Dvorak Spider ILD01 User manual

Dvorak Spider ILD01 User manual
DÁLKOVÌ ØÍZENÁ SEKAÈKA PRO KAŽDÉHO
Pøedstavení sekaèky
S cílem zpøístupnit sekaèky Spider i uživatelùm
vyžadujícím pouze jejich obèasné nasazení
pøedstavuje firma DVOØÁK - svahové sekaèky s.r.o.
nový stroj s oznaèením Spider MINI.
Jedná se o nejmenší model z øady sekaèek Spider
se zábìrem seèení 56 cm a objemem motoru 223
ccm. Svahovou dostupností a manévrovatelností
v š a k S p i d e r M I N I p ø í l i š n e z a o s t áv á z a
profesionálními modely Spider ILD01 a Spider
ILD02. Dálkové ovládání zajiš•uje kontrolu
pojezdu a øízení a dává obsluze možnost stroj
nastartovat a nouzovì vypnout. Ostatní funkce,
jako regulace výšky seèení èi spínání kosy jsou
ovládány ruènì pøímo na stroji. Sekaèka Spider
MINI je dále osazena zcela originálními øetìzovými
portálovými pøevody, které zaruèují spolehlivý
bezúdržbový provoz, umožòují snížit tìžištì stroje
a celkovì stroj zlevòují a zjednodušují.
Prùmyslové dálkové øízení zaruèuje maximální
bezpeènost pro uživatele, který již nemusí být
osobnì pøítomen na svahu a riskovat své zdraví.
Rovnìž se tak minimalizuje hmotnost samotného
stroje, což má pøíznivý dopad jak na spotøebu a
emise, tak na stoupavost stroje a jeho šetrnost k
travnímu krytu. Sekaèky Spider tak pøedstavují
nejšetrnìjší a nejbezpeènìjší možný zpùsob
údržby komplikovaných travních ploch.
Smyslem našeho podnikání je trvalý inovaèní
proces. Klademe si za cíl vyhledávat mezery na trhu
a oslovit zákazníky novými, inovativními výrobky,
které konkurence nenabízí. Chceme konkurovat
kombinací ceny a užitných vlastností výrobkù.
Použití sekaèky
Pøedstavením stroje Spider MINI firma
DVOØÁK - svahové sekaèky s.r.o. reaguje na
èasté požadavky zákazníkù na menší stroj,
který by byl cenovì dostupný i pro uživatele,
kteøí neseèou trávu komerènì. Sekaèka
Spider MINI jistì najde uplatnìní na
menších, ale obtížnì pøístupných plochách,
jako jsou pozemky kolem horských hotelù,
fotovoltaické elektrárny, hráze rybníkù,
farmy.... Tradiènì vynikající kvalita seèení
však umožòuje použití stroje i na zahradách,
v parcích a jiných intenzivnì udržovaných
oblastech, a to zejména díky možné instalaci
mulèovací sady.
Technické parametry
Pohonná jednotka
Motor
Objem
Objem nádrže
Palivo
Briggs & Stratton 950
223 ccm
4l
bezolovnatý benzín
Pojezd
Pøevodovka
Rychlost
Øízení
hydrostatická
0 - 4 km / hod
360° / 4 kola
Žací ústrojí
Poèet nožù
Zábìr seèení
Výška seèení
Spojka nože
Volitelní pøíslušenství
1 rotaèní
56 cm
4 - 9 cm
manuální
mulèovací sada
Výkon / Spotøeba
Produktivita práce
Spotøeba paliva
Svahová dostupnost
Rozmìry
Hmotnost
Cena
120.000 Kè
bez DPH
2
až 1500 m /hod
1 l / hod
30°/ 58 %
1040 x 900 x 600 mm
125 kg
Výrobce:
www.svahova-sekacka.cz
Váš prodejce:
www.svahova-sekacka.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement