AEG | Perfekt Glide-24 | S73400CNW1 S73400CNS1 Downloaded from www.vandenborre.be

S73400CNW1 S73400CNS1 Downloaded from www.vandenborre.be
BRUGSANVISNING
NOTICE D'UTILISATION
2
21
nl
d
de
oa
DA KØLE-/FRYSESKAB
FR RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR
ow
D
S73400CNW1
S73400CNS1
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ow
D
www.aeg.com
nl
2
d
de
oa
INDHOLD
m
w
w
w
an
.v
de
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
BESØG VORES WEBSTED FOR:
- Produkter
- Brochurer
- Brugsanvisninger
- Fejlfinding
- Serviceoplysninger
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
e
MILJØHENSYN
.b
re
or
nb
OM SIKKERHED
PRODUKTBESKRIVELSE
BETJENINGSPANEL
DAGLIG BRUG
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
FEJLFINDING
INSTALLATION
TEKNISKE DATA
STØJ
fro
4
7
8
9
11
12
13
15
18
19
ow
D
nl
DANSK
d
de
oa
FOR PERFEKTE RESULTATER
3
fro
m
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data
tilgængelige.Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model
PNC
Serienummer
ow
D
www.aeg.com
nl
4
d
de
oa
OM SIKKERHED
an
.v
de
Netledningen må ikke forlænges.
Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets bagpanel. Et klemt eller beskadiget stik
kan blive overophedet og starte en
brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
e
1.
2.
.b
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (netledning, stik, kompressor) skal udskiftes af et autoriseret serviceværksted eller en autoriseret montør for at undgå fare.
re
or
nb
ADVARSEL
w
GENERELT OM SIKKERHED
w
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, med mindre den, der har ansvaret for deres sikkerhed, først har instrueret dem eller
har kontrolleret, at de kan betjene det
korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elektrisk
stød eller smække sig inde i apparatet
under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjederlås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlåsen
på det gamle apparat, inden du kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan blive
en dødsfælde for et barn.
Sørg for, at der er frit gennemtræk gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring af
madvarer og/eller drikkevarer i en almindelig husholdning, som forklaret i
denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. ismaskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en naturgas med høj biologisk nedbrydelighed.
Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:
– Undgå åben ild og antændelseskilder.
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
w
SIKKERHED FOR BØRN OG
UDSATTE PERSONER
m
fro
Læs denne brugsanvisning igennem (inkl.
tips og advarsler), før apparatet installeres
og tages i brug. Det forebygger ulykker
og sikrer, at apparatet bruges korrekt. For
at undgå unødvendige fejl og uheld er
det vigtigt at sikre, at alle, der bruger apparatet, er fuldt fortrolige med dets drift
og sikkerhedsfunktioner. Gem denne vejledning og sørg for, at den følger med
apparatet, hvis det bliver flyttet eller solgt,
så alle der bruger apparatet er fortrolige
med dets betjening og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller
ting. I modsat fald er producenten ikke
ansvarlig for eventuelle skader.
ow
D
nl
DANSK
Ved tilslutning til lysnet skal vejledningen i de pågældende afsnit
nøje følges.
de
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskiftning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvejledningen for at sikre tilstrækkelig ventilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at røre
eller hænge fast i varme dele (kompressor, kondensator), med risiko for at
brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radiatorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
SERVICE
• Alt el-arbejde, der kræves til vedligeholdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Fjern ikke LED-lampens dæksel. Kontakt Electrolux Hvidevareservice A/S for
at udskifte LED-lampepladen, hvis det
er nødvendigt.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der må
kun bruges originale reservedele.
e
.b
re
or
nb
• Inden rengøring slukkes der for apparatet, og stikket tages ud af kontakten.
• Brug ikke metalgenstande til at rengøre
apparatet.
• Brug ikke skarpe genstande til at skrabe
rim af. Brug en plastikskraber.
an
VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
.v
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væske
i apparatet, da de kan eksplodere.
• Sæt ikke maden direkte op mod udluftningen i apparatets bagvæg. (Hvis apparatet er af Frost Free-typen)
• Dybfrostvarer må ikke nedfryses igen,
når de har været optøet.
• Opbevar færdigpakkede dybfrostvarer
som angivet på pakken.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
('brus') i frostrummet, da det skaber tryk
i beholderen, så den kan eksplodere og
beskadige apparatet.
• Ispinde kan give forfrysninger, hvis de
spises lige fra fryseren.
w
DAGLIG BRUG
INSTALLATION
w
•
w
•
m
•
• Efterse jævnlig afløbet i køleskabet for
afrimningsvand. Rens afløbet efter behov. Hvis afløbet er blokeret, ophobes
der vand i bunden af apparatet.
fro
•
d
de
oa
Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sidder korrekt monteret på den indvendige belysning.
Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan give
hudafskrabninger eller forfrysninger.
Undgå at udsætte apparatet for direkte
sollys i længere tid.
Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er specielle
pærer, kun beregnet til husholdningsapparater. De er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
5.
5
ow
D
www.aeg.com
nl
6
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Apparatet indeholder ikke gasser,
der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isoleringsmaterialer. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald og jordfyld. Isoleringsskummet indeholder brændbare gasser: Apparatet skal bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Nærmere oplysninger fås hos kommunens tekniske
forvaltning. Undgå at beskadige
køleenheden, især på bagsiden
ved siden af varmeveksleren. De
materialer i apparatet, der er
, kan
mærket med symbolet
genvanvendes.
d
de
oa
MILJØHENSYN
ow
D
nl
DANSK
d
de
oa
PRODUKTBESKRIVELSE
4
5
6
7
8
9
10
w
w
w
3
m
2
fro
1
7
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
15 14 13 12 11
1 Maxibox-skuffer
2 Glashylde
3 Glashylde
4 Glashylde
5 Flaskestativ
6 Glashylde
7 Kontrolenhed
8 Smørhylde
9 Lågehylde
10 Flaskehylde
11 Fryserkurv
12 Maxibox-kurv
13 Frostfree-kurv
14 Koldt modul
15 Typeskilt
ow
D
www.aeg.com
nl
8
d
de
oa
BETJENINGSPANEL
fro
2
m
1
w
w
w
an
.v
de
1 Temperaturindikator LED
2 Fast Freeze-indikator
3 Lågesensor
4 Fast Freeze-knap
5 Termostatknap
AKTIVERING AF
4
3
FAST FREEZE-FUNKTIONEN
Funktionen Fast Freeze slås til ved at trykke på Fast Freeze-knappen.
LED, som svarer til symbolets Fast Freeze
-indikator lyser.
Funktionen Fast Freeze slås fra ved at
trykke på Fast Freeze-knappen igen.
Fast Freeze-indikatoren slukkes.
Sæt stikket i stikkontakten.
INDSTILLING AF TEMPERATUR
Apparatet betjenes på følgende måde:
• Tryk på termostatknappen, til LED ud
for den ønskede temperatur lyser. Valget er trinvist, fra 2 til 8°C.
Ved den første berøring af knappen
fortsætter LED for den aktuelle indstilling med at blinke.
Hver gang du rør knappen, flyttes den
indstillede temperatur til 1. position.
Den tilhørende LED blinker et stykke
tid.
Rør indstillingsknappen, indtil den ønskede temperatur er valgt. Indstillingen
vil blive fast
koldeste indstilling: +2°C
varmeste indstilling: +8°C
Normalt er en mellemindstilling
mest passende.
Når den præcise indstilling vælges, skal
man dog huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af:
• Rumtemperaturen
• Hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
Funktionen standser automatisk efter 52
timer.
LÅGESENSOR
Apparatet er forsynet med en optisk sensor til registrering af åben låge.
Stil ikke noget foran det tilhørende vindue
for at vedligeholde den korrekte funktion.
e
.b
re
or
nb
5
ow
D
nl
DANSK
d
de
oa
DAGLIG BRUG
w
Når dybfrostvarer eller nedfrosne madvarer skal bruges, kan de optøs i køleafdelingen eller ved stuetemperatur, afhængig
af hvornår de skal bruges.
Små stykker kan endda tilberedes uden
optøning, direkte fra fryseren: I så fald forlænges tilberedningstiden.
w
w
an
.v
de
FLASKEHYLDE
Sæt flaskehylden på plads, og sæt flaskerne i (med åbningerne fremad).
Hvis hylden placeres vandret, skal flaskerne være lukkede.
Denne flaskehylde kan sættes på skrå, så
den kan bruges til flasker, der har været
åbnet. Det gøres ved at trække op i hylden, så forenden kan drejes opad og lægges på den næste skinne.
e
Køleskabets vægge har en række skinner,
så hylderne kan placeres efter ønske.
.b
FLYTBARE HYLDER
re
or
nb
Hvis madvarerne optøs ved et
uheld (f.eks. som følge af strømsvigt), og strømafbrydelsen har varet længere end den angivne temperaturstigningstid under tekniske
specifikationer, skal madvarerne
enten spises eller tilberedes og
derefter nedfryses igen (efter afkøling).
m
Når skabet tændes igen efter en længere
periode, hvor det ikke har været anvendt,
skal det køre i mindst 2 timer på højere
indstillinger, inden der lægges madvarer
ind.
OPTØNING
fro
OPBEVARING AF FROSNE
MADVARER
9
ow
D
nl
10 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
PLACERING AF LÅGEHYLDER
w
w
w
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af forskellig størrelse.
For at tilpasse hylderne skal du gøre følgende:
træk gradvist hylden i pilenes retning, indtil hylden er fri og sæt den derpå i den
ønskede højde.
.v
an
1
de
2
1
Frysekurvene har endestop, så de ikke kan
glide ud ved et uheld eller falde ned. Hvis
en kurv skal tages ud af fryseren, trækker
du den mod dig selv, og når du har nået
endestoppet, vipper du forenden af kurven opad, til den kan tages ud.
Når kurven skal sættes på plads, løfter du
lidt op i kurvens forende, mens du sætter
den ind i fryseren. Når du er forbi endestoppene, kan kurven skubbes på plads.
e
UDTAGNING AF FRYSERENS FRYSEKURVE
.b
3
re
or
nb
2
ow
D
nl
DANSK
11
d
de
oa
NORMALE DRIFTSLYDE
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og lignende: Bør pakkes ind og kan stilles på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt og
lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle lufttætte beholdere eller pakkes ind i alufolie
eller polyætylenposer, så luften holdes
bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbevares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behøver ikke at lægges i køleskab, med mindre
de er pakket ind.
de
e
.b
re
or
nb
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylenposer og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
an
RÅD OM KØLING
.v
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den
w
RÅD OM KØLING AF FRISKE
MADVARER
w
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er høj,
termostatknappen står på det koldeste
trin, og skabet er helt fyldt, kan kompressoren køre konstant, så der dannes
rim eller is på fordamperen. Hvis det
sker, sættes knappen på en lavere indstilling, så den automatiske afrimning
starter, og strømforbruget dermed falder.
w
ENERGISPARETIPS
m
• Undertiden kan der høres en svag gurglen eller boblen, når kølemidlet pumpes gennem spiralerne eller rørene. Det
er normalt.
• Når kompressoren kører, pumpes kølemidlet rundt, og der kommer en snurrende og pulserende lyd fra kompressoren. Det er normalt.
• Varmeudvidelsen kan give pludselige
knæklyde. Det er et naturligt og ufarligt
fysisk fænomen. Det er normalt.
• Når kompressoren tænder og slukker
kan der høres et svagt klik fra termostatknappen. Det er normalt.
fro
NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ow
D
nl
12 www.aeg.com
an
de
Mange rengøringsmidler til køkkener indeholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmaterialer i apparatet. Derfor anbefales det, at
kabinettet udvendig kun rengøres med
varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
AFRIMNING AF KØLESKABET
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvandet
ledes ud gennem en rende og ned i en
særlig beholder bag på apparatet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og drypper ned på maden i skabet.
Brug den medfølgende specialflaskerenser, der sidder i afløbshullet ved leveringen.
AFRIMNING AF FRYSEREN
Fryseafdelingen i denne model er af "No
Frost"-typen. Det betyder, at der ikke
dannes rim, når den kører, hverken på de
indvendige vægge eller på madvarerne.
Når der ikke dannes rim, skyldes det den
automatisk styrede blæser, der konstant
sender kold luft rundt i rummet.
e
Pas på ikke at beskadige kølesystemet.
.b
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en børste eller støvsuger. Det øger apparatets
ydeevne og sparer strøm.
re
or
nb
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belægninger.
.v
REGELMÆSSIG RENGØRING
w
Apparatets kølesystem indeholder
klorbrinter; Service og påfyldning
må derfor kun udføres af en autoriseret tekniker.
Undgå at trække i, flytte eller beskadige evt. rør og/eller ledninger
i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepulver, stærkt parfumeret rengøringsmiddel eller voksprodukter til indvendig rengøring af skabet. Det
skader overfladen og efterlader
kraftig lugt.
w
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsyningen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
w
Brug ikke sulfosæbe eller skuremiddel. Det vil skade overfladen.
• Skyl og tør grundigt af.
m
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
fro
INDVENDIG RENGØRING
d
de
oa
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ow
D
nl
DANSK
13
d
de
oa
FEJLFINDING
fro
Der er visse lyde under normal
brug (kompressor, cirkulation af
kølemiddel).
m
w
w
w
an
.v
de
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet er ikke korrekt
installeret.
Se efter, om apparatet står
stabilt (alle benene skal hvile på gulvet).
Apparatet virker ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kontakten.
Der er ingen strøm til apparatet. Der er ingen
strøm i stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet
elektrisk apparat til den pågældende stikkontakt.
Kontakt en autoriseret elektriker.
Pæren er i standby.
Luk og åbn lågen.
Enheden er defekt.
Se under "Udskiftning af
kontrolenhed".
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere temperatur.
Lågen er ikke lukket rigtigt.
Se under "Lukning af lågen".
Lågen er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke lågen stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sættes i skabet.
Der er for høj rumtemperatur.
Sænk stuetemperaturen.
Der løber vand ned
ad bagpladen i køleskabet.
Rimen afrimes på bagpladen under den automatiske afrimningsproces.
Det er korrekt.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarerne forhindrer
vandet i at løbe ned i
vandudløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke rør ved bagpladen.
Pæren virker ikke.
Kompressoren kører
hele tiden.
Der løber vand ud af
skabet.
Afrimningsvandet løber ik- Tilslut smeltevandsafløbet
ke fra afløbet og ned i be- til fordampningsbakken.
holderen over kompressoren.
e
.b
re
or
nb
BEMÆRK
Inden fejlfinding skal stikket tages
ud af kontakten.
Det er kun autoriserede elektrikere eller andre kompetente personer, der må gennemføre den fejlfinding, der ikke er i denne håndbog.
ow
D
Mulig årsag
Vælg en højere/lavere temperatur.
m
w
w
w
an
.v
de
LUKKE DØREN
1.
2.
Rengør dørpakningerne.
Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt Serviceafdelingen.
e
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Kontrolenheden må kun skiftes af et godkendt servicecenter. Kontakt Electrolux
Service A/S.
.b
UDSKIFTNING AF
KONTROLENHEDEN
re
or
nb
Hvis apparatet stadig ikke virker som det
skal, når du har undersøgt ovenstående:
Kontakt Serviceafdelingen. Listen findes
bagest i brugsanvisningen.
Løsning
fro
Temperaturen i appa- Temperaturen er ikke indratet er for lav/høj.
stillet korrekt.
d
de
oa
Fejl
nl
14 www.aeg.com
ow
D
nl
DANSK
15
d
de
oa
INSTALLATION
fro
ELEKTRISK TILSLUTNING
m
w
Inden tilslutning til lysnettet skal det kontrolleres, at spændingen og frekvensen på
typeskiltet svarer til boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette formål. Hvis der ikke er jord på stikkontakten, tilsluttes apparatet en særskilt jordforbindelse i h.t. Stærkstrømsreglementet.
Spørg en autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
hvis de nævnte sikkerhedsregler ikke
overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med følgende. EU-direktiver.
w
w
an
.v
de
ADVARSEL
Læs afsnittet "Om sikkerhed" omhyggeligt, før apparatet installeres
for at forebygge ulykker, og sikre
at det bruges korrekt.
nb
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
100 mm
min
PLACERING
20 mm
A
B
Apparatet bør placeres i god afstand fra
varmekilder som radiatorer, kedler, direkte sollys osv. Sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring kabinettets bagside Hvis
apparatet skal stå under et overskab, skal
der mindst være 100 mm mellem apparatets topplade og overskabets underside.
Så fungerer apparatet optimalt. Ideelt bør
apparatet dog ikke placeres under overskabe. Apparatet kan sættes præcis i vater med en eller flere af de justerbare fødder i bunden af kabinettet
ADVARSEL
Det skal være muligt at koble apparatet fra lysnettet. Efter installationen skal stikket derfor være let
at komme til.
e
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
.b
re
or
OPSTILLING
ow
D
nl
16 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
AFSTANDSSTYKKER, BAGPÅ
Du kan finde de to afstandsstykker i posen med dokumentationen.
Gør følgende for at montere afstandsstykkerne:
1. Løsn skruen.
2. Monter afsstandsstykket under skruen.
3. Drej afsstandsstykket til højre position.
4. Stram skruen igen.
w
w
w
2
an
.v
de
VENDING AF LÅGE
A
E
B
Under de følgende operationer
anbefales det at få en hjælper til
at holde godt fast i skabets låger,
mens arbejdet udføres.
F
C
ADVARSEL
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet, skal stikket
altid tages ud af kontakten.
D
• Fjern afstandsstykket (A), og sæt det på
den anden side af hængseltappen (B).
• Tag lågerne af.
• Fjern venstre pal i dækslet på midterste
hængsel (C,D), og flyt den over på
modsatte side.
• Sæt tappen til midterste hængsel (B) i
det venstre hul i nederste låge.
e
Ved opstillingen skal det sikres, at apparatet er i vater Det gøres med to justeringsfødder i bunden, under apparatets forkant
.b
NIVELLERING
re
4
or
nb
1
3
ow
D
nl
DANSK
17
d
de
oa
• Brug værktøj til at fjerne dækslet (A).
Skru nederste hængseltap (B) og afstandsstykket (C) af, og placer dem i
modsatte side.
m
fro
A
w
w
w
an
.v
de
re
or
nb
B
e
.b
C
• Sæt dækslet (1) på plads i modsatte side.
1
2
1
• Fjern propperne (1) på oversiden af
begge låger, og flyt dem over på den
anden side
• Sæt nederste låge på nederste hængseltap.
• Sæt det midterste hængsel i det venstre hul i nederste låge.
• Skru øverste hængseltap af, og monter
den på den modsatte side.
• Sæt øverste låge på øverste hængseltap.
• Sæt øverste låge på midterste hængseltap, idet begge låger holdes lidt på
skrå.
• Skru midterste hængsel fast. Husk plastafstandsstykket.
ow
D
nl
18 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
• Fjern dækslerne (B). Fjern dækselskruerne (A).
• Skru håndtagene (C) af, og montér dem
på den modsatte side.
• Sæt dækseltapperne (A) på plads i
modsatte side.
Foretag en sidste kontrol for at sikre, at:
• Alle skruer er strammet.
• Den magnetiske pakning slutter tæt til
kabinettet.
• Lågen åbner og lukker rigtigt.
Undertiden slutter pakningen ikke perfekt
til kabinettet, hvis omgivelserne er kolde
(dvs. om vinteren). Hvis dette er tilfældet,
skal du lade pakningen tilpasse sig selv.
Hvis du ikke selv vil vende lågen, kan du
henvende dig til Electrolux Service A/S.
En tekniker herfra vil vende lågen mod
betaling.
w
w
w
B
an
.v
de
Nichemål
Højde
1850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
658 mm
Temperaturstigningstid
18 t
Spænding
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af typeskiltet indvendig i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
e
TEKNISKE DATA
.b
A
re
or
nb
C
ow
D
nl
DANSK
19
d
de
oa
STØJ
fro
m
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
w
w
w
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
e
BLUBB!
CR
.b
!
re
BRRR!
or
CLICK!
nb
BRRR!
BB
U
BL
K!
IC
CL
de
OK
an
HISSS!
.v
SSS
RRR
!
ow
D
nl
20 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
HISSS!
w
w
w
HISSS!
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
ow
D
nl
FRANÇAIS
m
w
w
w
an
.v
de
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
e
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
.b
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
re
or
nb
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONSEILS UTILES
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BRUITS
fro
23
26
27
28
30
31
33
35
38
39
d
de
oa
SOMMAIRE
21
nl
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
ow
D
22 www.aeg.com
fro
m
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
ow
D
nl
FRANÇAIS
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
23
w
w
an
.v
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ
de
e
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
.b
AVERTISSEMENT
re
or
nb
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
w
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
m
fro
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
ow
D
nl
24 www.aeg.com
an
de
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyezle, si besoin. Si l'orifice est bouché,
l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
INSTALLATION
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
e
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
.b
re
or
nb
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
.v
UTILISATION QUOTIDIENNE
w
•
w
•
w
•
m
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides
les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils
de conservation donnés par le fabricant
de l'appareil. Consultez les instructions
respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager
ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
fro
1.
d
de
oa
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
ow
D
nl
FRANÇAIS
an
de
e
.b
re
or
nb
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
.v
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
w
• Les branchements électriques nécessaires à la mise en service de l'appareil
doivent être réalisés par un électricien
spécialisé ou un professionnel qualifié.
• Ne retirez pas le cache voyants. Contactez le service après-vente le plus
proche pour remplacer le bandeau de
commande si besoin.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service Après Vente
agréé, exclusivement avec des pièces
d'origine.
w
SERVICE
w
•
m
•
fro
•
d
de
oa
•
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
25
ow
D
nl
26 www.aeg.com
d
de
oa
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4
5
6
7
8
9
10
w
w
w
3
m
2
fro
1
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
15 14 13 12 11
1 Bacs Maxibox
2 Clayette en verre
3 Clayette en verre
4 Clayette en verre
5 Porte-bouteilles
6 Clayette en verre
7 Unité de commande
8 Compartiment à beurre
9 Balconnet de porte
10 Compartiment à bouteilles
11 Panier de congélation
12 Bac Maxibox
13 Bac Frostfree
14 Module de refroidissement
15 Plaque signalétique
ow
D
nl
FRANÇAIS
27
d
de
oa
BANDEAU DE COMMANDE
fro
2
m
1
w
w
w
an
.v
de
1 Indicateur de température LED
2 Voyant Fast Freeze
3 Capteur de porte
4 Touche Fast Freeze
5 Thermostat
MISE EN MARCHE
Insérez la fiche dans la prise murale.
RÉGLAGE DE LA
TEMPÉRATURE
Pour utiliser l'appareil, procédez comme
suit :
• appuyez sur la touche du thermostat
jusqu'à ce que le voyant LED correspondant à la température souhaitée apparaisse. La sélection se fait progressivement de + 2 °C à + 8 °C
Lorsque vous appuyez sur la touche la
première fois, le voyant LED du réglage
actuel continue de clignoter.
À chaque fois que vous appuyez sur la
touche, la température réglée change
d'un degré. Le voyant LED correspondant clignotera un instant.
Appuyez sur la touche de réglage, jusqu'à ce que la température souhaitée
s'affiche. Le réglage sera maintenu
Réglage le plus froid : +2 °C
Réglage le plus chaud : +8 °C
Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le réglage exact
en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
4
3
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
FONCTION FAST FREEZE
Pour activer la fonction Fast Freeze, appuyez sur la touche Fast Freeze.
Le voyant LED correspondant au symbole
Fast Freeze s'allume.
Pour désactiver la fonction Fast Freeze,
appuyez de nouveau sur la touche Fast
Freeze.
Le voyant Fast Freeze s'éteint.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
CAPTEUR DE PORTE
L'appareil est équipé d'un capteur optique détectant l'ouverture de la porte.
Ne placez rien devant la fenêtre correspondante pour lui permettre de fonctionner correctement.
e
.b
re
or
nb
5
ow
D
nl
28 www.aeg.com
w
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
w
w
an
.v
de
COMPARTIMENT À BOUTEILLES
Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.
Si la clayette est en position horizontale,
placez uniquement des bouteilles non entamées.
Cette clayette peut être inclinée afin de
pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, tirez la clayette vers le
haut afin qu'elle puisse glisser vers le haut
et être placée sur le niveau supérieur.
e
Plusieurs glissières ont été installées sur
les parois du réfrigérateur pour vous permettre de placer les clayettes comme
vous le souhaitez.
.b
CLAYETTES AMOVIBLES
re
or
nb
En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de
courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est
indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés
le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
LA DÉCONGÉLATION
m
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position
Max pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
fro
CONSERVATION DES
ALIMENTS CONGELÉS
d
de
oa
UTILISATION QUOTIDIENNE
ow
D
nl
FRANÇAIS
29
d
de
oa
m
fro
METTEZ EN PLACE LES BALCONNETS DE LA PORTE.
w
w
w
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets de
la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager,
puis repositionnez-le selon vos besoins.
.v
an
1
de
2
1
Certains bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou leur chute. Pour retirer
le bac du congélateur, tirez-le vers vous
et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé la butée, poussez le bac dans la bonne position.
e
RETRAIT DES BACS DE CONGÉLATION DU CONGÉLATEUR
.b
3
re
or
nb
2
an
.v
de
e
.b
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placez-la
sur la tablette en verre au-dessus du bac à
légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène, pour
emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
re
or
nb
CONSEILS POUR LA
RÉFRIGÉRATION
w
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
w
CONSEILS POUR LA
RÉFRIGÉRATION DE DENRÉES
FRAÎCHES
w
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température
est sur la position de froid maximum et
l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime
continu, d'où un risque de formation
excessive de givre sur l'évaporateur.
Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température
de façon à obtenir des périodes d'arrêt
du compresseur et ainsi permettre un
dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
m
CONSEILS POUR
L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
fro
• Le liquide de refroidissement qui passe
dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de
bouillonnement. Ce phénomène est
normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer
un soudain, léger bruit de craquement.
C'est un phénomène normal et sans
gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de
la mise en fonctionnement/à l'arrêt du
compresseur. Ce phénomène est normal.
d
de
oa
BRUITS DE
FONCTIONNEMENT
NORMAUX
nl
CONSEILS UTILES
ow
D
30 www.aeg.com
ow
D
nl
FRANÇAIS
31
d
de
oa
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
fro
NETTOYAGE INTÉRIEUR
m
• Rincez et séchez soigneusement.
w
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
w
w
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
an
.v
de
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est collectée, via un
orifice d'évacuation, dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage avec le bâtonnet spécial se
trouvant déjà dans l'orifice.
e
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
.b
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances
de l'appareil et permet des économies
d'énergie.
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
re
or
nb
N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il
n'y a aucune formation de givre pendant
son fonctionnement, ni sur les parois internes si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation
continuelle de l'air froid à l'intérieur du
compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
nl
DÉGIVRAGE DU
CONGÉLATEUR
ow
D
32 www.aeg.com
ow
D
nl
FRANÇAIS
33
d
de
oa
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
fro
L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement
(compresseur, circuit frigorifique).
m
w
w
w
an
.v
de
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement installé.
Vérifiez que l'appareil est
de niveau et d'aplomb
(tous les pieds doivent être
en contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil n'est pas correctement branché à la
prise de courant.
Branchez correctement la fiche à la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique à la prise de courant n'est pas alimentée.
rant.
Contactez un électricien
qualifié.
L’éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'unité de commande est
défectueuse.
Consultez le paragraphe
« Remplacement de l'unité
de commande ».
Le compresseur fonc- La température n'est pas
tionne en permanen- réglée correctement.
ce.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
De l'eau s'écoule sur
la plaque arrière du
réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
e
.b
re
or
nb
ATTENTION
Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée
à un électricien qualifié ou à une
personne compétente.
ow
D
Cause possible
Solution
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
m
fro
w
w
w
an
.v
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le service aprèsvente.
e
FERMETURE DE LA PORTE
.b
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Le remplacement de l'unité de commande doit uniquement être effectué par un
technicien après-vente. Contactez votre
service après-vente.
re
REMPLACEMENT DE L'UNITÉ
DE COMMANDE
or
En cas d'anomalie de fonctionnement et
si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, contactez le
service après-vente. Vous trouverez une
liste à la fin de cette notice d'utilisation.
nb
La température à l'in- Le thermostat n'est pas ré- Augmentez/réduisez la
térieur de l'appareil
glé correctement.
température.
est trop basse/élevée.
de
De l'eau coule sur le
sol.
d
de
oa
Problème
nl
34 www.aeg.com
ow
D
nl
FRANÇAIS
35
d
de
oa
INSTALLATION
fro
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
m
w
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un
logement pour mise à la terre. Si la prise
de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de
terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect des
consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
w
w
an
.v
de
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
100 mm
min
EMPLACEMENT
20 mm
A
B
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du
soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil
est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'appareil et
l'élément suspendu doit être de 100 mm
minimum. Si possible, évitez de placer
l'appareil sous des éléments suspendus.
La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou
de plusieurs pieds réglables à la base de
l'appareil.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est
donc nécessaire que la prise reste
accessible après l'installation.
e
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
.b
EMPLACEMENT
re
or
nb
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
ow
D
nl
36 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
ENTRETOISES ARRIÈRE
Vous trouverez deux entretoises dans le
même sachet que la notice d'utilisation.
Pour installer les entretoises, procédez
comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Faites glisser l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise en position correcte.
4. Resserrez la vis.
w
w
w
2
an
.v
de
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
A
E
B
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire
aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes
lors de toute manipulation de
l'appareil.
F
C
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
D
• Retirez l'entretoise (A) et placez-la de
l'autre côté du gond de charnière (B).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille du cache gauche de
la charnière centrale (C, D) et placez-la
de l'autre côté
• Insérez la goupille de la charnière centrale (B) dans le trou gauche de la porte
inférieure.
e
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des deux
pieds réglables se trouvant à l’avant de
l’appareil.
.b
MISE DE NIVEAU
re
4
or
nb
1
3
ow
D
nl
FRANÇAIS
37
d
de
oa
• Retirez le cache (A) à l'aide d'un outil.
Dévissez le gond de la charnière inférieure (B) et l'entretoise (C) et placez-les
du côté opposé
m
fro
A
w
w
w
an
.v
de
re
or
nb
B
e
.b
C
• Réinsérez le cache (1) du côté opposé
1
2
1
• Enlevez les caches situés sur l'arête supérieure des deux portes et placez-les
sur le côté opposé
• Replacez la porte inférieure sur le gond
de la charnière inférieure.
• Insérez la charnière centrale dans le
trou gauche de la porte inférieure.
• Dévissez le gond de la charnière supérieure et placez-le sur le côté opposé.
• Installez la porte supérieure sur le gond
supérieur.
• Replacez la porte supérieure sur le
gond de la charnière centrale en inclinant légèrement les deux portes.
• Revissez la charnière centrale. N'oubliez
pas l'entretoise en plastique.
ow
D
nl
38 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
• Retirez les caches (B). Retirez les goupilles du cache (A).
• Dévissez les poignées (C) et remontezles sur le côté opposé.
• Réinsérez les goupilles du cache (A) sur
le côté opposé.
Faites une dernière vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas,
attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites ci-dessus, contactez votre service après-vente.
Un technicien du service après-vente procédera à la réversibilité des portes à vos
frais.
w
w
w
B
an
.v
de
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
18 h
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
e
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
.b
A
re
or
nb
C
ow
D
nl
FRANÇAIS
39
d
de
oa
BRUITS
fro
m
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
w
w
w
BLUBB!
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
e
BRRR!
.b
CLICK!
CR
re
!
or
BRRR!
BB
U
BL
!
ICK
CL
nb
OK
de
HISSS!
an
.v
SSS
RRR
!
ow
D
nl
40 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
HISSS!
w
w
w
HISSS!
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
SSSRRR!
CRACK!
SSSRRR!
CRACK!
nl
ow
D
41
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
nl
ow
D
42 www.aeg.com
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
nl
ow
D
43
FRANÇAIS
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
nl
ow
D
280150074-A-482011
d
de
oa
www.aeg.com/shop
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising