Block | VR 100+ | VR 100+ Stereofoniczny amplituner Hi-Fi Instrukcja

VR 100+
Stereofoniczny amplituner Hi-Fi
Instrukcja obsługi
Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o.
Biuro handlowe i adres korespondencyjny:
05-500 Chyliczki ul. Polna 6
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: audioblock@everpol.pl
www.audioblock.pl
Spis treści
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA .................................................................................................. 3
URZĄDZENIE .................................................................................................................................................... 5
Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................... 5
Panel przedni .............................................................................................................................................. 6
Panel tylny................................................................................................................................................... 7
Wykonywanie połączeń kablowych ............................................................................................................ 7
INSTALACJA I USTAWIENIE.............................................................................................................................. 8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .................................................................................................................... 9
DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA............................................................................................................................ 10
DANE TECHNICZNE........................................................................................................................................ 11
2
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu amplitunera VR 100+. Jest on wyjątkowym produktem Hi-Fi klasy średniej
i zwieńczeniem naszego programu badawczo-rozwojowego.
Wierzymy, że zapewni Państwu wiele rozrywki podczas słuchania muzyki oraz wiele lat
bezawaryjnego działania.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZESTROGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno otwierać żadnej pokrywy.
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. KONSERWACJĄ I NAPRAWĄ
SPRZĘTU ZAJMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 Należy przeczytać i zachować te instrukcje do użytku w przyszłości.
 Wyłącznie do użytku wewnętrznego.
 Urządzenie można podłączyć tylko do zasilania o odpowiednich parametrach za pomocą
dostarczonego kabla zasilania lub alternatywnego przewodu wysokiej jakości.
 Nie wolno narażać sprzętu na bezpośrednie działanie deszczu i wilgoci, które mogą
spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
 Nie należy dopuszczać do tego, aby na urządzenie kapała lub wylewała się ciecz.
 Nie wolno na nim stawiać żadnych naczyń z płynami, np. wazonów.
 Należy odłączyć urządzenie od gniazdka ściennego w trakcie burzy z wyładowaniami
atmosferycznymi lub jeśli nie będzie ono używane przez kilka dni lub dłużej.
 Należy uważać, aby nie rozlać na produkt napojów. Nie wolno dopuścić do dostania się do
jego wnętrza żadnych obcych przedmiotów. W takiej sytuacji przed przystąpieniem do
użytkowania należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.
 Należy zapewnić dostateczną wentylację — nie wolno zakrywać urządzenia np. zasłonami
itp.
 Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub innych urządzeń wytwarzających
ciepło.
 Zabezpieczyć kabel zasilania przed uszkodzeniem.
Zagrożenie porażeniem elektrycznym!
Nie otwierać!
Symbol błyskawicy zakończonej strzałką umieszczonej w trójkącie równobocznym ostrzega
użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” w obrębie obudowy urządzenia,
które może osiągnąć wielkość grożącą porażeniem prądem elektrycznym.
Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że w tym momencie
przedstawione są ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji sprzętu w dokumentacji
dołączonej do urządzenia.
Symbol urządzeń klasy II (z podwójną izolacją).
3
Informacje dla klienta
Utylizacja starego produktu
Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można
poddać recyklingowi i ponownie użyć.
Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt
jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.
Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze
zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Ten produkt jest zgodny z postanowieniami
europejskiej dyrektywy niskonapięciowej (73/23/EWG)
i
dyrektywy
dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej (89/336/EWG).
Uwagi dotyczące użytkowania
Urządzenie należy trzymać z
dala od wilgoci, wody, kurzu i
pyłu.
Unikać wysokiej temperatury.
Po zainstalowaniu w stojaku
należy zapewnić dostateczną
przestrzeń dookoła
urządzenia w celu
chłodzenia.
W przypadku nieużywania
urządzenia przez dłuższy czas
należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Ostrożnie posługiwać się
kablem zasilania. Złapać za
wtyczkę podczas odłączania
kabla.
* (Dotyczy urządzeń z
otworami wentylacyjnymi)
Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
Do wnętrza urządzenia nie
mogą dostać się obce
przedmioty.
Nie dopuścić do kontaktu
urządzenia ze środkami
owadobójczymi, benzyną i
rozpuszczalnikami.
Nie rozmontowywać i nie
modyfikować zestawu w
jakikolwiek sposób.
4
URZĄDZENIE
Pilot zdalnego sterowania
Korzystając z dostarczonego pilota zdalnego sterowania, można sterować urządzeniem.
 Pilot zdalnego sterowania działa w zasięgu ok. 7 metrów i pod kątem maks. 30 stopni od
czujnika IR. Korzystając z pilota, celuj w jego czujnik IR na urządzeniu.
 Nawet jeśli pilot znajduje się w zasięgu roboczym, obsługa urządzenia za jego pomocą może
nie być możliwa, gdy pomiędzy pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody.
 Jeśli pilot znajduje się w pobliżu urządzenia wytwarzającego promieniowanie podczerwone
lub w jego pobliżu znajdują się inne piloty na podczerwień, pilot może nie działać poprawnie.
 Jeśli odległość działania pilota zmniejszy się, oznacza to rozładowanie baterii. W takim
wypadku należy wymienić baterie na nowe.
Zakładanie baterii
1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż dwie nowe baterie „AAA” zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
3. Zamknij pokrywę aż do usłyszenia odgłosu kliknięcia.
Środki ostrożności dotyczące baterii
 Zakładając baterie należy pamiętać o ich poprawnej polaryzacji: „+” i „–”.
 Należy używać baterii tego samego rodzaju. Nie wolno używać jednocześnie
baterii różnego rodzaju, ani mieszać baterii konwencjonalnych i akumulatorów.
Patrz środki ostrożności zamieszczone na ich etykietach.
 Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad
miesiąc), należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec ich wyciekowi. Gdy baterie
rozszczelnią się i wystąpi wyciek elektrolitu, należy wytrzeć komorę baterii i
wymienić stare baterie na nowe.
 Nie wolno zwierać, rozbierać, podgrzewać baterii lub wrzucać ich do ognia.
1. Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do opcji, jak np. tony niskie,
wysokie, balans, reset. Parametry ustawia się przyciskami VOL -/+.
2. Przycisk zmniejszenia poziomu głośności.
3. Przycisk czuwania.
4. Przycisk zmiany źródła sygnału wejściowego.
5. Przycisk wyciszenia.
6. Przycisk zwiększenia poziomu głośności.
STANDBY: naciśnij ten przycisk, aby przełączyć urządzenie w tryb
gotowości. Naciśnij ponownie, aby włączyć urządzenie.
TUN + / -: ręczna zmiana częstotliwości co 0,05 MHz dla trybu FM. Wybór
stacji w górę / w dół listy dla trybu DAB.
DAB / FM: zmiana pasma (DAB / FM).
INFO: naciśnij, aby wyświetlić informacje o DAB i FM RDS.
STEREO: zmiana trybu stereo (auto) / mono.
F-SCAN: naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby uaktywnić funkcję
pełnego auto skanowania w trybie DAB.
PR + / -: wybieranie zaprogramowanej stacji w górę lub w dół.
AUTO + / -: funkcja automatycznego wyszukiwania stacji w trybie FM.
MEMORY: ręczne zapisywanie stacji do komórek pamięci (maks. 10).
a. Użyj PR + / -, aby wybrać numer komórki pamięci.
b. Naciśnij TUN + / -, aby wybrać stację.
c. Naciśnij MEMORY, aby zapisać stację w bieżącej komórce.
5
Panel przedni
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA ZNAJDUJE SIĘ NA PANELU TYLNYM. WŁĄCZ GO, ABY
KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA.
1. Wyświetlacz VFD. Wyświetla poziom głośności oraz wybrane źródło sygnału.
2. Pokrętło sterujące. Służy do regulacji głośności oraz opcji menu.
W trybie FM naciśnij, aby wybrać tryb dźwięku stereo / mono.
W trybie DAB naciśnij, aby potwierdzić wybór stacji.
3. Wskaźnik LED. Świeci na czerwono, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
4. Przycisk FUNCTION. Zapewnia dostęp do opcji menu: ustawienie tonów niskich,
wysokich, balansu i zerowania ustawień.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb
czuwania. Naciśnij ponownie, aby włączyć urządzenie.
5. Przycisk INPUT. Naciśnij, aby wybrać źródło sygnału wejściowego: TUNER, TV, TAPE,
AUX, DVD, CD, PHONO.
6. Przycisk DAB / FM. Przełącznik zmiany trybu tunera DAB / FM.
7. Przycisk INFO. Naciśnij, aby wyświetlić informacje o DAB lub FM RDS.
8. Przycisk AUTO. W trybie DAB naciśnij, aby aktywować funkcję automatycznego
skanowania. W trybie FM naciśnij przycisk jeden raz, aby automatycznie wyszukać
następną stację. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby automatycznie wyszukać
poprzednią stację.
9. Przycisk PRESET-. Wybieranie zaprogramowanej stacji w dół listy.
10. Przycisk PRESET +. Wybieranie zaprogramowanej stacji w górę listy.
11. Przycisk MANUAL / MEMORY. W trybie DAB lub FM naciśnij ten przycisk jeden raz, aby
uruchomić funkcję TUNE + / - realizowaną za pomocą pokrętła sterującego.
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby zapisać stację radiową do
pamięci. Zapisać można maksymalnie 10 stacji.
a.
Użyj PR + / -, aby wybrać numer komórki pamięci.
b.
Naciśnij TUN + / -, aby wybrać stację.
c.
Naciśnij MEMORY, aby zapisać stację w bieżącej komórce.
6
Panel tylny
1. Przełącznik zasilania. Umożliwia włączenie/wyłączenie zasilania podzespołów
wewnętrznych urządzenia. Należy jednak pamiętać, że urządzenie jest nadal pod
napięciem sieci pomimo wyłączenia tego przełącznika.
2. Gniazdo bezpiecznika. Wewnątrz znajduje się bezpiecznik T 0,5A o długości 20mm.
WAŻNE! Należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego przed
sprawdzeniem/wymianą bezpiecznika w gnieździe.
3. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego.
4. Ikony ostrzegawcze. Należy pamiętać, że wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne
napięcie, dlatego też nie wolno otwierać jego obudowy.
5. / 6. Wyjścia głośnikowe: należy pamiętać o prawidłowej polaryzacji przy podłączaniu
przewodów głośników (wyprowadzenia +/–) z tyłu wzmacniacza. Przewody nie mogą być
poszarpane ani uszkodzone.
7. Gniazda wyjść liniowych do podłączania zewnętrznego wzmacniacza lub nagrywania.
8. Gniazdo wejścia TV.
9. Gniazdo wejścia TAPE.
10. Gniazdo wejścia AUX.
11. Gniazdo wejścia DVD.
12. Gniazdo wejścia CD.
13. Gniazdo wejścia PHONO. (Do podłączenia gramofonu).
14. Zacisk do podłączenia masy gramofonu. Należy połączyć masę obudowy gramofonu i
masę wzmacniacza. Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną przydźwięku lub
szumu w głośnikach.
15. Wejście anteny DAB / FM.
16. Gniazdo słuchawkowe 6,3mm jack.
Wykonywanie połączeń kablowych
Jeśli kabel głośnikowy zostanie zwarty podczas
pracy, wzmacniacz V 100 automatycznie przełączy
się w tryb zabezpieczenia, a na wyświetlaczu VFD
pojawi się komunikat „Protect”. Należy wyłączyć
wzmacniacz, sprawdzić kable głośnikowe i upewnić
się, że wszystkie zostały podłączone prawidłowo.
Następnie można ponownie włączyć wzmacniacz,
aby powrócić do normalnej pracy.
7
INSTALACJA I USTAWIENIE
Sprzęt Hi-Fi nie jest przeznaczony do częstego przemieszczania i należy go ustawić w
odpowiednim miejscu. Urządzenie musi być ustawione na twardym, równym i stabilnym podłożu.
Zalecamy staranne ustawienie sprzętu w celu jego zabezpieczenia oraz odpowiedniego
wyeksponowania.
Urządzenia mogą być wyposażone zarówno w duże transformatory sieciowe, jak i delikatne
obwody elektroniczne. Proszę się upewnić, że inne urządzenia znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie nie zakłócają wzajemnie swojej pracy. Należy unikać ustawiania wzmacniaczy w
bezpośrednim sąsiedztwie magnetofonów i gramofonów.
Nie wolno umieszczać sprzętu w obszarze bezpośredniego nasłonecznienia, w pobliżu
grzejników i innych urządzeń grzewczych.
Podobnie jak inne urządzenia elektryczne, sprzęt Hi-Fi wytwarza umiarkowane ilości ciepła. W
czasie długotrwałego korzystania z urządzenia jego obudowa może się nagrzewać. Chłodzenie
zależy od przepływu powietrza dookoła obudowy. Nie wolno zakrywać urządzenia zasłonami,
obrusami i podobnymi rzeczami, gdyż ogranicza to przepływ powietrza i może doprowadzać do
przegrzewania.
Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Należy uważać, aby
żadne obce przedmioty nie dostały się do środka urządzenia. Jeśli wystąpi taki przypadek należy
odłączyć wtyczkę kabla zasilania od gniazdka ściennego i skontaktować się z serwisem.
Kabel zasilania powinien być tak ułożony, aby po nim nie chodzić i nie doprowadzić do jego
uszkodzenia. Wszystkie inne kable połączeniowe powinny być starannie ułożone z tyłu
urządzenia w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zaplątania się i uszkodzenia urządzenia.
Na tylnym panelu wzmacniaczy znajdują się zakręcane złącza głośników. Są one oznaczone
kolorami — czerwony to wyprowadzenie dodatnie, a czarny — ujemne. Kable głośnikowe
powinny zostać podłączone w poprawny sposób z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji. Z tyłu
głośnika znajduje się odpowiadająca im para wyprowadzeń. Te wyprowadzenia należy połączyć
za pomocą kabli głośnikowych odpowiedniej jakości, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
Czerwone wyprowadzenie na głośniku należy podłączyć do czerwonego złącza wzmacniacza.
To samo dotyczy czarnych wyprowadzeń i złączy. Należy uważać, aby w trakcie podłączania nie
wystrzępić przewodów, gdyż mogłoby to doprowadzić do zetknięcia się żył. To z kolei spowoduje
zwarcie stopnia wyjściowego wzmacniacza i odtworzenie dźwięku zniekształconego lub słabej
jakości. Nieusunięcie zwarcia może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
Głośniki należy ustawić w dostatecznej odległości od wzmacniacza, aby uzyskać dobrą bazę
dźwięku stereofonicznego. Ustawienie głośników zbyt blisko siebie uniemożliwi uzyskanie w
pełni zdefiniowanego dźwięku stereofonicznego. Może także być przyczyną słabej jakości
dźwięku w wyniku zjawiska znoszenia się fal w przeciwnych fazach, które czasami występuje w
tym stanie. Ustawienie głośników w narożach pomieszczenia nie jest idealne, gdyż spowoduje
podbicie tonów niskich. Choć czasami pożądane jest uzyskanie takiego podbicia tonów niskich,
to może ono być przyczyną wystąpienia niepożądanego i trudnego do kontrolowania dudnienia.
Należy także zauważyć, że ustawienie głośników w kierunku do twardej powierzchni może
spowodować podbicie tonów średnich i wysokich, gdyż odbity dźwięk miesza się z dźwiękiem
odtwarzanym z głośników. Może to być przyczyną powstania przebarwień lub głuchych
obszarów w wyniku znoszenia się dźwięków.
Uzyskanie najlepszego dźwięku jest odczuciem subiektywnym dla słuchacza, dlatego też
sugerujemy takie ustawienie zestawu Hi-Fi, które odpowiada własnym gustom i wymogom.
8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Brak zasilania
Brak dźwięku
Brak dźwięku w jednym
kanale
Głośny hałas lub szum
Słabe tony niskie, słaba
stereofonia
Zniekształcony dźwięk
Nie działa wyświetlacz
VFD
Nie działają przełączniki
wejść sygnału audio
Odtwarzacz CD nie ładuje
płyty
Dźwięk z płyty CD
przeskakuje
MOŻLIWA PRZYCZYNA I / LUB ROZWIĄZANIE*
- Przełącznik sieciowy nie jest włączony lub jest uszkodzony.
Uszkodzony
przełącznik
należy
wymienić
przez
wykwalifikowanego serwisanta.
- Wtyki przewodu zasilającego nie są całkowicie włożone do
urządzenia i/lub gniazdka sieciowego.
- Bezpiecznik przy gnieździe zasilającym jest spalony.
- Wewnętrzny bezpiecznik uległ spaleniu, należy go wymienić
przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy go natychmiast
wymienić.
- Urządzenie nie jest włączone.
- Ustawiony jest zbyt niski poziom głośności.
- Przewody głośnikowe nie są podłączone.
- Nie podłączono urządzenia – źródła sygnału audio lub sprzęt ten
jest uszkodzony.
- Nie wybrano właściwego źródła sygnału na panelu przednim.
- Nie wybrano właściwego wyjścia głośników A lub B.
- Brak nośnika dźwięku w odtwarzaczu.
- Niepoprawnie ustawiony balans.
- Nieprawidłowo podłączone/uszkodzone przewody sygnałowe
źródła audio.
- Uszkodzone źródło sygnału audio.
- Nieprawidłowo podłączone/uszkodzone przewody głośnikowe.
- Głośniki są uszkodzone.
- Nieprawidłowo podłączone/uszkodzone przewody sygnałowe
źródła audio.
- Przewody sygnałowe splatane z przewodami zasilającymi.
- Nieprawidłowo podłączone uziemienie gramofonu.
- Gramofon podłączony do niewłaściwego wejścia.
- Magnetofon jest ustawiony zbyt blisko wzmacniacza lub TV.
- Głośniki podłączone są w przeciwnych fazach. Należy sprawdzić,
czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich
terminali „+” i „–” we wzmacniaczu i głośnikach.
- Wystrzępione przewody głośnikowe powodujące zwarcie.
- Zbyt wysokie nastawy regulatora tonów niskich i wysokich
względem możliwości technicznych głośników.
- Zbyt wysokie ustawienie poziomu głośności.
- Wewnętrzne uszkodzenie urządzenia — konieczny kontakt z
wykwalifikowanym technikiem lub serwisem.
- Wewnętrzne uszkodzenie urządzenia — konieczny kontakt z
wykwalifikowanym technikiem lub serwisem.
- Płyta CD umieszczona jest etykietą do dołu.
- Sprawdź, czy płyta jest czysta i nieuszkodzona.
- Sprawdź, czy płyta nie jest zadrapana, zabrudzona, uszkodzona.
- Sprawdź, czy odtwarzacz ustawiony jest na płaskiej powierzchni.
9
Nadmierny szum radia w
obu trybach stereo i mono
Nietypowe syczenie radia
słyszalne w trybie stereo
Magnetofon nie odtwarza
lub nie nagrywa
- Złe umieszczenie i/lub ukierunkowanie anteny.
- Nadawana stacja znajduje się zbyt daleko.
- Nieznaczny szum może być słyszalny z uwagi stosowanie
różnych metod modulacji FM dla audycji stereo i mono.
- Zamienione połączenia wejść i wyjść
*UWAGA: Ewentualne PROBLEMY i proponowane powyżej MOŻLIWE PRZYCZYNY i
sugerowane ROZWIĄZANIA mają zastosowanie w zależności od funkcjonalności posiadanego
urządzenia.
DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA
Urządzenie można wyczyścić nieznacznie zwilżoną, niepylącą ściereczką. Nie należy stosować
żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub substancje ścierne. Nie
wolno natryskiwać aerozolu bezpośrednio na odtwarzacz lub w jego pobliżu. Urządzenie należy
transportować w oryginalnym opakowaniu. Jeśli urządzenie jest eksploatowane w zapylonym
miejscu, może być konieczne jego okresowe serwisowanie w punkcie serwisowym. Nie wolno
dopuścić do nagromadzenia się dużej ilości kurzu na urządzeniu, gdyż uniemożliwi to jego
chłodzenie. Nagromadzony w ten sposób kurz wchłania wilgoć, a to z kolei może być przyczyną
usterek elektrycznych, w wyniku których może dojść do uszkodzenia układów elektronicznych
wewnątrz urządzenia.
10
DANE TECHNICZNE
WEJŚCIE PHONO
Impedancja wejściowa
Czułość wejścia
47 k
5 mV
WEJŚCIA LINIOWE (CD, DVD, AUX, TAPE, TV)
Impedancja wejściowa
Czułość wejścia
47 k
300 mV
WYJŚCIE LINIOWE (wyjście do nagrywania)
Impedancja wyjściowa
Maksymalny poziom wyjściowy
47 k
480 mV
REGULACJA BARWY DŹWIĘKU
Tony wysokie
Tony niskie
MOC WYJŚCIOWA
PASMO PRZENOSZENIA
ZNIEKSZTAŁCENIA
+/- 14 dB przy 10 kHz (+0, -3 dB)
+/- 14 dB przy 100 Hz (+0, -3 dB)
2 x 40 W RMS przy 8 omach
10 Hz - 50 kHz
< 0,1 % przy 1 W
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU
> 88 dB
SEPARACJA KANAŁÓW
> 59 dB
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI TUNERA
DAB (BAND 3)
FM
PAMIĘĆ STACJI RADIOWYCH
DAB
FM
5A 174.928 MHz - 13F 239.200 MHz
87.5 MHz – 108 MHz
10
10
NAPIĘCIE PRACY / POBÓR ENERGII
AC 230 V, 50 Hz, maks. 250 W
WYMIARY (SZXGXW)
440 x 283 x 79 mm (z nóżkami)
UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez powiadomienia.
11
Download PDF

advertising