Black & Decker | GL7033 | www.blackanddecker.eu

509211-53 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GL7033
GL8033
GL9035
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker jest przeznaczona do
koszenia trawy na brzegach trawników i w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to nie jest przystosowane do
celów profesjonalnych.
♦
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Pozostałe zagrożenia
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi dokładnie
przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, porażenia prądem elektrycznym, doznania urazu
ciała i szkód rzeczowych.
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi dokładnie
przestrzegaj reguł bezpieczeństwa. Przeczytaj niniejszą
instrukcję dla własnego bezpieczeństwa i pewności oraz
osób znajdujących się w pobliżu. Zachowaj tę instrukcję
dla przyszłego użytkowania.
♦
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
♦
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych przystawek i akcesoriów niż zalecane w tej instrukcji lub wykonywanie
prac niezgodnych z przeznaczeniem narzędzia
może doprowadzić do wypadku.
♦
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
Przy korzystaniu z kosiarki mogą zaistnieć dodatkowe
zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego
lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia. Zaliczają
się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Zastosowanie kosiarki
Po użyciu
Przy korzystaniu z kosiarki cały czas zachowuj ostrożność.
♦
Zawsze zakładaj okulary ochronne
♦
Zabraniaj używania kosiarki dzieciom ani osobom,
które nie zapoznały się z tą instrukcją.
♦
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nikt nie dotykał kosiarki ani kabla sieciowego.
♦
Gdy kosisz w pobliżu dzieci, zachowuj szczególną
ostrożność.
♦
Zabrania się używania kosiarki młodocianym i słabym osobom bez nadzoru doświadczonego użytkownika.
♦
Kosiarka ta nie jest zabawką.
♦
Używaj kosiarki tylko za dnia lub przy bardzo dobrym
sztucznym oświetleniu.
♦
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu. Nie
używaj jej też w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
♦
Nie zanurzaj kosiarki w wodzie.
♦
Nie otwieraj obudowy kosiarki. Nie ma w niej żadnych elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika.
♦
Nie używaj kosiarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub
pyły.
♦
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem wtyczki i kabla.
♦
♦
♦
Nieużywaną kosiarkę przechowuj w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Dzieci nie powinny mieć dostępu do przechowywanego urządzenia.
Gdy kosiarka ma być transportowana w samochodzie, zabezpiecz ją w bagażniku, by nie mogła się
przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub
kierunku ruchu pojazdu.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
♦
Odłączaj kosiarkę od sieci zanim rozpoczniesz jej
przegląd, czyszczenie, i jeśli jest w użytkowaniu.
Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jest uszkodzona, czy jakieś elementy nie są pęknięte i czy
jakieś inne usterki nie zakłócają prawidłowej pracy
narzędzia.
Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jest niesprawna.
Naprawy lub wymiany wadliwych części zlecaj tylko
jednemu z naszych warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj wyjmować ani wymieniać jakichkolwiek elementów, jeżeli nie przewiduje tego niniejsza
instrukcja obsługi.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu i być odpowiednio
oznakowany. Kabel HO5VV-F o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.
Przed zastosowaniem sprawdź przedłużacz, czy nie jest
Bezpieczeństwo innych osób
♦
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Zatrzymaj urządzenie, jeśli w pobliżu są inne osoby,
szczególnie dzieci lub zwierzęta.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
5
uszkodzony, zużyty i nie wykazuje objawów starzenia.
Wadliwy przedłużacz wymień na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj niniejszą instrukcję.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
kosiarek żyłkowych
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką przez jakiś
czas jeszcze się obraca.
♦
Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami prawidłowego użytkowania kosiarki.
♦
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy i przedłużacz, czy nie są uszkodzone lub zużyte. W razie
uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go od sieci.
NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST PRZYŁĄCZONY DO SIECI.
♦
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
kablem.
♦
Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
♦
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
♦
Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie
koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych
obcych przedmiotów.
♦
Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną pozycję
i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi. Nigdy nie
załączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innym
położeniu.
♦
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę. Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotna i śliska.
♦
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłuż
zbocza, a nigdy z góry na dół.
♦
Nie przechodź przez ścieżki lub drogi żwirowe, gdy
kosiarka jest włączona.
♦
Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj żyłki tnącej.
♦
Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca całkowicie
się nie zatrzyma.
♦
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy
nie używaj żyłek metalowych ani rybackich.
♦
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
♦
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od żyłki tnącej.
♦
Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszcza
przy załączaniu silnika.
♦
Przed użyciem lub w razie uderzenia kosiarki
sprawdź, czy nie nastąpiło jakieś uszkodzenie.
W razie potrzeby zlec naprawę.
♦
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub niezałożonymi osłonami.
♦
Uważaj, by się nie skaleczyć o nóż do przycinania
żyłki. Po wydłużeniu żyłki ponownie ustaw kosiarkę
w normalnej pozycji, zanim ja załączysz.
♦
Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie
są zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.
♦
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
przewodem zasilającym lub przedłużaczem.
♦
Trzymaj przedłużacz z dala od żyłki tnącej.
Na czas pracy zakładaj odpowiednie nauszniki
ochronne.
Przed sprawdzeniem kabla zawsze najpierw
wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie używaj kosiarki z uszkodzonym kablem.
Miej na uwadze, że w czasie koszenia mogą
być odrzucane jakieś przedmioty. Osoby postronne trzymaj z dala od miejsca pracy.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg Wytycznych 2000/14/EG.
Bezpieczeństwo elektryczne
Kosiarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Najpierw
zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
Zastosowanie wyłącznika bezpieczeństwa (30mA)
podwyższy bezpieczeństwo elektryczne.
Opis kosiarki
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Odciążenie kabla
4. Przyłącze sieciowe
5. Rękojeść dodatkowa
6. Przycisk ustalający
7. Rura
8. Zaczepy do nawijania kabla
9. Szpula z żyłką tnącą HDL
10. Osłona
11. Nóż do obcinania końca żyłki
12. Pokrywa szpuli
13. Żyłka tnąca
14. Prowadnica do krawędzi
Oznaczenia na elektronarzędziu
Montaż
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy
kosiarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
6
Montaż osłony (rys. A i B)
Przyłączanie kosiarki do napięcia
sieciowego (rys. H)
♦
♦
Wykręć śrubę (15) z osłony (10).
Przyłóż osłonę (10) do kosiarki, tak jak pokazano na
rysunku.
♦
Wciśnij kołpak aż do zatrzaśnięcia.
♦
Zamocuj osłonę śrubą.
♦
Mocno zaciśnij śrubę.
Uwaga! Kosiarki używaj tylko wtedy, gdy osłona jest
prawidłowo zamontowana.
♦
Wtyczkę odpowiedniego przedłużacza przyłącz do
gniazda przyłączeniowego kosiarki (4).
♦
Przeprowadź kabel przez odciążenie kabla (3).
♦
Włóż wtyczkę kabla do gniazda sieciowego.
Przy korzystaniu z kosiarek kablowych przed włożeniem
wtyczki do gniazda wtykowego sprawdź, czy kabel został
przeprowadzony przez odciążenie.
Przy zastosowaniu urządzenia nawijającego kabel: upewnij się, że kabel jest przymocowany w odciążeniu kabla,
zanim włożysz wtyczkę do gniazdka sieciowego
Mocowanie rękojeści dodatkowej (rys. C)
♦
♦
Naciśnij i przytrzymaj przycisk (6) z boku rękojeści.
Nasuń rękojeść dodatkową (5) na przycisk (6), aż
znajdzie się na swoim miejscu.
Ostrzeżenie! Ząbki na przyciskach muszą wejść w rowki w rękojeści. Sprawdź, czy rękojeść została dobrze
zamocowana.
Uwaga! Przedłużacz musi być przystosowany do pracy
na wolnym powietrzu.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania kosiarki.
Przestawianie rękojeści dodatkowej (rys. D)
Rękojeść dodatkowa (5) daję się przestawiać, co pozwala
na ustawienie jej w najkorzystniejszej dla siebie pozycji.
♦
Naciśnij przycisk (6) z lewej strony rękojeści.
♦
Obróć rękojeść (5) do żądanej pozycji.
♦
Zwolnij przycisk (6).
Ostrzeżenie! Ząbki na przyciskach muszą wejść w rowki w rękojeści. Sprawdź, czy rękojeść została dobrze
zamocowana.
Nastawianie na tryb koszenia i koszenie
krawędziowe (rys. I i J)
Kosiarka ta może być używana zarówno do koszenia (rys.
I), jak i do koszenia wyrównującego przy krawędziach
trawników i grządek (rys. J).
Za pomocą zintegrowanego mechanizmu teleskopowego
można nastawić najdogodniejszą dla siebie wysokość
kosiarki. Są przy tym możliwe różne pozycje. By uzyskać
odpowiednią wysokość, wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Poluzuj tuleję zaciskową (16) przez obrócenie jej
w prawo.
♦
Bez użycia większej siły wyciągnij bądź wsuń rurę
(7) w rękojeść na żądaną długość.
♦
Gdy rura znajdzie się w odpowiedniej pozycji, mocno
dokręć tuleję zaciskową (16) w lewo.
Koszenie (rys. I)
Przy koszeniu głowica kosiarki powinna się znajdować
w pozycji przedstawionej na rysunku I. W przeciwnym
razie:
♦
Naciśnij przycisk ustalający (16) w nastawniku wysokości.
♦
Obróć rurę (7) w lewo.
♦
Zamknij przycisk ustalający (16) nastawnik wysokości, gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji.
Wskazówka: Rura daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Wskazówka: Szpula HDL może być stosowania tylko
w trybie koszenia.
Uwalnianie żyłki tnącej
Koszenie przy krawędziach (rys. J)
Fabrycznie na czas transportu żyłka tnąca jest przytwierdzana taśmą klejącą do obudowy szpuli.
♦
Ściągnij taśmę klejącą, którą żyłka tnąca jest przytwierdzona do obudowy szpuli (12).
Przy koszeniu krawędziowym głowica kosiarki powinna się znajdować w pozycji pokazanej na rysunku J.
W przeciwnym razie:
♦
Naciśnij przycisk ustalający (16) w nastawniku wysokości.
♦
Obróć rurę (7) w lewo.
♦
Zamknij przycisk ustalający (16) nastawnik wysokości, gdy głowica znajdzie się we właściwej pozycji.
Wskazówka: Rura daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Regulacja wysokości kosiarki (rys. E i F)
Przechowywanie nie używanej szpuli (rys. G)
Narzędzie dysponuje dwoma systemami przycinania:
♦
AFS: automatyczne wyciąganie jednej żyłki do lekkiego koszenia i przycinania kantów.
♦
HDL: wysokowydajny system przycinania podwójną
żyłką
Wskazówka: szpula HDL może być stosowana tylko
w trybie koszenia
Każdorazowo nieużywana system przycinania może
być schowany w uchwycie na szpulę wymienną (tylko
GL8033 i GL9035).
♦
Skieruj skrzydełka (17) wieczka szpuli w luki (18)
uchwytu na szpulę (8).
♦
Dociśnij wieczko do uchwytu szpuli aż zatrzaśnie.
Załączanie i wyłączanie
♦
By załączyć kosiarkę, naciśnij wyłącznik (1).
♦
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij wyłącznik.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego wyłącznika.
7
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
♦
Pokrywę i obudowę szpuli HDL (9) oczyść z brudu
i resztek trawy.
♦
Usuń zużyty kawałek żyłki z wieczka szpuli HDL (9).
♦
Przeprowadź nowy kawałek żyłki (20) przez oczko
(27) po obu stronach wieczka szpuli HDL.
♦
Ustaw centralny zacisk (28) w przedstawionej pozycji
(rys. P).
♦
Włóż wieczko szpuli HDL ponownie.
Uwaga ! Stosuj wyłącznie żyłki tnące Black & Decker.
Ogólne zalecenie
♦
By osiągnąć najlepsze wyniki pracy, koś tylko suchą
trawę.
Koszenie
♦
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku K.
♦
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
♦
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry do
dołu.
♦
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach i wrażliwych roślinach.
♦
Żyłka tnąca zużywa się szybciej i musi być częściej
wymieniana, jeśli prace są prowadzone wzdłuż drogi
lub innych twardych i nierównych powierzchni lub
przy cięciu grubych chwastów.
♦
Gdy kosiarka zaczyn zwalniać, zmniejsz obciążenie.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytaj
poniższe wskazówki. Jeżeli nie uda Ci się usunąć usterki,
zwróć się do serwisu firmy Black & Decker.
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności
wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Kosiarka wolno pracuje
♦
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.
♦
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 11 cm. W razie
potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat dosięgała do noża.
Krawędzie
Optymalne wyniki cięcia uzyskuje się, gdy rowki na brzegach trawnika mają głębokość przynajmniej 50 mm.
♦
Nie używaj kosiarki do tworzenia nowych rowków.
Do tego celu najlepiej nadaje się szpadel.
♦
Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku L.
♦
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Nie działa automatyczny mechanizm podający żyłkę
♦
Ściśnij skrzydełka i zdejmij pokrywę szpuli z obudowy.
♦
Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała z obudowy
na 11 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jest wystarczająca, załóż nową szpulę zgodnie z powyższym
opisem.
♦
Skrzydełka pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
♦
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
♦
Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niż
odległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkę
tak, by akurat do niego dosięgała.
Gdy automatyczny mechanizm podający nadal nie działa
lub szpula blokuje się, spróbuj wykonać następujące
operacje:
♦
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
♦
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia daje się swobodnie poruszać.
♦
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóż
szpulę zgodnie z powyższym opisem.
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. M i N)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie z narzędziami firmy Black & Decker (numer kat. A6482). Są
też dostępne kompletne kasety z pełną szpulą (numer
kat. A6486).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Ściśnij skrzydełka (17) i zdejmij pokrywę szpuli (21)
z obudowy (12) (rys. M).
♦
Wyjmij pustą szpulę (22) z obudowy.
♦
Pokrywę i obudowę oczyść z brudu i resztek trawy.
♦
Odczep koniec jednej z żyłek tnących i przeprowadź
go przez oczko (23) (rys. M). Żyłka powinna wystawać z obudowy na długość około 11 cm.
Wskazówka: uważaj aby żyłka nie rozwijała się ze szpuli.
Trzymaj ją stale mocno w ręku.
♦
Włóż nową szpulę w tuleję wieczka szpuli. Przekręć
szpulę lekko, aż znajdzie się ona w prawidłowej
pozycji.
♦
Skrzydełka pokrywy (17) ustaw odpowiednio względem wycięć (24) w obudowie (12).
♦
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Uwaga! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa niż odległość obudowy od noża (11), przytnij ją na odpowiednią
długość.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Zastosowanie nowej szpuli HDL (rys. O i P)
Nową szpulę z żyłka tnącą HDL można zakupić w sklepach specjalistycznych Black & Decker (numer kat.
A6489). Przy zastosowaniu nowej szpuli HDL postępuj
jak poniżej:
♦
Wyciągnij wtyczkę sieciową narzędzia.
♦
Ściśnij skrzydełka (17) i zdejmij pokrywę szpuli HDL
(9) z obudowy (12).
8
Deklaracja zgodności WE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA ZEWNĘTRZNA
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
GL7033, GL8033, GL9035 opisane w „Danych technicznych” są zgodne z 2006/42/WE, EN 60335-1, EN 603352-91
2000/14/WE, kosiarka żyłkowa, L ≤ 50 cm
Aneks VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Holandia
Nr ident. notyfikowanej jednostki: 0344
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Poziom mocy akustycznej wg 2000/14/WE (Artykuł 12,
załącznik III, L ≤50 cm):
LWA (zmierzony poziom mocy akustycznej) 94 dB(A), niepewność pomiaru (K) = 2 dB(A)
LWA (gwarantowany poziom mocy akustycznej 96 dB(A),
niepewność pomiaru (K) = 2 dB(A)
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
GL7033
Napięcie
Pobór mocy
GL8023
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/WE
i 2011/65/UE.
GL9035
(typ 1)
(typ 1)
(typ 1)
VAC
230
230
230
W
700
800
900
7000
7000
7000
3,2
3,2
3,2
By uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się pod
adres podany poniżej lub wyszczególniony na końcu instrukcji obsługi. Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność
za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to
oświadczenie w imieniu Black & Decker.
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Masa
obr/min
kg
Kevin Hewitt
Wiceprezydent
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
17-10-2012
Poziom ciśnienia akustycznego :
LpA (ciśnienie akustyczne) 80dB(A), niepewność pomiaru (K)
2dB(A), LWA (moc akustyczna) 94dB(A), niepewność pomiaru (K)
2dB(A)
Drgania całkowite (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) według EN 786:
Całkowita wartość drgań (ah)= 8,2 m/s2,
niepewność pomiaru (K) = 1,5 m/s2
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00197427 - 21-12-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising