Datamax | M-Class Mark II | DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M - CLASS Mark II

DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M - CLASS Mark II
Drukarki etykiet M-Class Mark II nale¿¹ do grupy kompaktowych drukarek przemys³owych
o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie nadaj¹ siê wszêdzie tam, gdzie jest potrzeba
wydruku du¿ej iloœci etykiet dobrej jakoœci, w krótkim czasie.
Solidna metalowa konstrukcja, inteligentny
system monitorowania i serwisowania stanu
g³owicy IntelliSEAQ™ oraz precyzyjne
wykonanie gwarantuj¹ wysok¹ niezawodnoœæ
i trwa³oœæ drukarek.
Zwiêkszenie funkcjonalnoœci umo¿liwia
nam modu³owa konstrukcja, dziêki której
mo¿emy skorzystaæ z dodatkowych opcji
takich jak: nawijak wewnêtrzny, nó¿ czy
mechanizm podawania odklejonych etykiet.
Dodatkowo obydwa modele wyposa¿one zosta³y
standardowo w zegar RTC (Real Time Clock).
Dystrybutorem drukarek DATAMAX w Polsce
jest firma SKK – Systemy Kodów Kreskowych.
Urz¹dzenia zosta³y zaprojektowane w taki
sposób, aby codzienna eksploatacja by³a
³atwa i nieskomplikowana. Wymiana
materia³ów eksploatacyjnych oraz konfiguracja
jest intuicyjna i bardzo prosta. Drukarki
posiadaj¹ w podstawowej konfiguracji du¿y
czytelny wyœwietlacz LCD 128x64.
Drukarki wyposa¿one s¹ w trzy interfejsy
komunikacyjne: USB, Centronics, RS232,
dziêki temu mog¹ pracowaæ w ró¿nych
aplikacjach maj¹cych ró¿norodne wymagania
sprzêtowe.
Mo¿liwa jest tak¿e komunikacja za
poœrednictwem sieci LAN oraz WiFi.
Dziêki tym drukarkom mo¿liwy jest nadruk
na wszelkiego rodzaju materia³ach
w najwy¿szej jakoœci (np. etykiety, przywieszki,
wszywki). Wszystkie modele mog¹ drukowaæ
metod¹ termiczn¹ lub termotransferow¹ (przy
wykorzystaniu taœmy barwi¹cej).
W modelach M-4210 oraz M-4308 mo¿emy
skorzystaæ z dodatkowych opcji takich jak mo¿liwoœæ pracy samodzielnej bez komputera
(programy w œrodowisku MCL) oraz mo¿liwoœæ
zapisywania etykiet w technologii RFID –
UHF&HF.
• Przeznaczone do pracy w ró¿nych œrodowiskach
(biura, przemys³)
• Solidna metalowa obudowa
• P³yta konstrukcyjna wykonana z jednolitego odlewu
aluminium
• Nowoczesna konstrukcja
• Interfejsy: USB, Centronics, RS232, Ethernet,
WiFi
• Maksymalna szerokoœæ wydruku 104 mm
(max szer. etykiet 118 mm)
• Szybkoœæ wydruku do 254 mm/s
• Polskojêzyczne oprogramowanie, w tym darmowy
program do tworzenia etykiet
• Sterowniki Windows®
|| SKK ||
DRUKARKI DATAMAX M-CLASS Mark II
DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M-CLASS MARK II
DRUKARKI ETYKIET DATAMAX M - CLASS Mark II
PARAMETRY TECHNICZNE URZ¥DZENIA
SzybkoϾ wydruku
M-4206
M-4210
M-4308
152 mm/s
254 mm/s
203 mm/s
RozdzielczoϾ
203 dpi
203 dpi
300 dpi
Maksymalna szerokoϾ wydruku
108 mm
108 mm
108 mm
19 mm – 118 mm
19 mm – 118 mm
19 mm – 118 mm
8MB DRAM; 4MB Flash
16MB DRAM; 8MB Flash
16MB DRAM; 8MB Flash
Dragonball 100 MHz
Dragonball 150 MHz
Dragonball 150 MHz
SzerokoϾ etykiet
Pamiêæ
Procesor
Typ druku
Termiczny lub/i Termotransferowy
Modu³ kodów kreskowych
5 mil – 55 mil
Wyœwietlacz
128 x 64 LCD graficzny
D³ugoœæ etykiet
6,35 mm – 2540 mm
Typy etykiet
Etykiety, przywieszki lub materia³ ci¹g³y, na rolce lub sk³adane, perforowane lub bez perforacji
GruboϾ etykiet
0,0635 mm – 0,254 mm
Czujnik etykiet
Regulowany, reaguje na przerwê miêdzy etykietami, wciêcie i czarny znacznik
Œrednica rolki etykiet
Wewnêtrzna 40 – 76 mm (M4210 & M-4308), zewnêtrzna 203 mm (d.wewn.76 mm), 76 mm (M-4206 standard)
Taœma barwi¹ca
Œrednica wewnêtrzna 25 mm, d³ugoœæ do 450 m, szerokoœæ 25 mm – 114 mm
Konstrukcja
P³yta konstrukcyjna z jednolitego odlewu aluminium
Kody kreskowe
Kod 39, UPC-A, UPC-E, Kod 2 z 5, Kod 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC, Kod 93, Postnet, UCC/EAN
128, Telepen, UPS Maxicode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS
Fonty rezydentne
10 fontów skalowalnych (od 0.9 mm do 6 mm) w³¹czaj¹c OCR-A, OCR-B, CG-Triumvirate™, skalowane fonty AGFA®
£adowane typy czcionek
True Type, AGFA®Intellifont, Bitmap
Ustawienia znaków
Modyfikowana strona kodowa IBM®850
Rozszerzenia/Rotacja fontów
Mo¿liwoœæ skalowania czcionek poziomo i pionowo do 24x, obracania i drukowania o 90, 180, 270 stopni. Czcionki i grafika
mog¹ byæ wydrukowane jako obraz normalny lub odwrócony (Mirror)
Formaty grafik
.PCX, .BMP, .IMG
Jêzyk sterowania
DPL
Zegar
RTC (M-4210 & M-4308)
Interfejsy
USB, port równoleg³y CENTRONICS®(IEEE 1284), port szeregowy RS232 (od 1200 do 38400BPS)
Sterowniki Windows®
Mo¿liwoœæ u¿ywania dowolnego oprogramowania do tworzenia etykiet pod Windows®
Zasilanie
Automatycznie regulowane od 90 – 132 V lub 180 – 264 V, 47-63Hz
Zakres temperatur
4 - 35oC
Wymiary
259 mm (wys.) x 257 mm (szer.) x 462 mm (g³êb.)
Waga
12,2 kg
OPCJE
Czujnik wydrukowanej etykiety
U¿ywany w trybie „na ¿¹danie”. Minimalna d³ugoœæ etykiety 19 mm
Mechanizm odklejania etykiet
Podaj¹cy etykiety odklejone od papieru podk³adowego
Nawijak wewnêtrzny
Maksymalna œrednica rolki 102 mm
Nó¿
Rotacyjny, maksymalna gruboœæ materia³u 0,25 mm, minimalna d³ugoœæ etykiety 32 mm
Œrednica rolki etykiet
76 mm/40 mm (M-4206)
Rozszerzenie pamiêci flash
4MB (M-4206); 64MB (M-4210 & M-4308)
MCL
(M-4210 & M-4308)
RFID – UHF & HF
(M-4210 & M-4308)
Ethernet, WiFi
Wszystkie modele
WWW.SKK.COM.PL
E-MAIL: SKK @ SKK.COM.PL
CENTRALA
BIURO
BIURO
BIURO
30-415 Kraków
ul. Wadowicka 8A
tel. 012 2932 700
fax 012 2932 701
03-738 Warszawa,
ul. Kijowska 1
tel. 022 5180 700
fax 022 5180 701
61-612 Poznañ
ul. Rubie¿ 46
tel. 061 657 18 90
fax 061 657 18 91
80-285 Gdañsk
ul. ¯eleñskiego 50a / 2
tel. 058 524 05 14
fax. 058 341 84 43
Download PDF

advertising