afdekken en verwarmen.
2-3 Min.
900 W
4. Pepers van steeltje en zaadjes ontdoen en in
ringetjes snijden. Een derde voor de garnering
bewaren. Gehakt, gehakte aubergine, uien,
tomaten, peper, knoflook en peterselie met elkaar
vermengen. Op smaak brengen
5. Auberginehelften afdrogen. Vullen met de helft
van het vleesmengsel, feta erover verdelen en
dan de rest van de vulling
6. Auberginehelften met de peperringetjes en
plakken tomaat garneren, in de ingevette
ovenvaste schaal zetten, afdekken en verwarmen.
18-21 Min.
630 W
Na het bereiden ca. 2 minuten laten staan.
220
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 221
Frankrijk
ZEETONGFILET
voor 2 porties
totale bereidingstijd: ca. 11-13 minuten
servies: platte ovale ovenschaal met deksel
(ca. 26 cm lang)
ingrediënten
400 g zeetongfilet
1
citroen, onbehandeld
2
tomaten (150 g)
1 tl
boter of margarine om de vorm in te
vetten
1 el
plantaardige olie
1 el
peterselie, gehakt
zout en peper
4 el
witte wijn (30 ml)
2 el
boter of margarine (20 g)
1. De filets wassen en droog deppen. Graten
verwijderen.
2. Citroen en tomaten in dunne plakken snijden.
3. Ovenschaal invetten. De vis erin leggen en met
de olie besprenkelen.
4. De vis met de peterselie bestrooien, daarop de
plakjes tomaat leggen en kruiden. Op de tomaat
de plakjes citroen leggen en de witte wijn erover
gieten.
5. Vlokjes boter op de citroen leggen, afdekken en
bereiden.
11-13 Min.
630 W
De vis na het bereiden 2 minuten laten staan.
Tip: voor dit gerecht kunt u ook roodbaars, heilbot,
harder, schol of kabeljauw gebruiken.
GROENTE, RIJST EN PASTA
Oostenrijk
SPINAZIESCHOTEL
totale bereidingstijd: ca. 37-42 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
platte ovale schaal (ca. 26 cm lang)
ingrediënten
2 el
boter of margarine (20 g)
1
ui (50 g), gesnipperd
600 g diepgevroren bladspinazie
zout en peper
nootmuskaat
knoflookpoeder
1tl
boter of margarine om de schaal in te
vetten
500 g gekookte aardappelen, in plakjes
200 g gekookte ham, in blokjes
4
eieren
125 ml crème fraiche
100 g geraspte kaas
paprikapoeder
1. Boter over de schaal verdelen. Ui in de schaal
doen en verwarmen
2-3 Min.
900 W
2. Spinazie toevoegen, afdekken en verwarmen.
Een of twee maal omroeren
12-14 Min.
900 W
Spinazie laten uitlekken en kruiden.
3. Ovenschaal invetten. Om en om laagjes
aardappel, ham en spinazie in de schaal leggen.
De bovenste laag moet spinazie zijn.
4. Eieren en crème fraiche met elkaar vermengen,
zout en peper toevoegen en over de spinazie
gieten. Geraspte kaas en paprikapoeder erover
strooien.
23-25 Min.
630 W
Na het bereiden ca. 10 minuten laten staan.
Tip: u kunt hiervoor ook bijv. broccoli en salami
gebruiken.
221
NEDERLANDS
VLEES, VIS EN GEVOGELTE
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 222
GROENTE, RIJST EN PASTA
1. Koolrabi en water in de schaal doen, afdekken
en koken. Halverwege omroeren.
9-12 Min.
900 W
Koolrabi afgieten.
2. DBoter over de schaal verdelen. Crème fraiche
erin doen en onafgedekt verwarmen. Niet laten
koken!
ca. 11/2 Min.
900 W
3. Zout, kruiden en citroensap toevoegen. Dille
erdoor roeren en saus over de koolrabi gieten.
Na het bereiden ca. 2 minuten laten staan.
Zwitserland
KOOLRABI MET DILLESAUS
2 porties
totale bereidingstijd: ca. 10-14 minuten
servies: 2 schalen met deksel (1 liter inhoud)
ingrediënten
400 g koolrabi, in plakjes
4-5 el water
2 el
boter of margarine (20 g)
150 ml crème fraiche
zout, peper, nootmuskaat en
paprikapoeder
citroensap
1
bosje dille, fijngehakt
Tip: u kunt de koolrabi ook vervangen door
schorseneren.
Italië
TAGLIATELLE MET ROOM
BASILICUMSAUS
2 porties
totale bereidingstijd: ca. 16-22 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ronde souffléschaal (ca. 20 cm diameter)
ingrediënten
1l
water
1 tl
zout
200 g tagliatelle
1
teentje knoflook
15-20 basilicumblaadjes
200 g crème fraiche
30 g
geraspte Parmezaanse kaas
zout en peper
1. Water en zout in de schaal doen, afdekken en
aan de kook brengen.
9-11 Min.
900 W
2. Pasta in de schaal doen, weer aan de kook
brengen en laten sudderen.
1. 1-2 Min.
900 W
2. 6-9 Min.
270 W
3. Intussen de souffléschaal met de knoflook
insmeren. De basilicum hakken. Een paar
blaadjes achterhouden voor de garnering.
4. Pasta afgieten. Crème fraiche erdoor roeren en
de basilicum over de pasta strooien.
5. Parmezaanse kaas, zout en peper toevoegen, in
de souffléschaal doen en omroeren. Garneren
met basilicum en heet serveren.
1. Het spek in blokjes snijden. De boter over de
bodem van de schaal uitsmeren. Ui en spek in de
schaal doen. Afdekken en smoren.
2-3 Min.
900 W
2. Rijst en bouillon toevoegen, aan de kook brengen
en laten sudderen.
1. 3-5 Min.
900 W
2. 15-17 Min.
270 W
Na het bereiden 3-5 minuten laten staan.
3. Kaas en saffraan met elkaar vermengen en over
de rijst strooien.
Zwitserland
TESSINER RISOTTO
totale bereidingstijd: ca. 20-25 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
50 g
doorregen spek
2 el
boter of margarine (20 g)
1
ui (50 g) gesnipperd
200 g dessertrijst
400 ml vleesbouillon
70 g
geraspte Emmentaler
1
snufje saffraan
zout en peper
Tip: lekker met gesmoorde paddestoelen en een
gemengde salade.
222
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:50
Page 223
IItalië
LASAGNE AL FORNO
totale bereidingstijd: ca. 18-25 minuten
servies: schaal met deksel (2 l inhoud)
platte rechthoekige ovenschaal met deksel
(ca. 20 x 20 x 6 cm)
ingrediënten
300 g tomaten uit blik
50 g
ham, in kleine blokjes
1
ui (50 g), gesnipperd
1
teentje knoflook, geperst
250 g rundergehakt
2 el
tomatenpuree (30 g)
zout en peper
oregano, tijm, basilicum
150 ml crème fraiche
100 ml melk
50 g
geraspte Parmezaanse kaas
1 tl
gemengde kruiden, gehakt
1 tl
olijfolie
zout, peper, nootmuskaat
1 tl
plantaardige olie om de schaal in te
vetten
125 g lasagnevellen
1 el
geraspte Parmezaanse kaas
1 el
boter of margarine
Griekenland
AARDAPPEL-KNOFLOOKPASTEI
totale bereidingstijd: ca. 8-10 minuten
servies: schaal met deksel (1 liter inhoud)
ingrediënten
400 g ongeschilde aardappelen
2-3 el water
2-3
teentjes knoflook
6 el
olijfolie
6 el
vleesbouillon
zout
sap van 1 citroen
1
milde chilipeper, in ringetjes
1. De tomaten in plakjes snijden en vermengen met
ham, ui, knoflook, gehakt en tomatenpuree.
Kruiden en afgedekt stoven.
5-8 Min.
900 W
2. DDe room met de melk, Parmezaanse kaas,
kruiden en olie vermengen.
3. Ovenschaal invetten, de bodem met een derde
van de lasagnevellen bedekken. De helft van de
gehaktmassa erop scheppen en met wat saus
begieten. De helft van de overgebleven
lasagnevellen erop leggen en daarop de
gehaktmassa, wat saus en de rest van de
lasagnevellen. Ten slotte met veel saus bedekken
en met Parmezaanse kaas bestrooien.
Botervlokjes erop leggen en koken.
13-17 Min.
630 W
Na het bereiden 5 tot 10 minuten laten staan.
1. Aardappelen en water in de schaal doen.
Afdekken en verwarmen. Halverwege omroeren.
8-10 Min.
900 W
2. Aardappelen schillen en door een aardappelpers
of fijne zeef drukken.
3. Knoflook persen en aan de aardappelen
toevoegen.
4. Olijfolie, bouillon, zout en citroensap toevoegen
en roeren totdat een smeuïge massa is ontstaan.
Eventueel meer olie of bouillon toevoegen.
5. De pastei garneren met chilipeper en serveren.
223
NEDERLANDS
GROENTE, RIJST EN PASTA
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 224
GROENTE, RIJST EN PASTA
Oostenrijk
BROODKNOEDELS
5 porties
totale bereidingstijd: ca. 8-11 minuten
servies: schaal met deksel (1 liter inhoud)
5 kopjes of puddingvormpjes
ingrediënten
2 el
boter of margarine (20 g)
1
ui (50 g), gesnipperd
500 ml melk
200 g oudbakken broodjes
3
eieren
1. De broodjes in kleine blokjes snijden en in de
melkweken.
2. De boter over de bodem van de schaal verdelen
en de ui in de schaal doen. Afdekken en
verwarmen.
1-2 Min.
900 W
3. Ui bij de broodblokjes doen. Eieren kloppen,
toevoegen en het geheel tot een samenhangend
geheel kneden. Eventueel wat melk toevoegen.
4. Het deeg over 5 kopjes of puddingvormpjes
verdelen, met magnetronfolie afdekken, langs de
rand van het draaiplateau zetten en verwarmen.
7-9 Min.
900 W
Na het bereiden ca. 2 minuten laten staan. Voor
het serveren op een bord leggen.
DRANKEN, DESSERTS EN GEBAK
Duitsland
GRIESMEELPUDDING MET
FRAMBOZENSAUS
totale bereidingstijd: ca. 15-20 minuten
servies: schaal met deksel (inhoud 2 liter)
ingrediënten
500 ml melk
40 g
suiker
15 g
gehakte amandelen
50 g
griesmeel
1
eidooier
1 el
water
1
eiwit
250 g frambozen
50 ml water
40 g
suiker
Duitsland
HETE CITROENDRANK
1 portie
totale bereidingstijd: ca. 1 minuut
servies: theeglas (150 ml inhoud)
ingrediënten
100 ml water
sap van 1 citroen
2-3 tl suiker
1. Melk, suiker en amandelen in de schaal doen.
Afdekken en verwarmen
3-5 Min.
900 W
2. Griesmeel toevoegen en goed doorroeren.
Afdekken en verwarmen. Halverwege omroeren.
10-12 Min.
270 W
3. Eidooier met water vermengen en door het hete
griesmeel roeren. Eiwit stijfkloppen en losjes door
de pudding roeren. Pudding in kleine schaaltjes
overdoen.
4. Frambozen wassen, goed drogen en met water
en suiker in een schaal doen. Afdekken en
verwarmen.
2-3 Min.
900 W
5. Frambozen pureren en heet of koud bij de
griesmeelpudding serveren.
1. Water en citroensap in het glas gieten en
verwarmen.
ca. 1 Min.
900 W
Suiker naar smaak toevoegen.
224
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 225
Nederland
DUIVELSDRANK
voor 10 porties
totale bereidingstijd: ca. 8-10 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
500 ml witte wijn
500 ml droge rode wijn
500 ml rum, 54%
1
sinaasappel
3
kaneelstokjes
75 g
suiker
10 tl
kandij
Engeland
CHOCOLADETAART
12 porties
totale bereidingstijd: ca. 8-10 minuten
servies: bakvorm (ca. 21 cm diameter, 10 cm
hoog)
2 schalen met deksel (1 liter inhoud)
ingrediënten
175 g boter of margarine
175 g suiker
3
eieren
175 g bloem
1 tl
bakpoeder
2 el
cacao (20 g)
50 ml melk
Oostenrijk
CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM
1 portie
totale bereidingstijd: ca. 1 minuut
servies: grote kop (200 ml inhoud)
ingrediënten
150 ml melk
30 g
pure chocolade, geraspt
30 ml slagroom
chocoladehagelslag
1. Wijn en rum in de schaal gieten. Sinaasappel
dun afschillen en schil met kaneelstokjes en suiker
in de alcohol doen. Afdekken en verwarmen.
8-10 Min.
900 W
Sinaasappelschil en kaneel verwijderen. In elk
glas een theelepel kandij doen en de drank
erover gieten.
1. De boter smeuïg kloppen en de suiker langzaam
toevoegen. Eén voor één de eieren toevoegen en
goed vermengen. Bloem, bakpoeder en cacao
aan het mengsel toevoegen. Melk toevoegen en
alles goed met lkaar vermengen
2. De bakvorm invetten, het mengsel erin doen en
bakken.
8-10 Min.
630 W
Met een cocktailprikker controleren of de taart
klaar is.
3. De taart 10 minuten in de bakvorm laten afkoelen,
dan eruit nemen.
1. De melk in de kop gieten, Chocolade toevoegen,
omroeren en verwarmen. Af en toe omroeren.
ca. 1 Min.
900 W
2. De room stijfkloppen en op de chocolademelk
lepelen. Garneren met chocoladehagelslag.
225
NEDERLANDS
DRANKEN, DESSERTS EN GEBAK
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 226
DRANKEN, DESSERTS EN GEBAK
Frankrijk
PEREN IN CHOCOLADESAUS
totale bereidingstijd: ca. 8-13 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
schaal met deksel (1 liter inhoud)
ingrediënten
4
peren (600 g)
60 g
suiker
1
zakje vanillesuiker (10 g)
1 el
perenlikeur
150 ml water
130 g pure chocolade
100 g crème fraiche
1. De peren schillen.
2. Suiker, vanillesuiker, likeur en water in de schaal
doen.Omroeren en verwarmen.
1-2 Min.
900 W
3. Peren in de vloeistof zetten, afdekken en koken.
5-8 Min.
900 W
Peren uit de schaal nemen en laten afkoelen.
4. 50 ml sap in de kleine schaal doen en crème
fraiche en chocolade toevoegen. Afdekken en
verwarmen.
2-3 Min.
900 W
5. De saus goed omroeren en over de peren gieten.
Tip: lekker met een bolletje vanilleijs.
Zweden
PISTACHERIJST MET AARDBEIEN
totale bereidingstijd: ca. 27-31 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
125
langkorrelige rijst
150 ml melk
175 ml water
1
vanillestokje
1
snufje zout
50 g
suiker
250 g aardbeien
40 g
suiker
40 ml Cointreau
200 ml room
1
eiwit
50 g
pistachenoten
1. Rijst, melk en water in de schaal doen.
Vanillestokjeopensnijden en met zout en suiker
aan de rijst toevoegen. Afdekken en verwarmen.
Halverwegeomroeren.
1. 3-5 Min.
900 W
2. 24-26 Min.
270 W
Ca. 5 minuten laten staan.
2. Aardbeien doormidden snijden en met suiker en
Cointreau vermengen.
3. Vanillestokje uit de rijst nemen en de rijst in een
koud waterbad laten afkoelen. Room en eiwit
afzonderlijk stijfkloppen. Pistachenoten, room en
eiwit door de koude rijst scheppen.
4. Rijst in een grote schaal doen, een kuiltje erin
maken en dat met de aardbeien vullen.
226
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 227
Duitsland
KWARKTAART
12 porties
totale bereidingstijd: ca. 21-27 minuten
servies: ronde bakvorm (ca. 26 cm diameter)
ingrediënten
300 g bloem
1 el
cacao
3 tl
bakpoeder (9 g)
150 g suiker
1
ei
150 g boter of margarine
1 tl
boter of margarine om de vorm in te
vetten
100 g boter of margarine
100 g suiker
1
zakje vanillesuiker (10 g)
3
eieren
400 g kwark, 20% vet
1
pakje vanillepuddingpoeder (40 g)
Denemarken
BESSENGELEI MET VANILLESAUS
totale bereidingstijd: ca. 8-12 minuten
servies: schaal met deksel (2 liter inhoud)
ingrediënten
150 g rode aalbessen
150 g aardbeien
150 g frambozen
250 ml witte wijn
100 g suiker
50 ml citroensap
8
blaadjes gelatine
300 ml melk
merg van 1/2 vanillestokje
30 g suiker
15 g maïzena
Tip: u kunt ook diepvriesfruit gebruiken, dat moet
dan eerst worden ontdooid..
1. Bloem, cacao en bakpoeder met elkaar
vermengen. Suiker, ei en boter toevoegen en met
de mixer kneden.
2. Bakvorm invetten,2/3 van het deeg uitrollen en in
de vorm leggen. Randen 2 cm omhoogdrukken
om een randje te vormen. De taart voorbakken.
6-8 Min.
630 W
3. Voor de vulling de boter luchtig kloppen en suiker
en eieren één voor één toevoegen. Ten slotte de
kwark en het puddingpoeder toevoegen.
4. De vulling over het voorgebakken deeg
verspreiden,het resterende deeg op de taart
verkruimelen en bakken.
15-19 Min.
630 W
1. Een paar vruchten achterhouden voor de
garnering. De rest met de witte wijn pureren, in
de schaal doen en afgedekt verwarmen.
5-7 Min.
900 W
Suiker en citroensap erdoor mengen.
2. De gelatine ongeveer 10 minuten in koud water
weken en uitknijpen. De gelatine door de hete
vruchtenpuree roeren tot het is opgelost. De gelei
in de koelkast zetten en stijf laten worden.
3. Voor de vanillesaus de melk in een schaal doen.
Merg van het vanillestokje, suiker en maïzena
door de melk roeren en afgedekt verwarmen.
Tussendoor en na afloop omroeren.
3-5 Min.
900 W
4. De gelei op een bord storten en met de hele
vruchten garneren. De vanillesaus erbij serveren.
227
NEDERLANDS
DRANKEN, DESSERTS EN GEBAK
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 228
REINIGUNG EN ONDERHOUD
WA A R S C H U W I N G :
GEBRUIK
GEEN
COMMERCIËLE
OVENREINIGERS,
STOOMREINIGERS,
SCHURENDE
R E I N I G I N G S M I D D E L E N ,
SCHOONMAAKMIDDELEN
DIE
N AT R I U M H Y D R O X I D E B E VAT T E N O F
SCHUURSPONSJES OP OM HET EVEN WELK
DEEL VAN UW MAGNETRON.
Ommanteling
De buitenkant van het apparaat met een mild sopje
schoonmaken. Goed met een droge doek afnemen
en met een handdoek nadrogen.
Bedieningspaneel
Voor het reinigen de deur openen om het
bedieningspaneel te deactiveren. Het paneel
voorzichtig met een vochtige doek schoonmaken.
Nooit te veel water en geen chemische of
schurende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat
het bedieningspaneel daardoor kan worden
beschadigd.
Ovenruimte
1. Na elk gebruik het nog warme apparaat met
een zachte, vochtige doek of spons afnemen,
om lichte verontreinigingen te verwijderen.
Voor sterke verontreinigingen een mild sopje
gebruiken en verschillende keren met een
zachte, vochtige doek of spons grondig
afnemen, tot alle resten volledig verwijderd zijn.
Ver wijder nooit de afdekking van de
microgolvengeleider
2. Let erop dat er geen zeepsop of water door de
kleine openingen in de wand dringt, omdat het
apparaat daardoor beschadigd kan raken.
3. Gebruik geen reinigingsspray in de ovenruimte.
Draaiplateau en draaimechanisme
Ver wijder eerst het draaiplateau en het
draaimechanisme uit de ovenruimte. Draaiplateau
en mechanisme met een mild sopje schoonmaken
en met een zachte doek afdrogen. Beide delen
kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
Apparaatdeur
De deur, de deurafdichting en de afsluitvlakken
regelmatig met een vochtige doek afnemen om
verontreinigingen te verwijderen.
OPMERKING: Gebruik geen stoomreiniger.
228
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 229
WAS TUN, WENN…
DE MOGELIJKE REMEDIES VAN SYMPTOMEN
… de magnetron niet goed functioneert
Controleer of
- de zekering in de huisinstallatie in orde is,
- de stroom misschien uitgevallen is.
- Als de zekeringen in de huisinstallatie meermaals
uitschakelen, neem dan contact op met een
erkend elektro-installateur.
... de magnetron niet werkt
Controleer of
- de deur goed gesloten is,
- de deurafdichtingen en de afsluitvlakken schoon zijn,
- toets START is ingedrukt.
... het draaiplateau niet draait?
Controleer of
- het draaimechanisme goed op de aandrijving zit,
- het gebruikte servies niet buiten het draaiplateau
uitsteekt ,
- levensmiddelen niet buiten het draaiplateau uitsteken
en het zo blokkeren,
- zich geen etensresten onder het draaiplateau
bevinden.
... de magnetron niet uitschakelt?
-
Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de
zekering in de huisinstallatie uit.
Neem contact op met onze service-afdeling.
... de ovenverlichting uitvalt?
-
Neem contact op met onze service-afdeling.
Vervangen van de ovenverlichting mag alleen
door vakmensen geschieden.
... de levensmiddelen langzamer heet en
gaar worden dan voorheen?
-
Stel een langere tijd in (dubbele hoeveelheid =
bijna dubbele tijd) of
als de levensmiddelen kouder zijn dan anders,
tussendoor omroeren of omkeren of
een hoger vermogen instellen.
AANWIJZING:
Als u de levensmiddelen langer dan de standaardtijd met steeds 900 W verwarmt, wordt
het vermogen van het apparaat automatisch verlaagd om oververhitting te voorkomen.
(Het magnetronvermogen wordt tot 630 W verlaagd.) Na een pauze van 75 seconden
kan weer een vermogen van 900 W worden ingesteld.
kookmethode
magnetron 900 W
standaardtijd
40 minuten
229
verlaagd vermogen
magnetron 630 W
NEDERLANDS
SYMPTOOM
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 230
SERVICE
In het hoofdstuk "Wat te doen als...” zijn enkele
storingen beschreven die u zelf kunt opheffen. Lees
in geval van storing eerst dit hoofdstuk. Als u daar
geen aanwijzingen vindt, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo
vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of
bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Noteer modelnummer en serienummer. Deze
nummers vindt u op het typeplaatje van het
apparaat.
model
S-nr.
........................................
........................................
Geef onze service-afdeling ook het volgende op:
• Hoe doet de storing zich voor?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing
op?
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens
de garantietermijn kosten?
- als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie
hoofdstuk "Wat te doen als ...") zelf had kunnen
opheffen,
- als onze service-technicus u verschillende malen
moet bezoeken, omdat hij voor zijn bezoek niet
alle belangrijke informatie heeft gekregen en nu
bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u
voorkomen als u uw telefoongesprek goed
voorbereidt zoals boven beschreven.
Adres service-afdeling
Zanussi fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
tel. (0172) 468 300
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen tel. (0172) 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
www.zanussi.nl
230
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 231
Onze producten worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur
van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld
op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven
onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de
verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van
de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan
het product die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie
beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands
producten geldt eveneens een termijn van 12
maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om
mogelijke verdere schade te voorkomen. De
garantieaanspraak vervalt indien het gebrek
niet binnen twee maanden na vaststelling is
gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of l
everingsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend
bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade
aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die
ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het product
onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade
eroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking
van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het
algemeen,
c. voor het product oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken
door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet- vakkundige
installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect
werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig
zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn
en daardoor een defect veroorzaken.
10.Producten die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd aan of
gezonden naar onze servicedienst. Herstelling
ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde producten.
11.Indien het product zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat
de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen
samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden
de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten l aste van de gebruiker.
12.Indien binnen de garantieperiode de herstelling
van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of
deherstellingkosten disproportioneel zijn wordt
in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige
vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een
vergoeding te rekenen naar rato an de
verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot
gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een garantie van
12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het
product, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16.In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders
is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in
Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het buitenland
wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het product voldoet aan de echnische
voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land.
Voor in het buitenland aangeschafte producten
dient de gebruiker zich te vergewissen van de
bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de
garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht. Ook na afloop van de
garantietermijn staat onze servicedienst u ter
beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
telefoon: (0172) 468 300
231
NEDERLANDS
GARANTIEVOORWAARDEN NEDERLAND
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 232
GARANTIEBEDINGUNGEN NEDERLAND
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een
storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen
één werkdag worden medegedeeld op welke
dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen
zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de
technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde
storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag
niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de
staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen
alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel
van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie
duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door
redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene
reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt. In geval de
consument daarmee alsnog niet akkoord
gaat, geldt eveneens het in artikel 2b
bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het
eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door
de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een
tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien
werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal
geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde
rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van
de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte
onderdelen en materialen en een korte
omschrijving van de verrichte werkzaamheden.
De betaling van de rekening dient tegen afgifte
van een reparatienota direct contant of door
middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal
bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige
garantie van minimaal 3 maanden worden
gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos
uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de
uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep
op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de
voorgaande reparatie aan de technicus te
overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde
reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen
de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en
redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht
kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde
merk worden aangeboden tegen bijbetaling op
basis van een per product te bepalen jaarlijks
afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter
beschikking van de consument, met uitzondering
van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te
worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften,
die op grond van een van fabriekswege
aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel
bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke
vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat
reparaties moeten worden uitgevoerd met
originele en door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften
gegarandeerde onderdelen.
*)
232
Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke
Apparaten in Nederland.
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 233
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze
klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet
negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende
rechten blijven onverlet. Ook de
waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van
de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan
het toestel die zich openbaren binnen 24
maanden vanaf de datum van levering aan de
eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden
zijn niet van toepassing in geval van
professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel
kosteloos wordt teruggebracht in de toestand
die het had voor het defect optrad. Gebrekkige
onderdelen worden hersteld of vervangen.
Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om
mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade
aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die
ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor
de waarde en deugdelijkheid van het toestel
onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking
van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het
algemeen,
• voor het toestel oneigenlijke
bedrijfsomstandigheden,
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op
gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet
vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het
defect werd veroorzaakt door herstelling of
ingrepen door derden die niet bevoegd of niet
deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien
werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect
veroorzaken.
10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling
ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor
grote of ingebouwde toestellen.
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat
de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen
samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan
de gebruiker in rekening gebracht. Schade die
ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de
herstelling van hetzelfde gebrek meermaals
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel
zijn wordt in overleg met de gebruiker een
gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht
voor om een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen
verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot
gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van
12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten het
toestel, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding
de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België
gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien
een toestel naar het buitenland wordt gebracht
dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet
aan de technische voorwaarden o.a. spanning,
frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land.
Voor in het buitenland aangeschafte toestellen
dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de
bepalingen in België.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen
niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze
klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel. 02.363.0444
233
NEDERLANDS
GARANTIEBEDINGUNGEN BELGIË
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 234
TECHNISCHE GEGEVENS
Aansluiting aan
Zekering
Opgenomen vermogen magnetron
Nuttig vermogen magnetron
Microgolvenfrequentie
Buitenafmetingen
Afmetingen ovenruimte
Inhoud ovenruimte
Draaiplateau
Gewicht
Ovenlamp
: 230 V, 50 Hz, één fase
: min. 10 A
: 1,3 kW
: 900 W (IEC 60705)
: 2450 MHz
: breedte x hoogte x diepte: 592 x 460 x 437 mm
: breedte x hoogte x diepte: 342 x 207 x 368 mm *
: 26 liter *
: ø 325 mm, glas
: ca. 20 kg
: 25 W/240 - 250 V
* De inhoud van de ovenruimte wordt bepaald door max. gemeten breedte, diepte en hoogte.
De daadwerkelijke opnamecapaciteit van levensmiddelen is echter geringer.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG incl.
wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG.
IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG KUNNEN DE TECHNISCHE
GEGEVENS TE ALLEN TIJDE ZONDER OPGAVE VAN REDENEN GEWIJZIGD WORDEN.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Milieuvriendelijke afvalverwerking van verpakking
en oude apparaten
Verpakking
Onze magnetrons moeten worden vervoerd en hebben daarom een effectieve beschermende
verpakking nodig. Daarbij beperken wij ons tot het absoluut noodzakelijke.
Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.
Het karton is van oud papier gemaakt, het hout is onbehandeld. De kunststoffen hebben de
volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
>PS< voor geschuimd, cfk-vrij polystyreen, bijv. de hoekbeschermers
>PP< voor polypropyleen, bijv. de verpakkingsbandenn
Door hergebruik van de verpakking hoeven minder grondstoffen te worden gebruikt en wordt de
hoeveelheid afval kleiner.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Oude apparaten
Oude apparaten moeten vóór het weggooien onbruikbaar worden gemaakt: stekker uit het
stopcontact trekken en aansluitsnoer afsnijden.
Als u uw oude apparaat afdankt, lever het dan in bij uw vakhandelaar of informeer bij uw
gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
234
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 235
INSTALLATIE-AANWIJZING
3. Schuif het apparaat langzaam en zonder geweld
in de inbouwkast, tot de voorste lijst van het
apparaat een naadloze afsluiting vormt met de
voorste opening van de
kast.
5 mm
4. Let erop dat het apparaat
stabiel is en recht staat.
Zorg ervoor dat een
afstand van 5 mm tussen
de kastdeur erboven en het
bovenste deel van de lijst wordt
aangehouden (zie afbeelding).
5. Bevestig het apparaat m.b.v.
de meegeleverde schroeven in
deze positie. De
bevestigingspunten bevinden
zich in de hoeken boven en onder (zie afbeelding
9 op pag. 192).
6. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de installatie
van dit apparaat voldoet aan de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen van
de fabrikant van kookplaat of oven.
1. Verwijder de verpakking en controleer het
apparaat op transportschade.
2. Als u de magnetron boven een oven (positie A)
inbouwt, moet u de
meegeleverde
kunststof plaat
gebruiken.
a. De plaat
uitsnijden op kunststof plaat
de
inw
inwendige
end
ige
bre
edte
breedte van
de kast.
ing
conventionele
pen
b. Het
ice-o
oven
ser v
beschermfolie van
het plakband trekken en
de plaat zodanig aan de
achterste rand van de plank bevestigen, dat
de service-opening wordt afgedekt (zie
afbeelding). kunststof plaat conventionele
oven inwendige breedte service-opening.
De magnetron kan worden ingebouwd in positie A of B:
rookafvoer
rookafvoer
positie A
positie B
conventionele
oven
positie
nismaat
breedte x hoogte x diepte
rookafvoer
(min.)
afstand tussen
kast en plafond
A
560 x 550 x 450
50
50
B
560 x 500 x 450
40
50
Afmetingen in mm
235
NEDERLANDS
INSTALLEREN VAN HET APPARAAT
5. ZD-32D-EU Dutch
16/06/2004
08:51
Page 236
INSTALLATIE-AANWIJZING
AANSLUITING OP HET STROOMNET
• Zorg ervoor dat de stekker makkelijk bereikbaar is,
zodat hij in geval van nood snel uit het stopcontact kan
worden getrokken.
(A)
• Plaats het stopcontact niet achter de kast.
• De beste plek is boven de kast (A). Als het aansluitsnoer niet wordt
aangesloten op punt (A), moet het van de snoerdrager (zie afb.13
op pag. 192) worden losgenomen en onder het apparaat door
worden geleid.
• Het apparaat aansluiten op een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met randaarde met een eenfasige
wisselspanningaansluiting (230 V/50 Hz). Stopcontact met ≥ 10 A zekeren.
• Het aansluitsnoer mag alleen door een erkend installateur worden vervangen.
• Vóór het opstellen een stuk touw aan het aansluitsnoer aanbrengen. Daardoor wordt dan bij het
inbouwen de aansluiting aan punt (A) vereenvoudigd.
• Bij het inschuiven van het apparaat in een hoge kast mag het aansluitsnoer NOOIT beklemd raken.
• Aansluitsnoer of stekker niet in water of andere vloeistof dompelen. (A)
ELEKTRISCHE AANSLUITING
WAARSCHUWING:
DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN
Als deze veiligheidsmaatregel niet
wordt opgevolgd, is de fabrikant
niet aansprakelijk voor schade.
Als de stekker die zich aan het apparaat bevindt
niet in uw stopcontact past, neem dan contact op
met onze service-afdeling.
236
ZD-32D-EU cover
16/06/2004
08:52
Page 237
ZD-32D-EU cover
16/06/2004
08:52
Page 238
From the Electrolux Group. The World’s No.1 choice.
The Electrolux group is the world’s largest producer of powered appliances for the kitchen, cleaning and outdoor use.
More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners,
chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries
around the world.
© Electrolux plc 2004
TINS-A371URR0
1
Download PDF

advertising