Ricoh | PJ S2130 | PJ WX2130_PJ S2130.cdr

Projektory
PJ WX2130
Projektory podstawowe
Doskona³a jasnośæ, niezawodnośæ oraz ³atwa obs³uga
Projektory te, przeznaczone do ró¿nych sal konferencyjnych, s¹ bardzo dobrym
rozwi¹zaniem dla organizacji i firm, które dysponuj¹ ograniczonym bud¿etem, a nie
chc¹ korzystaæ z produktów o niskiej jakości. Znane s¹ ze swojej niezawodności oraz
³atwej obs³ugi. Wbudowany tryb oszczêdzania Eco pozwala zmniejszyæ zu¿ycie
energii i wyd³u¿a o 33% ¿ywotnośæ lampy, co pozwala na ca³kowiteobni¿enie
kosztów eksploatacji. S¹ gotowe do pracy zaledwie w ci¹gu 5 sekund. Z³¹cze HDMI
zapewnie wysok¹ jakośæ obrazu dla pod³¹czonych urz¹dzeñ Blue-ray oraz DVD.
Dziêki automatycznejsynchronizacji sygna³u wejściowego nie ma problemu z
uruchomieniem pod³¹czonych do projektora źróde³ sygna³u. Oferowana jasnośæ 2 800
lm zapewnia wyj¹tkow¹ przejrzystośæ obrazu praktycznie w ka¿dym świetle.
CECHY OGÓLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Lekki, przenośny projektor PJ WX2130 został zaprojektowany z myślą
o prezentacjach praktycznie w ka¿dym miejscu.
Specyfikacja systemu
- Panel sterowania pozwala na ³atwe ustawienie wszystkich funkcji.
z
pilota,
możesz
z
dowolnego
miejsca
w
Korzystaj¹c
pomieszczeniu dopasowaæ głośność, rozmiar ekranu, a tak¿e
rozpocz¹æ i wstrzymaæ prezentacjê.
- Pracuj¹cy cicho system, minimalne nagrzewanie i 4000-godzinowy
czas pracy lampy (przy pracy w trybie Eco) zapewnia
komfortowe i ciche dzia³anie dla uczestników spotkania.
- Komfort użytkowania został zwiêkszony poprzez zastosowanie
technologii DLP. Zapewnia ona ostry i wyraźny obraz w żywych
kolorach i pozwala prezentowaæ filmy i materiały video w wysokiej
rozdzielczości.
- Wyświetlone obrazy 3D można ogl¹daæ za pomoc¹ okularów 3D
(okulary nie s¹ dostaczane z projektorem, dostêpne jako opcja)
- Imponuj¹cy poziom natężenia światła białego – jasnośæ 2800
lumenów –
zapewnia wyj¹tkow¹ jakośæ
obrazu praktycznie przy
każdym świetle.
- Projektor PJ WX2130 wyposażony jest w 2-watowe głośniki,
gwarantuj¹ce czysty dźwięk.
- Ciche działanie (g³ośnośæ 37 dB) można zredukowaæ nawet do 32 dB
w trybie pracy Eco.
Numer wymiennej lampy
Typ okularów 3D
(dostepne jako opcja)
Zastosowany chip
Rozdzielczość
Wyświetlacz
Proporcje obrazu
Single Chip DLP® system
WXGA – 1200 x 800
0.65"
16:10
Obiektyw projektora
F: 2.50 - 2.67
f: 21.9 - 24.0 mm
Natężenie światła białego
(jasność)
Kontrast
Przek¹tna Ekranu
Odleg³ośæ projekcji
Typ lampy
Żywotność Lampy
2800 lm
Wspó³czynnik Zoom
Funkcje
Wbudowany głośnik
Wymiary (W x D x H)
Waga
Poziom hałasu
Zasilanie
Torba
Pilot
2200:1
Od 30 do 300 cali
Od 1 metra do 11 metrów
High pressure mercury (200W)
Tryb Standardowy: 3000 godzin;
Tryb Eco:
4000 godzin
1.1
Zoom Ratio: 1.1; Zoom/Focus: Manual/Manual
Keystone (Direction: Vertical; Auto/Manual:
Manual); Digital Zoom (magnify); AV Mute;
Freeze; Front/Rear Tilt Foot; High Altitude
Mode
2W Monofoniczny
286mm x 208mm x100mm
2,5 kg
Tryb Standard: 37 dB
Tryb Eco:
32 dB
100/240V; 50 – 60Hz
Z³¹cza we/wy
AKCESORIA
Kable
CD-ROM
308883 (Lampy nie s¹ objête gwarancj¹)
308884 (Okulary 3D kompatybilne z formatem
Frame Sequential 3D. Inne mog¹ wymagaæ
konwertera nie dołączonego do zestawu.)
Kabel typ RGB
Instrukcja Obsługi, Instrukcja
Bezpiecznego Użytkowania oraz skrócona
Instrukcja Obsługi
W zestawie
W zestawie (dołączone 2 baterie typ AA
1.5V)
Wejście komputerowe
Wyjście monitora
Wejście video
S-Video
Wyjście video
Wejście Audio
Wyjście Audio
USB
Wired LAN
Wireless LAN
Mini D-sub 15 pin x 1
Mini D-sub 15 x 1
RCA pin jack x 1
Mini DIN 4 pin x 1; HDMI x 1
Brak
Mini jack x 1
Brak
USB Type B for Control Use
Brak
Brak
Zużycie energii
Podczas pracy
Tryb standardowy: 258W;
Tryb Eco:
203W;
Standby On:
1.2W;
Standby Off:
0.5W
Warunki przechowywania i transportu
Temperatura
Od minus 20° C do 60° C
Wilgotność
80%
www.ricoh.pl
Ricoh Polska Sp. z o.o.
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A
infolinia handlowa 0 801 822 802
www.nt.ricoh.pl
Download PDF

advertising