Zanussi ZT 46/30 SS User manual

Zanussi ZT 46/30 SS User manual
./
6frtJl1
.Ja
łez
ze
,
r
riez
ŁODZ
pazdder~ika
węgierskie
W sobotę 21 bm. w godzinach przedpołudniowych I sekretarz KC Węgierskiej SocJll·
Robotniczej
Partii
listycznej
Janos Kadar przyjął przebywaz przyjacielską wizytą
jącego
Biura
członka
na Węgrzech
Politycznego KC PZPR, prezt•sa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza.
W spotkaniu, które przebiew serdecznej, partyjnej
gało
atmosfel'ze, uczestniczył pr:i:eMinistrb~
Rady
wodniczący
WRL, Gycergy Lazar. Obecni
byli także ambasador WRL w
Jozsef Garamvoc.-lgyi
Polsce i ambasador PRL na Węgrzrcb
- Tadeusz Pietrzak.
Tego samego dnia w Budapesi.
rozmowy
się
rozpoczęły
cie
między Piotrem Jaroszewiczem
i premierem WRL, Gyoergy
Lazarem.
W rozmowach, któr~ przebieprzyjaciel·
gały w serdecznej,
skiej atmosferze uczestniczyli:
ministe1
ze strony polskiej '\lek
przemysłu maszynowego
sander Kopl'Ć, J zastępca prZl'wod n i czącego Komisji Planowa· .
n'ia, a za razem wiceprzewodn i·
czący mieszanej polsko· węgip;.
skiej k· misji współpracy gospodarczej Maciej Wirowski i ambasador PRL na Węgrzecn.
Tadeusz Pietrzak a ze stronv
pr.i:.iwęgierskiej - minister
mysłu hutniczego i maszynow-=go lstvan Solten, wicemimstP.,
lstv.1n
spraw zagranicznych
Reska, zastępca przewodniczą·
Planowa·
Urzędu
we1rn
...
ce Kraj
nia Jonef Drecin i ambasadi.:r
WRL w Polsce Jozseł Garan1voelgyi.
w
hołdzie
o pom
rvkańskie~o.
Wśród dzłonków korpusu dyploambasador
zasiadł
1 _matyczne_go
Radzieckiego we Włoszech
Nikita By:low.
Obecni byli polscy biskupi a
(Dalszy ciąg na str. 2)
Związku
-
Ko'nsulfacje
radzieckoamerykańskie
rozpospraw
Andreja
ZSRR,
zagranicznych
Gromyki z sekretarzem stanu USA
C:vrusPm Vancem.
odbyły się dwa
W ciągu dnia
spotkania. w czasie których szcz~­
omówiepoświęrono
gólną uwagę
niu dotychc7as nie uzgodnionych
nowego
problemów dotyczących
ZSRU
między
porozumienia
ogranisprawiP
w
USA
a
czenia strategicznych zbrojeń f'fonsywnych. W wyniku przeprilrozmów
popr:zednio
wadzonych
ew<>n·
szczegółown rozpatrywano
będą­
osiągnięcia
tualnP sposoby
cych do przyjęcia rlla obu stron
clecyz.ii dotv<:'711CVch takich problemów. Rozmowy w tych sprawach
będą kontynuowane .
W niedzielę na Kremlu
częły się rozmowy ministra
21 bm. odbyła się uroczystość odslonlęcla P<>mniika
ll.eymonta wznies:<l'I!eg-0 na placu nos.zącym im!e
wielkiego p.sarza. W uroczystości •iczestniczyli m.in.: I seokretarz KL PZPR przew-0<lniczącv RN m. l.;odzi - Bolesł~w K-Operski, pre-zvdr.nt miasta l,od 7 i - Józef Niewiadomski sekreEdwar(l ZgłolJicki, prezes
c7łonek PrE-lY łi•1m CK SD tarz
Zar?'.ądJ Ct•ntrnlnPgo Zwi111k:.i Rzemio~ła - Anduej Zawu.rczyń­
ski sekretaiz ZG 7.wia,ku Liłrratów Pnlskii:h - Jan Koprowski. Aktu pn:ek111.11ni11 pomnika miastu na ręce J sekretarza
Henryk
KL PZPR t>r?t'wcdnir· :-1reg-0 RN m. LOOzi d<Jkonal
Bloch, ~tErs-zy Cechu Rzem:o.sl Metalowvch w imien:u ce<'.hu.
który z oka"Zj' 9wego 150 lecia wystąp:! z inicjatywą bud{l'Wy
P<l'!llnika Wltdyslawa Reymonta 0 raz z.groma-d:?.ił cdpow:Ednie
fund'l.ISZe.
W sobotę
Władysława
Reymonta B. Koperski
Za,b?era.jąc gloo., I sekretarz KL dys.lawa
pow:ed'!ial m,in.: „Wladysła.w ReyPZPR. przew „:\n'czr~\" RN m.
jest Jllisadzl i przewodniczący K<Jmitetu Ho- mont dla nas łodzian
n-c<l"CWego bud<:wy ~-mnika Wh- rzem ~~<".Zególnie hliskim. Jego oowieść „Ziemia obiee.a.na" stała się
•
a.rtystycinym dokumentem epoki
historii t.odzl. Z wiernością rzadko spotykana w literackim dziele,
~ bm. po długiej I ciężkiej cho1 seTcn>tarz Kl. PZPR, przewodntczą:-y RN m. Łodzi - Bolesław Koperz bezkompromisową. ostroś~ ą. ukar11b1e w:marł w wieku S:ł 'at Analąureata
ol>lecc:meJ",
„Ziem•
autora
omn!ka
od~/o,11-it:cta
nuje
d
.~:r.
w~•lis
k
tor.
Jl
alej
i~ •
łła& MikoJan, JedPn z o"~tars~vcb
Fot-. A. Wach
wania fortun lódikleh fabryka.n- No.grod11 Nobla.
• i'lonków kPZlt. \\I lat'łcib wł1.d1y
środowisku
tów panuJace w ich
r:idiie<'klej zajmował szercrt klepra.wa be-zwzgl.edne.i walki. który~own!czych shnowisk partyjnych
Lódź
Robotnicza
m rzą.dził plenll\di.
1 p1nstwowych, Komunilu1t 0 v.r.owystawia dziś pisarzowi pomnik.
nie Mlkojana po!lnis3Ji ł(„m.ite1
Lisł
wartości
symbolirnje
ten
Pomnik
I
Centrslnv KPZR. fłrc1.ydium Ra- ·
duchowe, tradyc.Je i kulturę dnia
dy Najwytszej I Rada Ministrów.
dzisiejszego. To ze~polenie stanowi
głęboka treść nas"Ze.f sor.fali~t:vrznei
X>„Jl!Xl:W.,.W& .we . - f~
kultury służą.cd wszechstronne mu
społecz­
idei
rozwo.fowi człowieka,
nej równości I sprawit>'ll'wo; -i,
Pomnik. który dzisiaj uka:!.e się
oczom łodzian, Jest jeszcze jednym
dowodem wzajemnego przenikania
się w belu naszego miasta treści
kultury I treści pracy. Cieszy nas,
że wzbogaci on 11Cjza.ź miasta, że
będzie jeszcze bardziej wlą.zał nas
Potwierdzenie m braterskiej jedUroczystym wiecem I koncertem
uczuciowo z Jego przeszłością. I tePolski
ności narodów i młodzieży
Za·
w
Tańca
i
Muzyki
Domu
w
raźniejszości!\"•
W !96 dniu roku słońce wze·
się 21 bm. trwa- i CSRS a zarazem zapewnieniem ,
zakończyły
brzu
W czasie uroczystości prizemaszło o godz, 6.14, zajdzie saś o
w iż młodzież czynić będzie wszystbm.
16
poniedziałku
od
jące
wial też p~es za.rzą<lu oddz.iału naszym kraju II Dni Przyjażnl ko
rodz. 16.26.
dla rozwijania i umacniania
lódzklego Związku Literatów Pols- Młodzieży Polski i Czechosłowacji. przyjaż.ni stał się skierowany podkich - Jerzy Wawrzak.
w gośeinię u polskiej czas wiecu list uczestników „Dni
Po odsłOlllięciu pomnika przed- Z tej okazjiprzebywała 600-osobow~ Przyjaźni" do I sekretarza KC
młodzieży
Wł2.dysława
postać
stawiającego
aktywi- PZPR - Edwarda Gierka i sekreprzodujących
Marlena, Seweryn, Teo1lor
Reymonta trzymającego w dł<J- delegacja
Związlm tarza generalnego KC KPCz, preSocjalistyczne go
niach kłosy zboża. przedstawiciel e stów
Husaka.
Pomnlk Władysława Reymonta
Gustava
Młodzieży Czechosłowackiej (SSMl. zydenta CSRS (Dalszy ciąl! na str. 2)
w momencie odsłaniania.
Lo-1
Zg·on A. Mikojana
-
dobiegła kol'\W niedzielę, ZZ
ea przyfaclclska wizyta prezesa RaMin strów f'RJ, Pi~tra Jaronewicza na Węgrucb. W tym 4nlu w
godzinach popolullnio,.,vcb -premin
wraz z 1owarzyszacyml mu osobami
opuścił Budapeszt. udaJlłC się w drogę powrotn" ..io kraju,
do
Krwawe zamieszki ,
w Iran ie
nledzielę w mleśr1e Hamed.an
kilku demonstrujących
Iranie,
studentów i na uczyclell ·poniosło
śmierć w wyniku starć z policją.
Demonstracje rozpoczęły się w sobotę rano I trwały przez niedzielę.
W mleście Qom oficer I pięciu toi
nlerzy zostało rannych w wyniku
wybuchu granatu. W mieście Zandjan 60 tys. osób defilowało prze'!:
cztery godziny na znak żałoby po
śmierci młodego człowieka zabitego
przed tnema dniami.
W sobotę, w go,zinach popołudnio­
olbrzymi potar, będący wych
zdalliiem prasy irańskle1 - dziełem
podpalaczy, strawił w mieście Tabriz znaczną część fabryki sllników
elektrycznych. Zniszczeniu uległo po
nad 100 tys, prądruc.
W
E.
narodowej. Spootrzega wYStępujące
w ostatnich latach zarówno w ONZ
jak i J>01Z8 tą organizacją - m.iin.
w wyn!<ku Konferencji Bez.piecuń­
stwa i Wspótpracy w Europie trendy w)nrażające się w uchwaleniu ważnych międzynarodowYch
dolrumentów, które określają odw -przerządów
powiedz.iailność
strzeganiu we waajemnych st<llSUnIdea wychowania spoleczeMtw w mu eelowL które o!Qreślają taikże, kach określonych zasad oraz we
duchu 1»koju została wy5UII1ięta zgoonie z kartą NZ, tre8ć pojęcla wsp6łdziałaniu na rzecz pokojowego kształtowania tych sto.sunków.
przez. J sekretana KC PZPR Ed- ookoju.
warda Gierka na forum OrganiuPodeJmuJe p~blemy, eo do zna- Uwzględnia także. musi uwz.ględZjednOCZQnyich, w ezerll,il .ł,tqrye)]\ ia.ll.elo\ obi łfwnie
cji Narodów
. te ~ ~e;nys:)l. ~
w
wyglo9ronym
przemówieni.•i
Zgromadzeniu Ogólnym w dniu
10 października 1974 r. - stwierdził wicemin. E. Kułaga. -W szczea zarazem
rych. sugestvwnych .
na XXXlll sesji
W swlą.zku ze zgłoszeniem
Zgromadzenia Ogóln,ego NZ projektu deklaracji w sprawie
wychowania spoleczenstw w duclłu pokoju, wiceminister spra.w
za.granieznych Eugeniusz Kułara, w rozmowie z przedstawiciegenezę
Trońskim, pnedstawił
lem .1:AP, red. Bronisławem
I tresc polskiego projektu deklaJ"acJl oraz tendencje określaJI\•
ee potrze~ takiego dokumentu.
międzynarod.o-
przekonywających słowach
przywódca narodu polskie~ przedstawił koncepcję o wielkim ładun­
ku politycznym i huma~tycz.nym.
<> Poważnym potencjale dla P<>głę­
b:ania I utrwalania procesu odnadającą teprężenia; koncepcję
mu procesowi dodalk<Jwy, perspektyWicz.ny w.vmiar trwalości, o bezsprzecz,nym i . wzrastającym zrn.aczesprawy
dla
niu i aktualności
umocnienia bez.pieczeństwa mię­
dzyn.arodoweg<J.
Na bieżącej sesjl Zgromadzenia
Ogólnego minister • spraw zagraWojtaszek
nicz.nych PRL. Emil
przedstawił w imieniu rządu PRL
proPozycję deklaracji o wychowaniu społeczeństw w d•ichu pockoju,
która konkretyźUje myśl Edwarda
Gierka w formie projektu dolrumentu międzynarodowego.
Dokument ten tkwi głęboko w
świata.
ws.półczesnego
realiach
z nieb
je, wyciąga
Uwzględnia
sprazdecydowanie
stawia
wnlOIScki.
prawo wszystwę najwa.ż.niej.szą kich narodów, wiszystk•ieh ludzi do
i r><>Powołuje
życia w Pokoju.
\wierdza licz.ne uchwały m!ęd:zy­
nar.odowe, które· win.ny służyć te-
my§lą.cy ezlowlek nie mołe mleć Wl\ł-1 stępów w drz.!edz.inie odipręren.ia
pllwości, mianowicie roli procesu międzynaoroodoowego oraa; rozwoju
nauczania i wyehowa.nia, roll środ- ws.półpracy w róż.nych dziedzinach
ków masowego przekazu w two- ! stosunków mlędzyna.rodowych. w
neniu politycznej I psycholaogl~- świadome~! społeczeństw w niektórych krajach, a także w działaniu
nej Infrastruktury pokoju.
Stawia postulat, aby służyły one środków masowego przekazu wypoko;lowl, wzajemnemu zrGZumie- stęJ)'1ją treści, które s.przeczne są
rozwoju sytuacji
przy~meJ, z tą tendencją
oraz
niu I zaufa.niu
równoprawnej współpracy miedzy międzynarodowej. Dlatego też nienarodaml, a więc umocnieniu po- zbędne st.a.je &ię działanie państw
ezucia bezpieczelisłwa, uhvierdze- i całych społeczeństw zgodnie z ich
nlu przeke>na.nia, Se jest to motii- prawami, zwycz.ajami 1 tradycjami'
we, koniecz.ne, korzystne, :le po· w kierunku wrchowania w duchu
pr.zydatffi
winno si~ to staó procesem na.tu- pokoju, w.spótpi!'acy i
między narodami.
ralnym.
P;0Jska propo-zycja stawia więc
Propozycja polska mieści się w
reaHach ak1u aLnej sy~·Jacji między- problem istotny, problem cniwer-
wych. Ilustracją tej roll są liczne
inicjatywy przedstawione j~.IŻ przez
Pols.kę w &prawie l'OWrojen.ia, bezpieczeń9twa i ws.pótprac:r międzynarod-0wel. po'Ttojoweg-0 rO'l:Wiązyw-a.nia problemów międizynarodowych i w i.nnych <!%iedzinach. Pro. jekt dek.lara.cjl aważa.mJ' za ważny
wa('\lnków
wkład do twOf'Zen.ia
j bez,pleczeństwa międ!iyna.rodowego,
realizac.H Aktu Końrowego. KonfeI ren.cli BEl2!Pieczeństwa' l 'WSpółpra·
Europie <Jiraz zia jepen ze
cy w
I śr<Jdków bu<lowllJllia wzajemnego
I zaufania.
Nasz,e zaan.gaiowani e na mecz
podstawowych
pokoju wynicka z
\lSti'<>-.iOzałożeń
bumanitarllY'Cb
I
Dl
Husaka
pz i
I
•
DZIER
KIESIE
Polski i Czechoslowacii
w równej mierze dotyczący
I wM:ny dla wszystkich narodów
bez wz.ględu na ustrój, bez wiglę­
du na róż.nice światoJ)Oglądowe.
- Dlaczego s Inicjatywą. tą, która - ;lak tu zostało podkreślone,
uzasadniona jest pewnymi obiektywnymi elementami sytuacji mlę­
dzyna.rodowe;I, wystąpiła właśnie
Polska?
- J~t to w pebni ~odne z rolą,
jaką w cailym powojennym okresie
Po•Lsika odgrywa i zamierza nadal
pokoodgrywać w kształtowaniu
s~ów
•
I
681ny,
jo~
. G.
Gierka
•
MłodzieżV
pnez Polskę
głęboko
22 BM. NA PLACU S\\. PIOTRA W WATYKANIE ODBYŁA
IJROCZl'S.fOS C ROZPOC1ĘCIA PONTYFIKA1 'U PAPIElANA e~.wr.A IL
NA UROCL. \'S1'0SC, KTOREJ PRZEBIEG W CAŁOSCI
TRANSMITOWAŁl' POLSKIE RADIO l TELEWIZJA, PRZY•
Bl:'Ll DEI l:;t;ACJE I MISJE SPECJALNE Z PONAD 100 KRAJÓW SWIATA.
SIĘ
ŻA
PRL - Henryk Jabłoński. W tym
sarpym rzędzie miejsca .rnjęli m.
in.: prezydent Włoch ~ Sandro
Pertlnl, prezvdent Austrii - Rudolf
J{irchsthlaegl" r, prezydent Libanu Elias Sarkis. Pnybyli również premierzy sz<!regu krajów, a wśród
nich premier. Francji - Raymond
Barre, misie specjalne licznych krajów socjalistyeznyc h na wysokim
szczeblu, c!elegacje wielu parlamentów. a m. in. Kongresu ame-
Władysława Rey mon ta
•
pontvfikatu Jana Pawia U
wielkiem u pisarzowi
•
c
r
nr 241 (9122)
Bok XXXIV
pierwszym rzędzie fotell,
W
wśród głów państw i rządów, zasisdł przewodnic7ący Rady Pą,ństwa
dy
w
19711 roku
POPULIRIY
polsko-
• *bm. •
23
DZIENNIK:
Rozm owy
-
llODiedzlałek
wYCh Po1s.ki jako państwa socjalistycz.n.ego. Uwzględnia ono tragiczne doświadczeni.a narodu polskiego z okresu II wojny świat-O'Wej.
W dzialaniu dyplomatyczn ym caP<>WOjeooego · trwale
łego okresu
wiązaliśmy starania o umocnienie
międzyna.rodowej J)()ZycjJ Polski i o
stworzenie sprzyjających zewnętrz­
nych warunków jej socjalistyczne go rozwoju z działainiami tmierzaz rzeC?;ywisjącymi do usmięci.a
wszelki-eh
międzynarodowej
t-Ości
przejawów niesprawiedliwości. agresji i przemocy, nienawiści rasopodżegania do
wej, szowlnimllU,
wojny.
'również
nawiązuje
Projekt nasz
do pastępowych tradycjj polskiej
myśli oświatowej, która po-cząwszy
Narodowej
od Komisji Edukacji
wiele miejsca J)OŚWięcila s·prawie
ookole<niu
młodemu
wdra.żatnia
idealów pokoju, wspótpracy i przy- ·
narodami.
jaźni między
- Przypominam y sobie, f.e Polska pnedłołyła ju:t w ub. r. prop0zycJe· dotyczące wychowania dla
spotkania w
w czasie
pokoju
Belgradzie przedsta.wlclel l państw­
Końcowego
sygnatariuszy Aktu
KBWE. Ja.kie racje przemawiały za
tym, aby propooycJę w łej sprawie
złoiyć również w ONZ?
- Sytuacja taka występuje nie
pierwszy raz w his-torii naszej dyplomacji. Chdalbym przypomnieć.
że Po~a wystąpił~ w 195~ r. z
konceiJ>CJ~ utworzenia strefy .bea:' atomowei w · środkowej ~uN?'p1e. a
ink1~t~ą
' w 1 96 ~ r. w ONZ ..z
, zwo~nia konf~rencJ~ .et;r°'peJsk1ej,
chociaż obyd'Wl!e te m:cJatywy był~ rówt?-olegle przedmiotem szero1 kiego d 1a.!0 &"J między J?aństwemi
euro~jskimi. Wyrata &H~ w tym
uzmanie. przez i P?lskę r<Jli ONZ ~a­
ko doniosłego instrumentu m1ędzy~roQc>wej współpracy n~ rze~
odp0wiedz::alnośc1
"rai
polroju
(Dalsz7 ciąg na str. 2)
w tinto dzisiejszym ina ł,odzl
przewidujp oa.~tępująr:1 pn1rodę:
zachmurzenie duże z opadami
deszczu, W ciągu dnia niewielkie przejaśnienia. Temperatura
od 4 do I st. c. Wiatry umiarkowane południowo-zachodnie I
zachodnie.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
912,2 hPa, czyli 736,7 mm.
Ur. H. Siemiradzki,
Ilł3 malarz
1936 - Utworzenie w Hisipanll polskiego Batalionu im. J.
Dąbrowsldero.
Wielki Io rrsech nie umieli
spostrzec własnego szczęścia.
Uśmiechnif 5ię
I
o
-
C6ł
Io,
auło1topteTI
nie
1łY1:11ała
pani
Pozdrowienia KC PZPR [Sł o I i ca A P o s ł o I s k-a ZbiHżenie staoowisk Po decyzji
w sprawie
walka
o
pokój
w
Blair
Hease?
dla Zjazdu DKP a
Odr~bne
(Komentarz radzi~kiei Agencji „Nowosti")
O
prezydenta Cartera
broni
"
N"
stanowisko Holandii
Rzecznik
amerykański,
który w
im..len!u delegacji eglpskiet i 1zraelskiej oraiz USA informuje dziennikarzy o przebiegu separatystycznych ro21mów eglpsko-izraelsk1ch w
Charakterystyczna była reakcja
Decyzja prezydenta Jimmy Carpowiedzdał
w nieWaszyngtonie,
bjęcie Tronu Piotrowego przez nowego papieża
Kościoła
tera o podjęciu •przez Stany Zjed- zachodnioniemieckiego
ministra
,
rzymskokatolickiego wywołuje zainteresowanie wśród wielu dzielę, że w rokowaniach którym
noczone
produkcji
„elementów obrony, Hansa Apla, która zastrzeludzi. którzy zastanawiają si ę, jakie stanowisko zajmie nowa patronuje oso·b.lścle prezydent Car- składowych"
broni neutronowej gając się na konferencji prasowej
ter . nastąpiło i;><>nowne zbliżenie sta. administracja watykańska w najważniejszej sprawie
doby nowisk .
wywołała
konsternację w szerow Brukseli, że RFN nie jest mow~połczesn~j'· to jest w kwestii umoc-nie nia pokoju, okiełznania wyRzec=ik
Depar.tamentu
Stanu kich koiach opinii publicznej eu- carstwem nuklearnym i nie chce
śc~g1:1 zbroJen, ~głębienia odprężenia i objęcia nim całej kuli ziem~
ropejskich
państw
NATO,
,gdy
się nim stać,
najpierw wyraził
USA twierdz.Ił, że w nocy z piątku
skieJ. Nowy zwwrzchnik Kościoła r zymskok;atolickiego pr zybrał imię na
sobotq, udało się pr-zezwydężyć równocześnie
większość
rządów pogląd, że broi neutronowa po·
~ana Paw ła II, starając s ię tym samym podkreślić kontynuację po- część rozbieżności między delegacją zachowuje „zimną krew", tak jak- winna stać się „walutą wymien„
lityki Jana XXIII i Pawła VI oraz k r ót k iego pontyf ikatu Jana Pa- e g.ip ską a izraelsk ą i osiągnąć wstęp by nic się się stało. A przecież ną" w rokowaniach rozbrojenio"'.ła .I. Nic "'. i ęc ~ziwnego, ż e nasuwają się w związku z tym wsporo~ ne porozumienie w sprawie projek- nie trzeba wielkiej przenikliwości, wych ze Wschodem. później dodał
pokojowego między
m en1a o działaniach tych papieży na rzecz powszechnego pokoju tu traktatu
argument ten
aby wiedzieć,
że decyzja ta po- jednak, że gdyby
Eg1ptem a Izr.a.elem.
i naw iązan ia dlalogu mi ędzy k ościołami.
ważnie pogarsza
klimat rokowań okazał się nieskuteczny i d ecyMinister
spraw
zagr>llilldcznych rozbrojeniowych
. W r~ec~~wistości . . jednym z pi!'.r~s-qch kroków Pawła VI po jego
między
Wscho- cja o produkcji' broni „N" wes.i:mtroniz.acJ.1 w _ S~hcy Apos:iolsk:eJ było zaaprobowanie podpisanego Izraela, Mosze Dajan, który w n~e­ dem I Zachodem. 'fszyscy też zda· ła w życie, to RFN musiałaby się
d'Zielę przyleclał z Waszyngton,u do
w_ Moskwie u~ła<.u o z.a~z1 e prob z bronią jądrową w trzech środo­ Tel
na jej składowanie
na
Awiwu, oświ.adc-zył
dziennika- ją -sobie sprawę, ze jest to jesz.- zgodzić
W!Skac_n. Wk.rotce IX,>t~m w . Zagorsku
p1·zedstawtd eb
r osyjskiej rzom, że „nastąpiło zbliżenie s~­ cze jedna
próba neutronowego swym
terytorium,
ale
„nie
C~rkw1 pro:wosła:"'neJ 1 Kościoła rzymskokatolickiego ogłosili komu- wisk c•b u str<l'll, ale nadal muszą być szantażu, która z pewnością nie chciałaby pozostać w tym wzglę­
przyniesie zamierzonego rezultatu. dzie samotna".
m:k~t pot\~ierdzaJący ~~czeni e w~półpracy między wierzącymi i n·i.e- przezwydężone pewne trudności".
Ze stanowiskiem
zachodnioniew~ e1 zącym1 . Przedstaw1cie_le ~at_Ykanu zaczęli części e j brać udział w
mieckim kontrastuje opinia rządu
m1~zynarodowyc h pr zeds1ęwz1ęc1ach zmier z.ających d ,J utrwalenia poholenderskiego,
który
pod nacis·
k?JU? a w szczeg6.1ności wnieśli wkład w pomyślne prz.eprowadzekiem opinii publicznej wyraził pome I doprowad_z em e do końca konferencji bezpieczeństwa i współ­
ważne zaniepokojenie i krytycznie
pr~y w ;Europie •. złożyli podpis pocił Aktem Końcowym KBWE. Nie
odniósł się do decyzji szefa Biam<;>zna tez zaporrun~c o t~·m, ze Paweł VI potępił agresję USA w
łe go Domu o przystąpienm do proWietnamie, wypow• adał się przeciwko wszystkim for mom rasizmu
~ w szczególności pi_z eciwko apartheidowi. Ten wybitny działacz z.a~
(Dokończenie. ze str. 1)
Wszystkim wiadomo, ze papież dukcji „elementów składowych"
(D„kcńczenie ze str. 1)
J~ł aktyw!lc sta!1ow1Sko. na rz~ rozbr·ojenia, wypowiadał się prze- prymasem
Polski,
kardfnałem jest głGwą Kościoła. i. r6wnocześnie broni neutronowej.
c1wko
wzmaganm
.
wyśc·
1
gu
zbroJeń
i
potępił
plany
skonstruowa111ia
Stefanem
Wyszyńskim.
Reprezentoszefem
watykańskiego państwa.
organiiza.cji po•L itycznych i sl)OfeC2bomby neutrono wcJ.
wane były wszystkie n!ekatolickie
.
.
11woh. ml<>dzie.ży oraz uczestni czący
opul~rność działal~ości Pawła VI na rzecz pokoju, która sta· wyznania chrześcijańskie, wśród z_11;dowolerue _i satysfakcJa, to Mocno zareagował parlament how uroczyst-Ości krewni sławneg o
rwwiła kontyn_ua~Ję i ;czwój lini_i , Jana XXIII, była tak wiei- nich zwie rzchn ik kościoła angll- tresc naszego s'osunku do powie- ~:~~r=~i·d:t~!;a ~O d~~~c~cht~':.il!1-ł
p isarza z.łmyli u iS'tóp
po<tnnf.ika
ka,_
a . maczeme w. alki o ume<;menie polityki· o<lpr·ęz· eni·a J··~t kańskiego i przedst.3wiciele wszech· rz~nia ... kardynałowi Wojtyle. _tej
wia:za.nki kwt'ai ów.
dz
t k
t
~~ rosyjskiej cerkwi prawosławne]'· naJwy„szej w Kcściele godncsci.
wniosek określający decyzję prei _
.maJ a oczyw1s _e_ dla .wszystkich ludz.i do~rej woli na ziezydenta Jimmy Cartera, jako krok
Uroczystość na pl. Reymonta :r.am
.
za.równo
.dla
chrześci
Jan
jak
I
dla
przedstaw
icieli
innych
wyPlac
św.
Piotra,
tonacy
w
jeJeśli
paplet
przybędzie
do
Polw
kierunku pełnego uruchomienia
kiońC1ZYło odegra.nie
h~u
P2ńz~an oraz n1~1:rz..1 cych _ że zmarły pap:eż Jan Paweł 1 uznał z.a siennym słońcu, wypełniła ogrom- ski, to może być pewny, że zosta· produkcji
broni
neutronowej,
a;t:wowe~o.
n~ezb_ędne _złozyc w ~~ym programowym przemówieniu zapewnię- na rzesz.a pielgrzymów i turystów. nie powitany z serdecznością za- Wniosek domaga się od rządu odRówn i eż w sooo!ę odlbylo si ę w
0 rozm.a, rz on i jego. ~~ścioł będą s~rzyj~ć wszelkim szlachetnym i gad- Znajdowało się wśród nich kilka równo
przez władze państwowe, rzucenia wszelkiej myśli
&kole M•.tzycz:nei
im. Wieruawnym .pochwały m1cJatywom. zm1erzaJącym do obrony i umocnienia tysięcy
Polaków
przybyłych . z jak i przez spułeczeństwo.
mieszczen·u teJ' b
. . ś dk.
~kiego w LQdzi uroczyste otwa·r cie
okoJu ta m, g d zie
. J"""'
.__. on zagrożony.
K rakawa
. w·ie1u .i·ni;i y c h re g'ionó-•
C zas, wy.b'or terminu przyja7:1Ju jej przenoszenia
i
roni
1 ro Hoow,
.
I.
„
na
terytorium
Wystawy „Łódź Reymcl!lt-c<Wi" poP
. W <!hecnej sytuacji międzynarodowej, kiedy wrogowie odprężenia Polski; byli PD.slo~ie r;prezentu- jest. oczł''Yiscie uwa~unkGwany
landii. Za uchwałą głosowała la·
łączone z seminarium n.ą którym
I wspołp.racy międ_zy narodami nie szczędzą starań, aby cofnąć bieg jący k.oła !t8tollck1e. Se~mu .. PRL,
kchcznosc1ami,. maJącymi
dwu-1 równo lewicowa opozycja, jak i
wv.!!tos:rono dwa referat y doc. dr
wydarzen do cza~ow zimnei wojny, Kościół może od>;!grać doniosłą I a. takze ~;elgrzymki polon·1Jne z stronny i ~1eloaspek~owy c!1a.- I ~?ża część deputowanych chadecBa.rbarry
Końcowej
„Władysław
Reymont - życie J twórczooć'' oraz
rolę w zespoleniu szeregów zwolenników pokoju. Pows~echnie znane wielu kraJOW.
. .
rakter•• S~m1 wie~ie, ze .tak Jest kich,
reprezentujących
partię
prof. dr Jerzego
Sta.rnawskiego
są wielkie wysiłki, jakie podejmują w tym kierunku rosyjska Cerkiew
O gooz. 10.00 pap1ez Jan Paweł II przy kazdeJ ważneJ wizycie".
I współrządzącą.
,.K.Uka uwc..g o Reymoncie i jego
praY"osławna . $wiatowa Rada Kościołów, różne prot>;!stanckie muzuł- poprzedzany proci:;sją . kardynałów
. ----~---- · - - - - -- -- - - - - - - - - zw1·ązikach z Lodz.i ą". Przybyłym na
mansl_ti~, bu~d:(jskie i inn_e organizacje religijne. Wystarc;y przy- p;zybył n.a plac 1 zasiadł. na
ł
u-roczyis;!ość mlodJZ.i eż ~o·ły zaiuirepomniec ch.c:ciazby . to np .. ze .kardynał Alfrink J>rał aktywny udział ~re. ustawl<>n,Ym ~ podeście bazy .
zentowała
olro•lic:zm·c.śc'owe
widoW. kampan11
bombie neutronowej w Holandii, kampanii, liki
•. Po
I
v.1'.1'llko słv<Wn0-'lnl.1Zyczne · p00w'.ęro­
ktora na pocqtKu tego roku poruszyła cały świat swą aktywnością wręczenia pap.e~w1 palmsza ~1s~u
00
ne ReYl!Tlontowi.
w walce o med'>puszczenie do nowej niebe·~pi~cznej tury wyścigu pa ~zymu, przyJął
hołd i ~ył
Następnie odbY'ł.a S:ę m<:-ci:~ć
zbrojeń. w istocie rzeczy, ~ak stwierdził wiceminister sprnw 7.agranicz- cze!1i.a kolejno ?<I .125 kar~ynałow
\\'ręczenia odmaczeń 1>ań~twowych
n:i:ch PRL,. Józef ~zy,;e!t. „n?WY papież, który .urodził Się w Polsce, Ko~1oła
katohck1ego ze wszy<l&Ol>om. które szcze E(óln•ie zasliurży­
•w 1e, czym Jest WOJna l Jak.a Jest cena pokoju i postępu". Kontynuując sik.ich kontynentów.
.
ły s' ę dla budowy oomn ika W!edvlinię Jana X4III i Pawła VI Kościół rz~mskolta.tolick: mógłby wnieść
N'.18tępnle rozpocz~ła się m~. ponDo•lronują.oa się mod6'nimcja ba- waniu do soecy:tl:ki na.511.ego prnestawa Reymonta. I sekretarz KL
ważki ~kład w i)rzyszłe zwycięstw-0 sprawy pokoju.
tyfukalna. W czasie ~abozenst'Ya zY maszynowej polskiego przemy • my.st11.
. PZPR. przeiroa.n.;.czący RN m. Loii; jest rzeczą przypadku, że wielu mężów stanu w gratula- Jan Paweł II _wygłosił kazan!e: s1u lakki~o sprawila, że k.raj nas.z
Wystawa
radziecklch
maszyn
dzi B. Kopensiki
udekocawa~
w
eJacb przesłanych n<•Wemu papieżowi, podkreślało znacze11ie Było ono poświ,ęc_~ne w . ~?łosci stal się jednym z wa.żnie\s.z~h włókienniczych. która z pewnością
im'.en:11.1 Ra.dy Państwa PRL Krzyup~awian~a. właśnie takiej \p<llityki. Przywódca radi.iecki, Le- Pz:oble~tyce. rehgi1nej, ~'~Ji. ~o- iimporierów r.aidzieckich maszYn spotka się z za.iintere&<>wan iem s oezem Komando r skim Orderu Odro.
on;d BrezlllE'W' w swej depeszy
przesyła nowo wybranemu ŚC!oła l wiernych.. wnasmaJąC włókienniczych. Zwłaszcz.a w c!iRu cja1:s tów lód1:1kich . będzie wiec dodzoona Pol>ik! Stan!slawa Wójcika,
zwiez:z.t;hmk?wi K<;>ścioła r~ymskok_atolickiego życzenia „owocnej dzia- dlaczeg_o , podobnie Jak Jego_ ~ ootatnich dwóch lat w łódzkich brą o.karz.ją do obustrOl!l111ei wvm:apn;ewoo•n ! C".!ąrego ko~tetu cri!~ni­
łalncsc1 w ~nte1·est <? odpręzenia międzynarodowego, orzyjaźni i pako- Pr:zedmk, zr;~yg_nował z · kownaj zak.lad:aC'h zainstalowano ki~aset n! ~ośw'.ad·czeń i dats.-rem po-glę­
zacY'.lrnel!I!> budO'Wy oomn ik B. Zloty
ju międ.i:y narodami".
•
cj1 i z potroJneJ korony, . zwan~ k:rosiE>n
be~czółenkowych
STB b1en1a WS'PÓłll!'acy. W Lodzi istnieKrrvż Z 3.sługi oll!'ZY•!!rnł
Edward
. Jest rzeczą cha~akterystycmą, że myśl ta zawar ta jest również w t iarą l:'ap1ez "."8kazał, ze „iue i przędzarek typu BD. Dostawcą je bowiem od niedawna Cent rum
Skuła, Srel:Jrne
Krzyże
Zasługi
listach g1:atulacyinych czołowych dzi.ałaczy rosyjskiej Cerkwi pra- czas obec:~ie sięgac. po to, w czym, tych maszY'l'l na ~ rynek ;est Tec:hn:cz.nei Oh.<-lm( krosien STB
wręc 0 c ~ JainUS'ZO'Wi Szezepańskil'­
jes t utworwn:~
wosławneJ. Tak no. patriarcha moskiewski · całej Rus· Pimen niesłuszni_, u~trywano symbol radz.i eckl'.e zjednoczenie „Techm asz- a przew idVwa•ne
mu I Bogd. nowi Chr:mnGwsklemu
zwraca się do Jana Pawła ll z życzeniami sukcesów prac~ dla do~ władzy doczesn~J".
.
ekl9port". teden z naiwięklsrzy-ch w ta.kich olacówek dla innv-ch t v·pów
a Brąt?"1We Krzvre Z '.lf'!u,ai • 7hvcła.
m~seyn rabra świętei:o Kościoła oraz budowy braterstwa i pok~ju mic;dzy obu
~a. zakonczenJC! kazam~. pap1ez ZSRR producentów l'll.aS'lyn dlla oracu.ią-cyeh w Polsce (er)
wowi Dre<;foroWi, HMry~owi · Tokościołami. Ze swej strony metropolita k::uticki i kołomyński, Ju- poaziękował śćwszystlm{:0 p1zyo~.i~m przemy.s-lu . wtók.'enn:-Ozego. s:i<>- d~.'.eck i ch.
biańskie-mu i Roma.nowi Zil'lhwkde- 1
wenąlij, przewodniczący wydziału s tosunków z kościołami z;i.granicz- na u_rocly~o • .~z.i.~ "'%_~ł P~~ - ~ezoe,go, polć~'=ego i chemu.
n:r.mi . ,lliltr1a rchat1i m~kiew!:kiego pistc w swym orędziu- Niechaj na- ~tawic e om w.ia z f . e ~&a-JO~ :i. l•CZll<'.!f"O>, I
Odrmakami hono'roWymi m. Lodal bę<ią szczęśliwie koń'tynuowane i r<>zwijane sukce~y' w dziedz.i- wie~u !-"Zą'<lów, podltrllslaJąc, . zh • " w ubie"'". -~'---•a w
· · ...,.,,~, ~ · cze
n·
'
t
i.k •
b t
tw
· „_
C7UJe się oardzo zasz.:zycony 1c
s•-. """"'""'
,,.,.„~~~z
dzj w y różn ·,,-Illo Bogd2n3 Chn'tnoie rozwoJu E. oou i ow rn ers . a ,nuęu:q. rosyjską C erkw ią prawo- obecnośc i
niach Instyliuotu Wlókiennie Ęwa przy
wskiego,
Wacława
Glapsldego.
sławną.
a
Kościołem
rzymskckatohc~m,
odniesione
w
czasach
jego
·
spokole{'
Jan
Paweł
II
przeka·z.al
ul.
Kopc~ński:e~
20
w
LodZ,
otwia.r·
Andrzeja Szałka, Czesłarwia TeleczywaJącycb w Panu popr~ edn1ków •
Isk
· ~ ·
·a dl swe· to wystawę maszyn włókien.niczych
rzvńsklego,
Zd7:iSł.'. wa
Wa.leza.ka.
h H Is' k d
. .
.
po po u gorą-e zyczen1
a
oduk
.
h
.
.
~c . e me '. uc~ odJ:?ręz~wa . i ws~łpracy odpowiada dzisiaj go ojczystego kraju i dla Kraka- pr
QIWanvc P,~zez z100noczen.1.<i
i Wacława Wołosewicza.
Odzmdti Z&slu:żonegio Dzialacza
inte1 o;s:>m . wszystkich mdz1, mezalezme od tego, czy są oni
wa.
·•°fi:oo~eSkiport . Po~o na
Kult.ury otrzymali: Ka.z imicn Karkatolikami.. i:ira~osławnym1, protestantami, czy też są niewieUroczysta msza pontyfikalna za- meJ na1nowsz~. t~y kro<$·en. pr:zęJak poin!ormowala sudańska agenpiński, Edwa.rd Skuła. Janusz
rzący. Pap1ez, Jako pasterz duchowy milionów katolików na kończyła iiię błog06ławieństwem pa- dui.ra];t. orrewna'l"ek. maszyn bra- cJa prasowa, pre.z.ydent tego kra1u
Szciepański, Wa.cław .woł-OSewicz ca~ym świecie. może przyr.zynić się do rozwiązania wielu problemów pieskim ,,Urbi et orbi", c.i:yli „Dla karskich it?. Jt!09t . to oferta. J?!'O- ~żar:r Nlmejrl zmienił swą decyl Sbnislaw Wójcik.
(kt)
do rczwoju stosunków z innymi
i nie- Rzymu i dla
du-0entów radzieclnch
__________Fio
_ >t_._:_A
_ . _w_a_c_h_ _wi_·e_rzącymi na grUillcie wzajemnego szacunku i powszechnego dobra.
*
.
•
•
.
=P<>~=~~a
~ r~~~= ~~ datu kontyngentu sudańskiego wcho
W
przededmu
uroczy~tośc1 szyny dlft ~~
- ó m""'-lu le'·'·i'e«o. Ale dząc-e~o w skład a,rabskie!(o korpu- .
·
· · J
p weł II
~ ..,, ~ ,~
·""' "
su ~pleczeństwa w Libanie. Zmiainauguracy j neJ papiez
nie ""-t
....„ 1' """'
_„,~y. Ch--':z··'
· b and a li.
""" to ~,
""„......
vu ~
na decyzji nastąi:>lła - jak
olsze
przyjął na audiell.CJi
ar !-<> _czną o zgromadzenie oPi:tlii użytkowni- a.gencja - z uwag.I na wyniki zagrupę dzien.nikarzy włoskich i za- ków łódzkich 0 pracujących już w
końcronej 17 bm. konfe-1encji ml.granicznych, podkreślając rolę pra- na!S7.ym mieście maszvnach radziec- nistrów spraw zagranicznvch kra jów
sy w dziele zrozumienia między ki<:>h. Ma to l)OSłu.żyĆ pracom nad &rabskich. ..ic zMtniczącvch w Arabludźmi i w służbie pokoju.
damą moderniiqc.Ją wyitwaor:z.anych skim K01·pusie Be>.piecteństwa i fiw ZSRR ""ft"'""'" włókienni-ct"Ch nansujących go. Konferencja ta od• PAP
•
„~,"
' • by' a się w Beit Eddme w pa,btiżu
Rzymski koresponden.
zwro- mo.t1iwie n.aJilepsrzym ich dost()<SIO- Bejrutu
łym równie! w formie dekla.racji, nym Zgromadzenia Ogólnego na cil się do kierownika Urzędu d /s - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . : - - - - - - - - - - - - - (Dokończenie ze str. 1)
które dotyczą różnych a.spekt6w początlku grudnia br. ' w ra mach
umocnienia Wyznań PRL, ministra Kazimierza
wsiystkrch państw bea: wiz.ględu na berz;p'ieC"Łeństwa • międ7:yn.a.rodowego punktu · doty.czącego
Kąkola z następującym pytaniem:
ich ust rój, wielkość, st<xpień raz- Jak.i Jest stosunek po-lskiego pro- bezipi~ństwa międzynarodowego.
Jaki jest stosunek najwyźnyc~
OczywlŚCie Ju:t obecnie, i do czasu
woj.u [email protected] go, po- jektu do tych dokumentów?
władz Polski. do przyjazdu papie·
łioile.nie geog)rafiC'Zllle - z:a 1.bt.rzyma- Inicjat ywa polska stanO<W1 kon.- debaity, trwają i trwać będą koodo Polski?
n ie pokoju i be21Pieczeństwa.
tynuację tego ważnego kieruinku sulta<:ie na jej temat z innymi źa.Min~ter
.Kąkol odpowiedział:
Mamy równie.il na względzie n ie- dzial.a.niia ONZ. a jednocześnie nie- delegacjami. Ka.nsultacje te mają
„Wok6ł tej sprawy nagromadziło
podzielność pckoiu. która cha-ra.kte- 2lbędme ich UZ1t11Pełnien!e I r<>Z'Wi- bard?.o szeroki zasięg, Wy<:hod7Jimy
31 SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Oddział Wojewódzki Narodoweryzuje obecny
uklad stosunków nięoie. Uważamy bowiem., te szero- z założenia, że proPQZYcja po.Isk.a. się wiele nieporozumień i dezinfor•
go Banku Pols,lrlego w Łodzi
MARKI .,ąYRE'NA 105"•
Dlatego te:i właśnie pokomunikuje, te w losowan:u sam:ęctzyinarodowych. Pokój j est ka- ki-e. twórcte włąa:en.ie sp0leczeństw ma znaczenie uniwersalne k<ll!lSUl- macji.
61840
BS, 62101 BS. 64821 BS.
trzebne
SI\
oficjalne
wyjaśnienia..
mochodowych bonów oszczędno­
tegori ą
wniweraal>ną
i dotyczy i opi111ii pwbliC'2Jne':i do procesu re- tujemy ją więc z pned5t'awiciela3;;4233 BS.
350346 BS, 351272 BS,
ściowych PKO, zakupionych
na
w~stk i ch państw i narodów. Każ-' a.lizacj.j pokojowych z.a.dań i celów mi ws:zystkkh gru;p państw w Warr357346
BS.
358727 BS. 364281 BS.
terenie województw: miejskiego
da . \rojna lokalna grozi d~isiaj ONZ sprzyja realizacji ~ia­ sizawie, w siedzibie ONZ - NoBS.
366412
BS,
369994 BS .
365693
łód:l)kiego,
pi-0trkowskiego,
siekonfiiktetn światowym. To określa nych deklairacjj ONZ, dotyczących wym Jorkl'1, a także stolicach tych
375390 BS, 376969 BS,
374730 13S,
radzkiego I skierniewickiego wYpaństw.
O
~ie
•
tych
s!Mań
3786ZO
BS,
379849
BS,
380157 BS.
u.niwer.s.aJizlm propozycji zmierza- różnyich aspektów bezipieczeńistwa
losowano w dniu 20 października
383125 BS , 79106R BS. 792146 BS.
jących do U51'1Wan:a
w różnych międ!z.yna,rodoweg>o, nadaje im głę­ i di-a.logów świadczy fakt , iż ONZ
1978 r. 60 samochodów osobowych
793U8l BS. 8013.'!I' RS , R040~5 BS,
dziedz.ina-ch, w tym równietż
ze boką humain itar.ną treść. W tym liczy obecnie 150 oaństw reprezenna następujące numery bonów:
l!07197 ES.
Rl144A BS . 8!2867 BS.
świadomooc i ludzi
i &połeczeństw sensie proj.e!kt polski · inte~xje tujących różine ustroje i k.oncel)Cje
814~ SS,
815953 BS, 818559 BS,
źródeł konfliktów, wrogości i n ie- wcześniej
przyjęte
dolrumenty po!ifyczine, róWlnież w odniesieniu
21 SAMOCHODOW OSOBOWYCH
819025 BS.
nawiśd mi ędzy narod•ami. Uzasad- rozwija je i \l71Upelnia o doda~ko­ do' niektórych spraw poruswn~h
W stolicy Argentyny porwany zoMARKI .,ZASTAWA 1100"•
Powyższy wykaz wylosowanych
w poilskrlm projekcie.
stał prYLewodniczący komitetu organ \a w ięc w pełni Potrzebę oma- wy, ważny jakościowo wym]a.r .
samochrdów ma charakter wyni'lacyjnego rozpoczynającej się tu
w ia.nia tych sipraw na forum orga·
- J&lde będa, da.l.sie działa.ni.
BS,
59'285
BS
58279
BS
60436
ł
<'
„Z"if"" 1nformacyiny.
Oczekujemy fl\vórczeJ debaty w w pt"lyszłym tygodniu ollmpLady sza
n iizacji św iatowej. Jaiką Jest Orga- Polski w spra.wle
przedłotoneJ
65161 BS.
353233 BS. 355305 as.
Zaw'.adomiPnla o wylMowanlu
Komitecie Politycznym w wyniku chowei, Rond.ol1o Zanlungo. Podnfo>rn iza.cja Narodów Zjednocronych.
propozycji?
BS.
356040
BS,
338221
BS.
260337
samochcdf>w
nrze~lane
z'>stana
m-0wala o tym w piątek wieczorem
Idea wychowania
SPołe­
361775 BS, 362677 BS. 367149 BS,
'1.ainterP~ri'v~nym osobom w cfal{u
- Ja;k wiadomo ONZ ucbwa.liła
- Propo.zycja pol:sika. bę&ie dYIS- której
jego żona. Rodol.fo Zanlungo zagiczeństw
w
duchu
Pokoju
nabrała­
37337]
368905 s.
370857 BS,
30 dni od daty losowania ll•tami
Juź szereg watnych re-rotucJI, w I kurowam w Komitecie Po!ityca;w środę. Widzdano go jak wsiaby międzYna-rodowego życia, stała­ nął
376138 BS, 377739 BS, 300684 ~: ·
nolecrnv"'li nod adr<'<em . ~~loszc­
dał do samoch<Xiu z dwoma męż­
'194850 BS, 800256 BS. 801389 SS,
nym W PKO.
by się wamtl\, tntegralnl\ czę§ei11 czyznami koro budynku parlamentu
8052!13 BS, 805572 BS. 811779 BS.
'""~st<'on<> !rysowanie bonów sawysiłków wszystkich narodów na
w Buenos Alr6.
mochodowych odhędzle się w dniu
813515 BS, 816902 ·BS, 817755 BS.
rzecz: um.a.enla.nia. 11okGju, be2płe­
Agencje prasowe pnypomlnają, :t.e
~O styczn :a 1979 roku. ·
820966
BS.
820212
BS,
w tym roku w Argentynie porwaczeńąwa i współpracy młęcl'zyna.•
no kilkaset osób.
...„ ..."""'...„„...„ ....„„„...........„ .......,_,.~..................._„...,.... ,..
rodowej,
• Godz. 2t.55. Na ul. Zielone·j 44 a
SOBOTA, 21 PAZDZIJi:RNIKA
wpadł w
poślizg „Fiat" LDA 5256,
A Godz.. 7.20.
Przy zbiegu
ul. który z jechał na lewą stronę jezdni
Doła U pałcblerntka 1971 roku. po praeowltym 1 ofla.rnym tydu,
Tym wezystldm, któ.rzy okazali wiele 1et1ea,
pomocy i .,..p&I·
Dąbrowskdego
i TatrzaóskieJ kie- i zderzył się z „WaTszawą". Kie•
smarta, pneiływny la.t U n.ana uikloichana Mat1ka ko-chają.ca Babka
ewicia w cza&e długotrwałej choroby I llowal'lly&ytl w ostatnłel
ro wca „Nysy" TN 0095 Stanislaw D. rowca „Fiata" dozna ł urazów głowy
drodn d.o rrobu rO<hinnego w Piotrltowte T~. naj!ep9HJ
spowodował zderzenie
z autobu:;em i pl"'Zebywa w szlJlitalu.
·~bka
„Jelcz", a następnie potrącił kobietę
Mlllłlce i na,ltlzrOlilkillwneJ Ba.buni
NIEDZIELA, ZZ PA2DZIERNIKA
o nieustalonym
na-rwisku. Piesza
S. ł P.
pO'lllosła śmierć.
Rod7ina zmarłej
S. ł P.
A G<><h. 9.55. Na ul. Zgierslde,j 208
lub znajomi proszeni są do WKRO
ANTON'łN·A PRZEDPEŁSKA
.MO ul. Wł. Bytomsk1eJ 60, tel. 7'15-86. kier-0wca „Syreny" PLA 4365 AlekA Godz. 8.35. Allldrzej J. prowa- sy J . potrącił Grttgol!'za 'Z.' lat 23.
li ~u ŁOJEWSKA.
Przechodzień d-OZnał urazów
głowy
d ząc „żuka" IW 7734 notrącit przy
(kl)
-zbiegu ulic Pr>zybyszewskiego i Kru i przebywa w szp.italu.
a
SIWIJtottłulikO!Dl f Kole«om 11 WCT, ~}'llll. S"ela.dmn,
._,
łwtl~ u dtaft• Zma.rlt:J -tanie odpra.wio.na dnia 24 paź­
czej stojącą na chodniku Kazimierę
~yJaeliołom, ROtCłalnie i K.usynoce Zch:d.flawie llliganlkieJ serdecm•
ćlzlłl'l'llłka br. o pds. 11 w ko1tclele OO Franci$Zka.n6w pn:y ulicy
L. lat 33. Kobieta przebywa w szpiRoqoWśldej łla, o czym nWlitad.a.mlaJą Pll>!l'rąłen·i w bólu
B6c za.pJta6 lkłada
talu.
• Godz. 14.20. P1·.zy zble·g u
ulic
ZORA LECHOWA• RODZINĄ
SYN i SYNOWA
pnlwersyteckiet i Wierzbowej kierujący „Fiatem" Mardan J. spowódował zderzenie z „Fiatem" 6600 IO.
PODZIĘKOWANIE
W datłu 18 pddalemika 1ll'18 rOiklu w Wairszawle zma.rl
W wyniku zderzenia jedna osoba doznała lekkich obrażeń, a straty wyW nocy z roooty na niedzielę
1Pnec!staw.iclelowt Rady AdwoltacJQIA!j w PłoeklU, ezłOOlll1Qom Zeepo•
noszą 20 tys. zł.
spadł pierwszy śnieg w Beskidac h
lu AldJ~kle.go n.r 1 w Kutnie, Ptuwlelebnemu DuehiD'Wielisttwu,
prof. dr inż. JAN SZMELTER
A Godz. 18.40. MLrooław w. lat 24 Powyżej 1000 m npm 22 bm. temPrzyjaCOTOłom, Krewnym, znaj.omym, tym kt6my Olka.zali wiele ly·
profes0<r •wyczaJny Wojskc>wej Akademii Te.chni-czneJ,
przy zbiegu 11llc Gaga,r ina 1 Tuszyń- peratura wynosiła minus 2 stopnie
czUwości, sel?'Ca I wę6łctzlucl.a towa·rzys'UIC w Glltatnle,J drodoze mego
sklej potrącony rostał bokiem sa~ C. a pok,r ywa śn.icln.a sięgała 5-10
dłupłetl\i klM.own•k byłej Katedrv Mechani•k l Technicznej Poli·
Ukoch81lleco Męża
~kl Ł~:mlneJ, Smlerl! Jego Jest b&tesną stratą dla wszysVkicłl,
mochodu „Syren.a". ~szy pr-zeby- cm.
ś.
ł
P.
kł6ny z Ullll wap6łpraoowau i którzy uwa:żają Go za swego Na·
wa w szpitalu.
Na Ma.rkowych Sze-rewin.ach w pa.UIC:lyte.ieł-a I Opiekuna
A Godz. 19.10. W Mldraeiowie na śmie Babiej Góry spadło ok. 11 cm
MA.JEWSKłEGO
ul. Rokicińskiej 170
Stanlisław
S. śnd.egu, a temperatura wynosiła m1WYCHOWAN&,OWU~ a BYŁEJ &ATEDRY
MECHANIKI
prowadząc •ower za·toczył &ię n.a je- nus 8 stop.nil c.
•erdeic21114! padlzięltowante akłlllda.
Zdnię i potrącQalY został prrzez „Sko
TECHNICZNEJ POLITECHNl&I ŁODZK.IE.J
dę". Pieszy doznał stłuczenia mózgu j Na Polan.ach Klim~ka l Skrzyczi prze,b ywa w szpita-l u.
nego pokallćl•Ll się pierwsi narciaKe.
Komitet Centt alny PZPR skiepod adresem V Zjazdu DKP
list z pozdrowieniami od 3 milio1\ÓW P.Olskich komunistów,
klasy
robotniczej i wszystkich lfl.dzi pracy Polski Ludowej.
·
Uważnie śledzimy w Polsce walkę waszej partii o upowszechnienie i urzeczywistnienie idei marksizmu-leninizmu w Republibe Federalnej Niemiec czytamy w
liście. Wysoko ceniąc wasze konsekwentne stanowisko .w sprawie
normalizacji
stosunków
między
Polską.' i RFN . życzymy wam powodzenia w dalszych działaniach
na rzecz budowy trwałych pok ojowych stosunków między naszym!
państwami.
rował
Whołdzłe
,
wie1~d1emu
lna·uguracja
~sarzowi
I
P
„.
i?r~ec1wko
wa~ykans;c~eJ
tra:
.urc;iczy~śc~
R a dzI e c k I•e ma s z y n11
8
'
k
•
,
•
W O I e n n ICze
lV
I
Wojska · sudańskie
pozostają wLibanie
z
D
międzynarodowych,
kościołami
GENEZA I TRESC POLSKIEJ DEKIARACJI
świata".
W?:"mka1ąca ~l~1żeJ~1~:0:~~-e;!\03d~~te~l~c-~" iii~-:::,
• * •
Samochody dla oszczędnych
Porwanie
w Argentynie
Kronika wypadków
.
JULn Pf:ROGOWEJ
Ś~ieg w górach r--------------------------------;r--.-.....„ „...„ ...„ .............~~~~
'MDEUSZA
2
DZIENNIK POPULARNY nr 241 (9122)
B
ra
ez towąt?ienżiaj najwTiększdą ~rzyjemnością Jest · już sam o • ze .Y !!mY„ en oniosły fakt implikuje, rzecz
prosta, i.s~nienie wielu innych przyjemności - z reguły
P?~lednieJSzego kalibru, a niekiedy wręcz mikroskopiJnyc~. .Jeśli się jednak ma w sobie tak zwaną rad?ść zyc.ia. nie przykłada się do nich
aptekarskiej
miary bo przecież już samo jej zastosowanie odbie-
przyjemność.
Ile koszul ma przeciętny Polak? Odpowiedź na to pytanie nie będzie łatwa. Koszula jest bowiem
tym obszarem na polu męskiej elegancji, gdzie ·pozwalamy sobie na pewną próżność.
Odpowiedź ~ealna brzmieć będzie: co najmniej' kilka. Dawniej; gdy materiały bazowały wyłącznie
na nat~ralnym włóknie, okres żywotności (a więc do wytarcia się kołnierzyka i mankietów) nie był
zbyt długi. No i moda była raczaj ustabilizowana. Kołnierzyk mógł być dłuższy lub krótszy, ale nie istniały na ogół owe ·pliski, karczki, zaszewki, wcięcia, patki, .naszywki, kieszonki... To ·wcale nie tak daw
no dyktatorzy światowej mody uzmysłowili sobie, że na męskiaj próżności można zbić interes wcale
nie gorszy, niż na damskiej. I tak się zaczęło.
I
Są prz;rjemności 7 tak bym je nazwał - prGSłe i są barclzleJ złozone. Do pierwszych zaliczyłbym np. wyczytana niedawno informację, ze polska drużyna w hokeju na trawie zreIl;li~wała z drużyną Gibraltaru. No. proszę - nie da.li się zwyc1ęzyćl Jak tak dalej pójdzie złoimy je.szcze skórę E&kimusom.
Byle tylko w Laponii wzeszła wreszcie trawa.
Oto pr~yjemno~ . - wedłułt mojej prywatnej klasyfikacji Nie szukaJC1e w tym zachwyceniu żadnych podtekstów;
nim sama radość, że chłopcy tak dobrze liObie radzą.
~rcsta.
~est w
Albo przyjemność z przeczytania żywego i barwnego dialogu
po 1?iórz~ z „Cornere della Sera". a pisarką
~ranco1se Sagan, Dziennikarz pyta np.: Kiedy człowiekowi
~~ł ~ miłości lepiej: przed, czy po? A Saganka na to: - W
łrakc1e. Odpowiedź jeszcze lepsza niż pytanie. Trudno optzeć się
autentycznemu, niekłamanemu podziwowi.
·
między. kolegą
A teraz przykład na przyjemność złożoną. Od trzech tygodni
obok kiosku. który na iiłównej szybie ma wywieszkę z napisem: "Klubowych brak" (pewnego razu pojawiła sie
tam jeszcze d1·uga informacja: ,,Radomskich ,brak"; dla kolejnych zabrakło już miejsca). Otóż czytając te ogłoszenia. doznaję dwóch przyjemności na raz: pierwszej - że kogoś może to
zniechęcić tak dalece, iż w ogóle zrezygnuje z palenia, drul!iei
- ze nie dotyczy to akurat mnie, bo sam palę siano innego gatunku. Dla kogoś może to być nieprzyjemno:lć - dla mnie na
odwrót.
przechodzę
odobnie miłe wydają mi się moje okresowe gpotikania
z łódzkim supe1·marketem obuwniczym .,Hermes". Nie
chodzę tam jeszcze by czego! - PO buty. Majac
w planie taki sprawunek. udaję sie do nieduże20
sklepiku. do którego moż.na wpaść dosłownie na chwilę i już niemal od progu zorientować się, co nas czeka.
Jeśli są buty podobne do takich. o jakie mi chodzi - ·
biorę, jeśli nie cześć pracy! Człowiek wychodzi świeży • .nie
wymaglowany, nie rozparzony złudnymi nadziejami - a rezulłat łen 1&m. Bo, jeśli nawet w małym sklepie spotyka mnie
zawód - szybko o tym zaoominam.
W „Hermesie" zaś bywam wyh}cznie dla prayJemności. Nie
sa,chwycam sie efektowna wystawa. bo i tak wiem, że ie11t ona
bea pokrycia, tylko Od razu idę na piętro, do eleizanckiego
stoiska z dodatkami i pytam o wkładki do butów. Kawałek
filcu, który usuwa wrażenie że idzie się po chodniku ll'Oła
stopą. Octywiście. nie ma; odpowiedź znam 1 g6ry, ale zawsze
czekam na nią. nadając twarzy wvraz napięcia. Usłyszawszy to,
co zwykle. zadaję kolejne , te7 zawsze to samo pytanie: - Czy
to prawda, ie ,,Hermes" jest największym aklepem s bułami
na świecie?
- Na świecie? - dziwi się ekspedientka, najwidoczniej zaskoczona. - E, chyba nie.„. - No, ale w Europie to Jui na
pewno ~ dodaję na zakończenie naszej konw;irsacji, a ona nagle zaczyna
· ować · e to
cale
t. a 'Ol'Óba
zawstydzenia
ę
; jest identyczna, jakb 1ly
hodZf: z nrzyjemnośdą, lGtbra
ieco masochizmem.
P
Zastępczyni
kierownika sklepu z koszula-
dobrze pojętym Interesie może te rzeczy importować i importuje,
ale nie zaopatrzy
całej branży. Ni1> ma co ukrywać:
własne
'rni .,Otexu" _przy ul. Piotrkowskiej 82, Bronisława Bontkowska, nie· może narzekać na
brak zajęcia. No bo skąd, jeśli sprzedaje się
potrzeby zaspokaja 1.aledwle w . kilku procentach.
,
·Efekt jest taki, że choć otrzymujemy koszule coraz ładniej.>ze i coraz bUższe tendencjom mody, z jakością ich - i to wcale
nie z winy producenta - jesteśmy w tyle.
tutaj kwartalnie ponad 10 tys. koszul. Plany miesięczne ~ regularnie przekraczane.
Na trzec.i kwartał mieli plan 3,5 mln ił, a
wy~onah cztery. Mimo że były to miesiące
letnie, o tradycyjnie n\ższym zainteresowaniu klientów. Nas jednak · obok tego i 1 e
interesuje także c o klienci kupują. AlbÓ
raczej - czego szukają?
_
- Szukają koszul modnych. Tych w stylu
.,safari", jeansowych, z kreponu.
- No i.- No i o czym tu mówić, skoro tych koszul dostajemy miesięcznie 400-500. Pytają,
oczywiście. o koszule w .kolorach ciemnych,
a jeśli już nawet trafią, zadowalać się muszą jasnymi. !\Je t tak są wtedy zadowoleni.
Mieli S7.częście I
'
- A Wię<" dominuje koszula standardowa?
- Na pewno tak, choć mamy już znacznie więcej koszul dopasowanych, z kieszonką, więcej
jest koszul · o interesującym
wzornictwie. To na pewno nie jest ta standardowa .k oszula sprzed pięciu lat, ale mimo wszystko, nie jest to jeszcze także ta
koszula, której klient szuka. A mogę powiedzieć, te szuka, bo wcale nierzadki!· są sytuacje, gdy klient wychodzi nie znalśzłszy
tego, co chciałby kupić.
•
•
.
wyżej: otrzymujemy koszule! Jest faktem bezspornym. że modne
koszule trafiają na rynek. Ale faktem jest
także, że stanowią one na rynku rarytas.
Cóż znaczy 400 koszul przy 10 tysiącach?
Jeśli pnyjąć, że w cafym kraju sprzedawanych jest rocznie około 15 milionów koszul,
to jaki procent stanowić będą te najmodniejsze?.-
•
•
To, ie statystyczny Polak nosi dzisiaj koszulę w pewnym stopniu zbliżoną do mody,
jest m. In. zasługą coraz żywszych od pewnego czasu kontaktów ze światem. Na
przykładzie łódzkich ZZPO „Wólczanka" okazało się . że tzw. ekśport przerobowy . a więc
szycie na za.mówienie zachodnich kliE'ntów
.(z icb materiałów i według ich wzorów), pozwala na szybsze przenoszenie na nasz teren aktualnych tendencji.
Co ważniejsze jednak, kontakt ten pozwolił na uncwocześnienie
produkcji naszych
koszul Obok modP.lu. o ja!tości koszuli decydują dodatki. Z tym.i zaś jest już u nas
tradycyjnie kiepsko.
Dlaczego w fabrycznym sklep:e „Wólczanki" k\lpujących nigd;o nie brakuje? Dlategó,
że „.Wólczanka" realizując
zamówienia
. eksportowe - importuje także wkłady do
kołnier.:yków. Przy odrobinie sz::zęścia. bo
, ,.,.wkładów. Jech nie .i.~t znów tak dużo. mqżna kupi~Lkwulę, ktora PQ pięciu praniach
będzie na<Iaf koszulą, a nie wymiętym na
Pamiętajmy przy tym jeszcze, że w praktyce istnieje jednak różnica w zaopatrzeniu.
Takie ośrodki wielkómiejskie, jak Warszawa, Kraków. Lódż, Poznań, cyz Katowice,
łatwiej radzą sobie z 1,1zyskanlem
choćby
minimalnych partii towaru atrakcyjnego niż
na przykład Biłgoraj czy Słupia . Choć i w
jednym. i w drugim będą zwolennicy mody
bardzi.ej tradycy. jnej I tej najno.wszej.
M6-wi się, że m1Q(lzleż jest nośnlkh~m. 1%19" "
ciy. No, więc popatrzmy na Piotrkowską, czy
którąś z innych ulic Lod:i:i.
W obecnych
czasach młodym jest się bardzo długo. Pan
pod czterdziestkę, który kiedyś. przed laty,
krzywił się na widok młodzieńca z żabotem
u szyi dziś sam włoży jeansowe safari czy
kolorow~ kratę - jeśli tylko ładna!
W łódzkiej .,Wólczance',' zrobiono niedawno
eksperyment. Po stwierdzeniu, że mamy w
kraju nadmiar koszul standardowych, wystąpiono o korektę planu. Zapropoaowano, że
trwałe chomątem.
~i.
a
o
.
:
tez wyje? - Wyje
odpowiadam z
ludzka jest taka. że jeszcze bardziej
w złym. niż w l)()Wodzeniu.
.
. .
.. Stopniująl' pr.:yjemności w górę! powi':m J?!lństw1;1, ze .naJWlę­
cej satystakcji sprawiło mi stw:1erdzeme, . lZ w J:dneJ z la;k
zwanych stoli<> świata, w punkcie ogron;n1e ruchliwym, gdzie
zainstalowano osiem automatów telefo::11cznych - dw~ były
b1·utalnie wyrwane ze ściany i
~isiał.Y tylko. i.e h załosne
szczątki, trzy dalsze miały uszkodzenia widoczne Jl!Z z daleka.
a nie działał i.aden. Już nawet przebolałem chwilową przykrość, że nie mogę zadzwonić - przyj~mno~ b;r.ła .większa.
że tam także nie potrafią okiełznać sw01ch milus1nskich.
(Ponieważ to ostatnie może wyglądać na przyty!' do zacnej
łódzkiej poczty, którą wypada nam sza?ować juz chf!Ćby ze
wzg:ędu na jej wiek, a do ti!go parę dm temu był Dzień Łą­
cznościowca taka zaś uroczysta okazja wyklucza wszelką krytykę - odbiegnę nie<".(• od tematu, by poinformować, że ł6d:r.·
ka poczła ma na usługach siły nadprzyrodzoą.e. Był~ tak: jeden z moich kolegów - dajmy na to, że nazywa się on Kazimierz. Kwiatkowski, a mieszka w Łodzi przy ul. Brroro'W"'
skiego - wydrukował coś w prasie ~tołeczMj;
t~mtejsza
kasjerka wysyłając mu honorarium, była z pewnością przekonana 'tż tak go w udzi znają, że wystarczy jak .n11; przekazie Poda imię, nazwisko i miasto, w ?odatku pomyliła na·
zwisko adresata z nazwiskiem patrona ulicy; I oto - słuchaj­
c-ie, słuchajcie! - przekaz zaadrei;owany „Kazimiera Brsozo~­
skł - t.Mź" dotarł do właściwej osoby! Ja cofam wszystkie
sęki jak rzekł Eeniek do Kuby. - Cofam wszystko, co
kiedykolwiek powiedz:ałem o poczcie n~eprzyjemne~o!. No, może .i; wyjątkiem tego o kolejkach do ok!enek na poczcie-.)·
racając do tematu przyjemności, chciałbym jeszc~e
dodać. że lcs bywa cza.sem
okr~tny i. raptowrue
zmieniając sytuację, pozbawia nas niewą~phwego, ~a­
wałoby się sukcesu. Pewnego razu ~wied~lem n~e­
duże rniaste<>zko mniej więcej dwa tysiące . k1lometr~w
stąd. Mój przewodnik. kiedyś~y już byli. c.okolwiek
znużeni, zaprowadził mnie pod wieczór ~o nueJSCowego
klubu esperantvstów. Sam jest jedną ze znaczniejszych postac:i
klubu, a teraz' przedstawia kolegom gościa z dalekiej Polski,
• której pochodzi rvwnlei twórca nowego ,języka .- Zamenh~~
z punktu przyjęto mnie bardzo serdecznie. Musiałem dowie
dzieć się ile prowadzą kursów, jak przygotowują się. do kolejnego k:mgresu, wymieniliśmy znaczki i adr~?'· obiecałem,
że przekażę p:.zdrowienia esper~nty~tom z Łod~1 l zachęcę ich
do nawiązania kontaktów, zdaJe się nawet, ze przyrzekłe~
nauczyć się esperanto - oo było już łgarstwem, bo nigdy nie
miałem takiego zamiaru, powiedziałem to jednak dla podtrzyma.1ia atmosfery spotkania.
.
T)'m::zasem schodzili się nowi dzUlla~ze k~ubu - dyrektor
czegoś tam, księgowy. aptekarz - pojawiały się nowe tematy a
ta byłem nieustannie bohaterem wieczoru. I n:agle jak strza~. z?'At
węgła. padło ni to pytanie, ni to stwierdzenie: - Oczyw111cle,
w Białymstoku pan był •.•? - Odpowiedziałem bez namysłu:
Może to dziwne, bo znam wszystkie większe miasta w Potsee,
ale w Białymstoku akufał nie byłem nigdy,
.
Zaległa grobowa cisu.. można było usłyszeć brzęczenie :muchy
na Jzybie. r dopiero wtedy zdałem sobie sprawę z koszmarn~­
go błędu: w Białymstoku urodził się przecil!ł Zamenhof! N.u:
się już jednak nie dało zmienić. Czar prysł. Patrzyłem
na
tężejące twarze i czulem jak temperatura opada. opada C)()raz
niżE;j.
· ł~
I
mł
PowiedziałP.m, że '{la mnie już czas l ~w1a~c • ę czy
tam, w co i tak nie uwic-rZ01110 zacząłem się zegnac:.
.
O~o I cała przyjemność uciekła sprzed nosa. Widocznie nie
sztuka nękać biedny personel ubogiego „Hermesa". tym samym!
opracowanym już na najbliższe dziesięciolecie pytaniem o wkładki
do butów - sztuka
wykazać się ref~eks~m. To ~e
przyjemność. Niby drobna. lecz by po n~ a1ęgnąć - llll.e zaw
sze to takie proste.
z9łldre
W
jes:
nan IZEUWJCBI
Chemia, pracująca na usługi branży
koszulowej, nie może tu sobie jakoś pora.;
dzil-, choć dzięki eksportowym interesom
„Wólczanki" materiału do badań nie brakuje. Nie można więc wyprodukować proszków
do klejP.n!a wkładów. nie można dać baweł­
nie barwników nie zmieniających po praniu odcienia, nie m„żna dać apretur itp.
drobiazgów, Zakład, oczywiście, we właąnym,
Korespondencja
własna
. . .
Powi&dzieliśmy
z Gdyni
z ponad 4 mln koszul n.a trzeci kwartał, zamiast jednego miliona uszyją pół miliona
koszul safari.
Korekta była potrzebna. bowiem w czasie,
gdy uszyje się jedną koszulę safari można
uszyć dwie zwyk~e. Potrzeba na nią także
"':'ię.~ej . niż na zwykłą materiału, .1ici. guz1kow itp. Pomysł został przyjęty. plan skorygowano, koszule się szyje . znaczne partie
już dawne trafiły do sklepów. I co? I nici
W sklepacJl nic się nie zmieniło, klient róż·
nicy nie zauważył. Jak bowiem miał za·
uważyć . gdy była to kropelka w morzu potrzeb poszukującego ncnvośc! klienta?
Nie zmieniło sytuacji także I to. że w śla•
dy „W6lczanki" poszedł nieśmiało gnieźn:eń­
ski „Polanex". Jak było 400 mcd::ych ko·
szul na miesiąc, tak zostało. Kierownicy
małych zakładów powiedzieli SÓbie: takie
giganty to mają możliwość manewru. Jak
zawala na jednym, ·drugim nade,mią. A po·
za tym. szyć po staremu taniej łatwiej, nie
trz„ba śię martwić o wsady, nici. zatrzaski
1 !nne ~udeńka. A zbyt jak . był. tak bę­
dzie. Wiadomo, koozula na grzbiet rzecz konieczna i w końcu gdzieś tam jakiś tam
klient ją kupi.
•
•
Na pewno można I tak. N a pewno także
jedna jaskółka wiosny nie ur:zyni. Nieśmiałe
próby dania przykładu przez jeden czy drugi zakład n·ie zmienią sytuacji w ogól~ jeśli
nie zmieni jej samo kierownictwo .f'esortu.
Rozsądne ustawienie produkcji różnych za•
kładów. szybsze przenoszenie do
praktyki
osiągni~ technicznych. a zwłaszcz::i do nie·
wielkich -zakładów spółdzielczych . może dać
efekt. Zgodzić się bowiPm można ze stwierdzen'em ŻP nasze rodzime wkłady do kołnie­
rzyków na które tak bardzo tu narzekamy,
w n;czym już nie przypom!nają wkłarlów,
jakie były w użyciu dwa lata temu. Ale
przyznać też trzeba. że inni też nie stoją
w miejscu. I to. czym tak się ~ieszymy , w
niczym już nie przypomina tego, co używ11- .
ne jest gdzie lndziei. Dyst~ns zatem nie
zmienił się. Zmieniły się natomiast wymagania klieuta.
I to jest właśnie element, z którym prze·
mysł liczyć się musi. Skoro powiedziało się
„A"„. Skoro pokazaliśmy klientowi. w jakich koszulach można chodzić - nie dziwmy
się ie będzie wybrzydzał i szukał tęgo, co
1
'módnę, dobre, prak.tyczne.
Jeśli spełnhr się te ·wnrunkl;" lilie!i'[' może
wiele wybaczyć. Pogodzi się nawet z tym,
że pomars7czył się kołnierzyk
modnej koszuli. Ale pogodzi się tylko razi Gdy rzecz
się powtćrzy. będzie się czuł „nabity w butelkę", A tego może już nie
przebaczr.ć.
Skoro bowiem nauczyliście nas, panowie,
próżności . nie dziwcie się, że nie jest nam
obojętne co mamy na szyi -- kołnierzyk, czy
chomąto!
LESZE~
RUnNICKI
z
a
/
'\
Tymczasem zasłużony w· wielu
rejsach motorowi ee
„Mazowsze",
Apetyty na podr6ie morskie, zgłaszane przez szczury lądowe obojga pici,
liczy
Już sobie 23 lata,
marzy
wzrosłr ostatnia w takim tempie, ł• zaspolcajenle patrz•~ Polak6w • w •a•
o emerytunze I coraz mniej ódoowiada współczesnym
potrzebom
kresie turrstrkl morski•! stało •I• pawainym problemem, na kt6ry trzeba zna•
turystyki
morskiej. Rzecz jasna,
leił lekarstwo 1kulecznleJsze od
dziesięciu w akall Beauforta",
kolejki na „Mazowsze" ustawiają
się nadal. Statek pływa z kompleWleU e urokach morza ro111szla
juł uerolio pe radach zakladowrch
tami pasażerów, ale przewiduje się,
że trzeba go będzie wycofać z eks[,,zamlaat wycieczki do Placka chcemr plrnął „Mmmzem" do KopenhaploałacJI Już
roku 1981,
1111"), sml>blllzowala do arna I odp-leyleJ relclamr biura poclr6:łr, •
Również flagowy
statek naszej
tloty pasażerskiej tJ;/s ,,Stefan · Batrmczasem."
tory", włączający się okresowo w
obsługę ruchu turystyozneg>o,
zakończy swoJI\ ,służbę w roku 1982.
producenta następeów
Wieściom tym wychodzą
naiprze- 2 pasażersk.ich riatk6w turystycz- przyszlego
„Maz~".
clw dane z komputerów oraz In- nych.
styt•1tiu Morskiego, w&kaz.ujące na
Dotychezasowe
d~wiadcze:nia · Projekt wstępny nowego statku
opracowało
1uz
da:lszy I jeszcze szybszy ~ Stoczni Szczecińslldej im. Warskie- wycieczkowego
Biuro
Projektowo-Konstrukcyjne
wspomnianej stoczatl.
prezentując
jego szczegóły dz!ennikarzio<m zgro.
madronym na pokładzie rn/s „MaZ<YW'Bze".
Z zapowiedzi tych wynika, te
oowa jecl.no.stka, na k.tórej spędzać
będziemy •1rlioipy z Neptunem,
to
statek. który „reprezentować bę·
dzle najwyższy poziom światowy
w rodzinie „wycieczkowców". Ten
dwuśruboWy motorowiec z czterema poklaiclami I czterokcndygnacyJną
nadbudówką
przeznaczony
zostanie do rejsów PO morzach:
Baltyoklm. Półnoonym, Sródziemnyrn, i Cm.mym oraz w rejonie
Zachodniej Afryki.
Statek o pojemności 11 tys. BRT
mieć
będzie ponad
138 metrów
długo.ści. 19.4
m szerokości oraz
zanurzenie maksymalne 5,7 m. Ta
wielk-OŚć i nośność statku zapewnią dobre warunki i:>Odiróży 600 pasażerom. · O
komforcie
statku
świadczy m .Ln. fakt: te wszystkie
ka.bi·ny (w . tym 150 - 3-osobowych
I 74 - 2-osobowe) wY'PQsarone :zostaną w ła7.ienki z natryskami. a
łączna !)OW!erzchnia kabin sięgać
.będzie 2 tys, m kw. Sz·czególnie
duix> miejsca przeznaczono na pomieszczenia rekreacyjne I t'O'Z?'YW·
zainteresowania P~laików turySty-1 go w budowie statków szkolnych kowe dla pasad:erów. Na statku
ką m<>rską, a co za tym Idzie oraz promów pasażerskich wskazu- z.n.a.Idzie się więc saiton damsingof'-tdeClaoió · biWOWJ fe •f'.P~eł jlł na tę wWnle .wczn.ią. iako wr, w.Ln.i.amia, bar-bistro, piwny
„...
•I•
"'°
'
oraz ooctail-bar, a po11Jadto 2 kawiarnie, sklepy, sala kinowa na
160 ooób. p0klady plażowe o pawierzchni 1200 m kw i zespól basenów o powierzchni 275 m kw.
W trosce o dobre samopoczucie
statek wYP<J58WnY zostanie w stabillzatory łagodzące
kolY1Sanie sta•tku. co przycif1gnie
zapewne na jego
pokłady także
tych, którym organizm nie pozwala nawet na zbyt dlu.gie podróże
kajakiem„.
Ja.kl() ciek.a'W'OOtkę warto dodać,
że silniki statku, wyprodukowano
w ZPM „Zgoda" w Swi~tochłowl­
cach, mleć będ;\ moc-. 352 małych „Fiatów".
pasażerów
Zgodnie z zało żeniami, statek
ma być eksploatowa·nY przez 330
dni w roku . Rejsy trwać będą od
kilku do kilk-lnastu dni. zaś ich
ceny mają być niższp od cen wycieczek orl!'anioowanycb przez .,Orbis" na statkach radzieckich oras
od poziomu cen na „Stefanie Batorym".
Armatorem statku zootanle „że­
gluga Gdań.ska". k:u której kierować się będą mairzenia i zamówienia na przyszłe wvcieczki następcą
„Mazowma". np. na tras!e Gdynia
- Kopenhaga - Rotterdam - Lizbona - Las Palmas - Malaga Ne.arpol - RLjeka.
W WY"padk:u takiego 19-<iniowego
rejsu zapewne nie oo rzeczy bę­
dzie wciągnięcie w orbitę marzeń
także i „toto-lotka", choć w p.r zy.
pa<lku rejSÓW krótszych - 6 Czy I
9-dniowych wvsta·rczvć
mogą
także oszczędności poczyn ione kooztem „Klubowych" lub ,,żytn:ej" z
k!OtSkiem.„
I z tą \Yłaśnie myślą warto ,fuł
od dzisiaj wznGs!ć toasty wyłącz­
nie .,ZA TYCH CO NA l\IORZU!„
ZDZISLAW SZOZEPANlAK
l)ZJENNIK POPULARNY nr 241 (9122) I
,.,
początkach października z k.rążącą już
ponad rok wokół Ziemi stacją orbitalną „Salut 6" połączył się kole.iny
W
towarowy statek transportowy „Progress 4". Rejsy tej kosmicznej cięża­
rl-wki nabierają już rytmu. Prztpemnijmy, że „Prugress 1'', który zapoczątkvwał dostawy z Ziemi
dla pracujących na
orbicie kosmonautów - Jurija Romanienki i Georgija G~·;czki, wystartował 20 stycznia br.. „Progress 2 połączył się z „Salutem 6" 9 lipca stację orbitalną z:imieszkiwała wówczas jej obecna
załoga: Władimir Kowalonok i Ale~ander Iwanc~enkcw, zaś „P~ogrE<Ss 3" 10 sietpnia.
5 lat na orbicie
„Progress', będący modyfikacją statku „Sojuz",
wyposażony zwłaszcza w skomplikowany system do
przetaczania w nieważkości ciekłego paliwa do silników„ stacji orbitalnej, pełni we współpracy z „sa-
lutem ważną rolę. Dostarcza on około 1300 ka ła­
dunków i około 1000 kg wspomnianego paliwa.
Regularne dostawy paliwa i części zamiennych
umożliwiają przedłużenie okresil eksploatacji sta~
cji orbitalnej. $wieża ŻyWność i przedmioty użyt­
ku osobistego umożJiwiają dłuższą pracę kosmona utom.
Na skutek mikro.grawitacji I oi:>0ru aerodyna•
micznego ze strony bardzo rozrzedzonej, ale ·jednak obecnej atmosfery. stacja orbitalna powoli,
ale nieustannie opada. Uruchamiając jej silniki,
można podnieść wsokość orbity, ale i:>0trzebne jest
do tego paliwo, którego zapas jest ograniczony.
Dysponując świeżymi jego dostawami. można dokonywać tego tyle razy, ile wytrzymają dysze sifnika głównego „Saluta". Qpera{!ję taką przeprowadza się np. każdorazowo przed przybyciem kolejnej załogi. Podczas takiego manewru, dokona-
nego pr;ed przybyciem „Sojuza 30" z Piotren;i Klimukiem i Mirosławem He.rmasz(cwskim, wysok<llić
orbity „Saluta 6" podnicsicno o 10 J.:m.
ników Centrum Kierowania Lotem, Gwiezdnego
kosmodromu Bajkonur. Drobiazgi
chwil raidości, są dowodem sero tych, co w kosmosie ...
Th.."'Starezo.no około 50 kg pożywienia. Uwzględ­
niając wZl!llożony apetyt kosmonautów na mięso,
który pojawił się w końcowPj fazie długotrwałe­
go lotu, oprócz zwyik!ych racji żyv1·.noociowych. dodano pr7.ygotowane w porcjach na ieden kęs {p0dobnie. jak spcżywany przez kosmonautów chleb):
parów'ki.. ozórwo!ow~-. kieŁba:;:ę ,,amatorską", a tak•..':e
Mia~tcczka oraz
te pnys1par:zaiją
dc.'Cznej pamięci
Zdaniem jednego z konstruktorów radzieckii:h
stacji orbitalnych - prof. Konstantego FieoM:stowa, dzięki dcstawcm za pomocą statków typu
„Progress", resurs techniczny „Sal uta 6" może
osiągnąć nawet 5 kt. Okres ten m9że być wypeł­
niony pracą kolejnych załó;i w spcsób znacznie
intensywniejszy, niż . w p,·zypadku poprzednich
„Salutów". Dzięki '\łydłużeniu czasu p:·acy apa·ra-
Salut
tury oraz pobytu kcsmonautów na pekładzie, przyniesie to powai.ne obniżenie kcsztów badań, prowadzonych na stacji orbitalnej.
Uzupełnienie
porcje liofilizowanej wołvwiny. Dla zwiększenia
zawa-rtego w organizmach kosmonautów potasu, regulującego gosJ>Odarkę wodną,
wzesłano
liofilizowany twarói:e: z· żurawinami i o:·ze<:hami
oraz świeże mleko. zaś na deser - smaczny radziecki przecier - żurawinę z cukrem, owoce,
„d.ropsy" i dwie duże paczki cukierków.
ilości
diety
Po powrocie W. Bykowskiego i S. Jaehna z „Saluta 6", spytano_ ich, co przesłać „Fotonom"? Goś­
cie załogi głównej c<lparli: „pocztę, cebulę, czosnek
i więcej mięsa".
Wśród · poczty znalazły się listy od najbliższych
I gazety - m. in. specjalny numer popularnego
dziennika „Izwiestia". w którym wszystkie artykuły kończą się zwrotem: „a resztę przeczytacie
po powrocie" (podobny numer specjalny dziennikarze z „Izwiestii" przygotowali również na start
„Sojuza 30"). Zgodnie z t.radycia. w pojQmnikach
umieszczono niesPOdzianki. przesłane przez pracow-
Odzież
i muzyka
Podczas rekordowo długotrwałej pracy w stacji
orbitalnej, obejmujif':ej również wyjście w kosmos,
powstały problemy, z jakimi dotychczas w trakcie
lotu załogowego jeszcze się nie zetknięto. Kosmiczna odzież i obuwie zniszczyły się. Popękały np.
od intensywnego użvwania kauczukowe pasy
w ubiorach pokładowych typu •. Pingwin".
Pasy
te wszyte są w ten sposób. że zginają -ciało ko-
smonauty. Po to. aby móc się wyprostować, musi
on dokonywać wysiłku, co pe>maga mu zachować
kondycję fizyczną. „Progress 4" dostarczył więc
nowe ubl'ania. świeża bieliznę. wkłady do śpiwo­
rów, skarpety, pantofle oraz ..• tutraane buty. Te
ostatnie okazały się potrzebne. panieważ na tkutek przemieszczenia krwi w nieważkości do górnych partii organizmu, koomonauci uskarżali się,
że chłodno im w nogi.
·
Wśród przesyłek znalazły się elektryczne
maszynki do golenia marki „Ag id el". nowy magnet~fon z dużą ilością nowych nagrań, co pczwoli
wzbogacić repertuar pokładowego
„centrum rozrywkowego". a także świeżv zapas błon fotograficznych i filmowych do znajduiących sie na pokł.adzie dziewięciu różnorodnych kamer.
Dostarczono też nowe próbki materiałów do przetopienia
w piecach elekti:ycznych „Spław 01" i .. Kristałł",
narzędzia do przeprowadzania napraw. aparaturę
oraz świeże wkłady do chemicznych filtrów systemu regeneracji oowietrza.
Ckzekiwany transport z Ziemi przybył nad ranem - piętnaście sekund po godzinie czwartej
obowiązującego na „Salucie"
czasu moskiewskiego. Naruszyło to rozkład zajęć załoi:e:i. która obserwowała zbliżenie i połączenie „Progressa 4"
ze
stacją orbitalną i meldowała Ośrodkowi Kierowania Lotem .o przebiegu tych skomplikowanych
i odpowiedzialnych manewrów. Rozładowanie kosmicznej ciężarówki zajmie wiele dni, ale taki oł)owiązek, to przyjemność oświadczył W. Kowalonok dyżurującemu tradycyjnie w kluczowych
chwilach głównemu operatorowi łączności - Waleremu Rożdziestwieńskiemu.
.,Progress-4" połączył się z ,,Salutem 6" w nocy
z 5 na 6 października. Przypomnijmy, że każdora­
zowy rejs statku towarowego pczwala przedłużyć
pracę dwuosobowej załogi •. Saluta" o miesiąc.
MARIUSZ KUKLIRSKI
WfflJ!!!Jf!ll/l!{!/(lfli I onchvliouia - nauka i hobbv
I.
wielkiej ryby na południowych FiOszczędza.nie energii nie
jes~ \ !ującą wars~wą lodu przyKrywaj- I ni<m i ruszani"m z miejs:ia zw:ęk-1'
Wywodzący się od greckiego słowa „konchion" - muszla,
lipinach.
problemem, wobzc jakiego
s~oi my. wszystkie przechowywane
w sza zużycie paliwa
nawet 0 100
dział nauk zoologicznych, zajmujący sii: badaniami i systematylko ~Iska gospodar1:ta . . W. wie- lodow~e. płyny. Znakomita pomocą proc. Zwłaszcza posiadacze małoliI
tycznym uszeregowaniem różnych gatunków konch mięczaków,
lu k~aJach, w tym row_mez.
<:d dla sili:tik'!- naszej, lodówki będzie trażowych samochodów 0 małym J
•
znany jest od starożytności. Klasyfikacji: muszli zapoczątkował
Pclsk_i b_<>ga~~ych, podeJmUJe się rozmrazame potraw wyjętych
z 1; przyśpieszeTJ.iu
powinni
zasady ,
ju:i: myśliciel i uczony, filozof grecki - Arystoteles, ·zaś kow teJ dziedzmie rozlegli! programy zamrażalnika nie na stole kuchen- płynl).ej jazdy stosować
również i
lekcjonowanie łych pii:knych darów morza znane było od cza·
Różnorodne badania w tej dziedzi- nym _lecz na niższych półkach Io- 'przy wyprzedzaniu. Nie ruszajmy I
sów wielkich podróży I kolonializmu XVII i XVIII wieku.
nie prowadzi się w Stanach Zje- dówki. Zamrożony
na „kamień" gwałtownie do przodu tuż zza wy- ! _
--=--dnocznoych.
kurczak, wyłożony tam w;eczorem, przedzane~o pojndu. Może
nam . M
r k' 1 t zewnętrzny rzęcia muszla wwiększa się i po1
JAK OSZCZĘDZAO ENERGIĘ w rano !_ub po południu hędzie nada- zabraknąć rezerwy mocy, z
całą
usz a, CZY i sz ie e
zez na- grubia
GOSPODARSTWIE
DO~OWYM? wal się już do gotowania czy pie- pewnością odbije się to - i to zna- mięczaków, wytwarzanv pr tułów
Jedn~m ze znanych kolckcjoneOto rady zaczerpnięte ze specjał- czenia. Korzyści z takbgo wyko- cznie - na - na zużyciu paliwa. bło;'lek . pła.s-~cz~. okr~a ·e cal- rów-amatorów muSzli
jest brytyj- 1
nie wydawanego. biuletynu Mini- rzy~tan.ia zamrożonych a!·tykułów Pozwólmy pojazdowi, który chce-1 zwie_r~ęcia,Znbie~iedy kry~c ;azwy-1 ski badacz i etnograf
- Antoine I
sterstwa Energii USA:
spozywczych
są
podw6jne _ my wyprzedzać, odjechać 100-200 kowicie.
u owana. l
.
.
.
_ Nigdy nie gotujmy wody w mniejsze zużycie prądu i dłu7.sze m. Nabierzmy na tym
dyst::w.sie czaj z. t~zech ,warstw. zew~ętrzneJ, Maness. Terenem jego poszuk1wan
garnku bez pokrywki. Szybko pa- · ill·ywanie lodówki, której silnik płynnie prędkości, wyp!'7.edzajmy konchiołmo~eJ,
środk<J1WeJt tzj. są liczne wysepki Seszele - byłej
rując traci ona wiele ciepła. GCJ- j włącza się wówczas rzadziej.
i ..z najazdu". Bezpieczniej i taniej. porcelano~eJ lub pfyzma YC~f'.; brytyjskiej kolonii w zachodniej Czy w przypadku
tuje się dłużej, niż pod przykryCzy w przedpokoju,
zwłaszcza , Sprawdzajmy ciśnienie w oponach utworzone) z ~ęg anu wa .; cz ści Oceanu Ind "skie
Porówi:>0wstania
ciem lub w czajniku. Zużywamy tam gdzie nie m'l lustra, naprawdę 'przynajmniej raz w miesiącu. Za- oraz
wewnętr_z~eJ. tz_w. r;iaci Y
ę
.
..
Yl
g.0 •
. zmian nowotwon,wych, dalszy prowówcWi ·Wi~ -gaz!l lnb c.>le1o:1ir)l"' !µ>0trncbn.a.• jest ·aarów1'łt to0-wato4 I stna:iówmy się
z•mm
włąCZY:'1Y J>e.Fłpwej !"ówru.e:1; wapienne1. lee:, nnvanie roznych gatu.nkpw mui;zli ces chornby jest nieodwołalny? Nie
czności.
wa? Z pewnQŚcią nie. P.~y okazji \ogrzewanie
może lepiej załoz ·ć posiadającej st,ruktµre ~laszkowa pozwoliło na oodważenie wiel.u do- kst to ca>).{ow!:'lt> pewne. . Jeśli robimy zapiekanki lub np. nsjyli~zego remo_i;tu . mieszka~ia sweter.
tą. Równolegle ze vn:ros em zwie- i tychczasowych teorii konchyliolo- t~:~~~~a sp~cja!f;ci, d~~'!:~n~ka~~~
I
I
I.
Czy zmiany
I nowof wo ro we
I
I
zawsze oznaczają
i
chorobę?
I
I
I
I
r~~ze~~zy~~~c~ak:~m~~~a{~: ż~~ I~~j~~;Jz~ia~r:~ ,;:~:::.lt~~lo~ak~~~ I
roodpornego szkła,
a
r•.ie
trady- , fi~. t~m. któr;r
gic~~ych.
ŚWiatlo 60-tki
~:~e~f~~~yti~~i~~r;e~~ż~=i·wI~~ I~~~rUJe oś~etle~~~ ~~:~;kt~~~:' l'!vl!"v·
os·kP""11zedłuz·atrwalos_c_ owocu-w ::~hł~e M:~sso;;~p:a ~;~:~~: ~i.oc?s~o :;:~~~:ii:o!l:c~!~afit':~:
czas osiągnać w temoeraturze mz- n.ę tylko o.szczędza prąd ale stwa- ·
Możemy
też rza także w mieszkaniu miły in- 1•.
Szel. o 25 sf.~pn·i.
~
wcześniej
wyłączyć
piekamilt. tY?l?Y nastrój. Ocz;rwi.śc:if.' musimy
Zwłaszcza w naczyniu kamionko-1 lniec 100-w~to~ą zarcwkę
przy
wym. utrzymującym długo ciepło,. stole .luJ:> bmr.it.1:1 do pracy
czy , i 1
potrawa „dojdzie'' sama. Wcześniej- / cdrab:an1a lekcJi. A może
wy-1 !
sze wyłączame źródła ciepła zal~- I starczy 75--watowa z wyczyszczo111: 1'1
ca się zwłaszcza przy korzystaruu I nym wnętrzem lampy?
, i•'! ,;
z kuchenak elektrycznych. l'vlasywI i(, Ili
ne, żelazne płytki utrzymają cieNIE URZ.!\DZAJMY PRANIA I j
pło kilkanaście minut po wyłącze- SPRZĄTANIA {z odkurzaczem) W 1
1·
niu prądu. Można je wykorzystać PI;"\TKOWY WIECZ~~· Są. to go- j
do dogoto":'ania lub dopi~c~enia po- dZJ.ny szczytu. P:zełozmy Je
na ! 1 j
1;.
trawy - oez obawy, ze się przy- wczesne po~~me w s<>botę
lub
pali.
ranek
rued~~lę.
.
1
1
1
.
.
. 1 PrasuJąc odziez zaczynaJmy
od
111
Nie otwie·r~j~y pie~armka, z~- koszuli lub bluzki wymagającej .
by p~zekonac się w Jakli'~ stanie 'niskiej tem'(>eratury. Wełniąne sp<>- i
i I
j:St ciasto. lub ~1eczyste. Nauczmy i dnie lub lniany obrus zostawmy ; I!
s1ę ~łu!!iiwać się w tym celu ze- ' na koniec. Wykorzystamy w
ten 1 ·11
g?rkieT? i .termometrem, zaś przy sposób czas
i ele!ctrrczność po- f
pieczeniu c~asta - stosowany!11.
tr~eb0:e do ~zgrzarua zelazka .. Pa· 1
I
n<>W?Czesny~h kuc_henka~h
osw!e
m;ętaJmy, ze schnąca w łazience
tle_mem wnęt~za pieJ_tarm~a. Otw1~- kosz.ula pod. wpływem pary i wił-
I IHPill!
!jl!lll
·li!
I
!'i!
lIi '
I
i
V:
I
!
l
I
V:
~:J~~af~jetr~~~yt:~~~
fe ~!C~fi~~~~~ ~aj:n;·o~~Je
g~:owS:~·yc~~~~
nam pra~ę w !tuchm •. Pam1ęt~Jm!:
demu. Płomyki kontrolne zużyże
w
pie~arn!ku mozna
jednocześnie
umieścic
kilka potraw.
Zródłem cszczędności energii moze być umiejętne posługiwanie się
lodówką. Należy ją jak najrzadziej otwierać i zastanowić się co
chcemy wyjąć, zanim
do
nkj
z.ajrzymy. p 0 to, aby zamrażalnik
nie pokrywał się zbyt prędko izo-
i:
wają do 1/3 tej ilości gazu, jakiej
~dani;a a~atomo- ~~~:~?:1~6~wo:~o~~ro:i:c~ani~
I tak,
i:>0ro-:vnawcze cześc~ m.ękki~h PO- zapcb1egauia samej chorobie. Gdy-
li
•
w Skierniewickim Instytucie Sadowmctwa _opr~cowano nową metodę przedłużania trwałości owoców, m. in •. Jabłek. Owoce te przechowy-wane w chłodniach. ulegają bowiem z .czasem
różnego rodzaju zmianom, zmniejszającym _.ich wartośc. Poza
ubytkami. spowodowanymi utratą wody. duze szkody oowstają
wskutek choroby pochodzenia grzyboweiio.
Nowa metoda polega na powlekaniu skórek, np. jabłek,
emulsią woskową. zupełnie nieszkodliwą dla zd.rowia. Warto
dodać· że owoce same wytwarzają cienką warstwę substancji
wosk;wej w postaci nalotu, _która. jednak w _długim 6-7-miesięcznym przechowywaniu, Jest mewystarcza1ąca.
Jak wykazały doświadczenia, s·tosowa:nie opylenia substancją
woskową, zmniejszyło straty od 20 do 55 proc, w zależności
od odmiany i temperatury przechowywania. Ponadto wosk
wpłynąłby na opóźnianie dojrzewania owoców i zmniejszanie
ich gnicia, co odgrywa zasadniczą rolę w przedłużaniu okresu
przechowvwania.
Stosowanie nowoczesnych preparatów chemicznych wymaga
od sadownika wysokiej kultou.ry uprawy, ochrony, zbioru o.raz
transportu owoców.
,
pięknych
iedużych
m·
k·
. • bn „ . .
A
h ięczał ow
,; moria ze ra • ZYJącyc na awi. cach piaskowych i skałach u wybrzeży australijskich nigdy dotąd
·
· tal
N
·
1 · '
me . za:' a zna ezion~ w
owe~
1 Gwmei, czy Indonez]i. To z kolei
rodzi przypuszczenia. że mięczaki
te rozwinęły się już po oddzieleniu Australii od kontynentu azi·a-
I
tyckiego.
Podczas niedawno zorganizowanej Wyprawy, Manessowi udał~
się znaleźć na głębokości około
100 metrów niezwykle rzadki gatunek afrykańskiej muszli „Cypraea Broderi.pii", osiągającej największą wartość rynkową. Podobnie rzadkim okaze-m jest delikatnie
sklepiona „Cassis Fimbris", istnlejąca wyłącznie
w wodach Wysp
Seszelskich.
hamowaniu, a nawet likwidacji. nie
czyniąc większych szkód w or2aniźmie. przyniosłoby to wielkie ko-
rzyści l~cznictwu.
Niektóre badania dowodzą.
że
rak rozwija się etapowo i że możliwa jest w peszczególnych fazach
skuteczna ingerencja.
Pierwszy okres - to faza wstęp..
nego rozwoju, oowodująca zmiany
na poziomie komórkowym. Druga
faza - to pobudzenie orocesu nowotworowego i trzecia - rozmnażanie się komórek nowotworowych.
Istnieje wiele czynników. przyczyniajiicych się do powstawania
zmian ncwotworowych, posądza się
o to wirusy, środki chemiczne.
energię promieniotwórczą. Odkrycie struktury DNA sugeruje jeszcze jeden pogląd. a mianowicie
„dyktowanie"
pewnych
zmian
w sensie niejako instrukcji genetycz.nych. mogacych wpłvwać na
Bad an,. a dz·1ałoszvn-sk1·ch ·1 as k., u- M~!°~:i1u;~1e~~~i!, ~zu:~:i!fć inw:~l~l? Ptl~~ce:!ril.o~do:~~j~~e:~~
potrzebujemy do gotowania lub kąpieli.
'
RADY DLA KIEROWCÓW: pamiętajmy, że przy
zwię~zeniu
prędkości z 80 do 100-110 kilometrów na godzinę z.użycie
paliwa
może wzrosnąć o 30-50 proc. „Kawalerska" jazd.a z: ostrym hamowa-
.
Geolodzy li Uniwersytetu Warszawskiego 11rowadza badania
w rejonie Działoszyna•. Występują tu stare jaskinie
o bardzo interesującej budowie. W wielu li nich przetrwały
w warstwie osadów szczątki llWierzat se schyłku trzeciorzędu
i początków czwartorzędu. Badania ja.skiń dostarczają też cennych materiałów, umożliwiających odtworzenie hi_storii i. ewolucji klimatu
• (woj. sieradzkie)
Jaskiń
do tej pory tzw. „złotej muszli", netyczne mogą mieć wpływ na
ongiś uźvwanej jako środek Pła!- dalsze lcsy raka. znajdującego się
niczy i noszonej w naszyjnikach w fazie wstępnej. '!'utaj. niejako
wodzów plemion na wyspach Fidżi, \ zapada decyzja - czy nastąpi jego
jak również tzw. „Leucodon". bia- rozwój, czy zatrzymanie prQcesu. łej bairwy muszli, której pierwsze warunkuiące, czy choroba
będzie
okazy przywiezione zostały do się rozwijać, czy ulegnie
likwiLondynu :na ]'.)OCzątku XIX w. Jed- dacji, czy też nastapi atak własnena z tego gatunku muszli małe- go systemu immun(}l:giczno-obrcnziona została w 1970 r. w żołądku
nego.
111111111111~1111111n11~111111n11111111nn11111111nn1m11111111mmm11111mm11nn1~111111nm111n11111n111111111111111111111u111mmrm1111111m1rnmnrnm11111111111111111111111111111111111111111ł111111111i!1~11111111111111111r!111
'#W A frll l
\Viększość ludów afrykańskich, podobnie jak ich
przodkowie, szczególnym zaufaniem darzy trad;rcyjae ml'tody leczenia przekazywane z pokolenia
na pokolenie. W Afryce zachodniej, np. w Beninie i Ghanie, ponad 80 proc. ludności zasięga porad u różnych uzdrowicieli i zielarzy, którzy w leczeniu charób stosują rośliny i minerały z!'ajd~­
jąl'• się na miejscu, a otoczone często
taJemnicirością,
-Również w wielu Innych krajach Afryki, zwłasz•
ma na wsi, stosowaµe są tradycyjne metody leczenia, władze zaś popierają tę formę medycyny,
m. in. ze względu na jej niski koszt. Z inicjatywy rządu Beninu oraz Fundacji im. 1''riedriecha
Neumann.a ostatnio odbył się „Tydzień MedycY!1Y
J,udowd". Wzicło w nim udział kilkuset u1draw1aczy, homeopatów i akuszerek przybyłyl'h do Co' tonou z Ghany, Górnej Wolty oraz Togo. Celem
tego Sp(ltkania była wymi:tnR doświadczeń łr,!ld~­
cyjnej mt"dycyny ludowej. Zebrani j~dnomysln!e
wyrazili poparcie dla projektu wykorzystama
osiągni~ć medvC'yny ludowej i naukowej w cel~
lepszego współdziałania i niesienia wydatniejszeJ
pomocy najbardziej potrzebującym. Nieodzownym
warunkiPm tej współpracy powinno byó j~dnak
„absolutne pnszanowanie" osobowości lekarzy ludowvch oraz Ich metod leczenia, choćby najbudztej s91kujących dla medycyny współrzesnej.
ł
DZIENNIK PO!'!iLA~NY nr 24-1 (łl22)
'#ZJ)RłlWfAt2V(
Zgodnir. li nac.zelnym
hasłem „Tygodnia" „Farmakopea i medycyna tradycyjna w służbie
mas ludowych", zebrani uchwalili utworzenie- w
każdym z reprezentowanych krajów stowarzyszenia uzdrawiaczy i lekarzy ludowych. Jednocześnie
zalecono opracowanie systemu wynagrodzeń dla
tych; .którzy zgodzą się na ujawnienie „sekretów" swej wiedzy i jej szersze udostępnienie.
Zebrani wyrazili również życzenie, aby tradycyjne
leki roślinne i mineralne o wypróbowanym działaniu zostały wnikliwie przeanalizowane w sposób
naukowy i malazły szerokie zastosowanie w miejscowym lecznictwie.
Liczni lekan:e praktykujący w krajach „Czarnego Lądu" wyrażają przekonanie, źe w wielu dziedzinach medycyna tradycyjna dowiodła swej skutecz:nośc.i, ma na swym koncie liczne osiągnięcia.
Medycyna :za.chodnia, ich !daniem, powinna zapoznać się z recepturami stosowanymi od pokoleń
i zazdrośnie strzeżonymi przez afrykańskich uzdra,wiaczy.
Przedstawicielt' medycyny naukowej przyznali,
ie nie m(Sźna lekceważyć medycyny tradycyjnej,
która wykorzystuje najczęściej rośliny i składniki
mineralnP. Pomimo wielkiego• rozwoju przemysłu
farmaoeutyczl!t'go nadal stosuje się leki roślinne,
gdyz w wielu wypadkaclh związki chemiczne, nawet łzolowant' li roślin, nie mogą zastąpió aurow-
c6w roślinnych. ' Tym bardziej, ie w roślinach
oprócz substancji czynnych, występują związki potęiruJące ich · driała.nie lecznicze
oraz mikroehlmenty.
Tradycyjna afrykańska medycyna ludowa posługuje się fitoterapią opartą o stosowanie w stanach chorobowych roślin i innych naturalnycil
składników, zarówno w postaci wyciągów wodnych,
odwarów i naparów, jak i pigułek, okadzania oraz
maści do wcierania za pomocą metody ułatwiającej
penetrar.ję leku do tkanki i działanie na zasadzie
„dynamlczno-duchowej ".
·
Medycyna llachodnia - powiedział dr Messanvl
Johnson, psychlatra·tJSYchoanali tyk z uniwersyte•
tu w I.ome - opiera się na wiedzy nabytej, która
oferuje pewien zasób władzy. Medycyna tradycyjna llaś •arna w sobie stanowi władzę „wpisana w
~ychikę" i związana a pozuozumowymi ośrodka·
ml pomawcsyml, np. li intuicją.
WedłuJ· dr Johnsona, psychiatria medyryny tradycyjnl'j - stanowi domenę działania uprzywilejowaną, su osiągane rHultaty są
niejednokrotnie
bardslej ewidentne niż psychiatrii zachodniej,
zwłaszesa jeżeli chodzi o powiązanls chorobowe ze
środowiskiem naturalnym człowieka.
Opinia ta została szeroko potwierdzona przez
„uzdrawiaczy", według których większość przypadków chorób p1fc~tryCElych nadaje się do wyle·
czenia. Doskonałe i.ą wyniki m~dycyny ludowej
w terapii takich chorób jak np.: astma, epilepsja
ouz d;i:ze?teria. Jednak „lekarze" lud11wi są zazwyczaJ niezwykle skryci i rzadko kiedy ujawniają sekrety swej wiedzy. Wielu z nirh specjalizuje się w różnych odmi:mach chorób. I tak niejaki Tohounou Landry z miejscowości Grand' Popo
w Beninie słynie z leczenia pewnych form nowotworów, J'Od warunkiem jednak, aby choroba nie
była zad;lwnio~
Inny młody „uzdrowiciel" s Porto Novo wyzn:.1ł,
le swą wiedzę lekarską zawdzięcza ojcu i dziadkowi oraz prakty<'e. jaką odbył w okresie siedmiu lat
w Beninie i Nigerii. Posługuje się on najczę­
ściej kon:eniami różnych roślin, liśćmi
i korą
drzew oraz minerałami, substP.n~·j::mi pochodzący­
mi z org;1nizmów zwierząt.
Czy możliwa jest współpraca pomiędzy medycyną
współczes!nł i tradycyjną? Dla dr Johnsnna współ­
praca taka byłaby ze wszech miar poźądana i po·
zyteczna, niemniej dość trudna do realizacji. Chodzi
bowiem " to, aby oparta na silnych 'JIOdstawach
naukowych I logicznych medycyna współczesna nie
odrzucałs tego, co w medycynie tradycyjnej jest
wartościowe. W ten sposób mozn3 stworzyć wła­
ściwe warunki wzajemnej koegzystencji, mającej
na cela wspólne dobro, jakim jest zdrowie c-zło·
wieka.
<J 1:1:iUJ~ll'J1J:] :f~ ~ iH: Qf:·J:i l!D
SOJUSZ - nleczyllne
TATRY - „Charlie Brown 1 jego kompania" USA b.o. godz.
12, „Zagubione
dusze• wł. od
lat 18 godz. 10, 13.45, 1'1.45, DKF
godz. 19.t!i - seaDS zamknięty
DYŻURY
„Zielone
t .ódzcy
projektanci
maszyn
świadectwo·
L
budowlanych~
100 milionów
tyle wynosi wartość
sprzedaty dokumentacji opracowywanej ro-
przebieg aikeji na lamach
„Dziennika Pnpula.rnego" i z radością obserwuję, że staje się z
roku na t'Ok r,,oraz bardziej pow·
fotogr<l!fdę
sa d~eni~.
obchodzący,
nl<>zależnle od
istnienia Związku Metalowców,
trzydtlestolecie włosnego biuro.
ey
70-leda
także
rnlodych soQsene.k i
Cz.łonkowJe
towan o
I
by
wyrosło Lu
świerków.
50
ś-\v1 l..:de<:tv:1a tx:.;)d• 7 t:· ···{<:i~ ' \.V.Vhrali sobie teren między bl•okami przy ulicy P iękne.i i P i.a.sita. S po•tkali śmy
tu panią Barbarę Gacka,,
k tóra
l
zasa,dz~ ć
drzewka dla
Bea·tk
. i i Rafała.
Pow1\.edziata oo.a naszeilllll re .porter oQwi: „- Od dłuższegio .iuż czasu
fl'l1ZY151'1a
sw-0.:ch p odech -
mańska
lipy dzenia,,.
1>osa<l:zono
M aciek
Pigla
samt sadzUi drzewka. Rodzica
I
uwag
Oto kilka uwag naszego Czytelnika, skierowanych za naszym potrednictwem do ROM przy
u!.
Dlugosza 2Z:
- od S lat, na skutek uszkodzenia rynten i dachu, woda zalewa mleszlron!a posesji przy ul.
Srebrzyńsktej 7. Przez 5 lat wyżej
wymtentony ROM obiecuje
naprawę. Kończy się na obtetntcach ...
Podobno w spisie lokatorów
tej posesjt latwtej znaleźć nazwisko osoby zmarlej przed 30 laty,
niż 2amteszkufących obecnie. Nie
ma kto po prostu tego sptsu
uaktualnić„.
warto też byloby %astanow!ć
nad preywrócentem niewielkiego odctnka Jezdni na ul. Pletrusińskieqo, który przestal tstn!eć
na skutek budowy bloku przy
zb!eav ul. Srebrzyńsklej I Pletrusb\skiego. Po prostu ni e bardzo
1est jak wjechać na ul. Srebrzyń­
-
się
ską.
Pocda
R.
„'Reflektorka"
kilkoma tygodniami , zamieściliśmy krytyczne uwagi jednej z naszych Czytelniczek,
od
której w sklepie
„czuł-Czynu"
zaźądano zaświadczenia ze szkoly,
uprawniającego do nabycta bluzy
harcerskiej.
Zgodnie z 'Otrzymanym z dyrekc;t „Czuj-Czynu" wyjaśnieniem, wtnna jest tu... moda.
Otóż
m!odz!eż
masowo zaczęla
wykupywt!ć bluzy HSPS, w modnym kolorze kliaki, tak, że zabraklo
ich
dla
tnstruktorów
t członków HSPS. W tej sytuacji
wladze harcerskie
wprowadzily
obowiązek
legitymowania
się
ktientów legitymacjami or!1an!zacyJnymi lub upoważntenlami poszczególnych komend ZHP. Popyt
na te bluzy w tej sytuacji znacznie prz ewyższa podat, st4d wprowadzone ograntczenta w tch nabywaniu, za co dyrekcja „CzujCzynu" przeprasza klientów.
Przed
W Nl\87.YM REFLEKTORZE
•• Dz!Pnnlk Pf'pularny" Ptotrkow·
ska 91. 99· 183 U1dt. t•ł. 137-41
1 Hl IP w 1:n"7.tnarb t-tz
Piszctr d11 nas. a · w pitnych
•orawlłrlt t.etefnnnJcie.
.________________,„
292-22
253-11
245-72
220·89
395-85
07
09
335-46
866-11, 795·55
257-'M, «99-00
otrzymało
Okręgowe
Prze!lsięb.
Mięsnego w LQd111i, a Złotą,
Odznakę ZNP Ma.ria. Sta,I'Lvń-
Przem.
I
•
• • •
M 1>a:bdziernika br. sta.nie się
.takiż e waiŻJną daitą w h i1>torJi łódz­
k:;e.J Szkoły Pods tawowe.i nr 188
na Teofilowie. W dnil\l tym <Jltr2ymała ona bo.wiem imię Witolda. Doroszewskiego, wybi-tnego języko7.dla. Wcy, doktora honoris oausa U·
niwersytetu Lódzkiego. ·
Uroczystość nada·nia szk.ole imie-
nia odbyła się z udzialem żony
I syn.a prof, W. Doirosoowskiego.,
1>r:z€distaw.id e H
właidlz
dziel nicy,
kJuraiłiorJr.1m, a takż-e rodz.ie ów.
Podczas tej UJroczystości siZJ!tola
otrzymata srztiaindar
ufurui01W1a111y
Dzień
t;uije
Karty
rqcmicę
wejścia
l'if~odów
w
życie
ZjedJnocmn.ych
N auxidów Zje>dnoazonycll (24.X.1945 r.).
tej okarLlji
Oddiz,iał Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół ONZ w Lcdzi zaiµrasza 24 bm. na odozyit doc. dr
Andrzeja Górbiela nt. „ONZ nadrz.iej.e i rzeczyWilSltość'' do :fi.
lii KMPiK przy UJ!. ROO:zeń!Stwa
Filbaików 111 (godlz. 19.30} .
-
Dz.i.eń
godz. 9, w sa,11 1>brad
RN m LodZ1 przy ul. Pl&trkowskiej 104 rozpoc-i111ie &ię V
zWYCZajna sesja DRN Lódź·ł"Olesie.
·
Ra.dni ocenią, d'l:iałalność chielnicowego Zespoołu Opieki Zdrow1>tnej oraz wysłuchają, informa.ej-i n a m:elnika dzielnicy o realizacji
obowiazku
sz·kolnego
i wykorzystaniu czasu nauki
w szkołach.
KKS
Jutiro dyżul"<J1Wać będą
CZlłonko­
Społecz­
U riz;ędnl Miasta
nej. W si ei;lizi bi e
pmy ul. P io t rlrowskiej
104 (blok
„B", pok. 518) w godz. 10-12 i 15
-17 dyżur pełnić będ2ie CZlłon.ek
Po wakc.cyjnej' przerwle wznawia P,rezyd iium WKKS.
działalność Teatr Propozycji, dZialaW urzędach dzieln::wwych dyżiu­
jący
przy Stowarzyszeniu
.•Dom l"Y ~byWaĆ się będą w następu­
Srooowisk Twórczych" (al. Kościusz­ ją cych gooz ina·ch:
ki 33). Pierwszą premierą nowego se• ' Bałuty 9-12,
zanu będzie sztuka pt. „Przed kolą­
• Górna 14-16,
c ją " . młodego warszawskiego litera•
Polesie 10-14 i 15-18,
ta
i
reżysera
Tadeusza· zająca.
CJ Sródmieśe:ie 14-111,
Spektakł
reżyseruj e
Jan
Perz.
• Wi:d'llCIW 13-16.
a udZiał w nim biora:. Zofia Grą­
:t.iewlcz. Kryst}'IJla Tolewska. Bogu- I
sław Sochn1lcki,
Piotr Krukowski,
DYŻUR RADNEGO
Zbigniew Bielski, Mariusz' WoJcie· 1
chowski
i
Marian
Stanisławśki.
.Jutro w god;: 15-16 w Biurze
Początek spektaklu 23 bm. o godzi- DRN r,' 'd' " 'd• · • · '
-•
n ie 18. Po przed.Stawieniu ;;dbędzie
• .
o. Z-.3ro m_iesme
przy .....
się dyskusja z udziałem autora Koscms zk1 1 (I piętro, pok. 113)
którą poprowadzi teatrolog dr Kazi: dyŻur pełnić będzie zast. przew.
mierz Lewkowskl.
j DRN - STANISLAW NIEDZIEL·
(Jb)
SKI.
I
NZ Niebawem.otwarcie pieczarkarni
~a:iJdego ,rok;u,, 24 ~ździemi­
ka. caly J:>OOtęP<>WY świait świę­
z
Począwszy od
łódizJk,j „Hortex"'
cj.aiły, nieco inne
SOJbOitY,
28 bm.,
zapra.s:z,a 114 &penit dotychb.as da.nia z piecza.rek.
.Pi eozark<YWe
J>ropozycje „Hortexu" będzie mori-
,,Hortex u''
powstaje na
należy spo<lziewać
s~\lY'C'h cen.
na
nabywać
w minibarze, który ir.id,
niisrej
k.<lindygnacjli
d81Wlneg,, lQlka,J,u „Filatelistyki" przy
ul. P.iotrk~iej. Sprzedawane tu
będą pieczarkowe
sz.ais:złyki
oraz
:pi~kd panierowane i z rusztu.
Ponadto pole.ca ~ bai[l';IZCZ eizerwo-
ny z :mipleikainą bulecziką, nadzie1waną pieczarkami. Poniewiaż llOikal
- - - - - - - - - - - - - - będlzie samoobsbuigowy, III kateg<>-
W kilku zdaniach
• Społeczny Ośrodek Oświaty Zdro- szą sobotę m.iesiąui o g.odz. tli n.a
wotnej w domu kultury przy ul. dyskotekę
połąc20ną z występa.m1
Siedleckiej 1, inauguruje dZ!ałalność. zespoł u amator&ltłego ,
Pierwsza prele·k cja dZiś. o godz. 17.
zapisy . do kapelł podw6rkoweJ
następne w kaiżdy pier wszy ponie- I zespołu
wokalno-instrumentalnego
dz i ałek miesiąca.
„Taurus" - w DDK przy ul. żu­
• Otwarcie wystawy malarstwa J6- baTC!:z!ej 3 (tel, 51--67-47 i &1-19-99).
zefa Gralewskiego. dziś o godz. 17,
& Klub „Chimera" wznowił dzla~
w Klubie ZŁ Ll.gi Kobiet prey ut talność. Karty klubowe do nabycl<a
Piotrkowskiej l:ł5.
w BWA pr;zy ul. W61czatu~klej 31/33.
• „co należy wiedzief o · chorobie
A Narukę pływania organi-zu je w
krążenia" spGtkanie z lekanepi , oblekc.te „Startu" przy ul. Teresy
w Klubie ZŁ. Ligi Kobiet przy ul. 56/58 Qgn1sko TKKF „Teofilów". za
Piotrkowsk iej 135, dziś o godz. 18. jęcia w kaMą :n4edzielę o
godz.
& . Klub „Prząśniczka" (ul. Armil 14.30, zgłoszenia o godz. 13. Obowiązują
zaświadezenia
od
laryngc-.
Czerwonej '/'/) zaprasza
w ka'Żdy
ponledziałek o gO<l2. 18 n.a projek- toga i internisty z adnotacją „mocję filmową. w każdą śr.odę o godz. że pływać".
A Kandy<!aet do zespołu
taiica
18 do studium wiedzy o teatrze, w
pooiedz,ialk! i środy o &00-z. 19 na estradowego mogą 91ę zgłaszać copoetyckie
konsultacje, we wtMki dziennie w ZDK ZPB im. Obrońców
I piątki o ~odz. lS na zajęcia kółka Pokoju, ul. PN:ędzalnUma 68, tel.
fotogr.aificznego
i w ilta:tdą pierw· 673-1', w gMz,, ~1.
„
s.ię
przy-
Na
gó rnej kondy.g nacj,i usytuo'WlanO
st.a.now.ilS.ka
ekspedycyjin.e,
gid:tie wydawać ·s ie będziie ciasta.
SłQlootę w &pt:1ledaźY malidą
pąc.zlk.i nadiz,i ewane w i§niami.
W
J a!k
nam powied7ii.al
1~17
KINA
ffiiś, o
wie . Komrtetów Kontroli
wzn3mii3
'
Ili: d711"a•a1nosc'
L I )' I
• • •
LUNAPARK (ul. Konstantynowska 3/5) nieczynny
KĄPlFLISKO •• FALA" (al. Unll 4\
nieczynne
ł:ódź-Polesie
,,Teatr Propo.zyc1·1·" członków
I
HISTORII
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (Ul Gdańska' nr 13)
gooz. 9-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ­
BY . ZDROWIA (ul. Żeligowskie­
go 7) - godz. tl>-13
się
dyreact.or
łód'Zlki eg.o „Hortex~.1" Tądeusz Handke - w PI"ZY'szłośc-i kruipować bę­
dZJ,e tu mo21na dania pie=.rki()(\Ve
na wYDOO. a także różne sala1t!ki,
mrOIŻ'On.kli itp. Przed świętami, ki.edy ruch w „HOII'texie" zwykle na.jw~. nowy
lo'k:ail r>OZW<>'Li na
wydłużenie
lad
sp~arż.owych
i szy1bsze ~iowanJie daiSlt. P;rzy
okaaji ciekaw.ostka: w tym r<llku
łod21ia:nie zjOOili ~ tys. t.on srnakołylków hortexoWISlkich
różny ch
ciast or.aiz lodów.
W perspektyWie jest ~ rQIZszerz,enae pr<J>dUJkc.Jt po'n i eważ wladze m iasita 1>rzekiazały temu P'l"Zedsrlęb i-0ratwu budy n ek od stiro111y at
SchiE!era. W Billtl"re
Projektów
Haindlu Wewnętrzin~o :rel5JPÓl pod
k.ierunki€ffi inż. JMta MastaJskiego
opra,roww,ie proj eik t z.agooipodarowani.a tych pomćesizczeń. z.arowno na
parterze jak i I piętne. Ma się
tu mieści ć tzw. ciąg lodowy
prodv1k cia i spr.z:ediat lodów. Dzięki
temu zwięksey się zaplecze
od
strony Ul. Plotll.'lkOWL9k.iej przea:.n ·a crone na p;ood•.likcję ciast,
(KM)
BAŁTYK
- .,Hallo. Szpicbródka"
p&l. od lat 15 gGdZ. 10. 12, 14.
KINO REWTA: „Bitwa o Mld·
way" USA od lat. 15 z aparaturą
„Sensurround" oraz występami
estradoWym! godz. 16.30, 19.30
IWANOWO - „Hallo, Szpicbr6dka" ool. od lat 15 godz. 10.
12.15, 15, 17.15. 19.30
POLONIA
Przegląd
f'.lmów
l>rytyJsk!ch: „Urc>ciystość" od
lat 18 godz. 10, 12.30, is. 17.30.
20
.
PRZEDWIOS'!lo'IE - ' „Salt Babłla,
godz:c 20" wł od · lat tli godz.
10, 12.30, 15, Fitm w wersji oryginalnej - · czy·t ana lista dialogowa: .. Sędzia Faysrd. zwany
szeryfem" !'r . od lat 15 godz.
17.~. 19.45
WŁOKNIARZ Przegląd filmów
brytyjskich: .. Srebrne Gnomy"
od lat 18 godz. 10. 12.ao. t5,
11.30. 20
WOLNOSC - •. Spirala" pot. od
lat 18 godz. 15 .„Trzy dni Kondora" USA od lat 1s· godz. 10.
12.15. 17.15, 19.30
WISŁA .. Joe Valach!" Wł.-fr.
.o d lat 18 godz. 9.30, 12. 14.30.
17, 19.30
ZACHĘTA •. Obca" radz. od
lat 15 godz 12.15, •• Stracenle
Judasza" wenezuelski od lat 15
godz. 10, 15, ,17.15, 19.30
•
ŁDK .,Niewlnaie" wł. od lat 18
godz, 19.4.;, Kino Młode.go Wldz·a : · „No, I co, dOktorku" USA
godz. 17.30
STUDIO
„Pnygody
małpki
Nuki" radz.
b.o.
godz. Hi.45,
„O:łowiek klanu" USA od la·t 18
godz. 17.15, 19.30
STYLOWY „WodzLrej"
po!.
od lat 18. god~. 15.30 „ Ostatnł
pociąg z Gun Hill" USA 'Od lat
15, godz. 19.30. 30-leelP 'ódzkl-ej
szkoły fllmowej filmy abso'tów: „Na wylot" poi. od lat 18
godZ. 17.30
DKM - .. Rollercoaster" USA od
lat 18 godz. 17, 19.15
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA - Polski film archiwalny: „B!aly Murzyn" od lat 15
godz. 12.15. ..szał" ang. od lat
18 godz. 10. 15. 17.15, 19.30
MŁODA GWARDIA - Polski t!lm
archiwalny:
.,Barbara
Radziwiłłówna" od lat 12 godz. 12.15,
13.45,
.• ~spa · skazańców"
meksy·k . od lat 18 gódz. 10,
15.30, 17.30, 19.30
MUZA - .,Gdziekolwiek jesteś.
panie prezydencie" poi. od lat
12 godz. 15.30. 17.30, 19.30
1 MAJA - „Zagłada Japonll"
jap. od lat 12 godz . 15.15, ..Dom
pod czerW'Gllą latarnią" węg. od
lat 18 godz. 17.30, 19.30
POKOJ - „Powrbt Różowej Pantery" arng. od lat 12 godz. 15.15,
„Godziny miłości" szwedz.-norw.
od lat 15 gódz. 17.30. 19.30
ROMA - seBltlS zamknięty godz.
10, .Pirat" meksyk. b ,o. godz.
12. „Mandlngo" USA od lat 18
gOdz. 14.30, 17. 19.30
STOKI - „Po.pi ołY" ce. J t>Ol
Od lat 115 godz. 15.30.
Polski
film archiwa.l ny: „strachy" od
lat 15 godz. 17.30, 19.3G
OKA - „Wyspy na Golfstromie"
USA od lat 12 godz. 10, 12.30.
15, 17.30, 20
POLESIE
„Asy przestworzy"
ang. godz. 17, 19
POPULARNE - nieczynne
ENERGETYK - •• Ar>na
sio<tra.
Jany" czeski b.o. godz.
16.30.
,.Szkarłatny ptr.at" USA od lat
IS godz. 18.15
HALKA - „syrenka I
kslat.e"
buł!(.
b.o, godz. 15.15
„Rok
święty" tr. od lat tli, ~ . 17. 19:
PIONIER - „C'llaTne diamenty"
węg, Od lat 15 god<1: . 14.30, „Policja dziękuje" wł. od · lat 18
godz . 17.30. 19.30
REKORD - „Przeciw Kln'{OW1"
jug. b.o. godz. 15.30 „Mol przyjaciele" wł. od la·t 18. ga<iz.
17.15, 19.30
SWIT „Jezim-o starej sowy"
NRD,
b.o. godz lS.45 „Nieuchwytny mo,rderca" wł. od lat
18 godz. 17.30, 19.30
•
96
w Pabloolcach udziela . Apteka
Ar~ Czerwonej 7
w
Zgierzu . udziela
Apteka
nr 47-080. Dąbrowskiego 10
w Ozorkowie uclziela
Apteka
nr
47.:092
Dzlerżyilisktego
2
DYŻURY SZPITALI
POŁOŻ~ICTWO
334-28
li')).
1·
Medalami
K<litnisj,i Eduik.acji
Narooawej
udekorowano:
Zofię Gerstenkitrll i Krystynę SzCtZUeką. Me- 1
dal pamiątkowy
200-leeia. KEN
ska..
pięknych
D yzury
•
~0~:~ ~~~t~~~Y!Il~~~~y~
Zasihlgi. O t rzymali j.e: JaniT1a Grzes ik, Jan Kłosiński; Henryk S imbert,
Rysrzard Oss-owski, S~anisław Mazur, Henryka Steglińska.
I
,
APTEK
nr 47-083,
334-:U
· f.0DZKI PARK. KULTURY
I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
(ptom) ; OGRÓD BOTANICZNY - czynFot.: A. Wach.
ny od godz 10 do zmroku
ZOO czynne od godz. 9-17
(kasa czynna do godz . 16\
PALMIARNIA (ul. Armil Czerwonej l /3) - czynna coddenn!e
oprócz poniedziałków w godz.
40
K
··-· D-~-·' . l:sk' o •
tira-ez rum'"'' •""'..u.i.cie· i . ,warto !ai~ „~11bę
J'.amięci '', w ~t~ej
zn aJodUJą się 1 m .m. di.iały poswięoone - p~nowi, 'miastu odi.z szk&'
le.
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1
Warto tu podkreślić. że smkol:a
nr HIS otr:zymata i mię pxof. Dorosze wEkie,g o na wnioseik mlod:ii.eży,
która w specjalnym
plebi!scycie
sama wyibraJ:a sobie Datrona. (si)
I
.
WCZKJ'l'.".aj
.Dziś sesja -DR·N
.
.
.
i
.
w·sród
. liczny<:
.
h
~naid 6,4 tysiące
absolwentów m iasta
r egt:icl!bu.
opuśc: Ło }u2 mu;y· ł_ócWklego Tech-1 gości pl'Zybylych 21 bm. cLo gmanikum i Zas.adn1cze1 Szkoły Prae- chu S'zkóly przy U!l. P rai•.t&S.a: 4 byli
mysłu • Sporżywczego. 'l:'a zais.iużona m.i.n. I z.astępaa. .prezyd en ta ·m. l.opla<eóW'ka oświatowa kszlt.a,lci kadry dzi - J, M(mi.wiec, kruirat or oświadla przeimyalu · mięsnego, mleczatr"S- ty i w~awani.a - T. Podwysoo-1
kie·~. chłodniczego. pjwowarskiego ki. Obe~ni byli ta kże pm:eds tawii in., a jej absolwenci ~najdl\l, ją 1ciele Min. Przemysłu Spożywczego
za<fivudnienie w rozmaitych 21a1kl!a- 1 i Stk;upi>,1 , ZG 'Z;w. Zaw. Spożywców,
dach brainży spoiżywc,zeij na terenii.e Akademii Ralniczej z flo mania.
całego kraju.
P<J>d;cz.as uro-czy.st-0ści najbardz ie j
,
Ciszews'ka I Malgosia Szywybraly sobte dwie piękne
ich „zielone świadectwa uro-
. DZliś „Zlel{>ne ŚWią.drotwo urodzenia" przywędrowafo
do na.szego
osiedla, tak więc i moje dzieci
będą mieć już swoje drzewka".
Ogóle m na <l!.Siedlu Obywatelska
30-lecie Zesiiołu Szkół Przemvsłu ·Spożywczego I
lmie Wltolda Doroszewskiego dla Szkołv nr 188
18/ffe
03
MUZEA
Joasia
maszyny
dla ·
budownictwo.
Maszyny
budowlane
niezbędne.
jeśli
chcemy
dokonać
skoku
inwestycyj n,,_
go, powstalą driękl pracy łódzkich pro·
Jeldantów. lódzki „Blp.ro-Bilmor" l<tsł ie·
dynym w
kraju biurem konstrukcyjnym
pracującym dla tej Pr'!źnej. tnanej w ~ra·
Ju I za gronicq brani\-. ·
Z okazji bardzo skromnie obchodronego
Jubileuszu. przyznano kilka odznaczeń. Zło·
ty Kn:yi Zasługi otrzymał projektant Stolo·
wej Woli - J. Ciapka, Srebrny Krryź Za·
sługi
E. K.awafński, Brązowe Krrvże
Zasługi
- T. Oriywaa, R. Mor~nial<, K.
Rrniecki, Odznaki Zasłużonych dla Roz·
woju Przemysłu Maszynowego - T. Gllldt
I A.. Knorr, Odznaki ZZ Metalowców - H. . 6- let ni a M agda i 4,5-letni
H-rat, S. Budzisz I 1. Luzak.
(ap) I tylko pomagali; ••
ool:>otę
się okazją do oodikreśl€nia dotychcza....~e­
go dorobkiu szikoły i je-j roln d!la
7'7·20
TEATRY
jących
Obchcd=ne w miniłQłl1ą
uroczystoo'Ci 30-lec'.a st.aly
'Z&S-91
nieceynne
„Waryński",
szczecińskiej Hy„
wrocławskiej
Fadromy 1>1oduku·
*
*
os.
DYŻURY
INFORMACJI
O DYŻURACH APTEK
284-69
Pomoc drogowa
PZMot.
52-11•!0. 706-27
Centrala informacyjna PKO 131-82
dow1anych
-
Straż Pożarna
Łowicka
l98·18
ł09-32
PogotowiP energetyczne
Rejonu Północ
Reionu Południe
'dla odbiorców przemysłowych
609-32
oświetlenia ulic
PogotowiP gazowe
, Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkltwe
Pogotowie wodociągowe
I
Prowle polowa 500-osobowej załogi legł·
lymuje się wyższym wyksztolceniem. Od
nich zol1>ŻY fakość teehnologii wielu poi·
skich fabryk. Przez ponad 20 lat na des·
kach projektanckich powstaly dokumenta·
cje technologii wielu łódzkich zakladów
Wymieńmy te sztandarowe: Eltę. Fonicę,
Strzelczyka, Wifamę, Majed, Instytut Tech·
niki Cieplnej, Wlzamet, Elester. Niemały
jest więc wkład biura w przełamaniu mo·
nokultury przemysłowef naszego miasta.
Od 1971 r. pracują na konta calei Pol·
ski: oprocowują technologię Huty Stalowa
Wola, Kombinatu Urządzeń Mechanlcz·
nych w lobędach, Kombinatu Maszyn Bu·
dromy,
,,Polmozbytn
Lór:!Zlk.iej
Spó;.±zielni
lVL\esz!kmioweJ z ooiedla Obywat elska
jako miejsce
.,Zi elo n ego
twa u.rodizemi a'' oraz sktdiki dodat ek
- bat,o.ny. B awa·średnn or grnl. z.a1orzy ~ aid!ln in i1Stracja osiedla i dyvek1c:ja ~1p&bd.zie'Lni m ie:si:!l!can.!cwej '
tnformacja o usługach
Informacja. kolejowa 655-55,
lnformac.1a· PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefon.jczna
Komenda Mie,jska MO
centrala
671-ZZ,
Pogotowie ciepłownicze
Pógotowie drogowe
szechna.".
pamią:tlkorwą
uwJ-eczniającą
moment
W !t)rótkilm cza.sSe
ły
przez Przedsięb!orstwo Projektowonia
W A:ŻNE TELEFONY
miaro
kaooe dzieoko
wcz·e śn.\ej Wyrzlna·czone, 11r,;yigoteż niezbędną ilcść !0 pat,
Pr-remystu Mpszyn Budowlanych „B'pro- toteż n a.."tZa akcja
p rzeh i.egaJa tu
Bumar" w lodzi. Dodajmy. że te 100 mi· szybko i spr a·'Nill ie. Do
kia:żxl.ego
lionów decyduje o wykonaniu inwestycji
przyc.zep,;a.'1.o
tabliC2lkę
wartości 3-4 miliardów rocznie a b~ drrewka
im ieni €illl
i n.azwiskćem
dziemy mieli pojęcie o znaczeniu biura. z da•tą,
Jest to biuro podległe Zjednoczeniu Pr:e- Jego „wJ:aś cieiela". D.z.ieci otrzymymysłu Maszynowego. Są to więc metalow· . wa·l y dyplomy .Z S::-J.G.ne·i<o świaidet-­
czn~e
P-OS<taxali s.ię t·eż,
„Ogniwo"
STAŁE
Apteka nr ł'l-083, Aleksandrow,
ul, Kościuszki 6
Apteka nr 47-087. Konstantynow
ul. Sadowa 10
Apteka nr 47-083, - Głowno, u1.
śledzę
-==-
l2W
Na Czerwonym Ry,n:k,u }uż pTrzled
goQ,diz;iną Hl ol>oik
looka111.1 a<lmi:n.istratCii z.a.częlii ga:orruudzić się pief!"w.si
rodz:ice z dziećmi.
Miejsca,
gidzie m ialy wyirosnąć dr!b'ewkla b y -
Obro·ńców Stalingradu 15, !'i1clar.niana 15, Główna lł, Dą­
browskiego 89, Lntomłerska 146
Olimpijska 7 a
urodzenia"
Wcwraj, w dru.,.aą niedzJelę }esiennego etan:;u aikcj i »D7Jie.nnik.a Poipulairne g-0" i LK FJN - „Zielone świadectwo wrod'llenda"
said:zr.li dr.zewtka dJla swc1'.ch <fa:leci mieszik.ań·cy oo'.-ed.!i: Czerwony Ryine:k i ObY'Waitel!.."lka.
APTEK
Szpital im. Kopernika - dzielnica Górna, Poradni.a K. ul. Odrzańska, Cieszkowskiego. Rzgowska,
Lokatorska,
Przybysze w·
skiego i gm . Rz~.ów oraz ginekolo·gla z dzie In !cy Polesie Poradnia K.. ul. Fornalskiej
Instytut
Polotmezo-Gin. AM
(ul. Sterlinga
13) - dz.lei.nica
Sródmieścle. Poradnia
K
Kop·
.cińsklego, Rewolucji 1905 r„ pn ..
Brójce z dzielnicy Górna Pora<1•
nla K. ul. Felińskiego oraz glne·
kclogia z dzielnicy Polesie. Poradnia K. ul. 1 Maja
Szpital im. H, Jordana, (po.!oż­
n.ictwo) - dzielnica Widzew 1
Polesie
'
Szpital im. H. Wolf - dzielnica Bałuty i z dzielnicy Górna,
Poradnia K ul. Zapolskiej oraz
glnekologla z dzielnicy Polesie,
Porad.nie K. ul. Gdańska, Kasprzaka
Szpital im. Curie-Skłodowskiej
w Zgierzu - położnictwo - mmsto i gmina Zgierz, Aleksandrow,
Ozorków, miasto Konstantynow
gminy Parzęczew i Andreapol
ora.z . Ł.ódź z dzielnlcy srodmie·
ścle, Poradnia K. ul. IO Lutego
Szpital Im. Marchlewskie!ło w
z:;:icrzu - ginekologia
mia·
sto i gm. Zgier'l.. Aleksandrów,
Ozorków, miasto Konstantyno\\'.
gm. Parzęczew Andrespol ora~
t.Odź-Widzew z dzielnicy Polesl<>
Poradnia K,
ul.
SrebrzyJ\slca
i z dzl>alnicy Srodmleście„ Poraa
nla K. ul. IO Lutego
Szpital lm. Biernackiego (Pabia11ice) - gmina I miasto Pa·
blanlce
Szpital w Głownie
gmlna
I miasto Głowno, Stryków or,82 1
gm. Nowosolna
Cllli·urgla og"lna - Saluty Szp1t<u uu. 01e„ans.uego l~rua ·
;t.lew1c"8 l/i>J ni.a p1·<1.yca.:x111.l '"''
,JOn..<.n'łycn ru nr 4, o, •, s, ie l ~
.Szp.na• 1m. bu·uc.utgo \Kopem
sKieg<.0 22) coazten1ue d..a pn.y
CO.OO.Hl
un.
.&.tJOU.OWeJ
nr
.,.
;:)~.(OQOWSKlt:J-1...U.fl~
:b.ph..... .
(.Gc;J.e„"
J;:>ąrllęcze WSK!I
:lli1 dla przyQbodnl
1·eJonowycu nr w 1. ~ . v. Ił oz.pi,.
ta1 .uu. „v.uu: cnlewsA.lt:ł;O \i:.&L't!.1. L.
!JUbOl~ li) UZOL'KOW, ....e&>.1rnirov..
t'ar.1.ęczew. Gorna :Stpi1.a1 im.
Brud.ziilslUego (Kosymero ... . GdY••
siucn tilJ. t'o1esie - Szp11a1 1n1.
h.opern.illa (ł'ablaruclla o2·J Srodm1eście
- szpital im. t>asteura
(Wigury lll). Widzew - Szp1;a.
im. l:l<>nenberga (P1ell.1'Ily ;io).
J
Chirurgia urazowa - s~p1tal un ·
Ra<iUl'lsluego (DrewnowsKa 'n) ."
Nfurocrururgla Szµltal 1m
SK!O<iOWSl<leJ-CUrie (Zgierz, Parzęczewska 35)
Laryngologia
Szplłal
im
Ba1·uckiego (KopcińsK1ego 22)
Okulistyka
Szpital
im.
SK!Od.OWSk1e;-Curie (Zgierz. Pa- .
rzęczewska 35)
Chirurgia 1 1aryn~ologi.a ltZiecięca Instytut Pediatru (Sporna 36f 50)
·
Chirurgia
i.zcżękowo-twarzowa
- Szpil.al im. Bar1icltiego (Kopcińskiego 22)
Tnksykolcgia Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia Poradnia De•·
matolo.g iczna (zakątna 44) ·
AMBULATORIUM
DOKA:l:NEJ POMOCY
CHIRURGICZNE.J DLA DZIECI
Ga.binet
chJ.ruriw•,;ny czynny
t.ódź, Armii Czerwonej 15, tel. 341-36, wewn. 70,
457~. do 54. wewn
70
całą
dGbę,
NOCNA POMOC
LEKARSKA
dla poszczególinych dzielnic
czynna codziennie w godz. Od
20 do 6 - telefon centralny 666-60
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Raturu<owego w Lo<izi
NOCNA POMOC
PIELĘGNIARSKA
dla
czyruia
poszc.zegOl11ych dzielnic
codziennie w godz. od.
2U do 5:
Łódź· Bałuty
zabiegi
na
w izbie przyJtić Szpi·
1m.
H. Wolf
zgłoszenia
ria z·abiegl w- domu chorego, 1e1.
ml~jsc'u
t.ala
777-7'1
Łbdź-G6rna zatnegi na mleJscu w izbie p1· zyjęc Szpitala lłI).
Jonschera, Szpitala im. W. ~ru­
dzińsklego
zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego, tel. 406-56
~
Łódź· Polesie - za bie~i n:a miej•
scu w Lzble przyjęc Szpitala im.
Plrogówa. Szpitala im . Madurowicza zgłoszenia na zabiegi w domu chorego, tel. 261-85
Łódź-Sródmleście za.biegi na
miejscu w Izbie przyjęć Szpitala im.
Pasteura zgłoszenta
na zabiegi w domu chcrego. tel.
834-11
.
Łódź-Widzew zabiegi ne miej
scu w !:.ble przyjęć Szpitala im.
Sonenberga
zg!oszen.la na zabiegi w domu chGrego. tel. 864-ll
WOJEWODzKA STACJA
POGO'l'OWIA RATUNKOWEGO
Łódź.
tel. 09
ul.
Sienkiewicza n.r
137,
OG0LNOŁ0DzKI
PUNKT INFORMACYJNY
dotyczący
placówek slu1'by
zdrowia - czynny całą dobe we
wszystkie dnl tygodnia. tel 615·19
DZIENNIK POPULARNY nr ZU (91Z'l)
I
/
h
w Teatrze Ziemi tódzkiej
.Zdania na temat postawionego w tytule
pytania
sq oczywiście podzielone. W bardziej oficjalnych wypowiedziach, referatach, podsumowaniach, analizach
itp. ,itd. ładniej brzmi określenie ,,kuźnia'' ze względu
no prosty kadrowy rachunek i fakt, że około 80 proc.
reżyserów, operatorów, kierowników produkcji - ludzi
działających w polskiej kinematografii oraz w
telewizji - to wychowankowie łódzkiej sz~oly filmowej.
Na zdjęciu: Anna Grzeszczak i Bogdan Juszczyk w „Błękitnym Zamku"
Fot. J. Neugebaue1·
Państwowy Teatr Ziemi L6dzkiej . przygotowuje nową, pierwszą w
tym sezonie premierę. Będzie to sceniczna cpowieść
fan tastyczna
.,Prawdomówny 'kłamC!a", której autorem jest Gregorij Gorin. Publiczności łód.tk!cj znany jest już ten znakomity d ramatopisarz ponie·
waż w swa;m czasie Teatr Powszechny wystawił jego „Zapomnieć o
Herostratesie".
Bohaterem sztuki jest XVIII-wieczny obieżyśw iat i samochwalca
baron Hiel'>nim V<.>n Mi!n.:hhausen. Fantastyczne opowieści i łgarstwa
Milnchhaus~a
posłużyły w komedii „Prawdomówny kłamca" jako
materiał dla współczesnego pisarza, nawiązującego ~ednak w swych
wypowiedzi'łch ·:ło aktualności dzisiejszego dnia.
Przedstawieni~ to reżyseruje Annrzej Józef Dllbrowski. Oprawę
plastyczną przygotowuje
l\lałgorzata Treutler, a muzykę Stani·
sław Syrewicz. W roli MunchhausPna wystąpi Euzebiusz Olszewski,
dwiema jego małżonkami będą
Barbara
Szymanow~ka i Sabina
Mielczarek.
Pierw'>Ze przedstawienie .. Prawd<'mównego kłamcy" odbędzie się w
dniu 11 gr.idnla . w Domu Kultury w Koninie w środowisku górniczym. 14 i:rudnia PTZŁ wystapi z uroczystą premierą tej ntuki,
dedykujac Ją załudze Fabryki Urządze6 Odlcwniczycb „Fumos"
w
Skiernlewica!!b, zakładu przodująl't>go w woj skierniewickim. Następnego dnia, 15 grudnia powtórzony będzie „Prawdomówny kłam­
ca" w siedzibie PTZl przy ul Kopernika 8.
Z bieżącego re~rtuaru niezmi<'nnym powodzeniem cieszy ~ ię music:.-il Krystyny _,Jaskiej i Barbary Wach0wicz wg · pcw leści L. M.
Montgomery, do m\lzykr Romana Czubatego, „Błękitny Zamek".
M. J,
ak wieść niesie, były swe· go czasu zakusy. by
ów
przymiotnik ,łódzka", który zrósł 9ię tak ładnie z
powołaną w Lodzi w 1948 r. Wyż­
szą Szkołą Filmową, zamknić na
inny, brzmiący bardziej st o ł e czn i e, ale były to starania
tyleż
smutne 1:0 bnskutecz.ne.
Nie znaczy to jednak, te n.azwa
szkoły. jak też i jej zadania nie
uległy zmianom. Wkrótce tj.
w roku 1950 pierwsza wizytówka
wzbogaciła się o hasb , ,p:iństwo·
wa". w osiem lat p67.niej PWSF
stała się Państwową Wyźszą Szkołą Filmow~ i Teatral9ą. a od 10
lat między filmem I teatrem znalazła dla sieblę miej9Ce (nie tylke
na nowej tabircy z nazwą szkoły)
także i telewizja.
,
Wracając do tytułowego pytania
w mniej oficjalnym, ale .i:awsze jednak j u b l 1 e u s z o w y m nastroju, spora część z ponad 1400 absolwentów szkoły określiłaby ją barwnie - i ciepło! - jako „czyś­
ciec, przez który prowadzi droga do
filmowego nieba".
Przeszło tę drogę r6żnh reagując
na
temperaturę
tego
„c7yśćca" blisko 540 aktorów, 289
reżyserów i 31!1 operatorów dla filmu i telewizji.
Wśród jej wychowanków są m.
in. Andrzej Wajda, Roman Polań­
ki, Jerzy Skolimowski, Jerzy Antczak, Krzysztof Zanussi,
Daniel
Szczechura. Kazimierz
Karabasz ,
Bohdan Kasiński, Kazimierz Kutz,
Tadeusz Chmielewski, cała pleja·
da świetny~h operatorów z Zygmuntem Samosiukiem,
Witoldem
Sobocińskim, Jerzym
Wójcikiem,
Stanisławem Lcthe, Mbczysławem
Jahodą, a także wiciu doświadczonych ·organizatorów produkcji. z
listy absolwentów Wydziału Aktorskieg_o można by sporządzić drugą
- znanych i popularnych aktorów
- na której trzeba by umieś'.:iĆ
co najmniej kilkadziesiąt nazwisk.
.
.
.
~ądzim~, ze. me. ma przesady .w
twierdzemu, ze łodzką s.tkołę ~ilm_ow~ (~ dc;>kładniej
PWSF1:vtT)
W~~ie~ia się wśi:ód g~na na_JbardzteJ hczą~ych . się szkol
filmo·
~ych i:ia swl~ie. a .0 pra:ivo. stud10wama w mej zabiega nie tyl~o
wielu k~dydatów z kra~u. (średnio
10--:15 osob ~ jedno !1' 1CJ5re). ale
takze mł~ziez ~agramczna. Warto
prz~mnieć,_
ze szkołę łódzką
ukonczyło blisko 60 obcokrajowców.
Szukając fundament6w działania
- I oddziaływania - szkoły podkreślić należy za jej
władzami:
- trwałe oparcie w rozwoju narodl'Wej kinematografii I telewizji,
a także w ogólnym poziomiP kultury filmowej w kraju. Po drugie - wykładowcami w szkole są
czołowi polscy reżyserzy,
operatorzy, aktorzy I organizatorzy produkcji. aktywni twórczo, posiadają­
cy spore doświadczenie w pracy
artystycznej. To wiąże uczelnię z
procesami. które aktualnie
z.a·
chodzą w twórczości związanej
filmem i telewizją.
___.„~:~...:.::===-~==-=:==-;..~~~.r~-„„ _ _ _.=:--=-
- PROSZ~ WSTAC? SĄD mzm1
- ceremonialnie odezwał się sta·
ruszek woźny, podkręciwszy wprzó·
dy wąsa. Gdy IL'iiP.dliśmy, jako
pierwszy głos zabrał oskarżyciel:
- Wysoki sądzie. Oskar!am obecną tu, w tej sali, '>tudencką kulłurę o to, źe nie ma swojego oblicza, nie spełnia oczekiwań łćdzkie·
i:o środowiska akademickiego I ca·
łer;o społeczeństwa Lodzi oraz o to,
te samlasł być zawsze akt.ywna i
wldo:·zną, znika nam dosyć często
li oo la widzenia r nikt nie wie, co
się 1 nią dzieje.
- Czy oskarżona przyznaje się
do Winy? - zapytał sędzia. - Nim
j . clnak kultura sama zdążyła cokolwiek powiedzieć, z ławki obok
zerwał się obrońca:
- Wysoki sądzie. Nie przeczę, że
moja klientka nie jest ostatnio w
·
·
wet
na jl epsze j t orm1e, mozna na
powiedzieć, że· przeżywa pewien
kryzys. trudno
jednak mimo to
zgodzić się w pełni z aktem oskar·
żenia. Mój szanowny kolega znacznie przesadza ze swoimi zarzu·
tarni. Nie jest aż tak żl<!. Chciałbym też wiedzieć, na jakiej podstawi'? oparte zostało oskarżenie?
.
k g'
I iczne
N ł
ł
s ar I
l - ' 1ap Iynęody dot dnas tów
łódzkich
za~a en a
s u en ·
uczerni - odparł sucho oskarżyciel.
- Jest to w zupełności wystarczający powód. Wynika z nich jasno,
Żt? na żadnym pt'lu działania studenckiej kultury nic się właściwie
nie dzieje.
- Sprzeciw! - wybuchnął obrońca. - W f..odzi· działa 21 klubów
studenckich, kilka teatrów, kabarety, Studenckie Stowarzyszenie
Jazzowe, które organizuj~ ciekawe
koncerty. Mamy też zespół „Zezowaty Pisk0rz". uczestn!ka i laureata festiwalu w Opolu.
Gdy obrońca ochłonął nieco, sędzia udzielił głosu oskarżycielowi:
' - Istotnie, klubów jest 21, ale
większość z nich nie wychodzi poza
organizowanie dyskotek i okazjo·
nalnych imprez. A to za mało. Klub
nie może być tyl~o tancbudą. Po·
winien też grupować ludzi , którzy
chcą rozwijać swoje zamiłowania
artystyczne: młodych elastyków,
muzyków, poetów. Powinien stworzyć
im możliwość aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
z teatrów studenckich tylko trży
działają w miarę
systematyC'.m_ie,
przy czym pamiętaj~y, że niewątpliwie najlepszy z nich - „:reatr
77" stoi na granicy profesJonalnc~i. Poza wymienicpym oraz
„Pstrągiem" i „Cy~ryną", inne t~:atry są jak komety zaledw~e
z.dołamy je dostrzec, już ich me
ina.
"
Kabarety? - Nawet jeśli p~d<;bno istnieją, są to efe.mer;y-dy 1 ~den z nich niczym się me wyroznia. SSJ miało opiekować się młodymi muzykami, pomagać Im. Na
,,_
j d
zespół
razie mamy ty~o
e en
iazzowy _ ,, wing Group", które-
8
t
!
Po trzecie - absolwenci szkoły poza program dydaktyczny. Jedmaja zapewniona pracę w dziedzi- nym z ty::h kół jest Warsztd f'orńie. w której
ukończvli
studia. my fi'ilmowcj. posiadający ciekawe
Wprawdzie pnez kilka lat oewne osiągnięcia w dziedzinie filmu eks·
kłopoty z pod leciem sa,modzielnej perymentalncgo.
Am bicia uczelni
pracy twórczej mieli reżyserzv. w jest - jak stwierdza jej kierowinnvch specjalnościach występuje nictwo - .doorowadzenie do te.l(o,
już jednak zjawisko deficytu kaqr, by
stała się ona także . ważnym
szkuła nie jest w stanie przyi:oto- ośrodkiem insoi:-owania badań teowaó tyłu specjalistów. na Ilu zgła- retycznvch. W zwiazku z tvm
szii.lą zapotrzebowanie film. telewl- opracowuje
sie 11Ianv l)OWolania
zja i teatry,
przy szkole - lnstvtutu Wiedzy
Po czwarte w•cszcie - 'trwałą o Filmie I Telewizji hko central•
podstawę
egzystencj; materialnej nej krajowej 11lacówkl naukowozapewniają szkole dotacje oaństwo- badawcuj skupiającej swoja owa•
we. Dzięki nim te kosztowne stu- !:ę przede wszvstkim na związkach
dia są bezpłatne, co wiecej, znacz- pnmlędzy teoria I 11raktvka".
na część studentów ko:-zystać mołównvm oroblemem. wokół
że z pomocy
stypendialnej oańktóreeo koncentruia sie dystwa.
skusie o szkole. iest oroObecnie nauczanie w PWSFTviT
gram nauczania I metody jew Lodzi odbywa sie w czterech, go realizacji. Przy okazji - i to nie
specjalnościa~h: reżyseria. sztuka ! tylko jubileusw.wej - .war~o jednak
opera~ors~a 1 sztuk~. aktorska oraz mocno 11odk~eśhć zw11~zk1 ~zkoły
?rgamzac]a produkcJ1. Przygotowu- z .belem ,m1~ta. pr~blemam1 jego
1Je się ołwarele siudlum .scenarlu· m1eszkaócow 1tp. Nie ch~d~ I tu.
szo~ego oras studium wiedzy
o rzecz Jasna. o „Portreto~ame 1 t.ofilmie.
dz! w okazjonalnvcb etiudach. ale
Równolegle do studiów stacjo- o rzeczowa. kcnkretna I ciek'awle
narnych, szkoła prowadzi dokształ- pomyślana współprace ze środowi­
canie pracowników telewizji i ki- sklem. Przyświeca temu działaniu
nematografii w svstemie studiów hasło .soiuszu świata oracy z kulzaocmych. Wielu doświadczonych turą". Dla realizacji te!?o hasła,
1 pracowników
twórczych tych instv- PWSF,TviT znalazła wiele intere- I
tucji znajduje tu możliwość uzu- sujących form. m. in. chociażhy
pełnienia wiedzy i podniesienia w ramach swo ich stałvch kontakkwalifikacji w zakresie reżyserii. tów z takimi zakładami oracv. iak
sztuki ooeratorskiej oraz dzienni- .• Uniontex".
..Dvwilan" i inne,
karstwa telewizyinego.
Program organizując""' dla ich załól? Proleknauczania zmierza do stworzenia c.ie swoich filmów · ookazY aktorwarunków dla uzvskania umieje.t- skie. wystawv. Działania te sa cieności
praktycznvch. do rozwoju kawym oolem do konfrontacji stuosobowości twórczej.
a także do denckich sił i zamiarów. ambicji
wzbogacenia wiedzy ogólnej
stu- · talentów przvslłvch aktorów redentów. Działala także w szkole żvserów
operatorów - ich spodwa koła naukowe. w ramach kt6- łecznego zaanitażowania i tee;o ..co
rych studenci mor.ta
realizować chcieliby sami wnieść do 30-Jetniewłasne zamierzenia. wvkraczaiace ' O'O dornbku i tradvcii szkdv. Sł.
es
!?!'>'W
do aktorek, „6rych nerzel a tnr. dułego repertuaru, chętl]le teł wi6nie trzeba, jako te talent ciloby do kilku starych ról. br, iak mowio,
oroz znakomite warunki zewn•trzne 1ysia poprawić le, czrli zagrać inaaej, jak np,
l>zlewczymi z „Myszy I ludzl".
ły iel luł dawno w kf'9u widzów telewl
Sympatyczną
oktorłrę
matemy obecnie
1rjnych, teatralnych I filmowych wleh
podtlwiać nie tylko we wsaom1:,mvm iuł
wielbiciell.
W lei repertuane, • nie !est on maty,
bowiem alrtorlia 1agrala okola 30 ról fil·
moWJch I ponad pi~chluląt teatralD1ch,
1naJdulą tle lrreacl• bardzo rółnorodne dramoł)'clne, komediowe, a powadzeniem
teł wystepule na estradzie. Pamiętamy Io
takie z lnte-ulących programów tel•·
wllylnych. rałyserowanych pnei Janus:a
Rzesrowsklego, w których Ewa Wiłnlewskr.
wre1 H swq siostrą Maląorłntą Niemir·
ską 1aprezentowaly sierokl wachlarz U·
miefętnoicl alrtorskldl, wokalnych, tan•a
nych.
Przez kilka lat Ewa Wlinlewska awlqto
na była 1 popularnym warszawskim teo·
trem KwadraL Grota bardzo duło, nic
więc dziwnego, te 1aczelo sio wn111ci~
od
którą
1tentą uwało
aa 'łatu·
nek komedii,
wspaniały,
odtegnrwał.
Zmieniła
więc
teatr _ od dwóch seaoncSw gro na scen!"
Teatru Nowego, lecz 1 komedią 110 długo
si11 nie ro11tola. f'o aogronlu tnteresuiac•i
roll w „Buny''. aktorka 1ostalo obsadzorou
w „Zielonym gilu" ntuce, w które! nie
bralc dobre! zabawy, piosenek 1 tańca.
Wymanonych lrraacJI Ewa Wlinlewska nie
ma, bowiem lak -lada, kaida interesu•
~ląca rolo stale się dla niel celem, a
morzeni- mote ~ tytko fok nolle;xz„
wykonanie. Ma natomiast s-1e oktors~i•
lęsknoly. Ot, chclal11by zagrać Jakqł rolę
„.naleły
przedstawiać
go nigdzie właściwie nie możn!l pe- wał się sęd~ia - bo kaźe opróżnić li rozpraw, w momencie gdy sędzin
słuchać. A jeden .. Piskorz" i to w salę. Strona oskarżenia ma głos:
ogłaszał odroczenie wyroku do czadodatku zezowaty, wiemy n !e czy- Ogólnie rzecz biorąc zarówno su zebrania przez strony pełniejszej
ni. Gdyby opok niego było jeszcze w sferze upowszechniania kultury, dokumentacji na temat · sił i z.az dziesięć takich zespółów, choćby kształtowania nawyków I potrzeb mlarów studenckiej kultury„. W
na średnio dobrym poziomie._
cręstego z nią obcowania, jak i na korytarzu natknąłem się na woź· w t ym poI u d ua
• ł a I nosc1
· · ar t ys t yczne j ło•dz - nego, k t ó ry podkręcajac wąsa, mru- Braawo.I - ozwała się
momencie część zgromadzone j
w kie środowisko akademickie
nie czał pod nosem:
·
sali publicznorei. My chcemy może się, jak dołl\d, niczym po·
- Za moich czasów, panie dzieju
grać i śpiewać!
rhwalłć ani na forum kraju, .ani - nie gadali tyle, tylko brali się d~
- Teraz to krzyczą - zirytował . miasta. Sytuację taką należy
1a· roboty bez żadnych tam planów,
się obrońca - a jak im się daje tem uważać 1a alarmującą.
zebrań, pisemek i umów.
Stumożliwość działania, to wolą iśfo
- Dziękuję. Co na to obrona?
dentj w czapkach chodzili i jak
na piwo.
_ Re rezentujac interesy mojej . już się do czegoś wzięli. to„. szko- A może po prostu nie wszy- i klientk"1P hel łbyin
dk eT" raz ·i' da mówić. Był zapał, fantazja i stuscy wiedzą że taka możliwość ist· j
' ... c .a j t po r 5„1c t k dencka solioarność panie dzieju A
. .
•
k 01'ł
t
j
ędi'a
eszcze, „e me es wca1e a„
a
t
'
•
1
me]e - uspo.
sy ~ac. C: s
źle, bo przedeż mimo przedstawio• eraz...
- Czy SZSP 1nformUJe na
ten DYl'b tu zarzutów kulłura
stu•
• PAWEł. TOMASZEWSKI
temat ~tu?e::itów I roku? C~y Po" dencka w t..odzi ~a pł!WDf! osiąg·
maga ~tę im, wrc~odzą~ ~sprzeciw! I nlęcia. Nie wszystkie punkty oskar·
czy tez czeka az Ci batdZll.'j uparci ; zenia były teł •kierowane
~d
łkac
ks1ęgarn1
po jakimś c~asie ;Sami przy~dą?
właściwym . adresem Wciąż czeka•
- SZSP nie moze Wi!zystk1ego 1.a•
,
łatwiać za studentów. To pr7ecież my na bardziej zdecydowaną posta•
ni·e są juz· dzi·ec·i _ wykrętni'c od- wę władz uczelni I na łeb pom.oc.
Kraków- cztery pory roku w foto-, transportu samochodowego w. wojsku
Zgadz
lę
tomi t w
I
z irratil H. Hermanowicza, WL!t. 1!1'78 MON 1978, s 289, zł 30.powiedział obrońca, od razu jeam 5
na
as
pe Dl
174 fotografie czarno-białe, s. 65 ·Jakimczyk J. - Poradnik metoszanownym kołefl\, ie
nie zł l'IO.tlyczny do nauczania ekonomii poll·
d na k .naI?J. tkał na estry ton strony moim
udało nam się clo teJ pory wytwo·
ty
oskarzenia~
"
ł"d kl
r.rod
• k
t
_
Kenarowa H. - Od zakopiańskiej
czneJ Biblioteka Metodyk Szkol- Zgoda, ale jeśli nawet przyjąć, · rzy„ w o .z m a
owas u a mo szkoły
do Szkoły K•.nara . WLit.1 nictwa Zawodowego. WSiP t978, "·
że spora część studentów nie ma sfery s.P~YJającej pelnlejsztlmu roi 1978 s. 339 + Ilustr., zł 85.274, zł 32.„Zlelonrm gilu", ale I w nowym Pol•klm
wojowi zycla kulturalnego
Nie
Antos O. Demel I. Styczek I. Plwawor St. - Spawalnictwo. Tech filmie ,,Hallo Szpicbródka". Na em„ję
nawyku aktywnego uczestnictwa w
••
Jak usuwa~ seplenienie l inne wady nikt wytwarzania. PW1'f 1978, s. 147. a:eka program telewizyjny poświęcony p~­
kulturze, to organizacja
powinna spoczniemy jednak w wysił)tach, wymowy WSiP 1978, s. 174, zł 33
zł 20.••11 Marli JasnanewskleH'awlikowskief, w
starać s1'ę t'ak·1e nawyki' wykształ· _by. atmQSłerę taką .w. ytworzyo, za•
Studia Finansowe. PWE 1978,
s.
W„ Ostrowska D., Pai~ kl6rym aktorka recytule wiersze pc<!tkl.
ć p wd ?
m1erzamy w najbbzszyin czasie." 226, zł 52.z. Byszewski
- Produkcja
a jakość surowców Niedługo teł był mote zobaaymy in w
ca • r;i
a. d
ł
grana·
Cichaczem wymknąłem się z aaCygan z. - Podstawy ekonomiki roślinnych. PWN 1978, 1. t89, zł 68. - nowym filmie węgierskim.
CAi'
awa za wy
· .·
·
0 bronca nie
- I czyni to w miarę możliwości. Postulowaliśmy wprowadzenie
od:z.ina n. w salach
nel akcji, a to w ramach dziaim. Obrońców
Pokoju I ZPW
Inną bardziej popularną forwychowania kulturalnego do proekspozycyjnych łódzkie­
łal.oości kół miłooników sztuki
„Lodex") orga.n.i.rowane są stumą dotarcia do szerokich warstw
gramu dydaktyczno-wychowawczego Muzeum Sztuki nie
przy Mużeum. Na ootygodniodia wychov.•ania estetycznego.
społecznvch jest tradvcv1ne już
go uczelni. Jak do tej por~ żad~a
ma w tej chwili nadwych zajęciach tej grupy mło­
Dążeniem lódz.kiego M•1zeum
organirowanie do.rocznej w'.elz uczelni tego nie uczymła. Nie
miaru zwiedzającycll. Za to w
dzi~ omawia
się krytycznie
Sztuki
jest
również
dotarcie
kiei imprP.?V o00 nazwą .Niemamy prawie żadnej pomocy ze
sali odczytowej }est pełno: oddzieła eksponowane w Muzeum,
z wiedzą o sa:tuce plastycznej
dziela w Muzeum S3tuki".
strony nauczycieli
akademickich,
byWa się tam właśnie - proprowadzone są dyskusje. wy.
do innych kręgów społeczeń­
W dniu tym sale wvstawowe
którŻy również mogliby s ię włą­
wadrona przez mgr H. Mołdawę
świetlane filmy I przeźrocza.
stwa: do robotników. do zakła­
otwa.rte są dla kai;dego przez.
czyć do kształtowania potr~cb ku!·
- lekcja wychowania pfasty~
Warlo podkreślić fakt. że tadów pra.cy, zgodnie z hasłem:
cały
dzień. orzy
czym w~tęp
turalnych studenta. Org~mzowall­
n ego.
kie systematyczne
szkolenie
„SojUJSZ świata pracy z kultu~ą
jest wolny. Z tej oka.zji otwieśmy i. organ izować będziemy naPrzedmi<>tem
tej lekcji jest
uczniów, przyzwyczajanie ich
i sztuką".
ra . się równ;eż
szczegńlnie
dal studenckie premiery w teaa.n aliza
obra.w stojącego
na
od naj.wc.ześniejszych lat do obW nięk.tórych zakładach praatrakcy,;ne wystawy. Tak np.
trach i w filharmonii, połączone ze
sztal•Jdze. Za chwilę zailoo~Y
cowain.ia ze sztuką piękną, jest
cy Mu.zewn organizuje ekspow roku bieżącym zmont(lwano
spotkaniami z reżys~rami,, akto:asię analim l~ wałorów artywystawę
dzieł
ot:arowanvch
stycznych, a roz,pocznle wyświe­
mi, muzykami. Myślimy ro~nlez o
Przez artvstów polskich na rzecz
tlanie filmu, tematycznie zwią­
uaktywnieniu studentów szkol ~­
międzynarodowego Mmeum im.
zainego z nim, po czym młodzi
tystycznych, którzy mogliby pełnić
Sruwooore Allende.
które do
uczniowie udadzą się na ·s ale
w pewnym sensie role i.nstruktoC7-aSU zk•kal ; ?'oCJW~ni-a jej w SanW}'IS'tawowe,
ażeby
obejrzeć
rów wspomagając swoją
wiedzą
tiago
mieści sie na razie
w
dzieła sWuki omawiane w czaruch artystyczny w śro.dowisku.
Hawanie. W dniu tym odbvwasie lekcji.
- Słyszymy te I tym ' podobne
ją s:ę również ood golvm nieTakich lekcji odbywa sł• w · bardrio celowe. Lączą się z tym
zycje złot.one z oryginalnych
deklaracje już od kilku lat - zrebem względnie w salach wyMuzeum Sztuki w ~gu toku
orgamiaowan-e na terenie muzedzieł sztuki
(n.p, w ZPB im.
plikował oskarżyciel. - Zawsze jestawowych. koncerty, kiermasze,
ponMl 650, a blorl\ w nich uum zajęcia również dla nauHarnama. w Zakładach Tekstylno
dnak na deklaracjach się kończy.
ookazv orac ucz.niów szkól ~1.a­
dział ucznhnyle
szkól
podstaczycieli,
wychowawców
plasty-Konfek.:yjnych
„Teofilów"
i
w
Pora wreszcie zacząć ~e reali.zować.
styc ych itd.
wowych chielniey Polesie l Sr6dcznyclt. A dodajmy, te to syZakładach
Urządzeń
KlimatyWierzę w dobre intencje działaczy
ak więc łód::>kle Muzeum
mleicłe.
'
stematyozne
s:clrolenie
młodzięży
zacyjnych
„Uniprot").
w
inSZSP, zastanawiam się jednak, czy
Sztuki nie tylko (zgod- W planach
ł·nformu1e
w
zakresie
wychowania
plastynych
n.abo.miast
montuie
się
ek5ich działalność nie jest za bardzo
nie ze statutem) zajmun.as wicedyrektor Ryszard Brucznego prowadzone w Lodzi,
POOYcje skladające sie z reproje się
sformalizowana, czy nie ma zbyt
groma.d,eniem,
dzyJ\skł
- przewidziane
jest
jest akcją pionierską i jak
dukcji obrazów
znakomitych
przechowywaniem
i
konserw'elkiej przepaści pomiędzy Zarzą·
objęcie
tą
a.koją
mlodziety
dotychczas
- Jedyną w krajn,
twórców, przy czym dołączarne
wacją
dzieł
sztuki,
lecz
dem Łódzkim a radami uczelnia•
wszystkich szkól podstawowych
co
Podkreślono
są katalogi w;z.ględnie
na
ogóln<l<PO!sfoldery
równlet znajduje różne fornymi i wydziałowymi w pionie kul1 terenu miasta. Musimy Jed·
kiej konferencji
in.soektorów
i
składanki.
my ażrby spopularyzować je
tury. B rak im poza tym · pomysło­
na.k przezwycldyć pewne trudplastY'C1lllYch. która odbyła się
Tego r<>dza.ju
orezentacj-om
wśród szerokich
mas społe­
wości 1 spontaniczności. . A przeności organizacyjne,
w czym
w Lodzi w ma.j111 br.
towarzyszą
imprrl;. n.a kt óczeństwa. a przede wszystkim
cież właśnie te cechy powmny cha·
walnie dopomaga nam Kuratorych oprócz pogada•nek lub odwśród młodzieży i robotników.
rakteryzować ich prac~.
rium Otr.ręgu Szkolnero w I.o·
Lod 1
czytów na temat wystawianych
Formy te ~Jeżafobv ko'llty- Dlaczego nie ma w
• z
dzł.
dziel odbywają się koncerty,
nuować w przvs!toxi i mnoży~
Juvenaliów? - krzyknął ktos
z
recytacje
wierszy,
projekcje
filRów.nie! mbhl~
llceailna
jto jasiz.c:ze bardziej sk•1tecmie.
sali. Ostatnie słowa zagłuszyła bu•
mowe ltd,
WiCi~-- ieA 6G anal~czM. JAGOSZEWSKJ
rz.a oklasków.
_ Prosze 0 spok6j - zdenerwo,
1
1
1
PZIENNIK. POł'VLĄlt?(Jr nr 241 (9122J
I
II
Na p ó
h
.
.
I
Sztuka bliżei . ÓllodzieżY
/
......,...,...,__
......-. ~,...,...,_,,,,,,....,.,.
A
L
ja
v\V.5z.t. ln.
••
..,....,,._,.....,..~.,..,..na,._
Słysz;-~h„ m
ją
....
...,.~..-~--
pr ""'.0Cl\:\r~z;:;~~n. j
v..r
~--.
Sz :r !~.11yn1
F ,irtq;ia n 1e. Betty Fr,•l <!y.
1'o . nazwiskc n ie obiło m i się o uszy.
- Niech pan d:i spokój, 'faggert. To jedna z jej płyt.
- Na prawdę?
·
do
Pan powinien wiedzieć najlepiej. Wrzucił ją pan
morza. Ale w jakim celu?
Pytlllnie jest bez sensu, ponieważ ja tego nie zrobiłem.
Nie śniłoby mi s~ wyrzucać dobrych płyt.
- Moim udaniem śnią się panu przeróżne rzeczy. Moim zdaniem śni się panu sto tysięcy dolai-ów.
Nieznacznie przesunął się na krześle. Choć nadal siedział
rozwalony, zesztywniał i przybrał mniej n,iedbałą poz~.
Gdyby ktoś dźwignął go za kark, nogi ~iąi sterczałyby W
powietrzu, wyciągnięte do przcdu.
·
- Sugeruje pan, że pwwałem Sampsona?
- Nie osobiście. Sugeruję, że d:r.iałał pan w zmowie z Betty
Fralcy i jej bratem E<lcHe Lassiterem.
- Nigdy o żadnym z nich nie słyszałem. - Odetchnął g~ębóko.
·
- Ale pan usłyszy. Z jednym spotka się pan w sądzie, o
drugim będzie mowa.
- Chwileczkę - przerwał. - Jest pan dla m:nie za szybki.
Czy dlatego pan to mówi, że wyrzuciłem te płyty?
- A więc to pańska płyta?
No pewnie. Głos ·jego wibrował szczerością.
Przyznaję, że miałem parę płyt Betty FFaley. Pozbyłem się
ich ·
wczoraj wieczór. kiedy usłyszałem, jak pam mówi polic]i
o
Szalony,m Fortepianie.
- Podsłuchuje pan także cudze rozmowy przez telefon?
- To był czySty przypadek. Podsłuchałem pana, kiedy sam
Niech pa.n tego nie robi poradziłem. Chyba popana na dwoje.
·
Stał przygląd&.jąc mi się przez dziesięć długich sekund. A
potem znów przywołał nłl twarz uśmiech. Chłopięcy czar powracał bardzo powoli.
Ależ ja żartowałem, człowieku. Cłioć mimo
wszystko
.chciałbym wiedzieć. co jest n.a tym draństwie.
- I j11 ta!d:e.
Więc ją przegrajmy. · Jest tu przenośny · gramofon. Przeszedł koło mnie do stołu pośrodku werandy i otworzył
kwadratowe fibrowe IJUdło.
- Ja to zrobię - powied7.dałem.
W porządku... boi się pan, że ją stłuk~ Ponownie
usiadł na krześje, z wyciągniętymi prżed siebie nogami.
Pokręciłe~ korbką · i ur;i.ieściłem płytę na tarczy. 'faggerl:
uśmiechał się wyczekująco. Obserwowałem go, ciekaw,
czy
nie da jakiegoś znaku. nie zrobi fałszywego posunięcia. Ten
przystojny chłopak nie pasował do wytworzonego przeze mnie
systemu lęków. Nie pasował do żadnego wzoru, jaki znalem.
Płyta była podrapana i zdarta. Najpierw rozległy się d ±wi C1ki
samego fortepianu, na pół zatopione w szumie płyty. Trzy
alQ<> cztery o·grane akordy boogie zabrzmiały i zostały powtórzone. Potem prawa ręka grającego przeplł>tła się przez nie,
pobudzając je do życia. Pierwsze akordy zwielokrotniły się i
rozbudowały wokół pn:estrżeni wypełnionej
przez n:+uzykę.
Ukształtowane tak
miejsce było na pół dżunglą, na pół wnę­
trzem maszyny. Prawa ręka przebiegała po nim tam. i z powrotem jak istota ścigana. &igana i>:> sztucznej dżungli przez
cień olbrzyma.
- Podoba się panu? - zapytał Taggert.
- Tak sobie. Gdyby fortepian był instrumentem perkusyjnym, byłoby pierwszorzędne.
Ale o to właśnie chodzi. Jest instrumentem perkusyjnym, jeśli ktoś chce na nim grać w ten sposób.
Płyta się skonczyła, więc obróciłem llł na drugą stronę.
- Sprawia pan wrażenie zainteresowarnego boogie-woogie. Nie
domyśla się pan kto ją nagrał?
Nie, nie domyślam się. Sądząc po s,.tylu mógłby to . być
Lux Lewis.
- Wątpię. Gra jest bardziej kobieca~
Zmarszczył brwi siląc się na skupienie i przymknął oczy.
- Nie Zlnam kobiety, która by tak grała.
Do Betty Fraley?
·jej nie znam.
Proszę mi wybaczyć pow~z.iałem. Zdawało mi się,
że być może dzwonił pan do niej wczoraj wieczór, zezwalając na morderstwo.
'
- Morderstwo?
- Zamordowanie Eddie I.assltera. Nie musi się pan zgrywać
na aż tak zdziwionego.
- PI'Żecież ja o nich nic n4e wiem.
Wiedział pan dość dużo, żeby powyrzucać jej płyty.
Słyszałem o niej, i to wszystko. Wiedziałem, że gra w
Szalonym Portepianie. Kiedy się zorientowałem, że ta knajpa
budzi zainteresowanie policji, wywaliłem płyty. Pan wie, jacy
oni potrafią być przesadni, jeśli idzie ·o dowody pośredrnie.
- Niech pan nie próbuje nabierać mnie tak, jak pan nabrał samego siebie. Komuś niewinnemu w głowie by nie postało wyrzucać
te płyty. Mają je ludzie na terenie całego
kraju, prawda?
- O to mi właśnie chodzi. Nie są niczym obciążającym.
-123-
-124-
-
trafię prz<>łamać
próbowałem zadzwonić.
-
Mówiłem już. że
lllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllUl!UllllllllllllllllllllllllllllllllJIUlllUIUiHlllUlil!lllllUIUllllUll!UllUllllllllllllllllllUllllllllllllJłłl!lllll
I
SPOtDZJ,ELNIA P·R:ACV
BLAM ta.p ki
karakułowe
czArne, kożuszek męski jas
ny, wzrost 168, szczupły sprzedam. Tel. 266-0G.
„E L E K T R O M E T"
Łódź, ul. Tuwima 33
I
II
dla ludności w zakresie
.
ŚLUSARSTWA OGóLNEGO:
•
bramy, furtki, regały metalowe,
•
go·raże metalowe,
·•
1'\'0rniice metalowe stolorsikie
stolarskie płaskie, · '·i ,,_...,.~
•
I
"' ,,
t
i ruchome,
8 półki i stojaki z prętów metalowych.
usług
=
=
:;
·-
-
_
1111111 111 i I .' 1111 111 ti I •I) li• i li Ił 1111111111111111i11111111
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dziekan I Rada Wyd~łału Me<:banlcznego Politechniki
Lód?lldej podają do wiadomości, że dnia 8 listopada
1978 roku (środa) o godz. 10.15 w audytorium M-26
(pawilon mechaniczny Jl piętro, ul. Gdańska 155) odbędzie się publlczna obrona pracy ooktonk!ej mgr
Inż. LESZKA
SOBAJ.liSKIEGO na temat: „Metoda
obliczania stopni turbinowych z łopatkami cylindrycznymi w oparclu o bada111ia palisad I modeli stopnil".
PROMOTOR; doc. dr hab, , inż. Jan Krysiński
- Politechnika Łódzka,
z ~ozprawą doktorską za~nać się można w Czytelni Błbllotekt Głównej Polltechn·i ki Lódzkiej. 2825-11:
;:
- -
u
;~:~o łapki k·ara::~: ~~~ ~~f1 ~l~3n~o";J:0::
x
4 (po punkcie
sprze'iam.
Aleksandrowska llU, róg Rydzowej.
22750 g
BŁAM
-
=
SZAFKI medyczne oszklone
kupię. Oferty '„23233" Pra•
sa, Ji'lotrkowska 96.
BŁAM łapki karakttło­
we brązowe - sprzedam.
Tel. 780-87 po 18.
SPRZEDAM nowy ko:!;uch
damski, rozmiar średni. Telefon 836-49 po godz. 18.
KOŻUSZKI
· zagraniczne:
damski rozmiar 48 l dziecięce na 2 lata sprzedam. Łąkowa 19 m. 83.
SPRZEDAM kożuch damski
turecki, rozmiar 4~ Zamenhołi. 25-3.
22884 g
SPRZEDAM kotuch
damski jasny, obszyty lisem
J;.uczak, Zgierska 25, godz.
17-19.
22891 g
BŁAM beżowy,
futro czarne - łapki karaokułowe sprzedam.
Zarzewska 53223.
22881 g
NA
„OPEL - Ascona" 1975 r.
- sprzedam.
Wiosl<>rska
21 a (stare budownictwo).
i
usługowym)
DOl\J Łódź - Górna wszySPRZEDAM pół budynk\1, stkie wygody_ ogród. zabu- , .W OZEK głębokl ~agranlcz­
mieszkalnego oraz lokal na dow.ania (n"' warsztat rze- ny i krzesło dziecięce mieślniczy) ..:..
warszbt rzemieślniczy
sprzedam. sprzedam, tel. 432-06.
wolne. Konstantynów, Han Oferty „23289" Prasa, Pio·
WIELKĄ Encyklopedię
trkowska
kl Sa·wickiej 12.
·se. . '
sprzedam, tel. 457-92 godz.
23178 g
20.
SPRZEDAM pla~ nie za- DOM, wygody, działka budowany o pow. 360 m. sprzedam. W
r;zliczenlu BONY kuplę. Tel. 677-94
22832 g
ul. Malborska 14. Oferty M-4 spółdzielcze.
Oferty przed południem.
z ceną .,22841" Prasa, Pio- „24035" Prasa, Piotrkowska
NOż
elektryczny
do
cięcia
trkowska 96.
96.
materiału (krawiecki) ku
!_!Ili! 11111 l : i 1111' 111111111111111i111111 Ili I IJlllłlłlllll~
plę. Oferty „23055"
Prasi., Piotrkowska 96.
NA UTWARDZANIE
PODŁ.OŻY iltP.
WYDA NIEODPLATNIE
jednostkom USf.JOł"ezn!mlym
Sta>Cja Przesypowa Cemenw w Łodzi,
llll. Tere.y 102, te4. 51-32-ł.I.
- dział zbyw,
Transport I załadunek odblorcJ'.
2754-lr
„FIAT - 1500" rok
1973
sprzedam.
Korczaka
4,
godz. 16-19.
22340 g
9122907 g
3.
KIOSK 3
DOM jec!ru>rodrlnny, 3 pokoje, kuchnia,
podpiwniczony, gara:!;, ogród
600
m. - sprzedam. Łódt., Kolejowa 43.
22994 g
CEMENT ZGRUZOWANY
afgańskie
".rat;zańska
l~OO"
wrześ·
czarne
782-77.
ła·pkl
-
karakułowe
sprzedam.
·rei.
23000 g
SPRZEDAM palmę Kentia.
Dzwonić;
53-48-10, po 18.
2~91.13 g
„WARTBURGA
1000''
1985 r. - p!lniet sprz.e dam.
'i'el. 749-57.
23262 g
PIANINO do ćwiczeń
uSKODĘ S-100" (1971)
nio sprzedam. Murarsll:, :i sprzedam. Tel. il68-55.
m. 47, tel. 793-58. · 22977 g - - - - - - - - - - -
ta-1
SPRZEDAM suknię ślubną.
Tel. 237-2'1, po 16.
DĘBOWE beczki. Ra;>uśc!ar
kl, donice palmowe, ozdobne
beczułki
winiarskie,
stylowe karnisze
pnleca MATEMATYKA 030-35', KloKopczyński, Zgierska 58.
111owa 1:1/6 mgr P1'.lskowsk!.
21871 g
ODSTĄPIĘ
warsztat rzem!eślfilczy, wyrób
abażuJĘZYK polski
koreperów lub sprzed~m
jego · tycje. 803•39 Modrzejewska.
urządzenia. Oferty „23236"
23107 g
. Prasa. Pi1>trk1>wska !Ml.
MATEMATYKA, f!?.yka SPRZEDAM kotuch dziew- korepetycje. ~a0-98 Kosow·
częcy, błam łapki k<..raska.
23072 g
kułowe cza.me. 'l'cl. 245-~5.
pe 16.
23230 g
MATEMA:rYKA. Malczew-.
skiego 30. Inż. Domagalski.
SPRZEDAM heblarkę elek~~297 g
tryczną nową wleloczynn;;śclową.
Rysownicza 30-2, -------~MATEMATYKA - korepegodz. 15-18.
2:1997 g tycje. Olqzak, tel. 462-27.
.
.2293g g
FUTRO
pltm:>wce, rozm.
średni nowe sprzed•.m. ANGIELSKI (klasy
6--10)'
Lutomiersk4 89 m. 19.
mgr Socha 867-88.
22Ull g
SPRZEDAM futr.> .łapki · karakułowe kanadyjslde, koloru
zielonego,
rozmiar
46-175. Tel. i5!1-!11.
FUTRO z kałaillek - stan
idealny na wycoką
tęgą
ooobę okazyjnie sprzedom.
.lull!llil<>WSka l m. 31 (poniedziialki po 18).
s
FRANCUSKI - ·nauka, tłu
maczenla -mgr. Rosiak. Kas·
prza.ka 28 m. 2 po 1'1.
MATEMATYKA. t!zyka korepetycje, Tyneń.~cy tel.
833-39 po 18.
22968 g
MATEMATYKA,
789-01 Arcł).ltekt.
Chf'mlB
204!i3 g
l
11.40 'l'u n.wo Juerowców. 12.0li z
kraju i ze sw.1.ata. i;:!a Mozaik.a polslucn me.1.odil.
12.4a .Rouuc:i.y kwadrans. 13.!Hl ny.uuy mł-Odycn„ 13.~o Na
zyczeme .słuchaczy. 13.40 „Kącik meJ.Oma.ną ". 14.i)U l;ii;U(hO „Gamą". 14.20
St udio Relaks. 14.:lil) studio „Gama"·.
l~.GU w~ad. i„.ou Kornspondencja
z
zagnulicy. l~.10 Studio „uąma". 16.0il
·.1.'u Jc<iynka. 17.:IO · Radiokuner. 18.00
'l'u Jedynka. lll.:lii Nie i;yl,ko dia kie·
rowco"· 18.33 Koncert zyczen. 19.00
LJziennik. 19.15 uwiazdy naszych estrad. l~.40 ?olsk.ie ze~poły JC.zzowe.
w.11u W1ad. i inf. dla itierowcow. 20,05
::.lad„m naszych interwencji. . 20.10
z dZiejów polskiej muzyk1 woj!ilko·
weJ. :/.0.35 l'vHoiOawe. la·t '•u-tych. ~l,.liil
Wiad. 21.05 Kro1lika sportowa.
21.15
Przeooje tl7.ech pok.Olen. :z.z.oo Z kraju i ze świata. 22.20 Tu r ad:o kie1 row.ców. 22.23 Lublin na muzycznej
a.nterue. 23.00 ,W1ta was Polska
· mag.
PROGRAM Il
11.30 Wia.d. ll.~a P<lstęp, do.m, nowocze&no:;c. 11.4• Muzyka spod strzechy. 12.0a G. ~·. ttae.ndel: nr Suita
klawesynowa d-mOtl.I. 12.211 Wiad. ( .L ).
12.211 (;hWila muzy·k i (!:.). lUO „W'idarzenia, poglądy, refleksje" - mag~
łodzki. w opr. b. Szurgota (L). l2.4a
Tance kompozytorów polskich. 13.00
IJob.re a.le mało. 13.l\J J ozef Serann
"ra n~ organach Katedry w Oliwie.
~a.3o Wlad. lJ.35 ze wsi 1 o wsi. 13..50
Chor Chłopli;cy i Męski. ·14.lO Manuel de li al.J.a; Cykl pieśni . „'l'l'ZY
melodie". 14.:!ii Muzyka Pietra Locateilego. 14.58 s. Pr oko ile w; V U Symionia cis-m<>ll op. 131. 15.30
Aud.
dla dz.ie \vc ząt i cr>lopców. lo.10 ar„<>
logia muzyk.1 polskiego 60-lecia. 16.40
Aktua1nosci d.nia (LJ. 16.55 „!i minut
0 spon:ie" (L). 17.00 Jan PtaszynWroblewski przedstawia. 17.20 Noiatniik kul·t ura1ny.
17.30 .,znak.i czasu"
_
Pamiętniki" lre·n y Solsklej. 18.00
R. 'S.trauss; „Smietć i wyzwo~enie"
_ poemat symfon. op. 24. 18.25 Pleblscyt Studia „Gama". 18.20
Echa
dnia. 18.40 Radiowe Spi:>tkania. 19.00
Recital z nagran w. Małcużynsltiego,
19.40 Dźwięk.owy plakat reklamowy,
19.~ Przezorny zawsze ubezpieczony.
20.00 SaldtO, panie dyrektorze!
20.20
„Kontrapunkty" tygodinlk ~ muzyce XX Wie,ku. 21.30 Wi;id. l inf.
sportowe
2-l.40 Motety renesruisowe
spiewa ;,capella Antiqua" z Monacnium. 22.00 .,Kolebki kultury
ur
2~". 23.30 Wiad.
PROGRAM 111
12.00 Ekspresem przez .iwiat. 12-05
W tonacji Trójki. 13.0a ~owtórka z
rozrywki. 13.50 „EksplOZJ!l w kate·
d1·ze" - odc. pow. A. Carpentier<...
14.00 Symfonie paryskie !laydna pod
batutą L l Bernstelna. la.Oo Ekspresem przez świat. 15.05 P1'lsenk1 Jacka
Mikuły. 15.20 W kręgu jazzu. 15: 40
I"otog1·afle duchów" - Ma i śpi e~a zespół Premiata Fornerla Merc0>nl. Hl.OO „Do Pol!>ltiego Radia"
rep. s. Majewskiego. 16.20 Muzykobranie. 16.~5 Ni..~z rok 78. 17.UO Ekspresem przez świat. 17.0a Muzyczna
poczta UKl". 17.4G Odkurzone przeboje. 18.10 Polit yka dla wszystkich.
18.25 czas relaksu. 19.00 „Dlaczego
nie umiemy śpiewać" aud. E.
'Kamińskiej.
19.30 Ekspresem przez
świat. 19.3> Opera tygodnia - K. M.
Weber: „Wolny strzelec". 19.50 „Dzień
szakala" - odc. pow. F. Forsytha.
20.00 60 mmut na godzinę. 21.00 Wlelki planistb. S. Rachmaninow.
21.40
Odcień ciszy" - śpiewa T. Wozl)iak.
22.00 Fakty dnia. 22'.08 Gwiazda siedmiu wieC"zorów
Neil Sedaka.
22 .15 Trzy· kwadrai."lse ja;i:zu. 23.0CI No-
I
I
we tomlkt poetyckie ·- S. Grochowiak. 23,05 Między snem a dniem.
PROGRAM IV
12.00 W!ad. 12.05 G. F. Haendel: Ul
Suita
klawesynowa d·moll.
12.25
Wiad. (L.). 12.28 Chwila mużyki (L.).
12.30 „Wyd .....rzenla, poglądy, refleksje" - magazyn łódzltl w oprac.owa~
mu B. Szurgota (L.). 12.45 Gielda
płyt. 13.00 Lekcja języka francuskiego. 13,ll> Francuskie zespoly ludowe.
13.30 Tu Studio Stereo (stereo). 14.00
Radiowo-TV Szkoła Srednia dla Pracujących.
14.15 Tu Studio stereo
(stereo). 14.3ii Muzyczny ;;wiat Herbie Hancocka (stereo). 15.00 Wiad.
15.05 w Jezioranach. 15.33 Chwlb.: muzy kl. 15.40 Książki, do któ1·ych wracamy - „Nu!'t" - fragm. pow. ·w.
Berenta. 16.00 Wiad. 16.05 Dla naui!ZY•
cieli
„Przed pierwszym dzwonkiem". 18.25 Lekcja języka niemieckiego. 16.40 Aktualności dnia (ŁJ.
16.55 „5 minut o sporcie'• (Ł.). 17.flu
śpiewają L. Owsińska I J. Lech (L.).
17.15 Reportaż Tadeusza Szewery (Ł.).
17.35 Dyskoteka rozrywki (Ł.). 18.00
„Jedwabne życie" - a.u d. I. st„nkiewlcz (L.). 18.10 Chwlla mu:zylti (Ł.).
18.15 Reklam.a (Ł,). 18.25 Kalejdosltop
nauki. 18.55 Chwila muzyk!. 19.00
Ekonomia na co dzień. 19.15 Lekcja
języka rosyjskiego. 19.30 Jam session
(stereo). 20.15 w 5 rocznicę śmierci
Pablo Casalsa - koncert z nAgrań
artysty. 21.45 „Nowości Polskiego Wydawnictw';.
Muzycznego". 22.15 O
Polskę ludu pra<:ującego. 22.3;; Pom·
n!kowe legendy. 22.50 ~piewa Hali·
na Łukomska. 22.55 W!ad.
TELEWIZJA
PROGRAM I
12.45 TTR, RTSS - uprawa roślin,
sem. 1. 13.25 TTR, RTSS - hodowla
zwierząt, sem. 1. 15.30 NURT pe:
dagogika. 16.00 Dziennik. 16.10 Dzien
dobry, tu telewizja. 16.30 Obiektyw.
16.50 Zwierzyniec. 17.20 Z frontowych
dróg „Orzeł" film prod. pol.
19.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka. 19.all
Wceczór z dziennikiem. 20.30 Teatr
TV - Leopold Staff:
„To samo".
21.55 „Sledztwo zostało wznowione"
_ program publ. 22.25 Dziennik.
PROGRAM Il
,
16.05 Nowoczesność w domu l zagrodzie. 16.30 Język niemiecki, kurs
podst.. 1. f. STUDIO BIS. 17.00 l>iosenka dla kierowców na dz,ień dobry. start 1 omówienie urogramu.
17.15 samochodowe MP w Miedzianej
Górze _ odc. 1. 17.25 Gość Studia
Bis _ s. zasada.
17.30 Piosenki z
samoćhodowej gali". 17.35 Odpowledzl ekspertów na pytania telewidzów.
17.40 Fragment filmu red. E. Pacha
Rajd". 17.45 w stud:u spotkanlę s.
zasady z jego pierwszym nauczyc!eIem ~ F. Postawką. 17.40 Fragment
filmu z rajdu „Vuelta del Sud". 18.00
s. zasada opowiada o rajdzie. 18.10
Samochodowe MP w M!edz!anej Gó·
rze - odc. 2. 18.20 Piosenki z ,.samochodowej gali". 18.25 Odpowiedzi
ekspertów. 18.35 Przegląd samochodu
po sezonie letnim (porady). 18.40 Zabezpleczenie samochodu orzed korozją. 18.50 Goście Studia Bis.
19.10
wiadomości
(Ł).
19.30 Wieczór z
dz!e.nnlklem. 20.:io Rozmowa z s. za~
sadą.
20.40
„Ballada
o
„Fiacie"
i siedmiu wspaniałych" - film dok.
21.00 Rozmowa E. Pacha 1! S. Zasadą. 21.10 Samochodowe MP w M!ędzianej Górze cdc. 3. 21.20 P,i.Gsenki z „Samochodowej gali".
21.25
24 gadziny. 21.311 .,Wszy~t~,ll 11;~zystko" z dyr. generalnym ..:J 'lmlowy
Huty Katowice - wicemiń!Sti""'em R .
Kozakiewiczem. 22.50 „Spotkanie"
reo.
~
CYKLINOWANlE bezpyłowe - 1a.lde·r0w:mie, Pan;
kiewicz 296-87.
22133 g
CYKLINOWANIE bezpyło­
we lakierowanie, . zakła­
da~le karniszy
własnych..
Tel. 614-91
godz.
8-11,
(15-18), Jakson.
224J5 g
DIAGNOSKOPEl\ł
„crypton" wykrywa usterki sil·
POSIADAl\1 s.ainochód
i
nlków samochodowych
reguluje zapłony, gaźnil<i, wolny czas oczeku)ę . pro•
pozycJi.
Oferty
„22874"
Pra
zbieżnośd kół, światła, haTECHNIK elektryk (5 lat mulce - montuje opony, sa, Piotrkowska 96.
stażu plus
wyważa kola, inż. Supady,
gruµa
BHP
POSZUKUJĘ garaża okolibez oir. napięcia) przyjmie Suwalska . 24.
23981 g
ce Wojska
Pol5l<iego
pracę po 1.5. Oferty „2l258"
Maryn<..rskiej.
Posiadam
NOWOCZESNE usługi m;.Prasa. Piotrkowska O~.
Fiata 126 p" wolny
trymonialne pole-:a psy~ho­
;;zas po 16. Oferty ,.22938"
log. „Junona" ~ Bus\rn­
Prasa,
Piotrkowska
OO.
PRZYJMĘ liternik:i szyl- Zdrój, skrytka 92.
dy. Llmanowskiego H.
SAMOTNI! Ciekawe oferty UNIEWAŻNIA SiEl pieczą­
„spedyt,nproponuje Biuro Matrymo- tkę o treści:
PTHW
TECHNlK
samochodowy, nialne „Rodzina•• - skryt- ładowacz nr 3003
229fH g
pre.wo jazdy kat. B podej- ka pocztowa
55,
71-Hl zakład nr 3".
mie pracę. Oferty „22981" szczecin 6.
1973 k
ZAWISZA Andrzej zgubił
Prasa, Piotrkowska 96.
REGULACJE zapłonów, czy legit. studencką 254ol PŁ.
szczenie gafników, suwalPRZYJMĘ pracę chałupnl­
ANNA Gabryś :zgubiła leska 24, Sup.ady.
20965 g
CZI\ ręczną. Oferty „22893"
gitymację studencką
3987
Prasa, Piotrkowska 96.
22347 g
TRWAŁE
uszczelnianie AM.
okien. Instalowanie spinek
MANICURZYSTKĘ z~
DNIA 3 październiln. przy
zastępujących
:-ozkręcan ! e
trudnię. Tel. 309-79.
okien, wyclsz„<nie
drzwi ul. Rojnej 12 m. 50 zginąt
23839 g
wejśc!owy,ch.
Majchrzak . pies pekińczyk, rudy ~ b"ałą krawatką·
I
białym!
7tfl-l•l .
22949 g
przednimi lapk\..mi.
P ies
POTRZEBNY
pracownlk- „FIA T 125 p" - blachar- był chory. Za odpro'l\-adzerencista do zakla.d"..1 branży stwo l lakiernictwo pleco- nle nagroda. .re 1. 52-{15-28
metalowej. Oferty „23,180 ' we,
wykonuje autoryzowaPrasa, Piotrkowska G6.
na stacja obsług! WSP1JM UNIEW AZNIAM zagubioną
Bogdanąwicz
ul. Aleksandrowslta 127, tel. pieczątkę:
Irena, Krawtedw,,
PO'l'RZEBNA solldna . oso- 52-79-55.
dami2493 g
skie, Łódź,
Narutowi~za
ba do opieki n"<! chorym,
upośledzonym. Warunki b.
23803 g
USZCZELNIANIE okien tel. 111 C".
dobre, referencJe koniecz- 796-18, Stanisławski.
ŚWIADKOWIE
wypadlm
_n e. Tel. 705-11 po 17.
NAPRAWA lodówelt 786-55 (potrącenie
dziewczynld
POMOC domowa
potrze- Inż. Wysocki.
21951 g
przez samochód .,Warszabna. Tel. 836-12.
wa) dnla 13 pa;';d·~ < ernika
22748 g
NAPRl\WA
telewizorów. godz. 15,15 przy ul. Pabi<..OPIEKUNKĘ
d:>
chorej 830-92, Bednar'i!k.
21448 g · nickiej l pre:szone się o
osoby - przyjmę. Telefon - - - - - - - - - - - - · sltontaktowanle. Pal:>ianick::t
298-37.
23009 g
CYKLINOWANIE mechanl- I 12-7, Szparaga.
23968 g
czne. 52-91-19, Blady.
POMOC do półtorarocznej
PLISOWANIE
PrzybydzlewcZYlllki - 1>otrzelma. TAPETOWANIE, malowa~ szewskiego 98. Cichecki.
Tel. 364-90, po 17.
nie mleszk-.ń. Praktyka w
23001 g
USA. B. Bllge. tel. 7~8-61.
ZAOPIEKUJE się
dziecINSTALOWANIE anten teklem. Pl. Bro-licltle~o. Tel. CYKLINOWANIE bezpył~- lew!zyjnych. Tel.
4-14-77
210-1'1.
23182 g
we 490-50, Zakrzewski.
Wolniak.
~3071 g
„POLONEZA" nowego
MYJĘ okna, nos~ę w~giel,
sprzedam. Oferty
„~732". itp. Oferty „23287"
Prasa,
Prasa, Piotrkowska 96. Piotrkowska 96. •
SPRZEDAM
„Syrenę" (1977). Tel. 51-20-55, od 17.
PAŹDZIERNIKA
~ituG«AM
„WARTBURG~ 1000"
na
części sprzedam. Tel. 388-72
szwed1Jtl po 18. ·
229'10 g
1,'tll ··-~liedam.
'l'elefon
2st..!8._ ::._
220& g
,,JAWĘ 50" sprzed:łm.
- - · -Lagiewnicka 155.
JAPO!ll'SKI odbiornik stereo 2 x 20 w - sprzedam. ODSTĄPIĘ wkład. na „syMalicki, Przełajowa
4'296 renę - I05", odb1or 1978 r
26
1
i
i
:
cz;;:me, rozmiar średni
- - - - - - - - - - - - - CHEMIA, f·izyka .. Mgr inż
I
sprzedam.
Ró:!;yckieg~ 30 „FIATA _ 125 p" _ 1500 Prusk<.. tel.
23081 g
272 _24 .
m. 2.
2276"l g
- sprzedam. Tel. a~G-22 po
MAGNETOFON stete')
M I 16.30.
23004 g
NIEMIECKI - naulrn, tłu2404 s, gramofJn
.,fonomaczenia. f'iS-25
Lewanmaster", wzmacniacz „Me· „ZASTAVĘ 1109 p•• 1977 sprzedam.
·
10
Lutego
7
a
dowski.
23qSG g
luzyna" - sprzedam. 'Tel.
m. 28. ·
23003 i:
51-ao-a1.
227;;7 g
i
lnformdcji udziela dział organizac11
Łódź, ul. Zarzewska 56/58, tel. 493-92.
CHARTY
sprzedam.
22591 g
„FIATA Ul5 p ·(1976) - sprzedam.
nleńska 104 n.
I
1
stałe
„ZENITH" TTL l
„Zenith" E - sprz<?dam. Tel.
53-27-20.
22952 g
„NYSĘ 501" Towos sprze
Rogo?!ińsklego 13 a m.
dam.
23.
K.OŻUCH męski
nowoczesne i fun kcjonalne stoliki z rurek gię· .
NADAJĄCY SIĘ
(secesja),
zega.r wiszą­
cy, forte,plan .• Hoffera" sprzedam 52-91-'9 wieczorem.
,?2970 g
I
1
tych,
SERWANTKĘ
stół dębowy,
i
nastawne, i dłuta
.;
I 11
ZESTAW W)'poczynkowy sprzedam. ~el. 3R2·2,4.
1
METALOW10-ELEKTROTECHtN.IC7JNiA
świadczy usługi
KOZUCH
a:fg.ański
haf.
towany. młodzieżowy sprze
dam. 834-63.
23186 g
i'ONIEDZIAllEK, U
Jłll!,!1 ll!Jlllllllllllllłl lllllllllllllllllfllłllll I llllllłll llllllłlllllllllll llllllllllllllilllllllllllllllJIJ~JllllllJłłHUllUlllllJUlłlll li 11111111111111111111111111111111111111!I1111I11111lfI11111111111111t1 ·1t111111IiIl11 llll I llłlllll l.!.11111 ~11 l',!
.....
„
...
~
=§
= ;- §
==
=
-= =-=
--...-..
/'
TA N I EJ
~ od 23 bm. kupisz taniej w sklepach branży
odzieżowej, dziewiarskiej, włókienniczej
I obuwniczej
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu
Wewnętrznego w Łodzi
2864-k
...
=
~
- !""' .
; =
:: ::
-=::
::;
-„„
... i::
-=- .==...
- -=
:!:
•
We wtorek
gościmy
w
Łodzi
Stoczniowcowi
Podhale
cJfo
Sieradz „nie przeskoczyła"
Arki w 1/8 Puchar u Polski
~· Warta
starczyło sił
•
e
tv ,
aprz
Koszykarki
·~
ŁKS uległy
Wi
Ze zmiennym szczęściem walczyły
w n rundzie ekstraklasy koszykarki
Ruch Chorzów musiał uznać wyższość ŁKS. W sobotę odnio~ły w Brzegu
Miniona 1obota I niedziela była przeznaczona na rozgrywki l[S Pubytomskich Szllrdb i er~k. przegrywa- przekonywające
nad
zwvclęstwo
charu Polski. Nie emocjonowaliśmy się :za tem rozgrywkami ekstraklasy.
jąc 0:2. zwracają jeszcze uwagę zdeniejscową Stalą 72:6~ (46:30). Najwię
dwa spotkania, Tym razem
W po.zostalych meczach uzyskal!ID ani drugiej ligi, w której odbyły się tylkotych
Mało kto z kibiców hokeja na Lozwycięstwa Górn:ka ZabrZ•!
zdobyła
cydowane
lodz1„nek
dla
awansopunktów
nie
ceJ
rozgrywek
ćwierćfinału
do
I
sensacji
bez
się
obyło
Legia 5:2,
Podhale
dzie spodziewa! &ię, Iż gdański. Sto- rC'lultaty:
nad mielecka Stalą 3;0 i Motoru Gbu rczyk 23 . Wolu .Jew\~7 14 I Gortat
czniowiec potrafi przynajm:niej urwać GKS Katow1Cil - Naprzód Janów wała ł:adna z drużyn klas niższych.
Lublin nad warszawską Gwardią. 12, dla Stall Wąsik 27. Wojewódka i
punkt aktualnemu liderowi ekstra- 4:2 1 Zagłębie - Baildon 6:2.
zacznijmy może relację z pojedyn- niespodziankę i potrafią wyelimino- również 3:0. Okazuje się. że zabrza. Siuda po 10. Nleeo go1 zej powiodło
Tak też się stało.
klasy - ł:.KS.
którzy w sposób umiejętny wy- się drużynie w meczu w Krakowie
nie,
ków 1[8 Pucharu Polski od Siera- wać drugi zespól plerwszoligoWY, TABELA
pojedynek w Pałacu
Niedzielny
Pucharu Pol- z Wisłą. Pojedynek zakończył się
dza. Miejscowa w'arta po wyelimi- gdyńską Arkę. Prze.widywania te korzystali regulamin
~akończyl się :zdecydoSportowym
53-28
now;miu wicemistrza Polski - Sląska znalazły tylko odbicie w teorii. bo· ski. kroczą od zwycięstwa do zwy- zdecydowanym zwyclęs1wem „białej
15:5
1. ŁKS
. wanym zwycięstwem łodzian 8:3 (O:o,
Najwięcej
ęstwa.
i
c
73:50 (42:21) .
to
gwiazdy••
51-31
uznana została. zgodnie . wiem na boisku padł, Jakbyśmy
Wrocław,
14:6
2. Zagłębie
5:1, ł:2). Bramki dla i:ospodarzy zdoounktów dla ŁKS zdobyła Gburczyk
4~19
rozgry- powiedzieli, wynik zgodny z 1>rz~wl·
13:5
za rewelację tegorocznych
3. Podhale
byli: Nowiński 3 (22, 30 1 58 min.),
pił·
się
postarali
O wielką sensację
15 I B!aszczyk 6. dla Wisły Iwaniec
dywaniaml, Warta przegrała z Arką
34-33
przecież w wojeWystępuje
11:7
wek.
4. Balldon
Pokorski a (33, 4~ 1 60 mln.) oraz
Lubin, k.tórzy poko- 17 I Ko sińska 13. Tak wie~ koszy30-29
11:9
wódzkiej klasie „ A"- czyli walcząc 1:2 (1:2), Brami<'<: dla gospcdarzy karzenazagłębia
5. Naprzód
po jednej M. Stefaniak (33). Kokoszwłasnym boisku warszawską
nali
karki ŁKS mają na swym koncie
narski,
Piechu
minuc:e
4
w
strzeli!
21-43
różją
6:14
dz:elila
ligi,
I
drużynami
z
6. GKS
mln.
ka (39) i Pietrzykowski (52
Legię 2:1. Wisła i<rakow po dobrym
jedną porażkę i trzy 7wyc!ęstwa.
29-52
4:'16
7. Legia '
nica trzech poziomów. Kibice pił­ tomiast dla gości: Kaczmarek (4 mln). występ.ie
gry), dla gości po jednej Zaborek
w
pokonała
B1me,
w
gry).
m!n.
(21
23-49
4:16
karscy prz..,powiadal!, Iż rewela.cyjnl i Kurzepa
8. Stoczniowieo
(3~1, Błażowski (41) i Plata (59 mLn.
Nie odniosły zwyclę•twa w wyjazMecz zaczął sit: sensacyjnie. bowiem szczeclrue miejscową Pogoń 2:1. Ta!t
(szym.) 1sieradzanie postarają się o kolejną
gry).
na początku rywalizacji gospo- więc do ćwierćfinału Pucharu Pol- dowych meczach natomiast zawodjuż
tercji
GO.:cie tylko w pierwszej
ski awansowa.ły 4 drużyny pierwszo- niczki Włókniarza Pabianice W SO•
Wywołało
orowadzenle.
objęli
darze
rzdecydowanie stawiali <'ZOia lideroOto l>otę zde cydowanie przegrały z Wl·
to zrozumiały entuzjazm publicznośc i ligowe ! cztery drugoll)!owe
Umiejętnie bronili
wi ekst~aklasy.
G1'ornik - Stal slą 75·54 (42 .21) . za .ś ,.. niedzielę podo ostatniego miejsca · wypełnia tącej 1 komplet wyników:
się, a ze w dobrej fo1 mle znajdow Brz·egu
porażkę
stad:on. Radość nie trwała jednak 3:0, Ruch - Szombierki 0:2. Karpa- nLosły dru~ą
wał się Ich bramkarz Jakubowski,
Bowiem już w 21 ' minucie ty - Lech 1:2, Motor - Gwardia orzegrywając 54·73 (30:33) . Najwięcej
długo .
więc nie poi:wolili sobie strzelić goLechia
Tarnów
zdo·b Y·
UnJ
3:0,
spotkaniach
W-wa
obu
w
ounktów
pierwobjęli
spotkania prowadzenie
ł:.KS
la. W pierwszej części gry
- Arka 1:2, Wisła - Po- ła dJ,a Włókniarza Ko'lera 22.
szoligowcy. Już do końca pierwszej 0:3, Warta
groźnych sytuacji,
stworzył wiei.z
2:1..
Legia
Zagłębie
I
2:1
goń
połowy Arka zdecydowan:e górowaskutec:znośc1ą nie było za
lecz ze
(a, szym,)
W pozostatych merZ:iCh uzyskano
łd nad wartą doświadczeniem i techdobrze. Idealne !fytuacle zmarnował
SphJnla 71:79,
U:eh
rezultaty.
niką .
Pokorski. Od drugiej t.e1cjl rozpoOlimpia 100:75. AZS
Poznań AZS
Druga część rywalizacji miała Już
cz11ł się festiwal strzel~cki łódzkiej
- Spójnia 93·88. Lech PoPoznań
Gobardziej wyrównany przebieg.
drużyny, Pierwsze gole strzelił NoOlimpia 70:79 I AZS Lublin
znań spodarze częściej przebywali ood
czwartej puszczonej
Po
wiński.
prowadzenia
mimo
bowiem
rażek,
W-y;a 75:66.
AZS
w
pojedynkami
Najciekawszymi
ale brakowało im
bramką gdyńską
przez Jakubowskiego bramce. trener
sobotniej rywalizacji czterema skutecznego
Goście,
wykończenia.
dokonuje ~miany na ekstraklasie piłki ręcznej minionej w
Stoczni.owca
sekund
20
na
TABELA
jeszcze
bramkami,
Olszewskiego. Bron!! on tównież do- kolejki, byty bez wątp!enia mecze przed zakończeniem meczu prowa- którzy wystąpili bez swego asa atubrze ale do momentu. kiedy tak Anilany z aktualnym mistrzem Pol- dzili goście 22:21 Jednak strzał Ro- towego. J Kupcewlcza. zagrali bar369-280
Spójnia
1.
7
samÓ jak jego popr-zednlkowi •tar- ski - Sląsk1em Wrocław. Trochę berta uratował Anilanie jeden punkt. dzo dobrze i odnieśli w pełni zasłu­
331-297
7
2. O!.lmpia
jesteśmy zawiedzeni po tych dwóch
żone zwycięstwo. Po orostu potrak·
czyło sil.
bowiem Anilana zdotowali swego, rywala bardzlel ootercji te:Ł, za-znaczy la spotkaniach,
311-281
Od drugiej
7
3. ŁKS
być zadoprawo
ma
Polski
Mistrz
atutu własnej
niż miało to mle.lscl" w przyPl!ka.r.ze Widzewa pczygoiowuj;cy
1lę wyraźna przewaga ŁKS. Najko· łała zaledwie. mimo
215-165
6
4. Wis!a
wolony z trzech punktów, które wy- ważnie.
nystnlej;;ze wrażenie na tafli spra- sali. zclobyć Jeden punkt W sobote w:ozl z Lodzi. kibice Anilany nato- oadku ollltarzy Sląska Wrocław.
slę do meczu ligowego ze szc,cc.n340-34G
6
5. AZS Poznań
w
Kop· padł remis 22:22 (14:10), zaś w nieNie postarali się również o nie- Stl<i Pcgoruą · ro<egrnu spa1 ring
wiała druga piątka łodzian
miast nię. Przerażającą w1>rost niesympatyków 'IVa1brzycnu z. m1eJsco NYJ.O
286-297
Uv4.ni5
6. Lech
czyńskl - Szewczyk I w ataku No- dziele zdecydowan:e wygrali goście skutecznością razili w nil'dzielnym me spodziankę dla swych
brampiłkarze Karpat Krosno. zespołu wyJ{iem • .t:aKończyl on się z\\>yc.ę,lwem
Pokorski - Wasiak. Oni 31:25 (15:11). W obu meczach
wiński 245-291
7. Włókniarz P .
dla ki dla Anilany zdobyli: Przybysz 16, czu w•zyscy płlkarze. Nie 11otraflll
vi,
·
dia
Bramke
stępu lącego w lidze m!ędzywo]Pwódz­
10:0).
1:8
też zdobyli najwięcej bramek
łodzian
syluacjach (sam kle1 Również walczyli z przedstawi199-202
ł
8. Stal Brzeg
w 55 m n gry RozsLrzelil
5wego zespołu. Mniej efektowny był Wrembel. Robert po 8, Kosma. Smie- w stuprocentowych
dzewa
a bramkarzem) zdobyć i:oli cielem ekstraklasy
201-273
4
ooznańsk l m
l>Orski. LO-Ot.anie wystąµ111 w ty.n
9. AZS 'Lublin
pierwszy atak, drużyny z Kokoszką chowicz po 4, Jatczak I Bissinger na sam
zawodnicy . Jak: Lechem I mimo
doświadczeni
do meczu w nasLępugcym >«.ład1.ie: uu·
prowadzenia
lO. AZS wa.rs:awa
na czele. Zdobył on co prawda jed po 3 oraz Kurpiński 1. Dla gości tak
183-247
3
Dodajmy
Raj,
I
WrembeJ
Przybysz,
Waszną bramkę, lecz musiano uz,nać wyż najwięcej punktów zdobyli:
m inuty spotkania 1:0 I m:mo dal- rzyński - Marchewk.a Bou1ek, 'J.1..;do tego. Iż Anilana nie wykorzysta- 76
łódzkiej dru- kiewicz 15 i Kiempel 13.
suiść drugiej „piątki'
szych doskonałych sytuacji do po- kińslti. Możejko - i>ła„bno, Kamińkilku rzutów karnych. a llbraz nrawlenia
ła
wyniku . zeszli z boiska ski (od 46 mln. Grębosz). i!. :ourl.J.
•
żyny.
będziemy mieli celny. Tak zde2:1 PojPdynek dwóch dru- - Dąb.OIV•ki, Kozborsk1, Kowemck1.
w najbll:l:sty wtorek o godz. 18 w Malo kto spodz!ewal się, iż tak gry
cydowanej ilości proslvch bledów. pokonani
Ja.t{ ,.ośw1aaczył po meczu L!eue1
z rozgrywyeliminowały
Pałacu Sportowym dojdzie dp wiel- zdecydowane zwycięstwo w rewanżu
które
nie oglądaliśmy w jednym żyn.
Pol5kl łódzkich B. Waligóra, był Lo O.tł dzo pożyte­
Puchar
o
kiego pojedynku ponnędzy LKS i odniesie mistrz Polski. !.odzianie dawno I.
wek
wszystkie
prawie
niestety.
meczu
podwóch
Podhalem Nowy Targ . Jak pamięta­ zresztą byli o krok od
11rz<"dstawlcieli ek~trnklasy zakończy1 czny sprawdaan. Jest on zadow.i10były udziałem łódzkich szczyplornl·
my w pop:Li!dnieJ run<liie łodzianie
s !e zdecyd'>Wanym sukcesem „PO- ny z gry swych podoplt;C<nych Dal
sywielu
w
iż
może
Być
stów.
zasygna11zowati
minimalnie przegrali ze swym ryWidzewa. gdańsklPi Lechii szą zwyż!tę formy
tuacjach zawiodły zespól nerwy . Mo· J>:romców"
zreri.oibors.t{j I Dąbrowski jak l cala
walem 3:ł I zapewne zechcą
Pokonała ona zd ecyclowRnle na wy.
że tym właśnie należy wytłumaczyć
Wła­
drużyna. Po przerwie znal;.<Zl się na
wielkich.
wanżować się za tę porażkę
W
3:0.
ów
Tarn
Unie
leździe
który nie
słabą skuteczność Kos111y
oolsku, po kontuzji G1 ębosz. który
dze klubu rozumiejąc, lt mecz ten
derbach Sląska
re.wanżowych
należał w obu meczach do wyróż­
miarę pop1aw1ue.
grał w
wywoła duże zainteresowanie kibiCóż zaprezennla.tących się graczy
Nie grał w Wałbrzychu Marek Pię­
ców już dziś otwierają przedsprzegrę
dobrą
Bardzo
Sląsk?
tował
brązowy
zdobyli
judocy
A Polscy
dat biletów w sekretariacie klubu
ta, który ma komplikacje z mię­
mistrzo- w obronie oraz większą skuteczność
przy ul. Plotrkowsk1ej 76, od godzd- medal w drużynowycb
sniem lewej nogi. Od czasu przyspoPiłkarze ł:.KS. Wykorzystując przer; azdu z GdynJ nie brał on udziału
stwach Europy rozegranych w Pa- w ataku. Potrafił no prostu w nadany 12.
wykorzystać
maksymalny
sób
w żadnym treningu, przez cały czas wę ligową. rozegral! sparringcwe
ryżu.
brania
strzele
do
rzające się okazje
spotkanie z drugoligową Conco r dią .
;est pod opieką leka• sKą,
A B. Borg pokonał w finale tur- mek . No I ooza tym doskonalą parodnieśli pierwszotlgowpiłkarze Zwycięstwo
Do meczu w Szczecin.t'
nieju tenisowego w Hamburgu W. tię rozgrywał ich bramkarz Krok.
przy~nt6wywali s i ę cy 3:1 (3:0). Bramki dla ŁKS strzebędą
Wldzewa
który w dużym stopniu przyczynił
Fibaka 6:1, 6:1.
Trener B. łili: M1lllszrwicz 2 (3 , i ł5 mi n . gry)
na wlasnym olliekcle
Piłkarze Sląska Wrocław rozegrali
niedzielnego zwy..,lęstwa .
WaUgó :·a nie planuje rozegrania żad ora21 Sobol (3l min. gry), dla Conturnieju s!ę dopozostałych
A W międzynarodowym
meczach nie zann- w sobotę w Reykjaviku pierwszy nych dodatkowych meczow. Spotka- cordii: B~bel (70 min.).
W
,
w
rozp;rywanym
koblę.t
siatkówki
DU2:Y LOTElt
UEFA
rundy PU<'haru
11
Hutnik Kraków . mecz
sensacji.
Pierwszoligowcy wyst:iplll w tym
Sokolov!e łódzki Start wygrał dwa towano
Best- nie w Szczecinie odbędzie się w soIB
drużyną
islandzką
prowadzący w tabeli. zdobył dalszP z
mecze z KPS Brno 3:1 1 IJK Bra- trzy punkty . remisując w Zabrzu mannneyer Wygrał Stąsk 2:0 (O:O). botę o godz. 17.
meczu w następUJ:lcym sklzdzle: KoI LOSOWANIE
(Robakiewicz od 46 minJ,
tysława 3:0.
nieczny
z Pogonią 26:26 I zwyciężając 28:23. Bramki strzeli: Kwiatkowski W 52
łT
43
18
Filip.lak (od 46 m ln Lubańsk!-ł . Bul•
12
•
Grun- mln. I Faber w GB min.
I
I Pozostałe wynik!: Soójnla podw
Polski
rekordów
Kilka
A
dod. 25
~Od""'g zack1. D:·ozdowskt Galant - Sobol,
noszeniu cięża.rów ustanowiono pod- wald 20:17 I 15:21 . Korona - Po~oń
W n iezmiernie trudnych warunA.I G. Ostalczyk. M:łoszewlcz - Pl - ń'it:i
'I.
Gwa<rd!a kach toczyli sw6.1 pojedynek p!lkaczas ro'legranego w Opolu Memoria- Sz. %3:22, 2S.:26 1 Stal l l LOSOWANI&
Milczarski. J. Ostalczyk (od ł6 m in.
łu im. s. Zgondka. Trzy rekordy w Ooole 20:15 i 18:13.
rze Sląska W piątek I w nocy przed
Klimas)
P.
kategorii półciężkiej ustanowił
meczem w Reykjaviku panowała za- .
42
11-24-11-39-40
TABELA
~ porównanitl ze sparringiem. kt6Rabczewski (rwanie 155 kg, podrzut
mieć śnieżna, a tempPratura spadła
ry rozPgrali p'łltarze ŁKS z Con197,5 kg I w dwubllju 352,5 kg). W
poniżej zera . W dniu meczu nastą­
4862.
Końcówka banderoli 418-370
22:6
ligową,
1. Hutnik
Inauguracją
przed
cordią
H. Malinowski
kategorii ciężkiej I
piła nagła odwilż . ale było zimno,
16:12
336-331
2. Korona
w rwaniu 160,5 kg. Piąty
uzyskał
W Tor'uniu odbyła się IV el!mina- tym razem posiadali oni zdecydowamglisto. a od Atlantyki. wiał bardzo
368-366
16:12
Sląsk
3.
drug:ej
w
rekord ustanowił w wadze 75 kg
cja samochodowych Ra!dowych Ml- ną przewagę, również
silny wiatr.
287-282
14:14
4. Anilana
w czę!cl gry. choć nie zdobyli bramJ. AlchLmowlcz, uzyskując w rwaW tych warunkach zwycięstwo 2:0 strzostw Polski strefy centralnej.któ13:15
332-327
5. Grunwald
ki. Trener J. Walczak dal szanse
niu 146 kg.
nad niezbyt silnym wprawdzie prze- imprezie wystartowało 35 zaló!', km gry
13:15
294-303
6. Pogoń Z.
1:0
Arsenal - Southampton
Ostalczykowt
Filipialtowi. • J.
trasę 450
ciwnikiem. należy ocenić wysoko. re miały do pokonania
13:15
290-304
7. Gwardia
A P!lkarski Pucha'I' Norweg!l zcło­
O:l
Aston Villa
Birmingham Kllmasowl. Nle' wystąpił na boisku
i
ze
czynienia
do
miell
Kierowcy
przesądza oraktycznle
ten
Rezultat
Sz.
w
Poi:;o(1
8.
11:17
zwyciężając
364-356
L!llestroem
zespól
byl
2:2
c.
Bolton - Manchester
Terleck!. który w tym czasie prze;zanse awansu na korzyść polskiego wszystkimi warunkami atmosferycz11:17
319-338
2:2 finale Bra.nn Bergen 2:1, zaś w to-1 9. Stal M.
Derby - Tottenham
trening.
indywidualny
wiał sil- prowadza!
ll:J.7
289-320
:espolu, który w rewanżu będzie nyml. Padał deszcz. ~meg,
10. Spójnia Gd.
2:0 warzysklm meczu Zawisza Bydgoszcz
Liverpool - Chelsea
Pllkarze ŁKS. którzy w sobotę zm!espisała się el<iDoskonale
wiatr.
ny
zdecydowanym fawW"ytem.
Iszym.)
Manchester Utd. - Bristol City 1:3 przegrała z GKS Katowice 0:1.
pa Automobilklubu Ł6dzkicgo, która rzą s:ę z bytomską PolGn!ą. rozegraMiddlesbrough - Wolverhampton 2:0
w klasyfikacji zcspoło l\'eJ zajęła :zde .1ą ieszcze .!eden mecz sparringowy.
1:0
Nottingham - Ipswich
cydowanle pierwsze miejsce, a zło- We wtorek w Rr.domiu ich rywala2:2
Leeds
Norwich
mi będzie mie.Jsc<.wa Broń.
żyło się na nie zwycięstwo w klasie
1:1
roQueens Park - Everton
Natomiast piłkarze Concordii
„Fiatów 126 p" 1 zwycięstwo w kia7:1
West Bromwlch - Coventry
Jak wygląda sprawa ze spor- syfikacjl
generalne.I W. G~łębiow- zegrają następny mecz w najbliższą
mat aktualnej dzhlalnoścl dostojne·
le takle to dawne. czasy, gdy
1
4:1
się
Hozwlja
14)
(godz.
wy„zynowym?
boisku
tern
Charlton - Newcastle
własnym
na
skiego I J: Barańskiego (Automobil- sobotę
przede wszystkim w grach zes- go jubilata.
3:2
Sunderland - Millwall
poprzez lirodowiskowe sekcje i klub Ł6dzki).
Trzecie tnlejsca w z Wisłoką Dębica. zaraz oo meczu
óDZKI AZS Uczy sobie 3200
polowych akadem!clde teamy 1
jest to zasada, która obowlą- swoich klasach tcajęli L. Króll!tow- z t.KS. dru·gollgowcy udali s:ę do
członków, co stanowi 15 proc.
równych.
nie miały sobie
UW AGAI Mecz Aston Villa
Lekkoatleci po- ski ! L. Lampe (Al:.) oraz C. Pod- Spały. gdzie będą przygotowywali
ogółu studiujących w sześciu zuje od nle':l!lwna
i
Slatk„rze I siatkarki, koszykarze
Middlesbrough, objęty pozycją 1 ze- koszykark!, uprawiający swą ulubloTrener M.
uczelniach naszego miasta. W wrócili do II llg!, sz~rmlerka bęllzle ch!nowskl I J. Matysia'k (AŁ). W się do tej rywalizacji.
r.
1978
.
X
28129.
stawu par na dzień
M. Urban będzie m!al do dysoozyc11 18
załoga
ną dyscyplinę sportu w warszaw- j klubie preferuje się sport wyczyno· się rozwija!;,. w oparciu o własny na- klasie 1-3 z"Wyclężyła
został przełożony na dzień 27. X. 1978 Sk!m AZS AWF
środę Conw!enajbliższą
W
.
przeszłości
w
!ków
zawcdn
Odnosząca
(MKM
rybek.
Działa!ZakrZ<·wski
Adamski i K.
(wizytówka akade- wy l oczywiście m1asowy.
roku. Na zasadzie par. 5 pkt. 2 re- m!cklego sportu)
wielokrotnie zdo· nośc prowadzona jest poprzez kluby le sukcesów sekcja tenisa stołowego Dąbrowa). Na druitlm mjejscu upla- cordia roze~ra sparringowe spotkaTotalizatora Pilkarskil!go bywali mistrzostwo Polski. Gra
gulamin
w uczelniane. W nich przede wszystkim będzie otoczona łe;>sZ!\ opieką I lst- sowal! się J, Grętkiewicz i J. Wajs nie. z tomaszowską Pil:cą.
(sz.)
dla rozstrzygnięcia zakładów zosta- p!erws:zym zesp:ile klqbowym rOw- skupiona jest podstawowa praca spor nleje realna możllwość powrotu do (AŁ).
(sz.)
nie ustalony wynik zastępczy przez nała
repre- towa. Działacze AZS doszli w tym II l!gt. W ramacn pod:.ilalu sportoprzyw<Lziaiilu
się
pona
losowanie.
Białym momencie do jeszcze jednego słusz- wych ról 1 w łódzkim AZS
z
koszulkl
ze.ntacyjnej
Orlem. Dla katdego studenta uczelni nego wniosku. Otó:I; założyli, że sport szczególnych uczelniach, skupione są
Dnia 21 października 1971 roku
Z głębokim :talem zawiadamiaTOTEK PIŁKARSKI
na Blelam.ch znalezienie się w ka- masowy będzie przede wszystkim do- wiodące sekcje. Chodzi przede wszy.
:n października p.o ciężkich cierpienia.eh zmada,
my, te dnia
o to, 1:1; łatwiej wt2dy znastkim
.
natoartystycznych,
uczelni
meną
I
rozgrywkach
w
uczestniczącej
drze
1:1
zmarł
t. Arkont.a - Swlt Szcz.
leże środki finansowe na działalność,
przeływs:i:y lat SO
2:1 ligowych było obiektem marzeń oraz miast ten przez duże „S", przyplsa· ,I latw!ej
2. AZS W-wa - Stal FSO W.
te:!; prowadzić robotę szkolewar- ny został politechnice i uniwersyte0:1 wielkim wyróżnieniem. Dziś
3. Bałtyk K. - Pomowiec
pełniejszy ulową. I tak dl" przykładu slatkówze tow!. Żeby mloeć jeszcze
2:1 szawska uczelnia' straciła wiele
P.
Czarni
ł. Chemik tytuły obraz posiadanii.: to Akademicki Klub ką kobiet, pilkl\ ręczn11 mężczyZ!l 1
blasku, a nieliczne
0:2 swego
s. [email protected] - Polonia Bdg.
1:1
6. Grunwal~ - Celuloza
3:0
Ma:imr
T. JaglellonJa 2:0
8: Odra - Pogoń Prud'!lik
4:0
Pogrzeb odbędzie się dnia 24
9. Stal Rz. - Pogoń S
23
Pogrzeb odbędzie się dnia
1:0
godz. 15
października 1978 r. o
10. Storni\. - Gwardia Biał.
października br. o godz. U.30 na
1:1
na cmentarzu Zarzew.
11. Wawel Kr. - Skawinka
wepoił
cmentarzu rzym.·kat.
12. Włókniarz B. - Mławdanka 4:1
zwaniem św. Wojcieoeł..a prz:i- ut.
1:2
POgrlltona w głębokim smutku
13. Włókniarz Ł. - Stal Nlew.
llł'I
K11rc7akl ~l/85. o czym 1>owladamistrza Polski w r6mycb dyscypli- żeglarskt, posiadający własny jacht koszykówką mętczyzn opiekuje
ł:.ódzka, zaś siatkówką
głębo•kim
w
miaJą pogrątent
nach, przyporąlnają o Jej sportowej pełnomorski, posiadający dobrą bazę Politechnika
RODZINA
kobiet wiele śródlądową, łączy w sobie elementy mi:żczyzn, pliką ręczną
smut~u
świetności. Wpłynęło na tn
rzeczy, ale chyba ni.jwatnlejszą, któ- wyczynu f rekreacji i jes: oczywi- Uniwersytet Łódzki. Tym drutynom
Prosimy o nleskladanJe kondoMATKA. C0RKA, SYN
ra doprowadziła do tak.lego stanu, są ście dostępny wszystkim studentom oddano najlepszą kadrę trenerską. są
lencJl.
to specjallśol plet'WSzej I drugiej klanajogólniej rzecz biorąc środki fi· naszego miasta.
akaWiele na temat aktualnej rzeczy- sy. Wiele na korzyść rozwóju
nansowe. Ten kto ma pieniądze, ten
ma oczywMcle tytuły i sławę. Pew- wlstoścL sportowej w łódzkim AZS dE'mlcklego sportu zmieniło się po
Dnia 20 października 1978· ro.ku
Pogrąłernł w głębokim :talu za·
nymi ewenementami w tej sytuarijl mówiło się ostatnio na spotki.nlu z kolegium rektorskim, które odbyło
zma.rła w wieku 'fł la&
kluby z Wrocławia dziennikarzami. Działacze tego klubu się w dniu 23 czerwca br. Władze
wla.damlamy, te dnia 20 paździer·
są AZS-owskie
przyrzekły
uczelni
Iż poszczegól'lych
to
L6c!zka Gra Liczbowa „KUKU· (piłkarki ręczne) i Olsztyna. (slatka- wyraźnie wskazywali na
nlka 1978 roku zmarła ni1sza najna wydatną pomoc dla akademickiego
P.
S.
l.ECZKA" informuje, :i:e w grze r:::e), którzy z powodzoen!em bronią chcą bardziej umasowić sport
uko.cha4sza Matka I Babc.la
działalność SZSP. zrzeszenia. A więc „zlelonp światło"
poprzez
.••
uczelniach,
sportu
ak.;.demlck!ego
honoru
1978
1122 z dnia 23 pa~dziernika
rozbudowanie dh.: / sport?wców łódzkich uczelni.„
Planuje się również
n.astępu­
wylosowane
zostały
roku
GENo~wEFA
o systemu rozgrywek mlędzyuczelnlo.·
P.
pocz11tku
S.
Wspomnieliśmy na
Jl\ce liczby:
Nie sposób również w dniach Jubileuczelni na Bielanach,• która wraz z nych w różnych dyscyplinach sporktósprawach,
o
wspomnieć
nie,
uszu
lat
poszczególnych
rywalizację
tu,
wiele
pracą dydaktyczną, osiągała
I LOSOWANm
z domu MOCNA.
sportowych sukcesów. Również sil- studiów. Będzie Ynęc chodziło o to, re psują tyle krwi działaczom AZS.
trwa budowa bietni
s domu BISKUPSKA.
niejsze były ongiś kluby akademie- aby jak najwięcej łódzkich studen- Od kilku lat
Luul.
przy
stadl.Jnle
na
23
tartanowej
książki
odbędzie się dnia
od
się
Pogrzeb
oderwać
mogło
tów
miejkle w większych ośrodkach
U, 23, 31, 32, 34, 36.
Uroe-aystośc! lałob.ne odbędą się
sklch. Mamy tutaj na myśl! łódłkl w chW!lach wolnych 1 spędzić ten mumby. Optymistycznym akcentem
paź:!zie·rnika br. o godz. 15.30 na
niedłu­
w
it
to,
jest
sprawie
tej
w
AZS, który równlet obchodzi jubl- cza; na sportowo. W związku z tym
1978 ro·k u
dnia 13 patdzlemika
n LOSOWANm
cmentarzu Cw. Anny na zarzeIeusz 70-lecla, Wiele splendoru przy- potrzebna jest klubowi wl~ksza Il· gim czasie ma być · ona definitywo godz. 18 w ka.plicy na cmenzałatwloni., jak I rozpoczęcie bunie
wie. o czym za.wfa<tlamia p1>gr11tym
sią
Planuje
dzialaczy.
czba
spr!nteakademikom
łódzkim
n!eśll
·
dodałliczba
I
l Ił 8 H 17 31
sportchali
1
u
basen
krytego
dC>wy
Zarzewie.
n.a
specjalnego
tan.u nym,•k.at.
przeprowadzenie
rzy. Stanisław Wagner I Sta,nlsław celu
• •
•• '
• • •
l ~na w smutku
32
faktem
to
się
stanie
U:
m.
Uczymy,
.
wej
bardzo
się
liczy
I
szkolenia
barnasze
reprezentowali
czerbniak
•
tri:fien
kowa d.o s•. " I 3
RODZrNA
RODZINA
Końcowk1 banderoh: 470.258, 7025~; wy na Olimpiadzie w Monachium. w przypłyW wielu chętnych. To tyle co w niedługim czasie„.
dniµ jubileuszu chcemy podzielić się do spraw masoweg'l uprawiania spor11258, 258. PrzydZlał na „Fiata 126p
SZDIA!Q'SKI
ANDRZE.J
studentów.
łódzkich
przez
tu
tena
wiadomościami
Czytelniki.int
z
1) 63H36, 2) 86445'7,
Tylko jeden punkt zdobyli
•
ze
w Wałbrzychu
J~KS
Concartłia
3:1
Śląsk Wrocław
wygrał 2:0
Komunikat „Totka"
I
Kierowcy
- najlepsi
LIGA
ANGIELSKA
• • •
A
It
N
1
I
l
JOZEF
z
„
s. +
GONTARCZYK
IRENA JACH
+
+
CZERUCKA
JAINPN'A NAGODA
,„
l
I
RSW „Prasa-Książka-Ruch" Redaguje Kolegium !'łeclnkcJa
DZfENNlK · POPULARNY - dziennik Robotniczej Spńldziolnl Wydawniczej „Prasa-Kslątka-Rrnch". Wydawca: r.od2kle Wydawnictwo Prasowe
Redaktor . nac1.elnv 325-64. Z-ca redaktora na~zelr1eji\o :iO'l-26,
kod S0-103, t.ódt, Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „OP", Uldź, skrytka nr 69 Telefony: centrala 2113-00 łączy ze wsz.y stk1ml działami. Ustow
nie 7.0mńw•nnych
(rękoni só'"
i inter'!Nenc11 303-01
dział
223·05.
woJeworlzkl
228-32,
Sekretari odpo·.vledzlalny u sekretarz 201-75 Działy. u1lejsK1 341 · 10, 337-47, sportowy 20~-YS. ekonomiczny
Redak<!.f" norna illl'ł-68 ,
redak<'la flle odpowtacla)
redal':cja nie •wraca), kulturalny 621·60, „Panorama• 307-2e, dział społeczny I fotoreporterzy 378-97. Dz i ał Oi!ioszen 311 -50 <Za tre~ć Of!l~s1.eń
w termlnaC'h
dorę~zvrtele
I
pocztowe
urzęt'ly
oraz
868-78 Cena prenumeraty: rocznie a12 zł, o(ltrocznle 158 zł, kwer talnte 78 zł. Prenumeratę pnyJmuja oddzlalv RSW „Prasa·KSlą tka-Ru<'h'
Zakłady pracy, Instytucje I organizacje, składają zamńw!enla na prenumeratę w miejscowym
poprzedzającego okres prenumeraty
na I kwartał, [ półror.ze oraz cab rok do 10 katde110 mtestąca
wyłącznie w urzędach pocztowych
oddziale RSW, a w mlejscowoSclach, w ktOrvch nie ma tego od dztalu, w urzędach poC'ztowych, bądł u doreczyctell. Nat..,mlast prenumtratorzy Indywidualni
bądł u dori;czyctelt. Egzemplarza archiwalne "Dziennika" są do nabycia w •klepie "Ruchu" Łódt. Piotrkowska 85.
•
DZIENNIK POPULARNY nr 2łl (9122ł
l!kład '
drut"
_.raaowe Zakłady Graticzno RSW „Prasa - Krlią~kaRuch", ł.6di, Armil ~zerwonei 21. ~aptęi: druk. mai. 60 I·
1-9
, 1911
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement