Electrolux | EOB53004 | informaţii pentru utilizator Cuptor încorporat

informaþii pentru utilizator
Cuptor încorporat
EOB53004
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Descrierea produsului
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Recomandări ajutătoare
Tabele de gătit
2
3
4
4
6
7
Îngrijirea şi curăţarea
Ce trebuie făcut dacă...
Instalarea
Conexiunea electrică
Protejarea mediului înconjurător
Relaţiile cu clienţii
8
11
12
13
13
14
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru utilizarea
corectă a aparatului, citiţi cu atenţie
acest manual înainte de instalare şi de
utilizare. Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni împreună cu aparatul, chiar
dacă îl mutaţi sau îl vindeţi. Utilizatorii
trebuie să cunoască în mod complet
modul de funcţionare şi elementele de
siguranţă ale aparatului.
Utilizarea corectă
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.
• Acest aparat este proiectat exclusiv pentru
uz casnic.
• Aparatul nu trebuie utilizat ca suprafaţă de
lucru sau de depozitare.
• Nu puneţi şi nu păstraţi lichide inflamabile,
materiale foarte inflamabile sau obiecte care se pot topi (de ex. folie de plastic, plastic, aluminiu) pe aparat sau lângă acesta.
• Atenţie la racordarea aparatelor electrice la
o priză aflată lângă aparat. Nu lăsaţi cablul
de alimentare să intre în contact uşa fierbinte a cuptorului sau să se prindă sub
aceasta.
• Nu lăsaţi vasele umede şi alimentele în
cuptor după ce aţi terminat de gătit, deoarece umezeala poate deteriora emailul sau
poate pătrunde la componentele interne
ale cuptorului.
• Nu încercaţi să reparaţi aparatul singuri
pentru a preveni rănirea dvs. şi deteriorarea aparatului. Contactaţi întotdeauna Serviciul de asistenţă tehnică.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau
răzuitoare ascuţite de metal pentru a
curăţa sticla uşii cuptorului, deoarece pot
zgâria suprafaţa, ceea ce poate duce la
spargerea sticlei.
Atenţionare privind stratul de email
Modificarea culorii startului de email al
cuptorului ca rezultat al utilizării nu afectează funcţionarea normală şi corectă a
cuptorului. Deci, aceste modificări nu
constituie un defect în sensul contractului de garanţie.
Siguranţa copiilor
• Acest aparat trebuie utilizat numai de adulţi. Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se
joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi copiii să se apropie de ambalaje.
Există riscul de sufocare.
• Nu lăsaţi copiii să se apropie de aparat
atunci când acesta este utilizat. Părţile accesibile pot deveni fierbinţi când acesta
este în funcţiune. Există pericol de arsuri.
Instrucţiuni generale de siguranţă
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului
în care sunt supravegheaţi sau li s-au dat
instrucţiuni în legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare
pentru siguranţa lor.
• Partea interioară a aparatului devine foarte
fierbinte când acesta este în funcţiune.
Aveţi grijă şi nu atingeţi niciun element fierbinte. Există pericol de arsuri.
electrolux 3
• Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide
uşa cuptorului pe durata gătitului sau la
sfârşit, pentru a permite eliminarea aburului sau a căldurii acumulate.
Instalarea
• Verificaţi ca aparatul să nu fie deteriorat din
cauza transportului. Nu conectaţi la priză
un aparat deteriorat. Dacă este nevoie,
contactaţi furnizorul.
• Numai tehnicieni de service autorizaţi pot
repara aparatul. Utilizaţi numai piese de
schimb originale.
• Aparatele încastrate poate fi utilizate numai
după instalarea într-un dulap încorporat în
perete şi suprafeţe de lucru corespunzătoare normelor.
• Nu schimbaţi specificaţiile şi nu modificaţi
acest produs. Pericol de rănire şi de deteriorare a aparatului.
Avertizare Respectaţi întocmai
instrucţiunile privind efectuarea
conexiunilor electrice.
Informaţii privind acrilamidele
Important Conform ultimelor cercetări
ştiinţifice, prăjirea excesivă a alimentelor, mai
ales a celor care conţin amidon, poate
constitui un risc pentru sănătate din cauza
acrilamidelor. De aceea, vă recomandăm să
gătiţi la temperatura cea mai mică posibilă şi
să nu rumeniţi prea tare alimentele.
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
Accesorii
Tavă de scurgere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panoul de comandă
Buton de control al temperaturii
Indicator temperatură
Afişajul
Indicator alimentare electrică
Butonul de control al funcţiei cuptorului
Grătar
Becul cuptorului
Ventilator
Plăcuţa cu datele tehnice
Tavă de copt
4 electrolux
Raftul cuptorului
Înainte de prima utilizare
Îndepărtaţi ambalajele, atât din interiorul
cuptorului cât şi din exteriorul lui, înainte
de a-l utiliza. Nu înlăturaţi plăcuţa cu datele tehnice.
Când conectataţi aparatul la sursa de alimentare electrică sau dacă a avut loc o întrerupere a curentului, indicatorul funcţiei
Timp clipeşte automat. Trebuie să setaţi ora
zilei. Dacă nu a fost setată ora zilei, aparatul
nu funcţionează.
Important Pentru a deschide uşa cuptorului,
ţineţi întotdeauna mânerul de mijloc.
Setarea orei zilei
Pentru a seta ora zilei utilizaţi butonul " + "
sau " - ". După circa 5 secunde nu mai clipeşte şi ceasul indică ora reglată.
Curăţarea iniţială
Curăţaţi aparatul înainte de a-l folosi prima
dată. Curăţaţi accesoriile şi interiorul cuptorului cu apă caldă şi săpun şi o cârpă moale.
După aceea, preîncălziţi cuptorul fără alimente.
Preîncălzire
Rotiţi butonul de control al funcţiei cuptorului
şi lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
la
45 minute la temperatura maximă, pentru a
arde toate reziduurile de pe suprafaţa cavităţii. Accesoriile se pot încălzi mai tare decât în cazul utilizării normale. Cu această
ocazie, cuptorul poate degaja un miros
neplăcut. Acest lucru este normal. Asiguraţivă că încăperea este bine aerisită.
Utilizarea zilnică
Funcţiile cuptorului
Simboluri
Poziţia oprit
Lumina cuptorului - se aprinde fără nicio funcţie de gătit.
Gătit convenţional - căldura vine atât de la elementul de sus cât şi de la cel de jos.
Pentru a coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului.
Elementul de încălzire superior - încălzeşte numai din partea de sus a cuptorului.
Pentru a termina alimentele deja gătite.
Elementul de încălzire inferior - încălzeşte numai din partea de jos a cuptorului. Pentru
a coace prăjituri cu bază crocantă.
Grătar interior - pentru frigerea la grătar a alimentelor în cantităţi mici în mijlocul raftului.
Pentru a face pâine prăjită.
electrolux 5
Simboluri
Grătar complet - întregul element grătar este pornit. Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantităţi mari. Pentru a face pâine prăjită.
Gătirea cu ventilator - vă permite să frigeţi sau să frigeţi şi să coaceţi alimente care
necesită aceeaşi temperatură de gătire, utilizând mai mult de un raft, fără transfer de miros.
Decongelare - dezgheaţă alimente congelate. Butonul de control al temperaturii trebuie
să fie în poziţia oprită.
Afişajul
4
5
7
6
8
2
1
3
1 Buton selector
2 Buton de control pentru reducere
3 Buton de control pentru mărire
4 Afişajul
5 Indicatorul duratei gătirii
6 Indicatorul sfârşitului gătirii
Funcţiile ceasului
7 Indicator ceas avertizor
8 Indicatorul orei zilei
Pornirea aparatului
Selectaţi funcţia cuptorului şi temperatura.
Selectarea funcţiei cuptorului
Rotiţi butonul de control al funcţiilor cuptorului în sens orar (vezi "Descrierea produsului").
Setarea temperaturii
Rotiţi butonul de control al temperaturii în
sens orar (vezi "Descrierea produsului"). Puteţi seta temperatura între 50°C şi 250°C.
Oprirea aparatului
Rotiţi butonul de comandă a funcţiilor cuptorului şi butonul de control al temperaturii pe
poziţia oprit.
Funcţie
Descriere
Durata gătirii
Pentru a seta cât timp urmează să funcţioneze cuptorul.
După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cuptorul
se opreşte automat.
Sfârşitul gătirii
Pentru a seta când să se oprească cuptorul.
După ce timpul a trecut, se aude un semnal sonor. Cuptorul
se opreşte automat.
Durata gătirii şi Sfârşitul gătirii
combinate .
Pentru a seta pornirea întârziată a aparatului.
Cuptorul porneşte automat la momentul calculat, şi se opreşte
după scurgerea duratei de gătit setate.
Ceasul avertizor
Pentru reglarea unei perioade de timp scurt. Se aude un semnal când expiră intervalul setat. Pentru a opri semnalul apăsaţi
orice buton.
Important Ceasul avertizor nu opreşte cuptorul.
Ceasul
Pentru a seta timpul.
Setarea funcţiei ceasului
Continuaţi să apăsaţi butonul selector
până când indicatorul funcţiei arată funcţia
corectă. Apăsaţi butoanele " + " şi " - " pentru
a seta durata de gătire dorită.
Anularea funcţiei ceasului
până când indiApăsaţi butonul selector
catorul funcţiei arată funcţia corectă şi
apăsaţi butonul " - ". După câteva secunde
funcţia ceasului se stinge.
6 electrolux
Stingerea afişajului
Dacă stingeţi afişajul, reduceţi consumul
de energie.
Puteţi stinge afişajul dacă nu este setată
nicio altă funcţie.
1. Apăsaţi " + " şi " - " simultan timp de 5
secunde.
2. Pentru a aprinde afişajul din nou, apăsaţi
orice buton.
Indicator alimentare electrică
Indicatorul alimentării electrice (consultaţi
"Descrierea produsului") se aprinde atunci
când butonul de control pentru funcţia cuptorului este setat.
Indicator luminos temperatură
Indicator luminos temperatură se aprinde
când cuptorul se încălzeşte (vezi "Descrierea
produsului"). Se stinge când cuptorul ajunge
la temperatura setată. Se va aprinde şi se va
stinge ciclic pentru a indica faptul că temperatura este menţinută.
Ventilatorul de răcire
Ventilatorul de răcire (nu este vizibil)
păstrează reci panoul frontal, butoanele şi
mânerul uşii cuptorului. Ventilatorul porneşte
automat atunci când cuptorul este pornit.
Aerul fierbinte iese prin orificiile de lângă mânerul uşii cuptorului. După stingerea cuptorului, ventilatorul poate continua să funcţioneze, pentru a menţine butoanele reci.
Termostatul de siguranţă
Pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă
(prin utilizarea incorectă a aparatului sau a
componentelor defecte), cuptorul este dotat
cu un termostat de siguranţă, care întrerupe
alimentarea cu energie. În momentul în care
temperatura scade, cuptorul porneşte din
nou automat.
În cazul nefuncţionării termostatului, nu încercaţi să-l reparaţi singur. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă tehnică.
Recomandări ajutătoare
Avertizare Întotdeauna închideţi uşa
cuptorului atunci când gătiţi, chiar şi
atunci când folosiţi grătarul.
Nu puneţi tăvi de coacere, oale pe podeaua cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalţului cuptorului.
Aveţi grijă când extrageţi sau instalaţi accesoriile cuptorului pentru a preveni deteriorarea smalţului cuptorului.
• Cuptorul are patru nivele de rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de
jos a podelei cuptorului.
• Puteţi găti diferite feluri de mâncare pe
două niveluri în acelaşi timp. Puneţi rafturile
pe nivelul 1 şi 3.
• Cuptorul este echipat cu un sistem special
care produce o circulaţie naturală a aerului
şi o reciclare constantă a aburului. Acest
sistem face posibil gătitul în aburi şi păstrarea preparatelor moi în interior şi crocante
la exterior. Reduce la minim durata de gătire şi consumul de energie.
• Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla uşii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa cuptorului pe durata gătirii. Pentru
a reduce condensul, lăsaţi cuptorul să
funcţioneze timp de 10 minute înainte de
gătire.
• Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a
aparatului.
Coacerea prăjiturilor
• Cea mai bună temperatură pentru coacerea prăjiturilor este între 150 °C şi 200 °C.
• Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute înainte de coacere.
• Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
• Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber pentru raft între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
• Nu prăjiţi bucăţi de carne mai mici de 1 kg.
Gătirea unor bucăţi prea mici face carnea
prea uscată.
• Pentru a păstra carnea roşie bine făcută la
exterior şi suculentă la interior, setaţi temperatura între 200°C-250°C.
• Pentru carnea albă, pui şi peşte, setaţi
temperatura între 150°C-175°C.
electrolux 7
• Utilizaţi o tavă de scurgere pentru alimentele foarte grase pentru a evita petele pe
cuptor care pot fi permanente.
• Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se
prelingă afară.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă turnarea de puţină apă în tava de
scurgere.
• Pentru a împiedica formarea de prea mult
abur în cuptor pe durata frigerii, adăugaţi
încă puţină apă în cazul în care cantitatea
iniţială se evaporă.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiti cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
aparat.
Tabele de gătit
Greutate
(kg)
Aliment
Funcţia cuptorului
Nivel
Temperatura cuptorului
(°C)
Durate de
gătire
(min)
1
Porc / Miel
2
180
110-130
1
Viţel / Mânzat
2
190
70-100
1,2
Pui / Iepure
2
190
70-80
1,5
Raţă
1
160
120-150
3
Gâscă
1
160
150-200
4
Curcan
1
180
210-240
1
Peşte
2
190
30-40
1
Roşii sau ardei umpluţi /
Cartofi prăjiţi
2
190
50-70
Prăjituri rapide
2
160
45-55
Plăcinte
2
160
80-100
1
Biscuiţi
3
140
25-35
2
Lasagna
2
180
45-60
1
Pâine albă
2
190
50-60
1
Pizza
1
190
25-35
Avertizare Nu căptuşiţi cuptorul cu folie
de aluminiu şi nu puneţi o tavă de prăjire
sau de coacere pe partea de jos a
cuptorului, pentru că în caz contrar
smalţul cuptorului va fi deteriorat de
căldura formată. Căldura acumulată
poate deteriora emailul cuptorului.
Avertizare Gătiţi întotdeauna cu uşa
cuptorului închisă, chiar şi atunci când
gătiţi la grătar. Aveţi grijă atunci când
deschideţi uşa batantă a cuptorului. Nu
lăsaţi uşa să se deschidă prin cădere,
ţineţi uşa de mâner până când se
deschide complet.
8 electrolux
Frigerea la grătar
Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute,
înainte de gătire.
Cantitate
TIP DE MÂNCARE
Frigerea la grătar
Bucăţi
g
File bucăţi
4
800
Biftec
4
600
Cârnaţi
8
Cotlet de porc
Durata de gătire în minute
Temp.
(°C)
Prima parte
A doua
parte
3
250
12-15
12-14
3
250
10-12
6-8
/
3
250
12-15
10-12
4
600
3
250
12-16
12-14
Pui (tăiat în două)
2
1000
3
250
30-35
25-30
Kebab
4
/
3
250
10-15
10-12
Piept de pui
4
400
3
250
12-15
12-14
Hamburger
6
600
3
250
20-30
File de peşte
4
400
3
250
12-14
10-12
Pâine prăjită cu garnitură
4-6
/
3
250
5-7
/
Pâine prăjită
4-6
/
3
250
2-4
2-3
Nivelul
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Înainte de curăţare, opriţi
cuptorul şi lăsaţi-l să se răcească.
Avertizare Din motive de siguranţă, nu
curăţaţi cuptorul cu un aparat de curăţat
cu jet de abur sau cu presiune mare.
Avertizare Păstraţi aparatul curat tot
timpul. Depunerile de grăsimi şi resturi
alimentare pot cauza incendii, mai ales
în cazul tăvii de scurgere.
Exteriorul aparatului
• Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu apă
caldă şi săpun şi o cârpă moale.
• Pentru piesele din metal din partea din
faţă, utilizaţi agenţi de curăţare obişnuiţi.
• Nu utilizaţi agenţi de curăţare şi bureţi
abrazivi.
Interiorul cuptorului
• Stingeţi becul din cuptor înainte de a
curăţa interiorul.
• Curăţaţi interiorul cuptorului cu apă caldă
şi săpun şi o cârpă moale şi lăsaţi-l să se
usuce.
Accesorii
După fiecare utilizare, curăţaţi toate componentele culisante (raft, tavă de copt, şine de
suport raft etc.) cu apă caldă şi săpun şi o
cârpă moale şi lăsaţi-le să se usuce bine.
Umeziţi scurt timp pentru a uşura curăţarea.
Îngrijirea căptuşelilor catalitice
Partea de sus şi pereţii cuptorului sunt căptuşiţi cu smalţ catalitic. Smalţul catalitic elimină
uleiul şi grăsimea care se strâng atunci când
gătiţi.
Pentru a curăţa cavitatea cuptorului setaţi
butonul de control al funcţiei cuptorului la
şi lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
45 minute la temperatura maximă.
Pentru o bună performanţă a căptuşelii catalitice, urmaţi această procedură o dată pe
săptămână.
Avertizare Nu lăsaţi copiii să se apropie
de aparat atunci când curăţaţi cavitatea
cuptorului la temperatură înaltă.
Suprafaţa cuptorului devine foarte
fierbinte şi există risc de arsuri.
Avertizare Nu încercaţi să curăţaţi
smalţul catalitic.
electrolux 9
Curăţarea uşii cuptorului
Uşa cuptorului are două panouri de sticlă
montate unul peste celălalt. Pentru a uşura
curăţarea cuptorului, scoateţi uşa şi panoul
interior de sticlă.
3. Închideţi uşa cuptorului până la prima poziţie de deschidere (aprox. 45°). Trageţi
apoi uşa înainte şi scoateţi-o din locaşul
său.
Avertizare Uşa cuptorului se poate
închide dacă încercaţi să scoateţi panoul
interior de sticlă când uşa este încă
asamblată.
Avertizare Verificaţi dacă panourile de
sticlă sunt reci, înainte de a curăţa sticla
uşii. Există riscul de spargere a sticlei.
Avertizare Când panourile de sticlă ale
uşii sunt deteriorate sau au zgârieturi,
sticla devine slabă şi se poate sparge.
Pentru a preveni acest lucru, trebuie să
le înlocuiţi. Pentru instrucţiuni
suplimentare, contactaţi centrul de
service local.
4. Puneţi uşa pe o suprafaţă stabilă protejată de o cârpă moale.
Scoaterea uşii cuptorului şi a panoului
de sticlă
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi cele două
balamale.
5. Eliberaţi sistemul de blocare pentru a
scoate panoul interior de sticlă.
2. Ridicaţi şi rotiţi pârghiile de pe cele două
balamale.
10 electrolux
Pentru a face acest lucru, efectuaţi paşii în
sens invers.
Panoul interior marcat cu un cadru decorativ
trebuie reasamblat astfel încât cadrul imprimat să fie îndreptat spre exterior. Panoul de
sticlă este corect aşezat dacă nu simţiţi niciun fel de asperitate când vă treceţi degetele
peste suprafaţă.
Introduceţi panoul de sticlă interior în locaşurile potrivite, aşa cum este ilustrat.
6. Rotiţi cele 2 dispozitive de fixare la 90° şi
scoateţi-le din locaşurile lor.
7. Ridicaţi cu grijă şi scoateţi panoul de
sticlă.
Pentru modelele din inox sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului şi panoul de comandă din oţel inoxidabil sau aluminiu numai
cu un burete umed. Uscaţi cu grijă după
curăţare cu o cârpă moale. Nu utilizaţi
spălătoare de sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece pot deteriora suprafaţa.
Ghidajele detaşabile ale raftului şi
panourile catalitice
Pentru a curăţa cavitatea cuptorului scoateţi
ghidajele raftului şi panourile catalitice.
Curăţaţi panoul de sticlă cu apă şi săpun.
Uscaţi cu grijă.
Avertizare Curăţaţi panoul de sticlă
doar cu apă şi săpun. Agenţii de
curăţare abrazivi, substanţele pentru
înlăturarea petelor şi obiectele ascuţite
(de exemplu cuţite sau răzuitoare) pot
deteriora sticla.
Introducerea uşii cuptorului şi a
panoului de sticlă
După terminarea procedurii de curăţare, introduceţi panoul de sticlă şi uşa cuptorului.
Avertizare Aveţi grijă când scoateţi
ghidajele raftului. Panourile catalitice nu
sunt fixate de cavitatea cuptorului şi pot
cădea când ghidajele raftului sunt
scoase.
Avertizare Înainte de a efectua
operaţiile de întreţinere, verificaţi
cuptorul să fie rece. Există riscul de
arsuri din cauza căldurii reziduale.
Scoaterea şinelor laterale
1. Utilizaţi o mână pentru a trage partea din
faţă a ghidajelor raftului. Ţineţi ghidajele
raftului şi panoul catalitic în poziţie cu cealaltă mână.
electrolux 11
După ce aţi terminat de curăţat puneţi ghidajele raftului şi panoul catalitic la loc. Pentru
a pune la loc ghidajele raftului şi panourile
catalitice, urmaţi procedura în ordine inversă.
Înlocuirea becului cuptorului şi
curăţarea capacului de sticlă
2. Ţineţi ghidajele raftului şi panoul catalitic
în poziţie şi în acelaşi timp desfaceţi ghidajele raftului din spate.
Avertizare Înainte de a schimba becul
cuptorului (consultaţi "Descrierea
produsului"), opriţi aparatul şi
deconectaţi-l de la sursa de alimentare
cu energie electrică.
2
1
Curăţaţi ghidajele raftului cu apă caldă cu
săpun. Ştergeţi cu o lavetă moale. Nu utilizaţi
produse abrazive, care le-ar putea deteriora.
1. Rotiţi capacul de sticlă în sens antiorar şi
scoateţi-l. Curăţaţi capacul de sticlă.
2. Dacă este necesar, înlocuiţi becul vechi
cu un bec de 15/25 W, 230 V (50 Hz),
rezistent la o temperatură de 300°C (tip
de soclu: E14).
3. Puneţi la loc capacul de sticlă.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Soluţia problemei
Cuptorul nu funcţionează.
Verificaţi dacă:
• funcţia cuptorului şi temperatura sunt setate.
• aparatul este corect conectat şi sursa de alimentare a cuptorului este cuplată.
• ora zilei este setată.
Lumina pentru temperatura cuptorului nu se
aprinde.
Setaţi:
• temperatura cu butonul de control al temperaturii.
• funcţia cuptorului, cu butonul de control pentru
funcţiile cuptorului.
Becul cuptorului nu funcţionează.
• Setaţi o funcţie cu butonul de control al funcţiilor
cuptorului.
• Verificaţi becul cuptorului şi înlocuiţi-l dacă este
cazul.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în
cavitatea cuptorului.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare să stea în cuptor mai
mult de 15-20 minute după terminarea procesului
de gătire.
"12.00" apare pe afişaj şi LED-ul ceasului clipeşte. Resetaţi ora.
12 electrolux
Dacă apare un defect, încercaţi întâi să găsiţi
chiar dvs. o soluţie. Dacă nu puteţi găsi sin-
gur o soluţie a problemei, adresaţi-vă dealerului sau Serviciului de asistenţă tehnică.
Instalarea
540
20
2
570
590
560
594
in
550 m
560
580
• Înainte de încorporarea aparatului în mobilierul bucătăriei, asiguraţi-vă că dimensiunile cavităţii sunt potrivite.
• Asiguraţi-vă că există protecţie anti-şoc
pentru instalare.
• În conformitate cu reglementările în vigoare, toate piesele care asigură protecţia la
şoc trebuie fixate astfel încât să nu poată
fi desfăcute fără unelte.
• Aparatul poate fi amplasat cu spatele său
şi cu o parte aproape de aparate sau pereţi
de înălţime mai mare. Cealaltă parte trebuie amplasată aproape de mobilierul cu
aceeaşi înălţime.
• Aparatul încorporat trebuie să corespundă
cerinţelor de stabilitate ale DIN 68930.
• Cuptoarele încorporate şi plitele de gătit
sunt prevăzute cu sisteme speciale de conectare. Din motive de siguranţă, trebuie
să combinaţi numai aparate produse de
acelaşi fabricant.
50
÷57
0
in
550 m
593
Avertizare Instalarea aparatului trebuie
efectuată numai de o persoană
competentă şi calificată. Altfel, garanţia
devine invalidă în cazul în care există
defecţiuni.
560
-570
00
÷1
80
electrolux 13
A
B
Conexiunea electrică
Avertizare Instalaţia electrică trebuie
efectuată numai de o persoană
competentă şi calificată.
• Fabricantul nu este răspunzător dacă nu
respectaţi aceste măsuri de siguranţă.
• Împământaţi aparatul în conformitate cu
prevederile de siguranţă.
• Verificaţi dacă tensiunea nominală şi tipul
de energie electrică specificate pe plăcuţa
cu datele tehnice coincid cu tensiunea şi
puterea reţelei electrice locale.
• Acest aparat este livrat cu un cablu de alimentare electrică fără ştecher.
• Toate componentele electrice trebuie instalate sau înlocuite de un tehnician de la
Serviciul de asistenţă tehnică sau de personal calificat de service.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare, montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple, alţi conectori sau
prelungitoare. Există pericol de incendiu.
• Verificaţi ca ştecherul să fie accesibil după
instalare.
• Nu trageţi de cablul electric pentru a deconecta aparatul. Trageţi întotdeauna de
ştecher.
• Conectaţi aparatul la priză cu un dispozitiv
multipolar cu o distanţă între contacte de
cel puţin 3 mm, de exemplu întrerupător
de protecţie automat, dispozitiv de decuplare pentru scurgeri de curent sau siguranţă fuzibilă.
• Informaţiile referitoare la tensiune sunt
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice
(vedeţi "Descrierea produsului").
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul şi pot fi reciclate. Componentele din plastic sunt identificate prin
marcaje, de exemplu PE, PS, etc. Aruncaţi materialele de ambalare în recipientele adecvate din instalaţiile pentru gunoi
comunitare.
14 electrolux
Relaţiile cu clienţii
Pentru a vă putea acorda rapid ajutor, vă recomandăm să scrieţi următoarele informaţii:
• Descrierea modelului............
• Numărul produsului (PNC)............
• Numărul de serie (S-N.) ............
Informaţiile sunt specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice (vedeţi "Descrierea produsului").
Dacă aţi utilizat greşit aparatul sau dacă
instalarea acestuia nu a fost făcută de un
tehnician autorizat, este posibil ca vizita
tehnicianului de service sau a dealerului
să nu fie gratuită, chiar şi în perioada de
garanţie.
electrolux 15
www.electrolux.com
www.electrolux.ro
397121552-A-022009
Download PDF

advertising