Samsung | RS24KLAT1/XSC | Bořek Šťastný Extrémy množiny řešení intervalových

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Bořek Šťastný
Extrémy množiny řešení intervalových
lineárních rovnic
Katedra aplikované matematiky
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Obecná informatika
Praha 2014
Rád bych poděkoval vedoucímu mé práce za velkou ochotu při konzultacích, za
cenné rady a podněty. Své rodině a přátelům děkuji za podporu, kterou mi projevovali během celého studia.
Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s
použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova v Praze má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této
práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.
V ........ dne ............
Podpis autora
Název práce: Extrémy množiny řešení intervalových lineárních rovnic
Autor: Bořek Šťastný
Katedra: Katedra aplikované matematiky
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Milan Hladík, Ph.D., Katedra aplikované matematiky
Abstrakt: Tato práce se zabývá řešením intervalových soustav rovnic. Popsána je
struktura množiny řešení, ze které vyplývá návrh některých algoritmů pro výpočet intervalového obalu množiny řešení. Výpočet intervalového obalu je obecně
NP-těžká úloha, přesto existují algoritmy, které často skončí dříve než po exponenciálně mnoha krocích. Jedním z nich je Janssonův algoritmus, který jsme
implementovali v prostředí MATLAB za použití intervalové knihovny INTLAB.
Metodu jsme optimalizovali a porovnali s existujícími implementacemi. Ukázalo
se, že je naše metoda ve srovnání rychlejší pro úlohy, jejichž množina proniká
velké množství ortantů. Pokud byl počet navštívených ortantů při výpočtu malý,
byla naše implementace v porovnání méně efektivní. Nastíněna je verifikovaná
metoda lineárního programování pro dosažení rigorózních výsledků.
Klíčová slova: intervalové soustavy rovnic, intervalový obal, Janssonův algoritmus,
MATLAB, INTLAB
Title: Extrema of the solution set of an interval linear system of equations
Author: Bořek Šťastný
Department: Department of Applied Mathematics
Supervisor: Mgr. Milan Hladík, Ph.D., Department of Applied Mathematics
Abstract: Main topic of this thesis is solving interval linear systems. At first, we
describe the structure of the solution set, which is the basis of several algorithms for computing interval hull of the solution set. Although computation of
the interval hull is NP-hard problem, there exist algorithms which are not apriori
exponential. One such algorithm is Jansson’s algorithm which we implemented
in MATLAB with utilisation of the interval toolbox INTLAB. We optimised the
method and compared it to related implementations. Test results show that our
implementation performs better in comparison on interval systems with solution set that is intersecting with many orthants. The opossite holds true when
the amount of visited orthants is low. We describe a method of verified linear
programming, which is necessary for producing rigorous results.
Keywords: interval linear systems, interval hull, Jansson’s algorithm, MATLAB,
INTLAB
Obsah
1 Úvod
1.1 Cíle práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Související práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Struktura práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 Základní pojmy
2.1 Interval a intervalová aritmetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Intervalové vektory a matice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Intervalové lineární soustavy rovnic . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
3 Vlastnosti množiny řešení
3.1 Věta Oettliho a Pragera a její důsledky . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Topologické vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
10
4 Algoritmy intervalových soustav lineárních rovnic
4.1 Využití lineárního programování pro výpočet mezí . . . . . . . . .
4.2 Algoritmus prohledávání ortantů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Popis algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Analýza algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Janssonův algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Popis algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Analýza algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Využití Janssonova algoritmu pro test regularity intervalové matice
11
11
11
12
12
13
14
14
15
5 Verifikace v lineárním programování
5.1 Základní pojmy a značení lineárního programování . . . . . . . .
5.2 Verifikace optimality báze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Verifikace pomocí duální úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
6 Optimalizace Janssonova algoritmu
6.1 Odhad počátečního přípustného řešení . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Vynechání programů na základě mezí . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Ořezávání množiny přípustných řešení LP . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
7 Testování implementace
7.1 Postup testování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Výpočet intervalového obalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
8 Uživatelská dokumentace
8.1 Instalace softwaru . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Instalace INTLABu . . . . . . . . .
8.1.2 Instalace řešiče . . . . . . . . . . .
8.1.3 Ruční instalace MEX funkcí . . . .
8.2 Reprezentace intervalových soustav rovnic
8.3 Volání řešiče a interpretace výstupu . . . .
8.4 Alternativní implementace . . . . . . . . .
25
25
25
25
25
26
27
29
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9 Programátorská dokumentace
9.1 Implementace Janssonova algoritmu
9.2 Datová struktura signatur ortantů .
9.2.1 Struktura MEX souboru . .
9.2.2 Definované struktury . . . .
9.3 Verifikované lineární programování
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
30
31
31
32
32
10 Závěr
33
Seznam použité literatury
34
Seznam použitých zkratek
36
Seznam tabulek
37
Seznam obrázků
38
2
1. Úvod
Původ slova interval je v latinském slově intervallum, s nímž se poprvé setkáváme
okolo roku 1300. Původně šlo o termín označující prostor mezi dvěma palisádami
nebo hradbami (inter = mezi, vallum = palisáda). Později se pojem rozšířil do různých oblastí a v současnosti se používá prakticky pouze v přeneseném významu.
My se dále budeme zabývat výlučně jeho významem v oblasti matematiky, kde
tvoří mimo jiné základ intervalové počtu. Hlavní myšlenkou intervalového počtu je
nahrazení přesných hodnot intervaly a zavedení speciální intervalové aritmetiky.
Motivace pro tento zvláštní postup vyvstává v mnoha vědních oborech, uvažme
tento jednoduchý příklad z fyziky.
Potřebujeme stanovit rychlost pohybu nějakého tělesa. Měření dráhy a času, dvou veličin, z nichž pak rychlost spočítáme, však podléhá omezením daným
nedokonalou technikou. Dráhu změříme pomocí metru s přesností např. na centimetr. K měření času použijeme stopky s přesností na setinu sekundy. Pokud
chceme znát rychlost s absolutní jistotou, nespokojíme se s prostým dosazením
průměrných naměřených hodnot do vzorečku:
v = s/t.
Stanovíme intervaly, v nichž dráha a čas musí ležet, v případě, že počítáme s možnou chybou měření. Pro dolní hranici intervalu z naměřeného výsledku možnou
odchylku odečteme a pro horní hranici ji naopak přičteme:
s0 − ∆s ≤ s ≤ s0 + ∆s,
t0 − ∆t ≤ t ≤ t0 + ∆t.
Tak získáme intervaly, v nichž se nachází skutečné hodnoty dráhy a času. S nimi
potom dopočítáme interval v = [vl , vu ],
vl = (s0 − ∆s)/(t0 + ∆t),
vu = (s0 + ∆s)/(t0 − ∆t),
o kterém již můžeme s jistotou tvrdit, že se v něm skutečná hodnota rychlosti
nalézá.
Podobný problém vyvstává při reprezentaci čísel na počítači, která reprezentujeme pouze s konečnou přesností, což vede k zaokrouhlovacím chybám. Jednotlivě
nemusí mít tyto chyby na výpočet velký vliv, jejich kumulací během výpočtu však
můžeme dostat výsledek velmi vzdálený od toho skutečného. Zapouzdřením nepřesných čísel do intervalů sice také nedostaneme přesnou skutečnou hodnotu,
budeme však schopni určit výsledný interval, ve kterém se hledaná hodnota nalézá. To může být velmi důležité pro aplikace, jako je například strojové dokazování.
Během minulých třiceti let role intervalového počtu v numerické analýze kontinuálně rostla, protože nabízí řešení problémů, které je jinak obtížné řešit metodami klasickými. Mezi základní úlohu intervalového počtu patří řešení intervalových
soustav rovnic. Intervalová soustava rovnic je definována jako množina lineárních
systémů, kde koeficienty matice soustavy a vektoru pravých stran nabývají hodnot mezi určitou horní a dolní mezí.
3
Odpovídající množina řešení je definována jako množina řešení všech systémů
z množiny intervalové soustavy. Ta má obecně nekonvexní a komplikovaný tvar.
Často však potřebujeme s výsledkem soustavy rovnic dále počítat. Proto spíše než
přesné řešení požadujeme po algoritmu na řešení soustavy rovnic výstup ve formě
boxu, který řešení těsně zapouzdřuje. Takovému boxu říkáme intervalový obal.
Výpočet intervalového obalu je obecně NP-těžká úloha (Rohn, 1989), (Kreinovich et al., 1998). Existují algoritmy řešení intervalových rovnic, které sice skončí
v polynomiálním čase, výsledný box zahrnující množinu řešení však v obecném
případě není těsný (Moore et al., 2009). Takovému boxu říkáme intervalová obálka. Pokud nám to velikost úlohy dovoluje, je vždy výhodnější počítat intervalový
obal. Může se nám totiž stát, že určíme výsledný interval řešení přiliš široký a
možná skutečná hodnota sledované veličiny přesáhne kritickou hodnotu.
Algoritmům na řešení intervalových soustav rovnic se věnuje mnoho publikací, viz např. (Neumaier, 1990), (Fiedler et al., 2006). Zajímavým postupem pro
získání intervalového obalu množiny řešení je Janssonův algoritmus. Ačkoliv řeší
NP-těžkou úlohu, často skončí dříve než po exponenciálně mnoha krocích. Naše
práce se bude zabývat implementací a optimalizací právě tohoto algoritmu.
1.1
Cíle práce
Cílem této práce je efektivní a rigorózní implementace Janssonova algoritmu pro
nalezení intervalového obalu množiny řešení intervalových soustav rovnic. Program bude napsán jako metoda v prostředí MATLAB za využití intervalové
knihovny INTLAB. Základní algoritmus bude vylepšen vhodnými postupy při
výpočtu lineárních programů omezujících množinu řešení.
1.2
Související práce
Zde uvádíme některé související práce. V prostředí MATLABu jsou to zejména:
• INTLAB (Rump, 1999) - sada nástrojů pro práci s intervalovými daty, definuje intervalový datový typ a efektivní intervalovou aritmetiku, součástí
knihovny je i verifikovaná metoda verifylss pro řešení intervalových soustav rovnic poskytující intervalovou obálku řešení;
• VERSOFT (Rohn, 2009) - knihovna funkcí pro verifikované řešení různých
intervalových i neintervalových úloh, obsahuje funkci verintervalhull, což
je jediná nám známá implementace algoritmu pro získání intervalového obalu pro MATLAB.
Mimo MATLAB vznikla řada efektivních řešičů intervalových soustav rovnic. Za
všechny uvedeme alespoň (Kramer a Zimmer, 2009), což je řešič napsaný v jazyce
C++ za pomoci knihovny pro verifikované výpočty C-XSC. Pokročilou funkcí
této implementace je možnost distribuovaného výpočtu a s tím spojený velký
výpočetní výkon.
4
1.3
Struktura práce
Nejprve v následující kapitole zavedeme potřebné pojmy a značení intervalového počtu. V kapitole 4 detailně rozebereme Janssonův algoritmus, jehož návrh
vyplývá z vlastností množiny řešení intervalových rovnic uvedených v kapitole 3.
Dále v kapitole 5 představíme použité metody verifikace lineárního programování,
které zaručují správnost výsledků. V kapitole 6 popíšeme námi implementované
optimalizace Janssonova algoritmu a jejich dopad na výpočet. Výslednou implementaci řešiče porovnáme s existujícími metodami v kapitole 7. Poslední kapitoly 8 a 9 slouží jako uživatelská a programátorská příručka. Popíšeme, jak řešič
naistalovat do prostředí MATLABu a jak program používat. Vypíchneme důležité
detaily implementovaných algoritmů a popíšeme použité datové struktury.
5
2. Základní pojmy
V této kapitole definujeme základní pojmy a použité značení intervalového počtu.
2.1
Interval a intervalová aritmetika
Definice (Reálný interval). Nechť R značí těleso reálných čísel. Mějme x, x ∈ R
a nechť platí x ≤ x. Potom reálným intervalem myslíme množinu
x := [x, x] = {y ∈ R; x ≤ y ≤ x}.
Hodnoty x, x nazýváme dolní, resp. horní mezí intervalu x. Pokud platí x = x,
potom se intervalu říká degenerovaný. Množinu reálných intervalů značíme IR.
Někdy může být užitečné vyjádření intervalu jako:
x := [xc − x∆ , xc + x∆ ],
kde definujeme
1
xc := (x + x),
2
1
x∆ := (x − x)
2
a mluvíme o středu, resp. poloměru intervalu.
Definice (Intervalová aritmetika). Nechť x, y ∈ IR. Intervalová operace ◦ je
definovaná jako
x ◦ y = {x ◦ y; x ∈ x, y ∈ y}.
Pro základní aritmetické operace +, −, ∗, / můžeme zápis vyjádřit:
• sčítání: x + y = [x + y, x + y];
• odčítání: x − y = [x − y, x − y];
• násobení: x ∗ y = [min(S), max(S)] kde S = {xy, xy, xy, xy};
• dělení: x/y = x ∗ y1 , pokud 0 ∈
/ya
2.2
1
y
= [ y1 , y1 ].
Intervalové vektory a matice
Klasické reálné vektory značíme netučnými malými písmeny (např. x, y, z ∈ Rn ),
reálné matice netučnými písmeny velkými (např A, B, C ∈ Rm×n ). Pro odlišení
budeme značit intervalové vektory a matice písmeny tučnými ( x, y, z ∈ IRn ,
resp. A, B, C ∈ IRm×n ).
Definice (Intervalová matice). Nechť A, A ∈ Rm×n takové, že A ≤ A. Potom
množině:
A := [A, A] = {A; A ≤ A}
6
říkáme reálná intervalová matice a maticím A, A říkáme její horní a dolní mez.
Množinu všech reálných intervalových matic m × n značíme IRm×n . Středovou
matici Ac a matici poloměru A∆ definujeme jako:
1
Ac := (A + A),
2
1
A∆ := (A − A).
2
Pomocí středové matice a matice poloměru můžeme intervalovou matici ekvivalentně zapsat jako:
A := [Ac − A∆ , Ac + A∆ ] = {A; |Ac − A| ≤ A∆ },
kde relaci uspořádání ≤ definujeme po složkách.
Speciálním případem reálné neintervalové matice je jednotková matice, kterou
značíme In ∈ Rn . Intervalové vektory chápeme jako intervalové matice o rozměrech 1 × n nebo m × 1. Speciální připady klasických neintervalových vektorů, jež
budeme využívat, jsou vektor samých jedniček a vektor samých nul:
1 ∈ Rm ,
0 ∈ Rm .
Definice. Řekneme, že intervalová matice A ∈ IRn×n je regulární, pokud jsou
regulární všechny matice A ∈ A.
Definice. Řekneme, že intervalová matice A ∈ IRn×n je singulární, pokud je
singulární alespoň jedna matice A ∈ A.
2.3
Intervalové lineární soustavy rovnic
Definice (Intervalové rovnice). Soustavu intervalových lineárních rovnic definujeme jako množinu:
{Ax = b; A ∈ A, b ∈ b}
a budeme ji značit jako:
Ax = b.
Definice (Množina řešení). Množinu řešení odpovídající soustavě Ax = b definujeme jako množinu:
Σ := Σ(A, b) = {x; Ax = b, A ∈ A, b ∈ b}.
Definice (Intervalový obal). Intervalový obal množiny řešení Σ značíme Σ =
[Σ, Σ] a definujeme jako:
Σi := min xi ,
x∈Σ
Σi := max xi .
x∈Σ
Definice (Intervalová obálka). Vnější intervalová obálka množiny řešení Σ je
intervalový vektor x splňující:
Σ ⊆ x.
Vnitřní intervalová obálka množiny řešení Σ je intervalový vektor y splňující:
y ⊆ Σ.
7
3. Vlastnosti množiny řešení
V této kapitole nastíníme důležité vlastnosti množiny řešení soustavy lineárních
intervalových rovnic, ze kterých přímo vyplývá návrh algoritmů pro nalezení jejího
intervalového obalu.
3.1
Věta Oettliho a Pragera a její důsledky
Uvažujme následující příklad:
Příklad 3.1.
[2, 4] [−1, 0]
[−2, 5]
x=
.
[0, 1] [1, 2]
[−3, 5]
Množinu řešení je možné vidět na následujícím obrázku, přerušovaně je vyznačený intervalový obal.
Obrázek 3.1: Množina řešení příkladu 3.1
8
Následující věta Oettliho a Pragera popisuje množinu řešení a její důkaz je
možné najít v (Oettli a Prager, 1964) nebo (Rohn, 1989). Věta nepředpokládá
regularitu matice A.
Věta 3.1 (Oettli-Prager). Buď A ∈ IRm×n , b ∈ IRm . Množinu řešení Σ(A, b)
lze vyjádřit:
Σ := {x ∈ Rn ; |Ac x − bc | ≤ A∆ |x| + b∆ }.
Z věty plyne následující důležitý výsledek, který ukázal například (Rohn,
1989). Nejprve definujeme pojem ortantu.
Definice (Ortant). Buď s ∈ {−1, +1}n . Buď Ds = diag(s) diagonální matice
vektoru s. Ortant určený vektorem s je množina:
Rn (s) := {x ∈ Rn ; Ds x ≥ 0}.
Vektoru s říkáme signatura ortantu Rn (s).
Věta 3.2. Průnik množiny řešení Σ s každým ortantem je konvexní polyedr.
Důkaz. Popis konvexního polyedru v určeném ortantu získáme následovně. Buď x
libovolné řešení z množiny Σ v daném ortantu. Buď s = sgn(x) jeho znaménkový
vektor a Ds = diag(s). Pro všechna řešení x ∈ Rn (s) platí:
|x| = Ds x
a z Věty 3.1 potom pro ně dostáváme:
|Ac x − bc | ≤ A∆ Ds x + b∆ .
Průnik daného ortantu a množiny řešení je tedy dán nerovnicemi:
(Ac − A∆ Ds )x ≤ bc + b∆ ,
(Ac + A∆ Ds )x ≥ bc − b∆ ,
Ds x ≥ 0.
Poznámka. Průnik množiny řešení Σ s ortantem Rn (s) budeme značit Σ(s).
Důsledek 3.3. Množina řešení Σ je sjednocením nejvýše 2n konvexních polyedrů
Σ(s).
Pro ilustraci předchozí věty jsou na následujícím obrázku zobrazujícím množinu řešení z Příkladu 3.1 vyznačeny osy souřadnic.
9
Obrázek 3.2: Množina řešení příkladu 3.1 s vyznačenými osami souřadnic
3.2
Topologické vlastnosti
Věta 3.4. Množina řešení Σ je uzavřená.
Důkaz. Plyne z Věty 3.1.
Věta 3.5. Nechť je množina řešení Σ neprázdná. Potom platí právě jedno z následujících tvrzení:
1. Množina řešení Σ je omezená.
2. Každá souvislá komponenta Σ je neomezená.
Důkaz. Viz (Jansson, 1997).
ˆ
Věta 3.6. Nechť je množina řešení Σ neprázdná. Pokud je souvislá komponenta Σ
množiny řešení Σ omezená, potom platí následující:
1. Σ je kompaktní.
2. A je regulární.
ˆ = Σ.
3. Σ je souvislá a Σ
Důkaz. Viz (Jansson, 1997).
Věta 3.7. Nechť A obsahuje alespoň jednu regulární matici. Potom následují
tvrzení jsou ekvivalentní:
1. A je regulární.
2. Množina řešení Σ je omezená.
Důkaz. Viz (Rohn, 1994).
10
4. Algoritmy intervalových soustav
lineárních rovnic
Nyní představíme některé algoritmy pro řešení intervalových soustav lineárních
rovnic. Nejdříve popíšeme základní algoritmus pro počítání intervalového obalu
množiny řešení a poté jeho efektivnější verzi - Janssonův algoritmus.
4.1
Využití lineárního programování pro výpočet
mezí
Následující věta ukazuje, jak spočítat přesné meze Σ(s).
Věta 4.1. Buď s ∈ {−1, +1}n
1. Hodnota sk . minx∈Σ(s) sk xk je přesnou dolní, resp. horní mezí k-té složky
(Σ(s))k v případě, že sk = +1, resp. sk = −1.
2. Hodnota sk . maxx∈Σ(s) sk xk je přesnou horní, resp. dolní mezí k-té složky
(Σ(s))k v případě, že sk = +1, resp. sk = −1.
3. Σ(s) je neomezená právě tehdy, když existuje k ∈ {1 . . . n} takové, že hodnota sk . maxx∈Σ(s) sk xk je neomezená.
Důkaz. Viz (Jansson, 1997).
Pokud máme přesné meze Σ(s), je výpočet intervalového obalu Σ = [Σ, Σ]
již přímočarý. Označme h(s) = [h(s), h(s)] dolní a horní meze Σ(s). Máme:
4.2
Σk = min{h(s)k , s ∈ {−1, +1}n },
(4.1)
Σk = max{h(s)k , s ∈ {−1, +1}n }.
(4.2)
Algoritmus prohledávání ortantů
Abychom mohli projít všechny ortanty a získat příslušné meze h(s), budeme potřebovat efektivně generovat všechny prvky množiny {−1, 1}n . Označme ji Yn .
Důkaz správnosti a konečnosti následujícího algoritmu lze nalézt v (Rohn, 2003).
11
Algorithm 1 Algoritmus generování Yn
Ensure: Y = Yn
1: z := 0 ∈ Rn ; y ∈ Yn ; Y := {y};
2: while z 6= 1 do
3:
k := min{i; zi = 0};
4:
for i := 1 . . . k - 1 do
5:
zi := 0;
6:
end for
7:
zk := 1; yk := −yk ;
8:
Y = Y ∪ y;
9: end while
10: return Y
4.2.1
Popis algoritmu
Nyní již máme všechny prostředky pro algoritmus založený na prohledávání ortantů a omezení množiny řešení pomocí LP (lineárního programování).
Algorithm 2 Algoritmus prohledávání ortantů
Require: A ∈ IRm×n , b ∈ IRm
1: vygeneruj Yn pomocí Algoritmu 1
2: for all s ∈ Yn do
3:
for k:=1 . . . n do
4:
vyřeš LP minx∈Σ(s) sk xk a maxx∈Σ(s) sk xk
5:
if maxx∈Σ(s) sk xk je neomezené then konec, A je singulární
6:
end if
7:
ulož optima do příslušných složek [h(s), h(s)] podle Věty 4.1
8:
end for
9: end for
10: ze vztahů (4.1) a (4.2) vypočítej intervalový obal [Σ, Σ]
11: return Σ
4.2.2
Analýza algoritmu
Konečnost algoritmu plyne z konečnosti algoritmu pro generování signatur ortantů a z toho, že v každém ortantu řešíme konečný počet lineárních programů.
Pokud skončí algoritmus v kroku 5, potom z Vět 4.1, 3.5 a 3.7 plyne, že A je
singulární. Pokud algoritmus skončí v kroku 11, potom našel omezenou souvislou
komponentu. Z Věty 3.6 plyne, že je to jediná komponenta a že A je regulární.
Z Věty 4.1 potom plyne, že vypočítaná hodnota Σ je opravdu intervalový obal
množiny řešení úlohy.
Pokud je A regulární, potom v průběhu algoritmu navštívíme všech 2n ortantů. V každém ortantu řešíme 2n lineárních programů, který je každý řešitelný
v polynomiáním čase. Proto je výsledná časová složitost O(2n ).
Tak jak je algoritmus zapsaný, je jeho prostorová složitost exponenciální vzhledem ke vstupu. Není však potřeba generovat celou množinu Yn a ukládat ji do
paměti, můžeme nově vygenerovanou signaturu ihned použít k popsání lineárních
12
programů v daném orthnatu a zahodit. Také nemusíme shromažďovat všechny
meze [h(s), h(s)], postačí nám, když budeme udržovat intervalový obal množiny
řešení v prošlých ortantech Σ0 , který v každém dalším ortantu případně rozšíříme. Prostorová složitost takto modifikovaného algoritmu pak závisí na zvolené
metodě lineárního programování.
4.3
Janssonův algoritmus
Hlavní neefektivita předchozího algoritmu spočívá v tom, že prochází všechny
ortanty bez ohledu na to, jestli se tam nějaká komponenta množiny řešení nachází nebo ne. Tuto neefektivitu odstraňuje následující algoritmus, který popsal
C. Jansson ve svém článku (Jansson, 1997). Nejprve definujeme grafovou strukturu tak, abychom se mohli lépe bavit o pojmu sousední ortant.
Definice (Reprezentační graf). V závislosti na množině řešení Σ definujeme graf
G = (V, E) s množinou vrcholů:
V := {s ∈ {−1, +1}n ; Σ(s) 6= ∅}
a množinou hran:
E := {(s, t); s, t ∈ V, ∃!k : sk 6= tk , Σ(s) ∩ Σ(t) 6= ∅}
a říkáme, že graf G reprezentuje množinu řešení Σ. Vrcholy spojené hranou nazýváme sousední a množinu sousedních vrcholů vrcholu s značíme N (s).
Následující věta charakterizuje vztah množiny řešení Σ s jejím reprezentačním
grafem G.
ˆ množiny řešení Σ může
Věta 4.2. (a) Každá neprázdná souvislá komponenta Σ
být reprezentována jako:
[
ˆ = {Σ(s); s ∈ U },
Σ
kde U je množina vrcholů komponenty souvislosti grafu G.
(b) Pokud je Σ souvislá a omezená, potom je graf G souvislý a
[
Σ = {Σ(s); s ∈ V }.
Důkaz. Viz (Jansson, 1997).
Věta 4.3. Následující tvrzení jsou pro s ∈ V ekvivalentní:
(a) t ∈ N (s),
(b) ∃k ∈ {1 . . . n}: sk = −tk , si = ti pro i ∈ {1 . . . n}, i 6= k
a minx∈Σ(s) sk xk = 0.
Důkaz. Viz (Jansson, 1997).
Informaci, které sousední ortanty musíme navštívit, získáme díky Větě 4.3
téměř zadarmo. Lineární programy určující sousední vrcholy již v ortantu řešíme
kvůli výpočtu mezí množiny řešení.
13
4.3.1
Popis algoritmu
Algoritmus je grafové prohledávání, které začíná tak, že spočítá libovolné řešení x ∈ Σ. Jeho znaménkový vektor s = sgn(x) určí první vrchol reprezentující
ortant, ve kterém jsou počítány meze množiny řešení. Tím se určí množina sousedů N (s) a stejně se pak postupuje v každém následujícím sousedním vrcholu.
Algoritmus si musí pamatovat již navštívené vrcholy tak, aby se do nich nevracel.
Algorithm 3 Janssonův algoritmus
Require: A ∈ IRm×n , b ∈ IRm
1: vyřeš Ac x = bc ;
2: s := sgn(x);
3: L := {s} (L je seznam vrcholů k navštívení);
4: U := ∅ (U je seznam navštívených vrcholů);
5: while L 6= ∅ do
6:
odeber prvek s ze seznamu L;
7:
U := U ∪ s;
8:
for k:=1 . . . n do
9:
vyřeš LP maxx∈Σ(s) sk xk
10:
if maxx∈Σ(s) sk xk je neomezené then konec, A je singulární
11:
end if
12:
ulož optima do přislušných složek [h(s), h(s)] podle Věty 4.1
13:
end for
14:
for k:=1 . . . n do
15:
vyřeš LP minx∈Σ(s) sk xk
16:
if minx∈Σ(s) sk xk =0 then ulož vrchol t do N(s) podle Věty 4.3
17:
end if
18:
ulož optima do přislušných složek [h(s), h(s)] podle Věty 4.1
19:
end forL := L ∪ {N (s) − U };
20: end while
21: ze vztahů (4.1) a (4.2) vypočítej intervalový obal [Σ, Σ]
22: return Σ
4.3.2
Analýza algoritmu
Množství signatur ortantů je konečné. Tedy i množina vrcholů grafu je konečná, a
jelikož se díky kroku L := L ∪ {N (s) − U } nevracíme do již navštívených vrcholů,
je počet průchodů skrz while smyčku konečný. V té počítáme konečné množství
lineárních programů. Tedy algoritmus je konečný.
Pokud skončí algoritmus v kroku 10, potom z Vět 4.1, 3.5 a 3.7 plyne, že A je
singulární. Pokud algoritmus skončí a L 6= ∅, potom algoritmus uloží do proměnné U všechny vrcholy, které jsou ve stejné komponentě souvislosti grafu G jako
ˆ Jelikož ta
startovní vrchol s. Ta odpovídá z Věty 4.2(a) souvislé komponentě Σ.
ˆ
je omezená, plyne z Vět 3.6 a 4.2(b), že Σ = Σ a A je regulární. Z věty 4.1 potom
opět plyne, že vypočítaná hodnota Σ je opravdu intervalový obal množiny řešení
úlohy.
V každém ortantu řeší algoritmus 2n úloh lineárního programování. Ty jsou
řešitelné v polynomiálním čase. V případě, že je počet ortantů s neprázdným prů14
nikem s množinou řešení polynomiálně omezený, potom algoritmus skončí v polynomiálním čase. V nejhorším případě je opět složitost O(2n ) a to i pro velmi
jednoduché příklady. Stačí zvážit A = In a b = [−1, 1]n . V praxi může být časová
úspora značná, zvláště když režie spojená s efektivním procházením ortantů je
oproti času stráveným počítáním lineárních programů zanedbatelná.
Jelikož je nutné si pamatovat již navštívené vrcholy, je i prostorová složitost
algoritmu O(2n ).
4.4
Využití Janssonova algoritmu pro test regularity intervalové matice
Kontrola regularity intervalové matice je NP-těžký problém (Poljak a Rohn,
1993). Postup využití Janssonova algoritmu pro testování regularity matice zmiňují (Jansson a Rohn, 1999). Pokud totiž metoda najde omezenou množinu řešení,
je potom dle Věty 3.6 intervalová matice soustavy regulární. Jansonův algoritmus
nám tedy také poskytuje univerzální metodu pro rozhodování reqularity intervalové matice, která může skončit dříve než po exponenciálně mnoha krocích.
15
5. Verifikace v lineárním
programování
Doposud jsme předpokládali, že počítáme s přesnou aritmetikou. V tom případě je výpočet intervalového obalu množiny řešení pomocí Janssonova algoritmu
správný. Při implementaci algoritmu na počítačích musíme zohlednit používanou floating-point aritmetiku a z ní plynoucí zaokrouhlovací chyby. Veškeré meze
množiny řešení počítané Jannsonovým algoritmem získáváme pomocí lineárního
programování, konkrétně jsou to hodnoty účelové funkce v optimálním řešení. Budeme požadovat verifikované meze, tj. interval spočítaný na počítači za použití floating point aritmetiky, ve kterém se skutečná mez nachází. Hodnotu intervalového
obalu v dané složce potom zvolíme z krajních hodnot tohoto intervalu tak, aby
výsledný spočítaný intervalový obal obsahoval ten skutečný, který bychom získali
při přesném výpočtu. Metodě lineárního programování, která spočítá verifikované
meze, říkáme verifikovaná metoda lineárního programování. Nejprve stručně zavedeme základní pojmy spojené s lineárním programováním. Poté představíme dvě
verifikované metody založené na odlišných vlastnostech lineárního programování.
5.1
Základní pojmy a značení lineárního programování
Definice (Standardní úloha). Úlohou lineárního programování ve standardním
tvaru rozumíme
max{cT x; x ∈ X}, X := {x ∈ Rn ; Ax = b, x ≥ 0},
kde A = Rm×n , b ∈ Rm , c ∈ Rn , m < n. Je dobře známé, že lze libovolnou úlohu
lineárního programování převést na její standardní tvar. V různých literaturách je
alternativně standardní forma uváděna také jako minimalizační úloha. Pokud nebude uvedeno jinak, budeme předpokládat úlohu maximalizační. Funkci f = cT x
nazýváme účelovou funkcí. Množina X je konvexní polyedr množiny přípustných
řešení. Řešení x? je optimální, pokud platí cT x? ≥ cT x pro všechna přípustná
řešení x.
Definice (Báze). Množinu indexů B = {β1 . . . βm } ⊂ {1 . . . n} nazveme bází
lineárního programu, pokud systém
X
aiβ xiβ = bi , i ∈ {1 . . . m}
β∈B
má jednoznačné řešení xB = (xβ1 . . . xβm ). Vektoru xB říkáme vektor bazických
proměnných a vektor xN = (xγ1 . . . xγn−m ), kde N = {1 . . . n} \ B, značí vektor
nebazických proměnných. Podobně rozdělujeme matici A = {a1 . . . an } na AB =
(aβ1 . . . aβm ) a AN = (aγ1 . . . aγn−m ) a stejně tak vektor c na cB a cN . Pokud máme
xN = 0 a zároveň platí podmínka xB ≥ 0, nazýváme vektor x(B) = (xB , xN ))
přípustné bazické řešení.
16
Hlavní věta lineárního programování říká, že pokud existuje optimální řešení
lineárního programu, potom má nejvýše m nenulových složek. Viz např. (Dantzig, 1963). Jsou to právě přípustná bazická řešení. Bázi určující optimální řešení
nazýváme optimální.
5.2
Verifikace optimality báze
Existuje mnoho efektivních metod, jak spočítat optimální řešení lineárního programu. Asi nejznámější z nich je Simplexová metoda (Dantzig, 1963). Jejich implementace na počítačích většinou zanedbává zaokrouhlovací chyby a výstupem
je aproximace skutečného řešení. Obvykle je tato aproximace velmi dobrá a použitelná pro většinu aplikací. Bylo však ukázáno (Kendall, 1963), že existují systémy,
které jsou citlivé i na velmi malé změny koeficientů a výsledná aproximace řešení se kvůli zaokrouhlovaní může velmi lišit od očekávané hodnoty. Existují však
postupy, jak ověřit správnost řešení a určit verifikovaný interval řešení. Metodu
v této kapitole publikoval C. Jansson v článku (Jansson, 1988) jako součást jeho
verifikované metody lineárního programování s tolerancemi. Předpokládá využití
existujících verifikovaných metod pro řešení klasických soustav rovnic.
Popis metody Mějme nyní B = {β1 . . . βm } ⊂ {1 . . . n} odhad optimální báze.
Pomocí libovolné verifikované metody pro řešení neintervalových soustav rovnic
vyřešíme soustavy:
AB xB = b,
ATB y = cB .
Tím získáme verifikované intervalové vektory xB a y, ve kterých se skutečné
hodnoty nalézají. Zároveň získáme ověření, zda je matice A regulární. V tom
případě definujeme:
dN := AN y − cN ,
x(B) := (xB , xN ), xN := 0,
f := cB xB .
Spočítaný interval f a intervalový vektor x(B) potom obsahují skutečné hodnoty f a x(B). Následující věta poskytne jednoduše ověřitelné kriterium optimality řešení.
Věta 5.1. Pokud platí xB > 0 a zároveň dN > 0, potom existuje jediné optimální
řešení a je obsažené v x(B).
Důkaz. Viz (Jansson, 1988).
17
Metodu jsme implementovali jako pomocnou funkci verSimplex. Pro verifikované řešení soustav rovnic používáme funkci verifylss z balíku INTLAB.
Naše experimenty ukázaly, že ve většině případů tato metoda uspěje a pro malé a
střední soustavy je i dostatečně rychlá. V případě že optimální řešení není jediné,
kritérium z Věty 5.1 selže a musíme zvolit další postup. Existují způsoby, jak
efektivně rozpoznat další báze, ve kterých se nachází další optimální řešení lineárního programu (Jansson, 1988). Těch však může být nakonec velmi mnoho a
verifikace tak bude výpočetně náročná, proto v tomto případě používáme metodu
založenou na dualitě úloh lineárního programování.
5.3
Verifikace pomocí duální úlohy
Metodu v tomto oddílu můžeme použít, pokud nepožadujeme verifikované řešení
xB , ale stačí nám horní odhad na účelovou funkci, jako tomu je v našem případě. Ten jsme schopni spočítat na počítači za pomocí řízeného zaokrouhlování.
Pro tento účel lze v prostředí MATLAB vyžít metody setround z balíku INTLAB.
Následující postup je představen v (Neumaier a Shcherbina, 2004) a prezentuje
metodu příbuznou metodě z (Jansson, 2004).
Definice (Duální úloha). Duální úloha k úloze lineárního programování ve standardním tvaru je úloha:
min{bT y; y ∈ Y }, Y := {y ∈ Rm ; AT y ≥ c}.
Popis metody Mějme nyní y aproximaci optimálního řešení duální úlohy. Označme:
r = AT y − c.
(5.1)
Máme c = AT x − r a tedy:
cT x = (AT y − r)T x = y T Ax − rT x = bT y − rT x.
(5.2)
Použitím vhodného zaokrouhlování jsme schopni spočítat interval r, ve kterém se
nachází výsledek rovnice (5.1). Dosazením jeho dolní meze r do (5.2) dostáváme:
cT x ≤ bT y − rT x.
(5.3)
Označme nyní rneg = min(r, 0) a předpokládejme, že máme verifikované horní
meze x všech proměnných vektoru x, to jest platí x ≤ x. Pravou stranu nerovnice
(5.3) pak dále odhadneme:
cT x ≤ bT y − rT x ≤ bT y − rneg x.
(5.4)
Tento odhad jsme již schopni za pomocí zaokrouhlování nahoru spočítat verifikovaně i s použitím floating-point aritmetiky. Vektor x můžeme v našem případě
získat například pomocí výpočtu intervalové obálky množiny řešení ještě před
samotným výpočtem intervalového obalu. Jak uvidíme později v Kapitole 7, výpočet intervalové obálky je typicky výrazně rychlejší než výpočet intervalového
obalu, a proto je cena za tento předvýpočet zanedbatelná. Tuto metodu jsme neimplementovali, ale využili jsme knihovny VSDP (Verified SemiDefinite Programming) (Harter et al., 2012), která je volně dostupná pro soukromé a akademické
18
účely. Závěrem je třeba poznamenat, že verifikaci pomocí duální úlohy bychom
mohli používat v celém průběhu výpočtu. Jak ale uvidíme v další kapitole, je pro
nás výrazně výhodnější počítat aproximaci primárního řešení a následně hledat
verifikované řešení za pomocí metody, která na tento výpočet přímo navazuje.
19
6. Optimalizace Janssonova
algoritmu
Z popisu algoritmu plyne, že každý ortant, který má neprázdný průnik s množinou
řešení, navštívíme právě jednou. Je to právě z důvodu, jak definujeme reprezentační graf a použitím pravidla pro získání ortantů sousedních. Doba výpočtu je
pak závislá na počtu ortantů a na době výpočtu v jednotlivých ortantech. Cena
výpočtu v každém ortantu je poměrně vysoká - je nutné spočítat 2n lineárních
programů. Je však možné využít jejich vzájemné souvislosti a jejich výpočet zefektivnit. V této kapitole nastíníme použité postupy uplatněné v naší implementaci.
6.1
Odhad počátečního přípustného řešení
Všechny lineární programy minx∈Σ(s) sk xk a maxx∈Σ(s) sk xk v daném ortantu sdílí
množinu přípustných řešení. Jejich optimální řešení jsou zároveň přípustná řešení
programů ostatních. Dále je intuitivní předpokládat, že optima skupin (min/max)
problémů leží "relativně blízko sebe", myšleno počtem kroků simplexového algoritmu (Jansson, 1997). Pokud máme například úlohu, ve které musíme navštívit
všechny ortanty, je potom v každém ortantu společným optimem minimalizačních
úloh počátek os souřadnic. V obecném případě je tato heuristika vhodným nástrojem, jak odhadnout směr, kterým se bude výpočet lineárního programu ubírat.
V tabulce je časová úspora v procentech oproti algoritmu bez této optimalizace.
velikost soustavy úspora
5x5
3
10x10
6
15x15
10
13
20x20
Tabulka 6.1: Optimalizace odhadem přípustného řešení
6.2
Vynechání programů na základě mezí
Předchozí myšlenku můžeme ještě rozšířit. Pro jednoduchost předpokládejme, že
pracujeme v kladném ortantu tj. v ortantu se signaturou 1. Pokud optima lineárních programů obsahují nulovou složku xk , můžeme pak lineární program
minx∈Σ(s) sk xk vynechat a hodnotě intervalového obalu v dané složce a směru
přiřadit nulu, jelikož jsme již během předchozího výpočtu našli přípustné řešení,
které je pro tento problém optimální. Tento princip je možné použít pro libovolnou jednoduchou mez, v našem algoritmu se takové vyskytují jako omezující
podmínky určující ortant. Takto můžeme postupovat v libovolném ortantu, je
však potřeba dát pozor, který směr (min/max) můžeme takto vynechat, což závisí na signatuře ortantu. Efekt této optimalizace typicky roste s počtem sousedních ortantů a největší efekt má při plném počtu ortantů s neprázdným průnikem
s množinou řešení. Úspora v takovém případě je v tabulce v procentech.
20
velikost soustavy úspora
2x2
30
25
4x4
6x6
16
12
8x8
Tabulka 6.2: Optimalizace vynecháním programů na základě mezí
6.3
Ořezávání množiny přípustných řešení LP
Dosavadní optimalizace využívaly souvislosti lineárních programů v jednom ortantu. Vypočítané meze však můžeme dát do souvislosti s mezemi v ostatních
ortantech. Po výpočtu mezí v každém ortantu dostaneme intervalový obal již
prošlých ortantů, který je podmnožinou výsledného hledaného intervalového obalu celé množiny řešení. Myšlenku uvedeme na konkrétním příkladu. Uvažme opět
kladný ortant se signaturou 1. Při počítání mezí v kladném směru složky (maximalizační LP) můžeme použít hodnotu z již spočítaného intervalového obalu jako
dolní mez na hodnotu účelové funkce. Díky tomu můžeme tímto odhadem oříznout množinu přípustných řešení pro tento výpočet a v extrémním případě dostat
množinu prázdnou. Dolní odhad na intervalový obal množiny řešení můžeme také získat přibližným rychlým algoritmem pro výpočet vnitřní obálky ještě před
začátkem algoritmu. Opět uvádíme úsporu v procentech v následující tabulce.
velikost soustavy úspora
2x2
2
36
4x4
55
6x6
8x8
61
Tabulka 6.3: Optimalizace ořezáváním množiny přípustných řešení LP
21
7. Testování implementace
V této kapitole představíme naměřené výsledky časové náročnosti naší implementace. Abychom je mohli lépe interpretovat, budeme pro srovnání zároveň
na stejných vstupních datech měřit i další metody. V první řadě se nabízí srovnání s metodou verintervalhull z balíku VERSOFT J. Rohna, jelikož tato
metoda také počítá verifikovaný intervalový obal množiny řešení. Pro zajímavost
také uvedeme srovnání s často používanou metodou INTLABu verifylss pro
spočítání verifikované obálky.
7.1
Postup testování
Veškeré testy jsme provedli na notebooku Samsung Ativ7:
Procesor: Inter Core i5-3337u, 1.8 Ghz, x64,
RAM: 4 GB,
OS: Windows 8, 64 bit.
Metody jsme testovali následujícím způsobem. Nejprve jsme vygenerovali náhodnou soustavu požadované velikosti Ac x = bc s koeficienty z intervalu [−100, 100].
Poté jsme vygenerovali matici A∆ a vektor b∆ . Koeficienty těchto matic tvořila
náhodná čísla v rozmezí 0 až R, kde R jsme volili ve třech variantách, abychom
získali odhad výkonu algoritmu na různě těsných intervalech. Tuto soustavu jsme
poté řešili každou testovanou metodou. Výsledky, kdy intervalová soustava obsahovala singulární matici (a množina řešení byla neomezená), jsme do následujících
výsledků nezahrnovali, jelikož toto zjistit trvá typicky mnohem kratší dobu. Měřili jsme pomocí funkcí tic a toc z prostředí Matlab. Toto měření jsme opakovali
podle časové náročnosti soustavy. Pro malé soustavy byl počet opakování v rozmezí stovek až tisíců testů, pro větší soustavy byl kvůli časové náročnosti omezen
na stovky testů. Minimální počet pro největší testované soustavy bylo 100 opakování. Dále někde uvádíme pro orientaci výsledky větších soustav, kde by takové
testování bylo nepraktické a výsledky jsou založeny pouze na jednotkách pokusů.
Takovéto výsledky označujeme symbolem ” ? ”.
Mimo měření doby výpočtu jsme také porovnávali šířku spočítaných intervalů. Podle předpokladů se tento výsledek mezi metodami ilsjanssonhull a
verintervalhull téměř neliší a rozdíl je způsobený pouze rozdílnými metodami verifikace a z ní plynoucími nadhodnoceními v posledních cifrách. Z tohoto
důvodu uvádíme pouze zajímavější výsledky poměru obálky spočítané metodou
verifylss a metodou ilsjanssonhull. Tím dostaneme představu, o kolik může
metoda počítající obálku nadhodnotit oproti přesnému výsledku metody počítající intervalový obal. Poměr obálek počítáme jako průměrnou hodnotu z podílů
šířek intervalů ve všech složkách vektoru řešení.
22
7.2
Výpočet intervalového obalu
V prvním měření jsme volili R := 0,00001. Výsledky v sekundách jsou v následující tabulce. Sloupec obálka značí uvedený poměr obálky metod verifylss a
ilsjanssonhull.
velikost matice ilsjanssonhull
4x4
0,08842
7x7
0,18733
10x10
0,34035
13x13
0,64541
0,99109
16x16
19x19
1,42487
22x22
2,01261
verintrevalhull
0,00598
0,09829
0,14473
0,21135
0,27020
0,32883
0,40262
verifylss
0,00317
0,00320
0,00329
0,00335
0,00345
0,00346
0,00339
obálka
1,00008
1,00009
1,00018
1,00026
1,00035
1,00036
1,00033
Tabulka 7.1: Výsledky testování pro R := 0,00001
Je vidět, že na tomto typu úlohy je metoda verifylss počítající intervalovou obálku množiny řádově rychlejší než obě metody počítající intervalový obal.
Vypočítaná obálka je pak v průměru relativně velmi těsná. Pro výpočet intervalového obalu vychází lépe metoda VERSOFTu. Jelikož je počet navštívených
ortantů v průměru velmi malý (a často byl navštíven pouze jeden), přičítáme tento výsledek efektivnější metodě výpočtu mezí v ortantu, než pomocí lineárního
programování, jako v případě naší implementace Janssonova algoritmu. V další
tabulce najdeme výsledky, pokud zvýšíme R na 0,1.
velikost matice ilsjanssonhull
4x4
0,10087
0,33062
7x7
0,93518
10x10
13x13
3,25804
verintrevalhull
0,07055
0,22732
0,85385
3,19073
verifylss
0,00373
0,00459
0,00513
0,00586
obálka
1,19380
1,68149
2,00256
2,21660
Tabulka 7.2: Výsledky testování pro R := 0,1
I v tomto případě je metoda verifylss výrazně rychlejší, ale vypočítaná
obálka již není těsná, přičemž s narůstající velikostí soustavy dává metoda horší výsledky. Průměrný navštívený počet ortantů narůstá a metody pro výpočet
intervalového obalu jsou v tomto případě mnohem vyrovnanější. Proč tomu tak
je, uvidíme lépe na dalším typu úlohy, kdy musíme navštívit všech 2n ortantů.
Takové úlohy můžeme získat volbou b obsahující nulový vektor. R volíme 0,5.
velikost matice ilsjanssonhull
2x2
0,09285
4x4
0,51441
6x6
2,58137
8x8
19,53200
10x10*
80,15230
verintrevalhull
0,10931
0,76710
4,49316
34,37164
119,04959
verifylss
0,00412
0,00561
0,00720
0,01257
0,01691
obálka
1,03861
1,19807
1,63785
2,10563
2,30563
Tabulka 7.3: Výsledky testování pro úlohy velikosti 2n a R := 0,5
23
Zde je již naše metoda ilsjansonhull výrazně rychlejší než metoda VERSOFTu. Výsledky ukazují, že se vzrůstajícím počtem ortantů je výpočet mezí
založený na lineárním programování v ortantu efektivnější, než u konkurenčního
algoritmu, jelikož dokáže využívat silné souvislosti mezi jednotlivými programy.
Je však nutné poznamenat, že oba algoritmy běží velmi dlouho i pro relativně
malé soustavy a se vrůstajícím počtem proměnných jsou jen těžko použitelné
pro běžné výpočty. Navíc úlohy, kdy musíme prohledat všech 2n ortantů můžeme
generovat s libovolně úzkým R, příkladem mohou být úlohy In = R ∗ [−1, 1].
Hodnoty naměřené v Tabulkách 7.1 a 7.2 tak maximálně vypovídají o průměrném chování algoritmu, může se však stát, že algoritmus poběží mnohem déle.
Dobu výpočtu algoritmu lze typicky odhadnout součinem počtu ortantů a dobou
výpočtu v jednom ortantu. Tu uvádíme v následující tabulce
velikost matice ilsjanssonhull
5x5
0,15804
10x10
0,44684
1,07036
15x15
20x20
1,96660
Tabulka 7.4: Doba výpočtu v 1 ortantu
24
8. Uživatelská dokumentace
V této kapitole se nachází uživatelská příručka k přiložené implementaci řešiče. Zde se nachází návod instalace programu a knihovny INTLAB v prostředí
MATLAB. Popíšeme způsob, jakým se pomocí INTLABu reprezentují intervalové soustavy rovnic a představíme práci s vlastním řešičem, a jak interpretovat
výstup programu.
8.1
8.1.1
Instalace softwaru
Instalace INTLABu
Naše implementace využívá různé části INTLABu, především datový typ intval
a intervalovou aritmetiku. Je nutné přidat složku s knihovnou INTLAB a její
vybrané podsložky do cesty MATLABu. V adresáři knihovny INTLAB se nachází script startup.m, který toto provede automaticky. V MATLAB konzoli ho
spustíme následovně:
>> s t a r t u p
INTLAB je možné získat na adrese www.ti3.tu-harburg.de/rump/intlab/ .
8.1.2
Instalace řešiče
Vlastní implementovaný řešič se nachází ve složce janssonsolver. Tuto složku a
její podsložky je nutné přidat do cesty MATLABu. To se provádí příkazem:
>> addpath ( genpath ( c e s t a _ k _ a d r e s a r i ) )
Alternativně je možné použít script ilsjanssonhullstart.m. Script otevřeme a
spustíme:
>> i l s j a n s s o n h u l l s t a r t
Tento script rozpozná složku, ve které se nachází hlavní soubor řešiče automaticky.
Mimoto se tento script postará o překlad potřebné MEX funkce datových struktur
na binární MEX-soubor. MEX-soubory jsou specifické pro různé platformy. Ve
složce je přiložen binární MEX-soubor pro platformu Win32, pro ostatní je nutné
provést překlad zvlášť. Alternativou ke scriptu je ruční instalace MEX funkcí.
8.1.3
Ruční instalace MEX funkcí
Nejprve je nutné mít nainstalovaný překladač C/C++ MEX souborů. Na adrese http://www.mathworks.com/support/compilers/R2013a/ nalezneme seznam podporovaných překladačů. Námi preferovaný překladač vybereme v dialogu příkazem:
>> mex −s e t u p
25
Poté již následujícím způsobem přeložíme MEX soubor, který se nachází ve
složce janssonsolver.
>> mex mxTrie . c
Přípona vygenerovaného binárního souboru se liší podle platformy. Zjistit ji můžeme příkazem:
>> mexext
Například na platformě Win32 je tato přípona .mexw32.
8.2
Reprezentace intervalových soustav rovnic
Intervalové soustavy rovnic popisujeme pomocí intervalové matice A a intervalového vektoru b. V knihovně INTLAB jsou intervalová data reprezentována datovým typem intval. INTLAB nabízí tři možnosti, jak vytvářet intervalové matice.
Prvním způsobem je zadání pomocí dolní a horní meze matice funkcí infsup().
Přiklad:
>> Asup = [ 4 3 ; −1 1 ]
Asup =
4
3
−1
1
>> Ainf = [ 2 −1; −1 −3]
A in f =
2
−1
−1
−3
>> A = i n f s u p ( Ainf , Asup )
intval A =
[
2.0000 ,
4.0000] [
[
−1.0000 ,
−1.0000] [
−1.0000 ,
−3.0000 ,
3.0000]
1.0000]
Střed intervalové matice a její poloměr získáme funkcemi mid() a rad()
>> mid (A)
ans =
3
1
−1
−1
>> rad (A)
ans =
1
2
0
2
26
Matici můžeme také zadat přímo pomocí středové matice a matice poloměru
pomocí funkce midrad(). Příklad:
>> Amid = [ 0 0 ; 0 0 ]
Amid =
0
0
0
0
>> Arad = [ 1 3 ; 2 2 ]
Arad =
1
3
2
2
>> A = midrad (Amid , Arad )
intval A =
[
−1.0000 ,
1.0000] [
[
−2.0000 ,
2.0000] [
−3.0000 ,
−2.0000 ,
3.0000]
2.0000]
Meze intervalové matice pak nazpět získáme pomocí funkcí inf() a sup().
>> i n f (A)
ans =
−1
−3
−2
−2
>> sup (A)
ans =
1
3
2
2
Speciálním případem intervalové matice je klasická reálná matice, tedy intervalová
matice obsahující jen degenerované intervaly. Převod reálné matice do intervalového typu intval provedeme následujícím způsobem:
>> A = [ 1 2 ; 3 4 ]
A =
1
2
3
4
>> A = i n t v a l (A)
intval A =
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
8.3
Volání řešiče a interpretace výstupu
Hlavní funkce řešiče se jmenuje ilsjansonhull.m. Funkce řeší intervalovou soustavu rovnic a vrací intervalový obal množiny řešení. Její volání provedeme jedním
z následujících třech způsobů:
>> [ x ] = i l s j a n s s o n h u l l (A, b )
>> [ x , f l a g ] = i l s j a n s s o n h u l l (A, b )
>> [ x , f l a g , o r t h a n t s ] = i l s j a n s s o n h u l l (A, b )
27
Vstupní parametry jsou oba povinné a jsou to:
• A - intervalová matice koeficientů soustavy A ∈ IRm×n ,
• b - intervalový vektor pravých stran b ∈ IRm .
Výstupní parametry jsou:
• x - intervalový obal množiny řešení,
• flag - výstupní příznaky,
• orthants - počet navštívených ortantů.
Typické použití řešiče představíme na příkladu. Uvažme znovu intervalovou
soustavu z Příkladu 3.1.
[2, 4] [−1, 0]
[−2, 5]
x=
[0, 1] [1, 2]
[−3, 5]
Nejprve definujeme intervalovou matici A a vektor pravých stran b.
>> A = i n f s u p ( [ 2 −1; 0 1 ] , [ 4 0 ; 1 2 ] )
intval A =
[
2.0000 ,
4.0000] [
−1.0000 ,
[
0.0000 ,
1.0000] [
1.0000 ,
>> b = i n f s u p ( [ − 2 ; −3] , [ 5 ; 5 ] )
intval b =
[
−2.0000 ,
5.0000]
[
−3.0000 ,
5.0000]
0.0000]
2.0000]
Poté zavoláme funkci ilsjanssolnhull.
>> [ x , f l a g , o r t h a n t s ] = i l s j a n s s o n h u l l (A, b )
intval x =
[
−2.5000 ,
5.0000]
[
−5.5000 ,
6.0000]
flag =
1
orthants =
4
V tomto případě našel program verifikované řešení. Pokud z různých důvodů
nebylo možné získat verifikované řešení, obsahuje proměnná x vektor samých NaN
(Not a Number). Různé důvody neúspěchu výpočtu rozlišuje výstupní parametr
flag. Hodnoty flag a jejich vysvětlení najdeme v následující tabulce.
flag
1
-2
-3
-4
význam
výpočet skončil úspěšně, matice A je regulární
nenalezeno žádné verifikované řešení
množinu řešení se nepodařilo verifikovaně omezit
výpočet narazil na NaN
Tabulka 8.1: Význam hodnot parametru flag
28
Na závěr uvedeme odlišnost od některých metod pro řešení intervalových soustav rovnic. Uvažujme tuto úlohu.
[1, 1] [2, 2] x = [1, 1]
Řešíme-li úlohu pomocí metody verifylss získáme následující výsledek.
>> [ x ] = v e r i f y l s s (A, b )
intval x =
0.2000
0.4000
Pokud však řešíme úlohu naší metodou, získáme odlišný výstup.
[ x , f l a g ] = i l s j a n s s o n h u l l (A, b )
intval x =
NaN
NaN
flag =
−3
Hodnota parametru flag = -3 naznačuje, že je množina řešení pravděpodobně neomezená. Vskutku tomu tak je, přesto metoda verifylss vydá intervalový vektor
řešení. To plyne z rozdílné metody řešení soustavy a přístupu k řešitelnosti podurčených soustav. Náš výstup je naopak konzistentní s metodou verintervalhull.
>> [ x ] = v e r i n t e r v a l h u l l (A, b )
intval x =
NaN
NaN
8.4
Alternativní implementace
Jelikož se podpora MEX funkcí liší v různýc verzích MATLABu, přikládáme ještě
implementaci, která MEX funkce nevyužívá. To sice vede k nižší efektivitě výpočtu některých úloh, protože nemůžeme využít vlastní datové sturktury, negativní
efekt na dobu výpočtu je však většinou zanedbatelný. Výhodou této implementace je využití pouze standardních datových struktur MATLABu a z toho plynoucí
podpora ve starších i novějších verzích. Tuto implementaci nalezeneme v souboru
ilsjanssonhullAlt.m. Její použití je pak téměř totožné se standartní implementací (akorát změníme jméno funkce při volání).
29
9. Programátorská dokumentace
Zde popíšeme strukturu programu, použité algoritmy, datové struktury a implementační detaily. Představíme také základní strukturu MEX souboru a jeho
využití.
9.1
Implementace Janssonova algoritmu
Řešič jsme implementovali v prostředí MATLAB 2013a (32-bit). Hlavní funkce
řešiče je obsažená v souboru ilsjanssonhull.m. Zde implementujeme Janssonův algoritmus popsaný v oddílu 4.3. Inicializace výpočtu proběhne vyřešením
soustavy rovnic pro středový systém a přidáním signatury řešení do fronty. Poté
již algoritmus ve while-smyčce postupně z fronty odebírá znaménkové vektory,
ve kterých je potřeba ohraničit množinu řešení a konstruuje výsledný intervalový
obal. Důležité proměnné jsou především:
• out - intervalový obal množiny řešení ve zpracovaných ortantech;
• newbounds - meze množiny řešení v aktuálně zpracovávaném ortantu;
• feasible - příznak určující, zda již bylo nalezeno verifikované řešení v libovolném ortantu, hodnota 1 značí, že již bylo nalezeno, jinak je hodnota 0;
• minFeasibles - vektor nejnižších kladných hodnot v každé složce, kterých
bylo dosaženo při výpočtu v aktuálním ortantu;
• neighbours - vektor, který označuje složky, ve kterých mají sousední ortanty opačnou signaturu, než právě zpracovávaný ortant.
Každý průchod while-smyčkou reprezentuje výpočet v jednom ortantu. Tento
výpočet se skládá z následujících kroků:
1. odebrání signatury z fronty;
2. ohraničení množiny řešení lineárními podmínkami;
3. převedení lineárních programů do standardní formy;
4. získání minimálních hodnot mezí v každé složce podle 6.3;
5. ohraničení množiny řešení v ortantu pomocí lineárního programování;
6. přepočítaní intervalového obalu v proměnné out podle Věty 4.1;
7. zjištění sousedních ortantů a uložení jejich signatur do fronty.
Zároveň v proměnné minFeasibles udržujeme minimální dosažené hodnoty přípustných řešení. Ve standardní formě lineárního programování jsou všechna přípustná řešení kladná. Pokud některá složka vektoru minFeasibles nabyde hodnoty 0, vynecháváme příslušný minimalizační lineární program podle myšlenky
z 6.2. Na konci výpočtu vnořená funkce finalise provede konsolidaci příznaků
z verifikovaného lineárního programování do výstupního parametru flag.
30
9.2
Datová struktura signatur ortantů
Během výpočtu algoritmu musíme uchovávat navštívené signatury ortantů, abychom se během výpočtu nezacyklili. První možností, jak toto zařídit, je využít
MATLAB matice jako seznam a do ní postupně přidávat znaménkové vektory. Výhodou tohoto řešení je snadná implementace a využití základní struktury
MATLABu. Důsledkem je pak snadnější instalace a přenositelnost implementace ze systému na systém i mezi různými verzemi prostředí a zajištěná podpora
v prostředí MATLABu. Hlavní nevýhoda tohoto přístupu je pak doba vyhledávání signatury v takovéto struktuře, ta je totiž potom lineárně závislá na počtu již
navštívených ortantů. Těch může být až exponenciálně mnoho. To sice na první
pohled vypadá jako značná neefektivita, naše testy však prokázaly, že pro velikosti úloh, jež je náš řešič schopen vyřešit v rozumném čase, je toto vzácně úzkým
hrdlem programu. Lineární programy v ortantu zvláště ve své verifikované verzi zabírají mnohem více výpočetní doby. Přesto jsme se rozhodli implementovat
efektivnější datovou strukturu.
V našem případě se nabízí využití binárního prefixového stromu, neboli binární trie. Bohužel v MATLABu neexistuje žádná standardní implementace stromové struktury. Využili jsme MEX (MATLAB Executable) API, pomocí které je
možné v prostředí MATLABu spouštět funkce napsané v C/C++. Jedná se o nestandardní funkčnost MATLABu, proto zde popíšeme alespoň základní strukturu
MEX souboru.
9.2.1
Struktura MEX souboru
MEX soubor se typicky skládá ze dvou hlavních častí:
• vlastní výpočetní funkce,
• funkce sloužící jako rozhraní mezi MATLABem a výpočetní funkcí.
Výpočetní funkce je klasická funkce jazyka C. Funkce rozhraní je povinná
součást souboru, nahrazuje main funkci, zavádí výpočetní funkce a má následující
pevně danou strukturu:
void mexFunction ( int n lh s , mxArray ∗ p l h s [ ] ,
int nrhs , const mxArray ∗ prhs [ ] ) {}
Význam argumentů funkce rozhraní je následující:
• nlhs - počet výstupních proměnných,
• plhs - pole ukazatelů na výstupní proměnné,
• nrhs - počet vstupních parametrů,
• prhs - pole ukazatelů na vstupní proměnné.
Funkce:
y = inc (x)
31
bude mít hodnoty nlhs = 1 a nrhs = 1, plhs[0] a prhs[0] budou ukazatele
na mxArray obsahující y, resp. x, což je datový typ MATLAB C/C++ API, která
slouží jako knihovna pro práci s maticovým typem v jazyce C/C++. C/C++ API
obsahuje mimo jiné také funkce pro převod mezi typem mxArray a klasickými
datovými typy jazyka C a funkce pro tvorbu a kontrolu dat. V mex souboru je
pak možné spouštět kód z MEX a C/C++ API, stejně jako klasické funkce jazyka
C/C++.
9.2.2
Definované struktury
Soubor mxTrie.c obsahuje definice struktur v jazyce C. Prefixový strom signatur
orthnatů implementuje struktura bin_tree. Jelikož do stromu ukládáme pouze
vektory obsahující ±1, je tento strom binární. Průchod stromem od kořene k listu
jednoznačně charakterizuje signaturu ortantu. Signatury ortantů také vystupují
ve frontě ortantů, které ještě během výpočtu musíme navštívit. Abychom uspořili
místo v paměti, neimplementujeme tuto frontu jako samostatný seznam, nýbrž
využíváme listů struktury prefixového stromu. Jednotlivé listy si udržují svého následníka ve frontě pomocí ukazatele na pravého syna, jenž by byl jinak nastavený
na hodnotu NULL. Hlavní struktura trie udržuje ukazatel na kořen prefixového
stromu a ukazatele na první a poslední prvek fronty.
Dále se v souboru mxTrie.c nachází metody pro práci s datovými strukturami. V závislosti na prvním parametru volání funkce mxTrie je provedena akce z
Tabulky 9.1.
parametr
’create’
’count’
’insert’
’dequeue’
’delete’
akce
inicializace datových struktur
zjištění počtu prvků ve frontě
vložení signatury do prefixového stromu a do fronty
odebrání prvku z fronty
smazání datové struktury
Tabulka 9.1: Parametry funkce mxTrie
Tato implementace zajišťuje vyhledávání navštívených ortantů v čase lineárně
závislém na velikosti soustavy. To vede u některých typů intervalových soustav
k rychlejšímu výpočtu, zvláště pak u úloh, kdy musíme navštívit všech 2n ortantů.
9.3
Verifikované lineární programování
Verifikovanou metodu lineárního programování, založenou na verifikaci optimální báze, implementuje funkce verSimplex. Jako aproximační metodu lineárního
programování jsme zvolili funkci linprog, což je standardní metoda pro řešení
lineárních programů v MATLABu. Funkce verLinProg potom zapouzdřuje námi
implementovanou metodu verSimplex a v případě neúspěchu kritéria využívá k
získání verifikovaných mezí funkce z balíku VSDP.
32
10. Závěr
Výsledkem naší práce je především implementace řešiče intervalových lineárních
rovnic využívající Janssonův algoritmus. Řešič, který je dostupný na přiloženém
CD, je implementován v prostředí MATLABu za využití intervalové knihovny
INTLAB.
Představili jsme několik postupů, jak vylepšit základní algoritmus využitím
souvislosti lineárních programů v jednotlivých ortantech. Všechna popsaná vylepšení jsme implementovali a změřili jejich efektivitu. Ukázalo se, že zejména
optimalizace na základě ořezávání množiny řešení lineárních programů vede ke
značné časové úspoře.
Naši metodu jsme porovnali s již existujícími implementacemi algoritmů pro
řešení intervalových soustav rovnic. Naměřené hodnoty naznačují, že pro lineární
systémy, jejichž množina proniká velké množství ortantů, je naše implementace
výrazně rychlejší než konkurenční metoda VERSOFTu. Pokud je počet prohledávaných ortantů malý, je situace opačná. Obě metody, které počítají verifikovaný
intervalový obal pak byly pomalejší než metoda knihovny INTLAB, která počítá
pouze intervalovou obálku množiny řešení.
Veškeré meze množiny řešení, ze kterých sestavujeme výsledný intervalový
obal, poskytují hodnoty získané z lineárního programování. Aby naše výsledky
byly skutečně správné, zvolili jsme a implementovali verifikovanou metodu lineárního programování.
Implementaci algoritmu je možné dále zlepšovat. V současnosti využíváme
standardní funkce pro řešení lineárních programů z prostředí MATLABu. To
v sobě skýtá omezení pro návrh a nižší efektivitu verifikačních metod pro lineární
programování. Dále je možné zvážit naznačený postup výpočtu vnitřní obálky
pro optimalizaci ořezáváním množiny řešení lineárních programů.
33
Seznam použité literatury
DANTZIG, George B. Linear programming and extensions. Princeton University
Press, Princeton, N.J., 1963. ISBN 0691059136.
FIEDLER, M., NEDOMA, J., RAMÍK, J., ROHN, J., ZIMMERMANN, K. Linear Optimization Problems with Inexact Data. Springer, New York, 2006.
ISBN 978-0-387-32697-9.
HARTER, V., JANSSON, C., LANGE, M. Vsdp: A matlab toolbox for verified semidefinite-quadratic-linear programming. Report, Institute for Reliable
Computing, Hamburg University of Technology, 2012.
JANSSON, Christian. A self-validating method for solving linear programming
problems with interval input data. In Scientific Computation with Automatic Result Verification, s. 33–45. Springer, New York, USA, 1988. ISBN
3211820639.
JANSSON, Christian. Calculation of exact bounds for the solution set of linear
interval systems. Linear Algebra and Its Applications, 251:321–340, 1997. ISSN
0024-3795.
JANSSON, Christian. Rigorous lower and upper bounds in linear programming.
SIAM Journal on Optimization, 14(3):914–935, 2004. ISSN 1052-6234.
JANSSON, Christian, ROHN, Jiří. An algorithm for checking regularity of interval matrices. SIAM J. Matrix Anal. Appl., 20(3):756–776, 1999. ISSN
0895-4798.
KENDALL, Maurice G. Ill-conditioned matrices in linear programming. Metrika,
6(1):60–64, 1963. ISSN 0026-1335.
KRAMER, Walter, ZIMMER, Michael. Fast (Parallel) dense linear system solvers in C-XSC using error free transformations and BLAS, s. 230–249. Springer, Dagstuhl, Germany, 2009. ISBN 3642015905.
KREINOVICH, Vladik, ROHN, Jiří, KAHL, Patrick, LAKEYEV, Anatoly. Computational complexity and feasibility of data processing and interval computations. Springer, Dordrecht, Netherlands, 1998. ISBN 1475727933.
MOORE, Ramon E., KEARFOTT, R. Baker, CLOUD, Michael J. Introduction
to Interval Analysis. SIAM, Philadelphia, PA, 2009. ISBN 0898716691.
NEUMAIER, Arnold. Interval Methods for Systems of Equations, volume 37
of Encyclopedia of Mathematics and its Applications. Cambridge University
Press, Cambridge, 1990. ISBN 9780521102148.
NEUMAIER, Arnold, SHCHERBINA, Oleg. Safe bounds in linear and mixedinteger linear programming. Mathematical Programming, 99(2):283–296, 2004.
ISSN 0025-5610.
34
OETTLI, Werner, PRAGER, William. Compatibility of approximate solution of
linear equations with given error bounds for coefficients and right-hand sides.
Numerische Mathematik, 6(1):405–409, 1964. ISSN 0029-599X.
POLJAK, Svatopluk, ROHN, Jiří. Checking robust nonsingularity is NP-hard.
Mathematics of Control, Signals and Systems, 6(1):1–9, 1993. ISSN 0932-4194.
ROHN, Jiří. Systems of linear interval equations. Linear algebra and its applications, 126:39–78, 1989. ISSN 0024-3795.
ROHN, Jiří. Enclosing solutions of linear interval equations is NP-hard. Computing, 53(3-4):365–368, 1994. ISSN 0010-485X.
ROHN, Jiří. Solvability of systems of linear interval equations. SIAM journal on
matrix analysis and applications, 25(1):237–245, 2003. ISSN 0895-4798.
ROHN, Jiří. Versoft: verification software in MATLAB/INTLAB, 2009.
RUMP, S.M. INTLAB - INTerval LABoratory. In CSENDES, Tibor, editor,
Developments in Reliable Computing, s. 77–104. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, 1999. Dostupné z: http://www.ti3.tuhh.de/rump/.
35
Seznam použitých zkratek
LP: Lineární programování
VSDP : Verified SemiDefinite Programming
36
Seznam tabulek
6.1
6.2
6.3
Optimalizace odhadem přípustného řešení . . . . . . . . . . . . .
Optimalizace vynecháním programů na základě mezí . . . . . . .
Optimalizace ořezáváním množiny přípustných řešení LP . . . . .
20
21
21
7.1
7.2
7.3
7.4
Výsledky testování pro R := 0,00001
Výsledky testování pro R := 0,1 . . .
Výsledky testování pro úlohy velikosti
Doba výpočtu v 1 ortantu . . . . . .
.
.
.
.
23
23
23
24
8.1
Význam hodnot parametru flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
9.1
Parametry funkce mxTrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
37
. . . . . . . .
. . . . . . . .
2n a R := 0,5
. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Seznam obrázků
3.1
3.2
Množina řešení příkladu 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Množina řešení příkladu 3.1 s vyznačenými osami souřadnic . . .
38
8
10
Download PDF

advertising