Asus | X452 Series | โน้ตบุ๊ค PC

TH8453
การแก้ไขครั้งที่ 1
กรกฎาคม 2013
โน้ตบุ๊ค PC
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
15.6” : X552 Series
14.0” : X452 Series
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้
หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น
ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ทบ
่ี รรจุอยูภ
่ ายใน ยกเว้นเอกสารทีผ
่ ซ
ู้ อ
้ื เป็นผูเ้ ก็บไว้เพือ
่ จุดประสงค์ในกา
รสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”) ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ
ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน
หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,
ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา
(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อ
มูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหาย
เหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น
การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง
หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS;
หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS
ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น
คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว
โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS
จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)
และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;
หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย
หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้
ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง
ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตาม
ที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้
ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่
าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ
ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2)
การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเ
หตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่
ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไ
ปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น
การบริการและสนับสนุน
เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ http://support.asus.com
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
สารบัญ
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี.้ ................................................................. 7
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี.้ .............................................................. 8
ไอคอน.................................................................................... 8
การใช้ตัวพิมพ์........................................................................... 8
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.................................................. 9
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ........................................................... 9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ....................................................... 10
การทิ้งอย่างเหมาะสม.................................................................. 11
บทที่ 1:
การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
ทำความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. .............................................. 14
มุมมองด้านบน.......................................................................... 14
ด้านล่าง................................................................................... 19
ด้านขวา................................................................................... 22
ด้านซ้าย................................................................................... 24
ด้านซ้าย................................................................................... 26
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
เริ่มต้นการใช้งาน.................................................................... 28
ติดตั้งแบตเตอรี่แพค (ในเครื่องบางรุ่น)............................................ 28
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ........................................................... 29
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล........................................................... 31
กดปุ่ม Start (เริ่ม)...................................................................... 31
เจสเจอร์สำหรับทัชแพด............................................................ 32
การใช้แป้นพิมพ์..................................................................... 39
ปุ่มฟังก์ชั่น................................................................................ 39
ปุ่มฟังก์ชั่นสำหรับแอปส์ ASUS....................................................... 40
ปุ่ม Windows® 8....................................................................... 41
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น)........................................... 41
ปุ่มตัวเลข.................................................................................. 42
การใช้ออปติคัลไดรฟ์.............................................................. 43
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก..................................................... 46
หน้าจอล็อคของ Windows® 8.................................................................................46
Windows® UI........................................................................ 47
หน้าจอเริ่มต้น. .......................................................................... 47
ไลฟ์ไทล์.์ ................................................................................. 47
ฮ็อตสป็อต................................................................................ 48
การทำงานกับไลฟ์ไทล์.์ ........................................................... 51
การเรียกใช้แอพพ์...................................................................... 51
การปรับแต่งแอปส์...................................................................... 51
การปิดแอพพ์............................................................................ 52
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์............................................................... 53
Charms bar (ชาร์มบาร์). ........................................................... 55
คุณสมบัติสแน็ป...................................................................... 57
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ............................................................... 59
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ............................................. 61
การเชื่อมต่อ Wi-Fi..................................................................... 61
บลูทูธ ..................................................................................... 63
โหมดเครื่องบิน.......................................................................... 65
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย.......................................... 66
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก IP/PPPoE ................... 66
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP ................................ 68
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ. ............................................. 69
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป. ............................................ 69
บทที่ 4: แอปส์ ASUS
แอพพ์ที่น่าสนใจของ ASUS....................................................... 72
Power4Gear Hybrid................................................................. 72
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)...................................... 78
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา.......................... 78
BIOS.................................................................................... 78
การเข้าถึง BIOS......................................................................... 78
การตั้งค่า BIOS.......................................................................... 79
การแก้ไขปัญหา..................................................................... 89
รีเฟรช PC ของคุณ..................................................................... 89
รีเซ็ต PC ของคุณ....................................................................... 90
ตัวเลือกขั้นสูง............................................................................ 91
บทที่ 6: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม)
(ในเครื่องบางรุ่น).................................................................... 94
การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) (ในเครื่องบางรุ่น)..................... 97
การติดตั้งแบตเตอรี่แพคใหม่ (ในเครื่องบางรุ่น).............................. 103
ภาคผนวก
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)......................... 108
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)................................... 110
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน.................................................. 110
ภาพรวม................................................................................... 111
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย........................................ 111
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย ....................................... 111
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ................................................................... 111
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้..... 112
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง.................................. 113
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC..................... 114
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)......... 115
เครื่องหมาย CE......................................................................... 115
ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC สำหรับแคนาดา........................ 116
แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ................................... 117
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส......................................... 117
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL................................................ 119
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า.......................................... 120
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV...................................................... 120
REACH.................................................................................... 120
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation............................................... 120
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน................................................... 120
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก(สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน).. 121
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ............................... 122
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ........................................................... 122
การอนุมัติ CTR 21(สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)..................... 123
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR.......................... 125
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป......................................................... 125
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก .............................................................................................. 126
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ.......................................... 126
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8
บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8 ในโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
บทที่ 4: แอปส์ ASUS
บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปส์ ASUS ที่ให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ
Windows® 8 ของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
บทที่ 5: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทที่ 6: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
บทนี้แนะนำคุณถึงกระบวนการในการเปลี่ยนและการอัปเกรดชิ้นส่ว
นต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ภาคผนวก
ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเค
รื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้
เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:
สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม
เพื่อทำงานให้สมบูรณ์
หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ
ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์
คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง
และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ไอคอน
ไอคอนด้านล่าง ระบุถึงอุปกรณ์ที่สามารถใช้สำหรับทำงานหรือกระบวน
การบนโน้ตบุ๊ค PC ให้เสร็จ
= ใช้ทัชแพด
= ใช้แป้นพิมพ
การใช้ตัวพิมพ์
ตัวหนา
ตัวเอียง
= เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้
= นี่ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุ
ณหภูมิอยู่ระหว่าง 5˚C (41˚F) ถึง 35˚C (95˚F)
อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่อง
อยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำให้การระบายอากาศ
ลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนใดส่วนห
นึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบาย
ตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน
อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช
ำรุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปกคลุมโน้
ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่สามารถลดการไหลเวียนขอ
งอากาศ
อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ
หรือไม่มั่นคง
คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ
เรย์ที่สนามบิน (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)
แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก
และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ
ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยว
กับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค
PC ของคุณในเที่ยวบิน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ถอดสายไฟ AC และถอดแบตเตอรี่แพคออก
(ถ้าทำได้) ก่อนทำความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ใช้ฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด
ชุบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด
ผสมน้ำอุ่นเล็กน้อย เช็ดความชื้นส่วนเกินออกจากโ
น้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง
อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เบนซิน
หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง
อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว
ฝน หรือความชื้น
อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC
สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก
อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สรั่ว
10
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การทิ้งอย่างเหมาะสม
อย่าทิ้งโน้ตบุ๊คพีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน
ตรวจ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิน
้ ส่ว
นต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,
อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่เหรียญที่มีส่วนประกอบ
ของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอบกฏข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเ
สียทั่วไปจากภายในบ้าน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
11
12
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
13
ทำความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
มุมมองด้านบน
หมายเหตุ:
ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ
มุมมองด้านบนยังอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน้ตบุ๊ค PC
รุ่น 15”
14
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได
กล้อง
กล้องในตัว ใช้สำหรับการถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ตัวแสดงสถานะกล้อง
ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำลังใช้งานกล้องในตัว
ไมโครโฟน (ในเครื่องบางรุ่น)
ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได
หน้าจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลมีคุณสมบัติในการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่
าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ
ปุ่มเพาเวอร
กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ นอกจากนี้
คุณสามารถใช้ป่ม
ุ เพาเวอร์เพื่อสัง่ ให้โน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดสลีป ห
รือโหมดไฮเบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป
หรือโหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วย
ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีของคุณไม่ตอบสนอง
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)
วินาทีจนกระทั่งโน้ตบุ๊คพีซีของคุณปิดเครื่อง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
15
ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น)
ปุ่มกดตัวเลข สลับระหว่างฟังก์ชั่นสองอย่างนี้:
สำหรับป้อนตัวเลข และเป็นปุ่มทิศทางของตัวชี้
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน
ปุ่มตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับน
แป้นพิมพ์
แป้นพิมพ์ให้ปุ่มคิวเวอร์ตี้ขนาดมาตรฐาน
พร้อมระยะลึกในการกดปุ่มที่กำลังสบาย นอกจากนี้
แป้นพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้ปุ่มฟังก์ชั่น เพื่อให้การเข้าถึงยัง
Windows® และควบคุมฟังก์ชั่นมัลติมีเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว
หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น
หรือแต่ละประเทศ�.
ทัชแพด
ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ
ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง
ระบบนี้ยังจำลองฟังก์ชั่นของเมาส์ปกติด้วย
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน
เจสเจอร์สำหรับทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้
16
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ไฟแสดงสถานะ
ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณในปัจจุบัน
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์
ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์สว่างขึ้น เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง และกะพริบช้าๆ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
อยู่ในโหมดสลีป
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี
LED สองสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอ
รี่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ให้ดูตารางต่อไปนี้สำหรับรายล
ะเอียด:
สี
สถานะ
สีส้มต่อเนื่อง
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง
พลังงาน, กำลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย
กว่า 95%
สีเขียวต่อเนื่อง
สีส้มกะพริบ
ไฟดับ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่ง
พลังงาน, กำลังชาร์จแบตเตอรี่
และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่า
ง 95% ถึง 100%
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ
รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้
อยกว่า 10%
โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอ
รี่ และพลังงานแบตเตอรี่เหลือระ
หว่าง 10% ถึง 100%
17
ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อระบุว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกำลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่หนึ่งอย่
างขึ้นไป เช่น ฮาร์ดดิสก์
Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น
เพื่อระบุว่าฟังก์ชั่นบลูทูธหรือไวร์เลส LAN
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเปิดทำงาน
ไฟแสดงสถานะ Number Lock (ในเครื่องบางรุ่น)
ไฟแสดงสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวเลขเปิ
ดทำงาน ทั้งนี้เพื่ออนุญาตให้คุณใช้บางปุ่มบนแป้นพิม
พ์ของคุณสำหรับการป้อนตัวเลข
ไฟแสดงสถานะ Capital Lock
18
ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นล็อคตัวพิมพ์ให
ญ่เปิดทำงาน การใช้การล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตใ
ห้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) โดยใช้แป้นพิ
มพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ด้านล่าง
หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
คำเตือน! ��������������������������������������������������������
ปุ่มของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถอุ่นขึ้นจนถึงร้อนได้ในขณะที่ใช้
งาน หรือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื
������������������������
่อทำงานบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าวางไว้บนพื้นผิวที่สามารถปิดกั้นช่องระบายอากาศได้
สำคัญ! ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน
และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊ค PC นี้
แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
19
แบตเตอรี่แพค
แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติ เมื่อโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเชื่อมต่อไปยังแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว
แบตเตอรี่แพคจะจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ล็อคแบตเตอรี่สปริง (ในเครื่องบางรุ่น)
ล็อคแบตเตอรี่สปริงจะล็อคแบตเตอรี่แพคให้เข้าตำแหน่งโดยอัตโ
นมัติ ทันทีที่ใส่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่
สำคัญ! ล็อคนี้ควรยึดไว้ในตำแหน่งไม่ได้ล็อค
ในขณะที่ถอดแบตเตอรี่แพค
แบตเตอรี่ล็อคแบบแมนนวล (ในเครื่องบางรุ่น)
แบตเตอรี่ล็อคแบบแมนนวลใช้เพื่อยึดแบตเตอรี่แพคให้แน่นหนา
ล็อคนี้ควรถูกย้ายไปยังตำแหน่งล็อคหรือไม่ได้ล็อคแบบแมนนวล
เพื่อใส่หรือถอดแบตเตอรี่แพค
20
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ช่องระบายอากาศ
ช่องระบายอากาศ
อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC
และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง
สำคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า
สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)
ช่องใส่นี้ เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
ช่องใส่ RAM (โมดูลหน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม)
(ในเครื่องบางรุ่น)
ช่องใส่ RAM ใช้สำหรับเพิ่มโมดูลหน่วยความจำ RAM
เพื่อเพิ่มความจุหน่วยความจำของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
21
ด้านขวา
รุ่น 15” และ 14”
พอร์ต USB 2.0 (ในเครื่องบางรุ่น)
พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0
หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้, แฟลชดิสก์ไดรฟ์,
HDD ภายนอก, ลำโพง, กล้อง และเครื่องพิมพ
ออปติคัลไดรฟ์
ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับสนุนรูปแบบดิสก์หลายอย่
าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถ
เขียนซ้ำได้
ปุ่มนำออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออก
กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนถาดออปติคัลไดรฟ์ออกมา
22
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
รูนำออปติคัลดิสก์ไดรฟ์ออกด้วยตัวเอง
รูนำแผ่นออกแบบแมนนวล
ใช้เพื่อนำถาดของออปติคัลไดรฟ์ออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน
คำเตือน! ใช้รูนำแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานเท่านั้น
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม การใช้ออปติคัลไดรฟ ์
ปุ่มกดตัวเลขในคู่มือฉบับนี้
สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington®
สล็อตเพื่อความปลอดภัย Kensington® อนุญาตให้คุณรักษาโ
น้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยขอ
งโน้ตบุ๊คพีซีที่คอมแพทิเบิลกับ Kensington
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
23
ด้านซ้าย
รุ่น 15” และ 14”
พลังงาน (DC) เข้า
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชา
ร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คำเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน
อย่าปกคลุมอะแดปเตอร์ และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในข
ณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน
สำคัญ! ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์
จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ช่องระบายอากาศ
ช่องระบายอากาศ
อนุญาตให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน้ตบุ๊ค PC
และอากาศอุ่นระบายออกไปนอกเครื่อง
สำคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า
สายเคเบิล หรือวัตถุอื่นๆ ขวางกั้นทางระบายอากาศ
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป
พอร์ต VGA
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ากับจอแส
ดงผลภายนอก
24
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
พอร์ต HDMI
พอร์ตนี้ใช้สำหรับขั้วต่อไฮเดฟฟินิชั่นมัลติมีเดียอินเตอร์เฟซ
(HDMI) และสอดคล้องกับ HDCP สำหรับการเล่น HD DVD,
บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอื่นๆ
พอร์ต LAN
เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้
เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน
พอร์ต USB 3.0
พอร์ตบัสอนุกรมสากล 3.0 (USB 3.0)
นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ
USB 2.0 รุ่นเก่า
พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเข้ากับลำโพงที่มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง ี้
คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อโน้ตบุ๊ค PC
ไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
25
ด้านซ้าย
หมายเหตุ: ปุ่มด้านหน้าอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น
ไฟแสดงสถานะ
ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณในปัจจุบัน
สล็อตหน่วยความจำแฟลช
โน้ตบุ๊ค PC
นี้มีสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ
SD และ SDHC การ์ด
26
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2:
การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
27
เริ่มต้นการใช้งาน
หมายเหตุ: ถ้าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณยังไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่แพคไว้ ให้ใช้กระ
บวนการต่อไปนี้สำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งแบตเตอรี่แพค (ในเครื่องบางรุ่น)
A. เลื่อนแมนนวลล็อคไปยังตำแหน่งปลดล็อค เพื่อใส่แบตเตอรี่แพค
B.
C.
28
ใส่แบตเตอรี่แพคตามมุมที่แสดง
และกดเข้าไปจนกระทั่งล็อคลงในตำแหน่ง
สปริงล็อคจะเข้าตำแหน่งโดยอัตโนมัติ เลื่อนแมนนวลล็อคไปยังต
ำแหน่งล็อค หลังจากที่ใส่แบตเตอรี่แพคเรียบร้อยแล้ว
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
A.
เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับตัวแปลง AC-DC
C.
เสียบขั้วต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับอินพุตไฟ (DC) ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
B.
เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก
หมายเหตุ: อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของคุณ
หมายเหตุ:
ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:
•
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
•
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
•
กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 3.42A (65W), 4.74A (90W)
•
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
29
สำคัญ!
•
ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊คพีซีของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์
ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก
•
ในขณะที่ใช้โน้ตบุ๊คพีซีของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์
เต้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
•
ค้นหาฉลากอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
และตรวจดูให้แน่ใจว่าตรงกับข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตที่ระบุบนอะ
แดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ โน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น
มีกระแสเอาต์พุตที่ระบุหลายระดับตาม SKU ที่วางจำหน่าย
คำเตือน!
อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำหรับแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
30
•
ควรให้เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS
เป็นผู้ถอดแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์
•
แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้
หรือการไหม้เนื่องจากสารเคมี ถ้าถอดออกหรือถอดชิ้นส่วน
•
ปฏิบัติตามฉลากเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ
•
มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
•
อย่าทิ้งลงในกองไฟ
•
อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
อย่าพยายามถอดชิ้นส่วน หรือประกอบแบตเตอรี่ใหม่
•
ถ้าพบการรั่ว ให้หยุดการใช้งาน
•
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนต่างๆ
ต้องนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม
•
เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนเล็กอื่นๆ ให้ห่างจากเด็กๆ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล
กดปุ่ม Start (เริ่ม)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
31
เจสเจอร์สำหรับทัชแพด
เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ดูภาพประกอบต่อไปนี้
เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชแพดของคุณ
การเคลื่อนย้ายตัวชี้
คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ใดก็ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำงานตัวชี้
จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ
เลื่อนตามแนวนอน
เลื่อนตามแนวตั้ง
เลื่อนตามแนวทแยงมุม
32
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว
แทป/ดับเบิลแทป
•
•
ในหน้าจอ เริ่ม, แทปแอปเพื่อเปิดแอป
ในโหมด เดสก์ทอป, ดับเบิลแทปรายการ เพื่อเปิดแอป
ลากและปล่อย
ดับเบิลแทปรายการ
จากนั้นเลื่อนนิ้วเดียวกันโดยไม่ต้องยกออกจากทัชแพด
ในการปล่อยรายการไปยังตำแหน่งใหม่
ให้ยกนิ้วของคุณออกจากทัชแพด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
33
คลิกซ้าย
•
•
คลิกขวา
ในหน้าจอเริ่ม,
•
คลิกแอปเพื่อเปิดการทำงาน
ในโหมดเดสก์ทอป
ดับเบิลคลิกที่แอปพลิเคชั่นเพื่
อเปิดใช้งาน
•
ในหน้าจอเริ่ม
คลิกแอปเพื่อเลือก
และเปิดแถบการตั้งค่า
นอกจากนั้น คุณยังสามารถก
ดปุ่มนี้เพื่อเปิดแถบ
All Apps (แอปส์ทั้งหมด)
ได้ด้วย
ในโหมดเดสก์ทอป
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา
หมายเหตุ: พื้นที่ด้านในเส้นประ
แทนตำแหน่งของปุ่มเมาส์ซ้ายและปุ่มเมาส์ขวาบนทัชแพด
34
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปัดขอบบน
•
ในหน้าจอ เริ่ม, ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแถบ
All apps (แอปส์ทั้งหมด)
•
ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป
ปัดขอบซ้าย
ปัดขอบขวา
ปัดจากขอบซ้าย
เพื่อสลับแอปส์ที่กำลังรันอยู่
ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด
Charms bar
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
35
เกสเจอร์สองนิ้ว
แทป
หมุน
แทปสองนิ้วบนทัชแพด
เพื่อจำลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
ในการหมุนภาพในโปรแกร
มดูภาพถ่ายของ Windows®,
วางสองนิ้วบนทัชแพด จากนั้นหมุ
นนิ้วหนึ่งตามเต็มนาฬิกาหรือทว
นเข็มนาฬิกา ในขณะที่อีกนิ้วหนึ่ง
อยู่กับที่ี
เลื่อนสองนิ้ว (ขึ้น/ลง)
เลื่อนสองนิ้ว (ซ้าย/ขวา)
สไลด์สองนิ้ว เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง สไลด์สองนิ้ว
เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา
36
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ซูมออก
ซูมเข้า
หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด
แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนทัช
แพดี่
ลากและปล่อย
เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายค้างไว้
ใช้นิ้วอื่น เลื่อนทัชแพดลง
เพื่อลากและปล่อยรายการไปยังตตำแหน่งใหม่
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
37
เจสเจอร์สามนิ้ว
ปัดขึ้น
ปัดลง
ปัดสามนิ้วขึ้น
ปัดสามนิ้วลง
เพือ
่ แสดงแอปพลิเคชัน
่ ทีร
่ น
ั อยูท
่ ง้ั ห เพือ
่ แสดงโหมดเดสก์ทอป
มด
38
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้แป้นพิมพ์
ปุ่มฟังก์ชั่น
ปุ่มฟังก์ชั่นบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณสามารถทริกเกอร์คำสั่งต่อไปนี้ได้:
สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)
เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)
หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำงาน Airplane mode
(โหมดการบิน) จะปิดทำงานการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง
หมด�.
ลดความสว่างของจอแสดงผล
เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล
ปิดหน้าจอแสดงผล
สลับโหมดการแสดงผล
หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเเชื่อมต่ออยู่กับโน้
ตบุ๊ค PC ของคุณ
เปิดทำงานหรือปิดทำงานทัชแพด
เปิดหรือปิดลำโพง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
39
ลดระดับเสียงลำโพงลง
เร่งระดับเสียงลำโพงขึ้น
ปุ่มฟังก์ชั่นสำหรับแอปส์ ASUS
นอกจากนี้ โน้ตบุ๊ค PC ของคุณยังมาพร้อมกับชุดของปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ
ที่สามารถใช้เพื่อเปิดแอปส์ ASUS
สลับระหว่างแอพพ์ ASUS Splendid Video
Enhancement Technology
เพื่อสลับระหว่างโหมดสีในการแสดงผลเหล่านี้:
Gamma Correction (การแก้ไขแกมม่า),
Vivid Mode (โหมดสดใส), Theater Mode
(โหมดโรงภาพยนตร์), Soft Mode (โหมดซอฟต์),
My Profile (โปรไฟล์ของฉัน) และ Normal
(ปกติ)
เรียกใช้แอพพ์ ASUS Power4Gear Hybrid
40
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ปุ่ม Windows® 8
มีปุ่ม Windows® พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ต PC
ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ
เริ่มอยู่แล้ว, กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด
กดปุ่มนี้เพื่อจำลองฟังก์ชั่นคลิกขวา
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น)
ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น
เสียงหรือวิดีโอ ในขณะที่เล่นในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
กด
ผสมกับปุ่มลูกศรบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง
หยุด
ข้ามไปยังแ
ทร็กก่อนห
น้า หรือกร
อถอยหลัง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เล่นหรือ
หยุดชั่วค
ราว
ข้ามไปยัง
แทร็กถัดไ
ป หรือกร
อเดินหน้า
41
ปุ่มตัวเลข
ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น
คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้
สำหรับการป้อนตัวเลข
หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้
กด
เพื่อสลับระหว่างการใ
ช้ ป ุ ่ ม กดเป็ น ปุ ่ ม ตั ว เลข
หรือเป็นปุ่มบังคับทิศท
างตัวช
42
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การใช้ออปติคัลไดรฟ์
หมายเหตุ: ตำแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแต
กต่างจากที่แสดง ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
การใส่ออปติคัลดิสก์
1.
ในขณะที่โน้ตบุ๊ค PC
เปิดเครื่อง, กดปุ่มนำแผ่นออก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดีดถา
ดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออก
มา
2.
ค่อยๆ ดึงถาดไดรฟ์ออกมา
สำคั ญ ! ใช้ ค วามระมั ด ระวั ง อย่
าสั ม ผั ส ถู ก เลนส์ อ อปติ ค ั ล ไดรฟ์
ตรวจดู ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า ไม่ ม ี ว ั ต ถุ ใ ดๆ
ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดรฟ์
3.
จับดิสก์ที่ขอบ
โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงาย
ขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านใ
นฮับ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
43
4.
ผลักฮับพลาสติกของดิสก์
จนกระทั่งยึดเข้ากับฮับของอ
อปติคัลไดรฟ์
5.
ผลักถาดไดรฟ์เบาๆ
เพื่อปิดออปติคัลไดรฟ์
หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำลั
งถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิ
นเสียงหมุน หรือมีการสั่นสะเทือ
นบ้างในออปติคัลไดรฟ์
รูนำแผ่นออกแบบแมนนวล
รูนำแผ่นออกแบบแมนนวล อยู่บนฝาปิดออปติคัลไดรฟ์
และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก
ในกรณีที่ปุ่มนำแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน
ในการนำถาดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบแมนนวล
ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดจนตรงเข้าไปในรู
จนกระทั่งถาดไดรฟ์เปิดออก
คำเตือน! ใช้รูนำแผ่นออกแบบแมนนวลเฉพาะเมื่อปุ่มนำแผ่นออกแบบอิเล็
กทรอนิกส์ไม่ทำงานเท่านั้น
44
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3:
การทำงานกับ Windows® 8
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
45
การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก
เมื่อคุณใช้เริ่มคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ
ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่
างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 8 ของคุณ
ในการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ค PC ในครั้งแรก:
1.
2.
3.
4.
กดปุ่มเพาเวอร์บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ รอสองสามนาที
จนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น
จากหน้าจอตั้งค่า เลือกภาษาที่จะใช้บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด กาเครื่องหมาย
I accept the terms for using Windows
(ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงการใช้งานสำหรับ Windows)
และคลิกที่ Accept (ยอมรับ)
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไป
นี้:
•
รักษา PC ของคุณให้ปลอดภัย
•
ไร้สาย
•
•
•
5.
ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
การตั้งค่า
ลงชื่อเข้าใช้ PC ของคุณ
หลังจากที่กำหนดค่ารายการพื้นฐานแล้ว บทช่วยสอน
Windows® 8 จะปรากฏขึ้น ชมการบรรยาย
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Windows® 8
หน้าจอล็อคของ Windows® 8
หน้าจอล็อคของ Windows® 8 อาจปรากฏขึ้นเมื่อโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows® 8 เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป
ให้แทปที่หน้าจอล็อค หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
46
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Windows® UI
Windows® 8 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI)
แบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกัน ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ
และเรียกใช้แอพพ์ Windows® จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้
ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำงานบนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
หน้าจอเริ่มต้น
หน้าจอเริ่มต้น ปรากฏหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำเร็จ
หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้
องใช้ไว้ในสถานที่เดียว
ปุ่มซูมเข้า/ออก
ไลฟ์ไทล์์
แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม
และแสดงในรูปแบบสี่เหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง
หมายเหตุ: แอพพ์บางตัว จำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft
ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
47
ฮ็อตสป็อต
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอ ใช้สำหรับเปิดโปรแกรม
และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ฟังก์ชั่นในฮ็อตสป็อตเหล่านี้ สามารถเปิดทำงานโดยใช้ทัชแพด
ฮ็อตสป็อตบนแอพพ์ที่เปิดขึ้นมาแล้ว
ฮ็อตสป็อตบนหน้าจอเริ่มต้น
48
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ
มุมซ้ายบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายบน จากนั้นแทป
ธัมบ์เนลของแอปเร็วๆ นี้ เพื่อกลับไปยังแอปที่
รันอยู่นั้น
ถ้าคุณเปิดมากกว่าหนึ่งแอพพ์
ให้เลื่อนลงเพื่อแสดงแอพพ์ที่เปิดทั้งหมด
มุมซ้ายล่าง
จากหน้าจอแอปที่รันอยู่:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแท
ปธัมบ์เนลของหน้าจอเริ่ม เพื่อกลับไปยังหน้
าจอเริ่ม
หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่ม
Windows
บนแป้นพิมพ์เพื่อกลับไปยั
งหน้าจอเริ่มก็ได้
จากหน้าจอเริ่ม:
เลื่อนตัวชี้เมาส์เหนือมุมซ้ายล่าง จากนั้นแทปธั
มบ์เนลของแอปที่รันอยู่ เพื่อกลับไปยังแอปนั้น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
49
ฮ็อตสป็อต
การกระทำ
ด้านบน
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือด้านบน
จนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ
ลากและปล่อยแอปไปยังตำแหน่งใหม่
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นฮ็อตสป็ตนี้
ทำงานเฉพาะกับแอปที่กำลังรันอยู่
หรือเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแ
น็ปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มติม
ให้ดูคุณสมบัติสแน็ป ภายใต้
การทำงานกับแอป Windows®
มุมขวาบนและล่าง
50
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่า
ง เพื่อเปิด Charms bar (ชาร์มบาร์)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การทำงานกับไลฟ์ไทล์์
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้
และปรับแต่งแอพพ์ของคุณ
การเรียกใช้แอพพ์
วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือแอพพ์
จากนั้นคลิกซ้าย หรือแทปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอพพ
กด
สองครั้ง จากนั้นใช้ปุ่มลูกศร
เพื่อเรียกดูระหว่างแอปส์ต่างๆ กด
เพื่อเปิดแอป.
การปรับแต่งแอปส์
คุณสามารถย้าย เปลี่ยนขนาด หรือเลิกปักหมุดแอปส์จากหน้าจอเริ่ม โด
ยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
การเคลื่อนย้ายแอปส์
ในการย้ายแอป ดับเบิลแทปที่แอป
จากนั้นลากและปล่อยไปยังตำแหน่งใหม่
การปรับขนาดแอป
คลิกขวาที่แอป เพื่อเปิดทำงานแถบการตั้งค่าของแอป
จากนั้นแทป
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
หรือ
51
การถอดแอปส์
ในการเลิกปักหมุดแอพพ์จากหน้าจอเริ่มต้น
คลิกขวาที่แอพพ์ เพื่อเรียกเมนูการตั้งค่าขึ้นมา
จากนั้นคลิกที่ไอคอน
การปิดแอพพ์
1.
2.
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพพ์ที่
เปิดอยู่ จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ
ลากและปล่อยแอพพ์ไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเ
พื่อปิดแอพพ์
จากหน้าจอแอพพ์ที่เปิดอยู่ กด
52
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเข้าถึงหน้าจอแอปส์
นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว
คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ ได้ด้วย
แถบเลื่อนแนวนอน
การเปิดหน้าจอแอปส์
เปิดหน้าจอแอปส์โดยใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
ปัดจากขอบด้านบน เพื่อเปิดแถบ All Apps
(แอปส์ทั้งหมด)
จากหน้าจอเริ่ม, กด
All Apps (แอปส์ทั้งหมด)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเลือกไอคอน
จากนั้นกด
53
การเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม
คุณสามารถเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้ทัชแพดของคุณ
1. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือแอพพ์ที่คุณต้องการเ
พิ่มบนหน้าจอเริ่มต้น
54
2.
คลิกขวาที่แอพพ์
เพื่อเปิดทำงานการตั้งค่าของแอพพ์
3.
แทปที่ไอคอน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Charms bar (ชาร์มบาร์)
ชาร์มบาร์ เป็นแถบเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอข
องคุณได้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์แอ
พพลิเคชั่นต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่า
งๆ ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
การเปิดชาร์มบาร์
ชาร์มบาร
หมายเหตุ: เมื่อเรียกชาร์มบาร์ออกมา
แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว
ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์
เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้า
จอ
กด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
55
ภายในชาร์มบาร์
Search (ค้นหา)
เครื่องมือนี้ ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ แอพพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
Share (แชร์)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล
Start (เริ่ม)
เครื่องมือนี้สั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น
จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้
เพื่อกลับไปยังแอพพ์ที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย
Devices (อุปกรณ์)
เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่นจอแสดงผลภายนอก
หรือเครื่องพิมพ์
Settings (การตั้งค่า)
เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC
ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
56
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติสแน็ป
คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพพ์เคียงข้างกัน
ช่วยให้คุณทำงานหรือสลับไปมาระหว่างแอพพ์ทั้งสองได้
สำคัญ! ตรวจดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซลหรือสูงกว่า
ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป
สแน็ปบาร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
57
การใช้ทัชแพด
ใช้ทัชแพดหรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแน็ป
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
3.
หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ
ให้ลากแล้วปล่อยแอพพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาข
องหน้าจอแสดงผล
2.
4.
เปิดแอพพ์อื่น
1.
เปิดแอพพ์ที่ต้องการสแนป
2.
กด
4.
เพื่อที่จะสลับระหว่างแอพพ์ กด
3.
58
เลื่อนตัวชี้เมาส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
เปิดแอพพ์อื่น
.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ
นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ
คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอพพลิเคชั่น
และเคลื่อนที่ใน Windows®8 ได้ด้วย
\
สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม
และแอพพ์ที่รันครั้งสุดท้าย
เปิดเดสก์ทอป
เปิดหน้าต่างคอมพิวเตอร์บนโหมดเดสก์ทอป
เปิดหน้าจอค้นหาไฟล์
เปิดหน้าจอแชร์
เปิดหน้าจอการตั้งค่า
เปิดหน้าจออุปกรณ์
เปิดหน้าจอล็อค
ย่อขนาดหน้าต่าง Internet Explorer
ให้เหลือเล็กที่สุด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
59
เปิดแผงหน้าจอที่สอง
เปิดหน้าจอค้นหาแอพพ์
เปิดหน้าต่างรัน
เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย
เปิดหน้าจอการตั้งค่าการค้นหา
เปิดกล่องเมนูของเครื่องมือ Windows
เปิดไอคอนแว่นขยาย
และซูมในหน้าจอของคุณ
ซูมหน้าจอของคุณออก
เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย
60
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อ Wi-Fi
เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์แอพพลิเคชั่นผ่านไซต์เครือข่ายสั
งคมออนไลน์ โดยใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi
สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่น Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การเปิดทำงาน Wi-Fi
เปิดทำงาน Wi-Fi ในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
และแทป
เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ
Wi-Fi ที่มี
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
61
4.
แทป Connect (เชื่อมต่อ)
เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย
หมายเหตุ: คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย
เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi
5.
62
ถ้าคุณต้องการเปิดทำงานการแชร์ระหว่างโน้ตบุ๊ค PC และระบบ
ที่มีคุณสมบัติไร้สายอื่นๆ, แทป Yes , turn on sharing and
connect to devices
(ใช่ เปิดการแชร์ และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์).
แทป No, don't turn on sharing or connect to devices
(ไม่ ไม่เปิดการแชร์ หรือเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์) ถ้าคุณไม่ต้องก
ารเปิดทำงานฟังก์ชั่นการแชร์
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บลูทูธ
ใช้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไร้สายแบบง่ายๆ
กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด
เพื่อเปิดฟังก์ชั่นบลูทูธของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้
การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
คุณจำเป็นต้องจับคู่โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอื่น
เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำเนินการ
ใช้ทัชแพดของคุณดังนี้:
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
จากนั้นแทป Change PC Settings
(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)
3.
ภายใต้ PC Settings (การตั้งค่า PC), เลือก Devices
(อุปกรณ์) จากนั้นแทป Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์)
เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
63
4.
เลือกอุปกรณ์จากรายการ
เปรียบเทียบรหัสผ่านบนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ
ถ้าเหมือนกัน แทป Yes (ใช่) เพื่อ
ดำเนินการจับคู่โน้ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์
หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจถูกขอให้
ป้อนรหัสผ่านของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
64
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
โหมดเครื่องบิน
Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดทำงานการสื่อสารไร้สาย
ช่วยให้คุณใช้โน้ตบุ๊ค PC
ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน
การเปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
และแทป
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางขวา เพื่อเปิดโหมดการบิน
กด
.
การปิดโหมดการบิน
1.
เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)
2.
แทป
3.
และแทป
เลื่อนตัวเลื่อนไปทางซ้าย เพื่อปิดโหมดการบิน
กด
.
หมายเหตุ: ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้
และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณในเที่ยวบิน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
65
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น
เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
โดยใช้พอร์ต LAN ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย
หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
ของคุณสำหรับรายละเอียด หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความ
ช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในการกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการต่อไปนี้
สำคัญ! ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN
ของโน้ตบุ๊ค PC และเครือข่ายแลน ก่อนที่จะดำเนินการกระทำต่างๆ
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก
IP/PPPoE
1.
2.
เปิด Desktop (เดสก์ทอป)
จากทาสก์บาร์ของ Windows®,
คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย
จากนั้นแทป
Open Network and Sharing Center
(เปิดศูนย์เครือข่ายและการแชร์)
66
3.
ในหน้าต่าง ศูนย์เครือข่ายและการแชร์, แทป
Change adapter settings
(เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์)
4.
คลิกขวาที่ LAN ของคุณ จากนั้นเลือก Properties
(คุณสมบัติ)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
5.
แทป Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น 4 (TCP/IPv4))
จากนั้นแทป Properties (คุณสมบัติ)
6.
แทป Obtain an IP address automatically
(รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นแทป OK
(ตกลง)
หมายเหตุ:
ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ PPPoE
7.
กลับไปยังหน้าต่าง Network and Sharing
Center (ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) จากนั้นแทป
Set up a new connection or network
(ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่
8.
เลือก Connect to the Internet
(เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จากนั้นแทป
Next (ถัดไป)
9.
แทป Broadband (PPPoE) (บรอดแบนด์
(PPPoE))
10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน
และชื่อการเชื่อมต่อของคุณ จากนั้นแทป Connect
(เชื่อมต่อ)
11. แทป Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า
12. แทป
บนทาสก์บาร์ จากนั้นแทปการเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งส
ร้างขึ้น
13. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป
Connect (เชื่อมต่อ)
เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
67
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP
1.
2
3.
4.
68
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้
การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก
IP/PPPoE
แทป Use the following IP address
(ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)
พิมพ์ IP แอดเดรส, ซับเน็ตมาสก์
และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของคุณ
ถ้าจำเป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นแทป
OK (ตกลง) ได้ด้วย
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
•
แทป
นั้นแทป
จาก Charms bar (ชาร์มบาร์) จาก
> Shut down (ปิดเครื่อง) เพื่
อทำการปิดเครื่องตามปกติ
•
จากหน้าจอล็อกอิน, แทป
> Shut
down (ปิดเครื่อง)
•
•
นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณโดยใช้โหมดเดสก์ทอปได้ด้วย
ในการดำเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด alt
+ f4 เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก
Shut Down (ปิดเครื่อง) จากรายการแบบดึงลง
จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
ถ้าโน้ตบุ๊ค PC ของคุณค้าง,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)
วินาที จนกระทั่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณปิดเครื่อง
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป
ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป,
ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง
คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดย
ใช้โหมดเดสก์ทอปได้ ในการดำเนินการ เปิดเดสก์ทอป
จากนั้นกด alt + f4 เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง
เลือก Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก
OK (ตกลง)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
69
70
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4: แอปส์ ASUS
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
71
แอพพ์ที่น่าสนใจของ ASUS
Power4Gear Hybrid
ปรับแต่งสมรรถนะของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณให้ดีที่สุดโดยใช้โหมดการประหยัดพลังงานใน Power4Gear
หมายเหตุ: การถอดปลั๊กโน้ตบุ๊ค PC จากอะแดปเตอร์เพาเวอร์
จะเปลี่ยน Power4Gear Hybrid
เป็นโหมดการประหยัดแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ
ในการเรียกใช้ Power4Gear Hybrid
กด
การรันระบบ
ตัวเลือกนี้
อนุญาตให้คุณเปิดทำงานโหมดการประหยัดพลังงานต่อไปนี้ในโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น โน้ตบุ๊ค PC ของคุณถูกตั้งค่าเป็นโหมด
สมรรถนะ
72
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
โหมดสมรรถนะ
ใช้โหมดนี้ในขณะที่กำลังทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความสามารถเครื่องสูง
เช่น กำลังเล่นเกม หรือกำลังนำเสนองานธุรกิจโดยใช้โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
โหมดการประหยัดแบตเตอรี่
โหมดนี้ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับอะแดปเตอร์เพาเวอร์
หรือในขณะที่ทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
เลือกจากโหมดแผนพลังงานเหล่านี้
ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ เพื่อปรับแต่งโห
มดการประหยัดพลังงานของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณซ่อนไอ
คอนเดสก์ทอป และเปิดหรือปิดโ
หมดการนำเสนอ
73
ระบบระหว่างสลีป
ตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณเปิดทำงานหรือปิดทำงานระหว่างโหมดสลีปต่อ
ไปนี้:
Instant On (เปิดทันที)
ตามค่าเริ่มต้น โหมดนี้เปิดทำงานในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
โดยอนุญาตให้ระบบกลับไปยังสถานะการทำงานล่าสุดหลังจากที่โน้ตบุ๊ค
PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป
เลื่อนตัวเลื่อนนี้เพื่อสลับระหว่าง Instant On (เปิดทันที)
หรือ Long Standby Time (เวลาสแตนด์บายนาน)
74
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Long Standby Time (เวลาสแตนด์บายนาน)
โหมดนี้ช่วยให้อายุแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอยู่ได้นานขึ้น
วันหรือมากกว่า เมื่อเปิดทำงาน โน้ตบุ๊ค PC
จะกลับไปยังสถานะการทำงานก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็วเพียง 7
วินาที หลังจากที่เข้าสู่โหมดดีพสลีป 4 ชั่วโมง
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
75
76
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5:
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง
(POST)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
77
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์
ซึ่งรันเมือคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มโน้ตบุ๊ค PC ใหม่
ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST
ถูกติดตั้งเป็นส่วนถาวรของสถาปัตยกรรมของโน้ตบุ๊ค PC
การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS
และการแก้ไขปัญหา
ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS
หรือรันตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มฟังก์ชั่นของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
BIOS
ระบบอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ
ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC
การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่
อไปนี้:
•
•
มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการบูต
และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS
คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่า
BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดตต่างๆ
คำเตือน: การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเส
ถียรภาพ หรือบูตล้มเหลวได้ เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS
ด้วยความช่วยเหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น
การเข้าถึง BIOS
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
78
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การตั้งค่า BIOS
คำเตือน: ตำแหน่งที่แท้จริงของพอร์ต LAN
แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN
บูต
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของตัวเลือกการบูต
คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้
ในขณะที่ตั้งค่าลำดับความสำคัญของการบูตของคุณ
1.
บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Windows Boot Manager]
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
79
2.
Main
กด
และเลือกอุปกรณ์เป็น Boot Option #1
(ตัวเลือกการบูต #1)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัย
เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน้
ตบุ๊ต PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮ
าร์ดดิสก์ไดรฟ์, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O) และระบบเชื่อมต่อ
USB ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย
หมายเหตุ:
Main
•
ถ้าคุณติดตั้ง User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโ
น้ตบุ๊ค PC ของคุณ
•
ถ้าคุณติดตั้ง Administrator Password
(รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
81
ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup
Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ
User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2. เลือกแต่ละรายการ และกด
เพื่อเลือกอุปกรณ์
3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด
ในการล้างรหัสผ่าน:
1.
บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup
Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ)
หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)
2.
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด
3.
ปล่อยฟิลด์ Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่)
ให้ว่างไว้ และกด
4.
82
เลือก Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),
คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชั่นระบบเชื่อมต่อบางอย่างของโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณได้
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ I/O:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface
Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)
2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก
3. เลือก Lock (ล็อค)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
83
ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB
เพื่อล็อคหรือปลดล็อคพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู
I/O Interface Security
(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการล็อคอินเตอร์เฟซ USB:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O
Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O)
> USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ
USB)
2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อค และคลิก Lock (ล็อค)
หมายเหตุ: การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น
Lock (ล็อค) ยังล็อคและซ่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่มีภายใต้ USB Interface Security (ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
เชื่อมต่อ USB)
84
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตั้งรหัสผ่านหลัก
ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่
ใช้สำหรับเปิดการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:
1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), คลิก
Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก),
พิมพ์รหัสผ่าน และกด
2. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด
3. คลิก Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช)้
และทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้
4. จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
85
บันทึก & ออก
ในการเก็บการตั้งค่าการกำหนค่าต่างๆ ของคุณ, เลือก Save
Changes and Exit (บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก)
ก่อนที่จะออกจาก BIOS
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การอัปเดต BIOS
1.
2.
3.
ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน้ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์
BIOS ล่าสุดสำหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS
บันทึกสำเนาของไฟล์ BIOS
ที่ดาวน์โหลดมาไปยังแฟลชดิสก์ไดรฟ์
เชื่อมต่อแฟลชดิสก์ไดรฟ์เข้ากับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
4.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
5.
จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก Advanced (ขั้นสูง) >
Start Easy Flash (เริ่มแฟลชแบบง่าย), จากนั้นกด
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
87
6.
ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดรฟ์
จากนั้นกด
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X452/X552
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.
88
หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก Exit (ออก) > Restore
Defaults (กู้คืนค่าเริ่มต้น) เพื่อกู้คืนระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น �
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การแก้ไขปัญหา
โดยการกด
ระหว่างกระบวนการ POST, คุณสามารถเข้าถึงตัวเลื
อกการแก้ไขปัญหาของ Windows® 8 ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
•
รีเฟรช PC ของคุณ
•
รีเซ็ต PC ของคุณ
•
ตัวเลือกขั้นสูง
รีเฟรช PC ของคุณ
ใช้ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ) ถ้าคุณต้องการรีเฟรชระ
บบโดยไม่ทำให้ไฟล์ปัจจุบันและแอปพลิเคชั่นต่างๆ หายไป
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
2.
3.
4.
5.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
รอให้ �������
Windows® โหลดหน้าจอ Choose an
option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
แทป Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ)
ในหน้าจอ Refresh your PC (รีเฟรช PC ของคุณ),
อ่านหัวข้อต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตั
วเลือกนี้ จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
แทปบัญชีที่คุณต้องการรีเฟรช
6.
พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป Continue
(ทำต่อ)
7.
แทป Refresh (รีเฟรช)
สำคัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเฟรชระบบของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
89
รีเซ็ต PC ของคุณ
สำคัญ!
สำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะดำเนินการด้วยตัวเลือกนี้
ใช้ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ) เพื่อกู้คืนโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณกลับเป็นค่ามาตรฐาน
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
2.
3.
4.
5.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an
option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
แทป Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ)
ในหน้าจอ Reset your PC (รีเซ็ต PC ของคุณ),
อ่านหัวข้อต่างๆ
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกนี้
จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
แทปตัวเลือกรีเซ็ตที่คุณต้องการ: Just remove
my files (ลบไฟล์เท่านั้น) หรือ Fully clean the
drive (ล้างไดรฟ์อย่างสมบูรณ์)
6. แทป Reset (รีเซ็ต)
สำคัญ! ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณเสียบปลั๊กอยู่ก่อนที่จะรีเซ็ตระบบของคุณ
90
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ตัวเลือกขั้นสูง
ใช้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเ
พิ่มเติมในโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
2.
3.
4.
5.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose
an option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง),
เลือกตัวเลือกการแก้ไขปัญหาที่คุณต้องการดำเนิน
การ
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการให้สมบูรณ์
การใช้การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ
ภายใต้ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง), คุณสามารถใช้
System Image Recovery (การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)
เพื่อกู้คืนการตั้งค่าระบบของคุณโดยใช้ไฟล์อิมเมจเฉพาะได้
ในการเข้าถึงตัวเลือกนี้ระหว่างกระบวนการ POST:
1.
เริ่มโน้ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด
ระหว่างกระบวนการ POST
2.
รอให้ Windows® โหลดหน้าจอ Choose an
option (เลือกตัวเลือก) จากนั้นแทป
Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)
3.
แทป Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
91
4.
ในหน้าจอ Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง),
เลือก System Image Recovery
(การกู้คืนด้วยอิมเมจระบบ)
5.
เลือกบัญชีที่คุณต้องการกู้คืนโดยใช้ไฟล์อิมเมจระบ
บ
6.
7.
8.
พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี จากนั้นแทป
Continue (ทำต่อ)
เลือก Use the latest available system
image (recommended) (ใช้อิมเมจระบบที่
มีล่าสุด (แนะนำ)), จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก Select a system
image (เลือกอิมเมจระบบ) ถ้าอิมเมจระบบของคุ
ณอยู่ในอุปกรณ์ภายนอก หรือ DVD ได้ด้วย
ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อดำเนินกระบวนการกู้คืนด้วย
อิมเมจระบบให้สมบูรณ์
หมายเหตุ: แนะนำให้สำรองระบบของคุณเป็นประจำ
เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่โน้ตบุ๊ค PC
ของคุณหยุดทำงาน
92
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
93
การติดตั้งโมดูล RAM
(หน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่ม)
(ในเครื่องบางรุ่น)
อัปเกรดความจุหน่วยความจำของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณโดยการติดตั้งโมดู
ล RAM ลงในช่องในโมดูลหน่วยความจำ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง
วิธีการติดตั้งโมดูล RAM ลงในโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ:
คำเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศั
พท์หรือการสื่อสารใดๆ และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก,
แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ)
ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก
สำคัญ! สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดหน่วยความจำสำหรับโน้ตบุ๊ค
PC ของคุณ โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก ซื้อ
เฉพาะโมดูลสำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโ
น้ตบุ๊ค PC นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด
หมายเหตุ: ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีของคุณและโมดูล RAM
อาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ แต่การติดตั้งโมดูล RAM นั้นเหมือนกัน
94
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
A. ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี
B.
ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
95
C.จัดแนว และใส่โมดูล RAM ลงในสล็อตใส่โมดูล RAM
D.ผลักโมดูล RAM ลง จนกระทั่งคลิกลงในตำแหน่ง
มุม 30o
สลัก
E.
F.
96
จัดให้ตรง จากนั้นผลักฝาปิดช่องใส่กลับลงในตำแหน่ง
ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD)
(ในเครื่องบางรุ่น)
ดูขั้นตอนต่อไปนี้ ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโน้ตบุ๊ค
พีซีของคุณ
สำคัญ! สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรด HDD สำหรับโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ โปรดไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก
แนะนำให้คุณเปลี่ยน HDD ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ หรือคุณอาจไปที่
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้
คำเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สายโทรศั
พท์หรือการสื่อสารใดๆ และขั้วต่อเพาเวอร์ (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก,
แบตเตอรี่แพค, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดฝาฮาร์ดดิสก์ออก
หมายเหตุ: ลักษณะของด้านล่างของโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณอาจแตกต่างกันในรุ่นต่างๆ แต่การติดตั้ง HDD นั้นเหมือนกัน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
97
A. ไขสกรูของฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี
B.
98
ดึงฝาปิดช่องใส่ออก และนำฝาออกจากโน้ตบุ๊คพีซี
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
C.ไขสกรูที่ยึดถาด HDD เข้ากับช่องใส่ออก
D.
ถอดถาด HDD ออกจากพอร์ต HDD จากนั้นถอดถาด HDD ออก
จากช่องใส่
ถาด HDD
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
99
E.
E.
พลิกถาด HDD คว่ำลง จากนั้นไขสกรูออก
แกะ HDD เก่าออกจากถาด HDD
HDD
G.
H.
100
วาง HDD ใหม่โดยให้ PCB (แผงวงจร) หันเข้าไปทางถาด HDD
ให้แน่ใจว่าขั้วต่อพอร์ตของ HDD ของคุณไม่มีส่วนใดๆ
ของถาด HDD ขวางกั้น
ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
I.
J.
ใส่ถาด HDD กลับลงในช่องใส่ โดยจัดให้ขั้วต่อ HDD
ตรงกับพอร์ต HDD ของโน้ตบุ๊คพีซี ผลักถาด HDD
เข้าไปจนกระทั่งเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คพีซี
ยึดถาด HDD ด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้
ถาด HDD
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
101
K.
L.
102
จัดให้ตรง จากนั้นผลักฝาปิดช่องใส่กลับลงในตำแหน่ง
ใส่ และไขสกรูที่คุณถอดออกมาก่อนหน้านี้ให้แน่น
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การติดตั้งแบตเตอรี่แพคใหม่
(ในเครื่องบางรุ่น)
คำเตือน! ปิดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ และตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่
อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด, สายโทรศัพท์หรือสายการสื่อสารใดๆ
และขั้วต่อเพาเวอร์ ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่แพคออก
สำคัญ! ซื้อเฉพาะแบตเตอรี่แพคจากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊ค
PC นี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด
หมายเหตุ: นอกจากนี้ ขั้นตอนต่อไปนี้ยังใช้สำหรับการถอดและการเปลี่ยน
แบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณด้วย
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
103
ดูขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งแบตเตอรี่แพคใหม่สำหรับโน้ตบุ๊ค PC
ของคุณ
A.เลื่อนล็อคแบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งปลดล็อค
B.เลื่อนและจับสปริงล็อคแบตเตอรี่ไว้ที่ตำแหน่งปลดล็อค
C.ดึงแบตเตอรี่แพคเก่าออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
จากนั้นปล่อยสปริงล็อคแบตเตอรี่ที่คุณจับไว้
104
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
D.เลื่อนล็อคแบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งปลดล็อค
E.จัดและใส่แบตเตอรี่แพคใหม่ลงในสล็อตแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ค PC
F.เลื่อนล็อคแบตเตอรี่กลับไปยังตำแหน่งล็อค
หลังจากที่ใส่แบตเตอรี่แพคเรียบร้อยแล้ว
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
105
106
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
107
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์
(ในเครื่องบางรุ่น)
DVD-ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD
ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำหรับดู DVD เพื่อดู
ภาพยนตร์บน DVD ได้
ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค
การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียง
ดิจิตอล AC3 และการ ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียก
ว่าการป้องกันการคัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้าง
ขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการคัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎ
หมายได้อย่างพอใจ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS
นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการเล่นของเนื้อหา
ที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำหน่ายในหลาย
ภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำหน่ายโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีก
ารกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ ภาพยนตร์
DVD ทุกเรื่องต้องจำกัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเข
ตที่วาง จำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่างๆ อ
าจมีจำหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำหนดให้ระบบใดๆ ที่มีควา
มสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่
านั้น
สำคัญ! ���������������������������������������
คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5
ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การดูภาพยนตร์
จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD
ได้เฉพาะสำหรับเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น
จำเป็นต้องให้โรงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้ม
ครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่
ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง
108
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต
เขต 1
แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหรัฐอเมริกา
เขต 2
เช็ก, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเตทส์, ฮังการี,
ไอซ์แลนด์, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแ
ลนด์, โปรตุเกส, ซาอุกิ อาระเบีย, สก็อตแลนด์,
แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี,
สหราชอาณาจักร, กรีซ, สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย, สโลวาเกีย
เขต 3
พม่า, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย, เวียดน
าม
เขต 4
ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา),
อเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้
เขต 5
CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย,
เกาหลีเหนือ
เขต 6
จีน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
109
ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)
บลูเรย์ ROM ไดรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่น (HD)
และรูปแบบไฟล์บนดิสก์อื่นๆ เช่น DVD และ CD ได้
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต
เขต A
ประเทศแถบอเมริกาเหนือ, กลาง และใต้
และดินแดนของประเทศเหล่านั้น; ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ญี่ปุ่น,
เกาหลี (ใต้และเหนือ), ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และดินแดนของประเทศเหล่านั้น
เขต B
ยุโรป, แอฟริกา และประเทศแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และดินแดนของประเทศเห
ล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เขต C
ประเทศแถบเอเชียกลาง, ใต้,
ยุโรปตะวันออกและดินแดนของประเทศเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย
หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ที่
www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx.
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน
โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอ
เมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21 โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่า
สอดคล้องกับคำตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC สำหรับการเชื่อมต่อเทอร์
มินัลเดี่ยว เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)
สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
PSTN แต่ละแห่งในประเทศต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงาน
ที่สำเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา คุณ
ควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก
110
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวม
ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกร
ณ์ เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มีการโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำหรับ
เชื่อมต่อกับระบบ PSTN
(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก
CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำหรับความต้องการในการเชื่อมต่อกับเครือข่
าย โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกรณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกร
ณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำโ
ดยกา รส่งสัญญาณหลายความถี่แบบดูอัลโทน
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:
“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย
และเครือข่ายที่มี การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน”
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย
ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้:
“การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้ว
ย และเครือข่ายทีม
่ ก
ี ารแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความยุง่ ยากในการทำงานร่วมกัน”
นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อยแถลงเพื่อทำให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากั
นได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตช์ทางกา
ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำหน่าย
ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM
มีการออกการอนุมัติโดยสหภาพ ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21
ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรปซึ่งไม่จำเป็นต้อง
มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำโพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์
รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบการเตือน
ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย
ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์
และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
111
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน
CTR21 ในขณะนี้
ประเทศ
มีการใช้
ออสเตรียออสเตรีย1
ใช่ ไม่
เบลเยี่ยม ใช่ ไม่
สาธารณรัฐเชค ไม่ ไม่ใช้
เดนมาร์ก1 ใช่ ใช่
ฟินแลนด์ ใช่ ไม่
ฝรั่งเศส ใช่ ไม่
เยอรมนี ใช่ ไม่
กรีซ ใช่ ไม่ ฮังการี ไม่ ไม่ใช้
ไอซ์แลนด์ ใช่ ไม่
ไอร์แลนด์ ใช่ ไม่
อิตาลี ยังคงรออยู่
ยังคงรออยู่
อิสราเอล ไม่ ไม่
ลิกเทนสไตน์ ใช่ ไม่ ลักเซมเบิร์ก ใช่ ไม่
เนเธอร์แลนด์1
ใช่ ใช่
นอร์เวย์ ใช่ ไม่
โปแลนด์ ไม่ ไม่ใช้
โปรตุเกส ไม่ ไม่ใช้
สเปน ไม่ ไม่ใช้
สวีเดน ใช่
ไม่
สวิสเซอร์แลนด์ ใช่
ไม่
สหราชอาณาจักร ใช่
ไม่
112
ทดสอบเพิ่มเติม
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM
และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
สำหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 ใช้ความต้องการในประเทศ
เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออ
กแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญาณแบบ DTMF
เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ เกินความจำเป็น)
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อแบบ
อนุ กรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15
การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•
อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
•
อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ
รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลค
ลาส B ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลา
ง (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการร
บกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามาร
ถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุใ
นขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อ
ย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเห
มาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับ
โทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไข
การรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:
•
ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
•
เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
113
•
เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
•
ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/
โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
คำเตือน! จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม
เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC
และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสาย
ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O
เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่
องความสอดคล้อง
จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด
(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47,
ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง,
องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ,
สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถีว
่ ท
ิ ยุของ
FCC
คำเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้า
ที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้
สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในแชนเนล 1 ถึง 11
ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC
ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF
ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับ
ส่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ
114
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)
รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพี
ยงพอ:
•
•
•
ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]
ข้อกำหนดในการป้องกันสำหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน
[บทความ 3.1a]
การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ
[EN 60950]
•ข้อกำหนดในการป้องกัน สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน
[บทความ 3.1b]
•การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน
[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
•
•
การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]
เครื่องหมาย CE
เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำหนด EEC ที่
2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า” และ 2006/95/EC “ข้อกำห
นดแรงดันไฟฟ้าต่ำ”
เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและ
คณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิ
ทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
115
ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC
สำหรับแคนาดา
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC
ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดคว
ามสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ IC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศ
รับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล
ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF
ในระดับที่พอใจ
การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•
อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
•
อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เ
กิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์
เพื่อป้องกันการรบกวนทางคลื่นวิทยุต่อบริการที่ได้รับใบอนุญาต
(เช่น ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แชนเนลร่วม)
อุปกรณ์นี้ตั้งใจให้ใช้ในอาคาร
ในบริเวณที่ห่างจากหน้าต่าง เพื่อการป้องกันที่สูงที่สุด อุปกรณ์
(หรือเสาอากาศรับส่ง) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาต
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม RSS
ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของแคนาดา
116
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
แชนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ
อเมริกาเหนือ
2.412-2.462 GHz
Ch01 ถึง CH11
ญี่ปุ่น
2.412-2.484 GHz
Ch01 ถึง Ch14
ยุโรป ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 ถึง Ch13
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำกัดของฝรั่งเศส
บางพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศส มีแถบความถี่ที่ถูกจำกัดการใช้งาน
พลังงานในอาคารที่ได้รับอนุญาตสูงสุดในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือ:
•
10mW สำหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด
(2400 MHz–2483.5 MHz)
•
100mW สำหรับความถี่ระหว่าง 2446.5 MHz ถึง 2483.5 MHz
หมายเหตุ: แชนเนล 10 ถึง 13 รวมการทำงานในแถบ 2446.6 MHz ถึง 2483.5
MHz
การใช้งานภายนอกอาคาร มีความเป็นไปได้สองสามกรณี:
ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัว หรือทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ การใช้เป็
นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงกลาโหม โดยมีพลังงานที่อนุญ
าตสูงสุด 100mW ในแถบ 2446.5–2483.5 MHz ไม่อนุญาตให้ใช้นอกอาคารบริ
เวณที่ดินสาธารณะ
ในเขตที่แสดงด้านล่าง สำหรับแถบ 2.4 GHz ทั้งหมด:
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตในอาคารคือ 100mW
•
พลังงานสูงสุดที่อนุญาตนอกอาคารคือ 10mW
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
117
เขตซึ่งใช้แถบ 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP
ในอาคารน้อยกว่า 100mW และนอกอาคารน้อยกว่า 10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
ข้อกำหนดนีม
้ ก
ั จะมีการเปลีย
่ นแปลงเมือ
่ เวลาผ่านไป
ช่วยให้คณ
ุ ใช้การ์ด LAN ไร้สายในพืน
้ ทีภ
่ ายใน
ประเทศฝรัง่ เศสได้มากขึน
้ สำหรับข้อมูลล่าสุด
โปรดตรวจสอบกับ ART (www.arcep.fr)
หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า
100mW แต่มากกว่า 10mW
118
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL
บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
(โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ
เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V
peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง
หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)
เมื่อใช้โมเด็มของโน้ตบุ๊คพีซี
คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีใกล้กับน้ำ ตัวอย่างเช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ,
อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังซัก
ผ้า, ในใต้ถุนที่เปียก หรือใกล้สระว่ายน้ำ
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากฟ้าผ่าได้
•
อย่าใช้ โน้ตบุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สรั่ว
•
อย่า ทิ้งแบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซีลงในไฟ
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก
ปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ
หรือการระเบิด
•
อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก
(ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)
สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเธียม หรือลิเธียมอัลลอย
หรือลิเธียมอิออม และอาจประกอบด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าหนึ่งเซลล์
หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมต่อกันแบบอนุกรม ขนาน
หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีไปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
119
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.
ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F,
3G, 0.75mm2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm2
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV
บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายดิน
(กราวด์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code
(NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชีลด์ ตัวนำของสายโ
คแอกเซียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสาย โคแอกเซียลเข้ากับสายดินที่
ทางเข้าอาคาร
REACH
เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคั
บ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไ
ว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีกา
รระบุในสิทธิบัตรของ สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่
เป็นของ Macrovision Corporation
และ เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้
ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation
และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เท่านั้น
ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation
ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน
120
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก
(สำหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri
enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype
eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres
i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
121
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ
ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์
คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดรฟ์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1
คำเตือน! เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกเลเซอร์ของออปติคัลไดรฟ์ อย่าพยายามถอดชิ้นส่ว
น หรือซ่อมแซมออปติคัลไดรฟ์ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเท
คนิคมืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือ
ป้ายเตือนการซ่อมแซม
คำเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่ามองไปที่ลำแสง หรือดู
อุปกรณ์ออปติคัลโดยตรง
ข้อบังคับ CDRH
ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH)
ขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา
ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2
สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้
คำเตือน! การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการอื่น
ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์
อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูกรังสีที่เป็นอันตรายได
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ
สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้
า มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของโน้ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO
ต่างๆ อยู่์
122
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
การอนุมัติ CTR 21
(สำหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
123
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
124
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY
STAR
ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการป
กป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรั
ฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อ
มด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน
ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเปิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ ส
ำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวด
ล้อม จอภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ ไม่มีกิ
จกรรมใดๆ เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ี ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเมา
ส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์
โปรดเยี่ยมชมที่ http://www.energy.gov/powermanagement นอกจากนี้ โป
รดเยี่ยมชมที่ http://www.energystar.gov สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโ
ครงการร่วมมือ ENERGY STAR
หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ
Linux
ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป
โน้ตบุ๊คพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณลักษ
ณะดังต่อไปนี้:
1.
การสิ้นเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย
2.
มีการจำกัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ
3.
มีการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4.
การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล
5.
ออกแบบมาสำหรับการอัปเกรดที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยกา
รใช้อะไหล่ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอร์ซัพพลาย แป้นพิมพ์
หน่วยความจำ และในบางเครื่องก็มี CD
ไดรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์
6.
ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำกลับคืน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco
ของสหภาพยุโรปที่ http://www.ecolabel.eu.
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
125
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบัง
คับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก
ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณ
ฑ์ของเรา และทำให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS
ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย
โปรดดูที่ http://csr.asus.com/english/Compliance.htm สำหรับการเปิดเผ
ยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS:
การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น
EU REACH SVHC
RoHS ของเกาหลี
กฎหมายพลังงานของสวิส
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ
โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้
างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปั
ญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่
นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดใ
นภูมิภาคต่างๆ
126
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X450V, A450V, K450V, F450V, R409V, X450C, A450C,
K450C, F450C, R409C, X452V, F452V, R412V, D452V,
PRO450V, X452C, F452C, R412C, D452C, Y482C, E450C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 22/08/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Signature : __________
127
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X452E, F452E, R412E, D452E
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/08/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
128
Signature : __________
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook PC
Model name :
X550V, F550V, K550V, A550V, R510V, X550C, F550C, K550C, A550C,
R510C, X552C, X552V, F552C, F552V, R513C, R513V, D552C, D552V,
P552C, P552V, Y581C, X550E, F550E, R510E, D551E, X552E, F552E,
R513E, D552E, P552E
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 30/07/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Signature : __________
129
130
โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์
Download PDF

advertising