DeWalt | D21710 | D21710 D21711 D21716 D21717

D21710 D21711 D21716 D21717
505101-31 PL
D21710
D21711
D21716
D21717
2
3
4
WIERTARKA UDAROWA
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
walizka transportowa (tylko modele K)
instrukcja obsługi
rysunek wiertarki w rozłożeniu na części.
•
Sprawdź, czy urządzenie i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Opis wiertarki (rys. A)
1
Wyłącznik z regulatorem prędkości
obrotowej
2 Przycisk blokujący wyłącznik w trybie
pracy ciągłej
3 Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo
4 Przełącznik trybu wiercenia/wiercenia
udarowego
5 Szczeliny wentylacyjne
6 Rękojeść dodatkowa
7 Ogranicznik głębokości wiercenia
8 Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
(D21710/D21716)
8 Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
(D21711/D21717)
9 Pierścień zaciskowy
10 Klucz do uchwytu wiertarskiego
Dane techniczne
D21710
D21711
(V) 230
(W) 600
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość obrotowa
biegu jałowego (obr/min)
Częstość udarów
na biegu jałowym (obr/min)
Maksymalna średnica
otworów wierconych
w stali/drewnie/betonie(mm)
Wrzeciono wiertarki (UNF)
Średnica kołnierza
uchwytu wiertarskiego (mm)
Maksymalna średnica
chwytu wiertła
(mm)
Masa
(kg)
1
1
1
D21716
D21717
230
701
0-2600
0-2600
0-44200
0-44200
13/25/16
1/2”x20
13/30/16
1/2”x20
43
43
13
1,8
13
1,8
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230 V
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
10 A
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
El e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko specjalista
elektryk. Wysłużony kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska naturalnego.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następując elementy:
1 wiertarka (udarowa)
1 rękojeść dodatkowa
1 ogranicznik głębokości wiercenia
1 klucz do uchwytu wiertarskiego (D21710/
D21716)
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
5
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Przed rozpoczęciem pracy najpierw
zawsze się upewniaj, czy dodatkowa
rękojeść jest prawidłowo zamocowana.
•
•
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu
i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
•
Wybór trybu pracy (rys. B)
Wiertarka udarowa dysponuje dwoma trybami
pracy:
•
Wiercenie:
Wiercenie w stali, drewnie i tworzywach
sztucznych
Nastawianie głębokości wiercenia (rys. C)
• Włóż odpowiednie wiertło.
• Poluzuj rękojeść dodatkową (6).
• Przez otwór w pierścieniu zaciskowym
rękojeści dodatkowej przełóż ogranicznik
głębokości wiercenia (7).
• Zgodnie z rysunkiem nastaw wymaganą
głębokość wiercenia.
• Zaciśnij rękojeść dodatkową.
Wiercenie udarowe:
Jednoczesne wiercenie i pobijanie
wiertłem w betonie i kamieniu.
•
Poluzuj rękojeść dodatkową.
Osoby praworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z lewej strony.
Osoby leworęczne: rękojeść dodatkową
nasuń na kołnierz uchwytu wiertarskiego
tak, by znalazła się z prawej strony.
Obróć rękojeść do żądanej pozycji i zaciśnij
przez obrócenie rączki w prawo.
Żądany tryb pracy wybiera się przez
obrócenie przełącznika (4) do odpowiedniej
pozycji.
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/
w lewo (rys. A)
• W celu uzyskania obrotów w prawo lub
w lewo ustaw przełącznik (3) w odpowiedniej pozycji.
Mocowanie i w yjmowanie wier t ła lub
narzędzia roboczego (rys. A)
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski:
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pierścień zaciskowy (9) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i włóż
narzędzie robocze.
• Mocno zaciśnij uchwyt, obracając pierścień
zaciskowy w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
Kierunek obrotów zmieniaj dopiero po
całkowitym zatrzymaniu się silnika.
Zdejmowanie uchwytu wiertarskiego (rys.
rys. D i E)
• Całkowicie otwórz szczęki mocujące
uchwytu wiertarskiego.
• Za pomocą wkrętaka wykręć w prawo
śrubę mocującą (12) uchwyt wiertarski.
• Zaciśnij w uchwycie wiertarskim klucz
trzpieniowy i lekko uderz go młotkiem
(patrz rysunek).
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
• Otwórz uchwyt wiertarski, obracając
pier ścień zaciskow y (9) w kier unku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i włóż narzędzie robocze.
• Po kolei wkładaj klucz (10) we wszystkie
trzy boczne otwory w uchwycie wiertarskim
i obracaj klucz w prawo aż do prawidłowego
zamocowania narzędzia roboczego.
• By wyjąć narzędzia robocze obróć klucz
w lewo.
Instrukcja obsługi
•
•
Montaż rękojeści dodatkowej (rys. A)
Rękojeść dodatkową (6) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by mogły się nią
posługiwać osoby lewo- i praworęczne.
•
6
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy
zorientuj się, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne.
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
wiertarkę. Nadmierny nacisk nie
z większa postępu wiercenia,
a jedynie przeciąża urządzenie
i może być przyczyną skrócenia
jego trwałości użytkowej.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką ściereczką.
Przed rozpoczęciem pracy
• Włóż odpowiednie wiertło.
• Zaznacz miejsce, w którym ma być wywiercony otwór.
Ochrona środowiska
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
• By uruchomić wiertarkę udarową, naciśnij
regulator prędkości obrotowej (1). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
• W razie potrzeby wyłącznik ten można
zablokować przyciskiem (2) i nie trzeba
go już wtedy stale naciskać. Przycisk
blokujący działa tylko przy maksymalnej
prędkości obrotowej w prawo.
• By zatrzymać wiertarkę, zwolnij wyłącznik.
• By zatrzymać wiertarkę załączoną na stałe
przez zablokowanie wyłącznika, naciśnij go
na chwilę i zaraz zwolnij. Po zakończeniu
pracy i przed wyjęciem wtyczki kabla
z gniazda sieciowego zawsze wyłączaj
wiertarkę.
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
• Wybierz obroty w prawo lub w lewo.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Wiercenie udarowe (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia udarowego.
• Naciśnij wyłącznik (1).
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Wiercenie (rys. A)
• Wybierz tryb wiercenia.
• Dalej postępuj tak, jak przy wierceniu
udarowym.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwego wyposażenia dodatkowego, zwróć
się do dilera firmy D EWALT.
Ich listę znajdziesz także w internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Wiertarka udarowa firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Wiertarka udarowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
7
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Pr zechowuj na pr zyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
8
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, ze nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f. Nar zędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konser wowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
•
Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
A D N OTAC JA W y mieniona p ow y żej
wskazówka nie musi być stosowana dla
wiertarek bez udaru
•
•
9
Korzystaj z dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad
urządzeniem może skutkować urazem
ciała.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przewiercenia ukrytych przewodów elektr ycznych lub własnego przewodu
zasiłającego, trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z odkr ytymi metalowymi elementami
wiertarko-wkrętaki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w razie natrafienia
na będący pod napięciem przewód.
Deklaracja zgodności z normami UE
D21710/D21711/D21716/D21717
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane elektronarzędzia zostały wykonane
z g o d n i e z n a s t ę p u j ą c y m i w y t y c z ny m i
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
By uzyskać więcej informacji na ten temat,
prosimy o zwracanie się pod podany niżej
adres lub do jednej z naszych filii wymienionych
na tylnej okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
oraz 89/392/EWG i został zmierzony według
normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego
98 dB(A)
Moc akustyczna
111 dB(A)
*Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia
według normy EN 50144: 10,4 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
John Howson
D EWALT, Green Lane, Spennymoor,
Co. Durham DL16 6JG
Wielka Brytania
26-07-2004
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063533 - 30-04-2008
11
D21710 - - - - D
HAMMER DRILL 3
©
12
D21717 - - - - B
DRILL 2
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
N016908
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising