Samsung | SC6580 | Samsung SC6590 Пайдаланушы нұсқаулығы

Samsung SC6590 Пайдаланушы нұсқаулығы
ÇÄÜçõÖ åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
̇ÔflÊÂÌË ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰‡ÌÌ˚Ï, Û͇Á‡ÌÌ˚Ï Ì‡ Ú‡·Î˘Í Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ‰Ì ÔË·Ó‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÏÓÍ˚ı ÍÓ‚Ó‚ ËÎË
ÔÓÎÓ‚. ç ‚Ò‡Ò˚‚‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ‚Ó‰Û.
3. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚Ú¸ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ÌËχÚÂθÌ˚Ï ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Î˛·˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı
ÔË·ÓÓ‚ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÂÚÂÈ. ç ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰ÂÚflÏ Ë„‡Ú¸ Ò Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ. çËÍÓ„‰‡
Ì ‡Á¯‡ÈÚ ‰ÂÚflÏ ‚Íβ˜‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡ ‚ÁÓÒÎ˚ı. àÒÔÓθÁÛÈÚÂ
Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â.
4. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ·ÂÁ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. ÑÎfl ÔÓ‰‰ÂʇÌËfl ̇ËÎÛ˜¯ÂÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ ÓÔÓÓÊÌflÚ¸ ‰Ó Â„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl.
5. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, „Ófl˜Â„Ó ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. çÂ
‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ̇ıÓʉÂÌËfl Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚·ÎËÁË ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÚÂÔ·. Ç˚ÒÓ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË Ë ‚˚ˆ‚ÂÚ‡Ì˲
Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔË·Ó‡.
6. ç ÒΉÛÂÚ ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÊÂÒÚÍËÂ, ÓÒÚ˚ Ô‰ÏÂÚ˚, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˜‡ÒÚË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ÔÓÏ¢‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„
ÚflÊÂÎ˚ Ô‰ÏÂÚ˚. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ËÎË ‚˚ÔÛÒÍÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
7. Ç˚Íβ˜‡ÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÌÓÔÍË Ì‡ ÍÓÔÛÒ ÔÂ‰ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÓÁÂÚÍË. éÚÒÓ‰ËÌflÈÚ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍË
ÔÂ‰ Á‡ÏÂÌÓÈ Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌflÚ¸ ÓÚ ÓÁÂÚÍË, ‰ÂʇҸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
8. ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl β‰¸ÏË (‚Íβ˜‡fl ‰ÂÚÂÈ) Ò
Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË, ÒÂÌÒÓÌ˚ÏË ËÎË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚflÏË ËÎË
Îˈ‡ÏË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÓÔ˚Ú‡ ËÎË Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË Ëı ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒfl ËÎË
ÂÒÎË ÓÌË Ì ÔÓËÌÒÚÛÍÚËÓ‚‡Ì˚ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÎˈÓÏ,
Óڂ˜‡˛˘ËÏ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò Ô˜¸˛, Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ
Ëı ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
9. èÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÔË·Ó‡ ÒΉÛÂÚ ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡
ÔËÚ‡ÌËfl ÓÚ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË.
10. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
11. ÖÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Ë
ÔÓÍÓÌÒÛθÚËÛÈÚÂÒ¸ Ò ÓÙˈˇθÌ˚Ï ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ.
12. èË ÔÓ‚ÂʉÂÌËË ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸
Á‡ÏÂÌÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ËÎË Â„Ó ÒÂ‚ËÒÌ˚Ï ‡„ÂÌÚÓÏ, ÎË·Ó ÎˈÓÏ Ò
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËÂÈ.
13. ç ÒΉÛÂÚ ÌÓÒËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰ÂʇҸ Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÌÛÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
Û˜ÍÛ Ì‡ Ô˚ÎÂÒÓÒÂ.
14. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
15. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÏÂ, Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ, ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡
Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ,
ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎfl, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
16. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ô˚ÎÂÒÓÒ. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚ÓÁÌËÍ· ͇͇fl-ÎË·Ó
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÌÂωÎÂÌÌÓ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не
используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может
привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию
гарантийных обязательств.
RU-1
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
▼
éèñàü
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ!
ç ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
Û˜ÍË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇, ÔÂÂÌÓÒfl
ÔË·Ó.
ï‡ÌËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
ÔÓÎÓ‚, Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚  ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ.
RU-2
2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ
2-1 ÇõäãûóÄíÖãú èàíÄçàü
1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå
2) àëèéãçÖçàÖ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå
2-2 òçìê èàíÄçàü
èêàåÖóÄçàÖ
éÚÒÓ‰ËÌflfl ÒÂÚ‚ÓÈ
¯ÌÛ‡ ÓÚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ
ÓÁÂÚÍË, ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ, ‡
Ì Á‡ Ò‡Ï ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãüíéê åéôçéëíà
1) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå åéôçéëíà çÄ
êìóäÖ (éèñàü)
• ìëíÄçéÇàíÖ êÖÉìãüíéê Ç èéãéÜÖçàÖ STOP (ëíéè)
è˚ÎÂÒÓÒ ÓÚÍβ˜ËÚÒfl (ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl).
• ìëíÄçéÇàíÖ êÖÉìãüíéê Ç èéãéÜÖçàÖ MAX (åÄäëàåìå)
ëË· ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ô·‚ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ.
2) àëèéãçÖçàÖ ë êÖÉìãüíéêéå çÄ äéêèìëÖ
- òãÄçÉ
óÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl
‰Îfl ˜ËÒÚÍË ¯ÚÓ, ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë ‰Û„Ëı
΄ÍËı Ú͇ÌÂÈ, ÔÓÚflÌËÚ Á‡„ÎÛ¯ÍÛ ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì ÓÚÍÓÂÚÒfl ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
- äéêèìë (íéãúäé Ñãü êÖÉìãüíéêéÇ
çÄ äéêèìëÖ)
MIN = ‰Îfl ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ,
̇ÔËÏÂ, ¯ÚÓ.
MAX = ‰Îfl ÊÂÒÚÍËı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
RU-3
▼
2-4 àëèéãúáéÇÄçàÖ à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
ÑÎË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË
„ÛÎËÛÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
‰ÎËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰
Ë Ì‡Á‡‰.
éÚ‰ÂÎËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ҇ÏÛ˛ ÍÓÓÚÍÛ˛ ‰ÎËÌÛ,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ˠÁ‡ÒÓÂÌËfl.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Î„ÍÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸
ÏÛÒÓ, Á‡·Ë‚‡˛˘ËÈ ÚÛ·ÍÛ.
çÄëÄÑäÄ
燉Â̸Ú ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ÍÓ̈ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡.
Ç˚‰‚Ë̸ÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
˘ÂÚÍÛ ‰Îfl Ô˚ÎË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË ‚
ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
óÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
Ó·Ë‚ÍË, ̇ÊÏËÚ ̇҇‰ÍÛ Ì‡
ÍÓ̈ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡ ‚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË.
éèñàü
ŠóËÒÚ͇
ÍÓ‚Ó‚
ŠóËÒÚ͇
ÔÓÎÓ‚
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ˘ÂÚÍË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
RU-4
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ,
·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
éèñàü
- éÚÒÓ‰ËÌËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ‰Îfl ӷ΄˜ÂÌËfl Ó˜ËÒÚÍË.
éèñàü
á‡ÒÓÂÌË ÚÛ·ËÌ˚ ÔÂÔflÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚‡˘ÂÌ˲ ˘ÂÚÍË.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÒÓÂÌËfl ÚÛ·ËÌ˚, ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÚÛ·ËÌÛ.
íÛ·Ë̇
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ó‰ÂflÎ
ÖÒÎË
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Á‡·ËÚÓ ÏÛÒÓÓÏ,
Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ.
ôÂÚ͇
ÖÒÎË ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Â ÓÚ‚ÂÒÚË Á‡·ËÚÓ
ÏÛÒÓÓÏ, ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË UNLOCK (ê‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸),
Ë Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ. èÓÒΠ˜ËÒÚÍË,
̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÒÓÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ
Í˚¯ÍÛ ÙËθÚ‡ Ò ÔÂ‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂθ˛
ÍÓÔÛÒ‡ ËÁ‰ÂÎËfl Ë Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
á‡Í˚‚ Í˚¯ÍÛ, ÌÂ
Á‡·Û‰¸Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ LOCK
(ᇷÎÓÍËÓ‚‡Ú¸).
ÇÌËχÌËÂ: ôÂÚ͇ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓÒÚÂθÌÓ„Ó ·Âθfl.
éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ˜ËÒÚÍÛ ˘ÂÚÍË, Òӷ≇ÈÚ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ˘ÂÚÍÛ.
RU-5
3 éèéêéÜçÖçàÖ èõãÖëÅéêçàäÄ
1
2
éÔˆËfl
Как только пыль достигнет
отметки MAX (максимум), или
когда загорится индикатор
заполнения контейнера для
пыли, опустошите контейнер
для пыли.
4
3
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ,
̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ.
CLICK
5
éÔÓÓÊÌËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
éÚ‰ÂÎËÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
6
á‡ÒÚÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
- éÔÓÓÊÌflÈÚ Ô˚θ ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl β‰ÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı
‡ÒÚÏÓÈ/‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÔÓ·ÒÍË‚‡Ú¸
ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-6
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚
ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ̇ÊËχfl
̇ Ì„Ó, ÔÓ͇ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚÂ
˘ÂΘ͇.
4 éóàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
4-1 äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èÄäÖí ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
- ÖÒÎË ÔË Û·ÓÍ ÓÚϘ‡ÂÚÒfl Á‡ÏÂÚÌÓ ÒÌËÊÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl, ÔÓ‚Â¸ÚÂ
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ÌËÊÂ.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ “MAX”
êÖÉìãüíéê çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË Ë̉Ë͇ÚÓ ÙËθÚ‡ „ÓËÚ
Í‡ÒÌ˚Ï, ÍÓ„‰‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ 10 ÒÏ
̇‰ ÔÓÎÓÏ, ÙËθÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸.
äÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl,
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡
(4-2) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔÓÓÊÌËÚ¸,
Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌ͇ı ̇
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ.
RU-7
4-2 óàëíäÄ KACCETõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
1
3
2
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
ëÌËÏËÚ ‡ÏÍÛ Í˚¯ÍË
Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
͇ÒÒÂÚ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ. ÙËθÚ‡.
4
5
èÓÏÓÈÚ „Û·ÍÛ Ë Í‡ÒÒÂÚÛ
‚Ó‰ÓÈ.
7
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
6
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ
‚ ÚÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌÂÂ
12 ˜‡ÒÓ‚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë
ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ ‰Îfl
Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
‚˚Ó‚ÌflÈÚ Í˚¯ÍÛ Í‡ÒÒÂÚ˚
‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡ Ë
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡.
èÓÏÂÒÚËÚ ÒÓ·‡ÌÌÛ˛
͇ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËθÚ‡
‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
èêàåÖóÄçàÖ: ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÙËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓı ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Â„Ó
‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓıÌÛÚ¸ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 12 ˜‡ÒÓ‚.
RU-8
5 óàëíäÄ îàãúíêÄ ÑÇàÉÄíÖãü
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘ËÚ˚
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡Á‡‰ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
Ô˚ÎË Ë Í‡ÒÒÂÚÛ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡.
6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
óÚÓ·˚ ËÁ‚Θ¸
ÙËθÚ, ̇ÊÏËÚ ̇
‡ÏÍÛ ‚ Á‡‰ÌÂÈ ˜‡ÒÚË
ÍÓÔÛÒ‡ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚Ú‡˘ËÚ ÙËθÚ
Á‡ Û¯ÍÓ.
é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ
ÓÚ Ô˚ÎË.
èÓÏÂÒÚËÚ ÙËθÚ
̇Á‡‰ ‚ ÍÓÔÛÒ,
‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸
˘ÂΘÓÍ.
ìÉéãúçõâ åàäêéîàãúíê (éèñàü)
èêàåÖóÄçàÖ:
ëÏÂÌÌ˚ ÙËθÚ˚ ÏÓÊÌÓ
ÔËÓ·ÂÒÚË Û ‚‡¯Â„Ó
ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡ÊÂ
àÁ‚ÎÂÍËÚÂ Ë Á‡ÏÂÌËÚ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ
ÙËθÚ.
RU-9
SC6580
SC6590
UK
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
èàãéëéë
❈ èÂ‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛
¥ÌÒÚÛ͈¥˛.
❈ ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register
ÇÄÜãàÇß èéèÖêÖÑÜÖççü
1. 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‚Ò¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª. èÂ‰ Û‚¥ÏÍÌÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒ¸, ˘Ó ̇ÔÛ„‡ ‚
ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÔÛÁ¥, Á‡Á̇˜ÂÌ¥È Ì‡ Á‡‚Ó‰Ò¸Í¥È Ú‡·Î˘ˆ¥ ÁÌËÁÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü: ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ì‡ ‚ÓÎÓ„ÓÏÛ ÍËÎËÏ¥ ‡·Ó Ô¥‰ÎÓÁ¥.
ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. ëÎ¥‰ ·ÛÚË ÓÒÓ·ÎË‚Ó Û‚‡ÊÌËÏ, flÍ˘Ó ÔË·‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰¥Ú¸ÏË ‡·Ó ·¥Îfl ‰¥ÚÂÈ.
ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔËÎÓÒÓÒ Û flÍÓÒÚ¥ ¥„‡¯ÍË. ç Á‡Î˯‡ÈÚ Ô‡ˆ˛˛
˜ËÈ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ú¥Î¸ÍË Û ˆ¥Îflı, ‰Îfl flÍËı ‚¥Ì
ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡Ì¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ. ëÔÓÓÊÌ˛ÈÚ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ
‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ ‚¥Ì ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÔÓ‚ÌËÚ¸Òfl, ˘Ó· Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÚË ÓÔÚËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸
Ó·ÓÚË.
5. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, ÁÓÎË, ˘Ó ÚÎ¥π, ‡·Ó ̉ÓÔ‡ÎÍ¥‚
ˆË„‡ÓÍ. ç Á·Â¥„‡ÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ÔÓ·ÎËÁÛ ÍÛıÓÌÌÓª ÔÎËÚË ‡·Ó ¥Ì¯Ëı ‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·.
襉 ‚ÔÎË‚ÓÏ ÚÂÔ· Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û ÏÓÊÛÚ¸ ‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÚËÒ¸ ‡·Ó ÁÏ¥ÌËÚË
ÍÓÎ¥.
6. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl Á·ÓÛ Ú‚Â‰Ëı, „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, ÚÓÏÛ ˘Ó ‚ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û. ç ̇ÒÚÛÔ‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Í·‰¥Ú¸ ‚‡ÊÍËı
Ô‰ÏÂÚ¥‚ ̇ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍÛÈÚ ‚ËÔÛÒ͇˛˜Û Ú‡ ‚ÒÏÓÍÚÛ˛˜Û ˜‡ÒÚËÌË ÔË·‰Û.
7. ÇËÏÍÌ¥Ú¸ ‚ËÏË͇˜ ̇ ÍÓÔÛÒ¥ ÔËÎÓÒÓÒÛ ÔÂ‰ ‚ËÏÍÌÂÌÌflÏ ÔË·‰Û Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª
ÓÁÂÚÍË. ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ ‚ËÈχÌÌflÏ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ú‡
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ. ÑÎfl Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÚfl„ÛÈÚ ‚ËÎÍÛ, ÚËχ˛˜ËÒ¸
Á‡ ̪, ‡ Ì Úfl„ÌÛ˜Ë ¯ÌÛ.
8. ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÓÒÓ·‡ÏË (‚Íβ˜‡˛˜Ë ‰¥ÚÂÈ) Á
Ó·ÏÂÊÂÌËÏË Ù¥Á˘ÌËÏË ˜Ë ÓÁÛÏÓ‚ËÏË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡·Ó ÓÒÓ·‡ÏË, flÍ¥ Ì χ˛Ú¸
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ˜Ë Á̸̇, flÍ˘Ó ‚ÓÌË ÔÂ·ۂ‡˛Ú¸ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª
Á‡ ªı ·ÂÁÔÂÍÛ ÓÒÓ·Ë ‡·Ó Ì ̇‚˜ÂÌ¥ ·ÂÁÔ˜ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl Ô¥˜˜˛.
ᇠχÎËÏË ‰¥Ú¸ÏË ÒÎ¥‰ ̇„Îfl‰‡ÚË, ˘Ó· ‚ÓÌË Ì ·‡‚ËÎËÒ¸ ¥Á ÔËÒÚÓπÏ.
9. òÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ÒÎ¥‰ ‚ËÈÌflÚË Á ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÓÁÂÚÍË ÔÂ‰ Ó˜Ë˘ÂÌÌflÏ ‡·Ó
ÚÂıÌ¥˜ÌËÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ ÔË·‰Û.
10. ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜.
11. üÍ˘Ó ‚‡¯ ÔËÎÓÒÓÒ Ì Ô‡ˆ˛π ̇ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡
ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒ¸ Û ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
12. ÑÎfl ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì·ÂÁÔÂÍË, flÍ˘Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ Í‡·Âθ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌËÈ, ÈÓ„Ó Ï‡π
Á‡Ï¥ÌËÚË ‚ËÓ·ÌËÍ ‡·Ó ÈÓ„Ó ‡„ÂÌÚ Á ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ‡·Ó ÓÒÓ·‡, ˘Ó χπ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ Í‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥˛.
13. ç ÌÓÒ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Û˜ÍÛ Ì‡ ÔËÎÓÒÓÒ¥.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи
сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр,
оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і
втрати прав за гарантією.
UK-1
1 áÅàêÄççü èàãéëéëì
▼
éèñßü
îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
éÅÖêÖÜçé!
ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Ì ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
̇ Û˜ˆ¥ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ ÔË
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ¥ ÔË·‰Û.
ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ÒÎ¥‰
ÔËÔ‡ÍÛ‚‡ÚË ÚÛ·ÍÛ Á
̇҇‰ÍÓ˛.
UK-2
2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì
2-1 ÇàåàäÄó ìÇßå./Çàåä
1) íàè èéÇÖêïçß
2) ìÇßå./Çàåä.
2-2 òçìê ÜàÇãÖççü
èêàåßíäÄ
èË ‚ËÈχÌÌ¥ ¯ÌÛ‡ Á
ÓÁÂÚÍË ÒÎ¥‰ ÚËχÚËÒfl
Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãûÇÄççü èéíìÜçéëíI
1) èéëíìèéÇÄ áåßçÄ (éèñßéçÄãúçé)
• èéëíìèéÇÄ áìèàçäÄ
èËÎÓÒÓÒ ‚ËÏË͇πÚ¸Òfl (ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
• èéëíìèéÇàâ èÖêÖïßÑ Ñé åÄäëàåÄãúçé∫ èéíìÜçéëíß
ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÚË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl ‰Ó χÍÒËÏÛÏÛ.
2) íàè èéÇÖêïçß / ìÇßå./Çàåä.
- òãÄçÉ
ÑÎfl ÁÏÂ̯ÂÌÌfl ÒËÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË
Ó˜Ë˘ÂÌÌ¥ ¯ÚÓ, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ‚¥‰ÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÎ¥ÌÍÛ, ˘Ó· ‚¥‰ÍËÚË ÓÚ‚¥.
- èéÇÖêïçü (íàè èéÇÖêïçß)
MIN = ÑÎfl ÚÓÌÍËı ÔÓ‚ÂıÓ̸, ̇ÔËÍ·‰, ڲθ.
MAX = ÑÎfl Ô¥‰ÎÓ„ Á Ú‚Â‰ËÏ ÔÓÍËÚÚflÏ Ú‡
ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚.
UK-3
▼
2-4 üä ÇàäéêàëíéÇìÇÄíà íÄ éÅëãìÉéÇìÇÄíà ÄäëÖëìÄêà
îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅäÄ
Ç¥‰„ÛβÈÚ ‰Ó‚ÊËÌÛ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·ÍË, ÔÂÂÏ¥˘Û˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ
„Û₇ÌÌfl ‰Ó‚ÊËÌË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓÒÂ‰ËÌ¥ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª
ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰ ‡·Ó ̇Á‡‰.
ÑÎfl ÔÂ‚¥ÍË ÏÓÊÎË‚Ó„Ó Á‡·ËÚÚfl,
‚¥‰`π‰Ì‡ÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ ÚÛ·ÍÛ Ú‡
ÛÍÓÓÚ¥Ú¸ ªª. ñ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ΄¯Â
‚ˉ‡ÎËÚË ·Û‰, ˘Ó Á‡·Ë‚Òfl Û ÚÛ·ˆ¥.
ÄäëÖëìÄêà
燉fl„Ì¥Ú¸ ‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇
ͥ̈¸ Û˜ÍË ¯Î‡Ì„Û.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ Ú‡ ÔÓÍÛÚ¥Ú¸
̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔËÎÛ
ÑÎfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ̇҇‰ÍË
‰Îfl ÔÓ‚ÂıÓ̸ ̇‰fl„Ì¥Ú¸
‡ÍÒÂÒÛ‡ ̇ ͥ̈¸ Û˜ÍË
¯Î‡Ì„Û Û Á‚ÓÓÚÌÓÏÛ
̇ÔflÏÍÛ.
éèñßü
Šé˜ËÒÚ͇
ÍËÎËÏ¥‚
Šé˜ËÒÚ͇
Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ̇ ˘¥Úˆ¥ Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ‰Ó ÚËÔÛ ÔÓ‚ÂıÌ¥.
UK-4
èÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl,
flÍ˘Ó ÓÚ‚¥ Á‡·ËÚËÈ.
éèñßü
- ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl Á̥ۘ¯Ó„Ó ÔË·Ë‡ÌÌfl.
éèñßü
ᇷÛ‰ÌÂÌÌfl ÚÛ·¥ÌË Ì ‰‡π ̇҇‰ˆ¥ Ó·ÂÚ‡ÚËÒ¸ ¥, Û ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓ‰·‡ÚË ÔÓ ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl.
íÛ·¥Ì‡
ç‡Ò‡‰Í‡
ÇË¥‚ÌflÈÚ Í˯ÍÛ Á ÔÂÂ‰Ì¸Ó˛
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl
˜‡ÒÚËÌÓ˛ ÍÓÔÛÒÛ Ì‡Ò‡‰ÍË Ô¥ÒÎfl
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û
üÍ˘Ó ‚ÔÛÒÍ
ÍÓ‚‰
UNLOCK
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ̇҇‰ÍË ¥ Á‡ÍËÈÚ ªª. è¥ÒÎfl
Á‡·ËÚËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
(Ç¥‰ÍËÚÓ) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á‡Î˯ÍË
ÚÓ„Ó, flÍ Í˯ÍÛ ·Û‰Â Á‡ÍËÚÓ, ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸
èË·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ ‡·Ó ‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÒÏ¥ÚÚfl, flÍ˘Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ìfl
Ù¥ÍÒ‡ÚÓ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl LOCK (á‡ÍËÚÓ).
Á‡Î˯ÍË ÒÏ¥ÚÚfl. ˜‡ÒÚË̇ ‚ÔÛÒÍÛ Á‡·Ë·Ҹ.
¯ÂÒÚ¥ ‰Óχ¯Ì¥ı
Ú‚‡ËÌ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥ ¥
èÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl: ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Î˯ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ÔÓÒڥθÌÓª ·¥ÎËÁÌË. ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸
ÍËÎËÏÓ‚Ëı ÔÓÍËÚÚflı. Ó·ÂÂÊÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ì ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË Ì‡Ò‡‰ÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ªª Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ‚¥‰ ÒÏ¥ÚÚfl.
UK-5
3 ëèéêéÜçÖççü ÅìçäÖêÄ Ñãü èàãì
1
2
Option
Коли пил досягне відмітки MAX,
або коли загориться індикатор
заповнення, очистіть
пилозбірник.
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl
ÔËÎÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇
ÍÌÓÔÍÛ.
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ
·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ
CLICK
4
5
ÇËÍË̸Ú ÒÏ¥ÚÚfl Á
·ÛÌÍÂ‡.
6
á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ
·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÔËÎÛ
- èÂÂÒËÔÚ ÒÏ¥ÚÚfl Û Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÈ Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ ‰Îfl ı‚ÓËı ̇ ‡ÒÚÏÛ/‡ÎÂ„¥˛)
èêàåßíäÄ
åÓÊ̇ ÔÓÏËÚË ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ
ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
UK-6
èÂ‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡‚ËÚË ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ ‚
ÍÓÔÛÒ Ú‡ ̇ÚËÒÌÛÚË Ì‡ ̸ӄÓ,
‰ÓÍË ÌÂ ÔÓ˜ÛπÚÂ Á‚ÛÍ
Í·ˆ‡ÌÌfl.
4 éóàëíäÄ èàãéáÅßêçàäÄ
4-1 äéãà ëãßÑ éóàôìÇÄíà èàãéáÅßêçàä
- üÍ˘Ó ÒË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÏ¥ÚÌÓ ÁÌËÁË·Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl, ÔÂ‚¥ÚÂ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, flÍ ‚͇Á‡ÌÓ ÌËʘÂ.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ χÍÒËχθÌÛ
ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ÔËÎÓÒÓÒÛ ‘MAX’.
äçéèäà ìèêÄÇãßççü çÄ êìóñß
üÍ˘Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ¥‚Ìfl ÔËÎÛ ÒÚ‡‚
˜Â‚ÓÌËÏ ¥ ÔË ˆ¸ÓÏÛ ˘¥Ú͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ‚ËÒÓÚ¥ 10 ÒÏ ‚¥‰
Ô¥‰ÎÓ„Ë, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ
‰Îfl ÔËÎÛ.
üÍ˘Ó Á‡„Ó¥‚Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ,
Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ (4-2),
flÍ ‚͇Á‡ÌÓ ‰‡Î¥.
UK-7
4-2 éóàëíäÄ èàãéáÅßêçàäÄ
1
3
2
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
Ï‡Î˛ÌÍÛ.
4
5
èÓÏËÈÚÂ ‚Ó‰Ó˛ „Û·ÍÛ Ú‡
٥θÚ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
7
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á
ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó Ù¥Î¸ÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
Ç¥‰ÍËÈÚ ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
6
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ
ÔÓÒÓıÌÛÚ Ë Û Ú¥Ì¥ ÔÓÚfl„ÓÏ
·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „ Ó‰ËÌ.
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ
Û ÍÓÔÛÒ ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
8
èÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓ˛ ÒÎ¥‰
‚Ë¥‚ÌflÚË ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Á¥·‡ÌËÈ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û ÍÓÔÛÒ¥.
èêàåßíäÄ: ÇÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó ٥θÚ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÒÓı, ÔÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌÓ‚Û ÈÓ„Ó
‚ÒÚ‡‚ËÚË Û ÔËÎÓÒÓÒ. Ç¥Ì Ï‡π ÒÓıÌÛÚË 12 „Ó‰ËÌ.
UK-8
5 éóàëíäÄ îßãúíêÄ áÄïàëíì åéíéêÄ
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ٥θÚ Á‡ıËÒÚÛ ÏÓÚÓ‡
Á ÔËÎÓÒÓÒÛ. ÇËÚÛÒ¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ÔËÎ
Ú‡ ÁÌÓ‚Û ‚ÒÚ‡‚ÚÂ Û ÔËÒÚ¥È.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ·ÛÌÍÂ ‰Îfl ÔËÎÛ Ú‡
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ.
6 éóàëíäÄ ÇàïßÑçéÉé îßãúíêÄ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ‚͇Á‡ÌÛ
˜‡ÒÚËÌÛ ÍÓÔÛÒÛ
ÔÓÁ‡‰Û ÔËÎÓÒÓÒ‡, ˘Ó
‚¥‰ÍËÚË ªª.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ‚Û¯ÍÓ
‚Ëı¥‰ÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
é˜ËÒÚ¥Ú¸ ٥θÚ ‚¥‰
ÔËÎÛ.
áÌÓ‚Û ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸
٥θÚ Û ÍÓÔÛÒ, ‰ÓÍË
ÌÂ ÔÓ˜ÛπÚÂ Á‚ÛÍ
Í·ˆ‡ÌÌfl.
éèñßü– åßäêéÇìÉßãúçàâ îßãúíê
èêàåßíäÄ :
áÏ¥ÌÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇
Ôˉ·‡ÚË Û Ç‡¯Ó„Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÒÚË·‘˛ÚÓ‡
ÔÓ‰Û͈¥ª ÍÓÏԇ̥ª
Samsung.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ¥ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ Á‡·ËÚËÈ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ Ù¥Î¸Ú.
UK-9
- ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà
èêéÅãÖåÄ
åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl.
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü 0
çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ.
ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.
èÂ‚¥Ú ͇·Âθ, ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ
¥ ÓÁÂÚÍÛ. á‡Î˯Ú ÓıÓÎÓ‰ÊÛ‚‡ÚËÒ¸.
èÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸
Á‡·ËÚÚfl Ú‡ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
òÌÛ ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÌÂ
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ‡·Ó
ÔÂ„ÌÛ‚Òfl ¯ÌÛ.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3Ï ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÌÛÛ.
èËÎÓÒÓÒ Ì ‚ÒÏÓÍÚÛπ ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ ‚
¯Î‡Ì„Û.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸
ÈÓ„Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥.
çËÁ¸Í‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
î¥Î¸Ú Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ
ÔËÎÓÏ.
èÂ‚¥Ú ٥θÚ Ú‡, fl͢Ó
ÔÓÚ¥·ÌÓ, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó, flÍ
ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl.
UK-10
KK
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ
ШАҢСОРҒЫШ
❈ Шаңсорғышты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
❈ Шаңсорғыш тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.
❈ Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған
www.samsung.сom/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.
САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ
1. Нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты аспаптың астына
жабыстырылған шаңсорғыштың техникалық сипаттамасы көрсетілген кестедегі мәліметке
сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышты дымқыл кілемдерді немесе едендерді тазарту үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышпен су сормаңыз.
3. Балалардың көзінше кез келген тұрмыстық аспапты пайдаланған кезде ерекше ұқыпты болу
керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауға рұқсат бермеңіз. Ересектердің қадағалауынсыз
балаларға шаңсорғышты қосуға рұқсат бермеңіз. Шаңсорғышты аталмыш нұсқаулықта
көрсетілген мақсатта ғана пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шаңсорғышыңыз тиімді жұмыс істеу
үшін шаң жинағыш қапты толмай тұрып ауыстырыңыз.
5. Шаңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз.
Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жанында орналасуына жол
бермеңіз. Жоғары температура аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысып және ағарып
кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
6. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шаңсорғыштың
бөлшектеріне нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне тұрмаңыз. Шланг үстіне ауыр
заттар қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесіктерді бекітпеңіз.
7. Розеткадан электркөзі шнурын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі
түймешені басу арқылы өшіріңіз. Қапшығын немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас
бұрын электркөзі шнурының айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурын
бүлдіріп алмас үшін шнурдан емес айырдан ұстап розеткадан ағытқан дұрыс.
8. Аспапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жауапты тұлғаның тиісті қарауында
болмаса, аталмыш аспапты балалар немесе егде адамдар пайдалануға болмайды. Балалар
аспапты ойыншық ретінде қолданбас үшін мұқият қадағалап отыру керек.
9. Аспапты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын электкөзі шнурының айырын желі
розеткасынан ажырату керек.
10. Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
11. Егер шаңсорғыш дұрыс істемесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен
кеңесіңіз.
12. Егер электркөзі шнуры зақымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның
сервис агенті немесе біліктілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
13. Шаңсорғышты шлангысынан ұстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштағы тұтқаны
пайдаланыңыз.
14. Шаңсорғыш шаң басқан жердің үстін тазартуға арналған.
15. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, және басқа еспе тағамдар),
сонымен қатар құрылыс материалдары (мысалы, әк, құм, топырақ, цемент, т.б.), кір жуғыш
ұнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз.
16. Бүлінген шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда шұғыл
түрде Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бұл тек үй тұрмысында ғана қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты
құрылыс жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін
ЕСКЕРТУ
қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға
болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі жəне кепілдік заңды
күшінен айырылуы мүмкін.
KK-1
1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ
▼
қызметтері
Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
ЕСКЕРТУ
Шаңсорғышты бір орыннан екінші
орынға көшіру кезінде шаң жинағыш
қап тұтқасының түймешесін баспаған
дұрыс.
Еденді тазартуға арналған
саптаманы арнайы ілгішке бекіткен
күйде сақтаңыз.
KK-2
2 ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ
2-1 ЭЛЕКТРКӨЗІ АЖЫРАТҚЫШЫ
1) РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
2) АЖЫРАТҚЫШПЕН БАСҚАРУ
2-2 ЭЛЕКТРКӨЗІ ШНУРЫ
ЕСКЕРТУ
Электр розеткасынан
желілік шнурды
ажыратқанда шнурдың
өзінен емес ажыратқыш
айырдан ұстап тазартыңыз.
2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШ
1) ТҰТҚАДАҒЫ ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
• РЕТТЕГІШТІ STOP (СТОП) КҮЙІНЕ ҚОЙЫҢЫЗ
Шаңсорғыш өшіп қалады.
• РЕТТЕГІШТІ MAX (МАКСИМУМ) КҮЙІНЕ КЕЛТІРІҢІЗ
Сору күші біртіндеп ең жоғарыға дейін артады.
2) КОРПУС ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШПЕН БАСҚАРУ
- ШЛАНГ
Перде, кілемше және басқа да жұқа
заттарды тазалаған кезде сорудың қуатын
төмендету үшін тесік ашылғанға дейін
бітеуішті кері тартыңыз.
- КОРПУС (ТЕК ҚАНА КОРПУС
ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШТЕРГЕ АРНАЛҒАН)
MIN = жұқа заттардың бетіне арналған, мысалы,
перде
MAX= қатты едендер мен қатты былғанған
кілемдерге арналған
KK-3
▼
2-4 САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІП-БАПТАУ
Құрама бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.
ТҮТІК
Телескопиялық түтік ұзындығы
телескопиялық түтіктің ортасында
орналасқан ұзындықты реттейтін
түймешені алға және артқа ауыстыру
арқылы реттеледі.
Бітелуін тексеру үшін телескопиялық
түтікті ағытып алып, ең қысқа
ұзындыққа келтіріңіз. Бұл түтікке толып
қалған қоқысты жеңіл тазартуға
мүмкіндік береді.
САПТАМА
Шланг сабының ұшына
саптаманы кигізіңіз.
Қол жетімсіз жерлерді
тазартуға арналған щетканы
ыңғайлап бұрыңыз.
Құралды қаптауышты тазартуға
пайдалану үшін саптаманы шланг
сабының ұшына қарама-қарсы
жағымен кигізіңіз.
ҚЫЗМЕТТЕРІ
ŠКілемдерді
тазалау
ŠЕдендерді
тазалау
Щетканы қосқыш арқылы зат бетінің
типіне қарай ыңғайлаңыз
KK-4
Соратын тесікті бітеп тұрған қоқысты
түгел тазартыңыз
ҚЫЗМЕТТЕРІ
Қызметтері
- Тазартуды жеңілдету үшін тұнық қақпақты ағытып алыңыз
Турбинаның толып қалуы щетканың айналуына кедергі жасайды.
Турбина бітеліп қалған жағдайда турбинаны тазартыңыз.
íÛ·Ë̇
Егер сорғыш тесік
қоқысқа толып
жамылғышты тазартуға қалса, қоқысты
мұқият тазартып
арналған
тастаңыз.
ôÂÚ͇
Егер сорғыш тесік қоқысқа толып
қалса, бұғаттау түймешесін UNLOCK
(бұғаттан шығару) күйіне бұрыңыз
және қоқысты тазартыңыз. Тазартып
болғаннан кейін сүзгі қақпағын бұйым
корпусының алдынғы панеліне қабаттап
қойыңыз да қақпақты жабыңыз.
Қақпақты жапқаннан кейін
бұғаттау түймешесін
LOCK күйіне (бұғатқа
қою) қоюды ұмытпаңыз.
Назар аударыңыз: Щетка тек қана төсек-орын жабдықтарын тазартуға арналған. Щетканы
тазарту кезінде щетканы бүлдіріп алмас үшін абайлаңыз.
KK-5
3 ШАҢ ЖИНАҒЫШ ҚАПТЫ БОСАТУ
1 Қызметтері
2
Шаң MAX белгісіне жеткен кезде
немесе шаң толы шамы жанған
кезде шаң ыдысын босатыңыз.
3
Түймешені баса отырып,
шаң жинағыш қапты
шығарып алыңыз
Шаң жинағыш қаптың
қақпағын ашыңыз.
CLICK
4
5
Шаң жинағыш қапты
босатыңыз.
6
Шаң жинағыш қап
қақпағын орнатыңыз
- Шаңды полиэтилен қапшығына босатыңыз
(астма/аллергиямен ауыратын адамдар үшін дұрыс)
ЕСКЕРТУ
Шаң жинағыш қапты суық сумен шаюға
болады.
KK-6
Пайдаланар алдында корпусты
шертілгенге дейін баса отырып
шаң жинағыш қапты
шаңсорғыш корпусына
орнатыңыз
4 ІШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАРТУ
4-1 ІШКІ СҮЗГІ ҚАЛТАШАСЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҰРЫС
- Егер тазарту кезінде сору қуаты айтарлықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей ішкі сүзгі
кассетасын тексеріңіз.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
Шаңсорғыш қуатын «MAX» қалпына
келтіріңіз.
РЕГУЛЯТОР НА РУЧКЕ- ТҰТҚА
ҮСТІНДЕГІ РЕТТЕГІШ
Сорғыш тесік еденнен 10см жоғары
болғанда, сүзгі индикаторы қызыл
түс болып жанса, онда сүзгіні
тазарту керек.
Индикатор жанған кезде, келесі
беттегі суретте көрсетілгендей,
ішкі сүзгі кассетасын босату
керек.
KK-7
4-2 ІШКІ СҮЗГІ КАССЕТАСЫН ТАЗАЛАУ
1
Суретте көрсетілгендей шаң жинауға
арналған ыдысты және ішкі сүзгі
кассетасын шығарыңыз.
4
Ішкі сүзгі касетасы
қақпағының қоршауын
ағытып алыңыз
5
Губка мен кассетаны жуыңыз.
7
3
2
Ішкі сүзгі кассетасынан
борқылдақ төсемді шығарыңыз
6
Көленкеде губка мен ішкі сүзгі
кассетасын 12 сағаттан аса
кептіріңіз.
Губканы ішкі сүзгі
кассетасына орнатыңыз.
8
Орнатпас бұрын ішкі сүзгі
кассетасының қақпағы мен ішкі
сүзгі кассетасын теңестіріңіз
Құрастырылған ішкі сүзгі
кассетасын шаңсорғыш корпусына
орнатыңыз
ЕСКЕРТУ: Шаңсорғышқа орнатпас бұрын сүзгінің толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
Ол ең кем дегенде 12 сағат кебу керек.
KK-8
5 ҚОЗҒАЛТҚЫШ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ
Шаңсорғыштан қозғалтқыштың қорғаушы
сүзгісін шығарыңыз
Сүзгідегі шаңды қағыңыз және оны қайта
шаңсорғышқа орнатыңыз.
Шаң жинауға арналған ыдысты және
ішкі сүзгі кассетасын шығарыңыз.
6 АУА ШЫҒАРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ
Сүзгіні шығарып алу
Cүзгісін құлағынан
үшін шаңсорғыш
ұстап шығарыңыз
корпусының арт жағында
орналасқан қоршаудың
үстінен басыңыз
Cүзгісін шаңнан
тазартыңыз
Cүзгісін қайта корпусқа
орнатыңыз, шертпек
дыбысын есту керексіз
КӨМІР МИКРОСҮЗГІСІ (ҚЫҚМЕТТЕРІ)
ЕСКЕРТУ
Ауыстыратын сүзгіні
өзіңіздің жергілікті сауда
жөніндегі агенттен ала
аласыз
Толып қалған шығарғыш сүзгіні шығарыңыз және
ауыстырыңыз
KK-9
- АҚАУЛЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА
АҚАУЛЫҚ
СЕБЕБІ
ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске
қосылмайды
Электр жабдығы жоқ
Қызып кеткен жағдайда өшіру
Шнур, шнур айыр және розетканы
тексеріңіз.
Шаңсорғышты суытыңыз.
Сору қуаты біртіндеп
төмендейді.
Саптама, сору шлангысы, түтік
қоқыспен бітеліп қалған
Бұл компоненттердің толып
қалмағандығын тексеріңіз, егер
солай болса оларды қоқыстан
тазартыңыз.
Шнур толық оралмайды.
Электркөзі шнурының оралып қалмағандығын Шнурды 2-3 метрге тартып
шығарыңыз және шнурды орап
тексеріңіз, сонымен қатар оның орамының
алу түймешесін басыңыз
бірдей екендігіне көз жеткізіңіз
Шаңсорғыш шаңды
сормайды.
Шлангтағы жарық немесе
тесік
Шлангты тексеріңіз, қажет болса,
оны ауыстырыңыз
Сору қуатының төмендеуі
Сүзгі шаңға толып қалса
Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса,
оны келтірілген нұсқаулыққа сай
тазартыңыз
Статика
Егер үй-жайда,әсіресе, қыс
мезгілінде өте құрғақ
микроклимат болған кезде
сирек болады
Сору қуатын төмендетіңіз
KK-10
DJ68-00485E REV(0.1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising