CZ Pokyny pro používání

CZ Pokyny pro používání
s.
r.o
.
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
os
os
CSA38200
m
ik
Instruction for use
CZ
Pokyny pro používání
Használati utasitás
SK
Návod na použitie
PL
Instrukcja Obsługi
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
HU
r.o
.
m
ik
GB
s.
r.o
.
s.
r.o
.
WARNING!
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally
friendly refrigerant the R 600a (flammable only under certain conditions) you must observe the folloving rules:
Do not hinder the free circulation of the air around the appliance.
Do not use mechanic devices in order to accelerate the defrosting, others than the ones recommended by the
manufacturer.
Do not destroy the refrigerating circuit.
Do not use electric appliances inside the food beeping compartment, others than those that might have been
reccommended by the manufacturer.
m
ik
m
ik
UPOZORNĚNÍ!
Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné chladicí
médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidla:
Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.
Nepoužívejte mechanická zařízení pro zrychlení odmražení kromě těch, která jsou doporučená výrobcem.
Nelikvidujte chladicí okruh.
Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporučit výrobce.
FIGYELMEZTETÉS!
Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı
hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı szabályokat:
Ne gátolja a levegı keringését a készülék körül!
Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó ajánl!
Ne szakítsa meg a hőtıközeg keringésirendszerét!
Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagyasztó részben, mint amiket a gyártó javasolhat!
VAROVANIE!
r.o
.
s.
a
ah
UWAGA!
ah
a
s.
r.o
.
Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladničky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R
600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiavať nasledujúce pravidlá:
Nebráňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebiča.
Nepoužívajte mechanické prístroje na urýchľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporúča výrobca.
Neporušujte chladiaci okruh.
Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporúčal výrobca.
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych
warunkach) środek chłodniczy R 600, chłodziarko-zamraŜarki, naleŜy przestrzegać następujących zasad:
Nie naleŜy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamraŜarki.
W celu przyśpieszenia rozmraŜania nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń mechanicznych niŜ zalecane przez
producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
Wewnątrz komory przechowywania Ŝywności nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń elektrycznych niŜ ewentualnie
zalecanych przez producenta.
SK
r.o
.
Bezpečnost především /9
Elektrické požadavky /10
Pokyny pro transport /10
Pokyny pro instalaci /10
Seznámení s vaším spotřebičem /11
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči /11
Kontrola a nastavení teploty /12
Před spuštěním /12
Ukládání zmrzlých potravin /12
Mražení čerstvých potravin /12
Tvorba kostek ledu /13
Odmrazování /13
Výměna vnitřní žárovky /13
Čištění a péče /13
Změna pozice dvířek /14
Co dělat a co nedělat /14
Informace o provozních hlucích /15
Odstraňování potíží /16
Technická data /16
HU
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
PL
Obsah
Tartalomjegyzék
Bezpieczeństwo przede wszystkim /33
Podłączenie do zasilania /34
Instrukcja transportu i ustawienia /34
MontaŜ /34
Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /35
Porady dotyczące przechowywania Ŝywności /35
Regulacja temperatury /36
Uruchamianie /36
Porady dotyczące przechowywania zamroŜonej
Ŝywności /36
MroŜenie świeŜej Ŝywności /37
Jak robić kostki lodu /37
OdmraŜanie /37
Wymiana Ŝarówki /38
Czyszczenie urządzenia /38
Zmiana kierunku otwierania drzwi /38
Środki ostroŜności w trakcie uŜytkowania /38
Dźwięki wydawane podczas pracy /39
Usuwanie usterek /39
Odzysk opakowania /40
Odzysk starego urządzenia chłodniczego /40
Charakterystyka techniczna /41
Tabliczka znamionowa /41
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
Elsı a biztonság /17
Elektromos követelmények /18
Szállítási utasítások /18
Beüzemelési utasítások /18
Ismerje meg készülékét /19
Javasolt a készülékben lévı étel elrendezése /19
Hımérséklet szabályozás és beállítás /20
Mőködtetés elıtt /20
Fagyasztott étel tárolása /20
Friss étel fagyasztása /20
Jégkockák készítése /21
Kiolvasztás /21
Belsı villanykörte cseréje /21
Tisztítás és védelem /21
Ajtó áthelyezése /22
Tegye és ne tegye /22
Információ az üzemeltetési zajokról /23
Problémakeresés /24
Technikai adat /24
Spis treści
r.o
.
CZ
Bezpečnosť nadovšetko /25
Elektrické požiadavky /26
Prepravné pokyny /26
Inštalačné pokyny /26
Poznávanie spotrebiča /27
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v spotrebiči /27
Riadenie a nastavenie teploty /28
Pred uvedením do prevádzky /28
Skladovanie zmrazených potravín /28
Mrazenie čerstvých potravín /28
Tvorba kociek ľadu /29
Rozmrazovanie /29
Výmena žiarovky vnútorného svetla /29
Čistenie a údržba /29
Premiestňovanie dverí /30
Čo sa má a čo sa nesmie robiť /30
Informácie o prevádzkovom hluku /31
Riešenie problémov /32
Technické údaje /32
s.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Safety first /1
Electrical requirements /2
Transportation instructions /2
Installation instructions /2
Getting to know your appliance /3
Suggested arrangement of food in the appliance /3
Temperature control and adjustment /4
Before operating /4
Storing frozen food /4
Freezing fresh food /4
Making ice cubes /5
Defrosting /5
Replacing the interior light bulb /5
Cleaning and care /5
Repositioning the door /6
Do’s and don’ts /6
Information about operating noises /7
Trouble – shooting /8
Thechnical data /8
Index
os
Index
m
ik
GB
1
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
m
m
8
10
9
so
ft
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
6
r.o
.
3
ik
o
so
ft
ik
o
7
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
2
4
5
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
11
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
GB
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Instruction for use
a
ra
h
ra
h
a
Congratulations on your choice of a
Quality
Appliance, designed to give you many years of service.
of
tp
of
tp
Safety first!
os
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
Do not connect your appliance to the electricity supply
until all packing and transit protectors have been
removed.
• Leave to stand for at least 4 hours before switching
on, to allow compressor oil to settle, if transported
horizontally.
• If you are discarding an old appliance with a lock or
latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe
condition to prevent the entrapment of children.
• This appliance must only be used for its intended
purpose.
• Do not dispose of the appliance on a fire. Your
appliance contains non CFC substances in the
insulation which are flammable. We suggest you
contact your local authority for information on disposal
and available facilities.
• We do not recommend use of this appliance in an
unheated, cold room.
(e.g. garage, conservatory,
annex, shed, out-house etc.)
To obtain the best possible performance and trouble
free operation from your appliance it is very important to
read these instructions carefully. Failure to observe
these instructions may invalidate your right to free
service during the guarantee period.
Please keep these instructions in a safe place for easy
reference.
1
GB
Instruction for use
3. Failure to comply with the above
instructions could result in damage to the
appliance, for which the manufacturer will not
be held liable.
4. The appliance must be protected against
rain, moisture and other atmospheric
influences.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Electrical requirements
a
ra
h
ra
h
a
Before inserting the plug into the wall socket
make sure that the voltage and the frequency
shown in the rating plate inside the appliance
corresponds to your electricity supply.
We recommend that this appliance is
connected to the mains supply via a suitably
switched and fused socket in a readily
accessible position.
of
tp
of
tp
Important!
• Care must be taken while cleaning/carrying
the appliance not to touch the bottom of the
condenser metal wires at the back of the
appliance, as this could cause injury to fingers
and hands.
• Do not attempt to sit or stand on top of your
appliance as it is not designed for such use.
You could injure yourself or damage the
appliance.
• Make sure that the mains cable is not caught
under the appliance during and after moving,
as this could damage the cable.
• Do not allow children to play with the
appliance or tamper with the controls.
os
m
ik
m
ik
os
Warning! This appliance must be earthed.
Repairs to electrical equipment should only be
performed by a qualified technician. Incorrect
repairs carried out by an unqualified person
are carry risks that may have critical
consequences for the user of the appliance.
ATTENTION!
This appliance operates with R 600a which is
an environmental friendly but flammable gas.
During the transportation and fixing of the
product, care must be taken not to damage
the cooling system. If the cooling system is
damaged and there is a gas leakage from the
system, keep the product away from open
flame sources and ventilate the room for a
while.
WARNING - Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the defrosting
process, others than those recommended by
the manufacturer.
WARNING - Do not damage the refrigerant
circuit.
WARNING - Do not use electrical appliances
inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
Installation instructions
r.o
.
s.
a
ah
ah
a
s.
r.o
.
1. Do not keep your appliance in a room
where the temperature is likely to fall below 10
degrees C (50 degrees F) at night and/or
especially in winter, as it is designed to
operate in ambient temperatures between +10
and +32 degrees C (50 and 90 degrees F). At
lower temperatures the appliance may not
operate, resulting in a reduction in the storage
life of the food.
2. Do not place the appliance near cookers or
radiators or in direct sunlight, as this will
cause extra strain on the appliance's
functions. If installed next to a source of heat
or freezer, maintain the following minimum
side clearances:
From Cookers 30 mm
From Radiators 300 mm
From Freezers 25 mm
3. Make sure that sufficient room is provided
around the appliance to ensure free air
circulation (Item 2).
• Put the back airing lid to the back of your
refrigerator to set the distance between the
refrigerator and the wall (Item 3).
pr
pr
Transportation instructions
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
1. The appliance should be transported only in
an upright position. The packing as supplied
must be intact during transportation.
2. If during the transport the appliance, has
been positioned horizontally, it must not be
operated for at least 4 hours, to allow the
system to settle.
2
GB
Instruction for use
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
4. Cooked dishes should be stored in airtight
containers.
5. Fresh wrapped produce can be kept on
the shelf. Fresh fruit and vegetables should be
cleaned and stored in the crispers.
6. Bottles can be kept in the door section.
7. To store raw meat, wrap in polythene
bags and place on the lowest shelf. Do not
allow to come into contact with cooked food,
to avoid contamination. For safety, only store
raw meat for two to three days.
8. For maximum efficiency, the removable
shelves should not be covered with paper or
other materials to allow free circulation of cool
air.
9. Do not keep vegetable oil on door
shelves. Keep the food packed, wrapped or
covered. Allow hot food and beverages to cool
before refrigerating. Leftover canned food
should not be stored in the can.
10. Fizzy drinks should not be frozen and
products such as flavoured water ices should
not be consumed too cold.
11. Some fruit and vegetables suffer damage
if kept at temperatures near 0°C. Therefore
wrap pineapples, melons, cucumbers,
tomatoes and similar produce in polythene
bags.
12. High-proof alcohol must be stored upright
in tightly closed containers. Never store
products that contain an inflammable
propellant gas (e.g. cream dispensers, spray
cans, etc.) or explosive substances. These
are an explosion hazard.
s.
r.o
.
4. The appliance should be positioned on a
smooth surface. The two front feet can be
adjusted as required.To ensure that your
appliance is standing upright adjust the two
front feet by turning clockwise or anticlockwise, until firm contact is secured with
the floor. Correct adjustment of feet prevents
excessive vibration and noise (Item 4).
5. Refer to "Cleaning and Care" section to
prepare your appliance for use.
os
os
Getting to know your appliance
m
ik
m
ik
(Item 1)
1 - Thermostat and lamp housing
2 - Fan
3 - Adjustable Cabinet shelves
4 - Wine bottles support
5 - Water collector
6 - Crisper cover
7 - Crispers
8 - Ice tray support & ice tray
9 - Compartment for quickly freezing
10 - Compartments for frozen froods keeping
11 - Adjustable foot
12 - Dairy Compartment
13 - Shelf for jars
14 - Keeping cup
15 - Shelf for bottles
r.o
.
r.o
.
Suggested arrangement of food in
the appliance
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
Guidelines for obtaining optimum storage and
hygiene:
1. The fridge compartment is for the shortterm storage of fresh food and drinks.
2. The freezer compartment is
rated and suitable for the freezing and
storage of pre-frozen food.
The recommendation for
storage as
stated on the food packaging should be
observed at all times.
3. Dairy products should be stored in the
special compartment provided in the door
liner.
3
GB
Instruction for use
Temperature control and adjustment
s.
r.o
.
s.
r.o
.
8. Do not load the appliance immediately it is
switched on. Wait until the correct storage
temperature has been reached. We
recommend checking the temperature with an
accurate thermometer (see; Temperature
Control and Adjustment).
a
ra
h
ra
h
a
Operating temperatures are controlled by the
thermostat knob (Item 5) and may be set at
any position between 1 and 5 (the coldest
position).
The average temperature inside the fridge
should be around +5°C (+41°F).
Therefore adjust the thermostat to obtain the
desired temperature. Some sections of the
fridge may be cooler or warmer (such as
salad crisper and top part of the cabinet)
which is quite normal. We recommend that
you check the temperature periodically with a
thermometer to ensure that the cabinet is kept
to this temperature. Frequent door openings
cause internal temperatures to rise, so it is
advisable to close the door as soon as
possible after use.
The fan provides the uniformity of
temperatures inside the refrigerator.
of
tp
of
tp
Storing frozen food
os
m
ik
m
ik
os
Your freezer is suitable for the long-term
storage of commercially frozen foods and also
can be used to freeze and store fresh food.
For storing home-frozen fresh food refer to the
storage-life guide on the door-liner.
If there is a power failure, do not open the
door. Frozen food should not be affected if the
failure lasts for less than 18 hrs. If the failure
is longer, then the food should be checked
and either eaten immediately or cooked and
then re-frozen.
Freezing fresh food
Before operating
Please observe the following instructions to
obtain the best results.
Do not freeze too large a quantity at any one
time. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as
quickly as possible.
Do not exceed the freezing capacity of your
appliance in 24 h.
Placing warm food into the freezer
compartment causes the refrigeration
machine to operate continously until the food
is frozen solid. This can temporarily lead to
excessive cooling of the refrigeration
compartment.
When freezing fresh food, keep the
thermostat knob at medium position. Small
quantities of food up to 1/2 kg. (1 lb) can be
frozen without adjusting the temperature
control knob.
Take special care not to mix already frozen
food and fresh food.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Final Check
Before you start using the appliance check
that:
1. The feet have been adjusted for perfect
levelling.
2. The interior is dry and air can circulate
freely at the rear.
3. The interior is clean as recommended
under "Cleaning and care.”
4. The plug has been inserted into the wall
socket and the electricity is switched on.
When the door is open the interior light will
come on.
And note that:
5. You will hear a noise as the compressor
starts up. The liquid and gases sealed within
the refrigeration system may also make some
(noise), whether the compressor is running or
not. This is quite normal.
6. Slight undulation of the top of the cabinet is
quite normal due to the manufacturing
process used; it is not a defect.
7. We recommend setting the thermostat knob
midway and monitor the temperature to
ensure the appliance maintains desired
storage temperatures (See section
Temperature Control and Adjustment).
4
GB
Instruction for use
Making ice cubes
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Do not use pointed or sharp-edged
objects, such as knives or forks to remove
the frost.
Never use hairdryers, electrical heaters or
other such electrical appliances for defrosting.
Sponge out the defrost water collected in the
bottom of the freezer compartment. After
defrosting, dry the interior thoroughly (Item 8
& 9). Insert the plug into the wall socket and
switch on the electricity supply.
a
ra
h
of
tp
of
tp
Defrosting
ra
h
a
Fill the ice - cube tray 3/4 full with water and
place it in the freezer. Loosen frozen trays
with a spoon handle or a similar implement;
never use sharp-edged objects such as
knives or forks.
A) Fridge compartment
The fridge compartment defrosts
automatically. The defrost water runs to the
drain tube via a collection container at the
back of the appliance (Item 6).
During defrosting, water droplets may form at
the back of the fridge compartment where a
concealed evaporator is located. Some
droplets may remain on the liner and refreeze
when defrosting is completed. Do not use
pointed or sharp-edged objects such as
knives or forks to remove the droplets which
have refrozen.
If, at any time, the defrost water does not
drain from the collection channel, check that
no food particles have blocked the drain tube.
The drain tube can be cleared with a pipecleaner or similar implement.
Check that the tube is permanently placed with
its end in the collecting tray on the compressor
to prevent the water spilling on the electric
installation or on the floor (Item 7).
B) Freezer compartment
Defrosting is very straightforward and without
mess, thanks to a special defrost collection
basin.
Defrost twice a year or when a frost layer of
around 7 (1/4") mm has formed. To start the
defrosting procedure, switch off the appliance
at the socket outlet and pull out the mains
plug.
All food should be wrapped in several layers
of newspaper and stored in a cool place (e.g.
fridge or larder).
Containers of warm water may be placed
carefully in the freezer to speed up the
defrosting.
os
os
Replacing the interior light bulb
m
ik
m
ik
Should the light fail, switch off at the socket
outlet and pull out the mains plug.
Then ensure the bulb is screwed securely in
the bulb holder. Replace the plug and switch
on.
If the light still fails, obtain a replacement E14
screw-cap type 15 Watt (Max) bulb from your
local electrical store and then fit it (Item 10).
Carefully dispose of the burnt-out light bulb
immediately.
Cleaning and care
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
1. We recommend that you switch off the
appliance at the socket outlet and pull out the
mains plug before cleaning.
2. Never use any sharp instruments or
abrasive substances, soap, household
cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
3. Use luke warm water to clean the cabinet
of the appliance and wipe it dry.
4. Use a damp cloth wrung out in a solution
of one teaspoon of bicarbonate of soda to one
pint of water to clean the interior and wipe it
dry.
5. Make sure that no water enters the
temperature control box.
6. If the appliance is not going to be used for
a long period of time, switch it off, remove all
food, clean it and leave the door ajar.
7. We recommend that you polish the metal
parts of the product (i.e. door exterior, cabinet
sides) with a silicone wax (car polish) to
protect the high quality paint finish.
5
GB
Instruction for use
8. Any dust that gathers on the condenser,
which is located at the back of the appliance,
should be removed once a year with a
vacuum cleaner.
9. Check door seals regularly to ensure they
areclean and free from food particles.
10. Never:
• Clean the appliance with unsuitable material;
eg petroleum based products.
• Subject it to high temperatures in any way,
• Scour, rub etc., with abrasive material.
11. Removal of dairy cover and door tray :
• To remove the dairy cover, first lift the cover
up by about an inch and pull it off from the
side where there is an opening on the cover.
• To remove a door tray, remove all the
contents and then simply push the door tray
upwards from the base.
12. Make sure that the special plastic
container at the back of the appliance which
collects defrost water is clean at all times. If
you want to remove the tray to clean it, follow
the instructions below:
• Switch off at the socket outlet and pull out
the mains plug
• Gently uncrimp the stud on the compressor,
using a pair of pliers, so that the tray can be
removed
• Lift it up.
• Clean and wipe it dry
• Reassemble, reversing the sequence and
operations
13. To remove a drawer, pull it as far as
possible, tilt it upwards and then pull it out
completely.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Do’s and don’ts
a
ra
h
of
tp
os
a
s.
r.o
.
m
ik
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Do- Clean and defrost your appliance
regularly (See "Defrosting")
Do- Keep raw meat and poultry below
cooked food and dairy products.
Do- Take off any unusable leaves on
vegetables and wipe off any soil.
Do- Leave lettuce, cabbage, parsley and
cauliflower on the stem.
Do- Wrap cheese firstly in greaseproof paper
and then in a polythene bag, excluding
as much air as possible. For best results,
take out of the fridge compartment an
hour before eating.
Do- Wrap raw meat and poultry loosely in
polythene or aluminium foil. This
prevents drying.
Do- Wrap fish and offal in polythene bags.
Do- Wrap food with a strong odour or which
may dry out, in polythene bags, or
aluminium foil or place in airtight
container.
Do- Wrap bread well to keep it fresh.
Do- Chill white wines, beer, lager and mineral
water before serving.
Do- Check contents of the freezer every so
often.
Do- Keep food for as short a time as possible
and adhere to "Best Before" and "Use
by" etc. dates.
Do- Store commercially frozen food in
accordance with the instructions given on
the packets.
Do- Always choose high quality fresh food
and be sure it is thoroughly clean before
you freeze it.
Do- Prepare fresh food for freezing in small
portions to ensure rapid freezing.
Do- Wrap all food in aluminium foil or freezer
quality polythene bags and make sure
any air is excluded.
Do- Wrap frozen food immediately after
purchasing and put it in to the freezer as
soon as possible.
Do- Defrost food in the fridge compartment.
ah
ah
Repositioning the door
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
Proceed in numerical order (Item 11).
6
GB
Instruction for use
Information about operating noises
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Don’t- Store bananas in your fridge
compartment.
Don’t- Store melon in your fridge. It can be
chilled for short periods as long as it
is wrapped to prevent it flavouring
other food.
Don’t- Cover the shelves with any protective
materials which may obstruct air
circulation.
Don’t- Store poisonous or any dangerous
substances in your appliance. It has
been designed for the storage of
edible foodstuffs only.
Don’t- Consume food which has been
refrigerated for an excessive length of
time.
Don’t- Store cooked and fresh food together
in the same container. They should
be packaged and stored separately.
Don’t- Let defrosting food or food juices drip
onto food.
Don’t- Leave the door open for long periods,
as this will make the appliance more
costly to run and cause excessive ice
formation.
Don’t- Use sharp edged objects such as
knives or forks to remove the ice.
Don’t- Put hot food into the appliance. Let it
cool down first.
Don’t- Put liquid-filled bottles or sealed cans
containing carbonated liquids into the
freezer, as they may burst.
Don’t- Exceed the maximum freezing loads
when freezing fresh food.
Don’t- Give children ice-cream and water
ices direct from the freezer. The low
temperature may cause 'freezer
burns' on lips.
Don’t- Freeze fizzy drinks.
Don’t- Try to keep frozen food which has
thawed; it should be eaten within 24
hours or cooked and refrozen.
Don’t- Remove items from the freezer with
wet hands.
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
To keep the selected temperature constant,
your appliance occasionally switches ON the
compressor.
The resulting noises are quite normal.
As soon as the appliance has reached the
operating temperature, the noises
automatically reduce in volume.
os
os
The humming noise is emitted by the motor
(compressor). When the motor switches ON,
the noise may briefly increase in volume.
m
ik
m
ik
The bubbling, gurgling or whirring noise is
emitted by the refrigerant as it flows through
the pipes.
The clicking noise can always be heard when
the thermostat switches ON/OFF the motor.
A clicking noise may occur when
- the automatic defrosting system is active.
- the appliance is cooling down or warming up
(material expansion).
If these noises are excessively loud, the
causes are probably not serious and are
usually very easy to eliminate.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
- The appliance is not level - Use the heightadjustable feet or place packing under the
feet.
- The appliance is not free-standing - Please
move the appliance away from kitchen units
or other appliances.
- Drawers, baskets or shelves are loose or
stick - Please check the detachable
components and, if required, refit them.
- Bottles and/or receptacles are touching each
other - Please move bottles and/or
receptacles away from each other.
7
GB
Instruction for use
Trouble - shooting
s.
r.o
.
s.
r.o
.
• That the temperature control has been set
correctly.
• That the new plug is wired correctly, if you
have changed the fitted, moulded plug.
If the appliance is still not operating at all after
above checks, contact the dealer from whom
you purchased the unit.
Please ensure that above checks have been
done, as a charge will be made if no fault is
found.
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
If the appliance does not operate when
switched on, check;
• That the plug is inserted properly in the
socket and that the power supply is on. (To
check the power supply to the socket, plug
in another appliance)
• Whether the fuse has blown/circuit breaker
has tripped/main distribution switch has
been turned off.
m
ik
m
ik
Technical data
Brand
r.o
.
ah
ah
m
ik
o
so
ft
pr
so
ft
ik
o
m
pr
7508320003
CSA38200
Class SN
380/331 l
244 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
a
PRODUCT NUMBER
MODEL
COMBI */***
TOTAL GROSS/USABLE VOLUME
FRIGE USABLE VOLUME
FREEZER USABLE VOLUME
FREEZING CAPACITY
REFRIGERANT R 600a
BLOWING AGENT C5 H10
COMPRESSOR
230 V ~ 50 Hz
a
s.
BEKO
s.
r.o
.
Appliance type
COMBI
Model
CSA38200
Total gross volume (l.)
380
Total usable volume (l.)
331
Freezer usable volume (l.)
87
Refrigerator useful volume (l.)
244
Freezing capacity (kg/24 h)
5
Energy class (1)
A
Power consumption (kWh/year) (2)
350
Autonomy (h)
18
Noise [dB(A) re 1 pW]
41
Ecological refrigerating agent R600 a
(1) Energy class : A . . . G
(A = economical . . . G = less economical)
(2) The real power consumption depends on using conditions and appliance location.
120 W/0,60 A
8
CZ
ra
h
ra
h
a
,
a
Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče
který je určen pro mnoho let služby.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Pokyny pro používání
of
tp
of
tp
Bezpečnost především!
os
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
Nezapojujte spotřebič do napájecí sítě, dokud
neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály.
• Před zapnutím nechte nejméně 4 hodin stát, aby se
usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální
poloze.
• Pokud likvidujete starý spotřebič s zámkem nebo
západkou na dveřích, ujistěte se, že je v bezpečném
stavu a dětem nehrozí uvíznutí uvnitř.
• Tento spotřebič musí být používán pro stanovený
účel.
• Neodkládejte spotřebič do ohně. Váš spotřebič
obsahuje v izolační vrstvě látky bez CFC, které jsou
hořlavé. Doporučujeme kontaktovat místní úřady pro
informace o likvidaci a dostupných zařízeních.
• Nedoporučujeme používat tento spotřebič v
nevytápěné chladné místnosti. (např. garáž, sklad,
přístavba, kůlna, hospodářské stavení atd.)
Pro co nejlepší výkonnost a bezporuchovou službu
vašeho spotřebiče je velmi důležité pozorně si přečíst
tyto pokyny. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete
riziku zrušení možnosti servisu zdarma po dobu záruční
lhůty.
Uschovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro
snadné vyhledání.
9
CZ
Pokyny pro používání
3. Nedodržení výše uvedených pokynů by
mohlo vést k poškození spotřebiče, za které
výrobce nezodpovídá.
4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku
a jiným atmosférickým vlivům.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Elektrické požadavky
a
a
Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte,
že napětí a kmitočet na štítku uvnitř
spotřebiče odpovídají vašemu zdroji.
Doporučujeme připojit tento spotřebič do sítě
přes vhodně vypínanou a zajištěnou zásuvku
na snadno dostupném místě.
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
Důležité upozornění!
• Při čištění/přenášení spotřebiče se
nedotýkejte spodní části kovových kabelů
kondenzátoru na zadní straně spotřebiče,
mohlo by dojít k poranění prstů a rukou.
• Nepokoušejte se stoupat nebo sedat na
horní okraj spotřebiče, jelikož na toto není
určen. Mohli byste se zranit nebo poškodit
spotřebič.
• Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen
pod spotřebičem během a po přesouvání,
mohlo by to poškodit kabel.
• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem
nebo manipulovat s ovladači.
os
m
ik
m
ik
os
Upozornění! Tento spotřebič musí být
uzemněn.
Opravy elektrického vybavení by měl provádět
jen kvalifikovaný technik. Nesprávné opravy
provedené nekvalifikovanou osobou
představují riziko, které by mohlo mít kritické
dopady pro uživatele spotřebiče.
POZOR!
Tento spotřebič používá R 600a, což je plyn,
který je šetrný k životnímu prostředí, ale je
hořlavý. Během přepravy a upevňování
výrobku je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k poškození chladicí soustavy. Pokud
je chladicí soustava poškozená a ze systému
uniká plyn, udržte výrobek mimo otevřený
oheň a nějakou dobu v místnosti větrejte.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte mechanické
nástroje nebo jiné prostředky k urychlení
procesu odmrazení s výjimkou těch, které
doporučuje výrobce.
UPOZORNĚNÍ – Nepoškozujte chladicí
obvod.
UPOZORNĚNÍ – Nepoužívejte elektrické
spotřebiče uvnitř prostor na skladování
potravin spotřebiče, pokud se nejedná o typy
doporučené výrobcem.
Pokyny pro instalaci
r.o
.
s.
s.
r.o
.
1. Nepřechovávejte spotřebič v místnosti, kde
může teplota klesnout pod 10°C v noci a/nebo
zejména v noci, jelikož je určen na provoz v
teplotách mezi +10 a +32 stupni Celsia. Při
nižších teplotách nemusí spotřebič fungovat,
čímž poklesne doba skladovatelnosti potravin.
2. Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků
nebo radiátorů nebo na přímé sluneční světlo,
dojde tím ke zvýšenému napětí funkcí
spotřebiče. Při instalaci v blízkosti zdroje tepla
nebo mrazničky udržujte minimální odstupy
po stranách:
Od sporáků 30 mm
Od radiátorů 300 mm
Od mrazniček 25 mm
3. Ujistěte se, že kolem spotřebiče je
dostatečný odstup tak, aby se zaručil volný
oběh vzduchu (Položka 2).
• Umístěte zadní odvětrávací víko na zadní
stranu vaší chladničky, abyste viděli
vzdálenost mezi chladničkou a stěnou
(Položka 3).
a
ah
ah
a
Pokyny pro přepravu
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
1. Spotřebič se smí přenášet jen ve svislé
pozici. Obaly musí zůstat během přepravy
neporušené.
2. Pokud byl spotřebič během přepravy
umístěn vodorovně, nesmí být používán po
vybalení nejméně 4 hodin, aby se systém
mohl ustálit.
10
CZ
Pokyny pro používání
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
3. Mléčné výrobky by měly být skladovány ve
zvláštním prostoru ve dveřích.
4. Vařené potraviny by se měly skladovat ve
vzduchotěsných nádobách.
5. Čerstvé balené výrobky lze skladovat na
polici. Čerstvé ovoce a zeleninu je třeba očistit
a skladovat v přihrádkách na čerstvou
zeleninu.
6. Láhve lze uchovat ve dveřní části.
7. Chcete-li skladovat syrové maso, zabalte
je do polyetylénových sáčků a umístěte na
nejnižší polici. Nenechte je přijít do kontaktu s
vařenými potravinami, aby nedošlo ke
kontaminaci. Z bezpečnostních důvodů
skladujte syrové maso jen dva až tři dny.
8. Pro maximální účinnost by se neměly
výsuvné police překrývat papírem nebo jinými
mateirály, aby studený vzduch mohl volně
proudit.
9. Neskladujte rostlinný olej na policích ve
dveřích. Potraviny uchovávejte zabalené,
chráněné nebo překryté. Teplé potraviny a
nápoje nechte před zchlazením vychladnout.
Zbývající potraviny z konzerv by se neměly
skladovat v konzervách.
10. Šumivé nápoje by se neměly zmrazovat a
výrobky jako ochucený led do vody by se
neměly konzumovat příliš studené.
11. Některé ovoce a zelenina se může
poškodit, pokud se skladuje v teplotách kolem
0°C. Ananasy, melouny, okurky, raj čata a
podobné produkty balte do polyetylénových
sáčků.
12. Silný alkohol se musí skladovat ve
vzpřímené pozici a pevně uzavřených
nádobách. Nikdy neskladujte výrobky
s obsahem vznětlivého pohonného plynu
(např. šlehačku ve spreji, plechovky spreje
atd.) nebo výbušné látky. Představují riziko
výbuchu.
s.
r.o
.
4. Spotřebič by měl být umístěn na hladkém
povrchu. Obě přední nožky lze nastavit dle
potřeby. Abyste měli jistotu, že váš spotřebič
stojí vzpřímeně, nastavte obě přední nožky
tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva,
dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou.
Správným nastavením nožek předejdete
přílišným vibracím a hluku (Položka 4).
5. Informace pro přípravu spotřebiče na
použití naleznete v oddíle „Čištění a údržba“.
os
os
Seznámení s vaším spotřebičem
m
ik
m
ik
(Položka 1)
r.o
.
r.o
.
1 - Umístění termostatu a světla
2 - Větrák
3 - Nastavitelné poličky
4 - Podpěra na láhve vína
5 - Kolektor vody
6 - Kryt přihrádek na čerstvé potraviny
7 - Přihrádky na čerstvé potraviny
8 - Podpěra podnosu na led a podnos na led
9 - Prostor pro rychlé zmražení
10 - Přihrádky pro uchovávání zmražených
potravin
11 - Nastavitelná nožka
12 - Prostor pro mléčné výrobky
13 - Polička na nádoby
14 - Uchovávací pohár
15 - Polička na lahve
s.
s.
Doporučené rozložení potravin ve
spotřebiči
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
Návody pro optimální uskladnění a hygienu:
1. Prostor chladničky je pro krátkodobé
ukládání čerstvých potravin a nápojů.
2. Prostor mrazničky je
vhodný a
určený pro mražení a skladování předmražených potravin.
Doporučení pro
skladování dle
informací na obalu potraviny by měly být vždy
dodržovány.
11
CZ
Pokyny pro používání
Kontrola a nastavení teploty
s.
r.o
.
s.
r.o
.
8. Nezaplňujte spotřebič ihned po jeho
zapnutí. Počkejte na dosažení správné
skladovací teploty. Doporučujeme kontrolovat
teplotu přesným teploměrem (viz: Kontrola a
nastavení teploty).
a
a
Provozní teploty kontroluje tlačítko termostatu
(Položka 5) a lze jej nastavit na jakoukoli
pozici mezi 1 a 5 (nejchladnější pozice).
Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla
být kolem +5°C.
Nastavte tedy termostat tak, abyste dosáhli
požadované teploty. Některé části chladničky
mohou být chladnější či teplejší (např.
přihrádka na uchovávání čerstvého salátu a
horní část chladničky), což je naprosto
normální. Doporučujeme vám kontrolovat
teplotu pravidelně teploměrem, abyste měli
jistotu, že chladnička stále zachovává tuto
teplotu. Častým otevíráním dveří stoupnou
vnitřní teploty, takže doporučujeme zavírat
dvířka co nejdříve po použití.
ra
h
ra
h
Skladování zmražených potravin
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
Vaše mraznička je vhodná na dlouhodobé
uchovávání běžně dostupných zmražených
potravin a lze ji též použít na zmražení a
uskladnění čerstvých potravin.
Před uskladněním doma zmražených
čerstvých potravin zkontrolujte návod na délku
skladování na výplni dvířek.
Dojde-li k výpadku elektrické energie,
neotvírejte dveře. Zmrzlé potraviny by měly
zůstat nepoškozeny, pokud závada trvá
necelých 18 hodin. Pokud je výpadek delší,
pak by měly být potraviny zkontrolovány a
buď ihned upraveny, nebo uvařeny a pak
znovu zmraženy.
Před zahájením provozu
Poslední kontrola
Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte,
zda:
1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu
volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle
„Čištění a údržba“.
4. Zásuvka byla zasunuta do sítě a elektřina
je zapnutá. Po otevření dvířek se rozsvítí
vnitřní osvětlení.
A nezapomeňte, že:
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru.
Kapalina a plyny uzavřené v chladicí soustavě
mohou dělat další hluk, ať je kompresor
v chodu, nebo není. Je to zcela normální.
6. Nepatrné zvlnění horní části chladničky je
zcela normální a je způsobeno použitým
výrobním procesem; nejedná se o závadu.
7. Doporučujeme nastavovat tlačítko
termostatu na střed a sledovat teplotu, abyste
zajistili, že spotřebič udržuje požadovanou
teplotu skladování (viz oddíl Kontrola a
nastavení teploty).
Mražení čerstvých potravin
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Pro dosažení nejlepších výsledků prosím
dodržujte následující pokyny.
Nezmrazujte příliš velké množství najednou.
Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud
se zmrazí hloubkově a co nejrychleji.
Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho
spotřebiče na 24 hodin.
Umístěním teplých potravin do mrazničky
uvedete chladicí zařízení do nepřetržitého
chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé.
Může tím dojít k dočasnému přílišnému
zchlazení chladicího prostoru.
Při zmrazování čerstvých potravin nastavte
tlačítko termostatu na střední pozici. Malé
množství potravin až do ½ kg lze zmrazit bez
nastavování ovládacího tlačítka termostatu.
Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již
zmrzlé a čerstvé potraviny.
12
CZ
Pokyny pro používání
Tvorba ledových kostek
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Námrazu neodstraňujte špičatými nebo
ostrými předměty, jako jsou nože nebo
vidličky.
Nepoužívejte sušiče na vlasy, elektrické
radiátory nebo jiné elektrické spotřebiče na
odmražení.
Odmraženou vodu setřete houbičkou ze dna
prostoru mrazničky. Po odmražení pečlivě
vnitřek vysušte (Položky 8 a 9). Zasuňte
zásuvku do sítě a zapněte přívod elektrické
energie.
a
ra
h
of
tp
of
tp
Odmrazování
ra
h
a
Zaplňte podnos na kostky ledu ze ¾ vodou a
umístěte jej do mrazničky. Zmrzlé podnosy
uvolněte koncem lžičky nebo podobným
nástrojem; nepoužívejte ostré předměty, jako
jsou nože nebo vidličky.
os
os
A) Prostor chladničky
Prostor chladničky se odmrazuje automaticky.
Odmražená voda stéká do odčerpávací
trubice přes sběrnou nádobu na zadní straně
spotřebiče (Položka 6).
Během odmrazování se mohou na zadní
stěně prostoru chladničky utvořit kapky vody
v místech, kde je umístěn odpařovač. Několik
kapek může zůstat na obvodu, ty zmrznou po
skončení odmrazování. Znovu zmrzlé kapky
neodstraňujte špičatými nebo ostrými
předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
Pokud se kdykoli odmražená voda
neodčerpává ze sběrného kanálu,
zkontrolujte, zda odčerpávací trubici neblokují
části potravin. Odčerpávací trubici lze vyčistit
čističem potrubí nebo podobným nástrojem.
Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná
koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby
nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci
nebo zem (položka 7).
B) Prostor mrazničky
Odmrazování je velmi jednoduché a bez
nečistot díky zvláštní nádržce pro sběr
odmražené vody.
Odmrazujte dvakrát ročně nebo tehdy, když
se utvoří vrstva námrazy asi 7 mm. Pro
spuštění procesu odmrazování vypněte
přístroj ze sítě.
Všechny potraviny zabalte do několika vrstev
novinového papíru a uskladněte na chladném
místě (např. chladnička nebo spíž).
Nádoby s teplou vodou lze umístit opatrně do
mrazničky, urychlí se tím odmrazování.
m
ik
m
ik
Výměna vnitřní žárovky
Pokud přestane svítit světlo, vypněte přístroj a
odpojte napájecí kabel.
Pak se ujistěte, zda je žárovka pevně
našroubována v objímce. Zasuňte zásuvku do
sítě a zapněte spotřebič.
Pokud světlo stále nesvítí, zakupte v obchodě
s elektrickými spotřebiči náhradní žárovku
E14 šroubovací 15 Watt (maximálně) a
založte ji na místo (Položka 10).
Nefunkční žárovku okamžitě opatrně
zlikvidujte.
Čištění a péče
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
1. Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a
vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte
k čištění.
2. Nikdy nepoužívejte ostré předměty či
brusné látky, mýdlo, domovní čistič,
odmašťovač či voskové čistidlo.
3. Používejte vlažnou vodu pro vyčištění
skříně a otřete ji pak dosucha.
4. Používejte vlhký hadřík namočený do
roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na
půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej
dosucha otřete.
5. Ujistěte se, že do skříňky pro kontrolu
teploty nepronikne žádná voda.
6. Pokud spotřebič delší dobu nebudete
používat, vypněte jej, vyjměte všechny
potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře
otevřené.
7. Doporučujeme vyčistit kovové součásti
výrobku (např. vnější část dvířek, posuvné
části) silikonovým voskem (autoleštidlem) pro
ochranu vysoce kvalitního povrchového
nátěru.
13
CZ
Pokyny pro používání
8. Prach, který se usadí na kondenzátoru,
který je umístěný na zadní straně spotřebiče,
by měl být jednou ročně odstraněn
vysavačem.
9. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek,
abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení
částečkami potravin.
10. Nikdy:
• Nečištěte spotřebič nevhodnými materiály;
tzn. výrobky na bázi petroleje.
• Jej nevystavujte vysokým teplotám.
• Nedrhněte, nebruste atd. brusnými
materiály.
11. Odstranění krytu mléčných výrobků a
dveřního podnosu:
• Pro odstranění krytu mléčných výrobků
nejprve zvedněte kryt asi o 2,5 cm nahoru a
vytáhněte jej ze strany, kde je v krytu otvor.
• Pro odstranění dveřního podnosu odstraňte
všechen obsah a pak jen zvedněte dveřní
podnos vzhůru ze základny.
12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba
na zadní straně spotřebiče, která
shromažďuje odmraženou vodu, je neustále
čistá. Pokud chcete odstranit podnos a vyčistit
jej, postupujte podle níže uvedených pokynů:
• Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
• Jemně odpojte čep na kompresoru pomocí
kleští, aby bylo možné tác vyjmout
• Zvedněte jej.
• Očistěte jej a otřete.
• Při montáži postupujte v opačném pořadí.
13. Pro vyjmutí zásuvky ji vytáhněte co
nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela
vytáhněte ven.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Co dělat a co nedělat
a
ra
h
of
tp
os
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
ah
Výměna dvířek
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Ano- Pravidelně čistěte a odmrazujte
spotřebič (viz „Odmrazování“)
Ano- Syrové maso a drůbež skladujte pod
vařenými potravinami a mléčnými
výrobky.
Ano- Otrhávejte ze zeleniny nepoužitelné
lístky a otírejte přebytečnou zeminu.
Ano- Nechte salát, zelí, petržel a květák na
stonku.
Ano- Sýr balte do nepropustného papíru a
pak do polyetylénového sáčku tak, aby
uvnitř zůstalo co nejméně vzduchu.
Nejlepší je jej vyjmout z chladničky asi
hodinu před podáváním.
Ano- Obalte syrové maso těsně do
polyetylénu nebo alobalu. Zabráníte tím
vysušení.
Ano- Balte ryby a vnitřnosti do
polyetylénových sáčků.
Ano- Balte potraviny se silným aroma nebo
ty, které by mohly vyschnout, do
polyetylénových sáčků, alobalu nebo je
ukládejte do vzduchotěsných nádob.
Ano- Chléb dobře zabalte, aby zůstal čerstvý.
Ano- Bílé víno, pivo, ležák a minerální vodu
před podáváním vychlaďte.
Ano- Průběžně kontrolujte obsah mrazničky.
Ano- Uchovávejte potraviny co nejkratší dobu
a dodržujte jejich lhůtu spotřeby atd.
Ano- Již zmrazené potraviny skladujte
v souladu s instrukcemi uvedenými na
jejich obalech.
Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé
potraviny a před jejich zmrazením se
ujistěte, zda jsou zcela čisté.
Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení
v malých částech, abyste zajistili rychlé
zmražení.
Ano- Zabalte všechny potraviny do alobalu
nebo polyetylénových sáčků vhodných
pro mražení potravin a ujistěte se, že
uvnitř není žádný vzduch.
Ano- Zmrazené potraviny obalte ihned po
zakoupení a co nejrychleji je vložte do
mrazničky.
Ano- Potraviny rozmrazujte v chladničce.
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
Postupujte v číselném pořadí (Položka 11).
14
CZ
Pokyny pro používání
Informace o provozních hlucích
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Ne- skladujte banány v chladničce.
Ne- skladujte melouny v chladničce. Lze je
zchladit na krátkou dobu, dokud jsou
zabaleny, aby nemohly ovlivnit svým
aroma jiné potraviny.
Ne- zakrývejte police ochrannými materiály,
které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.
Ne- skladujte ve spotřebiči jedovaté nebo
nebezpečné látky. Byl určen na
skladování jen jedlých potravin.
Ne- konzumujte potraviny, které byly
zmraženy po příliš dlouhou dobu.
Ne- skladujte vařené a čerstvé potraviny
společně ve stejné nádobě. Měly by být
zabaleny a uskladněny zvlášť.
Ne- nechte rozmrazované potraviny nebo
šťávy potravin kapat na potraviny.
Ne- nechte dveře otevřené delší dobu, provoz
spotřebiče se tím prodraží a dojde
k nadbytečné tvorbě ledu.
Ne- používejte ostré předměty jako nože nebo
vidličky na odstranění ledu.
Ne- vkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
Nechte je nejprve vychladnout.
Ne- vkládejte lahve s kapalinou nebo zavřené
plechovky s perlivými kapalinami do
mrazničky, mohly by explodovat.
Ne- překračujte maximální náplň mrazničky
při zmrazování čerstvých potravin.
Ne- dávejte dětem zmrzlinu a led do vody
přímo z mrazničky. Nízká teplota může
způsobit na rtech „popáleniny od mrazu“.
Ne- zmrazujte šumivé nápoje.
Ne- snažte se uchovat zmrzlé potraviny, které
rozmrzly; měli byste je sníst do 24 hodin,
nebo uvařit a znovu zmrazit.
Ne- odstraňujte předměty z mrazničky
mokrýma rukama.
a
ra
h
ra
h
a
Aby zvolená teplota zůstala konstantní, zapne
váš spotřebič občas kompresor.
Výsledný hluk je zcela normální.
Jakmile spotřebič dosáhne provozní teploty,
zvuk se automaticky ztiší.
of
tp
of
tp
Hučení vychází z motoru (kompresoru). Když
se motor zapne, hluk může na chvíli zesílit.
os
os
Bublání, vrčení nebo šplouchání je způsobeno
chladicím médiem, které prochází vedením.
m
ik
m
ik
Vždy, když termostat zapne/vypne motor, je
slyšet cvaknutí.
Cvaknutí se může ozývat, když
- je automatický systém odmrazování aktivní.
- se spotřebič zahřívá nebo zchlazuje
(rozpínání materiálu).
Pokud tyto zvuky jsou příliš hlasité, příčiny
nejsou nejspíš vážné a obvykle se velmi
snadno odstraňují.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
- Spotřebič nestojí rovně – použijte nožky na
nastavení výšky nebo umístěte pod nožky
nějakou podložku.
- Spotřebič nestojí volně – Posuňte tedy
spotřebič mimo kuchyňské prostředky nebo
jiné spotřebiče.
- Zásuvky, košíky nebo poličky jsou volné
nebo zaseklé – Zkontrolujte snímací
součásti a v nutném případě je znovu
osaďte.
- Lahve a/nebo nádoby se navzájem dotýkají
- Přesuňte lahve a/nebo nádoby dál od
sebe.
15
CZ
Pokyny pro používání
Odstraňování potíží
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Odstraňování potíží
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje,
zkontrolujte;
• Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a
je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro
kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další
spotřebič)
• Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval
přerušovač obvodu/hlavní jistič není
vypnutý.
m
ik
m
ik
Technické parametry
Značka
r.o
.
a
s.
m
ik
o
so
ft
pr
so
ft
ik
o
m
ah
7508320003
CSA38200
Class SN
380/331 l
244 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
ah
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
KLIMATICKÁ TŘÍDA */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZÍCÍ KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLACE C5 H10
KOMPRESOR
230 V ~ 50 Hz
pr
a
BEKO
s.
r.o
.
Typ spotřebiče
COMBI
Model
CSA38200
Celkový hrubý objem (l)
380
Celkový užitný objem (l)
331
Užitný objem mrazničky (l)
87
Užitečný objem chladničky (l)
244
Kapacita mražení (kg/24 h)
5
Energetická třída (1)
A
Spotřeba energie (kWh/rok) (2)
350
Uchování bez napájení (h)
18
Hlučnost (dB(A) re 1 pW)
41
Ekologické chladicí činidlo R600 a
(1) Energetická třída: A . . . G
(A = economická . . . G = méně ekonomická)
(2) skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách používání a umístění spotřebiče.
120 W/0,60 A
16
HU
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Használati utasítás
a
ra
h
ra
h
a
Gratulálunk a
minıségő készülékválasztásához,
melyet sok évnyi használatra terveztek.
of
tp
of
tp
Elsı a biztonság!
os
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
Ne csatlakoztassa a készüléket elektromos ellátáshoz,
amíg minden csomagolást és szállítási védelmet el nem
távolított.
• Hagyja állni 4 órát, mielıttbekapcsolná a készüléket,
hogy a kompresszor olajszintje leülepedjen, ha
vízszintesen szállították.
• Ha lecseréli régi készülékét zárral vagy retesszel,
gyızıdjön meg róla, hogy biztonságos, hogy elkerülje
egy gyermek benntrekedését.
• A készüléket csak az arra tervezett célra szabad
használni.
• Ne helyezze a készüléket tőz mellé. Az Ön készüléke
a szigetelésben CFC anyagot tartalmaz, amely
gyúlékony. Azt ajánljuk, hogy további információért,
hogy hogyan szabaduljon meg készülékétıl és
lehetséges szolgáltatásokért, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal.
• Nem ajánljuk a készülék használatát főtetlen vagy
hideg helyiségben. (pl.: garázs, télikert, melléképület,
fészer, házon kívől, stb.)
A lehetı legjobb teljesítmény és zavarmentes
mőködéshez nagyon fontos, hogy ezeket az
utasításokat figyelmesen olvassa el. Ezen utasítások
elmulasztása érvénytelenítheti az ingyen szervízhez
való jogot a garancia idıtartama alatt.
Kérem tartsa ezeket az utasításokat biztonságos
helyen a gyorsabb használhatóság érdekében.
17
HU
Használati utasítás
3. Ha a fennti utasításoknak elmulaszt eleget
tenni, az a készülék sérülését
eredményezheti, amelyért a gyártó nem
felelıs.
4. A készüléket óvni kell esıvel, nedvességel
és egyéb atmoszférikus hatással szemben.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Elektromos követelmény
a
ra
h
ra
h
a
Mielıtt bedugná a dugót a konnektorba,
gyızıdjön meg róla, hogy a feszültség és
frekvenciamutató megfelel a készülék hátulján
szereplı osztályozásnak.
Azt ajánljuk, hogy a készülékét a fı áramkört
egy megfelelı kapcsolón keresztül
csatlakoztassa egy könnyedén elérhetı
állásba.
of
tp
of
tp
Fontos!
• Óvatosnak kell lennie a készülék
tisztítása/szállítása alatt, hogy a kondenzátor
drót huzaljai ne érintkezzenek a készülék
hátuljában, mivel az ujjak és kezek sérülését
okozhatják..
• Ne próbáljon meg ráülni vagy ráállni
készülékénektetejére, mivel nem hasonló
használatra tervezték.. Megsérülhet vagy
károsíthatja a készüléket.
• Gyızıdjön meg róla, hogy a fı kábel nem
csípıdött be a készülék alá a mozgatás alatt,
mivel ez megsértheti a kábelt
• Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a
készülékkel vagy megváltoztassák a
vezérlést.
os
m
ik
m
ik
os
FIGYELMEZTETÉS! Ezt a készüléket
földelni kell.
Az elektromos berendezés javítását csak
képesített technikus végezheti. Képzetlen
személy által végrehajtott javítás kozkázatot
rejt, amely kritikus következményekkel járhat
a készülék felhasználója számára.
Figyelem!
Ez a készülék R 600a –val mőködik, amely
környezetbarát, de gyúlékony gáz. A termék
szállítása és rögzítése folyamán ügyelnie kell
arra, hogy ne sértse meg a hőtırendszert. Ha
a hőtırendszer megsérül és a gáz szivárog a
rendszerbıl, tartsa távol nyílt lángtól és
szellıztesse ki a helyiséget rövid idıre.
Figyelmeztetés! – Ne használjon
mechanikus berendezéseket vagy egyéb
eszközöket a kiolvasztás felgyorsításához,
mint amelyeket a gyártó ajánlott.
FIGYELMEZTETÉS – Ne sértse meg az
újrafagyasztó áramkört.
FIGYELMEZTETÉS – Ne használjon
elektromos berendezést a készülék élelmiszer
tárolására alkalmas rekeszeiben, kivéve a
gyártó által ajánlott típusokat.
Beüzemelési utasítások
r.o
.
s.
a
a
s.
r.o
.
1. Ne tartsa a készüléket olyan helyiségben,
ahol a hımérséklet valószínőleg 10°C (50 F)
alá esik éjjel és/vagy különösen télen, mivel
+10 és +32°C (50-90 F) közötti küls ı
hımérsékletre tervezték. Alacsonyabb
hımérsékleten a berendezés lehet, hogy nem
mőködik, az étel tárolási idıtartamának
csökkenését eredményezve.
2. Ne tegye a berendezést tőzhelyek vagy
főtıtestek közelébe vagy közvetlen napfényre,
mivel ez különösen hathat a készülék
funkcióira. Ha meleg vagy mélyhőtı mellé
helyezi, tartsa be a következı minimális
oldaltávolságokat:
Tőzhelyektıl 30 mm
Főtıtestektıl 300 mm
Fagyasztóktól 25 mm
3. Gyızıdjön meg róla, hogy elég hely van a
berendezés körül, hogy biztosítsa a szabad
levegı áramlását (2 tétel).
• Tegye a hátsó szellızı fedelet a
hőtıszekrény hátuljára, hogy beállítsa a
hőtıszekrény és fal közötti távolságot ( 3
tétel).
ah
ah
Szállítási utasítások
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
1. A készüléket csak függıleges állapotban
szabad szállítani. A szállítmány
csomagolásának érintetlennek kell lennie a
szállítás alatt.
2. Ha a készüléket vízszintesen helyezik el a
szállítás alatt, legalább 4 óráig nem szabad
mőködtetni, hogy a rendszer, hogy a rendszer
helyreálljon.
18
HU
Használati utasítás
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
3. A tejtermékeket különleges rekeszben kell
tárolni, amely az ajtóbetétben található.
4. A fızött ételeket légmentes tartályokban
kell tárolni.
5. A frissen csomagolt termékeket tarthatja a
polcon. A friss gyümölcsöket ls zöldségeket
meg kell tisztítani és frissen kell tárolni.
6. A palackokta tarthatja az ajtórészben.
7. A nyers hús tárolásához használjon
polietilén zacskókat és helyezze a legalsó
polcra. Ne hagyja, hogy fıtt ételekkel
érintkezzen, hogy elkerülje a szennyezıdést.
A biztonság érdekében csak 2-3 napig tárolja
a nyers húst.
8. A maximális hatékonyság érdekében, ne
fedje be papírral vagy egyéb anyaggal a
kivehetı polcokat, hogy a hideg levegı
szabadon áramolhasson.
9. Ne tároljon növényi olajat az ajtópolcokon.
A csomagolt ételt tárolja lefedve és
becsomagolva. Hagyja kihőlni a forró ételeket
és italokat, mielıtt lehőti. Az eltett
ételmaradékot ne tárolja dobozban.
10. Ne fagyassza le a szénsavas italokat és
termékeket, mint például ízesített vizes
fagylalt, mert nem kell túl hidegen fogyasztani.
11. Néhány gyümölcs és zöldség kárt
szenved, ha 0°C körül tartják. Ezért az
ananászokat, dinnyéket, uborkákat,
paradicsomokat és hasonló termékeket
csomafolja be polietilén zacskóba.
12. Magas alkoholtartalmú italokat
egyenesen, szőken zárt tartóban kell tárolni.
Soha ne tároljon olyan terméket, amely
gyúlékony hajtógázt (pl. Tejszín sprayt,
aeroszolos dobozokat, stb.) vagy
robbanásveszélyes anyagokat tartalmaznak.
Ezek robbanásveszélyesek.
s.
r.o
.
4. A készüléket síma felületre kell helyezni. A
két elsı lábat beállíthatja, ha szükséges.
Ahhoz, hogy biztosítsa, hogy a berendezés
egyenesen álljon, állítsa a két elsı lábat az
óra járásával megegyezı vagy ellentétes
irányba fordításával, amíg biztonságos
kapcsolatba nem kerül a padlóval. A lábak
megfelelı beállításával elkerüli a túlzott
rezgést és hangot ( 4 tétel).
5. Hivatkozzon a „Tisztítás és védelem”
részre, hogy a berendezést elıkészítse a
használatra.
m
ik
m
ik
Ismerje meg készülékét
(1. tétel)
r.o
.
r.o
.
1 - Hıszabályozó és lámpaház
2 - Ventilátor
3 - Állítható szekrénypolcok
4 - Borosüveg tartó
5 - Vízgyőjtı
6 - Fiókfedı
7 - Fiókok
8 - Jégtálca tartó és jégtálca
9 - Gyorsfagyasztó rekesz
10 - Lefagyasztott ételtartó rekesz
11 - Állítható lábak
12 - Tejtermék rekesz
13 - Dzsemtartó polc
14 - Pohártartó
15 - Palacktartó polc
s.
s.
Javasolt a készülékben lévı étel
elrendezése
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
Útmutatások az optimális tárolás és higiénia
eléréséhez:
1. A hőtıszekrény rekesze támogatja a friss
ételek és italok rövidtávú tárolását.
2. A fagyasztórekesz
osztályozva
van az elıfagyasztott étel megfelelı
fagyasztása és tárolása miatt.
Az ajánlott
tárolásért mindenkor
figyelembe kell venni az étel csomagolásán
meghatározottakat.
19
HU
Használati utasítás
Hımérséklet szabályozás és
beállítás
s.
r.o
.
s.
r.o
.
7. Azt ajánljuk, hogy a hıszabályozó gombot
középre állítsa és kísérje figyelemmel a
hımérsékletet, hogy biztosítsa a készülék
kívánt hımérsékletének fenntartását ( Lásd
Hımérséklet szabályozás és beállítás rész).
8. Ne töltse fel azonnal a készüléket, ha
bekapcsolja. Várjon, míg a készülék eléri a
megfelelı tárolási hımérsékletet. Azt
tanácsoljuk, hogy ellenırizze a hımérsékletet
pontos hımérıvel (lásd Hımérséklet vezérlés
és beállítás).
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
A mőködési hımérséklet hıszabályozó
gombbal vezérelt (5 tétel) és és beállíthatja
bármilyen állapotba 1 és 5 (a leghidegebb
állapot) között.
A hőtıszekrény átlagos belsı
hımérsékletének +5°C (+41°F) körül kell
lennie.
Ezért állítsa be a hıszabályozó gombot, hogy
a kívánt hımérsékletet elérje. A hőtıszekrény
néhány része hővösebb vagy melegebb lehet
(mint pl. Salátatároló és a szekrény felsı
része), ami teljesen normális. Azt ajánljuk,
hogy idıszakonként ellenırizze a
hımérsékletet hımérıvel, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy aszekrény
tartja a hımérsékletet. A gyakori
ajtónyitogatások a belsı hımérséklet
emelkedését okozzák, ezért használat után
tanácsos az ajtót becsukni, amint lehetséges.
m
ik
m
ik
Mélyhőtött étel tárolása
A mélyhőtıje alkalmas a kereskedelmileg
lefagyasztott ételek hosszútávú tárolására és
arra is használhatják, hogy friss ételt tároljon
és fagyasszon.
Az otthon lefagyasztott friss étel tárolása miatt
hivatkozzon az ajtóbetéten található tárolási
élettartam útmutatóra.
Ha áramszünet van, ne nyissa ki az ajtót. A
mélyhőtött ételre nincs hatással, ha az
áramkimaradás kevesebb, mint 18 óráig tart.
Ha hosszabb az áramszünet, ellenırizze az
ételt, amit azonnal ettek vagy fıztek, majd
lefagyasztottak.
A mőködés megkezdése elıtt
Végsı ellenırzés
Mielıtt elkezdi használni a készüléket,
ellenırizze, hogy:
1. A lábak a megfelelı szintre vannak
beállítva.
2. A belseje száraz és a levegı szabadon tud
keringeni a hátsó résznél.
3. A belseje tiszta a „Tisztítás és védelem”
részben leírtak alapján.
4. A dugó be van helyezve a fali csatlakozóba
és az áram be van kapcsolva. Ha az ajtó
nyitva van, a belsı világítás bekapcsol.
És jegyezze meg, hogy:
5. Hangot fog hallani, amint a kompresszor
beindul. A folyadék és a gázok, amelyeket a
hőtésrendszeren belül lezártak szintén
(hangot) adhatnak ki, akár mőködik a
kompresszor, akár nem. Ez teljesen normális.
6. A szekrény tetejének jelentéktelen
hullámzása teljesen normális a gyártó által
használt eljárásnak köszönhetıen, ez nem
hiba.
Friss étel lefagyasztása
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Kérem vegye figyelembe a következı
utasításokat, hogy a legjobb eredményeket
érje el.
Ne fagyasszon le egyszerre túl nagy
mennyiséget. Az étel minısége akkor a
legjobban konzervált, ha olyan gyorsan van
lefagyasztva, amennyire lehetséges.
Ne lépje túl 24 órán belül a készüléke
fagyasztó kapcitását.
A mélyhőtıbe helyezett meleg étel a hőtıgép
lehülését okozza, amíg az étel folyamtosan
fagyottá nem szilárdul. Ez a hőtırekesz
ideiglenes túlzott lehüléséhez vezethet.
Ha friss ételt fagyaszt le, tartsa a
hıszabályozó gombot középsı állásban. Kis
mennyiségő ételt ½ kg-ig (1 lb) lefagyaszthat
anélkül, hogy a hımérsékletet szabályozó
gombot beállítaná.
Különösen figyeljen arra, hogy ne keverje a
már lefagyasztott és friss ételeket.
20
HU
Használati utasítás
Jégkockák készítése
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Ne használjon hegyes vagy éles szélő
tárgyakat, mintpl. Kés vagy villa, hogy a
fagyot eltávolítsa.
Soha ne használjon hajszárítót, elektromos
főtıtestet vagy egyéb elektromos berendezést
a kiolvasztáshoz.
Törölje ki szivaccsal a mélyhőtı rekeszének
aljában összegyőlt kiolvasztott vizet. A
kiolvasztás után alaposan szárítsa ki a
készülék belsejét (8 és 9 tétel). Helyezze a
dugót a fali csatlakozóba és kapcsolja be az
elektromos áramot.
a
ra
h
of
tp
of
tp
Kiolvasztás
ra
h
a
Töltse meg a jégkocka tartót ¾-ig vízzel és
helyezze a fagyasztóba. Lazítsa meg a tálcát
egy kanál nyelével vagy hasonló eszközzel,
soha ne használjon éles szélő tárgyakat, mint
pl. kés vagy villa.
os
os
A) Hőtıszekrény rekesz
A hőtıszekrény rekesze automatikusan
felenged. A kiolvasztott víz a lefolyócsıhöz fut
egy a készülék hátulján található
győjtıtartályon keresztül ( 6 tétel).
Kiolvasztás alatt a hőtıszekrény hátsó oldalán
vízcseppek keletkezhetnek, ahol egy elrejtett
párologtató van elhelyezve. Néhány csepp a
borításon maradhat és visszafagyhat, ha a
kiolvasztás befejezıdött. Ne használjon
hegyes vagy éles szélő tárgyakat, mintpl. Kés
vagy villa, hogy a visszafagyott cseppeket
eltávolítsa.
Ha a kiolvasztott víz bármikor nem folyik le a
győjtı csatornából, ellenırizze, hogy nem
tömítették –e el ételrészek a lefolyócsövet. A
lefolyócsövet csıtisztítóval vagy hasonló
eszközzel tisztíthatja.
Ellenırizze, hogy a csı vége mindig a
kompresszoron lévı tálcában legyen,
biztosítva ezzel, hogy a víz ne folyjék az
elektromos alkatrészekre vagy a padlóra
(7 tétel).
B) Mélyhőtı rekesz
A kiolvasztás a különleges kiolvasztó
győjtımedencének köszönhetıen nagyon
egyszerő és koszmentes.
Olvassza ki évente kétszer vagy ha kb. 7 mm
(1/4”) fagyréteg alakult ki. A kiolvasztás
eljárás elindításához kapcsolja ki a készüléket
a fali kimenetnél és húzza ki a fıdugót.
Minden ételt be kell csomagolni több rétegben
újságpapírba és hővös helyen kell tárolni
(hőtıszekrényben vagy kamrában).
Melegvizes tartályokat helyezhet el óvatosan
a mélyhőtıben, hogy felgyorsítsa a
kiolvasztást.
m
ik
m
ik
Belsı villanykörte cseréje
Ha a fény elmarad, kapcsolja ki az áramkört
és húzza ki a fı dugót
Majd gondoskodjon róla, hogy a villanykörte
biztonságosan legyen a tartóba csavarva.
Helyezze vissza a dugót és kapcsolja be.
Ha a lámpa még mindig nem mőködik,
gondoskodjon egy maximum 15 Wattos izzó
pót E14 csavarósapkáról a helyi elektromos
üzletben beszerezve, majd rögzítse (10 tétel).
A kiégett villanykörtét azonnal távolítsa el.
Tisztítás és védelem
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
1. Azt tanácsoljuk, hogy kapcsolja ki a
készüléket és húzza ki a fı dugót, mielıtt
tisztítja.
2. Soha ne használjon éles tárgyat vagy
csiszoló anyagot, szappant, háztartási
tisztítót, tisztítószert vagy wax polírozót a
tisztításhoz.
3. Használjon langyos vizet a készülék
vitrinjének tisztításához és törölje szárazra.
4. Használjon nedves, kicsavart ruhát egy
teáskanálnyi bikarbónát, szódát fél liternyi
vízben felodva a tisztításhoz és törölje
szárazra.
5. Gyızıdjön meg róla, hogy nem került víz
a hımérsékletszabályozó dobozba.
6. Ha a készüléket hosszú ideig nem
használják, kapcsolja ki, távolítson el minden
élelmiszert, tisztítsa meg és hagyja félig nyitva
az ajtót.
7. Azt tanácsoljuk, hogy a termék fémrészeit
(pl.: külsı ajtó, vitrin oldalak) szilikon wax-szal
(autó polírozó) polírozza, hogy a minıségi
fedıfestést megóvja.
21
HU
Használati utasítás
8. Bármilyen port, amely felgyülemlik a
kondenzátoron a készülék hátulján, távolítsa
el évente egyszer vákuumos tisztítóval.
9. Rendszeresen ellenırizze az
ajtótömítéseket, hogy meggyızıdjön róla,
hogy tiszták és ételmaradékoktól mentesek.
10. Soha:
• Ne tisztítsa a készüléket arra alkalmatlan
anyagokkal, pl.: petróleum alapú termékekkel.
• Semmilyen körülmények között ne
szolgáltassa ki magas hınek.
• Ne tisztítsa, súrolja , stb., csiszoló anyaggal.
11. A tejtermék fedelének és ajtótálca
eltávolítsa:
A tejtermék fedelének eltávolításához, elıször
emelje fel a fedelet egy arasznyira és húzza ki
azt az oldalát, ahol a fedél nyitva van.
• Az ajtótálca eltávolításához vegyen ki onnan
mindent majd egyszerően tolja fel az
alapzatról.
12. Gyızıdjön meg róla mindig, hogy mindig
tiszta a készülék hátulján a különleges
mőanyag tartály, amely összegyőjti a
felolvasztott vizet. Ha el akarja távolítani a
tálcát, hogy megtisztítsa, kövesse az alábbi
utasításokat:
• Kapcsolja ki az áramkört és húzza ki a fı
dugót
• Finoman ondolálja a csavart a
kompresszoron, fogót használva, így a tálca
eltávolítható
• Emelje fel.
• Tisztítsa meg és törölje szárazra
• Állítsa össze újra, fordítsa meg a sorrendet
és mőveletet.
13. Egy fiók eltávolításához, húzza ki
amennyire csak lehetséges, billentse felfelé,
majd húzza ki teljesen.
s.
r.o
.
a
ra
h
of
tp
os
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Tegye- Távolítson el minden használhatatlan
levelet a zöldségekrıl és töröljön le róla
minden földet.
Tegye- Hagyja a salátát, káposztát,
petrezselymet és karfiolt a törzsön.
Tegye- Elıször csomagolja be a sajtot
zsírpapírba, majd polietilén zacskóba,
annyira kizárva a levegıt, amennyire
lehetséges. A legjobb eredményért,
vegye ki egy órával korábban a hőtıbıl.
Tegye- A nyers húst és szárnyasokat
csomagolja lazán polietilén vagy
alufóliába. Ez megakadályozza a
kiszáradást.
Tegye- A halakat és belsıségeket polietilén
zacskóba csomagolja.
Tegye- Az erıs szaggal rendelkezı vagy
gyorsan kiszáradó ételeket csomagolja
polietilén zacskókba vagy alufóliába vagy
helyezze légmentes tartályba.
Tegye- Jól csomagolja be a kenyeret, hogy
friss maradjon.
Tegye- Hőtse le a fehér borokat, sört, világos
sört és ásványvizet, mielıtt felszolgálná.
Tegye- Ellenırizze idınként a mélyhőtı
tartalmát.
Tegye- Addig tartsa az ételt, amíg lehetséges
és ragasszon fel „Szavatosság lejár” és
„Alkalmazható” stb. Dátumokat.
Tegye- A kereskedelmileg lefagyasztott
ételeket a csomagoláson megadott
utasításoknak megfelelıen tárolja.
Tegye- Mindig kiváló minıségő friss ételt
válasszon és gyızıdjön meg róla, hogy
alaposan meg van tisztítva, mielıtt
lefagyasztja.
Tegye- A friss ételt kis adagokban készítse
elı, hogy biztosítsa a gyors
lefagyasztást.
Tegye- Minden ételt csomagoljon be
alufóliába vagy a fagyasztóhoz használt
polietilén zacskókba és gondoskodjon a
légmentességükrıl.
Tegye- A fagyasztott ételt azonnal
csomagolja be, mmiután megvásárolta
és tegye a fagyasztóba, amint
lehetséges.
Tegye- Az ételt a hőtıszekrény rekeszében
olvassza ki.
so
ft
so
ft
Ajtó áthelyezése
Eljárás számsorrendben (11 tétel).
ik
o
ik
o
Tegye és ne tegye
m
m
Tegye- Rendszeresen tisztítsa és olvassza ki
a készüléket (Lásd „Kiolvasztás”)
Tegye- Tartsa a nyers és baromfi húst a
fızött étel és tejtermék alatt.
22
HU
Használati utasítás
Információ az üzemeltetési zajokról
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Ne tegye- Ne tárolja a banánt a hőtıszekrény
rekeszében.
Ne tegye- Ne tárolja a dinnyét a
hőtıszekrényben. Rövid idı alatt
lehőlhet, amíg be van csomagolva
megakadályozza, hogy másik ételt
ízesítsen.
Ne tegye- Ne fedje be a polcokat semmilyen
védıanyaggal, amely akadályozhatja a
levegı áramlását.
Ne tegye- Ne tároljon mérgezı vagy
bármilyen veszélyes anyagot a
készülékben. A készüléket csak ehetı
élelmiszerek tárolására tervezték.
Ne tegye- Ne fogyasszon olyan ételt, amely
túl sokáig volt lefagyasztva.
Ne tegye- Ne tároljon fıtt és friss ételt
ugyanabban a tárolóban. Elkülönítve kell
csomagolni és tárolni.
Ne tegye- Hagyja felengedni az ételt vagy
gyümölcslevet.
Ne tegye- Ne hagyja nyitva az ajtót hosszú
ideig, mert költségesebbé válik a
mőködés és túlzott jégképzıdést okoz.
Ne tegye- Ne használjon a jég eltávolításához
éles szélő tárgyakat, mint pl. kést vagy
villát.
Ne tegye- Ne tegyen forró ételet a
készülékbe. Elıször hőtse le.
Ne tegye- Ne tegyen szénsavas folyadékkal
teli palackokat vagy tartályokat a
fagyasztóba, mert szétrobbanhat.
Ne tegye- Ne lépje túl a maximális
fagyasztási töltetet, amikor friss ételt
fagyaszt.
Ne tegye- Ne adjon a gyerekeknek jégkrémet
vagy jeges vizet közvetlenül a
fagyasztóból. AZ alacsony hımérséklet a
mélyhőtı leégését okozhatja a széleken.
Ne tegye- Ne fagyassza le a szénsavas
italokat.
Ne tegye- Ne próbáljon meg mélyhőtött ételt
tárolni, amelyet 24 órán belül le kell
fagyasztani vagy meg kell fızni.
Ne tegye- Ne távolítsa el nedves kézzel a
tételeket a hőtıszekrénybıl.
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
A kiválasztott hımérséklet állandó tartásához
a készülék néha Bekapcsolja a
kompresszort.
Az ebbıl keletkezı zajok teljesen normálisak.
Amint a késszülék elérte a mőködési
hımérsékletet, a zajok automatikusan
csökkennek.
os
os
A zümmögı hangot a motor (kompresszor)
adja. Ha a motor bekapcsol, a hangok rövid
ideig hangosabbak lehetnek.
m
ik
m
ik
A bugyborékoló, bugyogó vagy búgó zajokat a
hőtıanyag bocsátja ki, amikor a csöveken
keresztülfolyik.
Mindig hallhat kattogó zajt. Amikor a
hıszabályozó BE/KI kapcsolja a motort.
Kattanó zaj jelentkezhet, ha
- az autómatikus kiolvasztó rendszer aktív.
- a készülék lehől vagy felmelegszik
(anyagtágulás).
Ha ezek a zajok nagyon hangosak,
valószínőleg nem komoly okokról van szó és
általában nagyon könnyő kiküszöbölni ıket.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
- A készülék nem sík – Használja a
magasságbeállító lábakat vagy tegyen
tömítést a lábak alá.
- A készülék nem áll szabadon – Kérem tartsa
távol a készüléket a konyhai eszközöktıl
vagy egyéb berendezésektıl.
- A fiókok, kosarak vagy polcok lazák vagy
ragadnak – Kérem ellenırizze a kivehetı
elemeket és hozza rendbe ıket, ha
szükséges.
-A palackok és/vagy tartályok egymást érintik
– Kérem távolítsa el egymástól a palackokat
és/vagy tartályokat.
23
HU
Használati utasítás
Problémakeresés
s.
r.o
.
s.
r.o
.
• Hogy a hımérséklet szabályozó megfelelıen
van-e beállítva.
• Hogy az új dugó helyesen van-e bekötve, ha
megváltoztatta az illesztést és formadugót.
Ha a készülék még mindig egyáltalán nem
mőködik a fennti ellenırzések után, lépjen
kapcsolatba a kereskedıvel, akinél a
készüléket vásárolta.
Kérem bizonyosodjon meg róla, hogy a fennti
ellenırzéseket elvégezte, mert
felszámíthatják, ha nem találnak hibát.
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
Ha a készülék nem mőködik, amikor
bekapcsolja, akkor ellenırizze,
• Hogy a dugó megfelelıen van-e bedugva a
fali csatlakozóba és hogy van-e áram. ( Az
elektromos áramellátás ellenırzéséhez
dugjon be más készüléket)
• Vajon a biztosíték ki van-e ütve/ az
áramkörmegszakító kiment-e/ a fı elosztó ki
van-e kapcsolva.
m
ik
m
ik
Technikai adatok
Védjegy
r.o
.
s.
a
so
ft
m
ik
o
so
ft
ik
o
m
pr
7508320003
CSA38200
Class SN
380/331 l
244 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
pr
Termék szám
Modell
Kombi */***
Bruttó térfogat
Hőtı, nettó térfogat
Fagyasztó, nettó térfogat
Fagyasztó kapacitás
R 600a
C5 H10
Kompresszor
230 V ~ 50 Hz
ah
a
ah
BEKO
s.
r.o
.
Készülék típus
COMBI
Model
CSA38200
Teljes bruttó térfogat (l.)
380
Teljes használható térfogat (l.)
331
Fagyasztó használható térfogata (l.)
87
Hőtıszekrény hasznos térfogata (l.)
244
Fagyasztókapacitás (kg/24h)
5
Energia osztály (1)
A
Energiafogyasztás (kWh/év) (2)
350
Önállóság (órákban)
18
Zajszint [dB(A) re 1 pW]
41
Ökológiai hőtési R600 a hatóanyag
(1) Energia osztály: A . . G
(A=gazdaságos . . G = kevésbé gazdaságos)
(2) A tényleges energiafogyasztás a használati körülményektıl és az elhelyezéstıl
függ.
120 W/0,60 A
24
SK
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Návod na použitie
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
Blahoželáme k Vášmu výberu
kvalitného
spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov.
Bezpečnosť nadovšetko!
os
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú
odstránené baliace a ochranné prostriedky.
• Nechajte spotrebič stáť minimálne 4 hodiny pred tým,
ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil, ak bol
prepravovaný horizontálne.
• Ak znehodnocujete starý spotrebič, jeho zámok alebo
závoru uspôsobenú k dverám, uistite sa, že sú
odstránené bezpečným spôsobom, aby ste predišli
tomu, že sa dnu zamknú deti.
• Tento spotrebič musí byť výlučne použitý pre
navrhnutý účel.
• Nevystavujte spotrebič ohňu. Spotrebič neobsahuje
CFC substancie v izolácií, ktoré sú horľavé.
Navrhujeme vám kontaktovať miestne úrady pre
informácie na disponovanie a využitie zariadenia.
• Neodporúčame využívať toto zariadenie v
nevykurovanej, studenej miestnosti.
(napr.: garáž,
sklad, prístavba, prístrešok, na vonku, atď...)
Aby ste dosiahli najlepší možný výkon a bezproblémový
chod spotrebiča, je veľmi dôležité podrobne si prečítať
tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže zrušiť
vaše právo na bezplatný servis počas záručnej doby.
Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre
ľahšie použitie.
25
SK
Návod na použitie
3. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov by
mohlo mať za následok poškodenie
spotrebiča, za ktoré výrobca nebude niesť
zodpovednosť.
4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu,
vlhkosti a iným poveternostným vplyvom.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Elektrické požiadavky
a
ra
h
ra
h
a
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene
sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na
výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu
elektrickou energiou.
Odporúčame aby toto zariadenie bolo
zapojené do elektrickej sústavy cez vhodnú
zásuvku so spínačom v ľahko dostupnej
pozícií.
of
tp
of
tp
Dôležité!
• Klaďte dôraz na opatrnosť počas
čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa
spodku chladiacich kovových vedení na
zadnej strane spotrebiča, mohlo by vám to
spôsobiť úraz prstov a rúk.
• Nepokúšajte sa sadať alebo stáť na vrch
zariadenia, pretože nie je navrhnuté pre
takéto použitie. Mohli by ste sa poraniť alebo
poškodiť zariadenie.
• Uistite sa, že elektrický kábel nie je
pricviknutý pod zariadením počas presúvania
a po presunutí, mohlo by to poškodiť kábel.
• Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením
alebo s ovládačmi.
os
m
ik
m
ik
os
Varovanie! Tento spotrebič musí byť
uzemnený.
Opravy tohto zariadenia by mal vykonávať
kvalifikovaný technik. Nesprávne opravy
vykonané nekvalifikovanou osobou prinášajú
riziko nepriaznivých následkov pre užívateľa
zariadenia.
POZOR!
Tento spotrebič pracuje s plynom R 600a,
ktorý je ekologicky nezávadný, ale horľavý.
Počas prepravy a zostavovania produktu
dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
systém. Ak je poškodený chladiaci systém a
unikol zo systému plyn, držte zariadenie mimo
otvoreného ohňa a na chvíľu vyvetrajte
miestnosť.
VAROVANIE – Nepoužívajte mechanické
prístroje alebo iné prostriedky na urýchľovanie
rozmrazovacieho procesu, inak ako odporúča
výrobca.
VAROVANIE – Nepoškoďte chladiaci okruh.
VAROVANIE – Nepoužívajte elektrické
zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, iba
ak ide o typy odporúčané výrobcom.
Inštalačné pokyny
r.o
.
s.
a
ah
a
ah
Prepravné pokyny
s.
r.o
.
1. Nedržte spotrebič v miestnosti, kde teplota
v noci pravdepodobne klesne pod 10 stupňov
C (50 stupňov F) a/alebo hlavne v zime,
pretože je navrhnutý na prevádzku pri
vonkajších teplotách medzi +10 až +32
stupňov C (50 až 90 stupňov F). Pri nižších
teplotách spotrebič nemusí fungovať, čoho
dôsledkom je zníženie doby skladovania
potravín.
2. Neumiestnite spotrebič blízko pri sporákoch
alebo radiátoroch alebo pri priamom
slnečnom svetle, pretože to spôsobí
mimoriadne poškodenie funkcií spotrebiča. Ak
je nainštalovaný pri zdroji tepla alebo
mrazničke, zachovajte nasledujúce minimálne
bočné vôle:
Od sporákov 30 mm
Od radiátorov 300 mm
Od mrazničiek 25 mm
3. Uistite sa, že okolo spotrebiča je
dostatočný priestor na zabezpečenie voľnej
cirkulácie vzduchu (Položka 2).
• K zadnej časti chladničky položte zadný
vetrací kryt na nastavenie vzdialenosti medzi
chladničkou a stenou (Položka 3).
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
1. Spotrebič musí byť prepravovaný výlučne
vo vertikálnej polohe. Obal musí počas
prepravy ostať neporušený.
2. Ak bol spotrebič počas prepravy v
horizontálnej polohe, nesmiete ho uvádzať do
prevádzky najbližšie 4 hodiny, aby sa systém
ustálil.
26
SK
Návod na použitie
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
4. Varené jedlá by sa mali skladovať vo
vzduchotesných nádobách.
5. Čerstvé zabalené výrobky sa môžu
uchovávať na poličke. Čerstvé ovocie
a zelenina by sa mali umyť a uskladniť
v špeciálnych priehradkách.
6. Fľaše sa môžu držať v časti dvier.
7. Surové mäso zabaľte do polyetylénových
vreciek a položte na najspodnejšiu poličku.
Zabráňte kontaktu s varenými potravinami,
aby ste sa vyhli kontaminácii.
Z bezpečnostných dôvodov skladujte surové
mäso len dva až tri dni.
8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné
poličky nemali byť pokryté papierom, či iným
materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia
chladného vzduchu.
9. Na dverových poličkách neskladujte
rastlinný olej. Potraviny skladujte zabalené
alebo zakryté. Horúce potraviny a nápoje pred
vložením do chladničky ochlaďte. Zvyšné
konzervované potraviny by sa nemali
skladovať v konzerve.
10. Šumivé nápoje by sa nemali zmrazovať
a výrobky ako ochutené vodové zmrzliny by
sa nemali konzumovať príliš studené.
11. Niektoré druhy ovocia a zeleniny sa
poškodia, ak sa uchovávajú pri teplotách
blížiacich sa 0°C. Preto ba ľte ananásy,
melóny, uhorky, paradajky a podobné
produkty do polyetylénových sáčkov.
12. Vysokostupňový alkohol sa musí
uskladňovať vo vertikálnej polohe v tesno
uzavretých nádobách. Nikdy neskladujte
produkty, ktoré obsahujú horľavý stlačený
plyn (napr. dávkovače šľahačky,
postrekovacie konzervy, atď.) alebo výbušné
látky. Predstavujú nebezpečenstvo výbuchu.
s.
r.o
.
4. Spotrebič by sa mal umiestniť na hladký
povrch. Dve predné nohy sa dajú nastaviť
podľa požiadaviek. Aby ste zabezpečili, že
váš spotrebič stojí rovno, nastavte dve predné
nohy otočením v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa nezabezpečí
pevný kontakt s podlahou. Správne
nastavenie nôh bráni nadmernej vibrácii a
hluku (Položka 4).
5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“,
kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na
používanie.
m
ik
m
ik
Poznávanie spotrebiča
(Položka 1)
r.o
.
r.o
.
1 - Termostat a kryt svietidla
2 - Ventilátor
3 - Nastaviteľné poličky
4 - Držiak vínových fliaš
5 - Zberač vody
6 - Kryt priehradky
7 - Priehradky
8 - Držiak tácky na ľad a tácka na ľad
9 - Priestor pre rýchle zmrazovanie
10 - Priestory pre uchovávanie mrazených
potravín
11 - Nastaviteľná noha
12 - Priehradka pre mliečne výrobky
13 - Polička pre nádoby
14 - Zadržiavaci pohárik
15 - Polička pre fľaše
s.
a
a
s.
Navrhnuté rozmiestnenie potravín v
spotrebiči
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
Pokyny na dosiahnutie optimálneho
skladovania a hygieny:
1. Priestor chladničky je pre krátkodobé
skladovanie čerstvých potravín a nápojov.
2. Priestor mrazničky je
predpísaný a vhodný na mrazenie
a skladovanie predmrazených potravín.
Odporúčanie pre
skladovanie
uvedené na obale potravín, by sa malo vždy
dodržať.
3. Mliekarenské výrobky by sa mali skladovať
v špeciálnej priehradke vo vložke dvier.
27
SK
Návod na použitie
Riadenie a nastavenie teploty
s.
r.o
.
s.
r.o
.
8. Nenaplňte spotrebič hneď po zapnutí.
Počkajte, kým sa nedosiahne správna teplota
skladovania. Odporúčame skontrolovať
teplotu presným teplomerom (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty)
a
a
Prevádzkové teploty sa riadia gombíkom
termostatu (položka 5) a môžu sa nastaviť do
akejkoľvek polohy medzi 1 a 5 (najchladnejšia
poloha).
Priemerná teplota vo vnútri chladničky by
mala byť okolo +5°C (+41°F).
Nastavte preto termostat tak, aby ste dosiahli
požadovanú teplotu. Niektoré časti chladničky
môžu byť chladnejšie alebo teplejšie (ako
napríklad priehradka na šalát a vrchná časť
vitríny), čo je celkom normálne. Odporúčame
vám, aby ste pravidelne kontrolovali teplotu
teplomerom. Tak zabezpečíte, že vitrína sa
udržiava pri tejto teplote. Časté otváranie
dvier spôsobuje zvýšenie vnútornej teploty,
preto sa odporúča zatvoriť dvere čo možno
najskôr po použití.
ra
h
ra
h
Skladovanie mrazených potravín
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
Vaša mraznička je vhodná na dlhodobé
skladovanie komerčne zmrazených potravín a
môže sa použiť aj na mrazenie a skladovanie
čerstvých potravín.
Informácie o skladovaní doma mrazených
potravín nájdete v sprievodcovi dobou
skladovateľnosti vo vložke dvier.
Ak došlo k výpadku prúdu, neotvárajte dvere.
Mrazené potraviny by sa nemali poškodiť, ak
výpadok trvá menej ako 18 hodín. Ak je
výpadok dlhší, potraviny by sa mali
skontrolovať a buď okamžite zjesť alebo
uvariť, a potom znova zmraziť.
Pred prevádzkou
Záverečná kontrola
Pred začatím používania spotrebiča
skontrolujte, či:
1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania.
2. Vnútro je suché a vzduch môže voľne
cirkulovať vzadu.
3. Vnútro je čisté podľa odporúčania v časti
„Čistenie a údržba“.
4. Zástrčka je vsunutá do zásuvky v stene
a elektrina je zapnutá. Keď sa otvoria dvere,
vnútorné svetlo sa zapne.
A všimnite si, že:
5. Budete počuť zvuk pri zapnutí kompresora.
Aj kvapalina a plyny utesnené v chladiacom
systéme môžu vydávať nejaký zvuk, či
kompresor je alebo nie je v prevádzke. To je
dosť normálne.
6. Mierne zvlnenie na vrchu vitríny je dosť
normálne a spôsobené použitým výrobným
procesom, nie je to chyba.
7. Odporúčame nastavenie gombíka
termostatu do stredu a monitorovať teplotu,
aby sa zaistilo, že spotrebič udržiava
požadovanú teplotu skladovania (Pozri časť
Riadenie a nastavenie teploty).
Mrazenie čerstvých potravín
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste
dosiahli najlepšie výsledky.
Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita
potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia
správne až do vnútra čo možno najrýchlejšie.
Neprekračujte zmrazovací výkon vášho
spotrebiča v 24 h.
Vloženie teplých potravín do priestoru
mrazničky spôsobuje, že chladiaci stroj
funguje neustále, až kým potraviny nie sú
pevne zmrazené. To môže dočasne viesť
k nadmernému chladeniu priestoru
chladničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín udržujte
gombík termostatu v strednej polohe. Malé
množstvá potravín do ˝ kg sa môžu mraziť bez
nastavenia gombíka riadenia teploty.
Buďte zvlášť opatrní a nemiešajte mrazené
a čerstvé potraviny.
28
SK
Návod na použitie
Tvorba kociek ľadu
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Na odstránenie námrazy nepoužívajte
špicaté predmety ani predmety s ostrou
hranou, ako nože alebo vidličky.
Na rozmrazovanie nikdy nepoužívajte sušiče
vlasov, elektrické ohrievače alebo iné
elektrické spotrebiče.
Odsajte rozmrazenú vodu zhromaždenú na
dne priestoru mrazničky. Po rozmrazení
starostlivo osušte interiér (Položka 8 a 9).
Vložte zástrčku do zásuvky v stene a zapnite
dodávku elektriny.
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
Naplòte podnos na kocky ¾adu vodou do ľ
a poloŃte ho do mrazničky. Zamrznuté
podnosy uvoľnite rúčkou lyžice alebo
podobným nástrojom; nikdy nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Rozmrazovanie
os
os
A) Priestor mrazničky
Priestor mrazničky rozmrazuje automaticky.
Odmrazená voda steká do výtokového
potrubia cez zbernú nádrž na zadnej strane
spotrebiča (Položka 6).
Počas rozmrazovania sa môžu vytvárať
kvapky vody na zadnej strane priestoru
chladničky, kde sa nachádza skrytý výparník.
Niektoré kvapky môžu zostať na vložke
a znovu zamrznúť, keď sa rozmrazovanie
dokončí. Na odstraňovanie kvapiek, ktoré
znovu zamrzli, nepoužívajte špicaté predmety
ani predmety s ostrou hranou, ako nože alebo
vidličky.
Ak sa, kedykoľvek, odmrazená voda
nevypustí zo zberného kanála, skontrolujte, či
čiastočky potravín neupchali výtokové
potrubie. Výtokové potrubie môžete vyčistiť
čističom trubiek alebo podobným nástrojom.
Skontrolujte, či je trubka permanentne
umiestnená koncom v zbernom podnose na
kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na
elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7).
B) Priestor mrazničky
Rozmrazovanie je veľmi priamočiare a bez
zmätkov vďaka špeciálnej rozmrazovacej
zbernej miske.
Rozmrazovanie dvakrát do roka alebo keď sa
vytvorila namrznutá vrstva asi 7 (1/4") mm. Pri
začatí rozmrazovacieho postupu vypnite
spotrebič zo zásuvky a vytiahnite zástrčku.
Všetky potraviny by mali byť zabalené do
niekoľkých vrstiev novín a skladované na
chladnom mieste (napr. v chladničke alebo
v komore).
Nádrže teplej vody sa môžu opatrne položiť
do mrazničky na urýchlenie rozmrazovania.
m
ik
m
ik
Výmena žiarovky vnútorného svetla
Ak by došlo k výpadku svetla, vypnite
spotrebič zo zásuvky a odtiahnite elektrický
kábel.
Potom sa uistite, či je žiarovka pevne
priskrutkovaná v držiaku žiarovky. Vymeňte
poistku a zapnite.
Ak svetlo stále nesvieti, zadovážte si
náhradnú žiarovku so skrutkovacím uzáverom
typ 15 Watt (Max), a potom ju namontujte
(Položka 10).
Okamžite opatrne zneškodnite vypálenú
žiarovku.
Čistenie a údržba
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
1. Pred čistením odporúčame vypnúť
spotrebič zo zástrčky a odtiahnuť elektrickú
šnúru.
2. Nikdy na čistenie nepoužívajte žiadne
ostré predmety alebo brúsne látky, mydlo,
domáce čistidlá, detergenty alebo voskové
politúry.
3. Použite teplú vodu na čistenie spotrebiča
a vytrite ho do sucha.
4. Použite sacie plátno a rozmiešajte roztok
jednej čajovej lyžičky sódy bikarbóny a pol
litra vody. Umyte interiér a vytrite do sucha.
5. Uistite sa, či sa do krytu termostatu
nedostala voda.
6. Ak sa spotrebič nechystáte používať
dlhšie obdobie, vypnite ho, odstráňte všetky
potraviny, vyčistite ho a nechajte dvere
pootvorené.
7. Odporúčame vyleštiť kovové časti interiéru
(napr.: dvere, mriežky...) so silikónovým
voskom (leštidlo na karosériu) na ochranu
farbených častí.
29
SK
Návod na použitie
Čo sa má a čo sa nesmie robiť
s.
r.o
.
s.
r.o
.
8. Všetok prach, ktorý sa nazbieral na
chladiči, ktorý je umiestnený na zadnej strane
spotrebiča, by sa mal odstrániť vysávačom
raz ročne.
9. Skontrolujte tesnenie dverí či je čisté a
zbavené čiastočiek potravín.
10. Nikdy :
• Nečistite spotrebič s nevhodnými materiálmi;
ako sú ropné produkty.
• Nepodrobujte ho vysokým teplotám,
• Neleštite, neutierajte atď. s brúsnymi
materiálmi.
11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka
dvier:
• Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv
zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a
stiahnite ho zo strany, kde je otvor na kryte.
• Ak chcete odstrániť zásobník dvier, vyberte
celý obsah, a potom jednoducho posuňte
zásobník dvier hore z podkladu.
12. Uistite sa, či je špeciálna plastická nádoba
na zadnej strane spotrebiča, ktorá zbiera vodu
po rozmrazovaní, stále čistá Ak chcete vybrať
nádobu a vyčistiť ju, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
• Vypnite spotrebič zo zásuvky a odtiahnite
elektrický kábel.
• Jemne vytiahnite spojovací prvok na
kompresore, použitím klieští tak, že sa
nádoba bude dať vybrať
• Zdvihnite ju hore.
• Vyčistite a utrite do sucha
• Podobne postupujte pri spätnej operácií
13. Ak chcete odstrániť zásuvku, vytiahnite ju
tak ďaleko, ako je to možné, nakloňte ju
nahor, a potom úplne vytiahnite.
a
ra
h
of
tp
os
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
ah
a
s.
r.o
.
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Urobte- Pravidelne čistite a odmrazujte váš
spotrebič (Pozri „Rozmrazovanie")
Urobte- Skladujte surové mäso a hydinu pod
varenými potravinami a mliekarenskými
výrobkami.
Urobte- Odstráňte nepoužiteľné listy na
zelenine a odstráňte zem.
Urobte- Nechajte šalát, kapustu, petržlen
a karfiol na stonke.
Urobte- Syr najprv zabaľte do papiera odolného
voči tukom, a potom do polyetylénového
sáčku, pričom odstráňte čo možno najviac
vzduchu. Pre najlepšie výsledky vyberte
z priestoru chladničky hodinu pred jedením.
Urobte- Zabaľte surové mäso a hydinu voľne
do polyetylénovej alebo hliníkovej fólie.
Zabraňuje to vysušeniu.
Urobte- Ryby a omrvinky zabaľte do
polyetylénových sáčkov.
Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie,
ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do
polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie
alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby.
Urobte- Chlieb dobre zabaľte, aby sa udržal
čerstvý.
Urobte- Biele vína, pivo, svetlé pivo a
minerálku pred podávaním vychlaďte.
Urobte- Často kontrolujte obsah chladničky.
Urobte- Uchovávajte potraviny čo najkratší
čas a dodržujte dátumy "Spotrebovať pred"
a „Použiť do“, atď.
Urobte- Skladujte komerčne zmrazené
potraviny v súlade s pokynmi uvedenými na
obale.
Urobte- Vždy si vyberajte vysokokvalitné
čerstvé potraviny a uistite sa, že sú pred
mrazením starostlivo čisté.
Urobte- Pripravujte čerstvé potraviny na
mrazenie v malých porciách, aby sa
zabezpečilo rýchlo mrazenie.
Urobte- Baľte všetky potraviny do hliníkovej
fólie alebo kvalitných mraziarenských
polyetylénových sáčkov a uistite sa, že je
vylúčený akýkoľvek vzduch.
Urobte- Zabaľte mrazené potraviny okamžite
po nákupe a vložte ich čo najskôr do
mrazničky.
Urobte- Potraviny rozmrazujte v priestore
chladničky.
pr
pr
Premiestnenie dvier
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
Vysvetlené v poradí (Položka 11).
30
SK
Návod na použitie
Informácie o prevádzkovom hluku
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Nerobte- Neskladujte banány v priestore
chladničky.
Nerobte- V chladničke neskladujte melón.
Môže sa schladiť na krátky čas, pokiaľ je
zabalený, aby sa zabránilo páchnutiu iných
potravín.
Nerobte- Neprikrývajte poličky žiadnymi
ochrannými materiálmi, ktoré môžu zabrániť
cirkulácii vzduchu.
Nerobte- V spotrebiči neskladujte jedovaté
alebo iné nebezpečné látky Spotrebič bol
navrhnutý len na skladovanie jedlých
potravín.
Nerobte- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli
v chladničke nadmerne dlhý čas.
Nerobte- Neskladujte varené a čerstvé
potraviny spolu v tej istej nádobe. Mali by
byť oddelene zabalené a uskladnené.
Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny
alebo šťavy odkvapkávať na ostatné
potraviny.
Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý
čas, pretože to spôsobí drahšiu prevádzku
spotrebiča a nadmernú tvorbu ľadu.
Nerobte- Na odstránenie ľadu nepoužívajte
predmety s ostrými hranami, ako nože alebo
vidličky.
Nerobte- Nevkladajte do spotrebiča horúce
potraviny. Najprv ich nechajte vychladnúť.
Nerobte- Do mrazničky nevkladajte fľaše
s kvapalinami alebo uzavreté konzervy
obsahujúce sódové kvapaliny, pretože môžu
vybuchnúť.
Nerobte- Neprekračujte maximálne mraziace
nosnosti pri mrazení čerstvých potravín.
Nerobte- Nedávajte deťom zmrzlinu a vodové
zmrzliny priamo z mrazničky. Nízka teplota
môže spôsobiť omrzliny na perách.
Nerobte- Nezmrazujte šumivé nápoje.
Nerobte- Nepokúšajte sa skladovať mrazené
potraviny, ktoré sa rozpustili, mali by sa
zjesť do 24 hodín alebo uvariť a znovu
zmraziť.
Nerobte- Nevyberajte tovar z mrazničky
mokrými rukami.
a
ra
h
ra
h
a
Aby sa udržala zvolená teplota v konštantnom
stave, váš spotrebič príležitostne zapne
kompresor.
Výsledné zvuky sú celkom normálne.
Akonáhle spotrebič dosiahne prevádzkovú
teplotu, hlasitosť zvukov sa automaticky zníži.
of
tp
of
tp
Bzučivý zvuk vydáva motor (kompresor). Keď
je motor zapnutý, zvuk môže krátko narastať.
os
os
Bublavé, klokotavé alebo vírivé zvuky vydáva
chladivo, pretože preteká cez trubky.
m
ik
m
ik
Vždy, keď termostat zapne/vypne motor,
môžete počuť klopkajúce zvuky.
Klopkajúci zvuk sa môže vyskytnúť, keď
- je systém automatického rozmrazovania
aktívny
- sa spotrebič ochladzuje alebo zohrieva
(rozpínavosť materiálu).
Ak sú tieto zvuky nadmerne hlasné, príčiny
pravdepodobne nie sú vážne a zvyčajne sa
veľmi ľahko odstránia.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
- Spotrebič nie je vyrovnaný – Použite nohu
s nastaviteľnou výškou alebo pod nohu
položte obal.
- Spotrebič nie je samostatne stojaci –
Odsuňte spotrebič z kuchynských jednotiek
alebo iných spotrebičov.
- Zásuvky, koše alebo poličky sú uvoľnené
alebo prilepené - skontrolujte odnímateľné
zložky a, ak sa to vyžaduje, znovu ich
namontujte.
- Fľaše a/alebo nádoby sa navzájom dotýkajú
– Odsuňte fľaše a/alebo nádoby od seba.
31
SK
Návod na použitie
• Či bolo riadenie teploty nastavené správne.
• Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste
vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku.
Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje,
kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého
ste si ho kúpili.
Zabezpečte vykonanie vyššie uvedených
kontrol, pretože, ak sa nezistí žiadna chyba,
môže sa to spoplatniť.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Riešenie problémov
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý,
skontrolujte,
• či je zástrčka správne vložená do zásuvky
a či je zapnutý napájací zdroj. (Ak chcete
skontrolovať napájací zdroj k zásuvke,
pripojte iný spotrebič)
• Či poistka vyhorela/sa prerušovač rozpojil/sa
hlavný rozvodový spínač vypol.
os
m
ik
m
ik
os
Technické údaje
Značka
r.o
.
s.
a
ik
o
pr
so
ft
7508320003
CSA38200
Class SN
380/331 l
244 l
87 l
5 Kg/24 hr
0,054 kg
m
m
ik
o
so
ft
pr
PRODUKTOVÉ ČÍSLO
MODEL
KLIMATICKÁ TRIEDA */***
CELKOVÝ OBJEM/ČISTÝ OBJEM
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY
MRAZIACA KAPACITA
CHLADIVO R 600a
IZOLÁCIA C5 H10
KOMPRESOR
230 V ~ 50 Hz
ah
a
ah
BEKO
s.
r.o
.
Typ spotrebiča
COMBI
Model
CSA38200
Celkový hrubý objem (l.)
380
Celkový užitočný objem (l.)
331
Užitočný objem mrazničky (l.)
87
Užitočný objem chladničky (l.)
244
Zmrazovací výkon (kg/24 h)
5
Energetická trieda (1)
A
Spotreba energie (kWh/rok) (2)
350
Samostatnosť (h)
18
Hlučnosť [dB(A) re 1 pW]
41
Ekologický chladiaci činiteľ R600 a
(1) Energetická trieda: A . . . G
(A = ekonomická . . . G = menej ekonomická)
(2) Skutočná spotreba energie závisí od podmienok používania a umiestnenie
spotrebiča.
120 W/0,60 A
32
PL
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Instrukcja obsługi
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w
Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w
ponad 100 krajach synonim funkcjonalności,
niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie juŜ ponad 250
milionów uŜytkowników urządzeń BEKO potwierdza, Ŝe był
to mądry wybór.
a
Gratulujemy dokonania mądrego wyboru!
Bezpieczeństwo przede wszystkim
m
ik
m
ik
Opisana tu chłodziarko-zamraŜarka jest najnowszym
modelem urządzeń chłodniczych wchodzących
w skład serii produktów
.
Została ona zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
międzynarodowymi normami. Przed przystąpieniem do
uŜytkowania prosimy zapoznać się uwaŜnie z instrukcją
obsługi. Zastosowanie się do poniŜszych zaleceń
zagwarantuje uzyskanie optymalnego zuŜycia energii
elektrycznej i zapewnieni bezpieczeństwo eksploatacji oraz
uchroni przed powstaniem przypadkowych uszkodzeń.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
WaŜne!
Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody
wynikłe z niestosowania się do zaleceń zawartych w
instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi naleŜy przechowywać w
bezpiecznym miejscu tak, aby moŜna było z niej korzystać w
razie konieczności. MoŜe być ona przydatna równieŜ dla
innego uŜytkownika.
r.o
.
OstrzeŜenie!
Urządzenie to moŜe być uŜytkowane wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem, dla którego zostało wyprodukowane.
Urządzenie naleŜy instalować w miejscu o odpowiednich
wymiarach oraz nie naraŜonym na działanie deszczu,
wilgoci itd.
33
PL
Instrukcja obsługi
Niezastosowanie się do powyŜszej instrukcji
moŜe spowodować uszkodzenie spręŜarki i
nie uznanie naprawy gwarancyjnej.
Przesuwając, ustawiając lub podnosząc
urządzenie nie naleŜy tego robić chwytając za
rączki lub skraplacz (umieszczony z tyłu
lodówki).
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Podłączenie do zasilania
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy
zasilaniu 230V~50 Hz. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci naleŜy upewnić się, czy
napięcie, rodzaj prądu i częstotliwość w sieci
są zgodne z wartościami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie naleŜy podłączać urządzenia za
pośrednictwem przedłuŜaczy elektrycznych.
Zanim podłączysz kabel do gniazda
elektrycznego sprawdź czy nie jest
uszkodzony. JeŜeli kabel ulegnie
uszkodzeniu, to powinien być on zastąpiony
specjalnym kablem dostępnym w
autoryzowanym serwisie
MontaŜ
os
m
ik
m
ik
os
Urządzenie będzie pracować prawidłowo w
zakresie temperatur otoczenia od +10°C do
+32°C. Je Ŝeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy +32°C, to wtedy temperatura
wewnątrz urządzenia moŜe wzrosnąć.
Urządzenie naleŜy umieścić w odpowiedniej
odległości od ściany, z dala od grzejników,
kuchenek lub innych źródeł ciepła. Będą one
powodować niepotrzebne uruchamianie się
całego urządzenia, co prowadzi do większego
zuŜycia energii i skrócenia jego czasu
eksploatacji.
JeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy zachować
następujące minimalne odległości:
OstrzeŜenie!
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest
gwarantowane tylko wtedy, gdy jego gniazdo
zasilające jest uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podłączenie uziemiające jest
obowiązkowe!
Nie naleŜy dotykać urządzenia gołymi rękoma
będąc boso.
- od kuchni 30 mm
- od grzejników 300 mm
- od zamraŜarek 25 mm
OstrzeŜenie!
Nie wolno nigdy próbować samemu
naprawiać urządzeń elektrycznych. Wszelkie
naprawy wykonywane (oprócz czynności
opisanych w tabeli poniŜej) przez osoby
nieuprawnione są niebezpieczne dla
uŜytkownika i powodują utratę uprawnień
gwarancyjnych.
r.o
.
r.o
.
NaleŜy zapewnić wolną przestrzeń wokół
całego urządzenia w celu uzyskania
prawidłowej cyrkulacji powietrza (patrz rys. 2).
s.
a
a
s.
Po ustawieniu urządzenia na równej
powierzchni, naleŜy je wypoziomować przez
pokręcanie jego nóŜek w prawo lub w lewo
dotąd, aŜ wszystkie będą się stykać z podłogą
(patrz rys. 4). Prawidłowe wyregulowanie
nóŜek pozwoli uniknąć wibracji i nadmiernego
hałasu.
ah
ah
Instrukcje transportu i ustawiania
pr
pr
Urządzenie musi być transportowane
wyłącznie w pozycji pionowej. W trakcie
transportu nie wolno naruszać opakowania.
Gdyby jednak zdarzyło się, iŜ urządzenie było
transportowane w pozycji poziomej, to przed
uruchomieniem naleŜy pozostawić je w
pozycji pionowej - nie uruchamiając, przez co
najmniej 12 godzin.
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
Dwie poprzeczki dystansowe skraplacza
umoŜliwiające właściwą cyrkulację powietrza
naleŜy zamontować w sposób pokazany na
rysunku 3 (patrz rys 3).
34
PL
Instrukcja obsługi
• Aby zachować świeŜość chłodzonego
mięsa, naleŜy zapakować je do woreczków
przeznaczonych do przechowywania
Ŝywności. Nie moŜe ono stykać się z
Ŝywnością gotową do spoŜycia. ŚwieŜego
mięsa nie naleŜy przechowywać dłuŜej niŜ 2
lub 3 dni.
• Aby zapewnić optymalną wydajność
chłodzenia, nie naleŜy przykrywać półek
papierem lub innym materiałem; umoŜliwi to
swobodną cyrkulację zimnego powietrza.
• Całą Ŝywność naleŜy przechowywać
zapakowaną lub przykrytą. śywność w
puszkach konserwowych naleŜy po ich
otwarciu przenieść do szczelnego pojemnika
przeznaczonego do przechowywania
produktów spoŜywczych.
• Gorącą Ŝywność naleŜy ostudzić przed
włoŜeniem do chłodziarki.
• Aby uniknąć ryzyka eksplozji, napoje z
duŜą zwartością alkoholu naleŜy
przechowywać w pozycji pionowej, w dobrze
uszczelnionych pojemnikach.
(Patrz rys. 1)
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Obudowa termostatu i lampy
Wentylator
Półki wyjmowane
Półka na wino
Rynienka odprowadzająca wodę z
odszraniania
6. Pokrywa pojemnika na owoce i warzywa
7. Pojemnik na owoce i warzywa
8. Pojemnik na kostki lodu
9. Komora szybkiego zamraŜania
10. Komora zamroŜonej Ŝywności
11. Regulowane nóŜki
12. Balkonik z nabiał
13. Balkonik na słoiki
14. Dodatkowe pojemniki
15. Balkonik na butelki
a
1.
2.
3.
4.
5.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Zapoznaj się z twoim urządzeniem
Porady dotyczące przechowywania
Ŝywności
Aby efekty i higiena przechowywania były
najlepsze:
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
• Chłodziarka jest przeznaczona do
krótkotrwałego przechowywania świeŜej
Ŝywności i napoi.
• ZamraŜarka jest przeznaczona do
przechowywania Ŝywności zamroŜonej oraz
do zamraŜania Ŝywności świeŜej.
• Produkty gotowane naleŜy przechowywać
w szczelnych pojemnikach, przez okres nie
dłuŜszy niŜ 2-3 dni.
• Produkty świeŜe w opakowaniach moŜna
kłaść na półkach. ŚwieŜe warzywa i owoce
naleŜy przechowywać w pojemniku na owoce
i warzywa (rys. 1/6).
• Butelki naleŜy przechowywać w balkoniku
na butelki (rys 1/14) znajdującym się po
wewnętrznej stronie drzwi.
35
PL
Instrukcja obsługi
Regulacja temperatury
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Uruchamianie
Chłodziarka
Temperaturę wnętrza naleŜy regulować
pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura
wewnątrz urządzenia moŜe się wahać w
zaleŜności od takich warunków jego
uŜytkowania, jak: miejsce ustawienia,
temperatura w pomieszczeniu, częstość
otwierania drzwi oraz ilość przechowywanej
Ŝywności; zaleŜnie od tych warunków naleŜy
odpowiednio ustawiać pokrętło termostatu.
Przy temperaturze pomieszczenia równej
25°C zaleca si ę ustawienie pokrętła regulacji
termostatu w pozycji środkowej.
Termostat zapewnia równieŜ automatyczne
odszranianie chłodziarki. Podczas
odszraniania temperatura wewnątrz
chłodziarki moŜe się podnieść do +8°C, lecz w
trakcie chłodzenia spada ona do 2-3°C daj ąc
średnią temperaturę całego cyklu roboczego
około +5°C.
NaleŜy unikać ustawiania pokrętła termostatu
na zbyt niską temperaturę, która powoduje
ciągłą pracę urządzenia. Efektem tego będzie
spadek temperatury poniŜej 0°C, co powoduje
zamarznięcie napoi i świeŜej Ŝywności oraz
nadmierne gromadzenie się lodu na
wewnętrznych ścianach; wszystko to
prowadzi do zwiększenia zuŜycia energii i
spadku wydajności urządzenia.
Podczas pracy chłodziarki na tylnej ściance
gromadzi się skroplona woda lub cząsteczki
lodu. Nie jest konieczne usuwanie tego
osadu, gdyŜ ścianka ta jest automatycznie
odszraniana.
Woda z odszraniania jest odprowadzana
przez specjalny odpływ i zbiera się w
wanience ściekowej umieszczonej na
spręŜarce, gdzie ulega odparowaniu. Co jakiś
czas naleŜy oczyścić odpływ, aby woda mogła
swobodnie spłynąć do wanienki ściekowej.
a
ra
h
ra
h
a
Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy
wyczyścić jego wnętrze (jak podano w
rozdziale "Czyszczenie urządzenia”). Do
czyszczenia nie naleŜy uŜywać produktów
ściernych i silnych detergentów.
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
Po zakończeniu czyszczenia, urządzenie
naleŜy podłączyć do sieci zasilającej,
następnie otworzyć drzwi (powinna zaświecić
się lampka) i ustawić pokrętło termostatu w
pozycji środkowej. Pozostawić urządzenie
uruchomione, lecz puste, przez około 2
godziny. ŚwieŜą Ŝywność moŜna włoŜyć i
zacząć zamraŜać po upływie minimum 12
godzin od włączenia.
Porady odnośnie przechowywania
zamroŜonej Ŝywności
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
ZamraŜarka jest przeznaczona do zamraŜania
świeŜej Ŝywności oraz do przechowywania
mroŜonek przez dłuŜszy okres czasu.
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zamraŜania,
Ŝywność naleŜy szczelnie opakować.
Materiał opakowania powinien: nie
przepuszczać powietrza, być obojętny
chemicznie w stosunku do opakowanej
Ŝywności, odporny na niskie temperatury, nie
nasiąkać płynami, tłuszczem, parą wodną i
zapachami oraz powinien być zmywalny. Na
opakowania odpowiednie są takie materiały
jak folie plastikowe i aluminiowe oraz
pojemniki plastikowe, aluminiowe
przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z
Ŝywnością. Nie naleŜy przechowywać
zamroŜonej Ŝywności w szklanych
opakowaniach. W przypadku przerwy w
dopływie prądu nie naleŜy otwierać drzwi
urządzenia. JeŜeli przerwa w dopływie prądu
trwa krócej niŜ kilka godzin, to nie będzie to
mieć szkodliwego wpływu na zamroŜoną
Ŝywność.
ik
o
m
m
ik
o
ZamraŜarka
Ustawienie termostatu moŜe mieć równieŜ
wpływ na temperaturę w zamraŜarce.
Ogólnie, temperatura ta waha się w granicach
od -18°C do -28°C w trakcie całego cyklu
roboczego.
36
PL
Instrukcja obsługi
MroŜenie świeŜej Ŝywności
s.
r.o
.
s.
r.o
.
OdmraŜanie
• Do zamraŜania świeŜej Ŝywności naleŜy
uŜywać komory oznaczonej 4 gwiazdkami
(czyli komory szybkiego zamraŜania).
• Nie naleŜy zamraŜać jednocześnie duŜych
ilości Ŝywności. Najlepsze rezultaty w
przechowywaniu Ŝywności są osiągane
wtedy, gdy jest ona głęboko zamraŜana w
moŜliwie jak najkrótszym czasie. Dlatego nie
powinno się przekraczać wydajności
zamraŜania, podanej w charakterystyce
technicznej. Ustawienie termostatu naleŜy
wtedy tak wyregulować, aby w zamraŜarce
osiągnąć jak najniŜszą temperaturę, lecz
jednocześnie Ŝeby temperatura w chłodziarce
nie spadła poniŜej 0°C.
• Produkty spoŜywcze juŜ zamroŜone (gotowe
mroŜonki) moŜna wkładać od razu do
zamraŜarki, bez potrzeby regulowania
termostatu.
• JeŜeli na opakowaniu nie podano daty
zamroŜenia, to jako maksymalny okres
przechowywania naleŜy ogólnie przyjąć 3
miesiące.
• Nie wolno ponownie zamraŜać Ŝadnej
rozmroŜonej Ŝywności, nawet, gdy jest ona
tylko częściowo rozmroŜona. śywność taką
naleŜy skonsumować niezwłocznie lub
ugotować i dopiero wtedy - ponownie
zamrozić.
a
ra
h
of
tp
of
tp
ra
h
a
Chłodziarka
OdmraŜanie chłodziarki następuje całkowicie
samoczynnie za kaŜdym razem, gdy
termostat wyłączy spręŜarkę. Nie jest przy
tym konieczna Ŝadna ingerencja uŜytkownika.
Powstała w wyniku rozmraŜania woda zbiera
się w wanience ściekowej umieszczonej na
spręŜarce (rys 6) i jest odparowywana przez
ciepło wytwarzane przez spręŜarkę.
os
r.o
.
r.o
.
Jak robić kostki lodu
m
ik
m
ik
os
WAśNE!
Kolektor wodny i wąŜ odprowadzający naleŜy
utrzymywać w czystości, aby umoŜliwić
swobodny odpływ wody powstałej podczas
odszraniania. NaleŜy sprawdzać, czy koniec
węŜa odpływowego znajduje się zawsze
wewnątrz wanienki ściekowej na spręŜarce,
aby zapobiec wylewaniu się wody na
okablowanie elektryczne lub na podłogę (rys.
7). NaleŜy regularnie sprawdzać grubość
osadzonego lodu wewnątrz zamraŜarki.
Odszranianie naleŜy wykonywać 2 razy w
roku lub gdy grubość warstwy lodu osiągnie 68 mm (co się zdarza raz lub dwa razy w roku);
jest to konieczne, gdyŜ lód jest izolatorem
ciepła i powoduje zmniejszenie wydajności
zamraŜania, a co za tym idzie zwiększenie
zuŜycia energii elektrycznej.
Przed rozpoczęciem odszraniania naleŜy
ustawić pokrętło termostatu na maksimum, w
celu głębokiego zamroŜenia Ŝywności.
Następnie naleŜy wyjąć zamroŜoną Ŝywność,
owinąć ją w papier i połoŜyć w zimnym
miejscu. Później wyjąć wtyczkę z gniazda
sieci zasilającej. Drzwiczki zamraŜarki naleŜy
pozostawić otwarte, a do jej wnętrza moŜna
wstawić pojemnik z gorącą wodą (o
temperaturze maks. 80°C); przy śpieszy to
proces odszraniania.
Nie naleŜy usuwać lodu przy uŜyciu ostrych
przedmiotów metalowych aby nie uszkodzić
ścianek zamraŜarki.
Nie naleŜy przyspieszać odszraniania przy
uŜyciu suszarek do włosów lub innych
urządzeń elektrycznych.
Wodę ze stopionego lodu naleŜy usunąć z
pojemnika na ściekającą wodę (rys 8 i 9), a
następnie wytrzeć go suchą gąbką lub
szmatką.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
Napełnić wodą pojemnik na lód do 3/4
wysokości i włoŜyć go do zamraŜarki. Kostki
lodu moŜna łatwo wyjąć wstawiając pojemnik
z lodem na kilka sekund pod strumień zimnej
bieŜącej wody.
37
PL
Instrukcja obsługi
Wymiana Ŝarówki
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Czyszczenie wnętrza
Przed rozpoczęciem czyszczenia naleŜy
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Czyszczenie urządzenia zaleca się
wykonywać po kaŜdym jego odmroŜeniu.
Wnętrze urządzenia naleŜy czyścić letnią
wodą z dodatkiem sody amoniakalnej (w
stęŜeniu 1 łyŜeczka sody na 4 litry wody); nie
wolno nigdy uŜywać mydła, detergentów,
benzyny lub acetonu, gdyŜ mają one
nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia naleŜy
uŜywać wilgotnej gąbki, a do suszenia miękkiej szmatki.
W trakcie czyszczenia nie naleŜy stosować
nadmiaru wody, aby nie przedostała się ona
do wnętrza izolacji termicznej, gdyŜ moŜe to
spowodować wydzielanie nieprzyjemnego
zapachu.
Nie wolno dopuszczać do tego, aby do
wnętrza termostatu przedostała się woda.
Po zakończeniu czyszczenia naleŜy ponownie
podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. W
trakcie czyszczenia prosimy pamiętać o
dokładnym wytarciu suchą szmatką uszczelek
drzwi.
NaleŜy wykonać kolejno czynności pokazane
na rysunku 11.
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
s.
r.o
.
Czyszczenie urządzenia
s.
r.o
.
Aby wymienić Ŝarówkę (rys 10) naleŜy:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- podwaŜyć równocześnie cienkim
narzędziem (śrubokręt płaski, nóŜ z
zaokrąglonym czubkiem, itp.) boczne ścianki
osłony Ŝarówki
- zdjąć osłonę Ŝarówki;
- wymienić Ŝarówkę na nową o mocy maks.
15W, 220-240V prądu przemiennego, gwint
Ŝarówki E14.
Czyszczenie zespołu spręŜarka-skraplacz
Przed rozpoczęciem czyszczenia naleŜy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieci zasilającej.
Zespół spręŜarki ze skraplaczem
(zamontowany z tyłu urządzenia) naleŜy
czyścić z kurzu przy uŜyciu miękkiej szczotki
lub odkurzacza.
W trakcie czyszczenia naleŜy uwaŜać, aby nie
zgiąć rurek lub nie uszkodzić przewodów
elektrycznych. Po zakończeniu czyszczenia
wstawić akcesoria na swoje miejsce i
ponownie podłączyć urządzenie do sieci
elektrycznej.
Środki ostroŜności w trakcie
uŜytkowania
•
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie naleŜy odłączyć od źródła
zasilania podczas odmraŜania i czyszczenia.
Urządzenie naleŜy odłączać przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie wolno tego
robić przez pociąganie za kabel.
• Nie naleŜy nigdy wspinać się na urządzenie
lub stawać na jego poprzeczce, drzwiach,
komorach czy półkach.
• W urządzeniu nie wolno przechowywać
produktów lub pojemników zawierających
palne lub wybuchowe gazy.
• Nie wolno zostawiać otwartych drzwi
urządzenia na dłuŜej, niŜ to jest konieczne do
wyjęcia lub włoŜenia Ŝywności.
• Gdy urządzenie nie jest uŜywane, nie naleŜy
pozostawiać Ŝywności w zamraŜarce.
• Napoje gazowane (np. napoje
bezalkoholowe, woda mineralna oraz
szampan) nie powinny być przechowywane w
zamraŜarce; ich butelki mogą tam
eksplodować. Nie naleŜy zamraŜać
plastikowych butelek.
ik
o
m
m
ik
o
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Części zewnętrzne naleŜy czyścić gąbką
nasączoną ciepłą wodą z mydłem, a
następnie miękką suchą szmatką.
Nie wolno nigdy uŜywać proszków do
czyszczenia, silnych detergentów lub narzędzi
ściernych.
38
PL
Instrukcja obsługi
W przypadku zauwaŜenia...
s.
r.o
.
Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów
prosto z zamraŜarki; niska temperatura moŜe
spowodować urazy.
• Nie naleŜy dotykać zimnych części
metalowych lub wewnętrznych ścianek
urządzenia, gdyŜ mogą one spowodować
odmroŜenia.
• JeŜeli urządzenie ma pozostać nie uŜywane
przez kilka dni, to nie ma potrzeby, Ŝeby
odłączyć je od zasilania. Jednak gdy przerwa
ta ma trwać dłuŜej niŜ kilka dni, naleŜy
postępować w sposób następujący:
- odłączyć urządzenie od sieci zasilającej;
- opróŜnić chłodziarkę i zamraŜarkę;
- odszronić i wyczyścić wnętrze urządzenia;
- Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstaniu nie przyjemnych zapachów.
s.
r.o
.
•
•
a
ra
h
ra
h
a
Wibracji kratek lub półek: naleŜy sprawdzić,
czy są one wstawione całkowicie do oporu, na
swoje miejsce.
• Hałasy powodowane przez stykające się
butelki lub pojemniki; naleŜy pozostawić
między nimi niewielki odstęp.
of
tp
of
tp
Dźwięki wydawane podczas pracy
os
m
ik
m
ik
os
Normalne dźwięki
• „Mruczenie” spręŜarki podczas pracy.
Głośniejszy dźwięk moŜe być słyszany
podczas zatrzymywania i uruchamiania się
spręŜarki.
• Bulgotanie, pomruk lub trzaski powodowane przez czynnik chłodzący
przepływający przez system chłodzenia.
• "Kliknięcie" - moŜe być słyszane podczas
włączania lub wyłączania silnika
elektrycznego przez termostat.
Usuwanie usterek
2. Woda gromadzi się
w dolnej części
chłodziarki.
3. Urządzenie
chłodnicze uruchamia
się zbyt często i
pracuje przez dłuŜsze
niŜ normalnie okresy
czasu.
4. Urządzenie nie
chłodzi.
Zatkany kanał
odpływowy wody.
Środki zaradcze
Wymienić Ŝarówkę:
- wyjąć wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć
urządzenie od zasilania z sieci elektrycznej;
- usunąć śrubę osłony oświetleniowej
- poluzować osłonę Ŝarówki;
- wymienić Ŝarówkę na nową o mocy
maks.15W, 220-240V prądu przemiennego,
gwint Ŝarówki E14.
Wyczyścić kanał i rurę odprowadzania wody.
s.
ah
a
39
so
ft
pr
- NaleŜy unikać niepotrzebnego otwierania
drzwiczek.
- UmoŜliwić swobodny przepływ powietrza
wokół urządzenia.
- Sprawdzić, czy jest prąd w sieci
elektrycznej, czy nie są spalone bezpieczniki
oraz czy kable wtyczki są podłączone
prawidłowo.
- Zmienić pozycję pokrętła termostatu z "0" na
inną.
ik
o
- Drzwiczki urządzenia
są zbyt często
otwierane.
- Wokół urządzenia nie
ma swobodnego
przepływu powietrza.
- Urządzenie zostało
unieruchomione lub
odłączone od zasilania
elektrycznego.
- Termostat ustawiony
w pozycji "0" .
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
MoŜliwe przyczyny
śarówka jest spalona.
r.o
.
Problem
1. Lampka nie świeci
podczas pracy
urządzenia.
PL
Instrukcja obsługi
UWAGA!
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zuŜytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreślonego kontenera na odpady.
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Odzysk opakowania
a
ra
h
of
tp
os
os
of
tp
ra
h
a
OstrzeŜenie!
Nie naleŜy trzymać opakowań w zasięgu
dzieci. Zabawa ze złoŜonymi kartonami lub
arkuszami plastykowymi niesie ze sobą
niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka.
Urządzenie to zostało zapakowane w sposób
wystarczający na czas transportu.
Wszystkie materiały pakunkowe zostały
wyprodukowane zgodnie z przepisami
ochrony środowiska i dlatego mogą być
poddane odzyskowi. Prosimy o pomoc w
ochronie środowiska naturalnego przez
umoŜliwienie ponownego uzdatniania
odpadów wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe.
m
ik
m
ik
Takie oznakowanie informuje, Ŝe sprzęt ten, po
okresie jego uŜytkowania nie moŜe być
umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
UŜytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni
system umoŜliwiający oddanie tego sprzętu.
Odzysk starego urządzenia
chłodniczego
JeŜeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić
urządzenie starsze, to prosimy przeczytać
uwaŜnie poniŜej podane uwagi.
Stare urządzenia chłodnicze nie są
bezuŜytecznymi odpadkami; usunięcie ich
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu
cenny surowców wtórnych.
Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć
naleŜy postąpić w następujący sposób:
- odłączyć je od źródła zasilania;
- odciąć kabel zasilania;
- wymontować wszelkie zamki drzwiowe,
aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem
się wewnątrz.
Chłodziarko-zamraŜarki zawierają materiały
izolacyjne i czynniki chłodnicze, które naleŜy
poddać odpowiedniej utylizacji(uzdatnieniu do
ponownego uŜycia).
Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący
R600a, który spełnia wymogi norm ochrony
środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie
uszkodzić obiegu chłodniczego i opróŜnić z
niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
r.o
.
s.
a
ah
pr
so
ft
ik
o
m
m
ik
o
so
ft
pr
ah
a
s.
r.o
.
Właściwe postępowanie ze zuŜytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
40
PL
Instrukcja obsługi
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Charakterystyka techniczna
Nazwa producenta lub znak firmowy
Typ urządzenia
a
ra
h
of
tp
os
m
ik
m
ik
os
of
tp
ra
h
a
Chłodziarko- zamraŜarka z komorami niskich
temperatur *(***)
Oznaczenie modelu
CSA 38200
Klasa efektywności energetycznej (1)
A
Roczne zuŜycie energii (kWh/rok) (2)
350
Pojemność brutto/uŜytkowa całkowita (l)
380/331
Pojemność uŜytkowa chłodziarki (l)
244
Pojemność uŜytkowa zamraŜalki (l)
87
Czas przechowywania „Z” godzin bez zasilania
18
Zdolność zamraŜania w (kg/24h)
5
Poziom hałasu w [dB(A) re 1pW] (3)
41
Wysokość [cm]
201
Szerokość [cm]
60
Głębokość [cm]
60
Czynnik chłodniczy
R600 a
(1) Klasa efektywności energetycznej w skali od A (bardziej efektywna) do G (mniej efektywna)
(2) Rzeczywiste zuŜycie zaleŜy od miejsca ustawienia urządzenia i warunków jego uŜytkowania
(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych
Tabliczki znamionowe
7508320003
MODEL
CSA 38200
Klasa SN
POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO
380/331 l
r.o
.
COMBI */***
244 l
OBJĘTOŚĆ UśYTKOWA ZAMRAśARKI
87 l
s.
OBJĘTOŚĆ UśYTKOWA CHŁODZIARKI
ZDOLNOŚĆ MROśENIA
s.
NUMER PRODUKTU
r.o
.
BEKO
5 kg/24 godz.
CZYNNIK CHŁODZĄCY R600a CH(CH3)3
a
a
0,054 Kg
pr
120 W/0,60 A
pr
KOMPRESOR 230 V ~ ; 50 HZ
ah
ah
CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10
so
ft
so
ft
WYPRODUKOWANO W RUMUNII
ik
o
m
m
ik
o
Importer:
Beko S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa
www.beko.com.pl
Wyprodukowano w Rumunii
41
4570314200
11.03.06
m
m
so
ft
ik
o
so
ft
ik
o
a
ah
pr
a
ah
pr
s.
s.
r.o
.
r.o
.
of
tp
os
m
ik
of
tp
os
m
ik
ra
h
ra
h
a
a
s.
r.o
.
s.
r.o
.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement