Miele | CSGP 1300 | Gebruiks- en montageaanwijzing Elektrische

Gebruiks- en montageaanwijzing Elektrische
Gebruiks- en montageaanwijzing
Elektrische barbecuegrill
CS 1312
CS 1322
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
Downloaded from www.vandenborre.be
nl - BE
M.-Nr. 07 141 290
Inhoud
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CS 1312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CS 1322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bijgeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Grilltabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Grill voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Grillen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Na het grillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Veiligheidssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wat gedaan als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Toestel- en inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CS 1312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
CS 1322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Het werkblad voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Inbouw van meerdere toestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Klemveren en tussenlijsten bevestigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Het toestel monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Algemene inbouwaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Technische Dienst van Miele / typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2
Downloaded from www.vandenborre.be
Beschrijving van het toestel
CS 1312
a Grillrooster
b Grillverwarmingselement vooraan
c Grillverwarmingselement achteraan
Bedieningsknoppen voor het verwarmingselement:
h Vooraan
i Achteraan
d Lavasteenbak
e Afvoerkraan
f Symbolen voor de rangschikking
van de verwarmingselementen
Weergave-element
g Weergave-element
j Werkingsindicator
Downloaded from www.vandenborre.be
3
Beschrijving van het toestel
CS 1322
a Grillrooster
b Grillverwarmingselement vooraan
Bedieningsknoppen voor het verwarmingselement:
c Grillverwarmingselement achteraan
h Vooraan
d Lavasteenbak
i Achteraan
e Afvoerkraan
f Symbolen voor de rangschikking
van de verwarmingselementen
Weergave-element
g Weergave-element
j Werkingsindicator
4
Downloaded from www.vandenborre.be
Beschrijving van het toestel
Bijgeleverd toebehoren
U kunt het bijgeleverde toebehoren apart kopen (zie rubriek
"Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Dit geldt ook voor ander toebehoren.
Lavastenen
Grilltang
Borstel
Downloaded from www.vandenborre.be
5
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Juist gebruik
Deze grill voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften.
Door ondeskundig gebruik kunnen
gebruikers echter letsel oplopen en
kan er schade optreden aan het toestel.
Lees deze gebruiks- en montageaanwijzing daarom eerst aandachtig
door voordat u deze grill in gebruik
neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen
omtrent uw veiligheid, de installatie,
het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf
en u voorkomt schade aan het toestel.
~ Gebruik de grill enkel voor de huishoudelijke toepassingen die in deze
gebruiksaanwijzing vermeld staan.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
~ Personen die door hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden
of hun onervarenheid of gebrek aan
kennis niet in staat zijn om de grill veilig
te bedienen, mogen dit toestel alleen
onder het toezicht of de begeleiding
van een verantwoordelijk iemand gebruiken.
Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan wie
het toestel eventueel na u gebruikt.
6
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
~ Hou kinderen die in de buurt van de
grill komen in het oog. Laat kinderen
nooit met het toestel spelen.
~ Zorg ervoor dat kinderen niet zonder
toezicht bij de afvoerkraan van het toestel komen en de eventueel nog hete
inhoud aflaten.
Delen van de verpakking, bijv. folie
~ Kinderen mogen de grill alleen maar ~
of piepschuim, kunnen voor kinderen
gebruiken wanneer hen de bediening
ervan zo uitgelegd is dat ze de grill veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten
de eventuele risico's van een foutieve
bediening kunnen beseffen.
gevaar inhouden. Kinderen kunnen
verstikken! Bewaar deze delen van de
verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk.
~ De grill wordt heet als deze in gebruik is en blijft het ook nog enige tijd
na het uitschakelen. Hou kinderen van
het toestel weg totdat het is afgekoeld
en er geen gevaar meer bestaat dat ze
er zich aan verbranden.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor
kinderen interessant zijn, boven of achter de grill. Anders worden kinderen ertoe verleid op het toestel te klauteren.
Ze kunnen zich verbranden!
Downloaded from www.vandenborre.be
7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Installatiewerken, onderhouds-
werken en reparaties mogen alleen
worden uitgevoerd door vakmensen die
door de fabrikant erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde
installatie-, onderhouds- of
reparatiewerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk
kan worden gesteld.
~ Controleer vóórdat de grill wordt geplaatst, of de grill zichtbaar beschadigd
is. Is dat het geval, neem de grill dan in
geen geval in gebruik. Een beschadigd
toestel kan uw veiligheid in gevaar
brengen!
~ De elektrische veiligheid van deze
grill wordt enkel gewaarborgd als het
toestel op een aardsysteem aangesloten is dat volgens de voorschriften
werd geïnstalleerd. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat de
elektrische installatie in uw woning bij
twijfel door een elektricien controleren.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade die werd veroorzaakt doordat
de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje met die van uw elektrische
installatie. Sluit daarna pas uw grill aan.
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen
geen stopcontactenblokken om de grill
aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder meer gevaar voor oververhitting.
~ Gebruik de grill enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een
veilige werking gewaarborgd.
~ Wordt de stekker van het aansluit-
snoer verwijderd, laat de grill dan uitsluitend door een vakman inbouwen en
aansluiten. Doe een beroep op een
vakman die de nationale normen en de
voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij grondig kent en
zorgvuldig in acht neemt. Wanneer er
bij het inbouwen of aansluiten van het
toestellen fouten worden gemaakt, kan
de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
~ Als het aansluitsnoer beschadigd is
moet het snoer worden vervangen door
een speciaal aansluitsnoer van het type
H 05 VV-F (PVC-isolatie). Dit snoer is
verkrijgbaar bij de fabrikant of de Technische Dienst van Miele.
~ Open in geen geval de behuizing
van de grill.
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat
voor u gevaar opleveren. Het kan ook
tot storingen in de werking van de grill
leiden.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel
inlichtingen aan uw elektricien.
8
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Laat u de grill tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat enkel gebeuren door een technicus die door de
fabrikant erkend is. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer
op waarborg.
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
reparatiewerken moet het toestel van
het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.
Het toestel is pas stroomloos als aan
een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen op uw elektrische installatie zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen op uw elektrische installatie zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met een stekker
niet aan het snoer maar aan de stekker om het toestel los te koppelen
van het elektriciteitsnet.
~ Defecte onderdelen mogen enkel
worden vervangen door originele Mielevervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
Efficiënt gebruik
~ De grill wordt heet als het in gebruik
is en blijft het ook nog enige tijd na het
uitschakelen.
Voorzichtig: Gevaar voor brandwonden.
~ Bescherm uw handen telkens als u
met het hete toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen
of iets dergelijks. Zorg ervoor dat dit
textiel niet nat of vochtig is. Anders
wordt de warmte sterker overgedragen
en kunt u zich verbranden.
~ Verwarm geen gesloten recipiënten,
bijv. conservenblikjes, met deze grill.
Door de resulterende overdruk kunnen
de recipiënten of blikjes uiteenspatten.
U kunt zich verbranden en ander lichamelijk letsel oplopen!
~ Gebruik de grill niet om kamers te
verwarmen en schakel de grill nooit in
wanneer het verwarmingselement omhooggeklapt is. Door de hoge temperaturen kunnen licht ontvlambare voorwerpen in de omgeving vlam vatten.
Het zou bovendien de levensduur van
uw toestel verminderen.
~ Het toestel mag niet in de open
lucht worden opgesteld en gebruikt.
Downloaded from www.vandenborre.be
9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Gebruik de grill niet om er voorwerpen op neer te leggen.
Wanneer u het toestel per ongeluk inschakelt of wanneer het nog warm is
van een bereiding, bestaat het risico
dat het materiaal verhit. U kunt zich
daaraan verbranden. Het materiaal zelf
kan ook smelten of vlam vatten.
~ Dek de grill nooit met een doek of
folie af. Wanneer u het toestel per ongeluk inschakelt, bestaat er brandgevaar.
~ Laat de ingeschakelde grill niet zonder toezicht achter. Te heet vet of te
hete olie, resten van voedingsmiddelen
en vetresten in de lavastenen kunnen
ontvlammen. Daardoor kan ook een erboven geplaatste wasemkap in brand
vliegen. Brandgevaar!
~ Als heet vet of hete olie toch eens
ontvlamt, probeer het dan niet met water te blussen! Laat het vuur stikken,
bijv. met een deken, een vochtige vaatdoek of iets in die aard.
~ Gebruik voor het grillen/warmhouden in geen geval grillschalen, grillpannen, kookgerei of iets dergelijks.
Dek het rooster tijdens de werking nooit
af (bijv. met aluminiumfolie)! Door de
warmteophoping zou het rooster beschadigd kunnen raken.
10
~ Reinig de lavastenen regelmatig en
vervang ze op tijd. Met vet verzadigde
lavastenen kunnen gemakkelijk vlam
vatten.
~ Zorg ervoor dat de gerechten altijd
voldoende worden verwarmd. Kiemen
die eventueel in de gerechten aanwezig zijn, worden alleen gedood als de
temperatuur waaraan ze worden blootgesteld hoog genoeg is en die lang genoeg wordt aangehouden.
~ Bij het gebruik van de grill moet de
grillbak altijd met water gevuld zijn.
~ Wees voorzichtig als u een stopcontact gebruikt dichtbij het toestel. Het
snoer van een ander toestel mag niet
met het hete toestel in aanraking
komen. De isolatie van de leiding kan
beschadigd raken. Er bestaat gevaar
voor elektrische schokken!
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is doordat
deze veiligheidsrichtlijnen niet in
acht werden genomen.
Downloaded from www.vandenborre.be
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan
contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
Het afdanken van het apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
Downloaded from www.vandenborre.be
11
Vóór het eerste gebruik
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is op de daarvoor
bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
Eerste reiniging
^ Verwijder eventuele beschermfolies.
^ Reinig de grillbak en het rooster met
warm water en handafwasmiddel.
Wrijf ze vervolgens allebei droog (zie
rubriek "Reiniging en onderhoud").
^ Neem de andere oppervlakken met
een vochtige doek af en wrijf ze vervolgens droog.
De metalen delen van het toestel zijn
voorzien van een speciaal beschermlaagje. Daardoor kunnen bij het
eerste gebruik geurtjes ontstaan.
Die geurtjes en de eventuele damp
trekken gauw weg. Deze verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch op een defect aan het
toestel.
12
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Grilltabel
De tijden in de tabel zijn als richtwaarden bedoeld en dienen om te grillen op de
voorverwarmde grill in de standen 9 - 12. De grillduur hangt af van het soort te
grillen gerecht en de toestand en de dikte ervan.
Gerecht
Grilltijd in minuten
Vlees en worst
Braadworst
6-8
Biefstuk
4 - 10
Gehaktballen
12 - 16
Kippenbout
16 - 18
Lamskotelet
4-8
Lever
3-6
Kalkoenschnitzel
8 - 10
Sjasliek
14 - 18
Schnitzel
8 - 12
Spareribs
15 - 20
T-bonesteak
10 - 20
Vis / zeevruchten
Forel
12 - 16
Garnalen
2-4
Zalmsteak
10 - 12
Makreel
10 - 12
Tonijnsteak
6-8
Downloaded from www.vandenborre.be
13
Bediening
Gerecht
Grilltijd in minuten
Groente
Aubergines
6-8
Aardappelen in aluminiumfolie, vooraf gekookt
10 - 20
Groentebrochettes
5-6
Maïs, vooraf gekookt
5-8
Reepjes paprika
2-3
Tomatenhelften
2-4
Fruit
Ananasschijfjes
2-3
Appelschijfjes
2-3
Diversen
Geroosterd brood
2-3
Tofoe
4-6
14
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Grill voorbereiden
CS 1312
U kunt de grill met of zonder lavastenen
gebruiken. Zonder lavastenen blijft het
voedsel heel sappig dankzij de
stijgende waterdamp. Met lavastenen
krijgt het voedsel een extra krachtig
grillaroma.
^ Ga na of de afvoerkraan gesloten is.
^ Verwijder het rooster, klap de verwarmingselementen omhoog en neem
indien nodig de lavasteenbak uit de
grillbak.
^ Vul de grillbak
– om te grillen zonder lavastenen tot
aan de markering a met ca. 2,5 liter
water.
– om te grillen met lavastenen met ca.
1,2 liter water.
^ Plaats indien nodig de gevulde lavasteenbak in de grillbak.
^ Klap de verwarmingselementen opnieuw omlaag en leg het rooster
erop.
CS 1322
^ Vul de grillbak
– om te grillen zonder lavastenen tot
aan de markering a met ca. 4,0 liter
water.
– om te grillen met lavastenen met
maximaal ca. 1,8 liter water.
^ Plaats indien nodig de gevulde lavasteenbak in de grillbak.
^ Klap de verwarmingselementen opnieuw omlaag en leg het rooster
erop.
Downloaded from www.vandenborre.be
15
Bediening
In- en uitschakelen
De grill heeft 2 verwarmingselementen,
die los van elkaar kunnen worden ingeschakeld en ingesteld. Voor het grillen
van grote hoeveelheden kunt u het hele
oppervlak gebruiken. Voor kleine hoeveelheden kunt u het gedeelte vooraan
bijvoorbeeld gebruiken om te grillen en
het gedeelte achteraan op stand 3 - 4
zetten om voedsel warm te houden.
De verwarmingselementen kunnen worden in- en uitgeschakeld door de knoppen naar links of rechts te draaien.
Na het inschakelen gaat de
werkingsindicator N aan. Deze gaat uit
na het uitschakelen.
Grillen
Zorg ervoor dat er tijdens het grillen
voldoende water in de grillbak is. Zo
nodig voegt u water toe.
Gebruik in geen geval grillschalen,
grillpannen, kookgerei of iets dergelijks. Dek het rooster nooit af (bijv.
met aluminiumfolie)! Door de warmteophoping zou het rooster beschadigd kunnen raken.
^ Draai een of beide bedieningsknoppen op vermogensstand "12". Verwarm de grill met het rooster erop ca.
10 minuten voor.
Zorg ervoor dat het streepje op de
bedieningsknop exact op de stand
"12" staat.
^ Stel de gewenste vermogensstand in.
^ Draai het voedsel meermaals om
tijdens het grillen.
16
Downloaded from www.vandenborre.be
Bediening
Tips
– Dep vochtig voedsel droog met
keukencrêpe om spatten te vermijden.
– Zout het voedsel pas na het grillen,
anders wordt het te droog.
– Wij bevelen aan het voedsel te marineren. Daardoor smaakt het extra
aromatisch.
– Bestrijk niet-gemarineerd voedsel
met wat olie voor u het grillt. Gebruik
enkel olie die geschikt is voor hoge
temperaturen.
– U kunt de grilltijd bij aardappelen in
aluminiumfolie en maïskolven verkorten wanneer u de aardappelen al
naargelang de grootte 15-40 minuten
en de maïskolven 10-15 minuten
vooraf kookt.
Na het grillen
^ Schakel het toestel uit.
^ Reinig het toestel na elk gebruik, terwijl het nog handlauw is (zie rubriek
"Reiniging en onderhoud").
^ Controleer de lavastenen na het grillen met lavastenen. Als ze donker
van kleur zijn, zijn ze met vet verzadigd en moeten ze worden gereinigd
of vervangen.
Downloaded from www.vandenborre.be
17
Veiligheidssystemen
Oververhittingsbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Wanneer er te weinig water in de
grillbak is, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld door de oververhittingsbeveiliging.
Een veiligheidsuitschakeling zorgt ervoor dat het verwarmingselement alleen
warm wordt wanneer het
omlaaggeklapt is.
^ Voeg koud water toe.
Zodra het toestel afgekoeld is en het
verwarmingselement weer wordt ingeschakeld, kunt u verder grillen.
18
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
,Gebruik nooit een hogedrukreini-
ger om het toestel schoon te maken.
De stoom kan op stroomvoerende
onderdelen terechtkomen en een
kortsluiting veroorzaken.
Maak het toestel geregeld schoon, bij
voorkeur na elk gebruik. Laat het toestel eerst afkoelen. Wrijf het toestel na
elke vochtige reiniging droog. Daardoor
vermijdt u kalkaanslag.
Schurende reinigingsmiddelen zoals
schuurzand of sponsen met een
krassend oppervlak mogen enkel
worden gebruikt om het verwarmingselement te reinigen.
Om schade aan de roestvrijstsalen
oppervlakken te voorkomen, mogen
de volgende middelen niet worden
gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
– reinigingsmiddelen die soda, alkali,
ammoniak, zuur of chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
– vlek- en roestverwijderaars,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder, schuurmelk,
poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– grill- of ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde borstels en
sponsen (bijv. schuursponsen) of gebruikte sponsen die nog resten van
schuurmiddel bevatten,
– scherpe voorwerpen
(zodat de dichtingen tussen het
frame en het werkblad niet beschadigd raken).
Downloaded from www.vandenborre.be
19
Reiniging en onderhoud
Roestvrij staal
Lavastenen
Hiervoor gebruikt u een niet-schurend
reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
Om te voorkomen dat het roestvrij staal
snel weer vuil wordt, raden we een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal aan
(zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar
toebehoren").
Breng dit middel met een zachte doek
gelijkmatig en spaarzaam aan.
Reinig de lavastenen regelmatig.
Gebruik geen reinigingsmiddel voor
roestvrij staal voor het deel met de
bedrukking. U zou de bedrukking
afschuren. Reinig het blad met een
sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm water.
Rooster en lavasteenbak
Leg de stenen daartoe in een recipiënt
met warm water en een beetje handafwasmiddel. Laat ze even inweken en
draai de stenen meermaals om. Giet
het vuile water weg en spoel de stenen
2 tot 3 keer met zuiver water af. Leg de
stenen ten slotte op een voldoende
grote keukenhanddoek en laat ze drogen.
Als u de stenen reinigt, komt het
verbruikte laagje los. De levensduur
van de lavastenen is afhankelijk van
hoe vaak en hoe lang u de stenen
gebruikt.
Als het aantal lavastenen ongeveer
gehalveerd is, moet u nieuwe stenen
bijvullen.
Reinig het rooster en de lavasteenbak
na elk gebruik met warm water en een
beetje handafwasmiddel. Hardnekkige
vervuiling laat u eerst inweken en verwijdert u vervolgens met een borstel.
Laat het rooster en de lavasteenbak
vervolgens goed drogen.
Gebruik voor de lavasteenbak nooit
onderhoudsmiddel voor roestvrij
staal!
Verwarmingselement
Grillresten op het verwarmingselement
verwijdert u het best met een schuurspons.
20
Downloaded from www.vandenborre.be
Reiniging en onderhoud
Grillbak
^ Wacht tot het door het grillen vervuilde water afgekoeld is.
^ Plaats een voldoende grote recipiënt
onder de afvoer.
^ Open de afvoer aan de onderzijde
van het toestel door de zwaardknop
naar links a te draaien.
Zorg ervoor dat de onderzijde van
het toestel altijd toegankelijk is voor
het aflaten van het water. Zorg ervoor dat het water afgekoeld is alvorens u het aflaat. Anders kunt u zich
verbranden!
^ Als het water afgelaten is, sluit u de
afvoer weer door de zwaardknop
naar rechts b tot tegen de aanslag
te draaien.
^ Vul de grillbak met warm water en
een beetje handafwasmiddel.
^ Reinig deze grondig.
^ Laat het vervuilde water af en reinig
de afvoer met een flessenborstel.
Spoel na met warm water en laat de
grillbak en de afvoer ten slotte drogen.
Gebruik voor de grillbak nooit onderhoudsmiddel voor roestvrij staal!
Downloaded from www.vandenborre.be
21
Wat gedaan als ...
Wat gedaan als ...
Reparaties aan elektrische toestellen
mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig
uitgevoerde herstellingen kunnen er
niet te onderschatten risico's voor
de gebruiker ontstaan.
... het toestel na het inschakelen niet
heet wordt?
Controleer of
– de oververhittingsbeveiliging gewerkt
heeft. Ga te werk zoals beschreven
in de rubriek "Oververhittingsbeveiliging".
– de zekering op uw elektrische installatie niet gesprongen is. Neem eventueel contact op met een elektricien
of de Technische Dienst van Miele.
... het toestel bij het voorverwarmen
op vermogensstand "12" na 10 minuten nog niet zo heet is dat het eten
bruin begint te worden?
– Zorg ervoor dat het streepje op de
bedieningsknop exact op vermogensstand "12" staat.
Tussen "12" en "0" werkt de grill met
een verlaagd vermogen.
22
Downloaded from www.vandenborre.be
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Het Miele-assortiment is afgestemd op uw toestel en omvat
een waaier aan handig toebehoren.
U kunt deze producten via het internet bestellen.
U kunt ze ook verkrijgen via de Technische Dienst van Miele
(zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Grillplaat CSGP 1300
Grillplaat om erop te leggen,
met een gladde en een geribbelde kant, voor CS 1312
Grillplaat CSGP 1400
Grillplaat om erop te leggen,
met een gladde en een geribbelde kant, voor CS 1322
Frame voor grillplaat CSGP1300
Frame voor grillplaat CSGP1400
Handgreep
Downloaded from www.vandenborre.be
23
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal (250 ml)
Verwijdert sterke vervuiling, kalkvlekken en lichte verkleuringen
Onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (250 ml)
Hiermee verwijdert u gemakkelijk waterstrepen, vlekken en
vingerafdrukken.
Voorkomt dat het roestvrij staal snel weer vuil wordt.
Multifunctionele microvezeldoek
Verwijdert vingerafdrukken en lichte vervuiling
24
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Om schade aan het toestel te vermijden, mag u het pas inbouwen nadat de wandkasten en de wasemkap zijn gemonteerd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loskomen of vervormen.
Ook de wandafdichtstrips moeten hittebestendig zijn.
~ Neem de veiligheidsafstanden op
de volgende bladzijden strikt in acht.
~ Gebruik geen middel om de voegen
te dichten tenzij dat uitdrukkelijk wordt
gevraagd. De dichtingstape van het
toestel zorgt reeds voor voldoende afdichting met het werkblad.
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
~ Als u het toestel niet op een vaste
plaats installeert, bijv. op een schip,
laat dit karwei dan enkel uitvoeren door
vakmensen. Die moeten ervoor zorgen
dat u het toestel veilig kunt gebruiken.
~ De CS 1312 (grill) en CS 1322 (grill)
mogen niet vlak naast een CS 1421
(salamander) worden ingebouwd. Tussen een grill en een salamander moet
een minimumafstand van 150 mm in
acht worden genomen.
~ Zorg ervoor dat het aansluitsnoer
van het toestel na de inbouw niet mechanisch wordt belast, bijv. bij het
aflaten van het water.
~ Het aansluitsnoer mag na de inbouw
niet in aanraking komen met onderdelen van het toestel die bij gebruik warm
worden. Anders kan het aansluitsnoer
beschadigd raken.
Downloaded from www.vandenborre.be
25
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Veilige afstand naar boven toe
Hou tussen het toestel en een wasemkap erboven de veiligheidsafstand aan
die door de fabrikant wordt opgegeven.
Is er geen afstand vermeld, bijv. bij een
rekje, dan dient deze afstand voor licht
ontvlambaar materiaal minstens 760
mm te bedragen.
Bij inbouw van verschillende toestellen,
bijv. een wokbrander en een elektrisch
kookvlak, naast elkaar onder een wasemkap, neemt u de grootste afstand
die vermeld is in de montagehandleiding of gebruiksaanwijzing.
26
Downloaded from www.vandenborre.be
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Veilige afstand opzij
Bij inbouw van een grill mogen er zich
aan een van de zijkanten en aan de
achterzijde kasten of wanden van gelijk
welke hoogte bevinden. Aan de andere
zijkant mag er evenwel geen toestel of
meubel hoger zijn dan het ingebouwde
toestel. Zie afbeeldingen.
Een kookvlak straalt hoge temperaturen
af. Daarom is tussen de uitsparing in
het werkblad en de achterwand een
veiligheidsafstand van minstens 50 mm
nodig.
Zeker aan te bevelen!
Tussen de uitsparing in het werkblad
en de meubels errond (bijv. een kolomkast rechts of links) is de veiligheidsafstand a
40 mm
bij
CS 1212
CS 1221
CS 1234
CS 1223
50 mm
bij
CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1411
100 mm
Niet aan te bevelen!
bijCS 1012
150 mm bij
CS 1421
CS 1312
CS 1322
200 mm bij
CS 1034
250 mm bij
CS 1011
CS 1021
in acht te nemen.
Niet toegestaan!
Downloaded from www.vandenborre.be
27
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Veilige afstand bij nisbekleding
Tussen de nisbekleding en de uitsparing in het werkblad dient u minstens een afstand van 50 mm aan te houden.
Deze afstand is enkel noodzakelijk indien het materiaal van de nisbekleding van
hout of een andere brandbare stof is gemaakt. Bij onbrandbaar materiaal (metaal,
keramische tegels e.d.) kan van deze 50 mm de diktemaat van de nisbekleding
worden afgetrokken. Door hoge temperaturen kan het materiaal vernietigd worden
of wijzigingen ondergaan.
a Metselwerk
b Nisbekleding
c Wandafsluitstrip
d Werkblad
e Uitsparing in het werkblad
f 50 mm minimale afstand
28
Downloaded from www.vandenborre.be
Toestel- en inbouwafmetingen
CS 1312
a Klemveren
b Vooraan
c Inbouwhoogte
d Aansluitkastje met aansluitsnoer, L = 2000 mm
e Afvoerkraan
Downloaded from www.vandenborre.be
29
Toestel- en inbouwafmetingen
CS 1322
a Klemveren
b Vooraan
c Inbouwhoogte
d Aansluitkastje met aansluitsnoer, L = 2000 mm
e Afvoerkraan
30
Downloaded from www.vandenborre.be
Het werkblad voorbereiden
^ Maak in overeenstemming met de
maatschets een uitsparing in het
werkblad voor een of meer toestellen.
Hou rekening met de minimumafstand tot de achterwand en tot een
zijwand rechts of links.
Zie rubriek "Opmerkingen omtrent uw
veiligheid bij inbouw".
^ Bescherm het zaagpatroon bij houten
werkbladen met speciale lak,
siliconenrubber of giethars om opzwellen door vocht te verhinderen.
De gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.
^ Mocht bij het inbouwen vastgesteld
worden dat de omranding in de
hoeken niet precies op het werkblad
ligt, dan kan de hoek ß R4 met de
decoupeerzaag voorzichtig
bijgewerkt worden.
Downloaded from www.vandenborre.be
31
Inbouw van meerdere toestellen
Wanneer meer dan een toestel wordt ingebouwd, moet tussen de afzonderlijke
toestellen telkens een tussenlijst b worden gemonteerd.
Zie rubriek "Klemveren en tussenlijsten bevestigen".
Uitsparing in het werkblad
- twee toestellen
D
Uitsparing in het werkblad
- drie toestellen
D
50
50
0
0
b
b
C
B
A
Bij het inbouwen van twee toestellen is
de breedte van de uitsparing in het
werkblad D af te leiden uit afmetingen
A en C.
C
A
Bij het inbouwen van drie toestellen is
de breedte van de uitsparing in het
werkblad D af te leiden uit afmetingen
A, B en C.
A = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
B = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm)
C = toestelbreedte (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
D = breedte van de uitsparing in het werkblad
Bij het inbouwen van meer dan drie
toestellen moet voor elk nieuw toestel bij de afmetingen A en B en C de
correcte toestelbreedte B (288 mm of
380 mm of 576 mm) worden opgeteld.
32
Downloaded from www.vandenborre.be
Inbouw van meerdere toestellen
Voorbeeldberekeningen voor een uitsparing bij het inbouwen van drie toestellen
A
B
Toestelbreedte min 8 Toestelbreed
te
C
Toestelbreedte min
8
D
Uitsparing in het
werkblad
280
288
280
848
280
380
372
1032
280
576
568
1424
372
288
280
940
372
380
372
1124
372
576
568
1516
568
288
280
1136
568
380
372
1320
568
-
568
1136
Alle afmetingen in mm.
Downloaded from www.vandenborre.be
33
Inbouw van meerdere toestellen
D
25-30
50 50
50
25-30
50
50
0
a
a
a
b
c
c a
a
a
A
68
72/5
3
80/
B
576
380/
/
8
8
2
C
68
72/5
3
/
0
8
2
2
a Klemveren
b Tussenlijsten
c Tussenruimte tussen lijst en werkblad
De bevestiging van de klemveren a en de tussenlijsten b wordt op de afbeelding voor 3 toestellen weergegeven.
Voor elk extra toestel is een extra tussenlijst nodig. De positie voor de bevestiging
van een extra tussenlijst is afhankelijk van de toestelbreedte B (288 mm / 380 mm
/ 576 mm).
34
Downloaded from www.vandenborre.be
Klemveren en tussenlijsten bevestigen
Natuurstenen werkblad
Houten werkblad
De schroeven hebt u voor natuurstenen werkbladen niet nodig.
25-30
25-30
a
c
a
b
^ Leg de bijgeleverde klemveren a en
de tussenlijsten b op de aangeduide
plaatsen op de bovenste rand van
het uitgespaarde gedeelte.
^ Bevestigen de klemveren en tussenlijsten met de bijgeleverde schroeven
3,5 x 25 mm.
c
b
^ Positioneer en bevestig de klemveren
a en tussenlijsten b met sterke,
dubbelzijdige kleefband c.
Downloaded from www.vandenborre.be
35
Klemveren en tussenlijsten bevestigen
a
^ Kleef de zijranden en onderrand van
de klemveren vast met silicone.
d
b
^ Vul de tussenruimte d tussen de
lijsten en het werkblad met silicone
(tube bijgeleverd).
36
Downloaded from www.vandenborre.be
Het toestel monteren
^ Voer het aansluitsnoer van het toestel
naar onderen door de uitsparing in
het werkblad.
^ Leg eerst de voorkant van het toestel
in de uitsparing in het werkblad.
^ Duw het toestel gelijkmatig met beide
handen omlaag. U dient een klik te
horen. Let erop dat de dichting van
het toestel op het werkblad rust. Enkel dan bent u zeker dat de inbouw
langs alle zijden goed dicht is. Gebruik geen voegdichtingsmiddel.
^ Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting").
^ Ga na of het toestel correct werkt.
Het toestel kan met speciaal gereedschap uit de uitsparing worden
getild.
U kunt de toestellen ook langs onderen eruit drukken. Let op! Het toestel
moet eerst langs achteren eruit worden gedrukt.
Downloaded from www.vandenborre.be
37
Algemene inbouwaanwijzingen
Betegeld werkblad
Er mag in geen geval dichtingskit terecht komen tussen enerzijds de
omranding van het bovenste deel
van het toestel en anderzijds het
werkblad!
Anders wordt het moeilijker om het
toestel bij onderhouds- en
reparatiewerken te demonteren. De
omranding en het werkblad kunnen
dan schade oplopen.
De voegen a en het aangeduide deel
onder het draagvlak van het toestel
moeten vlak en effen zijn, zodat het
frame er gelijkmatig op ligt en de dichtingsstrook onder de rand van het bovenste deel van het toestel voldoende
afdichting ten opzichte van het werkblad garandeert.
De dichtingsstrook onder de rand van
het bovenste deel van het toestel zorgt
reeds voor voldoende afdichting met
het werkblad.
38
Downloaded from www.vandenborre.be
Elektrische aansluiting
Het is aan te bevelen het toestel via een
stekker aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhoudsen herstelwerken eenvoudiger.
Zorg ervoor dat het stopcontact na de
inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk blijft.
Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u de aansluiting te
laten uitvoeren door een elektricien, die
goed op de hoogte is van de nationale
voorschriften en aanvullende voorschriften van het lokale energiebedrijf,
en deze voorschriften nauwkeurig opvolgt.
Is het stopcontact voor de gebruiker
niet meer toegankelijk of is er een vaste
aansluiting voorzien, dan moet die voor
elke fase met een stroomonderbreker
uitgerust zijn. Als stroomonderbrekers
kunnen schakelaars worden gebruikt
met een contactopening van minstens
3 mm. Bijvoorbeeld automatische
uitschakelaars, zekeringen en contactsluiters.
Als het aansluitsnoer beschadigd is,
moet het door een speciaal aansluitsnoer van het type H 05 VV-F
(pvc-isolatie) worden vervangen. Dit
snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of
de Technische Dienst van Miele.
De vereiste aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje. De informatie moet
overeenkomen met de gegevens van
het net.
De fabrikant wijst erop dat hij geen
aansprakelijkheid aanvaart voor
(on)rechtstreekse schade die
voortvloeit uit een ondeskundige inbouw of verkeerde aansluiting.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die werd veroorzaakt
doordat de aardleiding onderbroken
was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
Na de montage moet de aarding gecontroleerd worden!
Totaal vermogen
zie typeplaatje
Aansluiting en beveiliging
AC 230 V / 50 Hz
Overstroombeveiliging 16 A
Onderbrekingskarakteristiek type B
of C
Verliesstroomschakelaar
Om de veiligheid te verhogen, verdient
het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30
mA voor het toestel te schakelen.
Bij een beveiliging ß 100 mA kan het
voorvallen dat de veiligheidsschakelaar
na een langere periode van
niet-gebruik in werking treedt.
Downloaded from www.vandenborre.be
39
Elektrische aansluiting
Van het net loskoppelen
Aansluitsnoer vervangen
Als het stroomcircuit van het toestel van
het net dient losgekoppeld te worden,
gaat u afhankelijk van de installatie als
volgt te werk:
Bij het vervangen van het aansluitsnoer
mag alleen een speciaal aansluitsnoer
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Dit snoer is verkrijgbaar bij de fabrikant of de Technische
Dienst van Miele.
Het snoer mag enkel worden
vervangen door de fabrikant van het
toestel, een door hem erkende klantendienst of een elektricien. De vereiste
aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje.
– Smeltzekeringen
De inzetstukken helemaal uit de
schroefkappen nemen.
of:
– Automatische schroefzekeringen
De testknop (rood) indrukken tot de
middelste knop (zwart) terugspringt.
of:
– Automatische zekeringen
(inbouwtype)
(beveiligingsschakelaar, min.
type B of C !):
De hendel van 1 (aan) op 0 (uit)
zetten.
of:
– FI-veiligheidsschakelaars
(verliesstroomschakelaars)
De hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0
(uit) schakelen of de proeftoets bedienen.
Het net moet na het loskoppelen beveiligd worden tegen opnieuw inschakelen.
40
Downloaded from www.vandenborre.be
Technische Dienst van Miele / typeplaatje
Neem bij storingen die u zelf niet kunt oplossen contact op met:
– de Miele-vakhandel of
– de Technische Dienst van Miele
Het telefoonnummer van de Technische Dienst van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Wanneer u een beroep doet op de Technische Dienst, geef dan altijd het
toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
Downloaded from www.vandenborre.be
41
42
Downloaded from www.vandenborre.be
Downloaded from www.vandenborre.be
43
Wijzigingen voorbehouden / 0309
Downloaded from www.vandenborre.be
M.-Nr. 07 141 290 / 01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising