MIĘDZYNARODOWE WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI MOULINEX
 : www.moulinex.com
Polski / Polish
Ten produkt może być naprawiany przez MOULINEX podczas i po okresie gwarancji.
MOULINEX dąży do zapewnienia dostępności większości części zapasowych przez 5 do 7 lat od ostatniej daty produkcji produktu.
Akcesoria, części eksploatacyjne oraz inne części zapasowe, jeżeli są lokalnie dostępne, można nabyć drogą opisaną na stronach internetowych MOULINEX www.moulinex.com
Gwarancja
Gwarancja MOULINEX obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego liczonego od daty zakupu produktu, w wymiarze odpowiednim dla kraju *** wymienionego w liście
krajów znajdującej się na pierwszej stronie niniejszego dokumentu.
Międzynarodowa gwarancja producenta pokrywa wszystkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę
uszkodzonych części. Decyzją MOULINEX, zamiast naprawy produktu może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Zobowiązania MOULINEX jak i prawa konsumenta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się
wyłącznie do tego typu naprawy lub wymiany.
Warunki & wyjątki
MOULINEX nie jest zobowiązana do naprawy lub wymiany produktu jeśli nie zostanie przedłożony ważny dowód jego zakupu.
Produkt odebrany bezpośrednio od konsumenta dedykowanym transportem (lub podobną metodą wysyłki) musi być odpowiednio zapakowany by mógł być dostarczony do autoryzowanego serwisu MOULINEX.
Pełne dane adresowe autoryzowanych punktów serwisowych w każdym z krajów wymienione są na stronach internetowych MOULINEX (www.moulinex.com) lub można je uzyskać dzwoniąc na właściwy numer telefonu
podany w załączonej liście krajów. W celu zapewnienia możliwie jak najlepszego serwisu posprzedażnego i stałego wsparcia satysfakcji użytkowników, MOULINEX może wysłać ankietę dotyczącą ich zadowolenia z usług do
wszystkich konsumentów, którzy serwisowali produkt w jednym z autoryzowanych punktów serwisowych MOULINEX.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione oraz produkty używane w warunkach domowych; nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji
MOULINEX, w wyniku ingerencji lub nieautoryzowanej naprawy produktu, zniszczeń powstałych z winy złego zapakowania przez właściciela lub zniszczeń powstałych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.
Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia, konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych oraz:
- użycia złego rodzaju wody
- zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi)
- wypadków takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcia w sieci elektr. itp.
- usunięcia uszkodzeń powstałych przez składniki wody, brud lub owady w produkcie
- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- zniszczeń lub dysfunkcji powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego lub częstotliwości
- uszkodzeń mechanicznych, przeciążenia produktu
- wymiany części eksploatacyjnych
- profesjonalnego lub komercyjnego użycia
Prawa Konsumenckie
Niniejsza gwarancja MOULINEX nie ma wpływu na prawa konsumenckie; prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Dotyczy to również praw uzyskanych od sprzedawcy, od którego konsument zakupił produkt.
Niniejsza gwarancja daje konsumentowi określone prawa, może on także korzystać z innych praw specyficznych dla konkretnych stanów lub krajów. Zgodnie ze swoją decyzją konsument może domagać się uznania któregoś z
tych praw.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Czas naprawy wyniesie maksymalnie 30 dni od momentu przyjęcia produktu przez autoryzowany serwis.
*** W przypadku, gdy produkt został zakupiony w jednym z wymienionych krajów i jest używany w innym, będącym na liście to okres trwania międzynarodowej gwarancji MOULINEX jest taki, jaki obowiązuje w kraju, w
którym produkt jest używany, nawet jeśli został zakupiony on w kraju gdzie okres gwarancji jest inny. Proces naprawy produktu zakupionego w innym kraju niż jest on używany może trwać dłużej, jeśli produkt nie jest
sprzedawany przez MOULINEX w tym kraju. W przypadku, kiedy produkt jest nienaprawialny międzynarodowa gwarancja MOULINEX ogranicza się do wymiany na podobny produkt lub, jeśli to możliwe, produkt o tej samej
wartości.
Prosimy o zachowanie tego dokumentu w celu odowłania się do jego treści przy reklamacji z tytułu gwarancji.
Data zakupu
Referencja produktu
Nazwa i adres sprzedawcy
Pieczęć sprzedawcy
Download PDF

advertising