American Audio | Q-2411 | Q-2411 PRO Professionele voorversterker mixer

Q-2411 PRO Professionele voorversterker mixer
Q-2411 PRO
Professionele voorversterker mixer
GEBRUIKERSHANDLEIDING
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 1
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit……………………………………. 3
Belangrijke veiligheidsinstructies…………………………………………………………….. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften…………………………………………………………… 5
Uitpakken………………………………………………………………………………………… 7
Inleiding…………………………………………………………………………………………...7
Voorzorgsmaatregelen bij het installeren…………….………………………………………. 7
Quick start instructie……………………………………………………………………………. 8
Hoofdfuncties en bedieningsorganen bovenzijde…………………………………………… 9
Hoofdfuncties en bedieningsorganen achterpaneel………………………………………… 11
Typische mixer ingangen aansluiting…………………………………………………………. 14
Typische mixer uitgangen aansluiting………………………………………………………… 15
Onderhoud………………………………………………………………………………………. 16
Vervangen Crossfader…………………………………………………………………………. 16
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 17
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 17
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 19
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 19
ATTENTIE: Drukfouten, specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat
onder voorbehoud.
Hoofdfuncties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Feather Fader Plus” voor Q-Start bediening
3 Phono, 5 Line, 3 Auxiliaries en 2 Microfoon ingangen
5 bands Equalizer op de master uitgang
Hoogwaardige “Feather Fader™” voor gelijkmatige cross fades (vervangbaar)
2 onafhankelijke microfooningangen
Cue mixing
Linker en rechter massa aansluiting voor draaitafels op achterpaneel
Aan / uit schakelaar voor toewijzen kanaal
Gain regeling per kanaal
Netspanning omschakelbaar (115V/230V)
Q-Start compatibel (voor het gebruik met American Audio CD spelers met fader Q-Start
functie)
Master level indicator
Gebalanceerde XLR uitgangen
Hoog vermogen hoofdtelefoon uitgang
Pre Fader Level (PFL) voor elk kanaal
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 2
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American Audio dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
Audio dealer.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Attentie:
Het is aanbevolen de mixer te gebruiken in
ruimten met een temperatuur tussen 5ºC en
30 ºC.
LET OP! Het apparaat voldoet aan de FCC
voorschriften wanneer afgeschermde kabels
en connectoren worden gebruikt voor het
aansluiten op andere apparatuur. Maak
gebruik van afgeschermde kabels en
connectoren
om
elektromagnetische
interferentie te voorkomen tussen radio’s of
Tv’s.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 3
Belangrijke veiligheidsinstructies
LET OP!
Gevaar voor elektrische
schok! Niet openen!
Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor
ongeïsoleerde onderdelen in het apparaat waar
spanning op staat. Het negeren van dit symbool kan
ernstig letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Pas op: teneinde het risico van een elektrische schok
te verkleinen mag de behuizing niet worden geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet door
gebruikers worden uitgevoerd. Wendt u zich tot een
erkende American Audio dealer.
Dit symbool geeft aan dat er in de handleiding
belangrijke informatie staat voor gebruik en
onderhoud. Het negeren van deze informatie kan
leiden tot persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
HANDLEIDING LEZEN – Leest u voor de
AARDING EN POLARITEIT
ingebruikname van het apparaat aandachtig alle
veiligheidsaanwijzingen en de gebruikershandleiding
door.
BEWAREN
HANDLEIDING
–
De
gebruikershandleiding bewaren voor toekomstig
gebruik.
WAARSCHUWINGEN IN ACHT NEMEN –
Let goed op waarschuwingstekens op het apparaat
en in de gebruikershandleiding.
HANDLEIDING IN ACHT NEMEN – Volg de
aanwijzingen in de gebruikershandleiding.
REINIGEN – Het apparaat mag alleen met een
stofdoek of een zachte droge doek worden
afgenomen.
Geen
meubelreinigers,
benzine,
insecticide of andere reinigingsmiddelen met
oplosmiddelen gebruiken. Deze kunnen de behuizing
aantasten.
AANSLUITEN RANDAPPARATUUR – Geen
randapparatuur of toebehoren aansluiten die niet
door de fabrikant worden aanbevolen in verband met
mogelijk gevaar.
WATER EN VOCHT – Het apparaat mag NIET in
de buurt van water worden gebruikt. Bijv. bij het bad,
de wastafel, de spoelbak, in vochtige kelders, in de
buurt van een zwembad en dergelijke plaatsen.
ACCESOIRES – Het apparaat mag niet op een
instabiele ondergrond geplaatst worden. Het
apparaat kan vallen en daarbij ernstig letsel
toebrengen bij kinderen of volwassenen. Het
apparaat kan beschadigd raken. Gebruik uitsluitend
statieven, plateaus, tafels of trolleys die door de
fabrikant worden aanbevolen of worden meegeleverd
met het apparaat. Volg bij het installeren de
montagevoorschriften van de fabrikant en gebruik de
meegeleverde materialen.
TRANSPORTWAGEN – Vervoer het apparaat
voorzichtig op de wagen. Vermijd abrupt stoppen,
buitensporige krachtontwikkeling en een ongelijke
ondergrond ter voorkoming van het omvallen van de
wagen met de apparatuur.
⋅ Beschikt het apparaat over een gepolariseerde
stekker, die maar op een manier in de contactdoos
past waardoor de polariteit gehandhaafd blijft ( de pin
is breder dan gebruikelijk), dan is deze stekker alleen
geschikt voor gepolariseerde stopcontacten. Indien
de stekker niet in het stopcontact past dient deze
door een elektricien te worden vervangen. Er mag
GEEN pin worden verwijderd omdat dan de
veiligheidsfunctie van de gepolariseerde stekker komt
te vervallen.
⋅ Beschikt het apparaat over een stekker met
randaarde, die aan de zijkant van de stekker twee
metalen plaatjes heeft voor de aarding, dan is die
stekker alleen geschikt voor stopcontacten met
randaarde. Dit is ter verbetering van de veiligheid. Als
de stekker niet in het stopcontact past, dient hij door
een elektricien te worden vervangen. Indien de
stekker over drie pinnen beschikt, mag er geen pin
worden verwijderd omdat dan de veiligheidsfunctie
van de stekker komt te vervallen.
BESCHERMING VAN DE KABEL – Leg de
kabel dusdanig neer, dat er niet over gelopen word
en de kabel niet wordt bekneld. Let in het bijzonder
op de kabel in de buurt van de stekker, extra
stopcontacten en daar waar de kabel in de behuizing
van het apparaat gaat.
AARDING VAN DE BUITENANTENNE –
Indien het apparaat op een buitenantenne wordt
aangesloten dient u zich ervan te overtuigen dat de
buitenantenne is geaard en dusdanig is aangesloten
dat er geen gevaar is voor elektrische schok en /of
wrijvingsspanning. De buitenantenne moet conform
de bestaande wettelijke veiligheidseisen geaard
worden. Zie tekening A.
BLIKSEM – Om het apparaat bij onweer, en indien
het voor langere tijd niet wordt gebruikt, te
beschermen, dient de netspanning, de antenne, of de
kabel uitgetrokken te worden. Zo wordt schade bij
bliksem of bij inslag op het elektriciteitsnetwerk
voorkomen.
HOOGSPANNINGSKABELS
–
De
buitenantenne mag niet in de buurt van
hoogspanningskabels, onder elektrische verlichting,
noch op een andere stroomvoorziening of een plaats
worden aangesloten waar de antenne op de
installatie kan vallen. Let bij de montage op dat de
antenne niet in aanraking komt met andere
apparatuur die op het elektriciteitsnet is aangesloten .
Dit kan levensgevaarlijk zijn en leiden tot elektrische
schok.
OVERBELASTING – Ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok, dient u niet teveel
apparaten op een stopcontact aan te sluiten.
VENTILATIE – Openingen en roosters dienen de
noodzakelijk ventilatie en een goed functioneren van
het apparaat, ter voorkoming van oververhitting en
mogen derhalve niet worden afgedekt of verstopt.
Het apparaat mag niet op bed, bank, tapijt of
vergelijkbare zachte ondergrond worden geplaatst.
Het apparaat mag niet in de boekenkast of in een rek
worden ingebouwd, tenzij de ventilatie gewaarborgd
is of de montage conform de aanwijzingen van de
fabrikant is uitgevoerd.
STROOMVOORZIENING – Het apparaat mag
uitsluitend worden aangesloten op de genoemde
netspanning, vermeld op het typeplaatje. Bij twijfel
altijd de verkoper van het apparaat raadplegen of
neem contact op met uw energieleverancier.
PLAATSEN – Het apparaat moet op een stabiele
ondergrond worden geplaatst.
BUITEN GEBRUIK – Indien het apparaat langere
tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het
stopcontact.
VREEMDE
VOORWERPEN
EN
OVERSTROMING – Geen vreemde voorwerpen
in het apparaat steken. Ze kunnen in aanraking
komen met niet-geïsoleerde stroomgeleidende
onderdelen en een elektrische schok of brand
veroorzaken. Het apparaat mag NIET aan
vloeistoffen worden blootgesteld.
SERVICE – De gebruiker mag het apparaat niet
zelf repareren. Zowel het openen als verwijderen van
de behuizing kan leiden tot een elektrische schok of
ander gevaar. Reparaties dienen door gekwalificeerd
personeel te worden uitgevoerd.
SCHADE/REPARATIE – Bij de volgende
aandachtspunten dient u de stekker uit het
stopcontact te halen en het apparaat door hiervoor
gekwalificeerd personeel te laten repareren:
•
Indien de kabel of de stekker is
beschadigd.
•
Indien er vloeistof of vreemde
voorwerpen in het apparaat zijn
gekomen of geraakt.
•
Indien het apparaat aan regen of water
is blootgesteld.
•
Indien het apparaat niet naar behoren
functioneert
terwijl
de
bedieningsinstructies zijn opgevolgd.
Voer alleen die handelingen uit, die zijn
beschreven
in
de
gebruikershandleiding. Onjuist gebruik
kan
leiden
tot
schade
en
disfunctioneren en vereist reparatie
door een hiervoor gekwalificeerd
reparateur.
•
Indien het apparaat is gevallen of op
een andere wijze is beschadigd.
•
Indien er sprake is van wezenlijk
verschil in functioneren ten opzichte
van eerder gebruik – dit duidt op
noodzakelijk onderhoud.
ONDERDELEN – Indien onderdelen vervangen
dienen te worden, let dan op dat de servicemonteur
originele onderdelen gebruikt of onderdelen die
voldoen aan de specificaties van de originele
onderdelen. Gebruik van andere onderdelen kan
leiden tot brand, elektrische schok of ander gevaar.
VEILIGHEIDSTEST – Na onderhoud en reparatie
dient u de reparateur te verzoeken een
veiligheidscontrole en een functiecontrole uit te
voeren, om de juiste functie van het apparaat te
garanderen.
WANDEN PLAFONDMONTAGE – Het
apparaat dient niet aan een wand of plafond
bevestigd te worden.
TEMPERATUUR – Het apparaat verwijderd
houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur
(incl. versterkers) die hitte produceren.
Figuur A
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 4
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Alleen bedoeld voor volwassenen – Houd de mixer buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijdt schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Q-2411 PRO mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
18. Zet alvorens de mixer in te schakelen de gain regelaars op het voorfront op het laagste
niveau om schade aan de luidsprekers te voorkomen.
NETSPANNING SELECTOR
Omdat de netspanning van land tot land kan verschillen is het apparaat uitgerust met een
keuzeschakelaar voor de netspanning.
• De gewenste spanning kan met de VOLTAGE SELECTOR schakelaar, op de
achterkant van het apparaat, worden ingesteld. Gebruik een schroevendraaier.
• Forceer de schakelaar niet, dit kan tot ernstige schade aan het apparaat leiden.
Als de VOLTAGE SELECTOR niet soepel werkt, neem contact op met een gekwalificeerde
medewerker van de technische dienst.
Netspanning Selector
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 6
Uitpakken
Elke Q-2411 PRO wordt uitgebreid getest en gebruiksklaar afgeleverd. Controleer de
verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de
verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Q-2411 PRO op eventuele schade
en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Q-2411 PRO aanwezig
en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met
uw dealer voor verdere instructies.
Inleiding
Inleiding:
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Q-2411 PRO van American Audio®. Dit apparaat is
representatief voor American Audio’s streven naar het leveren van producten die voldoen
aan de hoogst mogelijke kwaliteit voor een betaalbare prijs. Leest u voor de ingebruikname
deze gebruikershandleiding aandachtig door. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke
informatie met betrekking tot de juiste en veilige bediening van uw nieuwe Q-2411 PRO.
Klantendienst:
Uw American Audio® dealer kan u behulpzaam zijn met betrekking tot vragen over de
ingebruikname en het gebruik van het apparaat. Ook kunt u met vragen of op- en
aanmerkingen contact met ons opnemen via onze website www.americanaudio.eu.
E-Mail: service@americanaudio.eu.
Let op! Er zijn geen door de gebruiker te vervangen onderdelen in het apparaat aanwezig.
Voer zelf geen reparatie uit indien u niet vooraf door een bevoegde American Audio
servicediensttechnicus hiervoor geïnstrueerd bent. Bij zelf uitgevoerde reparaties komt de
garantie te vervallen. In het onwaarschijnlijke geval dat uw Q-2411 PRO service behoeft,
neem dan a.u.b. contact op met de uw American Audio® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Voorzorgsmaatregelen bij het installeren
Zorg dat de netschakelaar in de “Off” stand staat alvorens apparaten op de mixer aan te
sluiten. Controleer of alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd alvorens de Q-2411 PRO op
het elektriciteitsnet aan te sluiten. Alle volume instellingen dienen op nul of op de laagste
stand te zijn ingesteld voordat u de Q-2411 PRO aanzet. Indien het apparaat blootgesteld is
aan extreme temperatuurwisselingen (bijv. na het transport) dient u het apparaat niet meteen
in te schakelen. Het ontstane condens kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uit
tot het de kamertemperatuur heeft aangenomen.
Voorwaarden ingebruikname:
• Controleer s.v.p. bij de installatie van het apparaat of het apparaat niet blootgesteld is
of was aan extreem hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid of stof.
• Laat geen losse kabels in de omgeving liggen dit kan uzelf of anderen in gevaar
brengen.
• Gebruik het apparaat niet in een omgeving met extreem hoge temperatuur ( temp.
hoger dan 30° C / 100° F ) of in een omgeving met extreem lage temperatuur ( lager
dan 5° C / 40° F )
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 7
•
•
•
•
•
•
•
•
Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht en verwijderd houden van
warmtebronnen.
Bedien het apparaat pas nadat u vertrouwd bent met alle gebruikersfuncties. Laat
geen ongekwalificeerde gebruikers, of personen die niet op de hoogte zijn van de
gebruikersfuncties van de Q-2411 PRO het apparaat bedienen. De meeste schade is
het gevolg van ondeskundig gebruik.
Gebruik het apparaat niet wanneer de netkabel beschadigd is.
Trek de netsteker uit alvorens apparaten op de mixer aan te sluiten of los te
koppelen.
Gebruik de mixer niet wanneer deze is beschadigd.
Gebruik de mixer niet wanneer de frontplaat is verwijderd.
Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik buitenshuis vervalt
de garantie.
Trek de netsteker uit wanneer de mixer langdurig niet wordt gebruikt.
Quick start instructie
American Audio bedankt u voor de aanschaf van dit prachtig product. Voor diegene onder u
die te ongeduldig is om deze handleiding volledig door te lezen hebben wij een verkorte
quick start versie voor u samengesteld. Wij hopen dat u deze instructies leest om bekend te
worden met de meest belangrijke punten van de mixer. De Q-2411 PRO maakt deel uit van
de continue evolutie in audio technologie van American Audio. Dit apparaat is ontwikkeld
voor DJ’s en door DJ’s. We hebben getracht een zo volmaakt en duurzaam mogelijk toestel
te bouwen door gebruik te maken van componenten met de allerhoogste kwaliteit.
MASTER LEVEL - BEDIENING HOOFDVOLUME – Met deze knop wordt het
uitgangsniveau van het hoofdvolume ingesteld. Probeer een gemiddeld uitgangssignaal van
maximaal +4dB aan te houden om vervorming en mogelijke schade aan de luidsprekers te
voorkomen. Let op dat deze knop altijd op 0 staat alvorens het apparaat aan te schakelen
teneinde schade aan de speakers, veroorzaakt door excessief volume, te voorkomen.
Onthoud dat ontstane vervorming in de mixer wordt versterkt in de rest van het
audiosysteem.
CHANNEL GAIN LEVEL – Deze draaiknop bedient het ingangssignaal van een kanaal voor
de crossfader. Gebruik de gain control nooit om het uitgangssignaal in te stellen. Het goed
instellen van het ingangssignaal verzekerd een onvervormd helder uitgangssignaal. Zet de
kanaalfaders in de maximale positie en regel met de gain regelaar het gemiddelde
uitgangsniveau op de master level meter op +4dB.
HEADPHONES – Om gehoorschade te voorkomen dient u er zeker van de zijn dat het
koptelefoon volume niveau (12) minimaal is voordat u de koptelefoon insteekt. Zet de
koptelefoon nooit op voordat u er zeker van bent dat het volume uit staat.
MAIN MIC – De hoofd (main) microfoon maakt gebruik van een combo aansluiting waarbij
een ¼” ongebalanceerde Jack aansluiting of een 3-polige gebalanceerde XLR aansluiting
gebruikt kan worden. De hoofd microfoon heeft een onafhankelijke volumeregeling. Wanneer
feedback (rondzingen) ontstaat bij gebruik van de microfoon, probeer dan het volume te
verlagen om het rondzingen te onderdrukken. Zet het microfoonvolume altijd op nul wanneer
de microfoon niet wordt gebruikt. Opmerking: gebruik bij voorkeur microfoons met een
impedantie tussen 500 en 600 Ohm voor de beste geluidskwaliteit.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 8
PHONO/AUX SWITCH (25) – Deze schakelaar dient er voor de ingang van het gewenste
kanaal van PHONO level naar LINE level en omgekeerd te schakelen. Deze schakelaars
bevinden zich op de achterzijde van de mixer.
Hoofdfuncties en bedieningsorganen
bovenzijde
1. MICROPHONE 1 – De hoofd microfoon (microfoon 1) maakt gebruik van een combo
aansluiting waarbij een ¼” ongebalanceerde Jack aansluiting of een 3-polige
gebalanceerde XLR aansluiting gebruikt kan worden. Het uitgangsvolume wordt geregeld
met een eigen volumeregelaar (20). Opmerking: gebruik bij voorkeur microfoons met
een impedantie tussen 500 en 600 Ohm voor de beste geluidskwaliteit.
2. CHANNEL GAIN CONTROL – Deze draaiknop bedient het ingangssignaal van een
kanaal. Gebruik de gain control nooit om het uitgangssignaal in te stellen. Het goed
instellen van het ingangssignaal verzekerd een onvervormd helder uitgangssignaal. Een
foutieve gain instelling veroorzaakt een vervormd signaal en kan uiteindelijk schade aan
de luidsprekers veroorzaken. Volg de volgende stappen voor het goed instellen van het
ingangssignaal:
1. De MASTER VOLUME CONTROL (11) is ingesteld op 8.
2. Stel de CHANNEL FADER (14) in op level 8.
3. Start weergave van een audiobron die is aangesloten op het in te
stellen kanaal.
4. Stel het uitgangsvolume met gebruik van de GAIN CONTROL (16) in
op +4 dB.
5. Herhaal deze stappen voor elk kanaal.
3. CUE BUTTON – Deze toetsen activeren de CUE modus van het desbetreffende kanaal.
Een rode LED rond de CUE toets licht op wanneer de CUE modus is geactiveerd. In
CUE modus wordt het ingangssignaal van het desbetreffende kanaal naar de koptelefoon
gestuurd. Het CUE LEVEL wordt ingesteld met de CUE LEVEL volumeregelaar (12).
Zorg er voor dat het CUE LEVEL laag staat alvorens een koptelefoon op te zetten. Zorg
er voor dat de CUE MIXING knop (13) op de CUE positie staat om de geselecteerde
kanaal bron te kunnen horen.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 9
4. SOURCE SELECTOR SCHAKELAAR – Met deze schakelaar wordt de gewenste
weergavebron voor elk kanaal geselecteerd. Per kanaal kan één bron gelijktijdig
geselecteerd worden. Om een draaitafel te kunnen gebruiken moet deze schakelaar in
de “phono” positie staan.
5. MASTER OUTPUT BALANCE CONTROL – Met deze regelaar wordt de balans van het
uitgangssignaal ingesteld dwz hoeveel van het signaal wordt naar de linker uitgang en
hoeveel wordt naar de rechte uitgang gestuurd. Voor een optimale stereo weergave dient
de knop in de 12uur positie te staan.
6. POWER SWITCH – Dit is de aan/uit schakelaar voor de netspanning van het apparaat.
Een rode LED naast de netschakelaar licht op wanneer de netspanning is ingeschakeld.
Controleer alle aansluitingen van de mixer alvorens de netspanning in te schakelen. Zorg
er ook voor dat de versterker uit staat wanneer de mixer wordt ingeschakeld. Om
gevaarlijke knallen in het geluidsysteem te voorkomen dient de mixer als eerste te
worden ingeschakeld en als laatste te worden uitgeschakeld.
7. MASTER VOLUME LEVEL INDICATORS – De twee LED indicators geven het niveau
van het Master uitgangssignaal van het linker en het rechter kanaal gedetailleerd weer.
8. 5-BAND GRAPHIC EQUALIZER – Voor het fijn afstellen van de Master uitgang. De
volgende frequenties kunnen met +/-10dB worden ingesteld: 60Hz, 250Hz, 1KHz, 4KHz
en 16KHz.
9. HEADPHONE JACK – Op deze uitgang kan de koptelefoon worden aangesloten om de
aangesloten muziekbron te kunnen beluisteren. Gebruik alleen koptelefoons met een
impedantie tussen 8 ohm en 32 ohm. De meeste DJ koptelefoons hebben een
impedantie van 16 ohm. Let op dat het CUE LEVEL VOLUME (12) op de laagste stand is
ingesteld alvorens de koptelefoon op te zetten.
10. EQUALIZER SWITCH – Deze schakelaar wordt gebruikt om de equalizer aan of uit te
schakelen.
11. MASTER VOLUME CONTROL - BEDIENING HOOFDVOLUME – Met deze knop wordt
het uitgangsniveau van het hoofdvolume ingesteld. Probeer een gemiddeld
uitgangssignaal van maximaal +4dB aan te houden om vervorming te voorkomen (zie
ook Channel Gain 2). Let op dat deze knop altijd op 0 staat alvorens het apparaat aan te
schakelen teneinde schade aan de speakers, veroorzaakt door excessief volume, te
voorkomen.
12. CUE LEVEL VOLUME CONTROL – Met deze knop wordt het uitgangsniveau van de
koptelefoon ingesteld. Door de knop met de richting van de klok mee te draaien neemt
het uitgangsvolume van de koptelefoon toe.
13. CUE MIXING CONTROL – Met deze knop wordt een kanaal geselecteerd om te
monitoren. Het monitor signaal wordt niet beïnvloedt door de kanaalfaders en ieder
kanaal kan individueel gemonitord worden. Sluit de koptelefoon aan op de
HEADPHONES JACK (9). Zet de CUE MIXING CONTROL op CUE en selecteer het
gewenste kanaal via de CUE toetsen (3). Wanneer de CUE MIXING CONTROL op PGM
staat, wordt het uitgangssignaal van de mixer gemonitord. Wanneer de CUE MIXING
CONTROL in de middenpositie staat, wordt het geselecteerde kanaal en het
uitgangssignaal van de mixer gemonitord. Met het CUE LEVEL CONTROL wordt het
volume van de koptelefoon ingesteld zonder het uitgangssignaal te veranderen.
14. CHANNEL VOLUME FADER – Met deze fader wordt het uitgangssignaal van de op het
betreffende kanaal aangesloten weergavebron geregeld. Het Master volume wordt met
de Master Volume Control (11) geregeld.
15. Q-START AAN/UIT SCHAKELAAR – Met deze functie kan de weergave van een Cd
bediend worden met de crossfader. De AAN/UIT “Q” START schakelaar activeert de
fader “Q” start functie. De rode LED licht op wanneer de Q-Start functie is ingeschakeld.
Door de CROSSFADER (16) van links naar rechts te schuiven wordt de Cd weergave
van de aangesloten CD speler gestart of in CUE positie gezet.
BIJVOORBEELD: De Fader “Q” start functie dient op beide kanalen te zijn
geactiveerd. Als de crossfader van de mixer helemaal links staat (speler 1 is in
weergavemodus en speler 2 is in cue of pause modus) start speler 2 met weergave
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 10
zodra de crossfader van de mixer volledig naar rechts wordt geschoven en keert
speler 1 terug naar cue modus. Wanneer de crossfader rechts staat en volledig naar
links wordt geschoven start speler 1 met weergave en keert speler 2 terug in cue
modus. Wanneer de Q-Start schakelaar wordt uitgeschakeld, dooft de rode LED en
werkt de fader als normale CROSSFADER.
16. FEATHER FADER PLUS CROSSFADER – Met deze schuif kan het uitgangssignaal van
kanaal een en kanaal twee worden samengevoegd. Als de schuif helemaal naar links
staat (kanaal een), wordt het uitgangssignaal van kanaal een bediend door het niveau
van het hoofdvolume. Hetzelfde geldt voor kanaal twee. Door de schuif te bewegen
varieert het uitgangsniveau van respectievelijk kanaal een of twee. Als de schuif in het
midden is gepositioneerd, is het uitgangssignaal van kanaal een en twee gelijk.
17. MIC 1 ON/OFF BUTTON – Met deze toets wordt microfoon 1 aan of uit geschakeld.
18. MIC 2 ON/OFF BUTTON – Met deze toets wordt microfoon 2 aan of uit geschakeld.
19. MIC 2 VOLUME CONTROL– Met deze knop wordt het uitgangsniveau van de microfoon
2 (22) ingesteld. Door de knop met de richting van de klok mee te draaien neemt het
uitgangsniveau van de microfoon toe. Het Master volume wordt met de Master Volume
Control (11) geregeld.
20. MIC 1 VOLUME CONTROL– Met deze knop wordt het uitgangsniveau van de microfoon
1 (1) ingesteld. Door de knop met de richting van de klok mee te draaien neemt het
uitgangsniveau van de microfoon toe. Het Master volume wordt met de Master Volume
Control (11) geregeld.
Hoofdfuncties en bedieningsorganen
achterpaneel
21. GND (GROUND TERMINAL) – Sluit de aarddraden van de draaitafels aan op een van
de aardaansluitingen. Dit zal het brommen van het draaitafelelement reduceren.
22. MIC ATTENUATOR – Met deze regelaar wordt het ingangsniveau van MIC 1 en MIC 2
ingesteld.
23. MICROPHONE 2 CONNECTOR – Deze ¼” (6,3mm) connector is voor het aansluiten
van een microfoon. Het uitgangsniveau van deze microfoon wordt met een eigen volume
regelaar bediend (19).
24. CHANNEL LINE LEVEL SELECTOR SWITCHES – Met deze schakelaars wordt tussen
PHONO en AUX/RCA omgeschakeld. Wanneer een draaitafel op een van deze ingangen
wordt aangesloten moet deze schakelaar in de positie PHONO worden gezet. Wanneer
een Line level apparaat wordt aangesloten dient deze schakelaar in de AUX positie te
worden gezet. Schakel de netspanning uit alvorens deze schakelaar te bedienen.
25. KANAAL 1: PHONO 1/AUX 1 INGANGSCONNECTOREN – Het type ingang is direct
afhankelijk van de gekozen modus van de LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24). Sluit
draaitafels uitgerust met een MM element aan op de PHONO 1 ingangen en zorg dat de
LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24) in de PHONO positie staat. (alle DJ draaitafels
maken gebruik van MM elementen). CD spelers, Tape Decks en andere line level
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 11
instrumenten kunnen op deze ingangen aangesloten worden zolang de LINE LEVEL
SELECTOR SWITCH (24) in de AUX1 positie staat. Sluit nooit Line level apparaten zoals
CD spelers of Tape decks op deze ingangen aan wanneer de LINE LEVEL SELECTOR
SWITCH (24) in de Phono positie staat. Dit kan ernstige schade toebrengen aan de
mixer. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het rechter kanaal, de wit
gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal SOURCE
SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Phono 1/Aux 1” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
KANAAL 1: LINE 1 RCA INGANGSCONNECTOREN – Deze aansluitingen zijn bedoeld
als Line Level ingang voor het aansluiten van CD spelers of Tape Decks. Line Level
muziekinstrumenten met stereo uitgangen zoals Ritme boxen of samplers moeten ook
op de Line ingangen worden aangesloten. Draaitafels moeten alleen op de “Phono”
ingangen worden aangesloten. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het
rechter kanaal, de wit gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal
SOURCE SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Line 1” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
26. KANAAL 2: PHONO 2/AUX 2 INGANGSCONNECTOREN – Het type ingang is direct
afhankelijk van de gekozen modus van de LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24). Sluit
draaitafels uitgerust met een MM element aan op de PHONO 2 ingangen en zorg dat de
LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24) in de PHONO positie staat. (alle DJ draaitafels
maken gebruik van MM elementen). CD spelers, Tape Decks en andere line level
instrumenten kunnen op deze ingangen aangesloten worden zolang de LINE LEVEL
SELECTOR SWITCH (24) in de AUX2 positie staat. Sluit nooit Line level apparaten zoals
CD spelers of Tape decks op deze ingangen aan wanneer de LINE LEVEL SELECTOR
SWITCH (24) in de Phono positie staat. Dit kan ernstige schade toebrengen aan de
mixer. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het rechter kanaal, de wit
gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal SOURCE
SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Phono 2/Aux 2” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
KANAAL 2: LINE 2 RCA INGANGSCONNECTOREN – Deze aansluitingen zijn bedoeld
als Line Level ingang voor het aansluiten van CD spelers of Tape Decks. Line Level
muziekinstrumenten met stereo uitgangen zoals Ritme boxen of samplers moeten ook
op de Line ingangen worden aangesloten. Draaitafels moeten alleen op de “Phono”
ingangen worden aangesloten. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het
rechter kanaal, de wit gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal
SOURCE SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Line 2” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
27. KANAAL 3: PHONO 3/AUX 3 INGANGSCONNECTOREN – Het type ingang is direct
afhankelijk van de gekozen modus van de LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24). Sluit
draaitafels uitgerust met een MM element aan op de PHONO 3 ingangen en zorg dat de
LINE LEVEL SELECTOR SWITCH (24) in de PHONO positie staat. (alle DJ draaitafels
maken gebruik van MM elementen). CD spelers, Tape Decks en andere line level
instrumenten kunnen op deze ingangen aangesloten worden zolang de LINE LEVEL
SELECTOR SWITCH (24) in de AUX3 positie staat. Sluit nooit Line level apparaten zoals
CD spelers of Tape decks op deze ingangen aan wanneer de LINE LEVEL SELECTOR
SWITCH (24) in de Phono positie staat. Dit kan ernstige schade toebrengen aan de
mixer. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het rechter kanaal, de wit
gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal SOURCE
SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Phono 3/Aux 3” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
KANAAL 3: LINE 3 RCA INGANGSCONNECTOREN – Deze aansluitingen zijn bedoeld
als Line Level ingang voor het aansluiten van CD spelers of Tape Decks. Line Level
muziekinstrumenten met stereo uitgangen zoals Ritme boxen of samplers moeten ook
op de Line ingangen worden aangesloten. Draaitafels moeten alleen op de “Phono”
ingangen worden aangesloten. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 12
rechter kanaal, de wit gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal
SOURCE SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Line 3” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
28. KANAAL 4: LINE 4 RCA INGANGSCONNECTOREN – Deze aansluitingen zijn bedoeld
als Line Level ingang voor het aansluiten van CD spelers of Tape Decks. Line Level
muziekinstrumenten met stereo uitgangen zoals Ritme boxen of samplers moeten ook
op de Line ingangen worden aangesloten. Draaitafels moeten alleen op de “Phono”
ingangen worden aangesloten. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het
rechter kanaal, de wit gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal
SOURCE SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Line 4” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
KANAAL 4: LINE 5 RCA INGANGSCONNECTOREN – Deze aansluitingen zijn bedoeld
als Line Level ingang voor het aansluiten van CD spelers of Tape Decks. Line Level
muziekinstrumenten met stereo uitgangen zoals Ritme boxen of samplers moeten ook
op de Line ingangen worden aangesloten. Draaitafels moeten alleen op de “Phono”
ingangen worden aangesloten. De rood gekleurde RCA aansluiting is de ingang van het
rechter kanaal, de wit gekleurde aansluiting is de ingang van het linker kanaal. De kanaal
SOURCE SELECTOR SWITCH (4) moet in de “Line 5” positie staan om een op deze
aansluitingen aangesloten bron te kunnen monitoren.
29. REC OUT – Dit is een ongebalanceerde uigang bedoeld voor opname door tape en cdrecorders. Het Record Out (REC OUT) level is alleen afhankelijk van het CHANNEL
FADER LEVEL (14) en niet van de MASTER VOLUME regeling (11).
30. RCA MASTER UITGANGEN – De RCA connectoren sturen een ongebalanceerd
laagspannings uitgangssignaal. Deze aansluitingen dienen alleen gebruikt te worden bij
kortere kabellengten. Bij kabellengten van meer dan 4,5 meter dient gebruik gemaakt te
worden van de gebalanceerde XLR connectoren (32).
31. PLAYER CONTROL – Deze aansluitingen worden gebruikt om de “Q-START” functie
tussen de mixer en een compatibele American Audio CD speler te gebruiken. Sluit de
mini Jack pluggen van de CD spelers aan op deze connectors; de ingang van CD1 op
connector A en de ingang van CD2 op connector B. De Q-Start functie wordt bediend
door de CROSSFADER (16). Maak alleen gebruik van de met de CD speler
meegeleverde kabels met mono mini Jack pluggen om beschadiging aan mixer of CD
speler te voorkomen.
32. BALANCED XLR MASTER OUTPUTS – De Master uitgangen zijn uitgevoerd met twee
gebalanceerde XLR connectoren en twee ongebalanceerde RCA connectoren (30). De
3-polige XLR aansluitingen worden gebruikt voor het aansluiten op de gebalanceerde
ingangen van een eindversterker of op actieve luidsprekers. Gebruik deze aansluitingen
bij voorkeur, maar zeker bij kabellengten groter dan 4,5 meter.
33. POWER CONNECTOR – Met deze connector wordt het apparaat op de netspanning
aangesloten. Gebruik alleen de meegeleverde netkabel of een netkabel die goed past.
Verwijder nooit de aardcontacten van de netkabel. Dit kan de goede werking van
het apparaat beïnvloeden!
34. NETSPANNING SELECTOR – Omdat de netspanning van land tot land kan verschillen
is het apparaat uitgerust met een keuzeschakelaar voor de netspanning.
• De gewenste spanning kan met de VOLTAGE SELECTOR schakelaar, op de
achterkant van het apparaat, worden ingesteld. Gebruik een schroevendraaier.
• Forceer de schakelaar niet, dit kan tot ernstige schade aan het apparaat leiden.
Als de VOLTAGE SELECTOR niet soepel werkt, neem contact op met een
gekwalificeerde medewerker van de technische dienst.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 13
Typische mixer ingangen aansluiting
Deze afbeelding vertegenwoordigt een typische CD set met een microfoon, CD spelers,
draaitafels en een tapedeck.
Opmerking: Draaitafels mogen alleen op de PHONO LINE LEVEL RCA connectoren
worden aangesloten. Ben er zeker van dat de LINE LEVEL SELECTOR schakelaars in de
“PHONO” positie staat wanneer de draaitafels worden aangesloten.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 14
Typische mixer uitgangen aansluiting
Typische CD set met gebalanceerde aansluitingen.
Deze afbeelding vertegenwoordigt een typische stereo set-up. Let op het belang van de
gebalanceerde XLR aansluitingen op zowel de mixer als ook op de versterker. Maak indien
mogelijk altijd gebruik van de XLR aansluitingen. De gebalanceerde XLR aansluitingen
dienen altijd te worden gebruikt bij kabellengten groter dan 4,5meter.
Door gebruik te maken van de gebalanceerde aansluitingen is een onvervormd en helder
audio signaal door het volledige audio systeem verzekerd.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 15
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: De mixer dient regelmatig gereinigd te worden en te worden
ontdaan van aanslag ontstaan door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is
afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in
een club adviseren we het apparaat maandelijks te reinigen.
•
Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
•
Gebruik speciale reiniger voor elektronische apparatuur en spuit deze in en rond de
knoppen en schakelaars. Dit voorkomt ophoping van stof en vuil hetgeen een goed
functioneren kan belemmeren.
•
Aanbevolen wordt het apparaat iedere 30-60 dagen te reinigen.
Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat weer op
de netspanning aan te sluiten.
Vervangen Crossfader
De crossfader is “Hot Swapable”, hetgeen betekent dat de crossfader te allen tijde
vervangen kan worden, zelfs als het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten.
Vervangen van de crossfader:
1. Gebruik een phillips schroevendraaier om de zes roestvrijstalen schroeven waarmee
de frontplaat van de mixer is bevestigd los te schroeven.
2. Trek de crossfader knop voorzichtig van de as van de schuifpotmeter. Til de
frontplaat van de mixer op om bij de crossfader te komen. Trek de crossfader
voorzichtig omhoog.
3. Maak de flatcable los waarmee de crossfader aan de print is bevestigd. Meem de
crossfader bij de behuizing en trek connector los van de print (Niet lostrekken aan de
flatcable). De connector is zo ontworpen dat deze maar op een manier past.
4. Schroef de massa kabel los van de print. Maak nu de crossfader los van de frontplaat
en vervang deze door een nieuwe crossfader. Maak de massa kabel weer vast aan
de print voor de crossfader.
5. Sluit de nieuwe crossfader aan op de flatcable en plaats hem terug in omgekeerde
volgorde.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 16
Problemen oplossen
Problemen oplossen: Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende
oplossingen.
Het apparaat schakelt niet in:
1. Controleer of het apparaat juist op de netspanning is aangesloten.
Er is vrijwel geen of heel zacht geluid:
1. Controleer de Input Selector Switch. Zorg er voor dat deze op het weer te geven
apparaat staat.
2. Controleer op de aansluitkabels correct zijn aangesloten.
Het geluid is vervormd:
1. Controleer of de gain regeling niet te hoog staat.
De Crossfader werkt niet:
1. Controleer of de desbetreffende kanalen aan de crossfader zijn toegewezen.
Technische gegevens
Type:
Netspanning:
Model: American Audio® Q-2411 PRO 4-kanaal mixer
AC 115V~60Hz / 230V ~ 50Hz door gebruiker in te stellen
Enkele spanning:
AC 100V, 50/60Hz (Japan)
AC 110V, 60Hz (Colombia)
AC 120V, 60Hz (USA en Canada)
AC 127V, 60Hz (Mexico)
AC 220V, 50Hz (Chili en Argentinië)
AC 220V, 60Hz (Filippijnen en Korea)
AC 230V,50Hz (Europa, UK, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en
Singapore)
AC 240V, 50Hz (Australië)
Afmetingen:
482,6mm (B) x 117mm (D) x 97 (H)
19” (B) x 6,96” (D) x 3,8” (H)
Gewicht:
3kg / 6,6 Lbs.
Crossfader:
Feather Fader Plus - VCA-Fader met Fader-Start detectie Crossfader met lage massaweerstand
Opgenomen vermogen:
12W typical, 20 met maximale hoofdtelefoonuitgang
Hoofdtelefoon impedantie: 16 Ohm
Omgevingscondities:
Werktemperatuur: tussen 5 en 35 graden Celsius;
Luchtvochtigheid: tussen 25 en 85% (geen condensvorming);
Opslagtemperatuur: tussen -20 en 60 graden Celsius.
Ingangsgevoeligheid (level/impedantie) Let op! 0dBV uitgang, belasting = 47K Ohm
LINE, AUX:
10K/47K Ohm /-14dBV (200mV) +/-2dB
PHONO:
47K Ohm /-54dBV (2mV) +/-2dB
MIC 1:
2,2K Ohm /-54dBV (2mV) +/-2dB
MIC 2:
2,2K Ohm /-60dBV (1mV) +/-2dB
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 17
Uitgangsgevoeligheid (level/impedantie) Let op! 0dBV = 1Vrms
MASTER UITGANG:
300 Ohm
GEBALANCEERD (XLR): 600 Ohm / 2,21 dBm (1V) +/-2dB
REC UITGANG (RCA):
2,2K Ohm / -10dBV (316mV) +/-2dB
PHONES :
33 Ohm, CUE IN / 0dBV (1V) +/-2dB (belasting 32 Ohm)
Maximale uitgang (belasting = 47 Ohm, totale harmonische vervorming = 1%)
MASTER/ZONE UITGANG: meer dan 18dBV (8,0V)
PHONES:
meer dan 4dB (1,6V) (belasting = 32 OHM)
KANAAL BALANCE (EQ recht, belasting = 47K Ohm): binnen 3 dB
Frequentiekarakteristiek (EQ recht, belasting is 47K Ohm):
LINE, AUX:
20-20KHz +1/-2dB
PHONO:
20-20KHz +2/-3dB (RIAA)
MIC:
20-20KHz +2/-3dB
Signaal/ruis verhouding: (maximale uitgang, IEC-A gewogen):
LINE, AUX:
minder dan -90dBV
PHONO:
minder dan -66dBV
MIC 1:
minder dan -66dBV
MIC 2:
minder dan -60dBV
THD – Totale Harmonische Vervorming: (MASTER = 0dBV uitgang met 20KHz LPF, Agewogen, EQ recht):
LINE:
minder dan 0,02% 20-20KHz
Kanaalscheiding (MASTER 0dBV uitgang):
LINE:
meer dan 65dB bij 1KHz tussen L en R kanaal
EQ:
MIASTER:
+10 +/-2dB bij 60, 250, 1KHz, 4KHz en 16KHz
-10 +/-2dB bij 60, 250, 1KHz, 4KHz en 16KHz
ATTENTIE: Specificaties, drukfouten en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat
onder voorbehoud.
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 18
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Geachte klant,
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americanaudio.eu
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 19
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
American Audio - www.americanaudio.eu – Q-2411 PRO – Gebruikershandleiding pagina 20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising