55486
SANSA c150, 2.0 GB
- Wysokiej jakości odtwarzacz MP3 SANSA c150 z kolorowym wyświetlaczem
- Do odtwarzania muzyki (pliki MP3, WMA) oraz przeglądania zdjęć
- Wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz
- Do 15 godz. muzyki na jednej baterii AAA
- Wbudowany dyktafon
- Szybki transfer danych USB 2.0
Wymagania systemowe:
- Windows XP
- Windows Media Player 10
- Napęd CD-ROM
- Port USB 2.0
55486
SANSA c150
Instrukcja obsługi:
Środki ostroŜności:
1. Przed pierwszym uŜyciem odtwarzacza MP3 SANSA c 150 naleŜy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi.
2. Odtwarzacza nie naleŜy uŜywać w czasie prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu. Do
niebezpiecznych sytuacji moŜe dojść równieŜ, jeŜeli będzie Państwo słuchali zbyt
głośno muzyki podczas wykonywania innych czynności. NaleŜy wówczas zachować
szczególna ostroŜność, a tam gdzie nie jest to wskazane nie uŜywać odtwarzacza.
3. NaleŜy unikać zbyt głośnego słuchania muzyki przez słuchawki.
4. Odtwarzacza nie naleŜy uŜywać w pobliŜu zbiorników wodnych. Urządzenie chronić
przed wilgocią.
5. Odtwarzacz czyścić tylko i wyłącznie suchą szmatką (ściereczka czyszcząca z
mikrofazy).
6. Małe dzieci mogą uŜywać odtwarzacz tylko pod opieką dorosłych.
7. Nie ściskać obudowy odtwarzacza. Wtyczki ładowarki nie naleŜy wkładać do gniazda
z duŜą siłą, starannie naleŜy przymierzyć wtyk i delikatnie wsunąć go do gniazda, w
przeciwnym razie moŜe dojść do jego uszkodzenia.
Opis odtwarzacza (rys. patrz instrukcja oryginalna):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Głośność +/Uszko na smycz
Wejście słuchawkowe
Mikrofon
Blokada klawiszy
Wyświetlacz
Przycisk kierunkowy
8. Odtwarzanie/ pauza/ do góry
9. W tył
10. na dół/ menu
11. Dalej/ szybkie przewijanie
12. Zasilanie/ menu
13. Podłączenie stacji bazowej
Wkładanie baterii:
1. SANSA zasilana jest bateriami typu AAA.
2. Z tyłu odtwarzacza znajduje się komora baterii/ akumulatora.
3. Komorę naleŜy otworzyć i umieścić w niej baterię zgodnie z oznaczeniami
polaryzacji.
4. Zamknąć komorę baterii/ akumulatora.
Podłączenie kabla USB:
1. Mniejszy wtyk USB podłączyć do komputera do wolnego portu USB. Drugi wtyk
podłączyć do odtwarzacza MP3.
2. Komputer rozpozna odtwarzacz tak, jak zwykły napęd. Napęd będzie oznaczony
symbolem Sansa c150.
Wgranie programu SANSA MEDIA CONVERTER:
Aby przeglądać zdjęcia i video na odtwarzaczu MP3 konieczne jest wgranie programu
SANSA MEDIA CONVERTR. W tym celu naleŜy włoŜyć dysk instalacyjny SanDisk do
napędu CD-ROM i zainstalować na PC program. Za pomocą tego programu moŜna przenosić
na odtwarzacz zdjęcia i klipy video.
Kopiowanie danych:
Zdjęcia:
1. Na PC otworzyć program SANSA MEDIA CONVERTER.
2. Podłączyć SANSĘ do komputera (kabel USB).
3. SANSA sprawdzi, ile wolnego miejsca pozostało.
4. Korzystając z opcji >>Dodaj Media<< moŜna wybrać dane, które program
skonwertuje.
5. Następnie wybrać opcję konwertuj.
Muzyka:
1. Podłączyć SANSĘ do komputera (kabel USB).
2. Za pomocą funkcji >>kopiuj/ wklej<< moŜna swobodnie przenosić dane.
3. W trybie MTP moŜna bezpośrednio przenosić dane WMA i MP3 do katalogu media.
4. W trybie MSC dane mogą być przenoszone jako kopie.
Funkcje podstawowe:
1. Aby włączyć odtwarzacz naleŜy przytrzymać przycisk (12).
2. Wyświetlacz włączy się i wyświetli się menu główne.
3. Aby nawigować i wybierać określone opcje menu naleŜy uŜywać przycisku
kierunkowego (7).
4. Aby wyłączyć odtwarzacz naleŜy przytrzymać przez 2 sek. przycisk (12).
Odtwarzanie muzyki/ nagrywanie:
1. Menu >>Muzyka<< naleŜy wybrać opcje menu, w katalogu >>Nagrania<< znajdują
się nagrane dźwięki.
2. Wybrać jedną z podanych kategorii.
3. Zaznaczyć odpowiedni tytuł piosenki lub nagrania i przycisnąć >>Play<<.
4. Aby przejść do następnego tytułu naleŜy wybrać przycisk >>Dalej<< (prawo).
5. Aby przeskoczyć do poprzedniego tytułu naleŜy wybrać przycisk >>w tył<< (lewo).
6. Aby rozpocząć szybkie przewijanie naleŜy przytrzymać przycisk >> w tył<< (lewo).
Prezentacja zdjęć:
1. Przycisnąć opcję Menu i wybrać zakładkę Foto.
2. Wybrać opcję: >>pokarz wszystkie<<, i wybrać zdjęcie, które ma być wyświetlone.
3. UŜywać przycisków prawo/ lewo, aby przeskakiwać między zdjęciami.
4. Aby rozpocząć pokaz slajdów naleŜy: wybrać w menu opcję: >>Pokaz slajdów<<.
5. Aby wyjść z menu Foto naleŜy przycisnąć Menu.
Nagrywanie:
1. W Menu wybrać opcję: >>Nagrywanie<<.
2. Przycisnąć klawisz (8), aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie naleŜy ponownie przycisnąć klawisz (8).
4. Aby odtworzyć nagrany dźwięk – patrz punkt odtwarzanie muzyki.
Ustawienia:
1. Zmiana podświetlenia wyświetlacza: wybrać w menu >>Display<< i Podświetlenie.
2. Zmiana kontrastu: >>Display<< i >>Kontrast<<.
3. Wybrać opcję >>Język<<, aby ustawić odpowiedni język menu.
4. Wybrać opcję >>Ustawienia fabryczne<<, aby powrócić do wcześniejszych ustawień
fabrycznych.
5. Wybrać >>System-Info<<, aby uzyskać informację o odtwarzaczu.
6. Wybrać opcję: >>Power<< i wyłącz automatycznie, aby ustawić czas po którym
odtwarzacz wyłączy się automatycznie.
7. Wybrać opcję >>Power<<, >>wyłącz automatycznie<< i następnie >>Czuwanie<<,
aby ustawić czas czuwania.
8. Wybrać USB , aby zmienić tryb AutoDetect lub MTP.
UWAGA! Trybem standardowym dla AutoDetect jest MTP.
Download PDF

advertising