AEG Electrolux | KB9810E | Downloaded from www.vandenborre.be KB9810E

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
KB9810E
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
nl
ow
D
2
Inhoud
d
de
oa
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
fro
m
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
3
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Kinderbeveiliging
Veiligheid tijdens het gebruik
Magnetron
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
3
3
3
3
4
Gebruik het apparaat niet...
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires Oven
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Zo leert u het apparaat kennen
Bedienen van de oven
Ovenfuncties
Rooster en bakplaat plaatsen
Extra functies
Klokfuncties
Overige functies
Tips, tabellen en adviezen
5
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
14
18
19
21
27
28
Bakken
Braden
Grill
Infratherm
Ontdooien
Roosteren
Inmaken/wecken
Magnetron
Programma's
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Binnenkant oven
Accessoires
Inschuifroosters
Ovenverlichting
Wat te doen als...
28
33
34
35
35
36
37
37
45
47
48
48
48
48
49
49
Montage-instructie
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
Afvalverwerking
50
51
55
Klantenservice
Garantie/serviceafdeling
55
55
Europese Garantie
59
www.electrolux.com
59
Wijzigingen voorbehouden
nl
ow
D
m
fro
Veiligheidsinstructies
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren!
Elektrische veiligheid
3
d
de
oa
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
e
.b
re
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: Zekeringen losdraaien resp. uitschakelen.
• Als de deursluiting en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn, mag het apparaat
tot het gerepareerd is niet worden gebruikt.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Neem in geval
van reparatie contact op met onze klantenservice of uw vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat. Zorgt dat kinderen niet met
het apparaat spelen.
• Verwarm babyvoeding in principe altijd in een glas of fles zonder deksel of afsluiting.
Om ervoor te zorgen dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld, dient de voeding na het
opwarmen goed doorgeroerd of geschud te worden. Voordat u het kind de babyvoeding
geeft, is het van groot belang eerst de temperatuur van de voeding te controleren.
• In de functie Grillen (alleen of in combinatie met de magnetron) wordt het venster heet.
Houd daarom kleine kinderen uit de buurt van de deur van het apparaat.
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en
bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de
buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete ovendeur worden
vastgeklemd
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens de werking wordt de binnenkant
van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur voorzichtig open.
Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens
of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat op veilige wijze
te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijk persoon gebruiken.
Veiligheidsinstructies
nl
ow
D
4
d
de
oa
m
fro
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid door
acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Magnetron
e
.b
re
• Schakel het apparaat alleen in met gerechten in de gaarruimte. Zonder gerechten kan
het apparaat overbelasten.
• Gebruik alleen voor de magnetron geschikt servies (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips : geschikt servies en materiaal).
• Om het apparaat tegen corrosie in de gaarruimte of de deur van het apparaat door
uittredende waterdampen of stoom (condenswater) te beschermen, het geheel na elk
gebruik grondig droogwrijven.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter als voedingsmiddelen in wegwerpverpakkingen
van kunststof, papier of andere brandbare materialen verwarmd of gegaard worden.
• Houd bij rookvorming het apparaat gesloten. Het apparaat uitschakelen en loskoppelen
van de voeding. Het apparaat nooit gebruiken als het niet meer probleemloos functioneert.
• Plaats bij het verwarmen van vloeistoffen
altijd een theelepeltje of een in de beker,
om kookvertragingen te voorkomen. Bij
kookvertragingen wordt de kooktemperatuur bereikt, zonder de kenmerkende vorming van luchtbelletjes.
Al bij gering schudden van de beker kan de
vloeistof dan plotseling heftig overkoken of
wegspuiten. Gevaar voor verbranding!
• Prik voordat het gaarproces start meerdere
keren met een vork in voedingsmiddelen
met een "schil" of "schaal", zoals aardappelen, tomaten, worstjes, zodat het product
niet barst.
• Controleer of bij het garen / verwarmen van
gerechten een minimale temperatuur van
70°C wordt bereikt. Let hierbij a.u.b. op de
indicaties die in de tabellen staan voor vermogen en tijd. Voor het meten van de tem70
peratuur van gerechten nooit een kwikthermometer of thermometer met vloeistof
min 70 C
gebruiken.
0
• Gerechten die met de magnetron zijn verwarmd gegeven warmte aan het servies af.
Gebruik pannenlappen of iets dergelijks!
nl
ow
D
Veiligheidsinstructies
5
d
de
oa
m
fro
• Kook de gerechten niet te lang door een te hoog vermogen of een te lange tijd in te
stellen. De gerechten kunnen dan op een bepaalde plaats uitdrogen, verbranden of ontbranden.
• De gaarruimte, het verwarmingselement van de grill en de accessoires worden tijdens
de werking heet. Let hier a.u.b. op en gebruik daarom pannenlappen of iets dergelijks.
Gevaar voor verbranding!
• Metalen voorwerpen dienen ten minste 2 cm van de wanden en de deur van de gaarruimte verwijderd te zijn. Anders kan er vonkoverslag ontstaan en kan het apparaat
beschadigen.
• Indien niet anders aanbevolen, geen aluminiumfolie gebruiken.
• Niets tussen de deur en het venster van de deur klemmen.
• Houd de deursluiting, deursluitingsoppervlakken en de binnenruimte altijd schoon. Het
niet regelmatig reinigen van het apparaat kan tot gevaarlijke situaties leiden.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van de oven
vlam vatten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Zo vermijdt u schade aan het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en zet geen braadslede of bakplaat op de bodem
van de oven, anders kan het email van de oven door de oplopende hitte beschadigd
worden.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik terechtkomen, laten vlekken achter die niet
meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een diep bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan kan het emaille beschadigd raken en kunnen
er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van de oven
vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren in de
oven. In de ovenruimte en op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook
op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillelaag
Kleurveranderingen van de emaillelaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn niet van
invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel gebruik. Dit
zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
Veiligheidsinstructies
nl
ow
D
6
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
... voor het garen van ongepelde eieren (bij spiegeleieren eerst eigeel breken) en wijngaardslakken, omdat deze anders ontploffen.
spijsolie (fondue, frituren) en voor dranken met
een hoog alcoholpercentage: Zelfontbranding!
Explosiegevaar!
... voor het verwarmen van goed afgesloten houders, bijv. conserven, flessen, glas met afsluitdop.
... voor het drogen van dieren, textiel en andere
brandbare materialen: Brandgevaar!
... voor servies van porselein, keramiek of aardewerk, die kleine gaatjes hebben, bijv. bij grepen of
bodems zonder beschermlaag. Vocht dat door
gaatjes heen dringt kan tijdens het verwarmen
het servies laten barsten.
d
de
oa
Gebruik het apparaat niet...
nl
ow
D
7
Beschrijving van het apparaat
d
de
oa
Beschrijving van het apparaat
fro
m
Totaalaanzicht
2
3
1 Bedieningspaneel
2 Deurgreep
3 Glazen deur
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Beschrijving van het apparaat
nl
ow
D
8
d
de
oa
2 Functietoetsen oven
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
m
fro
Uitrusting oven
2
7
3
1
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Grillelement
Microgolfgenerator
Ovenverlichting
Verwarmingselementen achterwand Ovenverlichting
Glazen bakplaat, uitneembaar
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires Oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden en
grillen.
e
.b
4
re
3
2
nl
ow
D
9
d
de
oa
m
fro
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
(niet geschikt voor gebruik in de magnetron)
Voor het eerste gebruik
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een
stroomstoring knippert het symbool voor Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen
drukt u de toets Klokfuncties zo vaak in tot
het symbool voor Dagtijd knippert.
2. Met de toets
stellen.
of
de actuele tijd in-
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft
de de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties
Kookwekker , Duur of Einde niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is ingesteld.
e
.b
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
re
Dagtijd instellen en wijzigen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voor het eerste gebruik
Voor het eerste gebruik
d
de
oa
Eerste reiniging
nl
ow
D
10
fro
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
m
Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd
kunnen worden.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
e
.b
re
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de testfunctie
worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit .
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal klinkt en op het display "d" gaat branden.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Stop
uit .
2. Houd de toetsen Bak- en braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, totdat er een signaal klinkt en op het display "d" dooft.
nl
ow
D
Bedienen van de oven
11
d
de
oa
Bedienen van de oven
fro
De elektronische ovenbesturing
m
1
2
3
4
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het weergaveveld
8
1
2
3
4
5
6
7
8
7
6
5
Geheugen: P / Test: d
Magnetronfunctie
Temperatuur/Dagtijd/Magnetronvermogen
Indicatie gewicht
Tijdfuncties Werkingsduur
Symbool Thermometer
Bak-/braadprogramma's
Ovenfuncties
Het bedieningspaneel
1
8
1 Starttoets
2
3
7
4
6
5
Bedienen van de oven
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Algemene aanwijzingen
fro
Toets Magnetron
Snel verwarmen
Toets Stop / Reset
Klokfuncties
Insteltoetsen
Bak-/braadprogramma's
Ovenfuncties
d
de
oa
2
3
4
5
6
7
8
nl
ow
D
12
e
.b
re
• De gekozen functie altijd door middel van het indrukken van de toets Start activeren.
Wordt de gekozen functie niet binnen 30 seconden gestart, dan schakelt het apparaat
automatisch uit.
• Wanneer de gekozen functie wordt gestart, gaat de oven opwarmen of begint de ingestelde tijd te lopen.
• Als tijdens de werking de ovendeur wordt geopend, stopt de functie. Doorgaan met de
werking na het sluiten van de deur met de toets Start . Wordt de toets Start niet
binnen 30 seconden geactiveerd, schakelt het apparaat automatisch uit.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra een ovenfunctie start of de deur van de
oven wordt geopend. De ovenverlichting gaat na 10 min. uit, als de deur geopend is en
het apparaat is uitgeschakeld.
• Werking met de toets Stop aanhouden, doorgaan met de toets Start . Het apparaat
door het herhaald indrukken van de toets Stop uitschakelen.
Ovenfunctie kiezen
1. Toets of zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie verschijnt.
– Op het temperatuurdisplay verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
2. Toets Start indrukken om de ingestelde
functie te starten.
nl
ow
D
13
d
de
oa
m
fro
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur naar boven
of naar beneden wijzigen
De instelling verloopt in stappen van 5 °C.
Bedienen van de oven
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Symbool Thermometer
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven al is
opgewarmd.
• De drie na elkaar knipperende segmenten van het symbool thermometer geven aan dat
de functie Snel opwarmen is geactiveerd.
De oven uitschakelen
Voor het uitschakelen van de oven de toets Stop
herhaald indrukken, tot de dagtijd en eventueel
de restwarmte worden weergegeven.
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld,
om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog draaien, om het apparaat af te koelen,
daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extra functie Snel verwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
LET OP!
Leg de te bereiden levensmiddelen pas in de oven, als het Snel verwarmen beëindigd is en
de oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen. eventueel temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets snel verwarmen indrukken. Het symbool knippert. De achtereenvolgende
knipperende balkjes geven aan dat de functie Snel verwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balkjes van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool verdwijnt.
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt
de te bereiden levensmiddelen nu in de oven plaatsen.
Bedienen van de oven
Toepassing
fro
Functieknop van de oven
d
de
oa
Ovenfuncties
nl
ow
D
14
Voor het braden en bakken op twee niveaus tegelijk.
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte op
één niveau. De functie is ook geschikt voor gratineren en
met een korstje bedekken .
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en voor het
roosteren van brood.
Ontdooien/drogen
Voor het ontdooien en drogen van kruiden, groenten en
fruit.
m
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Magnetron
Tijdens de werking van de magnetron wordt de warmte direct in het voedingsmiddel opgebouwd. Voor het verwarmen van kant-en-klaargerechten en dranken, voor het ontdooien
van vlees of fruit evenals voor het garen van groenten en vis.
Combinfunctie
worden
Aan de wijze van verwarming van de ovenfunctie(s) kan de functie Magnetron
toegevoegd. De gerechten worden in korte tijd gegaard en tegelijkertijd gebruind.
Snelstart
Magnetron
Het snel starten van het maximale magnetronvermogen bij een uitgeschakeld apparaat,
door het indrukken van de toets Start .
Inschakelduur van 30 seconden tot 7 minuten. Elke druk op de toets voegt 30 sec. toe aan
de aangegeven bedrijfstijd.
Magnetron
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
2. Door het herhaald indrukken van de toets
Magnetron het gewenste vermogen
instellen.
– De instelmogelijkheid verloopt in stappen van 100 tussen 1000 Watt tot 100
Watt.
– Door herhaald indrukken van de toets
Magnetron begint de indicatie van
het vermogen weer bij 1000 Watt.
nl
ow
D
Bedienen van de oven
15
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3. Met de toets of de gewenste duur
instellen. Het symbool voor Duur knippert.
– De gaartijden kunnen als volgt worden
ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10
seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20
seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
– De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt:
– bij 700 Watt tot 1000 Watt 0 tot 7 min. 40 sec.,
– bij 100 Watt tot 600 Watt 0 tot 59 min.
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen
met de toets Magnetron worden
gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met
de toets en worden verhoogd
of worden verlaagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld. Het symbool voor Duur
knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Combinfunctie
Een overzicht van de gerechten vindt u in hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips: Combifunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
Bedienen van de oven
nl
ow
D
16
d
de
oa
m
fro
2. Toets of zo vaak indrukken tot de
gewenste ovenfunctie verschijnt.
3. Met de toets of de gewenste temperatuur instellen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Door het herhaald indrukken van de toets
Magnetron het gewenste magnetronvermogen instellen (max. 600 Watt).
5. Met de toets of de gewenste duur
instellen. Het symbool voor Duur knippert.
– De gaartijden kunnen als volgt worden
ingesteld:
– van 0 tot 2 min. in stappen van 5 seconden,
– van 2 tot 5 min. in stappen van 10
seconden,
– van 5 tot 10 min. in stappen van 20 seconden,
– van 10 tot 20 min. in stappen van 30 seconden,
– vanaf 20 min. in stappen van 1 minuut.
De maximaal instelbare bedrijfsduur bedraagt 59 min.
6. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Oven
en magnetron zijn in werking. Het symbool voor Duur brandt.
– Als de tijd afloopt, kan het vermogen
met de toets Magnetron worden
gewijzigd.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de
toets en worden verhoogd of
worden verlaagd.
nl
ow
D
17
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld.
Het symbool voor Duur knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Bedienen van de oven
e
.b
re
Magnetron snelstart
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
2. Toets Start zo vaak indrukken tot de
gewenste werkingsduur verschijnt. Het
apparaat schakelt met het maximale magnetronvermogen in.
– Elke druk op de toets voegt 30 sec. aan
de aangegeven duur toe. Maximaal 7
min. bij een maximaal magnetronvermogen.
– Als de tijd afloopt, kan de duur met de
toets en worden verhoogd of
worden verlaagd.
– Door het herhaald indrukken van de toets Magnetron kan het magnetronvermogen worden gewijzigd.
– Door een keer de toets Stop in te drukken kan de werking worden onderbroken.
Doorgaan met de werking door het indrukken van de toets Start . Door twee keer
de toets Stop in te drukken schakelt het apparaat uit.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld.
Het symbool voor Duur knippert en de indicatie
van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Opmerkingen over het instellen van het vermogen
Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde processen kunnen
worden doorgevoerd. De aangegeven vermogens zijn richtwaarden.
nl
ow
D
18
Bedienen van de oven
d
de
oa
Magnetronvermogen
Geschikt voor
•
•
•
•
•
Verwarmen van vloeistoffen
Aankoken bij het begin van een gaarproces
Garen van groenten
Garen van voedingsmiddelen
Smelten van gelatine en boter
600 Watt
500 Watt
•
•
•
•
Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten
Verwarmen van diverse gerechten
Volledig garen van eenpansgerechten
Garen van gerechten met ei
400 Watt
300 Watt
200 Watt
•
•
•
•
•
•
Verder garen van gerechten
Garen van kwetsbare levensmiddelen
Verwarmen van babyvoeding
Nakoken van rijst
Verwarmen van kwetsbare levensmiddelen
Smelten van kaas
100 Watt
•
•
•
•
•
Ontdooien van vlees, vis, brood
Ontdooien van kaas, room, boter
Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten)
Gistdeeg laten rijzen
Licht verwarmen van koude gerechten en dranken
m
fro
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en linkerkant
een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze bolling
is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
nl
ow
D
19
d
de
oa
m
fro
w
w
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes naar
beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van
het gekozen niveau.
Bedienen van de oven
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Door de verhoogde lijst die om het rooster loopt
is het serviesgoed bovendien beveiligd tegen
wegglijden.
Extra functies
Magnetronprogramma's
Gebruik voor deze functie de genoemde programma's (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen
en tips: programma's).
Programma kiezen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop
2. Toets Bak-/braadprogramma's indrukken, dan de toets of zo vaak indrukken tot op het display het gewenste
programma (P1 t/m P12) verschijnt.
– Op het display wordt het voorgeprogrammeerde gewicht "gr" aangegeven. Het symbool voor Duur knippert. Gewicht = Duur
3. Door het indrukken van de toets of
kan de indicatie van het gewicht van
het voedingsmiddel worden aangepast,
minimaal 100 g, maximaal 1500 g (P 5 tot
P12 maximaal 1000 g).
– Door het invoeren van het gewicht
wordt de duur van de werking van de
magnetron automatisch geregeld.
– Vervolgens altijd het lagere gewicht invoeren, bijv. Brood weegt 460 g: Instellen van het gewicht op 400 g.
.
Bedienen van de oven
nl
ow
D
20
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bij een aantal programma's wordt na afloop van
de tijd een warmhoudfunctie gestart. Er klinkt een
signaal en op het display brandt "HH".
d
de
oa
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur en "min." brandt.
– Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. De magnetron
wordt uitgeschakeld. Het symbool voor
Duur knippert.
Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten een signaal. De magnetron wordt
uitgeschakeld. Het symbool voor Duur knippert
en de indicatie van de dagtijd verschijnt.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
Geheugenfunctie
Met de geheugenfunctie kan een instelling die vaak wordt gebruikt, worden opgeslagen
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur en/of Einde instellen
of magnetronfunctie en Duur instellen.
2. De toets Bak-/braadprogramma's gedurende ca. 2 seconden ingedrukt houden, tot er een signaal klinkt. De instelling
is opgeslagen.
3. Doorgaan met de toets Start of het
apparaat uitschakelen met de toets Stop
.
Om een andere instelling op te slaan, de toets
Bak-/braadprogramma's gedurende ca. 2
seconden indrukken. De eerder opgeslagen instelling wordt door deze instelling vervangen.
nl
ow
D
Bedienen van de oven
21
d
de
oa
m
fro
Inschakelen van de geheugenfunctie
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets
Stop .
2. Met de toets Bak-/braadprogramma's de
opgeslagen instelling oproepen.
3. Toets Start indrukken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
1 Klokfuncties
2 Tijdindicaties
3 Dagtijd
4 Duur/Einde/Bedrijfstijd
5 Klokfuncties
6 Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van de kookwekker. Na afloop klinkt er een signaal. Deze functie is niet
van invloed op de werking van de magnetron en oven.
min.
Duur magnetron
Om in te stellen hoe lang de magnetron ingeschakeld moet zijn.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Bedienen van de oven
nl
ow
D
22
d
de
oa
m
fro
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of opvragen (zie hoofdstuk "Voor het
eerste gebruik").
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Algemene aanwijzingen
e
.b
re
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ca. 5 seconden.
Gedurende deze tijd kunt u met toets of de gewenste tijden instellen of wijzigen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca. 5
seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde kookwekker begint te
lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen functie
te lopen.
Kookwekker
1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
nl
ow
D
23
d
de
oa
m
fro
Na ca. 5 seconden wordt de resterende tijd weergegeven op het display. Het symbool voor Kookwekker brandt.
Bedienen van de oven
e
.b
2. Met de toets of de gewenste gaartijd instellen. Het symbool voor Duur
knippert.
re
Duur magnetron
min.
1. Magnetronfunctie kiezen en door het herhaald indrukken van de toets Magnetron
het vermogen instellen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. "0.00" brandt en het symbool Kookwekker knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
nl
ow
D
24
Bedienen van de oven
e
.b
re
de gewenste gaar-
or
nb
de
an
.v
w
of
w
3. Met de toets
tijd instellen.
w
Duur
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Duur knippert.
m
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De magnetron wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
fro
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden
opgevraagd. Als de tijd afloopt, kan de duur
met de toets en worden verhoogd of
worden verlaagd.
d
de
oa
3. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur brandt.
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
de gewenste uit-
w
3. Met de toets of
schakeltijd instellen
w
Einde
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken,
tot het symbool Einde knippert.
m
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en het symbool Duur
knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
fro
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden
opgevraagd.
25
d
de
oa
4. Met het indrukken van de toets Start
begint de ingestelde tijd af te lopen. Het
symbool voor Duur brandt.
Bedienen van de oven
Bedienen van de oven
nl
ow
D
26
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt, als de oven op een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de tijd instellen
die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden,
b ijv. 1 uur.
3. Met de functie Einde de tijd instellen,
waarop het gerecht klaar moet zijn,
b ijv. 14:05 uur.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
en Einde
w
Duur
m
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang
een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" wordt aangegeven en de symbolen voor
Einde en Duur knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige toets
in te drukken.
fro
Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd.
d
de
oa
De symbolen voor Einde en Duur branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
nl
ow
D
27
d
de
oa
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Overige functies
fro
De symbolen voor Duur en Einde branden.
De oven wordt automatisch op het berekende
tijdstip ingeschakeld, bijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en wordt de oven
uitgeschakeld, bijv. 14:05 uur.
Bedienen van de oven
Uitschakeling display
U kunt energie besparen door het display uit te schakelen.
Display uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop
worden aangegeven.
2. Houd de toetsen Klokfuncties en
tegelijk ingedrukt, tot het display donker
wordt.
. Er mag geen restwarmte
Zodra het apparaat weer in gebruik wordt genomen, wordt het display automatisch ingeschakeld. Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat het display weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer blijvend
wordt aangegeven, moet u het display weer
inschakelen.
Display inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de toets Stop .
2. Houd de toetsen Klokfuncties en tegelijk ingedrukt, tot het display weer verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
Tips, tabellen en adviezen
nl
ow
D
28
d
de
oa
m
fro
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop . Er mag geen ovenfunctie
zijn gekozen.
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, tot op het
display SAFE verschijnt
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop .
2. Houd de toetsen Bak-/braadprogramma's
en tegelijk ingedrukt, tot op het display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven is weer klaar voor gebruik.
Toets ZoemerZoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig uit met de
toets Stop .
2. Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt,
tot er een signaal klinkt (ca. 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Automatische uitschakeling
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of als de temperatuur niet verandert, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
Op het temperatuurdisplay knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 230° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt OFF .
Ingebruikname na automatische uitschakeling
Schakel de oven helemaal uit. Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
Tips, tabellen en adviezen
Bakken
Functieknop van de oven: Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Bakvormen
• Voor hetelucht met ringverwarming
zijn lichte metaalvormen geschikt.
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
29
d
de
oa
kunt u op maximaal twee bak-
m
fro
2
e
.b
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inschuifniveaus 2 en 4
2
re
1 bakvorm:
bijvoorbeeld gebruiksniveau 1
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruiksniveaus
• Met hete lucht met ringvormig verwarmingselement
platen tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld gebruiksniveau 2
1
1
4
4
2
2
Algemene aanwijzingen
ook twee vormen gelijktijdig naast elkaar
U kunt met hetelucht met ringverwarming
op het rooster bakken. De baktijd wordt dan nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens de bereiding kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren
product en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten met de daarvoor aanbevolen temperaturen,
bereidingstijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden, omdat zij afhankelijk zijn van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in
te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer
het gebak niet bruin genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u voor een eigen recept geen concrete aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg dan een
vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen kan de baktijd
ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op één niveau.
nl
ow
D
30
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
m
fro
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het bakproces soms
niet overal even bruin. Verander in dat geval niet de temperatuurinstelling . In de loop
van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/braadverhouding hebben dan het apparaat dat u
tot nu toe gebruikt heeft. Pas daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en gebruiksniveaus zoals u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabellen
aan.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Bij langere baktijden kunt u de oven ongeveer. 10 minuten voor het einde van de baktijd
uitschakelen, om gebruik te maken van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen van een
gerecht in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één gebruiksniveau
Soort gebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren: min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuitgebak
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm, diagonaal
geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Hartige taart (bijv. quiche lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-220 1)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-190 1)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Gebak op bakblik
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
31
d
de
oa
Bakken op één gebruiksniveau
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Temperatuur °C
Tijd uren: min.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruiksniveau
m
fro
Soort gebak
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijvoorbeeld kwark, room, puddingvulling)
2
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel garnering)
2
190-210 1)
Pizza (dun)
2
230 1)
Turks brood
2
230 1)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koffiebroodjes
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-200 1)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Kleine cakejes (20 stuks/plaat)
2
0:20-0:40
0:12-0:20
170
1)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende gebruiksniveaus bakken
Soort gebak
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Temperatuur
in °C
Tijd uren: min.
Gebruiksniveau van onderaf
2 niveaus
Koekjes
Zandkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
0:30-0:60
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-200 1)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen.
e
.b
re
Koekjes
nl
ow
D
32
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
Baktips
Mogelijke oorzaak
Oplossing
fro
Bakresultaat
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet door een hogere baktemperatuur worden verkort
Te veel vocht in het deeg
Minder vocht gebruiken. Let op de
kneedtijden, vooral bij het gebruik
van keukenmachines
Te lage temperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
m
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Tabel ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Gebruiksniveau
Pastaschotel
Temperatuur °C
Tijd uren: min.
1
180-200
0:45-1:00
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
Lasagne
Gegratineerde
groente 1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klaargerechten
Gerecht
Diepvriespizza
Functieknop van de oven
Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
Gebruiksniveau
3
Temperatuur °C
Tijd
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebak is te droog
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
Functieknop van de oven
Temperatuur °C
Tijd
Patates frites
1) (300-600 g)
Infratherm
3
200-220
Stokbrood
Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Vruchtentaart
Hete lucht met
ringvormig verwarmingselement
3
volgens aanwijzingen van de fabrikant
m
fro
Gebruiksniveau
d
de
oa
Gerecht
33
or
nb
de
an
.v
w
w
w
volgens aanwijzingen van de fabrikant
volgens aanwijzingen van de fabrikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
e
.b
re
volgens aanwijzingen van de fabrikant
Braden
Functieknop van de oven: Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van de
fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden Op
die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtwaarden.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis die groter zijn dan 1 kg in de oven te
braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te voorkomen, adviseren wij u een beetje vocht
in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens de bereiding meermaals met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de baktijd uit, om te profiteren
van de restwarmte.
Braadtabel
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Gebruiksniveau
Temperatuur °C
Tijd uren: min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
nl
ow
D
34
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
Soort product
Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
Tijd uren: min.
170-190
1:30-2:00
m
Rundvlees
180-200
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000 1
g)
Temperatuur °C
fro
Gebruiksniveau
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-230
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kafsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
1)
Kalf
0:06-0:09 per
cm dikte
Worstjes, Cordon bleu
1
220-230 1)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-230 1)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-230 1)
0:15-0:20
Gehaktballen
1
210-220 1)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Hazenrug, hazenbout (tot 1000 g)
1
220-230 1)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
wild
1) Oven voorverwarmen
Grill
Ovenfunctie: Grill
met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
e
.b
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
re
Lamsvlees
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
35
d
de
oa
Inzetniveau
Grilltijd
Sandwiches
2e kant
or
nb
de
an
.v
w
Geroosterd brood
w
1e kant
1)
w
Gerecht
m
fro
• Voor het grillen zowel het rooster als de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden
Grilltabel
3
6-8 min.
3-5 min.
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
Ovenfunctie: Infratherm
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Kip (900-1000 g)
180-200
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade
(2000 g)
180-200
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
e
.b
re
Infratherm
• Grillen is met name geschikt voor platte stukken vlees en vis.
• Voor het heteluchtgrillen van platte stukken vlees en vis, dient de oven 3 minuten te
worden voorverwarmd. Daarna het gerecht overeenkomstig de tabel in de oven schuiven.
Op niveau 1 een bakplaat plaatsen die gevuld is met 1-1,5 cm water.
LET OP!
Bij het openen van de deur ontsnapt hete stoom.
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
Na... minuten omkeren
Gehaktballen
230
1
3
14-18
6-8
Varkenshaas
230
1
2
16-22
6-10
Worstjes
230
1
3
14-18
6-8
Runderfilet, kalfsbiefstukken 230
1
3
11-13
5-6
Runderfilet, Rosbief (ca. 1 kg) 230
1
2
20-24
10-12
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
(Temperatuurinstelling 30°C)
nl
ow
D
36
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
m
fro
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster zetten.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd aanzienlijk
verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Ontdooitabel
Nadooitijd in
min.
Opmerking
or
nb
de
an
.v
w
Ontdooitijd in
min.
w
w
Gerecht
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150 g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
---
Boter, 250 g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200 g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400 g
60
60
---
e
.b
re
Kip, 1000 g
Roosteren
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt, de deur
opent en de oven gedurende de nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het klaar is.
Gerecht
Temperatuur in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
37
d
de
oa
Inmaken/wecken
m
fro
Functieknop van de oven: Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van hetzelfde
formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn niet
geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop kunt u zes glazen potten met elk een inhoud
van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten
zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ongeveer 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten na
ongeveer 35-60 minuten), de oven uitschakelen of de temperatuur verlagen tot 100°C
(zie tabel).
Inmaaktabel
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Temperatuur in
°C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij 100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen 2)
160-170
50-60
5-10
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
In te maken eetwaar 1)
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Magnetron
Opmerkingen t.a.v. de werking
Algemeen
• Laat de gerechten na het uitschakelen van het apparaat een aantal minuten staan (zie
magnetrontabellen: tijd).
• Verpakkingen van aluminiumfolie, metalen houders, enz. vóór het bereiden van het gerecht verwijderen.
Garen
• Indien mogelijk afgedekt garen, met voor de magnetron geschikt materiaal. De gerechten
niet afgedekt garen als de korst moet blijven bestaan.
nl
ow
D
38
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
m
fro
• Gekoelde of bevroren gerechten hebben een langere gaartijd nodig.
• Gerechten met saus moeten van tijd tot tijd worden omgeroerd.
• Groenten met een vaste structuur, zoals wortelen, erwten of bloemkool, met water garen.
• Draai grote stukken na ongeveer de helft van de gaartijd om.
• Groenten zoveel mogelijk in gelijk grootte stukken snijden.
• Vlakke, brede houders of schalen gebruiken.
Ontdooien van vlees, gevogelte, vis
• De bevroren, uitgepakte levensmiddelen op een omgedraaid klein bord plaatsen met een
houder daaronder of op een ontdooirooster of kunststofzeef, zodat de ontdooivloeistof
kan uitlopen.
• Nadat de ontdooitijd van het levensmiddel voor de helft is verstreken, het product
draaien, indien mogelijk in stukken delen en de ontdooide stukken eruit halen.
Ontdooien van boter, stukjes taart, kwark
• Niet volledig in het apparaat, maar bij kamertemperatuur laten ontdooien. Daardoor
wordt het resultaat gelijkmatiger. Mogelijke verpakkingen van metaal of aluminium of
-verpakkingen waarin deels metaal of aluminium is verwerkt vóór het ontdooien volledig
verwijderen.
Ontdooien van fruit, groenten
• Fruit en groenten dat/die ongekookt verder moet worden verwerkt, niet geheel in het
apparaat maar bij kamertemperatuur ontdooien.
• Te koken fruit en groenten, kan/kunnen niet direct met een hoger magnetronvermogen
worden gegaard, zonder eerst ontdooid te zijn.
Kant-en-klaargerechten
• Kant-en-klaargerechten in metalen verpakkingen of kunststofschalen met metalen deksel mogen alleen in de magnetron worden ontdooid of verwarmd, als uitdrukkelijk wordt
gesteld dat het geschikt is voor de magnetron.
• Let a.u.b. op de informatie van de fabrikant die de verpakking staat ( bijv. metalen deksel
verwijderen en kunststoffolie inprikken).
Geschikt servies en materiaal
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Servies/materiaal
Magnetron
Ontdooien
Oven grill
Verwarmen
Garen
Vuurvast glas en porselein (zonder metalen
delen, bijv. Pyrex, Jenaer Glas)
X
X
X
X
Niet vuurvast glas en porselein 1)
X
--
--
--
Glas- en vitrokeramiek uit vuur-/vorstvast
materiaal ( bijv. Arcoflam), Grillrooster
X
X
X
X
Keramiek 2), aardewerk 2)
X
X
X
--
Hittebestendig kunststof tot 200°C 3)
X
X
X
--
Karton, papier
X
--
--
--
Vershoudfolie
X
--
--
--
X
X
--
Braadfolie met voor de magnetron geschikte X
sluiting 3)
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
Servies/materiaal
Magnetron
Oven grill
Verwarmen
Garen
--
--
X
Bakvormen, zwart gelakt of voorzien van
coating met siliconen 3)
--
--
--
X
Bakplaat
--
--
--
Bruiningsservies, bijv. Crostino- of Crunchplaat
--
X
X
Kant-en-klaargerechten in verpakkingen 3)
X
X
X
or
nb
de
an
.v
w
w
Braadservies van metaal, bijv. email, gegoten --
w
m
fro
Ontdooien
39
X
--
e
.b
re
X
1) zonder zilveren, gouden, platina of metalen delen/decoraties
2) zonder kwarts- of metalen delen, geen metaalbevattend glazuur
3) volg a.u.b. de door de fabrikant aangegeven maximale temperaturen op!
X Geschikt
-- Niet geschikt
Wat nog aandacht behoeft...
• Levensmiddelen hebben een verschillende vorm en aard. Zij worden in verschillende
hoeveelheden bereid. Daarom zijn ook de noodzakelijke tijden en vermogens voor het
ontdooien, verwarmen of garen onderling verschillend. Als algemene richtlijn geldt:
Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
• Bij het verwarmen met de magnetron ontstaat de warmte in het levensmiddel zelf.
Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd worden verwarmd. Als gevolg hiervan
moeten met name grote hoeveelheden die verwarmd worden geroerd of omgedraaid
worden.
• In de tabel is de duur/tijd aangegeven. Laat het levensmiddel in het apparaat of buiten
het apparaat staan, zodat de warmte nog gelijkmatiger kan worden verdeeld.
• Met rijst bereikt u betere resultaten als u vlakke, brede schalen gebruikt.
Magnetron-kooktabel
Ontdooien
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Vlees
Groot stuk vlees
500
200
10-12
10-15
Tussendoor draaien
Steaks
200
200
3-5
5-10
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
Gehakt, gemengd
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
nl
ow
D
40
Tips, tabellen en adviezen
Magnetron
Tijd min.
Opmerkingen
w
w
500
200
10-15
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken eruit halen
Kip
1000
200
25-30
10-20
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Kippenborst
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Kippenpootjes
100-200
200
3-5
10-15
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Eend
2000
200
45-60
20-30
Tussendoor draaien,
ontdooide stukken
met aluminiumfolie
afdekken
Groot stuk vis
500
100
10-15
15-20
Tussendoor draaien
Visfilet
500
100
10-12
15-20
Tussendoor draaien
100
100
2-4
20-40
Tussendoor draaien
Kwark
250
100
10-15
25-30
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Boter
250
100
3-5
15-20
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Kaas
250
100
3-5
30-60
Aluminium delen verwijderen, na de helft
van de tijd draaien
Room
200
100
7-12
20-30
Aluminium deksel verwijderen, tussendoor
roeren
Gevogelte
Vis
Worst
Worst in plakjes
Zuivelproducten
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Goulash
Duur
min.
m
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
fro
Gerecht
d
de
oa
Ontdooien
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
Magnetron
Tijd min.
Opmerkingen
Taart/gebak
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Duur
min.
m
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
fro
Gerecht
d
de
oa
Ontdooien
41
1 stuks
100
2-3
15-20
Bord tussendoor
draaien
Kaastaart
1 stuks
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart (slagroomtaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Taart zonder slagroom 1 stuks
( bijv. cake)
100
2-4
15-20
Bord tussendoor
draaien
Vruchtentaart
1 stuks
100
1-2
15-20
Bord tussendoor
draaien
Brood
1000
100
15-20
10-15
Tussendoor draaien
boterhammen
500
100
8-12
10-15
Tussendoor draaien
Broodjes
4 stuks
100
5-8
5-10
Tussendoor draaien
Aardbeien
300
100
8-12
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Pruimen, kersen,
frambozen, rode bessen, abrikozen
250
100
8-10
10-15
Afgedekt ontdooien,
tussendoor roeren
Chocolade/couverture 150
600
2-3
---
Tussendoor roeren
Boter
100
200
2-4
---
Tussendoor roeren
200
300
2-3
---
Tussendoor roeren,
temperatuur controleren!
Babymelk (fles 180 ml) 200
1000
0:200:40
---
Lepel in de fles plaatsen, roeren, temperatuur controleren!
Kant-en-klaargerecht
600
4-6
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor
draaien
Fruit
Smelten
Verwarmen
Babyvoeding in glas
400-500
e
.b
re
Gistdeeg
nl
ow
D
42
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
Ontdooien
Magnetron
Tijd min.
Opmerkingen
w
w
Duur
min.
m
Hoeveelheid Vermog
gen Watt
fro
Gerecht
400-500
400
14-20
5
Indien aanwezig, aluminium deksel verwijderen, tussendoor
draaien
Melk
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:151:45
---
Lepel in kopje plaatsen
Water
1 kopje ca.
200 ml
1000
1:30-2
---
Lepel in kopje plaatsen
Saus
200 ml
600
1-2
---
Tussendoor roeren
Soep
300 ml
600
2-4
---
Tussendoor roeren
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Kant-en-klaargerecht
TK
Garen
Gerecht
Magnetron
Hoeveelheid g
Vermogen Watt
Duur
min.
Tijd min.
Opmerkingen
Groot stuk vis
500
500
8-10
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Visfilet
500
500
6-8
---
Afgedekt garen, tussendoor schaal aantal
keer draaien
Groente, korte gaartijd,
vers 1)
500
600
12-16
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, korte gaartijd,
TK 1)
500
600
14-18
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Groente, lange gaartijd,
vers 1)
500
600
14-20
Groente, lange gaartijd,
TK 1)
500
600
18-24
---
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
Zoute aardappelen
800 g +
600 ml
1000
5-7
300 W /
15- 20
Afgedekt garen, tussendoor draaien
Rijst
300 g +
600 ml
1000
4-6
---
Afgedekt garen, tussendoor draaien
Ca. 50 ml water toevoegen, afgedekt garen, tussendoor roeren
1) Alle groenten afgedekt garen. De aangegeven tijd geeft de richtwaarde weer en zijn afhankelijk van het soort
en de kwaliteit van het levensmiddel.
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
d
de
oa
Tabel combifunctie
Bereidingsfuncties: Hete lucht met ringvormig verwarmingselement
+ magnetronoven
noven of infratherm
43
+ magnetro-
MagneGetron.
bruiksWatt
niveau
Tijd in
min.
Opmerkingen
or
nb
de
an
.v
w
Temp.
in °C
w
Functieknop van
de oven
w
Bak-/braadservies
m
fro
Gerecht
+
180
600
1
25-35
Ovenschotel/ ovenschaal
+
180
600
1
30-40
Eend 2.000 g Glazen servies op rooster
+
Eerst
230
daarna
180
300
300
1
40-60
Na 15 min. keren, daarna
180°C, 10 min.
Oventijd
Visfilets 350
g
Glazen servies op rooster
+
230
600
1
15-20
Gevuld, gerold,
gekruid
Visschotel
1.400 g
Glazen servies
+
180
300
1
30-40
Gevogelte
compleet
Glazen servies op rooster
+
200
300
1
30-40
Na 20 min. keren
Halve kip
Glazen servies op rooster
+
200
300
1
25-35
Na 15 min. keren
Gehakt 650
g
Glazen servies op rooster
+
180
300
1
30-40
5 min. Oventijd
Kippenpoot
Glazen servies op rooster
+
210
600
1
20-25
Na 15 min. keren
Gebraden
kalfsvlees
1000 g
Glazen servies op rooster
+
210
300
1
30-40
Na 25 min. keren, onbedekt, 5
min. Oventijd
GegratiGlazen serneerde
vies op roosaardappelen ter
+
180
600
1
20-25
Kaas toevoegen
Lamsbout
met been
1000 g
+
180
300
1
30-40
5 min. Oventijd
Glazen servies op rooster
e
.b
Ovenschaal
op rooster
re
OvenschoOvenschaal
tel / kwarko- op rooster
venschotel
nl
ow
D
44
Tips, tabellen en adviezen
Bak-/braadservies
Temp.
in °C
MagneGetron.
bruiksWatt
niveau
Tijd in
min.
Opmerkingen
m
fro
Functieknop van
de oven
d
de
oa
Gerecht
+
200
300
1
30-40
Lasagne
1.200 g
Ovenschaal
op rooster
+
230
400
1
25-30
Pastaschotel 1800 g
Ovenschaal
op rooster
+
230
400
1
30-35
Gevulde pa- Glazen serprika
vies op rooster
+
230
400
1
20-25
Gevulde paprikahelften met
kaas-/ groentevulling
Runderbraadstuk
1000 g
Glazen servies op rooster
+
180
400
1
60-70
10 min. Oventijd, 1x keren,
afgedekt garen
Varkensbraadstuk
hals 1200 g
Glazen servies op rooster
+
230
400
1
55-65
5 min. Oventijd,
1x draaien
5 min. Oventijd
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Lamsbout
Glazen serzonder been vies op roos1000 g
ter
De aangegeven gaartijden en temperaturen zijn richtwaarden en zijn afhankelijk van het
soort en de kwaliteit van het levensmiddel.
Tips voor de magnetron
Resultaat
Oplossing
Voor de voorbereide hoeveelheden treft u Neem als leidraad soortgelijke levensmiddelen. Vergeen opgaven aan.
leng of verkort de gaartijden op basis van de volgende
regel: Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele tijd
Halve hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden.
Kortere gaartijd instellen of lager magnetronvermogen kiezen.
Het gerecht is na afloop van de tijd nog
niet ontdooit, heet of gaar.
Langere gaartijd instellen of hoger magnetronvermogen kiezen. Let hierbij op dat hogere gerechten een
langere tijd nodig hebben.
Na afloop van de gaartijd is het gerecht
Kies een volgende keer een lager vermogen en een
aan de rand oververhit, in het midden ech- langere tijd. Vloeibare gerechten, bijv. soep, tussenter nog niet gaar.
door roeren.
Keurgerechten volgens IEC 60705
(Magnetronvermogen 1000 Watt)
De kwaliteit en functie van magnetrons worden door keuringsdiensten aan de hand van
speciale gerechten gecontroleerd.
e
.b
re
Na 20 min. roeren
nl
ow
D
Tips, tabellen en adviezen
Ovenfuncties
Inzetniveau
Duur
min.
Tijd min.
Opmerking
m
fro
Vermogen
Watt
d
de
oa
Gerecht
45
300
Glazen
schaal
30-40
120
Vorm na de helft van de
tijd een keer draaien
Biscuitdeeg
(12.3.2)
600
Glazen
schaal
8-10
5
Gehakt braden 500
(12.3.3)
Glazen
schaal
20-22
5
Aardappelgratin (12.3.4)
500
1
40
5
Taart (12.3.5)
200
2
20
5
Kip 1200 g
grillen 1200 g
(12.3.6)
300
1
35
5
Na 15 min. draaien
Gehakt ontdooien (13.3.)
100
Glazen
schaal
15-20
5
Na de helft van de tijd
draaien, ontdooide
stukken eruit halen
Frambozen
ontdooien (B.
2.1)
100
Glazen
schaal
11-13
5
Afdekken
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Custard
(12.3.1)
Afdekken, vorm na de
helft van de tijd een keer
draaien
e
.b
re
Programma's
Het apparaat beschikt over 12 geprogrammeerde functies, die met de toets Bak-/braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
Zie voor instellingen het hoofdstuk Extra functies: Magnetronprogramma's
Program- Functie
ma
P1
Ontdooien
Recept
Gewicht
Voorinstelling
min.
max.
TijdsafWarmhankelijke houdfuncvoorintie " HH"
stelling
Gevogelte
1000 g
100 g
1500 g
19 min.
40 sec.
Nee
P2
Vlees
800 g
100 g
1500 g
17 min.
36 sec.
Nee
P3
Vis
1000 g
100 g
1500 g
15 min.
20 sec.
Nee
P4
Brood
500 g
100 g
1500 g
6 min.
Nee
Tips, tabellen en adviezen
min.
max.
m
Voorinstelling
TijdsafWarmhankelijke houdfuncvoorintie " HH"
stelling
800 g
100 g
1000 g
15 min.
44 sec.
w
Ja
P6
Bevr.
Groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
22 min.
56 sec.
Ja
P7
Verse
groenten +
50 ml water
800 g
100 g
1000 g
24 min.
Nee
P8
Verse
groenten
groot + 50
ml water
800 g
100 g
1000 g
26 min.
40 sec.
Nee
P9
Aardappelen + 100
ml water
600 g
100 g
1000 g
17 min.
12 sec.
Nee
P 10
Vis
1000 g
100 g
1000 g
21 min.
40 sec.
Ja
1000 g
400 g
1800 g
30 min.
Ja
1000 g
400 g
1400 g
30 min.
Ja
+
P 12
Kip
+
AARDAPPELGRATIN (voor 4-5 personen)
Ingrediënten:
• 750 g aardappelen
• 100 g gruyère of emmentaler kaas, geraspt
• 1 ei
• 75 ml melk of room
• 2 eetlepels boter
• 1 eetlepel tijm
• 1 teentje knoflook, geschild
• zout, peper, nootmuskaat
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Combi- Aardappelfunctie gratin
w
Bevr.
Groenten
klein + 50
ml water
P 11
Koken
Gewicht
fro
P5
Recept
d
de
oa
Program- Functie
ma
nl
ow
D
46
nl
ow
D
Reiniging en onderhoud
47
d
de
oa
m
fro
Bereidingswijze:
Aardappelen schillen, in ca. 3 mm dikke plakjes snijden, afdrogen, naar smaak peper en zout
toevoegen.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in een ingevette, vuurvaste schaal en strooi er wat
geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes er bovenop en strooi de rest van de
kaas eroverheen.
Pers het teentje knoflook en vermeng dit met de eieren, melk, room en de tijm. Voeg een
beetje zout toe en giet het mengsel over de aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
Duur
30 min.
e
.b
re
Inzetniveau
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Instelling
P 11 AARDAPPELGRATIN
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de kip daarmee gelijkmatig aan de binnen- en
buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een ovenvaste glazen schaal met inzetpan (extra accessoire).
Na de halve braadtijd, de kip draaien.
Na het eerste geluidssignaal controleren of het vlees gaar is. Indien nodig de resterende
braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ca. 10 min.) verlengen.
Instelling
P 12 KIP 1200 G
Inzetniveau
2
Duur
30 min.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Om het apparaat schoon te maken, moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen
niet toegestaan!
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
LET OP!
Gebruik geen ruwe, krassende schoonmaakmiddelen of scherpe metaalschrapers om het
glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die kunnen leiden tot
het breken van het glas.
Reiniging en onderhoud
d
de
oa
Buitenkant van het apparaat
nl
ow
D
48
m
fro
• Neem de voorkant van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel noch schuursponsjes.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreinigingen laten zich dan het makkelijkst
verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af.
e
.b
re
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let bij het gebruik van ovensprays altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen en goed
afdrogen. Kort laten inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Inschuifroosters
Om de zijwanden van de oven schoon te maken, kunnen de aan de linker- en rechterkant
verwijderd worden.
Inschuifrooster verwijderen
Voor het uitnemen, het rooster optillen en vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen.
nl
ow
D
49
d
de
oa
m
fro
Inschuifrooster terugzetten
Voor het inbouwen, het rooster weer in de bovenste ophangingen hangen.
Wat te doen als...
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ovenverlichting
WAARSCHUWING!
Pas op voor elektrische schokken! Om het ovenlampje te vervangen:
• De oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en het afdekglas te beschermen een doek op de bodem van de oven
leggen.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen / glazen afdekking schoonmaken
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Afdekglas verwijderen door deze naar
links te draaien en schoon te maken.
3. Indien nodig: Halogeenovenverlichting
25 Watt, 230 V, G9, 300°C hittebestendig,
vervangen.
Halogeenverlichting altijd met een doek aanpakken, om te voorkomen dat vetresten inbranden
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Wat te doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
nl
ow
D
50
Mogelijke oorzaak
d
de
oa
Probleem
Oplossing
m
fro
De automatische uitschakeling
Zie Automatische uitschakeling
van de oven is in werking getreden
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie
(zekeringenkast) is doorgebrand
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
De magnetron werkt niet De ovendeur is niet goed gesloten Ovendeur - Deur sluiten
e
.b
re
De deursluitingen en -sluitingsop- Deursluitingen en -sluitingsoppervlakken zijn vervuild
pervlakken reinigen
De toets Start werd niet ingedrukt Toets Start indrukken
De ovenverlichting valt
uit
Het ovenlampje is stuk
Op het display brandt " De testfunctie is ingeschakeld
d" en de oven wordt niet
warm, de ventilator doet
het niet
Ovenlampje vervangen
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen
en
tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt en
de weergave " d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw vakhandelaar of met de klantenservice.
WAARSCHUWING!
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door
onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het bezoek van de technicus van de klantenservice of
van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode niet zonder kosten plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met een metalen voorkant: Vanwege de koele voorkant van uw
apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het bakken of braden,
gedurende korte tijd condens vormen op de glazen binnenkant van de deur.
Montage-instructie
LET OP!
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mag alleen worden uitgevoerd door een
erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders de garantie in geval
van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen worden door onze klantenservice of door een erkend installateur
nl
ow
D
d
de
oa
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
51
m
fro
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk maakt,
het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens 3mm omnipolair van
het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. LS-schakelaars, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gedraaid worden), FI-schakelaars en veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos
toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanraakbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930 norm.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1a
380-383
min.
560
20
13
592
388
375
min.
550
567
592
252
nl
ow
D
52
d
de
oa
1b
m
fro
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
e
.b
380
20
re
380-383
or
nb
de
an
.v
w
w
w
592
nl
ow
D
53
d
de
oa
1c
m
fro
380-383
13
or
nb
de
an
.v
w
w
w
592
20
388
e
.b
re
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
nl
ow
D
54
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2x3,5x25
d
de
oa
3
90 0
4
20
13
nl
ow
D
55
d
de
oa
Afvalverwerking
Afvalverwerking
fro
m
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen worden door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <, >PS< enz gekenmerkt.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
WAARSCHUWING!
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar gemaakt
worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Klantenservice
Probeer bij technische storingen eerst met behulp van de gebruiksaanwijzing (Hoofdstuk
"Wat te doen als...") het probleem zelf op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem dan contact op met de klantenservice of met
een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (voor nummers zie typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die op het apparaat wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u deze
hieronder te noteren:
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
NL
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek
herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt
Garantie/serviceafdeling
nl
ow
D
56
d
de
oa
m
fro
daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de
EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven
onverlet. Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt
eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de
toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld
of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen.
De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te
worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die
voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd
gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling
of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor
een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd
aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht.
Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker
een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
Garantie/serviceafdeling
57
d
de
oa
m
fro
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten
het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product
niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service, Vennootsweg 1, 2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk
binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal
plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten
inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de
technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te
repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd
aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon
in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een
vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet
tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval
de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien
om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of
door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Garantie/serviceafdeling
nl
ow
D
58
d
de
oa
m
fro
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden
gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te
schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en
serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant
of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een
volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het
kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn
en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel
van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument,
met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna
weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de
wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling, Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onder- tel. 0172-468 300
delen)
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksin- tel. 0172-468 172
formatie)
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen.
Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite
www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over
producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen
etc.
nl
ow
D
Europese Garantie
59
d
de
oa
Europese Garantie
fro
m
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde
landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode
of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een
ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee.
De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit
specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften
die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
08 44 62 26 53
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
nl
ow
D
60
www.electrolux.com
d
de
oa
Hellas
+30 23 10 56 19 70
fro
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
m
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
61
d
de
oa
+7 495 937 7837
fro
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
m
Россия
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
62
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
63
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
d
de
oa
www.electrolux.com
m
fro
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
315910504-D-032009
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Download PDF