Zanussi | ZRT724X | Udhëzimet për përdorim 2 Ръководство за

SQ
BG
MK
PL
SR
Udhëzimet për përdorim
Ръководство за
употреба
Упатство за ракување
Instrukcja obsługi
Упутство за употребу
2
15
29
43
57
Frigorifer me Ngrirje
Хладилник-фризер
Фрижидер со замрзнувач
Chłodziarko-zamrażarka
Фрижидер-замрзивач
ZRT724X
ZRT724W
Përmbajtja
Të dhëna për sigurinë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funksionimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Përdorimi i parë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Përdorimi I përditshëm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme _ _ _
2
4
5
5
6
Kujdesi dhe pastrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Si të veprojmë nëse… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Të dhëna teknike _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Instalimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Çështje që lidhen me ambientin _ _ _ _ _ 14
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Të dhëna për sigurinë
Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një
përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe
të përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni
me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të
shmangur gabime dhe aksidente të
panevojshme, është e rëndësishme që të
gjithë personat që do të përdorin këtë pajisje,
të njohin mirë mënyrën e përdorimit dhe
veçoritë e sigurisë. Ruajini këto udhëzime
dhe sigurohuni që t'i bashkëngjiten pajisjes
në rast se do ta falni apo do ta shisni atë, në
mënyrë që kushdo që do ta përdorë gjatë
jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për
përdorimin e pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatojini
masat paraprake të udhëzimeve të
përdorimit, pasi prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga
pakujdesia.
Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
• Kjo pajisje nuk është përshtatur për
përdorim nga personat (përfshirë fëmijët)
me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore apo
mendore, ose me mungesë përvoje dhe
njohurish, për sa kohë nuk janë të
mbikëqyrur apo janë udhëzuar si të
përdorin pajisjen nga një njeri përgjegjës
për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar që nuk luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg
fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.
• Nëse do ta hidhni pajisjen, hiqni spinën
nga priza, pritni kabllon e ushqimit (sa më
pranë pajisjes sa të mundeni) dhe hiqni
2
derën për të parandaluar fëmijët që luajnë
të pësojnë ndonjë goditje elektrike apo të
mbyllen vetë brenda.
• Nëse kjo pajisje që përmban brava
magnetike të derës do të vendoset në vend
të një pajisjeje të vjetër me bravë në trajtë
suste (shul) mbi derë apo mbi kapak,
sigurohuni që ta shkatërroni atë bravë
përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo
do të parandalojë që pajisja të kthehet në
rrezik vdekjeje për fëmijët.
Siguria e përgjithshme
Paralajmërim
Mos i bllokoni zgavrat e ventilimit, në pajisje
apo në strukturën inkaso.
• Pajisja është ndërtuar për të mbajtur
ushqimet dhe/ose pijet në shtëpi, siç
shpjegohet në këtë broshurë udhëzuese.
• Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar
shkrirjen e akullit.
• Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si
makinë akulloresh) brenda pajisjeve
ftohëse, për sa kohë që nuk janë
përshtatur për këtë nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
• Gazi ftohës (izobutani) (R600a) që ndodhet
në qarkun ftohës të pajisjes, është një gaz
natyror me një nivel të lartë pajtueshmërie
me ambientin, por që është gjithsesi i
ndezshëm.
Gjatë transportimit dhe instalimit të
pajisjes, sigurohuni që asnjë nga pjesët e
qarkut ftohtës të mos dëmtohet.
Nëse qarku ftohtës dëmtohet:
– shmangni flakët e hapura dhe burimet
ndezëse
– ajrosni tërësisht dhomën në të cilën
ndodhet pajisja
• Është e rrezikshme të ndryshoni
specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni
këtë produkt në çdo mënyrë të mundshme.
Çdo dëmtim i shkaktuar në kabllo mund të
shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose
goditje elektrike.
Paralajmërim Çdo komponent elektrik
(kabllo i ushqimit, spina, kompresori)
duhet të zëvendësohet nga një agjent i
certifikuar shërbimi ose nga një personeli i
kualifikuar i shërbimit për të shmangur
rreziqet.
1. Kablloja e ushqimit nuk duhet të
zgjatet.
2. Sigurohuni që spina nuk është shtypur
apo dëmtuar nga pjesa e pasme e
pajisjes. Një prizë e shtypur apo e
dëmtuar mund të mbinxehet e mund të
shkaktojë zjarr.
3. Sigurohuni që priza e pajisjes të jetë
lehtësisht e arritshme.
4. Mos e tërhiqni prizën nga kablloja.
5. Nëse priza e ushqimit është e liruar,
mos futni në të spinën e ushqimit. Ka
rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.
6. Nuk duhet të vini në punë pajisjen pa
kapakun e llambushkës1) për ndriçimin
e brendshëm.
• Kjo pajisje është e rëndë. Bëni kujdes kur e
lëvizni atë.
• Mos hiqni e mos prekni sende nga
dhomëza e ngrirjes nëse i keni duart të
njoma, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim
të lëkurës ose djegie të shkaktuara nga
bryma/ngrirësi.
• Shmangni ekspozim të gjatë të pajisjes në
dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
• Llambushkat 2) në këtë pajisje përdoren
llamba të posaçme të përzgjedhura vetëm
për përdorim në pajisje elektro-shtëpiake.
Ato nuk janë të përshtatshme për t'u
përdorur për ndriçim dhome.
Përdorimi i përditshëm
• Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët
plastike të pajisjes.
• Mos ruani brenda në pajisje gaz dhe lëng
të ndezshëm, pasi këto mund të
shpërthejnë.
• Mos vendosni produkte ushqimore
drejtpërdrejt në zgavrën e daljes së ajrit që
ndodhet në murin e pasmë. 3)
• Ushqimet e ngrira nuk duhet të ringrihen
nëse janë shkrirë njëherë.
• Ushqimet e ngrira të paketuara
paraprakisht, ruajini në pajisje sipas
udhëzimeve të prodhuesit të ushqimit.
• Këshillat e prodhuesit të pajisjes për
ruajtjen e ushqimeve, duhet t'i ndiqni me
përpikmëri. Këshillohuni me udhëzimet
përkatëse.
• Mos vendosni pije të gazuara ose
shkumëzuese në dhomëzën e ngrirjes,
pasi këto krijojnë presion brenda shishes
dhe mund të shpërthejnë, gjë që do të
dëmtojë pajisjen.
• Kubet e akullit mund të shkaktojnë djegie
nëse konsumohen direkt nga pajisja.
Kujdesi dhe pastrimi
• Përpara se të kryeni veprime për
mirëmbajtjen e pajisjes, fikeni atë dhe
hiqeni nga priza.
• Mos e pastroni pajisjen me objekte
metalike.
• Mos përdorni objekte me majë për të hequr
brymën nga pajisja. Përdorni një kruajtëse
plastike.
• Kontrolloni rregullisht sistemin kullues të
frigoriferit nëse ka mbetur në të ujë i ngrirë.
Nëse është e nevojshme, pastroni filtrin e
kullimit. Nëse tubi kullues është i bllokuar,
uji do të mblidhet në fundin e pajisjes.
1) Nëse parashikohet kapak për llambushkën.
2) Nëse parashikohet përdorimi i llambave.
3) Nëse pajisja është Pa formim bryme.
3
Instalimi
• Lidheni vetëm me ujë të pijshëm. 4)
E rëndësishme Për lidhjet elektrike ndiqni
me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët
e veçantë.
Shërbimi
• Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse ka
dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse ajo
është e dëmtuar. Raportoni menjëherë
dëmtimet e mundshme në vendin ku keni
blerë pajisjen. Në këtë rast, ruajeni
paketimin.
• Është e këshillueshme të prisni të paktën
katër orë përpara se të lidhni pajisjen, për
t'i lejuar vajit të rrjedhë në kompresor.
• Rrotull pajisja duhet të ketë një qarkullim të
mjaftueshëm të ajrit, pasi mungesa e tij do
të shkaktonte mbinxehje. Për të arritur
ventilim të mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet
përkatëse për instalimin.
• Aty ku është e mundur, pjesa e pasme e
produktit duhet të vendoset pas murit për
të shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve
të nxehta (kompresorit, kondensatorit), e
për të shmangur djegie të mundshme.
• Pajisja nuk duhet vendosur pranë
radiatorëve apo sobave.
• Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një elektriçist i kualifikuar ose nga një
person i aftë.
• Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet nga
një Qendër e autorizuar Shërbimi, si dhe
duhen përdorur vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Mbrojtja e Mjedisit
Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund
të dëmtojnë shtresën e ozonit në qarkun
e ftohësit apo në materialet izoluese. Pajisja
nuk duhet të hidhet së bashku me plehrat e
tjera të qytetit. Shkuma izoluese përmban
gazra të ndezshëm: pajisja duhet të hidhet në
përputhje me rregullat e zbatueshme të
vendosura nga autoritetet tuaja lokale.
Shmangni dëmtime në njësinë ftohëse,
veçanërisht në pjesën e pasme pranë
shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet e
përdorura për këtë pajisje që kanë simbolin
janë të riciklueshme.
Funksionimi
Ndezja
Futni spinën në prizën e murit.
Rrotullojeni Rregullatorin e temperaturës në
drejtim orar në një përzgjedhje mesatare.
Fikja
Për të fikur pajisjen, rrotulloni rregullatorin e
Temperaturës në pozicionin "O".
Rregullimi i temperaturës
Temperatura rregullohet automatikisht.
Për të venë pajisjen në funksionim, veproni si
vijon:
• rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt
një përzgjedhjeje më të ulët, për të përftuar
minimumin e ftohtësisë.
4) Nëse parashikohet një lidhje me ujin.
4
• rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt
një përzgjedhjeje më të lartë, për të
përftuar maksimumin e ftohtësisë.
Një përzgjedhje mesatare është
përgjithësisht përzgjedhja më e
përshtatshme.
Gjithsesi, përzgjedhja e saktë duhet të
zgjidhet duke mbajtur parasysh se
temperatura brenda në pajisje varet nga:
• temperatura e dhomës
• shpeshtësia e hapjes së derës
• sasia e ushqimit të depozituar
• vendndodhja e pajisjes.
E rëndësishme Nëse temperatura e
ambientit është e lartë ose nëse pajisja është
mbushur plot, dhe pajisja është vendosur në
temperaturën më të ulët, ajo mund të punojë
pa pushim duke shkaktuar formimin e ngricës
në murin e pasmë. Në këtë rast, rregullatori i
temperaturës duhet vendosur në një
përzgjedhje më të lartë për të lejuar shkrirjen
automatike dhe si rrjedhojë reduktimin e
konsumit të energjisë.
Përdorimi i parë
Pastrimi i brendësisë së pajisjes
Përpara së te përdorni pajisjen për herë të
parë, pastroni pjesën e tij të brendshme dhe
gjithë aksesorët e brendshëm me ujë të vakët
dhe pak sapun natyral për të hequr erën
tipike të një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
E rëndësishme Mos përdorni detergjent apo
pluhura gërryese, pasi këto mund të
dëmtojnë pjesët e lëmuara.
Përdorimi I përditshëm
Ngrirja e ushqimeve të freskëta
Dhomëza e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimit të freskët si dhe për
depozitimin e ushqimeve të ngrira për një
kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta nuk është e
nevojshme të ndryshoni përzgjedhjen
mesatare.
Gjithsesi, për një proces më të shpejtë
ngrirjeje, rrotulloni çelësin e temperaturës në
një përzgjedhje më të lartë për të përftuar
maksimumin e ftohtësisë.
E rëndësishme Në këto kushte, temperatura
e dhomëzës së frigoriferit mund të bjerë nën
0°C. Nëse ndodh kjo, rivendoseni çelësin e
temperaturës në një përzgjedhje më të
ngrohtë.
Depozitimi i ushqimeve të ngrira
Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të futni
produkte në dhomëz, lëreni pajisjen të punojë
për të paktën 2 orë në përzgjedhjen më të
lartë.
E rëndësishme Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si pasojë e ikjes së
korrentit dhe nëse kjo ka zgjatur në kohë më
shumë se vlera e shfaqur në tabelën e të
dhënave teknike në pikën "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet shpejt
ose të gatuhet menjëherë e më pas të mund
të rivendoset në ngrirje (jo të nxehtë, por pasi
të jetë ftohur).
Shkrirja e akullit
Ushqimet e ngrira, përpara se të përdoren,
mund të shkrihen në dhomëzën ftohëse ose
në temperaturën e dhomës, në varësi të
kohës në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të gatuhen
edhe ndërsa janë ende të ngrira, direkt nga
ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të zgjasë më
shumë.
Raftet e lëvizshme
Muret e ftohësit janë
të pajisura me një
sërë shinash, në
mënyrë që raftet të
mund të vendosen
sipas dëshirës.
Disa rafte duhet të
ngrihen lart nga ana e
pasme për të mund t'
nxjerrë jashtë.
E rëndësishme Mos e lëvizni raftin prej
xhami mbi sirtarin e zarzavateve për të
siguruar një qarkullim të mirë të ajrit.
5
Vendosja e rafteve të derës
Për të lejuar ruajtjen
e pakove të ushqimit
me madhësi të
ndryshme, raftet e
dorës mund të
vendosen në lartësi
të ndryshme.
Tërhiqni gradualisht
raftin në drejtim të
shigjetave, derisa të
lirohet, e më pas
rivendoseni sipas
dëshirës.
Udhëzime dhe këshilla të nevojshme
Tingujt e Funksionimit Normal
• Mund të dëgjoni një gurgullimë të lehtë kur
frigoriferi pompohet nëpërmjet bobinave
ose tubave. Është normale.
• Kur kompresori është i ndezur, frigoriferi
pompon ujin dhe do të dëgjoni një tingull
uturimë dhe një zhurmë dridhëse nga
kompresori. Është normale.
• Zgjerimi termik mund të shkaktojë një
zhurmë të papritur kërcitëse. Është një
fenomen i natyrshëm dhe jo një fenomen
fizik i rrezikshëm. Është normale.
• Kur kompresori ndizet ose fiket, do të
dëgjoni një "klik" të zbehtë të çelësit të
temperaturës. Është normale.
Këshilla për kursimin e energjisë
• Mos e hapni shpesh derën e frigoriferit ose
mos e lini atë absolutisht të hapur më
shumë se ç'duhet.
• Nëse temperatura e ambientit është e lartë,
Rregullatori i Temperaturës është vendosur
në përzgjedhjen më të lartë dhe pajisja
është e mbushur plot, kompresori mund të
punojë pa pushim duke shkaktuar formimin
e ngricës ose akullit në aparatin e avullimit.
Nëse kjo gjë ndodh, rrotulloni Rregullatorin
e Temperaturës drejt një përzgjedhjeje më
6
të ulët për të lejuar shkrirjen automatike
dhe si rrjedhojë kursimin e konsumit të
energjisë.
Këshilla për ftohjen e ushqimeve të
freskëta
Për të arritur një funksionim më të mirë:
• mos depozitoni ushqime të ngrohta apo
lëngje që avullojnë në ftohës;
• mbuloni me kapak ose mbështillni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë;
• vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Këshilla për ftohjen
Këshilla të nevojshme:
Mish (të gjitha llojet) : mbështillini në qeska
polietileni dhe vendosini mbi raftin e xhamit
që ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Për siguri, ruajini në këtë mënyrë jo më
shumë se një ose dy ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta, etj..:
këto duhet të mbulohen dhe mund të
vendosen në çdo raft.
Frutat dhe perimet: këto duhet të pastrohen
mirë dhe të vendosen në sirtarin e posaçëm.
Gjalpi dhe djathi: këto duhet të vendosen në
mbajtëset e posaçme hermetike ose të
mbështjella në letër alumini ose qeska prej
polietileni, për të lejuar brenda sa më pak ajër
të jetë e mundur.
Shishet e qumështit: këto duhet të kenë një
kapak dhe duhet të vendosen në mbajtësen e
shisheve tek dera.
Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat, nëse
nuk janë të paketuara, nuk duhet të mbahet
në ftohës.
Këshilla për ngrirjen
Për t'ju ndihmuar të kryeni pjesën më të
madhe të procesit të ngrirjes, ja tek keni disa
këshilla të rëndësishme:
• sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë. është shfaqur në tabelën
e vlerave;
• procesi i ngrirjes zgjat 24 orë. Nuk duhet
shtuar ushqim tjetër për t'u ngrirë gjatë
kësaj periudhe;
• ngrini vetëm ushqime të cilësisë më të
lartë, të freskëta dhe të pastruara mirë;
• përgatitni ushqimin në racione të vogla për
të mundësuar ngrirjen e tij të shpejtë dhe të
plotë si dhe për të bërë të mundur si
rrjedhojë shkrirjen e tij në sasinë e
dëshiruar;
• mbështilleni ushqimin me letër alumini ose
polietileni dhe sigurohuni që paketimi të
jetë hermetik;
• mos lejoni ushqimet e freskëta, të pangrira,
të prekin ushqimet që janë tashmë të
ngrira, në mënyrë që të shmangni një rritje
temperature të këtyre të fundit;
• ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë dhe
më gjatë se ushqimet e yndyrshme; kripa
redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së
ushqimit;
• akujt e ujit, nëse konsumohen menjëherë
pas nxjerrjes nga dhomëza e ngrirjes,
mund të shkaktojnë djegie të lëkurës nga
ngrirja;
• është e këshillueshme të shënoni në çdo
pako ushqimi të ngrirë datën e ngrirjes, për
të pasur parasysh kohën e ruajtjes.
Këshilla për depozitimin e ushqimeve
të ngrira
Për të arritur një rendiment sa më të lartë nga
kjo pajisje, duhet:
• të siguroheni se ushqimet e ngrira që keni
blerë janë ruajtur siç duhet nga shitësi;
• të siguroheni se ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës, në
një kohë sa më të shkurtër;
• të mos e hapni shpesh derën e frigoriferit
ose mos e lini atë absolutisht të hapur më
shumë se ç'duhet;
• pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet shpejt
dhe nuk mund të ngrihet sërish;
• mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
Kujdesi dhe pastrimi
Kujdes Shkëputeni nga korrenti pajisjen
përpara se të kryeni çdo veprim
mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban hidrokarbon në
njësinë e saj ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe ringarkimi duhet të kryhen
vetëm nga teknikë të autorizuar.
Pastrimi periodik
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
• Pastroni brendësinë dhe aksesorët me ujë
të vakët dhe me pak sapun.
• Kontrolloni rregullisht bravat e derës dhe
pastrojini ato për t'u siguruar që janë të
pastra dhe nuk kanë papastërti.
• Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
E rëndësishme Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot brenda
kabinetit.
Mos përdorni kurrë detergjent, pluhura
gërryese, produkte pastruese me shumë erë
të mirë ose pastrues me dyll për të pastruar
brendësinë e pajisjes, pasi këto mund të
dëmtojnë sipërfaqet dhe mund të lënë një erë
të fortë.
7
Pastroni kondensatorin (skarën e zezë) dhe
kompresorin në pjesën e pasme të pajisjes,
me një furçë. Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të kursejë
konsumin e energjisë.
E rëndësishme Kujdesuni që të mos
dëmtoni sistemin ftohës.
Shumë pastrues për sipërfaqe kuzhine
përmbajnë kimikate që mund të sulmojnë/
dëmtojnë lëndën plastike të përdorur në këtë
pajisje. Për këtë arsye, këshillohet që veshja
e jashtme e kësaj pajisjeje të pastrohet vetëm
me ujë të ngrohtë me pak lëng larës.
Pas pastrimit, rilidheni pajisjen me ushqimin
kryesor.
Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi
i dhomëzës së ftohësit sa herë që kompresori
ndalon, gjatë përdorimit normal. Uji i shkrirjes
kullon nëpërmjet një zgavre në një mbajtëse
të posaçme që ndodhet në pjesën e pasme
të pajisjes, mbi kompresorin e motorit, ku dhe
avullon.
Është e rëndësishme të pastroni periodikisht
vrimën kulluese të ujit të shkrirjes, që
ndodhet në mes të kanalit të dhomëzës së
ftohjes, për të parandaluar që uji të rrjedhë
jashtë e të pikojë mbi ujë. Përdorni pastruesin
e posaçëm që ju është dhënë, të cilin do ta
gjeni të futur në vrimën e kullimit.
Shkrirja e ngrirësit
Një sasi e caktuar ngrice do të formohet
gjithmonë në raftet e ngrirësit dhe rreth e
përqark dhomëzës së sipërme.
E rëndësishme Shkrini ngrirësin kur shtresa
e brymës arrin një trashësi prej 3-5 mm.
5) Nëse parashikohet.
8
Për të hequr brymën e formuar, ndiqni
udhëzimet e mëposhtme:
1. Fikni pajisjen.
2. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini
me disa shtresa gazete dhe vendosini në
një vend të freskët.
3. Lëreni derën hapur.
4. Kur procesi i shkrirjes ka përfunduar,
thani pjesët e brendshme të pajisjes
tërësisht dhe rivendoseni tapën.
5. Ndizni pajisjen.
6. Vendoseni çelësin e temperaturës në
pozicion të tillë që të përftoni ftohtësinë
maksimale dhe lëreni pajisjen të punojë
për dy ose tre orë me këtë përzgjedhje.
7. Rivendosni në pajisje ushqimet që hoqët
më parë.
E rëndësishme Mos përdorni kurrë vegla
metalike me majë për të kruar brymën nga
avulluesi pasi mund ta dëmtoni atë. Mos
përdorni asnjë aparat mekanik apo mjete
artificiale për të përshpejtuar procesin e
shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi. Ngritja e temperaturës së pakove
të ushqimit të ngrirë, gjatë shkrirjes, mund t'i
shkurtojë jetën ruajtjes së ushqimit.
Kohë të gjata mos-përdorimi
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të mëposhtme:
• shkëputeni pajisjen nga energjia
elektrike;
• nxirrni jashtë gjithë ushqimet;
• shkrirja5) dhe pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët e saj;
• lëreni derën/dyert pak hapur për të
shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
Nëse pajisjen do ta mbani të ndezur, kërkojini
dikujt të kontrollojë herë pas herë për të
shmangur prishjen e ushqimit brenda, në rast
të luhatjeve elektrike.
Si të veprojmë nëse…
Paralajmërim Përpara se të kryeni
veprime për mirëmbajtjen e pajisjes,
hiqeni atë nga priza.
Vetëm elektricistët e kualifikuar ose personat
kompetentë duhet të merren me rregullimet
apo defektet që nuk janë në këtë manual.
Problemi
E rëndësishme Gjatë përdorimin normal
dëgjohen disa tinguj (nga kompresori,
qarkullimi i lëndës ftohëse).
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë
Pajisja nuk është mbështetur
mirë në dysheme
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur (të katër
këmbët e saj duhet të kenë
prekur tokën)
Pajisja nuk punon.
Llambushka nuk
funksionon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur mirë në
prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Pajisja nuk ka korrent. Në
prizën kryesore nuk kalon
tension.
Lidhni një pajisje të ndryshme
elektrike në prizë.
Kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llambushka është në
gatishmëri.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llambushka është me defekt.
Shihni kapitullin "Zëvendësimi i
llambushkës".
Temperatura nuk është
vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më
të lartë.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e
derës".
Dera është hapur shumë
shpesh.
Mos e mbani derën hapur më
shumë se ç'duhet.
Temperatura e produktit është
shumë e lartë.
Lëreni temperaturën e produktit
të bjerë në temperaturën e
ambientit, përpara se ta lini në
ruajtje.
Temperatura e ambientit
është shumë e lartë.
Ulni temperaturën e dhomës.
Gjatë procesit automatik të
shkrirjes, bryma shkrin në
pllakën e pasme.
Kjo është normale.
Llambushka nuk punon.
Kompresori funksionon
vazhdimisht.
Në pllakën e pasme të
frigoriferit rrjedh ujë.
9
Problemi
Brenda në frigorifer
rrjedh ujë.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Tubi i daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni tubin.
Produktet e pengojnë ujin të
rrjedhë në kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet të mos
prekin pllakën e pasme.
Uji rrjedh në dysheme.
Uji i shkrirë që del jashtë nuk
shkon në tabakanë avulluese
që ndodhet mbi kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me tabakanë
avulluese.
Temperatura në pajisje
është shumë e ulët.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më
të lartë.
Temperatura në pajisje
është shumë e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më
të ulët.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e
derës".
Temperatura e produktit është
shumë e lartë.
Lëreni temperaturën e produktit
të bjerë në temperaturën e
ambientit, përpara se ta lini në
ruajtje.
Keni futur shumë produkte
njëkohësisht në pajisje.
Futni më pak produkte
njëkohësisht në pajisje.
Temperatura në
frigorifer është shumë e
lartë.
Në pajisje nuk qarkullon ajër i
ftohtë.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
Temperatura në ngrirës
është shumë e lartë.
Produktet janë shumë afër me
njëri-tjetrin.
Vendosini produktet në mënyrë
të tillë që ajri i ftohtë të mund të
qarkullojë.
Ka shumë brymë.
Ushqimi nuk është paketuar
siç duhet.
Paketojeni ushqimin në mënyrë
të saktë.
Dera nuk është mbyllur mirë.
Shihni kapitullin "Mbyllja e
derës".
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur si duhet.
Vendosni një temperaturë më
të lartë.
Zëvendësimi i llambushkës
Kujdes Shkëputeni pajisjen nga priza.
10
1. Hiqni vidhën
nga kapaku i
llambës.
2. Hiqni
kapakun e
llambës
(referojuni
ilustrimit).
3. Zëvendësoni
llambën e përdorur me një llambë të re të
4.
5.
6.
7.
së njëjtës fuqi dhe të projektuar në
mënyrë specifike për pajisje
elektroshtëpiake (fuqia maksimale
tregohet në mbështjellën e llambës).
Montoni kapakun e llambës.
Shtrëngoni vidhën te kapaku i llambës.
Futeni në prizë pajisjen.
Hapni derën. Sigurohuni që llambushka
të ndizet.
Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shihni paragrafin "Instalimi".
3. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni
guarnicionet me defekt të derës.
Kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
Të dhëna teknike
ZRT724X
ZRT724W
Përmasat
Lartësia
1404 mm
1404 mm
Gjerësia
545 mm
545 mm
Thellësia
604 mm
604 mm
Koha e rritjes
19 o
19 o
Tensioni
230 V
230 V
Frekuenca
50 Hz
50 Hz
Të dhënat teknike ndodhen në tabelën e
vlerave që gjendet në anë të majtë brenda
pajisjes dhe në etiketën e energjisë.
Instalimi
Kujdes Lexoni me kujdes kapitullin "Të
dhëna për sigurinë" për sigurinë tuaj si
dhe për një përdorim të saktë të pajisjes,
përpara se të instaloni atë.
Klasi i
klimës
Temperatura e ambientit
SN
+10°C deri + 32°C
Pozicionimi
N
+16°C deri + 32°C
Kjo pajisje mund të instalohet në një ambient
të mbyllur, të thatë e të ajrosur mirë (garazh
ose qilar), por për rendiment optimal
instalojeni këtë pajisje në një vend ku
temperatura e ambientit i korrespondon klasit
të klimës të shënuar në etiketën e
parametrave të pajisjes:
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
Ndarëset e pasme
Në çantën e dokumentave, gjeni dy ndarëse
që duhet të montohen siç tregohet në figurë.
11
1. Vendosini
ndarëset nëpër
vrima.
Sigurohuni që
shigjeta (A)
është vendosur
siç tregohet në
figurë.
2. Rrotullojini
ndarëset në
drejtim kundërorar me 45°
derisa të
mbërthehen në
vend.
Nivelimi
A
45˚
Kur vendosni
pajisjen, sigurohuni
që të qëndrojë në
nivel. Kjo mund të
arrihet nëpërmjet dy
këmbëzave të
rregullueshme në
pjesën e poshtme
ballore.
Vendosja
Ndryshimi i drejtimit të derës
E rëndësishme Për të kryer veprimet e
mëposhtme, ju sugjerojmë që këtë ta kryeni
së bashku me një person tjetër që do të
12
15 mm
min.100 mm
Paralajmërim
15 mm
Pajisja duhet të montohet larg burimeve të
nxehtësisë, të tillë si radiatorë, bojlerë, drita e
drejtpërdrejtë e diellit, etj. Sigurohuni që ajri
të qarkullojë lirshëm rreth e qark pjesës së
pasme të dollapit. Për të siguruar
performancë optimale, nëse pajisja vendoset
poshtë një njësie të varur në mur, largësia
minimale midis pjesës së sipërme të dollapit
dhe njësisë në mur duhet të jetë minimalisht
100 mm. Në një rast ideal, do të ishte mirë që
pajisja të mos vendosej poshtë njësive që
varen në mur. Nivelimi i kujdesshëm arrihet
përmes një ose më shumë këmbëzave të
rregullueshme që ndodhen nën dollap.
Nëse dollapi është vendosur në një qoshe
dhe pjesët anësore me menteshat janë
përballë murit, distanca midis murit dhe
dollapit duhet të jetë të paktën 10 mm për të
lejuar hapjen e mjaftueshme të derës, në
mënyrë që raftet të nxirren jashtë.
Pajisja duhet të arrihet të shkëputet lirisht
nga korrenti; si rrjedhojë, spina duhet të jetë
në një pozicion lehtësisht të arritshëm pas
montimit.
mbajë të palëvizshme dyert e pajisjes gjatë
procesit.
Për të ndryshuar drejtimin e hapjes së derës,
ndiqni këta hapa:
2
1
3
1. Hiqni spinën nga
priza e korrentit.
2. Hapeni derën e
ngrirësit. Lironi
menteshën.
3. Hiqni dyert duke i
4. Në anën e kundërt, 5. Zhvidhosni dy
tërhqeur ato ngadalë hiqni kapakën e
këmbëzat e
dhe hiqni menteshën. vrimës.
rregullueshme dhe
vidhat e menteshës
së poshtme të derës.
Hiqni menteshën e
poshtme të derës dhe
montojeni atë në
anën e kundërt.
2
3
1
6. Zhvidhosni vidhën
e poshtme anësore
dhe montojeni në
anën e kundërt.
7. Zhvidhosni kunjin
mbajtës të derës.
8. Vidhoseni sërish
kunjin në anën tjetër.
9. Mbërthejini dyert
në kunja dhe montoni
derën. Montoni
menteshën.
11. Shtrëngojeni
menteshën.
Sigurohuni që dyert
të jenë në nivel.
12. Hiqni dhe
montoni dorezën 1)
13. Rivendoseni,
niveli pajisjen, prisni
për të paktën katër
orë dhe më pas
lidheni atë në prizë.
10. Në anën e
kundërt, instaloni
kapakët e vrimës.
1) Nëse parashikohet
Bëni një kontroll përfundimtar për t'u siguruar
që:
• Të gjitha vidhat janë shtrënguar.
13
• Dera hapet dhe mbyllet në mënyrë të
saktë.
Nëse temperatura e ambientit është e ftohtë
(p.sh. në Dimër), rondela mund të mos futet
mirë në dollap. Në atë rast, prisni që rondela
të hyjë natyrshëm.
Në rast se nuk doni të kryeni veprimet e
sipërpërmendura, kontaktoni Qendrën më të
afërt të Shërbimit të Klientit. Specialisti i
Qendrës së Shërbimit të Klientit do të kryejë
ndryshimin e drejtimit të derës, me
shpenzimet tuaja.
Lidhja elektrike
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që voltazhi dhe frekuenca që
Çështje që lidhen me ambientin
14
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me të
dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllitkabllos
tsë ushqimit është e pajisur me një kontakt,
pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektriçistelektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër gjithë
përgjegjësinë nëse nuk ndiqen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisja është në përputhje me E.E.C. Direktivat
Съдържание
Информация за безопасност _ _ _ _ _ _
Действие _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Първа употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всекидневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Полезни препоръки и съвети _ _ _ _ _ _
15
17
18
18
19
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как да постъпите, ако _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технически данни _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Опазване на околната среда _ _ _ _ _ _
21
22
25
25
28
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
От интерес на вашата безопасност и за
осигуряване на правилна употреба, преди
да инсталирате и използвате уреда за
пръв път, прочетете това ръководство за
потребителя внимателно, включително
препоръките и предупрежденията. За да
избегнете ненужни грешки и злополуки,
важно е да внимавате всички хора, които
използват уреда, да са напълно запознати
с неговата работа и средствата за предпазване. Запазете тези инструкции и се
погрижете те да останат към уреда, ако
той бъде преместен или продаден, така че
всеки, който го използва през целия му
срок на експлоатация, да бъде добре информиран за употребата и безопасността
на уреда.
За защита на живота и имуществото си
спазвайте предпазните мерки от инструкциите за потребителя, тъй като производителят не носи отговорност за повреди,
предизвикани поради неспазването им.
Безопасност за децата и хората с
намалени способности
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени
възможности, с недостатъчен опит и познания освен ако не се наблюдават или
са им дадени инструкции за употребата
на уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да
се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
• Съхранявайте опаковъчните материали
далеч от обсега на деца. Съществува
опасност от задушаване.
• При изхвърляне на уреда изключете
щепсела от контакта, срежете кабела на
захранването (възможно най-близо до
уреда) и демонтирайте вратата, за да
предотвратите удар с електрически ток
и евентуалното затваряне на деца в него по време на игра.
• Ако с този уред, който има магнитни
уплътнения на вратата, ще замените постар уред с пружинен затвор (ключалка)
на вратата или капака, уверете се, че
пружинният затвор е неизползваем,
преди да изхвърлите употребявания
уред. Така ще предотвратите смъртна
опасност от затварянето на деца вътре.
Общи инструкции за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не запушвайте вентилационните отвори
от външната или вътрешната част на уреда.
• Уредът е предназначен за съхранение
на хранителни продукти и/или напитки
при нормални домашни условия, както е
обяснено в тази книжка с инструкции.
• Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за ускоряване на процеса на размразяване.
• Не използвайте други електрически уреди (като машини за сладолед) в хладилници и фризери, освен ако не са одобрени за тази цел от производителя.
• Не повреждайте хладилната верига.
15
• В хладилната верига на уреда се съдържа изобутан (R600a) - природен газ, който има високо ниво на съвместимост с
околната среда, но въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталиране на уреда внимавайте да не повредите някой от компонентите на хладилната верига.
Ако хладилната верига е повредена:
– избягвайте открити пламъци и запалителни източници
– проветрете напълно помещението, в
което се намира уредът
• Опасно е да се променят спецификациите или да се видоизменя този продукт по
какъвто и да било начин. Повреда в захранващия кабел може да предизвика
късо съединение, пожар или електрически удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всички електрически компоненти (захранващ кабел,
щепсел, компресор) трябва да се подменят от сертифициран сервизен представител или квалифициран сервизен персонал,
за да се предотвратят всякакви опасности.
1. Захранващият кабел не трябва да
се удължава.
2. Проверете дали щепселът на захранващия кабел на гърба на уреда
не е смачкан или повреден. Смачкан
или повреден захранващ щепсел
може да прегрее и да предизвика
пожар.
3. Погрижете се да осигурите достъп
до щепсела на уреда, свързан към
захранващата мрежа.
4. Не дърпайте захранващия кабел.
5. Ако контактът на захранването е
разхлабен, не вкарвайте щепсела в
него. Съществува опасност от електрически удар или пожар.
6) Ако е предвиден капак.
7) Ако е предвидена лампа.
8) Ако уредът работи без заскрежаване.
16
6. Не използвайте уреда без поставен
капак на осветлението6) за вътрешно осветление.
• Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
• Не местете и не докосвайте продукти от
фризерното отделение, ако ръцете ви
са влажни/мокри, тъй като това може да
доведе до отлепяне на кожата или т.н.
студено изгаряне.
• Избягвайте продължителното излагане
на уреда на пряка слънчева светлина.
• Лампи с ел. крушка7), използвани в този
уред са лампи, специално предназначени само за уреди за домашна употреба.
Не са подходящи за осветление на домашни помещения.
Всекидневна употреба
• Не поставяйте горещи съдове върху
пластмасовите части на уреда.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда, тъй като могат да избухнат.
• Не поставяйте хранителни продукти директно срещу въздушното отверстие от
задната страна. 8)
• Замразената храна не трябва да се замразява отново, след като е била размразена.
• Съхранявайте предварително пакетирана храна в съответствие с инструкциите
на производителя й.
• Препоръките за съхранение на производителя на уреда трябва да се спазват
стриктно. Вижте съответните инструкции.
• Не съхранявайте газирани напитки във
фризерното отделение, тъй като създават налягане върху съда, което може да
доведе до неговото пръсване и да причини повреда на уреда.
• Яденето на сладоледени изделия направо от уреда може да доведе до "студено изгаряне".
Грижи и почистване
• Преди обслужване изключете уреда и
извадете щепсела от контакта.
• Не почиствайте уреда с метални предмети.
• Не използвайте остри предмети за отстраняване на скреж от уреда. Използвайте пластмасова стъргалка.
• Редовно проверявайте канала за оттичане за вода от обезскрежаване на хладилника. При необходимост почиствайте
канала. Ако каналът за оттичане се запуши, водата ще се събере на дъното на
уреда.
Инсталиране
ВАЖНО! За свързването към
електроснабдяването внимателно
следвайте инструкциите, дадени в
съответните раздели.
• Разопаковайте уреда и проверете дали
няма повреди по него. Не свързвайте
уреда, ако е повреден. Веднага съобщете за възможни повреди на мястото, откъдето сте го купили. В такъв случай запазете опаковката.
• Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да свържете уреда, за
да дадете възможност на маслото да се
стече обратно в компресора.
• Трябва да се осигури правилна циркулация на въздуха около уреда - в противен
случай той може да прегрее. За да осигурите достатъчна вентилация, следвайте съответните инструкции за монтаж.
• Когато е възможно, гърбът на уреда
трябва да е до стена, за да се избегне
докосването или хващането на горещи
части (компресор, кондензер) и да се избегнат евентуални изгаряния.
• Уредът не трябва да се поставя в близост до радиатори или печки.
• Погрижете се щепселът да е достъпен,
след инсталирането на уреда.
• Свързвайте само към източник на питейна вода. 9)
Обслужване
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за обслужването на този
уред, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице.
• Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва
да бъдат използвани само оригинални
резервни части.
Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изолационните материали на този уред,
не съдържат никакви газове, които биха
могли да увредят озоновия слой. Уредът
не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изолационната пяна съдържа възпламеними газове: уредът трябва
да се изхвърля в съответствие с приложимите нормативни уредби, които може да
получите от местните общински власти.
Внимавайте да не повредите охлаждащия
блок особено отзад в близост до топлообменника. Материалите, използвани в този
, могат
уред и маркирани със символа
да бъдат рециклирани.
Действие
Включване
Изключване
Поставете щепсела в контакта.
Завъртете регулатора за температурата
по посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
За да изключите уреда, завъртете регулатора за температурата в положение "O".
9) Ако е предвидено водно съединение.
17
Регулиране на температурата
Температурата се регулира автоматично.
За да работите с уреда, процедирайте по
следния начин:
• завъртете регулатора за температурата
към по-ниско положение, за да е възможно най-малко студено.
• завъртете регулатора за температурата
към по-високо положение, за да е възможно най-студено.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
Точната настройка обаче трябва да се избере, като се има предвид, че температурата във вътрешността на уреда зависи
от:
•
•
•
•
стайната температура
колко често се отваря вратата
количеството на съхраняваните храни
местоположението на уреда.
ВАЖНО! Ако температурата в
помещението е висока или ако уредът е
напълно зареден и е настроен на найниската температура, тогава уредът може
да работи непрекъснато, предизвиквайки
образуването на скреж по задната стена.
В такъв случай кръговият селектор трябва
да се завърти на по-висока температура,
за да се задейства автоматичното
размразяване и следователно да се
намали консумацията на енергия.
Първа употреба
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички вътрешни принадлежности с хладка сапунена вода (неутрален сапун), за да отстраните ти-
пичната за новите изделия миризма, а
след това подсушете напълно.
ВАЖНО! Не използвайте миялни препарати или абразивни прахове, тъй като това
ще повреди покритието.
Всекидневна употреба
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за замразяване на пресни хранителни продукти
и за дълготрайно съхранение на готови
дълбоко замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е необходимо да се променя средното положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите положения, за да получите максимално изстудяване.
ВАЖНО! В това състояние температурата
в отделението на хладилника може да
спадне под 0°C. Ако това стане, върнете
регулатора на температурата към потопло положение.
18
Съхранение на замразени храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използван, оставете уреда да работи поне 2 часа
на най-високото положение, преди да поставите хранителните продукти в отделението.
ВАЖНО! В случай на аварийно
размразяване, например поради спиране
на тока, ако уредът е бил изключен за подълго време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите спецификации
срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се консумира
бързо или да се сготви веднага и след
това да се замрази отново (след
охлаждане).
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени храни, преди да бъдат използвани, могат да
се размразят в хладилника или при стайна
температура, в зависимост от времето,
което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера: в
такъв случай готвенето ще отнеме повече
време.
Подвижни рафтове
Стените на хладилника имат няколко
плъзгача, така че
рафтовете могат да
се позиционират, където желаете.
Някои рафтове трябва да се повдигнат
нагоре от задния им
ръб, за да могат да се свалят.
осигурите правилна циркулация на въздуха.
Позициониране на рафтовете на
вратата
За да съхранявате
хранителни продукти в опаковки с различна големина,
рафтовете на вратата могат да се
поставят на различни височини.
Постепенно издърпайте рафта по посока на стрелките,
докато го освободите, а след това
го поставете на желаното място.
ВАЖНО! Не премествайте стъкления
рафт над чекмеджето за зеленчуци, за да
Полезни препоръки и съвети
Звуци при нормална работа
• Може да чуете леко клокочене и бълбукане, когато хладилният агент се изпомпва през серпентините или тръбите.
Това е нормално.
• Когато компресорът работи, хладилният
агент циркулира, задвижван от помпите,
и можете да чуете свистящ звук и пулсиращ шум от компресора. Това е нормално.
• Топлинното разширение може да предизвика кратък пукащ шум. Това е нормално, а не опасно физическо явление.
Това е нормално.
• Когато компресорът се включва и изключва, ще чуете леко щракване от регулатора на температурата. Това е нормално.
Съвети за икономии на
електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена по-дълго от абсолютно
необходимото.
• Ако температурата в помещението е висока, регулаторът на температурата е
настроен на най-високата настройка и
ако уредът е напълно зареден, тогава
компресорът може да работи непрекъснато, предизвиквайки образуването на
скреж или лед по изпарителя. Ако това
стане, завъртете регулатора на температурата на по-ниска настройка, за да
дадете възможност да се стартира автоматичното размразяване и така да се
реализира икономия на енергия.
19
Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни хранителни
продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или вдигащи пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната, особено ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея
•
•
•
Съвети за съхраняване в
хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в полиетиленови пликове и поставете на стъкления рафт над чекмеджетата за зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте храната
по този начин най-много за един или два
дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н.: трябва да са покрити и могат да се поставят на
всеки рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са добре
измити и поставени в специалното предоставено чекмедже.
Масло и сирене: трябва да се поставят в
специални херметично затворени контейнери или да са завити с алуминиево фолио или в полиетиленови торбички, за да
се предпазят възможно най-добре от влиянието на въздуха.
Бутилки мляко: трябва да с капачка и да се
съхраняват на рафта за бутилки на вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са
пакетирани, не трябва да се съхраняват в
хладилника.
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да възползвате най-добре от
процеса на замразяване:
• максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24 часа. е посочено на табелката на уреда;
• процесът на замразяване отнема 24 часа. През този период не трябва да се до20
•
•
•
•
бавя допълнително храна за замразяване;
замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни продукти;
разделяйте храната на малки порции, за
да може да се замрази бързо и напълно
и за да можете да размразявате впоследствие само нужното ви количество;
обвийте хранителните продукти в алуминиево фолио или в полиетиленови
торбички и проверете дали торбичките
са вакуумирани;
не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти и така ще избегнете повишаване на температурата им;
постните храни се съхраняват по-добре
от мазните; солта намалява периода на
съхранение на продуктите;
има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след изваждането им от фризерното отделение, да причинят "студено изгаряне" на кожата;
препоръчително е да отбележите датата
на замразяване върху всяка опаковка,
така че по-късно да можете да проверявате етикета за времето на съхранение;
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва:
• проверете дали фабрично замразените
хранителни продукти са правилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от магазина до фризера за възможно най-късо
време;
• не отваряйте вратата често и не я оставяйте отворена по-дълго от абсолютно
необходимото.
• Веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана
повторно.
• Не превишавайте срока на съхранение,
посочен от производителя на хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Изключете уреда от
контакта преди извършването на
каквито и да било операция по
поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия си блок; следователно
поддръжката и презареждането трябва да
се извършва от упълномощени техници.
Периодично почистване
Оборудването трябва да се почиства редовно:
• почиствайте вътрешността и принадлежностите с хладка вода и малко неутрален сапун.
• редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте сигурни, че са чисти и без замърсявания.
• изплакнете и подсушете напълно.
ВАЖНО! Не дърпайте, не премествайте и
не повреждайте тръбите и/или кабелите в
корпуса.
Никога не използвайте миялни препарати,
абразивни прахове, силно парфюмирани
почистващи продукти или восъчни
препарати за полиране, тъй като могат да
повредят повърхността и да оставят силна
миризма.
Изчистете кондензера (черната решетка) и
компресора в задната част на уреда с четка. Тази операция ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на енергия.
ВАЖНО! Внимавайте да не повредите
охлаждащата система.
Много фирмени почистващи препарати за
кухненски повърхности съдържат химикали, които могат да въздействат агресивно
или да повредят пластмасите, използвани
в уреда. По тази причина е препоръчител-
но външната част на уреда да се почиства
само с топла вода, към която е добавен
малко миялен препарат.
След почистване свържете отново уреда
към захранващата мрежа.
Обезскрежаване на хладилника
При нормално използване скрежът се отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора. Водата
от обезскрежаването се оттича по улей и
се събира в специален контейнер, разположен отзад над електромотора на компресора, а оттам се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора
за оттичане на водата от обезскрежаването в средата на хладилното отделение, за
да попречите на преливането на водата и
отцеждането й върху храната вътре. Използвайте специалното приспособление
за почистване, което ще намерите поставено в отвора за отцеждане.
Обезскрежаване на фризера
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
ВАЖНО! Обезскрежавайте фризера,
когато пластът скреж достигне дебелина
3-5 мм.
За да премахнете скрежа, извършете
следните стъпки:
1. Изключете уреда.
21
2. Извадете всички съхранявани храни,
опаковайте ги в няколко пласта вестник и ги поставете на хладно място.
3. Оставете вратата отворена.
4. Когато обезкрежаването е завършено,
подсушете вътрешността изцяло и отново включете щепсела.
5. Включете уреда.
6. Задайте регулатора на температурата,
за да получите максимално изстудяване и оставете уредът да поработи 2-3
часа на тази настройка.
7. Поставете обратно в отделението извадената преди това храна.
ВАЖНО! Не използвайте остри метални
инструменти, за да изстържете скрежа от
изпарителя, за да не го повредите. Не
използвайте механични инструменти или
други неестествени средства за
ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчваните от производителя.
Покачването на температурата на
замразени опаковки храна по време на
обезскрежаването може да съкрати техния
безопасен срок на съхранение.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг период от време, вземете следните предпазни мерки:
• изключете уреда от електрозахранването;
• извадете всичката храна;
• размразете10) и почистете уреда и всички принадлежности;
• оставете вратите открехнати, за да
предотвратите появата на неприятна
миризма.
Ако уредът ще остане включен, помолете
някого да го проверява от време на време,
за да се предотврати развалянето на храната в случай на спиране на тока.
Как да постъпите, ако
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди
отстраняване на неизправности
изключвайте щепсела от електрическия
контакт.
Отстраняване на неизправности, които не
са описани в това ръководство, трябва да
Проблем
се извършва само от квалифициран
електротехник или от компетентно лице.
ВАЖНО! По време на нормалното
използване има известни шумове
(компресор, циркулация на охлаждащия
агент).
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен
Уредът не е правилно позициониран
Проверете дали уредът е
стабилно позициониран (и четирите крачета трябва да допират пода)
Уредът не работи.
Лампичката не свети.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Към уреда няма захранване. Включете друг електроуред в
Няма напрежение в захран- контакта.
ващия контакт.
Обърнете се към квалифициран електротехник.
10) Ако е необходимо.
22
Проблем
Лампичката не свети.
Компресорът работи
непрекъснато.
Възможна причина
Решение
Лампичката е в режим на из- Затворете и отворете вратачакване.
та.
Крушката е дефектна.
Вж. "Смяна на крушката".
Температурата не е зададена правилно.
Задайте по-висока температура.
Вратата не е добре затворе- Вижте "Затваряне на вратана.
та".
Вратата е отваряна твърде
често.
Не оставяйте вратата отворена по-дълго от необходимото.
Температурата на продукта
е твърде висока.
Преди съхранение изчакайте
температурата на продукта
да спадне до температурата
в помещението.
Температурата в помещението е твърде висока.
Намалете температурата в
помещението.
По задната стена на
хладилника се стича
вода.
По време на автоматичното
размразяване се размразява скрежът по задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е запушен.
Почистете изхода за водата.
Има продукти, които пречат
на оттичането на водата в
колектора за вода.
Направете така, че продуктите да не се допират до задната стена.
Изходящият маркуч за вода
от разтопявания не се излива в тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за вода от разтопявания с тавата на изпарителя.
По пода тече вода.
Температурата в уреда Регулаторът на температуе твърде ниска.
рата не е настроен правилно.
Задайте по-висока температура.
Температурата в уреда Регулаторът на температуе твърде висока.
рата не е настроен правилно.
Задайте по-ниска температура.
Вратата не е добре затворе- Вижте "Затваряне на вратана.
та".
Температурата на продукта
е твърде висока.
Преди съхранение изчакайте
температурата на продукта
да спадне до температурата
в помещението.
23
Проблем
Възможна причина
Решение
Прекалено много продукти
се съхраняват едновременно.
Зареждайте по-малко продукти за едновременно съхранение.
Температурата в хладилника е твърде висока.
Няма циркулация на студен
въздух в хладилника.
Уверете сея че има циркулация на студен въздух в уреда.
Температурата в отделението на фризера е
твърде висока.
Продуктите са твърде близо
един до друг.
Съхранявайте продуктите така, че да има циркулация на
студен въздух.
Има твърде много
скреж.
Храната не е опакована пра- Опаковайте храната правилвилно.
но.
Вратата не е добре затворе- Вижте "Затваряне на вратана.
та".
Регулаторът на температурата не е настроен правилно.
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ! Изключете щепсела от
контакта на захранващата мрежа.
1. Свалете винта от капака
на крушката.
2. Свалете капака на
крушката
(вж. илюстрацията).
3. Сменете използваната крушка с нова крушка със
същата мощност и специално проектирана за домакински уреди (максималната мощност е посочена на капака на
крушката).
24
Задайте по-висока температура.
4. Поставете капака на крушката.
5. Затегнете винта на капака на крушката.
6. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа.
7. Отворете вратата. Уверете се, че
крушката свети.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на вратичката.
2. При необходимост регулирайте вратата. Вж. "Инсталиране".
3. Ако е необходимо, сменете дефектните уплътнения. Обърнете се към сервиза.
Технически данни
ZRT724X
ZRT724W
Размер
Височина
1404 мм
1404 мм
Ширина
545 мм
545 мм
Дълбочина
604 mm
604 mm
Време на повишаване
19 ч
19 ч
Напрежение
230 V
230 V
Честота
50 Hz
50 Hz
Техническите данни се намират на табелката с данни в лявата вътрешна страна на
уреда и на етикета за енергийна категория.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Преди да инсталирате
уреда,прочетете внимателно
"Информация за безопасност" за своя
собствена безопасност и за правилната
работа на уреда.
Разполагане
Този уред може също така да бъде инсталиран в сухо, добре вентилирано затворено помещение (гараж или изба), но за оптимални резултати инсталирайте този
уред на място, чиято температура на въздуха съответства на климатичния клас, посочен върху табелката с данни на уреда:
Климатичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
1. Поставете дистанционните
втулки в отворите. Уверете
се, че стрелката (A) е в положението, показано на картинката.
2. Завъртете дистанционните
втулки обратно
на часовниковата стрелка на
45°, докато те
застанат на място.
A
45˚
Задни дистанционни втулки
В плика с документацията има две дистанционни втулки, които трябва да се поставят както е посочено на фигурата.
25
Нивелиране
При разполагането
на уреда трябва да
подсигурите нивелирането му. Това
може да се постигне с две регулируеми крачета отпред
на дъното.
Местоположба
Обръщане на вратата
ВАЖНО! За извършването на следващите
операции препоръчваме това да се
извърши заедно с друго лице, което да
26
15 mm
min.100 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
15 mm
Уредът трябва да се инсталира достатъчно далеч от източници на топлина като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и др. Погрижете се да има циркулация
на студен въздух по вътрешната задна
стена. За да се осигури най-ефективна работа, когато уредът е разположен под висящ кухненски шкаф, минималното разстояние между горната му част и стенния
шкаф трябва да бъде най-малко 100 мм. В
идеалния случай уредът не трябва да се
поставя под висящи кухненски шкафове.
Точното нивелиране се осигурява чрез едно или повече регулируеми крачета в основата на уреда.
Ако хладилният шкаф е поставен в ъгъла
и страната с пантите е до стената, разстоянието между стената и хладилния
шкаф трябва да бъде най-малко 10 мм, за
да може вратата да се отваря достатъчно,
така че рафтовете да могат да се изваждат.
Трябва да можете да изключвате уреда от
мрежовото захранване; затова след инсталирането щепселът трябва да е леснодостъпен.
държи здраво вратите на уреда по време
на работата.
За да смените посоката на отваряне на
вратата, извършете следните стъпки:
2
1
3
1. Извадете щепсела от контакта.
2. Отворете вратата
на фризера. Разхлабете пантата.
3. Свалете вратите
като ги издърпвате
леко и свалете пантата.
4. На срещуположната страна, свалете тапите на отворите.
5. Отвийте двете
регулируеми крачета и винтовете на
долната врата на
пантата. Извадете
долната панта на
вратата и я монтирайте на срещуположната страна.
2
3
1
6. Отвийте винта от
долната далечна
страна и монтирайте на срещуположната страна.
7. Отвийте закрепящия щифт на горната част на вратата.
8. Завийте щифта
на другата страна.
11. Затегнете панта- 12. Свалете и монта. Уверете се, че
тирайте дръжката 1)
вратите са подравнени.
9. Поставете вратите на щифтовете и
монтирайте вратите. Монтирайте пантата.
13. Поставете на
място и нивелирайте уреда, изчакайте
поне четири часа и
го включете в контакт на мрежата.
10. На срещуположната страна поставете тапите на отворите.
1) Ако е предвидено
27
Направете последна проверка, за да се
уверите, че:
• Всички винтове са затегнати.
• Вратата се отваря и затваря добре.
Ако стайната температура е ниска (напр.
през зимата), уплътнението може да не
прилепва идеално към рамката. В такъв
случай след време ще се получи естествено прилягане на уплътнението.
Ако не искате да извършвате горните операции, обърнете се към най-близкия сервиз. Сервизният специалист ще извърши
обръщането на вратата за ваша сметка.
Свързване в електрическата мрежа
Преди включване към електрозахранващата мрежа проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни отговарят
на тези от домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващият кабел има специален контакт. Ако домашният контакт на
електрозахранването не е заземен, свържете уреда към отделен заземяващ кабел
в съответствие с действащите нормативни
разпоредби след консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на директивите на
ЕИО.
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като се
погрижите този продукт да бъде изхвърлен
по подходящ начин, вие ще помогнете за
28
предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Содржина
Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _
Ракување _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прва употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Секојдневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Помошни напомени и совети _ _ _ _ _ _
29
31
32
32
33
Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Што да сторите ако... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технички податоци _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошки мерки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
38
39
42
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
За ваша безбедност и за да се обезбеди
правилна употреба, пред да го наместите
и да го користите апаратот првпат,
прочитајте го упатството за употреба
внимателно, вклучувајќи ги и советите и
предупредувањата. За да се избегнат
непотребни грешки и незгоди, важно е
сите што го користат апаратот да се
темелно запознаени со начинот на
работата и безбедносните функции.
Чувајте го упатството и погрижете се да
биде со апаратот ако се премести или
продаде, за да може секој што го користи
во работниот век да биде правилно
информиран за употребата на апаратот и
за безбедноста.
За безбедност на животот и имотот чувајте
ги опомените за претпазливост од ова
упатство бидејќи производителот не е
одговорен за штетите предизвикани од
нивното непочитување.
Безбедност на децата и помалку
вештите лица
• Апаратот не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални
способности, или што немаат искуство и
знаење, освен ако не се под надзор или
се упатени за користење на апаратот од
страна на лице што е одговорно за
нивната безбедност.
Децата треба да се под надзор за да не
си играат со апаратот.
• Чувајте ги сите материјали за пакување
далеку од децата. Постои опасност од
задушување.
• Ако го расходувате апаратот, извлечете
го кабелот за струја од штекерот,
исечете го (што е можно поблиску до
апаратот) и извадете ја вратата за да
спречите децата што си играат да не ги
удри струја или да не се затворат во
него.
• Ако апаратов, кој има магнетизирани
гуми за затворање, треба да замени
постар апарат што има брава со
пружина на вратата или капакот,
погрижете се да ја онеспособите
бравата со пружина пред да го
расходувате стариот апарат. Така ќе се
спречи тој да стане смртоносна стапица
за децата.
Општа безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Поставете ги отворите за вентилација, на
опкружувањето на апаратот или
вградената конструкција, ослободени од
пречки.
• Апаратот е наменет за чување
прехранбени продукти и пијалаци во
нормално домаќинство, како што е
објаснето во ова упатство.
• Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето.
• Не користете други електрични апарати
(на пр. мешалки за сладолед) внатре во
ладилници, освен ако не се одобрени за
таква намена од страна на
производителот.
29
• Не оштетувајте ја инсталацијата за
средството за ладење.
• Средството за ладење изобутан
(R600a), што кружи низ инсталацијата за
ладење на апаратот, е природен гас со
високо ниво на еколошка подобност, но
сепак е запалив.
За време на превозот и местењето на
апаратот, внимавајте да не се оштети
ниеден дел од инсталацијата за ладење.
Доколку се оштети инсталацијата за
ладење:
– избегнувајте отворен оган и извори на
искри
– проветрете ја темелно собата во која
е сместен апаратот
• Опасно е да се менуваат
спецификациите или да се вршат какви
било промени на производот. Секое
оштетување на кабелот може да
предизвика краток спој, пожар и/или
струен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Сите електрични
делови (кабелот за струја,
приклучокот, компресорот) мора да ги
замени сертифициран или квалификуван
сервисер за да се избегне ризик.
1. Кабелот за струја не смее да се
продолжува.
2. Проверете приклучокот за во штекер
да не е смачкан или оштетен од
задниот дел на уредот. Смачкан или
оштетен приклучок за во штекер
може да се прегрее и да предизвика
пожар.
3. Внимавајте кабелот за струја на
апаратот да е пристапен.
4. Не влечете го кабелот за струја.
5. Ако штекерот е разлабавен, не
вметнувајте го приклучокот во него.
Постои опасност од струен удар или
пожар.
11) Ако е предвидено капаче за светилката.
12) Ако е предвидена светилка.
13) Ако апаратот има заштита од замрзнување.
30
6. Не семеете да ракувате со апаратот
доколку светилката нема заштитен
поклопец11) на внатрешното светло.
• Овој апарат е тежок. Бидете внимателни
кога го преместувате.
• Не вадете ги и не допирајте ги
предметите во преградите на
замрзнувачот ако рацете ви се водени
или влажни, зашто така може да дојде
до гребење на кожата и смрзнатици.
• Избегнувајте подолга изложеност на
апаратот на директна сончева светлина.
• Светилки 12) во овој апарат се користат
светилки за специјална намена само во
апарати за домаќинството. Тие не се
погодни за собно осветление.
Секојдневна употреба
• Не ставајте жешки садови на
пластичните делови на апаратот.
• Не чувајте запаливи гасови и течности
во апаратот, зашто тие може да
експлодираат.
• Не ставајте прехранбени продукти
директно врз отворите за воздух на
задниот ѕид. 13)
• Смрзнатата храна не смее повторно да
се смрзнува откако ќе се одмрзне.
• Чувајте ја претходно спакуваната
смрзната храна во согласност со
упатствата на нејзиниот производител.
• Мора строго да се почитуваат
препораките за чување на
производителот на апаратот. Видете во
соодветното упатство.
• Не ставајте содирани или газирани
пијалаци во преградите на
замрзнувачот, бидејќи тие создаваат
притисок во садот, што може да
предизвика негово експлодирање, што
може да заврши со оштетување на
апаратот.
• Смрзнатите лижавчиња може да
предизвикаат смрзнатици ако се
конзумираат веднаш.
Одржување и чистење
• Пред одржување, исклучете го апаратот
и извадете го приклучокот за струја од
штекерот.
• Не чистете го апаратот со метални
предмети.
• Не користете остри предмети за вадење
на мразот од апаратот. Користете
пластичен гребач.
• Редовно проверувајте го одводот на
фрижидерот за одмрзната вода. Ако е
неопходно, исчистете го одводот. Ако
одводот е блокиран, ќе се собира вода
на дното на фрижидерот.
Местење
ВАЖНО За електричното поврзување,
внимателно постапете според упатствата
дадени во одделните пасуси.
• Распакувајте го апаратот и проверете да
не е оштетен. Не приклучувајте го
апаратот ако е оштетен. Пријавете ги
евентуалните оштетувања веднаш таму
каде што сте го купиле апаратот. Во тој
случај, престанете со распакување.
• Препорачливо е да се почека најмалку
четири часа пред да се приклучи
апаратот за да може маслото да се
врати во компресорот.
• Околу апаратот треба да има соодветно
кружење на воздухот - без него може да
дојде до прегревање. За да се постигне
доволно проветрување, следете ги
упатствата за местење.
• Секогаш кога е можно, задниот дел на
производот треба да е блиску до ѕид, за
да не биде можно допирање или
фаќање на топлите делови
(компресорот, кондензаторот) и
изгорувањето од нив.
• Апаратот не смее да се наоѓа блиску до
радијатори или плински шпорети.
• Внимавајте штекерот да е пристапен по
местењето на апаратот.
• Поврзувајте само со довод на вода за
пиење. 14)
Сервисирање
• Електричните приспособувања потребни
за сервисирање на апаратот треба да ги
изврши квалификуван електричар или
компетентно лице.
• Производот мора да го сервисира
овластен Сервисен центар и мора да се
користат само оригинални резервни
делови.
Заштита на животната средина
Апаратот не содржи гасови што може
да го оштетат озонскиот слој ниту во
водовите за ладење, ниту во изолациските
материјали. Апаратот не смее да се
расходува заедно со обичен комунален
смет и ѓубре. Изолациската пена содржи
запаливи гасови: апаратот мора да се
расходува согласно со важечките прописи
што може да ги добиете од локалните
власти. Избегнувајте оштетување на
уредот за ладење, особен одзади, близу
до разменувачот на топлина.
Материјалите употребени за овој апарат
се рециклираат.
означени со симболот
Ракување
Вклучување
Исклучување
Вметнете го приклучникот во ѕиден
штекер.
Свртете го регулаторот на температурата
надесно до средната поставка.
За да го исклучите апаратот, свртете го
регулаторот на температурата во положба
"O".
14) Ако е предвидено водоводно поврзување.
31
Регулирање на температурата
Температурата се регулира автоматски.
За да работите со апаратот, постапете на
следниов начин:
• свртете го регулаторот на
температурата кон помалата поставка
за да постигнете минимално ладење.
• свртете го регулаторот на
температурата кон поголемата поставка
за да постигнете максимално ладење.
Средната поставка, општо земено, е
најпогодна.
Меѓутоа, точната поставка треба да се
одбере имајќи предвид дека
температурата во внатрешноста на
апаратот зависи од:
•
•
•
•
собната температура
колку често се отвора вратата
количеството храна што се чува
местоположбата на апаратот.
ВАЖНО Ако околната температура е
висока или апаратот е целосно наполнет,
а апаратот е поставен на најниската
температура, може да работи непрестано
што ќе предизвика да се формира мраз на
задниот ѕид. Во тој случај, тркалцето мора
да се постави на повисока температура за
да се овозможи автоматско одмрзнување,
а со тоа и помала потрошувачка на
енергија.
Прва употреба
Чистење на внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите внатрешни
додатоци со млака вода и малку
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, па исушете го темелно.
ВАЖНО Не користете детергенти или
груби прашоци, тие може да ја оштетат
политурата.
Секојдневна употреба
Смрзнување свежа храна
Чување смрзната храна
Комората на замрзнувачот е погодна за
замрзнување свежа храна и чување
смрзната и длабоко смрзната храна
подолго време.
За да смрзнувате свежа храна не е
неопходно да ја менувате средната
поставка.
Меѓутоа, за побрзо смрзнување, свртете го
регулаторот на температурата кон
поголемата поставка за да постигнете
максимално ладење.
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во преградата, оставете
апаратот да работи барем 2 часа на
најголемата поставка.
ВАЖНО Во овие услови, температурата на
комората на фрижидерот може да падне
под 0°C. Ако дојде до тоа, вратете го
регулаторот за температура на помала
поставка.
32
ВАЖНО Во случај на случајно
одмрзнување, на пример поради
снемување струја, ако немало струја
подолго време отколку под ставката
"време на одржување" во табелата за
технички карактеристики, одмрзнатата
храна мора да се изеде брзо или да се
зготви веднаш, а потоа повторно да се
смрзне (откако ќе се излади).
Одмрзнување
Длабоко смрзнатата и смрзнатата храна,
пред да се употреби, може да се одмрзне
во преградата на фрижидерот или на
собна температура, зависно од времето
достапно за оваа постапка.
Малите парчиња може дури и да се готват
смрзнати, директно од замрзнувачот: во
тој случај, готвењето ќе трае подолго.
Подвижни полици
На ѕидовите на
фрижидерот се
монтирани низа
држачи, така што
полиците може да се
наместат по желба.
Некои од полиците
мора да се подигнат
на задниот крај за да
можат да се извадат.
Местење на полиците на вратата
За да се овозможи
чување пакувања
во разни големини,
полиците на
вратата може да се
стават на различни
височини.
Постепено влечете
ја полицата во
насоката на
стрелките додека
не се ослободи,
потоа наместете ја
по желба.
ВАЖНО Не поместувајте ја стаклената
полица над фиоката за зеленчук за да не
ја пореметите циркулацијата на воздухот.
Помошни напомени и совети
Нормални работни звуци
• Кога разладното средство се пумпа низ
намотките или цевките, може да се
слуша звук на тивко гргорење и
клокотење. Тоа е нормално.
• Кога компресорот е вклучен, средството
за ладење се пумпа низ системот и од
него ќе слушате звуци на шумење и
тропање. Тоа е нормално.
• Термичката дилатација може да
предизвика ненадејни звуци на пукање.
Тоа е природен, безопасен физички
феномен. Тоа е нормално.
• Кога компресорот се вклучува или
исклучува, ќе слушате слабо "кликање"
на температурниот регулатор. Тоа е
нормално.
Совети за штедење енергија
• Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку
што е неопходно.
• Доколку околната температура е висока,
регулаторот за температура е на
најголемата поставка и апаратот е
целосно наполнет, компресорот може да
работи непрестано, што ќе предизвика
формирање мраз на испарувачот. Ако
се случи тоа, свртете го регулаторот за
температура кон помалите вредности за
да овозможите автоматско
одмрзнување, со што ќе заштедите и
електрична енергија.
Совети за ладење свежа храна
За да добиете најдобри перформанси:
• не ставајте топла храна или течности
што испаруваат во фрижидерот
• покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус
• ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа
Совети за ладење
Корисни совети:
Месо (сите видови) : виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
зеленчук.
Најбезбедно е да го чувате на овој начин
само еден или најмногу два дена.
33
Зготвена храна, ладни јадења и сл.: тие
треба да се покриени и може да се стават
на која било полица.
Овошје и зеленчук: тие треба да се убаво
измиени и ставени во специјалните фиоки
за нив.
Путер и сирење: тие треба да се во
посебните херметички садови или
завиткани во алуминиумска фолија или
пластични ќесички за да се спречи
допирот со воздух.
Шишиња млеко: тие треба да имаат
капаче и да се ставаат на полицата за
шишиња на вратата.
Бананите, компирите, кромидот и лукот,
ако не се спакувани, не смеат да се чуваат
во фрижидер.
Совети за смрзнување
За најдобро користење на смрзнувањето,
еве неколку важни совети:
• максималното количество храна што
може да се смрзне за 24 часови е
покажано на плочката со спецификации;
• смрзнувањето трае 24 часа. Не треба да
се додава храна за смрзнување во тој
период;
• смрзнувајте само квалитетна, свежа и
убаво измиена храна;
• поделете ја храната во мали порции за
да може брзо и целосно да се смрзне и
за да овозможите одмрзнување само на
потребните количества;
• завиткајте ја храната во алуминиумска
или пластична фолија убаво и стегнато;
• не дозволувајте свежата несмрзната
храна да ја допира храната што е веќе
смрзната, за да не ја загреете вторава;
• немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната; солта го
намалува векот на чување на храната;
• водениот мраз, ако се конзумира
веднаш по вадењето од преградата на
замрзнувачот, може да предизвика
смрзнатици на кожата;
• препорачливо е да се запише датумот
на смрзнување на секое пакување за да
можете да водите сметка за времето на
смрзнатост.
Совети за чување смрзната храна
За да добиете најдобри перформанси од
апаратот, почитувајте ги следниве
напомени:
• проверувајте дали комерцијалните
смрзнати прехранбени продукти биле
соодветно чувани кај продавачот;
• внимавајте смрзнатите прехранбени
продукти да се пренесат од
продавницата до замрзнувачот во
најкраток можен рок;
• не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго отколку
што е неопходно.
• Штом ќе се одмрзне, храната се
расипува брзо и не може повторно да се
смрзне.
• Не надминувајте го препорачаниот
период за чување.
Нега и чистење
ВНИМАНИЕ Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите каква било
постапка за одржување.
Апаратот содржи јагленохидрати во
уредот за ладење; одржувањето и
повторното полнење може да ги вршат
само овластени техничари.
Периодично чистење
Опремата треба да се чисти редовно:
34
• измијте ги внатрешноста и додатоците
со млака вода со малку неутрална
сапуница.
• редовно проверувајте ги заптивките на
вратата и бришете ги за да бидат чисти
и без нечистотии.
• избришете и исушете целосно.
ВАЖНО Не влечете ги, не поместувајте ги
и не оштетувајте ги цевките и каблите во
фрижидерот.
Не користете детергенти, груби прашоци,
многу парфимирани средства за чистење
или восок за полирање за чистење на
внатрешноста, бидејќи така може да се
оштетат површините и да остане силен
мирис.
Чистете ги кондензаторот (црната
решетка) и компресорот од задната страна
на апаратот со четка или правосмукалка.
Со тоа се подобрува работењето на
апаратот и се штеди електрична енергија.
ВАЖНО Внимавајте да не го оштетите
системот за ладење.
Многу средства за чистење кујнски
површини содржат хемикалии што може
да ја нагризат или оштетат пластиката на
апаратот. Поради тоа, се препорачува
надворешноста на апаратот да се чисти
само со топла вода со малку течност за
миење.
По чистењето, приклучете ја повторно
опремата во електричната мрежа.
Одмрзнување на фрижидерот
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во фрижидерската преграда
секогаш кога моторниот компресор ќе
престане да работи во текот на
вообичаената употреба. Водата од
одмрзнувањето истекува во посебен сад
од задната страна на апаратот, над
моторниот компресор, од кој што
испарува.
Важно е повремено да се исчисти дупчето
за истекување на водата од
одмрзнувањето на средината на каналот
во фрижидерската преграда за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре. Користете го
приложениот специјален чистач, што ќе го
најдете веќе вметнат во дупчето за
истекување.
Одмрзнување на замрзнувачот
На полиците на замрзнувачот и околу
најгорната преграда секогаш ќе се
формира малку мраз.
ВАЖНО Одмрзнете го замрзнувачот кога
слојот мраз ќе достигне дебелина од околу
3-5 mm.
За да го отстраните мразот, постапете на
следниов начин:
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ја храната, завиткајте ја во
неколку слоја весник и ставете је на
студено место.
3. Оставете ја вратата отворена.
4. Кога ќе заврши одмрзнувањето,
исушете ја внатрешноста темелно и
вратете го капакот на место.
5. Вклучете го апаратот.
6. Поставете го регулаторот на
температурата да добиете
максимално ладење и оставете го
апаратот да работи два-три часа со
оваа поставка.
7. Вратете ја извадената храна во
комората.
ВАЖНО Никогаш не користете метални
алатки за гребење на мразот од
испарувачот, зашто може да го оштетите.
Не користете механички уреди или
вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот. Покачувањето на
температурата на смрзнатата храна за
време на одмрзнувањето може да го
скрати нивниот век на чување.
35
Периоди неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве
предострожности:
• откачете го апаратот од електричната
мрежа
• извадете ја сета храна
• одмрзнување15) и исчистете го апаратот
и сите додатоци
• оставете ја вратата или вратите
подотворени за да спречите непријатни
мириси.
Ако фрижидерот треба да остане вклучен,
замолете некого да го проверува
повремено за да не се случи храната да се
расипе во случај на снемување струја.
Што да сторите ако...
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред решавање
на проблемите, извадете го штекерот
од приклучокот за струја.
Само квалификуван електричар или
стручно лице смее да ги решава
проблемите што не се опишани во
упатството.
Проблем
ВАЖНО За време на нормалната
употреба се слушаат звуци (од
компресорот и од кружењето на
средството за ладење).
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен
Апаратот не е добро
потпрен
Проверете дали апаратот
стои стабилно (сите четири
ногалки треба да се на подот)
Апаратот не работи.
Ламбата не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја не е
правилно ставен во
штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Апаратот нема струја. Во
штекерот нема напон.
Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот.
Побарајте квалификуван
електричар.
Ламбата е во состојба на
мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Ламбата е неисправна.
Видете во „Замена на
ламбата".
Температурата не е
правилно нагодена.
Нагодете повисока
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Ламбата не работи.
Компресорот не
престанува да работи.
15) Ако е предвидено.
36
Проблем
Можна причина
Решение
Вратата е отворана
премногу често.
Не оставајте ја вратата
отворена подолго одошто
треба.
Температурата на
производот е премногу
висока.
Оставете го производот да се
излади до собна температура
пред да го внесете.
Собната температура е
премногу висока.
Намалете ја собната
температура.
Тече вода по задната
плоча на фрижидерот.
За време на автоматското
одмрзнување, мразот се
одмрзнува на задната
плоча.
Тоа е нормално.
Во фрижидерот тече
вода.
Одводот за вода е затнат.
Исчистете го одводот.
Производи спречуваат
водата да тече во садот за
вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Истекува вода на
подот.
Испустот за водата од
одмрзнувањето не тече во
садот за испарување над
компресорот.
Ставете го испустот за вода
од одмрзнувањето во садот
за испарување.
Температурата на
апаратот е прениска.
Регулаторот на
температурата не е
правилно нагоден.
Нагодете повисока
температура.
Температурата на
апаратот е превисока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно нагоден.
Нагодете пониска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производот е премногу
висока.
Оставете го производот да се
излади до собна температура
пред да го внесете.
Истовремено се чуваат
многу производи.
Чувајте помалку производи
истовремено.
Температурата во
фрижидерот е
превисока.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Овозможете кружење на
студениот воздух во
апаратот.
Температурата во
замрзнувачот е
премногу висока.
Производите се преблиску
едни до други.
Сместувајте ги производите
така што ќе овозможите
циркулација на студениот
воздух.
37
Проблем
Има премногу мраз.
Можна причина
Решение
Храната не е завиткана
правилно.
Правилно завиткајте ја
храната.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Регулаторот на
температурата не е
правилно нагоден.
Нагодете повисока
температура.
(максималната јачина е прикажана на
кутијата на ламбата).
Ставете го капакот на ламбата.
Завијте ја завртката на капакот на
ламбата.
Ставете го приклучникот во штекерот.
Отворете ја вратата. Проверете дали
светлото се пали.
Замена на ламбата
ВНИМАНИЕ Извадете го
приклучникот за струја од штекерот.
1. Одвијте ја
завртката од
капакот на
ламбата.
2. Извадете го
капакот на
ламбата
(видете на
4.
5.
6.
7.
Затворање на вратата
илустрацијата).
3. Заменете ја употребената ламба со
нова со иста јачина и специјално
направена за апарати за домаќинство
1. Исчистете ги заптивките на вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја
вратата. Видете во "Местење".
3. Ако е потребно, заменете ја
неисправната заптивка на вратата.
Јавете се во сервисниот центар.
Технички податоци
ZRT724X
ZRT724W
Димензија
Височина
1404 мм
1404 мм
Широчина
545 мм
545 мм
Длабочина
604 мм
604 мм
Време на
одржување
19 часови
19 часови
Волтажа
230 V
230 V
Фреквенција
50 Hz
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации од левата
38
страна внатре во апаратот и на етикетата
за енергија.
Монтажа
ВНИМАНИЕ Прочитајте ги
"Безбедносните информации"
внимателно пред да го наместите
апаратот за да бидете побезбедни и
апаратот да работи правилно.
Поставување
Овој апарат исто така може да биде
поставен во сува и добро проветрена
внатрешна (гаража или подрум) но за
оптимални перформанси поставете го
апаратот на локација каде што
температурата на околината одговара на
климатското категоризирање прикажано на
таблицата со карактеристики:
Климат
ска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
Задни разделници
1. Вметнете ги
разделниците
во дупките.
Уверете се
дека стрелката
(А) е поставена
како што е
прикажано на
сликата.
2. Вртете ги
разделниците
во лево за 45°,
додека не се
вклопат.
A
45˚
Нивелирање
Кога го поставувате
апаратот, уверете
се дека стои рамно.
Ова може да се
постигне со две
вртливи ногалки на
долниот дел од
предната страна.
Во кесата со документите се наоѓаат два
разделника кои мора да се монтираат како
што е прокажано на сликата.
39
Местоположба
Менување на страната на отворање
ВАЖНО За да ги изведете следните
операции, предлагаме ова да го правите
со помош на друго лице, што ќе ги држи
40
15 mm
min.100 mm
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
15 mm
Апаратот треба да се инсталира на добра
оддалеченост од извори на топлина, како
што се радијатори, бојлери, директна
сончева светлина итн. Погрижете се,
воздухот да може слободно да струи
околу задниот дел на апаратот. За да
обезбедите најдобра работа кога апаратот
е монтиран под некој висечки елемент,
минималното растојание помеѓу горната
страна на комората и ѕидот мора да биде
најмалку 100 mm. Во идеални услови, овој
апарат не би требало да се поставува под
висечки елементи. Правилното
нивелирање се обезбедува со една или
повеќе прилагодливи ногалки во основата
на комората.
Ако комората е поставена во агол, а
страната со шарки е завртена кон ѕидот,
растојанието помеѓу ѕидот и комората
мора да биде најмалку 10 mm за да може
вратата да се отвора доволно за да се
извадат полиците.
Мора да биде можно да се исклучи
апаратот од приклучокот за напојување;
затоа, приклучокот мора да биде лесно
достапен по монтажата.
цврсто вратите од апаратот додека
работиите.
За да ја сменете насоката на отворање на
вратата, постапете вака:
2
1
3
1. извлечете го
штекерот од
приклучокот.
2. Отворете ја
вратата од
комората за
замрзнување.
Олабавете ја
шарката.
3. Полека извлечете 4. На спротивната
ги вратите и
страна, извадете го
отстранете ја
маските на дупките.
шарката
5. Одвртете ги
двете вртливи
ногалки и
шрафовите на
шарката од долната
врата. Извадете ја
шарката и
монтирајте ја на
спротивната страна.
2
3
1
6. Отшрафете го
7. Отшрафете го
најдолниот шраф и клинот што ја држи
монтирајте го на
горната врата.
спротивната страна.
8. Повторно
зашрафете го на
другата страна.
9. Поставете ги
вратите на
клиновите и
монтирајте ги.
Монтирајте ја
шарката.
41
11. Затегнете ја
12. Извадете ја
шарката. Уверете се рачката и
дека вратите се
монтирајте ја 1)
порамнети.
13. Вратете го
апаратот во својата
положба,
нивелирајте го и
почекајте најмалку
четири часа пред да
го вклучите во
струја.
10. На спротивната
страна монтирајте
ги маските на
дупките.
1) Ако е предвидено
Проверете уште еднаш:
• дали сите шрафови се стегнати.
• дали вратата се отвора и затвора
правилно.
Ако температурата на околината е ниска
(не. пр. во зима), дихтунгот може да не
прилега добро на кабинетот. Во тој случај,
почекајте дихтунгот природно да легне.
Доколку не сакате самите да ги изведувате
горе наведените операции, обратете се во
службата за односи со корисниците.
Стручњак од службата за односи со
корисниците ќе го изведе менувањето на
насоката на вратите на ваш трошок.
Поврзување на електриката
Пред да го приклучите, проверете дали
напонот и фреквенцијата прикажани на
Еколошки мерки
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
42
плочката со спецификации одговараат на
вашата домашна електрична мрежа.
Апаратот мора да биде вземјен.
Приклучокот на кабелот за напојување со
струја е со вземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со посебно
вземјување во согласност со прописите за
електрична енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се испочитувани.
Апаратот е во согласност со следниве
Директиви на ЕЕЗ.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _
Eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _
43
45
46
46
47
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
48
50
52
52
56
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania
urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu
osób oraz szkód materialnych należy przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie
jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
wskutek ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód
zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci
przed porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem)
w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia
lub w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w zwykłych warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez
producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
43
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu
i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodować zwarcie, pożar i/
lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie elementy elektryczne
(przewód zasilający, wtyczkę, sprężarkę) może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis
lub technik o odpowiednich kwalifikacjach.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona ani uszkodzona przez tylną
ściankę urządzenia. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Występuje zagrożenie porażenia prądem lub
pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza żarówki16) oświetlenia wnętrza.
16) Jeśli urządzenie jest wyposażone w klosz.
17) Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie.
18) Jeśli urządzenie jest bezszronowe.
44
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność podczas jego przenoszenia.
• Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Żarówki oświetlenia17) zastosowane w tym
urządzeniu są specjalnymi żarówkami
przeznaczonymi wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie nadają się one do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, ponieważ
mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance. 18)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek
dotyczących przechowywania podanych
przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie w pojemniku może spowodować ich
eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Należy stosować plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie konieczności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda
zacznie się zbierać na dnie chłodziarki.
Instalacja
Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia
należy wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest w żaden sposób uszkodzone. Nie
wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy
natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym
przypadku należy zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do
sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację
ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą
wentylację, należy postępować zgodnie z
wskazówkami dotyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby uniknąć
dotykania lub chwytania za ciepłe elementy
(sprężarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do
instalacji doprowadzającej wodę pitną. 19)
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z
serwisowaniem urządzenia powinny być
przeprowadzone przez wykwalifikowanego
elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wyrzucać wraz z
odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka
izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które można uzyskać od
władz lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy
wymienniku ciepła. Materiały zastosowane w
urządzeniu, które są oznaczone symbolem
, nadają się do ponownego przetworzenia.
Eksploatacja
Włączanie
Wyłączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w
gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie
środkowe.
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokrętło regulacji temperatury w położenie "O".
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
19) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.
45
W celu uregulowania urządzenia należy wykonać następujące czynności:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby uzyskać
maksymalne chłodzenie.
Ustawienie środkowe jest zazwyczaj najbardziej odpowiednie.
Tym niemniej należy wybrać dokładne ustawienie temperatury, biorąc pod uwagę fakt,
że temperatura wewnątrz urządzenia zależy
od:
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu
częstości otwierania drzwi
ilości przechowywanej żywności
ustawienia urządzenia.
Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest
wysoka lub urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może pracować bez
przerwy, co powoduje tworzenie się szronu
na tylnej ściance. W takim przypadku należy
ustawić pokrętło na wyższą temperaturę, aby
umożliwić automatyczne usuwanie szronu, a
w rezultacie zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się
w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Ważne! Nie należy stosować detergentów
ani proszków do szorowania, ponieważ mogą
one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie potrzeba zmieniać średniego ustawienia.
Jednakże w celu szybszego zamrożenia należy obrócić regulator temperatury na wyższe
ustawienie w celu uzyskania maksymalnego
ochłodzenia.
Ważne! W takiej sytuacji temperatura w
chłodziarce może spaść poniżej 0°C. Jeśli to
nastąpi, należy ponownie ustawić
temperaturę na wyższą.
Przechowywanie zamrożonej
żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieużywania,
przed włożeniem żywności do komory zamra46
żarki należy odczekać co najmniej 2 godziny
od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chłodzenia.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu
dłuższy niż podany w parametrach
technicznych w punkcie "Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania", należy szybko
skonsumować rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej,
po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
należy przed użyciem rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki.
W takim przypadku gotowanie potrwa jednak
dłużej.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających umieszczenie półek zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Aby wyjąć niektóre
półki, należy najpierw
unieść ich tylną krawędź.
Ważne! Nie wolno usuwać szklanej półki
znad szuflady na warzywa, gdyż jej obecność
ma zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spożywczych w
opakowaniach o różnej wielkości, półki w
drzwiach można
umieszczać na różnych wysokościach.
Powoli pociągać półkę zgodnie z kierunkiem strzałek, a następnie umieścić ją
w żądanym miejscu.
Przydatne rady i wskazówki
Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego przez rurki i inne elementy układu
chłodzącego może być słyszalny odgłos cichego bulgotania lub odgłos przypominający wrzenie wody. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik
chłodzący jest pompowany, słychać warkot
i odgłos pulsowania pochodzący ze sprężarki. Jest to właściwe.
• Rozszerzalność cieplna może powodować
nagłe odgłosy pękania. Jest to naturalne,
niegroźne zjawisko. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka się włącza lub wyłącza, słychać ciche kliknięcie regulatora temperatury. Jest to właściwe.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest
to absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w najwyższej pozycji, urządzenie jest w
pełni załadowane sprężarka będzie pracowała bezustannie, powodując zbieranie się
szronu lub lodu na parowniku. W takim
przypadku należy obrócić pokrętło regulacji
temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożliwić automatyczne usuwanie
szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie
energii.
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej przez jeden lub dwa dni.
47
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.:
należy je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla nich
szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli
nie są zapakowane, nie należy przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy skorzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie należy wkładać do zamrażarki
więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie
oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartości
tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu
przechowywania żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontrolowania długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą
wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do zamrażarki.
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest
to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie może być ponownie zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych,
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie
technicy autoryzowanego serwisu.
48
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego
mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie
niszczyć rurek i/lub przewodów
umieszczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie
stosować środków czyszczących, proszków
do szorowania, pachnących środków
czyszczących lub wosku do polerowania,
gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię i
pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to wydajność urządzenia i zmniejszy
zużycie energii elektrycznej.
Ważne! Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu.
Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki w czasie normalnego użytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chłodziarki. Rozpuszczony szron
spływa z rynienki do pojemnika znajdującego
się z tyłu urządzenia nad sprężarką, gdzie
odparowuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu odpływowego znajdującego się na środku rynienki w komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i kapaniu na żywność.
Należy używać specjalnej przetyczki dostarczonej wraz z urządzeniem i umieszczonej w
otworze odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach i wokół górnej komory zamrażarki będzie tworzyła się pewna ilość
szronu.
Ważne! Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy
warstwa szronu ma grubość ok. 3-5 mm.
Aby usunąć szron, należy:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszelką przechowywaną żywność,
zawinąć ją w kilka warstw gazet i umieścić w chłodnym miejscu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu rozmrażania, dokładnie
wysuszyć wnętrze i ponownie umieścić
wtyczkę w gniazdku.
5. Włączyć urządzenie.
6. Ustawić regulator temperatury w celu
uzyskania maksymalnego chłodzenia i
pozostawić takie ustawienie przez dwie trzy godziny.
7. Umieścić w zamrażarce wcześniej wyjętą
żywność.
Ważne! Do usuwania szronu ze skraplacza
nie używać ostrych metalowych przedmiotów,
ponieważ mogłoby to spowodować jego
uszkodzenie. Do przyspieszania procesu
rozmrażania nie używać urządzeń
mechanicznych ani żadnych innych
"nienaturalnych" metod oprócz tych, które są
zalecane przez producenta. Wzrost
temperatury zamrożonych artykułów
żywnościowych może spowodować skrócenie
czasu ich przechowywania.
49
Okresy przerw w eksploatacji
urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
• odłączyć urządzenie od zasilania
• wyjąć wszystkie artykuły spożywcze
• rozmrozić20) i wyczyścić urządzenie oraz
wszystkie akcesoria
• pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
usunięcia problemu należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w
niniejszej instrukcji można powierzyć
Problem
wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub
innej kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnej pracy urządzenia
słyszalne są pewne dźwięki (sprężarka, obieg
czynnika chłodniczego).
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie pracuje
głośno
Urządzenie nie jest prawidłowo ustawione
Należy sprawdzić, czy urządzenie stoi stabilnie (wszystkie
cztery nóżki powinny stać na
podłodze)
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została właściwie podłączona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę prawidłowo do
gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Oświetlenie działa w trybie
oszczędzania energii.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest uszkodzona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bezustannie.
20) Jeśli przewidziano.
50
Temperatura nie jest prawidło- Ustawić wyższą temperaturę.
wo ustawiona.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie pozostawiać drzwi otwartych dłużej, niż jest to konieczne.
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.
Po tylnej ściance chłodziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycznego rozmrażania szron rozmraża się na tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Wyczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spływanie skroplin do rynienki na
tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wypływa na podłogę.
Końcówka wężyka odprowadzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządzeniu jest zbyt niska.
Temperatura nie jest prawidło- Ustawić wyższą temperaturę.
wo ustawiona.
Temperatura w urządzeniu jest zbyt wysoka.
Temperatura nie jest prawidło- Ustawić niższą temperaturę.
wo ustawiona.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt
wiele produktów.
Ograniczyć liczbę jednocześnie
przechowywanych produktów.
Temperatura w chłodziarce jest zbyt wysoka.
Brak cyrkulacji zimnego powietrza w urządzeniu.
Zapewnić cyrkulację zimnego
powietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamrażarce jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone zbyt Produkty należy przechowywać
blisko siebie.
w sposób umożliwiający cyrkulację zimnego powietrza.
Zbyt dużo szronu.
Produkty spożywcze nie są
właściwie zapakowane.
Zapakować prawidłowo produkty spożywcze.
Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
51
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura nie jest prawidło- Ustawić wyższą temperaturę.
wo ustawiona.
Wymiana żarówki
Uwaga! Należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
1. Odkręcić
śrubkę klosza
lampy.
2. Zdjąć klosz
(patrz ilustracja).
3. Wymienić starą żarówkę na
nową o takiej
samej mocy i przeznaczoną wyłącznie do
urządzeń domowych (maksymalną moc
podano na kloszu żarówki).
4.
5.
6.
7.
Zainstalować klosz żarówki.
Dokręcić śrubkę klosza.
Umieścić wtyczkę w gniazdku.
Otworzyć drzwi. Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi.
Patrz punkt "Instalacja".
3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane techniczne
ZRT724X
ZRT724W
Wymiar
Wysokość
1404 mm
1404 mm
Szerokość
545 mm
545 mm
Głębokość
604 mm
604 mm
Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania
19 godz.
19 godz.
Napięcie
230 V
230 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Dane techniczne są podane na tabliczce znamionowej znajdującej się po lewej stronie
wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia
należy dokładnie przeczytać "Informacje
dotyczące bezpieczeństwa" w celu
zapewnienia własnego bezpieczeństwa i
prawidłowego działania urządzenia.
52
Ustawianie
To urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
(w garażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać
optymalną wydajność urządzenia należy je
zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa
klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +16°C do +38°C
T
od +16°C do +43°C
Poziomowanie
W trakcie ustawiania
urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby
było ono prawidłowo
wypoziomowane.
Służą do tego dwie
regulowane przednie
nóżki.
Tylne elementy dystansowe
W torebce z dokumentacją znajdują się dwa
elementy dystansowe, które należy zamontować tak, jak pokazano na rysunku.
1. Włożyć elementy dystansowe w
otwory. Upewnić
się, że strzałka
(A) jest ustawiona tak, jak pokazano na rysunku.
2. Obrócić elementy dystansowe o
45° w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aż
zostaną zablokowane.
A
45˚
53
Miejsce instalacji
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Ważne! Aby wykonać poniższe czynności,
zalecamy skorzystanie z pomocy drugiej
osoby, która przytrzyma drzwi urządzenia.
15 mm
min.100 mm
Ostrzeżenie!
15 mm
Urządzenie należy zainstalować z dala od
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza z
tyłu urządzenia. W przypadku zamontowania
urządzenia pod wiszącą szafką, dla zapewnienia jego optymalnej sprawności, odległość
między górną powierzchnią urządzenia a
szafką musi wynosić co najmniej 100 mm.
Najlepiej jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można dokładnie wypoziomować dzięki regulowanym
nóżkom.
Jeśli urządzenie zostanie ustawione w kącie
pomieszczenia w taki sposób, że zawiasy
skierowane są do ściany, wówczas odległość
między ścianą i urządzeniem musi wynosić
co najmniej 10 mm, w celu umożliwienia otwarcia drzwi na tyle szeroko, aby dało się
wyjąć półki.
Należy zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania. Dlatego, po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka musi być łatwo dostępna.
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy wykonać następujące czynności:
2
1
3
1. Wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
2. Otworzyć drzwi zamrażarki. Poluzować
zawias.
54
3. Zdjąć oba skrzydła
drzwi delikatnie je pociągając oraz wyjąć
zawias.
4. Usunąć zatyczki
otworów znajdujące
się po przeciwnej
stronie.
5. Odkręcić obie regulowane nóżki oraz
śruby dolnego zawiasu drzwi. Zdjąć dolny
zawias drzwi i zamocować go po przeciwnej stronie.
2
3
1
6. Odkręcić dolną
śrubę znajdującą się
po drugiej stronie
oraz przykręcić ją po
przeciwnej stronie.
7. Odkręcić sworzeń
górnego zawiasu.
8. Przykręcić go po
przeciwnej stronie.
9. Założyć drzwi wpasowując je na sworzniach zawiasów. Zamocować zawias.
11. Dokręcić zawias.
Sprawdzić, czy drzwi
są prawidłowo ustawione i wyrównane.
12. Odkręcić i zainstalować uchwyt 1)
13. Ustawić i wypoziomować urządzenie, odczekać co najmniej cztery godziny,
a następnie podłączyć je do zasilania.
10. Umieścić zaślepki
w otworach po przeciwnej stronie.
1) Jeśli przewidziano
Sprawdzić jeszcze raz, czy:
• Wszystkie śruby zostały dokręcone.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska (np. zimą), uszczelka może nie przylegać dokładnie. W tym przypadku, należy poczekać na
naturalne dopasowanie się uszczelki.
Jeżeli nie chcą Państwo sami dokonywać
tych czynności, należy zwrócić się o pomoc
do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Specjalista z autoryzowanego
punktu serwisowego zmieni kierunek otwierania drzwi na Państwa koszt.
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci
elektrycznej należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej
instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli
gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
55
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
56
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Садржај
Упутства о безбедности _ _ _ _ _ _ _ _
Руковање _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прва употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свакодневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Помоћне напомене и савети _ _ _ _ _ _
57
59
60
60
61
Нега и чишћење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Шта учинити ако... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технички подаци _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталација _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошка питања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
62
64
66
66
69
Задржано право измена
Упутства о безбедности
У интересу Ваше безбедности и да би се
обезбедила правилна употреба, пре инсталације пажљиво прочитајте ово упутство, укључујући његове савете и упозорења. Да бисте избегли непотребне грешке и
незгоде, важно је да се обезбеди да све
особе које користе машину за прање посуђа буду потпуно упознате са њеним радом
и карактеристикама безбедности. Чувајте
ова упутства и проверите да ли се налазе
са машином за прање посуђа уколико се
премешта или прода, тако да свако ко је
користи у току њеног века трајања може да
буде правилно информисан о употреби и
безбедности апарата.
Због животне и материјалне безбедности,
важно је да се придржавате мера оз ових
утутстава за корисника, јер произвођач није одговоран за штете настеле због непридржавања.
Безбедност деце и осетљивих
људи
• Овај апарат није намењен да га користе
особе (укључујући и децу) са ограниченим физичким, сензорским или менталним способностима, или са недостатком искуства и знања, ако немају надзор
или ако нису упућени у начин рада апарата од особе која је одговорна за њихову безбедност.
Децу треба да контролишете, да би се
осигурали да се не играју са уређајем.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце.
Постоји опасност од гушења.
• Ако бацате уређај, извуците утикач из
утичнице, пресеците напојни кабл (што
је могуће ближе уређаја) и скините вра-
та, да би спречили да децу у игри ухвати
струја или да се закључају унутра.
• Ако овај уређај, који је опремљен магнетним заптивкама на вратима, треба да
замени старији уређај, са опружном бравом (кваком), свакако уништите браву
пре него што га баците. То ће спречити
да ово постане фатална клопка за децу.
Општа безбедност
УПОЗОРЕЊЕ
Отвори за вентилацију у ниши за уређај
или у простору за уградњу не смеју да буду заклоњени.
• Уређај је намењен за чување хране и/
или пића у нормалном домаћинству, како што је објашњено у овим упутствима.
• Не употребљавајте никакве механичке
уређаје или вештачка средства за убрзавање процеса одлеђивања.
• Не употребљавајте друге електричне
уређаје (као машине за прављење сладоледа) унутар уређаја за замрзавање,
осим ако то произвођач не одобрава.
• Немојте оштетити кружни ток средства
за хлађење.
• Кружни ток средства за хлађење овог
уређаја садржи изобутан (R600a), природан гас са високом еколошком подношљивошћу, али ипак веома запаљив.
Обратите пажњу да у току транспорта и
монтаже уређаја не дође до оштећења
било које компоненте кружног тока средства за хлађење.
Уколико дође до оштећења кружног тока
средства за хлађење:
57
– избегавајте отворени пламен и изворе
паљења
– темељно проветрите просторију у којој се уређај налази
• Мењање спецификација или модификовање овог производа на било који начин
је опасно. Свако оштећење кабла може
да изазове кратак спој, пожар и/или
електрични удар.
УПОЗОРЕЊЕ Замену свих електричних компоненти (напојни кабл,
утикач, компресор) мора да изведе овлашћени сервисни представник или квалификовано сервисно особље да би се избегао
сваки ризик.
1. Напојни кабл не сме да се наставља.
2. Уверите се да напојни утикач није
прикљештен или оштећен задњим
зидом уређаја. Прикљештен или
оштећен напојни утикач може да се
прегреје и да изазове пожар.
3. Омогућите приступ до електричног
утикача уређаја.
4. Немојте повлачити мрежни кабл за
напајање.
5. Ако је напојна утичница лабава, немојте укључивати утикач. Постоји
опасност од електричног удара или
пожара.
6. Уређај не сме да ради без поклопца21) на унутрашњој светиљки.
• Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
• Немојте вадити или додиривати предмете из замрзивача мокрим/влажним рукама, јер тиме можете да изазовете да се
кожа огули или створе опекотине од замрзавања.
• Избегавајте дуже излагање уређаја директном сунцу.
• Сијалице22) које се користе у овом уређају јесу сијалице специјалне намене,
одабране искључиво за уређаје за домаћинство. Ове сијалице нису предвиђене
за осветљавање просторија у домаћинству.
Свакодневна употреба
• Не стављајте вруће шерпе на пластичне
делове у уређају.
• Немојте у уређају да чувате запаљиве
гасове и течности, јер могу да експлодирају.
• Не стављајте прехранбене производе
дирктно уз испуст за ваздух на задњем
зиду. 23)
• Замрзнута храна не сме поново да се
замрзава када је једном одмрзне.
• Чувајте запаковану замрзнуту храну према упутствима произвођача за замрзнуту храну.
• Строго се придржавајте препорука произвођача уређаја за чување. Погледајте
одговарајућа упутства.
• Не стављајте у замрзивач газирана или
пенушава пића, јер то ствара притисак у
посуди, од чега може да експлодира,
изазивајући тиме оштећење уређаја.
• Ледене лизалице могу да изазову опеклине од мраза, ако се једу директно из
уређаја.
Нега и чишћење
• Пре одржавања, искључите апарат и извуците утикач из утичнице.
• Немојте чистити апарат са влажним рукама.
• Немојте употребљавати оштре предмете за вађење леда из апарата. Употребите пластични стругач.
• Редовно проверавајте одвод за воду од
одлеђивања у фрижидеру. Ако је потребно, очистите га. Ако је одвод запушен, вода ће се сакупљати на дну апарата.
21) Уколико је предвиђен поклопац унутрашњег светла.
22) Уколико је предвиђено унутрашње светло.
23) Уколико уређај поседује систем против смрзавања „Frost Free“.
58
Инсталирање
ВАЖНО За повезивање струје, пажљиво
пратите упутства наведена у
одговарајућим параграфима.
• Распакујте уређај и проверите да ли на
њему има оштећења. Не прикључујте
уређај ако је оштећен. Одмах пријавите
евентуална оштећења тамо где сте га
купили. У том случају сачувајте амбалажу.
• Препоручљиво је да сачекате најмање
два часа пре него што прикључите уређај, да би уље могло да се слије назад у
компресор.
• Око уређаја треба да има одговарајуће
струјање ваздуха, у супротном може да
дође до прегревања. Придржавајте се
упутстава у односу на монтажу, да би
постигли довољну вентилацију.
• Где год је то могуће, задњи зид уређај
треба да буде уза зид, да би се избегло
додиривање или хватање топлих делова
(компресора, кондензатора) и да би се
спречиле могуће опеклине.
• Уређај не сме да буде у близини радијатора или шпорета.
• Уверите се да је после постављања уређаја мрежни утикач доступан.
• Повежите искључиво на преносни довод
воде.24)
Сервис
• Све електричне радове који су потребни
за сервисирање овог апарата, треба да
обави квалификовани електричар или
стручна особа.
• Овај производ мора да сервисира само
овлашћен сервисни центар, и мора да
се користе само оригинални резервни
делови.
Заштита животне средине
Овај уређај не садржи гасове, нити у
кружном току средства за хлађење,
нити у материјалима изолације, који могу
да оштете озонски омотач. Уређај не треба да се баца заједно са градским смећем
и ђубрем. Изолацијска пена садржи запаљиве гасове: уређај треба да се уклања
према важећим прописима, које можете да
сазнате код локалних власти. Избегавајте
оштећење јединице за хлађење, посебно
позади, у близини измењивача топлине.
Материјали, који су коришћени у овом уремогу
ђају, а који су означени симболом
да се рециклирају.
Руковање
Уклучивање
Утакните утикач у утичницу на зиду.
Окрените регулатор температуре у десно,
на средње подешење.
Искључивање
Да би искључивали уређај, окрените регулатор температуре на положај "O".
Регулација температуре
Температура се регулише аутоматски.
За руковање уређајем, поступите на следећи начин:
• окрените регулатор температуре према
нижем подешењу, да би постигли минималну хладноћу.
• окрените регулатор температуре према
вишем подешењу, да би постигли максималну хладноћу.
У принципу, највише одговара средње
подешење.
Ипак, тачно подешење треба да се одабере имајући у виду да температура унутар
уређаја зависи од:
• собне температуре
• колико често се отварају врата
24) Уколико је повезивање на довод воде предвиђено.
59
• количине хране у њему
• место стајања уређаја.
ВАЖНО Ако је температура околине
висока или ако је уређај пун, а подешен је
на најниже температуре, може да ради
непрекидно, изазивајући стварање мраза
на задњем зиду. У том случају, бирач мора
да се подеси на већу температуру, да би
се омогућило аутоматско одлеђивање, а
тиме и смањена потрошња струје.
Прва употреба
Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја. оперите унутрашњост и сав прибор млаком водом са
мало неутралног сапуна, да би уклонили
типичан мирис сасвим новог производа, те
га темељно осушите.
ВАЖНО Не употребљавајте детерџенте
или абразивне прашкове, јер ће оштетити
завршну обраду.
Свакодневна употреба
Замрзавање свеже хране
Одмрзавање
Замрзивач је погодан за замрзавање свеже хране и за дуго чување дубоко замрзнуте хране.
Да би замрзли свежу храну није неопходно
мењати средње подешене вредности.
Међутим, ради бржег замрзавања, окрените регулатор температуре према вишим
подешеним вредностима да би постигли
максималну хладноћу.
Пре употребе, дубоко замрзнута храна може према расположивом времену да се одмрзне у фрижидеру или на собној температури.
Мали комади могу да се кувају и замрзнути, директно из замрзивача: у том случају,
кување ће трајати дуже.
ВАЖНО У тим условима, температура у
одељку фрижидеа може да падне испод
0°C. Ако дође до тога, вратите регулатор
температуре на топлије подешење.
Чување замрзнуте хране
Пре него што ставите производе у одељак
када га први пут укључујете или након неког времена неупотребљавања, оставите
уређај да ради најмање 2 часа на већем
подешењу.
ВАЖНО У случају случајног одмрзавања,
на пример, због престанка напајања
струјом, које је трајало дуже од вредности
наведне под "време пораста" у табели са
техничким карактеристикама, одмрзнута
храна мора одмах да се поједе или да се
скува па да се поново замрзне (након
хлађења).
60
Полице које се померају
Зидови фрижидера
су опремљени са неколико вођица, тако
да се полице могу
постављати према
жељи.
Неке полице морају
да се издигну хватањем за задњу ивицу
да би се омогућило њихово уклањање.
ВАЖНО Немојте да померате стаклену полицу изнад фиоке за поврће, да не би пореметили правилно струјање ваздуха.
Постављање полица на вратима
Да би омогућили
чување паковања
хране разних величина, полице на
вратима могу да се
постављају на различите висине.
Постепено извлачите полицу у
правцу стрелица,
док се не ослободи,
затим је ставите на
жељено место.
Помоћне напомене и савети
Нормални звуци рада
• Можете да чујете слабо гргутање или
пенушање када се расхладно средство
пумпа кроз спирале или цевне водове са
задње стране уређаја. То је нормално.
• Када је компресор укључен, средство за
хлађење циркулише и из компресора
може да се чује звук зујања или пулсирања. То је нормално.
• Ширење услед топлоте може да изазове
изненадни звук пуцања. То је нормално
и не представља опасну физичку појаву.
То је нормално.
• При укључивању или искључивању компресора чућете слаби "клик" регулатора
температуре. То је нормално.
Савети за заштеду енергије
• Немојте да често отварате врата или да
их остављате отвореним дуже од потребног.
• Ако је температура околине висока и ако
је регулатор температуре подешен на
веће подешење, а уређај је пун, компресор може да ради непрекидно, изазивајући стварање мраза на испаривачу. Ако
дође до тога, окрените регулатор температуре према нижем подешењу, да би
омогућили аутоматско одлеђивање, а
тиме уштеду у потрошњи струје.
Корисни савети за чување хране у
фрижидеру
Да би постигли најбољи учинак:
• немојте у фрижидеру да чувате топлу
храну или течности које испаравају
• покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
• поставите храну тако да ваздух може
слободно да струју око ње
Корисни савети за чување у
фрижидеру
Корисни савети:
Месо (све врсте) : умотајте у пластичне
врећице и ставите на стаклену полици изнад фијоке за поврће.
Због безбедности, чувајте га овако највише два дана.
Кувана храна, хладна јела, итд..: ова треба
да се покрије и може да се стави на било
коју полицу.
Воће и поврће: треба добро опрати и ставити у специјално предвиђену фијоку(е).
Путер и сир: треба ставити у специјалне
посуде, које не пропустају ваздух, или да
се завију у алуминијумску фолију, или пла61
стичне врећице, да би били што је могуће
мање у додиру са ваздухом.
Флаше млека: треба да имају поклопац и
треба да се чувају на полици за флаше, на
вратима.
Осим ако нису запаковани, банане, кромпир, црни и бели лук не треба да се чувају
у фрижидеру.
Корисни савети за замрзавање
Ево неколико важних савета, који ће вам
помоћи да извучете највише из процеса
замрзавања:
• максимална количина хране, која може
да се замрзне у 24 часа. приказана је на
плочици са ознаком типа;
• процес замрзавања траје 24 часа. У том
периоду не треба да се додаје нова храна за замрзавање;
• замрзавајте само храну врхунског квалитета, свежу и темељно очишћену;
• спремите храну у малим порцијама, да
би омогућили да се брзо и потпуно замрзне и да би омогућили да након тога одмрзавате само количину, која вам је потребна;
• умотајте храну у алуминијумску или пластичну фолију и осигурајте се да паковања не пропустају ваздух;
• не дозвољавајте да свежа, незамрзнута
храна долази у додир са већ замрзлом,
да би спречили повећање температуре
замрзле хране;
• посна храна се чува боље и дуже од
масне; со смањује век чувања хране;
• ако се замрзли водени производи уносе
одмах након вађења из замрзивача, могуће је да изазову опеклине од ниских
температура;
• пожељно је да на сваком паковању нанесете датум замрзавања, да би имали
увиђај у време замрзавања;
Корисни савети за чување
замрзнуте хране
Да би постигли најбољи учинак овог уређаја, треба да:
• се осигурате да је комерцијално замрзнута храна чувана у продавници на одговарајући начин;
• се побринете да у најкраћем року пренесете замрзнуту храну из продавнице у
свој замрзивач;
• не отварате врата често или да их
остављате отвореним дуже од потребног.
• Када се одмрзне, храна се брзо квари и
не може поново да се замрзава.
• Немојте прекорачити период чувања, који наводи произвођач.
Нега и чишћење
ПАЖЊА Извуците утикач уређаја из
напајања пре него што почнете са
извођењем било каквих радова
одржавања.
• редовно проверавајте заптивке на вратима и бришите их, осигуравајући се да
су чисте и да на њима нема остатака.
• пажљиво исплакните и осушите.
Овај уређај садржи углјоводонике у
својој јединици за хлађење; Стога,
одржавање и пуњење мора да изводе
овлашћени техничари.
ВАЖНО Немојте да вичете, померате или
оштећујете цеви и/или каблове унутар
кабинета.
Никада немојте за чишћење
унутрашњости да употребљавате
детерџенте, абразивне прашкове, јако
парфимисане производе за чишћење или
средства за полирање са воском, јер ће
оштетити површину и оставити јак мирис.
Периодично чишћење
Опрема треба редовно да се чисти:
• оперите унутрашњост и прибор млаком
водом и мало неутралног сапуна.
62
Чистите кондензатор (црну решетку) и компресор на позадини уређаја четком или
усисивачем. Овај поступак ће побољшати
рад уређаја и смањити потршњу струје.
ВАЖНО Водите рачуна да не оштетите
систем за хлађење.
Многе марке средстава за чишћење кухиња садрже хемикалије, које могу нагристи/
оштетити пластику у уређају. Стога се препоручује да спољашње кућиште уређаја
чистите само топлом водом са мало средства за прање посуђа.
Када завршите са чишћењем, поново укључите уређај у струју.
Одлеђивање фрижидера
Иње се аутоматски уклања са испаривача
фрижидера, сваки пут када се заустави
мотор компресора у току нормалне употребе. Вода од одлеђивања се цеди преко грла у специјалну посуду на позадини уређаја, преко мотора компресорa, одакле испарава.
Важно је да се отвор за испуштање воде
од одлеђивања, који се налази у средини
одељка фрижидера, повремено очисти, да
би се спречило преливање воде и њено
капање по храни. Користите испоручено
посебно средство за чишћење које ћете
наћи већ уметнуто у отвор за испуштање.
Одлеђивање замрзивача
Извесна количина иња и леда ће се
увек образовати на полицама замрзивача и око горњег одељка.
ВАЖНО Одледите замрзивач када слој
иња и леда достигне дебљину од око 3-5
mm.
За уклањање иња предузмите следеће кораке:
1. Искључите уређај.
2. Извадите све намирнице, умотајте их у
више слојева новинског папира и ставите их на хладно место.
3. Oставите врата отворена.
4. По завршетку одлеђивања, добро обришите унутрашњост и ставите поново
чеп.
5. Укључите уређај.
6. Подесите регулатор температуре тако
да се постигне највиши степен хладноће и укључите уређај у току два или
три сата са овом подешеном вредношћу.
7. Поново вратите претходно извађене
намирнице у одељак.
ВАЖНО Никада немојте да користите
оштре металне предмете за стругање иња
са испаривача, јер бисте могли да га
оштетите. Не употребљавајте никакве
механичке уређаје или вештачка средства
за убрзавање процеса одлеђивања, које
није препоручио произвођач. Пораст
температуре на паковањима замрзнутих
намирница, током одмрзавања, може да
скрати њихов безбедан рок чувања.
Када уређај не ради
Када уређај не користите дуже времена,
преузмите следеће мере:
• искључите уређај из напајања струјом
• извадите сву храну
• одледите25) и очистите уређај и сав прибор
• оставите отшкринута врата, да би
спречили стварање непријатних мириса.
Уколико се апарат држи укључен, замолите некога да га проконтролише каткад како
би се спречило да се храна у њему не поквари у случају нестанка електричне струје.
25) Ако је предвиђено.
63
Шта учинити ако...
УПОЗОРЕЊЕ Пре отклањања
кварова извуците утикач из мрежне
утичнице.
Само квалификован електричар или
стручна особа смеју да отклањају кварове
који нису обухваћени овим упутством.
Проблем
ВАЖНО Током нормалног рада чују се
разни звуци (компресор, кружење
средства за хлађење).
Могући разлог
Решење
Уређај је бучан
Уређај не стоји како треба
Проверите да ли уређај стабилно стоји (све четири ногице треба да буду на поду)
Уређај не ради. Лампица не ради.
Уређај је искључен.
Укључите уређај.
Утикач кабла за напајање
није правилно прикључен у
зидну утичницу.
Правилно прикључите утикач
у зидну утичницу.
Уређај не добија напајање.
Нема напона у зидној
утичници.
Прикључите неки други електрични уређај у ту зидну
утичницу.
Обратите се квалификованом
електричару.
Лампица не ради.
Компресор ради без
престанка.
Лампица је у стању приправ- Затворите врата и отворите
ности.
их.
Лампица је покварена.
Погледајте одељак „Замена
лампице“.
Температура није правилно
подешена.
Подесите вишу температуру.
Врата се не затварају
исправно.
Погледајте одељак „Затварање врата“.
Врата су отварана превише
често.
Не држите врата отвореним
дуже него што је потребно.
Температура производа је
превисока.
Сачекајте да температура
производа опадне на собну
температуру пре смештања у
фрижидер.
Собна температура је превисока.
Смањите температуру у соби.
Вода се прелива на
Током процеса аутоматског
задњу плочу фрижиде- одлеђивања, отопљени лед
ра.
се прелива на задњу плочу.
64
Тако треба да буде.
Проблем
Вода се задржава у
фрижидеру.
Могући разлог
Решење
Одвод за воду је зачепљен.
Очистите одвод за воду.
Намирнице спречавају да
вода отиче у посуду за прикупљање воде.
Водите рачуна да намирнице
не додирују задњу плочу.
Вода се задржава на
поду.
Одлеђена вода не отиче одводом у фиоку испаривача
изнад компресора.
Повежите одвод за одлеђену
воду са фиоком испаривача.
Температура у уређају
је превише ниска.
Регулатор температуре није
правилно подешен.
Подесите вишу температуру.
Температура у уређају
је превисока.
Регулатор температуре није
правилно подешен.
Подесите нижу температуру.
Врата се не затварају
исправно.
Погледајте одељак „Затварање врата“.
Температура производа је
превисока.
Сачекајте да температура намирнице опадне на собну
температуру пре смештања у
фрижидер.
Много намирница се истовремено смешта у фрижидер.
Истовремено смештајте мањи број намирница.
Температура у фрижидеру је превисока.
Нема циркулације хладног
ваздуха у уређају.
Постарајте се да у уређају
постоји циркулација хладног
ваздуха.
Температура у замрзивачу је превисока.
Намирнице су исувише близу једна до друге.
Сместите намирнице тако да
омогућите циркулацију хладног ваздуха између њих.
Превише је леда.
Храна није правилно упакована.
Правилно упакујте храну.
Врата се не затварају
исправно.
Погледајте одељак „Затварање врата“.
Регулатор температуре није
правилно подешен.
Подесите вишу температуру.
Замена сијалице
ПАЖЊА Извуците утикач из мрежне
утичнице.
1. Скините завртањ са заштитног поклопца сијалице.
2. Скините поклопац са
65
3.
4.
5.
6.
лампе (према илустрацији).
Замените коришћену сијалицу новом
исте јачине која је намењена искључиво за уређаје у домаћинству
(максимална јачина је наведена на маски сијалице).
Поставите поклопац сијалице.
Притегните завртањ на поклопцу сијалице.
Утакните утикач у мрежну утичницу.
7. Отворите врата. Проверите да ли се
сијалица пали.
Затварање врата
1. Очистите заптивке на вратима.
2. Ако је потребно, поравњајте врата. Погледајте "Инсталација".
3. Ако је потребно, замените оштећене
заптивке. Обратите се локалном сервисном центру.
Технички подаци
ZRT724X
ZRT724W
Димензије
Висина
1404 мм
1404 мм
Ширина
545 мм
545 мм
Дубина
604 мм
604 мм
Време пораста температуре
19 ч
19 ч
Напон
230 V
230 V
Фреквенција
50 Hz
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким карактеристикама
са леве унутрашње стране на уређају на
ознаци енергетског разреда.
Инсталација
ПАЖЊА За вашу безбедност и уа
правилан рад уређаја, пре него што
инсталирате уређај пажљиво прочитајте
"Информације о безбедности".
Постављање
Уређај се може инсталирати у сувом затвореном простору са добром вентилацијом (у гаражи или подруму), али за постизање оптималних радних карактеристика
уређај треба поставити у просторију чија
собна температура одговара климатској
класи назначеној на плочици са подацима
на уређају:
66
Климатска класа
Собна температура
СН
+10 °C дo + 32 °C
Н
+16 °C дo + 32 °C
СТ
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
Задњи држачи размака
У кеси са документацијом се налазе два
одстојника који мора да се поставе како је
то приказано на слици.
1. Ставите два
одстојника у рупе. Осигурајте
се да је стрелица (А) постављена како је
приказано на
слици.
2. Окрените одстојнике у лево
за око 45° док
се не уклопе.
Нивелисање
A
45˚
Када постављате
уређај, осигурајте
се да стоји равно.
То може да се постигне помоћу двеју предњих подесивих ногара.
Постављање
Мењање правца отварања врата
ВАЖНО За извођење следећих операција,
препоручујемо да се оне обаве уз помоћ
неке друге особе која ће чврсто
придржавати врата уређаја за време рада.
15 mm
min.100 mm
УПОЗОРЕЊЕ
15 mm
Уређај треба да буде постављен далеко
од извора топлоте као што су радијатори,
бојлери, директни сунчеви зраци, итд.
Осигурајте слободну циркулацију ваздуха
око задњег дела уређаја. Да би се осигурале најбоље радне карактеристике уређаја постављеног испод висећег зидног
елемента, минимално растојање између
врха уређаја и висећег елемента треба да
буде 100 mm. Идеално би било да се уређај не поставља испод висећих зидних
елемената. Правилно нивелисање се
обезбеђује помоћу једне или више подесивих ножица у подножју уређаја.
Уколико се апарат поставља у угао и ако
је страна са шаркама окренута према зиду, онда растојање између зида и апарата
мора да буде најмање 10 mm да би се
омогућило да се врата довољно отворе
тако да се полице могу извадити.
Морате омогућити лако извлачење утикача уређаја из напајања; зато утикач кабла за напајање мора бити лако приступачан након инсталације.
Да бисте променили смер отварања врата,
поступите на следећи начин:
67
2
1
3
1. извуците утикач
из утичнице.
2. отворите врата
замрзивача. олабавите шарку.
3. лагано повуците
врата, па их извуците и скините шарку.
4. на супротној стра- 5. одвијте обе подни скините капице
есиве ногаре и шрана рупама.
фове на шарки доњих врата. Скините
шарку за доња врата и монтирајте је
на супротној страни.
2
3
1
6. Одвијте најдољи
шраф и монтирајте
га на супротној
страни.
7. Одвијте иглу која
држи горња врата.
8. Зашрафите клин
на другој страни.
11. Причврстите
12. Скините и моншарку. Осигурајте
тирајте ручицу 1)
се да врата буду поравнана.
9. Поставите врата
на клинове и монтирајте их. Монтирајте
шарку.
13. Вратите уређај
на место, нивелишите га, сачекајте
најмање четири
часова, те га прикључите на струју.
10. На супротној
страни, поставите
поклопце за отворе.
1) Ако је има
На крају, проверите да се осигурате:
• да су сви шрафови причвршћени.
• да се врата правилно отварају и затварају.
68
Ако је температура околине ниска (на пример, зими), заптивка може да не приања
савршено уз уређај. У том случају, сачекајте да заптивка природно легне.
У случају да не желите сами да изводите
горе наведене поступке, позовите најближи овлашћени сервис. Стручњак овлашћеног сервиса ће обавити промену смера отварања врата о вашем трошку.
Електрично прикључивање
Осигурајте се пре уметања утикача да напон и фреквенција, приказани на плочици
са ознаком типа, одговарају вашем кућном
напајању струјом.
Овај апарат мора бити уземљен. Утикач
напојног кабла је опремљен контактом за
ову намену. Ако утикач кућног напајања
струјом није уземљен, прикључите уређај
на посебно уземљење, и то према важећим прописима и уз консултацију квалификованог електричара.
Произвођач одбија сваку одговорност код
непоштовања горе наведених сигурносних
мера.
Овај апарат одговара следећим Директивама Е.Е.З.
Еколошка питања
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање електронских
и електричних апарата. Исправним
одлагањем овог производа спречиће
потенцијалне негативне последице на
околину и здравље људи, које би иначе
могли угрозити неодговарајућим
руковањем отпада овог производа. За
детаљније информације о рециклирању
овог производа молимо Вас да
контактирате Ваш локални градски завод,
услугу за одлагање отпада из
домаћинства или трговину у којој сте
купили производ.
69
70
71
200383761-B-072011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising