Candy INFOTEXT User manual

Candy INFOTEXT User manual

RU

EN

PL

ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ washing machine pralek automatycznych serii

àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

User instructions

Instrukcja obs∏ugi

CY 104 TXT

Spis treÊci Strona

Wst´p

Ogólne uwagi dotyczàce dostawy

Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa

Szybki start

Instalacja

U˝yteczne rady dotyczàce prania:

Pierwsze u˝ycie pralki

Infotext

Opis elementów sterowania

Szuflada na proszek

Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci

Wybór programu

Sortowanie prania

Tabela programów

Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki

Wykrywanie usterek

Dane techniczne

Gwarancja

98

100

102

104

104

91

92

94

96

76

79

80

85

73

74

74

75

Wst´p

Prosz´ przeczytaç i dok∏adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z urzàdzenia we w∏aÊciwy sposób.

Prosz´ przechowywaç ca∏à dokumentacj´ urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc odnieÊç si´ do niej w przysz∏oÊci lub przekazaç jà kolejnemu w∏aÊcicielowi urzàdzenia.

Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do u˝ytku domowego.

Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania.

Wszystkie materia∏y, u˝yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si´ do ponownego wykorzystania.

Informacji o przepisach dotyczàcych metod usuwania odpadów udzielajà lokalne w∏adze.

Zu˝yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu.

Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas usuwania starej pralki, prosz´ wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo˝liwiç przypadkowe zamkni´cie si´ dzieci wewnàtrz pralki, nale˝y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek.

72 73

Ogólne uwagi dotyczàce dostawy

Prosz´ sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta∏y prawid∏owo dostarczone nast´pujàce artyku∏y:

- Podr´cznik u˝ytkownika

- Karta gwarancyjna

- Zatyczka

Nale˝y upewniç si´, czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone podczas transportu. JeÊli tak, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem Candy lub upowa˝nionym dystrybutorem firmy Candy. Prosz´ równie˝ zapoznaç si´ z rozdzia∏em dotyczàcym gwarancji.

Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa

Uwaga: Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia lub zabiegów konserwacji pralki nale˝y:

A) Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego

B) Zamknàç dop∏yw wody

C) Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale˝y wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl´dnie byç uziemione.

D) Prosz´ nie dotykaç urzàdzenia majàc r´ce lub stopy mokre czy te˝ wilgotne. Nie nale˝y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso.

E) Nie zaleca si´ u˝ywania rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy.

F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin bawe∏nianych odpornych temperatura wody mo˝e osiàgaç 90°C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç bardzo goràce.

G) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç, czy w b´bnie nie ma widocznej wody.

H) Prosz´ nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa˝nionym korzystaç z pralki bez nadzoru.

I) Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale˝y ciàgnàç za kabel zasilajàcy.

J) Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na oddzia∏ywanie czynników atmosferycznych (deszcz, Êwiat∏o s∏oneczne itp.)

K) Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale˝y podtrzymywaç go za pokr´t∏a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod´.

Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale˝y opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek.

L) WA˚NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale˝y pilnowaç aby nie by∏ zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki.

M) Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie osoby.

74

N) Je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zepsu∏o si´, nale˝y wy∏àczyç je, wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego, zamknàç dop∏yw wody i nie dotykaç.

W celu ewentualnej naprawy nale˝y skonsultowaç si´ z serwisem Candy.

Niezastosowanie si´ do tych instrukcji mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk´.

O) JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale˝y zastàpiç go specjalnym przewodem, który jest dost´pny jedynie w serwisie Candy.

P) Po zainstalowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç czy sà ∏atwo dost´pne: wtyczka kabla zasilania i kurki zasilania w wod´.

Q) Nie wolno praç w pralce firanek z w∏ókna szklanego.

R) Nale˝y zwracaç uwag´ na to, by na pod∏odze, wokó∏ pralki nie gromadzi∏ si´ kurz.

S) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç czy zgas∏a lampka sygnalizacyjna blokady drzwiczek. Czas up∏ywajàcy do momentu zgaÊni´cia tej lampki, pozwala na och∏odzenie si´ upranej bielizny przed jej wyj´ciem.

T. Zawsze nale˝y sprawdzaç, czy cokó∏ jest dobrze przymocowany do pralki.

Szybki start

Pranie

- Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.

- Posortowaç bielizn´ i umieÊciç jà wewnàtrz pralki.

- Zamknàç drzwiczki.

- Wsypaç detergent do , przedzia∏ I - dla wst´pnego prania, pojemnik II - dla innych programów.

- Wybraç ˝àdany program i przekr´ciç przycisk programowania (wybrany cykl program) uka˝e si´ na wyÊwietlaczu)

- Wybraç przyciski ˝àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA"

- Od chwili naciÊni´cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz´cia pracy pralki mo˝e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb´dnej iloÊci wody i skonfigurowania parametrów programu.

Gdy cykl programu zakoƒczy si´

- Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”

- Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI

OTWARTE”

- Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF

(WY¸ÑCZONE)

- Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.

- Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .

75

Instalacja pralki

Po zdj ë ciu opakowania fabrycznego, usuni ë ciu styropianowych kszta

ä tek oraz folii ochronnej nale

ã y odblokowa ç pralk ë .

Kolejno

éç czynno

é ci:

1) wykr ë ci ç é ruby (

A

) i (

C

) znajduj å ce si ë na tylnej

é cianie pralki po czym zdemontowa

ç klamr

ë

(

D

) oraz plastikowe wk ä adki dystansowe,

2) wykr

ë ci

ç é ruby (

B

). Do

é rodka pralki wpadn

å

2 plastikowe wk ä adki dystansowe,

3) przechyli

ç pralk

ë i wyj

åç wspomniane wy

ã ej plastikowe wk ä adki dystansowe,

4) otwory po wykr

ë conych

é rubach zatka

ç za é lepkami znajduj å cymi si ë w za äå czonym do pralki komplecie (wewn

å trz b

ë bna).

B

C A C D

Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku.

B

Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi n ó ãkami.

wskaz ó wek zegara nakrëtkë blokujåcå n ó ãkë pralki.

b

ó

ãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.

c

ó

ãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz ó wek zegara, aã bëdzie przylegaäa do dna pralki.

C

B

A

Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej b´ben pralki na czas transportu, wraz ze Êrubami na wypadek ewentualnego przysz∏ego przenoszenia urzàdzenia. Producent nie b´dzie odpowiada∏ za uszkodzenie urzàdzenia spowodowane niezastosowaniem si´ do instrukcji, zwiàzanych z usuwaniem zabezpieczeƒ transportowych. U˝ytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie koszty instalacji.

76

Pod∏àczanie w´˝a doprowadzajàcego wod´.

Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu.

Niniejsza pralka wyposa˝ona jest w wà˝ doprowadzajàcy wod´, zakoƒczony gwintowanymi tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s∏u˝àcymi do po∏àczenia z gwintowanym z∏àczem na urzàdzeniu oraz z zasilaniem w wod´.

Do po∏àczenia pralki z siecià wodnà nale˝y u˝yç wy∏àcznie nowego w´˝a, ponadto nale˝y sprawdziç, czy wewnàtrz koƒcówek ∏àczàcych znajdujà si´ uszczelki.

Nie wolno wykorzystywaç starych w´˝y, do∏àczonych do istniejàcych instalacji. Nie nale˝y nadmiernie dokr´caç z∏àczy. Dokr´cenie r´czne jest wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w´˝y.

Pod∏àcz prostà koƒcówk´ w´˝a do kurka odcinajàcego dop∏yw wody.

min 4 cm

+2,6 mt max min 50 cm max 85 cm

77

Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego korzystania z pralki

Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi´ciu zasilania 220V-230V,

50 Hz.

Nale˝y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej

3,0 kW mocy, a nast´pnie pod∏àczyç wtyczk´ do uziemionego gniazdka.

Poniewa˝ energia elektryczna mo˝e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna, dlatego niniejsza pralka musi byç uziemiona.

Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki).

Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca si´ korzystania z rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy. Kolory przewodów w kablu zasilajàcym zgodne sà z nast´pujàcym kodem:

Niebieski

Bràzowy

Zielono-˝ó∏ty

NEUTRALNY,

PRZEWÓD POD NAPI¢CIEM,

ZIEMIA.

W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale˝y wymieniç go na inny kabel - dost´pny wy∏àcznie w punktach serwisowych z cz´Êciami zamiennymi firmy

Candy

lub u autoryzowanego sprzedawcy firmy Candy.

U˝yteczne rady dotyczàce prania:

Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej przyjazny Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny.

Za∏adunek pralki:

Aby w pe∏ni wykorzystaç energi´, wod´ i Êrodki pioràce, zalecamy ca∏kowite wype∏nienie pralki.

Pranie pe∏nego za∏adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za∏adunku po∏owicznego pozwala zaoszcz´dziç nawet 50% energii elektrycznej.

Kiedy rzeczywiÊcie konieczne jest pranie wst´pne?

Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie˝y.

Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla mniej zabrudzonej odzie˝y mo˝emy oszcz´dziç od 5 do 15% energii elektrycznej.

Jakà temperatur´ prania nale˝y wybraç?

Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb´ prania w temperaturze przekraczajàcej 60°C. Stosujàc temperatur´ prania równà

40°C mo˝emy oszcz´dziç do 50% energii.

Tkaniny mocno zabrudzone

Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych, zaleca si´ zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie˝y.

JeÊli b´ben nie jest szczelnie wype∏niony, ubrania b´dà swobodnie poruszaç si´ wewnàtrz i zostanà lepiej uprane.

78 79

SZYBKI PRZEWODNIK PO MENU CANDY INFOTEXT

Pod∏àczyç pralk´ do wody i pràdu zgodnie z opisem na str. 77. Wybraç pokr´t∏em jakikolwiek program. Po krótkim oczekiwaniu na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis:

WELCOME

0:00

dok∏adnà godzin´ reguluje si´ póêniej

10

COTTON WHITE

HEAVY SOIL

90

ten napis pojawia si´ wtedy, gdy wybraliÊmy program 1

Przed wejÊciem do menu

Infotext

trzeba pami´taç, ˝e mamy do dyspozycji 30 sek.na

wybór ka˝dej opcji. JeÊli up∏ynie wi´cej czasu display wróci do fazy poczàtkowej i trzeba b´dzie na nowo wejÊç do menu

Infotext

aby kontynuowaç programowanie.

Wcisnàç równoczeÊnie przyciski ( ) i ( ) przez 5 sek a˝ zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy.

ADOPT LANGUAGE

ENGLISH

USTAW JEZYK

POLSKI

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

USTAW CZAS hh:

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

USTAW CZAS mm:

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

TRYB CZASU

RZECZYWISTY

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

Wciskajàc przycisk ( ) , przeglàdaç dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego.

wcisnàç przycisk ( ) aby ustawiç godzin´.

wcisnàç przycisk ( ) aby ustawiç minuty jeÊli pojawi si´ s∏owo WZGL¢DNY wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do oznaczenia RZECZYWISTY

80

SYGNAL KONCA?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

ZAPAMIETAC?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

TRYB DEMO?

NIE

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( )

WYJSC Z MENU?

TAK

Potwierdziç wciskajàc przycisk ( ) jeÊli poka˝e si´ napis NIE wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK.

jeÊli pojawi si´ napis NIE wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK. zatrzymaç NIE.

JeÊli chcemy przejÊç do TAK wcisnàç przycisk ( ) jeÊli poka˝e si´ napis NIE, wcisnàç przycisk ( ) aby przejÊç do TAK

10

BAWELNA BIALA

INTENSYWNE

90

wracamy do programu wybranego wczeÊniej.

W tym momencie mo˝emy wybraç jakikolwiek program, jak równie˝ ustawiç opóêniony start.

Dok∏adniejsze informacje znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tej instrukcji

81

Pierwsze u˝ycie pralki Infotext

Niniejsze urzàdzenie dzia∏a równie˝ przed zaprogramowaniem systemu Infotext, jednak pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne dzia∏anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja ∏atwa a urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane tak, aby u˝ytkownik móg∏ obs∏ugiwaç t´ pralk´ w sposób prosty i skuteczny.

Programowanie urzàdzenia

Pralka Infotext wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w∏aÊciwe ustawienie zegara, j´zyka, u˝ywanego w opisach i w∏asnych wymagaƒ.

Po w∏àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po∏o˝enia STOP do pozycji programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat powitalny.

WITAJ!

00.00

Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju˝ gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u˝ytkownik mo˝e zaprogramowaç urzàdzenie.

Przyk∏ad:

10

BAWELNA BIALA

INTENSYWNE

90

WejÊcie do menu

Przed wejÊciem do menu pralki Infotext nale˝y pami´taç, ˝e podczas ka˝dej operacji mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up∏ywie tego czasu wyÊwietlacz powróci do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale˝y ponownie wejÊç do menu Infotext. Poczàwszy od tego stadium mo˝na programowaç menu.

Nale˝y przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: ( chwili, w której zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku (

) i ( ) do

) umo˝liwia zmian´ opcji menu.

Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ nale˝y wcisnàç przycisk ( )

.

Ustawianie j´zyka

Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski. Aby zmieniç j´zyk (jest to j´zyk komunikatów pojawiajàcych si´ na wyÊwietlaczu), nale˝y post´powaç w sposób nast´pujàcy: przez 5 sekund trzymaç wciÊni´te przyciski( )i

. Jednoczesne wciÊni´cie tych dwóch przycisków mo˝e trwaç równie˝ krócej - do chwili us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego, który oznacza wejÊcie do menu, przy czym na wyÊwietlaczu uka˝e si´ polecenie wyboru ˝àdanego j´zyka.

Nale˝y zwolniç przyciski ( ) i ( ) i, wciskajàc przycisk ( ), przeglàdaç dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego. Nale˝y wówczas zwolniç przycisk ( ) i wcisnàç przycisk ( ) - spowoduje to wprowadzenie wybranego j´zyka.

Nast´pnie na wyÊwietlaczu pojawi si´ zapytanie o ustawienie nowej godziny.

82

Ustawianie nowej godziny

Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na ekranie wyÊwietlany by∏a prawid∏owy czas, po drugie - aby ustawienia koƒca/poczàtku programu dzia∏a∏y poprawnie.

Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyÊwietlacza migajà. Aby ustawiç godzin´, nale˝y kolejno naciskaç przycisk ( )a nast´pnie wcisnàç przycisk ( ), by wprowadziç wybranà godzin´. Na wyÊwietlaczu zegara zacznie nast´pnie migaç wskaênik minutowy. Nale˝y ponownie naciskaç przycisk ( ), a˝ do chwili, kiedy na wyÊwietlaczu pojawià si´ ˝àdany czas, a nast´pnie — wcisnàç przycisk ( ), aby zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pytanie:

„ustawienie czasu”

Ustawienie czasu

Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale˝y wybraç wtedy, gdy u˝ytkownik chcia∏by, aby program zakoƒczy∏ si´ lub rozpoczà∏ o konkretnej godzinie, np. o godz. 18.00. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego.

Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç przyk∏adowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu rzeczywistego.

KONIEC PROGR.

O 18:00

Zgodnie z powy˝szym przyk∏adem, ustawiajàc godzin´ koƒca programu u˝ytkownik sprawi, ˝e wykonywanie programu zakoƒczy si´ o godzinie 18.00. Drugi sposób polega na tym, ˝e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si´ po pó∏torej godzinie.

Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç poni˝szy przyk∏ad.

KONIEC PROGR.

ZA 1H 30M

Chocia˝ obie opcje sà bardzo u˝yteczne, wydaje nam si´, ˝e tryb czasu rzeczywistego jest ∏atwiejszy do stosowania, gdy˝ nie wymaga od u˝ytkownika samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyÊwietlaczu pojawi si´ pytanie, czy u˝ytkownik chce wybraç czas wzgl´dny lub — przeglàdajàc opcje, wciskajàc przycisk ( ) — czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk ( u˝ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu

) czasu wyÊwietlacz zadaje pytanie, czy nale˝y w∏àczyç dêwi´kowy sygna∏ koƒca prania.

83

Sygna∏ dêwi´kowy

Jest to opcjà w∏àczajàcà sygnalizacj´ zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie przycisku ( ) umo˝liwia wybór opcji „TAK” lub „NIE”.

Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si´ przez wciÊni´cie przycisku ( ), po czym ekran wyÊwietlacza przejdzie do nast´pnego stadium i za˝àda "Aktywowanie pami´cí”.

Aktywowanie pami´ci

Jest to funkcja bardzo u˝yteczna dla osób wykorzystujàcych cz´sto ten sam program. Aby zapami´taç ostatni program lub ostatnio u˝ywane funkcje nale˝y wybraç "Aktywowanie pami´ci". Funkcja ta dost´pna jest wy∏àcznie w przypadku prania bawe∏ny, syntetyków, materia∏ów delikatnych i we∏ny. W pami´ci urzàdzenia nie mo˝na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania.

Nale˝y wybraç „TAK” lub „NIE” naciskajàc przycisk ( ) i ( ) .

Na wyÊwietlaczu nast´pnie uka˝e si´ pytanie czy aktywowaç tryb demo.

Tryb demo (ustawienie domyÊlne - NIE)

Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „TAK”, nale˝y zmieniç go na „NIE”, poniewa˝ jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na „NIE”, po opuszczeniu menu Infotext program prania NIE ROZPOCZNIE SI¢. Aby program prania móg∏ si´ rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na „NIE”.

Wprowadzajàc „NIE” za poÊrednictwem przycisku ( ) u˝ytkownik otrzymuje pytanie, czy chce wyjÊç z menu.

WyjÊcie z menu

JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo˝na opuÊciç menu wybierajàc

„TAK” za poÊrednictwem przycisku ( ) i ( ). JeÊli jednak u˝ytkownik nie jest zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç „NIE” w odpowiedzi na polecenie wyjÊcia z menu i mo˝na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc przycisk ( ) mo˝na indywidualnie wejÊç do ka˝dej funkcji, a tak˝e jà ominàç do chwili natrafienia na opcj´, którà nale˝y ponownie ustawiç.

JeÊli wybór jest w pe∏ni satysfakcjonujàcy, mo˝na opuÊciç menu i rozpoczàç testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejÊ z pozycji menu w terminie póêniejszym, nale˝y od poczàtku przejÊç opcje menu i zmieniç te, które trzeba ustawiç na nowo. Mo˝liwoÊç ta jest u˝yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu” przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie.

Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami´ci urzàdzenia, nawet w przypadku wyj´cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w dop∏ywie energii elektrycznej.

O

Poni˝ej opisane sà wszystkie przyciski i pokr´t∏a, wyst´pujàce w panelu sterowania pralki.

Po wybraniu ˝àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka˝e si´ na ekranie wyÊwietlacza urzàdzenia Infotext.

Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si´ dêwi´k oraz nad wybranym przyciskiem opcji zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna. W przypadku wybrania przycisku opcji sprzecznej z ˝àdanym programem, rozlegnie si´ brz´czyk, a lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaÊwieci si´. Aby wybraç przycisk opcji, nale˝y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji nale˝y wcisnàç go ponownie.

Nale˝y uwa˝nie przeczytaç poni˝sze informacje:

Pokr´t∏o programatora

Po obrocie pokr´t∏a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:

Czytajàc od lewej do prawej:

1. Pr´dkoÊç wirówki

2. Nazwa programu

3. Temperatura prania

Przyk∏ad:

10

BAWE¸NA BIA¸A

INTENSYWNE

85

90

A

84

Opis elementów sterowania

N M

P

I H G F E D C B A

START/PAUZA

B

START

Aby uruchomiç program, nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Start. Czujniki pralki wykryjà teraz ∏adunek przeznaczony do prania i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis: Prosz´ czekaç.

Przyk∏ad:

PROSZE CZEKAJ

USTAW

Na panelu pralki Infotext wyÊwietlony zostanie nast´pnie czas konieczny do zakoƒczenia programu i rozpocznie si´ cykl prania. Urzàdzenie Infotext dokonuje obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego

∏adunku o wadze 4 kg, zaÊ podczas cyklu prania pralka Infotext koryguje ten czas w zale˝noÊci od rozmiaru i sk∏adu za∏adunku pralki.

Przyk∏ad:

10

KONIEC:1H 50M

PRANIE

90

PAUZA

Program mo˝na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez wciÊni´cie na ok. 3 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si´ wtedy sygna∏ dêwi´kowy (buczek). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ informacja, ˝e nastàpi∏a pauza podczas wykonywania programu.

Przyk∏ad:

10

PAUZA

BLOKADA DRZWI

90

JeÊli chcemy wyjàç jakieÊ sztuki w trakcie trwania cyklu prania nale˝y poczekaç 2 min, a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.

10

PAUZA

DRZWI OTWARTE

90

Aby ponownie uruchomiç program nale˝y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA.

WyÊwietlacz poinformuje, ˝e program jest kontynuowany.

ANULOWANIE

Aby anulowaç program nale˝y ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´

OFF. Wybraç inny program. WyÊwietlacz zasygnalizuje ,˝e program zosta∏ anulowany, a zatem skasowany.

WyÊwietlacz poinformuje, ˝e nastàpi∏a pauza w programie i ˝e nast´pnie zosta∏ on skasowany.

Przyk∏ad:

SKASOWANO

Ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ off.

86

Blokada programu

Jest to u˝yteczna funkcja, nie pozwalajàca dzieciom na zabaw´ przyciskami opcji i zmian´ ustawionego programu.

Po ustawieniu programu i dodatkowych opcji nale˝y wcisnàç przycisk START a nast´pnie wcisnàç przycisk

Blokada programu

. CzynnoÊç taka zablokuje panel sterowania. Mo˝liwe jest skasowanie tej funkcji przez krótkie wciÊni´cie przycisku

Blokada programu

do chwili ujrzenia migajàcej lampki nad tym przyciskiem.

Podczas migania tej lampki nale˝y przycisnàç przycisk

Pr´dkoÊci wirówki

.

C

Ustawianie

Opóênienia startu/Koƒca programu

D

Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeÊli chcemy, aby pranie nie rozpocz´∏o si´ z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni˝

24 godziny od chwili programowania).

1. Ustawianie opóênionego startu

Nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk

Opóênienia startu/Koƒca programu

, a nast´pnie wcisnàç przyciski ustawiania

godzin

i

minut

(po lewej i po prawej stronie) a˝ do ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciÊni´cia ˝adnego przycisku w ciàgu 5 sekund, wyÊwietlacz powróci do opcji programu.

Nale˝y wcisnàç przycisk START.

Aby skasowaç opóêniony start, nale˝y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk.

2. Ustawienie godziny koƒca programu

Nale˝y dwukrotnie wcisnàç przycisk

Opóênienia startu/Koƒca programu

, po czym wciskaç przyciski

godzin

i

minut

(po lewej i po prawej stronie), a˝ do ustawienia

˝àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyÊwietlaczu uka˝e si´ najwczeÊniejsza godzina, o której mo˝e zakoƒczyç si´ nastawiany program.

WartoÊç t´ mo˝na jedynie opóêniç.

Uwaga:

Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania nale˝y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u˝ywajàc wy∏àcznie przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków, bezpoÊrednio do b´bna, a nast´pnie pozostawianie ich na d∏ugi czas, mo˝e staç si´ przyczynà zniszczenia tkanin.

87

Przycisk ∏atwe prasowanie

E

Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si´ pranych tkanin przez modyfikacj´ parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny.

Szczególnie w przypadku

tkanin mieszanych

po∏àczone dzia∏anie fazy stopniowego sch∏adzania wody, braku obrotów b´bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien. W przypadku

tkanin delikatnych,

z wyjàtkiem we∏ny, opisane wczeÊniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim p∏ukaniu, a wyeliminowano etap sch∏adzania wody - pozwoli∏o to uzyskaç najlepsze rezultaty.

W programie prania

we∏ny

przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne rozpr´˝enie w∏ókien.

Podczas fazy zatrzymania wody w b´bnie kontrolka tego przycisku miga i wskazuje,

˝e pralka jest w fazie przerwy.

Na zakoƒczenie cyklu prania

tkanin delikatnych i we∏ny

mo˝na:

Zwolniç przycisk

¸ATWE PRASOWANIE

, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem odprowadzenia wody i wirowania.

Aby wykonaç program WYPUSZCZENIE WODY:

- ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF

- wybraç program WYPUSZCZENIE WODY

- uruchomiç na nowo pralk´ wciskajàc przycisk START.

Przycisk “TEMPERATURA PRANIA”

F

Ta opcja pozwala na pranie w dowolnej temperaturze, ale poni˝ej temperaturay maksymalnej przewidzianej dla danego programu.

Ka˝de wciÊni´cie tego przycisku zmniejsza temperatur´ o 10°C a˝ do min. 15°C (pranie w zimnej wodzie).

Przycisk

G

Wciskajàc ten przycisk mo˝emy, dzi´ki nowemu Czujnikowi Activa System, wykonaç dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej,

∏atwej do podra˝nieƒ skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin odpornych i mieszanych. W programie tym pralka pobiera du˝o wi´cej wody, a nowy sposób funkcjonowania, polegajàcy na cyklach obrotów b´bna podczas poboru i odprowadzania wody powoduje, ˝e tkaniny sà dok∏adniej wyprane i wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç wody podczas prania pozwala na lepsze rozpuszczenie detergentu i zwi´kszenie skutecznoÊci prania, a zwi´kszona iloÊç wody podczas p∏ukania pozwala na dok∏adniejsze wyp∏ukanie detergentu z ka˝dego w∏ókna tkaniny . Na funkcja zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla osób o skórze delikatnej i wra˝liwej, u których nawet najmniejszy Êlad proszku mo˝e powodowaç podra˝nienia i alergie. Radzimy stosowanie tej funkcji tak˝e przy praniu odzie˝y dzieci´cej (dzieci majà zawsze wra˝liwsza skór´) oraz przy praniu tkanin z warstwà gàbki, poniewa˝ z takiej tkaniny trudniej usuwa si´ detergent.

Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w programach dla tkanin delikatnych i we∏nianych.

88

Przycisk PRANIE INTENSYWNE

H

Po wciÊni´ciu tego przycisku, aktywnego tylko w cyklach

bawe∏na

, uruchamiamy funkcje czujników nowego Systemu Activa, które dzia∏ajà zarówno na wybranà temperatur´ utrzymujàc jà jednakowà podczas faz ca∏ego cyklu prania jak i na prac´ mechanicznà b´bna.

B´ben obraca si´ z dwiema ró˝nymi pr´dkoÊciami w kluczowych momentach.

Kiedy detergent jest rozprowadzany w tkaninach b´ben obraca si´ w sposób umo˝liwiajàcy równomierne roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç obrotów wzrasta w momencie prania i p∏ukania aby wzmóc efekt usuni´cia brudu.

Dzi´ki temu rozwiàzaniu zwi´ksza si´ skutecznoÊç prania BEZ PRZED¸U˚ANIA CZASU

PRANIA.

Przycisk pr´dkoÊci wirówki

I

Przy wyborze programu prania wyÊwietlacz informuje o maksymalnej pr´dkoÊci wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciÊni´cie przycisku ustawienia pr´dkoÊci wirówki powoduje ka˝dorazowo zmniejszenie ich o wartoÊç 100 obrotów na minut´. Minimalna dopuszczalna pr´dkoÊç wirówki wynosi 400 obrotów na minut´; ciàg∏e wciskanie przycisku pr´dkoÊci wirówki mo˝e, w razie potrzeby, s∏u˝yç do jej wy∏àczenia.

Uwaga: Pralka wyposa˝ona jest w elektroniczny czujnik sprawdzajàcy, czy ∏adunek jest poprawnie roz∏o˝ony. W przypadku nieznacznego braku zrównowa˝enia maszyna automatycznie doprowadzi

∏adunek do równowagi, po czym przejdzie do normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie uda si´ uzyskaç równomiernego roz∏o˝enia, wirowanie odb´dzie si´ przy zmniejszonej pr´dkoÊci. JeÊli

∏adunek jest wyraênie niezrównowa˝ony, wówczas faza wirowania zostanie skasowane. Opisana funkcja zmniejsza wibracje, ogranicza ha∏as i poprawia niezawodnoÊç pralki a tak˝e wyd∏u˝a czas jej eksploatacji.

89

Kontrolki Przycisków

Zapalajà si´, gdy wciskamy odpowiednie przyciski.

M

WyÊwietlacz INFOTEXT

IloÊç obrotów wirówki wybranego programu

Obroty x 100

10

BAWE¸NA BIA¸A

INTENSYWNE

Temp

ºC

90

Opis wybranego programu

N

Maksymalna temperatura wybranego programu

Ràczka otwierania drzwiczek

Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.

90

O

Drzwiczki otwarte:

Specjalny czujnik bezpieczeƒstwa nie pozwala na otwarcie drzwiczek natychmiast po zakoƒczeniu cyklu prania. Po zakoƒczeniu cyklu nale˝y przed otwarciem drzwiczek odczekaç 2 min. Kiedy na wyÊwietlaczu pojawi sie napis

“DRZWI OTWARTE”

mo˝na drzwiczki otworzyç. Dla bezpieczeƒstwa prosz´ sprawdziç czy nie ma wody w b´bnie.

ufflla da prro

Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegr

ó dki:

- Pierwsza przegr

ó dka II jest przeznaczona na érodek do prania wstëpnego.

- Druga przegr

ó dka IIII jest przeznaczona na proszek do prania zasadniczego.

cl

U WA A::

P AM NIIE KTT

Ó

R E É OD KII

RÅ CE Å TTR DN E D O

U SU NIIË CIIA W TTA M

P RZZY AD U ZZA CA UÃÃY E

P OJJE NIIC A ZZE OD KIIE

B

RÅ CY M W KÄ DA EG

EZZP RE DN O D O B BN

P RA

- trzecia przegr ó dka szuflady jest przeznaczona na wybielacz

U WA A::

RZZE CIIA

W YÄ CZZN

CZZW AR

E N A P

A P

OD

RZZE

KTTY

R

Ó

DK

YN

A P

E

EZZN AC E S Å

- czwarta przegr

ó dka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania;

érodki zmiëkczajåce wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze.

91

P

Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci

Wybór Êrodka pioràcego

Detergenty ogólnego przeznaczenia

Detergenty w proszku

do ka˝dego rodzaju prania, ze Êrodkami wybielajàcymi, sà szczególnie odpowiednie dla programów z goràcà wodà (60° i wi´cej), w przypadku prania tkanin mocno zabrudzonych i poplamionych.

Detergenty w p∏ynie

sà szczególnie odpowiednie w przypadku t∏ustych plam, pochodzàcych od kosmetyków i oliwki. Detergenty te nie sà odpowiednie do prania tkanin poplamionych, gdy˝ nie zawierajà Êrodka wybielajàcego.

Detergenty biologiczne

. Nie wszystkie produkty dost´pne na rynku zapewniajà dobre efekty.

Detergenty specjalne

Detergenty do kolorów i tkanin delikatnych

, bez Êrodka wybielajàcego, cz´sto równie˝ bez Êrodków z wybielaczem optycznym w celu zachowania koloru.

Detergenty do prania dog∏´bnego

, bez wybielaczy i enzymów, szczególnie odpowiednie do w∏ókien we∏nianych.

Detergenty do firanek

z wybielaczami optycznymi odporne na Êwiat∏o zapobiegajàce ˝ó∏kni´ciu pod wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego.

Specjalne detergenty

s∏u˝àce do zaprogramowanego wykorzystania substancji chemicznych zale˝nie od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i twardoÊci wody.

W tym przypadku podstawowe detergenty, zmi´kczacze, Êrodki wybielajàce,

Êrodki do wywabiania plam mo˝na dodawaç oddzielnie.

Dodatki do prania

Zmi´kczacz wody

, u˝ycie jego sprawia, ˝e gdy twardoÊç wody jest du˝a lub bardzo du˝a, wymagana iloÊç detergentu jest mniejsza.

Substancje do prania wst´pnego

, s∏u˝àce do eliminowania plam przed praniem zasadniczym.

Korzystanie z nich sprawia, ˝e dalsze pranie mo˝e odbywaç si´ w temperaturze ni˝szej lub z u˝yciem Êrodków nie zawierajàcych wybielaczy.

Zmi´kczacz tkanin

zapobiega elektryzowaniu si´ tkanin syntetycznych i zmi´kcza samà tkanin´.

JeÊli u˝ytkownik posiada suszark´, uprane tkaniny sà zmi´kczane nawet bez u˝ycia zmi´kczacza tkanin.

Nie wolno wlewaç do pralki rozpuszczalników!

Detergenty i inne produkty, s∏u˝àce do prania, nale˝y przechowywaç w miejscu niedost´pnym dla dzieci.

Przed wlaniem detergentu nale˝y sprawdziç, czy w przedziale na detergent nie ma obcych cia∏.

Szczegó∏y dotyczàce dozowania podane sà zazwyczaj na opakowaniu detergentu.

Nale˝y stosowaç si´ do tych instrukcji.

92

Dozowanie

Nale˝y korzystaç wy∏àcznie z detergentów odpowiednich do stosowania w pralkach automatycznych. JeÊli u˝ytkownik uwzgl´dni stopieƒ zabrudzenia danych tkanin, jak równie˝ rodzaj detergentu, który nale˝y zastosowaç, uzyska najlepsze rezultaty przy minimalnym wykorzystaniu produktów chemicznych z najwi´kszà dba∏oÊcià o pranà bielizn´.

IloÊç detergentu wykorzystanego podczas prania zale˝y od:

twardoÊci wody:

zale˝nie od twardoÊci wody i rodzaju stosowanego detergentu mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu. Im woda jest bardziej mi´kka, tym mniej detergentu potrzeba do prania;

stopnia zabrudzenia:

mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu zale˝nie od stopnia zabrudzenia. Dla tkanin mniej zabrudzonych nale˝y u˝ywaç mniej detergentu;

wielkoÊci za∏adunku:

mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu przy praniu niedu˝ej iloÊci odzie˝y. Dla mniejszych za∏adunków nale˝y stosowaç mniejszà iloÊç detergentu.

Informacje podane na opakowaniach detergentu przeznaczonego do prania tkanin delikatnych, dotyczà cz´sto zmniejszonego za∏adunku podczas prania.

Nale˝y stosowaç si´ do instrukcji dozowania.

Dozowanie detergentu w proszku

Dla detergentów o normalnej i niskiej koncentracji

: w przypadku prania zabrudzonego normalnie nale˝y wybraç program bez prania wst´pnego.

Nale˝y umieÊciç detergent w przegródce II pojemnika.

Dla mocno zabrudzonego prania nale˝y wybraç program z praniem wst´pnym.

Do pierwszego przedzia∏u pojemnika nale˝y wsypaç 1/4 detergentu, a 3/4 do drugiego przedzia∏u pojemnika.

JeÊli do prania stosowany jest Êrodek zmi´kczajàcy wod´, nale˝y najpierw wsypaç detergent, a nast´pnie Êrodek zmi´kczajàcy do drugiego przedzia∏u pojemnika.

W przypadku detergentów o du˝ej koncentracji, które nie sà sprzedawane w opakowaniach jednorazowych, aby w∏aÊciwie okreÊliç rodzaj i system dozowania detergentu, nale˝y dok∏adnie przestrzegaç instrukcji zamieszczonych na ich opakowaniach.

Aby uniknàç problemów dotyczàcych sprawdzenia czy detergent zosta∏ wch∏oni´ty, nale˝y korzystaç z dozowników do∏àczonych do u˝ywanego detergentu.

Dozowanie detergentu w p∏ynie

Detergenty w p∏ynie powinny byç stosowane odpowiednio do instrukcji zamieszczonych na ich opakowaniach, w przypadku wszystkich programów oprócz prania wst´pnego i przy u˝yciu zalecanego dozownika, który nale˝y umieÊciç wewnàtrz b´bna pralki.

93

Wybór programu

Pralka posiada 4 r

ó

ãne grupy program

ó w stosowane w zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia zabrudzenia. Programy te r

ó

ãniå sië rodzajem prania, temperaturå i däugoéciå cyklu prania (patrz tabela program

ó w prania).

PROGRAMMA PER:

Tessuti resistenti

otone, lino, canapa otone, misti resistenti

Cotone, misti

TABELLA PROGRAMMI

SELEZIONE PUNTATORE

MANOPOLA PROGRAMMI

SU:

CARICO

MAX kg

TEMP.

°C

Cotone resistente -

Colorato -

60

Delicato -

40

90

(*

5

5

5

Fino a: 90°

( )

Fino a: 60°

( )

Fino a: 40°

C

( )

AA 40°C -

40

5

Tessuti resistenti suti misti e sintetici

Misti resistenti

Sintetici -

50

2

Fino a: 40°

Fino a: 50°

( )

Tessuti delicati

Acrilici -

40

2 Fino a: 40°

11 M atte wyyttrrzzyym e

Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego rozwiniëcia fazy prania i päukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia doskonaäe efekty.

Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.

22 M atte aääyy zz w

ókien

m esszza nyyc

Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrot

ów b

ëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.

33 M atte ow o d attn e

Jest to nowy rodzaj prania, kt

ó ry äåczy w sobie na przemian pranie i namaczanie, i jest szczeg

ó lnie zalecany w przypadku bardzo delikatnych materiaä

ó w, takich jak wyroby weäniane dopuszczone do prania mechanicznego. Aby zapewniç najlepsze wyniki pranie i päukanie odbywa sië w duãej iloéci wody.

4. Programy specjalne

PRANIE R¢CZNE

Pralka ma równie˝ cykl prania delikatnego , zwanego –pranie r´czne

Jest to kompletny cykl prania dla bielizny przeznaczonej wy∏àcznie do prania r´cznego.

Program ma temperatur´ maksymalnie do 30°C i zakoƒczony jest 2 p∏ukaniami i delikatnym wirowaniem.

94

PROGRAM SPECJALNY „P¸UKANIA”

Program ten wykonuje 3 p∏ukania bielizny z poÊrednimi odwirowaniami

(które mo˝na zredukowaç lub anulowaç specjalnym przyciskiem).

Mo˝na w ten sposób p∏ukaç wszelkie typy tkanin , tak˝e odzie˝ wypranà uprzednio r´cznie.

PROGRAM SPECJALNY „SILNE WIROWANIE”

Program ten wykonuje wirowanie o maksymalnej pr´dkoÊci. (Obroty mogà byç redukowane specjalnym przyciskiem).

TYLKO WYPUSZCZENIE WODY

Program ten przeznaczony jest tylko do wypuszczenia wody.

PROGRAM „MIX AND WASH SYSTEM”

Jest to wy∏àczny patent

CANDY

i ma 2 wielkie zalety dla u˝ytkownika:

● mo˝na praç razem ró˝ne typy tkanin (np. bawe∏n´ + tkaniny syntetyczne itp.) NIE FARBUJÑCE.

● pranie w tym programie daje znaczne oszcz´dnoÊci energii elektrycznej.

Program

„Mix and Wash”

ma temperatur´ 40°C, i naprzemienne fazy obrotów b´bna: dynamiczne (szybkie obroty b´bna) i statyczne

(namoczona bielizna jest w fazie spoczynku). Z tego powodu czas trwania tego cyklu jest wyd∏u˝ony prawie do 3 godzin.

Zu˝ycie energii dla ca∏ego cyklu wynosi tylko 850W/h.

UWAGA:

● pierwsze pranie tkanin kolorowych nale˝y wykonaç oddzielnie nie mieszajàc kolorów.

W ˝adnym wypadku

nie nale˝y praç razem tkanin kolorowych farbujàcych

.

PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY

Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30 minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 50°C.

Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej iloÊci proszku.

95

Sortowanie prania

AUTOMATYCZNY DOBÓR POZIOMU WODY

Pralka wyposa˝ona jest w system automatycznego doboru poziomu wody. System ten umo˝liwia wykorzystanie optymalnej iloÊci wody, potrzebnej do wyprania i wyp∏ukania konkretnej iloÊci za∏adowanego prania. Pozwala to zmniejszyç zu˝ycie wody i energii elektrycznej nie pogarszajàc równoczeÊnie wyników prania i p∏ukania.

W rzeczywistoÊci iloÊç zu˝ytej wody i energii elektrycznej b´dzie zawsze odpowiednia do za∏adunku. Pralka automatycznie zapewnia doskona∏e wyniki prania przy minimalnym koszcie z zachowaniem odpowiedniej ochrony Êrodowiska.

– Zaleca si´ pranie jedynie odzie˝y, którà mo˝na upraç w wodzie ze Êrodkiem pioràcym a nie wymagajàcà prania chemicznego.

– W przypadku potrzeby wyprania koców lub innych ci´˝kich materia∏ów nie zaleca si´ ich odwirowywania.

– Nale˝y sortowaç pranie uwzgl´dniajàc typ tkaniny, stopieƒ zabrudzenia i temperatur´ prania, kierujàc si´ informacjami umieszczonymi na wszywkach.

Przyk∏ady:

Tkaniny do prania w wysokiej temperaturze

Tkaniny kolorowe

60 50 40

Wyroby delikatne i we∏na

40

95

– Wyroby, opatrzone wszywkami, na których widniejà nast´pujàce symbole nie sà odpowiednie do prania maszynowego:

Pranie suche

P

Do bardzo delikatnych wyrobów takich jak: firanki, bielizna osobista, rajstopy zaleca si´ pranie w siatce lub specjalnym woreczku.

– Wyroby we∏niane muszà byç oznaczone na wszywce symbolem "Czysta, ˝ywa we∏na", aby mog∏y byç prane w pralce, ale tak˝e muszà nosiç etykietki "nadaje si´ do prania w pralce". Nale˝y sprawdziç ka˝dà wszywk´ informacyjnà.

– Âwie˝o barwione tkaniny cz´sto farbujà. Mogà one zafarbowaç inne, jaÊniejsze tkaniny. Zalecamy zatem, ˝eby farbowane wyroby praç po raz pierwszy oddzielnie. W kolejnych praniach tkaniny nie majàce trwa∏ych kolorów mogà byç prane wraz z bia∏ymi w temperaturach nie przekraczajàcych 40°C.

Nie praç

Uwaga: Przy sortowaniu odzie˝y przed praniem nale˝y dopilnowaç, aby:

– nie wrzucaç do pralki razem z odzie˝à metalowych przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);

– pow∏oczki na poduszki zapi´te by∏y na guziki, zapi´te równie˝ zamki b∏yskawiczne i haftki, natomiast luêne paski i d∏ugie tasiemki przy sukniach zawiàzane by∏y w w´ze∏ki;

– w firankach zdjàç wszystkie ˝abki;

– zapoznaç si´ z treÊcià metek wszytych w odzie˝;

– uporczywe plamy usunàç przed praniem Êrodkiem do plam, zalecanym na metce.

– Nie zalecamy prania pe∏nego za∏adunku sk∏adajàcego si´ z tkanin r´cznikowych, gdy˝ wch∏aniajà one bardzo du˝e iloÊci wody i mogà staç si´ zbyt ci´˝kie dla b´bna.

96

W∏aÊciwy sposób prania

Przygotowanie prania

A.

posortowaç pranie zgodnie z wszywkami informacyjnymi na ka˝dej sztuce.

Nale˝y zawsze sprawdzaç obecnoÊç wszywek ostrzegawczych.

Za∏adunek

B.

Otworzyç drzwiczki.

C.

W∏o˝yç bielizn´ do pralki. Zamknàç drzwiczki uwa˝ajàc, aby nic nie przeszkodzi∏o w ich dok∏adnym, szczelnym domkni´ciu.

Umieszczenie detergentu w pralce

D.

Otworzyç drzwiczki, wybraç detergent i umieÊciç jego odpowiednià iloÊç zgodnie z zaleceniami producenta oraz radami zamieszczonymi w rozdziale:

"Ârodki pioràce..." - w niniejszej instrukcji.

Dodaç inne dodatki pioràce.

Zamknàç pojemnik. P∏ynne detergenty, które nale˝y umieÊciç bezpoÊrednio w b´bnie muszà byç umieszczone w dozowniku.

Wybór programu prania

Nale˝y skorzystaç z przewodnika programowego lub opisów programu zamieszczonych na przedniej Êciance pralki, co pozwala wybraç najbardziej odpowiedni program. Wybór programu nast´puje przez obrót pokr´t∏a programatora. Nale˝y sprawdziç czy kurek odprowadzajàcy wod´ jest odkr´cony i czy wà˝ odp∏ywowy znajduje si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu. W razie potrzeby nale˝y wcisnàç przyciski funkcji dodatkowych. Nale˝y wcisnàç przycisk START.

Gdy cykl programu zakoƒczy si´

- Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”

- Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI

OTWARTE”

- Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF

(WY¸ÑCZONE)

- Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.

- Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .

97

PROGRAM dla materia ∏ów

M atte y w yttrrzzy baweäna, len e baweäna mieszane wytrzymaäe

Bia

ää

e z praniem wst´pnym

Trwa∏e kolory

Trwa∏e kolory

AB ELLA RO RA

Ó

W

Nietrwa

ää

e kolory

POKR¢T¸O

PROGRAMATORA

ZE

WSKAèNIKAMI

PROGRAMÓW

WYÂWIETLACZ

INFOTEXT

M AK

ÄA DU K

TEMP.

°C

90

P

BAWELNA

BIALA

INTENSYWNE

5

Do:

90°

É RO K

PIIO RÅ

❙ ❙

● ●

60

**

KOLORY

TRWALE

DELIKATNE

5

Do:

60°

● ●

40

30

KOLORY

TRWALE

DELIKATNE

KOLORY

TRWALE

DELIKATNE

5

5

Do:

40°

Do:

30°

● ●

M atte ii ssy ntte esszza e etty czzn mieszane, wytrzymaäe

Trwa∏e kolory z praniem wst´pnym

60

P

MIESZANE

2,5

Do:

60°

● ●

Syntetyczne (nylon, perlon), baweäniane mieszane

Trwa∏e kolory

50

**

SYNTETYKI

NORMALNE

2,5

Do:

50°

Nietrwa

ää

e kolory 40

SYNTETYKI

2,5

Do:

40°

B arrd elliik attn

Tkaniny delikatne

40

DELIKATNE

1,5

Do:

40°

● ●

We∏na przeznaczona do prania w pralce

Pranie r´czne

40

**

WELNA

30

SPECJALNY

RECZNY

1

1

Do:

40°

Do:

30°

P∏ukanie

PLUKANIE

-

-

Szybkie wirowanie

Tylko odprowadzanie wody

PROGRAM “MIX

& WASH SYSTEM”

Cykl szybki 32’

WIROWANIE

ODPOMPO

WANIE

40

50

SPECJALNY

UNIWERSALNY

SPECJALNY

SZYBKI 32'

98

-

-

-

-

5

2

Do:

40°

Do:

50°

cl

U wa

W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki maksymalnie 3 kg bielizny.

W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie po nalaniu päynnego wybielacza do przegr

ó dki szuflady oznaczonej symbolem ( ).

Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.

** Program jest tak˝e zalecany do prania w niskich temperaturach (ni˝szych ni˝ maksymalna wskazana). Programy zgodne z normå EN 60456

Temperatur´ prania mo˝na regulowaç dowolnie pokr´t∏em termostatu, ale ustawiana temperatura musi byç zawsze ni˝sza ni˝ maksymalna temperatura przewidziana dla danego programu.

99

Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki

Do czyszczenia zewn´trznej obudowy pralki nie u˝ywaj Êrodków ciernych, alkoholi ani rozpuszczalników. Wystarczy przetrzeç jà wilgotnà szmatkà. Pralka wymaga niewielu czynnoÊci konserwacyjnych. Sà to:

– Czyszczenie przegródek szufladki na Êrodki pioràce.

– Czyszczenie filtra.

Czyszczenie przegródek pojemnika na Êrodki pioràce

Zaleca si´ czyszczenie od czasu do czasu przegródek na detergent i dodatki.

A)

Nale˝y w tym celu, delikatnie pociàgajàc, wyjàç pojemnik.

B)

Pod strumieniem wody bie˝àcej oczyÊciç przegródki.

C)

W∏o˝yç pojemnik z powrotem na swoje miejsce.

Czyszczenie filtra

Pralka wyposa˝ona jest w specjalny filtr zatrzymujàcy takie przedmiotów jak monety, guziki, itd. Przedmioty te mo˝na usunàç w nast´pujàcy sposób:

1.

Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.

2.

Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej sië w filtrze.

3.

Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskaz ó wek zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.

4.

Wyjmij i oczyéç filtr.

5.

Po oczyszczeniu zaä ó ã filtr na miejsce wykonujåc podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.

Zaleca si´ cz´ste czyszczenie filtra, co najmniej raz miesiàcu.

100

Przeprowadzki i okresy d∏u˝szego postoju pralki.

Podczas przeprowadzki lub w okresie d∏u˝szego przestoju pralki w nie ogrzewanych pomieszczeniach wszystkie w´˝e powinny zostaç opró˝nione z pozosta∏ej w nich wody.

Nale˝y wczeÊniej przygotowaç misk´. Przy wy∏àczonym i od∏àczonym od sieci urzàdzeniu nale˝y odpiàç z zacisku wà˝ odp∏ywowy wody i opuÊciç go do miski, aby mog∏a wyp∏ynàç ca∏a pozosta∏a w nim woda.

Podczas transportu urzàdzenia nale˝y ponownie za∏o˝yç blokad´ transportowà, Êrub´ Êrodkowà i

Êruby boczne.

101

Wykrywanie usterek

Co mo˝e byç przyczynà …

Usterki, które mo˝na usunàç we w∏asnym zakresie

Przed skontaktowaniem si´ z serwisem technicznym prosimy o sprawdzenie poni˝szej listy. W przypadku stwierdzenia, i˝ maszyna dzia∏a lub ˝e zosta∏a zainstalowania niepoprawnie lub wykorzystywana jest w sposób nieprawid∏owy serwis ma prawo naliczyç op∏at´. W przypadku niemo˝noÊci usuni´cia usterek na podstawie poni˝szej listy, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem, który byç mo˝e udzieli pomocy przez telefon.

USTERKA

1. Pralka nie dzia∏a

PRZYCZYNA

Kabel zasilajàcy nie pod∏àczony do sieci.

Nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk w∏àczenia zasilania.

Awaria zasilania.

SPOSÓB USUNI¢CIA

W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka.

WciÊnij przycisk w∏àczenia zasilania.

2. Pralka nie nabiera wody.

Przepalony bezpiecznik sieciowy.

Otwarte drzwiczki pralki.

Zadzia∏a∏ prze∏àcznik RCD

Ustawiono opcj´ opóênionego startu.

Weê pod uwag´ przyczyn´ 1.

Zakr´cony kran doprowadzajàcy wod´.

èle ustawione pokr´t∏o programatora.

3. Pralka nie odprowadza wody.

4. Woda na pod∏odze wokó∏ pralki.

5. Nie dzia∏a wirówka.

Za∏amany wà˝ odp∏ywowy.

Do filtra dosta∏y si´ obce cia∏a.

Pralka nie zosta∏a prawid∏owo pod∏àczona do instalacji kanalizacyjnej.

Przeciek z uszczelki pomi´dzy kranem i rurà dop∏ywowà.

Pomi´dzy gumowà uszczelk´ drzwiczek a szyb´ drzwiczek dosta∏o si´ w∏ókno materia∏u lub brud.

Niew∏aÊciwie przeprowadzone prace hydrauliczne.

Pralka nie odprowadzi∏a jeszcze wody.

Sprawdê i przejdê do rozdzia∏u "Awaria zasilania".

Sprawdê bezpiecznik.

Zamknij drzwiczki.

Zresetuj RCD

Sprawdê.

Sprawdê.

Odkr´ç kran.

Ustaw pokr´t∏o programatora w prawid∏owej pozycji.

Wyprostuj wà˝.

Patrz rozdzia∏ "Czyszczenie i konserwacja".

Sprawdê instalacj´.

Wymieƒ uszczelk´ i dokr´ç wà˝ na kranie.

Ponownie za∏aduj pralk´ i oczyÊç uszczelk´ drzwiczek i iluminator drzwiczek.

Sprawdê.

6. W czasie wirowania odczuwalne sà znaczne wibracje.

Wybrano opcj´ - "wirówka wy∏àczona"

(tylko w niektórych modelach).

Niezrównowa˝one obcià˝enie.

Pralka nie zosta∏a dok∏adnie wypoziomowana.

èle roz∏o˝ony ∏adunek w b´bnie.

Nie zosta∏y zdj´te klamry transportowe.

Zaczekaj kilka minut, a˝ z pralki zostanie ca∏kowicie wypompowana woda.

Sprawdê.

Roz∏ó˝ równomiernie za∏adunek.

Wyreguluj nó˝ki pralki.

Roz∏ó˝ równomiernie pranie w b´bnie.

Zdejmij klamry transportowe (Patrz rozdzia∏

"Instalacja")

Poczekaj dwie minuty.

Wezwij serwis.

7. Nie otwierajà si´ drzwiczki.

8. Na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ numery:

0, 1, 5, 7, 8, 9

9. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ b∏àd nr 2

10. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ b∏àd nr 3

11. Na wyÊwietlaczu pojawia si´ b∏àd nr 3

Nie min´∏y jeszcze dwie minuty od zakoƒczenia prania.

-

Brak wype∏nienia wodà.

Woda nie zostaje wypompowana.

Maszyna przepe∏niona jest wodà.

102

Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.

Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest zatkany.

Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij serwis.

Nie jest mo˝liwa sytuacja, gdy wewnàtrz b´bna widoczna jest woda! Wynika to z najnowszej technologii zapewniajàcej ten sam standard prania i p∏ukania przy o wiele mniejszym zu˝yciu wody.

Uwaga:

U˝ycie detergentów przyjaznych dla Êrodowiska i pozbawionych fosforanów

(sprawdê na opakowaniu informacj´ o detergencie) mo˝e daç nast´pujàcy efekt:

– Woda z p∏ukania mo˝e byç m´tna z uwagi na obecnoÊç zawiesin zeolitów. Nie wp∏ywa to na skutecznoÊç samego p∏ukania.

– ObecnoÊç bia∏ego proszku (zeolitów) na rzeczach po zakoƒczeniu prania. Nie pozostaje on na materia∏ach, ani nie wp∏ywa na ich kolor.

– ObecnoÊç piany w wodzie z ostatniego p∏ukania nie musi oznaczaç z∏ego p∏ukania.

– Anionowe, powierzchniowo czynne substancje, obecne w sk∏adzie proszków do prania, sà cz´sto trudne do usuni´cia z prania i nawet w ma∏ych iloÊciach mogà powodowaç powstawanie piany.

– W takim przypadku dodatkowe p∏ukanie nie jest uzasadnione.

103

Fig. 2

Dane techniczne

Maksymalny ci´˝ar prania suchego 4 kg

CiÊnienie wody w sieci 0,5 - 10 bar

(0,05 - 1 MPa)

Wymiary

SzerokoÊç

G∏´bokoÊç

WysokoÊç

60 cm

33 cm

85 cm

Uwaga: Dane elektryczne zamieszczone sà na p∏ytce znamionowej z przodu pralki

(w pobli˝u drzwiczek). W przypadku potrzeby skontaktowania si´ z serwisem, nale˝y podaç informacje z tabliczki znamionowej.

Gwarancja

Ninicjsze urzàdzenie dostarczane jest wraz z kartà gwarancynà uprawniajàcà do bezp∏atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, na warunkach okreÊlonych w karcie gwarancyjnej.

Cz´Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys∏ana na wskazany w niej adres celem rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia.

Cz´Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype∏niona i nale˝y jà przechowywaç wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku cwentualnej naprawy.

SERWIS

Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej.

104

îËχ-ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ӯ˷ÍË Ô˜‡ÚË, ÒÓ‰Âʇ˘ËÂÒfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ

ËÌÒÚÛ͈ËË, Ë ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÏÓ‰ËÙˈËÓ‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÓÒÚ‡‚Îflfl

ÌÂËÁÏÂÌÌ˚ÏË ÓÒÌÓ‚Ì˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.

Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëd

ó w drukarskich.

чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚

˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).

é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl

‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË

‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.

å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.

ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚

͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.

ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò

ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà

Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .

Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci domowe.

Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.

Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z

Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.

RU

EN

PL

Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep

Aß 46).

Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe

ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement