Russell Hobbs | 18277-56 | Regulamin promocji Promocja Wielkanocna

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA WIELKANOCNA”
Nazwa Organizatora Promocji
1. Organizatorem promocji "Promocja Wielkanocna” (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą
ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191805; wysokość kapitału
zakładowego: 50 000,00 zł; NIP 822-20-04-126 (dalej: „Organizator”).
Termin i miejsce Promocji
2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 11.02.2013 r. do dnia 14.04.2013 r.
3. Termin wysyłania zgłoszeń do Promocji upływa w dniu 28.04.2013 r. (o zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego), przy czym pod uwagę brane będą zgłoszenia, które
wpłyną do Organizatora do 06.05.2013 r.
4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
Produkty objęte sprzedażą promocyjną
5. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące produkty sprzedawane pod marką Russell Hobbs
(dalej: "Produkty promocyjne"):
Nazwa produktu
ALLURE ROZDRABNIACZ KULA
ALLURE BLENDER RĘCZNY
ALLURE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1
ALLURE MIKSER RĘCZNY
ALLURE BLENDER KIELICHOWY
ALLURE MŁYNEK DO SOLI I PIEPRZU
DESIRE MINIROZDRABNIACZ
DESIRE ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY
DESIRE BLENDER RĘCZNY
DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1
DESIRE MIKSER RĘCZNY
DESIRE BLENDER KIELICHOWY
MIKSER RĘCZNY Z KOLEKCJI KITCHEN
BLENDER RĘCZNY Z KOLEKCJI KITCHEN
BLENDER KIELICHOWY Z KOLEKCJI KITCHEN
ROBOT KUCHENNY Z KOLEKCJI KITCHEN
MINIROZDRABNIACZ Z KOLEKCJI KITCHEN
ROBOT PLANETARNY CREATIONS KITCHEN MACHINE
Numer produktu
18272-56
18273-56
18274-56
18275-56
18276-56
18277-56
18558-56
19000-56
18970-56
18980-56
18960-56
18990-56
19420-56
19430-56
19450-56
19460-56
19440-56
18553-56
KOD EAN
4008496 697 731
5038061 037 142
4008496 697 946
5038061 037 159
5038061 037 913
4008496 697 700
4008496 725 175
4008496 760 633
4008496 760 541
4008496 760 572
4008496 759 989
4008496 760 602
4008496 763 580
4008496 763 610
4008496 763 672
4008496 763 702
4008496 763 641
4008496 760 039
Uczestnicy Promocji
6. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową”, które spełnią wymogi regulaminu.
7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji i pracownicy firmy
SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się:
1
rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały
bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i
wdrożeniem Promocji.
Dane osobowe
8. Dane osobowe Uczestników Promocji, są przetwarzane przez ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4,
03-579 Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania
nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji oraz wydania nagród. Uczestnikom Promocji
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Nagrody w Promocji
9. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili jej warunki otrzymają nagrody - zestaw silikonowych
foremek IKEA seria SOCKERKAKA. Każda nagroda w postaci zestawu foremek do ciasta,
(średnica foremek: 21cm i 12cm) ma wartość rynkową 25,99 PLN. Ilość nagród jest ograniczona
i wynosi 196 sztuk, o przyznaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunki uczestnictwa w Promocji
10. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem jest
SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o.
11. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
a) Dokonać w dniach 11.02-14.04.2013 r. zakupu za kwotę, co najmniej 150 PLN produktów
marki Russell Hobbs objętych niniejszą promocją. Zakup promowanych produktów musi być
udokumentowany jednym dowodem zakupu, upoważniającym do wysłania 1 Zgłoszenia do
Promocji.
b) Wysłać Zgłoszenie pocztą w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na paragonie, ale
nie później niż 28.04.2013 r. na adres: ISCM „PROMOCJA WIELKANOCNA” ul. Kraśnicka
2/4, 03-579 Warszawa
c) Zgłoszenie powinno zawierać:
•
kopię dowodu zakupu produktów promocyjnych
•
oryginalny kod kreskowy EAN wycięty z
promocyjnego (opakowań produktów promocyjnych)
•
wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy z wpisanymi danymi
określonymi w nim, jako obowiązkowe. Formularz dostępny jest, jako część ulotki
promocyjnej dostępnej w wybranych punktach sprzedaży lub w wersji do
wydrukowania na stronie www.russellhobbs.com. Wzór formularza zgłoszeniowego
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
opakowania
produktu
Pod uwagę brane będą zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do 06.05.2013 r.
Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi.
12. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 11 powyżej, z zastrzeżeniem p.13
Uczestnik otrzyma nagrodę w promocji.
2
13. Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:
a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie ; lub
b) nie poda danych wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym; lub
c) przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób
uniemożliwiający jej odczytanie; lub
d) na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania nagrody w ramach Promocji; lub
e) przesłany kod kreskowy EAN będzie podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający
jego odczytanie lub będzie wycięty z opakowania produktu nie objętego niniejszą Promocją
Wydanie i realizacja nagród
14. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do siedziby Organizatora.
15. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać 1 (jedną) nagrodę.
16. Nagrody zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek poleconych lub kurierskich na adres
podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 30 dni od zarejestrowania przez
Organizatora kompletnego zgłoszenia do Promocji.
17. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
Reklamacje
18. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą być składane
przez Uczestników wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres
Organizatora: ISCM Reklamacja "Promocja Wielkanocna”, ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa.
19. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak
również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
20. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji.
21. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej
listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Postanowienia końcowe
22. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z realizacją nagrody.
23. W wypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo
zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez uczestnika nagrody, jeśli brak
doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np. błędnie podany
przez Uczestnika adres ) .
25. Aktualny regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.russellhobbs.com
26. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa.
3
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja Wielkanocna”
Zgłoszenie uczestnictwa w promocji "PROMOCJA WIELKANOCNA”
Wszystkie pola formularza należy wypełnić obowiązkowo, DRUKOWANYMI literami.
Imię i nazwisko Uczestnika: _____________________________________________________________________
Kod pocztowy:_____________ Miejscowość :________________________________________________
Ulica, nr domu, nr mieszkania: ____________________________________________________________________
Data zakupu: ________________ Telefon kontaktowy: ______________________________________________
Oświadczenie Uczestnika Promocji.
1. Zgłaszam swój udział w promocji " PROMOCJA WIELKANOCNA".
2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem promocji i akceptuję jego postanowienia.
3. Poproszę o przesłanie mi nagrody w postaci foremek silikonowych IKEA. Zostałam/-em poinformowany,
że ilość nagród w promocji jest ograniczona i o przyznaniu nagrody decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do
Organizatora.
4. Do formularza dołączam: kopię dowodu zakupu i oryginał kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania
produktu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579
Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania
nagród. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Data i podpis Uczestnika ______________________________________________
Poprosimy uprzejmie o informację, skąd dowiedzieli się Państwo o promocji?
z ulotki
z zawieszki produktowej
ze strony www.russellhobbs.com
z baneru internetowego sklepu- prosimy o podanie nazwy __________________________
Zgłoszenie do Promocji (tj.: wypełniony i podpisany formularz, kopię dowodu zakupu i wycięty z
promocyjnego opakowania kod kreskowy) należy wysłać na adres:
ISCM " PROMOCJA WIELKANOCNA " ul.Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa
4
Download PDF

advertising