MTD OHV Series
I13
FORM NO. 769-08890A
jqa=mêçÇìÅíë=^âíáÉåÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=√=p~~êÄêΩÅâÉå=√=dÉêã~åó
4
11
19
27
35
43
51
58
65
72
79
87
96
104
112
119
126
134
141
148
155
162
171
179
188
197
206
213
221
English
Contents
Handling the document . . . . . . . . 4
Safe operating practices . . . . . . . 4
About the engine . . . . . . . . . . . . . 5
Operating instructions . . . . . . . . . 5
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cleaning the engine . . . . . . . . . . 9
Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Warranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . 10
Handling the document
As the user of this unit, read this
operating manual carefully before
using the unit for the first time. Then
comply with the operating manual
and keep it for subsequent use.
Never allow children or other people
who are not familiar with this
operating manual to use the unit.
This manual includes safety
instructions which
– point out dangers in connection
with the engine,
– indicate risks of injury,
– show how the risk of injury can be
avoided or reduced.
The safety instructions in this
manual are identified as follows:
! a~åÖÉê>
aÉåçíÉë=áãéÉåÇáåÖ=Ç~åÖÉêK=kçåJ
çÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=ã~ó=
êÉëìäí=áå=ÇÉ~íÜ=çê=ÉñíêÉãÉäó=ëÉîÉêÉ=
áåàìêáÉëK
`~ìíáçå>
aÉåçíÉë=~=Ç~åÖÉêçìë=ëáíì~íáçåK=
kçåJçÄëÉêî~åÅÉ=çÑ=íÜáë=ï~êåáåÖ=
ã~ó=êÉëìäí=áå=ëäáÖÜí=áåàìêó=çê=Ç~ã~ÖÉ=
íç=éêçéÉêíóK
Important
Denotes application tips and
important information.
Specifications on the
engine housing
Fig. 8
These specifications are very
important for subsequent
identification when ordering spare
parts and for customer service.
Enter all engine specifications in
the box (Fig. 9).
4
Operating manual for engine
Safe operating practices
Important
In general the term “unit” is used in
the following. The engine can be
installed in different units.
! oáëâ=çÑ=Éñéäçëáçå=~åÇ=ÑáêÉ>
mÉíêçä=~åÇ=éÉíêçä=î~éçìêë=~êÉ=
ÉñíêÉãÉäó=Ñä~ãã~ÄäÉ=~åÇ=ÉñéäçëáîÉK=
^=ÑáêÉ=çê=~å=Éñéäçëáçå=ã~ó=êÉëìäí=áå=
ëÉêáçìë=Äìêåë=çê=Ñ~í~äáíáÉëK=fÑ=éÉíêçä=
ÖÉíë=çåíç=óçìê=ÄçÇó=çê=ÅäçíÜáåÖI=
ï~ëÜ=ëâáå=áããÉÇá~íÉäó=~åÇ=ÅÜ~åÖÉ=
ÅäçíÜáåÖK
Ó _ÉÑçêÉ=êÉÑìÉääáåÖI=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=
ÉåÖáåÉ=~åÇ=äÉ~îÉ=íç=Åççä=Ççïå=Ñçê=
~í=äÉ~ëí=íïç=ãáåìíÉë=ÄÉÑçêÉ=
çéÉåáåÖ=íÜÉ=ÑìÉä=Å~éK
Ó cáää=ìé=íÜÉ=í~åâ=çìíÇççêë=çê=áå=
~ ïÉää=îÉåíáä~íÉÇ=~êÉ~=çåäóK
Ó rëÉ=~ìíÜçêáëÉÇ=ÑìÉä=Åçåí~áåÉêë=
çåäóK
Ó kÉîÉê=Ñáää=ìé=~=éÉíêçä=Å~å=áå=
~ îÉÜáÅäÉI=íê~Åíçê=çê=çå=~=íê~áäÉê=
ïáíÜ=éä~ëíáÅ=é~åÉääáåÖK=^äï~óë=Ñáää=
~ éÉíêçä=Å~å=çå=íÜÉ=ÖêçìåÇ=~åÇ=~í=
ëçãÉ=Çáëí~åÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=îÉÜáÅäÉK
Ó fÑ=éçëëáÄäÉI=í~âÉ=ãçíçêáëÉÇ=ìåáíë=
çìí=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~îó=ÖççÇë=îÉÜáÅäÉ=çê=
íÜÉ=íê~áäÉê=~åÇ=êÉÑìÉä=çå=íÜÉ=
ÖêçìåÇK=fÑ=íÜáë=áë=åçí=éçëëáÄäÉI=Ñáää=
ìé=íÜÉëÉ=ìåáíë=ïáíÜ=~=éÉíêçä=Å~å=
áåëíÉ~Ç=çÑ=ÇáêÉÅíäó=ïáíÜ=íÜÉ=éÉíêçä=
éìãé=ÜçëÉK
Ó ^äï~óë=éä~ÅÉ=íÜÉ=í~åâ=éáéÉ=çå=íÜÉ=
ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÑáääÉê=åÉÅâ=çå=íÜÉ=í~åâ=
çê=éÉíêçä=Å~å=ìåíáä=íÜÉ=êÉÑìÉääáåÖ=áë=
ÅçãéäÉíÉK=aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=äçÅâáåÖ=
äÉîÉê=Ñçê=Åçåíáåìçìë=ÑáääáåÖK
Ó aç=åçí=çîÉêÑáää=íÜÉ=í~åâK=cáää=íÜÉ=í~åâ=
ìåíáä=~ééêçñK=íïç=ÅÉåíáãÉíêÉë=
ÄÉäçï=íÜÉ=êáã=çÑ=íÜÉ=ÑáääÉê=åÉÅâ=íç=
~ääçï=íÜÉ=ÑìÉä=íç=Éñé~åÇK
Ó hÉÉé=íÜÉ=ÑìÉä=~ï~ó=Ñêçã=ëé~êâëI=
å~âÉÇ=Ñä~ãÉëI=ï~êåáåÖ=äáÖÜíëI=ÜÉ~í=
~åÇ=áÖåáíáçå=ëçìêÅÉëK
Ó kÉîÉê=êÉÑìÉä=ìåáíë=áå=ÅäçëÉÇ=êççãëI=
~ë=Ñä~ãã~ÄäÉ=î~éçìêë=ïáää=ÑçêãK
Ó aç=åçí=ëãçâÉK
Ó cêÉèìÉåíäó=ÅÜÉÅâ=ÑìÉä=äáåÉëI=í~åâI=
ÑìÉä=Å~é=~åÇ=ÅçååÉÅíáçå=é~êíë=Ñçê=
Åê~Åâë=~åÇ=äÉ~âëK=fÑ=êÉèìáêÉÇI=
êÉéä~ÅÉK
Ó _ÉÑçêÉ=ëí~êíáåÖ=íÜÉ=ÉåÖáåÉI=ÉåëìêÉ=
íÜ~í=íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖI=ÉñÜ~ìëíI=ÑìÉä=
Å~é=~åÇ=~áê=ÑáäíÉê=Ü~îÉ=ÄÉÉå=
~íí~ÅÜÉÇK
Ó aç=åçí=ëí~êí=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ïáíÜçìí=
áåëí~ääÉÇ=ëé~êâ=éäìÖK
Ó cìÉä=Ü~ë=ÄÉÉå=ëéáääÉÇI=ï~áí=ìåíáä=
íÜÉ=ÑìÉä=Ü~ë=Éî~éçê~íÉÇ=ÄÉÑçêÉ=
ëí~êíáåÖ=íÜÉ=ÉåÖáåÉK
Ó tÜÉå=çéÉê~íáåÖ=ìåáíëI=Çç=åçí=íáäí=
íÜÉ=ÉåÖáåÉ=çê=íÜÉ=ìåáí=íç=ëìÅÜ=~å=
ÉñíÉåí=íÜ~í=ÑìÉä=Å~å=êìå=çìíK
Ó aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=ÅÜçâÉ=íç=ëíçé=íÜÉ=
ÉåÖáåÉK
Ó qê~åëéçêí=ìåáíë=ïáíÜ=Éãéíó=í~åâ=
çåäóK
Ó hÉÉé=éÉíêçä=çê=ìåáíë=ïáíÜ=Ñìää=í~åâ=
~ï~ó=Ñêçã=ÜÉ~íÉêëI=çîÉåëI=Üçí=
ï~íÉê=ÄçáäÉêë=çê=çíÜÉê=ÉèìáéãÉåí=
ïÜáÅÜ=ÑÉ~íìêÉ=ï~êåáåÖ=äáÖÜíë=çê=
çíÜÉê=áÖåáíáçå=ëçìêÅÉëI=~ë=íÜÉëÉ=
ã~ó=áÖåáíÉ=éÉíêçä=î~éçìêëK
! oáëâ=çÑ=Éñéäçëáçå=~åÇ=ÑáêÉ>
pé~êâë=~êÉ=ÖÉåÉê~íÉÇ=ïÜÉå=íÜÉ=
ÉåÖáåÉ=áë=ëí~êíÉÇK=qÜÉëÉ=ëé~êâë=
ã~ó áÖåáíÉ=Ñä~ãã~ÄäÉ=î~éçìêë=áå=
íÜÉ îáÅáåáíóK=qÜáë=ã~ó=êÉëìäí=áå=~å=
Éñéäçëáçå=çê=ÑáêÉK
Ó aç=åçí=ëí~êí=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=åÉ~ê=
Ç~ã~ÖÉÇI=Ö~ëJçéÉê~íÉÇ=
ÉèìáéãÉåíK
Ó aç=åçí=ìëÉ=~åó=éêÉëëìêáëÉÇ=
ëí~êíáåÖ=~áÇëI=~ë=íÜÉáê=î~éçìêë=~êÉ=
Ñä~ãã~ÄäÉK
! oáëâ=çÑ=~ëéÜóñá~íáçå>
båÖáåÉë=êÉäÉ~ëÉ=Å~êÄçå=ãçåçñáÇÉI=
~å=çÇçìêäÉëë=~åÇ=ÅçäçìêäÉëë=íçñáÅ=
Ö~ëK=fåÜ~ä~íáçå=çÑ=Å~êÄçå=ãçåçñáÇÉ=
ã~ó=êÉëìäí=áå=ÇáòòáåÉëëI=Ñ~áåíáåÖ=çê=
ÇÉ~íÜK
Ó pí~êí=~åÇ=êìå=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=çìíÇççêë=
çåäóK
Ó aç=åçí=ëí~êí=çê=êìå=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=áå=
ÅäçëÉÇ=êççãëI=ÉîÉå=áÑ=Çççêë=~åÇ=
ïáåÇçïë=~êÉ=çéÉåK
! oáëâ=çÑ=áåàìêó>
fÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=áë=ëí~êíÉÇ=ìåáåíÉåJ
íáçå~ääóI=íÜáë=ã~ó=êÉëìäí=áå=ëÉêáçìë=
áåàìêáÉëI=~=ÑáêÉ=çê=~å=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâK
Ó _ÉÑçêÉ=Å~êêóáåÖ=çìí=~åó=ïçêâI=ÉKÖK=
ëÉííáåÖë=çê=êÉé~áêëI=~äï~óë=êÉãçîÉ=
íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖ=íÉêãáå~ä=~åÇ=âÉÉé=áí=
~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖK
Operating manual for engine
Ó cçê=áÖåáíáçå=íÉëíëI=ìëÉ=~å=
~ìíÜçêáëÉÇ=áÖåáíáçå=íÉëíÉê=çåäóK
Ó `çåÇìÅí=~å=áÖåáíáçå=íÉëí=çå=
~ ëé~êâ=éäìÖ=ïÜáÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå=
êÉãçîÉÇK
! oáëâ=çÑ=Äìêåë>=
oáëâ=çÑ=ÑáêÉ>
^=êìååáåÖ=ÉåÖáåÉ=ÖÉåÉê~íÉë=ÜÉ~íK=
båÖáåÉ=é~êíëI=ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=ÉñÜ~ìëíI=
~êÉ=ÉñíêÉãÉäó=ÜçíK=aç=åçí=íçìÅÜI=
çíÜÉêïáëÉ=óçì=ÅçìäÇ=êÉÅÉáîÉ=ëÉîÉêÉ=
ÄìêåëK=
cä~ãã~ÄäÉ=çÄàÉÅíë=ëìÅÜ=~ë=äÉ~îÉëI=
Öê~ëëI=ÄìëÜÉëI=ÉíÅK=ã~ó=Å~íÅÜ=ÑáêÉK
Ó aç=åçí=íçìÅÜ=íÜÉ=ÉñÜ~ìëíI=ÅóäáåÇÉê=
ÄäçÅâ=çê=ÅççäáåÖ=Ñáåë=ìåíáä=íÜÉó=
Ü~îÉ=ÅççäÉÇ=ÇçïåK
Ó hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=~=Üçí=çê=
êìååáåÖ=ÉåÖáåÉK
Ó oÉãçîÉ=Ñä~ãã~ÄäÉ=çÄàÉÅíë=Ñêçã=
íÜÉ=îáÅáåáíó=çÑ=íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=~åÇ=
ÅóäáåÇÉêK
! oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>=
oáëâ çÑ=ÑáêÉ>
fÖåáíáçå=ëé~êâë=ã~ó=Å~ìëÉ=~=ÑáêÉ=çê=
ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâK
! oáëâ=çÑ=áåàìêó>
oçí~íáåÖ=é~êíë=ã~ó=íçìÅÜ=çê=Å~íÅÜ=
Ü~åÇëI=ÑÉÉíI=Ü~áêI=ÅäçíÜáåÖ=çê=ÅäçíÜáåÖ=
é~êíëK=qÜáë=ã~ó=êÉëìäí=áå=ëÉêáçìë=
áåàìêáÉëK
Ó léÉê~íÉ=íÜÉ=ìåáí=ïáíÜ=áåëí~ääÉÇ=
Öì~êÇë=çåäóK
Ó hÉÉé=Ü~åÇ=~åÇ=ÑÉÉí=~ï~ó=Ñêçã=
êçí~íáåÖ=é~êíëK
Ó _ÉÑçêÉ=ëí~êíáåÖ=ïçêâI=íáÉ=Ä~Åâ=äçåÖ=
Ü~áê=~åÇ=êÉãçîÉ=àÉïÉääÉêóK
Ó aç=åçí=ïÉ~ê=äççëÉJÑáííáåÖ=ÅäçíÜáåÖI=
Ü~åÖáåÖ=ëíêáåÖë=çê=é~êíë=ïÜáÅÜ=
ÅçìäÇ=ÄÉÅçãÉ=Å~ìÖÜíK
! oáëâ=çÑ=áåàìêó>
qÜÉ=èìáÅâ=êÉíê~Åíáçå=çÑ=íÜÉ=ëí~êíÉê=
Å~ÄäÉ=EêÉÅçáäI=ÉKÖK=Å~ìëÉÇ=Äó=~=
ãáëÑáêÉF=ïáää=éìää=óçìê=Ü~åÇ=~åÇ=~êã=
íçï~êÇë=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ãçêÉ=èìáÅâäó=
íÜ~å=óçì=Å~å=êÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ëí~êíÉê=
Ü~åÇäÉK=qÜáë=ã~ó=êÉëìäí=áå=áåàìêáÉëK
Ó qç=ëí~êí=íÜÉ=ÉåÖáåÉI=ëäçïäó=éìää=íÜÉ=
ëí~êíÉê=Ü~åÇäÉ=ìåíáä=áí=ÄÉÖáåë=íç=
êÉëáëíI=íÜÉå=éìää=áå=çåÉ=ÖçK
Ó _ÉÑçêÉ=ëí~êíáåÖ=íÜÉ=ÉåÖáåÉI=
êÉãçîÉ=~ää=çÄàÉÅíë=ëáíì~íÉÇ=çå=íÜÉ=
ÉåÖáåÉK
English
Ó aáêÉÅíäó=ÅçååÉÅíÉÇ=ÅçãéçåÉåíëI=
ëìÅÜ=~ë=ÅìííÉêëI=Ñ~å=áãéÉääÉêI=ÇêáîÉ=
é~êíëI=ÉíÅKI=ãìëí=ÄÉ=~íí~ÅÜÉÇ=
ëÉÅìêÉäóK
! oáëâ=çÑ=áåàìêó>=a~ã~ÖÉ=íç=íÜÉ=
ìåáí>
aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ëÉííáåÖë=
ïÜáÅÜ=ïÉêÉ=éêÉëÉí=~í=íÜÉ=Ñ~ÅíçêóK
Symbols on the unit
Safety instructions and warning
instructions, illustrated with symbols
or pictograms, can be found on the
engine. The symbols have the
following meanings:
!
Caution! Warning –
danger source.
Read operating
instructions before
starting the unit!
Warning – hot surface!
Warning – toxic
vapours!
Do not use the unit in
the rain!
Petrol is flammable!
Use unleaded fuel!
Fig. 1
1 Fuel cap
2 Starter handle
3 Oil filler cap/dip stick
4 Engine cover
5 Exhaust
6 a) Spark plug
b) Spark plug terminal
7 Primer (depending on model)
8 Air filter
9 On/Off switch (depending on
model)
10 Choke lever (depending on
model)
11 Fuel tap (depending on model)
Operating instructions
Checks to be carried out
before operating the unit
Recommended oil grades
`~ìíáçå>
qÜÉ=ìåáí=áë=ëìééäáÉÇ=ïáíÜçìí=ÑìÉä=~åÇ=
çáä=áå=íÜÉ=ÉåÖáåÉK=fÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=áë=
çéÉê~íÉÇ=ïáíÜçìí=~ÇÉèì~íÉ=çáäI=íÜÉ=
ÉåÖáåÉ=ã~ó=ÄÉ=ëÉêáçìëäó=Ç~ã~ÖÉÇK=
qÜáë=Ç~ã~ÖÉ=áë=ÉñÅäìÇÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=
ï~êê~åíóK
 Before starting the engine, fill with
oil. Do not pour in too much oil.
The oil tank has a capacity of
approx. 0.6 litres.
Use only 4-stroke oil of classification
SF/SG/SH/SJ or higher.
Select the viscosity of the oil from
the following table depending on the
outside temperature:
10w
Always ensure that
these symbols on the unit are
legible.
a
About the engine
b 20w40, 20w50
These operating instructions
describe different models.
The graphical representations may
differ in detail from the unit which
you purchased.
Compare Fig. 1 with your unit and
make sure you know where the
different controls and regulators are
located.
20w
20
30
40
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Single viscosity
b) Multiple viscosity
SAE30 for Type A and SAE 10W-30
for Type B are recommended for
general use within the normal
temperature range.
5
English
If oil with an individual viscosity is
used, a viscosity should be selected
from the table for the average
tempe-rature in the application area.
`~ìíáçå>
fÑ=~å=áåÑÉêáçê=çáä=çê=~å=çáä=Ñçê=OJëíêçâÉ=
ÉåÖáåÉë=áë=ìëÉÇI=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=äáÑÉ=çÑ=
íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK
Checking the oil level
`~ìíáçå>
tÜÉå=ÅÜÉÅâáåÖ=íÜÉ=çáäI=ÉåëìêÉ=íÜ~í=
íÜÉ=ìåáí=áë=çå=~=äÉîÉä=ëìêÑ~ÅÉ=~åÇ=íÜ~í=
íÜÉ=ÉåÖáåÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK
Fig. 2
 Unscrew the oil filler cap (1) and
wipe the dip stick.
 Insert the dip stick into the filler
neck.
Screw in one quarter turn.
 Unscrew dipstick.
 Pull out the dipstick and check the
oil level.
If the level is too low, slowly pour
in a little oil up to the upper “max”
mark on the dip stick.
 Before starting the engine, firmly
screw in the dip stick.
`~ìíáçå>
aç=åçí=éçìê=áå=íçç=ãìÅÜ=çáäK=
qçç ãìÅÜ=çáä=ã~ó=êÉëìäí=áå=ÉåÖáåÉ=
Ç~ã~ÖÉI=ëãçâÉ=ÖÉåÉê~íáçåI=ëí~êíáåÖ=
éêçÄäÉãëI=ëççíÉÇ=ëé~êâ=éäìÖ=çê=
çáäÉÇJìé=~áê=ÑáäíÉêK
Recommended fuels
!
a~åÖÉê>
Ó råÇÉê=ÅÉêí~áå=ÅçåÇáíáçåë=éÉíêçä=áë=
ÉñíêÉãÉäó=Ñä~ãã~ÄäÉ=~åÇ=
ÉñéäçëáîÉK
Ó oÉÑìÉä=çåäó=áå=ïÉää=îÉåíáä~íÉÇ=
ëìêêçìåÇáåÖë=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=
ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑK=aç=åçí=ëãçâÉ=åÉ~ê=
íÜÉ=ÑìÉä=í~åâ=çê=áå=íÜÉ=ÑìÉä=ëíçê~ÖÉ=
äçÅ~íáçå=~åÇ=ÉñíáåÖìáëÜ=~ää=áÖåáíáçå=
ëçìêÅÉëK
Ó aç=åçí=çîÉêÑáää=íÜÉ=éÉíêçä=í~åâ=
EíÜÉêÉ=ãìëí=ÄÉ=åç=ÑìÉä=áå=íÜÉ=ÑáääÉê=
åÉÅâFK=^ÑíÉê=êÉÑìÉääáåÖI=ÉåëìêÉ=íÜ~í=
íÜÉ=ÑìÉä=Å~é=áë=ÅäçëÉÇ=~åÇ=
ëÉÅìêÉÇK
6
Operating manual for engine
Ó tÜÉå=êÉÑìÉääáåÖI=Çç=åçí=ëéáää=~åó=
ÑìÉäK=péáääÉÇ=ÑìÉä=çê=éÉíêçä=î~éçìêë=
ã~ó=áÖåáíÉK=fÑ=ÑìÉä=ï~ë=ëéáääÉÇI=
ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=~êÉ~=áë=ÇêáÉÇ=
ÄÉÑçêÉ=êÉëí~êíáåÖ=íÜÉ=ÉåÖáåÉK
Ó ^îçáÇ=êÉéÉ~íÉÇ=çê=éêçäçåÖÉÇ=ëâáå=
Åçåí~Åí=~åÇ=áåÜ~ä~íáçå=çÑ=íÜÉ=
î~éçìêëK
! oáëâ=çÑ=ÉåÖáåÉ=Ç~ã~ÖÉ>
Ó aç=åçí=ãáñ=ÑìÉä=~åÇ=çáäK
Ó rëÉ=ÅäÉ~åI=ÑêÉëÜ=~åÇ=ìåäÉ~ÇÉÇ=
ÑìÉä=çåäóK
Ó rëÉ=ÑìÉä=ïáíÜ=~å=çÅí~åÉ=åìãÄÉê=çÑ=
UT=çê=ÜáÖÜÉê=çåäóK
Ó aç=åçí=ìëÉ=ÑìÉä=çÑ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçå=
b=URLbNR>
Ó píçêÉ=ÑìÉä=áå=èì~åíáíáÉë=ïÜáÅÜ=Å~å=
ÄÉ=ìëÉÇ=ïáíÜ=áå=PM=Ç~óëK
Ó båëìêÉ=íÜ~í=åç=ÇáêíI=Çìëí=çê=ï~íÉê=
ÖÉíë=áåíç=íÜÉ=í~åâK
Checking the petrol level
`~ìíáçå>
_ÉÑçêÉ=êÉÑìÉääáåÖI=äÉ~îÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=íç=
Åççä=Ççïå=Ñçê=~í=äÉ~ëí=íïç=ãáåìíÉëK
 Before removing the fuel cap and
refuelling, clean the area around
the filler neck.
 Fill the tank until approx. 2 cm
below the rim of the filler neck to
allow the fuel to expand.
Starting the engine
!
a~åÖÉê>
hÉÉé=Ü~åÇë=~åÇ=ÑÉÉí=~ï~ó=Ñêçã=
ãçîáåÖ=é~êíëK=aç=åçí=ìëÉ=~åó=
éêÉëëìêáëÉÇ=ëí~êíáåÖ=~áÇëK=
qÜÉ î~éçìêë=~êÉ=Ñä~ãã~ÄäÉK
! a~åÖÉê>=
cçääçï=~ää=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=áå=
íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ã~åì~ä=Ñçê=íÜÉ=ìåáí=çå=
ïÜáÅÜ=íÜáë=ÉåÖáåÉ=áë=ãçìåíÉÇK
Note:
Some models have
– no choke and no primer:
The engine is automatically set to
the particular starting process.
– no throttle:
The speed is automatically set.
The engine always runs at
optimum speed.
Fig. 3
Preparing to start the engine
If the engine is cold:
 Set throttle (1; if fitted) to
position
.
or
 Actuate the choke, i.e. pull out the
choke lever (10, Fig. 1; if fitted).
or
 Press the primer (7, Fig. 1;
if fitted):
– at temperatures above 10 °C:
Press 1–3x
– at temperatures below 10 °C:
Press 3–5x
Note:
– When pressing the primer, cover
the vent hole on the primer button
with your finger.
– If the engine does not start,
actuate the primer again.
If the engine is warm:
 Set throttle (1; if fitted) to
MAX/
.
Important
Even if the engine is warm, it may be
necessary
– to actuate the choke (if fitted)
or
– to actuate the primer (if fitted) 1x.
Starting with the hand starter
 Open fuel tap (11, Fig. 1; if fitted).
 Set On/Off switch on the engine
(9, Fig. 1; if available) to position
“On/I”.
 Stand behind the unit, depress
the safety lever (2; if fitted) and
hold down against the handle.
 Pull gently on the starter handle (3)
until it begins to resist. Then pull
quickly and forcefully to overcome
the compression and prevent
a backlash. If required, repeat.
`~ìíáçå>
aç=åçí=äÉí=íÜÉ=ëí~êíÉê=Ü~åÇäÉ=ëéêáåÖ=
Ä~Åâ=~Ö~áåëí=íÜÉ=ÉåÖáåÉK=päçïäó=
ÖìáÇÉ=áí=Ä~Åâ=íç=éêÉîÉåí=Ç~ã~ÖáåÖ=
íÜÉ=ëí~êíÉêK
Operating manual for engine
English
Starting with the electric
starter (depending on model)
 Set the throttle (if fitted) to
 Disconnect charger from power
or
supply and unit.
 Open fuel tap (11, Fig. 1; if fitted).
 Set On/Off switch on the engine
(9, Fig. 1; if available) to position
“On/I”.
 Stand behind the unit, depress
the safety lever (2; if fitted) and
hold down against the handle.
 Turn the key on the steering
handle (4) to the right and hold
until the engine starts.
– Start attempt maximum
5 seconds.
– Wait 20 seconds before trying
again.
 Set On/Off switch on the engine
When the engine has started
 Set throttle (if fitted) to the required
position:
= fast engine speed
= slow engine speed
 Press in choke lever (10, Fig. 1; if
fitted) as soon as the engine has
warmed up.
Stopping the engine
Fig. 3
 Release the safety lever (if fitted).
or
STOP/
.
(9, Fig. 1; if available) to position
“Off/0”.
 Close fuel tap (11, Fig. 1; if fitted).
Important
If you switch off or leave the unit,
remove ignition key (if fitted).
Maintenance
! a~åÖÉê>
_ÉÑçêÉ=Å~êêóáåÖ=çìí=~åó=ïçêâI=ÉKÖK=
ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ÅäÉ~åáåÖ=ïçêâI=
äÉ~îÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=íç=Åççä=ÇçïåK=
qç éêÉîÉåí=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=Ñêçã=ëí~êíáåÖ=
ìåáåíÉåíáçå~ääóI=~äï~óë=êÉãçîÉ=íÜÉ=
ëé~êâ=éäìÖ=íÉêãáå~äK
`~ìíáçå>
Ó qÜÉ=ÉåÖáåÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëÉí=çéíáã~ääó=
Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ïáíÜ=êÉëéÉÅí=
íç=éçïÉê=~åÇ=ÅçåëìãéíáçåK=^åó=
ÅÜ~åÖÉ=íç=íÜÉëÉ=ëÉííáåÖë=ã~ó=ÄÉ=
ã~ÇÉ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=
~ìíÜçêáëÉÇ=íÉÅÜåáÅá~åë=çåäóK
Ó fÑ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=Ü~ë=íç=ÄÉ=íáäíÉÇ=Ñçê=
íê~åëéçêí~íáçå=çÑ=íÜÉ=ìåáíI=Ñçê=
áåëéÉÅíáçå=çê=êÉãçî~ä=çÑ=Öê~ëëI=
ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖ=áë=Ñ~ÅÉ=
ìé=íç=éêÉîÉåí=ÑìÉä=~åÇ=çáä=Ñêçã=
Ç~ã~ÖáåÖ=íÜÉ=ÉåÖáåÉK
Ó pé~êÉ=é~êíë=ãìëí=Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=
êÉèìáêÉãÉåíë=ëéÉÅáÑáÉÇ=Äó=íÜÉ=
ã~åìÑ~ÅíìêÉêK
Ó qÜÉêÉÑçêÉI=ìëÉ=çåäó=çêáÖáå~ä=ëé~êÉ=
é~êíë=çê=íÜçëÉ=ëé~êÉ=é~êíë=
~ìíÜçêáëÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêK=
oÉé~áêë=ã~ó=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=~=
ëéÉÅá~äáëí=Åçãé~åó=çåäóK
To maintain a constantly high
power, it is essential to inspect and
re-adjust the engine on a regular
basis. Regular maintenance ensures
a long service life.
The required maintenance intervals
and the type of maintenance work to
be carried out are indicated in the
following table. The intervals
according to operating hours or
other times/dates should be
observed according to which occurs
first. If the engine is operated under
difficult conditions, more frequent
maintenance is required.
At the end of the season have the
unit inspected and serviced by
a specialist company.
Maintenance schedule
Maintenance work
After the first
5 operating
hours
Before each
use or every
5 hours
Clean engine cover

Check engine oil

Change engine oil
Check air filter
Once a season
or every
25 hours
1)

Once a season
or every
50 hours
Once a season
or every
100 hours


2)
Service air filter

Check spark plugs
Service spark plugs

Change fuel filter

Clean/change activatedcarbon filter
2)
Clean exhaust area
1)
2)

If a heavy load or at high ambient temperatures.
If operating the unit in a dusty environment, clean more frequently.
7
English
Operating manual for engine
Checking the oil
Servicing the air filter
 Attach cover:
 Before starting the engine, always
A dirty air filter restricts the air flow to
the carburettor. To prevent the
carburettor from malfunctioning, the
air filter should be cleaned/replaced
regularly. In an extremely dusty
environment more frequent
maintenance may be required.
A paper filter cannot be cleaned and
must be changed according to the
maintenance interval.
– Press lower retaining plates of
the air filter cover into the lower
retaining slots of the air filter
housing (4).
– Press air filter cover upwards
until the upper retaining
plates (2) engage in the upper
retaining slots (5).
 Ensure that the air filter cover is
positioned correctly!
check the oil level.
 Ensure that the correct oil level is
always maintained.
See “Checking the oil level”.
Changing the oil
! a~åÖÉê>
t~ëíÉ=ÉåÖáåÉ=çáä=ã~ó=Å~ìëÉ=ëâáå=
Å~åÅÉê=áÑ=áí=ÅçãÉë=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ=
íÜÉ=ëâáå=ÑêÉèìÉåíäó=~åÇ=Ñçê=
~ éêçäçåÖÉÇ=éÉêáçÇK=bîÉå=íÜçìÖÜ=
íÜáë=áë=ìåäáâÉäóI=éêçîáÇÉÇ=ï~ëíÉ=çáä=áë=
åçí=Ü~åÇäÉÇ=Ç~áäóI=áí=áë=~Çîáë~ÄäÉ=íç=
ï~ëÜ=Ü~åÇë=~ë=ëççå=~ë=éçëëáÄäÉ=
ïáíÜ=ëç~é=~åÇ=ï~íÉê=~ÑíÉê=ïçêâáåÖ=
ïáíÜ=ï~ëíÉ=çáäK
`~ìíáçå>
aê~áå=íÜÉ=çáä=ïÜáäÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=áë=ëíáää=
ï~êã=Äìí=åç=äçåÖÉê=Üçí=EíÜÉ=çáä=
Çê~áåë=èìáÅâäó=~åÇ=ÅçãéäÉíÉäóFK
Fig. 4
 Remove the oil filler cap (1).
 Drain the oil into a suitable
container by:
– Open the oil drain plug (2) or (3)
– depending on model
or
– tilting the unit on its side (air
filter side face up).
! a~åÖÉê>
_ÉÑçêÉ=íáäíáåÖ=íÜÉ=ìåáí=íç=Çê~áå=íÜÉ=çáäI=
êìå=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ìåíáä=íÜÉ=éÉíêçä=í~åâ=áë=
ÉãéíóK
 Screw in the oil drain plug
(if removed) and tighten.
 Fill the oil tank with the
recommended oil and check the
oil level.
 Re-attach the oil filler cap.
Important
Dispose of waste oil according to
the currently valid regulations for the
protection of the environment. It is
recommended to take the waste oil
in a leakproof container to a waste
oil collection centre. Do not dispose
of with residual waste or pour onto
the ground and leave to seep away.
8
!
a~åÖÉê>
kÉîÉê=ÅäÉ~å=íÜÉ=~áê=ÑáäíÉê=ïáíÜ=éÉíêçä=
çê=ëçäîÉåíë=ïáíÜ=~=äçï=Ñä~ëÜ=éçáåíK=
qÜÉêÉ=áë=~=êáëâ=çÑ=ÑáêÉ=çê=ÉñéäçëáçåK
`~ìíáçå>
kÉîÉê=êìå=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ïáíÜçìí=~å=~áê=
ÑáäíÉêK=líÜÉêïáëÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ã~ó=ÄÉ=
Ç~ã~ÖÉÇ=çê=ëìÄàÉÅí=íç=áåÅêÉ~ëÉÇ=
ïÉ~êK
Fig. 5
Type A:
 Turn air filter cover (1) anticlockwise (to the left) and pull out
backwards.
 Remove paper filter element (3).
 Clean air filter cover (1) and
mounting flange (4).
 Fit new paper filter element in the
air filter cover.
 Press retaining plates (2) of the air
filter cover into the retaining slots
(5) of the mounting flange and turn
all the way clockwise (to the right).
 Ensure that the air filter cover is
positioned correctly!
Type B:
 Press on the retaining plates (2) of
the air filter cover (1) and remove
cover.
 Remove paper filter element (3).
 Gently tap the paper element
several times on a hard surface to
remove dirt or blow out dirt with
compressed air from inside
through the filter. Never attempt to
brush out dirt; the dirt would only
be rubbed permanently into the
fibres. Replace the paper element
if it is excessively dirty.
 Re-insert paper filter element.
Servicing the spark plug
! a~åÖÉê>
iÉ~îÉ=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=íçç=Åççä=ÇçïåK
`çåÇìÅí=~å=áÖåáíáçå=íÉëí=çå=~=ëé~êâ=
éäìÖ=ïÜáÅÜ=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉãçîÉÇK=
aç åçí=ëí~êí=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=ïáíÜçìí=
áåëí~ääÉÇ=ëé~êâ=éäìÖK
To ensure that the engine runs
correctly, the gap between the
electrodes on the spark plug must
be set correctly and free of
contaminants.
Fig. 6
 Remove the spark plug terminal (1)
and unscrew the spark plug (2)
with a spark-plug wrench.
 Visually check the spark plug.
Replace the spark plug if it is
clearly worn or the insulator is
damaged.
 Clean the spark plug with a wire
brush if it is to be used again.
 Measure the gap between the
electrodes with a feeler gauge.
If required, re-adjust the gap by
slightly bending the side
electrode. The gap between the
electrodes should be
0.70–0.80 mm (Fig. 7).
 Check that the sealing ring on the
spark plug is in good condition,
then screw in the spark plug by
hand to prevent damage to the
thread.
 When the spark plug is hand-tight,
tighten with the spark-plug
wrench.
Operating manual for engine
`~ìíáçå>
aç=åçí=íáÖÜíÉå=íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖ=íçç=
íáÖÜíäóK=lÄëÉêîÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=î~äìÉë=
Ñçê=íáÖÜíÉåáåÖ=íÜÉ=ëé~êâ=éäìÖ=ïáíÜ=
~ ëé~êâJéäìÖ=ïêÉåÅÜW
Ó åÉï=ëé~êâ=éäìÖ=ã~ñáãìã=
N
LO=êÉîçäìíáçå
Ó ìëÉÇ=ëé~êâ=éäìÖ=ã~ñáãìã=
NL Ó=NL =êÉîçäìíáçåK
U=
Q
^å=áåÅçêêÉÅíäó=íáÖÜíÉåÉÇ=ëé~êâ=éäìÖ=
ã~ó=ÄÉÅçãÉ=îÉêó=Üçí=~åÇ=Ç~ã~ÖÉ=
íÜÉ=ÉåÖáåÉK
Maintenance of the
activated-carbon filter/fuel
filter
This maintenance work may only be
performed by a service centre
according to maintenance schedule.
Cleaning the engine
If the engine has already been
running, leave it to cool down for at
least one hour before cleaning.
Regularly remove accumulated
grass and dirt from the engine.
Clean the finger guard and the area
around the exhaust. Use a brush or
compressed air.
`~ìíáçå>
aç=åçí=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÉåÖáåÉ=Äó=ëéê~óáåÖ=
áí=ïáíÜ=ï~íÉêI=~ë=íÜÉ=ÑìÉä=ã~ó=ÄÉ=
Åçåí~ãáå~íÉÇK=t~íÉê=Ñêçã=~=Ö~êÇÉå=
ÜçëÉ=çê=ÜáÖÜJéêÉëëìêÉ=ÅäÉ~åÉê=ã~ó=
~äëç=éÉåÉíê~íÉ=íÜÉ=~áê=ÑáäíÉê=çê=íÜÉ=
ÉñÜ~ìëí=çéÉåáåÖ=~åÇ=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=
ÉåÖáåÉK
!
a~åÖÉê>
aáêí=ïÜáÅÜ=Ü~ë=~ÅÅìãìä~íÉÇ=~êçìåÇ=
íÜÉ=ÉñÜ~ìëí=ã~ó=Å~íÅÜ=ÑáêÉK=`ÜÉÅâ=
~åÇ=ÅäÉ~å=íÜÉ=~êÉ~=ÄÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=
ìåáíK
English
Storage
Note:
If storage is for longer than 30 days,
a stabiliser can be added to the fuel.
Contact your dealer or the customer
service centre.
Engines which are stored for longer
than 30 days should have an empty
fuel tank in order to prevent the
formation of residue in the fuel
system, especially on important
parts of the carburettor.
 Leave the engine running until the
tank runs out of fuel and the
engine stops.
 Change the oil. See “Changing the
oil”.
 Remove the spark plug and pour
approx. 15 ml of engine oil into the
cylinder. Re-install the spark plug
and slowly pull the starter cable to
distribute the oil.
 Remove grass and dirt from
around the engine, from under the
engine cover and from around the
exhaust.
 Touch up areas of flaking paint
and apply a thin film of oil to other
areas which could rust.
 Store in a clean, dry and well
ventilated area away from units
which operate with a flame or
a warning lamp, e.g. heating
equipment, boilers or tumbledryers. Areas should also be
avoided in which a sparkgenerating electric motor is
situated or in which electric tools
are used.
 If possible, storage areas with
a high air humidity should not be
selected either, as this promotes
the formation of rust and
corrosion.
 Store the unit on a flat surface.
If the unit is on an incline, fuel or oil
may run out.
Procedure following
prolonged storage
 Check the engine as described in
the section “Checking the engine
before start-up”.
 If the fuel was drained prior to
storage of the unit, fill up the tank
with fresh petrol. If a petrol can is
used for refuelling, ensure that it
contains fresh petrol.
 If the cylinder was oiled during
storage, the engine generates a
little smoke when it is started. This
is normal.
Warranty
The warranty regulations issued by
our company or the importer are
valid in all countries. We shall repair
any faults on your unit free of charge
in accordance with the warranty,
provided the fault was due to
defective materials or
manufacturing. If claiming under the
warranty, please contact your seller
or your nearest branch.
9
English
Operating manual for engine
Troubleshooting
Fault
Engine does not start.
Possible cause
Safety lever not actuated.
No fuel in the tank.
Stale fuel.
Engine in a cold state, choke/primer
(if fitted) not actuated.
Throttle not set to “START” or maximum
speed.
Spark plug terminal not connected.
Spark plug dirty or defective.
Engine runs irregularly
(splutters).
Engine overheats.
Blocked petrol line.
Choke (if fitted) actuated.
Spark plug terminal connected loosely.
Stale fuel.
Water or dirt in fuel system.
Air filter dirty.
Spark plug scorched, defective or gap
between electrodes too wide.
Inadequate engine oil.
Air flow restricted.
Engine cuts out at high Gap between electrodes too narrow.
speed.
*)
This work may be carried out by a specialist company only
Remedial action
Actuate safety lever (if fitted).
Fill tank with clean, fresh and lead-free fuel.
Drain stale fuel into a suitable container
outdoors. Fill tank with clean, fresh and leadfree fuel.
Actuate choke/primer.
Set throttle to “START” – maximum speed.
Connect spark plug terminal to the spark
plug.
Clean spark plug.
Re-adjust gap between electrodes or
change spark plug.
Clean petrol line *).
Put back choke lever.
Firmly connect spark plug terminal.
Drain stale fuel into a suitable container
outdoors. Fill tank with clean, fresh and leadfree fuel.
Clean air filter.
Re-adjust gap between electrodes or
change spark plug.
Fill crank case with appropriate amount of
oil.
Remove grass clippings and dirt from the
area around the cooling fins on the engine
and from the blower housing.
Remove spark plug and re-adjust gap
between electrodes.
Important
If repairs exceed the work mentioned above, please contact your local dealer with customer service facilities.
10
Notice d'instructions Moteur
Sommaire
Utilisation de ce document . . . . 11
Pour votre sécurité . . . . . . . . . . 11
Indications relatives au moteur . 13
Instructions de service . . . . . . . 13
Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nettoyage du moteur . . . . . . . . 17
Stockage . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Recherche des pannes . . . . . . . 18
Utilisation de ce
document
En tant qu'utilisateur de cet appareil,
veuillez lire soigneusement la
présente notice d'instructions avant
de vous en servir pour la première
fois. Respectez son contenu et
rangez-la ensuite pour pouvoir la
consulter ultérieurement.
Ne permettez jamais aux enfants
d'utiliser l'appareil, ni à d'autres
personnes qui ne connaissent pas
le contenu de la présente notice.
Elle contient des consignes de
sécurité qui
– attirent votre attention sur les
risques liés au moteur,
– vous signalent les risques de
blessure,
– vous montrent comment
supprimer ou réduire le risque de
blessures.
Les consignes de sécurité que
contient cette notice sont repérées
par les symboles suivants :
! a~åÖÉê=>
`É=ëóãÄçäÉ=ëáÖå~äÉ=ìå=Ç~åÖÉê=
áãã¨Çá~íK=iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ä~=
ÅçåëáÖåÉ=èìá=äÉ=ëìáí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=
Ç~åÖÉê=ÇÉ=ãçêí=çì=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=íê≠ë=
Öê~îÉëK
^ííÉåíáçå=>
`É=ëóãÄçäÉ=ëáÖå~äÉ=ìåÉ=ëáíì~íáçå=
éçíÉåíáÉääÉãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK=
iÉ åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ=ä~=ÅçåëáÖåÉ=èìá=äÉ=
ëìáí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=êáëèìÉ=ÇÉ=
ÄäÉëëìêÉë=ä¨Ö≠êÉë=çì=ÇÉ=ǨÖßíë=
ã~í¨êáÉäëK
Français
Remarque
Ce symbole signale des consignes
d'utilisation et d'autres informations
importantes.
Indications sur le carter du
moteur
Figure 8
Ces indications sont très
importantes car elles permettront
ultérieurement d'identifier et
decommander les pièces de
rechange de l'appareil. Le service
après vente a également besoin de
ces indications. Veuillez reporter
dans le champ (fig. 9) toutes les
indications afférentes au moteur.
Pour votre sécurité
Remarque
Dans les paragraphes qui suivent,
nous parlerons d'une manière
générale de « l'appareil ». Le moteur
peut avoir été incorporé dans des
appareils différents.
! oáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçå=Éí=
ÇDáåÅÉåÇáÉ=>
iDÉëëÉåÅÉ=Éí=äÉë=î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=
ëçåí=ÉñíêÆãÉãÉåí=áåÑä~ãã~ÄäÉë=Éí=
ÉñéäçëáîÉëK=rå=áåÅÉåÇáÉ=çì=ìåÉ=
Éñéäçëáçå=éÉìí=çÅÅ~ëáçååÉê=ÇÉë=
ÄêºäìêÉë=Öê~îÉë=çì=ÅçºíÉê=ä~=îáÉ=¶=
éäìëáÉìêë=éÉêëçååÉëK=pá=ÇÉ=äDÉëëÉåÅÉ=
~=~ííÉáåí=äÉ=Åçêéë=çì=äÉë=îÆíÉãÉåíëI=
ä~îÉòJîçìë=áãã¨Çá~íÉãÉåí=ä~=éÉ~ì=
Éí=ÉåÑáäÉò=ÇÉë=îÆíÉãÉåíë=éêçéêÉëK
Ó mçìê=êÉÑ~áêÉ=äÉ=éäÉáåI=¨íÉáÖåÉò=äÉ=
ãçíÉìê=Éí=ä~áëëÉòJäÉ=êÉÑêçáÇáê=~ì=
ãçáåë=ÇÉìñ=ãáåìíÉë=~î~åí=ÇDçìîêáê=
äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáêK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=Çì=ê¨ëÉêîçáê=
èìDÉå=éäÉáå=~áê=çì=Ç~åë=ìå=ÉåÇêçáí=
ÄáÉå=~¨ê¨K
Ó kDìíáäáëÉò=èìÉ=ÇÉë=ÄáÇçåë=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=ÜçãçäçÖì¨ëK
Ó kÉ=êÉÑ~áíÉë=à~ã~áë=äÉ=éäÉáå=ÇDìå=
àÉêêóÅ~å=Ç~åë=ìå=î¨ÜáÅìäÉI=ìå=
íê~ÅíÉìê=ÇÉ=ëÉãáJêÉãçêèìÉ=çì=ìåÉ=
ëÉãáJêÉãçêèìÉ=¶=Å~éçí~ÖÉ=
éä~ëíáèìÉK=mçìê=êÉãéäáê=äÉ=àÉêêóÅ~åI=
éçëÉòJäÉ=íçìàçìêë=ëìê=äÉ=ëçä=Éí=¶=
ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=Çáëí~åÅÉ=Çì=î¨ÜáÅìäÉK
Ó pá=éçëëáÄäÉI=ëçêíÉò=äÉë=~éé~êÉáäë=
ãçíçêáë¨ë=Çì=Å~ãáçå=çì=ÇÉ=ä~=
ëÉãáJêÉãçêèìÉ=Éí=ê~àçìíÉò=Çì=
Å~êÄìê~åí=ìåÉ=Ñçáë=ÅÉë=~éé~êÉáäë=
é~êîÉåìë=~ì=ëçäK=pá=ÅÉ=åDÉëí=é~ë=
éçëëáÄäÉI=áä=Ñ~ìÇê~áí=~àçìíÉê=Çì=
Å~êÄìê~åí=Ç~åë=ÅÉë=~éé~êÉáäë=
¶ äD~áÇÉ=Çì=ÄáÇçå=éäìí∑í=èìD~îÉÅ=äÉ=
ÑäÉñáÄäÉ=ÇÉ=ä~=éçãéÉ=¶=Å~êÄìê~åíK
Ó sÉáääÉò=ÄáÉåI=éÉåÇ~åí=íçìí=äÉ=
êÉãéäáëë~ÖÉI=¶=ÅÉ=èìÉ=ä~=Â=íêçãéÉ=Ê=
Çì=éáëíçäÉí=ÇDÉëëÉåÅÉ=íçìÅÜÉ=
äÉ ê¨ëÉêîçáê=çì=äÉ=àÉêêóÅ~åK=
kÉ ÄäçèìÉò=é~ë=ä~=ÖßÅÜÉííÉ=Çì=
éáëíçäÉí=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=
éÉêã~åÉåíK
Ó kÉ=êÉãéäáëëÉò=é~ë=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
¶ äDÉñÅ≠ëK=iÉ=Å~êÄìê~åí=Ççáí=~êêáîÉê=
Éåîáêçå=ÇÉìñ=ÅÉåíáã≠íêÉë=Éå=
ÇÉëëçìë=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=äDÉãÄçìí=
ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉI=ÅÉÅá=éçìê=
éÉêãÉííêÉ=~ì=Å~êÄìê~åí=ÇÉ=ëÉ=
Çáä~íÉêK
Ó sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=Å~êÄìê~åí=êÉëíÉ=
¶=äD~Äêá=ÇÉ=íçìíÉë=¨íáåÅÉääÉëI=
Ñä~ããÉë=åìÉëI=ÑÉìñ=ÇÉ=ï~êåáåÖI=
ëçìêÅÉë=ÇÉ=ÅÜ~äÉìê=Éí=
ÇDáåÑä~ãã~íáçå=ÇáîÉêëÉëK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=äÉ=éäÉáå=ÇÉë=
~éé~êÉáäë=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ë=
Å~ê=ÇÉë=î~éÉìêë=áåÑä~ãã~ÄäÉë=ëÉ=
ǨÖ~ÖÉåí=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ÅÉííÉ=
çé¨ê~íáçåK
Ó fåíÉêÇáÅíáçå=ÇÉ=ÑìãÉêK
Ó s¨êáÑáÉò=ëçìîÉåí=ëá=äÉë=ÅçåÇìáíÉë=
ÇÉ=Å~êÄìê~åíI=äÉ=ê¨ëÉêîçáêI=ëçå=
ÄçìÅÜçå=Éí=äÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=àçåÅíáçå=
éê¨ëÉåíÉåí=ÇÉë=ÑáëëìêÉë=çì=òçåÉë=
é~ë=¨í~åÅÜÉëK=oÉãéä~ÅÉòJäÉë=äÉ=
Å~ë=¨Åܨ~åíK
Ó mçìê=Ñ~áêÉ=Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
~ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=ä~=ÄçìÖáÉI=äÉ=éçí=
ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåíI=äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=
ê¨ëÉêîçáê=Éí=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=çåí=¨í¨=
ãçåí¨ëK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìê=
ë~åë=ä~=ÄçìÖáÉ=ãçåí¨ÉK
Ó pá=îçìë=~îÉò=êÉåîÉêë¨=Çì=
Å~êÄìê~åíI=~ííÉåÇÉòI=~î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=
Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=èìÉ=äÉ=
Å~êÄìê~åí=ëÉ=ëçáí=îçä~íáäáë¨K
Ó mÉåÇ~åí=ä~=ã~êÅÜÉ=ÇD~éé~êÉáäëI=åÉ=
êÉåîÉêëÉò=åá=äD~éé~êÉáä=åá=äÉ=ãçíÉìê=
~ì=éçáåí=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=ÅçìäÉK
11
Français
Ó kÉ=îçìë=ëÉêîÉò=é~ë=Çì=ëí~êíÉê=
éçìê=~êêÆíÉê=äÉ=ãçíÉìêK
Ó qê~åëéçêíÉò=íçìàçìêë=äÉë=~éé~êÉáäë=
~îÉÅ=äÉìê=ê¨ëÉêîçáê=îáÇÉK
Ó kD~ãÉåÉò=à~ã~áë=ÇÉ=äDÉëëÉåÅÉ=çì=
ÇÉë=~éé~êÉáäë=Ççåí=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=Éëí=
éäÉáå=¶=éêçñáãáí¨=ÇDáåëí~ää~íáçåë=ÇÉ=
ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉI=ÇÉ=ÑçìêëI=ÅÜ~ìÑÑÉJÉ~ì=
çì=ÇD~ìíêÉë=~éé~êÉáäë=¨èìáé¨ë=
ÇDìå=îçó~åí=ÇD~ä~êãÉ=çì=ÇD~ìíêÉë=
ëçìêÅÉë=ÇDáåÑä~ãã~íáçåI=Å~ê=äÉë=
î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=êáëèìÉåí=ÇÉ=
ëDÉåÑä~ããÉêK
! oáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçå=Éí=
ÇDáåÅÉåÇáÉ=>
^ì=Ǩã~êê~ÖÉ=Çì=ãçíÉìêI=ÇÉë=
¨íáåÅÉääÉë=ëÉ=ÑçêãÉåíK=i~=î~éÉìê=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=ëÉ=íêçìî~åí=¶=éêçñáãáí¨=
êáëèìÉ=ÇÉ=ëDÉåÑä~ããÉêK=`ÉÅá=éÉìí=
éêçîçèìÉê=ìåÉ=Éñéäçëáçå=çì=ìå=
áåÅÉåÇáÉK
Ó kD~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉ=ãçíÉìê=
ÇDáåëí~ää~íáçåë=ÉåÇçãã~Ö¨Éë=
ã~êÅÜ~åí=~ì=Ö~òK
Ó kDìíáäáëÉò=~ìÅìå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇD~áÇÉ=
~ì=Ǩã~êê~ÖÉ=ëçìë=éêÉëëáçå=Å~ê=
ëÉë=î~éÉìêë=ëçåí=áåÑä~ãã~ÄäÉëK
! oáëèìÉ=ÇD~ëéÜóñáÉ=>
iÉë=ãçíÉìêë=ǨÖ~ÖÉåí=Çì=
ãçåçñóÇÉ=ÇÉ=Å~êÄçåÉI=ìå=Ö~ò=
áåçÇçêÉ=Éí=áåÅçäçêÉ=ã~áë=íê≠ë=
íçñáèìÉK=iDáåÜ~ä~íáçå=ÇÉ=ãçåçñóÇÉ=
ÇÉ=Å~êÄçåÉ=éÉìí=éêçîçèìÉê=ìå=
îÉêíáÖÉI=ìå=¨î~åçìáëëÉãÉåí=çì=
éêçîçèìÉê=ä~=ãçêíK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=Ǩã~êêÉê=Éí=ã~êÅÜÉê=äÉ=
ãçíÉìê=èìDÉå=ÇÉÜçêë=ÇÉë=
ÄßíáãÉåíëK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=Ǩã~êêÉê=åá=ã~êÅÜÉê=
äÉ=ãçíÉìê=Ç~åë=ÇÉë=äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ëI=
ãÆãÉ=ëá=äÉë=éçêíÉë=Éí=ÑÉåÆíêÉë=
ëçåí=Öê~åÇÉë=çìîÉêíÉëK
! oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
rå=Ǩã~êê~ÖÉ=áåîçäçåí~áêÉ=êáëèìÉ=ÇÉ=
éêçîçèìÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉë=ÉíL
çì=ìå=áåÅÉåÇáÉ=çì=ìåÉ=¨äÉÅíêçÅìíáçåK
Ó ^î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñI=
é~ê=ÉñÉãéäÉ=ÇÉ=ê¨Öä~ÖÉ=çì=ÇÉ=
ê¨é~ê~íáçåI=ǨÄê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=ä~=
ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=Éí=ã~áåíÉåÉòJ
ä~=äçáå=ÇÉ=ÅÉííÉ=ÇÉêåá≠êÉK
12
Notice d'instructions Moteur
Ó mçìê=íÉëíÉê=äD~ääìã~ÖÉI=ìíáäáëÉò=
ìåáèìÉãÉåí=ìå=íÉëíÉìê=
ÜçãçäçÖì¨K
Ó kDÉÑÑÉÅíìÉò=é~ë=ÇDÉëë~á=
ÇD~ääìã~ÖÉ=~éê≠ë=~îçáê=ÉåäÉî¨=ä~=
ÄçìÖáÉK
! oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉë=>=
oáëèìÉ ÇDáåÅÉåÇáÉ=>
rå=ãçíÉìê=Éå=ã~êÅÜÉ=ǨÖ~ÖÉ=ÇÉ=ä~=
ÅÜ~äÉìêK=`Éêí~áåÉë=ÇÉ=ëÉë=éá≠ÅÉëI=äÉ=
éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éå=é~êíáÅìäáÉêI=
ÇÉîáÉååÉåí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇÉëK=
qçìí Åçåí~Åí=éÜóëáèìÉ=ÉåÖÉåÇêÉ=ìå=
êáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉë=Öê~îÉëK=
aÉë=Åçêéë=¨íê~åÖÉêë=íÉäë=èìÉ=äÉë=
ÑÉìáääÉëI=äDÜÉêÄÉI=äÉë=Äìáëëçåë=
êáëèìÉåí=ÇÉ=ëDÉåÑä~ããÉêK
Ó ^î~åí=ÇÉ=íçìÅÜÉê=äÉ=éçí=
ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåíI=ä~=Åìä~ëëÉ=Éí=äÉë=
~áäÉííÉë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáëëÉãÉåíI=
ä~áëëÉòJäÉìê=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáêK
Ó °äçáÖåÉò=äÉë=ÉåÑ~åíë=Çì=ãçíÉìê=
íê≠ë=ÅÜ~ìÇ=çì=Éå=íê~áå=ÇÉ=íçìêåÉêK
Ó båäÉîÉò=äÉë=Åçêéë=¨íê~åÖÉêë=Éå=ÑÉì=
éê≠ë=Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éí=Çì=
ÅóäáåÇêÉK
! oáëèìÉ=ÇD¨äÉÅíêçÅìíáçå=>=
oáëèìÉ=ÇDáåÅÉåÇáÉ=>
iÉë=¨íáåÅÉääÉë=ÇD~ääìã~ÖÉ=éÉìîÉåí=
ãÉííêÉ=äÉ=ÑÉì=çì=éêçîçèìÉê=ìå=
¨äÉÅíêçÅìíáçåK
!
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
iÉë=éá≠ÅÉë=êçí~íáîÉë=éÉìîÉåíI=Éå=
íçìêå~åíI=íçìÅÜÉê=äÉë=ã~áåëI=äÉë=
éáÉÇëI=äÉë=ÅÜÉîÉìñI=äÉë=îÆíÉãÉåíë=çì=
ÅÉêí~áåÉë=é~êíáÉë=ÇÉë=îÆíÉãÉåíëI=çì=
äÉë=ǨÅÜáêÉêK=`Éë=ëáíì~íáçåë=éÉìîÉåí=
éêçîçèìÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=Öê~îÉëK
Ó kÉ=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äD~éé~êÉáä=
èìD~îÉÅ=ëÉë=ÇáëéçëáíáÑë=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=áåëí~ää¨ëK
Ó °äçáÖåÉò=äÉë=ã~áåë=Éí=äÉë=éáÉÇë=ÇÉë=
éá≠ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK
Ó ^î~åí=äÉ=íê~î~áäI=åçìÉò=îçë=
ÅÜÉîÉìñ=ëá=îçìë=äÉë=éçêíÉò=äçåÖë=
Éí=ÉåäÉîÉò=íçìíÉ=ä~=àç~áääÉêáÉK
Ó kÉ=éçêíÉò=é~ë=ÇÉ=îÆíÉãÉåíë=
~ãéäÉëI=ÇÉ=ä~ÅÉíë=éÉåÇ~åíë=çì=
ÇDçÄàÉíë=èìá=éçìêê~áÉåí=ëÉ=ÅçáåÅÉê=
Ç~åë=äD~éé~êÉáäK
! oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>
rå=ê¨ÉåêçìäÉãÉåí=ê~éáÇÉ=Çì=ÅçêÇçå=
Çì=ä~åÅÉìê=EêÉíçìê=Äêìí~ä=Ǻ=é~ê=ÉñK=
¶ ÇÉë=ê~í¨ë=¶=äD~ääìã~ÖÉF=~=éçìê=ÉÑÑÉí=
ÇDÉåíê~≤åÉê=ä~=ã~áå=Éí=äÉ=Äê~ë=Éå=
ÇáêÉÅíáçå=Çì=ãçíÉìê=¶=ìåÉ=íÉääÉ=
îáíÉëëÉ=èìÉ=îçìë=åD~ìêÉò=é~ë=äÉ=
íÉãéë=ÇÉ=äßÅÜÉê=ä~=éçáÖå¨É=Çì=
ä~åÅÉìêK=`ÉííÉ=ëáíì~íáçå=éÉìí=
çÅÅ~ëáçååÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉëK
Ó mçìê=Ñ~áêÉ=Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
íáêÉò=äÉåíÉãÉåí=ä~=éçáÖå¨É=Çì=
ä~åÅÉìê=àìëèìD¶=ëÉåíáê=ìåÉ=ÅÉêí~áåÉ=
ê¨ëáëí~åÅÉI=éìáë=ÑáåáëëÉò=ÇÉ=íáêÉê=äÉ=
ÅçêÇçå=¨åÉêÖáèìÉãÉåíK
Ó ^î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
êÉíáêÉò=íçìë=äÉë=çÄàÉíë=èìá=
éçìêê~áÉåí=ëÉ=íêçìîÉê=ÇÉëëìëK
Ó qçìë=äÉë=Åçãéçë~åíë=ÇáêÉÅíÉãÉåí=
ê~íí~Åܨë=~ì=ãçíÉìê=íÉäë=èìÉ=äÉë=
ÅçìíÉ~ìñI=ä~=êçìÉ=ÇÉ=îÉåíáä~íÉìêI=
äÉë=éá≠ÅÉë=ÇDÉåíê~≤åÉãÉåíI=ÉíÅKI=
ÇçáîÉåí=ÆíêÉ=Ñáñ¨Éë=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=
ëºêÉK
! oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>=
a¨Ößíë ëìê=äÛ~éé~êÉáä=>
kÛ~ééçêíÉò=~ìÅìåÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçå=~ìñ=
ê¨Öä~ÖÉë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~=êÉ´ìë=Éå=
ìëáåÉK
Symboles apposés sur
l'appareil
Des symboles ou pictogrammes de
sécurité et d'avertissement ont été
apposés sur le moteur. En détail, ils
attirent votre attention sur les
consignes suivantes :
!
Attention ! Présence
d'une source de
danger.
Veuillez lire la notice
d'instructions avant la
mise en service.
Avertissement :
surface très chaude !
Avertissement :
vapeurs toxiques !
N'utilisez pas
l'appareil lorsqu'il
pleut !
Notice d'instructions Moteur
L'essence est
inflammable !
Faites le plein avec
de l'essence sans
plomb !
Des symboles ont été apposés sur
l'appareil. Maintenez-les toujours en
parfait état de lisibilité.
Indications relatives au
moteur
Cette notice d’instructions décrit
différents modèles d’appareil.
Dans le détail, les illustrations
graphiques peuvent différer de
l’appareil acheté.
Comparez la figure 1 avec votre
appareil et familiarisez-vous avec
l'emplacement des différents
éléments de commande et
dispositifs de réglage.
Figure 1
1 Bouchon du réservoir
2 Poignée du lanceur
3 Bouchon-jauge du carter
d'huile
4 Capot moteur
5 Pot d'échappement
6 a) Bougie
b) Cosse
7 Bouton d’amorçage
(selon le modèle)
8 Filtre à air
9 Interrupteur Marche/Arrêt
(selon le modèle)
10 Manette de starter
(selon le modèle)
11 Robinet d'essence
(selon le modèle)
Instructions de service
Vérifications avant le
service
Variétés d'huile
recommandées
^ííÉåíáçå=>
iD~éé~êÉáä=Éëí=äáîê¨=ë~åë=Å~êÄìê~åí=Éí=
ë~åë=ÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=ãçíÉìêK=pá=äÉ=
ãçíÉìê=íçìêåÉ=Éå=äD~ÄëÉåÅÉ=ÇDìåÉ=
èì~åíáí¨=ëìÑÑáë~åíÉ=ÇDÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=
Français
Å~êíÉêI=áä=êáëèìÉ=ÇÉ=ëDÉåÇçãã~ÖÉê=
Öê~îÉãÉåíK=`Éë=Ççãã~ÖÉë=åÉ=ëçåí=
é~ë=ÅçìîÉêíë=é~ê=ä~=Ö~ê~åíáÉK
 Avant de faire démarrer le moteur,
faites le plein d'huile.
N'en versez pas trop. Le réservoir
d'huile a une contenance de
0,6 litres env.
N’utilisez que des huiles pour
moteur 4 temps classées SF / SG /
SH / SJ ou supérieures.
Il faudra choisir la viscosité de l'huile
en fonction de la température
extérieure et du tableau suivant :
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Viscosité unique
b) Viscosité multiple
Les variétés SAE30 sur le type A et
SAE 10W-30 sur le type B sont
recommandées en cas d'utilisation
dans la plage de températures
normale. Si vous utilisez une huile
d’une seule viscosité, il faudrait,
dans le tableau, la choisir adaptée
à la température moyenne régnant
dans la région d’utilisation.
^ííÉåíáçå=>
iDìíáäáë~íáçå=ÇDìåÉ=ÜìáäÉ=ÇÉ=ãçáåÇêÉ=
èì~äáí¨=çì=ÇDìåÉ=ÜìáäÉ=éçìê=ãçíÉìê=
¶ O=íÉãéë=êáëèìÉ=ÇÉ=ê~ÅÅçìêÅáê=ä~=
Çìê¨É=ÇÉ=îáÉ=Çì=ãçíÉìê=çì=ÇÉ=
äDÉåÇçãã~ÖÉêK
Contrôler le niveau d'huile
^ííÉåíáçå=>
içêë=ÇDìå=Åçåíê∑äÉI=îÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=
èìÉ=äD~éé~êÉáä=ëÉ=íêçìîÉ=ãçíÉìê=
¨íÉáåí=ëìê=ìåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=ÄáÉå=
Üçêáòçåí~äÉK
Figure 2
 Dévissez le bouchon (1) de
remplissage d'huile puis essuyez
la jauge.
 Introduisez la jauge d’huile dans
l’orifice de remplissage.
Vissez d’un quart de tour.
 Dévissez la jauge d'huile.
 Extrayez la jauge d'huile et vérifiez
le niveau d’huile.
Si le niveau est trop bas, rajoutez
doucement de l'huile jusqu'à ce
que son niveau arrive sur le repère
supérieur « max. » sur la jauge.
 Revissez le bouchon de la jauge
à fond avant de faire démarrer
le moteur.
^ííÉåíáçå=>
kÉ=îÉêëÉò=é~ë=íêçé=ÇDÜìáäÉ=Ç~åë=äÉ=
Å~êíÉêK=pá=îçìë=Éå=îÉêëÉò=íêçéI=îçìë=
êáëèìÉò=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêI=
ÇÉ=éêçîçèìÉê=ìå=ǨÖ~ÖÉãÉåí=ÇÉ=
Ñìã¨ÉI=ÇÉ=êÉåÇêÉ=äÉ=Ǩã~êê~ÖÉ=
ÇáÑÑáÅáäÉI=ÇÉ=Åçìîêáê=ä~=ÄçìÖáÉ=ÇÉ=ëìáÉI=
çì=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=êáëèìÉ=ÇÉ=ëDáãéê¨ÖåÉê=
ÇDÜìáäÉK
Carburants recommandés
! a~åÖÉê=>
Ó a~åë=ÅÉêí~áåÉë=ÅçåÇáíáçåëI=
äDÉëëÉåÅÉ=Éëí=ÉñíêÆãÉãÉåí=
áåÑä~ãã~ÄäÉ=Éí=ëD~ëëçêíáí=ÇDìå=
êáëèìÉ=ÇDÉñéäçëáçåK
Ó kÉ=êÉÑ~áíÉë=äÉ=éäÉáå=ÇDÉëëÉåÅÉ=èìÉ=
ÇÉÜçêë=Éí=ãçíÉìê=¨íÉáåíK=
fåíÉêÇáÅíáçå=ÇÉ=ÑìãÉê=Éí=ÇÉ=
ã~åáéìäÉê=ÇÉë=ëçìêÅÉë=
ÇDáåÑä~ãã~íáçå=~ì=îçáëáå~ÖÉ=Çì=
ê¨ëÉêîçáê=çì=ëìê=äÉ=äáÉì=ÇÉ=
ê~åÖÉãÉåí=ÇÉë=Å~êÄìê~åíëK
Ó kÉ=êÉãéäáëëÉò=é~ë=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
ÇDÉëëÉåÅÉ=¶=äDÉñÅ≠ë=EäÉ=åáîÉ~ì=
ÇDÉëëÉåÅÉ=åÉ=Ççáí=é~ë=~êêáîÉê=Ç~åë=
äDÉãÄçìí=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉFK=
^éê≠ë ~îçáê=Ñ~áí=äÉ=éäÉáåI=î¨êáÑáÉò=
ÄáÉå=ëá=äÉ=ÄçìÅÜçå=Çì=ê¨ëÉêîçáê=
Éëí ÑÉêã¨=Éí=ë¨Åìêáë¨K
Ó sÉáääÉò=ÄáÉå=¶=åÉ=é~ë=êÉåîÉêëÉê=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=éÉåÇ~åí=èìÉ=îçìë=Ñ~áíÉë=
äÉ=éäÉáåK=iÉ=Å~êÄìê~åí=êÉåîÉêë¨=çì=
äÉë=î~éÉìêë=ÇDÉëëÉåÅÉ=éÉìîÉåí=
ëDÉåÑä~ããÉêK=pá=îçìë=~îÉò=
êÉåîÉêë¨=Çì=Å~êÄìê~åíI=î¨êáÑáÉò=
ÄáÉå=èìÉ=ä~=òçåÉ=íçìÅܨÉ=~=ë¨Åܨ=
~î~åí=ÇÉ=Ñ~áêÉ=êÉǨã~êêÉê=äÉ=
ãçíÉìêK
Ó °îáíÉò=íçìí=Åçåí~Åí=Åìí~å¨=ê¨é¨íáíáÑ=
~îÉÅ=äÉë=î~éÉìêë=ÇÉ=Å~êÄìê~åíI=
íçìíÉ=áåÜ~ä~íáçå=ê¨é¨íáíáîÉ=ÇÉ=ÅÉë=
ÇÉêåá≠êÉëK
13
Français
!
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
oáëèìÉ=ÇDÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=
ãçíÉìê=>
kÉ=ã¨ä~åÖÉò=é~ë=äÉ=Å~êÄìê~åí=Éí=
äDÜìáäÉK
kDìíáäáëÉò=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=
éêçéêÉI=åÉìÑ=Éí=ë~åë=éäçãÄK
kDìíáäáëÉò=èìÉ=Çì=Å~êÄìê~åí=
éê¨ëÉåí~åí=ìå=áåÇáÅÉ=ÇDçÅí~åÉ=
ÇÉ UT=çì=éäìëK
kDìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=Å~êÄìê~åí=
ÅçåÑçêãÉ=¶=ä~=ëé¨ÅáÑáÅ~íáçå=
b=URLbNR=>
kÉ=ëíçÅâÉò=èìÉ=äÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=
Å~êÄìê~åí=èìÉ=îçìë=ÆíÉë=ëºê=ÇÉ=
éçìîçáê=ìíáäáëÉê=Ç~åë=äÉë=PM=àçìêëK
sÉáääÉò=ÄáÉå=¶=ÅÉ=èìÉ=ÇÉë=ë~äÉí¨ëI=
ä~=éçìëëá≠êÉ=Éí=äDÉ~ì=åÉ=é¨å≠íêÉåí=
é~ë=Ç~åë=äÉ=ê¨ëÉêîçáêK
Contrôler le niveau de
remplissage de l'essence
^ííÉåíáçå=>
^î~åí=ÇÉ=êÉÑ~áêÉ=äÉ=éäÉáå=ÇDÉëëÉåÅÉI=
ä~áëëÉò=~ì=ãçíÉìê=~ì=ãçáåë=ÇÉìñ=
ãáåìíÉë=éçìê=êÉÑêçáÇáêK
 Avant de retirer le bouchon du
réservoir et de faire le plein,
nettoyez le pourtour de l'embout
de remplissage.
 Le niveau d'essence, dans le
réservoir, doit arriver environ 2 cm
en dessous de la base de
l'embout afin que l'essence ait
suffisamment de place pour se
dilater.
Faire démarrer le moteur
! a~åÖÉê=>
j~áåíÉåÉò=íçìàçìêë=äÉë=ã~áåë=Éí=äÉë=
éáÉÇë=äçáå=ÇÉë=éá≠ÅÉë=Éå=
ãçìîÉãÉåíK=kDìíáäáëÉò=~ìÅìå=ãçóÉå=
ÇD~áÇÉ=~ì=Ǩã~êê~ÖÉ=ëçìë=éêÉëëáçåK=
iÉë=î~éÉìêë=ëçåí=áåÑä~ãã~ÄäÉëK
!
a~åÖÉê=>=
sÉìáääÉò=êÉëéÉÅíÉê=íçìíÉë=äÉë=
áåëíêìÅíáçåë=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=ÑáÖìê~åí=
Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇDáåëíêìÅíáçåë=èìá=
~ÅÅçãé~ÖåÉ=äD~éé~êÉáä=Ç~åë=äÉèìÉä=
ÅÉ=ãçíÉìê=Éëí=ãçåí¨K
14
Notice d'instructions Moteur
Remarques :
Certains modèles ne comportent
– ni starter ni dispositif d’amorçage :
Le moteur s’ajuste automatiquement sur la séquence de
démarrage respective.
– pas d’accélérateur :
l’ajustage de la vitesse moteur a
lieu automatiquement. Le moteur
tourne toujours à une vitesse
optimale.
Figure 3
Préparer le moteur pour le
démarrage
Si le moteur est froid :
 Amenez la manette des gaz (1, si
présente), sur la position
.
ou
 Actionnez le starter : tirez sa
manette à fond à vous (10, fig. 1 ;
si présente).
ou
 Appuyez sur le bouton
d’amorçage (7, fig. 1 ; si présent) :
– En présence de températures
extérieures supérieures
à 10 °C : appuyez 1 à 3 fois
– En présence de températures
inférieures à 10 °C :
appuyez 3 à 5 fois
Remarques :
– Lorsque vous appuyez sur le
bouton d’amorçage, veillez
à obturer en même temps le trou
de sortie d’air qu’il comporte.
– Si le moteur ne démarre pas,
actionnez à nouveau le bouton
d’amorçage.
Si le moteur est chaud :
 Amenez la manette des gaz
(1, si présente), sur MAX /
.
Remarque
Même en présence d’un moteur
chaud,
– il pourra le cas échéant être
nécessaire d’actionner le starter
(si présent)
ou
– d’actionner le bouton d’amorçage
1 fois (si présent).
Démarrage par le lanceur
à cordon
 Ouvrez le robinet d'essence
(11, fig. 1 ; si présent).
 Sur le moteur, amenez l'inter-
rupteur Marche/Arrêt (9, fig. 1 ;
si présent) sur la position « On/I ».
 Placez-vous derrière l’appareil,
poussez l’étrier de sécurité vers
le bas (2 ; si présent) puis
maintenez-le appuyé contre
le guidon.
 Tirez doucement la poignée du
lanceur (3) à vous jusqu'à sentir
une résistance. Ensuite, tirez
rapidement et énergiquement
pour vaincre la résistance
engendrée par la compression et
empêcher un rappel brutal du
cordon. Répétez cette opération
si nécessaire.
^ííÉåíáçå=>
kÉ=ä~áëëÉò=é~ë=ä~=éçáÖå¨É=Çì=ä~åÅÉìê=
êÉîÉåáê=Äêìí~äÉãÉåí=ÅçåíêÉ=äÉ=
ãçíÉìêK=o~ãÉåÉòJä~=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=
Åçåíê∑ä¨É=éçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÉ=äÉ=
ä~åÅÉìê=åÉ=ëDÉåÇçãã~ÖÉK
Démarrage avec le démarreur
électrique (selon le modèle)
 Débranchez le chargeur du
secteur et de l’appareil.
 Ouvrez le robinet d'essence
(11, fig. 1 ; si présent).
 Sur le moteur, amenez
l'interrupteur Marche/Arrêt
(9, fig. 1 ; si présent) sur la
position « On/I ».
 Placez-vous derrière l’appareil,
poussez l’étrier de sécurité vers
le bas (2 ; si présent) puis
maintenez-le appuyé contre
le guidon.
 Sur le guidon (4), tournez la clé
à droite et maintenez-la en
position jusqu'à ce que le moteur
démarre.
– Une tentative de démarrage ne
doit pas durer plus de
5 secondes.
– Attendez 20 secondes avant
l’essai suivant.
Notice d'instructions Moteur
Français
Après le démarrage du moteur
Maintenance
 Amenez la manette des gaz (si
présente) sur la position voulue :
= moteur sur un haut régime
= moteur sur un bas régime
 Repoussez la manette de starter
(10, fig. 1 ; si présente) dès que le
moteur est chaud.
Arrêter le moteur
Figure 3
 Relâchez l’étrier de sécurité
(si présent).
ou
 Amenez la manette des gaz
(si présente), sur STOP/
.
ou
 Sur le moteur, amenez l'interrupteur Marche/Arrêt (9, fig. 1 ;
si présent) sur la position « Off/0 ».
 Fermez le robinet d'essence
(11, fig. 1 ; si présent).
Remarque
Avant de garer l’appareil ou de vous
en éloigner, retirez la clé de contact
(si présente).
! a~åÖÉê=>
^î~åí=ÇDÉÑÑÉÅíìÉê=íçìë=íê~î~ìñI=é~ê=
ÉñK=ÇÉë=íê~î~ìñ=ÇÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=Éí=
åÉííçó~ÖÉI=~êêÆíÉò=äÉ=ãçíÉìê=Éí=
ä~áëëÉòJäìá=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=êÉÑêçáÇáêK=
mçìê ÉãéÆÅÜÉê=íçìí=Ǩã~êê~ÖÉ=
áåîçäçåí~áêÉI=ǨÄê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=
ä~ ÅçëëÉ=ÇÉ=ä~=ÄçìÖáÉK
^ííÉåíáçå=>
Ó iÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=Çì=ãçíÉìê=~=ê¨Öä¨=ÅÉ=
ÇÉêåáÉê=ëìê=ìåÉ=éìáëë~åÅÉ=Éí=ìåÉ=
Åçåëçãã~íáçå=çéíáã~äÉëK=qçìíÉ=
ãçÇáÑáÅ~íáçå=ÇÉ=ÅÉë=ê¨Öä~ÖÉë=Éëí=
ÉñÅäìëáîÉãÉåí=ê¨ëÉêî¨É=~ì=
Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=¶=ìåÉ=éÉêëçååÉ=
èì~äáÑá¨É=~ìíçêáë¨ÉK
Ó pDáä=Ñ~ìí=êÉåîÉêëÉê=äÉ=ãçíÉìê=éçìê=
íê~åëéçêíÉê=äD~éé~êÉáäI=éçìê=
äDáåëéÉÅíÉê=çì=éçìê=ÉåäÉîÉê=ÇÉ=
äDÜÉêÄÉI=êÉåîÉêëÉòJäÉ=íçìàçìêë=ÇÉ=
íÉääÉ=Ñ~´çå=èìÉ=ä~=ÄçìÖáÉ=êÉÖ~êÇÉ=
îÉêë=äÉ=Ü~ìíI=~Ñáå=èìÉ=äÉ=Å~êÄìê~åí=
çì=äDÜìáäÉ=åÉ=éìáëëÉåí=é~ë=é¨å¨íêÉê=
Ç~åë=äÉ=ãçíÉìê=Å~ê=áäë=êáëèìÉê~áÉåí=
ÇÉ=äDÉåÇçãã~ÖÉêK
Ó iÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇçáîÉåí=
ëÉ=ÅçåÑçêãÉê=~ìñ=ÉñáÖÉåÅÉë=Ñáñ¨Éë=
é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK
Ó mçìê=ÅÉííÉ=ê~áëçåI=åDìíáäáëÉò=èìÉ=
ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇDçêáÖáåÉ=
çì=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=
ÜçãçäçÖì¨Éë=é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK=
kÉ ÅçåÑáÉò=äÉë=ê¨é~ê~íáçåë=èìD¶=ìå=
~íÉäáÉê=ëé¨Åá~äáë¨K
Pour que les performances restent
constamment élevées, des révisions
du moteur et corrections de ses
réglages sont indispensables. Une
maintenance régulière garantit une
longue durée de marche.
Les intervalles de maintenance et la
nature des travaux de maintenance
à effectuer figurent dans le tableau
suivant. Il faudrait respecter les
intervalles exprimés en heures de
marche ou en périodes (selon le cas
qui échoit le premier). Si l'appareil
doit travailler dans des conditions
difficiles, il faudra raccourcir les
intervalles de maintenance.
En fin de saison, confiez la
vérification de l'appareil à un atelier
spécialisé.
Plan de maintenance
Opération de maintenance
au bout des
5 premières
heures de
service
une fois par
saison ou
toutes les
50 heures
1)

une fois par
saison ou
toutes les
100 heures

Contrôlez l'huile moteur
Contrôlez le filtre à air
une fois par
saison ou
toutes les
25 heures

Nettoyez le capot moteur
Changez l'huile moteur
avant chaque
utilisation ou
toutes les
5 heures


2)
Maintenance du filtre à air

Contrôlez les bougies
Maintenance des bougies

Changez le filtre à essence

Nettoyez / Changez le filtre
au charbon actif
2)
Nettoyez la zone du pot
d'échappement
1)
2)

En cas de forte contrainte ou à des températures ambiantes assez élevées
Nettoyez plus fréquemment en cas de fonctionnement dans un environnement poussiéreux.
15
Français
Contrôle de l'huile
 Avant chaque démarrage du
moteur, contrôlez le niveau
d'huile.
 Veillez bien à maintenir l'huile sur
le niveau correct. Voir la section «
Contrôler le niveau d'huile ».
Changement d'huile
! a~åÖÉê=>
iDÜìáäÉ=ãçíÉìê=ìë~Ö¨É=éÉìí=
éêçîçèìÉê=ìå=Å~åÅÉê=Åìí~å¨=ëá=ÉääÉ=
êÉëíÉ=ÇÉ=Ñ~´çå=éêçäçåÖ¨É=Éå=Åçåí~Åí=
~îÉÅ=ä~=éÉ~ìK=_áÉå=èìÉ=ÅÉ=ëçáí=éÉì=
éêçÄ~ÄäÉ=ëá=îçìë=åÉ=ã~åáéìäÉò=é~ë=
ÇÉ=äDÜìáäÉ=ìë~Ö¨É=íçìë=äÉë=àçìêëI=áä=Éëí=
å¨~åãçáåë=éäìë=éêìÇÉåí=èìÉ=îçìë=
îçìë=ä~îáÉò=äÉë=ã~áåë=¶=ÑçåÇ=~îÉÅ=Çì=
ë~îçå=Éí=ÇÉ=äDÉ~ì=Ç≠ë=ä~=Ñáå=ÇÉë=
íê~î~ìñ=~îÉÅ=ÇÉ=äDÜìáäÉ=ìë~Ö¨ÉK
^ííÉåíáçå=>
sáÇ~åÖÉò=äDÜìáäÉ=éÉåÇ~åí=èìÉ=äÉ=
ãçíÉìê=Éëí=ÉåÅçêÉ=ÅÜ~ìÇI=ã~áë=é~ë=
íêçé=ÅÜ~ìÇ=EäDÜìáäÉ=ÅçìäÉ=ê~éáÇÉãÉåí=
Éí=Éåíá≠êÉãÉåíFK
Figure 4
 Retirez le bouchon de
remplissage d'huile (1).
 Laissez l'huile s'écouler dans un
bidon approprié. Procédez ainsi :
– Dévisser la vis de vidange
d'huile (2) ou (3) – selon le
modèle
ou
– Couchez l'appareil sur le côté
(le côté du filtre à air doit
regarder vers le haut).
!
a~åÖÉê=>
^î~åí=ÇÉ=êÉåîÉêëÉê=äD~éé~êÉáä=éçìê=
îáÇ~åÖÉê=äDÜìáäÉI=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÉ=
ãçíÉìê=àìëèìD¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=
ÇDÉëëÉåÅÉ=ëçáí=îáÇÉK
 Revissez la vis de vidange d'huile
(si présente) puis serrez-la à fond.
 Versez dans le réservoir d'huile
celle recommandée et contrôlez
son niveau.
 Remontez le bouchon du
réservoir d'huile.
16
Notice d'instructions Moteur
Remarque
Éliminez toujours l'huile usagée en
respectant les dispositions légales
sur la protection de l'environnement.
Nous recommandons de rapporter
l'huile usagée à un centre de
collecte, dans un bidon étanche.
Ne mettez jamais cette huile à la
poubelle des déchets ménagers.
Ne la versez jamais sur le sol, ne la
laissez jamais s'infiltrer dedans.
Maintenance du filtre à air
Un filtre à air encrassé freine la
circulation de l'air en direction du
carburateur. Pour prévenir un
dysfonctionnement du carburateur,
il faudrait nettoyer / changer
régulièrement le filtre à air. Dans un
environnement extrêmement
poussiéreux, il faudra peut-être
soumettre le filtre à une
maintenance plus fréquente.
Un filtre en papier n'est pas
nettoyable et devra être remplacé
selon les intervalles de maintenance
prévus.
! a~åÖÉê=>
mçìê=åÉííçóÉê=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áêI=åDìíáäáëÉò=
à~ã~áë=ÇDÉëëÉåÅÉ=çì=ÇÉ=ëçäî~åí=
¶ éçáåí=ÇÉ=Ñä~ããÉ=Ä~ëK=
oáëèìÉ ÇDáåÅÉåÇáÉ=çì=ÇDÉñéäçëáçåK
^ííÉåíáçå=>
kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=ã~êÅÜÉê=äÉ=ãçíÉìê=
ë~åë=ÑáäíêÉ=¶=~áêK=iÉ=ãçíÉìê=êáëèìÉ=ÇÉ=
ëDÉåÇçãã~ÖÉê=çì=ÇÉ=éê¨ëÉåíÉê=ìåÉ=
ìëìêÉ=~ÅÅêìÉK
Figure 5
Type A :
 Tournez le couvercle (1) du filtre
à air en sens inverse des aiguilles
d'une montre (vers la gauche) puis
extrayez-le vers l'arrière.
 Changez l'élément filtrant (3)
en papier.
 Nettoyez le couvercle (1) du filtre
à air et le flasque de montage (4).
 Montez un élément filtrant en
papier neuf dans le couvercle
du filtre à air.
 Enfoncez les pattes de retenue (2)
équipant le couvercle du filtre à air
dans les fentes de retenue (5) que
comporte le flasque de montage
puis tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre (vers la
droite) jusqu'à la butée.
 Veillez à ce que le couvercle du
filtre à air soit correctement en
assise !
Type B :
 Appuyez sur les pattes de retenue
(2) du couvercle du filtre à air (1) et
retirez ce couvercle.
 Changez l'élément filtrant (3) en
papier.
 Tapez doucement l'élément
filtrant, plusieurs fois, sur une
surface dure pour en détacher
les salissures, ou chassez ces
dernières à l'air comprimé injecté
depuis l'intérieur du filtre.
Ne tentez jamais de brosser les
salissures car cela ne ferait que les
incruster plus encore dans les
fibres de papier.
Changez l'élément en papier dès
qu'il s'est sali à l'excès.
 Remettez l'élément filtrant en
papier en place.
 Pour monter le couvercle :
– Enfoncez les pattes de retenue
équipant le couvercle du filtre
à air dans les fentes de retenue
inférieures du carter (4) du filtre
à air.
– Poussez le couvercle du filtre
à air vers le haut jusqu'à ce que
les pattes de retenue (2) du
haut encrantent dans les fentes
de retenue (5) du haut.
 Veillez à ce que le couvercle
du filtre à air soit correctement
en assise !
Maintenance de la bougie
!
a~åÖÉê=>
^ííÉåÇÉò=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê=~áí=êÉÑêçáÇáK
kDÉÑÑÉÅíìÉò=é~ë=ÇDÉëë~á=ÇD~ääìã~ÖÉ=
~éê≠ë=~îçáê=ÉåäÉî¨=ä~=ÄçìÖáÉK=
kÉ Ñ~áíÉë=é~ë=Ǩã~êêÉê=äÉ=ãçíÉìê=Éå=
äD~ÄëÉåÅÉ=ÇÉ=ÄçìÖáÉK
Notice d'instructions Moteur
Français
Pour que le moteur tourne correctement, il faut que l'écart entre les
électrodes ait été correctement
réglé et qu'il n'y ait pas de salissures
entremis.
Figure 6
 Débranchez la cosse (1) de la
bougie puis dévissez la bougie (2)
à l'aide d'une clé à bougie.
 Soumettez la bougie à une
inspection visuelle. Changez-la en
présence d'une usure visible ou
si l'isolateur est endommagé.
 Si la bougie doit resservir,
nettoyez-la à l'aide d'une brosse
à crins métalliques.
 Mesurez l'écart entre électrodes
à l'aide d'une jauge d'épaisseur.
Rajustez l'écart le cas échéant
en incurvant un peu l'électrode
latérale. L' écart entre électrodes
devrait être compris entre 0,70 et
0,80 mm (figure 7).
 Vérifiez que la bague d'étanchéité
de la bougie est en bon état.
Vissez ensuite la bougie à la main
pour éviter d'abîmer les filets.
 Une fois que vous avez vissé la
bougie à fond à la main, finissez
de la visser avec une clé à bougie.
Nettoyage du moteur
^ííÉåíáçå=>
kÉ=ëÉêêÉò=é~ë=ä~=ÄçìÖáÉ=íêçé=ÑçêíK=^ì=
ãçãÉåí=ÇÉ=ëÉêêÉê=ä~=ÄçìÖáÉ=~îÉÅ=ä~=
Åä¨I=êÉëéÉÅíÉò=äÉë=î~äÉìêë=ëìáî~åíÉë=W
Ó _çìÖáÉ=åÉìîÉ=W=
åÉ=ëÉêêÉò=èìÉ=ÇDìå=ÇÉãáJíçìê=
ã~ñáãìãK
Ó _çìÖáÉ=ìë~Ö¨É=W=
åÉ=ëÉêêÉò=èìÉ=ÇDìå=Üìáíá≠ãÉ=¶=ìå=
èì~êí=ÇÉ=íçìê=ã~ñáãìãK
råÉ=ÄçìÖáÉ=é~ë=ëÉêê¨É=ÅçêêÉÅíÉJ
ãÉåí=éÉìí=ÅÜ~ìÑÑÉê=¨åçêã¨ãÉåí=Éí=
ÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêK
Stockage
Maintenance du filtre
à charbon actif /
filtre à essence
Ne confiez ces travaux qu'à un
atelier spécialisé et conformément
au plan de maintenance.
Si le moteur vient de marcher,
laissez-le refroidir au moins une
heure. Enlevez régulièrement les
accumulations d'herbe et de
salissures présentes sur le moteur.
Nettoyez le dispositif protège-doigts
et la zone entourant le pot
d'échappement. Pour ce faire,
utilisez une brosse ou de l'air
comprimé.
^ííÉåíáçå=>
mçìê=åÉííçóÉê=äÉ=ãçíÉìêI=åÉ=éìäî¨êáJ
ëÉò=é~ë=ÇDÉ~ì=ÇÉëëìë=Å~ê=ÉääÉ=
éçìêê~áí=áåíêçÇìáêÉ=ÇÉë=áãéìêÉí¨ë=
Ç~åë=äÉ=Å~êÄìê~åíK=iDÉ~ì=éêçîÉå~åí=
ÇDìå=ÑäÉñáÄäÉ=ÇÉ=à~êÇáå=çì=ÇDìå=
åÉííçóÉìê=Ü~ìíÉ=éêÉëëáçå=éÉìí=~ìëëá=
é¨å¨íêÉê=Ç~åë=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=~áê=çì=äDçêáÑáÅÉ=
Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=Éí=
ÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãçíÉìêK
!
a~åÖÉê=>
iÉë=ë~äáëëìêÉë=~ÅÅìãìä¨Éë=~ìíçìê=
Çì=éçí=ÇD¨ÅÜ~ééÉãÉåí=éÉìîÉåí=
éêçîçèìÉê=ìå=áåÅÉåÇáÉK=^î~åí=
ÅÜ~èìÉ=ìíáäáë~íáçåI=Åçåíê∑äÉò=ÅÉííÉ=
òçåÉ=Éí=åÉííçóÉòJä~K
Remarque
En vue d’un remisage de plus de
30 jours, vous pouvez ajouter un
agent stabilisant au carburant.
Adressez-vous à votre concessionnaire ou à un atelier du service
après-vente.
Si les moteurs doivent rester
stockés plus de 30 jours, il faudrait
retirer au préalable l'essence de leur
réservoir pour empêcher la
formation de résidus dans le circuit
de carburant, en particulier au
niveau de certaines pièces
importantes du carburateur.
 Laissez tourner le moteur jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de carburant
dans le réservoir et que le moteur
s'arrête tout seul.
 Changez l'huile. Voir la section
« Changement d'huile ».
 Dévissez la bougie et versez
env. 15 ml d'huile moteur dans
le cylindre. Remontez la bougie
puis tirez lentement le cordon
du lanceur afin que l'huile se
répartisse.
 Enlevez l’herbe et les salissures
qui se sont accumulées autour du
moteur, de son capot et autour du
pot d’échappement.
 Repeignez les endroits d'où la
peinture s'est écaillée, et
appliquez un mince film d'huile sur
ceux qui pourraient rouiller.
 Rangez ensuite l'appareil dans un
endroit propre, sec et bien aéré,
mais pas à proximité d'appareils
fonctionnant avec une flamme ou
comportant des voyants
d'alarme, par ex. des installations
de chauffage, chauffe-eau
à accumulation ou sèche-linge.
Il faudrait également éviter les
zones où se trouve un moteur
électrique générateur d'étincelles
ou des personnes utilisant un
outillage électrique.
 Si possible, évitez de stocker
l'appareil dans des zones à niveau
d'humidité élevé car cela promeut
la formation de rouille et la
corrosion.
 Rangez l'appareil sur une surface
plane. S'il se trouve en position
inclinée, il risque de perdre du
carburant ou de l'huile.
Procédure à suivre après
un stockage prolongé
 Contrôlez le moteur comme décrit
à la section « Vérification avant le
service ».
 Si vous aviez vidangé du
carburant préalablement au
stockage, versez de l'essence
neuve dans le réservoir. Si vous
disposez d'un jerrycan pour
refaire le plein, vérifiez bien qu'il
contient de l'essence neuve.
 Si le cylindre avait été huilé en vue
du stockage, le moteur dégage un
peu de fumée au démarrage.
Ce phénomène est normal.
17
Français
Notice d'instructions Moteur
Garantie
Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société ou par l'importateur.
Si pendant la durée de la garantie votre appareil présente des vices de matière ou de fabrication, la réparation est
gratuite. En cas de recours en garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au bureau du service aprèsvente le plus proche de chez vous.
Recherche des pannes
Défaut
Le moteur ne démarre
pas.
Cause possible
Vous n'avez pas actionné l'étrier de
sécurité.
Pas de carburant dans le réservoir.
Remède
Actionnez l’étrier de sécurité (si présent).
Dans le réservoir, versez du carburant
propre, neuf et sans plomb. Faites le plein de
carburant.
Carburant usagé.
Vidangez le carburant usagé en plein air,
dans un récipient approprié. Dans le
réservoir, versez du carburant propre, neuf
et sans plomb. Faites le plein de carburant.
Moteur froid, starter/bouton d’amorçage Actionnez le starter/bouton d’amorçage.
pas actionné (si présent).
Vous n'avez pas réglé la manette des
Réglez la manette des gaz sur « START »,
gaz sur « START » ou sur la vitesse
soit la vitesse maximale.
maximale.
Cosse pas fixée sur la bougie.
Fixez la cosse sur la bougie.
Bougie encrassée ou défectueuse.
Nettoyez la bougie.
Corrigez l'écart des électrodes ou changez
la bougie.
Conduite d'essence bouchée.
Faites nettoyer la conduite d'essence *).
Le moteur tourne
Starter actionné (si présent).
Reculez la manette de starter.
irrégulièrement
Cosse mal fixée sur la bougie.
Fixez fermement la cosse sur la bougie.
(toussote).
Carburant usagé.
Vidangez le carburant usagé en plein air,
Présence d'eau ou de salissures dans le dans un récipient approprié. Dans le
réservoir, versez du carburant propre, neuf
circuit de carburant.
et sans plomb. Faites le plein de carburant.
Filtre à air encrassé.
Nettoyez le filtre à air.
Bougie grillée, défectueuse ou écart des Corrigez l'écart des électrodes ou changez
électrodes excessif.
la bougie.
Le moteur surchauffe.
Pas assez d'huile moteur.
Versez dans le carter du vilebrequin une
quantité d'huile suffisante.
Circulation de l'air gênée.
Enlevez l'herbe coupée et les salissures
présentes autour des ailettes de
refroidissement du moteur et du carter du
ventilateur.
Ratés du moteur à
Écart des électrodes trop réduit.
Déposez la bougie et corrigez l'écart entre
haute vitesse.
les électrodes.
*)
Ne confiez ces travaux qu'à un atelier spécialisé.
Remarque
Si l'appareil requiert des réparations dépassant celles indiquées plus haut, veuillez s.v.p. vous adresser à votre
revendeur le plus proche de chez vous et équipé pour le service après-vente.
18
Betriebsanleitung Motor
Inhaltsverzeichnis
Umgang mit dem Dokument . . . 19
Zu Ihrer Sicherheit . . . . . . . . . . . 19
Angaben zum Motor . . . . . . . . . 20
Anweisungen zum Betrieb . . . . . 21
Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reinigung des Motors . . . . . . . . 24
Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fehlersuche . . . . . . . . . . . . . . . 25
Umgang mit dem
Dokument
Lesen Sie, als Benutzer dieses
Gerätes, diese Betriebsanleitung vor
der ersten Anwendung sorgfältig
durch. Handeln Sie danach und
bewahren Sie diese für spätere
Anwendung auf. Erlauben Sie
niemals Kindern oder anderen
Personen, die diese Bedienungsanleitung nicht kennen, das Gerät
zu benutzen.
In dieser Anleitung sind
Sicherheitshinweise enthalten, die
– auf Gefahren in Verbindung mit
dem Motor aufmerksam machen,
– auf Verletzungsrisiken hinweisen,
– zeigen, wie das Verletzungsrisiko
vermieden oder verringert werden
kann.
Die Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung sind wie folgt
gekennzeichnet:
! dÉÑ~Üê>
_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~ê=
ÇêçÜÉåÇÉ=dÉÑ~ÜêK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜJ
íìåÖ=ÇÉë=eáåïÉáëÉë=ÇêçÜÉå=qçÇ=
çÇÉê=ëÅÜïÉêëíÉ=sÉêäÉíòìåÖÉåK
^ÅÜíìåÖ>
_ÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=ÖÉÑ®ÜêäáÅÜÉ=
páíì~íáçåK=_Éá=káÅÜíÄÉ~ÅÜíÉå=ÇÉë=
eáåïÉáëÉë=â∏ååÉå=äÉáÅÜíÉ=
sÉêäÉíòìåÖÉå=çÇÉê=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉå=
ÉáåíêÉíÉåK
Hinweis
Bezeichnet Anwendungshinweise
und wichtige Informationen.
Deutsch
Angaben auf dem
Motorgehäuse
Bild 8
Diese Angaben sind sehr wichtig
für die spätere Identifikation zur
Bestellung von Geräte-Ersatzteilen
und für den Kundendienst.
Tragen Sie alle Angaben des Motors
in das Feld (Bild 9) ein.
Zu Ihrer Sicherheit
Hinweis
Im Folgenden wird allgemein vom
„Gerät“ gesprochen. Der Motor
kann in verschiedenen Geräten
eingebaut sein.
! bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>
_Éåòáå=ìåÇ=_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ëáåÇ=
®ì≈Éêëí=ÉåíòΩåÇäáÅÜ=ìåÇ=ÉñéäçëáîK=
aìêÅÜ=ÉáåÉå=_ê~åÇ=çÇÉê=ÉáåÉ=
bñéäçëáçå=â~åå=Éë=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêÄêÉååìåÖÉå=çÇÉê=òì=qçÇÉëÑ®ääÉå=
âçããÉåK=dÉä~åÖí=_Éåòáå=~ìÑ=ÇÉå=
h∏êéÉê=çÇÉê=ÇáÉ=häÉáÇìåÖI=ëçÑçêí=ÇáÉ=
e~ìí=~Äï~ëÅÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=häÉáÇìåÖ=
ïÉÅÜëÉäåK
Ó wìã=k~ÅÜí~åâÉå=ÇÉå=jçíçê=
~ìëëÅÜ~äíÉå=ìåÇ=ãáåÇÉëíÉåë=òïÉá=
jáåìíÉå=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåI=ÄÉîçê=
ÇÉê=q~åâÇÉÅâÉä=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ïáêÇK
Ó aÉå=q~åâ=åìê=áã=ÑêÉáÉå=çÇÉê=áå=
ÉáåÉã=Öìí=ÄÉäΩÑíÉíÉå=_ÉêÉáÅÜ=
~ìÑÑΩääÉåK
Ó kìê=òìÖÉä~ëëÉåÉ=hê~ÑíëíçÑÑJ
ÄÉÜ®äíÉê=îÉêïÉåÇÉåK
Ó káÉã~äë=h~åáëíÉê=áå=ÉáåÉã=
c~ÜêòÉìÖI=ÉáåÉê=wìÖã~ëÅÜáåÉ=
çÇÉê=~ìÑ=ÉáåÉã=^ìÑäáÉÖÉê=ãáí=
hìåëíëíçÑÑîÉêâäÉáÇìåÖ=~ìÑÑΩääÉåK=
h~åáëíÉê=òìã=_ÉÑΩääÉå=áããÉê=~ìÑ=
ÇÉã=_çÇÉå=ìåÇ=áå=ÉáåáÖÉã=
^Äëí~åÇ=òìã=c~ÜêòÉìÖ=~ÄëíÉääÉåK
Ó pçïÉáí=ã∏ÖäáÅÜI=ãçíçêÄÉíêáÉÄÉåÉ=
dÉê®íÉ=îçã=iht=çÇÉê=îçã=
^ìÑäáÉÖÉê=ÉåíÑÉêåÉå=ìåÇ=Ç~ë=
k~ÅÜí~åâÉå=~ã=_çÇÉå=
ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK=fëí=ÇáÉë=åáÅÜí=
ã∏ÖäáÅÜI=ëçäÅÜÉ=dÉê®íÉ=ãáí=ÉáåÉã=
h~åáëíÉê=ëí~íí=ÇáêÉâí=ãáí=ÇÉã=
q~åâëÅÜä~ìÅÜ=îçå=ÇÉê=w~éÑë®ìäÉ=
ÑΩääÉåK
Ó aÉå=q~åâêΩëëÉä=~ã=o~åÇ=ÇÉë=
báåÑΩääëíìíòÉåë=~ã=q~åâ=çÇÉê=
h~åáëíÉê=áããÉê=~ìÑäáÉÖÉå=ä~ëëÉåI=
Äáë=Ç~ë=_Éí~åâÉå=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå=
áëíK=káÅÜí=ÇÉå=báåê~ëíÜÉÄÉä=òìã=
a~ìÉêÄÉÑΩääÉå=îÉêïÉåÇÉåK
Ó aÉå=q~åâ=åáÅÜí=ΩÄÉêÑΩääÉåK=
aÉå q~åâ=Äáë=Éíï~=òïÉá=wÉåíáJ
ãÉíÉê=ìåíÉê=ÇÉã=^åë~íò=ÇÉë=
báåÑΩääëíìíòÉåë=ÄÉÑΩääÉåI=ëç=Ç~ëë=
ëáÅÜ=ÇÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=~ìëÇÉÜåÉå=
â~ååK
Ó aÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=îçå=cìåâÉåI=
çÑÑÉåÉå=cä~ããÉåI=t~êåäÉìÅÜíÉåI=
t®êãÉJ=ìåÇ=~åÇÉêÉå=
wΩåÇèìÉääÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK
Ó dÉê®íÉ=åáÉã~äë=áååÉêÜ~äÄ=
ÖÉëÅÜäçëëÉåÉê=o®ìãÉ=ÄÉí~åâÉåI=
Ç~=ëáÅÜ=ÜáÉêÄÉá=ÉåíÑä~ããÄ~êÉ=
a®ãéÑÉ=ÄáäÇÉåK
Ó káÅÜí=ê~ìÅÜÉåK
Ó hê~ÑíëíçÑÑäÉáíìåÖÉåI=q~åâI=
q~åâÇÉÅâÉä=ìåÇ=sÉêÄáåÇìåÖëíÉáäÉ=
Ü®ìÑáÖ=~ìÑ=oáëëÉ=çÇÉê=ìåÇáÅÜíÉ=
píÉääÉå=âçåíêçääáÉêÉåK=
dÉÖÉÄÉåÉåÑ~ääë=~ìëí~ìëÅÜÉåK
Ó wìã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ëáÅÜÉê=
ëíÉääÉåI=Ç~ëë=wΩåÇâÉêòÉI=^ìëéìÑÑI=
q~åâÇÉÅâÉä=ìåÇ=iìÑíÑáäíÉê=ãçåíáÉêí=
ëáåÇK
Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=çÜåÉ=ãçåíáÉêíÉ=
wΩåÇâÉêòÉ=ëí~êíÉåK
Ó tìêÇÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=îÉêëÅÜΩííÉíI=îçê=
ÇÉã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ï~êíÉåI=
Äáë=ÇÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=ëáÅÜ=îÉêÑäΩÅÜíáÖí=
Ü~íK
Ó _Éáã=_ÉíêáÉÄ=îçå=dÉê®íÉå=ÇÉå=
jçíçê=çÇÉê=Ç~ë=dÉê®í=åáÅÜí=ëç=
âáééÉåI=Ç~ëë=hê~ÑíëíçÑÑ=~ìëíêÉíÉå=
â~ååK
Ó _ÉåìíòÉå=páÉ=åáÅÜí=ÇÉå=`ÜçâÉ=
òìã=píçééÉå=ÇÉë=jçíçêëK
Ó _Éáã=qê~åëéçêí=îçå=dÉê®íÉå=ÇáÉëÉ=
áããÉê=ãáí=äÉÉêÉã=q~åâ=
íê~åëéçêíáÉêÉåK
Ó _Éåòáå=çÇÉê=dÉê®íÉ=ãáí=îçääÉã=
q~åâ=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
eÉáòìåÖë~åä~ÖÉåI=£ÑÉåI=
eÉá≈ï~ëëÉêÄçáäÉêå=çÇÉê=~åÇÉêÉå=
dÉê®íÉå=~ìÑÄÉï~ÜêÉåI=ÇáÉ=ΩÄÉê=
t~êåä®ãéÅÜÉå=çÇÉê=~åÇÉêÉ=
wΩåÇèìÉääÉå=îÉêÑΩÖÉåI=Ç~=ÇìêÅÜ=
ëáÉ=_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=ÉåíòΩåÇÉí=
ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
19
Deutsch
bñéäçëáçåëJ=ìåÇ=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>
_Éáã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ÉåíëíÉÜÉå=
cìåâÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=â∏ååÉå=
ÉåíÑä~ããÄ~êÉ=a®ãéÑÉ=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=
ÉåíòΩåÇÉí=ïÉêÇÉåK=aáÉë=â~åå=òì=
ÉáåÉê=bñéäçëáçå=çÇÉê=ÉáåÉã=_ê~åÇ=
ÑΩÜêÉåK
Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉåI=Ö~ëÄÉíêáÉÄÉåÉå=
^åä~ÖÉå=ëí~êíÉåK
Ó hÉáåÉ=ìåíÉê=aêìÅâ=ëíÉÜÉåÇÉå=
pí~êíÜáäÑÉå=îÉêïÉåÇÉåI=Ç~=ÇÉêÉå=
a®ãéÑÉ=ÉåíÑä~ããÄ~ê=ëáåÇK
!
! bêëíáÅâìåÖëÖÉÑ~Üê>
jçíçêÉå=ëÉíòÉå=hçÜäÉåãçåçñáÇ=ÑêÉáI=
Éáå=ÖÉêìÅÜëJ=ìåÇ=Ñ~êÄäçëÉëI=ÖáÑíáÖÉë=
d~ëK=a~ë=báå~íãÉå=îçå=hçÜäÉåãçåJ
çñáÇ=â~åå=òì=pÅÜïáåÇÉäÖÉÑΩÜäÉåI=
lÜåã~ÅÜí=çÇÉê=òìã=qçÇ=ÑΩÜêÉåK
Ó aÉå=jçíçê=åìê=~ì≈ÉêÜ~äÄ=îçå=
dÉÄ®ìÇÉå=ëí~êíÉå=ìåÇ=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåK
Ó aÉå=jçíçê=åáÅÜí=áå=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=
o®ìãÉå=ëí~êíÉå=çÇÉê=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåI=~ìÅÜ=ïÉåå=qΩêÉå=çÇÉê=
cÉåëíÉê=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ëáåÇK
! sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
báå=ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=pí~êíÉå=â~åå=
òì=ëÅÜïÉêÉå=sÉêäÉíòìåÖÉå=ÄòïK=òì=
ÉáåÉã=_ê~åÇ=çÇÉê=ÉäÉâíêáëÅÜÉå=
pÅÜä~Ö=ÑΩÜêÉåK
Ó sçê=~ääÉå=^êÄÉáíÉåI=ïáÉ=òK _K=
báåëíÉääJ=çÇÉê=oÉé~ê~íìê~êÄÉáíÉåI=
áããÉê=ÇÉå=wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=
~ÄòáÉÜÉå=ìåÇ=îçå=ÇÉê=wΩåÇâÉêòÉ=
ÑÉêå=Ü~äíÉåK
Ó cΩê=wΩåÇíÉëíë=åìê=Éáå=
òìÖÉä~ëëÉåÉë=wΩåÇéêΩÑÖÉê®í=
îÉêïÉåÇÉåK
Ó wΩåÇíÉëíë=åáÅÜí=ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=
wΩåÇâÉêòÉ=ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK
! sÉêÄêÉååìåÖëÖÉÑ~Üê>=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>
báå=ä~ìÑÉåÇÉê=jçíçê=ÉêòÉìÖí=eáíòÉK=
jçíçêíÉáäÉI=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉê=^ìëéìÑÑI=
ïÉêÇÉå=ÉñíêÉã=ÜÉá≈K=_Éá=ÉáåÉê=
_ÉêΩÜêìåÖ=â~åå=Éë=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêÄêÉååìåÖÉå=âçããÉåK=
20
Betriebsanleitung Motor
_êÉååÄ~êÉ=cêÉãÇâ∏êéÉê=ïáÉ=_ä®ííÉêI=
dê~ëI=píê®ìÅÜÉê=ìëïK=â∏ååÉå=cÉìÉê=
Ñ~åÖÉåK
Ó ^ìëéìÑÑI=wóäáåÇÉêÄäçÅâ=ìåÇ=
hΩÜäêáééÉå=îçê=ÇÉã=_ÉêΩÜêÉå=
~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
Ó háåÇÉê=îçã=ÜÉá≈Éå=çÇÉê=ä~ìÑÉåÇÉå=
jçíçê=ÑÉêåÜ~äíÉåK
Ó _êÉååÄ~êÉ=cêÉãÇâ∏êéÉê=~ìë=ÇÉê=
k®ÜÉ=ÇÉë=^ìëéìÑÑë=ìåÇ=wóäáåÇÉêë=
ÉåíÑÉêåÉåK
! píêçãëÅÜä~ÖÖÉÑ~Üê>=
_ê~åÇÖÉÑ~Üê>
wΩåÇÑìåâÉå=â∏ååÉå=cÉìÉê=çÇÉê=
píêçãëÅÜä~Ö=îÉêìêë~ÅÜÉåK
!
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
páÅÜ=ÇêÉÜÉåÇÉ=qÉáäÉ=â∏ååÉå=e®åÇÉI=
cΩ≈ÉI=e~~êÉI=häÉáÇìåÖ=çÇÉê=
häÉáÇìåÖëíÉáäÉ=ÄÉêΩÜêÉå=çÇÉê=
ãáíêÉá≈ÉåK=aáÉë=â~åå=òì=ëÅÜïÉêÉå=
sÉêäÉíòìåÖÉå=ÑΩÜêÉåK
Ó a~ë=dÉê®í=åìê=ãáí=áåëí~ääáÉêíÉå=
pÅÜìíòîçêêáÅÜíìåÖÉå=ÄÉíêÉáÄÉåK
Ó e®åÇÉ=ìåÇ=cΩ≈É=îçå=ëáÅÜ=
ÇêÉÜÉåÇÉå=qÉáäÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK
Ó i~åÖÉë=e~~ê=îçê=ÇÉê=^êÄÉáí=
òìë~ããÉåÄáåÇÉå=ìåÇ=pÅÜãìÅâ=
~ÄäÉÖÉåK
Ó hÉáåÉ=äçÅâÉê=Ñ~ääÉåÇÉ=häÉáÇìåÖI=
ÜÉê~Ä=Ü®åÖÉåÇÉ=pÅÜåΩêÉ=çÇÉê=
qÉáäÉ=íê~ÖÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=îÉêÑ~åÖÉå=
â∏ååíÉåK
! sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>
a~ë=ëÅÜåÉääÉ=báåòáÉÜÉå=ÇÉë=
pí~êíÉêëÉáäë=EoΩÅâëÅÜä~Ö=òK _K=ÇìêÅÜ=
ÉáåÉ=cÉÜäòΩåÇìåÖF=òáÉÜí=e~åÇ=ìåÇ=
^êã=ëÅÜåÉääÉê=áå=oáÅÜíìåÖ=jçíçêI=~äë=
ã~å=ÇÉå=pí~êíÉêÖêáÑÑ=äçëä~ëëÉå=â~ååK=
eáÉêÇìêÅÜ=â~åå=Éë=òì=sÉêäÉíòìåÖÉå=
âçããÉåK
Ó wìã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=ä~åÖë~ã=
~ã=pí~êíÉêÖêáÑÑ=òáÉÜÉåI=Äáë=
táÇÉêëí~åÇ=ëéΩêÄ~ê=áëíI=Ç~åå=ãáí=
ÉáåÉã=oìÅâ=~åòáÉÜÉåK
Ó sçê=ÇÉã=pí~êíÉå=ÇÉë=jçíçêë=~ääÉ=
~ìÑ=ÇÉã=jçíçê=äáÉÖÉåÇÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÜÉêìåíÉê=åÉÜãÉåK
Ó aáêÉâí=~åÖÉëÅÜäçëëÉåÉ=_~ìíÉáäÉ=
ïáÉ=pÅÜåÉáÇãÉëëÉêI=iΩÑíÉêê~ÇI=
^åíêáÉÄëíÉáäÉ=ìëïK=ãΩëëÉå=ëáÅÜÉê=
ÄÉÑÉëíáÖí=ëÉáåK
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê>=
pÅÜ®ÇÉå ~ã=dÉê®í>
bë=ÇΩêÑÉå=âÉáåÉ=sÉê®åÇÉêìåÖÉå=
~å ÇÉå=ïÉêâëëÉáíáÖ=îçêÉáåÖÉëíÉääíÉå=
jçíçêÉáåëíÉääìåÖÉå=îçêÖÉåçããÉå=
ïÉêÇÉåK
!
Symbole am Gerät
Am Motor befinden sich Sicherheitsund Warnhinweise, dargestellt mit
Symbolen oder Piktogrammen.
Die Symbole haben im einzelnen
folgende Bedeutung:
!
Achtung! Warnung vor
einer Gefahrquelle.
Vor Inbetriebnahme
Gebrauchsanweisung
lesen!
Warnung vor heißer
Oberfläche!
Warnung vor giftigen
Dämpfen!
Gerät nicht bei Regen
benutzen!
Benzin ist
entflammbar!
Unverbleiten Kraftstoff
tanken!
Halten Sie diese Symbole am Gerät
immer in einem lesbaren Zustand.
Angaben zum Motor
In dieser Bedienungsanleitung
werden verschiedene Modelle
beschrieben.
Grafische Darstellungen können
im Detail vom erworbenen Gerät
abweichen.
Vergleichen Sie das Bild 1 mit Ihrem
Gerät und machen Sie sich damit
vertraut, wo sich verschiedene
Bedienelemente und
Stellvorrichtungen befinden.
Betriebsanleitung Motor
Deutsch
Bild 1
1 Tankdeckel
2 Startergriff
3 Öleinfülldeckel/Messstab
4 Motorabdeckung
5 Auspuff
6 a) Zündkerze
b) Kerzenstecker
7 Primer (je nach Modell)
8 Luftfilter
9 Ein-/Ausschalter
(je nach Modell)
10 Chokehebel (je nach Modell)
11 Benzinhahn (je nach Modell)
SAE30 bei Typ A und SAE 10W-30
bei Typ B wird zur allgemeinen
Verwendung im normalen
Temperaturbereich empfohlen.
Wird Öl mit einer Einzelviskosität
verwendet, sollte eine solche
für die Durchschnittstemperatur
im Anwendungsgebiet aus der
Tabelle gewählt werden.
^ÅÜíìåÖ>
aìêÅÜ=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=ÉáåÉë=
ãáåÇÉêïÉêíáÖÉå=£äë=çÇÉê=ÉáåÉë=£äë=
ÑΩê=OJq~âíJjçíçêÉå=â~åå=ëáÅÜ=ÇáÉ=
iÉÄÉåëÇ~ìÉê=ÇÉë=jçíçêë=îÉêâΩêòÉå=
ÄòïK=ÇÉê=jçíçê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK
Anweisungen zum
Betrieb
Ölstand kontrollieren
Überprüfung vor dem
Betrieb
Empfohlene Ölsorten
^ÅÜíìåÖ>
a~ë=dÉê®í=ïáêÇ=çÜåÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=ìåÇ=
çÜåÉ=£ä=áã=jçíçê=~ìëÖÉäáÉÑÉêíK=
táêÇ ÇÉê=jçíçê=çÜåÉ=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=£ä=
ÄÉíêáÉÄÉåI=â~åå=Éê=ÜáÉêÇìêÅÜ=
ÉêÜÉÄäáÅÜ=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
aáÉëÉ pÅÜ®ÇÉå=ëáåÇ=îçå=ÇÉê=
dÉï®ÜêäÉáëíìåÖ=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK
 Vor dem Starten des Motors Öl
auffüllen.
Nicht zu viel einfüllen.
Der Öltank hat ein Fassungsvermögen von etwa 0,6 Litern.
Nur 4-Takt-Öle der Klassifikation
SF / SG / SH / SJ oder höher
verwenden.
Die Viskosität des Öles in Abhängigkeit von der Außentemperatur aus
folgender Tabelle auswählen:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Einzelviskosität
b) Mehrfachviskosität
^ÅÜíìåÖ>
_Éá=ÉáåÉê=hçåíêçääÉ=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=
Ç~ë=dÉê®í=~ìÑ=ÉáåÉê=ÉÄÉåÉå=cä®ÅÜÉ=
ãáí=~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=jçíçê=
~ÄòìëíÉääÉåK
Bild 2
 Den Öleinfülldeckel (1)
abschrauben und den
Ölmessstab abwischen.
 Den Ölmessstab in den
Einfüllstutzen einschieben.
Eine Viertelumdrehung
einschrauben.
 Ölmessstab abschrauben.
 Ölmessstab herausziehen und
Ölstand kontrollieren.
Ist der Pegel zu niedrig, langsam
etwas Öl bis zur oberen
Markierung „max.“ am Messstab
nachgießen.
 Den Ölmessstab vor dem Starten
des Motors fest einschrauben.
^ÅÜíìåÖ>
káÅÜí=òì=îáÉä=£ä=ÉáåÑΩääÉåK=táêÇ=òì=îáÉä=
£ä=ÉáåÖÉÑΩääíI=â~åå=ÇáÉë=òì=jçíçêJ
ëÅÜ®ÇÉåI=o~ìÅÜÉåíïáÅâäìåÖI=
pí~êíëÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI=îÉêêì≈íÉê=
wΩåÇâÉêòÉ=çÇÉê=îÉê∏äíÉã=iìÑíÑáäíÉê=
ÑΩÜêÉåK
Empfohlene Kraftstoffe
! dÉÑ~Üê>
Ó _Éåòáå=áëí=ìåíÉê=ÄÉëíáããíÉå=
_ÉÇáåÖìåÖÉå=®ì≈Éêëí=
ÉåíÑä~ããÄ~ê=ìåÇ=
ÉñéäçëáçåëÖÉÑ®ÜêäáÅÜK
Ó kìê=áå=Öìí=ÄÉäΩÑíÉíÉê=rãÖÉÄìåÖ=
ìåÇ=ÄÉá=~ìëÖÉëÅÜ~äíÉíÉã=jçíçê=
å~ÅÜí~åâÉåK=få=ÇÉê=
q~åâìãÖÉÄìåÖ=çÇÉê=~ã=i~ÖÉêçêí=
ÑΩê=hê~ÑíëíçÑÑÉ=åáÅÜí=ê~ìÅÜÉå=ìåÇ=
~ääÉ=wΩåÇèìÉääÉå=~ÄëíÉääÉåK
Ó aÉå=_Éåòáåí~åâ=åáÅÜí=ΩÄÉêÑΩääÉå=
EÉë=Ç~êÑ=ëáÅÜ=âÉáå=hê~ÑíëíçÑÑ=áã=
báåÑΩääëíìíòÉå=ÄÉÑáåÇÉåFK=k~ÅÜ=
ÇÉã=_Éí~åâÉå=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=
Ç~ëë=ÇÉê=q~åâÇÉÅâÉä=ÖÉëÅÜäçëëÉå=
ìåÇ=ÖÉëáÅÜÉêí=áëíK
Ó a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=ÄÉáã=_Éí~åâÉå=
âÉáåÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=òì=îÉêëÅÜΩííÉåK=
sÉêëÅÜΩííÉíÉê=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=
_ÉåòáåÇ®ãéÑÉ=â∏ååÉå=ëáÅÜ=
ÉåíòΩåÇÉåK=tìêÇÉ=hê~ÑíëíçÑÑ=
îÉêëÅÜΩííÉíI=Ç~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=
ÇÉê=_ÉêÉáÅÜ=ÖÉíêçÅâåÉí=áëíI=ÄÉîçê=
ÇÉê=jçíçê=ïáÉÇÉê=ÖÉëí~êíÉí=ïáêÇK
Ó táÉÇÉêÜçäíÉå=çÇÉê=ä®åÖÉêÉå=
e~ìíâçåí~âí=çÇÉê=Éáå=báå~íãÉå=
ÇÉê=a®ãéÑÉ=îÉêãÉáÇÉåK
!
dÉÑ~Üê=îçå=jçíçêëÅÜ®ÇÉå>
Ó hê~ÑíëíçÑÑ=åáÅÜí=ãáí=£ä=ãáëÅÜÉåK
Ó kìê=ë~ìÄÉêÉåI=ÑêáëÅÜÉå=ìåÇ=
ìåîÉêÄäÉáíÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=îÉêïÉåÇÉåK
Ó kìê=hê~ÑíëíçÑÑ=ãáí=ÉáåÉê=lâí~åò~Üä=
îçå=UT=çÇÉê=Ü∏ÜÉê=îÉêïÉåÇÉåK
Ó hÉáåÉå=hê~ÑíëíçÑÑ=ÇÉê=péÉòáÑáâ~íáçå=
b=URLbNR=îÉêïÉåÇÉåK
Ó hê~ÑíëíçÑÑ=åìê=áå=jÉåÖÉå=ÄÉîçêJ
ê~íÉåI=ÇáÉ=áååÉêÜ~äÄ=îçå=PM q~ÖÉå=
îÉêÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK
Ó a~ê~ìÑ=~ÅÜíÉåI=Ç~ëë=âÉáå=
pÅÜãìíòI=pí~ìÄ=çÇÉê=t~ëëÉê=
áå ÇÉå=q~åâ=ÖÉä~åÖíK
Benzinfüllstand kontrollieren
^ÅÜíìåÖ>
sçê=ÇÉã=_Éí~åâÉå=ÇÉå=jçíçê=
ãáåÇÉëíÉåë=òïÉá=jáåìíÉå=~ÄâΩÜäÉå=
ä~ëëÉåK
 Vor dem Abnehmen des
Tankdeckels und dem Betanken
den Bereich um den Einfüllstutzen
reinigen.
 Den Tank bis etwa 2 cm unter
dem Ansatz des Einfüllstutzens
befüllen, so dass sich der
Kraftstoff ausdehnen kann.
21
Deutsch
Den Motor starten
!
dÉÑ~Üê>
e®åÇÉ=ìåÇ=cΩ≈É=áããÉê=îçå=
ÄÉïÉÖäáÅÜÉå=qÉáäÉå=ÑÉêåÜ~äíÉåK=
hÉáåÉ ìåíÉê=aêìÅâ=ëíÉÜÉåÇÉå=
pí~êíÜáäÑÉå=îÉêïÉåÇÉåK=
aáÉ=a®ãéÑÉ=ëáåÇ=ÉåíÑä~ããÄ~êK
! dÉÑ~Üê>=
^ääÉ=_ÉÇáÉåÜáåïÉáëÉ=ÇÉê=
_ÉÇáÉåìåÖë~åäÉáíìåÖ=ÇÉë=dÉê®íÉëI=
~ìÑ ÇÉã=ÇáÉëÉê=jçíçê=ãçåíáÉêí=áëíI=
ÄÉÑçäÖÉåK
Hinweise:
Einige Modelle haben
– keinen Choke bzw. keinen Primer:
Der Motor stellt sich automatisch
auf den jeweiligen Startvorgang ein.
– keinen Gashebel:
Die Drehzahl wird automatisch
eingestellt. Der Motor läuft immer
mit der optimalen Drehzahl.
Bild 3
Motor zum Start vorbereiten
Bei kaltem Motor:
 Gashebel (1; falls vorhanden) auf
Position
stellen.
oder
 Den Choke betätigen, d. h. den
Chokehebel (10, Bild 1; falls
vorhanden) herausziehen.
oder
 Den Primer (7, Bild 1; falls
vorhanden) drücken:
– bei Temperaturen über 10 °C:
1–3x drücken
– bei Temperaturen unter 10 °C:
3–5x drücken
Hinweise:
– Beim Drücken das Entlüftungsloch auf dem Primerknopf mit
dem Finger verschließen.
– Wenn der Motor nicht startet,
den Primer nochmals betätigen.
Bei warmen Motor:
 Gashebel (1, falls vorhanden)
auf MAX/
stellen.
22
Betriebsanleitung Motor
Hinweis
Auch bei einem warmen Motor kann
es eventuell erforderlich sein,
– den Choke (falls vorhanden)
zu betätigen
oder
– den Primer (falls vorhanden)
1x zu betätigen.
Starten mit Handstartvorrichtung
 Benzinhahn (11, Bild 1; falls
vorhanden) öffnen.
 Ein-/Ausschalter am Motor
(9, Bild 1; falls vorhanden) auf
Position „On/I“ stellen.
 Hinter das Gerät stellen, den
Sicherheitsbügel (2; falls vorhanden) nach unten drücken und
gegen den Holm gedrückt halten.
 Leicht am Startergriff (3) ziehen,
bis Widerstand zu spüren ist.
Dann schnell und kräftig anziehen,
um die Kompression zu überwinden und den Rückschlag
zu verhindern.
Falls nötig wiederholen.
^ÅÜíìåÖ>
aÉå=pí~êíÉêÖêáÑÑ=åáÅÜí=ÖÉÖÉå=ÇÉå=jçJ
íçê=òìêΩÅâëÅÜåÉääÉå=ä~ëëÉåK=i~åÖë~ã=
òìêΩÅâÑΩÜêÉåI=ìã=ÉáåÉ=_ÉëÅÜ®ÇáÖìåÖ=
ÇÉë=pí~êíÉêë=òì=îÉêãÉáÇÉåK
Starten mit Elektrostartvorrichtung (je nach Modell)
 Ladegerät von Netz und Gerät
trennen.
 Benzinhahn (11, Bild 1; falls
vorhanden) öffnen.
 Ein-/Ausschalter am Motor
(9, Bild 1; falls vorhanden) auf
Position „On/I“ stellen.
 Hinter das Gerät stellen, den
Sicherheitsbügel (2; falls
vorhanden) nach unten drücken
und gegen den Holm gedrückt
halten.
 Schlüssel am Führungsholm (4)
nach rechts drehen und halten,
bis der Motor anspringt.
– Ein Startversuch maximal
5 Sekunden.
– Vor dem nächsten Versuch
20 Sekunden warten.
Nach dem Motorstart
 Gashebel (falls vorhanden) auf die
gewünschte Position stellen:
= schnelle Motordrehzahl
= langsame Motrodrehzahl
 Chokehebel (10, Bild 1; falls
vorhanden) hineindrücken, sobald
der Motor warmgelaufen ist.
Den Motor stoppen
Bild 3
 Den Sicherheitsbügel
(falls vorhanden) loslassen.
oder
 Den Gashebel (falls vorhanden)
auf STOP/
stellen.
oder
 Ein-/Ausschalter am Motor
(9, Bild 1; falls vorhanden) auf
Position „Off/0“ stellen.
 Benzinhahn (11, Bild 1; falls
vorhanden) schließen.
Hinweis
Zündschlüssel (falls vorhanden)
abziehen, wenn Sie das Gerät
abstellen oder verlassen.
Wartung
! dÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉê=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=~ääÉê=^êÄÉáíÉåI=
ïáÉ=òK _K=t~êíìåÖëJ=ìåÇ=
oÉáåáÖìåÖë~êÄÉáíÉåI=ÇÉå=jçíçê=
~ÄëíÉääÉå=ìåÇ=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK=
rã ìåÄÉ~ÄëáÅÜíáÖíÉë=pí~êíÉå=
òì îÉêãÉáÇÉåI=áããÉê=ÇÉå=
wΩåÇâÉêòÉåëíÉÅâÉê=~ÄòáÉÜÉåK
^ÅÜíìåÖ>
Ó aÉê=jçíçê=áëí=îçã=eÉêëíÉääÉê=
áå _ÉòìÖ=~ìÑ=iÉáëíìåÖ=ìåÇ=
sÉêÄê~ìÅÜ=çéíáã~ä=ÉáåÖÉëíÉääíK=
gÉÇÉ ûåÇÉêìåÖ=ÇáÉëÉê=báåëíÉäJ
äìåÖÉå=Ü~í=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇìêÅÜ=
ÇÉå=eÉêëíÉääÉê=çÇÉê=ÉáåÉ=
~ìíçêáëáÉêíÉ=c~ÅÜâê~Ñí=òì=ÉêÑçäÖÉåK
Ó jìëë=ÇÉê=jçíçê=ÑΩê=ÇÉå=qê~åëéçêí=
ÇÉë=dÉê®íëI=òìê=fåëéÉâíáçå=çÇÉê=
òìã=båíÑÉêåÉå=îçå=dê~ë=ÖÉâáééí=
ïÉêÇÉåI=áããÉê=ëç=âáééÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉ=wΩåÇâÉêòÉ=å~ÅÜ=çÄÉå=òÉáÖíI=
Ç~ãáí=ÇìêÅÜ=hê~ÑíëíçÑÑ=çÇÉê=£ä=âÉáå=
jçíçêëÅÜ~ÇÉå=ÉåíëíÉÜÉå=â~ååK
Betriebsanleitung Motor
Deutsch
Ó bêë~íòíÉáäÉ=ãΩëëÉå=ÇÉå=îçã=
eÉêëíÉääÉê=ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå=
^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåK
Ó sÉêïÉåÇÉå=páÉ=Ç~ÜÉê=åìê=
lêáÖáå~äÉêë~íòíÉáäÉ=çÇÉê=ÇáÉ=îçã=
eÉêëíÉääÉê=òìÖÉä~ëëÉåÉå=bêë~íòJ
íÉáäÉK=oÉé~ê~íìêÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
îçå=ÉáåÉê=c~ÅÜïÉêâëí~íí=
~ìëÑΩÜêÉå=ä~ëëÉåK
Um eine gleichbleibend hohe
Leistung aufrecht zu erhalten,
sind regelmäßige Inspektionen
und Nachstellungen des Motors
unerlässlich. Eine regelmäßige
Wartung gewährleistet eine lange
Betriebsdauer.
Die erforderlichen Wartungsintervalle
und die Art der durchzuführenden
Wartungsarbeiten sind in der
folgenden Tabelle angegeben.
Die Intervalle nach Betriebsstunden
bzw. sonstigen Zeitangaben sollten,
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher
eintritt, eingehalten werden.
Beim Betrieb unter erschwerten
Bedingungen sind häufigere
Wartungen erforderlich.
Lassen Sie am Ende der Saison
das Gerät von einer Fachwerkstatt
überprüfen und warten.
Wartungsplan
Wartungsarbeit
nach den
ersten
5 Betriebsstunden
einmal pro
Saison
oder alle
50 Stunden
1)

einmal pro
Saison
oder alle
100 Stunden

Motoröl kontrollieren
Luftfilter kontrollieren
einmal pro
Saison
oder alle
25 Stunden

Motorabdeckung reinigen
Motoröl wechseln
vor jeder
Benutzung
oder alle
5 Stunden


2)
Luftfilter warten

Zündkerzen kontrollieren
Zündkerzen warten

Benzinfilter wechseln

Aktivkohlefilter reinigen/
wechseln
2)
Auspuffbereich reinigen
1)
2)
Bei schwerer Belastung oder unter hohen Umgebungstemperaturen.
Bei Betrieb in staubiger Umgebung häufiger reinigen.
Ölkontrolle
 Vor jedem Motorstart den Ölstand
kontrollieren.
 Darauf achten, dass immer der
korrekte Ölstand eingehalten wird.
Siehe „Ölstand kontrollieren“.
Ölwechsel
!

dÉÑ~Üê>
^äíÉë=jçíçê∏ä=â~åå=òì=e~ìíâêÉÄë=
ÑΩÜêÉåI=ïÉåå=Éë=Ü®ìÑáÖÉê=ìåÇ=
ä®åÖÉêÉ=wÉáí=ãáí=ÇÉê=e~ìí=áå=
hçåí~âí âçããíK=
lÄïçÜä=ÇáÉë=ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=áëíI=
ëçä~åÖÉ=ã~å=åáÅÜí=í®ÖäáÅÜ=ãáí=^äí∏ä=
ìãÖÉÜíI=áëí=Éë=ÇçÅÜ=ê~íë~ãI=ëáÅÜ=
å~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí=ãáí=^äí∏ä=ëç=Ä~äÇ=
ïáÉ ã∏ÖäáÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=ÇáÉ=e®åÇÉ=
ãáí pÉáÑÉ=ìåÇ=t~ëëÉê=òì=ï~ëÅÜÉåK
^ÅÜíìåÖ>
a~ë=£ä=~Ää~ëëÉåI=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=
jçíçê=åçÅÜ=ï~êãI=~ÄÉê=åáÅÜí=ãÉÜê=
ÜÉá≈=áëí=EÜáÉêÄÉá=ÑäáÉ≈í=Ç~ë=£ä=ëÅÜåÉää=
ìåÇ=îçääëí®åÇáÖ=~ÄFK
Bild 4
 Den Öleinfülldeckel (1) abnehmen.
 Das Öl in einen geeigneten
Behälter ablaufen lassen durch:
– Öffnen der Ölablassschraube (2)
bzw. (3) – je nach Ausführung
oder
– Kippen des Gerätes auf die
Seite (Luftfilterseite nach oben).
! dÉÑ~Üê>
sçê=ÇÉã=háééÉå=ÇÉë=dÉê®íë=òìã=
^Ää~ëëÉå=ÇÉë=£äë=ÇÉå=jçíçê=ä~ìÑÉå=
ä~ëëÉåI=Äáë=ÇÉê=_Éåòáåí~åâ=äÉÉê=áëíK
 Die Ölablassschraube (falls
entfernt) wieder einschrauben
und fest anziehen.
 Öltank mit dem empfohlenen
Öl befüllen und den Ölstand
kontrollieren.
 Den Öleinfülldeckel wieder
befestigen.
Hinweis
Altöl immer nach den geltenden
Umweltschutzbestimmungen
entsorgen. Empfohlen wird, das
Altöl in einem dichten Behälter zu
einer Altölsammelstelle zu bringen.
Nicht im Restmüll entsorgen oder
auf dem Boden ausgießen und
versickern lassen.
23
Deutsch
Wartung des Luftfilters
Ein verschmutzter Luftfilter schränkt
den Luftfluss zum Vergaser ein.
Um einer Fehlfunktion des
Vergasers vorzubeugen, sollte der
Luftfilter regelmäßig gereinigt/
ausgetauscht werden. In extrem
staubiger Umgebung können häufigere Wartungen erforderlich sein.
Ein Papierfilter kann nicht gereinigt
werden und muss gemäß
Wartungsintervall gewechselt
werden.
! dÉÑ~Üê>
wìã=oÉáåáÖÉå=ÇÉë=iìÑíÑáäíÉêë=åáÉã~äë=
_Éåòáå=çÇÉê=i∏ëìåÖëãáííÉä=ãáí=
åáÉÇêáÖÉã=cä~ããéìåâí=îÉêïÉåÇÉåK=
bë=ÄÉëíÉÜí=_ê~åÇJ=çÇÉê=
bñéäçëáçåëÖÉÑ~ÜêK
^ÅÜíìåÖ>
aÉå=jçíçê=åáÉã~äë=çÜåÉ=iìÑíÑáäíÉê=
ä~ìÑÉå=ä~ëëÉåK=báå=jçíçêëÅÜ~ÇÉå=
çÇÉê=ÉêÜ∏ÜíÉê=jçíçêÉåîÉêëÅÜäÉá≈=
â~åå=ÇáÉ=cçäÖÉ=ëÉáåK
Bild 5
Typ A:
 Luftfilterabdeckung (1) gegen den
Uhrzeigersinn (nach links) drehen
und nach hinten herausziehen.
 Papierfilterelement (3) entfernen.
 Luftfilterabdeckung (1) und
Montageflansch (4) reinigen.
 Neues Papierfilterelement in der
Luftfilterabdeckung montieren.
 Haltelaschen (2) der
Luftfilterabdeckung in die
Halteschlitze (5) des
Montageflansches drücken und
im Uhrzeigersinn (nach rechts) bis
zum Anschlag drehen.
 Auf korrekten Sitz der
Luftfilterabdeckung achten!
Typ B:
 Auf die Haltelaschen (2) der
Luftfilterabdeckung (1) drücken
und Deckel abnehmen.
 Papierfilterelement (3) entfernen.
 Das Papierelement mehrmals
leicht auf eine harte Fläche
klopfen, um Schmutz zu
entfernen, oder Verunreinigungen
mit Druckluft von innen durch den
Filter ausblasen.
24
Betriebsanleitung Motor
Niemals versuchen, Schmutz
auszubürsten; hierdurch würde er
nur fest in die Fasern eingerieben.
Das Papierelement austauschen,
wenn es übermäßig schmutzig ist.
 Papierfilterelement wieder
einsetzen.
 Abdeckung montieren:
– Untere Haltelaschen der
Luftfilterabdeckung in die
unteren Halteschlitze des
Luftfiltergehäuses (4) drücken.
– Luftfilterabdeckung nach oben
drücken, bis die oberen
Haltelaschen (2) in den oberen
Halteschlitzen (5) einrasten.
 Auf korrekten Sitz der
Luftfilterabdeckung achten!
Wartung der Zündkerze
!
dÉÑ~Üê>
jçíçê=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK
wΩåÇíÉëíë=åáÅÜí=ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=wΩåÇJ
âÉêòÉ=ÇìêÅÜÑΩÜêÉåK=aÉå=jçíçê=åáÅÜí=
ÄÉá=ÉåíÑÉêåíÉê=wΩåÇâÉêòÉ=ëí~êíÉåK
Damit der Motor korrekt läuft, muss
der Elektrodenabstand der
Zündkerze ordnungsgemäß
eingestellt und frei von
Verunreinigungen sein.
Bild 6
 Den Zündkerzenstecker (1)
abziehen und die Kerze (2) mit
einem Zündkerzenschlüssel
herausschrauben.
 Die Zündkerze einer Sichtprüfung
unterziehen. Die Kerze erneuern,
wenn ein offensichtlicher
Verschleiß vorliegt oder der
Isolator beschädigt ist.
 Die Kerze mit einer Drahtbürste
reinigen, wenn sie erneut
verwendet werden soll.
 Den Elektrodenabstand mit einer
Fühlerlehre messen. Den Abstand
ggf. durch Verbiegen der
Seitenelektrode etwas nachstellen. Der Elektrodenabstand
sollte 0,70–0,80 mm betragen
(Bild 7).
 Kontrollieren, dass der Dichtring
der Zündkerze in gutem Zustand
ist, dann die Zündkerze von Hand
einschrauben, um eine
Beschädigung des Gewindes zu
vermeiden.
 Wenn die Kerze handfest sitzt,
mit einem Zündkerzenschlüssel
festziehen.
^ÅÜíìåÖ>
wΩåÇâÉêòÉ=åáÅÜí=òì=ÑÉëí=~åòáÉÜÉåK=
cçäÖÉåÇÉ=tÉêíÉ=òìã=^åòìÖ=ÇÉê=
hÉêòÉ=ãáí=ÉáåÉã=wΩåÇâÉêòÉåJ
ëÅÜäΩëëÉä=ÄÉ~ÅÜíÉåW
Ó åÉìÉ=wΩåÇâÉêòÉ=ã~ñáã~ä=ÉáåÉ=
NL rãÇêÉÜìåÖ=
O
Ó ÄÉåìíòíÉ=wΩåÇâÉêòÉ=ã~ñáã~ä=ÉáåÉ=
NL Ó=NL =rãÇêÉÜìåÖK
U=
Q
báåÉ=åáÅÜí=âçêêÉâí=~åÖÉòçÖÉåÉ=
wΩåÇâÉêòÉ=â~åå=ëÉÜê=ÜÉá≈=ïÉêÇÉå=
ìåÇ=ÇÉå=jçíçê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖÉåK
Wartung des Aktivkohlefilters/Benzinfilters
Diese Wartungsarbeiten nur von
einer Fachwerkstatt gemäß
Wartungsplan ausführen lassen.
Reinigung des Motors
Ist der Motor zuvor gelaufen, vor der
Reinigung mindestens eine Stunde
abkühlen lassen. Regelmäßig Grasund Schmutzansammlungen vom
Motor entfernen. Den Fingerschutz
und den Bereich um den Auspuff
reinigen. Hierzu eine Bürste oder
Druckluft verwenden.
^ÅÜíìåÖ>
aÉå=jçíçê=òìã=oÉáåáÖÉå=åáÅÜí=ãáí=
t~ëëÉê=~ÄëéêáíòÉåI=Ç~=ÇáÉëÉë=ÇÉå=
hê~ÑíëíçÑÑ=îÉêìåêÉáåáÖÉå=â∏ååíÉK=
t~ëëÉê=~ìë=ÉáåÉã=d~êíÉåëÅÜä~ìÅÜ=
çÇÉê=eçÅÜÇêìÅâêÉáåáÖÉê=â~åå=~ìÅÜ=
áå=ÇÉå=iìÑíÑáäíÉê=çÇÉê=ÇáÉ=
^ìëéìÑÑ∏ÑÑåìåÖ=ÉáåÇêáåÖÉå=ìåÇ=ÇÉå=
jçíçê=ÄÉëÅÜ®ÇáÖÉåK
! dÉÑ~Üê>
pÅÜãìíò~åë~ããäìåÖÉå=ìã=ÇÉå=
^ìëéìÑÑ=â∏ååÉå=òì=ÉáåÉã=_ê~åÇ=
ÑΩÜêÉåK=aÉå=_ÉêÉáÅÜ=îçê=àÉÇÉã=
dÉÄê~ìÅÜ=âçåíêçääáÉêÉå=ìåÇ=êÉáåáÖÉåK
Betriebsanleitung Motor
Deutsch
 Gras und Verschmutzungen um
Lagerung
Hinweis
Für eine Lagerung länger als
30 Tage kann dem Kraftstoff ein
Stabilisator zugesetzt werden.
Wenden Sie sich an Ihren
Fachhändler oder die Kundendienstwerkstatt.
Bei Motoren, die länger als 30 Tage
eingelagert werden, sollte sich kein
Kraftstoff im Tank befinden, um die
Bildung von Rückständen in der
Kraftstoffanlage, insbesondere
an wichtigen Teilen des Vergasers,
zu vermeiden.
 Den Motor laufen lassen, bis der
Tank keinen Kraftstoff mehr enthält und der Motor stehen bleibt.
 Öl wechseln. Siehe „Ölwechsel“.
 Zündkerze entfernen und etwa
15 ml Motoröl in den Zylinder
einfüllen. Die Zündkerze wieder
montieren und das Startseil
langsam anziehen, so dass sich
das Öl verteilt.
den Motor, unter der Motorabdeckung und um dem Auspuff
entfernen.
 Stellen mit abgeblätterter Farbe
nachstreichen und andere
Bereiche, die rosten könnten, mit
einem leichten Ölfilm bestreichen.
 An einem sauberen, trockenen und
gut belüfteten Ort nicht in der
Nähe von Geräten aufbewahren,
die mit einer Flamme oder
einem Warnlämpchen arbeiten,
z. B. Heizungsanlagen,
Heißwasserbereitern oder
Wäschetrocknern. Es sollten auch
Bereiche gemieden werden,
in denen sich ein Funken
erzeugender Elektromotor befindet
oder in dem Elektrowerkzeuge
verwendet werden.
 Soweit möglich, sollten auch
keine Lagerbereiche mit hoher
Luftfeuchtigkeit gewählt werden,
da dies die Bildung von Rost und
Korrosion fördert.
 Das Gerät bei der Aufbewahrung
auf einer ebenen Fläche lagern.
Durch eine gekippte Stellung kann
Kraftstoff oder Öl austreten.
Vorgehensweise nach
längerer Einlagerung
 Den Motor wie im Abschnitt
„Überprüfung vor dem Betrieb“
beschrieben kontrollieren.
 War der Kraftstoff für die
Einlagerung abgelassen worden,
den Tank mit frischem Benzin
auffüllen. Ist ein Benzinkanister
zum Nachtanken vorhanden, sollte
darauf geachtet werden, dass sich
frisches Benzin darin befindet.
 War der Zylinder während der
Einlagerung eingeölt, entwickelt
der Motor beim Starten etwas
Rauch. Dies ist normal.
Garantie
In jedem Land gelten die von
unserer Gesellschaft oder dem
Importeur herausgegebenen
Garantiebestimmungen.
Störungen beseitigen wir an Ihrem
Gerät im Rahmen der Gewährleistung kostenlos, sofern ein
Material- oder Herstellungsfehler
die Ursache sein sollte.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte
an Ihren Verkäufer oder die nächstgelegene Niederlassung.
Fehlersuche
Fehler
Motor startet nicht.
Mögliche Ursache
Sicherheitsbügel nicht betätigt.
Kein Kraftstoff im Tank.
Abgestandener Kraftstoff.
Motor im kalten Zustand, Choke/Primer
(falls vorhanden) nicht betätigt.
Gashebel nicht auf „START“ bzw. auf
maximale Drehzahl gestellt.
Zündkerzenstecker nicht aufgesteckt.
Zündkerze verschmutzt oder defekt.
Verstopfte Benzinleitung.
Abhilfe
Sicherheitsbügel (falls vorhanden) betätigen.
Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem
Kraftstoff auffüllen.
Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes
Gefäß im Freien ablassen.
Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem
Kraftstoff auffüllen.
Choke/Primer betätigen.
Gashebel auf „START“ – maximale Drehzahl
stellen.
Zündkerzenstecker auf die Kerze
aufstecken.
Zündkerze reinigen.
Elektrodenabstand nachstellen oder
Zündkerze auswechseln.
Benzinleitung reinigen lassen *).
25
Deutsch
Fehler
Motor läuft unregelmäßig (stottert).
Betriebsanleitung Motor
Mögliche Ursache
Choke (falls vorhanden) betätigt.
Zündkerzenstecker locker aufgesteckt.
Abgestandener Kraftstoff.
Wasser oder Schmutz in
Kraftstoffanlage.
Abhilfe
Chokehebel zurückstellen.
Zündkerzenstecker fest aufstecken.
Abgestandenen Kraftstoff in ein geeignetes
Gefäß im Freien ablassen.
Tank mit sauberem, frischem und bleifreiem
Kraftstoff auffüllen.
Luftfilter verschmutzt.
Luftfilter reinigen.
Zündkerze verschmort, defekt oder
Elektrodenabstand nachstellen oder
Elektrodenabstand zu weit.
Zündkerze auswechseln.
Motor überhitzt sich.
Zu wenig Motoröl.
Kurbelgehäuse mit entsprechender Menge
Öl füllen.
Luftfluss eingeschränkt.
Grasschnitt und Verunreinigungen aus dem
Bereich um die Kühlrippen des Motors und
dem Gebläsegehäuse entfernen.
Motor hat bei hoher
Elektrodenabstand zu gering.
Zündkerze ausbauen und
Drehzahl Aussetzer.
Elektrodenabstand nachstellen.
*)
Diese Arbeiten nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen
Hinweis
Wegen Reparaturen, die über die o.a. Arbeiten hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler mit
Kundendiensteinrichtung in Ihrer Nähe.
26
Gebruiksaanwijzing motor
Nederlands
Inhoudsopgave
Gegevens op het motorhuis
Gebruik van het document . . . . 27
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . 27
Gegevens over de motor . . . . . . 28
Aanwijzingen voor het gebruik . . 29
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reiniging van de motor . . . . . . . 32
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fouten opsporen . . . . . . . . . . . 33
Afbeelding 8
Deze gegevens zijn zeer belangrijk
om later vervangingsonderdelen van
de machine te identificeren en te
bestellen en voor de klantenservice.
Vul alle gegevens van de motor
in het veld (afbeelding 9) in.
Gebruik van het
document
Lees deze gebruiksaanwijzing voor
het eerste gebruik van de machine
zorgvuldig door.
Volg de aanwijzingen op en bewaar
de gebruiksaanwijzing om deze later
te kunnen raadplegen.
Laat de machine nooit gebruiken
door kinderen of door andere
personen die deze gebruiksaanwijzing niet kennen.
In deze gebruiksaanwijzing staan
veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die
– u attent maken op gevaren
in verband met de motor;
– u wijzen op letselrisico;
– u laten zien hoe letselrisico kan
worden voorkomen of verminderd.
De veiligheidsvoorschriften in deze
gebruiksaanwijzing zijn als volgt
aangeduid:
!
dÉî~~ê>
dÉÉÑí=ÉÉå=êÉÅÜíëíêÉÉâë=ÇêÉáÖÉåÇ=
ÖÉî~~ê=~~åK=^äë=ÇÉòÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=
áå=~ÅÜí=ïçêÇí=ÖÉåçãÉåI=ÇêÉáÖÉå=
ÇÉ ÇççÇ=çÑ=ÉêåëíáÖÉ=îÉêïçåÇáåÖÉåK
iÉí=çé>
dÉÉÑí=ÉÉå=ÖÉî~~êäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=~~åK=
^äë=ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=åáÉí=áå=~ÅÜí=
ïçêÇí ÖÉåçãÉåI=âìååÉå=äáÅÜíÉ=
îÉêïçåÇáåÖÉå=çÑ=ã~íÉêáØäÉ=ëÅÜ~ÇÉ=
çéíêÉÇÉåK
Opmerking
Geeft gebruiksvoorschriften
en belangrijke informatie aan.
Voor uw veiligheid
Opmerking
In het onderstaande wordt
in het algemeen over „machine”
gesproken. De motor kan in
verschillende machines zijn
ingebouwd.
! bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
_ÉåòáåÉ=Éå=ÄÉåòáåÉÇ~ãéÉå=òáàå=
ìáíÉêëí=Äê~åÇÄ~~ê=Éå=ÉñéäçëáÉÑK=aççê=
ÉÉå=Äê~åÇ=çÑ=ÉÉå=ÉñéäçëáÉ=âìååÉå=
ÉêåëíáÖÉ=îÉêÄê~åÇáåÖÉå=
çÑ=ÇÉ=ÇççÇ=ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK=
^äë ÄÉåòáåÉ=çé=ÜÉí=äáÅÜ~~ã=çÑ=ÇÉ=
âäÉÇáåÖ=íÉêÉÅÜí=âçãíI=ãçÉí=çåãáÇJ
ÇÉääáàâ=ÇÉ ÜìáÇ=ïçêÇÉå=~ÑÖÉëéçÉäÇ=Éå=
ãçÉí=î~å=âäÉÇáåÖ=ïçêÇÉå=ÖÉïáëëÉäÇK
Ó sççê=ÜÉí=Äáàí~åâÉå=ÇÉ=ãçíçê=ìáíJ
ëÅÜ~âÉäÉå=Éå=ãáåëíÉåë=íïÉÉ=
ãáåìíÉå=ä~íÉå=~ÑâçÉäÉå=îççêÇ~í=
ì ÜÉí=í~åâÇÉâëÉä=çéÉåíK
Ó aÉ=í~åâ=~ääÉÉå=áå=ÇÉ=ÄìáíÉåäìÅÜí=
çÑ áå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÖÉîÉåíáäÉÉêÇÉ=
êìáãíÉ=îìääÉåK
Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=
Äê~åÇëíçÑí~åâëK
Ó sìä=åççáí=àÉêêóÅ~åë=áå=ÉÉå=îçÉêíìáÖI=
ÉÉå=íêÉââÉê=çÑ=çé=ÉÉå=çéäÉÖÖÉê=
ãÉí=âìåëíëíçÑÄÉâäÉÇáåÖK=
wÉí àÉêêóÅ~åë=îççê=ÜÉí=îìääÉå=~äíáàÇ=
çé=ÇÉ=îäçÉê=Éå=çé=ÉåáÖÉ=~Ñëí~åÇ=
íçí=ÜÉí=îçÉêíìáÖ=åÉÉêK
Ó sÉêïáàÇÉê=îççê=òçîÉê=ãçÖÉäáàâ=
ãçíçêáëÅÜ=~~åÖÉÇêÉîÉå=ã~ÅÜáåÉë=
î~å=ÇÉ=îê~ÅÜíï~ÖÉå=çÑ=çéäÉÖÖÉê=
Éå=í~åâ=ÇÉòÉ=çé=ÇÉ=îäçÉê=ÄáàK=
^äë=Çáí=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=áëI=ãçÉíÉå=
ÇÉêÖÉäáàâÉ=ã~ÅÜáåÉë=ãÉí=ÉÉå=
àÉêêóÅ~å=áå=éä~~íë=î~å=êÉÅÜíëíêÉÉâë=
ãÉí=ÇÉ=í~åâëä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉåòáåÉJ
éçãé=ïçêÇÉå=ÖÉîìäÇK
Ó i~~í=ÇÉ=í~åâëä~åÖ=~äíáàÇ=çé=ÇÉ=ê~åÇ=
î~å=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=í~åâ=çÑ=
ÇÉ=àÉêêóÅ~å=äáÖÖÉå=íçí=ÜÉí=í~åâÉå=
áë îçäíççáÇK=dÉÄêìáâ=ÇÉ=î~ëíâäáâJ
ÜÉåÇÉä=îççê=Åçåíáåì=îìääÉå=åáÉíK
Ó sìä=ÇÉ=í~åâ=åáÉí=íÉ=îÉêK=sìä=ÇÉ=í~åâ=
íçí=Å~K=íïÉÉ=ÅÉåíáãÉíÉê=çåÇÉê=
ÇÉ ê~åÇ=î~å=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖI=òçÇ~í=
ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=â~å=ìáíòÉííÉåK
Ó eçìÇ=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=ìáí=ÇÉ=Äììêí=
î~å=îçåâÉåI=çéÉå=îììêI=ï~~êJ
ëÅÜìïáåÖëä~ãéÉåI=ï~êãíÉJ=Éå=
~åÇÉê=çåíëíÉâáåÖëÄêçååÉåK
Ó q~åâ=ã~ÅÜáåÉë=åççáí=áå=ÉÉå=~ÑJ
ÖÉëäçíÉå=êìáãíÉI=çãÇ~í=òáÅÜ=ÜáÉêÄáà=
~åÇÉêë=çåíîä~ãÄ~êÉ=Ç~ãéÉå=
îçêãÉåK
Ó káÉí=êçâÉåK
Ó `çåíêçäÉÉê=Äê~åÇëíçÑäÉáÇáåÖÉåI=
í~åâI=í~åâÇÉâëÉä=Éå=îÉêÄáåÇáåÖëJ
éä~~íë=êÉÖÉäã~íáÖ=çé=ëÅÜÉìêÉå=
çÑ äÉââ~ÖÉëK=sÉêî~åÖ=ÇÉÑÉÅíÉ=
çåÇÉêÇÉäÉå=áåÇáÉå=åçÇáÖK
Ó `çåíêçäÉÉê=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=
ÇÉ ãçíçê=Ç~í=ÇÉ=ÄçìÖáÉI=ìáíä~~íI=
í~åâÇÉâëÉä=Éå=äìÅÜíÑáäíÉê=ÖÉãçåJ
íÉÉêÇ=òáàåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=òçåÇÉê=
ÖÉãçåíÉÉêÇÉ=ÄçìÖáÉK
Ó ^äë=Éê=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉãçêëíI=ÇáÉåí=
ì=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=
íÉ ï~ÅÜíÉå=íçí=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=áë=îÉêJ
Ç~ãéíK
Ó h~åíÉä=Äáà=ÜÉí=ÖÉÄêìáâÉå=î~å=
ã~ÅÜáåÉë=ÇÉ=ãçíçê=çÑ=ÜÉí=~éé~J
ê~~í=åáÉí=òçÇ~åáÖ=Ç~í=Éê=Äê~åÇëíçÑ=
â~å=ìáíäçéÉåK
Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ÅÜçâÉ=åáÉí=çã=
ÇÉ ãçíçê=íÉ=ëíçééÉåK
Ó sÉêîçÉê=ã~ÅÜáåÉë=~äíáàÇ=ãÉí=ÉÉå=
äÉÖÉ=í~åâK
Ó _Éï~~ê=ÄÉåòáåÉ=çÑ=ã~ÅÜáåÉë=ãÉí=
ÉÉå=îçääÉ=í~åâ=åáÉí=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
îÉêï~êãáåÖëáåëí~ää~íáÉëI=çîÉåëI=
ÜÉÉíï~íÉêÄçáäÉêë=çÑ=~åÇÉêÉ=ã~ÅÜáJ
åÉë=çÑ=~éé~ê~íÉå=ÇáÉ=çîÉê=ÉÉå=
ï~~âîä~ã=çÑ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
çåíëíÉâáåÖëÄêçå=ÄÉëÅÜáââÉåI=
~~åÖÉòáÉå=Ç~~êÇççê=ÄÉåòáåÉJ
Ç~ãéÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=
çåíëíçâÉåK
27
Nederlands
!
bñéäçëáÉJ=Éå=Äê~åÇÖÉî~~ê>
_áà=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçê=çåíJ
ëí~~å=îçåâÉåK=aÉòÉ=âìååÉå=çåíJ
îä~ãÄ~êÉ=Ç~ãéÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=
çåíëíÉâÉåK=aáí=â~å=íçí=ÉÉå=ÉñéäçëáÉ=
çÑ Äê~åÇ=äÉáÇÉåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÉÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇÉ=Ö~ëáåëí~ää~íáÉK
Ó dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=çåÇÉê=Çêìâ=ëí~~åÇÉ=
ëí~êíÜìäéãáÇÇÉäÉå=çãÇ~í=ÇÉ=
Ç~ãéÉå=Ç~~êî~å=çåíîä~ãÄ~~ê=òáàåK
!
dÉî~~ê=îççê=îÉêëíáââáåÖ>
jçíçêÉå=ÄêÉåÖÉå=âççäãçåçñáÇÉ=
îççêíI=ÉÉå=ÖÉìêJ=Éå=âäÉìêäççëI=ÖáÑíáÖ=
Ö~ëK=eÉí=áå~ÇÉãÉå=î~å=âççäãçåJ
çñáÇÉ=â~å=íçí=ÇìáòÉäáÖÜÉáÇI=ÄÉïìëíÉJ
äççëÜÉáÇ=çÑ=ÇÉ=ÇççÇ=äÉáÇÉåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=~ääÉÉå=ÄìáíÉå=ÉÉå=
ÖÉÄçìï=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=~ääÉÉå=ÄìáíÉå=
ÉÉå=ÖÉÄçìï=äçéÉåK
Ó pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=áå=ÉÉå=ÖÉëäçíÉå=
êìáãíÉ=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=åáÉí=áå=ÉÉå=
ÖÉëäçíÉå=êìáãíÉ=äçéÉåI=ççâ=åáÉí=~äë=
ÇÉ=ÇÉìêÉå=çÑ=îÉåëíÉêë=ÖÉçéÉåÇ=
òáàåK
!
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
låÄÉÇçÉäÇ=ëí~êíÉå=â~å=íçí=ÉêåëíáÖ=
äÉíëÉä=êÉëéK=íçí=ÉÉå=Äê~åÇ=çÑ=ÉÉå=
ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=äÉáÇÉåK
Ó qêÉâ=ÇÉ=ÄçìÖáÉëíÉââÉê=~äíáàÇ=äçë=
îççê=áåëíÉäJ=çÑ=êÉé~ê~íáÉïÉêâJ
ò~~ãÜÉÇÉå=Éå=ÜçìÇ=ÇÉòÉ=
ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ÄçìÖáÉK
Ó dÉÄêìáâ=îççê=çåíëíÉâáåÖëíÉëíë=
~ääÉÉå=ÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=
çåíëíÉâáåÖëíÉëí~éé~ê~~íK
Ó sçÉê=ÖÉÉå=çåíëíÉâáåÖëíÉëí=ìáí=
~äë ÇÉ=ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK
! sÉêÄê~åÇáåÖëÖÉî~~ê>=
_ê~åÇÖÉî~~ê>
bÉå=Çê~~áÉåÇÉ=ãçíçê=ïÉêâí=ï~êãíÉ=
çéK=jçíçêÇÉäÉåI=áå=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=
ÇÉ ìáíä~~íI=ïçêÇÉå=ÉñíêÉÉã=ÜÉÉíK=
_áà=~~åê~âáåÖ=âìååÉå=ÉêåëíáÖÉ=
îÉêÄê~åÇáåÖÉå=çéíêÉÇÉåK=
_ê~åÇÄ~êÉ=îêÉÉãÇÉ=îççêïÉêéÉå=
òç~äë=Ää~ÇÉêÉåI=Öê~ëI=ëíêìáâÉåI=
ÉåòK âìååÉå=îììê=î~ííÉåK
Ó i~~í=ìáíä~~íI=ÅáäáåÇÉêÄäçâ=Éå=âçÉäJ
êáÄÄÉå=îççê=ÜÉí=~~åê~âÉå=
~ÑâçÉäÉåK
28
Gebruiksaanwijzing motor
Ó eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÉÉå=ÜÉíÉ=çÑ=äçéÉåÇÉ=ãçíçêK
Ó sÉêïáàÇÉê=Äê~åÇÄ~êÉ=îêÉÉãÇÉ=
îççêïÉêéÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=
ÇÉ ìáíä~~í=Éå=ÇÉ=ÅáäáåÇÉêK
! dÉî~~ê=îççê=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=
ëÅÜçâ>=_ê~åÇÖÉî~~ê>
låíëíÉâáåÖëîçåâÉå=âìååÉå=îììê=çÑ=
ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ=îÉêççêò~âÉåK
!
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
aê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉå=âìååÉå=Ü~åÇÉåI=
îçÉíÉåI=Ü~êÉåI=âäÉÇáåÖ=çÑ=ÇÉäÉå=
î~å âäÉÇáåÖ=~~åê~âÉå=çÑ=ãÉÉåÉãÉåK=
aáí=â~å=íçí=ÉêåëíáÖ=äÉíëÉä=äÉáÇÉåK
Ó dÉÄêìáâ=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ääÉÉå=ãÉí=
ÖÉ≥åëí~ääÉÉêÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêòáÉJ
åáåÖÉåK
Ó eçìÇ=Ü~åÇÉå=Éå=îçÉíÉå=ìáí=
ÇÉ Äììêí=î~å=Çê~~áÉåÇÉ=ÇÉäÉåK
Ó _áåÇ=ä~åÖ=Ü~~ê=îççê=ÇÉ=ïÉêâò~~ãJ
ÜÉÇÉå=ë~ãÉå=Éå=ÇçÉ=ëáÉê~ÇÉå=~ÑK
Ó aê~~Ö=ÖÉÉå=äçëÜ~åÖÉåÇÉ=âäÉÇáåÖI=
çÑ=âäÉÇáåÖ=ãÉí=äçëÜ~åÖÉåÇÉ=
Çê~ÇÉå=çÑ=ÇÉäÉå=ÇáÉ=âìååÉå=ÄäáàîÉå=
î~ëíÜ~âÉåK
! sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>
eÉí=ëí~êíÉêâççêÇ=íêÉâí=Äáà=ÉÉå=íÉêìÖJ
ëä~Ö=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=Çççê=ÜÉí=çîÉêJ
ëä~~å=î~å=ÇÉ=çåíëíÉâáåÖF=ìï=Ü~åÇ=
Éå ~êã=ëåÉääÉê=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=
ÇÉ ãçíçê=~äë=ì=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=
âìåí äçëä~íÉåK=iÉíëÉä=â~å=ÜáÉêî~å=
ÜÉí ÖÉîçäÖ=òáàåK
Ó ^äë=ì=ÇÉ=ãçíçê=ïáäí=ëí~êíÉåI=íêÉâí=
ì ä~åÖò~~ã=~~å=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=
íçí=Éê=ÉÉå=ïÉÉêëí~åÇ=ãÉêâÄ~~ê=
ïçêÇíK=qêÉâ=îÉêîçäÖÉåë=ãÉí=ÉÉå=
êìâ=îÉêÇÉêK
Ó sÉêïáàÇÉê=îççê=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=
ÇÉ ãçíçê=~ääÉ=îççêïÉêéÉå=ÇáÉ=
çé ÇÉ=ãçíçê=äáÖÖÉåK
Ó oÉÅÜíëíêÉÉâë=~~åÖÉëäçíÉå=çåÇÉêJ
ÇÉäÉå=òç~äë=ëåáàãÉëI=îÉåíáä~íçêïáÉäI=
~~åÇêáàÑÇÉäÉåI=ÉåòK=ãçÉíÉå=ëíÉîáÖ=
ÄÉîÉëíáÖÇ=òáàåK
! sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê>=
_ÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=
ÇÉ ã~ÅÜáåÉK
bê=ãçÖÉå=ÖÉÉå=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=
ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=~~å=ÇÉ=Ñ~ÄêáÉâëJ
áåëíÉääáåÖÉå=î~å=ÇÉ=ãçíçêK
Symbolen op de machine
Op de motor bevinden zich veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen. Deze worden aangeduid
met symbolen of pictogrammen.
De symbolen hebben de volgende
betekenis:
!
Let op! Waarschuwing
voor een bron van
gevaar.
Lees voor de ingebruikneming de
gebruiksaanwijzing.
Waarschuwing voor
heet oppervlak.
Waarschuwing voor
giftige dampen.
Apparaat niet in de
regen gebruiken!
Benzine is ontvlambaar.
Tank loodvrije
benzine.
Deze symbolen op de machine
moeten altijd leesbaar blijven.
Gegevens over de motor
In deze gebruiksaanwijzing worden
verschillende modellen beschreven.
Details van afbeeldingen kunnen
verschillen van de door u gekochte
machine.
Vergelijk afbeelding 1 met uw
machine en maak uzelf vertrouwd
met de plaatsen van de verschillende bedieningselementen en
stelvoorzieningen.
Afbeelding 1
1 Tankdeksel
2 Startergreep
3 Olievuldop/peilstok
4 Motorafscherming
5 Uitlaat
6 a) Bougie
b) Bougiekap
Gebruiksaanwijzing motor
Nederlands
7
8
9
Primer (afhankelijk van model)
Luchtfilter
Aan/uit-schakelaar
(afhankelijk van model)
10 Chokehendel
(afhankelijk van model)
11 Benzinekraan
(afhankelijk van model)
Aanwijzingen voor het
gebruik
Controle voor het gebruik
Geadviseerde oliesoorten
iÉí=çé>
aÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïçêÇí=òçåÇÉê=Äê~åÇëíçÑ=
Éå=òçåÇÉê=çäáÉ=áå=ÇÉ=ãçíçê=ÖÉäÉîÉêÇK=
^äë=ÇÉ=ãçíçê=òçåÇÉê=îçäÇçÉåÇÉ=çäáÉ=
ïçêÇí=ÖÉÄêìáâíI=â~å=ÇÉòÉ=ÜáÉêÇççê=
ÉêåëíáÖ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ïçêÇÉåK=
aÉòÉ ëÅÜ~ÇÉ=áë=î~å=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=
ìáíÖÉëäçíÉåK
 Vul de olietank van de motor
voor het starten met olie.
Voeg niet te veel olie toe.
De olietank heeft een inhoudsvermogen van ca. 0,6 liter.
Alleen viertakt-oliesoorten van
de classificatie SF/SG/SH/SJ
of hoger gebruiken.
Kies olie met de juiste viscositeit, afhankelijk van de buitentemperatuur,
volgens de onderstaande tabel.
10w
a
20w
20
iÉí=çé>
aççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=ãáåÇÉêJ
ï~~êÇáÖÉ=çäáÉ=çÑ=î~å=çäáÉ=îççê=
íïÉÉí~âíãçíçêÉå=â~å=ÇÉ=äÉîÉåëÇììê=
î~å=ÇÉ=ãçíçê=ïçêÇÉå=îÉêâçêí=
çÑ=ÇÉ=ãçíçê=ïçêÇÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇK
Oliepeil controleren
iÉí=çé>
qáàÇÉåë=ÇÉ=ÅçåíêçäÉ=ãçÉí=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
çé=ÉÉå=êÉÅÜí=çééÉêîä~â=ïçêÇÉå=åÉÉêJ
ÖÉòÉí=Éå=ãçÉí=ÇÉ=ãçíçê=ìáíÖÉëÅÜ~J
âÉäÇ=òáàåK
Afbeelding 2
 Schroef het olievuldop (1) los
en veeg de oliepeilstok af.
 Steek de oliepeilstok in de vulopening. Een kwartslag indraaien.
 Oliepeilstok losschroeven.
 Oliepeilstok naar buiten trekken
en oliepeil controleren.
Als het peil te laag is, dient u
langzaam een beetje olie toe
te voegen tot aan de bovenste
markering („max.”) op de peilstok.
 Schroef de oliepeilstok stevig vast
voordat u de motor start.
iÉí=çé>
sçÉÖ=åáÉí=íÉ=îÉÉä=çäáÉ=íçÉK=
^åÇÉêë=â~å=Çáí=íçí=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å ÇÉ=ãçíçêI=êççâçåíïáââÉäáåÖI=
ëí~êíéêçÄäÉãÉåI=êçÉí=çé=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=
çÑ=çäáÉ=áå=ÜÉí=äìÅÜíÑáäíÉê=äÉáÇÉåK
Geadviseerde brandstoffen
30
40
b 20w40, 20w50
!
Ó
15w40, 15w50
10w40
10w30
Ó
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Enkelvoudige viscositeit.
b) Meervoudige viscositeit.
SAE30 bij type A en SAE 10W-30
bij type B wordt voor het algemene
gebruik in het normale temperatuurbereik geadviseerd.
Als er olie van een bepaalde viscositeit wordt gebruikt, moet er een oliesoort voor de gemiddelde temperatuur in het toepassingsgebied uit
de tabel worden gekozen.
Ó
Ó
dÉî~~ê>
_ÉåòáåÉ=áë=çåÇÉê=ÄÉé~~äÇÉ=çãJ
ëí~åÇáÖÜÉÇÉå=ìáíÉêëí=çåíîä~ãÄ~~ê=
Éå=ÉñéäçëáÉÖÉî~~êäáàâK
q~åâ=~ääÉÉå=áå=ÉÉå=ÖçÉÇ=ÖÉîÉåíáJ
äÉÉêÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=å~Ç~í=
ÇÉ ãçíçê=áë=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK=
oççâ åáÉí=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=ï~~ê=
ïçêÇí=ÖÉí~åâí=Éå=îÉêïáàÇÉê=~ääÉ=
çåíëíÉâáåÖëÄêçååÉåK
sìä=ÇÉ=ÄÉåòáåÉí~åâ=åáÉí=íÉ=îÉê=
EÉê ã~Ö=òáÅÜ=ÖÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=
áå=ÇÉ=îìäçéÉåáåÖ=ÄÉîáåÇÉåFK=iÉí=Éê=
å~=ÜÉí=í~åâÉå=çé=Ç~í=ÇÉ=í~åâÇçé=
ÖÉëäçíÉå=Éå=ÖçÉÇ=î~ëíÖÉÇê~~áÇ=áëK
qáàÇÉåë=ÜÉí=í~åâÉå=ã~Ö=ÖÉÉå=
Äê~åÇëíçÑ=ïçêÇÉå=ÖÉãçêëíK=
dÉãçêëíÉ=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=ÄÉåòáåÉJ
Ç~ãéÉå=âìååÉå=çåíÄê~åÇÉåK=
^äë=Éê=Äê~åÇëíçÑ=áë=ÖÉãçêëíI=ãçÉí=
ÜÉí=ÇÉëÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇ=ÉÉêëí=
çéÇêçÖÉå=îççêÇ~í=ÇÉ=ãçíçê=ïÉÉê=
ïçêÇí=ÖÉëí~êíK
Ó sççêâçã=ÜÉêÜ~~äÇ=çÑ=ä~åÖÇìêáÖ=
Åçåí~Åí=ãÉí=ÇÉ=ÜìáÇ=Éå=îççêâçã=
áå~ÇÉãáåÖ=î~å=Ç~ãéÉåK
! dÉî~~ê=îççê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å=ÇÉ=ãçíçê
Ó jÉåÖ=Äê~åÇëíçÑ=åáÉí=ãÉí=çäáÉK
Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=ëÅÜçåÉI=îÉêëÉ=
Éå äççÇîêáàÉ=Äê~åÇëíçÑK
Ó dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=ãÉí=ÉÉå=
çÅí~~åÖÉí~ä=î~å=UT=çÑ=ÜçÖÉêK
Ó dÉÉå=Äê~åÇëíçÑ=ãÉí=ëéÉÅáÑáÅ~íáÉ=
b URLbNR=ÖÉÄêìáâÉåK
Ó eçìÇ=ÉÉå=Äê~åÇëíçÑîççêê~~Ç=~~å=
ÇáÉ=ÄáååÉå=PM=Ç~ÖÉå=â~å=ïçêÇÉå=
îÉêÄêìáâíK
Ó iÉí=Éêçé=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=îìáäI=ëíçÑ=
çÑ ï~íÉê=áå=ÇÉ=í~åâ=íÉêÉÅÜíâçãíK
Benzinepeil controleren
iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=îççê=ÜÉí=í~åâÉå=
ãáåëíÉåë=íïÉÉ=ãáåìíÉå=~ÑâçÉäÉåK
 Maak de omgeving rond
de vulopening schoon voordat
u de tankdop verwijdert en met
tanken begint.
 Vul de tank tot ongeveer 2 cm
onder de rand van de vulopening,
zodat de brandstof kan uitzetten.
Motor starten
! dÉî~~ê>
eçìÇ=Ü~åÇÉå=Éå=îçÉíÉå=~äíáàÇ=ìáí=
ÇÉ Äììêí=î~å=ÄÉïÉÖÉåÇÉ=ÇÉäÉåK=
dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=çåÇÉê=Çêìâ=ëí~~åÇÉ=
ëí~êíÜìäéãáÇÇÉäÉåK=
aÉ=Ç~ãéÉå=òáàå=çåíîä~ãÄ~~êK
! dÉî~~ê>=
^ääÉ=ÄÉÇáÉåáåÖëîççêëÅÜêáÑíÉå=áå=ÇÉ=
ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
ï~~êáå=ÇÉòÉ=ãçíçê=áë=ÖÉãçåíÉÉêÇI=
ãçÉíÉå=áå=~ÅÜí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåK
29
Nederlands
Opmerkingen:
Enkele modellen hebben
– geen choke resp. geen primer:
De motor stelt zich automatisch
op de start in.
– geen gashendel:
Het toerental wordt automatisch
ingesteld. De motor loopt altijd
met het optimale toerental.
Afbeelding 3
Motor op de start
voorbereiden
Bij een koude motor:
 Zet de gashendel (1; indien
aanwezig) in stand
.
of
 De choke bedienen, dat wil
zeggen de chokehendel (10,
afbeelding 1; indien aanwezig)
uittrekken.
of
 Druk de primer (7, afbeelding 1;
indien aanwezig) in:
– bij temperaturen boven 10 °C:
1–3x indrukken
– bij temperaturen onder 10 °C:
3–5x indrukken
Opmerkingen:
– Bij het indrukken het
ontluchtingsgat op de primerknop
met uw vinger afsluiten.
– Als de motor niet start, de primer
niet nogmaals bedienen.
Bij een warme motor:
 Zet de gashendel (1; indien
aanwezig) op MAX/
.
Opmerking
Ook bij een warme motor kan het
eventueel noodzakelijk zijn om
– de choke (indien aanwezig)
te bedienen
of
– de primer (indien aanwezig)
1x te bedienen.
Gebruiksaanwijzing motor
 Ga achter de machine staan, duw
de veiligheidsbeugel (2; indien
aanwezig) omlaag en houd deze
tegen de stang gedrukt.
 Trek licht aan de startergreep (3)
tot een weerstand merkbaar is.
Vervolgens snel en krachtig
aantrekken om de compressie
te overwinnen en terugslag
te voorkomen. Herhaal deze
handelingen indien nodig.
iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ëí~êíÉêÖêÉÉé=åáÉí=íÉÖÉå=
ÇÉ ãçíçê=íÉêìÖëÅÜáÉíÉåK=_êÉåÖ=ÇÉòÉ=
ä~åÖò~~ã=íÉêìÖ=çã=ÄÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=
î~å=ÇÉ=ëí~êíÉê=íÉ=îççêâçãÉåK
Starten met elektrische
startvoorziening
(afhankelijk van model)
 Verbreek de verbinding van het
oplaadapparaat met het
stroomnet en de machine.
 Benzinekraan (11, afbeelding 1;
indien aanwezig) openen.
 Aan/uit-schakelaar van motor
(9, afbeelding 1; indien aanwezig)
op stand „On/I” zetten.
 Ga achter de machine staan, duw
de veiligheidsbeugel (2; indien
aanwezig) omlaag en houd
deze tegen de stang gedrukt.
 Sleutel op geleidingsstang (4) naar
rechts draaien en vasthouden
tot de motor aanspringt.
– Een startpoging maximaal
5 seconden.
– Wacht 20 seconden tot
de volgende poging.
Na het starten van de motor
 Zet de gashendel (indien
Starten met
handstartvoorziening
aanwezig) in de gewenste stand:
= hoog motortoerental
= langzaam motortoerental
 Chokehendel (10, afbeelding 1;
indien aanwezig) naar binnen
duwen zodra de motor
warmgelopen is.
 Benzinekraan (11, afbeelding 1;
Motor stoppen
indien aanwezig) openen.
 Aan/uit-schakelaar van motor
(9, afbeelding 1; indien aanwezig)
op stand „On/I” zetten.
Afbeelding 3
 Laat de veiligheidsbeugel (indien
aanwezig) los.
of
30
 Zet de gashendel (indien
aanwezig) op STOP/
.
of
 Aan/uit-schakelaar van motor
(9, afbeelding 1; indien aanwezig)
op stand „Off/0“ zetten.
 Benzinekraan (11, afbeelding 1;
indien aanwezig) sluiten.
Opmerking
Trek de contactsleutel (indien
aanwezig) uit het contact als u de
machine parkeert of verlaat.
Onderhoud
! dÉî~~ê>
pÅÜ~âÉä=ÇÉ=ãçíçê=ìáí=Éå=ä~~í=ÇÉòÉ=
~ÑâçÉäÉå=îççêÇ~í=ì=çåÇÉêÜçìÇëJ=çÑ=
êÉáåáÖáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ìáíîçÉêíK=
qêÉâ=~äíáàÇ=ÇÉ=ÄçìÖáÉëíÉââÉê=äçë=çã=
çåÄÉÇçÉäÇ=ëí~êíÉå=íÉ=îççêâçãÉåK
iÉí=çé>
Ó aÉ=ãçíçê=áë=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=
çéíáã~~ä=áåÖÉëíÉäÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=
íçí=îÉêãçÖÉå=Éå=îÉêÄêìáâK=
bäâÉ îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=áåëíÉäJ
äáåÖÉå=ã~Ö=ìáíëäìáíÉåÇ=éä~~íëJ
îáåÇÉå=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=çÑ=Çççê=
ÉÉå=ÉêâÉåÇ=î~âã~åK
Ó ^äë=ÇÉ=ãçíçê=îççê=ÜÉí=îÉêîçÉê=î~å=
ÇÉ=ã~ÅÜáåÉI=îççê=ÉÉå=áåëéÉÅíáÉ=
çÑ îççê=ÜÉí=îÉêïáàÇÉêÉå=î~å=Öê~ë=
ÖÉâ~åíÉäÇ=ãçÉí=ïçêÇÉåI=ãçÉí=
ÇÉòÉ=~äíáàÇ=òçÇ~åáÖ=ïçêÇÉå=ÖÉâ~åJ
íÉäÇ=Ç~í=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=å~~ê=ÄçîÉå=
ïáàëíI=òçÇ~í=Éê=ÖÉÉå=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=
ÇÉ=ãçíçê=Çççê=Äê~åÇëíçÑ=çÑ=çäáÉ=
â~å=çåíëí~~åK
Ó låÇÉêÇÉäÉå=ãçÉíÉå=îçäÇçÉå=~~å=
ÇÉ=Çççê=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=î~ëíÖÉëíÉäÇÉ=
ÉáëÉåK
Ó dÉÄêìáâ=Ç~~êçã=~ääÉÉå=çêáÖáåÉäÉ=
çåÇÉêÇÉäÉå=çÑ=ÇÉ=Çççê=ÇÉ=Ñ~ÄêáJ
â~åí=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=çåÇÉêÇÉäÉåK=
i~~í=êÉé~ê~íáÉë=~ääÉÉå=ìáíîçÉêÉå=
Çççê=ÉÉå=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=
ïÉêâéä~~íëK
Om gelijkblijvende hoge prestaties
in stand te houden, zijn regelmatige
controles en bijstellingen van
de motor noodzakelijk.
Regelmatig onderhoud waarborgt
een lange bedrijfsduur.
Gebruiksaanwijzing motor
Nederlands
De vereiste onderhoudsintervallen
en de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden zijn in de volgende
tabel vermeld.
De intervallen volgens bedrijfsuren of
andere tijdsaandui-dingen moeten
worden aangehouden afhankelijk van
wat het eerst het geval is.
Bij gebruik onder ver-zwaarde
omstandigheden is vaker onderhoud
noodzakelijk.
Laat de machine aan het einde van
het seizoen door een gespecialiseerde werkplaats controleren en
onderhouden.
Onderhoudsschema
Onderhoudswerkzaamheden
Na de eerste
Voor elk
5 bedrijfsuren gebruik of elke
5 uren
Motorafdekking reinigen

Motorolie controleren

Motorolie verversen
Luchtfilter controleren

Eenmaal per
seizoen of elke
25 uren
Eenmaal per
seizoen of elke
50 uren
1)

Eenmaal per
seizoen of elke
100 uren

2)
Luchtfilter onderhouden

Bougies controleren
Bougies onderhouden

Benzinefilter vervangen

Actievekoolfilter reinigen/
vervangen
2)
Omgeving van uitlaat reinigen
1)
2)

Bij zware belasting onder hoge omgevingstemperaturen.
Bij gebruik in stoffige omgeving vaker reinigen.
Oliecontrole
 Controleer het oliepeil voor elke
start van de motor.
 Het juiste oliepeil moet altijd
worden aangehouden.
Zie „Oliepeil controleren“.
Olie verversen
! dÉî~~ê>
lìÇÉ=ãçíçêçäáÉ=â~å=íçí=ÜìáÇâ~åâÉê=
äÉáÇÉå=~äë=ÜÉí=î~~â=Éå=ä~åÖÇìêáÖ=ãÉí=
ÇÉ=ÜìáÇ=áå=~~åê~âáåÖ=âçãíK=
eçÉïÉä=ÇÉ=â~åë=ÜáÉêçé=òÉÉê=âäÉáå=áëI=
îççê=òçîÉê=ãÉå=åáÉí=Ç~ÖÉäáàâë=ãÉí=
çìÇÉ=çäáÉ=çãÖ~~íI=áë=ÜÉí=íçÅÜ=
ê~~Çò~~ã=çã=å~=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=
ãÉí=çìÇÉ=çäáÉ=òáàå=Ü~åÇÉå=òç=ëåÉä=
ãçÖÉäáàâ=Éå=ÖêçåÇáÖ=ãÉí=ï~íÉê=
Éå òÉÉé=íÉ=ï~ëëÉåK
iÉí=çé>
q~é=ÇÉ=çäáÉ=~Ñ=~äë=ÇÉ=ãçíçê=åçÖ=
ï~êãI=ã~~ê=åáÉí=ãÉÉê=ÜÉÉí=áëK=
_áà ÇÉòÉ=íÉãéÉê~íììê=ëíêççãí=
ÇÉ=çäáÉ=ëåÉä=Éå=îçääÉÇáÖ=ìáíK
Afbeelding 4
 Verwijder de olievuldop (1).
 Laat de olie in een geschikte bak
lopen door
– Openen van de olieaftapschroef
(2) resp. (3) afhankelijk van de
uitvoering
of
– kantel de machine op de zijkant
(luchtfilterzijde naar boven).
! dÉî~~ê>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=äçéÉå=íçí=ÇÉ=ÄÉåòáåÉJ
í~åâ=äÉÉÖ=áë=îççêÇ~í=ì=ÇÉ=ã~ÅÜáåÉ=
â~åíÉäí=çã=ÇÉ=çäáÉ=íÉ=ä~íÉå=ïÉÖäçéÉåK
 Draai de olieaftapschroef (indien
deze is verwijderd) weer in en
draai de schroef stevig vast.
 Vul de olietank met de geadviseerde olie en controleer het
oliepeil.
 Bevestig de olievuldop weer.
Opmerking
Voer oude olie altijd volgens
de geldende milieuvoorschriften af.
Geadviseerd wordt om de oude
olie in een dichte tank naar een
inzamelplaats voor oude olie
te brengen.
De oude olie mag niet bij het restafval worden gegooid en mag niet
over de vloer of grond worden uitgegoten om de olie te laten
wegsijpelen.
Onderhoud van het
luchtfilter
Een vuil luchtfilter houdt de luchtstroom naar de carburateur tegen.
Het luchtfilter moet regelmatig
worden nagezien of vervangen
om een defect van de carburateur
te voorkomen. In een zeer stoffige
omgeving kan het nodig zijn om
vaker onderhoud uit te voeren.
31
Nederlands
Een papieren filter kan niet gereinigd
worden en moet volgens het onderhoudsinterval vervangen worden.
! dÉî~~ê>
dÉÄêìáâ=îççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=î~å=ÜÉí=
äìÅÜíÑáäíÉê=åççáí=ÄÉåòáåÉ=çÑ=çéäçëJ
ãáÇÇÉä=ãÉí=ÉÉå=ä~~Ö=îä~ãéìåíK=
bê ÄÉëí~~í=Äê~åÇJ=çÑ=ÉñéäçëáÉÖÉî~~êK
iÉí=çé>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=åççáí=òçåÇÉê=äìÅÜíÑáäíÉê=
äçéÉåK=_ÉëÅÜ~ÇáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ãçíçê=
çÑ=ÉÉå=îÉêÜççÖÇÉ=ëäáàí~ÖÉ=î~å=ÇÉ=
ãçíçê=â~å=ÜÉí=ÖÉîçäÖ=òáàåK
Afbeelding 5
Type A:
 Luchtfilterafdekking (1) tegen
de wijzers van de klok (naar links)
draaien en naar achteren naar
buiten trekken.
 Papieren filterelement (3) verwijderen.
 Luchtfilterafdekking (1) en
montageflens (4) reinigen.
 Nieuw papieren filterelement in
de luchtfilterafdekking monteren.
 Vasthoudstrips (2) van de luchtfilterafdekking in de vasthoudsleuven (5) van de montageflens
duwen en met de wijzers van
de klok mee (naar rechts) tot aan
de aanslag draaien.
 Op correct vastzitten van de luchtfilterafdekking letten!
Type B:
 Op de vasthoudstrips (2) van
de luchtfilterafdekking (1) drukken
en deksel verwijderen.
 Papieren filterelement (3)
verwijderen.
 Klop het papierelement meermaals licht op een hard oppervlak
om het vuil te verwijderen of blaas
verontreinigingen met perslucht
van binnen door het filter uit.
Probeer nooit om het vuil er uit
te borstelen. Het wordt hierdoor
alleen vaster in de vezels gewreven. Vervang het papierelement
als het te vuil geworden is.
 Papieren filterelement weer
inzetten.
32
Gebruiksaanwijzing motor
 Afdekking monteren:
– Onderste vasthoudstrips van
de luchtfilterafdekking in
de onderste vasthoudsleuven
van de luchtfilterbehuizing (4)
drukken.
– Luchtfilterafdekking omhoog
duwen tot de bovenste vasthoudstrips (2) in de bovenste
vasthoudsleuven (5) vastklikken.
 Op correct vastzitten van de luchtfilterafdekking letten!
Onderhoud van de bougie
! dÉî~~ê>
i~~í=ÇÉ=ãçíçê=~ÑâçÉäÉåK
sçÉê=ÖÉÉå=çåíëíÉâáåÖëíÉëí=ìáí=~äë=ÇÉ=
ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK=pí~êí=ÇÉ=ãçíçê=
åáÉí=~äë=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=îÉêïáàÇÉêÇ=áëK
Om de motor correct te laten lopen,
moet de elektrodenafstand van
de bougie correct zijn ingesteld
en vrij van verontreinigingen zijn.
Afbeelding 6
 Trek de bougiestekker (1) los
en draai de bougie (2) met een
bougiesleutel naar buiten.
 Controleer de bougie optisch.
Vervang de bougie als deze duidelijk versleten is of als de isolator
beschadigd is.
 Reinig de bougie met een draadborstel als deze opnieuw moet
worden gebruikt.
 Meet de elektrodenafstand met een
voelermaat.
Stel de afstand eventueel bij door
de zij-elektrode iets te verbuigen.
De elektrodenafstand moet 0,70 tot
0,80 mm bedragen (afbeelding 7).
 Controleer dat de dichtring van de
bougie zich in een goede toestand
bevindt. Draai de bougie vervolgens
met de hand in om beschadiging
van de schroefdraad te voorkomen.
 Als de bougie handvast zit, moet
deze met een bougiesleutel worden
vastgedraaid.
iÉí=çé>
aê~~á=ÇÉ=ÄçìÖáÉ=åáÉí=íÉ=î~ëíK=
iÉí=çé=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ï~~êÇÉ=îççê=ÜÉí=
î~ëíÇê~~áÉå=î~å=ÉÉå=ÄçìÖáÉ=ãÉí=ÉÉå=
ÄçìÖáÉëäÉìíÉäW
Ó ÉÉå=åáÉìïÉ=ÄçìÖáÉ=ã~ñáã~~ä=ÉÉå=
Ü~äîÉ=ëä~Ö=NLO
Ó ÖÉÄêìáâíÉ=ÄçìÖáÉ=ã~ñáã~~ä=
NL Ó=NL âï~êíëä~ÖK
U=
Q=
bÉå=åáÉí=ÅçêêÉÅí=î~ëíÖÉÇê~~áÇÉ=
ÄçìÖáÉ=â~å=òÉÉê=ÜÉÉí=ïçêÇÉå=
Éå=ÇÉ=ãçíçê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåK
Onderhoud van het actievekoolfilter/benzinefilter
Deze onderhoudswerkzaamheden
alleen door een gespecialiseerde
werkplaats volgens onderhoudsschema laten uitvoeren
Reiniging van de motor
Als de motor eerst gedraaid heeft,
moet deze voor de reiniging minstens een uur afkoelen.
Verwijder regelmatig gras en vuil van
de motor. Reinig de vingerbescherming en de omgeving van de uitlaat.
Gebruik hiervoor een borstel of perslucht.
iÉí=çé>
péìáí=ÇÉ=ãçíçê=åáÉí=ãÉí=ï~íÉê=
~Ñ=çã=ÇÉòÉ=íÉ=êÉáåáÖÉåK=
^åÇÉêë=â~å=ÇÉ=Äê~åÇëíçÑ=îÉêçåíêÉáJ
åáÖÇ=ïçêÇÉåK=t~íÉê=ìáí=ÉÉå=íìáåëä~åÖ=
çÑ=ÉÉå=ÜçÖÉÇêìâêÉáåáÖÉê=â~å=áå=ÜÉí=
äìÅÜíÑáäíÉê=çÑ=ÇÉ=ìáíä~~íçéÉåáåÖ=ÄáååÉåJ
ÇêáåÖÉå=Éå=ÇÉ=ãçíçê=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåK
! dÉî~~ê>
léÜçéáåÖ=î~å=îìáä=êçåÇ=ÇÉ=ìáíä~~í=
â~å=íçí=Äê~åÇ=äÉáÇÉåK=
`çåíêçäÉÉê=Éå=êÉáåáÖ=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=
î~å=ÇÉ=ìáíä~~í=îççê=Éäâ=ÖÉÄêìáâK
Gebruiksaanwijzing motor
Nederlands
 Bewaar de motor op een schone,
Opslag
Opmerking
Voor opslag langer dan 30 dagen
kan aan de brandstof een
stabilisator worden toegevoegd.
Neem contact op met uw vakhandel
of de klantenservicewerkplaats.
Bij motoren die langer dan 30 dagen
worden opgeslagen, mag zich geen
brandstof in de tank bevinden.
Dit ter voorkoming van de vorming
van resten in de brandstofinstallatie,
in het bijzonder in belangrijke delen
van de carburateur.
 Laat de motor lopen tot de tank
geen brandstof meer bevat
en de motor stil blijft staan.
 Vervang de olie. Zie „Olie verversen”.
 Verwijder de bougie en laat ca.
15 ml motorolie in de cilinder
lopen. Monteer de bougie weer
en trek langzaam aan het starterkoord zodat de olie zich verdeelt.
 Verwijder gras en vuil van de
motor, onder de motorafscherming en rondom de uitlaat.
 Lak alle plaatsen waarvan
de verf is afgebladderd en bestrijk
plaatsen die kunnen roesten
met een dunne laag olie.
droge en goed geventileerde plaats
en niet in de buurt van machines
die met een vlam of waakvlam
werken, zoals verwarmingsinstallaties, heetwaterboilers of wasdrogers. Ook moeten plaatsen
worden gemeden waar zich een
elektromotor bevindt die vonken
voortbrengt of waar elektrische
gereedschappen worden gebruikt.
 Voor zover mogelijk mogen mag
geen opslagplaats met een hoge
luchtvochtigheid worden
gekozen, aangezien deze de
vorming van roest bevordert.
 De machine moet waterpas
worden bewaard. Als de machine
schuin staat, kan er brandstof
of olie naar buiten komen.
Garantie
De door onze maatschappij of de
importeur in uw land uitgegeven
garantiebepalingen zijn van toepassing.
Storingen aan uw machine verhelpen wij kosteloos in het kader van
de garantie, indien een materiaal- of
fabricagefout daarvan de oorzaak is.
Neem in een garantiegeval contact
op met uw leverancier of de
vestiging bij u in de buurt.
Handelwijze na langdurige
opslag
 Controleer de motor zoals
beschreven in het gedeelte
„Controle voor het gebruik”.
 Als de brandstof voor de opslag
is afgetapt, moet de tank met
verse benzine worden gevuld.
Als er een jerrycan met benzine
aanwezig is, moet er op worden
gelet dat er zich verse benzine
in bevindt.
 Als de cilinder tijdens de opslag
is gesmeerd, ontwikkelt de motor
tijdens het starten een beetje
rook. Dit is normaal.
Fouten opsporen
Fout
Motor start niet.
Mogelijke oorzaak
Veiligheidsbeugel niet bediend.
Geen brandstof in de tank.
Benzine te oud.
Motor in koude toestand, choke/primer
(indien aanwezig) niet bediend.
Gashendel niet op „START” of op maximaal toerental gezet.
Oplossing
Bedien de veiligheidsbeugel
(indien aanwezig).
Tank vullen met schone, verse en loodvrije
brandstof.
Oude brandstof buitenshuis in een geschikte
bak laten lopen.
Tank vullen met schone, verse en loodvrije
brandstof.
Bedien de choke/primer.
Gashendel op „START” of maximaal
toerental zetten.
33
Nederlands
Fout
Motor start niet
Gebruiksaanwijzing motor
Mogelijke oorzaak
Bougiestekker niet vastgestoken.
Bougie vuil of defect.
Oplossing
Bougiestekker weer op de bougie steken.
Bougie reinigen.
Elektrodenafstand bijstellen of bougie
vervangen.
Verstopte benzineleiding.
Benzineleiding laten reinigen*).
Motor loopt onregelChoke (indien aanwezig) bediend.
Chokehendel terugzetten.
matig (stottert).
Bougiestekker los aangebracht.
Bougiestekker stevig vaststeken.
Benzine te oud.
Oude brandstof buitenshuis in een geschikte
Water of vuil in brandstofinstallatie.
bak laten lopen.
Tank vullen met schone, verse en loodvrije
brandstof.
Luchtfilter vuil.
Luchtfilter reinigen.
Bougie gesmoord, defect of elektroden- Elektrodenafstand bijstellen of bougie
afstand te groot.
vervangen.
Motor raakt oververhit. Te weinig motorolie.
Carter met juiste hoeveelheid olie vullen.
Luchtstroom beperkt.
Gemaaid gras en verontreinigingen uit
de buurt van de koelribben van de motor
en het compressorhuis verwijderen.
Motor slaat af bij hoog
Elektrodenafstand te klein.
Bougie demonteren en elektrodenafstand
toerental.
bijstellen.
*)
Laat deze werkzaamheden alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.
Opmerking
Neem voor reparaties die buiten de bovengenoemde werkzaamheden vallen contact op met de klantenservice
van uw leverancier bij u in de buurt.
34
Istruzioni per l’uso – Motore
Indice
Uso di questo documento . . . . . 35
Per la vostra sicurezza . . . . . . . 35
Informazioni sul motore . . . . . . . 36
Istruzioni per il funzionamento . . 37
Manutenzione . . . . . . . . . . . . . . 38
Pulizia del motore. . . . . . . . . . . . 41
Magazzinaggio . . . . . . . . . . . . . 41
Garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Diagnosi es eliminazione
dei guasti . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uso di questo documento
Come utilizzatore di questo apparecchio, prima di usarlo la prima
volta, leggere attentamente questo
libretto d’istruzioni.
Comportarsi conformemente e conservarlo per il successivo impiego.
Non permettere mai l’uso dell’apparecchio a bambini oppure ad altre
persone, che non conoscono
queste istruzioni per l’uso.
Questo libretto contiene istruzioni
di sicurezza, che
– richiamano l’attenzione su pericoli
relativi al motore,
– fanno presenti pericoli di ferite,
– indicano in che modo il pericolo di
ferite può essere evitato o limitato.
Le istruzioni di sicurezza di questo
libretto d’istruzioni sono contrassegnate come segue:
!
mÉêáÅçäç>
fåÇáÅ~=ìå=éÉêáÅçäç=áããáåÉåíÉK=
få Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=Çá=èìÉëí~=
~îîÉêíÉåò~=ëìëëáëíÉ=éÉêáÅçäç=
Çá ãçêíÉ=ç=Çá=ÑÉêáíÉ=Öê~îáëëáãÉK
^ííÉåòáçåÉ>
fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=éÉêáÅçäçë~K=
få Å~ëç=ÇÛáåçëëÉêî~åò~=Çá=èìÉëí~=
~îîÉêíÉåò~=éçëëçåç=îÉêáÑáÅ~êëá=ÑÉêáíÉ=
äáÉîá=ç=Ç~ååá=ã~íÉêá~äáK
Avvertenza
Indica istruzioni per l’uso ed informazioni importanti.
Italiano
Informazioni sulla carcassa
del motore
Figura 8
Queste informazioni sono molto importanti per la successiva identificazione ai fini dell’ordinazione di pezzi
di ricambio per l’apparecchio e per
il servizio assistenza clienti.
Riportare tutti i dati del motore nella
casella (figura 9).
Per la vostra sicurezza
Avvertenza
In seguito si parla genericamente di
«apparecchio». Il motore può essere
montato in diversi apparecchi.
! mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É ÇÛáåÅÉåÇáç>
i~=ÄÉåòáå~=ÉÇ=á=î~éçêá=Çá=ÄÉåòáå~=
ëçåç=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑá~ãã~Äáäá=
ÉÇ ÉëéäçëáîáK=
rå=áåÅÉåÇáç=ç=ìåÛÉëéäçëáçåÉ=éì∂=
éêçîçÅ~êÉ=Öê~îá=ìëíáçåá=ç=ä~=ãçêíÉK=
pÉ=ä~=ÄÉåòáå~=ê~ÖÖáìåÖÉ=áä=Åçêéç=
çééìêÉ=á=îÉëíáíáI=ä~î~êÉ=áããÉÇá~í~J
ãÉåíÉ=ä~=éÉääÉ=É Å~ãÄá~êëá=á=îÉëíáíáK
Ó mÉê=áä=êáÑçêåáãÉåíçI=éêáã~=Çá=~éêáêÉ=
áä=í~ééç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáçI=ëéÉÖåÉêÉ=
áä ãçíçêÉ=É=ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=
~äãÉåç=éÉê=ÇìÉ=ãáåìíáK
Ó oáÉãéáêÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=~ääÛ~éÉêíç=
çééìêÉ=áå=ìå=äìçÖç=ÄÉå=îÉåíáä~íçK
Ó rë~êÉ=ëçäç=ÅçåíÉåáíçêá=éÉê=Å~êÄìJ
ê~åíá=çãçäçÖ~íáK
Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ã~á=í~åáÅÜÉ=åÉääÛáåJ
íÉêåç=Çá=ìå=îÉáÅçäçI=Çá=ìå~=ãçíêáÅÉ=
çééìêÉ=ëì=ìå=ëÉãáêáãçêÅÜáç=Åçå=
ìå~=ÅçéÉêíìê~=Çá=éä~ëíáÅ~K=
aÉéçêêÉ ëÉãéêÉ=ä~=í~åáÅ~=éÉê=
êáÑçêåáêÉ=~=íÉêê~=É=~Ç=ìå~=ÅÉêí~=
Çáëí~åò~=Ç~ä=îÉáÅçäçK
Ó pÉ=éçëëáÄáäÉI=~ääçåí~å~êÉ=Ç~ääÛ~ìíçJ
Å~êêç=ç=Ç~ä=ëÉãáêáãçêÅÜáç=Öäá=
~éé~êÉÅÅÜá=Ñìåòáçå~åíá=~=ãçíçêÉ=
ÉÇ=ÉëÉÖìáêÉ=áä=êáÑçêåáãÉåíç=~=íÉêê~K=
pÉ=èìÉëíç=åçå=≠=éçëëáÄáäÉI=êáÑçêåáêÉ=
í~äá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=ìå~=í~åáÅ~I=
É åçå=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=Ç~ä=ÇáëíêáÄìJ
íçêÉI=Åçå=áä=íìÄç=Çá=êáÑçêåáãÉåíçK
Ó i~ëÅá~êÉ=ä~=éáëíçä~=Çá=ÉêçÖ~òáçåÉ=
åÉä=ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=ç=ÇÉää~=í~åáÅ~I=ÑáåÅܨ=
åçå=≠=ëí~íç=ÅçåÅäìëç=áä=êáÑçêåáJ
ãÉåíçK=kçå=ìë~êÉ=ä~=äÉîÉíí~=
ÇÛ~êêÉëíç=éÉê=áä=êáÑçêåáãÉåíç=
ÅçåíáåìçK
Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=
áä ëÉêÄ~íçáçK=oáÉãéáêÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=
Ñáåç=~=ÇìÉ=ÅÉåíáãÉíêá=ëçííç=áä=ÄçêÇç=
áåÑÉêáçêÉ=ÇÉä=ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãJ
éáãÉåíçI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=áä=Å~êÄìJ
ê~åíÉ=éçëë~=Çáä~í~ëáK
Ó qÉåÉêÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉ=äçåí~åç=
Ç~ ëÅáåíáääÉI=Ñá~ããÉ=äáÄÉêÉI=
ä~ãé~ÇÉ=Çá=ëÉÖå~ä~òáçåÉI=Ñçåíá=
Çá Å~äçêÉ=É=Ç~=~äíêÉ=Ñçåíá=Çá=~ÅÅÉåJ
ëáçåÉK
Ó kçå=êáÑçêåáêÉ=ã~á=~éé~êÉÅÅÜá=
áå ~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáI=éçáÅܨ=åÉä=
êáÑçêåáãÉåíç=ëá=ëîáäìéé~åç=î~éçêá=
áåÑá~ãã~ÄáäáK
Ó kçå=Ñìã~êÉK
Ó `çåíêçää~êÉ=ëéÉëëç=ëÉ=á=íìÄá=ÇÉä=
Å~êÄìê~åíÉI=áä=ëÉêÄ~íçáçI=áä=í~ééç=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=É=Öäá=ÉäÉãÉåíá=Çá=
ÅçääÉÖ~ãÉåíç=éêÉëÉåí~åç=äÉëáçåá=
ç éìåíá=Çá=éÉêÇáí~K=
pçëíáíìáêäá=ëÉ=åÉÅÉëë~êáçK
Ó mÉê=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~ÅÅÉêí~êëá=
ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉI=
äç ëÅ~éé~ãÉåíçI=áä=í~ééç=ÇÉä=
ëÉêÄ~íçáç=ÉÇ=áä=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~=ëá~åç=
ãçåí~íáK
Ó kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=éêáîç=ÇÉää~=
Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK
Ó pÉ=ëá=≠=îÉêë~íç=Å~êÄìê~åíÉI=éêáã~=
Çá=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~ííÉåÇÉêÉ=
ÅÜÉ áä=Å~êÄìê~åíÉ=ëá~=Éî~éçê~íçK
Ó aìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=Çá=~éé~J
êÉÅÅÜáI=åçå=áåÅäáå~êÉ=áä=ãçíçêÉ=
çééìêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=í~åíç=
Ç~ Ñ~êÉ=ÑìçêáìëÅáêÉ=Å~êÄìê~åíÉK
Ó kçå=ìë~êÉ=äç=ëí~êíÉê=éÉê=ëéÉÖåÉêÉ=
áä=ãçíçêÉK
Ó qê~ëéçêí~êÉ=Öäá=~éé~êÉÅÅÜá=
ëÉãéêÉ=Åçå=áä=ëÉêÄ~íçáç=îìçíçK
Ó kçå=ÅçåëÉêî~êÉ=ÄÉåòáå~=çééìêÉ=
~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=áä=ëÉêÄ~íçáç=éáÉåç=
áå=éêçëëáãáí¶=ÇÛáãéá~åíá=Çá=êáëÅ~äJ
Ç~ãÉåíçI=ëíìÑÉI=ëÅ~äÇ~Ä~Öåá=
ç ~äíêá=~éé~êÉÅÅÜáI=ÅÜÉ=ëçåç=Ççí~íá=
Çá=ëéáÉ=äìãáåçëÉ=ç=Çá=~äíêÉ=Ñçåíá=
Çá ~ÅÅÉåëáçåÉI=éçáÅܨ=èìÉëíÉ=
éçíêÉÄÄÉêç=áååÉëÅ~êÉ=á=î~éçêá=
Çá ÄÉåòáå~K
35
Italiano
mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É ÇÛáåÅÉåÇáç>
kÉääÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ÇÉä=ãçíçêÉ=ëá=ëîáäìéJ
é~åç=ëÅáåíáääÉK=nìÉëíÉ=éçëëçåç=
áååÉëÅ~êÉ=î~éçêá=áåÑá~ãã~Äáäá=
éêÉëÉåíá=åÉääÉ=~Çá~ÅÉåòÉK=
nìÉëíç éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ìåÛÉëéäçJ
ëáçåÉ=çééìêÉ=ìå=áåÅÉåÇáçK
Ó kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=áå=éêçëëáãáí¶=
Çá=áãéá~åíá=~=Ö~ë=ÇáÑÉííçëáK
Ó kçå=ìíáäáòò~êÉ=~ìëáäá=ÇÛ~îîá~ãÉåíç=
ëçííç=éêÉëëáçåÉI=éçáÅܨ=á=äçêç=
î~éçêá=ëçåç=áåÑá~ãã~ÄáäáK
!
! mÉêáÅçäç=Çá=~ëÑáëëá~>
f=ãçíçêá=ëîáäìéé~åç=ãçåçëëáÇç=
Çá Å~êÄçåáçI=ìå=Ö~ë=íçëëáÅç=áåçÇçêÉ=
ÉÇ=áåÅçäçêÉK=
i~=êÉëéáê~òáçåÉ=Çá=ãçåçëëáÇç=Çá=
Å~êÄçåáç=éì∂=éêçîçÅ~êÉ=îÉêíáÖáåáI=
ëîÉåáãÉåíç=çééìêÉ=ä~=ãçêíÉK
Ó ^îîá~êÉ=É=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=áä=ãçíçêÉ=
ëçäç=~ääDÉëíÉêåç=Çá=ÉÇáÑáÅáK
Ó kçå=~îîá~êÉ=ç=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=
áä ãçíçêÉ=áå=~ãÄáÉåíá=ÅÜáìëáI=~åÅÜÉ=
ëÉ=éçêíÉ=ç=ÑáåÉëíêÉ=ëçåç=~éÉêíáK
!
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
rå=~îîá~ãÉåíç=~ÅÅáÇÉåí~äÉ=éì∂=
éêçîçÅ~êÉ=Öê~îá=ÑÉêáíÉI=ìå=áåÅÉåÇáç=
ç ìå~=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~K
Ó mêáã~=Çá=èì~äëá~ëá=ä~îçêçI=ÅçãÉ=
éÉê=ÉëK=ä~îçêá=Çá=êÉÖçä~òáçåÉ=
ç=Çá=êáé~ê~òáçåÉI=ëí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=
áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åÇÉä~=
ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=ÉÇ=~ääçåí~å~êäç=
Ç~ää~ Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK
Ó mÉê=äÉ=éêçîÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=
ìíáäáòò~êÉ=ëçäç=ìå=~éé~êÉÅÅÜáç=
éÉê áä=Åçåíêçääç=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=
çãçäçÖ~íçK
Ó kçå=ÉëÉÖìáêÉ=éêçîÉ=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=
~=Å~åÇÉä~=êáãçëë~K
! mÉêáÅçäç=Çá=ìëíáçåá>=
mÉêáÅçäç ÇÛáåÅÉåÇáç>
rå=ãçíçêÉ=áå=ãçíç=éêçÇìÅÉ=Å~äçêÉK=
m~êíá=ÇÉä=ãçíçêÉI=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=
äç ëÅ~éé~ãÉåíçI=ëá=ëìêêáëÅ~äÇ~åçK=
rå=ÉîÉåíì~äÉ=Åçåí~ííç=éì∂=Å~ìë~êÉ=
Öê~îá=ìëíáçåáK=
`çêéá=Éëíê~åÉá=áåÑá~ãã~ÄáäáI=ÅçãÉ=
ÑçÖäáÉI=ÉêÄ~I=~êÄìëíá=ÉÅÅKI=éçëëçåç=
áåÅÉåÇá~êëáK
36
Istruzioni per l’uso – Motore
Ó i~ëÅá~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=äç=ëÅ~éé~J
ãÉåíçI=áä=ãçåçÄäçÅÅç=É=äÉ=~äÉííÉ=Çá=
ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíç=éêáã~=Çá=íçÅÅ~êäáK
Ó qÉåÉêÉ=á=Ä~ãÄáåá=~=Çáëí~åò~=Ç~ä=
ãçíçêÉ=Å~äÇç=ç=áå=ãçíçK
Ó ^ääçåí~å~êÉ=Öäá=çÖÖÉííá=Éëíê~åÉá=
áåÑá~ãã~Äáäá=Ç~ääÉ=îáÅáå~åòÉ=ÇÉääç=
ëÅ~éé~ãÉåíç=É=ÇÉä=ÅáäáåÇêçK
! mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~>=
mÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáç>
iÉ=ëÅáåíáääÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=éçëëçåç=
ÉëëÉêÉ=Å~ìë~=ÇÛáåÅÉåÇáç=ç=Çá=ëÅçëë~=
ÉäÉííêáÅ~K
!
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
däá=ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉ=éçëëçåç=
íçÅÅ~êÉ=ç=ëíê~éé~êÉ=ã~åáI=éáÉÇáI=
Å~éÉääáI=îÉëíáíá=ç=é~êíá=ÇÉá=îÉëíáíáK=
nìÉëíç=éì∂=Åçãéçêí~êÉ=Öê~îá=ÑÉêáíÉK
Ó rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=
á Çáëéçëáíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=áåëí~ää~íáK
Ó qÉåÉêÉ=ã~åá=É=éáÉÇá=äçåí~åç=Ç~Öäá=
ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉK
Ó mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=áä=ä~îçêç=ê~ÅÅçJ
ÖäáÉêÉ=á=Å~éÉääá=äìåÖÜá=É=íçÖäáÉêëá=
Öäá çêå~ãÉåíáK
Ó kçå=áåÇçëë~êÉ=îÉëíáíá=~ãéá=
É Å~ÇÉåíáI=ä~ÅÅá=éÉåÇÉåíá=çééìêÉ=
é~êíá=ÅÜÉ=éçëëçåç=áãéáÖäá~êëáK
!
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>
fä=ê~éáÇç=êá~îîçäÖáãÉåíç=ÇÉää~=ÑìåÉ=
ÇD~îîá~ãÉåíç=EÅçåíê~ÅÅçäéç=éÉê=ÉëK=
~=Å~ìë~=Çá=ìå~=ã~åÅ~í~=~ÅÅÉåëáçåÉF=
íáê~=ã~åç=É=Äê~ÅÅáç=áå=ÇáêÉòáçåÉ=ÇÉä=
ãçíçêÉ=éêáã~=ÅÜÉ=ëá=éçëë~=ä~ëÅá~êÉ=
ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~ãÉåíçK=
nìÉëíç éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ÑÉêáíÉK
Ó mÉê=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=íáê~êÉ=äÉåí~J
ãÉåíÉ=ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~ãÉåíç=
ÑáåÅܨ=åçå=ëá=~îîÉêíÉ=êÉëáëíÉåò~I=
íáê~êÉ=éçá=Çá=ëÅ~ííç=Åçå=Ñçêò~K
Ó mêáã~=Çá=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉI=íçÖäáÉêÉ=
íìííá=Öäá=çÖÖÉííá=ÇÉéçëíá=ëìä=ãçíçêÉK
Ó däá=ÉäÉãÉåíá=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=ÅçääÉJ
Ö~íáI=ÅçãÉ=ä~ãÉ=Çá=í~ÖäáçI=îÉåíçä~I=
ÉäÉãÉåíá=Çá=íê~ëãáëëáçåÉ=ÉÅÅKI=
ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=Ñáëë~íá=ë~äÇ~ãÉåíÉK
! mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ>=
a~ååá ~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç>
Ð=îáÉí~íç=ãçÇáÑáÅ~êÉ=äÉ=êÉÖçä~òáçåá=
ÇÉä ãçíçêÉ=ÉëÉÖìáíÉ=~ääÛçêáÖáåÉK
Simboli sull’apparecchio
Sul motore sono applicate indicazioni di sicurezza e d’avvertimento,
rappresentate con simboli o pittogrammi. I singoli simboli hanno
il seguente significato:
!
Attenzione!
Avvertimento per una
fonte di pericolo.
Prima della messa
in funzione leggere
le istruzioni per l’uso!
Avvertimento per
superficie molto calda!
Avvertimento per
vapori tossici!
Non usare l’apparecchio sotto la
pioggia!
La benzina è infiammabile!
Rifornire con carburante senza piombo!
Mantenere sempre ben leggibili
questi simboli sull’apparecchio.
Informazioni sul motore
In questo libretto di istruzioni per
l’uso sono descritti diversi modelli.
Le figure possono differire in qualche
dettaglio dall’apparecchio acquistato.
Confrontare la figura 1 con l’apparecchio e memorizzare bene
la disposizione dei diversi elementi
di comando e dispositivi di regolazione.
Figura 1
1 Tappo del serbatoio
2 Maniglia di avviamento
3 Tappo di riempimento
dell’olio/asta di livello
Istruzioni per l’uso – Motore
Italiano
4
5
6
Cofano motore
Scappamento
a) Candela d’accensione
b) Cappuccio della candela
7 Iniettore (a seconda del
modello)
8 Filtro dell’aria
9 Interruttore Acceso/Spento
(a seconda del modello)
10 Leva dello starter (a seconda
del modello)
11 Rubinetto benzina (a seconda
del modello)
Istruzioni per il funzionamento
Controllo prima dell’impiego
Tipi di olio raccomandati
^ííÉåòáçåÉ>
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=îáÉåÉ=ÅçåëÉÖå~íç=
ëÉåò~=Å~êÄìê~åíÉ=É=ëÉåò~=çäáç=åÉä=
ãçíçêÉK=fä=ãçíçêÉ=ìë~íç=ëÉåò~=çäáç=
ëìÑÑáÅáÉåíÉ=éì∂=ëìÄáêÉ=Ç~ååá=åçíÉîçäáK=
nìÉëíá=Ç~ååá=ëçåç=ÉëÅäìëá=Ç~ää~=
Ö~ê~åòá~K
 Introdurre l’olio prima di avviare
il motore.
Non riempire eccessivamente.
Il serbatoio dell’olio ha una
capacità di circa 0,6 litri.
Usare solo olio per motori a 4 tempi
della classificazione SF/SG/SH/SJ
o superiore.
Scegliere la viscosità dell’olio,
in dipendenza dalla temperatura
esterna, dalla tabella seguente:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Viscosità singola
b) Viscosità multipla
SAE30 per il tipo A e SAE 10W-30
per il tipo B sono consigliati per l’uso
generale nel campo di temperatura
normale.
Se s’impiega olio con una sola
viscosità, scegliere questa dalla
tabella per la temperatura media
nella zona d’impiego.
^ííÉåòáçåÉ>
iÛìëç=Çá=ìå=çäáç=Çá=èì~äáí¶=ëÅ~ÇÉåíÉ=
ç Çá=ìå=çäáç=éÉê=ãçíçêá=~=O=íÉãéá=éì∂=
~ÄÄêÉîá~êÉ=ä~=Çìê~í~=ìíáäÉ=ÇÉä=ãçíçêÉ=
ç=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=áä=ãçíçêÉK
Controllare il livello dell'olio
^ííÉåòáçåÉ>
mÉê=áä=Åçåíêçääç=éêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=
ÅÜÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëá~=Çáëéçëíç=ëì=
ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éá~å~=Åçå=áä=ãçíçêÉ=
ëéÉåíçK
Figura 2
 Svitare il tappo di riempimento
dell’olio (1) e pulire l’asta di livello
dell’olio.
 Inserire l’asta di livello dell’olio
nel bocchettone di riempimento.
Avvitare un quarto di giro.
 Svitare l’asta di livello dell’olio.
 Estrarre l’asta di livello e controllare il livello dell’olio.
Se il livello è troppo basso,
aggiungere lentamente un poco
d’olio fino al riferimento superiore
«max.» dell’asta di livello.
 Avvitare bene l’asta di livello
dell’olio prima di avviare il motore.
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=áåíêçÇìêêÉ=íêçééç=çäáçK=
iÛçäáç=áåíêçÇçííç=áå=ÉÅÅÉëëç=éì∂=
Å~ìë~êÉ=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉI=ëîáäìééç=
Çá ÑìãçI=ÇáÑÑáÅçäí¶=ÇÛ~îîá~ãÉåíçI=
Å~åÇÉä~=ëéçêÅ~=ç=Ñáäíêç=ëéçêÅç=ÇÛçäáçK
Carburanti consigliati
! mÉêáÅçäç>
Ó ^=ÇÉíÉêãáå~íÉ=ÅçåÇáòáçåá=ä~=ÄÉåJ
òáå~=≠=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑá~ãã~ÄáäÉ=
ÉÇ=Éëéäçëáî~K
Ó oáÑçêåáêÉ=ëçäç=áå=~ãÄáÉåíÉ=ÄÉå=
îÉåíáä~íç=ÉÇ=~=ãçíçêÉ=ëéÉåíçK=
kçå Ñìã~êÉ=É=ëéÉÖåÉêÉ=íìííÉ=äÉ=
Ñçåíá=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=åÉääÉ=îáÅáå~åòÉ=
ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=çééìêÉ=åÉä=äìçÖç=
Çá ÇÉéçëáíç=éÉê=Å~êÄìê~åíáK
Ó kçå=êáÉãéáêÉ=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=
áä ëÉêÄ~íçáç=ÇÉä=Å~êÄìê~åíÉ=
EåÉä ÄçÅÅÜÉííçåÉ=Çá=êáÉãéáãÉåíç=
åçå=ÇÉîÉ=ÉëëÉêîá=Å~êÄìê~åíÉFK=
açéç=áä=êáÑçêåáãÉåíç=éêÉëí~êÉ=
~ííÉåòáçåÉI=ÅÜÉ=áä=í~ééç=ÇÉä=
ëÉêÄ~íçáç=ëá~=ÅÜáìëç=É=ÄäçÅÅ~íçK
Ó aìê~åíÉ=áä=êáÑçêåáãÉåíç=éêÉëí~êÉ=
~ííÉåòáçåÉ=~=åçå=ëé~êÖÉêÉ=Å~êÄìJ
ê~åíÉK=fä=Å~êÄìê~åíÉ=ëé~êëç=çééìêÉ=
á î~éçêá=Çá=ÄÉåòáå~=éçëëçåç=áåÅÉåJ
Çá~êëáK=pÉ=≠=ëí~íç=ëé~êëç=Å~êÄìJ
ê~åíÉI=éêáã~=Çá=êáãÉííÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
áå ãçíçI=éêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=
áä äìçÖç=ëá=ëá~=~ëÅáìÖ~íçK
Ó bîáí~êÉ=áä=Åçåí~ííç=êáéÉíìíç=ç=éêçJ
äìåÖ~íç=Çá=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=ä~=éÉääÉ=
çééìêÉ=ä~=êÉëéáê~òáçåÉ=ÇÉá=î~éçêáK
! mÉêáÅçäç=Çá=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉ>
Ó kçå=ãáëÅÉä~êÉ=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=
çäáçK
Ó ríáäáòò~êÉ=ëçäç=Å~êÄìê~åíÉ=éìäáíçI=
åìçîç=É=ëÉåò~=éáçãÄçK
Ó fãéáÉÖ~êÉ=ëçäç=Å~êÄìê~åíÉ=Åçå=ìå=
åìãÉêç=Çá=çíí~åá=Çá=UT=ç=ëìéÉêáçêÉK
Ó kçå=ìë~êÉ=ÅçãÄìëíáÄáäÉ=Åçå=
ä~ ëéÉÅáÑáÅ~=b=URLbNR>
Ó c~êÉ=ëçäç=ëÅçêíÉ=Çá=Å~êÄìê~åíÉ=ÅÜÉ=
éçëë~åç=ÉëëÉêÉ=Åçåëìã~íÉ=Éåíêç=
PM=ÖáçêåáK
Ó mêÉëí~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=ÅÜÉ=åÉä=
ëÉêÄ~íçáç=åçå=Éåíêáåç=ëéçêÅáòá~I=
éçäîÉêÉ=ç=~Åèì~K
Controllare il livello della
benzina
^ííÉåòáçåÉ>
mêáã~=ÇÉä=êáÑçêåáãÉåíç=Ñ~êÉ=ê~ÑÑêÉÇJ
Ç~êÉ=áä=ãçíçêÉ=éÉê=~äãÉåç=ÇìÉ=
ãáåìíáK
 Prima di togliere il tappo del serbatoio e del rifornimento pulire
la zona intorno al bocchettone
di riempimento.
 Riempire il serbatoio fino
a 2 cm sotto il bordo inferiore
del bocchettone di riempimento,
in modo che il carburante possa
dilatasi.
37
Italiano
Avviare il motore
! mÉêáÅçäç>
qÉåÉêÉ=ëÉãéêÉ=ã~åá=É=éáÉÇá=äçåí~åç=
Ç~Öäá=ÉäÉãÉåíá=áå=êçí~òáçåÉK=kçå=ìë~êÉ=
~ìëáäá=Çá=~îîá~ãÉåíç=ëçííç=éêÉëëáçåÉK=
f î~éçêá=ëçåç=áåÑá~ãã~ÄáäáK
!
mÉêáÅçäç>=
lëëÉêî~êÉ=íìííÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=ÇÉä=
ã~åì~äÉ=ÇÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
ëìä èì~äÉ=èìÉëíç=ãçíçêÉ=≠=ãçåí~íçK
Avvertenze:
Alcuni modelli non hanno
– uno starter o un iniettore:
Il motore si adegua automaticamente al rispettivo procedimento
di accensione.
– una leva dell’acceleratore:
Il numero di giri viene regolato
automaticamente. Il motore gira
sempre al numero di giri ottimale.
Figura 3
Preparare il motore all’avviamento
A motore freddo:
 Disporre la leva dell’acceleratore
(1; se disponibile) sulla posizione
.
oppure
 Azionare lo starter, vale a dire
estrarre la leva dello starter
(10, figura 1; se disponibile).
oppure
 Premere l’iniettore (7, figura 1;
se disponibile):
– a temperature sopra 10 °C:
premere 1–3 volte
– a temperature sotto 10 °C:
premere 3–5 volte
Avvertenze:
– Mentre si preme, chiudere con
il dito il foro di sfiato sul pulsante
dell’iniettore.
– Se il motore non si avvia, azionare
di nuovo l’iniettore.
A motore caldo:
 Disporre la leva dell’acceleratore
(1; se disponibile) sul MAX/
.
38
Istruzioni per l’uso – Motore
Avvertenza
Anche per un motore caldo può
essere eventualmente necessario,
– azionare lo starter (se disponibile)
oppure
– azionare 1 volta l’iniettore
(se disponibile).
Avviamento con il dispositivo
di avviamento manuale
 Aprire il rubinetto benzina
(11, figura 1; se disponibile).
 Mettere l’interruttore Acceso/
Spento del motore (9, figura 1; se
disponibile) sulla posizione «On/I».
 Mettersi dietro l’apparecchio, premere in basso la leva di sicurezza
(2; se disponibile) e mantenerla
premuta contro il braccio.
 Tirare leggermente la maniglia
di avviamento (3) finché non
si avverte resistenza.
Tirare poi rapidamente e con
forza, per superare la compressione ed impedire il contraccolpo.
Ripetere, se necessario.
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ä~ëÅá~êÉ=ä~=ã~åáÖäá~=Çá=~îîá~J
ãÉåíçI=ÅÜÉ=ëÅ~íí~=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=
áåÇáÉíêç=îÉêëç=áä=ãçíçêÉK=
^ÅÅçãé~Öå~êä~=áåîÉÅÉ=äÉåí~ãÉåíÉI=
éÉê=Éîáí~êÉ=Çá=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=äÛ~îîá~J
ãÉåíçK
Avviamento con il dispositivo
di avviamento elettrico
(a seconda del modello)
 Staccare il caricabatteria dalla
rete e dall’apparecchio.
 Aprire il rubinetto benzina
(11, figura 1; se disponibile).
 Mettere l’interruttore Acceso/
Spento del motore (9, figura 1; se
disponibile) sulla posizione «On/I».
 Mettersi dietro l’apparecchio, premere in basso la leva di sicurezza
(2; se disponibile) e mantenerla
premuta contro il braccio.
 Ruotare verso destra la chiave sul
braccio di guida (4) e mantenerla
ruotata finché il motore non
si avvia.
– Durata di un tentativo di avviamento massimo 5 secondi.
– Attendere 20 secondi prima
del tentativo seguente.
Dopo l’avviamento del motore
 Mettere la leva dell’acceleratore
(se disponibile) sulla posizione
desiderata:
= rotazione veloce del motore
= rotazione lenta del motore
 Spingere nell'interno la leva dello
starter (10, figura 1; se disponibile), non appena il motore si è
riscaldato.
Spegnere il motore
Figura 3
 Rilasciare la leva di sicurezza
(se disponibile).
oppure
 Disporre la leva dell'acceleratore
(se disponibile) su STOP/
.
oppure
 Mettere l’interruttore Acceso/
Spento del motore (9, figura 1;
se disponibile) sulla posizione
«Off/0».
 Chiudere il rubinetto benzina
(11, figura 1; se disponibile).
Avvertenza
Quando si spegne il motore
o abbandona l’apparecchio,
estrarre la chiave di accensione
(se disponibile).
Manutenzione
!
mÉêáÅçäç>
mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=èì~äëá~ëá=ä~îçêçI=
ÅçãÉ=éÉê=ÉëK=ä~îçêá=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ=
É=éìäáòá~I=ëéÉÖåÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
É ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉK=
mÉê=Éîáí~êÉ=äÛ~îîá~ãÉåíç=~ÅÅáÇÉåí~äÉI=
ëí~ÅÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=
Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK
^ííÉåòáçåÉ>
Ó fä=ãçíçêÉ=≠=êÉÖçä~íç=Ç~ä=éêçÇìííçêÉ=
áå=ãçÇç=çííáã~äÉ=áå=êáÑÉêáãÉåíç=
~ êÉåÇáãÉåíç=É=ÅçåëìãçK=
lÖåá ÅçêêÉòáçåÉ=Çá=èìÉëíÉ=êÉÖçJ
ä~òáçåá=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÉëÉÖìáí~=
ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=Ç~ä=éêçÇìííçêÉ=
ç Ç~=ìå=~äíêç=íÉÅåáÅç=ëéÉÅá~äáòò~íç=
~ìíçêáòò~íçK
Istruzioni per l’uso – Motore
Italiano
Ó pÉ=áä=ãçíçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=áåÅäáå~íç=
éÉê=áä=íê~ëéçêíç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
éÉê=äÛáëéÉòáçåÉ=ç=éÉê=êáãìçîÉêÉ=
ÉêÄ~I=áåÅäáå~êäç=ëÉãéêÉ=áå=ãçÇç=
ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=êÉëíá=
êáîçäí~=îÉêëç=äÛ~äíçI=~ÑÑáåÅܨ=åçå=
ëá îÉêáÑáÅÜá=~äÅìå=Ç~ååç=~ä=ãçíçêÉ=
Å~ìë~íç=Ç~ä=Å~êÄìê~åíÉ=çééìêÉ=
Ç~ääÛçäáçK
Ó f=êáÅ~ãÄá=ÇÉîçåç=~îÉêÉ=á=êÉèìáëáíá=
ëí~Äáäáíá=Ç~ä=éêçÇìííçêÉK
Ó ríáäáòò~êÉ=éÉêÅá∂=ëçäç=êáÅ~ãÄá=çêáÖáJ
å~äá=çééìêÉ=á=êáÅ~ãÄá=~ìíçêáòò~íá=
Ç~ä éêçÇìííçêÉK=
c~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=äÉ=êáé~ê~òáçåá=
ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=Ç~=ìåÛçÑÑáÅáå~=
ëéÉÅá~äáòò~í~K
Per conservare un rendimento
costantemente alto, sono indispensabili regolari ispezioni e regolazioni
del motore. Una manutenzione regolare garantisce una lunga durata utile.
I necessari intervalli di manutenzione
ed il tipo dei lavori di manutenzione
da eseguire sono indicati nella tabella
seguente. Gli intervalli secondo ore
di servizio e altre indicazioni di durata
devono essere rispettati secondo
la prima scadenza raggiunta.
Per il servizio in condizioni gravose
sono necessarie manutenzioni più
frequenti.
Alla fine della stagione, fare controllare e sottoporre a manutenzione
l’apparecchio da un’officina specializzata.
Schema di manutenzione
Lavoro di manutenzione
dopo le prime
5 ore
di servizio
una volta ogni
stagione
oppure ogni
50 ore
1)

una volta ogni
stagione
oppure ogni
100 ore

Controllare olio motore
Controllare filtro dell’aria
una volta ogni
stagione
oppure ogni
25 ore

Pulire il cofano motore
Cambiare olio motore
prima di ogni
impiego o ogni
5 ore


2)
Pulire filtro dell’aria
Controllare candele
d’accensione

Manutenzione candele
d’accensione

Cambiare il filtro benzina

Pulire/sostituire il filtro
a carbone attivo
2)
Pulire zona scappamento
1)
2)

In caso d’impiego gravoso o di alte temperature ambiente.
In caso di servizio in ambiente polveroso pulire più spesso.
Controllo dell’olio
 Prima di ogni avviamento del
motore, controllare il livello
dell’olio.
 Prestare attenzione che sia
mantenuto sempre il corretto
livello dell’olio.
Vedi «Controllare il livello dell’olio».
Cambio dell’olio
! mÉêáÅçäç>
iÛçäáç=ãçíçêá=ìë~íçI=ëÉ=îáÉåÉ=
ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=É=éÉê=äìåÖç=íÉãéç=
áå=Åçåí~ííç=Åçå=ä~=éÉääÉI=éì∂=Å~ìë~êÉ=
Å~åÅêç=ÇÉää~=éÉääÉK=pÉÄÄÉåÉ=Åá∂=ëá~=
áãéêçÄ~ÄáäÉI=èì~åÇç=åçå=ëá=ã~åáJ
éçä~=èìçíáÇá~å~ãÉåíÉ=çäáç=ìë~íçI=
Ççéç=áä=ä~îçêç=Åçå=çäáç=ìë~íç=≠=ÅçåJ
ëáÖäá~ÄáäÉ=ä~î~êëá=~ä=éáª=éêÉëíçI=~ÅÅìJ
ê~í~ãÉåíÉ=äÉ=ã~åá=Åçå=~Åèì~=
É ë~éçåÉK
^ííÉåòáçåÉ>
pÅ~êáÅ~êÉ=ä’çäáç=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=
≠ ~åÅçê~=Å~äÇçI=ã~=åçå=éáª=íêçééç=
Å~äÇç=EÅá∂=Ñ~ÅÉåÇç=ä’çäáç=ÉëÅÉ=éáª=
ê~éáÇ~ãÉåíÉ=É=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉFK
Figura 4
 Togliere il tappo di riempimento
dell’olio (1).
 Fare scorrere l’olio in un idoneo
contenitore:
– Apertura del tappo di scarico
olio (2) o (3) – a seconda della
versione
oppure
– ribaltando l’apparecchio sul lato
(lato con il filtro dell’aria in alto).
39
Italiano
!
mÉêáÅçäç>
mêáã~=Çá=êáÄ~äí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=éÉê=
ëÅ~êáÅ~êÉ=äÛçäáç=~ÅÅÉåÇÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=
Ñáåç=~=ëîìçí~êÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=ÇÉää~=
ÄÉåòáå~K
 Avvitare di nuovo il tappo di scarico olio (se rimosso) e stringerlo
bene.
 Riempire il serbatoio dell’olio con
l’olio consigliato e controllare
il livello dell’olio.
 Rimettere il tappo di riempimento
dell’olio.
Avvertenza
Smaltire l’olio usato sempre secondo
le vigenti norme per la tutela ambientale. Si consiglia di portare l’olio
usato in un contenitore ermetico
ad un centro di raccolta olio usato.
Non smaltirlo con i rifiuti non riciclabili, né versarlo nel terreno lasciandolo infiltrare nel sottosuolo.
Manutenzione del filtro
dell’aria
Un filtro dell’aria sporco limita
il flusso dell’aria nel carburatore.
Per prevenire un malfunzionamento
del carburatore, il filtro dell’aria deve
essere pulito/sostituito
regolarmente. In ambiente estremamente polveroso possono rendersi
necessarie manutenzioni più
frequenti.
Un filtro di carta non può essere
pulito e deve essere sostituito
ad ogni manutenzione periodica.
! mÉêáÅçäç>
mÉê=ä~=éìäáòá~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~=åçå=
ìë~êÉ=ã~á=ÄÉåòáå~=ç=ëçäîÉåíá=~Ç=
Ä~ëëç=éìåíç=ÇÛáåÑá~ãã~Äáäáí¶K=
`á∂ Åçãéçêí~=éÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáç=
ç Çá=ÉëéäçëáçåÉK
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ãÉííÉêÉ=ã~á=áå=ÑìåòáçåÉ=
áä ãçíçêÉ=ëÉåò~=Ñáäíêç=ÇÉääÛ~êá~K=
`á∂ éì∂=Åçãéçêí~êÉ=ìå=Ç~ååç=
~ä ãçíçêÉ=çééìêÉ=ìå~=ã~ÖÖáçêÉ=
ìëìê~=ÇÉä=ãçíçêÉK
40
Istruzioni per l’uso – Motore
Figura 5
Tipo A:
 Ruotare il coperchio del filtro aria
(1) in senso antiorario (a sinistra)
ed estrarlo verso dietro.
 Rimuovere l’elemento filtro
di carta (3).
 Pulire il coperchio del filtro aria (1)
e la flangia di montaggio (4).
 Montare l’elemento filtro di carta
nuovo nel coperchio del filtro aria.
 Spingere le linguette di arresto (2)
del coperchio del filtro aria nella
fessura di arresto (5) della flangia
di montaggio e ruotare in senso
orario (a destra) fino all’arresto.
 Attenzione alla corretta posizione
in sede del coperchio del filtro aria!
Tipo B:
 Premere sulla linguetta di arresto
(2) del coperchio del filtro aria (1)
e rimuovere il coperchio.
 Rimuovere l’elemento filtro
di carta (3).
 Per rimuovere lo sporco, battere
più volte leggermente l’elemento
filtrante di carta su una superficie
dura, oppure rimuovere le impurità soffiando aria compressa
dall’interno attraverso il filtro.
Non cercare mai di spazzolare
lo sporco; ciò facendo esso
penetrerebbe solo profondamente nelle fibre.
Sostituire l’elemento filtrante
di carta, se è troppo sporco.
 Inserire di nuovo l’elemento filtro
di carta.
 Montare il coperchio!
– Spingere le linguette di arresto
inferiori del coperchio del filtro
aria nelle fessure di arresto
inferiori della scatola del filtro
aria (4).
– Spingere in alto il coperchio
del filtro aria finché le linguette
di arresto superiori (2) non
s’innestano nelle fessure
di arresto superiori (5).
 Attenzione alla corretta posizione
in sede del coperchio del filtro aria!
Manutenzione della
candela d'accensione
! mÉêáÅçäç>
c~êÉ=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉ=áä=ãçíçêÉK
kçå=ÉëÉÖìáêÉ=éêçîÉ=ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=
~ Å~åÇÉä~=êáãçëë~K=
kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=~=Å~åÇÉä~=
ÇD~ÅÅÉåëáçåÉ=êáãçëë~K
Affinché il motore possa funzionare
correttamente, la distanza tra gli
elettrodi della candela d’accensione
deve essere regolata correttamente
e la candela priva di impurità.
Figura 6
 Staccare il cappuccio della
candela d’accensione (1) e svitare
la candela (2) con una chiave
a tubo per candele.
 Sottoporre la candela d’accensione ad un controllo visivo.
Sostituire la candela, se presenta
un’usura evidente o se l’isolatore
è danneggiato.
 Se deve essere ancora utilizzata,
pulire la candela con una spazzola
metallica.
 Misurare con uno spessimetro
la distanza tra gli elettrodi.
Correggere eventualmente
un poco la distanza piegando
l’elettrodo laterale.
La distanza tra gli elettrodi deve
essere 0,70–0,80 mm (figura 7).
 Controllare che la guarnizione
della candela d’accensione sia
integra, per evitare poi danni alla
filettatura, avvitare la candela
d’accensione a mano.
 Dopo che la candela è stata
stretta a mano, stringerla con
una chiave a tubo per candele.
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ëíêáåÖÉêÉ=íêçééç=ä~=Å~åÇÉä~=
ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉK=oáëéÉíí~êÉ=á=ëÉÖìÉåíá=
î~äçêá=éÉê=ëíêáåÖÉêÉ=ä~=Å~åÇÉä~=Åçå=
ìå~=ÅÜá~îÉ=~=íìÄç=éÉê=Å~åÇÉäÉW
Ó Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=åìçî~=
ã~ëëáãç=ìå=NLO=Öáêç
Ó Å~åÇÉä~=Ç’~ÅÅÉåëáçåÉ=ìë~í~=
ã~ëëáãç=NLU=Ó=NLQ=Çá=ÖáêçK
rå~=Å~åÇÉä~=Ç’~ÅÅÉåëáçåÉ=åçå=
ëíêÉíí~=ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ=éì∂=ëìêêáëÅ~äJ
Ç~êëá=É=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=áä=ãçíçêÉK
Istruzioni per l’uso – Motore
Manutenzione del filtro
a carbone attivo/filtro
benzina
Fare eseguire questi lavori di manutenzione solo da un’officina specializzata secondo il programma
di manutenzione.
Pulizia del motore
Se in precedenza il motore è stato
in moto, prima della pulizia lasciarlo
raffreddare almeno un’ora.
Rimuovere regolarmente dal motore
accumuli di erba e di sporco.
Pulire la protezione per le dita
e la zona intorno allo scappamento.
Usare a tal fine una spazzola o aria
compressa.
^ííÉåòáçåÉ>
mÉê=ä~î~êÉ=áä=ãçíçêÉ=åçå=ëéêìòò~êäç=
Åçå=~Åèì~I=éçáÅܨ=èìÉëí~=éçíêÉÄÄÉ=
ëéçêÅ~êÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉK=
iÛ~Åèì~=Ç~=ìå=íìÄç=ÑäÉëëáÄáäÉ=Çá=
áêêáÖ~òáçåÉ=ç=Ç~=ìå~=éìäáíêáÅÉ=~Ç=~äí~=
éêÉëëáçåÉ=éì∂=~åÅÜÉ=éÉåÉíê~êÉ=åÉä=
Ñáäíêç=ÇÉää’~êá~=ç=åÉää’~éÉêíìê~=ÇÉääç=
ëÅ~éé~ãÉåíç=É=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=
áä ãçíçêÉK
! mÉêáÅçäç>
`çåÅÉåíê~òáçåá=Çá=ëéçêÅç=áåíçêåç=~ääç=
ëÅ~éé~ãÉåíç=éçëëçåç=éêçîçÅ~êÉ=
ìå=áåÅÉåÇáçK=`çåíêçää~êÉ=É=éìäáêÉ=
ä~ òçå~=éêáã~=Çá=çÖåá=ìëçK
Magazzinaggio
Avvertenza
Per una messa a deposito superiore
a 30 giorni, al carburante può essere
aggiunto uno stabilizzatore.
Rivolgersi al proprio rivenditore
specializzato o ad un’officina
del servizio assistenza clienti.
Italiano
I motori, che devono essere messi
a deposito per oltre 30 giorni, per
evitare la formazione di residui
nell’impianto di alimentazione del
carburante, specialmente su parti
importanti del carburatore, non
devono contenere carburante nel
serbatoio.
 Tenere il motore in funzione fino
all’esaurimento del carburante
nel serbatoio ed allo spegnimento
del motore.
 Cambiare l’olio. Vedi «Cambio
dell’olio».
 Togliere la candela d’accensione
ed introdurre nel cilindro circa
15 ml di olio per motori.
Rimontare la candela d’accensione e tirare lentamente la fune
d’avviamento, in modo che l’olio
si distribuisca.
 Rimuovere l’erba e lo sporco
intorno al motore, sotto il cofano
motore ed intorno allo scappamento.
 Riverniciare i punti di vernice
scrostati e coprire con un sottile
velo di olio le altre parti, che possono ossidarsi.
 Conservare in un luogo pulito,
asciutto e ben ventilato, non in
prossimità di apparecchi funzionanti con una fiamma oppure con
una spia luminosa, per es. impianti
di riscaldamento, scaldabagni
o asciugabiancheria.
Evitare anche luoghi, nei quali
si trova un motore elettrico che
genera scintille oppure nel quale
si utilizzano elettroutensili.
 Se possibile, evitare anche le zone
del magazzino con alta umidità
dell’aria, poiché ciò favorisce
la formazione di ruggine e corrosione.
 Depositare l’apparecchio su una
superficie piana.
Una posizione inclinata può provocare l’uscita di carburante
oppure di olio.
Procedimento dopo un
lungo magazzinaggio
 Controllare il motore come
descritto nel paragrafo «Controllo
prima dell’impiego».
 Se per il magazzinaggio il carburante è stato scaricato, riempire
il serbatoio con benzina nuova.
Se per il rifornimento si utilizza
una tanica di benzina, prestare
attenzione che in essa vi sia
benzina nuova.
 Se per il magazzinaggio il cilindro
è stato oliato, all’avviamento
il motore sviluppa un poco
di fumo. Questo è normale.
Garanzia
In ogni paese sono valide le norme
di garanzia pubblicate dalla nostra
società o dall’importatore.
Eliminiamo gratuitamente, nei limiti
della garanzia, guasti al vostro
apparecchio, se causati da un vizio
di materiale o di fabbricazione.
Nel caso previsto dalla garanzia
preghiamo di rivolgersi al proprio
rivenditore oppure alla più vicina
filiale.
41
Italiano
Istruzioni per l’uso – Motore
Diagnosi es eliminazione dei guasti
Guasto
Il motore non si avvia.
Causa possibile
Leva di sicurezza non azionata.
Manca il carburante nel serbatoio.
Carburante vecchio.
Motore freddo, starter/iniettore
(se disponibile) non azionato.
Leva dell’acceleratore non disposta su
«START» o sul massimo numero di giri.
Cappuccio della candela d’accensione
non inserito.
Candela d'accensione sporca
o difettosa.
Il motore funziona
irregolarmente
(perde colpi).
Il motore si surriscalda.
Tubo della benzina otturato.
Starter (se disponibile) azionato.
Cappuccio della candela d’accensione
inserito male.
Carburante vecchio.
Acqua o sporcizia nell’impianto
del carburante.
Filtro dell’aria sporco.
Candela d’accensione fusa, difettosa
o distanza tra gli elettrodi eccessiva.
Olio motore insufficiente.
Flusso dell'aria ridotto.
Ad alta velocità il motore Distanza tra gli elettrodi troppo piccola.
perde colpi.
*)
Fare eseguire questi lavori solo da un'officina specializzata
Rimedio
Azionare la leva di sicurezza (se disponibile).
Riempire il serbatoio con carburante pulito,
nuovo e senza piombo.
Rabboccare il carburante.
Scaricare il carburante vecchio in un idoneo
contenitore, all’aperto.
Riempire il serbatoio con carburante pulito,
nuovo e senza piombo.
Rabboccare il carburante.
Azionare lo starter/l’iniettore.
Disporre la leva dell'acceleratore su
«START» – massimo numero di giri.
Inserire il cappuccio della candela
d’accensione sulla candela.
Pulire la candela d’accensione.
Correggere la distanza tra gli elettrodi
o sostituire la candela.
Fare pulire il tubo della benzina *).
Riportare indietro la leva dello starter.
Inserire correttamente il cappuccio della
candela d’accensione.
Scaricare il carburante vecchio in un idoneo
contenitore, all’aperto.
Riempire il serbatoio con carburante pulito,
nuovo e senza piombo.
Rabboccare il carburante.
Pulire il filtro dell’aria.
Correggere la distanza tra gli elettrodi
o sostituire la candela.
Riempire la coppa con la necessaria quantità
di olio.
Rimuovere erba tagliata ed impurità dalla
zona intorno alle alette di raffreddamento
del motore e del carter della ventola.
Smontare la candela e regolare la distanza
tra gli elettrodi.
Avvertenza
Per riparazioni, che vanno oltre i lavori sopra indicati, preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore con officina
per l'assistenza ai clienti.
42
Instrucciones de funcionamiento del motor
Índice
Como tratar este documento . . 43
Para su seguridad . . . . . . . . . . . 43
Indicaciones referentes
al motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Instrucciones para el funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . 47
Limpieza del motor . . . . . . . . . . 49
Almacenamiento . . . . . . . . . . . . 49
Garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Localización de fallos . . . . . . . . 50
Como tratar este
documento
Lea, como usuario de este equipo,
estas instrucciones de funcionamiento atentamente antes de usarlo
por primera vez. Obre según las
mismas y consérvelas para su uso
posterior. Nunca permita que
el equipo sea utilizado por niños
u otras personas que desconocen
estas instrucciones.
En estas instrucciones están contenidas instrucciones de seguridad
que
– respecto de peligros provenientes
del motor,
– riesgos de lesiones,
– muestran como pueden evitarse
o disminuirse los riesgos de lesiones.
Las indicaciones de seguridad
en estas instrucciones se indican
como sigue:
! flmÉäáÖêç>
fåÇáÅ~=ìå=éÉäáÖêç=áåãÉÇá~íçK=
^åíÉ=Éä=áåÅìãéäáãáÉåíç=ÇÉ=ä~ë=áåëíêìÅJ
ÅáçåÉë=éÉêíáåÉåíÉë=ëÉ=ÅçêêÉ=Éä=êáÉëÖç=
ÇÉ=ãìÉêíÉ=ç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉ=ä~=ã~óçê=
Öê~îÉÇ~ÇK
fl^íÉåÅáμå>
fåÇáÅ~=ìå~=ëáíì~Åáμå=éÉäáÖêçë~K=
pì áåÅìãéäáãáÉåíç=éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=
~=äÉëáçåÉë=ç=Ç~¥çë=Éå=Éä=ÉèìáéçK
Advertencia
Se refiere a indicaciones de aplicación e informaciones importantes.
Indicaciones sobre la carcasa del motor
Figura 8
Estas indicaciones son muy importantes para su posterior identificación, en caso de pedido de repuestos y para el servicio a clientes.
Introduzca todas la indicaciones
del motor en el cuadro (figura 9).
Para su seguridad
Advertencia
En lo sucesivo se hablará en general
del «equipo». El motor puede estar
instalado en diversos aparatos.
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÉñéäçëáçåÉë=
É áåÅÉåÇáçë>
i~=Ö~ëçäáå~=ó=ëìë=î~éçêÉë=ëçå=
ëìã~ãÉåíÉ=áåÑä~ã~ÄäÉë=ó=ÉñéäçJ
ëáîçëK=mìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=èìÉã~J
Çìê~ë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~Ç=ç=Å~ëçë=
ÇÉ ãìÉêíÉ=ÇÉÄáÇç=~=áåÅÉåÇáçëK=
pá=Éä=ÅìÉêéç=ç=ä~=îÉëíáãÉåí~=ëÉ=
ãçà~å=Åçå=Ö~ëçäáå~I=ä~î~ê=áåãÉÇá~J
í~ãÉåíÉ=ä~=éáÉä=ó=Å~ãÄá~ê=ä~=îÉëíáJ
ãÉåí~K
Ó m~ê~=Å~êÖ~ê=Ö~ëçäáå~I=é~ê~=Éä=
ãçíçê=ó=ÉëéÉê~ê=ìå=ã∞åáãç=ÇÉ=Ççë=
ãáåìíçë=é~ê~=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞É=~åíÉë=
ÇÉ=~Äêáê=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíçK
Ó iäÉå~ê=Éä=ÇÉéμëáíç=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
~ä=~áêÉ=äáÄêÉ=ç=Éå=~ãÄáÉåíÉë=ÄáÉå=
îÉåíáä~ÇçëK
Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Éåî~ëÉë=
é~ê~=ä~=Ö~ëçäáå~=~ìíçêáò~ÇçëK
Ó kìåÅ~=Å~êÖ~ê=ìå=ÄáÇμå=Éå=ìå=
îÉÜ∞ÅìäçI=ìå=íê~Åíçê=ç=ìå=~ÅçJ
éä~Çç=Åçå=Å~êêçÅÉê∞~=ÇÉ=ã~íÉêá~ä=
éä•ëíáÅçK=m~ê~=ääÉå~êäçI=ìÄáÅ~ê=
Éä ÄáÇμå=ëáÉãéêÉ=Éå=Éä=ëìÉäç=
ó=~=~äÖìå~=Çáëí~åÅá~=ÇÉä=îÉÜ∞ÅìäçK
Ó aÉåíêç=ÇÉ=äç=éçëáÄäÉI=Éîáí~ê=Å~êÖ~ê=
ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éå=äçë=Éèìáéçë=ìÄáÅ~J
Ççë=ëçÄêÉ=ìå=Å~ãáμå=ç=ìå=~Åçéä~J
ÇçK=bÑÉÅíì~ê=Éëí~=í~êÉ~=Éå=Éä=ëìÉäç=
ó=~=~äÖìå~=Çáëí~åÅá~=ÇÉ=äçë=ãáëJ
ãçëK=bå=Å~ëç=ÇÉ=åç=ëÉê=éçëáÄäÉ=
ëÉÖìáê=ÉëíÉ=ã¨íçÇçI=Å~êÖ~ê=
Éä ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éå=äçë=Éèìáéçë=
ãÉÇá~åíÉ=ìå=ÄáÇμåI=Éå=îÉò=ÇÉ=
ìíáäáò~ê=ä~=ã~åÖìÉê~=ÇÉä=ëìêíáÇçêK
Español
Ó e~ÅÉê=~ëÉåí~ê=ä~=éáëíçä~=ÇÉ=Å~êÖ~=
Éå=Éä=ÄçêÇÉ=ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉä=
ÇÉéμëáíç=ç=ÇÉä=ÄáÇμå=Ü~ëí~=èìÉ=
ÅçåÅäìóÉ=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=Å~êÖ~K=
kç ìíáäáò~ê=ä~=é~ä~åÅ~=ÇÉ=áåíÉêêìéJ
Åáμå=ÇÉ=Å~êÖ~=~ìíçã•íáÅ~K
Ó kç=ääÉå~ê=ÇÉã~ëá~Çç=Éä=ÇÉéμëáíçK=
iäÉå~êäç=ëçä~ãÉåíÉ=Ü~ëí~=ìåçë=
O Åã=ÇÉÄ~àç=ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~I=
ÇÉ ã~åÉê~=èìÉ=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
éìÉÇ~=Éñé~åÇáêK
Ó j~åíÉåÉê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=~äÉà~Çç=
ÇÉ=ÅÜáëé~ëI=äìÅÉë=ÇÉ=~ÇîÉêíÉåÅá~I=
ää~ã~ë=ó=çíê~ë=ÑìÉåíÉë=ÇÉ=áÖåáÅáμåK
Ó kìåÅ~=Å~êÖ~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÇÉåíêç=
ÇÉ=~ãÄáÉåíÉë=ÅÉêê~ÇçëI=ó~=èìÉ=
éìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=~èì∞I=î~éçêÉë=
Ñ•ÅáäãÉåíÉ=áåÑä~ã~ÄäÉëK
Ó kç=Ñìã~êK
Ó `çåíêçä~ê=ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉ=ä~ë=
íìÄÉê∞~ë=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉI=ä~=í~é~=
ÇÉä=ÇÉéμëáíç=ó=äçë=éìåíçë=ÇÉ=
ìåáμåI=é~ê~=ÇÉíÉêãáå~ê=ëá=ëÉ=Ü~å=
Ñçêã~Çç=Ñáëìê~ë=ç=é¨êÇáÇ~ëK=
`~ãÄá~ê=äçë=ÉäÉãÉåíçë=Ç~¥~Ççë=
ëá=Ü~ÅÉ=Ñ~äí~K
Ó ^åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=~ä=~êê~åèìÉ=
ÇÉä ãçíçêI=Åçåíêçä~ê=èìÉ=Éëí¨å=
ãçåí~ÇçëI=ä~=Äìà∞~I=Éä=íìÄç=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíç=
ó Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK
Ó kç=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉ=ÇÉä=ãçíçê=
ëáå=èìÉ=ä~=Äìà∞~=Éëí¨=ÅçäçÅ~Ç~K
Ó pá=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëíáÄäÉI=
ÉëéÉê~ê=èìÉ=ÉëíÉ=ëÉ=Éî~éçêÉ=
~åíÉë=ÇÉ=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉ=
ÇÉä ãçíçêK
Ó aìê~åíÉ=Éä=ìëç=ÇÉä=Éèìáé~ãáÉåíçI=
åç=áåÅäáå~ê=~=¨ëíÉ=ç=~ä=ãçíçê=
ÇÉ ãçÇç=èìÉ=éìÉÇ~=ÇÉêê~ã~êëÉ=
Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK
Ó kç=ìíáäáÅÉ=Éä=ÅÉÄ~Ççê=é~ê~=é~ê~ê=
Éä ãçíçêK
Ó qê~åëéçêí~ê=äçë=Éèìáéçë=ëáÉãéêÉ=
Åçå=Éä=ÇÉéμëáíç=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
î~Å∞çK
Ó kç=ìÄáÅ~ê=ä~=Ö~ëçäáå~=ç=Éèìáéçë=
Åçå=Éä=ÇÉéμëáíç=ääÉåçI=ÅÉêÅ~=
ÇÉ áåëí~ä~ÅáçåÉë=ÇÉ=Å~äÉÑ~ÅÅáμåI=
ÉëíìÑ~ëI=Éèìáéçë=é~ê~=Éä=Å~äÉåí~J
ãáÉåíç=ÇÉ=~Öì~=ì=çíêçë=Éèìáéçë=
èìÉ=ÇáëéçåÖ~å=ÇÉ=ä~ãé~êáää~ë=
ÇÉ ~ÇîÉêíÉåÅá~=ì=çíê~ë=ÑìÉåíÉë=
ÇÉ áÖåáÅáμåI=ó~=èìÉ=éìÉÇÉå=áåÑä~J
ã~êëÉ=äçë=î~éçêÉë=ÇÉ=ä~=Ö~ëçäáå~K
43
Español
flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÉñéäçëáçåÉë=
É áåÅÉåÇáçë>
aìê~åíÉ=Éä=~êê~åèìÉ=ÇÉä=ãçíçê=
ëÉ éêçÇìÅÉå=ÅÜáëé~ëK=
^=íê~î¨ë=ÇÉ=¨ëí~ëI=éìÉÇÉå=ÉåÅÉåJ
ÇÉêëÉ=î~éçêÉë=áåÑä~ã~ÄäÉë=èìÉ=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉå=Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~K=
bëíç éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=~=ÉñéäçëáçåÉë=
ç=ìå=áåÅÉåÇáçK
Ó kç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçê=
Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~=ÇÉ=ëáëíÉã~ë=~=Ö~ë=
Ç~¥~ÇçëK
Ó kç=ìíáäáò~ê=Éèìáé~ãáÉåíç=~ìñáäá~ê=
ÇÉ=~êê~åèìÉ=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=
Ä~àç=éêÉëáμåK=içë=î~éçêÉë=èìÉ=
ÇÉ Éääçë=Éã~å~å=ëçå=áåÑä~ã~ÄäÉëK
!
!
flmÉäáÖêç=ÇÉ=~ëÑáñá~>
içë=ãçíçêÉë=éêçÇìÅÉå=ãçåμñáÇç=
ÇÉ Å~êÄçåçK=rå=Ö~ë=áåçÇçêçI=áåÅçJ
äçêç=ó=îÉåÉåçëçK=^ëéáê~ê=ÉëíÉ=Ö~ëI=
éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=ã~êÉçëI=áåÅçåÅáÉåÅá~=
ç=ä~=ãìÉêíÉ=ãáëã~K
Ó e~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=ó=ÑìåÅáçå~ê=
Éä ãçíçê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÑìÉê~=
ÇÉ äçë=ÉÇáÑáÅáçëK
Ó kç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=ç=ÑìåÅáçå~ê=
Éä ãçíçê=Éå=~ãÄáÉåíÉë=ÅÉêê~ÇçëI=
~ìåèìÉ=éìÉêí~ë=ó=îÉåí~å~ë=Éëí¨å=
~ÄáÉêí~ëK
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
rå=~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=éìÉÇÉ=
ÅçåÇìÅáê=~=äÉëáçåÉë=Öê~îÉë=ç=ÄáÉå=
~ ìå=áåÅÉåÇáç=ç=ìå~=ÇÉëÅ~êÖ~=
Éä¨ÅíêáÅ~K
Ó ^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àçI=
éK=ÉàK=í~êÉ~ë=ÇÉ=~àìëíÉ=ç=êÉé~ê~J
ÅáμåI=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=ëáÉãéêÉ=
Éä Å~ÄäÉ=ÇÉ=ä~=Äìà∞~I=ã~åíÉåá¨åJ
Ççäç=~äÉà~Çç=ÇÉ=¨ëí~K
Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ìå=Éèìáéç=
ÇÉ=áÖåáÅáμå=~éêçÄ~ÇçI=é~ê~=ÉÑÉÅJ
íì~ê=ÅçåíêçäÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉä=ÉåÅÉåÇáÇçK
Ó kç=ÉÑÉÅíì~ê=éêìÉÄ~ë=ÇÉ=ÉåÅÉåJ
ÇáÇç=ëáå=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=èìÉã~Çìê~ë>=
flmÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç>
rå=ãçíçê=Éå=ã~êÅÜ~=ÖÉåÉê~=Å~äçêK=
i~ë=éáÉò~ë=ÇÉä=ãçíçêI=Éå=ÉëéÉÅá~ä=Éä=
íìÄç=ÇÉ=ÉëÅ~éÉ=ëÉ=Å~äáÉåí~=ÇÉ=ãçÇç=
ÉñíêÉãçK=
^ä=íçÅ~êäçë=éìÉÇÉå=çêáÖáå~êëÉ=
èìÉã~Çìê~ë=ÇÉ=Öê~îÉÇ~ÇK=
44
Instrucciones de funcionamiento del motor
lÄàÉíçë=áåÑä~ã~ÄäÉë=Åçãç=Üçà~ëI=
é~ëíçI=~êÄìëíçëI=ÉíÅK=éìÉÇÉå=
áåÅÉåÇá~êëÉK
Ó aÉà~ê=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞Éå=Éä=íìÄç=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=Éä=ÄäçèìÉ=ÇÉä=ÅáäáåÇêç=
ó ä~ë=~äÉí~ë=ÇÉ=êÉÑêáÖÉê~ÅáμåK
Ó j~åíÉåÉê=~äÉà~Ççë=~=äçë=åá¥çë=
ÇÉ äçë=ãçíçêÉë=Å~äáÉåíÉë=
ç=Éå=ã~êÅÜ~K
Ó ^äÉà~ê=çÄàÉíçë=áåÑä~ã~ÄäÉë=ÇÉä=íìÄç=
ÇÉ=ÉëÅ~éÉ=ó=ÇÉä=ÅáäáåÇêçK
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=Éä¨ÅJ
íêáÅ~ë>=flmÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç>
i~ë=ÅÜáëé~ë=ÇÉ=áÖåáÅáμå=éìÉÇÉå=
Å~ìë~ê=áåÅÉåÇáçë=ç=ÇÉëÅ~êÖ~ë=
Éä¨ÅíêáÅ~ëK
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>=
fla~¥çë Éå=Éä=Éèìáéç>
kç=ÇÉÄÉå=ÉÑÉÅíì~êëÉ=ãçÇáÑáÅ~ÅáçJ
åÉë=Éå=Éä=~àìëíÉ=éêÉîáç=ÉÑÉÅíì~Çç=
Éå Ñ•ÄêáÅ~=ÇÉä=ãçíçêK
!
Símbolos sobre el equipo
Sobre el motor se encuentran indicaciones de advertencia, representados a través de símbolos o pictogramas. En particular, estos símbolos tienen el siguiente significado:
!
¡Atención!
Advertencia respecto
de una fuente de
peligro.
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
i~ë=é~êíÉë=Éå=ãçîáãáÉåíç=éìÉÇÉå=
íçÅ~ê=ç=~êê~ëíê~ê=ä~ë=ã~åçëI=äçë=éáÉëI=
Éä=Å~ÄÉääçI=ç=ä~=áåÇìãÉåí~êá~K=
bëíç éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=äÉëáçåÉë=ÇÉ Öê~J
îÉÇ~ÇK
Ó e~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=Éä=Éèìáéç=ÉñÅäìJ
ëáî~ãÉåíÉ=Åçå=äçë=Çáëéçëáíáîçë=
ÇÉ éêçíÉÅÅáμå=ÅçäçÅ~ÇçëK
Ó j~åíÉåÉê=éáÉë=ó=ã~åçë=~äÉà~Ççë=
ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=Öáê~íçêá~ëK
Ó oÉÅçÖÉê=Éä=Å~ÄÉääç=ëá=ÉëíìîáÉêÉ=
ä~êÖç=ó=èìáí~êëÉ=ä~ë=~äÜ~à~ëK
Ó kç=îÉëíáê=áåÇìãÉåí~êáç=ëìÉäí~I=
ÅìÉêÇ~ë=ç=ÅçêÇçåÉë=ÅçäÖ~åíÉë=
ì çíê~ë=éêÉåÇ~ë=èìÉ=éìÉÇ~å=
ÉåÖ~åÅÜ~êëÉ=Éå=ä~ë=é~êíÉë=
Éå ãçîáãáÉåíçK
¡Leer las instrucciones
de funcionamiento
antes de la puesta
en marcha!
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
bä=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=êÉÅìéÉê~Åáμå=ÇÉ=
ä~ ÅìÉêÇ~=ÇÉ=~êê~åèìÉ=éìÉÇÉ=íáê~ê=
ä~ ã~åç=Éå=ÇáêÉÅÅáμå=~ä=ãçíçê=~åíÉë=
èìÉ=éìÉÇ~=ëçäí~êëÉ=ä~=ã~åáà~=EêÉíêçJ
ÅÉëç=ÇÉÄáÇç=éK=ÉàK=~=ìå=ÉåÅÉåÇáÇç=
áåÅçêêÉÅíçFK=bëíç=éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=
äÉëáçåÉëK
Ó qáê~ê=äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉ=ä~=ÅìÉêÇ~=ÇÉ=
~êê~åèìÉI=Ü~ëí~=èìÉ=ëÉ=ëáÉåíÉ=ìå~=
êÉëáëíÉåÅá~=~ä=ãçîáãáÉåíçI=íáê~åÇç=
äìÉÖç=Åçå=ÑìÉêò~=ó=ÇÉ=ÖçäéÉK
Ó nìáí~ê=íçÇçë=äçë=çÄàÉíçë=èìÉ=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉå=ëçÄêÉ=Éä=ãçíçêI=
~åíÉë=ÇÉ=áåíÉåí~ê=ìå=~êê~åèìÉK
Ó lÄàÉíçë=ÅçåÉÅí~Ççë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
~ä=ãçíçêI=Åçãç=ÅìÅÜáää~ë=ÇÉ=ÅçêíÉI=
îÉåíáä~ÇçêÉëI=é~êíÉë=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
ãáÉåíçI=ÉíÅK=ÇÉÄÉå=Éëí~ê=ÑáêãÉJ
ãÉåíÉ=ëìàÉíçëK
¡Cargar combustible
sin plomo!
!
¡Advertencia respecto
de una superficie
caliente!
¡Advertencia respecto
de vapores
venenosos!
¡No utilizar el equipo
cuando llueve!
¡La gasolina es
inflamable!
Mantenga estos símbolos siempre
legibles.
Indicaciones referentes
al motor
En estas instrucciones de funcionamiento se describen diferentes
modelos. Las presentaciones
gráficas pueden diferenciarse
en detalles del equipo adquirido.
Compare la figura 1 con su equipo
y familiarícese con los sitios donde
se encuentran los elementos
de manejo y ajuste.
Instrucciones de funcionamiento del motor
Figura 1
1 Tapa del depósito de
combus-tible
2 Manija para el arranque
3 Tapa del depósito de aceite
con sonda de medición
de nivel
4 Cobertura del motor
5 Tubo de escape
6 a) bujía
b) enchufe de la bujía
7 Primer (según el modelo)
8 Filtro de aire
9 Conmutador de encendido/
apagado (según el modelo)
10 Palanca del cebador
(según el modelo)
11 Grifo para la bencina
(según el modelo)
Instrucciones para
el funcionamiento
Controles antes de la
puesta en marcha
Tipos de aceite
recomendados
fl^íÉåÅáμå>
bä=Éèìáéç=ëÉ=ÉåíêÉÖ~=ëáå=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
ó=ëáå=~ÅÉáíÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=ãçíçêK=
pá=Éä=ãçíçê=ã~êÅÜ~=ëáå=~ÅÉáíÉI=
éìÉÇÉå=çêáÖáå~êëÉ=Ç~¥çë=ÅçåëáÇÉê~J
ÄäÉëK=bëíçë=Ç~¥çë=Éëí•å=ÉñÅäìáÇçë=
ÇÉ ä~=Ö~ê~åí∞~K
 Cargar aceite antes de hacer
arrancar el motor.
No cargar demasiado aceite.
El depósito de aceite tiene una
capacidad de 0,6 litros.
Utilizar exclusivamente aceites para
motores de 4 tiempos con la clasificación SF/SG/SH/SJ o superior.
Seleccionar el aceite adecuado
dependiente de la temperatura
exterior, según la tabla siguiente:
Español
10w
a
 Enroscar firmemente la sonda
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) viscosidad simple
b) multigrado
Para el uso general en presencia
de emperaturas normales, se recomienda el uso de SAE30 para el tipo
A y SAE 10W-30 para el tipo B.
Si se utiliza aceite de un solo grado
de viscosidad, deberá seleccionarse
un grado de viscosidad, que esté
de acuerdo según la tabla con
la temperatura habitual en el sitio de
rabajo del equipo.
fl^íÉåÅáμå>
pá=ëÉ=ìíáäáò~=ìå=~ÅÉáíÉ=ÇÉ=ã~ä~=Å~äáJ
Ç~Ç=ç=ÄáÉå=ìå=~ÅÉáíÉ=é~ê~=ãçíçêÉë=
ÇÉ=Ççë=íáÉãéçëI=éìÉÇÉ=êÉÇìÅáêëÉ=
ä~ îáÇ~=∫íáä=ÇÉä=ãçíçê=ç=Ç~¥~êëÉ=
Éä ãáëãçK
Controlar el nivel de aceite
fl^íÉåÅáμå>
`ìáÇ~ê=èìÉI=é~ê~=Åçåíêçä~ê=Éä=åáîÉä=
ÇÉ ~ÅÉáíÉI=Éä=Éèìáéç=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉ=
é~ê~Çç=ëçÄêÉ=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éä~å~=
Åçå=Éä=ãçíçê=é~ê~ÇçK
Figura 2
 Desenroscar la tapa de carga
de aceite (1) y limpiar la sonda
de medición de aceite.
 Introducir la sonda de medición
de nivel de aceite en el tubo
de carga.
Enroscar un cuarto de vuelta.
 Desenroscar la sonda medidora
de nivel de aceite.
 Extraer la sonda de medición
y controlar el nivel de aceite.
Si el nivel es demasiado bajo,
agregar un poco de aceite hasta
que el nivel llegue a la marca
«max» en la sonda de medición.
de medición de aceite antes
de poner en marcha el motor.
fl^íÉåÅáμå>
kç=~ÖêÉÖ~ê=ÇÉã~ëá~Çç=~ÅÉáíÉK=
bä ÉñÅÉëç=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=éìÉÇÉ=Å~ìë~ê=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçêI=èìÉ=Éä=ãçíçê=
éêçÇìòÅ~=ÜìãçI=éêçÄäÉã~ë=Çìê~åíÉ=
Éä=~êê~åèìÉI=Äìà∞~ë=Éãé~ëí~Ç~ëI=
ç Ñáäíêçë=ÇÉ=~áêÉ=ëìÅáçë=Åçå=~ÅÉáíÉK
Combustibles recomendados
! flmÉäáÖêç>
Ó i~=Ö~ëçäáå~=Éë=ÉñíêÉã~Ç~ãÉåíÉ=
áåÑä~ã~ÄäÉ=ó=éêÉëÉåí~=éÉäáÖêçë=
ÇÉ Éñéäçëáμå=Ä~àç=ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=
ÅçåÇáÅáçåÉëK
Ó `~êÖ~ê=Ö~ëçäáå~=∫åáÅ~ãÉåíÉ=
Éå ~ãÄáÉåíÉë=ÄáÉå=îÉåíáä~Ççë=
ó Åçå=Éä=ãçíçê=é~ê~ÇçK=
kç=Ñìã~ê=Éå=Éä=Éåíçêåç=ÇçåÇÉ=
ëÉ Å~êÖ~=Ö~ëçäáå~=ó=ÇÉë~Åíáî~ê=
íçÇ~ë=ä~ë=ÑìÉåíÉë=ÇÉ=áÖåáÅáμåK
Ó kç=ääÉå~ê=ÇÉã~ëá~Çç=Éä=ÇÉéμëáíç=
Eåç=ÇÉÄÉ=ÉåÅçåíê~êëÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=Éå=Éä=íìÄç=ÇÉ=Å~êÖ~FK=
`ìáÇ~ê èìÉ=ä~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíç=
ëÉ ÉåÅìÉåíêÉ=ÅÉêê~Ç~=ó=~ëÉÖìê~Ç~=
ìå~=îÉò=ÅçåÅäìáÇç=Éä=éêçÅÉëç=
ÇÉ Å~êÖ~K
Ó `ìáÇ~ê=ÇÉ=åç=ÇÉêê~ã~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
Çìê~åíÉ=ä~=Å~êÖ~K=
bä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÇÉêê~ã~Çç=ç=äçë=
î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãç=éìÉÇÉå=ÉåÅÉåJ
ÇÉêëÉK=pá=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãJ
ÄìëíáÄäÉI=ÅìáÇ~ê=èìÉ=¨ëíÉ=ëÉ=Ü~ó~=
Éî~éçê~Çç=~åíÉë=ÇÉ=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=
Éä=ãçíçêK
Ó bîáí~ê=Éä=Åçåí~Åíç=êÉéÉíáÇç=ÇÉä=
ÅçãÄìëíáÄäÉ=Åçå=ä~=éáÉä=ó=Éîáí~ê=
~ëéáê~ê=äçë=î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãçK
! flmÉäáÖêç=ÇÉ=Ç~¥çë=
Éå=Éä=ãçíçê>
Ó kç=ãÉòÅä~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=Åçå=
~ÅÉáíÉK
Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=äáãéáçI=åìÉîç=ó=ëáå=éäçãçK
Ó ríáäáò~ê=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=Åçå=UT=çÅí~åçë=ç=ëìéÉêáçêK
Ó flkç=ìíáäáò~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÅçêêÉëJ
éçåÇáÉåíÉ=~=ä~=ÉëéÉÅáÑáÅ~Åáμå=
b URLbNR>
45
Español
Ó ^äã~ÅÉå~ê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ëçä~J
ãÉåíÉ=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=èìÉ=éÉêJ
ãáí~å=ëì=Åçåëìãç=ÇÉåíêç=ÇÉ äçë=
PM=Ç∞~ë=ëáÖìáÉåíÉë=~=ëì=~ÇèìáëáJ
ÅáμåK
Ó `ìáÇ~ê=èìÉ=åç=ëÉ=áåíêçÇìòÅ~=ëìJ
ÅáÉÇ~ÇI=éçäîç=ç=~Öì~=Éå=Éä=ÇÉJ
éμëáíçK
Controlar el nivel de llenado
de combustible
fl^íÉåÅáμå>
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçê=éçê=ìå=ã∞åáãç=
ÇÉ=Ççë=ãáåìíçë=~åíÉë=ÇÉ=éêçÅÉÇÉê=
~ ä~=Å~êÖ~=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉK
 Limpiar la zona alrededor del tubo
de carga antes de quitar la tapa
y proceder a la carga.
 Llenar el tanque hasta aproximadamente 2 cm debajo del tubo
de carga, de modo que el combustible pueda expandirse.
Arranque del motor
!
flmÉäáÖêç>
j~åíÉåÉê=ëáÉãéêÉ=~äÉà~Ççë=éáÉë=
ó ã~åçë=ÇÉ=ä~ë=é~êíÉë=ãμîáäÉëK=
kç ìíáäáò~ê=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=~óìÇ~=é~ê~=
Éä ~êê~åèìÉ=éêÉëìêáò~Ç~ëK=
içë=î~éçêÉë=èìÉ=ÇÉ=Éääçë=Éã~å~å=
ëçå=áåÑä~ã~ÄäÉëK
!
flmÉäáÖêç>=
a~ê=ÅìãéäáãáÉåíç=~=íçÇ~ë=ä~ë=áåëíêìÅJ
ÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ÅçêêÉëéçåJ
ÇáÉåíÉë=~ä=Éèìáéç=Éå=Éä=Åì~ä=ëÉ=ÉåJ
ÅìÉåíê~=áåëí~ä~Çç=ÉëíÉ=ãçíçêK
Advertencia:
Algunos modelos tienen
– sin cebador o bien primer:
El motor se adapta automáticamente al proceso de arranque
correspondiente.
– Sin acelerador:
La velocidad de giro se ajusta
automáticamente.
El motor siempre marcha con
la velocidad de giro óptima.
Figura 3
Preparar el motor para
el arranque
En caso que el motor esté frío:
 Colocar el acelerador (1; de existir)
en la posición
.
46
Instrucciones de funcionamiento del motor
o bien
 Accionar el cebador, es decir la
palanca del mismo (10, figura 1;
si la hubiere) tirando de ella.
o bien
 Presionar el primer (7, figura 1;
de existir):
– en temperaturas superiores
a los 10 °C: accionarlo de 1 a 3
veces
– para temperaturas debajo de los
10 °C: accionarlo de 3 a 5 veces
fl^íÉåÅáμå>
kç=ÇÉà~ê=èìÉ=ä~=ã~åáà~=é~ê~=Éä=~êê~åJ
èìÉ=îìÉäî~=ÇÉ=ÖçäéÉ=Ü~Åá~=Éä=ãçíçêK=
iäÉî~êä~=äÉåí~ãÉåíÉ=ÇÉ=êÉÖêÉëç=é~ê~=
Éîáí~ê=èìÉ=ëÉ=éêçÇìòÅ~å=Ç~¥çë=
Éå=Éä=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=~êê~åèìÉK
Arranque con dispositivo
de arranque eléctrico
(según el modelo)
 Desconectar el equipo cargador
Advertencia
Aún con el motor caliente, eventualmente puede ser necesario
– accionar el cebador (de existir)
o bien
– accionar una vez el primer
(de existir).
de la red.
 Abrir el grifo para la bencina
(11, figura 1; si lo hubiere).
 Colocar el conmutador de encendido/apagado (9, figura 1; de existir)
en la posición «On/I».
 Pararse detrás del equipo y presionar el estribo de seguridad
(2; si lo hubiere) hacia abajo presionándolo contra el larguero.
 Girar la llave de encendido que se
encuentra en el larguero guía (4)
hacia la derecha, sujetándola en
esta posición, hasta que el motor
esté en marcha.
– Un intento de arranque no debe
durar más de 5 segundos.
– Esperar 20 segundos antes del
intento de arranque siguiente.
Arranque con dispositivo
de arranque manual
Después del arranque
del motor
 Abrir el grifo para la bencina
 Colocar el acelerador (si lo hubiere)
(11, figura 1; si lo hubiere).
 Colocar el conmutador de encendido/apagado (9, figura 1; de existir)
en la posición «On/I».
 Pararse detrás del equipo y presionar el estribo de seguridad
(2; si lo hubiere) hacia abajo presionándolo contra el larguero.
 Tirar ligeramente de la manija
del arrancador (3), hasta que
se siente resistencia.
Tirar ahora velozmente y con
fuerza, a fin de vencer la compresión y el retroceso del motor.
Repetir el procedimiento si hace
falta.
en la posición deseada:
= mayor velocidad de giro
= velocidad de giro lenta
del motor
 Presionar la palanca del cebador
hacia adentro (10, figura 1; si la
hubiere) en cuanto el motor se haya
calentado.
Advertencia:
– Obturar el orificio que hay en
la perilla del primer con el dedo,
mientras que se lo acciona.
– Volver a accionar el primer en
caso que el motor no arranque.
En caso que el motor esté
caliente:
 Colocar el acelerador (1; de existir)
en MAX/
.
Paro del motor
Figura 3
 Soltar el estribo de seguridad (de
existir).
o bien
 Colocar el acelerador (de existir)
en STOP/
.
o bien
 Colocar el conmutador de encendido/apagado en el motor (9, figura
1; de existir) en la posición «Off/0».
Instrucciones de funcionamiento del motor
 Cerrar el grifo para la bencina
(11, figura 1; si lo hubiere).
Advertencia
Quitar, (si la hubiere) la llave de encendido al abandonar o parar
el equipo.
Mantenimiento
! flmÉäáÖêç>
m~ê~ê=ó=ÇÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçê=~åíÉë=
ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=Åçãç=
ã~åíÉåáãáÉåíç=ç=äáãéáÉò~=Éå=Éä=
ãáëãçK=aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=Å~ÄäÉ=
ÇÉ=ä~=Äìà∞~=~=Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=~êê~åèìÉë=
áåîçäìåí~êáçëK
fl^íÉåÅáμå>
Ó bä=ãçíçê=ÑìÉ=~àìëí~Çç=Éå=Ñ•ÄêáÅ~=
Éå=Åì~åíç=~=éçíÉåÅá~=ó=ÅçåëìãçK=
`ì~äèìáÉê=Å~ãÄáç=Éå=Éëíçë=~àìëíÉë=
ÇÉÄÉê•=ëÉê=êÉ~äáò~Çç=éçê=Éä=Ñ~ÄêáJ
Å~åíÉ=ãáëãçI=ç=ÄáÉå=éçê=éÉêëçå~ä=
ÉëéÉÅá~äáò~Çç=ÇÉÄáÇ~ãÉåíÉ=
~ìíçêáò~ÇçK
Español
Ó pá=ÇÉÄÉ=áåÅäáå~êëÉ=Éä=ãçíçê=é~ê~=
ëì íê~åëéçêíÉI=é~ê~=ëì=áåëéÉÅÅáμå=
ç=é~ê~=èìáí~ê=ŨëéÉÇI=Ü~ÅÉêäç=
ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=ä~=Äìà∞~=
ëÉ¥~äÉ=Ü~Åá~=~êêáÄ~=é~ê~=Éîáí~ê=
Ç~¥çë=Å~ìë~Ççë=éçê=Éä=ÅçãÄìëJ
íáÄäÉ=ç=Éä=~ÅÉáíÉK
Ó içë=êÉéìÉëíçë=ÇÉÄÉå=ÅìãéäáãÉåJ
í~ê=ä~ë=ÉñáÖÉåÅá~ë=ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~ë=
éçê=Éä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK
Ó ríáäáÅÉ=éçê=ÉääçI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
êÉéìÉëíçë=çêáÖáå~äÉë=ç=ÄáÉå=
êÉéìÉëíçë=~éêçÄ~Ççë=éçê=Éä=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=e~ÅÉê=êÉ~äáò~ê=ä~ë=
êÉé~ê~ÅáçåÉë=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=éçê=
ìå=í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçK
Para mantener un rendimiento parejo
y elevado, es indispensable efectuar
inspecciones y reajustes periódicos.
Un mantenimiento regular garantiza
una larga vida útil.
Los intervalos de mantenimiento y los
trabajos a efectuar en los mismos
se detallan en la tabla que sigue.
Aquellos intervalos que se indican
según horas de funcionamiento
y tiempo, deberán efectuarse según
lo que ocurra primero.
En caso de funcionamiento bajo condiciones adversas, el mantenimiento
deberá realizarse más seguido.
Haga controlar el equipo por un taller
especializado al finalizar la temporada.
Plan de mantenimiento
Trabajos de
mantenimiento
Después de
las primeras
5 horas
de uso
Antes de cada
uso o cada
5 horas
Limpiar la cubierta del motor

Controlar el aceite del motor

Cambiar el aceite del motor
Controlar el filtro de aire
Una vez por
temporada
o cada
25 horas
Una vez por
temporada
o cada
50 horas
1)


Una vez por
temporada
o cada
100 horas

Mantenimiento del filtro
de aire
2)

Controlar la bujía
Mantenimiento de la bujía

Cambiar el filtro de la gasolina

Limpiar/cambiar el filtro
de carbón activado
2)
Limpiar el tubo de escape
1)
2)

En caso de cargas elevadas o temperaturas ambiente altas
Limpiar con mayor frecuencia en ambientes polvorientos
47
Español
Control del aceite
 Controlar el nivel de aceite antes
de cada arranque del motor.
 Cuidar siempre de mantener
el nivel de aceite correcto.
Ver «Controlar el nivel de aceite».
Cambio de aceite
! flmÉäáÖêç>
bä=~ÅÉáíÉ=ìë~Çç=éìÉÇÉ=éêçÇìÅáê=
Å•åÅÉê=ÇÉ=éáÉäI=ëá=ëÉ=éêçÇìÅÉ=Åçå=
ÑêÉÅìÉåÅá~=ìå=Åçåí~Åíç=éêçäçåÖ~ÇçK
pá=ÄáÉå=Éë=éçÅç=éêçÄ~ÄäÉ=ëá=åç=
ëÉ íê~Ä~à~=Çá~êá~ãÉåíÉ=Åçå=~ÅÉáíÉ=
ìë~ÇçI=Éë=~ÅçåëÉà~ÄäÉ=ÇÉ=íçÇçë=
ãçÇçëI=ä~î~êëÉ=ä~ë=ã~åçë=éêçäáà~J
ãÉåíÉ=Åçå=~Öì~=ó=à~Äμå=ÇÉëéì¨ë=
ÇÉ í~êÉ~ë=ÇÉ=ÉëíÉ=íáéçK
fl^íÉåÅáμå>
aÉà~ê=ÉëÅìêêáê=Éä=~ÅÉáíÉ=ãáÉåíê~ë=
Éä ãçíçê=~∫å=Éëí•=íáÄáçI=éÉêç=åç=
Å~äáÉåíÉ=EÉëíç=éêçÇìÅÉ=ìå=ÉëÅìêêáÇç=
ê•éáÇç=ó=ÅçãéäÉíçFK
Figura 4
 Quitar la tapa de carga de aceite (1).
 Dejar escurrir el aceite a un recipiente adecuado
– Abrir el tornillo de descarga
de aceite (2) o bien (3) – según
la versión
o bien
– inclinando el equipo sobre un
costado (lado del filtro de aire
hacia arriba).
! flmÉäáÖêç>
^åíÉë=ÇÉ=áåÅäáå~ê=Éä=Éèìáéç=ëçÄêÉ=
ìå Åçëí~ÇçI=Ü~ÅÉê=ã~êÅÜ~ê=Éä=ãçíçêI=
Ü~ëí~=èìÉ=åç=èìÉÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
Éå Éä=ÇÉéμëáíçK
 Volver a colocar el tornillo de descarga (si se lo hubiere quitado),
ajustándolo firmemente.
 Cargar el depósito con el aceite
recomendado, controlando
el nivel del mismo.
 Volver a colocar la tapa sobre
el tubo de carga de aceite.
Advertencia
Eliminar el aceite usado siempre
de acuerdo con las normas
de medio ambiente vigentes.
48
Instrucciones de funcionamiento del motor
Se recomienda transportar el aceite
a un centro de colección adecuado,
dentro de un recipiente cerrado.
No arrojarlo con los residuos
normales ni derramarlo en suelo,
dejándolo penetrar en el mismo.
Mantenimiento del filtro
de aire
Un filtro de aire sucio inhibe
el acceso de aire al carburador.
A fin de evitar un funcionamiento
incorrecto del carburador, deberá
limpiarse/cambiarse con regularidad
el filtro de aire. En ambientes muy
polvorientos, puede ser necesario
efectuar mantenimientos más frecuentes.
Un filtro de papel no puede ser
limpiado y deberá ser cambiado
según indica el intervalo de mantenimiento correspondiente.
! flmÉäáÖêç>
kìåÅ~=ìíáäáò~ê=Ö~ëçäáå~=ç=ëçäîÉåíÉë=
ÇÉ=Ä~àç=éìåíç=ÇÉ=áÖåáÅáμå=é~ê~=
ä~ äáãéáÉò~=ÇÉä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK=
bñáëíÉ éÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç=ç=ÉñéäçJ
ëáçåÉëK
fl^íÉåÅáμå>
kç=Ü~ÅÉê=ã~êÅÜ~ê=åìåÅ~=Éä=ãçíçê=ëáå=
Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉK=mìÉÇÉå éêçÇìÅáêëÉ=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçê=ç=ìå=ÇÉëÖ~ëíÉ=
éêÉã~íìêç=ÇÉä=ãáëãçK
Figura 5
Tipo A:
 Girar la cobertura del filtro de aire
(1) en sentido antihorario (hacia
la izquierda) y retirarla hacia atrás,
extrayéndola.
 Quitar el elemento filtrante
de papel (3).
 Limpiar la cobertura del filtro
de aire (1) y el acoplamiento
de montaje (4).
 Montar el elemento filtrante
de papel en la cobertura del
filtro de aire.
 Introducir las eclisas de sujeción
(2) de la cobertura del filtro de aire
en las ranuras correspondientes
(5) del acoplamiento de montaje,
presionándolas y girando luego en
sentido horario (hacia la derecha)
hasta que hagan tope.
 ¡Cuidar que la cobertura del filtro
de aire esté correctamente colocada!
Tipo B:
 Presionar las eclisas de montaje (2)
de la cobertura del filtro de aire (1)
y quitar la tapa.
 Quitar el elemento filtrante
de papel (3).
 Golpear suavemente el elemento
sobre una superficie dura, a fin de
eliminar la suciedad, o bien soplar
con aire comprimido de adentro
hacia fuera a través del filtro.
Nunca intentar eliminar la suciedad con un cepillo.
Esto causaría que la suciedad
penetre más profundamente
en las fibras. Cambiar el elemento
de papel si estuviere demasiado
sucio.
 Volver a colocar el elemento
filtrante de papel.
 Montar la cobertura:
– Introducir las eclisas inferiores
de la cobertura del filtro de aire
en las ranuras inferiores de la
carcasa del filtro de aire (4)
presionándola.
– Presionar la cobertura del filtro
de aire hacia arriba, hasta que
las eclisas superiores (2) se traben en las ranuras de sujeción
superiores (5).
 ¡Cuidar que la cobertura del filtro
de aire esté correctamente colocada!
Mantenimiento de la bujía
! flmÉäáÖêç>
aÉà~ê=ÉåÑêá~ê=Éä=ãçíçêK
kç=ÉÑÉÅíì~ê=éêìÉÄ~ë=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç=
ëáå=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K=
kç=áåíÉåí~ê=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçê=
ëá=åç=Éëí•=ä~=Äìà∞~=ÅçäçÅ~Ç~K
Para que el motor marche correctamente, los electrodos debe presentar una separación adecuada y estar
limpios.
Figura 6
 Desconectar el enchufe de la bujía
(1) y desenroscar la bujía (2)
mediante una llave adecuada.
Instrucciones de funcionamiento del motor
 Efectuar un control visual de
la bujía.
Cambiar la bujía si se detecta
un desgaste visible o está dañado
el aislante.
 Limpiar la bujía con un cepillo
de acero si se desea seguirla
usando.
 Medir la distancia entre electrodos
mediante un calibre de espesores. Reajustar la distancia doblando el electrodo lateral si
hiciera falta. La distancia entre
el electrodos debería estar comprendida entre 0,70–0,80 mm
(figura 7).
 Controlar que el anillo junta
de la bujía se encuentre en buen
estado. Enroscar luego la bujía
con la mano, a fin de evitar dañar
la rosca.
 Una vez ajustada a mano, ajustarla con firmeza mediante la llave
correspondiente.
fl^íÉåÅáμå>
kç=~àìëí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=ä~=Äìà∞~K=
qÉåÉê Éå=ÅìÉåí~=äçë=î~äçêÉë=
ëáÖìáÉåíÉë=é~ê~=~àìëí~êä~W
Ó Äìà∞~ë=åìÉî~ëI=Åçãç=ã•ñáãç=
NL îìÉäí~
O=
Ó Äìà∞~ë=ìë~Ç~ëI=Åçãç=ã•ñáãç=
NL Ó=NL îìÉäí~K
U=
Q=
rå~=Äìà∞~=ã~ä=~àìëí~Ç~=éìÉÇÉ=
Å~äÉåí~êëÉ=ãìÅÜçI=éêçÇìÅáÉåÇç=
Ç~¥çë=Éå=Éä=ãçíçêK
Mantenimiento del filtro
de carbón activado/filtro
de gasolina
Estas tareas de mantenimiento deberán ser efectuadas por un taller
especializado según el plan
de mantenimiento.
Limpieza del motor
SI el motor ha estado marchando,
dejar que se enfríe por lo menos
durante una hora.
Quitar regularmente el césped
y la suciedad del motor.
Limpiar la protección para los dedos
y la zona del tubo de escape.
Utilizar para ello un cepillo o aire
comprimido.
fl^íÉåÅáμå>
kç=~êêçà~ê=~Öì~=ëçÄêÉ=Éä=ãçíçê=é~ê~=
äáãéá~êäçI=ó~=èìÉ=Éëí~=éìÉÇÉ=Åçåí~J
ãáå~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK=
^Öì~ éêçîÉåáÉåíÉ=ÇÉ=ìå~=ã~åÖìÉê~=
ÇÉ=à~êÇ∞å=ç=ìå=äáãéá~Ççê=ÇÉ=~äí~=
éêÉëáμå=éìÉÇÉ=áåíêçÇìÅáêëÉ=í~ãÄá¨å=
Éå=Éä=Ñáäíêç=ÇÉ=~áêÉ=ç=ä~=~ÄÉêíìê~=
ÇÉ ÉëÅ~éÉI=Ç~¥~åÇç=Éä=ãçíçêK
! flmÉäáÖêç>
bëíç=éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=~=ÉñéäçëáçåÉë=
ç=ìå=áåÅÉåÇáçK=`çåíêçä~ê=ó=äáãéá~ê=
Éëí~=òçå~=~åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=ìëçK
Almacenamiento
Advertencia
Para un depósito de duración superior a los 30 días puede agregarse
un estabilizador al combustible.
Diríjase a su comerciante especializado o bien al taller de servicios
a clientes.
Si estos motores se almacenan
por períodos superiores a 30 días,
no debe encontrarse combustible
en el depósito, a fin de evitar
el asiento de sustancias residuales
en el sistema de combustible y más
que nada, en las partes delicadas
del carburador.
 Hacer marchar el motor hasta que
el depósito esté vacío y el motor
se pare.
 Cambiar el aceite.
Ver «Cambio de aceite».
 Quitar la bujía y verter aproximadamente 15 ml de aceite en
el cilindro. Volver a montar la bujía
y tirar lentamente de la cuerda de
arranque, de modo que el aceite
se distribuya.
 Eliminar los residuos de césped
alrededor del motor, debajo
de la cubierta y alrededor del tubo
de escape.
 Pintar los sitios donde se ha descascarado la pintura y cubrir otras
zonas que puedan oxidarse con
una película fina de aceite.
Español
 Depositar en ambientes limpios,
secos y bien ventilados, alejado
de equipos que funcionen con una
llama o una luz de advertencia,
por ejemplo, calefacciones, sistemas de calentamiento de agua
o secadores de ropa.
También deberán evitarse zonas
donde trabajan motores que produzcan chispas o herramientas
eléctricas.
 En lo posible deberán evitarse
también, zonas de alta humedad,
ya que ésta favorece la formación
de óxidos.
 Depositar el equipo sobre una
superficie plana.
En posición inclinada puede
derramarse aceite o combustible.
Modo de proceder después
de un período de depósito
prolongado
 Controlar el motor según se
describe en el párrafo «Control
antes de la puesta en marcha».
 Si se ha evacuado el depósito
de combustible durante el almacenamiento, volver a cargarlo con
combustible nuevo.
Si hubiere un bidón de
combustible para la carga, deberá
controlarse si el la gasolina que
contiene es nueva.
 Si el cilindro estuvo con aceite
durante el almacenamiento,
el motor producirá un poco
de humo durante el arranque.
Esto es normal.
Garantía
En cada país tienen validez las
disposiciones de garantía emitidas
por nuestra firma o por el importador. Los fallos en el funcionamiento
de su aparato los reparamos
de forma gratuita, siempre que
hayan sido ocasionados por fallos
en el material o en la producción.
En caso de hacer uso de la garantía,
diríjase a su vendedor o a nuestro
representante más próximo
a su domicilio.
49
Español
Instrucciones de funcionamiento del motor
Localización de fallos
Fallo
El motor no arranca.
Causa posible
El estribo de seguridad no está accionado.
El depósito de combustible está vacío.
El combustible está decantado.
Solución
Accionar el estribo de seguridad
(si lo hubiera).
Llenar el depósito con combustible nuevo,
libre de plomo.
Evacuar el combustible envejecido
en un recipiente adecuado al aire libre.
Llenar el depósito con combustible nuevo,
libre de plomo.
Accionar el cebador/pimer.
No accionar el cebador/primer
(de existir) con el motor frío.
El acelerador no se encuentra
Colocar el acelerador en «START» o bien
en «START» o bien al máximo
al máximo de revoluciones.
de revoluciones.
No está conectado el enchufe de la bujía. Conectar el enchufe correspondiente
en la bujía.
La bujía está sucia o defectuosa.
Limpiar la bujía.
Ajustar la distancia entre electrodos
o cambiar la bujía.
Tubería de gasolina obstruida.
Hacer limpiar la tubería de gasolina *).
El motor marcha irregu- Accionar el cebador (si lo hubiere).
Hacer retroceder la palanca del cebador.
larmente (ratea).
El enchufe de la bujía no hace un
Conectar el enchufe de la bujía correctacontacto adecuado.
mente.
El combustible está decantado.
Evacuar el combustible envejecido
Hay agua o suciedad en el sistema
en un recipiente adecuado al aire libre.
de combustible.
Llenar el depósito con combustible nuevo,
libre de plomo.
El filtro de aire está obstruido.
Limpiar el filtro de aire.
La bujía está quemada, defectuosa,
Ajustar la distancia entre electrodos
o la distancia entre electrodos
o cambiar la bujía.
es demasiado grande.
El motor se recalienta.
Falta aceite en el motor.
Llenar el carter con una cantidad suficiente
de aceite adecuado.
Está reducida la circulación de aire.
Eliminar el césped cortado y otras suciedades de las aletas de refrigeración del
motor y de la carcasa del ventilador.
El motor marcha irregu- La distancia entre electrodos de la bujía Desmontar la bujía y ajustar la distancia entre
larmente a revoluciones es demasiado reducida.
electrodos.
elevadas.
*)
Hacer realizar estas tareas por un taller especializado.
Advertencia
Por reparaciones que excedan las arriba mencionadas, favor de dirigirse al comerciante especializado más cercano
que practique servicio a clientes.
50
Bruksanvisning motor
Innehållsförteckning
Bruksanvisningens
handhavande . . . . . . . . . . . . . . 51
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . 51
Motorbeskrivning . . . . . . . . . . . 52
Driftanvisningar . . . . . . . . . . . . . 52
Skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Motorrengöring . . . . . . . . . . . . . 56
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bruksanvisningens
handhavande
Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan du använder maskinen första gången och handla
enligt anvisningarna.
Förvara bruksanvisningen för senare
användning. Låt aldrig barn eller
andra personer som inte känner
till bruksanvisningen använda
maskinen.
Denna bruksanvisning innehåller
säkerhetsanvisningar som
– hänvisar till risker rörande motorn,
– hänvisar till skaderisker,
– visar hur skaderisken kan
undvikas och reduceras.
Säkerhetsanvisningarna i denna
bruksanvisningen är markerade
på följande sätt:
! c~ê~>
e®åîáë~ê=íáää=çãÉÇÉäÄ~êí=Üçí~åÇÉ=
Ñ~ê~K=lã=ÇÉåå~=î~êåáåÖ=Éà=ÄÉ~âí~ëI=
ìééëí™ê=êáëâ=Ñ∏ê=äáî=çÅÜ=äÉãK
l_p>
e®åîáë~ê=íáää=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK=
lã ÇÉåå~=Ü®åîáëåáåÖ=Éà=Ñ∏äàë=â~å=
éÉêëçåJ=ÉääÉê=ë~âëâ~Ççê=ìééëí™K
Info
Betecknar hänvisningar för
användning och viktig information.
Uppgifter på motorhuset
Bild 8
Dessa uppgifter är mycket viktiga
för en senare identifiering vid reservdelsbeställning och för kundtjänsten. Fyll därför i motorns uppgifter
på skylten (bild 9).
Svenska
För din säkerhet
Info
I fortsättningen talar vi allmänt
om ”maskinen”. Motorn kan vara
inbyggd i olika maskiner.
! bñéäçëáçåëJ=çÅÜ=
Äê~åÇÑ~ê~>
_Éåëáå=çÅÜ=ÄÉåëáå™åÖ~=®ê=óííÉêëí=
ä®íí~åí®åÇäáÖ~=çÅÜ=Éñéäçëáî~K=
dÉåçã Äê~åÇ=ÉääÉê=Éñéäçëáçå=â~å=
ÇÉí=ìééëí™=ëî™ê~=Ñ∏êÄê®ååáåÖ~ê=
ÉääÉê Ç∏ÇäáÖ~=ëâ~ÇçêK=lã=Çì=ê™â~ê=
Ñ™ ÄÉåëáå=é™=âêçééÉå=ÉääÉê=âä®ÇëÉäåI=
íî®íí~=ÖÉå~ëí=ÜìÇÉå=çÅÜ=Äóí=âä®ÇëÉäK
Ó sáÇ=í~åâåáåÖW=pí®åÖ=~î=ãçíçêå=
çÅÜ=ä™í=ÇÉå=ëî~äå~=ãáåëí=íî™=
ãáåìíÉê=áåå~å=í~åâäçÅâÉí=∏ééå~ëK
Ó cóää=ÉåÇ~ëí=í~åâÉå=ìíçãÜìë=ÉääÉê=
é™=Éíí=î®äîÉåíáäÉê~í=çãê™ÇÉK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ÖçÇâ®åÇ~=Äê®åëäÉJ
ÄÉÜ™ää~êÉK
Ó cóää=~äÇêáÖ=Éå=â~åáëíÉê=á=Éíí=ÑçêÇçå=
ÉääÉê=Éå=íê~áäÉê=ãÉÇ=éä~ëíéêÉëëÉJ
åáåÖ~êK=pí®ää=îáÇ=ÑóääåáåÖ=~ääíáÇ=
â~åáëíÉêå=é™=ã~êâÉå=çÅÜ=é™=~îJ
ëí™åÇ=Ñê™å=ÑçêÇçåÉíK
Ó p™îáÇ~=ÇÉí=®ê=ã∏àäáÖí=ëâ~=
ãçíçêÇêáîå~=ã~ëâáåÉê=~îä®Öëå~ë=
Ñê™å=ä~ëíÄáä=ÉääÉê=íê~áäÉê=çÅÜ=ëí®ää~ë=
é™=ã~êâÉå=îáÇ=í~åâåáåÖK=
lã=ÇÉíí~=Éà=®ê=ã∏àäáÖí=ã™ëíÉ=
ë™Ç~å~=ã~ëâáåÉê=í~åâ~ë=ãÉÇ=
â~åáëíÉê=çÅÜ=áåíÉ=ÇáêÉâí=Ñê™å=
ÄÉåëáåéìãéÉåK
Ó i™í=îáÇ=í~åâåáåÖ=~ääíáÇ=éáëíçäãìåJ
ëíóÅâÉí=äáÖÖ~=~å=ãçí=í~åâÉåëJ=ÉääÉê=
â~åáëíÉêåë=∏ééåáåÖ=íáääë=í~åâåáåÖÉå=
®ê=âä~êK=^åî®åÇ=Éà=~êêÉíÉêáåÖëJ
ëé~âÉå=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=é™ÑóääåáåÖK
Ó £îÉêÑóää=Éà=í~åâÉåK=cóää=í~åâÉå=ìéé=
íáää=Å~=O=Åã=ìåÇÉê=é™ÑóääåáåÖëê∏êÉíë=
∏ééåáåÖ=ë™=~íí=Äê®åëäÉí=â~å=Éñé~åJ
ÇÉê~K
Ó e™ää=Äê®åëäÉí=é™=~îëí™åÇ=íáää=ÖåáëíçêI=
∏ééÉå=ÉäÇI=î~êåáåÖëä~ãéçê=çÅÜ=
~åÇê~=î®êãÉJ=çÅÜ=í®åÇâ®ääçêK
Ó q~åâ~=~äÇêáÖ=á=ëäìíå~=êìãI=ÉÑíÉêëçã=
ÇÉí=é™=ë™=ë®íí=ÄáäÇ~ë=ä®íí~åí®åÇäáÖ~=
™åÖçêK
Ó o∏âåáåÖ=Ñ∏êÄàìÇÉåK
Ó hçåíêçääÉê~=Äê®åëäÉäÉÇåáåÖ~êå~I=
í~åâÉåI=í~åâäçÅâÉí=çÅÜ=Ñ∏êÄáåÇÉäJ
ëÉÇÉä~êå~=ê∏ê~åÇÉ=ëéêáÅâçê=ÉääÉê=
çí®íí~=ëí®ääÉåK=
_óí=ìí=ÇÉã=îáÇ=ÄÉÜçîK
Ó pÉ=íáää=~íí=í®åÇëíáÑíI=~îÖ~ëê∏êI=í~åâJ
äçÅâ=çÅÜ=äìÑíÑáäíÉê=®ê=ãçåíÉê~ÇÉ=
Ñ∏êÉ=ëí~êíK
Ó c∏êë∏â=Éà=ëí~êí~=ãçíçêå=ìí~å=
í®åÇëíáÑíK
Ó s®åí~=íáääë=ÉîÉåíìÉääí=ìíëéáääí=Äê®åëäÉ=
~îÇìåëí~í=áåå~å=ãçíçêå=ëí~êí~ëK
Ó sáÇ=ÇêáÑí=~î=ã~ëâáåÉê=äìí~=~äÇêáÖ=
ãçíçêå=ÉääÉê=ã~ëâáåÉå=ë™I=~íí=
Äê®åëäÉ=â~å=êáåå~=ìíK
Ó ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ÅÜçâÉå=Ñ∏ê=~íí=
ëí~åå~=ãçíçêåK
Ó q∏ã=~ääíáÇ=í~åâÉå=Ñ∏êÉ=íê~åëéçêí=
~î ã~ëâáåÉêK
Ó c∏êî~ê~=~äÇêáÖ=ÄÉåëáå=ÉääÉê=ã~ëJ
âáåÉê=ãÉÇ=Ñìää=í~åâ=á=å®êÜÉíÉå=
~î î®êãÉëóëíÉãI=ìÖå~êI=î~êãJ
î~ííÉåÄÉêÉÇ~êÉ=ëçã=Ü~ê=î~êåáåÖëJ
ä~ãéçê=ÉääÉê=~åÇê~=í®åÇâ®ääçêI=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=â~å=~åí®åÇ~=ÄÉåëáåJ
™åÖçêå~K
! bñéäçëáçåëJ=çÅÜ=
Äê~åÇÑ~ê~>
k®ê=ãçíçêå=ëí~êí~ë=ìééëí™ê=ÖåáëíçêK=
aÉëë~=â~å=~åí®åÇ~=ä®íí~åí®åÇäáÖ~=
™åÖçê=á=å®êÜÉíÉåK=
aÉíí~=â~å=äÉÇ~=íáää Éñéäçëáçå=ÉääÉê=
Äê~åÇK
Ó pí~êí~=Éà=ãçíçêå=á=å®êÜÉíÉå=~î=ÇÉJ
ÑÉâí~=Ö~ëÇêáîå~=~åä®ÖÖåáåÖ~êK
Ó ^åî®åÇ=Éà=ëí~êíÜà®äé=ëçã=ëí™ê=
ìåÇÉê=íêóÅâI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉê~ë=
™åÖçê ®ê=ä®íí~åí®åÇäáÖ~K
!
hî®îåáåÖëêáëâ>
jçíçêÉê=Ñêáë®ííÉê=âçäãçåçñáÇI=
Éå äìâíJ=çÅÜ=Ñ®êÖä∏ë=ÖáÑíáÖ=Ö~ëK=
få~åÇåáåÖ=~î=âçäãçåçñáÇ=â~å=äÉÇ~=
íáää óêëÉäI=ãÉÇîÉíëä∏ëÜÉí=çÅÜ=Ñ~ê~=
Ñ∏ê äáîÉíK
Ó pí~êí~=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=î~ê~=
áÖ™åÖ=ÉåÇ~ëí=ìíçãÜìëK
Ó pí~êí~=Éà=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=áåíÉ=
î~ê~=áÖ™åÖ=á=ëäìíå~=êìãI=®îÉå=
çã Ñ∏åëíÉê=çÅÜ=Ç∏êê~ê=®ê=∏ééå~K
51
Svenska
!
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
bå=ç~îëáâíäáÖ=ëí~êí=â~å=äÉÇ~=íáää=ëî™ê~=
ëâ~Ççê=êÉëé=íáää=Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ~=
ëí∏í~êK
Ó aê~=~ääíáÇ=~î=í®åÇëíáÑíëâçåí~âíÉå=
Ñ∏êÉ=~ää~=áåëí®ääåáåÖëJ=çÅÜ=êÉé~J
ê~íáçåë™íÖ®êÇÉê=çÅÜ=Ü™ää=ÇÉå=
é™ ~îëí™åÇ=íáää=í®åÇëíáÑíÉíK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ÖçÇâ®åÇ=í®åÇåáåÖëJ
íÉëí~éé~ê~í=Ñ∏ê=í®åÇåáåÖëíÉëíÉêK
Ó q®åÇåáåÖëíÉëíÉê=Ñ™ê=Éà=Ö∏ê~ë=ãÉÇ=
Äçêíí~ÖÉí=í®åÇëíáÑíK
! c∏êÄê®ååáåÖëÑ~ê~>=
_ê~åÇÑ~ê~>
bå=~êÄÉí~åÇÉ=ãçíçê=~äëíê~ê=î®êãÉK=
sáëë~=ãçíçêÇÉä~êI=ë®êëâáäí=~îÖ~ëJ
ê∏êÉíI=Ääáê=ãóÅâÉí=ÜÉí~K=sáÇ=ÄÉê∏êáåÖ=
â~å=ëî™ê~=Äê®ååëâ~Ççê=ìééëí™K=
_ê®ååÄ~êí=ã~íÉêá~ä=ëçã=ä∏îI=Öê®ëI=
Äìëâ~ê=çëî=â~å=Ñ~íí~=ÉäÇK
Ó i™í=~ääíáÇ=~îÖ~ëê∏êI=ÅóäáåÇÉêÄäçÅâ=
çÅÜ=âóäÑä®åë~ê=ëî~äå~=áåå~å=ÇÉ=
ÄÉê∏êëK
Ó e™ää=Ä~êå=Äçêí~=Ñê™å=ÇÉå=î~êã~=
ÉääÉê=ä∏é~åÇÉ=ãçíçêåK
Ó ^îä®Öëå~=Äê®ååÄ~êí=ã~íÉêá~ä=á=
å®êÜÉíÉå=~î=~îÖ~ëê∏ê=çÅÜ=ÅóäáåÇÉêK
! oáëâ=Ñ∏ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~ê>=
_ê~åÇÑ~ê~>
q®åÇÖåáëíçê=â~å=Ñ∏êçêë~â~=Äê~åÇ=
ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí∏í~êK
! oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
oçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~ê=â~å=îáÇê∏ê~=Ü®åÇÉêI=
Ñ∏ííÉêI=Ü™êI=âä®ÇÉê=ÉääÉê=âä®ÇÉëÇÉä~ê=
ÉääÉê=êáî~=ÇÉã=ãÉÇ=ëáÖK=
aÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=ëî™ê~=ëâ~ÇçêK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=
ãçåíÉê~ÇÉ=ëâóÇÇë~åçêÇåáåÖ~êK
Ó e™ää=Ü®åÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ííÉê=é™=~îëí™åÇ=
íáää=êçíÉê~åÇÉ=ÇÉä~êK
Ó _áåÇ=ìéé=ä™åÖí=Ü™ê=çÅÜ=í~=~î=~ää~=
ëãóÅâÉå=Ñ∏êÉ=~êÄÉíÉíK
Ó ^åî®åÇ=Éà=ä∏ëí=ëáíí~åÇÉ=âä®ÇëÉäI=
åÉÇÜ®åÖ~åÇÉ=ëå∏êÉå=ÉääÉê=ä∏ë~=
ÇÉí~äàÉê=ëçã=â~å=Ñ~ëíå~K
!
oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>
aÉå=ëå~ÄÄ~=áåÇê~ÖåáåÖÉå=~î=ëí~êíJ
ëå∏êÉí=EÄ~Åâëä~Ö=í=Éñ=îáÇ=ÑÉäí®åÇåáåÖF=
Çê~ê=Ü~åÇÉå=çÅÜ=~êãÉå=ëå~ÄÄ~êÉ=
ãçí=ãçíçêå=®å=ã~å=â~å=ëä®éé~=
ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉíK=
e®êáÖÉåçã=â~å=ëâ~Ççê=ìééëí™K
52
Bruksanvisning motor
Ó c∏ê=~íí=ëí~êí~=ãçíçêåW=aê~=ä™åÖJ
ë~ãí=á=ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉí=íáääë=Éíí=ãçíJ
ëí™åÇ=ã®êâë=çÅÜ=ëí~êí~=ëÉÇ~å=
ãÉÇ=Éíí=ëå~ÄÄí=êóÅâK
Ó ^îä®Öëå~=~ää~=ä∏ë~=Ñ∏êÉã™ä=
é™ ãçíçêå=Ñ∏êÉ=ëí~êíK
Ó aáêÉâí=~åëäìíå~=ÇÉä~ê=ëçã=ëâ®êJ
âåáî~êI=Ñä®âíÜàìäI=Çêáî~åÇÉ=ÇÉä~ê=
çëî ã™ëíÉ=î~ê~=ë®âÉêí=ãçåíÉê~ÇÉK
! oáëâ=Ñ∏ê=éÉêëçåëâ~Ççê>=
pâ~Ççê=é™=ã~ëâáåÉå>
aÉ=é™=Ñ~ÄêáâÉå=Ñ∏êáåëí®ääÇ~=
ãçíçêáåëí®ääåáåÖ~êå~=Ñ™ê=Éà=®åÇê~ëK
Symboler på maskinen
På motorn finns det säkerhets- och
varningsanvisningar i form av symboler eller piktogram.
Symbolerna har följande betydelse:
!
OBS!
Varning för farokälla.
Läs igenom bruksanvisningen innan
maskinen tas i bruk!
Varning för het yta!
Varning för giftiga
ångor!
Använd ej maskinen
när det regnar!
Bensin är
lättantändlig!
Bild 1
1 Tanklock
2 Starthandtaget
3 Oljetanklock/mätsticka
4 Motorkåpa
5 Avgasrör
6 a) Tändstift
b) Tändstiftskontakt
7 Flödare (beroende på modell)
8 Luftfilter
9 Strömställare TILL/FRÅN
(beroende på modell)
10 Choke
(beroende på modell)
11 Bensinkran
(beroende på modell)
Driftanvisningar
Kontroll före start
Rekommenderade oljesorter
l_p>
j~ëâáåÉå=äÉîÉêÉê~ë=ìí~å=Äê®åëäÉ=
çÅÜ ìí~å=çäà~=á=ãçíçêåK=
jçíçêå=â~å=í~=~îëÉî®êÇ=ëâ~Ç~=çã=
ÇÉå=í~ë=á=ÇêáÑí=ìí~å=íáääê®ÅâäáÖí=ãÉÇ=çäà~K=
c∏ê=ë™Ç~å~=ëâ~Ççê=Ö®ääÉê=áåíÉ=Ö~ê~åíáåK
 Fyll på olja innan motorn startas.
Fyll inte på för mycket. Oljetanken
har en volym på ca 0,6 l.
Använd endast 4-taktsoljor med
följande eller bättre kvalitetsbeteckningar SF / SG / SH / SJ.
Välj oljans viskositet i förhållande
till utetemperaturen i nedanstående
tabell:
10w
a
Tanka oblyat bränsle!
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
Se till att dessa symboler på
maskinen alltid är läsbara.
Motorbeskrivning
I denna bruksanvisning beskrivs
olika modeller. Detaljer på bilderna
kan avvika från din maskin.
Jämför bild 1 med din maskin och
gör dig förtrodd med var de olika
manöverorganen och inställningsanordningarna sitter.
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Enkelviskositet
b) Universalviskositet
Vid allmän användning inom det normala temperaturområdet rekommenderas SAE30 för typ A och SAE 10W30 för typ B.
Bruksanvisning motor
Om olja med enkelviskositet används,
bör en olja som är an-passad till
genomsnittstemperaturen
i användningsområdet väljas
i tabellen.
l_p>
dÉåçã=~åî®åÇåáåÖ=~î=Éå=ãáåÇÉêJ
î®êÇáÖ=çäà~=ÉääÉê=Éå=çäà~=Ñ∏ê=OJí~âíëJ
ãçíçêÉê=â~å=ãçíçêå=í~=ëâ~Ç~=êÉëé=
ÇÉëë=äáîëä®åÖÇ=êÉÇìÅÉê~ëK
Kontroll av oljeståndet
l_p>
pÉ=îáÇ=âçåíêçää=íáää=~íí=ã~ëâáåÉå=
ëí™ê é™=Éå=à®ãå=óí~=ãÉÇ=Ñê™åëä~ÖÉå=
ãçíçêK
Bild 2
 Skruva av oljetanklocket (1) och
torka av oljestickan.
 För in oljestickan i påfyllningsröret.
Skruva in den ett kvarts varv.
 Skruva ut oljestickan.
 Dra ut oljestickan och kontrollera
oljenivån.
Om oljenivån är för låg, fyll
långsamt på olja upp till den
övre markeringen ”max.”
på mätstickan.
 Skruva fast oljestickan innan
motorn startas.
l_p>
cóää=Éà=é™=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çäà~K=
lã=ÇÉí=Ñóääë=é™=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=çäà~=â~å=
ÇÉí=äÉÇ~=íáää=ãçíçêëâ~ÇçêI=ê∏âìíJ
îÉÅâäáåÖI=ëí~êíëî™êáÖÜÉíÉêI=ëçíáÖí=
í®åÇëíáÑí=ÉääÉê=çäàÉÑ∏êçêÉå~í=çäàÉÑáäíÉêK
Rekommenderade bränslen
!
c~ê~>
Ó råÇÉê=îáëë~=çãëí®åÇáÖÜÉíÉê=
®ê ÄÉåëáå=óííÉêëí=ä®íí~åí®åÇäáÖ=
çÅÜ ÉñéäçëáçåëÑ~êäáÖK
Ó q~åâ~=ÉåÇ~ëí=á=î®äîÉåíáäÉê~Ç=çãJ
ÖáîåáåÖ=çÅÜ=ãÉÇ=Ñê™åëä~ÖÉå=
ãçíçêK=o∏â=Éà=çÅÜ=ëä™=~î=~ää~=
í®åÇâ®ääçê=áåçã=í~åâçãê™ÇÉí=
çÅÜ=á=å®êÜÉíÉå=~î=Äê®åëäÉÑ∏êJ
î~êáåÖëéä~íëÉêK
Ó £îÉêÑóää=Éà=ÄÉåëáåí~åâÉå=EÇÉí=Ñ™ê=
Éà Ñáåå~ë=å™Öçí=Äê®åëäÉ=á=é™ÑóääJ
åáåÖëê∏êÉíFK=pÉ=ÉÑíÉê=í~åâåáåÖ=
íáää ~íí=í~åâäçÅâÉí=®ê=çêÇÉåíäáÖí=
ëí®åÖí=çÅÜ=ë®âê~íK
Svenska
Ó pÉ=îáÇ=í~åâåáåÖ=íáää=~íí=áåÖÉí=Äê®åëäÉ=
ëéáääëK=ríëéáääí=Äê®åëäÉ=çÅÜ=ÄÉåëáåJ
™åÖçê=â~å=~åí®åÇ~ëK=lã=Äê®åëäÉ=
ëéáääíëI=ëÉ=íáää=~íí=ÇÉíí~=çãê™ÇÉ=íçêâ~í=
áåå~å=ãçíçêå=ëí~êí~ë=áÖÉåK
Ó råÇîáâ=ìééêÉé~Ç=ÉääÉê=ä®åÖêÉ=ÜìÇJ
âçåí~âí=ÉääÉê=~íí=~åÇ~ë=áå=™åÖçêå~K
! oáëâ=Ñ∏ê=ãçíçêëâ~Ç~>
Ó _ä~åÇ~=áåíÉ=Äê®åëäÉ=çÅÜ=çäà~K
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=êÉåíI=Ñ®êëâí=çÅÜ=
ÄäóÑêáíí=Äê®åëäÉK
Ó ^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=Äê®åëäÉ=ãÉÇ=
UT=ÉääÉê=ãÉê=çâí~åK
Ó ^åî®åÇ=áåíÉ=Äê®åëäÉ=ãÉÇ=
ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉå=b=URLbNRK
Ó i~Öê~=ÉåÇ~ëí=Éå=Äê®åëäÉã®åÖÇ=
ëçã=â~å=Ñ∏êÄêìâ~ë=áåçã=PM=Ç~Ö~êK
Ó pÉ=íáää=~íí=áåÖÉå=ëãìíë=çÅÜ=áåÖÉí=
Ç~ãã=ÉääÉê=î~ííÉå=âçããÉê=
áå=á=í~åâÉåK
Kontroll av bensinståndet
l_p>
i™í=ãçíçêå=ëî~äå~=ãáåëí=íî™=ãáåìíÉê=
Ñ∏êÉ=í~åâåáåÖK
 Rengör området omkring påfyllningsröret innan tanklocket
öppnas och det tankas.
 Fyll tanken upp till ca 2 cm under
påfyllningsrörets öppning så att
bränslet kan expandera.
Motorstart
!
c~ê~>
e™ää=~ääíáÇ=Ü®åÇÉê=çÅÜ=Ñ∏ííÉê=
é™ ~îëí™åÇ=íáää=ê∏êäáÖ~=ÇÉä~êK=
^åî®åÇ áåÖÉå=ëí~êíÜà®äé=ëçã=
ëí™ê ìåÇÉê=íêóÅâK=
üåÖçêå~=®ê=ä®íí~åí®åÇäáÖ~K
!
c~ê~>=
c∏äà=~ää~=~åîáëåáåÖ~ê=á=Äêìâë~åîáëJ
åáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇÉå=ã~ëâáå=ëçã=ãçíçêå=
®ê=áåÄóÖÖÇ=áK
Info:
Vissa modeller har
– ingen choke resp ingen flödare:
Motorn ställs automatiskt in på resp
start.
– ingen gasspak:
Varvtalet ställs in automatiskt.
Motorn går alltid med optimalt
varvtal.
Bild 3
Förbereda motorn för start
Vid kall motor:
 Ställ gasspaken (1, såvida sådan
finns) på
.
eller
 Dra ut choken (10, bild 1, såvida
sådan finns).
eller
 Tryck på flödaren (7, bild 1; såvida
sådan finns):
– vid temperatur över 10 °C:
tryck 1–3x
– Vid temperatur under 10 °C:
tryck 3–5x
Info:
– Förslut lufthålet på flödarknappen
med fingret när flödaren trycks.
– Använd flödaren igen om motorn
inte startar.
Vid varm motor:
 Ställ gasspaken (1, såvida sådan
finns) på MAX/
.
Info
Även vid varm motor kan det
eventuellt vara nödvändigt att
– använda choken (såvida sådan
finns)
eller
– använda flödaren 1 gång
(såvida sådan finns).
Start med handstartanordning
 Öppna bensinkranen (11, bild 1;
såvida sådan finns).
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN
på motorn (9, bild 1; såvida den
finns) på ”On/I”.
 Ställ dig bakom maskinen, tryck
säkerhetshandtaget (2, såvida
sådant finns) nedåt och håll det
tryckt mot stången.
 Dra något i starthandtaget (3)
tills motstånd märks.
Dra då snabbt och kraftigt för
att övervinna kompressionen
och för att förhindra backslag.
Upprepa startförsöket vid behov.
l_p>
i™í=áåíÉ=ëí~êíÜ~åÇí~ÖÉí=ëä™=íáääÄ~â~=
ãçí=ãçíçêåK=c∏ê=ÇÉí=ä™åÖë~ãí=
íáääÄ~â~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ëâ~Ççê=é™=
ëí~êí~åçêÇåáåÖÉåK
53
Svenska
Bruksanvisning motor
Start med elektrisk startanordning (beroende på modell)
 Skilj laddaren från nätet och
maskinen.
 Öppna bensinkranen (11, bild 1;
såvida sådan finns).
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN
på motorn (9, bild 1; såvida den
finns) på ”On/I”.
 Ställ dig bakom maskinen, tryck
säkerhetshandtaget (2, såvida
sådant finns) nedåt och håll det
tryckt mot stången.
 Vrid nyckeln på styrstången (4)
åt höger och håll den tills motorn
startar.
– Max 5 sekunder per startförsök.
– Vänta 20 sekunder till nästa
startförsök.
Efter motorstart
 Ställ gasspaken (såvida sådan
finns) i önskat läge:
= högt motorvarvtal
= lågt motorvarvtal
 Tryck in choken (10, bild 1, såvida
sådan finna) när motorn är
varmkörd.
Motorstopp
Bild 3
 Släpp säkerhetshandtaget
(såvida sådant finns).
eller
 Ställ gasspaken (såvida sådan
finns) på STOP/
.
eller
 Ställ strömställaren TILL/FRÅN
på motorn (9, bild 1; såvida
den finns) på ”Off/0”.
 Stäng bensinkranen (11, bild 1;
såvida sådan finns).
Info
Dra ut startnyckeln (såvida sådan
finns) när du ställer ifrån dig eller
lämnar maskinen.
Skötsel
! c~ê~>
pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ãçíçêå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=
ëî~äå~=áåå~å=ëâ∏íëÉä=ÉääÉê=êÉåÖ∏êáåÖ=
é™Ä∏êà~ëK=aê~=~ääíáÇ=~î=í®åÇëíáÑíëJ
âçåí~âíÉå=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~=ç~îëáâíäáÖ=
ëí~êíK
l_p>
Ó jçíçêå=®ê=é™=Ñ~ÄêáâÉå=çéíáã~äí=
áåëí®ääÇ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ÉÑÑÉâí=çÅÜ=
Ñ∏êÄêìâåáåÖK==s~êàÉ=®åÇêáåÖ=~î=
ÇÉëë~=áåëí®ääåáåÖ~ê=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=
Ö∏ê~ë=ÖÉåçã=íáääîÉêâ~êÉå=ÉääÉê=
~î ~ìíçêáëÉê~Ç=éÉêëçå~äK
Ó lã=ãçíçêå=ã™ëíÉ=äìí~ë=Ñ∏ê=
íê~åëéçêíI=áåëéÉâíáçå=ÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=
~îä®Öëå~=Öê®ë=ã™ëíÉ=~ääíáÇ=
í®åÇëíáÑíÉí=î~ê~=êáâí~í=ìéé™í=ë™I=~íí=
áåÖ~=ãçíçêëâ~Ççê=â~å=ìééëí™=
ÖÉåçã=Äê®åëäÉ=ÉääÉê=çäà~K
Ó oÉëÉêîÇÉä~ê=ã™ëíÉ=ìééÑóää~=
íáääîÉêâ~êÉåë=âê~îK
Ó ^åî®åÇ=Ç®êÑ∏ê=ÉåÇ~ëí=çêáÖáå~äJ
êÉëÉêîÇÉä~ê=ÉääÉê=~î=íáääîÉêâ~êÉå=
ÖçÇâ®åÇ~=êÉëÉêîÇÉä~êK=i™í=ÉåÇ~ëí=
Ñ~ÅâîÉêâëí~Ç=ìíÑ∏ê~=êÉé~ê~íáçåÉêK
För att upprätthålla motorns prestanda är regelbundna inspektioner
och justeringar nödvändiga.
Regelbunden skötsel säkerställer lång
livslängd.
Nödvändiga skötselintervall och
åtgärder som måste unföras framgår
av nedanstående tabell. Intervallen
efter drifttimmar resp övriga
tidsangivelser måste beaktas. Vid drift
under svåra villkor måste skötsel
utföras oftare.
Låt en fackverkstad kontrollera och
sköta maskinen vid säsongens slut.
Skötselschema
Skötselåtgärder
efter
de 5 första
drifttimmarna
före varje användning eller
var 5 timmar
Rengöra motorkåpan

Kontroll av motoroljan

Byte av motorolja
Luftfilterkontroll
en gång per
säsong eller
var 25 timmar
en gång per
säsong eller
var 50 timmar
1)


en gång per
säsong eller
var 100 timmar

2)
Luftfilterskötsel

Tändstiftskontroll
Tändstiftsskötsel

Byte av bensinfilter

Rengöring/byte av kolfilter
2)
Rengöring av
avgasrörsområdet
1)
2)
54

Vid större belastning eller vid höga omgivningstemperaturer.
Rengör oftare vid dammig omgivning.
Bruksanvisning motor
Svenska
Oljekontroll
Luftfilterskötsel
 Kontrollera oljeståndet före varje
Ett smutsigt luftfilter hindrar lufttillförseln till förgasaren. För att undvika
förgasarens felfunktion bör luftfiltret
rengöras/bytas regelbundet.
I mycket dammig omgivning kan det
vara nödvändigt att sköta det oftare.
Ett pappersfilter kan ej rengöras och
måste bytas ut enligt skötselintervall.
motorstart.
 Se till att det föreskrivna olje-
ståndet alltid beaktas.
Se ”Kontroll av oljeståndet”.
Oljebyte
!
c~ê~>
péáääçäà~=â~å=äÉÇ~=íáää=ÜìÇÅ~åÅÉê=
çã ÇÉå=çÑí~=çÅÜ=ä®åÖÉ=âçããÉê=
á ÄÉê∏êáåÖ=ãÉÇ=ÜìÇÉåK=
ûîÉå=çã=ÇÉíí~=®ê=ãóÅâÉí=çë~ååçäáâí=
çã=ã~å=áåíÉ=Ç~ÖäáÖÉå=Ü~åíÉê~ê=
ëéáääçäà~I=®ê=ÇÉí=ä®ãéäáÖí=~íí=ÉÑíÉê=
~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëéáääçäà~=~íí=ë™=ëå~êí=ëçã=
ã∏àäáÖí=íî®íí~=Ü®åÇÉêå~=åçÖÖê~åí=
ãÉÇ=íî™ä=çÅÜ=î~ííÉåK
l_p>
q~éé~=~î=çäà~å=å®ê=ãçíçêå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=
®ê=î~êã=ãÉå=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÜÉí=EÜ®êîáÇ=
êáååÉê=çäà~å=ìí=ëå~ÄÄí=çÅÜ=Ñìääëí®åÇáÖíFK
Bild 4
 Ta av oljetanklocket (1).
 Tappa av oljan i ett lämpligt kärl
genom att:
– Öppna oljepluggen (2) resp (3)
– beroende på utförande
eller
– luta maskinen åt sidan
(luftfiltersidan uppåt).
! c~ê~>
i™í=ãçíçêå=Ö™=íáääë=ÄÉåëáåí~åâÉå=
®ê íçãI=áåå~å=ã~ëâáåÉå=äìí~ë=
Ñ∏ê=~íí=í~éé~=~î=çäà~K
 Skruva i oljeavtappningspluggen
(såvida den var öppnad) ordentligt
igen.
 Fyll oljetanken med den rekommenderade oljan och kontrollera
oljenivån.
 Fäst oljetanklocket igen.
Info
Spillolja ska alltid hanteras enligt
gällande miljöskyddsbestämmelser.
Det rekommenderas att spilloljan
samlas upp i en tät behållare och
transporteras till en insamlingsställe
för spilloja. Häll den inte i soporna
och häll inte heller ut den på marken.
! c~ê~>
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=ÄÉåëáå=ÉääÉê=ä∏ëåáåÖëJ
ãÉÇÉä=ãÉÇ=ä™Ö=Ñä~ããéìåâí=Ñ∏ê=~íí=
êÉåÖ∏ê~=äìÑíÑáäíêÉíK=aÉí=®ê=Ñ~ê~=Ñ∏ê=
Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉñéäçëáçåK
l_p>
i™í=~äÇêáÖ=ãçíçêå=Ö™=ìí~å=äìÑíÑáäíÉêK=
aÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=ãçíçêëâ~Ç~=ÉääÉê=
∏â~í=ãçíçêëäáí~ÖÉK
Bild 5
Typ A:
 Vrid luftfilterskyddet (1) moturs
(åt vänster) och dra ut det bakåt.
 Avlägsna pappersfilterelementet (3).
 Rengör luftfilterskyddet (1) och
monteringsflänsen (4).
 Montera nytt pappersfilterelement
i luftfilterskyddet.
 Tryck in luftfilterskyddets hållare
(2) i monteringsflänsens motsvarande öppningar (5) och vrid
medurs (åt höger) till stoppet.
 Kontrollera att luftfilterskyddet
är riktigt monterat!
Typ B:
 Tryck på luftfilterskyddets (1)
hållare (2) och ta av locket.
 Avlägsna pappersfilterelementet (3).
 Slå papperselementet lätt mot en
hård yta för att avlägsna smutsen
eller blås bort föroreningar inifrån
genom filtret med tryckluft.
Försök aldrig att borsta ut smutsen;
borsten bara gnider den in i fibrerna.
Byt ut papperselementet om det
är mycket smutsigt.
 Sätt pappersfilterelementet
in igen.
 Montera skyddet:
– Tryck in luftfilterskyddets under
hållare i luftfilterhusets (4)
motsvarande undre öppningar.
– Tryck luftfilterskyddet uppåt
tills de övre hållarna (2) snäpper
fast i de övre öppningarna (5).
 Kontrollera att luftfilterskyddet
är riktigt monterat!
Tändstiftsskötsel
!
c~ê~>
i™í=ãçíçêå=ëî~äå~K
q®åÇåáåÖëíÉëíÉê=Ñ™ê=Éà=Ö∏ê~ë=ãÉÇ=
Äçêíí~ÖÉí=í®åÇëíáÑíK=c∏êë∏â=~äÇêáÖ=~íí=
ëí~êí~=ãçíçêå=ìí~å=í®åÇëíáÑíK
För att motorn ska fungera riktigt,
måste tändstiftets elektrodavstånd
vara riktigt inställt och elektroderna
inte nedsmutsade.
Bild 6
 Dra av tändstiftskontakten (1)
och skruva ut tändstiftet (2) med
en tändstiftsnyckel.
 Kontrollera tändstiftet visuellt.
Byt tändstift om det är tydligt slitet
eller om isolatorn är skadad.
 Rengör tändstiftet med en stålborste om det ska användas igen.
 Mät elektrodavståndet med ett
slitsmått. Justera vid behov avståndet genom att böja sidelektroden. Elektrodavståndet ska
vara 0,70–0,80 mm (bild 7).
 Kontrollera att tändstiftets tätningsring är i bra skick och skruva
därefter i tändstiftet för hand, för
att undvika skador på gängan.
 Dra därefter åt tändstiftet med
en tändstiftsnyckel.
l_p>
aê~=Éà=™í=í®åÇëíáÑíÉí=Ñ∏ê=Ü™êíK=
_É~âí~ Ñ∏äà~åÇÉ=î®êÇÉå=Ñ∏ê=~íí=Çê~=
™í í®åÇëíáÑíÉí=ãÉÇ=Éå=í®åÇëíáÑíëåóÅâÉäW
Ó kóíí=í®åÇëíáÑí=ã~ñ=NLO=î~êîK
Ó ^åî®åí=í®åÇëíáÑí=ã~ñ=NLU=ÓNLQ=î~êîK
cÉä~âíáÖí=™íÇê~ÖÉí=í®åÇëíáÑí=â~å=Ääá=
ãóÅâÉí=ÜÉíí=çÅÜ=ëâ~Ç~=ãçíçêåK
Kol-/bensinfiltrets skötsel
Låt dessa serviceåtgärder utföras
endast av en fackverkstad enligt
skötselschemat.
55
Svenska
Bruksanvisning motor
 Låt motorn gå tills tanken är tom
Motorrengöring
Låt motorn svalna minst en timma
före rengöring om den varit igång.
Avlägsna gräs och smuts på motorn
regelbundet. Rengör fingerskyddet
och området omkring avgasröret.
Använd härför en borste eller tryckluft.
l_p>
péêìí~=áåíÉ=~î=ãçíçêå=ãÉÇ=î~ííÉåI=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=â~å=Ñ∏êçêÉå~=Äê®åëäÉíK=
s~ííÉå=Ñê™å=Éå=íê®ÇÖ™êÇëä~åÖ=ÉääÉê=
Ü∏ÖíêóÅâëíî®íí=â~å=çÅâë™=íê®åÖ~=
áå=á=äìÑíÑáäíêÉí=ÉääÉê=~îÖ~ë∏ééåáåÖÉå=
çÅÜ=ëâ~Ç~=ãçíçêåK
! c~ê~>
pãìíë~îä~ÖêáåÖ~ê=çãâêáåÖ=~îÖ~ëJ
ê∏êÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=Äê~åÇK=
hçåíêçääÉê~ çÅÜ=êÉåÖ∏ê=ÇÉíí~=
çãê™ÇÉ=Ñ∏êÉ=î~êàÉ=~åî®åÇåáåÖK
Förvaring
Info
Vid mer än 30 dagars förvaring kan
bränslets tillsättas en stabilisator.
Kontakta din fackhandlare eller
kundtjänstverkstaden.
För att förhindra avlägringar i bränslesystemet och särskilt i viktiga delar
av förgasaren, bör motorer som förvaras mer än 30 dagar ej ha något
bränsle i tanken.
och motorn stannar.
 Byt olja. Se ”Oljebyte”.
 Ta ut tändstiftet och fyll ca 15 ml
motorolja i cylindern.
Skruva i tändstiftet igen och dra
långsamt i startsnöret för att
fördela oljan.
 Avlägsna gräs och smuts omkring
motorn, under motorskyddet och
omkring avgasröret.
 Lackera över ställen där färgen
flagat av och lägg på ett tunt skikt
olja på andra ytor som kan rosta.
 Ställ maskinen på en ren, torr och
välventilerad plats och inte i närheten av maskiner som arbetar
med en flamma eller en varningslampa som t.ex. värmesystem,
varmvattenberedare eller tvättorkar. Undvik dessutom platser i närheten av gnistbildande elmotorer
eller platser där elverktyg används.
 Undvik om möjligt också förvaringsplatser med hög luftfuktighet, eftersom det främjar bildningen av rost
och korrosion.
 Ställ maskinen på en jämn yta
när den ska förvaras.
Om maskinen lutas kan bränsle
eller olja rinna ut.
Tillvägagångssätt efter
längre förvaring
 Kontrollera motorn enligt beskriv-
ningen i avsnittet ”Kontroll före
start”.
 Fyll tanken med färsk bensin
om tanken tömts före förvaringen.
Om en bensinkanister används för
påfyllning, kontrollera att bensinen
i den är färsk.
 Om cylindern var inoljad under
förvaringen, bildas lite rök när
motorn startas. Det är normalt.
Garanti
För varje land gäller vår representants garantivillkor.
Eventuella fel på maskinen repareras
kostnadsfritt under garantitiden,
såvida orsaken är material- eller
tillverkningsfel.
Kontakta återförsäljaren eller vår
representant vid garantifall.
Felsökning
Fel
Motorn startar inte.
Möjlig orsak
Säkerhetshandtaget ej tryckt.
Inget bränsle i tanken.
Gammalt bränsle.
Motorn kall, choke/flödare (såvida
sådana finns) ej använts.
56
Åtgärd
Tryck in säkerhetshandtaget (såvida sådant
finns).
Fyll tanken med rent, färskt och oblyat
bränsle.
Tappa av gammalt bränsle i ett lämpligt kärl
utomhus. Fyll tanken med rent, färskt och
oblyat bränsle.
Använd choken/flödaren.
Bruksanvisning motor
Fel
Motorn startar inte.
Svenska
Möjlig orsak
Gasspaken ej ställd på ”START” resp
på max varvtal.
Tändstiftskontakten ej monterad.
Tändstiftet smutsigt eller defekt.
Åtgärd
Ställ gasspaken på ”START” – max varvtal.
Montera tändstiftskontakten på tändstiftet.
Rengör tändstiftet.
Justera elektrodavståndet eller byt
tändstiftet.
Täppt bensinledning.
Låt rengöra bensinledningen *).
Motorn går ojämnt.
Choken (såvida sådan finns) använts.
För tillbaka choken.
Tändstiftskontakten sitter löst.
Sätt på tändstiftskontakten ordentligt.
Gammalt bränsle.
Tappa av gammalt bränsle i ett lämpligt kärl
Vatten eller smuts i bränslesystemet.
utomhus. Fyll tanken med rent, färskt och
oblyat bränsle.
Luftfiltret smutsigt.
Rengör luftfiltret.
Tändstiftet defekt eller elektrodavståndet Justera elektrodavståndet eller byt
för stort.
tändstiftet.
Motorn blir för varm.
För lite motorolja.
Fyll vevhuset med motsvarande mängd olja.
Luftflödet inskränkt.
Avlägsna gräs och smuts i området omkring
motorns kylflänsar och fläktkåpa.
Motorn feltänder vid
Elektrodavståndet för litet.
Ta ut tändstiftet och justera
högt varvtal.
elektrodavståndet.
*)
Dessa åtgärder får endast utföras i fackverkstad
Info
Kontakta din närmaste förhandlare med kundtjänstavdelningen vid större reparationer än ovannämnda åtgärder.
57
Dansk
Driftsvejledning for motor
Indholdsfortegnelse
Angivelser på motorhuset
Omgang med dokumentet . . . . 58
For Deres egen
sikkerheds skyld . . . . . . . . . . . . 58
Oplysninger på motoren . . . . . . 59
Anvisninger vedrørende drift . . . 59
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . 61
Rengøring af motoren . . . . . . . . 63
Oplagring . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Fig. 8
Disse angivelser er meget vigtige for
at kunne identificere maskinen ved
bestilling af reservedele på et senere
tidspunkt og for kundeservicen.
Notér alle angivelser om motoren
i feltet (fig. 9).
Omgang med dokumentet
Læs som bruger af denne maskine
nærværende driftsvejledning omhyggeligt igennem, før maskinen
tages i brug for første gang.
Følg vejledningen og opbevar den
til senere brug. Giv aldrig børn eller
andre personer, som ikke kender
denne betjeningsvejledning, lov
til at benytte maskinen.
Denne vejledning indeholder sikkerhedshenvisninger, der
– gør opmærksom på farer i forbindelse med motoren,
– henviser til risiko for kvæstelse,
– viser hvordan risikoen for kvæstelse kan forhindres eller reduceres.
Sikkerhedshenvisningerne i denne
vejledning er kendetegnet på følgende måde:
!
c~êÉ>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~êí=íêìÉåÇÉ=
Ñ~êÉK=eîáë=ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ=
á~Öíí~ÖÉëI=â~å=ÇÉí=ãÉÇÑ›êÉ=Ç›ÇëÑ~äÇ=
ÉääÉê=~äîçêäáÖÉ=âî‹ëíÉäëÉêK
m~ë=é™>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~íáçåK=
eîáë ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖ=áââÉ=á~Öíí~J
ÖÉëI=â~å=ÇÉê=çéëí™=ãáåÇêÉ=âî‹ëíÉäJ
ëÉê=ÉääÉê=íáåÖëëâ~ÇÉêK
Bemærk
Betegner anvendelseshenvisninger
og vigtig information.
58
For Deres egen sikkerheds skyld
Bemærk
Det følgende drejer sig generelt
om „maskinen“. Motoren kan være
indbygget i forskellige maskiner.
! bâëéäçëáçåëJ=çÖ=
Äê~åÇÑ~êÉ>
_Éåòáå=çÖ=ÄÉåòáåÇ~ãéÉ=Éê=ãÉÖÉí=
Äê~åÇÑ~êäáÖÉ=çÖ=ÉâëéäçëáîÉK=
sÉÇ Äê~åÇ=ÉääÉê=Éâëéäçëáçå=â~å=
ÇÉê çéëí™=~äîçêäáÖÉ=ÑçêÄê‹åÇáåÖÉêI=
ÉääÉê=ÇÉí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Ç›ÇëÑ~äÇK=
eîáë ÇÉê=ëâìääÉ=âçããÉ=ÄÉåòáå=
é™ âêçééÉå=ÉääÉê=í›àÉíI=ëâ~ä=ÜìÇÉå=
çãÖ™ÉåÇÉ=î~ëâÉë=~Ñ=çÖ=í›àÉí=
ìÇëâáÑíÉëK
Ó pí~åÇë=ãçíçêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=~Ñâ›äÉ=
ãáåÇëí=O=ãáåìííÉêI=áåÇÉå=í~åâJ
Ç‹âëäÉí=í~ÖÉë=~Ñ=Ñçê=é™ÑóäÇåáåÖ=
~Ñ Äê‹åÇëíçÑK
Ó cóäÇ=í~åâÉå=âìå=á=ÇÉí=Ñêá=ÉääÉê=
á=Éí=ÖçÇí=îÉåíáäÉêÉí=çãê™ÇÉK
Ó ^åîÉåÇ=âìå=ÖçÇâÉåÇíÉ=
Äê‹åÇëíçÑÇìåâÉK
Ó cóäÇ=~äÇêáÖ=ÇìåâÉå=çé=á=Éí=â›êÉí›àI=
é™=Éå=íê~âíçê=ÉääÉê=Éå=ë‹ííÉîçÖå=
ãÉÇ=âìåëíëíçÑÄÉâä‹ÇåáåÖK=
píáä ~äíáÇ=ÇìåâÉåI=ÇÉê=ëâ~ä=ÑóäÇÉëI=
é™=àçêÇÉå=ãÉÇ=êáÖÉäáÖ=~Ñëí~åÇ=
íáä â›êÉí›àÉíK
Ó càÉêå=çã=ãìäáÖí=ãçíçêÇêÉîåÉ=
~éé~ê~íÉê=Ñê~=ä~ëíÄáäÉå=ÉääÉê=Ñê~=
ë‹ííÉîçÖåÉå=çÖ=ÑóäÇ=í~åâÉå=
çé=é™=àçêÇÉåK=
eîáë=ÇÉí=áââÉ=Éê=ãìäáÖíI=ëâ~ä=ÇÉê=
íáä ÇáëëÉ=ã~ëâáåÉê=~åîÉåÇÉë=
Éå Çìåâ=íáä=çéí~åâåáåÖ=á=ëíÉÇÉí=
Ñçê ~í ~åîÉåÇÉ=ÄÉåòáåëä~åÖÉå=
Ñê~ ÄÉåòáåëí~åÇÉêÉå=ÇáêÉâíÉK
Ó i~Ç=~äíáÇ=í~åâëå~ÄäÉå=ÜîáäÉ=é™=
â~åíÉå=~Ñ=í~åâÉåë=é™ÑóäÇåáåÖëJ
ëíìÇë=ÉääÉê=é™=ÇìåâÉåI=áåÇíáä=í~åâJ
åáåÖÉå=Éê=~ÑëäìííÉíK=_Éåóí=~äÇêáÖ=
áåÇÖêÉÄëÜ™åÇí~ÖÉí=íáä=âçåëí~åí=
é™ÑóäÇåáåÖK
Ó q~åâÉå=ã™=~äÇêáÖ=çîÉêÑóäÇÉëK=
cóäÇ âìå=í~åâÉå=çé=íáä=Å~K=íç=ÅÉåíáJ
ãÉíÉê=ìåÇÉê=é™ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåë=
~åë~íëI=ë™äÉÇÉë=~í=Äê‹åÇëíçÑÑÉí=
â~å=ìÇîáÇÉ=ëáÖK
Ó eçäÇ=Äê‹åÇëíçÑ=î‹â=Ñê~=ÖåáëíÉêI=
™ÄÉå=áäÇI=~Çî~êëÉäëä~ãéÉêI=î~êãÉJ=
çÖ=~åÇêÉ=~åí‹åÇÉäëÉëâáäÇÉêK
Ó q~åâ=~äÇêáÖ=á=äìââÉÇÉ=êìãI=Ç~=ÇÉê=
â~å=Ç~ååÉ=ëáÖ=~åí‹åÇÉäáÖÉ=Ç~ãéÉK
Ó oóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíK
Ó hçåíêçää¨ê=Äê‹åÇëíçÑäÉÇåáåÖÉêI=
í~åâI=í~åâÇ‹âëÉä=çÖ=ÑçêÄáåÇÉäJ
ëÉëÇÉäÉ=êÉÖÉäã‹ëëáÖí=Ñçê=êÉîåÉê=
çÖ=ìí‹íÜÉÇÉêK=
rÇëâáÑí=ÇÉäÉåÉ=çã=å›ÇîÉåÇáÖíK
Ó hçåíêçää¨ê=~í=í‹åÇê›êI=ìÇëí›ÇåáåÖI=
í~åâÇ‹âëÉä=çÖ=äìÑíÑáäíÉê=ëáÇÇÉê=
âçêêÉâíK
Ó pí~êí=áââÉ=ãçíçêÉåI=å™ê=í‹åÇê›êÉí=
Éê=í~ÖÉí=ìÇK
Ó péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=ëâ~ä=Ñ›êëí=î‹êÉ=
ÑçêÇ~ãéÉíI=áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK
Ó sÉÇ=ÇêáÑí=îáé=áââÉ=ãçíçêÉå=ÉääÉê=
ã~ëâáåÉå=íáä=Éå=îáåâÉäI=Üîçê=ÇÉê=â~å=
ä›ÄÉ=Äê‹åÇëíçÑ=ìÇK
Ó _Éåóí=áââÉ=ÅÜçâÉêÉå=Ñçê=~í=ëí~åÇëÉ=
ãçíçêÉåK
Ó qê~åëéçêí¨ê=ã~ëâáåÉêåÉ=~äíáÇ=ãÉÇ=
íçã=Äê‹åÇëíçÑí~åâK
Ó mä~Ũê=~äÇêáÖ=ÄÉåòáåÉå=ÉääÉê=ã~ëâáJ
åÉêåÉ=ãÉÇ=ÑìäÇ=í~åâ=á=å‹êÜÉÇÉå=
~Ñ î~êãÉ~åä‹ÖI=çîåÉI=î~êãíJ
î~åÇëâÉÇäÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=~éé~ê~íÉê=
ãÉÇ=~Çî~êëÉäëä~ãéÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=
~åí‹åÇÉäëÉëâáäÇÉêI=Ç~=ÄÉåòáåJ
Ç~ãéÉåÉ=â~å=~åí‹åÇÉë=~Ñ=ÇáëëÉK
! bâëéäçëáçåëJ=çÖ=
Äê~åÇÑ~êÉ>
sÉÇ=ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=çéëí™ê=ÇÉê=
ÖåáëíÉêK=_ê‹åÇÄ~êÉ=Ç~ãéÉ=á=å‹êJ
ÜÉÇÉå=â~å=~åí‹åÇÉë=~Ñ=ÇáëëÉK=
aÉí â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Éâëéäçëáçå=ÉääÉê=
Äê~åÇK
Ó pí~êí=~äÇêáÖ=ãçíçêÉå=á=å‹êÜÉÇÉå=
~Ñ ÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉI=Ö~ëÇêÉîåÉ=~åä‹ÖK
Ó ^åîÉåÇ=~äÇêáÖ=ëí~êíÜàÉäéÉêÉ=ìåÇÉê=
íêóâI=Ç~=ÇÉêÉë=Ç~ãéÉ=Éê=~åí‹åJ
ÇÉäáÖÉK
Driftsvejledning for motor
!
hî‹äåáåÖëÑ~êÉ>
jçíçêìÇëí›ÇåáåÖëÖ~ë=áåÇÉÜçäÇÉê=
âìäáäíÉI=Éå=ÖáÑíáÖ=Ñ~êîÉä›ë=Ö~ëI=ÇÉê=áââÉ=
äìÖíÉêK=fåÇ™åÇáåÖ=~Ñ=âìäáäíÉ=â~å=ãÉÇJ
Ñ›êÉ=ëîáããÉäÜÉÇI=ÄÉîáÇëíä›ëÜÉÇ=ÉääÉê=
Ç›ÇëÑ~äÇK
Ó jçíçêÉå=ã™=âìå=ëí~êíÉë=çÖ=â›êÉ=
á ÇÉí=ÑêáK
Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉë=çÖ=â›êÉ=
á äìââÉÇÉ=êìãI=çÖë™=Üîáë=Ç›êÉ=ÉääÉê=
îáåÇìÉê=Éê=™ÄåÉíK
! c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
ríáäëáÖíÉí=ëí~êí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
âî‹ëíÉäëÉêI=Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâÉ=
ëí›ÇK
Ó c›ê=~ääÉ=~êÄÉàÇÉêI=ÑKÉâëK=áåÇëíáääáåÖëJ=
ÉääÉê=êÉé~ê~íáçåë~êÄÉàÇÉêI=ÑàÉêå=
~äíáÇ=í‹åÇê›êëÜ‹ííÉå=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=
î‹â=Ñê~=í‹åÇê›êÉíK
Ó aÉê=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=Éå=ÖçÇJ
âÉåÇí=Öåáëíã™äÉê=Ñçê=ÖåáëííÉëíÉåK
Ó cçêÉí~Ö=áââÉ=ÖåáëííÉëíÉåI=ãÉåë=
í‹åÇê›êÉí=Éê=~ÑãçåíÉêÉíK
! c~êÉ=Ñçê=ÑçêÄê‹åÇáåÖ>=
_ê~åÇÑ~êÉ>
fÖ~åÖî‹êÉåÇÉ=ãçíçêÉê=ìÇîáâäÉê=
î~êãÉK=
jçíçêÇÉäÉåÉI=áë‹ê=ìÇëí›ÇåáåÖÉåI=
ÄäáîÉê=ãÉÖÉí=î~êãÉK=
_Éê›êáåÖ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
ÑçêÄê‹åÇáåÖÉêK=
_ê‹åÇÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉê=ëçã=
ÑKÉâëK=Ää~ÇÉI=Öê‹ëI=ÄìëâÉ=çëîK=â~å=
Ñ‹åÖÉ=áäÇK
Ó i~Ç=ìÇëí›ÇåáåÖÉåI=ÅóäáåÇÉêJ
ÄäçââÉå=çÖ=â›äÉêáÄÄÉêåÉ=~Ñâ›äÉI=
áåÇÉå=ÇÉ=ÄÉê›êÉëK
Ó eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=î~êã=ÉääÉê=
áÖ~åÖî‹êÉåÇÉ=ãçíçêK
Ó càÉêå=Äê‹åÇÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉJ
ãÉê=á=å‹êÜÉÇÉå=~Ñ ìÇëí›ÇåáåÖÉå=
çÖ=ÅóäáåÇÉêÉåK
! c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç>=
_ê~åÇÑ~êÉ>
q‹åÇáåÖëÖåáëíÉê=â~å=Ñçê™êë~ÖÉ=
Äê~åÇ=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›ÇK
Dansk
Ó _ÉëâóííÉäëÉë~åçêÇåáåÖÉêI=ÇÉê=
Ü›êÉê=íáä=ã~ëâáåÉåI=ëâ~ä=î‹êÉ=
ãçåíÉêÉí=é™=éä~ÇëK
Ó eçäÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=î‹â=
Ñê~ êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK
Ó _áåÇ=ä~åÖí=Ü™ê=ë~ããÉå=çÖ=í~Ö=
ëãóââÉê=~Ñ=áåÇÉå=~êÄÉàÇÉí=é™J
ÄÉÖóåÇÉëK
Ó råÇÖ™=~í=Ä‹êÉ=ä›ëíÜ‹åÖÉåÇÉ=
í›àI åÉÇÜ‹åÖÉåÇÉ=ëåçêÉ=ÉääÉê=
ÄÉâä‹ÇåáåÖëÖÉåëí~åÇÉI=ÇÉê=â~å=
âçããÉ=áåÇ=á=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK
! c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
eìêíáÖ=áåÇíê‹âåáåÖ=~Ñ=ëí~êíëåçêÉå=
EíáäÄ~ÖÉëä~Ö=îÉÇ=ÑKÉâëK=ÑÉàäí‹åÇáåÖF=
íê‹ââÉê=Ü™åÇÉå=çÖ=~êãÉå=ÜìêíáÖÉêÉ=
á êÉíåáåÖÉå=~Ñ=ãçíçêÉåI=ÉåÇ=ÇÉí=
Éê ãìäáÖí=~í=ëäáééÉ=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉíK=
aÉííÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=âî‹ëíÉäëÉK
Ó qê‹â=îÉÇ=ëí~êí=~Ñ=ãçíçêÉå=Ñ›êëí=
ä~åÖëçãí=á=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉíI=
áåÇíáä ãçÇëí~åÇÉå=â~å=ã‹êâÉëK=
qê‹â ÇÉêÉÑíÉê=âê~ÑíáÖíK
Ó càÉêå=ÉîíK=~ääÉ=ÖÉåëí~åÇÉI=ÇÉê=äáÖÖÉê=
é™=ãçíçêÉåI=áåÇÉå=ãçíçêÉå=ëí~êíÉëK
Ó aáêÉâíÉ=íáäëäìííÉÇÉ=âçãéçåÉåíÉê=
ëçã=ÑKÉâëK=âåáîÉI=îÉåíáä~íçêÜàìäI=
ÇêáîÇÉäÉ=çëîK=ëâ~ä=Ñ~ëíÖ›êÉë=ëáââÉêíK
! c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>=
_Éëâ~ÇáÖÉäëÉ=~Ñ=ã~ëâáåÉå>
fåÇëíáääáåÖÉå=~Ñ=ãçíçêÉåI=ÇÉê=Éê=ÑçêJ
áåÇëíáääÉí=é™=Ñ~ÄêáââÉåI=ã™=áââÉ=
‹åÇêÉëK
Symboler på maskinen
På motoren findes sikkerheds- og
advarselshenvisninger, der vises
som symboler eller piktogrammer.
Symbolerne har følgende betydning:
!
Pas på!
Advarer mod farekilde.
Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning!
Advarsel mod varm
overflade!
!
c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉ>
oçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=â~å=ÄÉê›êÉ=ÉääÉê=
ÖêáÄÉ=Ñ~í=á=Ü‹åÇÉêI=Ñ›ÇÇÉêI=Ü™êI=
í›à ÉääÉê=ÄÉâä‹ÇåáåÖëÇÉäÉK=
aÉííÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=~äîçêäáÖÉ=
âî‹ëíÉäëÉêK
Advarsel mod giftige
dampe!
Maskinen må ikke
bruges i regnvejr!
Benzin er antændelig!
Tank blyfrit brændstof!
Disse symboler på maskinen skal
altid være letlæselige.
Oplysninger på motoren
I nærværende betjeningsvejledning
beskrives forskellige modeller.
Grafiske fremstillinger kan derfor
afvige i detaljerne fra den købte
maskine.
Sammenlign fig. 1 med Deres
maskine og gør Dem fortrolig med,
hvor de forskellige betjeningselementer og reguleringsanordninger
er placeret.
Fig. 1
1 Tankdæksel
2 Starterhåndtag
3 Oliepåfyldningsdæksel/
målepind
4 Motorafdækning
5 Udstødning
6 a) Tændrør
b) Tændrørshætte
7 Primer (alt efter model)
8 Luftfilter
9 Afbryder
(alt efter model)
10 Chokerhåndtag (alt efter
model)
11 Benzinhane (alt efter model)
Anvisninger vedrørende
drift
Kontrol inden drift
Anbefalede olietyper
m~ë=é™>
j~ëâáåÉå=äÉîÉêÉë=ìÇÉå=Äê‹åÇëíçÑ=
çÖ ìÇÉå=çäáÉ=á=ãçíçêÉåK=
eîáë=ãçíçêÉå=~êÄÉàÇÉê=ìÇÉå=íáäëíê‹âJ
âÉäáÖ=çäáÉI=â~å=ÇÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉë=ÄÉíóJ
ÇÉäáÖíK=cçê=ÇáëëÉ=ëâ~ÇÉê=óÇÉë=ÇÉê=
áåÖÉå=Ö~ê~åíáK
59
Dansk
Driftsvejledning for motor
 Fyld olie på, inden motoren startes.
Fyld ikke for meget olie i. Olietanken
kan rumme ca. 0,6 liter.
Anvend kun 4-takt-olie med klassifikationen SF / SG / SH / SJ eller
højere.
Anvend oliens viskositet fra følgende
tabel afhængig af udetemperaturen:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Enkeltviskositet
b) Multiviskositet
SAE30 anbefales ved type A og SAE
10W-30 ved type B til almindelig brug
i et normalt temperaturområde. Hvis
der anvendes olie med enkeltviskositet, bør der vælges en type fra tabellen, der er beregnet til gennemsnitstemperaturen i anvendelsesområdet.
m~ë=é™>
^åîÉåÇÉë=ÇÉê=çäáÉ=~Ñ=Ç™êäáÖÉêÉ=
âî~äáíÉí=ÉääÉê=çäáÉ=íáä=OJí~âíJãçíçêÉêI=
â~å=ãçíçêÉåë=äÉîÉíáÇ=êÉÇìÅÉêÉë=
ÉääÉê ãçíçêÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK
Kontrol af oliestand
m~ë=é™>
p›êÖ=Ñçê=~í=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=é™=
Éå=éä~å=Ñä~ÇÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=ëäìââÉíI=
å™ê=çäáÉëí~åÇÉå=âçåíêçääÉêÉëK
Fig. 2
 Skru oliepåfyldningsdækslet (1)
af og tør oliemålepinden af.
 Stik oliemålepinden ned i påfyldningsstudsen.
Skru en kvart omgang ind.
 Skru oliemålepinden af.
 Tag oliemålepinden ud og kontrollér olieniveauet.
Hvis niveauet er for lavt, hæld
olien langsomt i op til „max.“
mærket på målepinden.
 Skru oliemålepinden fast, inden
motoren startes.
m~ë=é™>
hçã=áââÉ=Ñçê=ãÉÖÉí=çäáÉ=é™K=
60
aÉí=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=ãçíçêëâ~ÇÉI=
ê›ÖìÇîáâäáåÖI=ëí~êíî~åëâÉäáÖÜÉÇÉêI=
íáäëçÇåáåÖ=~Ñ=í‹åÇê›ê=ÉääÉê=íáäëãìÇëJ
åáåÖ=~Ñ=äìÑíÑáäíÉêK
 Fyld kun tanken op til ca. 2 cm
Anbefalte brændstoffer
Start af motoren
! c~êÉ>
Ó _Éåòáå=Éê=óÇÉêëí=~åí‹åÇÉäáÖ=
çÖ ÉâëéäçëáçåëÑ~êäáÖ=ìåÇÉê=îáëëÉ=
ÄÉíáåÖÉäëÉêK
Ó cóäÇ=âìå=Äê‹åÇëíçÑ=é™=á=ÖçÇí=îÉåíáJ
äÉêÉÇÉ=çãê™ÇÉê=çÖ=å™ê=ãçíçêÉå=Éê=
ëäìââÉíK=f=í~åâçãê™ÇÉí=ÉääÉê=é™=
çéÄÉî~êáåÖëëíÉÇÉí=íáä=Äê‹åÇëíçÑÑÉê=
Éê=êóÖåáåÖ=ÑçêÄìÇíI=çÖ=~ääÉ=~åí‹åJ
ÇÉäëÉëâáäÇÉê=ëâ~ä=ëäìââÉëK
Ó lîÉêÑóäÇ=áââÉ=ÄÉåòáåí~åâÉå=
EÄê‹åÇëíçÑÑÉí=ã™=áââÉ=ÄÉÑáåÇÉ=
ëáÖ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëíìÇëÉåFK=
m~ë=é™=~í=í~åâÇ‹âëäÉí=Éê=ä™ëí=
çÖ ëáâêÉí=ÉÑíÉê=çéí~åâåáåÖK
Ó m~ë=é™=áââÉ=~í=ëéáäÇÉ=Äê‹åÇëíçÑ=
îÉÇ é™ÑóäÇåáåÖK=
péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=ÉääÉê=ÄÉåòáåÇ~ãéÉ=
â~å=~åí‹åÇÉëK=péáäÇí=Äê‹åÇëíçÑ=
ëâ~ä=Ñ›êëí=î‹êÉ=ÑçêÇ~ãéÉíI=áåÇÉå=
ãçíçêÉå=ëí~êíÉë=áÖÉåK
Ó råÇÖ™=ÖÉåí~ÖÉå=ÉääÉê=ä‹åÖÉêÉ=
ÜìÇâçåí~âí=ÉääÉê=áåÇ™åÇáåÖ=
~Ñ Ç~ãéÉK
! c~êÉ=Ñçê=ãçíçêëâ~ÇÉê>
Ó _ê‹åÇëíçÑ=ã™=áââÉ=Ää~åÇÉë=
ãÉÇ çäáÉK
Ó ^åîÉåÇ=âìå=êÉåíI=Ñêáëâ=çÖ=ÄäóÑêáí=
Äê‹åÇëíçÑK
Ó ^åîÉåÇ=âìå=Äê‹åÇëíçÑ=ãÉÇ=
Éí çâí~åí~ä=é™=UT=ÉääÉê=Ü›àÉêÉK
Ó aÉê=ã™=áââÉ=~åîÉåÇÉë=Äê‹åÇëíçÑ=
ãÉÇ=ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉå=b=URLbNRK
Ó e~î=âìå=Éå=ã‹åÖÇÉ=Äê‹åÇëíçÑ=
é™=ä~ÖÉêI=ëçã=â~å=ÑçêÄêìÖÉë=
áåÇÉåÑçê=PM=Ç~ÖÉK
Ó m~ë=é™=~í=ÇÉê=áââÉ=âçããÉê=ëå~îëI=
ëí›î=ÉääÉê=î~åÇ=á=í~åâÉåK
Kontrol at benzinniveau
m~ë=é™>
i~Ç=ãçíçêÉå=~Ñâ›äÉ=á=ãáåÇëí=
íç ãáåìííÉêI=áåÇÉå=ÇÉê=ÑóäÇÉë=
Äê‹åÇëíçÑ=é™K
 Rengør området omkring påfyldningsstudsen, inden tankdækslet
tages af og der fyldes brændstof
på.
under påfyldningsstudsens ansats,
således at brændstoffet kan
udvide sig.
!
c~êÉ>
eçäÇ=~äíáÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=î‹â=
Ñê~ ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉK=^åîÉåÇ=áââÉ=
ëí~êíÜà‹äéÉêÉI=ÇÉê=Éê=ÑçêëóåÉí=ãÉÇ=
íêóâK=a~ãéÉåÉ=Éê=~åí‹åÇÉäáÖÉK
! c~êÉ>=
c›äÖ=~ääÉ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=
á ÄÉíàÉåáåÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=Ñçê=ã~ëJ
âáåÉåI=ëçã=ÇÉååÉ=ãçíçê=Éê=ãçåJ
íÉêÉí=é™K
Bemærk:
Nogle modeller er ikke udstyret med
– choker resp. primer:
Motoren indstilles automatisk på
den pågældende startprocedure.
– gashåndtag:
Omdrejningstallet indstilles automatisk. Motoren kører altid med
optimalt omdrejningstal.
Fig. 3
Forberedelse af motoren
inden start
Hvis motoren er kold:
 Stil gashåndtaget (1; hvis det
findes) i position
.
eller
 Aktivér chokeren, dvs. træk
chokerhåndtaget ud (10, fig. 1;
hvis det findes).
eller
 Tryk på primeren (7, fig. 1; hvis
den findes):
– ved temperaturer over 10 °C:
tryk 1–3 gange
– ved temperaturen under 10 °C:
tryk 3–5 gange
Bemærk:
– Luk udluftningshullet med finger
ved at trykke på primerknappen.
– Aktivér primeren igen, hvis
motoren ikke starter.
Hvis motoren er varm:
 Stil gashåndtaget (1; hvis det
findes) i position MAX/
.
Driftsvejledning for motor
Bemærk
Selv om motoren er varm, kan det
evt. være nødvendigt
– at aktivere chokeren
(hvis den findes)
eller
– at aktivere primeren
(hvis den findes) 1 gang.
Start med håndstart
 Åbn benzinhanen (11, fig. 1;
hvis den findes).
 Stil afbryderen på motoren
(9, fig. 1; hvis den findes) i position „On/I“.
 Stil Dem bag ved maskinen, tryk
sikkerhedsbøjlen (2; hvis den
findes) nedad og hold den fast
mod stangen.
 Træk lidt i starterhåndtaget (3)
indtil der mærkes modstand.
Træk derefter hurtigt og kraftigt
for at overvinde kompressionen
og for at forhindre tilbageslag.
Gentag proceduren, hvis det
er nødvendigt.
m~ë=é™>
i~Ç=áââÉ=ëí~êíÉêÜ™åÇí~ÖÉí=ëéêáåÖÉ=íáäJ
Ä~ÖÉ=ãçÇ=ãçíçêÉåK=
c›ê=ÇÉí=ä~åÖëçãí=íáäÄ~ÖÉ=Ñçê=~í=ìåÇÖ™I=
~í=ëí~êíÉêÉå=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK
Start med elektrostart
(alt efter model)
 Afbryd ladeaggregat fra nettet
og maskinen.
 Åbn benzinhanen (11, fig. 1;
hvis den findes).
 Stil afbryderen på motoren
(9, fig. 1; hvis den findes) i position „On/I“.
 Stil Dem bag ved maskinen, tryk
sikkerhedsbøjlen (2; hvis den
findes) nedad og hold den fast
mod stangen.
 Drej nøglen på styrestangen (4)
mod højre og hold den fast, indtil
motoren starter.
– Et startforsøg maks. 5 sekunder.
– Vent 20 sekunder, inden næste
forsøg foretages.
Dansk
Efter start af motoren
Vedligeholdelse
 Stil gashåndtaget (hvis den findes)
i ønsket position:
= hurtigt motoromdrejningstal
= langsomt
motoromdrejningstal
 Tryk chokerhåndtaget ind
(10, fig. 1; hvis det findes), så
snart motoren har kørt sig varm.
! c~êÉ>
päìâ=ãçíçêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=~Ñâ›äÉI=
áåÇÉå=~ääÉ=~êÄÉàÇÉê=é™ÄÉÖóåÇÉëI=
ÑKÉâëK=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëJ=çÖ=
êÉåÖ›êáåÖë~êÄÉàÇÉêK=
càÉêå=~äíáÇ=í‹åÇê›êëÜ‹ííÉå=Ñçê=~í=
ìåÇÖ™=ìíáäëáÖíÉí=ëí~êíK
Standsning af motoren
m~ë=é™>
Ó jçíçêÉå=Éê=Ñê~=Ñ~ÄêáââÉå=çéíáã~äí=
áåÇëíáääÉí=ãÉÇ=ÜÉåëóå=íáä=óÇÉäëÉ=
çÖ ÑçêÄêìÖK=
Fig. 3
 Slip sikkerhedsbøjlen (hvis den
findes).
eller
 Stil gashåndtaget (hvis den findes)
i position STOP/
.
eller
 Stil afbryderen på motoren
(9, fig. 1; hvis den findes) i position „Off/0“.
 Luk benzinhanen (11, fig. 1;
hvis den findes).
Bemærk
Fjern tændingsnøglen (hvis den
findes), når maskinen henstilles
eller forlades.
båÜîÉê=‹åÇêáåÖ=~Ñ=ÇáëëÉ=áåÇëíáäJ
äáåÖÉê=ã™=ìÇÉäìââÉåÇÉ=ÑçêÉí~ÖÉë=
~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉå=ÉääÉê=Éå=~ìíçêáëÉêÉí=
Ñ~ÖìÇÇ~ååÉí=éÉêëçåK
Ó eîáë=ãçíçêÉå=ëâ~ä=îáééÉë=Ñçê=
íê~åëJéçêí=~Ñ=ã~ëâáåÉåI=áåëéÉâíáçå=
ÉääÉê=Ñçê=~í=ÑàÉêåÉ=Öê‹ëI=ëâ~ä=ÇÉí=ëâÉ=
ë™äÉÇÉëI=~í=í‹åÇê›êÉí=éÉÖÉê=çé~Ç=
Ñçê=áââÉ=~í=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=ãçíçêÉå=ëçã=
Ñ›äÖÉ=~Ñ=Äê‹åÇëíçÑ=ÉääÉê=çäáÉK
Ó oÉëÉêîÉÇÉäÉ=ëâ~ä=çéÑóäÇÉ=ÇÉ=
~Ñ éêçÇìÅÉåíÉå=Ñ~ëíä~ÖíÉ=âê~îK
Ó aÉê=ã™=ÇÉêÑçê=âìå=~åîÉåÇÉë=
çêáÖáå~äÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉ=ÉääÉê=
êÉëÉêîÉÇÉäÉI=ëçã=éêçÇìÅÉåíÉå=
Ü~ê=ÖçÇâÉåÇíK=oÉé~ê~íáçåÉê=ã™=
âìå=ìÇÑ›êÉë=é™=Éí=Ñ~Öî‹êâëíÉÇK
For at bibeholde en ensartet høj
ydelse skal der regelmæssigt udføres
inspektioner og motoren justeres.
Regelmæssig vedligeholdelse garanterer en lang driftstid.
Nødvendige vedligeholdelsesintervaller og vedligeholdelsesarbejdernes
art fremgår af skemaet nedenfor.
Intervallerne efter driftstimerne eller
andre tidsangivelser, der afhænger af,
hvilket tidspunkt der kommer først,
bør overholdes. Ved drift under vanskelige vilkår er vedligeholdelsesintervallerne kortere.
Lad et fagværksted kontrollere
og vedligeholde maskinen, når
sæsonen er afsluttet.
61
Dansk
Driftsvejledning for motor
Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesarbejde
efter de første
5 driftstimer
hver gang
inden brug
eller hver
5. time
én gang for
hver sæson
eller hver
25. time
én gang for
hver sæson
eller hver
50. time
1)

én gang for
hver sæson
eller hver
100. time

Rengøring af motorafdækningen

Kontrol af motorolien

Udskiftning af motorolien

Kontrol af luftfilteret
2)
Vedligeholdelse af luftfilteret

Kontrol af tændrørene
Vedligeholdelse af tændrørene

Udskiftning af benzinfilteret

Rengøring/udskiftning af
aktivkulfilteret
2)

Rengøring af udstødningsområdet
1)
2)
Ved stor belastning eller høje omgivelsestemperaturer.
Hyppigere rengøring ved drift i støvede omgivelse.
Oliekontrol
 Kontrollér altid oliestanden inden
motoren igangsættes.
 Sørg for at oliestanden altid er
korrekt. Se „Kontrol af oliestand“.
Olieskift
!
c~êÉ>
_êìÖí=ãçíçêçäáÉ=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=ÜìÇJ
âê‹Ñí=îÉÇ=ÜóééáÖ=çÖ=ä~åÖî~êáÖ=
âçåí~âí=ãÉÇ=ÜìÇÉåK=pÉäî=çã=ÇÉííÉ=
Éê=ìë~åÇëóåäáÖI=Üîáë=ã~å=Ç~=áââÉ=
Ü™åÇíÉêÉê=Ç~ÖäáÖí=ãÉÇ=ÄêìÖí=çäáÉI=
~åÄÉÑ~äÉë=ÜìêíáÖëí=ãìäáÖ=~í=î~ëâÉ=
Ü‹åÇÉêåÉ=ÖêìåÇáÖí=ãÉÇ=ë‹ÄÉ=çÖ=
î~åÇI=ÉÑíÉê=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=ÄêìÖí=çäáÉK
m~ë=é™>
q~é=çäáÉå=~ÑI=ãÉåë=ãçíçêÉå=Éê=î~êã=
ãÉå=áââÉ=ãÉêÉ=ÜÉÇ=E~ä=çäáÉ=ä›ÄÉê=
ÇÉêîÉÇ=ÜìêíáÖí=ìÇFK
Fig. 4
 Tag oliepåfyldningsdækslet (1) af.
 Lad olien løbe ud i en egnet
beholder ved at:
– åbne olieaftapningsskruen (2)
resp. (3) – afhængig af modellen
eller
– vippe maskinen om på siden
(luftfilterside opadvendt).
62
!
c~êÉ>
i~Ç=ãçíçêÉå=ä›ÄÉI=áåÇíáä=ÄÉåòáåJ
í~åâÉå=Éê=íçãI=áåÇÉå=ã~ëâáåÉå=
îáééÉë=çã=é™=ëáÇÉå=Ñçê=~í=~Ñí~ééÉ=
çäáÉåK
 Skru olieaftapningsskruen i igen
(hvis den er fjernet) og spænd
den fast.
 Fyld olietanken med anbefalet olie
og kontrollér oliestanden.
 Fastgør oliepåfyldningsdækslet
igen.
Bemærk
Den brugte olie skal altid bortskaffes
i henhold til de gældende miljøbestemmelser.
Det anbefales at aflevere olien
i en tætsluttende beholder på
et indsamlingssted for brugt olie.
Brugt olie må ikke bortskaffes
sammen med restaffald eller hældes
ud på jorden.
Vedligeholdelse af luftfilteret
Et tilsmudset luftfilter indskrænker
luftstrømmen til karburatoren.
For at undgå fejlfunktion på karburatoren, bør luftfilteret renses/skiftes
regelmæssigt. I områder, hvor der
opstår meget støv, kan det være
nødvendigt at vedligeholde filteret
oftere.
Et papirfilter kan ikke renses og skal
skiftes iht. vedligeholdelsesinterval.
! c~êÉ>
_êìÖ=~äÇêáÖ=ÄÉåòáå=ÉääÉê=çéä›ëåáåÖëJ
ãáÇäÉê=ãÉÇ=Éí=ä~îí=Ñä~ããÉéìåâí=
íáä êÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=äìÑíÑáäíÉêÉíK=
aÉííÉ ãÉÇÑ›êÉê=Äê~åÇJ=ÉääÉê=
ÉâëéäçëáçåëÑ~êÉK
m~ë=é™>
i~Ç=~äÇêáÖ=ãçíçêÉå=ä›ÄÉ=ìÇÉå=äìÑíJ
ÑáäíÉêK=jçíçêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉë=ÉääÉê=
ëäáÇÉë=ãÉêÉK
Fig. 5
Type A:
 Drej luftfilterdækslet (1) mod urets
retning (til venstre) og træk det
bagud og af.
 Tag papirfilterelementet (3) af.
 Rengør luftfilterdækslet (1)
og monteringsflangen (4).
Driftsvejledning for motor
Dansk
 Sæt et nyt papirfilterelement ind
 Mål elektrodeafstanden med en
i luftfilterdækslet.
 Pres holdelaskerne (2) på luftfilterdækslet ind i slidserne (5) på monteringsflangen og drej dem i urets
regning (til højre) indtil stop.
 Pas på, at luftfilterdækslet
kommer til at sidde korrekt!
Type B:
 Tryk ind på holdelaskerne (2)
på luftfilterdækslet (1) og tag
dækslet af.
 Tag papirfilterelementet (3) af.
 Bank papirelementet lidt på
en hård overflade nogle gange for
at fjerne snavs eller blæs trykluft
indefra gennem filteret.
Prøv aldrig at børste snavs af;
den vil derved kun sætte sig fast
i fibrene. Udskift papirelementet,
hvis det er meget snavset.
 Sæt papirfilterelementet på igen.
 Montering af dækslet:
– Tryk de nederste holdelasker på
luftfilterdækslet ind i de nederste
slidser på luftfilterhuset (4).
– Tryk luftfilterdækslet opad, indtil
de øverste holdelasker (2) går
i indgreb i de øverste slidser (5).
 Pas på, at luftfilterdækslet
kommer til at sidde korrekt!
søgelære. Justér evt. afstanden
lidt ved at bøje sideelektroden.
Elektrodeafstanden skal ligge
mellem 0,70 og 0,80 mm (fig. 7).
 Kontrollér om tændrørets pakring
er i orden og skru derefter tændrøret i med hånden for ikke
at ødelægge gevindet.
 Efterspænd med en tændrørsnøgle, når tændrøret er skruet
fast med hånden.
Vedligeholdelse
af tændrøret
! c~êÉ>
i~Ç=ãçíçêÉå=~Ñâ›äÉK
cçêÉí~Ö=áââÉ=ÖåáëííÉëíÉåI=ãÉåë=
í‹åÇê›êÉí=Éê=~ÑãçåíÉêÉíK=
pí~êí=áââÉ=ãçíçêÉåI=Üîáë=í‹åÇê›êÉí=
Éê ÑàÉêåÉíK
Tændrørets elektrodeafstand skal
indstilles korrekt og snavs fjernes,
så motoren løber rigtigt.
Fig. 6
 Træk tændrørshætten (1)
af og skru tændrøret (2)
ud med tændrørsnøglen.
 Kontrollér tændrøret visuelt.
Udskift tændrøret, hvis der konstateres tydelige tegn på slid, eller
hvis isolatoren er beskadiget.
 Rengør tændrøret med en trådbørste, hvis det skal anvendes
igen.
m~ë=é™>
q‹åÇê›êÉí=ã™=áââÉ=ëé‹åÇÉë=Ñçê=
ëíê~ãíK=c›äÖÉåÇÉ=î‹êÇáÉê=ëâ~ä=çîÉêJ
ÜçäÇÉë=îÉÇ=Ñ~ëíëé‹åÇáåÖ=~Ñ=í‹åÇJ
ê›êÉí=ãÉÇ=Éå=í‹åÇê›êëå›ÖäÉW
Ó Éí=åóí=í‹åÇê›ê=ã~âëK=NLO=çãÖ~åÖI
Ó ÄêìÖíÉ=í‹åÇê›ê=ã~âëK=NLU=Ó=NLQ=
çãÖ~åÖK
bí=áââÉ=âçêêÉâí=Ñ~ëíëé‹åÇí=í‹åÇê›ê=
â~å=ÄäáîÉ=ãÉÖÉí=î~êã=çÖ=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=
ãçíçêÉåK
Vedligeholdelse af aktivkulfilteret/benzinfilteret
Disse opgaver må kun udføres
af et fagværksted i henhold
til vedligeholdelsesplanen.
Rengøring af motoren
Hvis motoren har været i gang
forinden, skal den først afkøle
i mindst en time inden rengøring.
Fjern regelmæssigt græs- og
smudsansamlinger fra motoren.
Rengør fingerbeskyttelsen og området omkring udstødningen.
Anvend til dette formål en børste
eller trykluft.
m~ë=é™>
jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëéìäÉë=ãÉÇ=î~åÇI=
Ç~=ÇÉííÉ=â~å=ÑçêìêÉåÉ=Äê‹åÇëíçÑÑÉíK=
s~åÇ=Ñê~=Ü~îÉëä~åÖÉå=ÉääÉê=Ü›àíêóâëJ
êÉåëÉêÉå=â~å=çÖë™=íê‹åÖÉ=áåÇ=
á äìÑíÑáäíÉêÉí=ÉääÉê=™ÄåáåÖÉå=á=ìÇëí›ÇJ
åáåÖÉå=çÖ=ÄÉëâ~ÇáÖÉ=ãçíçêÉåK
!
c~êÉ>
pãìÇë~åë~ãäáåÖÉê=çãâêáåÖ=ìÇJ
ëí›ÇåáåÖÉå=â~å=ãÉÇÑ›êÉ=Äê~åÇK=
hçåíêçää¨ê=çÖ=êÉåÖ›ê=çãê™ÇÉí=Ñ›ê=
ÜîÉê=ÄêìÖK
Oplagring
Bemærk
Skal maskinen oplagres i mere
end 30 dage, kan der tilsættes
en stabilisator til brændstoffet.
Kontakt en autoriseret forhandler
eller et kundeserviceværksted.
På motorer, der skal oplagres i mere
end 30 dage, må der ikke være
brændstof i tanken for at beskytte
imod aflejringer i brændstofsystemet
og især på vigtige karburatordele.
 Lad motoren løbe indtil tanken
er tom og motoren står stille.
 Udskift olien. Se „Olieskift“.
 Fjern tændrøret og fyld ca. 15 ml
motorolie i cylinderen. Montér
tændrøret igen og træk langsomt
i startsnoren for at for-dele olien.
 Fjern græs og snavs omkring
motoren, under motorafdækningen og omkring udstødningen.
 Steder, hvor malingen er skallet af,
males igen og andre områder,
hvor der kan opstå rust, forsynes
med en let oliefilm.
 Opbevar maskinen på et rent,
tørt og godt ventileret sted og
ikke i nærheden af apparater,
der arbejder med en flamme eller
en advarselslampe, f.eks. varmeanlæg, vandvarmere eller tørretumblere. Desuden bør områder
undgås, hvor der findes en gnistfremkaldende elektromotor, eller
hvor elektroværktøjer benyttes.
 Maskinen bør heller ikke opbevares i rum med høj luftfugtighed,
da det fremmer rustdannelse
og korrosion.
 Opbevar maskinen på en jævn
overflade. Brændstof eller olie kan
slippe ud, hvis maskinen vippes.
Fremgangsmåde efter
langvarig lagring
 Kontrollér motoren som beskrevet
i afsnittet „Kontrol inden drift“.
 Fyld frisk brændstof på tanken,
hvis det har været aftappet inden
oplagring.
Anvendes der en benzindunk, skal
der sørges for, at den indeholder
frisk benzin.
63
Dansk
Driftsvejledning for motor
 Hvis der er smurt olie på cylin-
deren, udvikler motoren lidt røg,
når den startes. Det er normalt.
Garanti
I hvert land gælder de garantibestemmelser, som er udstedt
af vores selskab eller af importøren.
Vi afhjælper indenfor rammerne
af garantien og uden beregning
fejl på Deres maskine, såfremt det
drejer sig om en materiale- eller
produktionsfejl.
De bedes i garantitilfælde kontakte
Deres forhandler eller den nærmeste
afdeling af vores firma.
Fejlsøgning
Fejl
Motor starter ikke.
Mulig årsag
Sikkerhedsbøjle ikke aktiveret.
Intet brændstof i tank.
Gammelt brændstof.
Kold motor, choker/primer (hvis
de findes) er ikke aktiveret.
Gashåndtag ikke på „START“ resp.
på maks. omdrejningstal.
Tændrørshætte ikke påsat.
Tændrør snavset eller defekt.
Motor løber uregelmæssigt (hakker).
Motor overophedet.
Tilstoppet benzinledning.
Choker (hvis den findes) aktiveret.
Tændrørshætte sitter løst.
Gammelt brændstof.
Vand eller snavs i brændstofanlæg.
Luftfilter snavset.
Tændrør smeltet, defekt eller for stor
elektrodeafstand.
For lidt motorolie.
Indskrænket luftstrømning.
Motor har udsætter ved For lille elektrodeafstand.
højt omdrejningstal.
*)
Disse arbejder må kun udføres af et fagværksted
Afhjælpning
Aktivér sikkerhedsbøjlen (hvis den findes).
Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit
brændstof.
Aftap gammelt brændstof i en egnet
beholder udendørs.
Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit
brændstof.
Aktivér choker/primer.
Stil gashåndtaget i position „START“ –
maksimalt omdrejningstal.
Sæt tændrørshætten på tændrøret.
Rengør tændrøret.
Justér elektrodeafstanden eller udskift
tændrøret.
Lad benzinledningen rengøre *).
Tilbagestil chokerhåndtaget.
Sæt tændrørshætten fast på tændrøret.
Aftap gammelt brændstof i en egnet
beholder udendørs.
Fyld tanken med rent, frisk og blyfrit
brændstof.
Rengør luftfilteret.
Justér elektrodeafstanden eller udskift
tændrøret.
Fyld tilsvarende mængde olie på krumtaphuset.
Fjern græs og snavs fra området omkring
motorens køleribber og ventilatorhuset.
Afmontér tændrøret og justér elektrodeafstanden.
Bemærk
For udførelse af reparationer, der ikke er inkluderet i ovennævnte arbejder, bedes De kontakte Deres nærmeste
forhandler med en kundeserviceafdeling.
64
Driftsanvisning for motor
Norsk
Innholdsfortegnelse
Angivelser på motorkassen
Behandling av dette
dokumentet . . . . . . . . . . . . . . . 65
For din egen sikkerhet . . . . . . . . 65
Angivelser om motoren . . . . . . . 66
Anvisninger for drift . . . . . . . . . . 66
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rengjøring av motoren . . . . . . . 70
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Bilde 8
Disse angivelsene er meget viktige
for senere identifikasjon for bestilling
av reservedeler til maskinen og for
kundeservice. Før opp alle angivelser om motoren på dette feltet
(bilde 9).
Behandling av dette
dokumentet
Som bruker av denne maskinen
må du lese nøye igjennom denne
driftsveiledningen før første gangs
bruk. Følg denne og oppbevar den
for senere bruk.
Barn eller andre personer som ikke
kjenner til driftsveiledningen må aldri
få lov å bruke maskinen.
I denne veiledningen finnes det
sikkerhetshenvisninger som
– gjør oppmerksom på farer som
kan oppstå i forbindelse med
motoren,
– gjør oppmerksom på risikoen
for skader,
– viser hvordan du kan unngå eller
minske skaderisikoen.
Sikkerhetshenvisningene i denne
veiledningen er kjennetegnet som
følger:
! c~êÉ>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=ìãáÇÇÉäÄ~ê=íêìÉåÇÉ=
Ñ~êÉK=aÉêëçã=ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=
áââÉ=Ääáê=ÑìäÖíI=â~å=ÇÉí=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=
ÉääÉê=Ñ~êÉ=Ñçê=~äîçêäáÖ=ëâ~ÇÉK
lÄë>
_ÉíÉÖåÉê=Éå=Ñ~êäáÖ=ëáíì~ëàçåK=
aÉêëçã ÇÉååÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉå=áââÉ=
Ääáê=ÑìäÖíI=â~å=ÇÉí=Ñ›êÉ=íáä=äÉííÉ=âêçééJ
ëäáÖÉ=ëâ~ÇÉê=ÉääÉê=ëâ~ÇÉ=é™=íáåÖK
Henvisning
Betegner henvisninger for bruk
og viktige informasjoner.
For din egen sikkerhet
Henvisning
I det følgende blir det snakket
generelt om “maskinen”.
Denne motoren kan være innbygd
i forskjellige maskiner.
! bâëéäçëàçåëJ=çÖ=
Äê~ååÑ~êÉ>
_Éåëáå=çÖ=ÄÉåëáåÇ~ãé=â~å=î‹êÉ=
ë‹êäáÖ=~åíÉååÉäáÖ=çÖ=ÉâëéäçëáîK=
bå ÉîíK=Äê~åå=ÉääÉê=Éå=Éâëéäçëàçå=
â~å Ñçê™êë~âÉ=~äîçêäáÖÉ=ÑçêÄêÉååáåÖÉê=
ÉääÉê=Ç›ÇëÑ~ääK=
aÉêëçã=ÇÉí=âçããÉê=ÄÉåëáå=é™=
âêçééÉå=ÉääÉê=âä‹êåÉI=ã™=ÜìÇÉå=
ëíê~âë=î~ëâÉë=~î=çÖ=âä‹êåÉ=ã™=
ëâáÑíÉëK
Ó k™ê=ÇÉí=ëâ~ä=ÑóääÉë=ÇêáîëíçÑÑ=ã™=
ãçíçêÉå=ëä™ë=~î=çÖ=~îâà›äÉë=
á ãáåëí=íç=ãáåìííÉê=Ñ›ê=í~åâäçââÉí=
Ääáê=™éåÉíK
Ó aÉí=ã™=âìå=ÑóääÉë=ÇêáîëíçÑÑ=ìíÉ=á=ÇÉí=
Ñêá=ÉääÉê=á=Éí=çãê™ÇÉ=ëçã=Éê=ÖçÇí=
îÉåíáäÉêíK
Ó _êìâ=âìå=ÖçÇâàÉåí=ÇêáîëíçÑÑJ
ÄÉÜçäÇÉêK
Ó bå=â~ååÉ=ã™=~äÇêá=ÑóääÉë=é™=áååÉ=
á=Éí=âà›êÉí›óI=Éå=íê~áäÉê=ÉääÉê=Éå=íáäJ
ÜÉåÖÉê=ãÉÇ=âìåëíëíçÑÑ=ÑçêâäÉÇJ
åáåÖK=h~ååÉå=ã™=~ääíáÇ=ëí™=é™=
Ä~ââÉå=çÖ=Ü~=Éå=îáëë=~îëí~åÇ=
Ñê~ âà›êÉí›óÉí=å™ê=ÇÉå=ÑóääÉëK
Ó aÉêëçã=ÇÉí=Éê=ãìäáÖ=ã™=ãçíçêJ
ÇêÉîåÉ=ã~ëâáåÉê=ÑàÉêåÉë=Ñê~=ä~ëíÉÄáä=
ÉääÉê=íê~áäÉê=çÖ=é™ÑóääáåÖÉå=~î=ÇêáîJ
ëíçÑÑ=ã™=ëâàÉ=é™=Ä~ââÉåK=
aÉêëçã ÇÉííÉ=áââÉ=Éê=ãìäáÖI=ã™=
ëäáâÉ=ã~ëâáåÉê=ÑóääÉë=ãÉÇ=Éå=â~ååÉ=
á=ëíÉÇÉí=Ñçê=ãÉÇ=Éå=ëä~åÖÉ=Ñê~=Éå=
ÇêáîëíçÑÑéìãéÉK
Ó aêáîëíçÑÑéáëíçäÉå=ã™=~ääíáÇ=äáÖÖÉ=
çéé™=â~åíÉå=~î=é™ÑóääáåÖëëíìëëÉå=
é™=í~åâÉå=ÉääÉê=é™=â~ååÉå=áååíáä=
é™ÑóääáåÖÉå=Éê=~îëäìííÉíK=
fââÉ=Äêìâ=ëé~âÉå=Ñçê=~ìíçã~íáëâ=
ÑóääáåÖK
Ó q~åâÉå=ã™=áââÉ=çîÉêÑóääÉëK=
q~åâÉå ÑóääÉë=Å~K=O=Åã=ìåÇÉê=
â~åíÉå=é™=é™ÑóääáåÖëëíìëëÉåI=
ëäáâ=~í=ÇêáîëíçÑÑÉí=â~å=ìíîáÇÉ=ëÉÖK
Ó aêáîëíçÑÑÉí=ã™=ÜçäÇÉë=ìåå~=
ÖåáëíÉêI=™éåÉ=Ñä~ããÉêI=î~êëÉääóëI=
î~êãÉJ=çÖ=~åÇêÉ=~åíÉååáåÖëâáäÇÉêK
Ó aÉí=ã™=~äÇêá=ÑóääÉë=ÇêáîëíçÑÑ=é™=
~éé~ê~íÉí=áååÉ=á=äìââÉÇÉ=êçãI=
Ç~ ÇÉí=â~å=Ç~ååÉ=ëÉÖ=~åíÉåJ
åÉäáÖÉ=Ç~ãéÉêK
Ó fââÉ=ê›âK
Ó aêáîëíçÑÑäÉÇåáåÖÉêI=í~åâI=í~åâäçââ=
çÖ=ÑçêÄáåÇÉäëÉê=ã™=çÑíÉ=âçåíêçääÉJ
êÉë=Ñçê=ëéêÉââÉê=ÉääÉê=ìíÉííÉ=ëíÉÇÉêK=
lã=å›ÇîÉåÇáÖ=ã™=ÇÉ=ìíëâáÑíÉëK
Ó cçê=ëí~êíáåÖ=~î=ãçíçêÉå=ã™=ÇÉí=âçåJ
íêçääÉêÉë=~í=íÉååéäìÖÖÉåI=ÉâëçëJ
ê›êÉíI=í~åâäçââÉí=çÖ=äìÑíÑáäíÉêÉí=
Éê ãçåíÉêíK
Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉë=ìíÉå=
~í íÉååéäìÖÖÉå=Éê=ãçåíÉêíK
Ó aÉêëçã=ÇÉí=Éê=êÉåí=ìí=ÇêáîëíçÑÑI=ã™=
Çì=îÉåíÉ=äáíí=Ñ›ê=ãçíçêÉå=ëí~êíÉë=
áååíáä=ÇêáîëíçÑÑÉí=Éê=Ç~ãéÉí=ÄçêíK
Ó sÉÇ=ÇêáÑí=~î=ã~ëâáåÉê=ã™=ãçíçêÉå=
çÖ=~éé~ê~íÉí=áââÉ=îáééÉë=ëäáâ=~í=ÇÉí=
êÉååÉê=ìí=ÇêáîëíçÑÑK
Ó fââÉ=Äêìâ=ÅÜçâÉå=Ñçê=™=ëíçééÉ=
ãçíçêÉåK
Ó sÉÇ=íê~åëéçêí=~î=ã~ëâáåÉê=ã™=
ÇáëëÉ=~ääíáÇ=íê~åëéçêíÉêÉë=ãÉÇ=
íçã í~åâK
Ó _Éåëáå=ÉääÉê=ã~ëâáåÉê=ãÉÇ=Ñìää=í~åâ=
ã™=áââÉ=çééÄÉî~êÉë=á=å‹êÜÉíÉå=~î=
î~êãÉ~åäÉÖÖI=çîåI=î~êãíî~ååëJ
ÄçáäÉêÉ=ÉääÉê=~åÇêÉ=~éé~ê~íÉê=ëçã=
Ü~ê=î~êãÉä~ãéÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=
~åíÉååáåÖëâáäÇÉêI=Ç~=é™=Öêìåå=
~î ÇáëëÉ=â~å=ÄÉåëáåÇ~ãéÉê=
~åíÉååÉëK
! bâëéäçëàçåëJ=çÖ=
Äê~ååÑ~êÉ>
sÉÇ=ëí~êíáåÖ=~î=ãçíçêÉå=çééëí™ê=
ÇÉí ÖåáëíÉêK=eÉêîÉÇ=â~å=~åíÉååÉäáÖÉ=
Ç~ãéÉê=á=å‹êÜÉíÉå=~åíÉååÉëK=
aÉííÉ â~å=Ñ›êÉ=íáä=Éâëéäçëàçå=ÉääÉê=
Äê~ååK
Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉë=á=å‹êJ
ÜÉíÉå=~î=ëâ~ÇÉí=Ö~ëë~åäÉÖÖK
Ó fââÉ=Äêìâ=ëí~êíÜàÉäé=ëçã=ëí™ê=ìåÇÉê=
íêóââI=Ç~=Ç~ãéÉåÉ=ÇÉêÑê~=Éê=
~åíÉååÉäáÖK
65
Norsk
!
c~êÉ=Ñçê=âîÉäåáåÖ>
jçíçêÉå=ëÉííÉê=Ñêá=âìääãçåçâëáÇI=
Éå ÖáÑíáÖ=Ö~ëë=ëçã=Éê=äìâíÑêá=çÖ=ìíÉå=
Ñ~êÖÉK=fåå™åÇáåÖ=~î=âìääãçåçâëáÇ=
â~å=Ñ›êÉ=íáä=ëîáããÉäÜÉíI=ÄÉîáëëíä›ëÜÉí=
çÖ=Ç›ÇK
Ó jçíçêÉå=ã™=âìå=ëí~êíÉë=çÖ=ÇêáîÉë=
ìíÉ=á=ÇÉí=ÑêáK
Ó jçíçêÉå=ã™=áââÉ=ëí~êíÉë=ÉääÉê=
ÇêáîÉë=á=äìââÉÇÉ=êçãI=ëÉäî=áââÉ=
å™ê Ç›êÉê=çÖ=îáåÇìÉê=Éê=™éåÉK
! c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
aÉêëçã=ãçíçêÉå=ëí~êíÉë=îÉÇ=Éå ÑÉáäJ
í~âÉäëÉI=â~å=ÇÉííÉ=Ñ›êÉ=íáä ~äîçêäáÖÉ=
ëâ~ÇÉêI=ÜÜîK=íáä=Äê~åå=ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ=
ëí›íK
Ó c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉêI=ÑKÉâëK=áååëíáääáåÖëJ=
ÉääÉê=êÉé~ê~ëàçåë~êÄÉáÇÉêI=ã™=~ääíáÇ=
âçåí~âíÉå=íáä=íÉååéäìÖÖÉå=íêÉââÉë=
ìí=çÖ=ÜçäÇÉë=ÄçêíÉ=Ñê~=íÉååJ
éäìÖÖÉåK
Ó cçê=íÉååáåÖëíÉëíÉê=ã™=ÇÉí=âìå=
ÄêìâÉë=Éí=íÉååáåÖëíÉëí~éé~ê~í=
ëçã=Éê=ÖçÇâàÉåíK
Ó fââÉ=ÖàÉååçãÑ›ê=íÉååáåÖëíÉëíÉê=
ÇÉêëçã=íÉååéäìÖÖÉå=Éê=ÑàÉêåÉíK
! c~êÉ=Ñçê=ÑçêÄêÉååáåÖ>=
_ê~ååÑ~êÉ>
bå=ãçíçê=ëçã=Éê=á=Ö~åÖ=éêçÇìëÉêÉê=
î~êãÉK=jçíçêÇÉäÉåÉI=ë‹êäáÖ=ÉâëçëJ
ê›êÉíI=Ääáê=ÉâëíêÉãí=î~êãK=
sÉÇ ÄÉê›êáåÖ=â~å=ÇÉí=çééëí™=
~äîçêäáÖÉ=ÑçêÄêÉååáåÖÉêK=
_êÉååÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉê=ëçã=
Ää~ÇI=ÖêÉëëI=ÖêÉåÉê=çëîK=â~å=í~=ÑóêK
Ó bâëçëê›êI=ëóäáåÇÉêÄäçââ=çÖ=âà›äÉJ
êáÄÄÉê=ã™=~îâà›äÉë=Ñ›ê=ÇÉ=ÄÉê›êÉëK
Ó _~êå=ã™=ÜçäÇÉë=ÄçêíÉ=Ñê~=ãçíçêÉå=
å™ê=ÇÉå=Éê=á=Ö~åÖK
Ó _êÉååÄ~êÉ=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉê=ã™=
ÑàÉêåÉë=Ñê~=çãê™ÇÉí=êìåÇí=ÉâëçëJ
ê›êÉí=çÖ=ëóäáåÇÉêÉåK
! c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í>=
_ê~ååÑ~êÉ>
qÉååáåÖëÖåáëíÉê=â~å=Ñ›êÉ=íáä=Äê~åå=
ÉääÉê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›íK
! c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
aÉäÉê=ëçã=ÇêÉáÉê=ëÉÖ=â~å=ÄÉê›êÉ=ÉääÉê=
êáîÉ=ãÉÇ=ÜÉåÇÉêI=Ñ›ííÉêI=Ü™êI=âä‹ê=
ÉääÉê=ÇÉäÉê=~î=âä‹êK=
aÉííÉ=â~å=Ñ›êÉ=íáä ~äîçêäáÖÉ=ëâ~ÇÉêK
66
Driftsanvisning for motor
Ó j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÇêáîÉë=ãÉÇ=
áåëí~ääÉêíÉ=îÉêåÉáååêÉíåáåÖÉêK
Ó eÉåÇÉê=çÖ=Ñ›ííÉê=ã™=ÜçäÇÉë=ÄçêíÉ=
Ñê~=ÇÉäÉê=ëçã=ÇêÉáÉë=êìåÇíK
Ó i~åÖí=Ü™ê=ã™=ÄáåÇÉë=çéé=çÖ=
ëãóââÉê=ã™=í~ë=~î=Ñ›ê=~êÄÉáÇÉí=
ëí~êíÉêK
Ó fââÉ=Ü~=é™=ÇÉÖ=âä‹êI=ëåçêÉê=ÉääÉê=
ÇÉäÉê=ëçã=ÜÉåÖÉê=ä›ëí=åÉÇ=çÖ=â~å=
Ääá=ÜÉåÖÉåÇÉ=Ñ~ëíK
!
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>
bå=ÜìêíáÖ=íáäÄ~âÉíêÉâåáåÖ=~î=
ëí~êíëåçêÉå=EíáäÄ~âÉëä~Ö=ÑK=ÉâëK=ÉííÉê=
Éå=ÑÉáäíÉååáåÖF=íêÉââÉê=Ü™åÇÉå=çÖ=
~êãÉå=ÜìêíáÖÉêÉ=á=êÉíåáåÖ=~î=ãçíçêÉå=
Éåå=Çì=âä~êÉê=™=ëäáééÉ=
ëí~êíÜ™åÇí~âÉíK=aÉêîÉÇ=â~å=ÇÉí=
çééëí™=ëâ~ÇÉêK
Ó cçê=™=ëí~êíÉ=ãçíçêÉå=íêÉââ=
ä~åÖëçãí=á=ëí~êíÜ™åÇí~âÉí=áååíáä=Çì=
ãÉêâÉê=ãçíëí~åÇI=ÇÉêÉííÉê=íêÉââ=
âê~ÑíáÖ=á=ÇÉåK
Ó cçê=ëí~êí=~î=ãçíçêÉå=ã™=~ääÉ=
ÖàÉåëí~åÇÉê=ëçã=äáÖÖÉê=é™=
ãçíçêÉå=í~ë=ÄçêíK
Ó jçåíÉêíÉ=ÇÉäÉê=ëçã=Éê=ÇáêÉâíÉ=
íáäâçéäÉí=ëçã=ëâà‹êÉâåáîI=îáÑíÉÜàìäI=
ÇêáîÇÉäÉê=çëîK=ã™=î‹êÉ=ëáââÉêí=
ÑÉëíÉíK
! c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ>=
pâ~ÇÉê=é™=ãçíçêÉå>
aÉí=ã™=áââÉ=ÑçêÉí~ë=ÉåÇêáåÖÉê=
é™=ÇÉ=ãçíçêáååëíáääáåÖÉåÉ=ëçã=
Éê Ñçêáååëíáäí=Ñê~=Ñ~ÄêáââÉåK
Symboler på maskinen
Ved motoren befinner det seg sikkerhets- og advarselshenvisninger som
er fram-stilt med symboler og piktogrammer. Symbolene har følgende
betydning:
!
Obs!
Varsel om farekilde.
Før ibruktaking les
igjennom bruksanvisningen!
Varsel om varm
overflate!
Varsel om giftige
damper!
Apparatet må ikke
brukes i regn!
Bensin er antennelig!
Fyll på blyfritt drivstoff!
Disse symbolene på maskinen må
alltid holdes i en tilstand slik at man
kan lese dem.
Angivelser om motoren
I denne betjeningsveiledningen blir
forskjellige modeller beskrevet.
Grafiske framstillinger kan avvike
i detaljer fra den maskinen du har
kjøpt.
Sammenlign bildet 1 med maskinen
din og gør deg fortrolig med hvor
de forskjellige betjeningselementene
og innstillingene befinner seg.
Bilde 1
1 Tanklokk
2 Starthåndtak
3 Lokk for oljepåfylling/målestav
4 Motordeksel
5 Eksosrør
6 a) Tennplugg
b) Pluggkontakt
7 Primer (alt etter modell)
8 Luftfilter
9 Bryter for på/av
(alt etter modell)
10 Chokespak (alt etter modell)
11 Bensinkran (alt etter modell)
Anvisninger for drift
Kontroll før driften
Anbefalte oljetyper
lÄë>
j~ëâáåÉå=Ääáê=äÉîÉêí=ìíÉå=ÇêáîëíçÑÑ=
çÖ çäàÉ=á=ãçíçêÉåK=
aÉêëçã=ãçíçêÉå=Ääáê=ÇêÉîÉí=ìíÉå=
íáäëíêÉââÉäáÖ=ãÉåÖÇÉ=ãÉÇ=çäàÉI=â~å=
ÇÉå=í~=~äîçêäáÖ=ëâ~ÇÉ=~î=ÇÉííÉK=
päáâÉ ëâ~ÇÉê=Éê=ìíÉäìââÉí=Ñê~=
Ö~ê~åíáÉåK
Driftsanvisning for motor
Norsk
 Før start av motoren må det fylles
på olje.
Ikke fyll på for mye olje. Oljetanken
har en kapasitet på ca. 0,6 liter.
Bruk kun 4-takts olje med klassifikasjon SF / SG / SH / SJ eller høyere.
Viskositeten i oljen avhengig av utetemperaturen velges ut fra følgende
tabell:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) engangsviskositet
b) flere gangers viskositet
SAE30 ved type A og SAE 10W-30
ved type B blir anbefalt for generell
bruk ved normale temperaturområder. Dersom det blir brukt olje med
engangsviskositet, bør det velges en
viskositet fra tabellen som gjelder for
gjennomsnittstemperaturen i bruksområdet.
lÄë>
aÉêëçã=ÇÉí=ÄêìâÉë=çäàÉ=~î=ãáåÇêÉ=
îÉêÇá=ÉääÉê=çäàÉ=ëçã=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=
Ñçê=OJí~âíë=ãçíçêÉêI=â~å=äÉîÉíáÇÉå=
íáä ãçíçêÉå=ÑçêâçêíÉë=ÜÜîK=ãçíçêÉå=
â~å=í~=ëâ~ÇÉK
Kontroll av oljenivået
lÄë>
sÉÇ=Éå=âçåíêçää=ã™=ÇÉí=é~ëëÉë=é™=~í=
ã~ëâáåÉå=ëí™ê=é™=Éí=àÉîåí=ìåÇÉêä~Ö=
çÖ=~í=ãçíçêÉå=Éê=ëä™íí=~îK
Bilde 2
 Skru av lokket for oljepåfyllingen
(1) og tørk av målestaven.
 Skyv målestaven for olje ned i påfyllingsstussen. Skru inn med
en fjerdedels omdreining.
 Skru av målestaven for olje.
 Trekk ut målestaven for oljen
og kontrollér oljenivået.
Er nivået for lavt, må det langsomt
fylles på olje inntil den øvre markeringen “max.” på målestaven.
 Målestaven for oljen må skrues
fast før motoren startes.
lÄë>
fââÉ=Ñóää=é™=Ñçê=ãóÉ=çäàÉK=
aÉêëçã=ÇÉí=ÑóääÉë=Ñçê=ãóÉ=çäàÉI=â~å=
ÇÉííÉ=Ñ›êÉ=íáä=ãçíçêëâ~ÇÉI=ê›âÇ~åJ
åÉäëÉI=ëí~êíî~åëâÉäáÖÜÉíÉêI=ëçíÉí=
íÉååéäìÖÖ=ÉääÉê=ëãìëëÉí=çäàÉÑáäíÉêK
Anbefalt drivstoff
! c~êÉ>
Ó _Éåëáå=Éê=ìåÇÉê=ÄÉëíÉãíÉ=
ÄÉíáåÖÉäëÉê=ãÉÖÉí=~åíÉååÉäáÖ=
çÖ ÉâëéäçëàçåëÑ~êäáÖK
Ó aÉí=ã™=âìå=ÑóääÉë=ÇêáîëíçÑÑ=á=çãJ
ÖáîÉäëÉê=ãÉÇ=ÖçÇ=îÉåíáä~ëàçå=
çÖ å™ê=ãçíçêÉå=Éê=ëäìââÉíK=
f çãÖáîÉäëÉåÉ=~î=í~åâÉå=ÉääÉê=
é™ ä~ÖêáåÖëëíÉÇÉí=Ñçê=ÇêáîëíçÑÑ=
ã™ ÇÉí=áââÉ=ê›âÉëK=
càÉêå=~ääÉ=íÉååáåÖëâáäÇÉêK
Ó _Éåëáåí~åâÉå=ã™=áââÉ=çîÉêÑóääÉë=
EÇÉí=ã™=áââÉ=î‹êÉ=ÇêáîëíçÑÑ=á=é™J
ÑóääáåÖëëíìëëÉåFK=bííÉê=é™ÑóääáåÖÉå=
ã™=ÇÉí=é~ëëÉë=é™=~í=í~åâäçââÉí=
Éê ÖçÇí=äìââÉí=çÖ=~í=ÇÉí=Éê=ëáâêÉíK
Ó m~ëë=é™=ìåÇÉê=é™ÑóääáåÖÉå=~í=ÇêáîJ
ëíçÑÑÉí=áââÉ=êÉååÉê=çîÉêK=
ríä›éí ÇêáîëíçÑÑ=ÉääÉê=ÄÉåëáåÇ~ãé=
â~å=~åíÉååÉëK=aÉêëçã=ÇêáîëíçÑÑ=
Éê êÉåí=ìíI=ã™=ÇÉí=é~ëëÉë=é™=~í çãJ
ê™ÇÉí=êìåÇí=ãçíçêÉå=Éê=í›êí=Ñ›ê=
ãçíçêÉå=ëí~êíÉë=áÖàÉåK
Ó rååÖ™=ÖàÉåí~íí=ÉääÉê=ä~åÖ=âçåí~âí=
ãÉÇ=ÜìÇÉå=ÉääÉê=áåå™åÇáåÖ=
~î Ç~ãéÉêK
! c~êÉ=Ñçê=ãçíçêëâ~ÇÉ>
Ó aêáîëíçÑÑ=ã™=áââÉ=Ää~åÇÉë=ãÉÇ çäàÉK
Ó aÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=êÉåíI=Ñêáëâí=
çÖ ÄäóÑêáíí=ÇêáîëíçÑÑK
Ó aÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ÇêáîëíçÑÑ=ëçã=
Ü~ê=Éí=çâí~åí~ää=é™=ãáåëí=UTK
Ó fââÉ=Äêìâ=ÇêáîëíçÑÑ=ãÉÇ=
ëéÉëáÑáâ~ëàçåÉå=b=URLbNRK
Ó aêáîëíçÑÑ=ã™=âìå=çééÄÉî~êÉë=
á ãÉåÖÇÉê=ëçã=Ääáê=Äêìâí=áååÉå=
PM Ç~ÖÉêK
Ó m~ëë=é™=~í=ÇÉí=áââÉ=âçããÉê=ëãìëëI=
ëí›î=ÉääÉê=î~åå=áåå=á=í~åâÉåK
Kontroll av bensinnivået
lÄë>
c›ê=ãçíçêÉå=Ääáê=Ñóäí=ã™=ÇÉå=~îâà›äÉ=
á ãáåëí=íç=ãáåìííÉêK
 Før tanklokket tas av og det fylles
på, må området rundt om påfyllingsstussen rengjøres.
 Tanken fylles opp til ca. 2 cm under
kanten på påfyllingsstussen, slik
at drivstoffet kan utvide seg.
Starting av motoren
! c~êÉ>
eÉåÇÉê=çÖ=Ñ›ííÉê=ã™=~ääíáÇ=ÜçäÇÉë=
ÄçêíÉ=Ñê~=ÄÉîÉÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉêK=
fââÉ=Äêìâ=ëí~êíÜàÉäé=ëçã=ëí™ê=ìåÇÉê=
íêóââK=a~ãéÉåÉ=Éê=~åíÉååÉäáÖÉK
! c~êÉ>=
^ääÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉê=çÖ=~åîáëåáåÖÉê=çã=
ÄÉíàÉåáåÖ=~î=ã~ëâáåÉå=Üîçê=ÇÉååÉ=
ãçíçêÉå=Éê=ÑÉëíÉí=ã™=Ñ›äÖÉëK
Henvisninger:
Noen modeller har
– ingen choke hhv. ingen primer:
Motoren innstiller seg automatisk
inn på den respektive startingen.
– ingen gasspak:
Turtallet blir automatisk stilt inn.
Motoren går alltid med optimalt
turtall.
Bilde 3
Forberedelse av motoren
for start
Ved kald motor:
 Sett gasspaken (1; dersom denne
finnes) på posisjon
.
eller
 Trekk choken, dvs. chokespaken
(10, bilde 1; dersom denne finnes)
ut.
eller
 Trykk primeren (7, bilde 1; dersom
denne finnes):
– Ved temperaturer over 10 °C:
trykkes det 1–3x
– Ved temperaturer under 10 °C:
trykkes det 3–5x
Henvisninger:
– Når du trykker, må du holde luftehullet på primerknappen lukket
med fingeren.
– Dersom motoren ikke starter, må
du betjene primeren en gang til.
Ved varm motor:
 Sett gasspaken (1; dersom denne
finnes) på MAX/
.
67
Norsk
Driftsanvisning for motor
Henvisning
Også ved varm motor kan dette
eventuelt være nødvendig
– å betjene choken (dersom denne
finnes)
eller
– å betjene primeren (dersom denne
finnes) 1x.
Starting med håndstart
 Åpne bensinkranen (11, bilde 1;
dersom denne finnes).
 Sett bryteren for på/av på
motoren (9, bilde 1; dersom
denne finnes) på posisjon “On/I”.
 Plassér deg bak maskinen, trykk
sikringsbøylen (2; dersom denne
finnes) nedover og hold den
trykket mot stangen.
 Trekk lett i starthåndtaket (3),
inntil du føler motstand.
Deretter trykk hurtig og kraftig
i det for å overvinne kompresjonen og å forhindre tilbakeslag.
Om nødvendig må dette gjentas.
lÄë>
fââÉ=ëäáéé=ëí~êíÜ™åÇí~âÉí=ëäáâ=~í=ÇÉí=
ëãÉââÉê=íáäÄ~âÉ=ãçí=ãçíçêÉåK=
c›ê ÇÉí=ä~åÖëçãí=íáäÄ~âÉ=Ñçê=™=ìååÖ™=
ëâ~ÇÉ=é™=ëí~êíÉêÉåK
Starting med elektrostarter
(alt etter modell)
 Skill ladeapparatet fra nettet
og apparatet.
 Åpne bensinkranen (11, bilde 1;
dersom denne finnes).
 Sett bryteren for på/av på motoren
(9, bilde 1; dersom denne finnes)
på posisjon “On/I”.
 Plassér deg bak maskinen, trykk
sikringsbøylen (2; dersom denne
finnes) nedover og hold den
trykket mot stangen.
 Drei nøkkelen til føringsstangen (4)
mot høyre og hold inntil motoren
starter.
– Et startforsøk bør vare i maksimalt 5 sekunder.
– Før neste forsøk, må du vente
i 20 sekunder.
Etter motorstarten
 Sett gasspaken (dersom denne
finnes) på den ønskede
posisjonen:
= hurtig turtall på motoren
= langsomt turtall på motoren
 Trykk chokespaken inn (10,
bilde 1; dersom denne finnes),
så snart motoren er varm.
Stopping av motoren
Bilde 3
 Slipp sikkerhetsbøylen
(dersom denne finnes).
eller
 Sett gasspaken (dersom denne
finnes) på STOP/
.
eller
 Sett bryteren for på/av på motoren
(9, bilde 1; dersom denne finnes)
på posisjon “Off/0”.
 Lukk bensinkranen (11, bilde 1;
dersom denne finnes).
Henvisning
Trekk av tenningsnøkkelen (dersom
denne finnes) når du slår av
maskinen eller forlater den.
Vedlikehold
! c~êÉ>
c›ê=ÖàÉååçãÑ›êáåÖ=~î=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=
ëçã=ÑKÉâëK=îÉÇäáâÉÜçäÇëJ=çÖ=êÉåÖà›J
êáåÖë~êÄÉáÇÉêI=ã™=ãçíçêÉå=ëä™ë=
~î çÖ=~îâà›äÉëK=cçê=™=ìååÖ™=Éå=ëí~êí=
îÉÇ=ÑÉáäí~âÉäëÉI=ã™=íÉååéäìÖÖÉå=~ääíáÇ=
íêÉââÉë=ìíK
lÄë>
Ó jçíçêÉå=Éê=Ñê~=éêçÇìëÉåíÉåë=ëáÇÉ=
áååëíáäí=çéíáã~äí=ãÉÇ=ÜÉåëóå=íáä=
óíÉäëÉ=çÖ=ÑçêÄêìâK=båÜîÉê=ÉåÇêáåÖ=
~î=ÇáëëÉ=áååëíáääáåÖÉåÉ=ã™=âìå=
ÑçêÉí~ë=~î=éêçÇìëÉåíÉå=ÉääÉê=
Éå ~ìíçêáëÉêí=Ñ~Öã~ååK
Ó aÉêëçã=ãçíçêÉå=ã™=îáééÉë=
Ñçê íê~åëéçêí=~î=ã~ëâáåÉåI=
Ñçê ÉííÉêëóå=ÉääÉê=Ñçê=™=ÑàÉêåÉ=ÖêÉëëI=
ã™=ÇÉå=~ääíáÇ=îáééÉë=ëäáâ=~í=íÉååJ
éäìÖÖÉå=îáëÉê=çééçîÉêI=ëäáâ=
~í=áââÉ=ÇêáîëíçÑÑ=ÉääÉê=çäàÉ=â~å=Ñ›êÉ=
íáä ãçíçêëâ~ÇÉK
Ó oÉëÉêîÉÇÉäÉê=ã™=íáäÑêÉÇëëíáääÉ=
ÇÉ âê~îÉåÉ=ëçã=éêçÇìëÉåíÉå=
Ü~ê Ñ~ëíä~ÖíK
Ó _êìâ=ÇÉêÑçê=âìå=çêáÖáå~ä=êÉëÉêîÉJ
ÇÉäÉê=ÉääÉê=ÇÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉåÉ=ëçã=
Éê=ÖçÇâàÉåí=~î=éêçÇìëÉåíÉåK=
oÉé~ê~ëàçåÉåÉ=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=
~î Ñ~ÖîÉêâëíÉÇK
For å oppnå en jevn effekt, er det
veldig viktig at det foretas regelmessig
ettersyn og innstilling av motoren.
Et regelmessig vedlikehold garanterer
en lang levetid.
De nødvendige vedlikeholdsintervallene og måten vedlikeholdsarbeidet blir gjennomført er angitt
i den nedenstående tabellen.
Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsarbeid
etter
de første
5 driftstimer
1)

68
en gang
i sesongen eller
etter 100 timer


2)
Vedlikehold av luftfilter
Kontroll av tennplugg
en gang
i sesongen eller
etter 50 timer

Kontroll av motorolje
Kontroll av luftfilter
en gang
i sesongen eller
etter 25 timer

Rengjøring av motordekselet
Utskifting av motoroljen
før hver bruk
eller etter
5 timer

Driftsanvisning for motor
Vedlikeholdsarbeid
Norsk
etter
de første
5 driftstimer
før hver bruk
eller etter
5 timer
en gang
i sesongen eller
etter 25 timer
en gang
i sesongen eller
etter 50 timer
en gang
i sesongen eller
etter 100 timer
Vedlikehold av tennplugg

Utskifting av bensinfilter

Rengjøring/utskifting av aktiv
kullfilter
2)
Rengjøring av eksosrøret
1)
2)

Ved høy belastning eller ved høye omgivelsestemperaturer.
Ved drift i støvet omgivelse må det rengjøres oftere.
Oljekontroll
 Før hver motorstart må oljenivået
kontrolleres.
 Pass på at det korrekte oljenivået
alltid overholdes.
Se “Kontroll av oljenivå”.
Oljeskift
! c~êÉ>
d~ããÉä=ãçíçêçäàÉ=â~å=Ñçê™êë~âÉ=
ÜìÇâêÉÑí=ÇÉêëçã=ÇÉå=âçããÉê=
á âçåí~âí=ãÉÇ=ÜìÇÉå=çÑíÉ=ÉääÉê=
á äÉåÖêÉ=íáÇK=pÉäî=çã=ÇÉííÉ=Éê=äáíÉ=
ë~ååëóåäáÖ=ÇÉêëçã=ã~å=áââÉ=Ç~ÖäáÖ=
çãÖ™ë=ãÉÇ Ö~ããÉä=çäàÉI=Ä›ê=Éå=~ääáJ
âÉîÉä=ÉííÉê=~êÄÉáÇÉí=~ääíáÇ=î~ëâÉ=ÜÉåJ
ÇÉåÉ=ÖêìåÇáÖ=ãÉÇ=ë™éÉ=çÖ=î~ååK
lÄë>
päáéé=ìí=çäàÉå=ãÉåë=ãçíçêÉå=Éåå™=
Éê î~êãI=ÇÉå=ã™=áãáÇäÉêíáÇ=áââÉ=
î‹êÉ Ñçê=î~êã=EÇÉêãÉÇ=êÉååÉê=
çäàÉå ÜìêíáÖÉêÉ=çÖ=ÑìääëíÉåÇáÖ=ìíFK
Bilde 4
 Ta av lokket på oljepåfyllingen (1).
 La oljen renne ned i en egnet
beholder gjennom:
– Åpning av oljeskruen (2) hhv.
(3) – alt etter utførelse
eller
– vipping av maskinen på siden
(viftesiden opp).
! c~êÉ>
c›ê=Çì=îáééÉê=ã~ëâáåÉå=Ñçê=™=ëäáééÉ=
ìí=çäàÉåI=ã™=ãçíçêÉå=Ö™=áååíáä=
ÄÉåëáåí~åâÉå=Éê=íçãK
 Skru oljeskruen (dersom denne
er fjernet) fast igjen.
 Fyll oljetanken med anbefalt olje
og kontrollér oljenivået.
 Fest lokket på oljepåfyllingen igjen.
Henvisning
Gammel olje må alltid avskaffes
i henhold til gjeldende miljøvernbestemmelser.
Det anbefales å tømme gammel olje
i en egnet beholder og bringe denne
til et spesialdeponi.
Den må ikke kastes i bosset eller
tømmes ut slik at den renner ned
i jorden.
Vedlikehold av luftfilter
Et smusset luftfilter innskrenker
lufttilførselen til forgasseren.
For å forebygge en feilfunksjon
av forgasseren, bør luftfilteret regelmessig rengjøres/skiftes ut.
I ekstrem støvet omgivelse kan det
være nødvendig å vedlikeholde det
med kortere mellomrom.
Papirfilter kan ikke rengjøres og må
skiftes ut i henhold til
vedlikeholdsintervallet.
! c~êÉ>
cçê=™=êÉåÖà›êÉ=äìÑíÑáäíÉêÉí=ã™=ÇÉí=~äÇêá=
ÄêìâÉë=ÄÉåëáå=ÉääÉê=ä›ëÉãáÇäÉê=ãÉÇ=
ä~îí=Ñä~ããÉéìåâíK=aÉí=Éê=Ñ~êÉ=Ñçê=
Äê~åå=ÉääÉê=ÉâëéäçëàçåK
lÄë>
jçíçêÉå=ã™=~äÇêá=ÇêáîÉë=ìíÉå=äìÑíJ
ÑáäíÉêK=aÉííÉ=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ãçíçêëâ~ÇÉ=
ÉääÉê=›âí=ãçíçêëäáí~ëàÉK
Bilde 5
Type A:
 Drei lokket på luftfilteret (1) imot
klokkens retning (til venstre)
og trekk det ut bakover.
 Fjern papirfilter elementet (3).
 Rengjør lokket på luftfilteret (1)
og monteringsflensen (4).
 Montér et nytt papirfilter element
i lokket på luftfilteret.
 Trykk holdelaskene (2) på luftfilter-
lokket inn i holdesprekkene (5)
på monteringsflensen og drei
dem til anslag i klokkens retning
(til høyre).
 Pass på at lokket på luftfilteret
sitter korrekt!
Type B:
 Trykk på holdelaskene (2) til lokket
på luftfilteret (1) og ta av lokket.
 Fjern papirfilter elementet (3).
 Bank papirelementet flere ganger
lett på en hard flate for å fjerne
smusset, eller blås ut smusset
innenfra igjennom filteret med
trykkluft.
Forsøk aldri å børste av smusset,
du oppnår kun at smusset setter
seg fast i fibrene. Papirelementet
må skiftes ut dersom det er meget
smusset.
 Sett inn igjen papirfilter elementet.
 Montering av lokket:
– Trykk de nedre holdelaskene
til lokket på luftfilteret inn
i de nedre holdesprekkene
på kassen til luftfilteret (4).
– Trykk lokket på luftfilteret oppover inntil de øvre holdelaskene
(2) griper inn i de øvre holdesprekkene (5).
 Pass på at lokket på luftfilteret
sitter korrekt!
69
Norsk
Vedlikehold av tennpluggen
!
c~êÉ>
i~=ãçíçêÉå=~îâà›äÉ=áÖàÉåK
fââÉ=ÖàÉååçãÑ›ê=íÉååáåÖëíÉëíÉê=
ÇÉêëçã=íÉååéäìÖÖÉå=Éê=ÑàÉêåÉíK=
fââÉ ëí~êí=ãçíçêÉå=å™ê=íÉååéäìÖÖÉå=
Éê=ÑàÉêåÉíK
For at motoren skal gå korrekt,
må elektrodeavstanden på tennpluggen være forskriftsmessig
innstilt og fri for smuss.
Bilde 6
 Trekk av tennpluggkontakten (1)
og skru ut pluggen (2) med
en tennpluggnøkkel.
 Undersøk tennpluggen ved synskontroll. Skift ut tennpluggen
dersom den viser tydelig slitasje
eller dersom isolatoren er skadet.
 Rengjør tennpluggen med en
trådbørste dersom den skal
brukes igjen.
 Elektrodeavstanden må måles
med en følelære.
Avstanden må innstilles om nødvendig ved å bøye litt på sideelektrodene.
Elektrodeavstanden bør være
0,70–0,80 mm (bilde 7).
 Kontrollér at pakningsringen
på tennpluggen er i god tilstand,
skru så tennpluggen inn med
hånd for ikke å ødelegge gjengen.
 Når tennpluggen sitter godt etter
at du har skrudd den inn med
hånd, kan du skru den helt fast
med tennpluggnøkkelen.
lÄë>
fââÉ=ëâêì=íÉååéäìÖÖÉå=Ñçê=Ñ~ëíK=
c›äÖÉåÇÉ=îÉêÇáÉê=ã™=í~ë=ÜÉåëóå=
íáä å™ê=ÇÉí=ÖàÉäÇÉê=Ñ~ëíëâêìáåÖ=
~î íÉååéäìÖÖÉå=ãÉÇ=
íÉååéäìÖÖå›ââÉäÉåW
Ó åó=íÉååéäìÖÖ=ã~âëáã~äí=
Éå=NLO=çãÇêÉáåáåÖ
Ó Äêìâí=íÉååéäìÖÖ=ã~âëáã~äí=
Éå=NLU=ÓNLQ=çãÇêÉáåáåÖ
bå=íÉååéäìÖÖ=ëçã=áââÉ=Éê=âçêêÉâí=
ëâêìÇÇ=áåå=â~å=Ääá=ãÉÖÉí=î~êã=
çÖ â~å=ëâ~ÇÉ=ãçíçêÉåK
70
Driftsanvisning for motor
Vedlikehold av aktiv
kullfilter/bensinfilter
Disse vedlikeholdsarbeidene må kun
foretas av et fagverksted i henhold
til vedlikeholdsplanen.
Rengjøring av motoren
Når motoren har vært i gang, bør
den først avkjøle i minst en time
før rengjøring.
Gress- og smussrester må fjernes
regelmessig fra motoren.
Fingervernet og området rundt
om eksosrøret må rengjøres.
Bruk her en børste eller trykkluft.
lÄë>
fââÉ=ëéê›óí=~î=ãçíçêÉå=ãÉÇ=î~åå=Ñçê=
êÉåÖà›êáåÖI=Ç~=ÇÉííÉ=â~å=ëãìëëÉ=íáä=
ÇêáîëíçÑÑÉíK=s~åå=Ñê~=Éå=Ü~ÖÉëä~åÖÉ=
ÉääÉê=Éå=Ü›óíêóââëî~ëâÉê=â~å=çÖë™=
íêÉåÖÉ=áåå=á=äìÑíÑáäíÉêÉí=ÉääÉê=á=ÉâëçëJ
™éåáåÖÉå=çÖ=â~å=ë™=ëâ~ÇÉ=ãçíçêÉåK
! c~êÉ>
pãìëëêÉëíÉê=êìåÇí=Éâëçëê›êÉí=â~å=
Ñ›êÉ=íáä=Äê~ååK=aÉííÉ=çãê™ÇÉí=ã™=
âçåíêçääÉêÉë=çÖ=êÉåÖà›êÉë=Ñ›ê=ÜîÉê=
ÄêìâK
Lagring
Henvisning
For en lengre lagring enn 30 dager,
kan drivstoffet tilsettes en stabilisator. Du kan henvende deg til faghandelen eller til et verksted for
kundeservice.
Motorer som ikke skal brukes på
mer enn 30 dager, bør tømmes for
drivstoff i tanken. Dette forhindrer at
det danner seg rester i
drivstoffanlegget, særlig på viktige
deler av forgasseren.
 La motoren gå inntil tanken er tom
for drivstoff og motoren stopper
opp.
 Skift oljen. Se “Oljeskift”.
 Fjern tennpluggen og fyll på
ca. 15 ml motorolje i sylinderen.
Montér tennpluggen igjen og trekk
ut startsnoren langsomt slik
at oljen kan fordeles.
 Fjern gress og smuss rundt om
motoren, under motordekselet
og eksosrøret.
 Mal på nytt steder hvor malingen
er gått av og smør inn andre
steder som kan ruste med
en lett oljefilm.
 Oppbevar på en ren, tør og godt
ventilert sted ikke i nærheten av
apparater som drives med flamme
eller varmelampe, f.eks. varmeanlegg, varmtvannsboilere eller
tørketrommel. Områder bør også
unngås hvor det kan oppstå gnister
fra elektromotor eller hvor det
brukes elektroverktøy.
 Dersom det er mulig, bør det
heller ikke velges lagringsområder
hvor det er høy luftfuktighet,
da dette påskynder dannelsen
av rust og korrosjon.
 Maskinen må lagres på en jevn
flate. Dersom det lagres i vippet
stilling kan det renne ut drivstoff
eller olje.
Framgangsmåte etter
lengre lagring
 Motoren må kontrolleres i henhold
til avsnittet “Kontroll før driften”.
 Dersom drivstoffet er tappet ut før
lagring, må tanken fylles med frisk
bensin. Dersom du har en bensinkanne for påfyllingen, må du passe
på at bensinen er frisk.
 Dersom sylinderen har vært innsmurt med olje under lagringen,
vil motoren ryke litt under starten.
Dette er normalt.
Garanti
I hvert land gjelder de garantibestemmelsene som er utgitt
av vårt firma hhv. vår importør.
Feil på maskinen blir reparert gratis
i henhold til ansvarsbetingelsene,
dersom årsaken skulle skyldes
material- eller produksjonsfeil.
Ved garantitilfeller ber vi deg
henvende deg til forhandleren
din eller til nærmeste filial.
Driftsanvisning for motor
Norsk
Feilsøking
Feil
Motoren starter ikke.
Mulig årsak
Sikkerhetsbøylen er ikke betjent.
Ikke noe drivstoff i tanken.
Gammelt drivstoff.
Motoren er kald, choken/primeren
(dersom disse finnes) er ikke betjent.
Gasspaken står ikke på ”START” hhv.
på maksimalt turtall.
Tennpluggkontakten er ikke satt på.
Tennpluggen er smusset eller defekt.
Motoren går uregelmessig (den harker).
Motoren blir overopphetet.
Bensinledningen er tilstoppet.
Choken (dersom denne finnes) betjent.
Tennpluggkontakten er løs.
Gammelt drivstoff.
Vann eller smuss i drivstoffanlegget.
Luftfilteret er smusset.
Tennpluggen er svidd, defekt eller
avstanden på elektrodene er for lang.
For lite motorolje.
Lufttilførselen er innskrenket.
Motoren setter ut ved
Elektrodeavstanden er for liten.
høyt turtall
*)
Disse arbeidene må kun gjennomføres av et fagverksted
Hjelp
Betjen sikkerhetsbøylen (dersom denne
finnes).
Fyll tanken med rent, friskt og blyfritt
drivstoff.
Tapp av det gamle drivstoffet i en egnet
beholder ute i det fri.
Fyll tanken med rent, friskt og blyfritt
drivstoff.
Betjen choken/primeren.
Sett gasspaken på ”START” – maksimalt
turtall.
Sett tennpluggkontakten på tennpluggen.
Rengjør tennpluggen.
Justér avstanden mellom elektrodene eller
skift ut tennpluggen.
Bensinledningen må rengjøres *).
Sett chokespaken tilbake.
Sett tennpluggkontakten fast på.
Tapp av det gamle drivstoffet i en egnet
beholder ute i det fri.
Fyll tanken med rent, friskt og blyfritt
drivstoff.
Rengjør luftfilteret.
Justér avstanden mellom elektrodene eller
skift ut tennpluggen.
Fyll veivhuset med tilstrekkelig mengde olje.
Fjern gress og smuss av området omkring
kjøleribbene på motoren og viftehuset.
Ta ut tennpluggen og justér
elektrodeavstanden.
Henvisning
Når det gjelder reparasjoner som går ut over disse arbeidene som er nevnt over, må du henvende deg til din
forhandler i nærheten som har kundeservice.
71
Suomi
Sisällysluettelo
Dokumentin käsittelyä koskevat
ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . 72
Moottoritiedot . . . . . . . . . . . . . . 73
Käyttöä koskevat ohjeet . . . . . . 74
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Moottorin puhdistus . . . . . . . . . 77
Varastointitoimenpiteet . . . . . . . 77
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Dokumentin käsittelyä
koskevat ohjeet
Ennen kuin käytät työkonetta, lue
tämä käyttöohjekirja huolellisesti.
Toimi siinä olevien ohjeiden
mukaisesti ja säilytä käyttöohjekirja
myöhempää tarvetta varten.
Älä anna koskaan lasten tai
henkilöiden, jotka eivät tunne
käyttöohjeita, käyttää konetta.
Nämä ohjeet sisältävät
turvallisuusohjeita, joiden
tarkoituksena on
– kiinnittää huomio vaaroihin, joita
voi aiheutua moottorin käytöstä,
– viitata loukkaantumisriskeihin,
– neuvoa, miten vältytään loukkaantumisriskeiltä tai miten ne minimoidaan.
Turvallisuusohjeet on merkitty
seuraavasti:
! s~~ê~>
q~êâçáíí~~=î®äáíí∏ã®ëíá=ìÜâ~~î~~=
î~~ê~~K=lÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=
à®íí®ãáëÉëí®=ë~~íí~~=ëÉìê~ìâëÉå~=
çää~=âìçäÉã~=í~á=î~â~îá~=äçìââ~~åíìJ
ãáëá~K
eìçã>
q~êâçáíí~~=î~~ê~ääáëí~=íáä~ååÉíí~K=
lÜàÉáÇÉå=åçìÇ~íí~ã~íí~=à®íí®J
ãáëÉëí®=ë~~íí~~=~áÜÉìíì~=äáÉîÉãéá®=
î~ããçà~=í~á=ÉëáåÉî~Üáåâçà~K
Ohje
Merkitsee toimintaohjeita ja tärkeitä
tietoja.
72
Moottorin käyttöohjekirja
Moottorin rungossa
olevat tiedot
Kuva 8
Nämä tiedot ovat hyvin tärkeitä, kun
tilaat varaosia tai tarvitset huoltomiehen apua. Merkitse kaikki
moottoria koskevat tiedot sitä varten
varattuun ruutuun (kuva 9).
Turvallisuusasiaa
Ohje
Jatkossa puhutaan yleisesti vain
»koneesta«. Moottori voidaan
asentaa erityyppisiin työkoneisiin.
! o®à®ÜÇóëJ=à~=
íìäáé~äçî~~ê~>
_Éåëááåá=à~=ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=çî~í=Éêáíí®áå=
ÜÉäéçëíá=ëóííóîá®=à~=ê®à®Üí®îá®K=
qìäáé~äç=í~á=ê®à®ÜÇóë=ë~~íí~~=~áÜÉìíJ
í~~=é~Üçà~=é~äçî~ããçà~=í~á=àçÜí~~=
âìçäÉã~~åK=gçë=ÄÉåëááåá®=é®®ëÉ=
áÜçääÉ=í~á=î~~ííÉáëááåI=éÉëÉ=áÜç=ÜÉíá=
à~ î~áÜÇ~=î~~ííÉÉíK
Ó hìå=äáë®®í=éçäííç~áåÉíí~I=ë~ããìí~=
Éåëáå=ãççííçêá=à~=~åå~å=ëÉå=
à®®Üíó®=î®Üáåí®®å=â~âëá=ãáåììííá~=
ÉååÉå=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêâáå=
áêêçíí~ãáëí~K
Ó q®óí®=éçäííç~áåÉ=í~åââááå=î~áå=
ìäâçå~=í~á=Üóîáå=íììäÉíÉíìëë~=
íáä~ëë~K
Ó h®óí®=î~áå=í~êâçáíìâëÉÉå=
Üóî®âëóííóà®=éçäííç~áåÉë®áäá∏áí®K
Ó ûä®=í®óí®=â~åáëíÉêá~=~àçåÉìîçëë~I=
îÉíçâçåÉÉëë~=í~á=éÉê®î~ìåìëë~I=
àçëë~=çå=ãìçîáîÉêÜçáäìK=
^ëÉí~ â~åáëíÉêá=ÉååÉå=ëÉå=í®óíí®J
ãáëí®=~áå~=ã~~Ü~å=à~=êááíí®î®å=
â~ì~ë=~àçåÉìîçëí~K
Ó jáâ®äá=ã~ÜÇçääáëí~I=éçáëí~=
ãççííçêáâ®óíí∏áëÉí=âçåÉÉí=
âìçêã~J~ìíçëí~=í~á=éÉê®î~ìåìëí~=
à~=äáë®®=éçäííç~áåÉíí~=î~ëí~=âçåÉÉå=
çääÉëë~=ã~~ëë~K=
gçääÉá=ëÉ=çäÉ=ã~ÜÇçääáëí~I=í®óí®=
éçäííç~áåÉ=â~åáëíÉêáå=~îìää~I=®ä®=
âçëâ~~å=ëìçê~~å=í~åââ~ìëéáëíÉÉå=
í~åââ~ìëäÉíâìëí~K
Ó ^åå~=í~åââ~ìëéáëíççäáå=äÉî®í®=
~áå~ íìâÉî~ëíá=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=
í~á â~åáëíÉêáå=í®óíí∏~ìâçå=êÉìå~~=
î~ëíÉåI=âìååÉë=í~åââ~ìë=çå=
î~äãáëK=ûä®=â®óí®=í~åââ~ìëJ
éáëíççäáå=äìâáíìëîáéì~=í®óí∏å=
~áâ~å~K
Ó ûä®=í®óí®=í~åââá~=äáá~å=í®óíÉÉåK=
q®óí®=éçäííç~áåÉíí~=î~áå=åçáå=
â~ÜÇÉå=ëÉåííáãÉíêáå=鮮ܮå=
í®óíí∏~ìâçå=~ä~êÉìå~ëí~I=àçíí~=
éçäííç~áåÉÉå=ä~~àÉåÉãáëÉääÉ=à®®=
êááíí®î®ëíá=íáä~~K
Ó máÇ®=éçäííç~áåÉ=äçáíçää~=âáéáå∏áëí®I=
~îçíìäÉëí~I=î~êçáíìëî~äçáëí~I=
ä®ãã∏åJ=à~=ãìáëí~=ëóííóãáëJL
é~ä~îáëí~=ä®ÜíÉáëí®K
Ó ûä®=í®óí®=âçëâ~~å=éçäííç~áåÉíí~=
ëìäàÉíìáëë~=íáäçáëë~I=âçëâ~=í®ää∏áå=
ë~~íí~~=ãìçÇçëíì~=ê®à®Üí®îá®=
Ü∏óêóà®K
Ó qìé~âçáåíá=âáÉääÉííóK
Ó q~êâáëí~=êááíí®î®å=ìëÉáåI=Éíí®=
éçäííç~áåÉäÉíâìíI=éçäííç~áåÉë®áäá∏I=
ë®áäá∏å=âçêââá=à~=äááíçëçë~í=çî~í=
ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~=
à~=ÉííÉá=çäÉ=îìçíç~K=
s~áÜÇ~=çë~í=í~êîáíí~Éëë~K
Ó bååÉå=ãççííçêáå=â®óååáëí®ãáëí®=
î~êãáëí~I=Éíí®=ëóíóíóëíìäéé~I=
®®åÉåî~áãÉååáå=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=
âçêââá=à~=áäã~åéìÜÇáëíáå=çî~í=
é~áâçáää~~åK
Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~I=àçääÉá=
ëóíóíóëíìäéé~=çäÉ=âááååáíÉííóå®K
Ó ^åå~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=óäáä®áââóåÉÉå=
éçäííç~áåÉÉå=Ü~áÜíì~=ÉååÉå=
ãççííçêáå=â®óååáëí®ãáëí®K
Ó hçåÉÉå=â®óÇÉëë®=î~êç=â~ääáëí~J
ã~ëí~=ãççííçêá~=í~á=âçåÉíí~=åááåI=
Éíí®=éçäííç~áåÉíí~=î~äìì=ìäçëK
Ó ûä®=ë~ããìí~=ãççííçêá~=êáâ~ëíáJ
ãÉää~K
Ó hìäàÉí~=âçåÉíí~=~áå~=éçäííç~áåÉJ
ë®áäá∏=íóÜà®å®K
Ó ûä®=ë®áäóí®=ÄÉåëááåá®=í~á=âçåÉáí~I=
àçáÇÉå=éçäííç~áåÉë®áäá∏=çå=í®óåå®I=
ä®ããáíóëä~áííÉáÇÉåI=ììåáÉåI=îÉÇÉåJ
ä®ããáííáãáÉå=í~á=ãìáÇÉå=î~êçáíìëJ
î~äçáää~=í~á=ãìáää~=ëóííóãáëä®ÜíÉáää®=
î~êìëíÉííìàÉå=ä~áííÉáÇÉå=ä®ÜÉáëóóJ
ÇÉëë®I=âçëâ~=ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=
ë~~íí~î~í=ëóííó®=íìäÉÉå=åááÇÉå=
î~áâìíìâëÉëí~K
Moottorin käyttöohjekirja
o®à®ÜÇóëJ=à~=
íìäáé~äçî~~ê~>
jççííçêá~=â®óååáëíÉíí®Éëë®=ãìçJ
Ççëíìì=âáéáå∏áí®I=àçíâ~=îçáî~í=ëóíóíí®®=
ä®Üáëí∏ää®=çäÉî~í=ëóííóãáëÜÉêâ®í=
Ü∏óêóíK=pÉìê~ìâëÉå~=ë~~íí~~=çää~=
ê®à®ÜÇóë=í~á=íìäáé~äçK
Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~=îá~ääáëíÉåI=
â~~ëìíçáãáëíÉå=ä~áííÉáÇÉå=ä®ÜÉää®K
Ó ûä®=â®óí®=~éìâ®óååáëíóëëéê~óí~I=
âçëâ~=ëÉå=Ü∏óêóí=ë~~íí~î~í=ëóííó®=
íìäÉÉåK
!
! e®â®ãóêâóíóë>
jççííçêÉáëí~=î~é~ìíìì=ÜááäáãçåçâJ
ëáÇá~=Eܮ⮮FI=àçâ~=çå=Ü~àìíçå=
à~ î®êáí∏åI=ãóêâóääáåÉå=â~~ëìK=
eááäáãçåçâëáÇáå=ÜÉåÖáíí®ãáåÉå=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=Üìáã~ìâëÉå=
íìååÉíí~I=í~àìåå~å=ãÉåÉíóâëÉå=
à~ àçÜí~~=àçé~=âìçäÉã~~åK
Ó h®óååáëí®=ãççííçêá=à~=â®óí®=ëáí®=
î~áå=ìäâçå~K
Ó ûä®=â®óååáëí®=ãççííçêá~=í~á=â®óí®=
ëáí®=ëìäàÉíìáëë~=íáäçáëë~I=î~áââ~=çîÉí=
à~=áââìå~í=çäáëáî~íâáå=~ìâáK
!
içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
jççííçêáå=í~Ü~íçå=â®óååáëíóãáåÉå=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=î~â~îá~=äçìââ~J
~åíìãáëá~I=íìäáé~äçå=í~á=ë®Üâ∏áëâìåK
Ó ^áå~=ÉååÉå=Üìçäíçí∏áí®I=âìíÉå=
ÉëáãK=ë®®í∏J=í~á=âçêà~ìëíçáãÉåJ
éáíÉáí®I=áêêçí~=ëóíóíóëíìäé~å=Ü~ííì=
íìäé~ëí~=à~=éáÇ®=äçáíçää~=ëóíóíóëJ
íìäé~ëí~K
Ó h®óí®=ëóíóíóëâáéáå®å=í~êâ~ëí~J
ãáëÉÉå=î~áå=í~êâçáíìâëÉÉå=ëçéáî~~=
âáéáå®íÉëíÉêá®K
Ó ûä®=í~êâáëí~=ëóíóíóëâáéáå®®=
ëóíóíóëíìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K
! m~äçî~ãã~å=î~~ê~>=
qìäáé~äçî~~ê~>
h®óååáëë®=çäÉî~=ãççííçêá=çå=âììã~K=
jççííçêáå=çë~íI=î~êëáåâáå=®®åÉåî~áJ
ãÉååáå=çî~í=Éêáíí®áå=âììãá~K=
kááÇÉå âçëâÉíí~ãáåÉå=ë~~íí~~=
~áÜÉìíí~~=î~â~îá~=é~äçî~ããçà~K=
jççííçêááå=âÉê®®åíóåÉÉí=êçëâ~í=âìíÉå=
äÉÜÇÉíI=êìçÜçI=çâë~í=íãëK=ë~~íí~î~í=
ëóííó®=é~ä~ã~~åK
Ó ^åå~=®®åÉåî~áãÉåíáãÉåI=
ëóäáåíÉêáäçÜâçå=à~=à®®ÜÇóíóëêáéçàÉå=
à®®Üíó®I=ÉååÉå=âìáå=âçëâÉí=åááÜáåK
Suomi
Ó máÇ®=ä~éëÉí=éçáëë~=âììã~ëí~=í~á=
â®óååáëë®=çäÉî~ëí~=ãççííçêáëí~K
Ó mçáëí~=®®åÉåî~áãÉåíáãÉå=à~=
ëóäáåíÉêáå=ä®ÜÉääÉ=âÉê®®åíóåÉÉí=
êçëâ~í=íãëK
! p®Üâ∏áëâìå=î~~ê~>=
qìäáé~äçî~~ê~>
póíóíóëâáéáå®í=ë~~íí~î~í=~áÜÉìíí~~=
íìäáé~äçå=í~á=ë®Üâ∏áëâìåK
! içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
h®ÇÉíI=à~ä~íI=ÜáìâëÉí=í~á=î~~ííÉÉí=
îçáî~í=í~êííì~=éó∏êáîááå=çëááåK=
pÉìê~ìâëÉå~=ë~~íí~~=çää~=î~â~îá~=
äçìââ~~åíìãáëá~K
Ó h®óí®=âçåÉíí~=î~áå=ëìçà~ä~áííÉáÇÉå=
çääÉëë~=é~áâçáää~~åK
Ó máÇ®=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=éçáëë~=éó∏êáJ
îáëí®=çëáëí~K
Ó pìçà~~=ÜáìâëÉí=ÉååÉå=í∏áÇÉå=
~äçáíí~ãáëí~=ëçéáîáå=âÉáåçáå=à~=çí~=
âçêìí=éçáëK
Ó ûä®=â®óí®=äáá~å=î®äàá®=î~~ííÉáí~I=~ä~ë=
êááééìîá~=åó∏êÉà®=íãëKI=àçíâ~=îçáî~í=
í~êííì~=éó∏êáîááå=çëááåK
!
içìââ~~åíìãáëî~~ê~>
h®óååáëíóëå~êìå=îÉí®óíóÉëë®=
åçéÉ~ëíá=í~â~áëáå=EÉëáãK=í~â~éçíâìF=
å~êì=îçá=îÉí®áëí®=â®ÇÉå=âçÜíá=
ãççííçêá~=åçéÉ~ããáå=âìáå=â®ÇÉå=
ÉÜíáá=áêêçíí~~=â®óååáëíóëâ~Üî~ëí~K=
pÉìê~ìâëÉå~=îçá=çää~=äçìââ~~åíìJ
ãáëá~K
Ó h®óååáëíÉíí®Éëë®=ãççííçêá=îÉÇ®=
â®óååáëíóëâ~Üî~ëí~=Éåëáå=Üáí~~ëíáI=
âìååÉë=íìåíìì=î~ëíìëí~K=
sÉí®áëÉ å~êìëí~=î~ëí~=ëáííÉå=
êáî~â~ää~=îÉÇçää~K
Ó mçáëí~=â~áââá=ÉëáåÉÉí=ãççííçêáå=
é®®äí®=ÉååÉå=ãççííçêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K
Ó s®äáíí∏ã®ëíá=ãççííçêááå=äááíÉííóàÉå=
çëáÉå=âìíÉå=äÉáââììíÉêáÉåI=
íììäÉííáãÉå=ëááîÉåI=îçáã~åëááêêçå=
çëáÉå=íãëK=íìäÉÉ=çää~=âìååçää~=
âááååáíÉííóáå®K
! içìââ~~åíìãáëî~~ê~>=
hçåÉî~ìêáçáÇÉå=êáëâá>
jççííçêáå=íÉÜÇ~ë~ëÉíìâëá~=Éá=ë~~=
ãììíí~~K
Koneessa olevat tarrat
Moottoriin on kiinnitetty erilaisin
tunnuskuvin varustettuja turva- ja
varoitustarroja. Niiden selitykset:
!
Huom!
Varoittaa vaarasta.
Lue käyttöohje ennen
koneen käyttöönottoa!
Varo kuumia pintoja!
Varo myrkyllisiä
höyryjä!
Älä käytä konetta
sateessa!
Bensiini on tulenarkaa!
Täytä lyijytöntä
polttoainetta!
Pidä tarrat puhtaina, niin että ne ovat
hyvin luettavissa.
Moottoritiedot
Käyttöohjekirja on tarkoitettu erimallisille koneille. Kuvissa saattaa olla
mallikohtaisia eroja.
Vertaa kuvaa 1 ja konetta, jotta
tiedät, missä sen eri käyttölaitteet
ja osat sijaitsevat.
Kuva 1
1 Polttoainesäiliön korkki
2 Käynnistyskahva
3 Öljyn täyttötulppa/mittatikku
4 Moottorin suojus
5 Äänenvaimennin
6 a) Sytytystulppa
b) Sytytystulpan hattu
7 Primernuppi (riippuen mallista)
8 Ilmanpuhdistin
9 Päälle/pois -kytkin
(riippuen mallista)
10 Rikastinvipu (riippuen mallista)
11 Bensiinihana (riippuen mallista)
73
Suomi
Moottorin käyttöohjekirja
Käyttöä koskevat ohjeet
Tarkastus ennen käyttöä
Öljysuositukset
eìçã>
hçåÉ=íçáãáíÉí~~å=áäã~å=éçäííç~áåÉíí~=
à~=ãççííçêáå=∏äàó®K=gçë=ãççííçêáëë~=
Éá çäÉ=êááíí®î®ëíá=∏äàó®=ëáí®=â®óíÉíí®Éëë®I=
ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~=é~Ü~ëíáK=
q~âìì=Éá=â~í~=í®ää~áëá~=î~ìêáçáí~K
 Täytä öljy moottoriin ennen sen
käynnistämistä.
Varo liikatäyttöä.
Öljysäiliön tilavuus on noin
0,6 litraa.
Käytä vain 4-tahti-öljyjä, joiden
luokitus on SF/SG/SH/SJ tai
korkeampi.
Valitse öljyn viskositeetti ulkolämpötilasta riippuen seuraavan
taulukon mukaisesti:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) Yksiasteisen öljyn viskositeetti
b) Moniasteisen öljyn viskositeetti
Suositus yleiskäyttöön normaali
lämpötila-alueella SAE30 tyypissä
A ja SAE 10W-30 tyypissä B.
Käytettäessä yksiasteista öljyä
on taulukosta valittava käyttöalueen
keskimääräistä lämpötilaa vastaava
laatu.
eìçã>
h®óíÉíí®Éëë®=Üìçåçãéáä~~íìáëí~=
∏äàó®=í~á=OJí~ÜíáJãççííçêÉáääÉ=í~êâçáJ
íÉííì~=∏äàó®=ãççííçêáå=â®óíí∏áâ®=
äóÜÉåÉÉ=Üìçã~íí~î~ëíá=à~Lí~á=
ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~K
Öljymäärän tarkastus
eìçã>
hìå=í~êâáëí~í=∏äàóã®®ê®åI=~ëÉí~=âçåÉ=
í~ë~áëÉÉå=é~áââ~~å=à~=ë~ããìí~=
ãççííçêáK
74
Kuva 2
 Irrota öljyntäyttötulppa (1) ja pyyhi
mittatikku puhtaaksi.
 Työnnä öljyn mittatikku täyttöaukkoon.
Kierrä kiinni neljänneskierrosta.
 Irrota öljyn mittatikku.
 Vedä mittatikku ulos ja tarkista
öljy.
Jos öljyä on liian vähän, lisää öljyä
hitaasti mittatikun ylämerkkiin
»max.« saakka.
 Kierrä öljyn mittatikku kiinni ennen
moottorin käynnistämistä.
eìçã>
s®äí®=äááâ~í®óíí∏®K=gçë=∏äàó®=äáë®í®®å=
äááâ~~I=ãççííçêá=ë~~íí~~=î~ìêáçáíì~I=
ë~îìíí~~I=â®óååáëíóë=î~áâÉìíììI=
ëóíóíóëíìäéé~=â~êëíçáííìì=í~á=∏äàó=
äáâ~~ áäã~åéìÜÇáëíáãÉåK
Polttoainesuositukset
! s~~ê~>
Ó qáÉíóáëë®=çäçëìÜíÉáëë~=ÄÉåëááåá=
çå Éêáíí®áå=ëóííóãáëÜÉêââ®®=à~=
ê®à®ÜÇóëî~~ê~ääáëí~K
Ó iáë®®=éçäííç~áåÉíí~=î~áå=é~áâ~ëë~I=
àçëë~=çå=Üóî®=áäã~åî~áÜíçI=à~=
ãççííçêáå=çääÉëë~=ë~ããìíÉííìå~K=
ûä®=íìé~âçá=í~åââ~ìëé~áâ~å=ä®ÜÉáJ
ëóóÇÉëë®=í~á=éçäííç~áåÉáÇÉå=ë®áäóJ
íóëé~áâ~ëë~=à~=ãìáëí~=ë~ããìíí~~=
â~áââá=ëóíóíóëä®ÜíÉÉíK
Ó ûä®=í®óí®=í~åââááå=äááâ~~=ÄÉåëááåá®=
Eéçäííç~áåÉíí~=Éá=ë~~=ìäçííì~=í®óíí∏J
~ìâçå=~ä~êÉìå~å=óä®éìçäÉääÉFK=
s~êãáëí~=í~åââ~ìâëÉå=à®äâÉÉåI=
Éíí®=éçäííç~áåÉë®áäá∏å=âçêââá=
çå âìååçää~=âááååáK
Ó s~êçK=ÉííÉá=éçäííç~áåÉíí~=ä®áâó=ëáí®=
äáë®íí®Éëë®K=väáä®áââóåóí=éçäííç~áåÉ=
í~á ÄÉåëááåáÜ∏óêóí=ë~~íí~î~í=ëóííó®=
íìäÉÉåK=gçë=éçäííç~áåÉíí~=ä®áââóó=óäáI=
âìáî~~=~äìÉ=ÉååÉå=ãççííçêáå=
â®óååáëí®ãáëí®K
Ó s®äí®=íçáëíìî~~=~äíáëíìãáëí~=
Ü∏óêóáääÉI=éáíÉãéá~áâ~áëí~=
áÜçâçëâÉíìëí~=à~=Ü∏óêóàÉå=
ÜÉåÖáíí®ãáëí®K
! jççííçêáî~ìêáçáÇÉå=î~~ê~>
Ó ûä®=ëÉâçáí~=éçäííç~áåÉíí~=∏äàóóåK
Ó h®óí®=î~áå=éìÜÇ~ëí~I=íìçêÉíí~=
à~ äóáàóí∏åí®=éçäííç~áåÉíí~K
Ó h®óí®=î~áå=éçäííç~áåÉíí~I=àçåâ~=
çâí~~åáäìâì=çå=UT=í~á=âçêâÉ~ãéáK
Ó ûä®=â®óí®=éçäííç~áåÉíí~I=àçåâ~=
äìçâáíìë=çå=b=URLbNR>
Ó máÇ®=éçäííç~áåÉíí~=î~ê~ää~=î~áå=
ëÉå îÉêê~åI=Éíí®=ëÉå=îçá=â®óíí®®=
PM é®áî®å=âìäìÉëë~K
Ó s~êçI=ÉííÉá=éçäííç~áåÉë®áäá∏∏å=
é®®ëÉ=äáâ~~I=é∏äó®=í~á=îÉíí®K
Polttoainemäärän tarkastus
eìçã>
^åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®=î®Üáåí®®å=
â~âëá=ãáåììííá~=ÉååÉå=éçäííç~áåÉÉå=
äáë®®ãáëí®K
 Puhdista täyttöaukon ympärillä
oleva alue ennen polttoainesäiliön
korkin irrottamista ja tankkausta.
 Täytä polttoainetta säiliöön noin
2 cm:n päähän täyttöaukon
alareunasta, jotta säiliöön jää tilaa
polttoaineen laajenemiselle.
Moottorin käynnistys
!
s~~ê~>
máÇ®=â®ÇÉí=à~=à~ä~í=éçáëë~=äááââìîáëí~=
çëáëí~K=ûä®=â®óí®=~éìâ®óååáëíóëJ
ëéê~óí®K=
e∏óêóí=îçáî~í=ëóííó®=íìäÉÉåK
! s~~ê~>=
kçìÇ~í~=â~áââá~=ëÉå=íó∏âçåÉÉå=
â®óíí∏çÜàÉáí~I=àçÜçå=ãççííçêá=
çå ~ëÉååÉííìK
Ohjeita:
Joissakin malleissa
– ei ole rikastinta tai primernuppia:
Moottori säätyy automaattisesti
oikein käynnistystä varten.
– ei ole kaasuvipua:
Kierrosnopeus säätyy automaattisesti. Moottori käy aina optimaalisella kierrosnopeudella.
Moottorin käyttöohjekirja
Kuva 3
Alkuvalmistelut moottorin
käynnistämiseksi
Moottorin ollessa kylmä:
 Aseta kaasuvipu (1; mikäli koneessa) asentoon
.
tai
 Käytä rikastinta, ts. vedä
rikastinvipu ulos (10, kuva 1;
mikäli koneessa).
tai
 Paina primernuppia (7, kuva 1;
mikäli koneessa):
– yli 10 °C lämpötiloissa:
paina 1–3x
– alle 10 °C lämpötiloissa:
paina 3–5x
Ohjeita:
– Peitä painettaessa primernupin
huohotinreikä sormella.
– Jos moottori ei käynnisty, paina
primernuppia vielä kerran.
Moottorin ollessa lämmin:
 Aseta kaasuvipu (1; mikäli
koneessa) asentoon MAX/
.
Ohje
Vaikka moottori on lämmin,
saattaa joskus olla tarpeen
– käyttää rikastinta (mikäli
koneessa)
tai
– painaa kerran
primernuppia (mikäli koneessa).
Käynnistys käsikäynnistimellä
 Avaa bensiinihana (11, kuva 1;
mikäli koneessa).
 Aseta moottorin päälle/pois –
kytkin (9, kuva 1; mikäli
asennettuna) asentoon »On/I«.
 Seiso koneen takana, paina
turvakahva (2; mikäli koneessa)
alas ja pidä se painettuna
työntöaisaa vasten.
 Vedä kevyesti käynnistyskahvasta
(3), kunnes tuntuu selvää
vastusta. Vetäise sitten kahvasta
nopealla ja rivakalla vedolla, näin
vältyt takapotkulta ja moottori
käynnistyy. Toista tarvittaessa.
Suomi
eìçã>
ûä®=é®®ëí®=â®óååáëíóëå~êì~=âÉä~ìíìJ
ã~~å=åçéÉ~ëíá=í~â~áëáåK=
^åå~=ëÉå=é~ä~ìíì~=é~áâçáääÉÉå=
Üáí~~ëíá=â®óååáëíáåî~ìêáçáÇÉå=î®äíí®J
ãáëÉâëáK
Käynnistys
sähkökäynnistimellä
(konemallista riippuen)
 Irrota akkulaturi sähköverkosta ja
koneesta.
 Avaa bensiinihana (11, kuva 1;
mikäli koneessa).
 Aseta moottorin päälle/pois kytkin (9, kuva 1; mikäli
asennettuna) asentoon »On/I«.
 Seiso koneen takana, paina
turvakahva (2; mikäli koneessa)
alas ja pidä se painettuna
työntöaisaa vasten.
 Käännä avain työntökahvassa (4)
oikealle ja pidä se tässä
asennossa, kunnes moottori
käynnistyy.
– Käynnistys saa kestää enintään
5 sekuntia.
– Odota ennen seuraavaa
yritystä 20 sekuntia.
Moottorin käynnistyttyä
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa)
haluamaasi asentoon:
= korkea moottorin
kierrosluku
= alhainen moottorin
kierrosluku
 Työnnä rikastinvipu sisään (10,
kuva 1; mikäli koneessa), kun
moottori on käyntilämmin.
Moottorin sammutus
Kuva 3
 Päästä turvakahva (mikäli
koneessa) irti.
tai
 Aseta kaasuvipu (mikäli koneessa)
asentoon STOP/
.
tai
 Aseta moottorin päälle/pois kytkin (9, kuva 1; mikäli asennettuna) asentoon »Off/0«.
 Sulje bensiinihana (11, kuva 1;
mikäli koneessa).
Ohje
Irrota virta-avain (mikäli koneessa),
kun sammutat koneen tai poistut
sen luota.
Huolto
! s~~ê~>
p~ããìí~=ãççííçêá=à~=~åå~=ëÉå=
à®®Üíó®=ÉååÉå=â~áââá~=Üìçäíçí∏áí®=à~=
éìÜÇáëíìëí~K=fêêçí~=~áå~=ëóíóíóëJ
íìäé~å=Ü~ííì=íìäé~ëí~=í~Ü~ííçã~å=
â®óååáëíóãáëÉå=î®äíí®ãáëÉâëáK
eìçã>
Ó jççííçêá=çå=ë®®ÇÉííó=íÉÜí~~ää~=
çéíáã~~äáëÉëíá=ãççííçêáå=íÉÜçå=
à~ âìäìíìâëÉå=ëìÜíÉÉåK=
qÉÜÇ~ë~ëÉíìâëÉí=ë~~=ãììíí~~=
~áåç~ëí~~å=î~äãáëí~à~=í~á=
î~äíììíÉííì=ÜìçäíçãáÉëK
Ó gçë=ãççííçêá~=çå=â~ääáëíÉíí~î~=
âçåÉÉå=âìäàÉíí~ãáëí~I=í~êâ~ëíìëí~=
í~á=êìçÜçëáäéìå=éçáëí~ãáëí~=î~êíÉåI=
åááå=â~ääáëí~=~áå~=ëóíóíóëíìäéé~=
óä∏ëé®áåI=àçííÉá=éçäííç~áåÉ=í~á=∏äàó=
î~ìêáçáí~=ãççííçêá~K
Ó s~ê~çëáÉå=íìäÉÉ=çää~=î~äãáëí~à~å=
~ëÉíí~ãáÉå=î~~íáãìëíÉå=ãìâ~áëá~K
Ó h®óí®=í®ã®å=í~âá~=î~áå=~äâìéÉJ
ê®áëá®=î~ê~çëá~=í~á=î~äãáëí~à~å=
Üóî®âëóåå®å=ë~~åÉáí~=î~ê~çëá~K=
g®í®=âçêà~ìâëÉí=~áå~=î~äíììíÉíìå=
âçêà~~ãçå=ëìçêáíÉíí~î~âëáK
Jotta moottorin teho säilyy hyvänä,
ovat määrävälein suoritettavat
tarkastukset ja säätötoimet välttämättömiä.
Määräaikaishuolto takaa moottorin
säilymisen pitkään hyväkuntoisena.
Vaadittavat huoltovälit ja -työt on
ilmoitettu seuraavassa taulukossa.
Käyttötuntien tai muiden aikatietojen
perusteella määräytyviä huoltovälejä
tulee noudattaa. Käyttöolosuhteiden
ollessa ankarammat on huolto
suoritettava useammin.
Jätä kone käyttökauden lopuksi
valtuutetun korjaamon
tarkistettavaksi.
75
Suomi
Moottorin käyttöohjekirja
Huoltosuunnitelma
Huoltotyö
ensimmäisten
5 käyttötunnin jälkeen
aina ennen
käyttöä
tai 5 tunnin
välein
Puhdista moottorin suojus

Tarkista moottoriöljy

Vaihda moottoriöljy
Tarkista ilmanpuhdistin

kerran käyttökaudessa
tai 25 tunnin
välein
kerran käyttökaudessa
tai 50 tunnin
välein
1)

kerran käyttökaudessa
tai 100 tunnin
välein

2)
Huolla ilmanpuhdistin

Tarkista sytytystulppa
Huolla sytytystulppa

Vaihda polttoainesuodatin

Puhdista/vaihda
aktiivihiilisuodatin
2)
Puhdista äänenvaimentimen
alue
1)
2)
Kovassa kuormituksessa tai käyttöympäristön lämpötilan ollessa korkea.
Puhdista useammin käytettäessä likaisessa ympäristössä.
Öljyn tarkastus
 Tarkista öljymäärä aina ennen
moottorin käynnistystä.
 Varmista, että öljyä on aina
riittävästi. Katso »Öljymäärän
tarkastus«.
Öljynvaihto
! s~~ê~>
qçáëíìî~=í~á=éáíÉãéá~áâ~áåÉå=
~äíáëíìãáåÉå=î~åÜ~ääÉ=ãççííçêá∏äàóääÉ=
ë~~íí~~=~áÜÉìíí~~=áÜçëó∏é®®K=
qçëáå=í®ã®=çå=Éé®íçÇÉåå®â∏áëí®=
åááå=â~ì~å=âìáå=à®íÉ∏äàó®=Éá=àçìÇìí~=
â®ëáííÉäÉã®®å=é®áîáíí®áåK=
q®ëí® Üìçäáã~íí~=çå=ëìçëáíÉäí~î~~=
éÉëí®=â®ÇÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ë~áééì~ää~=
à~ îÉÇÉää®=ã~ÜÇçääáëáãã~å=éá~å=
à®íÉ∏äàóå=â®ëáííÉäóå=à®äâÉÉåK
eìçã>
i~ëâÉ=∏äàó=éçáë=ãççííçêáå=çääÉëë~=îáÉä®=
ä®ããáåI=ãìííÉá=âììã~=E∏äàó=î~äìì=
í®ää∏áå=åçéÉ~ããáå=à~=é~êÉããáå=ìäçëFK
Kuva 4
 Irrota öljyntäyttötulppa (1).
 Valuta öljy tarkoitukseen sopivaan
talteenottoastiaan
– Avaa öljyn tyhjennystulppa (2)
tai (3) – mallista riippuen
76

tai
– kallistamalla konetta sivulle
(ilmanpuhdistimen puoli
ylöspäin).
! s~~ê~>
bååÉå=âçåÉÉå=â~ääáëí~ãáëí~=∏äàóå=
éçáëíç~=î~êíÉå=~åå~=ãççííçêáå=
â®óÇ®I=âìååÉë=éçäííç~áåÉë®áäá∏=çå=
íóÜà®K
 Kierrä tyhjennystulppa takaisin
paikoilleen (jos irrotit sen) ja kiristä
kiinni.
 Täytä suosituksen mukainen öljy
ja tarkista öljymäärä.
 Kiinnitä öljyntäyttötulppa.
Ohje
Toimita vanha öljy hävitettäväksi
voimassa olevien ympäristömääräysten mukaisesti. Suositus:
toimita vanha öljy tiiviissä säiliössä
jäteöljyn keräyspisteeseen. Öljyä ei
saa hävittää sekajätteiden mukana
tai kaataa maahan, jolloin se valuu
maaperään.
Ilmanpuhdistimen huolto
Likainen ilmanpuhdistin jarruttaa
ilman kulkua kaasuttimeen.
Kaasuttimen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tulee ilmanpuhdistin puhdistaa/vaihtaa säännöllisin
välein.
Erittäin pölyiset käyttöolosuhteet
edellyttävät lyhyempiä huoltovälejä.
Paperisuodatinta ei voi puhdistaa.
Se on vaihdettava ilmoitettujen
huoltovälien mukaisesti.
! s~~ê~>
ûä®=éìÜÇáëí~=áäã~åéìÜÇáëíáåí~=
ÄÉåëááåáää®=í~á=äáìçííáãáää~I=àçáÇÉå=
äÉáã~ÜÇìëéáëíÉ=çå=~äÜ~áåÉåK=
qìäáé~äçJ=à~=ê®à®ÜÇóëî~~ê~K
eìçã>
ûä®=â®óí®=ãççííçêá~=áäã~å=
áäã~åéìÜÇáëíáåí~K=jççííçêá=ë~~íí~~=
î~ìêáçáíì~=í~á=âìäìãáåÉå=äáë®®åíóóK
Kuva 5
Tyyppi A:
 Käännä ilmanpuhdistimen koteloa
(1) vastapäivään (vasemmalle) ja
irrota takakautta.
 Poista paperisuodatin (3).
Moottorin käyttöohjekirja
Suomi
 Puhdista ilmanpuhdistimen
 Tarkista sytytystulppa silmämäärin.
kotelo (1) ja pohja (4).
 Kiinnitä uusi paperisuodatin
ilmanpuhdistimen kanteen.
 Työnnä ilmanpuhdistimen kotelon
kiinnikkeet (2) pohjassa oleviin
kiinnityskohtiin (5) ja käännä
myötäpäivään (oikealle)
ääriasentoon saakka.
 Varmista, että ilmanpuhdistimen
kotelo on oikein paikoillaan!
Tyyppi B:
 Paina ilmanpuhdistimen kotelon (1)
kiinnikkeitä (2) ja irrota kotelo.
 Poista paperisuodatin (3).
 Poista pöly paperisuodattimesta
kopauttamalla sitä monta kertaa
kovaa pintaa vasten, tai puhalla
epäpuhtaudet pois paineilmalla
sisäkautta suodattimen läpi.
Älä koskaan yritä poistaa likaa
harjaamalla; tällöin lika kiinnittyy
vain tiukemmin kuituihin.
Vaihda paperisuodatin, kun
se on liian likainen.
 Kiinnitä paperisuodatin
paikoilleen.
 Kotelon kiinnitys:
– Työnnä ilmanpuhdistimen
kotelon alakiinnikkeet alakiinnityskohtiin ilmanpuhdistimen
rungossa (4).
– Työnnä ilmanpuhdistimen
koteloa ylöspäin, kunnes
yläkiinnikkeet (2) lukkiutuvat
yläkiinnityskohtiin (5).
 Varmista, että ilmanpuhdistimen
kotelo on oikein paikoillaan!
Vaihda tulppa, jos se on selvästi
kulunut tai eriste vaurioitunut.
 Jos käytät tulppaa uudelleen,
harjaa se puhtaaksi teräsharjalla.
 Tarkista kärkiväli rakotulkilla.
Korjaa kärkiväli tarvittaessa
taivuttamalla hieman elektrodia.
Kärkivälin tulee olla välillä 0,70 ja
0,80 mm (kuva 7).
 Tarkista sytytystulpan
tiivisterenkaan kunto, kierrä sitten
sytytystulppa käsin kiinni kierteiden
vioittumisen välttämiseksi.
 Kun tulppa on käsikireydellä, kiristä
se tulppa-avaimella.
Sytytystulpan huolto
! s~~ê~>
^åå~=ãççííçêáå=à®®Üíó®K
ûä®=í~êâáëí~=ëóíóíóëâáéáå®®=ëóíóíóëJ
íìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K=
ûä® â®óååáëí®=ãççííçêá~=ëóíóíóëJ
íìäé~å=çääÉëë~=áêêçíÉííìå~K
Jotta moottori käy kunnolla, tulee
sytytystulpan kärkivälin olla säädetty
oikein ja elektrodien puhtaita.
Kuva 6
 Irrota sytytystulpan hattu (1) ja
kierrä sytytystulppa (2) irti tulppaavaimella.
eìçã>
ûä®=âáêáëí®=ëóíóíóëíìäéé~~=äáá~å=íáìâJ
â~~åK=kçìÇ~í~=ëÉìê~~îá~=çÜàÉáí~=
íìäéé~J~î~áãÉää~=âáêáëíÉíí®Éëë®W
Ó âáêáëí®=ììíí~=íìäéé~~=âçêâÉáåí~~å=
NL =âáÉêêçëí~
O
Ó âáêáëí®=â®óíÉííó®=íìäéé~~=
âçêâÉáåí~~å=NLU=Ó=NLQ=âáÉêêçëí~K
s®®êáå=âáêáëíÉííó=íìäéé~=îçá=ä®ããÉí®=
äááâ~~=à~=î~ìêáçáíí~~=ãççííçêáåK
Aktiivihiilisuodattimen/
polttoainesuodattimen
huolto
Jätä nämä huoltotyöt valtuutetun
huoltokorjaamon suoritettavaksi
huoltosuunnitelman mukaisesti.
Moottorin puhdistus
Jos moottori on ollut käytössä
ennen puhdistusta, anna sen
jäähtyä vähintään tunnin verran.
Poista moottorista säännöllisin
välein siihen kerääntynyt lika ja
ruohosilppu. Puhdista sormisuoja
ja äänenvaimentimen alue.
Käytä harjaa tai paineilmaa.
eìçã>
ûä®=éìÜÇáëí~=ãççííçêá~=îÉÇÉää®=
ëìáÜâìíí~ã~ää~I=éçäííç~áåÉÉëÉÉå=
îçá é®®ëí®=Éé®éìÜí~ìâëá~K=
mììí~êÜ~äÉíâìëí~=í~á=é~áåÉéÉëìêáëí~=
íìäÉî~~=îÉíí®=ë~~íí~~=é®®ëí®=ãó∏ë=
áäã~åéìÜÇáëíáãÉÉå=í~á=é~âç~ìâJ
âççåI=àçääçáå=ãççííçêá=îçá=î~ìêáçáíì~K
! s~~ê~>
û®åÉåî~áãÉåíáãÉÉå=âÉê®®åíóåóí=
äáâ~ ë~~íí~~=ëóííó®=é~ä~ã~~åK=
q~êâáëí~=~áå~=ÉååÉå=â®óíí∏®=ëÉå=~äìÉ=
à~=éìÜÇáëí~K
Varastointitoimenpiteet
Ohje
Varastointiajan ollessa yli 30 päivää
voit lisätä polttoaineeseen sen
säilyvyyttä parantavaa lisäainetta
(stabilisaattoria).
Käänny myyjäliikkeen tai lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
Polttoaineen ei tulisi seistä yli
30 päivää tankissa, jottei polttoainejärjestelmään ja kaasuttimeen
pääse muodostumaan kerrostumia.
 Käytä moottoria, kunnes polttoainesäiliössä ei ole enää polttoainetta ja moottori sammuu.
 Vaihda öljy. Katso »Öljynvaihto«.
 Irrota sytytystulppa ja kaada 15 ml
moottoriöljyä sylinteriin.
Kiinnitä sytytystulppa ja vedä
hitaasti käynnistyskahvasta, jotta
öljy leviää tasaisesti.
 Poista ruoho ja lika moottorista,
moottorin suojuksen alta ja
äänenvaimentimesta.
 Levitä maalia kohtiin, joista se
on lähtemässä, ja voitele kevyesti
öljyllä ruosteelle alttiit alueet.
 Säilytä moottoria puhtaassa ja
kuivassa paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto. Älä säilytä laitteiden,
joissa on avoliekki tai varoitusvalo,
esim. lämmityslaitteiden,
vedenlämmittimien tai
kuivausrumpujen läheisyydessä.
Vältä myös tiloja, joihin on sijoitettu
kipinöitä synnyttävä sähkömoottori
tai sähkötyökaluja.
 Mikäli mahdollista, vältä myös
varastointitiloja, joiden ilmankosteus on korkea, koska se edistää
ruosteen muodostumista ja
korroosiota.
 Säilytä konetta tasaisessa paikassa. Jos kone on kallellaan,
polttoainetta tai öljyä voi valua
ulos.
77
Suomi
Moottorin käyttöohjekirja
Toimenpiteet pitemmän
varastointiajan jälkeen
 Tarkista moottori kuten kohdassa
»Tarkastus ennen käyttöä«
neuvotaan.
 Täytä polttoainesäiliö tuoreella
bensiinillä, jos säiliö tyhjennettiin
ennen varastointia.
Jos tankkaamiseen käytettävä
bensiini on bensiinikanisterissa,
varmista että se on tuoretta.
 Jos sylinteri öljyttiin varastoinnin
ajaksi, moottori savuttaa seuraavan kerran käynnistettäessä.
Tämä on aivan normaalia.
Takuu
Takuutapauksissa on otettava
yhteys myyjäliikkeeseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Takuutapauksissa on otettava
yhteys myyjäliikkeeseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Takuu kattaa materiaali- ja valmistevikojen osalta varaosat ja työn.
Takuuaika on ostopäivästä lukien:
2 vuotta. Takuu ei korvaa, jos vika
on aiheutunut virheellisestä käytöstä
tai huollosta.
Vianetsintä
Vika
Moottori ei käynnisty.
Mahdolliset syyt
Turvakahva ei ole painettuna.
Tankissa ei ole polttoainetta.
Vanhaa polttoainetta.
Moottori on kylmä, rikastinta/
primernuppia (mikäli koneessa) ei ole
käytetty.
Kaasuvipu ei ole asennossa »START«
tai maksimi kierrosluvun kohdalla.
Sytytystulpan hattu ei ole paikallaan.
Sytytystulppa on likainen tai viallinen.
Moottori käy epätasaisesti (katkonaisesti).
Bensiiniletku on tukossa.
Käytetty rikastinta (mikäli koneessa).
Sytytystulpan hattu on höllässä.
Vanhaa polttoainetta.
Vettä tai likaa polttoainejärjestelmässä.
Moottori ylikuumentunut.
Ilmanpuhdistin likainen.
Sytytystulppa kulunut, viallinen tai liian
suuri kärkiväli.
Liian vähän moottoriöljyä.
Ilmaa ei pääse kunnolla jäähdytysjärjestelmään.
Moottori pätkii korkeilla Kärkiväli liian pieni.
kierrosluvuilla.
*)
Nämä työt saa suorittaa vain valtuutettu korjaamo
Toimenpide
Paina turvakahva (mikäli koneessa)
työntöaisaa vasten.
Täytä tankki puhtaalla, tuoreella ja lyijyttämällä polttoaineella.
Laske vanha polttoaine ulkona sopivaan
astiaan. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella
ja lyijyttämällä polttoaineella.
Käytä rikastinta/primernuppia.
Aseta kaasuvipu asentoon »START« –
maksimi kierrosluvun kohdalle.
Kiinnitä sytytystulpan hattu tulppaan.
Puhdista sytytystulppa.
Korjaa kärkiväli tai vaihda sytytystulppa.
Puhdista bensiiniletku *).
Paina rikastinvipu takaisin.
Kiinnitä sytytystulpan hattu kunnolla
tulppaan.
Laske vanha polttoaine ulkona sopivaan
astiaan. Täytä tankki puhtaalla, tuoreella
ja lyijyttämällä polttoaineella.
Puhdista ilmanpuhdistin.
Korjaa kärkiväli tai vaihda sytytystulppa.
Lisää vastaava määrä öljyä kampikammioon.
Poista ruohosilppu ja epäpuhtaudet
moottorin jäähdytysripojen alueelta ja
puhaltimen rungosta.
Irrota sytytystulppa ja korjaa kärkiväli.
Ohje
Mikäli muut kuin edellä ilmoitetut korjaukset ovat tarpeen, käänny lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
78
Instruções de Serviço motor
Índice
Como proceder com este
documento . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Para sua segurança . . . . . . . . . 79
Indicações sobre o motor . . . . . 81
Indicações sobre
funcionamento . . . . . . . . . . . . . 81
Manutenção . . . . . . . . . . . . . . . 83
Limpeza do motor . . . . . . . . . . . 85
Armazenamento . . . . . . . . . . . . 85
Garantia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Possíveis anomalias . . . . . . . . . 86
Como proceder com este
documento
Como utilizador deste aparelho,
leia integralmente e com atenção
estas instruções de serviço,
antes da primeira utilização.
Proceda em conformidade e guarde
estas instruções de serviço em local
seguro, para posterior utilização.
Nunca permita que crianças ou outras pessoas que não conheçam
estas instruções de serviço, utilizem
o aparelho.
Nestas instruções de serviço existem indicações sobre segurança
que
– chamam a atenção para perigos
relacionados com o motor,
– chamam a atenção para os riscos
de ferimentos,
– mostram como o risco de ferimentos pode ser evitado ou reduzido.
As indicações sobre segurança
nestas instruções de serviço, são
assinaladas como se refere a seguir:
! mÉêáÖç
^ëëáå~ä~=ìã=éÉêáÖç=áãÉÇá~íçK=
`~ëç ÉëíÉ=~îáëç=å©ç=ëÉà~=êÉëéÉáJ
í~ÇçI=ÅçêêÉJëÉ=ç=êáëÅç=ÇÉ=ãçêíÉ=
çì ÑÉêáãÉåíçë=ãìáíç=Öê~îÉëK
^íÉå´©ç>
^ëëáå~ä~=ìã~=ëáíì~´©ç=éÉêáÖçë~K=
`~ëç=ÉëíÉ=~îáëç=å©ç=ëÉà~=êÉëéÉáí~ÇçI=
ÅçêêÉJëÉ=ç=êáëÅç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=äáÖÉáJ
êçë=çì=Ç~åçë=ã~íÉêá~áë=~=íÉêÅÉáêçëK
Indicação
Assinala indicações de utilização
e informações importantes.
Português
Informações na estrutura
do motor
Figura 8
Estas informações são muito importantes na posterior identificação,
para a encomenda de peças
de reparação e para a Assistência
Técnica. Registe todas as informações do motor no espaço (Figura 9).
Para sua segurança
Indicação
Seguidamente falar-se-á, basicamente, sobre «Aparelho».
O motor pode ser instalado
em diversos aparelhos.
! mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
^=Ö~ëçäáå~=É=çë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=
ë©ç=ÉñíêÉã~ãÉåíÉ=áåÑä~ã•îÉáë=
É ÉñéäçëáîçëK=rã=áåÅÆåÇáç=çì=ìã~=
Éñéäçë©ç=éçÇÉã=éêçîçÅ~ê=èìÉáã~J
Çìê~ë=ãìáíç=éÉêáÖçë~ë=çì=~í¨=
~ ãçêíÉK=pÉ=~=Ö~ëçäáå~=~íáåÖáê=
ç Åçêéç=çì=ç=îÉëíì•êáçI=ä~î~ê=
áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=~=éÉäÉ=É=ãìÇ~ê=
ÇÉ êçìé~K
Ó m~ê~=êÉ~Ä~ëíÉÅÉê=ç=ÇÉéμëáíç=
ÇÉ ÅçãÄìëí∞îÉäI=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~J
êÉäÜç=É=ÇÉáñ•J=äç=~êêÉÑÉÅÉê=Çìê~åíÉI=
éÉäç=ãÉåçëI=Ççáë=ãáåìíçëI=~åíÉë=
Ç~=í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=ëÉê=~ÄÉêí~K
Ó båÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíç=ëμ=~ç=~ê=äáîêÉ=çì=
åìã=Éëé~´ç=ãìáíç=ÄÉã=îÉåíáä~ÇçK
Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÇÉéμëáíçë=
ÇÉ ÅçãÄìëí∞îÉä=ÜçãçäçÖ~Ççë
Ó kìåÅ~=ÉåÅÜÉê=î~ëáäÜ~ë=ÇÉ=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=åìã=îÉ∞ÅìäçI=åìã=íê~Åíçê=
çì=åìã=~íêÉä~Çç=Åçã=êÉîÉëíáJ
ãÉåíç=ëáåí¨íáÅçK=`çäçÅ~ê=~=î~ëáäÜ~=
é~ê~=ÉåÅÜÉê=~ëëÉåíÉ=åç=ëçäç=
É=~=~äÖìã~=ÇáëíßåÅá~=Çç=îÉ∞ÅìäçK
Ó q~åíç=èì~åíç=éçëë∞îÉäI=~Ñ~ëí~ê=
Ççë=îÉ∞Åìäçë=ÇÉ=Å~êÖ~=çì=Ççë=
~íêÉä~Ççë=çë=~é~êÉäÜçë=~ÅÅáçå~J
Ççë=éçê=ãçíçêÉë=É=ÉÑÉÅíì~ê=
ç êÉ~Ä~ëíÉÅáãÉåíç=åç=ëçäçK=
pÉ=í~ä=å©ç=Ñçê=éçëë∞îÉäI=~Ä~ëíÉÅÉê=
ÉëíÉ=íáéç=ÇÉ=~é~êÉäÜçë=Åçã=ìã~=
î~ëáäÜ~I=Éã=îÉò=ÇÉ=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
Ç~=ã~åÖìÉáê~=Ç~=ÄçãÄ~K
Ó aÉáñ~êI=ëÉãéêÉI=~ëëÉåí~ê=~=éçåJ
íÉáê~=Ç~=ã~åÖìÉáê~=åç=ÄçÅ~ä=
ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=ÇÉéμëáíç=
çì=Ç~=î~ëáäÜ~=~í¨=ç=êÉ~Ä~ëíÉÅáJ
ãÉåíç=Éëí~ê=ÅçåÅäì∞ÇçK=
k©ç ìíáäáò~ê=~=é~íáäÜ~=ÇÉ=ÉåÖ~íÉ=
é~ê~=ÉåÅÜáãÉåíç=Åçåí∞åìçK
Ó k©ç=ÉåÅÜÉê=ÇÉã~ëá~Çç=ç=ÇÉéμJ
ëáíçK=båÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíç=~í¨=
ÅÉêÅ~ ÇÉ=O=Åã=~Ä~áñç=Çç=ÄçÅ~ä=
ÇÉ ÉåÅÜáãÉåíçI=é~ê~=èìÉ=ç=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=éçëë~=Çáä~í~êK
Ó j~åíÉê=ç=ÅçãÄìëí∞îÉä=~Ñ~ëí~Çç=
ÇÉ Ñ~∞ëÅ~ëI=ÅÜ~ã~ë=äáîêÉëI=äßãé~J
Ç~ë=ÇÉ=~îáëçI=ÑçåíÉë=ÇÉ=Å~äçê=
É çìíê~ë=ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çK
Ó kìåÅ~=~Ä~ëíÉÅÉê=ç=~é~êÉäÜç=ÇÉ=
ÅçãÄìëí∞îÉä=Éã=äçÅ~áë=ÑÉÅÜ~ÇçëI=
éçáëI=åÉëíÉ=Å~ëçI=éçÇÉã=Ñçêã~êJ
ëÉ=î~éçêÉë=áåÑä~ã•îÉáëK
Ó k©ç=Ñìã~êK
Ó `çåíêçä~ê=Åçã=ÑêÉèìÆåÅá~=~ë=
ã~åÖìÉáê~ë=Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
ç ÇÉéμëáíçI=~=í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=
É=éçåíçë=ÇÉ=ìåá©çI=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=
~ Ñáëëìê~ëI=É=~=ÑìÖ~ëK=pÉ åÉÅÉëJ
ë•êáçI=ëìÄëíáíìáê=çë=ÉäÉãÉåíçë=èìÉ=
å©ç=îÉÇ~ã=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK
Ó m~ê~=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=Ö~ê~åíáê=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©çI=ç=ÉëÅ~éÉI=
~ í~ãé~=Çç=ÇÉéμëáíç=É=ç=Ñáäíêç=
ÇÉ ~ê=Éëí©ç=ãçåí~ÇçëK
Ó k©ç=íÉåí~ê=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíç=ëÉã=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=
ãçåí~Ç~K
Ó pÉ=Ñçá=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
~åíÉë=ÇÉ=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíçI=ÉëéÉê~ê=~í¨=èìÉ=ç=ÅçãJ
Äìëí∞îÉä=ëÉ=íÉåÜ~=Éî~éçê~ÇçK
Ó kç=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=ÇÉ=~é~êÉäÜçëI=
å©ç=áåÅäáå~ê=í~åíç=ç=ãçíçê=çì=
ç ~é~êÉäÜçI=é~ê~=å©ç=ëÉ=Éåíçêå~ê=
ç=ÅçãÄìëí∞îÉäK
Ó k©ç=ìíáäáòÉ=ç=ÚÅÜçâÉÛ=EZ=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ=Éëíê~åÖìä~ãÉåíçFI=é~ê~=
ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçêK
Ó kç=íê~åëéçêíÉ=ÇÉ=~é~êÉäÜçëI=ÉëíÉë=
ÇÉîÉã=ëÉê=ëÉãéêÉ=íê~åëéçêí~Ççë=
Åçã=ç=ÇÉéμëáíç=î~òáçK
79
Português
Ó d~ëçäáå~=çì=~é~êÉäÜçë=Åçã=
ç ÇÉéμëáíç=ÅÜÉáçI=å©ç=ÇÉîÉã=
ëÉê Öì~êÇ~Ççë=éêμñáãçë=ÇÉ=áåëí~J
ä~´πÉë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíçI=ÑçÖπÉëI=
~é~êÉäÜçë=ÇÉ=~èìÉÅáãÉåíç=
ÇÉ •Öì~=çì=çìíêçë=~é~êÉäÜçë=èìÉ=
ÇáëéçåÜ~ã=ÇÉ=äßãé~Ç~ë=ÇÉ=~îáëç=
çì=èìÉ=ÇáëéçåÜ~ã=ÇÉ=çìíê~ë=
ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çI=éçêèìÉ=~íê~î¨ë=
ÇÉä~ëI=çë=î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=
éçÇÉã=áåÑä~ã~êK
! mÉêáÖç=ÇÉ=Éñéäçë©ç=
É=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
kç=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçê=Ñçêã~ãJëÉ=
Ñ~∞ëÅ~ëK=^íê~î¨ë=ÇÉëí~ëI=éçÇÉã=
áåÑä~ã~êJëÉ=î~éçêÉë=ÉñáëíÉåíÉë=å~ë=
éêçñáãáÇ~ÇÉëK=fëíç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=
ìã~=Éñéäçë©ç=çì=ìã=áåÅÆåÇáçK
Ó k©ç=é∑ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíç=éêμñáãç=ÇÉ=áåëí~ä~´πÉë=ÇÉ=
ÑìåÅáçå~ãÉåíç=~=Ö•ë=Ç~åáÑáÅ~Ç~ëK
Ó k©ç=ìíáäáò~ê=èì~áëèìÉê=ãÉáçë=ëçÄ=
éêÉëë©ç=é~ê~=~ìñáäá~ê=ç=~êê~åèìÉ=
Çç=ãçíçêI=éçáë=çë=êÉÑÉêáÇçë=
î~éçêÉë=éçÇÉã=áåÑä~ã~êK
!
mÉêáÖç=ÇÉ=~ëÑáñá~>
lë=ãçíçêÉë=äáÄÉêí~ã=ãçåμñáÇç=ÇÉ=
Å~êÄçåçI=ìã=Ö•ë=îÉåÉåçëç=áåçÇçêç=
É=áåÅçäçêK=^=áå~ä~´©ç=ÇÉ=ãçåμñáÇç=
ÇÉ=Å~êÄçåç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ëÉåë~J
´©ç=ÇÉ=îÉêíáÖÉåëI=éÉêÇ~=ÇÉ=ÅçåÜÉÅáJ
ãÉåíç=çì=~í¨=~=ãçêíÉK
Ó bÑÉÅíì~ê=ç=~êê~åèìÉ=É=ÇÉáñ~ê=
ç ãçíçê=ÑìåÅáçå~êI=ëÉãéêÉI=
Ñçê~ ÇÉ=ÉÇáÑ∞ÅáçëK
Ó k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=ç=~êê~åèìÉ=åÉã=
ÇÉáñ~ê=ÑìåÅáçå~ê=ç=ãçíçêI=ãÉëãç=
èìÉ=éçêí~ë=çì=à~åÉä~ë=ÉëíÉà~ã=
~ÄÉêí~ëK
!
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
rã=~êê~åèìÉ=áåîçäìåí•êáç=Çç=ãçíçê=
éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëI=
ìã=áåÅÆåÇáç=çì=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáÅçëK
Ó ^åíÉë=ÇÉ=èì~áëèìÉê=íê~Ä~äÜçë=
ÇÉ ~Ñáå~´©ç=çì=ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=Çç=
ãçíçêI=ÇÉëäáÖìÉ=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~=
É=ã~åíÉåÜ~Jç=~Ñ~ëí~Çç=Ç~=îÉä~K
Ó m~ê~=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çI=ìíáäáòÉ=
ëçãÉåíÉ=ìã=~é~êÉäÜç=ÇÉ=íÉëíÉë=
ÜçãçäçÖ~ÇçK
Ó k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©ç=
Åçã=~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K
80
Instruções de Serviço motor
mÉêáÖç=ÇÉ=èìÉáã~Çìê~ë>=
mÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
rã=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
éêçÇìò=Å~äçêK=
`çãéçåÉåíÉë=Çç=ãçíçêI=éêáåÅáé~äJ
ãÉåíÉ=ç=ÉëÅ~éÉI=ÑáÅ~ã=ÉñíêÉã~J
ãÉåíÉ=èìÉåíÉëK=l=Åçåí~Åíç=Åçã=
çë ãÉëãçë=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=
èìÉáã~Çìê~ë=Öê~îÉëK
`çêéçë=Éëíê~åÜçë=ÅçãÄìëí∞îÉáëI=
Åçãç=ÑçäÜ~ëI=êÉäî~I=~êÄìëíçëI=
éçÇÉã=éÉÖ~ê=ÑçÖçK
Ó aÉáñÉ=~êêÉÑÉÅÉê=ç=ÉëÅ~éÉI=ç=ÄäçÅç=
Çç=ÅáäáåÇêç=É=~ë=~äÜÉí~ë=ÇÉ=êÉÑêáÖÉJ
ê~´©ç=~åíÉë=ÇÉ=äÜÉë=íçÅ~êK
Ó j~åíÉåÜ~=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=
Çç=ãçíçê=èìÉåíÉ=çì=Éã=ÑìåÅáçå~J
ãÉåíçK
Ó ^Ñ~ëíÉ=Åçêéçë=Éëíê~åÜçë=áåÑä~ã•J
îÉáë=Ç~ë=éêçñáãáÇ~ÇÉë=Çç=ÉëÅ~éÉ=
É=Çç=ÅáäáåÇêçK
! mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáJ
Åçë>=mÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç>
^ë=Ñ~∞ëÅ~ë=ÇÉ=áÖåá´©ç=éçÇÉã=éêçîçJ
Å~ê=áåÅÆåÇáçë=çì=ÅÜçèìÉë=Éä¨ÅíêáÅçëK
!
!
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
mÉ´~ë=Éã=êçí~´©ç=éçÇÉã=íçÅ~ê=
çì ~êê~ëí~ê=ã©çëI=é¨ëI=Å~ÄÉäçëI=
îÉëíì•êáç=çì=ëì~ë=éÉ´~ëK=fëíç=éçÇÉ=
éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=Öê~îÉëK
Ó ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=
Åçã Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=
áåëí~ä~ÇçëK
Ó j~åíÉê=~ë=ã©çë=É=çë=é¨ë=~Ñ~ëí~J
Ççë=ÇÉ=éÉ´~ë=Éã=êçí~´©çK
Ó `~ÄÉäçë=äçåÖçë=ÇÉîÉã=ëÉê=éêÉëçë=
~åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=ìã=íê~Ä~äÜç=
É Öì~êÇÉ=~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=àç~äÜ~êá~K
Ó k©ç=ìë~ê=îÉëíì•êáç=ä~êÖçI=Ñáçë=
éÉåÇìê~Ççë=çì=éÉ´~ë=èìÉ=ëÉ=
éçëë~ã=ÉãÄ~ê~´~êK
!
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
^=ê•éáÇ~=êÉÅçäÜ~=Çç=Å~Äç=ÇÉ=~êê~åJ
èìÉ=EÅçåíê~ÖçäéÉI=éK=ÉñKI=ÇÉîáÇç=
~ ìã~=Ñ~äÜ~=ÇÉ=áÖåá´©çFI=éìñ~=~=ã©ç=
É=ç=Äê~´ç=ã~áë=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=å~=
ÇáêÉÅ´©ç=Çç=ãçíçê=Çç=èìÉ=ëÉ=éçÇÉ=
ÇÉáñ~ê=ç=éìåÜç=Çç=Å~Äç=ÇÉ=~êê~åJ
èìÉK=fëëç=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ÑÉêáãÉåíçë=
åç=ìíáäáò~ÇçêK
Ó m~ê~=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=éìñÉ=
äÉåí~ãÉåíÉ=ç=Å~ÄçI=~í¨=ëÉåíáê=
êÉëáëíÆåÅá~=ÉI=ÇÉéçáëI=éìñÉ=
ç=Å~Äç=Åçã=ìã=éìñ©ç=ê•éáÇçK
Ó ^åíÉë=Çç=~êê~åèìÉ=Çç=ãçíçêI=
íçÇçë=çë=çÄàÉÅíçë=ÅçäçÅ~Ççë=
ëçÄêÉ=ÉäÉ=ÇÉîÉã=ëÉê=êÉíáê~ÇçëK
Ó `çãéçåÉåíÉë=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ=
äáÖ~ÇçëI=Åçãç=äßãáå~ë=ÇÉ=ÅçêíÉI=
îÉåíáä~ÇçêÉëI=éÉ´~ë=ÇÉ=~ÅÅáçå~J
ãÉåíçI=íÆã=èìÉ=Éëí~ê=ÄÉã=Ñáñ~ëK
! mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=
a~åçë åç=~é~êÉäÜç>
k©ç=ë©ç=~ìíçêáò~Ç~ë=~äíÉê~´πÉë=å~ë=
~Ñáå~´πÉë=éê¨îá~ë=Çç=ãçíçê=ÉÑÉÅíì~J
Ç~ë=å~=Ñ•ÄêáÅ~K
Símbolos no aparelho
No motor existem indicações sobre
segurança e de aviso, representadas por símbolos ou pictogramas.
Os símbolos têm, individualmente,
os seguintes significados:
!
Atenção! Aviso sobre
uma fonte de perigo.
Antes da colocação
em funcionamento,
ler as instruções
de serviço!
Aviso sobre uma
superfície quente!
Aviso sobre vapores
venenosos!
Não usar o aparelho
em caso de chuva!
A gasolina é inflamável!
Usar combustível
sem chumbo!
Mantenha estes símbolos no
aparelho sempre bem legíveis
Instruções de Serviço motor
Indicações sobre
o motor
Nestas instruções de utilização
são descritos vários modelos.
As representações gráficas podem
divergir do aparelho adquirido
no que diz respeito a detalhes.
Compare a figura 1 com o seu
aparelho. Familiarize-se com ele,
veja onde se localizam os diversos
elementos de comando e os dispositivos de regulação.
Figura 1
1 Tampa do depósito
2 Punho do cabo de arranque
3 Tampa de enchimento de óleo/
vareta de controlo de nível
4 Cobertura do motor
5 Escape
6 a) vela de ignição
b) terminal da vela
7 «Primer» (conforme o modelo)
8 Filtro de ar
9 Botão para ligar/desligar
(conforme o modelo)
10 Alavanca de «Choke»
(estrangulador)
(conforme o modelo)
11 Torneira de gasolina
(conforme o modelo)
Indicações sobre
funcionamento
Controlo antes do funcionamento
Tipos de óleo recomendados
^íÉå´©ç>
l=~é~êÉäÜç=¨=ÑçêåÉÅáÇç=ëÉã=μäÉç=
É ëÉã=ÅçãÄìëí∞îÉä=åç=ãçíçêK=
pÉ=ç=ãçíçê=Éåíê~ê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
ëÉã=μäÉç=ëìÑáÅáÉåíÉI=ÉäÉ=éçÇÉ=ëçÑêÉê=
Ç~åçë=áãéçêí~åíÉëK=bëíÉë=Ç~åçë=å©ç=
Éëí©ç=ÅçÄÉêíçë=éÉä~=Ö~ê~åíá~K
 Antes do arranque do motor,
coloque óleo no reservatório
correspondente.
Não o encha demasiado.
O reservatório tem uma capacidade de ca. de 0,6 litros.
Só utilizar óleo de 4 tempos com
a classificação SF/SG/SH/SJ
ou superior.
Português
Seleccionar a viscosidade do óleo
dependente da temperatura ambiente a partir da seguinte tabela:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) viscosidade única
b) viscosidade múltipla
Recomenda-se SAE30 no tipo
A e SAE 10W-30 no tipo B para
utilização geral numa gama
de temperatura normal.
Se for utilizado óleo com uma
viscosidade simples, esta deve
ser seleccionada na tabela, em
conformidade com a temperatura
média no local de utilização.
^íÉå´©ç>
aÉîáÇç=¶=ìíáäáò~´©ç=Çìã=μäÉç=ÇÉ=
èì~äáÇ~ÇÉ=áåÑÉêáçê=çì=ÇÉ=ìã=μäÉç=
é~ê~=ãçíçêÉë=ÇÉ=O=íÉãéçëI=~=
Çìê~´©ç=Çç=ãçíçê=éçÇÉ=ëÉê=êÉÇìòáÇ~=
çì=ç=ãçíçê=éçÇÉ=ëçÑêÉê=Ç~åçëK
Controlar o nível do óleo
^íÉå´©ç>
kìã~=çéÉê~´©ç=ÇÉ=ÅçåíêçäçI=ç=~é~J
êÉäÜç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÅçäçÅ~Çç=ëçÄêÉ=ìã~=
ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=éä~å~=Åçã=ç=ãçíçê=ÇÉëJ
äáÖ~ÇçK
Figura 2
 Desaparafusar a tampa de enchimento de óleo (1) e limpar a vareta
de controlo de nível.
 Introduzir a vareta indicadora
do nível de óleo na tubuladura
de enchimento.
Aparafusar um quarto de volta.
 Desenroscar a vareta indicadora
do nível de óleo.
 Puxar a vareta indicadora do nível
de óleo para fora e controlar
o nível do óleo.
Se o nível estiver muito baixo,
vá deitando óleo, lentamente,
até ser atingida marcação «max»
na vareta.
 Aparafusar bem a vareta de con-
trolo de nível, antes do arranque
do motor.
^íÉå´©ç>
k©ç=ÇÉáí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=μäÉç=ÇÉåíêç=
Çç=ÇÉéμëáíç=êÉëéÉÅíáîçK=
pÉ=Ñçê=ÇÉáí~Çç=ÇÉã~ëá~Çç=μäÉçI=áëëç=
éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=Ç~åçë=åç=ãçíçêI=
äáÄÉêí~´©ç=ÇÉ=ÑìãçI=ÇáÑáÅìäÇ~ÇÉë=
ÇÉ ~êê~åèìÉI=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=Åçã=
ÑìäáÖÉã=çì=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=ëìàç=ÇÉ=μäÉçK
Combustíveis recomendados
! mÉêáÖç
Ó ^=Ö~ëçäáå~I=ëçÄ=ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=
ÅçåÇá´πÉëI=¨=ÉñíêÉã~ãÉåíÉ=
áåÑä~ã•îÉä=É=éÉêáÖçë~ãÉåíÉ=
Éñéäçëáî~K
Ó oÉ~Ä~ëíÉÅÉê=ç=ÇÉéμëáíç=ëμ=åìã=
~ãÄáÉåíÉ=ÄÉã=~êÉà~Çç=É=Åçã=
ç ãçíçê=ÇÉëäáÖ~ÇçK=
k~=òçå~=éÉêáѨêáÅ~=Çç=ÇÉéμëáíç=
çì åç=äçÅ~ä=ÇÉ=~êã~òÉå~ãÉåíç=ÇÉ=
ÅçãÄìëí∞îÉáë=å©ç=Ñìã~ê=É=Éäáãáå~ê=
íçÇ~ë=~ë=ÑçåíÉë=ÇÉ=áÖåá´©çK
Ó k©ç=ÉåÅÜÉê=ÇÉã~ëá~Çç=ç=
ÇÉéμëáíç=Ç~=Ö~ëçäáå~=Eåç=ÄçÅ~ä=ÇÉ=
ÉåÅÜáãÉåíç=å©ç=ÇÉîÉ=~Åìãìä~êJ
ëÉ=ÅçãÄìëí∞îÉäFK=aÉéçáë=Çç=
ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=ÇÉéμëáíçI=
ÅÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ=èìÉ=~=í~ãé~=Çç=
ÇÉéμëáíç=Éëí•=ÑÉÅÜ~Ç~=É=
ÄäçèìÉ~Ç~
Ó qÉê=~íÉå´©ç=èìÉI=åç=ÉåÅÜáãÉåíç=Çç=
ÇÉéμëáíçI=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=ÇÉêê~ã~Çç=
èì~äèìÉê=ÅçãÄìëí∞îÉäK=
`çãÄìëí∞îÉä ÇÉêê~ã~Çç=çì=
î~éçêÉë=Ç~=Ö~ëçäáå~=éçÇÉã=
áåÑä~ã~êK=
pÉ=Ñçá=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëí∞îÉäI=
îÉêáÑáÅ~ê=ëÉ=ç=äçÅ~ä=Éëí•=ëÉÅçI=
~åíÉë Çç=ãçíçê=îçäí~ê=~=ëÉê=äáÖ~ÇçK
Ó bîáí~ê=Åçåí~Åíçë=êÉéÉíáÇçë=çì=éêçJ
äçåÖ~Ççë=Çç=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=~=
éÉäÉ=çì=~=áå~ä~´©ç=ÇÉ=î~éçêÉëK
! mÉêáÖç=ÇÉ=Ç~åçë=åç=ãçíçê>
Ó k©ç=ãáëíìê~ê=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=
μäÉçK
Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=
äáãéçI=ÑêÉëÅç=É=ëÉã=ÅÜìãÄçK
Ó ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=Åçã=
UT=çì=ã~áë=çÅí~å~ëK
Ó k©ç=ìíáäáò~ê=åÉåÜìã=ÅçãÄìëí∞îÉä=
Ç~=ÉëéÉÅáÑáÅ~´©ç=b=URLbNR>
81
Português
Ó ^ë=êÉëÉêî~ë=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=å©ç=
éçÇÉã=ëÉê=ëìéÉêáçêÉë=~=ìã~=
èì~åíáÇ~ÇÉ=éçëë∞îÉä=ÇÉ=Åçåëìãáê=
åç=éê~òç=ÇÉ=PM=Çá~ëK
Ó qÉê=~íÉå´©ç=é~ê~=èìÉ=å©ç=ÉåíêÉ=
ëìàáÇ~ÇÉI=éçÉáê~=çì=•Öì~=é~ê~=
ÇÉåíêç=Çç=ÇÉéμëáíç
Controlar o nível de
enchimento de gasolina
^íÉå´©ç>
^åíÉë=ÇÉ=ÉåÅÜÉê=ç=ÇÉéμëáíçI=ÇÉáñÉ=ç=
ãçíçê=~êêÉÑÉÅÉê=Çìê~åíÉ=Ççáë=
ãáåìíçëK
 Antes de desmontar a tampa e de
encher o depósito, limpe a zona
envolvente do bocal.
 Encher o depósito até cerca de 2
cm abaixo do bocal de
enchimento, para que o
combustível possa dilatar.
Arranque do motor
!
mÉêáÖç
j~åíÉê=~ë=ã©çë=É=çë=é¨ë=ëÉãéêÉ=
~Ñ~ëí~Ççë=ÇÉ=éÉ´~ë=Éã=ãçîáãÉåíçK=
k©ç=ìíáäáò~ê=èì~äèìÉê=ãÉáç=~ìñáäá~ê=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=ëçÄ=éêÉëë©çK=
lë=î~éçêÉë=ë©ç=áåÑä~ã•îÉáëK
!
mÉêáÖç=
oÉëéÉáí~ê=íçÇ~ë=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=
ÇÉ ìíáäáò~´©ç=Ç~ë=áåëíêì´πÉë=
ÇÉ ëÉêîá´ç=Çç=~é~êÉäÜç=åç=èì~ä=
ÉëíÉ ãçíçê=Éëí•=áåëí~ä~ÇçK
Instruções de Serviço motor
ou
 Accionar o estrangulador, ou seja,
puxar a alavanca de «Choke» (10,
figura 1; caso exista) para fora.
ou
 Pressionar o «Primer» (7, Figura1;
se existente):
– Com temperaturas acima
de 10 °C: Pressionar 1–3x
– Com temperaturas abaixo
de 10 °C: Pressionar 3–5x
Indicações:
– Ao pressionar, tapar o furo de
purga de ar com o dedo no botão
do «Primer».
– Se o motor não arrancar, accionar
novamente o «Primer».
Com o motor quente:
 Colocar a alavanca de acelerador
(1; se existente) na posição
MAX/
.
Indicação
Mesmo com um motor quente
pode, eventualmente, ser necessário,
– accionar o «Choke»
(caso exista disponível)
ou
– accionar o «Primer»
(caso exista disponível) 1x.
Arranque com o dispositivo de
arranque manual
 Abrir a torneira de gasolina
(11, figura 1; caso exista).
Indicações:
Alguns modelos não têm
– «Choke» nem «Primer»:
O motor ajusta-se automaticamente à respectiva operação
de arranque.
– Não tem alavanca de acelerador:
A velocidade da rotação é regulada automaticamente.
O motor funciona, sempre, com
a velocidade de rotação optimizada.
Figura 3
Preparar o motor para
o arranque
Com o motor frio:
 Colocar a alavanca de acelerador
(1; se existente) na posição
.
82
 Colocar o botão para ligar/des-
ligar do motor (9, fig. 1; caso
existente) na posição «On/I».
 Posicionar-se atrás do aparelho,
pressionar a haste de segurança
(2; se existente) para baixo
e mantê-la premida contra
a longarina.
 Puxar lentamente o cabo
de arranque (3) para fora,
até se sentir resistência.
Depois, puxar rapidamente e com
força, para vencer a compressão
e evitar o contragolpe.
Se for necessário, repetir a operação.
^íÉå´©ç>
k©ç=ÇÉáñ~ê=~=ã~åÉíÉ=Çç=Å~Äç=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=Éåêçä~ê=ê~éáÇ~ãÉåíÉ=
Åçåíê~=ç=ãçíçêK=
aÉáñ•Jäç=êÉíêçÅÉÇÉê=äÉåí~ãÉåíÉI=
é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=ç=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ ~êê~åèìÉ=ÑáèìÉ=Ç~åáÑáÅ~ÇçK
Arranque com o dispositivo
de arranque eléctrico
(conforme o modelo)
 Desligar o carregador da rede
e do aparelho.
 Abrir a torneira de gasolina
(11, figura 1; caso exista).
 Colocar o botão para ligar/des-
ligar do motor (9, fig. 1; caso
existente) na posição «On/I».
 Posicionar-se atrás do aparelho,
pressionar a haste de segurança
(2; se existente) para baixo
e mantê-la premida contra
a longarina.
 Rodar a chave na longarina guia
(4) para a direita e segurar, até
o motor arrancar.
– Uma tentativa de arranque
no máximo 5 segundos.
– Antes da próxima tentativa
esperar 20 segundos.
Depois do motor ter arrancado
 Colocar a alavanca de acelerador
(se existente) na posição pretendida:
= velocidade de rotação
do motor mais elevada
= velocidade de rotação
do motor mais lenta
 Pressionar a alavanca de «Choke»
(10, figura 1; caso exista) para
dentro, assim que o motor já
estiver quente.
Parar o motor
Figura 3
 Libertar a haste de segurança
(se existente).
ou
 Colocar a alavanca de acelerador
(se existente) na posição de
STOP/
.
ou
 Colocar o botão para ligar/desligar do motor (9, fig. 1; caso
existente) na posição «Off/0».
Instruções de Serviço motor
Português
 Fechar a torneira de gasolina (11,
figura 1; caso exista).
Indicação
Se desligar ou abandonar o aparelho, retirar a chave da ignição
(se existente).
Manutenção
! mÉêáÖç
^åíÉë=Ç~=ÉñÉÅì´©ç=ÇÉ=íçÇçë=çë=íê~J
Ä~äÜçëI=Åçãç=íê~Ä~äÜçë=ÇÉ=ã~åìíÉåJ
´©ç=É=ÇÉ=äáãéÉò~I=ÇÉëäáÖ~ê=ç=ãçíçê=
É ÇÉáñ•Jäç=~êêÉÑÉÅÉêK=m~ê~=Éîáí~ê=ìã=
~êê~åèìÉ=áåîçäìåí•êáçI=ÇÉëäáÖ~ê=
ëÉãéêÉ=ç=íÉêãáå~ä=Ç~=îÉä~K
^íÉå´©ç>
Ó l=ãçíçê=Ñçá=~Ñáå~Çç=çéíáãáò~Çç=
éÉäç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=
~ éçíÆåÅá~=É=ÅçåëìãçK=
nì~äèìÉê ~äíÉê~´©ç=ÇÉëí~ë=~Ñáå~J
´πÉë=ÇÉîÉ=ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=çì=éçê=í¨ÅåáÅçë=
ÉëéÉÅá~äáò~ÇçëI=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=
~ìíçêáò~ÇçëK
Ó pÉ=ç=ãçíçêI=é~ê~=íê~åëéçêíÉ=Çç=
~é~êÉäÜçI=é~ê~=áåëéÉÅ´©ç=çì=é~ê~=
êÉíáê~ê=êÉäî~=~Åìãìä~Ç~I=íáîÉê=èìÉ=
ëÉê=îçäí~ÇçI=îçäíÉJç=ÇÉ=ã~åÉáê~=
èìÉ=~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÉëíÉà~=
ëÉãéêÉ=îçäí~Ç~=é~ê~=Åáã~=é~ê~=
èìÉI=~íê~î¨ë=ÇÉ=ÅçãÄìëí∞îÉä=çì=
μäÉçI=å©ç=éçëë~ã=ëìêÖáê=Ç~åçë=
åç ãçíçêK
Ó ^ë=éÉ´~ë=ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=íÆã=èìÉ=
ë~íáëÑ~òÉê=~ë=ÉñáÖÆåÅá~ë=ÇÉÑáåáÇ~ë=
éÉäç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK
Ó mçê=áëëçI=ìíáäáòÉI=ëçãÉåíÉI=éÉ´~ë=
ÇÉ=êÉé~ê~´©ç=çêáÖáå~áë=çì=~ë=èìÉ=
íáîÉêÉã=ëáÇç=ÜçãçäçÖ~Ç~ë=éÉäç=
Ñ~ÄêáÅ~åíÉK=oÉé~ê~´πÉë=ÇÉîÉã=
ëÉê=ÉÑÉÅíì~Ç~ëI=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉI=
éçê=í¨ÅåáÅçë=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçëK
Para manter uma potência elevada
contínua, são imprescindíveis inspecções regulares e ajustes no motor.
Uma manutenção regular é a garantia
duma longa duração de serviço.
Os intervalos necessários de manutenção e o tipo de trabalhos
de manutenção a executar, são
indicados na seguinte tabela.
Os intervalos de acordo com as
horas de serviço ou outras indicações
de tempo, devem ser respeitados,
dependendo de qual tenha sido
o momento atingido primeiro.
Num funcionamento sob difíceis
condições, são necessárias manutenções mais frequentes.
No final da temporada de trabalho,
submeta o seu aparelho a uma
inspecção numa oficina especializada.
Plano de manutenção
Trabalho de manutenção
Após
as primeiras
5 horas
de serviço
Antes de cada
utilização
ou todas
as 5 horas
Limpar a cobertura do motor

Controlar o óleo do motor

Mudar o óleo do motor
Controlar o filtro de ar

1x por
temporada
ou todas
as 25 horas
1x por
temporada
ou todas
as 50 horas
1)

1x por
temporada
ou todas
as 100 horas

Fazer a manutenção
do filtro do ar
2)

Controlar a vela de ignição
Fazer a manutenção
da vela de ignição

Substituir o filtro da gasolina

Limpar/substituir o filtro
de carvão activo
2)
Limpar a zona do escape
1)
2)

Sob condições adversas ou sob uma temperatura ambiente elevada.
Com funcionamento em ambiente de muito pó, limpar com maior frequência.
83
Português
Controlo do óleo
 Antes de qualquer arranque do
motor, controlar o nível do óleo.
 Ter atenção para que seja,
sempre, mantido o nível correcto
do óleo. Ver «Controlar o nível
do óleo».
Mudar o óleo
! mÉêáÖç
l=μäÉç=ìë~Çç=Çç=ãçíçêI=ëÉ=ÉëíáîÉê=
ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=É=éçê=ãìáíç=íÉãéç=
Éã=Åçåí~Åíç=Åçã=~=éÉäÉI=éçÇÉ=
éêçîçÅ~ê=Å~åÅêç=å~=éÉäÉK=
bãÄçê~=áëíç=ëÉà~=áãéêçî•îÉäI=ëÉ=
å©ç Éñáëíáê=ìã=Åçåí~Åíç=Çá•êáç=Åçã=
ç μäÉç=ìë~ÇçI=¨=~ÅçåëÉäÜ•îÉä=èìÉI=
áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ÇÉéçáë=ÇÉ=ëÉ=íÉê=íê~J
Ä~äÜ~Çç=Åçã=μäÉç=ìë~Çç=ëÉ=ä~îÉã=
ÄÉã=~ë=ã©çë=Åçã=ë~Ä©ç=É=•Öì~K
^íÉå´©ç>
bî~Åì~ê=ç=μäÉç=Éåèì~åíç=ç=ãçíçê=
ÉëíáîÉê=èìÉåíÉI=ã~ë=å©ç=ãìáíç=
èìÉåíÉI=EåÉëíÉ=Å~ëç=ç=μäÉç=ÉëÅçêêÉ=
ã~áë=ê•éáÇç=É=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉFK
Figura 4
 Desmontar a tampa de enchimento do óleo (1).
 Deixar o óleo escorrer para
um recipiente adequado:
– abrindo do bujão de purga
do óleo (2) ou (3) – conforme
o modelo
ou
– inclinando o aparelho para
o lado (o lado do filtro de óleo
para cima).
!
mÉêáÖç
^åíÉë=ÇÉ=áåÅäáå~ê=ç=~é~êÉäÜç=é~ê~=
~ìñáäá~ê=~=ë~∞Ç~=Çç=μäÉçI=ÇÉáñ~ê=
ç ãçíçê=ÑìåÅáçå~êI=~í¨=èìÉ=ç=ÇÉJ
éμëáíç=Ç~=Ö~ëçäáå~=ÑáèìÉ=î~òáçK
 Voltar a montar o bujão de purga
do óleo (caso tenha sido retirado)
e apertá-lo bem.
 Encher o reservatório do óleo
com um óleo adequado, e controlar o nível.
 Voltar a fixar a tampa de enchimento do óleo.
84
Instruções de Serviço motor
Indicação
O óleo usado tem que ser, sempre,
reciclado de acordo com as determinações sobre protecção do meio
ambiente. Recomenda-se que
o óleo usado seja transportado
num recipiente estanque para uma
estação de recolha de óleo usado.
Não fazer a reciclagem com o lixo
normal nem o despejar no solo
e se infiltre nele.
Manutenção do filtro de ar
Um filtro de ar sujo restringe o fluxo
de ar para o carburador.
Para evitar um mau funcionamento
do carburador, o filtro de ar deve ser
regularmente limpo/substituído.
Num ambiente extremamente
poeirento, podem ser necessárias
manutenções mais frequentes.
Um filtro de papel não pode ser
limpo, sendo necessário substituí-lo
de acordo com o intervalo de manutenção.
!
mÉêáÖç
m~ê~=äáãé~ê=ç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=åìåÅ~=ìíáäáòÉ=
Ö~ëçäáå~=çì=éêçÇìíçë=ëçäîÉåíÉë=
Åçã Ä~áñç=éçåíç=ÇÉ=áåÑä~ã~´©çK=
bñáëíÉ=ç=éÉêáÖç=ÇÉ=áåÅÆåÇáç=çì=
ÇÉ Éñéäçë©çK
^íÉå´©ç>
kìåÅ~=ÅçäçèìÉ=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçJ
å~ãÉåíç=ëÉã=ç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=áåëí~ä~ÇçK=
^ë=ÅçåëÉèìÆåÅá~ë=ëÉêá~ã=Ç~åçë=
åç ãçíçê=çì=ìã=ÇÉëÖ~ëíÉ=ã~áë=
~ÅÉåíì~Çç=Çç=ãçíçêK
Figura 5
Tipo A:
 Rodar a cobertura do filtro
de ar (1) em sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio (para
a esquerda) e puxá-la para trás,
retirando-a.
 Remover o elemento filtrante
de papel (3).
 Limpar a cobertura do filtro de ar
(1) e o flange de montagem (4).
 Montar um novo elemento filtrante
de papel na cobertura do filtro
de ar.
 Pressionar as linguetas (2) da
cobertura do filtro de ar contra
as ranhuras (5) do flange de montagem e rodar no sentido dos
ponteiros do relógio (para
a direita) até ao batente.
 Certificar-se de que a cobertura
do filtro de ar fica bem assente!
Tipo B:
 Exercer pressão sobre as linguetas
(2) da cobertura do filtro de ar (1)
e retirar a tampa.
 Remover o elemento filtrante
de papel (3).
 Bater o elemento de papel, várias
vezes contra uma superfície rija,
para afastar sujidade ou soprar
impurezas com ar comprimido
de dentro para fora do filtro.
Nunca tentar escovar impurezas,
pois, através disso, elas ficariam
mais incrustadas nas fibras
Substituir o elemento de papel
se estiver já muito sujo.
 Voltar a instalar o elemento
filtrante de papel.
 Montar a cobertura:
– Pressionar as linguetas inferiores da cobertura do filtro de
ar contra as ranhuras da caixa
do filtro de ar (4).
– Pressionar a cobertura do filtro
de ar para cima, até as linguetas superiores (2) encaixarem
nas ranhuras superiores (5).
 Certificar-se de que a cobertura
do filtro de ar fica bem assente!
Manutenção da vela
de ignição
!
mÉêáÖç
aÉáñ~ê=ç=ãçíçê=~êêÉÑÉÅÉêK
k©ç=ÉÑÉÅíì~ê=íÉëíÉë=ÇÉ=áÖåá´©ç=Åçã=
~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K=k©ç=íÉåí~ê=
ÅçäçÅ~ê=ç=ãçíçê=Éã=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=
Åçã=~=îÉä~=ÇÉëãçåí~Ç~K
Para que o motor funcione correctamente, a distância entre os eléctrodos da vela tem que ser correctamente ajustada e a vela tem que
estar livre de impurezas.
Figura 6
 Retirar o terminal da vela (1)
e desapertar a vela (2) com uma
chave própria para velas.
Instruções de Serviço motor
 Submeter a vela a um teste visual.
Substituir a vela se for verificado
um desgaste acentuado ou se
o isolador estiver danificado.
 Limpar a vela com uma escova
de arame, se ela for novamente
utilizada.
 Medir a distância dos eléctrodos
com um sensor apalpador.
Corrigir a distância, eventualmente, dobrando o eléctrodo
lateral. A distância entre eléctrodos deve ser cerca de 0,70–
0,80 mm (figura 7).
 Controlar se o anel de vedação
da vela de ignição está em bom
estado, depois aparafusar a vela
de ignição à mão, para se evitar
danificar a rosca.
 Depois da vela ter sido apertada
à mão, apertá-la bem, de seguida, com uma chave própria para
velas.
^íÉå´©ç>
k©ç=~éÉêí~ê=ÇÉã~ëá~Çç=~=îÉä~K=
oÉëéÉáí~ê=çë=ëÉÖìáåíÉë=î~äçêÉë=
ÇÉ ~éÉêíç=Åçã=ìã~=ÅÜ~îÉ=éêμéêá~=
é~ê~=îÉä~ëK
Ó sÉä~ë=ÇÉ=áÖåá´©ç=åçî~ëI=ã•ñáãç=
ÇÉ=NLO=îçäí~
Ó sÉä~ë=ìë~Ç~ëI=ã•ñáãç=
ÇÉ=NLU=ÓNLQ=ÇÉ=îçäí~K
rã~=îÉä~=ÇÉ=áÖåá´©ç=ÇÉÑáÅáÉåíÉJ
ãÉåíÉ=~éÉêí~Ç~I=éçÇÉ=~èìÉÅÉê=
ãìáíç=É=Ç~åáÑáÅ~ê=ç=ãçíçêK
Manutenção do filtro
de carvão activo/filtro
de gasolina
Estes trabalhos de manutenção
só devem ser executados por uma
oficina especializada de acordo
com o plano de manutenção.
Limpeza do motor
Se o motor esteve, anteriormente,
em funcionamento, deixe-o arrefecer, pelo menos uma hora.
Afastar, regularmente do motor
acumulações de relva e outras
impurezas .
Limpar a protecção para os dedos e
a zona do escape. Para isso utilize
uma escova ou ar comprimido.
Português
^íÉå´©ç>
k©ç=ãçäÜ~ê=Åçã=•Öì~=ç=ãçíçê=
èìÉ ëÉ=ÇÉëÉà~=äáãé~êI=éçáëI=~=•Öì~=
éçÇÉêá~=ëìà~ê=ç=ÅçãÄìëí∞îÉäK=
^=•Öì~=Çìã~=ã~åÖìÉáê~=ÇÉ=à~êÇáã=
çì=Çìã=~é~êÉäÜç=ÇÉ=äáãéÉò~=~=~äí~=
éêÉëë©ç=éçÇÉI=í~ãĨã=áåÑáäíê~ëJëÉ=
åç=Ñáäíêç=ÇÉ=~ê=çì=éÉåÉíê~ê=åç=ÉëÅ~éÉ=
É=Ç~åáÑáÅ~ê=ç=ãçíçêK
!
mÉêáÖç
^Åìãìä~´©ç=ÇÉ=ëìàáÇ~ÇÉ=¶=îçäí~=Çç=
ÉëÅ~éÉ=éçÇÉ=éêçîçÅ~ê=ìã=áåÅÆåÇáçK=
^åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=Åçåíêçä~ê=
~ òçå~=É=äáãé•Jä~I=ëÉ=åÉÅÉëë•êáçK
Armazenamento
Indicações:
Para um armazenamento durante
mais do que 30 dias, pode-se
adicionar um estabilizador ao combustível. Dirija-se ao seu Agente
especializado ou a um posto
de Assistência Técnica.
No caso de motores que devam
estar armazenados durante mais
de 30 dias, não deve deixar-se
combustível no depósito, para
se evitar a formação de resíduos
na instalação de ignição, principalmente nas peças mais importantes
do carburador.
 Deixar o motor funcionar, até se
esgotar o combustível no depósito e o motor parar por si mesmo.
 Mudar o óleo. Ver «Mudar o óleo».
 Desmontar a vela e deitar ca.
de 15 ml de óleo do motor no
cilindro. Voltar a montar a vela
e puxar lentamente pelo cabo
de arranque, para que o óleo
se espalhe.
 Eliminar relva e sujidades em volta
do motor, por baixo da cobertura
do motor e em volta do escape.
 Zonas com falta de tinta devem
ser pintadas de novo e outras
zonas que possam enferrujar
devem ser protegidas com uma
leve película de óleo.
 Guardar o aparelho num local
limpo, seco e bem ventilado e não
nas proximidades de aparelhos
que trabalham com chama ou uma
lâmpada piloto, p. ex., instalações
de aquecimento de ambiente,
aquecedores de água ou secadores de roupa. Devem ser evitadas
zonas onde se encontre um motor
eléctrico que liberte faíscas, ou
onde sejam utilizadas ferramentas
eléctricas.
 Tanto quanto possível, devem
ser evitadas zonas de armazenamento com elevado nível de
humidade, pois, elas fomentam
a formação de ferrugem e corrosão.
 Guardar o aparelho numa superfície plana. Devido a uma posição inclinada, pode verificar-se
o derrame de combustível ou óleo.
Modo de procedimento,
após longo período
de armazenamento.
 Controlar o motor conforme des-
crito no capítulo «Controlo antes
da entrada em funcionamento».
 Se o combustível foi retirado
do depósito, para se guardar
o aparelho, voltar a encher
o depósito com gasolina fresca.
Se existir uma vasilha para reabastecer, deve tomar-se em consideração que a gasolina existente
no mesmo era fresca.
 Se, durante o armazenamento,
o cilindro estiver untado, o motor
deitará um pouco de fumo,
quando do arranque.
Isto é normal.
Garantia
Em cada país são válidas as
condições de garantia publicadas
pela nossa Companhia, ou pelo
importador. As anomalias são
eliminadas por nós no seu aparelho,
sem encargos no âmbito das condições de garantia, desde que a anomalia tenha sido provocada por deficiências de material ou de fabrico.
Numa situação de garantia, dirija-se
à empresa que efectuou a venda
ou ao nosso representante na sua
zona.
85
Português
Instruções de Serviço motor
Possíveis anomalias
Anomalia
Motor não arranca.
Causa possível
Arco de segurança não foi activado.
Depósito sem combustível.
Combustível alterado.
Motor frio, «Choke»/«Primer»
(se existente) não foi accionado.
Manete de aceleração não foi colocada
em «START», ou seja, na rotação
máxima.
Terminal da vela de ignição não está
encaixado.
Vela de ignição suja ou defeituosa.
Tubo da gasolina entupido.
Funcionamento irregular «Choke» (se existente) accionado.
do motor.
Terminal da vela mal encaixado.
Combustível alterado.
Há água ou sujidade na instalação
do combustível.
Motor aquece muito.
Filtro de ar sujo.
Vela de ignição carbonizada, avariada,
ou distância entre eléctrodos
demasiada.
Óleo do motor insuficiente.
Como remediar
Accionar a haste de segurança
(se existente).
Encher o depósito com combustível limpo,
fresco e sem chumbo.
Vazar o combustível alterado num recipiente
adequado, ao ar livre.
Encher o depósito com combustível limpo,
fresco e sem chumbo.
Accionar o «Choke»/«Primer».
Colocar a manete de aceleração
em «START» – rotação máxima.
Encaixar o terminal na vela de ignição.
Limpar a vela.
Afinar a distância entre os eléctrodos
ou substituir a vela de ignição.
Mandar limpar o tubo da gasolina *).
Colocar a alavanca de «Choke»
na posição inicial.
Encaixar bem o terminal na vela.
Vazar o combustível alterado num recipiente
adequado, ao ar livre.
Encher o depósito com combustível limpo,
fresco e sem chumbo.
Limpar o filtro de ar.
Afinar a distância entre os eléctrodos
ou substituir a vela de ignição.
Colocar no cárter a quantidade de óleo
suficiente.
Fluxo de ar restringido.
Eliminar relva cortada e outras impurezas da
zona envolvente das alhetas de refrigeração
do motor e da turbina.
Motor tem falhas de
A distância entre eléctrodos é muito
Desmontar a vela de ignição e afinar
ignição a alta rotação.
pequena.
a distância entre os eléctrodos.
*)
Estes trabalhos devem ser executados só por técnicos especializados.
Indicação
Devido a reparações que se prolongam para além dos trabalhos acima referidos, dirija-se, por favor, ao seu Agente
com equipamento de assistência técnica nas suas proximidades.
86
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
Ðåñéå÷üìåíá
×ñÞóç ôïõ åã÷åéñéäßïõ . . . . . . 87
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . 87
Óôïé÷åßá êéíçôÞñá . . . . . . . . . . 89
Ïäçãßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôç ëåéôïõñãßá . . . . . . . . . . . 89
ÓõíôÞñçóç . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Êáèáñéóìüò ôïõ êéíçôÞñá . . . . 93
ÁðïèÞêåõóç . . . . . . . . . . . . . . 93
Åããýçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ÁíáæÞôçóç óöáëìÜôùí . . . . . . 94
×ñÞóç ôïõ åã÷åéñéäßïõ
Ùò ÷ñÞóôçò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò
áõôïý, äéáâÜóôå êáëÜ ðñéí ôçí
ðñþôç ÷ñÞóç áõôÝò ôéò ïäçãßåò
÷åéñéóìïý. ÔçñÞóôå ôéò ïäçãßåò êáé
öõëÜîôå ôåò ãéá ìåôÝðåéôá ÷ñÞóç.
Ìçí åðéôñÝðåôå ðïôÝ óå ðáéäéÜ Þ
Üëëá ðñüóùðá, ôá ïðïßá äåí
ãíùñßæïõí ôéò ïäçãßåò áõôÝò, íá
÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôï ìç÷Üíçìá.
Ó' áõôÝò ôéò ïäçãßåò ðåñéÝ÷ïíôáé
õðïäåßîåéò áóöáëåßáò, ïé ïðïßåò
– åðéóçìáßíïõí êéíäýíïõò
óå ó÷Ýóç ìå ôïí êéíçôÞñá,
– åðéóçìáßíïõí êéíäýíïõò ôñáõìáôéóìïý,
– äåß÷íïõí, ðþò ìðïñåß íá áðïöåõ÷èåß Þ íá ìåéùèåß ï êßíäõíïò
ôñáõìáôéóìïý.
Ïé õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ó' áõôÝò
ôéò ïäçãßåò ÷áñáêôçñßæïíôáé
ùò åîÞò:
! Êßíäõíïò!
Åðéóçìáßíåé Üìåóç áðåéëÞ êéíäýíïõ. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò
ôçò õðüäåéîçò õößóôáôáé áðåéëÞ
èáíÜôïõ Þ âáñýôáôïõ ôñáõìáôéóìïý.
Ðñïóï÷Þ!
Åðéóçìáßíåé åðéêßíäõíç êáôÜóôáóç. Óå ðåñßðôùóç ìç ôÞñçóçò
ôçò õðüäåéîçò õößóôáôáé ç ðéèáíüôçôá êéíäýíïõ åëáöñïý ôñáõìáôéóìïý Þ õëéêþí æçìéþí.
Õðüäåéîç
Åðéóçìáßíåé õðïäåßîåéò åöáñìïãÞò
êáé óçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò.
ÅëëçíéêÜ
Óôïé÷åßá óôï ðåñßâëçìá
ôïõ êéíçôÞñá
Åéêüíá 8
Ôá óôïé÷åßá áõôÜ åßíáé ðïëý
óçìáíôéêÜ ãéá ôçí ìåôÝðåéôá
áíáãíþñéóç êáôÜ ôçí ðáñáããåëßá
áíôáëëáêôéêþí ôïõ ìç÷áíÞìáôïò
êáé ãéá ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò
åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.
ÁíáãñÜøôå üëá ôá óôïé÷åßá ôïõ
êéíçôÞñá óôï ðåäßï (åéêüíá 9).
–
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò
Õðüäåéîç
Áêïëïýèùò ãßíåôáé áíáöïñÜ
ãåíéêÜ óôï ”ìç÷Üíçìá”.
Ï êéíçôÞñáò ìðïñåß íá åßíáé
ôïðïèåôçìÝíïò óå äéÜöïñá
ìç÷áíÞìáôá.
! Êßíäõíïò Ýêñçîçò êáé
êßíäõíïò ðõñêáúÜò!
Ç âåíæßíç êáé ïé áôìïß ôçò âåíæßíçò
åßíáé Üêñùò áíáöëÝîéìïé êáé
åêñçêôéêïß. Áðü ðõñêáúÜ Þ Ýêñçîç
ìðïñåß íá ðñïêýøïõí âáñéïß
ôñáõìáôéóìïß Þ èÜíáôïé.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷õèåß âåíæßíç
óôï óþìá Þ ôá ñïý÷á, ðëýíôå
áìÝóùò ôï äÝñìá êáé áëëÜîôå
ôá ñïý÷á.
– Ãéá ôç óõìðëÞñùóç êáõóßìùí
óâÞíåôå ôïí êéíçôÞñá êáé ôïí
áöÞíåôå ôïõëÜ÷éóôïí åðß äýï
ëåðôÜ íá êñõþóåé, ðñïôïý
áíïßîåôå ôï êáðÜêé ôïõ
ñåæåñâïõÜñ.
– Ãåìßæåôå ôï ñåæåñâïõÜñ
ìå âåíæßíç ìüíï óôï ýðáéèñï
Þ óå êáëÜ áåñéæüìåíï ÷þñï.
– ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí åãêåêñéìÝíï äï÷åßï êáõóßìùí.
– Ìç ãåìßæåôå ðïôÝ äï÷åßï óå
ü÷çìá, íôáëßêá Þ óå åðéêáèÞìåíï ìå ðëáóôéêÞ åðÝíäõóç.
ÁðüèÝôåôå ôï äï÷åßï ãéá ôï
ãÝìéóìá ðÜíôïôå óôï äÜðåäï
êáé óå áñêåôÞ áðüóôáóç áðü
ôï ü÷çìá.
– ÊáôÜ ôï äõíáôüí áðïìáêñýíåôå
ôá ìç÷áíÞìáôá ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå êéíçôÞñá áðü ôï
öïñôçãü Þ ôï åðéêáèÞìåíï êáé
óõìðëçñþíåôå êáýóéìá óôï
äÜðåäï.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Áí áõôü äåí åßíáé äõíáôüí
óõìðëçñþíåôå êáýóéìá óå
ôÝôïéá ìç÷áíÞìáôá ìå äï÷åßï
áíôß áðåõèåßáò ìå ôïí óùëÞíá
áíåöïäéáóìïý êáõóßìùí óôï
âåíæéíÜäéêï.
ÁöÞíåôå ðÜíôïôå ôï ñýã÷ïò
ôïõ óùëÞíá áíåöïäéáóìïý
êáõóßìùí íá áêïõìðÜåé óôçí
Üêñç ôïõ óôïìßïõ ðëÞñùóçò
óôï ñåæåñâïõÜñ Þ óôï äï÷åßï,
ìÝ÷ñé íá ãåìßóåé ðëÞñùò ôï
ñåæåñâïõÜñ Þ ôï äï÷åßï.
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ìï÷ëü
êëåéäþìáôïò ãéá ôçí áõôüìáôç
ðëÞñùóç.
Ìçí ðáñáãåìßæåôå ôï ñåæåñâïõÜñ. ÓôáìáôÜôå ìÝ÷ñé ðåñ.
äýï åêáôïóôÜ êÜôù áðü ôç
âÜóç ôïõ óôïìßïõ ðëÞñùóçò,
ïýôùò þóôå íá ìðïñåß íá
äéáóôáëåß ôï êáýóéìï.
ÊñáôÜôå ôá êáýóéìá ìáêñéÜ
áðü óðéíèÞñåò, áíïé÷ôÞ öëüãá,
ðñïåéäïðïéçôéêÝò ëõ÷íßåò,
ðçãÝò èåñìüôçôáò êáé Üëëåò
ðçãÝò áíÜöëåîçò.
Ìç ãåìßæåôå ôá ìç÷áíÞìáôá
ìå êáýóéìá ðïôÝ ìÝóá óå êëåéóôïýò ÷þñïõò, åðåéäÞ ó÷çìáôßæïíôáé åýöëåêôïé áôìïß
Ìçí êáðíßæåôå.
ÅëÝã÷åôå óõ÷íÜ ôïõò áãùãïýò
êáõóßìùí, ôï ñåæåñâïõÜñ,
ôï êáðÜêé ôïõ ñåæåñâïõÜñ êáé
ôï óçìåßï Ýíùóçò ãéá ñùãìÝò
Þ ìç óôåãáíÜ óçìåßá.
Åíäå÷ïìÝíùò ôá áëëÜæåôå.
Ãéá ôçí åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá
äéáóöáëßóôå, üôé åßíáé ôïðïèåôçìÝíá ôï ìðïõæß, ç åîÜôìéóç,
ôï êáðÜêé ôïõ ñåæåñâïõÜñ êáé
ôï ößëôñï áÝñá.
Ìçí áíÜøåôå ôïí êéíçôÞñá
÷ùñßò íá åßíáé ôïðïèåôçìÝíï
ôï ìðïõæß.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ýèçêáí
êáýóéìá, ðåñéìÝíåôå íá åîáôìéóôïýí, ðñïôïý áíÜøåôå ôïí
êéíçôÞñá.
ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ìç÷áíçìÜôùí ìç ãÝñíåôå ôïí êéíçôÞñá
Þ ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé, þóôå íá
ìðïñïýí íá åîÝëèïõí êáýóéìá.
Ãéá ôï óâÞóéìï ôïõ êéíçôÞñá
ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ôï Choke.
87
ÅëëçíéêÜ
– ÌåôáöÝñåôå ôá ìç÷áíÞìáôá
ðÜíôïôå ìå Üäåéï ôï ñåæåñâïõÜñ.
– Ìç öõëÜôå âåíæßíç Þ ôá
ìç÷áíÞìáôá ìå ãåìÜôï ôï
ñåæåñâïõÜñ êïíôÜ óå åãêáôáóôÜóåéò êáëïñéöÝñ, èåñìÜóôñåò, èåñìïóßöùíåò Þ Üëëåò
óõóêåõÝò ïé ïðïßåò äéáèÝôïõí
Üëëåò ðçãÝò áíÜöëåîçò ðïõ
ìðïñïýí íá áíáöëåãïýí áðü
ôïõò áôìïýò âåíæßíçò.
! Êßíäõíïò Ýêñçîçò êáé
êßíäõíïò ðõñêáúÜò!
ÊáôÜ ôçí åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá
ó÷çìáôßæïíôáé óðéíèÞñåò.
Áðü áõôïýò ìðïñïýí íá áíáöëåãïýí åýöëåêôïé áôìïß ðïõ âñßóêïíôáé êïíôÜ. Áõôü ìðïñåß íá
ðñïîåíÞóåé Ýêñçîç Þ ðõñêáúÜ.
– Ìçí áíÜøåôå ôïí êéíçôÞñá
êïíôÜ óå ÷áëáóìÝíåò åãêáôáóôÜóåéò áåñßïõ.
– Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå âïçèÞìáôá åêêßíçóçò ðïõ âñßóêïíôáé
õðü ðßåóç, åðåéäÞ ïé áôìïß ôïõò
åßíáé åýöëåêôïé.
! Êßíäõíïò áóöõîßáò!
Ïé êéíçôÞñåò åêëýïõí ìïíïîåßäéï
ôïõ Üíèñáêá, ôï ïðïßï åßíáé Ýíá
Üïóìï êáé Ü÷ñùìï, äçëçôçñéþäåò áÝñéï. Ç åéóðíïÞ ìïíïîåéäßïõ
ôïõ Üíèñáêá ìðïñåß íá ïäçãÞóåé
óå ßëéããï, áðþëåéá ôùí áéóèÞóåùí Þ óôï èÜíáôï.
– ÁíÜâåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôïí
êéíçôÞñá ìüíïí Ýîù áðü êôßñéá.
– Ìçí áíÜâåôå êáé ìç ëåéôïõñãåßôå ôïí êéíçôÞñá óå êëåéóôïýò ÷þñïõò, áêüìá êé üôáí
åßíáé áíïé÷ôÜ ðüñôåò Þ ðáñÜèõñá.
!
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
Ç áèÝëçôç åêêßíçóç ìðïñåß
íá ïäçãÞóåé óå âáñéïýò ôñáõìáôéóìïýò Þ áíôßóôïé÷á óå
ðõñêáúÜ Þ çëåêôñïðëçîßá.
– Ðñéí áðü üëåò ôéò åñãáóßåò,
üðùò ð. ÷. åñãáóßåò ñýèìéóçò Þ
åðéóêåõþí, ôñáâÜôå ðÜíôïôå ôï
ìðïõæïêáëþäéï áðü ôï ìðïõæß
êáé ôï êñáôÜôå ìáêñéÜ áðü
áõôü.
88
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
– Ãéá äïêéìÝò áíÜöëåîçò ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí åãêåêñéìÝíç
óõóêåõÞ åëÝã÷ïõ áíÜöëåîçò.
– Ìçí êÜíåôå äïêéìÝò áíÜöëåîçò
ìå âãáëìÝíï ôï ìðïõæß.
! Êßíäõíïò åãêáõìÜôùí!
Êßíäõíïò ðõñêáúÜò!
Ï êéíçôÞñáò ðáñÜãåé èåñìüôçôá,
üôáí ëåéôïõñãåß.
ÌÝñç ôïõ êéíçôÞñá, éäéáßôåñá ç
åîÜôìéóç, èåñìáßíïíôáé õðåñâïëéêÜ. Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìðïñïýí íá ðñïêýøïõí óïâáñÜ
åãêáýìáôá.
Åýêáõóôá îÝíá óþìáôá, üðùò
öýëëá, ÷ëüç, èÜìíïé êôë. ìðïñïýí íá ðéÜóïõí öùôéÜ.
– ÁöÞíåôå ôçí åîÜôìéóç, ôï
êõëéíäñéêü ìðëïê êáé ôá
ðôåñýãéá ôïõ øõãåßïõ íá
êñõþíïõí êáëÜ, ðñïôïý
ôá áããßîåôå.
– ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü
ôïí êáõôü Þ ôïí áíáììÝíï
êéíçôÞñá.
– Áðïìáêñýíåôå ôá åýêáõóôá
îÝíá óþìáôá áðü ôçí ðåñéï÷Þ
ôçò åîÜôìéóçò êáé ôïõ êõëßíäñïõ.
! Êßíäõíïò åãêáõìÜôùí!
Êßíäõíïò ðõñêáúÜò!
Ïé óðéíèÞñåò áíÜöëåîçò
ìðïñïýí íá ðñïîåíÞóïõí
öùôéÜ Þ çëåêôñïðëçîßá.
!
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñïýí íá Ýñèïõí óå åðáöÞ
Þ íá ôñáâÞîïõí ôá ÷Ýñéá, ðüäéá,
ìáëëéÜ, ñïý÷á Þ ìÝñç ñïý÷ùí.
Áõôü ìðïñåß íá ïäçãÞóåé
óå óïâáñÜ ôñáýìáôá.
– Ëåéôïõñãåßôå ôï ìç÷Üíçìá ìüíï
ìå åãêáôåóôçìÝíåò ôéò ðñïóôáôåõôéêÝò äéáôÜîåéò.
– ÊñáôÜôå ìáêñéÜ ôá ÷Ýñéá êáé ôá
ðüäéá áðü ôá ðåñéóôñåöüìåíá
ìÝñç.
– Ðñéí ôçí åñãáóßá äÝíåôå
ôá ìáêñéÜ ìáëëéÜ êáé âãÜæåôå
ôá êïóìÞìáôá.
– Ìç öïñÜôå öáñäéÜ ñïý÷á,
êïñäüíéá ðïõ êñÝìïíôáé Þ ìÝñç
ðïõ ìðïñïýí íá ðéáóôïýí óôï
ìç÷Üíçìá.
! Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
Ôï ãñÞãïñï ôñÜâçãìá ôçò íôßæáò
(óêïéíéïý ÷åéñéóìïý) ðñïò ôá
ìÝóá (êëþôóçìá ð. ÷. ëüãù
ëáíèáóìÝíçò áíÜöëåîçò)
ôñáâÜåé ôï ÷Ýñé êáé ôï ìðñÜôóï
ãñçãïñüôåñá ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôïõ êéíçôÞñá, áð' üôé
ìðïñåßôå íá áöÞóåôå ôç ëáâÞ
ôïõ åêêéíçôÞñá åëåýèåñç.
¸ôóé ìðïñåßôå íá ôñáõìáôéóôåßôå.
– Ãéá ôçí åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá
ôñáâÞîôå áñãÜ óôç ëáâÞ ôïõ
åêêéíçôÞñá, ìÝ÷ñé íá ãßíåé
áéóèçôÞ ìßá áíôßóôáóç, êáôüðéí
ôñáâÞîôå ôç ìå öüñá.
– Ðñéí ôçí åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá
ðÜñôå üëá ôá áíôéêåßìåíá ðïõ
âñßóêïíôáé ðÜíù óôïí
êéíçôÞñá.
– Ïé áðåõèåßáò óõíäåìÝíåò
ëåéôïõñãéêÝò ìïíÜäåò üðùò
ìá÷áßñé êïðÞò, öôåñùôÞ, ìÝñç
êßíçóçò êôë. ðñÝðåé íá åßíáé
óôåñåùìÝíá ìå áóöÜëåéá.
! Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!
ÆçìéÝò óôï ìç÷Üíçìá!
Äåí åðéôñÝðåôáé íá ãßíïõí áëëáãÝò óôéò ñõèìßóåéò ôïõ êéíçôÞñá
ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ðñïêáôáñêôéêÜ
áðü ôï åñãïóôÜóéï.
Óýìâïëá óôï ìç÷Üíçìá
Óôïí êéíçôÞñá âñßóêïíôáé õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ðñïåéäïðïéçôéêÝò õðïäåßîåéò, ïé ïðïßåò ðáñéóôÜíïíôáé ìå óýìâïëá Þ åéêïíïãñÜììáôá. Ôá óýìâïëá Ý÷ïõí
áíáëõôéêÜ ôçí åîÞò óçìáóßá:
!
Ðñïóï÷Þ!
Ðñïåéäïðïßçóç ãéá
ðçãÞ êéíäýíïõ.
Ðñéí ôç èÝóç óå
ëåéôïõñãßá äéáâÜóôå
ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò!
Ðñïåéäïðïßçóç ãéá
êáõôÞ åðéöÜíåéá!
Ðñïåéäïðïßçóç
áðü äçëçôçñéþäåéò
áôìïýò!
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
ÅëëçíéêÜ
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôï ìç÷Üíçìá óå
âñï÷Þ!
Ïäçãßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôç ëåéôïõñãßá
ç äéÜñêåéá æùÞò ôïõ êéíçôÞñá
Þ áíôßóôïé÷á íá ðÜèåé æçìéÜ
ï êéíçôÞñáò.
Ç âåíæßíç åßíáé
åýöëåêôç!
¸ëåã÷ïò ðñéí
ôç ëåéôïõñãßá
¸ëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ëáäéïý
Óõíéóôþìåíá åßäç ëáäéïý
Ãåìßæåôå ôï ñåæåñâïõÜñ ìå áìüëõâäá
êáýóéìá!
ÊñáôÜôå ôá óýìâïëá áõôÜ óôï
ìç÷Üíçìá ðÜíôïôå óå åõáíÜãíùóôç êáôÜóôáóç.
Óôïé÷åßá êéíçôÞñá
Óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò
ðåñéãñÜöïíôáé äéÜöïñá ìïíôÝëá.
Ï ãñáöéêÝò ðáñáóôÜóåéò ìðïñïýí
íá áðïêëßíïõí óôéò ëåðôïìÝñåéåò
áðü ôï ìç÷Üíçìá ðïõ áãïñÜóáôå.
Óõãêñßíåôå ôçí åéêüíá 1 ìå ôï
ìç÷ÜíçìÜ óáò êáé åîïéêåéùèåßôå ì'
áõôü ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïý âñßóêïíôáé
ôá äéÜöïñá óôïé÷åßá ÷åéñéóìïý êáé
ïé äéáôÜîåéò ñýèìéóçò.
Åéêüíá 1
1 ÊáðÜêé ñåæåñâïõÜñ
2 ËáâÞ åêêßíçóçò
3 ÊáðÜêé ðëÞñùóçò ëáäéïý/
ÂÝñãá ìÝôñçóçò óôÜèìçò
4 KÜëõììá êéíçôÞñá
5 ÅîÜôìéóç
6 a) Ìðïõæß
b) Ìðïõæïêáëþäéï
7 ÄéáóêïñðéóôÞñáò
(áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
8 Ößëôñï áÝñá
9 Äéáêüðôçò On/Off
(áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
10 Ìï÷ëüò Choke
(áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
11 Êñïõíüò âåíæßíçò
(áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
Ðñïóï÷Þ!
Ôï ìç÷Üíçìá ðáñáäßäåôáé ÷ùñßò
êáýóéìá êáé ÷ùñßò ëÜäéá óôïí
êéíçôÞñá.
Áí ï êéíçôÞñáò ëåéôïõñãÞóåé
÷ùñßò åðÜñêåéá ëáäéïý, ìðïñåß
íá õðïóôåß óïâáñÞ æçìéÜ.
ÁõôÝò ïé æçìéÝò áðïêëåßïíôáé
áðü ôçí ðáñï÷Þ åããýçóçò.
 Ãåìßæåôå ìå ëÜäé ðñéí ôçí
åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá.
Ìçí ðáñáãåìßóåôå ìå ëÜäé.
Ôï äï÷åßï ëáäéïý Ý÷åé
÷ùñçôéêüôçôá ðåñ. 0,6 ëßôñá.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ëÜäéá ãéá
ôåôñÜ÷ñïíïõò êéíçôÞñåò ôçò
êáôçãïñßáò SF/SG/SH/SJ Þ
ðáñáðÜíù.
ÅðéëÝîôå ôï éîþäåò ôïõ ëáäéïý óå
óõíÜñôçóç ìå ôçí åîùôåñéêÞ
èåñìïêñáóßá áðü ôïí ðáñáêÜôù
ðßíáêá:
10w
a
20w
20
30
40
b 20w40, 20w50
15w40, 15w50
10w40
10w30
(ºC) -30º -20º -10º 0º 10º 20º 30º40º
a) ÓõãêåêñéìÝíï éîþäåò
b) Ðïëëáðëü éîþäåò
SAE30 óôïí ôýðï A êáé SAE 10W30 óôïí ôýðï B óõíéóôÜôáé ãéá ôç
ãåíéêÞ ÷ñÞóç óôçí êáíïíéêÞ
ðåñéï÷Þ èåñìïêñáóßáò.
Áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ëÜäé ìå Ýíá
ìåìïíùìÝíï éîþäåò, ðñÝðåé íá
åðéëåãåß áðü ôïí ðßíáêá ôÝôïéï
ëÜäé ãéá ôç ìÝóç èåñìïêñáóßá
óôçí ðåñéï÷Þ åöáñìïãÞò.
Ðñïóï÷Þ!
×ñçóéìïðïéþíôáò ëÜäé ÷áìçëÞò
ðïéüôçôáò Þ ëÜäé ãéá äß÷ñïíï
êéíçôÞñá, ìðïñåß íá ìåéùèåß
Ðñïóï÷Þ!
Óôïí Ýëåã÷ï ðñïóÝîôå íá ôïðïèåôÞóåôå ôï ìç÷Üíçìá ðÜíù
óå åðßðåäç åðéöÜíåéá ìå óâçóôü
ôïí êéíçôÞñá.
Åéêüíá 2
 Îåâéäþóôå ôï êáðÜêé ðëÞñùóçò
ëáäéïý (1) êáé óêïõðßóôå ôç
âÝñãá ìÝôñçóçò óôÜèìçò
ëáäéïý.
 ÅéóÜãåôå ôç ñÜâäï ìÝôñçóçò
óôÜèìçò ëáäéïý óôï óôüìéï
ðëÞñùóçò.
Âéäþóôå ôçí êáôÜ Ýíá ôÝôáñôï
ðåñéóôñïöÞò.
 Îåâéäþóôå ôç ñÜâäï ìÝôñçóçò
óôÜèìçò ëáäéïý.
 ÔñáâÞîôå ôç ñÜâäï ìÝôñçóçò
óôÜèìçò ëáäéïý êáé åëÝãîôå
ôç óôÜèìç ëáäéïý.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ç óôÜèìç
åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ, óõìðëçñþóôå áñãÜ ëßãï ëÜäé ùò ôï ðÜíù
óçìÜäé ”max” óôç âÝñãá.
 Ðñéí ôçí åêêßíçóç ôïõ êéíçôÞñá
âéäþóôå ôç âÝñãá ãåñÜ.
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí ðáñáãåìßóåôå ìå ëÜäé.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ óõìðëçñþóåôå ðïëý ëÜäé, ìðïñïýí íá
ðñïêëçèïýí æçìéÝò óôïí êéíçôÞñá, Ýêëõóç êáðíïý, äõóêïëßåò
åêêßíçóçò, íá ó÷çìáôéóôåß áéèÜëç
óôï ìðïõæß Þ íá ðåñÜóåé ëÜäé óôï
ößëôñï áÝñá.
Óõíéóôþìåíá êáýóéìá
! Êßíäõíïò!
– Ç âåíæßíç åßíáé õðü ïñéóìÝíåò
óõíèÞêåò Üêñùò åýöëåêôç êáé
åðéêßíäõíç ãéá Ýêñçîç.
– Óõìðëçñþíåôå êáýóéìá ìüíï
óå êáëÜ áåñéæüìåíï ðåñéâÜëëïí
êáé ìå óâçóôü ôïí êéíçôÞñá.
Ìçí êáðíßæåôå êáé óâÞíåôå üëåò
ôéò ðçãÝò áíÜöëåîçò óôï ðåñéâÜëëïí, üðïõ óõìðëçñþíåôå
âåíæßíç ïýôå óôïí ÷þñï áðïèÞêåõóçò ôùí êáõóßìùí.
89
ÅëëçíéêÜ
– Ìçí ðáñáãåìßæåôå ôï ñåæåñâïõÜñ (äåí åðéôñÝðåôáé íá
âñßóêåôáé âåíæßíç óôï óôüìéï
ðëÞñùóçò).
ÌåôÜ ôç óõìðëÞñùóç êáõóßìùí ðñïóÝ÷åôå íá åßíáé êëåéóìÝíï êáé áóöáëéóìÝíï ôï
êáðÜêé ôïõ äï÷åßïõ.
– ÐñïóÝîôå íá ìç ÷õèïýí êáýóéìá
êáôÜ ôç óõìðëÞñùóç êáõóßìùí.
Ôá ÷õìÝíá êáýóéìá Þ ïé áôìïß ôçò
âåíæßíçò ìðïñïýí íá áíáöëå÷ôïýí. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ýèçêáí
êáýóéìá, ðñïóÝîôå íá óôåãíþóåé
ç ðåñéï÷Þ, ðñïôïý åðáíåêêéíÞóåôå ôïí êéíçôÞñá.
– Áðïöåýãåôå ôçí åðáíåéëçììÝíç
Þ ôçí ìáêñÜ åðáöÞ ìå ôï äÝñìá
Þ ôçí åéóðíïÞ ôùí áôìþí.
!
–
–
–
–
–
–
Êßíäõíïò æçìéÜò óôïí
êéíçôÞñá!
Ìçí áíáìéãíýåôå ôá êáýóéìá
ìå ëÜäé.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí êáèáñÜ,
öñÝóêá êáé áìüëõâäá êáýóéìá.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíïí êáýóéìá
ìå áñéèìü ïêôáíßùí 87 êáé Üíù.
Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå êáýóéìï
ìå ôï ÷áñáêôçñéóôéêü E 85/E15!
Áðïèçêåýåôå êáýóéìá ìüíï óå
ðïóüôçôåò, ïé ïðïßåò ìðïñïýí
íá êáôáíáëùèïýí åíôüò
30 çìåñþí.
ÐñïóÝ÷åôå íá ìçí êáôáëÞîïõí
ñýðïé, óêüíç Þ íåñü ìÝóá óôï
ñåæåñâïõÜñ.
¸ëåã÷ïò óôÜèìçò âåíæßíçò
Ðñïóï÷Þ!
Ðñïôïý óõìðëçñþóåôå êáýóéìá,
áöÞíåôå ôïí êéíçôÞñá åðß ôïõëÜ÷éóôïí äýï ëåðôÜ íá êñõþóåé.
 Ðñïôïý áöáéñÝóåôå ôï êáðÜêé
ôïõ ñåæåñâïõÜñ êáé óõìðëçñþóåôå êáýóéìá, êáèáñßæåôå
ôçí ðåñéï÷Þ ãýñù áðü ôï
óôüìéï ðëÞñùóçò.
 Ãåìßæåôå ôï ñåæåñâïõÜñ ìÝ÷ñé
ðåñ. 2 åê. êÜôù áðü ôç âÜóç
ôïõ óôïìßïõ ðëÞñùóçò, ïýôùò
þóôå íá ìðïñåß íá äéáóôáëåß
ôï êáýóéìï.
90
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
Åêêßíçóç êéíçôÞñá
! Êßíäõíïò!
ÊñáôÜôå ôá ÷Ýñéá êáé ôá ðüäéá
ðÜíôïôå ìáêñéÜ áðü ôá êéíïýìåíá
ìÝñç. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå âïçèÞìáôá åêêßíçóçò ðïõ âñßóêïíôáé
õðü ðßåóç.
Ïé áôìïß åßíáé åýöëåêôïé.
! Êßíäõíïò!
Áêïëïõèåßôå üëåò ôéò õðïäåßîåéò
÷åéñéóìïý ôùí ïäçãéþí ÷åéñéóìïý
ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, óôï ïðïßï åßíáé
óõíáñìïëïãçìÝíïò ï êéíçôÞñáò
áõôüò.
Õðïäåßîåéò:
ÌåñéêÜ ìïíôÝëá äåí Ý÷ïõí
– Choke Þ áíôßóôïé÷á äéáóêïñðéóôÞñá:
Ï êéíçôÞñáò ðñïóáñìüæåôáé
áõôüìáôá óôçí åêÜóôïôå
äéáäéêáóßá åêêßíçóçò.
– êáìßá óêáíäÜëç ãêáæéïý:
Ï áñéèìüò óôñïöþí ñõèìßæåôáé
áõôüìáôá. Ï êéíçôÞñáò äïõëåýåé ðÜíôïôå ìå ôïí éäáíéêü
áñéèìü óôñïöþí.
Åéêüíá 3
Ðñïåôïéìáóßá ôïõ êéíçôÞñá
ãéá ôçí åêêßíçóç
Ìå êñýï êéíçôÞñá:
 ÖÝñôå ôç óêáíäÜëç ãêáæéïý
(1, áí õðÜñ÷åé) óôç èÝóç
.
Þ
 ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï Choke,
äçë. ôñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôïí
ìï÷ëü ôïõ Choke (10, Åéêüíá 1,
áí õðÜñ÷åé).
Þ
 ÐáôÞóôå ôïí äéáóêïñðéóôÞñá
(7, Åéêüíá 1, áí õðÜñ÷åé):
– óå èåñìïêñáóßåò ðÜíù áðü
10 °C: ðáôÞóôå 1–3 öïñÝò
– óå èåñìïêñáóßåò êÜôù áðü
10 °C: ðáôÞóôå 3–5 öïñÝò
Õðïäåßîåéò:
– ÊáôÜ ôï ðÜôçìá êëåßíåôå ôçí
ïðÞ åîáÝñùóçò óôçí êåöáëÞ
ôïõ äéáóêïñðéóôÞñá ìå ôï
äÜ÷ôõëï.
– Áí ï êéíçôÞñáò äåí îåêéíÜ,
îáíáðáôÞóôå ôïí
äéáóêïñðéóôÞñá.
Óå æåóôü êéíçôÞñá:
 ÖÝñôå ôç óêáíäÜëç ãêáæéïý
(1; áí õðÜñ÷åé) óôï MAX/
.
Õðüäåéîç
Åðßóçò óå æåóôü êéíçôÞñá ìðïñåß
íá åßíáé åíäå÷ïìÝíùò áðáñáßôçôï,
– íá ðáôÞóåôå ôï Choke
(áí õðÜñ÷åé)
Þ
– íá ðáôÞóåôå 1 öïñÜ ôïí äéáóêïñðéóôÞñá (áí õðÜñ÷åé).
Åêêßíçóç ìå äéÜôáîç
åêêßíçóçò ìå ôï ÷Ýñé
 Áíïßîôå ôïí êñïõíü âåíæßíçò
(11, Åéêüíá 1, áí õðÜñ÷åé).
 ÖÝñôå ôïí äéáêüðôç On/Off
óôïí êéíçôÞñá (9, Åéêüíá 1,
áí õðÜñ÷åé) óôç èÝóç ”On/I”.
 Óôáèåßôå ðßóù áðü ôï ìç÷Üíçìá, ðéÝóôå ôï ôüîï áóöáëåßáò
(2; áí õðÜñ÷åé) ðñïò ôá êÜôù
êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï ðñïò
ôï êïíôÜñé.
 ÔñáâÞîôå åëáöñÜ óôç ëáâÞ ôïõ
åêêéíçôÞñá (3), ìÝ÷ñé íá ãßíåé
áéóèçôÞ êÜðïéá áíôßóôáóç.
ÔñáâÞîôå êáôüðéí ãñÞãïñá êáé
äõíáôÜ, þóôå íá õðåñâëçèåß
ç óõìðßåóç êáé íá åìðïäéóôåß
ôï ”êëþôóçìá”. Áí ÷ñåéÜæåôáé
åðáíáëÜâåôå.
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí áöÞóåôå ôç ëáâÞ ôïõ
åêêéíçôÞñá íá åéóÝëèåé ðßóù
ìÝóá óôïí êéíçôÞñá.
ÏäçãÞóôå ôçí áñãÜ ðñïò
ôá ðßóù, þóôå íá áðïöåõ÷èåß
ôõ÷üí æçìéÜ óôïí åêêéíçôÞñá.
Åêêßíçóç ìå äéÜôáîç
çëåêôñéêÞò åêêßíçóçò
(áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï)
 Áðïìïíþóôå ôç óõóêåõÞ
öüñôéóçò áðü ôï äßêôõï ôïõ
ñåýìáôïò êáé ôï ìç÷Üíçìá.
 Áíïßîôå ôïí êñïõíü âåíæßíçò
(11, Åéêüíá 1, áí õðÜñ÷åé).
 ÖÝñôå ôïí äéáêüðôç On/Off
óôïí êéíçôÞñá (9, Åéêüíá 1,
áí õðÜñ÷åé) óôç èÝóç ”On/I”.
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
ÅëëçíéêÜ
 Óôáèåßôå ðßóù áðü ôï ìç÷Üíç-
 Êëåßóôå ôïí êñïõíü âåíæßíçò
ìá, ðéÝóôå ôï ôüîï áóöáëåßáò
(2; áí õðÜñ÷åé) ðñïò ôá êÜôù
êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï ðñïò
ôï êïíôÜñé.
 Ãõñßóôå ôï êëåéäß óôï êïíôÜñé
ïäÞãçóçò (4) ðñïò ôá äåîéÜ êáé
êñáôÞóôå ôï, ìÝ÷ñé íá áíÜøåé
ï êéíçôÞñáò.
– Ìßá ðñïóðÜèåéá åêêßíçóçò
ôï ðïëý 5 äåõôåñüëåðôá.
– Ðñéí ôçí åðüìåíç ðñïóðÜèåéá ðåñéìÝíåôå 20 äåõôåñüëåðôá.
(11, Åéêüíá 1, áí õðÜñ÷åé).
Õðüäåéîç
ÂãÜëôå ôï êëåéäß áíÜöëåîçò
(áí õðÜñ÷åé), üôáí óâÞóåôå Þ
åãêáôáëåßøåôå ôï ìç÷Üíçìá.
ÓõíôÞñçóç
! Êßíäõíïò!
Ðñéí ôçí åêôÝëåóç üëùí ôùí
åñãáóéþí, üðùò ð. ÷. åñãáóßåò
óõíôÞñçóçò êáé êáèáñéóìïý,
óâÞíåôå ôïí êéíçôÞñá êáé ôïí
áöÞíåôå íá êñõþóåé.
Ãéá íá åìðïäßóåôå ôçí áèÝëçôç
åêêßíçóç, ôñáâÜôå ðÜíôïôå ôï
ìðïõæïêáëþäéï áðü ôï ìðïõæß.
ÌåôÜ ôçí åêêßíçóç
ôïõ êéíçôÞñá
 ÖÝñôå ôç óêáíäÜëç ãêáæéïý (áí
õðÜñ÷åé) óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç:
= ãñÞãïñïò áñéèìüò
óôñïöþí êéíçôÞñá
= áñãüò áñéèìüò óôñïöþí
êéíçôÞñá
 ÐéÝóôå ôïí ìï÷ëü ôïõ Choke
(10, Åéêüíá 1, áí õðÜñ÷åé) ðñïò
ôá ìÝóá, ìüëéò æåóôáèåß
ï êéíçôÞñáò.
Ðñïóï÷Þ!
– Ï êéíçôÞñáò Ý÷åé ñõèìéóôåß
óùóôÜ áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ
áðü Üðïøçò áðüäïóçò êáé
êáôáíÜëùóçò. ÊÜèå áëëáãÞ
áõôþí ôùí ñõèìßóåùí ðñÝðåé
íá ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü
ôïí êáôáóêåõáóôÞ Þ áðü åîïõóéïäïôçìÝíï åîåéäéêåõìÝíï
ðñïóùðéêü.
– Óå ðåñßðôùóç ðïõ ðñÝðåé íá
ãåßñåôå ôïí êéíçôÞñá ãéá ôç
ìåôáöïñÜ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
ãéá ôïí Ýëåã÷ï Þ ãéá ôçí
áðïìÜêñõíóç ÷ëüçò, ôïí
ãÝñíåôå ðÜíôïôå Ýôóé, þóôå ôï
ìðïõæß íá äåß÷íåé ðñïò ôá ðÜíù,
þóôå íá ìçí ðñïêëçèåß âëÜâç
óôïí êéíçôÞñá áðü êáýóéìá Þ
ëÜäéá.
ÓôáìÜôçìá êéíçôÞñá
Åéêüíá 3
 ÁöÞóôå åëåýèåñï ôï ôüîï
áóöáëåßáò (áí õðÜñ÷åé).
Þ
 ÖÝñôå ôç óêáíäÜëç ãêáæéïý
(áí õðÜñ÷åé) óôï STOP/
.
Þ
 ÖÝñôå ôïí äéáêüðôç On/Off
óôïí êéíçôÞñá (9, Åéêüíá 1,
áí õðÜñ÷åé) óôç èÝóç ”Off/0”.
– Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðñÝðåé íá
áíôáðïêñßíïíôáé óôéò
áðáéôÞóåéò ðïõ êáèïñßóôçêáí
áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ.
– Ãé' áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï
ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ Þ áíôáëëáêôéêÜ åãêåêñéìÝíá áðü ôïí
êáôáóêåõáóôÞ.
Ïé åðéóêåõÝò åðéôñÝðåôáé
íá åêôåëïýíôáé áðïêëåéóôéêÜ
áðü åîåéäéêåõìÝíï óõíåñãåßï.
Ãéá íá äéáôçñçèåß ç õøçëÞ
áðüäïóç, åßíáé áðáñáßôçôïé
ôáêôéêïß Ýëåã÷ïé êáé êáôüðéí
ñõèìßóåéò ôïõ êéíçôÞñá.
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç äéáóöáëßæåé
ìáêñÜ äéÜñêåéá ëåéôïõñãßáò.
Ç áðáñáßôçôç óõ÷íüôçôá óõíôÞñçóçò êáé ôï åßäïò ôùí ðñïò åêôÝëåóç
åñãáóéþí äßíïíôáé óôïí ðáñáêÜôù
ðßíáêá. Ç óõ÷íüôçôá óå þñåò
ëåéôïõñãßáò Þ áíôßóôïé÷á ôá ëïéðÜ
÷ñïíéêÜ óôïé÷åßá ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé, áíÜëïãá ìå ðïéï ÷ñïíéêü
óçìåßï öèÜíåé íùñßôåñá.
ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá õðü äõó÷åñåßò
óõíèÞêåò áðáéôïýíôáé óõ÷íüôåñåò
óõíôçñÞóåéò.
Óôï ôÝëïò ôçò óåæüí áðåõèýíåóôå
óå åîåéäéêåõìÝíï óõíåñãåßï ãéá ôïí
Ýëåã÷ï êáé ôç óõíôÞñçóç ôïõ
ìç÷áíÞìáôïò.
Ðñüãñáììá óõíôÞñçóçò
Åñãáóßá óõíôÞñçóçò
ÌåôÜ ôéò
ðñþôåò 5 þñåò
ëåéôïõñãßáò
Ðñéí áðü
êÜèå ÷ñÞóç Þ
áíÜ 5 þñåò
Êáèáñßóôå ôï êÜëõììá
ôïõ êéíçôÞñá

¸ëåã÷ïò ëáäéþí êéíçôÞñá

ÁëëÜæåôå ôï ëÜäé ôïõ
êéíçôÞñá
¸ëåã÷ïò ößëôñïõ áÝñá
ÓõíôÞñçóç ößëôñïõ áÝñá

Ìßá öïñÜ
êÜèå óåæüí Þ
áíÜ 25 þñåò
Ìßá öïñÜ
êÜèå óåæüí Þ
áíÜ 50 þñåò
1)

Ìßá öïñÜ êÜèå
óåæüí Þ áíÜ
100 þñåò

2)
91
ÅëëçíéêÜ
Åñãáóßá óõíôÞñçóçò
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
ÌåôÜ ôéò
ðñþôåò 5 þñåò
ëåéôïõñãßáò
Ðñéí áðü
êÜèå ÷ñÞóç Þ
áíÜ 5 þñåò
Ìßá öïñÜ
êÜèå óåæüí Þ
áíÜ 25 þñåò
Ìßá öïñÜ
êÜèå óåæüí Þ
áíÜ 50 þñåò
Ìßá öïñÜ êÜèå
óåæüí Þ áíÜ
100 þñåò

¸ëåã÷ïò ìðïõæéþí
ÓõíôÞñçóç ìðïõæéþí

ÁëëÜîôå ôï ößëôñï
ôçò âåíæßíçò

Êáèáñéóìüò/ÁëëáãÞ ôïõ
ößëôñïõ åíåñãïý Üíèñáêá
2)
Êáèáñéóìüò ðåñéï÷Þò
åîÜôìéóçò
1)
2)
Óå âáñéÜ öüñôùóç Þ óå õøçëÝò èåñìïêñáóßåò ðåñéâÜëëïíôïò.
ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá óå óêïíéóìÝíï ðåñéâÜëëïí êáèáñßæåôå óõ÷íüôåñá.
¸ëåã÷ïò ëáäéïý
 ÅëÝã÷åôå ôç óôÜèìç ëáäéïý
ðñéí áðü êÜèå åêêßíçóç
êéíçôÞñá.
 ÐñïóÝ÷åôå, íá ôçñåßôáé ðÜíôïôå
ç óùóôÞ óôÜèìç ëáäéïý.
Âë. ”¸ëåã÷ïò óôÜèìçò ëáäéïý”.
ÁëëáãÞ ëáäéïý
!
Êßíäõíïò!
Ôá ðáëéÜ ëÜäéá êéíçôÞñùí ìðïñýí
íá ïäçãÞóïõí óå êáñêßíï ôïõ
äÝñìáôïò, üôáí Ýñ÷ïíôáé óõ÷íÜ
êáé ãéá ìáêñüôåñï äéÜóôçìá
óå åðáöÞ ìå ôï äÝñìá.
Ðáñüëï ðïõ áõôü åßíáé áðßèáíï,
åöüóïí êáíåßò äåí Ýñ÷åôáé óå
êáèçìåñéíÞ åðáöÞ ìå ðáëéÜ
ëÜäéá, óáò óõíéóôïýìå ùóôüóï
ìåôÜ ôçí åñãáóßá ìå ðáëéÜ ëÜäéá
íá ðëÝíåôå ó÷ïëáóôéêÜ üóï ôï
äõíáôüí óõíôïìüôåñá ôá ÷Ýñéá
óáò ìå óáðïýíé êáé íåñü.
Ðñïóï÷Þ!
ÁäåéÜæåôå ôá ëÜäéá, üóï ï êéíçôÞñáò åßíáé áêüìá æåóôüò, áëëÜ ü÷é
ðëÝïí êáõôüò (óôçí ðåñßðôùóç
áõôÞ ôá ëÜäéá åêñÝïõí ãñÞãïñá
êáé ðëÞñùò).
Åéêüíá 4
 ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ðëÞñùóçò
ëáäéïý (1).
 ÁöÞíåôå ôï ëÜäé íá ôñÝîåé
óå êáôÜëëçëï äï÷åßï:
– Áíïßîôå ôç âßäá êÝíùóçò
ëáäéïý (2) Þ áíôßóôïé÷á (3) –
áíÜëïãá ìå ôçí ðáñáëëáãÞ
Þ
92

– ãÝñíïíôáò ôï ìç÷Üíçìá óôï
ðëÜé (ìåñéÜ ìå ôï ößëôñï
áÝñá ðñïò ôá ðÜíù).
! Êßíäõíïò!
Ðñïôïý ãåßñåôå ôï ìç÷Üíçìá ãéá
ôçí êÝíùóç ôïõ ëáäéïý áöÞíåôå
ôïí êéíçôÞñá íá äïõëÝøåé, ìÝ÷ñé
íá áäåéÜóåé ôï ñåæåñâïõÜñ.
 Îáíáâéäþóôå ôç âßäá êÝíùóçò
ëáäéïý (áí ôçí Ý÷åôå Þäç áðïìáêñýíåé) êáé óößîôå ôçí ãåñÜ.
 Ãåìßóôå ôï äï÷åßï ëáäéïý
ìå ôï óõíéóôþìåíï ëÜäé êáé
åëÝãîôå ôç óôÜèìç ëáäéïý.
 Îáíáóôåñåþóôå ôï êáðÜêé
ðëÞñùóçò ëáäéïý.
Õðüäåéîç
Áðïóýñåôå ôá ðáëéÜ ëÜäéá ðÜíôïôå
óýìöùvá ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò.
ÓõíéóôÜôáé íá öÝñíåôå ôá ðáëéÜ
ëÜäéá óå óôåãáíü äï÷åßï óå êÜðïéï
ÊÝíôñï ÓõëëïãÞò ðáëéþí ëáäéþí.
Ìçí ôï áðïóýñåôå óôá ëïéðÜ
áðïññßììáôá ïýôå íá ôï ÷ýóåôå
óôï Ýäáöïò êáé íá ôï áöÞóåôå
íá áðïññïöçèåß áðü ôï áõôü.
ÓõíôÞñçóç ôïõ ößëôñïõ
áÝñá
Ôï ëåñùìÝíï ößëôñï áÝñá ðåñéïñßæåé ôç ñïÞ ôïõ áÝñá óôï êáñìðéñáôÝñ. Ãéá ôçí ðñüëçøç ëáíèáóìÝíçò ëåéôïõñãßáò ôïõ êáñìðõñáôÝñ, èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé/
áëëÜæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï áÝñá.
Óå ðïëý óêïíéóìÝíï ðåñéâÜëëïí
ìðïñïýí íá åßíáé áðáñáßôçôåò
óõ÷íüôåñåò óõíôçñÞóåéò.
Ôï ÷Üñôéíï ößëôñï äåí ìðïñåß íá
êáèáñéóôåß êáé ðñÝðåé íá áëëÜæåôáé
óýìöùíá ìå ôç óõ÷íüôçôá óõíôÞñçóçò.
!
Êßíäõíïò!
Ãéá ôïí êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ
áÝñá ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ðïôÝ
âåìæßíç Þ äéáëýôåò ìå ÷áìçëü
óçìåßï áíÜöëåîçò. ÕðÜñ÷åé
êßíäõíïò ðõñêáúÜò Þ Ýêñçîçò.
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí áöÞíåôå ðïôÝ ôïí êéíçôÞñá
íá äïõëÝøåé ÷ùñßò ôï ößëôñï
áÝñá. ÂëÜâç óôïí êéíçôÞñá Þ
áõîçìÝíç öèïñÜ ôïõ êéíçôÞñá
èá ìðïñïýóå íá åßíáé ôï áðïôÝëåóìá.
Åéêüíá 5
Týðïò A:
 ÓôñÝøôå ôï êÜëõììá ôïõ
ößëôñïõ áÝñá (1) áíôßèåôá
ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý (ðñïò ôá áñéóôåñÜ)
êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò ôá ðßóù.
 ÁöáéñÝóôå ôï óôïé÷åßï ôïõ
÷Üñôéíïõ ößëôñïõ (3).
 Êáèáñßóôå ôï êÜëõììá ôïõ
ößëôñïõ áÝñá (1) êáé ôç
öëÜíôæá ôïðïèÝôçóçò (4).
 ÔïðïèåôÞóôå êáéíïýñãéï óôïé÷åßï ÷Üñôéíïõ ößëôñïõ óôï
êÜëõììá ôïõ ößëôñïõ áÝñá.
Ïäçãßåò ÷åéñéóìïý ÊéíçôÞñáò
 ÐéÝóôå ôá áõôéÜ óõãêñÜôçóçò
(2) ôïõ êáëýììáôïò ôïõ ößëôñïõ áÝñá óôéò ó÷éóìÝò óõãêñÜôçóçò (5) ôçò öëÜíôæáò
ôïðïèÝôçóçò êáé óôñÝøôå ôá
óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý (ðñïò ôá äåîéÜ) ìÝ÷ñé
ôï ôÝñìá.
 ÐñïóÝîôå ôç óùóôÞ åöáñìïãÞ
ôïõ êáëýììáôïò ôïõ ößëôñïõ
áÝñá!
Týðïò B:
 ÐéÝóôå óôá áõôéÜ óõãêñÜôçóçò
(2) ôïõ êáëýììáôïò ößëôñïõ
áÝñá (1) êáé âãÜëôå ôï êáðÜêé.
 ÁöáéñÝóôå ôï óôïé÷åßï ôïõ
÷Üñôéíïõ ößëôñïõ (3).
 ×ôõðÜôå ôï óôïé÷åßï áðü ÷áñôß
ðïëëÝò öïñÝò åëáöñÜ ðÜíù
óå óêëçñÞ åðéöÜíåéá, þóôå
íá áðïìáêñõíèïýí ïé ñýðïé
Þ åêöõóÜôå ôïõò ñýðïõò ìå
ðåðéåóìÝíï áÝñá ìÝóá áðü
ôï ößëôñï.
Ìçí ðñïóðáèÞóåôå ðïôÝ íá
áðïìáêñýíåôå ôïõò ñýðïõò
ìå âïýñôóéóìá, ãéáôß Ýôóé ïé
ñýðïé èá ôñßâïíôá ìüíï
âáèýôåñá ìÝóá óôéò ßíåò.
ÁëëÜæåôå ôï óôïé÷åßï áðü ÷áñôß,
üôáí åßíáé õðåñâïëéêÜ ëåñùìÝíï.
 ÅðáíáôïðïèåôÞóôå ôï óôïé÷åßï
÷Üñôéíïõ ößëôñïõ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá:
– ÐéÝóôå ôá êÜôù áõôéÜ óõãêñÜôçóçò ôïõ êáëýììáôïò
ößëôñïõ áÝñá óôéò êÜôù
ó÷éóìÝò óõãêñÜôçóçò
ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ößëôñïõ
áÝñá (4).
– ÐéÝóôå ôï êÜëõììá ôïõ
ößëôñïõ áÝñá ðñïò ôá ðÜíù,
ìÝ÷ñé íá êïõìðþóïõí ôá
ðÜíù áõôéÜ óõãêñÜôçóçò (2)
óôéò ðÜíù ó÷éóìÝò óõãêñÜôçóçò (5).
 ÐñïóÝîôå ôç óùóôÞ åöáñìïãÞ
ôïõ êáëýììáôïò ôïõ ößëôñïõ
áÝñá!
ÅëëçíéêÜ
ÓõíôÞñçóç ôïõ ìðïõæéïý
! Êßíäõíïò!
ÁöÞíåôå ôïí êéíçôÞñá íá
êñõþóåé. Ìçí êÜíåôå äïêéìÝò
áíÜöëåîçò ìå âãáëìÝíï ôï
ìðïõæß. Ìçí áíÜ-âåôå ôïí
êéíçôÞñá ìå âãáëìÝíï ôï ìðïõæß.
Ãéá íá ëåéôïõñãåß óùóôÜ ï êéíçôÞñáò ðñÝðåé íá Ý÷åé ñõèìéóôåß
óùóôÜ ç áðüóôáóç ôùí
çëåêôñïäßùí ôïõ ìðïõæéïý êáé
íá åßíáé åëåýèåñá áðü ñýðïõò.
Åéêüíá 6
 ÔñáâÞîôå ôï ìðïõæïêáëþäéï
(1) áðü ôï ìðïõæß êáé îåâéäþóôå
ôï ìðïõæß (2) ìå ìðïõæüêëåéäï.
 ÅëÝãîôå ïðôéêÜ ôï ìðïõæß.
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôï ìðïõæß
óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷åé
åìöáíÞò öèïñÜ Þ üôáí Ý÷åé
æçìéÜ ï ìïíùôÞò.
 Êáèáñßóôå ôï ìðïõæß ìå óõñìáôüâïõñôóá, óå ðåñßðôùóç ðïõ
ðñÝðåé íá åðáíá÷ñçóéìïðïéçèåß åê íÝïõ.
 ÌåôñÞóôå ôçí áðüóôáóç ôùí
çëåêôñïäßùí ìå ößëåñ.
Ñõèìßóôå ôçí áðüóôáóç åíäå÷ïìÝíùò ëõãßæïíôáò ôï ðëáúíü
çëåêôñüäéï. Ç áðüóôáóç ôùí
çëåêôñïäßùí ðñÝðåé íá åßíáé
0,70–0,80 mm (Åéêüíá 7).
 ÅëÝãîôå áí åßíáé ç ôóéìïý÷á ôïõ
ìðïõæéïý óå êáëÞ êáôÜóôáóç,
âéäþóôå êáôüðéí ôï ìðïõæß ìå ôï
÷Ýñé, þóôå íá áðïöýãåôå æçìéÜ
óôï óðåßñùìá.
 ¼ôáí ôï ìðïõæß åßíáé óùóôÜ
âéäùìÝíï ìå ôï ÷Ýñé, óößîôå
ôï ìå ìðïõæüêëåéäï.
Ðñïóï÷Þ!
Ìçí ðáñáóößîåôå ôï ìðïõæß.
ÐñïóÝîôå ôéò áêüëïõèåò ôéìÝò
ãéá ôï óößîéìï ôïõ ìðïõæéïý
ìå ìðïõæüêëåéäï:
– íÝï ìðïõæß ôï ðïëý
1/ ðåñéóôñïöÞò,
2
– ìåôá÷åéñéóìÝíï ìðïõæß ôï ðïëý
1/ – 1/ ðåñéóôñïöÞò.
8
4
¸íá ìç óùóôÜ óöéãìÝíï ìðïõæß
ìðïñåß íá æåóôáèåß õðåñâïëéêÜ
êáé íá åðéöÝñåé æçìéÜ óôïí
êéíçôÞñá.
ÓõíôÞñçóç ôïõ ößëôñïõ
åíåñãïý Üíèñáêá/ößëôñïõ
âåíæßíçò
ÁõôÝò ôéò åñãáóßåò óõíôÞñçóçò
ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé ìüíï óå
åîåé&aum