AUDIOLINE | TEL4CLIP | Telefon Audioline Tel 49 clip

Telefon Audioline Tel 49 clip
Nr art. 921649
Elementy obsługi
1. Wybór z listy numerów
2. Przycisk kasowania.
3. Optyczny wskaźnik nadejścia rozmowy.
4. Przycisk wyboru +
5. Przycisk wyboru -.
6. Przyciski bezpośredniego wyboru 1 do 3
7. Przycisk krótkiego wyboru.
8. Powtórzenie wyboru.
9. Nagłośnienie.
10. Przycisk sygnału R.
11. Przycisk pamięci.
1 Przestawienie czasu FLASH
2. Nagłośnienie dzwonka.
3. Kontrast wyświetlacza.
Uruchomienie
Włożenie baterii.
Przed podłączeniem telefonu do sieci należy włożyć do aparatu 4 baterie typu Mignon LR06 1,5 V. Przed wymianą baterii należy aparat odłączyć
od sieci telefonicznej.
Podłączenie przewodu telefonicznego.
Dołączony przewód połączyć z gniazdem telefonicznym i gniazdem na tylniej stronie aparatu.
Montaż ścienny
Aparat przeznaczony jest również do montażu ściennego, w tym celu należy skorzystać z odpowiedniego adaptera, mocowanego na tylniej
stronie urządzenia.
Podstawowe ustawienia.
Przed podłączeniem telefonu, należy dokonać kilku podstawowych ustawień: aktualnej daty i czasu zegarowego, numeru kierunkowego
miejscowości i kraju.
Wskazówki dotyczące wyboru miejsca i kraju.
Numer telefoniczny wskazywane są zawsze z numerem kierunkowym miejscowości oraz w przypadku rozmów zagranicę z odpowiednim
numerem państwa. Jeżeli numer wybierany jest bezpośrednio z listy, można w rozmowach miejscowych pominąć numer kierunkowy, dlatego też
należy wcześniej wprowadzić numer kierunkowy miejscowości i państwa.
Po włożeniu baterii, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Ortsvorwahl (numer kierunkowy miejscowości) i kursor zacznie pulsować na pierwszej
pozycji.
Uwaga:
Jeżeli komunikat Ortsvorwahl nie pojawi się lub jeżeli konieczna jest zmiana czasu zimowego na letni, należy przycisnąć jednocześnie obydwa
przyciski wyboru (4 i 5) i przytrzymać przez ok. 4 sek.
1. Jeżeli kursor pulsuje przy pierwszej pozycji, należy wprowadzić numer kierunkowy miejscowości. Następnie nacisnąć kilkakrotnie
przycisk kasowania (2), do momentu wskazania komunikatu Landesvorwahl.
2. Wprowadzić cały numer kierunkowy państwa.
3.
Potwierdzić przyciskiem kasowania (2). Urządzenie przejdzie do wprowadzenia czasu zegarowego.
4. Poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisków wyboru (4 i 5), wprowadzić aktualną godzinę.
5. Potwierdzić przyciskiem kasowania (2). Urządzenie przejdzie do wskaźnika minut.
6. Poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisków wyboru (4 i 5), wprowadzić aktualną wartość minut.
7. Potwierdzić przyciskiem kasowania (2). Urządzenie przejdzie do wprowadzenia dnia.
8. Poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisków wyboru (4 i 5), wprowadzić aktualny dzień.
9. Potwierdzić przyciskiem kasowania (2). Urządzenie przejdzie do wprowadzenia miesiąca.
10. Poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisków wyboru (4 i 5), wprowadzić aktualny miesiąc.
11. Potwierdzić przyciskiem kasowania (2). Ustawienie zostanie zakończone i aktualna data zostanie wskazana na wyświetlaczu.
Jeżeli baterie ulegną całkowitemu rozładowaniu, konieczne jest ponowne ustawienie czasu zegarowego i daty.
Uwagi:
Jeżeli wystąpi konieczność zmiany numeru kierunkowego miejscowości lub kraju, należy uruchomić programowanie poprzez jednoczesne
naciśnięcie przycisków wyboru (4 i 5). Przyciskiem kasowania (2) można przejść pulsującym kursorem do wybranej pozycji. Przyciskami wyboru
(4 i 5) należy zmienić wybraną cyfrę. W celu całkowitego wykasowania cyfry, należy przed przyciskami wyboru należy ustawić znak minus.
Ustawienie kontrastu wyświetlacza.
Zmiany ustawienia kontrastu można dokonać za pomocą przełącznika CONTRAST z prawej strony aparatu.
Obsługa
Telefonowanie
Z aparatu Audioline Tel 49 clip można korzystać jak z tradycyjnego telefonu.
Podnieść słuchawkę, odczekać do uzyskania sygnału. Na wyświetlaczu wskazany zostanie symbol aparatu. Wybrać pożądany numer. Wybrany
numer zostanie wskazany na wyświetlaczu. (wyświetlacz wskazuje maks. 16 cyfr). Jeżeli wybrany numer jest dłuższy, wskazanych zostanie
jedynie 16 ostatnich cyfr.
Aby rozmowę zakończyć należy odłożyć słuchawkę.
Podwyższenie nagłośnienia rozmówcy.
Jeżeli głoś rozmówcy wydaje się być zbyt cichy, można dokonać regulacji nagłośnienia. W tym celu podczas trwania rozmowy należy nacisnąć
odpowiedni przycisk (9).
Uwaga:
Zmieniony poziom nagłośnienia nie zostanie zapamiętany i w razie konieczność należy dokonać zmiany ponownie podczas kolejnej rozmowy.
Powtórzenie wyboru.
Ostatnio wybrany numer pozostaje zapamiętany.
Aby skorzystać z funkcji powtórzonego wyboru należy:
-
podnieść słuchawkę i nacisnąć przycisk powtórzenia wyboru (8). Zapamiętany numer zostanie ponownie wybrany.
Wskaźnik czasu trwania rozmowy.
Po wybraniu numeru na wyświetlaczu wskazany zostanie aktualny czas trwania rozmowy w minutach i sekundach.
Ustawienie nagłośnienia dzwonka.
Przełącznikiem KLINGEL na prawej stronie aparatu można dokonać regulacji poziomu głośności dzwonka. Istnieje również możliwość
całkowitego wyciszenia dzwonka, poprzez wybór ustawienia AUS (wyłączony).
Zapamiętanie numerów do bezpośredniego/ krótkiego wyboru.
Przyciski M1, M2 i M3 pozwalają na zachowanie numerów poprzez bezpośredni wybór. Przycisk M3 oznaczony na czerwono przeznaczony jest
dla numerów alarmowych. 15 innych ważniejszych numerów można wybierać za pomocą funkcji skróconego wyboru.
Zapamiętanie przycisków bezpośredniego wyboru M1, M2 i M3.
1. Wprowadzić pożądany numer (maks. 16 cyfr).
2. Podnieść słuchawkę.
3. Nacisnąć przycisk pamięci (11). Na wyświetlaczu wskazany zostanie „(--)”.
4. Nacisnąć odpowiedni przycisk bezpośredniego wyboru M1, M2 i M3. Wprowadzony numer zostanie zapamiętany. Na wyświetlaczu
wskazany zostanie komunikat „Gespeichert” (zapamiętany).
5. W przypadku już zajętego miejsca w pamięci na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Uberschreiben” ( przepisać). Po naciśnięciu
przycisku (2) wybrane miejsce pamięci z nowym numerem zostanie przepisane. Jeżeli miejsce nie ma być przepisane należy
jednocześnie nacisnąć przyciski wyboru (4 i 5), w celu przerwania wprowadzania.
6. Odłożyć słuchawkę.
Zapamiętanie przycisków skróconego wyboru.
1. Wprowadzić pożądany numer (maks. 16 cyfr).
2. Podnieść słuchawkę.
3. Nacisnąć przycisk pamięci (11).
4. Nacisnąć przycisk skróconego wyboru (7).
5. Na wyświetlaczu wskazany zostanie „(--)”. Za pomocą pola przycisków wprowadzić pożądane miejsce pamięci pomiędzy 04. a 18.
Wprowadzony numer zostanie zapamiętany. Na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat „Gespeichert” (zapamiętany).
6. W przypadku już zajętego miejsca w pamięci na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Uberschreiben” ( przepisać). Po naciśnięciu
przycisku (2) wybrane miejsce pamięci z nowym numerem zostanie przepisane. Jeżeli miejsce nie ma być przepisane należy
jednocześnie nacisnąć przyciski wyboru (4 i 5), w celu przerwania wprowadzania.
7. Odłożyć słuchawkę.
Uwaga:
Miejsca pamięci 01, 02 i 03 odpowiadają przyciskom bezpośredniego wyboru M1, M2 i M3.
Wybór poprzez przyciski bezpośredniego wyboru.
1. Podnieść słuchawkę.
2. Nacisnąć odpowiedni przycisk bezpośredniego wyboru M1, M2 lub M3.
3. Zapamiętany numer zostanie automatycznie wybrany.
Wybór poprzez przyciski skróconego wyboru.
1. Podnieść słuchawkę.
2. Nacisnąć przycisk skróconego wyboru (7) i wprowadzić pożądane miejsce pamięci (zawsze dwucyfrowe od 04 do 18).
3. Zapamiętany numer zostanie automatycznie wybrany.
Wskaźnik dzwoniącego numeru.
Wskazuje numer nadchodzącego połączenia. Jeżeli rozmowa nie zostanie odebrana wskaźnik pozostanie widoczny przez 60 sek, a następnie
powróci do wskazywania aktualnego czasu.
Jeżeli numer nie zostanie rozpoznany, wskazany zostanie jeden z następujących komunikatów: Error (błąd), nicht verfugbar (nie dostępny),
privat (prywatny).
Podczas nieobecności wszystkie nadchodzące rozmowy zostają zapamiętane wraz z datą i czasem.
Dostępność powyższych funkcji uzależniona jest jednak od usług oferowanych przez operatora telefonicznego.
Przeglądanie listy zarejestrowanych numerów.
Po naciśnięciu przycisku wyboru (4) można zapoznać się z nowymi dzwoniącymi numerami. Jeżeli pamięć została zapełniona wskazany
zostanie komunikat „Ende der Liste” (koniec listy). Za pomocą przycisków wyboru można przeglądać listę.
1. Na wyświetlaczu pod komunikatem „CALL#” wskazany zostanie numer wybranego miejsca w pamięci pomiędzy 1 ,a 99.
2. Jeżeli jeden numer próbował połączyć się kilkakrotnie wskazany zostanie komunikat „RPT#” wraz z liczbą połączeń. Data i czas
zegarowy będzie odnosiła się do ostatniego połączenia.
3. Czas i data połączenia.
4. Dzwoniący numer (jeżeli nie jest zastrzeżony)
5. Wskaźnik privat (prywatny) lub nicht verfugbar (nie dostępny jeżeli numer jest zastrzeżony).
Jeżeli w przeciągu 20 sek nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, lista zostanie dezaktywowana i urządzenie przejdzie do wskaźnika daty i czasu
zegarowego.
Bezpośredni wybór numeru z list numerów dzwoniących.
1. Podnieść słuchawkę. Za pomocą przycisków wyboru wybrać pożądany numer.
2. Nacisnąć przycisk wyboru z listy (1). Numer zostanie wybrany automatycznie.
Lub
1.
2.
Przy odłożone słuchawce wybrać pożądany numer.
Nacisnąć przycisk wyboru z listy (1) i podnieść słuchawkę. Numer zostanie wybrany automatycznie.
Wykasowanie numeru z listy dzwoniących
1. Za pomocą przycisków wyboru (4 i 5) wybrać numer z listy.
2. Nacisnąć dwukrotnie przycisk kasowania (2), aby numer został usunięty.
Wykasowanie całej listy numerów dzwoniących
1. Za pomocą przycisków wyboru (4 i 5) wybrać jeden numer z listy.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk kasowania (2) przez ok. 3 sek Na wyświetlaczu wskazany zostanie komunikat „Kein Anruf” (brak
połączeń) i lista zostanie wykasowana.
Download PDF