Samsung RL40Z Series User manual

Samsung RL40Z Series User manual

Downloaded from www.vandenborre.be

KOELKAST

Gebruiksaanwijzing

Stel u de

mogelijkheden voor

Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.

Om een betere service te krijgen, kunt u uw product registreren bij

www.samsung.com/global/register

NL

Downloaded from www.vandenborre.be

kenmerken van uw nieuwe koelkast

HOOFDKENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST

Uw Samsung koelkast biedt innovatieve opslag en heeft energie-efficiënte eigenschappen.

• Indirect koelen en vrij van bevriezingen

Het apparaat werkt met indirecte koeling en heeft een anti bevriezingsysteem met een automatische ontdooifunctie en een gelijkmatig verdeelde temperatuur in de verschillende compartimenten.

• Twee systemen

De temperaturen in de koelkast en de vriezer kunnen afzonderlijk ingesteld en weergegeven worden.

• Links/rechts openen van de deuren:

De richting waarin de deuren openen kan naar wens veranderd worden.

2_ kenmerken

Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst kunt u hier het model- en serienummer opschrijven. U kunt deze vinden aan de linkerzijkant van de koelkast.

Model # _________

Serie # _________

Downloaded from www.vandenborre.be

veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING

• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

• Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen de eigenschappen van uw koelkast ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN

WAARSCHUWING

Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige verwondingen.

Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële schade.

LET OP

ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Geeft aan dat u dit NIET moet doen.

Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.

Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.

Geeft aan dat u dit moet opvolgen.

Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te voorkomen.

Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een technicus.

Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van u en anderen te voorkomen.

Volg ze alstublieft expliciet op.

Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.

• Deze koelkast moet op de juiste wijze worden ge

ï nstalleerd volgens de aanwijzingen in deze handleiding, voordat het kan worden gebruikt.

• Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is en zoals beschreven staat in deze handleiding.

• Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus. R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast.

• In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een natuurlijk gas met een hoge omgevingscompatibiliteit en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie van het apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.

• Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden of een oogbeschadiging opleveren.

Indien u een lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waar het apparaat staat gedurende verscheidene minuten.

veiligheidsinformatie_ 3

Downloaded from www.vandenborre.be

veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

• Om het totstandkomen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de koelkast staat en de hoeveelheid ontsnapt gas.

• Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het geval van twijfel contact op met uw leverancier.

De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a koelvloeistof in de koelkast.

• De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat vermeldt op de identificatiesticker binnenin de koelkast.

• Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.

Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS

WAARSCHUWING

• Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan komen met water.

• Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken.

• Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het evenmin bloot aan warmtebronnen zoals ovens, verwarmingen of andere apparaten.

• Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een vlakke ondergrond. - Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert.

• Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De koelkast dient altijd te worden aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste voltage dat overeenkomt met de identificatiesticker.

- Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens het overbelast raken van de elektrische bedrading, dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte kabels.

• Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Neem de stekker stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.

• Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.

• Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de koelkast.

• Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en plaats er geen zware voorwerpen op.

- Dit kan leiden tot brand.

• Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst indien het beschadigd is.

• Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage vertoond.

Indien het snoer beschadigd is, laat het dan onmiddellijk vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst.

• Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan voorzichtig met het snoer.

• Steek nooit de stekker in het stopcontact met vochtige handen.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast gaat schoonmaken of repareren.

• Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken.

• Verwijder alle verontreiniging of stof van de contactpinnen van de stekker.

- U riskeert anders een brand.

• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te wachten voor u het weer aansluit.

• Steek geen stekker in een stopcontact dat niet goed vast zit.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.

• Het apparaat moet op zodanige wijze worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.

• De koelkast moet worden geaard.

- U dient de koelkast te aarden om elektriciteitslekkage of elektrische schokken veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen.

4_ veiligheidsinformatie

Downloaded from www.vandenborre.be

• Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.

- Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.

• Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.

- U loopt het risico op brand, defecten en/of verwondingen.

• Indien u chemicaliën ruikt of rook, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.

• Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwconstructies vrij van blokkeringen.

• Gebruik geen andere dan door de fabrikant aanbevolen (mechanische) middelen om het ontdooiproces te versnellen.

• Beschadig het koelcircuit niet.

• Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij deze zijn aanbevolen door de leverancier.

• Haal voordat u de lamp(en) gaat vervangen, de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

• Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met een onderhoudsdienst.

• Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij instructies hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de leverancier of diens onderhoudsdienst of een gelijkwaardige gekwalificeerde technicus om een gevaarlijke situatie te vermijden.

• Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan anders een ernstig ongeluk worden veroorzaakt.

• Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer nooit aan met natte handen.

- Dit kan leiden tot bevriezingen.

• Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.

• Plaats geen artikelen op het apparaat.

- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.

WAARSCHUWINGSTEKENS

LET OP

• Dit product is alleen bedoeld voor opslag van voedsel in een huiselijke omgeving.

• Volg altijd de bewaarschema's van de producenten.

Raadpleeg de relevante instructies

• Flessen dienen stevig tezamen worden opgeslagen zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.

• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.

• Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.

- Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de koelkast vallen en verwondingen of beschadigingen veroorzaken.

• Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen in de vriezer.

• Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.

• Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de koelkast.

• Dit kan leiden tot een explosie of brand.

• Spuit geen water in of buiten de koelkast.

- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.

• Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.

- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen explosies veroorzaken.

• Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit zijn.

• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.

- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de koelkast.

• Plaats geen container met water op de koelkast.

- Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische schok of brand.

veiligheidsinformatie_ 5

Downloaded from www.vandenborre.be

veiligheidsinformatie

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN

• Steek uw handen niet in het gebied onder het apparaat.

- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.

• Steek nooit uw vingers in de dispenser.

- Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.

• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te wachten voor u het weer aansluit.

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING

• Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink zodat kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.

• Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen komen.

R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast. Wanneer dit product brandbaar gas (Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op met de lokale overheid om zorg te dragen voor een veilige verwerking van dit product.

• Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas. De gassen in isolatiemateriaal vergen een speciale verwijderingprocedure. Neem contact op met uw lokale overheid zodat dit product op milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat geen van de leidingen aan de achterkant van het apparaat beschadigd raken voordat u het gaat verwijderen. Wanneer de leiding breekt dient u het apparaat naar buiten te verplaatsen, vanwege het brandbare gas.

LET OP

Bel in het geval van een stroomstoring het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang het gaat duren.

De meeste stroomstoringen die binnen één of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur van uw koelkast niet be nvloeden.

U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken.

Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.

Houd bij alle deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, de sleutels buiten het bereik van kinderen en niet in de nabijheid van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen kunnen worden opgesloten in de koelkast.

6_ veiligheidsinformatie

Downloaded from www.vandenborre.be

veiligheidsinformatie

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK

• Laat het apparaat 2 uur rusten voordat u het in gebruik gaat nemen.

• Om de beste prestaties te verkrijgen van het product:

- Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat omdat dit de vrije luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,

- Wikkel het voedsel goed in of plaats het in luchtdichte bewaardozen voordat u het in de vriezer plaatst,

- Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,

• Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg gaat. Echter, verwijder al het voedsel indien u langer dan drie weken weg blijft. Haal de stekker uit het stopcontact, maak de koelkast schoon, spoel na en droog deze af.

• Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het bereik van kinderen worden bewaard en niet in de nabijheid van het apparaat.

• Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt geplaatst in een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.

• Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.

• Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats voor een optimale ijsproductie.

• Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal automatisch worden uitgevoerd.

• De temperatuurstijging tijdens het ontdooien blijft binnen de ISO vereisten. Als u zich er van wilt verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren voedsel constant blijft gedurende het ontdooien, wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals krantenpapier.

• Een toename van de temperatuur van het bevroren voedsel gedurende het ontdooien kan leiden tot een vermindering van de houdbaarheid.

veiligheidsinformatie_ 7

Downloaded from www.vandenborre.be

inhoud

DE KOELKAST

INSTELLEN

09

09 Het installeren van uw koel/

vriescombinatie

09 Waarschuwingstekens bij het

schoonmaken

HET BEDIENEN VAN UW

KOELKAST

10

10 Het voorbereiden van uw koel/

vriescombinatie

10 Het bedieningspaneel gebruiken

13 Voedsel in de koel/vriescombinatie

bewaren

15 Gebruik de waterdispenser (optioneel)

16 Plaats een geschikte waterfles

17 De waterdispenser reinigen

18 Het vervangen van de lampen

18 De draairichting van de deur wijzigen

23 Overzicht van uw koel/vriescombinatie

PROBLEMEN EN

OPLOSSINGEN

25

8_ inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

de koelkast instellen

HET INSTALLEREN VAN DE KOEL/VRIESCOMBINATIE

1. Zorg voor voldoende ruimte en installeer de koel/vriescombinatie op een solide vlakke vloer.

• Indien het apparaat niet waterpas staat, kunt u ongewone geluiden horen en het koelen kan hierdoor verminderd worden.

• Wacht tenminste een uur voordat u het apparaat inschakelt.

2. De koel/vriescombinatie reinigen.

• Veeg het apparaat van binnen en van buiten schoon met een vochtige doek.

3. Sluit de koel/vriescombinatie aan op een stopcontact dat exclusief wordt gebruikt door dit apparaat.

• Dit apparaat dient te worden geaard.

4. Plaats het voedsel in de koel/vrieskombinatie.

• Het wordt aanbevolen dat u het apparaat 2-3 uur laat koelen voordat u er voedsel in plaatst.

WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN

De deur kan gemakkelijker worden gesloten wanneer de voorkant iets hoger is dan de achterkant.

1. Het apparaat helt naar links.

Draai het linker pootje met een schroevendraaier met een platte kop in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

2. Het apparaat helt naar rechts.

Draai het rechter pootje met een schroevendraaier met een platte kop in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

3. Zorg voor voldoende ruimte om de laden

te kunnen openen.

Op deze manier kunnen laden gemakkelijk worden ten minste geopend.

ten minste ten minste ten minste instellen_9

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

HET VOORBEREIDEN VAN UW KOEL/VRIESCOMBINATIE

Door de volgende stappen uit te voeren, kunt u uw apparaat gebruiksklaar maken en controleren of alles goed werkt.

• Plaats alle schappen en accessoires die voor het transport zijn verwijderd op de juiste plaats in de koel/vriescombinatie.

• Maak voordat u de koel/vriescombinatie in gebruik neemt, het apparaat en de accessoires schoon om eventueel vuil en stof te verwijderen dat zich tijdens het transport heeft verzameld.

• Bij het openen van de deur gaat de verlichting aan.

• Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur.

De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.

• Uw koel/vriescombinatie werkt met een processor die zichzelf in- en uitschakelt om de interne temperatuur op peil te houden. Gedurende de eerste vijf minuten zal het apparaat enigszins rumoerig zijn. Dit is normaal en duid niet op een storing.

Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast plaatsen. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste temperatuur te bereiken.

• Indien het apparaat niet juist functioneerd, controleer dan de elektriciteitsaanvoer. Indien het probleem blijft neem dan contact op met uw leverancier.

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*

10_ gebruik

1. Aan/uit schakelaar

• Indien u het apparaat wilt uitschakelen houd het dan gedurende 3 seconden ingedrukt.

Demonteer de koelkast niet wanneer het nog is ingeschakeld.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade.

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Koelkast temperatuurtoets

• Om de koelkasttemperatuur te wijzigen:

- Druk op de REF.TEMP toets.

De huidig ingestelde temperatuur wordt getoond (

1

).

- Druk opnieuw op de REF.TEMP toets tot de gewenste temperatuur wordt

getoond ).

- Wanneer u de koelkasttemperatuur heeft ingesteld, zal het koelkast

temperatuurscherm ) 5 keer knipperen.

De temperatuur wijzigt in stappen. Na +7°C zal het scherm terug gaan naar +1°C. De koelkasttemperatuur varieert tussen: +1°C en +7°C.

3. Vriezer temperatuurtoets

• In het normale model, is de getoonde temperatuur (

2

) de ingestelde temperatuur van de vriezer

• Om de vriezertemperatuur te wijzigen:

- Druk op de FRE.TEMP toets.

De huidig ingestelde temperatuur wordt getoond (

2

).

- 2 Druk opnieuw op de FRE.TEMP toets tot de gewenste temperatuur wordt getoond

• De temperatuur wijzigt in stappen. Na -25°C zal het scherm terug gaan naar -14°C.

• De vriezertemperatuur varieert tussen: -14°C en -25°C.

4. Vacationtoets

• Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet nodig heeft druk dan op de Vacationtoets.

• De koelkast wordt uitgeschakeld maar de vriezer blijft aan.

• De aanduiding Vacation (

3

) wordt getoond zolang als de Vacationfunctie in gebruik is.

LET OP

- U dient de koelkast te legen voordat u op de Vacation toets (

3

) drukt.

- Er is geen noodzaak om de koel/vriescombinatie uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg gaat. Maar verwijder al het voedsel wanneer u langer dan drie weken weg gaat, verwijder de stekker uit het stopcontact maak de koel/ vriescombinatie schoon en droog het.

5. Super Freeze knop

• Schakelaar om de snelvriesfunctie mee aan of uit te zetten.

• Gebruik dit wanneer u voedsel snel wilt bevriezen.

• De aanduiding Super Freeze (

4

) wordt getoond zolang als de snelvriesfunctie in gebruik is.

• Wanneer deze functie is geselecteerd zal de koeling continue aanblijven en de temperatuur in de vriezer blijven verlagen.

• De snelvriesfunctie schakelt automatisch uit. Wanneer het het snelvriezen is uitgevoerd, zal de Super Freeze aanduiding (

4

) uitgaan en de vriezer zal terug gaan naar de vorige temperatuurinstelling.

• Druk opnieuw op de knop om de snelvriesfunctie uit te zetten.

Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt gaan invriezen, stel de temperatuur van de vriezer op de laagste temperatuur voordat u op de Super Freeze toets drukt.

gebruik _ 11

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

6. Alarm aan toets

• Wanneer u op de Alarm aan toets drukt, is het alarm geactiveerd en wordt het symbool (

5

) getoond.

Het alarm zal af gaan wanneer de koelkastdeur gedurende een bepaalde periode is open gebleven.

• Druk opnieuw op de knop om de alarmfunctie uit te zetten.

• De vriezerdeur heeft geen alarmfunctie om aan te geven dat de deur open staat.

Indien de Super Freeze of de Vacation instelling is gekozen en u op een van de andere toetsen drukt zal de huidige instelling worden vervangen door de functie die bij de toets hoort die u heeft ingedrukt.

B.RL40S*,RL40W*

12_ gebruik

1. Aan/uit knop

• Indien u het apparaat wilt uitschakelen houd het dan gedurende 3 seconden ingedrukt.

Demonteer de koelkast niet wanneer het nog is ingeschakeld.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade

2. Temp. Control toets

• Druk op de Temp. Control toets om de koelkasttemperatuur te wijzigen.

• standaard zal de middelste temperatuurinstelling worden geselecteerd.

Er zijn vijf temperatuurinstellingen, weergegeven door vijf lampjes (

1

).

• Wanneer alle lampjes branden, is de laagste temperatuur gekozen.

• Druk op de Temp. Control toets tot de gewenste temperatuur is gekozen

• De vriezertemperatuur zal automatisch worden aangepast aan de koelkasttemperatuur.

Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt invriezen, stel de temperatuur van uw vriezer dan ten minste 24 uur van te voren in op de laagste temperatuur.

Downloaded from www.vandenborre.be

VOEDSEL BEWAEN IN DE KOELKAST OF DE VRIEZER

Wanneer u voedsel wilt gaan opslaan in dit apparaat, let dan op de onderstaande aanbevelingen:

• Laat warm eten en drinken afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie doet.

• Zorg ervoor dat voedsel goed is ingepakt of opgeborgen in luchtdichte bewaardozen voordat u het in de koelkast doet. Dit zal voorkomen dat voedsel zal uitdrogen, verkleuren of haar smaak zal verliezen en zal het langer vers houden. Het zal tevens voorkomen dat het elkaars smaak zal overnemen.

• Laat de deurrubbers en plastic onderdelen nooit in contact komen met olie of vet, deze materialen worden snel poreus.

• Leg nooit explosieve substanties in de koelkast. Sterk alcoholische substanties mogen alleen rechtop staan, in een goed gesloten verpakking.

Voedsel in de koelkast bewaren

PLATEAU

GROENTELADE

MELKPRODUC-

TENVAK

• Bewaar voedsel in bewaardozen en houd enige afstand tussen de artikelen in uw koelkast.

• Het plateau is gemaakt van een onbreekbaar, transparant materiaal, u kunt het veilig gebruiken.

• Groente en fruit kunnen worden bewaard in deze lade.

• Indien u meer ruimte nodig heeft om groente en fruit op te slaan, dan kunt u de laden verwijderen.

• Het vastgestelde volume dat beschikbaar is om voedsel in op te slaan is berekend zonder de laden.

• Plaats het eierrek in dit vak (het eierrek is bedoeld om eieren in te bewaren).

• Hier kunt u verpakte producten bewaren, zoals melk, yoghurt, vruchtensap, enz.

ASSORTIMENTVAK

• Bewaar hier producten die vet bevatten, zoals boter en kaas.

• Hier kunt u verpakte producten bewaren, zoals melk, yoghurt, vruchtensap, enz.

VAK VOOR

GROTE FLESSEN

• Hier kunt u kleine flessen en kartonnen verpakkingen bewaren

(1 liter) met bier, melk of vruchtensap en grote flessen en kartonnen verpakkingen (1.5 liter).

gebruik _ 13

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

Voedsel in de vriezer bewaren

VRIEZER

LADEN

• Bewaar hier vers vlees en vis of gedroogd voedsel, welke zijn verpakt in handige porties.

• Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.

• Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,

• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.

• Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal automatisch worden uitgevoerd.

• Temperatuurstijging tijdens het ontdooien zijn conform aan de ISO-normen, maar u kunt temperatuurstijging van ingevroren voedingswaren voorkomen of tegengaan wanneer de koelkast ontdooid wordt. U wordt verzocht de ingevroren voedingswaren in verschillende lagen krantenpapier te wikkelen.

• Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt geplaatst in een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.

• Om meer ruimte te krijgen kunt u de bovenste en middelste vriezerladen verwijderen want die be ï nvloeden de thermische en mechanische eigenschappen niet. Het volume voor opslag in de vriezer is berekend zonder deze laden te gebruiken.

IJSBLOKJES MAKEN

1. Giet water in de ijsblokjesmaker.

• Vul de machine met ongeveer 80% water.

2. Plaats de ijsblokjesmaker in de diepvriezer.

3. Om de ijsblokjes te verwijderden:

• Beweeg de ijsmaker aan beide zijden tegengesteld (torderen).

Explosiegevaar

WAARSCHUWING

• Het koudste onderdeel van de koelkast is de achterwand. Dit is de beste plaats om delicate voedingswaren neer te leggen.

• Glazen flessen met vloeistoffen die bevriezen kunnen mogen nooit in de vriezer worden gezet, aangezien het glas kan breken wanneer de inhoud invriest.

Snel ijs aanmaken

• Om snel een grote hoeveelheid ijs aan te maken, drukt u op de "Super Freeze" knop om de snelle diepvriesfunctie te selecteren.

14_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER (OPTIONEEL)

Met de waterdispenser kunt u gemakkelijk koud water verkrijgen zonder de deur van de koelkast te openen. Bovendien kunt u meer dan 30% elektriciteit besparen omdat de deur van de koelkast minder vaak geopend wordt.

Gebruikt u de waterdispenser niet, handel dan als volgt

1. Plaats de watertoevoer stevig in het montagegat.

• Als de watertoevoer lange tijd wordt verwijderd, lekt koude weg en wordt de deur niet automatisch gesloten.

Het waterreservoir vullen

1.Druk op de afsluitdop en vul het reservoir met drinkwater.

• Vul het reservoir niet helemaal (iets meer dan 4,2 liter).

Het kan anders overlopen wanneer de deur wordt geopend of gesloten.

• Gebruik geen water warmer dan 50°C.

2. Duw met een beker op de waterdispenserhendel.

gebruik _ 15

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

PLAATS EEN GESCHIKTE FLES

1. Druk op de hendel, trek het waterreservoir omhoog en haal het eruit.

2. Verwijder de watertoevoer uit het waterreservoir, plaats de binnenste ring van de watertoevoer in een normale bronwaterfles en draai de watertoevoer vast.

3. Draai de watertoevoer om en plaats deze in het montagegat.

• Het is mogelijk dat een borrelend geluid waargenomen wordt wanneer lucht binnenstroomt in een standaard mineraalwater- of frisdrankfles.

• Sommige standaard mineraalwater- of frisdrankflessen passen, afhankelijk van hun omvang, niet op de watertoevoer.

• Wanneer het water na op de "drukknop" te hebben gedrukt niet naar wens verkregen wordt, moet u opnieuw drukken.

• Gebruik geen koolzuurhoudende dranken zoals Cola, appelwijn of soda's. Wanneer u op de knop drukt, kan er drank uitspuiten vanwege de druk van opeengehoopt koolzuurgas in het bovenste gedeelte van de frisdrankfles.

• In het belang van een grotere hygiëne, worden dranken met een hoog suikergehalte

(sappen, soft drinks) afgeraden.

• U kunt mineraalwater in flessen of gekookt kraanwater gebruiken, tenzij er kleine deeltjes in zitten.

• Wanneer het water (drank) in de tank gedurende een langere tijd niet is gebruikt, kan het bederven en is het niet langer geschikt om te drinken.

16_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

DE WATERDISPENSER REINIGEN

Dispenserbakje

1. Verwijder het bakje met uw vingers.

2. Verwijder het water uit het dispenserbakje, maak het vervolgens met warm water en een reinigingsmiddel schoon.

Aansluitgat

Maak het aansluitgat en het omliggende gebied schoon met een vochtige doek.

Waterreservoir/watertoevoer

1. Trek naar boven en maak de haakjes aan beide zijden van de grote dop los.

2. Draai de watertoevoer los in de richting van de pijl en verwijder deze.

3. Maak de grote dop en het waterreservoir schoon met warm water en een schoonmaakmiddel.

• Houd de dop omhoog en trek deze naar boven. Maak de dop schoon.

4. Nadat u de watertoevoer heeft schoongemaakt met een zachte borstel drukt u op de hendel en laat u er water doorheen lopen.

LET OP

• Maak het waterreservoir regelmatig schoon wanneer u het gebruikt voor thee of soortgelijke dranken. Gebruik alleen gefilterde thee. In het belang van een grotere hygiëne, worden dranken met een hoog suikergehalte (sappen, soft drinks) afgeraden.

• Vuil kan worden weggeveegd met een doek met azijn of zout water.

• Controleer of de rubberen afdichting op de watertoevoer niet verschoven of beschadigd is door een scherp voorwerp. Anders kan deze gaan lekken.

gebruik _ 17

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

HET VERVANGEN VAN DE LAMPEN

Trek altijd de stekker uit het stopcontact van het apparaat wanneer u de lamp van de koelkast vervangt. Anders bestaat het gevaar van een elektrische schok.

1. Trek beide uiteinden van de behuizing naar u toe.

2. Gloeilamp

• Draai voorzichtig aan de lamp, trek de lamp eruit en vervang hem.

3. Druk de behuizing naar voren.

DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR WIJZIGINGEN

- Lees eerst alle instructies aandachtig door

WAARSCHUWING

• Voordat u de draairichting van de deur wijzigt, moet u eerst controleren of de koelkast niet op het stroomnet is aangesloten. U moet de inhoud en accessoires zoals rekken uit de deur verwijderen. Zorg ervoor dat u de deuren tijdens de demontage of montage niet laat vallen.

1. Behandel de onderdelen zorgvuldig om verfkrassen te voorkomen.

2. Leg alle schroeven bij hun onderdelen, zodat ze op de juiste wijze gemonteerd worden.

3. Gebruik een werkoppervlak dat geen krassen op de deur veroorzaakt.

(bijvoorbeeld: een deken)

4. Zorg er bij het wisselen voor dat er geen vet op de koelkast komt.

- Gereedschap dat u nodig heeft

Schroevendraaier 8 mm/10 mm steeksleutel

18_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

De draairichting van de deur wijzigen (1)

AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE

SCHROEF B

DOPJE GAT BOVENKANT

AFDEKKING

SCHARNIER

BOVEN L

DOPJE SCHARNIERGAT

SCHROEF A

DOPJE SCHROEF

BEHUIZING

SCHROEF F

DOPJE

SCHARNIERGAT

SCHROEF A

SCHARNIER BOVEN R

DEURDUIM

AFDEKKING SCHARNIER BOVEN R

MIDDEN SCHARNIER

SCHARNIER E

PLAAT

SCHROEF D

POOT

BEVESTIGING

SCHARNIER ONDER

STOPPER SCHARNIER

ONDER

DEURDUIM

SCHARNIER ONDER

SCHROEF D

BESCHERMKAP

DEURSPELING

POOT

BEHUIZING

BOVENKANT

DOPJE SCHROEF HANDGREEP

SCHROEF C

DOPJE

HANDGREEP

DOPJE SCHROEF

HANGREEP SCHROEF C

DOPJE GAT

DEUR

STOPPER

DEUR

SCHROEF G

DOPJE GAT DEUR

STOPPER DEUR

SCHROEF G gebruik _ 19

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

1. Verwijder SCHROEF B waarmee de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE bevestigd is en verwijder deze afdekking. Trek de draden naar buiten.

Verwijder SCHARNIERAFDEKKING BOVEN R, SCHROEF A, SCHARNIER BOVEN R,

DEURAFDEKKING BOVEN en de koelkastdeur.

Verwijder de DEURDUIM en bevestig deze aan de linker kant.

Demonteer het DOPJE GAT BOVENKANT van de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE en bevestig dit dopje aan de rechterkant van de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE.

2. Verwijder SCHROEF A, SCHROEF E en het MIDDELSTE SCHARNIER en vervolgens de deur van het vriescompartiment.

Verwijder de AFDEKKING SCHARNIERGAT, het SCHROEFDOPJE KAST en SCHROEF F aan de linkerzijde en bevestig deze aan de rechterzijde.

3. Kantel de koelkast minder dan 45 graden, verwijder de rechter POOT en verwijder SCHROEF D.

Verwijder het rechter SCHARNIER ONDER. Verwijder het BEVESTIG SCHARNIER ONDER, DUIMAS en STOPPER SCHARNIER ONDER

Draai het STOPPER SCHARNIER ONDER om en bevestig het aan de linkerkant van het ONDERSTE

SCHARNIER met BEVESTIGING SCHARNIER ONDER en de SCHARNIER-AS.

4. Verwijder de linker POOT en verwijder SCHROEF D.

Verwijder REINF en bevestig het rechts. Plaats dan de POOT.

5. Verwijder SCHROEF G en de DEURSTOPPER in de deur van het vriescompartiment en monteer deze aan de linkerkant van de deur.

Verwijder DOPJE DEURGAT, DOPJE SCHROEF DEURGREEP, SCHROEF C, DEURGREEP en

BESCHERMKAP DEURSPELING, en bevestig deze aan de rechterkant van de deur.

Plaats DOPJE DEURGAT in de linker kant van de deur.

6. Bevestig het MIDDELSTE SCHARNIER met SCHROEF A en SCHARNIER E en plaats de vriezerdeur, bevestig SCHARNIER ONDER aan de linker kant en bevestig de POOT.

Houd de koelkast stabiel en installeer de koelkastdeur.

Breng het BOVENSTE SCHARNIER met SCHROEF A aan.

7. Bevestig de draden op de juiste wijze

Monteer de SCHARNIERAFDEKKING BOVEN L en dek deze af met de BOVENSTE

DEURAFDEKKING.

8. Monteer de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE en draai ten slotte SCHROEF B vast.

20_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

De draairichting van de deur wijzigen (2)

SCHARNIER

BOVEN

DOPJE

SCHARNIERGAT

SCHROEF A

DEURDUIM

AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE

DOPJE

SCHARNIERGAT

DOPJE SCHROEF

BEHUIZING

SCHROEF F

MIDDEN

SCHARNIER

SCHROEF A

SCHROEF B

PLAAT

SCHROEF HEX

(SCHROEF D)

SCHARNIER

ONDER

POOT

SCHROEF HEX

SCHROEF D

STOPPER SCHARNIER ONDER

BEVESTIGING SCHARNIER ONDER

DEURDUIM

POOT

BESCHERMKAP

DEURSPELING

AFDEKKING

DEUR BOVEN

STOPPER DEUR

SCHROEF G

STOPPER DEUR

SCHROEF G gebruik _ 21

Downloaded from www.vandenborre.be

het bedienen van uw koelkast

1. Verwijder het BOVENSTE SCHARNIER en de DEURDUIM en bevestig deze aan de andere kant.

Verwijder de BOVENSTE DEURAFDEKKING van de koelkastdeur.

2. Verwijder SCHROEF A, SCHROEF E en het MIDDELSTE SCHARNIER, en vervolgens de koelkastdeur.

Verwijder de AFDEKKING SCHARNIERGAT, het SCHROEFDOPJE KAST en SCHROEF F aan de linkerzijde en bevestig deze aan de rechterzijde.

3. Kantel de koelkast minder dan 45 graden, verwijder de rechter POOT en verwijder SCHROEF D.

Verwijder het SCHARNIER ONDER, BEVESTIGING SCHARNIER ONDER en STOPPER

SCHARNIER ONDER

Draai het STOPPER SCHARNIER ONDER om en bevestig het aan de linkerkant met BEVESTIGING

ONDERSTE SCHARNIER links van SCHARNIER ONDER en de DEURDUIM.

4. Verwijder de linker POOT en verwijder SCHROEF D.

Verwijder REINF en bevestig het rechts.

Monteer vervolgens de POOT.

5. Verwijder SCHROEF G en de DEURSTOPPER uit beide deuren en monteer deze aan de linkerzijde van de deuren.

Verwijder het DEURDOPJE en het OPVULPLAATJE uit beide deuren en monteer deze aan de linkerzijde van de deuren.

6. Bevestig het MIDDELSTE SCHARNIER met SCHROEF A en SCHROEF E en plaats de vriezerdeur, bevestig SCHARNIER ONDER aan de linker kant en bevestig de POOT.

Houd de koelkast stabiel en installeer de koelkastdeur.

Breng het BOVENSTE SCHARNIER met SCHROEF A aan.

22_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

BLIK OP UW KOEL/VRIESCOMBINATIE (RL40EVRL40H*/RL40S*/

RL40Z*)

Lampkap

Lucht ventilatiekap

Plateau

Bovenste groentenla

Ladeklep gekoelde ruimte

Lade gekoelde ruimte

Bovenste lade

Middelste lade

Melkproductenvak

Eierrek

IJsbakje

Assortimentvak

Temperatuur

Flessenvak

Onderste lade

ACCESSOIRES IN DE

COMPARTIMENTEN

ACCESSOIRES IN DE

DEUR

Plateau 3

Ladeklep gekoelde ruimte 1

Bovenste groentenla (alleen rl40z*)

Lade gekoelde ruimte

Bovenste lade

Middelste lade

1

1

1

1

Onderste lade 1

Melkproductenvak 1

Assortimentvak

4

Flessenvak 1

Eierrek 1

IJsbakje 1

gebruik _ 23

BLIK OP UW KOEL/VRIESCOMBINATIE (RL40W*)

Downloaded from www.vandenborre.be

Lampkap

Lucht ventilatiekap

Plateau

Groentelade

Bovenste lade

Middelste lade

Melkproductenvak

Eierrek

IJsbakje

Eierrek

Klein vak

Temperatuur

Flessenvak

Onderste lade

ACCESSOIRES IN DE

COMPARTIMENTEN

ACCESSOIRES IN DE

DEUR

Plateau

4

Groentelade 1

Bovenste lade

Middelste lade

Onderste lade 1

Melkproductenvak 1

Eierrek 1

1

1

Klein vak 2

Flessenvak 1

Eierrek 1

IJsbakje 1

24_ gebruik

Downloaded from www.vandenborre.be

problemen en oplossingen

PROBLEEM OPLOSSING

De koel/ vriescombinatie werkt niet of de temperatuur is niet laag genoeg

• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.

• Heeft u de temperatuur juist ingesteld?

• Staat het apparaat in direct zonlicht of naast een warmtebron?

• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de muur?

Het voedsel in de koelkast bevriest

Het apparaat maakt vreemde geluiden

De voorste hoeken en zijkanten van het apparaat voelen warm aan en er ontstaat condens

• Is de temperatuur op het display ingesteld op de laagste temperatuur?

• Is de omgevingstemperatuur misschien te laag?

• Heeft u warm voedsel in de koelkast geplaatst?

• Staat de koel/vriescombinatie op een stevige, vlakke ondergrond?

• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de muur?

• Is er misschien iets achter het apparaat gevallen?

• Komt het geluid van de compressor in de koel/vriescombinatie?

• Een tikkend geluid kan worden gehoord in de koelkast. Dit is normaal.

• Het geluid wordt veroorzaakt doordat accessoires in het apparaat krimpen of uitzetten.

• Op de hoeken aan de voorkant van het apparaat bevinden zich hittebestendige leidingen, die condensvorming tegengaan.

Als de omgevingstemperatuur stijgt, kan de werking minder goed zijn.

Dit is normaal.

• Bij erg vochtig weer kan er aan de buitenkant van het apparaat condens ontstaan als gevolg van het in contact komen van vochtigheid in de lucht met de koele buitenkant van het apparaat.

U hoort vloeistof lopen in het apparaat

• Dit is het koelmiddel dat voor de koeling van de binnenkant van het apparaat zorgt.

In het apparaat hangt een vieze lucht

Op de wanden zit een vrieslaagje

• Heeft u voedsel niet goed verpakt?

• Bewaar voedsel afgedekt en houd de aanvoeropening voor koude lucht goed schoon.

• Is de luchtuitlaat van het apparaat verstopt?

• Leg het voedsel zo ver mogelijk uit elkaar, zodat de ventilatie optimaal is.

• Zit de deur goed dicht?

Aan de binnenkant van het apparaat en rond groenten is sprake van condensvorming

• U heeft voedsel met een hoog watergehalte onafgedekt in de koelkast gelegd of de deur heeft een tijdje open gestaan.

• Bewaar het voedsel afgedekt of in een bakje.

• Plaats de koel/vriescombinatie in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat het apparaat niet in direct zonlicht staat en plaats het niet vlakbij een warmtebron (bijv. een radiator.).

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen -roosters niet geblokkeerd worden.

• Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koelkast zet.

• Laat bevroren voedsel in de koelkast ontdooien.

U gebruikt dan de lage temperatuur van het diepvriesvoedsel om voedsel in de koelkast te koelen.

• Zorg dat de deur van het apparaat zo kort mogelijk open staat als u er voedsel in doet of uit haalt.

Hoe korter de deur openstaat, hoe minder ijsvorming er optreedt.

probleemoplosser _ 25

Downloaded from www.vandenborre.be

Kamertemperatuurgrenzen

Deze koelkast/vriezer is ontworpen om bij kamertemperatuur te functioneren, welke aangegeven is door zijn temperatuurklasse op het typeplaatje.

Temperatuurklasse

Symbool

Zeer gematigd

Gematigd

Subtropisch

SN

N

ST

Omgevingstemperatuur

Maximum Minimum

32°C (90 F)

32°C (90 F)

38°C (100 F)

10°C (50 F)

16°C (61 F)

18°C (64 F)

De temperatuur in de koelkast kan be nvloed worden door factoren zoals de plaats waar de koelkast/vriezer staat, de kamertemperatuur en de frequentie waarmee u de deur van het apparaat opent. Pas de temperatuur aan de vereisten aan om deze factoren te compenseren.

Nederlands

Correcte afvalverwerking van dit product

(Elektrisch & elektronisch afval)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalverwerking)

Dit symbool, dat op het product of de bijbehorende documentatie is aangebracht, geeft aan dat dit apparaat wanneer het wordt afgedankt niet met het gewone huisvuil meegegeven mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en condities van het koopcontract in acht te nemen. Dit product mag niet met ander bedrijfsafval meegegeven worden.

MEMO

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

LAND BEL

MEXICO

01-800-SAMSUNG

OF BEZOEK ONS ONLINE OP

www.samsung.com/mx

COSTA RICA

EL SALVADOR

0-800-507-7267

800-6225 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBACO

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

BELGIUM 0032 (0)2 201 24 18

CZECH REPUBLIC 844-000-844 www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/be www.samsung.com/cz

( € 0,15/min)

GERMANY 01805-121213 www.samsung.com/fr www.samsung.de

LUXEMBURG 0035 (0)2 261 03 710 www.samsung.com/lu

NETHERLANDS

0900-SAMSUNG(0900 -7267864) www.sam

sung.com/nl

NORWAY 231-627-22 www.samsung.com/no

INDIA

AUSTRALIA

U.K.

3030 8282/1800 110011

1300 362 603

0870 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/in/ www.samsung.com/au www.samsung.com/uk

SOUTH AFRICA 08607267864 (SAMSUNG) www.samsung.com/za

Codenr. DA68-01759W REV(0.0)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement