Zanussi | ZDT12041FA | User manual | Zanussi ZDT12041FA User manual

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDT12041FA
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
16
30
45
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 12 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht
om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
•
•
•
•
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
de deur open is.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
MONTAGE
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast
veilige installaties wordt geïnstalleerd.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor brand
en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact
op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Alleen voor het VK en Ierland. Het apparaat
heeft een 13 amp. stekker. Als het noodzakelijk
is om de zekering in de stekker te verwisselen,
gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362)
zekering.
AANSLUITING AAN DE WATERLEIDING
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon is
voordat u het apparaat aansluit op nieuwe
leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
•
•
WAARSCHUWING! Gevaarlijke
spanning.
De watertoevoerslang beschikt over een externe
en transparante huls. Wanneer de slang
beschadigd wordt, wordt het water in de slang
donker.
Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal
dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de service-afdeling om de
watertoevoerslang te vervangen.
GEBRUIK
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
3
•
•
•
•
•
Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het
vaatwasmiddel op.
Speel niet met het water van het apparaat en
drink het niet op.
Verwijder de borden pas uit het apparaat als het
programma is voltooid. Er kan vaatwasmiddel op
de borden zitten.
Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen
als u de deur opent terwijl er een programma
wordt uitgevoerd.
Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
SERVICEDIENST
• Contact opnemen met de klantenservice voor
reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend
het gebruik van originele onderdelen aan.
4
•
Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende informatie
heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
EENVOUDIGE START
2
1
5
1 Aan/uit-toets
2 Programma-indicatielampjes
3
4
5 Toets halve lading
3 Indicatielampjes
4 Programmakeuzetoets
INDICATIELAMPJES
Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase loopt.
Einde-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
PROGRAMMA’S
Verbruiksgegevens
1)
Programma
2)
Mate van vervuiling
Programmafasen
Type belading
Programmaduur
(min)
Energie(kWh)
Water
(l)
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
195
1.02
11
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pannen
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
130 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelgangen
Drogen
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
5
Verbruiksgegevens
1)
Programma
Mate van vervuiling
Programmafasen
Type belading
Programmaduur
(min)
3)
4)
Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
Alles
Energie(kWh)
Water
(l)
30
0.8
9
•
Wassen 60 °C
of 65 °C
Spoelgangen
•
Voorspoelen
14
0.1
4
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat
kan de verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed
en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
4) Met dit programma wordt het serviesgoed snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen
aankoeken en er een vieze lucht uit het apparaat komt. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te
gebruiken.
INSTELLINGEN
PROGRAMMAKEUZE-MODUS
Het apparaat staat in de programmakeuzemodus als alle programma-indicatielampjes aan zijn.
Als het apparaat in de programmakeuzemodus staat, kan een programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Druk, als het bedieningspaneel niet deze stand weergeeft, op annuleren.
6
FUNCTIE ANNULEREN
Druk op de programmaknop tot alle programma-indicatielampjes aan zijn (Programmaselectiemodus).
Met deze functie kunt u het lopende programma.
GEBRUIKERSMODUS
Terwijl het apparaat in de programmakeuzemodus staat:
1. Houd de programmaknop ingedrukt tot het indicatielampje
gaat knipperen en het indicatielampje
aan is.
In de gebruikersmodus kan het volgende worden gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het geluidsignaal voor het programma-einde.
Deze instellingen worden opgeslagen tot u ze weer wijzigt.
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
5x
1. Wacht als het apparaat in de gebruikersmodus staat tot het indicatielampje
indicatielampje
6x
uit gaat en het
gaat knipperen. De huidige instelling wordt aangegeven door het aantal knipperen
van het indicatielampje einde
(bijv. 5 knipperen + pauze + 5 knipperen = niveau 5).
2. Druk op programmatoets om de instelling te wijzigen. Elke keer als u op de knop drukt, gaat het niveau
omhoog Na niveau 10 begint u weer bij niveau 1.
3. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.
7
DE WATERHARDHEIDTABEL
Duitse hardheid
(°dH)
Franse hardheid
(°fH)
mmol/l
Clarke-graden
Wateronthardingsniveau
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
HET GELUIDSSIGNAAL INSTELLEN VOOR BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA
Dit geluidssignaal is standaard uitgeschakeld, maar kan worden geactiveerd.
1. Druk als het apparaat in de gebruikersmodus staat binnen 5 seconden op de programmaknop: Het
indicatielampje
brandt en het indicatielampje
2. Wacht tot het lampje
dooft. Het indicatielampje
gaat knipperen.
is uit. Het geluidssignaal is uit.
3. Druk op programmatoets om de instelling te wijzigen. Het
aan.
4. Druk op de knop aan/uit om de instelling te bevestigen.
8
-lampje brandt. Het geluidssignaal is
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde niveau van
de waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. U kunt
het niveau van de waterontharder
instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te verwijderen
die misschien nog in het apparaat zijn
achtergebleven. Gebruik geen afwasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
Als u een programma start, doet het apparaat er
ongeveer 5 minuten over om de hars in de
waterontharder te herladen. Het lijkt alsof het
apparaat niet werkt. De wasfase start pas nadat
deze procedure voltooid is. De procedure wordt
periodiek herhaald.
ZOUT TOEVOEGEN
Doe voor het eerste gebruik één liter water in het zoutreservoir.
Water en zout kunnen uit het zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om dit te
voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
GLANSMIDDEL TOEVOEGEN
4
1
2
2
3
A
1
1
2
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase. Vul het glansmiddeldoseerbakje bij wanneer de
glansmiddelindicatie (A) doorzichtig is.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te stellen en te
starten voor het type lading en de mate van
vervuiling.
9
AFWASMIDDEL TOEVOEGEN
1
A
B
30
20
2
Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje B.
MULTITABLETTEN TOEVOEGEN
1
30
20
2
•
•
•
Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje niet.
Stel de waterontharder op het laagste niveau in.
Stel de dosering van het glansmiddel in op de laagste stand.
EEN PROGRAMMA STARTEN
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Blijf op de programmatoets drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt instellen
verschijnt.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.
10
OPTIE HALVE LADING
Deze optie is verkrijgbaar met
,
en
.
Met deze optie kunt u een kleine lading servies en pannen afwassen. Deze optie verkort de
programmaduur en het verbruik van elektriciteit en water. Laad beide rekken in en gebruik minder
vaatwasmiddel.
DE DEUR OPENEN ALS HET APPARAAT IN WERKING IS
Als u de deur opent terwijl een programma loopt, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
EINDE VAN HET PROGRAMMA
•
•
Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.
Draai de waterkraan dicht.
Als u het apparaat binnen een paar minuten na afloop van het wasprogramma niet uitschakelt,
gaan alle indicatielampjes uit. Dit helpt het energieverbruik te verminderen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
ALGEMEEN
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en helpen ook het
milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de borden en
gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik indien nodig
een voorwasprogramma (indien beschikbaar) of
selecteer een programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat voor dat
de vaat helemaal kan worden bereikt en
gewassen door het water uit de sproeiarmen.
Zorg ervoor dat de vaat elkaar niet raakt of
overlapt.
•
•
U kunt apart vaatwasmiddel, glansmiddel en
zout gebruiken of kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Volg de aanwijzing op de verpakking.
U dient het juiste programma in te stellen voor
het type lading en de mate van vervuiling. Het
programma ECO biedt het meest efficiënte
water- en energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
DE WATERONTHARDER
De waterontharder verwijdert mineralen uit van de
watertoevoer die een nadelige invloed hebben op
de wasresultaten en het apparaat.
11
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te
harder is het water. De waterhardheid wordt
gemeten in de volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld op de
hardheid van het water in uw woonplaats. Uw
waterleidingbedrijf kan u informeren over de
hardheid van het water in uw woonplaats. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor de
waterontharder in te stellen voor goede
wasresultaten.
GEBRUIK VAN ZOUT, GLANSMIDDEL EN
VAATWASMIDDEL
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten. Overige
producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Multitabletten zijn doorgaans geschikt voor een
waterhardheid tot 21 °dH. Bij een hogere
waterhardheid moet zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel worden gebruikt naast het
gebruik van multitabletten. Maar in gebieden
met hard en erg hard water raden we het
gebruik aan van enkelvoudig vaatwasmiddel
(poeder, gel, tabletten zonder extra functies),
glansmiddel en zout apart voor optimale
reinigings- en droogresultaten.
• Als u multitabletten gebruikt kunt u de optie
Multitab selecteren (indien van toepassing).
Deze optie vergroot de schoonmaak- en
droogresultaten met het gebruik van
multitabletten.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te voorkomen
dat vaatwasmiddelresten op het servies
achterblijven, raden we u aan om tabletten enkel
bij lange programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid
vaatwasmiddel. Zie de instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
WAT MOET U DOEN ALS U WILT STOPPEN
MET HET GEBRUIK VAN MULTITABLETTEN
Doe het volgende voordat u begint met het
gebruiken van apart wasmiddel, zout en
glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de waterontharder
in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe en ruim
de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u de
waterontharder in de waterhardheid van uw
omgeving.
12
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
DE KORVEN INRUIMEN
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af
te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die
gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en
koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die
water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de borden en
gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op de
voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en
pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet
aanraken
• Doe bestek en kleine items in het bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg
ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarm vrij kan
ronddraaien voordat u een programma start.
VOOR HET STARTEN VAN EEN
PROGRAMMA
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes correct
is.
• Het programma van toepassing is op het type
lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is gebruikt.
DE REKKEN UITRUIMEN
1. Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het
apparaat neemt Hete borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek
uit
Aan het einde van het programma kan er
water aan de zijkanten en de deur van
het apparaat achterblijven.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen
verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
DE FILTERS REINIGEN
B
A
C
•
•
•
•
Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zitten.
Plaats de platte filter (C) terug. Zorg ervoor dat het goed onder de 2 geleidingen zit.
Plaats de filters (A) en (B) terug.
Plaats de filter (A) terug in de platte filter (C). Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat
beschadigen.
DE SPROEIARMEN REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als
etensresten de openingen in de sproeiarmen
hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.
BUITENKANT REINIGEN
• Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes
of oplosmiddelen.
DE BINNENKANT VAN DE MACHINE
REINIGEN
• Reinig het apparaat zorgvuldig, inclusief de
rubberen afdichting van de deur, met een
zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's gebruikt
dan kunnen er vetresten en kalkaanslag
achterblijven in het apparaat. Om dit te
voorkomen raden we aan minstens 2 keer per
maand progamma's met een lange duur te
gebruiken.
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens de
bediening, kijk dan voordat u contact opneemt met
de klantenservice of u het probleem zelf kunt
oplossen met behulp van de informatie in de tabel.
13
Bij sommige problemen knippert het eindlampje om
een storing aan te geven.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is
doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure
van de hars in de waterontharder. De duur van de
procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor
zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
•
•
•
Het apparaat pompt geen water af.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
•
•
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging is aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
•
Draai de waterkraan dicht en neem contact op met
de service-afdeling.
Schakel het apparaat na controle aan en uit. Als het
probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op
met onze klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel vermeld zijn,
neemt u contact op met de service-afdeling.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR TEVREDENHEID
Probleem
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en serviesgoed
Mogelijke oplossing
•
•
Vlekken en opgedroogde watervlekken op glazen en servies
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
14
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet de
dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet de
dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een droogfase
met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Zie "Aanwijzingen en tips" voor
andere mogelijke oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818-898 / 555
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220-240
Frequentie (Hz)
50
Waterdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm water2)
max. 60 °C
Capaciteit
Couverts
12
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
0.50
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
TYPEPLAATJE
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
AANWIJZINGEN VOOR TESTINSTITUTEN
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het
typeplaatje vindt.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte verzamelcontainer
om het te recyclen. Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en recycle het
afval van elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
15
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.
GENERAL SAFETY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum) must be
between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Obey the maximum number of 12 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery basket
with the points down or in a horizontal position.
Do not keep the appliance door open without supervision to
prevent to fall on it.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect
the mains plug from the mains socket.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
The appliance is to be connected to the water mains using the
new supplied hose-sets. Old hose sets must not be reused.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
16
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
•
•
•
•
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door when it is
open.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance where the
temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied with
the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below
and adjacent to safe structures.
ELECTRICAL CONNECTION
WATER CONNECTION
• Make sure not to cause damage to the water
hoses.
• Before you connect the appliance to new pipes
or pipes not used for a long time, let the water
flow until it is clean.
• The first time you use the appliance, make sure
that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve and a
sheath with an inner mains cable.
WARNING! Risk of fire and electrical
shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the electrical information on the
rating plate agrees with the power supply. If not
contact an electrician.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
Make sure not to cause damage to the mains
plug and to the mains cable. Should the mains
cable need to be replaced, this must be carried
out by our Authorised Service Centre.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Only for UK and Ireland. The appliance has a 13
amp mains plug. If it is necessary to change the
fuse in the mains plug, use a 13 amp ASTA (BS
1362) fuse.
WARNING! Dangerous voltage.
•
•
The water inlet hose has an external transparent
sheath. If the hose is damaged, the water in the
hose becomes dark.
If the water inlet hose is damaged, immediately
disconnect the mains plug from the mains
socket. Contact the Authorised Service Centre
to replace the water inlet hose.
USE
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous. Obey
the safety instructions on the detergent
packaging.
• Do not drink and play with the water in the
appliance.
17
•
•
•
Do not remove the dishes from the appliance
until the programme is completed. There can be
detergent on the dishes.
The appliance can release hot steam if you open
the door while a programme operates.
Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
SERVICE
• Contact the Authorised Service Centre to repair
the appliance. We recommend only the use of
original spare parts.
• When you contact the Authorised Service
Centre, ensure that you have the following
information that is available on the rating plate.
18
Model :
PNC :
Serial Number :
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or suffocation.
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door catch to prevent children and
pets to get closed in the appliance.
EASY START
2
1
5
1 On/off button
2 Programme indicators
3
4
5 Half load button
3 Indicators
4 Programme button
INDICATORS
Washing phase. It comes on when the washing phase operates.
End indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
PROGRAMMES
Consumption values
1)
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Duration
(min)
2)
3)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
195
1.02
11
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots and
pans
•
•
•
•
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
130 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Fresh soil
Crockery and
cutlery
•
Wash 60 °C
or 65 °C
Rinses
30
0.8
9
•
19
Consumption values
1)
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Duration
(min)
4)
All
•
Prewash
14
Energy
(kWh)
Water
(l)
0.1
4
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the
quantity of dishes can change the values.
2) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and
cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
4) Use this programme to quickly rinse the dishes. this prevents the remaining food to bond on the dishes
and bad odours to come out from the appliance. Do not use detergent with this programme.
SETTINGS
PROGRAMME SELECTION MODE
The appliance is in programme selection mode when all programme indicators are on.
When the appliance is in programme selection mode, it is possible to set a programme and to enter the
user mode.
If the control panel does not show this condition, do the cancel function.
CANCEL FUNCTION
Press the programme button until all programme indicators are on (Programme selection mode).
With this function you can cancel the running programme.
20
USER MODE
While the appliance is in programme selection mode:
1. Press and hold programme button until the indicator
starts to flash and the indicator
In user mode can be changed:
• The level of the water softener according to the water hardness.
• The activation or the deactivation of the acoustic signal for end of programme.
These settings will be saved until you change them again.
is on.
ADJUSTING THE WATER SOFTENER
6x
5x
1. While the appliance is in user mode, wait until the indicator
go off and the indicator
starts to
flash. The current setting is indicated by the number of flashes of the indicator
(e.g. 5 flashes +
pause + 5 flashes = level 5).
2. Press the programme button to change the setting. Each time you press the button, the level
increases. After level 10 you will start again from level 1.
3. Press the on/off button to confirm the setting.
THE WATER HARDNESS TABLE
German degrees
(°dH)
French degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener
level
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
21
German degrees
(°dH)
French degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke degrees
Water softener
level
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting
2) Do not use salt at this level.
ACTIVATING THE ACOUSTIC SIGNAL FOR THE END OF PROGRAMME
By default this acoustic signal is deactivated but it is possible to activate it.
1. While the appliance is in user mode, within about 5 seconds press programme button: the indicator
is on and the indicator
2. Wait until the indicator
starts to flash.
goes off. The indicator
is off. The acoustic signal is off.
3. Press programme button to change the setting. The indicator
4. Press on/off button to confirm the setting.
is on. The acoustic signal is on.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of the
water softener agrees with the hardness
of the water supply. If not, adjust the level
of the water softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any processing
residuals that can still be inside the appliance.
22
Do not use detergent and do not load the
baskets.
When you start a programme, the appliance can
take up to 5 minutes to recharge the resin in the
water softener. It seems that the appliance is not
working. The washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure will be
repeated periodically.
ADDING SALT
Before first use put one litre of water in the salt container.
Water and salt can come out from the salt container when you fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after
you fill the salt container, start a programme.
ADDING RINSE AID
4
1
2
3
2
A
1
1
2
The rinse aid helps to dry the dishes without streaks and stains. It is automatically released during the hot
rinse phase. Fill the rinse aid dispenser when the lens (A) is clear.
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
Make sure that the appliance is in programme
selection mode.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme for the
type of load and the degree of soil.
ADDING DETERGENT
1
A
B
30
20
2
If the programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent also in compartment B.
23
ADDING MULTI-TABLETS
1
30
20
2
•
•
•
Do not fill the salt container and the rinse aid dispenser.
Adjust the water softener to the lowest level.
Set the rinse aid dispenser to the lowest position.
STARTING A PROGRAMME
1. Keep the appliance door ajar.
2. Press the on/off button to activate the appliance. Make sure that the appliance is in programme
selection mode.
3. Press the programme button until the indicator of the programme you want to set comes on.
4. Close the appliance door to start the programme.
OPTION HALF LOAD
This option is available with
,
and
.
With this option you can wash a small load of tableware and cookware. The option decreases the
programme duration and the consumption of water and energy. Load both baskets and use less quantity of
detergent.
OPENING THE DOOR WHILE THE APPLIANCE OPERATES
If you open the door while a programme is running, the appliance stops. When you close the door, the
appliance continues from the point of interruption.
24
END OF THE PROGRAMME
•
•
Press the on/off button to deactivate the appliance.
Close the water tap.
If you do not press the on/off button, after few minutes from the end of the programme all the
indicators go off. This helps to decrease the energy consumption.
HINTS AND TIPS
GENERAL
The following hints will ensure optimal cleaning and
drying results in daily use and also help to protect
the environment.
• Remove larger residues of food from the dishes
into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When needed,
use the prewash programme (if available) or
select a programme with a prewash phase.
• Always use the whole space of the baskets.
• When loading the appliance, make sure that the
dishes can be completely reached and washed
by the water released from the spray arm
nozzles. Make sure that items do not touch or
cover each other.
• You can use dishwasher detergent, rinse aid
and salt separately or you can use the multitablets (e.g. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1''). Follow the
instructions written on the packaging.
• Select the programme according to the type of
load and degree of soil. With the ECO
programme you have the most efficient use of
water and energy consumption for crockery and
cutlery with normal soil.
THE WATER SOFTENER
The water softener removes minerals from the
water supply, which would have a detrimental effect
on the washing results and on the appliance.
The higher the content of these minerals, the harder
your water is. Water hardness is measured in
equivalent scales.
The water softener should be adjusted according to
the hardness of the water in your area. Your local
water authority can advise you on the hardness of
the water in your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good washing
results.
USING SALT, RINSE AID AND DETERGENT
• Only use salt, rinse aid and detergent for
dishwasher. Other products can cause damage
to the appliance.
• Multi-tablets are usually suitable in areas with a
water hardness up to 21 °dH. In areas
exceeding this limit, rinse aid and salt must be
used in addition to the multi-tablets. However, in
areas with hard and very hard water we
recommend to use solo-detergent (powder, gel,
tablets without additional functions), rinse aid
and salt separately for optimal cleaning and
drying results.
• If you use multi-tablets you can select the
Multitab option (if available). This option
increases the cleaning and drying results with
the use of multi-tablets.
• Detergent tablets do not fully dissolve with short
programmes. To prevent detergent residues on
the tableware, we recommend that you use the
tablets with long programmes.
• Do not use more than the correct quantity of
detergent. Refer to the instructions on the
detergent packaging.
WHAT TO DO IF YOU WANT TO STOP USING
MULTI-TABLETS
Before you start to use separately detergent, salt
and rinse aid do the following procedure.
1. Set the highest level of the water softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid containers
are full.
25
3. Start the shortest programme with a rinsing
phase. Do not add detergent and do not load
the baskets.
4. When the programme is completed, adjust the
water softener according to the water hardness
in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse aid.
LOADING THE BASKETS
• Only use the appliance to wash items that are
dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made of
wood, horn, aluminium, pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that can
absorb water (sponges, household cloths).
• Remove larger residues of food from the dishes
into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food on the
items.
• Put hollow items (cups, glasses and pans) with
the opening down.
• Make sure that glasses do not touch other
glasses.
• Put cutlery and small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket. Make sure
that the items do not move.
•
Make sure that the spray arm can move freely
before you start a programme.
BEFORE STARTING A PROGRAMME
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid (unless
you use combi detergent tablets).
• The position of the items in the baskets is
correct.
• The programme is applicable for the type of load
and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is used.
UNLOADING THE BASKETS
1. Let the tableware cool down before you
remove it from the appliance. Hot items can be
easily damaged.
2. First remove items from the lower basket, then
from the upper basket.
At the end of the programme water can
still remain on the sides and on the door
of the appliance.
CARE AND CLEANING
WARNING! Before maintenance,
deactivate the appliance and disconnect
the mains plug from the main socket.
Dirty filters and clogged spay arms
decrease the washing results. Make a
check regularly and, if necessary, clean
them.
CLEANING THE FILTERS
B
A
C
26
•
•
•
•
Make sure that there are no residues of food or soil in or around the edge of the sump.
Put back in place the flat filter (C). Make sure that it is correctly positioned under the 2 guides.
Reassemble the filters (A) and (B).
Put back the filter (A) in the flat filter (C). Turn it clockwise until it locks.
An incorrect position of the filters can cause bad washing results and damage to the appliance
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms. If the holes in the
spray arms are clogged, remove remaining parts of
soil with a thin pointed object.
EXTERNAL CLEANING
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads or solvents.
INTERNAL CLEANING
• Carefully clean the appliance, including the
rubber gasket of the door, with a soft moist
cloth.
• If you regularly use short duration programmes,
these can leave deposits of grease and
limescale inside the appliance. To prevent this,
we recommend to run long duration
programmes at least 2 times per month.
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops during
operation, before you contact an Authorised
Service Centre, check if you can solve the problem
by yourself with the help of the information in the
table.
Problem and alarm code
You cannot activate the appliance.
With some problems the end indicator flashes
intermittently indicating a malfunction.
Possible solution
•
•
Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
Make sure that there is no a damage fuse in the fuse
box.
The programme does not start.
•
•
Make sure that the appliance door is closed.
The appliance has started the procedure to recharge the resin inside the water softener. The duration of the procedure is approximately 5 minutes.
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
• Acoustic signal sounds 1 time intermittently.
•
•
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply is
not too low. For this information, contact your local
water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
•
•
•
The appliance does not drain the water.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
• Acoustic signal sounds 2 times intermittently.
•
•
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
27
Problem and alarm code
Possible solution
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
• Acoustic signal sounds 3 times intermittently.
•
Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
Once you have checked the appliance, deactivate
and activate the appliance. If the problem occurs
again, contact an Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the table, contact
an Authorised Service Centre.
THE WASHING AND DRYING RESULTS ARE NOT SATISFACTORY
Problem
Possible solution
There are whitish streaks or bluish layers on glasses and dishes.
•
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
•
The dishes are wet.
•
•
•
•
•
The release quantity of rinse aid is too much. Adjust the rinse
aid selector to a lower position.
The quantity of detergent is too much.
The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust the
rinse aid selector to a higher position.
The quality of the rinse aid can be the cause.
The programme does not have a drying phase or has a drying
phase with low temperature.
The rinse aid dispenser is empty.
The quality of the rinse aid can be the cause.
Refer to "Hints and tips" for other
possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818-898 / 555
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220-240
Frequency (Hz)
50
Water supply pressure
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Water supply
Cold water or hot water
Capacity
Place settings
12
Power consumption
Left-on mode (W)
0.50
Power consumption
Off-mode (W)
0.50
2)
max 60 °C
1) Refer to the rating plate for other values.
2) f the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot
water supply to decrease energy consumption.
28
RATING PLATE
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
INFORMATION FOR TEST INSTITUTES
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
info.test@dishwasher-production.com
Write down the product number (PNC) that is on
the rating plate.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the
packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health
and to recycle waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose appliances marked with
the symbol with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or contact
your municipal office.
29
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans
les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
– pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et
autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale)
doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Respectez le nombre maximum de 12 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son atelier d'entretien ou un technicien qualifié
afin d'éviter tout danger.
Placez les couteaux et les couverts avec des bouts pointus
dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas
ou en position horizontale.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance
pour éviter tout risque de chute.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des tuyaux
neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant d'anciens
appareils.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de
l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans
un endroit où la température ambiante est
inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à
proximité de structures sûres.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie
ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant sur
la plaque signalétique correspondent à celles
de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni
le câble d'alimentation. Le remplacement du
cordon d'alimentation de l'appareil doit être
effectué par notre service après-vente.
•
•
•
•
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande uniquement.
L'appareil est livré avec une fiche secteur de
13 ampères. Si vous devez changer le fusible
de la fiche secteur, utilisez un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362).
RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'EAU
• Veillez à ne pas endommager les tuyaux de
circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs
ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez
couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
assurez-vous de l'absence de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une vanne de
sécurité et une gaine avec un câble
d'alimentation intérieur.
31
•
•
•
•
AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau dispose d'une gaine
externe transparente. Si le tuyau est
endommagé, l'eau s'y trouvant devient sombre.
Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé,
débranchez immédiatement la fiche de la prise
secteur. Contactez le service après-vente pour
remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.
UTILISATION
• Ne montez pas sur la porte ouverte de votre
appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont
dangereux. Suivez les consignes de sécurité
figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas
avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la
fin du programme. Il peut rester du produit de
lavage sur la vaisselle.
32
De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d'un programme.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
MAINTENANCE
• Contactez votre service après-vente pour faire
réparer l'appareil. N'utilisez que des pièces de
rechange d'origine.
• Avant de contacter le service, assurez-vous de
disposer des informations suivantes (qui se
trouvent sur la plaque signalétique).
Modèle :
PNC :
Numéro de série :
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
ou d'asphyxie.
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la porte
pour empêcher les enfants et les animaux de
s'enfermer dans l'appareil.
DÉMARRAGE FACILE
2
1
5
1 Touche Marche/Arrêt
2 Voyants de programme
3
4
5 Touche Demi-charge
3 Voyants
4 Touche de programme
VOYANTS
Phase de lavage. Il s'allume au cours de la phase de lavage.
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant le
déroulement du programme.
PROGRAMMES
Valeurs de consommation
1)
Programme
2)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases du programme
Durée
(min)
Consommation électrique
(kWh)
Eau
(l)
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
•
•
•
•
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçages
Séchage
195
1.02
11
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
•
•
•
•
Prélavage
Lavage 70 °C
Rinçages
Séchage
130 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
•
•
•
•
Prélavage
Lavage 65 °C
Rinçages
Séchage
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
33
Valeurs de consommation
1)
Programme
3)
4)
Degré de salissure
Type de vaisselle
Vaisselle
fraîchement salie
Vaisselle et
couverts
Tous
Phases du programme
Durée
(min)
•
Consommation électrique
(kWh)
Eau
(l)
30
0.8
9
•
Lavage 60 °C
ou 65 °C
Rinçages
•
Prélavage
14
0.1
4
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau,
des variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
2) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
3) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de
lavage en peu de temps.
4) Ce programme permet de rincer rapidement la vaisselle. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
RÉGLAGES
MODE SÉLECTION DE PROGRAMME
L'appareil est en mode Sélection de programme lorsque tous les voyants de programme sont allumés.
Lorsque l'appareil est en mode Sélection de programme, il est possible de régler un programme et d'entrer
en mode utilisateur.
Si le bandeau de commande ne montre pas cette condition, appuyez sur la touche Annuler.
34
FONCTION ANNULER
Appuyez sur la touche de programme jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument (mode
Programmation).
Avec cette fonction, vous pouvez annuler le programme en cours.
MODE UTILISATEUR
Lorsque l'appareil est en mode Programmation :
1. Appuyez sur la touche de programme et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant
commence à clignoter et que le voyant
s'allume.
En mode utilisateur, vous pouvez modifier :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation du signal sonore de fin de programme.
Ces réglages seront sauvegardés jusqu'à ce que vous les changiez à nouveau.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
6x
5x
1. L'appareil étant en mode utilisateur, attendez que le voyant
s'éteigne et que le voyant
commence à clignoter. Le nombre de clignotements du voyant
indique le niveau actuellement
réglé. Par exemple, 5 clignotements + pause + 5 clignotements = niveau 5.
2. Appuyez sur la touche de programme pour modifier le réglage. Le niveau augmente à chaque pression
de la touche. Une fois le niveau 10 atteint, vous revenez au niveau 1.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.
35
TABLEAU DE DURETÉ DE L'EAU
Degrés allemands
(°dH)
Degrés français
(°fH)
mmol/l
Degrés Clarke
Niveau de l'adoucisseur d'eau
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Réglage d'usine
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
ACTIVATION DU SIGNAL SONORE DE FIN DE PROGRAMME
Par défaut, ce signal sonore est désactivé, mais il est possible de l'activer.
1. L'appareil étant en mode utilisateur, appuyez sur la touche de programme dans un délai de
5 secondes : le voyant
2. Attendez que le voyant
est allumé et le voyant
s'éteigne. Le voyant
commence à clignoter.
est éteint. Le signal sonore est désactivé.
3. Appuyez sur la touche de programme pour modifier le réglage. Le voyant
sonore est activé.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour confirmer le réglage.
36
est allumé. Le signal
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel de
l'adoucisseur d'eau est compatible avec
la dureté de l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas
le cas, réglez le niveau de l'adoucisseur
d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer tous les
résidus qui peuvent toujours se trouver à
l'intérieur de l'appareil. N'utilisez pas de produit
de lavage et ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme, l'appareil
peut prendre 5 minutes pour recharger la résine
dans l'adoucisseur d'eau. Pendant ce temps,
l'appareil semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette procédure
achevée. La procédure sera répétée régulièrement.
AJOUT DU SEL RÉGÉNÉRANT
Avant la première utilisation, versez un litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant.
De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Risque de
corrosion. Afin d'éviter cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez un programme.
UTILISATION DE LIQUIDE DE RINÇAGE
4
1
2
2
3
A
1
1
2
Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches. Il est libéré automatiquement
au cours de la phase de rinçage chaud. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage lorsque l'indicateur
(A) est vide.
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode Sélection
de programme.
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant
est allumé, remplissez le réservoir.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté au type
de vaisselle et au degré de salissure.
37
AJOUT DE PRODUIT DE LAVAGE
1
A
B
30
20
2
Si le programme comporte une phase de prélavage, versez également une petite quantité de produit de
lavage dans le compartiment B.
AJOUT DE PASTILLES DE DÉTERGENT MULTIFONCTIONS
1
30
20
2
•
•
•
Ne remplissez pas le réservoir de sel régénérant ni le distributeur de liquide de rinçage.
Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau minimal.
Réglez le distributeur de liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
DÉPART D'UN PROGRAMME
1. Laissez la porte de l'appareil entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est en mode
Sélection de programme.
3. Appuyez sur la touche de programme jusqu'à ce que le voyant du programme que vous souhaitez
sélectionner s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil pour démarrer le programme.
38
OPTION DEMI-CHARGE
Cette option est compatible avec
,
et
.
Utilisez cette option lorsque vous souhaitez laver une petite quantité de vaisselle. Cette option réduit la
durée du programme ainsi que la consommation d'énergie et d'eau. Chargez les deux paniers et utilisez
une quantité réduite de produit de lavage.
OUVERTURE DE LA PORTE AU COURS DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme est en cours, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.
FIN DU PROGRAMME
•
•
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
Fermez le robinet d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, au bout de quelques minutes après la fin du
programme, tous les voyants s'éteignent. Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
CONSEILS
RACCORDEMENT
Les conseils suivants vous garantissent des
résultats de lavage et de séchage optimaux au
quotidien, et vous aideront à protéger
l'environnement.
• Videz les plus gros résidus alimentaires des
plats dans une poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au préalable.
En cas de besoin, utilisez le programme de
prélavage (si disponible) ou sélectionnez un
programme avec une phase de prélavage.
• Utilisez toujours tout l'espace des paniers.
• Lorsque vous chargez l'appareil, veillez à ce que
l'eau libérée par les embouts des bras
d'aspersion puisse atteindre parfaitement les
•
•
plats pour qu'ils soient parfaitement lavés.
Vérifiez que les plats ne se touchent pas ou ne
se recouvrent pas les uns les autres.
Vous pouvez utiliser du détergent, du liquide de
rinçage et du sel régénérant séparément, ou
des pastilles tout en 1 (par ex. « 3 en 1 », « 4 en
1 » ou « tout en 1 »). Suivez les instructions
indiquées sur l'emballage.
Sélectionnez le programme en fonction du type
de vaisselle et du degré de salissure. Le
programme ECO vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales.
39
ADOUCISSEUR D'EAU
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux contenus
dans l'eau, susceptibles de nuire aux résultats de
lavage et au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est
dure. La dureté de l'eau est mesurée en équivalent
de calcaire.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré
de dureté de l'eau de votre région. Renseignezvous auprès de la Compagnie locale de distribution
des eaux pour connaître le degré de dureté de l’eau
de votre zone d'habitation. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat afin de
garantir les meilleurs résultats de lavage.
UTILISATION DE SEL RÉGÉNÉRANT, DE
LIQUIDE DE RINÇAGE ET DE PRODUIT DE
LAVAGE
• Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de rinçage et du produit de lavage
conçus pour les lave-vaisselle. D'autres produits
peuvent endommager l'appareil.
• Les pastilles tout en 1 sont généralement
adaptées aux régions où la dureté de l'eau est
inférieure à 21 °dH. Dans les régions où la
dureté dépasse cette limite, du liquide de
rinçage et du sel régénérant doivent être utilisés
en complément des pastilles tout en 1.
Cependant, dans les régions où l'eau est dure
ou très dure, nous recommandons l'utilisation
séparée d'un détergent simple (poudre, gel,
pastille, sans fonction supplémentaire), de
liquide de rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage optimaux.
• Si vous utilisez des pastille tout en 1, vous
pouvez sélectionner l'option Multitab (si
disponible). Cette option améliore les résultats
de lavage et de séchage avec l'utilisation de
pastilles tout en 1.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas
complètement durant les programmes courts.
Pour éviter que des résidus de produit de
lavage ne se déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles de
détergent avec des programmes longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire de produit
de lavage. Reportez-vous aux instructions
figurant sur l'emballage du produit de lavage.
QUE FAIRE SI VOUS NE VOULEZ PLUS
UTILISER DE PASTILLES DE DÉTERGENT
MULTIFONCTIONS
Avant de commencer à utiliser du produit de
lavage, du sel régénérant et du liquide de rinçage
séparément, effectuez la procédure suivante :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau maximal.
40
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de
rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court avec une
phase de rinçage. N'utilisez pas de produit de
lavage et ne chargez pas les paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est terminé,
réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la
dureté de l'eau dans votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage
libérée.
CHARGEMENT DES PANIERS
• Utilisez uniquement cet appareil pour laver des
articles qui peuvent passer au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle des articles
en bois, en corne, en aluminium, en étain et en
cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets
pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de
nettoyage).
• Retirez les gros résidus alimentaires des plats et
jetez-les à la poubelle.
• Laissez tremper les casseroles contenant des
restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et
casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent pas pour
éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à
couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne
puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne
librement avant de lancer un programme.
AVANT LE DÉMARRAGE D'UN PROGRAMME
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est
vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et du liquide
de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions).
• La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.
• Le programme est adapté au type de vaisselle
et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit de
lavage.
DÉCHARGEMENT DES PANIERS
1. Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la
retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore
chaude est sensible aux chocs.
2. Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le
panier supérieur.
À la fin du programme, les côtés et la
porte de l'appareil peuvent être mouillés.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Avant toute
opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion
obstrués diminuent les résultats de
lavage. Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
NETTOYAGE DES FILTRES
B
A
C
•
•
•
•
Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
Remettez le filtre plat (C) en place. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné entre les 2 guides.
Remontez les filtres (A) et (B).
Remettez le filtre (A) dans le filtre plat (C). Tournez-le vers la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager
l'appareil.
NETTOYAGE DES BRAS D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d’aspersion. Si des résidus
ont bouché les orifices des bras d'aspersion,
éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer ni de solvants.
NETTOYAGE INTÉRIEUR
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y compris le
joint caoutchouc du hublot avec un chiffon doux
humide.
• Si vous utilisez régulièrement des programmes
de courte durée, des dépôts de graisse et des
dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur
de l'appareil. Pour éviter cela, nous
recommandons de lancer un programme long
au moins 2 fois par mois.
41
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'arrête en cours de
fonctionnement, avant de contacter le service
après-vente, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas
résoudre le problème vous même à l'aide des
informations du tableau.
Problème et code d'alarme
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
•
•
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation
est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la
boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
•
•
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
L'appareil a lancé la procédure de rechargement de
la résine dans l'adoucisseur d'eau. La durée de cette
procédure est d'environ 5 minutes.
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
• Le voyant de fin clignote 1 fois, de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 1 fois, de façon intermittente.
•
•
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est
pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas
tordu ni plié.
•
•
•
Le lave-vaisselle ne vidange pas.
• Le voyant de fin clignote 2 fois, de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 2 fois, de façon intermittente.
•
Le système de sécurité anti-débordement
s'est déclenché.
• Le voyant de fin clignote 3 fois, de façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 3 fois, de façon intermittente.
•
•
Une fois que vous avez contrôlé l'appareil, éteignez
l'appareil puis rallumez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente.
42
Dans certains cas, le voyant de fin clignote pour
indiquer un dysfonctionnement.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié.
Fermez le robinet d'eau et contactez votre service
après vente.
Si des codes d'alarme non décrits dans le tableau
fourni s'affichent, contactez le service après-vente.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS SATISFAISANTS
Problème
Solution possible
Traînées blanchâtres ou pellicules bleuâtres sur les verres et
la vaisselle.
•
•
Taches et traces de gouttes
d'eau séchées sur les verres et la
vaisselle.
•
La vaisselle est mouillée.
•
•
•
•
La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus faible.
La quantité de produit de lavage est excessive.
La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante.
Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un
niveau plus élevé.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
Le programme ne comprend pas de phase de séchage ou inclut une phase de séchage à basse température.
Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en cause.
Pour trouver d'autres causes possibles,
reportez-vous au chapitre « Conseils ».
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profondeur
(mm)
596 / 818-898 / 555
Branchement électrique 1)
Tension (V)
220-240
Fréquence (Hz)
50
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Arrivée d'eau
Eau froide ou eau chaude 2)
max. 60 °C
Capacité
Couverts
12
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
0.50
Consommation électrique
Mode « Éteint » (W)
0,50
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir d"une source d'énergie respectueuse de l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
PLAQUE SIGNALÉTIQUE
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE
TEST
Pour toute information relative aux performances de
test, envoyez un courrier électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) indiqué sur la
plaque signalétique.
43
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Apportez ce produit à votre centre de
recyclage local ou contactez votre administration
municipale.
44
SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck) muss
zwischen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa) liegen.
Beachten Sie, dass die Höchstzahl an Maßgedecken 12
beträgt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Stellen Sie Messer und Besteck mit scharfen Spitzen mit der
Spitze nach unten in den Besteckkorb oder legen Sie sie
waagerecht in das Gerät.
Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen
stehen, damit von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder
Dampfstrahl.
Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen Schläuchen an
die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schläuche
dürfen nicht wieder verwendet werden.
45
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Alle Reinigungsmittel von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an
dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann,
und benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die
Temperatur unter 0 °C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an
angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert
ist.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
46
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten
auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel
nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des
Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie diese
Arbeit durch unseren autorisierten Kundendienst
durchführen.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Nur für GB und Irland Das Gerät besitzt einen
Netzstecker mit einer 13 A Sicherung. Muss die
Sicherung im Netzstecker ausgetauscht
werden, setzen Sie eine 13 A Sicherung des
Typs ASTA (BS 1362) ein.
WASSERANSCHLUSS
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht
zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte
Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie
Wasser durch die Schläuche fließen, bis es
sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten Gebrauch
des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein
Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit
einem innenliegenden Netzkabel.
•
•
WARNUNG! Gefährliche Spannung.
•
•
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über eine
transparente Schutzhülle. Ist der Schlauch
beschädigt, wird das Wasser im Schlauch
dunkel.
Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch
beschädigt ist. Wenden Sie sich für den
Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den
autorisierten Kundendienst.
GEBRAUCH
• Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die
geöffnete Gerätetür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich.
Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf
der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem Gerät
und verwenden Sie es nicht zum Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät,
bevor das Programm beendet ist. Es könnte
sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr
befinden.
Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten,
wenn Sie die Tür während des Ablaufs eines
Programms öffnen.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem
Gerät oder in der Nähe des Geräts.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst. Wir empfehlen
nur Originalersatzteile zu verwenden.
• Wenn Sie sich an den autorisierten
Kundendienst wenden, sollten Sie folgende
Angaben, die Sie auf dem Typenschild finden,
zur Hand haben.
Modell:
Produkt-Nummer (PNC):
Seriennummer:
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern,
dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
47
EINFACHES STARTEN
2
1
5
3
4
1 Taste „Ein/Aus“
2 Programmkontrolllampen
5 Taste „Halbe Beladung“
3 Kontrolllampen
4 Programmwahltaste
KONTROLLLAMPEN
Hauptspülgang Leuchtet während des Hauptspülgangs auf.
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Salz“. Sie erlischt während des Programmbetriebs.
PROGRAMME
Verbrauchswerte
1)
Programm
2)
48
Verschmutzungsgrad
Programmphasen
Beladung
Normal verschmutzt
Geschirr und
Besteck
•
•
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
•
•
•
•
•
•
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
195
1.02
11
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
130 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Verbrauchswerte
1)
Programm
Verschmutzungsgrad
Programmphasen
Beladung
Normal verschmutzt
Geschirr und
Besteck
3)
4)
•
•
•
•
Dauer
(Min.)
Energieverbrauch
(kWh)
Wasser
(l)
Vorspülen
Hauptspülgang 65 °C
Spülgänge
Trocknen
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
30
0.8
9
14
0.1
4
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und
Besteck
•
•
Hauptspülgang 60 °C
oder 65 °C
Spülgänge
Alle
•
Vorspülen
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten
Optionen und die Geschirrmenge können die Werte verändern.
2) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal
verschmutztes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
3) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
4) Mit diesem Programm wird das Geschirr kurz gespült, um zu vermeiden, dass Speisereste sich am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus dem Gerät austreten. Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
EINSTELLUNGEN
PROGRAMMWAHLMODUS
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn alle Programmkontrolllampen leuchten.
Wenn sich das Gerät im Programmwahlmodus befindet, kann ein Programm eingestellt und der
Benutzermodus aufgerufen werden.
Zeigt das Bedienfeld dies nicht an, aktivieren Sie die Funktion „Abbruch“.
49
FUNKTION „ABBRUCH“
Drücken Sie die Programmtaste, bis alle Programmkontrolllampen leuchten (Programmwahlmodus).
Mit dieser Funktion können Sie das laufende Programm.
BENUTZERMODUS
Wenn sich das Gerät im Programmwahlmodus befindet:
1. Halten Sie die Programmwahltaste so lange gedrückt, bis die Kontrolllampe
blinkt und die
Kontrolllampe
leuchtet.
Im Benutzermodus kann Folgendes geändert werden:
• Die Stufe des Wasserenthärters gemäß der Wasserhärte.
• Ein- und Ausschalten des Signaltons für das Programmende.
Diese Einstellungen bleiben gespeichert, bis sie von Ihnen wieder geändert werden.
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
5x
1. Während sich das Gerät im Benutzermodus befindet, warten Sie, bis die Kontrolllampe
6x
erlischt
und die Kontrolllampe
blinkt. Die Anzahl der Blinkzeichen der Kontrolllampe
zeigt die aktuelle
Einstellung an (z. B. 5 Blinkzeichen + Pause + 5 Blinkzeichen = Stufe 5).
2. Drücken Sie die Programmtaste zur Änderung der Einstellung. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die
Stufe. Nach Stufe 10 beginnen Sie wieder mit Stufe 1.
3. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“ zum Bestätigen der Einstellung.
50
WASSERHÄRTETABELLE
Deutsche Was- Französische Wasserhärtegrade
serhärtegrade
(°dH)
(°fH)
mmol/l
Clarke Wasserhärtegrade
Einstellung für
den Wasserenthärter
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Werkseitige Einstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
AKTIVIEREN DES AKUSTISCHEN SIGNALS FÜR DAS PROGRAMMENDE
Standardmäßig ist dieser Signalton ausgeschaltet, es ist jedoch möglich, ihn einzuschalten.
1. Wenn sich das Gerät im Benutzermodus befindet, drücken Sie die Programmtaste innerhalb von
ungefähr 5 Sekunden: Die Kontrolllampe
blinken.
2. Warten Sie, bis die Kontrolllampe
ist abgestellt.
leuchtet auf und die Kontrolllampe
erlischt. Die Kontrolllampe
beginnt zu
erlischt. Das akustische Signal
51
3. Drücken Sie die Programmtaste zum Ändern der Einstellung. Die Kontrolllampe
das akustische Signal eingeschaltet.
4. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“ zum Bestätigen der Einstellung.
leuchtet. Damit ist
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte in
Ihrem Gebiet entspricht. Wenn nicht,
stellen Sie die Wasserenthärterstufe ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
4. Öffnen Sie den Wasserhahn.
5. Starten Sie ein Programm, um
Fertigungsrückstände, die sich möglicherweise
noch im Gerät befinden können, zu beseitigen.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und
beladen Sie die Körbe nicht.
Wenn Sie ein Programm starten, kann es bis zu 5
Minuten dauern das Filterharz des
Wasserenthärters zu regenerieren. Das Gerät
scheint nicht zu arbeiten. Die Spülphase startet erst
nach Abschluss dieses Vorgangs. Dieser Vorgang
wird regelmäßig wiederholt.
EINFÜLLEN VON SALZ
Gießen Sie vor der ersten Inbetriebnahme einen Liter Wasser in den Salzbehälter.
Beim Befüllen des Salzbehälters können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie ein
Programm, nachdem Sie den Salzbehälter befüllt haben, um die Korrosion zu vermeiden.
EINFÜLLEN VON KLARSPÜLMITTEL
4
1
2
2
3
A
1
1
2
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken. Es wird automatisch
während der heißen Spülphasen abgegeben. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, wenn das Schauglas
(A) transparent ist.
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät
einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
52
•
Füllen Sie den Salzbehälter auf, wenn die
Kontrolllampe „Salz“ leuchtet.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende Programm
ein.
EINFÜLLEN VON REINIGUNGSMITTEL
1
A
B
30
20
2
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, füllen Sie auch eine geringe Menge Reinigungsmittel in das
Fach B.
EINLEGEN VON MULTI-REINIGUNGSTABLETTEN
1
30
20
2
•
•
•
Lassen Sie Salzbehälter und Klarspülmittel-Dosierer leer.
Stellen Sie den Wasserenthärter auf die niedrigste Stufe ein.
Stellen Sie den Klarspülmittel-Dosierer auf die niedrigste Einstellung.
STARTEN EINES PROGRAMMS
1. Lassen Sie die Gerätetür einen Spaltbreit offen.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Programmwahlmodus befindet.
3. Drücken Sie die Programmwahltaste, bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms leuchtet.
4. Schließen Sie die Gerätetür, um das Programm zu starten.
53
OPTION „HALBE BELADUNG“
Diese Option ist mit
,
und
verfügbar.
Mit dieser Option können Sie eine kleine Menge Tafel- und Kochgeschirr spülen. Die Option verkürzt die
Programmdauer und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch. Beladen Sie beide Körbe und
verwenden Sie weniger Reinigungsmittel.
ÖFFNEN DER TÜR WÄHREND EINES LAUFENDEN PROGRAMMS
Wenn Sie die Tür während eines laufenden Programms öffnen, stoppt das Gerät. Wenn Sie die Tür wieder
schließen, läuft das Programm ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
PROGRAMMENDE
•
•
Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten.
Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die „Ein/Aus“-Taste nicht innerhalb von wenigen Minuten nach Ende des Programms
drücken: Diese Funktion hilft den Energieverbrauch zu senken.
TIPPS UND HINWEISE
ALLGEMEINES
Die folgenden Hinweise stellen optimale
Reinigungs- und Trocknungsergebnisse im
täglichen Gebrauch sicher, und tragen auch zum
Umweltschutz bei.
• Schütten Sie größere Lebensmittelreste auf
dem Geschirr in den Abfallbehälter.
• Spülen Sie das Geschirr nicht von Hand vor.
Verwenden Sie bei Bedarf das
Vorspülprogramm (wenn verfügbar) oder wählen
Sie ein Programm mit Vorspülgang.
• Nutzen Sie die Körbe immer ganz aus.
• Wenn Sie das Gerät beladen, achten Sie
darauf, dass das Geschirr komplett von dem
Wasser aus den Sprüharmdüsen erreicht und
54
•
•
gespült wird. Achten Sie darauf, dass das
Geschirr sich weder berührt noch von anderem
Geschirr verdeckt wird.
Sie können Geschirrspülreiniger, Klarspüler und
Salz separat oder Kombi-Reinigungstabletten
(z.B. „3in1“, „4in1“, „All-in-1“) verwenden.
Befolgen Sie die Anweisungen auf der
Verpackung.
Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende Programm
ein. Mit dem Programm ECO erhalten Sie den
wirtschaftlichsten Energie- und
Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit
normaler Verschmutzung.
WASSERENTHÄRTER
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien aus dem
Spülwasser, die sich nachteilig auf die
Spülergebnisse und das Gerät auswirken könnten.
Je höher der Mineralgehalt ist, um so härter ist Ihr
Wasser. Die Wasserhärte wird in gleichwertigen
Einheiten gemessen.
Der Enthärter muss entsprechend der Wasserhärte
Ihres Gebietes eingestellt werden. Ihr lokales
Wasserwerk kann Sie über die Härte Ihres
Leitungswassers informieren. Der Wasserenthärter
muss unbedingt auf die richtige Stufe eingestellt
werden, um gute Spülergebnisse zu garantieren.
VERWENDUNG VON SALZ, KLARSPÜL- UND
REINIGUNGSMITTEL
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspüler und
Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Andere
Produkte können das Gerät beschädigen.
• Kombi-Reinigungstabletten werden
üblicherweise in Bereichen mit einer
Wasserhärte von bis zu 21 °dH verwendet. In
Bereichen, in denen diese Grenze überschritten
wird, müssen zusätzlich zu den KombiReinigungstabletten Klarspülmittel und Salz
verwendet werden. Wir empfehlen jedoch in
Bereichen mit hartem und sehr hartem Wasser
Reinigungsmittel ohne Zusätze (Pulver, Gel oder
Tabs ohne Zusätze), Klarspülmittel und Salz
getrennt zu verwenden, um optimale
Reinigungs- und Trocknungsergebnisse zu
erzielen.
• Wenn Sie die Kombi-Reinigungstabletten
verwenden, können Sie die Option Multitab
verwenden (falls verfügbar). Diese Option
verbessert die Reinigungs- und
Trocknungsergebnisse bei Verwendung von
Kombi-Reinigungstabletten.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen
Programmen nicht vollständig auf. Wir
empfehlen, die Tabletten nur mit langen
Programmen zu verwenden, damit keine
Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr
zurückbleiben.
• Verwenden Sie nicht mehr als die angegebene
Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die
Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
WAS TUN, WENN SIE KEINE MULTIREINIGUNGSTABLETTEN MEHR
VERWENDEN MÖCHTEN
Vorgehensweise, um zurück zur separaten
Verwendung von Reinigungsmittel, Salz und
Klarspülmittel zu kehren:
1. Stellen Sie die höchste Wasserenthärterstufe
ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und
der Klarspülmittel-Dosierer gefüllt sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm mit einer
Spülphase. Verwenden Sie kein
Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe
nicht.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter nach Ablauf
des Programms auf die Wasserhärte in Ihrer
Region ein.
5. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
BELADEN DER KÖRBE
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes
Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus
Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände,
die Wasser aufnehmen können (Schwämme,
Geschirrtücher usw.).
• Schütten Sie größere Lebensmittelreste auf
dem Geschirr in den Abfallbehälter.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser,
Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht
berühren.
• Ordnen Sie Besteck und kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im Oberkorb
an. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Sprüharm
ungehindert bewegen kann, bevor Sie ein
Programm starten.
VOR DEM STARTEN EINES PROGRAMMS
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß
eingesetzt.
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel sind
vorhanden (außer Sie verwenden KombiReinigungstabletten).
• Die Geschirrteile sind richtig in den Körben
angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und
den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
ENTLADEN DER KÖRBE
1. Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie
es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist
stoßempfindlich.
55
2. Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den
Oberkorb.
Am Programmende kann sich noch
Wasser an den Seitenwänden und der
Gerätetür befinden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Schalten Sie das Gerät
immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt
werden.
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das
Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter
regelmäßig und reinigen Sie diese, falls
nötig.
REINIGEN DER FILTER
B
A
C
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittelreste oder Verschmutzungen in oder um den Rand der
Wanne befinden.
Setzen Sie den flachen Filter (C) wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er korrekt unter den beiden
Führungen eingesetzt wurde.
Bauen Sie die Filter (A) und (B) wieder zusammen.
Setzen Sie den Filter (A) in den flachen Filter (C) ein. Drehen Sie ihn nach rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät
beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus. Falls die
Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen
Sie sie mit einem dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER AUSSENSEITEN
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch.
• Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.
56
REINIGUNG DES GERÄTEINNENRAUMS
• Reinigen Sie das Gerät und die Gummidichtung
der Tür sorgfältig mit einem weichen, feuchten
Tuch.
• Wenn Sie regelmäßig Kurzprogramme
verwenden, können diese zu Fett- und
Kalkablagerungen im Gerät führen. Um dieses
zu vermeiden, wird empfohlen, mindestens
zweimal im Monat Programme mit langer
Laufzeit zu verwenden.
FEHLERSUCHE
Wenn das Gerät nicht startet oder während des
Betriebs stehen bleibt, prüfen Sie, ob Sie die
Störung anhand der in der Tabelle enthaltenen
Hinweise selbst beheben können.
Bei einigen Problemen blinkt die Kontrolllampe
„Programmende“ und weist auf eine Störung hin.
Problem und Alarmcode
Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
•
•
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten
keine Sicherung ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
•
•
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
Das Gerät regeneriert das Filterharz des Wasserenthärters. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Minuten.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt einmal.
• Der Signalton ertönt einmal.
•
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn geöffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der
Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Wasserversorger.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn nicht
verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch
nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
•
•
•
•
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt zweimal.
• Der Signalton ertönt zweimal.
•
Das Wasserauslauf-Schutzsystem ist eingeschaltet.
• Die Kontrolllampe „Programmende“ blinkt dreimal.
• Der Signalton ertönt dreimal.
•
•
Schalten Sie nach der Überprüfung das Gerät aus
und wieder ein. Tritt das Problem erneut auf,
wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.
Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch
nicht geknickt oder stark gekrümmt ist.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie
sich an einen autorisierten Kundendienst.
Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, wenn Alarmcodes angezeigt
werden, die nicht in der Tabelle angegeben sind.
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT ZUFRIEDENSTELLEND
Problem
Weiße Streifen oder blau schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr.
Mögliche Abhilfe
•
•
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch. Stellen Sie
den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
57
Problem
Mögliche Abhilfe
Wasserflecken und andere
Flecken auf Gläsern und Geschirr.
•
•
Das Geschirr ist nass.
•
•
•
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig. Stellen
Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel höher ein.
Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels liegen.
Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine
Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels liegen.
Mögliche andere Ursachen finden Sie
unter „Tipps und Hinweise“.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Elektrischer Anschluss
Wasserdruck
1)
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
596 / 818-898 / 555
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Min. / Max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Wasserversorgung
Kalt- oder
Fassungsvermögen
Gedecke
12
Leistungsaufnahme
Ein-Zustand (W)
0.50
Leistungsaufnahme
Aus-Zustand (W)
0.50
Warmwasser2)
max. 60 °C
1) Weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder
Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
TYPENSCHILD
INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE
Möchten Sie Informationen zum Leistungstest
erhalten, schicken Sie eine E-Mail an:
info.test@dishwasher-production.com
Notieren Sie die Produktnummer (PNC), die Sie auf
dem Typenschild finden.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
UMWELTTIPPS
mit dem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
58
*
59
156978170-A-052014
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising