Creative | WebCam NX Ultra | WC NX Ultra Pl.fm

WC NX Ultra Pl.fm Page 78 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
1 Informacje o kamerze
Widok z przodu
Polski
Widok z boku
1
1. Przycisk migawki
2
Naciśnij ten przycisk, aby
uruchomić program
PC-CAM Center lub
przechwytywać obrazy
3
2. Pierścień ustawiania ostrości
4
Umożliwia ustawianie ostrości
obrazu. Skieruj obiektyw w stronę
wybranego przedmiotu, a następnie
obracaj pierścień w kierunku
zgodnym lub przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż uzyskasz
ostry obraz.
3. Kabel USB
4. Ruchoma podpórka do
mocowania kamery na panelu
LCD
78
WC NX Ultra Pl.fm Page 79 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
2 Instalacja sterowników i kamery
Instalowanie sterowników i oprogramowania
NIE podłączaj jeszcze kamery do komputera!
1. Nie podłączaj kamery Creative WebCam NX Ultra do komputera przed zainstalowaniem sterowników. Jeśli przypadkowo
rozpoczęto instalację, gdy kamera Creative WebCam NX Ultra była podłączona, zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator
dodawania nowego sprzętu lub Kreator znajdowania nowego sprzętu. Kliknij przycisk Anuluj i odłącz kamerę WebCam od
komputera.
2. Włóż dysk CD Creative WebCam NX Ultra Installation do napędu CD-ROM. Jeśli nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij
przycisk Start -> Uruchom i wpisz d:\ctrun\ctrun.exe (literę d:\ należy zastąpić literą napędu CD-ROM).
3. Kliknij opcje instalacji sterowników i aplikacji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po zainstalowaniu aplikacji może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Klikaj przycisk Nie do momentu
zainstalowania wszystkich sterowników i aplikacji.
6. Umieść kamerę Creative WebCam NX Ultra na monitorze komputera lub innej płaskiej powierzchni. W przypadku paneli LCD lub
komputerów przenośnych, ustaw równo kamerę za pomocą zintegrowanej ruchomej podpórki. Patrz Rysunek 1 znajdujący się
poniżej.
7. Aby korzystać z mikrofonu w celu prowadzenia wideokonferencji, podłącz go do komputera. Patrz Rysunek 2 znajdujący się
poniżej.
79
WC NX Ultra Pl.fm Page 80 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
8. Podłącz kamerę WebCam do komputera. Patrz Rysunek 3 znajdujący się poniżej.
złącze
słuchawek
złącze
mikrofonu
port USB
mikrofon
ruchoma
podpórka
Rysunek 1: Umieszczanie
kamery Web na
komputerze
Rysunek 2: Podłączanie mikrofonu
do komputera
Rysunek 3: Podłączanie kamery Creative
WebCam NX Ultra do komputera
Tylko w systemie Windows XP
9. Po podłączeniu kamery do komputera system Windows automatycznie wykryje urządzenie.
10. Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator znajdowania nowego sprzętu kliknij polecenie Zainstaluj oprogramowanie
automatycznie (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
11. Sprawdź obraz w okienku podglądu Video (Film wideo) okna dialogowegoCreative WebCam NX Ultra Camera Configuration
(Konfiguracja kamery Creative WebCam NX Ultra). Jeśli obraz miga lub zawiera kilka ciemnych pasów, kliknij przycisk Cancel
Flicker (Usuń migotanie).
12. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.
Tylko w systemie Windows 2000
9. Po wyświetleniu okna dialogowego Nie znaleziono podpisu cyfrowego z informacją o wykryciu kamery Creative WebCam NX
Ultra kliknij przycisk Tak.
10. Sprawdź obraz w okienku podglądu Video (Film wideo) okna dialogowegoCreative WebCam NX Ultra Camera Configuration
(Konfiguracja kamery Creative WebCam NX Ultra). Jeśli obraz miga lub zawiera kilka ciemnych pasów, kliknij przycisk Cancel
Flicker (Usuń migotanie).
11. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.
80
WC NX Ultra Pl.fm Page 81 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
Tylko w systemach Windows Me i Windows 98/98 SE
9. Po podłączeniu kamery do komputera system Windows automatycznie wykryje urządzenie.
i. Po wyświetleniu monitu o włożenie dysku CD systemu Windows 98 lub Windows Me, zastąp dysk CD Creative WebCam NX
Ultra Installation odpowiednim dyskiem CD. Niektóre komputery dostarczane są bez dysku CD z systemem Windows, ale
wymagane pliki znajdują się w folderze c:\windows\options\cabs (literę c:\ należy zastąpić literą napędu, na którym
zainstalowano system Windows).
Uwaga: System Windows 98 jest dostępny w różnych wydaniach. Należy użyć wydania odpowiedniego dla używanego systemu.
ii.W oknie dialogowym Wkładanie dysku kliknij przycisk OK.
iii.Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10. Sprawdź obraz w okienku podglądu Video (Film wideo) okna dialogowegoCreative WebCam NX Ultra Camera Configuration
(Konfiguracja kamery Creative WebCam NX Ultra). Jeśli obraz miga lub zawiera kilka ciemnych pasów, kliknij przycisk Cancel
Flicker (Usuń migotanie).
11. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie uruchom ponownie komputer, jeśli zostanie wyświetlony monit.
81
WC NX Ultra Pl.fm Page 82 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
3 Przechwytywanie obrazów i filmów wideo
Robienie zdjęć
Aby zrobić zdjęcie:
1. Kliknij przycisk Start -> Programy -> Creative -> Creative WebCam -> Creative PC-CAM Center.
2. W oknie PC-CAM Center (Centrum PC-CAM) kliknij przycisk Live Video
(Wideo na żywo). W oknie Viewing (Podgląd)
zostanie wyświetlony aktualny widok z kamery.
3. W polu Save photo in (Zapisz zdjęcie w) wybierz album docelowy do zapisania zdjęcia.
4. Aby przechwycić obraz wyświetlany w oknie podglądu, kliknij przycisk Snap an image (Przechwyć obraz)
w dolnej części
okna. Domyślnie zdjęcie jest zapisywane automatycznie i dodawane do albumu docelowego.
Aby wyświetlić podgląd zdjęcia:
5. Kliknij pole wyboru Save automatically (Zapisz automatycznie), aby usunąć jego zaznaczenie, jeśli chcesz wyświetlić podgląd
każdego zdjęcia przed zapisaniem go w albumie docelowym.
6. Kliknij przycisk Snap an image (Przechwyć obraz)
dolnym rogu okna Live Video (Wideo na żywo).
7. Kliknij przycisk Save (Zapisz),
, aby zrobić zdjęcie. Podgląd zdjęcia zostanie wyświetlony w lewym
, jeśli chcesz zapisać je w albumie docelowym.
Nagrywanie filmu wideo
Aby nagrać film wideo:
1. Kliknij przycisk Start -> Programy -> Creative -> Creative WebCam -> Creative PC-CAM Center.
2. W oknie PC-CAM Center (Centrum PC-CAM) kliknij przycisk Live Video
(Wideo na żywo). W oknie Viewing (Podgląd)
zostanie wyświetlony aktualny widok z kamery.
3. W oknie Video size (Rozmiar obrazu wideo) wybierz odpowiednią rozdzielczość.
4. W polu Save video in (Zapisz film wideo w) wybierz album docelowy do zapisania wideo.
5. Aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo, kliknij przycisk Record video (Nagraj film wideo)
. Przycisk zacznie migać, co
będzie oznaczało, że trwa nagrywanie.
6. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk ponownie. Przycisk przestanie migać. Domyślnie film wideo jest zapisywany
automatycznie i dodawany do albumu docelowego.
82
WC NX Ultra Pl.fm Page 83 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
Aby wyświetlić podgląd wideo:
7. Kliknij pole wyboru Save automatically (Zapisz automatycznie), aby usunąć jego zaznaczenie, jeśli chcesz wyświetlić podgląd
każdego filmu wideo przed zapisaniem go w albumie docelowym.
8. Kliknij przycisk Record video (Nagraj film wideo)
, aby rozpocząć nagrywanie.
9. Po zatrzymaniu nagrywania kliknij przycisk Play (Odtwórz)
wyświetlić podgląd filmu wideo.
w dolnym lewym rogu okna Live Video (Wideo na żywo), aby
10. Jeśli chcesz zapisać go w albumie docelowym, po obejrzeniu filmu wideo kliknij przycisk Save (Zapisz)
.
Wyświetlanie zdjęcia
1. Kliknij przycisk My Album (Mój album)
. Program PC-CAM Center zostanie przełączony w tryb My Album (Mój album).
2. W polu My Album (Mój album) kliknij folder My Photo (Moje zdjęcia), a następnie kliknij album zawierający zdjęcia, które chcesz
wyświetlić. W oknie Thumbnails (Miniatury) zostaną wyświetlone miniatury zdjęć znajdujących się w albumie.
3. Kliknij dwukrotnie miniaturę zdjęcia wyświetlanego w oknie Thumbnails (Miniatury). Zdjęcie zostanie wyświetlone w oknie PCCAM Center Viewing (Podgląd w programie PC-CAM Center).
Jeśli rezultaty nie są satysfakcjonujące, można wybrać większą rozdzielczość, a następnie przechwycić obraz ponownie.
Wyświetlanie filmu wideo
1. Kliknij przycisk My Album (Mój album)
. Program PC-CAM Center zostanie przełączony w tryb My Album (Mój album).
2. W polu My Album (Mój album) kliknij folder My Video (Moje filmy wideo), a następnie kliknij album zawierający filmy wideo, które
chcesz wyświetlić. W oknie Thumbnails (Miniatury) zostaną wyświetlone miniatury filmów wideo znajdujących się w albumie.
3. Kliknij dwukrotnie miniaturę filmu wideo, który chcesz wyświetlić. Wideo zostanie odtworzone w oknie Viewing (Podgląd).
Jeśli rezultaty nie są satysfakcjonujące, można wybrać większą rozdzielczość, a następnie przechwycić obraz wideo ponownie.
Uruchamianie pomocy programu PC-CAM Center
Plik pomocy zawiera instrukcje na temat korzystania z programu PC-CAM Center w celu robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo.
Zawiera on także informacje na temat optymalizacji ustawień tak, aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia i filmy wideo.
Aby uruchomić plik pomocy:
1. Kliknij logo programu PC-Cam Center w lewym górnym rogu okna programu PC-CAM Center.
2. Z menu PC-CAM Center wybierz polecenie Help (Pomoc).
83
WC NX Ultra Pl.fm Page 84 Wednesday, September 3, 2003 2:46 PM
4 Inne informacje
Instrukcja obsługi
Szczegółowe informacje na temat korzystania z kamery zwiera Instrukcja obsługi (User’s Guide) na dysku CD:
d:\manual\<english>\manual.pdf
Rejestracja produktu
Skorzystaj z wielu udogodnień, rejestrując produkt podczas instalacji lub pod adresem witryny sieci Web
http://www.creative.com/register.
Korzyści obejmują:
• Pomoc techniczną oraz pomoc dla produktów świadczoną przez firmę Creative
• Uaktualnienia dotyczące promocji i imprez
Pomoc techniczna i gwarancja
Baza wiedzy Creative Knowledgebase
Rozwiązania problemów technicznych można uzyskać w
dostępnej przez 24 godziny na dobę bazie wiedzy
Knowledgebase firmy Creative. Przejdź do witryny
http://www.creative.com i wybierz swój kraj.
Informacje na temat pomocy technicznej zwiera plik d:\support\<język>\support.pdf
Informacje na temat gwarancji zawiera plik d:\warranty\<region>\<język>\warranty.pdf
Dowód zakupi należy przechowywać przez cały czas trwania gwarancji.
(literę d:\ należy zastąpić literą napędu CD-ROM, <region> regionem, w którym znajduje się użytkownik, a <język> językiem, w
którym napisany jest dokument)
Copyright © 2003 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i za takie są uznawane.
84
Download PDF

advertising