Wharfedale Pro | Pro PM500 | ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้าง

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ความเป็นมา
เนื่ องจากกรมสรรพากรได้ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ส าหรับอาคารศูนย์คอมพิว เตอร์ จังหวัด
นนทบุรี ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2552 เพื่อรองรับการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร ที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อการจัดสร้างระบบงานสารองต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี กรมสรรพากร
ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อม
ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการหยุดชะงัก และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งประกอบด้วยประเภทอุปกรณ์หลักที่จาเป็นต่างๆดังนี้
- ระบบสุขาภิบาล
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบดับเพลิง
- ระบบความปลอดภัย
- ระบบโสตทัศนูปกรณ์
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี
หลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวัน
ยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.4 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านบริการบารุงรักษาอุปกรณ์หลักที่จาเป็นภายในอาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิง และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการส่ ว นท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 1 สัญญา มูลค่างานของสัญญาไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา โดยแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาสัญญาจ้าง
บารุงรักษามาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/3.6 ผู้เสนอ…
-23.6 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทางานด้า น
บารุงรักษาระบบอุปกรณ์ หลักที่จาเป็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบปรับ
อากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิง ที่เป็นวิศวกรของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยแจ้งรายชื่อและประวัติการ
ทางานพร้อมแนบเอกสารที่แสดงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร และต้องผ่านการฝึกอบรม
สาหรับ อุปกรณ์ห ลั กที่จ าเป็ นดังกล่ าว มาพร้อมกับการยื่น ซองข้อ เสนอการประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือ สาขาไฟฟ้ากาลังหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานระบบวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.7 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรอง สนับสนุนด้านการบริการอะไหล่ จากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัท
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยสาหรับอุปกรณ์หลักที่จาเป็นได้แก่ เครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิง
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ผู้รับจ้างต้องบริการบารุงรักษาระบบอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี พร้อม
ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่ต้องดูแลบารุงรักษาใน ภาคผนวก ก รวมถึงชุดควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดอยู่ในอุปกรณ์หลักของระบบ ดังกล่าว
4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าปฏิบัติงานประจาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 3 ผลัด ผลัดละ 2 คน ในแต่ละวันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ครบ
6 คน ทั้งนี้ ต้องแจ้งรายชื่อให้กรมสรรพากร ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และกรมสรรพากร
มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังนี้
4.2.1 วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือ สาขาไฟฟ้ากาลังหรือ สาขา
ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในด้านงานระบบวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
4.2.2 ต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในด้านงานระบบวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
และต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
กาลังหรือสาขาอิเล็คทรอนิกส์
4.3 ผู้ รับ จ้างมีหน้ าที่จัดทาบัญชีควบคุมรายละเอียดรายการอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิว เตอร์
จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ ต้ อ งบ ารุ ง รั ก ษาตามสั ญ ญานี้ พ ร้ อ มติ ด ป้ า ยหรื อ สติ๊ ก เกอร์ ที่ ตั ว เครื่ อ งหรื อ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ เป็ น
เครื่ องหมายให้ผู้ ว่าจ้างเห็น ได้ชัดเจน รวมทั้งจัดทา Logbook/Checklist และประวัติการบารุงรักษาของแต่ล ะ
อุปกรณ์ เข้าแฟ้มให้เรียบร้อยและเก็บไว้ ตลอดระยะเวลาที่ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อใช้อ้างถึงในกรณี
ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ตรวจสอบ
ผลงานการบารุงรักษาได้ตลอดเวลา
/4.4 ผู้รับจ้าง…
-34.4 ผู้รับจ้ างจะต้องให้บริการการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี
เชิงป้องกัน Preventive Maintenance (PM) เพื่อเป็นการป้องกันการชารุดเสียหายของเครื่องโดยผู้รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบการทางานของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามรายการอุปกรณ์ที่ต้องดูแล
บารุงรักษาใน ภาคผนวก ก ตามขั้นตอนใน ภาคผนวก ข ทุกๆ 3 เดือน โดยผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการบารุงรักษา
และเสนอต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และคณะกรรมการตรวจรับฯ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานการบารุงรักษาระบบงานต่างๆ ตามรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่ต้อง
ดูแลบารุงรักษาใน ภาคผนวก ก โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
4.1.1 ตรวจสอบชุดควบคุมหรืออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่อง
4.1.2 จัดทาตารางการตรวจเช็ค บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด
4.1.3 ตรวจสอบการทางานของระบบ
4.1.4 ตรวจเช็คสภาพทั่วไปให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ปกติ
4.1.5 ทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.6 ตรวจสอบ System Software และระบบการทางานของเครื่องรวมถึงรายงาน
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ
หากพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติในการทางานของ Hardware และ Software รายการใด
ผู้รับจ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อทั้งระบบ
กรณีผู้รับจ้างไม่ดาเนินการตรวจเช็คให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ให้ปรับ 4,000.- (สี่พันบาท
ถ้วน)/ ครั้ง/อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ดาเนินการตรวจเช็คตามรายการบารุงรักษา
4.5 การดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ตามรายการ
อุปกรณ์ที่ต้องดูแลบารุงรักษาที่ปรากฏในภาคผนวก ก ได้รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอะไหล่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่าสุดในการประกวดราคา จะต้องแจ้งราคาค่าจ้างบารุงรักษา ของแต่ละ
อุปกรณ์ซึ่งคิดรวมภาษี มูลค่าเพิ่ มแล้ ว เสนอต่อกรมสรรพากร ภายในวัน ทาการถัดไป นับตั้งแต่การยืนยันราคา
ครั้งสุดท้าย
4.6 กรณีการบารุงรักษาแบบฉุกเฉิน Corrective Maintenance (CM) ตลอด 24 ชั่วโมง คือการ
บารุงรักษาที่เกิดจากการชารุดของอุปกรณ์เนื่องจากการใช้งานหรือสาเหตุของความผิดพลาด ต่างๆ การบารุงรักษา
ดังกล่าวผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างผู้ชานาญการมาทาการแก้ไขซ่อมแซม
4.6.1 เป็นการซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี เกิด
การชารุด หรือใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องทาการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ดังนี้
1) ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
นับ ถัดจากเวลาที่ได้รั บ แจ้ ง มิฉะนั้ น จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราชั่ว โมงละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้ว น)ต่อ
อุปกรณ์โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
2) กรณีการขัดข้องของอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี มีผล
ทาให้กรมสรรพากร ไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 6,000.-บาท
(หกพันบาทถ้วน) โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
/4.6.2 หากผู้รับ…
-44.6.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อ 4.6.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้
ผู้ว่าจ้าง จ้างบุคคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไขแทน โดยค่าจ้างตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง ในการจ้าง
บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
4.6.3 ผู้รับจ้างต้องสารองข้อมูลในลักษณะ System Backup, Application Backup
และ Database Backup ของระบบความปลอดภัย ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ (Access
control System) , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ (BMS) อย่าง
น้อยเป็นประจาทุกเดือน โดยจะต้องสามารถนามาทาการกู้คืนระบบ และฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
4.6.4 ผู้รับจ้างต้องให้บริการสนับสนุนบารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขระบบรายงานการ
เข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ (Visitor) ตามความต้องการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
4.7 หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ตามข้อกาหนดใน ข้อ 4.6.1 ผู้รับจ้างจะต้อง
นา Hardware และ Software อื่นของผู้รับจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าของเดิมมาใช้แทนเป็นการชั่วคราว หรือมา
ใช้เป็นการทดแทนหากไม่สามารถซ่อมแซมได้
4.8 ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายใช้การไม่ได้ตามปกติ โดยมีสาเหตุจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง
ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย ภัยจากการจลาจล หรือโจรกรรม ให้ถือว่าเป็นสิ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่
จะต้องซ่อมแซมแก้ไข
4.9 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานสรุปการบารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขตามรูปแบบที่
กรมสรรพากร กาหนด ส่งต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และคณะกรรมการตรวจรับฯ ตามงวดการ
ชาระเงิน โดยมีรายการบารุงรักษาทั้งแบบ PM และ CM เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินทั้งนี้
รายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้ คือ
- รหัสหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน
- หมายเลขเครื่อง
- ประเภทการซ่อม (ซ่อมบารุงรักษาประจาเดือนหรือซ่อมในกรณีเครื่องฯ เสีย)
- วันที่และเวลาที่ได้รับแจ้ง
- วันที่และเวลาที่มาถึง
- วันที่และเวลาที่แล้วเสร็จ
- สาเหตุของเครื่องเสีย (กรณีการบารุงรักษาแบบ CM)
4.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหน่วยรับแจ้งที่สามารถติดต่อให้บริการในการรับแจ้งปัญหา และ
ต้องกรอกแบบฟอร์มของการแจ้งและ Log ปัญหาดังกล่าวตามที่กรมสรรพากรกาหนด แจ้งต่อสานักเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมสรรพากร เพื่อทราบและสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้ การรับแจ้งปัญหาของอุปกรณ์ตามสัญญา
ฉบับนี้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการรับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/4.11 พนักงาน…
-54.11 พนักงานที่มาปฏิบัติงานต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบของบริษัทผู้รับจ้าง สุภาพเรียบร้อย
โดยให้มีป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นเด่นชัด
4.12 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือสาหรับใช้งานประจาที่กรมสรรพากรตลอดระยะเวลาของ
สัญญา ประกอบด้วย
- กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image Camera)
- มิเตอร์วัดไฟฟ้า
- วิทยุสื่อสาร CB 245 MHz จานวน 6 ชุด
- เครื่องมือช่างสาหรับใช้ในการบารุงดูแลรักษาระบบ
- อุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่สามารถดูดน้าได้
4.13 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของกรมสรรพากร
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสาคัญและทบทวนประสิทธิภาพในการดูแลบารุงรักษาพร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้จัดทาเป็นบันทึกช่วยจา แจ้งต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.14 ผู้รับจ้างต้องตรวจเช็ค สภาพอุปกรณ์ที่บารุงรักษาว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งาน พร้อมจัดทารายงานสรุปแจ้งให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ทราบเป็นรายงวดงาน
4.15 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีบารุงรักษา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพากร จานวน 1 หลักสูตร กาหนดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน อย่างน้อยรุ่นละ 1 วัน โดยต้องส่งมอบแผนการ
ฝึกอบรมและหัวข้อหลักสูตรอบรมให้แก่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พิจารณาเห็นชอบภายใน 30
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
4.16 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาข้ออื่นๆ ที่มิได้ระบุค่าปรับไว้ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ผู้รับจ้างต้อง เสียค่าปรับในอัตรา วันละ 1,000.- บาท( หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน
5. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
6. ข้อกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบงานและชาระเงิน
ส่งมอบงานเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงาน
ไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ 2 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
/งวดที่ 3...
-6งวดที่ 3
งวดที่ 4
ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
กรมสรรพากร สงวนสิทธิในการทาสัญญาปรับลดวงเงินกรณีที่ไม่สามารถทาสัญญาจ้างได้ เต็ม
จานวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) ทั้งนี้ การคานวณค่าจ้างในเดือนแรกหรือเดือนอื่นๆ
ที่มีการจ้างไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คานวณค่าจ้างเป็นรายวัน โดยใช้อัตราค่าจ้างทั้งเดือนซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วหารด้วยจานวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทิน นั้น
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดจ้าง จานวนเงิน 14,015,694.60 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่
บาทหกสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8. ข้อเสนอแนะวิจารณ์
ประชาชนผู้ส นใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างขอบเขตของงานจ้างนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ กรมสรรพากร สานักบริหาร
การคลังและรายได้ ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ
10400 หรือทาง E-mail ที่ tor.finance@rd.go.th ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ภาคผนวก ก
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
1 ระบบสุ ขาภิบาล
หมายเหตุ รวมอะไหล่
2
ระบบไฟฟ้ า
หมายเหตุ รวมอะไหล่
รายการ
1.1 มอเตอร์ป้ ัมน้ าประปา
รุ่ น MD40-160/4.0 ห้องใต้ดิน
S/N 1230400004
1.2 มอเตอร์ป้ ัมน้ าล้น
ห้องใต้ดิน
2.1 หม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 1250kVA
รุ่ น 1250kVA เสาไฟฟ้ าด้านหน้า, ด้านหลัง
S/N FB200069, FB200065
2.2 ตูค้ วบคุมไฟฟ้ า MDB-101, 201
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.3 ตูค้ วบคุมไฟฟ้ า TIE
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.4 ตูค้ วบคุมคาปาซิ เตอร์ CAP-101, 201
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.5 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า GMDP-301, 401
ห้องเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ชั้น 1
2.6 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า INPUT UPS-01, 02
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.7 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า OUTPUT UPS-01, 02
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.8 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า UDB-01, 02
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.9 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า PAC DISTRIBUTION-1, 2
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.10 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 1ULP1/01, 1ULP2/01
ห้องเครื่ องพิมพ์ ชั้น 1
2.11 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 1LP1/01
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
2.12 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 1PAC1/01
ห้องเครื่ องพิมพ์ ชั้น 1
2.13 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 2ULP1/01, 2ULP2/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/2 ชั้น 2
2.14 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 2ULP1/02-05, 2ULP2/02-05
Spec. โดยย่ อ
1.1 เป็ นมอเตอร์ ป้ ัมน้ าสาหรับปั้มน้ าขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าบน
ชั้นดาดฟ้ าของอาคาร
จานวนหน่ วย
2 ชุด
ยีห่ ้ อ
EBARA
1.2 เป็ นมอเตอร์ ป้ ัมน้ าสาหรับน้ าล้นของอาคาร
2
ชุด
2.1 เป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ าชนิด Oil Type 3PH, 3W, 1250kVA, 24kV/
416V-240V, 50Hz สาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั อาคาร
2
ชุด
เจริ ญชัย
2.2 เป็ นตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าเมนของอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2
ชุด
TIC
2.3 เป็ นตูค้ วบคุมการสลับระบบไฟฟ้ าเมนของอาคารพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
2.4 เป็ นตูค้ วบคุมคาปาซิ เตอร์ขอระบบไฟฟ้ าเมนของอาคารพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
2.5 เป็ นตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าเมนของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ
2.6 เป็ นตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าเมนทางด้านเข้าของเครื่ องสารองไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.7 เป็ นตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าเมนทางด้านออกของเครื่ องสารองไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.8 เป็ นตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ าเมนทางด้านออกของเครื่ องสารองไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.9 เป็ นตูค้ วบคุมไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความชื้น
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.10 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.11 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
TIC
2
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
2.12 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.13 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.14 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
1
ชุด
SQUARE-D
2
ชุด
SQUARE-D
8
ชุด
SQUARE-D
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/1 ชั้น 2
2.15 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 2LP1/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/1 ชั้น 2
2.16 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 2PAC1/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/2 ชั้น 2
2.17 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 2PAC1/02
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/1 ชั้น 2
2.18 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3ULP1/01, 3ULP2/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1 ชั้น 3
2.19 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3ULP1/02, 3ULP2/02
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/2 ชั้น 3
2.20 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3ULP1/03-04, 3ULP2/03-04
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/3 ชั้น 3
2.21 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3LP1/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1 ชั้น 3
2.22 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3PAC1/01
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1 ชั้น 3
2.23 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3PAC1/02
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/2 ชั้น 3
2.24 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 3PAC1/03
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/3 ชั้น 3
2.25 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 4LP1/01
โถงทางเดิน ชั้น 4
2.26 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 5LP1/01
โถงทางเดิน ชั้น 5
2.27 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย 5LP1/01
โถงทางเดิน ชั้น 5
2.28 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า MDV PANEL
ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
2.29 ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า LIFT PANEL
ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
2.30 แผงควบคุมไฟฟ้ าย่อย R-LP1/01
ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
2.31 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองขนาด 1000kVA
รุ่ น C32 (1000kVA) ห้องเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ชั้น 1
S/N SXC02354, S/N SXC02355
Spec. โดยย่ อ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.15 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
1
ชุด
SQUARE-D
2.16 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.17 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.18 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.19 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.20 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยผ่านเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.21 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
2
ชุด
SQUARE-D
2
ชุด
SQUARE-D
4
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
2.22 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.23 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.24 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยสาหรับเครื่ องปรับอากาศควบคุมความ
ชื้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.25 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
1
ชุด
SQUARE-D
2.26 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
SQUARE-D
2.27 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
SQUARE-D
2.28 เป็ นตูค้ วบคุมไฟฟ้ าสาหรับเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2.29 เป็ นตูค้ วบคุมไฟฟ้ าสาหรับลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
TIC
1
ชุด
TIC
2.30 เป็ นแผงควบคุมไฟฟ้ าย่อยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1
ชุด
SQUARE-D
2.31 เป็ นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารองขนาด 1000kVA Prime duty,
3PH, 4W, 415/240V, 50Hz
2
ชุด
CATERPILLAR
หมายเหตุ
ลาดับ
3
ประเภทงาน / รายการ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
หมายเหตุ รวมอะไหล่
รายการ
2.32 เครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 220kVA
รุ่ น Protect 4.33/220 ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
S/N 82513456/001, S/N 82513456/002
S/N 82513456/003, S/N 82513456/004
S/N 82513456/005, S/N 82513456/006
2.33 แบตเตอรี่ สารองไฟฟ้ า
รุ่ น 12G12-200. ห้องแบตเตอรี่ ชั้น 1
2.34 ไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นในอาคาร
SUNNY SAV 255 DHZ
Spec. โดยย่ อ
2.32 เป็ นเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 220kVA 3PH,
4W, 380/220V, 50Hz
จานวนหน่ วย
6 ชุด
2.33 เป็ นแบตเตอรี่ ชนิ ด Maintenance free, sealead acid 12V Ah
ใช้ร่วมกับเครื่ องสารองไฟฟ้ าอัตโนมัติ (UPS)
2.34 เป็ นเครื่ องให้แส่ งสว่าง กรณี ระบบแสงสว่างสว่างในอาคารดับ
384
3.1 เครื่ องปรับอากาศขนาด 160,000 BTUH (PAC 101-103)
รุ่ น ASU521A ห้องเครื่ องพิมพ์ ชั้น 1
S/N 0530071970/01-01 , S/N 0530071970/01-02
S/N 0530071970/01-03
3.2 เครื่ องปรับอากาศขนาด 110,000 BTUH (PAC 201-203)
รุ่ น ASD351A ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/1 ชั้น 2
S/N 0530071970/02-01 , S/N 0530071970/02-02
S/N 0530071970/02-03
3.3 เครื่ องปรับอากาศขนาด 160,000 BTUH (PAC 204-209)
รุ่ น ASD521A ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/2 ชั้น 2
S/N 0530071970/03-01 , S/N 0530071970/03-02
S/N 0530071970/03-03 , S/N 0530071970/03-04
S/N 0530071970/03-05 , S/N 0530071970/03-06
3.4 เครื่ องปรับอากาศขนาด 200,000 BTUH (PAC 301-303)
รุ่ น ASD661A ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1 ชั้น 3
S/N 0530071969/01-04 , S/N 0530071969/01-05
S/N 0530071969/01-06
3.5 เครื่ องปรับอากาศขนาด 200,000 BTUH (PAC 304-306)
รุ่ น ASD661A ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1 ชั้น 3
S/N 0530071969/01-01 , S/N 0530071969/01-02
S/N 0530071969/01-03
3.6 เครื่ องปรับอากาศขนาด 160,000 BTUH (PAC 307-312)
รุ่ น ASD521A ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/2 ชั้น 3
S/N 0530071969/02-01 , S/N 0530071969/02-02
S/N 0530071969/02-03 , S/N 0530071969/02-04
S/N 0530071969/02-05 , S/N 0530071969/02-06
3.1 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านบน ขนาด 160,000 BTUH
ลูก
ยีห่ ้ อ
AEG
GERMANIC ไม่รวมเปลี่ยนแบตเตอรี่
9 เครื่ อง
SUNNY
3
STULZ
ชุด
หมายเหตุ
ชั้นใต้ดิน, ชั้น1-ชั้น5,ชั้นดาดฟ้ า
CDU P-101,CDU P-102,CDU P-103
3.2 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านล่าง (ใต้พ้ืนยก) ขนาด 110,000 BTUH
3
ชุด
STULZ
CDU P-201,CDU P-202,CDU P-203
3.3 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านล่าง (ใต้พ้ืนยก) ขนาด 160,000 BTUH
6
ชุด
STULZ
CDU P-204,CDU P-205,CDU P-206
CDU P-207,CDU P-208,CDU P-209
3.4 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านล่าง (ใต้พ้ืนยก) ขนาด 200,000 BTUH
3
ชุด
STULZ
CDU P-301,CDU P-302,CDU P-303
3.5 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านล่าง (ใต้พ้ืนยก) ขนาด 200,000 BTUH
3
ชุด
STULZ
CDU P-304,CDU P-305,CDU P-306
3.6 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แบบเป่ าลมเย็นจากด้านล่าง (ใต้พ้ืนยก) ขนาด 160,000 BTUH
6
ชุด
STULZ
CDU P-307,CDU P-308,CDU P-309
CDU P-310,CDU P-311,CDU P-312
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
รายการ
เครื่ องปรับอากาศขนาด 280,000 BTUH (CDU-01-03,05-06)
รุ่ น MDV-840-W/S ชั้นดาดฟ้ า
S/N C 7030237108709400001
S/N B 703014811508323400008
S/N B 703014811508323400007
S/N C 703023710208709400002
S/N C 703023710208709400003
เครื่ องปรับอากาศขนาด 170,000 BTUH (CDU-04)
รุ่ น MDV-500-W/S ชั้นดาดฟ้ า
S/N C 70302371018709400001
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-101-102)
รุ่ น MDV-D112Q4 ห้องรับรอง ชั้น 1
S/N C703010061508123400131
S/N C70301006150812340006
เครื่ องปรับอากาศขนาด 19,000 BTUH (FCU-103)
รุ่ น MDV-D56G ห้องรปภ ชั้น 1
S/N B 132237113507523100001
เครื่ องปรับอากาศขนาด 12,000 BTUH (FCU-104)
รุ่ น MDV-D36DL ห้องเก็บแบบพิมพ์ ชั้น 1
S/N C70301006210812240005
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-105-107,110)
รุ่ น MDV-D112DL ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
S/N C70301006190812140001
S/N C70301006190812140005
S/N C70301006190812140002
S/N C70301006190812140004
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-108-109)
รุ่ น MDV-D112DL ห้องแบตเตอรี่ ชั้น 1
S/N C70301006190812140006
S/N C70301006190812140007
เครื่ องปรับอากาศขนาด 24,000 BTUH (FCU-201-202)
รุ่ น MDV-D71DL ห้องเจ้าหน้าที่เครื อข่าย ชั้น 2
S/N C703010061708122400011
S/N C703010061708122400010
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-203-205)
รุ่ น MDV-D112DL ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
Spec. โดยย่ อ
3.7 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดระบายความร้อน (CDU: Condensing Unit) ขนาด
280,000 BTUH
จานวนหน่ วย
5 ชุด
ยีห่ ้ อ
METIS
3.8 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดระบายความร้อน (CDU: Condensing Unit) ขนาด
170,000 BTUH
3.9 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
1
ชุด
METIS
2
ชุด
METIS
3.10 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 19,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.11 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 12,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.12 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
4
ชุด
METIS
3.13 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
2
ชุด
METIS
3.14 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 24,000 BTUH
2
ชุด
METIS
3.15 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
3
ชุด
METIS
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
S/N C703010061908121400010
S/N C70301006190812140009
S/N C70301006190812140008
เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-206)
รุ่ น MDV-D80DL ห้องโปรแกรมเมอร์ ชั้น 2
S/N C70301006180812140006
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-401-404)
รุ่ น MDV-D112Q4 ห้องฝึ กอบรม 1 ชั้น 4
S/N C703023710608709400001
S/N C703023710608709400003
S/N C703023710608709400004
S/N C703023710608709400002
เครื่ องปรับอากาศขนาด 38,000 BTUH (FCU-405-408)
รุ่ น MDV-D71Q4 ห้องฝึ กอบรม 2 ชั้น 4
S/N C703023710308709400001
S/N C703023710308709400003
S/N C703023710308709400005
S/N C703023710308709400004
เครื่ องปรับอากาศขนาด 12,000 BTUH (FCU-409)
รุ่ น MDV-D36DL ห้องสมุด ชั้น 4
S/N C703805580208702400001
เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-410-411)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องประชุม 17 ที่นงั่ ชั้น 4
S/N C703023710408709400014
S/N C703023710408709400012
เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-412-415)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องประชุม 35 ที่นงั่ ชั้น 4
S/N C703023710508709400005
S/N C703023710508709400002
S/N C703023710508709400001
S/N C703023710508709400004
เครื่ องปรับอากาศขนาด 15,000 BTUH (FCU-501)
รุ่ น MDV-D45Q4 ห้องหัวหน้างาน 1 ชั้น 5
S/N C703805580108702400003
เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-502)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องประชุมย่อย 1 ชั้น 5
Spec. โดยย่ อ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
3.16 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.17 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
4
ชุด
METIS
3.18 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 38,000 BTUH
4
ชุด
METIS
3.19 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 12,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.19 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
2
ชุด
METIS
3.21 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
4
ชุด
METIS
3.22 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 15,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.23 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
1
ชุด
METIS
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
S/N C703023710508709400006
3.24 เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-503)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องหัวหน้าศูนย์ ชั้น 5
S/N C703023710308709400002
3.25 เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-504-509)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องสานักงาน 1 ชั้น 5
S/N C703023710408709400001
S/N C703023710408709400007
S/N C703023710408709400008
S/N C703023710408709400005
S/N C703023710408709400003
S/N C703023710408709400002
3.26 เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-510-515)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องสานักงาน 2 ชั้น 5
S/N C703023710408709400006
S/N C703023710408709400011
S/N C703023710408709400009
S/N C703805580108702400001
S/N C703023710408709400004
S/N C703023710408709400013
3.27 เครื่ องปรับอากาศขนาด 15,000 BTUH (FCU-516)
รุ่ น MDV-D45Q4 ห้องหัวหน้างาน 2 ชั้น 5
S/N C703023710408709400010
3.28 เครื่ องปรับอากาศขนาด 27,000 BTUH (FCU-517)
รุ่ น MDV-D80Q4 ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5
S/N C703023710508709400003
3.29 เครื่ องปรับอากาศขนาด 6,400 BTUH (FCU-518)
รุ่ น MDV-D9024 ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5
S/N B132237131307523100002
3.30 เครื่ องปรับอากาศขนาด 15,000 BTUH (FCU-519)
รุ่ น MDV-D45Q4 ห้องหัวหน้างาน 3 ชั้น 5
S/N C703805580108702400002
3.31 เครื่ องปรับอากาศขนาด 25,000 BTUH (FCU-601)
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้นดาดฟ้ า
S/N FC 3446022
3.32 เครื่ องปรับอากาศขนาด 15,000 BTUH (FCU-602)
Spec. โดยย่ อ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
3.24 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.25 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
6
ชุด
METIS
3.26 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
6
ชุด
METIS
3.27 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 15,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.28 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 27,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.29 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 6,400 BTUH
1
ชุด
METIS
3.30 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ MDV (Multi Digital Varible)
เป็ นชุดจ่ายลมเย็น (FCU: Fan Coil Unit) ขนาด 15,000 BTUH
1
ชุด
METIS
3.31 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type)
ขนาด 25,000 BTUH
1
ชุด
DAIKEN
3.32 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type)
1
ชุด
EMENENT
หมายเหตุ
ของเดิมย้ายมาติดตั้ง
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
4
ระบบดับเพลิง
หมายเหตุ รวมอะไหล่
ห้องเอนกประสงค์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N FC 0931810
เครื่ องปรับอากาศขนาด 100,000 BTUH รุ่ น 40LB009
ห้องไฟฟ้ า ชั้น 1
พัดลมระบายอากาศ (EF-001)
ห้องใต้ดิน
พัดลมระบายอากาศ (EF-002)
ห้องปั้ม ชั้นใต้ดิน
พัดลมระบายอากาศ (EF-101,201,301,401,501)
ห้องน้ า ชั้น 1-5
พัดลมระบายอากาศ (EF-101-102)
ห้องแบตเตอรี่ ชั้น 1
พัดลมระบายอากาศ (EF-502)
ห้องน้ าหัวหน้าศูนย์ ชั้น 5
พัดลมระบายอากาศ (EF-601)
ห้องน้ าเจ้าหน้าที่ ชั้นดาดฟ้ า
พัดลมระบายอากาศ (FF-401)
ห้องฝึ กอบรม 1 ชั้น 4
พัดลมระบายอากาศ (FF-402)
ห้องฝึ กอบรม 2 ชั้น 4
พัดลมระบายอากาศ (FF-403)
ห้องประชุม 17 ที่นงั่ /35 ที่นงั่ ชั้น 4
พัดลมระบายอากาศ (FF-501-502)
ห้องสานักงาน 1/สานักงาน 2 ชั้น 5
พัดลมระบายอากาศ (XF-601)
ห้องห้องเอนกประสงค์ ชั้นดาดฟ้ า
4.1 ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ (Water Mist System)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้
- ตูค้ วบคุมและแสดงสถานะการทางานของระบบ (ตู ้ HI FOG)
- ถังเก็บน้ าสแตนเลส 3,500 ลิตร
- เครื่ องกรองน้ า
- ปั้มน้ า Pra 0.50 M-C (Made in Italy)
- Rack ถังน้ าดับเพลิง รุ่ น WGU6 ชั้นใต้ดิน
S/N 080417
- Rack Nitrogen รุ่ น GPUC10V ชั้นใต้ดิน
Spec. โดยย่ อ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
หมายเหตุ
ขนาด 15,000 BTUH
3.33 เป็ นเครื่ องปรับอากาศสาหรับระบบไฟฟ้ า แบบเป่ าลมเย็นทางด้านหน้า
ขนาด 100,000 BTUH
3.34 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด PP-AS (Propeller Fan, Automatic
Shutter) ขนาด 400 CMH
3.35 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด PP-AS (Propeller Fan, Automatic
Shutter) ขนาด 500 CMH
3.36 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CF-FS (Centrifugal Fan, Forward
Curve, Single Inlet) ขนาด 1210 CMH
3.37 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด PP-AS (Propeller Fan, Automatic
Shutter) ขนาด 300 CMH
3.38 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CL (Propeller Fan, Automatic
Shutter) ขนาด 200 CMH
3.39 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CL (Propeller Fan, Automatic
Shutter) ขนาด 200 CMH
3.40 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CF-FS (Centrifugal Fan, Forward
Curve, Single Inlet) ขนาด 1800 CMH
3.41 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CF-FS (Centrifugal Fan, Forward
Curve, Single Inlet) ขนาด 1080 CMH
3.42 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CF-FS (Centrifugal Fan, Forward
Curve, Single Inlet) ขนาด 1880 CMH
3.43 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด CF-FS (Centrifugal Fan, Forward
Curve, Single Inlet) ขนาด 1880 CMH
3.44 เป็ นพัดลมระบายอากาศชนิด Ventilation ขนาด 1000 CMH
1
ชุด
1
ชุด
1
ชุด
5
ชุด
2
ชุด
1
ชุด
1
ชุด
1
ชุด
1
ชุด
2
ชุด
2
ชุด
1
ชุด
4.1 เป็ นระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ (Water Mist System)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
- เป็ นถังเก็บน้ าเพื่อใช้ในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
- กรองน้ าเพื่อใช้ในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
- ปั้มน้ าเก็บในถัง ถังเก็บน้ าสแตนเลส 3,500 ลิตร
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1 ระบบ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
CARRIER
HI-FOG
1
1
1
1
1
ชุด
ถัง
ชุด
ชุด
ชุด
KINGLIVE
EBARA
HI-FOG
2
ชุด
HI-FOG
ชั้น 1 ห้องรักษาความปลอดภัย
ชั้นดาดฟ้ า
ชั้นดาดฟ้ า
ชั้นดาดฟ้ า
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
S/N 080418 S/N 080419
- ชุด GPU รุ่ น GPU6WF ชั้นใต้ดิน
S/N 080832
- Section Valve-S1 รุ่ น D06111 ชั้นใต้ดิน
S/N 107957/2
Hose Reel-HR1 Flexbimec 42020
S/N9030818443
- Section Valve-S2 รุ่ น D06111 ชั้นที่ 1
S/N 107307/2
- Pre-action Valve-P1 รุ่ น D00092.1 ชั้นที่ 1
S/N 108257/3
Hose Reel-HR2 Flexbimec 42020
S/N9030818442
- Section Valve-S3 รุ่ น D06111 ชั้นที่ 2
S/N 107957/3
- Pre-action Valve-P2 รุ่ น D00092.1 ชั้นที่ 2
S/N 108257/1
Hose Reel-HR3 Flexbimec 42020
S/N9030818441
- Section Valve-S4 รุ่ น D06111 ชั้นที่ 3
S/N 107660/2
- Pre-action Valve-P3 รุ่ น D00092.1 ชั้นที่ 3
S/N 108257/2
Hose Reel-HR4 Flexbimec 42020
S/N9030818221
- Section Valve-S รุ่ น D06111 ชั้นที่ 4
S/N 107660/3
Hose Reel-HR5 Flexbimec 42020
S/N9010512297
- Section Valve-S6 รุ่ น D06111 ชั้นที่ 5
S/N 107307/1
- Section Valve-S7 รุ่ น D06111 ชั้นดาดฟ้ า
S/N 107957/1
Hose Reel-HR7 Flexbimec 42020
4.2 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้
Spec. โดยย่ อ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
1
ชุด
HI-FOG
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ าอัตโนมัติ
4.2 เป็ นระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ
1 ชุด
1 ระบบ
HI-FOG
NOTIFIRE
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
- ตูค้ วบคุมและแสดงสถานะการทางานของระบบ (ตู ้ FCP สี ดา)
- DAU 2 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Release ชั้นที่ 3
S/N 021209-1139
- DAU 3 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Release ชั้นที่ 3
S/N 020209-0836
- DAU 4 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Release ชั้นที่ 3
S/N 020209-0850
- DAU 5 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Releaseชั้นที่ 3
S/N 020209-0911
- DAU 1 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Releaseชั้นที่ 2
S/N 020209-0818
- DAU 6 รุ่ น RP2002 + Fire + Agent Releaseชั้นที่ 2
S/N 020309-1359
- Smoke Detector ชั้นที่ใต้ดิน-ดาดฟ้ า
S/N 712240214, S/N 7122401762, S/N 7122402151
S/N 7122402135, S/N 7122401761, S/N 7122401257
S/N 8014521208, S/N 8014521216, S/N 8014521217
S/N 8014521212, S/N 7122401288, S/N 7122401283
S/N 7122401273, S/N 7122401263, S/N 7122401265
S/N 8014521221, S/N 8014521219, S/N 7122401250
S/N 7122401262, S/N 8014521215, S/N 8014521209
S/N 7122401255, S/N 7122401284, S/N 7122401271
S/N 7122401272, S/N 7122401278, S/N 7122401267
S/N 7122401281, S/N 7122401278, S/N 7122401279
S/N 7122401264, S/N 7122401266, S/N 7122401269
S/N 7122401286, S/N 7122401261, S/N 7122401287
4.3 ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง (High Sensitivity
Smoke Detector System)
- ตูค้ วบคุมและแสดงสถานะการทางานของระบบ(ตู ้ LED สี ขาว)
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 รุ่ น HSSD2
S/N 91295
- ห้องโปรแกรมเมอร์ ชั้น 2 รุ่ น HSSD2
S/N 91289
- ห้องเครื อข่าย ชั้น 2 รุ่ น HSSD2
S/N 91290
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 รุ่ น HSSD2
Spec. โดยย่ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
จานวนหน่ วย
1 ชุด
1 ชุด
ยีห่ ้ อ
NOTIFIRE
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1
ชุด
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1
ชุด
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1
ชุด
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1
ชุด
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1
ชุด
NOTIFIRE
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1 จานวน
NOTIFIRE
1 ระบบ
STRATOS
4.3 ระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง (High Sensitivity
Smoke Detector System)
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ชุด
1 ระบบ
STRATOS
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
หมายเหตุ
ชั้น 1 ห้องรักษาความปลอดภัย
ชั้น 1 ห้องรักษาความปลอดภัย
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
S/N 91294
- ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 รุ่ น HSSD2
S/N 91292
- ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 3 รุ่ น HSSD2
S/N 91291
- ห้องเก็บสื่ อบันทึกข้อมูล ชั้น 3 รุ่ น HSSD2
S/N 91293
5
ระบบความปลอดภัย
หมายเหตุ รวมอะไหล่
5.1 ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ (Access control
System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้
- Finger Scan
- Workstation IBM ThinkCentre S/N L3C8308
- LCD Monitor 17 นิ้ว IBM S/N V159380
- Keyboard
- Mouse
- เครื่ องพิมพ์บตั ร Datacard SP55 Plus
- Camera Capture ห้องรปภ ชั้น 1
S/N P0852003
- ประตูเข้าออกประตูอตั โนมัติ(แบบหมุน)
- Fingerprint HID Bioclass
- Module ACP-1 โถงลิฟท์ ชั้น 1
S/N 2564704, S/N 2564125, S/N 2564622
S/N 2561559, S/N 2564712, S/N 2608433
S/N 2564664, S/N 2563565
- Reader 101, Finger Scan รุ่ น MAC250017 Flapper-1 (In)
S/N AJ80599
- Reader 102, Finger Scan รุ่ น MAC250017 Flapper-1 (Out)
S/N AJ80594
- Reader 103, Finger Scan รุ่ น MAC250017 Flapper-1 (In)
S/N AJ80600
- Reader 104, Finger Scan รุ่ น MAC250017 Flapper-1 (Out)
S/N AJ80593
- Reader 105-106 โถงลิฟท์ ชั้น 1
S/N 4306-10T-000507,
- Reader 107 ห้องเครื่ องพิมพ์ ชั้น 1
S/N 0107-10T-001718
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
เป็ นระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภยั ความไวสู ง
1 ระบบ
STRATOS
5.1 เป็ นระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ (Access control
System) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- เป็ นอุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือเข้าสู่ ระบบ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1 ระบบ
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
8 ชุด
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
Hi-TOP
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
Hi-TOP
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
Hi-TOP
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
Hi-TOP
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
Spec. โดยย่ อ
1
1
1
1
1
1
1
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
NIGEN
IBM
IBM
IBM
IBM
SANEBOON
Bioclass
ANDOVER
หมายเหตุ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 1
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
- Module ACP-2 โถงลิฟท์ ชั้น 2
S/N 2564395, S/N 2564824, S/N 2564364
S/N 2289864, S/N 2268357
- Reader 201-202, Finger Scan ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2
S/N 0308-00290, S/N 0308-00375
- Reader 203 ห้องเครื อข่าย ชั้น 2
S/N 0107-10T-001751
- Reader 204 ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
S/N 0107-10T-001768
- Reader 205 ห้องเจ้าหน้าโปรแกรมเมอร์ ชั้น 2
S/N 0107-10T-001755
- Module ACP-3 รุ่ น ….. โถงลิฟท์ ชั้น 3
S/N 2564401, S/N 2564368, S/N 2564514
S/N 2564380, S/N 2564396, S/N 2564764
S/N 2564390
- Reader 301-302 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3
S/N 0107-10T-001770, S/N 0107-10T-001710
- Reader 303-304 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3
S/N 4306-10T-000477, S/N 0107-10T-001747
- Reader 305-306 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 3
S/N 4306-10T-000481, S/N 4306-10T0-00521
- Reader 307 ห้องเก็บสื่ อบันทึกข้อมูล ชั้น 3
S/N 4306-10T-000497
- Module ACP-4 โถงลิฟท์ ชั้น 5
S/N 2564713, S/N 2289870
- Reader 401 ห้องสานักงาน 1 ชั้น 5
S/N 4306-10T-000468
- Reader 402 ห้องสานักงาน 2 ชั้น 5
S/N 0107-10T-007299
5.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV System)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้
-DVR 16 CHANNEL รุ่ น DX8116-250
-DVR 16 CHANNEL รุ่ น DX8116-251
-Monitor 19 นิ้ว รุ่ น HNS81901
- Keyboard
- Mouse
Spec. โดยย่ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
5 ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
7
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
2
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบควบคุมการเข้าออกประตูอตั โนมัติ
1
ชุด
ANDOVER
5.2 เป็ นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV System)
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1 ระบบ
PELCO
1
1
2
2
2
PELCO
PELCO
PHILIPS
PELCO
PELCO
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
หมายเหตุ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 2
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 3
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
- อุปกรณ์ควบคุมกล้อง KBD300A Made in USA
- Monitor 42 นิ้ว Panasonic/TBMU821 ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ชั้น 2 S/N YT8CBA03172, S/N YT7KBA01868
- CCTV Workstation(Card Printer Workstation) S/N L3C8302
- LCD Monitor 17 นิ้ว IBM S/N V159409
- Keyboard
- Mouse
- UPS 3kVA รุ่ น TITAN-E3000 ห้องรปภ ชั้น 1
S/N 391080024
- กล้อง CCTV-101 รุ่ น IS90B-DNV9 ทางเข้าอาคาร
S/N A67-5191
- กล้อง CCTV-101 รุ่ น IS90B-DNV9 ทางเข้าอาคาร ชั้น 1
S/N A67-5191
- กล้อง CCTV-102 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าชาย ชั้น 1
S/N A67-5194
- กล้อง CCTV-103 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องเก็บแบบพิมพ์
ชั้น 1
S/N A67-5180
- กล้อง CCTV-104 รุ่ น IS90B-DNV9 บันไดหนี ไฟ ชั้น 1
S/N A67-5192
- กล้อง CCTV-105 รุ่ น IS90B-DNV9 ทางลงชั้นใต้ดิน
S/N A67-5190
- กล้อง CCTV-106-109 ด้านนอกอาคาร
- กล้อง CCTV-201 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าชาย ชั้น 2
S/N 822-8775
- กล้อง CCTV-202 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องเครื่ องปรับ
อากาศ ชั้น 2
S/N 822-8773
- กล้อง CCTV-203 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 2
S/N A67-5186
- กล้อง CCTV-301 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 2
ชั้น 3
S/N A67-5196
- กล้อง CCTV-302 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าชาย ชั้น 3
S/N 822-8772
Spec. โดยย่ อ
เป็ นอุปกรณ์เป็ นคันโยกใช้ หมุน,ซู มกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
จานวนหน่ วย
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
ยีห่ ้ อ
PELCO
Panasonic
หมายเหตุ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 4
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
1
1
1
1
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
ชุด
IBM
IBM
IBM
IBM
SYNDOME
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
4
1
ชุด
ชุด
PELCO
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
UPS ตัวที่1
ลาดับ
-
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
- กล้อง CCTV-303 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 4
ชั้น 3
S/N 822-8777
- กล้อง CCTV-401 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าชาย ชั้น 4
S/N A67-5187
- กล้อง CCTV-402 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าหญิง ชั้น 4
S/N A67-5189
- กล้อง CCTV-501 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าชาย ชั้น 5
S/N A67-5193
- กล้อง CCTV-502 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องน้ าหญิง ชั้น 5
S/N A67-5181
- กล้อง CCTV-601 รุ่ น IS90B-DNV9 หน้าห้องพักเจ้าหน้าที่
ชั้นดาดฟ้ า S/N A67-5195
5.3 ระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ BMS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ดังนี้
- Telealarm
- Acc Network Controller PS120/240 AC85-U
- Bas Network Controller PS120/240 AC85-U
- Bas Server IBM xSeries 3400 S/N 9988192
- LCD Monitor 17 นิ้ว IBM S/N V159408
- Keyboard
- Mouse
- Workstation IBM ThinkCentre S/N L3C8424
- LCD Monitor 17 นิ้ว IBM S/N V174693
- Keyboard
- Mouse
- Workstation IBM ThinkCentre (Fire Alarm) S/N L3C8304
- LCD Monitor 17 นิ้ว IBM S/N V159420
- Keyboard
- Mouse
- UPS 3000 VA (S-Five800) S/N 337083798
- Switch 16 Port 3Com
- Laser Printer รุ่ น CP2025 S/N CNCSX05184
- Printer Multi-Mode Printer 24PIN KX-P1131
- BMS Software Management รุ่ น Version 1.81 ห้อง รปภ ชั้น 1
Spec. โดยย่ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
จานวนหน่ วย
1 ชุด
ยีห่ ้ อ
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
1
ชุด
PELCO
5.3 เป็ นระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ BMS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ
- เป็ นอุปกรณ์ส่ง SMS แจ้งเตือนในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื อข่ายในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื อข่ายในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
- เป็ นโปรแกรมในระบบบริ หารอาคารอัตโนมัติ
1 ระบบ
ANDOVER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANDOVER
ANDOVER
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
IBM
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง
หมายเหตุ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 5
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 6
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ 7
UPS ตัวที่ 2
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ชุด
3Com
HP
Panasonic
ANDOVER
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
6 ระบบโสตทัศนูปกรณ์
หมายเหตุ รวมอะไหล่
รายการ
6.1 ระบบโครงข่ายสื่ อสาร Voice & Data Communication Cabling
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
6.2 ระบบเสี ยงประกาศ (Sound Paging System) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ ดังนี้
- AM/FM Radio Tuner ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 8FR0018
- CD Player ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N OAB8617391
- Double Cassette Tape ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 1160494
- Call Station ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 27039
- Power Amplifier ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 08050F9C
- Key Padr ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 26934
- ตัวปรับชุดระดับเสี ยง ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 26934
- Controller ห้อง รปภ ชั้น 1
S/N 11012200
- ลาโพงทุกตัวที่ตอ่ ในระบบ
Spec. โดยย่ อ
5.1 เป็ นระบบโครงข่ายสื่ อสาร Voice & Data Communication Cabling
พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
6.2 ระบบเสี ยงประกาศ (Sound Paging System) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
6.3 ระบบเครื่ องเสี ยง พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ดังนี้
ประกอบต่างๆ ดังนี้
- เครื่ องขยายเสี ยง รุ่ น PM-600 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N No.600016239
- เครื่ องขยายเสี ยง รุ่ น PM-500 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
S/N No.500010840
- ลาโพง รุ่ น TITAN 8 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N No.005424G , S/N No.005459G
- ลาโพง รุ่ น PT-12 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N No.015585 (R) , S/N No.015585 (L)
- ลาโพง รุ่ น PT-10 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
S/N No.022359 (R) , No.PT-022359 (L)
-เครื่ องฉายภาพ+รี โมท รุ่ น EP-723 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N No.Q88M845AAAAAC 0018
จานวนหน่ วย
1 ระบบ
ยีห่ ้ อ
หมายเหตุ
เฉพาะ Cabling and Outlet โทรศัพท์
1 ระบบ
1
ชุด
TEAC
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
TEAC
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
TEAC
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
BOSCH
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
BOSCH
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
BOSCH
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
TOA
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1
ชุด
BOSCH
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเสี ยงประกาศ
1 จานวน
6.2 เป็ นระบบเครื่ องเสี ยง พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
1 ระบบ
TOA
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน Wharfedale Pro
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน Wharfedale Pro
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
2 จานวน Wharfedale Pro
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
2 จานวน Wharfedale Pro
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
2 จานวน Wharfedale Pro
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
OPTOMA
เป็ นลาโพงที่ติดตั้งและต่อใช้งานอยูก่ บั ระบบ
เสี ยงประกาศ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
- เครื่ องฉายภาพ+รี โมท รุ่ น EP-723 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
S/N No.Q89M846AAAAAC 0017
- เครื่ องฉายภาพ+รี โมท รุ่ น EP-723 ห้องฝึ กอบรม 1 ชั้น 4
S/N No.Q89M846AAAAAC 0001
- เครื่ องฉายภาพ+รี โมท รุ่ น EP-723 ห้องฝึ กอบรม 2 ชั้น 4
S/N No.Q89M846AAAAAC 0002
- เครื่ องควบคุมไมค์ รุ่ น WT-M726 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N 0001
- เครื่ องควบคุมไมค์ รุ่ น WT-M726 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
S/N 0002
- ไมค์ประธาน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
- ไมค์ประธาน ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
- ไมค์ผเู้ ข้าร่ วมประชุม รุ่ น WT-D762 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
S/N WT 20080218 151, S/N WT 20080218 152
S/N WT 20080218 153, S/N WT 20080218 154
S/N WT 20080218 155, S/N WT 20080218 156
S/N WT 20080218 157, S/N WT 20080218 158
S/N WT 20080218 159, S/N WT 20080218 160
S/N WT 20080218 161, S/N WT 20080218 162
S/N WT 20080218 163, S/N WT 20080218 164
S/N WT 20080218 165, S/N WT 20080218 166
S/N WT 20080218 167, S/N WT 20080218 168
S/N WT 20080218 169, S/N WT 20080218 170
S/N WT 20080218 171, S/N WT 20080218 172
S/N WT 20080218 173, S/N WT 20080218 174
S/N WT 20080218 175, S/N WT 20080218 176
S/N WT 20080218 177, S/N WT 20080218 178
S/N WT 20080218 179, S/N WT 20080218 180
S/N WT 20080218 181, S/N WT 20080218 182
S/N WT 20080218 183, S/N WT 20080218 184
S/N WT 20080218 185
- ไมค์ผเู้ ข้าร่ วมประชุม รุ่ น WT-D762 ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
S/N WT 20080218 186, S/N WT 20080218 187
S/N WT 20080218 188, S/N WT 20080218 189
S/N WT 20080218 171, S/N WT 20080218 172
S/N WT 20080218 173, S/N WT 20080218 174
จานวนหน่ วย
1 จานวน
ยีห่ ้ อ
OPTOMA
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
OPTOMA
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
OPTOMA
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
Bosswood
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
Bosswood
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
1 จานวน
1 จานวน
35 ชุด
Bosswood
Bosswood
Bosswood
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
17
Bosswood
Spec. โดยย่ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
ชุด
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
S/N WT 20080218 175, S/N WT 20080218 176
S/N WT 20080218 177, S/N WT 20080218 178
S/N WT 20080218 179, S/N WT 20080218 180
S/N WT 20080218 181, S/N WT 20080218 182
S/N WT 20080218 183
- จอภาพ+รี โมท ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
- จอภาพ+รี โมท ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4
- จอภาพ+รี โมท ห้องฝึ กอบรม 1-2 ชั้น 4
- ไมค์สาย DM3.0
6.4 ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
ดังนี้
- Monitor LCD 42 นิ้ว JVC/421FX77 ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ชั้น 2 S/N 17270471
- LNBF ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 936401
- Receiver No.1 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 11100101107
- Receiver No.2 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 11100101105
-Receiver No.3 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N PF5867669
- Receiver No.4 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 11090209042
- Receiver No.5 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 11100101108
- Receiver No.6 รุ่ น W408 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 11100101106
- Modulator No.1 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 17524941
- Modulator No.2 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 17528532
- Modulator No.3 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 17525376
- Modulator No.4 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 17522947
- Modulator No.5 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
Spec. โดยย่ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบเครื่ องเสี ยง
6.4 เป็ นระบบโทรทัศน์รวม (MATV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
จานวนหน่ วย
1
1
2
2
ยีห่ ้ อ
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ระบบ
Razr
Razr
Razr
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
JVC
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
หมายเหตุ
ลาดับ
ประเภทงาน / รายการ
รายการ
S/N 17521285
- Modulator No.6 ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 17529588
- Combiner ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N C33957
- Boosterr ห้องเครื่ องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้ า
S/N 9275191
Spec. โดยย่ อ
จานวนหน่ วย
ยีห่ ้ อ
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
- เป็ นอุปกรณ์ประกอบในระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
1
ชุด
SAMART
หมายเหตุ
ภาคผนวก ข
1
ขอบเขตการให้บริการบารุงรักษา
ผู้รับจ้างจะต้องตรวจเช็คและบารุงรักษาอุปกรณ์สาหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ที่ปรากฏ
ตาม ภาคผนวก ก
3
และซ่อมแซม
ทุกระบบภายในบริเวณ
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี กรมสรรพากร โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ระบบสุขาภิบาล
1.1 ระบบประปา ท่อน้าทิ้ง ท่อน้าเสีย และท่อระบายน้าฝน
ขั้นตอนการตรวจสอบ
1.1.1 ตรวจสอบระบบประปาและอุปกรณ์ ตั้งแต่มิเตอร์ ท่อน้าจากการประปาเข้าบ่อพักน้า
ชั้นใต้ดิน, ปั้มน้า ถังน้าชั้นดาดฟ้า ตลอดจนท่อและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
1.1.2 ทาการแก้ไขซ่อมแซม กรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น ท่อแตก ท่อรั่ว น้าไม่ไหลฯลฯ
1.1.3 ทารายงานประจาทุกสามเดือน เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา
1.2 ระบบเครื่องสูบน้า
ขั้นตอนการตรวจสอบ
1.2.1 ตรวจเช็ค บารุงรักษา มอเตอร์ปั้มน้า ท่อและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
1.2.2 ทาการทดสอบการทางานของเครื่องอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
1.2.3 ทารายงานประจาทุกสามเดือน เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา
2. งานระบบไฟฟ้า
2.1 หม้อแปลงไฟฟ้า
ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.1.1 ตรวจสอบสถานะ การใช้งาน สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1.2 ตรวจสอบระบบต่อลงดิน
2.2 ระบบตู้เมนไฟฟ้าหลัก
ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.2.1 ตรวจสอบชุด Circuit breaker, ชุดบัสบาร์
2.2.2 ตรวจสอบสถานะ การใช้งาน สภาพการติดตั้งทั้งภายนอกและภายในตู้เมนไฟฟ้าหลัก
2.2.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้อง การระบายอากาศของห้อง การป้องกันน้า ฝุ่น ความชื้น
2.2.4 ตรวจสอบชุดแสดงผล
2.2.5 ตรวจสอบระบบต่อลงดิน
2.2.6 ทาความสะอาดภายนอกและภายใน(กรณีดับไฟฟ้า)
2.2.7 ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอก ภายในโดยรอบ
2.2.8 ตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า
2.2.9 ทดสอบการทางาน Function test (กรณีดับไฟฟ้า)
2
2.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้าในแต่ละชั้น
ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.3.1 ตรวจสอบลักษณะทั่วไปทั้งภายนอกและภายในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2.3.2 ตรวจสอบสภาพทั่วไป น้า ฝุ่น
2.3.3 เปลี่ยนหลอดไฟหรืออุปกรณ์ประกอบต่างๆเมื่อเกิดการชารุด
2.4 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองขนาด 1000KVA จานวน 2 ชุด
ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.4.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ชุดควบคุม, ชุดแสดงผล, ชุดเครื่องยนต์, ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า,
ถังเชื้อเพลิงและตรวจสอบระดับน้ามันเชื้อเพลิง
2.4.2 ตรวจสอบสถานการณ์ทางานของเครื่อง และความเรียบร้อยภายนอกและภายใน
2.4.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมของห้อง การระบายอากาศ
2.4.4 ตรวจสอบสายต่อลงดินของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
2.4.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องและฉนวนป้องกันเสียง
2.4.6 ทาความสะอาดตัวกรองอากาศ และตัวเครื่อง
2.4.7 ตรวจสอบระดับน้าระบายความร้อนหม้อน้า
2.4.8 ตรวจสอบแรงดัน และระดับน้ามันหล่อลื่น
2.4.9 ตรวจสอบปรับสายพานพัดลมระบายหม้อน้ารังผึ้ง
2.4.10 ตรวจสอบอุณหภูมิน้า
2.4.11 ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต์
2.4.12 ตรวจสอบและเติม Battery Electrolyte Level ต้องเปลี่ยน 1 ปี/ครั้ง
2.4.13 ตรวจสอบทาความสะอาดกรองอากาศ
2.4.14 ตรวจสอบกรองโซลา
2.4.15 ตรวจสอบกรองน้ามันเครื่อง
2.4.16 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและเติมน้ามันเชื้อเพลิงไม่ให้ตากว่
่ า 70%
2.4.17 ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
1) ตรวจสอบแรงดัน/ความถี่/กระแส/กาลังงานไฟฟ้า ขาออกเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
2) ตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่
3) ตรวจสอบวงจรควบคุมการ Start เครื่องยนต์
4) ตรวจสอบวงจรควบคุมการ Start จาก ATS
5) ตรวจสอบระบบวงจรการชาร์ทแบตเตอรี่จากไฟฟ้า
6) ตรวจสอบระบบวงจรการชาร์ทแบตเตอรี่จากเครื่องยนต์
2.4.18 ทดสอบการทางานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
1) ทดสอบการทางาน No load 1 ครั้ง/สัปดาห์ (Exercise)
2) ทดสอบการทางานร่วมกับ ATS 1 ครั้ง/ปี
3) ทดสอบการทางานร่วมกับ BAS 1 ครั้ง/สัปดาห์
3
2.4.19 Automatic Transfer Switch (ATS)
1) ตรวจสอบชุดควบคุม, ชุด Power Switch
2) ตรวจสอบสถานะภายนอกและลักษณะโดยทั่วไป
3) ตรวจสอบสี จุดไหม้ Main contract current, Control relay
4) ทาความสะอาดภายนอกและภายใน (กรณีปิดระบบไฟฟ้า)
5) ทาความสะอาดและขันจุดต่อไฟฟ้าจุดยึดฐาน (กรณีปิดระบบไฟฟ้า)
2.4.20 ตรวจสอบการทางาน Automatic Transfer Switch (ATS)
1) ตรวจสอบกระแส/แรงดัน ด้านขาเข้า ขาออก
2) ตรวจสอบและปรับค่า Function (ถ้าต้องการเปลี่ยน)
3) ตรวจสอบ Normal voltage pick-up , dropout
4) ตรวจสอบ Emergency voltage pick-up , frequency pick-up
5) ตรวจสอบ Normal to Emergency Transfer time
6) ตรวจสอบ Emergency l to Normal Transfer time
7) ตรวจสอบ Engine cool down time
8) ทดสอบการทางาน Automatic Transfer Switch (ATS)
2.5 เครื่องสารองไฟฟ้าไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) 220 KVA รวมอุปกรณ์ จานวน 6 ชุด (ไม่รวมการเปลี่ยน
แบตเตอรี่)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.5.1 ตรวจสอบสถานะการทางานด้วย Software E tool
2.5.2 ตรวจสอบชุดแสดงผล, Rectifier, Invertors, By-pass
2.5.3 ตรวจสอบภายนอกและภายในของเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
1) ตรวจสอบสถานะภายนอกและลักษณะโดยทั่วไป
2) ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น การระบายอากาศ และความเรียบร้อยของห้อง
3) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้อง การป้องกันน้า ฝุ่น
4) ตรวจสอบระบบต่อลงดินของเครื่องสารองไฟฟ้า และชั้นวางแบตเตอรี่
5) ทาความสะอาดภายนอกและภายใน (กรณีปดิ เครื่อง)
6) ทาความสะอาดและขันจุดต่อไฟฟ้า (กรณีปิดเครื่อง)
2.5.4 ตรวจสอบการทางานของเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
1) ตรวจสอบ แรงดันด้าน/กระแสขาเข้า ขาออก
2) ตรวจสอบ แรงดันแบตเตอรี่
3) ตรวจสอบ กระแสชาร์ต และ Discharge แบตเตอรี่
4) ตรวจสอบตาแหน่ง Circuit breaker Input/Output/External by-pass
2.5.5 ทดสอบการทางานเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
1) ทดสอบการทางาน Function battery discharge
2) ทดสอบการทางาน Function main fail
2.5.6 ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่
1) ตรวจสอบชุด Circuit breaker, ชุดบัสบาร์
2) ตรวจสอบสถานะ การใช้งาน สภาพการติดตั้ง
3) ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกโดยรอบ
4) ตรวจสอบแรงดันชาร์ตและแรงดันดิสชาร์ต
5) ทาความสะอาด แบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และ Connector ต่างๆ
4
3. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
3.1 ระบบควบคุมระบบปรับอากาศ Precision Air (PAC) รวมระบบ Water Leak
ขั้นตอนการตรวจสอบ
3.1.1 ตรวจสอบสถานะการทางานด้วย software C7000 config.
3.1.2 ตรวจสอบภายนอกและภายในของเครื่องปรับอากาศ
1) ตรวจสอบ เครื่องคอมเพรสเซอร์, ชุดคอยล์เย็น, ชุดคอยล์ร้อน อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือ
ช่าง
2) ตรวจสอบ ลักษณะการเชื่อมต่อของมอเตอร์พัดลม การติดตั้ง, ตัวกรองฝุ่นละออง ตัวควบคุม
ความชื้น และความเรียบร้อยของส่วนอื่น ๆ ที่จาเป็น
3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดระบายความร้อน และระบบไฟฟ้า
4) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้ง อุปกรณ์ท่อน้าทิ้ง, วงจรสารทาความเย็น, สภาพ
ภายนอกของสารทาความเย็น, วงจรการเดินน้ายา (Coil เย็น) ความสัมพันธ์ของระบบไฟฟ้า
เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
3.1.3 การตรวจสอบการทางานเครื่องปรับอากาศ
1) ตรวจสอบความสอดคล้องของการแสดงการตรวจเช็ค อุณหภูมิ, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
2) ตรวจสอบการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ระดับความเย็น ระดับความร้อน ระบบทา
ความชื้น ระบบลดความชื้น
3) ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลเมื่อเกิดความผิดปกติ อุณหภูมิสูง -ต่า, ความชื้นสูง-ต่า, ระบบทา
ความ เย็นล้มเหลว ระบบสัญญานแจ้งเตือน Alarm
4) ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและสภาพภายนอกโดยรวม ด้วยเครื่องดูดฝุ่น
3.2 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Multi Digital Variable (MDV)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบ เครื่องคอมเพรสเซอร์, ชุดคอยล์เย็น, ชุดคอยล์ร้อน อย่างละเอียดโดยใช้เครื่องมือช่าง
3.2.2 ตรวจเช็คความเรียบร้อยในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ท่อน้า CW, อุปกรณ์ท่อน้าทิ้ง
3.2.3 ตรวจสอบตาแหน่ง Circuit breaker
3.2.4 ตรวจสอบอุณหภูมิห้อง สภาพแวดล้อมของห้องการป้องกัน ฝุ่น
3.2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยวงจรการเดินน้า Motor drive valve CW
3.2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อย Fan motor blower
3.2.7 ตรวจสอบความเรียบร้อยทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ โดยเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศใหม่
ปีละครั้ง
5
3.2.8 ตรวจเช็คความเรียบร้อยทาความสะอาดตัวเครื่อง
3.2.9 ตรวจสอบ Return Temp, Supply Temp
3.2.10 ตรวจสอบ กระแส Motor blower
3.2.11 ตรวจสอบ Water Temp In & Out
3.2.12 ทดสอบการทางานระบบตู้ควบคุมการตั้งอุณหภูมิ
3.2.13 ทดสอบการทางาน Function Sequence
3.2.14 ทดสอบการทางาน Function High temp.
3.3 ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม PAC และระบบ MDV
3.3.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
3.4 บบ บ
ศ
3.4.1 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
3.4.2 ตรวจสอบระบบ ชุด Control
3.4.3 ตรวจสอบมอเตอร์และโบล์เวอร์ (ลูกปืน ,ความสั่นสะเทือน,ทิศทางการหมุน)
3.4.4 ตรวจสอบสายพาน
3.4.5 ตรวจสอบแม็กเนติกคอนแทรกเตอร์ , จุดต่อสายไฟ
3.4.6 ตรวจสอบระบบ และทาความสะอาดเครื่อง, ฟิลเตอร์
4. ระบบดับเพลิง
4.1 งานระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้าอัตโนมัติ (Water Mist System)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
4.1.1 ตรวจสอบสถานะภายนอกโดยทั่วไประบบดับอัตโนมัติเพลิงด้วยหมอกน้า Water mist System
4.1.2 ตรวจสอบ Switch Automatic release ตาแหน่ง On
4.1.3 ตรวจสอบตาแหน่ง water supply valve is open
4.1.4 ตรวจสอบ Standby pressure 25 bar
4.1.5 ตรวจสอบ standby pump
4.1.6 ตรวจสอบตาแหน่ง shut-off valve is open
4.1.7 ตรวจสอบชุดถังไนโตรเจน all gas cylinder valves are open.
4.1.8 ตรวจสอบจุดต่อท่อ รั่ว การยึดท่อ
4.1.9 ตรวจสอบชุด GPU Water cylinder
4.1.10 ตรวจสอบชุด Control
4.1.11 ตรวจสอบชุด Control Interface with fire alarm panel
4.1.12 ทาความสะอาด ตู้ Control ,Gas cylinder ,GPU
4.1.13 ตรวจสอบการทางานระบบดับอัตโนมัติเพลิงด้วยหมอกน้า Water mist System
4.1.14 ตรวจสอบแรงดันไนโตรเจน all gas cylinder
4.1.15 ตรวจสอบ Standby pressure (25 bar)
4.1.16 ตรวจสอบบันทึก Set point Standby pressure (25 bar)
6
4.1.17 ตรวจสอบ Set point flow meter
4.1.18 เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้า 1 ปี/ครั้ง
4.1.19 เปลี่ยน gas cylinder ทุกครั้งที่ถูกใช้งานจริงหรือทดสอบ 1 ปี/ครั้ง
4.1.20 ตรวจเช็คขั้นตอนการทางานของระบบดับอัตโนมัติเพลิงด้วยหมอกน้า Water mist System
4.1.21 ตรวจสอบชุด Control function Lamp Test
4.1.22 Activate the system by opening the section test valve
4.1.23 Test the monitoring panel batteries (Main fail)
4.1.24 Test the water intake valve
4.1.25 Test signal fire alarm panel
4.1.26 Test signal water low level
4.1.27 Test signal fire alarm panel
4.1.28 ทดสอบการทางานจริง (โดยจาลองเหตุการณ์) 1 ปี/ครั้ง
4.2 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง (HSSD)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
4.2.1 การตรวจสอบสถานะภายนอก
1) ลักษณะโดยทั่วไป
2) เช็คตามพื้นที่ของตัวตรวจจับ, ตัวตรวจจับควันและตัวตรวจจับก๊าซ
3) เช็ค ID Smoke ID กระดิ่ง ไฟแสดงสถานะ ลาโพง
4) เช็คสถานการณ์ใช้มือในการควบคุม (Manual)
5) เช็คอุปกรณ์แสดงสัญญาณเตือนสิ่งผิดปกติเช่น กระดิ่ง ไฟแสดงสถานะ ลาโพง
6) เช็คแรงดันสารดับเพลิงแต่ละถังและแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติ
7) ตรวจสอบแรงดันและตาแหน่ง Valve
4.2.2 ตรวจเช็คขั้นตอนการทางานของระบบ
1) วัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้า, วัดพลังงานสารอง
2) ตรวจเช็คการอัดประจุของแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
3) ทดสอบการสารองไฟของแบตเตอรี่, ทดสอบการแสดงสถานะของหลอดไฟ
4) ทดสอบการทางานของเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนในแต่ละโซน
5) ทดสอบระบบเสียงในการแจ้งเตือนความผิดปกติ
6) ทดสอบระบบการแจ้งเตือนกรณีเกิดไฟไหม้
7) ทดสอบสถานะ การสั่งฉีดก๊าซ
8) Function cross zone
9) Function abort
10) ทดสอบการทางานร่วมกับระบบ BAS
11) ทดสอบการทางานร่วมกับ Water mist System
7
5. ระบบความปลอดภัย
5.1 ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ (Access Control System )
ขั้นตอนการตรวจสอบ
การตรวจเช็คการทางานของระบบ
5.1.1 Software
1) ตรวจสอบ Log files และวัน เวลาที่แสดงใน Software
2) ตรวจสอบการทางานแสดงผลทุก Menu
3) ตรวจสอบค่า Parameter ในเมนูต่างๆ
4) ทดสอบการแสดงผล Alarm
5.1.2 Computer
1) ทาความสะอาด จอ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง
5.1.3 อุปกรณ์การต่อเชื่อมระหว่าง Interface อุปกรณ์ต่อเชื่อมสั่งงาน
1) ทาความสะอาดตัวตู้และอุปกรณ์
2) ตรวจสอบสายต่อ Cable Link
3) ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ
4) ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Control และ leader
5) ตรวจสอบการทางาน leader และ บัตร
6) ตรวจสอบการทางานแม่เหล็ก การล็อค การเปิด
7) ตรวจสอบการปิด เปิดประตู
5.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
5.2.1 Software
1) ตรวจสอบ Log files และวัน เวลาที่แสดงใน Software
2) ตรวจสอบการทางานแสดงผลทุก Menu
3) ตรวจสอบค่า Parameter ในเมนูต่างๆ
4) ตรวจสอบ IP ของกล้อง
5) ทดสอบการทางานระบบการควบคุมกล้อง ฟังชั่นการ PAN ,Tilt, Zoom
6) ทดสอบการทางานระบบบันทึก Motion Detection
7) ทดสอบการแสดงผลความชัดเจนของภาพ
8) ทดสอบการปรับแสงอัตโนมัติ IRIS function
9) ทดสอบการแสดงผลและบันทึกภาพฟังชั่นการดูย้อนหลัง
10) ทดสอบพื้นที่บนฮาร์ดดิสค์
5.2.2 Computer
1) ทาความสะอาด จอ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง
5.2.3 อุปกรณ์การต่อเชื่อม กล้อง และ กล่องใส่กล้อง
1) ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างNetworkและกล้อง
2) ตรวจสอบการติดตั้ง จุดยึด ของกล้อง
8
3) ตรวจสอบจุดต่อสายสัญญาและ Power supply
4) ตรวจสอบมุมกล้องแสดงภาพเหมาะสม
5) ตรวจสอบโฟกัสความคมชัด
6) ทาความสะอาดตัวกล้อง
7) ทาความสะอาดตัวกล่องใส่กล้อง
5.3 ระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ (BMS)
ขั้นตอนการตรวจเช็ค
การตรวจเช็คการทางานของระบบ
5.3.1 Software
1) เช็ค Log files และวัน เวลาที่แสดงใน Software
2) เช็คการทางานกราฟิกการแสดงผลทุก Menu
3) เช็คค่า Parameter ในเมนูต่างๆ
4) ทดสอบการแสดงผล Alarm
5.3.2 Computer
1) ทาความสะอาด จอ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง
2) อุปกรณ์การต่อเชื่อมระหว่าง Interface อุปกรณ์ต่อเชื่อมสั่งงาน แสดงสถานะของ
3) อุปกรณ์ และอุปกรณ์การแสดงผล (Sensor)
4) ทาความสะอาดตัวตู้และอุปกรณ์
5) ตรวจสอบสายต่อ Cable Link
6) ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ
7) เช็ค Sensor Temperature, Humidity
8) เช็ค I/O DI DO AI AO
6. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
6.1 ระบบโครงข่ายสื่อสาร Voice & Data Communication Cabling
6.2 ระบบเสียงประกาศ (Sound Paging System)
6.2.1 ทาการทดสอบการทางานของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะใช้
งานได้ตลอดเวลา
6.2.2 ทารายงานประจาทุกสามเดือน เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา
6.3 ระบบโทรทัศน์รวม (MATV)
ขั้นตอนการตรวจเช็ค
6.3.1 ทาการทดสอบการทางานของเครื่องรับสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้พร้อม
ที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
6.3.2 ทารายงานประจาทุกสามเดือน เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษา
แบบฟอร์ มการตรวจเช็ คระบบควบคุมการเข้ า-ออก
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันที่เข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่น ...........................................
รายละเอียดการตรวจเช็ค
การตรวจสอบการทางานของระบบ
1. ตรวจสอบและทดสอบการทางานของระบบ
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
2. ตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
3. ตรวจสอบปี กกั้นทาง
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
4. ตรวจสอบฟิ วส์ของแต่ละชุดอุปกรณ์
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
5. ตรวจสอบแผงควบคุมอุปกรณ์
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
1. ตรวจเช็คระบบสปริ ง
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
2. จุดหมุนและจุดที่มีการเคลื่อนไหว
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
3. ตรวจสอบสภาพโดยทัว่ ไปของอุปกรณ์
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
4. ตรวจสอบระบบหล่อลื่น
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
1. ทาความสะอาดภายนอกและภายในเครื่ อง
เรี ยบร้อย
ไม่เรี ยบร้อย
หมายเหตุ..........................................
2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ..........................................
1. ตรวจสอบการ Capture ภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
4. ตรวจสอบการรับข้อมูลของหัวอ่านแต่ละประตู
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
1. ตรวจเช็คการทางานของ Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
2. ตรวจเช็ค Anti Virus
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
3. ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูล
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
1. ตรวจสอบระบบไฟของ Power Supply
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
2. ตรวจสอบการทางานโดยรวมของระบบ
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
2. ตรวจสอบการทางานของระบบหัวอ่าน
ปกติ
ผิดปกติ
หมายเหตุ..........................................
การตรวจเช็คสภาพทั่วไปทางกายภาพ
การทาความสะอาด หัวอ่ าน Finger Scan+Capture+เครื่องกั้นทางเข้ า
Solfware
Computer ควบคุมการทางาน
Access Control
ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ต้องรายงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................……..……............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คแบตเตอรี่
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่ อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
V.
ลูก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
แรงดัน
ชาร์ จ
Volt
รวม
แรงดัน
V.
ดิสชาร์ จ ลูก
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
แรงดัน
ชาร์ จ
แรงดัน
V.
ดิสชาร์ จ ลูก
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Volt
รวม
ทาความสะอาด Battery / ขั้ว Battery / Conector ต่างๆ
ข้ อเสนอแนะ / สิ่ งที่ต้องรายงาน
Volt
รวม
แรงดัน
ชาร์ จ
แรงดัน
V.
ดิสชาร์ จ ลูก
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
แรงดัน
ชาร์ จ
แรงดัน
ดิสชาร์ จ
Volt
รวม
อุณหภูมิรอบๆโดยประมาณ ......................C
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่ อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันทีเ่ ข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
สถานะการทางานของระบบ
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ ..................................................................................................................
1 วัดค่าระบบไฟฟ้ า (Input Measurement)
แหล่งจ่ายหลัก ……………..…………. Volt ( 230 VAC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ ................................................
แหล่งจ่ายจากหม้อแปลง......................... Volt ( 24 - 27 VDC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ ................................................
2 ตรวจเช็คจุดต่อต่างๆ
ปกติ
ผิดปกติ
ระบุ ................................................
3 อุปกรณ์ป้องกัน (Protection Device)
ฟิ วส์, หลอดไฟ, สวิทช์
ปกติ
ผิดปกติ
ระบุ ................................................
4 สภาพทัว่ ไปทั้งภายในภายนอก
สภาพภายนอก
อุปกรณ์ภายใน อาทิ หม้อแปลง , การติดตั้งระบบไฟฟ้ า , ฟิ วส์
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ระบุ ................................................
ระบุ ................................................
5 การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ Server ,Client และอุปกรณ์ต่อพ่วง
Cpu
S/N …..................….......
Keyboard
S/N …..................….......
Mouse
S/N …..................….......
Monitor
S/N …..................….......
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
ระบุ
6 ตรวจสอบ การทางานของ Software ระบบ
7 ตรวจสอบการแสดงสัญญาณเตือน ต่างๆ
8 ตรวจสอบการเก็บ Log ต่างๆ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ระบุ ................................................
ระบุ ................................................
ระบุ ................................................
9 การทาความสะอาดภายในเครื่ อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สะอาด
สกปรก
ระบุ ................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
ข้อเสนอแนะ/สิ่ งที่ตอ้ งการรายงาน ..........……………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :…….……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบ CCTV
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันที่เข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
รายละเอียดเครื่องบันทึก (กรณีใช้ เครื่องบันทึก DVR)
Recorder Information
1. รุ่ น
: ______________
9. Harddisk Capacity
: ______________
2. หมายเลขเครื่อง
: ______________
10. Firmware
: ______________
3. ชื่อ
: ______________
11. Overwrite Mode
: ______________
4. ตาแหน่ งติดตั้ง
: ______________
12. Time/Zone
: ______________
5. IP Address
: ______________
13. ตาแหน่ งติดตั้ง
: ______________
6. Subnet Mask
: ______________
14. Harddisk Capacity
: ______________
7. Default Gateway
: ______________
15. ระยะเวลาการสารองข้ อมูล
: ______________
8. NTP Address
: ______________
การสั งเกตุเบือ้ งต้ น
1. คุณภาพสั ญญาณ
ปกติ
ผิดปกติ
4. สภาวะการบันทึกข้ อมูล
ปกติ
ไม่ ปกติ
2. การติดตั้งอุปกรณ์
ปกติ
ผิดปกติ
5. การทางานปรกติ
ปกติ
ไม่ ปกติ
3. การติดตั้งสายสั ญญาณ
ปกติ
ผิดปกติ
6. การแสดงผลวัน/เวลา
ปกติ
ไม่ ปกติ
ทดสอบการทางานของระบบ
1. ทดสอบการบันทึกภาพ
ปกติ
ผิดปกติ
4. การเก็บเหตุการณ์ ย้อนหลัง
ปกติ
ไม่ ปกติ
2. การ Back up ข้ อมูลภาพ
ปกติ
ผิดปกติ
5. การ ค้ นหา/ย้อนหลัง ข้ อมูลภาพ
ปกติ
ไม่ ปกติ
3. การตั้งค่ า Back up
ปกติ
ผิดปกติ
รายละเอียด Software (กรณีใช้ PC Server)
1. Software Version
2. ชื่อโปรมแกรม
3. ตั้งเวลาปั จจุบัน
Server/PC
1. รุ่ น
2. หมายเลขเครื่อง
3. ชื่ยหี่ ้ อ
4. ตาแหน่ งติดตั้ง
5. IP Address
การสั งเกตุเบือ้ งต้ น
1. คุณภาพสั ญญาณ
2. การติดตั้งอุปกรณ์
3. การติดตั้งสายสั ญญาณ
ทดสอบการทางานของระบบ
1. ทดสอบการบันทึกภาพ
2. การ Back up ข้ อมูลภาพ
3. การตั้งค่ า Back up
ข้ อเสนอแนะ
: ______________
: ______________
: ______________
4. สถานที่ติดตั้ง
5. ระยะเวลาการสารองข้ อมูล
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
6. Subnet Mask
7. Default Gateway
8. เวลาปัจจุบัน
9. ขนาด Harddisk
10. User/Password
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
: ______________
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
4. สภาวะการบันทึกข้ อมูล
5. การทางานปรกติ
6. การแสดงผลวัน/เวลา
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ไม่ ปกติ
ไม่ ปกติ
ไม่ ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
4. การเก็บเหตุการณ์ ย้อนหลัง
5. การ ค้ นหา/ย้อนหลัง ข้ อมูลภาพ
ปกติ
ปกติ
ไม่ ปกติ
ไม่ ปกติ
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………………………………)
(....................……..……............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็ค Fire Alarm
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนิ นการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่ อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
1. แหล่ งจ่ ายกาลังไฟฟ้า (Power Supply)
แหล่งจ่ายไฟหลัก .......................... Volt ( 230 VAC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................................
แหล่งจ่ายไฟจากหม้อแปลง ........................... Volt ( ไม่เกิน 35 VAC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................................
แรงดันชาร์ จ ........................... Volt ( 24 - 27 VDC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................................
แรงดันแบตเตอรี่ ............................ Volt ( 24 - 27 VDC )
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................................
ทดสอบระยะเวลาสารองไฟ
ปกติ
ผิดปกติระบุ ................................................................................................
2. การทดสอบแผงควบคุม (Control Panel Testing)
ปกติ
ทดสอบไฟแสดงผล
ปกติ
ทดสอบพื้นที่ตรวจจับ
ปกติ
ทดสอบระบบสัญญาณเตือน (เสี ยง)
ปกติ
สัญญาณเตือนไฟไหม้
ลาดับ
หมายเลขตัวตรวจจับ (Detector) : S/N
ผิดปกติ ระบุ.............................................................................................
ผิดปกติ ระบุ.............................................................................................
ผิดปกติ ระบุ.............................................................................................
ผิดปกติ ระบุ.............................................................................................
รุ่ นตัวตรวจจับ (Detector)
ปกติ
ผิดปกติ หมายเหตุ
3. ข้ อเสนอแนะ/สิ่ งที่ต้องรายงาน ................................................................................................................................................................................
..........................................................………………………................................................................................................
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่ อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง (Generator)
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันทีเ่ ข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่น ...........................................
ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์
ระบบระบายความร้ อน
ระดับน้ าระบายความร้อน
สายต่อเข้าระบบ
ความแข็งแรงของพัดลม
เครื่ องป้ องกันพัดลม
ตรวจรอยรั่วของระบบระบายความร้อน
ระบบสายพาน
ตรวจสอบสภาพสายพานตามจุดต่างๆ
ระบบนา้ มันเครื่องของเครื่องยนต์
ระดับน้ ามันเครื่ อง
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ระบบนา้ มันเชื้อเพลิง
สภาพถังน้ ามันเชื้อเพลิง
ตรวจเช็ครอยรั่วของน้ ามันเชื้อเพลิง
ระบบท่อไอเสีย
สภาพท่อไอเสี ยและท่อพักไอเสี ย
ระบบป้ องกันน้ าฝน
ระบบแบตเตอรี่
ระดับน้ ากรด
สภาพขั้วแบตเตอรี่
ระบบกรองต่ างๆ
กรองอากาศ
กรองน้ ามันเครื่ อง
กรองบายพาส
กรองน้ ามันเชื้อเพลิง
กรองน้ ายาหม้อน้ า
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์
ชุ ดควบคุมความเร็วรอบ
ปกติ
ชุ ดควบคุมการจ่ ายนา้ มันเชื้อเพลิง
ปกติ
ชุ ดเกจวัดค่ าต่ างๆ
ปกติ
เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น ..................
ปกติ
เกจวัดแรงดันน้ ามันเครื่ อง...................
ปกติ
เกจวัดอุณหภูมิน้ ามันเครื่ อง.................
ปกติ
มิเตอร์ วดั ความเร็ วรอบ.........................
ปกติ
มิเตอร์ วดั ชัว่ โมงการทางาน..................
ปกติ
มิเตอร์ วดั แรงดันแบตเตอรี่ ...................
ปกติ
มิเตอร์ วดั กระแสแบตเตอรี่ ....................
ปกติ
เช็ค Wring และจุดต่ อสายไฟตามจุดต่ างๆ
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ตู้ควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ทดสอบการสตาร์ ทขณะไม่ มโี หลด
(** ก่ อนสตาร์ ทต้ อง Off CB Output ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าก่ อนทุกครั้ ง** )
แรงดัน
…..…..……….VAC
ปกติ
ผิดปกติ
ความถี่
..…..……….HZ
ปกติ
ผิดปกติ
อุณหภูมิเครื่ องยนต์ …..…………..C
ปกติ
ผิดปกติ
ระดับน้ ามันเครื่ อง
ปกติ
ผิดปกติ
ความเร็ วรอบ
…..……….RPM
ปกติ
ผิดปกติ
แรงดันชาร์ ทแบตเตอรี่ …..……….VDC
ปกติ
ผิดปกติ
ตรวจเช็คความเรียบร้ อยของระบบ
อุปกรณ์ตา่ งๆภายในตู ้
ปกติ
ตาแหน่งการใช้งานอยูท่ ี่ AUTO
ปกติ
ตาแหน่ง CB Output อยูท่ ี่ ON
ปกติ
หลอดไฟฟ้ าหน้าตูไ้ ม่เกิด ALARM
ปกติ
ตรวจเช็คและทาความสะอาดตัวเครื่ อง
ปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
ผิดปกติ
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชืเจ้่อาหน้
...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(.........................……….........………………)
วันที่ : …......…/….......…./…........… เวลา :………...……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบสัญญาณแจ้ งเตือนอัคคีภยั ความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนิ นการ ......................................เวลา ......................................
ผลิตภัณฑ์ ................................................................................ หมายเลขเครื่ อง (S/N)......................................รุ่ น......................................
Description
Check / Status
No.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
1 Ensure that all LEDs are in GREEN colour. If any other colour other than
green is noticed, ascertain what type of alarm is being indicated.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
2 Ensure all the signal cables, wiring and connectors are tightened properly.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
3 Ensure the battery thermal contacts are tightened properly.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
4 Ensure the Master and Slave Detector Loop Data Signal cables are tightened.
ยอมรั
บ
ไม่ยอมรับ
5 Ensure the sampling pipes' connectors are tightened.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
6 Ensure the sampling pipes' bracket are tightened and in proper alignment.
ยอมรั
บ
ไม่ยอมรับ
7 Ensure the sampling points are properly connected.
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
8 Ensure the sampling pipes and sampling points are free from any dust or
cobwebs.
Check and record the setting thresholds :
Detector Controller Diagnostics :
Description
Description
No.
No.
………….Level
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
9 Alarm factor
29 Power save enable.
………….Level
……..….Sec
ผิดปกติ ระบุ.............................
10 Auxiliary
30 Isolate button enable. ปกติ
………….Level
…..……..Sec
ผิดปกติ ระบุ.............................
11 Pre alarm
31 Test button enable.
ปกติ
………….Level
……..….Sec
ผิดปกติ ระบุ.............................
12 Fire
32 Reset button enable. ปกติ
……...….%
ผิดปกติ ระบุ.............................
13 Dust separator condition. Ensure that is not
33 Relay driver test :
ปกติ
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
less than 80%, if not, replace the separator.
34 Siren test (option)
……..….Vac
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
14 Detector incoming power supply voltage.
35 Aspirator test
……..….Vdc
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
15 DC operation voltage.
36 Reset button test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
16 DC floating voltage.
Vdc
37 Test button test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
17 Number of detector
38 Isolate button test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
18 Airflow rate.
39 LED driver test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
19 Low airflow threshold.
40 Keyboard test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
20 High airflow threshold.
41 A/D converter test
……..….
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
21 Aspirator speed.
42 Laser / Sensor test
……..….
Read
function
test
ปกติ
ผิดปกติ ระบุ.............................
22 Hour start of day operation.
43
……..….
23 Hour start of night operation.
……..….
24 Software version.
……..….Obs/m
25 Sensitivity
……..….%
26 Fire level
……..….%
27 Pre alarm level
……..….%
28 Aux alarm level
ข้อเสนอแนะ/สิ่ งที่ตอ้ งรายงาน ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........………………………..................…
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………………………………)
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :…….……น.
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนิ นการ .......................................เวลา ........................................
ตู้เมนไฟฟ้า (MDB)
1
ตรวจสอบสภาพภายนอก
2
ตรวจสอบไฟแสดงผล
3
ตรวจสอบปลัก๊ ไฟ
4
ตรวจสอบแรงดัน
5
ทาความสะอาดภายนอกตูไ้ ฟฟ้ า
6
ตรวจสอบระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ตู้ Load Center
1
ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายใน
2
ทาความสะอาดภายนอกและภายในตู ้
ข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
ลงชื่ อ ...........…......……………...............………
(....................………………………………)
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
ห้องหัวหน้าสานักงาน 2
ห้องหัวหน้าสานักงาน 1
ห้องสานักงาน 2
ห้องสานักงาน 1
ชั้ น 5
ห้องประชุม 35 ที่นงั่
ห้องประชุม 17 ที่นงั่
ห้องฝึ กอบรม 2
ห้องฝึ กอบรม 1
ห้องโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 3
ชั้ น 4
ห้องเครื่ องคอมพิวเตอร์ 2
ห้องเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/2
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 3/1
ห้องน้ า
ห้องโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 2
ชั้น 3
ห้องเจ้าหน้าที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
ห้องเครื่ องคอมพิวเตอร์ 1
ห้องเจ้าหน้าที่เครื อข่าย
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/2
ห้องเครื่ องปรับอากาศ 2/1
ห้องน้ า
ห้องเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า
ชั้น 2
ห้องรับรอง&ห้องรักษาความปลอดภัย
ห้องเครื่ องพิมพ์
ห้องโถงชั้น 1
รายละเอียด
ห้องโถงชั้นใต้ดิน
ลาดับ
ห้องไฟฟ้ า และ UPS
ชั้ น 1
แบบฟอร์ มการตรวจระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันที่เข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
ชุดทาความเย็น
(
(
(
(
ชุดที่
) ตรวจสอบฟิ ลเตอร์โดย
ดูดฝุ่ น
ใช้ลมเป่ า
) ตรวจสอบมอเตอร์ และโบล์เวอร์ (ลูกปื น, ความสัน่ สะเทือน, การยืดต่าง ๆ)
ปกติ
) ตรวจสอบลมกลับ
ปกติ
ผิดปกติระบุ
) ตรวจสอบถาดน้ าทิ้ง และ ท่อระบายน้ า
ปกติ
ผิดปกติระบุ
หมายเลขเครื่ อง
ตาแหน่งที่ติดตั้ง
Temperature
ระบบสัง่ การ
Setpoint Actual ปรับความเร็ ว ปรับอุณภูมิ
ล้างด้วยเครื่ องฉี ดแรงดันสูง
ผิดปกติระบุ
Function
Turbo cool
ผลการตรวจเช็ค
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ชุดทาความร้ อน
( ) การระบายอากาศ
ชุดที่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ระบุ
( ) ทาความสะอาด Condenser Unit โดย
แปรง
ล้าง
( ) ตรวจสอบแม็กเนติกคอนแทรกเตอร์ , จุดต่อสายไฟ
ปกติ
ผิดปกติระบุ
( ) ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ วพัดลม
ปกติ
ผิดปกติระบุ
( ) ตรวจสอบใบพัด และ มอเตอร์ (การยืด, ลูกปื น)
ปกติ
ผิดปกติระบุ
Comp. Model
หมายเลขเครื่ อง
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
สารทาความเย็น(psi) กระแสไฟฟ้ า ( A.) อุณหภูมิ (oC)
สูง
ต่า
L1 L2 L3 เข้า ออก
ใช้ปั๊มน้ าแรงดันสูงฉี ด
ผลการตรวจเช็ค
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่ อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
1 ชุ ดทาความเย็น (AIR HANDLING UNIT)
( ) ตรวจสอบฟิ ลเตอร์ ดว้ ยการ
ดูด
เป่ าฝุ่ น
อื่น ๆ ระบุ …………………………
( ) ตรวจสอบและล้างถาดน้ าทิง้ และท่อระบายน้ าทิง้ สามารถระบายน้ าได้ดี
( ) ตรวจสอบมอเตอร์ และโบล์วเวอร์ (ลูกปื น, ความสัน่ สะเทือน, การยึดต่าง ๆ)
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
จานวนชัว่ โมงในการทางาน ……………..........................................……… ชัว่ โมง
( ) ตรวจสอบสายพาน
( ) ปกติ
( ) ปรับแรงดึงและแนวสายพาน ( ) เปลี่ยนจานวน……… เส้น
( ) อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………
( ) ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า(A.) L1 L2
L3
L1 L2 L3
เครื่ องที่ (1)
เครื่ องที่ (2)
เครื่ องที่ (3)
เครื่ องที่ (4)
เครื่ องที่ (5)
เครื่ องที่ (6)
.
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
( ) ตรวจสอบลมกลับ
( ) มีเพียงพอ ( ) มีไม่เพียงพอ แก้ไขโดย...............................................
( ) มีสิ่งกีดขวางทางกลับ ระบุ .....................................................…
( ) อุณหภูมิ น้ าเข้า……....o C/น้ าออก…..…..o C ( CW )
2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)
( ) ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า(A.)และแรงดันสารทาความเย็น( psi.)
กระแสไฟฟ้ า
L1 L2 L3
L1 L2 L3
เครื่ องที่ (1)
เครื่ องที่ (2)
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
เครื่ องที่ (3)
เครื่ องที่ (4)
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
เครื่ องที่ (5)
เครื่ องที่ (6)
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
แรงดัน ต่า ......... สู ง.......… psi.
( ) ปกติ ต่า 60 - 80 psi., สู ง 220 - 250 psi.
( ) ผิดปกติ ระบุ .....................................................…………………
แก้ไขโดย …………………………………………………………………
จานวนชัว่ โมงในการทางาน ……...................................……………… ชัว่ โมง
( ) ตรวจสอบท่อทองแดง (การยึด, การเสี ยดสี , ฉนวน, สัน่ สะเทือน, รั่วซึ ม,คราบน้ ามัน)
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
3 ชุ ดหม้ อต้ มนา้ เพิ่มความชื้น (HUMIDIFIER)
( ) ถ่ายน้ าและทาความสะอาดหม้อต้มน้ าและถาดน้ าทิง้
( ) ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า (A.) L1 L2 L3
L1
L2
L3
เครื่ องที่ (1)
เครื่ องที่ (2)
เครื่ องที่ (3)
เครื่ องที่ (4)
เครื่ องที่ (5)
เครื่ องที่ (6)
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
( ) ตรวจสอบท่อส่ งไอน้ า, ท่อน้ าเติม และวาล์วเปิ ด - ปิ ดน้ าตามจุดต่าง ๆ
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
( ) ทาความสะอาดตัวกรองน้ าและตรวจสอบสภาพน้ า
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
จานวนชัว่ โมงในการทางาน …………...................................………… ชัว่ โมง
4 ชุ ดทาความร้ อน (HEATER)
( ) ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า (A.) L1
เครื่ องที่ 1 (S1)
เครื่ องที่ 2 (S1)
เครื่ องที่ 3 (S1)
เครื่ องที่ 4 (S1)
เครื่ องที่ 5 (S1)
เครื่ องที่ 6 (S1)
L2
L3
L1
L2
L3
A.(S2)
A.(S2)
A.(S2)
A.(S2)
A.(S2)
A.(S2)
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
( ) ตรวจสอบ Hot Gas
จานวนชัว่ โมงในการทางาน ……..……...................................………… ชัว่ โมง
5 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน (ELECTRICAL SYSTEM AND PROTECTION)
( ) ตรวจสอบแม็กเนติกคอนแทคเตอร์ , เซอร์ กิตเบรคเกอร์ , จุดต่อสายไฟฟ้ า
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
( ) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ าสู ง, ต่า, เฟสไม่ครบ, เฟสกลับ
( ) ปกติ
( ) ผิดปกติ ระบุ ………………………………………..
แก้ไขโดย ……………………………………………..
6 ชุ ดระบายความร้ อนด้ วยอากาศ ( ) AIR COOLED
( ) การถ่ายเทของอากาศ/อุณหภูมิน้ าเข้าออก
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ ระบุ ……………………………………..
( ) อุณหภูมิ น้ าเข้า…..…..o C น้ าออก……....o C
7 ทัว่ ไป (GENERAL)
( ) ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ ความเรี ยบร้ อยต่าง ๆ และทาความสะอาดตัวเครื่ อง
( ) อุณหภูมิที่ต้ งั ไว้…...……… o C
ความชื้นที่ต้ งั ไว้ ………….. %RH
( ) ทดสอบการจัดเก็บข้อมูลของชุดคอลโทรลโดยการปิ ดแหล่งจ่ายไฟฟ้ าของระบบ
( ) อุณหภูมิที่ออกจากระบบ( ลมจ่าย ) และ อุณหภูมิที่เข้าสู่ระบบ( ลมกลับ )
เครื่ องที่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SUPPLY ( o C)
RETURN ( o C)
ข้ อเสนอแนะ/สิ่งทีต่ ้ องการายงาน ................................................................................................................................................................................
30 70 90 99
..............................................................................................................................................................................................................................................
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบปรับอากาศแยกส่ วน
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนิ นการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่ อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
1 ชุดทำควำมเย็น
1.1
ตรวจสอบฟิ ลเตอร์ โดย
1.2
ตรวจสอบมอเตอร์ และโบล์เวอร์ (ลูกปื น, ความสัน่ สะเทือน, การยืดต่าง ๆ)
ปกติ
1.3
ดูดฝุ่ น
ใช้ ลมเป่ า
อื่น ๆ _________________________
ผิดปกติ แก้ ไขโดย _______________________________________________
ตรวจสอบลมกลับ
เพียงพอ
มีสงิ่ กีดขวาง (แจ้ งลูกค้ าให้ ทราบ) ___________________________________
แก้ ไขโดย ________________________________________________________
1.4
ตรวจสอบถาดน ้าทิ ้ง และ ท่อระบายน ้า
ปกติ
ผิดปกติ แก้ ไขโดย _______________________________________________
1.5
อุณหภูมิห้อง _____________________ o C
1.6
อุณหภูมิทตี่ ั ้งไว้ ___________________ o C
2 ชุดระบำยควำมร้ อน
2.1
การระบายอากาศ
2.2
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ แก้ ไขโดย __________________________________________
ทาความสะอาดชุดระบายความร้ อน (Condenser Unit) โดย
แปรง
ล้ าง
ใช้ ปั๊ม High Pressure ฉีด
2.3
วัดค่ากระแสไฟฟ้าของ Compressor
L1 ____________ L2 ____________ L3 _____________
2.4
วัดแรงดันสารทาความเย็น
Lo _____________________
2.5
เพียงพอ
ตรวจสอบแม็กเนติกคอนแทรกเตอร์ , จุดต่อสายไฟ
ปกติ
2.6
Hi __________________
ผิดปกติ ระบุ ____________________________________________
ตรวจสอบใบพัด และ มอเตอร์ (การยืด, ลูกปื น)
ปกติ
ข้ อเสนอแนะ / สิ่งที่ต้องรำยงำน
ผิดปกติ ระบุ ____________________________________________
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................……..……............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบหม้ อแปลง
ครั้ งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันทีเ่ ข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
ตรวจเช็คค่ าความเป็ นฉนวนของนา้ มันหม้ อแปลง
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คค่ าความต้ านทานระหว่างขดลวดแรงสู ง
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คค่ าความต้ านทานระหว่างขดลวดแรงต่า
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คค่ าความต้ านทานระหว่างขดลวดและกราวด์
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็ครอยรั่ วซึมตามจุดต่ างๆ
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คและเปลี่ยนสารกรองความชื้นเมือ่ เสื่ อมสภาพ
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คระดับของนา้ มันหม้ อแปลง และเติมเพิม่ ส่ วนทีข่ าด
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คการทางานของอุปกรณ์
เทอร์ โมมิเตอร์
ท่ อกันระเบิด
บูชโฮลล์ รีเลย์
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คขั่วต่ อสายไฟ ด้ านไฟฟ้าแรงสู ง
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คขั่วต่ อสายไฟ ด้ านไฟฟ้าแรงต่า
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ตรวจเช็คขั่วต่ อสายไฟ ด้ านกราวด์
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ทาความสะอาดลูกถ้ วยฉนวน
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ทาความสะอาดอุปกรณ์ ทตี่ ัวหม้ อแปลง
ปกติ
ไม่ ปกติ ระบุ....................................................................
ข้ อเสนอแนะ / สิ่ งทีต้องรายงาน
สรุปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่ อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................……..……............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คเครื่องสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่วยงาน ................................................................................ วันที่เข้าดาเนิ นการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่ อง …..................…........ รุ่ น ...........................................
สถานะการทางานของเครื่ องที่พบ
ทางานปกติ
ทางานขัดข้อง ให้เช็คในส่ วนของแผงควบคุม (แก้ไขให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนทดสอบต่อไป)
1. บันทึกค่ าแรงดัน,กระแส
RECTIFIER
V
I
BATTERY
V CHARG V BATT
INVERTER
V
I
Phase 1
Phase 2
Phase 3
N-G
LOAD
%
%
%
TIME
2. ทดสอบการสารองไฟ
V/A
VOLTAGE DISCHARGE +Vdc
-Vdc
CURRENT DISCHARGE Adc
เริ่ มเสื่อมคุณภาพ
สถานะของ BATTERY
ปกติ
เสี ย
อื่น ๆ ………………………………
การดาเนินการแก้ไข …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. สถานะของตัวอุปกรณ์และชุ ดควบคุม
การตั้งค่ าของชุ ดควบคุม
แรงดันขาออก ……….. V แรงดันชาร์จ ………… V เวลาเครื่ อง ……..…… น.
เวอร์ชนั่ ซอฟต์แวร์ ……………………
ทดสอบฟังค์ ชั่นเครื่อง
ปกติ ( BATTERY TEST, BYPASS, MANUAL BYPASS )
ผิดปกติ (ให้แก้ไข) ระบุ………………………………………………………………………………
อุปกรณ์ภายใน (ดูดว้ ยสายตา)
ปกติ ( หม้อแปลง, พัดลม, RELAY, การติดตั้งระบบไฟฟ้ า, เบรคเกอร์ , ฟิ วส์ )
ผิดปกติ ระบุ …………………………………………………………………………………………………
สภาพภายนอก
ปกติ (อุณหภูมิเหมาะสม มีการระบายความร้อน ห่ างจากแหล่งความร้อน, ห่ างจากน้ า/ละอองน้ า ไม่มีการวางของด้านบนหรื อใกล้เคียง)
ผิดปกติ (ให้แก้ไข) ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะ/สิ่งทีต่ ้ องการรายงาน ................................……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
แบบฟอร์ มการตรวจเช็คระบบดับเพลิงด้ วยหมอกนา้
ครั้งที่ ...................... เดือน .........................................
หน่ วยงาน ................................................................................ วันทีเ่ ข้ าดาเนินการ .......................................เวลา ........................................
ผลิตภัณฑ์ …..….....................……….......…..……................. หมายเลขเครื่อง (S/N) …..................…........รุ่ น ...........................................
รายการ
ลาดับ
ผลการทดสอบ
ปกติ ผิดปกติ
ลาดับ
รายการ
หมายเหตุ
1 เครื่องควบคุม (Controller )
ตรวจเช็คไฟแสดงสถานะ
ปกติ ผิดปกติ หมายเหตุ
5 DAU
ทดสอบการทางานของสัญญาณเตือน
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ าจ่ายให้กบั ระบบ
zone 1 สัญญาณ (signal)
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ าแรงต่า
zone 2 ตรวจจับความร้อน (heat detector)
ตรวจเช็คหลอดไฟแสดงสภาวะ(lemp test)
แรงดันไนโตรเจน (nitrogen tank pressire)
ตรวจเช็คแบตเตอรี่
เช็คอุปกรณ์ กระดิ่ง, Horn, about ,manual
200 bar
ตรวจเช็คแบตเตอรี่
2 Gas pressure Unit (GPU)
ตรวจเช็คแรงดันไนโตรเจนทุกถัง
200 bar
ตรวจเช็คแรงดันstandby น้ า
25 bar
ตรวจเช็คแรงดันปั้มลม
signal interface fire alrm,control panel
6 หัวพ่ นหมอก
ตรวจเช็คทุกหัวกระเปาะแก้วไม่แตก
ตรวจเช็คแรงดัน standby ลม
25 bar
(preaction,machinnary)
ตรวจเช็คแรงดันน้ าเติม
1-3 bar
ตรวจเช็คทุกหัวไม่มีคราบน้ าหยด
ตรวจเช็คน้ าสารองในถัง
full
ตรวจเช็ค manual switch พร้อมใช้งาน
ตรวจเช็คน้ ามันหล่อลื่น
ผลการทดสอบ
เปลี่ยนทุกปี
เครื่ องกรองน้ า
ตรวจเช็คแผ่นกรอง อายุการใช้งาน
ตรวจเช็คปั้มน้ าเครื่ องกรอง
ตรวจเช็คระบบน้ าทิง้ เครื่ องกรอง
3 อุปกรณ์ระบบท่อส่ งนา้
อุปกรณ์ ยึดท่อ
ตรวจเช็ค จุดรั่วซึม
4 อุปกรณ์ระบบท่อส่ งลม
อุปกรณ์ ยึดท่อ
7 Section Valve
stand bypressure
25 bar
flow meter ไม่มีการไหล
Valve อยูใ่ นตาแหน่ง พร้อมใช้งาน
8 Pre-action valve
stand bypressure
25 bar
flow meter ไม่มีการไหล
signal fire alrm ปรกติ
soniloi valve ปรกติ
Valve อยูใ่ นตาแหน่ง พร้อมใช้งาน
9 Macchinary Valve
stand bypressure
led green
25bar
signal fire alrm ปรกติ
soniloi valve ปรกติ
Valve อยูใ่ นตาแหน่ง พร้อมใช้งาน
ข้อเสนอแนะ / สิ่ งที่ตอ้ งรายงาน
สรุ ปผลการทางาน
( ) เครื่ องฯ อยูใ่ นสภาพปกติดี ( ) เครื่ องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งแก้ไข ( ) เครื่ องฯไม่สามารถใช้งานได้ ปิ ดใช้งานชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผูด้ ูแลระบบ
ลงชื่อ ...........………………………..................…
(....................………………………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ผูด้ ูแลบารุ งรักษา
ลงชื่อ ...........…......……………...............………
(....................………............………………)
วันที่ : ….......…/….......…./…..........… เวลา :………....……น.
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
จังหวัดนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------กรมสรรพากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบ
ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์ คอมพิวเตอร์จั งหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคาจ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ างผู้ เสนอราคาที่เ ข้ าเสนอราคาให้ แ ก่ กรมสรรพากรกั บผู้ ให้ บ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
5. เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานการจด
ทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซอง
ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6. มีผลงานด้านบริการบารุงรักษาอุปกรณ์หลักที่จาเป็นภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิง และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 1 สัญญา มูลค่างานของสัญญาไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 3
ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา โดยแนบสาเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาสัญญาจ้างบารุงรักษามา
พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/7. บุคคล...
-27. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธ นาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามรายละเอี ย ดแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่……………………….ลงวันที่..................................................
ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาจ้างดังกล่าว ต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองในวันที่............................
เวลา 10.30 น. โดยไปติดต่อ ณ อาคารสรรพากร ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบล
บางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวั ดนนทบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0-2591-7009 และกาหนดรับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่..................................เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สานักบริหารการคลัง
และรายได้ อาคารกรมสรรพากร ชั้น 6
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..............................
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สานักบริหารการคลังและรายได้ ชั้น 6 อาคารกรมสรรพากร
เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะแจ้ง
ให้ผู้ประสงค์เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ภายในวันที่...................................................
และกาหนดวันเสนอราคาในวันที่...............................................
ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ที่
สานักบริหารการคลังและรายได้ ชั้น 6 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ . ...........................................ถึงวันที่
.................................................หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8909 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่......................
การจ้างบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่...........................................
-------------------------------------กรมสรรพากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการ
ตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบต่างๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุ คคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่
เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/2.6 ผู้ประสงค์...
-2–
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานด้านบริการบารุงรักษาอุปกรณ์หลักที่จาเป็น
ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบดับเพลิง และเป็น
ผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า 1 สัญญา มูลค่างานของสัญญาไม่ต่ากว่า 5
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา โดยแนบสาเนาหนังสือรับรอง
ผลงานหรือสาเนาสัญญาจ้างบารุงรักษามาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.7 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)
2.9 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
2.1๐ คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....................................ลงวันที่ ……………………………………..
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียน ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสานาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิ ช ย์ (ถ้ามี) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม พร้อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
/3.2 ส่วนที่ 2...
-33.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐเพื่อเข้าใช้ระบบ e-GP (e-GP 03-0101)
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการ ตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
ประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ….......................................ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สานักบริหาร
การคลังและรายได้ ชั้น 6 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่ อ พ้น ก าหนดเวลายื่น เอกสารประกวดราคาจ้า งด้ ว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ แ ล้ ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ
ตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
/หากปรากฏ...
-4หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่ วมกันกับ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อ นจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอ
ราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิในการตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้นที่ 14,015,694.60บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 บาทจากราคาสูงสุดใน
/การประกวด...
-5การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ
สิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้ มีสิ ทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ............................ ตั้งแต่
เวลา ...............น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้
ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค จานวน 700,784.73 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์ ) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ ใน
ข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
กรมจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
/6.2 หากผู้ประสงค์...
-66.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็ก น้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
6.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ในหลั ก ฐานการรั บ เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาได้
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า
ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้ มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ป รากฏข้ อ เท็ จจริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจ้ า งด้ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม ตามข้อ 1.6 กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/7. การทา...
-77. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.5 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.5 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ได้ดาเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ตามรายละเอียด ดังนี้
ส่งมอบงานเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือ
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ ๒ ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
กรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ ๓ ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
กรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ ๔ ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
/ถึงวันที่...
-8ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
กรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
กรมขอสงวนสิทธิในการทาสัญญาปรับลดวงเงินกรณีที่ไม่สามารถทาสัญญาจ้างได้
เต็มจานวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) ทั้งนี้ การคานวณค่าจ้างในเดือนแรก
หรือเดือนอื่นๆ ที่มีการจ้างไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คานวณค่าจ้างเป็นรายวัน โดยใช้อัตราค่าจ้างทั้งเดือน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหารด้วยจานวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทิน นั้น
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรั บ ตามแบบสั ญ ญาจ้า งบริก ารตรวจเช็ คและบารุง รักษาอาคารศูนย์ คอมพิ ว เตอร์
จั งหวัด นนทบุ รี ข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้ อยละ 0.10 ของค่า จ้างตามสั ญ ญาต่อวั น และค่า ปรับ ตาม
รายละเอียดของงานจ้าง
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า - ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ตามที่กาหนดใน
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงิน ค่ าจ้ างส าหรั บการจ้ างครั้ง นี้ได้ มาจากเงิน งบประมาณประจาปี, เงิน ฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจาปี
หรือเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น แล้วเท่านั้น
11.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้ นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ งการสั่ ง หรื อน าสิ่ งของดัง กล่ า วเข้า มาจากต่ างประเทศต่อ กรมเจ้า ท่ า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
/11.3 ผู้ประสงค์...
-911.3 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาซึ่ ง ได้ ยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.6 (4)
(5) (6) และ (7) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรม
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.6 กรมขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ เมื่อไม่ได้รับอนุมัติเงินจัดจ้าง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกร้อง
สิทธิใดๆ จากกรมมิได้
กรมสรรพากร
รายละเอียดของจ้างบริการตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี
๑. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๑.1 ผู้รับจ้างต้องบริการบารุงรักษาระบบอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ตามรายละเอียดรายการอุปกรณ์ที่ต้องดูแลบารุงรักษาใน ภาคผนวก ก รวมถึงชุดควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดอยู่ในอุปกรณ์หลักของระบบ ดังกล่าว
๑.๒ ผู้ รั บ จ้ า งต้อ งจั ด เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ปฏิ บั ติง านประจ าที่ ศูน ย์ คอมพิว เตอร์ จั ง หวั ด นนทบุรี ทุ กวั น ไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง จานวน 3 ผลัด ผลัดละ 2 คน ในแต่ละวันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
ครบ 6 คน ทั้งนี้ ต้องแจ้งรายชื่อให้กรมสรรพากร ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
กรมสรรพากรมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี้
๑.๒.๑ วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือ สาขาไฟฟ้ากาลังหรือ สาขาที่เกี่ยวข้องมี
ประสบการณ์ในด้านงานระบบวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
1.๒.๒ ต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในด้านงานระบบวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องมี
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้ากาลั ง
หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์
1.3 ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดทาบัญชีควบคุมรายละเอียดรายการอุปกรณ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี ที่
ต้องบารุงรักษาตามสัญญานี้พร้อมติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ที่ตัวเครื่องหรืออุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องหมายให้ผู้ว่าจ้าง
เห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัด ทา Logbook/Checklist และประวัติการบารุงรักษาของแต่ละอุปกรณ์ เข้าแฟ้มให้
เรียบร้อยและเก็บไว้ ตลอดระยะเวลาที่ ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เพื่อใช้อ้างถึงในกรณีที่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ตรวจสอบผลงาน
การบารุงรักษาได้ตลอดเวลา
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการการบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เชิงป้องกัน
Preventive Maintenance (PM) เพื่อเป็นการป้องกันการชารุดเสียหายของเครื่องโดยผู้รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบการทางานของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามรายการอุปกรณ์ที่ต้อง
ดูแลบารุงรักษาใน ภาคผนวก ก ตามขั้นตอนใน ภาคผนวก ข ทุกๆ 3 เดือน โดยผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนการ
บารุงรักษาและเสนอต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และคณะกรรมการตรวจรับฯ ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานการบารุงรักษาระบบงานต่างๆ ตามรายละเอียด
รายการอุปกรณ์ที่ต้องดูแลบารุงรักษาใน ภาคผนวก ก โดยผู้รับจ้างต้องดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
1.4.1 ตรวจสอบชุดควบคุมหรืออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่อง
1.4.2 จัดทาตารางการตรวจเช็ค บารุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ทั้งหมด
1.4.3 ตรวจสอบการทางานของระบบ
1.4.4 ตรวจเช็คสภาพทั่วไปให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ปกติ
1.4.5 ทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.6 ตรวจสอบ System Software และระบบการทางานของเครื่องรวมถึงรายงานข้อผิดพลาดต่างๆ
หากพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติในการทางานของ Hardware และ Software รายการใด ผู้รับ
จ้างต้องแก้ไขซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อทั้งระบบ
กรณีผู้รับจ้างไม่ดาเนินการตรวจเช็คให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ให้ปรับ 4,000.- (สี่พันบาทถ้วน)/
ครั้ง/อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ดาเนินการตรวจเช็คตามรายการบารุงรักษา
/1.5 การ...
-21.5 การดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ตามรายการอุปกรณ์ที่ต้อง
ดูแลบารุงรักษาที่ปรากฏในภาคผนวก ก ได้รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอะไหล่อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่าสุดในการประกวดราคา จะต้องแจ้งราคาค่าจ้างบารุงรักษา ของแต่ละอุปกรณ์
ซึ่งคิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เสนอต่อกรมสรรพากร ภายในวันทาการถัดไป นับตั้งแต่การยืนยันราคาครั้ง
สุดท้าย
1.6 กรณีการบารุงรักษาแบบฉุกเฉิน Corrective Maintenance (CM) ตลอด 24 ชั่วโมง คือการบารุง
รักษาที่เกิดจากการชารุดของอุปกรณ์เนื่องจากการใช้งานหรือสาเหตุของความผิดพลาดต่างๆ การบารุงรักษา
ดังกล่าวผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่างผู้ชานาญการมาทาการแก้ไขซ่อมแซม
1.6.1 เป็นการซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี เกิดการชารุด
หรือใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องทาการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ดังนี้
1) ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับถัด
จากเวลาที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่ออุปกรณ์
โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
2) กรณีการขัดข้องของอุปกรณ์ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จังหวัดนนทบุรี มีผลทาให้
กรมสรรพากรไม่สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราชั่วโมงละ 6,000. -บาท
(หกพันบาทถ้วน) โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง
1.6.2 หากผู้ รับ จ้างไม่ส ามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อ 1.6.1 ผู้รับจ้างยินยอมให้ ผู้ ว่าจ้าง
จ้างบุคคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไขแทน โดยค่าจ้างตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวข้องในการจ้าง
บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
1.6.3 ผู้รับจ้างต้องสารองข้อมูลในลักษณะ System Backup, Application Backup และ Database
Backup ของระบบความปลอดภัย ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ (Access control System),
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) และระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ (BMS) อย่างน้อยเป็นประจา
ทุกเดือน โดยจะต้องสามารถนามาทาการกู้คืนระบบ และฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.6.4 ผู้รับจ้างต้องให้บริการสนับสนุนบารุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขระบบรายงานการเข้า -ออก
ของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ (Visitor) ตามความต้องการของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร
1.7 หากผู้ รับจ้างไม่ส ามารถซ่อมแซมให้แล้ว เสร็จได้ตามข้อกาหนดในข้อ 1.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องนา
Hardware และ Software อื่นของผู้รับจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าของเดิมมาใช้แทนเป็นการชั่วคราว หรือมา
ใช้เป็นการทดแทนหากไม่สามารถซ่อมแซมได้
1.8 ในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายใช้การไม่ได้ตามปกติ โดยมีสาเหตุจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงได้แก่ อัคคีภัย
อุทกภัย ภัยจากการจลาจล หรือโจรกรรม ให้ถือว่าเป็นสิ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไข
1.9 ผู้รับจ้างต้องจัดทารายงานสรุปการบารุงรักษาและการซ่อมแซมแก้ไขตามรูปแบบที่กรมสรรพากร
กาหนด ส่งต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร และคณะกรรมการตรวจรับฯ ตามงวดการชาระเงิน
โดยมีรายการบารุงรักษาทั้งแบบ PM และ CM เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินทั้งนี้รายงาน
ดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้ คือ
- รหัสหน่วยงาน, ชื่อหน่วยงาน
- หมายเลขเครื่อง
- ประเภทการซ่อม (ซ่อมบารุงรักษาประจาเดือนหรือซ่อมในกรณีเครื่องฯ เสีย)
/-วันที่...
-3- วันที่และเวลาที่ได้รับแจ้ง
- วันที่และเวลาที่มาถึง
- วันที่และเวลาที่แล้วเสร็จ
- สาเหตุของเครื่องเสีย (กรณีการบารุงรักษาแบบ CM)
1.10 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีหน่วยรับแจ้งที่สามารถติดต่อให้บริการในการรับแจ้งปัญหา และต้องกรอกแบบฟอร์ม
ของการแจ้งและ Log ปัญหาดังกล่าวตามที่กรมสรรพากรกาหนด แจ้งต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพากร
เพื่อทราบและสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาได้ การรับแจ้งปัญหาของอุปกรณ์ตามสัญญาฉบับนี้ผู้รับจ้างต้อง
จัดให้มีการรับแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
1.11 พนักงานที่มาปฏิบัติงานต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบของบริษัทผู้รับจ้าง สุภาพเรียบร้อยโดยให้มี
ป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานและชื่อบริษัทของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นเด่นชัด
1.12 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือสาหรับใช้งานประจาที่กรมสรรพากรตลอดระยะเวลาของสัญญา
ประกอบด้วย
- กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Image Camera)
- มิเตอร์วัดไฟฟ้า
- วิทยุสื่อสาร CB 245 MHz จานวน 6 ชุด
- เครื่องมือช่างสาหรับใช้ในการบารุงดูแลรักษาระบบ
- อุปกรณ์ทาความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่นชนิดที่สามารถดูดน้าได้
1.13 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของกรมสรรพากร เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
สาคัญและทบทวนประสิทธิภาพในการดูแลบารุงรักษาพร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ ง
โดยให้จัดทาเป็นบันทึกช่วยจา แจ้งต่อสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.14 ผู้รับจ้างต้องตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่บารุงรักษาว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการ
ใช้งาน พร้อมจัดทารายงานสรุปแจ้งให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร ทราบเป็นรายงวดงาน
1.15 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีบารุงรักษา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
จานวน 1 หลักสูตร กาหนดอบรม 2 รุ่นๆ ละ 5 คน อย่างน้อยรุ่นละ 1 วัน โดยต้องส่งมอบแผนการฝึกอบรม
และหัวข้อหลักสูตรอบรมให้แก่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร พิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
1.16 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาข้ออื่นๆ ที่มิได้ระบุค่าปรับไว้ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเศษของวันให้คิดเป็น 1 วัน
2. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
3. ข้อกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบงานและชาระเงิน
ส่งมอบงานเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 หรือนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับ
งานไว้ถูกต้องครบถ้วน
/ งวดที่ 2...
-4งวดที่ 2 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ 3 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
งวดที่ 4 ชาระเงิน 25% ของมูลค่าตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพากร ได้ทาการตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วน
กรมสรรพากร สงวนสิทธิในการทาสัญญาปรับลดวงเงินกรณีที่ไม่สามารถทาสัญญาจ้างได้เต็มจานวน
12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) ทั้งนี้ การคานวณค่าจ้างในเดือนแรกหรือเดือนอื่นๆ ที่
มีการจ้างไม่ครบเดือนแห่งปฏิทิน ให้คานวณค่าจ้างเป็นรายวัน โดยใช้อัตราค่าจ้างทั้งเดือนซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม
แล้วหารด้วยจานวนวันทั้งหมดแห่งเดือนปฏิทิน นั้น
4. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดจ้าง จานวนเงิน 14,015,694.60 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5. ข้อเสนอแนะวิจารณ์
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะร่างขอบเขตของงานจ้างนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเปิดเผยตัวได้ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ กรมสรรพากร สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนพัสดุครุภัณฑ์ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400
หรือทาง E-mail ที่ tor.finance@rd.go.th ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Download PDF