Samsung | RL40Z Series | KOELKAST - Vanden Borre

KOELKAST - Vanden Borre
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
KOELKAST
Gebruiksaanwijzing
NL
Stel u de mogelijkheden voor
Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te krijgen, kunt u uw product
registreren bij
www.samsung.com/global/register
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
kenmerken van uw nieuwe
koelkast
Uw Samsung koelkast biedt innovatieve opslag en heeft energie-efficiënte
eigenschappen.
• Indirect koelen en vrij van bevriezingen
Het apparaat werkt met indirecte koeling en heeft een anti bevriezingsysteem met een
automatische ontdooifunctie en een gelijkmatig verdeelde temperatuur in de verschillende
compartimenten.
• Twee systemen
De temperaturen in de koelkast en de vriezer kunnen afzonderlijk ingesteld en weergegeven
worden.
• Links/rechts openen van de deuren:
De richting waarin de deuren openen kan naar wens veranderd worden.
Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst
kunt u hier het model- en serienummer opschrijven. U
kunt deze vinden aan de linkerzijkant van de koelkast.
2_ kenmerken
Model # _________
Serie # _________
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HOOFDKENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
veiligheidsinformatie
• Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en
bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
WAARSCHUWING
GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN
WAARSCHUWING
LET OP
Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige verwondingen.
Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële schade.
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Geeft aan dat u dit NIET moet doen.
Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.
Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.
Geeft aan dat u dit moet opvolgen.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te voorkomen.
Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een technicus.
Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van u en anderen te voorkomen.
Volg ze alstublieft expliciet op.
Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.
• Deze koelkast moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze
handleiding, voordat het kan worden gebruikt.
• Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is en zoals beschreven staat in deze handleiding.
• Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren door een gekwalificeerde
technicus. R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket
op de compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om
uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast.
• In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een natuurlijk gas met een hoge
omgevingscompatibiliteit en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie van het
apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden
beschadigd.
• Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden of een oogbeschadiging opleveren.
Indien u een lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële ontstekingsbronnen en
ventileer de ruimte waar het apparaat staat gedurende verscheidene minuten.
veiligheidsinformatie_ 3
e
.b
• Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen
de eigenschappen van uw koelkast ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.
WAARSCHUWING
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS
• Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan
komen met water.
• Beschadiging van isolatiemateriaal of elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok
of brand veroorzaken.
• Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het evenmin bloot aan warmtebronnen zoals
ovens, verwarmingen of andere apparaten.
• Zorg voor het plaatsen van het apparaat voor een vlakke ondergrond. - Indien uw koelkast
niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist functioneert.
• Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De koelkast dient altijd te
worden aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste voltage dat overeenkomt met de
identificatiesticker.
- Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens het overbelast raken van de elektrische
bedrading, dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte kabels.
• Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Neem de stekker
stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.
• Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische schok.
• Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de koelkast.
• Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Dit kan leiden tot brand.
• Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst indien het beschadigd is.
• Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage vertoond.
Indien het snoer beschadigd is, laat het dan onmiddellijk vervangen door de leverancier of
diens onderhoudsdienst.
• Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan voorzichtig met het snoer.
• Steek nooit de stekker in het stopcontact met vochtige handen.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast gaat schoonmaken of repareren.
• Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken.
• Verwijder alle verontreiniging of stof van de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert anders een brand.
• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
• Steek geen stekker in een stopcontact dat niet goed vast zit.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
• Het apparaat moet op zodanige wijze worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
• De koelkast moet worden geaard.
- U dient de koelkast te aarden om elektriciteitslekkage of elektrische schokken
veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen.
4_ veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING
e
.b
• Om het totstandkomen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er lekkage
optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de koelkast staat en
de hoeveelheid ontsnapt gas.
• Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het
geval van twijfel contact op met uw leverancier.
De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a koelvloeistof in de koelkast.
• De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat vermeldt op de identificatiesticker binnenin
de koelkast.
• Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
WAARSCHUWING
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
veiligheidsinformatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
- Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.
• Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- U loopt het risico op brand, defecten en/of verwondingen.
• Indien u chemicaliën ruikt of rook, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
• Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwconstructies vrij van blokkeringen.
• Gebruik geen andere dan door de fabrikant aanbevolen (mechanische) middelen om het
ontdooiproces te versnellen.
• Beschadig het koelcircuit niet.
• Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij deze zijn
aanbevolen door de leverancier.
• Haal voordat u de lamp(en) gaat vervangen, de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
• Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met
een onderhoudsdienst.
• Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij instructies
hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst of een gelijkwaardige gekwalificeerde technicus om een gevaarlijke
situatie te vermijden.
• Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan anders een ernstig ongeluk worden veroorzaakt.
• Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer nooit aan
met natte handen.
- Dit kan leiden tot bevriezingen.
• Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het
stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
• Plaats geen artikelen op het apparaat.
- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
• Dit product is alleen bedoeld voor opslag van voedsel in een huiselijke omgeving.
• Volg altijd de bewaarschema's van de producenten.
Raadpleeg de relevante instructies
• Flessen dienen stevig tezamen worden opgeslagen zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
• Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
- Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de koelkast vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
• Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen in de vriezer.
• Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.
• Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de koelkast.
• Dit kan leiden tot een explosie of brand.
• Spuit geen water in of buiten de koelkast.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
• Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.
- Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen
explosies veroorzaken.
• Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit zijn.
• Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in de koelkast.
• Plaats geen container met water op de koelkast.
- Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische schok of brand.
veiligheidsinformatie_ 5
e
.b
LET OP
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWINGSTEKENS
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING
• Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink zodat
kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.
• Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen komen.
R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om
uit te vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast. Wanneer dit
product brandbaar gas (Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op met de lokale
overheid om zorg te dragen voor een veilige verwerking van dit product.
• Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas. De gassen in isolatiemateriaal vergen
een speciale verwijderingprocedure. Neem contact op met uw lokale overheid zodat
dit product op milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat geen van
de leidingen aan de achterkant van het apparaat beschadigd raken voordat u het gaat
verwijderen. Wanneer de leiding breekt dient u het apparaat naar buiten te verplaatsen,
vanwege het brandbare gas.
LET OP
Bel in het geval van een stroomstoring het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang het gaat
duren.
De meeste stroomstoringen die binnen één of twee uur worden hersteld zullen de
temperatuur van uw koelkast niet be nvloeden.
U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken.
Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Houd bij alle deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, de sleutels buiten het bereik van
kinderen en niet in de nabijheid van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen kunnen
worden opgesloten in de koelkast.
6_ veiligheidsinformatie
e
.b
• Steek uw handen niet in het gebied onder het apparaat.
- Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
• Steek nooit uw vingers in de dispenser.
- Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
• Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
veiligheidsinformatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK
veiligheidsinformatie_ 7
e
.b
• Laat het apparaat 2 uur rusten voordat u het in gebruik gaat nemen.
• Om de beste prestaties te verkrijgen van het product:
- Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat
omdat dit de vrije luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,
- Wikkel het voedsel goed in of plaats het in luchtdichte bewaardozen voordat u het in
de vriezer plaatst,
- Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,
• Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg
gaat. Echter, verwijder al het voedsel indien u langer dan drie weken weg blijft. Haal de
stekker uit het stopcontact, maak de koelkast schoon, spoel na en droog deze af.
• Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het bereik van kinderen worden
bewaard en niet in de nabijheid van het apparaat.
• Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of
een te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt
geplaatst in een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.
• Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.
• Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats voor een optimale ijsproductie.
• Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal
automatisch worden uitgevoerd.
• De temperatuurstijging tijdens het ontdooien blijft binnen de ISO vereisten. Als u
zich er van wilt verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren voedsel constant
blijft gedurende het ontdooien, wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals
krantenpapier.
• Een toename van de temperatuur van het bevroren voedsel gedurende het ontdooien
kan leiden tot een vermindering van de houdbaarheid.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
veiligheidsinformatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
inhoud
HET BEDIENEN VAN UW
KOELKAST
10
10
10
13
14
15
16
17
18
18
23
PROBLEMEN EN
OPLOSSINGEN
25
8_ inhoud
Het voorbereiden van uw koel/
vriescombinatie
Het bedieningspaneel gebruiken
Voedsel in de koel/vriescombinatie
bewaren
IJsblokjes maken
Gebruik de waterdispenser (optioneel)
Plaats een geschikte waterfles
De waterdispenser reinigen
Het vervangen van de lampen
De draairichting van de deur wijzigen
Overzicht van uw koel/vriescombinatie
e
.b
09
09
Het installeren van uw koel/
vriescombinatie
Waarschuwingstekens bij het
schoonmaken
re
09
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DE KOELKAST
INSTELLEN
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
01 eINSTELLINGEN
d
an
.v
w
w
w
de koelkast instellen
HET INSTALLEREN VAN DE KOEL/VRIESCOMBINATIE
1. Zorg voor voldoende ruimte en installeer de koel/vriescombinatie op een
solide vlakke vloer.
• Indien het apparaat niet waterpas staat, kunt u ongewone geluiden horen en het koelen kan hierdoor
verminderd worden.
• Wacht tenminste een uur voordat u het apparaat inschakelt.
2. De koel/vriescombinatie reinigen.
• Veeg het apparaat van binnen en van buiten schoon met een vochtige doek.
3. Sluit de koel/vriescombinatie aan op een stopcontact dat exclusief wordt
gebruikt door dit apparaat.
• Dit apparaat dient te worden geaard.
4. Plaats het voedsel in de koel/vrieskombinatie.
• Het wordt aanbevolen dat u het apparaat 2-3 uur laat koelen voordat u er voedsel in plaatst.
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN
De deur kan gemakkelijker worden gesloten wanneer de voorkant iets hoger is dan de
achterkant.
1. Het apparaat helt naar links.
Draai het linker pootje met een schroevendraaier met een platte
kop in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.
2. Het apparaat helt naar rechts.
Draai het rechter pootje met een schroevendraaier met een
platte kop in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas
staat.
3. Zorg voor voldoende ruimte om de laden
te kunnen openen.
ten minste
Op deze manier kunnen laden gemakkelijk worden
ten minste
geopend.
diepte met de deuren geopend
ten
minste
ten minste
instellen_9
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
Door de volgende stappen uit te voeren, kunt u uw apparaat
gebruiksklaar maken en controleren of alles goed werkt.
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*
1. Aan/uit schakelaar 
• Indien u het apparaat wilt uitschakelen houd het dan gedurende 3 seconden ingedrukt.
Demonteer de koelkast niet wanneer het nog is ingeschakeld.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade.
10_ gebruik
e
.b
• Plaats alle schappen en accessoires die voor het transport zijn verwijderd op de juiste
plaats in de koel/vriescombinatie.
• Maak voordat u de koel/vriescombinatie in gebruik neemt, het apparaat en de
accessoires schoon om eventueel vuil en stof te verwijderen dat zich tijdens het
transport heeft verzameld.
• Bij het openen van de deur gaat de verlichting aan.
• Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur.
De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.
• Uw koel/vriescombinatie werkt met een processor die zichzelf in- en uitschakelt om
de interne temperatuur op peil te houden. Gedurende de eerste vijf minuten zal het
apparaat enigszins rumoerig zijn. Dit is normaal en duid niet op een storing.
Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast
plaatsen. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste
temperatuur te bereiken.
• Indien het apparaat niet juist functioneerd, controleer dan de elektriciteitsaanvoer. Indien
het probleem blijft neem dan contact op met uw leverancier.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HET VOORBEREIDEN VAN UW KOEL/VRIESCOMBINATIE
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
2. Koelkast temperatuurtoets
w
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
• Om de koelkasttemperatuur te wijzigen:
- Druk op de REF.TEMP toets.
De huidig ingestelde temperatuur wordt getoond (1).
- Druk opnieuw op de REF.TEMP toets tot de gewenste temperatuur wordt
getoond (1).
- Wanneer u de koelkasttemperatuur heeft ingesteld, zal het koelkast
temperatuurscherm (1) 5 keer knipperen.
De temperatuur wijzigt in stappen. Na +7°C zal het scherm terug gaan naar +1°C. De
koelkasttemperatuur varieert tussen: +1°C en +7°C.
3. Vriezer temperatuurtoets
• In het normale model, is de getoonde temperatuur (2) de ingestelde temperatuur van de
vriezer
• Om de vriezertemperatuur te wijzigen:
- Druk op de FRE.TEMP toets.
De huidig ingestelde temperatuur wordt getoond (2).
- 2 Druk opnieuw op de FRE.TEMP toets tot de gewenste temperatuur wordt getoond
• De temperatuur wijzigt in stappen. Na -25°C zal het scherm terug gaan naar -14°C.
• De vriezertemperatuur varieert tussen: -14°C en -25°C.
4. Vacationtoets
• Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet nodig heeft druk
dan op de Vacationtoets.
• De koelkast wordt uitgeschakeld maar de vriezer blijft aan.
• De aanduiding Vacation (3) wordt getoond zolang als de Vacationfunctie in gebruik is.
LET OP
- U dient de koelkast te legen voordat u op de Vacation toets (3) drukt.
- Er is geen noodzaak om de koel/vriescombinatie uit te schakelen wanneer u
tot drie weken weg gaat. Maar verwijder al het voedsel wanneer u langer dan
drie weken weg gaat, verwijder de stekker uit het stopcontact maak de koel/
vriescombinatie schoon en droog het.
5. Super Freeze knop
•
•
•
•
Schakelaar om de snelvriesfunctie mee aan of uit te zetten.
Gebruik dit wanneer u voedsel snel wilt bevriezen.
De aanduiding Super Freeze (4) wordt getoond zolang als de snelvriesfunctie in gebruik is.
Wanneer deze functie is geselecteerd zal de koeling continue aanblijven en de
temperatuur in de vriezer blijven verlagen.
• De snelvriesfunctie schakelt automatisch uit. Wanneer het het snelvriezen is uitgevoerd,
zal de Super Freeze aanduiding (4) uitgaan en de vriezer zal terug gaan naar de vorige
temperatuurinstelling.
• Druk opnieuw op de knop om de snelvriesfunctie uit te zetten.
Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt gaan invriezen, stel de temperatuur van
de vriezer op de laagste temperatuur voordat u op de Super Freeze toets drukt.
gebruik _ 11
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
• Wanneer u op de Alarm aan toets drukt, is het alarm geactiveerd en wordt het symbool (5) getoond.
Het alarm zal af gaan wanneer de koelkastdeur gedurende een bepaalde periode is open gebleven.
• Druk opnieuw op de knop om de alarmfunctie uit te zetten.
B.RL40S*,RL40W*
1. Aan/uit knop
• Indien u het apparaat wilt uitschakelen houd het dan gedurende 3 seconden ingedrukt.
Demonteer de koelkast niet wanneer het nog is ingeschakeld.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of schade
2. Temp. Control toets
• Druk op de Temp. Control toets om de koelkasttemperatuur te wijzigen.
• standaard zal de middelste temperatuurinstelling worden geselecteerd.
Er zijn vijf temperatuurinstellingen, weergegeven door vijf lampjes (1).
• Wanneer alle lampjes branden, is de laagste temperatuur gekozen.
• Druk op de Temp. Control toets tot de gewenste temperatuur is gekozen
• De vriezertemperatuur zal automatisch worden aangepast aan de koelkasttemperatuur.
Wanneer u een grote hoeveelheid voedsel wilt invriezen, stel de temperatuur van
uw vriezer dan ten minste 24 uur van te voren in op de laagste temperatuur.
12_ gebruik
e
.b
• De vriezerdeur heeft geen alarmfunctie om aan te geven dat de deur open staat.
Indien de Super Freeze of de Vacation instelling is gekozen en u op een van de andere
toetsen drukt zal de huidige instelling worden vervangen door de functie die bij de toets
hoort die u heeft ingedrukt.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Alarm aan toets
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
VOEDSEL BEWAEN IN DE KOELKAST OF DE VRIEZER
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
w
Wanneer u voedsel wilt gaan opslaan in dit apparaat, let dan op de
onderstaande aanbevelingen:
• Laat warm eten en drinken afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie doet.
• Zorg ervoor dat voedsel goed is ingepakt of opgeborgen in luchtdichte bewaardozen
voordat u het in de koelkast doet. Dit zal voorkomen dat voedsel zal uitdrogen, verkleuren
of haar smaak zal verliezen en zal het langer vers houden. Het zal tevens voorkomen dat
het elkaars smaak zal overnemen.
• Laat de deurrubbers en plastic onderdelen nooit in contact komen met olie of vet, deze
materialen worden snel poreus.
• Leg nooit explosieve substanties in de koelkast. Sterk alcoholische substanties mogen
alleen rechtop staan, in een goed gesloten verpakking.
Voedsel in de koelkast bewaren
PLATEAU
• Bewaar voedsel in bewaardozen en houd enige afstand tussen de artikelen
in uw koelkast.
• Het plateau is gemaakt van een onbreekbaar, transparant materiaal, u
kunt het veilig gebruiken.
GROENTELADE
• Groente en fruit kunnen worden bewaard in deze lade.
• Indien u meer ruimte nodig heeft om groente en fruit op te slaan, dan kunt
u de laden verwijderen.
• Het vastgestelde volume dat beschikbaar is om voedsel in op te slaan is
berekend zonder de laden.
MELKPRODUCTENVAK
• Plaats het eierrek in dit vak (het eierrek is bedoeld om eieren in te bewaren).
• Hier kunt u verpakte producten bewaren, zoals melk, yoghurt,
vruchtensap, enz.
• Bewaar hier producten die vet bevatten, zoals boter en kaas.
ASSORTIMENTVAK • Hier kunt u verpakte producten bewaren, zoals melk,
yoghurt, vruchtensap, enz.
• Hier kunt u kleine flessen en kartonnen verpakkingen bewaren
VAK VOOR
(1 liter) met bier, melk of vruchtensap en grote flessen en kartonnen
GROTE FLESSEN
verpakkingen (1.5 liter).
gebruik _ 13
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
• Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal
automatisch worden uitgevoerd.
• Temperatuurstijging tijdens het ontdooien zijn conform aan de ISO-normen, maar u kunt
temperatuurstijging van ingevroren voedingswaren voorkomen of tegengaan wanneer de
koelkast ontdooid wordt. U wordt verzocht de ingevroren voedingswaren in verschillende lagen
krantenpapier te wikkelen.
• Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of een te
hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt geplaatst in een
temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.
• Om meer ruimte te krijgen kunt u de bovenste en middelste vriezerladen verwijderen want die
beïnvloeden de thermische en mechanische eigenschappen niet. Het volume voor opslag in de
vriezer is berekend zonder deze laden te gebruiken.
IJSBLOKJES MAKEN
1. Giet water in de ijsblokjesmaker.
• Vul de machine met ongeveer 80% water.
2. Plaats de ijsblokjesmaker in de diepvriezer.
3. Om de ijsblokjes te verwijderden:
• Beweeg de ijsmaker aan beide zijden tegengesteld (torderen).
Explosiegevaar
WAARSCHUWING
• Het koudste onderdeel van de koelkast is de achterwand. Dit is de beste plaats om
delicate voedingswaren neer te leggen.
• Glazen flessen met vloeistoffen die bevriezen kunnen mogen nooit in de vriezer
worden gezet, aangezien het glas kan breken wanneer de inhoud invriest.
Snel ijs aanmaken
• Om snel een grote hoeveelheid ijs aan te maken, drukt u op de "Super Freeze" knop
om de snelle diepvriesfunctie te selecteren.
14_ gebruik
e
.b
• Bewaar hier vers vlees en vis of gedroogd voedsel, welke zijn verpakt in
handige porties.
• Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen
en meloenen.
• Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
re
VRIEZER
LADEN
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voedsel in de vriezer bewaren
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER (OPTIONEEL)
w
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
Met de waterdispenser kunt u gemakkelijk koud water verkrijgen zonder de deur van de koelkast te
openen. Bovendien kunt u meer dan 30% elektriciteit besparen omdat de deur van de koelkast minder
vaak geopend wordt.
Gebruikt u de waterdispenser niet,
handel dan als volgt
1. Plaats de watertoevoer stevig in het montagegat.
• Als de watertoevoer lange tijd wordt verwijderd, lekt koude
weg en wordt de deur niet automatisch gesloten.
Het waterreservoir vullen
1.Druk op de afsluitdop en vul het reservoir met
drinkwater.
• Vul het reservoir niet helemaal (iets meer dan 4,2 liter).
Het kan anders overlopen wanneer de deur wordt geopend
of gesloten.
• Gebruik geen water warmer dan 50°C.
2. Duw met een beker op de waterdispenserhendel.
gebruik _ 15
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
e
.b
re
1. Druk op de hendel, trek het waterreservoir omhoog
en haal het eruit.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PLAATS EEN GESCHIKTE FLES
2. Verwijder de watertoevoer uit het waterreservoir,
plaats de binnenste ring van de watertoevoer in
een normale bronwaterfles en draai de watertoevoer
vast.
3. Draai de watertoevoer om en plaats deze in het montagegat.
• Het is mogelijk dat een borrelend geluid waargenomen wordt wanneer lucht binnenstroomt in
een standaard mineraalwater- of frisdrankfles.
• Sommige standaard mineraalwater- of frisdrankflessen passen, afhankelijk van hun omvang, niet
op de watertoevoer.
• Wanneer het water na op de "drukknop" te hebben gedrukt niet naar wens verkregen wordt,
moet u opnieuw drukken.
• Gebruik geen koolzuurhoudende dranken zoals Cola, appelwijn of soda's. Wanneer u op de
knop drukt, kan er drank uitspuiten vanwege de druk van opeengehoopt koolzuurgas in het
bovenste gedeelte van de frisdrankfles.
• In het belang van een grotere hygiëne, worden dranken met een hoog suikergehalte
(sappen, soft drinks) afgeraden.
• U kunt mineraalwater in flessen of gekookt kraanwater gebruiken, tenzij er kleine deeltjes in
zitten.
• Wanneer het water (drank) in de tank gedurende een langere tijd niet is gebruikt, kan het
bederven en is het niet langer geschikt om te drinken.
16_ gebruik
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
DE WATERDISPENSER REINIGEN
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
w
Dispenserbakje
1. Verwijder het bakje met uw vingers.
2. Verwijder het water uit het dispenserbakje, maak het vervolgens met warm water en een
reinigingsmiddel schoon.
Aansluitgat
Maak het aansluitgat en het omliggende gebied schoon met een vochtige doek.
Waterreservoir/watertoevoer
1. Trek naar boven en maak de haakjes aan beide
zijden van de grote dop los.
2. Draai de watertoevoer los in de richting van de
pijl en verwijder deze.
3. Maak de grote dop en het waterreservoir schoon met
warm water en een schoonmaakmiddel.
• Houd de dop omhoog en trek deze naar boven. Maak
de dop schoon.
4. Nadat u de watertoevoer heeft schoongemaakt met
een zachte borstel drukt u op de hendel en laat u er
water doorheen lopen.
LET OP
• Maak het waterreservoir regelmatig schoon wanneer u het gebruikt voor thee of
soortgelijke dranken. Gebruik alleen gefilterde thee. In het belang van een grotere
hygiëne, worden dranken met een hoog suikergehalte (sappen, soft drinks)
afgeraden.
• Vuil kan worden weggeveegd met een doek met azijn of zout water.
• Controleer of de rubberen afdichting op de watertoevoer niet verschoven of
beschadigd is door een scherp voorwerp. Anders kan deze gaan lekken.
gebruik _ 17
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HET VERVANGEN VAN DE LAMPEN
Trek altijd de stekker uit het stopcontact van het apparaat wanneer u de lamp van de
koelkast vervangt. Anders bestaat het gevaar van een elektrische schok.
DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR WIJZIGINGEN
- Lees eerst alle instructies aandachtig door
• Voordat u de draairichting van de deur wijzigt, moet u eerst controleren of de koelkast niet
op het stroomnet is aangesloten. U moet de inhoud en accessoires zoals rekken uit de deur
verwijderen. Zorg ervoor dat u de deuren tijdens de demontage of montage niet laat vallen.
WAARSCHUWING
1. Behandel de onderdelen zorgvuldig om verfkrassen te voorkomen.
2. Leg alle schroeven bij hun onderdelen, zodat ze op de juiste wijze
gemonteerd worden.
3. Gebruik een werkoppervlak dat geen krassen op de deur veroorzaakt.
(bijvoorbeeld: een deken)
4. Zorg er bij het wisselen voor dat er geen vet op de koelkast komt.
- Gereedschap dat u nodig heeft
Schroevendraaier
18_ gebruik
8 mm/10 mm steeksleutel
e
.b
re
1. Trek beide uiteinden van de behuizing naar u toe.
2. Gloeilamp
• Draai voorzichtig aan de lamp, trek de lamp eruit en vervang hem.
3. Druk de behuizing naar voren.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
De draairichting van de deur wijzigen (1)
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
w
AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE
SCHROEF B
DOPJE GAT BOVENKANT
AFDEKKING
SCHARNIER
BOVEN L
SCHARNIER BOVEN R
DEURDUIM
DOPJE SCHARNIERGAT
AFDEKKING SCHARNIER BOVEN R
SCHROEF A
DOPJE SCHROEF
BEHUIZING
SCHROEF F
DOPJE
SCHARNIERGAT
MIDDEN SCHARNIER
SCHARNIER E
SCHROEF A
PLAAT
SCHROEF D
POOT
BEVESTIGING
SCHARNIER ONDER
STOPPER SCHARNIER
ONDER
SCHARNIER ONDER
DEURDUIM
SCHROEF D
BESCHERMKAP
DEURSPELING
POOT
DOPJE SCHROEF HANDGREEP SCHROEF C
BEHUIZING
BOVENKANT
DOPJE GAT
DEUR
STOPPER
DEUR
DOPJE
HANDGREEP
DOPJE SCHROEF
HANGREEP SCHROEF C
SCHROEF G
DOPJE GAT DEUR
STOPPER DEUR
SCHROEF G
gebruik _ 19
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
3. Kantel de koelkast minder dan 45 graden, verwijder de rechter POOT en verwijder SCHROEF D.
Verwijder het rechter SCHARNIER ONDER. Verwijder het BEVESTIG SCHARNIER ONDER, DUIMAS
en STOPPER SCHARNIER ONDER
Draai het STOPPER SCHARNIER ONDER om en bevestig het aan de linkerkant van het ONDERSTE
SCHARNIER met BEVESTIGING SCHARNIER ONDER en de SCHARNIER-AS.
4. Verwijder de linker POOT en verwijder SCHROEF D.
Verwijder REINF en bevestig het rechts. Plaats dan de POOT.
5. Verwijder SCHROEF G en de DEURSTOPPER in de deur van het vriescompartiment en monteer
deze aan de linkerkant van de deur.
Verwijder DOPJE DEURGAT, DOPJE SCHROEF DEURGREEP, SCHROEF C, DEURGREEP en
BESCHERMKAP DEURSPELING, en bevestig deze aan de rechterkant van de deur.
Plaats DOPJE DEURGAT in de linker kant van de deur.
6. Bevestig het MIDDELSTE SCHARNIER met SCHROEF A en SCHARNIER E en plaats de vriezerdeur,
bevestig SCHARNIER ONDER aan de linker kant en bevestig de POOT.
Houd de koelkast stabiel en installeer de koelkastdeur.
Breng het BOVENSTE SCHARNIER met SCHROEF A aan.
7. Bevestig de draden op de juiste wijze
Monteer de SCHARNIERAFDEKKING BOVEN L en dek deze af met de BOVENSTE
DEURAFDEKKING.
8. Monteer de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE en draai ten slotte SCHROEF B vast.
20_ gebruik
e
.b
2. Verwijder SCHROEF A, SCHROEF E en het MIDDELSTE SCHARNIER en vervolgens de deur van
het vriescompartiment.
Verwijder de AFDEKKING SCHARNIERGAT, het SCHROEFDOPJE KAST en SCHROEF F aan de
linkerzijde en bevestig deze aan de rechterzijde.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Verwijder SCHROEF B waarmee de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE bevestigd is en verwijder
deze afdekking. Trek de draden naar buiten.
Verwijder SCHARNIERAFDEKKING BOVEN R, SCHROEF A, SCHARNIER BOVEN R,
DEURAFDEKKING BOVEN en de koelkastdeur.
Verwijder de DEURDUIM en bevestig deze aan de linker kant.
Demonteer het DOPJE GAT BOVENKANT van de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE en bevestig dit
dopje aan de rechterkant van de AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
De draairichting van de deur wijzigen (2)
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
w
AFDEKKING BOVEN VOORZIJDE
SCHARNIER
BOVEN
DOPJE
SCHARNIERGAT
SCHROEF A
DEURDUIM
DOPJE
SCHARNIERGAT
DOPJE SCHROEF
BEHUIZING
SCHROEF F
MIDDEN
SCHARNIER
SCHROEF A
SCHROEF B
PLAAT
SCHROEF HEX
(SCHROEF D)
SCHARNIER
ONDER
POOT
STOPPER SCHARNIER ONDER
BEVESTIGING SCHARNIER ONDER
DEURDUIM
POOT
SCHROEF HEX
SCHROEF D
BESCHERMKAP
DEURSPELING
AFDEKKING
DEUR BOVEN
STOPPER DEUR
SCHROEF G
STOPPER DEUR
SCHROEF G
gebruik _ 21
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
het bedienen van uw koelkast
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Verwijder het BOVENSTE SCHARNIER en de DEURDUIM en bevestig deze aan de andere kant.
Verwijder de BOVENSTE DEURAFDEKKING van de koelkastdeur.
4. Verwijder de linker POOT en verwijder SCHROEF D.
Verwijder REINF en bevestig het rechts.
Monteer vervolgens de POOT.
5. Verwijder SCHROEF G en de DEURSTOPPER uit beide deuren en monteer deze aan de linkerzijde
van de deuren.
Verwijder het DEURDOPJE en het OPVULPLAATJE uit beide deuren en monteer deze aan de
linkerzijde van de deuren.
6. Bevestig het MIDDELSTE SCHARNIER met SCHROEF A en SCHROEF E en plaats de vriezerdeur,
bevestig SCHARNIER ONDER aan de linker kant en bevestig de POOT.
Houd de koelkast stabiel en installeer de koelkastdeur.
Breng het BOVENSTE SCHARNIER met SCHROEF A aan.
22_ gebruik
e
.b
3. Kantel de koelkast minder dan 45 graden, verwijder de rechter POOT en verwijder SCHROEF D.
Verwijder het SCHARNIER ONDER, BEVESTIGING SCHARNIER ONDER en STOPPER
SCHARNIER ONDER
Draai het STOPPER SCHARNIER ONDER om en bevestig het aan de linkerkant met BEVESTIGING
ONDERSTE SCHARNIER links van SCHARNIER ONDER en de DEURDUIM.
re
2. Verwijder SCHROEF A, SCHROEF E en het MIDDELSTE SCHARNIER, en vervolgens de
koelkastdeur.
Verwijder de AFDEKKING SCHARNIERGAT, het SCHROEFDOPJE KAST en SCHROEF F aan de
linkerzijde en bevestig deze aan de rechterzijde.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
BLIK OP UW KOEL/VRIESCOMBINATIE (RL40EVRL40H*/RL40S*/
RL40Z*)
e
.b
re
or
nb
02eGEBRUIK
d
an
.v
w
w
w
Melkproductenvak
Eierrek
IJsbakje
Lampkap
Lucht ventilatiekap
Assortimentvak
Plateau
Temperatuur
Bovenste groentenla
Flessenvak
Ladeklep gekoelde ruimte
Lade gekoelde ruimte
Bovenste lade
Middelste lade
Onderste lade
ACCESSOIRES IN DE
COMPARTIMENTEN
ACCESSOIRES IN DE
DEUR
Plateau
3
Ladeklep gekoelde ruimte
1
Bovenste groentenla (alleen rl40z*)
1
Lade gekoelde ruimte
1
Bovenste lade
1
Middelste lade
1
Onderste lade
1
Melkproductenvak
1
Assortimentvak
4
Flessenvak
1
Eierrek
IJsbakje
1
1
gebruik _ 23
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
BLIK OP UW KOEL/VRIESCOMBINATIE (RL40W*)
Eierrek
IJsbakje
re
Lampkap
Lucht ventilatiekap
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Melkproductenvak
Eierrek
e
.b
Klein vak
Plateau
Temperatuur
Flessenvak
Groentelade
Bovenste lade
Middelste lade
Onderste lade
ACCESSOIRES IN DE
COMPARTIMENTEN
ACCESSOIRES IN DE
DEUR
24_ gebruik
Plateau
4
Groentelade
1
Bovenste lade
1
Middelste lade
1
Onderste lade
1
Melkproductenvak
1
Eierrek
1
Klein vak
2
Flessenvak
1
Eierrek
1
IJsbakje
1
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
problemen en oplossingen
OPLOSSING
• Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
• Heeft u de temperatuur juist ingesteld?
• Staat het apparaat in direct zonlicht of naast een warmtebron?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de muur?
Het voedsel in de
koelkast bevriest
• Is de temperatuur op het display ingesteld op de laagste temperatuur?
• Is de omgevingstemperatuur misschien te laag?
• Heeft u warm voedsel in de koelkast geplaatst?
Het apparaat maakt
vreemde geluiden
• Staat de koel/vriescombinatie op een stevige, vlakke ondergrond?
• Staat de achterkant van de koelkast te dicht tegen de muur?
• Is er misschien iets achter het apparaat gevallen?
• Komt het geluid van de compressor in de koel/vriescombinatie?
• Een tikkend geluid kan worden gehoord in de koelkast. Dit is normaal.
• Het geluid wordt veroorzaakt doordat accessoires in het apparaat
krimpen of uitzetten.
De voorste hoeken
en zijkanten van het
apparaat voelen warm
aan en er ontstaat
condens
• Op de hoeken aan de voorkant van het apparaat bevinden zich
hittebestendige leidingen, die condensvorming tegengaan.
Als de omgevingstemperatuur stijgt, kan de werking minder goed zijn.
Dit is normaal.
• Bij erg vochtig weer kan er aan de buitenkant van het apparaat condens
ontstaan als gevolg van het in contact komen van vochtigheid in de
lucht met de koele buitenkant van het apparaat.
U hoort vloeistof lopen
in het apparaat
• Dit is het koelmiddel dat voor de koeling van de binnenkant van het
apparaat zorgt.
In het apparaat hangt
een vieze lucht
• Heeft u voedsel niet goed verpakt?
• Bewaar voedsel afgedekt en houd de aanvoeropening voor koude lucht
goed schoon.
Op de wanden zit een
vrieslaagje
• Is de luchtuitlaat van het apparaat verstopt?
• Leg het voedsel zo ver mogelijk uit elkaar, zodat de ventilatie optimaal
is.
• Zit de deur goed dicht?
Aan de binnenkant van
het apparaat en rond
groenten is sprake van
condensvorming
e
.b
De koel/
vriescombinatie werkt
niet of de temperatuur
is niet laag genoeg
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PROBLEEM
• U heeft voedsel met een hoog watergehalte onafgedekt in de koelkast
gelegd of de deur heeft een tijdje open gestaan.
• Bewaar het voedsel afgedekt of in een bakje.
Energiebesparende tips
• Plaats de koel/vriescombinatie in een koele, droge ruimte met
voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat het apparaat niet in direct zonlicht
staat en plaats het niet vlakbij een warmtebron (bijv. een radiator.).
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen -roosters niet geblokkeerd worden.
• Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
• Laat bevroren voedsel in de koelkast ontdooien.
U gebruikt dan de lage temperatuur van het diepvriesvoedsel om
voedsel in de koelkast te koelen.
• Zorg dat de deur van het apparaat zo kort mogelijk open staat als u er
voedsel in doet of uit haalt.
Hoe korter de deur openstaat, hoe minder ijsvorming er optreedt.
probleemoplosser _ 25
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Kamertemperatuurgrenzen
10°C (50 F)
16°C (61 F)
18°C (64 F)
De temperatuur in de koelkast kan be nvloed worden door factoren zoals de plaats waar
de koelkast/vriezer staat, de kamertemperatuur en de frequentie waarmee u de deur
van het apparaat opent. Pas de temperatuur aan de vereisten aan om deze factoren te
compenseren.
Nederlands
Correcte afvalverwerking van dit product
(Elektrisch & elektronisch afval)
(Van toepassing in de Europese Unie en
andere Europese landen met gescheiden
afvalverwerking)
Dit symbool, dat op het product of de bijbehorende documentatie is
aangebracht, geeft aan dat dit apparaat wanneer het wordt afgedankt niet
met het gewone huisvuil meegegeven mag worden. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om
te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en
de voorwaarden en condities van het koopcontract in acht te nemen. Dit
product mag niet met ander bedrijfsafval meegegeven worden.
e
.b
32°C (90 F)
32°C (90 F)
38°C (100 F)
Minimum
re
SN
N
ST
Maximum
or
nb
de
an
.v
w
Zeer gematigd
Gematigd
Subtropisch
Symbool
w
Omgevingstemperatuur
Temperatuurklasse
w
Deze koelkast/vriezer is ontworpen om bij kamertemperatuur te functioneren,
welke aangegeven is door zijn temperatuurklasse op het typeplaatje.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
MEMO
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
LAND
CANADA
MEXICO
U.S.A.
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBACO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
INDIA
AUSTRALIA
SWEDEN
U.K.
SWITZERLAND
RUSSIA
UKRAINE
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
SOUTH AFRICA
BEL
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864 (SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
0032 (0)2 201 24 18
844-000-844
38-322-887
09-693-79-554
08-25-08-65-65 (€ 0,15/min)
01805-121213 (€ 0,14/min)
06-40-985-985
199-153-153
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(0900 -7267864)(€ 0,10/min)
231-627-22
0-801-801-881
80-8-200-128
0850-123-989
902-10-11-30
3030 8282/1800 110011
1300 362 603
08-585-367-87
0870 SAMSUNG (7267864)
800-SAMSUNG (7267864)
8-800-200-0400
8-800-502-0000
0800-112-8888
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG(7267864)
1800-29-3232-02-689-3232
08607267864 (SAMSUNG)
OF BEZOEK ONS ONLINE OP
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.hu
www.samsung.it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.pl
www.samsung.pt
www.samsung.sk
www.samsung.es
www.samsung.com/in/
www.samsung.com/au
www.samsung.se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ch/
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/id
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/za
Codenr. DA68-01759W REV(0.0)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising