Prestige 24-32 MK2 (MCBA5)
MCBA-5
664Y4000.A
NL • 1
English
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
Gebruikershandleiding
en installatievoorschrift
FRANÇAIS
Excellence 24 - 32 / MkII
NEDERLANDS
Prestige
Solo 24 - 32 / MkII
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
ITALIANO
deutsch
POLSKI
Inhoud
Waarschuwingen
3
Inleiding
4
Gebruikershandleiding
6
Technische kenmerken
7
Gebruikers van het handboek
Symbolen
Aanbevelingen
Certificiering
Waarschuwingen
3
3
3
3
3
Beschrijving van het product
Warmwaterbereiding
Vorstbeveiliging
4
4
4
Gebruikersaanwijzing
Parameters instellen
6
6
Aardgas uitvoering
Propaan uitvoering
Sanitair warm waterprestaties
Gas categorieën
CV- drukverliesdiagrammen
Sanitair drukverliesdiagrammen Prestige Excellence 24 - 32
7
8
8
9
10
10
Elektrische aansluiting
11
Installatievoorschriften
12
Installatie
14
Inbedrijfstelling en onderhoud
26
Parameters mcba voor de technicus
28
Blokkering- en foutmelding van MCBA
38
Elektrisch schema : Prestige 24 - 32 Solo / Excellence
11
Afmetingen
Installatieruimte
Wandbevestiging
Beschrijving hydraulische aansluiting
12
12
12
13
Schoorsteenaansluiting
Aansluiting sanitair : Prestige Excellence
Aansluiting sanitair : Prestige Solo
CV- Aansluitingen
Gasaansluiting
Aansluiting van een één-krings cv-circuit met een kamerthermostaat ACV 15
Aansluiting van een één-krings cv-circuit met een Room Unit
Aansluiting van een twee-krings cv-circuit met een kamerthermostaat ACV 15 en een stuurmodule AM 3-11
Aansluiting van een twee-krings cv-circuit met een Room Unit en een stuurmodule ZMC-1
Aansluiting zonder sanitaire prioriteit van een Prestige Excellence of een Prestige Solo met externe boiler
In bedrijf stellen van de installatie
Controle van de instellingen
Onderhoud van de verwarmingsketel
Weerstand van de temperatuurvoelers
Demontage van de brander
Demontage en controle van de electrode
Demontage van de wisselaar
Onderhoud van de wisselaar
26
26
26
26
27
27
27
27
Standby mode
Parameter instellingen
informatie over de installatie
Code invoeren
Parameters instellen: enkel toegankelijk met code
Communicatiemodus
Foutmodus
28
29
30
31
32
37
37
Overzicht van de foutcodes + oplossingen
38
Onderdelen
664Y4000.A
14
15
16
17
17
18
19
20
22
24
Gelieve achteraan van deze Technische Handleiding te kijken
NL • 2
• Specifiek voorschrift in België:
CO2, gasdebiet, luchtdebiet en gas / lucht verhouding zijn door de
fabrikant geregeld en mogen in België niet veranderd worden.
Deze handleiding is richt zich tot:
- De eindgebruiker van het toestel
- De installateur voor het installeren en opstarten van het toestel
- Het studiebureau
- De installateur bij het onderhoud of een service-interventie
• Het is van vitaal belang dat de stroomvoorziening van de ketel vanaf de
externe schakelaar wordt onderbroken voordat er werkzaamheden aan
de ketel worden uitgevoerd.
Symbolen
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
• Het is de gebruiker niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de
inwendige onderdelen van de ketel en het bedieningspaneel.
Essentiële instructie
voor een correcte
werking van de installatie.
Certificiering
De toestellen werden “CE” gekeurd volgens de geldende normen in
de verschillende landen (Europese richtlijnen 92/42/CEE “rendement”, 90/396
EEG “gastoestellen”). Deze toestellen hebben eveneens de Belgische labels
“HR-TOP” gekregen (condenserende gasketels).
waarschuwingen
BIJ HET WAARNEMEN VAN GASLUCHT:
• Lees eerst aandachtig deze handleiding alvorens de ketel te installeren
en in gebruik te nemen.
- Gaskraan onmiddellijk sluiten
- De opstellingsruimte ventileren (ramen openen)
- Geen elektrische toestellen of schakelaars bedienen
- Onmiddellijk uw gasbedrijf en/of uw installateur waarschuwen
• Wijzigingen binnenin het toestel mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de fabrikant niet aangebracht te
worden.
Deze documentatie maakt deel uit van de leveromvang van het toestel en
dienen aan de gebruiker overhandigd te worden, welke deze zorgvuldig dient
te bewaren!
• De installatie moet voldoen aan de geldende plaatselijke normen en
voorschriften.
De installatie en het onderhoud van het product dienen te worden
toevertrouwd aan erkende technici in overeenstemming met de geldende
voorschriften.
• Niet-naleving van de instructies met betrekking tot de bediening en de
afstelling van dit product kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en
verontreiniging van het milieu.
• Om een goede en veilige werking van het toestel te kunnen garanderen,
dient jaarlijks een controle en onderhoud door een erkend installateur
of servicebedrijf uitgevoerd te worden.
De fabrikant verwerpt alle verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door
het niet conform plaatsen van het toestel of bij het gebruik van componenten
of aansluitingen die niet door de fabricant goedgekeurd zijn voor deze
toepassing.
• Waarschuw bij een storing altijd uw installateur.
• Ondanks de hoge kwaliteitseisen die ACV aan zijn toestellen stelt zowel
tijdens de productie, de controle als tijdens het transport, kan er nog
een storing optreden. Gelieve deze storing dadelijk te melden bij uw
erkend installateur en vermeld hierbij steeds de storingscode, zoals op
het display vermeld.
• Onderdelen mogen enkel door originele fabrieksonderdelen vervangen
worden. Een lijst van de vervangonderdelen met hun fabrieksbestelnummer bevindt zich aan het einde van dit document.
664Y4000.A
NL • 3
De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische
kenmerken en de uitrusting van haar toestellen te wijzigen
zonder voorafgaand bericht.
De beschikbaarheid van bepaalde modellen en toebehoren kan
per land verschillen.
ITALIANO
aanbevelingen
deutsch
Verbrandings gevaar
POLSKI
Gevaar voor elektrocutie.
español
NEDERLANDS
Essentiële instructie voor
de veiligheid van de
personen en het leefmilieu.
English
Gebruikers van het handboek
FRANÇAIS
waarschuwingen
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
beschrijving van het product
Warmwaterbereiding
Behuizing
De Prestige solo is specifiek ontwikkeld om enkel als verwarmingstoestel
te functioneren of om gecombineerd te worden met het complete
gamma ACV-boilers, waarbij de SmartLine-boilers een ideale combinatie
voor huishoudelijke toepassingen vormen. Om deze combinatie te
vereenvoudigen heeft ACV een specifieke boilerkit ontwikkeld die
eenvoudig in de behuizing van het toestel geïntegreerd wordt en die een
snelle en betrouwbare montage garandeert.
De Prestige is een condensatieketel (wandmodel) die beantwoordt aan de
geldende Belgische normen “HR-Top”. De ketel is gecertificeerd conform de
norm “CE” als aangesloten toestel: C13(x) - C33(x) - C33s - C43(x) - C53 C83(x), maar kan ook worden aangesloten als open toestel in de categorie B23
of als toestel dat kan functioneren met positieve druk van de categorie B23P.
De ketel is bekleedt met een stalen ommanteling die eerst een ontvettings- en
fosfateringsprocede ondergaat, nadien gelakt wordt en vervolgens gebakken
wordt op 220°C. De binnenzijde van deze ommanteling is bekleedt met
een thermische en akoustische isolatie, die de verliezen tot een minimum
beperken.
Warmtewisselaar
• Prestige Solo:
• Prestige Excellence:
De Prestige Excellence combineert alle voordelen van de ACV Tank-in-Tank
systemen met de compactheid van een wandtoestel: In een mantelbreedte
van 63 cm integreert hij een Tank-in-Tank boiler van 62 liter in roestvrij staal.
De Prestige 32 Excellence levert 258 liter water op 40°C in 10 minuten:
Naast zijn uitzonderlijke sanitaire prestaties, bieden de roestvrijstalen tankin-tank boilers van de Prestige Excellence u het volgende:
Het hart van de Prestige is een nieuwe warmtewisselaar in roestvrij staal, die
het resultaat is van uitgebreid onderzoek en intensieve testen in laboratoria,
die de 80 jaar ervaring van de fabrikant in het gebruik van roestvrij staal voor
de verwarming en de bereiding van warm water ten volle benut. De bijzondere
geometrie van de wisselaarpijpen werd berekend om meermaals een zeer
hoog aantal Reynolds op elk parcours van de warmtewisselaar te verkrijgen. De
Prestige bereikt op die manier een uitzonderlijk rendement dat stabiel blijft
gedurende de hele levensduur van de ketel, aangezien er zich geen oxidatie op
de wisselaar voordoet, die volledig uit edelstaal vervaardigd is.
- Een oplossing tot kalkafzetting: doordat de sanitaire tank tijdens de
verwarmingscyclus kan uitzetten en krimpen, zorgen de inkepingen in
de wanden ervoor dat de kalk zich niet kan vastzetten.
- Een waarborg tegen het risico van legionella en bacteriën: de sanitaire
tank is volledig ondergedompeld in het primair circuit en het sanitair
water wordt permanent op een zelfde temperatuur van minimum 60°C
gehouden.
- Een uitzonderlijke weerstand tegen de agressies van het water en de
corrosie: doordat hij vervaardigd is uit roestvrij staal.
Brander
De fabricant heeft voor de Prestige zijn brander BG 2000-M gebruikt: dit is
een brander met voormenging gas/lucht met een veilige en stille werking, die
de vervuilende emissies (NOx en CO) tot ongelooflijk lage niveaus beperkt.
Hoewel de ACV-brander BG 2000-M erg modern is, maakt hij gebruik van
een beproefde technologie en is hij opgebouwd met in de handel gangbare
standaard onderdelen.
Temperatuurregeling
De Prestige is standaard voorzien van een microprocessor gestuurde regeling
(MCBA), welke tegelijkertijd de veiligheidsfuncties (onsteking, vlambewaking,
temperatuurbegrenzing,...) als de temperatuurregeling van de ketel voor
zijn rekening neemt. In deze MCBA is standaard een weersafhankelijke
regeling ingebouwd. Hierbij dient enkel de in optie verkrijgbare buitenvoeler
aangesloten te worden. Toch kan deze regeling ook met een standaard
(aan/uit) kamerthermostaat functioneren of door een combinatie van
kamerthermostaat en buitenvoeler bekomt men een weersafhankelijke
regeling met ruimtecompensatie.
VORSTBEVEILIGING
De ketel heeft een ingebouwde vorstbeveiliging : zodra de aanvoertemperatuur
NTC 1 beneden 7°C komt, zal de CV-pomp ingeschakeld worden. Zodra de
aanvoertemperatuur NTC 1 beneden 3° C komt zal de brander geactiveerd
worden totdat de aanvoertemperatuur terug boven 10°C komt. Hierna zal de
pomp nog 10 minuten nadraaien.
Indien een buitenvoeler aangesloten is zal de pomp geactiveerd worden zodra
de buitentemperatuur de ingestelde parameter onderschrijdt.
Voor een efficiënte vorstbeveiliging van de complete installatie dienen alle
kranen van de radiatoren en convectoren volledig open te staan.
Voor de gebruiker zijn 4 parameters toegankelijk,waardoor alle voor de
eindgebruiker noodzakelijke instellingen verricht kunnen worden. Door
het ingeven van een specifieke servicecode krijgt de hiervoor opgeleide
installateur toegang tot een aantal parameters, welke hem toelaten de ketel
optimaal aan te passen aan de specifieke wensen. Deze parameters zijn af
fabriek voorgeprogrammeerd voor alle normale toepassingen.
POLSKI
deutsch
ITALIANO
inleiding
664Y4000.A
NL • 4
Voorgemengde
modulerende brander
CV-pomp
RVS-warmtewisselaar
Zwenkbaar electrisch
aansluitpaneel (montage
van de optionele kontrole
modules op de achterzijde)
Rookgaspijp
Display met
kunstof-afdekplaat
Prestige Excellence
Voorgemengde
modulerende brander
Rookgaspijp
[concentrisch Ø 80/125 mm]
English
FRANÇAIS
Schoorsteenaansluiting
[concentrisch Ø 80/125 mm]
NEDERLANDS
Prestige Solo
español
inleiding
CV-pomp
Zwenkbaar electrisch
aansluitpaneel (montage
van de optionele kontrole
modules op de achterzijde)
Interne RVS-tank
expansievat
(enkel aanwezig op
bepaalde types)
Display met kunstof-afdekplaat
664Y4000.A
bevestigingsplaat expansievat
NL • 5
deutsch
Voorgemengde
modulerende brander
POLSKI
62-liter tank-in-tank boiler
Laadpomp met ingebouwde
automatische ontluchter
ITALIANO
Manuel ontluchter
English
Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSaanwijzing
Instelling sanitaire temperatuur:
Uw systeem dient eenmaal per jaar door een erkend installateur of servicebedrijf
gecontroleerd te worden.
Starten van de brander
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Tijdens bedrijf start de brander automatisch zodra de keteltemperatuur onder
de gevraagde setwaarde komt en schakelt af zodra deze waarde bereikt is.
Bedieningspaneel
Aan/Uit
schakelaar
Manometer
(warm water temperatuur)
- Druk op de “MODE” toets: het display zal “PARA” aanduiden.
- Druk op de “STEP” toets: het eerste digit duidt 1 aan en de laatste twee
digits duiden de actueel ingestelde sanitaire temperatuur aan.
- Om deze temperatuur te wijzigen druk op de “+” of de “—“ toets tot de
gewenste temperatuur aangegeven wordt door de laatste twee digits.
- Druk op de “STORE” toets om de ingestelde waarde op te slaan.
- Druk tweemaal op de “MODE” toets om naar de stand-by mode (normale
functiemode) terug te keren.
In- of uitschakelen van de sanitaire mode:
(warm water)
- Druk op de “MODE” toets: het display zal “PARA” aanduiden.
- Druk tweemaal op de “STEP” toets: het eerste digit duidt 2 aan en de laatste
twee digits duiden de actuele instelling aan:
00 = uitgeschakeld; 01 = aangeschakeld.
- Om deze instelling te wijzigen druk op de “+” of de “—“ toets om de gewenste
instelling te bereiken:
00 = uitgeschakeld; 01 = aangeschakeld.
- Druk op de “STORE” toets om op te slaan.
- Druk tweemaal op de “MODE” toets om naar de stand-by mode (normale
functiemode) terug te keren.
In- of uitschakelen van de CV mode :
Verwarmingssysteem
Het verwarmingscircuit dient steeds op druk gehouden te worden (zie
hiervoor “in bedrijf stellen van de installatie” om de benodigde druk vast te
leggen). De druk wordt aangegeven op de manometer die zich rechts van het
display bevindt.
(verwarming)
- Druk op de “MODE” toets: het display zal “PARA” aanduiden.
- Druk driemaal op de “STEP” toets: het eerste digit duidt 3 aan en de laatste
twee digits duiden de actuele instelling aan:
00 = uitgeschakeld; 01 = aangeschakeld.
- Om deze instelling te wijzigen druk op de “+” of de “—“ toets om de gewenste
instelling te bereiken:
00 = uitgeschakeld; 01 = aangeschakeld.
- Druk op de “STORE” toets om op te slaan.
- Druk tweemaal op de “MODE” toets om naar de stand-by mode (normale
functiemode) terug te keren.
Instelling CV temperatuur :
Kontakteer uw installateur indien u herhaaldelijk de installatie
dient bij te vullen.
De CV-druk dient minimaal 1 bar te zijn en dient regelmatig door de
eindgebruiker gecontroleerd te worden. Indien de druk lager wordt dan
0.5 bar zal de ingebouwde drukschakelaar het toestel blokkeren tot de
systeemdruk opnieuw hoger wordt dan 0,8 bar. Aan de onderzijde van het
toestel is een aansluiting voor een vulkraan voorzien, of de installateur kan
in het systeem een aparte vulkraan aanbrengen. Zorg er steeds voor dat het
toestel uitgeschakeld is tijdens het bijvullen van het systeem. Hiervoor dient u
de aan/uitschakelaar die zich links naast het display bevindt uit te schakelen.
(zie bedieningspaneel)
Vraag hierover uitleg aan uw installateur tijdens de oplevering van de
installatie.
Onderaan het toestel is een veiligheidsklep ingebouwd. Zodra de systeemdruk
hoger dan 3 bar wordt zal deze klep openen en systeemwater spuien. Indien
deze klep water spuit gelieve dan contact op te nemen met uw installateur.
(maximale temperatuur verwarmingscircuit)
- Druk op de “MODE” toets: het display zal “PARA” aanduiden.
- Druk viermaal op de “STEP” toets: het eerste digit duidt 4 aan en de laatste
twee digits duiden de actueel ingestelde CV temperatuur aan.
- Om deze temperatuur te wijzigen druk op de “+” of de “—“ toets tot de
gewenste temperatuur aangegeven wordt door de laatste twee digits.
- Druk op de “STORE” toets om de ingestelde waarde op te slaan.
- Druk tweemaal op de “MODE” toets om naar de stand-by mode (normale
functiemode) terug te keren.
Storing:
De temperatuurregeling van het toestel en de veiligheidsfuncties van
de verschillende onderdelen van het toestel worden continu door de
microprocessor gestuurde regeling (MCBA) bewaakt. Indien een fout optreedt
zal deze MCBA het toestel uitschakelen en een foutcode aangeven: het display
zal knipperen en de eerste digit geeft een “E” aan gevolgd door een foutcode.
Om het toestel te resetten :
- Druk de “RESET” toets op het display
- ndien de foutcode zich opnieuw voordoet dient u contact op te nemen met
uw installateur.
Parameters instellen
Zie tevens de gebruikerssticker aan de binnenzijde van de klep op het
bedieningspaneel.
664Y4000.A
NL • 6
24
32
24
32
Belasting [input] max.
kW
24
32
24
32
Belasting [input] min.
kW
5,9
5,9
5,9
5,9
Nuttig vermogen max. 80/60°C
kW
23,4
31
23,4
31
Nuttig vermogen min. 80/60°C
kW
5,8
5,8
5,8
5,8
%
109
109
109
109
Rendement met 30% belasting [EN677]
Rookgassen
Uitstoot CO [max. / min. vermogen]
mg/kW uur
45 / 20
52 / 20
45 / 20
52 / 20
Uitstoot Nox [EN483]
mg/kW uur
66
66
66
66
5
5
5
5
Nox klasse
Temperatuur rookgassen vermogen max. 80/60°C
°C
70
76
70
76
Temperatuur rookgassen vermogen max. 50/30°C
°C
37
39
37
39
kg/uur
38
52
38
52
Max. drukverlies rookgaskanaal
Pa
130
130
130
130
Max. concentrische lengte rookgaskanaal Ø 80 / 125 mm
m
20
20
20
20
20/25
20/25
20/25
20/25
Massadebiet van de verbrandingsproducten
Gas
Voordruk gas
mbar
Gasdebiet G20
m3/uur
2,5
3,4
2,5
3,4
Gasdebiet G25
m3/uur
3,0
3,9
3,0
3,9
CO2 [max. vermorgen] G20/25 (met gesloten voorpaneel)
% CO2
9,3
9,3
9,3
9,3
CO2 [max. vermorgen] G20/25 (met open voorpaneel)
% CO2
9,0
9,0
9,0
9,0
CO2 [min. vermorgen] G20/25 (met gesloten voorpaneel)
% CO2
9,2
9,2
9,2
9,2
°C
90
90
90
90
Waterinhoud ketel
L
8
8
16
16
Waterinhoud sanitair circuit
L
—
—
54
54
bar
3
3
3
3
mbar
131
210
131
210
L
—
—
12
12
IP
30
30
30
30
230 / 50
230 / 50
230 / 50
230 / 50
A
0,8
0,8
1,2
1,2
Leeg gewicht
kg
48
48
92
92
664Y4000.A
NL • 7
English
Centrale verwarming
Prestige Excellence
FRANÇAIS
Prestige Solo
NEDERLANDS
AARDGAS UITVOERING
español
technische kenmerken
Drukverlies wisselaar [∆T = 20]
Inhoud van het expansievat (niet aanwezig in alle
uitvoeringen)
Elektrische aansluiting
Klasse
Voedings spanning
Elektrisch vermogen
V/Hz
deutsch
Max. werkingsdruk CV
POLSKI
Max. gebruikstemperatuur
ITALIANO
Hydraulische parameters
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
technische kenmerken
PROPAAN UITVOERING
Prestige Solo P
Centrale verwarming
24
32
24
32
Belasting [input] max.
kW
24
30,5
24
30,5
Belasting [input] min.
kW
5,9
5,9
5,9
5,9
Nuttig vermogen max. 80/60°C
kW
23,4
29,6
23,4
29,6
Nuttig vermogen min. 80/60°C
kW
5,8
5,8
5,8
5,8
%
109
109
109
109
Max. drukverlies rookgaskanaal
Pa
130
130
130
130
Max. concentrische lengte rookgaskanaal Ø 80 / 125 mm
m
20
20
20
20
Rendement met 30% belasting [EN677]
Rookgassen
Gas
Voordruk G31 [propaan]
mbar
30 / 37 / 50
30 / 37 / 50
30 / 37 / 50
30 / 37 / 50
m3/uur
0,98
1,3
0,98
1,3
CO2 [max. vermogen] G31 (met gesloten voorpaneel)
% CO2
11
11
11
11
CO2 [max. vermogen] G31 (met open voorpaneel)
% CO2
10,7
10,7
10,7
10,7
CO2 [min. vermogen] G31 (met gesloten voorpaneel)
% CO2
10,9
10,9
10,9
10,9
°C
90
90
90
90
Waterinhoud ketel
L
8
8
16
16
Waterinhoud sanitair circuit
L
—
—
54
54
bar
3
3
3
3
mbar
131
210
131
210
L
—
—
12
12
IP
30
30
30
30
230 / 50
230 / 50
230 / 50
230 / 50
A
0,8
0,8
1,2
1,2
kg
48
48
92
92
Gasdebiet G31 [propaan]
Hydraulische parameters
deutsch
ITALIANO
español
Max. gebruikstemperatuur
POLSKI
Prestige Excellence P
Max. werkingsdruk CV
Drukverlies wisselaar [∆T = 20]
Inhoud van het expansievat (niet aanwezig in alle uitvoeringen)
Elektrische aansluiting
Klasse
Voedings spanning
V/Hz
Elektrisch vermogen
Leeg gewicht
SANITAIR WARM WATERPRESTATIES
Prestige Excellence 24
Prestige Excellence 32
L/10’
175
224
Piekdebiet op 40°C [∆T = 30°C]
L/60’
733
835
Continu debiet op 40°C [∆T = 30°C]
L/uur
653
745
Piekdebiet op 60°C [∆T = 50°C]
L/10’
102
103
Piekdebiet op 60°C [∆T = 50°C]
L/60’
352
353
L/uur
316
320
minuut
27
25
Werkingsregime op 80°C
Piekdebiet op 40°C [∆T = 30°C]
Continu debiet 60°C [∆T = 50°C]
Opwarmtijd
664Y4000.A
NL • 8
20 mbar
20 mbar
20 mbar
25 mbar
G30
30 - 50 mbar
G31
30 - 50 mbar
BE
Belgium
CH
Switzerland
CZ
Czech republic
DE
Germany
DK
Denmark
EE
Estonia
ES
Spain
FR
France
GB
Great Britain
GR
Greece
IE
Ireland
IT
Italy
LU
Luxembourg
LT
Lithuania
NL
Netherlands
PL
Poland
PT
Portugal
SI
Slovenia
SK
Slovakia
SE
Sweden
664Y4000.A
20 mbar
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
30 - 50 mbar
II2L3B/P
II2L3P
25 mbar
25 mbar
I3P
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
30 - 50 mbar
37 - 50 mbar
37 mbar
NEDERLANDS
25 mbar
II2Er3P
español
G25
II2E3B/P
ITALIANO
20 mbar
II2H3P
deutsch
G20
II2H3B/P
NL • 9
POLSKI
I2E(S)B
English
gas categorieën
FRANÇAIS
technische kenmerken
CV- drukverliesdiagrammen
A = Drukverlies ketel (enkel informatief)
B = Beschikbare pompopbrengst voor het CV-circuit bij pompstand 1
C = Beschikbare pompopbrengst voor het CV-circuit bij pompstand 2
D = Beschikbare pompopbrengst voor het CV-circuit bij pompstand 3
FRANÇAIS
English
technische kenmerken
7
6
Druk (mH2O)
NEDERLANDS
D
4
C
3
B
2
1
0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1800
2000
2200
2400
Sanitair drukverliesdiagrammen Prestige Excellence 24 - 32
1,8
1,6
Drukverlies (bar)
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
5
10
15
Sanitair debiet (liter/min)
POLSKI
1600
Debiet (liter/uur)
español
ITALIANO
deutsch
A
5
664Y4000.A
NL • 10
20
25
30
664Y4000.A
NL • 11
POLSKI
230V
1
3
B
Y/Gr
B
Br
7
2
1
5
4
B
V
21
V
B
Br
W
Bk
R
Bk
B
B
W
ITALIANO
6
X12.1
X12.2
B
X2.12
X2.11
X2.4
X2.3
X2.2
X2.1
X1.3
X1.5
X1.4
X1.6
X1.2
X1.1
X7
X5.2
X5.1
X2.5
X4.2
X4.3
X4.1
X3.5
X3.4
X3.3
X3.2
X3.1
X2.8
X2.9
X2.10
R
B
B
B
R
P
10
B
G
11
G
9
B
R
G
V
19
18
20
FRANÇAIS
11
Br
Br
NEDERLANDS
10
9
8
7
6
5
4
3
13
12
2
1
Bk
R
Br
Bk
X11.
Bk
R
B
Br
R
B
B
Or
t
17
16
13
15
Retourvoeler NTC2
Warm water voeler NTC3
Rookgasvoeler NTC5
Kamerthermostaat (in optie)
Buitenvoeler NTC4 (in optie)
Voeler tweede CV-Circuit NTC6 (in optie)
Bus B (in optie)
Bus A (in optie)
Nulleider van 24 Volt-circuit
Aansluiting pomp directe kring (bij aansluiting tweed circuit)
Bk
14
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Or
12
Br
Or
Br
R
G
R
V
Or
español
X10
Type 3
8
X2.6
Aansluitkabel 230 Volt
Aan/uitschakelaar
Stekker laadpomp boiler
CV-pomp
Brander
Gasklep
Transfo 230 Volt-24 Volt
MCBA
Display
Watergebrekschakelaar
Aanvoervoeler NTC1
B
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Br
X12.3
Br
2
B. Blauw
Bk. Zwart
Br. Bruin
G. Grijs
Or. Oranje
R. Rood
V. Paars
W. Wit
Y/Gr. Geel/Groen
deutsch
1 2 3 4 5
5
W
English
elektrisch schema : Prestige 24-32 / Solo – Excellence
elektrische aansluiting
afmetingen
E
Solo
Excellence
A mm
970
1030
B mm
502
632
C mm
107
110
D mm
80
80
E mm
125
125
F mm
300
300
G mm
930
1000
H mm
396
535
F
D
C
A
B
INSTALLATIERUIMTE
H
Toegangkelijkheid
- Zorg ervoor dat de eventuele verluchtingsopeningen te allen tijde
vrijgehouden worden.
- Sla geen ontvlambare producten in deze ruimte op.
- Sla geen corrosieve producten zoals verven, oplosmiddelen, zouten,
chloorproducten of andere reinigingsproducten op in de nabijheid van
het toestel.
- Indien u een gasgeur waarneemt ontsteek geen licht, sluit de
gaskraan aan de meteraansluiting, verlucht de ruimte en verwittig uw
installateur.
Het toestel dient dusdanig geplaatst te worden dat het toestel steeds
gemakkelijk bereikbaar is en de volgende minimale afstanden dienen
rondom het toestel gerespecteerd te worden:
Min. 25 mm
ITALIANO
G
Min. 300 mm
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
WandBEVESTIGING
POLSKI
deutsch
53,2 mm
48,4 mm
101,6 mm
101,6 mm
48,4 mm
53,2 mm
Min. 220 mm
prestige
- De ketel moet worden op een onbrandbare muur bevestigd.
- Breng met een boor van 10 mm twee gaten met een diepte van ±
75 mm aan. Neem hierbij de hieronder aangegeven hartafstand in
acht.
- Bevestig de muurbevestiging met de meegeleverde slotbouten.
- Hang de ketel aan de muurbevestiging.
664Y4000.A
NL • 12
Min. 25 mm
Beschrijving hydraulische aansluiting : Solo
Aanvoer CV 1” [F]
Retour CV 1” [F]
Aanvoer boiler 1” [F] - enkel in combinatie met aansluitkit voor boiler 10800079
Retour boiler 1” [F] - enkel in combinatie met aansluitkit voor boiler 10800079
Aansluiting Gas 3/4” [M]
FRANÇAIS
50
70 0
A.
B.
C.
D.
E.
English
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
49
250
D
315
B
A/B
A
C
E
D
B
59
380
396
502
Beschrijving hydraulische aansluiting : EXCELLENCE
502
español
Aanvoer CV 1” [F]
Retour CV 1” [F]
Aansluiting sanitair warm water 3/4” [M]
Aansluiting sanitair koud water 3/4” [M]
Aansluiting gas 3/4” [M]
85
250
3 5
380
A
E
D
B
C
664Y4000.A
94
A/B/E
224
C/D
345
354
61
206
535
545
NL • 13
POLSKI
prestige
deutsch
ITALIANO
A.
B.
C.
D.
E.
20
NEDERLANDS
C/D/E
185
E
120
120
169
A
C
179
prestige
- Door de ingebouwde gasluchtregeling is de Prestige over een grote
bandbreedte onafhankelijk van de weerstand van het luchttoevoer- en
rookgasafvoersysteem. De maximale weerstand van dit systeem mag echter
niet overschreden worden, omdat hierdoor de belasting zal afnemen. Toch
zal de gasluchtregeling steeds een optimale verbranding met zeer lage
emissie garanderen.
- Horizontale rookgasafvoerleidingen dienen steeds op afschot naar het
toestel gemonteerd te worden: 3° afschot = 5 mm per meter leiding
B23P : Aansluiting op een rookgaskanaal dat met positieve druk werkt.
C13
: Aansluiting met buizen voor muurdoorvoer die simultaan
de verbrandingslucht voor de brander opnemen en de
verbrandingsgassen afvoeren door concentrische openingen
of openingen die voldoende dicht naast elkaar liggen om een
gelijkaardige luchtdoorvoer aan te kunnen.
C33
: Aansluiting door buizen voor dakdoorvoer die simultaan verse lucht
binnenlaten voor de brander en de verbrandingsgassen afvoeren
door concentrische openingen of openingen die voldoende dicht
naast elkaar liggen om een gelijkaardige luchtdoorvoer aan te
kunnen.
- In een straal van 0,5 meter van de uitmonding mag zich geen obstakel of een
uitmonding van een ander toestel bevinden.
- De maximale schoorsteenweerstand bedraagt 130 Pascal. De weerstand
van de schoorsteen kan volgens de volgende tabel berekend worden : (zie
tevens het rekenvoorbeeld nadien).
- De configuratie C33s maakt het mogelijk om gebruik te maken van een
bestaande schouw. De verbrandingslucht ontsnapt langs de ruimte tussen
de pijpen en de schouw. Men dient wel de bestaande schouw vóór de
installatie grondig te reinigen, in het bijzonder als er roet- en teerresten zijn.
Bovendien moet, om de verbrandingslucht door te laten, een ruimte worden
vrijgehouden die vergelijkbaar is met de normale ruimte bij concentrische
buizen of andere luchttoevoerbuizen.
Tabel met schoorsteenweerstand in Pascal
(1Pascal = 0,01 mbar)
Rechte leiding 1 m
5.0
1.5
2.0
Leiding met meetpunt
2.5
—
1.0
Bocht 90°
6.0
1.9
3.4
Bocht 45°
4.0
1.3
2.3
Verticale uitmonding
20.0
—
—
Horizontale uitmonding
15.0
—
—
: Aansluiting met twee buizen op een collectief buizensysteem
waarop meer dan één toestel aangesloten is. Dit collectief buizen
systeem bestaat uit twee buizen, die aangesloten zijn op een
doorvoer die simultaan verse lucht voor de brander aanvoert en
de verbrandingsgassen afvoert door concentrische openingen of
openingen die voldoende dicht bij elkaar liggen om een gelijkaardige
luchtdoorvoer aan te kunnen.
C53
: Aansluiting op afzonderlijke buizen voor de toevoer van
verbrandingslucht en afvoer van verbrandingsgassen. Deze buizen
kunnen in verschillende drukzones uitkomen.
m
Separate
luchtafvoer
Ø 80
mm
C43
m
Separate
luchttoevoer
Ø 80
mm
C33s : Aansluiting via een individueel systeem, waarvan de rookgasafvoer
in een rookgaskanaal gebouwd is die deel uitmaakt van het gebouw.
Het toestel, de rookgasafvoer en de doorvoer zijn als één systeem
gecertificeerd.
00
Concentrische
leiding
Ø 80/125
mm
: Aansluiting op een rookgaskanaal dat buiten de installatieruimte
uitmondt, en waarin de verbrandingslucht wordt verzameld.
10
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
B23
- De aansluiting dient te gebeuren conform de NBN D51-003, rekening
houdend met de plaatselijke voorschriften van de energieleverancier, de
eisen van de brandweer en de hinderwet.
1000 mm
ITALIANO
SCHOORSTEENAANSLUITING
Deze tabel is gebaseerd op het door ACV aangeboden rookgasmateriaal en mag niet
veralgemeend worden.
2000 mm
Rekenvoorbeeld
Zie nevenstaande figuur bestaande uit: leiding met meetpunt + 2 x bocht 90°
+ 2 meter leiding horizontaal + 2 x bocht 45° + (2 + 1 + 1) meter verticaal en
schuine leiding + dakdoorvoer
De totale weerstand van dit systeem wordt dan:
2.5 + (2 x 6.0) + (2 x 5.0) + (2 x 4.0) + (4 x 5.0) + 20 = 72.5 Pa.
POLSKI
Vermits deze waarde kleiner is dan de maximaal toegelaten weerstand,
voldoet deze installatie
prest ge
664Y4000.A
NL • 14
2000 mm
deutsch
INSTALLATIE
C43
FRANÇAIS
Schoorsteenaansluitmogelijkheden
English
INSTALLATIE
C33
NEDERLANDS
C53
B23P
C43
C33s
C13
aansluiting sanitaire
prestige Excellence
español
B23
Prestige Excellence
De Prestige Excellence is uitgerust om op direkt op een sanitair cicuit
aangesloten te worden.
ITALIANO
Spoel de installatie vooraleer het sanitaire gedeelte aan te sluiten.
De installatie dient voorzien te worden van een goedgekeurde veiligheidsgroep
met hierin een overstort van 6 bar, een terugslagklep en een afsluitventiel.
prestige
De uitstroomtemperatuur van het warmwater
kan boven de 60°C stijgen. Dit kan leiden tot
verbrandingsgevaar. Hierom is het aan te bevelen een
thermostatisch mengventiel direct na het toestel te
plaatsen.
Indien in het sanitaire systeem snelsluitende kranen gebruikt
worden, kunnen deze drukgolven veroorzaken bij het sluiten
van deze kranen. Dit kan vermeden worden door het toepassen
van waterslagdempers.
664Y4000.A
NL • 15
2
4
3
6
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koudwatertoevoerkraan
Terugslagklep
Veiligeidsgroep
Reduceerventiel
Sanitaire expansievat
Themostatische mengkraan
Tapkraan
7
deutsch
1
Ontlucht de boiler door een warmwaterkraan open te draaien. Opgepast:
Door het gecombineerd uitstromen van lucht en water zal het water niet
uitstromen zoals gewoonliijk maar stootsgewijs uitspatten.
POLSKI
Tijdens het opwarmen zal het sanitaire water uitzetten en de druk toenemen.
Zodra de druk hoger wordt dan de instelling van de veiliheidsklep zal deze
openen en een kleine hoeveelheid water spuien. Het toepassen van een
sanitair expansievat (2 liter minimaal) zal dit fenomeen vermijden en zal tot
een vermindering van waterslaggeluid leiden.
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
ITALIANO
INSTALLATIE
Aansluiting sanitair :
prestige Solo + ballon Smart
- Reinig de installatie vooraleer de boiler aan te sluiten
- Het secondaire boiler-circuit (sanitair) dient eerst op druk gebracht te
worden vooraleer het primaire boilercircuit opgevuld wordt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Afsluitkraan sanitair koud water
Terugslagklep
Veiligheidsgroep
Drukregelaar
Sanitair expansievat
Thermostatisch mengventiel
Vulkraan
Benodigd materiaal in optie
Code
Beschrijving
Hydraulische aansluitkit externe boiler :
Deze kit bevat de nodige elementen voor het
aansluiten van een externe boiler op een Prestige
Solo.
10800079
5476G003
5
1
De kit omvat :
- de boilerlaadpomp
- een boilervoeler NTC 12kΩ (L = 3,2 m)
- een terugslaklep
- De vier koperen aansluitleidingen + afdichtingen
2
4
3
prestige
7
6
Boilervoeler NTC 12kΩ :
Meet de temperatuur in de externe boiler
(wordt met de kit 10800079 meegeleverd)
Vooraleer werkzaamheden aan het toestel verricht worden dient steeds
de electrische voeding naar het toestel vanuit de extern geïnstalleerde
schakelbox onderbroken te worden, om elk gevaar van electrocutie te
vermijden.
De electrische aansluitingen zoals hier beschreven, dienen uitgevoerd te
worden, vooraleer de parameters van de MCBA in te stellen.
1. De temperatuurvoeler NTC 12kΩ dient in de voelerbuis van de boiler
geplaatst te worden en aangesloten te worden op de connnectoren 3 en 4.
(zie schema hieronder)
2. Sluit de laadpomp van de boiler aan via de 230 Volt stekker die reeds
voorzien is in de standaard toestelbekabeling. (zie electrisch schema)
2
3
4
Nieuwe
instelling
Beschrijving
5
Temperatuurinstelling saniatair warm water
(instelbaar tussen 60 en 80°C).
6
7
deutsch
1
Fabrieksinstelling
8
01 : Sanitair aangeschakeld
10 11 12 13
POLSKI
9
00 : Sanitair afgeschakeld
664Y4000.A
12 : Indien boiler met 12 kΩ NTC voeler
13 : Indien boiler met thermostat
NL • 16
- De complete CV-installatie dient grondig gespoeld te worden met vers
water vooraleer het toestel aangesloten wordt.
- Monteer het toestel waterpas via de meegeleverde beugel of via het in optie
verkrijgbare montagepaneel voor de Prestige Solo.
- Montage van het toestel tegen een houten wand of een ander lichte
bouwkundige constructie kan geluidsversterkend werken. Het gebruik van
rubberen pluggen kan dit effect verminderen.
- De CV- en sanitaire aansluitingen zijn voorzien van wartelmoeren, zodanig
dat een snelle montage mogelijk wordt voor het in optie verkrijgbare
montagepaneel bij de Prestige Solo. Indien geen montagepaneel gebruikt
wordt, dienen de aansluitingen gemaakt te worden via puntstukken met
een vlakke rand en vlakke pakkingen.
- De CV-zijdige veiligheidsklep is onderaan het toestel ingebouwd, deze
dient via een open (inspecteerbare) verbinding met het riool verbonden te
worden.
- De CV-pomp is ingebouwd in het toestel en via de 3-standenschakelaar
kan de pompsnelheid aan de behoefte ingesteld worden indien
stromingsgeluiden optreden.
- Het montagepaneel van de Prestige Solo is voorzien van een ingebouwd
expansievat van 12 Liter. Afhankelijk van de landuitvoering is de Prestige
Excellence standaard uitgevoerd met een 12-liter expansievat.
Dit voldoet voor installaties met een CV-zijdige inhoud van circa 120 liter.
Voor grotere systemen in combinatie met de Prestige Solo en voor de
Prestige Excellence dient CV-zijdig een aangepast expansievat aangebracht
te worden.
- De installatie dient opgevuld te worden met schoon leidingwater. Raadpleeg
onze ACV vertegenwoordiging voor het gebruik van inhibitoren.
- Ten gevolge van restwater in de ketel afkomstig van het testen van het
toestel, kunnen de pompen geblokkeerd zijn. Hierom raden wij aan,
vooraleer het toestel op te vullen, de pompen te deblokkeren.
- De aansluiting voor de vul- en/of aftapkraan van het toestel bevindt zich
onderaan het toestel. Vul het toestel op tot minimaal 1 Bar. Ontlucht de
complete installatie en vul hierna het toestel opnieuw bij tot minimaal 1
Bar.
- Het systeem dient zo ontworpen te zijn dat er continu een CV-flow over het
toestel mogelijk is. Indien, bijvoorbeeld bij het gebruik van thermostatische
kranen, deze flow niet gegarandeerd is dient in het systeem een
drukafhankelijke bypass geïnstalleerd te worden.
- Monteer het sifon, vul dit op met leidingwater en verbind de flexibel via een
inspecteerbare verbinding met het riool. Zorg ervoor dat bevriezingsgevaar
van de condens of het condenswater vermeden wordt.
NEDERLANDS
Aanbeveling
español
aansluiting verwarming :
ALGEMEENHEDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
English
CV-AANSLUITINGEN
FRANÇAIS
INSTALLATIE
Bypass met drukverschilklep
Afsluitingkraan verwarming
Veiligheidsklep met manometer (ingesteld op 3 bar)
Vulkraan installatie
Expasievat
Leegloopkraan
2
Gasaansluiting
- De Prestige is voorzien van een gasaansluiting Ø 3/4” M. Hierop kan de
gaskraan aangesloten worden.
- De gasaansluiting dient overeenkomstig de geldende plaatselijke
normen uitgevoerd te worden (in België: Norm NBN D51-003).
- Indien vervuiling vanuit het gasnet mogelijk is, een gasfilter voor de
aansluiting van de ketel plaatsen.
664Y4000.A
4
2
5
- Ontlucht de gasleiding en controleer nauwkeurig of alle gasvoerende
delen zowel extern als intern in de ketel dicht zijn.
- Controleer de gasvoordruk van het systeem:
Zie technische tabel
- Controleer de gasvoordruk en het gasverbruik bij het in bedrijf stellen
van het toestel.
NL • 17
deutsch
1
3
POLSKI
6
ITALIANO
prestige
English
INSTALLATIE
Aansluiting van een één-krings cvcircuit met een kamerthermostaat
ACV 15
AF120
ACV 15
MCBA
Principeschema
Het systeem zal kontinue de setwaarde voor de aanvoertemperatuur aanpassen
in funktie van de gemeten buitentemperatuur, indien een buitenvoeler
aangesloten is.
De pomp wordt aangeschakeld zodra een warmtevraag door de
kamerthermostaat gegenereerd wordt.
Voordelen voor de gebruiker:
- Komfortabele regeling
- Maximalisering van het rendement
- Eenvoud van het systeem.
Benodigd materiaal in optie
Code
Deze bypass
verwijderen om het
kamerthermostaat
aan te sluiten.
1
Beschrijving
10800018
Kamerthermostaat ACV 15
10510100
Buitenvoeler 12 k Ω — AF120
2
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Het verwarmingscicuit (radiatoren of vloerverwarming) wordt gestuurd door
een aan/uit kamerthermostaat.
3
5
español
4
6
7
Beschrijving
00 : Verwarming uitgeschakeld
9
01 : Verwarming aangeschakeld
ITALIANO
10 11 12 13
Maximale CV-temperatuur instelling
(instelbaar tussen 30 en 85°C)
Minimale CV-temperatuur instelling:
(instelbaar tussen 15 en 60°C)
Minimale buitentemperatuur
instelling (instelbaar tussen -20 en
10°C)
Maximale buitentemperatuur
instelling (instelbaar tussen 15 en
25°C)
90
Aanvoertemperatuur (°C)
deutsch
Nieuwe
instelling
8
POLSKI
Fabrieksinstelling
P4
Nachtverlaging CV-temperatuur,
indien een klok aangesloten is
tussen 1 en 2, en parameter P. 45
ingesteld is op 01.
80
70
60
50
00 : CV-temperatuur berekening
via een kamerthermostaat
eventueel gecombineerd met een
buitenvoeler-sensor
40
P10
30
20
10
0
-25 -20 -15 -10
P11
5
0
5
10
15
20
01 : Instelling met een buitenvoeler
en een klok. In dit geval werkt de
pomp in continu.
25
P12
Buitentemperatuur (°C)
664Y4000.A
NL • 18
Aansluiting van een één-krings cvcircuit met een Room Unit
AF120
Room Unit
Prinicpeschema
De Room Unit stuurt de temperatuur van het verwarmingscircuit (radiatoren
of vloerverwarming). Diverse verwarmingsprogramma’s kunnen gekozen
worden in de Room Unit en tot 3 schakelprogramma’s op weekbasis kunnen
zowel voor verwarming als voor de sanitaire warmwaterbereiding vrij
geprogrameerd worden. Deze informatie wordt op het grote LCD-display van
de Room Unit overzichtelijk aangegeven.
Beschrijving
10800034
Room Unit RSC :
geleverd met buitenvoeler
10800036
Interface Clip-in RMCIEBV3 :
Verzorgt de datatransmissie tussen de MCBA en de Room Unit RSC.
10510100
Buitenvoeler 12 k.Ω — AF120
1
2
Fabrieksinstelling
3
Nieuwe
instelling
Beschrijving
5
6
7
8
Maximale CV-temperatuur instelling
(instelbaar tussen 30 en 85°C)
9
Minimale CV-temperatuur instelling:
(instelbaar tussen 15 en 60°C)
deutsch
Bus A
10800036: Bus-adres op “0” instellen
=0
=4
=1
=5
=2
=6
=3
=7
NL • 19
POLSKI
10 11 12 13
Bus B
ITALIANO
4
00 : Verwarming uitgeschakeld
01 : Verwarming aangeschakeld
664Y4000.A
español
Benodigd materiaal in optie
NEDERLANDS
FRANÇAIS
MCBA
Tevens wordt de gewenste aanvoertemperatuur kontinue in funktie van de
buitentemperatuur afgestemd.
Code
English
INSTALLATIE
English
Installatie
Aansluiting van een twee-krings
cv- circuit met een kamerthermostaat
ACV 15 en een stuurmodule AM 3-11
AF120
ACV 15
MCBA
Principe schema
AM3 - 11
FRANÇAIS
Deze opstelling maakt een zeer eenvoudige aansluiting van twee
verwarmingscircuits (radiatoren en vloerverwarming) mogelijk.
Deze konfiguratie is een uitstekende oplossing voor een vloerverwarming als
basislast gecombineerd met een raidatorencircuit voor de peikbelasting.
De beide circuits worden via een apart in te stellen stooklijn weersafhankelijk
aangestuurd.
Hierbij zal de booster-funkite een snelle opwarmtijd van het radiatoren circuit
bewerkstelligen.
NEDERLANDS
NTC12K
Benodigd materiaal in optie
ITALIANO
español
Code
deutsch
POLSKI
RAM
664Y4000.A
Beschrijving
10800018
Kamerthermostaat ACV 15
10800095
AM 3-11 schakelmodule :
Stuurt het tweede CV-circuit aan - communiceert direkt met de MCBA.
537D3040
Aanlegvoeler 12kΩ :
Voor het meten van de temperatuur van het gemengde circuit.
10510900
Aanlegthermostaat RAM 5109 : (veiligheidsthermostaat)
Noodzakelijk om de lage temperatuur-cicuits te beveiligen tegen overtemperatuur.
10510100
Buitenvoeler 12 k.Ω — AF120
10800077
Collector 2 cicuits DN 20 :
Met geïntegreerde bypass, aansluitleidingen naar de Prestige en muurbevestigingen.
10800097
Hoge temperatuur kit DN 20 :
bestaande uit : de pomp, afsluitkranen, terugslagkleppen en 2 thermometers.
10800096
Hoge temperatuur kit DN 20 :
bestaande uit : de pomp, afsluitkranen, terugslagkleppen en 2 thermometers.
10800019
Servo-motor ARA 661 :
Motor voor de vierweg-kraan, die op de lage temperauur kit gemonteerd is.
(openingtijd: 150 seconden)
NL • 20
Principeschema, te bekabelen volgens de geldende voorschriften.
X3
Y1
X2
Ph
Y2
X1
N
FRANÇAIS
N
1
L1
2
L
3
NEDERLANDS
PE
N
4
Aanvoertemperatuur (°C)
2 1
5
6
7
8
9
10 11 12 13
90
80
70
60
P15
50
40
P10
30
P16
20
10
15
10
5
0
5
P11
10
15
20
25
P12
Buitentemperatuur (°C)
Beschrijving
Fabrieksinstelling
Nieuwe
instelling
Beschrijving
00 : Booster funktie niet ingesteld.
01 : Verwarming aangeschakeld.
Maximale CV-temperatuur instelling.
(instelbaar tussen 30 en 85°C)
Nachtverlaging CV-temperatuur, indien een klok
aangesloten is tussen 1 en 2, en parameter P. 45
ingesteld is op 21 of 61
Minimale CV-temperatuur instelling.
(instelbaar tussen 15 en 60°C)
• Hoge temperatuurcircuit, aangepast volgens
buitentemperatuur: de pomp wordt via de
kamerthermostaat aangestuurd.
• Lage temperatuurcircuit, aangepast volgens
buitentemperatuur: de pomp werkt in continu.
Minimale buitentemperatuur
instelling. (instelbaar tussen -20 en
10°C)
• Lage temperatuurcircuit: om actief te laten
gedurende warmwaterproductie, P. 45 instellen
op 60.
Maximale buitentemperatuur instelling.
(instelbaar tussen 15 en 25°C)
Maximale aanvoertemperatuur van
het tweede verwarmijngscircuit.
• Hoge en lage temperatuur circuits aangepast
volgens buitentemperatuur: De twee
pompen werken in continu.Vermindering van
nachttemperatuur op hoge temperatuur circuit.
Minimale aanvoertemperatuur van
het tweede verwarmijngscircuit.
• Lage temperatuurcircuit: om actief te laten
gedurende warmwaterproductie, P. 45 instellen
op 61.
NL • 21
español
Nieuwe
instelling
20
ITALIANO
3
PE
25
deutsch
2
Ph
POLSKI
N
00 : Verwarming uitgeschakeld.
664Y4000.A
P4
0
1
Fabrieksinstelling
English
Installatie
English
INSTALLATIE
Aansluiting van een twee-krings
cv-circuit met een Room Unit en een
stuurmodule ZMC-1
Room Unit
AF120
MCBA
Deze konfiguratie is de optimale oplossing voor een vloerverwarming als basislast
gecombineerd met een raidatorencircuit voor de peikbelasting.
De beide circuits worden via een apart in te stellen stooklijn weersafhankelijk
aangestuurd. Hierbij biedt de Room Unit de moeglijkheid om drie onafhankelijke
tijdsprogramma’s zowel voor CV als voor sanitair warm water in te stellen.
RAM
VF202
Benodigd materiaal in optie
ITALIANO
español
Code
deutsch
POLSKI
ZMC1
Deze opstelling maakt een zeer eenvoudige aansluiting van twee
verwarmingscircuits (radiatoren en vloerverwarming) mogelijk. Hierbij biedt
de Room Unit als extra voordeel dat de komplete uitlezing en bediening vanuit
Room Unit mogelijk is.
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Principe schema
664Y4000.A
Beschrijving
10800034
Room Unit RSC :
Geleverd met buitenvoeler
10800119
Schakelmodule ZMC-1 (kit) :
Stuurt het tweed verwarmingscircuit - het alarmkontakt - werkt enkel
in combinatie met de Room Unit RSC.
10800036
Interface Clip-in RMCIEBV3 :
Verzorgt de datatransmissie tussen de MCBA en de Room Unit RSC.
10800045
Kontaktvoeler 2kΩ — VF202 :
Voor het gemengde CV-circuit
10510900
Aanlegthermostaat RAM 5109 : (veiligheidsthermostaat)
Noodzakelijk om de lage temperatuur-cicuits te beveiligen tegen overtemperatuur
10510100
Buitenvoeler 12 k.Ω — AF120
10800077
Collector 2 cicuits DN 20 :
Met geïntegreerde bypass, aansluitleidingen naar de Prestige en muurbevestigingen.
10800097
Hoge temperatuur kit DN 20 :
bestaande uit : de pomp, afsluitkranen, terugslagkleppen en 2 thermometers
10800096
Lage temperatuur kit DN 20 :
bestaande uit : de pomp, afsluitkranen, terugslagkleppen, 2 thermometers en
een vierwegkraan met geîntegreerde bypasskranen.
10800019
Servo-motor ARA 661 :
Motor voor de vierweg-kraan, die op de lage temperauur kit gemonteerd is.
(openingtijd: 150 seconden)
NL • 22
1
2
3
4
B A
2 1
English
INSTALLATIE
5
6
7
8
10 11 12 13
FRANÇAIS
9
Principeschema, te bekabelen volgens de geldende voorschriften.
1
2
Y1
3
6
7
N
8
N
9
PE
ZMC1
B
A
B VF VE
español
0 24V A
10 11 12 13
AV MPK ZU AUF
=4
=1
=5
=2
=6
=3
=7
ITALIANO
10800036: Bus-adres op “0” instellen
=0
NEDERLANDS
5
N
Fabrieksinstelling
Nieuwe
instelling
Beschrijving
00 : Verwarming uitgeschakeld.
01 : Verwarming aangeschakeld.
deutsch
Ph
4
Y2
Minimale CV-temperatuur instelling.
(instelbaar tussen 15 en 60°C)
Hydraulisch: P6 = 23
664Y4000.A
NL • 23
POLSKI
Maximale CV-temperatuur instelling.
(instelbaar tussen 30 en 85°C)
English
INSTALLATIE
Aansluiting zonder sanitaire prioriteit
van een Prestige Excellence of een
Prestige Solo met externe boiler
Room Unit
AF120
Deze opstelling maakt een werking zonder sanitaire prioriteit mogelijk. Dit wordt
aangeraden met installaties waar de verwarmingsbehoeften belangrijker zijn
dan de sanitaire warmwaterbehoeften. Het is ook mogelijk te werken met een
beperkte sanitaire prioriteit: verwarming en sanitair werken in parallel zolang
genoeg warmtevermogen beschikbaar is.
Indien het warmtevermogen niet meer voldoet voor de sanitaire
warmwaterbereiding, dan wordt de verwarming gestopt.
Het ZMC-1 module kan ook een tweede verwarmingscircuit besturen (zie vorige
opstelling).
MCBA
ZMC1
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Principe schema
Benodigd materiaal in optie
POLSKI
deutsch
ITALIANO
Code
10800034
Room Unit RSC :
Geleverd met buitenvoeler
10800119
Schakelmodule ZMC-1 (kit) :
Stuurt het tweed verwarmingscircuit - het alarmkontakt - werkt enkel
in combinatie met de Room Unit RSC.
10800036
Interface Clip-in RMCIEBV3
Verzorgt de datatransmissie tussen de MCBA en de Room Unit RSC.
10510100
Buitenvoeler 12 k.Ω — AF120
10800079
Enkel voor
Prestige Solo
5476G003
664Y4000.A
Beschrijving
Hydraulische aansluitkit externe boiler :
Deze kit bevat de nodige elementen voor
het aansluiten van een externe boiler op
een Prestige Solo.
De kit omvat:
- de boilerlaadpomp
- een boilervoeler NTC 12kΩ (L = 3,2 m)
- een terugslaklep
- De vier koperen aansluitleidingen + afdichtingen
Boilervoeler NTC 12kΩ :
Meet de temperatuur in de externe boiler.
(wordt met de kit 10800079 meegeleverd)
NL • 24
Principeschema, te bekabelen volgens de geldende voorschriften.
English
INSTALLATIE
1
2
3
5
6
7
N
8
9
A
B
A
NEDERLANDS
10 11 12 13
B
AV MPK ZU AUF
ZMC1
B VF VE
español
0 24V A
FRANÇAIS
4
Ph
10800036: Bus-adres op “0” instellen
Fabrieksinstelling
Nieuwe
instelling
Beschrijving
Temperatuurinstelling saniatair warm
water (instelbaar tussen 60 en 80°C).
deutsch
ITALIANO
=0
00 : Sanitair afgeschakeld
Hydraulisch
Parameter 6 = 23
Sanitair warm water
Parameter 7 = 1 : parallel
Parameter 7 = 2 : sanitaire prioriteit
Parameter 7 = 3 : beperkte sanitaire prioriteit
664Y4000.A
12 : Indien boiler met 12 kΩ NTC voeler
13 : Indien boiler met thermostat
NL • 25
POLSKI
01 : Sanitair aangeschakeld
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
Inbedrijfstelling VAN DE INSTALLATIE
POLSKI
Onderhoud van de verwarmingsketel
- Vul de boiler langzaam op en ontlucht door het opendraaien van
een warmwaterkraan. Ontlucht alle tappunten en controleer het
tapwatersysteem op lekken.
- Vul de complete installatie tot minimaal 1 bar (bij voorkeur 1.5 Bar), via het
vulpunt aan de ketel. Vul langzaam en ontlucht via de handontluchter op
de aanvoerleiding.
Controleer het CV- systeem op eventuele lekken.
Prestige Excellence: Ontlucht het primaire circuit van de boiler door
middel van de manuele ontluchter die zich bovenaan de boiler bevindt.
- Ontlucht de pomp(en).
- Open de gaskraan, ontlucht de gasleiding en controleer het systeem op
gaslekkages.
- Controleer of het sifon gevuld is.
- Steek de stekker in de wandcontactdoos, schakel het toestel aan. Indien
aanwezig, schakel de kamerthermostaat in de hoogste stand. De ketel
dient nu te starten. Controleer de gasvoordruk en laat de ketel opwarmen
gedurende enkele minuten. Schakel de ketel naar de H-mode en controleer
de CO2-instelling. (zie tabel met de technische gegevens).
Schakel de ketel daarna naar L-mode en controleer de CO2-instelling (zie
tabel met de technische gegevens).
- Stel de CV en warmwatertemperaturen in volgens aangegeven in de
gebruikershandleiding.
- Ontlucht de CV-installatie nogmaals en vul, indien nodig, bij.
- Zorg ervoor dat het CV-systeem goed uitgebalanceerd is en regel indien
nodig de instelkranen in om te vermijden dat bepaalde CV-kringen of
radiatoren een veel grotere of kleinere flow krijgen dan voorzien in het
ontwerp.
- Controleer of de parameter instellingen voor de gebruiker volgens de
situatie ingesteld zijn.a
- Controle van de ketel-instelling: Mag enkel uitgevoerd worden door een
door ACV-geschoold installateur of door de ACV-servicedienst. Schakel het
toestel naar de H-mode door het gelijktijdig indrukken van de mode- en
de plustoets. Controleer de dynamische gasvoordruk op het gasblok. (zie
onderstaande figuur ref.1) Deze dient minimaal 18 mbar te bedragen.
Laat het toestel gedurende enkel minuten opwarmen tot minimaal
60°C. Controleer de CO2-instelling van het toestel via een CO2-meter. De
aanbevolen waarde staat vermeld in de tabel met de technische gegevens.
Om de CO2-waarde te verhogen draai de schroef op de venturi in de
tegenwijzerzin. om te verlagen in uurwijzerzin (zie onderstaande figuur ref. 2).
Schakel vervolgens het toestel naar laagstand (L-mode) door het gelijktijdig
indrukken van de mode- en de mintoets. Laat het toestel gedurende
enkel minuten stabiliseren. Controleer de CO2-waarde. Deze dient gelijk
of maximaal 0.5 % lager te zijn dan de waarde in hoogstand. Indien een
grote afwijking vastgesteld wordt gelieve contact op te nemen met de ACVservice dienst.
2
3
- Controleer of het syfon niet te sterk vervuild is, vul bij indien nodig en
controleer op eventuele lekkage.
- Controleer het goed functioneren van de veiligheidsventielen.
- Ontlucht de volledige installatie en vul het systeem indien nodig terug bij
tot 1.5 bar.
Indien de installatie herhaaldelijk dient bijgevuld te worden
dient u kontakt op te nemen met uw installateur.
- Controleer de belasting van de ketel in H-mode: indien deze waarde sterk
afwijkt van de originele instelling kan dit wijzen op een verstopping in de
luchttoevoer of rookgasafvoer of op een vervuiling van de wisselaar.
weerstand van de temperatuurvoelers
T° [°C]
RΩ
T° [°C]
RΩ
T° [°C]
RΩ
- 20
98200
25
12000
70
2340
- 15
75900
30
9800
75
1940
- 10
58800
35
8050
80
1710
-5
45900
40
6650
85
1470
0
36100
45
5520
90
1260
5
28600
50
4610
95
1100
10
22800
55
3860
100
950
15
18300
60
3250
20
14700
65
2750
Réf. 3:
De offset-instelling
van de gasklep is af
fabriek ingesteld en
verzegeld en dient
normalerwijze niet
gewijzigd te worden.
1
664Y4000.A
ACV geeft de raad om de ketels minimaal éénmaal per jaar te
inspecteren en eventueel te reinigen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens werkzaamheden aan het
toestel te verrichten, behalve voor de metingen en afstellingen.
Controle van de Instellingen
deutsch
ITALIANO
BEDRIJF STELLEN en ONDERHOUD
NL • 26
Specifiek voorschrift in België:
CO2, gasdebiet, luchtdebiet en gas / lucht verhouding zijn
door de fabrikant geregeld en mogen in België niet veranderd
worden.
Demontage van de wisselaar
-
-
-
-
-
-
-
Tap het CV-water af via de aansluiting onderaan het toestel
Laat het toestel compleet leeglopen.
Verwijder de electrische aansluitingen naar de brander en de NTC-s
Demonteer de aanvoer en retourkoppeling aan de wisselaar.
Voorzichtig bij het demonteren kan het restwater in de wisselaar
uitstromen.
Demonteer de syfon-aansluiting en verwijder de bevestigingsmoer tussen
syfon en wisselaar.
Hef de komplete wisselaar in verticale richting omhoog.
De wisselaar zal uit zijn bevestingshaak loskomen en volledig vrij zijn.
Kontroleer de staat van de pakkingen en vervang indien nodig, vooraleer de
wisselaar in omgekeerde volgorde terug te monteren.
Onderhoud van de wisselaar
-
-
-
-
-
-
-
-
Demontage en controle van de
electrode
- Verwijder de ontstekingskabel
- Verwijder de twee bevestigingsschroeven
- Verwijder de aarding van de elektrode, maar zorg ervoor dat de getande
onderlegring bij de montage tussen de aardingskabel en de electrode
bevestigd wordt.
- Controleer de staat van de afdichtingen en vervang indien nodig vooraleer
de electrode in omgekeerde volgorde te monteren.
3
5
664Y4000.A
NL • 27
deutsch
X 3
POLSKI
X 4
ITALIANO
español
-
Demonteer de brander zoals hierboven beschreven
Verwijder de branderisolatie
Reinig de verbrandingskamer met een stofzuiger
Demonteer de schooorsteenaansluiting van de wisselaar
Controleer of de condensverzamelbak niet te sterk vervuild is en reinig
indien nodig
Kontroleer de branderisolatie en -pakking. Vervang indien nodig.
Monteer de brander opnieuw en kontroleer op eventuele lekkages.
Schakel de spanning terug in.
Stuur het toestel naar maximum vermogen en kontroleer het ganse toestel
op eventuele lekkages.
Kontroleer de gasvoordruk en de CO2-instelling zoals beschreven in de
voorgaande rubriek.
English
- Sluit de gastoevoerkraan voor het toestel.
- Open de voormantel van het toestel.
- Verwijder de stekkers van de ventilator (24 Volt), de ontstekingskabel, de
aansturing van het gasblok en de aarding aan de ontsteekelectrode.
- Om de teogankelijkheid tot de brander te verhogen, kan de bovenmantel
van het toestel kompleet lossgeschroefd en weggenomen worden.
- Schroef de 4 moeren van de brander los door middel van een ratelsleutel.
- Schroef de driedelige koppeling in de gasleiding los.
- Hef de komplete brander met ventilator en gasblok uit de wisselaar. Vermijdt
beschadiging van de branderisolatie die zich in de wisselaar bevindt.
- Controleer de staat van de isolatie en de pakkingen en vervang indien nodig
vooraleer de brander in omgekeerde volgorde terug te monteren.
FRANÇAIS
DEMONTAGE VAN de brander
NEDERLANDS
BEDRIJF STELLEN en ONDERHOUD
English
Parameters MCBA voor de technicus
STAND-BY MODE
Van zodra de oorzaak van de blokkering is opgelost, start de brander
automatisch na maximaal 150 secondes.
Stand-by mode
Dit is de standaardmodus van de MCBA. De MCBA keert na 20 minuten
automatisch terug naar deze modus wanneer geen enkele toets op de display
wordt aangeraakt. De gewijzigde parameters worden dan geactiveerd.
Het eerste cijfer geeft de huidige staat van de verwarmingsketel aan, afhankelijk
van de toestand van de verwarmingsketel en de brander. De twee laatste cijfers
geven de temperatuur weer.
Staat
Verwarmingsketelfunctie
Verwarmingsketelfunctie
Interne controle – Driewegsklep
Brander van de verwarmingsketel in werking
temperatuur behouden
Testfunctie: maximaal vermogen cv
Testfunctie: verwarmingsketel met vast toerental
Stand-by, geen vraag naar warmte
Voorventilatie/naventilatie
Ontsteking
Werking van de brander van de ketel voor
de verwarming
Werking van de brander van de ketel voor
het sanitair warm water
Wachten op het signaal van de
luchtdrukschakelaar of het starttoerental
De brander slaat af wanneer de ingestelde waarde
wordt bereikt. Toch wordt er om warmte gevraagd
Wachttijd circulatiepomp na vraag naar
verwarming
Wachttijd circulatiepomp na vraag naar sanitair warm
water
ITALIANO
deutsch
POLSKI
Staat
Testfunctie: minimaal vermogen cv
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Wanneer de verwarmingsketel onder spanning gezet wordt start ze in stand-by
mode, zoals op de bovenstaande figuur aangegeven.
Brander blokkeert:
Zie paragraaf "blokkering- en foutmelding van
MCBA" op pagina 38, 39 en 40
Indien de brander om een van de bovenvermelde redenen blokkeert, geeft het
scherm afwisselend “9” gevolgd door de temperatuur (twee laatste cijfers) en
“b” met de foutcode.
664Y4000.A
NL • 28
Parameters instellen
Parametermodus
English
Parameters MCBA voor de technicus
Om toegang te krijgen tot de Parametermodus terwijl de installatie in stand-by staat, druk eenmaal op de toets “MODE”.
Druk vervolgens op de toets “STORE” om de nieuwe waarde te bevestigen. Het scherm knippert eenmaal om de wijziging te bevestigen.
Druk nogmaals op de toets “MODE” om de nieuwe parameters te activeren (u komt dan in de Infomodus). Indien u geen toets meer indrukt, keert het systeem na 20
minuten terug naar Stand-by modus en worden de veranderingen geactiveerd.
Factory setting
Weergave
Beschrijving van de parameters
Instelling van de temperatuur van het warm water
STEP
STEP
De
verwarming
activeren/
deactiveren
00 = Stilstand
01 = Werking
00 = Stilstand
01 = Werking
Maximale temperatuur voor de centrale
verwarming
STEP
664Y4000.A
Excellence
ITALIANO
STEP
Productie van
sanitair warm
water
Solo
NL • 29
deutsch
Toets
español
MODE
NEDERLANDS
Weergave
POLSKI
Toets
FRANÇAIS
Druk telkens op de toets “STEP” om in de parameterlijst te navigeren. Gebruik de toetsen “+” of “—” om de waarde van de parameter aan te passen.
English
Parameters MCBA voor de technicus
informatie over de installatie
Toets
Infomodus
FRANÇAIS
Om van de Stand-bymodus naar de Infomodus te gaan druk tweemaal op de
toets “MODE”
MODE
Toets
Weergave
Beschrijving van
de parameters
Toets
NEDERLANDS
STEP
STEP
NA
Retourtemperatuur T2 in °C
STEP
STEP
Temperatuur sanitair warm water
T3 in °C
NA
STEP
STEP
español
Ionisatie stroom
STEP
STEP
Temperatuur van de
verbrandingsgassen T5 in °C
NA
STEP
STEP
Vertrektemperatuur
berekend in °C
NA
ITALIANO
STEP
STEP
Snelheid waarmee de
vertrektemperatuur stijgt °C/s
Interne temperatuur van MCBA
STEP
STEP
Snelheid waarmee de
retourtemperatuur daalt in °C/s
Aantal starts voor verwarming
[ x 10000]
STEP
STEP
Snelheid waarmee het water
opwarmt in °C/s
Aantal starts voor verwarming
[ x 100]
STEP
STEP
Vertrektemperatuur van de 2 de
verwarmingskring
Aantal starts voor verwarming
[ x 1]
STEP
664Y4000.A
Beschrijving van
de parameters
Weergave
NA
Buitentemperatuur T4 in °C
deutsch
Druk op de toets “STEP” tot u de
gewenste informatie ziet verschijnen.
Het laatste teken knippert om aan te
geven dat de verwarmingsketel op de
Infomodus staat.
MODE
Vertrektemperatuur T1 in °C
POLSKI
Weergave
STEP
NL • 30
Code invoeren
Code modus
De servicecode geeft u toegang tot de volgende parameters:
Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 100]
• Parameters 10 tot 113
• Communicatiemodus
• Modus ventilatorsnelheid
• Storingsmodus
STEP
FRANÇAIS
Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 10000]
STEP
Bedrijfstijd voor verwarming
[ x 1]
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
STEP
Aantal starts voor
warmwater bereiding
[ x 10000]
Om toegang te krijgen tot de Codemodus,
druk gelijktijdig op de toetsen MODE en STEP.
[enkel in Stand-bymodus!]
Aantal starts voor
warmwater bereiding
[ x 100]
Aantal starts voor
warmwater bereiding
[ x 1]
MODE
STEP
Druk eenmaal op de toets STEP. Op het scherm verschijnt "C",
gevolgd door willekeurige tekens op de derde en vierde plaats
Bedrijfstijd voor
warmwater bereiding
[ x 10000]
Bedrijfstijd voor
warmwater bereiding
[ x 100]
STEP
Druk op de toets "+" of "—" om de code te wijzigen.
Bedrijfstijd voor
warmwater bereiding
[ x 1]
+
of
-
Druk op de toets STORE, het scherm knippert heel even
om te bevestigen dat de code werd aanvaard.
NEDERLANDS
Beschrijving van
de parameters
español
Weergave
ITALIANO
Toets
English
Parameters MCBA voor de technicus
Druk op de toets MODE tot de gewenste modus
op het scherm verschijnt.
664Y4000.A
NL • 31
De toegangscode is alleen gekend door de erkende ACVinstallateurs.
Gelieve, voor bijkomende inlichtingen, contact op te nemen
met onze dienst-na verkoop.
POLSKI
deutsch
STORE
English
Parameters MCBA voor de technicus
parameters instellen:
enkel toegankelijk met de code
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Toets
Weergave
Fabrieksinstelling
Beschrijving van de parameters
Minimumtemperatuur van de centrale
verwarming bij gebruik van buitenvoeler
STEP
Minimale buitentemperatuur
[instelling van de verwarmingscurve]
STEP
Maximale buitentemperatuur
[instelling van de verwarmingscurve]
STEP
Temperatuur vorstbeveiliging
STEP
Aanpassing naargelang van
de buitentemperatuur
STEP
Maximale begintemperatuur van de 2de
verwarmingskring
STEP
Minimale vertrektemperatuur van de 2de
verwarmingskring
ITALIANO
STEP
Differentieel bij de temperatuur van de 2de kring
STEP
deutsch
STEP
Blokkering T :
Blokkeert de vraag naar warmte, wanneer de
ingestelde temperatuur lager ligt dan de waarde van
de parameter.
00 = gedeactiveerd
Booster
00 = Stilstand - [minuut]
STEP
Nachtverlaging centrale verwarming (°C)
POLSKI
STEP
Verhoging van de ingestelde keteltemperatuur voor
de warmwaterproductie
STEP
664Y4000.A
NL • 32
Solo
Excellence
Fabrieksinstelling
Aardgas
Max. ventilatorsnelheid in modus
centrale verwarming
[tr/min.]
Propaan
Excellence
24
32
Aardgas
Propaan
Aardgas
Max. ventilatorsnelheid in
SWW-modus [tr/min.]
Propaan
STEP
Aardgas
Min. ventilatorsnelheid
[tr/min. x 100]
Propaan
STEP
Aardgas
Min. ventilatorsnelheid
[tr/min.]
Propaan
STEP
Aardgas
Max. ventilatorsnelheid tijdens de
ontsteking
[tr/min. x 100]
Propaan
Ventilator snelheid tijdens “Slow-Start”
[rpm x 100]
STEP
Blokkeringstijd voor "Slow-start"
in verwarmingsmode
[sec. x 9,0]
deutsch
STEP
32
FRANÇAIS
Propaan
STEP
STEP
Solo
Aardgas
Max. ventilatorsnelheid in modus
centrale verwarming
[tr/min. x 100]
Max. ventilatorsnelheid in
SWW-modus (tr/min x 100)
STEP
24
NEDERLANDS
STEP
Beschrijving van de parameters
español
STEP
Weergave
ITALIANO
Toets
English
Parameters MCBA voor de technicus
Wachttijd van de pomp van
de centrale verwarming
00 = 10 sec. [min.]
Wachttijd van de SWW-pomp
[sec. x 10,2]
Differentieel bij inschakeling van de brander [CV]
STEP
664Y4000.A
NL • 33
POLSKI
STEP
English
Parameters MCBA voor de technicus
Fabrieksinstelling
FRANÇAIS
Toets
Weergave
Beschrijving van de parameters
Differentieel bij uitschakeling van de brander [CV]
STEP
Differentieel bij inschakeling van de brander [ECS]
STEP
español
NEDERLANDS
Differentieel bij uitschakeling van de brander [ECS]
STEP
Differentieel bij detectiemodus van SWW
[inschakeling]
STEP
Differentieel bij detectiemodus van SWW
[uitschakeling]
STEP
Blokkeringstijd CV
[sec x 10,2]
STEP
Blokkeringstijd SWW
[sec x 10,2]
ITALIANO
STEP
ECS Blokkeringstijd CV
[sec. x 10,2]
STEP
Maximale bedrijfstijd voor warmwater bereiding
[min.]
POLSKI
deutsch
STEP
1ste positie :
2de kring CV :
0 = gedeactiveerd
STEP
STEP
664Y4000.A
2e positie :
de vraag naar warmte is
afkomstig van :
1 = geactiveerd [slaaf]
0 = kamerthermostaat
2 = geactiveerd
[meester]
1 = buitenvoeler
1ste positie:
2e positie :
1 = Circulatiepomp
SWW
2 = met NTC 3-voeler
2 = Verdeelklep
3 = met thermostaat
NL • 34
Solo
Excellence
Fabrieksinstelling
Beschrijving van de parameters
Manueel instelbare ventilatorsnelheid
STEP
1e positie: speciale pomp [0 = gedeactiveerd]
STEP
2de positie : minimale cyclus bij deactivering
[0 = gedeactiveerd]
Excellence
NEDERLANDS
Voorontsteking
[sec.]
Solo
FRANÇAIS
Weergave
STEP
Extra voorspoeltijd
[sec.]
STEP
Naventilatietijd
[sec.]
STEP
Ventilatorsnelheid tijdens naventilatie
[rpm x 100]
STEP
Openingstijd voor mengklep 2de CV- circuit
[sec. x 15]
español
Toets
English
Parameters MCBA voor de technicus
ITALIANO
STEP
I-factor 2de CV- circuit
STEP
I-factor ventilator bij optoeren
deutsch
STEP
I-factor ventilator bij aftoeren
STEP
Limiet temperatuur T5 max.
[C°].
Limiet temperatuur T6 max.
[C°].
STEP
664Y4000.A
NL • 35
POLSKI
STEP
English
Parameters MCBA voor de technicus
Fabrieksinstelling
FRANÇAIS
Toets
Weergave
Beschrijving van de parameters
Maximum dT1/dt
[x 0,1 °C/sec.]
STEP
Maximum dT3/dt
[x 0,1 °C/sec.]
STEP
español
NEDERLANDS
Verschil T1 - T2 voor modulatie
STEP
Aantal pulsen per omwenteling /
PWM- frequentie
STEP
Externe ontsteking / aantal herstarts
STEP
Tijdsbegrenzing max. NTC1 - NTC2
[sec. X 15]
STEP
Regel tijd min.
[sec.]
max. voor +/- regelaars
ITALIANO
STEP
Opties van het systeem 1
STEP
Opties van het systeem 2
deutsch
STEP
Beveiligingsopties 2
STEP
Extra parameter 0
[waarde + 256]
POLSKI
STEP
664Y4000.A
NL • 36
Solo
Excellence
Communicatiemodus [met code]
Foutmodus [met code]
Deze modus geeft de communicatie tussen de verwarmingsketel en de
controlemodule, de interfacekit (optioneel) of de programmeerbare
kamerthermostaat (optioneel)
De FOUTMODUS geeft de datum van de meest recente fout weer en de staat
van de verwarmingsketel, alsook de waarden op het ogenblik van deze fout.
Weergave
Toets
MODE
Toets
Weergave
MODE
Weergave
Beschrijving van
de parameters
Toets
Weergave
Beschrijving van
de parameters
FRANÇAIS
Toets
English
Parameters MCBA voor de technicus
Staat van de verwarmingsketel
op het ogenblik van de fout
Communicatie tussen alle
aangesloten toestellen.
STEP
Vertrektemperatuur T1 op het
ogenblik van de fout
STEP
ventilator modus [met code]
Toets
Weergave
Retourtemperatuur T2 op het
ogenblik van de fout
Beschrijving van
de parameters
STEP
Temperatuur van het water T3 op
het ogenblik van de fout
Ventilatorsnelheid
MODE
STEP
De ventilatorsnelheid bedraagt
momenteel 5500 tr/min.
Buitentemperatuur T4 op het
ogenblik van de fout
STEP
664Y4000.A
NL • 37
POLSKI
deutsch
STEP
ITALIANO
STEP
STEP
español
Code van de laatste fout
Uitsluitend communicatie tussen de
module van de verwarmingsketel
en de optionele controlemodule.
NEDERLANDS
Geen enkele communicatie
English
Overzicht van de foutcodes +
oplossingen [in foutmodus]
Indien er tijdens de werking een storing optreedt blokkeert de installatie en
begint het scherm te knipperen.
Het eerste teken is een “E” of “b” en de twee volgende geven de storingscode
weer, zoals aangeduid in de onderstaande tabel.
Codes
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
blokkering- en foutmelding van MCBA
664Y4000.A
Om de installatie te ontgrendelen:
• Druk op de toets “RESET” op het scherm.
• Indien de storing zich herhaalt, verwittigt u best uw installateur.
Fout omschrijving
Fout correctie
Onterecht vlamsignaal gedetekteerd
1. Controleer de bekabeling (kortsluiting in de 24-Volt bekabeling)
2. Controleer de eletrode
3. vervang de MCBA (waterschade)
Geen vlamsignaal na vijf startpogingen
1. Controleer de ontstekingskabel
2. Controleer de electrode en de positionering van de electrode
3. Controleer of er gas aanwezig is aan de brander
Gasklep of triac fout
Vervang de gelijkrichter en / of de gasklep
Duurzame vergrendeling
Druk de "reset" toets
Geen alarm of incorrecte voedingsspanning
1. Controleer de electrode afstand
2. Controleer de weerstand in de onsteekkabel
3. Verifieer de voedingsspanning
Fout in ingangssignalen
Controleer de ingangssignalen en druk op reset
Fout in het schakelrelais voor de gasklep
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Luchtdrukschakelaar voor de gasklep
Controleer luchtdrukschakelaar
EPROM fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Max.thermostaat ingang geopend of 24 Volt
zekering stuk
1. Controleer de bekabeling
2. Check de 24 volt-zekering van de MCBA
3. Bypass 12-13 ontbreekt
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Vochtigheid in het 24-Volt-circuit
Controleer en droog het 24-Volt-circuit
[sensors, connectors, …]
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
T1 > 110°C
1. Controleer de NTC bekabeling en vervang indien nodig
2. Indien de NTC1-voeler ok is, controleer of het debiet in de ketel
voldoende is.
T2 > 110°C
Controleer de NTC bekabeling en vervang indien nodig
NTC1 / NTC2 omgekeerd
Controleer en corrigeer aansluiting NTC1 / NTC2
Gradient T1 te hoog
1. Controleer dat de pomp draait
2. Indien ok ontlucht het systeem
NL • 38
664Y4000.A
Geen tacho-signaal van de ventilator aanwezig
1. Controleer de PWM-connector
2. Controleer de ventilatorbekabeling
3. Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Tacho-signaal van de ventilator geeft geen
nulstands-kontrole
Controleer of de trek in de schoorsteen niet te hoog is, zodanig dat de
ventilator blijft draaien, zelfs zonder aansturing.
Maximaal verschil T1 - T2 overschreden
Controleer het waterdebiet
Kortsluiting NTC1
1. Controleer de connector van de NTC1
2. Controleer de bekabeling van de NTC1
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC1
Kortsluiting NTC2
1. Controleer de connector van de NTC2
2. Controleer de bekabeling van de NTC2
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC2
Kortsluiting NTC3
1. Controleer de connector van de NTC3
2. Controleer de bekabeling van de NTC3
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC3
Kortsluiting NTC5
1. Controleer de connector van de NTC5
2. Controleer de bekabeling van de NTC5
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC5
Open verbinding NTC1
1. Controleer de connector van de NTC1
2. Controleer de bekabeling van de NTC1
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC1
Open verbinding NTC2
1. Controleer de connector van de NTC2
2. Controleer de bekabeling van de NTC2
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC2
Open verbinding NTC3
1. Controleer de connector van de NTC3
2. Controleer de bekabeling van de NTC3
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC3
Open verbinding NTC5
1. Controleer de connector van de NTC5
2. Controleer de bekabeling van de NTC5
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC5
EPROM - parameters buiten toegelaten bereik
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
herprogrammeer de MCBA
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Rookgas temperatuur te hoog [NTC5]
1. Controleer de connector van de NTC5
2. Controleer de bekabeling van de NTC5
3. Indien het probleem blijft, vervang de NTC5
Fout tijdens lezen parameters
1. Druk de reset toets
2. Indien de fout blijft optreden vervang de MCBA
Luchtdrukschakelaar blijft gesloten
Controleer de luchtdrukschakelaar
Waterdruk
Controleer de waterdruk
Ventilator snelheid tijdens opstart fase niet in orde
1. Controleer voedingspanning MCBA
2. Indien deze OK is vervang de ventilator
Gemeten waarde NTC6 sensor te hoog
Controleer 3-weg klep of de motor hiervan
NL • 39
English
FRANÇAIS
Controleer gas- of waterdruk
NEDERLANDS
Gasdrukschakelaar of watergebrekschakelaar open
español
Fout correctie
ITALIANO
Fout omschrijving
deutsch
Codes
POLSKI
blokkering- en foutmelding van MCBA
Codes
Fout omschrijving
Fout correctie
Frequentie van de voedingsspanning buiten tolerantie
Controleer de frequentie
Cascade- adres incorrect
Controleer het cascade-adres
Interne fout
Indien het probleem na 2 reset-pogingen blijft,
vervang de MCBA
Afwijking frequentie voedingsspanning > 1,5 Hz
Controleer de frequentie
Luchtdrukschakelaar opent tijdens bedrijf
Controleer de luchtdrukschakelaar
Te lage ionisatiestroom
Controleer de ionisatiestroom
Gasdrukschakelaar opent tijdens bedrijf
Controleer de gasdrukschakelaar
Afwijking sensor NTC1 of NTC2
Controleer de NTC1 en NTC2
Sensor NTC1 of NTC2 defekt
Controleer de NTC1 en NTC2
Waarde NTC1 of NTC2 geblokkeerd
Controleer de NTC1 en NTC2
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
English
blokkering- en foutmelding van MCBA
664Y4000.A
NL • 40
664Y4000.A
ML • 1
P res t ige 24 - 3 2 Sol o
497B0026
55445006
5476G008
507F4055
507F4086
63962018
557A4014
507F4087
5476G008
557A1056
5476G008
S p are Part s
507F4052
557A8003
664Y4000.A
55426017
ML • 2
P res t ige 24 - 3 2 e xce l l e nce
507F4068
55445006
497B0031
30538481
557A4017
507F4069
5476G008 (x1)
557A4014
557A7008
507F4055
507F4070
63962018
507F4071
55426017
557A6006
557A1056
5476G008 (x2)
557A8003
664Y4000.A
547D3018
ML • 3
S p are Part s
55426001
P res t ige 24 - 3 2 Sol o
2147C444
21478440
21471440
21480069
21473440
S p are Part s
21471440
21474440
2147E419
664Y4000.A
54761008
ML • 4
P res t ige 24 - 3 2 E xce l l e nce
21480446
21478441
21471441
21480069
21473441
21471441
21474441
2147E420
54761008
2147F420
664Y4000.A
497B6002
ML • 5
S p are Part s
497B6003
P res t ige 24 - 3 2
537D4034
(*) 537D4020
537D3041
557A0026
557A0098
257F1071
537D4033
53402088
537DZ033
557A0054
557A0095
507F4164
557A0048
507F4095
537DZ025
(*) 537DZ026
51700061
S p are Part s
497B0025
557A0058
(*) Burner propane - Brûleur propane - Brander propaan - Quemador propano - Bruciatore propano - Propangasbrenner - Palnika propan
664Y4000.A
ML • 6
P res t ige 24 - 3 2
1
54766016
2
537D3020
4
257F1079
9
5476G018
2
54763010
1
5
547D3021
6
3
537D3039
7
5476G015
8
Excellence 24
10
5476G019
Solo 24 P
664Y4000.A
11
5476G021
Excellence 32
12
5476G022
Solo 32
ML • 7
5476G016
Solo 24
13
5476G024
Excellence 32 P
Excellence 24 P
14
5476G025
Solo 32 P
S p are Part s
3
P res t ige 24 - 3 2
537D6185
537D6184
537D6194
537D6190
537D6195
537D6186
537D6190
L. 250 mm
537D6187
L. 500 mm
537D6188
L. 1000 mm
537D6191
537D6189
537D6192
S p are Part s
537D6193
prestige
537D6232
664Y4000.A
ML • 8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising