Maxell | MXH-BT600E | MXSP-BT03 Bluetooth Speaker User Manual

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH
TRÅDLÖS HÖGTALARE
BRUKSANVISNING
VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA
DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS.
PRODUKTENS FUNKTIONER
Tack att ni har köpt denna Maxell Bluetooth-högtalare MXSP-BT03 är en bärbar Bluetooth-högtalare
med följande funktioner:
 Trådlös uppspelning av musik från din mobiltelefon som har aktiverad Bluetooth via
Bluetooth-kontakten
 Upp till 33 fot (10 meter) driftdistans på avstånd
VAD FINNS INUTI?
 Blöuetooth-högtalare
 USB för Micro-USB laddningskabel
 3,5 mm til 3,5 mm ljudkabel
 Bruksanvisning
KNAPPARNAS PLACERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Öka volymen
Volym ner
Multifunktionsknapp (håll knappen nedtryckt för att starta parkopplingsläget)
Ljudingång
USB-laddningsuttag
På/Av-knapp
KOMMA IGÅNG
Sätt på högtalaren genom att trycka strömavbrytarknappen till ON-läge.
Håll multifunktionsknappen intryckt i 8 sekunder för parkoppling, en LED-signal blinkar med blått och rött ljus.
Den Bluetooth-aktiverade enheten kan nu läsa av och ansluta till “MAXELL MXSP-BT03”.
Spela musik eller ringa telefonsamtal är nu möjligt med din MXSP-BT03.
ELLER anslut med användning av 3.5mm till 3.5mm kabeln som medföljer.
5.
6.
Anslut 3,5mm kabeln från din enhet till högtalarens LJUDINGÅNG.
Nu är det möjligt att spela musik med din MXSP-BT03.
HÖGTALARFUNKTIONER
1.
Sätt på: Från avstängt läge, sätt knappen i ON-läge, en blå LED-signal blinkar och en signalton hörs.
2.
Stäng av: Sätt knappen i OFF-läge, en röd LED-signal blinkar och en signalton hörs.
3.
Parkoppling: Sätt på högtalaren eller koppla ifrån den från den parkopplade enheten.
Bluetooth-aktiverade enhet för att läsa av och matcha högtalaren.
1
Du kan använda din
4.
Anslutning: Anslut din Bluetooth-aktiverade enhet till Bluetooth-högtalaren efter att de har parkopplats.
5.
Svara på ett samtal: När du får ett samtal, hörs ringtonen i högtalaren. Tryck multifunktionsknappen kort för
att svara på samtalet.
6.
Avsluta ett samtal: om du vill avsluta ett samtal, tryck kort på multifunktionsknappen för att lägga på, du
kommer höra en signalton som bekräftar att samtalet avslutats.
7.
Vägra ett samtal: Håll multifunktionsknappen nedtryckt i 3 sekunder för att vägra ett samtal, du kommer höra
en signalton som bekräftar att samtalet inte tagits emot.
8.
Justera volymen: när du svarar, slår ett nummer eller under ett samtal, tryck “+” knappen kort för att höja
volymen ett steg, du kommer höra en signalton när du nått högsta volym. På samma vis, tryck “-” knappen lätt
för att sänka volymen ett steg, en ton hörs när du nått lägsta volym.
9.
Återuppringning av sista slagna numret. Från stanbyläget, tryck multifunktionsknappen två gånger för att
ringa upp sista utgående numret.
10. Röstuppringning:
Denna funktion kräver att din mobiltelefon har aktiverad Bluetooth-funktion.
11. Överföra ett samtal från högtalare till telefon: Under ett samtal, håll multifunktionsknappen intryckt i 3
sekunder tills du hör en ton, då har samtalet överförts från Bluetooth-högtalaren till din telefon. På samma
sätt kan du föra över ett samtal från din telefon till Bluetooth-högtalaren.
12. Tyst mikrofon (mute): Under ett samtal, håll in “-” knappen för att aktivera och deaktivera mute-funktionen
(tyst) på mikrofonen, en signalton ger bekräftelse.
13. Pause/Play: Medan musik spelas, tryck kort på multifunktionsknappen för att spela/pausa musik.
14. Tidigare/Nästa låt. Medan musik spelas, håll in VOL+ knappen i över 1-2 sekunder för att spela tidigare låt
och håll in VOL- knappen för att spela nästa låt.
Parkoppla MXSP-BT03 med Bluetooth enheter
Du kan skapa en trådlös sammankoppling av olika Bluetooth-enheter på ett enkelt sätt.
T.ex. om du använder en mobiltelefon med en Bluetooth-högtalare, måste du låta mobiltelefonen söka upp
Bluetooth-enheten, välja den och sedan ansluta sig trådlöst med PIN.
Parkopplingsproceduren för MXSP-BT03 högtalare är följande:
1.
Se till att högtalaren är PÅ.
2.
Håll multifunktionsknappen nedtryckt i ca 8 sekunder tills LED-signalerna blinkar blått och rött växelvis.
3.
Konsultera användarmanualen till din mobiltelefon gällande Bluetooth-funktionen för att se hur sökningen
efter högtalarna ska göras. Generellt så behöver du gå in i inställningar, anslutning eller Bluetooth-menyn på
mobiltelefonen, och sedan välja den visade/sökta Bluetooth enheten.
4.
Mobiltelefonen kommer finna “MAXELL MXSP-BT03” Bluetooth-högtalare och fråga om du vill parkoppla
den. Tryck OK och bekräfta parkopplingen.
5.
Lägg in password eller PIN nr. “0000” och tryck YES för att bekräfta.
(Anmärkningar: Efter lyckad anslutning, kommer en blå LED-signal att blinka. Det gör den sedan var 5:e sekund.
Om parkopplingen misslyckats, kommer LED-signalerna att blinka växelvis, och enheten måste parkopplas på
nytt.)
2
Röstuppringning
Om din mobiltelefon har funktionen för Bluetooth-röstuppringning kan du ställa in denna funktion och använda
högtalarna som högtalartelefon.
1.
Tryck ned och släpp multifunktionsknappen en gång Du kommer höra en ton som betyder att röstläget är
aktiverat.
2.
Säg namnet på personen du vill ringa tydligt.
(Obs: Högtalarens röstfunktion beror på din mobiltelefon Din telefon måste ha en sådan funktion).
Batteriladdning och lågspänningsvarning
När en varningston hörs och en röd LED-singal blinkar var 30:e sekund, betyder det att Bluetooth-högtalarnas
batteri håller på att ta slut. De kommer att stängas av automatiskt inom 5-10 minuter om de inte laddas Ladda
högtalarna omedelbart med din smartphone-laddare genom användning av USB till Micro-USB adaptern som
medföljer.
När högtalaren laddas, tänds en röd LED-signal. Den röda LED-signalen stängs av när batteriet är helt laddat,
efter ca 2-3 timmar.
Anmärkningar
1.
2.
Parkopplingsläget varar i 5 minuter. Andra enheter kan inte anslutas till Bluetooth-hörlurarna under denna tid.
Automatisk återanslutning (i två fall)
a.
Om Bluetooth-högtalaren är avstängd kommer den ansluta sig till den förinställda Bluetooth-enheten
automatiskt när den sätts på.
B.
När anslutningen av MXH-BT03 till en mobiltelefon avbryts på grund av att avståndet blir för stort (ca 10
meter) kommer den att återanslutas till telefonen om de åter befinner sig inom angiven räckvidd inom
en tid på 10 minuter. Går det längre tid än så, måste anslutning ske manuellt.
INSTRUKTIONER FÖR LADDNING
Denna enhet fungerar med ett inbyggt litium batteri som kan laddas antingen genom användning av USB-uttaget
på din dator eller med en USB-närladdningsadapter (medföljer ej) med utgångsspänning på DC5V, 500mA och
uppåt.
OBS: Micro USB-laddningsuttaget som finns på enheten är endast gjort för laddning av det inbyggda
litiumbatteriet.
LADDNING AV BATTERIET FÖR FÖRSTA GÅNGEN
1.) Ladda det inbyggda batteriet i minst 2 timmar innan du börjar användningen första gången. Sätt i enheten i
USB-uttaget på din dator eller i en USB-adapter (medföljer ej) och använd den medföljande USB kabeln.
2.) LED-signalen kommer lysa röd medan enheten laddas och bli blå när batteriet är helt laddat. Dra ur
USB-kabeln från nätet när batteriet är helt laddat.
ÅTERUPPLADDNING AV DET INTERNA BATTERIET
Efter en lång tids användning blir det interna batteriet svagare och anslutningen kan få tillfälliga uppehåll. När det
interna batteriet blir lågt kommer en röd LED-signal blinka och en melodi spelas för att uppmana dig att ladda
batteriet så snart som möjligt.
Anslut högtalaren till ett USB-uttag på din dator eller till en DC5V, 500mA USB-nätadapter (medföljer ej) genom
att använda den medföljande USB-kabeln. Dra ur USB-kabeln från nätet när batteriet är laddat.
Laddning när enheten är PÅ

En röd LED-signal lyser medan batteriet laddas.

Den röda LED-signalen blir blå när batteriet är helt laddat.
OBS:
1. Laddninstiden kan variera beroende på om du lyssnar på musik medan det interna batteriet
laddas. Vi rekommenderar att du stänger av hörlurarna när batteriet laddas.
2. För att öka livslängden på ett laddningsbart batteri, rekommenderas att ladda ur det helt innan det
återuppladdas igen.
3
3. Laddningsbara batterier bör laddas ur och återuppladdas regelbundet för bättre prestanda och
längre livslängd Om du inte använder din spelare ofta, se till att du laddar den en gång i månaden
för att det interna batteriet ska fortsätta fungera ordentligt.
Laddning av enheten när den är avstängd.
Den röda LED-signalen är röd medan batteriet laddas.
Den röda LED-signalen blir blå när batteriet är helt laddat.


Batteriobservationer och skötsel
 Bränn inte batteriet och lägg det inte i jorden.
 Ta inte hål på det och krossa det inte.
 Ta inte isär det.
 Litiumbatterier måste återvinnas. Släng inte batteriet i soporna.
 Använd bara laddare som är gjorda speciellt för litiumbatterier. Kontrollera att laddarens spänning och
inställningar är korrekta för det batteri som ska laddas.
 Ladda batteriet på en brandsäker yta och långt från antändliga föremål eller vätskor
 Ett batteri ska ALDRIG lämnas utan uppsyn när det laddas Batteriet bör laddas endast av vuxna personer.
 Följ tillverkarens instruktioner gällande laddning av enheten och ladda inte längre än rekommenderad tid
Dra ur laddaren när batteriet är laddat eller inte används.
OBS: Högtalarna är inte magnetiskt avskärmade och detta kan orsaka störningar på vissa TV- eller
videoskärmar. För att undvika detta behöver du flytta hörlurarna längre bort från TV:n eller videoskärmen om
färgstörningar eller bildförvrängningar uppstår.
1.
2.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Undvik att använda din enhet i direkt solljus och på mycket varma, fuktiga eller dammiga platser.
Håll din enhet borta från uppvärmningsanordningar och källor till elektriska störningar som t.ex. lysrör och motorer.
RENGÖRING AV ENHETEN

För att undvika brand eller elchocker, dra ur USB-anslutningen vid rengöring

Ytan på enheten kan rengöras med en dammtrasa och skötas som övriga ytor. Var försiktig när du rengör
och dammar delarna i plast.

Om förvaringsboxen blir dammig så damma den med en torr trasa. Använd inte vax- eller putsprodukter på
boxen.

Om den främre panelen blir smutsig eller kladdig med fingeravtryck kan den tvättas med en lätt fuktad trasa
med mild tvållösning. Använd aldrig sträva eller aggresiva trasor eller putsmedel, dessa kommer skada ytan
på din enhet.
VARNING: Se alltid till att det inte kommer vatten inuti enheten medan du rengör den.
FELSÖKNINGSGUIDE
Felsymptom
Enheten laddar
inte
Möjligt problem
USB-nätladdaren (medföljer ej)
är inte nätansluten till
vägguttaget eller så är inte
USB-kabeln (som medföljer)
ansluten till Micro-USB uttaget i
nedre delen av MXSP-BT03.
Lösning
Anslut USB-nätladdaren (medföljer ej) i ett vägguttag
och sätt i USB-kabeln (som medföljer) i Micro-USB
uttaget på MXH-BT600E.
Sätt i en annan enhet i samma vägguttag för att
kontrollera om vägguttaget fungerar.
Kontrollera att datorn är påslagen och prova ett annat
USB-uttag.
Vägguttaget fungerar inte.
Datorns USB-uttag fungerar inte.
Inget ljud
Ljudet är
förvrängt.
Enheten blir varm
efter att ha spelat
på hög volym.
MXSP-BT03 batteriet är
urladdat.
MXSP-BT03 är inte kopplat till
mobiltelefonen.
The MXSP-BT03 är utanför
angiven räckvidd.
Ljudvolymen är för låg.
Ljudvolymen är för hög.
Ladda MXSP-BT03 batteriet.
Gå igenom "Högtalarfunktionerna" för koppling.
Flytta MXSP-BT03 inom räckvidden för
Bluetooth-funktionen (ca 10 meter).
Höj volymen på din enhet.
Sänk volymen på enheten.
Om ljudfilen/källan är av dålig kvalitet så hörs störningar
och brus väldigt väl i högeffektiva högtalare. Försök med
en annan ljudkälla, t.ex. en musik-CD.
Ljudfilen/källan är av dålig
kvalitet.
Detta är normalt.
Stäng av enheten en stund eller sänk volymen.
4
SPECIFIKATIONER
Systemkrav
Huvudenhet Inbyggt DC 6V 12000mAh laddningsbart litium (Li-ion) batteri
För Maxell är miljö- och socialt ansvar huvudfrågor inom verksamheten. Vi strävar mot en kontinuerlig
tillämpning av våra ansvarsinitiativ med målet att värna om miljön genom en ansvarsfull återvinning.
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Tryckt i Kina
Maxell Europe 2 års garanti
Maxells garanti gäller för alla produktens defekter under de första två åren av produktens livstid Garantin gäller
inte för normalt slitage eller skada på grund av olycka, onormal användning eller vanskötsel.
Alla defekta
produkter kommer bytas ut utan extra kostnad om de återsänds tillsammans med köpebevis till en
Maxell-återförsäljare eller till
Maxell Europe Ltd., Whitebrook Park, Lower Cookham Rd, Maidenhead SL6 8YA, United Kingdom. Varken
tillverkaren, distributören eller återförsäljaren kan hållas ansvariga för indirekta skador.
5
Download PDF

advertising