Cabasse CINESOUND

HI-FI Cabasse Cinesound
K
oncepcja zak³ada, ¿e u¿ytkownik ma ju¿
odtwarzacz DVD, pod³¹czony bezpoœrednio lub poœrednio (przez tuner satelitarny) do telewizora. O rozstawieniu piêciu kolumn nie ma mowy, o czym w wielkiej mierze
decyduje ¿ona. Fundusze s¹ ograniczone (te¿
g³ównie przez trwoni¹c¹ ¿onê), ale trochê uda³o
siê uratowaæ. Teraz siê przyda, bo Cinesound
jednak swoje kosztuje – wiele niskobud¿etowych
systemów g³oœnikowych jest znacznie tañszych.
Cinesound nie jest wiêc wcale rozwi¹zaniem ultraniskobud¿etowym. Tutaj p³acimy nie za jakoœæ
dŸwiêku, ale za elegancjê i wygodê. Cinesound
wymaga tylko, by wyjœæ przewodem SCART z telewizora, wejœæ do subwoofera (tam znajduje siê
wzmacniacz i dekodery), a stamt¹d rozes³aæ sygna³y na pozosta³e g³oœniki. Pierwsze novum to
wykorzystanie liniowego sygna³u audio z telewizyjnego wyjœcia, wzmocnieniu go i przetworzeniu w subwooferze. Drug¹ innowacj¹ s¹ g³oœniki.
Cinesound proponuje dwie wersje systemu, w
ka¿dym stosowane s¹ tylko trzy g³oœniki przed-
Wielu moich znajomych, oczywiœcie nieaudiofilów (tylko z takimi utrzymujê kontakt)
pyta, co s¹dzê o g³oœnikach, które montowane s¹ w telewizorach. S¹ do bani –
odpowiadam bez wahania, zanim zd¹¿ê us³yszeæ, o jak¹ markê i model chodzi. Bo
chocia¿ w danych technicznych na temat telewizorowych g³oœników mo¿na przeczytaæ
rzeczy niezwyk³e, to w rzeczywistoœci pozostaj¹ one o dwie lub trzy ligi za
zwyczajnymi, choæby niskobud¿etowymi, zespo³ami g³oœnikowymi. I rozwi¹zania
poœredniego jak dot¹d nie zna³em. Cabasse mo¿e nie jest pierwsz¹ firm¹, która
oferuje “pó³kino”, przyznam jednak szczerze, ¿e innego systemu o takiej
funkcjonalnoœci nie spotka³em.
nie. Bardziej tradycyjna opcja oferuje trzy maleñkie satelity (takie jak Xo), wariant zwariowany
proponuje wszystkie przetworniki schowane
w jednej walcowatej obudowie, wykonanej ze
szczotkowanego aluminium (wygl¹d i budowa
znane z Xi lub Ki). D³ugoœæ obudowy tego systemu g³oœnikowego nie jest przypadkowa, idealnie
pasuje, by umieœciæ j¹ pod (lub nad) monitorem
plazmowym o przek¹tnej 42 cale. Zawiera trzy
dwudro¿ne podsystemy, w ka¿dym koaksjalnie
po³¹czone 15-mm kopu³kowy wysokotonowy
i 10-cm nisko-œredniotonowy (jak wynika z kata-
logu, s¹ to identyczne uk³ady, jak zastosowane
w satelitach Xo). Walec ³¹czy siê z subwooferem
za pomoc¹ jednego, szeœcio¿y³owego przewodu.
Modu³ basowy równie¿ jest bardzo egzotyczny.
Na tylnym panelu s¹ trzy SCART-y. Dwa z nich
s³u¿¹ do pod³¹czenia zewnêtrznych urz¹dzeñ
(dekoder, odtwarzacz DVD), trzeci ³¹czy subwoofer z telewizorem. W ten sposób nag³aœniamy
trzy Ÿród³a bezpoœrednio pod³¹czone do Cinesound. (Oczywiœcie w grê wchodzi tak¿e ³¹czenie
kaskadowe Ÿróde³ AV ³añcuszkiem SCART-ów).
Subwoofer ma jedno wejœcie dyskretne, na które
Cabasse CINESOUND
KINO NA PÓ£ GWIZDKA
C
O
D
S
£
U
C
H
14
zy z g³oœników ró¿nych kana³ów, zainstalowanych w tak ma³ej odleg³oœci od siebie,
mo¿na uzyskaæ choæby namiastkê dŸwiêku przestrzennego? Scena siêga poza granice ekranu,
bez przesady jednak, akcje wyraŸnie skupiane s¹
w okolicach walca. W gruncie rzeczy, na przednim planie, jest prawid³owo, choæ nie efektownie
– w dobrze wyregulowanych systemach kinowych kolumny lewa i prawa asystuj¹ tylko wydarzeniom reprodukowanym przez g³oœnik centralny. Z efektami otaczaj¹cymi jest ju¿ oczywiœcie
bardzo s³abo.
Brzmienie Cinesounda jest masywne i ³agodne, s³ychaæ analogie z testowanym kiedyœ systemem satelit Xo. Œrednie czêstotliwoœci s¹ mocne
i gêste, o umiarkowanej analitycznoœci. O ile
podstawowe dŸwiêki z przedniego planu (w tym
dialogi) przekazywane s¹ jeszcze dostatecznie
czytelnie, to informacje ulokowane g³êbiej rozmazuj¹ siê, a najcichsze znikaj¹. Góra pasma jest
oszczêdna i delikatna. Udaje siê jej pokazaæ
czêœæ niuansów, ostroœci i metalicznoœci nie ma
zupe³nie. Bas potrafi zagraæ nisko, niskie tony s¹
przy tym dobrze separowane, ale nie narzucaj¹
siê z konturami i twardoœci¹. Wyczuwalne jest
os³abienie na prze³omie niskich i œrednich czêstotliwoœci, aktorzy dysponuj¹cy niskim “amerykañskim” g³osem bêd¹ przez Cinesound wyciszeni.
Ten ryzykownie skonstruowany system
sprawnie przekazuje zmiany dynamiczne. Cinesound z zaskakuj¹c¹ swobod¹ przechodzi do kolejnych, wy¿szych poziomów natê¿enia, dobrze
wyczuwaj¹c ró¿nicê pomiêdzy scenami spokojnymi a bardzo agresywnymi.
To coœ na pewno lepszego ni¿ dŸwiêk z telewizora, chocia¿ kosztuje drugie tyle... Ale nie
mówmy ju¿ o telewizorach – w czasach plazmy
i LCD Cinesound nie bêdzie siê wydawa³ zbyt
drogi, a pok³adane w nim nieaudiofilskie oczekiwania z pewnoœci¹ zrealizuje.
kwiecieñ 2005
CINESOUND
Cena [z³]
Dystrybutor
4500
THE HI-END
Wykonanie i komponenty
Trzy koaksjalne przetworniki w eleganckim
zespole przednim, 20-cm g³oœnik w przeciêtnie wygl¹daj¹cym subwooferze.
ocena
dobra+
FunkcjonalnoϾ
Doskona³y pomys³ na proste uzupe³nienie
monitora PDP lub LCD. Wygodny system
pod³¹czania i sterowanie.
ocena
bardzo dobra+
Brzmienie
Miêkki, gêsty, ma³o analityczny dŸwiêk. Bas
dobrze rozbudowany. Poprawna dynamika.
ocena
dostateczna+
ocena wa¿ona
(4,3) dobra+
Analog HI-FI
sk³adaj¹ siê: kompozyt, S-Video i analogowa para
audio. System mo¿e siê w³¹czaæ i wy³¹czaæ automatycznie, potrafi pracowaæ w trybie imituj¹cym
dŸwiêk dookólny, ale tak¿e w stereo. Na tylnym
panelu jest nawet gniazdo s³uchawkowe (nie ka¿dy telewizor ma takie) oraz regulacja poziomu
basu. Cztery maleñkie guziczki reguluj¹ g³oœnoœæ
ca³ego zestawu (elektronicznie), w³¹czaj¹ i wy³¹czaj¹ urz¹dzenie. Do subwoofera do³¹czony jest
sterownik, który pozwala na zmianê tych parametrów. Ponadto Cinesoud zaopatrzono w funkcjê polegaj¹c¹ uczenia siê przez subwoofer komend z pilota telewizyjnego. Po wykonaniu kilku
nieskomplikowanych operacji mo¿emy zmieniaæ
Ÿród³a AV oraz regulowaæ g³oœnoœæ pos³uguj¹c
siê jednym sterownikiem.
Subwoofer jest w¹ski, wysoki i g³êboki. 21centymetrowy g³oœnik basowy umieszczono na
bocznej œciance, a wylot bas-refleks na dole.
Obudowê oklejono srebrn¹ foli¹, która (s³abo)
udaje aluminium.
Grzegorz Rogó¿
Subwoofer
zawiera nie tylko
wzmacniacz dla
g³oœnika niskotonowego, ale
równie¿ dla trzech
przednich
g³oœników. Do
Cinesub nale¿y
pod³¹czyæ
wszystkie domowe
urz¹dzenia AV,
a póŸniej
wprowadziæ
sygna³ do
monitora – do
tego s³u¿¹ trzy
z³¹cza SCART
i jedno “z³o¿one”
wejœcie audio
wizualne.
guzik do pdf v2
kwiecieñ 2005
15