Candy | INFOTEXT | Infotext CY 104(15455.B)mod-1

RU
EN
PL
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
washing machine
User instructions
pralek automatycznych serii
Instrukcja obs∏ugi
CY 104 TXT
Spis treÊci
Wst´p
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
Szybki start
Instalacja
U˝yteczne rady dotyczàce prania:
Pierwsze u˝ycie pralki Infotext
Opis elementów sterowania
Szuflada na proszek
Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci
Wybór programu
Sortowanie prania
Tabela programów
Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki
Wykrywanie usterek
Dane techniczne
Gwarancja
Strona
Wst´p
73
74
74
75
76
79
80
85
91
92
94
96
98
100
102
104
104
Prosz´ przeczytaç i dok∏adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z
urzàdzenia we w∏aÊciwy sposób.
Prosz´ przechowywaç ca∏à dokumentacj´ urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc
odnieÊç si´ do niej w przysz∏oÊci lub przekazaç jà kolejnemu w∏aÊcicielowi urzàdzenia.
Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do
u˝ytku domowego.
Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania.
Wszystkie materia∏y, u˝yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
Informacji o przepisach dotyczàcych metod
usuwania odpadów udzielajà lokalne w∏adze.
Zu˝yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi
odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu.
Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas
usuwania starej pralki, prosz´ wyjàç wtyczk´ z
gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i
zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo˝liwiç
przypadkowe zamkni´cie si´ dzieci wewnàtrz pralki,
nale˝y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek.
72
73
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Prosz´ sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta∏y prawid∏owo dostarczone
nast´pujàce artyku∏y:
- Podr´cznik u˝ytkownika
- Karta gwarancyjna
- Zatyczka
Nale˝y upewniç si´, czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone podczas transportu. JeÊli
tak, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem Candy lub upowa˝nionym dystrybutorem
firmy Candy. Prosz´ równie˝ zapoznaç si´ z rozdzia∏em dotyczàcym gwarancji.
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
N) Je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zepsu∏o si´, nale˝y wy∏àczyç je, wyjàç
wtyczk´ z gniazdka sieciowego, zamknàç dop∏yw wody i nie dotykaç.
W celu ewentualnej naprawy nale˝y skonsultowaç si´ z serwisem Candy.
Niezastosowanie si´ do tych instrukcji mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby
korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk´.
O) JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale˝y zastàpiç go specjalnym przewodem,
który jest dost´pny jedynie w serwisie Candy.
P) Po zainstalowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç czy sà ∏atwo dost´pne: wtyczka
kabla zasilania i kurki zasilania w wod´.
Q) Nie wolno praç w pralce firanek z w∏ókna szklanego.
R) Nale˝y zwracaç uwag´ na to, by na pod∏odze, wokó∏ pralki nie gromadzi∏ si´ kurz.
S) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç czy zgas∏a lampka sygnalizacyjna
blokady drzwiczek. Czas up∏ywajàcy do momentu zgaÊni´cia tej lampki, pozwala
na och∏odzenie si´ upranej bielizny przed jej wyj´ciem.
T. Zawsze nale˝y sprawdzaç, czy cokó∏ jest dobrze przymocowany do pralki.
Uwaga: Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia lub
zabiegów konserwacji pralki nale˝y:
A) Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego
B) Zamknàç dop∏yw wody
C) Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale˝y
wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl´dnie byç
uziemione.
D) Prosz´ nie dotykaç urzàdzenia majàc r´ce lub stopy mokre czy te˝ wilgotne. Nie
nale˝y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso.
E) Nie zaleca si´ u˝ywania rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy.
F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin
bawe∏nianych odpornych temperatura wody mo˝e
osiàgaç 90°C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç
bardzo goràce.
G) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç, czy w b´bnie nie ma widocznej
wody.
H) Prosz´ nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa˝nionym korzystaç z pralki
bez nadzoru.
I) Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale˝y ciàgnàç za kabel
zasilajàcy.
J) Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na oddzia∏ywanie czynników
atmosferycznych (deszcz, Êwiat∏o s∏oneczne itp.)
K) Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale˝y podtrzymywaç
go za pokr´t∏a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod´.
Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale˝y
opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek.
L) WA˚NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale˝y pilnowaç aby nie
by∏ zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki.
M) Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie
osoby.
74
Szybki start
Pranie
- Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
- Posortowaç bielizn´ i umieÊciç jà wewnàtrz pralki.
- Zamknàç drzwiczki.
- Wsypaç detergent do , przedzia∏ I - dla wst´pnego prania, pojemnik II - dla innych
programów.
- Wybraç ˝àdany program i przekr´ciç przycisk programowania (wybrany cykl program) uka˝e si´ na wyÊwietlaczu)
- Wybraç przyciski ˝àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA"
- Od chwili naciÊni´cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz´cia pracy
pralki mo˝e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb´dnej iloÊci
wody i skonfigurowania parametrów programu.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
75
Pod∏àczanie w´˝a
doprowadzajàcego wod´.
Instalacja pralki
Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu
styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy
odblokowaç pralkë.
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu.
C A C D
Kolejnoéç czynnoéci:
1) wykrëciç éruby (A) i (C) znajdujåce sië na tylnej
écianie pralki po czym zdemontowaç klamrë (D) oraz
plastikowe wkäadki dystansowe,
2) wykrëciç éruby (B). Do érodka pralki wpadnå 2
plastikowe wkäadki dystansowe,
3) przechyliç pralkë i wyjåç wspomniane wyãej
plastikowe wkäadki dystansowe,
4) otwory po wykrëconych érubach zatkaç
zaélepkami znajdujåcymi sië w zaäåczonym do pralki
komplecie (wewnåtrz bëbna).
B
B
Niniejsza pralka wyposa˝ona jest w wà˝
doprowadzajàcy wod´, zakoƒczony gwintowanymi
tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s∏u˝àcymi do
po∏àczenia z gwintowanym z∏àczem na urzàdzeniu
oraz z zasilaniem w wod´.
Do po∏àczenia pralki z siecià wodnà nale˝y u˝yç
wy∏àcznie nowego w´˝a, ponadto nale˝y sprawdziç,
czy wewnàtrz koƒcówek ∏àczàcych znajdujà si´
uszczelki.
Nie wolno wykorzystywaç starych w´˝y, do∏àczonych
do istniejàcych instalacji. Nie nale˝y nadmiernie
dokr´caç z∏àczy. Dokr´cenie r´czne jest
wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w´˝y.
Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na
rysunku.
Pod∏àcz prostà koƒcówk´ w´˝a do kurka odcinajàcego dop∏yw wody.
Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
A
a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.
B
b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak
aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.
C
max 100 cm
c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie
przylegaäa do dna pralki.
min 4 cm
Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej b´ben
pralki na czas transportu, wraz ze Êrubami na wypadek
ewentualnego przysz∏ego przenoszenia urzàdzenia. Producent
nie b´dzie odpowiada∏ za uszkodzenie urzàdzenia
spowodowane niezastosowaniem si´ do instrukcji, zwiàzanych
z usuwaniem zabezpieczeƒ transportowych. U˝ytkownik
odpowiedzialny jest za wszelkie koszty instalacji.
76
77
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego
korzystania z pralki
U˝yteczne rady dotyczàce prania:
Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi´ciu zasilania 220V-230V,
50 Hz.
Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej
przyjazny Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny.
Nale˝y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej
3,0 kW mocy, a nast´pnie pod∏àczyç wtyczk´ do uziemionego gniazdka.
Za∏adunek pralki:
Poniewa˝ energia elektryczna mo˝e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna,
dlatego niniejsza pralka musi byç uziemiona.
Aby w pe∏ni wykorzystaç energi´, wod´ i Êrodki pioràce, zalecamy ca∏kowite
wype∏nienie pralki.
Pranie pe∏nego za∏adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za∏adunku
po∏owicznego pozwala zaoszcz´dziç nawet 50% energii elektrycznej.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
Kiedy rzeczywiÊcie konieczne jest pranie wst´pne?
Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca
si´ korzystania z rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy. Kolory przewodów w kablu
zasilajàcym zgodne sà z nast´pujàcym kodem:
Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie˝y.
Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla mniej zabrudzonej odzie˝y mo˝emy
oszcz´dziç od 5 do 15% energii elektrycznej.
Niebieski
-
NEUTRALNY,
Jakà temperatur´ prania nale˝y wybraç?
Bràzowy
-
PRZEWÓD POD NAPI¢CIEM,
Zielono-˝ó∏ty
-
ZIEMIA.
Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb´
prania w temperaturze przekraczajàcej 60°C. Stosujàc temperatur´ prania równà
40°C mo˝emy oszcz´dziç do 50% energii.
Tkaniny mocno zabrudzone
W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale˝y wymieniç go na
inny kabel - dost´pny wy∏àcznie w punktach serwisowych z cz´Êciami zamiennymi
firmy Candy lub u autoryzowanego sprzedawcy firmy Candy.
78
Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych,
zaleca si´ zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie˝y.
JeÊli b´ben nie jest szczelnie wype∏niony, ubrania b´dà swobodnie poruszaç si´
wewnàtrz i zostanà lepiej uprane.
79
SYGNAL KONCA?
TAK
SZYBKI PRZEWODNIK PO MENU CANDY INFOTEXT
Pod∏àczyç pralk´ do wody i pràdu zgodnie z opisem na str. 77. Wybraç pokr´t∏em
jakikolwiek program. Po krótkim oczekiwaniu na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis:
WELCOME
0:00
10
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
90
ten napis pojawia si´ wtedy, gdy
wybraliÊmy program 1
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
Przed wejÊciem do menu Infotext trzeba pami´taç, ˝e mamy do dyspozycji 30 sek.na
wybór ka˝dej opcji. JeÊli up∏ynie wi´cej czasu display wróci do fazy poczàtkowej i
trzeba b´dzie na nowo wejÊç do menu Infotext aby kontynuowaç programowanie.
Wcisnàç równoczeÊnie przyciski (
dêwi´kowy.
)i(
) przez 5 sek a˝ zabrzmi sygna∏
Wciskajàc przycisk (
) , przeglàdaç
dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´
j´zyka wybranego.
USTAW JEZYK
POLSKI
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
wcisnàç przycisk (
godzin´.
) aby ustawiç
wcisnàç przycisk (
minuty
) aby ustawiç
10
)
)
jeÊli poka˝e si´ napis NIE, wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK
)
BAWELNA BIALA
INTENSYWNE
90
jeÊli pojawi si´ s∏owo WZGL¢DNY
wcisnàç przycisk (
) aby przejÊç
do oznaczenia RZECZYWISTY
)
80
wracamy do programu wybranego
wczeÊniej.
W tym momencie mo˝emy wybraç jakikolwiek program, jak równie˝ ustawiç
opóêniony start.
Dok∏adniejsze informacje znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tej instrukcji
)
TRYB CZASU
RZECZYWISTY
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
zatrzymaç NIE.
JeÊli chcemy przejÊç do TAK wcisnàç
przycisk (
)
)
USTAW CZAS
mm:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
)
WYJSC Z MENU?
TAK
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
USTAW CZAS
hh:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
jeÊli pojawi si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
TRYB DEMO?
NIE
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
)
ZAPAMIETAC?
TAK
dok∏adnà godzin´ reguluje si´ póêniej
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
jeÊli poka˝e si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
81
Pierwsze u˝ycie pralki Infotext
Niniejsze urzàdzenie dzia∏a równie˝ przed zaprogramowaniem systemu Infotext, jednak
pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne
dzia∏anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja ∏atwa a
urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane tak, aby u˝ytkownik móg∏ obs∏ugiwaç t´ pralk´ w
sposób prosty i skuteczny.
Programowanie urzàdzenia
Pralka Infotext wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w∏aÊciwe
ustawienie zegara, j´zyka, u˝ywanego w opisach i w∏asnych wymagaƒ.
Po w∏àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po∏o˝enia STOP do pozycji
programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat powitalny.
WITAJ!
00.00
Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje
wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju˝ gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´
informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u˝ytkownik mo˝e
zaprogramowaç urzàdzenie.
Przyk∏ad:
10
BAWELNA BIALA
INTENSYWNE
90
WejÊcie do menu
Przed wejÊciem do menu pralki Infotext nale˝y pami´taç, ˝e podczas ka˝dej operacji
mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up∏ywie tego czasu wyÊwietlacz powróci
do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale˝y ponownie
wejÊç do menu Infotext. Poczàwszy od tego stadium mo˝na programowaç menu.
Nale˝y przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: (
) i(
) do
chwili, w której zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku (
) umo˝liwia
zmian´ opcji menu.
Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ nale˝y wcisnàç przycisk (
).
Ustawianie nowej godziny
Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na
ekranie wyÊwietlany by∏a prawid∏owy czas, po drugie - aby ustawienia
koƒca/poczàtku programu dzia∏a∏y poprawnie.
Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyÊwietlacza migajà. Aby ustawiç
godzin´, nale˝y kolejno naciskaç przycisk (
)a nast´pnie wcisnàç przycisk (
),
by wprowadziç wybranà godzin´. Na wyÊwietlaczu zegara zacznie nast´pnie migaç
wskaênik minutowy. Nale˝y ponownie naciskaç przycisk (
), a˝ do chwili, kiedy na
wyÊwietlaczu pojawià si´ ˝àdany czas, a nast´pnie — wcisnàç przycisk (
), aby
zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pytanie:
„ustawienie czasu”
Ustawienie czasu
Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale˝y wybraç wtedy,
gdy u˝ytkownik chcia∏by, aby program zakoƒczy∏ si´ lub rozpoczà∏ o konkretnej
godzinie, np. o godz. 18.00. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego.
Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy
przedstawiç przyk∏adowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu
rzeczywistego.
KONIEC PROGR.
O
18:00
Zgodnie z powy˝szym przyk∏adem, ustawiajàc godzin´ koƒca programu u˝ytkownik
sprawi, ˝e wykonywanie programu zakoƒczy si´ o godzinie 18.00. Drugi sposób
polega na tym, ˝e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez
dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si´ po pó∏torej godzinie.
Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca
programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç poni˝szy przyk∏ad.
KONIEC PROGR.
ZA
1H 30M
Ustawianie j´zyka
Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski. Aby zmieniç j´zyk (jest to j´zyk
komunikatów pojawiajàcych si´ na wyÊwietlaczu), nale˝y post´powaç w sposób
nast´pujàcy: przez 5 sekund trzymaç wciÊni´te przyciski(
)i
. Jednoczesne wciÊni´cie tych dwóch przycisków mo˝e trwaç równie˝ krócej - do
chwili us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego, który oznacza wejÊcie do menu, przy czym na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ polecenie wyboru ˝àdanego j´zyka.
Nale˝y zwolniç przyciski ( ) i ( ) i, wciskajàc przycisk ( ), przeglàdaç dost´pne
j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego. Nale˝y wówczas zwolniç przycisk (
)i
wcisnàç przycisk (
) - spowoduje to wprowadzenie wybranego j´zyka.
Nast´pnie na wyÊwietlaczu pojawi si´ zapytanie o ustawienie nowej godziny.
Chocia˝ obie opcje sà bardzo u˝yteczne, wydaje nam si´, ˝e tryb czasu
rzeczywistego jest ∏atwiejszy do stosowania, gdy˝ nie wymaga od u˝ytkownika
samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyÊwietlaczu
pojawi si´ pytanie, czy u˝ytkownik chce wybraç czas wzgl´dny lub — przeglàdajàc
opcje, wciskajàc przycisk (
) — czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk (
)
u˝ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu
czasu wyÊwietlacz zadaje pytanie, czy nale˝y w∏àczyç dêwi´kowy sygna∏ koƒca
prania.
82
83
Opis elementów sterowania
Sygna∏ dêwi´kowy
Jest to opcjà w∏àczajàcà sygnalizacj´ zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie
przycisku (
) umo˝liwia wybór opcji „TAK” lub „NIE”.
Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si´ przez wciÊni´cie przycisku (
), po czym
ekran wyÊwietlacza przejdzie do nast´pnego stadium i za˝àda "Aktywowanie
pami´cí”.
N
M
P
Aktywowanie pami´ci
Jest to funkcja bardzo u˝yteczna dla osób wykorzystujàcych cz´sto ten sam
program. Aby zapami´taç ostatni program lub ostatnio u˝ywane funkcje nale˝y
wybraç "Aktywowanie pami´ci". Funkcja ta dost´pna jest wy∏àcznie w przypadku
prania bawe∏ny, syntetyków, materia∏ów delikatnych i we∏ny. W pami´ci urzàdzenia
nie mo˝na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania.
Nale˝y wybraç „TAK” lub „NIE” naciskajàc przycisk (
)i(
).
Na wyÊwietlaczu nast´pnie uka˝e si´ pytanie czy aktywowaç tryb demo.
I HGF
EDCB
Tryb demo
(ustawienie domyÊlne - NIE)
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „TAK”, nale˝y zmieniç go na „NIE”, poniewa˝
jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na „NIE”,
po opuszczeniu menu Infotext program prania NIE ROZPOCZNIE SI¢. Aby program
prania móg∏ si´ rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na „NIE”.
Wprowadzajàc „NIE” za poÊrednictwem przycisku (
) u˝ytkownik otrzymuje
pytanie, czy chce wyjÊç z menu.
WyjÊcie z menu
JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo˝na opuÊciç menu wybierajàc
„TAK” za poÊrednictwem przycisku (
)i(
). JeÊli jednak u˝ytkownik nie jest
zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç „NIE” w odpowiedzi na polecenie wyjÊcia z
menu i mo˝na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc
przycisk (
) mo˝na indywidualnie wejÊç do ka˝dej funkcji, a tak˝e jà ominàç do
chwili natrafienia na opcj´, którà nale˝y ponownie ustawiç.
JeÊli wybór jest w pe∏ni satysfakcjonujàcy, mo˝na opuÊciç menu i rozpoczàç
testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejÊ z pozycji menu w terminie
póêniejszym, nale˝y od poczàtku przejÊç opcje menu i zmieniç te, które trzeba
ustawiç na nowo. Mo˝liwoÊç ta jest u˝yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu”
przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie.
Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami´ci urzàdzenia,
nawet w przypadku wyj´cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w
dop∏ywie energii elektrycznej.
O
Poni˝ej opisane sà wszystkie przyciski i pokr´t∏a, wyst´pujàce w panelu sterowania
pralki.
Po wybraniu ˝àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka˝e si´
na ekranie wyÊwietlacza urzàdzenia Infotext.
Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si´ dêwi´k oraz nad
wybranym przyciskiem opcji zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna. W przypadku
wybrania przycisku opcji sprzecznej z ˝àdanym programem, rozlegnie si´ brz´czyk, a
lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaÊwieci si´. Aby wybraç
przycisk opcji, nale˝y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji
nale˝y wcisnàç go ponownie.
Nale˝y uwa˝nie przeczytaç poni˝sze informacje:
Pokr´t∏o programatora
Po obrocie pokr´t∏a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:
Czytajàc od lewej do prawej:
1. Pr´dkoÊç wirówki
2. Nazwa programu
3. Temperatura prania
Przyk∏ad:
10
84
A
BAWE¸NA BIA¸A
INTENSYWNE
85
90
A
START/PAUZA
B
START
Aby uruchomiç program, nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Start. Czujniki pralki wykryjà
teraz ∏adunek przeznaczony do prania i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis: Prosz´ czekaç.
Przyk∏ad:
PROSZE CZEKAJ
USTAW
Na panelu pralki Infotext wyÊwietlony zostanie nast´pnie czas konieczny do
zakoƒczenia programu i rozpocznie si´ cykl prania. Urzàdzenie Infotext dokonuje
obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego
∏adunku o wadze 4 kg, zaÊ podczas cyklu prania pralka Infotext koryguje ten czas w
zale˝noÊci od rozmiaru i sk∏adu za∏adunku pralki.
Przyk∏ad:
10
KONIEC:1H 50M
PRANIE
90
PAUZA
Program mo˝na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez
wciÊni´cie na ok. 3 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si´ wtedy sygna∏
dêwi´kowy (buczek). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ informacja, ˝e nastàpi∏a pauza
podczas wykonywania programu.
Przyk∏ad:
10
PAUZA
BLOKADA DRZWI
90
JeÊli chcemy wyjàç jakieÊ sztuki w trakcie trwania cyklu prania nale˝y poczekaç 2
min, a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.
10
PAUZA
DRZWI OTWARTE
90
Aby ponownie uruchomiç program nale˝y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA.
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e program jest kontynuowany.
ANULOWANIE
Aby anulowaç program nale˝y ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´
OFF. Wybraç inny program. WyÊwietlacz zasygnalizuje ,˝e program zosta∏
anulowany, a zatem skasowany.
Blokada programu
Jest to u˝yteczna funkcja, nie pozwalajàca dzieciom na zabaw´ przyciskami
opcji i zmian´ ustawionego programu.
Po ustawieniu programu i dodatkowych opcji nale˝y wcisnàç przycisk START a
nast´pnie wcisnàç przycisk Blokada programu. CzynnoÊç taka zablokuje panel
sterowania. Mo˝liwe jest skasowanie tej funkcji przez krótkie wciÊni´cie przycisku
Blokada programu do chwili ujrzenia migajàcej lampki nad tym przyciskiem.
Podczas migania tej lampki nale˝y przycisnàç przycisk Pr´dkoÊci wirówki
.
Ustawianie
Opóênienia startu/Koƒca programu
1. Ustawianie opóênionego startu
Nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, a nast´pnie
wcisnàç przyciski ustawiania godzin i minut (po lewej i po prawej stronie) a˝ do
ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciÊni´cia ˝adnego przycisku w
ciàgu 5 sekund, wyÊwietlacz powróci do opcji programu.
Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Aby skasowaç opóêniony start, nale˝y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk.
2. Ustawienie godziny koƒca programu
Nale˝y dwukrotnie wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, po czym
wciskaç przyciski godzin i minut (po lewej i po prawej stronie), a˝ do ustawienia
˝àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ najwczeÊniejsza godzina, o której mo˝e zakoƒczyç si´ nastawiany program.
WartoÊç t´ mo˝na jedynie opóêniç.
Uwaga:
Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania
nale˝y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u˝ywajàc wy∏àcznie
przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków,
bezpoÊrednio do b´bna, a nast´pnie pozostawianie ich na d∏ugi czas, mo˝e staç si´
przyczynà zniszczenia tkanin.
SKASOWANO
Ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ off.
86
D
Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeÊli chcemy,
aby pranie nie rozpocz´∏o si´ z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni˝
24 godziny od chwili programowania).
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e nastàpi∏a pauza w programie i ˝e nast´pnie zosta∏ on
skasowany.
Przyk∏ad:
C
87
Przycisk ∏atwe prasowanie
E
Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si´ pranych
tkanin przez modyfikacj´ parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po∏àczone dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku obrotów b´bna podczas odprowadzania wody i
delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem we∏ny, opisane wczeÊniej etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim p∏ukaniu, a wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w
wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne rozpr´˝enie
w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania wody w b´bnie kontrolka tego przycisku miga i wskazuje,
˝e pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin delikatnych i we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i wirowania.
Aby wykonaç program WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´ wciskajàc przycisk START.
Przycisk “TEMPERATURA PRANIA”
F
Ta opcja pozwala na pranie w dowolnej temperaturze, ale poni˝ej temperaturay
maksymalnej przewidzianej dla danego programu.
Ka˝de wciÊni´cie tego przycisku zmniejsza temperatur´ o 10°C a˝ do min. 15°C (pranie w
zimnej wodzie).
G
Przycisk
Wciskajàc ten przycisk mo˝emy, dzi´ki nowemu Czujnikowi Activa System,
wykonaç dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej,
∏atwej do podra˝nieƒ skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin
odpornych i mieszanych. W programie tym pralka pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania, polegajàcy na cyklach obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania wody powoduje, ˝e tkaniny sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç wody podczas prania pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i zwi´kszenie skutecznoÊci prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania pozwala na dok∏adniejsze wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny . Na funkcja zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla osób o
skórze delikatnej i wra˝liwej, u których nawet najmniejszy Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i alergie. Radzimy stosowanie tej funkcji tak˝e przy
praniu odzie˝y dzieci´cej (dzieci majà zawsze wra˝liwsza skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki, poniewa˝ z takiej tkaniny trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin delikatnych i we∏nianych.
88
Przycisk PRANIE INTENSYWNE
H
Po wciÊni´ciu tego przycisku, aktywnego tylko w cyklach bawe∏na, uruchamiamy
funkcje czujników nowego Systemu Activa, które dzia∏ajà zarówno na wybranà
temperatur´ utrzymujàc jà jednakowà podczas faz ca∏ego cyklu prania jak i na
prac´ mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema ró˝nymi pr´dkoÊciami w kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest rozprowadzany w tkaninach b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç
obrotów wzrasta w momencie prania i p∏ukania aby wzmóc efekt usuni´cia brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu zwi´ksza si´ skutecznoÊç prania BEZ PRZED¸U˚ANIA CZASU
PRANIA.
I
Przycisk pr´dkoÊci wirówki
Przy wyborze programu prania wyÊwietlacz informuje o maksymalnej pr´dkoÊci
wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciÊni´cie przycisku
ustawienia pr´dkoÊci wirówki powoduje ka˝dorazowo zmniejszenie ich o wartoÊç 100
obrotów na minut´. Minimalna dopuszczalna pr´dkoÊç wirówki wynosi 400 obrotów
na minut´; ciàg∏e wciskanie przycisku pr´dkoÊci wirówki mo˝e, w razie potrzeby, s∏u˝yç
do jej wy∏àczenia.
Uwaga: Pralka wyposa˝ona jest w elektroniczny
czujnik sprawdzajàcy, czy ∏adunek jest poprawnie
roz∏o˝ony. W przypadku nieznacznego braku
zrównowa˝enia maszyna automatycznie doprowadzi
∏adunek do równowagi, po czym przejdzie do
normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie uda
si´ uzyskaç równomiernego roz∏o˝enia, wirowanie
odb´dzie si´ przy zmniejszonej pr´dkoÊci. JeÊli
∏adunek jest wyraênie niezrównowa˝ony, wówczas
faza wirowania zostanie skasowane. Opisana funkcja
zmniejsza wibracje, ogranicza ha∏as i poprawia
niezawodnoÊç pralki a tak˝e wyd∏u˝a czas jej
eksploatacji.
89
Kontrolki Przycisków
M
Zapalajà si´, gdy wciskamy odpowiednie przyciski.
Szuflada na proszek
P
Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegródki:
WyÊwietlacz INFOTEXT
N
Obroty x 100
IloÊç obrotów
wirówki
wybranego
programu
10
- Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Druga przegródka II jest przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Temp
ºC
BAWE¸NA BIA¸A
INTENSYWNE
Opis wybranego programu
90
cl
Maksymalna
temperatura
wybranego
programu
Ràczka otwierania drzwiczek
O
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE ÉRODKI
PIORÅCE SÅ TRUDNE DO
USUNIËCIA; W TAKIM
PRZYPADKU ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM
PIORÅCYM WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO BËBNA
PRALKI
Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
Drzwiczki otwarte: Specjalny czujnik bezpieczeƒstwa nie pozwala na otwarcie
drzwiczek natychmiast po zakoƒczeniu cyklu prania. Po zakoƒczeniu cyklu nale˝y
przed otwarciem drzwiczek odczekaç 2 min. Kiedy na wyÊwietlaczu pojawi sie
napis “DRZWI OTWARTE” mo˝na drzwiczki otworzyç. Dla bezpieczeƒstwa prosz´
sprawdziç czy nie ma wody w b´bnie.
- trzecia
cl
przegródka szuflady jest przeznaczona na wybielacz
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA PRZEGRÓD
DKA PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA PRODUKTY PÄYNNE
- czwarta
przegródka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania;
érodki zmiëkczajåce wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze.
90
91
Dozowanie
Ârodki pioràce, dodatki do prania,
zalecane iloÊci
Wybór Êrodka pioràcego
Detergenty ogólnego przeznaczenia
– Detergenty w proszku do ka˝dego rodzaju prania, ze Êrodkami wybielajàcymi, sà
szczególnie odpowiednie dla programów z goràcà wodà (60° i wi´cej), w
przypadku prania tkanin mocno zabrudzonych i poplamionych.
– Detergenty w p∏ynie sà szczególnie odpowiednie w przypadku t∏ustych plam,
pochodzàcych od kosmetyków i oliwki. Detergenty te nie sà odpowiednie do
prania tkanin poplamionych, gdy˝ nie zawierajà Êrodka wybielajàcego.
– Detergenty biologiczne. Nie wszystkie produkty dost´pne na rynku zapewniajà
dobre efekty.
Detergenty specjalne
– Detergenty do kolorów i tkanin delikatnych, bez Êrodka wybielajàcego, cz´sto
równie˝ bez Êrodków z wybielaczem optycznym w celu zachowania koloru.
Detergenty do prania dog∏´bnego, bez wybielaczy i enzymów, szczególnie
odpowiednie do w∏ókien we∏nianych.
– Detergenty do firanek z wybielaczami optycznymi odporne na Êwiat∏o
zapobiegajàce ˝ó∏kni´ciu pod wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego.
– Specjalne detergenty s∏u˝àce do zaprogramowanego wykorzystania substancji
chemicznych zale˝nie od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i twardoÊci wody.
W tym przypadku podstawowe detergenty, zmi´kczacze, Êrodki wybielajàce,
Êrodki do wywabiania plam mo˝na dodawaç oddzielnie.
Dodatki do prania
– Zmi´kczacz wody, u˝ycie jego sprawia, ˝e gdy twardoÊç wody jest du˝a lub
bardzo du˝a, wymagana iloÊç detergentu jest mniejsza.
– Substancje do prania wst´pnego, s∏u˝àce do eliminowania plam przed praniem
zasadniczym.
Korzystanie z nich sprawia, ˝e dalsze pranie mo˝e odbywaç si´ w temperaturze
ni˝szej lub z u˝yciem Êrodków nie zawierajàcych wybielaczy.
– Zmi´kczacz tkanin zapobiega elektryzowaniu si´ tkanin syntetycznych i zmi´kcza
samà tkanin´.
JeÊli u˝ytkownik posiada suszark´, uprane tkaniny sà zmi´kczane nawet bez u˝ycia
zmi´kczacza tkanin.
Nie wolno wlewaç do pralki rozpuszczalników!
Detergenty i inne produkty, s∏u˝àce do prania, nale˝y przechowywaç w miejscu
niedost´pnym dla dzieci.
Przed wlaniem detergentu nale˝y sprawdziç, czy w przedziale na detergent nie ma
obcych cia∏.
Szczegó∏y dotyczàce dozowania podane sà zazwyczaj na opakowaniu detergentu.
Nale˝y stosowaç si´ do tych instrukcji.
92
Nale˝y korzystaç wy∏àcznie z detergentów odpowiednich do stosowania w pralkach
automatycznych. JeÊli u˝ytkownik uwzgl´dni stopieƒ zabrudzenia danych tkanin, jak
równie˝ rodzaj detergentu, który nale˝y zastosowaç, uzyska najlepsze rezultaty przy
minimalnym wykorzystaniu produktów chemicznych z najwi´kszà dba∏oÊcià o pranà
bielizn´.
IloÊç detergentu wykorzystanego podczas prania zale˝y od:
– twardoÊci wody: zale˝nie od twardoÊci wody i rodzaju stosowanego detergentu
mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu. Im woda jest bardziej mi´kka, tym
mniej detergentu potrzeba do prania;
– stopnia zabrudzenia: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu zale˝nie od
stopnia zabrudzenia. Dla tkanin mniej zabrudzonych nale˝y u˝ywaç mniej
detergentu;
– wielkoÊci za∏adunku: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu przy praniu
niedu˝ej iloÊci odzie˝y. Dla mniejszych za∏adunków nale˝y stosowaç mniejszà iloÊç
detergentu.
Informacje podane na opakowaniach detergentu przeznaczonego do prania tkanin
delikatnych, dotyczà cz´sto zmniejszonego za∏adunku podczas prania.
Nale˝y stosowaç si´ do instrukcji dozowania.
Dozowanie detergentu w proszku
Dla detergentów o normalnej i niskiej koncentracji: w przypadku prania
zabrudzonego normalnie nale˝y wybraç program bez prania wst´pnego.
Nale˝y umieÊciç detergent w przegródce II pojemnika.
Dla mocno zabrudzonego prania nale˝y wybraç program z praniem wst´pnym.
Do pierwszego przedzia∏u pojemnika nale˝y wsypaç 1/4 detergentu, a 3/4 do
drugiego przedzia∏u pojemnika.
JeÊli do prania stosowany jest Êrodek zmi´kczajàcy wod´, nale˝y najpierw wsypaç
detergent, a nast´pnie Êrodek zmi´kczajàcy do drugiego przedzia∏u pojemnika.
W przypadku detergentów o du˝ej koncentracji, które nie sà sprzedawane w
opakowaniach jednorazowych, aby w∏aÊciwie okreÊliç rodzaj i system dozowania
detergentu, nale˝y dok∏adnie przestrzegaç instrukcji zamieszczonych na ich
opakowaniach.
Aby uniknàç problemów dotyczàcych sprawdzenia czy detergent zosta∏ wch∏oni´ty,
nale˝y korzystaç z dozowników do∏àczonych do u˝ywanego detergentu.
Dozowanie detergentu w p∏ynie
Detergenty w p∏ynie powinny byç stosowane odpowiednio do instrukcji
zamieszczonych na ich opakowaniach, w przypadku wszystkich programów oprócz
prania wst´pnego i przy u˝yciu zalecanego dozownika, który nale˝y umieÊciç
wewnàtrz b´bna pralki.
93
Wybór programu
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
Pralka posiada 4 róãne grupy programów stosowane
w zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
suti misti e sintetici
Misti resistenti
Tessuti delicati
TEMP.
°C
5
Fino a: 90°
( )
5
Fino a: 60°
( )
( )
(*
60
Delicato -
40
5
Fino a: 40°
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
C
❙
Colorato -
Cotone, misti
Tessuti resistenti
90
CARICO
MAX
kg
( )
PROGRAM SPECJALNY „P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3 p∏ukania bielizny z poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç lub anulowaç specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç wszelkie typy tkanin , tak˝e odzie˝
wypranà uprzednio r´cznie.
PROGRAM SPECJALNY „SILNE WIROWANIE”
Program ten wykonuje wirowanie o maksymalnej pr´dkoÊci. (Obroty
mogà byç redukowane specjalnym przyciskiem).
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest tylko do wypuszczenia wody.
PROGRAM „MIX AND WASH SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent CANDY i ma 2 wielkie zalety dla u˝ytkownika:
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów
bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
3 Materiaäy wyjåtkowo delikatne
Jest to nowy rodzaj prania, który äåczy w sobie na przemian pranie i
namaczanie, i jest szczególnie zalecany w przypadku bardzo
delikatnych materiaäów, takich jak wyroby weäniane dopuszczone do
prania mechanicznego. Aby zapewniç najlepsze wyniki pranie i
päukanie odbywa sië w duãej iloéci wody.
● mo˝na praç razem ró˝ne typy tkanin (np. bawe∏n´ + tkaniny
syntetyczne itp.) NIE FARBUJÑCE.
● pranie w tym programie daje znaczne oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
Program „Mix and Wash” ma temperatur´ 40°C, i naprzemienne fazy
obrotów b´bna: dynamiczne (szybkie obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w fazie spoczynku). Z tego powodu czas
trwania tego cyklu jest wyd∏u˝ony prawie do 3 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego cyklu wynosi tylko 850W/h.
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin kolorowych nale˝y wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● W ˝adnym wypadku nie nale˝y praç razem tkanin kolorowych
farbujàcych.
4. Programy specjalne
PRANIE R¢CZNE
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Pralka ma równie˝ cykl prania delikatnego , zwanego –pranie r´czne
Jest to kompletny cykl prania dla bielizny przeznaczonej wy∏àcznie do
prania r´cznego.
Program ma temperatur´ maksymalnie do 30°C i zakoƒczony jest 2
p∏ukaniami i delikatnym wirowaniem.
Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 50°C.
94
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej iloÊci
proszku.
95
Sortowanie prania
AUTOMATYCZNY DOBÓR POZIOMU WODY
Pralka wyposa˝ona jest w system automatycznego doboru poziomu wody. System
ten umo˝liwia wykorzystanie optymalnej iloÊci wody, potrzebnej do wyprania i
wyp∏ukania konkretnej iloÊci za∏adowanego prania. Pozwala to zmniejszyç zu˝ycie
wody i energii elektrycznej nie pogarszajàc równoczeÊnie wyników prania i p∏ukania.
W rzeczywistoÊci iloÊç zu˝ytej wody i energii elektrycznej b´dzie zawsze odpowiednia
do za∏adunku. Pralka automatycznie zapewnia doskona∏e wyniki prania przy
minimalnym koszcie z zachowaniem odpowiedniej ochrony Êrodowiska.
– Zaleca si´ pranie jedynie odzie˝y, którà mo˝na upraç w wodzie ze Êrodkiem
pioràcym a nie wymagajàcà prania chemicznego.
– W przypadku potrzeby wyprania koców lub innych ci´˝kich materia∏ów nie
zaleca si´ ich odwirowywania.
– Nale˝y sortowaç pranie uwzgl´dniajàc typ tkaniny, stopieƒ zabrudzenia i
temperatur´ prania, kierujàc si´ informacjami umieszczonymi na wszywkach.
Przyk∏ady:
Tkaniny do prania w wysokiej temperaturze 95
50
40
Tkaniny kolorowe 60
Wyroby delikatne i we∏na 40
– Wyroby, opatrzone wszywkami, na których widniejà nast´pujàce symbole nie sà
odpowiednie do prania maszynowego:
Pranie suche P
Do bardzo delikatnych wyrobów takich jak: firanki, bielizna osobista, rajstopy
zaleca si´ pranie w siatce lub specjalnym woreczku.
– Wyroby we∏niane muszà byç oznaczone na wszywce symbolem "Czysta, ˝ywa
we∏na", aby mog∏y byç prane w pralce, ale tak˝e muszà nosiç etykietki "nadaje
si´ do prania w pralce". Nale˝y sprawdziç ka˝dà wszywk´ informacyjnà.
– Âwie˝o barwione tkaniny cz´sto farbujà. Mogà one zafarbowaç inne, jaÊniejsze
tkaniny. Zalecamy zatem, ˝eby farbowane wyroby praç po raz pierwszy
oddzielnie. W kolejnych praniach tkaniny nie majàce trwa∏ych kolorów mogà
byç prane wraz z bia∏ymi w temperaturach nie przekraczajàcych 40°C.
Nie praç
Uwaga: Przy sortowaniu odzie˝y przed
praniem nale˝y dopilnowaç, aby:
– nie wrzucaç do pralki razem z odzie˝à metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
– pow∏oczki na poduszki zapi´te by∏y na guziki, zapi´te
równie˝ zamki b∏yskawiczne i haftki, natomiast luêne paski
i d∏ugie tasiemki przy sukniach zawiàzane by∏y w w´ze∏ki;
– w firankach zdjàç wszystkie ˝abki;
– zapoznaç si´ z treÊcià metek wszytych w odzie˝;
– uporczywe plamy usunàç przed praniem Êrodkiem do
plam, zalecanym na metce.
– Nie zalecamy prania pe∏nego za∏adunku sk∏adajàcego si´ z tkanin
r´cznikowych, gdy˝ wch∏aniajà one bardzo du˝e iloÊci wody i mogà staç si´ zbyt
ci´˝kie dla b´bna.
96
W∏aÊciwy sposób prania
Przygotowanie prania
A. posortowaç pranie zgodnie z wszywkami
informacyjnymi na ka˝dej sztuce.
Nale˝y zawsze sprawdzaç obecnoÊç wszywek
ostrzegawczych.
Za∏adunek
B. Otworzyç drzwiczki.
C. W∏o˝yç bielizn´ do pralki. Zamknàç drzwiczki
uwa˝ajàc, aby nic nie przeszkodzi∏o w ich
dok∏adnym, szczelnym domkni´ciu.
Umieszczenie detergentu w pralce
D. Otworzyç drzwiczki, wybraç detergent i
umieÊciç jego odpowiednià iloÊç zgodnie z
zaleceniami producenta oraz radami
zamieszczonymi w rozdziale:
"Ârodki pioràce..." - w niniejszej instrukcji.
Dodaç inne dodatki pioràce.
Zamknàç pojemnik. P∏ynne detergenty, które
nale˝y umieÊciç bezpoÊrednio w b´bnie muszà
byç umieszczone w dozowniku.
Wybór programu prania
Nale˝y skorzystaç z przewodnika programowego lub opisów programu
zamieszczonych na przedniej Êciance pralki, co pozwala wybraç najbardziej
odpowiedni program. Wybór programu nast´puje przez obrót pokr´t∏a
programatora. Nale˝y sprawdziç czy kurek odprowadzajàcy wod´ jest odkr´cony i
czy wà˝ odp∏ywowy znajduje si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu. W razie potrzeby nale˝y
wcisnàç przyciski funkcji dodatkowych. Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
97
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
mieszane, wytrzymaäe
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Bardzo delikatne
materiaäy
Biaääe z praniem
wst´pnym
Trwa∏e kolory
BAWELNA
BIALA
INTENSYWNE
90
P
60
**
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
ÉRODEK
PIORÅCY
TEMP.
°C
❙
❙❙
●
●
5
Do:
90°
5
Do:
60°
●
●
●
5
Do:
40°
●
●
●
●
●
●
●
●
●
cl
Uwagi:
Trwa∏e kolory
40
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
Nietrwaääe kolory
30
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
5
Do:
30°
Trwa∏e kolory z
praniem
wst´pnym
60
P
MIESZANE
2,5
Do:
60°
SYNTETYKI
NORMALNE
2,5
Do:
50°
●
●
**
●
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3 kg bielizny.
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie po
nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych
tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
Trwa∏e kolory
50
Nietrwaääe kolory
40
SYNTETYKI
2,5
Do:
40°
●
●
** Program jest tak˝e zalecany do prania w niskich temperaturach (ni˝szych
ni˝ maksymalna wskazana). Programy zgodne z normå EN 60456
Tkaniny delikatne
40
DELIKATNE
1,5
Do:
40°
●
●
Temperatur´ prania mo˝na regulowaç dowolnie pokr´t∏em termostatu, ale
ustawiana temperatura musi byç zawsze ni˝sza ni˝ maksymalna temperatura
przewidziana dla danego programu.
We∏na
przeznaczona
do prania w pralce
40
WELNA
1
Do:
40°
●
●
SPECJALNY
RECZNY
1
Do:
30°
●
●
P∏ukanie
PLUKANIE
-
-
Szybkie
wirowanie
WIROWANIE
-
-
Tylko
odprowadzanie
wody
ODPOMPO
WANIE
-
-
UNIWERSALNY
5
Do:
40°
●
SPECJALNY
SZYBKI 32'
2
Do:
50°
●
Pranie r´czne
Programy
specjalne
POKR¢T¸O
WYÂWIETLACZ
MAKS.
PROGRAMATORA INFOTEXT ÄADUNEK
ZE
kg
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
30
40
50
Cykl szybki 32’
98
**
SPECJALNY
●
●
99
Przeprowadzki i okresy d∏u˝szego postoju pralki.
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Do czyszczenia zewn´trznej obudowy pralki nie u˝ywaj Êrodków ciernych, alkoholi ani
rozpuszczalników. Wystarczy przetrzeç jà wilgotnà szmatkà. Pralka wymaga niewielu
czynnoÊci konserwacyjnych. Sà to:
– Czyszczenie przegródek szufladki na Êrodki pioràce.
– Czyszczenie filtra.
Czyszczenie przegródek pojemnika na Êrodki pioràce
Podczas przeprowadzki lub w okresie d∏u˝szego
przestoju pralki w nie ogrzewanych
pomieszczeniach wszystkie w´˝e powinny zostaç
opró˝nione z pozosta∏ej w nich wody.
Nale˝y wczeÊniej przygotowaç misk´. Przy
wy∏àczonym i od∏àczonym od sieci urzàdzeniu
nale˝y odpiàç z zacisku wà˝ odp∏ywowy wody i
opuÊciç go do miski, aby mog∏a wyp∏ynàç ca∏a
pozosta∏a w nim woda.
Podczas transportu urzàdzenia nale˝y ponownie
za∏o˝yç blokad´ transportowà, Êrub´ Êrodkowà i
Êruby boczne.
Zaleca si´ czyszczenie od czasu do czasu
przegródek na detergent i dodatki.
A) Nale˝y w tym celu, delikatnie pociàgajàc,
wyjàç pojemnik.
B) Pod strumieniem wody bie˝àcej oczyÊciç
przegródki.
C) W∏o˝yç pojemnik z powrotem na swoje miejsce.
Czyszczenie filtra
Pralka wyposa˝ona jest w specjalny filtr zatrzymujàcy
takie przedmiotów jak monety, guziki, itd. Przedmioty
te mo˝na usunàç w nast´pujàcy sposób:
1. Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.
2. Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
3. Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
4. Wyjmij i oczyéç filtr.
5. Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
Zaleca si´ cz´ste czyszczenie filtra, co najmniej raz
miesiàcu.
100
101
Wykrywanie usterek
Co mo˝e byç przyczynà …
Usterki, które mo˝na usunàç we w∏asnym zakresie
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem technicznym prosimy o sprawdzenie poni˝szej listy. W przypadku stwierdzenia, i˝ maszyna
dzia∏a lub ˝e zosta∏a zainstalowania niepoprawnie lub wykorzystywana jest w sposób nieprawid∏owy serwis ma prawo naliczyç
op∏at´. W przypadku niemo˝noÊci usuni´cia usterek na podstawie poni˝szej listy, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem, który byç
mo˝e udzieli pomocy przez telefon.
USTERKA
SPOSÓB USUNI¢CIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajàcy nie pod∏àczony do sieci.
W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka.
Nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk w∏àczenia
zasilania.
WciÊnij przycisk w∏àczenia zasilania.
Awaria zasilania.
Sprawdê i przejdê do rozdzia∏u "Awaria
zasilania".
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdê bezpiecznik.
Otwarte drzwiczki pralki.
Zamknij drzwiczki.
Zadzia∏a∏ prze∏àcznik RCD
Zresetuj RCD
Ustawiono opcj´ opóênionego startu.
Sprawdê.
Weê pod uwag´ przyczyn´ 1.
Sprawdê.
Zakr´cony kran doprowadzajàcy wod´.
Odkr´ç kran.
èle ustawione pokr´t∏o programatora.
Ustaw pokr´t∏o programatora w
prawid∏owej pozycji.
Za∏amany wà˝ odp∏ywowy.
Wyprostuj wà˝.
Do filtra dosta∏y si´ obce cia∏a.
Patrz rozdzia∏ "Czyszczenie i konserwacja".
Pralka nie zosta∏a prawid∏owo pod∏àczona
do instalacji kanalizacyjnej.
Sprawdê instalacj´.
Przeciek z uszczelki pomi´dzy kranem i rurà
dop∏ywowà.
Wymieƒ uszczelk´ i dokr´ç wà˝ na kranie.
Pomi´dzy gumowà uszczelk´ drzwiczek a
szyb´ drzwiczek dosta∏o si´ w∏ókno
materia∏u lub brud.
Ponownie za∏aduj pralk´ i oczyÊç uszczelk´
drzwiczek i iluminator drzwiczek.
Niew∏aÊciwie przeprowadzone prace
hydrauliczne.
Sprawdê.
Pralka nie odprowadzi∏a jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, a˝ z pralki zostanie
ca∏kowicie wypompowana woda.
Wybrano opcj´ - "wirówka wy∏àczona"
(tylko w niektórych modelach).
Sprawdê.
Niezrównowa˝one obcià˝enie.
Roz∏ó˝ równomiernie za∏adunek.
Pralka nie zosta∏a dok∏adnie
wypoziomowana.
Wyreguluj nó˝ki pralki.
èle roz∏o˝ony ∏adunek w b´bnie.
Roz∏ó˝ równomiernie pranie w b´bnie.
Nie zosta∏y zdj´te klamry transportowe.
Zdejmij klamry transportowe (Patrz rozdzia∏
"Instalacja")
7. Nie otwierajà si´
drzwiczki.
Nie min´∏y jeszcze dwie minuty od
zakoƒczenia prania.
Poczekaj dwie minuty.
8. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´ numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Wezwij serwis.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
11. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
1. Pralka nie dzia∏a
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie
odprowadza wody.
4. Woda na pod∏odze
wokó∏ pralki.
5. Nie dzia∏a wirówka.
6. W czasie wirowania
odczuwalne sà
znaczne wibracje.
102
Nie jest mo˝liwa sytuacja, gdy wewnàtrz b´bna
widoczna jest woda! Wynika to z najnowszej
technologii zapewniajàcej ten sam standard prania i
p∏ukania przy o wiele mniejszym zu˝yciu wody.
Uwaga:
U˝ycie detergentów przyjaznych dla Êrodowiska i pozbawionych fosforanów
(sprawdê na opakowaniu informacj´ o detergencie) mo˝e daç nast´pujàcy efekt:
– Woda z p∏ukania mo˝e byç m´tna z uwagi na obecnoÊç zawiesin zeolitów. Nie
wp∏ywa to na skutecznoÊç samego p∏ukania.
– ObecnoÊç bia∏ego proszku (zeolitów) na rzeczach po zakoƒczeniu prania. Nie
pozostaje on na materia∏ach, ani nie wp∏ywa na ich kolor.
– ObecnoÊç piany w wodzie z ostatniego p∏ukania nie musi oznaczaç z∏ego
p∏ukania.
– Anionowe, powierzchniowo czynne substancje, obecne w sk∏adzie proszków do
prania, sà cz´sto trudne do usuni´cia z prania i nawet w ma∏ych iloÊciach mogà
powodowaç powstawanie piany.
– W takim przypadku dodatkowe p∏ukanie nie jest uzasadnione.
103
Fig. 2
Dane techniczne
■ Maksymalny ci´˝ar prania suchego
■ CiÊnienie wody w sieci
4 kg
0,5 - 10 bar
(0,05 - 1 MPa)
Wymiary
■ SzerokoÊç
■ G∏´bokoÊç
■ WysokoÊç
60 cm
33 cm
85 cm
Uwaga: Dane elektryczne zamieszczone sà na p∏ytce znamionowej z przodu pralki
(w pobli˝u drzwiczek). W przypadku potrzeby skontaktowania si´ z serwisem, nale˝y
podaç informacje z tabliczki znamionowej.
Gwarancja
Ninicjsze urzàdzenie dostarczane jest wraz z kartà gwarancynà uprawniajàcà do
bezp∏atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, na
warunkach okreÊlonych w karcie gwarancyjnej.
Cz´Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys∏ana na wskazany w niej adres celem
rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia.
Cz´Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype∏niona i nale˝y jà przechowywaç
wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w
przypadku cwentualnej naprawy.
SERWIS
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej.
104
îËχ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ӯ˷ÍË Ô˜‡ÚË, ÒÓ‰Âʇ˘ËÂÒfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ
ËÌÒÚÛ͈ËË, Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÏÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÓÒÚ‡‚Îflfl
ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÌÓ‚Ì˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
RU
EN
PL
05.06 - 41015455.B - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t
zosta∏ zakupiony.
Download PDF

advertising