Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL5xx7H/12
PFL5xx7K/12
PFL5xx7T/12
PFL5xx7H/60
PFL5xx7T/60
PL Instrukcja obsługi
Spis treści
1
2
Czynności wstępne
3
Przegląd telewizora
Przyciski sterujące telewizora
Ważne informacje
Podporządkowanie zasadom
zrównoważonego rozwoju
Pomoc i wsparcie techniczne
3
4
6
11
13
Korzystanie z telewizora
14
Oglądanie telewizji
14
Wyświetlanie przewodnika
telewizyjnego
18
Oglądanie w 3D
19
Odtwarzanie plików multimedialnych20
Przeglądanie stron Smart TV
23
Telewizor interaktywny
26
3
Korzystanie z dodatkowych
funkcji telewizora
Wstrzymywanie obrazu
telewizyjnego
Nagrywanie programów
telewizyjnych
Granie w gry
Wyświetlanie telegazety
Korzystanie z wyłączników i blokad
Korzystanie z funkcji EasyLink
Wyświetlanie Scenea
4
PL
27
6
7
27
28
31
33
34
36
39
Konfigurowanie telewizora
40
Obraz i dźwięk
Ustawiania kanałów
Ustawienia satelitarne
Ustawienia języka
Ustawienia powszechnego dostępu
Inne ustawienia
Aktualizacja oprogramowania
Przywracanie ustawień domyślnych
40
42
45
46
47
48
49
50
2
5
8
Podłączanie telewizora
51
Informacje o przewodach
Podłączanie urządzeń
Więcej urządzeń
Oglądanie z podłączonego
urządzenia
Sieć i Internet
Common interface
51
52
58
Rozwiązywanie problemów
65
Problemy ogólne
Problemy z kanałami
Problemy z obrazem
Problemy z dźwiękiem
Problemy z podłączeniem
Problemy z siecią
Kontakt z firmą Philips
65
65
66
67
67
68
68
Dane techniczne produktu
69
Pobór mocy i odbiór
Obraz i dźwięk
Rozdzielczości wyświetlania
Multimedia
Połączenia
Obsługiwane wsporniki telewizora
Wersja Pomocy
69
69
70
70
72
72
73
Indeks
74
60
61
64
Przegląd telewizora
Telewizja High Definition
Twój telewizor jest wyposażony w ekran
działający w rozdzielczości High Definition
(HD), więc można oglądać filmy w formacie
HD m.in.:

za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray
podłączonego przy użyciu przewodu
HDMI, odtwarzającego płytę Blu-ray;

za pomocą odtwarzacza DVD z funkcją
podniesienia rozdzielczości (upscaling)
podłączonego przy użyciu przewodu
HDMI, odtwarzającego płytę DVD;

odbierając sygnał od nadawcy
naziemnej telewizji w formacie HD
(DVB-T lub DVB-T2 MPEG4);

za pomocą cyfrowego odbiornika HD
podłączonego przy użyciu przewodu
HDMI, odtwarzającego zawartość HD z
kanałów telewizji kablowej lub
satelitarnej;

za pomocą konsoli do gier HD
podłączonej przy użyciu przewodu
HDMI, odtwarzającej grę HD;
Obejrzyj klip demonstrujący jakość HD
Aby zobaczyć zachwycającą ostrość i jakość
obrazu HD w Twoim telewizorze, możesz
odtworzyć klip wideo High Definition
dostępny w menu głównym.
Naciśnij przycisk > [Konfiguracja] >
[Oglądaj prezentacje].
Aby uzyskać informacje na temat
dostępności kanałów HD w Twoim kraju,
skontaktuj się z dealerem firmy Philips lub
odwiedź stronę www.philips.com/support.
Telewizor 3D
Dostępne tylko w niektórych modelach.
To jest telewizor 3D. Na tym telewizorze
można oglądać filmy i programy 3D w pełnej
rozdzielczości HD. Po rozpoczęciu oglądania
filmu 3D na podłączonym odtwarzaczu
dysków Blu-ray 3D lub po przełączeniu na
kanał telewizji nadający programy 3D
telewizor przechodzi do trybu 3D.
Możliwe jest także konwertowanie obrazów
2D na 3D.
Więcej informacji można znaleźć w części
Korzystanie z telewizora > Oglądanie w 3D
(str. 19).
Smart TV
Pakiet aplikacji Smart TV może zamienić
telewizor w centralny punkt dostępu do
materiałów cyfrowych i sterowania nimi:

Podłączenie telewizora do sieci
domowej umożliwia korzystanie z
filmów, zdjęć i utworów muzycznych z
komputera lub serwera
multimedialnego, który także jest
podłączony do sieci domowej.

Jeśli podłączysz swój telewizor do
Internetu, możesz cieszyć się
bogactwem przesyłanych online filmów,
muzyki i nie tylko dzięki Youtube i
innym aplikacjom Smart TV.

W trakcie oglądania kanału cyfrowego
można w każdej chwili wstrzymać obraz
telewizyjny i później wrócić do
programu w tym samym miejscu.
Audycja jest przechowywana na
twardym dysku USB lub przesyłana za
pomocą aplikacji catch-up TV w Smart
TV.

Po podłączeniu swojego telewizora do
Internetu możesz nagrywać ulubione
programy na twardy dysk USB.

Dzięki funkcji kontroli za pomocą
smartphone'a możesz kontrolować
swój telewizor przez urządzenie iPhone
lub Android.
PL
3
Polski
1 Czynności
wstępne

Nowy wymiar połączeń — kontaktuj się
ze swoimi przyjaciółmi i krewnymi
dzięki dużemu ekranowi. Możesz
nawiązywać połączenia wideo na
ekranie telewizora za pomocą dekodera
Philips HD Media oraz kamery wideo
Philips TV (oba urządzenia
sprzedawane osobno). Zacznij dzwonić
już teraz i w zaciszu własnego domu
ciesz się jakością obrazu w technologii
HD oraz doskonałym dźwiękiem!
Odtwarzanie plików
multimedialnych
Intuicyjne menu
Za pomocą intuicyjnych menu telewizora
można z łatwością przejść do kanału lub pliku
multimedialnego, który jest w danej chwili
potrzebny, lub dostosować ustawienia
telewizora do swoich potrzeb.
Przyciski sterujące
telewizora
Tylne przyciski sterujące
Podłączenie telewizora do dysku USB
umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki i
zdjęć w pełnej krasie, korzystając z
szerokiego ekranu i wspaniałego dźwięku
telewizora.
Możesz również podłączyć swój komputer
do telewizora za pomocą przewodu HDMI
lub VGA.
Przewodniki telewizyjne
W każdej chwili można zobaczyć, co jest i
będzie nadawane, zaglądając do bieżącego
elektronicznego przewodnika
programowego (EPG) lub EPG na najbliższe
osiem dni.
Przewodniki programowe są dostarczane
przez nadawców lub za pomocą Internetu.
Jeżeli podłączysz swój telewizor do Internetu,
możesz uzyskać dostęp do bardziej
szczegółowych informacji o programach.
EasyLink
Jeśli do telewizora zostanie podłączone
urządzenie obsługujące standard HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), jak
odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina
domowego, można sterować telewizorem i
tym urządzeniem za pomocą jednego pilota.
W tym celu wystarczy włączyć funkcję
EasyLink, gdy urządzenia zostaną połączone.
PL
4
1. : włączanie telewizora lub przełączanie
do trybu gotowości.
2.CH +/-: przejście do następnego lub
poprzedniego kanału.
3. : ustawienie podłączonego urządzenia.
4.
+/-: regulacja głośności.
Polski
Czujniki
6. (Menu główne): dostęp do menu
głównego.
7. OK: potwierdzanie wpisu lub wyboru.
8. SMART TV: dostęp do funkcji Smart TV.
9.
(Przyciski nawigacji): poruszanie
się po menu i wybieranie poleceń.
1. Czujnik pilota zdalnego sterowania
Pilot powinien być skierowany na czujnik.
Między pilotem a telewizorem nie powinno
być żadnych elementów blokujących sygnał,
takich jak meble czy inne przedmioty.
Pilot zdalnego sterowania
10. LIST: dostęp do listy kanałów
telewizyjnych.
11. ADJUST: dostęp do ustawień
telewizora.
12.
INFO: wyświetlenie informacji o
bieżącym działaniu.
13. OPTIONS: wyświetlenie opcji
dostępnych w danej chwili.
1. (Tryb gotowości): : włączanie
telewizora lub przełączanie do trybu
gotowości.
2. Przyciski odtwarzania: sterowanie
odtwarzaniem plików multimedialnych.
3.
SOURCE: ustawienie podłączonego
urządzenia jako źródła.
4.
FORMAT: zmiana formatu obrazu.
5.
TV: ustawienie sygnału telewizyjnego
jako oglądanego źródła.
PL
5
14. (Wstecz): powrót do poprzedniej
strony menu lub wyjście z funkcji telewizora.
15. CH - / CH +: przełączanie kanałów.
16. +/-(Głośność): dostosowanie natężenia
głosu.
17. (Wyciszenie): wyciszanie lub
przywracanie dźwięku.
18. Kolorowych przycisków: wybieranie
zadań lub opcji.
Funkcje przycisków zależą od zakresu usług
oferowanych przez nadawcę.
19. SUBTITLE: włączanie i wyłączanie
napisów.
20. 0-9(Przyciski numeryczne): wybieranie
kanałów telewizyjnych lub wpisywanie tekstu.
21. TEXT: włączanie i wyłączanie telegazety.
Funkcje sterowania EasyLink
Uwaga: Funkcje sterowania EasyLink są
dostępne, gdy podłączone urządzenie jest
zgodne ze standardem HDMI-CEC.
Poprzez funkcje sterowania EasyLink można
sterować telewizorem i innymi urządzeniami
HDMI-CEC za pomocą jednego pilota
zdalnego sterowania.
Dostęp do funkcji sterowania EasyLink
1. W trakcie oglądania treści z podłączonego
urządzenia zgodnego ze standardem HDMICEC naciśnij OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Wyświetl przyciski
urządzenia], a następnie naciśnij przycisk
OK.
3. Wybierz przycisk sterowania EasyLink, a
następnie naciśnij OK.
Więcej informacji na temat funkcji EasyLink
można znaleźć w części Korzystanie z
dodatkowych funkcji telewizora >
Korzystanie z funkcji EasyLink (str. 36).
PL
6
Sterowanie za pomocą
smartphone'a
Twój smartphone może służyć jako
zapasowy pilot, a nawet jako klawiatura.
Ponadto na ekranie telewizora można
obejrzeć pokaz slajdów z obrazów
zapisanych w smartphonie. Jeśli chcesz
pobrać aplikację „Philips My Remote”,
odwiedź sklep Apple Apps lub Android
Market. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w sklepie z aplikacjami.
Telewizor i smartphone muszą być
podłączone do tej samej sieci. Więcej
informacji na temat połączenia sieciowego
można znaleźć w części Podłączanie
telewizora > Sieć i Internet (str. 61).
Ważne informacje
Bezpieczeństwo
Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora
należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
powstałych na skutek postępowania
niezgodnego z instrukcjami.
Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia
prądem!

Należy chronić telewizor przed
deszczem i wodą. W pobliżu telewizora
nie wolno umieszczać pojemników z
cieczami, takich jak np. wazony. W
przypadku rozlania cieczy na telewizor
lub dostania się cieczy do jego wnętrza
natychmiast odłącz telewizor od źródła
zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed
użyciem, skontaktuj się z działem obsługi
klienta firmy Philips.
Nie stawiaj telewizora ani nie kładź
pilota zdalnego sterowania czy baterii
do niego blisko otwartego ognia oraz
innych źródeł ciepła (w tym
bezpośrednio padających promieni
słonecznych). Aby uniknąć
rozprzestrzenienia się ognia, telewizor,
pilot zdalnego sterowania i baterie do
niego nie powinny znajdować się blisko
świeczek lub innych źródeł ognia.

Nigdy nie należy wkładać przedmiotów
do otworów wentylacyjnych oraz
innych otworów w telewizorze.
Zawsze chroń pilota zdalnego
sterowania oraz baterie przed
deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
Unikaj silnego nacisku na wtyczki.
Upewnij się, że wtyczka jest dobrze
włożona do gniazdka. Luźna wtyczka
może być przyczyną iskrzenia lub
pożaru.
Upewnij się, że przewód zasilający nie
będzie się naprężał podczas obracania
telewizora. Naprężanie się przewodu
zasilającego może poluzować
połączenia oraz spowodować iskrzenie.
Aby odłączyć telewizor od zasilania
sieciowego, należy odłączyć wtyczkę.
Podczas odłączania przewodu
zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a
nie przewód. Dotęp do wtyczki,
przewodu zasilającego i gniazdka
powinien być zawsze możliwy.




Niebezpieczeństwo uszkodzenia
telewizora!

Do podniesienia i przeniesienia
telewizora, który waży więcej niż 25
kilogramów, potrzebne są dwie osoby.

Do zamontowania telewizora na
podstawie należy używać wyłącznie
dostarczonej podstawy. Przymocuj
dokładnie podstawę do telewizora.
Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej
powierzchni, która utrzyma łączny
ciężar telewizora oraz podstawy.

Umieszczając telewizor na ścianie,
należy stosować wyłącznie uchwyt
ścienny, który utrzyma jego ciężar.
Przymocuj uchwyt do ściany, która
utrzyma łączny ciężar zarówno jego, jak
i telewizora. Firma TP Vision
Netherlands B.V. nie bierze żadnej
odpowiedzialności za wypadki lub
obrażenia, jeśli użyty zostanie
niewłaściwy uchwyt ścienny.

W przypadku konieczności
przechowywania telewizora należy
rozmontować stojak. Nie kładź
telewizora na tylniej stronie, jeśli
zamontowany jest stojak.

Przed podłączeniem telewizora
do zasilania upewnij się, że napięcie
odpowiada wartości wydrukowanej
z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać
telewizora do zasilania, jeżeli napięcie
jest inne.

Niektóre części tego produktu mogą
być wykonane ze szkła. Należy się z
nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć
obrażeń lub uszkodzenia.
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń
ciała przez dzieci!
Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor
mógłby się przewrócić i spowodować
obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj
następujących środków ostrożności:

Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie
znajdował się na powierzchni nakrytej
tkaniną lub innym materiałem, który
może zostać ściągnięty.

Upewnij się, że żadna część telewizora
nie wisi na krawędzi powierzchni.
PL
7
Polski


Nie stawiaj telewizora na wysokich
meblach (takich jak biblioteczka) bez
przymocowania zarówno mebla, jak i
urządzenia do ściany lub odpowiedniej
podpory.

Poucz dzieci o niebezpieczeństwie
wynikającym ze wspinania się na meble,
aby dosięgnąć telewizora.
Ryzyko połknięcia baterii!

Produkt/pilot zdalnego sterowania
może zawierać baterie typu „coin”,
które mogą zostać połknięte. Zawsze
trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!
Ryzyko przegrzania!

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej
przestrzeni. W celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji należy
zachować odstęp o szerokości co
najmniej 10 cm z każdej strony
telewizora. Upewnij się, że zasłony i
inne przedmioty nie będą zakrywać
otworów wentylacyjnych telewizora.
Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru
lub uszkodzenia przewodu zasilającego!

Nie ustawiaj telewizora oraz innych
przedmiotów na przewodzie
zasilającym.

W przypadku zbliżającej się burzy
odłącz telewizor od zasilania oraz
anteny. W trakcie burzy nie dotykaj
żadnej części telewizora, przewodu
zasilającego ani antenowego.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze
słuchawek przy dużych poziomach
głośności.
Niska temperatura

Jeśli telewizor będzie przenoszony w
temperaturze poniżej 5°C, przed
podłączeniem go do źródła zasilania
należy wyjąć go z opakowania i
zaczekać, aż ogrzeje się do temperatury
otoczenia.
PL
8
Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące
oglądania obrazu 3D
Dostępne tylko w niektórych modelach.

Zalecamy, aby przed oglądaniem
obrazu 3D (a także pulsujących źródeł
światła lub szybko zmieniających się
sekwencji obrazów) osoby z
rozpoznaną epilepsją lub innymi
schorzeniami nasilającymi się pod
wpływem działania światła zasięgnęły
porady lekarza specjalisty.

Aby uniknąć takich dolegliwości jak
zawroty głowy, ból głowy lub
dezorientacja przestrzenna, nie
zalecamy oglądania obrazu 3D przez
długi czas. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek dolegliwości należy
niezwłocznie zaprzestać oglądania
obrazu 3D i powstrzymać się od
wykonywania potencjalnie
niebezpiecznych czynności (np.
prowadzenia samochodu) do czasu
całkowitego ustąpienia objawów. W
przypadku długotrwałego utrzymywania
się objawów nie należy w przyszłości
oglądać obrazu 3D bez uprzedniego
zasięgnięcia porady lekarza specjalisty.

Z opisanych wyżej względów dzieci nie
powinny oglądać obrazu 3D bez
nadzoru rodziców. Nie zalecamy
oglądania obrazu 3D przez dzieci w
wieku poniżej 6 lat, ponieważ ich
narząd wzroku nie jest jeszcze w pełni
rozwinięty.
Konserwacja ekranu



Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu
telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie
trzyj ani nie uderzaj ekranu
jakimikolwiek przedmiotami.
Przed czyszczeniem odłącz telewizor od
sieci elektrycznej.
Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną
ściereczką. Do czyszczenia telewizora
nigdy nie należy stosować substancji
takich jak alkohol, środki chemiczne lub
środki czyszczące stosowane w
gospodarstwach domowych.

Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz
płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj
krople wody z ekranu.
Unikaj wyświetlania nieruchomych
obrazów, jeśli tylko to możliwe.
Nieruchome obrazy to te, które są
wyświetlane na ekranie przez długi czas.
Nieruchome obrazy to menu
ekranowe, czarne pasy, informacje o
czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich
wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność
obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu
ekranu.
Blokowanie telewizora
Telewizor jest wyposażony w gniazdo
zabezpieczenia Kensington znajdujące się z
tyłu telewizora. Aby zabezpieczyć telewizor
przed kradzieżą, należy osobno dokupić linkę
Kensington.
Uwaga
2012 © TP Vision Netherlands B.V. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki
towarowe są własnością firmy Koninklijke
Philips Electronics N.V. lub własnością
odpowiednich firm. Firma TP Vision
Netherlands B.V. zastrzega sobie prawo do
modyfikowania produktów bez konieczności
dostosowywania do tych zmian
wcześniejszych partii dostaw.
Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są
opracowane pod kątem zestawu używanego
zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub
jego poszczególne moduły są używane do
celów innych, niż określa to niniejsza
instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie
prawidłowego i odpowiedniego
zastosowania. Firma TP Vision Netherlands
B.V. gwarantuje, że zawartość materiałów nie
narusza żadnych patentów zarejestrowanych
w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela
żadnych dodatkowych gwarancji ani w
sposób wyraźny, ani dorozumiany.
Firma TP Vision Netherlands B.V. nie ponosi
odpowiedzialności ani za błędy w treści
niniejszego dokumentu, ani za problemy z
niej wynikające. Błędy zgłoszone firmie Philips
zostaną wzięte pod uwagę i możliwie jak
najszybciej opublikowane w witrynie
internetowej wsparcia technicznego firmy
Philips.
Warunki gwarancji

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała,
uszkodzenia telewizora lub utraty
gwarancji! Nie wolno samodzielnie
naprawiać telewizora.

Telewizor i urządzenia dodatkowe
należy używać zgodnie
z przeznaczeniem określonym przez
producenta.

Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu
telewizora wskazuje
na niebezpieczeństwo pożaru lub
porażenia prądem. Nie wolno
zdejmować pokrywy telewizora. W
sprawach dotyczących serwisu lub
napraw zawsze należy kontaktować się
z działem obsługi klienta firmy Philips.

Wszelkie wyraźnie zabronione w
instrukcji czynności, wszelkie
niezalecane lub niezatwierdzone
regulacje oraz procedury montażu
powodują utratę gwarancji.
PL
9
Polski

Charakterystyka pikseli
Niniejszy produkt jest wykonany w
technologii LCD/LED z wykorzystaniem
dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że
jego współczynnik efektywnych pikseli
wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie
mogą być stale wyświetlane czarne kropki
lub jasne plamki światła (czerwone, zielone
lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha
wyświetlacza (w ramach powszechnie
obowiązujących standardów przemysłowych)
i nie jest uznawana za usterkę.
Zgodność z deklaracją CE
Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne
wymagania związane z dyrektywą
2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa)
oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności
elektromagnetycznej).
Ponadto aktywnie uczestniczymy w
doskonaleniu międzynarodowych
standardów EMF i przepisów
bezpieczeństwa, co umożliwia nam
przewidywanie kierunków rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktów do nowych przepisów.
Znaki towarowe i prawa autorskie
Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem handlowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej
litery D są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
\\
Zgodność ze standardami EMF
Firma TP Vision Netherlands B.V. produkuje i
sprzedaje wiele produktów przeznaczonych
dla klientów detalicznych, które — jak
wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą
emitować oraz odbierać sygnały
elektromagnetyczne.
Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips
jest podejmowanie wszelkich koniecznych
działań zapewniających bezpieczne i
nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej
produktów. Obejmuje to spełnienie
wszystkich mających zastosowanie przepisów
prawnych oraz standardów dotyczących
emisji pola elektromagnetycznego (EMF) już
na etapie produkcji.
Jesteśmy czynnie zaangażowani w
opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktów, które nie mają niekorzystnego
wpływu na zdrowie. Firma TP Vision
zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie
wiedzą naukową wytwarzane przez nas
produkty są bezpieczne, jeżeli są używane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
PL
10
Terminy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych znakami
towarowymi firmy ACCO World
Corporation z wydanymi patentami
i zgłoszonymi wnioskami patentowymi
w innych krajach na całym świecie.
DLNA®, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED® to znaki towarowe, usługowe
lub certyfikacyjne firmy Digital Living
Network Alliance.
Podporządkowanie
zasadom zrównoważonego
rozwoju
Energooszczędność
Ten telewizor jest wyposażony w funkcje
zmniejszające zużycie energii. Aby z nich
skorzystać, należy nacisnąć przycisk Zielony
przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

Ustawienia obrazu pozwalające
oszczędzać energię: Można zastosować
kombinację ustawień obrazu
pozwalających oszczędzać energię. W
trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk Zielony przycisk i wybierz
[Oszcz. energii].

Wygaszanie ekranu. Jeśli chcesz tylko
słuchać dźwięku z telewizora, możesz
wyłączyć ekran. Inne funkcje nadal
działają normalnie.

Czujnik światła: Kiedy światło otoczenia
ciemnieje, wbudowany czujnik
natężenia światła otoczenia zmniejsza
jasność ekranu telewizora.

Obniżony poból mocy w stanie
gotowości. Nowoczesne układy
zasilania obniżają zużycie prądu przez
telewizor do bardzo niskiego poziomu,
pozwalając zarazem w dowolnej chwili
błyskawicznie wyprowadzić telewizor ze
stanu gotowości.

Zarządzanie zasilaniem.
Zaawansowane funkcje zarządzania
zasilaniem ułatwiają zmniejszenie zużycia
energii przez ten telewizor.
Aby sprawdzić, w jaki sposób
spersonalizowane ustawienia telewizora
wpływają na względne zużycie energii,
naciśnij przycisk , a następnie wybierz
kolejno: [Konfiguracja] > [Oglądaj
prezentacje] > [Active Control].
PL
11
Polski
Urządzenie objęte jest co najmniej jednym z
następujących amerykańskich patentów:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DivX®, DivX Certified® oraz inne powiązane
logo są znakami towarowymi firmy Rovi
Corporation lub jej firm zależnych i są użyte
na podstawie licencji.
INFORMACJE O FORMACIE OBRAZU
DIVX: DivX® jest cyfrowym formatem wideo
opracowanym przez firmę DivX, LLC, która
jest firmą zależną firmy Rovi Corporation. To
urządzenie jest oficjalnym produktem DivX®
Certified, który odtwarza format obrazu
DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i
pobrać oprogramowanie do konwersji
plików do formatu DivX, wejdź na stronę
divx.com.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ONDEMAND: To urządzenie DivX Certified®
należy zarejestrować, aby odtwarzać
zakupione filmy DivX Video-On-Demand
(VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź
część DivX VOD w menu konfiguracji
urządzenia. Więcej informacji na temat
procesu rejestrowania znajduje się na stronie
vod.divx.com.
Produkty końcowe PlayReady
Do ochrony własności intelektualnej, w tym
treści chronionych prawem autorskim,
właściciele treści używają technologii kontroli
dostępu do treści Microsoft PlayReady™. To
urządzenie wykorzystuje technologię
PlayReady do uzyskania dostępu do treści
chronionej technologią PlayReady i/lub
WMDRM. Jeśli urządzenie nieprawidłowo
wdroży ograniczenia dotyczące
wykorzystania treści, ich właściciele mogą
zażądać od firmy Microsoft anulowania
obsługi treści PlayReady przez urządzenie.
Anulowanie nie powinno wpłynąć na treści
niezabezpieczone lub treści zabezpieczone
innymi technologiami kontroli dostępu.
Właściciele treści mogą wymagać aktualizacji
technologii PlayReady w celu umożliwienia
dostępu do ich treści. Odmowa aktualizacji
oznacza brak możliwości dostępu do treści,
które wymagają aktualizacji.
Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone
znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm.
Utylizacja
To urządzenie zostało zaprojektowane
i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, które nadają
się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol
przekreślonego pojemnika na odpady
oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą
europejską 2002/96/WE. Informacje na
temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu
zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
PL
12
Produkt zawiera baterie opisane w treści
dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii,
ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ecolabel
Stale zwracamy uwagę na stosowanie coraz
bardziej przyjaznych dla środowiska
technologii w naszych innowacyjnych
produktach. Dążymy do poprawy stanu
środowiska poprzez przyjazną dla
środowiska produkcję, zmniejszenie ilości
szkodliwych substancji, efektywne zużycie
energii elektrycznej oraz zapewnianie
instrukcji dotyczących utylizacji i recyklingu
zużytych produktów.
Ten telewizor został wyróżniony
oznaczeniem Unii Europejskiej Ecolabel za
właściwości przyjazne dla środowiska.
Telewizor wyróżniony oznaczeniem Ecolabel
jest wyposażony w funkcje, które pozwalają
oszczędzać energię. Aby uzyskać dostęp do
ustawień oszczędzania energii w trackie
oglądania telewizji, naciśnij przycisk Zielony
przycisk na pilocie.
Polski
Pomoc i wsparcie
techniczne
Skorzystaj z Pomocy
Aby otworzyć menu pomocy ekranowej,
należy nacisnąć Żółty przycisk.
Aby zamienić menu pomocy na menu
telewizora lub odwrotnie, należy nacisnąć
przycisk Żółty przycisk.
Serwis internetowy firmy Philips
Szczegółowe informacje na temat zużycia
prądu w trybie gotowości, zasad gwarancji,
części zapasowych i utylizacji tego telewizora
można znaleźć na stronie firmy Philips pod
adresem www.philips.com.
Etykieta energetyczna UE
Etykieta energetyczna UE informuje o klasie
efektywności energetycznej urządzenia. Im
bardziej zielona jest klasa efektywności
energetycznej urządzenia, tym mniej zużywa
ono energii.
Na etykiecie jest podana klasa efektywności
energetycznej, średnie zużycie energii przez
urządzenie w trybie włączenia oraz średnim
zużyciu energii przez 1 rok. Dane dotyczące
zużycia energii przez urządzenie można także
znaleźć w krajowym serwisie internetowym
firmy Philips pod adresem
www.philips.com/TV.
Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych
informacji w menu [Pomoc] na ekranie,
odwiedź serwis pomocy technicznej firmy
Philips pod adresem
www.philips.com/support.
W serwisie pomocy technicznej firmy Philips
można ponadto:

znaleźć odpowiedzi na często zadawane
pytania,

pobrać instrukcję użytkownika w wersji
PDF do wydrukowania,

wysłać do nas wiadomość e-mail z
pytaniem,

porozmawiać z kimś z naszego
personelu technicznego (usługa
dostępna tylko w niektórych krajach)
Forum użytkowników telewizorów
Być może ktoś z użytkowników telewizorów
firmy Philips udzielił już odpowiedzi na Twoje
pytanie. Odwiedź stronę
www.supportforum.philips.com.
Kontakt z firmą Philips
W celu uzyskania pomocy możesz także
zwrócić się do działu obsługi klienta firmy
Philips w swoim kraju. Numer telefoniczny
znajdziesz na ulotce dołączonej do produktu
lub na stronie internetowej
www.philips.com/support.
Zanim zadzwonisz do firmy Philips, zanotuj
numer modelu i numer seryjny swojego
telewizora. Informacje te można znaleźć z
tyłu telewizora lub na jego opakowaniu.
PL
13
2 Korzystanie z
telewizora
Oglądanie telewizji
Włączanie i wyłączanie telewizora
Uwaga: Chociaż telewizor zużywa bardzo
mało energii, gdy jest wyłączony lub w stanie
gotowości, to jednak pewne zużycie wtedy
występuje. Jeśli telewizor ma nie być
używany przez dłuższy czas, lepiej jest
odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej.
Automatyczne wyłączanie
Telewizor jest wyposażony w ustawienia
umożliwiające zmniejszenie zużycia energii.
Ustawienia te są domyślnie włączone, co
oznacza, że w przypadku trwającej cztery
godziny bezczynności (tj. żadnych poleceń z
pilota lub tylnego panelu sterowania)
telewizor automatycznie przejdzie do stanu
gotowości.
Aby wyłączyć automatyczne wyłączanie:
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
Zielony przycisk na pilocie zdalnego
sterowania.
2. Wybierz opcję [Automatyczne
wyłączanie], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Zostanie wyświetlony komunikat z
potwierdzeniem.
Regulacja głośności telewizora
Włączanie telewizora

Podłącz telewizor do gniazdka
sieciowego i naciśnij wyłącznik sieciowy.

Jeśli telewizor działa w trybie gotowości,
naciśnij przycisk na pilocie zdalnego
sterowania lub na panelu tylnym
telewizora.
Uwaga: Telewizor zareaguje z niewielkim
opóźnieniem.
Wskazówka: Jeśli nie możesz znaleźć pilota
zdalnego sterowania, a chcesz włączyć
telewizor będący w trybie gotowości, naciśnij
dowolny przycisk na panelu tylnym
telewizora.
Przełączanie telewizora do trybu gotowości
Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego
sterowania lub na panelu tylnym telewizora.
Czujnik pilota zdalnego sterowania
umieszczony na telewizorze zmieni kolor na
czerwony.
Wyłącz telewizor
Wyłącz wyłącznik sieciowy.
Telewizor zostanie wyłączony.
PL
14
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności
telewizora

Naciśnij przycisk +/- na pilocie.

Naciśnij przycisk
+/- z boku
telewizora.
1. Naciśnij kolejno > [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Dźwięk].
2. Wybierz opcję [Głośność słuchawek], a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
dostosować natężenie dźwięku.
Przełączanie kanałów telewizyjnych


Naciśnij przycisk CH +/- na pilocie lub
telewizorze.
Naciśnij przycisk Przyciski numeryczne,
aby wprowadzić numer kanału.
Tworzenie własnej listy ulubionych kanałów
1. Naciśnij przycisk LIST.
2. Zaznacz kanał, który chcesz ustawić jako
ulubiony, a następnie naciśnij przycisk
OPTIONS.
3. Wybierz opcję [Zaznacz jako ulubione], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Wybrany kanał jest zaznaczony gwiazdką.
Aby usunąć kanał z listy ulubionych kanałów,
zaznacz [Odznacz ulubione], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Wybieranie listy kanałów
1. Naciśnij przycisk LIST, a następnie
OPTIONS.
2. Wybierz kolejno: [Wybierz listę] >
[Ulubione programy], aby wyświetlić listę
ulubionych kanałów, lub wybierz opcję
[Wszystkie], aby wyświetlić wszystkie kanały.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.
Zarządzanie listami kanałów
Zarządzanie ulubionymi kanałami
Kanały można łatwiej wyszukiwać,
wyświetlając wszystkie kanały lub tylko listę
ulubionych kanałów.
Naciśnij przycisk LIST, aby przejść do listy
kanałów.
Na zainstalowanych kanałach można
wykonywać następujące operacje:

Zmiana nazw kanałów

Ponowne uporządkowanie kanałów

Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych
Zmiana nazw kanałów
Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest
wyświetlana, gdy kanał zostanie wybrany.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk LIST.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych
kanałów.
2. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz
zmienić, a następnie naciśnij przycisk
OPTIONS.
3. Wybierz opcję [Nową nazwę], a
następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciskając Przyciski nawigacji, wybieraj
poszczególne litery, a następnie naciśnij
przycisk OK.
Wskazówki:

Można nacisnąć przycisk OK na ekranie
wprowadzania, aby włączyć Klawiaturę
ekranową

Naciśnij przycisk [ABC] lub [abc], aby
przełączać między wielkimi i małymi
literami.
PL
15
Polski
Wyciszanie lub przywracanie dźwięku
telewizora

Naciśnij przycisk , aby wyciszyć
głośniki telewizora.

Ponownie naciśnij przycisk , aby
włączyć dźwięk.
Regulacja głośności słuchawek
5. Gdy skończysz, wybierz opcję
[Wykonane], a następnie naciśnij przycisk
OK, aby potwierdzić.
6. Naciśnij przycisk , aby wyjść.
Ponowne uporządkowanie kanałów
Po zainstalowaniu kanałów można zmienić
ich kolejność na liście kanałów.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk LIST.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych
kanałów.
2. Wybierz kanał, który chcesz ponownie
zamówić, a następnie naciśnij przycisk
OPTIONS.
3. Wybierz opcję [Ponown.uporz.], a
następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
przenieść podświetlony kanał, a następnie
przycisk OK.
5. Wybierz jedną z następujących opcji i
naciśnij przycisk OK.

[Wprowadź]: wstawianie kanału w
żądanym miejscu.

[Zmień]: zamiana miejsca z innym
kanałem.
6. Po skończeniu naciśnij przycisk
OPTIONS, a następnie wybierz [Wyjście].
Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych
Jeśli są dostępne cyfrowe kanały radiowe,
można ich słuchać. Są one instalowane
automatycznie wraz z kanałami
telewizyjnymi.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk LIST. Zostanie wyświetlona lista
dostępnych kanałów.
2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
3. Wybierz opcję [Wybierz listę] > [Radio],
a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz kanał radiowy, a następnie
naciśnij przycisk OK.
PL
16
Wybór źródła
Istnieją następujące sposoby na oglądanie
obrazu z podłączonego urządzenia:

Dodaj jego ikonę do menu głównego.

Wybierz urządzenie z menu Źródło.
Uwaga: Podłączone do telewizora
urządzenie zgodne ze standardem HDMICEC jest automatycznie dodawane do menu
głównego.
Dodawanie nowego urządzenia
1. Podłącz i włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Jeśli zostanie wyświetlone polecenie wyboru
złącza telewizora, należy wybrać złącze, do
którego jest podłączone to urządzenie.
Wybieranie z menu głównego
Jeśli nowe urządzenie zostało dodane do
menu głównego, można zacząć z niego
korzystać, wybierając jego ikonę.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu
głównym.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.
Wybieranie z menu Źródło
Aby wyświetlić listę nazw złączy, można
także nacisnąć przycisk
SOURCE.
Wybierz złącze wykorzystane do połączenia
urządzenia z telewizorem.
1. Naciśnij przycisk
SOURCE.
2. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
wybrać złącze z listy.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.

Telewizor jest wyposażony w inteligentne
ustawienia obrazu i dźwięku. Ustawienia te
można zastosować lub je dostosować.
Wybieranie preferowanego ustawienia
obrazu
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję [Nastawy obrazu].
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a
następnie naciśnij przycisk OK:

[Osobisty]: użycie swoich
spersonalizowanych ustawień obrazu.

[Jaskrawy]: bogate i dynamiczne
ustawienia, idealne do użytku
dziennego.

[Naturalny]: Naturalne ustawienia
obrazu.

[Kino]: Ustawienia idealne do oglądania
filmów.

[Gra]: Ustawienia idealne do gier.

[Oszcz. energii]: Ustawienia
energooszczędne.

[Standard]: Ustawienia domyślne, które
są odpowiednie do większości
środowisk i typów wideo.

[Zdjęcie]: Ustawienia idealne do
oglądania zdjęć.

[Własne]: Dostosowanie i zapisanie
własnych ustawień obrazu.
Wybieranie preferowanego ustawienia
dźwięku
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję [Nastawy dźwięku].
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a
następnie naciśnij przycisk OK:

[Osobisty]: użycie swoich
spersonalizowanych ustawień dźwięku.

[Standard]: Ustawienia, które są
odpowiednie do większości środowisk i
typów dźwięku.

[Wiadomości]: ustawienia idealne do
słuchania mowy, na przykład
wiadomości.

[Film]/[Film 3D]*: Ustawienia idealne
do oglądania filmów.

[Gra]: Ustawienia idealne do gier.

[Dramat]: Ustawienia idealne do
oglądania seriali.
[Sport]: ustawienia idealne do oglądania
widowisk sportowych.
* Tylko w niektórych modelach.
Zmiana formatu obrazu
Format obrazu można zmienić, aby
przystosować go do źródła wideo.
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję [Format obrazu], a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz format obrazu, a następnie
naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.
Dostępne formaty obrazu zależą od źródła
wideo:

[Auto dopasowanie obrazu]:
dopasowanie obrazu, aby wypełniał cały
obszar ekranu (napisy dialogowe są
widoczne). Zalecane w celu
zminimalizowania zniekształceń
(niedostępne w trybie HD i PC).

[Auto zoom]: powiększanie obrazu, aby
wypełniał cały obszar ekranu. Zalecane
w celu zminimalizowania zniekształceń
(niedostępne w trybie HD i PC).

[Super zoom]: usuwanie czarnych
pasów po bokach ekranu w przypadku
programów nadawanych w formacie
4:3. Opcja niezalecana dla trybu HD lub
PC.

[Format 16:9]: Służy do skalowania
obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.
Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.

[Szeroki ekran]: rozciąganie formatu
4:3 na 16:9.

[Nieskalowany]: zapewnienie
maksymalnej szczegółowości dla trybu
PC. Opcja dostępna tylko wtedy, kiedy
w menu Obraz jest wybrany tryb PC.
PL
17
Polski
Korzystanie z ustawień Smart
Wyświetlanie przewodnika
telewizyjnego

Od nadawcy

Informacje o kanałach telewizji cyfrowej
można znaleźć w przewodnikach
telewizyjnych udostępnianych przez
nadawców. Informacje te mogą być m.in.
następujące:

Program na dany dzień („co jest i
będzie dalej”) i na maksymalnie 8 dni
naprzód, jeśli dany nadawca udostępnia
te programy

Streszczenia programów
Uwaga: Przewodniki telewizyjne są dostępne
tylko w niektórych krajach.
Ustawianie przewodnika telewizyjnego
Przed użyciem przewodnika telewizyjnego
należy sprawdzić, czy jest on włączony:
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Przewodnik telewizyjny].
3. Wybierz opcję [Od nadawcy], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Otwieranie przewodnika telewizyjnego
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję [Przewodnik telewizyjny],
a następnie naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z opcji przewodnika
telewizyjnego
Wyświetlane informacje można dostosować,
aby:

Przypominać o czasie rozpoczynania
programów

Wyświetlać tylko ulubione kanały
1. W przewodniku telewizyjnym naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz jedną z następujących opcji, a
następnie naciśnij przycisk OK:

[Ustaw przypomnienie]: ustawianie
przypomnień o programach.

[Usuń przypomnienie]: usuwanie
przypomnień o programach.

[Zmień dzień]: wybór dnia
wyświetlania.
PL
18

[Więcej informacji]: Wyświetlanie
informacji o programie.
[Szukaj wg gatunku]: Wyszukiwanie
programów telewizyjnych według
gatunku.
[Planowe przypomnienia]: wyświetlanie
listy przypomnień o programach.
Przez Internet
Jeżeli Twój telewizor jest podłączony do
Internetu, możesz otrzymywać przewodniki
po programach przez Internet. Internetowe
przewodniki telewizyjne zawierają:

Programy kanałów

Streszczenia programów
Uwaga: Dostępność internetowych
przewodników telewizyjnych zależy od
Twojego dostawcy.
Ustawianie przewodnika telewizyjnego
Przed użyciem przewodnika telewizyjnego
należy sprawdzić, czy jest on włączony:
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Przewodnik telewizyjny].
3. Wybierz opcję [Z sieci], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Otwieranie przewodnika telewizyjnego
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję [Przewodnik telewizyjny],
a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga: Oglądając przewodnik telewizyjny
po raz pierwszy, postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami, aby
zaktualizować przewodnik.
Korzystanie z opcji przewodnika
telewizyjnego
Dzięki opcji przewodnika telewizyjnego
możesz:

planowanić nagrywanie programów

określać kanały

włączać napisy kiedy są one dostępne

wyświetlać opcję zdalnego sterowania
na ekranie
1. W przewodniku telewizyjnym naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz jedną z następujących opcji, a
następnie naciśnij przycisk OK:








[Nagrywaj]: ustawianie zaplanowanego
nagrania.
[Zidentyfikuj kanał]: ręczna aktualizacja
informacji na temat kanału.
[Wybierz dzień]: wybór dnia
wyświetlania.
[Nagrywanie ręczne]: ustawianie
ręcznego nagrywania.
[Pokaż pilota]: wyświetlanie opcji
zdalnej kontroli na ekranie.
[Załaduj ponownie stronę]: odśwież
wyświetlaną stronę.
[Powiększ stronę]: zmiana zbliżenia
wyświetlania strony.
[Informacje o bezpieczeństwie]:
wyświetlanie informacji o
bezpieczeństwie programu.
[Napisy]: włączanie lub wyłączanie
napisów kiedy są one dostępne.


Usiądź tak, aby środek ekranu
telewizora znajdował się na wysokości
Twoich oczu.
Usiądź w odległości co najmniej trzech
wysokość (h) ekranu telewizora. Nie
siedź dalej niż 6 m od telewizora.
Oglądanie w 3D
Co jest potrzebne:
Dostępne tylko w niektórych modelach.

Aby okulary 3D pracowały bez
zakłóceń, nie blokuj nadajnika 3D na
telewizorze.
Twój telewizor pozwala oglądać obraz 3D.
Przed rozpoczęciem oglądania obrazu 3D
przeczytaj ostrzeżenie zdrowotne w menu
Wprowadzenie > Ważne > Ostrzeżenie
zdrowotne dotyczące oglądania obrazu 3D
(str. 8).
Do oglądania telewizji 3D potrzebne są
aktywne okulary Philips 3D Max, PTA507
(sprzedawane oddzielnie).
Informacje dotyczące włączania i ładowania
okularów znajdują się w instrukcji ich obsługi.
Uwaga:

Aktywne okulary 3D innych
producentów mogą nie działać lub
oferować mniej optymalny obraz 3D.

Nie wolno używać okularów 3D w
innym celu niż oglądanie telewizji 3D.
Aby zapewnić jak najlepszy efekt 3D w
trakcie oglądania programów 3D:

Oglądaj telewizję z dala od
bezpośredniego światła słonecznego.
PL
19
Polski

Oglądanie treści
Wybierz źródło 3D
Dyski 3D:
1. Rozpocznij odtwarzanie dysku na
odtwarzaczu dysków Blu-ray 3D
podłączonym do złącza HDMI telewizora.
2. Naciśnij , a następnie wybierz
odtwarzacz dysków Blu-ray 3D.
Programy telewizyjne 3D:
Wybierz [Oglądanie telewizji] i włącz kanał
nadający programy 3D.
Przejdź do 3D
Gdy telewizor wykryje sygnał 3D po raz
pierwszy, na ekranie wyświetli się prośba o
wybranie swoich preferencji.

Jeśli chcesz, aby telewizor przechodził
do trybu 3D automatycznie, wybierz
opcję [Automat.].

Aby za każdym razem wyświetlane było
najpierw powiadomienie, wybierz opcję
[Powiadom].

Aby powiadomienie nie było
wyświetlane, wybierz opcję [Brak 3D].
Zacznij oglądać w 3D
Telewizor wykrywa sygnał 3D i wyświetla
instrukcję, aby założyć okulary 3D. Załóż
okulary i włącz je. Jeśli telewizor nie może
wykryć sygnału 3D w związku z brakiem
znakowania sygnału 3D, wyświetlane są
obrazy nakładające się na siebie.
Aby przełączyć takie obrazy na obrazy 3D,
zmień format 3D.
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję [3D].

Jeśli wyświetlają się obrazy, które
nakładają się na siebie w pionie, wybierz
opcję [3D - Obok siebie].

Jeśli wyświetlają się obrazy, które
nakładają się na siebie w poziomie,
wybierz opcję [3D - Góra / dół].
Uwaga: Jeśli w zwykłym formacie występują
dziwne efekty 3D, wybierz format
odwrócony, o ile jest to możliwe.
PL
20
Konwersja 2D na 3D
Każdy program 2D można przekonwertować
i oglądać go w 3D.
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz kolejno [3D] > [Konwersja
trybu 2D do 3D].
Aby zatrzymać konwersję 2D na 3D:
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz kolejno: [Głębia 3D
włącz/wyłącz] > [Wyłączony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
W celu zatrzymania konwersji 2D na 3D
możesz także wybrać inną akcję z menu
głównego. Przełączenie na inny kanał nie
powoduje zatrzymania konwersji.
Wyłączanie trybu 3D
Po przełączeniu się na inne urządzenie lub
wybranie nowej akcji telewizor przejdzie z
powrotem do trybu 2D.
W trakcie oglądania programu 3D można
wyłączyć tryb 3D.
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz kolejno: [Głębia 3D
włącz/wyłącz] > [Wyłączony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Program jest wyświetlany w 2D i widoczna
jest tylko lewa część obrazu 3D.
W przypadku braku sygnału 3D okulary 3D
wyłączają się automatycznie po 5 sekundach.
Odtwarzanie plików
multimedialnych
Co można zrobić
Telewizor może służyć do odtwarzania
filmów, zdjęć i utworów muzycznych z:

Twojego komputera podłączonego
przez domową sieć

urządzenia USB podłączonego do
telewizora.
3. Zaznacz plik w przeglądarce zawartości, a
następnie naciśnij przycisk OK, aby
rozpocząć odtwarzanie.
4. Przyciski odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania umożliwiają sterowanie
odtwarzaniem.
Odtwarzanie plików z komputera
Odtwarzanie plików z urządzenia
USB
Co jest potrzebne:

Przewodowa lub bezprzewodowa sieć
domowa, podłączona za pomocą
routera Universal Plug and Play (uPnP).

Kabel LAN łączący telewizor z siecią
domową.

Program serwera multimedialnego
uruchomiony na komputerze

Odpowiednie ustawienia zapory firewall
komputera, które umożliwiają działanie
programu serwera multimedialnego
Konfigurowanie sieci
1. Podłącz telewizor i komputer do tej samej
sieci domowej. Patrz część Podłączanie
telewizora > Sieć i Internet (str. 61).
2. Włącz komputer i router.
Konfigurowanie udostępniania plików
1. Zainstaluj program serwera
multimedialnego na komputerze, aby
udostępniać pliki multimedialne. Programami
serwera multimedialnego są np.:

w systemie Windows: Windows Media
Player 11 (lub nowsza wersja ) lub
TVersity;

w systemie Mac: Twonky.
2. Włącz udostępnianie plików na
komputerze przy użyciu serwera
multimedialnego. Instrukcje konfigurowania
serwera multimedialnego można znaleźć w
serwisie internetowym jego producenta.
Odtwarzanie plików
1. Naciśnij przycisk na pilocie.
2. Wybierz opcję [Twoja sieć], a następnie
naciśnij przycisk OK. Gdy uruchomi się
instalacja sieci, należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Za pomocą telewizora można odtwarzać
zapisane w pamięci USB fotografie, filmy
wideo lub muzykę.
Uwaga:

Firma TP Vision nie ponosi
odpowiedzialności w sytuacji, gdy
urządzenie pamięci USB nie jest
obsługiwane przez telewizor, ani za
uszkodzenie lub utratę danych
zapisanych na tym urządzeniu.

Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli
pobór prądu podłączanego urządzenia
pamięci USB przekracza 500 mA, musi
do niego być podłączony osobny
zasilacz.
Przeglądanie zawartości urządzenia USB
1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB w
telewizorze.
2. Naciśnij przycisk , wybierz opcję
[Przeglądaj USB], a następnie naciśnij
przycisk OK.
3. Zaznacz plik w przeglądarce zawartości, a
następnie naciśnij przycisk OK, aby
rozpocząć odtwarzanie.
4. Przyciski odtwarzania na pilocie zdalnego
sterowania umożliwiają sterowanie
odtwarzaniem.
Opcje odtwarzania
Oglądanie filmów
Naciskaj Przyciski nawigacji, aby wybrać plik
wideo, a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
odtwarzanie wideo.

Naciśnij przycisk , aby zatrzymać
wideo.

Naciskaj przycisk
lub , aby
przeszukiwać plik wideo do przodu lub
wstecz.
PL
21
Polski
Uwaga:
Uwaga: Jeśli urządzenie nie powróci do trybu
DLNA wskutek wystąpienia zewnętrznych
zakłóceń elektrycznych (np. wyładowania
elektrostatycznego), konieczna jest
interwencja użytkownika.

Naciśnij przycisk CH - / CH +, aby
przejść do poprzedniego lub
następnego wideo.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
wyjść z przeglądarki treści.
Opcje odtwarzania wideo
W trakcie odtwarzania pliku wideo naciśnij
przycisk OPTIONS, aby uzyskać dostęp
do następujących opcji wideo:

[Zatrzymaj]: zatrzymanie odtwarzania.

[Powtórzyć]: Powtórzenie wideo.

[Losowo wł.] / [Losowo wył.]:
włączanie i wyłączanie losowego
odtwarzania plików wideo.

[Pokaż informacje]: wyświetlanie
informacji o pliku.
Słuchanie muzyki
Naciskaj Przyciski nawigacji, aby wybrać
utwór muzyczny, a następnie naciśnij przycisk
OK.

Naciśnij przycisk , aby wstrzymać.

Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.

Naciskaj przycisk
lub , aby
przeszukiwać utwór do przodu lub
wstecz.

Naciśnij przycisk CH - / CH +,aby
przejść do następnego lub
poprzedniego utworu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
wyjść z przeglądarki treści.
Opcje odtwarzania muzyki
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby przejść
do następujących opcji:

[Zatrzymaj]: zatrzymanie odtwarzania
audio.

[Powtórzyć]: powtórzenie ścieżki lub
albumu.

[Odtwórz raz]: Jednokrotne
odtwarzanie ścieżki.

[Losowo wł.] / [Losowo wył.]:
włączanie i wyłączanie losowego
odtwarzania ścieżek.

[Pokaż informacje]: wyświetlanie
informacji o pliku.
PL
22
Wyświetlanie zdjęć
Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk
OK, aby rozpocząć pokaz slajdów.

Naciśnij przycisk , aby wstrzymać.

Naciśnij przycisk , aby zatrzymać.

Aby wstrzymać lub zatrzymać pokaz
zdjęć, naciśnij przycisk OK.

Aby przejść do poprzedniego lub
następnego pliku, naciśnij przycisk CH lub CH +.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby
wyjść z przeglądarki treści.
Opcje pokaz slajdów ze zdjęć
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby
zakończyć lub przejść do następujących opcji
obrazu:

[Pokaż informacje]: wyświetlanie
informacji o pliku.

[Zatrzymaj]: zatrzymanie pokazu
slajdów.

[Obróć]: obracanie pliku.

[Powtórzyć]: powtórzenie pokazu
slajdów.

[Odtwórz raz]: jednorazowe
odtworzenie pliku.

[Losowo wył.] / [Losowo wł.]:
włączanie i wyłączanie losowego
wyświetlania zdjęć w ramach pokazu
slajdów.

[Szybkość pokazu slajdów]: ustawianie
długości czasu wyświetlania
poszczególnych zdjęć w ramach pokazu
slajdów.

[Efekt przejścia w pokazie slajdów]:
Ustawianie sposobu przejścia między
zdjęciami.

[Ustawiono jako Scenea]: ustawianie
wybranego zdjęcia jako tapety w
telewizorze. Patrz część Korzystanie z
dodatkowych funkcji telewizora >
Wyświetlanie Scenea > Ładowanie
tapety w TV (str. 39).
Co można zrobić
Aplikacje internetowe, czyli serwisy
internetowe specjalnie przystosowane do
oglądania na ekranie telewizora, oferują m.in.
poniższe funkcje:

Czytanie nagłówków gazet

Oglądanie i wypożyczanie wideo

Sprawdzanie prognozy pogody

Nadrabianie zaległości w oglądaniu
programów telewizyjnych
Więcej informacji na temat Smart TV można
znaleźć na stronie forum Smart TV:
www.supportforum.philips.com.
Uwaga:

W poszczególnych krajach mogą być
dostępne różne usługi i aplikacje w
ramach systemu Smart TV.

Dostępność aplikacji nadrabiania
zaległości i ich programów
telewizyjnych zależy od kraju
ustawionego w telewizorze. Aby
sprawdzić, które programy telewizyjne
są dostępne, należy wyświetlić
przewodnik telewizyjny w aplikacji.

W przeglądarce Smart TV jest
wyświetlana zawsze jedna strona w
trybie pełnoekranowym.

Niektóre strony mogą być wyświetlane
niekompletnie. Funkcje wymagające
wtyczek mogą być niedostępne.

Firma TP Vision Netherlands B.V. nie
ponosi odpowiedzialności za zawartość
i jakość zawartości dostarczanej przez
dostawców zawartości.
Co jest potrzebne:
1. Podłącz telewizor do routera sieci
domowej.
2. W telewizorze skonfiguruj funkcję Smart
TV.
3. (Opcjonalnie) W komputerze zarejestruj
się w firmie Philips, aby korzystać z
wyjątkowych przywilejów i otrzymywać
aktualizacje informacji o produktach. Można
zarejestrować się w dowolnym czasie.
Podłączanie telewizora do Internetu
1. Podłącz router sieci domowej do
Internetu przez szybkie łącze.
2. Włącz router.
3. Zainstaluj sieć. Patrz część Podłączanie
telewizora > Sieć i Internet. (str. 61)
Uruchomienie Smart TV
1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję [Smart
TV], a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostaną wyświetlone warunki użytkowania.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami
pojawiającymi się na ekranie, aby zakończyć
proces rejestracji.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Smart TV,
można również nacisnąć przycisk SMART TV
na pilocie.
Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu funkcji
Smart TV zostanie wyświetlone zapytanie o
to, czy chcesz włączyć blokadę rodzicielską,
aby blokować aplikacje tylko dla dorosłych.
Jeżeli zablokujesz aplikacje dla dorosłych,
reklamy i strony internetowe
niedostosowane do funkcji Smart TV
pozostaną dostępne.
PL
23
Polski
Przeglądanie stron Smart
TV
Dostęp do aplikacji (Apps) Smart
TV
Dostęp do aplikacji można uzyskać ze strony
głównej Smart TV. Ikony na tej stronie
oznaczają aplikacje zainstalowane na Twoim
telewizorze.

Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji,
aby wybrać aplikację, do której chcesz
uzyskać dostęp, a następnie przycisk
OK, aby potwierdzić.

Wybierz opcję [Galeria App], aby
dodać więcej aplikacji do Twojego
ekranu głównego.

Aplikacje internetowe służą do
przeglądania stron internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z krótkim przewodnikiem po
opcjach Smart TV na stronie głównej
Smart TV.
Dodaj aplikacje
1. Wybierz opcję [Galeria App], a następnie
naciśnij przycisk OK.
2. Użyj przycisku Przyciski nawigacji, aby
wyszukiwać aplikacje.
3. Wybierz aplikację, a następnie naciśnij
przycisk OK, aby dodać ją na ekranie
głównym.
Wskazówki:

Można wyszukiwać aplikacje dostępne
w innych krajach.

Aby powrócić do strony domowej
Smart TV, naciśnij przycisk LIST.
Uwaga: Usługi Smart TV są aktualizowane
automatycznie. Aby sprawdzić ostatnie
aktualizacje, zmień [Wszystko] na [Nowe]
w [Galeria App].
Dostęp do stron internetowych
1. Wybierz aplikację internetową, a następnie
naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz pole adresu internetowego, a
następnie naciśnij OK.
Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura.
3. Naciśnij Przyciski nawigacji oraz OK, aby
wprowadzić każdą z liter adresu
internetowego.
Wskazówka: Aby wprowadzić adres strony
internetowej, można również użyć przycisku
Przyciski numeryczne na pilocie telewizora.
PL
24
Powiększ stronę
Aby zwiększyć lub zmniejszyć stronę
internetową, wykonaj następujące czynności:
1. Naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie
wybierz opcję [Powiększ stronę].
2. Użyj suwaka, aby ustawić powiększenie.
3. Użyj Przyciski nawigacji, aby przechodzić
między podświetlanymi elementami oraz
przewijać stronę internetową w dół i w górę.
Przewijanie stron
Naciskaj przyciski P+ i P-, aby przewijać
stronę internetową w górę lub w dół.
Załaduj ponownie stronę
Jeżeli strona nie ładuje się poprawnie, naciśnij
OPTIONS, a następnie wybierz [Załaduj
ponownie stronę].
Wyświetlanie informacji o bezpieczeństwie
Aby wyświetlić informacje o bezpieczeństwie
strony, naciśnij OPTIONS, a następnie
wybierz [Informacje o bezpieczeństwie].
Opcje Smart TV
Naciśnij OPTIONS, aby uzyskać dostęp
do następujących elementów i zmieniać
aplikacje z ekranu domowego Smart TV:

[Usuń App]

[Zablokuj App]

[Odblokuj App]

[Przenieś App]
Czyszczenie pamięci Smart TV
Można całkowicie wyczyścić pamięć aplikacji
Smart TV, włącznie z ulubionymi adresami,
kodem zabezpieczenia rodzicielskiego,
hasłami, cookies i historią.
Ostrzeżenie: Ta opcja całkowicie resetuje
pamięć Smart TV. Usuwa ona także
ustawienia innych aplikacji interaktywnych,
takich jak MHEG, HbbTV oraz MHP.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >
[Ustawienia sieci].
3. Wybierz opcję [Wyczyść pamięć
aplikacji.], a następnie naciśnij przycisk OK.
Co można zrobić
Dzięki funkcjom Smart TV w tym
telewizorze możesz wypożyczać wideo z
internetowych sklepów wideo. Aby
wypożyczyć wideo, możesz wykonać
następujące kroki:
1. Otwórz stronę sklepu wideo. Może być
konieczne zarejestrowanie się w serwisie lub
wprowadzenie danych logowania.
2. Wybierz film wideo.
3. Dokonaj płatności internetowej.
4. Ściągnij film do jego wyświetlenia.
5. Zacznij oglądanie wideo.
Co jest potrzebne:

Upewnij się, że Twój telewizor posiada
szybkie połączenie szerokopasmowe z
internetem. Patrz część Podłączanie
telewizora > Sieć i Internet. (str. 61)

Podłącz do telewizora pamięć USB o
minimalnej pojemności 4 GB. Dla
filmów w jakości HD użyj pamięci USB
o pojemności nie mniejszej niż 8 GB.
Uwaga: Aby nagrywać, wstrzymywać i
wypożyczać wideo, można również korzystać
z pojedynczego nośnika pamięci. Podłącz
dysk twardy z interfejsem USB 2.0 (HDD) o
pojemności przynajmniej 250 GB i prędkości
przesyłania danych przynajmniej 30 MB/s.
Zobacz Korzystanie z dodatkowych funkcji
telewizora > Nagrywanie programów TV >
Instalacja dysku twardego USB.
Formatowanie dysku twardego USB
Przed pobraniem wypożyczonych filmów
napęd USB musi zostać sformatowany. Cała
dotychczasowa zawartość napędu USB
zostaje wymazana.
1. Włącz telewizor.
2. Podłącz pamięć USB do gniazda USB w
telewizorze.
3. Naciśnij , aby rozpocząć formatowanie
napędu.
4. Po sformatowaniu pozostaw nośnik USB
podłączony do telewizora.
Dostęp do sklepu wideo
1. Naciśnij przycisk > [Smart TV], a
następnie naciśnij przycisk OK. Można
również nacisnąć przycisk SMART TV na
pilocie.
2. Uzyskaj dostęp do [Galeria App], aby
przeszukiwać dostępne aplikacje sklepów
wideo w Twoim kraju.
3. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
wybrać urządzenie, a następnie przycisk OK
w celu potwierdzenia.
Ikona sklepu wideo zostanie umieszczona na
stronie głównej.
4. Aby wyświetlić stronę sklepu, wybierz jej
ikonę i naciśnij przycisk OK.
Wypożyczanie filmów wideo
Aby wypożyczyć wideo, otwórz stronę
sklepu i znajdź film. Postępuj zgodnie z
pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, aby
wypożyczyć wideo, zapłacić za nie i ściągnąć.
Uwaga: Procedura wyboru i wypożyczania
filmu różni się w zależności od sklepu. Aby
uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
internetową sklepu wideo.
Płatność
Sklep żąda zalogowania lub otwarcia nowego
konta, jeśli użytkownik jeszcze go nie ma.
Dane logowania mogą składać się z adresu email i osobistego kodu PIN. Po zalogowaniu
się można wybrać sposób płatności, w
większości przypadków będzie to karta
kredytowa lub kod weryfikacyjny.
Pobieranie filmów wideo
Po dokonaniu wpłaty można pobrać plik
wideo do pamięci wideo. Podczas pobierania
filmu możliwe jest oglądanie programów
telewizyjnych do czasu, aż na telewizorze
pojawi się komunikat, że film jest gotowy do
odtworzenia.
W przypadku anulowania pobierania,
możliwe jest wznowienie go do czasu
upływu okresu ważności wypożyczenia.
Oglądanie filmów
1. Naciśnij przycisk SMART TV na pilocie,
aby uzyskać dostęp do Smart TV.
Zainstalowane sklepy wideo widoczne są na
stronie domowej.
2. Wybierz sklep, z którego chcesz
wypożyczyć film, i naciśnij przycisk OK.
PL
25
Polski
Wypożyczanie filmów z Internetu
3. Zaloguj się w sklepie wideo online.
4. Wybierz film na liście pobranych plików
wideo, a następnie naciśnij przycisk OK, aby
go odtworzyć.
Telewizor interaktywny

przewodowa lub bezprzewodowa sieć
domowa, podłączona za pomocą
routera Universal Plug and Play (uPnP).
Aby uzyskać informacje o połączeniu
sieciowym, zobacz Podłączanie Twojego
telewizora > Sieć i Internet (str. 61).
Dostęp do telewizji interaktywnej
Co można zrobić
Dzięki interaktywnemu telewizorowi można
wyświetlać dodatkowe informacje lub strony
z rozrywką dostarczane przez dostawców
telewizji cyfrowe. Odpowiadając
bezpośrednio na cyfrowe treści, możesz
doświadczyć prawdziwej interakcji.
Uwaga: ta funkcja nie pozwala pobierać
plików na telewizor.
Nadawcy używają różnych systemów
telewizji interaktywnej, np.:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)

iTV (Interactive TV - MHEG)

MHP (Multimedia Home Platform)

DTVi (Digital TV interactive)
Aby uzyskać więcej informacji o
interaktywnych systemach dostępnych w
Twoim kraju, odwiedź stronę dostawcy
usługi.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów
czynności interaktywnych, z których możesz
korzystać:

Wyświetlanie informacji o programach
telewizyjnych

Dołączanie do quizów lub konkursów

Granie w gry

Zakupy online

Opłacanie usługi wideo na żądanie
(video-on-demand, VOD)

Głodowanie

Czat
Co jest potrzebne:
Aby korzystać z tej usługi, potrzebne są:

kanały cyfrowe z usługami
interaktywnymi
PL
26
Większość kanałów, które oferują usługi
interaktywne, zachęcają, aby nacisnąć
Czerwony przycisk lub OK, aby otworzyć
program interatywny.
1. Przełącz na kanał cyfrowy z usługami
interaktywnymi.
Podczas ładowania aplikacji wyświetlony
zostanie migający symbol. Po załadowaniu
aplikacji zostanie wyświetlona ikona.
2. Naciśnij przycisk Czerwony przycisk lub
OK, aby uruchomić aplikację interaktywną.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
4. Naciśnij przycisk lub przycisk
wyświetlany na ekranie, aby zamknąć stronę
interaktywną.
Aby poruszać się po stronach
interaktywnych, używaj przycisków:

Przyciski nawigacji

Kolorowych przycisków

Przyciski numeryczne

Aby kontrolować wyświetlanie wideo na
stronach interaktywnych, naciśnij:

, aby odtwarzać.

, aby wstrzymać odtwarzanie.

, aby zatrzymać.
Aby zablokować HbbTV na kanale:
1.Naciśnij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz kolejno [HbbTV na tym kanale]
> [Wyłączony].
Aby zablokować HbbTV na wszystkich
kanałach:
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[HbbTV] > [Wył.].
Wstrzymywanie obrazu
telewizyjnego
Co można zrobić
Oglądając kanał cyfrowy, można wstrzymać
program, aby odebrać telefon lub zrobić
sobie przerwę. Program jest zapisywany na
dysku twardym USB podłączonym do
telewizora. Następnie w dowolnej chwili
można wznowić odtwarzanie programu.
Uwaga:

Program można wstrzymać
maksymalnie na 90 minut.
Co jest potrzebne:


Dostrój telewizor na odbiór kanałów
cyfrowych. Patrz Konfigurowanie
telewizora > Ustawienia kanałów >
Automatyczna instalacja (str. 42).
Podłącz dysk twardy z interfejsem USB
2.0 o pojemności przynajmniej 32 GB i
prędkości przesyłania danych
przynajmniej 30 MB/s.
Uwaga:

Firma TP Vision nie ponosi
odpowiedzialności w sytuacji, gdy dysk
twardy USB nie jest obsługiwany przez
telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę
danych zapisanych na tym urządzeniu.

Proces formatowania powoduje
usunięcie wszelkich danych zapisanych
na dysku twardym USB.

Dysk twardy USB jest sformatowany
wyłącznie dla tego telewizora. Musi od
tej pory być na stałe podłączony do
tego telewizora. Do zawartości dysku
twardego USB nie można uzyskać
dostępu z innego telewizora ani
komputera.

Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli
pobór prądu podłączanego dysku
twardego USB przekracza 500 mA,
musi do niego być podłączony osobny
zasilacz.
1. Upewnij się, że telewizor i dysk twardy
USB jest wyłączony.
2. Upewnij się, że do telewizora nie jest
podłączone żadne inne urządzenie USB.
3. Podłącz dysk twardy USB bezpośrednio
do telewizora lub koncentratora USB, jeśli
planujesz podłączenie także innych urządzeń
USB.
Uwaga: W czasie, gdy dysk twardy USB jest
formatowany, nie należy podłączać do
telewizora żadnych innych urządzeń USB.
Instalowanie dysku twardego USB
Aby móc wstrzymywać oglądanie telewizji,
należy podłączyć do telewizora dysk twardy
USB i go sformatować.
Jeśli telewizor nie rozpoznaje dysku
twardego USB, użyj komputera, aby
sformatować dysk do systemu plików NTFS,
a następnie spróbuj ponownie.
PL
27
Polski
3 Korzystanie z
dodatkowych
funkcji
telewizora
4. Włącz telewizor oraz dysk twardy USB,
jeśli korzysta z własnego zasilacza.
5. Wybierz kanał telewizji cyfrowej.
6. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
formatowanie.
7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby przeprowadzić proces
formatowania.
Ostrzeżenie: Proces formatowania może
być długotrwały. Dopóki proces ten się nie
zakończy, nie wyłączaj telewizora ani nie
odłączaj dysku twardego USB.
Wstrzymywanie transmisji obrazu
telewizyjnego
Uwaga: W trakcie nagrywania nie można
wstrzymywać transmisji obrazu
telewizyjnego.
Zapisana na dysku twardym transmisja
zostanie skasowana w przypadku
wykonania dowolnej z następujących
operacji:

odłączenie dysku twardego USB;

rozpoczęcie nagrywania programu TV;

uzyskanie dostępu do Smart TV;

przełączenie telewizora w stan
gotowości;

zmiana kanału;

zmiana źródła w celu oglądania obrazu
z podłączonego urządzenia, np.
odtwarzacza dysków Blu-ray lub
nośnika pamięci USB.
Nagrywanie programów
telewizyjnych
Co można zrobić
1. Oglądając kanał cyfrowy, naciśnij przycisk ,
aby wstrzymać program telewizyjny.
2. Aby kontynuować oglądanie, naciśnij
przycisk .
Na pasku stanu są podane następujące
informacje o czasie:
A. Kiedy program został wstrzymany po raz
pierwszy.
B. Gdzie jest odtwarzany wstrzymany
program.
C. Gdzie jest odtwarzany program na żywo.

Aby oglądać zapisany program, naciśnij
lub , aby przewijać w przód i w
tył.

Aby zmienić prędkość odtwarzania,
należy naciskać przyciski
i .

Aby wrócić do programu na żywo,
należy nacisnąć przycisk .
PL
28
Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu,
możesz nagrywać programy telewizyjne na
dysku twardym USB. Można nagrywać
bieżące lub przyszłe programy telewizyjne.
Możesz rozpocząć nagrywanie i zarządzać
nagranymi plikami z poziomu
elektronicznego programu telewizyjnego w
telewizorze. Patrz Korzystanie z telewizora
> Wyświetlanie programu telewizyjnego >
Przez Internet (str. 18).
Uwaga:

Funkcja nagrywania jest obsługiwana
wyłącznie w krajach, w których program
telewizyjny jest udostępniany przez
Internet, oraz wyłącznie wówczas, gdy
telewizor jest podłączony do Internetu.

W Skandynawii podczas nagrywania
programów telewizyjnych obsługa
napisów jest ograniczona.
Aby nagrywać programy telewizyjne,
wykonaj następujące czynności:

Dostrój telewizor na odbiór kanałów
telewizji cyfrowej (transmisja DVB lub
podobna). Patrz Konfigurowanie
telewizora > Ustawienia kanałów >
Automatyczna instalacja (str. 42).

Upewnij się, że Twój telewizor jest
podłączony do Internetu przez szybkie
połączenie szerokopasmowe. Patrz
część Podłączanie telewizora > Sieć i
Internet. (str. 61)

Podłącz dysk twardy z interfejsem USB
2.0 o pojemności przynajmniej 250 GB i
prędkości przesyłania danych
przynajmniej 30 MB/s.
Uwaga: Aby nagrywać lub wstrzymywać
programy telewizyjne, można używać tego
samego dysku HDD.
Aby sprawdzić, czy program telewizyjny
obsługuje nagrywanie:
Naciśnij przycisk i wybierz opcję
[Przewodnik telewizyjny].
Jeśli na stronie programu telewizyjnego
znajduje się przycisk [Nagrywanie telewizji],
możesz programować nagrania i zarządzać
nimi.
Jeśli nie znajduje się tam przycisk
[Nagrywanie telewizji], upewnij się, że dane
przewodnika po programach ustawione są w
taki sposób, aby były aktualizowane przez
sieć.
Wybierz kolejno opcje > [Konfiguracja]
> [Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Przewodnik telewizyjny] > [Z sieci].
Uwaga:

Firma TP Vision nie ponosi
odpowiedzialności w sytuacji, gdy dysk
twardy nie jest obsługiwany przez
telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę
danych zapisanych na tym urządzeniu.

Proces formatowania powoduje
usunięcie wszelkich danych zapisanych
na dysku twardym.

Dysk twardy USB jest sformatowany
wyłącznie dla tego telewizora. Musi od
tej pory być na stałe podłączony do
tego telewizora. Do zawartości dysku
twardego USB nie można uzyskać
dostępu z innego telewizora ani
komputera.

Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli
pobór prądu podłączanego dysku
twardego USB przekracza 500 mA,
musi do niego być podłączony osobny
zasilacz.
1. Upewnij się, że telewizor i dysk twardy
USB jest wyłączony.
2. Upewnij się, że do telewizora nie jest
podłączone żadne inne urządzenie USB.
3. Podłącz dysk twardy USB bezpośrednio
do telewizora lub koncentratora USB, jeśli
planujesz podłączenie także innych urządzeń
USB.
Uwaga: W czasie, gdy dysk twardy USB jest
formatowany, nie należy podłączać do
telewizora żadnych innych urządzeń USB.
Instalowanie dysku twardego USB
Aby móc nagrywać programy telewizyjne,
należy podłączyć do telewizora dysk twardy
USB i go sformatować.
Jeśli telewizor nie rozpoznaje dysku
twardego USB, użyj komputera, aby
sformatować dysk do systemu plików NTFS,
a następnie spróbuj ponownie.
PL
29
Polski
Co jest potrzebne:
4. Włącz telewizor oraz dysk twardy USB,
jeśli korzysta z własnego zasilacza.
5. Wybierz kanał telewizji cyfrowej.
6. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć
formatowanie.
7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby przeprowadzić proces
formatowania.
Ostrzeżenie: Proces formatowania może
być długotrwały. Dopóki proces ten się nie
zakończy, nie wyłączaj telewizora ani nie
odłączaj dysku twardego USB.
Rozpoczęcie nagrywania
Nagrywanie za pomocą przycisku
nagrywania
Aby nagrać aktualnie oglądany program,
można użyć przycisku na pilocie:
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
Nagrywanie rozpocznie się natychmiast.
Pojawi się okno, w którym można wybrać
czas zakończenia nagrywania.
2. Wybierz opcję [Zaplanuj] i naciśnij
przycisk OK, aby zatwierdzić godzinę
zakończenia.
Aby w dowolnym momencie zakończyć
nagrywanie, naciśnij .
Uwaga:

W trakcie nagrywania nie możesz
zmieniać kanałów telewizyjnych.

W trakcie nagrywania nie możesz
wstrzymywać transmisji obrazu
telewizyjnego.
Planowanie nagrywania programu
telewizyjnego
Można zaplanować nagranie programu, który
ma być nadawany tego samego dnia lub do
ośmiu dni od tej chwili.
PL
30
1. Naciśnij przycisk i wybierz opcję
[Przewodnik telewizyjny].
2. Wybierz kanał i program, który chcesz
nagrywać.

Aby przewijać pomiędzy programami,
użyj opcji Przyciski nawigacji.

Aby wybrać kanał, wpisz jego numer.

Aby zmienić datę, wybierz ją u góry
strony i naciśnij OK. Wybierz datę w
pojawiającym się oknie i naciśnij OK.
3. Wybierz program, naciśnij przycisk
OPTIONS i wybierz opcję [Nagrywaj].
4. Aby nagrywać po czasie, w którym według
programu dany program ma się skończyć,
zmień czas nagrywania.
5. Wybierz opcję [Zaplanuj] i naciśnij
przycisk OK. Program jest teraz zaplanowany
do nagrywania.
Jeżeli zaplanujesz nachodzące na siebie
nagrania, pojawi się ostrzeżenie.
Jeżeli zaplanujesz nagrywanie na czas, kiedy
nie będzie Cię w domu, pamiętaj, żeby
pozostawić telewizor w trybie gotowości
oraz żeby dysk twardy USB był włączony.
Zaprogramowanie nagrania o określonym
czasie
Aby zaprogramować nagrywanie, które nie
jest związane z żadnym programem:
1. Naciśnij przycisk , a następnie wybierz
opcję [Przewodnik telewizyjny].
2. Naciśnij przycisk OPTIONS, wybierz
opcję [Nagrywanie ręczne], a następnie
naciśnij przycisk OK .
3. W oknie dialogowym wybierz kanał, datę i
przedział czasowy.
4. Wybierz opcję [Zaplanuj], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Informacje o programie
Aby wyświetlić więcej informacji o
programie, wybierz go w przewodniku
telewizyjnym i naciśnij przycisk OK. W
zależności od statusu programu możesz
zacząć jego oglądanie, zaplanować
nagrywanie, odtworzyć nagranie lub usunąć
nagranie z tej strony.
Po nagraniu programu telewizyjnego, możesz
go oglądać.
1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję
[Przewodnik telewizyjny] > [{0} nagrań], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
2. Wybierz nagranie z listy, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Uwaga: W [{0} nagrań], liczba w nawiasie
zmienia się w zależności od liczby
dostępnych zakończonych nagrań. Jeżeli
zamiast tego widzisz [Nagrywanie telewizji] ,
żadne nagranie nie zostało zakończone.
Możesz kontrolować odtwarzanie za
pomocą przycisków Przyciski odtwarzania
na pilocie:

Aby zatrzymać lub wstrzymać
odtwarzanie, naciśnij lub .

Aby przeszukiwać nagranie do przodu
lub w tył, naciśnij
lub .

Aby zatrzymać, naciśnij przycisk .
Uwaga:

Jeżeli dostawca usługi ograniczy ilość
dni, w których można odtwarzać
nagranie po jego nadaniu w telewizji,
lista nagrań zawiera również ilość dni do
zakończenia możliwości odtwarzania.

Jeżeli data ważności nagrania minęła lub
nadawca ogranicza możliwości
odtworzenia, nagranie nie może zostać
odtworzone.
Zarządzanie nagraniami
Aby zarządzać nagraniami, wyświetl listę
zakończonych i zaprogramowanych nagrań.
1. Naciśnij przycisk , wybierz opcję
[Przewodnik telewizyjny] > [{0} nagrań], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlona lista nagrań.
Uwaga: W opcji [{0} nagrań], liczba w
nawiasie oznacza ilość zakończonych nagrań.
Jeżeli zamiast tego widzisz [Nagrywanie
telewizji] , żadne nagranie nie zostało
zakończone.
Funkcje dostępne z tej listy to:



Wybór nagrania do oglądania
Usuwanie nagrania
Zaprogramowanie nagrania o
określonym czasie

Anulowanie zaplanowanego nagrania

Wyświetlenie ilości wolnego miejsca na
dysku
Anulowanie zaplanowanego nagrania
1. Wybierz nagranie, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Anuluj nagrywanie] i
naciśnij przycisk OK.
Usuwanie nagrania
1. Wybierz nagranie, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Usuń nagranie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Nieudane nagrania
Jeśli zaplanowane nagranie zostanie
zablokowane przez nadawcę lub nagranie nie
zostanie dokonane zgodnie z
harmonogramem, na liście nagrań będzie to
zaznaczone symbolem [Niepow].
Granie w gry
Dodawanie konsoli do gier
Można grać w gry wyświetlane na ekranie
telewizora. Przed rozpoczęciem podłącz
konsolę do gier do telewizora. Przeczytaj
rozdział Podłączanie telewizora >
Podłączanie urządzeń > Konsola do gier
(str. 55).
Aby mieć do niej łatwy dostęp, dodaj
konsolę do gier do menu głównego.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Dodaj urządzenie] >
[Konsola gier], a następnie naciśnij przycisk
OK.
3. Aby dodać konsolę do gier, postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
PL
31
Polski
Oglądanie nagrań
Ustawienie Gra
Można optymalizować wyświetlacz
telewizora do gier bez opóźnienia obrazu,
wybierając opcję [Gra] w ustawieniach
[Nastawy obrazu].

Jeśli konsola do gier zostanie dodana do
menu głównego jako [Konsola gier],
telewizor będzie automatycznie
wybierał te ustawienia.

Jeśli konsola do gier została
automatycznie dodana do menu
głównego jako odtwarzacz Blu-ray lub
odtwarzacz DVD, przed rozpoczęciem
gry wybierz z menu [Nastawy obrazu]
opcję [Gra].
Zmiana ustawienia na Gra
1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz kolejno: [Nastawy obrazu] >
[Gra], a następnie naciśnij przycisk OK.
Telewizor gotowy do grania.
Uwaga: Gdy skończysz grać, przywróć
zwykłe [Nastawy obrazu] ustawienia.
Rozpoczęcie gry w trybie dwóch
graczy
Dostępne tylko w niektórych modelach.
Niektóre gry oferują granie w trybie wielu
graczy i grę przy podzielonym ekranie. Ten
telewizor jest wyposażony w technologię
3D. Dzięki temu można podzielić ekran i
wyświetlać dwa oddzielne pełne ekrany.
Obaj gracze patrzą na ten sam telewizor, ale
widzą dwa różne ekrany do grania. Aby
widzieć każdy ekran, obaj gracze potrzebują
okularów do grania.
Co jest potrzebne:

Użyj dwóch par aktywnych okularów
Philips 3D Max — PTA507
(sprzedawanych oddzielnie). Informacje
na temat włączania i ładowania
okularów znajdują się w instrukcji ich
obsługi.

Podłączanie konsoli do gier do złącza
HDMI w telewizorze.
PL
32
Rozpoczęcie gry w trybie dwóch graczy
1. W menu głównym wybierz konsolę do
gier, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Rozpocznij grę na konsoli i wybierz tryb
dla wielu lub dwóch graczy.
Wybór trybu podziału ekranu.
3. Naciśnij przycisk ADJUST na pilocie
telewizora, a następnie wybierz opcję [Gra
w 2 osoby].
4. Wybierz format podziału ekranu dla gry:
[Konsola gier] albo [Góra / dół].
5. Naciśnij przycisk OK.
Telewizor wyświetli dwa ekrany jako pełne
ekrany.
Aby przełączyć okulary w celu oglądania
ekranu gracza 1 lub 2, włącz okulary i naciśnij
klawisz wyboru gracza.
Przełączanie między widokiem ekranu
zwykłego i podzielonego
Aby wyświetlić menu gry lub jej wyniki, w
trybie dwóch graczy można przełączać się
między widokami ekranu podzielonego i
całego.
Aby przełączać się między widokami, naciśnij
przycisk OK na pilocie.

Aby wyłączyć widok ekranu
podzielonego, naciśnij przycisk , a
następnie wybierz inną akcję.

Aby znowu oglądać treści 3D z
odtwarzacza DVD, naciśnij przycisk
ADJUST.
Wybierz kolejno: [Gra w 2 osoby] >
[Wyłączony] i naciśnij przycisk OK.
Wybór strony
Jeśli w oglądanym kanale jest nadawana
telegazeta, można ją wyświetlić.
1. Wybierz kanał, w którym jest nadawana
telegazeta, a następnie naciśnij przycisk
TEXT.
2. Aby wybrać stronę, wykonaj jedną z
następujących czynności:

Wpisz numer strony za pomocą
przycisków Przyciski numeryczne.

Przejdź do następnej lub poprzedniej
strony, naciskając przyciski
CH + / CH -.

Za pomocą przycisku Kolorowych
przycisków wybierz pozycję oznaczoną
kolorami.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Opcje telegazety
1. W trakcie wyświetlania telegazety naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję:

[Zatrzymaj stronę] / [Odblokuj
stronę]: zamrażanie i odmrażanie
bieżącej strony.

[Podwójny obraz] / [Pełny ekran]:
włączanie i wyłączanie telegazety na
podzielonym ekranie. Na dzielonym
ekranie bieżący obraz z kanału jest
wyświetlany na jednej połówce ekranu
telewizora, a telegazeta na drugiej.

[Przegląd T.O.P.]: dzięki tematom
telegazety (T.O.P.) można przejść od
jednego tematu do innego bez
wpisywania numerów stron.

[Powiększanie] / [Normalny obraz]:
powiększenie strony. Naciśnij przycisk
Przyciski nawigacji, aby przesuwać
powiększony ekran.

[Odkryj]: Umożliwia ukrywanie lub
pokazywanie ukrytych na stronie
informacji, np. rozwiązań zagadek i
łamigłówek.

[Przeglądanie podstron]: jeśli dostępne
są podstrony, każda z nich jest
pokazywana automatycznie.

[Język]: przełączanie na inną grupę
języków, aby poprawnie wyświetlać
różne zestawy znaków.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wyjść z
menu.
Język teletekstu
W przypadku kanałów telewizji cyfrowej, w
których nadawcy udostępniają telegazetę w
różnych językach, można wybrać
preferowany język główny i dodatkowy.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] lub [Ustawienia
satelity].
3. Wybierz opcję [Języki] > [Główna
telegazeta] lub [Dodatkowa telegazeta].
4. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk
OK.
Podstrony
Jeśli strona telegazety zawiera podstrony,
można je oglądać po kolei. Podstrony te są
wyświetlane na pasku obok głównego
numeru strony.
Jeśli są dostępne podstrony, do ich
wybierania służą przyciski i .
Wyszukiwanie
Można wyszukiwać słowo lub liczbę, które
występują na bieżącej stronie telegazety.
1. W trybie telegazety naciśnij przycisk OK,
aby podświetlić pierwsze słowo lub numer.
2. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
pominąć słowo lub numer, które mają zostać
wyszukane.
3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
wyszukiwanie.
4. Aby wyjść z funkcji wyszukiwania, naciskaj
, dopóki żadne słowo lub liczba nie będą
podświetlane.
PL
33
Polski
Wyświetlanie telegazety
Telegazeta cyfrowa
Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej
oferuje specjalne cyfrowe usługi tekstowe lub
interaktywne, można wyświetlić telegazetę
cyfrową. W kanałach takich,jak np. BBC1,
może być dostępna telegazeta cyfrowa z
interaktywnymi funkcjami.
Uwaga: Cyfrowe usługi tekstowe są
blokowane, jeśli napisy dialogowe są
nadawane i włączone. Przeczyta
Konfigurowanie telewizora > Ustawienia
języka > Napisy dialogowe na kanałach
cyfrowych (str. 47).
W trybie telegazety cyfrowej:

Przyciski nawigacji pozwalają wybrać
lub podświetlić żądane elementy.

Kolorowych przycisków pozwalają
wybrać opcję, którą należy zatwierdzić
lub aktywować, naciskając przycisk OK.
Telegazeta 2.5
Standard 2.5 telegazety umożliwia
wyświetlanie telegazety w większej liczbie
kolorów i z lepszą grafiką niż zwykła
telegazeta. Jeśli jest ona nadawana przez
kanał, zostaje włączona domyślnie.
Włączanie i wyłączanie telegazety 2.5
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje].
3. Wybierz opcję [Teletekst 2.5] >
[Włączony] lub [Wyłączony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
PL
34
Korzystanie z wyłączników i
blokad
Zegar
Na ekranie telewizora można wyświetlić
zegar. Zegar wskazuje czas nadawany przez
operatora serwisu telewizyjnego.
Wyświetlanie zegara telewizora
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Status], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Zegar jest wyświetlany w prawym dolnym
rogu ekranu telewizora.
Zmiana trybu zegara
Zegar może działać w trybie automatycznym
lub ręcznym. Domyślnie działa w trybie
automatycznym, co oznacza, że jest
synchronizowany z czasem wzorcowym
UTC. Jeśli telewizor nie może odbierać
transmisji UTC, ustaw tryb zegara na wartość
[Ręczny].
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje].
3. Wybierz kolejno: [Zegar] > [Automat.
tryb zegara].
4. Wybierz opcję [Automatyczny], [Ręczny]
lub [Zależne od dostępności w danym
kraju], a następnie naciśnij przycisk OK.
Włączanie i wyłączanie czasu letniego
Zmianę czasu z zimowego na letni lub
odwrotnie można włączyć lub wyłączyć,
zależnie od tego, czy w danym kraju ona
obowiązuje. Zmianę czasu można włączyć
lub wyłączyć tylko wtedy, gdy jako tryb
zegara jest wybrana opcja [Zależne od
dostępności w danym kraju] .
1. W menu [Zegar] wybierz kolejno opcje
[Ustawienia dzienne] > [Ustawienia
dzienne włączone] lub [Ustawienia dzienne
wyłączone], a następnie naciśnij przycisk OK.
Czas letni został włączony lub wyłączony.
Wyłącznik czasowy
Telewizor może automatycznie przechodzić
w stan oczekiwania, gdy upłynie określona
ilość czasu. W trakcie odliczania tego czasu
można zarówno wyłączyć telewizor
wcześniej, jak i zresetować wyłącznik
czasowy.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Wyłącznik czasowy].
3. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
ustawić wyłącznik czasowy.
Wyłącznik czasowy można ustawić na
dowolną wielokrotność 10 minut
nieprzekraczającą 180 minut. Aby wyłączyć
wyłącznik czasowy, należy go ustawić na zero
minut.
4. Naciśnij przycisk OK, aby aktywować
wyłącznik czasowy. Gdy upłynie określona
ilość czasu, telewizor przejdzie w stan
oczekiwania.
Blokowane funkcje
Aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi
programami telewizyjnymi, można
zablokować telewizor albo programy z
ograniczeniem wiekowym.
Ustawianie lub zmiana kodu blokowanych
funkcji
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz [Konfiguracja] > [Ustawienia
kanału] lub [Ustawienia satelity] >
[Blokowane funkcje].
3. Wybierz opcję [Ustaw kod] lub [Zmień
kod].
4. Wprowadź kod za pomocą przycisku
Przyciski numeryczne.
Wskazówka: Jeśli nie pamiętasz kodu,
wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie
istniejące kody.
Blokowanie i odblokowywanie kanałów
1. W menu Blokowane funkcje wybierz
opcję [Blokada kanału].
2. Wprowadź kod blokowanych funkcji za
pomocą przycisku Przyciski numeryczne. Na
ekranie pojawi się menu [Blokada kanału].
3. Wybierz kanały do zablokowania lub
odblokowania.
Nadzór rodzicielski
Telewizor można ustawić w taki sposób, aby
wyświetlać tylko programy z ograniczeniem
niższym niż wiek dziecka. To ograniczenie
jest uwzględniane tylko w przypadku
kanałów cyfrowych, których nadawcy
klasyfikują programy pod względem ich
dopuszczalności dla poszczególnych kategorii
wiekowych.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] lub [Ustawienia
satelity].
3. Wybierz kolejno: [Blokowane funkcje] >
[Zab. rodzicielski].
Zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem
wprowadzenia kodu blokowanych funkcji.
4. Wprowadź kod blokowanych funkcji za
pomocą przycisku Przyciski numeryczne.
5. Wybierz poziom ograniczenia wiekowego,
a następnie naciśnij przycisk OK.
Zostaną zablokowane wszystkie programy
przekraczające wybrane ograniczenie
wiekowe.
Więcej informacji na temat kodów
blokowanych funkcji znajduje się w części
Korzystanie z dodatkowych funkcji
telewizora > Korzystanie z wyłączników i
blokad > Blokowane funkcje (str. 35).
PL
35
Polski
Ręczne ustawianie zegara
Datę i godzinę można ustawić ręcznie. Aby
dokonać tego ustawienia, jako tryb zegara
należy wybrać opcję [Ręczny].
1. W menu [Zegar] wybierz opcję [Data]
lub [Czas], a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Za pomocą Przyciski nawigacji dokonaj
wyboru.
3. Wybierz opcję [Wykonane], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Korzystanie z funkcji
EasyLink
Co można zrobić
Rozszerzone funkcje sterowania Philips
EasyLink umożliwiają korzystanie z
dodatkowych funkcji urządzeń zgodnych ze
standardem HDMI-CEC. Jeśli urządzenie
zgodne ze standardem HDMI-CEC zostanie
podłączone do telewizora poprzez złącze
HDMI, można sterować nim za pomocą
pilota do telewizora.
Uwaga: Inni producenci opisują
funkcjonalność HDMI-CEC w inny sposób.
Niektóre przykłady to: Anynet (Samsung),
Aquos Link (Sharp) i BRAVIA Sync (Sony).
Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni
zgodne z funkcją Philips EasyLink.
Po włączeniu funkcji Philips EasyLink
dostępne są następujące funkcje:
Odtwarzanie jednym przyciskiem
Podczas odtwarzania zawartości z urządzenia
zgodnego ze standardem HDMI-CEC
telewizor włącza się z trybu gotowości i
przełącza się na odpowiednie źródło.
Przechodzenie w tryb gotowości jednym
przyciskiem
Po naciśnięciu przycisku na pilocie
zdalnego sterowania, telewizor i wszystkie
urządzenia zgodne ze standardem HDMICEC przechodzą w tryb gotowości.
Pilot zdalnego sterowania EasyLink
Można sterować kilkoma urządzeniami
zgodnymi ze standardem HDMI-CEC za
pomocą pilota zdalnego sterowania
telewizora.
Sterowanie dźwiękiem
Jeśli jest podłączone poprzez złącze HDMI
ARC urządzenie zgodne ze standardem
HDMI-CEC zawierające głośniki, można
słuchać dźwięku w programach telewizyjnych
z tych głośników zamiast z głośników
telewizora.
PL
36
Synchronizowanie dźwięku
Jeśli telewizor jest podłączony do zestawu
kina domowego, można zsynchronizować
sygnał audio i wideo, aby nie było między
nimi różnicy czasowej.
Zachowywanie jakości obrazu
Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest
zakłócana przez czynności przetwarzania
obrazu w innych urządzeniach, można
przełączyć telewizor na Pixel Plus Link, aby
utrzymać wysoką jakość obrazu.
Maksymalizacja obszaru wyświetlania w
filmach wideo z napisami
Niektóre napisy wideo mogą być
wyświetlane w postaci oddzielnego paska
napisów pod obrazem wideo, co ogranicza
obszar wyświetlania wideo. Aby wideo było
wyświetlane na jak największym obszarze,
można wybrać funkcję nakładania napisów na
obraz wideo.
Słuchanie dźwięku z innego urządzenia, gdy
telewizor jest w stanie gotowości
Można słuchać z podłączonego urządzenia
zgodnego ze standardem HDMI-CEC za
pośrednictwem głośników telewizora, nawet
gdy telewizor jest w trybie gotowości.
Co jest potrzebne:

Podłącz co najmniej dwa urządzenia
zgodne ze standardem HDMI-CEC za
pośrednictwem złącza HDMI. Patrz
Podłączanie telewizora > Informacje o
przewodach > HDMI (str. 51).

Odpowiednio skonfigurować każde z
urządzeń zgodnych ze standardem
HDMI-CEC

Włączyć funkcję EasyLink
Włączyć funkcję EasyLink
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink].
3. Wybierz opcję [Wł.] lub [Wył.], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Jeśli zostanie podłączone więcej niż jedno
urządzenie HDMI-CEC obsługujące tę
funkcję, można sterować wszystkimi tymi
urządzeniami za pomocą pilota do
telewizora.
Uwaga: To zaawansowane ustawienie.
Urządzenia, które nie obsługują tego
ustawienia, nie będą odpowiadały na
polecenia z pilota telewizora.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink].
3. Wybierz opcję [Pilot EasyLink] >
[Włączony] lub [Wyłączony].
4. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć funkcję.
Wskazówki:

Aby przełączyć pilota z powrotem na
sterowanie telewizora, naciśnij przycisk
, a następnie wybierz opcję
[Oglądanie telewizji].

Aby sterować innym urządzeniem,
naciśnij przycisk , a następnie wybierz
to urządzenie z menu głównego.

Aby zakończyć, naciśnij przycisk .
Przyciski EasyLink
Urządzeniami zgodnymi ze standardem
HDMI-CEC można sterować za pomocą
następujących przycisków pilota do
telewizora:

: włączenie lub przełączenie na stan
gotowości telewizora i podłączonego.

Przyciski odtwarzania: sterowanie
odtwarzaniem wideo lub muzyki.

Przyciski numeryczne: wybieranie
tytułu, rozdziału lub ścieżki.

OK: uruchamianie, przerywanie i
wznawianie odtwarzania z
podłączonego urządzenia, aktywowanie
wyboru lub dostęp do menu
urządzenia.

/ : dwukierunkowe
przeszukiwanie zawartości
podłączonego urządzenia.

: wyświetlenie menu głównego
telewizora.
Urządzeniami można sterować także za
pomocą innych przycisków EasyLink, które są
dostępne poprzez funkcję pilota ekranowego
(OSRC).
Przechodzenie do pilota ekranowego
(OSRC)
1. W trakcie oglądania treści z podłączonego
urządzenia naciśnij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Wyświetl przyciski
urządzenia], a następnie naciśnij przycisk
OK.
3. Wybierz przycisk ekranowy, a następnie
naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść.
Wybór wyjścia głośnika
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze
standardem HDMI CEC, można
wyprowadzić audio telewizora przez kabel
HDMI. Nie są potrzebne żadne dodatkowe
kable dźwiękowe. Upewnij się, że urządzenie
jest podłączone do złącza HDMI w
telewizorze. Patrz Podłączanie telewizora >
Informacje o przewodach > HDMI (str. 51).
Konfiguracja głośników telewizora
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink] >
[Głośniki telewizyjne].
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a
następnie naciśnij przycisk OK:

[Wyłączony]: Wyłączanie głośników
telewizora.

[Włączony]: Włączanie głośników
telewizora.

[EasyLink]: Przesyłanie dźwięku przez
podłączone urządzenie HDMI-CEC.
Dźwięk telewizora można przestawić na
podłączone urządzenie audio HDMICEC za pomocą menu efektów.

[Autostart EasyLink]: Automatyczne
wyłączanie głośników telewizora i
przesyłanie dźwięku telewizora do
podłączonego urządzenia audio HDMICEC.
PL
37
Polski
Równoczesne sterowanie
urządzeniami
Wybieranie wyjścia głośników za pomocą
menu efektów
Po wybraniu opcji [EasyLink] lub [Autostart
EasyLink] możesz uzyskać dostęp menu
efektów, aby przełączyć dźwięk telewizora.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję [Głośniki], a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a
następnie naciśnij przycisk OK:

[TV]: Włączone domyślnie.
Przesyłanie dźwięku telewizora przez
telewizor i podłączone urządzenie
dźwiękowe HDMI-CEC aż do chwili
przełączenia podłączonego urządzenia
na systemowe sterowanie dźwiękiem.
Następnie dźwięk telewizora jest
przesyłany przez podłączone
urządzenie.

[Wzmacniacz]: Przesyłanie dźwięku
przez podłączone urządzenie HDMICEC. Jeśli tryb sterowania dźwiękiem
nie został włączony w urządzeniu,
dźwięk będzie nadal odtwarzany z
głośników telewizora. Jeśli jest wybrana
opcja [Autostart EasyLink], z
telewizora zostanie wysłany monit do
podłączonego urządzenia o
przełączenie w tryb sterowania
dźwiękiem.
Dla urządzenia zgodnego ze standardem
HDMI ARC
Jeśli urządzenie zgodne ze standardem
HDMI ARC jest podłączone do telewizora
przez złącze HDMI ARC, można
wyprowadzić audio telewizora przez kabel
HDMI. Niepotrzebny jest dodatkowy kabel
audio.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink].
3. Wybierz [HDMI 1 - ARC].
4. Wybierz jedną z następujących opcji i
naciśnij przycisk OK:

[Włączony]: Słuchanie dźwięku
telewizora przez podłączone urządzenie
zgodne ze standardem ARC.
PL
38

[Wyłączony]: Słuchanie dźwięku
telewizora przez głośniki telewizora lub
przez urządzenie podłączone za
pośrednictwem złącza cyfrowego
wyjścia dźwięku.
5. Steruj funkcjami odtwarzania dźwięku za
pomocą pilota zdalnego sterowania
telewizora.
Synchronizowanie dźwięku
Jeśli telewizor jest podłączony do zestawu
kina domowego, i występuje przesunięcie
między obrazem a dźwiękiem, można
zsynchronizować te sygnały.

W przypadku korzystania z zestawu
kina domowego Philips sygnały audio i
wideo są synchronizowane
automatycznie.

W przypadku zestawów kina
domowego innych marek należy
włączyć w telewizorze automatyczną
synchronizację, aby zsynchronizować
sygnały audio i wideo.
Włączanie funkcji Opóźn. wyjścia audio
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje].
3. Wybierz kolejno opcje [Opóźnienie
wyjścia audio] > [Włączony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Zachowywanie jakości obrazu
Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest
zakłócana przez czynności przetwarzania
obrazu w innych urządzeniach, można
włączyć funkcję Pixel Plus Link.
Włączanie funkcji Pixel Plus Link
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink].
3. Wybierz kolejno opcje [Łącze Pixel Plus]
> [Włączony], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Wyświetlanie Scenea
Niektóre napisy mogą być wyświetlane w
postaci oddzielnego paska napisów pod
obrazem wideo, co zmniejsza obszar
wyświetlania wideo. Aby wideo było
wyświetlane na jak największym obszarze,
można włączyć funkcję automatycznej
zmiany napisów. Napisy są wtedy nakładane
na obraz wideo.
Włączanie funkcji automatycznego
przesuwania napisów
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [EasyLink] >
[Automatyczne przenoszenie napisów].
3. Wybierz ustawienie [Włączony], a
następnie naciśnij przycisk OK, aby je
zatwierdzić.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy format obrazu
telewizora jest ustawiony na [Auto format]
lub [Format 16:9].
Co można zrobić
Słuchanie innego urządzenia, gdy
telewizor jest w stanie gotowości
Można słuchać podłączonego urządzenia
zgodnego ze standardem HDMI-CEC za
pośrednictwem głośników telewizora, nawet
gdy telewizor jest w trybie gotowości.
1. Naciśnij przycisk ADJUST, aby odbierać
dźwięk z podłączonego urządzenia Philips
EasyLink.
Jeśli tryb samego dźwięku jest dostępny,
zostanie włączony.
2. Zaakceptuj monit wyświetlany na ekranie,
aby wyłączyć ekran telewizora.
3. Steruj funkcjami odtwarzania dźwięku za
pomocą pilota zdalnego sterowania
telewizora.
Polski
Maksymalizacja obszaru
wyświetlania wideo
Scenea umożliwia wyświetlanie zdjęcia jako
tapety na ekranie telewizora. Jako tapeta
może być wyświetlany obraz domyślny albo
własne zdjęcie pobrane do telewizora.
Tapeta jest wyświetlana przez 240 minut lub
do momentu wyłączenia telewizora przez
wyłącznik czasowy.
Włączanie
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję [Scenea], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlony obraz domyślny.
Uwaga: Tapeta jest wyświetlana przez 240
minut lub do momentu wyłączenia
telewizora przez wyłącznik czasowy.
Informacje na temat wyłącznika czasowego
można znaleźć w części Korzystanie z
dodatkowych funkcji telewizora >
Korzystanie z wyłączników i blokad >
Wyłącznik czasowy (str. 35).
Pobieranie tapety do telewizora
Można również załadować własny obraz (np.
tapetę) z podłączonego nośnika pamięci USB
lub komputera.
Uwaga: Pobierane zdjęcie zastępuje zdjęcie
dotychczas używane jako tapeta.
1. Podłącz nośnik pamięci USB do telewizora
lub podłącz sieć.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz [Przeglądaj USB] lub [Twoja
sieć], a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz obraz, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
5. Wybierz opcję [Ustawiono jako Scenea],
a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij
przycisk OK.
7. Naciśnij dowolny przycisk, aby zamknąć
ekran Scenea.
PL
39
4 Konfigurowanie
telewizora
Obraz i dźwięk
Asystent ustawień
Ustawienia obrazu i dźwięku można
wybierać za pomocą asystenta ustawień,
który na bieżąco prezentuje efekt wybranego
ustawienia.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Szybkie ustawienia obrazu i dźwięku], a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję [Start], a następnie naciśnij
przycisk OK.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby wybrać preferowane
ustawienia.
Więcej ustawień obrazu
Ustawienia można zmienić w menu Obraz.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Obraz] i naciśnij
przycisk OK.
3. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić,
a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga: Opcje oznaczone * są dostępne
tylko w niektórych modelach.

[Nastawy obrazu]: Dostęp do
zdefiniowanych inteligentnych ustawień
obrazu.

[Zerowanie]: powrót do fabrycznych
ustawień domyślnych.

[Kontrast podświetlenia]: dopasowanie
kontrastu podświetlenia telewizora.

[Jasność]: regulacja intensywności i
szczegółów ciemnych obszarów.

[Kolor]: dopasowanie poziomu
nasycenia koloru.

[Nasycenie]: kompensacja różnic
kolorystycznych w transmisjach
nadawanych w systemie NTSC.
PL
40


[Ostrość]: Regulacja ostrości obrazu.
[Redukcja szumów]: filtrowanie i
redukcja szumu w obrazie.

[Odcień]: regulacja równowagi kolorów
w obrazie.

[Odcień personalny]: Dostosowywanie
ustawienia odcienia.

[Pixel Plus HD]/ [Pixel Precise HD]*:
sterowanie zaawansowanymi
ustawieniami przystosowywania
wyglądu każdego piksela do
otaczających go pikseli. Zapewnia to
doskonały obraz w wysokiej
rozdzielczości.
- [HD Natural Motion]*: redukcja
zacinania się i odtwarzanie płynności
ruchu.
- [Clear LCD]*: włączenie
maksymalnej ostrości ruchu, lepszego
poziomu czerni i kontrastu bez efektu
migotania, ze spokojniejszym obrazem i
większym kątem widzenia.
- [Super rozdzielczość]: włączenie
maksymalnej ostrości, zwłaszcza linii i
konturów na obrazie.
- [Dynamiczny kontr.]: ustawienie
poziomu, od którego w telewizorze
rozpoczyna się automatycznie poprawiane
wyświetlanych szczegółów w ciemnych,
średnich oraz jasnych obszarach obrazu.
- [Dynamiczne podświetlenie]:
zmniejszenie zużycia energii przez
przyciemnienie podświetlenia telewizora
zależnie od ilości światła w pomieszczeniu.
- [Zmniejszenie usterek MPEG]:
wygładzenie cyfrowych przejść na obrazie.
- [Wzmocnienie kolorów]:
zmiana kolorów na bardziej soczyste i
zwiększenie rozdzielczości szczegółów w
jasnych kolorach.
- [Gamma]: nieliniowe ustawienie
kontrastu i jasności obrazu.
- [Kontrast wideo]: zmiana
intensywności jasnych obszarów bez zmiany
ciemnych obszarów.







[Tryb PC]: zmiana ustawień obrazu,
gdy komputer jest połączony z
telewizorem za pośrednictwem złącza
HDMI.
Jeśli ta opcja jest włączona, można
wybrać opcję [Format obrazu] >
[Nieskalowany] zapewniającą
maksymalną szczegółowość dla
wyświetlanej zawartości komputera.
[Czujnik światła]: dynamiczna regulacja
ustawień w celu dostosowania do
warunków oświetlenia.
[Format obrazu]: Zmiana formatu
obrazu.
[Krawędzie zdjęcia]: zmiana wielkości
obrazu.
[Zmiana obrazu]: zmiana położenia
obrazu. Ustawienia tego nie można
wybrać, jeśli jako format obrazu jest
wybrana opcja [Auto dopasowanie
obrazu], [Auto zoom], [Szeroki ekran]
lub .
[3D]*: zmiana formatu obrazu 3D.
[Głębia 3D włącz/wyłącz]*: włączanie
lub wyłączanie obrazu 3D.
[Przełącz w tryb 3D]*: określanie
sposobu przełączania telewizora do
trybu 3D.
Więcej ustawień dźwięku
Ustawienia można zmienić w menu Dźwięk.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Dźwięk] i naciśnij
przycisk OK.
3. Wybierz ustawienie do regulacji:

[Nastawy dźwięku]: Dostęp do
zdefiniowanych inteligentnych ustawień
dźwięku.

[Zerowanie]: Przywracanie domyślnych
ustawień fabrycznych.

[Basy]: Regulacja poziomu tonów
niskich.

[Soprany]: regulacja poziomu tonów
wysokich.

[Surround]: włączanie dźwięku
przestrzennego.

[Głośność słuchawek]: regulacja
głośności słuchawek.



[Automat. regulacja głośności]:
Automatyczne ograniczanie nagłych
zmian głośności, np. podczas
przełączania kanałów.
[Balans]: regulacja balansu lewego i
prawego głośnika.
[Format sygnału cyfrowego]: Służy do
wyboru typu cyfrowego wyjścia audio
za pomocą cyfrowego złącza wyjścia
audio. Wybierz [Stereo] dla dźwięku
stereo lub [Wielokanałowy], aby
uzyskać wyjście audio do kina
domowego.
Wybór formatu dźwięku
Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej wysyła
dźwięk w różnych formatach, można wybrać
format dźwięku.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz [Konfiguracja] > [Ustawienia
kanału] lub [Ustawienia satelity] > [Języki].
3. Wybierz jedno z ustawień, a następnie
naciśnij przycisk OK.

[Preferowany format audio]: odbiór
dźwięku w standardowym formacie
(MPEG) lub w zaawansowanych
formatach (AAC, EAC-3 lub AC-3, jeśli
są dostępne).

[Mono/Stereo]: jeśli jest nadawany
dźwięk stereofoniczny, można wybrać
format mono lub stereo.
Resetowanie ustawień obrazu i
dźwięku
Można przywrócić domyślne ustawienia
obrazu i dźwięku, pozostawiając bez zmian
ustawienia instalacyjne kanałów.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Ustawienia
fabryczne] i naciśnij przycisk OK.
Zostaną przywrócone fabryczne wartości
domyślne wszystkich ustawień telewizora (z
wyjątkiem ustawień kanałów).
PL
41
Polski

Ustawiania kanałów
Automatyczna instalacja
Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma
miejsce pełna instalacja kanałów. Aby zmienić
język i kraj oraz ponownie zainstalować
wszystkie dostępne kanały telewizyjne,
można ponownie przeprowadzić pełną
instalację.
Rozpoczęcie instalacji
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj kanały] > [Zainst. ponownie
kanały] i naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone menu główne.
3. Wybierz kraj, a następnie naciśnij przycisk
OK.
4. Wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk
OK:

[Antena (DVB-T)]: dostęp do
niekodowanej telewizji naziemnej lub
cyfrowych kanałów DVB-T.

[Kabel (DVB-C)]: dostęp do telewizji
kablowej lub cyfrowych kanałów DVBC
5. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie,
aby ewentualnie wybrać inne opcje.
Zostanie wyświetlone menu wyszukiwania
kanałów.
6. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów:

Jeśli operator polecił Ci zmienić
ustawienia, wybierz opcję [Ustawienia],
a następnie naciśnij przycisk OK. Aby
aktualizować ustawienia, postępuj
zgodnie z instrukcjami nadawcy.

W przeciwnym razie wybierz opcję
[Start], a następnie naciśnij przycisk
OK.
7. Gdy wyszukiwanie kanałów zostanie
zakończone, wybierz opcję [Zakończenie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
8. Gdy wyszukiwanie kanałów zostanie
zakończone, wybierz opcję [Zakończenie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Wskazówka: naciśnij przycisk LIST, aby
wyświetlić listę kanałów.
PL
42
Uwaga: W przypadku znalezienia cyfrowych
kanałów telewizyjnych na liście
zainstalowanych kanałów mogą znajdować
się puste numery kanałów. Można zmienić
nazwy, kolejność lub usunąć zapisane w
pamięci kanały.
Instalacja kanałów analogowych
NonPublish
Kanały telewizji analogowej można
wyszukiwać i zapisywać pojedynczo.
Etap 1: Wybór systemu
Uwaga: Jeśli ustawienia systemu są
prawidłowe, pomiń ten etap.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Instalacja kanałów].
3. Wybierz kolejno opcje [Analogowy:
instalacja ręczna] > [System], a następnie
naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz system odpowiedni dla Twojego
kraju lub regionu, a następnie naciśnij
przycisk OK.
Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie
nowych kanałów telewizyjnych
1. W menu [Analogowy: instalacja ręczna]
wybierz opcję [Znajdź kanał], a następnie
naciśnij przycisk OK.
2. Znajdź kanał:

Jeśli znasz częstotliwość kanału, wpisz ją;
umożliwiają to zarówno Przyciski
nawigacji, jak i Przyciski numeryczne.

Jeśli nie znasz częstotliwości kanału,
wyszukaj następną częstotliwość, na
której występuje silny sygnał. Wybierz
[Szukaj], a następnie naciśnij OK.
3. Gdy znajdziesz poprawny kanał, wybierz
opcję [Wykonane], a następnie naciśnij
przycisk OK.
4. Wybierz opcję [Zapisz w pam. jako nowy
kanał], a następnie naciśnij przycisk OK, aby
zapisać nowy kanał.
Uwaga: W przypadku słabego odbioru zmień
ustawienie anteny i powtórz procedurę.
Instalacja kanałów cyfrowych
Aktualizacja listy kanałów
Jeśli nie znasz częstotliwości kanałów, które
chcesz zainstalować, możesz pojedynczo
wyszukiwać i zapisywać kanały cyfrowe. Aby
uzyskać najlepsze wyniki, skontaktuj się z
nadawcą lub profesjonalnym instalatorem.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Instalacja kanałów].
3. Wybierz kolejno opcje [Tryb cyfrowy:
odbiór testowy] > [Szukaj], a następnie
naciśnij przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk Przyciski numeryczne,
aby wprowadzić częstotliwość kanału.
5. Wybierz opcję [Szukaj], a następnie
naciśnij przycisk OK.
6. Po znalezieniu kanału wybierz opcję
[Zapamiętaj], a następnie naciśnij przycisk
OK.
7. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Uwaga: Jeśli nie otrzymasz określonej
wartości SR (Symbol Rate) kanałów DVB-C
od operatora telewizji kablowej, wybierz
opcję [Automatyczny] w menu [Tryb
szybkości transmisji symboli].
Dostrajanie kanałów analogowych
W przypadku słabego odbioru analogowego
kanału telewizyjnego można spróbować
dostroić kanał telewizyjny.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Instalacja kanałów].
3. Wybierz kolejno opcje [Analogowy:
instalacja ręczna] > [Dostrajanie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
4. Naciskaj przycisk lub , aby dokładnie
dostroić kanał.
5. Po wybraniu poprawnej częstotliwości
kanału należy wybrać opcję [Wykonane], a
następnie nacisnąć przycisk OK.
6. Wybierz opcję i naciśnij przycisk OK.

[Zapisz w pamięci bieżący kanał]:
zapisywanie kanału jako numeru
bieżącego kanału.

[Zapisz w pam. jako nowy kanał]:
zapisywanie kanału jako numeru
nowego kanału.
Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma
miejsce pełna instalacja kanałów.
Jeśli następnie te listy kanałów zostaną
zmienione, telewizor domyślnie je aktualizuje
automatycznie. Automatyczną aktualizację
można wyłączyć, aby móc ręcznie
aktualizować kanały.
Uwaga: W przypadku wyświetlenia monitu o
podanie kodu wprowadź kod 8888.
Aktualizacja automatyczna
Aby kanały cyfrowe były dodawane i
usuwane automatycznie, należy pozostawić
telewizor w trybie gotowości. W telewizorze
codziennie są aktualizowane i zapisywane
nowe kanały. Puste kanały zostają usunięte z
listy kanałów.
Wyłączanie komunikatu o aktualizacji
kanałów
W przypadku włączenia aktualizacji kanałów
przed jej uruchomieniem na ekranie
wyświetlony zostanie komunikat. Komunikat
ten można wyłączyć.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] lub [Ustawienia
satelity].
3. Wybierz kolejno: [Instalacja kanałów] >
[Komunikat aktualizacji kanału].
4. Wybierz opcję [Wyłączony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
Wyłączenie automatycznych aktualizacji
W menu [Instalacja kanałów] wybierz
kolejno: [Automatyczna aktualizacja
kanałów] > [Wyłączony].
Ręczne aktualizowanie kanałów
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj kanały] > [Aktualizuj kanały] i
naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aby zaktualizować kanały.
PL
43
Polski
NonPublish
Kopiowanie kanałów
UWAGA: Ta funkcja jest przeznaczona dla
sprzedawców i pracowników serwisowych.
Można skopiować listy kanałów z jednego
telewizora Philips do innego za pomocą
urządzenia pamięci USB. Dzięki temu nie
trzeba ponownie szukać i instalować kanałów
na drugim telewizorze. Plik z listą kanałów
jest tak mały, że zmieści się na każdym
urządzeniu pamięci USB.
Co jest potrzebne:
Dwa telewizory Philips o następujących
właściwościach:

Takie same ustawienia krajowe

Taki sam zakres lat

zgodność typu DVB według ostatnich
liter w nazwie modelu (H, K, T lub
D/00)

zgodność ustawień kanałów
satelitarnych, w tym liczby satelitów
LNB

zgodność sprzętowa na podstawie
naklejki z tyłu telewizora (np.
Qxxx.xx.Lx)

zgodność wersji oprogramowania
Jeżeli nie będzie możliwe skopiowanie listy
kanałów, zostanie wyświetlony komunikat.
Uwaga: W przypadku wyświetlenia monitu o
podanie kodu wprowadź kod 8888.
Krok 1: Sprawdź ustawienia krajowe
1. Włącz pierwszy telewizor (z kanałami,
które chcesz skopiować do drugiego
telewizora).
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Wyszukaj kanały] > [Zainstaluj ponownie
kanały] i naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone menu główne.
4. Zanotuj bieżące ustawienia.
5. Naciśnij przycisk .
6. Naciśnij przycisk [Anuluj], aby wyjść.
Krok 2: Kopiowanie listy kanałów na naśnik
USB
1. Podłącz urządzenie pamięci USB do
telewizora z zainstalowanymi kanałami.
2. Naciśnij przycisk .
PL
44
3. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Kopia listy kanałów] > [Skopiuj na
urządzenie USB], a następnie naciśnij
przycisk OK.
Lista kanałów zostanie skopiowana na
urządzenie pamięci USB.
4. Odłącz urządzenie pamięci USB.
Krok 3: Jeżeli drugi telewizor nie posiada
zainstalowanych programów
1. Włącz drugi telewizor (na który chcesz
skopiować listę kanałów).
Rozpocznie się wstępna instalacja.
2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami i wybierz ten sam kraj, który był
wybrany w telewizorze, z którego kopiujesz
listę kanałów.
3. Pomiń wyszukiwanie kanałów.
4. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.
5. Naciśnij przycisk .
6. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Kopia listy kanałów] > [Skopiuj na
telewizor], a następnie naciśnij przycisk OK.
Lista kanałów zostanie skopiowana na
telewizor.
7. Odłącz urządzenie pamięci USB.
Krok 3: Jeżeli drugi telewizor posiada
zainstalowane kanały
1. Włącz drugi telewizor (na który chcesz
skopiować listę kanałów).
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Wyszukaj kanały] > [Zainstaluj ponownie
kanały] i naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone menu główne.
4. Upewnij się, że został ustawiony ten sam
kraj, co w pierwszym telewizorze.
5. Naciśnij przycisk .
6. Naciśnij przycisk [Anuluj], aby wyjść.
7. Jeżeli ustawienia krajowe są inne,
przeinstaluj drugi telewizor tak, aby
ustawienia krajowe odpowiadały
ustawieniom w pierwszym telewizorze. Patrz
Konfigurowanie telewizora > Przywracanie
ustawień domyślnych (str. 50).
8. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB
do drugiego telewizora.
Ustawienia satelitarne
Co można zrobić
Wyświetlanie kanałów satelitarnych
Uwaga: dostępne tylko w niektórych
modelach.Opcja [Wyszukaj satelitę] jest
dostępna tylko w przypadku telewizorów
obsługujących format DVB-S.
Aby otrzymywać kanały satelitarne, podłącz
złącze SAT w Twoim telewizorze do talerza
anteny satelitarnej.
Konwertery satelitarne
Ten telewizor może odbierać sygnały z 4
różnych konwerterów satelitarnych (LNB).
Konwerter jest zamontowany na słupku nad
czaszą anteny i przechwytuje sygnały z
satelity.
Instalacja kanałów satelitarnych
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj satelitę] > [Zainstaluj ponownie
kanały].
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć
instalację.
4. Po zakończeniu wybierz opcję
[Zakończenie], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Wybór typu połączenia
Jeśli instalujesz kanały satelitarne, musisz
ustawić typ połączenia. Od typu połączenia
będzie zależeć ilość konwerterów LNB w
Twojej antenie satelitarnej oraz ilość
możliwych do zainstalowania kanałów
satelitarnych.
1. Gdy została wybrana opcja [Zainstaluj
ponownie kanały], wybierz opcję
[Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk
OK.
2. Wybierz opcję [Typ połączenia].
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.

[Jedno LNB]: wybierz jeśli masz jeden
konwerter.

[DISeqC Mini (2 LNBs)]: wybierz jeśli
masz dwa konwertery.

[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: wybierz dla
trzech lub czterech konwerterów.
Testowanie siły sygnału
Jeśli pewien kanał lub transponder zostanie
pominięty podczas instalacji, można
przetestować siłę sygnału z satelity lub dodać
nowy kanał.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno [Konfiguracja] >
[Wyszukaj satelitę] > [Strojenie ręczne], a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz konwerter.
4. Jeśli znasz częstotliwość transpondera (na
której może się znajdować więcej niż jeden
kanał), wybierz opcję [Częstotliwość] i
wpisz częstotliwość.
5. Wybierz opcję [Szukaj], a następnie
naciśnij przycisk OK.
6. Jeśli nowa częstotliwość zostanie
znaleziona, naciśnij przycisk [Zapamiętaj]i
dodaj nowy transponder wraz z jego
kanałami.
Aktualizowanie kanałów satelitarnych
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Wyszukaj satelitę] > [Aktualizuj kanały].
PL
45
Polski
9. Naciśnij przycisk .
10. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Kopia listy kanałów] > [Skopiuj na
telewizor], a następnie naciśnij przycisk OK.
Lista kanałów zostanie skopiowana na drugi
telewizor.
11. Odłącz urządzenie pamięci USB.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć
instalację.
4. Po zakończeniu wybierz opcję
[Zakończenie], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Dodawanie i usuwanie satelitów
W każdej chwili można dodać i usunąć
satelitę, a także instalować kanały z nowego
satelity.
Uwaga: Przed dodaniem satelity należy się
upewnić, że jest wybrany poprawny typ
połączenia. Patrz Konfigurowanie telewizora
> Ustawienia satelitarne > Instalacja
kanałów satelitarnych (str. Error! Bookmark
not defined.).
1. Naciśnij kolejno przyciski >
[Konfiguracja] > [Wyszukaj satelitę], a
następnie przycisk OK.
2. Wybierz opcję [Dodaj satelitę], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Telewizor wyszuka satelity na pierwszym
wolnym konwerterze. Może to potrwać kilka
minut. Jeśli żadne satelity nie zostaną
znalezione, sprawdź, czy antena jest dobrze
podłączona i ustawiona.
3. Jeżeli żadne satelity nie zostaną znalezione,
wybierz [Szukaj], aby ponowić wyszukiwanie,
lub [Nast. LNB], aby przejść do kolejnego
konwertera.

Jeżeli nie ma dostępnych konwerterów
LNB, najpierw usuń satelitę.

Jeśli został dodany wymagany satelita,
zainstaluj kanały.
4. Aby zainstalować wszystkie kanały, wybierz
opcję [Instaluj]. Instalacja może potrwać kilka
minut.
Usuwanie satelity
1. Naciśnij przycisk > [Konfiguracja] >
[Wyszukaj satelitę].
2. Wybierz opcję [Usuń antenę], a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz satelitę, którego chcesz usunąć, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Satelita wraz z kanałami zostanie usunięty z
instalacji.
PL
46
Ustawienia języka
Język menu
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Język menu].
3. Wybierz język menu z listy, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Język dźwięku
Jeśli kanał telewizyjny jest nadawany w wielu
językach, można wybrać preferowany język
ścieżki dźwiękowej.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz jedną z opcji, a następnie naciśnij
przycisk OK.

[Język dźwięku]: wybór języka ścieżki
dźwiękowej dla kanałów cyfrowych.

[Fonia I-II]: wybór języka ścieżki
dźwiękowej dla kanałów analogowych.
Języki ścieżki dźwiękowej dla kanałów
cyfrowych
Dla kanałów cyfrowych nadawanych w wielu
językach można wybrać język domyślny.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz [Konfiguracja] > [Ustawienia
kanału] lub [Ustawienia satelity] > [Języki].
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK:

[Główny dźwięk]: Jeżeli ten język jest
nadawany, zostanie on wybrany
domyślnie.

[Dodatkowy dźwięk]:Wybierz ten
język jeżeli główny język ścieżki nie jest
nadawany.
Napisy w kanałach analogowych
1. W trakcie oglądania analogowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk TEXT.
2. Wprowadź trzycyfrowy numer strony
napisów dialogowych (zwykle 888).
Jeśli napisy są dostępne, zaczną być
wyświetlane.
3. Naciśnij przycisk , aby zamknąć ekran
telegazety.
1. W trakcie oglądania cyfrowego kanału
telewizyjnego naciśnij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Napisy], a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję [Napisy wył.], [Napisy wł.]
lub [Włącz, gdy wyciszony], a następnie
naciśnij przycisk OK.
W przypadku wybrania opcji [Włącz, gdy
wyciszony] napisy będą wyświetlane tylko
wtedy, kiedy zostanie naciśnięty przycisk ,
aby wyciszyć dźwięk.
Uwaga: Jeśli działa aplikacja MHEG, napisy
nie są wyświetlane.
Język napisów
W niektórych kanałach cyfrowych można
zmienić język napisów dialogowych.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz [Konfiguracja] > [Ustawienia
kanału] lub [Ustawienia satelity] > [Język
napisów].
3. Wybierz opcję [Główne napisy] lub
[Dodatkowe napisy] dla preferowanego
języka.
4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.
Wskazówka: Aby zmienić język napisów
dialogowych w danym kanale, należy
nacisnąć przycisk OPTIONS > [Język
napisów].
Ustawienia powszechnego
dostępu
Włączanie
Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej
zapewniają specjalne usługi audio i napisów
dla osób słabo słyszących lub
niedowidzących. Funkcje te można włączyć
lub wyłączyć.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje].
3. Wybierz opcję [Uniwersalny dostęp] >
[Wł.] lub [Wył.], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Dostęp dla niedosłyszących
Wskazówka: Aby upewnić się, że jest
dostępny język ścieżki dźwiękowej w wersji
dla niedosłyszących, naciśnij przycisk
OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Język
dźwięku]. Języki oznaczone ikoną ucha są
obsługiwane przez funkcje audio dla osób
słabo słyszących.
Włączanie dźwięku i napisów dla osób
słabo słyszących
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz kolejno [Uniwersalny dostęp] >
[Słabosłyszący].
3. Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję:

Czerwony przycisk - [Wyłączony]:
wyłączenie funkcji dla niedosłyszących.

Zielony przycisk - [Włączony]:
włączanie napisów i funkcji audio dla
niedosłyszących.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Dostęp dla niedowidzących
Wskazówka: Aby upewnić się, że jest
dostępny język ścieżki dźwiękowej w wersji
dla niedowidzących, naciśnij przycisk
OPTIONS, a następnie wybierz opcję [Język
dźwięku]. Języki oznaczone ikoną oka są
obsługiwane przez funkcje audio dla osób
niedowidzących.
Włączanie ścieżki dźwiękowej dla
niedowidzących
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Uniwersalny dostęp].
3. Naciśnij Zielony przycisk, aby wybrać
opcję [Pomniejszona skala głośności].
4. Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję:

Czerwony przycisk - [Wyłączony]:
wyłączenie ścieżki dźwiękowej dla
niedowidzących.
PL
47
Polski
Napisy w kanałach cyfrowych

Zielony przycisk - [Włączony]:
włączenie ścieżki dźwiękowej dla
niedowidzących.
5. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Uwaga: Jeśli jest włączony pilot EasyLink,
Zielony przycisk nie może zostać wybrany.
Instrukcje wyłączania EasyLink zawiera
rozdział Korzystanie z dodatkowych funkcji
telewizora > Korzystanie z funkcji EasyLink
> Co jest potrzebne (str. 36).
Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej przez
głośniki lub słuchawki
Można wybrać odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej dla osób niedowidzących przez
głośniki telewizora, słuchawki lub przez oba.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Języki] >
[Pomniejszona skala głośności] >
[Głośniki/słuchawki].
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.

[Głośniki]: odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej dla osób niedowidzących
tylko przez głośniki.

[Słuchawki]: odtwarzanie ścieżki
dźwiękowej dla osób niedowidzących
tylko przez słuchawki.

[Głośniki + słuchawki]: odtwarzanie
ścieżki dźwiękowej dla osób
niedowidzących zarówno przez głośniki,
jak i słuchawki.
Regulacja głośności ścieżki dźwiękowej dla
niedowidzących
1. W menu [Uniwersalny dostęp] naciśnij
przycisk Żółty przycisk, aby wybrać opcję
[Różna głośność].
2. Naciskając Przyciski nawigacji, zmień
głośność, a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Potwierdzanie dźwiękowe dla osób
niedowidzących
Telewizor może wydawać sygnał dźwiękowy
za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty
przycisk w pilocie lub telewizorze.
PL
48
1. W menu [Uniwersalny dostęp] naciśnij
przycisk Niebieski przycisk, aby wybrać
opcję [Dźwięk klawiszy].
2. Naciśnij Zielony przycisk, aby włączyć
potwierdzanie dźwiękowe, lub przycisk
Czerwony przycisk, aby je wyłączyć.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Włączanie efektów dźwiękowych
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Języki] >
[Pomniejszona skala głośności] > [Efekty
audio].
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.

[Włączony]: włączanie efektów
dźwiękowych dla osób niedowidzących.

[Wyłączony]: wyłączanie efektów
dźwiękowych dla osób niedowidzących.
Wybór typu wypowiedzi
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawienia kanału] > [Języki] >
[Pomniejszona skala głośności] > [Mowa].
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk OK.

[Opisowy]: odtwarzanie wypowiedzi
opisowej dla osób niedowidzących.

[Napisy]: odtwarzanie napisów dla
osób niedowidzących.
Inne ustawienia
Demonstracja TV
Sposób działania różnych funkcji tego
telewizora można poznać, oglądając
prezentację.
Uwaga: Prezentacje nie są obsługiwane na
kanałach MHEG.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Oglądaj prezentacje], a następnie naciśnij
przycisk OK.
3. Wybierz prezentację, a następnie naciśnij
przycisk OK.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść.
Aby były stosowane poprawne ustawienia
telewizora, należy wybrać miejsce, gdzie jest
on używany.
Tryb sklepowy i domowy
Wybierz tryb [Dom], aby mieć dostęp do
wszystkich ustawień telewizora. W trybie
[Sklep] są dostępne tylko niektóre
ustawienia.
1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij
przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Preferencje].
3. Wybierz opcję [Lokalizacja] > [Dom] lub
[Sklep], a następnie naciśnij przycisk OK.
4. Ponownie uruchom telewizor.
Wybór miejsca

Przed ustawieniem telewizora zapoznaj
się ze wszystkimi zasadami
bezpieczeństwa. Patrz Czynności
wstępne > Ważne > Bezpieczeństwo
(str. 6).

Ustaw telewizor w takiej pozycji, w
której światło nie pada bezpośrednio na
ekran.

Idealna odległość od tego telewizora to
trzykrotność przekątnej jego ekranu.
Jeśli na przykład przekątna ekranu
telewizora wynosi 81 cm / 32 cale,
idealna odległość oglądania będzie
wynosiła ok. 2,5 m / 92 cale od ekranu.

Oczy użytkownika w pozycji siedzącej
powinny znajdować się na wysokości
środka ekranu telewizora.
Montaż na podstawie lub na ścianie
Optymalne ustawienia telewizora zależą od
tego, czy stoi on na podstawce czy wisi na
ścianie.
1. W menu [Preferencje] wybierz opcję
[Umieszczenie telewizora].
2. Wybierz [Na podstawie telewizora] lub
[Montaż na ścianie], a następnie naciśnij
przycisk OK.
Aktualizacja
oprogramowania
Polski
Lokalizacja
Sprawdzanie wersji
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Ustawienia oprogramowania] > [Inform. o
zainstal. oprogramowaniu] i naciśnij przycisk
OK.
Zostanie wyświetlona wersja aktualnego
oprogramowania.
Uwaga: Nie instaluj wcześniejszej wersji
oprogramowania niż wersja obecnie
zainstalowana w urządzeniu. Firma TP Vision
nie ponosi odpowiedzialności za problemy
wynikające z obniżenia wersji
oprogramowania.
Oprogramowanie można zaktualizować,
korzystając z jednej z poniższych metod:

Aktualizacja za pośrednictwem pamięci
USB

Aktualizacja za pośrednictwem
cyfrowego sygnału telewizyjnego

Aktualizacja przez Internet
Aktualizacja za pośrednictwem
portu USB
Przed zaktualizowaniem oprogramowania
upewnij się, że masz następujące elementy:

Urządzenie pamięci USB o pojemności
przynajmniej 256 MB sformatowane w
systemie FAT lub DOS z wyłączonym
zabezpieczeniem przed zapisem.

Komputer ze złączem USB i dostępem
do Internetu.
Uwaga: Nie używaj dysku twardego USB.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Aktualizacja oprogramowania], a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję [USB], a następnie naciśnij
przycisk OK.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby rozpocząć aktualizowanie.
PL
49
Uwaga: Asystent aktualizacji skieruje Cię do
witryny pomocy technicznej firmy Philips.
Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z
instrukcjami podanymi w tej witrynie.
Aktualizacja za pośrednictwem
cyfrowego sygnału telewizyjnego
Jeśli są dostępne, telewizor może odbierać
aktualizacje oprogramowania przesyłane z
cyfrowym sygnałem telewizyjnym. Gdy
telewizor odbierze aktualizacje
oprogramowania, zostanie wyświetlone
pytanie, czy chcesz ją zainstalować. Zalecamy
dokonanie aktualizacji oprogramowania wraz
z pojawieniem się komunikatu.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Uwaga: Aby zaktualizować oprogramowanie
później, wybierz opcje > [Konfiguracja] >
[Ustawienia oprogramowania] > [Lokalna
rozbudowa].
Przez Internet
Podłączając telewizor do Internetu, możesz
aktualizować swoje oprogramowanie
telewizora bezpośrednio przez Internet.
Patrz część Podłączanie telewizora > Sieć i
Internet. (str. 61)
1. Naciśnij kolejno przyciski >
[Konfiguracja] > [Aktualizacja
oprogramowania], a następnie przycisk OK.
2. Wybierz opcję [Internet], a następnie
naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację.
Po zakończeniu aktualizacji telewizor
zostanie automatycznie przełączony w tryb
gotowości i ponownie uruchomiony.
Poczekaj na ponowne uruchomienie
telewizora. Nie włączaj telewizora
samodzielnie.
Uwaga: Jeśli telewizor jest podłączony do
Internetu, na jego ekranie zostanie
wyświetlony komunikat o dostępności
nowego oprogramowania.
PL
50
Przywracanie ustawień
domyślnych
W telewizorze możesz zresetować wszystkie
ustawienia obrazu i dźwięku oraz ponownie
zainstalować wszystkie kanały telewizyjne.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: [Konfiguracja] >
[Ustawień telewizora] > [Zainstaluj
ponownie telewizor] i naciśnij przycisk OK.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Polski
5 Podłączanie
telewizora
Informacje o przewodach
Jakość przewodu
Opis
Przed rozpoczęciem podłączania urządzeń
do telewizora należy sprawdzić dostępne
złącza w tych urządzeniach. Podłącz
urządzenie do telewizora, korzystając z
połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Jeśli
przewody są dobrej jakości, przesyłany przez
nie obraz i dźwięk jest lepszy.
Sposoby podłączania opisane w niniejszej
instrukcji obsługi stanowią jedynie zalecenia.
Możliwe są także inne rozwiązania.
Wskazówka: Jeżeli Twoje urządzenie
posiada tylko złącze kompozytowe lub RCA,
użyj przewodu kompozytowego (CVBS), aby
podłączyć urządzenie do łącza Y Pb Pr w
Twoim telewizorze.
HDMI
Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość
obrazu i dźwięku.

Jeden przewód HDMI służy do
przesyłania sygnałów audio i wideo.
Kable HDMI umożliwiają przesyłanie
sygnałów telewizyjnych w rozdzielczości
HD oraz działanie funkcji EasyLink.

Złącze HDMI Audio Return Channel
(ARC) umożliwia przesyłanie sygnału
dźwięku telewizora do urządzeń
zgodnych ze standardem HDMI ARC.

Nie należy podłączać kabli HDMI
dłuższych niż 5 metrów / 16,4 stopy.
Y Pb Pr
Kablami rozdzielonych składowych sygnału
wideo (Y Pb Pr) jest przesyłany tylko sygnał
wideo. Aby połączyć urządzenia, użyj
dostarczonego adaptera Y Pb Pr. Do
doprowadzenia sygnału audio użyj kabla
audio (niedołączony do zestawu), aby się
podłączyć do złącza AUDIO IN.
Wskazówka: Zalecamy użycie kabla audio o
prostokątnym przekroju.
Złącze Y Pb Pr może obsługiwać sygnały
telewizyjne w formacie HD.
PL
51
SCART
VGA
Złącze SCART pozwala przesyłać zarówno
sygnały audio, jak i wideo. Aby połączyć
urządzenia, użyj dostarczonego adaptera
SCART.
Złącza SCART mogą obsługiwać sygnał
wideo RGB, ale nie obsługują sygnałów
telewizyjnych w formacie HD.
Złącze VGA umożliwia wyświetlanie ekranu
komputera na telewizorze.
Przez złącze VGA jest przesyłany tylko sygnał
wideo. Aby był przesyłany dźwięk, należy
użyć też złącza AUDIO IN.
Podłączanie urządzeń
Odtwarzacz Blu-ray lub DVD
Odtwarzacz płyt należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.
PL
52
Polski
Aby podłączyć odtwarzacz płyt do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z
kablem rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Odbiornik telewizyjny
Odbiornik satelitarny lub odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za
pośrednictwem kabla antenowego. (Złącze SAT jest dostępne tylko w niektórych modelach).
Odbiornik satelitarny lub odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za
pośrednictwem kabla antenowego.
PL
53
Aby podłączyć satelitę lub dekoder telewizji cyfrowej do telewizora, użyj dostarczonego adaptera z
przewodem SCART.
Aby podłączyć odbiornik do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z
kablem rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Nagrywarka wideo
Nagrywarkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego. (Złącze
SAT jest dostępne tylko w niektórych modelach).
PL
54
Polski
Aby podłączyć nagrywarkę wideo do telewizora, użyj dostarczonego adaptera z przewodem
SCART.
Aby podłączyć nagrywarkę do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z
kablem rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Konsola do gier
Konsolę do gier należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.
PL
55
Aby podłączyć konsolę do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z kablem
rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Zestaw kina domowego
Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI i kabla
optycznego.
Aby podłączyć zestaw kina domowego do telewizora, użyj dostarczonego adaptera z przewodem
SCART.
PL
56
Polski
Aby podłączyć kino domowe do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z
kablem rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Cyfrowy aparat fotograficzny
Cyfrowy aparat fotograficzny należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB.
Kamera cyfrowa
Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.
PL
57
Aby podłączyć kamerę do telewizora, użyj kabla audio oraz dostarczonego kabla adaptera z kablem
rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr).
Więcej urządzeń
Dysk twardy USB
Dysk twardy USB należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB.
Komputer
Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.
PL
58
Polski
Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla DVI-HDMI i kabla dźwiękowego.
Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla VGA i kabla dźwiękowego.
Klawiatura i mysz
Klawiatura USB
Aby wprowadzić tekst np. nazw urządzeń na
ekranie telewizora lub tekst dla
inteligentnych aplikacji telewizyjnych, możesz
podłączyć klawiaturę USB.
Mysz USB
Aby poruszać się po stronach internetowych
i wygodnie klikać odnośniki, możesz
podłączyć mysz USB.
Uwaga:

Jeśli potrzebne są dodatkowe porty
USB użyj koncentratora USB. Mysz USB
można także podłączyć do podłączonej
klawiatury USB.

Mysz USB można także podłączyć do
podłączonej klawiatury USB.
PL
59
Aby podłączyć klawiaturę i mysz do telewizora, użyj kabla USB.
Gdy telewizor wykryje klawiaturę, możesz
wybrać jej układ i wypróbować działanie. Jeśli
jako pierwszy układ został wybrany alfabet
grecki lub cyrylica, można wybrać także
drugą klawiaturę z alfabetem łacińskim.
Aby zmienić ustawienia układu klawiatury,
naciśnij kolejno przyciski > [Konfiguracja]
> [Ustawień telewizora] > [Preferencje] >
[Mysz/klawiatura USB] > [Ustawienia
klawiatury], a następnie przycisk OK .
Klawisze sterujące telewizorem na
klawiaturze
Aby wprowadzać tekst, używaj
następujących klawiszy:

Enter : potwierdzenie wpisu

Backspace : usunięcie znaku sprzed
kursora

Przyciski nawigacyjne : poruszanie się
w obrębie pola tekstowego

Alt + Shift: przełączanie pomiędzy
układami klawiatury w przypadku, gdy
ustawione są różne układy
Klawisze na klawiaturze sterujące serwisem
Smart TV

Enter : potwierdzenie wpisu

Backspace : powrót do poprzedniej
strony

Przyciski nawigacyjne : przejście do
następnego pola

Tab: Dalej

Tab oraz Shift: Wstecz

Home : przewinięcie do początku
strony

End : przewinięcie do końca strony
PL
60




Page Up : przejście o jedną stronę
wzwyż
Page Down : przejście o jedną stronę w
dół
+/- : powiększenie lub pomniejszenie o
jeden krok
* : dopasowanie do szerokości
Gdy telewizor wykryje mysz, należy ustawić
czułość. Przejdź do obszaru testowego, aby
wypróbować czułość.
Używanie myszy USB z telewizorem

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy :OK

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy :
(Wstecz)

Kółko przewijania : przewijanie strony
internetowej w górę i w dół.
Uwaga:
Mysz USB nie pozwala poruszać się w
aplikacjach Smart TV oraz w menu TV.
Oglądanie z podłączonego
urządzenia
Dodawanie nowego urządzenia
Istnieją następujące sposoby na oglądanie
obrazu z podłączonego urządzenia:

Dodaj jego ikonę do menu głównego.

Wybierz urządzenie z menu Źródło.
Uwaga: Jeśli urządzenie zgodne ze
standardem HDMI-CEC zostanie podłączone
do telewizora za pośrednictwem złącza
HDMI i włączone, urządzenie to zostanie
automatycznie dodane do menu głównego.
Zmienianie nazwy urządzenia
Po dodaniu nowego urządzenia do menu
głównego można zmienić jego nazwę.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu
głównym.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS.
4. Wybierz opcję [Nową nazwę], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone pole do
wprowadzenia tekstu.
5. Naciskając Przyciski numeryczne i
Przyciski nawigacji, wybierz i wpisz nazwę.
6. Po zakończeniu wybierz opcję
[Wykonane], a następnie naciśnij przycisk
OK.
Wybór źródła
Z menu głównego
Po dodaniu nowego urządzenia do menu
głównego, możesz oglądać z niego obraz,
wybierając nową ikonę.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu
głównym.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.
Z menu Źródło
Aby wyświetlić listę nazw złączy, można
także nacisnąć przycisk
SOURCE.
Wybierz złącze wykorzystane do połączenia
urządzenia z telewizorem.
1. Naciśnij przycisk
SOURCE.
2. Naciśnij przycisk Przyciski nawigacji, aby
wybrać złącze z listy.
3. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić
wybór.
Usuń urządzenie
Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do
telewizora, możesz je usunąć z menu
głównego.
1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu
głównym.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS.
4. Wybierz opcję [Usuń to urządzenie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
Wybrane urządzenie zostaje usunięte z
menu głównego.
Sieć i Internet
Co można zrobić
Odtwarzanie plików multimedialnych
Po podłączeniu telewizora do sieci domowej
możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę i filmy
zapisane w komputerze. Patrz Korzystanie z
telewizora > Odtwarzanie plików
multimedialnych (str. 20).
Smart TV
Po podłączeniu telewizora do sieci domowej
z dostępem do Internetu możesz przeglądać
strony Smart TV. Serwis Smart TV oferuje
usługi i strony internetowe dostosowane do
danego telewizora. Umożliwia on m.in.
odtwarzanie muzyki i filmów, wyświetlanie
informacji i wypożyczanie filmów. Zapoznaj
się z częścią Korzystanie z telewizora >
Przeglądanie stron Smart TV (str. 23).
Telewizor interaktywny
Po podłączeniu telewizora do Internetu
można w pełni korzystać z telewizji
interaktywnej. Poprzez Internet z
telewizorem komunikują się takie systemy jak
HbbTV, MHP czy DTVi. Dostępność tych
systemów zależy od Twojego nadawcy.
PL
61
Polski
Dodawanie nowego urządzenia
1. Podłącz i włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję [Dodaj urządzenie], a
następnie naciśnij przycisk OK.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Jeśli zostanie wyświetlone polecenie wyboru
złącza telewizora, należy wybrać złącze, do
którego jest podłączone to urządzenie.
Co jest potrzebne:
Ostrzeżenie: Ten telewizor spełnia
wymagania dyrektywy zgodności
elektromagnetycznej tylko w przypadku
korzystania z ekranowanego przewodu
Ethernet kategorii 5.

Przewód Ethernet

Sieć komputerowa zawierająca:
a) uniwersalny router plug-and-play
(UnPnP) i
b) komputer z jednym z następujących
systemów operacyjnych: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows
Vista, Mac OS X lub Linux.

Aby połączyć telewizor z komputerami,
potrzebny jest także program serwera
multimediów skonfigurowany do
udostępniania plików dla telewizora.
Patrz Korzystanie z telewizora >
Odtwarzanie plików multimedialnych
(str. 20).

Aby połączyć telewizor z Internetem,
jest także potrzebne szybkie połączenie
z Internetem.
Podłączanie

Aby skorzystać z połączenia
bezprzewodowego, patrz Podłączenie
telewizora > Sieć i Internet >
Wbudowany moduł Wi-Fi (str. 62).
Połączenie przewodowe
1. Włącz router i włącz jego ustawienie
DHCP.
2. Podłącz router do telewizora za pomocą
kabla Ethernet.
3. Naciśnij przycisk , a następnie wybierz
opcję [Konfiguracja].
4. Wybierz opcję [Połącz z siecią], a
następnie naciśnij przycisk OK.
5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby zainstalować sieć.
6. Zaczekaj, aż telewizor znajdzie połączenie
sieciowe.
7. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o
zaakceptowanie warunków przedstawionych
w umowie licencyjnej użytkownika
końcowego, należy je zaakceptować.
Wbudowany moduł Wi-Fi
Telewizor można podłączyć do sieci
domowej za pomocą połączenia
przewodowego lub bezprzewodowego.

Aby utworzyć połączenie przewodowe,
patrz Podłączenie telewizora > Sieć i
Internet > Połączenie przewodowe
(str. 62).
PL
62
Ta sekcja dotyczy tylko telewizorów z
wbudowanym modułem Wi-Fi .
Telewizor można podłączyć do
bezprzewodowej sieci domowej. Dzięki
usługom Smart TV można korzystać z
Internetu, natomiast DLNA umożliwia
udostępnianie zawartości między
połączonymi urządzeniami.
Uwaga:
Sieć bezprzewodowa działa na tej samej
częstotliwości (2,4 GHz) co niektóre
urządzenia AGD, takie jak telefony Dect,
kuchenki mikrofalowe czy urządzenia
Bluetooth, co może prowadzić do zakłóceń
Wi-Fi. Urządzenia te należy oddalić od
telewizora.
Aby obciążenie sieci było mniejsze,
należy wyłączać nieużywane urządzenia
sieci domowej.

Jakość odbioru zależy od położenia
routera bezprzewodowego i
miejscowego operatora Internetu.

Do odtwarzania wideo w
bezprzewodowej sieci domowej
zalecamy korzystanie z routera IEEE
802.11 N. Prędkość połączenia może
zależeć od środowiska operacyjnego
bezprzewodowej sieci domowej.
Rozpoczęcie instalacji sieci
bezprzewodowej
1. Włącz router sieci bezprzewodowej.
2 Naciśnij na pilocie przycisk .
3. Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] >
[Połącz z siecią], a następnie naciśnij przycisk
OK.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
WPS – Wi-Fi Protected Setup
1. Jeśli router obsługuje standard WPS (WiFi Protected Setup), naciśnij przycisk WPS na
routerze.
2. Po 2 minutach wybierz opcję [WPS] w
telewizorze, a następnie naciśnij przycisk OK.
Telewizor zostanie podłączony do sieci.
Zajmuje to około 2 minut.
Większość nowych routerów
bezprzewodowych obsługuje standard WPS
i jest oznaczona logo WPS. Standard WPS
wykorzystuje szyfrowanie zabezpieczające
WPS i nie współpracuje z urządzeniami
sieciowymi korzystającymi z szyfrowania
WEP.
Aby używać urządzenia WEP w sieci,
zainstaluj je za pomocą opcji [Skanowanie] >
[Własne].
Skanowanie w poszukiwaniu routerów
Jeśli masz kilka routerów w sieci, możesz
wybrać sieć.
1. Aby wybrać router sieciowy, naciśnij
przycisk [Skanowanie] na pierwszej stronie
instalacji.
Routery w standardzie WPS i najsilniejszy
sygnał pojawiają się na początku listy.
2. Wybierz wymagany router, a następnie
naciśnij przycisk OK.

Jeśli podłączasz router WPS, wybierz w
telewizorze opcję [WPS].

Jeśli chcesz ustawić w oprogramowaniu
routera kod PIN, który będzie
wymagany do połączenia, wybierz opcję
[Kod WPS PIN] i zanotuj kod.

Aby ręcznie wpisać klucz szyfrowania,
wybierz opcję [Standard] i wpisz klucz,
kiedy to będzie wymagane.
Konfigurowanie zabezpieczenia połączenia
za pomocą szyfrowania WPS
1. Aby ustawić zabezpieczone połączenie za
pomocą kodu PIN, wybierz [Kod WPS PIN]
i naciśnij przycisk OK.
2. Zapisz 8-cyfrowy kod PIN widoczny na
ekranie telewizora i wpisz go w
oprogramowaniu routera na komputerze.
Jeśli nie wiesz, jak wprowadzić kod PIN,
zajrzyj do instrukcji obsługi routera.
Konfigurowanie zabezpieczenia połączenia
za pomocą szyfrowania WPA
Jeśli router ma szyfrowanie WPA (Wi-Fi
Protected Access), wpisz hasło za pomocą
pilota zdalnego sterowania.
1. Aby ręcznie wpisać klucz szyfrowania,
wybierz opcję [Standard] i naciśnij przycisk
OK.
2. Aby otworzyć klawiaturę ekranową,
przejdź do pola wpisywania tekstu, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Konfigurowanie zabezpieczenia połączenia
za pomocą szyfrowania WEP
Jeśli router ma szyfrowanie WEP, telewizor
poprosi o wprowadzenie szesnastkowego
klucza szyfrowania WEP.
1. Znajdź heksadecymalny klucz w
oprogramowaniu routera na komputerze i
zanotuj pierwszy klucz z listy kluczy WEP.
2. W telewizorze wpisz klucz zabezpieczający
za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby
połączyć się z routerem.
3. Jeśli zostanie wyświetlona prośba o
zaakceptowanie warunków przedstawionych
w umowie licencyjnej użytkownika
końcowego, należy je zaakceptować.
PL
63
Polski

Nazwa telewizora w sieci
Jeżeli w Twojej domowej sieci znajduje się
więcej niż jeden telewizor, możesz zmienić
jego nazwę na inną.
1. Naciśnij > [Konfiguracja] >
[Ustawienia sieci], a następnie wybierz
[Nazwa sieci telewizyjnej].
2. Aby wprowadzić nazwę, naciśnij przycisk
OK w celu wyświetlenia klawiatury
ekranowej lub użyj klawiatury na pilocie.
Common interface
Co można zrobić
Moduł dostępu warunkowego (CAM)
umożliwia oglądanie zakodowanych kanałów
telewizji cyfrowej. Programy można oglądać,
jeśli został włożony moduł CAM i
uregulowano opłatę za subskrypcję.
Ten telewizor obsługuje standard CI i CI+.
Standard CI+ pozwala na oglądanie płatnych
programów telewizji cyfrowej HD o
wysokim poziomie zabezpieczeń.
Uwaga: Aplikacje, funkcje, treść i komunikaty
ekranowe zależą od operatora usług CAM.
Co jest potrzebne:
Uwaga: Aby nie uszkodzić modułu CAM,
należy go włożyć w pokazany sposób.
Uwaga: Informacje na temat sposobu
wkładania karty Smart do modułu dostępu
warunkowego CAM można znaleźć w
dokumentacji uzyskanej od operatora.
PL
64
1. Wyłącz telewizor.
2. Postępując zgodnie ze wskazówkami
nadrukowanymi na module, włóż moduł do
gniazda wspólnego interfejsu z boku
telewizora.
Wsuń moduł do oporu.
3. Włącz telewizor, a następnie poczekaj, aż
moduł się włączy. Potrwa to kilka minut.
Aby zachować dostęp do zaszyfrowanych
kanałów telewizji cyfrowej, pozostaw moduł
CAM włożony do gniazda.
Oglądanie usług CAM
1. Po włożeniu i włączeniu modułu CAM
naciśnij przycisk OPTIONS.
2. Wybierz opcję [Wspólny interfejs], a
następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz operatora usług CAM, a
następnie naciśnij przycisk OK.
Problemy ogólne
Nie można włączyć telewizora:

Odłącz przewód zasilający od zasilania.
Odczekaj minutę i podłącz go
ponownie.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest
bezpiecznie podłączony.
Włączony telewizor nie reaguje na
naciśnięcia przycisków pilota lub przednich
przycisków sterujących:
Uruchomienie telewizora trochę trwa. W
tym czasie telewizor nie reaguje na
naciskanie przycisków pilota zdalnego
sterowania ani przednich przycisków
sterujących. Jest to normalne działanie.
Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu do
trybu gotowości telewizora z jego
obudowy dobiega dźwięk trzaskania:
Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki
trzaskania powstają wskutek normalnego
rozszerzania się i kurczenia materiału
obudowy telewizora przy ogrzewaniu i
stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie
telewizora.
Gdy telewizor działa w trybie gotowości,
wyświetla się ekran powitalny, po czym
telewizor powraca do trybu gotowości:
Jest to normalne działanie. Jeśli telewizor
zostanie odłączony od sieci elektrycznej, a
następnie ponownie włączony, przy
następnym uruchomieniu wyświetli się ekran
powitalny.
Aby włączyć telewizor znajdujący się w
trybie gotowości, naciśnij przycisk na
pilocie zdalnego sterowania lub dowolny
przycisk telewizora.
Kontrolka trybu gotowości telewizora miga
na czerwono:
Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed
ponownym podłączeniem przewodu
zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi.
Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj
się z biurem obsługi klienta firmy Philips.
Nie pamiętasz 4-cyfrowego kanału
odblokowującego niektóre funkcje:
Wprowadź kod „8888”.
Menu telewizora lub Smart TV jest
wyświetlane w niewłaściwym języku:
Zmień język menu na preferowany. Patrz
Konfigurowanie telewizora > Ustawienia
języka > Menu języka (str. 46).
Chcesz zaktualizować oprogramowanie
telewizora:
Odwiedź stronę www.philips.com/support i
pobierz najnowszy pakiet oprogramowania
do telewizora. Na tej samej stronie znajdują
się instrukcje instalowania i informacje o tym,
co zostało zaktualizowane. Pełne instrukcje
aktualizowania oprogramowania telewizora
są ponadto dostępne w rozdziale
Konfigurowanie telewizora > Aktualizacja
oprogramowania.
Problemy z kanałami
Chcesz zainstalować kanały telewizyjne:
Instrukcje instalowania kanałów analogowych
i cyfrowych zawiera rozdział Konfigurowanie
telewizora > Ustawienia kanałów (str. 42).
Jeśli chcesz zainstalować kanały telewizji
satelitarnej, patrz Konfigurowanie
telewizora > Ustawienia satelity (str. 45).
Podczas instalacji nie znaleziono żadnych
kanałów cyfrowych:

Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał
DVB-T, DVB-C lub DVB-S w kraju
użytkowania.

Sprawdź, czy wszystkie kable są
poprawnie podłączone i czy jest
wybrana poprawna sieć.
PL
65
Polski
6 Rozwiązywanie
problemów
Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają
się na liście kanałów:
Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista
kanałów.
Chcesz zreorganizować listę kanałów lub
zmienić kolejność kanałów:
Zainstalowane kanały są wyświetlane na liście
kanałów. Informacje na temat zarządzania
listą kanałów, włącznie ze zmianą ich
kolejności, zawiera rozdział Oglądanie
telewizji > Zarządzanie listami kanałów.
Problemy z obrazem
Telewizor jest włączony, ale na ekranie nie
widać obrazu lub obraz jest zniekształcony:

Sprawdź, czy antena jest poprawnie
podłączona do telewizora.

Sprawdź, czy jest wybrane właściwe
urządzenie jako źródło treści do
wyświetlania.

Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne
lub źródło jest prawidłowo podłączone.
Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:
Sprawdź, czy ustawienia obrazu są
poprawne.
Słaba jakość odbioru z połączenia
antenowego:

Sprawdź, czy antena jest poprawnie
podłączona do telewizora.

Głośniki, nieuziemione urządzenia
audio, światła neonowe, wysokie
budynki i inne duże obiekty mogą mieć
wpływ na jakość odbioru. Spróbuj
polepszyć jakość odbioru, zmieniając
kierunek anteny lub umieszczając
urządzenia z dala od telewizora.

Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na
jednym kanale, spróbuj dostroić ten
kanał.
Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej
jakości:

Sprawdź, czy urządzenia są poprawnie
podłączone.

Sprawdź, czy ustawienia obrazu są
poprawne.
PL
66
W telewizorze nie zostały zapisane
ustawienia obrazu:
Sprawdź, czy dla lokalizacji telewizora
wybrano tryb [Dom]. W tym trybie można
zmieniać i zapisywać ustawienia.
Obraz jest niedopasowany do rozmiarów
ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:
Spróbuj użyć innego formatu obrazu.
Format obrazu jest inny w zależności od
kanału.
Spróbuj zastosować konkretny format
obrazu zamiast [Auto zoom].
Położenie obrazu jest nieprawidłowe:
Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą
być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie.
Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.
Obraz z tych kanałów jest zaszyfrowany:
Aby uzyskać dostęp do treści, może być
konieczne zastosowanie modułu dostępu
warunkowego (CAM). Skontaktuj się z
dostawcą usług.
Na ekranie telewizora pojawia się
„elektroniczna naklejka” z następującymi
informacjami:
Telewizor jest w trybie [Sklep]. Aby usunąć
naklejkę elektroniczną, ustaw telewizor w
trybie [Dom], a następnie uruchom go
ponownie. Patrz Konfigurowanie telewizora
> Inne ustawienia > Lokalizacja (str. 49).
Obraz z komputera wyświetlany na ekranie
telewizora jest niestabilny:

Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość
odświeżania w komputerze są
obsługiwane. Patrz część Dane
techniczne produktu > Rozdzielczości
wyświetlania (str. 70).

Zmień format obrazu telewizora na
[Nieskalowany].
Problemy z podłączeniem
Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:
Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty,
telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie
wskazuje usterki.

Sprawdź, czy wszystkie kable są
poprawnie podłączone.

Sprawdź, czy głośność nie jest
wyciszona lub ustawiona na zero.

Sprawdź, czy jest wybrane ustawienie
głośników telewizora. Naciśnij przycisk
ADJUST, wybierz opcję [Głośniki], a
następnie opcję [TV].

Sprawdź, czy wyjście dźwięku
telewizora jest połączone z wejściem
dźwięku urządzenia zgodnego ze
standardem HDMI-CEC lub zestawu
kina domowego zgodnego ze
standardem EasyLink. Z głośników
zestawu kina domowego powinno być
słychać dźwięk.

Niektóre urządzenia wymagają
ręcznego włączenia wyjścia audio
HDMI. Jeśli wyjście audio HDMI jest
włączone, a mimo to nie słychać
dźwięku, spróbuj zmienić format
dźwięku cyfrowego urządzenia na PCM
(Pulse Code Modulation).
Odpowiednie instrukcje znajdziesz w
dokumentacji otrzymanej wraz z
urządzeniem.
Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:
Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są
prawidłowe.
Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany
tylko przez jeden głośnik:
Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony
na środek.
Występują problemy z urządzeniami HDMI:

Należy zauważyć, że system HDCP
(szerokopasmowej cyfrowej ochrony
zawartości) może spowolnić czas
potrzebny na wyświetlenie na ekranie
telewizora sygnału z urządzenia HDMI.

Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia
HDMI, a na ekranie nie pojawia się
obraz, włącz inne urządzenie, a
następnie ponownie włącz poprzednie.

W przypadku przerw w odtwarzaniu
dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia
z urządzenia HDMI są prawidłowe.

Jeżeli korzystasz z adaptera HDMI-DVI
lub przewodu HDMI-to-DVI, pamiętaj o
podłączeniu dodatkowego przewodu
audio do wtyczki AUDIO IN - Y/Pb/Pr
lub AUDIO IN - DVI/VGA (tylko minijack).
Nie można używać funkcji EasyLink:
Sprawdź, czy podłączone urządzenia HDMI
są zgodne ze standardem HDMI-CEC.
Funkcje EasyLink działają tylko z
urządzeniami, które są zgodne ze
standardem HDMI-CEC.
Do telewizora podłączono urządzenie
zgodne ze standardem HDMI-CEC, zaś na
telewizorze nie jest wyświetlana żadna
ikona wyciszenia lub głośności podczas
wyciszania dźwięku, zwiększania lub
zmniejszania głośności:
To zachowanie jest normalne w sytuacji, gdy
do telewizora jest podłączone urządzenie
HDMI-CEC.
Zawartość urządzenia USB nie jest
wyświetlana:

Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB
jest ustawione jako zgodne z Klasą
urządzeń pamięci masowej, jak opisano
w dokumentacji tego urządzenia.

Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB
jest zgodne z telewizorem.

Sprawdź, czy formaty plików audio
i obrazu są obsługiwane przez
telewizor.
PL
67
Polski
Problemy z dźwiękiem
Pliki dźwiękowe i zdjęcia z urządzenia
pamięci USB nie są odtwarzane lub nie są
płynnie odtwarzane:
Szybkość przesyłania urządzenia pamięci USB
może ograniczać szybkość przepływu danych
do telewizora, powodując wadliwe
odtwarzanie.
Problemy z siecią
Chcesz ustanowić połączenie
bezprzewodowe między telewizorem a
siecią domową:
Instrukcje bezprzewodowego podłączania
telewizora do sieci domowej zawiera
rozdział Podłączanie telewizora > Sieć i
Internet > Wbudowany moduł Wi-Fi (str.
62).
Serwis Smart TV nie działa:
Sprawdź, czy router jest poprawnie
podłączony do telewizora i ma swobodny
dostęp do Internetu. Jeśli w routerze są
skonfigurowane ustawienia zapory firewall
lub zabezpieczeń, upewnij się, że dane Smart
TV będą przez nie przepuszczane — więcej
informacji znajdziesz w dokumentacji routera.
Dostęp do Internetu poprzez Smart TV
działa wolno:

Spróbuj poprawić jakość sygnału między
routerem i telewizorem jeżeli
uzyskujesz dostęp do internetu przez
połączenie bezprzewodowe. Zapoznaj
się ze specyfikacją routera, aby uzyskać
szczegółowe informacje.

W miarę możliwości korzystaj zawsze z
szybkiego łącza szerokopasmowego.

Zaktualizuj oprogramowanie telewizora,
instalując jego najnowszą wersję, aby
prędkość przeglądania była jak
najwyższa.
Twoja sieć działa wolno:
Jeśli łączysz się z komputerem
bezprzewodowo, dowiedz się z
dokumentacji routera, jak podnieść jakość
sygnału między routerem a telewizorem.
PL
68
Sieć bezprzewodowa jest zakłócana lub nie
została znaleziona:

Upewnij się, że sieć bezprzewodowa
nie jest zakłócana przez kuchenki
mikrofalowe, telefony DECT lub inne
urządzenia Wi-Fi znajdujące się w
pobliżu.

Jeśli sieć bezprzewodowa nie działa,
spróbuj zastosować połączenie
przewodowe.

Upewnij się, że zapory firewall w sieci
pozwalają na dostęp do połączenia
bezprzewodowego telewizora.
Kontakt z firmą Philips
Ostrzeżenie: Nie wolno samodzielnie
naprawiać telewizora. Może to
spowodować poważne obrażenia,
nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz
utratę gwarancji.
Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu,
należy zapoznać się z sekcją "często
zadawane pytania” (FAQ) dotyczącą tego
telewizora na stronie
www.philips.com/support. Możesz także
zajrzeć na forum użytkowników telewizorów
Philips na stronie
www.supportforum.philips.com, aby zadać
swoje pytanie lub odpowiedzieć na pytania
innych użytkowników.
Jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielem
firmy Philips lub wysłać do niego wiadomość
e-mail, skontaktuj się z działem obsługi klienta
firmy Philips w swoim kraju. Dane
teleadresowe znajdziesz na ulotce dołączonej
do telewizora lub na stronie
www.philips.com/support.
Przed skontaktowaniem się z firmą Philips
zapisz numer modelu i numer seryjny
telewizora. Numery te są wydrukowane
z tyłu telewizora i na opakowaniu.
Pobór mocy i odbiór
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Zasilanie

Sieć elektryczna: AC 220–240 V~, 50–
60 Hz

Zużycie energii w trybie gotowości: <
0,15 W

Temperatura otoczenia: od 5°C do
40°C

Aby dowiedzieć się więcej na temat
poboru mocy przez urządzenie,
zapoznaj się z danymi technicznymi na
stronie internetowej
www.philips.com/support.
Moc znamionowa określona na tabliczce
znamionowej oznacza pobór energii podczas
użytku domowego urządzenia (IEC 62087
Ed.2). Maksymalna moc znamionowa
określona w nawiasie jest związana z
bezpieczeństwem elektrycznym (IEC 60065
Ed. 7.2).
Odbiór

Wejście antenowe: 75 Ώ,
koncentryczne (IEC75)

System TV: DVB COFDM 2K/8K

Odtwarzanie obrazu: NTSC, PAL,
SECAM

Telewizja cyfrowa: MPEG-4, DVB-T
(naziemna), DVB-T2*, DVB-C
(kablowa), DVB-S/S2* (satelitarna).

Pasma tunera: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
Obraz i dźwięk
Obraz / wyświetlacz

Typ wyświetlacza: podświetlany
wyświetlacz LED backlight, technologia
Full HD

Przekątna obrazu:
- 81 cm / 32 cale
- 102 cm / 40 cali
- 117 cm / 46 cali
-140 cm / 55 cali

Proporcje obrazu: 16:9 (panoramiczny)

Rozdzielczość: 1920 x 1080 p

Korekcja obrazu: Pixel Plus HD / Pixel
Precise HD*

Perfect Motion Rate (PMR): 400 Hz

Naturalny ruch HD

3D: 3D Max*
* Tylko w niektórych modelach.
Dźwięk
Moc wyjściowa (RMS):
Seria PFL5x07:
- Modele o przekątnej 32 cale, 40
cali i 46 cali: 20 W @ 10% THD
- Modele o przekątnej 55 cali: 30
W @ 30% THD
Seria PFL5xx7:
- Modele o przekątnej 40, 46 i 55
cali: 28 W @ 30% THD

Incredible Surround

System Clear Sound

Wzmacniacz niskich tonów (Dynamic
Bass Enhancement)

Mono / Stereo / NICAM
* Dostępne tylko w niektórych
modelach.
PL
69
Polski
7 Dane techniczne
produktu
Rozdzielczości wyświetlania
Formaty komputerowe – HDMI
(Rozdzielczość – częstotliwość
odświeżania)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Formaty komputerowe – VGA
(Rozdzielczość – częstotliwość
odświeżania)
Formaty obrazu wideo
(Rozdzielczość – częstotliwość
odświeżania)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Multimedia
Obsługiwane złącza multimedialne

USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
Należy podłączać tylko urządzenia o
zużyciu energii mniejszym niż 500 mA.

Ethernet LAN RJ-45
Obsługiwane pliki obrazów

JPEG (*.jpg)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Obsługiwane pliki audio/wideo
Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.
PL
70
Polski
Obsługiwane pliki audio/wideo
Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.
Obsługiwane pliki audio/wideo
Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.
Obsługiwane formaty napisów dialogowych
Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.
Obsługiwane oprogramowanie serwera
multimedialnego zgodne ze standardem
DLNA

Twonky Media (dla systemów
operacyjnych Microsoft Windows i Mac
OS X)




Windows Media Player (dla systemu
operacyjnego Microsoft Windows)
Sony Vaio Media Server (dla systemu
operacyjnego Microsoft Windows)
TVersity (dla systemu operacyjnego
Microsoft Windows)
Nero MediaHome
PL
71









DiXiM (dla systemu operacyjnego
Microsoft Windows XP)
Macrovision Network Media Server (dla
systemu operacyjnego Microsoft
Windows)
Fuppes (dla systemu operacyjnego
Linux)
uShare (dla systemu operacyjnego
Linux)
AwoX
CyberLink
JVC
MediaTomb
Buffalo LinkStation Live
Połączenia
Tylne

Ethernet LAN RJ-45

AUDIO IN (DVI/VGA): gniazdo stereo
typu mini-jack, 3,5 mm

Y/Pb/Pr oraz AUDIO IN (Y/Pb/Pr): Mini
adaptery rozdzielonych składowych
sygnału wideo i audio L/R

SERV.U: port serwisowy

VGA: wejście komputerowe

SCART (RGB/CVBS): mini adapter
SCART

HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return
Channel

HDMI 2/3: HDMI

ANTENA TV: 75 omów,
koncentryczne

SAT: wtyk F (sygnał satelitarny) (tylko w
niektórych modelach)

USB
Z boku

CI: wspólny interfejs

Słuchawki: gniazdo stereo typu mini
jack, 3,5 mm

CYFROWE WYJŚCIE AUDIO
(OPTYCZNE): Optyczne

USB

HDMI SIDE
PL
72
Obsługiwane wsporniki
telewizora
Telewizor można zawiesić na ścianie,
korzystając z pasującego wspornika
(kupionego osobno). Typ wspornika należy
wybrać zależnie od wielkości ekranu
telewizora:
81 cm / 32 cale: 200 mm x 200 mm, M6
102 cm / 40 cali: 200 mm x 200 mm, M6
117 cm / 46 cali: 400 mm x 400 mm, M6
140 cm / 55 cali: 400 mm x 400 mm, M6
Uwaga: Przed zamontowaniem telewizora
na ścianie należy wyjąć śruby VESA
znajdujące się w tylnym panelu.
Ostrzeżenie: Należy postępować według
wszystkich instrukcji dostarczonych wraz
ze wspornikiem telewizora. Firma TP
Vision Netherlands B.V. nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy
montaż telewizora, będący przyczyną
wypadku lub obrażeń.
Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów i
złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej
5,5 cm / 2,2 cala z tyłu telewizora.
Przed zamontowaniem telewizora na ścianie
oblicz odpowiednią długość śrub. Aby
określić długość śrub, dodaj grubość
wspornika ściennego do długości śruby (y),
jak pokazano na rysunku.
Polski
Modele o przekątnej od 32 do 40 cali
Śruby górne: 16 mm
Śruby dolne: 13 mm
Modele o przekątnej od 46 do 55 cali
Wszystkie śruby: 16 mm
Wersja Pomocy
UMv 313913705195 - 20120707
PL
73
8 Indeks
EasyLink, sterowanie - 37
3
Ecolabel - 12
3D - 19
EPG (elektroniczny przewodnik
programowy) - 4
3D, 2D na 3D - 20
EPG, Internet - 18
3D, wyłączanie - 20
EPG, nadawca - 18
3D, zmiana formatu - 20
etykieta energetyczna - 13
B
F
bezpieczeństwo - 6
format obrazu - 17
blokada Kensington - 9
blokowane funkcje - 35
EasyLink, włączanie - 36
G
głośniki telewizora, wyciszanie - 14
C
głośność - 14
CAM, patrz także Moduł dostępu
warunkowego - 64
CAM, podłączanie - 64
gry - 31
gry, dwóch graczy - 32
CAM, włączanie - 64
H
cyfrowy aparat fotograficzny - 57
HbbTV - 26
czujniki - 5
HDMI - 51
D
HDMI ARC - 51
DEMONSTRACJA - 48
I
DLNA - 21
informacje o kontakcie, w Internecie - 13
Dom, tryb - 49
instalowanie kanałów, automatyczne - 42
dostęp ogólny, niedosłyszący - 47
instaluj ponownie - 50
dostęp ogólny, niedowidzący - 47
DTVi - 26
J
dźwięk, przywracanie ustawień
domyślnych - 41
język dźwięku - 46
E
język, napisy - 47
EasyLink - 36
EasyLink, funkcje - 36
EasyLink, głośniki telewizora - 37
EasyLink, menu ekranowe - 6
EasyLink, przyciski pilota zdalnego
sterowania - 37
PL
74
język, menu - 46
M
kamera cyfrowa - 57
Moduł dostępu warunkowego (CAM) - 64
kanały - 15
montaż naścienny - 72
kanały analogowe, dostrajanie - 43
kanały analogowe, instalacja - 42
Multimedia Home Platform (platforma
MHP) - 26
kanały analogowe, napisy dialogowe - 46
multimedia, obsługiwane formaty - 70
kanały cyfrowe - 43
multimedia, odtwarzanie plików - 20
kanały cyfrowe, instalacja - 43
Mysz USB - 59
kanały cyfrowe, napisy - 47
N
kanały, aktualizacja - 43
kanały, dostrajanie (analogowe) - 43
kanały, instalacja (automatyczna) - 42
kanały, instalacja (cyfrowe) - 43
kanały, instalacja (ręczna) - 42
kanały, instalacja (satelitarne) - 45
kanały, ponowne uporządkowanie - 15
kanały, przełączanie - 15
kanały, ulubione - 15
kanały, zainstaluj ponownie - 50
kanały, zmiana nazwy - 15
Klawiatura USB - 59
komputer, odtwarzanie plików - 21
nadzór rodzicielski - 35
nagraj, programy TV - 28
nagrania, oglądanie - 31
nagrania, planowanie - 30
nagrania, zarządzanie - 31
nagrywanie, urządzenie USB - 29
nagrywarka, podłączanie - 54
napisy, język - 47
napisy, kanały analogowe - 46
napisy, kanały cyfrowe - 47
niedowidzący - 47
niesłyszący - 47
komputer, podłączanie - 58
O
komputer, rozdzielczości wyświetlania - 70
konserwacja ekranu - 8
obraz, przywracanie ustawień
domyślnych - 41
konsola do gier - 55
odbiornik telewizyjny, podłączanie - 53
Kontakt z firmą Philips - 13
odtwarzacz płyt, podłączanie - 52
L
ograniczenie wiekowe - 35
oprogramowanie, aktualizacja cyfrowa - 50
lista kanałów - 15
oprogramowanie, Internet - 50
lista kanałów, kopiuj - 44
oprogramowanie, sprawdzanie wersji - 49
lokalizacja, dom lub pracownia - 49
oprogramowanie, USB - 49
lokalizacja, montaż na podstawie lub na
ścianie - 49
Ostrzeżenie zdrowotne dotyczące oglądania
obrazu 3D - 8
Ł
oszczędzanie energii, ustawienia - 11
Łącze Pixel Plus - 38
PL
75
Polski
K
SCART - 52
P
pilot zdalnego sterowania - 5
podłączanie urządzeń - 51
podłączanie, cyfrowy aparat
fotograficzny - 57
Scenea, pobieranie tapety - 39
Scenea, włączanie - 39
serwer multimedialny, program - 21
serwis produktu - 13
podłączanie, kamera cyfrowa - 57
sieć domowa - 61
podłączanie, komputer - 58
sieć, nazwa telewizora - 64
podłączanie, konsola do gier - 55
sieć, połączenie - 61
podłączanie, nagrywarka - 54
Smart TV - 3
podłączanie, odbiornik telewizyjny - 53
Smart TV, aplikacje - 24
podłączanie, odtwarzacz płyt - 52
Smart TV, przeglądanie - 23
podłączanie, sieć domowa - 62
Smart TV, sieć - 61
podłączanie, USB - 21
sterowanie za pomocą smartphone'a - 6
podłączanie, zestaw kina domowego - 56
synchronizacja dźwięku - 38
podłączanie, zewnętrzny dysk twardy - 58
T
podłączenie, klawiatura - 59
podłączenie, mysz - 59
podłączone urządzenie, dodawanie - 60
podłączone urządzenie, usuwanie - 61
podłączone urządzenie, zmienianie
nazwy - 61
tapeta - 39
telegazeta 2.5 - 34
telegazeta, język - 33
telegazeta, podstrony - 33
telegazeta, podwójny obraz - 33
połączenie bezprzewodowe - 62
telegazeta, powiększanie - 33
pomoc, na ekranie - 13
telegazeta, przeszukiwanie - 33
Pomoc, wersja - 73
telegazeta, spis stron - 33
powszechny dostęp, włączanie - 47
telegazeta, teletekst cyfrowy - 34
pracownia, tryb - 49
Telewizor interaktywny - 26
tryb gotowości - 14
R
tryb, dom lub sklep - 49
radio cyfrowe - 15
recykling - 12
rozdzielczość ekranu - 70
rozdzielczość High-Definition (HD),
zawartość - 3
S
satelitarne kanały, instalacja - 45
satelitarne, dodawanie lub usuwanie - 46
satelitarne, ustawienia - 45
PL
76
tylne przyciski sterujące - 4
Z
ulubione kanały, lista - 15
zasilanie - 69
urządzenia - 52
Zegar - 34
urządzenia, dodawanie - 60
zestaw kina domowego, podłączanie - 56
urządzenia, oglądanie - 61
zewnętrzny dysk twardy - 58
ustawianie w odpowiedniej pozycji - 49
złącza - 51
ustawienia inteligentne - 17
zmiana nazw kanałów - 15
ustawienia obrazu - 40
ustawienia, asystent - 40
zmienianie nazwy, podłączone
urządzenie - 61
ustawienia, dźwięk - 41
znaki towarowe i prawa autorskie - 10
ustawienia, format dźwięku - 41
zrównoważony rozwój - 11
Polski
U
ustawienia, gra - 32
ustawienia, obraz - 40
usuwanie, podłączone urządzenie - 61
utylizacja - 12
V
VGA - 52
W
włączanie i wyłączanie telewizora - 14
wspólny interfejs - 64
wstrzymywanie obrazu telewizyjnego - 27
wygaszacz ekranu - 39
wyłącznik czasowy - 35
wyświetlacz - 69
wzmacniacz, wybór wyjścia - 37
Y
YouTube - 24
YPbPr, rozdzielone składowe sygnału
wideo - 51
PL
77
© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705195
Download PDF

advertising