Ankastre Ürünler
Bosch’ta her þey yaþam kalitenizi yükseltmek için…
Bosch’ta her ürün, sadece bugünkü deðil, gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek þekilde tasarlanır ve üretilir.
Hayatın büyük bir bölümünün geçtiði mutfaklara kusursuz teknoloji, yüksek verim, iþlevsel estetik ve tartıþılmaz
kaliteyi getiren Bosch; soðutucudan mikrodalgaya, fırından ocaða, çamaþır makinesinden davlumbaza, bulaþık
makinesinden küçük ev aletlerine kadar tüm ürünleri ile hayat kalitesini yükseltecek ayrıntılarla donatılmıþtır ve
size güvenebileceðiniz tüm çözümleri sunar.
Bosch çaðrı
yönetim merkezi
444 6 333
Türkiye’nin en yaygın servis aðı
Üç yıl garanti kapsamına giren Bosch
ürünleri: Soðutucular, derin dondurucular, çamaþır makineleri, kurutma
makineleri, bulaþık makineleri,
fırınlar, mikrodalga fırınlar, klimalar,
þofbenler, termosifonlar ve kombiler.
BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul
08/2008
www.boschevaletleri.com
Yetkili Satıcı
Üretici firmanın, broþürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini
geliþtirmek amacıyla yaptıðı deðiþiklikleri ve baskıdan doðabilecek farklılıkları Bosch
Çaðrý Yönetim Merkezi’nden veya yanı baþınızdaki Bosch Bayisi’nden öðrenebilirsiniz.
Ankastre Ürünler
Bosch ankastre ürünler için, çekici yapıları en
modern teknik ve iþlevsellikle birleþtirerek yeni
bir çizgi geliþtirmek istiyorduk. Ve sonunda
hayalimize ulaþtık. Sonuç; mutfaðınız için temin
edebileceðiniz olaðandıþı bir ünite dizaynı!
Çünkü her þeyin birbirine uyum saðlaması
güzeldir.
Robert Sachon
Bosch Marka Dizayn Yöneticisi
Mutfaðınızda daha fazla konfor…
Ankastre ürünlere bir mutfak yatırımı olarak bakan Bosch, tüm ankastre ürünlerini, sadece bugünkü deðil
gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek þekilde tasarlıyor ve üretiyor. Bosch, hayatın büyük bir
bölümünün geçtiði mutfaklara, kusursuz teknoloji, yüksek verim, iþlevsel estetik ve tartıþılmaz kaliteyi
ankastre cihazlarıyla getiriyor. Soðutucudan mikrodalgaya, fırından ocaða, çamaþır makinesinden
davlumbaza, kurutma makinesinden bulaþık makinesine kadar tüm Bosch ankastre ürünler yaþam kalitenizi
yükselten ayrıntılarla donatılıyor. Size daha çok zaman yaratmak, yaþamınıza keyif katmak için…
2
3
Bir geleceðin önce bir geçmiþe ihtiyacı vardır.
Bosch, 75 yıldır ev aletlerinde güven, kalite ve teknolojiyi temsil eder.
Bosch, ev aletleri pazarına, 1933 Leipzig ilkbahar fuarında, silindir þeklindeki soðutucusuyla
girdi. Soðutucunun geliþimi devam ederken Bosch ürün yelpazesini iyice geniþletti. Ýlk
soðutucuları, 1952'den itibaren "yeni çað" isimli mutfak aletleri, 1958'de çamaþır
makineleri ve 1964'de ilk Bosch bulaþık makineleri izledi. Tüm ürünler her geçen gün
geliþtirildi ve kullanım alanları geniþletildi. Estetik, ekonomik, kullanıþlı, teknolojik ev
aletleri üreten Bosch, ürünlerinin öncelikle çevre dostu olmasına dikkat etti.
Çünkü Avrupa'nın 1 numaralı ev aletleri üreticisi olmak, önce insan demekten geçiyor.
Bosch Ev Aletleri'nin kurucusu Robert Bosch, Bosch'un üretimde kullandıðı tekniði þu
sözleriyle özetlemiþtir: "Ancak en iyi niyetlerle, en kaliteli hammaddeler, en ileri üretim
teknolojileri kullanılarak ve her aþamada titiz testlerden geçirilerek üretilen bir ürün,
Bosch adını taþımaya layıktır." Ýþte bu nedenle, Bosch'un imzasını attıðı her yeni buluþ,
getirdiði her yenilik, her ürün, yaþamı daha kolay, daha keyifli hale getirmeyi amaçlar.
75 yıllık mutfak tecrübesi!
Bosch, evlerimiz için 75 yıldır profesyonel ürünler geliþtiriyor. Günlük iþleri kolaylaþtıran,
enerji ve su tüketimi saðlayarak çevreyi koruyan büyük ve küçük ev aletleri Bosch
kalitesiyle evlerimize giriyor ve hayatımız Bosch'la þekilleniyor: VitaControl sayesinde
daha uzun süreli tazelik saðlayan ve en az elektrik harcayan A+ soðutucular; VarioSpeed
fonksiyonu ile çok sessiz ve iki kat hızlı yıkarken %100 mükemmellik saðlayan bulaþık
makineleri; daha hızlı, rahat ve güvenli bir þekilde yemek yapmayı saðlayan PowerBoost
fonksiyonlu ocaklar; yemeklerin daha hızlı ve kusursuz bir þekilde hazırlanmasını saðlayan
ev aletleri...
Mutfakta vakit geçirmeyi keyfe dönüþtüren Bosch'la her gün güzelleþiyor. Artık arkadaþlarla
dıþarıda buluþmak yerine, Bosch'la evde sıcacık anlar geçirmek tercih ediliyor. Çünkü
enfes kokan kahve, yanında sıcacık bir dilim kekle evinizin sıcak, rahat ortamında her
þey çok daha keyifli. Üstelik sadece kahve deðil, en kaliteli espresso, kremalı Latte
Macchiato, nefis bir çay ya da taze ve sıcak kakao spesiyalitesi; ne isterseniz Bosch her
türlü ev aletiyle yardımınıza koþuyor.
Tüm gün boyunca Bosch'la sizinle...
Ev aletlerinde 75 yıl.
4
5
Baþlangıçtan itibaren
Robert Bosch, 1886'da Hassas Mekanik ve Elektrik Cihaz Mühendisliði
Atölyesi’nde çalıþmaya baþladıðı ilk andan itibaren, þirketini dünyanın en
büyük ve en çok bilinen þirketlerinden biri haline getiren ileri teknolojiyi
geliþtirirken kendini, sosyal sorumluluðun gereklerini de üstlenmeye adadı.
En ekolojik aletlerin aynı zamanda en iyi performansı gösterenler olduðuna
inanan Bosch, her devirde çevre dostu ürünler yaratmaya devam etti. Þimdi
de Bosch, dünya üzerindeki en verimli ev aletlerini tasarlıyor ve geliþen
teknolojiyle ürün gamını sürekli yeniliyor.
Bosch, son 17 yılda çamaþır makinelerinde %67, bulaþık makinelerinde
%57 oranında su; soðutucu grubunda %80'e varan, fırınlarda ise %31
oranında enerji tasarrufu saðlamayı baþarmıþtır.
1990-2007 yıllarında Bosch ürünlerinde su ve enerji tüketim oranları
karþılaþtırma tablosu
1990’da su
tüketimi
Bosch ve Çevre
1964’te kurulan Robert Bosch Vakfı,
Robert Bosch þirketinin hisse sermayesinin
%92’sini elinde bulunduran kâr amacı
gütmeyen bir vakıftır.
6
2007’de su
tüketimi
Tasarruf
Çamaþır makinesi
21,2 l
7l
%67
Bulaþık makinesi
28,1 l
12 l
%57
1990’da enerji
tüketimi
2007’de enerji
tüketimi
Tasarruf
Buzdolabı
0,53 kwh
0,11 kwh
%79
Dondurucu
0,76 kwh
0,19 kwh
%75
Dondurucu buzdolabı
0,57 kwh
0,22 kwh
%61
1,1 kwh
0,76 kwh
%31
Bulaþık makinesi
1,74 kwh
1,05 kwh
%40
Çamaþır makinesi
0,27 kwh
0,17 kwh
%37
Fırın
7
10–23
10–23
62–73
OCAKLAR
ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ
MÝKRODALGA FIRINLAR
TEKNÝK ÇÝZÝMLER
58–61
92–111
8
48–57
78–91
92–111
48– 57
SOÐUTUCULAR
DAVLUMBAZLAR VE
ASPÝRATÖRLER
58–61
74–77
78–91
24–47
74 –77
24–47
BULAÞIK MAKÝNELERÝ
62–73
FIRINLAR
9
Baþkasının sizin için yemek piþirmesinden
daha güzel ne olabilir ki?
CookControl özelliði ile donatılmıþ
yeni bir Bosch fırına sahip olmak...
Tasarım konusunda Bosch’tan önemli bir itiraf!
Bu fırının bir stereo sistemiyle baðlantılı olduðunu mu düþündünüz? Haklısınız,
çünkü bir Hi-fi cihazını andırıyor; ancak sade ve sınırsız bir güzelliðe sahip! Kumanda
elemanlarının zarif çerçevesi; köþeli, düz tutamak ve mükemmel yapıdaki çelik
kaplamalar birbirini tamamlıyor. Tıpkı iyi bir müzik eseri gibi uyumlu bir bütünlük
sergiliyor!
10
11
Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir!
Gömülebilir düðmeler
Yüksek kalitede çelikten oluþan gömülebilir düðmeler ve mat çerçeveler,
tuþları ve düðmeleri belirginleþtirmektedir. Düðmelerin yanı sıra köþeli çelik
tutamak da kusursuz dökümü sayesinde fırının genel tasarımıyla mükemmel
bir uyum sergilemektedir.
XXL fırın ve aksesuarları
Dıþtan zarif görünüm, içte mükemmel geniþlik sadece Bosch’ta!
Daha büyük ve daha fazla piþirme
Büyük davetler için: XXL derin tepsi
saðlayan XXL geniþ fırın tepsisi
Damak tadı hassas misafirlerinize, mü-
Bosch XXL fırın tepsileri, size klasik tepsi-
kemmel lezzetler sunmanıza yardımcı
lerden %10 daha fazla kullanılabilir alan
olacak bu derin tepsiler sayesinde adınız,
sunmaktadır. Bu da, bundan sonra pas-
davetine kesinlikle gidilmesi gerekenler
talarınızın daha büyük olacaðı anlamına
listesinin en üst sırasına yazılacak...
gelir. Çocuklarınız iþte buna çok sevine-
12 tane Créme brülée veya sütlaç kasesi
cek... Üstelik tepsilerin darbelere karþı
için uygun olan bu profesyonel tepsiyle,
dayanıklı granit emayeyle kaplanması
büyük davetlere hazırlanmak sizin için
sayesinde piþirme sonrası yapılan temiz-
çok daha kolay olacak! Çünkü size klasik
lik iþlemi, fırının kullanım ömrü boyunca
tepsilerden yaklaþık 2 kat daha fazla
sizin için bir çocuk oyuncaðı olacak!
hacim sunar. Üstelik darbelere karþı
dayanıklı granit emaye kaplaması ile
temizleme kolaylıðı saðlar.
12
13
Hızlı ön ısıtma
Elektronik saat
Hızlı ön ısıtma, yüksek enerji tüketimi ol-
Ekranda dijital olarak gözüken saat; alarm
maksızın ön ısıtma sırasında %40 oranın-
ile baþlatma ve durdurma fonksiyonlarını
da zamandan tasarruf saðlar. Ýki farklı
zahmetsizce gerçekleþtirmenizi saðlar.
seçenek olarak sunulur:
Konfor fırın aydınlatması ve softlight
Otomatik hızlı ısıtma:
fonksiyonu
Bu seçenekte cihaz, istenilen sıcaklıða
Konfor fırın aydınlatması, fırın iç yüzeyi-
Sürgülü fırın kapaðı
Diyalog elektronik ekran
eriþtiðinde seçilen ısıtma türüne kendili-
nin özel bir parlaklıkla aydınlanmasını
Çekmeceli fırın kapaðı, size konfor ve
Bu ekranla hiçbir aksilik olmaz! Sembol
ðinden geçiþ yapar.
saðlar. Özellikle birden fazla tepsi kullanıl-
güvenlik sunar. Özellikle tezgâh altına
ve metin göstergeli diyalog elektronik ek-
Manuel hızlı ısıtma:
dıðında piþen gıdaları net bir þekilde gör-
monte edilen fırınlarda yemeklerin rahat
ran sayesinde fırınınız size menüleri hazır-
Manuel hızlı ısıtma sisteminde cihaz,
menize yardımcı olur. Konfor aydınlatma
ve güvenli bir þekilde içeri sürülmesini
lamanızda profesyonel bir aþçı gibi eþlik
sayesinde, kontrol amacıyla fırının kapa-
ve çıkarılmasını saðlar. Ayrıca yaklaþık
eder. Siz menüyü seçersiniz; o sizinle
Tamamen cam iç kapak
ðını açmak zorunda kalmadıðınız gibi, bu
12 cm’lik bir açıklıkta kendiliðinden ses-
birlikte düþünür. Örneðin otomatik olarak
Yeni geliþtirilen tümü cam ile kaplı kapı
nedenle yemeklerinizde oluþabilecek ak-
sizce kapanır. Üstelik düz yan panelleri
ısıtma türünü ve sıcaklıðı ayarlar. Bunun
içi sayesinde, hem temizlik çok kolaylaþır
saklıkları da önlemiþ olursunuz. Softlight
sayesinde kolayca temizlenebilir.
için sadece yemeðin türü ve aðırlıðını
Sembol gösterge
hem de üzerine, piþirme yapılan sıcak
fonksiyonu ise, fırın aydınlatmasını ha-
girmeniz yeterlidir. Böylece Bosch fırınlar
Sembol göstergeli saat ekranı, elektronik
tepsi konarak gerekli kontrol iþlemleri
fifçe kısıp açabilmenizi saðlar. Böylece
diyalog elektronik ekranı sayesinde,
saat fonksiyonunun yanı sıra size ekran-
gerçekleþtirilebilir.
sadece yemeðinizi deðil, mutfaðınızı da
yemeklerinizi adeta kendiliðinden piþir-
da ısıtma türlerine yönelik sembollerle
doðru bir þekilde ıþıklandırırsınız.
meye baþlar.
baþka bilgiler de sunar.
ısıtma türüne geçiþ yapmanız için sizi bir
ikaz sesiyle uyarır.
Pyrolytic temizleme sistemi (ultra
temizlik)
Program otomatiði
Sadece Bosch’ta bulunan Pyrolytic kendi
Ýstekleriniz bizim için bir emirdir! Balık,
kendini temizleme sistemiyle fırınınızda
kızartma veya güveç fark etmez, siz nasıl
Teleskopik tepsi sistemi
isterseniz öyle hazır olur! Program otoma-
Yemekler için uygulama önerileri
tiði ile her türlü yemeði; su ekleme, kontrol
Elektronik ayar önerileri, size yemekleri-
Yeni tepsi askı sistemi
Soðuk fırın camı
ultra temizlik saðlamanız mümkün. Tek
En üst düzeyde emniyet için tasarlanan
bir düðmeye bastıðınızda fırınınız otoma-
özel izolasyonu ve dörtlü cam katmanı
tik olarak kendi temizliðini saðlamıþ olur!
Rahatınıza bakın! Çünkü teleskopik
etme veya karıþtırma zahmeti olmaksızın
nizi hazırlamada deðerli ipuçları verir.
Yeni tepsi askı sistemi sayesinde tepsile-
sayesinde, fırın ön camındaki sıcaklık,
Bu sistemde çok yüksek bir ısıyla fırın
tepsiler sayesinde ızgara ve tepsilerin
hazırlayabilirsiniz. Kendi yemek tarifleri-
Örneðin fırınınız, basit sembollerle size
rinizi raflar içinde çok daha rahat hareket
hissedilebilir oranda azaldı! Bosch fırın-
içindeki kir, küle dönüþmektedir. Size de
kullanımı daha rahat, kolay ve güvenli!
niz dıþında taze veya dondurulmuþ gıda-
yemeðin hangi çeþit kapta (açık veya
ettirebilirsiniz. Üstelik klips sistemi, askı-
larda artık ön cam ısısı en fazla 50°C’ye
sadece minik bir fırçayla külü fırının için-
Hareket esnasında raylar, tepsilerin ve
lar için de program hafızasına daha önce
kapalı) daha iyi piþeceði hakkında öneri-
ların kolayca çıkarılıp takılabilmesini sað-
ulaþıyor, hatta bu deðer bazı fırınlarda
den süpürmek kalır. Üstelik bu teknik;
ızgaraların rahatça dıþarı çekilmesine
kaydettiðiniz 26 farklı piþirme programın-
ler sunar. Bu bilgiler doðrultusunda,
lar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir.
40°C’ye kadar düþüyor. (Alt/üst ısıtma
fırın içi, fırın tepsisi ve ızgara için de kulla-
yardımcı olur. Böylece elinizi yakma
dan birini seçebilirsiniz! Böylece yemek-
(piþirme süresi açısından) her türlü
Ayrıca askılar bulaþık makinesinde de
türünde ve 200°C’lik sıcaklıkta, 1 saatlik
nılabilir. Böylece size daha fazla zaman
ihtimaliniz de en aza iner.
ler kendiliðinden piþecek ve size sadece
yemeði vaktinde servis edebilmeniz için
yıkanabilir. Bu sistemle fırın içindeki
piþirme sonrasındaki ısı deðeridir.)
kalır.
yemeðin tadını çıkartmak kalacak!
size yardımcı olur.
sıcak hava dolaþımı daha iyi saðlandıðı
için çok daha iyi bir piþirme sonucu elde
edersiniz.
14
15
EcoClean temizleme sistemi
(maksimum temizlik)
EcoClean temizlik sistemiyle donatılmıþ
fırınınızın yan duvarları, tavanı veya arka
duvarı, özel ek seramik bir yüzey ile kaplanmıþtır. Bu özel seramik kaplama, kir
tabakasının oksidasyon ile yok olmasını
saðlar. Böylece fırınınızın temizliði için
göstereceðiniz çaba en alt seviyeye iner.
Isıtma Türleri
Çocuk emniyet tuþu
Tek bir tuþ ile fırının bütün
tuþlarını etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede
çocuðunuz hangi tuþla oynarsa oynasın
fırınınızın ayarlarını deðiþtiremiyor.
Otomatik kendi kendine kapanma
Artık fırını kapatıp kapatmadıðınızı sorun
etmeyeceksiniz. Çünkü fırınınızı açık
unuttuðunuzda, fırınınız bir süre sonra
-piþirme sırasındaki sıcaklıða baðlı olarakkendi kendine kapanır.
Program otomatiði
3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi
hamur iþlerinin piþirilmesinde kullanabileceðiniz en ideal çözümdür. Üstelik kurutma iþlemi için de kullanabilirsiniz.
Aynı anda birden fazla bifteðin, sosisin
veya balıðın ızgarada piþirilmesini saðlar.
Ayrıca bu özellik deðiþken olarak üç kademeye ayarlanabilir.
Özel alt/üst ısıtma
Vario küçük yüzeyli ızgara
Program otomatiði ile daha önce tanımladıðınız 26 farklı programdan piþireceðiniz yiyecek türü için en uygun olanı seçebilirsiniz. Üstelik fırına koyduðunuz yiyeceðin aðırlıðını girerek en iyi piþirme sonuçlarını garantileyebilirsiniz. Ayrıca kızarma derecesini de damak tadınıza göre
seçebilirsiniz.
Ekmek ve mayalı hamur iþleri ile dondurulmuþ gıdaların piþirilmesinde kullanılır. Bu
piþirme türünde sıvı, iþlem süresince fırında kalır ve böylece hamur iþleri kurumaz.
Aynı þekilde üç kademeye ayarlanabilen
küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için
uygundur.
Pizza kademesi
Çözme
Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaþımı özelliklerinin bir arada kullanıldıðı bu piþirme
türü özellikle derin dondurulmuþ pizza
ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.
Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuþ gıdaları çözme iþleminde kullanılır.
Mikrodalga
Yoðun alt/üst ısıtma
Üst sıcaklık ile oldukça güçlü alt sıcaklıðın
kombinasyonundan oluþan bu piþirme
türünü, alt tabanının gevrek ve dolgun olmasını istediðiniz turtalarda kullanabilirsiniz. Mesela, meyveli-kremalı turtalar,
tuzlu tartlar veya pizzalar için en iyi sonuçları bu piþirme yöntemiyle elde edersiniz.
Sıcak tutma çekmecesi
Paslanmaz çelikten yapılmıþ ısıtma gözü
mantıksal bir mutfak tamamlayıcısıdır.
Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar
birçok önemli ayrıntıyı gerçekleþtirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayabilir, böylece mutfaðınızda yer tasurrufu yapmıþ olursunuz.
16
Vario büyük yüzeyli ızgara
Isıtma Sistemleri
3D Multifonksiyonel
Entegre mikrodalga
Hem normal hem de kompakt fırınlara
entegre edilebilen mikrodalga, her ısıtma
türünde devreye alınabilir, böylece hem
enerjiden hem de zamandan tasarruf
saðlanır. Her türlü piþirmeyi, tek bir cihaz
içinde gerçekleþtirebilmeniz sayesinde
de mutfaðınızda mikrodalga için ayrıca
bir yer ayırmanıza gerek kalmaz.
Enerji Sınıfı “A”
Enerji seviyesi -bir AB yönetmeliði doðrultusunda-, sizi kısa ve öz olarak ilgili modelin ekonomik yapısı hakkında bilgilendirir. Bu sayede ürününüzü diðer ürünlerle kıyaslamak sizin için daha kolay ve
rahat olur. “Euro etiketlendirme”nin en
önemli bilgisi, enerji etkinliði sınıfının
belirtilmesidir; bu sınıflandırmada “A”dan
“G”ye kadar verimlilik sınıfları belirtilir.
Tüm Bosch fırınlar da en verimli seviye
olan A enerji sınıfında üretilmektedir.
3D Sıcak hava dolaþımı
Siz hiç karnıyarıðını bekleyen
pilav gördünüz mü?
Bosch sıcak tutma çekmecesi, Bosch ankastre mutfakların en
iþlevsel tamamlayıcılarından biri. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak
tutulmasından, buz çözdürmesine, tabakların ısıtılmasından fırın
tepsilerinin saklanmasına kadar pek çok iþleve sahip. Ama en
önemlisi þu; yemekler ayrı ayrı piþirilse bile sıcak sıcak birlikte
yenebilir. Çünkü Bosch sıcak tutma çekmecesinde yemekler, tıpkı
sizin gibi, eþlerini bekleyebilir.
3D Multifonksiyonel Konfor
Dondurulmuþ gıdaların hızla çözülmesi veya
her türlü yiyeceðin ısıtılması konusunda
size yardımcı olur.
Hızlı ısıtma
Kızarmıþ etler; bisküvi, küçük hamur iþleri
ve sufleler için kullanabileceðiniz klasik
piþirme türüdür.
Bu program, ön ısıtma sırasında yüksek
enerji tüketimine neden olmadan %40’a
kadar zamandan tasarruf saðlar.
Otomatik hızlı ısıtmada cihaz, istenilen
sıcaklıða eriþtiðinde seçilen ısıtma türüne kendiliðinden geçiþ yapar.
Manuel hızlı ısıtmada cihaz, ısıtma türüne geçiþ yapmanız için sizi bir ikonla ve
ikaz sesiyle uyarır.
Alt ısıtma
Ön ısıtma
Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan
kızartmalara uygundur.
Bu fonksiyon ile tabaklar ve diðer yemek
gereçlerinizi ısıtabilirsiniz.
Fanlı ızgara
Sıcak tutma
Ördek, kaz ve diðer büyük kızartmalarınız
için en ideal piþirme türüdür.
Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıþtır.
Alt/üst ısıtma
• Alt/üst ısıtma
• Alt ısıtma
• 3D sıcak hava dolaþımı
• Dolaþımlı ızgara
• Vario büyük yüzeyli ızgara
• Hızlı ısıtma (manuel)
• Çözme
• Alt/üst ısıtma
• Alt ısıtma
• 3D sıcak hava dolaþımı
• Pizza kademesi
• Dolaþımlı ızgara
• Vario büyük yüzeyli ızgara
• Vario küçük yüzeyli ızgara
• Hızlı ısıtma (manuel)
3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• Çözme
• Alt/üst ısıtma
• Özel alt/üst ısıtma
• Alt ısıtma
• 3D sıcak hava dolaþımı
• Pizza kademesi
• Dolaþımlı ızgara
• Vario büyük yüzeyli ızgara
• Vario küçük yüzeyli ızgara
• Hızlı ısıtma (otomatik)
• Sıcak tutma
• Program otomatiði
• Yoðun alt/üst ısıtma
• Ön ısıtma
17
HBL 3552 Çelik
90 cm Geniþliðinde Baðımsız Fırın
HBN 880751 Çelik
Mikrodalga ile Kombine Baðımsız Fırın
HBN 380651 Çelik
Baðımsız Fırın
HBN 370651 E Çelik
Baðımsız Fırın
HBN 560551 J Çelik
Baðımsız Fırın
HBN 344551 S Çelik
Sürgülü Baðımsız Fırın
• Multifonksiyonel fırın
• 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
• Soðuk fırın camı
ısıtma sistemi
• Granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• 800 watt gücünde entegre mikrodalga
• Elektronik saat
• Pyrolytic temizleme sistemi (ultra
• Konfor fırın içi aydınlatma
temizlik)
ısıtma sistemi
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
duvarı)
ve üst duvarlar)
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
duvarı)
• EPS sistemli
• Sembol gösterge
• Sembol gösterge
• Sembol gösterge
• XXL ve granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• XXL ve granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• XXL ve granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• Sürgülü fırın kapaðı
• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Manuel hızlı ön ısıtma
• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Çocuk emniyet tuþu
• Soðuk fırın camı (50°C)
• Soðuk fırın camı (50°C)
• Soðuk fırın camı (40°C)
• Çocuk emniyet tuþu
• Soðuk fırın camı (40°C)
• Gömülebilir düðmeler
• Gömülebilir düðmeler
• Gömülebilir düðmeler
• Soðuk fırın camı (40°C)
• Tamamen cam iç kapak
• Konfor fırın içi aydınlatma
• Konfor fırın içi aydınlatma
• Elektronik saat
• Gömülebilir ıþıklı düðmeler
• Koku ve yað katalizatörü
• Tamamen cam iç kapak
• Tamamen cam iç kapak
• Konfor fırın içi aydınlatma
• Tamamen cam iç kapak
• 58 l’lik iç hacim
• Koku ve yað katalizatörü
• 65 l’lik iç hacim
• Koku ve yað katalizatörü
• Koku ve yað katalizatörü
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Sonradan takılabilir teleskopik tepsi
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• 50 l’lik iç hacim
• Sonradan takılabilir teleskopik tepsi
595 mm x 595 mm x 548 mm
• Granit emaye geniþ iç hacim
474 mm x 894 mm x 545 mm
• Otomatik hızlı ön ısıtma
• XXL ve granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
1 ızgara
• EcoClean temizleme sistemi (arka, yan
• Dokunmatik kumanda
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Aksesuarlar: 1 emaye fırın tepsisi,
duvarı)
ısıtma sistemi
• Ek olarak ön ısıtma ve program
• Diyalog elektronik ekran
460 mm x 860 mm x 550 mm
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
ısıtma sistemi
• Diyalog elektronik ekran
• 66 l’lik iç hacim
Dolap ölçüsü (YxGxD):
ısıtma sistemi
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
585-597 mm x 560 mm x 550 mm
Özel Aksesuarlar (Pyrolytic
temizleme sırasında da fırın içinde
tutularak temizlenebilirler):
1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin
otomatiði
sistemine uygun tel raf
• 58 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara
sistemine uygun tel raf
• 58 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 566 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 2 XXL emaye fırın tepsisi,
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara teli
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara
tepsi, 1 ızgara tepsisi, 1 ızgara tepsisi
Aksesuarlar: 1 pizza tepsisi, 1 ızgara
18
19
HBN 330551 Çelik
Baðımsız Fırın
HBN 33K551 Çelik
45 cm Yüksekliðinde Kompakt Fırın
HBN 43W360 Siyah
Baðımsız Fırın
HBN 43W350 Çelik
Baðımsız Fırın
HBN 43W320 Beyaz
Baðımsız Fırın
HBN 230250 E Çelik
Baðımsız Fırın
• 3D Multifonksiyonel Konfor ısıtma
• 3D Multifonksiyonel Konfor ısıtma
• 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
• 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
• 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
• 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
• EcoClean temizleme sistemi
• EcoClean temizleme sistemi
• EcoClean temizleme sistemi
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
• Granit emaye geniþ iç hacim
• Granit emaye geniþ iç hacim
• Granit emaye geniþ iç hacim
• 3’lü teleskopik tepsi sistemi
• 3’lü teleskopik tepsi sistemi
• 3’lü teleskopik tepsi sistemi
• Granit emaye geniþ iç hacim
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Gömülebilir düðmeler
• Elektronik saat
sistemi
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
duvarı)
• XXL ve granit emaye geniþ fırın iç hacmi
• EcoClean temizleme sistemi (fırın arka
duvarı)
• Granit emaye geniþ iç hacim
duvarı)
• Manuel hızlı ön ısıtma
• Manuel hızlı ön ısıtma
• Gömülebilir düðmeler
• Gömülebilir düðmeler
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Elektronik saat
• Elektronik saat
• Elektronik saat
• Güçlü, fırın içi aydınlatma
• Tamamen cam iç kapak
• Tamamen cam iç kapak
• Tamamen cam iç kapak
• Tamamen cam iç kapak
• Güçlü fırın içi aydınlatma
• 53 l’lik iç hacim
• Soðuk fırın camı (50°C)
• Soðuk fırın camı (50°C)
• Gömülebilir düðmeler
• Gömülebilir düðmeler
• Güçlü fırın içi aydınlatma
• Güçlü fırın içi aydınlatma
• Elektronik saat
• Elektronik saat
• 53 l’lik iç hacim
• 53 l’lik iç hacim
• 53 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Konfor fırın içi aydınlatma
• Konfor fırın içi aydınlatma
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm
• Tamamen cam iç kapak
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Tamamen cam iç kapak
595 mm x 595 mm x 515 mm
595 mm x 595 mm x 515 mm
595 mm x 595 mm x 515 mm
• Sonradan takılabilir teleskopik tepsi
Dolap ölçüsü (YxGxD):
• Sonradan takılabilir teleskopik tepsi
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
575 mm x 560 mm x 550 mm
575 mm x 560 mm x 550 mm
575 mm x 560 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara
1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara
1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara
1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara
sistemine uygun tel raf
• 58 l’lik iç hacim
20
sistemi
sistemine uygun tel raf
• 45 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
454 mm x 595 mm x 550 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
450 mm x 560-570 mm x 550 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi,
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara
1 XXL derin tepsi, 1 ızgara
21
Gazlı Ocak ile Kombine Edilen Tezgâh Altı Fırın
HBN 331E2
Baðımsız Fırın
HBN 301E1
Baðımsýz Fýrın
HSC 140651
Sıcak Tutma Çekmecesi
HEV 43W350 E Çelik
Baðımsız Tezgâh Altı Fırın
NPD 615 C EU Çelik
Gazlı Ocak
• Multifonksiyonel fırın
• Multifonksiyonel fırın
• Paslanmaz çelik
• Multifonksiyonel fırın
• 4 gözü gazlı
• Düz fýrın yan duvarlarý sayesinde kolay
• Düz fýrın yan duvarlarý sayesinde kolay
• Donmuþ mayalı hamuru eritmede;
• EcoClean temizleme sistemi
(1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
yemekleri, donmuþ yiyecekleri
• Granit emaye geniþ iç hacim
• Fırın kontrol panelinden kumanda
çözmede; yiyecekleri ve tabakları sıcak
• 3'lü teleskopik tepsi sistemi
• Çelik ocak ızgarası
tutmada kullanılır.
• Manuel hızlı ön ısıtma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
temizleme imkâný
temizleme imkâný
• 4 farklý piþirme kademesi
• 4 farklý piþirme kademesi
• Manuel hýzlý ön ýsýtma
• Manuel hýzlý ön ýsýtma
• Çocuk emniyet tuþu
• Sonradan takýlabilir teleskopik tepsi
• Elektronik saat
• Sonradan takýlabilir teleskopik tepsi
sistemine uygun tel raf
• 52 l’lik iç hacim
sistemine uygun tel raf
• 52 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Sert camdan iç hacim
• Çocuk emniyet tuþu
• 40-80°C arasında kademesiz ısı ayarı
• Elektronik saat
• Teleskopik ray sistemi
• Tamamen cam iç kapak
• 12 tabak veya 80 adet küçük kahve
• 53 l’lik iç hacim
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
fincanı kapasitesi
(20 mbar)
• Sadece HEV 43W350 E ile kombine
edilebilir.
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
52 mm x 582 mm x 512 mm
• 21 l’lik iç hacim
595 mm x 595 mm x 515 mm
Dolap ölçüsü (GxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
34 mm x 560 mm x 490 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fýrın tepsisi,
146 mm x 562 mm x 535 mm
600 mm x 560 mm x 550 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
575-597 mm x 560 mm x 550 mm
1 ýzgara
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Aksesuarlar: 1 alüminyum fırın tepsisi,
duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
140 mm x 475 mm x 550 mm
1 cam tepsi, 1 ızgara
olmalıdır.
595 mm x 595 mm x 548 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm
Aksesuarlar: 1 XXL emaye fýrın tepsisi,
1 ýzgara
22
23
Bosch ankastre ocaklarda konfor, güven
ve profesyonellik bir arada!
24
25
Çerçeveli ocaklar
Klasik dizayn; alüminyum lake veya paslanmaz çelik yapıdaki yassı çerçevesiyle mutfakların vazgeçilmezi.
Ýndüksiyonlu Ocak
Çerçevesiz ocaklar
Size dekorsuz tezgâh yüzeyi ile aynı seviyede monte edilmiþ piþirme alanı sunar.
Taþ veya granit çalıþma tezgâhına uyumlu
olarak monte edilir ve kolayca temizlenir.
Yan profil çerçeveli ocaklar
Yanlardaki zarif ve sade profilleri ile öndeki
metal çıtaları, þık tasarımını güçlendiren
öðeler. Ayrıca bu özellikleriyle size domino
serisiyle de rahatça kombine edilebilme
olanaðı sunuyor.
Daha fazla konfor
Ýndüksiyon piþirme alanlarının bakımı
oldukça kolaydır; çünkü cam seramik yüzey az ısınır ve bu sayede ocak üzerine
taþan sıvılar, dökülen yemekler yanmaz.
Bu da size zaman kazandırır; çünkü mükemmel bir temizlik için sadece ocaðınızı
ıslak bir bezle silmeniz yeterli olur.
Daha fazla güvenlik
Güvenlik konusunda indüksiyonlu ısıtma
ön sıralarda yer almaktadır: Ýndüksiyonlu
ısıtma sistemlerinde cihaz, otomatik olarak ocaðın üzerindeki tencereyi algılar ve
sadece tencerenin tabanını ısıtır, etrafını
deðil. Üstelik tencere ocaðın üzerinden
alındıðında da kendiliðinden kapanır.
Ayrıca piþirme alanının diðer ısıtma sistemlerine oranla daha az ısınması ve
daha hızlı soðuması parmaklarınızı yakma tehlikesini de oldukça azaltır.
0 dk
Yemek piþirmek bir tutkudur diyenlere
Bosch’tan indüksiyonlu ocak...
26
Daha fazla profesyonellik
Ýndüksiyonlu ocaklar, piþirme alanında
bir tencerenin bulunup bulunmadıðını
algılar ve piþirme bölgesinin çapını varolan tencere tabanına göre otomatik olarak ayarlar. Sadece tencere tabanının altının ısınması, piþirme süresini de hızlandırır. Bununla birlikte gereksiz enerji kaybı oluþmaz ve fazla enerji tüketimi önlenmiþ olur. Böylece indüksiyon tekniði ile
sadece enerji deðil, aynı zamanda zamandan da tasarruf saðlamıþ olursunuz. Tüm
bunlara ek olarak mutfaðınız da gereksiz
yere ısınmamıþ olur.
3,39 dk
Zamandan daha fazla tasarruf
PowerBoost fonksiyonuna sahip Bosch
indüksiyonlu ocaklar, tüm pazar içindeki
en hızlı ocaklardır ve size sansasyonel
bir zaman avantajı sunar. Bosch indüksiyonlu ocaða koyduðunuz 2 litre suyla dolu bir tencere 3,39 dakikada 90°C sıcaklıða ulaþır. Bu süre, piyasadan temin edilebilen cam seramik ocaklardan %25 daha
hızlı olduðunu gösterir.
27
Çocuk emniyet tuþu
Çocuk emniyet tuþuna 5 saniye boyunca
basarak ocaðın tüm fonksiyonlarını kilitleyebilirsiniz. Böylece ocaðın istemdıþı
çalıþması söz konusu olamaz.
Memory (Hafıza) fonksiyonu
Günlük, tekrarlanan piþirme süreçlerini
bir kez hafızaya kaydetmeniz yeterli olacaktır. Böylece her seferinde aynı programı tekrar ayarlamak zorunda kalmazsınız.
HighSpeed cam seramik ocak gözleri
Çok hızlı ısınan ocak gözleri sayesinde,
daha kısa yemek hazırlama süresi elde
edersiniz. Diðer ocak gözlerinden %20
daha çabuk ısınan HighSpeed cam seramik ocak gözleri, sizi %20 daha hızlı kılar.
TouchControl kumanda paneli
Cam seramik yüzeye entegre edilmiþ
sensör alanlarına hafifçe dokunarak ocaðınızı kumanda edebilirsiniz. Bu hem kullanım kolaylıðı saðlar hem de mutfaðınıza
þıklık katar.
“Artık ısı” göstergesi
Ocaðınızın ön orta kısmına entegre edilmiþ, her bir ocak gözüne ait kırmızı renkteki “artık ısı” göstergesi sayesinde, hangi gözün hâlâ sıcak olup olmadıðını anlayabilirsiniz. Böylece enerjiden
tasarruf ederken güvenliðinizi de saðlamıþ olursunuz.
Çift göstergeli dijital artık ısı
göstergesi
Dijital artık ısı göstergesi, ilgili ocak gözünün yüzey ısı durumuyla ilgili sizi bilgilendirir. Oldukça ergonomik ve emniyetli
olan bu sistemle enerjiden ve zamandan
Piþirme gözleri
Ocak yerleri/alanları size çok çeþitli piþirme bölgesi alternatifi sunar:
• Dıþ dairenin de devreye alınabildiði çift
daireli piþirme bölgesi.
• 21 cm ve 27 cm çapında üç daireli piþirme bölgesi; üç farklı tencere boyutuna
ayarlanabildiði için daha esnek piþirme
imkânı sunar.
• Etkinleþtirilebilir yanal geniþletme özelliðine sahip kızartma bölgesi.
• Kombine bölge; çift daire ve kızartma
bölgesinden iki farklı boyuta baðlantı.
• 10 cm çapında, özellikle kahve cezveleri
için özenle tasarlanmıþ cezve bölgesi.
da tasarruf edersiniz.
- H= (Sıcak) Ocak gözü çalıþıyor.
Otomatik kapanma özelliði
- h= Ocak gözü kapalı, fakat sıcaklıðını
Ocak uzun süre ayar düðmesine doku-
hâlâ koruyor.
nulmadıðı veya ocak gözüne herhangi bir
þey konulmadıðı takdirde, emniyet için
ThermoControl
(Taþma emniyet sistemi)
Bu sistem sayesinde, güvenli bir þekilde
sütün taþması veya kaynama esnasında
tenceredeki suyun azalması engellenir.
kendini otomatik olarak kapatır. Bu süre
ayarlanılan güç kademesine göre deðiþiklik gösterir. Örneðin 9 numaralı güç kademesi 90 dakika sonra kapanır. Bu özellik
sayesinde ocaðınızı kullanırken daha fazla emniyette olduðunuzu bilirsiniz.
Kaynatma elektroniði
Kaynatma elektroniði dört piþirme bölgesinin tamamında en yüksek kapasitede hızlı kaynatma yapabilmenizi saðlar.
Gerekli ısıya ulaþıldıktan sonra, cihaz otomatik olarak ayrıca bir enerji kaybına neden olmadan kademeyi düþürür ve ısıyı
kontrol eder.
28
29
Cam Seramik Ocaklar
PIF 645E01 E
2 Gözü Ýndüksiyonlu,
2 Gözü Radyan Ocak
PKF 675T01 E
60 cm Çelik
Ön Profilli Cam Seramik Ocak
PKE 615V01 E
60 cm Çelik
Çerçeveli Cam Seramik Ocak
PKF 645E01 E
60 cm Çelik
Çerçeveli Cam Seramik Ocak
• Dokunmatik kontrol
• Dokunmatik kontrol
• HighSpeed ocak gözleri
• Dokunmatik kontrol
• 2 indüksiyonlu ocak gözü
• Dijital gösterge
• Artık ısı göstergesi
• Dijital gösterge
• 2 radyan ocak gözü
• HighSpeed ocak gözleri
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• HighSpeed ocak gözleri
• Ýndüksiyonlu ocak gözleri için en hızlı
• 1 çift halkalı ocak gözü
52 mm x 575 mm x 505 mm
• 1 çift halkalı ocak gözü
ısınma sistemi (PowerBoast)
• 17 kademeli elektronik ocak düðmeleri
• Ayrı sensör tuþları ile ocak gözü
kumandası
Dolap ölçüsü (GxD):
47,5 mm x 560 mm x 490 mm
• Ayrı sensör tuþları ile ocak gözü
kumandası
• Her ocak gözü için artık ısı göstergesi
• 17 kademeli elektronik ocak düðmeleri
• Emniyet için otomatik kapanma
• Kaynatma elektroniði
• Kaynatma elektroniði
• Ana þalter (Main Switch)
• Her ocak gözü için 2'li artık ısı
• Her ocak gözü için 2'li artık ısı
• Çocuk emniyet tuþu
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
58,1 mm x 575 mm x 505 mm
Dolap ölçüsü (GxD):
53,8 mm x 560 mm x 490 mm
göstergesi
• Emniyet için otomatik olarak kendi
kendine kapanma
• 17 kademeli elektronik ocak düðmeleri
göstergesi
• Emniyet için otomatik olarak kendi
kendine kapanma
• Ana þalter
• Ana þalter
• Çocuk emniyet tuþu
• Çocuk emniyet tuþu
• Her ocak gözü için kapanabilir timer
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
özelliði (Dakika uyarıcısı)
• Her ocak gözü için hafıza fonksiyonu
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51 mm x 576 mm x 518 mm
Dolap ölçüsü (GxD):
46,5 mm x 560 mm x 500 mm
50 mm x 592 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (GxD):
44 mm x 560 mm x 490 mm
30
31
Bosch gazlı ocaklarda, ateþle oynamaktan
hoþlanmayanlara daha fazla emniyet.
Ocak gözleri
Ocak gözlerinde alev hassasiyetine göre
ayrım yapılmaktadır.
Wok ocak gözü: Asya mutfaðının vazgeçilmezi olan wok ocak gözünde özel wok
tavası ile harika ve farklı tatlar yaratabilirsiniz. Ayrıca içe ve dıþa eþit þekilde daðılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfaðında güçlü ve hızlı ateþ isteyen yemekler
için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde piþireceðiniz büyük tencere yemeklerinde, ısıyı eþit ve hızlı þekilde yayarak
çok daha iyi piþirme performansı elde
edersiniz.
32
Güçlü yanan ocak gözü: Büyük miktardaki yemeklerinizi piþirmek için uygun
olan bu ocak gözünde, hızlı piþirme veya
gevrek kızartmalar yapabilirsiniz.
Normal yanan ocak gözü: Piþirme
ve/veya uzun süreli kızartmalar için
uygundur.
Ekonomik yanan ocak gözü: Küçük
tencereler ve küçük miktardaki yemekleriniz için uygundur.
Flame Tronic
Daha fazla konfor ve daha iyi bir güvenlik
sisteminin gazlı ocaklardaki yeni adı:
Flame Tronic. Bu sistem sayesinde rüzgâr vb. bir etkenle ocak sönerse otomatik
olarak tekrar alev alır. Herhangi bir nedenden dolayı ocak tekrar alev alamaz
ise gazı otomatik olarak keser. Üstelik
ocak üzerinde bir þey unutulursa ocak
6 saat içinde otomatik olarak kapanır.
Böylece kendinizi konforlu mutfaðınızda
güvende hissedersiniz. Çünkü Flame
Tronic teknolojisi sizin emniyetinizi
düþünür.
Otomatik ateþleme
Düðmeden otomatik ateþleme özelliði
sayesinde, düðmeyi çevirirken aynı anda
ocaðı da yakmıþ olursunuz.
Gaz emniyet sistemi
Bosch ocakların büyük çoðunluðu, yanma baþlıðına entegre edilmiþ termo elektrik ateþleme emniyet sistemine sahiptir.
Bu sistem, alev herhangi bir nedenle söndüðünde gazın otomatik olarak kesilmesini saðlar.
Main Switch (Ek emniyet tuþu)
Sadece Bosch’ta bulunan gazlı ocaklara
özel yeni emniyet sistemi Main Switch;
tek düðmeyle gaz akıþını keser ve yine
tek düðmeyle ocaðı açar. Bu sistem çocuk
emniyet tuþu olarak da kullanılabilir.
33
Baðımsız Gazlı Ocaklar
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi
PHL 206 D EU Sert Cam
Siyah
PCK 755 X EU Çelik
Flame Tronic
PCL 755 M EU Çelik
Main Switch
PCL 755 F EU Paslanmaz Çelik
PCK 755 D EU Çelik
PGE 675K01 E Cam Seramik
Çelik ön profil
• 5 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal,
• 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal,
• 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik ve 1 wok)
1 ekonomik ve 1 wok)
1 ekonomik ve 1 wok)
1 ekonomik ve 1 wok)
1 ekonomik ve 1 wok)
1 ekonomik)
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Flame Tronic
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Çelik ocak ızgarası
• Elektronik gaz kesme emniyeti
• Main Switch
• Dökme demir ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Dökme demir ocak ızgarası
• Çelik ön panel
• Dökme demir ocak ızgarası
• Dökme demir ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Otomatik tekrar alev alma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
59 mm x 710 mm x 526 mm
• Tek tuþla cihazı durdurabilme
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56 mm x 702 mm x 520 mm
54 mm x 762 mm x 520 mm
47 mm x 592 mm x 520 mm
• 6 saat sonra emniyet için otomatik
56 mm x 702 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
43 mm x 560 mm x 490 mm
45 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
yan duvar arasındaki mesafe en az
yan duvar arasındaki mesafe en az
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
olmalıdır.
olarak kendi kendine kapanma
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
• Kolay kullanımlı düðmeler
mevcuttur.
(20 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• LED’li artık ısı göstergesi
• LPG enjektör seti cihaz içinde
(20 mbar)
• Çocuk emniyet tuþu
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
olmalıdır.
(20 mbar)
(20 mbar)
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56 mm x 762 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
100-150 mm olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
mevcuttur.
43 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
100-150 mm olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
34
35
Baðımsız Gazlı Ocaklar
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi
Sistemi
PME 675K01 E Cam Seramik
Çelik Ön Profil
PHG 206 H EU Sert Cam
Siyah
PHG 106 D EU Sert Cam
Siyah
PHM 106 D EU Sert Cam
Siyah
PMD 655 D EU Çelik
PCD 655 D EU Çelik
• 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal,
• 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
1 ekonomik)
1 ekonomik)
1 ekonomik)
• Gaz emniyet sistemi
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Dökme demir ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
47 mm x 592 mm x 520 mm
• Her göze özel dökme demir ocak
ızgarası
• Çelik ön panel
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
(20 mbar)
(20 mbar)
(20 mbar)
• Düðmeden otomatik ateþleme
(20 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
59 mm x 590 mm x 522 mm
59 mm x 590 mm x 522 mm
54 mm x 582 mm x 520 mm
54 mm x 582 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 560 mm x 490 mm
54 mm x 590 mm x 522 mm
43 mm x 560 mm x 490 mm
43 mm x 560 mm x 490 mm
43 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
Dolap ölçüsü (YxGxD):
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
yan duvar arasındaki mesafe en az
yan duvar arasındaki mesafe en az
olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
43 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
36
37
Baðımsız Gazlı Ocaklar
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Sistemi
Sistemi
Sistemi
PCD 655 C EU Çelik
NGU 4155 LT Çelik
NGU 4151 DT Çelik
NMU 4151 LT Çelik
NGU 4051 LT Çelik
NGU 4021 LT Beyaz
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 3 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik)
1 ekonomik)
1 ekonomik)
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
1 ekonomik)
1 ekonomik)
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Çelik ocak ızgarası
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Gaz emniyet sistemi
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Özel çelik görünümlü düðmeler
•Dökme demir ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı LPG ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı LPG ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı LPG ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı LPG ile çalıþma
(20 mbar)
• Cihaz içinde LPG enjektör seti
(28-30/37mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 582 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
(28/30 mbar)
(20 mbar)
(28/30 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm
33 mm x 560 mm x 490 mm
33 mm x 560 mm x 490 mm
33 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
yan duvar arasındaki mesafe en az
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
33 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
yan duvar arasındaki mesafe en az
yan duvar arasındaki mesafe en az
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
100-150 mm olmalıdır.
(28/30 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
yan duvar arasındaki mesafe en az
(28/30 mbar)
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
mevcuttur.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
38
39
Baðımsız Gazlı Ocaklar
NMU 4021 LT Beyaz
PCD 619 C EU Rustik
• 3 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 normal,
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
1 ekonomik)
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Çelik ocak ızgarası
• Çelik ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı LPG ile çalıþma
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(28/30 mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
52 mm x 582 mm x 512 mm
43,5 mm x 580 mm x 510 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm
33 mm x 560 mm x 490 mm
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
• Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
100-150 mm olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
mevcuttur.
40
41
Kendi kreasyonumu kendim yaratırım diyenlere
Bosch’tan domino ocaklar...
42
43
Dominolar
Gaz
Emniyet
Gaz
Emniyet
Sistemi
Sistemi
PGE 375K03 E “Domino”
Cam Seramik 30 cm
PKF 375C03 “Domino”
Cam Seramik 30 cm
PGF 375K03 E “Domino”
Cam Seramik 30 cm
PKU 375C03 “Domino”
Çelik Ön Profil
Lava Taþlı Izgara
PKA 375C03 “Domino”
Çelik Ön Profil
Fritöz
PKC 345 E “Domino” Çelik
• 2 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal) ocak
• HighSpeed ocak gözleri
• 1 wok ocak gözü
• 1 dökme demirden ızgara yüzeyi
• Büyük kapasiteli çelik kızartma haznesi
• 2 hýzlý ýsýnan ocak gözü
• Düðmeden otomatik ateþleme
• 1 çift halkalı ocak gözü
• Düðmeden otomatik ateþleme
• 2 ayrılabilir ısı verici
• Gaz emniyet sistemi
• Düðmeden kumandalı ocak gözleri
• Gaz emniyet sistemi
• Lava taþı ile doldurulabilen
• Dökme demir ocak ızgarası
• 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik
• Dökme demir ocak ızgarası
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
• 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik
ocaklar ile de kombine edilebilir.
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
46,5 mm x 289 mm x 520 mm
ocaklar ile de kombine edilebilir.
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51,2 mm x 289 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 270 mm x 490-500 mm
Gömme derinliði: 45 mm
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
• 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik
ocaklar ile de kombine edilebilir.
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56,5 mm x 289 mm x 520 mm
• 2 adet çalıþma göstergesi
• Soðuk yað haznesi
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Ýkaz lambası
• Katı yað eritme kademesi
49 mm x 288 mm x 505 mm
• Yað tahliye musluðu
• 100-190°C kademeli ısı ayarı
• Ön profil
• Tutamaklı fritöz sepeti
• 60, 80 ve 90 cm cam seramik ocaklar
• Yað tahliye musluðu
ile de kombine edilebilir.
• 1 adet cam seramik kapak
• 60, 80 ve 90 cm cam seramik ocaklar
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 270 mm x 490-500 mm
45 mm x 270 mm x 490-500 mm
106,2 mm x 289 mm x 520 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Gaz baðlantılı cihaz derinliði: 62 mm
Gömme derinliði: 45 mm*
Dolap ölçüsü (YxGxD):
236,2 mm x 289 mm x 520 mm
• LPG enjektör seti cihaz içinde
Gaz baðlantılı cihaz derinliði: 62 mm
100 mm x 270 mm x 490-500 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Gömme derinliði: 100 mm*
230 mm x 270 mm x 490-500 mm
* Boþaltma musluðu dahil, altına dolap
Gömme derinliði: 230 mm*
veya çekmece kullanmayınız.
* Boþaltma musluðu dahil, altına dolap
veya çekmece kullanmayınız.
• LPG enjektör seti cihaz içinde
mevcuttur.
Dolap ölçüsü (YxGxD):
42,5 mm x 268 mm x 490 mm
Gömme derinliði: 42,5 mm
ile de kombine edilebilir.
Dolap ölçüsü (YxGxD):
* Boþaltma musluðu dahil, altına dolap
• 2’li artýk ýsý göstergesi
• Ýkaz lambası
çelik ızgara küveti
• 1 adet cam seramik kapak
mevcuttur.
44
(3/4 litre)
veya çekmece kullanmayınız.
45
Dominolar
Gaz
Emniyet
Sistemi
PCD 345 D “Domino” Çelik
• 1 güçlü, 1 ekonomik ocak gözü
• Düðmeden otomatik ateþleme
• Gaz emniyet sistemi
• Baðlantı kablosu fiþi ile birlikte
• Fabrika çıkıþı doðalgaz ile çalıþma
(20 mbar)
• Cihaz içinde LPG enjektör seti
(28-30/37mbar)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51,8 mm x 288 mm x 505 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
32 mm x 268 mm x 490 mm
Gömme derinliði: 32 mm
46
47
Mutfaðınızı dinlenme alanı yapın.
60 dB altındaki ses deðerleri, Bosch davlumbaz ve aspiratörlerin sadece etkin yemek kokularını gidermekle kalmayıp iþlerini yaparken
oldukça sessiz olduklarını da gösteriyor. Ayrıca
çok sayıdaki halojen lambasıyla piþirme alanının uygun bir þekilde aydınlatılmasını saðlarlar. Böylece yemek kokularından uzak, sessiz,
üstelik hafifçe aydınlatılmıþ bir mutfaða kavuþursunuz, yoksa dinlenme alanı mı demeliydik?
Kumanda etmekten zevk duyacaksınız.
Metalik parlaklıktaki kumanda ekranı, güncel
güç kademesini kırmızı dijital rakamlarla gösterir. Bosch davlumbazlar, Bosch markasının
diðer ankastre cihazlarında olduðu gibi mat
parlaklıkta kenar çerçevelerle vurgulanan tuþlar
üzerinden kumanda edilmektedir. Böylece hiçbir þey mutfaðınızdaki bütünlüðü bozamaz!
Bosch davlumbaz ve aspiratörler...
Yemeðin lezzeti dıþında hiçbir þeyin
geride kalmaması güzeldir.
Kumanda elemanlarının düz hatları, köþeli dizaynları ve tuþların zarif
çerçeveleriyle Bosch davlumbazlar, yeni Bosch fırınlara mükemmel
uyum saðlayacak.
48
49
Davlumbaz ve
aspiratör çeþitleri
Metal yað filtresi
Normal filtrelerin aksine metal yað filtreleri,
size kalıcı bir çözüm sunar; bulaþık makinesinde yıkanıp tekrar kullanılabilir. Ancak,
metal yað filtrelerinin, bulaþık makinesinde
kesinlikle tek baþına yıkanması tavsiye edilir.
Ada tipi
Ada tipi davlumbazlar, mekân ortasında ada
tipi bir piþirme tezgâhı üzerine asılarak tavana
sabitlenir. Böylece mutfaðınızda ayrıca bir piþirme alanı elde etmiþ olursunuz.
Duvar tipi
Duvar tipi davlumbazlar, üst dolaplar arasına
ocaðın üstüne gelecek þekilde monte edilir.
Sürgülü aspiratör
Sürgülü aspiratörler, tezgâh üstü dolaba monte edilmektedir. Bu yassı aspiratörleri çalıþtırmak istediðinizde dıþarı doðru çekmeniz yeterli
olacaktır.
50
Aktif karbon filtre
Aktif karbon filtre ile baca baðlantısı olmadan da davlumbazınızı kullanabilirsiniz; yani mutfaðınızda davlumbazınızı
baðlayabileceðiniz bir baca çıkıþı yoksa
bile bu filtre sayesinde yemek kokuları
ile buharları emilir ve tertemiz olarak
dıþarı verilir. Kullanım sıklıðına baðlı
olarak bir yıla kadar da kullanabilirsiniz.
Otomatik ek havalandırma
Otomatik emiþ gücü ayarlı Bosch aspiratörler, yemeðin piþmesinin ardından mutfakta kalan kokuları tamamen giderebilme özelliðine sahiptir. Sizin herhangi bir
ayarlama yapmanıza gerek kalmadan, cihaz kendiliðinden mutfaðınızı 10 dakika
daha havalandırır, bu süre sonundaysa
kendiliðinden kapanır.
Çift motorlu emiþ gücü
Çift motorlu emiþ gücü özelliði ile donatılmıþ Bosch aspiratörler, çift radyal fan
çalıþtıran bir motora sahiptir. Hafif hava
akım miktarında, çift taraflı emen vantilatörler tek olarak çalıþanlardan daha
sessizdir.
Yoðun (Intensive) çalıþma kademesi
Kızartma iþlemleri esnasında veya düdüklü tencere kullanıldıðında yoðun buhar oluþur. Böyle durumlarda güçlü emiþ
kademesini devreye sokup yoðun buharın kısa sürede emilmesini saðlarsınız.
Bunun için birkaç dakika çalıþtırmanız
yeterlidir. Açık unutsanız bile 10 dakika
sonra otomatik olarak kendi kendine
kapanır ve normal çalıþma gücüne geçer.
Interval devre
Interval devreli Bosch aspiratörler, mutfaðı her saat en küçük güç kademesinde
5 dakikalıðına havalandırır. Bu sayede
mutfaðınızdaki hava daima temiz kalır.
51
DWA 092450
DKE 985 C
DIE 945 E Çelik, Ada Tipi, 90 cm
DKE 975 C Çelik
Duvara Monte Edilebilen Davlumbaz, 90 cm
DKE 965 R Cam-Çelik, 90 cm
DKE 665 R Cam-Çelik, 60 cm
DKE 985 C Çelik, 90 cm
DKE 685 C Çelik, 60 cm
DWA 092450 Cam-Çelik, Duvar Tipi, 90 cm
DWA 062450 Cam-Çelik, Duvar Tipi, 60 cm
•Tavana monte edilebilen ada davlumbazı
•Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
•Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
•Duvara monte edilebilir
•Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
•Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
•Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
•Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
•Bulaþık makinesinde yıkanabilir yað
•Bulaþık makinesinde yıkanabilir metal
• Metal çerçeveli cam ve entegre
•Metal çerçeveli cam ve entegre
•Motor sesini en düþük seviyede tutan
•Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
filtresi
•Aydınlatma: 4x20 w. gücünde halojen
lambalar
yað filtresi
•Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen
lambalar
•Dijital göstergeli elektronik kumanda
•3 güç kademesi ve 1 yoðun kademe
•Otomatik ek havalandırma
•Otomatik ek havalandırma
•Serbest havalandırma kapasitesi:
•Serbest havalandırma kapasitesi:
850 m3/h
•Maksimum havalandırma kapasitesi:
800 m3/h
•Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
61 dB (re1pW) (normal kademede
470 m3/h çekiþ gücü)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
790 m3/h
•Maksimum havalandırma kapasitesi:
740
m3/h
•Metal yað filtresi için doluluk göstergesi
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13'e göre):
65 dB (re1pW) (normal kademede
470
m3/h
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
•Dijital göstergeli elektronik kumanda
•Metal yað filtresi için doluluk göstergesi
kumanda
çekiþ gücü)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
• Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
lambalar
kumanda
•Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
•Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
lambalar
sistem sayesinde ses deðeri sadece
54 dB (re 1 pW) (normal kademede
•Aydınlatma: 2x28 w. gücünde lambalar
400 m3/h)
•Mekanik kumanda
•Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
• Dijital göstergeli elektronik kumanda
•Dijital göstergeli elektronik kumanda
• SoftLight aydınlatma
• 3 güç kademesi ve 1 yoðun kademe
•3 güç kademesi ve 1 yoðun kademe
• Dijital göstergeli elektronik kumanda
• Otomatik ek havalandırma
•Otomatik ek havalandırma
• Otomatik ek havalandırma
•Serbest havalandırma kapasitesi:
•Serbest havalandırma kapasitesi:
•Serbest havalandırma kapasitesi:
580 m3/h
•Maksimum havalandırma kapasitesi
550 m3/h
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13'e göre):
580 m3/h
•Maksimum havalandırma kapasitesi
550 m3/h
•Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13'e göre):
58 dB (re1pW) (normal kademede
58 dB (re1pW) (normal kademede
400 m3/h çekiþ gücü)
400 m3/h çekiþ gücü)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
670 m3/h
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
•3 güç kademesi
•Serbest havalandırma kapasitesi:
430 m3/h
•Maksimum havalandırma kapasitesi:
410 m3/h
•Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
51 dB (re1pW) (normal kademede
410 m3/h çekiþ gücü)
650 m3/h
• Metal yað filtresi için doluluk göstergesi
DWA 092450
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
DKE 985 C
•Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen
Bacalı kullanımda:
1080-1400 mm x 900 mm x 380 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
770-1010 mm x 900 mm x 600 mm
Bacasız kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacasız kullanımda:
1080-1400 mm x 900 mm x 380 mm
808-1190 mm x 900 mm x 520 mm
808-1190 mm x 600 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
715-1100 mm x 900 mm x 520 mm
715-1100 mm x 600 mm x 520 mm
Bacalı kullanımda:
770-1010 mm x 900 mm x 600 mm
filtresi
lambalar
• 10 dakikalık ek havalandırma
700-1105 mm x 900 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
775-1220 mm x 900 mm x 520 mm
Bacalı kullanımda:
631-960 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
631-1075 mm x 900 mm x 500 mm
DWA 062450
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
631-960 mm x 600 mm x 500 mm
DKE 685 C
Bacasız kullanımda:
• Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
631-1075 mm x 600 mm x 500 mm
lambalar
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
700-1105 mm x 600 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
775-1220 mm x 600 mm x 520 mm
52
53
DKE 945 M
DKE 945 M Çelik, 90 cm
DKE 645 M Çelik, 60 cm
DKE 935 F Çelik, Duvar Tipi, 90 cm
DKE 645 K Çelik, Duvar Tipi, 60 cm
DKE 915 A Çelik, Duvar Tipi, 90 cm
DKE 636 A Siyah, Duvar Tipi, 60 cm
DKE 635 F Çelik, Duvar Tipi, 60 cm
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Dijital göstergeli elektronik kumanda
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen yað
• 3 kademeli
• Serbest havalandırma kapasitesi:
420 m3/h
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
400 m3/h
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
• Ses deðeri (DIN/EN 60704-2-13
normuna göre): 66 dB (re1 pW) (normal
havalandırma kademesinde 400 m3/h)
filtresi
• Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen
lambalar
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
684-1083 mm x 900 mm x 500 mm
filtresi
filtresi
filtresi
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Mekanik kumanda
• Mekanik kumanda
• Mekanik kumanda
• Mekanik kumanda
• Mekanik kumanda
• 3 güç kademesi
• 3 güç kademesi
• 3 güç kademesi
• 3 güç kademesi
• 3 güç kademesi
• Serbest havalandırma kapasitesi:
• Serbest havalandırma kapasitesi:
• Serbest havalandırma kapasitesi:
• Serbest havalandırma kapasitesi:
• Serbest havalandırma kapasitesi:
800
m3/h
800
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
740 m3/h
71 dB (re1pW) (normal kademede
m3/h
m3/h
460
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
740 m3/h
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
740
DKE 945 E
filtresi
çekiþ gücü)
71 dB (re1pW) (normal kademede
740
420
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
450 m3/h
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
m3/h
m3/h
çekiþ gücü)
61 dB (re1pW) (normal kademede
450
800 m3/h
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
400 m3/h
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
m3/h
m3/h
çekiþ gücü)
740 m3/h
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
67 dB (re1pW) (normal kademede
400
m3/h
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
çekiþ gücü)
• Ses deðeri (IN/EN 60704-2-13’e göre):
71 dB (re1pW) (normal kademede
740 m3/h çekiþ gücü)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 900 mm x 500 mm
684-1083 mm x 600 mm x 500 mm
740-1140 mm x 900 mm x 502 mm
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 600 mm x 500 mm
740-1140 mm x 900 mm x 502 mm
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 900 mm x 500 mm
DKE 645 E
• Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
lambalar
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
684-1083 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 600 mm x 500 mm
54
55
DKE 905 A Çelik, 90 cm
DKE 605 A Çelik, 60 cm
DKE 925 B Çelik, 90 cm
DKE 625 B Çelik, 60 cm
DHI 645 D Gümüþ Metalik
Sürgülü Aspiratör, 60 cm
DHI 625 H Gümüþ Metalik
Sürgülü Aspiratör, 60 cm
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Duvara monte edilebilir
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
• 3 kademeli
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
• 3 kademeli
• 3 kademeli
• Yüksek verimli çift üfleme
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
• Tek motorlu
• Bacalı kullanımda maksimum
• Bacalı kullanımda maksimum
• 2 kademeli
havalandırma kapasitesi: 400 m3/h
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
yað filtresi
• Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
lambalar
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
320
m3/h
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
• Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen
lambalar
• Ses deðeri (DIN/EN 60704-2-13
yað filtresi
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• Ses deðeri (DIN/EN 60704-2-13
• Ses deðeri: (DIN/EN 60704-2-13:
normuna göre): 67 dB (re1 pW) (normal
normuna göre): 67 dB (re1 pW) (normal
normuna göre) (normal havalandırma
m3/h)
m3/h)
kademesinde 66 dB (re1 pW) 320 m3/h
havalandırma kademesinde 400
56
havalandırma kapasitesi: 400 m3/h
havalandırma kademesinde 400
yað filtresi
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
• 2 kademeli
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
320 m3/h
• Ses deðeri: (DIN/EN 60704-2-13:
normuna göre) (normal havalandırma
kademesinde 66 dB (re1 pW) 320 m3/h
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
280 m3/h
• Ses deðeri (DIN/EN 60704-2-13
normuna göre): 64 dB (re1 pW) (normal
havalandırma kademesinde 280 m3/h)
yað filtresi
• Cam siperlik
• Çift motorlu
• 3 kademeli radial üfleme
• Maksimum havalandırma kapasitesi:
300 m3/h (DIN/EN 61591 normuna göre)
• Çelik ön panel
• Aydınlatma: 2x60 w. gücünde lambalar
• Bulaþık makinesinde yıkanabilen metal
• Ses deðeri (DIN/EN 60704-2-13
yað filtresi
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
• Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
normuna göre): 63 dB (re1 pW) (normal
havalandırma kademesinde 300 m3/h)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
135 mm x 600 mm x 280 mm
322 mm x 598 mm x 280 mm
887-1170 mm x 900 mm x 525 mm
887-1170 mm x 600 mm x 525 mm
793-1080 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm
887-1170 mm x 900 mm x 525 mm
887-1170 mm x 600 mm x 490 mm
813-1080 mm x 900 mm x 500 mm
135 mm x 598 mm x 264 mm
322 mm x 598 mm x 280 mm
57
Hızlı þıklık Bosch mikrodalga fırınlarla
mutfaðınıza giriyor...
58
59
Mikrodalga fırınlar
Mikrodalgalar aynen televizyon
ya da radyo dalgaları gibi görünmeyen elektromanyetik dalgalardır. Bu
elektromanyetik dalgaları belki hissedemezsiniz, fakat televizyonda bu dalgaların görüntü ve sese dönüþtüðünü izleyebilirsiniz.
Mikrodalga fırınlarda ise, bu mikrodalgalar yiyeceklerin içindeki su moleküllerini
harekete geçirir ve böylece ısıtma, piþirme ve çözme iþlemleri çok daha hızlı gerçekleþtirilir. Sonuç olarak zamandan ve
enerjiden tasarruf saðlanır.
Inventer teknolojisi
Daha hassas ayarlanabilen mikrodalga,
HBC 86K751 S Çelik
“Gourmet” Mikrodalga Fırın
HMT 9856 EU Çelik
Izgaralı Mikrodalga Fırın
HMT 9656 EU Çelik
Mikrodalga Fırın
HMT 85G650 Çelik
Izgaralı Mikrodalga Fırın
HMT 75M651 Çelik
Mikrodalga Fırın
• 6 ısıtma türü:
yiyeceklerinizi daha orantýlı ve mükemmel
piþirir. Ayrýca %30 enerji tasarrufu yapmanýzý saðlar.
•60 cm geniþliðinde boy dolabına uygun
•60 cm geniþliðinde boy dolabına uygun
•60 cm geniþliðinde boy dolabına uygun
•60 cm geniþliðinde boy dolabına uygun
Izgaralı mikrodalga fırınlar
Alt/üst ısıtma 30-300°C,
•Inventer teknolojisi
•Inventer teknolojisi
•5 kademeli (900/600/360/180/90 w.),
•5 kademeli (800/600/360/180/90 w.),
Piþirme iþlemlerini ister ızgarada tek ba-
Sıcak hava 30-250°C,
•Gömülebilir düðmeler
•Gömülebilir düðmeler
þına, isterseniz mikrodalga ile gerçekleþ-
Vario ızgara (büyük ve küçük yüzeyli),
•5 kademeli (1000/600/360/180/90 w.),
•5 kademeli (1000/600/360/180/90 w.),
tirebilirsiniz. Üstelik çok daha kısa sürede!
Dolaþımlı ızgara,
Elektronik kolay kullanım
Alt ısıtma
Kendi kendini açıklayan, kolay anlaþılır
tam otomatik kumanda sistemidir.
Aðırlık otomatiði
Elektronik sistem belirlediðiniz
aðırlıða göre en iyi piþirme sonucunu elde etmek için gerekli mikrodalga
gücünü hesaplar, kullanılması gereken
ısıtma þeklini seçip piþirme süresini
önerir.
Yoðun ısıtma
• Ön ısıtma ve sıcak tutma
• 5 kademeli (600/360/180/90 w.),
900 w. gücünde mikrodalga
• Hızlı ısıtma
• Soðuk fırın camı
1000 w. gücünde mikrodalga
•1000 w. gücünde ve 3 kademeli ızgara
opsiyonu
•Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını
•Aðırlık otomatiði
imkânı
•Dijital ekran ve saat
•3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya
programlayabilme imkânı
•Hafıza tuþları (memory fonksiyonu)
• Dijital ekran ve saat
•Aðırlık otomatiði
• Isı tavsiyesi ve aðırlık otomatiði
•Dijital ekran ve saat
•34 cm çapında döner cam tepsi
“Gourmet” Mikrodalga+Fırın
• Hafıza özelliði (6 kaydetme fonksiyonu)
•Çelik iç hacim: 27 l
Günümüzde yemek piþirme alıþkanlıkları
• Ýç hacim: 42 l
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
geçmiþe oranla çok deðiþti. Artık ev ha-
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
310 mm x 510 mm x 390 mm
454 mm x 595 mm x 531 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
380 mm x 560 mm x 550 mm
nımları, yemek piþirmeye daha az zaman
ayırabiliyor. En ideal çözüm, derin dondurulmuþ yiyecekleri çabucak çözmek, ardından ısıtmak ya da piþirmek. Bu amaç-
450 mm x 560 mm x 550 mm
la “Gourmet” modeli geliþtirildi. Gourmet
Aksesuarlar: 1 derin tepsi, 1 ızgara
programlayabilme imkânı
•Hafıza tuþları (memory fonksiyonu)
ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme
• Gömülebilir düðmeler
göstergesi
1000 w. gücünde mikrodalga
•3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya
•34 cm çapında döner cam tepsi
900 w. gücünde mikrodalga
•1000 w. gücünde ve 3 kademeli ızgara
opsiyonu
•Gömülebilir düðmeler
•Gömülebilir düðmeler
•Aðırlık otomatiði
•3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya
•Hafıza özelliði (1 kaydetme fonksiyonu)
programlayabilme imkânı
•Aðırlık otomatiði: 3 çözme, 4 piþirme ve
3 kombine için
•Hafıza özelliði (2 kaydetme fonksiyonu)
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
•Dijital ekran ve saat
Dolap ölçüsü (YxGxD):
380 mm x 560 mm x 550 mm
•Dijital ekran ve saat
•Inventer teknolojisi
•Çelik iç hacim: 27 l
310 mm x 510 mm x 390 mm
800 w. gücünde mikrodalga
•Inventer teknolojisi
•Sola açılan döner kapı
•Çelik iç hacim: 21 l
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
382 mm x 595 mm x 320 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
•Sola açılan döner kapı
•24,5 cm çapında döner cam tepsi
•Çelik iç hacim: 17 l
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
280 mm x 453 mm x 320 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Çerçevesiz kullanım:
362 mm x 560 mm x 300 mm
Çerçeveli kullanım:
382 mm x 594 mm x 300 mm
362 mm x 560 mm x 300 mm
modeli, fırın ve mikrodalga özelliklerinin
her ikisine birden sahip! Mikrodalga ve
fırın özelliklerini tek baþına kullanabileceðiniz gibi, her iki özelliðini kombine
ederek zamandan %80, elektrikten %50
tasarruf saðlayabilirsiniz. Ayrıca iki cihazın özellikleri tek bir cihazda toplandıðı
için mutfaðınızda yerden de kazanmıþ
olursunuz. Kısacası bugüne kadar fırınınızda hazırladıðınız tüm yiyecekleri yeni
cihazınızda da aynı kıvamda ve tatta, üstelik çok daha hızlı bir þekilde hazırlayabilirsiniz.
60
61
GlassProtec özellikli Bosch bulaþık makineleri size
ıþıl ıþıl parlayan bardaklar ve parıldayan bir
mutfak vaat ediyor.
62
63
YENÝ
YENÝ
VarioSpeed= Zamandan %50 tasarruf
En sessiz bulaþık makinesi
AquaVario
GlassProtec-Bardak koruma sistemi
AquaStop
AquaSensor
Yeni VarioSpeed özelliðine sahip Bosch
Yeni Bosch bulaþık makineli mutfaklara
Yemek takımlarınıza gösterdiðiniz özeni
Deðer verdiðiniz bardaklarınız ve cam eþ-
Artık bulaþık makineniz çalıþırken de gönül
AquaSensor III mükemmel yıkama sonu-
bulaþık makineleri, zamandan tasarruf
sessizlik hakim olacak! Artık gece uyurken
biliyoruz ve bu nedenle Bosch bulaþık
yalarınızın yıkanması sırasında en üst dü-
rahatlıðıyla evden dıþarıya çıkabilirsiniz.
cu için geliþtirilmiþ bir Bosch teknolojisi-
saðlarken üstün yıkama performansın-
ya da mutfaktaki sohbetiniz sırasında bu-
makinelerini onlara sizin kadar özen
zeyde korunabilmesi için Bosch bulaþık
AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi
dir. En son teknolojiyle geliþtirilen su sen-
dan ödün vermeden mükemmel bir so-
laþık makinenizi, rahatsız olmayacaðınızı
göstererek temizleyen bir özellikle
makineleri size teknolojik bir çözüm daha
her türlü su arızalarına karþı korur. Hatta
sörleri sayesinde, kullanılacak su miktarı
nuç almanıza yardımcı olur. Kirli bulaþık-
bilerek gönül rahatlıðıyla çalıþtırabilecek-
donattık: AquaVario! AquaVario özelliði
sunuyor: GlassProtec-Bardak Koruma
cihazınız kapalı konumdayken veya elek-
ve ısısı, bulaþıkların kirlilik derecesine ve
ların çok hızlı yıkanması gerektiðinde,
siniz. Çünkü sayısız ses koruma önlemi
sayesinde bulaþık makineniz su püskürt-
Sistemi!
trikler kesildiðinde bile bu emniyet sistemi
çeþidine göre tespit edilir. Durulama su-
acilen temiz bardaklara ihtiyaç duyduðu-
ile donatılmıþ Bosch “Silence” bulaþık ma-
me basıncını, bulaþıklarınızın kirlilik dere-
devrededir.
yunda gıda, yað veya deterjan artıkları gibi
nuzda; mesela evinizde verdiðiniz bir
kinelerinin çıkardıkları 40 dB’lik ses, yal-
cesine göre otomatik olarak ayarlar. Has-
Yaþadıðınız su taþması gibi herhangi bir
herhangi bir partikül tespit edilirse makine
davet sırasında veya kalabalık bir misafir
nızca bir fısıltıyı andırır.
sas cam bardaklar ve deðerli porselenle-
su arızası sonrası her türlü hasarınız Bosch
yeniden su alarak durulama iþlemine de-
topluluðu çat kapı geldiðinde VarioSpeed
riniz için en düþük su püskürtme basıncı-
tarafından karþılanır. Gerekirse mutfaðınız
vam eder. Böylece çok kirli bulaþıklarda
imdadınıza yetiþir. Üstelik makinenizi
nı kullanırken, çok kirli tencereler ve tava-
da yenilenir. Bosch, bu güvenilir özellik için
bulaþıklarınızın makineden kirli çıkma ihti-
tam kapasite doldurduðunuzda, hatta
lar için en yüksek su püskürtme basıncını
size %100 garanti veriyor!
mali sıfıra inerken; az kirli bulaþıklarda da
bulaþıklarınız çok kirliyse bile yıkama
tercih eder. Yani AquaVario’lu Bosch bula-
süresini neredeyse yarı yarıya kısalta-
þık makineniz her þeyi en az sizin kadar
bilirsiniz. Bu da zamandan yarı yarıya
özenle düþünür ve uygular.
su tüketimi önemli ölçüde azaltılmıþ olur.
tasarruf demek!
64
65
Yük sensörü
Su yumuþatma elektroniði
Bosch bulaþık makineniz, ayrıcalıklı yük
Bu sistem sayesinde sadece gerektiðin-
sensörleri sayesinde makineye dolduru-
de su yumuþatma elektroniði devreye
lan bulaþık miktarını belirler. Buna göre
girer. Böylece su ve bulaþık makinesi tu-
yıkama için ne kadar su harcaması gerek-
zundan önemli ölçüde tasarruf saðlanır.
tiðine karar verir ve her seferinde sadece
ihtiyacı kadar su alır. Bosch bulaþık maki-
LCD ekran ve hareketli ikonlar
nelerindeki yük sensörü sayesinde en
Baþlatma zamanı seçimi, program akıþı,
mükemmel temizliðe en az su ve buna
kalan süre, tuz ve deterjan seviyesi gös-
baðlı olarak da en az enerji harcayarak
tergelerini Bosch bulaþık makinelerinin
ulaþmıþ olursunuz.
geniþ LCD ekranında hareketli ikonlar eþliðinde tek seferde rahatça görebilirsiniz.
1
2
YENÝ
Yarım yük seçeneði
Artık her iki sepetin ya da sadece üst sepetin tamamen dolmasını beklemenize
Rackmatic
gerek yok! Bosch bulaþık makinelerine
Bosch bulaþık makinelerinde her zaman
eklenen yeni “yarım yük” özelliði sayesin-
büyük tabaklara, büyük tencerelere veya
de ister üst sepet, ister alt sepette ister-
uzun kadehlere yer var! Hem de basit bir
seniz de karıþık olarak az miktardaki bula-
el hareketiyle üst sepetin yüksekliðini do-
þıklarınızı ekonomik olarak en mükemmel
luyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece alt
þekilde yıkama imkânı bulabileceksiniz.
sepete büyük tabakları ve tencereleri veya
üst sepete uzun kadehleri yerleþtirmekte
hiç zorlanmamıþ olursunuz. Ýþte bu teknolojinin adı: Rackmatic!
Baþlama zamanını erteleme özelliði
ve kalan zaman göstergesi
Bosch bulaþık makinenizde bulunan baþlama zamanını erteleme özelliði sayesin-
66
Isı alıþveriþ bloðu
de bulaþıklarınızın istediðiniz zamanda
Bosch bulaþık makinelerindeki ısı alıþve-
yıkanmasını saðlayabilirsiniz. Akþam eve
riþ bloðu sayesinde bulaþıklarınız ani sı-
geldiðinizde bulaþıklarınızı temiz bulmak
caklık deðiþimlerinden etkilenmeden yı-
isterseniz gündüz, ucuz elektrik tarife-
kanır. Böylece hassas bardaklarınız, ka-
sinden yararlanmak isterseniz gece çalıþ-
Katlanabilir tabaklık
dehleriniz ve deðerli porselenleriniz; ma-
tırmanýz yeterli! Program baþladıktan
Alt veya üst sepetteki katlanabilir tabaklık
kinenin yeni su alımı esnasındaki ani ısı
sonra da kalan zaman göstergesi saye-
sayesinde tencere gibi büyük kaplar ra-
deðiþimlerinden zarar görmeden özenle
sinde yıkama iþleminin ne zaman sona
hatlıkla bulaþık makinesine yerleþtirilip
temizlenmiþ olur.
ereceðini öðrenebilirsiniz.
yıkanabilir.
67
Top Dispenser
Dönebilen deterjan gözü sayesinde deter-
Auto3in1
janınızı, makinenizin kapaðını tam açmadan
Toz, jel ya da tablet, hangi bulaþık deter-
ve eðilmeden pratik bir þekilde yerleþtire-
janını kullanırsanız kullanın Bosch bula-
bilirsiniz.
Fırın tepsileri için püskürtme baþlıðı
þık makineniz; Auto3in1 otomatik deter-
En inatçı yað ve yemek artıklarının yapıþtıðı
jan tanımlama sistemi sayesinde yıkama
tepsilerinizi büyüklükleri ve makinelerinizin
sürecini sizin kullandıðınız deterjan türü-
onların boyutlarına göre ayarlanmayan püs-
ne göre ayarlar. Otomatik deterjan ta-
kürtme tekniði nedeniyle elde yıkamak
nımlama özelliðine sahip dünyadaki ilk
zorunda kaldıðınızı biliyoruz. Ýþte Bosch,
ve tek bulaþık makinesi Bosch’ta!
bu soruna fırın tepsileri için özel üretilen
püskürtme baþlıðıyla en mantıklı çözümü
Dönüþümlü yıkama tekniði
getirdi! Fırın tepsilerini rahatça yıkayabil-
Dönüþümlü yıkama tekniði sayesinde bula-
meniz için püskürtme baþlıðını Bosch bula-
þıklar alt ve üst yıkama sepetinde dönüþüm-
þık makinenizin arka duvarına yerleþtirme-
lü olarak yıkanmaktadır. Bu sayede deter-
niz yeterli. Bu özellik sayesinde alt sepete
jan, bulaþıðın üstündeki kiri yumuþatmaya
yerleþtirdiðiniz her fırın tepsisi tertemiz
yeterince zaman kazanmakta ve temizlen-
olur, böylece tepsilerinizi yıkarken harca-
me verimi de buna paralel olarak bir o kadar
dıðınız zamanla efor da size kalır.
artmaktadır.
VarioFlex
26 cm
21 cm
Sadece Bosch bulaþık makinelerinde
bulunan esnek raf teknolojisi sayesinde
25 cm
30 cm
bulaþıklarınızı makinenizin sepetlerine pratik bir biçimde yerleþtirebilirsiniz. VarioFlex
teknolojsi üst ve alt sepette çok fazla parça-
Yüksekliði ayarlanabilir üst sepet
Üst sepetin yüksekliði, ihtiyaca göre kolayca ayarlanabilir. Böylece üst sepette
çay bardaklarının yanı sıra büyük tabaklar
da yıkanabilir.
dan oluþan katlanabilir aparatlar demektir.
Bu özellik sayesinde ara bölmeleri ayarlayarak 10 tencereye kadar yükleme yapabilir
ya da 27 cm uzunluðundaki 24 adet kade-
Enerji Verim Sınıfı
Yıkama Verim Sınıfı
Kurutma Verim Sınıfı
hinizi kolayca yerleþtirebilirsiniz. Esnek ve
A enerji, yıkama, kurutma sınıfı
hareketli raflar makinenizden çok farklı bi-
Bosch bulaþýk makinelerinin enerji, yıka-
çimlerde yaralanmanıza olanak saðlar, sun-
ma ve kurutma performansını gösteren
duðu geniþ kullanım alanıyla tencere ve
doðaya saygı notu: AAA. Bir bulaþık maki-
bardaklarınızı en mükemmel þekilde yıkar-
nesinin alabileceði en yüksek enerji ta-
ken sizi de kullanım kolaylıðıyla ödüllendirir.
sarruf ve performans notu. Bu sınıflandırma iþlemi, bulaþık makinesi alma aþamasında tüketiciye yardımcı olmak üzere
Avrupa Birliði’ne üye ülkelerin tümünde
zorunlu kılınmıþtır. Bu etikette makinenin
enerji, yıkama ve kurutma verimlilikleri
A en iyi olmak üzere G’ye dek sınıflandırılmıþtır.
68
69
1
3in1
2
1
3in1
2
3in1
3in1
55 DAKÝKA
A PERFORMANS
HIZLI YIKAMA
3in1
SGI 09T25 EU
“Logixx”
Entegre/Paslanmaz Çelik
SGI 69T05 EU
“Logixx”
Entegre/Paslanmaz Çelik
SGI 47M45 EU
Entegre/Paslanmaz Çelik
SGI 45N05 EU
Entegre/Paslanmaz Çelik
SGI 55E55 EU
Entegre, Paslanmaz Çelik
SGI 33E05 TR
Entegre, Paslanmaz Çelik
•Tam otomatik
•6 programlı (3+3 Auto): Auto 65°-75°,
• 4 (3 +1 Auto) programlı: Auto 55°C-
• 4 (3 +1 Auto) programlı: Yoðun 70°C,
• Program sayısı: 5 (Yoðun 70°, Normal
• Program sayısı: 3 (Yoðun 70°,
• VarioSpeed
• Auto3in1
Auto 55°-65°, Auto 35°-45°, Eko 50°,
Hızlı yıkama 45°, Ön yıkama
65°C, Eko 50°C, Hızlı yıkama 45°C,
Ön yıkama
Auto 55°C-65°C, Eko 50°C,
Hızlı yıkama 45°C
65°, Eko 50°, Hızlı yıkama 45°,
Ön yıkama)
Hızlı yıkama 65°, Eko 50°)
• Power 55' hız programı
• 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
•VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
• 4 farklı yıkama ısısı
• 4 farklı yıkama ısısı
• VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
• Yıkama ısı sayısı: 3
•VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
•Yarım yük seçeneði
• VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
• VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
• 17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
• 17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
• Ses seviyesi: 42 dB (çok sessiz)
•Auto3in1
• Yarım yük seçeneði
• Dönüþümlü yıkama tekniði
• Auto3in1
• LED’li program takip göstergesi
• GlassProtec®
• 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
• Isı alıþveriþ bloðu
• 13 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
• AquaStop
• LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
• AquaVario
•Ses seviyesi: 44 dB (çok sessiz)
• Dönüþümlü yıkama tekniði
• Ses seviyesi: 49 dB (sessiz)
• LED’li program takip göstergesi
• Yüksekliði ayarlanabilir üst sepet
• AquaSensor III
• GlassProtec®
• Verimlilik sınıfı: A x A x A
• Tuz ve parlatıcı göstergeleri
• Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
• Gümüþ sepet
• Yük sensörü
•AquaVario
• 12 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
• Baþlama zamanını erteleme özelliði:
• Yüksekliði ayarlanabilir üst sepet
• Su taþma emniyeti
• Isı alıþveriþ bloðu
•AquaSensor III
• Ses seviyesi: 47 dB (sessiz)
• Kavisli püskürtme kolları
• Kavisli püskürtme kolları
• Top dispenser
•Isı alıþveriþ bloðu
• Tuz ve parlatıcı göstergeleri
• Kalan zaman göstergesi
• Baþlama zamanını erteleme özelliði:
• Ses seviyesi: 52 dB
• Dokunmatik kontrol
•Su yumuþatma elektroniði
• Baþlama zamanını erteleme özelliði:
• AquaSensor III
• Kalan zaman göstergesi
•Kalan zaman göstergesi
• Auto3in1
• LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
• Program bitiminde sesli sinyal
•Program bitiminde sesli sinyal
• Kalan zaman göstergesi
• Rackmatic
• Ses seviyesi: 52 dB
• Baþlama zamanını erteleme özelliði:
•Baþlama zamanını erteleme özelliði:
• AquaSensor III
• VarioPlus sepetler
• Kapasite: 12 kiþilik
• Auto3in1
• Üst sepette katlanabilir raf: 3 adet
1-24 saat
1-19 saat
1-24 saat
1-19 saat
• VarioFlex® sepetler
•VarioFlex® sepetler
• Rackmatic
• Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
• Rackmatic
•Rackmatic
•Yatay bıçaklık
• Gümüþ sepetler
•Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
•Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
• VarioPlus sepetler
• Duo çatal-bıçak-kaþık sepeti
•Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
•Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
• Üst sepette katlanabilir raf: 3 adet
• Yatay bıçaklık
• Duo çatal-bıçak-kaþık sepeti
•Yatay bıçaklık
• Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
• AquaStop
• Gümüþ sepetler
•Duo çatal-bıçak-kaþık sepeti
• Gümüþ sepetler
• Tuþ kilidi
•Yatay bıçaklık
•Gümüþ sepet
• Duo çatal-bıçak-kaþık sepeti
• Kapasite: 12 kiþilik
• Tepsi yıkama baþlıðı
•Tepsi yıkama baþlıðı
• AquaStop
• AquaStop
•AquaStop
• Tuþ kilidi
• Servo kilit
•Kapasite: 12 kiþilik
• Çocuk emniyet kilidi
• Önden ayarlanabilen arka ayaklar
1-19 saat
• Kapasite: 12 kiþilik
• Kapasite: 12 kiþilik
• Kapasite: 12 kiþilik
70
71
1
2
1
3in1
SGV 67T33 EU
Tam Entegre, 60 cm
SGV 43E63 EU
Tam Entegre, 60 cm
•2 x 6 programlı: Auto 65°-75°,
•Yarım yük seçeneði
Auto 55°-65°, Auto 35°-45°, Eko 50°,
Hızlı yıkama 45°
2
• 2 x 4 programlı: Normal 65°, Eko 50°,
Hızlı 35°, Ön yıkama
•VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
•Yıkama ısı sayısı: 3
•Yarım yük seçeneði
•17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
•Auto3in1
•AquaStop
• 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
•LED’li program sonu göstergesi
•6 ayrı yıkama sıcaklık derecesi
•Program bitiminde sesli sinyal
•Ses seviyesi: 44 dB (çok sessiz)
•LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
•GlassProtec®
•Yüksekliði ayarlanabilir üst sepet
•AquaVario
•Yatay bıçaklık
•AquaSensor III
•Ses seviyesi: 52 dB
•Isı alıþveriþ bloðu
•Kapasite: 12 kiþilik
•Dönüþümlü yıkama tekniði
•Su yumuþatma elektroniði
•Kalan zaman göstergesi
•Program bitiminde sesli sinyal
•InfoLight
•Baþlama zamanını erteleme özelliði:
1-19 saat
•LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
•VarioFlex® sepetler
•Rackmatic
•Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
•Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
•Yatay bıçaklık
•Duo çatal-bıçak-kaþık sepeti
•Gümüþ sepetler
•Tepsi yıkama baþlıðı
•AquaStop
•Kapasite: 12 kiþilik
72
73
Bosch ankastre çamaþır makinesi...
Çünkü sevdikleriniz bu özeni hak ediyor...
74
75
AquaSecure sistemi
Bu sistem; normal çalıþma basıncından 7 kat daha fazla basınca dayanıklı
özel su giriþ hortumu, makinedeki
nedensiz su seviyesi yükselmelerini
engelleyen taþma-koruma düzeneði ile
çalıþma sırasında kapaðın açılmamasını
saðlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.
Özel su giriþ hortumu sayesinde su
Yünlü elde yıkama programı
Yünlüleri elde yıkama iþlemini artık unutabilirsiniz.
Çünkü en sevdiðiniz kazaðınız Bosch çamaþır makinesinde emin
ellerdedir. En ideal su harcaması, hassas kazan hareketleri ve itinalı özel yünlü sıkma programı sayesinde kazaðınız
yıpranmadan tertemiz olur.
kaçaðı olduðu zaman suyu mekanik
olarak keser. Bu iþlem, hortum kesildiði
zaman da geçerlidir.
WVTI 2842 EU
Tam Kurutmalı, Tam Entegre
Çamaþır Makinesi
•Yıkama kapasitesi: 5 kg
Kurutma kapasitesi: 2,5 kg
•2,5 kg çamaþır için kesintisiz yıkama ve
kurutma programları
•Devir sayısı: 600-1400 dev./dk
•AquaSecure sistemi
•60°C renkliler programındaki tüketim
deðerleri: 49 l su/1,1 kWh elektrik
•Tek düðme üzerinden yıkama ve
özel program seçimi
•Yünlüleri elde yıkama programı
•Hassas kurutma
•Elektronik nem kontrol
•Ýlave tuþlar: Start/Stop, hızlı, geç
baþlatma, kurutma, devir seçme
ve açma/kapama
•LED ekran: Devir sayısı, baþlama
zamanını erteleme, kalan süre ve
kurutma süresi göstergesi
•Deðiþtirilebilir kapı yönü
•Soldan açılabilen doldurma kapaðı
•Miktar otomatiði
•Dengesiz yük kontrolü
•Köpük tanıma
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 595 mm x 584 mm
76
77
Harika bir mutfaðın yolu, öncelikle
Bosch ankastre soðutuculardan geçer.
78
79
Sadece mutfaðınızı deðil,
yaþamınızı da deðiþtirecek
bir ürün: CoolDimension Trio
530 litrelik göz alıcı tasarım...
Yeni Bosch ankastre soðutucu ve derin dondurucu kombinasyonu Trio, sıra dıþı tasarımıyla
mutfaðınızın en göze çarpan noktası olacak! Sunduðu 530 litrelik geniþ kullanım alanıyla da
her türlü ihtiyacınızı alacak.
Yeni Bosch Trio'nun soðutucu bölümü, kanatlı çift kapı prensibiyle derin dondurucu
392 litrelik geniþ soðutucu iç hacmi
bölümünden ayrılmıþ ve derin dondurucu bölümü altta ayrı bir çekmece olarak tasarlanmıþtır.
Toplam 530 litrelik bu göz alıcı tasarım 392 litrelik soðutucu, 138 litrelik derin dondurucu
bölümüyle gıdalarınıza oldukça geniþ bir alan sunar. Üstelik 213 cm x 91 cm x 61 cm’lik
muazzam ölçülerine raðmen CIB 36P00 model CoolDimension soðutucunun enerji etkinlik
YENÝ
sınıfı A+.
Þaþırtan fonksiyonellik
Yeni Bosch ankastre soðutucu ve derin dondurucu kombinasyonu Trio’nun içi yeniliklerle
dolu. Trio’ya hem küçük hem de büyük gıdaları veya kapları yerleþtirmek kolay! Nasıl mı?
Ýþte Bosch’tan müthiþ bir yenilik daha, yeni ankastre serisi Trio’nun raflarını ortadan ikiye
bölebilirsiniz. Böylece soðutucunuzun içinde uzun sürahinize yer bulmakta zorlanmazsınız.
Gıdaların kullanım sürelerini uzatabilmek için Trio, MultiAirflow ve CoolDoor sistemleriyle
donatıldı. Bu fonksiyonlar sayesinde soðutma alanında ve kapı raflarındaki ilave donanımlar,
soðutucunun içindeki soðuk havayı her alana daha hızlı ve eþit olarak yayar. Ayrıca ısı
derecesini her alanda sabit tutar.
Trio’daki halojen aydınlatma ve kolon aydınlatması, soðutucunuzun içindeki her þeyi rahatlıkla
Halojen aydınlatma ve kolon aydınlatması
ile gıdalara bakıþ
aynı anda görebilmenizi saðlar. Trio’nun soðutucu ve derin dondurucu bölümlerindeki NoFrost özelliði sayesinde ise çözme (defrost) iþlemi yapmanıza gerek kalmaz, böylece bu iþ
için ayıracaðınız vakit de size kalır.
YENÝ
80
Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile
homojen soðutma
Geliþtirilmiþ yeni hava akıþ sistemi
MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha
hızlı sürede soður ve soðutucu içindeki
her noktada eþit oranda soðukluk saðlanır. Böylece gıdalar soðutucunun içindeki her konumda ideal soðukluðunu ve
tazeliðini korur.
Taze Hava Filtresi: AirFresh Filter
AirFresh Filter özellikle sarımsak, balık,
peynir veya soðan gibi yoðun kokulu
gıdalardan gelen kötü kokuları önemli
ölçüde azaltır ve soðutucu içinde kötü
kokuların birbirine karıþmasını engeller.
AirFresh Filter ömür boyu garantili ve
deðiþtirilmesi gerekmeyen tek filtredir.
Dinamik No-Frost
Çözme iþlemine son veren
dinamik No-Frost teknolojisi
sayesinde ar tık çözme
iþlemine zaman ayırmak zorunda kalmazsınız; soðutucunuz bu iþlemi kendi
kendine sizin haberiniz dahi olmadan
gerçekleþtirir! Böylece çözme iþlemi
yaþamınızdaki bir külfet deðil; sadece
önemsiz bir yan iþlem haline dönüþür.
A+ Enerji Sınıfı
AB ülkelerinde zorunlu kılınan
Enerji Etiketi’ndeki enerji
sınıflandırması A’dan G’ye
kadardır. A+ enerji sınıfına sahip
soðutucularımız A enerji sınıfından daha
üstün enerji performansı sunmaktadır.
Dıþı þık, içi son derece kullanıþlı
YENÝ
Bölünebilir raflar sayesinde esnek
kullanım
81
Bosch CoolDimension
Side by Side soðutucu:
Tek parça ya da parça parça
kullanım...
YENÝ
Mutfaðınızı soðutucunuza göre deðil, soðutucunuzu mutfaðınıza göre ayarlayın.
Bosch Side by Side soðutucu ve derin dondurucular tek parçalı mutfak düzenine bir
son veriyor. Bundan sonra tercih sizin; isterseniz soðutucunuzu ve derin dondurucunuzu
mutfaðınızın çeþitli yerlerine ayrı ayrı yerleþtirebilirsiniz. Çünkü Bosch Side by Side
Teleskopik raylar sayesinde
çekmecelerde rahat kullanım
soðutucu ve derin dondurucular sadece yan yanayken deðil; ayrı ayrıyken de mükemmel
bir uyum sergiliyor. Üstelik toplamda 695 litrelik geniþ kullanım alanına raðmen CIR
30P00 ve FIN 18P30 model CoolDimension soðutucu ve derin dondurucuların enerji
etkinlik sınıfı A+.
YENÝ
Gıdalar için en ideal þartlar yaratıldı.
Gıdalarınızı daha uzun süre taze ve saðlıklı saklayabilmek için Bosch’tan yeni bir çözüm;
FreshProtectBox! Bu özel bölmenin ısısı, içine koyduðunuz gıdaların ihtiyaçlarına göre
baðımsız bir þekilde ayarlanabiliyor. Çünkü Bosch özel gıdaların özel saklama koþullarına
ihtiyaç duyduðunu biliyor.
Side by Side derin donduruculardaki metal sepetler, aðır ve büyük gıdaları rahatlıkla
taþıyabilir. Teleskopik raf sistemi ise, çekmecelerin kolaylıkla öne çekilip her þeye
rahatlıkla ulaþabilmenize olanak saðlar.
Ayrıca Side by Side soðutucu ve derin dondurucuların No-Frost özelliði sayesinde
çözme (defrost) iþlemi yapmanıza gerek kalmaz, böylece bu iþ için ayıracaðınız vakit
de size kalır.
FreshProtectBox sayesinde daha uzun
süreli tazelik
YENÝ
82
Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile
homojen soðutma
Geliþtirilmiþ yeni hava akıþ sistemi
MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha
hızlı sürede soður ve soðutucu içindeki
her noktada eþit oranda soðukluk saðlanır. Böylece gıdalar soðutucunun
içindeki her konumda ideal soðukluðunu
ve tazeliðini korur.
Taze Hava Filtresi: AirFresh Filter
AirFresh Filter özellikle sarımsak, balık,
peynir veya soðan gibi yoðun kokulu
gıdalardan gelen kötü kokuları önemli
ölçüde azaltır ve soðutucu içinde kötü
kokuların birbirine karıþmasını engeller.
AirFresh Filter ömür boyu garantili ve
deðiþtirilmesi gerekmeyen tek filtredir.
Dinamik No-Frost
Çözme iþlemine son veren dinamik NoFrost teknolojisi sayesinde artık çözme
iþlemine zaman ayırmak zorunda kalmazsınız; soðutucunuz bu iþlemi kendi
kendine sizin haberiniz dahi olmadan
gerçekleþtirir! Böylece çözme iþlemi
yaþamınızdaki bir külfet deðil; sadece
önemsiz bir yan iþlem haline dönüþür.
A+ Enerji Sınıfı
AB ülkelerinde zorunlu kılınan
Enerji Etiketi’ndeki enerji
sınıflandırması A’dan G’ye
kadardır. A+ enerji sınıfına sahip
soðutucularımız A enerji sınıfından daha
üstün enerji performansı sunmaktadır.
Side by Side soðutucu ve derin
dondurucuları mutfaðınızda yan yana ve
ayrı ayrı pek çok deðiþik þekilde
konumlandırabilirsiniz.
83
CoolDimension Soðutucular
CIB 36P00 CoolDimension
Ankastre Soðutucu/Derin Dondurucu Kombinasyonu
CIR 30P00 CoolDimension
Ankastre Soðutucu
FIN 18P30 CoolDimension
Ankastre Derin Dondurucu
•Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 914 mm x 610 mm
•Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 762 mm x 610 mm
•Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 457 mm x 610 mm
•Soðutucu net hacim: 392 l
•Soðutucu net hacim: 477 l
•Derin dondurucu net hacim: 218 l
•Derin dondurucu net hacim: 138 l
•Enerji sınıfı: A+ (181 kWh/yıl)
•Enerji sınıfı: A+ (306 kWh/yıl)
•Toplam net hacim: 530 l
Genel ürün özellikleri
Genel ürün özellikleri
•Enerji sınıfı: A+ (420 kWh/yıl)
•Metal iç aksamlar
•Metal iç aksamlar
Genel ürün özellikleri
•Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
•Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
•Metal iç aksamlar
•Eco modu (Tatil modu)
•Eco modu (Tatil modu)
•Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
•Çok sessiz çalıþma
•Çok sessiz çalıþma
•Eco modu (Tatil modu)
•Tekmelik tarafından iç ve dıþ havalandırma
•Tekmelik tarafından iç ve dıþ havalandırma
•Çok sessiz çalıþma
•Tekmelik tarafından iç ve dıþ havalandırma
(tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
(tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
(tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
•Kapı açısı: 115°
•Kapı açısı: 115°
Soðutucu
Derin dondurucu
•Kapı açısı: 115°
•MultiAirflow, AirFresh Filter
•MultiAirflow
Soðutucu
•SuperCooling, defrost otomatiði
•Süper dondurma
•MultiAirflow, AirFresh Filter, iç vantilatörler sayesinde
•4 adet kırılmaya dirençli cam raf
•Otomatik buz hazırlayıcı
•1 adet transparan teleskopik sürgü sistemli kase
•Normal ayar ve 25°C oda sıcaklıðında yaklaþık 1,2 kg/24
dinamik soðutma
•SuperCooling, defrost otomatiði
•1 adet ortadan bölünebilir toplam 3 adet yüksekliði
ayarlanabilir kırılmaya dirençli cam raf
•1 adet teleskopik sürgü sistemi
•2 adet teleskopik sürgü sistemli ve nem mekanizmalı
sebzelik
•1 adet teleskopik sürgü sistemli ve nem mekanizmalı
sebzelik
•FreshProtectBox: 67 l hacim, teleskopik sürgü sistemli,
ekstra aydınlatma, ayrı ısı kontrolü (0°C, 1,5°C ve 3°C)
•2 adet halojen tavan aydınlatması ve kolonlarda ekstra
aydınlatma sistemi
saat buz hazırlama kapasitesi (yaklaþık 4 kg rezerve)
•Su tesisatı baðlantısı (hortum 3 m)
•3 adet yüksekliði ayarlanabilir toplam 4 adet metal raf
•Teleskopik sistemli 2 adet metal sepet
•2 adet halojen tavan aydınlatması
•Toplam dondurma kapasitesi: 18 kg/24 saat
•Elektrik kesintisi durumunda saklama: 14 saat
•2 adet halojen tavan aydınlatması ve kolonlarda ekstra
•Deðiþtirilebilir kapı yönü
aydınlatma sistemi
Derin dondurucu
•Dondurucu otomatiði
•Çekmece içinde ekstra iç çekmece, teleskopik sürgü
sistemi ve entegre buzmatik (yaklaþık 1,5 kg rezerve)
•Su tesisatı baðlantısı (hortum 3 m)
•Toplam dondurma kapasitesi: 23 kg/24 saat
•Elektrik kesintisi durumunda saklama: 22 saat
84
CoolDimension Aksesuarlar
CoolDimension Özel Aksesuarlar
CIZ 10090
Soðutucu ve dondurucu için (çelik kapı kolu)
FIZ 18090
Dondurucu (çelik kapı) geniþlik 45 cm
CIZ 10490
Trio (çelik kapı kolları)
FIZ 30090
Soðutucu (çelik kapı) geniþlik 75 cm
CIZ 36490
Trio (çelik kapılar) geniþlik 90 cm
CoolDimension Diðer Aksesuarlar
FIZ 18100
Çelik tekmelik (dondurucu)
FIZ 50000
Su filtresi (Trio ve dondurucu için)
CIZ 30000
Çelik tekmelik (soðutucu)
CIZ 36400
Çelik tekmelik (Trio)
85
KAN 58A50 NE
Gardýrop Tipi
Dinamik No-Frost Soðutucu
KAN 58A70
Gardýrop Tipi
Dinamik No-Frost Soðutucu
KIS 38A40 NE
Soðutucu-Dondurucu Kombinasyonu
KIL 38A40 NE
AntiBacteria “Comfort”
KUR 15A40
AntiBacteria, Tezgâh Altı Soðutucu
• Renk: Piano Black
•Side by Side/Gardýrop Tipi Dinamik
•Elektronik ısı göstergesi
•LED üzerinden okunabilir elektronik
•Otomatik defrost
• Side by Side/Gardýrop Tipi Dinamik
No-Frost
• No-Frost
•Çelik kapý, chrome inox yan paneller
• Çelik kapý, chrome inox yan paneller
•Yeni elektronik kontrollü soðutma
sistemi ve dijital göstergeli kontrol paneli
• 2 bölmede baðýmsýz ýsý kontrolü
• Aydınlatmalı dokunmatik buz hazýrlayýcý
(parçalanmýþ buz ya da içme suyu)
•Otomatik defrost
•4 adet yüksekliði ayarlanabilir, 1 adet
yarım raf olarak kullanılabilir, toplam
5 adet emniyetli cam raf
•2 bölmede baðýmsýz ýsý kontrolü
•Ýlave dıþarıya çekilebilir çekmece
•Aydınlatmalı dokunmatik buz hazýrlayýcý
•Hafıza fonksiyonlu aktif uyarı sistemi
(parçalanmýþ buz ya da içme suyu)
• Otomatik defrost
•3 adet þeffaf derin dondurucu çekmecesi
ısı ayarı
•3 adet yüksekliði ayarlanabilir, 1 adet
•Otomatik defrost
yarım raf olarak kullanılabilir, toplam
•4 adet yüksekliði ayarlanabilir, 1 adet
4 adet emniyetli cam raf
yarım raf olarak kullanılabilir, toplam
•Saydam sebzelik
5 adet emniyetli cam raf
•Deðiþken iç kapı aksesuarları, 1 adet
•2 adet teleskopik raf sistemli saydam
sebzelik, ilave dıþarıya çekilebilir çekmece
kapaklı tereyað gözünün de dahil olduðu
þeffaf raf ve gözler
•Otomatik defrost
•Toplam net hacim: 284 l
•Þok dondurma
•Özel tasarım þiþelik
• Deðiþken iç kapý aksesuarlarý
•
•Soðutucu bölmesi net hacim: 221 l
•Toplam net hacim: 280 l
•Güçlü iç aydınlatma
• MultiAirflow
•Deðiþken iç kapý aksesuarlarý
•Derin dondurucu bölmesi net hacim: 63 l
•Soðutucu bölmesi net hacim: 244 l
•Toplam net hacim: 141 l
• Þok dondurma özelliði
•MultiAirflow
•Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
•Derin dondurucu bölmesi net hacim: 36 l
•Deðiþtirilebilir kapı yönü
• 2 adet dondurucu sepeti
•Þok dondurma özelliði
•Þok dondurma
•Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 3 kg
•Yüksekliði ayarlanabilen ayaklar, önden
• Soðutucu: 2 adet yüksekliði ayarlanabilir,
•2 adet dondurucu sepeti
•Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
•Elektrik kesintisinde saklama: 18 saat
•Soðutucu: 2 adet yüksekliði ayarlanabilir,
•Son derece sessiz
•Son derece sessiz
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 598 mm x 548 mm
1772 mm x 541 mm x 545 mm
1772 mm x 538 mm x 533 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
Dolap ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 600 mm x 550 mm
1775 mm x 560 mm x 550 mm
1775 mm x 560 mm x 550 mm
•
4 yýldýzlý derin dondurucu
toplam 3 adet kýrýlmaya dirençli cam raf
• Dondurucu: 2 adet yüksekliði
ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya
dirençli cam raf
• 3 adet meyvelik/sebzelik
4 yýldýzlý derin dondurucu
toplam 3 adet kýrýlmaya dirençli cam raf
•Dondurucu: 2 adet yüksekliði
ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya
dirençli cam raf
• Enerji sýnýfý: A
•3 adet meyvelik/sebzelik
• Soðutucu net hacim: 334 l
• Enerji sýnýfý: A
• Dondurucu net hacim: 170 l
•Soðutucu net hacim: 334 l
• Toplam brüt hacim: 541 l
•Dondurucu net hacim: 170 l
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
•Toplam brüt hacim: 541 l
1790 mm x 903 mm x 733 mm
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
ayarlanabilen arka ayaklar
1790 mm x 903 mm x 733 mm
86
87
Bosch’tan þarap zevkinizi artıracak bir ürün:
Bosch Winecooler
88
89
Ýdeal ısıda, ideal kutlama...
Ýdeal servis ısısını yakalayın
Bosch Winecooler’ın alt ve üst bölümündeki 2 ayrı dijital termometresiyle farklı
soðukluða ihtiyaç duyan þarap ve þampanyalarınızı aynı soðutucu içinde +5 ila
KSW 38940
Þarap Soðutucusu
+22°C arasında soðutabilirsiniz.
• Gümüþ-metalik çift izolasyonlu köþeli
cam kapý
• Dijital göstergeli elektronik ýsı ayarı
• Net hacim: 368 l (198 adet 0,75 l’lik
þiþe)
• +5°C ila +22°C arasında ýsý ayarý
• Otomatik defrost
• 6 adet yüksekliði ayarlanabilir ahþap raf
Tam 198 adet þiþe kapasiteli
Gümüþ-metalik çift izolasyonlu köþeli cam
• Temiz hava dolaþımý için aktif kömür
filtresi
kapısıyla estetik görünüm de kazandırılan
• 2 adet dijital termometre
Bosch Winecooler, 1850 mm x 600 mm
• Halojen iç aydýnlatma
x 660 mm’lik boyutu sayesinde tam 198
• Yüksekliði ayarlanabilir ön ayaklar,
adet þiþe alıyor.
hareketli arka ayaklar
Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1850 mm x 600 mm x 660 mm
Ayarlanabilir 6 adet raf
6 adet yüksekliði ayarlanabilir ahþap rafı
Þarap türü
sayesinde farklı boyutlardaki þarap ve
Büyük Bordeaux kırmızı
þampanya þiþelerinizle meze kaplarınızı
Cotes du Rhone kırmızı/Barolo kırmızı
17°C
istediðiniz þekilde yerleþtirebilirsiniz.
Büyük Burgunder kırmızı/ Bordeaux kırmızı
16°C
Mezelerinizi de soðutur
Þarapseverlerin önem verdiði tüm ayrın-
90
Ýçim sıcaklıðı
18°C
Porto þarabı
15°C
Genç Burgunder kırmızı
14°C
Genç kırmızı þaraplar
12°C
tılar göz önünde tutularak tasarlanan
Genç Beaujolais/geride çok hafif bir tat
bırakan tüm beyaz þaraplar
11°C
Bosch Winecooler, sadece þarap ve þam-
Eski beyaz þaraplar/büyük Chardonnay
10°C
panyalarınızı soðutmakla kalmaz, içkileri-
Sherry
9°C
nizin yanında atıþtıracaðınız mezelerinizi
Genç beyaz þaraplar
8°C
de soðutur.
Beyaz þaraplar Lire/Entre-deux-Mers
7°C
91
Teknik Çizimler
92
93
Baðımsız Fırınlar
Baðımsız Fırınlar
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
335 mm x 115 mm
* Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBL 3552
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 370651 E
maks.
maks.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 560551 J
maks.
94
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 43W320
HBN 43W350
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 43W320
maks.
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
HBN 330521 / HBN 330551
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
320 mm x 115 mm
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 33K551
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
320 mm x 115 mm
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 344551 S
HBN 330521 / HBN 330551
HBN 43W350
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 344551 S
HBN 43W360
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
maks.
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
maks.
maks.
maks.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 43W360
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
HBN 380651
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 380651
HBN 880751
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
320 mm x 115 mm
Elektrik baðlantısı
için priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
**Ýndüksiyonlu ocak altına baðlantı
yapıldıðında min. 50 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 230250 E
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 230250 E
HBN 331E2
HSC 140651
HSC 140651
Elektrik
baðlantısı için
priz yeri
320 mm x 115 mm
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HBN 301E1
HBN 33K551
*Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
95
Gazlı Ocak ile Kombine Edilen Tezgâh Altı Fırın
Ocaklar
Gaz baðlantısı
* Çerçeve kalınlıðı çelik ürünlerde 20 mm’dir.
HEV 43W350 E
*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
**Maksimum gömme derinliði
***Eðer tezgâh altına fırın konulacaksa
min. 30 mm olmalıdır.
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmadır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PIF 645E01 E
NPD 615 C EU
518
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
PKF 675T01 E
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
PKE 615V01 E
Wok halkalı
(83)
halkasız
56
576
46.5
Gaz baðlantısı
Gaz baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliði
PKF 645E01 E
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliði
PHL 206 EU
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliði
PCK 755 X EU
Wok halkalı
(83)
halkasız
56
Gaz
baðlantısı
Gaz baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliði
PCL 755 M EU
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm
olmalıdır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PCL 755 F EU / PCK 755 D EU
Gaz
baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh
kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en
az 100 mm olmalıdır.
PME 675K01 E
96
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
* Ocak için kesilen tezgâh
kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en
az 100 mm olmalıdır.
PGE 675K01 E
Gaz
baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmalıdır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PHG 206 H EU
Gaz baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
100 mm olmadır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PHG 106 D EU
97
Ocaklar
Dominolar
Gaz baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmadır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PHM 106 D EU
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmalıdır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PCD 655 C EU
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
NMU 4151 LT
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmalıdır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe en az 100 mm
olmalıdır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PMD 655 D EU
PCD 655 D EU
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
NGU 4155 LT
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
NGU 4151 DT
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
NGU 4051 LT
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
PGE 375K03 E
PKF 375C03
Gider
musluðu
Gider
musluðu
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
PKU 375C03
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
PKA 375C03
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
PGF 375K03 E
*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe: 55 mm
PKC 345 E
*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe: 100 mm
PCD 345 D
NGU 4021 LT
Gaz baðlantısı
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan
duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliði
NMU 4021 LT
98
* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile
yan duvar arasındaki mesafe en az
100 mm olmadır.
** Gaz baðlantı ayarı þekildeki gibidir.
PCD 619 C EU
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
99
Davlumbazlar
Davlumbazlar
min.
maks.
Baca
çıkıþ yeri
Baca
çıkıþı
min.
maks.
Baca çıkıþı
ø150
Priz
Baca çıkı
alanı
min.
Elektrikli
Gazlı
DIE 945 E
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DIE 945 E
DKE 665 R
DIE 945 E
Priz
DKE 665 R
DKE 665 R
Bacalı
Bacasız
DKE 985 C
DKE 985 C
Baca
çıkıþ yeri
min.
min. 400 Elektrikli/Gazlı
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DKE 975 C
DKE 975 C
Baca çıkıþı
DKE 975 C
DKE 665 R
Priz
Baca çıkıþı
Baca çıkıþı
Priz
Baca çıkıþ
alanı
Elektrikli
Gazlı
Elektrikli/Gazlı
Önerilen
DKE 965 R
DKE 975 C
Bacalı
Bacasız
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
Baca çıkıþ
yeri
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DKE 965 R
DKE 985 C
DKE 985 C
DKE 685 C
Bacalı
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DKE 965 R
100
DKE 685 C
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
101
Davlumbazlar
Davlumbazlar
Baca çıkıþı
Priz
Bacalı
Bacalı
Bacasız
Bacalı
Baca çıkıþ
yeri
Bacasız
min. 550 (elektrikli)
Önerilen: 650
min. 650 (gazlı)*
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DWA 092450
Priz
DWA 092450
DWA 092450
DKE 645 M
DKE 645 M
DKE 645 M
Baca
çıkıþı
Baca çıkıþı
Bacalı
Bacalı min. 31
Bacasız min. 51
Bacalı: 793-1080
Bacasız: 813-1080
Priz
Bacalı:
793-1080
Bacasız:
813-1080
min. 550 (elektrikli)
Önerilen: 650
min. 650 (gazlı)*
Elektrikli
Gazlı
Elektrikli
Gazlı
DWA 092450
DWA 062450
Önerilen
DKE 645 M
DWA 062450
Baca çıkıþı/
priz yeri
DKE 935 F
DKE 935 F
Baca
çıkıþı
Bacalı
min. 550 (elektrikli)
Önerilen: 650
min. 650 (gazlı)*
DWA 062450
Baca çıkıþı
684-1083
min. 550 (elektrikli)
Önerilen: 650
min. 650 (gazlı)*
Elektrikli
Gazlı
DKE 945 M
DWA 062450
Priz
Bacalı
Bacasız
Baca giriþi
775-1179
DKE 935 F
Baca çıkıþı
DKE 645 K
Priz
Baca çıkıþ
yeri
Baca çıkıþı: 684-1083
Baca giriþi: 775-1179
DKE 645 K
Baca çıkıþı
Baca çıkıþ yeri
Bacasız
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DKE 945 M
102
DKE 945 M
Elektrikli
Gazlı
DKE 945 M
Elektrikli
Gazlı
DKE 645 K
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
DKE 645 K
103
Davlumbazlar
Davlumbazlar
Baca çıkıþı
Priz
Baca çıkıþı
Baca çıkıþı/
priz yeri
Bacalı
maks.
Priz
Baca çıkıþı yeri
maks.
gazlı/elektrikli
gazlı/elektrikli
Gazlı
DKE 915 A
DKE 915 A
DKE 915 A
DKE 905 A
DKE 905 A
DKE 905 A
Baca çıkıþı
Bacalı: 793-1080
Bacasız: 813-1080
Baca çıkıþı/
priz yeri
Priz
Bacalı min. 31
Bacasız min. 51
maks.
Bacalı:
793-1080
Bacasız:
813-1080
Elektrikli
Gazlı
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
DKE 636 A
DKE 636 A
DKE 905 A
DKE 636 A
DKE 636 A
DKE 636 A
ø120
310
Baca çıkıþı
Bacalı: 793-1080
Bacasız: 813-1080
Priz
Baca çıkıþı/
priz yeri
Priz
Bacalı min. 31
Bacasız min. 51
Baca çıkıþı
31
51
Baca çıkıþı yeri
maks.
Bacalı
793-1080
Bacasız 522
813-1080 170
240
Bacalı:
793-1080
Bacasız:
813-1080
Elektrikli
Gazlı
Elektrikli
Gazlı
Önerilen
Elektrikli
Gazlı
Gazlı
500
DKE 636 A
DKE 635 F
DKE 635 F
DKE 636 A
DKE 636 A
169
Bacalı 793-1080
Bacasız 813-1080
Priz
248
min.550 Elektrikli
650 Gazlı
Önerilen 650
Elektrikli
Gazlı
DKE 635 F
104
DKE 925 B
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
250
30
900
DKE 925 B
248
27
Baca çıkıþı
ø120
Baca
çıkıþ yeri
Priz
min.55
323
min.
500
228
228
465 68
39 113
220
min.550 Elektrikli
650 Gazlı
400
DKE 925 B
105
Davlumbazlar
Mikrodalga Fırınlar
ø120
169
310
Bacalı 793-1080
Bacasız 813-1080
Bacalı
793-1080
Bacasız 522
813-1080 170
240
500
DKE 625 B
323
Priz
248
min.
500
250
30
Havalandırma çıkıþı
27
Baca çıkıþı
ø120
Baca
çıkıþ yeri
Priz
min.55
31
51
248
min.550 Elektrikli
650 Gazlı
Önerilen 650
228
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
Arkası
boþ
bırakılmalıdır.
228
465 68
39 113
220
min.550 Elektrikli
650 Gazlı
400
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
600
*Çerçeve kalınlıðı çelik
ürünlerde 20 mm’dir.
DKE 625 B
HBC 86K751 S
DKE 625 B
HBC 86K751 S
HBC 86K751 S
Havalandırma çıkıþı
Baca çıkıþı
Baca giriþi
DHI 645 D
DHI 625 H
Duvar kalınlıðı 190 x 215
Boru baðlantıları: 100, 120, 125
DHI 625 H
Dolabın ön tarafında (a) 50 cm2’lik bir
hava çıkıþı bulunmalıdır.
*Çerçeve kalınlıðı çelik
ürünlerde 20 mm’dir.
HBC 86K751 S
HBC 86K751 S
Havalandırma çıkıþı
HMT 9856 EU
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
DHI 625 H
HMT 9856 EU
DHI 625 H
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
Arkası
boþ
bırakılmalıdır.
Baca çıkıþı
tam geniþletilmiþ
Duvar kalınlıðı 175 x 175
Havalandırma çıkıþı
Baca çıkıþı
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
HMT 9656 EU
HMT 9656 EU
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
HMT 85G650
106
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
HMT 85G650
HMT 85M650
107
Mikrodalga Fırınlar
Bulaþık Makineleri
maks.
maks.
maks.
Arkası boþ
bırakılmalıdır.
maks.
**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz
yüksekliði ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
Geniþliði 60 cm’lik dolaplarda uygulanan ölçülerdir.
*Izgaralı ürünler için geçerli ölçülerdir.
HMT 75M650
HMT 75M650
SGI 09T25 EU
maks.
maks.
**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz
yüksekliði ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGI 69T05 EU
SGI 47M45 EU
maks.
maks.
maks.
maks.
**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliði
ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGI 45N05 EU
**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliði
ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
maks.
maks.
**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliði
ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGI 55E55 EU
**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliði
ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGI 33E05 TR
maks.
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz
yüksekliði ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGV 67T33 EU
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz
yüksekliði ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliði 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliði 150-220 mm
SGV 43E63 EU
Çamaþır Makinesi
maks.
WVTI 2842 EU
108
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
maks.
WVTI 2842 EU
109
Soðutucular
Soðutucular
Üst baza
Hava çıkıþı
min. 200 cm2
Süpürgelikte
havalandırma alanı
min. 200 cm2
CIB 36P00
Alt baza
KIS 38A40 NE
Hava çıkıþı
min. 200 cm2
Süpürgelikte
havalandırma alanı
min. 200 cm2
CIB 36P00
KIL 38A40 NE
*Deðiþtirilebilir
süpürgelik
yüksekliði
KUR 15A40
CIR 30P00
*Deðiþtirilebilir
süpürgelik
yüksekliði
Cihazın elektrik baðlantı yeri sað ve sol
yan dolap alanında olmalıdır. Hava alıþveriþi
süpürgelikten olmalıdır.
KUR 15A40
FIN 18P30
110
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Tüm ölçüler mm cinsindedir.
111
Planlama Notlarınız Ýçin
112
Planlama Notlarınız Ýçin
113
Planlama Notlarınız Ýçin
114
Planlama Notlarınız Ýçin
115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising