AT&T | E5921 | VMSPlay AB TargetEveryOne AB

VMSPlay AB TargetEveryOne AB
TargetEveryONE
Garanterad företrädesemission i
VMSPlay AB under namnändring till
TargetEveryOne AB
Kortfattad bolagsbeskrivning samt villkor för företrädesemission 21 jan - 4 feb 2015
Sammanfattning
Företag världen över söker efter moderna sätt att använda
den mobila kanalen för att bygga nya och lönsamma
kundrelationer. Med TargetEveryOnes användarvänliga
mjukvarutjänster kan företag nu själva skapa, skicka och
analysera mobila kampanjer. Snabbt och kostnadseffektivt.
Bolaget, som skapats när svenska VMSPlay AB
förvärvat norska TargetEveryOne AS, genomför nu en
företrädesemission för att accelerera försäljning och
marknadsföring. Sedan lanseringen av den nya tjänsten i
maj 2014 har över 1 000 nya kunder tillkommit och bolaget
ser stora möjligheter att ta en ledande position i den
snabbväxande marknaden för mobil marknadsföring.
Strategin är att använda avancerad teknik för att skapa en
ny nivå av användarupplevelse och kundnytta och därtill
bygga omfattande kunskap om kunden. Tillväxten drivs av
direktförsäljning, starka partners och i ökande grad självinitierade
tjänster där kunderna själva köper och använder tjänsterna online.
Båda bolagen har från starten agerat globalt och det kombinerade
TargetEveryOne har idag cirka 70 anställda på kontor i Sverige,
Norge, Indien och Indonesien samt återförsäljare i ytterligare
några marknader.
Marknad
I en värld där 96 procent av befolkningen har mobilabonnemang
och där ökningen av det mobila web användandet är åtta gånger
snabbare än vad den var för internet, är en mobil affärsstrategi
ett måste för organisationer och företag. Idag är mobilen en av
de viktigaste nya möjligheter för att skapa intresse, värde och
lojalitet och mycket kommer att hända de kommande åren. I
denna utveckling visar statistiken tydligt att användarna redan
förändrat sitt beteende medan företagens förändring startat men
går långsammare.
Figur: Kundtillväxten för den nya onlinetjänsten sedan starten i maj
2014. (VMSPlays över 1000 kunder ej inräknade)
Digitala och mobila kampanjer har tidigare krävt många
leverantörer, varit kostsamt och tagit lång tid. De nu
sammanslagna verksamheterna särskiljer sig från sina
konkurrenter genom att kunderna själva kan skapa
interaktiv digital- och mobil marknadsföring inom minuter
istället för dagar eller veckor. Kundnyttan finns överallt,
från bilhandlarens snygga mobila meddelande med bilder
där kunderna direkt kan anmäla sig för en provkörning till
hotellet som tackar gästerna med en stämningsfull video och
samtidigt tar emot feedback på ett kundvänligt sätt.
När slutkunderna upplever att budskapen innehåller ett värde
och en smidig interaktivitet ökar också svarsfrekvensen
dramatiskt, från typiska 0,5-1,0 procent för direktreklam
till i flera fall över tio procent för TargetEveryOnes kunder.
Som grund ligger en kraftfull plattform som redan idag klarar
globala betalningar i lokala valutor, avancerad dataanalys och
mobil distribution med hög träffsäkerhet.
Affärsmodellen bygger på mjukvaruabonnemang, där
kunderna betalar återkommande månadsavgifter eller för
använd kapacitet. Denna typ av molntjänster genererar hög
bruttomarginal och skalar enkelt globalt.
Källa: Internet Trends 2014 av Mary Meeker på VC bolaget KPCB
(Kleiner, Perkins, Caufield, Byers)
Ovanstående bild visar skillnaden mellan hur användarna
spenderar sin tid (svarta staplar) och hur företag spenderar sina
annonspengar (röda staplar). Det är tydligt att användarna lämnar
tryckt media (staplarna till vänster ”Print”, som avser tidningar
mm), medan företagen fortfarande spenderar mycket pengar
på tryckta annonser (19 procent). I själva verket spenderar
användarna redan mycket tid på mobil media (20 procent)
medan företagen ännu inte i motsvarande omfattning flyttat
annonspengarna dit (4 procent).
I USA förväntas mobil marknadsföring uppvisa den snabbaste
tillväxten av all interaktiv säljmarknadsföring i alla regioner. År 2015
kommer den globala marknaden vara värd uppskattningsvis 130
miljarder SEK och växa 38 procent CAGR mellan 2011-2016
(Källa: Gartner).
De skiften i teknik och kundbeteenden som molntjänster och
mobila lösningar ger har lett till att stora och etablerade aktörer
haft svårt att ändra inriktning och istället valt förvärvsvägen.
På grund av de återkommande högmarginalintäkterna och den
globala skalbarheten är ofta värderingen hög.
Några exempel på sådana förvärv är; I juni 2013 förvärvades
Exact Target inom digital marknadsföring av Salesforce.com för
2,5 miljarder USD, IBM har sedan 2010 spenderat 7 miljarder USD
på 17 förvärv inom molntjänster och beräknar spendera ytterligare
3,2 miljarder USD framöver.
Kunder och försäljningsvägar
Det nya kombinerade bolaget TargetEveryOne har idag
levererat till ett betydande antal företag runt om i världen.
Exempel på kunder är Se og hør, Tele2, Statoil, Porsche,
Vattenfall, SMHI, Läkare Utan Gränser samt den brasilianska
portalen IG med över 33 miljoner användare per månad.
TargetEveryOne når marknaden genom:
• online-försäljning
• direktförsäljning med egen säljstyrka
• försäljning via agenter och återförsäljare
• via etablerade företag som använder tekniken för att
utvidga sitt eget erbjudande
Initialt kommer fokus att ligga på online-försäljning, direkt
försäljning samt utvalda partners i marknaderna Sverige,
Norge, England, Holland, Indonesien och Brasilien.
Partnerexempel: Realtime och Ongoing group
I oktober 2013 ingicks ett partneravtal med Realtime.co, vars
ägare, Ongoing group, kontrollerar flera etablerade mediekanaler.
Syftet är att bygga gemensamma affärer och produkter med
Realtime för att växa i deras kontaktnät i Brasilien och Portugal,
med TargetEveryOne-tekniken som plattform.
Avtalet innebär att bolagets tjänster skall erbjudas till Ongoing
groups intressebolag och att parterna ska dela på vinsten.
TargetEveryOne blir en naturlig förlängning av dessa produkter
som hjälper Realtime och Ongoing att nå konsumenterna
via mobila kanaler. I oktober 2014 lanserades den första
gemensamma tjänsten, ViGlr, till de 33 miljoner användare som
varje månad använder Ongoings internettjänst iG.
Partnerexempel: Brandmaster
Brandmaster tillhandahåller mjukvara för digital marknadsföring
och varumärkeshantering. Kundbasen består av flera starka
varumärken inom handel och bilindustri. Brandmaster såg tidigt
potentialen i TargetEveryOnes komplementära självbetjäningstjänst
och anslöt sig 2014 både som partner och investerare.
Den gemensamma försäljningen tillsammans med Brandmaster
har börjat under fjärde kvartalet 2014.
Snabbväxande global kundbas
Erbjudandet i sammandrag
Anmälningsperiod:
21 jan - 4 feb 2015
Företrädesemission: 18 MSEK säkrade genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Teckningskurs: 1 kr per aktie. De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 januari 2015 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger rätt att för en (1) innehavd aktie teckna en
(1) ny aktie.
Teckningsrätt: Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie.
Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Planerad handel: Styrelsen har ansökt om notering av Bolagets aktie vid NASDAQ OMX First North.
För mer information, prospekt och anmälningssedlar: investor.targeteveryone.com
VD har ordet
Mitt starka intresse för attraktiva användarupplevelser och smarta affärsmodeller lockade mig under våren 2014
till dåvarande VMSPlay som investerare och VD. Sedan dess har kund och partnermöten bekräftat att vi är på rätt
marknad och att efterfrågan för mobila marknadsföringstjänster är stor.
Under året har vi stärkt vår balansräkning, sänkt våra kostnader och omvandlat kontrakt till affärer. Lanseringen av
tjänsten ViGlr med vår partner i Brasilien var en viktig affär. Intäkter med god marginal på väg och vi exekverar på den
strategi vi satt. För varje månad förstärks teamet och jag har systematiskt letat efter de pusselbitar vi saknat.
Under hösten hittade jag ett företag med samma passion och vision – TargetEveryOne AS. Här fanns den
självbetjäningstjänst som kunderna frågade efter, smidig och redo för intäkter. Detta team, som signerar affärer på
löpande band, 2 000 kr/mån, 15 000 kr/mån, 20 000 kr/mån – är ett bra exempel på den typ av bolag inom mobila
tjänster som jag målade upp i vår vision i våras. Hur snabbt kommer dessa affärer komma? Den
som är med på resan får se.
Tillsammans bygger vi ett starkare globalt bolag inom mobil marknadsföring. Synergierna
är tydligare än jag sett i något annat förvärv, till viss del genom liknande funktioner
och traditionella besparingar men framförallt genom vi kombinerar våra styrkor, delar
investeringarna och den kombinerade vägen framåt får betydligt lägre risk.
Nu börjar nästa fas och varje möte och varje affär stärker känslan av att vi är något
stort på spåren. Med fokus att varje månad öka kundbasen och försäljningen
ser vi fram emot en spännande resa. Jag hoppas att så många som möjligt tar
chansen att följa med!
Christoffer Andersson
Verkställande direktör
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier VMSPlay AB (publ) unä TargetEveryOne. Broschyren innehåller
inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor
hänvisas till det prospekt som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta prospekt kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på
http://investor.targeteveryone.com samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Broschyren, prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet
kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet.
TargetEveryONE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising