Dell | 1700/1700n | Drukarka laserowa Dell 1700 i 1700n

Drukarka laserowa
Dell 1700
Drukarka laserowa
Dell 1700n
DELL™ U¸ATWIA
ZAKUP, EKSPLOATACJ¢
I U˚YTKOWANIE DRUKAREK
¸atwy zakup
• Sprzeda˝ bezpoÊrednia Dell: mo˝liwoÊç zakupu
w Internecie lub poprzez nasz profesjonalny
zespó∏ sprzeda˝y
• Wyjàtkowa wydajnoÊç za oferowanà cen´
• Niski ca∏kowity koszt zakupu, eksploatacji
i konserwacji
• Dogodne mo˝liwoÊci utylizacji starych
drukarek i pojemników na toner
Zamkni´ta w ma∏ej i ergonomicznej obudowie drukarka laserowa Dell 1700 zapewnia wydajnoÊç drukarek
dla grup roboczych. Model 1700 jest idealny do zastosowania w domu i ma∏ym biurze, gdzie wymagane sà
szybkie i trwa∏e monochromatyczne wydruki laserowe: model 1700n jest niedrogà laserowà drukarkà sieciowà.
Oba modele oferujà szybkie wydruki monochromatyczne – do 24 stron formatu A4 na minut´ – z rozdzielczoÊcià
1200 x 1200 dpi. Dzi´ki wydajnym pojemnikom z tonerem i szufladom na papier mieszczàcym do 800 arkuszy
formatu A4 mo˝na z ∏atwoÊcià drukowaç du˝e iloÊci stron. Dzi´ki zastosowaniu wielofunkcyjnego podajnika
papieru modele 1700 i 1700n zosta∏y równie˝ dobrze przystosowane do drukowania na papierze firmowym,
kopertach, kartonie i foliach przezroczystych.
Je˝eli szukasz niedrogiej drukarki zapewniajàcej niski ca∏kowity koszt u˝ytkowania, wygod´, dzi´ki systemowi
zarzàdzania tonerem firmy Dell, ∏atwo dost´pne materia∏y eksploatacyjne oraz roczny serwis z wymianà urzàdzenia
(z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia do czterech lat), marki znanej na ca∏ym Êwiecie, to drukarki laserowe 1700 i 1700n
firmy Dell trudno przewy˝szyç.
¸atwa eksploatacja
• Fabrycznie zainstalowane sterowniki dla
szybkiej instalacji Plug-and-Play (gdy
zamówiona z systemem Dell)
• System zarzàdzania tonerem (Toner
Management System™) ostrzega
o zbli˝ajàcym si´ zu˝yciu tonera.
¸atwe u˝ytkowanie
• Wygodny sposób sk∏adania zamówieƒ
i odbioru tonera
• Wiodàcy w bran˝y serwis i wsparcie Dell
• Pojedynczy punkt kontaktu
Zalety drukarki laserowej Dell 1700 i 1700n:
Niezwyk∏a wydajnoÊç
• Szybki wydruk monochromatyczny – do 24 stron
formatu A4 na minut´
• Czytelny tekst i jeszcze lepsza grafika
przy rozdzielczoÊci 1200 x 1200 dpi
• Rozszerzona pami´ç – do 160 MB dla 1700n i 144
MB dla 1700 – pozwalajàca szybko drukowaç
z∏o˝one dokumenty, zachowujàc przy tym wysokà
jakoÊç druku
• Niedrogie rozwiàzanie sieciowe (1700n) pozwala
korzystaç z drukarki wielu u˝ytkownikom w sieci
lokalnej (LAN)
Tanie i wydajne drukowanie
• Doskona∏y stosunek ceny do wydajnoÊci – wersja
sieciowa w bardzo rozsàdnej cenie (1700n)
• Brak potrzeby cz´stej wymiany pojemników
z tonerem, które pozwalajà na wydrukowanie
3.000 lub 6.000 kopii (wydajnoÊç przy 5%
zadrukowaniu strony)
• WydajnoÊç miesi´czna: 15.000 stron
• Niski ca∏kowity koszt u˝ytkowania
Drukarka laserowa Dell 1700 i 1700n
¸atwa eksploatacja
• Szybka i prosta instalacja – fabrycznie zainstalowane
sterowniki przy zakupie drukarki wraz z systemem
Dell, wystarczy pod∏àczyç urzàdzenie i rozpoczàç
drukowanie
• Mo˝liwoÊç wydruku na szerokiej gamie noÊników –
na wyposa˝eniu znajduje si´ standardowy podajnik
na 250 arkuszy papieru i wielofunkcyjny podajnik
dla cieƒszego papieru, kartonu lub kopert; zastosowanie opcjonalnej szuflady na 550 arkuszy papieru
pozwala pomieÊciç w sumie a˝ 800 arkuszy papieru
• Przycisk anulowania wydruku – funkcja pozwalajàca
zaoszcz´dziç papier poprzez anulowanie niepo˝àdanych zadaƒ oczekujàcych w kolejce
• Drukarka kompatybilna z wieloma systemami
operacyjnymi
¸atwe u˝ytkowanie
• Ma∏a drukarka do pomieszczeƒ, w których liczy si´
ka˝dy centymetr powierzchni
• System zarzàdzania tonerem firmy Dell oraz dioda
sygnalizacyjna ostrzegajà o zbli˝ajàcym si´ zu˝yciu
tonera
• Dell Printer Web Tool™ (tylko w modelu 1700n)
pozwala sprawdziç status drukarki i stan zu˝ycia
tonera z komputera pod∏àczonego do sieci – ostrze˝enia o statusie drukowania i stanie pojemnika
z tonerem mogà byç przes∏ane e-mailem do
zdefiniowanych odbiorców
• Sk∏adanie zamówienia na toner do firmy Dell
poprzez Internet – dostawa w cenie, bez dodatkowych kosztów
Wysoka jakoÊç us∏ug i wsparcia technicznego
• Standardowy 12-miesi´czny serwis dla modelu
1700 z wymianà sprz´tu w nast´pnym dniu roboczym od zg∏oszenia problemu1 pozwala maksymalnie skróciç okres niesprawnoÊci drukarki. Model
1700n z 3-letnià gwarancjà na miejscu u klienta,
z reakcjà w nast´pnym dniu roboczym.
• Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia gwarancji do dwóch, trzech
i czterech lat.
Wyjàtkowa wydajnoÊç.
Aby uzyskaç wi´cej informacji, odwiedê stron´ internetowà www.dell.com.pl
Drukarka laserowa Dell 1700 i 1700n
SYSTEM ZARZÑDZANIA
TONEREM FIRMY DELL JEST TAK
PROSTY JAK 1-2-3
1. Gdy toner jest na wyczerpaniu, inteligentne
oprogramowanie informuje o tym za pomocà
sterownika drukarki (1700) lub wysy∏a wiadomoÊç pocztà do zdefiniowanego odbiorcy
(1700n) poprzez Dell Printer Configuration
Web Tool.
2. Kliknij na „Order Toner Online” (Zamów toner
online”), aby wejÊç na stron´ internetowà
firmy Dell.
3. Wybierz model drukarki i wprowadê swoje
sta∏e dane, aby zamówiç toner. Oszcz´dê
czas i pieniàdze, sk∏adajàc zamówienie
na dostaw´ bez dodatkowych op∏at.
US¸UGI I WSPARCIE TECHNICZNE
• Roczny serwis z wymianà sprz´tu w nast´pnym dniu od zg∏oszenia problemu1. Us∏uga
Êwiadczona przez nagrodzony zespó∏ wsparcia technicznego Dell.
• Dost´pne sà równie˝ us∏ugi obejmujàce czas
reakcji w tym samym dniu, na miejscu
u klienta1, instalacj´, oznaczenie Êrodków
trwa∏ych.
• Najnowsze sterowniki do drukarki i aktualne
informacje techniczne mo˝na uzyskaç, odwiedzajàc stron´ wsparcia technicznego Dell –
Dell Online Support
Cecha Opis
Typ produktu
SzybkoÊç druku
Czas oczekiwania na pierwszà stron´
RozdzielczoÊç druku
Procesor
Pami´ç
Cykl pracy
Rozmiary papieru
Rodzaje mediów
Gramatura papieru
Standardowy podajnik arkuszy (liczba kartek)
Wielofunkcyjny podajnik
Dodatkowe podajniki arkuszy (liczba kartek)
Maksymalna liczba arkuszy
Dupleks (druk dwustronny)
Podajnik kopert
Sygnalizator zu˝ycia tonera
Dodatkowy toner
Pojemniki z tonerem
Recykling tonera
Standardowy pojemnik z tonerem
J´zyki drukowania
Obs∏uga czcionek
Z∏àcza
Dokumentacja i sterowniki
Obs∏ugiwane systemy operacyjne
Certyfikaty
Zarzàdzanie drukarkà
Standardowy serwis
¸ATWIEJSZA
UTYLIZACJA
Utylizacja drukarek i pojemników na toner przeprowadzana przez firm´ Dell – dobra dla Twojej
kieszeni i Êrodowiska
• Ka˝da nowa drukarka Dell jest zaopatrzona
w pe∏nà instrukcj´ na temat sposobów szybkiej, bezpiecznej i bezp∏atnej utylizacji starych
drukarek w ramach zatwierdzonych rozwiàzaƒ recyklingu
Opcje serwisowe
Ârodowisko pracy
Zasilanie
Zu˝ycie pràdu
Poziom ha∏asu
Wymiary (mm)
Waga
Laserowa drukarka monochromatyczna dost´pna w konfiguracji drukarki osobistej
(1700) oraz drukarki sieciowej/dla grupy roboczej (1700n)
Do 24 stron formatu A4 na minut´
9 sek. (Taca 1, tryb „Standby”)
Rzeczywista rozdzielczoÊç 1200x1200 dpi
200 MHz
1700 – standardowa: 16 MB, maksymalna: 144 MB; 1700n – standardowa: 32 MB,
maksymalna: 160 MB
do 15.000 stron miesi´cznie
A4, A5, B5, C5, DL
Standardowy papier do drukarki laserowej, karton format A4 (120 do 160 g/m2),
naklejki formatu A4 (60 do 160 g/m2), folie przezroczyste formatu A4, koperty (90 g/m2)
Standardowe i opcjonalne podajniki arkuszy: 60 do 90 g/m2. Podawanie r´czne poprzez
wielofunkcyjny podajnik: 60 do 160 g/m2
250
Pojedyncze arkusze/pojedyncze koperty
550
800 (250 + 550)
Funkcja niedost´pna dla tego produktu
Podawanie pojedynczych kopert poprzez wielofunkcyjny podajnik
System zarzàdzania tonerem firmy Dell (Dell Toner Management System) – do∏àczony
do sterownika. Zarzàdzanie drukarkà poprzez sieç (Dell Printer Web Tool)™ (tylko
dla modelu 1700n)
Dost´pny w ramach zamówienia sk∏adanego na stronie Dell lub telefonicznie
Pojemniki dla modelu Dell 1700/1700n dost´pne sà w wersji standardowej – 3.000
stron i wysokonak∏adowej – 6.000 stron (wydajnoÊç przy ok. 5% zadrukowaniu)
Pojemniki na toner sà przystosowane do recyklingu w ramach programu Dell; szczegó∏y
programu dostarczane wraz z ka˝dym produktem
Drukarka standardowo dostarczana jest wraz z pojemnikiem pozwalajàcym wydrukowaç
3.000 stron
1700 – PCL 5e i PCL6; 1700n – PCL 5e, PCL6, emulacja PostScript Level 3
1700 – 17 skalowalnych czcionek PCL + dwie czcionki bitmapowe; 1700n – 89 skalowalnych czcionek PCL, 91 skalowalnych czcionek postscript + dwie czcionki bitmapowe
1700 – USB 2.0 i port równoleg∏y (brak kabli na wyposa˝eniu); 1700n – 10/100BaseT
Ethernet, USB 2.0 i port równoleg∏y (brak kabli na wyposa˝eniu)
Dokumentacja w j´zyku angielskim, francuskim, niemieckim, w∏oskim, hiszpaƒskim
(dokumentacja rozruchowa i podr´cznik u˝ytkownika urzàdzenia w j´zyku rosyjskim,
arabskim, tureckim i hebrajskim na p∏ycie CD); podr´cznik u˝ytkownika w j´zyku polskim.
Microsoft® Windows® XP, 2000, ME, 98, 95; Windows NT® 4.0, Red Hat® Linux® 7.2,
7.3, 8.0; SuSE® Linux 7.2, 7.3, 8.0
Znak CE klasy B, FCC klasy B, ENERGY STAR®, UL 60950, CAN/CSA-C22.2
nr 60950-00, Industry Canada (EMC) klasy B
Oprogramowanie zarzàdzania drukarkà w sieci Dell Printer Configuration Web Tool
do∏àczone do modelu 1700n
12-miesi´czny serwis z wymianà urzàdzenia nast´pnego dnia roboczego od momentu
zg∏oszenia problemu dla modelu 1700, 12-miesi´czny serwis z reakcjà nast´pnego dnia
roboczego od momentu zg∏oszenia problemu na miejscu u klienta, dla modelu 1700n
Mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia gwarancji do dwóch, trzech i czterech lat
WilgotnoÊç wzgl´dna: 8-80%; temperatura od 16°C do 32°C
220 v, 50-60 Hz pràd zmienny – przewód zasilania na wyposa˝eniu
Podczas pracy 600 W, w trybie uÊpionym 20 W, urzàdzenie zgodne ze standardem
ENERGY STAR
Tryb pracy ja∏owy: 30 dB, drukowanie w trybie simplex: 52 dB
394x353x249 (szer. x g∏. x wys.)
12 kg
• Pojemniki z tonerem typu „Use and Return”
dost´pne sà dla drukarek 1700 i 1700n
• Program „Use and Return” to system rabatów na zakup pojemników z tonerem, który
jest ∏atwiejszy w zastosowaniu ni˝ tradycyjne
systemy rabatów. Kupujàc pojemniki typu
„Use and Return”, z góry otrzymujesz rabat
w zamian za wyra˝enie zgody na wy∏àcznie
jednokrotne u˝ycie pojemników i zwrócenie
pustych zbiorników wy∏àcznie firmie Dell
w celu ich ponownego przetworzenia. Je˝eli
chcesz korzystaç z innych mo˝liwoÊci recyklingu, dost´pne sà pojemniki typu „Standard”. „Use and Return” pozwala zaoszcz´dziç Ci pieniàdze na zakup nowego produktu
najwy˝szej jakoÊci, pomagajàc jednoczeÊnie
ograniczyç wzrost wysypisk Êmieci. Dell
zapewnia opakowania i naklejki uprawniajàce
do bezp∏atnej przesy∏ki pustych opakowaƒ
przeznaczonych do recyklingu2.
Wys. 249 mm
Szer. 394 mm
G∏. 353 mm
Oferta zale˝y od dost´pnoÊci. Specyfikacje odpowiadajà stanowi na dzieƒ publikacji i mogà ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie dotyczy b∏´dów i opuszczeƒ. ˚adna cz´Êç niniejszego dokumentu nie stanowi umowy. Obowiàzujà
warunki firmy Dell dotyczàce sprzeda˝y i serwisu udost´pniane na ˝yczenie i na stronie www.dell.com.pl. 1. W razie koniecznoÊci, po przeprowadzeniu telefonicznej procedury rozwiàzywania problemów zostanà wys∏ane
cz´Êci zapasowe lub urzàdzenie zast´pcze. Oferta zale˝y od dost´pnoÊci cz´Êci, ograniczeƒ geograficznych i warunków umowy serwisowej. Czas Êwiadczenia serwisu zale˝y od godziny z∏o˝enia telefonicznego zg∏oszenia
w firmie Dell. Wymagany jest zwrot elemntów wadliwych. Dopuszcza si´ u˝ycie cz´Êci zamiennych po naprawie. 2. Oferta mo˝e byç niedost´pna w niektórych krajach. Nazwa firmy Dell, logo firmy Dell oraz Dell Toner Management
System sà zastrze˝onymi znakami towarowymi Dell Computer Corporation. Microsoft i Windows sà zastrze˝onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Linux jest zastrze˝onym znakiem towarowym Linus Torvalds.
Red Hat jest zastrze˝onym znakiem towarowym Red Hat, Inc. SuSE jest zastrze˝onym znakiem towarowym SUSE LINUX AG. ENERGY STAR jest zastrze˝onym znakiem towarowym amerykaƒskiej United States Environmental
Protection Agency. Dell zrzeka si´ praw do znaków towarowych lub nazw towarowych innych firm. © 2004 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrze˝one.
EU883/14May2004
Wyjàtkowa wydajnoÊç.
Aby uzyskaç wi´cej informacji, odwiedê stron´ internetowà www.dell.com.pl
Download PDF

advertising