parametry mcba dla serwisu
Instrukcje instalowania,
obsługi i serwisowania
PL • 1
SPIS TREŚCI
WAŻNE INFORMACJE
3
Kto powinien przeczytać tę instrukcję
Symbole
Zalecenia
Zgodność z przepisami
Ostrzeżenia
3
3
3
3
3
WSTĘP
4
Totalnie kondensacyjny
Tryby pracy
Opis urządzenia
Produkcja ciepłej wody
Ochrona przeciwmrozowa
4
4
6
6
6
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
7
Wskazówki dotyczące użytkowania
Nastawa parametrów
7
7
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
9
Kategorie gazowe
Maksymalne warunki pracy
Wydatki ciepłej wody
9
10
10
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
11
Schemat elektryczny
11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALOWANIA
12
Wymiary
Podłączenia hydrauliczne
Kotłownia
12
12
12
INSTALOWANIE
13
Podłączenie do komina
Podłączenie gazu
Podłączenie do systemu ciepłej wody
Podłączenie do systemu centralnego ogrzewania
Instalacja jednego obiegu grzewczego wysokotemp. sterowanego termostatem pokojowym
Instalacja wysoko lub nisko temp. obiegu grzewczego sterowanego regulatorem pogodowym
Instalacja dwóch obiegów grzewczych sterowanych przez Room Unit i moduł ZMC-1
URUCHOMIENIE I KONSERWACJA
13
15
15
16
17
18
20
22
Uruchomienie systemu
Konserwacja
Tabela oporów czujników temperatury
Demontaż palnika
Demontaż i sprawdzenie elektrody
Czyszczenie wymiennika ciepła
22
22
22
23
23
23
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
24
Tryb czuwania - Standby
Nastawa parametrów MCBA
Informacje z instalacji - tryb info
Wprowadzanie kodu
Parametry MCBA zabezpieczone kodem
Tryb komunikacji
Tryb wentylatora
Tryb błędów
24
25
26
27
28
33
33
33
LISTA KODÓW BŁĘDÓW + ROZWIĄZANIA
34
CZĘŚCI ZAMIENNE
patrz koniec instrukcji
PL • 2
WAŻNE INFORMACJE
KTO POWINIEN PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ
Z instrukcją powinni się zapoznać:
- projektant
- instalator
- użytkownik
- serwisant
• Palnik gazowy zamontowany w kotle posiada nastawy fabryczne dla gazu
ziemnego E (równoważny G20).
• Przed wykonywaniem czynności serwisowych należy odłączyć kocioł od
energii elektrycznej.
SYMBOLE
Następujące symbole zostały zastosowane w tej instrukcji:
• Pod obudową urządzenia nie znajdują się elementy nastaw i regulacji dla
użytkownika.
Najważniejsze informacje
dla prawidłowej pracy urządzenia.
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Urządzenia posiadają oznaczenie CE potwierdzające zgodność z Europejskimi
Dyrektywami 92/42/EC „Efektywnościową” i 90/396/EC „Gazową”, wprowadzonymi
do użytku stosownymi Rozporządzeniami krajowymi. Posiadają także oznaczenie
“HR-TOP” (Kotły gazowe kondensacyjne).
Najważniejsze informacje dla
zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo
poparzenia.
JEŹELI POCZUJESZ ZAPACH GAZU:
- natychmiast zamknij dopływ gazu
- otwórz okna by wywietrzyć
- nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych ani nie przełączaj żadnych przełączników
- natychmiast powiadom dostawcę gazu i/lub instalatora
ZALECENIA
Dokumentacja stanowi integralną część kotła. Musi być przekazana użytkownikowi
i przechowywana w bezpiecznym miejscu.
• Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem
do instalowania i użytkowania urządzenia.
Instalowania, przeglądu, serwisowania i ewentualnych napraw kotła, może dokonywać wyłącznie autoryzowany serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
• Jakiekolwiek modyfikacje bez pisemnej zgody producenta są zabronione.
ACV nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędnym zainstalowaniem oraz stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych.
• Urządzenie może być zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Zainstalowanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją grozi porażeniem
prądem elektrycznym i/lub zanieczyszczeniem środowiska.
•��������������������������������������������������������������������������
Gwarancją długiej, bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia jest dokonywanie corocznego przeglądu przez autoryzowany serwis.
• W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z pracą urządzenia, prosimy
o kontakt z autoryzowanym serwisem.
• W przypadku wyświetlenia się błędu niedającego się zresetować, prosimy zgłosić
te informacje autoryzowanemu serwisowi. Pamiętaj, by podać serwisowi kod
błędu jaki pojawił się na wyświetlaczu.
• Uszkodzone części należy wymienić wyłącznie na oryginalne, dostarczone przez
producenta. Na końcu dokumentacji znajduje się wykaz części zamiennych z ich
numerami kodów wymaganych przy składaniu zamówienia.
PL • 3
Producent zastrzega sobie prawo do zmian charakterystyk
technicznych urządzenia bez powiadomienia.
Dostępność niektórych wersji i ich wyposażenia jest zależna od
danego kraju.
WSTĘP
TOTALNIE KONDENSACYJNY :
HeatMaster TC łączy unikalną koncepcję ACV
„zbiornik-w-zbiorniku” z podwójnym obiegiem
grzewczym i kondensacją, dając wyjątkowe
korzyści z całkowicie kondensacyjnego kotła
dwufunkcyjnego.
Tryby pracy
W obu trybach pracy: ogrzewania i ciepłej wody, palnik
gazowy premix moduluje swą moc dostosowując ją do
aktualnego zapotrzebowania.
1
Powrót wody grzewczej znajduje
się w dolnym obiegu kotła, co
pozwala na pracę kotła w trybie
kondensacyjnym.
Górny obieg kotła HeatMaster
TC utrzymuje stałą wysoką
temperaturę dzięki wewnętrznej
pompie mieszającej zapewniającej
cyrkulację wody grzewczej wokół
kanałów spalin wymiennika ciepła.
Technologia "Zbiornik-w-Zbiorniku"
Zaawansowana technologia magazynowania ciepła ACV jest od dawna stosowana
i ciągle udoskonalana. Jest prosta,wydajna i niezawodna.
Sercem kotła HeatMaster TC jest wykonany ze stali nierdzewnej wymiennik ciepła z
kanałami spalin. Jest on otoczony stalowym płaszczem wypełnionym wodą obiegu
grzewczego, otaczającą także komorę spalania i kanały spalin. Palnik ogrzewa wodę
obiegu grzewczego, która z kolei ogrzewa pośrednio zasobnik ze stali nierdzewnej
zawierający ciepłą wodę. Jak wszystkie zasobniki konstrukcji „zbiornik-w-zbiorniku”,
jest on pofałdowany na całej wysokości i zawieszony wewnątrz na króćcach zimnej
i ciepłej wody.
Powierzchnia wymiany ciepła jest zatem znaczenie większa w porównaniu do
standardowych podgrzewaczy wody. Większa powierzchnia wymiany ciepła
oznacza, że urządzenia „zbiornik-w-zbiorniku” szybciej odbudowują zapas wody
niż inne zasobniki ciepłej wody i utrzymują pracę kotła na niezbędnym minimum.
Wysoka temperatura magazynowania zasobnika powoduje również wysokie
wydatki ciepłej wody.
Ogrzewanie
2
Technologia podwójnego obiegu grzewczego
Obieg grzewczy kotła HeatMaster TC jest podzielony przegrodą na dwie części:
wysokotemperaturowy obieg górny i niskotemperaturowy obieg dolny. Jeden
zasobnik ciepłej wody jest umieszczony w górnym obiegu, który zawsze pracuje
w temperaturze między 600C a 900C. Są to idealne warunki dla produkcji ciepłej
wody - zapewniają utrzymanie temperatury na stałym, wysokim poziomie, eliminując powstawanie bakterii takich jak np. Legionella, a także sprzyja produkcji
bardzo dużych ilości ciepłej wody.
Ciepła woda
W górnym obiegu HeatMaster TC
utrzymuje wysoką temperaturę.
Jest zawsze gotowy zaspokoić
zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Zimna woda wpływa przez dolny
zasobnik c.w. przy podstawie wymiennika ciepła gdzie podgrzewa
się przed wlotem do zasobnika
ciepłej wody.
Niska temperatura w dolnym
obiegu powoduje ciągłą kondensację spalin w trybie ciepłej wody.
Kanały spalin przechodzą przez górny obieg, a następnie przez przegrodę do
dolnego obiegu. Tutaj woda grzewcza osiąga temperaturę między 300C a 600C
(w zależności od temperatury powrotu z instalacji c.o.), idealną dla kondensacji
w trybie ogrzewania.
Technologia podwójnych zasobników ciepłej wody
Podczas pracy w trybie ciepłej wody, dolny obieg pracuje przy znacznie niższej
temperaturze: zwykle między 100C a 200C, w zależności od temperatury wlotu
zimnej wody. W dolnym obiegu grzewczym zanurzono zasobnik ciepłej wody
ze stali nierdzewnej. Zimna woda wpływa przez niego i podgrzewa się tu przed
wlotem do zasobnika ciepłej wody znajdującego się w górnym obiegu grzewczym.
Zasobnik znajduje się w dolnej części kanałów spalin, odbierając od nich dużą
ilość ciepła. Wynikiem tego jest całkowita kondensacja nawet przy częściowym
obciążeniu kotła HeatMaster TC w trybie produkcji ciepłej wody.
PL • 4
3
Ogrzewanie i ciepła woda
Po osiągnięciu wymaganej temperatury, HeatMaster TC jest w
stanie produkować ciepło jednocześnie - zarówno dla ogrzewania
jak i ciepłej wody.
WSTĘP
1
10
11
2
12
3
4
13
14
HeatMaster® 35 TC
1.
Koncentryczne podłączenie kominowe Ø 80/125 mm z możliwością
podłączenia równoległego Ø 80/80 mm.
2.
Wylot ciepłej wody
3.
Zasilanie c.o.
4.
Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
5.
Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej
6.
Wstępne podgrzewanie ciepłej wody
7.
Powrót c.o.
8.
Wlot zimnej wody
9.
Syfon kondensatu
10. Modulowany palnik gazowy premix
5
11. Podłączenie gazu
15
12. Komora spalania
13. Panel sterowniczy
6
16
7
17
14. Obieg grzewczy
15. Izolacja z pianki poliuretanowej
16. Wewnętrzna pompa mieszająca
17. Płyta separacyjna
18. Zawór bezpieczeństwa c.o. (3 bar)
8
19. Spust
18
9
19
1
12
HeatMaster® 85 TC
1.
2
13
3
14
4
5
15
Koncentryczne podłączenie kominowe Ø 100/150 mm z możliwością
podłączenia równoległego Ø 100/100 mm
2.
Wylot ciepłej wody
3.
Zasilanie c.o.
4.
Komora spalania
5.
Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
6.
Zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej
7.
Dodatkowy powrót wody c.o.
8.
Wstępne podgrzewanie ciepłej wody
9.
Powrót c.o.
10. Wlot zimnej wody
11. Płyta separacyjna
12. Podłączenie gazu
13. Modulowany palnik gazowy premix
6
14. Panel sterowniczy
7
16
15. Obieg grzewczy
16. Naczynie przeponowe c.o. (2x)
17. Izolacja z pianki poliuretanowej
18. Wewnętrzna pompa mieszająca
8
17
9
18
10
11
19
PL • 5
19. Zawór bezpieczeństwa c.o. (3 bar)
WSTĘP
OPIS URZĄDZENIA
HeatMaster TC jest stojącym kotłem kondensacyjnym spełniającym wymagania
Unii Europejskiej dotyczące instalowania kotła również w systemie z „odciętą”
komorą spalania C13(x), C33(x), C43(x), C53, C83(x) jak i tradycyjnym B23 a także
B23P pracującym z nadciśnieniem.
PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY
Poza wyjatkowymi wydatkami ciepłej wody, technologia ACV "zbiornik-w-zbiorniku" to także:
- samooczyszczenie się z kamienia kotłowego: dzięki specjalnie zaprojektowanym pofałdowaniom, wymiennik c.w. kurczy i rozciąga się stosownie do
zmian ciśnienia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.
Obudowa
Kocioł posiada stalową obudowę. Przed malowaniem jest poddawaną fosfatyzacji a
następnie utwardzaniu w temperaturze 2200C. Od wewnątrz pokryta jest warstwą
izolacji termicznej i akustycznej, redukującej straty do minimum.
- zabezpieczenie przed legionellą i innymi bakteriami: zasobnik ciepłej wody
jest całkowicie zanurzony w wodzie obiegu grzewczego - temperatura ciepłej
wody jest zawsze utrzymana na stałym poziomie: powyżej 60°C.
Wymiennik ciepła
Sercem nowego kotła HeatMaster TC jest nowy, specjalnie przez ACV zaprojektowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Wyprodukowany został na podstawie
badań i 80 lat doświadczeñ firmy w produkcji urządzeń grzewczych i ciepłej wody.
Wyjątkowa geometria kanałów spalin pozwala na osiągnięcie wyjątkowej wartości
kryterium Reynoldsa podczas pracy. HeatMaster TC osiąga wyjątkową wydajność,
stałą podczas całego okresu użytkowania, ponieważ nie zachodzi w nim proces
korozji - jest wykonany ze stali nierdzewnej.
- wyjątkowa odporność na korozję: dzięki zastosowaniu stali nier-dzewnej
OCHRONA PRZECIWMROZOWA
Automatyka kotła realizuje ochronę przeciwmrozową. Gdy temperatura na czujniku temperatury zasilania NTC1 spadnie poniżej 70C, system załącza pompę centralnego ogrzewania. Gdy temperatura spadnie poniżej 30C, system automatycznie
uruchamia palnik, który pracuje dopóki wartość temperatury nie przekroczy 100C.
Pompa pracuje jeszcze przez około 10 minut.
Palnik
HeatMaster TC wyposażony jest w palnik ACV BG 2000-M. Jest to palnik ze wstępnym
mieszaniem gazu z powietrzem, zapewniący bezpieczną i cichą pracę przy bardzo
niskiej emisji NOx i CO. ACV BG 2000-M jest nowoczesnym palnikiem o sprawdzonej
technologii i produkowanym z części ogólnie dostępnych na rynku.
Regulacja temperatury
Jeśli zamontowany jest czujnik temperatury zewnętrznej, pompa uruchamia się gdy
temperatura spadnie poniżej wartości wpisanej w parametrze 13.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony całego systemu, wszystkie zawory, również
przy grzejnikach, powinny być otwarte.
Podstawowa wersja kotła HeatMaster TC jest wyposażona w wielofunkcyjny,
mikroprocesorowy regulator MCBA, sterujący zarówno bezpieczną pracą
urządzenia (zapłon, monitoring płomienia, ograniczenia temperatury etc.) jak
również temperaturę wody w kotle. MCBA to także regulator pogodowy. Wystarczy
tylko podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej (dostępny w opcji dodatkowej).
MCBA może także współpracować z regulatorem pokojowym. W połączeniu
z nim, możliwe jest kontrolowanie temperatury c.o. w zależności od pogody z
uwzględnieniem temperatury wewnątrz pomieszczenia.
Użytownik może zmieniać cztery parametry. Autoryzowany serwis, po
wprowadzeniu odpowiedniego kodu, ma dostęp do kolejnych poziomów i
parametrów by przystosować pracę kotła do specjalnych warunków. Fabrycznie
regulator jest przystosowany do standardowych warunków.
PL • 6
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
NASTAWA PARAMETRÓW
Urządzenie musi być serwisowane raz do roku przez autoryzowany serwis.
Nastawianie temperatury ciepłej wody:
Uruchomienie palnika
Gdy kocioł jest włączony, palnik włącza się automatycznie jeśli temperatura
wody w kotle spadnie poniżej nastawionej. Wyłącza się, gdy wymagana temperatura zostanie osiągnięta.
Panel sterowniczy
(temperatura ciepłej wody)
- Naciśnij Mode: na wyświetlaczu pojawi się PARA.
- Naciśnij Step: pierwsza cyfra to 1 a ostatnie dwie to aktualna wartość temperatury ciepłej wody.
- Aby zmienić wartość temperatury naciśnij + lub - aż dwie ostatnie cyfry pokażą
żądaną wartość.
- Naciśnij Store aby zachować nowe ustawienia temperatury.
- Naciśnij Mode dwukrotnie by powrócić do normalnej pracy kotła.
Włączanie lub wyłączanie trybu produkcji ciepłej wody:
1
O
2
bar
(ciepła woda)
- Naciśnij Mode: na wyświetlaczu pojawi się PARA.
- Naciśnij Step dwukrotnie: pierwsza cyfra to 2 a ostatnie dwie to aktualna nastawa:
00 = wyłączony; 01 = włączony.
- Aby zmienić wartość tych parametrów naciśnij + lub - aż dwie ostatnie cyfry
pokażą żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony.
- Naciśnij Store aby zachować nowe ustawienia.
- Naciśnij Mode dwukrotnie by powrócić do normalnej pracy kotła.
3
4
Włączanie lub wyłączanie trybu centralnego ogrzewania:
Miejsce dla regulatora Control
Unit
(ogrzewanie)
- Naciśnij Mode: na wyświetlaczu pojawi się PARA.
- Naciśnij Step trzykrotnie: pierwsza cyfra to 3 a ostatnie dwie to aktualna nastawa:
00 = wyłączony; 01 = włączony
- Aby zmienić wartość tych parametrów naciśnij + lub - aż dwie ostatnie cyfry
pokażą żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony
- Naciśnij Store aby zachować nowe ustawienia.
- Naciśnij Mode dwukrotnie by powrócić do normalnej pracy kotła.
Wyświetlacz MCBA
Manometr
Wyłącznik główny ON/OFF
Nastawianie temperatury wody centralnego ogrzewania:
Przełącznik lato/zima
Obieg grzewczy
Obieg grzewczy musi być napełniony wodą do odpowiedniego ciśnienia (patrz
rozdział „Instalowanie”). Wskaźnik ciśnienia znajduje się w prawej części tablicy
sterowniczej.
Jeśli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest więcej niż
dwa razy w roku, skontaktuj się ze swoim instalatorem.
Minimalne ciśnienie w obiegu grzewczym to 1 bar. Musi być ono regularnie sprawdzane przez użytkownika. Przy obniżeniu ciśnienia poniżej 0.5 bar, presostat blokuje
urządzenie doputy, dopóki wartość ciśnienia nie osiągnie poziomu powyżej 0.8 bar.
Podłączenie układu napełniania znajduje się w dolnej części urządzenia. Instalator
może również wyposażyć instalację w osobny zawór. Upewnij się, że kocioł jest
wyłączony przy napełnianiu wodą. W prawej części panela znajdziesz wyłącznik
główny kotła (patrz: Panel sterowniczy).
(maksymalna temperatura obiegu grzewczego)
- Naciśnij Mode: na wyświetlaczu pojawi się PARA.
- Naciśnij Step cztery razy: pierwsza cyfra to 4 a ostatnie dwie to aktualna wartość
temperatury wody grzewczej.
- Aby zmienić wartość temperatury naciśnij + lub - aż dwie ostatnie cyfry pokażą
żądaną wartość.
- Naciśnij Store aby zachować nowe ustawienia temperatury.
- Naciśnij Mode dwukrotnie by powrócić do normalnej pracy kotła.
Awaria:
Wartość nastawionej temperatury urządzenia i jego układy zabezpieczenia są
monitorowane przez regulator MCBA. W przypadku awarii, MCBA wyłączy urządzenie i wyświetli kod błędu: na wyświetlaczu będzie migać litera E jako pierwsza,
a dalej numer kodu błędu.
Aby zresetować urządzenie:
- naciśnij Reset na wyświetlaczu,
- skontaktuj się ze swoim instalatorem jeśli to się powtórzy.
Dodatkowe informacje uzyskasz pytając swojego instalatora przy dostawie
urządzenia.
W dolnej części kotła znajduje się również zawór bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie w
instalacji grzewczej przekroczy 3 bar, zawór otworzy się i wypłynie woda z instalacji.
W takim przypadku, skontaktuj się ze swoim instalatorem.
PL • 7
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
HeatMaster® 35 TC
Centralne ogrzewanie
HeatMaster® 85 TC
Gaz ziemny
Propan
Gaz ziemny
Propan
Maksymalna moc cieplna w paliwie 80/60°C
kW
34,9
30,6
85,0 [92,0]
85,0 [92,0]
Minimalna moc cieplna w paliwie 80/60°C
kW
10,0
10,0
17,2
17,2
Maksymalna nominalna moc cieplna 80/60°C
kW
34,1
29,9
82,5
82,5
Minimalna nominalna moc cieplna 80/60°C
kW
9,8
9,8
16,7
16,7
Sprawność przy 30% obciążeniu [EN677]
%
108,5
108,5
107,8
107,8
Sprawność w trybie ciepłej wody [∆t = 30°C]
%
105,9
105,9
104,0
104,0
Emisja CO przy mocy max / min
mg/kWh
70 / 6
105 / 17
58,9 / 4,3
90,0 / 45,0
Emisja NOx przy mocy max / min
mg/kWh
59 / 29
72 / 31
72,4 / 19
85 / 27
5
5
5
5
Spaliny
Klasyfikacja NOx [EN483]
Temperatura spalin — moc maks. 80/60°C
°C
60
60
61,6
61,6
Temperatura spalin — moc maks. 50/30°C
°C
32
32
35,1
35,1
kg/h
55
46,5
137 [148]
134 [145]
Pa
130
130
150
150
m
20
20
20
20
Strumień masy spalin
Maks. opory przewodu odprowadzenia spalin
Maksymalna długość koncentrycznego kanału spalin
Gaz
Ciśnienie gazu
mbar
20 / 25
30 / 37 / 50
20 / 25
30 / 37 / 50
Wydatek gazu G20 [wg PN-EN-437]
m3/h
3,7
—
8,99 [9,73]
—
Wydatek gazu G25 [wg EN-437]
m3/h
4,3
—
10,46 [11,32]
—
Wydatek gazu G31 [wg PN-EN-437]
m3/h
—
1,25
—
1,25
CO2 przy mocy maksymalnej
% CO2
9,4
10,5
9,3
10,9
CO2 przy mocy minimalnej
% CO2
9,0
10,1
8,6
9,0
°C
90
90
90
90
Pojemność całkowita
L
189
189
315
315
Pojemność przestrzeni grzewczej
L
108,5
108,5
125
125
bar
3
3
3
3
mbar
30
30
200
200
IP
30
30
30
30
230/50
230/50
230/50
230/50
A
0,8
0,8
1,0
1,0
kg
174
174
284
284
Parametry hydrauliczne
Maksymalna temperatura pracy
Maksymalne ciśnienie pracy obiegu grzewczego
Strata ciśnienia na wymienniku ciepła [∆T = 20°C]
Podłączenia elektryczne
Klasa
Napięcie zasilania
Maksymalny pobór prądu
Waga pusty
V/Hz
[…] = tryb produkcji ciepłej wody
PL • 8
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Kategorie gazowe HeatMaster® 35 / 85 TC
I2E(S)B *
I2E(R)B **
II2H3B/P
II2H3P
II2E3B/P
II2Er3P
G20
20 mbar
20 mbar
20 mbar
20 mbar
20 mbar
G25
25 mbar
25 mbar
G30
30 - 50 mbar
G31
30 - 50 mbar
BE
Belgia
CH
Szwajcaria
CZ
Czechy
DE
Niemcy
DK
Dania
EE
Estonia
ES
Hiszpania
FR
Francja
GB
Wielka Brytania
GR
Grecja
IE
Irlandia
IT
Włochy
LU
Luksemburg
LT
Litwa
NL
Holandia
PL
Polska
PT
Portugalia
SI
Słowenia
SK
Słowacja
SE
Szwecja
(*) HeatMaster ® 35 TC
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
30 - 50 mbar
(**) HeatMaster ® 85 TC
PL • 9
II2L3B/P
II2L3P
25 mbar
25 mbar
I3P
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
37 mbar
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
MAKSYMALNE WARUNKI PRACY
Maksymalne ciśnienie pracy (napełniony wodą)
- Obieg grzewczy:
3 bar
- Obieg ciepłej wody :
10 bar
Maksymalna temperatura pracy: 90°C
Jakość wody:
- Chlorki : < 150 mg/L
- 6 ≤ PH ≤ 8
WYDATKI CIEPŁEJ WODY
Warunki pracy przy 90°C
HeatMaster®
35 TC
HeatMaster®
85 TC
Wydatek szczytowy przy 40°C [∆T = 30°C]
L/10’
472
868
Wydatek szczytowy przy 40°C [∆T = 30°C]
L/60’
1322
3076
L/h
1070
2713
Wydatek szczytowy przy 45°C [∆T = 35°C]
L/10’
389
718
Wydatek szczytowy przy 45°C [∆T = 35°C]
L/60’
1116
2513
L/h
917
2325
Wydatek szczytowy przy 60°C [∆T = 50°C]
L/10’
243
413
Wydatek szczytowy przy 60°C [∆T = 50°C]
L/60’
731
1594
L/h
642
1617
minuty
37
35
Wydatek trwały przy 40°C [∆T = 30°C]
Wydatek trwały przy 45°C [∆T = 35°C]
Wydatek trwały przy 60°C [∆T = 50°C]
Czas podgrzania
PL • 10
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
SCHEMAT ELEKTRYCZNY : HeatMaster ® TC
1.Zasilanie 230 V
2. Wyłącznik główny ON/OFF
3. Wewnętrzna pompa mieszająca
4. Pompa c.o. (opcja)
5. Elektrozawór
6. Transformator 230Volt - 24Volt
7. MCBA
8. Wyświetlacz
9. Presostat ciśnienia wody
10. Regulator wentylatora PWM
11. Przełącznik lato/zima
12. Czujnik zasilania NTC1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Czujnik powrotu NTC2
Czujnik temperatury spalin NTC5
Termostat pokojowy (opcja)
Czujnik temperatury ciepłej wody NTC3
Czujnik temperatury zewnętrznej NTC4 (opcja)
Czujnik zasilania 2 obiegu grzewczego NTC6 (opcja)
Obwód 24V
Termostat bezpieczeństwa RAM (opcja)
Przewód zapłonowo - jonizacyjny
Zasilanie palnika 230 V (tylko HeatMaster® 85 TC]
Presostat ciśnienia gazu (HeatMaster® 85 TC)
10 11 12 13
X11.
20
BUS A
BUS B
Br
Or
Bk
Bk
B
8
6
4
B
B
Bk
Br
B
13
12
B
G
15
V
1
R
Br
Or
B
Bk
Bk
t
B
11
B.
Bk.
Br.
G.
Or.
R.
V.
W.
Y/Gr.
X5.3
X5.4
R
10
V
W
9
R
23
G
V
Or
Or
P
P
X4.1
X4.2
X4.3
X3.1
X3.2
X3.3
21
X3.4
X3.5
X3.6
Bk
Niebieski
Czarny
Brązowy
Siwy
Pomarańczowy
Czerwony
Fioletowy
Biały
Żółto/zielony
X2.1
X2.2
7
X2.3
X2.4
X2.5
8
X2.6
X2.7
V
V
R
R
G
5
X5.2
R
Or
2
W
R
Br
B
3
Br
16
X5.1
14
5
17
Br
B
7
18
Bk
R
9
19
R
G
G
Br
Br
B
B
X2.8
X7
X2.9
X2.10
X2.11
X2.12
6
PE
1
230V
N
L
5
4
3
B
2
M
Br
1
Y/Gr
4
6
X12.
Y/Gr
Y/Gr
W
W
B
V
Y/Gr
Y/Gr
B
B
B
PE
Br
3
M
Br
N
X1.6
X10.7
X1.5
X10.6
Bk
R
X1.4
X1.3
X1.2
B
X10.1
Br
X10.3
X1.1
L1
2
B
B
Br
Br
22
Y/Gr
PL • 11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALOWANIA
WYMIARY
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
mm
HM 35 TC
1720
600
500
80
125
140
1700
670
110
100
200
960
—
170
230
HM 85 TC
2145
690
580
100
150
160
2095
725
125
105
270
1210
200
235
240
PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
Ø
Podączenia c.o. [F]
HeatMaster ® 35 TC
HeatMaster ® 85 TC
1"
1"1/2
Podłączenia c.w. [M]
Ø
1"
1"1/2
Podłączenia gazu [M]
Ø
3/4"
3/4"
B
Zestaw “Easy Fit” tylko dla
HeatMaster ® 35 TC
H
E
D
C
690
3 x 65
I
F
180
730
J
K
2
bar
3
4
L
A
G
1736
1
O
M
N
O
DOSTĘP
Urządzenie musi być tak zamontowane by w każdej chwili było dostępne.
Minimalne odległości pokazano na rysunku obok. Dla ułatwienia serwisowania
kotła zaleca się podwoić te odległości.
PL • 12
Min. 25 mm
Min. 300 mm
KOTŁOWNIA
- Upewnij się, że wentylacja jest wykonana prawidłowo i funkcjonuje
poprawnie.
- Nie przechowuj w pomieszczeniu materiałów łatwopalnych.
- Nie przechowuj tu żadnych materiałów, które mogą powodować korozję:
farb, rozpuszczalników, środków chemicznych i innych detergentów.
- Jeśli poczujesz zapach gazu nie przełączaj żadnych przełączników, zamknij
dopływ gazu, wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze swoim instalatorem.
Min. 25 mm
1
2
bar 3
O
4
INSTALOWANIE
PODŁĄCZENIE DO KOMINA
Tabela oporów typowych elementów układu kominowego w Pascalach
-
Podłączenia do komina muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi
normami i przepisami.
-
HeatMaster TC ma wbudowany zawór gazowy, regulujący stosunek gazu do
powietrza, który w dużym stopniu uniezależnia funkcjonowanie palnika od
wahań ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia gazu. Ponadto, zawór gazowy
trwale gwarantuje optymalne spalanie przy bardzo niskim poziomie emisji.
Poziome kanały spalinowe muszą być montowane ze spadkiem 5 mm na
metr zwróconym w kierunku kotła.
-
-
W otoczeniu do 0.5 metra od kotła i systemu spalinowego nie wolno instalować
żadnych innych urządzeń.
-
Maksymalny opór kanału spalin nie może przekraczać 130 Pascali dla HM 35
TC oraz 150 Pascali dla HM 85 TC. Do obliczeń można wykorzystać znajdującą
się obok tabelę.
(1 Pascal = 0,01 mbar)
Układ
koncentryczny
Układ równoległy Układ równoległy
Wlot powietrza
Wylot spalin
HM
35 TC
Ø 80/125
mm
HM
85 TC
Ø 100/150
mm
HM
35 TC
Ø 80
mm
HM
85 TC
Ø 100
mm
HM
35 TC
Ø 80
mm
HM
85 TC
Ø 100
mm
1m
prostka
5.0
13,5
1.5
4,1
2.0
5,5
Adapter
pomiarowy
2.5
6,8
—
—
1.0
2,7
90° kolanko
6.0
16,4
1.9
5,2
3.4
9,3
45° kolanko
4.0
10,9
1.3
3,5
2.3
6,3
Wylot pionowy
20.0
54,5
—
—
—
—
Wylot poziomy
15.0
40,9
—
—
—
—
Tabela dotyczy urządzeń oferowanych przez ACV i nie może być stosowana do urządzeń innych firm.
Przykład obliczeniowy:
Schemat obok składa się z następujących części: adapter pomiarowy + 2 * 900
kolanka + 2 metry rury poziomej + 2 * 450 kolanka + (2 + 1 + 1) metry rury pionowej i daszek + wylot pionowy.
1000 mm
Opór tego systemu obliczamy następująco:
2.5 + (2 x 6.0) + (2 x 5.0) + (2 x 4.0) + (4 x 5.0) + 20 = 72.5 Pa
10
00
m
m
Obliczona wartość jest mniejsza niż maksymalny dopuszczalny opór, dlatego też
powyższe rozwiązanie jest prawidłowe.
PL • 13
1
2
bar 3
O
4
2000 mm
2000 mm
INSTALOWANIE
Możliwości podłączenia do komina
1
2
bar
O
3
1
4
O
2
bar
B23P
1
O
2
bar
1
4
O
C43
3
1
4
O
B23
3
2
bar
1
4
O
C43
: Wylot spalin wyprowadzony na zewnątrz do atmosfery, powietrze do
spalania pobierane bezpośrednio z otoczenia kotła.
B23P
: Przewody odprowadzające spaliny przeznaczone do pracy z
nadciśnieniem.
C13
C33
3
1
4
O
2
bar
3
4
C33
3
B23
2
bar
2
bar
C53
3
1
4
O
C33s
2
bar
3
4
C13
C33s
: Podłączenie do indywidualnego przewodu spalinowego prowadzonego
wewnątrz indywidualnego kanału kominowego, stanowiącego część
budynku i doprowadzającego powietrze do spalania do pomieszczenia
z kotłem. Certyfikowany zespół przewodu z zestawem wlotu powietrza/
wylotu spalin nie może być rozłączany.
: Zarówno wylot spalin jaki i doprowadzenie powietrza do spalania
znajdują się na zewnątrz obiektu z kotłem. Współosiowy wlot powietrza
i wylot spalin wyprowadzony poziomo przez ścianę. Jednakowe
warunki atmosferyczne do wylotu spalin i wlotu powietrza.
C43
: Podłączenie do zbiorczego systemu z dwoma przewodami,
zakończonym zestawem wspólnym dla wylotu spalin i wlotu powietrza,
zapewniającym jednakowe warunki atmosferyczne przez otwory wlotu
powietrza albo bliskie sąsiedzctwo wylotu spalin.
: Współosiowy lub równoległy wylot spalin i wlot powietrza do spalania
wyprowadzone pionowo do atmosfery ponad dach. Jednakowe
warunki atmosferyczne zapewniają otwory wlotu powietrza.
C53
: Podłączenie do oddzielnych przewodów doprowadzenia powietrza do
spalania oraz odprowadzenia spalin. Przewody mogą być zakończone w
strefach różnych poziomów ciśnienia.
PL • 14
INSTALOWANIE
PODŁĄCZENIE GAZU
-
-
-
Dla podłączenia gazu HM TC są wyposażone w złączkę 3/4” z gwintem
zewnętrznym.
Przyłączenie gazu musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.
Przed kotłem należy zamontować filtr gazowy.
-
-
-
Sprawdź szczegółowo czy wszystkie rurki kotła, zarówno wewnętrzne jak i
zewnętrzne czy są połączone, otwórz zawór gazowy i odpowietrz instalację
gazu.
Sprawdź zgodność ciśnienia gazu z jego charakterystyką techniczną
podaną w normie.
Sprawdź ciśnienie i zużycie gazu przy włączonym kotle podczas rozruchu
urządzenia.
PODŁĄCZENIA DO SYSTEMU CIEPŁEJ WODY
6
7
W pierwszej kolejności napełnić wodą zasobnik ciepłej wody
kotła - zawsze przed napełnieniem przestrzeni grzewczej.
Zasobnik c.w. należy opróżnić z powietrza przez otwarcie
najbliższego punktu poboru c.w.
Kocioł HeatMaster TC podłącza się bezpośrednio do instalacji zimnej i ciepłej
wody.
Przepłucz instalację przed podłączaniem części dotyczącej c.w.
Instalacja c.w. musi być zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa o nastawie 7
bar, zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym.
Podczas ogrzewania, ciepła woda rozszerza się i ciśnienie wzrasta. Gdy ciśnienie
przekroczy maksymalną nastawę, zawór bezpieczeństwa otwiera się i wypływa
z niego niewielka ilość wody. Zastosowanie naczynia przeponowego (min. 5
litrów) zapobiegnie temu zjawisku i ograniczy efekt uderzeń hydraulicznych.
1
Wtedy gdy kocioł HeatMaster® 35 TC wykorzystuje się tylko jako
podgrzewacz dla ciepłej wody (bez podłączenia do centralnego
ogrzewania), należy podłączyć 16 litrowe naczynie przeponowe
do jednego z króćców obiegu grzewczego HeatMaster® 35 TC
(brak wewnętrznego naczynia przeponowego w HM35TC).
PL • 15
3
4
5
Temperatura ciepłej wody na wylocie może mieć wartość
przekraczającą 600C i może powodować oparzenia. Z
tego powodu zalecamy zainstalowanie termostatycznego
zaworu mieszającego.
Szybkie otwieranie i zamykanie zaworu czerpalnego powoduje
skoki ciśnienia wody. Zaleca się zainstalowanie stosownych
urządzeń przeciwdziałającym skutkom uderzeń hydraulicznych.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zawór odcinający zimnej wody
Zawór zwrotny
Reduktor ciśnienia
Zawór bezpieczeństwa
Naczynie przeponowe ciepłej wody
Termostatyczny zawór mieszający c.w.
Punkt poboru c.w.
1
2
bar 3
O
4
INSTALOWANIE
PODŁĄCZENIA DO SYSTEMU C.O.
PODŁĄCZENIA C.O. : OGÓLNIE
Zalecenia
Przed napełnieniem przestrzeni grzewczej c.o. należy zawsze
napełnić zasobnik ciepłej wody kotła.
- Przed podłączeniem kotła, przepłukać i odpowietrzyć instalację
centralnego ogrzewania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zawór odcinający systemu c.o.
Zawór bezpieczeństwa 3 bar z manometrem
Układ napełniania
Naczynie przeponowe
Spust
Syfon kondensatu
Pompa c.o.
7
- Zawór bezpieczeństwa c.o. znajduje się w dolnej przedniej części kotła a
jego wylot należy wyprowadzić przewodem nad kratkę ściekową.
1
- HeatMaster 85 TC posiada dwa wbudowane naczynia przeponowe o
pojemności 10 litrów każde. Zależnie od modelu i sposobu zainstalowania
HeatMaster 85 TC, mogą być konieczne dodatkowe naczynia przeponowe
(HeatMaster 35 TC nie posiada wbudowanych naczyń przeponowych).
1
2
bar 3
O
4
1
- Wewnętrzna pompa mieszająca pracuje zarówno w trybie ogrzewania
jak i ciepłej wody, wyrównując temperaturę wody w kotle. Sprawdź czy
nastawiona jest na bieg nr 3.
- Odkręć śrubę na pompie i sprawdź czy wirnik obraca się swobodnie po
czym napełnij system zimną wodą..
- Po uruchomieniu kotła należy ponownie sprawdzić czy wewnętrzna
pompa mieszająca obraca się oraz czy jest odpowietrzona. Odpowietrzenia
dokonuje się podczas pracy.
4
- U dołu urządzenia znajdziesz podłączenia do układu napełniania i spust.
Napełnij kocioł wodą do ciśnienia minimalnego 1 bar. Spuść wodę z
instalacji i ponownie napełnij do ciśnienia 1.5 bar.
3
2
5
6
- Instalacja c.o. powinna być zaprojektowana tak, aby zapewnić ciągły obieg
wody. Jeśli nie jest to możliwe, należy zamontować (gdy zainstalowano
przygrzejnikowe zawory termostatyczne) by-pass ciśnieniowy w instalacji.
- Podłącz syfon i odprowadź odpływ do kratki ściekowej i napełnij go
wodą. Zabezpiecz kondensat przed zamarzaniem jeśli gromadzisz go w
oddzielnym naczyniu.
Syfon kondensatu musi być podłączony do kratki ściekowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia niskiego ciśnienia w obiegu
ciepłej wody (HM TC zainstalowany na poddaszu), zaleca się
zainstalowanie automatycznego zaworu napowietrzającego
na zasilaniu zimnej wody.
INSTALOWANIE SYFONU KONDENSATU
PL • 16
INSTALOWANIE
INSTALACJA JEDNEGO OBIEGU GRZEWCZEGO
WYSOKOTEMPERATUROWEGO
STEROWANEGO
TERMOSTATEM POKOJOWYM
Akcesoria dodatkowe
Kod
0514420
lub
0514422
Schemat ogólny
Termostat pokojowy (załącz/wyłącz) steruje grzejnikowym obiegiem centralnego ogrzewania.
Pompa pracuje tak długo, dopóki termostat pokojowy wysyła żądanie
ogrzewania.
Korzyści dla użytkownika:
- Prostota systemu
- Proste podłączenie do istniejących instalacji
10800097
[HM 35 TC]
Termostat pokojowy
Zestaw dla ogrzewania grzejnikowego
DN 20
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry
Zestaw dla ogrzewania grzejnikowego
DN 32
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry
8
7
6
2
3
4
5
Usunąć ten mostek
przed podłączeniem
termostatu
9
10 11 12 13
10800107
[HM 85 TC]
Opis
1
ACV 15
1
2
3
4
5
6
MCBA
Nastawa
fabryczna
Nastawa
użytkownika
Opis
00 : Tryb centralnego ogrzewania wyłączony
01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony
Nastawa temperatury wody grzewczej (zakres nastawy 30 - 85°C).
00 : Zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury i termostatu pokojowego
PL • 17
INSTALOWANIE
INSTALACJA WYSOKO LUB NISKO-TEMPERATUROWEGO
OBIEGU GRZEWCZEGO STEROWANEGO POGODOWO
Schemat ogólny
Prosty sposób regulacji obiegu grzewczego (grzejnikowego lub podłogowego)
z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Korzyści dla użytkownika:
- Komfort
- Efektywność
AF120
ACV 15
SQK 349
MCBA
AM3 - 11
NTC12K
RAM
Akcesoria dodatkowe
Kod
0514420
lub
0514422
Opis
Kod
10510100
Termostat pokojowy
Opis
Czujnik temperatury zewnętrznej
12kΩ — AF120
10800152
[HM 35 TC]
Zestaw dla ogrzewania podłogowego
DN 20
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry,
3-drogowy zawór z by-passem.
537D3040
Czujnik przylgowy temperatury zasilania obiegu z podmieszaniem NTC6
12kΩ
Do zamontowania na wylocie regulowanego obiegu
10800106
[HM 85 TC]
Zestaw dla ogrzewania podłogowego
DN 32
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry,
3-drogowy zawór z by-passem.
10510900
Termostat przylgowy RAM 5109
Wymagany dla ochrony obiegu grzewczego podłogowego
10800019
10800095
Moduł AM3-11
Kontroluje obieg grzewczy z podmieszaniem - komunikuje się z MCBA
PL • 18
Serwomotor
Elektromechaniczny serwomotor dla
3-drogowego zaworu
INSTALOWANIE
Podłączenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
X3
Y1
X2
Ph
Y2
X1
N
N
10 11 12 13
PE
N
4
5
6
7
8
T° departure boiler (°C)
9
90
L1
2
L
1
3
1 2
80
70
60
P39
50
40
30
P40
20
10
0
-25 -20 -15 -10
-5
0
5
10
P6
15
20
25
P7
Outside T° (°C)
Nastawa
fabryczna
Nastawa
użytkownika
Opis
Nastawa temperatury ciepłej wody 20 - 80 °C
00 : Tryb c.w. wyłączony
01 : Tryb c.w. włączony
00 : Tryb c.o. wyłączony
01 : Tryb c.o. włączony
Maksymalna temperatura zasilania bezpośredniego obiegu grzewczego. Punkt P4 krzywej grzewczej. Zakres nastawy 60 - 90 °C.
Minimalna temperatura zewnętrzna [T4] (zakres nastawy -30 do 10°C). Punkt P11 krzywej grzewczej.
Maksymalna temperatura zewnętrzna [T4] (zakres nastawy 15 do 25°C). Punkt P12 krzywej grzewczej.
Maksymalna temperatura zasilania obiegu z podmieszaniem. Punkt P15 krzywej grzewczej.
Minimalna temperatura obiegu z podmieszaniem. Punkt P16 krzywej grzewczej.
10 : Pompa c.o. sterowana przez termostat pokojowy - aktywny priorytet c.w.
21 : Pompa c.o. pracuje w sposób ciągły - aktywny priorytet c.w.
50 : Pompa c.o. sterowana przez termostat pokojowy - nieaktywny priorytet c.w.
61 : Pompa c.o. pracuje w sposób ciągły - nieaktywny priorytet c.w.
PL • 19
INSTALOWANIE
INSTALACJA DWÓCH OBIEGÓW GRZEWCZYCH
STEROWANYCH PRZEZ ROOM UNIT I MODUŁ ZMC-1
Schemat ogólny
Sterowane są dwa obiegi grzewcze (grzejnikowy i podłogowy). Room Unit oferuje możliwość sterowania tymi obiegami z pomieszczenia.
Obiegi można regulować w zależności od temperatury zewnętrznej.
Do wyboru wiele różnych funkcji grzewczych, programy tygodniowe, zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i produkcji ciepłej wody.
Room Unit
AF120
SQK 349
SQK 349
ZMC1
MCBA
ZMC1
VF202
RAM
VF202
Akcesoria dodatkowe
Kod
Opis
Kod
10800077
[HM 35 TC]
Opis
Rozdzielacz na 2 obiegi DN 20
Z by-passem, złączkami i zintegrowanymi
wspornikami ściennymi
10800034
Room Unit
10800119
Moduł ZMC-1
Kontroluje drugi obieg grzewczy,
współpracuje tylko z regulatorem Room
Unit
10800152
[HM 35 TC]
Moduł komunikacyjny RMCI
Zapewnia komunikację między MCBA a
Room Unit
10800104
[HM 85 TC
Rozdzielacz na 2 obiegi DN 32
ze wspornikami ściennymi
Czujnik przylgowy temp. zasilania
obiegu z mieszaczem 2kΩ — VF202
Do zamontowania na wylocie regulowanego obiegu
10800142
[HM 85 TC]
Podłączenia DN 32 do sprzęgła
Zawiera: dwa giętkie przewody
1"1/2 i redukcje 1"1/4
X2
10800036
10800045
X2
10510900
10510100
X2
10800106
[HM 85 TC
Termostat przylgowy RAM 5109
Wymagany dla ochrony obiegu grzewczego podłogowego
X2]
10800019
Czujnik temperatury zewnętrznej
12kΩ — AF120
X2
PL • 20
Zestaw dla ogrzewania podłogowego
DN 20
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry,
3-drogowy zawór z by-passem.
Zestaw dla ogrzewania podłogowego
DN 32
Zawiera: jedna pompa cyrkulacyj-na, dwa
zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa
termometry,
3-drogowy zawór z by-passem.
Serwomotor
Elektromechaniczny serwomotor dla
3-drogowego zaworu
INSTALOWANIE
Podłączenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Y1
Y2
N
B
A
B
A
Ph
N
N
AV MPK ZU AUF
PE
ZMC1
0 24V A
B VF VE
Y1
Y2
N
N
AV MPK ZU AUF
ZMC1
10 11 12 13
0 24V A
B VF VE
=0
=4
=1
=5
=2
=6
=3
=7
A B
1
2
3
1 2
4
5
6
7
8
9
10800036: Adres interfejsu “0”
Nastawa
fabryczna
Nastawa
użytkownika
Opis
Nastawa temperatury ciepłej wody
00 : Tryb produkcji ciepłej wody wyłączony
01 : Tryb produkcji ciepłej wody włączony
00 : Tryb centralnego ogrzewania wyłączony
01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony
Maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego (musi być wyższa od nastawy temp. c.w.)
PL • 21
URUCHOMIENIE I KONSERWACJA
URUCHOMIENIE SYSTEMU
Przed napełnianiem przestrzeni grzewczej (c.o.) należy zawsze
napełnić zasobnik ciepłej wody.
- W pierwszej kolejności powoli napełnij i odpowietrz wymiennik c.w. przez
odkręcenie punktu poboru c.w.. Sprawdź czy nie ma żadnych przecieków
wody.
- Używając układu napełniania kotła, napełnij całą instalację c.o. do ciśnienia
minimalnego 1.5 bar. Napełnij instalację powoli i odpowietrz stosując
ręczny odpowietrznik. Sprawdź czy nie ma żadnych przecieków po stronie
centralnego ogrzewania.
- Odpowietrz pompy i sprawdź czy swobodnie się obracają.
- Otwórz zawór gazowy, odpowietrz podłączenie gazu i sprawdź czy nie ma
nieszczelności.
- Sprawdź napełnienie syfonu wodą.
- Włóż wtyczkę do gniazda i sprawdź obecność fazy na brązowym
przewodzie wtyczki X1 MCBA. Jeśli trzeba, ustaw termostat pokojowy
do jego maksymalnej nastawy. Kocioł powinien się uruchomić. Sprawdź
ciśnienie gazu i pozwól by kocioł jeszcze chwilę pracował. Następnie ustaw
kocioł w trybie mocy maksymalnej i sprawdź poziom CO2 (patrz tabela
Charakterystyka techniczna). Teraz ustaw kocioł w trybie mocy minimalnej i
sprawdź ponownie poziom CO2 (patrz tabela Charakterystyka techniczna).
- Nastaw temperatury obiegu c.o. i c.w. zgodnie z danymi podanymi w
rozdziale „Wskazówki dotyczące instalowania”.
- Odpowietrz ponownie instalację i jeśli trzeba uzupełnij wodą.
- Wyreguluj by-pass ciśnieniowy eliminując hałasy w instalacji c.o., chroniąc
kocioł przed zakmnięciem się zaworów przygrzejnikowych.
-- Sprawdź ciśnienie gazu na zaworze gazowym (pomiar 1). Musi wynosić
minimum 18 mbar podczas pracy palnika.
- Poczekaj kilka minut by kocioł wygrzał się do 600C. Sprawdź poziom
CO2 używając analizatora. Porównaj z danymi podanymi w rozdziale
Charakterystyka techniczna. By zwiększyć wartość CO2, przekręć śrubę (2)
na zwężce Venturiego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
By zmniejszyć wartość CO2 przekręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara.
- Następnie ustaw urządzenie w trybie mocy minimalnej poprzez jednoczesne
naciśnięcie i przytrzymanie przycisków - i mode. Poczekaj chwilę, aż praca
kotła się ustabilizuje.
- Sprawdź poziom CO2. Powinien być zgodny z danymi podanymi w rozdziale
Charakterystyka techniczna. Jeśli zauważysz inną wartość, należy odkręcić
śrubę (3) i wyregulować CO2. Powiadomić serwis ACV o zaistniałych
odchyleniach. By powrócić do pracy automatycznej równocześnie naciśnij i
przytrzymaj przyciski + i - .
KONSERWACJA
Utrzymanie wysokiej sprawności kotła ACV wymaga jego przeglądu i
czyszczenia co najmniej raz do roku przez autoryzowany serwis.
- Sprawdź czy syfon nie jest zabrudzony, napełnij go wodą jeśli trzeba i sprawdź
czy nie ma żadnych przecieków.
- Sprawdź czy zawory bezpieczeństwa działają prawidłowo.
- Odpowietrz całą instalację i jeśli potrzeba uzupełnij do ciśnienia 1.5 bar.
Jeśli uzupełnianie wody w instalacji dokonywane jest więcej niż dwa
razy do roku, skontatuj się ze swoim instalatorem
Średnica rury syfonu kondensatu nie powinna być zmniejszana. Co więcej,
nie może być zablokowana.
SPRAWDZANIE NASTAW
- Sprawdź czy wszystkie parametry są ustawione zgodnie z potrzebami
użytkownika: patrz rozdział Wskazówki dla użytkownika.
- Sprawdź nastawy kotła: wykonuje wyłącznie autoryzowany serwis.
- Ustaw urządzenie w trybie mocy maksymalnej poprzez jednoczesne
naciśnięcie i przytrzymanie przycisków + i mode.
2
3
- Sprawdź czy kocioł osiąga moc maksymalną. Jeśli jest duża różnica między
zmierzoną a oryginalną wartością, odchylenie może oznaczać zablokowanie
w kanale spalin lub w doprowadzeniu powietrza.
TABELA OPOROŚCI CZUJNIKÓW TEMPERATURY
Nastawa ciśnienia
różnicowego [3]
zaworu gazowego
ustawiona jest
fabrycznie i nie
powinna być zmieniana.
1
PL • 22
T° [°C]
RΩ
T° [°C]
RΩ
T° [°C]
RΩ
- 20
98200
25
12000
70
2340
- 15
75900
30
9800
75
1940
- 10
58800
35
8050
80
1710
-5
45900
40
6650
85
1470
0
36100
45
5520
90
1260
5
28600
50
4610
95
1100
10
22800
55
3860
100
950
15
18300
60
3250
20
14700
65
2750
URUCHOMIENIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA
DEMONTAŻ PALNIKA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odłącz kocioł od zasilania energią elektryczną.
Zamknij dopływ gazu.
Zdejmij przednią blachę obudowy kotła.
Odłącz wtyczkę wentylatora (24 Volt), przewód zapłonowy, przewód zaworu
gazowego i uziemienie elektrody zapłonowej.
Odkręć 4 nakrętki palnika.
Górna część obudowy jest łatwo demontowalna dla uzyskania lepszego
dostępu.
Odkręć śrubunek połączenia z rurą gazową.
Unieś palnik z wentylatorem i zaworem gazowym i wyjmij z kotła. Uważaj by
nie uszkodzić izolacji termicznej palnika w wymienniku.
Sprawdź stan izolacji i uszczelek i wymień jeśli potrzeba przed ponownym
włożeniem palnika w odwrotnej kolejności.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zdemontuj palnik wg instrukcji obok.
Zdejmij uszczelkę kołnierza palnika.
Wyczyść komorę spalania odkurzaczem.
Odłącz kanał spalin od wymiennika.
Sprawdź czy kolektor kondensatu i syfon jest czysty, wyczyść jeśli trzeba.
Sprawdź izolację palnika i uszczelkę palnika, wymień jeśli trzeba.
Sprawdź elektrodę i wymień jeśli trzeba.
Zamontuj palnik i sprawdź czy nie ma nieszczelności.
Podłącz kocioł do prądu, uruchom w trybie mocy maksymalnej i sprawdź czy
nie ma nieszczelności.
- Sprawdź ciśnienie gazu i poziom CO2 wg wcześniejszej instrukcji.
X 4
DEMONTAŻ I SPRAWDZENIE ELEKTRODY
- Zdejmij przewód zapłonowy.
- Odkręć 2 śruby mocujące elektrodę.
- Usuń uziemienie elektrody ale upewnij się, że ząbkowana podkładka znajduje
się między przewodem uziemienia a elektrodą przy ponownym montażu
elektrody.
- Sprawdź stan uszczelki i wymień jeśli potrzeba przed ponownym montażem
elektrody w odwrotnej kolejności.
HeatMaster® 35 TC
HeatMaster® 85 TC
3
5
3-4
3
PL • 23
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
TRYB STANDBY
Po usunięciu awarii, palnik uruchomi się automatycznie po maksymalnie 150
sekundach.
TRYB STANDBY
Gdy wyłączysz kocioł, urządzenie przejdzie na tryb czuwania Standby.
Status
Jest to standardowy tryb pracy MCBA. Regulator MCBA automatycznie powróci
do tego trybu pracy jeśli przez 20 minut nie będą naciskane żadne przyciski na
wyświetlaczu. Parametry niezapisane zostaną utracone.
Pierwsza cyfra pokazuje aktualny stan pracy kotła. Dwie ostatnie cyfry pokazują temperaturę wody na wypływie z kotła.
Opis pracy kotła
Test wewnętrzny - zawór 3 drogowy
Kocioł gotowy do pracy w trybie produkcji c.w.
Test pracy w trybie c.o. - moc maksymalna
Test pracy w trybie c.o. - moc minimalna
Status
Opis pracy kotła
Test kotła ze stałą liczbą obrotów wentylatora
Tryb czuwania, brak zapotrzebowania na ciepło
Przedmuch
Zapłon
Praca kotła w trybie c.o.
Praca kotła w trybie c.w.
Kontrola obrotów wentylatora
Palnik nie pracuje ponieważ została osiągnięta wartość
nastawy
Wybieg pompy centralnego ogrzewania po zakończeniu
zapotrzebowania na ciepło
Wybieg pompy ładującej wymiennik c.w. po zakończeniu
zapotrzebowania na c.w.
Blokada palnika
patrz rozdział "Awaria MCBA i kody błędów"
Jeśli blokada palnika wystąpi z jednego z powyższych powodów, na
wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 na przemian z aktualną temperaturą kotła
(dwie ostatnie cyfry) i kod błędu b.
PL • 24
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
NASTAWA PARAMETRÓW MCBA
TRYB PARAMETRÓW
Naciśnij raz przycisk mode by przejść z trybu czuwania do trybu parametrów.
W celu przeglądu wszystkich parametrów, naciskaj step. By zmienić nastawę parametrów użyj + i -. Następnie naciśnij store aby zachować ustawienia, wyświetlacz mignie.
Aby aktywować dane, które zmieniłeś naciśnij mode raz jeszcze. Przejdziesz do trybu informacyjnego. Jeśli jednak nic nie naciśniesz przez 20 minut, system powróci do trybu
czuwania i automatycznie zachowa zmiany.
Przycisk
Wyświetlacz
MODE
Nastawa fabryczna
Przycisk
Wyświetlacz
HeatMaster®
35 TC
Opis parametrów
Nastawa temperatury ciepłej wody
STEP
Produkcja
ciepłej wody
00 = Wyłączona
01 = Włączona
Ogrzewanie
00 = Wyłączone
01 = Włączone
STEP
STEP
Maksymalna temperatura zasilania w trybie ogrzewania
STEP
PL • 25
HeatMaster®
85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
INFORMACJE Z INSTALACJI
Przycisk
Wyświetlacz
TRYB INFO By przejść z trybu czuwania do trybu informacyjnego naciśnij przycisk mode
dwa razy. W celu przeglądu wszystkich parametrów, naciskaj step.
MODE
W celu przeglądu wszystkich parametrów, naciskaj step.
MODE
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
Przycisk
Temp. wody na zasilaniu T1 w °C
Wyświetlacz
Opis parametrów
niedostępne
STEP
STEP
Temp. wody na powrocie T2 w °C
niedostępne
STEP
STEP
Temp. ciepłej wody T3 w °C
niedostępne
STEP
STEP
Temp. zewnętrzna T4 w °C
Prąd jonizacji
STEP
STEP
Temperatura spalin T5 w °C
niedostępne
STEP
STEP
Obliczeniowa temp. wody na zasilaniu
w °C
niedostępne
STEP
STEP
Przyrost temperatury na zasilaniu w
°C/s
Temperatura wewnętrzna MCBA
STEP
STEP
Przyrost temperatury na powrocie
w °C/s
Licznik zapłonu trybu c.o.
[ x 10000]
STEP
STEP
Przyrost temperatury ciepłej wody
w °C/s
Licznik zapłonu trybu c.o.
[ x 100]
STEP
STEP
Temperatura wody na zasilaniu drugiego obiegu grzewczego w °C
Licznik zapłonu trybu c.o.
[ x 1]
STEP
STEP
PL • 26
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
WPROWADZANIE KODU
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
TRYB KODÓW
licznik godzin pracy trybu c.o.
[ x 10000]
STEP
licznik godzin pracy trybu c.o.
[ x 100]
STEP
Po wprowadzeniu specjalnego kodu, instalator uzyskuje dostęp do poniższych
parametrów:
- Parametry 10 - 113
- Tryb komunikacyjny
- Tryb obrotów wentylatora
- Tryb błędów
licznik godzin pracy trybu c.o.
[ x 1]
STEP
licznik zapłonu trybu c.w.
[ x 10000]
STEP
By uzyskać dostęp do trybu kodowanego,
będąc w trybie czuwania Stby,
naciśnij i przytrzymaj jednocześnie STEP i MODE.
licznik zapłonu trybu c.w.
STEP
[ x 100]
licznik zapłonu trybu c.w.
[ x 1]
MODE
STEP
STEP
Naciśnij raz STEP a na wyświetlaczu
pojawi się C i dwie przypadkowe cyfry.
licznik godzin pracy trybu c.w.
[ x 10000]
STEP
licznik godzin pracy trybu c.w.
[ x 100]
STEP
STEP
Naciśnij “+” lub “-” by wprowadzić kod.
licznik godzin pracy trybu c.w.
[ x 1]
STEP
lub
+
-
Naciśnij STORE, wyświetlacz mignie, że kod został przyjęty..
STORE
Naciśnij MODE by uzyskać dostęp do wybranego trybu.
Tylko autoryzowani instalatorzy i serwisanci ACV znają kod
dostępu.
By uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z ACV.
PL • 27
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
NASTAWA PARAMETERÓW
dostępna po wprowadzeniu kodu
Przycisk
Wyświetlacz
Nastawa fabryczna
Opis parametrów
Minimalna temperatura wody c.o. gdy zamontowano
czujnik temperatury zewnętrznej
STEP
Minimalna temperatura zewnętrzna (dla nastawy krzywej
grzewczej)
STEP
Maksymalna temperatura zewnętrzna (dla nastawy
krzywej grzewczej)
STEP
Temperatura zewnętrzna załączenia ochrony przed
zamarzaniem
STEP
Korekta temperatury zewnętrznej (kalibracja czujnika
NTC4)
STEP
Maksymalna temperatura 2 obiegu grzewczego
STEP
Minimalna temperatura 2 obiegu grzewczego
STEP
Histereza drugiego obiegu grzewczego
STEP
STEP
Blokada T :
jeśli obliczona nastawa temperatury jest niższa niż P18,
wtedy żądanie grzania jest ignorowane
Czas zwłoki podwyższenia krzywej grzewczej o 100C
00 = Stop [minuty].
STEP
Różnica temperatur dla nocnego obniżenia (°C)
STEP
Przewyższenie nastawy temperatury c.o. dla produkcji
ciepłej wody
STEP
PL • 28
HM 35 TC
HM 85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Nastawa fabryczna
Przycisk
STEP
STEP
STEP
Wyświetlacz
Opis parametrów
Maks. prędkość wentylatora w trybie
c.o.
[obr/min x 100]
Maks. prędkość wentylatora w trybie
c.o.
[obr/min x 1].
Maks. prędkość wentylatora w trybie
c.w.
(obr/min x 100)
HM 35 TC
Gaz ziemny
Propan
Gaz ziemny
Propan
Gaz ziemny
Propan
Gaz ziemny
Maks. prędkość wentylatora w trybie
c.w. [obr/min x 1].
Propan
STEP
Gaz ziemny
Minimalna prędkość wentylatora [obr/
min x 100]
Propan
STEP
Gaz ziemny
Minimalna prędkość wentylatora [obr
/min x 1].
Propan
STEP
Gaz ziemny
Prędkość wentylatora podczas zapłonu
[obr/min x 100].
Propan
STEP
Prędkość wentylatora w czasie wymuszonego obniżenia
[obr/min x 100]
STEP
Czas wymuszonego obniżenia po starcie w trybie c.o.
[sek. x 9.0].
STEP
Czas wybiegu pompy c.o.
0 = 10 sek. [1 minuta]
STEP
Czas wybiegu pompy ładującej c.w.
[sek. x 10,2].
STEP
Histereza modulacji załączenia c.o.
STEP
PL • 29
HM 85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Nastawa fabryczna
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
Histereza modulacji wyłączania c.o.
STEP
Histereza modulacji załączania c.w.
STEP
Histereza modulacji wyłączania c.w.
STEP
Detekcja histerezy włączania c.w.
STEP
Detekcja histerezy wyłączania c.w.
STEP
Opóźnienie startu trybu c.o.
[sek. x 10,2].
STEP
Opóźnienie startu trybu c.w.
[sek. x 10,2].
STEP
STEP
Opóźnienie pracy kotła przy przejściu z trybu c.w. do
trybu c.o.
[sek. x 10,2].
Maksymalny czas produkcji c.w. [min.]
STEP
1 pozycja:
2 obieg c.o.
STEP
0 = wyłączony
1 = włączony
[podrzędny]
2 = włączony [nadrzędny]
2 pozycja:
sterowanie c.o. przez
0 = termostat pokojowy
1 = czujnik temp.
zewnętrznej
2 pozycja:
1 pozycja:
1 = pompa c.w.
STEP
2 = zawór mieszający
2 = wymiennik c.w. z
czujnikiem NTC
wymiennik c.w. z ter3 =���������������������
moregulatorem
PL • 30
HM 35 TC
HM 85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Nastawa fabryczna
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
Ręczna regulacja obrotów wentylatora
STEP
1 pozycja: pompa specjalna
[0 = wyłączona]
STEP
2 pozycja: minimum wyłączenia cykli
[0 = wyłączone]
Czas przedmuchu
[sek.]
STEP
Wydłużony czas przedmuchu
[sek.]
STEP
Czas przedmuchu po wyłączeniu
[sek.]
STEP
Czas przedmuchu po wyłączeniu palnika
[rpm x 100]
STEP
Czas otwarcia zaworu 2 obiegu c.o.
[sek. x 15]
STEP
Wskaźnik I dla 2 obiegu
STEP
Wskaźnik I wzrostu prędkości wentylatora
STEP
Wskaźnik I obniżania prędkości wentylatora
STEP
Ogranicznik temperatury spalin T5
[°C].
STEP
Ogranicznik temperatury obiegu c.o. z mieszaczem T6
[°C]
STEP
PL • 31
HM 35 TC
HM 85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Nastawa fabryczna
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
Ograniczenie szybkości przyrostu temperatury dT1/dt
[x 0,1 °C/sek.]
STEP
Ograniczenie szybkości przyrostu temperatury dT3/dt
[x 0,1 °C/sek.]
STEP
Wartość temperatur T1-T2 dla modulacji
STEP
Impulsy obrotów / częstotliwość tachometru
STEP
Zapłon wewnętrzny / załączenie prób
STEP
Maksymalny czas zamiany NTC1-NTC2
[sek. x 15]
STEP
Czas c.o. minimum do maksimum
[sek.]
STEP
Opcja systemowa 1
STEP
Opcja systemowa 2
STEP
Opcja ochronna 2
STEP
Dodatkowy parametr 0
[Wartość + 256]
STEP
PL • 32
HM 35 TC
HM 85 TC
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
TRYB KOMUNIKACYJNY [kodowany]
TRYB BŁĘDÓW [kodowany]
W tym trybie, system wyświetla komnikację między kotłem
a „interfejsem”, termostatem pokojowym lub regulatorem nadrzędnym.
Tryb błędów podaje ostanio występujący błąd wraz z informacją o stanie pracy
kotła i jego parametrach w chwili wystąpienia błędu.
Przycisk
Wyświetlacz
Przycisk
MODE
Przycisk
Wyświetlacz
MODE
Wyświetlacz
Opis parametrów
Przycisk
Wyświetlacz
Opis parametrów
Brak komunikacji
Kod ostatniego błędu
STEP
Komunikacja między kotłem a sterownikiem zewnętrznym
STEP
Stan pracy kotła w chwili wystąpienia
błędu
Komunikacja między kotłem a wieloma urządzeniami zewnętrznymi
STEP
Temperatura T1 na wylocie w chwili
wystąpienia błędu
STEP
TRYB WENTYLATORA [kodowany]
Przycisk
Wyświetlacz
Temperatura T2 na powrocie w chwili
wystąpienia błędu
Opis parametrów
STEP
Temperatura c.w. T3 w chwili
wystąpienia błędu
Prędkość wentylatora
MODE
STEP
Aktualne obroty wentylatota
5,500 obr/min.
Temperatura zewnętrzna T4 w chwili
wystąpienia błędu
STEP
STEP
PL • 33
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
LISTA KODÓW BŁĘDÓW + ROZWIĄZANIA
[W TRYBIE BŁĘDÓW]
Gdy w trakcie pracy kotła wystąpi błąd, nastąpi zablokowanie kotła a na wyświetlaczu będzie migała litera E i kod błędu. Patrz tabela poniżej:
Kody
W celu odblokowania kotła:
- naciśnij RESET na wyświetlaczu
- skontaktuj się ze swoim instalatorem gdy
kocioł ponownie się zablokuje
Opis awarii
Rozwiązanie
Błędny sygnał płomienia
1. Sprawdź okablowanie (zwarcie w obwodzie 24V)
2. Sprawdź elektrodę
3. Wymień MCBA
Brak sygnału płomienia po 5 próbach uruchomienia kotła
1. Sprawdź przewód zapłonowy
2. Sprawdź elektrodę i jej pozycję
3. Sprawdź dopływ gazu do palnika
Błąd zaworu gazowego lub przetwornika
Wymień przetwornik lub zawór gazowy
Trwałe zablokowanie
Naciśnij “RESET”
Brak detekcji płomienia
1. Sprawdź elektrodę
2. Sprawdź odległość elektrody
Błędne impulsy na wejściu MCBA
Sprawdź prawidłowość impulsów wejściowych i naciśnij "RESET"
Błąd przekaźnika zaworu gazowego
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
Rozwarte styki presostatu powietrza
Sprawdź presostat powietrza
Błąd pamięci EPROM
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
Rozwarte styki 12-13, rozwarte styki termostatu lub uszkodzony
bezpiecznik 24V MCBA
1. Sprawdź ogranicznik temperatury
2. Sprawdź bezpiecznik 24V MCBA
3. Brak połączenia na stykach 12-13
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
Zawilgocenie obwodów 24V
Sprawdź i wysusz obwody czujników i panela sterującego
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się nadal po 2 resetach, wymień MCBA
T1 > 110°C
1. Sprawdź okablowanie czujnika NTC i wymień go jeśli trzeba
2. Jeśli czujnik jest sprawny, sprawdź przepływ wody przez kocioł
T2 > 110°C
Sprawdź okablowanie czujnika NTC i wymień go jeśli trzeba
Odwrotnie podłączone czujniki NTC1 i NTC2
Zamień podłączenia czujników NTC i wymień jeśli trzeba
Zbyt szybki przyrost temperatury zasilania T1
1. Sprawdź czy pompa działa prawidłowo
2. Jeśli pompa działa prawidłowo, odpowietrz instalację
PL • 34
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Kody
Opis awarii
Rozwiązanie
Rozwarte styki presostatu gazu lub ciśnienia
Sprawdź presostat gazu lub ciśnienia. Wymień jeśli trzeba
Brak sygnału z wentylatora
1. Sprawdź podłączenie wentylatora
2. Sprawdź okablowanie wentylatora
3. Jeśli problem pojawia się po 2 resetach, wymień wentylator lub MCBA
Sygnał tacho z wentylatora nie osiąga zero
1. Sprawdź czy ciąg kominowy nie jest zbyt duży
2. Wymień wentylator
Przekroczona T1-T2
Sprawdź przepływ wody
Zwarcie NTC 1
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 1
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 1
3. Wymień czujnik NTC 1
Zwarcie NTC 2
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 2
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 2
3. Wymień czujnik NTC 2
Zwarcie NTC 3
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 3
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 3
3. Wymień czujnik NTC 3
Zwarcie NTC 5
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 5
3. Wymień czujnik NTC 5
Przerwa w obwodzie NTC 1
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 1
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 1
3. Wymień czujnik NTC 1
Przerwa w obwodzie NTC 2
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 2
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 2
3. Wymień czujnik NTC 2
Przerwa w obwodzie NTC 3
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 3
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 3
3. Wymień czujnik NTC 3
Przerwa w obwodzie NTC 5
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 5
3. Wymień czujnik NTC 5
Wartości parametrów EPROM poza zakresem
Jeśli problem pojawia się po 2 resetach, wymień MCBA
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się po 2 resetach, wymień MCBA
Zbyt wysoka temperatura spalin NTC 5
1. Sprawdź podłączenie czujnika NTC 5
2. Sprawdź okablowanie czujnika NTC 5
3. Wymień czujnik NTC 5
Błąd odczytu parametrów
1. Naciśnij "RESET"
2. Jeśli błąd się powtarza, wymień MCBA
Zamknięty presostat powietrza w chwili kiedy powinien być
otwarty
Sprawdź presotat powietrza
Niskie ciśnienie wody
Sprawdź ciśnienie wody
Problem z zasilaniem wentylatora
1. Sprawdź zasilanie MCBA
2. Jeśli jest w porządku, wymień wentylator
Za wysoka temperatura na czujniku NTC 6
Sprawdź 3 drogowy zawór i jego napęd
PL • 35
PARAMETRY MCBA DLA SERWISU
Kody
Opis awarii
Rozwiązanie
Problem z zasilaniem
Sprawdź zasilanie energią elektryczną
Błędne adresy kaskad
Sprawdź adresy kaskad
Błąd wewnętrzny
Jeśli problem pojawia się po 2 resetach, wymień MCBA
Wahania częstotliwości prądu >1,5 Hz lub błąd procesora
Sprawdź zasilanie energią elektryczną, wyłącz kocioł do czasu ustabilizowania
Otwarcie styków presostatu powietrza podczas pracy palnika
Sprawdź presotat powietrza
Zanik prądu jonizacji
Sprawdź przewód jonizacji
Otwarcie styków presotatu gazu podczas pracy palnika
Sprawdź presostat gazu, sprawdź ciśnienie gazu
Błędne oporności czujników NTC1 lub NTC2
Sprawdź czujniki NTC1 i NTC2
Uszkodzenie czujnika NTC1 lub NTC 2
Sprawdź czujniki NTC1 i NTC2
Zablokowany czujnik NTC1 lub NTC2
Sprawdź czujniki NTC1 i NTC2
PL • 36
664Y2800.E
HeatMaster® 35 TC
537D3041
557A0026
537D4033
557A0054
537D4020
257F1071
557D6039
537DZ023
537D6090
557A0095
537D4034
557A0048
537DZ025
557A0058
51700061
507F4164
HeatMaster® 85 TC
557A0026
537D3033
537D4033
557A0054
537D4037
557D6039
257F1069
537D4028
537DZ020
557A0095
557A0065
537DZ019
557A0066
51700062
507F4164
HeatMaster® 35 TC
5476G008
507F4111
557A3001
507F3046
5476G008
537D6237
547D3018
39438027
557A1056
557A5005
557A4009
55426017
5476G008
55426001
557A8002
HeatMaster® 85 TC
507F4137
507F0040
5476G008
557A3001
537DC000
5476G008
537D6258
5476G003
557A7006
39438046
557A7006
557A1056
557A5005
5476G008
557A4007
55426017
55426001
557A8002
HeatMaster® 35 - 85 TC
HM 35 TC : 21475425
HM 35 TC : 2147C425
HM 35 TC : 21471425
HM 85 TC : 21475426
HM 85 TC : 2147C426
HM 85 TC : 21471426
HM 35 TC : 21474425
HM 35 TC : 21478425
HM 85 TC : 21474426
HM 85 TC : 21478426
HM 35 TC : 21477425
HM 85 TC : 21477426
HM 35 TC : 21471425
HM 35 TC : 21473425
HM 35 TC : 21476425
HM 85 TC : 21471426
HM 85 TC : 21473426
HM 85 TC : 21476426
HeatMaster® 35 - 85 TC
54763017
54766016
54766017
537D3020
1080080
547D3021
537D3039
1080060
HM 35 TC : 5476G042
HM 85 TC : 5476G043
HeatMaster® 35 TC - (Ø 80/125 mm)
C13
HeatMaster 35 TC
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
C33
537D6184
537D6185
A
B
537D6186
L. 250 mm
537D6187
L. 500 mm
537D6188
L. 1000 mm
537D6189
L. 325 / 400 mm
537D6190
43° - 45°
537D6191
87° - 90°
M
L
537D6193
537D6192
537D6232
Ø 80/125 mm - 2 x Ø 80 mm
G
537D6182
537D6194
Ø 390 mm
537D6183
Ø 125 mm
D
E
H
N
F
C
I
1
2
bar 3
O
4
J
K
HeatMaster® 85 TC - (Ø 100/150 mm)
C13
HeatMaster 85 TC
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
C33
537D6197
537D6198
A
B
537D6199
L. 250 mm
537D6200
L. 500 mm
537D6201
L. 1000 mm
537D6202
L. 325 / 400 mm
537D6203
43° - 45°
537D6204
87° - 90°
M
L
537D6206
537D6205
537D6207
Ø 100/150 mm - 2 x Ø 100 mm
G
537D6209
537D6208
Ø 430 mm
537D6210
Ø 150 mm
D
E
H
N
F
C
I
1
2
bar 3
O
4
J
K
664Y2800.E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising