Canon | DC95 | CANON - DC100_DC95 DVD kamkorder

Digitalni kamkorder
Upute za uporabu
DC100/DC95
Hrvatski
Uvod
Priprema
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Editiranje
Finaliziranje diska
Povezivanje s
drugim ureñajima
Problemi u radu
Napomene
Dodatne
informacije
Vane napomene o uporabi
UPOZORENJE!
RADI SPREČAVANJA OPASNOSTI OD ELEKTRIČKOG UDARA, NEMOJTE
SKIDATI POKROV (ILI STRAŽNJU STRANU). U UNUTRAŠNJOSTI NEMA
DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO POPRAVITI. PREPUSTITE
POPRAVKE OVLAŠTENOM SERVISU.
$
UPOZORENJE!
RADI SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI ELEKTRIČKOG
UDARA, NEMOJTE APARAT IZLAGATI UTJECAJU KIŠE ILI VLAGE.
$
OPREZ:
RADI SPREČAVANJA OPASNOSTI OD ELEKTRIČKOG KRATKOG SPOJA,
KORISTITE SAMO PREPORUČENI PRIBOR.
OPREZ:
AKO NE KORISTITE MREŽNO NAPAJANJE, IZVUCITE PRIKLJUČAK IZ ZIDNE
UTIČNICE.
Kad koristite mrežno napajanje, spojite mrežni adapter na lako dostupnu utičnicu kako
biste ga mogli lako odspojiti u slučaju problema.
CA-570 identifikacijska pločica nalazi se na donjoj strani ureñaja.
x
Uporaba drugih ureñaja, osim kompaktnog mrežnog adaptera CA-570, može
oštetiti kamkorder.
Ovaj proizvod je razvrstan prema IEC60825-1:1993 i EN60825-1:1994.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Samo za Europsku uniju (i EEA).
Ova oznaka označava da se ovaj ureñaj ne smije odlagati s ostalim kućnim
otpadom, prema WEEE smjernici (2002/96/EC) i lokalnim propisima. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme (EEO). Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada može
imati negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi radi utjecaja potencijalnih
opasnih tvari povezanih s EEO. Istovremeno, pravilnim zbrinjavanjem dotrajalog
proizvoda doprinosite očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Detaljnije informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, molimo potražite na
www.canon-europe.com.
(EEA: Norveška, Island i Lihtenštajn).
2
Prednosti DVD diskova
SNIMANJE
S DVD-om možete jednostavno pritisnuti tipku
start/stop i kamkorder će pronaći prazno mjesto na
disku (# 22). Nemojte gubiti vrijeme
premotavanjem vrpce kako biste pronašli odakle
možete početi novo snimanje.
Ne brinite da ćete greškom snimati
preko dragocjene uspomene!
REPRODUKCIJA
Jednostavno odaberite scenu u kazalu!
Samo stavite finaliziran* disk u DVD ureñaj i
odmah u kazalu (# 26) pronañite scenu koju
želite reproducirati. Nije potrebno reproducirati
cijeli materijal ili premotavati vrpcu kako biste
pronašli željenu scenu.
* Finaliziranje je postupak koji omogućuje DVD diskovima koje ste snimili
reprodukciju na običnim DVD ureñajima (# 59).
3
Informacije o DVD diskovima
Vjerojatno ste već čuli da postoje različite vrste DVD diskova kao i dvije veličine – najčešći
DVD-ovi promjera 12 cm te Mini DVD-ovi promjera 8 cm. Ovaj kamkorder koristi diskove
promjera 8 cm: DVD-R (poput isporučenog) ili DVD-RW (dodatno nabavljiv).
Stoga... koji disk odabrati?
DVD-R
DVD-RW
Snimanje je moguće samo jednom.
Snimati možete mnogo puta.
Ne možete obrañivati ili
brisati snimke.
Možete brisati scene ili formatirati
disk te ponovno snimati na njega.
Sad kad imam disk...
koji standard da
primijenim za njegovu
inicijalizaciju?
VIDEO format
VR* format
Kad disk u VIDEO formatu jednom
finalizirate, moći ćete ga
reproducirati u većini DVD ureñaja.
Meñutim, nećete moći obrañivati
snimke.
Možete lako obrañivati snimke.
Meñutim, disk ćete moći
reproducirati samo u DVD
ureñajima koji podržavaju DVD-RW
diskove u VR formatu.
* Video Recording
4
Razlike u raspoloivim
znaajkama ovisno o disku
Raspoložive značajke i funkcije kamkordera razlikovat će se ovisno o vrsti diska koji
koristite i formatu diska odabranom kod inicijalizacije.
Vrsta/format diska
Značajke
DVD-R
DVD-RW
#
VIDEO format
VIDEO format
VR format
Editiranje snimaka na kamkorderu
(brisanje scena, oblikovanje
reprodukcijske liste)
–
–
5
Brisanje snimke ili fotografije
(samo
) neposredno nakon
snimanja
–
5
5
53
57
Inicijalizacija diska radi ponovne
uporabe za snimanje
–
5
5
55
Imenovanje diska
5
5
5
56
Finaliziranje diska radi reprodukcije
u DVD ureñaju
5
5
5*
59
Dodavanje snimaka na disk nakon
finaliziranja
–
5**
5
61
Konverzija fotografija u
fotofilm
5
5
5
58
52
* Pravilna reprodukcija nije zajamčena na svim eksternim DVD ureñajima (za reprodukciju,
snimanje itd.).
** Najprije ćete trebati poništiti finaliziranje diska.
• Preporučeni diskovi: Radne značajke ovog kamkordera ispitivane su uporabom isporučenih diskova te Hitachi-Maxell DVD diskova serije HG. Za korištenje drugih DVD
medija, obratite se izravno ovlaštenom dobavljaču.
• Pokušate li u ovom kamkorderu snimati ili reproducirati DVD diskove koji su snimljeni,
formatirani ili finalizirani drugim ureñajem, moguć je gubitak podataka.
• Nove DVD-RW diskove trebate formatirati u ovom kamkorderu prije prve uporabe.
• Za najbolju kompatibilnost s eksternim DVD ureñajima savjetujemo uporabu VIDEO
formata.
5
Sadraj
Uvod
Prednosti DVD diskova........................................................................................... 3
Informacije o DVD diskovima ................................................................................. 4
Razlike u raspoloživim značajkama ovisno o disku................................................ 5
Uporaba ovog priručnika ........................................................................................ 8
Provjera isporučenog pribora ............................................................................... 10
Opis dijelova i kontrola.......................................................................................... 11
Indikatori na zaslonu............................................................................................. 13
Pripreme
Priprema ............................................................................................................... 15
Korak 1: Priprema izvora napajanja................................................................ 15
Korak 2: Priprema kamkordera ....................................................................... 17
Korak 3: Podešavanje LCD zaslona ............................................................... 17
Korak 4: Promjena jezika izbornika................................................................. 18
Korak 5: Podešavanje vremenske zone/ljetnog računanja vremena.............. 18
Korak 6: Podešavanje datuma i vremena ....................................................... 19
Korak 7: Stavljanje i vañenje diska ................................................................. 20
Osnovne funkcije
Snimanje
Snimanje videozapisa........................................................................................... 22
Odabir formata slike za snimke (16:9 widescreen ili 4:3) ..................................... 23
Snimanje fotografija .................................................................................. 24
Zumiranje.............................................................................................................. 25
Reprodukcija
Reprodukcija videozapisa..................................................................................... 26
Podešavanje glasnoće.......................................................................................... 27
Gledanje fotografija............................................................................................... 28
Uvećavanje slike................................................................................................... 29
Odabir prikaza podataka o snimanju .................................................................... 30
Napredne funkcije
Lista opcija – MENU/FUNC. ................................................................................. 31
Opcije izbornika MENU................................................................................... 31
CAMERA SETUP ......................................................................................... 31
STILL IMG OPER. ........................................................................................ 32
DISC OPERATIONS..................................................................................... 32
DISPLAY SETUP.......................................................................................... 33
SYSTEM SETUP .......................................................................................... 34
DATE/TIME SETUP...................................................................................... 35
Opcije izbornika FUNC. .................................................................................. 35
Programi za snimanje
Uporaba programa snimanja ................................................................................ 37
Odabir programa snimanja ................................................................................... 38
P Uporaba načina Program AE ............................................................................ 38
Tv Uporaba načina Shutter-Priority AE................................................................ 39
Av Uporaba načina Aperture-Priority AE ............................................................. 40
6
Dodatne funkcije snimanja
Ručno podešavanje ekspozicije ........................................................................... 41
Promjena načina mjerenja svjetla ............................................................. 41
Ručno izoštravanje ............................................................................................... 42
Promjena načina automatskog izoštravanja ............................................. 43
Snimanje pomoću self-timera ............................................................................... 44
Podešavanje ravnoteže bijele boje....................................................................... 45
Odabir efekta slike ................................................................................................ 47
Uporaba digitalnih efekata .................................................................................... 48
Odabir veličine i kvalitete fotografija ......................................................... 51
Editiranje
Editiranje scena (samo DVD-RW u VR formatu)
Dodavanje scena na listu ..................................................................................... 52
Premještanje scena u reprodukcijskoj listi............................................................ 52
Brisanje scena ...................................................................................................... 53
Dijeljenje scene..................................................................................................... 54
Opcije diska
Zaštita diska.......................................................................................................... 55
Formatiranje diska ................................................................................................ 55
Promjena naslova diska........................................................................................ 56
Opcije fotografija
Brisanje fotografija ................................................................................................ 57
Pretvaranje fotografija u fotofilm ............................................................... 58
Finaliziranje diska
Priprema diska za reprodukciju u DVD ureñaju – [FINALIZE].............................. 59
Reprodukcija diska u DVD ureñaju ili DVD pogonu računala............................... 60
Snimanje dodatnih videozapisa na finalizirani disk – [UNFINALIZE] ................... 61
Povezivanje s drugim ureñajima
Spajanje na TV prijemnik i videorekorder
Reprodukcija na TV zaslonu................................................................................. 62
Snimanje na videorekorder................................................................................... 64
Problemi u radu
U slučaju problema ............................................................................................... 65
Poruke upozorenja................................................................................................ 68
Napomene
Mjere opreza......................................................................................................... 70
Održavanje/ostale napomene............................................................................... 72
Dodatne informacije
Dijagram sustava (Raspoloživost ovisi o području korištenja) ............................. 74
Dodatni pribor ....................................................................................................... 75
Tehnički podaci..................................................................................................... 77
7
Uporaba ovog prirunika
Zahvaljujemo vam na kupnji Canonovog kamkordera DC100/DC95. Molimo vas da pažljivo
pročitate ovaj priručnik prije uporabe kamkordera te da ga sačuvate za buduću uporabu.
Ukoliko kamkorder ne radi pravilno, pogledajte tablicu U slučaju problema (# 65).
Simboli korišteni u ovom priručniku
! : Mjere opreza vezane za rukovanje.
" : Dodatne napomene o radu kamkordera.
# : Oznaka stranice s podrobnijim opisom.
Tipke i preklopke, osim J na kontroleru, prikazane su kao
(primjerice
).
Nazivi opcija izbornika prikazanih na zaslonu navedeni su u uglatim zagradama [ ].
Opcije izbornika otisnute debljim slovima označavaju tvornička podešenja (primjerice
[ON], [OFF]).
Pojam "zaslon" označuje LCD zaslon i tražilo.
Fotografije iz primjera ovog priručnika su prilagoñene slike snimljene fotoaparatom.
: Označava opciju ili funkciju dostupnu samo na tom modelu.
Opcija izbornika i njeno osnovno
podešenje
Tipke i preklopke koje je potrebno
koristiti
O višenamjenskom kontroleru
Kontroler koristite za odabir opcija izbornika i promjenu podešenja.
Pritisnite kontroler prema gore, dolje, lijevo ili desno (I/H/6/7)
za odabir opcije. U većini slučajeva, pritisnite sâm kontroler (J)
za odabir ili za promjenu podešenja.
Odabir opcije - MENU/FUNC.
Mnoge funkcije kamkordera moguće je podesiti iz izbornika koji se otvore nakon pritiska
tipke MENU (
) i FUNC. (
).
Za detalje o raspoloživim opcijama izbornika i podešenjima pogledajte Lista opcija - MENU/
FUNC. (# 31).
8
Odabir opcija izbornika
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) željeni izbornik u
lijevom stupcu i pritisnite (J).
Naslov odabranog izbornika pojavi se na vrhu
zaslona, a ispod njega je lista podešenja.
3. Odaberite (IH) podešenje koje želite
promijeniti i pritisnite (J).
• Narančasti indikator odabira označuje trenutno odabrano podešenje izbornika.
Opcije koje nisu raspoložive prikazane su crno.
• Za povratak na odabir izbornika, odaberite (H) [RETURN] i pritisnite (J).
4. Odaberite (IH) željenu opciju i pritisnite (J) za pohranu podešenja.
5. Pritisnite
.
Za zatvaranje izbornika možete pritisnuti
u bilo koje vrijeme.
Odabir opcija izbornika FUNC.
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) u lijevom stupcu ikonu
funkcije koju želite promijeniti.
3. Odaberite (6 7) željeno podešenje
meñu opcijama raspoloživim u retku u
dnu zaslona.
Odabrana opcija će biti označena svijetloplavom
bojom.
4. Pritisnite
za pohranu podešenja i zatvorite izbornik.
• Možete pritisnuti
za zatvaranje izbornika u bilo koje vrijeme.
• S nekim podešenjima trebat ćete izvesti dodatne odabire (IH, 6 7) i/ili pritisnite
(J). Slijedite dodatne upute za rukovanje koje će se pojavljivati na zaslonu
(primjerice ikona
, strelice, itd.).
Načini rada
Način rada
Osnovna funkcija
#
Snimanje videozapisa.
22
Indikator načina rada
b/X (CAMERA)
Crveni indikator
W (PLAY)
Zeleni indikator
Snimanje fotografija.
24
Reprodukcija videozapisa.
26
Reprodukcija fotografija.
28
* Za uporabu funkcija fotografija (
ili
trebate podesiti [STILL IMAGES] na [ON] na sljedeći način.
, samo
)
Aktiviranje moda fotografija
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite
.
Odaberite (IH) [SYSTEM SETUP] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) [STILL IMAGES] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) [ON] i pritisnite (J).
Ponovno pritisnite
za zatvaranje izbornika.
9
Promjena načina rada
Osim za uključivanje i isključivanje kamkordera, preklopku POWER
možete takoñer koristiti za promjenu načina rada kamkordera.
Iz položaja ON pomaknite nakratko preklopku
POWER prema MODE i otpustite je.
Ovim postupkom mijenja se način rada sljedećim redoslijedom:
[STILL IMAGES] podešeno
na [OFF] (početno podešenje)
[STILL IMAGES] podešeno na [ON]
[STILL IMAGES] podešeno na [ON]
** S modelom
ne možete snimati
fotografije ali možete pregledavati one već
snimljene na disk (drugim kamkorderom).
Nije zajamčena pravilna reprodukcija svih
fotografija.
Provjera isporučenog pribora
CA-570 Kompaktni
mrežni adapter
(s mrežnim kabelom)
BP-208 Akumulatorska
baterija
STV-250N Stereo video PC-A10 SCART
kabel
adapter*
* Samo za Europu.
Zaštićeni nazivi
• t je zaštićeni znak DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Proizvedeno uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D su zaštićeni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• Ostali nazivi i proizvodi koji nisu ovdje navedeni mogu biti zaštićeni od
strane odgovarajućih tvrtki.
• BILO KAKVA UPORABA OVOG UREðAJA NA DRUGI NAČIN OSIM PRIVATNE, U
SKLADU S MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE VIDEO PODATAKA IZRIČITO JE
ZABRANJENA BEZ DOPUŠTENJA. ZAŠTIĆENO PRIMJENJIVIM PATENTIMA MPEG2 PORTFELJA A DOPUŠTENJE SE MOŽE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
10
Opis dijelova i kontrola
Pogled slijeva
Pogled zdesna
Pogled sprijeda
A Tipka FUNC. (# 35)
H Priključak AV OUT (# 62)
B Tipka MENU (# 31)
I Serijski broj
C Preklopka pokrova objektiva (# 22, 24)
(O - otvoren, P - zatvoren)
J Preklopka BATTERY RELEASE (# 15)
D Tipka EXP (ekspozicija) (# 41)/
Tipka DISPLAY (# 30) (kontroler)
L Pokrov uložnice diska (# 20)
E Tipka J (kontroler) (# 8)
F Tipka FOCUS (# 42) (kontroler)
G Tipka WIDE SCR (# 23)/
Tipka PLAYLIST (# 52)
K Tipka RESET (# 65)
M DC IN priključak (# 15)
N Remen (# 17)
O Stereo mikrofon
Tipke i preklopke, osim J na kontroleru, prikazane su u ovim uputama kao
).
(primjerice
11
Pogled odozgo
Pogled odozdo
Pogled straga
A Funkcijska preklopka (# 37)
K LCD zaslon (# 17)
B Ručica zuma (# 25)
L Tipka % (pregled snimaka) (# 23)/
Tipka h (pretraživanje unatrag) (# 26)/
Tipka – za indeksni prikaz (# 26)
C Zvučnik (# 27)
D Navoj za stativ (# 23)
E Preklopka OPEN (za pokrov diska) (# 20)
F Otvor za remen
M Tipka i(pretraživanje unaprijed) (# 26)/
Tipka + za indeksni prikaz (# 26)
G Tražilo (# 17)
N Tipka D.EFFECTS (# 48)/
Tipka 7/; (reprodukcija/pauza) (# 26)
H Ručica za podešavanje dioptrije (# 17)
O Tipka 2 (stop) (# 26)
I Indikator načina rada (# 9)
Crveni b/X (CAMERA)
Crveni b (CAMERA)
Zeleni W (PLAY)
P Indikator pristupa disku (DISC) (# 22, 24)
Indikator punjenja (CHG.) (# 15)
Q Tipka start/stop (# 22, 24)
J Preklopka POWER (# 9)
Tipke i preklopke, osim J na kontroleru, prikazane su u ovim uputama kao
(primjerice
).
12
Indikatori na zaslonu
Snimanje videozapisa
A Način rada (# 9)
B Program snimanja (# 37)
C Self-timer (# 44)
D Ravnoteža bijele boje (# 45)
E Efekt slike (# 47)
F Digitalni efekti (# 48)
G Kvaliteta snimanja (# 36)
H Vrsta diska
Q DVD-R, R DVD-RW (# 4)
I Format diska
(VIDEO, VR) (# 4)
J Oznaka finaliziranog diska (# 59)
Snimanje fotografija
K Podsjetnik snimanja
L Ručno izoštravanje (# 42)
M Stabilizacija slike (# 31)
N Funkcija diska
O Vremenski kôd (sati : minute : sekunde)
P Preostalo vrijeme snimanja
Q Widescreen način (# 23)
R Wind screen (# 32)
S Indikator vodoravnog položaja (# 33)
T Zum (# 25), ekspozicija (~ # 41)
U Način mjerenja svjetlosti (# 41)
V Kvaliteta/veličina fotografija (# 51)
W Broj raspoloživih fotografija
X Preostali napon baterije
Y Okvir automatskog izoštravanja (# 43)
Z Upozorenje na podrhtavanje (# 31)
a AF/AE zaključavanje kod snimanja
fotografija (# 24)
K Podsjetnik snimanja
Kamkorder broji od 1 do 10 sekundi na
početku snimanja. Ova funkcija omogućuje
izbjegavanje suviše kratkih scena.
P Preostalo vrijeme snimanja
Kada na disku više nema raspoloživog
prostora, pojavit će se "T END" i
snimanje će se zaustaviti.
N Funkcija diska
5 Snimanje, 5; Pauza snimanja,
7 Reprodukcija, ; Pauza reprodukcije,
i Pretraživanje unaprijed,
h Pretraživanje unatrag,
P Usporena reprodukcija*,
O Usporena reprodukcija unatrag*
* Samo za DVD-RW u VR formatu.
13
W
u
T
T
T
Broj raspoloživih fotografija
trepće crveno: Nema diska
u zelenoj boji: 6 ili više fotografija
u žutoj boji: 1 do 5 fotografija
u crvenoj boji: Kapacitet je popunjen
• Tijekom reprodukcije fotografija svi
indikatori prikazuju se u zelenoj boji.
• Ovisno o uvjetima snimanja, oznaka
možda neće pokazivati manji kapacitet
iako je fotografija snimljena ili može
pokazivati da su snimljene 2 fotografije
odjednom.
X Preostali kapacitet baterije
• Kad ")" počinje treptati crveno, zamijenite
bateriju potpuno napunjenom.
• Ako pričvrstite praznu bateriju, kamkorder se
može isključiti bez prikaza indikatora ")".
• Ovisno o uvjetima uporabe baterije i
kamkordera, možda se neće točno prikazati
preostali napon baterije.
Reprodukcija videozapisa (kazalo)
A Broj tekućeg zapisa/ukupni broj zapisa
(# 26)
B Datum i vrijeme snimanja
Reprodukcija videozapisa (tijekom reprodukcije)
A Funkcija diska
B Vrijeme reprodukcije (sati : minute : sekunde)
C Broj zapisa
D Data code (# 30)
Gledanje fotografija
A Broj snimke (# 34)
B Tekuća snimka/broj snimaka
C Veličina fotografije
D Data code (# 30)
14
Priprema
Korak 1: Priprema izvora napajanja
Kamkorder je moguće napajati akumulatorskom baterijom ili priključenjem na mrežnu
utičnicu. Prije uporabe napunite bateriju.
1. Isključite kamkorder.
2. Učvrstite akumulatorsku bateriju
na kamkorder.
Indikator punjenja (CHG.)
Priključak DC IN
• Otvorite LCD zaslon.
• Bateriju stranom s priključkom
pomaknite u smjeru strelice i lagano je
pritisnite dok ne klikne.
3. Spojite mrežni kabel na adapter.
4. Utaknite mrežni priključak u
zidnu utičnicu.
5. Otvorite pokrov priključka i
spojite adapter na DC IN
priključak kamkordera.
Preklopka
BATTERY
RELEASE
• Indikator punjenja (CHG.) počne
treptati. Kada je punjenje dovršeno,
indikator svijetli.
Prije priključivanja baterije skinite pokrov s
• Možete takoñer koristiti kompaktni
njezinog priključka.
mrežni adapter bez pričvršćivanja
baterije.
• Kad je spojen kompaktni mrežni adapter, baterija se neće trošiti čak i kad je
priključena.
Kad je baterija sasvim napunjena:
1. Odspojite kompaktni mrežni adapter s kamkordera.
2. Izvucite mrežni priključak iz utičnice i kompaktnog mrežnog adaptera.
Za vañenje baterije:
Držite tipku
njezinom donjem dijelu.
i povucite bateriju od kućišta na
Vrijeme punjenja, snimanja i reprodukcije s baterijom BP-208
Punjenje baterije BP-208 traje 165 min.
Navedena vremena su približna i ovise o napunjenosti akumulatorske baterije te o
uvjetima snimanja ili reprodukcije.
15
Način rada
Tražilo
XP LCD [NORMAL]
Maks. vrijeme
snimanja
Tipično vrijeme
snimanja*
80 min
45 min
80 min
45 min
LCD [BRIGHT]
75 min
40 min
Tražilo
95 min
50 min
90 min
50 min
SP LCD [NORMAL]
LCD [BRIGHT]
90 min
45 min
Tražilo
105 min
50 min
100 min
50 min
95 min
50 min
LP LCD [NORMAL]
LCD [BRIGHT]
Vrijeme
reprodukcije
85 min
95 min
105 min
* Približna vremena snimanja uz učestalo korištenje funkcija poput start/stop, zumiranje,
uključenje/isključenje.
! Nemojte spajati na DC IN priključak ili na mrežni adapter kamkordera električnu
Prije spajanja ili odspajanja mrežnog adaptera isključite kamkorder.
opremu koja nije izričito preporučena za uporabu s ovim kamkorderom.
Tijekom uporabe može se čuti zujanje mrežnog adaptera, no to je uobičajeno.
Kako biste spriječili oštećenje i pregrijavanje, ne spajajte isporučeni kompaktni
mrežni adapter na naponske konvertere za prekooceanska putovanja ili posebne
izvore napajanja poput onih u zrakoplovima i brodovima, DC-AC invertere, itd.
Savjetujemo da bateriju punite pri temperaturi izmeñu 10 °C i 30 °C. Izvan
temperaturnog opsega od 0 °C i 40 °C indikator punjenja trepće brzo i punjenje
se prekida.
"
16
Ako je mrežni adapter neispravan ili akumulatorska baterija oštećena, indikator
punjenja trepće ubrzano (približno 2 treptaja u sekundi) i punjenje se prekida.
Indikator punjenja prikazuje približan status punjenja.
Svijetli trajno: Baterija je sasvim napunjena.
Trepće brzo (otprilike dvaput u sekundi): Baterija je napunjena preko 50%.
Trepće sporo (otprilike jednom u sekundi): Baterija je napunjena manje od 50%.
Savjetujemo da pripremite baterije za dva do tri puta dulje snimanje od
očekivanog.
Vrijeme punjenja ovisit će ovisno o okolnoj temperaturi i početnoj napunjenosti
baterije.
Baterija će u hladnom prostoru trajati kraće.
Korak 2: Priprema kamkordera
1. Uključite kamkorder.
2. Podesite tražilo.
Ostavite LCD zaslon zatvoren. Po potrebi
pomaknite ručicu za podešavanje dioptrije u
odgovarajući položaj.
3. Učvrstite ručni remen.
Podesite ručni remen tako da kažiprstom možete
dosegnuti ručicu zuma i palcem tipku start/stop.
Korak 3: Podešavanje LCD zaslona
Tipka MENU
Osoba koju snimate može vidjeti sliku u LCD zaslonu.
Zakretanje LCD zaslona
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva.
• Zaslon možete zakrenuti prema dolje za 90 stupnjeva.
• Zaslon možete zakrenuti za 180 stupnjeva prema objektivu (tako da osoba koju snimate može
gledati u LCD zaslon). Zakretanje zaslona za 180 stupnjeva je takoñer korisno kad želite i
sami biti na snimci pri snimanju pomoću self-timera.
Osvjetljenje LCD zaslona
Osvjetljenje zaslona možete podesiti na normalno [NORMAL] ili svijetlo [BRIGHT].
1.
2.
3.
4.
5.
Pritisnite
.
Odaberite (IH) [DISPLAY SETUP] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) [BACKLIGHT] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) željenu opciju i pritisnite (J).
Ponovno pritisnite
za zatvaranje izbornika.
" Baterija će uz korištenje podešenja [BRIGHT] trajati kraće.
Ovo podešenje ne utječe na svjetlinu snimke ili sliku u tražilu.
17
Korak 4: Promjena jezika izbornika
MENU
(# 31)
Opcije
[DEUTSCH]
[
[ENGLISH]
[
[ESPAÑOL]
[
[FRANÇAIS]
[
[ITALIANO]
[
[POLSKI]
[
1.
2.
3.
4.
5.
]
]
]
]
]
]
Pritisnite
.
Odaberite (IH) [DISPLAY SETUP] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) [LANGUAGE i] i pritisnite (J).
Odaberite (IH, 6 7) željeni jezik i pritisnite (J) za potvrdu.
za zatvaranje izbornika.
Pritisnite
" promjenu podešenja.
Ako ste slučajno promijenili jezik, slijedite oznaku i pored opcije izbornika za
Korak 5: Podešavanje vremenske zone/ljetnog računanja
vremena
MENU
(# 31)
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) izbornik [DATE/TIME SETUP] i
pritisnite (J).
3. Odaberite (IH) opciju [T.ZONE/DST] i pritisnite (J).
Pojavi se izbornik za podešavanje vremenske zone. Tvornički je podešeno pariško
vrijeme (Paris).
4. Odaberite (IH) vremensku zonu i pritisnite (J).
Za podešavanje prijelaza na ljetno računanje vremena odaberite vremensku zonu s
oznakom z.
18
Vremenske zone
Nakon odabira vremenske zone te podešavanja datuma i vremena nije potrebno
podešavati datum i vrijeme ako otputujete u drugu vremensku zonu. Odaberite vremensku
zonu vašeg odredišta i sat kamkordera će automatski promijeniti prikaz datuma i vremena.
Vremenske zone i razlika od GMT/UTC zone
London
GMT/UTC Wellington (WELLINGTN)
+12
Paris
+1
Samoa
-11
Cairo
+2
Honolulu
-10
Moscow
+3
Anchorage
-9
Dubai
+4
Los Angeles (L.A.)
-8
Karachi
+5
Denver
-7
Dacca
+6
Chicago
-6
Bangkok
+7
New York
-5
Singapore
+8
Caracas
-4
Tokyo
+9
Rio de Janeiro (RIO)
-3
Sydney
+10
Fernando de Noronha (FERNANDO)
-2
Solomon
+11
Azores
-1
Korak 6: Podešavanje datuma i vremena
MENU
(# 31)
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) [DATE/TIME SETUP] i pritisnite (J).
3. Odaberite (IH) [DATE/TIME] i pritisnite (J).
Indikator dana je prikazan narančasto.
4. Odaberite (IH) dan i prijeñite (7) na podešavanje mjeseca.
• Sljedeći dio datuma/vremena prikazan je narančasto.
• Na isti način podesite mjesec, godinu, sate i minute.
• Ako ne trebate promijeniti sva podešenja, za pomak na odreñeno podešenje koje
želite promijeniti možete koristiti kontroler (6 7).
5. Pritisnite
!
za zatvaranje izbornika i za pokretanje sata.
Ukoliko kamkorder ne koristite otprilike 3 mjeseca, ugrañena punjiva litijeva
baterija se može isprazniti, što znači da će se izbrisati postavke datuma/
vremena. U tom slučaju napunite litijevu bateriju (# 71) i ponovno podesite
vremensku zonu, datum i vrijeme.
Možete takoñer promijeniti format datuma (# 35).
19
Korak 7: Stavljanje i vañenje diska
Koristite samo mini DVD (8 cm) diskove označene DVD-R X ili DVD-RW Y logom.
Za uklanjanje otisaka prstiju, nakupljene prljavštine ili mrlja s površine diska koristite
meku krpicu za čišćenje leća.
Stavljanje i vañenje diska
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
1. Pomaknite preklopku POWER na ON
kako biste podesili kamkorder na
.
2. Pomaknite
dokraja u smjeru
strelice i lagano potpuno otvorite
pokrov diska dok se ne zaustavi.
Pomaknite ručni remen na donju stranu
kamkordera kako ne bi smetao pokrovu diska.
3. Stavite disk i pritisnite ga čvrsto u
sredini dok ne klikne na mjesto.
• Kad stavljate dvostrani disk, stranu na koju
želite snimati okrenite prema dolje (kod
jednostranih diskova, stranu s naljepnicom
okrenite prema van).
• Ne dirajte površinu za snimanje na disku ili
leću u uložnici diska.
4. Zatvorite pokrov diska.
Nemojte silom zatvarati pokrov dok disk nije
pravilno uložen i dobro učvršćen na mjesto.
Kad koristite DVD-R diskove:
Snimanje videozapisa možete započeti čim se
pojavi oznaka pauze snimanja 5;.
Kad koristite DVD-RW:
Prije početka snimanja trebate formatirati disk. Kad prvi put uložite DVD-RW, pojavit će se
izbornik Disc Initialize. Izbornik se neće pojaviti kad uložite već formatiran disk. U tom
slučaju možete započeti snimanje čim se pojavi oznaka pauze snimanja 5;.
A Odaberite (IH) željeni format diska i pritisnite (J) za potvrdu odabira. Za usporedbu
značajki formata [VIDEO] i [VR] možete pogledati Informacije o DVD diskovima (# 4).
B Ureñaj će zatražiti potvrdu odabira. Odaberite (IH) [YES] i pritisnite (J) za
nastavak, ili odaberite [NO] i pritisnite (J) za povratak i odabir drugog formata diska.
20
C Na zaslonu će se pojaviti potvrdni izbornik. Odaberite (IH) [YES] i pritisnite (J) za
početak formatiranja diska.
• Formatiranje diska traje otprilike jednu minutu. Ne pomičite kamkorder tijekom tog
postupka.
• Snimanje videozapisa možete započeti čim se pojavi oznaka pauze snimanja 5;.
"
Izbornik Disc Initialize se možda neće pojaviti automatski ako ste rukovali
tipkama kamkordera tijekom postupka prepoznavanja diska. U tom slučaju
formatirajte disk uporabom opcije izbornika (# 55).
Postupak prepoznavanja diska može trajati kratko vrijeme. Tijekom očitavanja
diska pomicat će se oznaka T. Prije početka snimanja pričekajte da kamkorder
završi prepoznavanje diska.
Vañenje diska
1. Pomaknite
dokraja u smjeru strelice i lagano skroz otvorite
pokrov diska dok se ne zaustavi.
• Ne izlažite kamkorder snažnim vibracijama dok svijetli ili trepće indikator pristupa disku.
• Pomaknite ručni remen na donju stranu kamkordera kako ne bi smetao pokrovu diska.
• Može proći kraće vrijeme od pomaka
do otvaranja pokrova.
2. Uhvatite disk za rubove i lagano ga izvucite.
Ne dirajte površinu za snimanje na disku ili leću u uložnici diska.
3. Zatvorite pokrov diska.
! ili trepće indikator pristupa disku, ne izlažite kamkorder snažnim udarcima,
Kad pritisnete
nakon snimanja, na disk se snimi važan podatak. Dok svijetli
primjerice naglim stavljanjem na stol.
21
Snimanje
Snimanje videozapisa
Prije početka snimanja
Načinite probnu snimku radi provjere ispravnosti rada kamkordera. Budući da na DVD-R-u
nije moguće brisati snimke, za probne snimke preporučamo uporabu DVD-RW-a.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
1. Otvorite LCD zaslon i pokrov
objektiva (preklopku pokrova
pomaknite u položaj O).
za
2. Pritisnite tipku
početak snimanja.
• Za pauzu snimanja ponovno pritisnite
tipku
.
• Tijekom snimanja i neposredno nakon
pauze, indikator pristupa disku može
ostati prikazan dok se scena zapisuje
na disk.
Po završetku snimanja:
1.
2.
3.
4.
Izvadite disk.
Isključite kamkorder.
Odspojite izvor napajanja i izvadite bateriju.
Zatvorite LCD zaslon i pokrov objektiva (pomaknite preklopku
pokrova u položaj P).
! jer njima možete oštetiti podatke.
Kad je indikator pristupa disku uključen ili trepće, nemojte izvoditi sljedeće postupke
-
"
22
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili snažnim udarcima.
Ne otvarajte pokrov diska i ne vadite disk.
Ne odspajajte izvor napajanja i nemojte isključivati kamkorder.
Nemojte mijenjati način rada.
O vremenu snimanja: Promjenom kvalitete snimanja možete promijeniti vrijeme
snimanja raspoloživo na disku (# 36).
Kod snimanja na svijetlom mjestu možda će biti otežano korištenje LCD zaslona.
U tom slučaju umjesto njega koristite tražilo.
Kod snimanja u blizini glasnih zvukova (primjerice, vatrometa ili koncerata), zvuk
može postati izobličen ili možda neće biti snimljen s ispravnom razinom. Ovo
nije neispravnost.
O funkciji Power Save: Ne rukujete li uključenim kamkorderom 5 minuta dok
koristi baterijsko napajanje, automatski će se isključiti kako bi trošio manje
energije (# 34). Za ponovno uključenje pomaknite preklopku POWER prema
MODE i otpustite je, ili je pomaknite na 0 i zatim natrag na ON.
O LCD zaslonu i tražilu: LCD zaslon i tražilo su proizvedeni vrlo preciznom
tehnologijom s više od 99,99% ispravnih piksela. Manje od 0,01% piksela
povremeno se mogu pojaviti kao crne ili zelene točke. To nema utjecaja na
snimljene slike i ne predstavlja kvar.
Kad koristite stativ: Ne ostavljajte tražilo izloženo izravnom
utjecaju sunčevih zraka jer se može rastopiti (svjetlo se fokusira
pomoću leće na tražilu.) Nemojte koristiti stative s vijkom za
učvršćenje kamkordera duljim od 5,5 mm jer može oštetiti
kamkorder.
Pregled zadnje snimljene scene
Pritisnite i otpustite tipku
(pregled snimke).
• Kamkorder reproducira posljednjih nekoliko sekundi zapisa i vraća se u pauzu
snimanja.
• Prilikom pregledavanja scene odaberite (6 7) oznaku U i pritisnite (J) za povratak na
funkciju snimanja.
• Pri pregledavanju scene neposredno nakon snimanja, možete takoñer izbrisati scenu
odabirom (6 7) oznake L (# 53).
Odabir formata slike za snimke (16:9 widescreen ili 4:3)
Ova funkcija omogućuje odabir omjera visine i širine snimaka u skladu s ekranom vašeg
TV prijemnika.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Widescreen način nije raspoloživ pri snimanju u [LP] kvaliteti ako je disk u VIDEO formatu.
Pritisnite tipku
Višekratnim pritiskom tipke
4:3 formati slike.
"
.
izmjenjuju se widescreen (16:9) i
Pri snimanju u widescreen načinu s opcijom [IMG STAB] podešenom na [OFF]
postići ćete širi kut snimanja isključite li stabilizaciju slike (# 31).
Reprodukcija widescreen snimke: TV prijemnici koji podržavaju Video ID-1
sustav automatski će se prebaciti na widescreen (16:9) način. U protivnom
promijenite format slike na TV prijemniku ručno. Za reprodukciju na TV
prijemniku s normalnim (4:3) formatom zaslona, podesite [TV TYPE] na
odgovarajući način.
23
Snimanje fotografija
Za uporabu funkcija fotografija trebate najprije podesiti [STILL IMAGES] na [ON] (# 9).
* Samo
: Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
1. Otvorite LCD zaslon i pokrov
objektiva (preklopku pokrova
pomaknite u položaj O).
2. Pritisnite
dopola.
Kad kamkorder automatski izoštri sliku,
oznaka 2 mijenja boju u zelenu i pojavit
će se jedan ili više AF okvira.
3. Pritisnite
dokraja.
Dok se slika snima, trepće indikator
pristupa disku.
! svijetli ili trepće indikator pristupa disku, nemojte izvoditi sljedeće postupke jer njima
Kad se na zaslonu pojavi oznaka pristupa disku ("7 T") i kad na kamkorderu
možete oštetiti podatke.
- Ne izlažite kamkorder vibracijama ili snažnim udarcima.
- Ne otvarajte pokrov diska i nemojte vaditi disk.
- Ne odspajajte izvor napajanja i nemojte isključivati kamkorder.
- Nemojte mijenjati način rada.
" napola pritisnutom tipku
Ako objekt nije pogodan za automatsko izoštravanje, oznaka 2 postaje žuta. Držite
i ručno izoštrite sliku kontrolerom (6 7).
24
Zumiranje
* Samo
(
: Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
: uz optički zum 25x možete takoñer upotrebljavati digitalni zum 1000x
) / 770x (
) (# 31).
"Udaljavanje" (zoom out)
"Približavanje" (zoom in)
Optički zum 25x
Pomaknite ručicu zuma prema W za prividno
udaljavanje objekta (širokokutno snimanje). Za prividno
približavanje objekta (telefoto snimanje), pomaknite je
prema položaju T.
Kad zumom upravljate s kamkordera, možete takoñer promijeniti brzinu
zumiranja (# 31). Možete odabrati jednu od tri fiksne brzine zumiranja
ili promjenjivu brzinu koja ovisi o načinu rukovanja ručicom zuma:
Pritisnite lagano za spori zum, ili pritisnite snažnije za brze zumiranje.
"
Budite udaljeni najmanje 1 m od objekta. S krajnjim širokokutnim zumom možete
izoštriti objekt na udaljenosti od samo 1 cm.
Kad je odabrana opcija [VARIABLE], brzina zuma će biti veća u pauzi snimanja.
25
Reprodukcija
Reprodukcija videozapisa
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Pojavi se kazalo scena s izbornim okvirom na prvoj sceni.
1. Pomaknite (IH, 6 7) izborni okvir
na scenu koju želite reproducirati.
Pritisnite
ili
za pomak na sljedeću ili
prethodnu stranicu kazala.
2. Pritisnite
reprodukcije.
za pokretanje
• Reprodukcija videozapisa snimljenog na
disk počet će od odabrane scene.
• Kad reprodukcija doñe do zadnjeg
snimljenog videozapisa, zaustavit će se i
kamkorder će se vratiti u kazalo scena.
Tijekom reprodukcije:
3. Ponovno pritisnite
za pauzu reprodukcije.
4. Pritisnite
za zaustavljanje reprodukcije i povratak na kazalo scena.
" Prikaz na zaslonu: Tijekom reprodukcije, vremenska oznaka u gornjem desnom
Želite li koristiti tražilo, zatvorite LCD zaslon.
uglu zaslona prikazuje sate, minute i sekunde snimke. Možete takoñer umjesto
navedenog odabrati prikaz datuma i vremena snimanja scene te dodatnih
podataka o snimanju (# 30).
Dok god ne isključite kamkorder, možete nastaviti reprodukciju od mjesta na
kojem ste je zadnji put zaustavili.
Posebni načini reprodukcije
Ubrzana reprodukciju prema naprijed
(T) ili natrag (S)
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
ili
. Višekratnim pritiskom tipke povećat će se
brzina reprodukcije.
Prema naprijed: 1,5x ; 5x ; 15x ; 25x
normalne brzine.
Prema naprijed: 2,5x ; 5x ; 15x ; 25x
normalne brzine.
; Pauza reprodukcije
Tijekom normalne reprodukcije pritisnite
26
.
Usporena reprodukcija prema naprijed (P) ili natrag (O)
U pauzi reprodukcije pritisnite
ili
. Pritisnite tipku više puta za povećanje brzine
reprodukcije.
Usporena reprodukcija: 1/16 ; 1/8 ; 1/4 ; 1/2 normalne brzine.
Preskakanje scena
Tijekom normalne reprodukcije pomaknite kontroler (7) za prelazak na početak sljedeće
scene. Pomaknite kontroler (6) za povratak na početak tekuće scene. Ponovite za
prelazak na početak prethodne scene.
"
Osim pri ubrzanoj reprodukciji brzinom od 1,5x, tijekom posebnih načina
reprodukcije ne čuje se zvuk.
Tijekom posebnih načina reprodukcije mogu se pojaviti smetnje slike.
Usporena reprodukcija nije raspoloživa na diskovima snimljenim u VIDEO formatu.
Ovisno o snimci, može se povremeno zamijetiti kratko zaustavljanje slike ili
zvuka na mjestu izmjene scene.
Tijekom reprodukcije fotofilma, iako se prikaz može odvijati unaprijed/
unatrag, brzina reprodukcije se neće mijenjati.
Podešavanje glasnoće
Kamkorder reproducira zvuk putem ugrañenog zvučnika. Ugrañeni zvučnik ne radi kad je
LCD zaslon zatvoren.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Tipka MENU
Zvučnik
Kontroler
MENU
(# 31)
1.
2.
3.
4.
Pritisnite
.
Odaberite (IH) [SYSTEM SETUP] i pritisnite (J).
Odaberite (IH) [VOLUME] i pritisnite (J).
Podesite (6 7) glasnoću po želji i pritisnite (J).
Za potpuno isključenje zvuka nastavite pritiskati (6) dok se indikator glasnoće ne
promijeni u V.
5. Pritisnite
za pohranu podešenja i zatvaranje izbornika.
27
Gledanje fotografija
Za uporabu funkcija fotografija trebate najprije podesiti [STILL IMAGES] na [ON] (# 9).
: Možete gledati fotografije snimljene na disk drugim kamkorderom. Meñutim, nije
sigurno da će se reprodukcija svih fotografija odvijati pravilno.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Za pomak kroz snimke koristite
kontroler (6
6 7).
Kontroler
! Kad se na zaslonu pojavi ili trepće indikator pristupa disku, nemojte izvoditi
Neke fotografije možda neće biti prikazane pravilno:
sljedeće postupke jer njima možete oštetiti podatke.
- Ne izlažite kamkorder snažnim vibracijama i ne tresite ga.
- Ne otvarajte pokrov diska i nemojte vaditi disk.
- Ne odspajajte izvor napajanja i nemojte isključivati kamkorder.
- Nemojte mijenjati način rada.
Prezentacija
D
(# 35)
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) [Y SLIDE SHOW] i pritisnite (J).
3. Odaberite (6 7) [START] i pritisnite (J).
• Slike se reproduciraju jedna za drugom.
• Pritisnite
za prekid prezentacije.
Kazalo fotografija
1. Pomaknite ručicu zuma prema W.
Pojavi se kazalo s prvih šest fotografija.
2. Odaberite (IH, 6 7) željenu fotografiju.
• Pomaknite oznaku "$" na sliku koju želite vidjeti.
• Stranice kazala možete izmjenjivati pritiskom tipke
ili
3. Pomaknite ručicu zuma prema položaju T.
Kazalo snimaka se zatvori i prikazana je odabrana slika.
28
.
Funkcija Image Jump
Moguće je takoñer brzo pronaći željene snimke bez pojedinačnog prikaza.
Pomaknite kontroler (6 7) i zadržite ga pritisnutim.
Brojevi snimaka će se brzo izmjenjivati redom. Kad otpustite kontroler, pojavit će se
snimka pohranjena pod odabranim brojem.
Uvećavanje slike
Tijekom prikaza fotografije, sliku je moguće uvećati do 5 puta.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Ručica zuma
Kontroler
1. Pomaknite ručicu zuma prema položaju T.
• Slika je uvećana 2 puta i pojavi se okvir koji označuje uvećani dio slike.
• Za daljnje uvećanje slike pomaknite ručicu zuma prema položaju T. Za smanjenje
slike uvećane ispod 2 puta, pomaknite ručicu zuma prema položaju W.
• Za slike koje ne možete uvećati pojavit će se oznaka "I".
2. Kontrolerom odaberite dio slike koji želite uvećati.
• Kontrolerom (IH, 6 7) pomaknite okvir na dio slike koji želite vidjeti uvećan.
• Za poništenje uvećanja, pomaknite ručicu zuma prema W dok ne nestane okvir za
povećavanje.
29
Odabir prikaza podataka o snimanju
Kamkorder pohranjuje podatke poput datuma i vremena snimanja, brzine zatvarača i
podešenja ekspozicije (f-stop).
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
: samo [DATE], [TIME], [DATE&TIME].
Prikaz podataka o snimanju
Možete odabrati način prikaza podatka o snimanju na zaslonu.
MENU
(# 31)
Opcije
Prikazuje datum ili vrijeme snimanja videozapisa ili fotografije.
[a DATE]
[q TIME]
[p DATE&TIME]
Prikazuje i datum i vrijeme snimanja.
[c CAMERA DATA] Prikazuje ekspoziciju (f-stop) i brzinu zatvarača korištenu tijekom
snimanja.
[p c CAM.&D/T]
Prikazuje ekspoziciju, brzinu zatvarača te datum i vrijeme snimanja.
Odabir podataka o snimanju
1. Pritisnite
.
2. Odaberite (IH) izbornik [DISPLAY SETUP] i
pritisnite (J).
3. Odaberite (IH) opciju [DATA CODE] i pritisnite (J).
4. Odaberite (IH) željenu opciju i pritisnite (J).
za zatvaranje izbornika.
5. Pritisnite
Uključenje/isključenje prikaza podataka
Tijekom reprodukcije pritisnite više puta
(I) za uključenje/
isključenje prikaza podataka sljedećim redoslijedom:
Uključeni svi indikatori + data code podaci
Uključen samo prikaz data code podataka
Svi indikatori isključeni
30
Lista opcija – MENU/FUNC.
Opcije izbornika koje nisu raspoložive prikazane su crno na zaslonu. Za detalje o odabiru
opcija pogledajte Odabir opcije - MENU/FUNC. (# 8).
Opcije izbornika MENU
CAMERA SETUP
A.SL SHUTTER
[^ ON], [_ OFF]
Kamkorder automatski podešava malu brzinu zatvarača za snimanje uz dovoljno svjetla u
prostorima s nedostatnim osvjetljenjem.
Kamkorder koristi brzine zatvarača do 1/25 (1/12 kod snimanja fotografija).
Kad se pojavi trag u slici, podesite sporu brzinu zatvarača [A.SL SHUTTER] na [OFF].
Ako se pojavi oznaka "." (upozorenje na podrhtavanje kamkordera), stabilizirajte
kamkorder, primjerice pričvršćenjem na stativ.
D.ZOOM
[_ OFF], [L 100X], [M 1000X]
[_ OFF], [L 100X], [c 770X]
Odabir postavki digitalnog zuma.
Dok je uključena ova funkcija, kamkorder automatski prebacuje na digitalni zum kod
uvećanja preko raspona optičkog zuma.
Što više približavate sliku pomoću digitalnog zuma, rezolucija postaje sve manja.
Indikator digitalnog zuma će biti prikazan u svijetloplavoj boji od 25x do 100x i u
tamnoplavoj boji od 100x do 1000x (
) / 770 x (
).
Digitalni zum se ne može upotrebljavati u [' NIGHT] programima snimanja (SCN) ili
kod indeksnog prikaza.
ZOOM SPEED
[N VARIABLE], [O SPEED 3], [P SPEED 2], [Q SPEED 1]
Ako je odabrana opcija [N VARIABLE], brzina zumiranja ovisi o načinu rukovanja
ručicom zuma. Ručicu pritisnite blago za sporije zumiranje ili jače za brže zumiranje.
Najbrže zumiranje je moguće postići s [N VARIABLE], Meñu fiksnim brzinama zuma,
[O SPEED 3] je najbrža, a [Q SPEED 1] najsporija.
IMG STAB
[^ ON {], [_ OFF]
Stabilizator slike omogućuje snimanje mirnih zapisa čak i pri velikim uvećanjima.
Stabilizator slike pokušava kompenzirati uobičajeno podrhtavanje kamkordera.
Stabilizator slike možda neće biti učinkovit pri snimanju na tamnim mjestima uz uporabu
[' NIGHT] programa snimanja (SCN).
Stabilizator slike nije moguće isključiti kad odaberete c.
31
FOCUS PRI.
[^ ON], [_ OFF]
Kamkorder snima fotografiju tek kad izvedete izoštravanje.
Podesite na [_ OFF] kad želite snimiti fotografiju čim pritisnete tipku
.
Kad podesite [_ OFF], ne pojavljuje se okvir za izoštravanje.
Postavka se ne može isključiti ako preklopku programa snimanja podesite na c.
Postavka se automatski isključuje ([_ OFF]) u [W FIREWORKS] programu snimanja
(SCN)
WIND SCREEN
[^ ON K], [_ OFF]
Ova funkcija koristi se za smanjenje šuma vjetra pri snimanju na vjetrovitim mjestima.
Pomaknite preklopku programa snimanja u bilo koji položaj osim c.
Sa zvukom vjetra potiskuju se i neki zvukovi niskih frekvencija. Preporučamo da
ostavite wind screen isključen [_ OFF] za većinu uvjeta snimanja.
SELF TIMER
(# 44)
[^ ON x], [_ OFF]
STILL IMG OPER.
ERASE ALL IMAGES
(# 57)
[NO], [YES]
DISC OPERATIONS
DISC INFO
Prikazuje informacije o disku.
Meñu informacijama o disku je naslov diska, vrsta diska (DVD-R ili DVD-RW), format
diska (VIDEO ili VR) i ikone koje pokazuju je li disk finaliziran (v) ili zaštićen (|).
DISC INITIALIZE
(# 55)
[VIDEO], [VR]
FINALIZE
(# 59)
[NO], [YES]
UNFINALIZE
(# 61)
[NO], [YES]
MOVIES ALL DEL
(# 53)
[NO], [YES]
Ova opcija je raspoloživa samo u kazalu izvornih snimaka.
32
PLAYLST ALL DEL
(# 53)
[NO], [YES]
Ova opcija je raspoloživa samo u kazalu snimaka playliste.
DISC PROTECT
(# 55)
[NO], [YES]
PHOTOMOVIE
(# 58)
[NO], [YES]
DISC TITLE
(# 56)
DISPLAY SETUP
BRIGHTNESS
Podešava svjetlinu LCD zaslona.
Kontrolerom (6 7) podesite svjetlinu po želji.
Promjena svjetline LCD zaslona ne utječe na svjetlinu tražila ili snimki.
BACKLIGHT
(# 17)
[R NORMAL], [S BRIGHT]
LCD MIRROR
[^ ON], [_ OFF]
Kad zakrenete LCD zaslon 180 stupnjeva tako da je okrenut prema objektu, slika će
izgledati kao u zrcalu kako bi je osoba koja se snima mogla pratiti. Takoñer će se
zakrenuti svi indikatori i izbornici.
DATA CODE
(# 30)
[a DATE], [q TIME], [p DATE&TIME], [c CAMERA DATA], [p c CAM. &D/T]
(# 30)
[a DATE], [q TIME], [p DATE&TIME]
LEVEL MARKER
[^ ON], [_ OFF]
U središtu zaslona pojavit će se vodoravna linija. Indikator vodoravnog položaja olakšava
kadriranje slike.
LANGUAGE i
(# 18)
[DEUTSCH], [ENGLISH], [ESPAÑOL], [FRANÇAIS], [ITALIANO], [POLSKI],
[
], [
], [
], [
], [
], [
]
33
DEMO MODE
[^ ON], [_ OFF]
Demonstracijski prikaz sadrži glavne karakteristike kamkordera. Prikazuje se automatski
kad duže od 5 minuta ostavite uključen kamkorder (na mrežnom napajanju) bez prethodnog
umetanja medija za snimanje.
Za isključenje započetog demo prikaza pritisnite bilo koju tipku, isključite kamkorder ili
stavite medij za snimanje.
SYSTEM SETUP
STILL IMAGES
(# 9)
[X ON], [_ OFF]
VOLUME
(# 27)
BEEP
[n HIGH VOLUME], [o LOW VOLUME], [_ OFF]
Zvučnim signalom se oglašavaju radnje poput uključenja kamkordera, odbrojavanja selftimera ili upozorenja, primjerice o kondenzaciji.
FIRMWARE
Možete provjeriti tekuću verziju firmwarea kamkordera.
POWER SAVE
[^ ON], [_ OFF]
Kamkorder se isključi (kod baterijskog napajanja) kada ga ne koristite 5 minuta kako bi
trošio manje energije. Otprilike 30 sekundi prije isključenja na zaslonu se pojavi poruka
" AUTO POWER OFF" (automatsko isključenje).
FILE NOS.
[m RESET], [l CONTINUOUS]
Odaberite način numeriranja datoteka kad umetnete novi disk.
Snimkama se automatski pridjeljuju brojevi datoteka od 0101 do 9900 i pohranjuju se u
direktorije od kojih svaki sadrži po 100 slika. Svakom direktoriju se pridjeljuje broj od 101
do 998.
[RESET]: Broj zapisa počinje od 101-0101 svaki put kad uložite disk. Ako na disku već
postoje slikovne datoteke, novoj datoteci se pridjeljuje sljedeći raspoloživi broj.
[CONTINUOUS]: Pridjeljivanje broja datoteke će početi od broja koji slijedi iza zadnje slike
snimljene kamkorderom. Ako disk već sadrži snimku s višim brojem, pridjeljuje se sljedeći
broj po redu na mediju. [CONTINUOUS] način pridjeljivanja brojeva je koristan za
organiziranje snimaka na računalu. Preporučamo korištenje tog podešenja.
34
TV TYPE
[} NORMAL TV], [~ WIDE TV]
Kako bi slika bila prikazana u cijelosti te s pravilnim omjerom širine i visine, odaberite
podešenje u skladu s formatom ekrana TV prijemnika na koji ćete spojiti kamkorder.
[NORMAL TV]: Za TV prijemnike sa 4:3 ekranom.
[WIDE TV]: Za TV prijemnike sa 16:9 ekranom.
DATE/TIME SETUP
T.ZONE/DST
(# 18)
DATE/TIME
(# 19)
DATE FORMAT
[Y.M.D (2006.1.1 AM 12:00)], [M.D,Y (JAN. 1, 2006 12:00 AM)], [D.M.Y (1.JAN.2006
12:00 AM)]
Opcije izbornika FUNC.
Recording programs
(# 37)
Funkcijska preklopka: P
[P PROGRAM AE], [Tv SHUTTER-PRIO. AE], [Av APERTURE-PRIO. AE]
Funkcijska preklopka: SCN
[1 PORTRAIT], [W SPORTS], [' NIGHT], [. SNOW], [1 BEACH], [? SUNSET],
[@ SPOTLIGHT], [W FIREWORKS]
Light metering mode
(# 41)
Funkcijska preklopka: P
[: EVALUATIVE], [9 CENT.WEIGHT.AVERAGE], [8 SPOT]
White balance
(# 45)
Funkcijska preklopka: P
[G AUTO], [p DAYLIGHT], [r SHADE], [s CLOUDY], [4 TUNGSTEN],
[t FLUORESCENT], [A FLUORESCENT H], [W SET]
Image effect
(# 47)
Funkcijska preklopka: P
[P IMAGE EFFECT OFF], [Q VIVID], [T NEUTRAL], [R LOW SHARPENING],
[S SOFT SKIN DETAIL], [U CUSTOM]
Digital effects
Funkcijska preklopka: P, SCN
(# 48)
[[ D.EFFECT OFF], [N FADER], [F EFFECT], [X MULTI-S]*
* Nije raspoloživo pri uporabi [' NIGHT] programa snimanja.
35
(# 48)
[[ D.EFFECT OFF], [W BLK&WHT]
Recording mode
[z HIGH QUALITY], [| STANDARD PLAY], [{ LONG PLAY]
Približna vremena snimanja na isporučeni prazan DVD-R disk su sljedeća: XP (visoka
kvaliteta): 20 minuta, SP (standard play): 30 minuta, LP (long play): 60 minuta.
Snimanje u LP načinu omogućuje duže vrijeme snimanja; meñutim, ovisno o
stanju diska (dugotrajna uporaba, greške, itd.), slika i zvuk snimljeni u LP načinu
možda će biti izobličeni. Za važne snimke preporučamo uporabu XP ili SP načina.
Ovisno o snimci, slika ili zvuk će se možda povremeno kratko prekidati na mjestima
izmjene scena.
Kamkorder koristi promjenjivu brzinu bita (VBR) kod kodiranja video podataka pa će se
stvarno vrijeme snimanja mijenjati ovisno o sadržaju scena.
Still image size/quality
(# 51)
Veličina: [L 1024x768], [S 640x480]
Kvaliteta: [1 SUPER FINE], [p FINE], [Q NORMAL]
Add to playlist
(# 52)
[ALL SCENES], [ONE SCENE], [CANCEL]
Ova opcija je raspoloživa samo za kazalo izvornih snimaka.
Move a scene
(# 52)
Ova opcija je raspoloživa samo za kazalo snimaka playliste.
Divide a scene
(# 54)
Delete a scene
(# 53)
Convert to scene
(# 58)
Image erase
(# 57)
: Ova opcija se pojavljuje samo ako pritisnete tipku
provjere slike ili odmah nakon snimanja.
Slideshow
[CANCEL], [START]
36
(# 28)
kod
Uporaba programa snimanja
* Samo
: Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
c Auto
Kamkorder automatski izoštrava te podešava
ekspoziciju i ostale parametre, omogućujući
vam da ga samo usmjerite i snimate.
P
P Program AE (# 38)
Tv Shutter-Priority AE (# 39)
Av Aperture-Priority AE (# 40)
SCN
1 Portrait
. Snow
@ Spotlight
Kamkorder podešava veći
otvor blende kako bi izoštrio
objekt, a ostale detalje na
slici ostavlja mutnima.
Koristite ovaj način za
snimanje u uvjetima jake
svjetlosti jer sprečava
podekspoziciju objekta.
Koristite ovaj način za
snimanje prizora pod
reflektorom.
W Sports
1 Beach
W Fireworks
Koristite ovaj način za snimanje sportskih dogañaja
(primjerice tenisa ili golfa).
Koristite ovaj način za
snimanje na sunčanim
plažama jer sprečava
podekspoziciju objekta.
Koristite ovaj način za
snimanje vatrometa.
' Night
? Sunset
Koristite ovaj način za
snimanje tamnim
mjestima.
Koristite ovaj način za
snimanje zalazaka sunca
živih boja.
37
Odabir programa snimanja
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Odaberite željenu kategoriju snimanja pomakom funkcijske preklopke.
c Automatsko snimanje
P
Odaberite [P PROGRAM AE], [Tv SHUTTER-PRIO. AE] ili [Av APERTURE-PRIO. AE]
SCN Odaberite [1 PORTRAIT], [W SPORTS], [' NIGHT], [. SNOW], [1 BEACH],
[? SUNSET], [@ SPOTLIGHT], [W FIREWORKS]
Za odabir odreñenog programa snimanja nakon odabira načina P ili SCN:
k Ikona programa snimanja
j
K Željena opcija
"
Ne mijenjajte način rada tijekom snimanja jer se naglo može promijeniti svjetlina
slike.
[1 PORTRAIT]
- Što više približavate objekt telefoto zumom (T), to je mutnija pozadina.
- Slika možda neće biti jasna pri reprodukciji.
[W SPORTS]
- Slika možda neće biti jasna pri reprodukciji.
[. SNOW], [1 BEACH]
- Objekt može biti preeksponiran za oblačnog vremena ili u sjeni. Provjerite sliku
na zaslonu.
- Slika možda neće biti jasna pri reprodukciji.
[W FIREWORKS]
- Kako biste izbjegli podrhtavanje kamkordera, preporučujemo uporabu statíva.
: Stativ osobito koristite u načinu
jer se smanjuje brzina
zatvarača.
P Uporaba načina Program AE
Kamkorder automatski podešava otvor blende i brzinu zatvarača prema svjetlini objekta
kako bi se postigla optimalna ekspozicija. U načinu [P PROGRAM AE] možete snimati kao
i u načinu c, no možete i ručno mijenjati postavke.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P
Odaberite program snimanja [P
P PROGRAM AE]
prema opisu iz Odabir programa snimanja (# 38).
38
" Ručno podesite ekspoziciju (# 41).
Kad ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju, pokušajte sljedeće:
Promijenite način mjerenja ekspozicije (# 41).
Tv Uporaba načina Shutter-Priority AE
Možete odabrati brzinu zatvarača i kamkorder će automatski podesiti odgovarajući otvor
blende. Odaberite veliku brzinu zatvarača za snimanje objekata koji se brzo kreću i malu
brzinu zatvarača za dodavanje efekta traga objekta kako bi se pojačao dojam kretanja.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P
Smjernice za odabir brzine zatvarača
1/6, 1/12, 1/25
1/2, 1/3, 1/6,
1/12, 1/25
Za snimanje objekata u tamnim uvjetima.
1/50
1/50
Za snimanje općenito.
1/120
1/120
Za snimanje sportskih dogañaja u zatvorenom prostoru.
1/250, 1/500,
1/1000
1/250, 1/500
Za snimanje iz automobila ili vlakova ili za snimanje
objekata u pokretu, npr. vrtuljaka.
1/2000
–
Za snimanje sportskih dogañaja na otvorenom, npr.
golfa ili tenisa za sunčanog vremena.
1. Odaberite program snimanja
[Tv SHUTTER-PRIO. AE] prema opisu iz Odabir
programa snimanja (# 38).
2. Pritisnite (J).
3. Odaberite (IH) brzinu zatvarača i pritisnite (J) za pohranu
podešenja.
"
Broj koji označava brzinu zatvarača trepće kad odabrana brzina ne odgovara
uvjetima snimanja. U tom slučaju ponovno podesite brzinu zatvarača.
Kad koristite malu brzinu zatvarača u tamnim uvjetima, objekt će biti osvijetljen, no
kvaliteta slike bit će slabija i automatsko izoštravanje možda neće dobro raditi.
Kamkorder ne usmjeravajte prema suncu kad je brzina zatvarača podešena na
1/1000 ili više.
Slika može podrhtavati kod snimanja pri velikim brzinama zatvarača.
39
Av Uporaba načina Aperture-Priority AE
Možete odabrati otvor blende i kamkorder će automatski podesiti odgovarajuću brzinu
zatvarača. Koristite male vrijednosti (veći otvor) za zamagljenu pozadinu iza objekta ili
velike vrijednosti (manji otvor) za povećanje dubinske oštrine kod snimanja pejzaža.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P
Smjernice za odabir otvora blende
[1.8], [2.0], [2.4], [2.8], [3.4], [4.0], [4.8], [5.6], [6.7], [8.0], [9.5], [11], [14], [16]
veliki < veličina otvora ; mali
1. Odaberite program snimanja
[Av APERTURE-PRIO. AE] prema opisu iz Odabir
programa snimanja (# 38).
2. Pritisnite (J).
3. Odaberite (IH) otvor blende i pritisnite (J) za pohranu podešenja.
" Broj vrijednosti otvora blende trepće kad odabrana vrijednost nije prikladna za
Raspoložive vrijednosti otvora blende ovise o položaju zuma.
uvjete snimanja. U tom slučaju ponovno podesite otvor.
40
Runo podešavanje ekspozicije
Podesite ekspoziciju kad je objekt podeksponiran (primjerice, kad objekti osvijetljeni straga
izgledaju presvijetli na slici) ili preeksponiran (primjerice, kad snimate objekte pod vrlo
snažnim svjetlom te ispadnu previše svijetli ili blještavi na slici).
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P, SCN (osim za [W FIREWORKS] program snimanja).
1. Pritisnite
(I).
• Na zaslonu se pojavi indikator podešavanja ekspozicije ~ i
neutralna vrijednost "±0".
• Kad zumirate dok je blokirana ekspozicija, može se promijeniti
svjetlina slike.
2. Podesite (6 7) svjetlinu slike po potrebi.
• Opseg podešavanja će ovisiti o svjetlini u trenutku blokiranja ekspozicije.
• Ponovnim pritiskom
(I) poništit će se blokada ekspozicije i kamkorder će se
vratiti na prethodno podešenje.
Promjena načina mjerenja svjetla
Možete odabrati način na koji kamkorder mjeri svjetlinu objekta.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P.
D
(# 35)
Opcije
[+ EVALUATIVE]
Ovo je univerzalni način mjerenja pogodan čak i kod
objekata na osvijetljenoj pozadini. Kamkorder dijeli
sliku u nekoliko zona u kojima će mjeriti osvjetljenje i
procjenjuje složene svjetlosne uvjete kako bi postigao
optimalnu ekspoziciju.
[9 CENT.WEIGHT.AVERAGE] Uzima se prosječna vrijednost cijele scene tako da je
objekt u sredini najosvjetljeniji.
[8 SPOT]
Mjerenje dijela unutar AE okvira. Koristite za
podešavanje ekspozicije u skladu s objektom u
središtu zaslona.
k Ikona načina mjerenja svjetla
j
K Željena opcija
41
Runo izoštravanje
Automatsko izoštravanje možda neće dobro raditi pri snimanju sljedećih objekata. U
takvim slučajevima koristite ručno izoštravanje.
Refleksivne
površine
* Samo
Objekti s niskim
stupnjem kontrasta
ili bez okomitih linija
Objekti koji se
brzo kreću
Objekti iza nečistih
ili mokrih prozora
Snimanje noću
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P, SCN
1. Podesite zum.
2. Pritisnite
(H).
Pojavi se oznaka "MF".
3. Podesite (6 7) fokus po potrebi dok slika ne bude izoštrena.
Ponovnim pritiskom
"
(H) vratit ćete kamkorder na automatsko izoštravanje.
Podešenje se vraća na automatsko izoštravanje kad preklopku programa
snimanja podesite na c.
Nakon isključenja kamkordera ponovno podesite fokus.
Izoštravanje do položaja "beskonačno"
Koristite ovu funkciju ako želite izoštriti udaljene objekte, primjerice planine ili vatromet.
1. Podesite zum.
2. Pritisnite
(H) duže od 2 sekunde.
• Pojavi se oznaka "9".
• Ponovnim pritiskom
(H) vratit ćete kamkorder na automatsko izoštravanje.
" "9" se mijenja u "MF" i kamkorder se vraća na ručno izoštravanje.
Kod uporabe zuma ili kontrolera tijekom izoštravanja (6 7) "beskonačno", oznaka
42
Promjena naina automatskog
izoštravanja
Možete promijeniti način odabira okvira AF (za automatsko izoštravanje).
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Opcije
9 Point AiAF
(Auto selection)
Funkcijska preklopka:
P, c, SCN*
Ovisno o uvjetima snimanja, izmeñu 9 ponuñenih AF okvira
automatski se odabire jedan ili više njih i izoštrava se slika.
Kod odabira će se na zaslonu pojaviti četiri uglata indikatora
za kadriranje; ti indikatori ne pojavljuju se kod uobičajenog
načina snimanja.
Center point
Funkcijska preklopka:
P, SCN*
Odabire se središnji okvir za izoštravanje. To je prikladno kad
želite biti sigurni da je žarište upravo tamo gdje vam treba.
Kod odabira se u sredini zaslona pojavi jedan okvir izoštravanja;
okvir će biti bijel kod uobičajenog načina snimanja.
* Osim u [W FIREWORKS] programu snimanja.
Odaberite (6 7) načina izoštravanja.
43
Snimanje pomo,u self-timera
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
: Podesite kamkorder u pauzu snimanja.
k
j
j
K
Pojavi se oznaka "x".
:
Pritisnite
.
Kamkorder počinje snimati nakon isteka vremena od 10 sekundi. Na pokazivaču se
odbrojava preostalo vrijeme.
:
Pritisnite
zatim dokraja.
, najprije dopola radi automatskog izoštravanja,
Kamkorder počinje snimati nakon isteka vremena od 10 sekundi. Na pokazivaču se
odbrojava preostalo vrijeme.
" isključenje self-timera. Funkcija self-timer se isključi kad isključite kamkorder.
Nakon početka odbrojavanja takoñer možete pritisnuti
44
za
Podešavanje ravnotee bijele boje
Možete koristiti neko od postojećih podešenja za precizniju reprodukciju boja ili možete
ručno podesiti balans kako biste postigli najprikladniju vrijednost za odreñene uvjete snimanja.
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
* Samo
Funkcijska preklopka: P
D
(# 35)
Opcije
[G AUTO]
Automatsko uravnoteženje bijele boje. Koristite za snimanje
na otvorenom.
[z DAYLIGHT]
Za snimanje na otvorenom za sunčanog dana.
[r SHADE]
Za snimanje u tamnim uvjetima.
[s CLOUDY]
Za snimanje za oblačnog dana.
[4 TUNGSTEN]
Za snimanje pod volframovim i fluorescentnim osvjetljenjem
(3 valne duljine).
[t FLUORESCENT]
Za snimanje pod toplim i hladnim fluorescentnim osvjetljenjem
(3 valne duljine).
[A FLUORESCENT H]
Za snimanje pod danjim fluorescentnim osvjetljenjem
(3 valne duljine).
[W SET]
Korisničko podešavanje uravnoteženja bjeline kako bi učinili
bijele objekte bijelima pod obojenom rasvjetom.
k Ikona ravnoteže bijele boje
j
K Željena opcija*
* Za ručno podešavanje ravnoteže bijele boje kad odaberete [W SET]:
1. Usmjerite kamkorder prema bijeloj podlozi i zumirajte dok bijela
površina ne popuni cijeli zaslon te pritisnite (J).
Zadržite zumiranje na bijelom objektu dok ne prestane treptati oznaka W.
2. Pritisnite
"
za pohranu podešenja i zatvaranje izbornika.
Ovisno o vrsti fluorescentnog osvjetljenja, optimalnu ravnotežu bijele boje nećete
moći postići odabirom opcije [t FLUORESCENT] ili [A FLUORESCENT H]. Ako
boja izgleda neprirodno na zaslonu, podesite je pomoću [G AUTO] ili [W SET].
Nakon podešavanja ravnoteže bijele boje:
- Ovisno o izvoru svjetla, oznaka "W" može i dalje treptati, no rezultat će još
uvijek biti bolji nego kod automatskog podešenja ([G AUTO]).
- Podesite iznova kad se promijene uvjeti osvjetljenja.
- Isključite digitalni zum.
Kamkorder zadržava postavljenu ravnotežu bijele boje čak i kad ga isključite.
45
Ručno podešavanje ravnoteže bijele boje može dati bolje rezultate u sljedećim
slučajevima:
- U uvjetima promjenjivog osvjetljenja
- Kod snimanja izbliza
- Kod snimanja jednobojnih objekata (nebo, more ili šuma)
- Kod snimanja pri rasvjeti živine svjetiljke ili nekih vrsta fluorescentnih žarulja
46
Odabir efekta slike
Pri snimanju možete odabrati različite vrijednosti zasićenosti i kontrasta.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P
D
(# 35)
Opcije
[P IMAGE EFFECT OFF]
Snimanje bez efekata.
[Q VIVID]
Naglašava kontrast i zasićenost boje za živahan izgled.
[T NEUTRAL]
Umanjuje kontrast i zasićenost boje za neutralan efekt.
[R LOW SHARPENING]
Ublažava oštre rubove objekta kojeg snimate.
[S SOFT SKIN DETAIL]
Ublažava nepravilnosti kože za ljepši izgled. Za postizanje
najboljeg efekta, koristite ovo podešenje kod snimanja
osobe u krupnom kadru. Imajte na umu da na površinama
boje kože mogu nedostajati detalji.
[U CUSTOM]
Sami možete podesiti svjetlinu, kontrast i oštrinu slike.
[BRIGHTN.]:
(-) Tamnija slika,
(+) Svjetlija slika
[CONTRAST]: (-) Slabiji kontrast,
(+) Jače izraženo svjetlo i sjena
[SHARPNESS]: (-) Slabije izraženi obrisi,
(+) Oštriji obrisi
[COL.DEPTH]: (-) Manja dubina boja,
(+) Bogatiji tonovi boja
k Ikona efekta slike
j
K Željena opcija*
* Za ručno podešavanje efekta slike kad odaberete [U CUSTOM]:
1. Pritisnite (J) i odaberite (IH) opciju [BRIGHTN.], [CONTRAST],
[SHARPNESS] ili [COL.DEPTH].
2. Podesite (6 7) svaku opciju po želji i zatim pritisnite (J).
za pohranu podešenja i zatvaranje izbornika.
3. Pritisnite
47
Uporaba digitalnih efekata
[N FADER] Odtamnjenje/zatamnjenje
Početak ili kraj prizora s prijelazom u ili iz crne podloge. Efekt možete provjeriti na zaslonu.
[FADE-T]
(fade trigger)
[WIPE]
[CORNER]
(corner wipe)
[JUMP]
[FLIP]
[PUZZLE]
[ZIGZAG]
[BEAM]
[TIDE]
[F EFFECT] Efekti
Za primjenu različitih efekata na snimkama. Zvuk će se snimiti normalno.
[BLK&WHT]
(black and white)
[SEPIA]
[ART]
[MOSAIC]
[BALL]
[CUBE]
[WAVE]
[COLOR M.]
(color mask)
[MIRROR]
[X MULTI-S] Indeksni prikaz (# 49)
Ova funkcija služi prikazu pokretnih objekata u 4, 9 ili 16 fotografija i prikazuje ih jednu po
jednu. Zvuk se snima normalno.
4 slike
"
9 slika
16 slika
Isključite digitalni efekt [[ D.EFFECT OFF] kad ga ne koristite.
Odabir načina odtamnjenja/zatamnjenja
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P, SCN
: Samo [W BLK&WHT].
D
(# 35)
48
Podešavanje
k Ikona digitalnog efekta
j
/
j
Pritisnite (J).
j
Željeno odtamnjenje/zatamnjenje/efekt.
j
** K Pritisnite (J).*
* Efekt možete provjeriti na zaslonu prije pritiska tipke (J).
** Pojavljuje se ikona odabranog efekta.
Primjena
1. Pritisnite
zatamnjenja.
za uključenje odtamnjenja/
• Za zatamnjenje pritisnite
za početak snimanja.
• Za odtamnjenje pritisnite
za pauzu snimanja.
2. Pritisnite
zatamnjenja.
prije početka snimanja, zatim pritisnite
tijekom snimanja, zatim pritisnite
ponovno za isključenje odtamnjena/
" promijenite program snimanja.
Kamkorder zadrži zadnje odabrano podešenje čak ako isključite digitalne efekte ili
Uporaba indeksnog prikaza
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Funkcijska preklopka: P, SCN (osim za [' NIGHT] program snimanja).
D
(# 35)
Opcije
[S.SPEED]
Odaberite brzinu pohrane slika.
[MANUAL]: Svakim pritiskom tipke
dodat će se po
jedna slika u indeksni prikaz. Zadržite
pritisnutim duže od 1 sekunde za brisanje slika iz
indeksnog prikaza.
[FAST]:
Svaka 4. slika
[MOD.]:
Svaka 6. slika
[SLOW]:
Svaka 8. slika
[S.SPLIT]
Prikazuje broj slika u indeksnom prikazu: [4], [9], [16].
49
Podešavanje
k Ikona digitalnog efekta
j
j
Pritisnite (J).
j
(IH)
, (6 7) Željena brzina prijelaza
(IH)
, (6 7) Željeni broj slika
j
K Pritisnite (J).
Pojavi se "X".
Primjena
1. Pritisnite
2. Pritisnite
prikaza.
50
za pohranu slika.
za snimanje tekućeg indeksnog
Odabir veliine i kvalitete
fotografija
Fotografije se snimaju na disk uporabom JPEG (Joint Photographic Experts Group)
kompresije. U pravilu, odaberite veću veličinu slike za višu kvalitetu fotografija.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
D
(# 35)
Opcije i broj fotografija koje možete snimiti na disk:
Veličina slike
Broj snimaka
Kvaliteta slike
L 1024x768
S 640x480
[1 SUPER FINE]
VIDEO format
(DVD-R/-RW)
VR format
(DVD-RW)
3130
3135
[p FINE]
4530
4540
[Q NORMAL]
8610
8630
[1 SUPER FINE]
7825
7845
[p FINE]
9999
(11510)*
[Q NORMAL]
9999
(19185)*
* Ova vrijednost predstavlja broj slika koje je moguće snimiti na disk; meñutim, maksimalan broj
preostalih slika prikazan na zaslonu iznosit će 9999.
k Ikona veličine slike
j
Željena veličine slike*
jJ
Pritisnite (J).
jJ
K Željena kvaliteta slike*
* Broj u desnom uglu označava približan broj slika koje je moguće snimiti na disk uz tekuće
podešenje veličine/kvalitete slike.
51
Editiranje scena
(samo DVD-RW u VR formatu)
Izrada reprodukcijske liste
Izradite reprodukcijsku listu kako biste jednostavno mogli obrañivati videozapise
(primjerice, promijeniti redoslijed kojim će se reproducirati snimljene scene ili oblikovati
scene tako da sadrže samo najbolje dijelove a drugo je izostavljeno) bez utjecaja na
izvorne snimke. Nakon izrade reprodukcijske liste postojat će dva kazala snimaka: ono s
izvornim snimkama (kazalo scena) i ono koje ste oblikovali kao reprodukcijsku listu
(kazalo reprodukcijske liste).
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
Dodavanje scena na listu
Opcije
[ALL SCENES]
Dodavanje svih videozapisa iz kazala izvornih snimaka u
reprodukcijsku listu.
[ONE SCENE]
Dodavanje samo odabranih videozapisa u reprodukcijsku listu.
[CANCEL]
Povratak na kazala izvornih snimaka.
U kazalu izvornih snimaka odaberite (IH, 6 7) scenu koju želite dodati u reprodukcijsku
listu. Za dodavanje svih videozapisa reprodukcijskoj listi, nije potrebno odabrati odreñenu
snimku.
k
j
Željena opcija
j
Kad je postupak dovršen, pojavit će se "ADDED TO PLAYLIST". Pritisnite
za provjeru scena s reprodukcijske liste u kazalu snimaka.
tipku
Premještanje scena u reprodukcijskoj listi
U kazalu izvornih snimaka pritisnite
(IH, 6 7) scenu koju želite premjestiti.
. U reprodukcijskoj listi odaberite
k
j
Pomaknite (IH, 6 7) narančasti marker kako biste
označili kamo želite premjestiti scenu, zatim pritisnite (J).
j
52
Brisanje scena
Možete izbrisati scene koje ne želite zadržati. Imajte na umu da brisanjem scene u
reprodukcijskoj listi ne utječete na izvorne snimke. Meñutim, izbrišete li izvornu snimku,
ona će se takoñer izbrisati iz reprodukcijske liste.
!
Budite oprezni kod brisanja izvornih snimaka. Kad ih jednom izbrišete, nije ih
više moguće obnoviti.
Ne mijenjajte način rada ureñaja tijekom brisanja snimke.
" Možda nećete moći izbrisati scene kraće od 5 sekundi.
Kad je disk zaštićen (# 55), nije moguće izbrisati izvorne snimke.
Brisanje jedne scene
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
U kazalu odaberite (IH, 6 7) scenu koju želite izbrisati. Za brisanje scene samo iz
reprodukcijske liste, najprije pritisnite
te zatim odaberite scenu.
k
j
Brisanje scene odmah nakon snimanja
Dokle god niste isključili kamkorder ili promijenili funkcijski mod nakon snimanja scene,
možete je izbrisati prilikom pregledavanja.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW diskovi (u VIDEO ili VR formatu).
1. Neposredno nakon snimanja scene, pritisnite
(pregled snimke).
2. Prilikom pregledavanja scene odaberite (6 7) ikonu # i pritisnite (J).
3. Odaberite (6 7) [YES] i pritisnite (J).
Brisanje svih scena
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
Za brisanje svih scena iz kazala izvornih snimaka slijedite postupak prikazan u nastavku.
Time ćete takoñer izbrisati cijelu reprodukcijsku listu. Želite li izbrisati samo sve scene iz
reprodukcijske liste (bez utjecaja na izvorne snimke), najprije pritisnite
i zatim
nastavite na sljedeći način.
53
k
j
*
j
K
* Kad brišete reprodukcijsku listu, ovu opciju izbornika zamijenit će [PLAYLST ALL DEL].
Dijeljenje scene
Snimke možete razdijeliti kako biste ostavili samo najbolje dijelove i kasnije izrezali
ostatak. Zapamtite da kad podijelite scene u reprodukcijskoj listi, ne utječete na izvorne
snimke.
" fotografija (# 58).
Nije moguće dijeliti scene fotofilma i scene izrañene konverzijom pojedinačnih
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
U kazalu odaberite (IH, 6 7) scenu koju želite podijeliti. Za dijeljenje scene samo u
te zatim odaberite scenu.
reprodukcijskoj listi, najprije pritisnite
k
j
Počne reprodukcija scene. Pritisnite (J) na
mjestu gdje želite podijeliti scenu.*
j
j
* Možete koristiti sljedeće ikone i posebne načine reprodukcije (# 26) kako biste pronašli točku
dijeljenja.
,/- : Za prelazak na početak tekuće/sljedeće scene.
688/887 : Za pomak kadar po kadar unaprijed ili unatrag.
54
Opcije diska
Zaštita diska
Možete zaštititi cijeli disk kako biste spriječili slučajno brisanje važnih snimaka.
! zaštićen.
Formatiranjem diska (# 55) trajno ćete izbrisati sve snimke, čak i ako je disk
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
k
j
j
K
Formatiranje diska
DVD-RW disk je potrebno formatirati kod prvog ulaganja u kamkorder te ako se pojavi
poruka "DISC ERROR". Disk možete takoñer formatirati ako želite izbrisati sve snimke na
njemu ili mu promijeniti format.
! Formatiranjem diska trajno ćete izbrisati sve snimke, čak i ako je disk zaštićen.
Nemojte pomicati kamkorder tijekom ovog postupka.
Kad je disk formatiran, nije moguće obnoviti izvorne snimke.
Formatirajte sve DVD-RW diskove osim isporučenog prije korištenja u ovom
kamkorderu.
Vrsta diska: R DVD-RW diskovi (VIDEO ili VR format).
Opcije
VIDEO format:
Većina DVD ureñaja će reproducirati disk, no kamkorder neće moći
editirati snimke već samo naslov diska.
VR format:
Moći ćete editirati snimke kamkorderom, no diskove ćete moći reproducirati
samo u VR-kompatibilnim DVD ureñajima i DVD pogonima računala.
k
j
j
/
j
j
*
K
* Zatvorite izbornik tek kad se na zaslonu ponovno pojavi izbornik [DISC OPERATIONS].
55
Promjena naslova diska
Snimljenom disku možete pridijeliti naslov. Naslov diska će se vidjeti u kazalu snimaka
prilikom reprodukcije finaliziranog diska na većini DVD ureñaja.
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
k
j
j
Unesite naslov (do 20 znakova).*
j
j
K
* Odaberite jedan po jedan znak i pritisnite (J) za unos u naslov. Za brisanje zadnjeg znaka u
naslovu, odaberite [BACKSPACE] i pritisnite [J].
56
Brisanje fotografija
!
Nije moguće obrisati fotografije na zaštićenom disku.
"
Budite pažljivi prilikom brisanja jer se obrisane fotografije ne mogu vratiti.
Brisanje pojedinačnih fotografija
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
k
j
K
Brisanje pojedine fotografije odmah nakon snimanja
Zadnju snimljenu fotografiju možete izbrisati prilikom pregledavanja odmah nakon
snimanja.
* Samo
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW diskovi (VIDEO ili VR format).
Kod pregledavanja slike odmah nakon snimanja:
k
j
K
Brisanje svih fotografija
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VR formatu.
k
j
j
K
57
Pretvaranje fotografija u fotofilm
Fotografije se snimaju uporabom JPEG kompresije, no DVD ureñaj prepoznaje samo
MPEG standard. Stoga, da biste fotografije prikazali kao jednu scenu na vašem DVD-u,
najprije trebate izraditi fotofilm (slideshow) od svih fotografija na disku, pri čemu se svaka
fotografija prikazuje oko 3 sekunde.
. Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
* Samo
Pretvorba jedne fotografije
Odaberite (6 7) fotografiju koju želite pretvoriti u scenu fotofilma.
k
j
K
Pretvorba svih fotografija
k
j
j
K
" Ako se disk tijekom izrade fotofilma napuni, postupak će se poništiti.
Ova funkcija ne utječe na izvorne fotografije.
58
Priprema diska za reprodukciju u DVD
ure3aju – [FINALIZE]
Da biste snimljeni disk mogli reproducirati u DVD rekorderu, DVD pogonu računala ili
drugom digitalnom ureñaju, trebate ga finalizirati. Nije ga potrebno finalizirati za
reprodukciju snimaka s kamkordera spojenog na TV prijemnik.
Za reprodukciju fotografija na DVD ureñaju, trebat ćete ih najprije konvertirati u
fotofilm (# 58).
!
Finaliziranje diska izvodite na normalnim sobnim temperaturama. Ako se
postupak ne dovrši pravilno zbog visoke temperature, ostavite kamkorder
da se ohladi prije daljnje uporabe.
Stavite kamkorder na stol ili drugu čvrstu površinu prije pokretanja
postupka. Izlaganje kamkordera čak i slabim vibracijama (primjerice kod
stavljanja na stol ili odspajanja AV kabela) nakon pokretanja postupka
finaliziranja može uzrokovati trajni gubitak podataka.
Kod finaliziranja diska uvijek koristite kompaktni mrežni adapter za napajanje
kamkordera. Postupak finaliziranja ne možete započeti ako kamkorder koristi
samo baterijsko napajanje.
Izbjegavajte sljedeće postupke tijekom finaliziranja jer u protivnom možete
prekinuti postupak i uzrokovati gubitak podataka.
- Nemojte pomicati kamkorder.
- Ne odspajajte kompaktni mrežni adapter.
Ovisno o vrsti diska i formatu snimanja, disk nakon finaliziranja možda nećete
moći formatirati, editirati snimke na njemu ili mu dodavati nove snimke.
Ne finalizirajte u kamkorderu diskove koje niste snimili u njemu.
Ograničenja nakon finaliziranja diska
Dodatno
snimanje
Obrada
snimaka
Formatiranje
diska
Poništenje
finaliziranja
DVD-R u VIDEO
formatu
–
–
–
–
DVD-RW u
VIDEO formatu
5*
–
5
5
DVD-RW u VR
formatu
5
5
5
–
* Najprije ćete trebati poništiti finaliziranje diska.
59
Finaliziranje diska
Vrijeme potrebno za dovršetak finalizacije diska razlikovat će se ovisno o uvjetima
snimanja scene i količini prostora preostalog na disku.
k
j
j
*
K
* Tijekom finaliziranja prikazana je skala tijeka. Izbornik zatvorite tek kad se na zaslon vrati
izbornik [DISC OPERATIONS].
" će se oznaka v.
Kad u modu snimanja koristite finalizirani disk, pored indikatora vrste diska pojavit
Reprodukcija diska u DVD ureñaju ili DVD pogonu
računala
Kad finalizirate disk, možete ga reproducirati u DVD-R ili DVD-RW-kompatibilnom ureñaju.
Na većini DVD ureñaja možete pronaći logo t koji ukazuje na DVD-R ili DVD-RWkompatibilnost. Takoñer pogledajte upute za uporabu DVD ureñaja.
U DVD ureñaju
1. Uključite TV prijemnik i DVD ureñaj.
2. Uložite finalizirani disk u DVD ureñaj.
3. U kazalu snimaka odaberite scenu koju želite reproducirati.
U DVD pogonu računala
Za reprodukciju diska na računalu trebate najprije instalirati odgovarajući softverski DVD
player.
1. Uložite finalizirani disk u DVD pogon računala.
2. Ako se vaš softver za DVD reprodukciju ne aktivira automatski kad
uložite DVD, pokrenite ga ručno.
• Pogledajte takoñer upute i Help dokumentaciju softverskog DVD playera.
•
: Za reprodukciju fotografija snimljenih na disk, najprije zatvorite DVD softver
koji je aktivan.
"
60
DWD-RW diskove snimljene u VR formatu moguće je reproducirati samo u VRkompatibilnim DVD ureñajima. Ovisno o vašem DVD ureñaju/rekorderu, možda
nećete moći reproducirati disk.
: Za gledanje fotografija snimljenih na disk, trebate ih pretvoriti u scene ili
izraditi fotofilm (slideshow) svih fotografija na disku (# 58) prije finaliziranja
diska. Razlučivost fotofilmova bit će niža od one koju imaju izvorne fotografije.
Snimanje dodatnih videozapisa na
finalizirani disk – [UNFINALIZE]
Na finaliziranom DVD-RW disku snimljen u VR formatu moguće je poništiti finaliziranje
diska kako biste dodali još snimaka na njega.
Vrsta diska: R DVD-RW snimljen u VIDEO formatu.
!
Poništavanje finaliziranja izvodite na normalnim sobnim temperaturama.
Ako se postupak ne dovrši pravilno zbog visoke temperature, ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
Stavite kamkorder na stol ili drugu čvrstu površinu prije pokretanja
postupka. Izlaganje kamkordera čak i slabim vibracijama (primjerice kod
stavljanja na stol ili odspajanja AV kabela) nakon pokretanja definaliziranja
može uzrokovati trajni gubitak podataka.
Kod poništavanja finaliziranja diska uvijek koristite mrežno napajanje kamkordera.
Postupak ne može započeti ako kamkorder koristi samo baterijsko napajanje.
Izbjegavajte sljedeće postupke tijekom poništavanja finaliziranja jer u protivnom
možete prekinuti postupak i uzrokovati gubitak podataka.
- Nemojte pomicati kamkorder.
- Ne odspajajte kompaktni mrežni adapter.
Ovaj kamkorder može poništiti finaliziranje samo za one diskove koji su
finalizirani u njemu.
Moguće je poništiti finaliziranje
DVD-R u VIDEO formatu
–
5
DVD-RW u VIDEO formatu
DVD-RW u VR formatu
–
Moguće je snimati dodatne scene čak i bez poništenja
finaliziranja.
k
j
j
*
K
* Tijekom finaliziranja diska prikazana je skala tijeka. Izbornik zatvorite tek kad se na zaslon
vrati izbornik [DISC OPERATIONS].
61
Reprodukcija na TV zaslonu
Odabir vrste TV prijemnika
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
Tijekom reprodukcije podesite opciju [TV TYPE] prema TV prijemniku na koji ste spojili
kamkorder – [WIDE TV]: TV prijemnici s ekranom formata 16:9 ili [NORMAL TV]: TV
prijemnici s ekranom formata 4:3 (# 35).
Dijagram povezivanja: TV prijemnici bez SCART priključka
Tok signala
STV-250N Stereo
video kabel
(isporučen)
Otvorite pokrov priključka.
62
Dijagram povezivanja: TV prijemnici sa SCART
priključkom
Tok signala
STV-250N Stereo
video kabel
(isporučen)
PC-A10 SCART adapter
Otvorite pokrov priključka
1. Prije povezivanja isključite sve ureñaje.
2. Spojite STV-250N stereo video kabel na AV priključak kamkordera i
priključke TV prijemnika ili videorekordera.
• TV prijemnici bez SCART adaptera: Spojite bijeli utikač na bijeli audio priključak L
(lijevi), crveni utikač na crveni audio priključak R (desni) i žuti utikač na žuti VIDEO
priključak.
• TV prijemnici sa SCART adapterom:
A Spojite PC-A10 SCART adapter na priključak TV prijemnika ili videorekordera.
B Spojite stereo video kabel na SCART adapter: Spojite bijeli utikač na AUDIO (L)
(lijevi) priključak, crveni utikač na AUDIO (R) (desni) priključak i žuti utikač na
VIDEO priključak.
3. Na TV prijemniku: Odaberite VIDEO ulaz. Na videorekorderu:
odaberite LINE (IN) ulaz.
" Isporučeni PC-A10 adapter SCART služi samo kao izlaz.
Preporučujemo napajanje kamkordera uporabom kompaktnog mrežnog adaptera.
63
Snimanje na videorekorder
Svoje zapise možete presnimiti tako da spojite kamkorder na videorekorder ili digitalni
video ureñaj. Za dijagram spajanja koji prikazuje kako povezati kamkorder s
videorekorderom pogledajte prethodno poglavlje Reprodukcija na TV zaslonu (# 62).
Za promjenu načina rada pogledajte Načini rada (# 9).
1. Spojeni ureñaj: Stavite praznu kasetu i podesite ureñaj u pauzu
snimanja.
2. Ovaj kamkorder: Pronañite scenu koju želite presnimiti i uključite
pauzu malo prije željene scene.
3. Ovaj kamkorder: Pokrenite reprodukciju videozapisa.
4. Spojeni ureñaj: Pokrenite snimanje kad se pojavi željena scena.
Zaustavite snimanje po završetku presnimavanja.
5. Ovaj kamkorder: Zaustavite reprodukciju.
" Prema tvorničkom podešenju izlazni signal sadrži i indikatore, no možete ih
Savjetujemo da kamkorder priključite na mrežni napon.
isključiti ili odabrati podatke koji će biti prikazani umjesto njih (# 30).
64
U sluaju problema
Pojavi li se problem u radu kamkordera, pogledajte ovaj popis. Ukoliko ne možete riješiti
problem, obratite se ovlaštenom Canon servisu.
Napajanje
Problem
• Kamkorder se ne
uključuje.
• Kamkorder se sam
isključuje.
• Ne može se otvoriti
uložnica diska.
• LCD zaslon/tražilo se
uključuje i isključuje.
Baterija se ne puni.
Rješenje
Baterija je istrošena. Zamijenite je ili napunite.
#
15
Baterija nije ispravno stavljena. Stavite je ispravno.
Punite bateriju pri temperaturi od 0 °C do 40 °C.
–
Baterija se zagrije pri uporabi i nije ju moguće puniti.
Pričekajte da se baterija ohladi na manje od 40 °C i pokušajte je
napuniti.
–
Baterija je oštećena. Koristite drugu bateriju.
–
Snimanje/reprodukcija
Problem
Tipke ne rade.
Rješenje
#
Uključite kamkorder.
–
Stavite disk.
20
Na zaslonu se pojavljuju
neobični znakovi.
Kamkorder ne radi
ispravno.
Isključite kamkorder i ponovno ga uključite nakon kratkog
vremena. Ako niste uklonili problem, iskopčajte mrežni kabel i
pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom. Na taj način ćete
resetirati sve postavke.
–
Trepće oznaka "u".
Stavite disk.
20
Trepće oznaka ")".
Baterija je istrošena. Zamijenite je ili napunite.
15
Slika na zaslonu ima
smetnje.
Kad koristite kamkorder u prostoriji gdje je smješten plazma TV
prijemnik, održavajte dostatnu udaljenost meñu njima.
–
Slika na TV zaslonu ima
smetnje.
Kad koristite kamkorder u prostoriji gdje je smješten TV
prijemnik, održavajte dostatnu udaljenost izmeñu kompaktnog
mrežnog adaptera i mrežnog ili antenskog kabela TV prijemnika.
–
Čak i kad ne uložite disk, pri Kamkorder provjerava je li disk uložen ili ne. To nije kvar.
zatvaranju pokrova uložnice
diska čuje se zvuk motora.
–
Nije moguće izvaditi disk.
–
Isključite kamkorder, odspojite kompaktni mrežni adapter i
izvadite bateriju. Opet priključite na napajanje i pokušajte
ponovno.
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
Ureñaj ne može prepoznati
disk.
Disk je prljav. Zamijenite ga ili očistite mekanom krpicom za
čišćenje leća.
71
Disk nije pravilno uložen. Provjerite disk.
20
Kamkorder vibrira.
Ovisno o uvjetima diska, kamkorder može povremeno vibrirati.
To nije kvar.
–
65
Problem
#
Rješenje
• Slabo se čuje rotacija
diska.
• Povremeno se čuje zvuk
motora.
Disk se aktivira od vremena do vremena. To nije kvar.
–
Nakon duže uporabe
kamkordera svijetli crvena
oznaka w.
To nije kvar. Isključite kamkorder i ostavite ga da se ohladi prije
nastavka korištenja.
–
Snimanje
Problem
Slika se ne pojavljuje na
zaslonu.
Poruka "SET THE TIME
ZONE, DATE AND TIME".
Snimanje ne počinje nakon
pritiska na tipku start/stop.
#
Rješenje
Kamkorder podesite na
22
.
Otvorite pokrov objektiva.
Podesite vremensku zonu, datum i vrijeme.
18
Napunite ugrañenu litijevu bateriju i ponovo podesite vremensku
zonu, datum i vrijeme.
71
Kamkorder podesite na
22
.
Stavite disk.
20
Disk je pun (trepće oznaka "T END"). Izbrišite neke snimke
(DVD-RW u VR formatu) kako biste oslobodili prostora ili
zamijenite disk.
20
53
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
–
Indikator pristupa disku ne
isključuje se čak ni nakon
prekida snimanja.
Na disk se snima scena ili fotografija (samo
).
22
24
Mjesto pritiska tipke start/
stop ne odgovara mjestu
početka/kraja snimanja.
Postoji mali razmak izmeñu pritiska tipke start/stop i stvarnog
početka/kraja snimanja na disk. To nije kvar.
–
Snimanje se iznenada
kratko zaustavi nakon
početka snimanja.
Disk je prljav. Očistite ga mekanom krpicom za čišćenje leća.
Ako problem postoji i nakon toga, zamijenite disk.
71
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
–
Kamkorder ne izoštrava
sliku.
Automatsko izoštravanje ne radi s trenutnim objektom. Izoštrite
ručno.
42
Podesite tražilo ručicom za dioptrijsko podešavanje.
17
Leća objektiva je prljava. Očistite je mekanom krpicom za
čišćenje leća; nikad ne čistite leću objektiva maramicom.
72
Zvuk je izobličen.
Kad snimate u blizini glasnih zvukova (vatromet ili koncert), zvuk
može biti izobličen. Pri tome se ne radi o kvaru.
–
Na zaslonu se pojavi
okomiti trak svjetla.
Jako svjetlo u tamnoj sceni može uzrokovati pojavu okomitog
traka svjetla (razmaz) na zaslonu. To nije kvar.
–
Slika u tražilu je nejasna.
Podesite tražilo ručicom za dioptrijsko podešavanje.
17
66
Reprodukcija/editiranje
Problem
Reprodukcija ne počinje
nakon pritiska na tipku.
Rješenje
#
Provjerite sadrži li disk snimljene scene.
–
Stavite disk.
20
Kamkorder podesite na
.
26
U kamkorderu možda nećete moći reproducirati diskove
snimljene u DVD rekorderima ili DVD snimačima računala.
–
Koristite li jednostrani disk, provjerite je li uložen s naljepnicom
okrenutom prema gore.
20
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
–
Pri reprodukciji slika ima
Disk je zaprljan. Očistite disk mekanom krpom za čišćenje leća.
smetnje, zvuk je izobličen ili U kamkorderu možda nećete moći reproducirati diskove
nije moguće očitavanje
snimljene u DVD rekorderima ili DVD snimačima računala.
diska.
71
Nije moguće dodavati
scene u reprodukcijsku
listu.
Disk je pun (na zaslonu trepće "T END"). Izbrišite neke snimke
kako biste oslobodili prostora.
53
U reprodukcijsku listu možete dodati više od 999 scena.
–
Nije moguće dijeljenje
scena.
Scene nije moguće editirati ili brisati na disku zaštićenom u
drugom digitalnom ureñaju.
–
Nije moguće editirati naslov
diska.
Naslov nije moguće pridijeliti DVD-R disku nakon finaliziranja.
59
Najprije poništite finaliziranje diska (DVD-RW u VIDEO formatu).
61
Možda nećete moći editirati naslov ako ste ga pridijelili
uporabom drugog digitalnog ureñaja.
–
Disk je zaštićen. Poništite zaštitu diska.
55
Nije moguće izraditi
fotofilm.
Nije moguće editirati ili
brisati scene.
Nije moguće finalizirati disk.
Ne čuje se zvuk iz
ugrañenog zvučnika.
–
Na disku nema snimljenih fotografija.
–
Disk je pun (na zaslonu trepće "T END"). Izbrišite neke snimke
(DVD-RW u VR formatu) kako biste oslobodili prostora.
53
Poništite zaštitu diska.
55
Na DVD-R ili DVD-RW disku snimljenom u VIDEO formatu nije
moguće brisati ili editirati scene.
–
Scene nije moguće editirati ili brisati na disku zaštićenom u
drugom digitalnom ureñaju.
–
: Ne možete finalizirati disk (DVD-R ili DVD-RW) snimljen
u VIDEO formatu ako sadrži samo fotografije. Snimite barem
jedan videozapis prije finaliziranja diska.
22
59
Otvorite LCD zaslon.
–
Zvuka iz zvučnika je isključen. Podesite glasnoću u izborniku
načinu rada.
[SYSTEM SETUP] u
27
67
Reprodukcija diska u vanjskom DVD ureñaju
Vanjski DVD ureñaj može biti DVD player, DVD rekorder, DVD snimač računala te drugi
digitalni ureñaji.
Problem
Rješenje
#
Izmeñu scena postoje kratki Ovisno o DVD ureñaju, tijekom reprodukcije mogu postojati vrlo
prekidi.
kratki prekidi izmeñu scena.
–
Disk se kreće ali nema slike TV/VIDEO preklopka na TV-u nije postavljena na VIDEO.
na TV zaslonu.
Podesite je na VIDEO.
62
Pokušaj reprodukcije ili presnimavanja zaštićenog diska.
Zaustavite reprodukciju/presnimavanje.
–
Disk je zaprljan. Očistite disk mekanom krpom za čišćenje leća.
71
Disk nije finaliziran.
59
DVD-RW diskove u VR formatu je moguće reproducirati samo u
DVD ureñajima koji podržavaju VR format. Pogledajte korisnički
priručnik svog ureñaja.
–
Nije moguće editirati snimke
ili ih dodavati na disk DVD
ureñajem.
Diskovi snimljeni ovim kamkorderom ne mogu se editirati i
dodatne snimke ne mogu se dodavati na njih vanjskim DVD
rekorderom.
–
Kad snimate na DVD disk u
računalu, pojavi se poruka
o grešci.
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
–
Ureñaj ne može prepoznati
disk ili, iako ureñaj očita
disk, ne može ga reproducirati ili je slika prikazana sa
smetnjama.
Poruke upozorenja
Objašnjenje
#
SET THE TIME ZONE,
DATE AND TIME
Niste podesili vremensku zonu, datum i vrijeme. Pojavi se nakon
svakog uključenja napajanja sve dok ne podesite vremensku
zonu, datum i vrijeme.
18
CHANGE THE BATTERY
PACK
Akumulatorska baterija je istrošena. Zamijenite je ili napunite.
15
TEMPERATURE TOO
HIGH CANNOT RECORD
Kamkorder se zagrijao iznad radne temperature. Odspojite
kompaktni mrežni adapter i izvadite bateriju te ostavite
kamkorder da se ohladi prije daljnje uporabe.
–
Problem s diskom. Zamijenite disk.
20
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
Poruka
TEMPERATURE TOO
HIGH CANNOT REMOVE
DISC
CANNOT RECORD
CHECK THE DISK
Disk je možda ogreben ili zaprljan.
–
REACHED THE MAXIMUM Dosegnut je maksimalan broj scena. Zamijenite disk ili izbrišite
NUMBER OF SCENES
neke scene (DVD-RW u VR formatu).
20
53
CANNOT PLAY DISC
Disk je zaprljan ili ste pokušali reproducirati disk neodgovarajuće
vrste (koji nije DVD-R/-RW).
–
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
CANNOT EDIT DISC
68
Nema scena za editiranje ili je snimka oštećena.
–
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
Poruka
CANNOT DIVIDE THE
SCENE
DISC IS FINALIZED
CANNOT RECORD
UNFINALIZE THE DISC
Objašnjenje
#
Nije moguće dijeliti scene fotofilma.
58
Možda nećete moći podijeliti vrlo kratke scene.
–
Scene nije moguće dijeliti kad disk već sadrži 999 scena.
–
Možda nećete moći podijeliti scene kraće od 5 sekundi koje su
izrañene dijeljenjem prethodne scene.
–
Ne možete snimati dodatne scene na finaliziran DVD-RW disk.
–
Ne možete snimati dodatne scene ili poništiti finaliziranje za
DVD-RW disk u VIDEO formatu finaliziran drugim digitalnim
ureñajem.
Ne možete snimati dodatne scene ili pretvarati fotografije u fotofilm
(samo
) na finaliziranom DVD-RW disku snimljenom u
VIDEO formatu. Najprije poništite finaliziranje diska.
61
DISC IS PROTECTED
Disk je zaštićen. Zamijenite disk ili mu isključite zaštitu.
55
DISC ERROR
Formatirajte nove DVD-RW diskove prije uporabe.
55
CANNOT READ THE DISC
CHECK THE DISC
Kamkorder ne može čitati disk. Pokušajte ga očistiti ili ga
zamijenite.
71
Ova poruka se takoñer može pojaviti ako se kamkorder zagrijao
iznad radne temperature. Odspojite kompaktni mrežni adapter i
izvadite bateriju te ostavite kamkorder da se ohladi prije daljnje
uporabe.
–
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
DISC ACCESS FAILURE
CHECK THE DISC
Disk možda nije uložen pravilno. Izvadite ga i ponovno uložite.
20
Disk nije formatiran. Formatirajte ga.
55
Došlo je do greške na disku kod diska ili pokušaja pisanja na
njega. Pokušajte očistiti disk ili ga zamijenite.
71
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
Disk možda nije uložen pravilno. Izvadite ga i ponovno uložite.
20
DISC COVER IS OPEN
Provjerite je li disk pravilno uložen i zatvorite pokrov diska.
20
NO DISC
U kamkorderu nema diska. Uložite disk.
20
Uložili ste disk snimljen u različitom TV sustavu (NTSC).
–
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
LOADING THE DISC
Disk se očitava. Pričekajte prije početka snimanja.
–
AVOID MOVING THE
CAMCORDER
Izbjegavajte pomicanje kamkordera prilikom snimanja slike.
–
UNABLE TO RECOVER
DATA
DISC FULL
Nije moguće obnoviti oštećenu datoteku.
–
Ova poruka se takoñer može pojaviti u slučaju kondenzacije.
Prije daljnje uporabe pričekajte da kondenzirana vlaga potpuno
ishlapi.
72
Disk je pun (na zaslonu trepće "T END"). Izbrišite neke snimke
(DVD-RW u VR formatu) kako biste oslobodili mjesta ili
zamijenite disk.
20
53
69
Mjere opreza
Kamkorder
Ne izlažite kamkorder vibracijama ili snažnim udarcima dok na zaslonu svijetli ili trepće
indikator pristupa disku, jer se tada podaci možda neće snimiti na disk ili se mogu trajno
oštetiti.
Ne dirajte lasersku leću u uložnici diska.
Nemojte podizati kamkorder držeći ga za LCD zaslon. Oprezno zatvarajte LCD zaslon.
Ne ostavljajte kamkorder na mjestima izloženima visokim temperaturama (primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu) ili na vlažnim mjestima.
Nemojte koristiti kamkorder na mjestima sa snažnim električnim ili magnetskim poljima,
primjerice iznad TV-a, pored plazma TV prijemnika ili mobilnih telefona.
Nemojte usmjeravati objektiv ili tražilo prema jakim izvorima svjetla. Ne ostavljajte
kamkorder usmjeren prema svijetlom objektu.
Nemojte kamkorder koristiti ili držati na prašnjavim ili pješčanim mjestima. Ovaj
kamkorder nije vodonepropustan – čuvajte ga takoñer od vode, blata ili soli. Ako bilo što
od navedenog dospije u kamkorder, može prouzročiti štetu na njemu i/ili objektivu.
Nakon uporabe zatvorite pokrov uložnice diska.
Posebnu pozornost obratite na toplinu koju emitira rasvjeta.
Nemojte rastavljati kamkorder. Ako ne radi kako treba, obratite se ovlaštenom servisu.
Pažljivo rukujte kamkorderom. Ne izlažite ga udarcima ili vibracijama jer to može
prouzročiti oštećenja.
Akumulatorska baterija
OPASNOST!
Pažljivo rukujte akumulatorskom baterijom.
• Držite je dalje od vatre (jer može eksplodirati).
• Ne izlažite bateriju temperaturama višim od 60 °C. Ne ostavljajte je blizu grijalica ili
unutar vozila za vrućeg vremena.
• Ne pokušavajte rastaviti bateriju ili je preraditi.
• Pazite da vam baterija ne ispadne i ne izlažite je udarcima.
• Pazite da se baterija ne smoči.
Napunjene akumulatorske baterije se s vremenom prazne. Stoga ih napunite na sâm
dan uporabe ili dan prije.
Zaštitite priključke baterije kad je ne koristite. Kontakt s metalnim predmetima može
prouzročiti kratki spoj i oštetiti bateriju.
Zaprljani priključci mogu prouzročiti loš kontakt akumulatorske baterije i kamkordera.
Obrišite priključke mekom krpom.
Budući da dugotrajno pohranjivanje akumulatorske baterije (oko godinu dana) može
skratiti njezin vijek trajanja ili utjecati na rad, savjetujemo da je sasvim ispraznite i
pohranite na suhome mjestu pri temperaturi ne višoj od 30 °C. Ako nećete koristiti
bateriju duže vrijeme, sasvim je napunite i ispraznite bar jednom godišnje. Imate li više
od jedne baterije, ovaj postupak izvedite istodobno za sve baterije.
70
Iako je opseg radne temperature baterije od 0 °C do 40 °C, optimalni je opseg od 10 °C
do 30 °C. Pri niskim temperaturama karakteristike baterije će privremeno biti lošije. Prije
uporabe zagrijte bateriju u džepu.
Zamijenite bateriju novom ako je njezino vrijeme uporabe značajno smanjeno pri
normalnim temperaturama.
O pokrovu baterijskih kontakata
Pokrov baterijskih kontakata ima utor u obliku [*]. To je korisno kada želite razlikovati
napunjene i nenapunjene baterije.
Stražnja strana
baterije
Pričvršćen pokrov kontakata
Napunjeno
Nenapunjeno
Mini DVD disk
Površina za snimanje na DVD disku je iznimno osjetljiva. Pridržavajte se sljedećih mjera
opreza pri rukovanju diskovima.
Održavajte disk čistim od prašine, prljavštine i mrlja. Čak i vrlo male mrlje ili čestice
prašine mogu uzrokovati probleme tijekom snimanja ili reprodukcije diska. Pažljivo
provjerite površinu diska prije ulaganja u kamkorder. Ako se disk zaprlja, očistite otiske
prstiju, nakupljenu prljavštinu ili mrlje s površine diska mekanom krpicom za čišćenje
leća. Očistite disk ravnim pokretima od sredine prema van.
Za čišćenje diska nikad ne koristite kemijski tretirane krpice ili zapaljiva otapala poput
razrjeñivača.
Nemojte savijati, grepsti ili močiti disk i ne izlažite ga jakim udarcima.
Ne lijepite naljepnice po disku jer one mogu spriječiti stabilnu rotaciju diska i tako
uzrokovati kvar.
Nakon uporabe vratite disk u pripadajuću kutiju.
Ne pišite po naljepnici diska olovkama s tvrdim vrhom. Umjesto njih koristite
vodootporne flomastere.
Brzo premještanje diska izmeñu vrućih i hladnih mjesta može uzrokovati kondenzaciju
vlage na njegovim površinama. Ako se na disku kondenzira vlaga, ostavite ga dok
kapljice vode potpuno ne ishlape.
Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i ne držite ga na mjestima izloženim visokim
temperaturama ili visokoj vlažnosti.
Finalizirajte DVD-RW disk prije ulaganja u DVD ureñaj, DVD rekorder ili DVD snimač
računala. U protivnom možete izgubiti snimljene podatke.
Ugrañena punjiva litijeva baterija
Kamkorder ima ugrañenu litijevu bateriju koja služi za čuvanje podataka o vremenu, datumu
i ostalih podešenja. Ova baterija se puni kod uporabe kamkordera, ali se prazni kad je
vrijeme uporabe kratko, a potpuno će se isprazniti kad kamkorder ne koristite 3 mjeseca.
Punjenje ugrañene litijeve baterije: Mrežni adapter spojite na kamkorder i ostavite ga
priključenog 24 sata s preklopkom POWER u položaju _.
71
Odravanje/ostale napomene
Pohranjivanje
Ako nećete koristiti kamkorder dulje vrijeme, spremite ga na mjesto na kojem nema
prašine ili vlage na temperaturi ispod 30 °C.
Čišćenje
Kućište kamkordera
Koristite mekanu, suhu krpu i obrišite kućište kamkordera. Nikad nemojte koristiti
kemijski obrañene krpe ili jaka otapala kao što je razrjeñivač.
Leća u uložnici diska
Uklonite prašinu i čestice prljavštine četkicom s puhaljkom koja ne koristi aerosol. Pri
čišćenju nikad ne dodirujte izravno leću.
Leća objektiva i tražilo
Ako je površina leće objektiva zaprljana, automatsko izoštravanje možda neće raditi
pravilno.
Uklonite prašinu i čestice prljavštine četkicom s puhaljkom koja ne koristi aerosol.
Lagano prebrišite leću ili tražilo čistom mekanom krpicom za čišćenje leća. Nikad ne
koristite maramice.
LCD zaslon
Očistite LCD zaslon komercijalno nabavljivom krpicom za čišćenje leća.
Pri velikoj promjeni temperature, na površini zaslona može se kondenzirati vlaga.
Očistite zaslon mekom, suhom krpom.
Kondenziranje vlage
Ako naglo unesete kamkorder iz hladnog u topli prostor, može doći do kondenziranja
vlage (kapljice vode) na unutarnjim dijelovima. U tom slučaju nemojte koristiti kamkorder
jer može doći do oštećenja.
72
Kondenziranje može nastati u sljedećim slučajevima:
Kad unesete kamkorder iz klimatizirane
prostorije u topli i vlažni prostor
Kad unesete kamkorder s hladnog mjesta u
toplu prostoriju
Ostavite li kamkorder u vlažnoj prostoriji
Kad se hladna prostorija brzo zagrijava
Kako izbjeći kondenziranje vlage:
Ne izlažite kamkorder iznenadnim ili velikim promjenama temperature.
Izvadite disk, stavite kamkorder u plastičnu vrećicu i ostavite ga da se prije vañenja iz
vrećice polagano prilagodi na promjenu temperature.
U slučaju kondenziranja vlage:
Kamkorder se automatski isključi. Ako je uložen disk, odmah ga izvadite i ostavite
pokrov diska otvoren. Ostavite li disk u kamkorderu, može se oštetiti.
Disk nije moguće uložiti kad kamkorder ustanovi pojavu kondenzacije.
Nastavak uporabe:
Točno vrijeme potrebno da kapljice vode ishlape ovisit će o lokaciji i vremenskim
uvjetima. U pravilu, pričekajte 2 sata prije nastavka uporabe kamkordera.
Uporaba kamkordera u stranim zemljama
Izvori napajanja
Mrežni adapter možete koristiti za napajanje kamkordera i punjenje akumulatorske baterije
u bilo kojoj zemlji koja ima mrežno napajanje izmeñu 100 i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako vam
je potreban adapter mrežnog priključka, obratite se ovlaštenom Canonovom zastupniku.
Reprodukcija na TV prijemniku
Kamkorder se može spojiti samo na TV prijemnik koji koristi PAL sustav. Taj TV sustav se
koristi u sljedećim zemljama:
Alžir, Australija, Austrija, Bangladeš, Belgija, Brunei, Kina, Danska, Finska, Njemačka,
Hong Kong, Island, Indija, Indonezija, Irska, Izrael, Italija, Jordan, Kenija, Kuvajt, Liberija,
Malezija, Malta, Mozambik, Nizozemska, Novi Zeland, Sjeverna Koreja, Norveška, Oman,
Pakistan, Portugal, Katar, Srbija i Crna Gora, Siera Leone, Singapur, Južna Afrika,
Španjolska, Šri Lanka, Svazi, Švedska, Švicarska, Tanzanija, Tajland, Turska, Uganda,
Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija, Jemen, Zambija.
73
Dijagram sustava
(Raspoloivost ovisi o podruju korištenja)
WS-20 Ručni remen
CG-300E
Punjač baterije
Remen za rame
Baterija
BP-208
CA-570 Kompaktni
mrežni adapter
Mini DVD disk
DVD-R/RW
Baterija BP-208
PC-A10
SCART
adapter
STV-250N stereo video
kabel (isporučen)
TV prijemnik
Videorekorder
DVD ureñaj/
rekorder
Mini DVD disk
DVD-R/RW
Računalo
SC-2000
meka torbica
74
Dodatni pribor
Savjetujemo uporabu originalnog Canonovog pribora.
Ovaj proizvod radi optimalno ako se koristi originalni pribor. Canon ne preuzima nikakvu
odgovornost za oštećenje proizvoda i/ili nesretne slučajeve, primjerice požar, uzrokovane
kvarom uslijed uporabe pribora drugih proizvoñača (primjerice, curenje baterija ili
eksplozija). Obratite pozornost da jamstvo ne obuhvaća popravke neispravnog
kamkordera kao posljedica uporabe pribora drugih proizvoñača, iako možete zatražiti
uslugu popravka koju ćete platiti.
Akumulatorska baterija
Ako su vam potrebne dodatne baterije,
odaberite samo BP-208.
CG-300E punjač baterije
Punjač služi za punjenje akumulatorskih
baterija.
Vrijeme punjenja: 105 min
Vrijeme punjenja ovisi o uvjetima punjenja.
Remen za rame
Učvrstite remen ako želite povećati sigurnost
i mogućnost prijenosa.
Provucite krajeve kroz mjesta za
učvršćivanje i podesite duljinu.
WS-20 ručni remen
Koristite ga za dodatnu zaštitu kod aktivnog
snimanja.
75
SC-2000 meka torbica
Praktična torbica s obloženim džepovima i
mnogo prostora za dodatni pribor.
Sav originalni Canonov video pribor ima ovu oznaku. Pri uporabi
Canonove video opreme, preporučujemo uporabu Canonovog pribora ili
proizvoda s istom oznakom.
76
Tehniki podaci
DC100
Sustav
Sustav snimanja diska
Video:
DVD-VIDEO (VIDEO format)
DVD-VR (VR format) samo s 8 cm DVD-RW diskom
Video kompresija: MPEG2
Audio kompresija: Dolby Digital 2ch
Fotografije: Exif 2.2 kompatibilan s JPEG kompresijom
TV sustav
CCIR standard (625 linija, 50 poluslika) PAL signal boje
Osjetilo slike
1/6" CCD, približno 800 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Videozapisi: 16:9 (stabilizacija slike uključena): približno 470 000
16:9 (stabilizacija slike isključena): približno 530 000
4:3 snimanje: približno 400 000
Fotografije: približno 530 000 piksela
Kompatibilan medij
Mini DVD disk promjera 8 cm s DVD-R/DVD-RW oznakom
Najduže trajanje snimanja
(za jednostrani Mini DVD od
1,4 GB promjera 8 cm)
XP: oko 20 minuta, SP: oko 30 minuta, LP: oko 60 minuta
LCD zaslon
2,7” wide, TFT u boji, približno 112 000 piksela
Tražilo
0,3" TFT u boji, približno 123 000 piksela
Mikrofon
Stereo elektret-kondenzatorski mikrofon
Objektiv
f=2.6-65 mm, F/1.8-4.4, 25x power zoom
YX
ekvivalentno filmu od 35 mm
Videozapisi: 16:9 (stabilizacija slike uključena): približno 43,6 – 1090 mm
16:9 (stabilizacija slike isključena): približno 41 – 1025 mm
4:3 snimanje: približno 49,8 – 1245 mm
Fotografije: 43,6 – 1090 mm
Struktura objektiva
10 elemenata u 8 grupa
Sustav izoštravanja
TTL automatsko izoštravanje, mogućnost ručnog izoštravanja
Najmanja žarišna duljina
1 m; 1 cm u maks. širokokutnom položaju
Uravnoteženje bjeline
Automatsko uravnoteživanje bijele boje, postojeća podešenja
(DAYLIGHT, SHADE, CLOUDY, TUNGSTEN, FLUORESCENT,
FLUORESCENT H) ili ručno podešavanje
Najmanje osvjetljenje
2 lx ([NIGHT] program snimanja (SCN), s brzinom zatvarača 1/6)
7,5 lx (uz automatsko snimanje, automatsko usporavanje zatvarača, s
brzinom zatvarača 1/25)
Preporučeno osvjetljenje
Više od 100 lx
Stabilizacija slike
Elektronska
Izlazni priključci
AV OUT priključak
∅ 3,5 mm mini priključak, samo izlaz
Video: 1 Vp-p/75 Ω, nesimetričan
Audio: –10 dBV (uz teret od 47 kΩ)/3 kΩ ili manje
Napajanje i ostali podaci
Nazivni napon
7,4 V DC (baterija); 8,4 V DC (kompaktni mrežni adapter)
Potrošnja (SP mod s uključenim 3,9 W (uz uporabu tražila); 4 W (normalna svjetlina LCD zaslona)
automatskim izoštravanjem)
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Dimenzije (Š x V x D)
51 x 86 x 123 mm bez dijelova koji strše
Masa (samo kamkorder)
410 g
77
CA-570 kompaktni mrežni adapter
Napon
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
17 W
Nazivni izlazni napon
8,4 V DC; 1,5 A
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Dimenzije
52 x 90 x 29 mm
Masa
135 g
BP-208 akumulatorska baterija
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Nazivni napon
7,4 V DC
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Kapacitet baterije
850 mAh
Dimenzije
39 x 8 x 63 mm
Masa
40 g
Masa i dimenzije su približni. Proizvoñač i prodavatelj ne odgovaraju za eventualne
jezične ili tiskarske pogreške u ovom priručniku. Podložno promjeni bez najave.
78
Download PDF

advertising